close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Нематеријални средства, недвижности и - Народна банка на

код для вставкиСкачать
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
00
Нематеријални средства
000
Трошоци за развој
0001
Набавна вредност
0008
Оштетување
0009
Амортизација
001
Основачки вложувања
0010
Вложување во студии и истражувања
00101
Набавна вредност
00108
Оштетување
00109
Амортизација
0011
Вложување во физибилити студии
00111
Набавна вредност
00118
Оштетување
00119
Амортизација
0012
Вложување во техничка обука и во специјализација на вработените
00121
Набавна вредност
00128
Оштетување
00129
Амортизација
0013
Трошоци за камати (поврзани со основањето)
00131
Набавна вредност
00138
Оштетување
00139
Амортизација
0014
Трошоци за осигурителни премии (поврзани со основањето)
00141
Набавна вредност
00148
Оштетување
00149
Амортизација
0019
Други трошоци поврзани со основањето на банките и на други финансиски институции,
или други организациони делови
00191
Набавна вредност
00198
Оштетување
00199
Амортизација
002
Гудвил
0021
Набавна вредност
0028
Оштетување
003
Патенти, лиценци и концесии
0030
Вложување за стекнување права на патенти
00301
Набавна вредност
00308
Оштетување
00309
Амортизација
0031
Вложување за стекнување права на лиценци
00311
Набавна вредност
00318
Оштетување
00319
Амортизација
0032
Вложување за стекнување концесии
00321
Набавна вредност
00328
Оштетување
00329
Амортизација
004
Други права
0041
Дизајн, модел и заштитни знаци
00411
Набавна вредност
00418
Оштетување
00419
Амортизација
0042
Права за наем
00421
Набавна вредност
00428
Оштетување
00429
Амортизација
0043
Права за долгорочен наем
00431
Набавна вредност
00438
Оштетување
00439
Амортизација
0044
Средства под финансиски наем
00441
Набавна вредност
00448
Оштетување
00449
Амортизација
0049
Други нематеријални права
00491
Набавна вредност
00498
Оштетување
00499
Амортизација
005
Софтвер
0051
Набавна вредност
0058
Оштетување
0059
Амортизација
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
006
Аванси за вложувања во нематеријални средства
0061
Набавна вредност
0068
Оштетување
007
Други вложувања во нематеријални средства
0071
Набавна вредност
0078
Оштетување
0079
Амортизација
008
Вложување во нематеријални средства земени под закуп
0081
Набавна вредност
0088
Оштетување
0089
Амортизација
009
Нематеријални средства во подготовка
0091
Набавна вредност
0098
Оштетување
01
Земјиште
011
Набавна вредност
018
Оштетување
02
Недвижности и опрема
020
Градежни објекти
0200
Бетонски, армирани бетонски или ѕидани градежни објекти
02001
Набавна вредност
02008
Оштетување
02009
Амортизација
0201
Метални градежни објекти
02011
Набавна вредност
02018
Оштетување
02019
Амортизација
0202
Градежни објекти изградени од дрво и од други материјали
02021
Набавна вредност
02028
Оштетување
02029
Амортизација
021
Опрема
0210
Машини
02101
Набавна вредност
02108
Оштетување
02109
Амортизација
0211
Транспортни средства
02111
Набавна вредност
02118
Оштетување
02119
Амортизација
0212
Телекомуникациска опрема
02121
Набавна вредност
02128
Оштетување
02129
Амортизација
0213
Специјални и општи алатки
02131
Набавна вредност
02138
Оштетување
02139
Амортизација
0214
Греење, вентилација и опрема за одржување
02141
Набавна вредност
02148
Оштетување
02149
Амортизација
0215
Канцелариски мебел, постројки, друг мебел и канцелариска опрема
02151
Набавна вредност
02158
Оштетување
02159
Амортизација
0216
Противпожарна опрема и друга безбедносна опрема
02161
Набавна вредност
02168
Оштетување
02169
Амортизација
0217
Опрема, инструменти, алати и уреди за мерење и контрола
02171
Набавна вредност
02178
Оштетување
02179
Амортизација
0218
Информациски системи и компјутерска опрема
02181
Набавна вредност
02188
Оштетување
02189
Амортизација
024
Други ставки на недвижностите и опремата
0241
Набавна вредност
0248
Оштетување
0249
Амортизација
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
025
Недвижности и опрема во подготовка
0251
Набавна вредност
0258
Оштетување
026
Платени аванси за материјални средства
0261
Набавна вредност
0268
Оштетување
028
Вложување во недвижности и во опрема земени под закуп
0281
Набавна вредност
0288
Оштетување
0289
Амортизација
03
Други средства
030
Залихи на материјал
031
Залихи на ситен инвентар
032
Ситен инвентар во употреба
033
Исправка на вредноста на ситниот инвентар во употреба
034
Даночни и административни вредносни хартии во НБРМ
0341
Набавна вредност
0348
Паралелни сметки за даночни и административни вредносни хартии во НБРМ
037
Залиха на ковани пари за продажба
0371
Набавна вредност
0378
Оштетување/ревалоризација
038
Нумизматички колекции
0381
Набавна вредност
0388
Оштетување/ревалоризација
039
Други материјали
0391
Набавна вредност
0398
Оштетување/ревалоризација
04
Членство во меѓународни финансиски институции
041
Членство во Банката за меѓународно порамнување
048
Членство на Република Македонија во Меѓународниот монетарен фонд
0480
Членство на Република Македонија во Меѓународниот монетарен фонд-квота
0481
Сметка бр.1 во Меѓународниот монетарен фонд
0482
Сметка бр.2 во Меѓународниот монетарен фонд
05
Нетековни средства кои се чуваат за продажба
050
Нематеријални средства чувани за продажба
0501
Набавна вредност
0508
Оштетување
051
Земјиште чувано за продажба
0511
Набавна вредност
0518
Оштетување
052
Градежни објекти чувани за продажба
0521
Набавна вредност
0528
Оштетување
053
Опрема чувана за продажба
0531
Набавна вредност
0538
Оштетување
054
Други позиции од недвижностите и опремата чувани за продажба
0541
Набавна вредност
0548
Оштетување
06
Преземени средства врз основа на ненаплатени побарувања
060
Земјиште преземено врз основа на ненаплатени побарувања
0601
Набавна вредност
0608
Оштетување
061
Градежни објекти преземени врз основа на ненаплатени побарувања
0611
Набавна вредност
0618
Оштетување
062
Опрема преземена врз основа на ненаплатени побарувања
0621
Набавна вредност
0628
Оштетување
063
Станбени објекти и станови преземени врз основа на ненаплатени побарувања
0631
Набавна вредност
0638
Оштетување
064
Други вредности преземени врз основа на ненаплатени побарувања
0641
Набавна вредност
0648
Оштетување
07
Вложувања во придружени друштва
070
Нефинансиски друштва
0700
Приватни нефинансиски друштва
07000
Акции во денари
Набавна вредност
070001
070005
Ревалоризација или оштетување
07001
Акции во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
070011
Набавна вредност
070015
Ревалоризација или оштетување
07002
Капитал во денари
070021
Набавна вредност
070025
Ревалоризација или оштетување
07003
Капитал во странска валута
070031
Набавна вредност
070035
Ревалоризација или оштетување
0701
Јавни нефинансиски друштва
07010
Акции во денари
070101
Набавна вредност
070105
Ревалоризација или оштетување
07011
Акции во странска валута
070111
Набавна вредност
070115
Ревалоризација или оштетување
07012
Капитал во денари
070121
Набавна вредност
070125
Ревалоризација или оштетување
07013
Капитал во странска валута
070131
Набавна вредност
070135
Ревалоризација или оштетување
075
Финансиски друштва
0751
Банки
07510
Акции во денари
075101
Набавна вредност
075105
Ревалоризација или оштетување
07511
Акции во странска валута
075111
Набавна вредност
075115
Ревалоризација или оштетување
07512
Капитал во денари
075121
Набавна вредност
075125
Ревалоризација или оштетување
07513
Капитал во странска валута
075131
Набавна вредност
075135
Ревалоризација или оштетување
0752
Штедилници
07520
Акции во денари
075201
Набавна вредност
075205
Ревалоризација или оштетување
07521
Акции во странска валута
075211
Набавна вредност
075215
Ревалоризација или оштетување
07522
Капитал во денари
075221
Набавна вредност
075225
Ревалоризација или оштетување
07523
Капитал во странска валута
075231
Набавна вредност
075235
Ревалоризација или оштетување
0753
Осигурителни друштва
07530
Акции во денари
075301
Набавна вредност
075305
Ревалоризација или оштетување
07531
Акции во странска валута
075311
Набавна вредност
075315
Ревалоризација или оштетување
07532
Капитал во денари
075321
Набавна вредност
075325
Ревалоризација или оштетување
07533
Капитал во странска валута
075331
Набавна вредност
075335
Ревалоризација или оштетување
0754
Пензиски фондови
07540
Акции во денари
075401
Набавна вредност
075405
Ревалоризација или оштетување
07541
Акции во странска валута
075411
Набавна вредност
075415
Ревалоризација или оштетување
07542
Капитал во денари
075421
Набавна вредност
075425
Ревалоризација или оштетување
07543
Капитал во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
075431
Набавна вредност
075435
Ревалоризација или оштетување
0755
Други финансиски друштва
07550
Акции во денари
075501
Набавна вредност
075505
Ревалоризација или оштетување
07551
Акции во странска валута
075511
Набавна вредност
075515
Ревалоризација или оштетување
07552
Капитал во денари
075521
Набавна вредност
075525
Ревалоризација или оштетување
07553
Капитал во странска валута
075531
Набавна вредност
075535
Ревалоризација или оштетување
078
Нерезиденти
0780
Нефинансиски друштва
07800
Акции во денари
078001
Набавна вредност
078005
Ревалоризација или оштетување
07801
Акции во странска валута
078011
Набавна вредност
078015
Ревалоризација или оштетување
07802
Капитал во денари
078021
Набавна вредност
078025
Ревалоризација или оштетување
07803
Капитал во странска валута
078031
Набавна вредност
078035
Ревалоризација или оштетување
0782
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
07822
Капитал во денари
078221
Набавна вредност
078225
Ревалоризација или оштетување
07823
Капитал во странска валута
078231
Набавна вредност
078235
Ревалоризација или оштетување
0785
Финансиски друштва
07850
Акции во денари
078501
Набавна вредност
078505
Ревалоризација или оштетување
07851
Акции во странска валута
078511
Набавна вредност
078515
Ревалоризација или оштетување
07852
Капитал во денари
078521
Набавна вредност
078525
Ревалоризација или оштетување
07853
Капитал во странска валута
078531
Набавна вредност
078535
Ревалоризација или оштетување
08
Вложувања во подружници
080
Нефинансиски друштва
0800
Приватни нефинансиски друштва
08000
Акции во денари
080001
Набавна вредност
080005
Ревалоризација или оштетување
08001
Акции во странска валута
080011
Набавна вредност
080015
Ревалоризација или оштетување
08002
Капитал во денари
080021
Набавна вредност
080025
Ревалоризација или оштетување
08003
Капитал во странска валута
080031
Набавна вредност
080035
Ревалоризација или оштетување
082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
0822
Капитал во МКД
08221
Набавна вредност
08225
Ревалоризација или оштетување
0823
Капитал во странска валута
08231
Набавна вредност
08235
Ревалоризација или оштетување
085
Финансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
0851
Банки
08510
Акции во денари
085101
Набавна вредност
085105
Ревалоризација или оштетување
08511
Акции во странска валута
085111
Набавна вредност
085115
Ревалоризација или оштетување
08512
Капитал во денари
085121
Набавна вредност
085125
Ревалоризација или оштетување
08513
Капитал во странска валута
085131
Набавна вредност
085135
Ревалоризација или оштетување
0852
Штедилници
08520
Акции во денари
085201
Набавна вредност
085205
Ревалоризација или оштетување
08521
Акции во странска валута
085211
Набавна вредност
085215
Ревалоризација или оштетување
08522
Капитал во денари
085221
Набавна вредност
085225
Ревалоризација или оштетување
08523
Капитал во странска валута
085231
Набавна вредност
085235
Ревалоризација или оштетување
0853
Осигурителни друштва
08530
Акции во денари
085301
Набавна вредност
085305
Ревалоризација или оштетување
08531
Акции во странска валута
085311
Набавна вредност
085315
Ревалоризација или оштетување
08532
Капитал во денари
085321
Набавна вредност
085325
Ревалоризација или оштетување
08533
Капитал во странска валута
085331
Набавна вредност
085335
Ревалоризација или оштетување
0854
Пензиски фондови
08540
Акции во денари
085401
Набавна вредност
085405
Ревалоризација или оштетување
08541
Акции во странска валута
085411
Набавна вредност
085415
Ревалоризација или оштетување
08542
Капитал во денари
085421
Набавна вредност
085425
Ревалоризација или оштетување
08543
Капитал во странска валута
085431
Набавна вредност
085435
Ревалоризација или оштетување
0855
Други финансиски друштва
08550
Акции во денари
085501
Набавна вредност
085505
Ревалоризација или оштетување
08551
Акции во странска валута
085511
Набавна вредност
085515
Ревалоризација или оштетување
08552
Капитал во денари
085521
Набавна вредност
085525
Ревалоризација или оштетување
08553
Капитал во странска валута
085531
Набавна вредност
085535
Ревалоризација или оштетување
088
Нерезиденти
0880
Нефинансиски друштва
08800
Акции во денари
088001
Набавна вредност
088005
Ревалоризација или оштетување
08801
Акции во странска валута
088011
Набавна вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
088015
Ревалоризација или оштетување
08802
Капитал во денари
088021
Набавна вредност
088025
Ревалоризација или оштетување
08803
Капитал во странска валута
088031
Набавна вредност
088035
Ревалоризација или оштетување
0882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
08822
Капитал во денари
088221
Набавна вредност
088225
Ревалоризација или оштетување
08823
Капитал во странска валута
088231
Набавна вредност
088235
Ревалоризација или оштетување
0885
Финансиски друштва
08850
Акции во денари
088501
Набавна вредност
088505
Ревалоризација или оштетување
08851
Акции во странска валута
088511
Набавна вредност
088515
Ревалоризација или оштетување
08852
Капитал во денари
088521
Набавна вредност
088525
Ревалоризација или оштетување
08853
Капитал во странска валута
088531
Набавна вредност
088535
Ревалоризација или оштетување
09
Заеднички вложувања
090
Нефинансиски друштва
0900
Приватни нефинансиски друштва
09000
Акции во денари
090001
Набавна вредност
090005
Ревалоризација или оштетување
09001
Акции во странска валута
090011
Набавна вредност
090015
Ревалоризација или оштетување
09002
Капитал во денари
090021
Набавна вредност
090025
Ревалоризација или оштетување
09003
Капитал во странска валута
090031
Набавна вредност
090035
Ревалоризација или оштетување
0901
Јавни нефинансиски друштва
09010
Акции во денари
090101
Набавна вредност
090105
Ревалоризација или оштетување
09011
Акции во странска валута
090111
Набавна вредност
090115
Ревалоризација или оштетување
09012
Капитал во денари
090121
Набавна вредност
090125
Ревалоризација или оштетување
09013
Капитал во странска валута
090131
Набавна вредност
090135
Ревалоризација или оштетување
092
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
0922
Капитал во МКД
09221
Набавна вредност
09225
Ревалоризација или оштетување
0923
Капитал во странска валута
09231
Набавна вредност
09235
Ревалоризација или оштетување
095
Финансиски друштва
0951
Банки
09510
Акции во денари
095101
Набавна вредност
095105
Ревалоризација или оштетување
09511
Акции во странска валута
095111
Набавна вредност
095115
Ревалоризација или оштетување
09512
Капитал во денари
095121
Набавна вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
095125
Ревалоризација или оштетување
09513
Капитал во странска валута
095131
Набавна вредност
095135
Ревалоризација или оштетување
0952
Штедилници
09520
Акции во денари
095201
Набавна вредност
095205
Ревалоризација или оштетување
09521
Акции во странска валута
095211
Набавна вредност
095215
Ревалоризација или оштетување
09522
Капитал во денари
095221
Набавна вредност
095225
Ревалоризација или оштетување
09523
Капитал во странска валута
095231
Набавна вредност
095235
Ревалоризација или оштетување
0953
Осигурителни друштва
09530
Акции во денари
095301
Набавна вредност
095305
Ревалоризација или оштетување
09531
Акции во странска валута
095311
Набавна вредност
095315
Ревалоризација или оштетување
09532
Капитал во денари
095321
Набавна вредност
095325
Ревалоризација или оштетување
09533
Капитал во странска валута
095331
Набавна вредност
095335
Ревалоризација или оштетување
0954
Пензиски фондови
09540
Акции во денари
095401
Набавна вредност
095405
Ревалоризација или оштетување
09541
Акции во странска валута
095411
Набавна вредност
095415
Ревалоризација или оштетување
09542
Капитал во денари
095421
Набавна вредност
095425
Ревалоризација или оштетување
09543
Капитал во странска валута
095431
Набавна вредност
095435
Ревалоризација или оштетување
0955
Други финансиски друштва
09550
Акции во денари
095501
Набавна вредност
095505
Ревалоризација или оштетување
09551
Акции во странска валута
095511
Набавна вредност
095515
Ревалоризација или оштетување
09552
Капитал во денари
095521
Набавна вредност
095525
Ревалоризација или оштетување
09553
Капитал во странска валута
095531
Набавна вредност
095535
Ревалоризација или оштетување
098
Нерезиденти
0980
Нефинансиски друштва
09800
Акции во денари
098001
Набавна вредност
098005
Ревалоризација или оштетување
09801
Акции во странска валута
098011
Набавна вредност
098015
Ревалоризација или оштетување
09802
Капитал во денари
098021
Набавна вредност
098025
Ревалоризација или оштетување
09803
Капитал во странска валута
098031
Набавна вредност
098035
Ревалоризација или оштетување
0982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
09822
Капитал во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 0: Нематеријални средства, недвижности и опрема, вложувања во придружени претпријатија,
подружници и заеднички вложувања
Сметка
098221
Набавна вредност
098225
Ревалоризација или оштетување
09823
Капитал во странска валута
098231
Набавна вредност
098235
Ревалоризација или оштетување
0985
Финансиски друштва
09850
Акции во денари
098501
Набавна вредност
098505
Ревалоризација или оштетување
09851
Акции во странска валута
098511
Набавна вредност
098515
Ревалоризација или оштетување
09852
Капитал во денари
098521
Набавна вредност
098525
Ревалоризација или оштетување
09853
Капитал во странска валута
098531
Набавна вредност
098535
Ревалоризација или оштетување
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
10
Парични средства и парични еквиваленти во денари, злато и благородни метали
100
Сметка на банка
1000
Сметка на банка
1001
Преодна сметка на сметката на банка
1002
Сметка на банката за вршење работи преку деловни единици
1003
Преодна сметка на банката за вршење работи преку деловни единици
101
Готовина
1010
Готовина
1011
Готовина на пат во земјата
1012
Готовина на пат во странство
1013
Готовина за бензински бонови
1016
Порто-благајна
102
Готовина на Народната банка
1020
Готовина во трезорот на Народната банка
1022
Заменети оштетени банкноти и ковани пари
1028
Обврски за изработени банкноти и ковани пари
10281
банкноти
10282
ковани пари
103
Специјални транскациски сметки на Народната банка во МИПС
1030
Трансакциски сметки за извршување на функциите на Народната банка
104
Сметки за порамнување на други субјекти со МИПС
105
Злато
1050
Монетарно злато во трезорот на Народната банка
1051
Злато во трезор
1052
Монетарно злато депонирано во странство
1053
Монетарно злато со неутврдена вредност
1054
Злато во трезор кај банка
1055
Монетарно злато на банката депонирано во странство
106
Други благородни метали
1060
Други благородни метали во трезор
1061
Други благородни метали во странство
1062
Други благородни метали без утврдена вредност
107
Други метали
1070
Други метали во трезор
1071
Други метали во странство
1072
Други метали без утврдена вредност
108
Други парични еквиваленти
1080
Други парични средства на банките и на други финансиски институции
1081
Парични средства за вршење работи во име и за сметка на други
1082
Парични средства за вршење работи во име и за сметка на домаќинствата
1086
Парични депозити за старателски активности во име и за сметка на нерезидентите
109
Чекови и меници
1090
Примени чекови по девизно работење
1091
Примени чекови по краткорочно работење
1092
Примени чекови по долгорочно работење
1093
Чекови пратени на наплата
1094
Меници по девизно работење
1095
Индосирани краткорочни меници
1096
Краткорочни меници
1097
Краткорочни останати меници
1098
Меници за повторен дисконт
1099
Дисконтирани меници
12
Побарувања од купувачите и други побарувања
120
Побарувања од домашните клиенти - резиденти
1200
Побарувања од домашните клиенти - резиденти
1209
Исправка на вредноста на побарувањата од домашните клиенти - резиденти
121
Побарувања од странските клиенти - нерезиденти
1210
Побарувања од странските клиенти - нерезиденти
1219
Исправка на вредноста на побарувањата од странските клиенти - нерезиденти
122
Платени аконтации на даноци и придонеси
123
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси
124
Аванси во денари
1240
Аванси на добавувачите
1241
Аванси на банки за набавка на странски парични средства
1242
Аванси на менувачници за набавка на странски парични средства
1249
Аванси за други намени
125
Аванси во странска валута
126
Побарувања за дивиденди
1260
во денари
1261
во странска валута
127
Сомнителни и спорни побарувања од купувачи и други побарувања
1270
Сомнителни и спорни побарувања
1279
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
128
Други побарувања во денари
1280
Побарувања од комитентите за помалку платен износ на денари во замена за странски валути
1281
Кусок во благајна
1282
Побарувања за платени камати и за провизии платени за сметка на други
1283
Побарувања за платени купони за обврзници издадени од трети страни
1284
Побарувања за плати за персонал
1285
Побарувања врз основа на издадени хартии од вредност и депозити
1286
Побарувања од банките и поштите за работење со домаќинствата
1287
Други побарувања од персоналот на банката
1288
Други побарувања
12881
Сметка за краткорочно порамнување на операциите со кредитни картички
12885
Побарувања во денари врз основа на договор за купување ефективни домашни пари со странска банка
12889
Други побарувања по останати основи
1289
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата) на други побарувања во денари
129
Други побарувања во странска валута
1292
Побарувања во странска валута врз основа на платени камати, провизии и други трошоци за сметка на државата
1293
Побарувања во странска валута врз основа на платени камати, провизии и други трошоци за сметка на други лица
1297
Побарувања врз основа на девизни резерви
1298
Други побарувања
12981
Сметка за краткорочно порамнување на операциите со кредитни картички
12985
Побарувања во странска валута врз основа на договор за продажба на ефективни домашни пари со странска банка
12989
Други побарувања по останати основи
1299
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата) на други побарувања во странска валута
13
Меѓубанкарски трансакции во денари и во денари со валутна клаузула
131
Тековни сметки во други банки
1310
во денари
1312
во денари со валутна клаузула
132
Орочени депозити во други банки во денари
1320
Преку ноќ
1321
До еден месец
1322
Еден до три месеци
1323
Три месеци до една година
1324
Една до две години
1325
Две до пет години
1326
Над пет години
1327
Достасани
1328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
13280
на орочените краткорочни депозити (до една година)
13281
на орочените долгорочни депозити (над една година)
1329
Акумулирана амортизација
133
Орочени депозити во други банки во денари со валутна клаузула
1330
Преку ноќ
1331
До еден месец
1332
Еден до три месеци
1333
Три месеци до една година
1334
Една до две години
1335
Две до пет години
1336
Над пет години
1337
Достасани
1338
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
13380
на орочените краткорочни депозити (до една година)
13381
на орочените долгорочни депозити (над една година)
1339
Акумулирана амортизација
134
Ограничени депозити во други банки во денари (користењето зависи од условите)
1340
Ограничени депозити во други банки во денари (користењето зависи од условите)
1348
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1349
Акумулирана амортизација
135
Ограничени депозити во други банки во денари со валутна клаузула (користењето зависи од условите)
1350
Ограничени депозити во други банки во денари со валутна клаузула (користењето зависи од условите)
1358
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1359
Акумулирана амортизација
136
Побарувања на Народната банка по девизно работење
1360
Краткорочни побарувања на Народната банка по девизно работење
1361
Долгорочни побарувања на Народната банка по девизно работење
1362
Долгорочни побарувања по девизно работење од поранешна Југославија
1367
Достасани и заостанати побарувања на Народната банка по девизно работење
139
Сомнителни и спорни побарувања по тековни сметки, орочени и други депозити во денари и во денари со валутна
клаузула во банки
1390
Сомнителни и спорни побарувања
1399
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
14
Задолжителна резерва и задолжителни депозити
141
Задолжителна резерва издвоена на посебна сметка кај Народната банка од страна на штедилница
142
Задолжителен депозит кај Народната банка според посебни прописи
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
1420
Задолжителен депозит кај Народната банка според посебни прописи од страна на банка
1421
Задолжителен депозит кај Народната банка според посебни прописи од страна на штедилница
15
Побарувања врз основа на камати
150
Нефинансиски друштва
1500
Приватни нефинансиски друштва
15000
кредити и пласмани во денари
150002
Недостасани
150003
Достасани - до 30 дена
150004
Достасани - над 30 дена
150006
Казнена
150008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15001
кредити и пласмани во странска валута
150012
Недостасани
150013
Достасани - до 30 дена
150014
Достасани - над 30 дена
150016
Казнена
150018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15002
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
150022
Недостасани
150023
Достасани - до 30 дена
150024
Достасани - над 30 дена
150026
Казнена
150028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15006
хартии од вредност во денари
150062
Недостасани
150063
Достасани - до 30 дена
150064
Достасани - над 30 дена
150066
Казнена
150068
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15007
хартии од вредност во странска валута
150072
Недостасани
150073
Достасани - до 30 дена
150074
Достасани - над 30 дена
150076
Казнена
150078
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15008
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
150082
Недостасани
150083
Достасани - до 30 дена
150084
Достасани - над 30 дена
150086
Казнена
150088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15009
други инструменти
150092
Недостасани
150093
Достасани - до 30 дена
150094
Достасани - над 30 дена
150096
Казнена
150098
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1501
Јавни нефинансиски друштва
15010
кредити и пласмани во денари
150102
Недостасани
150103
Достасани - до 30 дена
150104
Достасани - над 30 дена
150106
Казнена
150108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15011
кредити и пласмани во странска валута
150112
Недостасани
150113
Достасани - до 30 дена
150114
Достасани - над 30 дена
150116
Казнена
150118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15012
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
150122
Недостасани
150123
Достасани - до 30 дена
150124
Достасани - над 30 дена
150126
Казнена
150128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15016
хартии од вредност во денари
150162
Недостасани
150163
Достасани - до 30 дена
150164
Достасани - над 30 дена
150166
Казнена
150168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15017
хартии од вредност во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
150172
Недостасани
150173
Достасани - до 30 дена
150174
Достасани - над 30 дена
150176
Казнена
150178
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15018
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
150182
Недостасани
150183
Достасани - до 30 дена
150184
Достасани - над 30 дена
150186
Казнена
150188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15019
други инструменти
150192
Недостасани
150193
Достасани - до 30 дена
150194
Достасани - над 30 дена
150196
Казнена
150198
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1509
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
15090
Сомнителни и спорни побарувања
15099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
151
Држава
1510
Централна влада
15100
кредити и пласмани во денари
151002
Недостасани
151003
Достасани - до 30 дена
151004
Достасани - над 30 дена
151006
Казнена
151008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15101
кредити и пласмани во странска валута
151012
Недостасани
151013
Достасани - до 30 дена
151014
Достасани - над 30 дена
151016
Казнена
151018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15102
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
151022
Недостасани
151023
Достасани - до 30 дена
151024
Достасани - над 30 дена
151026
Казнена
151028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15106
хартии од вредност во денари
151062
Недостасани
151063
Достасани - до 30 дена
151064
Достасани - над 30 дена
151066
Казнена
151068
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15107
хартии од вредност во странска валута
151072
Недостасани
151073
Достасани - до 30 дена
151074
Достасани - над 30 дена
151076
Казнена
151078
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15108
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
151082
Недостасани
151083
Достасани - до 30 дена
151084
Достасани - над 30 дена
151086
Казнена
151088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15109
други инструменти
151092
Недостасани
151093
Достасани - до 30 дена
151094
Достасани - над 30 дена
151096
Казнена
151098
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1511
Локална самоуправа
15110
кредити и пласмани во денари
151102
Недостасани
151103
Достасани - до 30 дена
151104
Достасани - над 30 дена
151106
Казнена
151108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15111
кредити и пласмани во странска валута
151112
Недостасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
151113
Достасани - до 30 дена
151114
Достасани - над 30 дена
151116
Казнена
151118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15112
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
151122
Недостасани
151123
Достасани - до 30 дена
151124
Достасани - над 30 дена
151126
Казнена
151128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15116
хартии од вредност во денари
151162
Недостасани
151163
Достасани - до 30 дена
151164
Достасани - над 30 дена
151166
Казнена
151168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15117
хартии од вредност во странска валута
151172
Недостасани
151173
Достасани - до 30 дена
151174
Достасани - над 30 дена
151176
Казнена
151178
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15118
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
151182
Недостасани
151183
Достасани - до 30 дена
151184
Достасани - над 30 дена
151186
Казнена
151188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15119
други инструменти
151192
Недостасани
151193
Достасани - до 30 дена
151194
Достасани - над 30 дена
151196
Казнена
151198
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1512
Фондови за социјално осигурување
15120
кредити и пласмани во денари
151202
Недостасани
151203
Достасани - до 30 дена
151204
Достасани - над 30 дена
151206
Казнена
151208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15121
кредити и пласмани во странска валута
151212
Недостасани
151213
Достасани - до 30 дена
151214
Достасани - над 30 дена
151216
Казнена
151218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15122
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
151222
Недостасани
151223
Достасани - до 30 дена
151224
Достасани - над 30 дена
151226
Казнена
151228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15126
хартии од вредност во денари
151262
Недостасани
151263
Достасани - до 30 дена
151264
Достасани - над 30 дена
151266
Казнена
151268
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15127
хартии од вредност во странска валута
151272
Недостасани
151273
Достасани - до 30 дена
151274
Достасани - над 30 дена
151276
Казнена
151278
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15128
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
151282
Недостасани
151283
Достасани - до 30 дена
151284
Достасани - над 30 дена
151286
Казнена
151288
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15129
други инструменти
151292
Недостасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
151293
Достасани - до 30 дена
151294
Достасани - над 30 дена
151296
Казнена
151298
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1519
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
15190
Сомнителни и спорни побарувања
15199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
152
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1520
кредити во денари
15202
Недостасани
15203
Достасани - до 30 дена
15204
Достасани - над 30 дена
15206
Казнена
15208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1521
кредити во странска валута
15212
Недостасани
15213
Достасани - до 30 дена
15214
Достасани - над 30 дена
15216
Казнена
15218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1522
кредити во денари со девизна клаузула
15222
Недостасани
15223
Достасани - до 30 дена
15224
Достасани - над 30 дена
15226
Казнена
15228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1526
други инструменти
15262
Недостасани
15263
Достасани - до 30 дена
15264
Достасани - над 30 дена
15266
Казнена
15268
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1529
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
15290
Сомнителни и спорни побарувања
15299
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
155
Финансиски друштва
1550
Централна банка
15506
хартии од вредност во денари
155062
Недостасани
155063
Достасани - до 30 дена
155064
Достасани - над 30 дена
155066
Казнена
155068
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15507
хартии од вредност во странска валута
155072
Недостасани
155073
Достасани - до 30 дена
155074
Достасани - над 30 дена
155076
Казнена
155078
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15508
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
155082
Недостасани
155083
Достасани - до 30 дена
155084
Достасани - над 30 дена
155086
Казнена
155088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15509
други инструменти
155092
Недостасани
155093
Достасани - до 30 дена
155094
Достасани - над 30 дена
155096
Казнена
155098
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1551
Банки
15510
кредити и пласмани во денари
155102
Недостасани
155103
Достасани - до 30 дена
155104
Достасани - над 30 дена
155106
Казнена
155108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15511
кредити и пласмани во странска валута
155112
Недостасани
155113
Достасани - до 30 дена
155114
Достасани - над 30 дена
155116
Казнена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
155118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15512
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
155122
Недостасани
155123
Достасани - до 30 дена
155124
Достасани - над 30 дена
155126
Казнена
155128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15513
депозити во денари
155132
Недостасани
155133
Достасани - до 30 дена
155134
Достасани - над 30 дена
155136
Казнена
155138
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15514
депозити во странска валута
155142
Недостасани
155143
Достасани - до 30 дена
155144
Достасани - над 30 дена
155146
Казнена
155148
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15515
депозити во денари со валутна клаузула
155152
Недостасани
155153
Достасани - до 30 дена
155154
Достасани - над 30 дена
155156
Казнена
155158
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15516
хартии од вредност во денари
155162
Недостасани
155163
Достасани - до 30 дена
155164
Достасани - над 30 дена
155166
Казнена
155168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15517
хартии од вредност во странска валута
155172
Недостасани
155173
Достасани - до 30 дена
155174
Достасани - над 30 дена
155176
Казнена
155178
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15518
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
155182
Недостасани
155183
Достасани - до 30 дена
155184
Достасани - над 30 дена
155186
Казнена
155188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15519
други инструменти
155192
Недостасани
155193
Достасани - до 30 дена
155194
Достасани - над 30 дена
155196
Казнена
155198
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1552
Штедилници
15520
кредити и пласмани во денари
155202
Недостасани
155203
Достасани - до 30 дена
155204
Достасани - над 30 дена
155206
Казнена
155208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15522
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
155222
Недостасани
155223
Достасани - до 30 дена
155224
Достасани - над 30 дена
155226
Казнена
155228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15523
депозити во денари
155232
Недостасани
155233
Достасани - до 30 дена
155234
Достасани - над 30 дена
155236
Казнена
155238
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15525
депозити во денари со валутна клаузула
155252
Недостасани
155253
Достасани - до 30 дена
155254
Достасани - над 30 дена
155256
Казнена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
155258
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15526
хартии од вредност во денари
155262
Недостасани
155263
Достасани - до 30 дена
155264
Достасани - над 30 дена
155266
Казнена
155268
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15528
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
155282
Недостасани
155283
Достасани - до 30 дена
155284
Достасани - над 30 дена
155286
Казнена
155288
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15529
други инструменти
155292
Недостасани
155293
Достасани - до 30 дена
155294
Достасани - над 30 дена
155296
Казнена
155298
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1553
Осигурителни друштва
15530
кредити и пласмани во денари
155302
Недостасани
155303
Достасани - до 30 дена
155304
Достасани - над 30 дена
155306
Казнена
155308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15531
кредити и пласмани во странска валута
155312
Недостасани
155313
Достасани - до 30 дена
155314
Достасани - над 30 дена
155316
Казнена
155318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15532
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
155322
Недостасани
155323
Достасани - до 30 дена
155324
Достасани - над 30 дена
155326
Казнена
155328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15536
хартии од вредност во денари
155362
Недостасани
155363
Достасани - до 30 дена
155364
Достасани - над 30 дена
155366
Казнена
155368
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15537
хартии од вредност во странска валута
155372
Недостасани
155373
Достасани - до 30 дена
155374
Достасани - над 30 дена
155376
Казнена
155378
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15538
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
155382
Недостасани
155383
Достасани - до 30 дена
155384
Достасани - над 30 дена
155386
Казнена
155388
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15539
други инструменти
155392
Недостасани
155393
Достасани - до 30 дена
155394
Достасани - над 30 дена
155396
Казнена
155398
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1554
Пензиски фондови
15540
кредити и пласмани во денари
155402
Недостасани
155403
Достасани - до 30 дена
155404
Достасани - над 30 дена
155406
Казнена
155408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15541
кредити и пласмани во странска валута
155412
Недостасани
155413
Достасани - до 30 дена
155414
Достасани - над 30 дена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
155416
Казнена
155418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15542
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
155422
Недостасани
155423
Достасани - до 30 дена
155424
Достасани - над 30 дена
155426
Казнена
155428
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15549
други инструменти
155492
Недостасани
155493
Достасани - до 30 дена
155494
Достасани - над 30 дена
155496
Казнена
155498
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1555
Други финансиски друштва
15550
кредити и пласмани во денари
155502
Недостасани
155503
Достасани - до 30 дена
155504
Достасани - над 30 дена
155506
Казнена
155508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15551
кредити и пласмани во странска валута
155512
Недостасани
155513
Достасани - до 30 дена
155514
Достасани - над 30 дена
155516
Казнена
155518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15552
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
155522
Недостасани
155523
Достасани - до 30 дена
155524
Достасани - над 30 дена
155526
Казнена
155528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15556
хартии од вредност во денари
155562
Недостасани
155563
Достасани - до 30 дена
155564
Достасани - над 30 дена
155566
Казнена
155568
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15557
хартии од вредност во странска валута
155572
Недостасани
155573
Достасани - до 30 дена
155574
Достасани - над 30 дена
155576
Казнена
155578
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15558
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
155582
Недостасани
155583
Достасани - до 30 дена
155584
Достасани - над 30 дена
155586
Казнена
155588
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15559
други инструменти
155592
Недостасани
155593
Достасани - до 30 дена
155594
Достасани - над 30 дена
155596
Казнена
155598
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1559
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
15590
Сомнителни и спорни побарувања
15599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
157
Домаќинства
1570
Самостојни вршители на дејност со личен труд
15700
кредити и пласмани во денари
157002
Недостасани
157003
Достасани - до 30 дена
157004
Достасани - над 30 дена
157006
Казнена
157008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15701
кредити и пласмани во странска валута
157012
Недостасани
157013
Достасани - до 30 дена
157014
Достасани - над 30 дена
157016
Казнена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
157018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15702
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
157022
Недостасани
157023
Достасани - до 30 дена
157024
Достасани - над 30 дена
157026
Казнена
157028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15706
други инструменти
157062
Недостасани
157063
Достасани - до 30 дена
157064
Достасани - над 30 дена
157066
Казнена
157068
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15709
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
157090
Сомнителни и спорни побарувања
157099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
1571
Физички лица
15710
кредити и пласмани во денари
157102
Недостасани
157103
Достасани - до 30 дена
157104
Достасани - над 30 дена
157106
Казнена
157108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15711
кредити и пласмани во странска валута
157112
Недостасани
157113
Достасани - до 30 дена
157114
Достасани - над 30 дена
157116
Казнена
157118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15712
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
157122
Недостасани
157123
Достасани - до 30 дена
157124
Достасани - над 30 дена
157126
Казнена
157128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15716
други инструменти
157162
Недостасани
157163
Достасани - до 30 дена
157164
Достасани - над 30 дена
157166
Казнена
157168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15719
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
157190
Сомнителни и спорни побарувања
157199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
158
Нерезиденти
1580
Нефинансиски друштва
15800
кредити и пласмани во денари
158002
Недостасани
158003
Достасани - до 30 дена
158004
Достасани - над 30 дена
158006
Казнена
158008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15801
кредити и пласмани во странска валута
158012
Недостасани
158013
Достасани - до 30 дена
158014
Достасани - над 30 дена
158016
Казнена
158018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15802
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
158022
Недостасани
158023
Достасани - до 30 дена
158024
Достасани - над 30 дена
158026
Казнена
158028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15806
хартии од вредност во денари
158062
Недостасани
158063
Достасани - до 30 дена
158064
Достасани - над 30 дена
158066
Казнена
158068
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15807
хартии од вредност во странска валута
158072
Недостасани
158073
Достасани - до 30 дена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
158074
Достасани - над 30 дена
158076
Казнена
158078
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15808
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
158082
Недостасани
158083
Достасани - до 30 дена
158084
Достасани - над 30 дена
158086
Казнена
158088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15809
други инструменти
158092
Недостасани
158093
Достасани - до 30 дена
158094
Достасани - над 30 дена
158096
Казнена
158098
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1581
Држава
15810
кредити и пласмани во денари
158102
Недостасани
158103
Достасани - до 30 дена
158104
Достасани - над 30 дена
158106
Казнена
158108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15811
кредити и пласмани во странска валута
158112
Недостасани
158113
Достасани - до 30 дена
158114
Достасани - над 30 дена
158116
Казнена
158118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15812
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
158122
Недостасани
158123
Достасани - до 30 дена
158124
Достасани - над 30 дена
158126
Казнена
158128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15816
хартии од вредност во денари
158162
Недостасани
158163
Достасани - до 30 дена
158164
Достасани - над 30 дена
158166
Казнена
158168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15817
хартии од вредност во странска валута
158172
Недостасани
158173
Достасани - до 30 дена
158174
Достасани - над 30 дена
158176
Казнена
158178
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15818
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
158182
Недостасани
158183
Достасани - до 30 дена
158184
Достасани - над 30 дена
158186
Казнена
158188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15819
други инструменти
158192
Недостасани
158193
Достасани - до 30 дена
158194
Достасани - над 30 дена
158196
Казнена
158198
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1582
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
15820
кредити и пласмани во денари
158202
Недостасани
158203
Достасани - до 30 дена
158204
Достасани - над 30 дена
158206
Казнена
158208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15821
кредити и пласмани во странска валута
158212
Недостасани
158213
Достасани - до 30 дена
158214
Достасани - над 30 дена
158216
Казнена
158218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15822
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
158222
Недостасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
158223
Достасани - до 30 дена
158224
Достасани - над 30 дена
158226
Казнена
158228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15829
други инструменти
158292
Недостасани
158293
Достасани - до 30 дена
158294
Достасани - над 30 дена
158296
Казнена
158298
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1585
Финансиски друштва
15850
кредити и пласмани во денари
158502
Недостасани
158503
Достасани - до 30 дена
158504
Достасани - над 30 дена
158506
Казнена
158508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15851
кредити и пласмани во странска валута
158512
Недостасани
158513
Достасани - до 30 дена
158514
Достасани - над 30 дена
158516
Казнена
158518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15852
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
158522
Недостасани
158523
Достасани - до 30 дена
158524
Достасани - над 30 дена
158526
Казнена
158528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15853
депозити во денари
158532
Недостасани
158533
Достасани - до 30 дена
158534
Достасани - над 30 дена
158536
Казнена
158538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15854
депозити во странска валута
158542
Недостасани
158543
Достасани - до 30 дена
158544
Достасани - над 30 дена
158546
Казнена
158548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15855
депозити во денари со валутна клаузула
158552
Недостасани
158553
Достасани - до 30 дена
158554
Достасани - над 30 дена
158556
Казнена
158558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15856
хартии од вредност во денари
158562
Недостасани
158563
Достасани - до 30 дена
158564
Достасани - над 30 дена
158566
Казнена
158568
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15857
хартии од вредност во странска валута
158572
Недостасани
158573
Достасани - до 30 дена
158574
Достасани - над 30 дена
158576
Казнена
158578
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15858
хартии од вредност во денари со валутна клаузула
158582
Недостасани
158583
Достасани - до 30 дена
158584
Достасани - над 30 дена
158586
Казнена
158588
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15859
други инструменти
158592
Недостасани
158593
Достасани - до 30 дена
158594
Достасани - над 30 дена
158596
Казнена
158598
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1587
Домаќинства
15870
кредити и пласмани во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
158702
Недостасани
158703
Достасани - до 30 дена
158704
Достасани - над 30 дена
158706
Казнена
158708
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15871
кредити и пласмани во странска валута
158712
Недостасани
158713
Достасани - до 30 дена
158714
Достасани - над 30 дена
158716
Казнена
158718
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15872
кредити и пласмани во денари со валутна клаузула
158722
Недостасани
158723
Достасани - до 30 дена
158724
Достасани - над 30 дена
158726
Казнена
158728
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
15879
други инструменти
158792
Недостасани
158793
Достасани - до 30 дена
158794
Достасани - над 30 дена
158796
Казнена
158798
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
1589
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на камати
15890
Сомнителни и спорни побарувања
15899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
16
Побарувања врз основа на провизии и надомести
160
Нефинансиски друштва
1602
Недостасани
16020
во денари
16021
во странска валута
16022
во денари во валутна клаузула
1603
Достасани
16030
во денари
16031
во странска валута
16032
во денари во валутна клаузула
1608
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16080
во денари
16081
во странска валута
16082
во денари во валутна клаузула
1609
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
16090
Сомнителни и спорни побарувања
16099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
161
Држава
1612
Недостасани
16120
во денари
16121
во странска валута
16122
во денари во валутна клаузула
1613
Достасани
16130
во денари
16131
во странска валута
16132
во денари во валутна клаузула
1618
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16180
во денари
16181
во странска валута
16182
во денари во валутна клаузула
1619
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
16190
Сомнителни и спорни побарувања
16199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
162
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1622
Недостасани
16220
во денари
16221
во странска валута
16222
во денари во валутна клаузула
1623
Достасани
16230
во денари
16231
во странска валута
16232
во денари во валутна клаузула
1628
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16280
во денари
16281
во странска валута
16282
во денари во валутна клаузула
1629
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
16290
Сомнителни и спорни побарувања
16299
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
165
Финансиски друштва
1652
Недостасани
16520
во денари
16521
во странска валута
16522
во денари во валутна клаузула
1653
Достасани
16530
во денари
16531
во странска валута
16532
во денари во валутна клаузула
1658
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16580
во денари
16581
во странска валута
16582
во денари во валутна клаузула
1659
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
16590
Сомнителни и спорни побарувања
16599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
167
Домаќинства
1672
Недостасани
16720
во денари
16721
во странска валута
16722
во денари во валутна клаузула
1673
Достасани
16730
во денари
16731
во странска валута
16732
во денари во валутна клаузула
1678
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16780
во денари
16781
во странска валута
16782
во денари во валутна клаузула
1679
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
16790
Сомнителни и спорни побарувања
16799
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
168
Нерезиденти
1682
Недостасани
16820
во денари
16821
во странска валута
16822
во денари во валутна клаузула
1683
Достасани
16830
во денари
16831
во странска валута
16832
во денари во валутна клаузула
1688
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
16880
во денари
16881
во странска валута
16882
во денари во валутна клаузула
1689
Сомнителни и спорни побарувања врз основа на провизии и надомести
16890
Сомнителни и спорни побарувања
16899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
17
Интерни пресметковни односи
170
Побарувања од организациските делови на банката во земјата
171
Побарувања од организациските делови на банката во странство
18
Побарувања по работи во име и за сметка на други
180
Депозити во денари
1800
Нефинансиски друштва
1801
Држава
1802
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1805
Финансиски друштва
1807
Домаќинства
1808
Нерезиденти
181
Депозити во странска валута
1810
Нефинансиски друштва
1811
Држава
1812
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1815
Финансиски друштва
1817
Домаќинства
1818
Нерезиденти
182
Кредити во денари
1820
Нефинансиски друштва
1821
Држава
1822
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1825
Финансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 1: Парични средства и парични еквиваленти во денари и други побарувања
Сметка
1827
Домаќинства
1828
Нерезиденти
183
Кредити во странска валута
1830
Нефинансиски друштва
1831
Држава
1832
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1835
Финансиски друштва
1837
Домаќинства
1838
Нерезиденти
184
Други побарувања во денари
1840
Нефинансиски друштва
1841
Држава
1842
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1845
Финансиски друштва
1847
Домаќинства
1848
Нерезиденти
185
Други побарувања во странска валута
1850
Нефинансиски друштва
1851
Држава
1852
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1855
Финансиски друштва
1857
Домаќинства
1858
Нерезиденти
186
Побарувања по старателски сметки во денари
1860
Нефинансиски друштва
1861
Држава
1862
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1865
Финансиски друштва
1867
Домаќинства
1868
Нерезиденти
187
Побарувања по старателски сметки во странска валута
1870
Нефинансиски друштва
1871
Држава
1872
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1875
Финансиски друштва
1877
Домаќинства
1878
Нерезиденти
188
Побарувања по старателски сметки во денари со валутна клаузула
1880
Нефинансиски друштва
1881
Држава
1882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1885
Финансиски друштва
1887
Домаќинства
1888
Нерезиденти
189
Оперативни трошоци за работење врз основа на работење во име и за сметка на други
1890
Нефинансиски друштва
1891
Држава
1892
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
1895
Финансиски друштва
1897
Домаќинства
1898
Нерезиденти
19
Одложени приходи, однапред платени трошоци и времени сметки
190
Одложени приходи различни од камата
191
Одложени даночни средства
192
Побарувања во пресметка од деловни операции
1920
Побарувања во пресметка од деловни односи во денари
1921
Побарувања во пресметка од деловни односи во странска валута
1922
Побарувања во пресметка на банката за работење во странство
1923
Побарувања во пресметка врз основа на различни односи со странските комитенти
1924
Други побарувања во пресметка врз други основи
1929
Исправка на вредноста на побарувањата во пресметка од деловни операции
193
Побарувања во пресметка од работа со домаќинства
1930
Побарувања во пресметка од депозити по видување
1931
Побарувања во пресметка од краткорочни депозити
1932
Побарувања во пресметка од долгорочни депозити
1933
Побарувања во пресметка од краткорочни кредити
1934
Побарувања во пресметка од долгорочни кредити
1938
Други побарувања во пресметка
1939
Исправка на вредноста на побарувањата во пресметка од работа со домаќинства
194
Однапред платени трошоци од претходната година
198
Други одложени расходи
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
20
Обврски за даноци, придонеси и плати
201
Обврски за данок, придонеси и други давачки
202
Обврски за плати и надомести за плати
203
Нето-плати
204
Надомести за нето-плати
206
Придонеси од плати
207
Даноци од плати
208
Други обврски
21
Обврски врз основа на распределба на добивката и на нераспределената добивка/загуба
210
Обврски за дивиденди
219
Добивка/загуба за годината (нето)
2190
Добивка за годината
2191
Загуба за годината
22
Обврски кон добавувачите и други обврски
220
Обврски кон добавувачите во земјата
221
Обврски кон добавувачите во странство
222
Обврски за нефактурирани стоки и услуги
223
Обврски за даноци и придонеси
2230
Обврски за данок на добивка
2231
Обврски за придонеси од добивка
2232
Обврски за данок на додадена вредност
2233
Обврски за други даноци и придонеси
224
Добиени аванси во денари
2241
Добиени аванси за набавка на странски парични средства
2249
Добиени аванси за други намени
225
Добиени аванси во странска валута
2250
Добиени аванси во странска валута од странски банки
2251
Добиени аванси во странска валута од домашни банки
2259
Останати добиени аванси во странска валута
226
Обврски за плаќање врз основа на акредитиви и гаранции во денари платени за банката
227
Обврски за плаќање врз основа на акредитиви и гаранции во странска валута платени за банката
228
Други обврски во денари
2281
Обврски за неподмирени плаќања кон МИПС
2288
Други обврски врз други основи
22881
Сметки за краткорочно работење со кредитни картички
22889
Други обврски врз други основи
229
Други обврски во странска валута
2290
Обврски за издадени чекови и кредитни писма во странска валута
2291
Обврски за издадени чекови и акредитиви во пресметковна валута
2295
Други обврски во странска валута кон државата
2298
Други обврски врз други основи
22981
Сметки за краткорочно работење со кредитни картички
22989
Други обврски врз други основи
23
Обврски по дадени инструменти за плаќања
230
Дадени чекови
231
Дадени меници
2310
Дадени меници по девизно работење
2311
Дадени меници по краткорочно работење
2312
Дадени меници по долгорочно работење
2319
Дадени меници врз други основи
238
Дадени други инструменти за плаќање
24
Обврски по депозити
240
Сметки на банките кај Народната банка
2400
Сметки на банките кај Народната банка
2401
Сметки на штедилиниците
241
Задолжителни резерви во Народната банка
2410
Задолжителни резерви на банките во Народната банка
2412
Задолжителни резерви на штедилниците во Народната банка
242
Обврски за депозити во Народната банка според посебни прописи
2420
Обврски за депозити во Народната банка според посебни прописи кон банките
2421
Обврски за депозити во Народната банка според посебни прописи кон штедилниците
25
Обврски врз основа на камати
250
Нефинансиски друштва
2500
Приватни нефинансиски друштва
25000
Обврски по кредити
250000
Недостасани во денари
250001
Недостасани во странска валута
250002
Недостасани во денари со валутна клаузула
250003
Достасани во денари
250004
Достасани во странска валута
250005
Достасани во денари со валутна клаузула
25001
Депозити по видување и тековни сметки
250010
Недостасани во денари
250011
Недостасани во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
250012
Недостасани во денари со валутна клаузула
250013
Достасани во денари
250014
Достасани во странска валута
250015
Достасани во денари со валутна клаузула
25002
Орочени депозити
250020
Недостасани во денари
250021
Недостасани во странска валута
250022
Недостасани во денари со валутна клаузула
250023
Достасани во денари
250024
Достасани во странска валута
250025
Достасани во денари со валутна клаузула
25003
Хибридни инструменти
250030
Недостасани во денари
250031
Недостасани во странска валута
250032
Недостасани во денари со валутна клаузула
250033
Достасани во денари
250034
Достасани во странска валута
250035
Достасани во денари со валутна клаузула
25004
Субординиран долг
250040
Недостасани во денари
250041
Недостасани во странска валута
250042
Недостасани во денари со валутна клаузула
250043
Достасани во денари
250044
Достасани во странска валута
250045
Достасани во денари со валутна клаузула
25005
Други инструменти
250050
Недостасани во денари
250051
Недостасани во странска валута
250052
Недостасани во денари со валутна клаузула
250053
Достасани во денари
250054
Достасани во странска валута
250055
Достасани во денари со валутна клаузула
2501
Јавни нефинансиски друштва
25010
Обврски по кредити
250100
Недостасани во денари
250101
Недостасани во странска валута
250102
Недостасани во денари со валутна клаузула
250103
Достасани во денари
250104
Достасани во странска валута
250105
Достасани во денари со валутна клаузула
25011
Депозити по видување и тековни сметки
250110
Недостасани во денари
250111
Недостасани во странска валута
250112
Недостасани во денари со валутна клаузула
250113
Достасани во денари
250114
Достасани во странска валута
250115
Достасани во денари со валутна клаузула
25012
Орочени депозити
250120
Недостасани во денари
250121
Недостасани во странска валута
250122
Недостасани во денари со валутна клаузула
250123
Достасани во денари
250124
Достасани во странска валута
250125
Достасани во денари со валутна клаузула
25013
Хибридни инструменти
250130
Недостасани во денари
250131
Недостасани во странска валута
250132
Недостасани во денари со валутна клаузула
250133
Достасани во денари
250134
Достасани во странска валута
250135
Достасани во денари со валутна клаузула
25014
Субординиран долг
250140
Недостасани во денари
250141
Недостасани во странска валута
250142
Недостасани во денари со валутна клаузула
250143
Достасани во денари
250144
Достасани во странска валута
250145
Достасани во денари со валутна клаузула
25015
Други инструменти
250150
Недостасани во денари
250151
Недостасани во странска валута
250152
Недостасани во денари со валутна клаузула
250153
Достасани во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
250154
Достасани во странска валута
250155
Достасани во денари со валутна клаузула
251
Држава
2510
Централна влада
25100
Обврски по кредити
251000
Недостасани во денари
251001
Недостасани во странска валута
251002
Недостасани во денари со валутна клаузула
251003
Достасани во денари
251004
Достасани во странска валута
251005
Достасани во денари со валутна клаузула
25101
Депозити по видување и тековни сметки
251010
Недостасани во денари
251011
Недостасани во странска валута
251012
Недостасани во денари со валутна клаузула
251013
Достасани во денари
251014
Достасани во странска валута
251015
Достасани во денари со валутна клаузула
25102
Орочени депозити
251020
Недостасани во денари
251021
Недостасани во странска валута
251022
Недостасани во денари со валутна клаузула
251023
Достасани во денари
251024
Достасани во странска валута
251025
Достасани во денари со валутна клаузула
25103
Хибридни инструменти
251030
Недостасани во денари
251031
Недостасани во странска валута
251032
Недостасани во денари со валутна клаузула
251033
Достасани во денари
251034
Достасани во странска валута
251035
Достасани во денари со валутна клаузула
25104
Субординиран долг
251040
Недостасани во денари
251041
Недостасани во странска валута
251042
Недостасани во денари со валутна клаузула
251043
Достасани во денари
251044
Достасани во странска валута
251045
Достасани во денари со валутна клаузула
25105
Други инструменти
251050
Недостасани во денари
251051
Недостасани во странска валута
251052
Недостасани во денари со валутна клаузула
251053
Достасани во денари
251054
Достасани во странска валута
251055
Достасани во денари со валутна клаузула
2511
Локална самоуправа
25110
Обврски по кредити
251100
Недостасани во денари
251101
Недостасани во странска валута
251102
Недостасани во денари со валутна клаузула
251103
Достасани во денари
251104
Достасани во странска валута
251105
Достасани во денари со валутна клаузула
25111
Депозити по видување и тековни сметки
251110
Недостасани во денари
251111
Недостасани во странска валута
251112
Недостасани во денари со валутна клаузула
251113
Достасани во денари
251114
Достасани во странска валута
251115
Достасани во денари со валутна клаузула
25112
Орочени депозити
251120
Недостасани во денари
251121
Недостасани во странска валута
251122
Недостасани во денари со валутна клаузула
251123
Достасани во денари
251124
Достасани во странска валута
251125
Достасани во денари со валутна клаузула
25113
Хибридни инструменти
251130
Недостасани во денари
251131
Недостасани во странска валута
251132
Недостасани во денари со валутна клаузула
251133
Достасани во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
251134
Достасани во странска валута
251135
Достасани во денари со валутна клаузула
25114
Субординиран долг
251140
Недостасани во денари
251141
Недостасани во странска валута
251142
Недостасани во денари со валутна клаузула
251143
Достасани во денари
251144
Достасани во странска валута
251145
Достасани во денари со валутна клаузула
25115
Други инструменти
251150
Недостасани во денари
251151
Недостасани во странска валута
251152
Недостасани во денари со валутна клаузула
251153
Достасани во денари
251154
Достасани во странска валута
251155
Достасани во денари со валутна клаузула
2512
Фондови за социјално осигурување
25120
Обврски по кредити
251200
Недостасани во денари
251201
Недостасани во странска валута
251202
Недостасани во денари со валутна клаузула
251203
Достасани во денари
251204
Достасани во странска валута
251205
Достасани во денари со валутна клаузула
25121
Депозити по видување и тековни сметки
251210
Недостасани во денари
251211
Недостасани во странска валута
251212
Недостасани во денари со валутна клаузула
251213
Достасани во денари
251214
Достасани во странска валута
251215
Достасани во денари со валутна клаузула
25122
Орочени депозити
251220
Недостасани во денари
251221
Недостасани во странска валута
251222
Недостасани во денари со валутна клаузула
251223
Достасани во денари
251224
Достасани во странска валута
251225
Достасани во денари со валутна клаузула
25123
Хибридни инструменти
251230
Недостасани во денари
251231
Недостасани во странска валута
251232
Недостасани во денари со валутна клаузула
251233
Достасани во денари
251234
Достасани во странска валута
251235
Достасани во денари со валутна клаузула
25124
Субординиран долг
251240
Недостасани во денари
251241
Недостасани во странска валута
251242
Недостасани во денари со валутна клаузула
251243
Достасани во денари
251244
Достасани во странска валута
251245
Достасани во денари со валутна клаузула
25125
Други инструменти
251250
Недостасани во денари
251251
Недостасани во странска валута
251252
Недостасани во денари со валутна клаузула
251253
Достасани во денари
251254
Достасани во странска валута
251255
Достасани во денари со валутна клаузула
252
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2521
Депозити по видување и тековни сметки
25210
Недостасани во денари
25211
Недостасани во странска валута
25212
Недостасани во денари со валутна клаузула
25213
Достасани во денари
25214
Достасани во странска валута
25215
Достасани во денари со валутна клаузула
2522
Орочени депозити
25220
Недостасани во денари
25221
Недостасани во странска валута
25222
Недостасани во денари со валутна клаузула
25223
Достасани во денари
25224
Достасани во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
25225
Достасани во денари со валутна клаузула
2525
Други инструменти
25250
Недостасани во денари
25251
Недостасани во странска валута
25252
Недостасани во денари со валутна клаузула
25253
Достасани во денари
25254
Достасани во странска валута
25255
Достасани во денари со валутна клаузула
255
Финансиски друштва
2550
Централна банка
25500
Обврски по кредити
255000
Недостасани во денари
255001
Недостасани во странска валута
255002
Недостасани во денари со валутна клаузула
255003
Достасани во денари
255004
Достасани во странска валута
255005
Достасани во денари со валутна клаузула
2551
Банки
25510
Обврски по кредити
255100
Недостасани во денари
255101
Недостасани во странска валута
255102
Недостасани во денари со валутна клаузула
255103
Достасани во денари
255104
Достасани во странска валута
255105
Достасани во денари со валутна клаузула
25511
Депозити по видување и тековни сметки
255110
Недостасани во денари
255111
Недостасани во странска валута
255112
Недостасани во денари со валутна клаузула
255113
Достасани во денари
255114
Достасани во странска валута
255115
Достасани во денари со валутна клаузула
25512
Орочени депозити
255120
Недостасани во денари
255121
Недостасани во странска валута
255122
Недостасани во денари со валутна клаузула
255123
Достасани во денари
255124
Достасани во странска валута
255125
Достасани во денари со валутна клаузула
25513
Хибридни инструменти
255130
Недостасани во денари
255131
Недостасани во странска валута
255132
Недостасани во денари со валутна клаузула
255133
Достасани во денари
255134
Достасани во странска валута
255135
Достасани во денари со валутна клаузула
25514
Субординиран долг
255140
Недостасани во денари
255141
Недостасани во странска валута
255142
Недостасани во денари со валутна клаузула
255143
Достасани во денари
255144
Достасани во странска валута
255145
Достасани во денари со валутна клаузула
25515
Други инструменти
255150
Недостасани во денари
255151
Недостасани во странска валута
255152
Недостасани во денари со валутна клаузула
255153
Достасани во денари
255154
Достасани во странска валута
255155
Достасани во денари со валутна клаузула
2552
Штедилници
25520
Обврски по кредити
255200
Недостасани во денари
255202
Недостасани во денари со валутна клаузула
255203
Достасани во денари
255205
Достасани во денари со валутна клаузула
25521
Депозити по видување и тековни сметки
255210
Недостасани во денари
255212
Недостасани во денари со валутна клаузула
255213
Достасани во денари
255215
Достасани во денари со валутна клаузула
25522
Орочени депозити
255220
Недостасани во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
255222
Недостасани во денари со валутна клаузула
255223
Достасани во денари
255225
Достасани во денари со валутна клаузула
25525
Други инструменти
255250
Недостасани во денари
255252
Недостасани во денари со валутна клаузула
255253
Достасани во денари
255255
Достасани во денари со валутна клаузула
2553
Осигурителни друштва
25530
Обврски по кредити
255300
Недостасани во денари
255301
Недостасани во странска валута
255302
Недостасани во денари со валутна клаузула
255303
Достасани во денари
255304
Достасани во странска валута
255305
Достасани во денари со валутна клаузула
25531
Депозити по видување и тековни сметки
255310
Недостасани во денари
255311
Недостасани во странска валута
255312
Недостасани во денари со валутна клаузула
255313
Достасани во денари
255314
Достасани во странска валута
255315
Достасани во денари со валутна клаузула
25532
Орочени депозити
255320
Недостасани во денари
255321
Недостасани во странска валута
255322
Недостасани во денари со валутна клаузула
255323
Достасани во денари
255324
Достасани во странска валута
255325
Достасани во денари со валутна клаузула
25533
Хибридни инструменти
255330
Недостасани во денари
255331
Недостасани во странска валута
255332
Недостасани во денари со валутна клаузула
255333
Достасани во денари
255334
Достасани во странска валута
255335
Достасани во денари со валутна клаузула
25534
Субординиран долг
255340
Недостасани во денари
255341
Недостасани во странска валута
255342
Недостасани во денари со валутна клаузула
255343
Достасани во денари
255344
Достасани во странска валута
255345
Достасани во денари со валутна клаузула
25535
Други инструменти
255350
Недостасани во денари
255351
Недостасани во странска валута
255352
Недостасани во денари со валутна клаузула
255353
Достасани во денари
255354
Достасани во странска валута
255355
Достасани во денари со валутна клаузула
2554
Пензиски фондови
25540
Обврски по кредити
255400
Недостасани во денари
255401
Недостасани во странска валута
255402
Недостасани во денари со валутна клаузула
255403
Достасани во денари
255404
Достасани во странска валута
255405
Достасани во денари со валутна клаузула
25541
Депозити по видување и тековни сметки
255410
Недостасани во денари
255411
Недостасани во странска валута
255412
Недостасани во денари со валутна клаузула
255413
Достасани во денари
255414
Достасани во странска валута
255415
Достасани во денари со валутна клаузула
25542
Орочени депозити
255420
Недостасани во денари
255421
Недостасани во странска валута
255422
Недостасани во денари со валутна клаузула
255423
Достасани во денари
255424
Достасани во странска валута
255425
Достасани во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
25545
Други инструменти
255450
Недостасани во денари
255451
Недостасани во странска валута
255452
Недостасани во денари со валутна клаузула
255453
Достасани во денари
255454
Достасани во странска валута
255455
Достасани во денари со валутна клаузула
2555
Други финансиски друштва
25550
Обврски по кредити
255500
Недостасани во денари
255501
Недостасани во странска валута
255502
Недостасани во денари со валутна клаузула
255503
Достасани во денари
255504
Достасани во странска валута
255505
Достасани во денари со валутна клаузула
25551
Депозити по видување и тековни сметки
255510
Недостасани во денари
255511
Недостасани во странска валута
255512
Недостасани во денари со валутна клаузула
255513
Достасани во денари
255514
Достасани во странска валута
255515
Достасани во денари со валутна клаузула
25552
Орочени депозити
255520
Недостасани во денари
255521
Недостасани во странска валута
255522
Недостасани во денари со валутна клаузула
255523
Достасани во денари
255524
Достасани во странска валута
255525
Достасани во денари со валутна клаузула
25553
Хибридни инструменти
255530
Недостасани во денари
255531
Недостасани во странска валута
255532
Недостасани во денари со валутна клаузула
255533
Достасани во денари
255534
Достасани во странска валута
255535
Достасани во денари со валутна клаузула
25554
Субординиран долг
255540
Недостасани во денари
255541
Недостасани во странска валута
255542
Недостасани во денари со валутна клаузула
255543
Достасани во денари
255544
Достасани во странска валута
255545
Достасани во денари со валутна клаузула
25555
Други инструменти
255550
Недостасани во денари
255551
Недостасани во странска валута
255552
Недостасани во денари со валутна клаузула
255553
Достасани во денари
255554
Достасани во странска валута
255555
Достасани во денари со валутна клаузула
257
Домаќинства
2570
Самостојни вршители на дејност со личен труд
25701
Депозити по видување и тековни сметки
257010
Недостасани во денари
257011
Недостасани во странска валута
257012
Недостасани во денари со валутна клаузула
257013
Достасани во денари
257014
Достасани во странска валута
257015
Достасани во денари со валутна клаузула
25702
Орочени депозити
257020
Недостасани во денари
257021
Недостасани во странска валута
257022
Недостасани во денари со валутна клаузула
257023
Достасани во денари
257024
Достасани во странска валута
257025
Достасани во денари со валутна клаузула
25705
Други инструменти
257050
Недостасани во денари
257051
Недостасани во странска валута
257052
Недостасани во денари со валутна клаузула
257053
Достасани во денари
257054
Достасани во странска валута
257055
Достасани во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
2571
Физички лица
25711
Депозити по видување и тековни сметки
257110
Недостасани во денари
257111
Недостасани во странска валута
257112
Недостасани во денари со валутна клаузула
257113
Достасани во денари
257114
Достасани во странска валута
257115
Достасани во денари со валутна клаузула
25712
Орочени депозити
257120
Недостасани во денари
257121
Недостасани во странска валута
257122
Недостасани во денари со валутна клаузула
257123
Достасани во денари
257124
Достасани во странска валута
257125
Достасани во денари со валутна клаузула
25715
Други инструменти
257150
Недостасани во денари
257151
Недостасани во странска валута
257152
Недостасани во денари со валутна клаузула
257153
Достасани во денари
257154
Достасани во странска валута
257155
Достасани во денари со валутна клаузула
258
Нерезиденти
2580
Нефинансиски друштва
25800
Обврски по кредити
258000
Недостасани во денари
258001
Недостасани во странска валута
258002
Недостасани во денари со валутна клаузула
258003
Достасани во денари
258004
Достасани во странска валута
258005
Достасани во денари со валутна клаузула
25801
Депозити по видување и тековни сметки
258010
Недостасани во денари
258011
Недостасани во странска валута
258012
Недостасани во денари со валутна клаузула
258013
Достасани во денари
258014
Достасани во странска валута
258015
Достасани во денари со валутна клаузула
25802
Орочени депозити
258020
Недостасани во денари
258021
Недостасани во странска валута
258022
Недостасани во денари со валутна клаузула
258023
Достасани во денари
258024
Достасани во странска валута
258025
Достасани во денари со валутна клаузула
25803
Хибридни инструменти
258030
Недостасани во денари
258031
Недостасани во странска валута
258032
Недостасани во денари со валутна клаузула
258033
Достасани во денари
258034
Достасани во странска валута
258035
Достасани во денари со валутна клаузула
25804
Субординиран долг
258040
Недостасани во денари
258041
Недостасани во странска валута
258042
Недостасани во денари со валутна клаузула
258043
Достасани во денари
258044
Достасани во странска валута
258045
Достасани во денари со валутна клаузула
25805
Други инструменти
258050
Недостасани во денари
258051
Недостасани во странска валута
258052
Недостасани во денари со валутна клаузула
258053
Достасани во денари
258054
Достасани во странска валута
258055
Достасани во денари со валутна клаузула
2581
Држава
25810
Обврски по кредити
258100
Недостасани во денари
258101
Недостасани во странска валута
258102
Недостасани во денари со валутна клаузула
258103
Достасани во денари
258104
Достасани во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
258105
Достасани во денари со валутна клаузула
25811
Депозити по видување и тековни сметки
258110
Недостасани во денари
258111
Недостасани во странска валута
258112
Недостасани во денари со валутна клаузула
258113
Достасани во денари
258114
Достасани во странска валута
258115
Достасани во денари со валутна клаузула
25812
Орочени депозити
258120
Недостасани во денари
258121
Недостасани во странска валута
258122
Недостасани во денари со валутна клаузула
258123
Достасани во денари
258124
Достасани во странска валута
258125
Достасани во денари со валутна клаузула
25813
Хибридни инструменти
258130
Недостасани во денари
258131
Недостасани во странска валута
258132
Недостасани во денари со валутна клаузула
258133
Достасани во денари
258134
Достасани во странска валута
258135
Достасани во денари со валутна клаузула
25814
Субординиран долг
258140
Недостасани во денари
258141
Недостасани во странска валута
258142
Недостасани во денари со валутна клаузула
258143
Достасани во денари
258144
Достасани во странска валута
258145
Достасани во денари со валутна клаузула
25815
Други инструменти
258150
Недостасани во денари
258151
Недостасани во странска валута
258152
Недостасани во денари со валутна клаузула
258153
Достасани во денари
258154
Достасани во странска валута
258155
Достасани во денари со валутна клаузула
2582
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
25821
Депозити по видување и тековни сметки
258210
Недостасани во денари
258211
Недостасани во странска валута
258212
Недостасани во денари со валутна клаузула
258213
Достасани во денари
258214
Достасани во странска валута
258215
Достасани во денари со валутна клаузула
25822
Орочени депозити
258220
Недостасани во денари
258221
Недостасани во странска валута
258222
Недостасани во денари со валутна клаузула
258223
Достасани во денари
258224
Достасани во странска валута
258225
Достасани во денари со валутна клаузула
25825
Други инструменти
258250
Недостасани во денари
258251
Недостасани во странска валута
258252
Недостасани во денари со валутна клаузула
258253
Достасани во денари
258254
Достасани во странска валута
258255
Достасани во денари со валутна клаузула
2585
Финансиски друштва
25850
Обврски по кредити
258500
Недостасани во денари
258501
Недостасани во странска валута
258502
Недостасани во денари со валутна клаузула
258503
Достасани во денари
258504
Достасани во странска валута
258505
Достасани во денари со валутна клаузула
25851
Депозити по видување и тековни сметки
258510
Недостасани во денари
258511
Недостасани во странска валута
258512
Недостасани во денари со валутна клаузула
258513
Достасани во денари
258514
Достасани во странска валута
258515
Достасани во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
25852
Орочени депозити
258520
Недостасани во денари
258521
Недостасани во странска валута
258522
Недостасани во денари со валутна клаузула
258523
Достасани во денари
258524
Достасани во странска валута
258525
Достасани во денари со валутна клаузула
25853
Хибридни инструменти
258530
Недостасани во денари
258531
Недостасани во странска валута
258532
Недостасани во денари со валутна клаузула
258533
Достасани во денари
258534
Достасани во странска валута
258535
Достасани во денари со валутна клаузула
25854
Субординиран долг
258540
Недостасани во денари
258541
Недостасани во странска валута
258542
Недостасани во денари со валутна клаузула
258543
Достасани во денари
258544
Достасани во странска валута
258545
Достасани во денари со валутна клаузула
25855
Други инструменти
258550
Недостасани во денари
258551
Недостасани во странска валута
258552
Недостасани во денари со валутна клаузула
258553
Достасани во денари
258554
Достасани во странска валута
258555
Достасани во денари со валутна клаузула
2587
Домаќинства
25871
Депозити по видување и тековни сметки
258710
Недостасани во денари
258711
Недостасани во странска валута
258712
Недостасани во денари со валутна клаузула
258713
Достасани во денари
258714
Достасани во странска валута
258715
Достасани во денари со валутна клаузула
25872
Орочени депозити
258720
Недостасани во денари
258721
Недостасани во странска валута
258722
Недостасани во денари со валутна клаузула
258723
Достасани во денари
258724
Достасани во странска валута
258725
Достасани во денари со валутна клаузула
25875
Други инструменти
258750
Недостасани во денари
258751
Недостасани во странска валута
258752
Недостасани во денари со валутна клаузула
258753
Достасани во денари
258754
Достасани во странска валута
258755
Достасани во денари со валутна клаузула
259
Обврски за камати за издадени хартии од вредност
2590
Недостасани во денари
2591
Недостасани во странска валута
2592
Недостасани во денари со валутна клаузула
2593
Достасани во денари
2594
Достасани во странска валута
2595
Достасани во денари со валутна клаузула
26
Обврски врз основа на провизии и надомести
260
Нефинансиски друштва
2602
Недостасани
26020
во денари
26021
во странска валута
26022
во денари со валутна клаузула
2603
Достасани
26030
во денари
26031
во странска валута
26032
во денари со валутна клаузула
261
Држава
2612
Недостасани
26120
во денари
26121
во странска валута
26122
во денари со валутна клаузула
2613
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
26130
во денари
26131
во странска валута
26132
во денари со валутна клаузула
262
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2622
Недостасани
26220
во денари
26221
во странска валута
26222
во денари со валутна клаузула
2623
Достасани
26230
во денари
26231
во странска валута
26232
во денари со валутна клаузула
265
Финансиски друштва
2652
Недостасани
26520
во денари
26521
во странска валута
26522
во денари со валутна клаузула
2653
Достасани
26530
во денари
26531
во странска валута
26532
во денари со валутна клаузула
267
Домаќинства
2672
Недостасани
26720
во денари
26721
во странска валута
26722
во денари со валутна клаузула
2673
Достасани
26730
во денари
26731
во странска валута
26732
во денари со валутна клаузула
268
Нерезиденти
2682
Недостасани
26820
во денари
26821
во странска валута
26822
во денари со валутна клаузула
2683
Достасани
26830
во денари
26831
во странска валута
26832
во денари со валутна клаузула
27
Интерни пресметковни односи
270
Обврски кон организациските делови на банката во земјата
271
Обврски кон организациските делови на банката во странство
28
Обврски по работи во име и за сметка на други
280
Депозити во денари
2800
Нефинансиски друштва
2801
Држава
2802
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2805
Финансиски друштва
2807
Домаќинства
2808
Нерезиденти
281
Депозити во странска валута
2810
Нефинансиски друштва
2811
Држава
2812
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2815
Финансиски друштва
2817
Домаќинства
2818
Нерезиденти
282
Обврски по кредити во денари
2820
Нефинансиски друштва
2821
Држава
2822
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2825
Финансиски друштва
2827
Домаќинства
2828
Нерезиденти
283
Обврски по кредити во странска валута
2830
Нефинансиски друштва
2831
Држава
2832
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2835
Финансиски друштва
2837
Домаќинства
2838
Нерезиденти
284
Други обврски во денари
2840
Нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 2: Краткорочни обврски
Сметка
2841
Држава
2842
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2845
Финансиски друштва
2847
Домаќинства
2848
Нерезиденти
285
Други обврски во странска валута
2850
Нефинансиски друштва
2851
Држава
2852
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2855
Финансиски друштва
2857
Домаќинства
2858
Нерезиденти
286
Обврски по старателски сметки во денари
2860
Нефинансиски друштва
2861
Држава
2862
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2865
Финансиски друштва
2867
Домаќинства
2868
Нерезиденти
287
Обврски по старателски сметки во странска валута
2870
Нефинансиски друштва
2871
Држава
2872
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2875
Финансиски друштва
2877
Домаќинства
2878
Нерезиденти
288
Обврски по старателски сметки во денари со валутна клаузула
2880
Нефинансиски друштва
2881
Држава
2882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2885
Финансиски друштва
2887
Домаќинства
2888
Нерезиденти
289
Приходи врз основа на работење во име и за сметка на други
2890
Нефинансиски друштва
2891
Држава
2892
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
2895
Финансиски друштва
2897
Домаќинства
2898
Нерезиденти
29
Пресметани расходи, разграничени приходи и времени сметки
290
Пресметани расходи различни од камата
291
Одложени даночни обврски
292
Обврски во пресметка од деловни односи
2920
Обврски во пресметка од деловните односи по девизно работење во денари
2921
Обврски во пресметка од деловните односи по девизно работење во девизи
2922
Обврски по реализирани камати врз основа на краткорочни депозити во странство
2924
Обврски во пресметка врз други основи
293
Обврски во пресметка од работењето со домаќинства
2930
Обврски во пресметка по депозити по видување
2931
Обврски во пресметка по краткорочни депозити
2932
Обврски во пресметка по долгорочни депозити
2933
Обврски во пресметка по краткорочни кредити
2934
Обврски во пресметка по долгорочни кредити
2939
Останати обврски во пресметка
294
Разграничени приходи од претходната година
295
Други трансакциски сметки
2952
Обврски за неизвршени исплати по наплати од странство
29520
за сите сектори, освен физички лица
29521
за физички лица
2953
Обврски за нераспределени приливи во пресметковна валута
29530
за сите сектори, освен физички лица
29531
за физички лица
2954
Обврски во странска валута за привремени уплати од домашни и странски лица за основање
трговски друштва во Република Македонија
2955
Обврски во странска валута кон странски банки врз други основи
2956
Други обврски во странска валута врз други основи
2957
Обврски врз основа на девизни резерви
298
Други разграничени приходи
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
30
Парични средства и парични еквиваленти во странска валута
300
Девизи - ефективни странски пари
3000
Девизи
3001
Девизи пратени во странство
3002
Девизи на пат
3003
Девизи во странство - купени во странство, но недонесени во Република Македонија
3008
Ограничени девизи
3009
Девизи - времена сметка
301
Чекови
3010
Чекови во странска валута примени на благајна
3011
Чекови во странска валута пратени за наплата во странство
3012
Чекови во странска валута пратени за наплата кај домашната банка
3013
Примени странски чекови од други банки
3018
Ограничени чекови во странска валута
3019
Времена сметка за странски чекови
307
Хартии од вредност во странска валута - платежни инструменти
308
Други парични еквиваленти во странска валута
3080
Други парични еквиваленти во странска валута на банките и на други финансиски друштва
3081
Парични средства во странска валута за работење во име и за сметка на други
3082
Парични средства во странска валута за работење во име и за сметка на домаќинствата
3086
Парични средства во странска валута за старателски активности во име на нерезидентите
31
Тековни сметки во странска валута во домашните и во странските банки
310
Тековни сметки во странска валута во странство
3100
Редовни сметки во странска валута во странство
3101
Специјални сметки во странска валута во странство
3102
Специјални сметки во странска валута во меѓународните финансиски институции
3107
Ограничени тековни сметки во странска валута во странските банки
31070
Други сметки во странска валута од поранешна Југославија
31071
Ограничени тековни сметки во странска валута во други странски банки
31079
Исправка на вредноста на ограничените тековни сметки во странска валута во странските банки
3108
Други сметки во странска валута во странство
3109
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата) на тековните сметки во странска валута во странските банки, освен за
ограничените тековни сметки во странска валута во странските банки
311
Тековни сметки во странска валута во земјата
3110
Тековни сметки во странска валута кај домашните банки
3111
Преодна сметка во странска валута кај домашните банки
3116
Специјални депозити кај банки
3117
Ограничени тековни сметки во странска валута кај домашните банки
31170
Ограничени тековни сметки во странска валута кај домашните банки
31179
Исправка на вредноста на ограничените тековни сметки во странска валута кај домашните банки
3118
Задолжителни депозити во странска валута кај Народната банка
3119
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата) на тековните сметки во странска валута кај домашните банки, освен за
ограничените тековни сметки во странска валута кај домашните банки
312
Сомнителни и спорни побарувања по тековни и по други сметки во странска валута во банките
3120
Сомнителни и спорни побарувања
3129
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
315
Ностро покриени акредитиви и гаранции во странска валута
3150
Ностро покриени акредитиви во странска валута
3151
Ностро акредитиви во странска валута со специјално овластување за наплата
3154
Ностро покриени гаранции во странска валута
316
Клиринг ностро покриени акредитиви и гаранции
319
Времени сметки во странска валута
3190
Времени сметки во странска валута на банката
3191
Времени сметки во странска валута за наплата по работење
3195
Времени сметки во странска валута за трговски биланси помеѓу увози и извози и плаќање на увозот со извоз на стока и услуги
33
Меѓубанкарски трансакции во странска валута
332
Орочени депозити во странска валута во странство
3320
Преку ноќ
3321
До еден месец
3322
Од еден до три месеци
3323
Од три месеци до една година
3324
Од една до две години
3325
Над две години
3326
Достасани
3327
Ограничени орочени депозити во странска валута во странство
3328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
33280
на орочените краткорочни депозити (до една година)
33281
на орочените долгорочни депозити (над една година)
33282
на ограничените орочени депозити
3329
Акумулирана амортизација
335
Орочени депозити во странска валута во домашните банки
3350
Преку ноќ
3351
До еден месец
3352
Од еден до три месеци
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
3353
Од три месеци до една година
3354
Од една до две години
3355
Над две години
3356
Достасани
3357
Ограничени орочени депозити во странска валута во домашните банки
3358
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
33580
на орочените краткорочни депозити (до една година)
33581
на орочените долгорочни депозити (над една година)
33582
на ограничените орочени депозити
3359
Акумулирана амортизација
339
Сомнителни и спорни побарувања по орочени депозити во странска валута во банки
3390
Сомнителни и спорни побарувања
3399
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
35
Деривати во странска валута (објективна вредност)
350
Деривати во странска валута чувани за тргување
3500
Договори зависни од промената на каматната стапка
3501
Договори зависни од промената на курсот
3502
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
3509
Други договори
351
Вградени деривати во странска валута
3510
Договори зависни од промената на каматната стапка
3511
Договори зависни од промената на курсот
3512
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
3519
Други договори
352
Деривати во странска валута чувани за управување со ризик
3520
Договори зависни од промената на каматната стапка
3521
Договори зависни од промената на курсот
3522
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
3529
Други договори
36
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во странска валута чувани за тргување
360
Нефинансиски друштва
3600
Приватни нефинансиски друштва
36000
Инструменти на пазарот на пари
36001
Останати должнички инструменти
36002
Сопственички инструменти
3601
Јавни нефинансиски друштва
36010
Инструменти на пазарот на пари
36011
Останати должнички инструменти
36012
Сопственички инструменти
361
Држава
3610
Централна влада
36100
Инструменти на пазарот на пари
36101
Останати должнички инструменти
3611
Локална самоуправа
36110
Инструменти на пазарот на пари
36111
Останати должнички инструменти
3612
Фондови за социјално осигурување
36120
Инструменти на пазарот на пари
36121
Останати должнички инструменти
365
Финансиски друштва
3650
Централна банка
36500
Инструменти на пазарот на пари
36501
Останати должнички инструменти
3651
Банки
36510
Инструменти на пазарот на пари
36511
Останати должнички инструменти
36512
Сопственички инструменти
3653
Осигурителни друштва
36530
Инструменти на пазарот на пари
36531
Останати должнички инструменти
36532
Сопственички инструменти
3654
Пензиски фондови
36540
Инструменти на пазарот на пари
36541
Останати должнички инструменти
36542
Сопственички инструменти
3655
Други финансиски друштва
36550
Инструменти на пазарот на пари
36551
Останати должнички инструменти
36552
Сопственички инструменти
368
Нерезиденти
3680
Нефинансиски друштва
36800
Инструменти на пазарот на пари
36801
Останати должнички инструменти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
36802
Сопственички инструменти
3681
Држава
36810
Инструменти на пазарот на пари
36811
Останати должнички инструменти
3685
Финансиски друштва
36850
Инструменти на пазарот на пари
36851
Останати должнички инструменти
36852
Сопственички инструменти
37
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во странска валута расположливи за продажба
370
Нефинансиски друштва
3700
Приватни нефинансиски друштва
37000
Инструменти на пазарот на пари
370000
Номинална вредност
370001
Премија
370002
Дисконт
370003
Достасани
370005
Промени во објективната вредност
370008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
370009
Акумулирана амортизација
37001
Останати должнички инструменти
370010
Номинална вредност
370011
Премија
370012
Дисконт
370013
Достасани
370015
Промени во објективната вредност
370018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
370019
Акумулирана амортизација
37002
Сопственички инструменти
370021
Набавна вредност
370025
Промени во објективната вредност
370028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3701
Јавни нефинансиски друштва
37010
Инструменти на пазарот на пари
370100
Номинална вредност
370101
Премија
370102
Дисконт
370103
Достасани
370105
Промени во објективната вредност
370108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
370109
Акумулирана амортизација
37011
Останати должнички инструменти
370110
Номинална вредност
370111
Премија
370112
Дисконт
370113
Достасани
370115
Промени во објективната вредност
370118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
370119
Акумулирана амортизација
37012
Сопственички инструменти
370121
Набавна вредност
370125
Промени во објективната вредност
370128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371
Држава
3710
Централна влада
37100
Инструменти на пазарот на пари
371000
Номинална вредност
371001
Премија
371002
Дисконт
371003
Достасани
371005
Промени во објективната вредност
371008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371009
Акумулирана амортизација
37101
Останати должнички инструменти
371010
Номинална вредност
371011
Премија
371012
Дисконт
371013
Достасани
371015
Промени во објективната вредност
371018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371019
Акумулирана амортизација
3711
Локална самоуправа
37110
Инструменти на пазарот на пари
371100
Номинална вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
371101
Премија
371102
Дисконт
371103
Достасани
371105
Промени во објективната вредност
371108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371109
Акумулирана амортизација
37111
Останати должнички инструменти
371110
Номинална вредност
371111
Премија
371112
Дисконт
371113
Достасани
371115
Промени во објективната вредност
371118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371119
Акумулирана амортизација
3712
Фондови за социјално осигурување
37120
Инструменти на пазарот на пари
371200
Номинална вредност
371201
Премија
371202
Дисконт
371203
Достасани
371205
Промени во објективната вредност
371208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371209
Акумулирана амортизација
37121
Останати должнички инструменти
371210
Номинална вредност
371211
Премија
371212
Дисконт
371213
Достасани
371215
Промени во објективната вредност
371218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
371219
Акумулирана амортизација
375
Финансиски друштва
3750
Централна банка
37500
Инструменти на пазарот на пари
375000
Номинална вредност
375001
Премија
375002
Дисконт
375003
Достасани
375005
Промени во објективната вредност
375008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375009
Акумулирана амортизација
37501
Останати должнички инструменти
375010
Номинална вредност
375011
Премија
375012
Дисконт
375013
Достасани
375015
Промени во објективната вредност
375018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375019
Акумулирана амортизација
3751
Банки
37510
Инструменти на пазарот на пари
375100
Номинална вредност
375101
Премија
375102
Дисконт
375103
Достасани
375105
Промени во објективната вредност
375108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375109
Акумулирана амортизација
37511
Останати должнички инструменти
375110
Номинална вредност
375111
Премија
375112
Дисконт
375113
Достасани
375115
Промени во објективната вредност
375118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375119
Акумулирана амортизација
37512
Сопственички инструменти
375121
Набавна вредност
375125
Промени во објективната вредност
375128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3753
Осигурителни друштва
37530
Инструменти на пазарот на пари
375300
Номинална вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
375301
Премија
375302
Дисконт
375303
Достасани
375305
Промени во објективната вредност
375308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375309
Акумулирана амортизација
37531
Останати должнички инструменти
375310
Номинална вредност
375311
Премија
375312
Дисконт
375313
Достасани
375315
Промени во објективната вредност
375318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375319
Акумулирана амортизација
37532
Сопственички инструменти
375321
Набавна вредност
375325
Промени во објективната вредност
375328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3754
Пензиски фондови
37540
Инструменти на пазарот на пари
375400
Номинална вредност
375401
Премија
375402
Дисконт
375403
Достасани
375405
Промени во објективната вредност
375408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375409
Акумулирана амортизација
37541
Останати должнички инструменти
375410
Номинална вредност
375411
Премија
375412
Дисконт
375413
Достасани
375415
Промени во објективната вредност
375418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375419
Акумулирана амортизација
37542
Сопственички инструменти
375421
Набавна вредност
375425
Промени во објективната вредност
375428
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3755
Други финансиски друштва
37550
Инструменти на пазарот на пари
375500
Номинална вредност
375501
Премија
375502
Дисконт
375503
Достасани
375505
Промени во објективната вредност
375508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375509
Акумулирана амортизација
37551
Останати должнички инструменти
375510
Номинална вредност
375511
Премија
375512
Дисконт
375513
Достасани
375515
Промени во објективната вредност
375518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
375519
Акумулирана амортизација
37552
Сопственички инструменти
375521
Набавна вредност
375525
Промени во објективната вредност
375528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378
Нерезиденти
3780
Нефинансиски друштва
37800
Инструменти на пазарот на пари
378000
Номинална вредност
378001
Премија
378002
Дисконт
378003
Достасани
378005
Промени во објективната вредност
378008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378009
Акумулирана амортизација
37801
Останати должнички инструменти
378010
Номинална вредност
378011
Премија
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
378012
Дисконт
378013
Достасани
378015
Промени во објективната вредност
378018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378019
Акумулирана амортизација
37802
Сопственички инструменти
378021
Набавна вредност
378025
Промени во објективната вредност
378028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3781
Држава
37810
Инструменти на пазарот на пари
378100
Номинална вредност
378101
Премија
378102
Дисконт
378103
Достасани
378105
Промени во објективната вредност
378108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378109
Акумулирана амортизација
37811
Останати должнички инструменти
378110
Номинална вредност
378111
Премија
378112
Дисконт
378113
Достасани
378115
Промени во објективната вредност
378118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378119
Акумулирана амортизација
3785
Финансиски друштва
37850
Инструменти на пазарот на пари
378500
Номинална вредност
378501
Премија
378502
Дисконт
378503
Достасани
378505
Промени во објективната вредност
378508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378509
Акумулирана амортизација
37851
Останати должнички инструменти
378510
Номинална вредност
378511
Премија
378512
Дисконт
378513
Достасани
378515
Промени во објективната вредност
378518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
378519
Акумулирана амортизација
37852
Сопственички инструменти
378521
Набавна вредност
378525
Промени во објективната вредност
378528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
379
Други инструменти
3790
Номинална вредност
3791
Премија
3792
Дисконт
3793
Достасани
3795
Промени во објективната вредност
3798
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
3799
Акумулирана амортизација
38
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во странска валута кои се чуваат до достасување
380
Нефинансиски друштва
3800
Приватни нефинансиски друштва
38000
Инструменти на пазарот на пари
380000
Номинална вредност
380001
Премија
380002
Дисконт
380003
Достасани
380008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
380009
Акумулирана амортизација
38001
Останати должнички инструменти
380010
Номинална вредност
380011
Премија
380012
Дисконт
380013
Достасани
380018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
380019
Акумулирана амортизација
3801
Јавни нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
38010
Инструменти на пазарот на пари
380100
Номинална вредност
380101
Премија
380102
Дисконт
380103
Достасани
380108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
380109
Акумулирана амортизација
38011
Останати должнички инструменти
380110
Номинална вредност
380111
Премија
380112
Дисконт
380113
Достасани
380118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
380119
Акумулирана амортизација
381
Држава
3810
Централна влада
38100
Инструменти на пазарот на пари
381000
Номинална вредност
381001
Премија
381002
Дисконт
381003
Достасани
381008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381009
Акумулирана амортизација
38101
Останати должнички инструменти
381010
Номинална вредност
381011
Премија
381012
Дисконт
381013
Достасани
381018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381019
Акумулирана амортизација
3811
Локална самоуправа
38110
Инструменти на пазарот на пари
381100
Номинална вредност
381101
Премија
381102
Дисконт
381103
Достасани
381108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381109
Акумулирана амортизација
38111
Останати должнички инструменти
381110
Номинална вредност
381111
Премија
381112
Дисконт
381113
Достасани
381118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381119
Акумулирана амортизација
3812
Фондови за социјално осигурување
38120
Инструменти на пазарот на пари
381200
Номинална вредност
381201
Премија
381202
Дисконт
381203
Достасани
381208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381209
Акумулирана амортизација
38121
Останати должнички инструменти
381210
Номинална вредност
381211
Премија
381212
Дисконт
381213
Достасани
381218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
381219
Акумулирана амортизација
385
Финансиски друштва
3850
Централна банка
38500
Инструменти на пазарот на пари
385000
Номинална вредност
385001
Премија
385002
Дисконт
385003
Достасани
385008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385009
Акумулирана амортизација
38501
Останати должнички инструменти
385010
Номинална вредност
385011
Премија
385012
Дисконт
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
385013
Достасани
385018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385019
Акумулирана амортизација
3851
Банки
38510
Инструменти на пазарот на пари
385100
Номинална вредност
385101
Премија
385102
Дисконт
385103
Достасани
385108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385109
Акумулирана амортизација
38511
Останати должнички инструменти
385110
Номинална вредност
385111
Премија
385112
Дисконт
385113
Достасани
385118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385119
Акумулирана амортизација
3853
Осигурителни друштва
38530
Инструменти на пазарот на пари
385300
Номинална вредност
385301
Премија
385302
Дисконт
385303
Достасани
385308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385309
Акумулирана амортизација
38531
Останати должнички инструменти
385310
Номинална вредност
385311
Премија
385312
Дисконт
385313
Достасани
385318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385319
Акумулирана амортизација
3854
Пензиски фондови
38540
Инструменти на пазарот на пари
385400
Номинална вредност
385401
Премија
385402
Дисконт
385403
Достасани
385408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385409
Акумулирана амортизација
38541
Останати должнички инструменти
385410
Номинална вредност
385411
Премија
385412
Дисконт
385413
Достасани
385418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385419
Акумулирана амортизација
3855
Други финансиски друштва
38550
Инструменти на пазарот на пари
385500
Номинална вредност
385501
Премија
385502
Дисконт
385503
Достасани
385508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385509
Акумулирана амортизација
38551
Останати должнички инструменти
385510
Номинална вредност
385511
Премија
385512
Дисконт
385513
Достасани
385518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
385519
Акумулирана амортизација
388
Нерезиденти
3880
Нефинансиски друштва
38800
Инструменти на пазарот на пари
388000
Номинална вредност
388001
Премија
388002
Дисконт
388003
Достасани
388008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388009
Акумулирана амортизација
38801
Останати должнички инструменти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
388010
Номинална вредност
388011
Премија
388012
Дисконт
388013
Достасани
388018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388019
Акумулирана амортизација
3881
Држава
38810
Инструменти на пазарот на пари
388100
Номинална вредност
388101
Премија
388102
Дисконт
388103
Достасани
388108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388109
Акумулирана амортизација
38811
Останати должнички инструменти
388110
Номинална вредност
388111
Премија
388112
Дисконт
388113
Достасани
388118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388119
Акумулирана амортизација
3885
Финансиски друштва
38850
Инструменти на пазарот на пари
388500
Номинална вредност
388501
Премија
388502
Дисконт
388503
Достасани
388508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388509
Акумулирана амортизација
38851
Останати должнички инструменти
388510
Номинална вредност
388511
Премија
388512
Дисконт
388513
Достасани
388518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
388519
Акумулирана амортизација
39
Хартии од вредност и други финансиски инструменти, кредити и побарувања во странска валута по објективна
вредност преку билансот на успех
390
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нефинансиските друштва
3900
Приватни нефинансиски друштва
39000
Инструменти на пазарот на пари
39001
Останати должнички инструменти
39002
Сопственички инструменти
3901
Јавни нефинансиски друштва
39010
Инструменти на пазарот на пари
39011
Останати должнички инструменти
39012
Сопственички инструменти
391
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од државата
3910
Централна влада
39100
Инструменти на пазарот на пари
39101
Останати должнички инструменти
3911
Локална самоуправа
39110
Инструменти на пазарот на пари
39111
Останати должнички инструменти
3912
Фондови за социјално осигурување
39120
Инструменти на пазарот на пари
39121
Останати должнички инструменти
395
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од финансиските друштва
3950
Централна банка
39500
Инструменти на пазарот на пари
39501
Останати должнички инструменти
3951
Банки
39510
Инструменти на пазарот на пари
39511
Останати должнички инструменти
39512
Сопственички инструменти
3953
Осигурителни друштва
39530
Инструменти на пазарот на пари
39531
Останати должнички инструменти
39532
Сопственички инструменти
3954
Пензиски фондови
39540
Инструменти на пазарот на пари
39541
Останати должнички инструменти
39542
Сопственички инструменти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 3: Парични средства и парични еквиваленти во странска ваута, меѓубанкарски односи и вложувања во странска валута
Сметка
3955
Други финансиски друштва
39550
Инструменти на пазарот на пари
39551
Останати должнички инструменти
39552
Сопственички инструменти
398
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нерезидентите
3980
Нефинансиски друштва
39800
Инструменти на пазарот на пари
39801
Останати должнички инструменти
39802
Сопственички инструменти
3981
Држава
39810
Инструменти на пазарот на пари
39811
Останати должнички инструменти
3985
Финансиски друштва
39850
Инструменти на пазарот на пари
39851
Останати должнички инструменти
39852
Сопственички инструменти
399
Кредити и побарувања во странска валута
3990
Кредити и побарувања во странска валута од нефинансиските друштва
39900
Приватни нефинансиски друштва
39901
Јавни нефинансиски друштва
3991
Кредити и побарувања во странска валута од државата
39910
Централна влада
39911
Локална самоуправа
39912
Фондови за социјално осигурување
3992
Кредити и побарувања во странска валута од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
3995
Кредити и побарувања во странска валута од финансиските друштва
39950
Централна банка
39951
Банки
39953
Осигурителни друштва
39954
Пензиски фондови
39955
Други финансиски друштва
3997
Кредити и побарувања во странска валута од домаќинствата
39970
Самостојни вршители на дејност со личен труд
39971
Физички лица
3998
Кредити и побарувања во странска валута од нерезидентите
39980
Нефинансиски друштва
39981
Држава
39982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
39985
Финансиски друштва
39987
Домаќинства
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
40
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари чувани за тргување
400
Нефинансиски друштва
4000
Приватни нефинансиски друштва
40000
Инструменти на пазарот на пари
40001
Останати должнички инструменти
40002
Сопственички инструменти
4001
Јавни нефинансиски друштва
40010
Инструменти на пазарот на пари
40011
Останати должнички инструменти
40012
Сопственички инструменти
401
Држава
4010
Централна влада
40100
Инструменти на пазарот на пари
40101
Останати должнички инструменти
4011
Локална самоуправа
40110
Инструменти на пазарот на пари
40111
Останати должнички инструменти
4012
Фондови за социјално осигурување
40120
Инструменти на пазарот на пари
40121
Останати должнички инструменти
405
Финансиски друштва
4050
Централна банка
40500
Инструменти на пазарот на пари
40501
Останати должнички инструменти
4051
Банки
40510
Инструменти на пазарот на пари
40511
Останати должнички инструменти
40512
Сопственички инструменти
4052
Штедилници
40520
Инструменти на пазарот на пари
40521
Останати должнички инструменти
40522
Сопственички инструменти
Осигурителни друштва
4053
40530
Инструменти на пазарот на пари
40531
Останати должнички инструменти
40532
Сопственички инструменти
4054
Пензиски фондови
40540
Инструменти на пазарот на пари
40541
Останати должнички инструменти
40542
Сопственички инструменти
4055
Други финансиски друштва
40550
Инструменти на пазарот на пари
40551
Останати должнички инструменти
40552
Сопственички инструменти
408
Нерезиденти
4080
Нефинансиски друштва
40800
Инструменти на пазарот на пари
40801
Останати должнички инструменти
40802
Сопственички инструменти
4081
Држава
40810
Инструменти на пазарот на пари
40811
Останати должнички инструменти
4085
Финансиски друштва
40850
Инструменти на пазарот на пари
40851
Останати должнички инструменти
40852
Сопственички инструменти
41
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари расположливи за продажба
410
Нефинансиски друштва
4100
Приватни нефинансиски друштва
41000
Инструменти на пазарот на пари
410000
Номинална вредност
410001
Премија
410002
Дисконт
410003
Достасани
410005
Промени во објективната вредност
410008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
410009
Акумулирана амортизација
41001
Останати должнички инструменти
410010
Номинална вредност
410011
Премија
410012
Дисконт
410013
Достасани
410015
Промени во објективната вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
410018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
410019
Акумулирана амортизација
41002
Сопственички инструменти
410021
Набавна вредност
410025
Промени во објективната вредност
410028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4101
Јавни нефинансиски друштва
41010
Инструменти на пазарот на пари
410100
Номинална вредност
410101
Премија
410102
Дисконт
410103
Достасани
410105
Промени во објективната вредност
410108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
410109
Акумулирана амортизација
41011
Останати должнички инструменти
410110
Номинална вредност
410111
Премија
410112
Дисконт
410113
Достасани
410115
Промени во објективната вредност
410118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
410119
Акумулирана амортизација
41012
Сопственички инструменти
410121
Набавна вредност
410125
Промени во објективната вредност
410128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411
Држава
4110
Централна влада
41100
Инструменти на пазарот на пари
411000
Номинална вредност
411001
Премија
411002
Дисконт
411003
Достасани
411005
Промени во објективната вредност
411008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411009
Акумулирана амортизација
41101
Останати должнички инструменти
411010
Номинална вредност
411011
Премија
411012
Дисконт
411013
Достасани
411015
Промени во објективната вредност
411018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411019
Акумулирана амортизација
4111
Локална самоуправа
41110
Инструменти на пазарот на пари
411100
Номинална вредност
411101
Премија
411102
Дисконт
411103
Достасани
411105
Промени во објективната вредност
411108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411109
Акумулирана амортизација
41111
Останати должнички инструменти
411110
Номинална вредност
411111
Премија
411112
Дисконт
411113
Достасани
411115
Промени во објективната вредност
411118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411119
Акумулирана амортизација
4112
Фондови за социјално осигурување
41120
Инструменти на пазарот на пари
411200
Номинална вредност
411201
Премија
411202
Дисконт
411203
Достасани
411205
Промени во објективната вредност
411208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411209
Акумулирана амортизација
41121
Останати должнички инструменти
411210
Номинална вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
411211
Премија
411212
Дисконт
411213
Достасани
411215
Промени во објективната вредност
411218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
411219
Акумулирана амортизација
415
Финансиски друштва
4150
Централна банка
41500
Инструменти на пазарот на пари
415000
Номинална вредност
415001
Премија
415002
Дисконт
415003
Достасани
415005
Промени во објективната вредност
415008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415009
Акумулирана амортизација
41501
Останати должнички инструменти
415010
Номинална вредност
415011
Премија
415012
Дисконт
415013
Достасани
415015
Промени во објективната вредност
415018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415019
Акумулирана амортизација
4151
Банки
41510
Инструменти на пазарот на пари
415100
Номинална вредност
415101
Премија
415102
Дисконт
415103
Достасани
415105
Промени во објективната вредност
415108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415109
Акумулирана амортизација
41511
Останати должнички инструменти
415110
Номинална вредност
415111
Премија
415112
Дисконт
415113
Достасани
415115
Промени во објективната вредност
415118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415119
Акумулирана амортизација
41512
Сопственички инструменти
415121
Набавна вредност
415125
Промени во објективната вредност
415128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4152
Штедилници
41520
Инструменти на пазарот на пари
415200
Номинална вредност
415201
Премија
415202
Дисконт
415203
Достасани
415205
Промени во објективната вредност
415208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415209
Акумулирана амортизација
41521
Останати должнички инструменти
415210
Номинална вредност
415211
Премија
415212
Дисконт
415213
Достасани
415215
Промени во објективната вредност
415218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415219
Акумулирана амортизација
41522
Сопственички инструменти
415221
Набавна вредност
415225
Промени во објективната вредност
415228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4153
Осигурителни друштва
41530
Инструменти на пазарот на пари
415300
Номинална вредност
415301
Премија
415302
Дисконт
415303
Достасани
415305
Промени во објективната вредност
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
415308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415309
Акумулирана амортизација
41531
Останати должнички инструменти
415310
Номинална вредност
415311
Премија
415312
Дисконт
415313
Достасани
415315
Промени во објективната вредност
415318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415319
Акумулирана амортизација
41532
Сопственички инструменти
415321
Набавна вредност
415325
Промени во објективната вредност
415328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4154
Пензиски фондови
41540
Инструменти на пазарот на пари
415400
Номинална вредност
415401
Премија
415402
Дисконт
415403
Достасани
415405
Промени во објективната вредност
415408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415409
Акумулирана амортизација
41541
Останати должнички инструменти
415410
Номинална вредност
415411
Премија
415412
Дисконт
415413
Достасани
415415
Промени во објективната вредност
415418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415419
Акумулирана амортизација
41542
Сопственички инструменти
415421
Набавна вредност
415425
Промени во објективната вредност
415428
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4155
Други финансиски друштва
41550
Инструменти на пазарот на пари
415500
Номинална вредност
415501
Премија
415502
Дисконт
415503
Достасани
415505
Промени во објективната вредност
415508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415509
Акумулирана амортизација
41551
Останати должнички инструменти
415510
Номинална вредност
415511
Премија
415512
Дисконт
415513
Достасани
415515
Промени во објективната вредност
415518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
415519
Акумулирана амортизација
41552
Сопственички инструменти
415521
Набавна вредност
415525
Промени во објективната вредност
415528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418
Нерезиденти
4180
Нефинансиски друштва
41800
Инструменти на пазарот на пари
418000
Номинална вредност
418001
Премија
418002
Дисконт
418003
Достасани
418005
Промени во објективната вредност
418008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418009
Акумулирана амортизација
41801
Останати должнички инструменти
418010
Номинална вредност
418011
Премија
418012
Дисконт
418013
Достасани
418015
Промени во објективната вредност
418018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
418019
Акумулирана амортизација
41802
Сопственички инструменти
418021
Набавна вредност
418025
Промени во објективната вредност
418028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4181
Држава
41810
Инструменти на пазарот на пари
418100
Номинална вредност
418101
Премија
418102
Дисконт
418103
Достасани
418105
Промени во објективната вредност
418108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418109
Акумулирана амортизација
41811
Останати должнички инструменти
418110
Номинална вредност
418111
Премија
418112
Дисконт
418113
Достасани
418115
Промени во објективната вредност
418118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418119
Акумулирана амортизација
4185
Финансиски друштва
41850
Инструменти на пазарот на пари
418500
Номинална вредност
418501
Премија
418502
Дисконт
418503
Достасани
418505
Промени во објективната вредност
418508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418509
Акумулирана амортизација
41851
Останати должнички инструменти
418510
Номинална вредност
418511
Премија
418512
Дисконт
418513
Достасани
418515
Промени во објективната вредност
418518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
418519
Акумулирана амортизација
41852
Сопственички инструменти
418521
Набавна вредност
418525
Промени во објективната вредност
418528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
419
Други инструменти
4190
Номинална вредност
4191
Премија
4192
Дисконт
4193
Достасани
4195
Промени во објективната вредност
4198
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4199
Акумулирана амортизација
42
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари кои се чуваат до достасување
420
Нефинансиски друштва
4200
Приватни нефинансиски друштва
42000
Инструменти на пазарот на пари
420000
Номинална вредност
420001
Премија
420002
Дисконт
420003
Достасани
420008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
420009
Акумулирана амортизација
42001
Останати должнички инструменти
420010
Номинална вредност
420011
Премија
420012
Дисконт
420013
Достасани
420018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
420019
Акумулирана амортизација
4201
Јавни нефинансиски друштва
42010
Инструменти на пазарот на пари
420100
Номинална вредност
420101
Премија
420102
Дисконт
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
420103
Достасани
420108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
420109
Акумулирана амортизација
42011
Останати должнички инструменти
420110
Номинална вредност
420111
Премија
420112
Дисконт
420113
Достасани
420118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
420119
Акумулирана амортизација
421
Држава
4210
Централна влада
42100
Инструменти на пазарот на пари
421000
Номинална вредност
421001
Премија
421002
Дисконт
421003
Достасани
421008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421009
Акумулирана амортизација
42101
Останати должнички инструменти
421010
Номинална вредност
421011
Премија
421012
Дисконт
421013
Достасани
421018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421019
Акумулирана амортизација
4211
Локална самоуправа
42110
Инструменти на пазарот на пари
421100
Номинална вредност
421101
Премија
421102
Дисконт
421103
Достасани
421108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421109
Акумулирана амортизација
42111
Останати должнички инструменти
421110
Номинална вредност
421111
Премија
421112
Дисконт
421113
Достасани
421118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421119
Акумулирана амортизација
4212
Фондови за социјално осигурување
42120
Инструменти на пазарот на пари
421200
Номинална вредност
421201
Премија
421202
Дисконт
421203
Достасани
421208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421209
Акумулирана амортизација
42121
Останати должнички инструменти
421210
Номинална вредност
421211
Премија
421212
Дисконт
421213
Достасани
421218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
421219
Акумулирана амортизација
425
Финансиски друштва
4250
Централна банка
42500
Инструменти на пазарот на пари
425000
Номинална вредност
425001
Премија
425002
Дисконт
425003
Достасани
425008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425009
Акумулирана амортизација
42501
Останати должнички инструменти
425010
Номинална вредност
425011
Премија
425012
Дисконт
425013
Достасани
425018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425019
Акумулирана амортизација
4251
Банки
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
42510
Инструменти на пазарот на пари
425100
Номинална вредност
425101
Премија
425102
Дисконт
425103
Достасани
425108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425109
Акумулирана амортизација
42511
Останати должнички инструменти
425110
Номинална вредност
425111
Премија
425112
Дисконт
425113
Достасани
425118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425119
Акумулирана амортизација
4252
Штедилници
42520
Инструменти на пазарот на пари
425200
Номинална вредност
425201
Премија
425202
Дисконт
425203
Достасани
425208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425209
Акумулирана амортизација
42521
Останати должнички инструменти
425210
Номинална вредност
425211
Премија
425212
Дисконт
425213
Достасани
425218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425219
Акумулирана амортизација
4253
Осигурителни друштва
42530
Инструменти на пазарот на пари
425300
Номинална вредност
425301
Премија
425302
Дисконт
425303
Достасани
425308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425309
Акумулирана амортизација
42531
Останати должнички инструменти
425310
Номинална вредност
425311
Премија
425312
Дисконт
425313
Достасани
425318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425319
Акумулирана амортизација
4254
Пензиски фондови
42540
Инструменти на пазарот на пари
425400
Номинална вредност
425401
Премија
425402
Дисконт
425403
Достасани
425408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425409
Акумулирана амортизација
42541
Останати должнички инструменти
425410
Номинална вредност
425411
Премија
425412
Дисконт
425413
Достасани
425418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425419
Акумулирана амортизација
4255
Други финансиски друштва
42550
Инструменти на пазарот на пари
425500
Номинална вредност
425501
Премија
425502
Дисконт
425503
Достасани
425508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
425509
Акумулирана амортизација
42551
Останати должнички инструменти
425510
Номинална вредност
425511
Премија
425512
Дисконт
425513
Достасани
425518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
425519
Акумулирана амортизација
428
Нерезиденти
4280
Нефинансиски друштва
42800
Инструменти на пазарот на пари
428000
Номинална вредност
428001
Премија
428002
Дисконт
428003
Достасани
428008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428009
Акумулирана амортизација
42801
Останати должнички инструменти
428010
Номинална вредност
428011
Премија
428012
Дисконт
428013
Достасани
428018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428019
Акумулирана амортизација
4281
Држава
42810
Инструменти на пазарот на пари
428100
Номинална вредност
428101
Премија
428102
Дисконт
428103
Достасани
428108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428109
Акумулирана амортизација
42811
Останати должнички инструменти
428110
Номинална вредност
428111
Премија
428112
Дисконт
428113
Достасани
428118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428119
Акумулирана амортизација
4285
Финансиски друштва
42850
Инструменти на пазарот на пари
428500
Номинална вредност
428501
Премија
428502
Дисконт
428503
Достасани
428508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428509
Акумулирана амортизација
42851
Останати должнички инструменти
428510
Номинална вредност
428511
Премија
428512
Дисконт
428513
Достасани
428518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
428519
Акумулирана амортизација
43
Хартии од вредност и други финансиски инструменти, кредити и побарувања во денари по објективна вредност
преку билансот на успех
430
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нефинансиските друштва
4300
Приватни нефинансиски друштва
43000
Инструменти на пазарот на пари
43001
Останати должнички инструменти
43002
Сопственички инструменти
4301
Јавни нефинансиски друштва
43010
Инструменти на пазарот на пари
43011
Останати должнички инструменти
43012
Сопственички инструменти
431
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од државата
4310
Централна влада
43100
Инструменти на пазарот на пари
43101
Останати должнички инструменти
4311
Локална самоуправа
43110
Инструменти на пазарот на пари
43111
Останати должнички инструменти
4312
Фондови за социјално осигурување
43120
Инструменти на пазарот на пари
43121
Останати должнички инструменти
435
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од финансиските друштва
4350
Централна банка
43500
Инструменти на пазарот на пари
43501
Останати должнички инструменти
4351
Банки
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
43510
Инструменти на пазарот на пари
43511
Останати должнички инструменти
43512
Сопственички инструменти
4352
Штедилници
43520
Инструменти на пазарот на пари
43521
Останати должнички инструменти
43522
Сопственички инструменти
4353
Осигурителни друштва
43530
Инструменти на пазарот на пари
43531
Останати должнички инструменти
43532
Сопственички инструменти
4354
Пензиски фондови
43540
Инструменти на пазарот на пари
43541
Останати должнички инструменти
43542
Сопственички инструменти
4355
Други финансиски друштва
43550
Инструменти на пазарот на пари
43551
Останати должнички инструменти
43552
Сопственички инструменти
438
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нерезидентите
4380
Нефинансиски друштва
43800
Инструменти на пазарот на пари
43801
Останати должнички инструменти
43802
Сопственички инструменти
4381
Држава
43810
Инструменти на пазарот на пари
43811
Останати должнички инструменти
4385
Финансиски друштва
43850
Инструменти на пазарот на пари
43851
Останати должнички инструменти
43852
Сопственички инструменти
439
Кредити и побарувања во денари
4390
Кредити и побарувања во денари од нефинансиските друштва
43900
Приватни нефинансиски друштва
43901
Јавни нефинансиски друштва
4391
Кредити и побарувања во денари од државата
43910
Централна влада
43911
Локална самоуправа
43912
Фондови за социјално осигурување
4392
Кредити и побарувања во денари од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
4395
Кредити и побарувања во денари од финансиските друштва
43950
Централна банка
43951
Банки
43952
Штедилници
43953
Осигурителни друштва
43954
Пензиски фондови
43955
Други финансиски друштва
4397
Кредити и побарувања во денари од домаќинствата
43970
Самостојни вршители на дејност со личен труд
43971
Физички лица
4398
Кредити и побарувања во денари од нерезидентите
43980
Нефинансиски друштва
43981
Држава
43982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
43985
Финансиски друштва
43987
Домаќинства
45
Деривати во денари и во денари со валутна клаузула (објективна вредност)
450
Деривати во денари чувани за тргување
4500
Договори зависни од промената на каматната стапка
4501
Договори зависни од промената на курсот
4502
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4509
Други договори
451
Вградени деривати во денари
4510
Договори зависни од промената на каматната стапка
4511
Договори зависни од промената на курсот
4512
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4519
Други договори
452
Деривати во денари чувани за управување со ризик
4520
Договори зависни од промената на каматната стапка
4521
Договори зависни од промената на курсот
4522
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4529
Други договори
453
Деривати во денари со валутна клаузула чувани за тргување
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
4530
Договори зависни од промената на каматната стапка
4531
Договори зависни од промената на курсот
4532
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4539
Други договори
454
Вградени деривати во денари со валутна клаузула
4540
Договори зависни од промената на каматната стапка
4541
Договори зависни од промената на курсот
4542
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4549
Други договори
455
Деривати во денари со валутна клаузула чувани за управување со ризик
4550
Договори зависни од промената на каматната стапка
4551
Договори зависни од промената на курсот
4552
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
4559
Други договори
46
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари со валутна клаузула чувани за тргување
460
Нефинансиски друштва
4600
Приватни нефинансиски друштва
46000
Инструменти на пазарот на пари
46001
Останати должнички инструменти
46002
Сопственички инструменти
4601
Јавни нефинансиски друштва
46010
Инструменти на пазарот на пари
46011
Останати должнички инструменти
46012
Сопственички инструменти
461
Држава
4610
Централна влада
46100
Инструменти на пазарот на пари
46101
Останати должнички инструменти
4611
Локална самоуправа
46110
Инструменти на пазарот на пари
46111
Останати должнички инструменти
4612
Фондови за социјално осигурување
46120
Инструменти на пазарот на пари
46121
Останати должнички инструменти
465
Финансиски друштва
4650
Централна банка
46500
Инструменти на пазарот на пари
46501
Останати должнички инструменти
4651
Банки
46510
Инструменти на пазарот на пари
46511
Останати должнички инструменти
46512
Сопственички инструменти
4652
Штедилници
46520
Инструменти на пазарот на пари
46521
Останати должнички инструменти
46522
Сопственички инструменти
4653
Осигурителни друштва
46530
Инструменти на пазарот на пари
46531
Останати должнички инструменти
46532
Сопственички инструменти
4654
Пензиски фондови
46540
Инструменти на пазарот на пари
46541
Останати должнички инструменти
46542
Сопственички инструменти
4655
Други финансиски друштва
46550
Инструменти на пазарот на пари
46551
Останати должнички инструменти
46552
Сопственички инструменти
468
Нерезиденти
4680
Нефинансиски друштва
46800
Инструменти на пазарот на пари
46801
Останати должнички инструменти
46802
Сопственички инструменти
4681
Држава
46810
Инструменти на пазарот на пари
46811
Останати должнички инструменти
4685
Финансиски друштва
46850
Инструменти на пазарот на пари
46851
Останати должнички инструменти
46852
Сопственички инструменти
47
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари со валутна клаузула расположливи за продажба
470
Нефинансиски друштва
4700
Приватни нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
47000
Инструменти на пазарот на пари
470000
Номинална вредност
470001
Премија
470002
Дисконт
470003
Достасани
470005
Промени во објективната вредност
470008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
470009
Акумулирана амортизација
47001
Останати должнички инструменти
470010
Номинална вредност
470011
Премија
470012
Дисконт
470013
Достасани
470015
Промени во објективната вредност
470018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
470019
Акумулирана амортизација
47002
Сопственички инструменти
470021
Набавна вредност
470025
Промени во објективната вредност
470028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4701
Јавни нефинансиски друштва
47010
Инструменти на пазарот на пари
470100
Номинална вредност
470101
Премија
470102
Дисконт
470103
Достасани
470105
Промени во објективната вредност
470108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
470109
Акумулирана амортизација
47011
Останати должнички инструменти
470110
Номинална вредност
470111
Премија
470112
Дисконт
470113
Достасани
470115
Промени во објективната вредност
470118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
470119
Акумулирана амортизација
47012
Сопственички инструменти
470121
Набавна вредност
470125
Промени во објективната вредност
470128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471
Држава
4710
Централна влада
47100
Инструменти на пазарот на пари
471000
Номинална вредност
471001
Премија
471002
Дисконт
471003
Достасани
471005
Промени во објективната вредност
471008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471009
Акумулирана амортизација
47101
Останати должнички инструменти
471010
Номинална вредност
471011
Премија
471012
Дисконт
471013
Достасани
471015
Промени во објективната вредност
471018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471019
Акумулирана амортизација
4711
Локална самоуправа
47110
Инструменти на пазарот на пари
471100
Номинална вредност
471101
Премија
471102
Дисконт
471103
Достасани
471105
Промени во објективната вредност
471108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471109
Акумулирана амортизација
47111
Останати должнички инструменти
471110
Номинална вредност
471111
Премија
471112
Дисконт
471113
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
471115
Промени во објективната вредност
471118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471119
Акумулирана амортизација
4712
Фондови за социјално осигурување
47120
Инструменти на пазарот на пари
471200
Номинална вредност
471201
Премија
471202
Дисконт
471203
Достасани
471205
Промени во објективната вредност
471208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471209
Акумулирана амортизација
47121
Останати должнички инструменти
471210
Номинална вредност
471211
Премија
471212
Дисконт
471213
Достасани
471215
Промени во објективната вредност
471218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
471219
Акумулирана амортизација
475
Финансиски друштва
4750
Централна банка
47500
Инструменти на пазарот на пари
475000
Номинална вредност
475001
Премија
475002
Дисконт
475003
Достасани
475005
Промени во објективната вредност
475008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475009
Акумулирана амортизација
47501
Останати должнички инструменти
475010
Номинална вредност
475011
Премија
475012
Дисконт
475013
Достасани
475015
Промени во објективната вредност
475018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475019
Акумулирана амортизација
4751
Банки
47510
Инструменти на пазарот на пари
475100
Номинална вредност
475101
Премија
475102
Дисконт
475103
Достасани
475105
Промени во објективната вредност
475108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475109
Акумулирана амортизација
47511
Останати должнички инструменти
475110
Номинална вредност
475111
Премија
475112
Дисконт
475113
Достасани
475115
Промени во објективната вредност
475118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475119
Акумулирана амортизација
47512
Сопственички инструменти
475121
Набавна вредност
475125
Промени во објективната вредност
475128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4752
Штедилници
47520
Инструменти на пазарот на пари
475200
Номинална вредност
475201
Премија
475202
Дисконт
475203
Достасани
475205
Промени во објективната вредност
475208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475209
Акумулирана амортизација
47521
Останати должнички инструменти
475210
Номинална вредност
475211
Премија
475212
Дисконт
475213
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
475215
Промени во објективната вредност
475218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475219
Акумулирана амортизација
47522
Сопственички инструменти
475221
Набавна вредност
475225
Промени во објективната вредност
475228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4753
Осигурителни друштва
47530
Инструменти на пазарот на пари
475300
Номинална вредност
475301
Премија
475302
Дисконт
475303
Достасани
475305
Промени во објективната вредност
475308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475309
Акумулирана амортизација
47531
Останати должнички инструменти
475310
Номинална вредност
475311
Премија
475312
Дисконт
475313
Достасани
475315
Промени во објективната вредност
475318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475319
Акумулирана амортизација
47532
Сопственички инструменти
475321
Набавна вредност
475325
Промени во објективната вредност
475328
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4754
Пензиски фондови
47540
Инструменти на пазарот на пари
475400
Номинална вредност
475401
Премија
475402
Дисконт
475403
Достасани
475405
Промени во објективната вредност
475408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475409
Акумулирана амортизација
47541
Останати должнички инструменти
475410
Номинална вредност
475411
Премија
475412
Дисконт
475413
Достасани
475415
Промени во објективната вредност
475418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475419
Акумулирана амортизација
47542
Сопственички инструменти
475421
Набавна вредност
475425
Промени во објективната вредност
475428
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4755
Други финансиски друштва
47550
Инструменти на пазарот на пари
475500
Номинална вредност
475501
Премија
475502
Дисконт
475503
Достасани
475505
Промени во објективната вредност
475508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475509
Акумулирана амортизација
47551
Останати должнички инструменти
475510
Номинална вредност
475511
Премија
475512
Дисконт
475513
Достасани
475515
Промени во објективната вредност
475518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
475519
Акумулирана амортизација
47552
Сопственички инструменти
475521
Набавна вредност
475525
Промени во објективната вредност
475528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478
Нерезиденти
4780
Нефинансиски друштва
47800
Инструменти на пазарот на пари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
478000
Номинална вредност
478001
Премија
478002
Дисконт
478003
Достасани
478005
Промени во објективната вредност
478008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478009
Акумулирана амортизација
47801
Останати должнички инструменти
478010
Номинална вредност
478011
Премија
478012
Дисконт
478013
Достасани
478015
Промени во објективната вредност
478018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478019
Акумулирана амортизација
47802
Сопственички инструменти
478021
Набавна вредност
478025
Промени во објективната вредност
478028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4781
Држава
47810
Инструменти на пазарот на пари
478100
Номинална вредност
478101
Премија
478102
Дисконт
478103
Достасани
478105
Промени во објективната вредност
478108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478109
Акумулирана амортизација
47811
Останати должнички инструменти
478110
Номинална вредност
478111
Премија
478112
Дисконт
478113
Достасани
478115
Промени во објективната вредност
478118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478119
Акумулирана амортизација
4785
Финансиски друштва
47850
Инструменти на пазарот на пари
478500
Номинална вредност
478501
Премија
478502
Дисконт
478503
Достасани
478505
Промени во објективната вредност
478508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478509
Акумулирана амортизација
47851
Останати должнички инструменти
478510
Номинална вредност
478511
Премија
478512
Дисконт
478513
Достасани
478515
Промени во објективната вредност
478518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
478519
Акумулирана амортизација
47852
Сопственички инструменти
478521
Набавна вредност
478525
Промени во објективната вредност
478528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
479
Други инструменти
4790
Номинална вредност
4791
Премија
4792
Дисконт
4793
Достасани
4795
Промени во објективната вредност
4798
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
4799
Акумулирана амортизација
48
Хартии од вредност и други финансиски инструменти во денари со валутна клаузула кои се чуваат до достасување
480
Нефинансиски друштва
4800
Приватни нефинансиски друштва
48000
Инструменти на пазарот на пари
480000
Номинална вредност
480001
Премија
480002
Дисконт
480003
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
480008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
480009
Акумулирана амортизација
48001
Останати должнички инструменти
480010
Номинална вредност
480011
Премија
480012
Дисконт
480013
Достасани
480018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
480019
Акумулирана амортизација
4801
Јавни нефинансиски друштва
48010
Инструменти на пазарот на пари
480100
Номинална вредност
480101
Премија
480102
Дисконт
480103
Достасани
480108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
480109
Акумулирана амортизација
48011
Останати должнички инструменти
480110
Номинална вредност
480111
Премија
480112
Дисконт
480113
Достасани
480118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
480119
Акумулирана амортизација
481
Држава
4810
Централна влада
48100
Инструменти на пазарот на пари
481000
Номинална вредност
481001
Премија
481002
Дисконт
481003
Достасани
481008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481009
Акумулирана амортизација
48101
Останати должнички инструменти
481010
Номинална вредност
481011
Премија
481012
Дисконт
481013
Достасани
481018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481019
Акумулирана амортизација
4811
Локална самоуправа
48110
Инструменти на пазарот на пари
481100
Номинална вредност
481101
Премија
481102
Дисконт
481103
Достасани
481108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481109
Акумулирана амортизација
48111
Останати должнички инструменти
481110
Номинална вредност
481111
Премија
481112
Дисконт
481113
Достасани
481118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481119
Акумулирана амортизација
4812
Фондови за социјално осигурување
48120
Инструменти на пазарот на пари
481200
Номинална вредност
481201
Премија
481202
Дисконт
481203
Достасани
481208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481209
Акумулирана амортизација
48121
Останати должнички инструменти
481210
Номинална вредност
481211
Премија
481212
Дисконт
481213
Достасани
481218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
481219
Акумулирана амортизација
485
Финансиски друштва
4850
Централна банка
48500
Инструменти на пазарот на пари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
485000
Номинална вредност
485001
Премија
485002
Дисконт
485003
Достасани
485008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485009
Акумулирана амортизација
48501
Останати должнички инструменти
485010
Номинална вредност
485011
Премија
485012
Дисконт
485013
Достасани
485018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485019
Акумулирана амортизација
4851
Банки
48510
Инструменти на пазарот на пари
485100
Номинална вредност
485101
Премија
485102
Дисконт
485103
Достасани
485108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485109
Акумулирана амортизација
48511
Останати должнички инструменти
485110
Номинална вредност
485111
Премија
485112
Дисконт
485113
Достасани
485118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485119
Акумулирана амортизација
4852
Штедилници
48520
Инструменти на пазарот на пари
485200
Номинална вредност
485201
Премија
485202
Дисконт
485203
Достасани
485208
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485209
Акумулирана амортизација
48521
Останати должнички инструменти
485210
Номинална вредност
485211
Премија
485212
Дисконт
485213
Достасани
485218
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485219
Акумулирана амортизација
4853
Осигурителни друштва
48530
Инструменти на пазарот на пари
485300
Номинална вредност
485301
Премија
485302
Дисконт
485303
Достасани
485308
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485309
Акумулирана амортизација
48531
Останати должнички инструменти
485310
Номинална вредност
485311
Премија
485312
Дисконт
485313
Достасани
485318
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485319
Акумулирана амортизација
4854
Пензиски фондови
48540
Инструменти на пазарот на пари
485400
Номинална вредност
485401
Премија
485402
Дисконт
485403
Достасани
485408
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485409
Акумулирана амортизација
48541
Останати должнички инструменти
485410
Номинална вредност
485411
Премија
485412
Дисконт
485413
Достасани
485418
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485419
Акумулирана амортизација
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
4855
Други финансиски друштва
48550
Инструменти на пазарот на пари
485500
Номинална вредност
485501
Премија
485502
Дисконт
485503
Достасани
485508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485509
Акумулирана амортизација
48551
Останати должнички инструменти
485510
Номинална вредност
485511
Премија
485512
Дисконт
485513
Достасани
485518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
485519
Акумулирана амортизација
488
Нерезиденти
4880
Нефинансиски друштва
48800
Инструменти на пазарот на пари
488000
Номинална вредност
488001
Премија
488002
Дисконт
488003
Достасани
488008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488009
Акумулирана амортизација
48801
Останати должнички инструменти
488010
Номинална вредност
488011
Премија
488012
Дисконт
488013
Достасани
488018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488019
Акумулирана амортизација
4881
Држава
48810
Инструменти на пазарот на пари
488100
Номинална вредност
488101
Премија
488102
Дисконт
488103
Достасани
488108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488109
Акумулирана амортизација
48811
Останати должнички инструменти
488110
Номинална вредност
488111
Премија
488112
Дисконт
488113
Достасани
488118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488119
Акумулирана амортизација
4885
Финансиски друштва
48850
Инструменти на пазарот на пари
488500
Номинална вредност
488501
Премија
488502
Дисконт
488503
Достасани
488508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488509
Акумулирана амортизација
48851
Останати должнички инструменти
488510
Номинална вредност
488511
Премија
488512
Дисконт
488513
Достасани
488518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
488519
Акумулирана амортизација
49
Хартии од вредност и други финансиски инструменти, кредити и побарувања во денари со валутна клаузула по
објективна вредност преку билансот на успех
490
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нефинансиските друштва
4900
Приватни нефинансиски друштва
49000
Инструменти на пазарот на пари
49001
Останати должнички инструменти
49002
Сопственички инструменти
4901
Јавни нефинансиски друштва
49010
Инструменти на пазарот на пари
49011
Останати должнички инструменти
49012
Сопственички инструменти
491
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од државата
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 4: Вложувања во денари и во денари со валутна клаузула
Сметка
4910
Централна влада
49100
Инструменти на пазарот на пари
49101
Останати должнички инструменти
4911
Локална самоуправа
49110
Инструменти на пазарот на пари
49111
Останати должнички инструменти
4912
Фондови за социјално осигурување
49120
Инструменти на пазарот на пари
49121
Останати должнички инструменти
495
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од финансиските друштва
4950
Централна банка
49500
Инструменти на пазарот на пари
49501
Останати должнички инструменти
4951
Банки
49510
Инструменти на пазарот на пари
49511
Останати должнички инструменти
49512
Сопственички инструменти
4952
Штедилници
49520
Инструменти на пазарот на пари
49521
Останати должнички инструменти
49522
Сопственички инструменти
4953
Осигурителни друштва
49530
Инструменти на пазарот на пари
49531
Останати должнички инструменти
49532
Сопственички инструменти
4954
Пензиски фондови
49540
Инструменти на пазарот на пари
49541
Останати должнички инструменти
49542
Сопственички инструменти
4955
Други финансиски друштва
49550
Инструменти на пазарот на пари
49551
Останати должнички инструменти
49552
Сопственички инструменти
498
Хартии од вредност и други финансиски инструменти издадени од нерезидентите
4980
Нефинансиски друштва
49800
Инструменти на пазарот на пари
49801
Останати должнички инструменти
49802
Сопственички инструменти
4981
Држава
49810
Инструменти на пазарот на пари
49811
Останати должнички инструменти
4985
Финансиски друштва
49850
Инструменти на пазарот на пари
49851
Останати должнички инструменти
49852
Сопственички инструменти
499
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула
4990
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од нефинансиските друштва
49900
Приватни нефинансиски друштва
49901
Јавни нефинансиски друштва
4991
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од државатата
49910
Централна влада
49911
Локална самоуправа
49912
Фондови за социјално осигурување
4992
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
4995
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од финансиските друштва
49950
Централна банка
49951
Банки
49952
Штедилници
49953
Осигурителни друштва
49954
Пензиски фондови
49955
Други финансиски друштва
4997
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од домаќинствата
49970
Самостојни вршители на дејност со личен труд
49971
Физички лица
4998
Кредити и побарувања во денари со валутна клаузула од нерезидентите
49980
Нефинансиски друштва
49981
Држава
49982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
49985
Финансиски друштва
49987
Домаќинства
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
50
Кредити во денари
500
Нефинансиски друштва
5000
Приватни нефинансиски друштва
50000
До еден месец
50001
Од еден до три месеци
50002
Од три месеци до една година
50003
Од една до две години
50004
Од две до пет години
50005
Над пет години
50006
Достасани - до 30 дена
50007
Достасани - над 30 дена
50008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50009
Акумулирана амортизација
5001
Јавни нефинансиски друштва
50010
До еден месец
50011
Од еден до три месеци
50012
Од три месеци до една година
50013
Од една до две години
50014
Од две до пет години
50015
Над пет години
50016
Достасани - до 30 дена
50017
Достасани - над 30 дена
50018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50019
Акумулирана амортизација
5008
Негативни салда по тековни сметки
50080
Износ на негативните салда по тековни сметки
50086
Достасани - до 30 дена
50087
Достасани - над 30 дена
50088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5009
Сомнителни и спорни побарувања
50090
Сомнителни и спорни побарувања
50099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
501
Држава
5010
Централна влада
50100
До еден месец
50101
Од еден до три месеци
50102
Од три месеци до една година
50103
Од една до две години
50104
Од две до пет години
50105
Над пет години
50106
Достасани - до 30 дена
50107
Достасани - над 30 дена
50108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50109
Акумулирана амортизација
5011
Локална самоуправа
50110
До еден месец
50111
Од еден до три месеци
50112
Од три месеци до една година
50113
Од една до две години
50114
Од две до пет години
50115
Над пет години
50116
Достасани - до 30 дена
50117
Достасани - над 30 дена
50118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50119
Акумулирана амортизација
5012
Фондови за социјално осигурување
50120
До еден месец
50121
Од еден до три месеци
50122
Од три месеци до една година
50123
Од една до две години
50124
Од две до пет години
50125
Над пет години
50126
Достасани - до 30 дена
50127
Достасани - над 30 дена
50128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50129
Акумулирана амортизација
5018
Негативнии салда по тековни сметки
50180
Износ на негативните салда по тековни сметки
50186
Достасани - до 30 дена
50187
Достасани - над 30 дена
50188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5019
Сомнителни и спорни побарувања
50190
Сомнителни и спорни побарувања
50199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
502
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5020
До еден месец
5021
Од еден до три месеци
5022
Од три месеци до една година
5023
Од една до две години
5024
Од две до пет години
5025
Над пет години
5026
Достасани
5027
Негативни салда по тековни сметки
50270
Износ на негативните салда по тековни сметки
50276
Достасани
50278
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5028
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5029
Акумулирана амортизација
503
Сомнителни и спорни побарувања од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
5030
Сомнителни и спорни побарувања
5039
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
505
Финансиски друштва
5050
Централна банка
50507
Репо
50508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50509
Акумулирана амортизација
5051
Банки
50510
Преку ноќ
50511
До еден месец
50512
Од еден до три месеци
50513
Од три месеци до една година
50514
Од една до две години
50515
Над две години
50516
Достасани
50517
Репо
50518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
505180
на краткорочни кредити (до една година)
505181
на долгорочни кредити (над една година)
50519
Акумулирана амортизација
5052
Штедилници
50520
Преку ноќ
50521
До еден месец
50522
Од еден до три месеци
50523
Од три месеци до една година
50524
Од една до две години
50525
Над две години
50526
Достасани
50527
Репо
50528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50529
Акумулирана амортизација
5053
Осигурителни друштва
50530
Преку ноќ
50531
До еден месец
50532
Од еден до три месеци
50533
Од три месеци до една година
50534
Од една до две години
50535
Над две години
50536
Достасани
50537
Репо
50538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50539
Акумулирана амортизација
5054
Пензиски фондови
50540
Преку ноќ
50541
До еден месец
50542
Од еден до три месеци
50543
Од три месеци до една година
50544
Од една до две години
50545
Над две години
50546
Достасани
50547
Репо
50548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50549
Акумулирана амортизација
5055
Други финансиски друштва
50550
Преку ноќ
50551
До еден месец
50552
Од еден до три месеци
50553
Од три месеци до една година
50554
Од една до две години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
50555
Над две години
50556
Достасани
50557
Репо
50558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50559
Акумулирана амортизација
5058
Негативни салда по тековни сметки
50580
Износ на негативните салда по тековни сметки
50586
Достасани - до 30 дена
50587
Достасани - над 30 дена
50588
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5059
Сомнителни и спорни побарувања
50590
Сомнителни и спорни побарувања
50599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
507
Домаќинства
5070
Самостојни вршители на дејност со личен труд
50700
Кредити
507000
До еден месец
507001
Од еден до три месеци
507002
Од три месеци до една година
507003
Од една до две години
507004
Од две до пет години
507005
Над пет години
507006
Достасани - до 30 дена
507007
Достасани - над 30 дена
507008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507009
Акумулирана амортизација
50705
Негативни салда по тековни сметки
507050
Салдо на пречекорувањето
507056
Достасани - до 30 дена
507057
Достасани - над 30 дена
507058
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50709
Сомнителни и спорни побарувања
507090
Сомнителни и спорни побарувања
507099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5071
Физички лица
50710
Потрошувачки кредити
507100
До еден месец
507101
Од еден до три месеци
507102
Од три месеци до една година
507103
Од една до две години
507104
Од две до пет години
507105
Над пет години
507106
Достасани - до 30 дена
507107
Достасани - над 30 дена
507108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507109
Акумулирана амортизација
50711
Станбени кредити
507110
До еден месец
507111
Од еден до три месеци
507112
Од три месеци до една година
507113
Од една до две години
507114
Од две до пет години
507115
Над пет години
507116
Достасани - до 30 дена
507117
Достасани - над 30 дена
507118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507119
Акумулирана амортизација
50713
Автомобилски кредити
507130
До еден месец
507131
Од еден до три месеци
507132
Од три месеци до една година
507133
Од една до две години
507134
Од две до пет години
507135
Над пет години
507136
Достасани - до 30 дена
507137
Достасани - над 30 дена
507138
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507139
Акумулирана амортизација
50714
Кредитни картички
507140
До еден месец
507141
Од еден до три месеци
507142
Од три месеци до една година
507143
Од една до две години
507144
Од две до пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
507145
Над пет години
507146
Достасани - до 30 дена
507147
Достасани - над 30 дена
507148
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507149
Акумулирана амортизација
50715
Негативни салда по тековни сметки
507150
Салдо на пречекорувањето
507156
Достасани - до 30 дена
507157
Достасани - над 30 дена
507158
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50716
Други кредити
507160
До еден месец
507161
Од еден до три месеци
507162
Од три месеци до една година
507163
Од една до две години
507164
Од две до пет години
507165
Над пет години
507166
Достасани - до 30 дена
507167
Достасани - над 30 дена
507168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
507169
Акумулирана амортизација
50719
Сомнителни и спорни побарувања
507190
Сомнителни и спорни побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
507191
Сомнителни и спорни побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни салда на тековни сметки)
507198
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
507199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни
салда на тековни сметки)
508
Нерезиденти
5080
Нефинансиски друштва
50800
До еден месец
50801
Од еден до три месеци
50802
Од три месеци до една година
50803
Од една до две години
50804
Од две до пет години
50805
Над пет години
50806
Достасани - до 30 дена
50807
Достасани - над 30 дена
50808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50809
Акумулирана амортизација
5081
Држава
50810
До еден месец
50811
Од еден до три месеци
50812
Од три месеци до една година
50813
Од една до две години
50814
Од две до пет години
50815
Над пет години
50816
Достасани - до 30 дена
50817
Достасани - над 30 дена
50818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50819
Акумулирана амортизација
5082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
50820
До еден месец
50821
Од еден до три месеци
50822
Од три месеци до една година
50823
Од една до две години
50824
Од две до пет години
50825
Над пет години
50826
Достасани - до 30 дена
50827
Достасани - над 30 дена
50828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50829
Акумулирана амортизација
5085
Финансиски друштва
50850
Преку ноќ
50851
До еден месец
50852
Од еден до три месеци
50853
Од три месеци до една година
50854
Од една до две години
50855
Над две години
50856
Достасани
50857
Репо
50858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50859
Акумулирана амортизација
5087
Домаќинства
50870
До еден месец
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
50871
Од еден до три месеци
50872
Од три месеци до една година
50873
Од една до две години
50874
Од две до пет години
50875
Над пет години
50876
Достасани - до 30 дена
50877
Достасани - над 30 дена
50878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
50879
Акумулирана амортизација
5088
Кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
50880
Искористен износ
508801
банки
508802
останати финансиски друштва
508803
останати сектори
50886
Достасани - до 30 дена
508861
банки
508862
останати финансиски друштва
508863
останати сектори
50887
Достасани - над 30 дена
508871
банки
508872
останати финансиски друштва
508873
останати сектори
50888
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
508881
банки
508882
останати финансиски друштва
508883
останати сектори
5089
Сомнителни и спорни побарувања
50890
Сомнителни и спорни побарувања
508901
банки
508902
останати финансиски друштва
508903
останати сектори
50899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
508991
банки
508992
останати финансиски друштва
508993
останати сектори
509
Пласмани во денари во субординирани депозити и хибридни капитални инструменти
5090
Нефинансиски друштва
50900
Приватни нефинансиски друштва
50901
Јавни нефинансиски друштва
5092
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5095
Финансиски друштва
50951
Банки
50952
Штедилници
50953
Осигурителни друштва
50954
Пензиски фондови
50955
Други финансиски друштва
5098
Нерезиденти
50980
Нефинансиски друштва
50981
Држава
50982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
50985
Финансиски друштва
50987
Домаќинства
5099
Сомнителни и спорни побарувања
50990
Сомнителни и спорни побарувања
50999
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
51
Кредити во странска валута
510
Нефинансиски друштва
5100
Приватни нефинансиски друштва
51000
До еден месец
51001
Од еден до три месеци
51002
Од три месеци до една година
51003
Од една до две години
51004
Од две до пет години
51005
Над пет години
51006
Достасани - до 30 дена
51007
Достасани - над 30 дена
51008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51009
Акумулирана амортизација
5101
Јавни нефинансиски друштва
51010
До еден месец
51011
Од еден до три месеци
51012
Од три месеци до една година
51013
Од една до две години
51014
Од две до пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
51015
Над пет години
51016
Достасани - до 30 дена
51017
Достасани - над 30 дена
51018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51019
Акумулирана амортизација
5108
Негативни салда по тековни сметки
51080
Износ на негативните салда по тековни сметки
51086
Достасани - до 30 дена
51087
Достасани - над 30 дена
51088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5109
Сомнителни и спорни побарувања
51090
Сомнителни и спорни побарувања
51099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
511
Држава
5110
Централна влада
51100
До еден месец
51101
Од еден до три месеци
51102
Од три месеци до една година
51103
Од една до две години
51104
Од две до пет години
51105
Над пет години
51106
Достасани - до 30 дена
51107
Достасани - над 30 дена
51108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51109
Акумулирана амортизација
5111
Локална самоуправа
51110
До еден месец
51111
Од еден до три месеци
51112
Од три месеци до една година
51113
Од една до две години
51114
Од две до пет години
51115
Над пет години
51116
Достасани - до 30 дена
51117
Достасани - над 30 дена
51118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51119
Акумулирана амортизација
5112
Фондови за социјално осигурување
51120
До еден месец
51121
Од еден до три месеци
51122
Од три месеци до една година
51123
Од една до две години
51124
Од две до пет години
51125
Над пет години
51126
Достасани - до 30 дена
51127
Достасани - над 30 дена
51128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51129
Акумулирана амортизација
5118
Негативни салда по тековни сметки
51180
Износ на негативните салда по тековни сметки
51186
Достасани - до 30 дена
51187
Достасани - над 30 дена
51188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5119
Сомнителни и спорни побарувања
51190
Сомнителни и спорни побарувања
51199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
512
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5120
До еден месец
5121
Од еден до три месеци
5122
Од три месеци до една година
5123
Од една до две години
5124
Од две до пет години
5125
Над пет години
5126
Достасани
5127
Негативни салда по тековни сметки
51270
Износ на негативните салда по тековни сметки
51276
Достасани
51278
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5129
Акумулирана амортизација
513
Сомнителни и спорни побарувања од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
5130
Сомнителни и спорни побарувања
5139
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
515
Финансиски друштва
5150
Централна банка
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
51507
Репо
51508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51509
Акумулирана амортизација
5151
Банки
51510
Преку ноќ
51511
До еден месец
51512
Од еден до три месеци
51513
Од три месеци до една година
51514
Од една до две години
51515
Над две години
51516
Достасани
51517
Репо
51518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
515180
на краткорочни кредити (до една година)
515181
на долгорочни кредити (над една година)
51519
Акумулирана амортизација
5153
Осигурителни друштва
51530
Преку ноќ
51531
До еден месец
51532
Од еден до три месеци
51533
Од три месеци до една година
51534
Од една до две години
51535
Над две години
51536
Достасани
51537
Репо
51538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51539
Акумулирана амортизација
5154
Пензиски фондови
51540
Преку ноќ
51541
До еден месец
51542
Од еден до три месеци
51543
Од три месеци до една година
51544
Од една до две години
51545
Над две години
51546
Достасани
51547
Репо
51548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51549
Акумулирана амортизација
5155
Други финансиски друштва
51550
Преку ноќ
51551
До еден месец
51552
Од еден до три месеци
51553
Од три месеци до една година
51554
Од една до две години
51555
Над две години
51556
Достасани
51557
Репо
51558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51559
Акумулирана амортизација
5158
Негативни салда по тековни сметки
51580
Износ на негативните салда по тековни сметки
51586
Достасани - до 30 дена
51587
Достасани - над 30 дена
51588
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5159
Сомнителни и спорни побарувања
51590
Сомнителни и спорни побарувања
51599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
517
Домаќинства
5170
Самостојни вршители на дејност со личен труд
51700
Кредити
517000
До еден месец
517001
Од еден до три месеци
517002
Од три месеци до една година
517003
Од една до две години
517004
Од две до пет години
517005
Над пет години
517006
Достасани - до 30 дена
517007
Достасани - над 30 дена
517008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517009
Акумулирана амортизација
51705
Негативни салда по тековни сметки
517050
Износ на негативните салда по тековни сметки
517056
Достасани - до 30 дена
517057
Достасани - над 30 дена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
517058
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51709
Сомнителни и спорни побарувања
517090
Сомнителни и спорни побарувања
517099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5171
Физички лица
51710
Потрошувачки кредити
517100
До еден месец
517101
Од еден до три месеци
517102
Од три месеци до една година
517103
Од една до две години
517104
Од две до пет години
517105
Над пет години
517106
Достасани - до 30 дена
517107
Достасани - над 30 дена
517108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517109
Акумулирана амортизација
51711
Станбени кредити
517110
До еден месец
517111
Од еден до три месеци
517112
Од три месеци до една година
517113
Од една до две години
517114
Од две до пет години
517115
Над пет години
517116
Достасани - до 30 дена
517117
Достасани - над 30 дена
517118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517119
Акумулирана амортизација
51713
Автомобилски кредити
517130
До еден месец
517131
Од еден до три месеци
517132
Од три месеци до една година
517133
Од една до две години
517134
Од две до пет години
517135
Над пет години
517136
Достасани - до 30 дена
517137
Достасани - над 30 дена
517138
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517139
Акумулирана амортизација
51714
Кредитни картички
517140
До еден месец
517141
Од еден до три месеци
517142
Од три месеци до една година
517143
Од една до две години
517144
Од две до пет години
517145
Над пет години
517146
Достасани - до 30 дена
517147
Достасани - над 30 дена
517148
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517149
Акумулирана амортизација
51715
Негативни салда по тековни сметки
517150
Износ на негативните салда по тековни сметки
517156
Достасани - до 30 дена
517157
Достасани - над 30 дена
517158
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51716
Други кредити
517160
До еден месец
517161
Од еден до три месеци
517162
Од три месеци до една година
517163
Од една до две години
517164
Од две до пет години
517165
Над пет години
517166
Достасани - до 30 дена
517167
Достасани - над 30 дена
517168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
517169
Акумулирана амортизација
51719
Сомнителни и спорни побарувања
517190
Сомнителни и спорни побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
517191
Сомнителни и спорни побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни салда на тековни сметки)
517198
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
517199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни
салда на тековни сметки)
518
Нерезиденти
5180
Нефинансиски друштва
51800
До еден месец
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
51801
Од еден до три месеци
51802
Од три месеци до една година
51803
Од една до две години
51804
Од две до пет години
51805
Над пет години
51806
Достасани - до 30 дена
51807
Достасани - над 30 дена
51808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51809
Акумулирана амортизација
5181
Држава
51810
До еден месец
51811
Од еден до три месеци
51812
Од три месеци до една година
51813
Од една до две години
51814
Од две до пет години
51815
Над пет години
51816
Достасани - до 30 дена
51817
Достасани - над 30 дена
51818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51819
Акумулирана амортизација
5182
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
51820
До еден месец
51821
Од еден до три месеци
51822
Од три месеци до една година
51823
Од една до две години
51824
Од две до пет години
51825
Над пет години
51826
Достасани - до 30 дена
51827
Достасани - над 30 дена
51828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51829
Акумулирана амортизација
5185
Финансиски друштва
51850
Преку ноќ
51851
До еден месец
51852
Од еден до три месеци
51853
Од три месеци до една година
51854
Од една до две години
51855
Над две години
51856
Достасани
51857
Репо
51858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51859
Акумулирана амортизација
5187
Домаќинства
51870
До еден месец
51871
Од еден до три месеци
51872
Од три месеци до една година
51873
Од една до две години
51874
Од две до пет години
51875
Над пет години
51876
Достасани - до 30 дена
51877
Достасани - над 30 дена
51878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
51879
Акумулирана амортизација
5188
Кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
51880
Искористен износ
518801
банки
518802
останати финансиски друштва
518803
останати сектори
51886
Достасани - до 30 дена
518861
банки
518862
останати финансиски друштва
518863
останати сектори
51887
Достасани - над 30 дена
518871
банки
518872
останати финансиски друштва
518873
останати сектори
51888
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
518881
банки
518882
останати финансиски друштва
518883
останати сектори
5189
Сомнителни и спорни побарувања
51890
Сомнителни и спорни побарувања
518901
банки
518902
останати финансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
518903
останати сектори
51899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
518991
банки
518992
останати финансиски друштва
518993
останати сектори
519
Пласмани во странска валута во субординирани депозити и хибридни капитални инструменти
5190
Нефинансиски друштва
51900
Приватни нефинансиски друштва
51901
Јавни нефинансиски друштва
5192
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5195
Финансиски друштва
51951
Банки
51953
Осигурителни друштва
51954
Пензиски фондови
51955
Други финансиски друштва
5198
Нерезиденти
51980
Нефинансиски друштва
51982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
51985
Финансиски друштва
5199
Сомнителни и спорни побарувања
51990
Сомнителни и спорни побарувања
51999
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
52
Кредити во денари со валутна клаузула
520
Нефинансиски друштва
5200
Приватни нефинансиски друштва
52000
До еден месец
52001
Од еден до три месеци
52002
Од три месеци до една година
52003
Од една до две години
52004
Од две до пет години
52005
Над пет години
52006
Достасани - до 30 дена
52007
Достасани - над 30 дена
52008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52009
Акумулирана амортизација
5201
Јавни нефинансиски друштва
52010
До еден месец
52011
Од еден до три месеци
52012
Од три месеци до една година
52013
Од една до две години
52014
Од две до пет години
52015
Над пет години
52016
Достасани - до 30 дена
52017
Достасани - над 30 дена
52018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52019
Акумулирана амортизација
5208
Негативни салда по тековни сметки
52080
Износ на негативните салда по тековни сметки
52086
Достасани - до 30 дена
52087
Достасани - над 30 дена
52088
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5209
Сомнителни и спорни побарувања
52090
Сомнителни и спорни побарувања
52099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
521
Држава
5210
Централна влада
52100
До еден месец
52101
Од еден до три месеци
52102
Од три месеци до една година
52103
Од една до две години
52104
Од две до пет години
52105
Над пет години
52106
Достасани - до 30 дена
52107
Достасани - над 30 дена
52108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52109
Акумулирана амортизација
5211
Локална самоуправа
52110
До еден месец
52111
Од еден до три месеци
52112
Од три месеци до една година
52113
Од една до две години
52114
Од две до пет години
52115
Над пет години
52116
Достасани - до 30 дена
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
52117
Достасани - над 30 дена
52118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52119
Акумулирана амортизација
5212
Фондови за социјално осигурување
52120
До еден месец
52121
Од еден до три месеци
52122
Од три месеци до една година
52123
Од една до две години
52124
Од две до пет години
52125
Над пет години
52126
Достасани - до 30 дена
52127
Достасани - над 30 дена
52128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52129
Акумулирана амортизација
5218
Негативни салда по тековни сметки
52180
Износ на негативните салда по тековни сметки
52186
Достасани - до 30 дена
52187
Достасани - над 30 дена
52188
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5219
Сомнителни и спорни побарувања
52190
Сомнителни и спорни побарувања
52199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
522
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5220
До еден месец
5221
Од еден до три месеци
5222
Од три месеци до една година
5223
Од една до две години
5224
Од две до пет години
5225
Над пет години
5226
Достасани
5227
Негативни салда по тековни сметки
52270
Износ на негативните салда по тековни сметки
52276
Достасани
52278
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5228
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5229
Акумулирана амортизација
523
Сомнителни и спорни побарувања од непрофитните институции кои им служат на домаќинствата
5230
Сомнителни и спорни побарувања
5239
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
525
Финансиски друштва
5250
Централна банка
52507
Репо
52508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52509
Акумулирана амортизација
5251
Банки
52510
Преку ноќ
52511
До еден месец
52512
Од еден до три месеци
52513
Од три месеци до една година
52514
Од една до две години
52515
Над две години
52516
Достасани
52517
Репо
52518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
525180
на краткорочни кредити (до една година)
525181
на долгорочни кредити (над една година)
52519
Акумулирана амортизација
5252
Штедилници
52520
Преку ноќ
52521
До еден месец
52522
Од еден до три месеци
52523
Од три месеци до една година
52524
Од една до две години
52525
Над две години
52526
Достасани
52527
Репо
52528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52529
Акумулирана амортизација
5253
Осигурителни друштва
52530
Преку ноќ
52531
До еден месец
52532
Од еден до три месеци
52533
Од три месеци до една година
52534
Од една до две години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
52535
Над две години
52536
Достасани
52537
Репо
52538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52539
Акумулирана амортизација
5254
Пензиски фондови
52540
Преку ноќ
52541
До еден месец
52542
Од еден до три месеци
52543
Од три месеци до една година
52544
Од една до две години
52545
Над две години
52546
Достасани
52547
Репо
52548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52549
Акумулирана амортизација
5255
Други финансиски друштва
52550
Преку ноќ
52551
До еден месец
52552
Од еден до три месеци
52553
Од три месеци до една година
52554
Од една до две години
52555
Над две години
52556
Достасани
52557
Репо
52558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52559
Акумулирана амортизација
5258
Негативни салда по тековни сметки
52580
Износ на негативните салда по тековни сметки
52586
Достасани - до 30 дена
52587
Достасани - над 30 дена
52588
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5259
Сомнителни и спорни побарувања
52590
Сомнителни и спорни побарувања
52599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
527
Домаќинства
5270
Самостојни вршители на дејност со личен труд
52700
Кредити
527000
До еден месец
527001
Од еден до три месеци
527002
Од три месеци до една година
527003
Од една до две години
527004
Од две до пет години
527005
Над пет години
527006
Достасани - до 30 дена
527007
Достасани - над 30 дена
527008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527009
Акумулирана амортизација
52705
Негативни салда по тековни сметки
527050
Износ на негативните салда по тековни сметки
527056
Достасани - до 30 дена
527057
Достасани - над 30 дена
527058
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52709
Сомнителни и спорни побарувања
527090
Сомнителни и спорни побарувања
527099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5271
Физички лица
52710
Потрошувачки кредити
527100
До еден месец
527101
Од еден до три месеци
527102
Од три месеци до една година
527103
Од една до две години
527104
Од две до пет години
527105
Над пет години
527106
Достасани - до 30 дена
527107
Достасани - над 30 дена
527108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527109
Акумулирана амортизација
52711
Станбени кредити
527110
До еден месец
527111
Од еден до три месеци
527112
Од три месеци до една година
527113
Од една до две години
527114
Од две до пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
527115
Над пет години
527116
Достасани - до 30 дена
527117
Достасани - над 30 дена
527118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527119
Акумулирана амортизација
52713
Автомобилски кредити
527130
До еден месец
527131
Од еден до три месеци
527132
Од три месеци до една година
527133
Од една до две години
527134
Од две до пет години
527135
Над пет години
527136
Достасани - до 30 дена
527137
Достасани - над 30 дена
527138
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527139
Акумулирана амортизација
52714
Кредитни картички
527140
До еден месец
527141
Од еден до три месеци
527142
Од три месеци до една година
527143
Од една до две години
527144
Од две до пет години
527145
Над пет години
527146
Достасани - до 30 дена
527147
Достасани - над 30 дена
527148
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527149
Акумулирана амортизација
52715
Негативни салда по тековни сметки
527150
Износ на негативните салда по тековни сметки
527156
Достасани - до 30 дена
527157
Достасани - над 30 дена
527158
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52716
Други кредити
527160
До еден месец
527161
Од еден до три месеци
527162
Од три месеци до една година
527163
Од една до две години
527164
Од две до пет години
527165
Над пет години
527166
Достасани - до 30 дена
527167
Достасани - над 30 дена
527168
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
527169
Акумулирана амортизација
52719
Сомнителни и спорни побарувања
527190
Сомнителни и спорни побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
527191
Сомнителни и спорни побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни салда на тековни сметки)
527198
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања по останати кредити (освен кредитни картички и негативни
527199
салда на тековни сметки)
528
Нерезиденти
5280
Нефинансиски друштва
52800
До еден месец
52801
Од еден до три месеци
52802
Од три месеци до една година
52803
Од една до две години
52804
Од две до пет години
52805
Над пет години
52806
Достасани - до 30 дена
52807
Достасани - над 30 дена
52808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52809
Акумулирана амортизација
5281
Држава
52810
До еден месец
52811
Од еден до три месеци
52812
Од три месеци до една година
52813
Од една до две години
52814
Од две до пет години
52815
Над пет години
52816
Достасани - до 30 дена
52817
Достасани - над 30 дена
52818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52819
Акумулирана амортизација
5282
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
52820
До еден месец
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
52821
Од еден до три месеци
52822
Од три месеци до една година
52823
Од една до две години
52824
Од две до пет години
52825
Над пет години
52826
Достасани - до 30 дена
52827
Достасани - над 30 дена
52828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52829
Акумулирана амортизација
5285
Финансиски друштва
52850
Преку ноќ
52851
До еден месец
52852
Од еден до три месеци
52853
Од три месеци до една година
52854
Од една до две години
52855
Над две години
52856
Достасани
52857
Репо
52858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52859
Акумулирана амортизација
5287
Домаќинства
52870
До еден месец
52871
Од еден до три месеци
52872
Од три месеци до една година
52873
Од една до две години
52874
Од две до пет години
52875
Над пет години
52876
Достасани - до 30 дена
52877
Достасани - над 30 дена
52878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
52879
Акумулирана амортизација
5288
Кредитни картички и негативни салда на тековни сметки
52880
Искористен износ
528801
банки
528802
останати финансиски друштва
528803
останати сектори
52886
Достасани - до 30 дена
528861
банки
528862
останати финансиски друштва
528863
останати сектори
52887
Достасани - над 30 дена
528871
банки
528872
останати финансиски друштва
528873
останати сектори
52888
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
528881
банки
528882
останати финансиски друштва
528883
останати сектори
5289
Сомнителни и спорни побарувања
52890
Сомнителни и спорни побарувања
528901
банки
528902
останати финансиски друштва
528903
останати сектори
52899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
528991
банки
528992
останати финансиски друштва
528993
останати сектори
529
Пласмани во денари со валутна клаузула во субординирани депозити и
хибридни капитални инструменти
5290
Нефинансиски друштва
52900
Приватни нефинансиски друштва
52901
Јавни нефинансиски друштва
5292
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5295
Финансиски друштва
52951
Банки
52952
Штедилници
52953
Осигурителни друштва
52954
Пензиски фондови
52955
Други финансиски друштва
5298
Нерезиденти
52980
Нефинансиски друштва
52982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
52985
Финансиски друштва
5299
Сомнителни и спорни побарувања
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5:
Сметка
52990
52999
53
535
5350
53500
53501
53502
53503
53504
53505
53506
53507
53508
53509
5352
53520
53521
53522
53523
53524
53525
53526
53528
53529
5359
53590
53599
538
5385
53850
53851
53852
53853
53854
53855
53856
53858
53859
5389
53890
53899
54
545
5450
54500
54501
54502
54503
54504
54505
54506
54508
54509
548
5485
54850
54851
54852
54853
54854
54855
54856
54858
54859
549
5490
5499
55
555
5550
55500
55501
55502
55503
Кредити и пласмани
Сомнителни и спорни побарувања
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
Депозити во денари
Финансиски друштва
Централна банка
Депозити преку ноќ
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
Акумулирана амортизација
Штедилници
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
Акумулирана амортизација
Сомнителни и спорни побарувања
Сомнителни и спорни побарувања
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
Нерезиденти
Финансиски друштва
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
Акумулирана амортизација
Сомнителни и спорни побарувања
Сомнителни и спорни побарувања
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
Депозити во странска валута
Финансиски друштва
Централна банка
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
Акумулирана амортизација
Нерезиденти
Финансиски друштва (освен банки)
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
Акумулирана амортизација
Сомнителни и спорни побарувања
Сомнителни и спорни побарувања
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
Депозити во денари со валутна клаузула
Финансиски друштва
Централна банка
Депозити по видување
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
55504
Од една до две години
55505
Над две години
55506
Достасани
55508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
55509
Акумулирана амортизација
5552
Штедилници
55520
Депозити по видување
55521
До еден месец
55522
Од еден до три месеци
55523
Од три месеци до една година
55524
Од една до две години
55525
Над две години
55526
Достасани
55528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
55529
Акумулирана амортизација
5559
Сомнителни и спорни побарувања
55590
Сомнителни и спорни побарувања
55599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
558
Нерезиденти
5585
Финансиски друштва
55850
Депозити по видување
55851
До еден месец
55852
Од еден до три месеци
55853
Од три месеци до една година
55854
Од една до две години
55855
Над две години
55856
Достасани
55858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
55859
Акумулирана амортизација
5589
Сомнителни и спорни побарувања
55890
Сомнителни и спорни побарувања
55899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
56
Побарувања за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и гаранции
560
Акредитиви и гаранции во денари платени во име на клиентите
5600
Нефинансиски друштва
5601
Држава
5602
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5605
Финансиски друштва
56051
банки
56052
останати финансиски друштва
5607
Домаќинства
5608
Нерезиденти
56081
банки
56082
останати финансиски друштва
56083
останати сектори
5609
Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во денари платени во име на клиентите
561
Акредитиви и гаранции во странска валута платени во име на клиентите
5610
Нефинансиски друштва
5611
Држава
5612
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5615
Финансиски друштва
56151
банки
56152
останати финансиски друштва
5617
Домаќинства
5618
Нерезиденти
56181
банки
56182
останати финансиски друштва
56183
останати сектори
5619
Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во странска валута платени во име на клиентите
562
Акредитиви и гаранции во денари со валутна клаузула платени во име на клиентите
5620
Нефинансиски друштва
5621
Држава
5622
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5625
Финансиски друштва
56251
банки
56252
останати финансиски друштва
5627
Домаќинства
5628
Нерезиденти
56281
банки
56282
останати финансиски друштва
56283
останати сектори
5629
Исправка на вредноста на побарувањата по акредитиви и гаранции во денари со валутна клаузула платени во име на клиентите
569
Сомнителни и спорни побарувања за плаќања извршени по дадени авали на хартии од вредност и гаранции
5690
Сомнителни и спорни побарувања во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
56900
нефинансиски друштва - резиденти
56901
домашни банки
56902
останати финансиски друштва - резиденти
56903
домаќинства - резиденти
56904
останати сектори - резиденти
56905
странски банки
56906
останати финансиски друштва - нерезиденти
56907
останати сектори - нерезиденти
5691
Сомнителни и спорни побарувања во странска валута
56910
нефинансиски друштва - резиденти
56911
домашни банки
56912
останати финансиски друштва - резиденти
56913
домаќинства - резиденти
56914
останати сектори - резиденти
56915
странски банки
56916
останати финансиски друштва - нерезиденти
56917
останати сектори - нерезиденти
5692
Сомнителни и спорни побарувања во денари со валутна клаузула
56920
нефинансиски друштва - резиденти
56921
домашни банки
56922
останати финансиски друштва - резиденти
56923
домаќинства - резиденти
56924
останати сектори - резиденти
56925
странски банки
56926
останати финансиски друштва - нерезиденти
56927
останати сектори - нерезиденти
5697
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања во денари
56970
нефинансиски друштва - резиденти
56971
домашни банки
56972
останати финансиски друштва - резиденти
56973
домаќинства - резиденти
56974
останати сектори - резиденти
56975
странски банки
56976
останати финансиски друштва - нерезиденти
56977
останати сектори - нерезиденти
5698
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања во странска валута
56980
нефинансиски друштва - резиденти
56981
домашни банки
56982
останати финансиски друштва - резиденти
56983
домаќинства - резиденти
56984
останати сектори - резиденти
56985
странски банки
56986
останати финансиски друштва - нерезиденти
56987
останати сектори - нерезиденти
5699
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања во денари со валутна клаузула
56990
нефинансиски друштва - резиденти
56991
домашни банки
56992
останати финансиски друштва - резиденти
56993
домаќинства - резиденти
56994
останати сектори - резиденти
56995
странски банки
56996
останати финансиски друштва - нерезиденти
56997
останати сектори - нерезиденти
57
Побарувања по откупени побарувања (факторинг и форфетирање)
570
Нефинансиски друштва
5700
Приватни нефинансиски друштва
57001
До еден месец
570010
во денари
570011
во странска валута
570012
во денари со валутна клаузула
57002
Од еден до три месеци
570020
во денари
570021
во странска валута
570022
во денари со валутна клаузула
57003
Од три месеци до една година
570030
во денари
570031
во странска валута
570032
во денари со валутна клаузула
57004
Од една до две години
570040
во денари
570041
во странска валута
570042
во денари со валутна клаузула
57005
Над две години
570050
во денари
570051
во странска валута
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
570052
во денари со валутна клаузула
57006
Достасани
570060
во денари
570061
во странска валута
570062
во денари со валутна клаузула
57008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
570080
во денари
570081
во странска валута
570082
во денари со валутна клаузула
57009
Акумулирана амортизација
570090
во денари
570091
во странска валута
570092
во денари со валутна клаузула
5701
Јавни нефинансиски друштва
57011
До еден месец
570110
во денари
570111
во странска валута
570112
во денари со валутна клаузула
57012
Од еден до три месеци
570120
во денари
570121
во странска валута
570122
во денари со валутна клаузула
57013
Од три месеци до една година
570130
во денари
570131
во странска валута
570132
во денари со валутна клаузула
57014
Од една до две години
570140
во денари
570141
во странска валута
570142
во денари со валутна клаузула
57015
Над две години
570150
во денари
570151
во странска валута
570152
во денари со валутна клаузула
57016
Достасани
570160
во денари
570161
во странска валута
570162
во денари со валутна клаузула
57018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
570180
во денари
570181
во странска валута
570182
во денари со валутна клаузула
57019
Акумулирана амортизација
570190
во денари
570191
во странска валута
570192
во денари со валутна клаузула
5709
Сомнителни и спорни побарувања
57090
Сомнителни и спорни побарувања
570900
во денари
570901
во странска валута
570902
во денари со валутна клаузула
57099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
570990
во денари
570991
во странска валута
570992
во денари со валутна клаузула
571
Држава
5710
Централна влада
57101
До еден месец
571010
во денари
571011
во странска валута
571012
во денари со валутна клаузула
57102
Од еден до три месеци
571020
во денари
571021
во странска валута
571022
во денари со валутна клаузула
57103
Од три месеци до една година
571030
во денари
571031
во странска валута
571032
во денари со валутна клаузула
57104
Од една до две години
571040
во денари
571041
во странска валута
571042
во денари со валутна клаузула
57105
Над две години
571050
во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
571051
во странска валута
571052
во денари со валутна клаузула
57106
Достасани
571060
во денари
571061
во странска валута
571062
во денари со валутна клаузула
57108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
571080
во денари
571081
во странска валута
571082
во денари со валутна клаузула
57109
Акумулирана амортизација
571090
во денари
571091
во странска валута
571092
во денари со валутна клаузула
5711
Локална самоуправа
57111
До еден месец
571110
во денари
571111
во странска валута
571112
во денари со валутна клаузула
57112
571120
571121
571122
57113
571130
571131
571132
57114
571140
571141
571142
57115
571150
571151
571152
57116
571160
571161
571162
57118
571180
571181
571182
57119
571190
571191
571192
5712
57121
571210
571211
571212
57122
571220
571221
571222
57123
571230
571231
571232
57124
571240
571241
571242
57125
571250
571251
571252
57126
571260
571261
571262
57128
571280
Од еден до три месеци
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Од три месеци до една година
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Од една до две години
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Над две години
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Достасани
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Акумулирана амортизација
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Фондови за социјално осигурување
До еден месец
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Од еден до три месеци
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Од три месеци до една година
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Од една до две години
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Над две години
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Достасани
во денари
во странска валута
во денари со валутна клаузула
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
571281
во странска валута
571282
во денари со валутна клаузула
57129
Акумулирана амортизација
571290
во денари
571291
во странска валута
571292
во денари со валутна клаузула
5719
Сомнителни и спорни побарувања
57190
Сомнителни и спорни побарувања
571900
во денари
571901
во странска валута
571902
во денари со валутна клаузула
57199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
571990
во денари
571991
во странска валута
571992
во денари со валутна клаузула
575
Финансиски друштва
5751
Банки
57511
До еден месец
575110
во денари
575111
во странска валута
575112
во денари со валутна клаузула
57512
Од еден до три месеци
575120
во денари
575121
во странска валута
575122
во денари со валутна клаузула
57513
Од три месеци до една година
575130
во денари
575131
во странска валута
575132
во денари со валутна клаузула
57514
Од една до две години
575140
во денари
575141
во странска валута
575142
во денари со валутна клаузула
57515
Над две години
575150
во денари
575151
во странска валута
575152
во денари со валутна клаузула
57516
Достасани
575160
во денари
575161
во странска валута
575162
во денари со валутна клаузула
57518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
575180
на краткорочни побарувања, во денари
575181
на долгорочни побарувања, во денари
575182
на краткорочни побарувања, во странска валута
575183
на долгорочни побарувања, во странска валута
575184
на краткорочни побарувања, во денари со валутна клаузула
575185
на долгорочни побарувања, во денари со валутна клаузула
57519
Акумулирана амортизација
575190
во денари
575191
во странска валута
575192
во денари со валутна клаузула
5752
Штедилници
57521
До еден месец
575210
во денари
575212
во денари со валутна клаузула
57522
Од еден до три месеци
575220
во денари
575222
во денари со валутна клаузула
57523
Од три месеци до една година
575230
во денари
575232
во денари со валутна клаузула
57524
Од една до две години
575240
во денари
575242
во денари со валутна клаузула
57525
Над две години
575250
во денари
575252
во денари со валутна клаузула
57526
Достасани
575260
во денари
575262
во денари со валутна клаузула
57528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
575280
во денари
575282
во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
57529
Акумулирана амортизација
575290
во денари
575292
во денари со валутна клаузула
5753
Осигурителни друштва
57531
До еден месец
575310
во денари
575311
во странска валута
575312
во денари со валутна клаузула
57532
Од еден до три месеци
575320
во денари
575321
во странска валута
575322
во денари со валутна клаузула
57533
Од три месеци до една година
575330
во денари
575331
во странска валута
575332
во денари со валутна клаузула
57534
Од една до две години
575340
во денари
575341
во странска валута
575342
во денари со валутна клаузула
57535
Над две години
575350
во денари
575351
во странска валута
575352
во денари со валутна клаузула
57536
Достасани
575360
во денари
575361
во странска валута
575362
во денари со валутна клаузула
57538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
575380
во денари
575381
во странска валута
575382
во денари со валутна клаузула
57539
Акумулирана амортизација
575390
во денари
575391
во странска валута
575392
во денари со валутна клаузула
5754
Пензиски фондови
57541
До еден месец
575410
во денари
575411
во странска валута
575412
во денари со валутна клаузула
57542
Од еден до три месеци
575420
во денари
575421
во странска валута
575422
во денари со валутна клаузула
57543
Од три месеци до една година
575430
во денари
575431
во странска валута
575432
во денари со валутна клаузула
57544
Од една до две години
575440
во денари
575441
во странска валута
575442
во денари со валутна клаузула
57545
Над две години
575450
во денари
575451
во странска валута
575452
во денари со валутна клаузула
57546
Достасани
575460
во денари
575461
во странска валута
575462
во денари со валутна клаузула
57548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
575480
во денари
575481
во странска валута
575482
во денари со валутна клаузула
57549
Акумулирана амортизација
575490
во денари
575491
во странска валута
575492
во денари со валутна клаузула
5755
Други финансиски друштва
57551
До еден месец
575510
во денари
575511
во странска валута
575512
во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
57552
Од еден до три месеци
575520
во денари
575521
во странска валута
575522
во денари со валутна клаузула
57553
Од три месеци до една година
575530
во денари
575531
во странска валута
575532
во денари со валутна клаузула
57554
Од една до две години
575540
во денари
575541
во странска валута
575542
во денари со валутна клаузула
57555
Над две години
575550
во денари
575551
во странска валута
575552
во денари со валутна клаузула
57556
Достасани
575560
во денари
575561
во странска валута
575562
во денари со валутна клаузула
57558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
575580
во денари
575581
во странска валута
575582
во денари со валутна клаузула
57559
Акумулирана амортизација
575590
во денари
575591
во странска валута
575592
во денари со валутна клаузула
5759
Сомнителни и спорни побарувања
57590
Сомнителни и спорни побарувања
575901
банки
575902
останати финансиски друштва
57599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
575991
банки
575992
останати финансиски друштва
578
Нерезиденти
5780
Нефинансиски друштва
57801
До еден месец
578010
во денари
578011
во странска валута
578012
во денари со валутна клаузула
57802
Од еден до три месеци
578020
во денари
578021
во странска валута
578022
во денари со валутна клаузула
57803
Од три месеци до една година
578030
во денари
578031
во странска валута
578032
во денари со валутна клаузула
57804
Од една до две години
578040
во денари
578041
во странска валута
578042
во денари со валутна клаузула
57805
Над две години
578050
во денари
578051
во странска валута
578052
во денари со валутна клаузула
57806
Достасани
578060
во денари
578061
во странска валута
578062
во денари со валутна клаузула
57808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
578080
во денари
578081
во странска валута
578082
во денари со валутна клаузула
57809
Акумулирана амортизација
578090
во денари
578091
во странска валута
578092
во денари со валутна клаузула
5781
Држава
57811
До еден месец
578110
во денари
578111
во странска валута
578112
во денари со валутна клаузула
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
57812
Од еден до три месеци
578120
во денари
578121
во странска валута
578122
во денари со валутна клаузула
57813
Од три месеци до една година
578130
во денари
578131
во странска валута
578132
во денари со валутна клаузула
57814
Од една до две години
578140
во денари
578141
во странска валута
578142
во денари со валутна клаузула
57815
Над две години
578150
во денари
578151
во странска валута
578152
во денари со валутна клаузула
57816
Достасани
578160
во денари
578161
во странска валута
578162
во денари со валутна клаузула
57818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
578180
во денари
578181
во странска валута
578182
во денари со валутна клаузула
57819
Акумулирана амортизација
578190
во денари
578191
во странска валута
578192
во денари со валутна клаузула
5785
Финансиски друштва
57851
До еден месец
578510
во денари
578511
во странска валута
578512
во денари со валутна клаузула
57852
Од еден до три месеци
578520
во денари
578521
во странска валута
578522
во денари со валутна клаузула
57853
Од три месеци до една година
578530
во денари
578531
во странска валута
578532
во денари со валутна клаузула
57854
Од една до две години
578540
во денари
578541
во странска валута
578542
во денари со валутна клаузула
57855
Над две години
578550
во денари
578551
во странска валута
578552
во денари со валутна клаузула
57856
Достасани
578560
во денари
578561
во странска валута
578562
во денари со валутна клаузула
57858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
578580
во денари
578581
во странска валута
578582
во денари со валутна клаузула
57859
Акумулирана амортизација
578590
во денари
578591
во странска валута
578592
во денари со валутна клаузула
5789
Сомнителни и спорни побарувања
57890
Сомнителни и спорни побарувања
578901
банки
578902
останати финансиски друштва
578903
останати сектори
57899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
578991
банки
578992
останати финансиски друштва
578993
останати сектори
58
Финансиски лизинг во денари
580
Нефинансиски друштва
5800
Приватни нефинансиски друштва
58001
До една година
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
58003
Од една до две години
58004
Над две години
58006
Достасани
58008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5801
Јавни нефинансиски друштва
58011
До една година
58013
Од една до две години
58014
Над две години
58016
Достасани
58018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5809
Сомнителни и спорни побарувања
58090
Сомнителни и спорни побарувања
58099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
581
Држава
5810
Централна влада
58101
До една година
58103
Од една до две години
58104
Над две години
58106
Достасани
58108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5811
Локална самоуправа
58111
До една година
58113
Од една до две години
58114
Над две години
58116
Достасани
58118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5812
Фондови за социјално осигурување
58121
До една година
58123
Од една до две години
58124
Над две години
58126
Достасани
58128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5819
Сомнителни и спорни побарувања
58190
Сомнителни и спорни побарувања
58199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
582
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5821
До една година
5823
Од една до две години
5824
Над две години
5826
Достасани
5828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5829
Сомнителни и спорни побарувања
58290
Сомнителни и спорни побарувања
58299
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
585
Финансиски друштва
5850
Централна банка
58501
До една година
58503
Од една до две години
58504
Над две години
58506
Достасани
58508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5851
Банки
58511
До една година
58513
Од една до две години
58514
Над две години
58516
Достасани
58518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5852
Штедилници
58521
До една година
58523
Од една до две години
58524
Над две години
58526
Достасани
58528
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5853
Осигурителни друштва
58531
До една година
58533
Од една до две години
58534
Над две години
58536
Достасани
58538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5854
Пензиски фондови
58541
До една година
58543
Од една до две години
58544
Над две години
58546
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
58548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5855
Други финансиски друштва
58551
До една година
58553
Од една до две години
58554
Над две години
58556
Достасани
58558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5859
Сомнителни и спорни побарувања
58590
Сомнителни и спорни побарувања
585901
банки
585902
останати финансиски друштва
58599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
585991
банки
585992
останати финансиски друштва
587
Домаќинства
5871
До една година
5873
Од една до две години
5874
Над две години
5876
Достасани
5878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5879
Сомнителни и спорни побарувања
58790
Сомнителни и спорни побарувања
58799
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
588
Нерезиденти
5880
Нефинансиски друштва
58801
До една година
58803
Од една до две години
58804
Над две години
58806
Достасани
58808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5881
Држава
58811
До една година
58813
Од една до две години
58814
Над две години
58816
Достасани
58818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
58821
До една година
58823
Од една до две години
58824
Над две години
58826
Достасани
58828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5885
Финансиски друштва
58851
До една година
58853
Од една до две години
58854
Над две години
58856
Достасани
58858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5887
Домаќинства
58871
До една година
58873
Од една до две години
58874
Над две години
58876
Достасани
58878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5889
Сомнителни и спорни побарувања
58890
Сомнителни и спорни побарувања
588901
банки
588902
останати финансиски друштва
588903
останати сектори
58899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
588991
банки
588992
останати финансиски друштва
588993
останати сектори
59
Финансиски лизинг во странска валута
590
Нефинансиски друштва
5900
Приватни нефинансиски друштва
59001
До една година
59003
Од една до две години
59004
Над две години
59006
Достасани
59008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5901
Јавни нефинансиски друштва
59011
До една година
59013
Од една до две години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
59014
Над две години
59016
Достасани
59018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5909
Сомнителни и спорни побарувања
59090
Сомнителни и спорни побарувања
59099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
591
Држава
5910
Централна влада
59101
До една година
59103
Од една до две години
59104
Над две години
59106
Достасани
59108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5911
Локална самоуправа
59111
До една година
59113
Од една до две години
59114
Над две години
59116
Достасани
59118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5912
Фондови за социјално осигурување
59121
До една година
59123
Од една до две години
59124
Над две години
59126
Достасани
59128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5919
Сомнителни и спорни побарувања
59190
Сомнителни и спорни побарувања
59199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
592
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
5921
До една година
5923
Од една до две години
5924
Над две години
5926
Достасани
5928
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5929
Сомнителни и спорни побарувања
59290
Сомнителни и спорни побарувања
59299
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
595
Финансиски друштва
5950
Централна банка
59501
До една година
59503
Од една до две години
59504
Над две години
59506
Достасани
59508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5951
Банки
59511
До една година
59513
Од една до две години
59514
Над две години
59516
Достасани
59518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5953
Осигурителни друштва
59531
До една година
59533
Од една до две години
59534
Над две години
59536
Достасани
59538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5954
Пензиски фондови
59541
До една година
59543
Од една до две години
59544
Над две години
59546
Достасани
59548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5955
Други финансиски друштва
59551
До една година
59553
Од една до две години
59554
Над две години
59556
Достасани
59558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5959
Сомнителни и спорни побарувања
59590
Сомнителни и спорни побарувања
595901
банки
595902
останати финансиски друштва
59599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
595991
банки
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
595992
останати финансиски друштва
597
Домаќинства
5971
До една година
5973
Од една до две години
5974
Над две години
5976
Достасани
5978
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5979
Сомнителни и спорни побарувања
59790
Сомнителни и спорни побарувања
59799
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
598
Нерезиденти
5980
Нефинансиски друштва
59801
До една година
59803
Од една до две години
59804
Над две години
59806
Достасани
59808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5981
Држава
59811
До една година
59813
Од една до две години
59814
Над две години
59816
Достасани
59818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
59821
До една година
59823
Од една до две години
59824
Над две години
59826
Достасани
59828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5985
Финансиски друштва
59851
До една година
59853
Од една до две години
59854
Над две години
59856
Достасани
59858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5987
Домаќинства
59871
До една година
59873
Од една до две години
59874
Над две години
59876
Достасани
59878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
5989
Сомнителни и спорни побарувања
59890
Сомнителни и спорни побарувања
598901
банки
598902
останати финансиски друштва
598903
останати сектори
59899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
598991
банки
598992
останати финансиски друштва
598993
останати сектори
599
Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула
5990
Нефинансиски друштва
59900
Приватни нефинансиски друштва
599001
До една година
599003
Од една до две години
599004
Над две години
599006
Достасани
599008
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59901
Јавни нефинансиски друштва
599011
До една година
599013
Од една до две години
599014
Над две години
599016
Достасани
599018
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59909
Сомнителни и спорни побарувања
599090
Сомнителни и спорни побарувања
599099
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5991
Држава
59910
Централна влада
599101
До една година
599103
Од една до две години
599104
Над две години
599106
Достасани
599108
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
59911
Локална самоуправа
599111
До една година
599113
Од една до две години
599114
Над две години
599116
Достасани
599118
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59912
Фондови за социјално осигурување
599121
До една година
599123
Од една до две години
599124
Над две години
599126
Достасани
599128
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59919
Сомнителни и спорни побарувања
599190
Сомнителни и спорни побарувања
599199
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5992
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
59921
До една година
59923
Од една до две години
59924
Над две години
59926
Достасани
59928
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59929
Сомнителни и спорни побарувања
599290
Сомнителни и спорни побарувања
599299
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5995
Финансиски друштва
59950
Централна банка
599501
До една година
599503
Од една до две години
599504
Над две години
599506
Достасани
599508
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59951
Банки
599511
До една година
599513
Од една до две години
599514
Над две години
599516
Достасани
599518
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59953
Осигурителни друштва
599531
До една година
599533
Од една до две години
599534
Над две години
599536
Достасани
599538
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59954
Пензиски фондови
599541
До една година
599543
Од една до две години
599544
Над две години
599546
Достасани
599548
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59955
Други финансиски друштва
599551
До една година
599553
Од една до две години
599554
Над две години
599556
Достасани
599558
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59959
Сомнителни и спорни побарувања
599590
Сомнителни и спорни побарувања од банки
599591
Сомнителни и спорни побарувања од останати финансиски друштва
599598
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од банки
599599
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати финансиски друштва
5997
Домаќинства
59971
До една година
59973
Од една до две години
59974
Над две години
59976
Достасани
59978
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59979
Сомнителни и спорни побарувања
599790
Сомнителни и спорни побарувања
599799
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања
5998
Нерезиденти
59980
Нефинансиски друштва
599801
До една година
599803
Од една до две години
599804
Над две години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 5: Кредити и пласмани
Сметка
599806
Достасани
599808
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59981
Држава
599811
До една година
599813
Од една до две години
599814
Над две години
599816
Достасани
599818
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
599821
До една година
599823
Од една до две години
599824
Над две години
599826
Достасани
599828
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59985
Финансиски друштва
599851
До една година
599853
Од една до две години
599854
Над две години
599856
Достасани
599858
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59987
Домаќинства
599871
До една година
599873
Од една до две години
599874
Над две години
599876
Достасани
599878
Исправка на вредноста (Оштетување на средствата)
59989
Сомнителни и спорни побарувања
599890
Сомнителни и спорни побарувања од банки
599891
Сомнителни и спорни побарувања од останати финансиски друштва
599892
Сомнителни и спорни побарувања од останати сектори
599897
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од банки
599898
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати финансиски друштва
599899
Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од останати сектори
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
60
Расходи за камата
600
Нефинансиски друштва
6000
Приватни нефинансиски друштва
60000
Обврски по кредити
60001
Депозити по видување и тековни сметки
60002
Орочени депозити
60003
Хибридни инструменти
60004
Субординиран долг
60005
Финансиски обврски чувани за тргување
60006
Други инструменти
6001
Јавни нефинансиски друштва
60010
Обврски по кредити
60011
Депозити по видување и тековни сметки
60012
Орочени депозити
60013
Хибридни инструменти
60014
Субординиран долг
60015
Финансиски обврски чувани за тргување
60016
Други инструменти
601
Држава
6010
Централна влада
60100
Обврски по кредити
60101
Депозити по видување и тековни сметки
60102
Орочени депозити
60103
Хибридни инструменти
60104
Субординиран долг
60105
Финансиски обврски чувани за тргување
60106
Други инструменти
6011
Локална самоуправа
60110
Обврски по кредити
60111
Депозити по видување и тековни сметки
60112
Орочени депозити
60113
Хибридни инструменти
60114
Субординиран долг
60115
Финансиски обврски чувани за тргување
60116
Други инструменти
6012
Фондови за социјално осигурување
60120
Обврски по кредити
60121
Депозити по видување и тековни сметки
60122
Орочени депозити
60123
Хибридни инструменти
60124
Субординиран долг
60125
Финансиски обврски чувани за тргување
60126
Други инструменти
602
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
6021
Депозити по видување и тековни сметки
6022
Орочени депозити
6026
Други инструменти
605
Финансиски друштва
6050
Централна банка
60500
Обврски по кредити
60505
Финансиски обврски чувани за тргување
60506
Други инструменти
6051
Банки
60510
Обврски по кредити
60511
Депозити по видување и тековни сметки
60512
Орочени депозити
60513
Хибридни инструменти
60514
Субординиран долг
60515
Финансиски обврски чувани за тргување
60516
Други инструменти
6052
Штедилници
60520
Обврски по кредити
60521
Депозити по видување и тековни сметки
60522
Орочени депозити
60525
Финансиски обврски чувани за тргување
60526
Други инструменти
6053
Осигурителни друштва
60530
Обврски по кредити
60531
Депозити по видување и тековни сметки
60532
Орочени депозити
60533
Хибридни инструменти
60534
Субординиран долг
60535
Финансиски обврски чувани за тргување
60536
Други инструменти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
6054
Пензиски фондови
60540
Обврски по кредити
60541
Депозити по видување и тековни сметки
60542
Орочени депозити
60543
Хибридни инструменти
60544
Субординиран долг
60545
Финансиски обврски чувани за тргување
60546
Други инструменти
6055
Други финансиски друштва
60550
Обврски по кредити
60551
Депозити по видување и тековни сметки
60552
Орочени депозити
60553
Хибридни инструменти
60554
Субординиран долг
60555
Финансиски обврски чувани за тргување
60556
Други инструменти
607
Домаќинства
6070
Самостојни вршители на дејност со личен труд
60701
Депозити по видување и тековни сметки
60702
Орочени депозити
60705
Финансиски обврски чувани за тргување
60706
Други инструменти
6071
Физички лица
60711
Депозити по видување и тековни сметки
60712
Орочени депозити
60715
Финансиски обврски чувани за тргување
60716
Други инструменти
608
Нерезиденти
6080
Нефинансиски друштва
60800
Обврски по кредити
60801
Депозити по видување и тековни сметки
60802
Орочени депозити
60803
Хибридни инструменти
60804
Субординиран долг
60805
Финансиски обврски чувани за тргување
60806
Други инструменти
6081
Држава
60810
Обврски по кредити
60811
Депозити по видување и тековни сметки
60812
Орочени депозити
60813
Хибридни инструменти
60814
Субординиран долг
60815
Финансиски обврски чувани за тргување
60816
Други инструменти
6082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
60821
Депозити по видување и тековни сметки
60822
Орочени депозити
60826
Други инструменти
6085
Финансиски друштва
60850
Обврски по кредити
60851
Депозити по видување и тековни сметки
60852
Орочени депозити
60853
Хибридни инструменти
60854
Субординиран долг
60855
Финансиски обврски чувани за тргување
60856
Други инструменти
6087
Домаќинства
60871
Депозити по видување и тековни сметки
60872
Орочени депозити
60875
Финансиски обврски чувани за тргување
60876
Други инструменти
61
Расходи за провизии и надомести
610
Нефинансиски друштва
611
Држава
612
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
615
Финансиски друштва
618
Нерезиденти
619
Премии за осигурување на депозити
62
Општи админстративни трошоци и амортизација
620
Трошоци за плати
621
Надомести за плати
622
Надомести за вработените врз основа на колективни договори
623
Материјални и слични трошоци
624
Трошоци за услуги
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
625
Трошоци за службени патувања
627
Трошоци за репрезентација, маркетинг и пропаганда
628
Други административни трошоци
629
Амортизација
63
Други расходи
632
Трошоци од минати години
633
Даноци и придонеси од приход
634
Трошоци за парични казни, такси и судски решенија
635
Трошоци за изработка на таксени и административни вредносници
636
Трошоци за печатење банкноти и ковани пари
637
Трошоци за девизно валутно работење
638
Други трошоци
639
Капитална загуба реализирана од продажба на средства
64
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување), резервирања, добивки и загуби од ревалоризација
и курсни разлики, на нето-основа
640
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на приходот од камата, на нето-основа
6400
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
6401
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
6402
Наплатени претходно отпишани
641
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на кредитите и пласманите, на нето-основа
6410
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на кредитите и пласманите
64100
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64101
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64102
Наплатени претходно отпишани
6411
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на побарувањата од камата
64110
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64111
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64112
Наплатени претходно отпишани
6412
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на побарувањата од провизии
и надомести
64120
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64121
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64122
Наплатени претходно отпишани
6413
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на други побарувања
64130
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64131
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64132
Наплатени претходно отпишани
6417
Групна исправка на вредноста за портфолиото на мали кредити
64170
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64171
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64172
Наплатени претходно отпишани
6418
Групна исправка на вредноста за поединечно значајните изложености кои
не се оштетени на поединечна основа
64180
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64181
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
64182
Наплатени претходно отпишани
642
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на други финансиски и нефинансиски
средства, на нето-основа
6420
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на недвижностите и опремата и
на нематеријалните средства, на нето-основа
64200
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64201
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
6421
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на имотот даден под закуп и
на нетековните средства кои се чуваат за продажба, на нето-основа
64210
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64211
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
6422
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на преземените средства врз
основа на ненаплатени побарувања
64220
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
6423
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на средствата и обврските
расположливи за продажба, на нето-основа
64230
Инструменти на пазарот на пари
642300
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
642301
Ослободување на исправка на вредноста
642302
Наплатени претходно отпишани
64231
Должнички инструменти
642310
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
642311
Ослободување на исправка на вредноста
642312
Наплатени претходно отпишани
64232
Сопственички инструменти
642320
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
642322
Наплатени претходно отпишани
64233
Други инструменти
642330
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
642331
Ослободување на исправка на вредноста
642332
Наплатени претходно отпишани
6424
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на хартиите од вредност и на други
финансиски инструменти кои се чуваат до достасување, на нето-основа
64240
Инструменти на пазарот на пари
642400
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
642401
Ослободување на исправка на вредноста
642402
Наплатени претходно отпишани
64241
Должнички инструменти
642410
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
642411
Ослободување на исправка на вредноста
642412
Наплатени претходно отпишани
6425
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на останатите нефинансиски
средства
64250
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
64251
Ослободување на исправката на вредноста (Загуби поради оштетување)
6426
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување) на гудвилот
64260
Исправка на вредноста (Загуби поради оштетување)
643
Посебна резерва за вонбилансната изложеност
6430
Посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност на индивидуална основа
64300
Дополнителни резервирања
64301
Ослободување на резервирањата
6431
Посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност на групна основа
64310
Дополнителни резервирања
64311
Ослободување на резервирањата
644
Останати резервирања
6441
Резервирања за пензиските и за други користи за вработените
64410
Дополнителни резервирања
64411
Ослободување на резервирањата
6442
Резервирања за потенцијалните обврски на судски спорови
64420
Дополнителни резервирања
64421
Ослободување на резервирањата
6449
Други резервирања
64490
Дополнителни резервирања
64491
Ослободување на резервирањата
645
Нето-приходи од тргување од средствата и обврските за тргување
6450
Зголемувања на објективната вредност
64500
Реализиран приход
64501
Нереализиран приход
6451
Намалувања на објективната вредност
64510
Реализирана загуба
64511
Нереализирана загуба
6452
Приходи од дивиденда од портфолиото за тргување
646
Нето-приходи од средствата и обврските по објективна вредност преку билансот на успех
6460
Зголемувања на објективната вредност
64600
Реализиран приход
64601
Нереализиран приход
6461
Намалувања на објективната вредност
64610
Реализирана загуба
64611
Нереализирана загуба
6462
Приходи од дивиденда од средствата и обврските по објективна вредност преку
билансот на успех
647
Нето-приходи од дериватните средства и обврски
6470
Нето-приходи од дериватните средства и обврски чувани за тргување
64700
Зголемувања на објективната вредност
647000
Реализиран приход
647001
Нереализиран приход
64701
Намалувања на објективната вредност
647010
Реализирана загуба
647011
Нереализирана загуба
6471
Нето-приходи од дериватните средства и обврски чувани за управување со ризик
64710
Зголемувања на објективната вредност на дериватот
647100
Реализиран приход
647101
Нереализиран приход
64711
Намалувања на објективната вредност на дериватот
647110
Реализирана загуба
647111
Нереализирана загуба
64712
Намалувања на објективната вредност на ставката за заштита од ризик
64713
Зголемувања на објективната вредност на ставката за заштита од ризик
648
Реализирани добивки/загуби од средствата и обврските расположливи за продажба, на нето-основа
6480
Реализирани добивки
6481
Реализирани загуби
649
Нето курсни разлики
6490
Добивки од курсни разлики
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
64900
Реализирани
64901
Нереализирани
649017
Ефект од курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност
649018
Ефект од курсни разлики на исправката на вредноста
649019
Останати курсни разлики
6491
Загуби од курсни разлики
64910
Реализирани
64911
Нереализирани
649117
Ефект од курсни разлики на посебната резерва за вонбилансна изложеност
649118
Ефект од курсни разлики на исправката на вредноста
649119
Останати курсни разлики
65
Приходи врз основа на капитални вложувања и капитална добивка
650
Реализирани дивиденди
6500
Нефинансиски друштва
6505
Финансиски друштва
65051
Банки
65052
Штедилници
65053
Осигурителни друштва
65054
Пензиски фондови
65055
Други финансиски друштва
6508
Нерезиденди
65080
Нефинансиски друштва
65085
Финансиски друштва
651
Приходи од вложувањата во придружени друштва, подружници и во заеднички вложувања
659
Капитални добивки реализирани од продажбата на средства
66
Приходи од камата
660
Нефинансиски друштва
6600
Приватни нефинансиски друштва
66000
Кредити и пласмани
66001
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66002
Вложувања во хартии од вредност, останати
66005
Други инструменти
66006
Казнена
6601
Јавни нефинансиски друштва
66010
Кредити и пласмани
66011
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66012
Вложувања во хартии од вредност, останати
66015
Други инструменти
66016
Казнена
661
Држава
6610
Централна влада
66100
Кредити и пласмани
66101
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66102
Вложувања во хартии од вредност, останати
66105
Други инструменти
66106
Казнена
6611
Локална самоуправа
66110
Кредити и пласмани
66111
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66112
Вложувања во хартии од вредност, останати
66115
Други инструменти
66116
Казнена
6612
Фондови за социјално осигурување
66120
Кредити и пласмани
66121
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66122
Вложувања во хартии од вредност, останати
66125
Други инструменти
66126
Казнена
662
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
6620
Кредити и пласмани
6625
Други инструменти
6626
Казнена
665
Финансиски друштва
6650
Централна банка
66501
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66502
Вложувања во хартии од вредност, останати
66505
Други инструменти
66506
Казнена
6651
Банки
66510
Кредити и пласмани
66511
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66512
Вложувања во хартии од вредност, останати
66513
Депозити
66515
Други инструменти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
66516
Казнена
6652
Штедилници
66520
Кредити и пласмани
66521
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66522
Вложувања во хартии од вредност, останати
66523
Депозити
66525
Други инструменти
66526
Казнена
6653
Осигурителни друштва
66530
Кредити и пласмани
66531
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66532
Вложувања во хартии од вредност, останати
66535
Други инструменти
66536
Казнена
6654
Пензиски фондови
66540
Кредити и пласмани
66545
Други инструменти
66546
Казнена
6655
Други финансиски друштва
66550
Кредити и пласмани
66551
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66552
Вложувања во хартии од вредност, останати
66555
Други инструменти
66556
Казнена
667
Домаќинства
6670
Самостојни вршители на дејност со личен труд
66700
Кредити и пласмани
66705
Други инструменти
66706
Казнена
6671
Физички лица
66710
Кредити и пласмани
66715
Други инструменти
66716
Казнена
668
Нерезиденти
6680
Нефинансиски друштва
66800
Кредити и пласмани
66801
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66802
Вложувања во хартии од вредност, останати
66805
Други инструменти
66806
Казнена
6681
Држава
66810
Кредити и пласмани
66811
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66812
Вложувања во хартии од вредност, останати
66815
Други инструменти
66816
Казнена
6682
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
66820
Кредити и пласмани
66825
Други инструменти
66826
Казнена
6685
Финансиски друштва
66850
Кредити и пласмани
66851
Вложувања во хартии од вредност, чувани за тргување
66852
Вложувања во хартии од вредност, останати
66853
Депозити
66855
Други инструменти
66856
Казнена
6687
Домаќинства
66870
Кредити и пласмани
66875
Други инструменти
66876
Казнена
67
Приходи од провизиите и надоместите за вршење банкарски услуги
670
Нефинансиски друштва
671
Држава
672
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
675
Финансиски друштва
677
Домаќинства
678
Нерезиденти
68
Други приходи
682
Приходи од минати години
683
Приходи врз основа на судски тужби, даноци и други административни такси
687
Приходи врз основа на девизно работење
688
Други приходи
689
Вонредни приходи
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 6: Приходи и расходи
Сметка
69
Резултат од работењето /заклучни книжења
690
Добивка пред оданочувањето
691
Данок од добивка, придонеси и други давачки од добивката
692
Добивка по оданочувањето
699
Загуба
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
70
Тековни сметки во странска валута
700
Нефинансиски друштва
7000
Приватни нефинансиски друштва
7001
Јавни нефинансиски друштва
701
Држава
7010
Централна влада
7011
Локална самоуправа
7012
Фондови за социјално осигурување
702
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
705
Финансиски друштва
7051
Банки
70510
Тековни сметки на домашните банки во странска валута
705100
Тековни сметки на домашните банки во странска валута
705101
Посебни сметки на домашните банки во странска валута
705102
Специјални депозити на банките
705103
Ограничени тековни сметки на домашните банки во странска валута
70511
Лоро покриени акредитиви и гаранции во странска валута
705110
Лоро покриени акредитиви во странска валута
705111
Лоро покриени гаранции во странска валута
70512
Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута
7053
Осигурителни друштва
7054
Пензиски фондови
7055
Други финансиски друштва
707
Домаќинства
7070
Самостојни вршители на дејност со личен труд
7071
Физички лица
708
Нерезиденти
7080
Нефинансиски друштва
7081
Држава
7082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
7085
Финансиски друштва
70850
На странски банки
708500
Трансакциски сметки во странска валута
708501
Посебни сметки во странска валута
708502
Ограничени тековни сметки на странските банки во странска валута
708503
Лоро покриени акредитиви во странска валута
708504
Лоро покриени гаранции во странска валута
708505
Покритија по чекови и кредитни писма во странска валута
708506
Други сметки во странска валута
70851
На други финансиски друштва
708510
Трансакциски сметки во странска валута
708511
Посебни сметки во странска валута
708512
Посебни сметки на меѓународните финансиски институции во странска валута
708513
Ограничени тековни сметки на други финансиски друштва во странска валута
708514
Други сметки во странска валута
7087
Домаќинства
709
Ограничени тековни сметки во странска валута
7090
Блокирани средства на трансакциски сметки
70900
Нефинансиски друштва
70901
Држава
70902
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
70905
Финансиски друштва
70907
Домаќинства
70908
Нерезиденти
709081
банки
709082
останати финансиски друштва
709083
останати сектори
709087
домаќинства
7091
Ограничени тековни сметки
70910
Нефинансиски друштва
70911
Држава
70912
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
70915
Финансиски друштва
70917
Домаќинства
70918
Нерезиденти
709183
останати сектори
709187
домаќинства
71
Специјални сметки во странска валута
712
Специјални сметки на правните субјекти во странска валута
7121
Специјални сметки во странска валута на овластените менувачи
7122
Специјални сметки на правните лица овластени за брз трансфер на парични средства во странска валута
7123
Специјални сметки на правните лица овластени за приредување игри на срека
719
Други средства на правните лица во странска валута
7191
Други средства на правните лица во странска валута за дознаки во странство
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
7192
Други средства на правните лица во странска валута за дознаки во странство на име покритие по акредитиви и гаранции
7199
Други средства на правните лица во странска валута
72
Депозити во странска валута
720
Нефинансиски друштва
7200
Приватни нефинансиски друштва
72000
Депозити по видување
72001
До еден месец
72002
Од еден до три месеци
72003
Од три месеци до една година
72004
Од една до две години
72005
Од две до пет години
72006
Над пет години
72007
Ограничени депозити
720071
До една година
720072
Над една година
72009
Акумулирана амортизација
7201
Јавни нефинансиски друштва
72010
Депозити по видување
72011
До еден месец
72012
Од еден до три месеци
72013
Од три месеци до една година
72014
Од една до две години
72015
Од две до пет години
72016
Над пет години
72017
Ограничени депозити
720171
До една година
720172
Над една година
72019
Акумулирана амортизација
721
Држава
7210
Централна влада
72100
Депозити по видување
72101
До еден месец
72102
Од еден до три месеци
72103
Од три месеци до една година
72104
Од една до две години
72105
Од две до пет години
72106
Над пет години
72107
Ограничени депозити
721071
До една година
721072
Над една година
72109
Акумулирана амортизација
7211
Локална самоуправа
72110
Депозити по видување
72111
До еден месец
72112
Од еден до три месеци
72113
Од три месеци до една година
72114
Од една до две години
72115
Од две до пет години
72116
Над пет години
72117
Ограничени депозити
721171
До една година
721172
Над една година
72119
Акумулирана амортизација
7212
Фондови за социјално осигурување
72120
Депозити по видување
72121
До еден месец
72122
Од еден до три месеци
72123
Од три месеци до една година
72124
Од една до две години
72125
Од две до пет години
72126
Над пет години
72127
Ограничени депозити
721271
До една година
721272
Над една година
72129
Акумулирана амортизација
722
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
7220
Депозити по видување
7221
До еден месец
7222
Од еден до три месеци
7223
Од три месеци до една година
7224
Од една до две години
7225
Од две до пет години
7226
Над пет години
7227
Ограничени депозити
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
72271
До една година
72272
Над една година
7229
Акумулирана амортизација
725
Финансиски друштва
7250
Централна банка
72500
Депозити по видување
72501
До еден месец
72502
Од еден до три месеци
72503
Од три месеци до една година
72504
Од една до две години
72505
Од две до пет години
72506
Над пет години
72507
Ограничени депозити
725071
До една година
725072
Над една година
72509
Акумулирана амортизација
7251
Банки
72510
Депозити по видување
72511
До еден месец
72512
Од еден до три месеци
72513
Од три месеци до една година
72514
Од една до две години
72515
Од две до пет години
72516
Над пет години
72517
Ограничени депозити
725171
До една година
725172
Над една година
72519
Акумулирана амортизација
7253
Осигурителни друштва
72530
Депозити по видување
72531
До еден месец
72532
Од еден до три месеци
72533
Од три месеци до една година
72534
Од една до две години
72535
Од две до пет години
72536
Над пет години
72537
Ограничени депозити
725371
До една година
725372
Над една година
72539
Акумулирана амортизација
7254
Пензиски фондови
72540
Депозити по видување
72541
До еден месец
72542
Од еден до три месеци
72543
Од три месеци до една година
72544
Од една до две години
72545
Од две до пет години
72546
Над пет години
72547
Ограничени депозити
725471
До една година
725472
Над една година
72549
Акумулирана амортизација
7255
Други финансиски друштва
72550
Депозити по видување
72551
До еден месец
72552
Од еден до три месеци
72553
Од три месеци до една година
72554
Од една до две години
72555
Од две до пет години
72556
Над пет години
72557
Ограничени депозити
725571
До една година
725572
Над една година
72559
Акумулирана амортизација
727
Домаќинства
7270
Самостојни вршители на дејност со личен труд
72700
Депозити по видување
72701
До еден месец
72702
Од еден до три месеци
72703
Од три месеци до една година
72704
Од една до две години
72705
Од две до пет години
72706
Над пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
72707
Ограничени депозити
727071
До една година
727072
Над една година
72709
Акумулирана амортизација
7271
Физички лица
72710
Депозити по видување
72711
До еден месец
72712
Од еден до три месеци
72713
Од три месеци до една година
72714
Од една до две години
72715
Од две до пет години
72716
Над пет години
72717
Ограничени депозити
727171
До една година
727172
Над една година
72719
Акумулирана амортизација
728
Нерезиденти
7280
Нефинансиски друштва
72800
Депозити по видување
72801
До еден месец
72802
Од еден до три месеци
72803
Од три месеци до една година
72804
Од една до две години
72805
Од две до пет години
72806
Над пет години
72807
Ограничени депозити
728071
До една година
728072
Над една година
72809
Акумулирана амортизација
7281
Држава
72810
Депозити по видување
72811
До еден месец
72812
Од еден до три месеци
72813
Од три месеци до една година
72814
Од една до две години
72815
Од две до пет години
72816
Над пет години
72817
Ограничени депозити
728171
До една година
728172
Над една година
72819
Акумулирана амортизација
7282
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
72820
Депозити по видување
72821
До еден месец
72822
Од еден до три месеци
72823
Од три месеци до една година
72824
Од една до две години
72825
Од две до пет години
72826
Над пет години
72827
Ограничени депозити
728271
До една година
728272
Над една година
72829
Акумулирана амортизација
7285
Финансиски друштва
72850
Депозити по видување
72851
До еден месец
72852
Од еден до три месеци
72853
Од три месеци до една година
72854
Од една до две години
72855
Од две до пет години
72856
Над пет години
72857
Ограничени депозити
728571
До една година
728572
Над една година
72859
Акумулирана амортизација
7287
Домаќинства
72870
Депозити по видување
72871
До еден месец
72872
Од еден до три месеци
72873
Од три месеци до една година
72874
Од една до две години
72875
Од две до пет години
72876
Над пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
72877
Ограничени депозити
728771
До една година
728772
Над една година
72879
Акумулирана амортизација
73
Обврски по издадени хартии од вредност во странска валута
730
Издадени должнички хартии од вредност во странска валута
7300
Издадени комерцијални хартии од вредност во странска валута
7301
Издадени сертификати за депозити во странска валута
7302
Издадени останати должнички хартии од вредност во странска валута
74
Обврски по кредити во странска валута
740
Резиденти
7401
Држава
74010
До еден месец
74011
Од еден до три месеци
74012
Од три месеци до една година
74013
Од една до две години
74014
Од две до пет години
74015
Над пет години
74016
Достасани
74017
Репо
74019
Акумулирана амортизација
7405
Финансиски друштва
74050
домашни банки
740500
До еден месец
740501
Од еден до три месеци
740502
Од три месеци до една година
740503
Од една до две години
740504
Од две до пет години
740505
Над пет години
740506
Достасани
740507
Репо
740508
Преку ноќ
740509
Акумулирана амортизација
74051
останати финансиски друштва
740510
До еден месец
740511
Од еден до три месеци
740512
Од три месеци до една година
740513
Од една до две години
740514
Од две до пет години
740515
Над пет години
740516
Достасани
740517
Репо
740518
Преку ноќ
740519
Акумулирана амортизација
7409
Останати сектори
74090
До еден месец
74091
Од еден до три месеци
74092
Од три месеци до една година
74093
Од една до две години
74094
Од две до пет години
74095
Над пет години
74096
Достасани
74097
Репо
74099
Акумулирана амортизација
748
Нерезиденти
7480
Нефинансиски друштва
74800
До еден месец
74801
Од еден до три месеци
74802
Од три месеци до една година
74803
Од една до две години
74804
Од две до пет години
74805
Над пет години
74806
Достасани
74807
Репо
74809
Акумулирана амортизација
7481
Држава
74810
До еден месец
74811
Од еден до три месеци
74812
Од три месеци до една година
74813
Од една до две години
74814
Од две до пет години
74815
Над пет години
74816
Достасани
74817
Репо
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7:
Сметка
74819
7482
74820
74821
74822
74823
74824
74825
74826
74827
74829
7485
74850
74851
74852
74853
74854
74855
74856
74857
74858
74859
7487
74870
74871
74872
74873
74874
74875
74876
74877
74879
75
750
7500
7501
7502
7509
751
7510
7511
7512
7519
752
7520
7521
7522
7529
77
779
7790
77900
77901
7791
77910
77911
78
780
7800
78001
78003
78004
78006
7801
78011
78013
78014
78016
785
7850
78501
78503
78504
78506
Извори на средства во странска валута
Акумулирана амортизација
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Од две до пет години
Над пет години
Достасани
Репо
Акумулирана амортизација
Финансиски друштва
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Од две до пет години
Над пет години
Достасани
Репо
Преку ноќ
Акумулирана амортизација
Домаќинства
До еден месец
Од еден до три месеци
Од три месеци до една година
Од една до две години
Од две до пет години
Над пет години
Достасани
Репо
Акумулирана амортизација
Деривати во странска валута
Деривати во странска валута чувани за тргување
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Вградени деривати во странска валута
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Деривати во странска валута чувани за управување со ризик
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Преземени обврски во странска валута
Преземени обврски во странска валута
Преземени обврски во странска валута, однос резидент-резидент
краткорочни
долгорочни
Преземени обврски во странска валута, однос нерезидент-нерезидент
краткорочни
долгорочни
Финансиски лизинг во странска валута
Нефинансиски друштва
Приватни нефинансиски друштва
До една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Јавни нефинансиски друштва
До една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
Финансиски друштва
Централна банка
До една година
Од една до две години
Над две години
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 7: Извори на средства во странска валута
Сметка
7851
Банки
78511
До една година
78513
Од една до две години
78514
Над две години
78516
Достасани
7853
Осигурителни друштва
78531
До една година
78533
Од една до две години
78534
Над две години
78536
Достасани
7854
Пензиски фондови
78541
До една година
78543
Од една до две години
78544
Над две години
78546
Достасани
7855
Други финансиски друштва
78551
До една година
78553
Од една до две години
78554
Над две години
78556
Достасани
788
Нерезиденти
7880
Нефинансиски друштва
78801
До една година
78803
Од една до две години
78804
Над две години
78806
Достасани
7881
Држава
78811
До една година
78813
Од една до две години
78814
Над две години
78816
Достасани
7882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
78821
До една година
78823
Од една до две години
78824
Над две години
78826
Достасани
7885
Финансиски друштва
78851
До една година
78853
Од една до две години
78854
Над две години
78856
Достасани
7887
Домаќинства
78871
До една година
78873
Од една до две години
78874
Над две години
78876
Достасани
79
Финансиски обврски во странска валута одредени по објективната вредност преку билансот на успех
790
Обврски за инструменти на пазарот на пари
791
Обврски за доставување обврзници и други долгорочни должнички инструменти
792
Обврски за доставување сопственички инструменти
793
Депозити на банки
7930
Тековни сметки
7931
Депозити по видување
7932
Орочени депозити
7933
Останато
794
Депозити на други комитенти
7940
Тековни сметки
7941
Депозити по видување
7942
Орочени депозити
7943
Останато
795
Обврски по кредити
796
Субординирани обврски
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
80
Тековни сметки во денари
800
Нефинансиски друштва
8000
Приватни нефинансиски друштва
8001
Јавни нефинансиски друштва
801
Држава
8010
Централна влада
80100
Тековни сметки на државниот буџет
80101
Фонд за стабилност
80102
Државни средства од приватизацијата
80104
Тековни сметки на државниот буџет за регулирање на меѓународните односи
8011
Локална самоуправа
8012
Фондови за социјално осигурување
802
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
805
Финансиски друштва
8051
Банки
8052
Штедилници
8053
Осигурителни друштва
8054
Пензиски фондови
8055
Други финансиски друштва
807
Домаќинства
8070
Самостојни вршители на дејност со личен труд
8071
Физички лица
808
Нерезиденти
8080
Нефинансиски друштва
8081
Држава
8082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8085
Финансиски друштва
80850
На странски банки
80851
На други финансиски друштва
8087
Домаќинства
809
Ограничени тековни сметки
8090
Блокирани средства на трансакциски сметки
80900
Нефинансиски друштва
80901
Држава
80902
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
80905
Финансиски друштва
80907
Домаќинства
80908
Нерезиденти
809081
банки
809082
останати финансиски друштва
809083
останати сектори
809087
домаќинства
8091
Други ограничени тековни сметки
80910
Нефинансиски друштва
80911
Држава
80912
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
80915
Финансиски друштва
80917
Домаќинства
80918
Нерезиденти
809181
банки
809182
останати финансиски друштва
809183
останати сектори
809187
домаќинства
81
Депозити по видување во денари
810
Нефинансиски друштва
8100
Приватни нефинансиски друштва
8101
Јавни нефинансиски друштва
811
Држава
8110
Централна влада
8111
Локална самоуправа
8112
Фондови за социјално осигурување
8119
Други
812
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
815
Финансиски друштва
8151
Банки
8152
Штедилници
8153
Осигурителни друштва
8154
Пензиски фондови
8155
Други финансиски друштва
817
Домаќинства
8170
Самостојни вршители на дејност со личен труд
8171
Физички лица
818
Нерезиденти
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
8180
Нефинансиски друштва
8181
Држава
8182
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8185
Финансиски друштва
8187
Домаќинства
819
Ограничени депозити по видување
8190
Ограничени депозити за порамнување на отворените акредитиви во домашниот платен промет
81900
Нефинансиски друштва
81901
Држава
81902
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81905
Финансиски друштва
81907
Домаќинства
81908
Нерезиденти
819083
останати сектори
819087
домаќинства
8191
Депозити по видување за плаќање налози во странство
81910
Нефинансиски друштва
81911
Држава
81912
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81915
Финансиски друштва
81917
Домаќинства
81918
Нерезиденти
819183
останати сектори
819187
домаќинства
8192
Депозити по видување за покривање акредитиви и гаранции во странство
81920
Нефинансиски друштва
81921
Држава
81922
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81925
Финансиски друштва
81927
Домаќинства
81928
Нерезиденти
819283
останати сектори
819287
домаќинства
8193
Депозиити по видување за издавање чекови и акредитиви за странски средства за плаќање
81930
Нефинансиски друштва
81931
Држава
81932
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81935
Финансиски друштва
81937
Домаќинства
81938
Нерезиденти
819383
останати сектори
819387
домаќинства
8194
Депозити по видување за купување странски парични средства
81940
Нефинансиски друштва
81941
Држава
81942
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81945
Финансиски друштва
81947
Домаќинства
81948
Нерезиденти
819483
останати сектори
819487
домаќинства
8195
Депозити по видување кај НБРМ по вредноста на увозот на одредени стоки и услуги и користење странски кредити
81950
Нефинансиски друштва
81951
Држава
81952
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
81955
Финансиски друштва
81957
Домаќинства
81958
Нерезиденти
819583
останати сектори
819587
домаќинства
8196
Средства на Буџетот за исплата на девизните штедни влогови за кои гарант е државата
8199
Други ограничени депозити по видување
82
Орочени депозити во денари
820
Нефинансиски друштва
8200
Приватни нефинансиски друштва
82000
Преку ноќ
82001
До еден месец
82002
Од еден до три месеци
82003
Од три месеци до една година
82004
Од една до две години
82005
Од две до пет години
82006
Над пет години
82007
Ограничени депозити
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
820071
До една година
820072
Над една година
82009
Акумулирана амортизација
8201
Јавни нефинансиски друштва
82010
Преку ноќ
82011
До еден месец
82012
Од еден до три месеци
82013
Од три месеци до една година
82014
Од една до две години
82015
Од две до пет години
82016
Над пет години
82017
Ограничени депозити
820171
До една година
820172
Над една година
82019
Акумулирана амортизација
821
Држава
8210
Централна влада
82100
Преку ноќ
82101
До еден месец
82102
Од еден до три месеци
82103
Од три месеци до една година
82104
Од една до две години
82105
Од две до пет години
82106
Над пет години
82107
Ограничени депозити
821071
До една година
821072
Над една година
82109
Акумулирана амортизација
8211
Локална самоуправа
82110
Преку ноќ
82111
До еден месец
82112
Од еден до три месеци
82113
Од три месеци до една година
82114
Од една до две години
82115
Од две до пет години
82116
Над пет години
82117
Ограничени депозити
821171
До една година
821172
Над една година
82119
Акумулирана амортизација
8212
Фондови за социјално осигурување
82120
Преку ноќ
82121
До еден месец
82122
Од еден до три месеци
82123
Од три месеци до една година
82124
Од една до две години
82125
Од две до пет години
82126
Над пет години
82127
Ограничени депозити
821271
До една година
821272
Над една година
82129
Акумулирана амортизација
822
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8220
Преку ноќ
8221
До еден месец
8222
Од еден до три месеци
8223
Од три месеци до една година
8224
Од една до две години
8225
Од две до пет години
8226
Над пет години
8227
Ограничени депозити
82271
До една година
82272
Над една година
8229
Акумулирана амортизација
825
Финансиски друштва
8251
Банки
82510
Преку ноќ
82511
До еден месец
82512
Од еден до три месеци
82513
Од три месеци до една година
82514
Од една до две години
82515
Од две до пет години
82516
Над пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
82517
Ограничени депозити
825171
До една година
825172
Над една година
82519
Акумулирана амортизација
8252
Штедилници
82520
Преку ноќ
82521
До еден месец
82522
Од еден до три месеци
82523
Од три месеци до една година
82524
Од една до две години
82525
Од две до пет години
82526
Над пет години
82527
Ограничени депозити
825271
До една година
825272
Над една година
82529
Акумулирана амортизација
8253
Осигурителни друштва
82530
Преку ноќ
82531
До еден месец
82532
Од еден до три месеци
82533
Од три месеци до една година
82534
Од една до две години
82535
Од две до пет години
82536
Над пет години
82537
Ограничени депозити
825371
До една година
825372
Над една година
82539
Акумулирана амортизација
8254
Пензиски фондови
82540
Преку ноќ
82541
До еден месец
82542
Од еден до три месеци
82543
Од три месеци до една година
82544
Од една до две години
82545
Од две до пет години
82546
Над пет години
82547
Ограничени депозити
825471
До една година
825472
Над една година
82549
Акумулирана амортизација
8255
Други финансиски друштва
82550
Преку ноќ
82551
До еден месец
82552
Од еден до три месеци
82553
Од три месеци до една година
82554
Од една до две години
82555
Од две до пет години
82556
Над пет години
82557
Ограничени депозити
825571
До една година
825572
Над една година
82559
Акумулирана амортизација
827
Домаќинства
8270
Самостојни вршители на дејност со личен труд
82701
До еден месец
82702
Од еден до три месеци
82703
Од три месеци до една година
82704
Од една до две години
82705
Од две до пет години
82706
Над пет години
82707
Ограничени депозити
827071
До една година
827072
Над една година
82709
Акумулирана амортизација
8271
Физички лица
82711
До еден месец
82712
Од еден до три месеци
82713
Од три месеци до една година
82714
Од една до две години
82715
Од две до пет години
82716
Над пет години
82717
Ограничени депозити
827171
До една година
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
827172
Над една година
82719
Акумулирана амортизација
828
Нерезиденти
8280
Нефинансиски друштва
82800
Преку ноќ
82801
До еден месец
82802
Од еден до три месеци
82803
Од три месеци до една година
82804
Од една до две години
82805
Од две до пет години
82806
Над пет години
82807
Ограничени депозити
828071
До една година
828072
Над една година
82809
Акумулирана амортизација
8281
Држава
82810
Преку ноќ
82811
До еден месец
82812
Од еден до три месеци
82813
Од три месеци до една година
82814
Од една до две години
82815
Од две до пет години
82816
Над пет години
82817
Ограничени депозити
828171
До една година
828172
Над една година
82819
Акумулирана амортизација
8282
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
82820
Преку ноќ
82821
До еден месец
82822
Од еден до три месеци
82823
Од три месеци до една година
82824
Од една до две години
82825
Од две до пет години
82826
Над пет години
82827
Ограничени депозити
828271
До една година
828272
Над една година
82829
Акумулирана амортизација
8285
Финансиски друштва
82850
Преку ноќ
82851
До еден месец
82852
Од еден до три месеци
82853
Од три месеци до една година
82854
Од една до две години
82855
Од две до пет години
82856
Над пет години
82857
Ограничени депозити
828571
До една година
828572
Над една година
82859
Акумулирана амортизација
8287
Домаќинства
82871
До еден месец
82872
Од еден до три месеци
82873
Од три месеци до една година
82874
Од една до две години
82875
Од две до пет години
82876
Над пет години
82877
Ограничени депозити
828771
До една година
828772
Над една година
82879
Акумулирана амортизација
83
Обврски по издадени хартии од вредност во денари и во денари со валутна клаузула
830
Издадени должнички хартии од вредност во денари
8300
Издадени комерцијални хартии од вредност во денари
8301
Издадени сертификати за депозити во денари
8302
Издадени останати должнички хартии од вредност во денари
831
Издадени должнички хартии од вредност во денари со валутна клаузула
8310
Издадени комерцијални хартии од вредност во денари со валутна клаузула
8311
Издадени сертификати за депозити во денари со валутна клаузула
8312
Издадени останати должнички хартии од вредност во денари со валутна клаузула
84
Обврски по кредити во денари
840
Нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
8400
Приватни нефинансиски друштва
84000
До еден месец
84001
Од еден до три месеци
84002
Од три месеци до една година
84003
Од една до две години
84004
Од две до пет години
84005
Над пет години
84006
Достасани
84008
Репо
84009
Акумулирана амортизација
8401
Јавни нефинансиски друштва
84010
До еден месец
84011
Од еден до три месеци
84012
Од три месеци до една година
84013
Од една до две години
84014
Од две до пет години
84015
Над пет години
84016
Достасани
84018
Репо
84019
Акумулирана амортизација
841
Држава
8410
Централна влада
84100
До еден месец
84101
Од еден до три месеци
84102
Од три месеци до една година
84103
Од една до две години
84104
Од две до пет години
84105
Над пет години
84106
Достасани
84108
Репо
84109
Акумулирана амортизација
8411
Локална самоуправа
84110
До еден месец
84111
Од еден до три месеци
84112
Од три месеци до една година
84113
Од една до две години
84114
Од две до пет години
84115
Над пет години
84116
Достасани
84118
Репо
84119
Акумулирана амортизација
8412
Фондови за социјално осигурување
84120
До еден месец
84121
Од еден до три месеци
84122
Од три месеци до една година
84123
Од една до две години
84124
Од две до пет години
84125
Над пет години
84126
Достасани
84128
Репо
84129
Акумулирана амортизација
842
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8420
До еден месец
8421
Од еден до три месеци
8422
Од три месеци до една година
8423
Од една до две години
8424
Од две до пет години
8425
Над пет години
8426
Достасани
8429
Акумулирана амортизација
845
Финансиски друштва
8450
Централна банка
84500
До еден месец
84501
Од еден до три месеци
84502
Од три месеци до една година
84503
Од една до две години
84504
Од две до пет години
84505
Над пет години
84506
Достасани
84507
Преку ноќ
84508
Репо
84509
Акумулирана амортизација
8451
Банки
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
84510
До еден месец
84511
Од еден до три месеци
84512
Од три месеци до една година
84513
Од една до две години
84514
Од две до пет години
84515
Над пет години
84516
Достасани
84517
Преку ноќ
84518
Репо
84519
Акумулирана амортизација
8452
Штедилници
84520
До еден месец
84521
Од еден до три месеци
84522
Од три месеци до една година
84523
Од една до две години
84524
Од две до пет години
84525
Над пет години
84526
Достасани
84527
Преку ноќ
84528
Репо
84529
Акумулирана амортизација
8453
Осигурителни друштва
84530
До еден месец
84531
Од еден до три месеци
84532
Од три месеци до една година
84533
Од една до две години
84534
Од две до пет години
84535
Над пет години
84536
Достасани
84537
Преку ноќ
84538
Репо
84539
Акумулирана амортизација
8454
Пензиски фондови
84540
До еден месец
84541
Од еден до три месеци
84542
Од три месеци до една година
84543
Од една до две години
84544
Од две до пет години
84545
Над пет години
84546
Достасани
84547
Преку ноќ
84548
Репо
84549
Акумулирана амортизација
8455
Други финансиски друштва
84550
До еден месец
84551
Од еден до три месеци
84552
Од три месеци до една година
84553
Од една до две години
84554
Од две до пет години
84555
Над пет години
84556
Достасани
84557
Преку ноќ
84558
Репо
84559
Акумулирана амортизација
848
Нерезиденти
8480
Нефинансиски друштва
84800
До еден месец
84801
Од еден до три месеци
84802
Од три месеци до една година
84803
Од една до две години
84804
Од две до пет години
84805
Над пет години
84806
Достасани
84808
Репо
84809
Акумулирана амортизација
8481
Држава
84810
До еден месец
84811
Од еден до три месеци
84812
Од три месеци до една година
84813
Од една до две години
84814
Од две до пет години
84815
Над пет години
84816
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
84819
Акумулирана амортизација
8482
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
84820
До еден месец
84821
Од еден до три месеци
84822
Од три месеци до една година
84823
Од една до две години
84824
Од две до пет години
84825
Над пет години
84826
Достасани
84829
Акумулирана амортизација
8485
Финансиски друштва
84850
До еден месец
84851
Од еден до три месеци
84852
Од три месеци до една година
84853
Од една до две години
84854
Од две до пет години
84855
Над пет години
84856
Достасани
84857
Преку ноќ
84858
Репо
84859
Акумулирана амортизација
8487
Домаќинства
84870
До еден месец
84871
Од еден до три месеци
84872
Од три месеци до една година
84873
Од една до две години
84874
Од две до пет години
84875
Над пет години
84876
Достасани
84879
Акумулирана амортизација
85
Деривати во денари и во денари со валутна клаузула (објективна вредност)
850
Деривати во денари чувани за тргување
8500
Договори зависни од промената на каматната стапка
8501
Договори зависни од промената на курсот
8502
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8509
Други договори
851
Вградени деривати во денари
8510
Договори зависни од промената на каматната стапка
8511
Договори зависни од промената на курсот
8512
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8519
Други договори
852
Деривати во денари чувани за управување со ризик
8520
Договори зависни од промената на каматната стапка
8521
Договори зависни од промената на курсот
8522
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8529
Други договори
853
Деривати во денари со валутна клаузула чувани за тргување
8530
Договори зависни од промената на каматната стапка
8531
Договори зависни од промената на курсот
8532
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8539
Други договори
854
Вградени деривати во денари со валутна клаузула
8540
Договори зависни од промената на каматната стапка
8541
Договори зависни од промената на курсот
8542
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8549
Други договори
855
Деривати во денари со валутна клаузула чувани за управување со ризик
8550
Договори зависни од промената на каматната стапка
8551
Договори зависни од промената на курсот
8552
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
8559
Други договори
86
Орочени депозити и депозити по видување во денари со валутна клаузула
860
Нефинансиски друштва
8600
Приватни нефинансиски друштва
86000
По видување и преку ноќ
86001
До еден месец
86002
Од еден до три месеци
86003
Од три месеци до една година
86004
Од една до две години
86005
Од две до пет години
86006
Над пет години
86007
Ограничени депозити
860070
По видување
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
860071
До една година
860072
Над една година
86009
Акумулирана амортизација
8601
Јавни нефинансиски друштва
86010
По видување и преку ноќ
86011
До еден месец
86012
Од еден до три месеци
86013
Од три месеци до една година
86014
Од една до две години
86015
Од две до пет години
86016
Над пет години
86017
Ограничени депозити
860170
По видување
860171
До една година
860172
Над една година
86019
Акумулирана амортизација
861
Држава
8610
Централна влада
86100
По видување и преку ноќ
86101
До еден месец
86102
Од еден до три месеци
86103
Од три месеци до една година
86104
Од една до две години
86105
Од две до пет години
86106
Над пет години
86107
Ограничени депозити
861070
По видување
861071
До една година
861072
Над една година
86109
Акумулирана амортизација
8611
Локална самоуправа
86110
По видување и преку ноќ
86111
До еден месец
86112
Од еден до три месеци
86113
Од три месеци до една година
86114
Од една до две години
86115
Од две до пет години
86116
Над пет години
86117
Ограничени депозити
861170
По видување
861171
До една година
861172
Над една година
86119
Акумулирана амортизација
8612
Фондови за социјално осигурување
86120
По видување и преку ноќ
86121
До еден месец
86122
Од еден до три месеци
86123
Од три месеци до една година
86124
Од една до две години
86125
Од две до пет години
86126
Над пет години
86127
Ограничени депозити
861270
По видување
861271
До една година
861272
Над една година
86129
Акумулирана амортизација
862
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8620
По видување и преку ноќ
8621
До еден месец
8622
Од еден до три месеци
8623
Од три месеци до една година
8624
Од една до две години
8625
Од две до пет години
8626
Над пет години
8627
Ограничени депозити
86270
По видување
86271
До една година
86272
Над една година
8629
Акумулирана амортизација
865
Финансиски друштва
8650
Централна банка
86500
По видување и преку ноќ
86501
До еден месец
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
86502
Од еден до три месеци
86503
Од три месеци до една година
86504
Од една до две години
86505
Од две до пет години
86506
Над пет години
86507
Ограничени депозити
865070
По видување
865071
До една година
865072
Над една година
86509
Акумулирана амортизација
8651
Банки
86510
По видување и преку ноќ
86511
До еден месец
86512
Од еден до три месеци
86513
Од три месеци до една година
86514
Од една до две години
86515
Од две до пет години
86516
Над пет години
86517
Ограничени депозити
865170
По видување
865171
До една година
865172
Над една година
86519
Акумулирана амортизација
8652
Штедилници
86520
По видување и преку ноќ
86521
До еден месец
86522
Од еден до три месеци
86523
Од три месеци до една година
86524
Од една до две години
86525
Од две до пет години
86526
Над пет години
86527
Ограничени депозити
865270
По видување
865271
До една година
865272
Над една година
86529
Акумулирана амортизација
8653
Осигурителни друштва
86530
По видување и преку ноќ
86531
До еден месец
86532
Од еден до три месеци
86533
Од три месеци до една година
86534
Од една до две години
86535
Од две до пет години
86536
Над пет години
86537
Ограничени депозити
865370
По видување
865371
До една година
865372
Над една година
86539
Акумулирана амортизација
8654
Пензиски фондови
86540
По видување и преку ноќ
86541
До еден месец
86542
Од еден до три месеци
86543
Од три месеци до една година
86544
Од една до две години
86545
Од две до пет години
86546
Над пет години
86547
Ограничени депозити
865470
По видување
865471
До една година
865472
Над една година
86549
Акумулирана амортизација
8655
Други финансиски друштва
86550
По видување и преку ноќ
86551
До еден месец
86552
Од еден до три месеци
86553
Од три месеци до една година
86554
Од една до две години
86555
Од две до пет години
86556
Над пет години
86557
Ограничени депозити
865570
По видување
865571
До една година
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
865572
Над една година
86559
Акумулирана амортизација
867
Домаќинства
8670
Самостојни вршители на дејност со личен труд
86700
По видување
86701
До еден месец
86702
Од еден до три месеци
86703
Од три месеци до една година
86704
Од една до две години
86705
Од две до пет години
86706
Над пет години
86707
Ограничени депозити
867070
По видување
867071
До една година
867072
Над една година
86709
Акумулирана амортизација
8671
Физички лица
86710
По видување
86711
До еден месец
86712
Од еден до три месеци
86713
Од три месеци до една година
86714
Од една до две години
86715
Од две до пет години
86716
Над пет години
86717
Ограничени депозити
867170
По видување
867171
До една година
867172
Над една година
86719
Акумулирана амортизација
868
Нерезиденти
8680
Нефинансиски друштва
86800
По видување и преку ноќ
86801
До еден месец
86802
Од еден до три месеци
86803
Од три месеци до една година
86804
Од една до две години
86805
Од две до пет години
86806
Над пет години
86807
Ограничени депозити
868070
По видување
868071
До една година
868072
Над една година
86809
Акумулирана амортизација
8681
Држава
86810
По видување и преку ноќ
86811
До еден месец
86812
Од еден до три месеци
86813
Од три месеци до една година
86814
Од една до две години
86815
Од две до пет години
86816
Над пет години
86817
Ограничени депозити
868170
По видување
868171
До една година
868172
Над една година
86819
Акумулирана амортизација
8682
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
86820
По видување и преку ноќ
86821
До еден месец
86822
Од еден до три месеци
86823
Од три месеци до една година
86824
Од една до две години
86825
Од две до пет години
86826
Над пет години
86827
Ограничени депозити
868270
По видување
868271
До една година
868272
Над една година
86829
Акумулирана амортизација
8685
Финансиски друштва
86850
По видување и преку ноќ
86851
До еден месец
86852
Од еден до три месеци
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
86853
Од три месеци до една година
86854
Од една до две години
86855
Од две до пет години
86856
Над пет години
86857
Ограничени депозити
868570
По видување
868571
До една година
868572
Над една година
86859
Акумулирана амортизација
8687
Домаќинства
86870
По видување
86871
До еден месец
86872
Од еден до три месеци
86873
Од три месеци до една година
86874
Од една до две години
86875
Од две до пет години
86876
Над пет години
86877
Ограничени депозити
868770
По видување
868771
До една година
868772
Над една година
86879
Акумулирана амортизација
87
Обврски по кредити во денари со валутна клаузула
870
Нефинансиски друштва
8700
Приватни нефинансиски друштва
87000
До еден месец
87001
Од еден до три месеци
87002
Од три месеци до една година
87003
Од една до две години
87004
Од две до пет години
87005
Над пет години
87006
Достасани
87008
Репо
87009
Акумулирана амортизација
8701
Јавни нефинансиски друштва
87010
До еден месец
87011
Од еден до три месеци
87012
Од три месеци до една година
87013
Од една до две години
87014
Од две до пет години
87015
Над пет години
87016
Достасани
87018
Репо
87019
Акумулирана амортизација
871
Држава
8710
Централна влада
87100
До еден месец
87101
Од еден до три месеци
87102
Од три месеци до една година
87103
Од една до две години
87104
Од две до пет години
87105
Над пет години
87106
Достасани
87108
Репо
87109
Акумулирана амортизација
8711
Локална самоуправа
87110
До еден месец
87111
Од еден до три месеци
87112
Од три месеци до една година
87113
Од една до две години
87114
Од две до пет години
87115
Над пет години
87116
Достасани
87118
Репо
87119
Акумулирана амортизација
8712
Фондови за социјално осигурување
87120
До еден месец
87121
Од еден до три месеци
87122
Од три месеци до една година
87123
Од една до две години
87124
Од две до пет години
87125
Над пет години
87126
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
87128
Репо
87129
Акумулирана амортизација
872
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
8720
До еден месец
8721
Од еден до три месеци
8722
Од три месеци до една година
8723
Од една до две години
8724
Од две до пет години
8725
Над пет години
8726
Достасани
8729
Акумулирана амортизација
875
Финансиски друштва
8750
Централна банка
87500
До еден месец
87501
Од еден до три месеци
87502
Од три месеци до една година
87503
Од една до две години
87504
Од две до пет години
87505
Над пет години
87506
Достасани
87507
Преку ноќ
87508
Репо
87509
Акумулирана амортизација
8751
Банки
87510
До еден месец
87511
Од еден до три месеци
87512
Од три месеци до една година
87513
Од една до две години
87514
Од две до пет години
87515
Над пет години
87516
Достасани
87517
Преку ноќ
87518
Репо
87519
Акумулирана амортизација
8752
Штедилници
87520
До еден месец
87521
Од еден до три месеци
87522
Од три месеци до една година
87523
Од една до две години
87524
Од две до пет години
87525
Над пет години
87526
Достасани
87527
Преку ноќ
87528
Репо
87529
Акумулирана амортизација
8753
Осигурителни друштва
87530
До еден месец
87531
Од еден до три месеци
87532
Од три месеци до една година
87533
Од една до две години
87534
Од две до пет години
87535
Над пет години
87536
Достасани
87537
Преку ноќ
87538
Репо
87539
Акумулирана амортизација
8754
Пензиски фондови
87540
До еден месец
87541
Од еден до три месеци
87542
Од три месеци до една година
87543
Од една до две години
87544
Од две до пет години
87545
Над пет години
87546
Достасани
87547
Преку ноќ
87548
Репо
87549
Акумулирана амортизација
8755
Други финансиски друштва
87550
До еден месец
87551
Од еден до три месеци
87552
Од три месеци до една година
87553
Од една до две години
87554
Од две до пет години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
87555
Над пет години
87556
Достасани
87557
Преку ноќ
87558
Репо
87559
Акумулирана амортизација
878
Нерезиденти
8780
Нефинансиски друштва
87800
До еден месец
87801
Од еден до три месеци
87802
Од три месеци до една година
87803
Од една до две години
87804
Од две до пет години
87805
Над пет години
87806
Достасани
87808
Репо
87809
Акумулирана амортизација
8781
Држава
87810
До еден месец
87811
Од еден до три месеци
87812
Од три месеци до една година
87813
Од една до две години
87814
Од две до пет години
87815
Над пет години
87816
Достасани
87819
Акумулирана амортизација
8782
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
87820
До еден месец
87821
Од еден до три месеци
87822
Од три месеци до една година
87823
Од една до две години
87824
Од две до пет години
87825
Над пет години
87826
Достасани
87829
Акумулирана амортизација
8785
Финансиски друштва
87850
До еден месец
87851
Од еден до три месеци
87852
Од три месеци до една година
87853
Од една до две години
87854
Од две до пет години
87855
Над пет години
87856
Достасани
87857
Преку ноќ
87858
Репо
87859
Акумулирана амортизација
8787
Домаќинства
87870
До еден месец
87871
Од еден до три месеци
87872
Од три месеци до една година
87873
Од една до две години
87874
Од две до пет години
87875
Над пет години
87876
Достасани
87879
Акумулирана амортизација
8789
Други обврски по кредити
88
Финансиски лизинг во денари
880
Нефинансиски друштва
8800
Приватни нефинансиски друштва
88001
До една година
88003
Од една до две години
88004
Над две години
88006
Достасани
8801
Јавни нефинансиски друштва
88011
До една година
88013
Од една до две години
88014
Над две години
88016
Достасани
885
Финансиски друштва
8850
Централна банка
88501
До една година
88503
Од една до две години
88504
Над две години
88506
Достасани
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
8851
Банки
88511
До една година
88513
Од една до две години
88514
Над две години
88516
Достасани
8852
Штедилници
88521
До една година
88523
Од една до две години
88524
Над две години
88526
Достасани
8853
Осигурителни друштва
88531
До една година
88533
Од една до две години
88534
Над две години
88536
Достасани
8854
Пензиски фондови
88541
До една година
88543
Од една до две години
88544
Над две години
88546
Достасани
8855
Други финансиски друштва
88551
До една година
88553
Од една до две години
88554
Над две години
88556
Достасани
888
Нерезиденти
8880
Нефинансиски друштва
88801
До една година
88803
Од една до две години
88804
Над две години
88806
Достасани
8881
Држава
88811
До една година
88813
Од една до две години
88814
Над две години
88816
Достасани
8882
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
88821
До една година
88823
Од една до две години
88824
Над две години
88826
Достасани
8885
Финансиски друштва
88851
До една година
88853
Од една до две години
88854
Над две години
88856
Достасани
8887
Домаќинства
88871
До една година
88873
Од една до две години
88874
Над две години
88876
Достасани
889
Финансиски лизинг во денари со валутна клаузула
8890
Нефинансиски друштва
88900
Приватни нефинансиски друштва
889001
До една година
889003
Од една до две години
889004
Над две години
889006
Достасани
88901
Јавни нефинансиски друштва
889011
До една година
889013
Од една до две години
889014
Над две години
889016
Достасани
8895
Финансиски друштва
88950
Централна банка
889501
До една година
889503
Од една до две години
889504
Над две години
889506
Достасани
88951
Банки
889511
До една година
889513
Од една до две години
889514
Над две години
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 8: Извори на средства во денари
Сметка
889516
Достасани
88953
Осигурителни друштва
889531
До една година
889533
Од една до две години
889534
Над две години
889536
Достасани
88954
Пензиски фондови
889541
До една година
889543
Од една до две години
889544
Над две години
889546
Достасани
88955
Други финансиски друштва
889551
До една година
889553
Од една до две години
889554
Над две години
889556
Достасани
8898
Нерезиденти
88980
Нефинансиски друштва
889801
До една година
889803
Од една до две години
889804
Над две години
889806
Достасани
88981
Држава
889811
До една година
889813
Од една до две години
889814
Над две години
889816
Достасани
88982
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
889821
До една година
889823
Од една до две години
889824
Над две години
889826
Достасани
88985
Финансиски друштва
889851
До една година
889853
Од една до две години
889854
Над две години
889856
Достасани
88987
Домаќинства
889871
До една година
889873
Од една до две години
889874
Над две години
889876
Достасани
89
Финансиски обврски во денари определени по објективната вредност преку биланост на успех
890
Обврски за инструменти на пазарот на пари
891
Обврски за доставување обврзници и други долгорочни должнички инструменти
892
Обврски за доставување сопственички инструменти
893
Депозити на банки
8930
Тековни сметки
8931
Депозити по видување
8932
Орочени депозити
8933
Останато
894
Депозити на други комитенти
8940
Тековни сметки
8941
Депозити по видување
8942
Орочени депозити
8943
Останато
895
Обврски по кредити
896
Субординирани обврски
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 9: Капитал, посебна резерва и резервирања и вонбилансни сметки
Сметка
90
Основен капитал и резерви
900
Запишан капитал на Народната банка
9000
Запишан капитал на Народната банка
9001
Капитал од распределбата на резултатите
901
Премија од акции
9010
од обични акции
9011
од приоритетни акции
902
Сопствени акции
903
Издаден капитал
9030
Обични акции во паричен облик
9031
Приоритетни акции во паричен облик, освен кумулативни приоритетни акции
9032
Обични акции во непаричен облик
9033
Приоритетни акции во непаричен облик, освен кумулативни приоритетни акции
9034
Удели во паричен облик
9035
Удели во непаричен облик
904
Резервен фонд
9040
Општи резерви на Народната банка
9041
Законски резервен фонд
9048
Зголемување на резервите врз основа на распределба на ревалоризациската резерва
9049
Зголемување/намалување на резервите од распределбата на реализираниот годишен финансиски резултат
905
Ревалоризациски резерви и останати разлики од вреднување
9051
Разлики од вреднувањето на средствата расположливи за продажба
9052
Разлики од вреднувањето на нетековните средства чувани за продажба или на групата за отуѓување
9053
Ревалоризациски резерви од курсни разлики
9055
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднувањето на заштитата од ризик на
нето-вложувањата во странска валута
9056
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднувањето на заштитата од ризик од паричните текови
9059
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднувањето на други ставки
90590
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднувањето на златото
90591
Нереализирани позитивни промени во објективната вредност на вложувањата
90592
Ревалоризациска резерва и останати разлики од вреднувањето на други ставки
906
Задржана добивка/Акумулирани загуби
9060
Задржана добивка
90600
Расположлива за распределба на акционерите
90601
Ограничена за распределба на акционерите
9061
Акумулирани загуби
908
Останат капитал
9080
Компонента на капиталот на финансиските инструменти
9081
Останати сопственички инструменти
909
Други резервни фондови
91
Хибридни инструменти, субординиран долг и кумулативни приоритетни акции
910
Хибридни инструменти
9100
во денари
91000
Нефинансиски друштва
910000
Приватни нефинансиски друштва
910001
Јавни нефинансиски друштва
91001
Држава
910012
Фондови за социјално осигурување
91002
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
91005
Финансиски друштва
910051
Банки
910052
Штедилници
910053
Осигурителни друштва
910054
Пензиски фондови
910055
Други финансиски друштва
91008
Нерезиденти
910080
Нефинансиски друштва
910082
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
910085
Финансиски друштва
910087
Домаќинства
9101
во странска валута
91010
Нефинансиски друштва
910100
Приватни нефинансиски друштва
910101
Јавни нефинансиски друштва
91011
Држава
910112
Фондови за социјално осигурување
91012
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
91015
Финансиски друштва
910151
Банки
910153
Осигурителни друштва
910154
Пензиски фондови
910155
Други финансиски друштва
91018
Нерезиденти
910180
Нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 9: Капитал, посебна резерва и резервирања и вонбилансни сметки
Сметка
910182
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
910185
Финансиски друштва
910187
Домаќинства
9102
во денари со валутна клаузула
91020
Нефинансиски друштва
910200
Приватни нефинансиски друштва
910201
Јавни нефинансиски друштва
91021
Држава
910212
Фондови за социјално осигурување
91022
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
91025
Финансиски друштва
910251
Банки
910252
Штедилници
910253
Осигурителни друштва
910254
Пензиски фондови
910255
Други финансиски друштва
91028
Нерезиденти
910280
Нефинансиски друштва
910282
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
910285
Финансиски друштва
910287
Домаќинства
911
Субординиран долг
9110
во денари
91100
Нефинансиски друштва
911000
Приватни нефинансиски друштва
911001
Јавни нефинансиски друштва
91101
Држава
911010
Централна влада
911011
Локална самоуправа
911012
Фондови за социјално осигурување
91105
Финансиски друштва
911051
Банки
911052
Штедилници
911053
Осигурителни друштва
911054
Пензиски фондови
911055
Други финансиски друштва
91108
Нерезиденти
911080
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911081
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911082
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911083
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911084
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911085
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911086
Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит
911087
Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит
911088
Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
9111
во странска валута
91110
Нефинансиски друштва
911100
Приватни нефинансиски друштва
911101
Јавни нефинансиски друштва
91111
Држава
911112
Фондови за социјално осигурување
91115
Финансиски друштва
911151
Банки
911153
Осигурителни друштва
911154
Пензиски фондови
911155
Други финансиски друштва
91118
Нерезиденти
911180
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911181
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911182
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911183
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911184
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911185
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911186
Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит
911187
Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит
911188
Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
9112
во денари со валутна клаузула
91120
Нефинансиски друштва
911200
Приватни нефинансиски друштва
911201
Јавни нефинансиски друштва
91121
Држава
911212
Фондови за социјално осигурување
91125
Финансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА 9: Капитал, посебна резерва и резервирања и вонбилансни сметки
Сметка
911251
Банки
911252
Штедилници
911253
Осигурителни друштва
911254
Пензиски фондови
911255
Други финансиски друштва
91128
Нерезиденти
911280
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911281
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911282
Обврски кон нефинансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911283
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран депозит
911284
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
911285
Обврски кон финансиски друштва врз основа на субординиран кредит
911286
Обврски кон државата врз основа на субординиран кредит
911287
Обврски кон државата врз основа на субординиран депозит
911288
Обврски кон државата врз основа на субординирани должнички хартии од вредност
912
Кумулативни приоритетни акции
9120
целосно платени
9121
неплатени во целост
9122
премија од кумулативните приоритетни акции
92
Посебна резерва и резервирања
920
Посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност
9200
Посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност на поединечна основа
9201
Посебна резерва за вонбилансната кредитна изложеност на групна основа
921
Резервирања за пензиите и за други користи за вработените
922
Резервирања за потенцијалните обврски врз основа на судски спорови
927
Групна исправка на вредноста за портфолиото на мали кредити
928
Групна исправка на вредноста за поединечно значајните изложености кои не се оштетени на поединечна основа
929
Други резервирања
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА:
Сметка
95
950
9500
9501
9502
9509
951
9510
9511
9512
9519
952
9520
9521
9522
9529
953
955
9550
9551
9552
9559
956
9560
9561
9562
9569
957
9570
9571
9572
9579
958
99
990
9900
99000
99001
9901
9902
9903
9904
9905
9906
9907
9908
99086
99087
99089
9909
991
9910
99100
99101
9911
9912
9913
9914
9915
9916
9917
9918
99186
99189
9919
992
993
9930
99300
993000
993001
993002
993005
Вонбилансна евиденција
Вонбилансна евиденција за дериватните средства и обврски
Номинални вредности за дериватите во финансиските средства чувани за тргување
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинални вредности за вградените деривати во финансиските средства
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинални вредности за дериватните средства чувани за управување со ризик
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинална вредност за дериватите во финансиски обврски (контра сметка на сметките 955, 956 и 957)
Номинални вредности за дериватите во финансиските обврски чувани за тргување
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинални вредности за вградените деривати во финансиските обврски
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинални вредности за дериватните обврски чувани за управување со ризик
Договори зависни од промената на каматната стапка
Договори зависни од промената на курсот
Договори зависни од промената на цената на хартиите од вредност
Други договори
Номинална вредност за дериватите во финансиски средства (контра сметка на сметките 950, 951 и 952)
Останати (класични) вонбилансни сметки
Активности во земјата, должи
Добиени гаранции и акредитиви
Добиени гаранции
Добиени акредитиви
Добиени хартии од вредност и други платежни инструменти како обезбедување
Заложени средства како обезбедување
Отпишани побарувања по кредити
Неискористени одобрени кредитни лимити на банката
Недвижности и опрема дадени на други лица (за поправка)
Средства на банката дадени во депо
Недвижности и опрема надвор од употреба
Вонбилансни побарувања од нерезиденти
Вонбилансни побарувања за хартии од вредност во сопственост на нерезиденти
Побарувања врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент, на коишто е вкнижена забрана за располагање
Други вонбилансни побарувања од нерезиденти
Други
Активности во странство, должи
Добиени гаранции и акредитиви
Добиени гаранции
Добиени акредитиви
Добиени хартии од вредност и други платежни инструменти како обезбедување
Заложени средства како обезбедување
Отпишани побарувања по кредити
Неискористени одобрени кредитни лимити на банката
Недвижности и опрема дадени на други лица (за поправка)
Средства на банката дадени во депо
Недвижности и опрема надвор од употреба
Вонбилансни побарувања од нерезиденти
Вонбилансни побарувања за хартии од вредност во сопственост на нерезиденти
Други вонбилансни побарувања од нерезиденти
Други
Примени средства и други вредности во депо, должи
Потенцијални обврски, должи
Издадени непокриени гаранции
во денари
Нефинансиски друштва
Држава
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
Финансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
993007
Домаќинства
993008
Нерезиденти
99301
во странска валута
993010
Нефинансиски друштва
993011
Држава
993012
Непрофитни институции кои им служат на
993015
Финансиски друштва
993017
Домаќинства
993018
Нерезиденти
99302
во денари со валутна клаузула
993020
Нефинансиски друштва
993021
Држава
993022
Непрофитни институции кои им служат на
993025
Финансиски друштва
993027
Домаќинства
993028
Нерезиденти
9931
Издадени покриени гаранции
99310
во денари
993100
Нефинансиски друштва
993101
Држава
993102
Непрофитни институции кои им служат на
993105
Финансиски друштва
993107
Домаќинства
993108
Нерезиденти
99311
во странска валута
993110
Нефинансиски друштва
993111
Држава
993112
Непрофитни институции кои им служат на
993115
Финансиски друштва
993117
Домаќинства
993118
Нерезиденти
99312
во денари со валутна клаузула
993120
Нефинансиски друштва
993121
Држава
993122
Непрофитни институции кои им служат на
993125
Финансиски друштва
993127
Домаќинства
993128
Нерезиденти
9932
Издадени меници како гаранции
99320
во денари
993200
Нефинансиски друштва
993201
Држава
993202
Непрофитни институции кои им служат на
993205
Финансиски друштва
993207
Домаќинства
993208
Нерезиденти
99321
во странска валута
993210
Нефинансиски друштва
993211
Држава
993212
Непрофитни институции кои им служат на
993215
Финансиски друштва
993217
Домаќинства
993218
Нерезиденти
99322
во денари со валутна клаузула
993220
Нефинансиски друштва
993221
Држава
993222
Непрофитни институции кои им служат на
993225
Финансиски друштва
993227
Домаќинства
993228
Нерезиденти
9933
Преземени обврски за кредитирање
99330
во денари
993300
Нефинансиски друштва
993301
Држава
993302
Непрофитни институции кои им служат на
993305
Финансиски друштва
993307
Домаќинства
993308
Нерезиденти
99331
во странска валута
993310
Нефинансиски друштва
993311
Држава
993312
Непрофитни институции кои им служат на
993315
Финансиски друштва
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
993317
Домаќинства
993318
Нерезиденти
99332
во денари со валутна клаузула
993320
Нефинансиски друштва
993321
Држава
993322
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993325
Финансиски друштва
993327
Домаќинства
993328
Нерезиденти
9934
Неискористени кредитни лимити
99340
неотповикливи, во денари
993400
Нефинансиски друштва
993401
Држава
993402
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993405
Финансиски друштва
993407
Домаќинства
993408
Нерезиденти
99341
неотповикливи, во странска валута
993410
Нефинансиски друштва
993411
Држава
993412
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993415
Финансиски друштва
993417
Домаќинства
993418
Нерезиденти
99342
неотповикливи, во денари со валутна клаузула
993420
Нефинансиски друштва
993421
Држава
993422
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993425
Финансиски друштва
993427
Домаќинства
Нерезиденти
993428
99343
отповикливи, во денари
993430
Нефинансиски друштва
993431
Држава
993432
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993435
Финансиски друштва
993437
Домаќинства
993438
Нерезиденти
99344
отповикливи, во странска валута
993440
Нефинансиски друштва
993441
Држава
993442
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993445
Финансиски друштва
993447
Домаќинства
993448
Нерезиденти
99345
отповикливи, во денари со валутна клаузула
993450
Нефинансиски друштва
993451
Држава
993452
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993455
Финансиски друштва
993457
Домаќинства
993458
Нерезиденти
9935
Преземени обврски за факторинг и форфеитинг
99350
во денари
993500
Нефинансиски друштва
993501
Држава
993502
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993505
Финансиски друштва
993507
Домаќинства
993508
Нерезиденти
99351
во странска валута
993510
Нефинансиски друштва
993511
Држава
993512
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993515
Финансиски друштва
993517
Домаќинства
993518
Нерезиденти
99352
во денари со валутна клаузула
993520
Нефинансиски друштва
993521
Држава
993522
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993525
Финансиски друштва
993527
Домаќинства
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
993528
Нерезиденти
9936
Неискористени лимити на кредитните картички
99360
во денари
993600
Нефинансиски друштва
993601
Држава
993602
Непрофитни институции кои им служат на
993605
Финансиски друштва
993607
Домаќинства
993608
Нерезиденти
99361
во странска валута
993610
Нефинансиски друштва
993611
Држава
993612
Непрофитни институции кои им служат на
993615
Финансиски друштва
993617
Домаќинства
993618
Нерезиденти
99362
во денари со валутна клаузула
993620
Нефинансиски друштва
993621
Држава
993622
Непрофитни институции кои им служат на
993625
Финансиски друштва
993627
Домаќинства
993628
Нерезиденти
9937
Непокриени акредитиви
99370
во денари
993700
Нефинансиски друштва
993701
Држава
993702
Непрофитни институции кои им служат на
993705
Финансиски друштва
993707
Домаќинства
993708
Нерезиденти
99371
во странска валута
993710
Нефинансиски друштва
993711
Држава
993712
Непрофитни институции кои им служат на
993715
Финансиски друштва
993717
Домаќинства
993718
Нерезиденти
99372
во денари со валутна клаузула
993720
Нефинансиски друштва
993721
Држава
993722
Непрофитни институции кои им служат на
993725
Финансиски друштва
993727
Домаќинства
993728
Нерезиденти
9938
Покриени акредитиви
99380
во денари
993800
Нефинансиски друштва
993801
Држава
993802
Непрофитни институции кои им служат на
993805
Финансиски друштва
993807
Домаќинства
993808
Нерезиденти
99381
во странска валута
993810
Нефинансиски друштва
993811
Држава
993812
Непрофитни институции кои им служат на
993815
Финансиски друштва
993817
Домаќинства
993818
Нерезиденти
99382
во денари со валутна клаузула
993820
Нефинансиски друштва
993821
Држава
993822
Непрофитни институции кои им служат на
993825
Финансиски друштва
993827
Домаќинства
993828
Нерезиденти
9939
Други вонбилансни преземени обврски
99390
во денари
993900
Нефинансиски друштва
993901
Држава
993902
Непрофитни институции кои им служат на
993905
Финансиски друштва
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
домаќинствата
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
993907
Домаќинства
993908
Нерезиденти
99391
во странска валута
993910
Нефинансиски друштва
993911
Држава
993912
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993915
Финансиски друштва
993917
Домаќинства
993918
Нерезиденти
99392
во денари со валутна клаузула
993920
Нефинансиски друштва
993921
Држава
993922
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
993925
Финансиски друштва
993927
Домаќинства
993928
Нерезиденти
995
Активности во земјата, побарува
9950
Добиени гаранции и акредитиви
99500
Добиени гаранции
99501
Добиени акредитиви
9951
Добиени хартии од вредност и други платежни инструменти како обезбедување
9952
Заложени средства како обезбедување
9953
Отпишани побарувања по кредити
9954
Неискористени одобрени кредитни лимити на банката
9955
Недвижности и опрема дадени на други лица (за поправка)
9956
Средства на банката дадени во депо
9957
Недвижности и опрема надвор од употреба
9958
Вонбилансни побарувања од нерезиденти
99586
Вонбилансни побарувања за хартии од вредност во сопственост на нерезиденти
99587
Обврски врз основа на хартии од вредност во сопственост на нерезидент, на кои е вкнижена забрана за располагање
99589
Други вонбилансни побарувања од нерезиденти
9959
Други
996
Активности во странство, побарува
9960
Добиени гаранции и акредитиви
99600
Добиени гаранции
99601
Добиени акредитиви
9961
Добиени хартии од вредност и други платежни инструменти како обезбедување
9962
Заложени средства како обезбедување
9963
Отпишани побарувања по кредити
9964
Неискористени одобрени кредитни лимити на банката
9965
Недвижности и опрема дадени на други лица (за поправка)
9966
Средства на банката дадени во депо
9967
Недвижности и опрема надвор од употреба
9968
Вонбилансни побарувања од нерезиденти
99686
Вонбилансни побарувања за хартии од вредност во сопственост на нерезиденти
99689
Други вонбилансни побарувања од нерезиденти
9969
Други
997
Примени средства и други вредности во депо, побарува
998
Потенцијални обврски, побарува
9980
Издадени непокриени гаранции
99800
во денари
998000
Нефинансиски друштва
998001
Држава
998002
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998005
Финансиски друштва
998007
Домаќинства
998008
Нерезиденти
99801
во странска валута
998010
Нефинансиски друштва
998011
Држава
998012
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998015
Финансиски друштва
998017
Домаќинства
998018
Нерезиденти
99802
во денари со валутна клаузула
998020
Нефинансиски друштва
998021
Држава
998022
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998025
Финансиски друштва
998027
Домаќинства
998028
Нерезиденти
9981
Издадени покриени гаранции
99810
во денари
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
998100
Нефинансиски друштва
998101
Држава
998102
Непрофитни институции кои им служат
998105
Финансиски друштва
998107
Домаќинства
998108
Нерезиденти
99811
во странска валута
998110
Нефинансиски друштва
998111
Држава
998112
Непрофитни институции кои им служат
998115
Финансиски друштва
998117
Домаќинства
998118
Нерезиденти
99812
во денари со валутна клаузула
998120
Нефинансиски друштва
998121
Држава
998122
Непрофитни институции кои им служат
998125
Финансиски друштва
998127
Домаќинства
998128
Нерезиденти
9982
Издадени меници како гаранции
99820
во денари
998200
Нефинансиски друштва
998201
Држава
998202
Непрофитни институции кои им служат
998205
Финансиски друштва
998207
Домаќинства
998208
Нерезиденти
99821
во странска валута
998210
Нефинансиски друштва
998211
Држава
998212
Непрофитни институции кои им служат
998215
Финансиски друштва
998217
Домаќинства
998218
Нерезиденти
99822
во денари со валутна клаузула
998220
Нефинансиски друштва
998221
Држава
998222
Непрофитни институции кои им служат
998225
Финансиски друштва
998227
Домаќинства
998228
Нерезиденти
9983
Преземени обврски за кредитирање
99830
во денари
998300
Нефинансиски друштва
998301
Држава
998302
Непрофитни институции кои им служат
998305
Финансиски друштва
998307
Домаќинства
998308
Нерезиденти
99831
во странска валута
998310
Нефинансиски друштва
998311
Држава
998312
Непрофитни институции кои им служат
998315
Финансиски друштва
998317
Домаќинства
998318
Нерезиденти
99832
во денари со валутна клаузула
998320
Нефинансиски друштва
998321
Држава
998322
Непрофитни институции кои им служат
998325
Финансиски друштва
998327
Домаќинства
998328
Нерезиденти
9984
Неискористени кредитни лимити
99840
неотповикливи, во денари
998400
Нефинансиски друштва
998401
Држава
998402
Непрофитни институции кои им служат
998405
Финансиски друштва
998407
Домаќинства
998408
Нерезиденти
99841
неотповикливи, во странска валута
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
на домаќинствата
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
998410
Нефинансиски друштва
998411
Држава
998412
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998415
Финансиски друштва
998417
Домаќинства
998418
Нерезиденти
99842
неотповикливи, во денари со валутна клаузула
998420
Нефинансиски друштва
998421
Држава
998422
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998425
Финансиски друштва
998427
Домаќинства
998428
Нерезиденти
99843
отповикливи, во денари
998430
Нефинансиски друштва
998431
Држава
998432
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998435
Финансиски друштва
998437
Домаќинства
998438
Нерезиденти
99844
отповикливи, во странска валута
998440
Нефинансиски друштва
998441
Држава
998442
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998445
Финансиски друштва
998447
Домаќинства
998448
Нерезиденти
99845
отповикливи, во денари со валутна клаузула
998450
Нефинансиски друштва
998451
Држава
998452
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998455
Финансиски друштва
998457
Домаќинства
998458
Нерезиденти
9985
Преземени обврски за факторинг и форфетирање
99850
во денари
998500
Нефинансиски друштва
998501
Држава
998502
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998505
Финансиски друштва
998507
Домаќинства
998508
Нерезиденти
99851
во странска валута
998510
Нефинансиски друштва
998511
Држава
998512
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998515
Финансиски друштва
998517
Домаќинства
998518
Нерезиденти
99852
во денари со валутна клаузула
998520
Нефинансиски друштва
998521
Држава
998522
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998525
Финансиски друштва
998527
Домаќинства
998528
Нерезиденти
9986
Неискористени лимити на кредитните картички
99860
во денари
998600
Нефинансиски друштва
998601
Држава
998602
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998605
Финансиски друштва
998607
Домаќинства
998608
Нерезиденти
99861
во странска валута
998610
Нефинансиски друштва
998611
Држава
998612
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998615
Финансиски друштва
998617
Домаќинства
998618
Нерезиденти
99862
во денари со валутна клаузула
998620
Нефинансиски друштва
prilog 1
Smetkoven plan
КЛАСА: Вонбилансна евиденција
Сметка
998621
Држава
998622
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998625
Финансиски друштва
998627
Домаќинства
998628
Нерезиденти
9987
Непокриени акредитиви
99870
во денари
998700
Нефинансиски друштва
998701
Држава
998702
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998705
Финансиски друштва
998707
Домаќинства
998708
Нерезиденти
99871
во странска валута
998710
Нефинансиски друштва
998711
Држава
998712
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998715
Финансиски друштва
998717
Домаќинства
998718
Нерезиденти
99872
во денари со валутна клаузула
998720
Нефинансиски друштва
998721
Држава
998722
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998725
Финансиски друштва
998727
Домаќинства
998728
Нерезиденти
9988
Покриени акредитиви
99880
во денари
998800
Нефинансиски друштва
998801
Држава
998802
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998805
Финансиски друштва
998807
Домаќинства
998808
Нерезиденти
99881
во странска валута
998810
Нефинансиски друштва
998811
Држава
998812
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998815
Финансиски друштва
998817
Домаќинства
998818
Нерезиденти
99882
во денари со валутна клаузула
998820
Нефинансиски друштва
998821
Држава
998822
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998825
Финансиски друштва
998827
Домаќинства
998828
Нерезиденти
9989
Други вонбилансни преземени обврски
99890
во денари
998900
Нефинансиски друштва
998901
Држава
998902
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998905
Финансиски друштва
998907
Домаќинства
998908
Нерезиденти
99891
во странска валута
998910
Нефинансиски друштва
998911
Држава
998912
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998915
Финансиски друштва
998917
Домаќинства
998918
Нерезиденти
99892
во денари со валутна клаузула
998920
Нефинансиски друштва
998921
Држава
998922
Непрофитни институции кои им служат на домаќинствата
998925
Финансиски друштва
998927
Домаќинства
998928
Нерезиденти
Документ
Категория
Гуманитарная литература
Просмотров
64
Размер файла
2 252 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа