close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Химия п?н?нен интерактивт?
online саба?ы
8 - 9 сыныптар
Астана ?аласы, Назарбаев Зияткерл?к мектеб?,
химия п?н?н?? м??ал?м?
Уралбаева ?арлы?аш Абдулхаировна
Тоты?у ? тоты?сыздану
реакциялары. Электрохимия.
Саба?ты? ма?саты
О?ушыларды? тоты?у д?режес? ж?не
тоты?у-тоты?сыздану реакция жайында?ы
б?л?мдер?н ж?йелеу ж?не ?орытындылау.
Электролиз жайында ма?л?мат беру,
б?л?мд? ке?ейту, тере?дету.
Тоты?у ? тоты?сыздану реакциялары
? Тоты?у - тоты?сыздану процес? е? ке??нен тара?ан
ж?не
теориямен
практикада
ма?ызды роль
ат?аратын реакция болып табылады. Т?р? а?заларда
ж?рет?н
зат
алмасу,
ш?ру,
ашу,
фотосинтез
процестер?
ты?ыз
байланысты.
Тоты?у
тоты?сыздану процес?
таби?атта?ы
заттар
айналымын ж?зеге асырады. Отынны?
жануы,
металдар
коррозиясы,
металдар
??ймаларын
дайындау ж?не электролиз процестер?нде ж?зеге
асырады.
Тоты?у ? тоты?сыздану реакциялары
Оларды? к?мег?мен с?лт?, ?ыш?ыл ж?не
ба?алы ?н?мдер алынады. Тоты?у тоты?сыздану реакциялары ?рекеттесуш?
химиялы? заттарда гальвани ж?не отын
элементтер?нде пайда болатын электр
энергиясын тудырады. Адамзат баласы
тоты?у ? тоты?сыздану реакциясыны?
м?н?н толы? т?с?не алмаса да, оны
ке??нен пайдаланды.
Тоты?у ? тоты?сыздану реакциялары
20- шы ?асырды? басында ?ана тоты?у тоты?сыздану процес?н?? электронды?
теориясы ашылды. Енд? осы ер?т?нд?лерде
ж?рет?н теория т?р?ысынан химиялы?
реакциялар те?деулер?н ??рып, осы
реакцияларды? ж?ру механизм?н
?арастырамыз.
Тоты?у - тоты?сыздану реакциялары
(ТТР)-
? Химиялы? реакцияларда
?рекеттесуш? заттарды? ??рамына
к?рет?н атомдарды? тоты?у
д?режес?н?? ?згеру?.
Тоты?у д?режес?
? Жай заттарды? ??рамына к?рет?н элемент
атомыны? тоты?у д?режес? н?льге те?.
?
Сутект?? тоты?у д?режес? гидридтерден бас?а
?осылыстарды +1 те?.
? Оттект?? тоты?у д?режес? пероксидтер мен фтор
?осылыстарынан бас?а ?осылыстарында -2 те?.
? ?осылысты? ??рамында?ы барлы? атомдарды?
тоты?у д?режес?н?? ?осындысыны? жиынты?ы
н?льге те?.
? Ионда?ы атомдарды? тоты?у д?режес?н??
жиынты? ?осындысы ион зарядына те? болады.
Mg?, Cl2?, O2?
+1
+1
-1
HCl, H2O, NaH
-2
-1
+2
H2O, Н2О2, OF2
+1 +6 -2
H2SO4
2(+1)+6+4(-2)=0
+6 -2
SO4
6+4(-2)=-2
Тоты?у ? тоты?сыздану реакциясын танып б?лу
?
Реакция те?деу?ндег? барлы? элементтерд?? тоты?у д?режес?н?? м?н?н
жазу
Элемент атомыны? тоты?у д?режес? ?згер?ске ?шырауын
аны?таймыз.
+2 -2
+1 -1
+2 -1
+1 -2
PbO + 2HCl ? PbCl2 + H2O
? Тоты?у д?режес? ?згер?месе => реакция тоты?у - тоты?сыздану
реакциясы болмайды
?4 -2
+1 -1
+2 -1
0
+1 -2
PbO2 + 2HCl ? PbCl2 + Cl2 + 2H2O
? Тоты?у д?режес? ?згерет?н болса > реакция тоты?у - тоты?сыздану
реакциясы болып табылады
Тоты?тыр?ыш пен тоты?сыздандыр?ышты танып б?лу
+4 -2
+1 -2
0
SO2 + 2H2S ? 3S + 2H2O
+4
SO2
тоты?тыр?ыш
4
3
2
1
0
-1
-2
H2S
тоты?сыздандыр?ыш
Электронды баланс ?д?с?
+4 -2
+1
-2
0
SO2 + 2H2S ? 3S + 2H2O
+4
0
_
+4
S ?S
0
S +4 e ? S
1
_
+4 ? 0
e ?осып алу ? тоты?сыздану
+4 +(-4)=0
-2
0
-2
S ?S
_
0
S?2e?S
_
-2 ? 0
-2 - (-2)=0
e беру ? тоты?у
2
Реакцияны? ж?ру?не ортаны? ?сер?
+
H
+7
Mn
2+
Mn
H2O
_
(MnO4)
OH
+4
MnO2?
+6
Mn
2(MnO4)
Реакцияны? ж?ру?не ортаны? ?сер?
?ыш?ылды ортада:
2KMnO4 + 5Na2SO3+3H2SO4= 2MnSO4 +
+ 5 Na2SO4 + 3H2O + K2SO4
2 Mn+7 + 5e- = Mn+2
5 S+4 -2e- = S+6
Реакцияны? ж?ру?не ортаны? ?сер?
Бейтарап ортада:
2KMnO4 + 3Na2SO3+H2O= 2MnO2 +
3Na2SO4 + 2KOH
2 Mn+7 +3e- =Mn+4
3 S+4 -2e- = S+6
Реакцияны? ж?ру?не ортаны? ?сер?
С?лт?л?к ортада:
2KMnO4 + Na2SO3+2KOH= K 2MnO4 + Na2SO4 +
+ H2O
2 Mn+7 + e- =Mn+6
3 S+4 -2e- = S+6
Электронды баланс ?д?с? ар?ылы реакция
те?деу?н ??ры?ыз:
FeSO4+KMnO4+???+K2SO4+K2MnO4
? Mn тоты?у д?режес? с?лт?л?к ортада
+7 ден +6 дей?н ?згеред?
? FeSO4 с?лт?л?к ортада Fe(OH)3 ?згеред?
FeSO4+KMnO4+3KOH? Fe(OH)3
+K2SO4+K2MnO4
? FeSO4 ? тоты?сыздандыр?ыш, KMnO4 ?
тоты?тыр?ыш
Электронды баланс ?д?с? ар?ылы реакция
те?деу?н ??ры?ыз:
FeSO4+KMnO4+???+K2SO4+K2MnO4
? Mn тоты?у д?режес? ?ыш?ылды? ортада
+7 ден + 2 дей?н ?згеред?
? FeSO4 ?ыш?ылды? ортада Fe2 (SO4)3
?згеред?
? 10FeSO4+2KMnO4+ 8H2SO4? 5Fe2 (SO4)3
+K2SO4+ 2MnSO4 + 8H2O
? FeSO4 ? тоты?сыздандыр?ыш, KMnO4 ?
тоты?тыр?ыш
Электронды баланс ?д?с? ар?ылы реакция
те?деу?н ??ры?ыз:
FeSO4+KMnO4+???+K2SO4+K2MnO4
? Mn тоты?у д?режес? ?ыш?ылды? ортада
+7 ден + 2 дей?н ?згеред?
? FeSO4 ?ыш?ылды? ортада Fe2 (SO4)3
?згеред?
? 10FeSO4+2KMnO4+ 8H2SO4? 5Fe2 (SO4)3
+K2SO4+ 2MnSO4 + 8H2O
? FeSO4 ? тоты?сыздандыр?ыш, KMnO4 ?
тоты?тыр?ыш
Электронды баланс ?д?с? ар?ылы реакция
те?деу?н ??ры?ыз:
Fe(OH)2+KMnO4+ H2O???+KOH + MnO2
? Mn тоты?у д?режес? бейтарап ортада
+7 ден + 4 дей?н ?згеред?
? Fe(OH)2 бейтарап ортада Fe (OН)3
?згеред?
6Fe(OH)2+2 KMnO4+ 4 H2O ? 6Fe (OH)3 +
2KOH + 2MnO2
? Fe(OH)2 ? тоты?сыздандыр?ыш, KMnO4
? тоты?тыр?ыш
Тоты?у - тоты?сыздану
реакцияларыны?
ма?ызы
Орманда?ы ?рт
C + O2 ? CO2
фотосинтез
О2
О2
О2
6CO2 + 6H2O ? C6H12O6 + 6O2
О2
Металдар коррозиясы
4Fe +6H2O +3O2 ? 4Fe(OH)3
Аккумуляторлар
Zn +H2SO4 ? ZnSO4 + H2?
Вулкан жанар?ысында
S + O2 ? SO2
Отынны? жануы
Глюкозаны? ашуы
C6H12O6 ? 2C2H5OH + 2CO2
Ашу цехы
?опырыл?ыш заттар
6P + 5KClO3 ? 3P2O5 + 5KCl
Электрохимия
fishki.net
Электрохимия
Тоты?у ? тоты?сыздану реакциясын пайдаланып
химия ?нерк?с?б?нде, техникада ма?ызды заттар
? таза металдар, аммиак, с?лт?, ?ыш?ылдар алады.
Осы реакциялар к?мег?мен химиялы? энергия электр
энергиясына айналады. Химиялы? процестер кез?нде
электр то?ы т?з?лет?н болса, ондай процестерд?
электрохимиялы? дейд?. Электрохимиялы?
процестерге гальвани элементтер?нде, электролиз,
металдар коррозиясы кез?нде ж?рет?н тоты?у ?
тоты?сыздану реакциялары жатады.
Электрохимия
Егер тоты?тыр?ыш пен тоты?сыздандыр?ыш
ке??ст?ктер?н б?л?п, электрондарды металл
?тк?зг?ш бойымен ж?рг?зет?н болса?, м?нда
гальвани элемент?н аламыз. Я?ни, гальвани
элемент? тоты?у - тоты?сыздану кез?нде
т?з?лет?н химиялы? энергияны электр то?ы
энергиясына айналдырады. Мысалы Даниэль
? Якоби элемент?н?? ж?мыс ?стеу принцип?н
?арастырайы?. Ек? ??ты алып, олар?а
мырыш ж?не мыс т?здары ер?т?нд?с?н ??яды,
олар?а ?здер?н?? металл пластинкасын
батырады.
Электрохимия
Ек? ??тыны ер?т?нд? толтырыл?ан т?т?кше
ар?ылы жал?астырады. Мырыш пен мыс
пластинкалары металл ?тк?зг?шпен ?ос?ан кезде
ж?йеде электр то?ы пайда болады. Мырыш
т?зына батырыл?ан мырыш электроды
тоты?ады, ол ер?п ер?т?нд?ге ?те бастайды.
Zn0 ? 2e = Zn 2+ (тоты?у ? (анод процес?)
Мырыштан б?л?нген электрондар металл ?тк?зг?ш
бойымен мыс ар?ылы CuSO4 - ке бер?л?п, мыс
тоты?сызданады:
Cu2+ + 2 e = Cu 0 (тоты?сыздану процес? ? ( катод процес?)
Гальвани элемент?
Zn0 + Cu+2SO4 = Zn+2SO4 + Cu0
Zn0 + Cu+2 = Zn+2 + Cu0
Zn0 ? 2е = Zn+2
Cu+2 + 2е = Cu0
e
Электрохимия
Электроны ?те к?п арты? м?лшерде
болатын электрод гальвани элемент?н??
тер?с полюс?, ал электроны жетк?л?кс?з
м?лшерде болатын электрод о? полюс?
деп аталады.
Гальвани элемент?н?? тер?с полюс?
деген?м?з арты? м?лшерде электроны
ана??рлым к?п, ?те белсенд? металл
болып табылады.
Электрохимия
Гальвани элемент?ндег? катод тер?с
зарядталады. Т?збект??
сырт?ы
б?л?г?ндег?
электрондар (металдар
бойынша ?тк?зг?штерде) гальвани
элемент?н?? тер?с полюс?нен о?
полюс?не (катодтан анод?а) ?арай
жылжып ауысады.
ФАРАДЕЙ (Faraday),
Майкл
22 ?ырк?йек 1791 ж ?
25 Тамыз 1867 ж
А?ылшын физиг? Майкл Фарадей Лондонда
металл ??деуш?н?? жан?ясында ?м?рге келд?.
Бастауыш мектепт? б?т?рген со?, ол он ек?
жасынан бастап газет тасушы болып ж?мыс
?стед?. 1804 ж француз эмигранты Рибоны?
т?птеуш?с? рет?нде ж?мыс?а ?абылданды. Ол
жастайынан б?л?мге ?те ??штар болып,
?зд?г?нен б?л?м алды. Б?р досы Король
институтыны? профессоры Гемфрид Дэвид??
лекциясын ты?дау?а ша?ыру билет?н алып
берд?. Б?л лекция б?л?мге ??штар
жас?сп?р?мн?? та?дырына ?лкен ?сер етт?.
Дэвид?? хаттарына жауап бере отыра,
Фарадей Король институтында Дэвид??
ш?к?рт? болып ?абылданды.
?ылым?а ?лес?
1820 ж. ? магнетизмд? зерттед?.
1821 ж. ? электродвигательд??
физикалы? нег?з?н т?с?нд?рд?.
1831 ж. ? т?ж?рибе ар?ылы электр
к?штер?н, индуктивт? электр то?ын
зерттед?.
1832 ж. ? химиялы? ж?не
электрохимиялы? ??былыстар
арасында?ы байланысты зерттед?.
?ылым?а ?лес?
Фарадей электрохимияны? нег?з?н
?алаушыларды? б?р? болып табылады.
?Электролит?, ?электрод?, ?анод?,
?катод? терминдер?н ?ылым?а енг?зд?.
1837 ж. ? индукция ??былысын ашты.
1845 ж. ? то?ты? ?сер?нен электрленген
с?йы?ты??а полярлан?ан жары?ты?
?сер?н т?с?нд?рд?.
1855 ж. ?кристалл формаларыны? ж?не
температураны? магнитт?к
??былыстар?а т?уелд?л?г?н аны?тап
к?рсетт?.
Фарадей за?ы
m= Э I t / F
?
?
?
?
I ?ампер бойынша ток к?ш?;
t ? уа?ыт процесте секунд бойынша,
F ? Фарадей саны = 96500 Кл/моль;
Э - эквивалентт?к масса;
Электродты потенциал
? Металл мен ер?т?нд? арасында б?ршама
потенциал айырмасы т?з?лед?. Металл
иондарыны? ер?т?нд?ге б?л?ну? ?айтымды
процесс. Б?р кезде динамикалы? тепе - те?д?к
орнайды. Оны былай ?ыс?аша жазу?а болады:
? Ме ? Mеn+ + ne
? М?нда, n ? металды? заряды.
? Тепе ? те?д?к орна?ан кездег? металл мен оны
?орша?ан ер?т?нд? арасында пайда бол?ан
потенциалдар айырмасын электродты?
потенциал дейд?.
Электродты потенциал
? Металдарды? стандартты электродты?
?атары оларды? химиялы? ?асиет?н
к?рсетед?. Металды? стандартты
электродты? потенциалыны? алгебралы?
м?н? не??рлым к?ш? болса, оны? со??рлым
тоты?сыздандыр?ыш ?асиет? жо?ары,
тоты?тыр?ыш ?асиет? т?мен болады. Е?
к?шт? тоты?сыздандыр?ыш литий (Е0 = 3,045) , ал алтын ?лс?з (Е0 = + 1,438)
Сонды?тан алтын ионы Au+3 е? к?шт?
тоты?тыр?ыш, ал литий ионы Li + е? ?лс?з.
Электродты потенциал
? Салыстырмалы электрод рет?нде стандарт
сутег? электроды ?олданылады. Осы сутег?
электродына бас?а металл электродтарды
жал?ау ар?ылы оларды? стандартты
электродты? потенциалдарын табады. М?нда
сутег?нен активт? металдар о?ан электрон
беред? де электродты? потенциал м?ндер?
?тер?с?, ал сутег?не ?ара?анда активс?з
металдар электрон ?абылдап, оларды?
электродты? потенциалдарыны? м?ндер? ?о??
болады.
Металдарды? электрохимиялы? кернеу ?атары
( металдарды? белсенд?л?к ?атары )
- Е0 металдарда арту ?атарына байланысты
оларда (сулы ер?т?нд?де тоты?сыздандыр?ыш
?аб?лет? азаяды):
Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb
(H2) Cu Hg Ag Pt Au
Стандартты
электродты
потенциал
катион/металл
Li+/Li
Rb+/Rb
K+/K
Cs+/Cs
Ra2+/Ra
Ba2+/Ba
Sr2+/Sr
Ca2+/Ca
Na+/Na
Ac3+/Ac
La3+/La
Y3+/Y
Mg2+/Mg
Sc2+/Sc
Pu3+/Pu
Be2+/Be
U3+/U
Е0, В
-3,045
-2,924
-2,923
-2,923
-2,916
-2,905
-2,888
-2,79
-2,713
-2,600
-2,522
-2,372
-2,370
-2,077
-2,03
-1,97
-1,80
Электролиз
? ? Электролит ер?т?нд?с? немесе бал?ымасы
ар?ылы электр тогын ж?бергенде ж?рет?н
тоты?у - тоты?сыздану реакциясы.
То? к?з?
источник
тока
вкл/выкл
катод ?
+ анод
Электролиз
Электролизде катод тер?с зарядталады,
о?ан ?арай катиондар ?оз?алып, сол жерде
олар тоты?сызданады. Анод о?
зарядталады, о?ан ?арай аниондар
?оз?алып, сол жерде олар тоты?ады.
Электролиз процес? ? эндотермиялы?
процесс, себеб? ол электр энергиясы
ар?ылы ж?зеге асады.
Бал?ыма электролиз?
NaCl = Na+ + Cl? К-:
Na+ + e = Na0 2
? А+:
2Cl- - 2e = Cl2 ??1
Процестер жиынты?ы:
2Na+ + 2Cl- = 2Na0+ Cl2
Бал?ыма электролиз?
LiH = Li+ + H? К: Li+ + e = Li
??2
? А: 2H- - 2e = H2 ??1
Процестер жиынты?ы:
2Li+ + 2H- = 2Li + H2
Жиынты? те?деу?:
2LiH = 2Li + H2
Rb2CO3 = 2Rb+ + CO32? К: Rb+ + e = Rb
?4
? А: 2CO32- - 4e = 2CO2 + O2
?1
Процестер жиынты?ы: 4Rb+ + 2CO32- = 4Rb + 2CO2 + O2
Жиынты? те?деу?:
2Rb2CO3 = 4Rb + 2CO2 + O2
Ер?т?нд? электролиз?
? К: 2Н2О + 2е = Н2? + 2ОНМn+ + ne = M
? А: 2Н2О ? 4е = О2? + 4Н+
Anm- ? me = An
СuCl2
катод ?
NaCl
СuSO4
KI
Zn(NO3)2
+ анод
KI ер?т?нд?с?н?? электролиз?
? Диссоциация:
KI ? K+ + I? Катод: 2Н2О + 2е = Н2? + 2ОН? Анод:
2l- - 2e = l2
? электролиз: 2KI + 2Н2О = H2 + 2KOH +
+ I2
CuCl2 ер?т?нд?с?н?? электролиз?
? Диссоциация:
? Катод:
Сu2+ + 2e = Cu
? Анод:
2Сl- - 2e = Cl2?
? жалпы:
CuCl2 = Cu + Cl2
http://fizika.ayp.ru
CuCl2 = Cu2+ + 2Cl-
NaCl ер?т?нд?с?н?? электролиз?
? Диссоциация:
NaCl = Na+ + Cl? Катод:
2Н2О + 2е = Н2? + 2ОН? Анод:
2Сl- - 2e = Cl2?
? Жалпы:
NaCl + 2H2O =
H2 + Cl2 + NaOH
www.varson.ru
CuSO4 ер?т?нд?с?н?? электролиз?
?
?
?
?
Диссоциация:
CuSO4 ? Cu2+ + SO42Катод: Cu2+ + 2e = Cu0?2
Анод: 2Н2О ? 4е = О2? + 4Н+ ?1
электролиз: 2CuSO4 + 2Н2О = 2Cu0 +
О2? + 2H2SO4
Zn(NO3)2 ер?т?нд?с?н?? электролиз?
? Диссоциация:
Zn(NO3)2 = Zn2+ + 2NO3? Катод: 2Н2О + 2е = Н2? + 2ОН?2
? Анод: 2Н2О ? 4е = О2? + 4Н+
?1
? жиыны: 6H2O = О2? + 2H2? + 4OH- + 4Н+ 4Н2О
? жалпы : 2H2O 2H2? + О2?
? Катод: Zn2+ + 2e = Zn
?2
? Анод: 2Н2О ? 4е = О2? + 4Н+
?1
? жиыны :2Zn2+ + 2H2O = 2Zn + О2? + 4Н+
? жалпы : 2Zn(NO3)2 + 2H2O = 2Zn + О2? + 4HNO3
? Zn(NO3)2 + 2H2O = Zn + H2 + O2 + 2HNO3 !!!
Мысты? электролитт?к
рафинирлену?
? Диссоциация: CuSO4 = Cu2+ + SO42? Катод: Cu2+ + 2e = Cu
? Анод: Сu ? 2e = Cu2+
http://ens.tpu.ru
??р?а? элемент (батарейка)
А:
Zn + 4NH4+ ? 2e = [Zn(NH3)4]2+ + 4H+
К:
MnO2 + H+ + e = MnOOH
Zn + 4NH4Cl + 2MnO2 = [Zn(NH3)4]Cl2 + 2MnOOH + 2HCl
U = 1,5 В
Электролит ?
ыл?ал
паста MnO2, ж?не NH4Cl, к?м?р
Катод ? графит (стержень) немесе MnO2
Анод ? Zn (батарейканы? сырт?ы
?абы?ы)
1,5 В кернеу? бар фонариктерде,
радио?абылда?ыштарда, балалар
ойыншы?ында, будильникте т.б. к?д?мг?
батарейка ?олданылады. Б?л ??р?а? элемент
деп аталады. Я?ни к?д?мг? т?с?н?к бойынша
ер?т?нд?с? болма?анды?тан ??р?а? деп аталады.
Анод рет?нде батарейканы? мырышты
?абы?ы роль ат?арады, ол MnO2, NH4Cl ж?не
к?м?рден т?ратын ыл?ал пастамен
байланысып т?рады. Паста?а инертт? катод ?
графитт? стержень батырыл?ан. Б?л
батарейкаларды ?айта зарядтау?а болмайды.
Месопотамия айма?ында ?азба
ж?мысын ж?рг?зген кезде жасы 2200
жыл болатын ?батарея? табыл?ан.
Б?л гальвани элемент? тем?р
стержень ж?не мыстан жасал?ан
?абы?тан т?рады. Осы ек?
электродты? ж?з?м шырынын
??ятын ыдыс?а салын?аны
аны?тал?ан болатын.
Электрохимия терминдер?
? Гальвани элемент? ?тоты?у тоты?сыздану
реакцияларында химиялы? энергияны электр
энергиясына айналдыратын ?ондыр?ы.
? Электрод ? б?л тоты?у н/е тоты?сыздану
ж?рет?н металдан немесе графиттен жасал?ан
(к?б?несе стержень н/е пластиналар ).
? Катод ? тоты?сыздану ж?рет?н электрод.
? Анод ? тоты?у процес? ж?рет?н электрод.
Жатты?у
Сулы ер?т?нд?лер электролизында инертт? электродтарды
?олдан?ан кезде анодта б?л?нет?н ?н?м мен электролизге
?шырайтын затты? арасында?ы с?йкест?кт? к?рсет???з:
Затты? формуласы
А) NaCl
B) NaClO4
C) NaOH
D) NaBr
Анодта?ы ?н?мдер
1) Cl2
2) Cl2 , O2
3) O2
4) H2 , Br2
5) O2, Br2
6) Br2
Жауабы:
Сулы ер?т?нд?лер электролизында инертт? электродтарды
?олдан?ан кезде анодта б?л?нет?н ?н?м мен электролизге
?шырайтын затты? арасында?ы с?йкест?кт? к?рсет???з:
Затты? формуласы
А) NaCl
B) NaClO4
C) NaOH
D) NaBr
Анодта?ы ?н?мдер
1) Cl2
2) Cl2 , O2
3) O2
4) H2 , Br2
5) O2, Br2
6) Br2
Жатты?у :
Сулы ер?т?нд?лер электролизында инертт? электродтарды
?олдан?ан кезде анодта б?л?нет?н ?н?м мен электролизге
?шырайтын затты? арасында?ы с?йкест?кт? к?рсет???з:
Затты? формуласы
А) HgSO4
B) KF
C) HgCl2
D) RbOH
Анодта?ы ?н?мдер
1) F2
2) O2
3) Hg
4) H2
5) Cl2
6) H2, O2
Жатты?у :
Сулы ер?т?нд?лер электролизында инертт? электродтарды
?олдан?ан кезде анодта б?л?нет?н ?н?м мен электролизге
?шырайтын затты? арасында?ы с?йкест?кт? к?рсет???з:
Затты? формуласы
А) HgSO4
B) KF
C) HgCl2
D) RbOH
Анодта?ы ?н?мдер
1) F2
2) O2
3) Hg
4) H2
5) Cl2
6) H2, O2
Есеп
Электролит ер?т?нд?с? ар?ылы 30 минут уа?ыт бойы
2,5 A то? к?ш?н ж?мса?ан кезде ер?т?нд?ден 2, 77 г
металл б?л?н?п шы?ты. Осы металды? эквивалентт?к
массасын табы?ыз.
Шешу?:
m=2,77 г, I = 2,5 A, t= 30 мин = 1800 сек
Э = m F / (It) = 2,77 * 96500 / (2,5 * 1800) = 59,4 г / моль
?й тапсырмасы
1. Кальций хлорид? бал?ымасыны? электролиз?
те?деу?н жазып, катод пен анодта б?л?нет?н ?н?мдерд?
к?рсет???з.
2. Тем?рд?? (??) хлорид? ер?т?нд?с?н?? электролиз?
те?деу?н жазып, катод пен анодта б?л?нет?н ?н?мдерд?
к?рсет???з.
3. Электронды баланс ?д?с?н ?олданып реакция те?деу?н
ая?та?ыз.
Есеп
К?м?с нитратыны? электролит ер?т?нд?с? ар?ылы 30
минут уа?ыт бойы 6 A то? к?ш?н ж?мса?ан кезде
ер?т?нд?ден б?л?н?п шы??ан металл к?м?ст?? массасын
аны?та?ыз.
Пайдалан?ан ?дебиеттер мен а?парат к?здер?
1. Габриелян О.С. Химия: пособие для школьников
старших классов и поступающих в вузы. ? М.: Дрофа,
2006
2. Слета Л.А. Химия: Справочник. ? Харьков: Фолио;
М.: ООО ?Издательство АСТ?, 2000
3. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Переходные
металлы. ? Краснодар: ?Советская Кубань?, 2006
4.http://www1.ege.edu.ru/
5. http://www.it-n.ru (сообщества ?Химоза? и
?Подготовка к ЕГЭ по химии?)
6. Н.Л. Глинка. Задачи и упражнения Общей химии
Ленинград * ?Химия? 1980
Назарлары?ыз?а рахмет!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
346
Размер файла
7 037 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа