close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

МАГИСТРАНТТЫҢ ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУ

код для вставкиСкачать
Биология ж?не биотехнология факультет?
(Факультет)
?АН К?РСЕТК?ШТЕР?Н ЗЕРТТЕЙТ?Н ?Д?С
орынды?ын: 2-курс магистранты
Т?леген Г.Е
ЖОСПАРЫ:
1. ?ан ??рамы, ?ан жасушалары
2. Егеу??йры?тардан ?ан алу методикасы
3. ?ан клеткаларында?ы ?згер?стерд? аны?тау ?д?с?.
Гемоанализатор
4. Гемоанализаторды? ж?мыс ?стеу принцип?
5. ?орытынды
? ?анны? ??рамы. ?ан д?некер
?лпасыны? с?йы? т?р?. А?зада
болатын ?анны? м?лшер?
адамны? дене салма?ына
байланысты 4,5-5 л. ?анны?
??рамы - плазмадан{55%) ж?не
?ан жасушаларынан (45%)
т?рады .
a ? erythrocytes, b ? neutrophil, c - eosinophil
d - lymphocyte
?
?ан плазмасы (?ан сарысуы) - ?анны? сар?ыштау т?ст? с?йы? б?л?м?.
Егер ?анды ыдыс?а ??йып т?ндырса, ыдыста 3 ?абат ай?ын б?л?нед?. Соны? е? ?ст??г?
сар?ыш т?ст? м?лд?рлеу ?абаты плазма. Ал асты??ы ?ызыл т?ст? ?абаты - ?ан жасушалары.
Плазманы? ??рамында 90-92% су; 7-8% н?руыз (белок); 0,12% глюкоза; 0,7 0% май; 0,9%
т?з болады. Б?лардан бас?а с?т?ыш?ылы, ферменттергормондар бар. Плазмада?ы
н?руыздар (7-8%) 3 топ?а б?л?нед?: альбуминдер (4,5%); глобулиндер (1,7-3,5 %) ж?не
фибриногендер (0.4). Фибриноген н?руызы ?анны? ?юына ?атысады. ??рамында
фибриноген н?руызы болмайтын ?ан сарысуы сарысу деп аталады .?ан сарысуы мен
сарысуды? айырмашылы?ы: ?ан сарысуы ?аннын с?йы? б?л?г?, ал сарысу ?йы?ан ?аннан
кей?нг? с?йы?ты? (?ан ?йы?ыны? сы?ындысы). Альбумин мен глобулин н?руыздары
жасушада?ы су мен денедег? с?йы?ты?ты реттеуге ?атысады. Минералды калий, кальций,
магний т?здары болады. Н?руыздар ?ан ?юына ?атысып, плазма?а жабыс?а?ты? ?асиет
беред?.
? ?ан ? организмн?? ?шк? ортасыны? ма?ызды б?л?г?
болып табылады. ?аннан жасуша клеткалары
организмн?? т?рш?л?к ?арекет?не ?ажетт? б?к?л заттарды
алып отырады. ?ан?а сонымен б?рге клеткалы? ж?не
тканьды? алмасу ?н?мдер? т?с?п отырады. ?р жеке м?ше
функцияларында ж?не организм ж?йес?нде болатын
?згер?стер ?ан ??рамынан к?р?н?с табады. Сонды?тан да
?ан ??рамыны? к?рсетк?штер?н аны?тау к?птеген
зерттеу ж?мыстарын ж?рг?зу кез?нде ма?ызды орын
алады.
? ?ан клеткаларыны? м?лшер? тек ?р
т?рл? лабораториялы? жануарларда
?ана емес, сонымен ?атар б?р т?рге
жататын жануарларда да ?згеру?
м?мк?н. Б?л жануар т??ымыны?
жасты?, жынысты? ерекшел?ктер?не
ж?не де ?ан алу ?д?с? мен уа?ытына,
?оректену режим?не, жыл мезг?л?не
де т?уелд?.
Мысалы, б?зд?? зерттеу ж?мыстарымыз?а салма?ы 150200 гр ?р?ашы а? егеу??йры? алынды
Егеу??йры?тардан декапитация жолымен ?ан
алу методикасы
? Воронкасы орнатыл?ан центрифугалы? пробирканы
дайындау;
? Сол ?олы?ыз?а тыныштандырыл?ан егеу??йры?ты, ал сол
?олы?ыз?а т?г?н ?айшысын алы?ыз;
? Б?р ?оз?алыста жануар?а декапитация жасап, а?ып жат?ан
?ан?а пробирканы тосы?ыз.
Гемоанализатор
? ?ан к?рсетк?штер?ндег? ?згер?стерд?
максимальды тез, ?р? ти?мд? аны?тау?а
м?мк?нд?к берет?н заманауи лабораториялы?
??рал жабды? - гемоанализатор болып
табылады. ?р к?рсетк?ш талдауына 2
минуттан аз уа?ыт кетед?.
? 1956 ж Культер а?айындылары ойлап тап?ан
?анны? т?зуш? элементтер?н санау ?д?с?
лабораториялы? диагностикада на?ыз
жарылыстай болды ж?не ?з кезег?нде
автоматты гематологиялы? анализаторды?
нег?зг? ж?мысты ?стеу принцип? болып
?алды
Гемоанализаторды? ж?мыс ?стеу
принцип?
? Культер принцип? ?ан клеткалары мен плазманы? электр ?тк?зг?шт?г?н?? ?р
т?рл?л?г?не нег?зделген. ?ан электр тогын ?тк?зет?н ж???шке капилярмен
ж?ред?. Жасушалар электрл?к кедерг? ?лшенет?н ?те тар са?ылаудан ?тед?.
С?йы?ты? электр жылдамды?ы ж?не са?ылау м?лшер? жайлы м?л?мет ал?ан
со? б?лщектерд?? санын есептеп, оларды? к?лем?н ?лшеуга болады.
? Ал?аш?ы гемоанализаторлар ?те ?арапайым бол?ан ж?не барлы? ?ан
клеткаларын б?рге сана?ан, кей?н жартылай автоматты анализаторлар уа?ыты
келд?. Со??ы шы?арыл?ан гемоанализаторлар са?атына 100 анализ ?тк?зуге,
?анны? 40 к?рсетк?ш?н аны?тау?а, соны? ?ш?нде лейкоцитарлы? формула
ж?не ретикулоциттер санын е? аз ?ан м?лшер?н (12-50мкл) ?олдана отырып
зерттеуд?? жо?ар?ы д?лд?г?н алу?а м?мк?нд?к берд?
? Геманализаторды? кемш?л?ктер?: п?с?п жет?лмеген лейкоциттер санын аны?тай
алмайды, ?с?к клеткаларын аны?тап бере алмайды, т?тенше н?тижелерд?
аны?тай алмайды. Бас?а да программалыр сия?ты анализаторларды?
?йрет?луге ?аб?лет? жо?, олар тек программистпен орнатыл?ан функцияларды
?ана орындай алады.
Зерттеу барысында алын?ан к?рсетк?штерге
математикалы? талдау жасалады, Microsoft Excel
ба?дарламасын ?олдану ар?ылы статистикалы? ??деуден
?тк?з?лед?.
К?рсетк?ш
Эритроцит, млн/мкл
Лейкоцит, мы?/мкл
Тромбоцит, мы?/мкл
6,485?0,257
7,345?0,366
228,142?14,218
6,334?0,191
2,662?0,255
506,285?8,181
5,878?0,121
2,005?0,121
236?28,539
4,605?0,173
3,842?0,149
354,571?15,110
?сер ету
уа?ыты
ба?ылау
30 сек
1 мин
3 мин
Эритроцит, млн/мкл
7
6
5
4
Эритроцит, млн/мкл
3
2
1
0
ба?ылау
30 сек
1 мин
3 мин
Лейкоцит, мы?/мкл
8
7
6
5
4
Лейкоцит, мы?/мкл
3
2
1
0
ба?ылау
30 сек
1 мин
3 мин
Тромбоцит, мы?/мкл
600
500
400
300
Тромбоцит, мы?/мкл
200
100
0
ба?ылау
30 секунд
1 минут
3 минут
?олданыл?ан ?дебиеттер т?з?м?:
?
?
?
?
?
?
?
Плетнев С.Д. лазеры в клинической медицине.-М., 1996. ? С. 427
Клиническая эффективность лазеро- и хромотерапии при лечении заболеваний внутренних органов /
А.В. Никитин, Е.В. Орлова, А.В. Крючкова, Д.А. Малюков, Л.А. Титова, М.А. Золотарева // Лазерная
медицина. ?2008.?Т.12.?Вып.1. ?С.26-30.
Никитин А.В. Сравнительная оценка клинической эффективности применения местного и системно
го низкоинтенсивного лазерного излучения в комплексной терапии больных бронхиальной астмой н
а фоне гормональных нарушений / А.В.Никитин, Л.А.Титова // Вестник новых медицинских техноло
гий. ? 2008.?Т.16, ?4.?С.217-219.
Никитин А.В. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на концентрацию половых гормоно
в у больных с бронхиальной астмой / А.В.Никитин, Л.А.Титова, Д.В.Измалков // Системный анализ
и управление в биомедицинских системах: журнал практической и теоретической биологии и медиц
ины . ? 2008.?Т. 8, ?1.?С.111-114.
Ельцова Г.Н. Сравнительная эффективность накожной и внутривенной лазерной терапии у больных
атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатией: автореф. дис. ...канд. мед. наук. ? М., 2000.
Инюшин В.М., Чекуров П.Р. Биостимуляция лучом лазера биоплазмы ? Алма-Ата: Наука, 1975. ?С.
176
Гамалея Н.Ф. // Действие низкоэнергетического лазерного излучения на кровь: тез. Всесоюз. конф. ?
Киев, 1989. ? С. 180?182.
Назар аударып
ты?да?андары?ыз?а рахмет!!!
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
41
Размер файла
2 036 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа