close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Егіздер генетикасы

код для вставкиСкачать
?ызылорда облысы
Шиел? ауданы
?207 ?Жа?ат?рмыс? орта мектеб?
Байсын ауылы
Бабаомартег? Айдана
Бабаомартег? Г?лдана
1. 1993ж. 22 ?азан
2. ? 207 ?Жа?ат?рмыс?
орта мектеб?
3. 10 ? сынып о?ушысы
4. Жетекш?с?:
Ж?с?пова Г?лманат
Химия ? биология
п?н?н?? м??ал?м?
1. 1993ж. 22 ?азан
2. ? 207 ?Жа?ат?рмыс?
орта мектеб?
3. 10 ? сынып о?ушысы
4. Жетекш?с?:
Ж?с?пова Г?лманат
Химия ? биология
п?н?н?? м??ал?м?
К?р?спе
?аза?стан Республикасыны? президент?
Н.?.Назарбаев ?аза?стан хал?ына жолдауында адам ?
елд?? басты байлы?ы деп атап к?рсетт?.
ТА?ЫРЫБЫ:
Ег?здер генетикасы
1.Адам
генетикасыны?
ерекшел?ктер?н
сипаттау
2. Адамны? т??ым
?уалаушылы?ын
зерттеу ?д?стер?н
талдау
1. Ег?здерд??
д?ниеге келу?н
зерттеу
2. Ег?здерд?? пайда
болуына ?сер етет?н
факторларды
ай?ындау
3. Ана мен с?би
к?т?м? жайлы зерттеп
ай?ындау
Зерттеуд?? жа?алы?ы
Ег?здерд?? д?ниеге келу?не б?рнеше факторларды? ?сер? бар екен? аны?талды.
А) 35-39 жас аралы?ында?ы ?йелдерде ег?з туу жа?дайлары к?птеп кездесед?.
?) А? н?с?лд? ?йелдерге ?ара?анда, ?ара н?с?лд? аналарда ег?з баланы? д?ниеге
келу? жи?рек кездесед?.
Б) Таби?ат соншалы?ты ластан?ан сайын ег?здер ?м?рге к?птеп келед?.
В) Тама?тануда картопты к?п пайдалану ег?здерд? д?ниеге келт?руге себепш?
болатын гармондарды к?бейтед?.
Г) Жыл мезг?лдер?н?? ысты?, я?ни июль айында д?ниеге ег?з балаларды? келу?
жи?лейд?.
?Генетика? ? (грекше Genesisшы?у, пайда болу, тек) барлы? т?р?
организмдерге т?н ек? ?асиеттерд?
?
т??ым
?уалаушылы?
пен
?згерг?шт?кт? зерттейт?н биология
?ылымыны? б?р саласы.
Ген ? б?р белг?н??, я?ни б?р
белокты?
дамуын
аны?тайтын
ДН?-ны? функционалды? б?рл?г?.
Генотип ? организмн?? ?з ата-енелер?н?? ?абылда?ан
гендер?н?? толы? жиынты?ы.
Фенотип ? организмн?? ?шк? ж?не сырт?ы белг?лер?н??
жиынты?ы.
Гомозиготалы деп б?ры??ай доминантты
рецессивт? аллельдерден т?ратын организмд? айтады.
немесе
Гетерезиготалы деп ?р т?рл? аллельдерден т?ратын
организмд? айтады.
Адамны? генетикалы? объект рет?ндег?
ерекшел?гтер?:
Жынысты? жа?ынан кеш п?с?п жет?лет?нд?г?
1. ?р отбасынан тарайтын ?рпа? саныны?
азды?ы
2. Барлы? ?рпа?ты? т?рш?л?к ортасын
те?ест?руд?? м?мк?н емест?г?
3. Хромасома саныны? к?п болатынды?ы
4. Адам?а т?ж?рибе жасау?а болмайтынды?ы
Адамны? т??ым ?уалаушылы?ын
зерттеу ?д?стер?
Генеалогиялы? ?д?с
Онтогенетикалы? ?д?с
Цитогенетикалы? ?д?с
Популяциялы? ?д?с
Ег?зд?к ?д?с
Биохимиялы? ?д?с
Адамны? б?р ж?мырт?алы? ж?не ек?
ж?мырт?алы? ег?здердег? кейб?р белг?лерд??
конкорданттылы?ы
Белг?лер?
Конкорданттылы?ы %
БЕ
Ден? сау адамны? белг?лер?:
АВО ? ж?йес? бойынша ?ан топтары
?ас ? ?аба?ты? п?ш?н?
К?зд?? т?с?
Шашты? т?с?
?олды? сауса?ында?ы папиллярлы? сызы?
100
100
99,5
97
92
ЕЕ
64
51
28
23
40
Г?лдана Айдана
Г?лдана Айдана
А?ан мен Шо?ан
Ба?даулет пен Ердаулет
Азы? ? т?л?к тем?р м?лшер?
Бидай
0,9 -0,8
Картоп
0,9
С?лы
8,0
С?збе
0,4
?ара??мы?
3,9
Ас т?зы
10,0
К?р?ш
1,8
Шоколад
2,7
Б?рыш
9,4
Лимон
0,6
Фасоль
12,4
Апельсин
0,3
Сиыр ет?
2,6
Алма
2,2
Бауыр
9,8
?ара?ат
1,2
Балы?
0,4
?ызана?
0,5-1,4
С?т
0,1
С?б?з
1,2-1,4
Ег?здерд?? д?ниеге келу?не б?рнеше
факторларды? ?сер? бар екен?
аны?талды.
а)18-35
жас
аралы?ында?ы
?йелдерде ег?з туу жа?дайлары к?птеп
кездесед?;
?) а? н?с?лд? ?йелдерге ?ара?анда,
?ара н?с?лд? аналарда ег?з баланы?
д?ниеге келу? жи?рек кездесед?;
б)таби?ат соншалы?ты ластан?ан
сайын ег?здер ?м?рге к?птеп келед?;
в)тама?тануда
картопты
к?п
пайдалану ег?здерд? д?ниеге келт?руге
себепш?
болатын
гармондарды
к?бейтед?;
г)Жыл мезг?лдер?н?? ысты?, я?ни
июль айында д?ниеге ег?з балдарды?
келу? жи?лейд?.
?сыныс
Ел президент?н?? халы??а
жолдауында атап
к?рсет?лгендей ел хал?ыны?
саны 2020 жылы 10 % ?су ?ш?н,
с?би с?йе алмай ж?рген атааналар?а к?мек рет?нде ана
мен бала орталы?
институтына тег?н жолдама
бер?лсе
Ана мен бала денсаулы?ын
са?тауда денсаулы? са?тау
нысандары салынса ж?не
со??ы технологиялы?
аппаратпен жабды?талса
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
78
Размер файла
2 470 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа