close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ, В ЯКИХ

код для вставкиСкачать
ПЕРЕЛІК
НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,
В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ
РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ
НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК
Затверджено постановами
президії ВАК України
від 27.05.2009 р. № 1-05/2
від 08.07.2009 р. № 1-05/3
від 14.10.2009 р. № 1-05/4
від 18.11.2009 р. № 1-05/5
від 16.12.2009 р. № 1-05/6
від 10.02.2010 р. № 1-05/1
від 10.03.2010 р. № 1-05/2
від 14.04.2010 р. № 1-05/3
від 26.05.2010 р. № 1-05/4
від 01.07.2010 р. № 1-05/5
від 06.10.2010 р. № 1-05/6
від 06.10.2010 р. № 3-05/6
№
1.
2.
3.
Назва видання
Авіаційно-космічна техніка і
технологія.
Авиационно-космическая
техника и технология.
Aerospace technic and
technology
Автоматизация судовых
технических средств
Автоматическая сварка
Автоматичне зварювання
4.
Автомобільний транспорт.
Автомобильный транспорт.
Automobile Transport
5.
Автомобільні дороги і
дорожнє будівництво
Автошляховик України
Автодорожник Украины
6.
Засновник (співзасновники)
Галузі
науки
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут»
МОН України
технічні
Дата
затвердження
14.10.09
Одеська національна морська
академія МОН України
НАН України,
Інститут електрозварювання ім.
Є.О.Патона НАН України,
Міжнародна асоціація
“Зварювання”
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
МОН України
технічні
14.04.10
технічні
27.05.09
технічні
14.10.09
Національний транспортний
університет МОН України
ДП “Державний автотранспортний
науково-дослідний і проектний
інститут” Міністерства транспорту і
зв’язку України, Державна служба
автомобільних доріг України
технічні
14.04.10
технічні
14.04.10
7.
8.
9.
Аграрний вісник
Причорномор’я
Аграрний вісник
Причорномор’я. Серія:
біологічні науки
Агробіологія
10.
Агроекологічний журнал
Агроэкологический журнал
Agroecologycal journal
11.
Агроінком
12.
Агросвіт
13.
Адаптивні системи
автоматичного управління.
Міжвідомчий науковотехнічний збірник
Адгезия расплавов и пайка
материалов
14.
15.
Агрохімія і ґрунтознавство
16.
Академічний огляд
17.
Актуальні питання масової
комунікації
Актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології
18.
19.
Актуальні питання
фармацевтичної і медичної
науки та практики
Одеський державний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Одеський державний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Білоцерківський національний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики України
Інститут агроекології УААН,
Державна екологічна академія
післядипломної освіти та
управління, державний
технологічний центр охорони
родючості ґрунтів Міністерства
аграрної політики України „Центр
Держродючість”
Науково-виробниче акціонерне
товариство “Агроінком”
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України,
ТОВ “ДКС ЦЕНТР”
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
Інститут проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича НАН
України
Українська академія аграрних наук
Національний гірничий університет
МОН України,
ЗАТ “Дніпропетровський
університет економіки та права”
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
ДВНЗ «Тернопільський державний
медичний університет імені
І.Я.Горбачевського» МОЗ України
Запорізький державний медичний
університет МОЗ України
сільськогосподарські,
ветеринарні,
технічні
(геодезія,
картографія,
землевпорядку
вання),
економічні
біологічні
10.02.10
сільськогосподарські
(агрономія)
біологічні,
сільськогосподарські
18.11.09
економічні
01.07.10
економічні
27.05.09
технічні
10.02.10
хімічні,
технічні
10.02.10
біологічні,
сільськогосподарські
економічні
14.10.09
соціальні
комунікації
медичні
10.03.10
медичні,
фармацевтичні
06.10.10
26.05.10
16.12.09
08.07.09
27.05.09
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Актуальні проблеми
автоматизації та
інформаційних технологій.
Актуальные проблемы
автоматизации и
информационных
технологий.
Actual problems automation
and informational technologies
Актуальні проблеми
акушерства і гінекології,
клінічної імунології та
медичної генетики
Актуальні проблеми
вдосконалення чинного
законодавства України
Актуальні проблеми
вітчизняної та всесвітньої
історії
Актуальні проблеми
вітчизняної та всесвітньої
історії. Збірник наукових
праць Рівненського
державного гуманітарного
університету
Актуальні проблеми
держави і права.
Актуальне проблемы
государства и прва.
Actual Problems of State and
Law
Актуальні проблеми
державного управління
Актуальні проблеми
державного управління.
Збірник наукових праць
Одеського регіонального
інституту державного
управління
Актуальні проблеми
духовності.
Актуальные проблемы
духовности
Актуальні проблеми
економіки.
Актуальные проблемы
экономики
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
технічні
08.07.09
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
медичні,
біологічні
10.03.10
14.04.10
ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника” МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Рівненський державний
гуманітарний університет МОН
України
юридичні
10.03.10
історичні
06.10.10
історичні
14.04.10
Одеська національна юридична
академія МОН України
юридичні
06.10.10
Харківський регіональний інститут
державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові
України
Одеський регіональний інститут
державного управління Української
(Національної) академії державного
управління при Президентові
України
державне
управління
14.10.09
державне
управління
18.11.09
Криворізький державний
педагогічний університет МОН
України
філософські
14.04.10
Національна академія управління
економічні
14.10.09
30.
Актуальні проблеми історії,
теорії та практики художньої
культури
31.
Актуальні проблеми
навчання та виховання
людей з особливими
потребами
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства
культури і туризму України
ВНЗ “Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
“Україна”, Інститут вищої освіти
АПН України, Інститут спеціальної
педагогіки АПН України
Актуальні проблеми
Одеська національна юридична
політики
академія МОН України,
Південноукраїнський центр
гендерних проблем
Актуальні проблеми права:
Східноукраїнський національний
теорія і практика
університет імені Володимира Даля
МОН України
Актуальні проблеми
Інститут психології ім. Г.С.Костюка
психології: Збірник наукових Академії педагогічних наук України
праць Інституту психології
ім. Г.С.Костюка НАПН
України
Актуальні проблеми
ДВНЗ “Прикарпатський
розвитку економіки регіону
національний університет імені
Василя Стефаника” МОН України
Актуальні проблеми
Бердянський державний
слов’янської філології.
педагогічний університет МОН
Серія: Лінгвістика і
України, Інститут літератури
літературознавство
ім. Т.Г. Шевченка НАН України
Актуальні проблеми
ВДНЗ «Українська медична
сучасної медицини: Вісник
стоматологічна академія» МОЗ
Української медичної
України
стоматологічної академії
Актуальні проблеми
ДП Український науково-дослідний
транспортної медицини
інститут медицини транспорту
Міністерства охорони здоров’я
України,
Фізико-хімічний інститут ім.
О.В.Богатського НАН України
Актуальні проблеми
Київський національний
української лінгвістики:
університет імені Тараса Шевченка
теорія і практика
Актуальні проблеми
Донецький національний
української літератури і
університет МОН України
фольклору
Актуальні проблеми
Державний науково-дослідний
фізичної культури і спорту
інститут фізичної культури і спорту
Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту
філософські,
мистецтвознавство,
культурологія
педагогічні,
психологічні
14.04.10
політичні,
юридичні
10.02.10
юридичні
14.04.10
психологічні
01.07.10
економічні
10.03.10
філологічні
(мовознавство,
літературознав
ство)
медичні
14.04.10
медичні,
біологічні
14.10.09
філологічні
(мовознавство)
26.05.10
філологічні
(літературозна
вство)
фізичне
виховання та
спорт
26.05.10
10.02.10
18.11.09
14.04.10
42.
Акустичний вісник
Інститут гідромеханіки НАН
України
43.
Англістика та
американістика.
Англистика и
американистика.
Anglistics and Americanictics
Альгологія.
Альгология.
Algologia
Альманах Полтавського
державного педагогічного
університету – “Рідний край”
Археологічні дослідження
Львівського університету
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
44.
45.
46.
фізикоматематичні
(акустика,
механіка
деформівного
твердого тіла;
механіка
рідини, газу та
плазми)
філологічні
(літературозна
вство)
26.05.10
Інститут ботаніки ім.
М.Г.Холодного НАН України
біологічні
16.12.09
Полтавський державний
педагогічний університет імені В.Г.
Короленка МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
НАН України, Інститут археології
НАН України
філологічні
(мовознавство)
26.05.10
історичні
01.07.10
історичні
(археологія)
27.05.09
18.11.09
47.
Археологія
48.
Архіви України
Державний комітет архівів України, історичні
Інститут історії України НАН
України,
Інститут української археографії та
джерелознавства ім.
М.С.Грушевського НАН України,
Український НДІ архівної справи та
документознавства
08.07.09
49.
Архів клінічної та
експериментальної
медицини.
Архив клинической и
экспериментальной
медицины.
Archives of clinical and
experimental medicine
АСУ та прилади автоматики.
АСУ и приборы автоматики.
Management Information
System and Devises
Бахмутський шлях
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
медичні
10.02.10
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України
технічні
01.07.10
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
історичні,
філологічні
(українська
література)
06.10.10
50.
51.
52.
54.
Библиотеки национальных
академий наук: проблемы
функционирования,
тенденции развития
Бібліотекознавство.
Документознавство.
Інформологія
Бібліотечний вісник
55.
Біблія і культура
56.
Бізнес Інформ.
Бизнес Информ
57.
Бізнес-навігатор
58.
Біль, знеболювання і
інтенсивна терапія
59.
Біологічні студії.
Studia biologica
60.
Біологія та валеологія
61.
Біологія тварин
53.
62.
63.
Біоніка інтелекту.
Бионика интеллекта.
Bionics of Intelligence
Біоресурси і
природокористування
64.
Біотехнологія
65.
Біофізичний вісник
Національна бібліотека України
імені В.І.Вернадського
історичні,
соціальні
комунікації
10.02.10
10.03.10
Державна Академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства
культури і туризму України
Національна академія наук України,
Національна бібліотека України
імені В.І. Вернадського
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Харківський державний
економічний університет МОН
України
Приватний вищий навчальний
заклад “Міжнародний університет
бізнесу і права”
історичні,
соціальні
комунікації
історичні,
соціальні
комунікації
філологічні
(літературознавство)
економічні
10.02.10
10.03.10
економічні
18.11.09
Національний медичний
університет імені О.О. Богомольця
МОЗ України,
Асоціація анестезіологів України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
медичні
10.02.10
біологічні
27.05.09
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
Інститут біології тварин УААН
біологічні
18.11.09
біологічні,
ветеринарні,
сільськогоспод
арські
технічні
16.12.09
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України, Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища, Міністерство аграрної
політики України
НАН України, Інститут біохімії ім.
О.В. Палладіна НАН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
14.04.10
10.03.10
16.12.09
01.07.10
16.12.09
педагогічні,
сільськогосподарські,
хімічні,
01.07.10
26.05.10
біологічні
біологічні
06.10.10
27.05.09
біологічні,
фізикоматематичні
(фізика)
16.12.09
66.
Боротьба з організованою
злочинністю і корупцією
(теорія і практика)
67.
Боспорські дослідження.
Боспорские исследования
68.
«Бранта: Збірник наукових
праць Азово-Чорноморської
орнітологічної станції.
Бранта: Сборник научных
трудов орнитологической
станции.
Branta: Transactions of the
Azov-Black Sea
Ornithological Station
69.
Будівельні конструкції.
Строительные конструкции.
Building structures.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
Будівництво та техногенна
безпека.
Строительство и
техногенная безопасность.
Буковинський медичний
вісник
Бухгалтерський облік, аналіз
та аудит: проблеми теорії,
методології, організації
Бюлетень ДНБС.
Бюллетень ГНБС
Бюлетень Інституту
зернового господарства
Бюлетень Міжнародного
Нобелівського економічного
форуму
Бюлетень Міністерства
юстиції України
Вентиляція, освітлення та
теплогазопостачання.
Вентиляция, освещение и
теплогазоснабжение
Ветеринарна медицина
Міжвідомчий науково-дослідний
юридичні
центр з проблем боротьби з
організованою злочинністю РНБО
України
Національна академія наук України, історичні
Кримське відділення Інституту
сходознавства ім. А.Ю. Кримського
Мелітопольський державний
біологічні
педагогічний університет МОН
України,
Інститут зоології ім. І.І.
Шмальгаузена НАН України
10.03.10
ДП «Державний НДІ будівельних
конструкцій» Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України
Національна академія
природоохоронного та курортного
будівництва МОН України
архітектура,
технічні
08.07.09
архітектура,
технічні
08.07.09
Буковинський державний медичний
університет МОЗ України
Державна академія статистики,
обліку та аудиту Держкомстату
України
Державний Нікітський ботанічний
сад Української академії аграрних
наук
Інститут зернового господарства
УААН
Дніпропетровський університет
економіки та права
медичні
14.10.09
економічні
16.12.09
біологічні
14.04.10
сільськогосподарські
економічні
10.02.10
Міністерство юстиції України
юридичні
10.02.10
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
технічні
14.04.10
Національний науковий центр
“Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини”
НААН України
ветеринарні
14.04.10
14.04.10
08.07.09
14.10.09
79.
Ветеринарна біотехнологія
80.
Взрывозащищённое
электрооборудование
81.
Вибори та демократія
82.
Викладання мов у вищих
навчальних закладах освіти
на сучасному етапі.
Міжпредметні зв’язки
Вимірювальна та
обчислювальна техніка в
технологічних процесах
Виноградарство і
виноробство
83.
84.
85.
86.
Вища школа
Вібрації в техніці та
технологіях
87.
Від бароко до
постмодернізму
88.
90.
Відбір і обробка інформації.
Information Extraction and
Processing
Відкриті інформаційні та
комп’ютерні інтегровані
технології.
Открытые информационные
и компьютерные
интегрированные
технологии
Відновлювана енергетика
91.
92.
Військова медицина України
Військово-науковий вісник
93.
Вісник аграрної науки.
Вестник аграрной науки
89.
Інститут ветеринарної медицини
УААН, Державний науковоконтрольний інститут біотехнології
і штамів мікроорганізмів
Український науково-дослідний,
проектно-конструкторський та
технологічний інститут
вибухозахищеного та рудникового
електрообладнання з дослідноекспериментальним виробництвом
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”,
Інститут виборчого права
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
ветеринарні,
сільськогосподарські
16.12.09
технічні
10.02.10
юридичні,
політичні
14.04.10
педагогічні
14.10.09
Хмельницький національний
університет МОН України,
Українська Технологічна Академія
Інститут виноградарства і
виноробства ім. В.Є.Таїрова
Української академії аграрних наук
Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Національна академія наук України,
Фізико-механічний інститут ім.
Г.В.Карпенка НАН України
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
МОН України
технічні
10.02.10
сільськогосподарські
14.10.09
філософські
технічні
01.07.10
01.07.10
філологічні
(літературозна
вство)
технічні
26.05.10
технічні
08.07.09
Інститут відновлюваної енергетики
НАН України
Міністерство оборони України
Академія сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного
Міністерства оборони України
Українська академія аграрних наук
технічні
10.02.10
медичні
історичні
16.12.09
26.05.10
економічні,
сільськогоспод
арські
06.10.10
10.02.10
94.
Вісник аграрної науки
Причорномор’я
Миколаївський державний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики України
95.
Вісник Академії адвокатури
України
Вісник академії митної
служби України. Серія
«Право»
Вісник Академії митної
служби України. Серія:
Економіка
Вісник Академії митної
служби України. Серія:
Технічні науки
Вісник Академії правових
наук України.
Вестник Академии правовых
наук Украины
Вісник Академії праці і
соціальних відносин
Федерації профспілок
України
Вісник Академії праці і
соціальних відносин
Федерації профспілок
України
Вісник Академії управління
МВС
ТОВ «Академія адвокатури
України»
Академія митної служби України
Вісник Академії управління
МВС
Вісник Бердянського
університету менеджменту і
бізнесу
Вісник Вищого
адміністративного суду
України
Вісник Вінницького
політехнічного інституту
Академія управління Міністерства
внутрішніх справ
ТОВ “Бердянський університет
менеджменту і бізнесу”
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
Вісник Вінницького
національного медичного
університету
Вісник гігієни та
епідеміології.
Вестник гигиены и
эпидемиологии.
Vestnik of Hygiene and
Epidemiology
Вісник господарського
судочинства
економічні,
технічні,
сільськогосподарські
юридичні
14.04.10
08.07.09
юридичні
18.11.09
Академія митної служби України
економічні
10.02.10
Академія митної служби України
технічні
14.04.10
Академія правових наук України
юридичні
10.02.10
Академія праці і соціальних
відносин Федерації профспілок
України
юридичні
01.07.10
Академія праці і соціальних
відносин Федерації профспілок
України
економічні,
історичні
06.10.10
Академія управління Міністерства
внутрішніх справ
юридичні,
державне
управління
психологічні
27.05.09
08.07.09
01.07.10
економічні
14.10.09
Вищий адміністративний суд
України
юридичні
10.02.10
Вінницький національний
технічний університет МОН
України
Вінницький національний
медичний університет ім. М.І.
Пирогова МОЗ України
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України, Донецька обласна
санітарно-епідеміологічна станція
педагогічні,
технічні,
економічні
медичні
14.10.09
08.07.09
10.03.10
14.10.09
медичні
10.02.10
Вищий господарський суд України
юридичні
10.02.10
110.
Вісник Державного
університету інформаційнокомунікаційних технологій
111.
Вісник Державної академії
керівних кадрів культури і
мистецтв
112.
Вісник двигунобудування
113.
Вісник ДІТБ.
Вестник ДИТБ.
DITB’s Bulletin
Вісник Дніпропетровського
державного аграрного
університету
Вісник Дніпропетровського
національного університету
залізничного транспорту
імені академіка В.Лазаряна
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
біологія, екологія.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
Геологія. Географія
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
економіка
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: Історія і
філософія науки і техніки
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: Історія
та археологія
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
Літературознавство.
Журналістика
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
математика
Державний університет
інформаційно-комунікаційних
технологій Міністерства транспорту
та зв’язку України
Національна академія керівних
кадрів культури і мистецтв
Міністерства культури і туризму
України
технічні
10.02.10
культурологія,
мистецтвознав
ство,
філософські,
історичні
технічні
26.05.10
Запорізький національний
технічний університет, ВАТ “Мотор
Січ”, Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
ПВНЗ «Донецький інститут
економічні
туристичного бізнесу»
Дніпропетровський державний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики
Дніпропетровський національний
університет залізничного
транспорту імені академіка
В.Лазаряна Міністерства
транспорту та зв’язку України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
01.07.10
10.02.10
14.10.09
сільськогоспод
арські
01.07.10
технічні
(транспорт),
економічні
16.12.09
біологічні
08.07.09
геологічні
10.03.10
економічні
08.07.09
філософські,
історичні
(історія науки
й техніки,
філософія
науки)
історичні
18.11.09
філологічні
(літературозна
вство)
18.11.09
фізикоматематичні
(математика)
14.10.09
10.03.10
14.04.10
123.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
механіка
Вісник Дніпропетровського
університету. Мовознавство
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
125.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
моделювання
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
126.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
Ракетно-космічна техніка
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: світове
господарство і міжнародні
економічні відносини
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія: хімія
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
124.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
Вісник Дніпропетровського
університету. Серія:
філософія, соціологія,
політологія
Вісник Дніпропетровської
державної фінансової
академії. Економічні науки
Вісник Донбаської
державної машинобудівної
академії
Вісник Донбаської
національної академії
будівництва і архітектури.
Вестник Донбасской
национальной академии
строительства и
архитектуры.
Proceeding of the Donbas
National Academy of Civil
Engineering and Architecture
технічні,
фізикоматематичні
філологічні
(українська,
російська
мови, загальне
мовознавство,
перекладознав
ство)
фізикоматематичні
(теоретичні
основи
інформатики
та кібернетики,
математичне
моделювання
та
обчислювальні
методи)
технічні
08.07.09
економічні
06.10.10
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
хімічні
08.07.09
філософські
08.07.09
Дніпропетровська державна
фінансова академія Міністерства
фінансів України
Донбаська державна
машинобудівна академія МОН
України
Донбаська національна академія
будівництва і архітектури МОН
України
економічні
10.02.10
технічні,
економічні
10.02.10
технічні,
архітектури
27.05.09
14.10.09
10.02.10
10.02.10
10.02.10
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Вісник Донецького
національного університету
економіки і торгівлі імені
Михайла ТуганБарановського.
Вестник Донецкого
национального университета
экономики и торговли имени
Михаила ТуганБарановского.
Філософські науки
Вісник Донецького
національного університету
економіки і торгівлі імені
Михайла ТуганБарановського.
Вестник Донецкого
национального университета
экономики и торговли имени
Михаила ТуганБарановского.
Економічні науки
Вісник Донецького
національного університету
економіки і торгівлі імені
Михайла ТуганБарановського.
Вестник Донецкого
национального университета
экономики и торговли имени
Михаила ТуганБарановского.
Технічні науки
Вісник Донецького
національного університету.
Серія А: Природничі науки
Вісник Донецького
національного університету.
Серія Б: Гуманітарні науки
Вісник Донецького
національного університету.
Серія В: Економіка і право
Вісник Донецького
університету економіки та
права. Серія економіка та
управління.
Вісник Донецької академії
автомобільного транспорту
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
філософські
14.10.09
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
економічні
14.10.09
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
технічні
14.10.09
Донецький національний
університет МОН України
хімічні
01.07.10
Донецький національний
університет МОН України
філологічні,
історичні,
філософські
економічні,
юридичні
26.05.10
ПВНЗ “Донецький університет
економіки та права”
економічні
10.02.10
ПВНЗ “Донецька академія
автомобільного транспорту”
технічні
10.02.10
Донецький національний
університет МОН України
01.07.10
10.03.10
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
Вісник економіки
транспорту і промисловості.
Вестник экономики
транспорта и
промышленности
Вісник економічної науки
України
Вісник Житомирського
державного технологічного
університету. /Економічні
науки
Вісник Житомирського
державного технологічного
університету./Технічні науки
Українська державна академія
залізничного транспорту
Міністерства транспорту і зв’язку
економічні
14.10.09
Академія економічних наук
України. Інститут економіки
промисловості НАН України
Житомирський державний
технологічний університет МОН
України
економічні
14.10.09
економічні
10.02.10
Житомирський державний
технологічний університет МОН
України
технічні
(машинознавст
во, обробка
матеріалів у
машинобудува
нні)
філософські,
педагогічні,
філологічні
сільськогосподарські,
економічні,
технічні
(машини і
засоби
механізації
сільськогоспод
арського
виробництва),
ветеринарні
економічні
01.07.10
біологічні
01.07.10
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
педагогічні
10.02.10
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
філологічні
01.07.10
ДВНЗ «Запорізький національний
університет» МОН України
фізикоматематичні
14.10.09
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
фізичне
виховання та
спорт
10.02.10
Вісник Житомирського
державного університету
імені Івана Франка
Вісник Житомирського
національного
агроекологічного
університету
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
МОН України
Житомирський національний
агроекологічний університет
Міністерства аграрної політики
України
Вісник Запорізького
національного університету
Вісник Запорізького
національного університету.
Біологічні науки
Вісник Запорізького
національного університету.
Педагогічні науки
Вісник Запорізького
національного університету.
Філологічні науки
Вісник Запорізького
національного університету.
Серія „Фізико-математичні
науки”.
Вісник Запорізького
національного університету.
Фізичне виховання
ДВНЗ «Запорізький національний
університет» МОН України
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
14.04.10
26.05.10
01.07.10
16.12.09
10.03.10
26.05.10
18.11.09
153.
154.
155.
Вісник Запорізького
національного університету.
Юридичні науки
Вісник Запорізького
юридичного інституту
Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
Вісник зоології.
Вестник зоологии
156.
Вісник інженерної академії
України
157.
Вісник Інституту археології
158.
Вісник Інституту економіки
та прогнозування
Вісник Інституту розвитку
дитини.
Вестник Института развития
ребенка
Вісник Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка. Історичні науки
Вісник Київського
національного
лінгвістичного університету
Серія “Історія, економіка,
філософія”
Вісник Київського
національного
лінгвістичного університету.
Серія “Педагогіка та
психологія”
Вісник Київського
національного
лінгвістичного університету.
Серія “Філологія”
Вісник Київського
національного торговельноекономічного університету
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Астрономія
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
юридичні
10.02.10
Запорізький юридичний інститут
Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ
МВС України
юридичні
10.02.10
Національна академія наук України,
Інститут зоології ім.
І.І.Шмальгаузена НАН України
Інженерна академія України,
Кіровоградський національний
технічний університет МОН
України, Університет внутрішніх
справ
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
біологічні
14.10.09
технічні
14.04.10
історичні
14.10.09
економічні
01.07.10
психологічні,
філософські,
педагогічні
10.03.10
26.05.10
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
історичні
01.07.10
Київський національний
лінгвістичний університет
МОН України
історичні
06.10.10
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
педагогічні
14.04.10
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
Київський національний торговоекономічний університет МОН
України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
економічні
14.10.09
астрономія
01.07.10
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Серія: Біологія
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Географія
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Геологія
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
біологічні
10.02.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
географічні
10.03.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
01.07.10
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Іноземна філологія
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Літературознавство.
Мовознавство.
Фольклористика
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Математика. Механіка
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Серія: Проблеми регуляції
фізіологічних функцій
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Східні мови та літератури
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Радіофізика та електроніка.
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Серія: фізико-математичні
науки
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Філософія. Політологія
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
геологічні,
фізикоматематичні
(геологічна
інформатика,
геофізика)
філологічні
(мовознавство)
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
філологічні
06.10.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
фізикоматематичні
(математика,
механіка)
біологічні
26.05.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
філологічні
06.10.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
фізикоматематичні
(фізика)
10.02.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
фізикоматематичні
(фізика)
01.07.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
філософські
16.12.09
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
01.07.10
14.04.10
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
Вісник Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Юридичні науки
Вісник Київського
національного університету
технологій та дизайну
Вісник Кременчуцького
державного політехнічного
університету імені Михайла
Остроградського
Вісник Криворізького
економічного інституту
КНЕУ
Вісник Криворізького
технічного університету
Вісник Конституційного
Суду України
Вісник Луганського
державного університету
внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка
Вісник Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Історичні науки
Вісник Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Медико-біологічні науки
Вісник Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка.
Педагогічні науки
Вісник Луганського
національного університету
імені Тараса Шевченка
Вісник Львівського
державного аграрного
університету. Архітектура і
сільськогосподарське
виробництво
Вісник Львівського
державного університету
безпеки життєдіяльності
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
юридичні
14.10.09
Київський національний
університет технологій та дизайну
МОН України
технічні
(технологія
легкої промисловості),
економічні
технічні
08.07.09
економічні,
геологічні
(економічна
геологія)
технічні,
економічні
юридичні
08.07.09
01.07.10
Луганський державний університет
внутрішніх справ імені Е.О.
Дідоренка МВС України
юридичні
06.10.10
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
історичні
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
медичні
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
педагогічні
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
Львівський державний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики
філологічні
(мовознавство)
технічні
(будівництво)
01.07.10
Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
чорнобильської катастрофи
технічні
(управління
проектами і
програмами,
екологічна
безпека),
педагогічні
10.02.10
Кременчуцький державний
політехнічний університет імені
Михайла Остроградського МОН
України
Криворізький економічний інститут
Київського національного
економічного університету ім.
Вадима Гетьмана МОН України
Криворізький технічний
університет МОН України
Конституційний Суд України
14.10.09
08.07.09
16.12.09
26.05.10
06.10.10
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
Вісник Львівського
інституту економіки та
туризму
Вісник Львівського
національного аграрного
університету. Агроінженерні
дослідження
Вісник Львівського
національного аграрного
університету. Агрономія
Вісник Львівського
національного аграрного
університету. Економіка
АПК
Вісник Львівського
університету. Серія:
біологічна
Львівський інститут економіки та
туризму МОН України
економічні
10.03.10
Львівський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
технічні
26.05.10
Львівський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Львівський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
сільськогоспод
арські
26.05.10
економічні
26.05.10
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
біологічні
27.05.09
Вісник Львівського
університету. Серія:
географічна
Вісник Львівського
університету. Серія:
геологічна
Вісник Львівського
університету. Серія:
економічна
Вісник Львівського
університету. Серія:
журналістика
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
географічні
10.03.10
геологічні
10.02.10
економічні
10.02.10
соціальні
комунікації
14.04.10
199.
Вісник Львівського
Львівський національний
університету. Серія: іноземні університет імені Івана Франка
мови
МОН України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
200.
Вісник Львівського
університету. Серія:
історична
Вісник Львівського
університету. Серія:
книгознавство,
бібліотекознавство та
інформаційні технології
Вісник Львівського
університету. Серія:
механіко-математична
Вісник Львівського
університету. Серія:
мистецтвознавство
Вісник Львівського
університету. Серія:
міжнародні відносини
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
історичні
01.07.10
історичні
06.10.10
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
фізикоматематичні
(математика)
мистецтвознав
ство
14.10.09
історичні,
економічні,
юридичні
10.02.10
201.
202.
203.
204.
10.02.10
205.
Вісник Львівського
університету. Серія:
прикладна математика та
інформатика
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
206.
Вісник Львівського
університету. Серія:
соціологічна
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
207.
Вісник Львівського
університету. Серія: фізична
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика,
обчислювальна
математика)
соціологічні
26.05.10
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
фізикоматематичні
(фізика)
01.07.10
Вісник Львівського
університету. Серія:
філософські науки
Вісник Львівського
університету. Серія: хімічна
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
філософські
08.07.09
хімічні
27.05.09
Вісник Львівського
університету. Серія:
юридична
Вісник Львівської державної
фінансової академії
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Львівська державна фінансова
академія Міністерства фінансів
України
Львівська комерційна академія
Центральної спілки споживчих
товариств України
Львівська комерційна академія
Центральної спілки споживчих
товариств України
юридичні
14.10.09
економічні
14.10.09
економічні
06.10.10
технічні ( технологія
харчової та
легкої промисловості)
мистецтвознавство,
культурологія
філологічні
(літературозна
вство)
01.07.10
економічні
01.07.10
Вісник Львівської
комерційної академії. Серія
економічна
Вісник Львівської
комерційної академії. Серія
товарознавча
Вісник Львівської
національної академії
мистецтв
Вісник Маріупольського
державного гуманітарного
університету.
Серія: філологія
Вісник Міжнародного
Слов’янського університету.
Харків.
Серія: економічні науки
Вестник Международного
славянского университета.
Харьков.
Journal of the International
Slavonic Unіversity.Kharkov
Львівська національна академія
мистецтв МОН України
Маріупольський державний
гуманітарний університет МОН
України
ВЗО “Міжнародний Слов’янський
університет. Харків”
27.05.09
10.03.10
08.07.09
217.
219.
Вісник Міжнародного
Слов’янського університету.
Харків.
Серія: мистецтвознавство
Вестник Международного
славянского университета.
Харьков.
Journal of the International
Slavonic Unіversity. Kharkov
Вісник Міжнародного
Слов’янського університету.
Харків.
Серія: соціологічні науки
Вестник Международного
славянского университета.
Харьков.
Journal of the International
Slavonic Unіversity. Kharkov
Вісник морфології
220.
Вісник наукових досліджень
221.
Вісник Національного
авіаційного університету.
Вестник Национального
авиационного университета.
Proceedings of the National
Aviation University
Вісник Національного
Національний авіаційний
університет МОН України
авіаційного університету.
Серія: Філософія.
Культурологія
Вісник Національного банку Національний банк України
України
Вісник Національного
Національний технічний
технічного університету
університет України “Київський
України “Київський
політехнічний інститут” МОН
політехнічний інститут”.
України, ЗАТ “ЕкспериментальноСерія “Гірництво”
промислова технологія вибухових
робіт”
Вісник Національного
Національний технічний
технічного університету
університет України «Київський
України «Київський
політехнічний інститут» МОН
політехнічний інститут».
України
Серія: приладобудування
Вісник Національного
Національний технічний
технічного університету
університет України «Київський
України «Київський
політехнічний інститут» МОН
політехнічний інститут».
України
Серія: машинобудування
218.
222.
223.
224.
225.
226.
ВЗО “Міжнародний Слов’янський
університет. Харків”
мистецтвознав
ство
01.07.10
ВЗО “Міжнародний Слов’янський
університет. Харків”
соціологічні
01.07.10
Вінницький національний
медичний університет ім. М.І.
Пирогова МОЗ України
ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет імені
І.Я.Горбачевського” МОЗ України
Національний авіаційний
університет МОН України
медичні,
біологічні
14.10.09
медичні
14.04.10
технічні,
14.04.10
хімічні
(екологічна
безпека)
01.07.10
філософські
18.11.09
економічні
10.02.10
технічні
(розробка
корисних
копалин)
10.03.10
технічні
(приладобудув
ання)
18.11.09
технічні
(машинознавство,
машинобудування)
18.11.09
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
Вісник Національного
технічного університету
України “Київський
політехнічний інститут”.
Політологія. Соціологія.
Право
Вісник Національного
технічного університету
України “Київський
політехнічний інститут”.
Серія “Радіотехніка.
Радіоапаратобудування”
Вісник Національного
технічного університету
України “Київський
політехнічний інститут”,
серія “Хімічна інженерія,
екологія та
ресурсозбереження”.
Вестник Национального
технического университета
Украины «Киевский
политехнический институт»,
Серия «Химическая
инженерия, экология и
ресурсосбережение»
Вісник Національного
технічного університету
“Харківський політехнічний
інститут”
Вісник Національного
технічного університету
“Харківський політехнічний
інститут”.
Вестник Национального
технического университета
“Харьковский
политехнический институт”
Вісник Національного
транспортного університету
Вісник Національного
транспортного університету
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Автоматика, вимірювання
та керування”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Архітектура”
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
юридичні
08.07.09
соціологічні,
політичні
14.10.09
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
технічні
10.03.10
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
історичні,
технічні,
економічні
26.05.10
економічні
10.02.10
Національний транспортний
університет МОН України
Національний транспортний
університет МОН України
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
10.03.10
економічні
14.04.10
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія “Держава
та армія”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Динаміка, міцність та
проектування машин і
приладів”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Електроенергетичні та
електромеханічні системи”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Електроніка”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Інформаційні системи та
мережі”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Комп’ютерні науки та
інформаційні технології”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Комп’ютерні системи та
мережі”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Комп’ютерні системи
проектування. Теорія і
практика”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Логістика”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Менеджмент та
підприємництво в Україні:
етапи становлення і
проблеми розвитку”
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
історичні
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка”
МОН України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
(електроніка)
18.11.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
економічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
економічні
14.10.09
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Серія
“Оптимізація виробничих
процесів і технічний
контроль у
машинобудуванні та
приладобудуванні”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Проблеми економіки та
управління”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Проблеми української
термінології”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Радіоелектроніка та
телекомунікації”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія “Теорія і
практика будівництва”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Теплоенергетика. Інженерія
довкілля. Автоматизація”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія “Фізикоматематичні науки”
Вісник Національного
університету ”Львівська
політехніка”. Серія
“Філософські науки”
Вісник Національного
університету “Львівська
політехніка”. Хімія,
технологія речовин та їх
застосування
Вісник Національної
академії державного
управління при Президентові
України
Національний університет
“Львівська політехніка”
МОН України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
економічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
філологічні
(мовознавство)
18.11.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
18.11.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка» МОН
України
технічні
14.10.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
фізикоматематичні
(математика)
01.07.10
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
філософські
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
хімічні,
технічні
14.10.09
Національна академія державного
управління при Президентові
України
державне
управління,
політичні,
філософські
10.02.10
10.03.10
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
Вісник Національної
академії наук.
Вестник Национальной
академии наук.
Herald of the National
Academy Ukraine
Вісник Національної
академії оборони України
(Вісник Національного
університету оборони)
Вісник Національної
академії прокуратури
України
Вісник Національної
юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого. Серія:
Філософія, філософія права,
політологія, соціологія
Вісник Одеського
державного екологічного
університету
Вісник Одеського
національного університету.
Біологія
Вісник Одеського
національного університету.
Математика і механіка
Вісник Одеського
національного університету.
Правознавство
Вісник Одеського
національного університету.
Психологія
Вісник Одеського
національного університету.
Соціологія і політичні науки
Вісник Одеського
національного університету.
Хімія
Вісник ортопедії,
травматології та
протезування
Вісник післядипломної
освіти
Вісник Полтавської
державної аграрної академії
Національна академія наук України
економічні
06.10.10
педагогічні,
психологічні
16.12.09
01.07.10
юридичні
27.05.09
Національна юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого
МОН України
філософські,
політичні,
соціологічні
10.02.10
Одеський державний екологічний
університет МОН України
економічні,
географічні
14.04.10
26.05.10
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова МОН України
біологічні
14.10.09
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова МОН України
фізикоматематичні
10.03.10
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова МОН України
юридичні
18.11.09
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова МОН України
психологічні
18.11.09
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова МОН України
соціологічні,
політичні
10.02.10
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова МОН України
хімічні
08.07.09
ДУ “Інститут травматології та
ортопедії АМН України”,
ВГО “Українська асоціація
ортопедів-травматологів”,
ВГО “Українська асоціація
спортивної травматології, хірургії
колінного суглоба та артроскопії”
ДВНЗ “Університет менеджменту
освіти” АПН України
Полтавська державна аграрна
академія Міністерства аграрної
політики України
медичні
14.04.10
педагогічні,
психологічні
сільськогоспод
арські,
ветеринарні
(зоотехнія)
26.05.10
01.07.10
27.05.09
Національна академія оборони
України Міністерства оборони
України
(Національний університет оборони)
Національна академія прокуратури
України
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
Вісник Приазовського
державного технічного
університету
Вісник Приазовського
державного технічного
університету. Серія:
економічні науки
Вісник Прикарпатського
університету. Серія:
Економіка
Вісник Прикарпатського
університету. Історія
Приазовський державний технічний
університет МОН України
технічні
01.07.10
Приазовський державний технічний
університет МОН України
економічні
06.10.10
Прикарпатський національний
університет імені В.С. Стефаника
МОН України
Прикарпатський національний
університет імені В.С. Стефаника
МОН України
Вісник Прикарпатського
Прикарпатський національний
університету.
університет імені В.С. Стефаника
Мистецтвознавство
МОН України
Вісник Прикарпатського
Прикарпатський національний
університету. Педагогіка
університет імені В.С. Стефаника
МОН України
Вісник Прикарпатського
Прикарпатський національний
університету. Філологія
університет імені В.С. Стефаника
(літературознавство)
МОН України
Вісник Прикарпатського
Прикарпатський національний
університету. Філософські і
університет імені В.С. Стефаника
психологічні науки
МОН України
Вісник Прикарпатського
ДВНЗ “Прикарпатський
університету. Серія “Фізична національний університет імені
культура”
Василя Стефаника» МОН України
Вісник Прикарпатського
ДВНЗ “Прикарпатський
національного університету
національний університет імені
імені Василя Стефаника.
Василя Стефаника» МОН України
Серія «Хімія».
Вісник проблем біології і
Українська академія наук,
медицини
Українська медична стоматологічна
академія МОЗ України
Вісник Прокуратури
Генеральна прокуратура України,
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого,
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Вісник психіатрії та
Одеська обласна асоціація
психофармакотерапії
психіатрів,
Фізико-хімічний інститут ім.
О.В.Богатського НАН України,
Одеський державний медичний
університет МОЗ України
Вісник СевНТУ. Серія
Севастопольський національний
«Економіка і фінанси»
технічний університет МОН
України
Вісник СевНТУ. Серія
Севастопольський національний
«Інформатика, електроніка,
технічний університет МОН
зв’язок»
України
економічні
14.04.10
історичні
14.04.10
мистецтвознав
ство
14.04.10
педагогічні
14.04.10
філологічні
14.04.10
філософські,
психологічні
14.04.10
фізичне
виховання та
спорт
14.10.09
27.05.09
хімічні
медичні,
біологічні
14.10.09
юридичні
10.02.10
медичні
27.05.09
економічні
10.03.10
технічні
10.03.10
285.
Вісник СевНТУ. Серія
«Механіка, енергетика,
екологія»
Севастопольський національний
технічний університет МОН
України
286.
Вісник СевНТУ. Серія
«Педагогіка»
287.
Вісник СевНТУ. Серія
«Політологія»
288.
Вісник СевНТУ. Серія
«Філософія»
289.
290.
Вісник соціальноекономічних досліджень
Вісник соціальної гігієни та
організації охорони здоров’я
України
291.
Вісник стоматології
292.
Вісник Сумського
державного університету.
Серія «Економіка»
Вісник Сумського
державного університету.
Серія «Медицина»
Вісник Сумського
державного університету.
Серія “Технічні науки”
Вісник Сумського
національного аграрного
університету. Серія
«Агрономія і біологія»
Вісник Сумського
національного аграрного
університету. Серія
«Ветеринарна медицина»
Севастопольський національний
технічний університет МОН
України
Севастопольський національний
технічний університет МОН
України
Севастопольський національний
технічний університет МОН
України
Одеський державний економічний
університет МОН України
ДУ “Український інститут
стратегічних досліджень МОЗ
України”, Тернопільський
державний медичний університет
ім. І.Я.Горбачевського МОЗ
України
ДУ “Інститут стоматології АМН
України”,
Асоціація стоматологів України,
Одеська обласна клінічна
стоматологічна поліклініка
Сумський державний університет
МОН України
293.
294.
295.
296.
технічні
(енергетика,
механіка
деформівного
твердого тіла;
динаміка та
міцність
машин;
процеси
механічної
обробки,
верстати та
інструменти)
педагогічні
01.07.10
політичні
18.11.09
філософські
01.07.10
економічні
18.11.09
медичні
14.04.10
медичні
01.07.10
економічні
08.07.09
Сумський державний університет
МОН України
медичні
08.07.09
Сумський державний університет
МОН України
технічні
14.10.09
Сумський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
сільськогосподарські
14.04.10
Сумський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
ветеринарні
14.04.10
06.10.10
18.11.09
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
Вісник Сумського
національного аграрного
університету. Серія
«Економіка та менеджмент»
Вісник Сумського
національного аграрного
університету. Серія
«Тваринництво»
Вісник Сумського
національного аграрного
університету. Серія
«Фінанси і кредит»
Вісник Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля.
Вісник Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля
Вісник Східноукраїнського
національного університету
імені Володимира Даля
Вісник Тернопільського
державного технічного
університету
Сумський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
економічні
14.04.10
Сумський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
сільськогосподарські
14.04.10
Сумський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
економічні
08.07.09
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Тернопільський державний
технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України
технічні,
економічні
10.02.10
історичні
14.04.10
хімічні
06.10.10
14.10.09
26.05.10
Вісник Тернопільського
національного економічного
університету.
Вісник Українського
матеріалознавчого
товариства
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Громадська організація “Українське
матеріалознавче товариство”,
Інститут проблем матеріалознавства
імені І.М. Францевича НАН
України
Українське товариство генетиків і
селекціонерів ім. М.І.Вавилова
технічні,
фізикоматематичні
(механіка
деформівного
тіла)
економічні
технічні
(матеріалознав
ство)
10.02.10
біологічні,
сільськогосподарські
(генетика,
селекція)
економічні
08.07.09
економічні
08.07.09
медичні,
фармацевтичні
01.07.10
16.12.09
Вісник Українського
товариства генетиків і
селекціонерів
307.
Вісник Української академії
банківської справи
308.
Вісник Університету
банківської справи
Національного банку
України
Вісник фармації
News of pharmacy
309.
ДВНЗ “Українська академія
банківської справи Національного
банку України”
Університет банківської справи
Національного банку України
МОЗ України,
Національний фармацевтичний
університет
14.10.09
16.12.09
10.02.10
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
Вісник Харківського
національного автомобільнодорожнього університету.
Вестник Харьковского
национального
автомобильно-дорожного
университета.
Bulletin of Kharkov National
Automobile and Highway
University
Вісник Харківського
національного аграрного
університету ім. В.В.
Докучаєва
Вісник Харківського
національного аграрного
університету. Серія: біологія.
Вестник Харьковского
национального аграрного
университета. Серия:
биология.
The Bulletin of Kharkiv
national agrarian university.
Series Biology
Вісник Харківського
національного аграрного
університету ім. В.В.
Докучаєва. Серія:
Економічні науки
Вісник Харківського
національного аграрного
університету ім. В.В.
Докучаєва. Серія:
Рослинництво, селекція і
насінництво,
плодоовочівництво
Вісник Харківського
національного аграрного
університету ім. В.В.
Докучаєва. Серія:
Ґрунтознавство, агрохімія,
землеробство, лісове
господарство, екологія
ґрунтів
Вісник Харківського
національного аграрного
університету ім. В.В.
Докучаєва. Серія:
Фітопатологія та
ентомологія
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
МОН України
технічні
14.10.09
Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва
Міністерства аграрної політики
України
Харківський національний аграрний
університет ім. В.В. Докучаєва
Міністерства аграрної політики
України
економічні,
сільськогосподарські
14.04.10
біологічні
08.07.09
Харківський національний аграрний економічні
університет ім. В.В. Докучаєва
Міністерства аграрної політики
України
14.10.09
Харківський національний аграрний сільськогосуніверситет ім. В.В. Докучаєва
подарські
Міністерства аграрної політики
України
14.10.09
Харківський національний аграрний сільськогосуніверситет ім. В.В. Докучаєва
подарські
Міністерства аграрної політики
України
14.10.09
Харківський національний аграрний сільськогосуніверситет ім. В.В. Докучаєва
подарські
Міністерства аграрної політики
України
14.10.09
317.
Вісник Харківського
національного аграрного
університету
318.
Вісник Харківського
національного педагогічного
університету імені Г.С.
Сковороди. “Філософія”
Вісник Харківського
національного педагогічного
університету. Психологія
Вісник Харківського
національного технічного
університету сільського
господарства імені Петра
Василенка.
Економічні науки
Вісник Харківського
національного технічного
університету сільського
господарства імені Петра
Василенка
Технічні науки
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Біологія ”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Геологія. Географія.
Екологія”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Екологія”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Економічна”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Романо-германська
філологія. Методика
викладання іноземних мов”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Історія України.
Українознавство: історичні
та філософські науки”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Історія”
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
Харківський національний аграрний сільськогоспод
університет ім. В.В. Докучаєва
арські
Міністерства аграрної політики
України
Харківський національний
філософські
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
10.02.10
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
Харківський національний
технічний університет сільського
господарства імені Петра
Василенка Міністерства аграрної
політики України
психологічні
14.10.09
економічні
10.03.10
Харківський національний
технічний університет сільського
господарства імені Петра
Василенка Міністерства аграрної
політики України
технічні
10.03.10
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
біологічні
18.11.09
геологічні,
географічні
16.12.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
географічні
26.05.10
економічні
14.10.09
філологічні
(германські,
романські
мови)
18.11.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
історичні,
філософські
18.11.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
історичні
14.10.09
26.05.10
329.
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Математика,
прикладна математика і
механіка”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Математичне
моделювання. Інформаційні
технології. Автоматизовані
системи управління”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Медицина”
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
фізикоматематичні
(математика)
14.10.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
фізикоматематичні,
технічні
14.10.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
медичні
14.10.09
332.
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Питання політології”
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
політичні
14.10.09
333.
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Право”
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
юридичні
14.10.09
334.
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Психологія”
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
психологічні
14.10.09
335.
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Радіофізика та
електроніка”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Соціологічні
дослідження сучасного
суспільства: методологія,
теорія, методи”
Вісник Харківського
національного університету
Серія “Теорія культури і
філософія науки”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Фізика”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Філологія”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Філологія”
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
фізикоматематичні
(фізика)
14.04.10
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
соціологічні
14.10.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
філософські
14.10.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
МОН України
фізикоматематичні
(фізика)
філологічні
(літературозна
вство)
філологічні
(мовознавство)
16.12.09
330.
331.
336.
337.
338.
339.
340.
18.11.09
14.04.10
341.
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Філософія.
Філософські перипетії”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Хімія”
Вісник Харківського
національного університету.
Серія “Ядра, частинки, поля”
Вісник Харківського
національного університету
внутрішніх справ
Вісник Харківської
державної академії дизайну і
мистецтв
Вісник Харківської
державної академії культури
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
філософські
18.11.09
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Харківський національний
університет внутрішніх справ МВС
України
Харківська державна академія
дизайну і мистецтв МОН України
хімічні
14.10.09
фізикоматематичні
(фізика)
юридичні,
соціологічні
14.04.10
мистецтвознав
ство
10.02.10
Харківська державна академія
культури Міністерства культури і
туризму України
16.12.09
10.02.10
10.02.10
347.
Вісник Хмельницького
національного університету.
Серія: технічні науки
Хмельницький національний
університет МОН України
348.
Вісник Хмельницького
національного університету.
Серія: економічні науки
Вісник Центру наукового
забезпечення
агропромислового
виробництва Харківської
області
Вісник Черкаського
державного технологічного
університету.
Вестник Черкасского
государственного
технологического
университета
Вісник Черкаського
університету. Серія:
біологічні науки
Вісник Черкаського
університету. Серія:
історичні науки
Вісник Черкаського
університету. Серія:
педагогічні науки
Вісник Черкаського
університету. Серія:
Прикладна математика.
Інформатика
Хмельницький національний
університет МОН України
історичні,
педагогічні,
соціальні
комунікації
технічні
(технологія
легкої промисловості)
економічні
Інститут рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва УААН
сільськогосподарські
14.10.09
Черкаський державний
технологічний університет МОН
України
технічні
(інформатика)
16.12.09
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
біологічні
10.03.10
історичні
10.02.10
педагогічні
10.02.10
технічні,
фізикоматематичні
26.05.10
06.10.10
342.
343.
344.
345.
346.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
10.02.10
26.05.10
10.02.10
16.12.09
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
Вісник Черкаського
університету. Серія:
філологічні науки
Вісник Черкаського
університету. Серія:
філософія
Вісник Черкаського
університету. Серія: хімічні
науки
Вісник Чернівецького
торговельно-економічного
інституту
Вісник Чернігівського
державного педагогічного
університету ім.
Т.Г.Шевченка.
Серія: історичні науки
Вісник Чернігівського
державного педагогічного
університету ім.
Т.Г.Шевченка. Серія:
педагогічні науки
Вісник Чернігівського
державного педагогічного
університету імені
Т.Г.Шевченка.
Серія: психологічні науки
Вісник Чернігівського
державного технологічного
університету. Серія:
економічні науки
Вісник Чернігівського
державного технологічного
університету. Серія: технічні
науки
364.
Вісті автомобільнодорожнього інституту
365.
Вісті Біосферного
заповідника “Асканія –
Нова”
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Чернівецький торговельноекономічний інститут Київського
державного торговельноекономічного університету МОН
України
Чернігівський державний
педагогічний університет ім.
Т.Г.Шевченка МОН України
філологічні
10.02.10
філософські
10.02.10
хімічні
01.07.10
економічні
01.07.10
історичні
26.05.10
Чернігівський державний
педагогічний університет ім.
Т.Г.Шевченка МОН України
педагогічні
16.12.09
Чернігівський державний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка МОН України
психологічні
01.07.10
Чернігівський державний
технологічний університет МОН
України
економічні
10.03.10
Чернігівський державний
технологічний університет МОН
України
технічні
(математичне
та програмне
забезпечення
обчислювальн
их машин і
систем,
машинознавст
во, обробка
матеріалів в
машинобудува
нні)
технічні
01.07.10
біологічні
08.07.09
Автомобільно-дорожній інститут
ДВНЗ «Донецький національний
технічний університет» МОН
України
Біосферний заповідник “Асканія –
Нова” імені Ф. Е. Фальц-Фейна
УААН
14.10.09
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
Вісті вищих учбових
закладів. Радіоелектроніка.
Известия высших учебных
заведений.
Радиоэлектроника.
Вісті Донецького гірничого
інституту
Волинські історичні записки
Волинь – Житомирщина.
Історико-філологічний
збірник з регіональних
проблем
Волинь філологічна: текст і
контекст
Вопросы германской
истории.
Питання німецької історії.
Fragen zur deutschen
Gescichte
Questions of German history
Вопросы проектирования и
производства конструкций
летательных аппаратов.
Питання проектування та
виробництва конструкцій
літальних апаратів.
Вопросы химии и
химической технологии.
Питання хімії та хімічної
технології
Вчені записки
Вчені записки Університету
“Крок”. Серія “Економіка”
Вчені записки Кримського
інженерно-педагогічного
університету. Економічні
науки.
Ученые записки Крымского
инженерно-педагогического
университета.
Экономические науки
Міністерство освіти і науки
України, Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут”
технічні
10.02.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
МОН України
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
МОН України
технічні
10.02.10
історичні
10.03.10
філологічні
01.07.10
Волинський національний
університет ім. Лесі Українки МОН
України
філологічні
27.05.09
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
історичні
10.03.10
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
МОН України
технічні
10.02.10
Український державний хімікотехнологічний університет МОН
України
хімічні,
технічні
14.10.09
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана МОН України
ВНЗ “Університет економіки та
права “Крок”
Республіканський ВНЗ “Кримський
інженерно-педагогічний
університет” МОН України
економічні
06.10.10
економічні
10.02.10
економічні
10.03.10
377.
378.
379.
380.
Вчені записки Кримського
інженерно-педагогічного
університету. Технічні
науки.
Ученые записки Крымского
инженерно-педагогического
университета. Технические
науки
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Біологія, хімія.”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«Биология, химия».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series “Biology
and Chemistry”.
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Географія.”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«География».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series
“Geography”
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Економіка і
управління.”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«Экономика и управление».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series “Economy
and Management”
Республіканський ВНЗ “Кримський
інженерно-педагогічний
університет” МОН України
технічні
10.03.10
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
хімічні,
біологічні
10.03.10
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
географічні
10.03.10
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
економічні
10.03.10
381.
382.
383.
384.
385.
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Філологія. Соціальні
комунікації”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«Филология. Социальные
коммуникации».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series “Philology.
Social Communications”
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Філософія.
Культурологія. Політологія.
Соціологія.”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«Философия.
Культурология.
Политология. Социология».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series
“Philosophy. Culturology.
Political Sciences. Sociology”.
Вчені записки Таврійського
національного університету
імені В.І.Вернадського.
Серія “Юридичні науки.”
Ученые записки
Таврического национального
университета имени
В.И.Вернадского. Серия
«Юридические науки».
Scientific notes of Taurida
National V.I. Vernadsky
University. Series “Juridical
Sciences”
Галицький економічний
вісник
Гематологія і переливання
крові
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
філологічні
(мовознавство,
літературознавство)
14.04.10
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
філософські,
політичні,
соціологічні,
культурологія
10.02.10
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
юридичні
10.03.10
Тернопільський державний
технічний університет імені Івана
Пулюя МОН України
ДУ “ Інститут гематології та
трансфузіології” АМН України
економічні
16.12.09
медичні,
біологічні
10.02.10
386.
Генеалогічні записки
387.
Генетичні ресурси рослин
388.
Географія та туризм
389.
Геодинаміка
390.
Геоінформатика.
Геоинформатика.
Geoinformatika
391.
Геологічний журнал.
Геологический журнал.
Geological journal
Геологія і геохімія горючих
копалин
392.
393.
394.
395.
396.
Геологія і корисні копалини
Світового океану.
Геология и полезные
ископаемые Мирового
океана.
Geology and
Mineral Resources of the
World Ocean
Геолог України
Геополитика и
экогеодинамика регионов.
Геополітика і
екогеодинаміка регіонів
Геотехнічна механіка.
Геотехническая механика.
Geo-Technical Mechanics
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М. С.
Грушевського НАН України
Інститут рослинництва ім. В.Я.
Юр’єва УААН
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України,
Державна служба геодезії,
картографії та кадастру України,
Інститут геофізики ім.
С.І.Субботіна НАН України,
Інститут геології і геохімії горючих
копалин НАН України, Львівське
астрономо-геодезичне товариство
Національна академія наук України,
Центр менеджменту та маркетингу
в галузі наук про Землю Інституту
геологічних наук НАН України
історичні
01.07.10
сільськогосподарські
географічні
14.10.09
технічні
(геодезія),
геологічні
01.07.10
10.03.10
географічні,
геологічні,
фізикоматематичні
(геофізика,
геологічна
інформатика)
Національна академія наук України, геологічні
Інститут геологічних наук НАН
України
Національна академія наук України, геологічні
Інститут геології і геохімії горючих
копалин НАН України, Українська
нафтогазова академія
Національна академія наук України, геологічні
Відділення морської геології та
осадочного рудоутворення
Національного науковоприродничого музею НАН України
01.07.10
Спілка геологів України
Кримський науковий центр НАН
України і МОН України,
Таврійський національний
університет ім. В.І. Вернадського
Інститут геотехнічної механіки
імені М.С.Полякова НАН України
геологічні
географічні
01.07.10
10.03.10
технічні,
геологічні
08.07.09
01.07.10
01.07.10
01.07.10
16.12.09
397.
Геохімія та рудоутворення.
Геохимия и
рудообразование.
Geochemistry and Ore
Formation
398.
Геофізичний журнал.
Геофизический журнал
399.
Гепатологія
400.
Гігієна населених місць
401.
Гідрологія, гідрохімія і
гідроекологія
Гидробиологический
журнал.
Гідробіологічний журнал.
Hydrobiological journal
Гілея: науковий вісник.
Гилея: научный вестник.
Gileya: scientific herald.
Gileya: wissenschaftsblatt
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
Національна академія наук України,
Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення імені М.П.
Семененка НАН України
геологічні
(геохімія,
петрологія,
мінералогія,
кристалографія
)
Національна академія наук України, фізикоІнститут геофізики ім.
математичні
С.І.Субботіна НАН України
(геофізика),
геологічні
Львівський національний медичний медичні
університет імені Данила
Галицького МОЗ України,
Благодійний фонд
“Антигепатичний Центр ім.
С.П.Боткіна
Інститут гігієни та медичної
медичні,
екології ім.. О.М. Марзєєва АМН
біологічні
України
Київський національний
географічні
університет імені Тараса Шевченка
Національна академія наук України, біологічні
Інститут гідробіології НАН України
Всеукраїнська громадська
організація Українська академія
наук, Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
Гірнича електромеханіка та
Національний гірничий університет
автоматика
МОН України
Гірничі, будівельні, дорожні Київський національний
та меліоративні машини
університет будівництва і
архітектури МОН України
Горноспасательное дело
Науково-дослідний інститут
гірничорятувальної справи та
пожежної безпеки ”Респіратор”
Міністерства вугільної
промисловості
Ґрунтознавство.
Дніпропетровський національний
Почвоведение.
університет імені Олеся Гончара
Soil Science
МОН України, ТОВ “Агентство
“Телепресінформ”
Гуманізація навчальноСлов’янський державний
виховного процесу
педагогічний університет МОН
України
Гуманітарна освіта у
Національний авіаційний
технічних вищих навчальних університет МОН України
закладах
10.03.10
01.07.10
26.05.10
10.03.10
10.03.10
10.02.10
філософські,
політичні,
історичні
10.03.10
технічні
10.02.10
технічні
10.03.10
технічні
10.02.10
біологічні
08.07.09
педагогічні
10.02.10
філологічні
26.05.10
14.04.10
410.
411.
Гуманітарний вісник
Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного
університету імені
Г.С.Сковороди
Гуманітарний часопис
412.
Гуманітарні науки
413.
Гуманітарні студії
414.
Двигатели внутреннего
сгорания
415.
Демографія та соціальна
економіка
Держава і право
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
Держава та регіони. Серія:
Гуманітарні науки
Держава та регіони. Серія:
Гуманітарні науки
Держава та регіони. Серія
“Державне управління”
Держава та регіони. Серія
“Економіка та
підприємництво”
Держава та регіони. Серія:
Право
Державне будівництво та
місцеве самоврядування
Державне управління та
місцеве самоврядування
424.
Дерматологія та венерологія.
Дерматология и венерология
425.
Дидактика математики:
проблеми і дослідження
Довкілля та здоров’я
426.
Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Г.С. Сковороди
МОН України
психологічні,
філософські
14.04.10
педагогічні
філософські
06.10.10
14.10.09
педагогічні
10.02.10
філософські
16.12.09
технічні
10.02.10
економічні
10.02.10
10.02.10
Класичний приватний університет
політичні,
юридичні
соціальні
комунікації
філологічні
(літературознавство)
державне
управління
економічні
Класичний приватний університет
юридичні
18.11.09
Академія правових наук України
юридичні
14.04.10
Дніпропетровський регіональний
інститут державного управління
Національної академії державного
управління при Президентові
України
Український науково-дослідний
інститут дерматології та венерології
АМН України
Донецький національний
університет МОН України
Інститут гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзеєва АМН
України
державне
управління
14.10.09
медичні
01.07.10
педагогічні
14.10.09
медичні,
біологічні
14.10.09
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є.Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
МОН України
Державне інформаційно-виробниче
підприємство Видавництво
“Педагогічна преса”, Кримський
державний гуманітарний інститут
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
Інститут демографії та соціальних
досліджень НАН України
Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України
Класичний приватний університет
Класичний приватний університет
Класичний приватний університет
10.03.10
14.04.10
14.10.09
14.10.09
427.
Досвід та перспективи
розвитку міст України
428.
Дослідження з історії
техніки
429.
Дослідження з лексикології і
граматики української мови
430.
Дослідження світової
політики. Збірник наукових
праць
Досягнення біології та
медицини.
Достижения биологии и
медицины.
Achievements of biology and
medicine
Дрогобицький краєзнавчий
вісник.
Дрогобычский
краеведческий сборник.
Духовність особистості:
методологія, теорія і
практика
Ейдос.
Эйдос.
Ejdos
Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
ДП Український державний
науково-дослідний інститут
проектування міст “Діпромісто”
Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Інститут світової економіки і
міжнародних відносин НАН
України
НАН України, АМН України,
Одеський державний медичний
університет МОЗ України
архітектура
10.02.10
історичні
06.10.10
філологічні
(українська
мова)
політичні
16.12.09
06.10.10
медичні,
біологічні
27.05.09
історичний
01.07.10
Східноукраїнський національний
педагогічні
університет імені Володимира Даля
МОН України
Національна академія наук України, історичні
Інститут історії НАН України
08.07.09
Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка МОН України
Товариство “Знання” України, НАН
України, МОН України,
Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища
Екологія і ноосферологія.
Дніпропетровський національний
Экология и ноосферология.
університет імені Олеся Гончара
Ecology and noospherology
МОН України, ТОВ “Агентство
“Телепресінформ”
Екологія і промисловість.
Український державний науковоЭкология и промышленность технічний центр з технології та
обладнання, обробки металів,
захисту навколишнього середовища
та використання вторинних
ресурсів для металургії та
машинобудування “Енергосталь”
16.12.09
геологічні
10.02.10
технічні
14.04.10
біологічні
08.07.09
технічні
14.04.10
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
Екологічна безпека
прибережної та шельфової
зон та комплексне
використання ресурсів
шельфу.
Экологическая безопасность
прибрежной и шельфовой
зон и комплексное
использование ресурсов
шельфа.
Ecological safety of coastal
and shelf zones and
comprehensive use of shelf
resources
Екологічна безпека та
природокористування
Економіка будівництва і
міського господарства
Экономика строительства и
городского хозяйства.
Economics of Civil
Engineering and Municipal
Economy.
Економіка і організація
управління
Економіка і прогнозування
Економіка і регіон.
Науковий вісник
Полтавського національного
технічного університету
імені Юрія Кондратюка.
Экономика и регион.
Научный вестник
Полтавского национального
технического университета
им. Юрия Кондратюка
Економіка і управління
445.
Економіка. Менеджмент.
Підприємництво
446.
Економіка Криму.
Экономика Крыма.
Economy of Crimea
Національна академія наук України,
Морський гідрофізичний інститут
НАН України,
Одеський філіал Інституту біології
південних морів ім..
О.О.Ковалевського НАН України,
Інститут геологічних наук НАН
України
технічні
(екологічна
безпека),
геологічні,
фізикоматематичні
(геофізика),
географічні
Київський національний
технічні
університет будівництва і
архітектури МОН України; Інститут
телекомунікацій і глобального
інформаційного простору НАН
України
Донбаська національна академія
економічні
будівництва і архітектури МОН
України
державне
управління
14.04.10
01.07.10
14.04.10
27.05.09
08.07.09
Донецький національний
університет МОН України
ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”
Полтавський національний
технічний університет імені Юрія
Кондратюка МОН України
економічні
18.11.09
економічні
01.07.10
економічні
14.10.09
ПВНЗ “Європейський університет”,
Асоціація навчальних закладів
України приватної форми власності
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Таврійський національний
університет імені В.І. Вернадського
МОН України
економічні
06.10.10
економічні
16.12.09
економічні
06.10.10
447.
448.
Економіка
природокористування і
охорони довкілля
Економіка промисловості
449.
Економіка ринкових
відносин
450.
Економіка розвитку.
Экономика развития
451.
Економіка та держава.
Экономика и государство
452.
Економіка та
підприємництво
453.
Економіка та право.
Экономика и право.
454.
Економіка та управління.
Экономика и управление
455.
Економіка та управління
АПК
456.
Економіка та управління
підприємствами
машинобудівної галузі:
проблеми теорії та практики
Економіка транспортного
комплексу.
Экономика транспортного
комплекса. Economics of
Transport Complex
Економіка. Фінанси. Право
457.
458.
459.
460.
Економіка харчової
промисловості.
Экономика пищевой
промышленности.
Food industry Economics
Економіко-математичне
моделювання соціальноекономічних систем
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України
економічні
14.04.10
НАН України, Інститут економіки
промисловості НАН України
ВНЗ “Київський університет
ринкових відносин”
економічні
08.07.09
економічні
27.05.09
Харківський національний
економічний університет МОН
України
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості
України Міністерства праці та
соціальної політики України,
ТОВ «Редакція журналу
«Економіка та держава»
ДВНЗ “Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана” МОН України
НАН України,
Інститут економіко-правових
досліджень НАН України,
Донецький державний технічний
університет МОН України
Національна академія
природоохоронного та курортного
будівництва МОН України
Білоцерківський національний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики України
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
МОН України
Харківський національний
автомобільно-дорожній університет
МОН України
економічні
26.05.10
економічні,
державне
управління
27.05.09
економічні
14.04.10
юридичні,
економічні
08.07.09
14.10.09
економічні
27.05.09
економічні
14.10.09
економічні
14.10.09
економічні
18.11.09
Академія муніципального
управління, ТОВ “Аналітик”
Одеська національна академія
харчових технологій МОН України,
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
НАН України
Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій та
систем НАН України та МОН
України
економічні
06.10.10
економічні
14.04.10
економічні
14.10.09
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
Економічна кібернетика.
Экономическая кибернетика.
Economic cybernetics
Економічна стратегія і
перспективи розвитку сфери
торгівлі та послуг
Економічна та соціальна
географія
Економічна теорія.
Экономическая теория.
Economic Theory
Донецький національний
університет МОН України
Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН
України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Національна академія наук України,
Міністерство освіти і науки
України,
ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”,
ДВНЗ “Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана”
Економічний аналіз
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Економічний вісник Донбасу Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
Економічний вісник
Національний гірничий університет
Національного гірничого
МОН України, Інститут економіки
університету
промисловості НАН України
Економічний вісник
Національний технічний
Національного технічного
університет України “Київський
університету України
політехнічний інститут”
“Київський політехнічний
інститут”
Економічний вісник
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький
університету
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди МОН України
Економічний простір
ДВНЗ “Придністровська державна
академія будівництва і архітектури
” МОН України
Економічний часопис – ХХІ.
Экономический журнал –
ХХІ.
Economic Annals – ХХІ.
Czasopys Ekonomiczny -ХХІ
Економічні інновації
Економічні науки. Серія:
Економіка та менеджмент
Економічні науки. Серія:
Економічна теорія та
економічна історія
ТОВ “Інститут суспільної
трансформації”,
Інститут світової економіки і
міжнародних відносин НАН
України
Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень
НАН України
Луцький державний технічний
університет МОН України
Луцький державний технічний
університет МОН України
економічна
10.03.10
економічні
14.10.09
географічні
10.03.10
економічні
01.07.10
економічні
14.10.09
економічні
14.10.09
економічні
10.02.10
економічні
26.05.10
економічні
10.02.10
економічні
14.10.09
політичні,
економічні
14.04.10
економічні
10.02.10
економічні
14.10.09
економічні
14.10.09
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
Економічні науки. Серія:
Облік і фінанси
Економічні науки. Серія:
Регіональна економіка
Екосистеми, їх оптимізація
та охорона.
Экосистемы, их оптимизация
и охрана».
Optimization and protection of
Ecosystems
Експериментальна і клінічна
медицина
Луцький державний технічний
університет МОН України
Луцький державний технічний
університет МОН України
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
Харківський національний
медичний університет МОЗ
України
Експериментальна та
Львівський національний медичний
клінічна фізіологія і біохімія університет імені Данила
Галицького МОЗ України,
Державне підприємство
”Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво “Світ”
Електромашинобудування та Одеський національний
електрообладнання
політехнічний університет МОН
України
Електроніка та зв'язок.
Національний технічний
Электроника и связь.
університет України “Київський
Electronics and
політехнічний інститут” МОН
Communications
України, Державний університет
інформаційно-комунікаційних
технологій Міністерства транспорту
та зв’язку України
Електроніка та системи
Національний авіаційний
управління
університет МОН України
Електронне моделювання.
Національна академія наук України,
Электронное моделирование. Інститут проблем моделювання в
Electronic modeling
енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН
України
Електротехніка і
Національний технічний
електромеханіка.
університет “Харківський
Электротехника и
політехнічний інститут” МОН
электромеханика.
України
Electrical engineering &
Electromechanics
Електротехніка та
Запорізький національний
електроенергетика.
технічний університет МОН
України
Ендокринологія.
ДУ “Інститут ендокринології та
Endocrinology
обміну речовин ім.. В.П.
Комісаренка АМН України»
Енергетика:
Національний технічний
економіка, технології,
університет України “Київський
екологія.
політехнічний інститут” МОН
Энергетика: экономика,
України
технологии, экология
економічні
14.10.09
економічні
14.10.09
географічні,
біологічні
26.05.10
01.07.10
медичні
26.05.10
медичні,
біологічні
14.10.09
технічні
14.04.10
технічні
10.02.10
технічні
01.07.10
технічні
26.05.10
технічні
10.02.10
технічні
10.02.10
медичні,
біологічні
08.07.09
технічні
01.07.10
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
Енергозбереження.
Енергетика. Енергоаудит.
Энергосбережение.
Энергетика. Энергоаудит.
Energy saving. Power
engineering. Energy audit
Енерготехнології та
ресурсозбереження.
Энерготехнологии и
ресурсосбережение.
Energy Technologies and
Resource Saving
Етнічна історія народів
Європи
Ефективність державного
управління
Європейський вектор
економічного розвитку
Європейські перспективи
Журнал Академії медичних
наук України
Журнал дерматовенерології
та косметології ім. М.О.
Торсуєва
496.
Журнал європейської
економіки
497.
Журнал математической
физики анализа геометрии.
Журнал математичної
фізики, аналізу, геометрії.
Journal of Mathematical
Physics, Analysis, Geometry
Журнал нано- та електронної
фізики.
Журнал нано- и электронной
физики
Журнал обчислювальної та
прикладної математики
498.
499.
500.
Журнал обчислювальної та
прикладної математики
ТОВ “Північно-східна енергетична
компанія “СВЕКО”
технічні
01.07.10
Національна академія наук України, технічні
Інститут газу НАН України,
Інститут вугільних
енерготехнологій НАН України
10.02.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Львівський регіональний інститут
державного управління при
Президентові України
ЗАТ “Дніпропетровський
університет економіки і права”
ГО “Західно-регіональна асоціація
клубів ЮНЕСКО”
Академія медичних наук України
історичні
10.03.10
державне
управління,
економічні
економічні
18.11.09
юридичні,
економічні
медичні
06.10.10
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України, ГО “Асоціація
дерматовенерологів та косметологів
Донецької області “Здоровий світ”
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Національна академія наук України,
Фізико-технічний інститут низьких
температур ім. Б.І.Вєркіна
НАН України
медичні
10.02.10
економічні
10.03.10
фізикоматематичні
10.03.10
Сумський державний університет
МОН України
фізикоматематичні
(фізика)
10.02.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
МП “ТВ і МС”
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика),
технічні
фізикоматематичні
(математика)
06.10.10
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
МП “ТВ і МС”
10.03.10
08.07.09
08.07.09
01.07.10
501.
502.
Журнал органічної та
фармацевтичної хімії.
Журнал органической и
фармацевтической химии.
Journal of Organic and
Pharmaceutical Chemistry
Журнал психіатрії та
медичної психології
503.
Журнал фізичних
досліджень
504.
Журнал Хроматографічного
товариства
505.
Загальна патологія та
патологічна фізіологія
Загальнодержавний
міжвідомчий науковотехнічний збірник.
Конструювання,
виробництво та експлуатація
сільськогосподарських
машин
Залізничний транспорт
України
506.
507.
508.
Записки з ономастики
509.
Записки з романогерманської філології
Національна академія наук України, хімічні,
Інститут органічної хімії НАН
фармацевтичні
України, МОЗ України,
Національний фармацевтичний
університет
10.02.10
10.03.10
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
Інститут геохімії навколишнього
середовища НАН України та
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи,
ГО “Хроматографічне товариство”,
ДП “Центр розвитку
експериментальних методів
дослідження якості “Хроматос”
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
Кіровоградський національний
технічний університет МОН
України
медичні
14.04.10
фізикоматематичні
(фізика)
технічні,
хімічні
10.02.10
Державна адміністрація
залізничного транспорту України
Міністерства транспорту та зв’язку
України
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова МОН України
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова МОН України
01.07.10
медичні,
біологічні
технічні
10.02.10
технічні
26.05.10
філологічні
(мовознавство)
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
14.04.10
01.07.10
510.
511.
512.
513.
514.
Записки Львівської
національної наукової
бібліотеки України імені
В.Стефаника.
Записки Львовской
национальной научной
библиотеки Украины имени
В.Стефаника.
Prace Lwowskiej Narodowej
Naukowej Biblioteki Ukrainy
im. V. Stefanyka.
Proceedings of Vasyl Stefanyk
National Scientific Library of
Ukraine in Lviv
Записки Українського
мінералогічного товариства.
Proceedings of the Ukrainian
mineralogical society
Заповідна справа
в Україні
Запорізький медичний
журнал.
Запорожский медицинский
журнал
З архівів ВУНК – НКВС КДБ
515.
Засоби навчальної та
науково-дослідної роботи
516.
Захист і карантин рослин
517.
Захист металургійних машин
від поломок
Збірник наукових праць
Академії військово-морських
сил імені П.С.Нахімова
Збірник наукових праць
Бердянського державного
педагогічного університету
(Педагогічні науки)
Збірник наукових праць ВАТ
“УкрНДІВогнетривів імені
А.С. Бережного
Collection of scientific
proceedings of the OJSC “The
Ukrainian research institute of
refractories named after A.S.
Berezhnoy”
518.
519.
520.
Національна академія наук України, історичні,
Львівська національна наукова
соціальні
бібліотека України імені
комунікації
В.Стефаника
10.02.10
Українське мінералогічне
товариство
геологічні
10.03.10
Канівський природний заповідник
біологічні
10.03.10
Запорізький державний медичний
університет МОЗ України
медичні,
фармацевтичні
14.10.09
Головна редакційна колегія
науково-документальної серії книг
“Реабілітовані історією”
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
Інститут захисту рослин УААН
історичні
10.03.10
педагогічні
10.02.10
біологічні,
сільськогоспод
арські
(агрономія)
технічні
08.07.09
06.10.10
технічні
06.10.10
педагогічні
14.04.10
технічні
14.10.09
Приазовський державний технічний
університет МОН України
Академія військово-морських сил
імені П.С.Нахімова Міністерства
оборони України
Бердянський державний
педагогічний університет МОН
України
Відкрите акціонерне товариство
“Український науково-дослідний
інститут вогнетривів імені
А.С.Бережного”
521.
Збірник наукових праць
Військового інституту
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
522.
Збірник наукових праць
Військового інституту
телекомунікацій та
інформатизації НТУУ “КПІ”
523.
Збірник наукових праць
Вінницького національного
аграрного університету.
Серія: економічні науки
Збірник наукових праць
Вінницького національного
аграрного університету.
Серія: сільськогосподарські
науки
Збірник наукових праць
Вінницького національного
аграрного університету.
Серія: технічні науки
Збірник наукових праць
“Вісник Придніпровської
державної академії
будівництва та архітектури
Збірник наукових праць,
серія: Галузеве
машинобудування,
будівництво
Збірник наукових праць.
Гуманітарний вісник
Запорізької державної
інженерної академії
Збірник наукових праць
Державного економікотехнологічного університету
транспорту. Серія
“Економіка і управління”
Збірник наукових праць
Державного економікотехнологічного університету
транспорту. Серія
«Транспортні системи і
технології»
Збірник наукових праць
ДНБС.
Сборник научных трудов
ГНБС
ВІТІ Міністерства оборони
України,
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
Вінницький національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
технічні
(інформаційні
технології,
комп’ютерні
системи та
компоненти)
технічні
16.12.09
економічні
01.07.10
Вінницький національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
сільськогоспод
арські
01.07.10
Вінницький національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
технічні
01.07.10
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури
/ПДАБА/ МОН України
технічні
(будівництво),
архітектура
01.07.10
Полтавський національний
технічний університет імені Юрія
Кондратюка МОН України
технічні
14.10.09
Запорізька державна інженерна
академія МОН України
філософські
10.02.10
Державний економікотехнологічний університет
транспорту Міністерства
транспорту та зв’язку України
економічні
14.04.10
Державний економікотехнологічний університет
транспорту Міністерства
транспорту та зв’язку України
технічні
(транспорт)
18.11.09
Державний Нікітський ботанічний
сад Української академії аграрних
наук
біологічні
14.04.10
08.07.09
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
Збірник наукових праць
Дніпродзержинського
державного технічного
університету (технічні
науки).
Сборник научных трудов
Днепродзержинского
государственного
технического университета
(технические науки)
Збірник наукових праць
Донецького державного
університету управління
Збірник наукових праць
Донецького державного
університету управління.
Серія «Спеціальні та галузеві
соціології»
Збірник наукових праць
Донецького інституту
залізничного транспорту
Сборник научных трудов
Донецкого института
железнодорожного
транспорта. Collection of
Scientific Works of Donetsk
Railway Transport Institute
Збірник наукових праць.
Економічні науки
Збірник наукових праць
Інституту геологічних наук
НАН України.
Сборник научных трудов
Института геологических
наук НАН Украины.
Collection of scientific works
of the Institute of Geological
Sciences NAS of Ukraine
Збірник наукових праць
Інституту геохімії
навколишнього середовища.
Сборник научных трудов
Института геохимии
окружающей среды.
Collected papers of Institute of
environmental geochemistry
Збірник наукових праць
ННЦ “Інституту
землеробства УААН”
Збірник наукових праць
Інституту математики НАН
України
Дніпродзержинський державний
технічний університет МОН
України
технічні
14.04.10
Донецький державний університет
управління МОН України
державне
управління
18.11.09
Донецький державний університет
управління МОН України
соціологічні
27.05.09
Донецький інститут залізничного
транспорту Української державної
академії залізничного транспорту
Міністерства транспорту та зв’язку
України
технічні
14.10.09
ПВНЗ “ Буковинський університет”
економічні
01.07.10
Інститут геологічних наук НАН
України
геологічні
01.07.10
Національна академія наук України, геологічні
Інститут геохімії навколишнього
середовища НАН України та МНС
технічні
України
16.12.09
Національний науковий центр
“Інститут землеробства УААН”
сільськогоспод
арські
06.10.10
Інститут математики НАН України
фізикоматематичні
(математика)
10.02.10
14.04.10
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
Збірник наукових праць
Інституту проблем
моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН
України
Збірник наукових праць
Інституту психології ім.
Г.С.Костюка АПН України
“Проблеми загальної та
педагогічної психології”
Збірник наукових праць
Кам’янець-Подільського
національного університету
імені Івана Огієнка. Серія:
педагогічна
Збірник наукових праць
Кіровоградського
національного технічного
університету. Техніка в
сільськогосподарському
виробництві, галузеве
машинобудування,
автоматизація
Збірник наукових праць
Науково-дослідного
інституту українознавства
Національна академія наук України, технічні
Інститут проблем моделювання в
енергетиці НАН України
14.10.09
Інститут психології ім. Г.С.Костюка психологічні
АПН України
10.03.10
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
педагогічні
26.05.10
Кіровоградський національний
технічний університет МОН
України
технічні
14.10.09
Науково-дослідний інститут
українознавства МОН України
філологічні
(мовознавство)
філософські,
історичні
технічні,
геологічні
14.04.10
26.05.10
Збірник наукових праць
Національного гірничого
університету
Збірник наукових праць
Національного університету
кораблебудування
Національний гірничий університет
МОН України
26.05.10
01.07.10
Національний університет
кораблебудування імені адмірала
Макарова МОН України
технічні,
економічні
18.11.09
Збірник наукових праць
Національної академії
державного управління при
Президентові України
Збірник наукових праць
Національної академії
Державної прикордонної
служби України. Серія:
військові та технічні науки
Збірник наукових праць
Національної академії
Державної прикордонної
служби України. Серія:
педагогічні та психологічні
науки
Національна академія державного
управління при Президентові
України
державне
управління,
філософські
10.02.10
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
військові,
технічні
14.04.10
Національна академія Державної
прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького
педагогічні,
психологічні
26.05.10
14.04.10
551.
Збірник наукових праць
“Педагогічна освіта: теорія і
практика”
552.
Збірник наукових праць
/педагогічні науки/
Збірник наукових праць
Подільського державного
аграрно-технічного
університету
Збірник наукових праць
“Пожежна безпека”
553.
554.
555.
Збірник наукових праць
“Проблеми сучасної
психології”
556.
Збірник наукових праць
Севастопольського
національного університету
ядерної енергії та
промисловості
Збірник наукових праць
Селекційно-генетичного
інституту – Національного
центру насіннєзнавства та
сортовивчення
557.
558.
559.
560.
Збірник наукових праць
співробітників НМАПО
імені П.Л.Шупика
Збірник наукових праць
Таврійського державного
агротехнологічного
університету (економічні
науки)
Збірник наукових праць
Українського науководослідного та проектного
інституту сталевих
конструкцій імені
В.М.Шимановського
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України,
Інститут педагогіки АПН України
Херсонський державний
університет МОН України
Подільський державний аграрнотехнічний університет
Міністерства аграрної політики
України
Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності,
УНДІ пожежної безпеки
Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України,
Інститут психології ім. Г.С.Костюка
АПН України
Севастопольський національний
університет ядерної енергії та
промисловості Міністерство палива
та енергетики України
Селекційно-генетичний інститут –
Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
УААН
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика
Таврійський державний
агротехнологічний університет
Міністерства аграрної політики
України
ВАТ «Український науководослідний та проектний інститут
сталевих конструкцій імені
В.М.Шимановського»
педагогічні
26.05.10
педагогічні
10.02.10
технічні,
економічні,
сільськогосподарські
технічні
27.05.09
психологічні
27.05.09
технічні
(енергетика),
нац. безпека,
екологічна
безпека
сільськогоспод
арські
(генетика,
селекція
рослин,
насінництво),
біологічні
(генетика)
медичні,
фармацевтичні
16.12.09
економічні
10.02.10
27.05.09
10.03.10
16.12.09
10.02.10
27.05.09
технічні
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
Збірник наукових праць
Української державної
академії залізничного
транспорту
Збірник наукових праць
Уманського державного
аграрного університету
Збірник наукових праць
Уманського державного
педагогічного університету
імені Павла Тичини
Збірник наукових праць:
філософія, соціологія,
психологія
Збірник наукових праць
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди.
“Економіка”
Збірник наукових праць
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди
“Право”
Збірник наукових праць
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди
“Лінгвістичні дослідження”
Збірник наукових праць
Харківського університету
Повітряних Сил
Українська державна академія
залізничного транспорту
Міністерства транспорту та зв’язку
України
Уманський державний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
МОН України
технічні
26.05.10
економічні,
сільськогосподарські
педагогічні
08.07.09
ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника” МОН України
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
філософські,
психологічні
10.02.10
економічні
06.10.10
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
юридичні
10.02.10
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
філологічні
(мовознавство,
українська
мова)
10.02.10
технічні,
військові
14.10.09
економічні
10.02.10
біологічні
10.03.10
соціальні
комунікації,
історичні
16.12.09
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Збірник наукових праць
Черкаський державний
Черкаського державного
технологічний університет МОН
технологічного університету. України
Серія: Економічні науки
Сборник научных трудов
Черкасского
государственного
технологического
университета. Серия:
Экономические науки
Збірник праць зоологічного
Національний науковомузею
природничий музей НАН України
Збірник праць НауковоНаціональна академія наук України,
дослідного центру періодики Львівська національна наукова
Сборник трудов Научнобібліотека України імені
исследовательского центра
В.Стефаника
периодики.
Proceedings of Research and
Centre for Periodicals
14.10.09
16.12.09
10.02.10
572.
573.
574.
Зв'язок
Здобутки клінічної і
експериментальної
медицини
Здоров’я жінки
Здоровье женщины
575.
Здоровье мужчины
576.
Здоровье ребёнка.
Здоров’я дитини.
Child’s Health
Землеробство
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
Зернові продукти і
комбікорми.
Зерновые продукты и
комбикорма.
Grain Products and Mixed
Fodder’s
Зовнішня торгівля:
економіка, фінанси, право
Зрошуване землеробство
Известия Крымской
Астрофизической
обсерватории.
Відомості Кримської
астрофізичної обсерваторії.
Bulletin of the Crimean
Astrophysical Observatory
Іван Огієнко і сучасна наука
та освіта. Науковий збірник.
Серія: Історична та
філологічна
Імунологія та алергологія:
наука і практика
Інвестиції: практика та
досвід
Міністерство зв’язку України
ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського” МОЗ України
МОЗ України,
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика МОЗ України,
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
і гінекології АМН України»,
ДНДУ “Український інститут
громадського здоров’я МОЗ
України»
Інститут урології АМН України,
ТОВ “Видавничий дім та рекламна
агенція “Професіонал”
технічні
медичні,
біологічні,
фармацевтичні
медичні
10.03.10
14.04.10
медичні
27.05.09
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Українська а академія аграрних
наук
Одеська національна академія
харчових технологій МОН України
медичні
10.02.10
сільськогосподарські
технічні
14.04.10
Український державний університет
фінансів та міжнародної торгівлі
Інститут землеробства південного
регіону УААН
Кримська астрофізична
обсерваторія МОН України
Економічні,
юридичні
сільськогоспод
арські
астрономія
10.03.10
06.10.10
10.02.10
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
філологічні
(літературознавство),
історичні
медичні,
біологічні
(медикобіологічні
спеціальності)
економічні,
державне
управління
14.04.10
Українське товариство фахівців з
імунології, алергології та
імунореабілітації, ДУ “Інститут
урології АМН України
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України,
ТОВ “ДКС ЦЕНТР”
27.05.09
14.04.10
01.07.10
01.07.10
27.05.09
585.
Індуктивне моделювання
складних систем
586.
Інженерна геодезія
587.
Інноваційна економіка
588.
Інтегровані технології та
енергозбереження.
Интегрированные
технологии и
энергосбережения
Інтелігенція і влада
589.
590.
Інституціональний вектор
економічного розвитку
МІДМУ “КПУ”
591.
Інтегративна антропологія
(міжнародний медикофілософський журнал)
592.
Інтелект. Особистість.
Цивілізація.
Интеллект. Личность.
Цивилизация
Інтродукція рослин
593.
594.
Інфекційні хвороби.
Всеукраїнський науковопрактичний медичний
журнал
595.
Інформаційна безпека
596.
Інформаційна безпека
людини, суспільства,
держави
Міжнародний науково-навчальний
центр інформаційних технологій та
систем Національної академії наук
України та Міністерства освіти і
науки України
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Тернопільський інститут
агропромислового виробництва
УААН
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
технічні
10.03.10
технічні
14.04.10
економічні
10.03.10
технічні
14.04.10
Одеський національний
політехнічний університет МОН
України
Мелітопольський інститут
державного та муніципального
управління “Класичного
приватного університету”
Одеський державний медичний
університет МОЗ України
історичні
10.03.10
економічні
08.07.09
медичні
27.05.09
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
Національна академія наук України,
Національний ботанічний сад ім.
М.М.Гришка НАН України,
Національний дендрологічний парк
„Софіївка” НАН України,
Державний дендрологічний парк
„Олександрія” НАН України,
Державний дендрологічний парк
„Тростянець” НАН України”
ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет ім.
І.Я.Горбачовського” МОЗ України,
ДУ “Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського” АМН України
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Національна академія Служби
безпеки України
філософські
14.10.09
біологічні,
сільськогоспод
арські
16.12.09
10.02.10
медичні
26.05.10
технічні
14.04.10
юридичні
26.05.10
597.
Інформаційне суспільство
598.
Інформаційні системи,
механіка та керування
599.
Інформаційні технології в
освіті
Інформаційні технології та
комп’ютерна інженерія
600.
601.
602.
Інформаційно-керуючі
системи на залізничному
транспорті.
Информационноуправляющие системы на
железнодорожном
транспорте
Історико-географічні
дослідження в Україні
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
Херсонський державний
університет МОН України
Вінницький національний
технічний університет МОН
України
Українська державна академія
залізничного транспорту
Міністерства транспорту та зв’язку
України
соціальні
комунікації
технічні
10.03.10
педагогічні
14.04.10
технічні
08.07.09
технічні
10.03.10
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
МОН України
історичні
01.07.10
педагогічні
(загальна
педагогіка,
історія
педагогіки)
історичні,
політичні
16.12.09
603.
Історико-педагогічний
альманах
604.
Історико-політичні проблеми Чернівецький національний
сучасного світу
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Історична пам’ять
Полтавський державний
педагогічний університет імені В.Г.
Короленка МОН України
Історична панорама
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Історичний архів. Наукові
Чорноморський державний
студії
університет імені Петра Могили
МОН України, Інститут української
археографії та джерелознавства ім.
М.С.Грушевського НАН України
Історичні записки: збірник
Східноукраїнський національний
наукових праць
університет імені Володимира Даля
МОН України
Історичні і політологічні
Донецький національний
дослідження
університет МОН України
Історичні студії Волинського Волинський національний
національного університету
університет імені Лесі Українки
імені Лесі Українки
МОН України
Історіографічні та
Дніпропетровський національний
джерелознавчі проблеми
університет імені Олеся Гончара
історії України
МОН України
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
14.10.09
14.04.10
історичні
26.05.10
історичні
10.02.10
історичні
10.03.10
історичні
14.10.09
історичні
14.04.10
історичні
10.03.10
історичні
01.07.10
612.
613.
614.
Історія і культура
Придніпров’я: Невідомі та
маловідомі сторінки:
Науковий щорічник
Історія народного
господарства та економічної
думки України
Історія та географія
615.
Історія України. Маловідомі
імена, події, факти
616.
Історія. Філософія.
Релігієзнавство
617.
Кам’яна доба України
618.
Карантин і захист рослин
Національний гірничий університет
МОН України
історичні
14.04.10
ДУ “Інститут економіки та
прогнозування НАН України”
економічні
08.07.09
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди МОН України
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
МОН України
Інститут археології Національної
академії наук України
Інститут захисту рослин УААН,
ПП «Колообіг»
історичні
18.11.09
історичні
14.04.10
історичні,
філософські
27.05.09
історичні
14.10.09
сільськогоспод
арські
біологічні
історичні
27.05.09
08.07.09
26.05.10
619.
Карпатика
Ужгородський національний
університет МОН України
620.
Карпатські математичні
публікації.
Карпатские математические
публикации.
Carpathian mathematical
publications
Квалілогія книги
ДВНЗ “Прикарпатський
національний університет імені
Василя Стефаника” МОН України
фізикоматематичні
(математика)
01.07.10
Українська академія друкарства
МОН України
Інститут технічної теплофізики
НАН України, ДП “Інженерний
центр “Сушка” Інституту технічної
теплофізики НАН України, ТОВ
“Асоціація кераміки”
ВНЗ “Київський славістичний
університет”
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
Міністерства культури і туризму
України,
Київський інститут музики ім.
Р.М.Глієра Міністерства культури і
туризму України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
технічні
18.11.09
технічні
10.02.10
історичні
06.10.10
мистецтвознавство
14.10.09
філологічні
08.07.09
621.
622.
Кераміка: наука і життя.
Керамика: наука и жизнь
623.
Київська старовина
624.
Київське музикознавство
625.
Київські полоністичні студії
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
Кібернетика та
обчислювальна техніка.
Кибернетика и
вычислительная техника.
Cybernetics and computer
engineering
Кібернетика та системний
аналіз.
Кибернетика и системный
анализ
НАН України, Міжнародний
науково-навчальний центр
інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України,
Інститут кібернетики імені В.М.
Глушкова НАН України
Національна академія наук України,
Інститут кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
Клінічна анатомія та
оперативна хірургія
Клінічна ендокринологія та
ендокринна хірургія
Буковинський державний медичний
університет МОЗ України
Український науково-практичний
центр ендокринної хірургії,
трансплантації ендокринних органів
і тканин МОЗ України
ГО “Українська Асоціація
Комп’ютерна Медицина”, ТОВ
“Інститут медичної інформатики і
Телемедицини”
Клінічна інформатика і
Телемедицина.
Клиническая информатика и
Телемедицина.
Clinical Informatics and
Telemedicine
Клінічна та
експериментальна патологія
Клінічна фармація.
Клиническая фармация.
Clinical pharmacy
Клінічна фармація,
фармакотерапія та медична
стандартизація
Clinical Pharmacy,
Pharmacotherapy & Medical
Standardization
Клінічна хірургія.
Клиническая хирургия
Буковинський державний медичний
університет МОЗ України
МОЗ України, ДП “Державний
фармакологічний центр
Міністерства охорони здоров’я
України”, Національний
фармацевтичний університет
Львівський національний медичний
університет імені Данила
Галицького МОЗ України
МОЗ України, Асоціація хірургів
України, Національний інститут
хірургії та трансплантології імені
О.О.Шалімова
Компаративні дослідження
Київський національний
слов’янських мов і літератур. університет імені Тараса Шевченка
Пам’яті академіка Леоніда
Булаховського
Компресорне і енергетичне
ТОВ “Міжнародний інститут
машинобудування.
компресорного і енергетичного
Компрессорное и
машинобудування”
энергетическое
машиностроение.
Compressor and Power
Machine Industry
медична та
біологічні
інформатика та
кібернетика,
технічні
14.10.09
технічні,
фізикоматематичні
(інформатика
та кібернетика)
медичні
26.05.10
медичні
16.12.09
медичні,
фармацевтичні
біологічні,
технічні
10.02.10
14.04.10
26.05.10
медичні,
біологічні
медичні,
фармацевтичні
14.10.09
медичні,
фармацевтичні
14.04.10
медичні
10.02.10
філологічні
14.04.10
технічні
01.07.10
16.12.09
14.10.09
14.10.09
637.
Комп’ютер у школі та сім’ї
638.
Комп’ютерна математика.
Компьютерная математика
639.
Комп’ютерні засоби, мережі
та системи.
Компьютерные средства,
сети и системы
Комп’ютерні технології
друкарства
Комп’ютинг
640.
641.
642.
Інститут педагогіки АПН України,
Інститут інформаційних технологій
і засобів навчання АПН України,
ТОВ „Редакція науковометодичного журналу „Комп’ютер
у школі та сім’ї”
НАН України,
Інститут кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
08.07.09
Українська академія друкарства
МОН України
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Харківська національна академія
міського господарства МОН
України
Харківська національна академія
міського господарства МОН
України
Українська академія аграрних наук
технічні
14.04.10
технічні
14.04.10
економічні
06.10.10
технічні,
архітектура
06.10.10
сільськогосподарські
історичні
26.05.10
юридичні
14.10.09
медичні
01.07.10
культурологія,
філософські,
історичні,
географічні
10.02.10
економічні
06.10.10
філософські,
мистецтвознав
ство,
культурологія
16.12.09
644.
645.
Краєзнавство
Всеукраїнська спілка краєзнавців,
Інститут історії України НАН
України
646.
Кримський юридичний
вісник
647.
Кровообіг та гемостаз.
Кровообращение и гемостаз.
Circulation and haemostasis
648.
Культура народов
Причерноморья
Кримський юридичний інститут
Одеського державного університету
внутрішніх справ МВС України
Інститут геронтології Академії
медичних наук України, Українська
асоціація “Мікроциркуляція,
гемореологія, тромбоутворення”
Таврійський національний
університет ім. В.І. Вернадського,
Кримський науковий центр НАН
України і МОН України,
Міжвузівський центр “Крым»
Таврійський національний
університет ім. В.І. Вернадського,
Кримський науковий центр НАН
України і МОН України,
Міжвузівський центр “Крым»
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв Міністерства
культури і туризму України
649.
Культура народов
Причерноморья.
Экономические науки
650.
Культура і сучасність
27.05.09
технічні,
фізикоматематичні
(інформатика)
НАН України, Інститут кібернетики технічні
імені В.М.Глушкова НАН України
Комунальне господарство
міст. Серія “Економічні
науки”
Комунальне господарство
міст. Серія “Технічні науки
та архітектура”
Корми і кормовиробництво
643.
педагогічні
14.10.09
27.05.09
26.05.10
10.03.10
651.
Культура України
652.
Культурологічна думка:
щорічник наукових праць
653.
Культурологічний вісник:
Науково-теоретичний
щорічник Нижньої
Наддніпрянщини
Курбасівські читання
654.
655.
656.
Лаврський альманах.
Лаврский альманах
Ліки України
657.
Лінгвістика
658.
Лінгвістика ХХІ століття:
нові дослідження і
перспективи
Лінгвістичні студії
659.
660.
Лісівництво і
агролісомеліорація
661.
Лісове господарство, лісова,
паперова і деревообробна
промисловість
Література в контексті
культури
662.
Харківська державна академія
культури Міністерства культури і
туризму України
Інститут культурології Академії
мистецтв України
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
Національний центр театрального
мистецтва імені Леся Курбаса
Міністерства культури і туризму
України
Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник
ТОВ „Медікс”,
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика МОЗ України
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
Центр наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН
України
Донецький національний
університет МОН України
Український науково-дослідний
інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім.
Г.М.Висоцького Державного
комітету лісового господарства
України та Національної академії
наук України
ДВНЗ “Національний лісотехнічний
університет України” МОН України
663.
Література та культура
Полісся
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя МОН України
664.
Література. Фольклор.
Проблеми поетики
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
665.
Литературоведческий
сборник.
Літературознавчий збірник
Донецький національний
університет МОН України
мистецтвознав
-ство,
культурологія
мистецтвознав
ство,
культурологія
історичні,
філософські
27.05.09
мистецтвознав
-ство
08.07.09
історичні
06.10.10
медичні,
фармацевтичні
08.07.09
філологічні
(українська,
російська
мови)
філологічні
(мовознавство)
18.11.09
філологічні
(мовознавство
сільськогоспод
арські
18.11.09
технічні,
сільськогосподарські
філологічні
(літературознавство)
філологічні
(літературозна
вство),
історичні
філологічні
(літературозна
вство)
філологічні
(літературознавство)
10.03.10
06.10.10
10.02.10
16.12.09
26.05.10
14.04.10
01.07.10
26.05.10
14.04.10
666.
Літературознавчі студії
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
667.
Літопис травматології та
ортопедії
668.
Людина та довкілля.
Проблеми неоекології
669.
Людинознавчі студії.
Збірник наукових праць
ДДПУ
“Магарач”. Виноградарство
та виноробство.
“Магарач”. Виноградарство
и виноделие
МОЗ України, Національний
медичний університет ім.
О.О.Богомольця, Українська
асоціація травматологів-ортопедів
Харківський національний
університет ім. В.Н.Каразіна МОН
України
Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка МОН України
Інститут винограду і вина УААН
“Магарач”
670.
671.
672.
673.
Магістеріум. Археологічні
студії
Магістеріум. Історикофілософські студії
Магістеріум. Культурологія
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
674.
Магістеріум.
Літературознавчі студії
675.
Магістеріум. Політичні
студії
Магістеріум. Хімічні науки
Magisterium.
Мандрівець
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська академія”
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
678.
Маркетинг в Україні.
Маркетинг в Украине.
Marketing in Ukraine
679.
Маркетинг: теорія і практика
680.
Математичне моделювання
681.
Математичне та
комп’ютерне моделювання.
Серія: Технічні науки
Всеукраїнська громадська
організація “Українська асоціація
маркетингу”, Київський
національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана
МОН України
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Дніпродзержинський державний
технічний університет МОН
України
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України,
Інститут кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
676.
677.
філологічні
(літературозна
вство)
медичні
01.07.10
географічні
18.11.09
педагогічні
філософські
01.07.10
06.10.10
технічні
(технологія
харчової
промисловості
)
історичні
10.02.10
філософські
18.11.09
культурологія
18.11.09
філологічні
(літературознавство)
політичні
16.12.09
14.10.09
хімічні
01.07.10
історичні
філологічні,
філософські
економічні
16.12.09
економічні
10.03.10
технічні
10.02.10
технічні
27.05.09
16.12.09
14.10.09
14.04.10
10.02.10
682.
Математичне та
комп’ютерне моделювання.
Серія: Фізико-математичні
науки
683.
Математичний вісник НТШ
684.
Математичні машини і
системи
685.
Математичні методи та
фізико-механічні поля
686.
Математичні студії. Праці
Львівського математичного
товариства
687.
Матеріали з археології,
історії та етнографії Таврії.
Материалы по археологии,
истории и этнографии
Таврии
Матеріали та дослідження з
археології Прикарпаття і
Волині
Матеріали та дослідження з
археології Східної України
688.
689.
690.
691.
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України,
Інститут кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України
Наукове товариство ім. Шевченка
фізикоматематичні
14.10.09
фізикоматематичні
(математика)
Національна академія наук України, технічні,
Інститут проблем математичних
фізикомашин і систем НАН України
математичні
Інститут прикладних проблем
фізикомеханіки і математики ім.
математичні
Я.С.Підстригача НАН України
(математика,
механіка
деформівного
твердого тіла,
математичне
моделювання
та
обчислювальні
методи),
технічні
(математичне
моделювання
та
обчислювальні
методи)
Львівське математичне товариство
фізикоЛьвівського національного
математичні
університету імені Івана Франка
(математика)
МОН України
Національна академія наук України, історичні
Кримське відділення Інституту
сходознавства ім. А.Ю. Кримського
14.04.10
Інститут українознавства ім. І.
Крип'якевича НАН України
історичні
01.07.10
історичні
06.10.10
медичні
10.02.10
медичні,
біологічні
(14.01.0014.03.00)
27.05.09
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Медико-соціальні проблеми Донецький національний медичний
сім’ї
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Медична інформатика та
Національна медична академія
інженерія.
післядипломної освіти імені
Медицинская информатика и П.Л.Шупика МОЗ України,
инженерия.
ДВНЗ “Тернопільський державний
Medical Informatics and
медичний університет імені
Engineering.
І.Я.Горбачевського МОЗ України
14.10.09
26.05.10
06.10.10
14.10.09
14.04.10
692.
Медична психологія
Медицинская психология
693.
Медична реабілітація,
курортологія, фізіотерапія
694.
Медична хімія
695.
Медичні перспективи
696.
Медицина сьогодні і завтра.
Медицина сегодня и завтра
697.
Медицина транспорту
України.
Медицина транспорту
Украины.
Medicin of the Ukrainian
transport
698.
Международный научнотехнический журнал
“Проблемы управления и
информатики”.
Міжнародний науковотехнічний журнал
“Проблеми керування та
інформатики”
International Scientific
Technical Journal “Problems
of Control and Informatics”
Международный научный
журнал «Прикладная
механика»,
Міжнародний науковий
журнал “Прикладна
механіка”
699.
700.
701.
702.
Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України, Харківське медичне
товариство
Український науково-дослідний
інститут медичної реабілітації та
курортології, ГО “Фахівці у галузі
природних лікувальних ресурсів”
ДВНЗ “Тернопільський державний
медичний університет імені І.Я.
Горбачевського” МОЗ України
Дніпропетровська державна
медична академія МОЗ України
Харківський національний
медичний університет МОЗ
України
Міністерство транспорту та зв’язку
України,
Державна адміністрація
залізничного транспорту України
/Укрзалізниця/,
Львівський національний медичний
університет імені Данила
Галицького,
ТОВ “ВІТ-А-ПОЛ”
Національна академія наук України,
Інститут кібернетики імені
В.М.Глушкова НАН України.
Інститут космічних досліджень
НАН України та Національного
космічного агентства України
психологічні,
медичні
18.11.09
16.12.09
медичні
06.10.10
медичні,
біологічні
14.04.10
медичні
10.02.10
медичні
10.03.10
медичні
26.05.10
фізикоматематичні,
технічні
10.03.10
Національна академія наук України, фізикоІнститут механіки ім. С.П.
математичні
Тимошенка НАН України
(механіка
деформівного
тіла,
теоретична
механіка)
Меліорація і водне
Українська академія аграрних наук технічні,
господарство
сільськогоспод
арські
Менеджмент
Міжгалузевий інститут управління
економічні
МОН України
Металеві конструкції.
Донбаська національна академія
технічні
Металлические конструкции. будівництва і архітектури МОН
Metal Construction
України
26.05.10
26.05.10
14.04.10
27.05.09
703.
Металл и литье Украины
704.
Металлургическая и
горнорудная
промышленность.
Металургійна та
гірничорудна промисловість
Металлургическая
теплотехника
Металознавство та обробка
металів
Металургія
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
Методи та об’єкти хімічного
аналізу
Методи та прилади
контролю якості
Методи розв’язування
прикладних задач механіки
деформівного твердого тіла.
Методы решения
прикладных задач механики
деформируемого твердого
тела.
Methods Solving Applied
Problems in Solid Mechanics
Методологія досліджень та
сучасні соціальні, економічні
і психологічні проблеми
розвитку суспільства.
Методология исследований
и современные социальные,
экономические и
психологические проблемы
развития общества.
Methods of researches and
present social, economic and
psychological problems
development of the society
Методологія, теорія та
практика соціологічного
аналізу сучасного
суспільства
Метрологія та прилади
Механіка гіроскопічних
систем
Фізико-технологічний інститут
металів та сплавів НАН України
Міністерство промислової політики
України, Науково-технічне
товариство металургів України,
Державна металургійна академія
України
Національна металургійна академія
України МОН України
Фізико-технологічний інститут
металів та сплавів НАН України
Запорізька державна інженерна
академія МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
технічні
14.04.10
технічні
10.03.10
технічні
10.03.10
технічні
26.05.10
технічні
(металургія)
хімічні
18.11.09
технічні
18.11.09
технічні
(механіка
деформівного
твердого тіла)
фізикоматематичні
(механіка)
16.12.09
ВНЗ “Донецький інститут ринку та
соціальної політики”
економічні
14.04.10
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
соціологічні
14.04.10
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України,
ТОВ Фірма “ФАВОР”, ЛТД”
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут”
технічні
(інформатика)
10.03.10
технічні
10.02.10
14.10.09
01.07.10
715.
Інститут механізації тваринництва
УААН
технічні
26.05.10
Українська академія аграрних наук
технічні
10.03.10
717.
Механізація, екологізація та
конвертація біосировини у
тваринництві
Механізація та
електрифікація сільського
господарства
Механіка твердого тіла
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України
16.12.09
718.
Митна справа
719.
Мистецтвознавчі записки
720.
Мистецтво та освіта
721.
Міжвідомчий науковотехнічний збірник “Геодезія,
картографія і
аерофотознімання”
Міжвідомчий науковотехнічний збірник
“Вимірювальна техніка та
метрологія”
Міжнародна економічна
політика.
Международная
экономическая политика.
International Economic Policy
Міжнародний медичний
журнал.
Международный
медицинский журнал.
Одеська національна юридична
академія, ТОВ “Митна газета”
Державна академія керівних кадрів
культури і мистецтв
Міністерство освіти і науки
України,
Академія педагогічних наук
України,
Київська дитяча академія мистецтв
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
фізикоматематичні
(механіка)
юридичні
716.
722.
723.
724.
725.
Міжнародний науковий
журнал “ Механізм
регулювання економіки”.
Международный научный
журнал «Механизм
регулирования экономики».
International Scientific Journal
“Mechanism of economic
regulation”
10.03.10
мистецтвознав
ство
педагогічні
10.02.10
технічні
14.10.09
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана МОН України
економічні
26.05.10
Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України, Інститут проблем
кріобіології і кріомедицини НАН
України, Харківське медичне
товариство
Сумський державний університет
МОН України, ПНП “Центр
наукових досліджень”, Сумське
регіональне відділення Академії
підприємництва та менеджменту
України, ТОВ “Видавничоторговий дім “Університетська
книга”
медичні,
психологічні
18.11.09
10.03.10
економічні
10.02.10
14.04.10
726.
Міжнародний наукововиробничий журнал
“Економіка АПК”
727.
економічні
06.10.10
Міжнародний неврологічний
журнал.
Международный
неврологический журнал.
International Neurological
Journal
Міжнародні зв’язки України: Національна академія наук України,
наукові пошуки і знахідки
Інститут історії України НАН
України
Містобудування та
Київський національний
територіальне планування
університет будівництва і
архітектури МОН України
Мікробіологічний журнал.
Національна академія наук України,
Микробиологический
Інститут мікробіології і вірусології
журнал.
імені Д.К.Заболотного НАН
Mikrobiologichny Zhurnal
України, Національний аграрний
університет
Мікробіологія і
Одеський національний університет
біотехнологія
імені І.І.Мечникова МОН України
медичні
10.02.10
історичні
14.04.10
технічні,
архітектури
10.02.10
медичні,
біологічні
14.10.09
біологічні
27.05.09
732.
Мінералогічний журнал.
Mineralogical Journal
(Ukraine)
Національна академія наук України,
Інститут геохімії, мінералогії та
рудоутворення імені М.П.
Семененка НАН України
16.12.09
733.
Мінералогічний збірник
734.
Мова і культура.
Язык и культура.
Language & culture
філологічні
18.11.09
735.
Мовні і концептуальні
картини світу
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
ТОВ «Видавничий дім Дмитра
Бураго»
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
геологічні
(геохімія,
петрологія,
геологія
металевих та
неметалевих
корисних
копалин,
мінералогія,
кристалографія
)
геологічні
філологічні
(мовознавство)
01.07.10
728.
729.
730.
731.
ТОВ “Редакція журналу “Економіка
АПК”
(Сумський національний аграрний
університет,
ННЦ “Інститут аграрної
економіки”,
Луганський національний аграрний
університет, Миколаївський
державний аграрний університет
Мінагрополітики України)
Донецький національний медичний
університет ім.. М.Горького МОЗ
України
14.10.09
736.
Мовознавчий вісник
737.
Моделі управління в
ринковій економіці
Моделювання регіональної
економіки
738.
739.
740.
Моделювання та
інформаційні системи в
економіці
Моделювання та
інформаційні технології
741.
Молода спортивна наука
України
742.
Молодіжний науковий
вісник Волинського
національного університету
імені Лесі Українки
Молодь і ринок
743.
744.
Морской гидрофизический
журнал.
Морський гідрофізичний
журнал
745.
Морський екологічний
журнал.
Морской экологический
журнал.
Marine Ecological Journal
Музикознавчі студії
Інституту мистецтв
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки та Національної
музичної академії України
імені П.І.Чайковського
Музичне мистецтво і
культура. Науковий вісник
ОДМА імені А.В.
Нежданової
Мультиверсум.
Філософський альманах
Наддніпрянська Україна:
історичні процеси, події,
постаті
746.
747.
748.
749.
Черкаський національний
університет імені Богдана
Хмельницького МОН України
Донецький національний
університет МОН України
Прикарпатський національний
університет імені В.С. Стефаника
МОН України
ДВНЗ «Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана» МОН України
Національна академія наук України,
Інститут проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН
України
Львівський державний університет
фізичної культури Міністерства
України у справах сім’ї, молоді і
спорту
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
філологічні
(мовознавство)
26.05.10
економічні
01.07.10
економічні
14.04.10
економічні
18.11.09
технічні
14.10.09
фізичне
виховання і
спорт
10.02.10
педагогічні,
фізичне
виховання і
спорт
педагогічні
01.07.10
Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка МОН України
Національна академія наук України, фізикоМорський гідрофізичний інститут
математичні
НАН України
(геофізика,
механіка),
географічні
Національна академія наук України, біологічні
Інститут біології південних морів
НАН України
Волинський національний
університет імені Лесі Українки,
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
мистецтвознав
ство
01.07.10
10.03.10
06.10.10
26.05.10
Одеська державна музична академія мистецтвоімені А.В. Нежданової Міністерства знавство
культури і туризму України
10.03.10
Інститут філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
14.10.09
01.07.10
14.04.10
філософські
соціологічні
історичні
750.
751.
752.
753.
Надійність інструменту та
оптимізація технологічних
систем
Наноструктурное
материаловедение.
Nanostructured Materials
Science
Народознавчі зошити
754.
Наука в олимпийском
спорте.
Наука в олімпійському
спорті
Наука й економіка
755.
756.
Наука і оборона
Наука і освіта
757.
Наука і правоохорона
758.
Наука молода
759.
Наука. Релігія. Суспільство
760.
Наука та інновації
761.
Наука та наукознавство
762.
Наука та наукознавство
763.
Наукова скарбниця освіти
Донеччини
764.
Наукове пізнання:
методологія та технологія
Донбаська державна
технічні
машинобудівна академія МОН
України
Інститут проблем матеріалознавства фізикоім. І.М.Францевича НАН України
математичні
(фізика),
технічні
Національна академія наук України, мистецтвознав
Інститут народознавства НАН
ство
України
Національний університет
фізичне
фізичного виховання і спорту
виховання та
України Міністерства України у
спорт
справах сім’ї, молоді та спорту
ПВНЗ “Хмельницький економічний економічні
університет”
Міністерство оборони України
військові
Південний науковий центр Академії педагогічні
педагогічних наук України
Державний науково-дослідний
юридичні
інститут МВС України
Тернопільський національний
економічні
економічний університет МОН
України
Інститут проблем штучного
філософські
інтелекту МОН України та НАН
історичні
України, Головне управління
взаємодії з громадськістю та у
справах національностей і релігій
Донецької облдержадміністрації,
Державний університет
інформатики і штучного інтелекту
Національна академія наук України економічні,
технічні
Національна академія наук України, історичні
Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва НАН
України
Національна академія наук України, економічні
Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії
науки ім. Г.М. Доброва НАН
України
Донецький обласний інститут
педагогічні
післядипломної педагогічної освіти,
Донецький національний
університет МОН України
Південноукраїнський державний
філософські
університет ім. К.Д. Ушинського
МОН України
14.04.10
01.07.10
14.04.10
14.04.10
27.05.09
18.11.09
06.10.10
27.05.09
14.10.09
26.05.10
01.07.10
14.10.09
14.04.10
10.03.10
08.07.09
14.10.09
765.
Науковий вісник Академії
муніципального управління,
серія “Економіка”
766.
Науковий вісник Академії
муніципального управління,
серія “Управління”
767.
Науковий вісник “Асканія Нова”
768.
Науковий вісник
Буковинської державної
фінансової академії.
Економічні науки
Науковий вісник
ветеринарної медицини
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Біологічні науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Економічні науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Історичні науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Міжнародні
відносини
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Педагогічні науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Фізичні науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Філологічні науки.
Літературознавство
Академія муніципального
управління Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України
Академія муніципального
управління Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України
Інститут тваринництва степових
районів ім.. М.Ф. Іванова “АсканіяНова” – Національний науковий
селекційно-генетичний центр з
вівчарства УААН
Буковинська державна фінансова
академія Міністерства фінансів
України
економічні
10.03.10
державне
управління
14.10.09
сільськогосподарські
27.05.09
економічні
06.10.10
Білоцерківський національний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики України
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
сільськогосподарські,
ветеринарні
біологічні
14.10.09
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
економічні
10.02.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
історичні
10.03.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
політичні,
економічні
10.02.10
14.04.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
педагогічні
01.07.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
фізикоматематичні
(фізика)
26.05.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
філологічні
(літературозна
вство)
10.02.10
26.05.10
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Філологічні науки.
Мовознавство
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Філософські науки
Науковий вісник
Волинського національного
університету імені Лесі
Українки. Хімічні науки
Науковий вісник
Дніпропетровського
державного університету
внутрішніх справ
Науковий вісник ІваноФранківського
національного технічного
університету нафти і газу
Науковий вісник кафедри
ЮНЕСКО КНЛУ. Серія
“Філологія, педагогіка,
психологія
Науковий вісник Київського
національного університету
внутрішніх справ
Науковий вісник Київського
національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. Карпенка-Карого
Науковий вісник
Луганського національного
аграрного університету
Науковий вісник
Луганського національного
аграрного університету
Серія: сільськогосподарські
науки
Науковий вісник Львівського
державного університету
внутрішніх справ (серія
економічна)
Науковий вісник Львівського
державного університету
внутрішніх справ (серія
психологічна)
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
філософські
10.02.10
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
хімічні
10.02.10
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ МВС
України
юридичні
10.03.10
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
МОН України
геологічні
(геологія
нафти і газу,
геофізика),
технічні,
економічні
педагогічні
16.12.09
Київський національний
університет внутрішніх справ
МВС України
Київський національний
університет театру, кіно і
телебачення імені І. КарпенкаКарого Міністерства культури і
туризму України
Луганський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
Луганський національний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України
юридичні
14.10.09
мистецтвознавство
18.11.09
економічні,
технічні
14.04.10
сільськогоспод
арські
01.07.10
Львівський державний університет
внутрішніх справ
МВС України
економічні
16.12.09
Львівський державний університет
внутрішніх справ
МВС України
психологічні
14.10.09
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
06.10.10
789.
790.
791.
792.
793.
794.
Науковий вісник Львівського
державного університету
внутрішніх справ (серія
юридична)
Науковий вісник Львівського
національного університету
ветеринарної медицини та
біотехнологій
імені С.З. Гжицького
Науковий вісник Львівського
національного університету
ветеринарної медицини та
біотехнологій
імені С.З. Гжицького
Науковий вісник Львівського
національного університету
ветеринарної медицини та
біотехнологій
імені С.З. Гжицького
Науковий вісник
Мелітопольського
державного педагогічного
університету. Серія
Педагогіка
Науковий вісник
Миколаївського державного
університету імені
В.О.Сухомлинського. Серія
«Історичні науки»
Научный вестник
Николаевского
государственного
университета имени
В.А.Сухомлинского
Wissenschaftsblatt der
W.O.Suсhomlinskij
Staatsuniversität Mykolaiv,
Scientific Bulletin of
V.O.Sukhomlynsky Mykolaiv
State University
Львівський державний університет
внутрішніх справ
МВС України
юридичні
14.10.09
Львівський національний
університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені
С.З. Гжицького Міністерства
аграрної політики
Львівський національний
університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені
С.З. Гжицького Міністерства
аграрної політики
Львівський національний
університет ветеринарної медицини
та біотехнологій імені
С.З. Гжицького Міністерства
аграрної політики України
Мелітопольський державний
педагогічний університет МОН
України
ветеринарні,
сільськогосподарські
10.03.10
економічні
10.03.10
технічні
14.04.10
педагогічні
10.02.10
Миколаївський державний
університет імені
В.О.Сухомлинського МОН України
історичні
16.12.09
795.
796.
797.
Науковий вісник
Миколаївського державного
університету імені
В.О.Сухомлинського. Серія
«Філологічні науки»
Научный вестник
Николаевского
государственного
университета имени
В.А.Сухомлинского
Wissenschaftsblatt der
W.O.Suсhomlinskij
Staatsuniversität Mykolaiv,
Scientific Bulletin of
V.O.Sukhomlynsky Mykolaiv
State University
Науковий вісник
Миколаївського державного
університету імені
В.О.Сухомлинського
Научный вестник
Николаевского
государственного
университета имени
В.А.Сухомлинского
Wissenschaftsblatt der
W.O.Suсhomlinskij
Staatsuniversität Mykolaiv,
Scientific Bulletin of
V.O.Sukhomlynsky Mykolaiv
State University
Науковий вісник
Миколаївського державного
університету імені
В.О.Сухомлинського. Серія
«Психологічні науки»
Научный вестник
Николаевского
государственного
университета имени
В.А.Сухомлинского
Wissenschaftsblatt der
W.O.Suсhomlinskij
Staatsuniversität Mykolaiv,
Scientific Bulletin of
V.O.Sukhomlynsky Mykolaiv
State University
Миколаївський державний
університет імені
В.О.Сухомлинського МОН України
філологічні
(літературознавство)
16.12.09
Миколаївський державний
університет імені
В.О.Сухомлинського МОН України
педагогічні
14.10.09
Миколаївський державний
університет імені
В.О.Сухомлинського МОН України
психологічні
18.11.09
798.
Науковий вісник НЛТУ
України
ДВНЗ “Національний лісотехнічний біологічні,
університет України” МОН України технічні,
сільськогоспод
арські
економічні
10.03.10
14.04.10
01.07.10
технічні,
геологічні
(геологія
металевих і
неметалевих
корисних
копалин),
економічні
медичні
10.02.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
сільськогоспод
арські
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
біологічні
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
ветеринарні
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
економічні
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
сільськогоспод
арські
01.07.10
799.
Науковий вісник
Національного гірничого
університету
Національний гірничий університет
МОН України
800.
Науковий вісник
Національного медичного
університету імені
О.О.Богомольця
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: агрономія
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: біологія,
біотехнологія, екологія.
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: ветеринарна
медицина, якість і безпека
продукції тваринництва
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: економіка,
аграрний менеджмент,
бізнес.
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: Лісівництво
та декоративне садівництво.
Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України
801.
802.
803.
804.
805.
06.10.10
18.11.09
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: техніка та
енергетика АПК
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: технологія
виробництва і переробки
продукції тваринництва
Науковий вісник
Національного університету
біоресурсів і
природокористування
України. Серія: Педагогіка.
Психологія. Філософія
Науковий вісник
Національного університету
державної податкової
служби України (економіка,
право)
Науковий вісник
Національної музичної
академії України імені
П.І.Чайковського
Науковий вісник
Південноукраїнського
державного педагогічного
університету ім.
К.Д.Ушинського
Научный вестник
Южноукраинского
государственного
педагогического
университета им.
К.Д.Ушинского
Науковий вісник
Південноукраїнського
державного педагогічного
університету ім.
К.Д.Ушинського:
Лінгвістичні науки.
Научный вестник
Южноукраинского
государственного
педагогического
университета им.
К.Д.Ушинського:
Лингвистические науки
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
технічні
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
сільськогоспод
арські
01.07.10
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
педагогічні
26.05.10
Національний університет
державної податкової служби
України Державної податкової
адміністрації України
економічні,
юридичні
10.02.10
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
Міністерства культури і туризму
України
Південноукраїнський державний
педагогічний університет ім.
К.Д.Ушинського МОН України
мистецтвознав
ство
14.10.09
педагогічні,
психологічні
18.11.09
Південноукраїнський державний
педагогічний університет ім.
К.Д.Ушинського МОН України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
Науковий вісник
Полтавського університету
споживчої кооперації
України. Серія: економічні
науки
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія
«Біологія»
Науковий вісник
Ужгородського
університету.
Серія “Економіка”
Науковий вісник
Ужгородського
університету.
Серія “Історія”
Науковий вісник
Ужгородського
університету.
Серія “Математика і
інформатика”
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія
Медицина
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія «Право»
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія
Педагогіка. Соціальна
робота
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія
«Філологія»
Науковий вісник
Ужгородського
університету. Серія
«Філологія»
Науковий вісник
Ужгородського
університету.
Серія “Хімія”
Науковий вісник: Фінанси,
банки, інвестиції.
Научный вестник: Финансы,
банки, инвестиции
Полтавський університет споживчої економічні
кооперації України МОН України
10.02.10
Ужгородський національний
університет МОН України
біологічні
27.05.09
Ужгородський національний
університет МОН України
економічні
16.12.09
Ужгородський національний
університет МОН України
історичні
14.10.09
Ужгородський національний
університет МОН України
фізикоматематичні
(математика)
14.10.09
Ужгородський національний
університет МОН України
медичні
27.05.09
Ужгородський національний
університет МОН України
юридичні
08.07.09
Ужгородський національний
університет МОН України
педагогічні
26.05.10
Ужгородський національний
університет МОН України
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
Ужгородський національний
університет МОН України
філологічні
(літературозна
вство)
14.04.10
Ужгородський національний
університет МОН України
хімічні
14.10.09
Національна академія
природоохоронного та курортного
будівництва МОН України
економічні
26.05.10
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
Науковий вісник
Херсонського державного
університету. Серія
“Лінгвістика”
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету.
Біологія (Біологічні системи)
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: географія
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: германська філологія
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: економіка
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: історія, політологія,
міжнародні відносини
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: математика
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: педагогіка і
психологія
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: правознавство
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
ім. Юрія Федьковича. Серія:
романо-слов’янський
дискурс
Херсонський державний
університет МОН України
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
біологічні
10.02.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
географічні
14.04.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
економічні
14.04.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
історичні,
політичні
10.02.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
фізико –
математичні
10.03.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
педагогічні,
психологічні
26.05.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
юридичні
10.03.10
Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича
МОН України
філологічні
(мовознавство)
27.05.09
835.
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: слов’янська філологія
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: фізика, електроніка
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
Юрія Федьковича. Серія:
філософія
Науковий вісник
Чернівецького
національного університету
імені Юрія Федьковича.
Серія: хімія
Науковий вісник
Чернігівського державного
інституту економіки і
управління
Науковий журнал
“Менеджер. Вісник
Донецького державного
університету управління”
Науковий і культурнопросвітній краєзнавчий
часопис “Галичина”
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Біологія
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
філологічні
(літературознавство,
мовознавство
14.04.10
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
технічні
10.03.10
843.
844.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
845.
Чернівецький національний
філософські
університет Юрія Федьковича МОН
України
16.12.09
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
хімічні
10.02.10
Чернігівський державний інститут
економіки і управління МОН
України
економічні
14.04.10
Донецький державний університет
управління МОН України
економічні,
державне
управління
10.02.10
Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника МОН України
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
історичні,
мистецтвознав
ство
біологічні
10.03.10
26.05.10
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Економіка і право
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
економічні
14.04.10
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Компютерноорієнтовані системи
навчання
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Корекційна педагогіка
та психологія
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
26.05.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
психологічні
01.07.10
10.03.10
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт)
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Педагогічні науки:
реалії та перспективи
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Політичні науки та
методика викладання
соціально-політичних
дисциплін
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Психологічні науки
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
фізичне
виховання і
спорт
14.10.09
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
10.02.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
політичні
10.03.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
психологічні
14.04.10
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Релігієзнавство.
Культурологія. Філософія
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Соціологія. Соціальна
робота. Соціальна
педагогіка, управління
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Сучасні тенденції
розвитку мов
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Творча особистість
вчителя: проблеми теорії і
практики
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Теорія і методика
мистецької освіти
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Теорія і практика
навчання та виховання
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія: Фізико-математичні
науки
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
філософські
26.05.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
14.04.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
філологічні
(мовознавство)
01.07.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
14.04.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
06.10.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
педагогічні
14.04.10
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
фізикоматематичні
14.04.10
857.
Науковий часопис НПУ
імені М.П.Драгоманова.
Серія Філологічні науки
(мовознавство і
літературознавство)
Наукові вісті Національного
технічного університету
України “Київський
політехнічний інститут”
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут”
26.05.10
859.
Наукові записки
Українська академія друкарства
МОН України
860.
Наукові записки
Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла
Коцюбинського. Серія:
Історія
Наукові записки
Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла
Коцюбинського. Серія:
педагогіка і психологія
Наукові записки
Вінницького державного
педагогічного університету
імені Михайла
Коцюбинського. Серія:
філологія
Наукові записки. Збірник
праць молодих вчених та
аспірантів
Наукові записки з
української історії
Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського МОН
України
фізикоматематичні
(фізика),
технічні,
хімічні
технічні,
економічні,
соціальні
комунікації
історичні
Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського МОН
України
педагогічні
10.02.10
Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського МОН
України
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
Інститут української археографії та
джерелознавства імені
М.С.Грушевського НАН України
Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
НАН України, Інститут політичних
і етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф.Кураса НАН України
історичні
14.04.10
історичні
18.11.09
соціальні
комунікації
політичні,
історичні
10.03.10
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України, Харківський
гуманітарно-педагогічний інститут
МОН України
педагогічні
26.05.10
858.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
Наукові записки Інституту
журналістики
Наукові записки Інституту
політичних і
етнонаціональних
досліджень ім. І.Ф.Кураса
НАН України
Наукові записки кафедри
педагогіки.
Научные записки кафедры
педагогики.
Scientific notes of the
pedagogical department
01.07.10
18.11.09
10.02.10
10.03.10
10.03.10
16.12.09
868.
Наукові записки Київського
університету туризму,
економіки і права. Серія:
філософські науки
Наукові записки Львівського
університету бізнесу і права
Наукові записки НаУКМА.
Серія:
Економічні науки
Наукові записки НАУКМА.
Історичні науки.
Наукові записки НАУКМА.
Комп’ютерні науки.
Київський університет туризму,
економіки і права
філософські
01.07.10
ПВНЗ «Львівський університет
бізнесу і права»
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
економічні,
юридичні
економічні
27.05.09
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
історичні
18.11.09
18.11.09
Наукові записки НАУКМА.
Теорія та історія культури.
Наукові записки НАУКМА.
Політичні науки
Наукові записки НАУКМА.
Соціологічні науки
Наукові записки НАУКМА.
Фізико-математичні науки.
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
Національний університет „КиєвоМогилянська академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика)
культурологія
політичні
16.12.09
соціологічні
14.10.09
14.04.10
877.
Наукові записки НАУКМА.
Філологічні науки.
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
878.
Наукові записки НАУКМА.
Філософія та релігієзнавство
Наукові записки НаУКМА.
Серія:
Хімічні науки і технології
Наукові записки НАУКМА.
Юридичні науки
Наукові записки
Національного університету
“Острозька академія” Серія
“Економіка”
Наукові записки
Національного університету
«Острозька академія». Серія
«Історичне релігієзнавство»
Наукові записки
Національного університету
«Острозька академія». Серія
«Історичні науки»
Наукові записки
Національного університету
“Острозька академія” Серія
“Психологія і педагогіка”
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
фізикоматематичні
(математика)
філологічні
(літературозна
вство)
філософські
хімічні
01.07.10
Національний університет “КиєвоМогилянська Академія”
Національний університет
“Острозька академія”
юридичні
14.10.09
економічні
14.04.10
Національний університет
«Острозька академія»
історичні
06.10.10
Національний університет
«Острозька академія»
історичні
10.03.10
Національний університет
“Острозька академія”
педагогічні,
психологічні
10.02.10
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
08.07.09
18.11.09
18.11.09
14.10.09
885.
886.
887.
Наукові записки
Національного університету
«Острозька академія». Серія
«Філософія»
Наукові записки (серія
педагогічні та історичні
науки)
Наукові записки. Серія:
Історичні науки
888.
Наукові записки. Серія:
Педагогічні науки
889.
Наукові записки. Серія:
Філологічні науки
890.
Наукові записки
Тернопільського
національного педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка. Серія:
біологія
Наукові записки
Тернопільського
національного університету
імені Володимира Гнатюка.
Серія: географія
Наукові записки
Тернопільського
національного педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка. Серія:
історія
Наукові записки
Тернопільського
національного університету
імені Володимира Гнатюка.
Серія: літературознавство
Наукові записки
Тернопільського
національного педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка. Серія:
мистецтвознавство
891.
892.
893.
894.
Національний університет
«Острозька академія»
філософські
18.11.09
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
МОН України
Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
МОН України
Кіровоградський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
МОН України
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України
педагогічні,
історичні
26.05.10
01.07.10
історичні
10.03.10
педагогічні
16.12.09
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
біологічні
10.03.10
Тернопільський національний
університет імені Володимира
Гнатюка МОН України
географічні
26.05.10
Тернопільський національний
історичні
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України
10.03.10
Тернопільський національний
філологічні
педагогічний університет імені
(літературозна
Володимира Гнатюка МОН України вство)
26.05.10
Тернопільський національний
мистецтвознав
педагогічний університет імені
ство
Володимира Гнатюка МОН України
26.05.10
895.
896.
897.
898.
899.
900.
Наукові записки
Тернопільського
національного педагогічного
університету імені
Володимира Гнатюка. Серія:
мовознавство
Наукові записки
Тернопільського
національного університету
імені Володимира Гнатюка.
Серія: педагогіка
Наукові записки
Українського науководослідного інституту зв’язку
Тернопільський національний
філологічні
педагогічний університет імені
(українська
Володимира Гнатюка МОН України мова)
10.02.10
Тернопільський національний
педагогічні
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України
26.05.10
технічні
01.07.10
Наукові записки
Харківського національного
педагогічного університету
імені Г.С.Сковороди.
«Літературознавство»
Наукові зошити історичного
факультету Львівського
університету
Наукові нотатки
ДП «Український науководослідний інститут зв’язку»
Міністерства транспорту та зв’язку
України
Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С.Сковороди МОН України
філологічні
(літературознавство)
18.11.09
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Луцький національний технічний
університет МОН України
історичні
01.07.10
технічні
(матеріалознав
ство, механіка
деформівного
твердого тіла,
динаміка та
міцність)
технічні
10.02.10
901.
Наукові праці.
Научные труды
Одеська національна академія
харчових технологій МОН України
902.
Наукові праці вищого
навчального закладу
“Донецький національний
технічний університет”
Серія: педагогіка, психологія
і соціологія
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету Серія:
“Гірничо-геологічна”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету Серія:
“Гірничо-електромеханічна”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія:
“Економічна”
Донецький національний технічний
університет МОН України
педагогічні
27.05.09
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні,
геологічні
10.02.10
10.03.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні
10.03.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
економічні
14.10.09
903.
904.
905.
14.04.10
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія:
“Інформатика, кібернетика
та обчислювальна техніка”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія:
“Машинобудування і
машинознавство”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія:
“Металургія”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія:
“Обчислювальна техніка та
автоматизація”
Наукові праці Донецького
національного технічного
університету. Серія: “Хімія і
хімічна технологія”
Наукові праці Інституту
цукрових буряків
Наукові праці історичного
факультету Запорізького
національного університету
Наукові праці Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка. Історичні науки
Наукові праці Кам’янецьПодільського національного
університету імені Івана
Огієнка. Філологічні науки
Наукові праці
Кіровоградського
національного технічного
університету. Економічні
науки
Наукові праці Лісівничої
академії наук України
Наукові праці МАУП
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні
14.10.09
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні
26.05.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні
14.04.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні
01.07.10
Донецький національний технічний
університет МОН України
технічні,
хімічні
01.07.10
Інститут цукрових буряків УААН
сільськогосподарські
історичні
14.10.09
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
історичні
10.03.10
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
філологічні
26.05.10
Кіровоградський національний
технічний університет МОН
України
економічні
10.03.10
ДВНЗ “Запорізький національний
університет” МОН України
Лісівнича академія наук України,
біологічні,
ДВНЗ “Національний лісотехнічний сільськогоспод
університет України” МОН України арські,
економічні,
технічні
(технологія деревообробки)
Міжрегіональна академія
політичні
управління персоналом
10.02.10
10.02.10
14.04.10
01.07.10
26.05.10
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
Наукові праці НДФІ
Науково-дослідний фінансовий
інститут при Міністерстві фінансів
України
Наукові праці Національного Національний авіаційний
авіаційного університету.
університет МОН України
Серія: Юридичний вісник
“Повітряне і космічне право”
Наукові праці Національного Національний університет харчових
університету харчових
технологій МОН України
технологій
Наукові праці Національної
Національна бібліотека України
бібліотеки України імені
імені В.І.Вернадського НАН
В.І.Вернадського
України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: історія
університет імені Петра Могили
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: комп’ютерні
університет імені Петра Могили
технології
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: педагогіка
університет імені Петра Могили
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: політологія
університет імені Петра Могили
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: соціологія
університет імені Петра Могили
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: техногенна безпека
університет імені Петра Могили
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія: “Філологія.
університет імені Петра Могили
Мовознавство”
МОН України
Наукові праці.
Чорноморський державний
Серія “Філологія.
університет імені Петра Могили
Літературознавство”
МОН України
Наукові праці Одеської
Одеська національна юридична
національної юридичної
академія МОН України
академії.
Научные труды Одесской
национальной юридической
академии.
Scientific Works of Odessa
National Academy of Law
Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Одеська національна академія
Попова
зв’язку ім.. О.С.Попова
Міністерства транспорту та зв’язку
України
економічні
14.10.09
юридичні
14.04.10
технічні,
економічні
16.12.09
10.03.10
історичні,
соціальні
комунікації
історичні
10.02.10
технічні
10.02.10
педагогічні
10.02.10
політичні
26.05.10
соціологічні
26.05.10
технічні
10.03.10
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
філологічні
(літературозна
вство)
юридичні
01.07.10
економічні,
технічні
10.03.10
06.10.10
14.04.10
932.
Наукові праці УкрНДМІ
НАН України
933.
Наукові студії із соціальної
та політичної психології
Науково-практичний журнал
“Архів психіатрії”
934.
935.
Науково-теоретичний і
громадсько-політичний
альманах “Грані”
936.
Науково-технічна
інформація
937.
Науково-технічний
бюлетень.
Научно-технический
бюллетень
Науково-технічний бюлетень
Інституту біології тварин і
Державного науководослідного контрольного
інституту ветеринарних
препаратів та кормових
добавок
Науково-технічний бюлетень
Інституту олійних культур
УААН
Науково-технічний журнал
“Металознавство та обробка
металів”.
Научно-технический журнал
“Металловедение и
обработка металлов”.
Scientific Technical Journal
“Metal Science and Treatment
of Metals”
938.
939.
940.
941.
Нафтогазова енергетика
Український державний науководослідний і проектноконструкторський інститут гірничої
геології, геомеханіки і
маркшейдерської справи
(УкрНДМІ) НАН України
Інститут соціальної та політичної
психології АПН України
Український науково-дослідний
інститут соціальної і судової
психіатрії та наркології МОЗ
України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України, Об’єднання
громадян “Центр соціальнополітичних досліджень”
Міністерство освіти і науки
України, Український інститут
науково-технічної і економічної
інформації, Міжнародний науковонавчальний центр інформаційних
технологій та систем Національної
академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
Інститут тваринництва УААН
геологічні
технічні
(розробка
корисних
копалин)
08.07.09
10.02.10
психологічні
26.05.10
медичні
26.05.10
історичні,
соціологічні,
філософські,
політичні
10.02.10
14.04.10
технічні
економічні
01.07.10
06.10.10
сільськогоспод
арські
10.02.10
Інститут біології тварин
ветеринарні,
Української академії аграрних наук, сільськоДержавний науково-дослідний
господарські
контрольний інститут ветеринарних
препаратів та кормових добавок
Міністерства аграрної політики
України
Інститут олійних культур УААН
сільськогосподарські
10.03.10
Фізико-технологічний інститут
металів і сплавів НАН України
технічні
14.04.10
Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу
МОН України
технічні
18.11.09
01.07.10
942.
Наше право
943.
Національна безпека:
український вимір
944.
945.
946.
947.
948.
ГО “Західно-регіональна асоціація
юридичні
клубів “ЮНЕСКО” , Спеціалізоване
видавництво “ЮНЕСКО-СОЦІО”
Інститут проблем національної
технічні
безпеки РНБО України
06.10.10
Національне господарство
України: теорія та практика
управління
Нейронауки: теоретичні та
клінічні аспекти.
Нейронауки: теоретические
и клинические аспекты.
Neuroscience theoretical and
clinical aspects
Нелинейные граничные
задачи
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України
економічні
14.04.10
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
медичні
10.02.10
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України
10.02.10
Нелінійні коливання.
Нелинейные колебания.
Nonlinear oscillations
Неперервна професійна
освіта: теорія і практика
Інститут математики Національної
академії наук України
фізикоматематичні
(диференціаль
ні рівняння,
математична
фізика)
фізикоматематичні
(математика)
психологічні,
педагогічні
18.11.09
технічні
14.10.09
філософські,
політичні,
соціологічні
педагогічні
10.02.10
економічні
01.07.10
медичні
10.02.10
949.
Нова тема
950.
Нова парадигма
951.
Нова педагогічна думка
952.
Нове в економічній
кібернетиці
Новини стоматології
953.
Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих АПН України,
Благодійний фонд імені Антона
Макаренка
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України,
Асоціація інженерів
енергоефективних технологій
України
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України
Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти,
Рівненський державний
гуманітарний університет МОН
України
Донецький національний
університет МОН України
Львівський національний медичний
університет імені Данила
Галицького МОЗ України, ТОВ
“Галдент” /ЛТД/
27.05.09
10.02.10
14.10.09
01.07.10
954.
Нові матеріали і технології в
металургії та
машинобудуванні
Запорізький національний
технічний університет МОН
України
955.
Нові сторінки історії
Донбасу
Нові технології в
будівництві
Донецький національний
університет МОН України
Науково-дослідний інститут
будівельного виробництва,
Академія будівництва України
ПВНЗ “Кременчуцький університет
економіки, інформаційних
технологій і управління”
956.
957.
958.
Нові технології. Науковий
вісник Кременчуцького
університету економіки,
інформаційних технологій і
управління
Новітня філологія
959.
Ноосфера і цивілізація
960.
Обладнання та технології
харчових виробництв.
Оборудование и технологии
пищевых производств
Облік і фінанси АПК
961.
962.
Обработка материалов
давленим.
963.
Образ
964.
Овочівництво і
баштанництво
Одеський медичний журнал
965.
966.
Опір матеріалів і теорія
споруд
967.
Оптико-електронні
інформаційно-енергетичні
технології
технічні
(матеріалознав
ство, металознавство, машинознавство)
історичні
10.02.10
технічні
01.07.10
технічні
27.05.09
Чорноморський державний
університет імені Петра Могили
МОН України
Донецький національний технічний
університет МОН України
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України, Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана МОН України,
Уманський національний
університет садівництва,
ННЦ “Інститут аграрної економіки”
НААН
Донбаська державна
машинобудівна академія МОН
України
філологічні
01.07.10
філософські
14.10.09
технічні
14.10.09
економічні
06.10.10
технічні
27.05.09
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Українська академія аграрних наук
соціальні
комунікації
сільськогоспод
арські
медичні,
біологічні
10.03.10
МОЗ України, Одеський державний
медичний університет МОЗ
України
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Вінницький національний
технічний університет МОН
України
14.04.10
01.07.10
27.05.09
технічні
10.02.10
технічні
10.02.10
968.
Оптимізація виробничих
процесів
969.
971.
Оптоэлектроника и
полупроводниковая техника.
Оптоелектроніка та
напівпровідникова техніка.
Optoelectronics and
Semiconductor Тechnique
Ортопедія, травматологія та
протезування”,
Ортопедия, травматология и
протезирование
Освіта Донбасу
972.
Освіта і управління
973.
Освіта на Луганщині
974.
975.
Освіта, наука і культура на
Поділлі. Збірник наукових
праць.
Освіта регіону
976.
Основи та фундаменти
977.
Офтальмологический
журнал.
Офтальмологічний журнал
978.
Палеонтологічний збірник
979.
Пам’ятки
980.
Панорама політологічних
студій: науковий вісник
Рівненського державного
гуманітарного університету
Патологія
970.
981.
Севастопольський національний
технічний університет МОН
України
Національна академія наук України,
Інститут фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН
України
технічні
16.12.09
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
26.05.10
Інститут патології хребта та
суглобів імені професора
М.І.Ситенка АМН України
медичні
14.10.09
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
ТОВ “Редакція науковопрактичного журналу “Освіта і
управління”
Луганський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Кам’янець-Подільський
національний університет імені
Івана Огієнка МОН України
ВНЗ «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини
«Україна»
педагогічні
14.10.09
педагогічні,
психологічні
01.07.10
педагогічні
10.02.10
історичні
10.03.10
політичні,
соціальні
комунікації,
психологічні
технічні
18.11.09
медичні
01.07.10
геологічні
14.10.09
історичні
18.11.09
політичні
14.04.10
медичні
14.10.09
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Академія медичних наук України,
Міністерство охорони здоров’я
України, Товариство офтальмологів
України,
Інститут очних хвороб і тканинної
терапії ім. В.П.Філатова
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Український науково-дослідний
інститут архівної справи та
документознавства
Рівненський державний
гуманітарний університет МОН
України
Запорізький державний медичний
університет МОЗ України,
Асоціація патологів України
16.12.09
06.10.10
982.
Педагогіка вищої та
середньої школи
983.
Педагогіка і психологія
професійної освіти
984.
Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і
спорту
Педагогіка та психологія
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
Криворізький державний
педагогічний університет МОН
України
Інститут педагогічної освіти і
освіти дорослих АПН України,
Національний університет
“Львівська політехніка”, Львівський
науково-практичний центр
професійно-технічної освіти АПН
України
Харківська державна академія
дизайну і мистецтв МОН України,
Харківське обласне відділення НОК
України
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
Класичний приватний університет
Педагогіка формування
творчої особистості у вищій і
загальноосвітній школах
Педагогічна освіта: теорія і
Інститут проблем виховання
практика. Психологія.
Академії педагогічних наук
Педагогіка.
України, Київський міський
педагогічний університет імені
Б.Д.Грінченка
Педагогічна теорія і
Інститут педагогіки АПН України,
практика
ПВНЗ “Київський міжнародний
університет”
Педагогічний альманах
Південноукраїнський регіональний
інститут післядипломної освіти
педагогічних кадрів МОН України
Педагогічний дискурс
Інститут педагогіки АПН України,
Хмельницька гуманітарнопедагогічна академія
Педагогічний процес: теорія Інститут педагогічної освіти і
і практика
освіти дорослих АПН України,
Благодійний фонд імені Антона
Макаренка
Педагогічні науки
Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка МОН України
Педагогічні науки: теорія,
Сумський державний педагогічний
історія, інноваційні
університет імені А.С.Макаренка
технології
МОН України
Передгірне та гірське
Українська академія аграрних наук
землеробство і тваринництво
Перинатологія та педіатрія.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства
Перинатология и педиатрия
і гінекології АМН України”
Перспективні напрямки
ВАТ “Український зональний
проектування житлових та
науково-дослідний і проектний
громадських будівель
інститут по цивільному
будівництву” – ВАТ “КиївЗНДІЕП”
педагогічні
10.02.10
педагогічні
06.10.10
педагогічні,
фізичне
виховання та
спорт
педагогічні
08.07.09
педагогічні
10.03.10
педагогічні,
психологічні
14.10.09
01.07.10
педагогічні
26.05.10
педагогічні
16.12.09
педагогічні
18.11.09
психологічні,
педагогічні
14.10.09
педагогічні
10.02.10
педагогічні
26.05.10
сільськогоспод
арські
медичні
10.02.10
архітектура,
технічні
14.10.09
18.11.09
26.05.10
997.
998.
Питання біоіндикації та
екології
Питання боротьби зі
злочинністю
ДВНЗ “Запорізький національний
університет “ МОН України
Академія правових наук України,
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого,
Інститут вивчення проблем
злочинності Академії правових
наук України
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Центр пам’яткознавства
Національної академії наук України
і Українського товариства охорони
пам’яток історії і культури
біологічні
01.07.10
юридичні
14.04.10
медичні
10.02.10
історичні
(історія науки і
техніки,
музеєзнавство,
пам’яткознавство)
історичні
10.02.10
філологічні
(літературозна
вство)
фізикоматематичні
26.05.10
999.
Питання експериментальної
та клінічної медицини
1000.
Питання історії науки і
техніки
1001.
Питання історії України
1002.
Питання літературознавства
1003.
Питання прикладної
математики і математичного
моделювання.
1004.
Питання стародавньої та
середньовічної історії,
археології й етнології
Питання степового
лісознавства та лісової
рекультивації земель.
Вопросы степного
лесоведения и лесной
рекультивации земель
Південноукраїнський
правничий часопис
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
історичні
10.02.10
біологічні
14.04.10
Одеський державний університет
внутрішніх справ МВС України
юридичні
08.07.09
1007.
Підйомно-транспортна
техніка.
Подъёмно-транспортная
техника.
Hebezeuge und Fordemittel
Одеський державний політехнічний
університет МОН України,
Підйомно-транспортна академія
наук України
технічні
01.07.10
1008.
Підприємництво,
господарство і право
Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
Академії правових наук України,
ТОВ «Гарантія»
юридичні
16.12.09
1005.
1006.
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Дніпропетровський національний
університет ім. Олеся Гончара МОН
України
10.02.10
14.10.09
1009.
Пожежна безпека: теорія і
практика
1010.
Поліграфія і видавнича
справа
Полімерний журнал
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
Політичний менеджмент.
Политический менеджмент
Академія пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Міністерства
України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
Українська академія друкарства
МОН України
Національна академія наук України,
Інститут хімії високомолекулярних
сполук (ІХВС)
Український центр політичного
менеджмент, Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф.Кураса НАН України
Політологічний вісник
МП “Політологічний центр при
КНУ імені Тараса Шевченка
Політологічні та соціологічні Чернівецький національний
студії
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Порівняльно-педагогічні
Інститут педагогіки Академії
студії
педагогічних наук України,
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
МОН України
Породоразрушающий и
Інститут надтвердих матеріалів ім.
металлообрабатывающий
В.М.Бакуля НАН України
инструмент – техника и
технология его изготовления
и применения
Порошковая металлургия.
Інститут проблем матеріалознавства
Порошкова металургія
ім.. І.М. Францевича НАН України
Пошукова та екологічна
Національна академія наук України,
геохімія.
Інститут геохімії, мінералогії та
Поисковая и экологическая
рудоутворення імені М.П.
геохимия.
Семененка НАН України
Exploration and
Environmental Geochemistry
Правничий вісник
ВНЗ “Університет економіки та
Університету “Крок”
права “Крок”
Правничий часопис
Донецький національний
Донецького університету
університет МОН України
Правова держава
Одеський національний університет
імені І.І.Мечникова МОН України
Правова інформатика
Науково-дослідний центр правової
інформатики АПрН України,
Інститут законодавства Верховної
Ради України
технічні
27.05.09
технічні
18.11.09
хімічні,
фізикоматематичні
(фізика)
історичні
політичні
14.04.10
політичні,
філософські
політичні
14.04.10
10.03.10
педагогічні
01.07.10
технічні
06.10.10
хімічні
06.10.10
геологічні
10.03.10
юридичні,
психологічні
юридичні
10.02.10
10.03.10
юридичні
14.04.10
юридичні
технічні
08.07.09
10.02.10
14.04.10
1023.
1024.
Правове, нормативне та
метрологічне забезпечення
системи захисту інформації в
Україні.
Правовое. Нормативное и
метрологическое
обеспечение системы
защиты информации в
Украине.
Legal normative and
metrological support of the
information protection in
Ukraine
Правове регулювання
економіки
1025.
Право і Безпека
1026.
Право і суспільство.
Право и общество
1027.
Право України
1028.
Практична медицина
1029.
Праці Інституту
електродинаміки
Національної академії наук
України
Праці Одеського
політехнічного університету
Праці Таврійського
державного
агротехнологічного
університету
1030.
1031.
Національний технічний
університет України “Київський
політехнічний інститут” МОН
України
технічні
10.03.10
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана
Харківський національний
університет внутрішніх справ МВС
України
Київський національний
університет внутрішніх справ,
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ,
“Всеукраїнський фонд юридичної
науки академіка права В.В.
Сташиса”, ТОВ “Фонд Юрнауки
АПС”
Міністерство юстиції України,
Конституційний Суд України,
Верховний Суд України. Вищий
господарський суд України,
Генеральна Прокуратура України,
Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України,
Академія правових наук України,
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого
Львівський національний медичний
університет імені Данила
Галицького МОЗ України,
ПП “ПМ”
Інститут електродинаміки НАН
України
юридичні
06.10.10
юридичні,
соціологічні
10.02.10
юридичні
10.03.10
юридичні
10.02.10
медичні
14.04.10
технічні
14.10.09
Одеський політехнічний
університет МОН України
Таврійський державний
агротехнологічний університет
Міністерства аграрної політики
України
технічні,
економічні
технічні
(машинобудування)
01.07.10
08.07.09
1032.
Праці Центру
пам’яткознавства
1033.
Праці Центру
пам’яткознавства
1034.
Приватне право і
підприємництво.
Частное право и
предпринимательство.
Privat Law and Business
Прикладна гідромеханіка
1035.
1036.
Прикладна радіоелектроніка.
Прикладная
радиоэлектроника.
Applied Radio Electronics
1037.
Прикладна статистика.
Актуарна та фінансова
математика
1038.
Прикладна статистика:
проблеми теорії та практики
1039.
Прикладні проблеми
механіки і математики.
Прикладные проблемы
механики и математики.
Applied Problems of
Mechanics and Mathematics
Центр пам’яткознавства НАН
України, Українське товариство
охорони пам’яток історії та
культури
Центр пам’яткознавства НАН
України, Українське товариство
охорони пам’яток історії та
культури
Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва
АПрН України
історичні
01.07.10
мистецтвознав
ство
06.10.10
юридичні
14.10.09
Інститут гідромеханіки НАН
України
фізикоматематичні
(механіка
рідини, газу та
плазми),
технічні
(механіка
рідини, газу та
плазми)
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
26.05.10
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика,
теорія
ймовірності і
математична
статистика)
економічні
(статистика)
14.04.10
фізикоматематичні
(механіка,
математика,
математичне
моделювання
та обчислювальні методи),
технічні
(механіка,
математичне
моделювання
та обчислювальні методи)
14.04.10
Академія наук прикладної
радіоелектроніки,
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України
Донецький національний
університет МОН України
Державна академія статистики,
обліку та аудиту Держкомстату
України
Національна академія наук України,
Інститут прикладних проблем
механіки і математики ім. Я.С.
Підстригача НАН України
10.03.10
01.07.10
16.12.09
26.05.10
1040.
Проблеми археології
Подніпров’я
1041.
Проблеми безпеки атомних
електростанцій і Чорнобиля
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
Проблеми безперервної
географічної освіти і
картографії
Проблеми взаємодії
мистецтв, педагогіки та
теорії і практики освіти
Проблеми вивчення історії
Української революції 19171921 рр.
Проблеми військової
охорони здоров’я
Проблеми
високотемпературної техніки
Проблемы
высокотемпературной
техники
Проблеми водопостачання,
водовідведення та гідравліки
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Інститут проблем безпеки атомних
електростанцій НАН України
історичні
10.02.10
технічні
(екологічна
безпека),
(енергетика)
географічні
18.11.09
Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна МОН
України
Харківський державний університет мистецтвознав
мистецтв ім. І.П.Котляревського
ство
Міністерства культури і туризму
України
Інститут історії України НАН
історичні
України
Українська військово-медична
академія
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Проблеми гуманітарних наук Дрогобицький державний
педагогічний університет імені
Івана Франка МОН України
Проблеми екології.
Донецький національний технічний
Проблемы экологии.
університет МОН України
Problems of Ecology
10.02.10
10.03.10
06.10.10
01.07.10
медичні,
фармацевтичні
технічні
10.03.10
технічні
14.04.10
філософські,
психологічні
01.07.10
технічні
(національна
безпека),
хімічні
(національна
безпека)
медичні
01.07.10
14.04.10
1050.
Проблеми екології та
медицини.
Проблемы экологии и
медицины.
Medical and ecological
problems
ВДНЗ України «Українська
медична стоматологічна академія»
МОЗ України,
Українська Академія наук
національного прогресу
1051.
Проблеми екології та
охорони природи
техногенного регіону
Проблеми екологічної та
медичної генетики і
клінічної імунології
Проблеми експлуатації
обладнання шахтних
стаціонарних установок
Донецький національний
університет МОН України
біологічні
26.05.10
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
медичні,
біологічні,
фармацевтичні
технічні
14.10.09
1052.
1053.
ВАТ “Науково-дослідний інститут
гірничої механіки ім. М.М.
Федорова”
18.11.09
10.02.10
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
Проблеми екстремальної та
кризової психології
Проблеми ендокринної
патології.
Проблемы эндокринной
патологии
Проблеми етномузикології
Проблеми загальної
енергетики
Проблеми законності
1059.
Проблеми зіставної
семантики
1060.
Проблеми інженернопедагогічної освіти
Проблеми інформатизації та
управління
Проблеми інформаційних
технологій
1061.
1062.
1063.
1064.
Проблеми і перспективи
розвитку банківської
системи України
Проблеми історії України
ХІХ- початку ХХ ст.
1065.
Проблеми клінічної педіатрії
1066.
Проблеми кріобіології.
Проблемы криобиологии
1067.
Проблеми легкої і
текстильної промисловості
України.
Проблемы легкой и
текстильной
промышленности Украины.
Problems of light and textile
Industry Ukraine
Проблеми надзвичайних
ситуацій
Проблемы чрезвычайных
ситуаций
1068.
Університет цивільного захисту
України МНС України
АМН України, МОЗ України,
Інститут проблем ендокринної
патології ім. В.Я. Данилевського
АМН України
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
Міністерства культури і туризму
України
НАН України, Інститут загальної
енергетики НАН України
Національна юридична академія
України імені Ярослава Мудрого
МОН України
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
Українська інженерно-педагогічна
академія МОН України
Національний авіаційний
університет МОН України
Херсонський національний
технічний університет МОН
України
ДВНЗ “Українська академія
банківської справи Національного
банку України”
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України
ДВНЗ «Ужгородський
національний університет» МОН
України
Національна академія наук України,
Інститут проблем кріобіології і
кріомедицини
Херсонський національний
технічний університет МОН
України
психологічні
10.02.10
медичні,
27.05.09
біологічні
08.07.09
мистецтвознавство
14.10.09
технічні
08.07.09
юридичні
18.11.09
філологічні
(мовознавство)
26.05.10
педагогічні
10.02.10
технічні
14.10.09
технічні
16.12.09
економічні
10.02.10
історичні
26.05.10
медичні
18.11.09
медичні,
біологічні
10.02.10
технічні
01.07.10
Університет цивільного захисту
України МНС України
технічні
14.04.10
1069.
Проблеми нафтогазової
промисловості
1070.
Проблеми обчислювальної
механіки і міцності
конструкцій.
Проблемы вычислительной
механики и прочности
конструкций.
Problems of Computational
Mechanics and Strength of
Structures
Проблеми охорони праці в
Україні
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
Проблеми пожежної безпеки
Проблемы пожарной
безопасности
Проблеми політичної історії
України
Проблеми політичної
психології та її роль у
становленні громадянина
української держави
Проблеми правознавства та
правоохоронної діяльності
1076.
Проблеми програмування.
Проблемы
программирования.
Problems in Programming
1077.
Проблеми раціонального
використання соціальноекономічного та природноресурсного потенціалу
регіону: фінансова політика
та інвестиції
Проблеми семантики,
прагматики та когнітивної
лінгвістики
Проблеми семантики слова,
речення та тексту
1078.
1079.
1080.
Проблеми системного
підходу в економіці
ДП “Науково-дослідний інститут
нафтогазової промисловості
“Національної акціонерної
компанії” “Нафтогаз України”
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
технічні
10.03.10
фізикоматематичні
(механіка,
математичне
моделювання
та
обчислювальні
методи),
технічні
технічні
(охорона
праці)
технічні
16.12.09
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Інститут соціальної та політичної
психології АПН України
історичні
14.04.10
психологічні
26.05.10
Донецький юридичний інститут
Луганського державного
університету внутрішніх справ
імені Е.О.Дідоренка МВС України
Національна академія наук України,
Інститут програмних систем НАН
України
юридичні
10.03.10
технічні,
фізикоматематичні
06.10.10
Спілка економістів України,
Національний університет водного
господарства та
природокористування МОН
України, Інститут Європейської
інтеграції
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
економічні
01.07.10
філологічні
(мовознавство)
10.02.10
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
Національний авіаційний
університет МОН України
філологічні
(мовознавство)
10.02.10
технічні
(інформатика),
економічні
10.02.10
ДУ “Національний науководослідний інститут промислової
безпеки та охорони праці”
Університет цивільного захисту
України МНС України
10.02.10
26.05.10
14.04.10
1081.
Проблеми слов’янознавства
1082.
Проблеми створення,
випробування, застосування
та експлуатації складних
інформаційних систем.
Проблеми сучасної медичної
науки та освіти.
Проблемы современной
медицинской науки и
образования
Проблеми сучасної
педагогічної освіти. Серія:
педагогіка і психологія
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
Проблеми теорії та
методології бухгалтерського
обліку, контролю і аналізу
Проблеми тертя та
зношування
Проблеми техніки.
Проблемы техники
1088.
Проблеми транспорту
1089.
Проблеми трибології.
Problem of tribology
1090.
Проблемы и перспективы
развития сотрудничества
между странами ЮгоВосточной Европы в рамках
Черноморского
экономического
сотрудничества и ГУАМ
Проблемы развития
внешнеэкономических
связей и привлечения
иностранных инвестиций:
региональный аспект
Проблеми слов’янознавства
1091.
1092.
1093.
Проблемы старения и
долголетия
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Житомирський військовий інститут
імені С.П.Корольова Національного
авіаційного університету
Міністерства оборони України
Харківська медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України, ТОВ “Видавництво
ФОЛІО”
історичні,
філологічні
26.05.10
технічні
14.10.09
медичні
14.10.09
Республіканський вищий
навчальний заклад “Кримський
гуманітарний інститут» МОН
України
Житомирський державний
технологічний університет МОН
України
Національний авіаційний
університет МОН України
Одеський національний морський
університет МОН України,
Хмельницький національний
університет МОН України
Національний транспортний
університет МОН України
Хмельницький національний
університет МОН України
психологічні
педагогічні
14.10.09
економічні
14.10.09
технічні
08.07.09
технічні
10.02.10
технічні
14.04.10
технічні
(машинознавство,
машинобудування)
економічні
16.12.09
Донецький національний
університет МОН України
економічні
18.11.09
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
ДУ «Інститут геронтології» АМН
України
філологічні
14.04.10
медичні,
біологічні
14.10.09
Донецький національний
університет МОН України
18.11.09
1094.
Проблеми філософії права
1095.
Проблеми харчування
1096.
Прогресивні техніка та
технології харчових
виробництв ресторанного
господарства і торгівлі
Прогресивні технології та
системи машинобудування
Продовольча індустрія АПК
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
Продуктивні сили і
регіональна економіка
Продуктивні сили України
1102.
Проектування, виробництво
та експлуатація
автотранспортних засобів і
поїздів
Прометей
1103.
Промислова ботаніка
1104.
Промислова гідравліка і
пневматика
1105.
Промислове будівництво та
інженерні споруди
Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України,
Інститут філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України,
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
ДП «Інститут екогігієни і
токсикології ім. Л.І.Медведя» МОЗ
України
Харківський державний університет
харчування та торгівлі МОН
України
юридичні,
філософські
14.04.10
медичні,
біологічні
18.11.09
технічні
14.10.09
Донецький національний технічний
університет МОН України
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України КМ України, ПП
“Видавниче представництво
“Паралель”
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України
Рада по вивченню продуктивних
сил України НАН України
Національний транспортний
університет МОН України
технічні
16.12.09
технічні
сільськогоспод
арські
14.04.10
01.07.10
економічні
14.04.10
економічні
14.04.10
технічні
16.12.09
Інститут економіко-правових
досліджень НАН України,
Донецький економіко-гуманітарний
інститут МОН України
Національна академія наук України,
Донецький ботанічний сад НАН
України
Вінницький державний аграрний
університет Міністерства аграрної
політики України, Міжнародне
громадське науково-технічне
об’єднання “Асоціація спеціалістів
промислової гідравліки і
пневматики”
ВАТ «Український науководослідний та проектний інститут
сталевих конструкцій імені
В.М.Шимановського», Українська
державна корпорація по виконанню
монтажних і спеціальних
будівельних
робіт»Укрмонтажспецбуд»
економічні
26.05.10
біологічні
01.07.10
технічні
10.02.10
технічні
(будівництво),
архітектура
18.11.09
1106.
1107.
1108.
1109.
Промышленная
теплотехника.
Промислова теплотехніка
Профілактична медицина
(епідеміологія,
мікробіологія, вірусологія,
паразитологія, інфекційні
хвороби)
Preventive medicine
(epidemiology, microbiology,
virology, parasitology,
infectious diseases)
Процеси механічної обробки
в машинобудуванні
Національна академія наук України, технічні
Інститут технічної теплофізики
НАН України
ДУ “ Інститут епідеміології та
медичні
інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського Академії
медичних наук України”
10.02.10
Житомирський державний
технологічний університет МОН
України
Національна академія наук України,
Фізико-технологічний інститут
металів і сплавів НАН України
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика,
Київська міська клінічна
психоневрологічна лікарня №1
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди” МОН України
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України,
Інститут соціальної та політичної
психології АПН України
Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини
МОН України
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Інститут птахівництва УААН
технічні
10.02.10
технічні
10.03.10
медичні
01.07.10
психологічні,
соціальні
комунікації
10.03.10
14.04.10
психологічні
26.05.10
педагогічні
16.12.09
психологічні
14.04.10
сільськогоспод
арські
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
технічні
10.02.10
1110.
Процессы литья.
Процеси лиття.
Casting Processes
Психічне здоров’я
1111.
Психолінгвістика
1112.
Психологічні перспективи
1113.
Психолого-педагогічні
проблеми сільської школи
1114.
Психологія і суспільство
1115.
Птахівництво
1116.
Радіоелектроніка,
інформатика, управління
Запорізький національний
технічний університет МОН
України
1117.
Радіоелектроніка та
інформатика.
Радиоэлектроника и
информатика.
Radioeleкtroniса &
informaticа
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України
10.02.10
26.05.10
01.07.10
1118.
Радіоелектронні і
комп’ютерні системи
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
“Харківський авіаційний інститут”
МОН України
технічні
08.07.09
1119.
Радіотехніка.
Радиотехника.
Radiotekhnika
Харківський національний
університет радіоелектроніки МОН
України
01.07.10
1120.
Радіофізика і
радіоастрономія
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
фізикоматематичні
(фізика,
астрономія)
фізикоматематичні
(фізика)
економічні
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
Національна академія наук України,
Радіоастрономічний інститут НАН
України,
Український комітет радіосоюзу
Радіофізика та електроніка
Національна академія наук України,
Інститут радіофізики та електроніки
ім.. О.Я. Усикова НАН України
Регіональна економіка
Національна академія наук України,
Міністерство економіки України,
Інститут регіональних досліджень
НАН України, Інститут економіки
промисловості НАН України,
Українська асоціація регіональних
наук
Регіональна історія України
Інститут історії України НАН
України
Регіональні аспекти розвитку Тернопільський національний
продуктивних сил України
економічний університет МОН
України
Реєстрація, зберігання і
Інститут проблем реєстрації
обробка даних.
інформації НАН України
Регистрация, хранение и
обработка данных
1126.
Резание и инструмент в
технологических системах
1127.
Релігія та Соціум
1128.
Ренесансні студії
1129.
Репродуктивное здоровье
женщины
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича
МОН України
Класичний приватний університет,
Інститут літератури ім.
Т.Г.Шевченка НАН України
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика МОЗ України,
Інститут педіатрії, акушерства і
гінекології АМН України, ТОВ
“Видавничий дім та рекламна
агенція “Професіонал”
14.04.10
14.04.10
16.12.09
історичні
27.05.09
економічні
06.10.10
технічні
(інформаційні
технології,
комп’ютерні
системи та
компоненти)
технічні
16.12.09
філософські
історичні
16.12.09
01.07.10
філологічні
(літературозна
вство)
медичні
06.10.10
26.05.10
27.05.09
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
Ресурсоекономні матеріали,
конструкції, будівлі та
споруди
Національний університет водного
господарства та
природокористування МОН
України
Ресурсозберігаючі технології Східноукраїнський національний
виробництва та обробки
університет імені Володимира Даля
тиском матеріалів у
МОН України
машинобудуванні
Рибне господарство України Керченський державний морський
технологічний університет
Міністерства аграрної політики
України
Рибогосподарська наука
України.
Рыбохозяйственная наука
Украины.
Fisheries Science of Ukraine
Ринок праці та зайнятість
населення
Інститут рибного господарства
УААН
Інститут підготовки кадрів
державної служби зайнятості
України Міністерства праці та
соціальної політики України
Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку
“Ринок цінних паперів
України”, Вісник Державної
комісії з цінних паперів та
фондового ринку.
“Рынок ценных бумаг
Украины», Вестник
Государственной комиссии
по ценным бумагам и
фондовому рынку
Рідна школа
Міністерство освіти України
Розведення і генетика тварин Інститут розведення і генетики
тварин УААН
Розвиток методів управління Одеський державний морський
та господарювання на
університет МОН України
транспорті
Розвідка та розробка
Івано-Франківський технічний
нафтових і газових родовищ університет нафти і газу МОН
України
Розробка рудних родовищ.
Разработка рудных
месторождений
Рукописна та книжкова
спадщина України.
Археологічні дослідження
унікальних архівних та
бібліотечних фондів
Криворізький технічний
університет МОН України
Національна бібліотека України
імені В.І.Вернадського НАН
України
технічні
(будівництво)
26.05.10
технічні
16.12.09
технічні
(технологія
харчової
промисловості
)
біологічні,
сільськогоспод
арські
(іхтіологія)
01.07.10
економічні,
соціологічні,
психологічні
14.04.10
економічні
14.04.10
педагогічні
сільськогоспод
арські
економічні
14.04.10
14.04.10
технічні,
геологічні
(геологія
нафти і газу,
геофізика)
технічні
16.12.09
історичні,
соціальні
комунікації
10.02.10
08.07.09
01.07.10
10.03.10
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
Русская литература.
Исследования
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
Інституту літератури ім.
Т.Г.Шевченка НАН України
Русская филология. Вестник Харківський національний
Харьковского национального педагогічний університет імені
педагогического
Г.С.Сковороди МОН України
университета имени Г.С.
Сковороды
Сборник научных трудов
Донбаський державний технічний
Донбасского
університет МОН України
государственного
технического университета
Сверхтвердые материалы
Національна академія наук України,
Надтверді матеріали
Інститут надтвердих матеріалів ім.
В.М. Бакуля НАН України
Свинарство. Міжвідомчий
Інститут свинарства імені О.В.
тематичний науковий
Квасницького УААН
збірник
Світ геотехніки.
Державний науково-дослідний
Мир геотехники.
інститут будівельних конструкцій,
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України,
Всеукраїнська громадська
організація “Українське товариство
з механіки ґрунтів, геотехніки і
фундаментобудування”,
Світлотехніка та
Харківська національна академія
електроенергетика
міського господарства
Світ медицини та біології
Українська медична стоматологічна
академія МОЗ України, Полтавське
відділення Міжнародного фонду
допомоги хворим з наслідками
травм та захворювань,
Всеукраїнська громадська
організація ” Наукове товариство
анатомів, гістологів, ембріологів та
топографоанатомів України»
Світ фінансів
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Селекція і насінництво
Інститут рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва УААН
Сенсорна електроніка і
Одеський національний університет
мікросистемні технології
ім. І.І. Мечникова МОН України
Серце і судини.
Сердце и сосуды.
Heart & Vessels
Асоціація кардіологів, судинних та
серцевих хірургів м. Києва
філологічні
(літературозна
вство)
06.10.10
філологічні
(літературозна
вство)
10.02.10
технічні
14.10.09
технічні,
хімічні
10.02.10
10.03.10
сільськогоспод
арські
06.10.10
технічні
10.02.10
технічні
26.05.10
медичні,
біологічні
08.07.09
економічні
14.10.09
сільськогосподарські
технічні,
біологічні,
фізикоматематичні
(фізика)
медичні
14.10.09
08.07.09
16.12.09
26.05.10
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
Системи контролю
навколишнього середовища.
Системы контроля
окружающей среды.
Monitoring systems of
environment
Системи обробки
інформації
Національна академія наук України, технічні,
Морський гідрофізичний інститут
географічні
НАН України
(океанологія),
Харківський університет
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Системи озброєння і
Харківський університет
військова техніка
Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба Міністерства оборони
України
Системи управління,
ДП «Центральний науковонавігації та зв’язку
дослідний інститут навігації і
управління» Міністерства аграрної
політики України
Системне проектування та
Дніпропетровський національний
аналіз характеристик
університет імені Олеся Гончара
аерокосмічної техніки
МОН України
Системні дослідження та
Національна академія наук України,
інформаційні технології.
Навчально-науковий комплекс
Системные исследования и
“Інститут прикладного системного
информационные
аналізу”, Національного технічного
технологии.
університету України “Київський
System research & information політехнічний інститут” МОН
України
technologies
Системні технології
Національна металургійна академія
України МОН України
Сіверянський літопис
Чернігівський державний
педагогічний університет імені
Т.Г.Шевченка МОН України,
Всеукраїнське товариство
“Просвіта”,
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. М.С.
Грушевського НАН України
Сільськогосподарська
Інститут сільськогосподарської
мікробіологія
мікробіології УААН, Інститут
мікробіології і вірусології ім.
Д.К.Заболотного НАН України
Сільськогосподарські
Луцький національний технічний
машини
університет МОН України
Слобожанський науковоспортивний вісник
Харківська державна академія
фізичної культури Міністерства
України у справах сім’ї, молоді та
спорту
26.05.10
технічні
14.10.09
технічні,
військові
14.10.09
технічні
16.12.09
технічні
01.07.10
технічні,
фізикоматематичні
14.10.09
технічні
26.05.10
історичні
26.05.10
сільськогоспод
арські
10.02.10
технічні
(галузеве
машинобудува
ння)
фізичне
виховання і
спорт
10.02.10
14.10.09
1165.
Слово і час
1166.
Слов’янський вісник
1167.
Слов’янський світ
Національна академія наук України,
Інститут літератури ім.. Т.Г.
Шевченка, Національна спілка
письменників України
Рівненський державний
гуманітарний університет,
Рівненський інститут
слов’янознавства Київського
славістичного університету
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім.
М.Т.Рильського НАН України
філологічні
(літературозна
вство)
14.04.10
історичні,
політичні
14.04.10
мистецтвознав
ство,
філологічні
(літературозна
вство)
технічні
14.04.10
01.07.10
1168.
Современная
электрометаллургия
НАН України, Інститут
електрозварювання ім. Є.О. Патона
НАН України, Міжнародна
Асоціація “Зварювання”
1169.
Современные проблемы
физического
материаловедения
Современные строительные
конструкции из металла и
древесины
Соціальна економіка.
Социальная экономика
Інститут проблем матеріалознавства хімічні,
ім. І.М. Францевича НАН України
технічні
06.10.10
Одеська державна академія
будівництва та архітектури МОН
України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
Український центр психологічного
менеджменту
технічні
26.05.10
економічні
14.04.10
педагогічні
14.10.09
філософські,
соціологічні,
психологічні
педагогічні
(соціальна
педагогіка)
01.07.10
соціологічні
соціологічні
14.04.10
14.10.09
1170.
1171.
1172.
Соціальна педагогіка: теорія
та практика
1173.
Соціальна психологія
1174.
Соціальна робота в Україні:
теорія і практика
1175.
1176.
Державна соціальна служба сім’ї,
дітей та молоді,
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
МОН України,
Благодійна організація “Фонд
соціальної роботи”,
ВГО “Ліга соціальних працівників
України”
Соціальні виміри суспільства Інститут соціології НАН України
Соціальні технології:
Класичний приватний університет
актуальні проблеми теорії та
практики
08.07.09
14.04.10
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
Соціально-економічні
проблеми сучасного періоду
України.
Социально-экономические
проблемы современного
периода Украины.
Social and Economic Problem
of modern Period of Ukraine
Соціологічні дослідження
Соціологія: теорія, методи,
маркетинг.
Социология: теория, методы,
маркетинг
Спеціальні історичні
дисципліни: питання теорії
та методики
Спортивна медицина
1182.
Спортивний вісник
Придніпров’я
1183.
Способы и средства
создания безопасных и
здоровых условий труда в
угольных шахтах. Способи
та засоби створення
безпечних та здорових умов
праці у вугільних шахтах
1184.
Стандартизація,
сертифікація, якість
1185.
Старожитності.
Древности
1186.
Старожитності степового
Причорномор’я і Криму
Статистика України
1187.
1188.
Степи Європи в епоху
середньовіччя
НАН України, Інститут
регіональних досліджень
Національної академії наук
України.
економічні
18.11.09
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Інститут соціології НАН України
соціологічні
14.10.09
соціологічні
14.04.10
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України
Національний університет
фізичного виховання і спорту
України Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту
Дніпропетровський державний
інститут фізичної культури і спорту
Міністерства України у справах
сім’ї, молоді та спорту
Державний Макіївський науководослідний інститут з безпеки робіт
у гірничій промисловості
Міністерства вугільної
промисловості України
історичні
06.10.10
фізичне
виховання і
спорт,
медичні
фізичне
виховання та
спорт
14.10.09
технічні
10.03.10
Державний комітет України з
питань технічного регулювання
та споживчої політики, ДП
український науково-дослідний і
навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та
якості
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
ДВНЗ «Запорізький національний
університет» МОН України
Міністерство статистики України,
Науково-технічний комплекс (НТК)
статистичних досліджень
Донецький національний
університет МОН України
технічні
10.02.10
історичні
01.07.10
історичні
16.12.09
економічні,
державне
управління
історичні
18.11.09
26.05.10
27.05.09
26.05.10
06.10.10
1189.
Стиль і текст
1190.
1191.
Сторінки воєнної історії
України.
Страницы военной истории
Украины
Сторінки історії
1192.
Стратегічна панорама
1193.
Строительство,
материаловедение,
машиностроение
Студії з архівної справи та
документознавства
1194.
1195.
Судова апеляція
1196.
1197.
Судовые энергетические
установки
Судовождение
1198.
Сумська старовина
1199.
Сумський історико-архівний
журнал
1200.
Сучасна педіатрія.
Современная педиатрия
1201.
Сучасна стоматологія.
Современная стоматология
Київський національний
соціальні
університет імені Тараса Шевченка комунікації
Національна академія наук України, історичні
Інститут історії НАН України
10.03.10
Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут» МОН
України
Національний інститут проблем
міжнародної безпеки
історичні
18.11.09
політичні
(національна
безпека),
економічні
(національна
безпека)
технічні
10.02.10
історичні
18.11.09
юридичні
10.03.10
технічні
10.02.10
технічні
16.12.09
історичні
01.07.10
історичні
06.10.10
медичні
26.05.10
медичні
10.02.10
Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури МОН
України
Український науково-дослідний
інститут архівної справи та
документознавства
Апеляційний суд м. Києва,
Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України
Одеська національна морська
академія МОН України
Одеська національна морська
академія МОН України
Сумський державний університет
МОН України, Чернігівський
державний педагогічний
університет імені Т.Г.Шевченка
МОН України
Інститут української археографії та
джерелознавства ім. Грушевського
НАН України, Сумський
Державний університет,
Державний архів Сумської області
Національна медична академія
післядипломної освіти імені П.Л.
Шупика МОЗ України,
ДУ “Український інститут
стратегічних досліджень МОЗ
України”
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика, ТОВ “Експерт ЛТД”
10.02.10
14.10.09
1202.
1203.
Сучасне промислове та
цивільне будівництво.
Современное промышленное
и гражданское
строительство.
Modern Industrial and Civil
Construction
Сучасне птахівництво
1204.
Сучасний захист інформації
1205.
Сучасні аспекти військової
медицини
1206.
Сучасні дослідження з
іноземної філології
Сучасні досягнення
геодезичної науки та
виробництва
Сучасні інфекції
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
Сучасні інформаційні
технології та інноваційні
методики навчання в
підготовці фахівців:
методологія, теорія, досвід,
проблеми
Сучасні інформаційні
технології у сфері безпеки
та оборони
Сучасні літературознавчі
студії
1212.
Сучасні медичні технології.
Современные медицинские
технологии
1213.
Сучасні проблеми
архітектури та
містобудування
Сучасні проблеми металургії
1214.
1215.
Сучасні проблеми
мовознавства та
літературознавства
Донбаська національна академія
будівництва і архітектури МОН
України
технічні,
архітектура
27.05.09
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
Державний університет
інформаційно-комунікаційних
технологій Міністерства транспорту
та зв’язку України
Головний військово-медичний
клінічний ордена Червоної Зірки
центр «Головний військовий
клінічний госпіталь» Міністерства
оборони України
Ужгородський національний
університет МОН України
Західне геодезичне товариство
Українського товариства геодезії та
картографії
Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України, ТОВ “Медицина
України”
Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського МОН
України
сільськогоспод
арські,
ветеринарні
технічні
06.10.10
медичні
16.12.09
філологічні
(мовознавство)
технічні
10.03.10
медичні
10.02.10
педагогічні
10.02.10
Національна академія оборони
України Міністерства оборони
України
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
Запорізька медична академія
післядипломної освіти МОЗ
України
технічні,
військові
14.10.09
філологічні
(літературозна
вство
медичні
10.03.10
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Національна металургійна академія
України МОН України
Ужгородський національний
університет МОН України
технічні,
архітектура
14.04.10
технічні
10.03.10
філологічні
14.04.10
01.07.10
10.02.10
14.10.09
1216.
Сучасні ресурсозберігаючі
технології гірничого
виробництва
1217.
Сучасні технології в
машинобудуванні.
Современные технологии в
машиностроении.
Modern Technologies in
mechanical engineering
Сучасні технології,
матеріали і конструкції в
будівництві
Схід
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
Кременчуцький державний
політехнічний університет імені
Михайла Остроградського МОН
України
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
Вінницький національний
технічний університет
МОН України
Український культурологічний
центр,
Інститут економіки промисловості
НАН України,
Інститут філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України,
Запорізький національний
університет МОН України
Східний Світ.
Національна академія наук України,
The Word of the Orient
Інститут сходознавства ім. А.Ю.
Кримського НАН України
Східноєвропейський журнал Національний медичний
громадського здоров’я
університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України
Східноєвропейський журнал Українська державна академія
передових технологій.
залізничного транспорту
Восточно-европейский
Міністерства транспорту та зв’язку
журнал передовых
України, НВП “Технологічний
технологий.
центр”
Eastern-European Journal of
Enterprise Technologies
Сходознавство
Інститут сходознавства ім.
А.Кримського НАН України
Таврійський вісник
інформатики і математики.
Таврический вестник
информатики и математики
Кримський науковий центр НАН
України і МОН України,
Таврійський національний
університет імені В.І.Вернадського
МОН України
Таврійський науковий вісник ДВНЗ “Херсонський державний
аграрний університет” Міністерства
аграрної політики України
Таврический медикоКримський науковий центр НАН
биологический вестник.
України і МОН України,
Таврійський медикоКримський державний медичний
біологічний вісник
університет імені С.І.Георгіївського
МОЗ України
технічні
10.03.10
технічні
26.05.10
технічні
10.03.10
економічні,
історичні,
філософські
10.02.10
історичні,
філологічні
(мовознавство)
медичні
(соціальна
медицина)
технічні
10.02.10
01.07.10
історичні,
філологічні
(мовознавство)
фізикоматематичні
(математика,
інформатика і
кібернетика)
сільськогоспод
арські,
економічні
медичні
10.03.10
01.07.10
16.12.09
08.07.09
26.05.10
14.04.10
26.05.10
???
1227.
Таврический медикобиологический вестник.
Таврійський медикобіологічний вісник
1228.
Таїни художнього тексту (до
проблеми поетики тексту)
1229.
Тваринництво України
1230.
Тектоніка і стратиграфія.
Тектоника и стратиграфия.
Tectonics and stratigraphy
Теле- та радіожурналістика.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
Теоретико-методичні
проблеми виховання дітей
та учнівської молоді
Теоретическая и
экспериментальная химия.
Теоретична і
експериментальна хімія
Теоретична і дидактична
філологія
Теоретична та прикладна
механіка.
Теоретическая и прикладная
механика
Теоретичні і практичні
аспекти економіки та
інтелектуальної власності
Теоретичні і прикладні
проблеми психології
Теоретичні основи
будівництва.
Theoretical Foundations of
Civil Engineering
Теоретичні питання
культури, освіти та
виховання
Теоретичні та прикладні
питання економіки
Кримський науковий центр НАН
України і МОН України,
Кримський державний медичний
університет імені С.І.Георгіївського
МОЗ України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
Міністерство аграрної політики
України, УААН,
ПП “Видавниче представництво
“Паралель”, Національне
об’єднання по племінній справі у
тваринництві “Укрплемоб’єднання”
Інститут геологічних наук НАН
України
біологічні
(групи
спеціальностей
14.01.0014.03.00)
філологічні
06.10.10
ветеринарні,
сільськогоспод
арські
14.04.10
геологічні
01.07.10
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Інститут проблем виховання АПН
України
соціальні
комунікації
27.05.09
педагогічні
10.02.10
14.04.10
Національна академія наук України, хімічні
Інститут фізичної хімії ім..
Л.В.Писаржевського НАН України
14.04.10
ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди МОН України”
Донецький національний
університет МОН України
педагогічні,
філологічні
(літературозна
вство)
фізикоматематичні
(механіка)
26.05.10
Приазовський державний технічний
університет МОН України
економічні
08.07.09
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
ДВНЗ “ Придніпровська державна
академія будівництва та
архітектури” МОН України
психологічні
26.05.10
технічні
26.05.10
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
педагогічні
економічні
01.07.10
10.03.10
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
Теорії мікро-макроекономіки Академія муніципального
управління Міністерства
регіонального розвитку та
будівництва України
Теорія і методика фізичного Національний університет
виховання і спорту
фізичного виховання і спорту
України Міністерства України у
справах сім’ї, молоді та спорту
Теорія і практика
Київський національний
будівництва.
університет будівництва і
Теория и практика
архітектури, Українська Академія
строительства
наук національного прогресу
Теорія і практика
Науково-дослідний інститут
інтелектуальної власності
інтелектуальної власності АПрН
України
Теорія і практика металургії. Центр (відділення)
Теория и практика
матеріалознавства і металургії
металлургии
Академії інженерних наук України
Теорія і практика
Харківський національний
управління соціальними
педагогічний університет імені
системами
Г.С.Сковороди МОН України,
Українська інженерно-педагогічна
академія МОН України,
Національний технічний
університет “Харківський
політехнічний інститут” МОН
України
Теорія ймовірностей та
Київський університет імені Тараса
математична статистика
Шевченка, МП “ТВіМС"
1248.
Теорія та методика навчання
та виховання
1249.
Теорія та практика
державного управління
1250.
Теорія оптимальних рішень.
Теория оптимальных
решений
Техніка будівництва.
Техника строительства
1251.
Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С.
Сковороди МОН України
Харківський регіональний інститут
державного управління
національної академії державного
управління при Президентові
України
НАН України, Інститут кібернетики
ім. В.М.Глушкова НАН України
Академія будівництва України
економічні
10.03.10
фізичне
виховання та
спорт
08.07.09
технічні
01.07.10
юридичні
18.11.09
технічні
14.04.10
педагогічні,
психологічні,
філософські
10.02.10
фізикоматематичні
(математика)
педагогічні
14.04.10
державне
управління,
економічні
14.10.09
фізикоматематичні
14.10.09
технічні
01.07.10
10.02.10
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
Техніка і технології АПК
Український науково-дослідний
інститут прогнозування та
випробування техніки і технологій
для сільськогосподарського
виробництва імені Леоніда
Погорілого, ДП “ Український
державний центр по випробуванню
та прогнозуванню техніки і
технологій для
сільськогосподарського
виробництва”, МГО “Український
міжнародний Інститут
Агропромислового Інжинірингу”
Техника и приборы СВЧ
Міністерство промислової політики
України, ВАТ “Науково-виробниче
підприємство “Сатурн”,
ДП “НДІ “Оріон”,
Одеський національний
політехнічний університет МОН
України,
ПП “Політехперіодика”
Техніко-технологічні
Український науково-дослідний
аспекти розвитку та
інститут прогнозування та
випробування нової техніки і випробування техніки і технологій
технологій для сільського
для сільськогосподарського
господарства України
виробництва імені Леоніда
Погорілого Міністерства аграрної
політики України
Технічна діагностика та
НАН України,
неруйнівний контроль.
Інститут електрозварювання ім.
Техническая диагностика и
Є.О.Патона НАН України
неразрушающий контроль.
Технічна електродинаміка.
Техническая
электродинамика
Технічна механіка
Техническая механика
Технологія виробництва і
переробки продукції
тваринництва
Технологія і техніка
друкарства
сільськогоспод
арські
01.07.10
технічні
08.07.09
сільськогоспод
арські,
10.02.10
технічні
10.03.10
технічні
27.05.09
Інститут електродинаміки НАН
України
технічні
14.10.09
Національна академія наук України,
Інститут технічної механіки
Національної академії наук України
і Національного космічного
агентства України
технічні,
фізикоматематичні
(механіка
рідини, газу та
плазми)
сільськогоспод
арські
(зоотехнія)
технічні
(машини і
процеси
поліграфічного
виробництва
26.05.10
Білоцерківський національний
аграрний університет Міністерства
аграрної політики України
Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут» МОН
України
10.02.10
16.12.09
1260.
Технологія
приладобудування
ДП « Науково-дослідний
технологічний інститут
приладобудування»
ВАТ «Український науководослідний інститут авіаційної
технології» Міністерства
промислової політики України,
ТОВ «Компанія «Індустріальні
технології»
Міністерство промислової політики
України,
Інститут фізики напівпровідників
імені В.Є. Лашкарьова НАН
України,
ВАТ “Науково-виробниче
підприємство “Сатурн”,
Одеський національний
політехнічний університет,
Видавництво “Політехперіодика”
Київський національний торговоекономічний університет МОН
України
1261.
Технологические системы
1262.
Технология и
конструирование в
электронной аппаратуре
1263.
“Товари і ринки”
Міжнародний науковопрактичний журнал
1264.
Товарознавчий вісник
Луцький національний технічний
університет МОН України
1265.
Торгівля і ринок України.
Торговля и рынок Украины
1266.
Торгівля, комерція,
підприємництво
1267.
Травма.
Trauma
1268.
Труды Института
прикладной математики и
механики НАН Украины
Праці Інституту прикладної
математики і механіки НАН
України
Донецький національний
університет економіки і торгівлі
імені Михайла ТуганБарановського МОН України
Львівська комерційна академія
Центральної спілки споживчих
товариств України
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Національна академія наук України,
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України
технічні
27.05.09
технічні
16.12.09
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
26.05.10
економічні,
технічні
(технологія
продуктів
харчування,
14.10.09
10.02.10
товарознавство)
технічні
(товарознавство)
економічні
10.02.10
14.10.09
економічні
06.10.10
медичні
14.04.10
фізикоматематичні
(математика,
механіка,
інформатика і
кібернетика),
технічні
(механіка,
інформатика)
26.05.10
1269.
1270.
Труды Института проблем
материаловедения НАН
Украины. Серия:
Композиционные, слоистые
и градиентные материалы и
покрытия. Электрические
контакты и электроды
Углехимический журнал.
Вуглехімічний журнал
1271.
Україна: аспекти праці
1272.
Україна в ЦентральноСхідній Європі: Студії з
історії ХІV – ХVІІІ ст.
Україна – Європа – Світ.
Міжнародний збірник
наукових праць. Серія:
Історія, міжнародні
відносини
Україна. Здоров’я нації
1273.
1274.
1275.
1277.
Україна: культурна
спадщина, національна
свідомість, державність
Україна ХХ ст.: культура,
ідеологія, політика
Українознавство
1278.
Українознавство
1279.
Українознавчі студії
1280.
Українська академія
мистецтва. Дослідницькі та
науково-методичні праці
1276.
1281.
Українська біографістика.
Biographistica ukrainica
Інститут проблем матеріалознавства технічні
ім.. І.М. Францевича НАН України
01.07.10
Український державний науководослідний вуглехімічний інститут
“УХІН” Міністерства промислової
політики України, Державний
інститут з проектування
підприємств коксохімічної
промисловості “Дніпрококс”,
Українська науково-промислова
асоціація “Укркокс”
НДІ праці і зайнятості населення,
Міністерство праці та соціальної
політики України,
ТОВ “Інформаційноконсультативна фірма “Праця”
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України
технічні
14.10.09
економічні
08.07.09
історичні
26.05.10
історичні
10.03.10
медичні
(соціальна
медицина)
історичні
26.05.10
Український інститут стратегічних
досліджень МОЗ України
Інститут українознавств ім. І.
Крип’якевича НАН України
Національна академія наук України, історичні
Інститут історії НАН України
Науково-дослідний Інститут
філософські,
українознавства МОН України
філологічні
(мовознавство)
Науково-дослідний Інститут
історичні
українознавства МОН України
Прикарпатський національний
філологічні
університет імені В.С. Стефаника
МОН України
Національна академія
мистецтвообразотворчого мистецтва і
знавство,
архітектури Міністерства культури архітектури
і туризму України
Національна бібліотека України
соціальні
імені В.І.Вернадського
комунікації,
історичні
06.10.10
10.02.10
08.07.09
01.07.10
06.10.10
14.04.10
14.04.10
26.05.10
10.02.10
10.03.10
1282.
1283.
1284.
Українська культура:
минуле, сучасне, шляхи
розвитку: наукові записки
Рівненського державного
гуманітарного університету
Рівненський державний
гуманітарний університет
МОН України
Українська література в
загальноосвітній школі
Українська мова
Інститут педагогіки АПН України
1285.
Українська наука: минуле,
сучасне, майбутнє
1286.
Українська національна ідея:
реалії та перспективи
розвитку
1287.
Українська полоністика
1288.
1289.
Українське
журналістикознавство
Українське
літературознавство
1290.
Українське мовознавство
1291.
Українське музикознавство
1292.
Українське релігієзнавство
1293.
Український археографічний
щорічник
1294.
Український
біофармацевтичний журнал
1295.
Український ботанічний
журнал.
Украинский ботанический
журнал.
Ukrainian Botanical Journal.
Національна академія наук України,
Інститут української мови НАН
України
Тернопільський національний
економічний університет МОН
України
Інститут народознавства НАН
України, Інститут українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України,
Національний університет
“Львівська політехніка” МОН
України
Житомирський державний
університет імені Івана Франка
МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
Міністерства культури і туризму
України
Українська асоціація релігієзнавців
Інститут української археографії та
джерелознавства імені М.С.
Грушевського НАН України
Національний фармацевтичний
університет МОЗ України, ПП
“Фармітек”
НАН України, Інститут ботаніки
імені М.Г.Холодного НАН України
мистецтвознавство,
культурологія
(теорія та
історія
культури)
педагогічні
14.10.09
14.04.10
філологічні
14.04.10
18.11.09
економічні
політичні
14.04.10
філологічні
(слов’янські
мови),
філософські,
педагогіка
соціальні
комунікації
філологічні
(літературозна
вство)
філологічні
18.11.09
мистецтвознавство
14.10.09
філософські,
соціологічні,
історичні
історичні
01.07.10
біологічні,
фармацевтичні
10.02.10
біологічні
08.07.09
10.03.10
06.10.10
10.03.10
10.02.10
14.04.10
01.07.10
1296.
Український вісник
психоневрології
1297.
Український географічний
журнал
1298.
Український
гідрометеорологічний
журнал
Український журнал
дерматології, венерології
косметології.
Украинский журнал
дерматологии, венерологии,
косметологии.
Ukrainian Journal of
Dermatology, Venerology,
Cosmetology
Український журнал
екстремальної медицини
імені Г.О.Можаєва
Український журнал
клінічної та лабораторної
медицини
Український журнал
малоінвазивної та
ендоскопічної хірургії
Український журнал
нефрології та діалізу
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
Український журнал з
проблем медицини праці
1305.
Український журнал
телемедицини та медичної
телематики.
Украинский журнал
телемедицины и
медицинской телематики.
Ukrainian Journal of
Telemedicine and Medical
Telematics
Український журнал хірургії.
Украинский журнал
хирургии.
Ukrainian Journal of Surgery
1306.
1307.
Ukrainian journal of physical
optics
Український журнал
фізичної оптики
Державна установа “Інститут
неврології, психіатрії та наркології
АМН України”
Національна академія наук України,
Інститут географії НАН України,
Українське географічне товариство
Одеський державний екологічний
університет МОН України
медичні
10.03.10
фармацевтичні
географічні
14.04.10
26.05.10
географічні
26.05.10
Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України,
Українська асоціація лікарівдерматовенерологів і косметологів,
ПП “ІНПОЛ ЛТМ”
медичні
26.05.10
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
медичні
08.07.09
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
медичні,
біологічні,
фармацевтичні
медичні
08.07.09
медичні,
біологічні
18.11.09
14.04.10
медичні,
біологічні
08.07.09
18.11.09
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
медичні
26.05.10
Асоціація хірургів Донецької
області,
Донецький національний медичний
університет ім.. М.Горького МОЗ
України
Інститут фізичної оптики
МОН України
медичні
27.05.09
фізикоматематичні
(фізика)
27.05.09
Український фонд підтримки та
розвитку нейроендоскопії та
ендоскопічної нейрохірургії
ДУ «Інститут нефрології АМН
України», Національний нирковий
фонд України
ДУ «Інститут медицини праці АМН
України»
10.02.10
1308.
Український історичний
журнал
1309.
Український історичний
збірник
Український кардіологічний
журнал
1310.
1311.
Український математичний
вісник
Украинский математический
вестник.
Ukrainian Mathematical
Bulletin
1312.
Український математичний
журнал
1313.
Український медичний
альманах
Український медичний
часопис.
Украинский медицинский
журнал.
Ukrainian medical journal
Український метрологічний
журнал
Український міжвідомчий
науково-технічний збірник
“Автоматизація виробничих
процесів у машинобудуванні
та приладобудуванні»
Український морфологічний
альманах
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
Український неврологічний
журнал.
Украинский
неврологический журнал.
Ukrainian Neurological
Journal
Український
нейрохірургічний журнал
Національна академія наук України,
Інститут історії України НАН
України,
Інститут політичних і
етнонаціональних досліджень ім.
І.Ф. Кураса НАН України
Національна академія наук України,
Інститут історії НАН України
ННЦ “Інститут кардіології імені
академіка М.Д.Стражеска АМН
України
Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України,
Луганський національний
педагогічний університет імені
Тараса Шевченка МОН України,
Українське математичне товариство
Національна академія наук України,
Інститут математики Національної
академії наук України
Луганський державний медичний
університет МОЗ України
Національна медична академія
післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика МОЗ України,
ТОВ “Моріон”
історичні
14.04.10
історичні
10.02.10
медичні
14.04.10
фізикоматематичні
(математика)
14.04.10
фізикоматематичні
(математика)
фармацевтичні
медичні
медичні
10.02.10
ННЦ «Інститут метрології»
технічні
18.11.09
Національний університет
”Львівська політехніка” МОН
України
технічні
14.10.09
Луганський державний медичний
університет МОЗ України,
„Всеукраїнська громадська
організація „Товариство анатомів,
гістологів, ембріологів та
топографоанатомів України”
Національний медичний
університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України,
ПП “ІНПОЛ ЛТМ”
медичні,
біологічні
14.10.09
10.02.10
медичні
26.05.10
Академія медичних наук України,
Інститут нейрохірургії ім. академіка
А.П.Ромоданова АМН України,
ГО “Українська асоціація
нейрохірургів”
медичні
10.02.10
10.02.10
27.05.09
01.07.10
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
Український радіологічний
журнал
Український
стоматологічний альманах
Український фізичний
журнал
ДУ “Інститут медичної радіології
ім. С. П. Григор’єва АМН України
Українська медична стоматологічна
академія МОЗ України
Національна академія наук України,
Інститут фізики НАН України
Український щорічник
міжнародного права
“Університет” науковий
історико-філософський
журнал.
“Университет” научный
историко-философский
журнал
Університетська клініка.
Университетская клиника.
University Clinic
Університетські наукові
записки
ВГО “Українська асоціація
міжнародного права”
ВНЗ “Київський славістичний
університет”
Управління, економіка та
забезпечення якості в
фармації
Управління проектами та
розвиток виробництва
1329.
Управління проектами,
системний аналіз і логістика
1330.
Управління розвитком.
Управление развитием
1331.
Управління сучасним містом
1332.
Управляющие системы и
машины.
Керуючі системи та машини
1333.
Управляющие системы и
машины.
Керуючі системи та машини
медичні
14.04.10
медичні
01.07.10
фізикоматематичні
(фізика)
юридичні
01.07.10
01.07.10
історичні
Донецький національний медичний
університет ім. М.Горького МОЗ
України
Хмельницький університет
управління та права МОН України,
Національна академія державного
управління при Президентові
України,
Інститут законодавства Верховної
Ради України
Національний фармацевтичний
університет МОЗ України,
ПП “Фармітек”
Східноукраїнський національний
університет імені Володимира Даля
МОН України
Національний транспортний
університет МОН України
медичні
10.02.10
юридичні,
економічні,
державне
управління
26.05.10
01.07.10
фармацевтичні
10.02.10
економічні
технічні
16.12.09
01.07.10
технічні,
економічні
(економіка та
управління
підприємствами)
16.12.09
10.02.10
Харківський національний
економічний університет МОН
України
Національна академія державного
управління при Президентові
України
Національна академія наук України,
Інститут кібернетики ім. В.М.
Глушкова НАН України
економічні
26.05.10
економічні
державне
управління
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика)
Національна академія наук України, технічні,
Інститут кібернетики ім. В.М.
економічні
Глушкова НАН України
26.05.10
01.07.10
10.02.10
14.04.10
1334.
Урологія
1335.
Фармакологія та лікарська
токсикологія
1336.
Фармаком
1337.
Фармацевтичний часопис
1338.
Физика и техника высоких
давлений.
Фізика і техніка високих
тисків
Физика низких температур.
Фізика низьких температур.
Fizika Nizkikh Temperatur
1339.
1340.
1341.
Физико-технические
проблемы горного
производства
Фізика і хімія твердого тіла.
Physics and Сhemistry of
Solid State
1342.
Фізика напівпровідників,
квантова електроніка та
оптоелектроніка.
Semiconductor Physics,
Quantum Electronics &
Optoelectronics
1343.
Фізіологічний журнал
Інститут урології АМН України,
Дніпропетровська державна
медична академія
АМН України,
ДУ ”Інститут фармакології та
токсикології АМН України”,
ДП “Державний фармакологічний
центр” МОЗ України,
Всеукраїнська громадська
організація “Асоціація
фармакологів України”
медичні
14.04.10
медичні,
фармацевтичні
27.05.09
біологічні
08.07.09
ДП “Державний науковий центр
лікарських засобів”, ДП “Науковоекспертний фармакопейний центр”
ДВНЗ “Тернопільський державний
університет імені
І.Я.Горбачевського МОЗ України,
Національний фармацевтичний
університет
НАН України, Донецький фізикотехнічний інститут НАН України
ім.О.О.Галкіна
фармацевтичні
10.02.10
фармацевтичні
01.07.10
фізикоматематичні
(фізика)
18.11.09
Національна академія наук України,
Фізико-технічний інститут низьких
температур ім. Б.І.Вєркіна НАН
України
Інститут фізики гірничих процесів
Національної академії наук України
фізикоматематичні
(фізика)
10.02.10
технічні
10.02.10
Прикарпатський національний
університет імені Василя
Стефаника МОН України
фізикоматематичні
(фізика),
хімічні,
технічні
Національна академія наук України, фізикоІнститут фізики напівпровідників
математичні
імені В.Є. Лашкарьова НАН
(фізика)
України, Українське відділення
міжнародного товариства оптичної
техніки “SPIE/Ukraine”, ТОВ
“Технологічний парк
“Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка”
Національна академія наук України, медичні,
Інститут фізіології ім.
біологічні
О.О.Богомольця НАН України
26.05.10
10.02.10
01.07.10
1344.
1345.
1346.
Фізіологія та біохімія
культурних рослин.
Физиология и биохимия
культурных растений
Фізична географія та
геоморфологія
Физическое воспитание
студентов
1347.
Фізична інженерія поверхні.
Физическая инженерия
поверхности.
Physical Surface Engineering
1348.
Фізична культура, спорт та
здоров’я нації
1349.
Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у
сучасному суспільстві
1350.
Філологічні науки
1351.
Філологічні студії: Науковий
вісник Криворізького
державного педагогічного
університету
Філологічні трактати
1352.
1353.
1354.
Філософія і політологія в
контексті сучасної культури.
Философия и политология в
контексте современной
культуры
Філософія науки: традиції та
інновації
1355.
Філософська думка
1356.
Філософські дослідження
НАН України, Інститут фізіології
рослин і генетики НАН України
біологічні
18.11.09
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Харківська державна академія
дизайну і мистецтв МОН України,
Харківське відділення НОК України
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
МОН України, Науковий фізикотехнологічний центр МОН України
та НАН України, Концерн “Центр
нових технологій”, Харківський
фізико-технічний інститут, ЗАТ
“Центр науково-технічних
досліджень”
Вінницький державний
педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського МОН
України
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
МОН України
географічні
10.03.10
фізичне
виховання та
спорт
технічні
(матеріалознав
ство),
фізикоматематичні
(фізика)
08.07.09
10.02.10
фізичне
виховання і
спорт
10.02.10
фізичне
виховання і
спорт,
педагогічні
філологічні
10.02.10
педагогічні,
філологічні
(мовознавство)
14.04.10
01.07.10
філологічні
26.05.10
політичні,
філософські
14.10.09
Сумський державний педагогічний філософські
університет імені А.С.Макаренка
МОН України
Національна академія наук України, філософські
Інститут філософії імені Г.С.
Сковороди НАН України
Східноукраїнський національний
філософські
університет імені Володимира Даля
МОН України
26.05.10
Полтавський державний
педагогічний університет імені В.Г.
Короленка МОН України
Криворізький державний
педагогічний університет МОН
України
Сумський державний університет
МОН України,
Харківський національний
університет імені В.І.Каразіна МОН
України
Дніпропетровський національний
університет імені Олеся Гончара
МОН України
26.05.10
14.04.10
10.03.10
14.10.09
1357.
Філософські обрії
1358.
1359.
Філософські проблеми
гуманітарних наук
Фінанси, облік і аудит
1360.
1361.
Фінанси України
Фінансове право
1362.
1363.
Фінансово-кредитна
діяльність: проблеми теорії
та практики
Фітотерапія. Часопис
1364.
Финансы, учет, банки
1365.
Формування ринкових
відносин в Україні
1366.
Формування ринкової
економіки
1367.
Формування ринкової
економіки в Україні
1368.
Фотобіологія та
фотомедицина
1369.
Фундаментальні та
прикладні проблеми чорної
металургії.
Фундаментальные и
прикладные проблемы
черной металлургии
Функціональні матеріали.
Функциональные материалы
1370.
1371.
Харківська хірургічна школа
1372.
Харківський
історіографічний збірник
1373.
Харчова промисловість
Інститут філософії імені
Г.С.Сковороди НАН України,
Полтавський державний
педагогічний університет імені
В.Г.Короленка МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Київський національний
економічний університет МОН
України
Міністерство фінансів України
Науково-дослідний інститут
фінансового права
Університет банківської справи
Національного банку України
філософські
18.11.09
філософські
14.10.09
економічні
10.02.10
економічні
юридичні
10.02.10
08.07.09
економічні
08.07.09
ДП “Комітет з питань народної і
нетрадиційної медицини МОЗ
України”, ПВНЗ Київський
медичний університет УАНМ”
Донецький національний
університет МОН України
ДП “Науково-дослідний
економічний інститут Міністерства
економіки України”
Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана МОН України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Інститут чорної металургії ім.. З.І
Некрасова НАН України
медичні,
фармацевтичні
біологічні
10.03.10
економічні
14.10.09
економічні
14.10.09
економічні
06.10.10
економічні
10.02.10
медичні,
біологічні,
технічні
технічні
10.02.10
Національна академія наук України,
Інститут монокристалів НАН
України
ДУ „Інститут загальної та
невідкладної хірургії АМН України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Національний університет харчових
технологій МОН України
технічні
26.05.10
медичні
16.12.09
історичні
06.10.10
технічні
16.12.09
10.03.10
06.10.10
1374.
Харчова наука і технологія.
Пищевая наука и
технология.
Food science and technology
Химия и технология воды.
Хімія і технологія води.
Journal of water chemistry and
technology (Ukraine)
Химия и технология
производств основной
химической
промышленности
Хімія металів і сплавів
Chemistry of Metals and
Alloys
Одеська національна академія
харчових технологій МОН України
технічні
14.04.10
Національна академія наук України,
Інститут колоїдної хімії та хімії
води ім. А.В.Думанського НАН
України
Державний науково-дослідний і
проектний інститут основної хімії
/НІОХІМ/ Міністерства
промислової політики України
Львівський національний
університет імені Івана Франка
МОН України
хімічні,
технічні,
біологічні
10.02.10
технічні
01.07.10
хімічні
27.05.09
1378.
Хімічна промисловість
України.
Химическая
промышленность Украины
технічні
10.03.10
1379.
Хірургія дитячого віку.
Хирургия детского возраста
медичні
14.04.10
1380.
Хірургія України
медичні
26.05.10
1381.
Холодильна техніка і
технологія.
Холодильная техника и
технология
Цитологія і генетика
Цитология и генетика
Cytology and Genetics
Центрально український
правничий часопис
Міністерство промислової політики
України,
Українське хімічне товариство,
Союз хіміків України,
АТ “ВНДІХімпроект”
Національна медична академія
післядипломної освіти ім..
П.Л.Шупика МОЗ України,
Благодійний фонд допомоги дітям з
травмами та хірургічними
хворобами “ХІТОД”, Всеукраїнська
асоціація дитячих хірургів
Асоціація хірургів-гепатологів
України, Асоціація кардіологів,
судинних та серцевих хірургів м.
Києва, ПП “ІНПОЛ ЛТМ”
Одеська державна академія холоду
МОН України
технічні
14.10.09
Національна академія наук України,
Інститут клітинної біології та
генетичної інженерії НАН України
Кіровоградський юридичний
інститут Харківського
національного університету
внутрішніх справ МВС України
Одеська національна академія
зв’язку ім. О.С. Попова
Міністерства транспорту і зв’язку
України
Інститут цукрових буряків УААН
біологічні,
медичні
16.12.09
26.05.10
юридичні
01.07.10
технічні
08.07.09
сільськогоспод
арські
06.10.10
1375.
1376.
1377.
1382.
1383.
1384.
Цифрові технології
1385.
Цукрові буряки
1386.
Часопис Київського
університету права
1387.
Часопис Національної
музичної академії України
імені П.І.Чайковського
1388.
Часопис соціальноекономічної географії
1389.
Часопис української історії
1390.
Чорноморський ботанічний
журнал
Шевченкознавчі студії
1391.
1392.
1393.
1394.
Школа першого ступеня:
теорія і практика.
Школа первой ступени:
теория и практика.
Шляхи підвищення
ефективності будівництва в
умовах формування
ринкових відносин
Шпитальна хірургія
Інститут держави і права ім.
В.М.Корецького НАН України,
Київський університет права НАН
України
Національна музична академія
України імені П.І.Чайковського
Міністерства культури і туризму
України
Харківський національний
університет імені В.Н.Каразіна
МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка,
ТОВ видавництво “Книги - ХХІ”
Херсонський державний
університет МОН України
Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний
університет імені Григорія
Сковороди МОН України
Київський національний
університет будівництва і
архітектури МОН України
Тернопільський державний
медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського МОЗ України,
Інститут урології, Інститут
нефрології АМН України,
Національний інститут хірургії і
трансплантології ім. О.О. Шалімова
АМН України,
ДУ “ Інститут нейрохірургії ім.
акад. А.П.Ромоданова АМН
України»,
Національний інститут серцевосудинної хірургії ім. М.М Амосова
АМН України,
ДУ “Інститут патології крові та
транс фузійної медицини АМН
України»,
Національна медична академія
післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупика МОЗ України
юридичні
14.04.10
культурологія,
мистецтвознав
-ство
27.05.09
географічні
18.11.09
історичні
10.03.10
біологічні
10.02.10
філологічні
(мовознавство,
літературознавство)
педагогічні
14.04.10
економічні,
технічні
(технологія та
організація
промислового
та цивільного
будівництва)
медичні
10.02.10
06.10.10
08.07.09
1395.
Штучний інтелект.
Искусственный интеллект
Національна академія наук України,
Інститут проблем штучного
інтелекту НАН України і МОН
України
1396.
Щорічник наукових праць
Асоціації серцево-судинних
хірургів України
Юридична психологія та
педагогіка
Асоціація серцево-судинних
хірургів України
1397.
1398.
Юридична Україна
1399.
1400.
Юридичний вісник.
Юридический вестник.
Law herald
Ядерна та радіаційна безпека
1401.
Ядерна фізика та енергетика
1402.
Acta Medical Leopoliensia.
Львівський медичний
часопис
Algebra and discrete
mathematics
1403.
1404.
Biomedical and biosocial
anthropology
1405.
Biopolymers and cell
1406.
Germanistik in der Ukraine.
Германістика в Україні
технічні,
фізикоматематичні
(інформатика і
кібернетика)
медичні
26.05.10
Київський національний
університет внутрішніх справ МВС
України
Київський регіональний центр
Академії правових наук України,
Науково-дослідний інститут
приватного права і підприємництва,
Українсько-люксембурзьке спільне
підприємство у формі ТОВ
«ЮРІНКОМ Інтер»
Одеська національна юридична
академія МОН України
юридичні,
педагогічні,
психологічні
юридичні
14.10.09
18.11.09
юридичні
14.04.10
Державний науково-технічний
центр з ядерної та радіаційної
безпеки, Одеський державний
політехнічний університет МОН
України
Інститут ядерних досліджень НАН
України
технічні
14.10.09
фізикоматематичні
(фізика),
біологічні
(радіобіологія,
екологія),
технічні
медичні
16.12.09
фізикоматематичні
(математика)
медичні,
біологічні
14.10.09
біологічні
18.11.09
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
Львівський національний медичний
університет імені Данила
Галицького МОЗ України
Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка
МОН України
Міжнародна академія Інтегративної
Антропології, Вінницький
національний медичний університет
ім. М.І.Пирогова МОЗ України
НАН України, Інститут
молекулярної біології і генетики
НАН України
Українська спілка германістів
вищої школи,
Київський національний
лінгвістичний університет МОН
України
14.04.10
14.04.10
27.05.09
14.10.09
1407.
Methods of functional analysis
and topology
Інститут математики НАН України,
МП “ТВ і МС”
1408.
Chemistry & Chemical
Technology
Національний університет
«Львівська політехніка» МОН
України
1409.
Photoelectronics.
Фотоелектроніка
Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова МОН України
1410.
Proceedings of International
Geometry Center.
Праці міжнародного
геометричного центру.
Труды международного
геометрического центра
Semiconductor Physics,
Quantum Electronics &
Optoelectronics.
Фізика напівпровідників,
квантова електроніка та
оптоелектроніка
Одеська національна академія
харчових технологій МОН України,
Благодійний фонд наукових
досліджень “Наука”
1411.
1412.
Studia linguistica
1413.
1415.
Studia metodologica (з
латинської: - Методологічні
дослідження)
Studia Germanica et
Romanica. Іноземні мови.
Зарубіжна література.
Методика викладання
Theory of Stochastic Processes
1416.
Ukrainica Bioorganica Acta
1414.
фізикоматематичні
(математика)
хімічні,
технічні
(хімічні
технології)
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
фізикоматематичні
(математика)
10.02.10
Національна академія наук України,
Інститут фізики напівпровідників
НАН України, Українське
відділення міжнародного
товариства оптичної техніки
“SPIE/Ukraine”, ТОВ
“Технологічний парк
“Напівпровідникові технології і
матеріали, оптоелектроніка та
сенсорна техніка”
Київський Національний
університет імені Тараса Шевченка
Тернопільський національний
педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка МОН України
Донецький національний
університет МОН України
технічні,
фізикоматематичні
(фізика)
26.05.10
філологічні
(мовознавство)
філологічні
08.07.09
філологічні
(мовознавство)
10.03.10
Інститут математики НАН України,
Інститут прикладної математики і
механіки НАН України,
МП “ТВ і МС”
фізикоматематичні
(теорія
ймовірностей і
математична
статистика)
біологічні,
хімічні
10.02.10
Інститут молекулярної біології і
генетики НАН України
18.11.09
26.05.10
14.04.10
01.07.10
10.02.10
26.05.10
Документ
Категория
Образование
Просмотров
116
Размер файла
701 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа