close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Русский сентиментализм

код для вставкиСкачать
РУССКИЙ СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
2014-07-26
Sentymentalizm – prąd literacki epoki oświecenia.
Nazwa wywodzona od ang. sentiment (czucie,
uczucie, opinia), wylansowana po ukazaniu się
Podróży sentymentalnej (1768) Laurence’a
Sterne’a.
«В духовной жизни человека одни
просветители считали главным разум, другие –
чувство. Писатели, культивировавшие в своих
произведениях чувства, объявившие их
драгоценнейшим достоянием человеческой
природы, образовали направление, получившее
название «сентиментализма». (Западов)
Eliza Małek
1
ПЕРИОДИЗАЦИЯ
(1)
ПО
П. А. ОРЛОВУ
2014-07-26
Период зарождения сентиментализма
(60е гг. XVIII в.)
авторы
заимствуют
жанры
(напр.,
анакреонтическую
оду,
идиллю)
у
классицистов, приноровливая их к поэтике
нового направления, или заимствуют и
используют готовые европейские образцы (ср.
Письма Эрнеста и Доравры Ф. Эмина,
написанные в подражание Новой Элоизе Руссо,
или
комедию
Лукина
Мот,
любовью
исправленный, которая является переделкой
комедии французского драматурга Детуша
(Destouches
Philippe
N.)
Мот,
или
добродетельная обманщица).
Eliza Małek
2
Lata 60-te XVIII w. – pojawienie się pierwszych
przejawów sentymentalizmu w gatunkach
skodyfikowanych przez klasycyzm, np. w odzie
anakreontycznej i idylli, przekładów i przeróbek
tekstów dramy mieszczańskiej (L. M. Merciera,
Diderota, Beaumarchais’go, w której odrzucono
podział na bohaterów wzniosłych i komicznych,
wprowadzono bohatera z ludu, który był zdolny do
uczuć wzniosłych i szlachetnych, akcję budowano na
konflikcie między dziećmi i rodzicami itp. (Por. W.
Łukin Мот, любовью исправленный, - Rozrzutnik
przez miłość nawrócony – przeróbka komedii
Destouchesa Philippe N.
naśladowanie europejskich wzorców prozy
sentymentalnej (F. Emin, powieść epistolarna Listy
Ernesta i Dorawry (1766) i Nowa Heloiza (1761) J.
Rousseau.
2014-07-26
Eliza Małek
3
ПЕРИОДИЗАЦИЯ (2)
2014-07-26
Второй период - 1776-1789
Ведущим жанром этого периода становится
комическая опера
Dominacja opery komicznej (opéra comique) –
gatunku dramatyczno-muzycznego ze wstawkami
muzycznymi w postaci arii, kupletów, najczęściej
wierszowanych.
Eliza Małek
4
ПЕРИОДИЗАЦИЯ (3)
2014-07-26
1789-1796. Период расцвета.
Именно тогда были написаны и опубликованы
лучшие произведения Н. Карамзина (Бедная
Лиза, 1791) и Н. Радищева (Путешествие из
Петербурга в Москву, 1790), были основаны
журналы «Детское чтение для сердца и
разума» (1785-1789), «Московский журнал»
(1787-1792), «Приятное и полезное
препровождение времени» (1794-1798).
Преобладание прозаических жанров:
сентиментальной, «чувствительной» повести,
романов, сентиментальных путешествий.
Eliza Małek
5
ПЕРИОДИЗАЦИЯ (4)
2014-07-26
1789-1796 – okres rozkwitu, apogeum
twórczości M. Karamzina i A. Radiszczewa,
dominacja gatunków prozatorskich (czułej
opowieści/noweli, powieści sentymentalnej)
i poezji sentymentalnej (listu poetyckiego,
liryki, pojawienie się ballady)
Н. Карамзина (Бедная Лиза, 1791) , Н. Радищева
(Путешествие из Петербурга в Москву, 1790),
czasopisma «Детское чтение для сердца и
разума» (1785-1789), «Московский журнал»
(1787-1792), «Приятное и полезное
препровождение времени» (1794-1798),
almanach «Аглая» (1794-95)
1797-1811 – время упадка . Эпигонство
1797-1811 – okres upadku, epigoństwa
Eliza Małek
6
ПЕРЕВОДЫ
2014-07-26
Проза: Страдания юного Вертера В. Гёте (W.
Goethe), Эмиль и Новая Элоиза Ж.-Ж.Руссо (J.
J. Rоusseau), Сентиментальное путешествие
Стерна (L. Sterne)
Поэзия: кладбищенская поэзия, Ночные думы
Юнга (E. Young), идиллии и пастушеские
поэмы Гесснера (S. Gessner)
Драматургия (мещанская драма и слезная
комедия) Лондонский купец Лилло (G. Lillo)
(1764), Беверлей Э. Мура (Б. Сореля), 1772 (E.
Moore); Друг несчастных Луи Мерсье (L. S.
Mercier)
Eliza Małek
7
Proza: Страдания юного Вертера В. Гёте
(W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera),
Эмиль и Новая Элоиза Ж.-Ж.Руссо (J. J.
Rоusseau, Emil, Nowa Heloiza),
Сентиментальное путешествие Стерна (L.
Sterne, Podróż sentymentalna)
Poezja: poezja cmentarna (кладбищенская
поэзия) Ночные думы Юнга (E. Young, Myśli
nocne), idylle i poematy pasterskie S. Gessnera
Dramaturgia: dramat mieszczański i łzawa
komedia Лондонский купец Лилло (G. Lillo)
(1764), Беверлей Э. Мура (Б. Сореля), 1772
(E. Moore); Друг несчастных Луи Мерсье (L.
S. Mercier)
2014-07-26
Eliza Małek
8
СМЕШЕНИЕ
ЖАНРОВ
– НО НЕ ОТКАЗ ОТ
ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ КАК ТАКОВОЙ
Eliza Małek
поэтических жанров и
поэтизация жанров прозаических
(поэтические вставки и лиропоэтические элементы в
сентиментальном путешествии).
Зарождение индивидуального стиля.
Преодоление однолинейности в
изображении героев (ср. сочетание
положительных и отрицательных начал
в характеристике Карамзинского
Эраста).
2014-07-26
Прозаиция
9
POETYKA PRĄDU
- IMMANENTNA I SFORMUŁOWANA
2014-07-26
Eliza Małek
Odejście od czystości gatunkowej, od
rygorystycznej normatywności, ale z
zachowaniem pewnych postulowanych
wartości.
Kto może być poetą? Karamzin – w
odróżnieniu od Sumarokowa uważał, że
prawdziwym poetą może być tylko człowiek
obdarzony czułym sercem, wrażliwy, a więc
i dobry, cnotliwy. Braku tych cech nie
rekompensuje znajomość reguł i nawet
talent.
10
CEL I ZADANIA LITERATURY
Eliza Małek
Kształtowanie „autentycznych więzi
międzyludzkich opartych na wzajemnej
sympatii i zrozumieniu” oraz pokazanie
„wewnętrznego życia człowieka, refleksji
nad cechami płynącymi z jego natury i nad
jego miejscem w świecie kulturowym”
(Słownik literatury polskiego oświecenia, s.
662).
2014-07-26
11
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ
героя и
Eliza Małek
повествователя.
Простота стиля, композиции,
ориентация на разговорный язык
(салона).
Противопоставление порочному миру
цивилизации – отдельного человека с
его богатым внутренним миром.
Эстетизация изображенного мира
(Аркадия) и идеализация прошлого
(золотого века).
2014-07-26
Чувствительность
12
2014-07-26
Eliza Małek
Przeciwstawienie miasta - wsi, cywilizacji i
kultury - naturze.
Przeciwstawienie dzieciństwa jednostki okresowi
dojrzałości.
Przeciwstawienie skażonemu światu kultury i
cywilizacji – konkretnego człowieka obdarzonego
bogatym życiem wewnętrznym.
Estetyzacja świata przedstawionego (Arkadii) i
idealizacja przeszłości (złotego wieku, wieku
szczęśliwości
13
CZUŁOŚĆ I PROSTOTA
2014-07-26
Eliza Małek
Czułość jako immanentna cecha bohatera i
narratora (niekoniecznie wywodzącego się ze sfer
wyższych).
Prostota stylu, kompozycji, kształtu językowostylistycznego utworu (w Rosji orientacja na
język mówiony salonów, w niektórych gatunkach,
np. w operze komicznej, nawet do języka
potocznego). Odrzucenie teorii trzech stylów i
wypracowanie stylu pozwalającego jak najlepiej
wyrazić stany emocjonalne bohaterów (z
oczywistym odrzuceniem pospolitości i
grubiaństwa).
14
СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ГЕРОИ
Отрицательные
герои – лица,
полностью или
частично утратившие
природную
чувствительность, а
следовательно
порочные,
легкомысленные,
сухие, черствые и даже
жестокие.
Eliza Małek
Положительные
герои – носители
природной
чувствительности.
Они щедры, гуманны,
сострадательны,
способны на
благородные,
самоотверженные
поступки. Любят
музыку и живопись.
Умение «сопечалится и
совеселится» другому
человеку (Радищев).
2014-07-26
15
B. pozytywny jest
nosicielem „природной
чувствительности”
(wrodzonej czułości).
Odznacza się bogatym
życiem wewnętrznym, jest
zdolny do poświęceń, do
szlachetnych czynów. Lubi
muzykę, malarstwo, książki
(odpowiednio dobrane).
Umie «сопечалится и
совеселится» другому
человеку (Радищев)
współmartwić się i
współweselić z drugim
człowiekiem.
2014-07-26
Eliza Małek
B. negatywny – to
człowiek, który
całkowicie lub
częściowo utracił
wrodzoną czułość i
wrażliwość na
drugiego człowieka,
a więc niecnotliwy,
lekkomyślny, zły,
czasem okrutny.
16
ЧТЕНИЕ В ЖИЗНИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО
ГЕРОЯ/ LEKTURA W ŻYCIU
SENTYMENTALNYCH BOHATERÓW
Eliza Małek
«Он читывал романы, идилли, имел довольно
живое воображение и часто переносился
мысленно в те времена (бывшие или не
бывшие), в которые, если верить стихотворцам,
все люди беспечно гуляли по лугам, купались в
чистых источниках, целовались как горлицы,
отдыхали под розами и миртами и в
счастливой праздности все дни свои
провождали. Ему казалось, что он нашёл в
Лизе то, чего сердце его давно искало. (Эраст –
герой Бедной Лизы)
2014-07-26
17
КНИГА – СПУТНИК ОДИНОКОЙ ПРОГУЛКИ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ГЕРОЯ/ KSIĄŻKA –
NAJLEPSZY TOWARZYSZ BOHATERA
2014-07-26
Mотив
Eliza Małek
совместного чтения героев (идущий от
Вертера Гёте): совместное чтение сближает
героев, помогает им высказать
недосказанное.
«По окончании одного периода, где автор
изображал весь огнь пылающей любви [герой
читает Вертера – Э. М.], Пламир
остановился, взглянул на Раиду. Взоры их
встретились, и взаимное чувство, подобно
электрической искре, мгновенно из одного в
другое переселилось и сотрясло сердца их»
(Д. Горчаков, Пламир и Раида, Москва 1796, 18
с. 28)
«Чтение – важнейшее занятие «чувствительного
человека». С особым вниманием он относится к
самому процессу чтения. Важно не только, что, но
и как он читает. Немалое значение имеет при
этом внешний вид книги, ее формат. [...] Самый
процесс чтения на лоне природы доставляет
«чувствительному» человеку эстетическое
наслаждение. Одновременно книга становится
соучастником его собственных переживаний».
(Кочеткова Н. )
Samotne czytanie w domu lub na spacerze.
Motyw wspólnego czytania przez bohaterów
(wywodzący się od Cierpień młodego Wertera):
wspólna lektura zbliża bohaterów, pomaga im
wyartykułować to, czego sami powiedzieć nie
potrafią lub nie śmieją.
2014-07-26
Eliza Małek
19
РЕКВИЗИТЫ И ЖЕСТЫ/
REKWIZYTY I GESTY
Коль ты чувствителен, прохожий, вздохни!”
Eliza Małek
2014-07-26
Костюм пастушка, верная собака, овечки, флейта, венок,
деревья, нежные птички, ручеёк и т.п.
Предметы, подаренные другом/ любимым: книжка,
платок, засушенные цветы и т.д.
Вздохи, потоки слёз, обмороки, самоубийства.
Kostium pasterski, wierny pies, owieczki, flet, wianek z
kwiatów, drzewa, ptaszki, szemrzący strumyk itp.
Przedmioty podarowane przez przyjaciela lub kochanka:
książka, zasuszone kwiaty, chusteczka, listy i inne czułe
pamiątki.
Westchnienia, łzy, omdlenia, samobójstwa
„В струях сих бедная скончала Лиза дни,
20
2014-07-26
Eliza Małek
Synchronizacja uczuć i przeżyć bohatera ze
stanem przyrody (porą roku, dnia, zjawiskami
atmosferycznymi – por. opis „upadku” Lizy i
towarzyszącej temu wydarzeniu burzy,
rozmyślania bohaterów podczas spaceru nad
rzeką, w gaju).
Opisy przyrody.
21
МОЛОДЫЕ – СТАРЫЕ (ПОЖИЛЫЕ)
Чтоб слогом чистым сердцу внятным
Оттенки вам изображать
Страстей счастливых и несчастных
То кротких, то ужасных;
Чтоб вы могли сказать:
«Он, право, мил и верно переводит
Все томное в сердцах на ясный нам язык;
Слова для тонких чувств находит.
Eliza Małek
2014-07-26
Большинство сентиментальных героев – люди
молодые. Адресат - женщина
М. Карамзин, Послание женщинам
....Для вас, красавицы, приятным,
22
CZUŁOŚĆ I PROSTOTA
2014-07-26
Eliza Małek
Czułość jako immanentna cecha bohatera i
narratora (niekoniecznie wywodzącego się ze sfer
wyższych).
Prostota stylu, kompozycji, kształtu językowostylistycznego utworu (w Rosji orientacja na
język mówiony salonów, w niektórych gatunkach,
np. w operze komicznej, nawet do języka
potocznego). Odrzucenie teorii trzech stylów i
wypracowanie stylu pozwalającego jak najlepiej
wyrazić stany emocjonalne bohaterów (z
oczywistym odrzuceniem pospolitości i
grubiaństwa).
23
Документ
Категория
Презентации по литературе
Просмотров
50
Размер файла
640 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа