close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

основи

код для вставкиСкачать
ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я
(за підручником О. В. Гнатюк)
0
Орієнтовне календарне
планування
Розробки всіх уроків курсу
на відривних аркушах
ОСНОВІ
ЗМІСТ
ОРІЄНТОВНЕ КА ЛЕНДАРН Е П Л А Н У В А Н Н Я ..............................................................................................
5
ЗДОРОВ’Я Л Ю Д И Н И ...............................................................................................................................................
7
Урок 1.
П оказники здоров’я і розвитку дитини. П рактична робота. Вимірювання п у л ь с у .............
7
Урок 2.
Що впливає на здоров’я л ю д и н и ....................................................... ................................... ...
Урок 3.
Здоровий спосіб ж иття. П рактична робота. Складання правил
здорового способу ж и ття . .............................................................................................................. ... . 13
11
Ф ІЗИ ЧН А СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я ........................................................................................................................ 15
Урок 4.
Про природні ритми і здоров’я ........................................................................... •.................................. 15
Урок 5.
Працездатність людини. П рактична робота. Вправи на підвищ ення працездатності . . . . 17
Урок 6.
А ктивний відпочинок. Безпека при заняттях спортом ................................. ................... ...
Урок 7.
Про корисні та ш кідливі мікроби. П рактична робота. М оделювання поведінки
під час епідемії грипу . . . ..................................................................................................................... 21
Урок 8.
Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і в з у т т я м ...........................................................23
Урок 9.
Вітаміни і м ікроел ем ен ти ........................................................................................................................ 25
19
Урок 10. Про продукти харчування. П рактична робота. Визначення терміну придатності
та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням ....................................................... 29
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я ..................................................................................................................31
Урок 11. Уміння взаємодіяти. Д руж ний клас. П рактична робота.
Обговорення літературних джерел (української народної казки «Ріпка» та байки
Л. Глібова «Лебідь, Щ ука і Р ак») ....................................... ................................................................ 31
Урок 12. Сім’я. Повага і взаєморозуміння в родині
Урок 13. Допомога і обов’язки в сім ’ї
........................................................................................33
..................................................................................................................35
Урок 14. Що таке толерантність. П рактична робота. Обговорення літературних джерел
про толерантність .........................................................................................................................
37
*
Урок 15. Ти — співрозмовник. П рактичні роботи. Я к зробити приємність іншому.
Як попросити про послугу чи допомогу . . . .....................................................................................39
Урок 16. Як уникнути конф лікту? П рактична робота. Моделювання ситуацій мирного
розв’язання конф ліктів з однолітками . . ................................................................. '..................... 41
Урок 1 7. Небезпека ш кідливих звичок. П рактична робота. Моделювання ситуації відмови
від небезпечної п р о п о з и ц ії..................................................................................................................... 43
Урок 18. Правила користування вод о го н о м ....................................................................................................... 47
Урок 19. Про правила пож еж ної б е з п е к и ............. ... ...................................................................................... 4 9
Урок 20. Щоб не сталося пож еж і. Попереджувальні з н а к и ...........................................................................51
Урок 21. Як користуватися газовою плитою. Обережно: витік г а з у ! ...........................................................53
З
Урок 22. Дорож ня безпека. Перехід дороги з обмеженою оглядовістю
Урок 23. Поведінка біля залізничної колії
.................................................... 55
........................................................................................................ 57
Урок 24. Де можна гратися, а де — н і ..................................................................................................................59
Урок 25. Безпека в е л о с и п е д и с т а ............................................................................................................................61
Урок 26. Відпочинок на п р и р о д і ........................................................................................................................... 63
Урок 27. Щоб не заблукати... Я к уникнути небезпечних ситуацій на п р и р о д і....................................... 65
ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я
........................................................................................... 67
Урок 28. Характер людини. П рактична робота. Визначення позитивних і негативних рис
характеру казкових г е р о ї в ..................................................................................................................... 67
Урок 29. Самооцінка характеру. Практична робота. Визначення рис власного х а р а к т е р у ................ 69
Урок ЗО. Н авчання — найголовніш а справа. Розвиток пам ’яті та уваги. П рактична робота.
Вправи для тренування зорової і слухової пам ’яті та концентрації у в а г и ............................. 71
Урок 31. Вчимося та відпочиваємо. Ознаки втоми і перевтоми. Будь с п о к ій н и м ! .................................73
Урок 32. Творчі з д і б н о с т і ....................................* .................................................................................................75
4
ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ
№
з/п
Тема уроку
ЗДОРОВ’Я л ю д и н и
1
Показники здоров’я і розвитку дитини. Практична робота. Вимірювання пульсу
2
Що впливає на здоров’я людини
3
Здоровий спосіб життя. Практична робота. Складання правил здорового способу життя
ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
4
Про природні ритми і здоров’я
5
Працездатність людини. Практична робота. Вправи на підвищення працездатності
6
Про активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом
7
Про корисні та шкідливі мікроби. Практична робота. Моделювання поведінки під час
епідемії грипу
8
Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям
9
Вітаміни і мікроелементи
10
Про продукти харчування. Практична робота. Визначення терміну придатності та умов
зберігання продуктів за їх маркуванням
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
5
11
Уміння взаємодіяти. Дружний клас. Практична робота. Обговорення літературних
джерел (української народної казки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь. Щука і Рак»)
12
Сім’я. Повага і взаєморозуміння в родині
13
Допомога і обов’язки в сім ’ї
14
Що таке толерантність. Практична робота. Обговорення літературних джерел про толе­
рантність
15
Ти — співрозмовник. Практичні роботи. Як зробити приємність іншому. Як попросити
про послугу чи допомогу
16
Як уникнути конфлікту? Практична робота. Моделювання ситуацій мирного
розв’язання конфліктів з однолітками
17
Небезпека шкідливих звичок. Практична робота. Моделювання ситуації відмови від
небезпечної пропозиції
18
Правила користування водогоном
Дата
№
з/п
Тема уроку
19
Про правила пожежної безпеки
20
Щоб не сталося пожежі. Попереджувальні знаки
21
Як користуватися газовою плитою. Обережно: витік газу!
22
Дорожня безпека. Перехід дороги з обмеженою оглядовістю
23
Поведінка біля залізничної колії
24
Де можна гратися, а де — ні
25
Безпека велосипедиста
26
Відпочинок на природі
27
Щоб не заблукати... Як уникнути небезпечних ситуацій на природі
Дата
ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ’Я
28
Характер людини. Практична робота. Визначення позитивних і негативних рис харак­
теру казкових героїв
29
Самооцінка характеру. Практична робота. Визначення рис власного характеру
ЗО
Навчання — найголовніша справа. Розвиток пам’яті та уваги. Практична робота.
Вправи на тренування зорової і слухової пам’яті та концентрації уваги
31
Вчимося та відпочиваємо. Ознаки втоми і перевтоми. Будь спокійним!
32
Творчі здібності
33-34
Виконання проекту «Здоровим бути модно!» (створення казки, малюнка, плаката,
виступу тощо)*
* Уроки 3 3 -3 4 учитель планує та проводить на власний розсуд.
6
Дата
ЗДОРОВ'Я лю дини
Клас
Урок 1. ПОКАЗНИКИ ЗДОРОВ'Я І РОЗВИТКУ д и ти н и .
ПРАКТИЧНА РОБОТА. ВИМІРЮВАННЯ ПУЛЬСУ
.......................
.................. .................. ......... -Іі
Мета: формувати уявлення учнів про значення здоров'я для людини; навчати школярів
спостерігати за показниками свого здоров'я і розвитку, вимірювати пульс; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров'я.
Хід
I.
уроку
.............................. ...... .............1
.......................... ........................І
.....................................
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Розгляньте підручник.
— Що зображено на обкладинці?
— Я кі умовні позначення є в підручнику?
— Хто автор підручника?
— Розгорніть сторінку зі змістом. З як и х розділів складається зміст під­
ручника?
— Якою є назва першого розділу?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке показники здоров’я і розвитку
дитини.
.. ...............................................
.......... ................. .......-...............
.............................. ;.................
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя
— Щ одня, зустрічаю чись, ми говоримо одне одному слово «здрастуйте»............................ ................ .......... ]
Багато хто з вас і не замислюю ться про те, що воно означає — таке воно звичне.
Вдумайтеся в його значення. (Відповіді дітей.)
.................................................
— «Здрастуйте» означає будьте здорові, я бажаю вам здоров’я.
А що таке, на вашу думку, здоров’я? Як ви розумієте слова «показники
.................................................
здоров’я і розвитку» ?
2.
Робота за підручником (с. 4-5)
1) Читання стат ті«Показники здоров'я і розвитку дитини».
— Як дізнатися про стан власного здоров’я?
— Я кі ознаки самопочуття називають показникам и здоров’я?
— Навіщо слід регулярно проходити медичні обстеження в поліклініці?
— Якою є нормальна температура тіла?
— Яким є нормальний пульс у стані спокою для дітей вашого віку?
— Як щорічно зміню ється маса тіла, зріст та об’єм грудної клітки?
— Що ви дізналися про ритм зміни зросту в ж інок і чоловіків?
— Яке тлумачення слова «показник» підказала словникова скарбничка?
2) Робота за малюнками (с. 5).
— Кого ви бачите на малю нку?
— Де це відбувається?
— Складіть речення за малю нком.
3.
....................... ...... ..................
........................... ....................
Фізкультхвилинка
Раз — підняли руки вгору.
Два — схилилися додолу.
7
............................................ ....
.
■..................................... ..........
Не згинайте, діти, ноги,
Як торкнетеся підлоги.
Раз, два, три, чотири —
Треба знову прямо стати,
П ’ять, шість, сім, вісім —
І спочатку починати.
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Спостереження за ростом і розвитком
— Спостерігати за змінами, як і відбуваються із тобою, допоможе окремий
блокнот. Тобі знадобляться також ручка, олівець, сантиметрова стрічка, ваги
і фотоапарат.
1) Щ ом ісяця зваж уйся і вимірюй свій зріст. Д ля вимірю вання зросту стань
спиною до дверей, приклади лінійку до голови і зроби на дверях акуратну
позначку олівцем. Потім візьми сантиметрову стрічку і виміряй відстань
від підлоги до позначки.
2) Щоб побачити, як ти ростеш, частіш е фотографуйся. Буде що згадати, коли
виростеш!
3) Важ ливо розвивати всі сторони своєї особистості. Ч итай к н и ж к и , пере­
глядай хороші фільми, спілкуйся з цікавим и людьми.
4) Записуй дані про свій ф ізичний та особистісний розвиток у блокнот.
З а п а м ’ят ай! Спостерігаючи за ростом і розвитком, ти навчиш ся стежити
за своїм здоров’ям.
2.
Продовження роботи за підручником (с. б)
1) Практична робота «Вимірювання пульсу».
— Коли лікар оглядає хворого, він перевіряє частоту серцевих скорочень
пульсу. Від кож ного такого скорочення серця кров тече по судинах. Якщ о
у людини занадто частий пульс, це може бути ознакою хвороби і того, що серце
перенапруж ується.
Ти теж можеш навчитися вимірю вати частоту серцевих скорочень. Д ля
цього тобі знадобиться годинник із секундною стрілкою.
• Трьома пальцям и однієї руки нащ упай пульс на зап ’ясті другої руки.
• Полічи кількість ударів за одну хвилину.
Н ормальний пульс для дітей твого віку — 8 0 -9 0 ударів на хвилину. П ісля
бігу чи ф ізичних вправ частота серцевих скорочень може збільш итися, але за
к іл ьк а хвилин знову стає нормальною.
— Я к вимірювати пульс?
— Що для цього знадобиться?
— Де можна знайти пульс?
— За яки й час рахують пульс?
— Я кий пульс є нормою для дітей вашого віку?
— Що цікавого ви дізналися про пульс різних істот?
З а п а м ’ят айт е! Занадто частий пульс у стані спокою може бути ознакою
хвороби.
2) Робота в групах.
Розгадування ребуса. (П о к а зн и к и здоров’я)
3. Робота в групах
— Об’єднайтесь у дві групи. Перш а група малює портрет здорової людини,
а друга — хворої.
— Презентуйте свої малю нки класу.
— Н азвіть, я к і ознаки здоров’я і нездуж ання ви намалювали.
— Запиш іть їх на дошці.
8
4.
Читання вірша А. Варто «Я росту» (переклад з російськоїЛесіВознюк)
Я РОСТУ
А я не думав, не гадав,
Але щомиті підростав.
Я сиджу на стільці — росту,
Росту, коли до класу йду.
Росту, як дивлюсь у вікно,
Росту, коли сиджу в кіно.
За світла чи за темноти
Не припиняю я рости.
У боротьбі за чистоту
Я підмітаю і росту.
Навіть усівшись на тахту,
Читаю книжку і росту.
Стою із татком на мосту,
Він не росте, а я росту.
Дістав оцінку я не ту,
Ледь-ледь не плачу і росту.
І в дощик, і в мороз я ріс —
Ось так і маму переріс!
— Що ви дізналися з розповіді дитини?
Запам ’ят айт е! Усе ж иве росте і розвивається.
5. Робота в парах
— Я к ви розумієте прислів’я «Бережи одяг, поки новий, а здоров’я — поки
молодий»; «Змолоду людина росте вгору, а в старості — вниз»?
6. Читання оповідання Є. Пермяка «Як Марійка стала дорослою»
М аленька М арійка дуже хотіла ш видше вирости. А як це зробити, вона не
знала. І в матусиних черевиках ходила, і зачіску таку, як у тьоті Клави, ро­
била, і намисто прим іряла, і навіть годинник на руку чіпляла.
Одного разу М арійка надумала підмести підлогу. І зробила це. Навіть мама
здивувалася:
— Марійко! Невже ти дорослішаєш?
А коли М арійка помила посуд, здивувався й тато і сказав:
— Ми й не помітили, я к наш а М арійка виросла. Вона не тільки підлогу під­
мітає, а й посуд миє.
Тепер усі маленьку М арійку називають дорослою.
— Чого хотіла М арійка? Я к вона намагалася стати дорослою?
— Коли батьки помітили, що М арійка виросла?
— Я к тепер усі називаю ть М арійку? Чому?
— Чим ще (крім зрост у), на твою думку, дорослі відрізняю ться від дітей?
З апам ’ят айт е! Відповідальність — ознака дорослої поведінки.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра « Інтерв'ю»
— Розкаж и, я к ти почуваєш ся, коли здоровий.
— Назви показники здоров’я людини.
— Назви показники свого здоров’я.
— Що означає спостерігати за показникам и свого розвитку?
— Згадай прислів’я про здоров’я.
9
ДОДАТОК ДО УРОКУ з
Практична робота. Складання правил здорового способу життя
— Дайте відповіді на запитання і складіть правила здорового способу
ж иття.
•
•
•
•
Пгієна
У я к и х ситуаціях потрібно мити руки?
С кільки разів на день слід чистити зуби?
Як часто необхідно відвідувати стоматолога?
Коли потрібно приймати душ або ванну?
Я кі засоби гігієни не можна позичати навіть друзям?
Харчування
С кільки разів на день слід їсти?
С кільки свіж их овочів і фруктів треба з ’їдати щодня?
С кільки необхідно з ’їдати молочних продуктів?
Я кі продукти можна їсти зрідка і в помірній кількості?
Я кі продукти кращ е вилучити з раціону?
Рухова активність
Я к і види спорту корисні для здоров’я?
Щ о треба виконувати вранці?
Я кі вправи допоможуть зняти втому під час уроків?
У я к і ігри корисно грати надворі з друзями?
Загартовування
Ч и можна дітям загартовуватися самостійно?
Я кі природні чинники допомагають загартовувати організм?
Я кі процедури загартовування ти знаєш ?
У як и х випадках необхідно припинити процедури загартовування?
•
•
•
•
•
Режим дня
С кільки годин на добу треба спати дітям?
Скільки разів на день слід їсти?
С кільки годин необхідно щ одня перебувати на свіжому повітрі?
С кільки часу можна дивитися телевізор або грати на ком п’ютері?
О котрій годині вечора треба лягати спати?
•
•
•
•
Спілкування
Я кі слова називають ' іарівними?
Я кі правила ввічливості ти знаєш?
Хто виховує дітей і навчає їх гарних манер?
Щ о слід зробити, якщ о випадково когось образив?
•
•
•
•
•
Зважені рішення
Я ке вм іння допомагає уникати небезпек?
Я ке правило допомагає ухвалю вати зваж ені ріш ення?
Щ о необхідно зробити перед тим, я к діяти?
Я ких наслідків слід уникати?
До кого треба звернутися, якщ о не знаєш , як учинити?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Гарний настрій
Щ о людина може відчувати у різних ситуаціях?
Я кі почуття приємні і корисні для здоров’я?
Що можна зробити, коли тобі сумно або нудно?
Я кі ігри поліпшують настрій?
— Запиш іть у зошит правила здорового способу ж иття.
— П роаналізуйте, я к і правила ви виконуєте, а я к і — ні. Поясніть чому.
10
Урок 2. ЩО ВПЛИВАЄ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Мета: ознайомити учнів з основними природними і соціальними чинниками, що впли­
вають на здоров'я; вчити наводити приклади чинників, що впливають на здоров'я,
називати екологічні особливості своєї місцевості; розвивати вміння працювати
в групі; виховувати бережливе ставлення до природи.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Назви показники здоров’я, я к і ти знаєш .
— Розкаж и, я к і показники здоров’я тобі визначав лікар у поліклініці перед
новим навчальним роком у ш колі.
— Р озкаж и або п окаж и , за допомогою я к и х предметів і я к вимірюють
зріст, масу тіла, об’єм грудної к л ітки .
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, я к і чинники впливають на здоров’я.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 7-10)
1) Читання тексту «Що впливає на здоров'я людини».
— Від чого найбільше залеж ить здоров’я людини?
— Щ о сприяє доброму здоров’ю?
— Що шкодить здоров’ю?
— Я к ми можемо дбати про природу?
— Я кі корисні справи можете робити ви, діти?
— Доведіть, що здоров’я людини може залеж ати і від спадковості.
— Чому медицина найменш е впливає на здоров’я?
— Від яки х же чинників залеж ить здоров’я людини?
— Тлумачення яки х слів ви дізналися із словникової скарбнички?
— Розгляньте малю нки на с. 7.
— Що на них зображено? Щ о сприяє здоров’ю?
2) Робота за малюнками (с. 8-10).
— Розгляньте малю нки на с. 8. Щ о забруднює навколиш нє середовище?
— Розгляньте малю нки на с. 9. Я кі слова тексту вони ілюструють?
. — Розгляньте малю нки на с. 10. Я к медицина впливає на здоров’я?
2.
Фізкультхвилинка
Щось не хочеться сидіти,
Треба трохи відпочити.
(Встати і вийти із-за парт.)
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зроби чотири кроки.
(Марширувати на місці.)
Вище руки підніміть
(Підняти руки, прогнутися.)
♦
І спокійно опустіть.
11
Дата
Клас
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Творча вправа
— П ригадайте найпрекрасніш е місце, де ви коли-небудь були. Сядьте
зручно, заплю щ іть очі та вируш айте в уявну подорож до цього місця. Розди­
віться довкола:
• Що ви бачите (річку, море, гори, ліс, степ...)!
• Що ви чуєте (спів пташ ок, шелест лист я, ш ум прибою...)?
• Я кі запахи відчуваєте (аромат квіт ів, скош еної трави, соснового лісу...)?
— По черзі розкаж іть, що ви уявили і що відчули під час цієї «подорожі».
З а п а м ’ят айт е! Поля і гори, моря і ріки , рослини і тварини, що оточують
тебе, називають природним середовищем.
2. Робота в групах
— П ригадайте, як можна загартовуватися за допомогою природи (сонця,
повіт ря і води).
— Я кі ви знаєте природні небезпеки (спека, ураган, блискавка, ожеледиця,
мікроби...)?
3.
Читання вірша Л. Кир'яненко
В час канікул навесні
Не сиділося мені.
Молоток я узяв, цвяшки,
В татка випрохав дошки —
Змайстрував пташиний дім.
Гарний дім — на заздрість всім!
В нім живе шпаків сім’я.
Із житлом поміг їм — я!
— А я к ви можете допомогти природі?
З а п а м ’ят айт е! Природа —джерело нашого здоров’я. Береж іть природу!
4. Фронтальна бесіда
— Н азвіть тих, хто належ ить до вашого найближчого оточення.
— З ким зі свого соціального середовища ви спілкуєтеся щ одня, час від
часу, зрідка, м айж е ніколи?
— Хто з цих людей дбає про ваше здоров’я? Я к вони це роблять? З а п а м ’ят айт е! Соціальне середовище — це люди, я к і тебе оточують.
— Н аш е здоров’я залеж ить від стосунків з інш им и людьми. Н епорозу­
м іння, сварки, бійки псують настрій і завдають ш коди здоров’ю, а турбота,
любов і повага дарують радість людського спілкування і зміцнюють здоров’я.
5. Робота в групах
— Обговоріть, що означають прислів’я: «Без вірного друга велика туга»;
«В лиху годину взнаєш вірну лю дину».
З а п а м ’ят айт е! Дружба потребує взаємної поваги і турботи.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Я кі фактори впливають на формування здоров’я?
— Наведіть приклади чинників, що впливають на здоров’я.
— Що найбільше впливає на здоров’я людини?
— Я кими є екологічні особливості природи вашої малої батьківщ ини?
— Я кі м ісця у природі сприяють відновленню здоров’я?
— Я кий висновок кожен з вас зробив для себе?
12
Урок 3. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
Дата
СКЛАДАННЯ ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
«лас
Мета: розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя, про те, що позитивно,
а що — негативно впливає на здоров'я; вчити учнів пояснювати, що таке спосіб
життя, розпізнавати корисні і шкідливі звички; сприяти виконанню учнями правил
здорового способу життя з метою набуття навичок здорового способу життя; вихо­
вувати відповідальність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Що впливає на здоров’я людини?
— Поміркуйте, на я к і чинники ви можете впливати, щоб зберегти і зм іц­
нити своє здоров’я, а на я к і — ні.
Робота в групах
— Обговоріть особливості місцевості, де ви живете. Щ о, на ваш у думку,
може забруднювати повітря у ваш ій місцевості?
— Що ви робите для того, щоб навколиш нє середовище було менш забруд­
неним?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке здоровий спосіб ж иття.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 77—74)
1) Читання статті «Здоровий спосіб життя».
— Що найбільше сприяє збереженню і зміцненню здоров’я?
— Що таке здоровий спосіб ж иття?
— Чому говорять, що реж им — основа здоров’я?
— Що означає правильно харчуватися?
— Як подружитися із фізкультурою і спортом?
— Що означає бути привітними і доброзичливими?
— Я кі ще корисні звички ви знаєте? Р озкаж іть про них.
— Що псує здоров’я?
— Я ка людина має міцне здоров’я?
— Яке тлумачення здорового способу ж иття ви прочитали у словниковій
скарбничці?
2) Робота за малюнками (с. 11-13).
— Розгляньте малю нки на с. 11.
— Що зображено на малюнку?
— Дайте ім ’я дівчинці. Доведіть, що вона веде здоровий спосіб ж иття.
— Розгляньте малю нки на с. 12 угорі.
— Скільки разів на день повинен харчуватися ш коляр? 0 котрій годині?
Розкаж іть орієнтовне меню на 1-й сніданок, 2-й сніданок, обід, підвечірок і ве­
черю. А як харчуєтеся ви?
— Розгляньте малю нки на с. 12 унизу.
— Якими видами спорту можна займатися взимку? влітку?
— Що зображено на с. 13 угорі?
— Як ви розумієте малюнок на с. 13 унизу?
13
2.
Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати —
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідайте,
Швидко втому проганяйте.
П ’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутися до справ.
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Бесіда з елементами розповіді
— Усе, що ми робимо тому, що так звикли, називають звичкою. К ож на лю­
дина має звички. Є звички корисні та ш кідливі.
А куратно складати одяг, чистити звечора взуття, прибирати робоче
місце — все це допомагає навести порядок, кращ е виконати домашні завдання
і порадувати батьків. Такі звички називають корисними.
А звички пізно л ягати спати, всюди запізню ватися, відкладати все на
потім, розкидати речі змушують нервуватися через дрібниці та вислухову­
вати зауваж ення дорослих. Т акі звички м ож уть завдати ш коди репутації
і здоров’ю, тому їх називають ш кідливими.
— Виберіть із переліку звичок ті, що корисні для здоров’я: загартовува­
тися, курити, чистити зуби, гризти нігті, казати неправду, робити зарядку.
— Я кі ви ще знаєте корисні та ш кідливі звички? Наведіть приклади.
— Хто з казкових героїв чи літературних персонажів має корисні, а хто —
ш кідливі звички?
— Я к ви розумієте прислів’я: «Звичка — друга натура»; «Усе добре при­
ймай, а злого — ун и кай »; «Посієш вчинок — пожнеш звичку, посієш звичку —
пожнеш характер, посієш характер — пожнеш долю»?
З а п а м ’ят айт е! Є звички корисні та ш кідливі.
2. Робота над прислів'ями
• Здоров’я маємо — не дбаємо, а втративш и — плачемо.
• Той здоров’я не цінить, хто хворим не був.
3.
Робота в групах
Практична робота. Складання правил здорового способу життя (див. додаток
нас. 10)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Що важливого було на уроці?
— Що означає «обирати здоровий спосіб ж иття»?
— Я к ви вваж аєте, що означає вести здоровий спосіб ж иття?
— Я кі правила здорового способу ж иття вам відомі?
— Чи ведете ви здоровий спосіб ж иття?
— Я кі поради щодо здорового способу ж и ття ви виконуєте? Які — не вико­
нуєте? Чому?
14
ФІЗИЧНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я
Дата
Клас
Урок 4. ПРО ПРИРОДНІ РИТМИ І ЗДОРОВ'Я
Мета: ознайомити учнів із впливом природних ритмів на здоров'я; розвивати вміння
складати розпорядок дня відповідно до природних ритмів; виховувати дбайливе
ставлення до свого здоров'я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Вільний мікрофон»
— Поясніть, я к здоровий спосіб ж иття впливає на здоров’я людини.
— Проаналізуйте свій день, тиж день. Я кий спосіб ж иття ви ведете? Я к ви
вважаєте, чи можна назвати його здоровим способом ж иття?
— Чи впливає здоровий спосіб ж и ття на тривалість ж и ття людини? Чому
ви так уважаєте?
— Розкаж іть, як корисні і ш кідливі звички впливають на здоров’я.
2. Тест «Твій рецепт здоров'я»
О — ранкова гімнастика;
О — чищ ення зубів;
О — прогулянки на свіжому повітрі;
О — сумний настрій;
О — доброзичливість, чуйність;
О — чистота й охайність;
О — ш кідливі звички;
О — вж ивання овочів та фруктів;
О — спорт.
— Як ви можете зберегти своє здоров’я?
— Що позитивно впливає на здоров’я?
— Що негативно впливає на здоров’я?
— Чому здоров’я вваж аю ть неоціненним скарбом? У м іркуваннях спирай­
теся на власні приклади.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми починаємо вивчати новий розділ. У ньому ви дізнаєтеся про праце­
здатність і здоров’я, про активний відпочинок, про гігієну одягу та взуття, про
те, як захиститися від застуди, про здорове харчування.
Сьогодні на уроці ви д ізн аєтеся, я к природні ритм и впливаю ть на
здоров’я людини.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 15-17)
1) Читання статті «Про природні ритми і здоров 'я».
— Я кі зміни відбуваються у природі?
— Що називають ритмом?
— Чому природні ритми впливаю ть на поведінку людей, їхню працездат­
ність і здоров’я?
— Як довести, що ви живете ритмічно?
15
— Щ одня в один і той самий час повторюєш певні дії. Уночі спиш, а вдень
навчаєш ся, працюєш.
— Чому розпорядок дня має відповідати природним ритмам?
— П оясніть, як ритмічне ж иття сприяє зміцненню здоров’я.
— Доведіть, що природні ритми впливають на все наше ж иття.
2) Робота за малюнками (с. 15-17).
— Розгляньте малю нки на с. 15. Щ о на них зображено, я к і природні
ритми?
— Розгляньте малю нки на с. 16 і 17. Складіть речення за малю нками. До­
ведіть, що діти ж ивуть ритмічно.
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Розповідь учителя
— У природі існує багато ритм ів: добові, сезонні та інш і. Н априклад,
уранці сонце сх'одить, а ввечері — заходить. Усе ж иве підпорядковується
цьому ритму. У рослин — це розкриття і закриття квіток. У тварин — періоди
спокою і активності. Наш організм теж живе за цим «годинником».
Я к уранці сонце сходить, а ввечері заходить, так і ти вранці прокидаєш ся,
а надвечір починаєш позіхати. Б удь-які відхилення від цього «годинника» за ­
вдають ш коди здоров’ю. Якщ о людина не спить уночі, наступного дня її пра­
цездатність зниж ується, у неї погірш ується п ам ’ять, розсіюється увага, паморочиться голова, вона може зомліти.
З а п а м ’ят айт е! Усе ж иве підпорядковується природним ритмам.
2. Робота в парах
— Пригадайте випадок, коли вам довелося не спати вночі.
— Р озкаж іть одне одному, чому це сталося, я к ви почувалися наступно­
го дня.
— Я кі висновки ви можете з цього зробити?
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чому для здоров’я корисно все робити в усталеному порядку?
— Я кі правила ви запам ’ятали на уроці?
16
Урок 5. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
Дата
ВПРАВИ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
Клас
Мета: ознайомити учнів із чинниками, що впливають на працездатність людини; пояс­
нити необхідність належного освітлення на робочому місці; вчити підтримувати на­
лежний стан робочого місця, виконувати вправи для підвищення працездатності;
виховувати бажання вести здоровий спосіб життя.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Я к природні ритми впливають на ж иття і здоров’я людини?
— Я к ви розумієте вислів «Людина ж иве в певному ритмі»?
— Розкаж іть про свій ритм ж иття.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, я к і чинники впливають на працездат­
ність людини.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (f. 18-22)
1) Читання статті «Працездатність людини».
— Доведіть, що працездатність людини не завж ди однакова.
— У я к і часи спостерігається висока розумова працездатність у людини?
— У я к і дні спостерігається висока розумова працездатність у людини?
— Що впливає на працездатність?
— Що потрібно для відновлення працездатності?
— Поясніть, як на працездатність впливає стан робочого місця.
— Я к повинно падати світло на робочий стіл учня?
2) Робота за малюнками (с. 18-20).
— Розгляньте малю нки на с. 18. Складіть речення про працю дітей і до­
рослих.
— Розгляньте м алю нки на с. 19. Що на них зображено?
Запам ’ят айт е! П рацездатність людини залеж ить від стану її здоров’я.
— Розгляньте малю нки на с. 20. Я кий малюнок можна вваж ати прикладом
для наслідування? Я кі поради ви можете дати м еш канцям цих кім нат щодо
організації їх робочого місця?
3) Для допитливих.
— Що цікавого ви дізналися про працездатність різних людей?
— Розкаж іть, на я к і групи розподіляю ть людей за годинами працездат­
ності.
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Практична робота. Вправи на підвищення працездатності (с. 21-22)
— Щоб зберегти високу працездатність, через кож ні 3 0 -5 0 хв занять слід
робити перерву.
Вивчіть вправи і виконуйте їх під час фізкультурної паузи.
17
2. Індивідуальна робота
— У рахування природних ритмів дає змогу якнайкращ е скласти режим
дня і підвищ ити свою працездатність.
Н априклад, уранці їж а легко перетравлюється і перетворюється на енергію.
Тому, щоб почуватися бадьорим і сильним, не забувай про сніданок.
Н айвищ а працездатність — з 10-ї до 12-ї години. У цей час найкращ е
працює мозок. Завдяки цьому ти добре все запам ’ятаєш і розв’яж еш задачки.
Приблизно о 13-й годині посилюються процеси травлення. Отже, час обі­
дати. П ісля обіду працездатність зниж ується, тому варто трохи відпочити.
З 15-ї до 18-ї години працездатність знову підвищ ується. У цей час най­
кращ е виконати домашні завдання, а після цього — піти на спортивні трену­
вання.
Вечеря має бути легкою , адже надвечір процеси травлення сповільню ­
ються. Спати бажано лягати о 21-й годині: ти швидко заснеш і добре відпо­
чинеш .
З а п а м ’ят айт е! Усе ж иве підпорядковується природним ритмам.
• Склади свій реж им дня з урахуванням природних ритмів.
• Подбай про належ не освітлення свого робочого місця.
• Разом із батьками перевір, чи правильно освітлене твоє робоче місце: ро­
бочий стіл кращ е ставити боком до вікна, щоб світло падало зліва, якщ о ти
пиш еш правою рукою, або справа, якщ о пиш еш лівою; лампа без абажура
засліплює. Тому обирай лампу з матовим абажуром зеленого або жовтого
кольору.
•
•
•
•
3. Робота над прислів'ями
Хто день починає із зарядки, у того всі справи в порядку.
Хочеш бути щ асливим — не будь лінивим.
П раця людину годує, а лінь — марнує.
П раця — здоров’я, а лінь — хвороба.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Я ка праця є фізичною, а я к а — розумовою?
— Я ка робота є основною для ш коляра?
— Р озкаж и про своє робоче місце вдома.
— Я к перевірити, чи правильна постава?
— Я кі вправи потрібно виконувати щ одня, щоб бути струнким?
18
Урок б. АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК.
Дата
БЕЗПЕКА ПРИ ЗАНЯТТЯХ СПОРТОМ
Клас
Мета: розширити уявлення учнів про види активного відпочинку, про можливі небез­
пеки при катанні на роликах, скейтбордах, велосипеді; навчати школярів викори­
стовувати засоби захисту під час занять спортом, обирати безпечні місця для актив­
ного відпочинку; виховувати обережність, відповідальність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Що впливає на працездатність людини?
— Я кі вправи підвищують працездатність?
— Як ви вваж аєте, коли у вас працездатність вищ а — зранку, вдень чи вве­
чері? У який день тиж ня?
— Д еякі учні ніколи не роблять фізкультурних пауз під час виконання до­
маш ніх завдань, вважають їх непотрібними. Доведіть, що вони помиляю ться.
— Який найкращ ий для себе час на виконання домашніх завдань ви вста­
новили?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про види активного відпочинку.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 23-27)
1) Читання статті «Про активний відпочинок».
— Доведіть, що найкращ им відпочинком є зміна одного виду діяльності на
інший.
— Чому активний відпочинок особливо потрібен дітям?
— Що необхідно дітям для нормального росту й розвитку?
— Я ких правил безпеки слід дотримувати під час гри?
— Назвіть відомі вам види активного відпочинку для дітей.
— Я кі правила безпеки ви запам ’ятали?
— Я кі вам відомі види спорту?
— Якими видами спорту ви захоплюєтеся?
— З ким можна порадитися, яким видом спорту вам кращ е займатися?
— Що цікавого про ковзани ви дізналися?
2) Робота за малюнками (с. 23-24).
— Розгляньте фотографії на с. 23.
— Розкаж іть, що роблять учні під час перерви.
— А як ви відпочиваєте на перервах?
— Розгляньте фотографії на с. 2 4 -2 5 .
— Я кі емоції у дітей на фотографіях? Чим корисні заняття спортом?
2.
ФізкуЛьтхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Робота в парах
За допомогою схеми назвіть види активного відпочинку.
— По черзі розкаж іть про свій улюблений активний відпочинок.
19
..
Запам ’ят айт е! А ктивний відпочинок — важ лива частина ж иття.
2. Бесіда з елементами розповіді
— Помірні фізичні навантаж ення корисні для здоров’я. Вони знімають на­
пруж ення і покращують настрій.
Під час руху серце починає битися частіш е, прискорюється кровообіг і по­
глиблю ється дихання. Біг, стрибки, плавання тренують м ’язи, формують пра­
вильну поставу і навіть допомагають швидше вирости.
— Де у вашому населеному пункті можна навчитися кататися на роликах,
скейті, велосипеді?
— Я к називають доріж ки, призначені для велосипедистів?
З апам ’ят айт е! А ктивний відпочинок зміцнює здоров’я.
3. Робота в групах
— Я ких правил безпеки слід дотримувати під час занять спортом?
— Розкаж іть, хто із вас потрапляв у небезпечну ситуацію, катаючись на ро­
л и ках, скейті чи велосипеді.
— Де це сталося?
— Щ о спричинило небезпечну ситуацію?
— Я к можна було уникнути небезпеки?
— Я к і існують засоби захисту для занять активними видами спорту?
З апам ’ят айт е! Під час занять активними видами спорту одягай шолом та
інш і засоби безпеки.
4.
Продовження роботи за підручником (г. 26-27)
1) Розгадування ребусів.
Спорт, гра.
2) Робота в групах.
— Поясніть прислів’я.
Ходи більше — проживеш довше.
3)
Робота над загадками.
Всі його ногами б’ють,
Відпочити не дають.
Він не журиться, не плаче —
На зеленім полі скаче. (М ’яч)
4)
З нетерпінням зиму ждуть,
Лід малюють — іскри йдуть!
Гострі та стрімкі вони.
Мають назву... (ковзани).
Розучування гри «Лисиця і заєць».
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Я кі види відпочинку є активними?
— Я кі види відпочинку є пасивними?
— Де можна кататися на роликах, скейтбордах, велосипедах, самокатах?
— Я к і засоби захисту під час занять спортом вам відомі?
20
Урок 7. ПРО КОРИСНІ ТА ШКІДЛИВІ МІКРОБИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ ГРИПУ
Мета: дати учням поняття про корисні та шкідливі мікроорганізми; розповісти про
основні чинники зниження і посилення захисних сил організму; формувати уяв­
лення школярів про інфекції, що передаються контактним і повітряно-крапельним
шляхом; вчити дотримувати правил поведінки під час епідемії ГРВІ та грипу; вихову­
вати бажання турбуватися про своє здоров'я.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Що означає «бути охайною людиною»?
— Як ви вважаєте, чи мож на сказати, що ви охайні?
— Пригадайте, я к і поради стосовно одягу і взуття вам дають батьки. Чи
завж ди ви до них дослухаєтеся і виконуєте їх?
— Чому важливо одягатися відповідно до погоди?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про мікроби, що спричинюють хвороби.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 28-31)
— Що таке мікроби? Як їх можна побачити?
— Де знаходяться мікроби?
— Розгляньте фотографії на с. 28. Хто такий Антоні ван Л евенгук?
— Я кий винахід зробив цей відомий голландський учений?
— Я кі бувають мікроби?
— Наведіть приклади корисних мікробів.
— Я кі продукти виготовляють за допомогою молочнокислих бактерій?
— Як називають ш кідливі мікроби і хвороби, що вони спричинюють?
— Як передаються хвороботворні мікроби?
— Яке явищ е називають епідемією?
— Розгляньте м алю нки на с. 29. Я к запобігти виникненню епідемії?
— Щ о означають слова «організм має імунітет»?
З апам ’ят айт е! Імунітет — це захист організму від інф екцій. Здоровий
спосіб ж иття посилює імунітет.
— Розгляньте малю нки на с. ЗО. Завдяки чому підвищуються захисні сили
організму?
— Я ка найпош иреніш а інф екційна хвороба, спричинена вірусами?
— Я к затримати «хвороботворний десант»?
2.
Фізкультхвилинка
Станем струнко! Руки в боки!
Пострибаєм, як сороки,
Як сороки білобокі,
Стрибу-стрибу! Скоки-скоки!
А тепер, як жабенята,
Хочем трохи пострибати.
Ква-ква-ква! Ква-ква-ква! —
Щоб спочила голова.
JI. Кондрацька
21
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 32)
1) Для допитливих.
— Я к удома власноруч приготувати йогурт?
2) Розгадування ребусів.
Хвороба, грип.
3)
Робота в групах. Складання правил поведінки під час епідемії грипу.
Правила поведінки під час карантину
1) Часто мий руки з милом.
2) Користуйся індивідуальним посудом і руш ником.
3) Уживай більше фруктів та овочів, пий більше соків і вітамінних напоїв.
4) Не провідуй хворих на грип. Поговори з другом по телефону.
5) Захворів — не виходь з дому і виконуй поради лікаря.
З а п а м ’ят айт е! Відчувши симптоми застуди, залиш айтеся вдома і вико­
нуйте поради лікаря.
Дотримуйте правил безпечної поведінки під час карантину.
2.
Читання вірша Лесі Вознюк «Мікроб»
Усім відомо, що в хвороб
у друзях вірус і мікроб.
Я подивлюсь у мікроскоп
на безсоромний той мікроб.
Чому нахабисько малий
такий кусючий, хижий, злий?
Не будь мікроб таким дрібним,
я швидко впорався б із ним,
майстерно за один з хвостів
впіймати спритника зумів.
Поставив би в куток мікроб,
щоб всім жилося без хвороб.
— Що ви дізналися про мікробів з вірш а Лесі Вознюк?
— Поясніть, як інф екція потрапляє в організм.
— Я кими хворобами можна заразитися контактним шляхом?
— Чому потрібно мити руки перед їдою?
— Чому потрібно прикривати рота, коли каш ляєш або чхаєш ?
За п а м ’ят айт е! Довкола нас ж ивуть мікроби та віруси. Є корисні і ш кід ­
ливі мікроби та віруси. Найчастіш е інф екція потрапляє в організм повітрянокрапельним або контактним ш ляхом.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Я кі бувають мікроби?
— Д ля чого використовують корисні мікроби?
— Як називаю ться хвороби, що спричиняю ть мікроорганізми?
— Як мікроби можуть потрапити до організму людини?
— Я кі заходи проф ілактики інф екційних захворю вань слід уживати?
— Що слід робити, щоб не захворіти на грип?
— Я кі правила захисту членів родини від грипу ви запам ’ятали?
Урок 8. ОХАЙНІСТЬ ТА ОСОБИСТА ГІГІЄНА.
Дата
ДОГЛЯД ЗА ОДЯГОМ І ВЗУТТЯМ
Клас
Мета: навчати учнів пояснювати, чому важливо мати охайний вигляд, дотримувати
правил гігієни; формувати навички догляду за одягом і взуттям, обирання їх відпо­
відно до погоди; виховувати дисциплінованість, прагнення зберегти своє здоров'я.
....................................... ..........
.............................. ................
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гоа «Вільний мікрофон»
— Щ о таке активний відпочинок?
— Розкаж іть про свій активний відпочинок.
— Я кі переваги має активний відпочинок?
— Я ких правил безпеки під час активного відпочинку слід дотримувати?
Чому?
— Я кі ви знаєте види спорту, що потребують застосування засобів захисту
від травмування?
................... -............. ................
..................................................
......................................... ........ "
..............:................................... *
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, яке значення для здоров’я має охайність
та особиста гігієна.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 33-37)
Читання статті«Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям».
— Чи не забули ви сьогодні вмитися, причесатися, почистити одяг і взуття?
— Чи всі ґудзики на місці? Перевірте, чи маєте ви носову хустинку, гребінець.
— Я к виглядає і почувається охайна людина?
— Про що свідчить охайність людини?
— Доведіть, що від чистоти одягу і взуття залеж ить здоров’я.
— Поясніть, я к слід добирати речі.
— Доведіть, що для різних видів діяльності потрібний різний одяг і взуття.
— Назвіть правила догляду за одягом.
— Я кі правила догляду за взуттям ви запам ’ятали?
Запам ’ят ай! Учись самостійно доглядати за своїм одягом і взуттям.
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 33—36)
1) Робота за малюнками.
—- Розгляньте малю нки на с. 33. Я кі правила особистої гігієни виконують
діти?
— Розгляньте малю нки на с. 33. Д ля як и х видів діяльності призначений
цей одяг?
— Розгляньте малю нки на с. 3 5 -3 6 . Я кі правила догляду за одягом і взут­
тям виконують діти?
21
.................................................................... ............................- :
.................................................’
...................... ...... ...................
..............................................
2) Робота над прислів'ями.
• На неохайній людині всяка одежа погана.
• Береж и одяг, поки новий, а здоров’я — поки молодий.
3)
Робота над загадками.
• Як дивлюся я у нього,
Бачу там себе самого. (Дзеркало)
• Лежу в кишені і чекаю
Рев, бруднуль і плаксія.
Витру їм потоки сліз.
Не забуду і про ніс. (Носовичок)
• Наче їжачок на вигляд.
Та не просить їсти.
По одягу пробіжить —
Стане одяг чистий. (Щітка)
4) Робота в групах.
— Обговоріть, я к слід доглядати за своїм одягом і взуттям.
За п а м ’ят айт е! Взуття має бути зручним і підходити за розміром.
5) Робота за малюнками.
— Розгляньте малю нки. Хто з дітей неправильно вдягнений для катання
на ковзанах і занять у спортзалі?
2. Робота в парах
— Р озкаж іть одне одному про ваш улюблений одяг.
3. Фронтальна бесіда
— Ч им вкрите наше тіло?
— Я кі ознаки має ш кіра? Якою є її будова?
— Я к одяг допомагає зберегти ш кіру здоровою?
— Я кий одяг ми вдягаємо на ніч?
— Я к називають одяг для уроків фізичної культури?
— Чому потрібно перевдягатися після ш коли?
— Я кі предмети верхнього одягу ви знаєте?
З апам ’ят айт е! Чистий одяг допомагає зберегти ш кіру здоровою.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Чому важ ливо мати охайний вигляд?
— Я ких правил особистої гігієни слід дотримувати?
— Я к доглядати за одягом?
— Я к доглядати за взуттям?
24
Урок 9. ВІТАМІНИ І МІКРОЕЛЕМЕНТИ
Мета: поглибити знання учнів про вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров'я; довести перевагу натуральних продуктів; розповісти про негативний вплив на
здоров'я смажених страв; виховувати навички культури і гігієни правильного хар­
чування, бережливого ставлення до свого здоров'я; формувати мотиваційну установку на споживання корисної для здоров'я їжі.
Дата
і
................................................... .
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Назвіть деякі ознаки інфекційних хвороб.
— Що потрібно робити, щоб не захворіти на інфекційну хворобу?
— Згадайте, я к і призначення л ікаря ви виконували, коли хворіли.
— Назвіть правила поведінки під час епідемії грипу.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні наш урок присвячений вивченню основ правильного повноцінного харчування та його впливу на здоров’я людини. Під час уроку ми навчи­
мося вибирати їж у, корисну для здоров’я, я к а містить вітаміни різних груп.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
....................................................
...................................................
.............................................. І
...................................................\
...................................................1
.................
1. Розповідь учителя з елементами бесіди
.................................................
— Якщ о вчасно не пообідати, організм посилає вам сигнали.
— Що ви відчуваєте, коли голодні?
............................................ ...... 1
— Що ви відчуваєте, коли хочете пити?
— їж а забезпечує організм енергією і будівельними матеріалами для росту.
...................................................1
Ш лях їж і починається в порож нині рота, де вона пережовується і стравоходом
опускається у шлунок. Там їж а розм ’якш ується і виш товхується у киш ківник.
................................................... 1
У киш ківнику пож ивні речовини всмоктую ться в кров. Кров розносить їх по
всьому організмові. П ечінка, ж овчний міхур і підш лункова залоза виробляють
спеціальні речовини, що сприяють процесу травлення..........................................................................................................
Запам ’ят айт е! їж а забезпечує організм енергією і будівельними матеріа­
лами для росту.
...................................................і
2. Робота за підручником (с. 38-40)
— Що слід робити, щоб бути здоровим, активним, бадьорим, нормально
рости і розвиватися?
— Чим багаті корисні продукти?
— Що таке вітаміни?
— Що означає перш а частина слова «вітаміни» у перекладі з латинської
мови?
— У яких продуктах м істяться вітаміни?
— Я кі назви вітамінів ви знаєте?
— Я ка користь вітаміну А?
— Розгляньте малю нки на с. 38. У яки х продуктах міститься вітамін А?
— Д ля чого корисний вітамін В?
— Розгляньте малю нки на с. 39 вгорі. У яких продуктах міститься вітамін В?
— Для чого корисний вітамін С?
25
.
...................................................
...................................................
...................................................
................................................
............................................*......
— Розгляньте малю нки на с. 39 унизу. У як и х продуктах міститься віта­
мін С?
— Д оведіть, що нестача вітам ін ів м ож е призвести до поруш ення
здоров’я і розвитку.
— Я кі мікроелементи ви знаєте?
— Доведіть, що кож ний мікроелемент виконує певну роль в організмі.
— Розгляньте малю нки на с. 40 угорі. У я к и х продуктах містяться кальцій
і фосфор?
— Розгляньте малю нки на с. 40 унизу. У я к и х продуктах міститься залізо?
3.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
— Без води людина не проживе й кількох днів, тому щ одня треба вж ивати
достатню кількість рідини. Втамувати спрагу можна чистою водою, сокови­
тим и ф руктами або овочами, соком чи узваром.
Н аш організм також потребує пож ивних речовин — білків, ж ирів і вугле­
водів.
У явіть, що вам необхідно купити в магазині три корисні продукти. Один
із них має містити багато білків, другий — ж ирів, третій — вуглеводів. Н ам а­
люйте свій кош ик і поясніть свій вибір.
З апам ’ят айт е! Організм щодня потребує достатньої кількості води і по­
ж ивних речовин.
2.
Читання віршів Лесі Вознюк про вітаміни
ВІТАМІН С
Від застуди та хвороби, щоб настрашити мікроби,
допоможуть вітамінки із лимона й мандаринки.
ВІТАМІН А
Морква — вірний друг дитини,
бо дарує вітаміни.
Моркву хрумкаєм охоче,
будуть вдячні наші очі.
— Вітаміни і мінеральні речовини містяться в їж і у мікроскопічних к іл ь ­
костях. Але їх нестача може призвести до хвороби.
Н априклад, нестача кальцію сповільню є ріст, спричиняє захворю вання
зубів. Щоб цього не сталося, дітям потрібно щ одня вж ивати три порції мо­
лочних продуктів, що містять кальцій.
Л ікарі радять уж ивати в їж у п ’ять свіж их ф руктів і овочів щодня. Вони за ­
безпечать організм вітаміном С. При нагріванні вітам іни руйную ться, тому
свіже яблуко чи апельсин корисніш і, ніж джем або мармелад.
З апам ’ят айт е! Нестача вітамінів або м інеральних речовин може спричи­
нити захворю вання.
3. Робота в парах
— Н азвіть якнайбільш е страв, як і можна приготувати з овочів.
— Не всі продукти можна вж ивати сирими. Д еякі продукти можуть бути
враж ені мікробами (сире м ’ясо чи риба). Інш і — важ ко перетравлюються у си­
рому вигляді {крупи, карт опля). Такі продукти піддають тепловій обробці, на­
приклад, печуть, варять, тушкують.
26
Але корисність страви залеж ить від способу її приготування. Н априклад,
замість смаженої картоплі кращ е з ’їсти печену, туш ковану або варену, адже
під час смаження у ж ирах утворюються ш кідливі речовини.
Н айкорисніш ими є страви, приготовлені у пароварці. Вони легкі та збері­
гають багато вітамінів.
З а п а м ’ят айт е! Страви, приготовлені у пароварці, корисні для здоров’я.
4. Продовження роботи за підручником (с. 41-42)
— Що цікавого про молоко ви дізналися? Щ о містить молоко і кисломо­
лочні продукти?
— Що виготовляють з молока?
— Я кі головні постачальники вітам іну С та інш их вітамінів до нашого ор­
ганізму вам відомі?
— Про що ви дізналися із розповіді д ля допитливих?
— Відгадайте загадки на с. 42. (Гарбуз, морква, помідор, яблуко)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Д ля чого людині потрібно їсти?
— Як вітаміни і мікроелементи впливають на здоров’я?
— Якою має бути їж а?
— У чому полягає перевага натуральної їж і над штучною?
— Чому шкідливо вж ивати смажену їж у?
ДОДАТОК ДО УРОКУ 10
Робота з пам'яткою «Як запобігти харчовим отруєнням»
— Розкаж іть, я к ви розумієте кож ен пункт цієї п ам ’ятки.
Як запобігти харчовим отруєнням
Мити руки перед прийомами їж і.
Ретельно мити овочі та ф рукти.
Не куш тувати недозрілих чи незнайомих плодів.
Не вживати продуктів, що мають неприємний смак і запах.
Зберігати готові страви у холодильнику.
Не вживати продуктів із простроченим терміном придатності.
З апам ’ят айт е! Відчувши ознаки харчового отруєння, негайно скаж іть про
це дорослим.
•
•
•
•
•
•
27
ДОДАТОК ДО УРОКУ 14
ГОРБАТЕНЬКА ДІВЧИНКА
Клас розв’язував задачу. Учні схилилися над зош итами. Коли де у двері
хтось тихо постукав.
— Відчини двері й подивись, хто там стукає,— сказав учитель.
Чорноокий хлопчик, що сидів за першою партою, ш видко відчинив двері.
До класу зайшов директор ш коли з маленькою дівчинкою. Тридцять п ’ять пар
очей впилися у незнайому дівчинку. Вона була горбатенька.
Учитель затамував подих і повернувся до класу. Він дивився у вічі пустот­
ливих ш колярів і мовчки благав: хай не побачить дівчинка у ваш их очах ані
подиву, ані насміш ки.
У їхніх очах була тільки цікавість. Вони дивилися на незнайому дівчинку
й лагідно всміхалися.
Учитель полегшено перевів дух.
— Цю дівчинку звуть О ля,— сказав директор.— Вона приїхала до нас зда­
леку. Хто поступиться їй місцем на перш ій парті? Бачите, я к а вона маленька?
Усі ш ість хлопчиків і дівчаток, що сиділи за передніми партами, піднесли
руки:
— Я ...
Учитель був тепер спокійний: клас витримав іспит.
В. С ухом линський
ДОДАТОК ДО УРОКУ 16
ГЕЙ, ТИ!
Ніхто зі звірів не хотів проходити повз будиночок, у яком у ж ив папуга
Гейти. Інакш е його і не називали, тому що найулюбленіш им виразом папуги
був «Гей, ти!». Побачить він бегемота і кричить:
— Гей, ти, Бегемоте! Не пролізеш у ворота!
Побачить носорога — і проходу не дає:
— Гей, ти, Носоріг! Не чіпляйся за поріг!
Кому захочеться повз такого задираку проходити? Але доводилося. Адже
будиночок папуги стояв на центральній вулиці, саме навпроти центрального
універмагу.
Та найбільше був незадоволений цими драж нилкам и директор універмагу
ж ираф Довгов’язи к, тому що до нього майж е перестали заглядати покупці. Н і­
кому не хотілося, щоб його при всіх драж нили.
І
тоді ж ираф придумав хитрий хід. Він подарував папузі до дня наро
дж ення новеньке дзеркало.
Побачив Гейти своє відображення у дзеркалі й виріш ив, що це інш ий па­
пуга на нього дивиться.
Відтоді він увесь час стирчить біля дзеркала і сам себе дражнить:
— Гей, ти, Папуго! Сиди вдома, волоцюго!
М . П ляцковський
28
Урок 10. ПРО ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
Дата
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ТА УМОВ ЗБЕРІГАННЯ
ХАРЧОВИХ'ПРОДУКТІВ ЗА ЇХ МАРКУВАННЯМ
Клас
Мета: ознайомити учнів із причинами харчових отруєнь; пояснити небезпеку самоліку­
вання харчових отруєнь; навчати школярів визначати термін придатності харчових
продуктів за маркуванням; пояснити небезпеку придбання продуктів харчування
на стихійних ринках; розвивати мислення, мовлення; виховувати самостійність,
обережність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Розкаж и про користь вітам інів. Наведи приклади продуктів, багатих на
вітаміни.
— Д ля чого людині потрібні мікроелементи?
— Назви продукти харчування, я к і ти вж иваєш . У яки х з них містяться ві­
таміни А, В, С?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, я к розпізнавати якість продуктів харчу­
вання за певними ознаками.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 43-44)
— Якою повинна бути їж а?
— Я ку їж у необхідно спож ивати щодня?
— Коли треба їсти?
— Що завдає ш коди здоров’ю?
— Якими повинні бути продукти?
— Розгляньте фотографії на с. 43. Де слід купувати продукти?
— Назвіть продукти, яким треба віддавати перевагу.
— Що таке ш тучна їж а?
— Доведіть, що чіпси, сухарики, солодкі газовані напої тощо не варто спо­
ж ивати.
— Розгляньте фотографії на с. 44. На що слід звернути увагу?
— Назвіть ознаки отруєння. Щ о слід негайно зробити за таких ознак?
— Що потрібно зробити до приїзду лікарів?
П а м ’ят айт е! С ам отуж ки л ік у вати харчові отруєння небезпечно д ля
життя!
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Повідомлення вчителя
— З давніх-давен люди харчувалися натуральними продуктами: молоком,
яй ц ям и , свіжою городиною. Н атуральні продукти смачні та корисні для
здоров’я. На ж аль, вони ш видко псуються, їх не можна довго зберігати і пере­
возити на великі відстані.
29
••
Тому ію ди почали використовувати різні способи подовжити термін збері­
гання цих продуктів, зокрема, винайш ли харчові добавки: консерванти, барв­
ники, підсилювачі смаку та ароматизатори.
Важливо пам ’ятати, що часте вж ивання продуктів із харчовими добавками
може завдати ш коди здоров’ю. Тому намагайся не купувати:
• продукти з надто тривалим терміном використання;
• продукти з неприродно яскравим забарвленням, у тому числі й підфарбо­
вану солодку воду;
• продукти зі смаковими добавками, наприклад, чипси та сухарики.
З а п а м ’ят айт е! Надавайте перевагу свіжим натуральним продуктам.
2.
Робота з пам'яткою «Як запобігти харчовим отруєнням» (див. додаток
нас. 27)
3. Продовження роботи за підручником (с. 45-47)
— Про що ви дізналися у статті для допитливих?
7)
Гра «Так чи ні?».
Робота в парах
Один учень читає перш і чотири твердж ення, а інш ий відповідає «так» чи
«ні». Потім учні міняю ться ролями.
• їсти потрібно через кож ні 5 годин. Так чи ні?
• Молоко слід уж ивати щодня. Так чи ні?
• Смажені продукти корисні для здоров’я. Так чи ні?
• їсти треба в один і той самий час. Так чи ні?
• Овочі і ф рукти треба їсти щодня. Так чи ні?
• Кожного дня треба їсти солодощі. Так чи ні?
• Н атуральні продукти корисні для здоров’я. Так чи ні?
• П родукти харчування можна купувати на будь-якому ринку. Так чи ні?
2) Робота над рецептами-загадками.
— П рочитайте рецепти-загадки Віолетти Дворецької та назвіть страви.
(Салат, борщик)
— Я ка ваш а улюблена страва? Д ізнайтеся у батьків її рецепт. Розкаж іть
його в класі. Чи намагалися ви її приготувати?
4. Практична робота
— Термін та умови зберігання зазначаю ть на упаковках усіх харчових про­
дуктів.
— За написами на упаковці продуктів, наприклад, молока, сиру, крупи
тощо, визначте термін їх придатності та умови зберігання.
З а п а м ’ят айт е! Дотримуйтеся умов і терм інів зберігання харчових про­
дуктів.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Щ о ви робите, коли купуєте продукти у магазині?
— Я к перевірити термін придатності харчових продуктів?
— Чому небезпечно купувати продукти харчування на стихійних ринках?
— Н азвіть причини харчових отруєнь.
— Ч им небезпечне самолікування харчових отруєнь?
— Щ о слід негайно робити у разі виявлення ознак харчового отруєння?
— Я к надавати першу допомогу при харчових отруєннях?
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я
Урок 11. УМІННЯ ВЗАЄМОДІЯТИ. ДРУЖНИЙ КЛАС.
ПРАКТИЧНА РОБОТА. ОБГОВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
[українськоїнародної казки «Ріпка» та байки J1. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»)
Мета: навчати школярів взаємодіяти з іншими людьми; сприяти згуртованості і дружбі
у класі; обговорити казки, прислів'я, у яких ідеться про дружбу, взаємодопомогу, то­
вариськість; виховувати культуру спілкування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Д ля чого слід уваж но п еревіряти терм ін придатності харчових про­
дуктів?
— Ч и можна вж ивати неякісні і прострочені продукти харчування? Чим
вони небезпечні?
— Що слід робити при харчовому отруєнні?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми починаємо вивчати розділ «Серед людей». У ньому ви дізнаєтесь, що
таке дружний клас, друж на родина, я к стати толерантним, про правила спіл­
кування, я к залагодити конф лікт, як ком п’ютер впливає на здоров’я.
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, Як взаємодіяти з інш ими людьми.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 48-49)
— Що таке колектив?
— Я кий клас називають дружним?
— Я кий девіз у дружного класу?
— Розгляньте малю нки на с. 49. Я ких правил мають дотримувати учні під
час навчання або виконання спільної роботи?
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Читання вірша А. Костецького «Гойдалка на двох»
ГОЙДАЛКА НА ДВОХ
Спробуй на гойдалці
сам покататись!
Будуть навколо
всі дивуватись.
Тут
навіть зовсім
затятий жаднюга
місцем
повинен ділитися
з другом.
— Розкаж іть, що вам подобається робити разом з інш ими дітьми.
Запам ’ят айт е! Взаємодія — це коли люди щось роблять разом і допома­
гають одне одному.
31
СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ЗДОРОВ'Я
Дата
Клас
Урок 11. УМІННЯ ВЗАЄМОДІЯТИ. ДРУЖНИЙ КЛАС.
..................................... ,
ПРАКТИЧНА РОБОТА. ОБГОВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
(українськоїнародноїказки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»)
Мета: навчати школярів взаємодіяти з іншими людьми; сприяти згуртованості і дружбі
у класі; обговорити казки, прислів'я, у яких ідеться про дружбу, взаємодопомогу, то­
вариськість; виховувати культуру спілкування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Д ля чого слід уваж но перевіряти термін придатності харчових продуктів?
— Чи можна вж ивати неякісні і прострочені продукти харчування? Чим
вони небезпечні?
— Що слід робити при харчовому отруєнні?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми починаємо вивчати розділ «Серед людей». У ньому ви дізнаєтесь, що
таке дружний клас, дружна родина, як стати толерантним, про правила спіл­
кування, як залагодити конф лікт, я к ком п’ютер впливає на здоров’я.
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як взаємодіяти з інш ими людьми.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 48-49)
— Що таке колектив?
— Який клас називають дружним?
— Який девіз у дружного класу?
— Розгляньте малю нки на с. 49. Я ких правил мають дотримувати учні під
час навчання або виконання спільної роботи?
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Читання вірша А. Костецького «Гойдалка на двох»
ГОЙДАЛКА НА ДВОХ
Спробуй на гойдалці
сам покататись!
Будуть навколо
всі дивуватись.
Тут
навіть зовсім
затятий жаднюга
місцем
повинен ділитися
з другом.
—
Розкаж іть, що вам подобається робити разом з інш ими дітьми.
Запам ’ят айт е! Взаємодія — це коли люди щось роблять разом і допома­
гають одне одному.
31
..................................................!
.................................................
..................................................-
2. Робота над проектом
— Об’єднайтесь у три групи («Худож ники», «Поети», «Ю ристи»).
«Художники» створять емблему класу.
«Поети» напиш уть вірш , який стане ваш им девізом.
«Юристи» складуть правила класу.
Оформіть плакат з емблемою, девізом і правилами та почепіть його на вид­
ноті.
3.
Продовження роботи за підручником (с. 50)
1) Робота над прислів'ям.
Щ асливо там ж ити, де вміють дружити.
2) Робота в групах.
— Складіть із пазлів картину.
— П роаналізуйте свою роботу, дайте відповіді на запитання:
• Ч и не заваж али ви одне одному?
• Ч и спокійно спілкувалися, не сварилися?
• Ч и важ ко було виконувати завдання в групі?
•
•
•
•
•
•
•
•
3) Практична робота. Обговорення літературних джерел (української
народної казки: «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»).
— Об’єднайтесь у дві групи («Казка» і «Байка») та прочитайте:
група «Казка» — казку Івана Ф ранка «Ріпка»;
група «Байка» — байку Леоніда Глібова «Лебідь, Щ ука і Р а к » .
— Обговоріть байку.
Що хотіли зробити Лебідь, Щ ука і Рак?
Куди кожен з них тягнув хуру?
Ч и трапляю ться подібні ситуації у вашому класі?
Я к їх кращ е розв’язувати: галасувати, сперечатися, наполягати на своєму
чи радитися, домовлятися і діяти разом?
— Обговоріть казку.
Хто посадив ріпку?
Хто допомагав її витягнути?
— Що було головною умовою успіху?
— Ч и трапляю ться подібні ситуації у вашому класі?
— Наведіть приклади таких ситуацій.
— Я к ви розумієте вислів: «Один — за всіх і всі — за одного»?
— П оясніть, чому важ ливо вміти взаємодіяти.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Я к ви вважаєте, чи можна ваш клас назвати дружним?
— Пригадайте різні випадки, коли ви виконували якусь спільну роботу (на­
приклад, гот увалися разом до свят а). Ч и друж ними ви були між собою? Я ких
правил ви дотримували при взаємодії?
Урок 12. СІМ'Я. ПОВАГА І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ В РОДИНІ
Мета: розширити уявлення учнів про сім'ю як чинник здоров'я, про те, що сім'ї бу­
вають різними (коли діти живуть з обома батьками, з одним із батьків, з іншими
родичами, у прийомній родині), що члени родини дбають один про одного у різний
спосіб; навчати звертатися по допомогу до батьків та інших членів родини; вихову­
вати любов та повагу до членів своєї родини.
Хід уроку
I.
•
•
•
•
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Я кі прислів’я про дружбу, взаємодопомогу, товариство ви знаєте?
Орієнтовні відповіді
Одна квітка не робить вінка.
Одна бджола меду не наносить.
Друж ній череді і вовк не страш ний.
Згода будує, а незгода руйнує.
— Я кі правила дружного класу ви знаєте?
— Як називається група людей, родичів, я к і проживаю ть разом, спільно?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про родинні стосунки.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь з елементами бесіди
— Сім’ї (родини) бувають різними: великим и і маленькими. Вони не зав­
ж ди складаються з батьків і дітей. В одній сім ’ї можуть ж ити декілька поко­
лінь: діти з батьками, бабусі з дідусями і навіть прабабусі з прадідусями.
— Назвіть склад родин, зображених на сімейних світлинах.
— Зазвичай члени родини ж ивуть разом. Але трапляється, що члени од­
нієї сім ’ї живуть окремо. Тоді діти можуть ж ити з одним із батьків або тим ча­
сово проживати з родичами. Діти, я к і втратили рідних батьків, ж ивуть у при­
йомній родині або в інтернаті.
2. Робота за підручником (с. 51-54)
— Я ка сім’я є багатодітною?
— Розгляньте фотографії на с. 51. Я кі бувають родини?
— Що розказав про свою сім ’ю автор вірш а «Що таке сім ’я»?
— Скільки осіб у сім ’ї?
— Що сказано про маму?
— Що сказано про тата?
— Щ о сказано про дідуся і бабусю?
— Щ о сказано про братів?
— Я ка це дружна сім ’я?
— Розгляньте малю нки на с. 5 3 -5 4 . Щ о потрібно робити, щоб ваш а сім ’я
була дружною?
— Яке тлумачення слів «сім’я» й «усиновити» ви прочитали на с. 54?
3.
Фізкультхвилинка
Раз! Два! Час вставати —
Будемо відпочивати.
Три! Чотири! Присідайте,
Швидко втому проганяйте.
33
Дата
Клас
П’ять! Шість! Засміялись,
Кілька раз понахилялись.
Сім! Вісім! Час настав
Повернутися до справ.
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 54-55)
1) Робота над прислів'ями.
• Ш ануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько.
• Ж ивуть м іж собою, як риба з водою.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2) Гоа «Так чи ні?».
— Якщ о ти згоден з тим, що почуєш, скаж и: «так» і плесни в долоні.
У друж ній сім ’ї члени родини повинні:
Ш анувати старших.
Не прислухатися до порад членів родини.
Виконувати свої обов’язки.
Допомагати одне одному.
Сваритися.
Не слухати нікого.
П іклуватися одне про одного.
Робити, що заманеться.
Разом відпочивати.
П іклуватися про менших братиків і сестричок.
Виконувати всі хатні справи разом.
Ц ілий день бавитися і гуляти.
Вітати всіх зі святами, днем народження.
2. Вправа «Мікрофон»
— Сімейні традиції і правила — це те, що робить кож ну родину особливою.
Нерідко ми живемо за цими правилами, навіть не помічаючи їх.
По черзі продовжіть фразу: «У наш ій родині є така традиція (щовечора зби­
рат ися за сімейним столом, у неділю ходит и до церкви, разом подорожувати,
займ ат ися спортом...).
3.
Розгадування кросворда
півчуття
п
дтримк а
взає
одопомога
обов
язки
порозумінн
(С ім ’я)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Що таке родина?
— Я ке значення для людини має родина?
— Що у ваш ій родині цінується найбільше?
— Я к а атмосфера повинна панувати у сім ’ї, щоб усі були здорові?
34
Урок 13. ДОПОМОГА І ОБОВ'ЯЗКИ В СІМ'Ї
Мета: розширити уявлення учнів про допомогу і обов'язки в сім'ї; спонукати школярів
допомагати батькам та іншим членам родини, виявляти розумну ініціативу; вихову­
вати дбайливе ставлення до здоров'я всіх членів родини, повагу до старших членів
родини.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
«
II.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальна робота
— Я кими повинні бути стосунки в родині?
— Уявіть ситуацію. Ви граєте на ком п’ютері в улюблену гру або дивитеся
телевізор. Саме в цей час комусь із членів сім ’ї знадобилася ваш а допомога. Як
ви вчините? Чи зможете ви одразу відмовитися від улюбленого заняття?
— Розкаж іть про свою сім ’ю за допомогою сімейних фотографій.
• Моя сім ’я ... [велика чи м ала).
• Вона складається з ...
• Мою маму звати...
• Мій тато...
• Б рати к...
• Сестричка...
• Дідусь і бабуся...
2. Гра «Доповни речення»
— Прочитайте ф рази і закінчіть їх:
«Я вдячний мамі за...»
«Я вдячний татові за...»
«Я вдячний бабусі з а ...»
«Я вдячний дідусеві з а ...»
«Я вдячний сестрі (братові) за...»
— Щ о ще, окрім родинних зв ’язків, об’єднує людей у сім ’ї? (Діт и розпо­
відають: об’єднує турбота одне про одного, допомога одне одному, т ерпіння.
«Дружну сім’ю і горе не бере».)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про родинні стосунки.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 56-57)
Розгляньте малю нки на с. 56. Доведіть, що сімейні обов’язки мож на роз­
поділити між усіма за домовленістю.
“ • Розгляньте м алю нки на с. 57. Я к і спільні справи вся сім ’я виконує
разом?
“ Прочитайте оповідання О. Буценя «Помічниці».
— Що розповіла Оля про допомогу мамі?
“ Що здивувало Олю у розповіді Ліди?
— А як ви гадаєте, Чи допомогла Л іда мамі?
2.
35
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 58)
Гра «Угадай, що я роблю»
Один з учнів демонструє виконання певної роботи (підм іт ає підлогу,
складає речі, виносить сміт т я, заправляє ліж ко тощо), а реш та мають відга­
дати його дії. Хто перший відгадав — той показує далі.
2. Робота в групах
— Об’єднайтесь у дві групи (хло п ч и к и і дівчат ка). Н апиш іть яком ога
більше своїх домашніх обов’язків.
— Прочитайте, що ви написали, та підкресліть ті обов’язки , що є спіль­
ними д ля хлопчиків і дівчаток.
— П оміркуйте, чи можуть дівчатка виконувати хатні справи хлопчиків,
і навпаки.
З а п а м ’ят а й т е! Х лопчики і д ів ч атка м ож уть м ати спільні дом аш ні
обов’язки .
3. Практична робота
— Пригадайте свої відчуття, коли ви робили щось приємне іншим.
— П оміркуйте, як ви можете подарувати радість кожному члену своєї ро­
дини.
— Зробіть де і намагайтеся радувати близьких не лиш е у свята. Н ам агай­
теся щ одня робити щось приємне близьким та інш им людям.
4. Тест «Так чи ні?»
Щоб твоя сім ’я ж ила весело і щ асливо, потрібно:
О вітати зі святами одне одного;
О допомагати одне одному;
О часто сваритися;
О піклуватися одне про одного;
О разом мандрувати;
О готувати приємні сюрпризи;
О дуже пізно лягати спати;
О приховувати свої неприємності.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Інтерв'ю»
— Р озкаж іть про свої обов’язки в родині.
— Про кого з членів родини ви піклуєтесь? Я к саме?
— Ч и приносить це вам задоволення?
Урок 14. ЩО ТАКЕ ТОЛЕРАНТНІСТЬ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
ОБГОВОРЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Мета: підвищити рівень обізнаності молодших школярів з питань толерантності та мо­
ральності; пояснити, що всі люди різні, що відмінності роблять їх унікальними і ціка­
вими для інших; виховувати толерантне і позитивне ставлення до людей, які мають
проблеми зі здоров'ям.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Розкаж іть про свої обов’язки в сім ’ї. Чи завж ди ви їх виконуєте? Хто
вам допомагає?
— Чим ваш і обов’язк и відрізняю ться від обов’язків батьків? дідуся? ба­
бусі? Я кі обов’язки у вас спільні?
Робота в парах
— Складіть розповідь за малю нком «Допомога в сім ’ї» (с. 58).
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, що таке толерантність.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Мозковий штурм «Толерантність — це...»
Толерант ніст ь (від лат. tolerantia) — терпіння, прийняття інш ої людини
такою, якою вона є, зі всіма її достоїнствами і недоліками.
2. Робота за підручником (с. 59-60)
— Доведіть, що всі люди різні. Чим вони відрізняю ться?
— Що таке толерантність?
— Розгляньте малю нки на с. 59 унизу. Я к слід ставитися до людей, як і
мають проблеми зі здоров’ям?
— Сформулюйте «золоте правило» спілкування.
— Що потрібно робити, щоб виховати в собі толерантність?
— Коли відзначають М іж народний день толерантності?
3.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Читання казки «Чия їжа смачніша»
ЧИЯ ЇЖА СМАЧНІША
Ж или в лісі різні звірі. Якось зібралися вони на березі Н ілу і заспереча­
лися, чия їж а найсмачніш а.
— Найсмачніше у світі — це м ’ясо ,— сказав Лев.
— Ні, соковите л и стя,— не погодився Ж ираф .
— Найсмачніш і — банани! — встряла Мавпа.
— Н айкращ а їж а — зелена трава,— сказав Віл.
І так вони довго сперечалися, мало не побилися!
— Як ви вважаєте, хто з них має рацію?
— Чи існує у світі їж а, що смакує всім?
— Я к можна уникнути суперечок?
2. Робота в групах
— На нашій планеті живуть люди різних національностей. Кожна нація
має свою мову, звичаї, національні страви. Щоб уникнути конфліктів між на­
родами, потрібно поважати ці відмінності, бути толерантним.
Толерантність означає вміння поважати і приймати різноманіття культур,
здатність сприймати думки, поведінку і спосіб життя інших людей.
— Чи доводилося вам подорожувати світом, бувати в інших країнах? Роз­
кажіть про це. Що вас найбільше здивувало?
— Чи знайомі ви з дітьми, які приїхали з інших країн? Чим вони схожі на
вас і чим відрізняються?
— Улаштуйте свято народів світу. Об’єднайтесь у групи та оберіть країни,
про які будете розповідати. Підготуйте повідомлення про обрані вами народи
(їх одяг, страви, традиції).
Запам’ятайте! Бути толерантним — означає поважати відмінності, які іс­
нують між людьми.
3. Фронтальна бесіда
— Ми часто хочемо бути такими ж , як усі. Але не менш важливо почува­
тися особливим і неповторним.
По черзі назвіть те, що відрізняє вас від однокласників. Це може бути зо­
внішня ознака чи якесь особливе вміння.
— Як ви розумієте слова французького письменника Антуана де Сен”Екзюпері: «Якщо я чимось не схожий на тебе, я цим зовсім не ображаю тебе,
а навпаки — обдаровую» ?
— Виріжте листочки з кольорового паперу. Напишіть на них ознаки толе
рантності й прикріпіть їх на дереві толерантності.
Запам’ятайте! Бути толерантним — означає звертати увагу на те, що
зближує, а не роз’єднує людей.
4. Практична робота
— Прочитайте оповідання Василя Сухомлинського «Горбатенька дів­
чинка» (див. додаток на с. 28).
Обговоріть:
• Чим незнайомка відрізнялася від дітей?
• Як почувається людина, коли потрапляє туди, де вона «не така, як усі»?
• Що ми можемо зробити для такої людини?
5. Робота в парах
— Обговоріть, у яких випадках, на вашу думку, не можна бути толерант­
ними.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які проблеми виникають у людей з фізичними обмеженнями?
— Наведіть приклади спілкування з такими людьми.
— З якими труднощами вони щодня стикаються?
— Що таке толерантність?
Урок 15. ТИ — СПІВРОЗМОВНИК. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ.
ЯК ЗРОБИТИ ПРИЄМНІСТЬ ІНШОМУ.
ЯК ПОПРОСИТИ ПРО ПОСЛУГУ ЧИ ДОПОМОГУ
Мета: пояснити учням, чому вміння слухати є не менш важливим, ніж уміння говорити;
розповісти про переваги впевненого і толерантного спілкування та недоліки па­
сивного й агресивного спілкування; навчати розпізнавати вербальні і невербальні
ознаки активного слухання; виховувати толерантне ставлення до точки зору інших.
Хід уроку
I.
д
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Що таке толерантність?
— Як слід ставитися до людей, які мають проблеми зі здоров’ям?
— Яку людину можна назвати толерантною?
— Поміркуйте, чим ви можете допомогти людям, які мають проблеми зі
здоров’ям.
— Для чого людині потрібне спілкування? (Щоб обмінюватися новинами,
допомагати одне одному, дружити, підтримувати, підбадьорювати тощо.)
— З якою людиною вам приємно спілкуватися? (Ввічливою, доброзичливою,
привітною, вдячною, чемною, яка вміє слухати, не перебиває тощо — таку
людину називають приємним співрозмовником.)
— Що треба вміти робити, щоб бути приємним співрозмовником? (Уважно
слухати, тактовно висловлюватися, чемно попросити, не забувати дяку­
вати людям, доброзичливо вітатися і прощатися, обов'язково вибачатися
тощо.)
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроді ви дізнаєтеся, яким буває спілкування.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (б. 61-64)
— Що дає людині спілкування?
— Розгляньте малюнки на с. 61. Як потрібно слухати співрозмовника?
— Що свідчить про те, що людина уважно слухає (опишіть її вираз об­
личчя, положення тіла, міміку, жести...)?
— Як можна зрозуміти, що тебе не слухають?
— Про кого кажуть: «В одне вухо влітає, а в друге — вилітає»?
— Як підтвердити, що ти згоден з думкою мовця?
Запам’ятайте! Уміння слухати — найважливіше у спілкуванні.
— Розгляньте малюнки на с. 62 вгорі. Яку поведінку називають впев­
неною?
— Розгляньте малюнки на с. 62 внизу. Яку поведінку називають па­
сивною?
— Розгляньте малюнки на с. 63. Яку поведінку називають агресивною?
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Продовження роботи за підручником (с. 63)
— Що ви дізналися про мову жестів?
39
Дата
Клас
2.
Читання вірша Лесі Вознюк
Н ЕВИ ГА Д А Н А ІСТОРІЯ ПРО ПОЯВУ МОВИ
Колись первісні люди не знали ані слова,
не вміли пояснити: це — мамонт, то —
корова.
Вони порозумітись старались між
собою —
показували пальцем, кивали головою.
Якщ о чужинці раптом з ’являлися з-за
лісу,
нахмурювали брови, хапалися за списа,
Стрічали друзів з миром, усміхнено,
охоче,
і дивувались щиро, до неба звівши очі.
А потім, щоб онукам про все це
розказати,
то вигадали мову і стали розмовляти.
—
Утворіть коло і по черзі привітайтесь одне з одним за допомогою «мови
жестів» (намагайтеся не повторюватися).
Запам’ятайте! Люди спілкуються словами і без слів. «Мова жестів»
сприяє взаєморозумінню.
3.
Читання вірша Ігоря Січовика «Невихований ведмідь»
НЕВИ ХО ВАН И Й ВЕД М ІДЬ
В лісі жив Ведмідь-гультяй,
Знав єдине слово: «Дай!»
— Дайте меду і малини!
Дайте рибки і калини!
Дорікали звірі вслід:
— Н у й неввічливий ведмідь!
Чи тобі завчити важко
Чарівні слова: «Будь ласка!»
— Розкажіть, які чарівні слова ви знаєте і коли їх потрібно вживати.
•
•
•
•
•
4. Робота над прислів'ями
Як ти до людей, так і люди до тебе.
Щире вітання дорожче за частування.
Від теплого слова і лід розтає.
Слово — не горобець, випустиш — не впіймаєш.
Ніщо не коштує так дешево і не цінується так дорого, як увічливість.
Запам’ятайте! Ввічливість сприяє спілкуванню і добрим стосункам.
5.
Практична робота
— Прочитайте пам’ятку, як правильно висловити прохання.
Як висловити прохання
•
•
•
•
•
•
Приязно подивись на співрозмовника.
Чемно привітайся.
Поясни, чого ти хочеш.
Увічливо попроси допомогти.
Якщо тобі допомогли, щиро подякуй.
Якщо відмовили, перепроси («Вибачте, що потурбував»).
6. Робота в парах
— Об’єднайтесь у пари. Нехай один із вас буде «ведмедем», а інший — «па­
січником».
Розіграйте сценку, як ведмідь просить у пасічника скуштувати меду.
Потім поміняйтеся ролями і ще раз розіграйте сценку.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Поясніть, що означає для вас спілкування.
— Яку людину ви назвали би гарним слухачем?
— Назвіть слова, які не підходять для характеристики доброго спілку­
вання.
— Як ви розумієте прислів’я: «Умій сказати, умій і змовчати»?
40
Урок 16. ЯК УНИКНУТИ КОНФЛІКТУ? ПРАКТИЧНА РОБОТА.
МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЙ
МИРНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ З ОДНОЛІТКАМИ
Мета: роз'яснити учням правила, що допомагають запобігати конфліктам і мирно
розв'язувати їх; навчати мирно розв'язувати конфлікти з однолітками; розвивати
вміння аналізувати типові життєві ситуації; виховувати культуру спілкування.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Як ви вважаєте, чому вміння слухати є не менш важливим, ніж уміння
говорити?
— У чому полягають переваги впевненого спілкування?
— Назвіть недоліки пасивного й агресивного спілкування.
— Поясніть прислів’я.
• Умієш говорити — умій і слухати.
• Говори мало, слухай багато, а думай — ще більше.
• Умій вчасно сказати і вчасно змовчати.
— Прочитайте вірш Є. Бандуренко «Дуже хочуть тишини» (с. 64).
— Чому учні не можуть домогтися тиші в класі?
— Чи вміють вони слухати одне одного?
— Чи виникала у вашому класі така ситуація?
Мозковий штурм «Асоціації»
— Що таке конфлікт? Я кі асоціації у вас викликає це слово?
Учні називають асоціації, які викликає слово «конфлікт». Учитель записує
всі названі асоціації на дошці та зачитує.
конфлікт
сварка
протистояння двох людей
бійка
ворожнеча
боротьба
протиріччя
суперечка
сутичка
зіткнення
безлад
крик
лайка
образа
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як попереджувати і розв’язувати кон­
фліктні ситуації.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 65-66)
— Розгляньте малюнок на с. 65. Коли говорять, що виник конфлікт?
— Яке тлумачення слова конфлікт ви прочитали у словниковій скарб­
ничці?
— Через що часто відбуваються конфлікти?
— Які «секрети» спілкування ви знаєте?
— Які нові поради ви запам’ятали?
— Розгляньте малюнок на с. 66. Як слід відмовлятися від небезпечної про­
позиції?
Запам’ятайте! Якщо виник конфлікт, слід шукати рішення, прийнятне
для всіх.
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (б. 67)
1)
Розгадування ребусів.
Суперечка, конфлікт.
2)
Практична робота.
— Обговоріть ситуації.
• Ти дізнався, що твоєму другові придумали образливе прізвисько. Як ти
вчиниш?
• Ти бачиш, як дівчинку з твого класу кривдять учні старших класів. Як ти
вчиниш?
• Тобі пропонують з ’ясувати стосунки бійкою. Як ти вчиниш?
• Незнайома людина просить у тебе мобільний телефон, щоб зателефонувати.
Як ти вчиниш?
2. Робота в парах
— Згадайте казку К. Ушинського «Два козлики».
— Об’єднайтесь у пари. Розіграйте сценки, як потрібно розв’язувати по­
дібні ситуації (якщо ви зіткнулися з кимось у дверях, вузькому проході).
Запам’ятайте! Щоб мирно розв’язувати конфлікти, потрібно вміти посту­
патися.
3.
Читання й обговорення казки М. Пляцковського «Гей, ти!» (див. додаток
нас. 28)
— Що відчували звірі, коли їх обзивав Папуга?
— Чи багато в нього було друзів? Чому?
— Що можна сказати тому, хто дражниться?
Запам’ятайте! Називайте людей на ім ’я. Дражнилки та обзивання поро­
джують конфлікти.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Що таке конфлікт? Чому виникають конфліктні ситуації?
— Як ви зазвичай поводитеся в конфліктній ситуації, під час сварки?
— Порадьтеся з батьками щодо уникнення конфліктів.
— Як ви вважаєте: бійка приносить користь чи завдає шкоди людині?
Чому?
42
Урок 17. НЕБЕЗПЕКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК.
ПРАКТИЧНА РОБОТА. МОДЕЛЮВАННЯ СИТУАЦІЇ ВІДМОВИ
ВІД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Мета: поглибити уявлення учнів про негативні наслідки вживання тютюну й алкоголю;
навчати впевнено відмовлятися від небезпечної пропозиції; виробляти негативне
ставлення до паління, вживання алкогольних напоїв; виховувати самостійність, на­
полегливість, рішучість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Що може призвести до конфлікту?
— Як можна уникнути конфлікту?
— Чи траплялося вам спостерігати конфліктну ситуацію? Як ви почува­
лися?
— Що може зруйнувати ваше здоров’я?
— Руйнують здоров’я такі чинники: недотримання режиму дня, нераціо­
нальне харчування, вживання немитих овочів і фруктів; уживання алкоголю,
наркотиків, тютюнопаління.
— Чи можна відновити те, що зруйновано?
— Що легше: запобігти руйнуванню чи відновити?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про негативні наслідки вживання тю­
тюну й алкоголю.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником {с. 68-69)
— Про які шкідливі звички ви прочитали?
— Доведіть, що алкоголь — причина багатьох захворювань.
— Розгляньте фотографію на с. 68. Якими є наслідки вживання алкоголю?
Доведіть, що алкоголь — ворог дітей.
— Розгляньте фотографію на с. 69. Доведіть, що тютюн згубно впливає на
стан здоров’я.
— Чому особливо небезпечне куріння для дітей?
— Доведіть, що надмірне захоплення комп’ютерними іграми завдає шкоди
здоров’ю.
— Розгляньте малюнки на с. 69. Доведіть, що комп’ютерна залежність при­
зводить до хвороби.
— Що зроблено нашою державою, щоб убезпечити дітей від уживання ал­
коголю та тютюну?
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Вправа «Мозковий штурм»
— Здоров’я — наш найбільший скарб у житті. Якщо людина правильно
харчується, займається спортом, дбає про чистоту, вона добре почувається
і рідко хворіє. А якщо має шкідливі звички (наприклад, пізно лягає спати, пе­
реїдає, мало рухається), то почувається слабкою, швидко стомлюється, часто
і подовгу хворіє.
43
Дата
Клас
Назвіть приклади різних звичок і запишіть їх на дошці.
Позначте літерою «К» звички, корисні для здоров’я, а літерою «ПІ» —
шкідливі.
— Як ви розумієте слова письменника Бернарда Шоу: «Цигарка — це бікфордів шнур, на одному кінці якого вогник, а на іншому — дурник»?
Запам’ятайте! Є корисні і шкідливі звички.
2. Повідомлення вчителя про походження тютюну
— Історія вживання тютюну розпочалася в Європі наприкінці XV ст. Друга
експедиція Христофора Колумба завезла тютюн до Іспанії, а в період великих
географічних відкриттів караванними шляхами тютюн потрапив майже в усі
куточки земної кулі. Швидкому його поширенню сприяла здатність тютюну
виробляти в людини шкідливу звичку — тютюнову залежність.
3. Читання легенд та створення плакатів за їх змістом
— Прочитайте кавказькі легенди та підготуйте плакати про те, як тютюн
і алкоголь впливають на здоров’я і поведінку людей.
КА ВКА ЗЬК А Л ЕГЕ Н Д А ПРО ТЮТЮН
У далекому минулому, коли тютюн тільки-но завезли із заморських країн,
біля підніжжя Арарату жив добрий і розумний старий. Він одразу розпізнав
підступність цієї рослини і переконував людей не використовувати її. Одного
разу він побачив, що навколо купців, які розклали свій товар, зібрався вели­
чезний натовп. Купці кричали:
— Божественне листя, божественне листя! У ньому — засіб від усіх хвороб!
Підійшов мудрий старий і сказав:
— Це «божественне листя» приносить людям ще й іншу користь: у дім того,
хто курить, не зайде злодій, його не вкусить собака, і він ніколи не постаріє.
Купці з радістю кинулися до нього.
— Ти маєш рацію, о мудрий старий! Але звідки ти знаєш про ці дивовижні
властивості божественного листя?
І мудрець пояснив:
— Злодій не зайде до будинку того, хто курить, бо той цілу ніч кашлятиме,
а злодій не любить заходити туди, де не сплять. Через кілька років той, хто ку­
рить, ослабне і ходитиме з палицею. А собака не вкусить того, хто з палицею!
І, нарешті, він не постаріє, бо помре в молодому віці.
Запам’ятайте! Куріння спричиняє залежність та завдає шкоди здоров’ю.
КА ВКАЗЬКА Л Е Г Е Н Д А ПРО ВИНО
Дикий виноград ріс у лісі, й тільки птахи клювали його. Одного разу бідняк
вирвав виноградну лозу, приніс її додому і посадив біля будинку. Дозрів вино­
град — смачний, соковитий. Сподобалися ягоди біднякові, і наступного року
посадив він ще десять лоз, а на третій рік — сто.
Восени, коли дозрів рясний урожай, бідняк, щоб не пропадало добро, ви­
чавив з ягід сік. Що зміг — випив, решту злив у глечики.
Через два місяці відкрив глек, спробував — напій йому сподобався.
Скликав він друзів на бенкет.
Прилетів на бенкет півник, осушив келих і сказав:
— Хто вип’є це вино, розкукурікається, як я!
Другим з ’явився вгодований кабан і, випивши келих, сказав:
— Хто ще вип’є — виваляється у багнюці, як я!
Нарешті прийшла лисиця, осушила келих і сказала:
— А хто ще вип’є — вкрадеться у нього вино лисицею, і накоїть він таких
бід, що довго червонітиме.
44
Запам’ятайте! Уживання алкоголю завдає шкоди здоров’ю та може при­
звести до біди.
4.
Продовження роботи за підручником (с. 70)
Практична робота
— З кожним роком ви стаєте дорослішими і самостійнішими, все більше
вільного часу проводите з однолітками або старшими друзями. Ваші стосунки
залежать від того, як ви вмієте поступатися одне одному і домовлятися із това­
ришами.
Але це не означає, що ви маєте завжди погоджуватися з друзями. У кож­
ного є право відстоювати свою думку, передусім тоді, коли друзі пропонують
учинити щось погане (обманути батьків, прогуляти урок, когось образити,
скуштувати щось небезпечне для здоров’я).
Продемонструйте способи відмови від небезпечних пропозицій.
• Просто скажи «Ні!».
• Повтори ще раз, але впевненіше: «Ні, я не буду», «Я не хочу», «Я так ви­
рішив».
• Відмовся і поясни причину: «Ні, це небезпечно».
• Відмовся і йди геть: «Ні! Мені вже час додому».
• Відмовся і спробуй відмовити друзів: «Я не буду і вам не раджу!»
• Звернись по допомогу до свого друга. Так відстояти себе легше. Завжди під­
тримай друга у такій ситуації.
Запам’ятайте! Справжні друзі поважають одне одного і не запропонують
щось погане.
— Підготуйте всі разом проект «Ні — шкідливим звичкам!».
Спочатку об’єднайтеся у групи. Визначте, хто яке завдання готує. Підго­
туйте малюнки, фотографії, плакати тощо.
1-ша група готує матеріали про згубність уживання алкоголю;
2-га група — про небезпеку куріння;
3-тя група — про шкідливість надмірного захоплення комп’ютерними
іграми.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Чому паління — шкідлива звичка?
— У чому полягає шкідливий вплив алкоголю на здоров’я дитини?
— Як ви чинитимете опір у разі отримання пропозиції закурити, випити
алкогольний напій?
— Яким є ваше власне ставлення до паління, уживання алкогольних на­
поїв?
45
ДОДАТОК ДО УРОКУ 22
Тест «Так чи ні?»
1) Як перейти дорогу, якщо на зупинці стоїть трамвай?
О Обійти спереду;
О почекати, поки від’їде;
О обійти ззаду.
2) Обмежена оглядовість — це:
О добра видимість;
О частково видно шлях;
О нічого не видно.
3) Коли рухаєшся в умовах обмеженої оглядовості, потрібно:
О добре оглянути шлях;
О спокійно перейти дорогу;
О швидко перейти дорогу, добре її оглядаючи.
4) Правила безпечного переходу:
О поглянь праворуч, а потім ліворуч;
О поглянь ліворуч, а потім праворуч;
О переходь дорогу, коли заманеться.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 25
Тест
— Позначте правильні відповіді.
1) Перевірка справності велосипеда включає:
а) гальма;
б) фари;
в) кермо;
г) миття велосипеда.
2) їздити на велосипеді по проїжджій частині можна з:
а) 18 років;
б) 10 років;
в) 14 років;
г) 16 років.
3) Небезпечно кататися на велосипеді по проїжджій частині:
а) не тримаючись за кермо;
б) особам від 14-річного віку;
в) з несправними гальмами;
г) знявши ноги з педалей.
Урок 18. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ВОДОГОНОМ
Мета: обговорити з учнями небезпечні ситуації, що можуть трапитися вдома; навчати
школярів розпізнавати ознаки несправності водогону; формувати навички безпеч­
ного користування водогоном; виховувати в учнів обережність, пильне ставлення
до свого життя, почуття відповідальності за свої дії та вчинки, обережність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Як тютюнопаління і вживання алкоголю впливають на здоров’я лю­
дини?
— Чому не можна надто захоплюватися комп’ютерними іграми?
Дата
Клас
.....................................|
......................... ..................
........................................... |
............................ ................... :
Робота в групах
— Уявіть, що ваш товариш курить. Спробуйте переконати його позбутися
цієї шкідливої звички.
............................................... і
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми починаємо вивчати новий розділ. У ньому ви дізнаєтеся про безпеку
в домі, про обережне поводження з газом, про безпеку надворі, про пожежну
безпеку, про безпеку на дорогах та безпечний відпочинок на природі.
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про правила користування джерелами во­
допостачання.
...........:................................. |
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 71-74)
— У традиційній українській оселі для опалення і приготування їж і слу­
гувала піч. Воду носили з криниці, купалися в ночвах, а освітлювали приміщення лампадками або свічками.
Сучасний дім облаштовують так, щоб у ньому було зручно жити: проводять
електрику, опалення, водопостачання, газ. Але чим більше в домі пристроїв,
тим більше ми залежимо від того, як вони працюють.
За всім цим у домі стежать твої батьки. Та іноді ти залишаєшся вдома сам.
Тому тобі теж треба знати, як діяти у разі аварійної ситуації.
— Чим оснащують будинки, щоб людям було зручно жити?
— Якими є наслідки незнання правил користування електричними прила­
дами, водогоном, газовою плитою?
— Що може статися, якщо водогін виходить з ладу?
— Розгляньте малюнки на с. 71 та 72 вгорі. Назвіть правила користування
водогоном і каналізацією.
— Розгляньте малюнки на с. 72 внизу. Що потрібно робити, якщо сталася
аварія?
— Як економити і берегти воду?
— Що цікаве про воду ви прочитали у розділі для допитливих?
2.
..........................................І
...............................................І
...............................................і
.............................................. І
............................................... і
............. ................................ -.1
.............................................. |
..................................... ......."''а
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Вправа «Мікрофон»
— Дім — це особливе місце, де ти почуваєшся спокійно і впевнено. Тут жи­
вуть найрідніші тобі люди. Вони люблять тебе і дбають про тебе. До них ти зав­
жди можеш звернутися за порадою і по допомогу.
47
І
..... ......................................... ]
...............................................
По черзі продовжіть речення: «Я люблю свій дім за те, що...».
2. Робота в групах
— У кожному міському будинку і в багатьох сільських оселях є водогін.
З річок чи підземних джерел очищена вода надходить до квартири.
Прочитайте й обговоріть правила користування водогоном.
Правила користування водогоном
• Якщо ти помітив, що вода тече марно, не шукай винного, сам закрий кран.
• Не залишай воду, що тече, без нагляду. Стеж, щоб раковина не засміти­
лася, щоб не закрило чимось отвір. Вода може залити не лише вашу квар­
тиру, а й сусідні.
• Якщо ти помітив на підлозі воду, спробуй визначити, звідки вона витікає.
Перекрий крани водопостачання у квартирі і негайно поклич дорослих.
• Будь обережний, якщо прорвало трубу з гарячою водою: вона може об­
пекти!
• Якщо квартиру заливає вода, вимкни всі електричні прилади!
Запам’ятайте! Не залишайте воду, що тече, без нагляду. Попросіть до­
рослих, щоб навчили вас перекривати у квартирі крани водопостачання на ви­
падок аварії.
3.
Робота в парах
Практична робота
— Служби порятунку створені, щоб допомагати людям у небезпечних ситу­
аціях. Пригадайте номери рятувальних служб:
101 — пожежна служба;
102 — міліція;
103 — швидка допомога;
104 — служба газу.
— Якщо виникла небезпечна ситуація, не слід плакати і панікувати. За­
телефонувавши до служби порятунку, треба чітко і розбірливо назвати: своє
ім’я та прізвище; домашню адресу (вулицю, дім, квартиру, поверх); що сталося
і чи є люди у приміщенні.
— Об’єднайтесь у пари. Придумайте ситуацію, коли треба викликати
службу порятунку, і розіграйте її. Один із вас буде диспетчером, а другий пові­
домлятиме про небезпеку. Потім поміняйтеся ролями. Охочі продемонструють
це у класі.
Запам’ятайте! В аварійних ситуаціях викликайте аварійні служби.
4.
Продовження роботи за підручником (с. 74)
1)
Розгадування ребусів.
Вода,водогін.
2)
Робота над прислів'ями.
Не знаємо ціни водиці, доки не висохла криниця.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які небезпечні ситуації можуть трапитися вдома?
— Назвіть ознаки несправності водогону.
— Назвіть правила безпечного користування водогоном.
— Розпитайте у батьків, де розташовані вентилі, які перекривають гарячу
і холодну воду у вашій квартирі або будинку. Спробуйте під наглядом батьків
перекрити їх.
48
Урок 19. ПРО ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Мета: розширити уявлення учнів про причини виникнення пожежі; навчати гасити не­
велику пожежу; спонукати учнів до виконання правил пожежної безпеки; виховувати відповідальність.
Дата--------------------------Клас___________________
...............................................:
.............................................. 'В
Хід уроку
I.
............................ ........ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Вільний мікрофон»
— Розкажіть, яких правил користування водогоном необхідно дотримуватися.
— Як потрібно діяти, якщо сталася аварія водогону?
2.
Робота над загадками
........................................... .. ь
......................................... $;
• Без крил, без рук, без ніг,
А вгору піднімається. (Дим)
• 3 язиком, а не л ає,
Без зубів, а кусає. ( Вогонь )
— Усі ви знаєте, що вогонь може бути добрим і злим. Коли ж вогонь буває
.......................................................... |
..............................................'1
небезпечним?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про правила пожежної безпеки.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 75-80)
— Що означає прислів’я: «Вогонь — добрий слуга, але поганий господар»?
— Розгляньте фотографії на с. 75. Які причини пожеж ви знаєте?
— Що потрібно робити, щоб вогонь з доброго помічника не перетворився на
небезпечного ворога?
— Розгляньте фотографії на с. 76 і малюнки на с. 77 угорі. Назвіть правила
пожежної безпеки.
— Розгляньте малюнки на с. 77 внизу. Що необхідно робити у разі пожежі?
— Розгляньте малюнки на с. 78. Як викликати пожежників?
— Розгляньте фотографії на с. 79. Що ви дізналися із розповіді для допитливих?
2.
............................................... .*■
............................................... і
...............................................
............................................... ..
...............................................||
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «Горить — не горить»
— Від найдавніших часів вогонь був помічником людей: зігрівав, захищав
від диких звірів, допомагав готувати їжу. Але якщо з ним неправильно поводи­
тися, він може спричинити пожежу. Пожежа знищує майно, будинки. У вогні
гинуть тварини і люди.
— Назвіть те, що добре горить, і те, що не горить (папір — горить, пісок —
не горить).
Запам’ятайте! Легкозаймисті речовини слід зберігати у недоступних для
дітей місцях.
49
..............................................•
.............................................
............................................./.
............................................. ‘л
2.
Руханка
Як виробляють електричний струм
— Електричну енергію виробляють на електростанціях. Від них елек­
тричний струм подається на підприємства і в житлові будинки за допомогою
ліній електропередач, як вода по трубах. Але аварії в електромережах наба­
гато небезпечніші через можливість ураження електричним струмом і виник­
нення пожежі.
Утворіть коло, розрахуйтеся на перші — другі номери та присідайте через
одного (перші номери підводяться, другі — присідають).
— Так працюють і турбіни на електростанціях. Візьміться за руки і пере­
дайте по колу потиск руки.
— Так струм подається від електростанції до будинків та електричних при­
ладів.
Запам’ятайте! Виробництво електричного струму коштує дорого. Еко­
номте електрику, вимикайте зайве світло!
3.
Продовження роботи за підручником (с. 79)
1)
Робота над прислів'ями.
• Криком вогню не загасиш.
• У сіні вогню не сховаєш.
2)
Робота над загадками.
• Дерев’яні хлопці
Лежать у коробці.
Коли з ними граються,
То вогнем займаються. (Сірники )
• Лиш ає він страшні сліди.
У се він пожирає.
А як даси йому води —
Відразу помирає. (Вогонь)
3)
Робота за малюнками.
— Розгляньте малюнки на с. 80.
— Яких правил пожежної безпеки не дотримують діти?
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які правила протипожежної безпеки вам відомі?
— Чим небезпечне порушення цих правил?
— Що потрібно робити, щоб не «допомогти» спалахнути пожежі?
— Коли необхідно викликати пожежників?
— Із якими новими правилами протипожежної безпеки ви ознайомилися?
— Згадайте назви книжок, мультфільмів, герої яких приборкували по­
жежу. Як це їм вдалося?
50
Урок 20. ЩОБ НЕ СТАЛОСЯ ПОЖЕЖІ. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ
Мета: розширити уявлення учнів про ознаки несправності обігрівальних приладів, про
попереджувальні знаки; навчати вимикати несправні електроприлади; спонукати
учнів до виконання правил користування обігрівальними приладами; виховувати
відповідальність.
Дата
Клас
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Яких правил пожежної безпеки слід дотримувати вдома, у школі, на ву­
лиці?
— Чим можна загасити невеликий вогонь?
— Як потрібно діяти у разі пожежі?
— За яким номером телефону слід викликати пожежників? Про що по­
трібно їх повідомити?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про ознаки несправності обігрівальних
приладів і про попереджувальні знаки.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 81-86)
— Про яку причину виникнення пожеж ви прочитали?
— Розгляньте фотографії на с. 81. Назвіть найбільш поширені серед них
електричні обігрівальні прилади.
— Розгляньте фотографії на с. 8 2 -8 3 . Назвіть правила користування обі­
грівальними приладами.
— Про що ви дізналися із журналу «Пожежна безпека»?
Запам’ятайте! Порушення правил користування електроприладами може
спричинити пожежу.
2. Розповідь учителя
— Як запобігти ураженню електричним струмом?
Аварії в електромережах дуже небезпечні. Якщо людина торкнеться ого­
леного електричного дроту чи несправної розетки, її вдарить струмом. Вона
може втратити свідомість, отримати опіки і навіть загинути. Тому там, де є не­
безпека ураження струмом, розміщують спеціальні таблички і знаки.
Пам’ятайте, що вода і електрика несумісні. Тому не можна брати елек­
тричний прилад мокрими руками або коли на вас мокрий одяг. Якщо увімк­
нений у розетку електроприлад упав у воду, не торкайтеся води!
— Чому не можна торкатися оголених та обірваних дротів?
— Чому не можна вимикати з розетки електроприлад, тягнучи за шнур?
Запам’ятайте! Вода й електрика несумісні. Не торкайтеся електропри­
ладів мокрими руками!
3.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 84-86)
1)
Робота над загадками.
Пожежна машина. Вогнегасник.
51
.
2)
Розгадування ребусів.
Обігрівач, пожежа, полум’я.
3)
Читання статті «Попереджувальні знаки».
— Яку форму мають спеціальні попереджувальні знаки?
— Який знак ви бачите на с.' 85? Де зображують знак «Легкозаймисті мате­
ріали»?
— Доведіть, що легкозаймисті речовини дуже небезпечні.
— Що потрібно робити, щоб легкозаймисті речовини не стали причиною
пожежі?
— Чому легкозаймисті матеріали не можна гасити водою?
— Чим потрібно накривати вогнище пожежі?
— Який знак можна побачити в місцях, у яких може вразити електричний
струм?
— Де він установлюється?
— Розгляньте фотографії на с. 86. Я кі інші попереджувальні знаки ви
знаєте?
— Де зображують знак «Вибухонебезпечні речовини»? (їх зображено на
предметах, які можуть вибухнути, а також на дверях та стінах приміщень,
у яких зберігаються вибухонебезпечні речовини.)
— Де встановлюється знак «Отруйні речовини»?
2. Практична робота
— Разом із дорослими розгляньте кілька упаковок з аерозолями. Знайдіть
на них застережні знаки і написи.
— Розгляньте кілька електричних приладів. Знайдіть на них застережні
знаки.
3. Цікаво знати!
— Перша центральна опалювальна система з ’явилася ще у Стародавньому
Римі, коли тепле повітря з розташованої під землею печі опалювало весь дім.
У середині X IX ст. були винайдені котли, що опалювалися вугіллям чи дро­
вами і нагрівали батареї опалювання.
У деяких сучасних будинках у стінах кімнат прокладені повітряпроводи,
якими подається гаряче повітря. Повітря нагрівається газом чи електрикою.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які правила користування обігрівальними приладами ви запам’ятали?
— Що означають знаки «Легкозаймисті матеріали», «Небезпечна елек­
трична напруга», «Вибухонебезпечні речовини» та «Отруйні речовини»? Де їх
можна побачити?
52
Урок 21. ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ГАЗОВОЮ ПЛИТОЮ.
ОБЕРЕЖНО: ВИТІК ГАЗУ!
Мета: сформувати в учнів поняття про правила користування газом; ознайомити
із ознаками і небезпекою витоку газу, з порядком дій при витоку газу; навчати пере­
кривати подачу газу; розвивати логічне мислення; виховувати любов до життя, по­
чуття самозбереження.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Яких правил пожежної безпеки слід дотримувати вдома, у школі, на ву­
лиці?
— Чим можна загасити невеликий вогонь?
— Як потрібно діяти у разі пожежі?
— За яким номером телефону слід викликати пожежників? Про що по­
трібно їх повідомити?
— Назвіть правила користування обігрівальними приладами.
— Якими є ознаки несправності обігрівальних приладів?
— Чи користуються обігрівальними приладами у вашій родині? Якщо так,
розкажіть, яких правил безпеки дотримуються.
— Чому, виходячи з дому, потрібно перевірити, чи всі електроприлади ви­
мкнено?
— Для чого і в яких місцях установлюють попереджувальні знаки?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— У чому полягає небезпека використання газового обладнання? Як діяти,
щоб зберегти своє життя та здоров’я? Ось про це ми сьогодні дізнаємося.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Повідомлення вчителя
— Крім водогону й електрики у багатьох будинках є газ. Газові котли опа­
люють будинки, газові колонки нагрівають воду, на газовій плиті можна при­
готувати і розігріти їжу.
2. Робота за підручником (f. 87-88)
— Можливо, тобі вже дозволяють користуватися газовою плитою. А чи
знаєш ти, як вона працює? По трубах газ надходить у квартиру і йде до плити.
Через дрібненькі отвори увімкнених горілок газ виходить назовні. Тут він сти­
кається з іскрою від сірника чи запальнички та загорається.
— Розгляньте малюнки на с. 87—88. Назвіть правила користування газовою
плитою.
Запам’ятайте! Учіться користуватися газовою плитою тільки разом
з дорослими! Попросіть батьків, щоб навчили вас перекривати газовий кран на
трубі перед плитою.
3.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 88-91)
1)
Розгадування ребуса.
Газова плита.
2)
Робота над малюнками.
— Розгляньте малюнки на с. 88. На якому з них показано, що вентиль за­
критий і газ не надходить?
— Обговоріть з батьками правила безпечного користування газовою
плитою.
Читання статті «Обережно: витік газу!».
— Яким є газ, що ми користуємося?
— Навіщо до нього додають речовину з різким запахом ?
— Через що може статися витік газу?
— За чим слід стежити?
— Що ще може призвести до витоку газу?
— Чого не можна робити при витоку газу?
— Розгляньте фотографію на с. 90 вгорі. Якими є ознаки витоку газу?
— Розгляньте фотографію на с. 90 вгорі і на с. 91. Що необхідно робити
у разі витоку газу?
Запам’ятайте! Витік газу може спричинити вибух і отруєння!
3)
4)
Практична робота.
— Розіграйте в класі ситуації:
• Як діяти в разі витоку газу?
* Як викликати аварійну газову службу?
Запам’ятайте! При витоку газу викликайте службу газу за телефо­
ном 104!
2.
Робота в групах
Аналіз ситуації
Старенька бабуся жила на першому поверсі двоповерхового будинку. Тієї
ночі вона погано спала. Боліла голова. Старенька піднялася та попрямувала
з кімнати на кухню. У коридорі вона відчула різкий запах газу. Бабуся уві­
мкнула світло у кухні. Що було далі не пам’ятає. Прокинулася в лікарняній
палаті. Обличчя та руки були обпечені...
— Як ви вважаєте, що трапилося? (Відповіді дітей.)
Стався витік газу, який накопичувався у кімнаті. Коли бабуся ввімкнула
світло, утворилася електрична іскра, від якої загорівся газ та стався його
вибух.
Постраждала не лише бабуся, а й її сусіди. Під час вибуху побилися вікна,
розвалилася стіна.
— Чи правильними були дії бабусі? Складіть поради бабусі, як слід поводи­
тися при вияві запаху газу.
3.
Ситуаційна гра «Як діяти при витоку газу»
Під час гри імітується діяльність конкретної людини при витоку газу.
Учень має показати, як діяти, і пояснити чому.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які правила користування газом ви запам’ятали?
— Назвіть ознаки витоку газу.
— Назвіть небезпеки витоку газу.
— Як слід діяти при витоку газу?
Урок 22. ДОРОЖНЯ БЕЗПЕКА.
ПЕРЕХІД ДОРОГИ З ОБМЕЖЕНОЮ ОГЛЯДОВІСТЮ
Мета: поглибити знання учнів про правила пішохідного руху; вивчити правила переходу дороги з обмеженою оглядовістю; виховувати дисциплінованість пішохода,
уважність.
Дата
Клас
........................ ...................... :і
.......................................... ... Ії
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.
Гра «Вільний мікрофон»
— Що слід зробити перед тим, як увімкнути газову плиту?
— Де розташовано вентиль, що перекриває подачу газу до газової плити?
— За якими ознаками можна визначити, що стався витік газу?
— За яким номером телефону можна викликати аварійну газову службу?
— Чому, почувши запах газу, не можна запалювати сірники і вмикати
світло?
2.
..............................................
.............................................. а
......... ■:................................... |і
Робота над загадками
• Два брати спереду гудуть,
За ними двоє ще женуться,
Біж ать, ніяк не доженуть,
Об землю спересердя б’ються. (Колеса )
.......................................................... . ї)
.......................................................... ^
• Тягнеться нитка, а в клубок не змотаєш. (Дорога)
— Ми всі — пішоходи у випадку, коли ходимо пішки, тобто рухаємося
дорогою, але не користуємося транспортом. Для пішоходів існують певні
правила дорожнього руху, з якими ви ознайомилися у попередніх класах.
Назвіть їх.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви поглибите свої знання про правила пішохідного
руху.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Повідомлення вчителя
— Про вашу безпеку на дорогах дбає багато людей. Але і ви самі маєте бути
обережними. Наприклад, ви вже знаєте, що не можна переходити дорогу на
червоний сигнал світлофора. Та не поспішайте і тоді, коли загориться зелене
світло. Спочатку впевніться, що всі автомобілі зупинилися. Пам’ятайте, що
автомобіль не може зупинитися миттєво.
2. Робота за підручником [с. 92-94)
— Які діти стають винуватцями дорожніх пригод?
— Розгляньте малюнки на с. 92 унизу. Для кого є обов’язковими правила
дорожнього руху?
— Розгляньте малюнки на с. 93. Розкажіть пам’ятку пішохода.
— Розгляньте малюнки на с. 94. Які дорожні знаки означають місце зу­
пинки автобуса і тролейбуса?
3.
55
Фізкультхвилинка
..............................................н
..............................................'4
V
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 94-97)
1)
Розгадування ребусів.
Дорожні знаки. Рух.
2)
Робота над малюнками.
— Розгляньте малюнки на с. 95.
— Які правила дорожнього руху порушують діти?
3)
Читання статті «Перехід дороги з обмеженою оглядовістю».
— Де можна переходити дорогу за відсутності пішохідних переходів та
світлофорів?
— Що заважає пішоходам добре бачити проїжджу частину?
— Де у такому разі треба переходити дорогу?
— Розгляньте малюнки на с. 96. До кого дітям слід звернутися по допо­
могу?
— Що ще може обмежувати оглядовість дороги?
— Розгляньте малюнки на с. 96. Що у такій ситуації необхідно зробити?
Запам’ятайте! Для переходу дороги слід обирати місце, яке добре прогля­
дається в обидва боки!
2. Розповідь учителя
— Дуже часто небезпечні ситуації на дорогах виникають через обмежену
оглядовість у сутінках, уночі, у туман, під час дощу або снігопаду.
В умовах недостатньої оглядовості водій може надто пізно помітити пішо­
хода і не встигне загальмувати.
Зробити пішоходів і велосипедистів помітнішими у світлі фар допомагають
флікери. Це світловідбивні пов’язки, підвіски, значки та інші елементи. їх
розміщують на одязі, ранцях і велосипедах.
Запам’ятайте! В умовах обмеженої оглядовості користуйся світловідбивачами!
Разом із дорослими доберіть кілька світловідбивачів та прикріпіть їх до
ранця, куртки, комбінезона. Розкажіть друзям про необхідність використання
флікерів.
3. Робота в парах
— Розкажіть одне одному правила переходу дороги.
4.
ТесТ «Так чи ні?» (див. додатокнас. 46)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які дорожні знаки є на дорозі, якою ви йдете до школи?
— Чому не можна виходити на проїжджу частину дороги з-за перешкоди?
— Чи можна переходити дорогу в тому місці, де вона піднімається вгору чи
спускається вниз? Чому?
— Обговоріть з батьками небезпечні місця на дорозі від дому до школи.
56
Урок 23. ПОВЕДІНКА БІЛЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ
Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки біля залізничної колії; навчати наво­
дити приклади наслідків порушення правил пішоходів, читати дорожні знаки; вихо­
вувати дисциплінованість, обережність.
Хід уроку
І.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1.
Фронтальне опитування
— Які правила дорожнього руху ви знаєте?
— Для чого слід виконувати правила дорожнього руху?
— Чи користуєтеся ви громадським транспортом? Яким? Де ви його чекаєте?
— Що може перешкоджати оглядовості дороги?
— Як потрібно переходити дорогу з обмеженою оглядовістю?
— Чи можна переходити дорогу, якщо нею рухається вантажний автомобіль, який обмежує оглядовість? Як слід діяти у такій ситуації?
— Чому слід бути особливо обережним на дорозі з обмеженою оглядовістю?
— Чи доводилося вам без дорослих переходити дорогу з обмеженою огля­
довістю? Якщо так, що заважало вам добре проглянути проїжджу частину до­
роги?
2.
................................................. •.................................. ..............
.................................................. •
..................................................
Робота над загадками
• Полотно, а не доріжка,
Кінь біжить сороконіж ка. (Потяг)
• Держиться за проводи,
Бігає туди-сюди,
А за нею — з десяток
Близнюків-дитяток. (Елект ричка)
.............................................................. Я
'
...............................................................-Я
• В полі драбина лежить,
Дім по сходинках біжить. (Потяг)
......... ...................................
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Напевно, кожен з вас користувався залізничним транспортом. Задля
власної безпеки необхідно знати правила поведінки біля залізничної колії,
з якими ми сьогодні й ознайомимося.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Бесіда
— Які види транспорту ви знаєте?
— Як називають місце перетину автомобільним доріг?
2. Робота за підручником (с. 98-101)
— Розгляньте фотографії на с. 98. Що називають залізничним переїздом?
— Розгляньте малюнки на с. 98. Якими дорожніми знаками позначають за­
лізницю і залізничний переїзд?
— Яких правил слід дотримувати, щоб уникнути небезпечних ситуацій на
залізничному переїзді та біля залізничних колій?
Запам’ятайте! Потяг не може швидко зупинитися. У нього дуже довгий
гальмівний шлях.
57
....................... .........................."
....... ..........................................
— Розгляньте фотографії на с. 99. Чим треба керуватися на залізничному
переїзді?
— Як подаються світлові сигнали? звукові сигнали?
— Розгляньте малюнки на с. 100. Коли проїзд заборонено? Коли можна пе­
реходити залізничну колію?
— Розгляньте фотографії на с. 101. Що на залізниці небезпечно?
3.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Робота над загадкою
• Гуркотить, стукотить, мов сто коней біжить.
2.
Вікторина
1) Які ви знаєте дорожні знаки, що розташовують поблизу залізничної колії?
(«Залізничний переїзд без шлагбаума», «Залізничний переїзд зі шлагба­
умом»)
2) Де дозволено переходити залізничну колію? (Тільки на залізничному пере­
їзді, через спеціальні мости та переходи, розташовані над залізничною ко­
лією, та по підземних тунелях.)
3) Що обладнують на залізничних переїздах, які охороняються? (Світлофори,
вказівники, шлагбауми)
4) Як необхідно переходити переїзди, що охороняються? (Наближаючись до
переїзду, пішоходи повинні стежити за сигналізацією та вказівками чер­
гового по переїзду.)
5) Яким є основне правило переходу залізничного переїзду? (Бути особливо
уважним, наближаючись до залізничного переїзду.)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Що називається залізничним переїздом? Якими бувають залізничні пе­
реїзди?
— Коли залізнична колія буває небезпечною?
— Яких правил поведінки слід дотримувати біля залізничної колії?
— Ознайомте своїх братиків і сестричок із вивченими правилами.
Урок 24. ДЕ МОЖНА ГРАТИСЯ, А ДЕ — НІ
Мета: обговорити з учнями, які небезпечні місця є у мікрорайоні школи; формувати
у школярів уміння обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де ніщо не за­
грожує життю і здоров'ю; допомогти засвоїти загальні правила безпечної поведінки
дітей надворі; вчити відмовлятися позичати свої речі (велосипед, мобільний те­
лефон) незнайомим і малознайомим людям; виховувати обережність, обачливість.
Дата
Клас
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Де можна переходити залізничну колію?
— Розкажіть правила переходу через залізничні переїзди.
— Чому гратися на залізниці небезпечно?
— Пригадайте казку К. Чуковського «Бармалей». Чому із дітьми сталося
нещастя?
— Дітям важливо вміти обирати безпечні місця для відпочинку та гри, де
ніщо не загрожує життю і здоров’ю.
........ "........................................ j
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Саме про безпеку надворі ми сьогодні й поговоримо.
......................... ........................ . і
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
................ ..........
1. Повідомлення вчителя
— Ви дорослішаєте, і батьки відпускають вас самих гуляти все далі й далі
від дому. Але пам’ятайте: дорослі завжди повинні знати, де ви гуляєте і коли
повернетеся.
2. Робота за підручником (с 102-104)
— Яке місце для гри є найзручнішим у місті?
— Де на дитячому ігровому майданчику слід бути особливо обережними?
— Розгляньте фотографії на с. 102. Де можна пограти в рухливі ігри,
футбол, бадмінтон?
— Де можна гратися у селі?
— Розгляньте малюнки на с. 103. Як поводитися з незнайомими людьми?
Які поради допоможуть уникнути небезпеки?
3.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота в групах
— Об’єднайтесь у чотири групи: «Велосипед», «Самокат», «Мобільний телефон », «Скейт ».
Розіграйте сценки, як можна відмовити малознайомим дітям у проханні
позичити ваші речі.
2. Вправа «Мозковий штурм»
— Добре, якщо біля твого будинку є ігровий чи спортивний майданчик,
тихий сквер або парк. Але поряд може бути чимало місць, небезпечних для
ігор і розваг. Це дороги, якими мчать автомобілі; будівельні майданчики і напівзруйновані будівлі, що приховують безліч небезпек; трансформаторні будки
та електричні підстанції, біля яких може уразити електричним струмом.
— Поміркуйте, де біля вашого будинку безпечно гуляти, а де — небезпечно.
59
...... ............................. *..... ........1
...... 4
•
..............................................
->
.1
......................
................................................. -
.. .............................................. ■
і]
............................. .....................
....... .... .................................... .*
............................... ..................
................................................. і
З апам ’ят айт е! Обирайте безпечні місця для ігор та розваг.
3.
Розгадування ребусів (с. 104)
4.
Тест «Так чи ні?»
1) Ігри у піжмурки можна проводити:
О між будинками;
О У поки нутих
буди н к ах та н овобудовах;
О на деревах;
О біля трансформаторних будок і щитових.
2) Профілактикою пограбувань є такі дії:
О носити із собою коштовні речі;
О не носити ключ так, щоб його було видно;
О не ховати ключ під килимком перед дверима;
О не називати свою адресу незнайомим;
О не приводити додому незнайомих.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які місця для ігор і розваг ви обираєте на вулиці?
— Які місця для ігор і розваг ви не обираєте на вулиці? Чому?
— Розкажіть, чи є біля школи небезпечні місця для ігор.
— Обговоріть з членами родини небезпечні місця для розваг біля вашого
будинку.
— Якщо ви потрапили у біду, до кого будете звертатися по допомогу?
— Розкажіть про ці правила вдома.
ДОДАТОК ДО УРОКУ 32
Робота над прислів'ями та приказками
—
Творчі здібності народу втілились у народних піснях, легендах, казках,
байках, а також у влучних висловах — прислів’ях і приказках.
Прочитайте прислів’я та приказки про здоров’я. Як ви вважаєте, що вони
означають? Які ще прислів’я та приказки на цю тему ви знаєте?
• У здоровому тілі — здоровий дух.
• Весела думка — половина здоров’я.
• Чиста вода — для хвороби біда.
• Здоров’я не купиш ні за які гроші.
• Бережи одяг, поки новий, а здоров’я — поки молодий.
• Коли б голова здорова, то будуть воли та й корова.
• Здоров’я маємо — не дбаємо, а згубивши — плачемо.
• Здоровому — пір’я, а хворому — каміння.
• Поглянь на вигляд — і про здоров’я не питай.
• У кого болять кості, той не бажає в гості.
• Здоровий злидар щасливіший від хворого багача.
• Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють.
• Гроші загубив — небагато загубив, час загубив — багато загубив,
а здоров’я загубив — все загубив.
60
Урок 25. БЕЗПЕКА ВЕЛОСИПЕДИСТА
Мета: дати учням уявлення про екіпіровку велосипедиста; навчати обстежувати вело­
сипед перед їздою, виконувати правила безпечної їзди на велосипеді; розвивати
акуратність, логічне мислення; виховувати дисциплінованість, самостійність, пра­
цьовитість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Гра «Інтерв'ю»
— Розкажи про свій двір. Де найчастіше ти граєшся зі своїми друзями?
— Разом з батьками визнач небезпечні місця для ігор і розваг у твоєму
дворі, мікрорайоні.
— Назви правила безпечної поведінки надворі.
2.
Робота над загадкою
• Ясним ранком повз дороги
На траві блищить роса.
По дорозі їдуть ноги
Та біжать два колеса.
У загадки є секрет,
Що це? М ій ... ( велосипед ).
— Так, це — велосипед. Які бувають велосипеди?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про безпеку велосипедиста.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Розповідь учителя
— Багато дітей полюбляють кататися на велосипеді. Цей транспорт здатний
розганятися, повертати і зупинятися, як справжній автомобіль. Тому, сідаючи
за кермо велосипеда, ти з пішохода перетворюєшся на водія і повинен дотри­
мувати правил для велосипедистів.
2. Робота за підручником (с. 105-110)
— Розгляньте фотографії на с. 105. Які правила потрібно знати і викону­
вати, щоб їзда на велосипеді була безпечною? Поясніть, що означає кожне
з цих правил, для чого воно існує.
— Розгляньте малюнки на с. 106. Як має бути обладнаний велосипед? Що
потрібно перевірити перед поїздкою?
— Розгляньте фотографії на с. 107. Якою має бути екіпіровка велосипе­
диста?
— Одяг велосипедиста має бути яскравого кольору. Штани — короткі або
звужені у нижній частині, щоб їх не защемило ланцюгом. Велосипедні рука­
вички допоможуть міцно тримати кермо і захистять руки у разі падіння, як
і наколінники — коліна. Найкращий головний убір для велосипедиста — за­
хисний шолом.
— Разом із дорослими навчіться добирати одяг для велосипедної прогу­
лянки і правильно вдягати велосипедний шолом.
Запам’ятайте! Захисний шолом — найкращий головний убір для велоси­
педиста.
61
Дата
Клас
— Що заборонено велосипедистам?
— Розгляньте малюнки на с. 107. Що означають дорожні знаки для велоси­
педистів?
— Про що ви дізналися із статті для допитливих?
— Розгляньте малюнки на с. 108-109. Розкажіть, як виник велосипед.
3.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Продовження роботи за підручником (с. 109-110)
1)
Робота над загадкою.
Велосипед.
2)
Робот а за малюнками.
— Розгляньте малюнки на с. 110. Яких помилок припустилися діти?
— Визначте разом з батьками місце, де ви можете їздити на велосипеді.
2. Гра «Склади слова»
— Складіть зі слова «велосипедист» якомога більше слів, використовуючи
всі ці букви.
3.
Вікторина
• Смуга землі, призначена для пересування транспорту і пішоходів. {Дорога)
• Місце перетину вулиць. (Перехрестя)
• Вигин дороги. (Поворот)
• Водій велосипеда. (Велосипедист )
• Частина велосипеда, винайдена в давнину. (Колесо)
• «Очі» транспорту. (Фари)
• Пристрій для зупинки транспорту. (Гальма)
• Захисний головний убір велосипедиста, мотоцикліста. (Шолом)
• Пішохід або водій, що не виконує правила дорожнього руху. (Порушник)
• Покарання за порушення ПДР. (Штраф)
• Звуковий сигнал велосипеда. (Дзвінок)
4.
Тест (див. додаток на с. 46)
5.
Робота над прислів'ями
• їдь тихо — облишиш лихо.
• Найкращий маршрут — той, який найбезпечніший.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Яку машину називають велосипедом?
— Які дорожні знаки для велосипедистів ви знаєте?
— Які деталі велосипеда обов’язково потрібно перевірити перед поїздкою?
— Назвіть предмети екіпіровки велосипедиста.
— У якому віці водій велосипеда має право рухатися по дорозі?
— Які ще правила для велосипедистів ви знаєте?
(2
Урок 26. ВІДПОЧИНОК НА ПРИРОДІ
Мета: поглибити знання учнів про оздоровче значення відпочинку на природі; навчати
обирати речі та одяг для прогулянки на природу; виховувати уважне ставлення до
правил та розуміння необхідності їх виконання.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Чому важливо дотримувати правил безпеки їзди на велосипеді?
— Які частини велосипеда необхідно перевірити перед поїздкою?
— Яким буває відпочинок?
— Який відпочинок найкращий?
— Яким є значення активного відпочинку для здоров’я людини?
— Чому людина намагається організувати власний відпочинок саме на при­
роді?
— Чим приваблює людину ліс?
— У яку пору року вам найбільше подобається відпочивати в лісі?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви ознайомитеся з безпечними правилами відпочинку
на природі.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 777—774)
— Розгляньте фотографію на с. 111. Доведіть, що найкращий відпочи­
нок — на природі.
— Про що потрібно подбати, збираючись на прогулянку на природу?
— Розгляньте фотографії на с. 112-113. Розкажіть, якими мають бути одяг
і взуття?
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Робота в групах
— Прогулянка на природі з велосипедом чи без нього — найкращий відпо­
чинок. У лісі, в горах, біля водойми можна насолоджуватися чистим повітрям
і мальовничими пейзажами. Спів пташок, шурхотіння листя, плескіт хвиль
заспокоюють, і ти відчуваєш єднання з природою. Усе це позитивно впливає на
здоров’я.
Пригадайте свій найкращий відпочинок на природі. Розкажіть:
• де це було;
• з ким ви відпочивали;
• що вам найбільше запам’яталося.
— Прочитайте вірш «Лісова пісенька».
ЛІСОВА ПІСЕН ЬК А
Крізь ліси зелені, вікові діброви
дружно ми крокуєм, пізнаємо світ.
Л ащ аться в долині квіти кольорові,
дятел на смереці стукотить: «Привіт!»
У розлогих кронах дім лаштують птиці,
велети-дерева нам кивають вслід,
і снують мурашки — лісу трудівниці,—
мама білка кличе діток на обід.
Не зламаєм гілку, квітку не зірвемо,
не злякаєм пташ ку, білку, оленя,
і м урах домівку чемно обійдемо,
та не потривожим сонне зайченя.
Тож рушай із нами, не вагайсь нітрішки,
любить ліс привітний щебет дітлашні.
Є для друзів в нього ягоди й горішки,
а пташки дарують радісні пісні.
Леся Вознюк
— Об’єднайтесь у групи і намалюйте плакати «Ми — друзі природи».
Запам’ятайте! Найкращий відпочинок — прогулянка на природі.
2. Важливо знати!
— Навесні й улітку в лісах та парках багато кліщів. Деякі з них є но­
сіями небезпечних хвороб. Але жоден кліщ не здатний проникнути крізь одяг
з цупкої тканини. Тому не ходи по траві в шортах і намагайся закрити всі ді­
лянки тіла. Після прогулянки зніми з себе одяг, ретельно витруси його і перед
тим, як прийняти душ, оглянь своє тіло з усіх боків.
Якщо побачиш кліща, одразу скажи про це дорослим. Разом із ними слід
звернутися до лікаря, щоб видалити кліща і перевірити, заразний він чи ні.
3.
Вивчення правил поведінки у лісі
Правила поведінки у лісі
• Вирушай на природу лише з дорослими!
• Бережи ліс! Не ламай дерев та кущів. Не руйнуй мурашників і пташиних
гнізд.
• Прибирай за собою. Не залишай у лісі сміття!
• Не розпалюй вогнищ у заборонених місцях — багато лісів гине від пожеж,
гинуть у вогні й дикі тварини.
• Не збирай грибів. Серед них багато отруйних.
• Ніколи не бери до рук незнайомі ягоди, тим більше, не куштуй їх — вони
можуть бути отруйними.
4.
Розучування рухливих ігор на природі (с. 113-114)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які небезпечні ситуації можуть виникнути на відпочинку?
— Як уникнути зустрічі з дикими тваринами?
— Коли гадюка стає небезпечною?
— Де в лісі найбільше кліщів?
— Як уберегтися від кліщів?
— Назвіть речі та одяг для прогулянки на природу.
64
Урок 27. ЩОБ НЕ ЗАБЛУКАТИ...
ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ НА ПРИРОДІ
Мета: ознайомити учнів з правилами поведінки під час грози в лісі, в степу; навчати
уникати зустрічі з дикими тваринами; роповісти, як діяти, якщо загубився чи за­
блукав; розвивати навички правильної поведінки; виховувати впевненість та силу
волі.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Фронтальне опитування
— Який одяг і взуття слід обирати для прогулянок?
— Розкажіть, як ви одягаєтеся на прогулянку на природу влітку, взимку.
•— У які ігри на природі ви любите грати?
— Ви вже знаєте, як безпечно поводитись у різних життєвих ситуаціях, до
кого можна звернутися по допомогу. А от якщо поблизу нікого немає — лю­
дина залишається наодинці? Як діяти? Які небезпеки можуть загрожувати на
природі?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як діяти під час грози в лісі, в степу,
а також,— у випадках, якщо загубився, заблукав у лісі, горах, степу.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 115-119)
— Розгляньте фотографію на с. 115. Чому не можна вирушати на природу
самому, без дорослих — батьків, учителів?
— Розгляньте малюнок на с. 116. Як слід поводитися, щоб не заблукати?
— Що слід робити, якщо ви загубили-таки дорогу, відстали від дорослих?
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Розповідь учителя
— Що може трапитися на відпочинку
Прогулянку на природі можуть зіпсувати погана погода, зустріч зі зловми­
сниками чи дикими звірами, інші несподіванки. Небезпечна ситуація може
статися будь з ким і будь-якої миті. Тому дітям вашого віку не можна ходити
далеко без дорослих.
— Пригадайте свій найменш удалий відпочинок на природі. Розкажіть, що
його зіпсувало.
— Назвіть неприємності, які підстерігають на відпочинку.
— Які ще небезпечні ситуації можуть трапитися?
2. Руханка
— Утворіть коло, оберіть ведучого і пограйте в гру «Безпечно — небез­
печно» . Ведучий називає певну дію (користуватися мобільним телефоном, хо­
ватися у низинці...) та запитує будь-кого, чи безпечно це робити під час грози.
Той, хто припустився помилки, стає ведучим.
Запам’ятайте! Блискавка влучає у найвищу точку на місцевості.
65
3. Продовження роботи за підручником (с. б)
— Розгляньте малюнки на с. 118-119. Як поводитися, якщо гроза застала
тебе в лісі?
— Як поводитися, якщо гроза застала тебе на відкритій місцевості, напри­
клад, у степу?
— Як поводитися, якщо гроза застала тебе у горах?
— Чого не можна робити під час грози?
— Яких диких тварин можна зустріти у лісі?
— Розгляньте малюнки на с. 120. Як поводитися, якщо натрапив на дику
тварину?
4.
Робота над загадками
• Навпіл небо розтинає,
У цей час іде гроза.
Діток гуркотом лякає.
Ж алить землю, як оса.
(Гроза)
• Я страшенний боягуз,
В сіх на світі я боюсь.
В полі, в лісі навкруги —
Скрізь у мене вороги. (Заєць)
• Ходить хмуро між дубами,
Х и ж о клацає зубами.
Весь, як є , — жорстока лють,
Очі так її і ллють.
Зачаївся ось, примовк.
Грізний звір цей, звісн о,., (вовк).
5.
Гра «Так чи ні?»
• Збираючись на прогулянку до лісу, із собою потрібно взяти ліхтарик, ап­
течку, сірники, воду, їжу. (Так)
• 3 продуктів треба взяти консервовані овочі, варення у скляних банках. (Ні)
• Зустрічей з хижими звірами краще уникати. (Так)
• Під час грози краще захиститися парасолькою. (Ні)
• Хороша схованка під час грози — високе дерево. (Ні)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Гра «Інтерв'ю»
— Що робитимеш, коли заблукаєш у лісі, горах чи степу?
— Чого не робитимеш?
— Я кі поради запам’ятав?
— Що було новим і незвичним?
— Розкажи, як слід поводитися під час грози. Чого робити не можна?
— Як не натрапити на диких тварин?
— Що треба робити, натрапивши на дику тварину?
66
ПСИХІЧНА І ДУХОВНА СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я
Дата
Клас
Урок 28. ХАРАКТЕР ЛЮДИНИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
ВИЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ
КАЗКОВИХ ГЕРОЇВ
Мета: сформувати уявлення учнів про якості особистості; навчати школярів розпізна­
вати позитивні і негативні риси характеру, визначати риси характеру літературних
персонажів; виховувати бажання вдосконалювати позитивні риси характеру і стри­
мувати негативні.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Придивіться одне до одного. Які ви всі різні! Кожен із вас відрізняється
зростом, рисами обличчя, кольором шкіри, очей. Та є між вами ще одна від­
мінність — це настрій.
З ’ясуймо, з яким настроєм ви прийшли на сьогоднішній урок.
У кожного з вас на парті знаходяться картки, на яких зображено контури
людського обличчя. Домалюйте, будь ласка, контур рота, який відповідає те­
перішньому вашому настрою: хороший настрій; нормальний настрій; поганий
настрій.
— А тепер покажіть ці обличчя мені.
— Як бачимо, хоча ви і знаходитеся в однакових умовах, але кожен
з вас має різний настрій. Чому один з вас байдужий, другий — стривожений,
а третій — спокійний?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Ми починаємо вивчати новий розділ «Здоровий дух». У ньому ви дізнає­
тесь про характер людини, самооцінку характеру, про уяву і здоров’я, про те,
як навчитись учитися та відпочивати. Тема нашого уроку — «Характер лю­
дини».
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 121-122)
— Що таке характер, натура, вдача людини?
— Які бувають риси характеру?
— Розгляньте малюнок на с. 121. Наведіть приклади позитивних рис ха­
рактеру.
— Наведіть приклади негативних рис характеру.
— З чого можна зробити висновок про характер людини?
— Що дає знання характеру людини?
— Що дає знання свого характеру?
— Розгляньте фотографії на с. 122. Доведіть, що характер позначається на
здоров’ї самої людини та її оточення.
2.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
67
Продовження роботи за підручником (с. 122-123)
1)
Читання вірша І. Сварника «Найкраща риса».
— Назвіть героїв вірша І. Сварника «Найкраща риса».
— Про які людські риси говорили рослини? Перелічи ці риси.
— Яку думку висловила людина? Чи можна з нею погодитися?
— Про які риси характеру ви дізналися? Це позитивні чи негативні риси
характеру?
2)
Розгадування ребуса.
Характер.
3)
Робота в парах.
Учні по черзі називають позитивні риси характеру сусіда по парті. Учитель
пропонує скористатися таблицею «Риси характеру» (див. додаток на с. 77).
4)
Практ ична робота.
— Розгляньте малюнок на с. 121. До якої казки цей малюнок?
— Визначте позитивні та негативні риси характеру героїв казки «Котигорошко».
— Чого навчає ця казка?
— Я кі ще риси характеру ви знаєте?
— Пригадайте і назвіть героїв казок з позитивними і негативними рисами
характеру. Запишіть їх на дошці та проаналізуйте, які риси характеру вам по­
добаються, а які — ні. Які з них завдають шкоди здоров’ю, а як і,— навпаки,
зміцнюють його.
Запам’ятайте! Характер людини впливає на здоров’я. Людина може змі­
нити риси свого характеру.
2. Гра «Угадай, хто це»
— Сукупність видимих ознак людини (колір очей, волосся, зріст) — це її зо­
внішність. Якості, що виявляються у поведінці людини,— це її характер.
Пограйте в гру. Ведучий виходить з класу, а всі решта домовляються, кого
з них він має вгадати. Повернувшись до класу, ведучий може поставити три за­
питання про зовнішність або риси характеру людини, а після цього назвати її
ім ’я. Наступним ведучим стає той, чиє ім ’я вгадали.
Наприклад:
— Це хлопчик?
— Ні!
— В неї довге волосся?
— Так!
— Вона сміхотлива?
— Так!
— Це Іринка.
— Правильно!
Запам’ятайте! Характер людини виявляється у її поведінці.
3. Чому так говорять?
— Як ви розумієте вислів: «Очі — дзеркало душі людини»?
— Що мають на увазі, коли кажуть про когось: «Людина з великої літери»?
— Що, на вашу думку, означають слова «добрий характер», «лагідна
вдача»?
Запам’ятайте! Внутрішня краса людини важливіша за зовнішню.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Що таке характер?
— Які риси характеру притаманні і дівчаткам, і хлопчикам?
— Які риси маминого характеру вам подобаються? А татового?
68
Урок 29. САМООЦІНКА ХАРАКТЕРУ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
ВИЗНАЧЕННЯ РИС ВЛАСНОГО ХАРАКТЕРУ
Дата
Клас
Мета: навчати учнів визначати риси свого характеру; розвивати вміння порівнювати,
аналізувати, узагальнювати; сприяти пізнанню себе, своїх рис характеру.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Назвіть позитивні та негативні риси характеру людини. Які з них є у вас,
а які ви хочете виховати в себе?
— Які риси характеру ви найбільше цінуєте у людях? Чому?
— Психологи налічують близько півтори тисячі рис особистості, за якими
можна характеризувати людину.
Неосяжний і різноманітний світ, у якому ми живемо. Він ставить перед
людиною безліч загадок. Найбільшу загадку сформулювали ще давні греки,
написавши на одному зі своїх храмів: «Пізнай самого себе». І людина пізнає.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви зможете більше дізнатися про себе як особистість.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Читання оповідання Іллі Бутмана «Боягуз»
БОЯГУЗ
Жили-були двоє друзів — Ромчик і Дмитрик. Ромчик був боягузом, а Дми­
трии — хоробрим хлопчиком. Якось друзі почули крик дівчинки, яка тонула
в річці. Боязкий Ромчик так злякався за дівчинку, що кинувся її рятувати.
А хоробрий Дмитрик, який ні за себе, ні за інших не боявся, пішов собі далі.
Повертаючись зі школи, Ромчик завжди боявся, що мамі, яка втомилася на
роботі, доведеться прибирати квартиру, і тому сам мив за собою посуд. А Дми­
трик не знав страху і ніколи мамі не допомагав.
— І чого ти завжди боїшся! — казав Дмитрик.— Бери приклад з мене. Ось
я бачив сьогодні, як хлопчики ображали дівчинку, але це мене анітрішки не
злякало.
— Хто з хлопчиків уважав себе хоробрим?
— А кого з них ви вважаєте хоробрим?
— Чи правильно оцінювали себе Ромчик і Дмитрик? Доведіть свою думку.
2. Розповідь учителя
— Самооцінка — це те, як люди оцінюють себе. Буває занижена, завищена
і реалістична самооцінка.
Занижена самооцінка — це коли людина вважає себе гіршою за інших, зав­
жди зменшує свої здібності й досягнення.
Завищена самооцінка — це коли людина незаслужено звеличує себе, пере­
більшує власні досягнення, а успіхи інших не помічає або применшує.
Реалістична самооцінка — це коли людина ставиться до себе так само
добре, як і до інших. Вона не перебільшує і не зменшує своїх здобутків. Це
допомагає їй почуватися впевнено і вказує напрям для розвитку.
Запам’ятайте! Реалістична самооцінка допомагає почуватися впевнено
і вказує напрям для розвитку.
69
-
3.
Фізкультхвилинка
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1.
Рольова гра «Чарівний стілець».
Учні називають риси характеру дитини, що сидить на «чарівному стільці».
«Чарівний стілець» не має висвітлювати негативні якості.
2. Вправа «Мій портрет у променях сонця»
— На аркушах паперу намалюйте сонце. У центрі сонячного кола напишіть
своє ім ’я. Потім уздовж променів напишіть власні позитивні риси характеру
(наприклад, скромність, турботливість, наполегливість, доброзичливість,
відповідальність тощо).
Визначте риси, які б ви хотіли вдосконалювати у собі самому. Обміркуйте,
яким шляхом це можна зробити.
3. Вправа «Риси характеру»
— Протягом 5 хв напишіть якнайбільше рис характеру, що, на вашу
думку, необхідні успішній людині (писати краще у стовпчик).
Після закінчення часу кожен учасник по черзі (по колу) називає одну з рис.
Після того, як була названа риса, учасники відзначають, чи записана вона
в кого-небудь. Якщо так, позначають цю рису у своїх записах певним знаком,
аби не повторювати інших.
Після перерахування всіх рис у ході спільного обговорення визначають
найбільш важливі риси характеру успішної людини.
— Визначте риси, які б ви хотіли вдосконалювати в собі самому. Обмір­
куйте, яким шляхом це можна зробити.
4. Вправа «Самооцінка»
— Самооцінка відіграє важливу роль у самовихованні, у становленні ха­
рактеру. Людина вчиться свідомо керувати своєю поведінкою, виховувати
в собі позитивні і стримувати негативні риси характеру.
Я пропоную вам вправу, яка, можливо, допоможе вам стати кращими.
Аркуш розділіть на 2 стовпчики. Лівий: яких рис характеру я хотів би по­
збутися? Правий: яких хотів би набути? За 1 хв напишіть якомога більше рис
(не менше 3). До якостей з лівого стовпчика доберіть антоніми, впишіть їх
у правий стовпчик, а з лівого — викресліть. Оберіть найважливіше та уявіть
себе таким.
5.
Робота в групах
— Уявіть магазин, де ви можете обміняти одну рису свого характеру на
іншу. По черзі скажіть, що ви хотіли б віддати, а що замість цього придбати
у такому магазині.
Запам’ятайте! Виховуйте у собі риси характеру, що зміцнюють здоров’я:
працьовитість, чуйність, щирість, чесність.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Як ви розумієте прислів’я «Не кажи — не вмію, а кажи — навчусь»?
— Чи можна вдосконалити характер?
70
Урок ЗО. НАВЧАННЯ — НАЙГОЛОВНІША СПРАВА.
РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ ТА УВАГИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА.
ВПРАВИ ДЛЯ ТРЕНУВАННЯ ЗОРОВОЇ І СЛУХОВОЇ ПАМ'ЯТІ
ТА КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ
Мета: дати учням уявлення про пам'ять, увагу та їх зв'язок зі здоров'ям та навчанням;
вчити називати умови успішного навчання; довести необхідність навчання; розу­
чити вправи для тренування пам'яті та концентрації уваги; виховувати допитли­
вість, ініціативність.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
Гра «Вільний мікрофон»
— Чи легко вам учитися?
— Чи залежить навчання від здоров’я?
— Чи впливає навчання на здоров’я?
— Задля чого потрібно вчитися і чи потрібно це взагалі? Доведіть свою
думку.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, як розвивати пам’ять та увагу.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 125-127)
— Розгляньте малюнки на с. 125. Яка справа для кожного учня є найголов­
нішою?
— Для чого потрібно вчитися?
— Від чого залежить успішність навчання?
— Що треба робити, щоб добре вчитися?
— Розгляньте малюнки на с. 126. Якою буває пам’ять?
— Як можна тренувати пам’ять?
2.
Фізкультхвилинка
Гра «Будь уважним» (на відпочинок м'язів, шиїта очей)
— Сядьте рівно, руки покладіть на парту, заплющіть очі і під повільну
лічбу зробіть декілька обертів головою: на «раз» — підборіддя торкається
грудей; на «два» — голова нахиляється праворуч; на «три» — потилиця про­
висає над спиною; на «чотири» — голова нахиляється ліворуч. (Вправу вико­
нують 3 -4 рази.)
— Розплющіть очі, подивіться на парту і сусіда, за командою вчителя по­
гляд переведіть на стіну, потім — у вікно, подивіться якомога далі.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Робота над приказками
— Дитинчата багатьох тварин народжуються маленькими копіями до­
рослих. Вони вже вміють ходити, плавати, літати і добувати собі їжу. Люди —
найрозумніші істоти на Землі, але їхні діти народжуються безпомічними і не
здатними до самостійного життя. Однак у процесі навчання вони засвоюють
досвід не лише своїх батьків, а й минулих поколінь людства.
71
Дата
Клас
У народі кажуть: «Вік живи — вік учись». Ця приказка є особливо акту­
альною у наш час, коли у світі щодня з ’являється безліч нової інформації.
Тому сучасній людині необхідно вчитися впродовж усього життя.
— Як ви розумієте прислів’я та приказки?
• Наука в ліс не веде, а з лісу виводить.
• Вчений іде, а неук слідом спотикається.
• Де більше науки, там менше муки.
• Здобудеш освіту — побачиш більше світу.
• Знання злодій не вкраде, в огні не згорить і у воді не втоне.
• За дурною головою ноги бідні.
2. Вправа «Мікрофон»
— По черзі продовжіть речення: «Я вчуся для...» і
Запам’ятайте! Сучасній людині необхідно вчитися впродовж усього
життя.
— Мозок людини — ідеальний інструмент для навчання. Він здатний оброб­
ляти величезну кількість інформації і запам’ятовувати практично все, що ці­
кавить людину. Але в школі доводиться вчити не тільки те, що цікаво, а й те,
що потрібно знати дітям вашого віку.
— Назвіть умови, необхідні для успішного навчання.
Запам’ятайте! Добра пам’ять і увага допомагають у навчанні.
3. Практична робота. Вправи для тренування пам'яті і концентрації уваги
(с. 127-128)
1) Вивчення ігор «Бабуся складала у валізу...», «Чого не вистачає?», «Запам'ятай
порядок».
— Які ще ігри для розвитку пам’яті та уваги ви знаєте? Розкажіть про них
і пограйте разом зі своїми однокласниками.
„
2)
Гра «Зайвий предмет».
— Знайдіть «зайвий» предмет у кожному рядку (с. 128).
— За якими ознаками можна об’єднати ці предмети?
3)
Гра «Знайди відмінності».
— Знайди відмінності між малюнками (с. 128).
Запам’ятайте! Пам’ять і увагу можна розвинути, граючи у спеціальні
ігри.
4)
Робот а з дидактичним матеріалом (див. додаток на с. 78)
4. Робота над прислів'ями
• Вік живи — вік учись.
• Важко знання добувати, зате легко носити.
• Мудрим ніхто не вродився, а навчився.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
— Які природні здібності допомагають вам учитися?
— Назвіть умови успішного навчання.
— Доведіть, що учневі потрібна увага.
— Чи можна розвивати пам’ять і увагу?
— Продовжіть речення.
• Щоб пам’ять не погіршувалася, потрібно...
• Щоб увага була стійкою, необхідно...
— Обговоріть удома з батьками, як можна тренувати увагу і пам’ять.
72
Урок 31. ВЧИМОСЯ ТА ВІДПОЧИВАЄМО.
ОЗНАКИ ВТОМИ І ПЕРЕВТОМИ. БУДЬ СПОКІЙНИМ!
Дата
Клас
Мета: навчати учнів розпізнавати ознаки втоми і перевтоми, виконувати вправи для ре­
лаксації, відпочивати і займатися улюбленими справами; виховувати допитливість.
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Фронтальне опитування
— Як ви вважаєте, чому людям потрібно вчитися?
— Назвіть умови успішного навчання. Чи вдається вам їх виконувати?
— Чи все ви робите для того, щоб ваше навчання було успішним?
2. Робота в групах
— Уявіть, що ви заблукали в лісі і раптом побачили три дороги. Яку дорогу
обрати?
• Праворуч підеш — багатство знайдеш, а здоров’я втратиш.
• Ліворуч підеш — половину багатства знайдеш, а половину здоров’я
втратиш.
• Прямо підеш — нічого не знайдеш, а здоров’я збережеш.
Висновок. Найкраще піти третьою дорогою, оскільки здоров’я — головне
багатство людини.
••
....................................................... І
........................................ ■••••■.......•••■••’і
......................................... ,............і
.................................... .................
........................ •••••........................... V
..................... ............*....................|
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про вправи для релаксації і зняття
втоми.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1.
Робота за підручником (с. 129-130)
.................... ................ ..........
— Доведіть, що людина повинна відпочивати.
— Яким може бути відпочинок?
— Що є головним для відпочинку?
— Розгляньте малюнок на с. 129. Яким чином організовано відпочинок
у школі?
— Розгляньте малюнки на с. 130. Поясніть, як і коли слід виконувати до­
машні завдання.
— Назвіть ознаки втоми.
Ознаки втоми:
• слабкість;
• сонливість;
•
•
•
•
.....................................................
.[
.......................... ................. * .........................................|
• зниження працездатності;
• порушення пам’яті, уваги.
— Назвіть ознаки перевтоми.
............................... ■
.....................
Ознаки перевтоми:
............................... ........................................................ ■
бліде обличчя;
почервоніння очей;
втрата апетиту;
порушення сну;
•
•
•
•
— Коли настає перевтома?
— До чого може призвести перевтома?
73
............................. .... ......... ..........
плаксивість;
дратівливість;
головний біль;
часті застуди.
..................................................
..................................
..................................................
Запам’ятайте! Втомилися — відпочиньте! Перевтома небезпечна для
здоров’я.
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Вправа «Мікрофон»
— Пригадайте свої улюблені види відпочинку.
— По черзі продовжіть фразу: «Коли я втомлений, я люблю...».
2. Гра «Пінг-понг»
— Відпочинок — важлива складова здорового способу життя. Який спосіб
відпочинку найкращий? Це залежить від того, від чого саме ти втомився.
Якщо довго грав у футбол, треба дати відпочинок м’язам. А якщо навчався,
виконував домашні завдання, то найкращий відпочинок для тебе — рухливі
ігри на свіжому повітрі.
Пограйте в гру «Пінг-понг». Для цього об’єднайтесь у групи «Пасивний
відпочинок» і «Активний відпочинок». За 3 хв напишіть якнайбільше способів
пасивного і активного відпочинку. Потім представники команд мають по черзі
називати види активного і пасивного відпочинку. Виграє команда, яка закін­
чить останньою.
Запам’ятайте! Найкращий відпочинок — це зміна виду діяльності.
3.
Продовження роботи за підручником (с. 131-133 )
1)
Практична робота.
— У кожного з вас з-поміж багатьох видів відпочинку є улюблені. Дуже
важливо щодня приділяти увагу тому, що приносить радість і задоволення.
— Із білих аркушів паперу виріжте хмаринки. Напишіть на хмаринках те,
що приносить вам радість. Створіть колаж «Що дарує мені радість» із ваших
малюнків.
— Після напруженого навчального року необхідно добре відпочити і відно­
вити сили. По черзі розкажіть про ваші плани на літо, про те, як ви збираєтеся
відпочивати.
2) Вправи на релаксацію.
— Життя сучасної людини насичене різними подіями. Це призводить до
фізичного і психологічного напруження. Прийоми, що допомагають нам фі­
зично і психологічно розслабитися та відпочити, називають вправами на ре­
лаксацію. їх бажано виконувати на свіжому повітрі або в добре провітреному
приміщенні.
— Розгляньте фотографії на с. 131.
— Виконайте вправи на релаксацію і дихальні вправи (с. 132-133).
Запам’ятайте! Вправи на релаксацію допомагають зняти фізичне і психо­
логічне напруження.
3)
Робота в групах.
— Обговоріть, чому потрібно дотримувати режиму дня.
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
Бесіда
Назвіть ознаки втоми і перевтоми.
— Як попередити перевтому?
— Якими є ваші улюблені способи відпочинку?
— Якими є ваші улюблені способи релаксації?
74
Урок 32. ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ
Мета: ознайомити учнів з поняттям «творчі здібності»; навчати творчо мислити, вико­
ристовувати уяву і фантазію для залучення однолітків до здорового способу життя;
виховувати організованість, творчу ініціативність.
Дата
Клас____________________
...................................................... •
Хід уроку
I.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
— Для чого потрібно відпочивати?
— Розкажіть про свій улюблений відпочинок.
— Назвіть ознаки втоми і перевтоми.
— Пригадайте, за яких видів діяльності ви швидше втомлюєтеся. Як зні­
маєте втому?
— Чи робите ви перерви, виконуючи домашнє завдання? Покажіть, які
вправи ви виконуєте під час перепочинку.
— Вивчіть вправи для релаксації. Навчіться їх виконувати.
— Які риси характеру позитивно впливають на здоров’я?
— З характером пов’язані і здібності людини. Рівень здібностей, наприклад, певною мірою залежить від уміння наполегливо долати труднощі, не па­
дати духом під впливом невдач, працювати організаційно, виявляти ініціативу.
............... ...... ................................ |
......................................................jj
.......................................... "..........‘
..........'..................... .....................|
................. ....................................і
Творча гра «Найкраще я вмію...»
Учитель пояснює правила: діти перекидатимуть м’ячика одне одному. Той,
хто триматиме в руках м’ячик, має розказати про те, що він найкраще вміє ро­
бити. А всі решта мають це запам’ятати. Кожен, має починати з фрази «Найкраще я вмію...» (розв’язувати приклади з математики, співати, танцю­
вати, прибирати в кімнаті, вчити вірші, малювати, грати у футбол тощо),
а закінчувати свою фразу словами «...Ось, який я молодець». Учитель починає
гру з себе.
.............. .....................................ГІ
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про творчі здібності і про те, як їх розви­
вати.
......... ........................................... jj
....................... j
..................................................... <
......................... .......... -.......... -•••‘■••■•І
..................................................... j
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Робота за підручником (с. 134-137)
— Розгляньте малюнки на с. 134. Доведіть: усе, що створила людина, є ре­
зультатом її творчої діяльності.
— Розгляньте портрети видатних людей. Що ви про них дізналися?
— Чому виявлені здібності .потребують ПОСТІЙНОГО розвитку Й удосконалення?
— Чи можна розвивати творчі здібності? Доведіть свою думку.
— Що для цього потрібно робити?
— Що дають розвинені творчі здібності?
2.
Фізкультхвилинка
V.
УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
1. Гра «На щастя — на жаль...»
Утворіть коло і пограйте в гру «На щастя — на жаль...». Один із вас по­
чинає придумувати історію. Наприклад: «На жаль, я вчора загубив мобільний
75
............................................. ....... ]
..................................................... І
.......... .......................... г..............!
.......... ..........................................
..................................................“ І
.....................................
.. .................................................. j
телефон». Той, хто сидить поруч, продовжує розповідь словами: «Але, на
щастя, це був мій старий телефон». Третій продовжує: «Але, на ж аль,...» —
і так далі по колу.
Запам’ятайте! Заняття творчістю дарують радість, задоволення, поліп­
шують настрій і зміцнюють здоров’я.
2. Робота в групах
— Страх — корисне почуття, адже він застерігає нас від небезпек. Але
якщо страх породжений уявними загрозами, це пригнічує і завдає шкоди
здоров’ю.
Щоб навчитися розрізняти вигадані і реальні страхи, об’єднайтесь у дві
групи (хлопчики і дівчатка) та виконайте таке завдання.
• Намалюйте дитину вашої статі, яка всього боїться.
• Придумайте їй/йому ім ’я і запишіть або намалюйте те, чого вона/він бо­
їться (привидів, темряви, поганих оцінок, хуліганів, автомобілів, фільмів
жахів, страшних історій...).
• Поміркуйте, що з написаного вами є фантазією, а що — реальністю. Напи­
шіть «Ф» біля фантазій і «Р» — біля реальності.
• По черзі розкажіть у класі про своїх персонажів.
• Чого, на вашу думку, справді треба остерігатися дітям, а чого — ні? Пояс­
ніть чому.
Запам’ятайте! Необхідно вміти відрізняти уявні загрози від реальних.
3.
Робота над прислів'ями та приказками (див. додатокнас. 60)
4.
Продовження роботи за підручником (с. 137-139)
1)
Робот а над загадками.
2) Складання незвичайних загадок про мило, зубну щітку, зубну паст у або інші
засоби гігієни.
3) Творчі ігри «Буває — не буває», «Складаємо казку разом», «Казка "Чарівний
ліс"».
4)
Практ ична робота.
— Підготуйте спільний проект «Здоровим бути модно!».
Спочатку об’єднайтеся у групи. Визначте, хто яке завдання готує.
1-ша група складає казку про здоровий спосіб життя (наприклад, «Як Бруднулько і Чистюлька помирилися»).
Жили собі Бруднулько і Чистюлька. Бруднулько завжди ходив неохайний,
у брудному одязі. А Чистюлька була зразком чистоти й охайності. Одного разу
Чистюлька сказала Бруднулькові, що їй набридло...
— Закінчіть казку «Як Бруднулько і Чистюлька помирилися».
2-га група готує малюнки, фотографії, плакати про здоровий спосіб життя.
3-тя група готує виступ — прислів’я, приказки, загадки, вірші, пісні про
здоров’я тощо.
Потім разом проведіть презентацію своєї творчості.
5)
Виконання завдань «Перевір себе» (с. 139).
6)
Читання «Корисних порад» (с. 140).
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Для чого потрібно розвивати творчі здібності?
— Як ви вважаєте, які творчі здібності вам слід розвивати?
76
ДОДАТОК ДО УРОКУ 28
Риси характеру
Позитивні
Негативні
акуратний
байдужий
вдумливий
безтурботливий
ввічливий
боягузливий
відвертий
брехливий
відповідальний
вередливий
дисциплінований
грубий
добрий
егоїстичний
доброзичливий
жадібний
довірливий
заздрісний
дотримується слова
замкнутий
життєрадісний
злий
ініціативний, завзятий
зневажливий до інших
лагідний
легковірний
має почуття власної гідності
лінивий
мужній
невитриманий
надійний
недоброзичливий
наполегливий
недовірливий
поступливий
нескромний
прагне подолати труднощі
нечуйний
працелюбний
нещирий
приємний
принциповий
розумний
скромний
причіпливий
сміливий
потайний
сором’язливий
розв’язний
стриманий
самовпевнений
сумлінний
скупий
терплячий
страх перед труднощами
товариський
турботливий
схильний до кепкування та
глузування
цілеспрямований
схильний до суперечок
чесний
хвалькуватий
чуйний
щирий
77
образливий (постійно
зосереджується на собі та
своїх переживаннях)
ДОДАТОК ДО УРОКУ зо
Робота з дидактичним матеріалом
Скільки мавпочок і скількі папуг заховались у джунглях?
Автор
migalfamily
Документ
Категория
Образование
Просмотров
2 198
Размер файла
10 366 Кб
Теги
основы
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа