close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

інфляція 6

код для вставкиСкачать
Після вивчення цієї теми Ви зможете:
•
•
•
•
•
зрозуміти сутність, форми прояву та способи виміру
інфляції
пізнати механізм впливу інфляції на реальну економіку, її
економічні та соціальні наслідки
засвоїти завдання та механізм державного регулювання
інфляції
ознайомитися з основними особливостями інфляційного
процесу в Україні в перехідний період
зрозуміти сутність, завдання та види грошових реформ
Савлук М.І. Гроші та кредит, ст.212-251
Івасів Б.С. Гроші та кредит, ст.213-235
Офіційний веб-сайт Державного комітету
статистики України
http://www.ukrstat.gov.ua/
1.
2.
3.
4.
5.
Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
Причини інфляції
Економічні та соціальні наслідки інфляції
Державне регулювання інфляції
Сутність та види грошових реформ
Якщо ти купуєш те, що тобі не потрібно, то незабаром будеш
продавати те, що тобі необхідно.
Б.Франклін.
1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
Що таке інфляція?
Інфляція — це тривале і швидке знецінення грошей
внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті.
Що є головною формою прояву інфляції?
Знецінення грошових знаків відносно вартості звичайних
товарів.
1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
•
•
•
Чи є зростання цін єдиною ознакою інфляції?
Чи за будь-яких темпів зростання цін виникає
інфляція?
Чи за будь-яких причин зростання цін
можлива інфляція ?
1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
Вимірювання інфляції
• Індекс споживчих цін (ІСЦ)
Ринкова
IC Ц Ринкова
вартість фiксованог о «кошика»
в поточному
році ( Р 1 g 0 )
вартість фiксованог о «кошика»
в базовому році ( Р 0 g 0 )
100 ,
Індекс цін на засоби виробництва
Дефлятор ВВП
ІЦВ
http://www.ukrstat.gov.ua/
( Р1 g
0
)
( Р 0 g
0
)
ПОДУМАЙ
Ситуація 1.
Вартість споживчого кошику минулого року
дорівнювала 510 грн., а поточного року –
621 грн. Визначте:
індекс споживчих цін поточного року
порівняно з минулим роком?
на скільки зросли ціни в поточному році
порівняно з минулим роком?
ХТО ШВИДШЕ ЗНАЙДЕ ВІДПОВІДЬ?
і отримає гарну оцінку
Ситуація 2
Ринковий кошик складається з 4 кг хліба і 8 кг
м`яса. Ціна хліба 1,20 грн/кг, м`яса – 10
грн/кг. Знайдіть рівень інфляції, якщо ціна
хліба незмінна, а ціна м`яса:
зросла на 5%
зросла в 1,2 раза.
1 Сутність, види та закономірності розвитку інфляції
Види інфляції
За формами прояву
інфляції
• цінова інфляція
• інфляція заощаджень
• девальвація
За темпами
знецінення грошей
• повзуча
• помірна, відкрита
• галопуюча інфляція
• гіперінфляція
За чинниками, що
спричинюють
інфляційний процес,
• інфляцію витрат
• Інфляція попиту
Виведіть
причини інфляції за допомогою
рівняння Фішера
P M V
Q
2 Причини інфляції
420
З р о стан н я
ц ін , %
А р ген ти н а
380
300
250
220
180
140
П ер у
100
Ізр аїль
80
60
40
20
У р угва й
Ш вей ц ар ія
Іта лія
СШ А
Н ім еч ч и н а
20
40
60
8 0 1 00 12 0 1 4 0 16 0 1 80 20 0 2 20 240 260 2 8 0 3 00 3 2 0 3 40
Графік взаємозв’язку між середніми темпами зростання цін та середніми
темпами зростання маси грошей у восьми країнах
2 Причини інфляції
П р3
Р івень
цін, Р
Пр2
Р5
5
Р4
Р3
3
По3
2
Р2
Р1
Пр1
4
1
По2
П о1
Qф
Qn
Зростання цін за ліберальної монетарної політики
О бсяг виробни цтва, Q
3 Економічні та соціальні наслідки інфляції
У соціальній
сфері
• інфляція створює передумови
для перерозподілу доходів між
найманими працівниками та
підприємцями на користь
останніх
В
економічній
сфері.
• впливає на сферу виробництва,
торгівлю, кредитну і грошову
системи, державні фінанси,
валютну систему і на платіжний
баланс країни.
3 Економічні та соціальні наслідки інфляції
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФЛЯЦІЇ
АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА
дефляційної політики
(урегулювання
попиту)
кредитна
рестрикція
політики доходів
пряме лімітування
(таргетування)
випуску готівки в
оборот
за одним і другим
напрямами
одночасно
Грошова реформа - повна чи часткова перебудова
грошової системи, яку проводить держава з метою
оздоровлення грошей чи поліпшення механізму
регулювання грошового обороту стосовно нових
соціально-економічних умов чи одне і друге
водночас.
Сутність та види грошових реформ
За глибиною реформаційних заходів
повні
структурні
реформи часткового
типу
формальні
реформи
деномінаційні
реформи
Сутність та види грошових реформ
За характером
обміну старих
грошей на нові
неконфіскаційні
грошові
реформи
конфіскаційні
грошові
реформи
Сутність та види грошових реформ
За порядком
введення в обіг
нових грошей
одномоментні
грошові
реформи
реформи
паралельного
типу.
Сутність та види грошових реформ
Мета проведення грошової реформи стабілізація грошового обороту.
Підготовчі етапи для успішного проведення
грошової реформи:
нагромадження золотовалютних і матеріальних
резервів
припинення чи значне зменшення темпів
зростання грошової маси
оздоровлення державних фінансів
поліпшення структури суспільного виробництва,
збалансування ринку тощо.
Питання на закріплення матеріалу
Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують
у трактуванні поняття інфляції?
У чому полягають причини інфляції.
Чи будь-яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться
інфляція тільки до зростання цін?
Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?
Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?
Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?
Дайте визначення поняття грошової реформи?
Які види грошових реформ Ви знаєте?
Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні?
До речі
Досить часто негативні установки по відношенню
до грошей і кар‘єри пов‘язані з заниженою
самооцінкою.
Для того, щоб вирости в своїх очах, психологи
радять займатися самоосвітою і частіше
спілкуватися з успішними людьми
Від них, до речі, можна почути слушні та
корисні поради щодо грошей, бізнесу або інвестицій
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
187
Размер файла
3 584 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа