close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1294 jumataeva e. khosintaeva b danishpandardin enbegindegi tan jan ruh khuati rkendeuinin modelderi

код для вставкиСкачать
ПУЗУ даберш ы ш
ВбОШЖ П1ГУ
серия Педагогическая
85
Э0Ж 37
ДАНЫ Ш ПАНДАРДЫ Ц ЕЦБЕГ1НДЕГ1 ТЭ Н , ЖАН,
РУХ КУАТЫ 0РКЕНДЕУ1Н1Ц МОДЕЛЬДЕР!
Е. Жуматаева, Б. Цосынтаев
С. Торайгыров атындагы
Павлодар мемлекегпк университет!
Теменде жиынтыкпен (матрицамен) бершгш модельдер,
суреттер этнопедагогика иимшдеп гыл ым жоге бш ми шпздерд1 калайтын курамдардьщ косындысында кежд 1. Этнопе­
дагогика шмш гулама данышпандардьщ ой-тужырымдарын
талдау аркылы саралап алуга ыцгайлы ту стары ipiKTeflinin
алынады. Этнопедагогиканыц адам жайлы сипаты мен
децгейлистерш айкын'ажырату максатында эзотерикалык
жэнг эзотериканьщ жауы тургысында гузшгш корытындьтар
усынылады. Барлык этнопедагогикада студеяттер мен
окушылардьщ мецгерген бшшдерш саралап алуга бундай
суреттер мен модельдердщ кемеп айтарлыктай. Адамга
дастуржрдщ, салт, эдет-гурыптардыд жагымды да, жагымсыз
acepjEpi болтан. Егер бурыигы акыл мен парасат нурын себер шыгармашылыктан студенттер ен кажетш жинакггап
алса, озыктык дэстурлер 6yriH ri eM ipre жацарып кайта
KejEpi сезаз. Осы максатпен Ж у с т баласагун, Кожа Ахмет
Иасауи, Абай Кунанбаев жанг т.б. кернгкп казак халкыньщ
тулгалы адамдарыньщ рухани мураларьшан « 1зп л 1к » пен
«Жауыздык» линияларын ажыратарльщ тустарга суреттер
мен модельдерде ерекше мен бершеда. «Эзотерикалык»
деген угым Д 1ннщ шнндеп адамды ен жогары мураттарга
жетелейтш гылыми Heri3i дегенд1 ангартады. Осыган байланысты адамныц курылым жуйеад твн-жан-рух сеюлд1
курамдардан туратыны жайлы гуламалардьщ ецбектершен
Вестник П Г У ЛИ, 2009
86
сараланып алынган сездершщ лексикалык колданым
аясындагы создердщ логикалы жинагы усынылады. Бул
багытта Адам тэннщ кулы болса (сурет 3-4), ол озше-ез1 кул
дегенд1 озшщ нэпсйлне e3i багынышты дегенвд танытады.
Егер жаны тэнше ие болса, адамньщ рухы бшкке ынталанып,
эзотерикалык кецют1кке етедо. Оны (сурет 1-2) эзотерикалык
тулгага жетшу сатыларьгаан байкау киын емес.
Модельмен бершген жиынтыктар белгш гуламалардьщ
шыгармаларынан алынган нактылы адамнын i3rifliKTi
курамдарын айкындап беретш угымдарыньщ косындылары
шогырланып туйктенд1р1лед1: модель 2. Кожа Ахм ет
Иасауидьщ 1згшк Нурына боленген адамньщ улгкл; Модель
3. ЖуЫп Баласаг унньщ Кутгы, Бакытты адамньщ ynrici; Мо­
дель 4. Абай Кунанбаевтьщ Камалатты адамньщ ynrici.
Дорыта келгенде, Бакыт пен Кутты oMip сурудщ OHepi
жайлы бш м аталган даналарымыздьщ ту жырымдарынан
байкаймыз.
Кемелденгда адам тулгасы
7-Модель Этнопедагогика йпмшдеп пгипк сипаты
ссрия Педагогическая
2-Модель Кожа Ахм ет Иассауидыц 1згшк
Нурына беленген адамныц yjir ici
Бакытты адамныц улп с!
87
88
Вестник П Г У Л Н , 2009
Модель 4. Абай К у н а н б а е в т ы ц Камалатты
адамныц улг1с!
С у р ет 1.
Э эотсрикалы к т у л га - этиопедагогака IniMinin
« жогаргы корсстк1щ|
Kyimlii птрч
\
/
/А
У Д каб атж ум м г
VI М^ТДУИИ
V Кабет жумп^
ГУ
«у ч М
Ш.М?ИТЖ¥МИ
И кабат «т аи т
ч\
А\
\ \
s \
1 53ЁД ШШ б »* - ментпдитет;
бШК
кабат
Дя1иие^ яаур, бадйЦар у
Жерд|ц уст!
89
С урет 1.
Халкымыздыц угымында «К у н н щ нуры »
дамыгандыктандыктьщ, кемецгерлжтщ сипатын бщщредь
Халыкты ц тэрбие тэж!рибесшен этнопедагогика нысаны
курылады. Этнопедагогика — халвщ гьщ педагогиканыц
кайнар K03i. Этнопедагогика пеншде ал дымен хальщтьщ
сан ж ылдар жинактаган тэрбие тур а лы T0жipибeлepi
бар. Мш е, осы тэж1рибелерден б ш м мен гылымды ipiKтеп, оган непздеме беру кезделедь егер осындай жуйе
калыптасса, этнопедагогикадан адам езш е « О д iл е т »,
« Д эулёт», «П арасат», «К^анагат» сиякты угымдарга рухани б Ы м мен гы лы м досады. Свйтш, рухы бшк, жуз1 нур
жайнаган, багамы шыншыл багытка курылган, канагаттан
T ey6eci туындаган, ойлауы мен тужырымы кемелденген
Тулга шыгады.
2-сурет Этнопедагогика мэдсниет кещ спгш де
(«Э т н о с » грек соз! «х а л ы к » дсген угымды б!лд!ред1)
3-«УР*т Эзотс Р и к ап ы з
Ксдейтктеп
_ Сынная
Ь > р с у д щ с ую тен
ж ауы
К О Р ^ у
[
I
I
I
K epw in tH
Аурудан
0Л1мнсн
4 -с у р е т а д а м д ы к т а н а й р ы л у
Резюме
В с т а т ь е д а н ы м одел и связанные с эт нопедагогикой
в в и д е с е м и м а т ри ц .
Resume
I n a r tic le a r e g iv e n m odels connected w ith эт н оп еда гог и к о й in th e m a n n e r of.seed s o f the matrixes.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1
Размер файла
156 Кб
Теги
1294, khuati, enbegindegi, rkendeuinin, jan, jumataeva, modelderi, khosintaeva, ruh, tan, danishpandardin
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа