close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

pravda

код для вставкиСкачать
ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ!
Інколи, обираючи того чи іншого кандидата, ми потім і згадати не може-
мо, що ж він нам такого пообіцяв, що ми віддали за нього свій голос. На жаль, найчастіше сам кандидат, обійнявши бажану посаду, також забуває про це. Міський голова неодноразово заявляв, що він майже у повному обсязі вико-
нав свою передвиборчу програму.
Особисто я нормально ставлюсь до Василя Савчука як до людини, але вва-
жаю, що за усі п’ять років йому так і не вдалось показати себе ні політиком, ні господарником. Мені здається інформація, зазначена на бордах, у газетах, на сайті міського голови значно перебільшена і не відповідає дійсності.
Довгий час будучи на посаді голови Комісії міськради з законності, та во-
лодіючи інформацією, яка ніколи не залишали стіни міськради, я вирішив проаналізувати передвиборчу програму мера, згадати які обіцянки він давав у 2006 році, і зрозуміти, що ж дійсно, по чесному, вдалось досягти за п’ять років діючому меру.
Тож читайте, аналізуйте, вирішуйте…
За 5 років міською владою було розроблено 7 інвестиційних проектів: ре-
конструкція центральної частини міста, створення зони розважально-спор-
тивного центру на території острова з будівництвом пішохідного мосту, ство-
рення центру міжнародних вантажних авіаційних перевезень та технопарку на базі комунального підприємства “Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс”, реставрація історичного центру м. Біла Церква “Замкової гори” та пам’ятки архітектури “Зимовий палац”, будівництво двох житлових бага-
топоверхових будинків з приміщеннями торгівельно–побутового призначен-
ня та підземним автопаркінгом, будівництво молодіжного центру культури та дозвілля та створення сучасного комплексу (вид діяльності об’єкта – готель з ресторанами, перукарнями, салонами краси та інші індивідуальні послуги). ЖОДНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ НЕ БУЛО ВТІЛЕНО У ЖИТТЯ. Все залишилось на папері.
Губернатор Київської області нещодавно побував у Білій Церкві і оцінив ро-
боту влади на «3-». Зокрема зауважив, що усім мерам міст Київської області добре відомо, що у вересні Київська облдержадміністрація проводить інвес-
тиційний форум, мета якого – залучити до роботи в регіоні іноземні підпри-
ємства. З Білої Церкви, єдиного міста, не надійшло жодної пропозиції.
Відповідальний за випуск І.В.Щериця,
Загальний наклад - 5 000 прим.
Шановні читачі! Якщо Ви маєте побажання чи зауваження до Щериці І.В., володієте іншими достовірними фактами, просимо звертатися за тел. 5-12-77, або писати за адресою: вул. Логінова, 39/2, каб.407
№ 2 (002) вересень 2010 року
ÀÍÀË²Ç ÏÅÐÅÄÂÈÁÎÐ×ί ÏÐÎÃÐÀÌÈ 2006 ð.
ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ ÍÀ ÏÎÑÀÄÓ Ì²ÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÈ ÑÀÂ×ÓÊÀ Â.Ï.
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà â ³íâåñòèö³éí³é ñôåð³
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„...За допомогою фахівців і науковців міс-
та будуть розроблені інвестиційні програми, які забезпечать приток в Білу Церкву вітчизняного та іноземного капіталу...”
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
РАДИ ПРОМИСЛОВЦІВ У МІСТІ НЕ ІСНУЄ, ПРИНАЙМНІ, ПРО ЇЇ СКЛАД, ФУНКЦІЇ, РОБОТУ ІНФОРМАЦІЯ ВІДСУТНЯ.
Те ж саме ми можемо сказати і про державні замовлення, яких просто не-
має, а білоцерківські підприємства закриваються, переходять на неповний робочий тиждень, або взагалі перестають існувати, як завод «Електрокон-
денсатор» - з нього було звільнено усіх робітників, а заводське обладнання демонтовано та відправлено на металобрухт.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„...Виробництво висо-
коякісних товарів – осно-
ва добробуту білоцерків-
ців… Необхідно відновити роботу Ради промислов-
ців, яка стане дорадчим органом міської влади. Я буду сприяти розміщен-
ню державних замовлень на білоцерківських під-
приємствах...” НЕ ВИКОНАНО. Мешканці міста звикли, що заміна частини тепло- або во-
доканалізаційої мережі відбувається лише після прориву. З початком опалювального сезону будинки залишаються без тепла на декілька тижнів. У 2007 р. було оголошено надзвичайний стан: через проблеми із теплоцентраллю 40 тисяч осіб не мали тепла, було закрито 6 шкіл та 9 дитячих садків.
Існує проект „Реконструкція магістральних трубопроводів теплових мереж ТЕЦ – Місто”, але досі він залишається на стадії виконання проектних робіт – лише готують-
ся папірці.
Так само існують проекти організації обліку та регулювання теплової енергії на жит-
лових будинках, реконструкції котелень із заміною застарілих котлів НІІСТУ – 5 на су-
часні модернізовані (типу КСВ), модернізації котельні по вул. Перемоги 123, теплових мереж та індивідуальних теплових пунктів, але за 5 років вони так і залишились лише проектами.
НЕ ВИКОНАНО. Низь-
ка якість послуг, яку на-
дають ЖЕКи, пов’язана, в першу чергу, з низькою кваліфікацією працівни-
ків (адже маємо невисокі заробітні плати), з відсут-
ністю коштів на модер-
За останній час набереться з десяток прізвищ підпри-
ємців, яким мер і депутатський корпус виділили землю, у той час, як вони не бу-
ли зареєстровані в Білоцерківській податковій інспекції, а отже, і не сплачують по-
датки до міського бюджету.
З іншого боку, від підприємців міста вимагають укладання соціаль-
них угод, нібито для поповнення міського бюджету.
Проте інформа-
ції щодо кількості укладених угод, суми коштів, яку має закласти відповідно до со-
ціальної угоди підприємець, наприклад, залежно від виду підприємства, а також що-
до сфер розподілу коштів від них, звітності (куди, на що і скільки було витрачено) - взагалі немає. Ці питання вирішуються і підписуються у кабінеті мера, і далі його стін не виходять. Більш того, укладання соціальних угод – обов’язкове правило, яке не діє лише для „своїх” підприємців. Останні роки спостерігається тенденція, коли багато підприємців „тікають” від міських поборів, перереєстровуючи свої підприємс-
тва у Білоцерківський район,
де до них більш лояльне відношення. Але при цьому і податки вони сплачують до району, поповнюючи його бюджет. Підтримка малому і середньому бізнесу у місті не надається. Навпаки, йде постійне втручання в роботу підприємців, додаткові збори коштів, постійна зміна пра-
вил гри, побори за вирішення питань бізнесу тощо. У липні 2009 р. відбулась акція протесту приватних підприємців, які працю-
ють на ринках міста, проти Постанови №366 щодо сплати членських внесків до Пенсійного фонду та заборони з 1-го січня 2010 року торгівлі на ринках м‘ясними та молочними продуктами. Мітингуючі сприйняли ці постанови як „перекриття кисню” селянам – єдиному джерелу екологічно чистої продукції.
А останнім „подарунком” для підприємців стало рішення 60-ї сесії міськради „Про затвердження комплексної схеми з переліком місць розміщення стаціонар-
них малих форм для провадження підприємницької діяльності на територіях за-
гального користування комунальної власності м. Біла Церква”. Згідно з ним влас-
ники кіосків, у яких закінчився договір оренди на землю під кіоском, або ж які от-
римали припис „прибрати” кіоск, назавжди позбавляються свого майна. За це, далеко не перше, руйнівне для малого бізнесу рішення проголосували одного-
лосно усі депутати від БЮТу.
Рішення міськвиконкому №381
від 25.08.2010 р.
Встановити та ввести в дію з 01.10.2010 р. скориговані тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, які надаються комунальним підприємс-
твом Білоцерківської міської ради «Білоцерківводоканал»:
1. водопостачання - 2,79 грн за 1 м
3
2. водовідведення - 3,84 грн за 1 м
3
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó æèòëîâî êîìóíàëüí³é ñôåð³
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà â ñïîðòèâí³é ñôåð³
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñôåð³ ï³äïðèºìíèöòâà
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУСНИЙ ПАРК ПЕРЕЖИ-
ВАЄ СКРУТНІ ЧАСИ — на балансі міста залишилося ли-
ше 25 машин при щоденному випуску до 11 одиниць на всі 5 маршрутів. Почина-
ючи з 1999 року було придбано лише 2 нові тролейбуси, у 2009 р. планувалось закупити ще один, на який з міського бюджету було виділено 1 млн. грн. ГРОШІ ЗНИКЛИ, ТРОЛЕЙБУС НЕ КУПИЛИ. Через скрутне становище тролейбусного парку сесія Київської обласної ради вимушена була терміново перерахувати цьому підприємству 2 млн. грн.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Ні музею, ні проекту музею, ні, навіть, роз-
мов про музей у міськраді не було.
Як це не банально, але не кожен мікрорайон має навіть дитячий майданчик - що вже говорити про спортивний. Як приклад: на масиві Піщаному 5 років тому почали будівництво спортивного комплексу, обіцяли баскетбольний, волейбольний майданчики, спортивні приладдя. На сьогоднішній день закладено фундамент, територію обтянуто сіткою. Будівництво зупинено.
А кількість спортивних та дитячих майданчиків у місті зростає, у більшості випадків, завдяки політичним партіям та громадським організаціям, а не за сприянням міського голови.
Реконструкція стадіону «Трудові резерви» була завершена у 2008 р., але тут не обійш-
лось без скандалу. Як повідомляє журнал Community: «СБУ спільно з прокуратурою Київської області викрила факт розкрадання майже 800 тис. грн бюджетних коштів під час капітального ремонту футбольного поля дитячої спортивної бази «Трудові резерви» у Білій Церкві. Про це повідомили у прес-службі СБУ. В ході проведення перевірки правоохоронці з’ясували, що відповідальні за реконструкцію стадіону особи вносили недостовірні дані у кошторисну та звітну документацію, завищуючи фактично виконані обсяги робіт, їх розцінки та вартість матеріалів».
Не лише не було розпочато роботу по будівництву нового комплексу. На офіційному сайті міськради навіть відсутній проект будівництва чогось подібного у мікрорайоні Гайок.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„...Необхідно зробити заміну існуючих тепло- і водоканаліза-
ційних мереж по місту, реконс-
трукцію котелень з установкою енергозберігаючих агрегатів...” „...Буде продовжена робота по розвитку міського тролейбусного парку...”
„...Послуги по утриманню житлових бу-
динків будуть відповідати сплаченій квартирній платі. Комунальні працівники отримають велику заробітну плату, але й відповідаль-
ність за роботу буде високою...” „...Я забезпечу підприємцям захист від проявів свавілля чиновників, будуть спрощені умови надання дозволів, реєстрації. Стануть прозорими умови надання земель-
них ділянок для будівництва бізнесових об’єктів...”
„Ми обов’язково від-
криємо музей фізкультури і спорту Білої Церкви, бо спортивна історія міста багата і різноманітна”.
„Найбільшим моїм проектом є створення у мікрорайоні «Гайок» спортивно-видовищного залу”.
„Кожен мікрорайон буде мати свій спортивний майданчик”.
„...Буду впроваджу-
вати ідеологію, коли бізнесмен повинен не лише користуватись головним міським ре-
сурсом....але й прий-
няти участь (в першу чергу фінансову) у йо-
го становленні та роз-
витку...”
2
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
„Протягом року проведемо реконструкцію стадіону „Трудові резерви”.
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
нізацію, несплатою населенням за отримані послуги, заборгованістю перед ЖЕКом по пільгах і субсидіях. Усе разом призводить до негативного стану житлового фонду. Що робить влада? Наприклад, об’єднує ЖЕК-1 і ЖЕК-3, і тепер сотні людей від району Клініки до Залізничного селища змушені їхати аж на вул. О. Гончара. Або піднімає тари-
фи: рішенням міськради було вирішено від 1 жовтня 2010 року підняти тарифи на во-
допостачання – 2,79 грн за 1 м
3
(дорожче на 0,75 грн) та водовідведення – 3,84 грн. за 1 м
3
(дорожче на 0,96 грн). Тобто, 1 м
3
води подорожчає на 1,71 грн.
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñôåð³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Після обрання В.Савчука мером у міськраді почались ма-
сові зачистки кадрів. Деяких посадовців, неугодних новій владі, примушували писати заяву про звільнення за власним бажанням. Якщо держслуж-
бовець відмовлявся, депутати від БЮТ з міським головою знаходили „причину”, аби вис-
ловити недовіру та звинуватити у неспроможності виконувати обов’язки. Було змінено на-
чальників усіх ЖЕКів та начальника УЖКГ, керівників більшості комунальних підприємств: Тролейбусного парку, ШЕУ, „Будинку побуту”, Головного архітектора, начальника Фонду ко-
мунального майна, та багатьох інших.
У деяких випадках повністю ліквідовували посаду (наприклад, як сталось з Т.Троцькою. Її було звільнено, а посаду начальника відділу з питань контролю за фінансово-госпо-
дарською діяльністю комунальних підприємств ліквідовано). Найчастіше без причин змінювали посаду начальника відділу з питань землекористу-
вання. Так, наприклад, О.Пятенко була звільнена за „неможливість тривалий час викону-
вати обов’язки”. Ці звільнення напряму пов’язані з незаконним розпродажем комунальної землі міста.
Публічного обговорення не відбулось, оскільки не лише не була прийнята стратегічна програма, більш того, - не було розроблено навіть її проекту. Натомість 26 травня 2009 р. рішенням виконавчого комі-
тету № 236 схвалено проект Стратегії розвитку м. Біла Церква на період до 2020 року та з перспективою до 2032 року. Тобто якщо ми хочемо бачити Білу Церкву процвітаючою, до-
ведеться залишити пана Савчука на посаді мера до 2032 р.
Коштів на фінансування медицини не вистачає. Для прикладу: у 2008 р. медичним закладам міста виділили 7млн. 643 тис. грн. Ці кошти можуть лише покрити витрати на заробітну плату медикам. Сьогодні в структурі асигнувань лікарень, приміром, міської лікарні №1 та №2, наяв-
ні негативні тенденції: майже відсутнє фінансування на капітальні ремонти, придбан-
ня меблів, особливо м’яких. Катастрофічно не вистачає коштів на харчування хворих: в середньому на одну людину – це 3 грн 35 коп. на день. Чи можна прохарчуватись на такі гроші? А потреба у коштах на придбання медикаментів задовольняється лише на 9,2%. Тобто, забезпечення коштами таких статей, як медикаменти, відбувається за залиш-
ковим принципом. Навіть при використанні залучених коштів обсяг фінансування на придбання ліків зріс тільки до 3 грн 61коп. Тому таким звичним для нас стало явище, коли лікар спершу пише список необхідних ліків, які ми маємо придбати за власні кош-
ти, і лише тоді він може розпочати курс лікування. Не дивлячись на вимогу Комітету виборців України ство-
рити Громадську раду при міському голові, цього викона-
но не було. Громадські ради мікрорайонів хоча й були відновлені, але фактично вони не функціонують. Натомість штучно під вибори були відкриті громадські приймальні міського голови у мікрорайонах міста, чим часто хизується діючий мер.
З думкою громади міський голова не звик рахуватись. Рішення громадських слухань, які інколи трапляються у місті, ніколи не виконуються. Наприклад, будівництво Сталепрокат-
ного заводу: тричі проводились громадські слухання, тричі голосували „проти” і 3 роки пи-
тання висіло у повітрі, - міська влада не могла наважитись сказати «так», через обурення громади, і «ні» - через власні інтереси. Громадські слухання щодо будівництва вантажно-
го аеродрому у мікрорайоні Гайок (декілька разів відмінялись мером) – питання досі зали-
шається відкритим. У 2008 р. були проведені громадські слухання стосовно ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг (міський голова навіть не був присутнім на них), рішен-
ня громади – не допускати підняття цін на тарифи не виконується, ціни постійно зростають: рішенням виконкому від 1 жовтня 2010 року будуть підняті тарифи на водопостачання. Останні громадські слухання проводились стосовно будівництва розважального комп-
лексу по Гірському пров. 21. Мешканці однозначно виступили „проти”, але чи прислухаєть-
ся до цього рішення влада?
Знаходити спільну мову з усім депутатським корпусом Василю Савчуку не довелось, головне - він знайшов її з го-
ловою земельної комісії С.Беркутом та „сірим кардиналом” БЮТу І.Кошелем (як відомо, більшість місць у міськраді – 36 депутатів – від фракції БЮТ), і тепер лег-
ко вирішує найприбутковіші питання, пов’язані з продажем комунальної власності міста та землі Білої Церкви. Створити свою команду мерові так і не вдалось, чи то він неправильно побудував роботу, чи у людях погано розбирається, але цих „чесних і порядних людей” сам же мер потім обвинувачував у невиконанні програм, зростанні боргів, непідготовле-
ності міста до зимового періоду, знімав з себе усю відповідальність, і звільняв чер-
гового заступника. Лише за 4 роки склад його заступників змінювався мало не щопівроку: В.Росоха (був-
ший очільник Білоцерківської партії БЮТ, перед виборами підтримав В.Савчука, тим са-
мим, фактично, привівши його до перемоги), надалі були І.Савельєв, С.Якимчук, А.Магдич, І.Ткаленко. Сьогодні у команді мера – В.Гнатюк, якого тричі знімали з посади, і кожного ра-
зу повертали, Г.Джегур, В.Сокол та М.Антонюк. Із завидною швидкістю змінювали один одного і керуючі справами міськвиконкому – по-
чинаючи від М.Пшеніка (бувший голова партії СПУ, що підтримав В.Савчука у 2006 р. на по-
саду мера), якого за незрозумілих причин змінила Л.Похила – і на сьогодні цю посаду обій-
має Н.Дудко.
Фактичної програми вироб-
лено не було, а на сайті Управ-
ління охорони здоров’я Білоцер-
ківської міськради зазначений перелік лише обласних програм.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„В першу чергу я розпочну свою ро-
боту з підбору команди... Я вже знаю таких людей, які є професіоналами, бачать шляхи вирішення існуючих проблем, а в повсякденному житті по-
казали себе як чесні і порядні люди.”
„Організація чіткої та ефективної роботи органів міського управління. Успішність реалізації програми залежить від тих, хто її виконує. Тому особливу увагу планую приділити органі-
зації чіткої та ефективної роботи органів міського управління”.
„На сесії міськради необхідно затвердити „Стратегічну програму дій на період до 2010 року”... Попередньо вона буде публічно обговорена, а білоцерківські науковці її проаналізують”.
„Для медичних працівників забезпечу всі виплати, передбачені Законодавством....Збільшити фінансування лі-
карняних закладів... Проводити капітальні ремонти....Сьогоднішній бюджет передбачає 1 грн 50 коп. на ліки та 2 грн на харчування хво-
рого в день. Тому ми повинні провести реформування галузі охорони здоров‘я”.
„Підвищення ролі громадськості у місько-
му житті… Я ініціюватиму відновлення роботи громадських рад мікро-
районів, до яких увійдуть депутати, керівники підприємств, установ і організацій, та найбільш авторитетні громадяни”.
„Найважливіше знайти спільну мову з депу-
татським корпусом.... Без взаєморозуміння з депутатами в місті нічо-
го не зробиш”.
3
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
В ІМІДЖІ БІЛОЇ ЦЕРКВИ МАЛО ЩО ЗМІНИЛОСЬ. Містобудівний план, який використовується сьо-
годні, затверджений ще у 80-х роках. До цих пір не погоджені межі міста, незважаючи на те, що попе-
реднім ІV-м депутатським корпусом було підготов-
лено проект, та чинна влада за 5 років не спромог-
лась затвердити його.
Про розкрадання земель міста та розпродаж ко-
мунальної власності уже ходять легенди. За даними Громадського Суду України „у м. Біла Церква розроблені нові схеми розкрадання землі. Її розбазарюють без конкурсу, всупереч нормативно-правовим актам та за „кишеньковою” схемою - „для своїх”.
За останні 4 роки жодного разу не проводився капітальний ремонт дорожнього покриття. Переважно використовува-
лась практика ямкового ремонту, і в основному на тих дорогах міста, де стан покриття був більш-менш задовільний. А ремонт, який здійснюється зараз, проводиться на кош-
ти, виділені із обласного бюджету завдяки сприянню губернатора області, і про жодну заслугу міського голови у виділенні цих коштів, про яку він уже неодноразово заявляв у місцевих ЗМІ, мова не йде. Більше того, за сприянням мера було віддане у приватні руки шляхово-експлуата-
ційне управління – структура, яка відповідала за ремонт доріг. Можливо, тепер місту доведеться замовляти у ШЕУ певні види робіт, але як у приватного підприємства, а от-
же і вартість ремонту зросте у декілька разів.
УСІ ЗНАЮТЬ ПРО ЖАХЛИВИЙ СТАН БІЛОЦЕРКІВСЬКИХ ДОРІГ, ПРО ЦЕ СКЛА-
ДАЮТЬ АНЕКДОТИ ТА БАЙКИ.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„Місто повин-
но повернути свій стиль, свою неповтор-
ність. Затвердження містобудівного пла-
ну… Земельні ділянки будуть виділятись після громадських слухань, на конкурс-
ній основі. Створимо європейський імідж Білої Церкви”.
„...Проведення великого зібрання медичних фахів-
ців, метою якого є вироб-
лення програмного доку-
менту на 5 років”. „Я запевняю, що протягом 2-3 років в місті будуть належним чином заасфальтовані в основному всі вулиці і про-
їжджі частини. Тротуари вкриємо плиткою... З’являться клумби, де-
коративні зелені насадження, фонтани...”
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñôåð³ åêîëî㳿 Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñôåð³ îñâ³òè
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñôåð³ êóëüòóðè
Ïåðåäâèáîð÷³ îá³öÿíêè ìåðà ó ñîö³àëüí³é ñôåð³
4
Василь Сав-
чук підписав угоду зі Сталепрокатним заводом.
Тим самим перекресливши цей пункт своєї програми та зрадивши думку більшості на-
селення міста, яке виступало „проти” будів-
ництва заводу, що неодноразово засвідчи-
ли громадські слухання з цього питання. Окрім того,
міський голова підтри-
мує ідею будівництва вантажного ае-
Програма „Муніципальне житло” так і не вступила в дію.
Проаналізувавши наяв-
ну інформацію, бачимо, що за п’ять років квартири отримало близько 60 сімей, якщо враху-
вати чорнобильців, яким житло придбала область. Нещодавно розгорівся скандал щодо отримання квартир у буд. 121 по вул. Червоно-
флотській, де 78 родин бувших військовослужбовців, які стояли у черзі на квартиру понад 20 років, розпочали ремонт деяких приміщень (дехто встиг замінити двері або вікна в обіця-
них квартирах), і лише тоді довідались, що у міськраді з’явилась нова черга на отримання квартир у цьому ж будинку. Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„Покращення екологічної си-
туації в місті. Буде заборонено будівництво будь-яких екологіч-
но небезпечних підприємств”. „Міська влада запропонує свої „правила гри” у сфері житлового будівництва....З початком дії програми „Муні-
ципальне житло” щорічно 250-300 квартир будуть нада-
ватись на пільгових умовах”.
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
родрому у мікрорайоні Гайок
, що становить екологічну загрозу для міста, а особливо - для дендропарку „Олександрія”. Про це свідчать висновки санітарно-екологічних комісій. Не зважаючи на те, що стан р. Рось кожен рік погір-
шується, а санепідемстанція категорично забороняє купатись, активних дій у цьому напрямку міськрада не веде. Після візиту губерна-
тора Київської області, який на власні очі переконався у бездіяльності влади, було виріше-
но виділити з обласного бюджету 1 млн. грн для негайного покращення екологічної ситуа-
ції: очистки р. Рось.
Дійсно, міськрадою на чолі з мером лише у квітні 2010 р. була розроблена програма по покращенню екологічної ситуації річки Рось, найцікавішим пунктом якої є: „організаціям і підприємствам, за якими закріплена прибережна територія р. Рось, підготуватися до про-
ведення очистки берегових ліній”. Для тих, хто не володіє ситуацією: ще у 2006 р., тільки-
но прийшовши до влади, на сесії міськради прибережну смугу р. Рось мер розподілив між „своїми” підприємствами, власники яких з рядів ГО „Біла Церква – наш дім”, БЮТу, Народ-
ної партії (Л.Дригало). Землю вони отримали абсолютно безкоштовно, за єдиної умови: територія мала бути в належному стані, тобто постійно прибиратись, трава – викошува-
тись, і т.д. І от лише у квітні 2010 р. у програму очищення річки включають пункт: „даним підприємствам підготуватись до проведення очистки”! Незрозуміло, чим вони займались протягом 5-ти років.
Більш того, територія за „Дерев’яним” мостом у бік Заріччя по вул. Новосельська-Несте-
рова уже поділена між мером, його родичами та друзями. А технічна документація на при-
ватизацію цих ділянок виготовляється за рахунок міського бюджету.
Результати виконання цього пункту програми вражають: за 2009 р. лише одна (!) молода сім’я отримала кредит на жит-
ло. А у бюджеті 2010 року закладено 0 грн 00 коп. на молодіжне кредитування по отриманню житла.
НЕ ВИКОНАНО. Кожного дня близько 5 тисяч мешканців міс-
та їздять у Київ, оскільки не змогли знайти собі роботу у місті. Як показує статистика, більшість з них – це молоді люди. Більше того, молоді спеціалісти (білоцерківці), що навчаються у вищих навчальних за-
кладах Білої Церкви та Києва, повертаючись до міста, аби пройти практику на його заво-
дах, не знаходять собі робочого місця. Це за умов безоплатності їх праці! Не дивно, що, за-
кінчуючи ці ВНЗ, вони не хочуть повертатись до Білої Церкви.
У місті діє програма „Турбота”, за якою з міського бюджету виді-
ляються кошти для надання матеріальної допомоги соціально незахищеним, пенсіонерам, ветеранам, важкохворим. На жаль, незважаючи на серйоз-
ність проблеми, з якою до міського голови звертаються люди, у середньому сума виплати складає 100-200 грн.
Окрім того, за цією програмою задовольняються інші прохання громадян напередод-
ні виборів: встановлення лічильників, газових плит, телефонів, дверних дзвінків. На жаль, міський голова часто спекулює на цьому, виставляючи усе як власні досягнення і роблячи собі піар за кошти міського бюджету.
Соціально-реабілітаційного центру відкрито не було, за 5 років влада навіть не розробила проекту його створення. НЕ ВИКОНАНО. У звіті про зроблену роботу за 2009 р. Василь Савчук з гордістю заявив, що уже виготовлено кошторисну до-
кументацію на добудову державного ліцею та реконструкцію гімназії № 2. Тобто, за чотири роки роботи від 2006 по 2009 рр. все, чого вдалося досягти – підрахувати кількість грошей, які необхідні для реконструкції цих закладів. На жаль, у м. Біла Церква функціонує лише 3 музеї: Краєзнав-
чий (1924 р.), Музей космонавтики ім. льотчика-космонавта П.Р.Поповича (1997 р.) та Музей бойової слави 72-ї Гвардійської Красноградської ордена Червоного Прапора Київської окремої механізованої бригади (2001 р.). У період з 2006 по 2010 роки не відбулось відкриття жодного міського музею.
Час правління Василя Савчука ознаменувався величез-
ною кількістю скандалів, пов’язаних з тендером щодо під-
приємств, які будуть постачати заклади освіти продуктами харчування. У тендері могли брати участь організації, які не мали жодного стосунку до харчування дітей. У 2009 р. до Президента України звернулись батьки одразу декількох навчальних закладів міста зі скаргою на неякісне харчування. Зокрема, у листі зазначалось: „Нас цілком задо-
вольняла якість харчування в попередні роки, але, починаючи з 2007 року, а особливо з цього року, стан харчування значно погіршився. Погіршилось самопочуття наших дітей”. Будівництво школи досі не завершено. Необхідно ще 10 млн. грн на добудову.
НЕ ВИКОНАНО, у цьому напрямку нічого не зроблено. НЕ ВИКОНАНО.
НЕ ВИКОНАНО.
НЕ ВИКОНАНО. Вивозом сміття у Білій Церкві займається при-
ватна установа КТП 1028. Між нею та міською владою 4 роки то-
му було укладено договір оренди, за яким КТП виділили 1,83 га землі на полігоні, що зага-
лом займає площу 10,6 га, з розрахунку на те, аби міська влада знайшла інвестора, який по-
будує завод із переробки сміття. З того часу жодного дієвого кроку не зроблено, а звалище вже заповнене на 95-96%.
У 2006 р. японська компанія «Щимідзу» зацікавилась розробкою проекту звалища. Їй бу-
ли надані попередні дозволи на виконання дослідницьких робіт. Але у зв’язку з тим, що полі-
гон є власністю територіальної громади, остаточне рішення мала прийняти сесія міськради. На засіданні цей проект не підтримали ані більшість депутатів, ані міський голова через те, що виникло питання щодо розподілу можливих прибутків. Іншого інвестора міської владою знайдено не було. Щодо євроконтейнерів, то на їх за-
купівлю та встановлення місто коштів не має. Окрім того, фасування сміття мало б бути пок-
ладене на двірників-прибиральників, у яких, окрім того, вистачає роботи за мізерну оплату.
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
„Пріоритетом екологічної політики міської влади стане очищення р. Рось”.
„...Будуть залучені кошти молодіжного кредиту, молода сім’я зможе за допомогою довгострокового креди-
тування, придбати собі відповідну квартиру”.
„...Для молоді забезпечити гарантоване перше робоче місце... Ми створимо нові робочі місця. Для цього ви-
користаємо існуючі виробничі потужності, які простоюють”.
„Завершити будівництво школи на вул. Зеленій”.
„Сприяти створенню в місті мережі гро-
мадських та муніципальних музеїв”.
„Будівництво в мікрорайоні „Піщаний” культурного центру”. „На черзі – відкриття бібліотеки на ма-
сиві „Піщаний”. „Створити обласну філармонію у м. Біла Церква”.
„Забезпечити якісним харчуванням ди-
тячі дошкільні заклади та школи...”
„Надання адресної допомоги тим, хто її потребує. Великого значення надаю необхідності відкриття в місті соціально-реабілітаційного центру, в якому передбачається – їдаль-
ня та магазин для малозабезпечених громадян, пункти по ремонту одягу, взуття, побутової техніки, лазня, перукарня, пункт прання бі-
лизни та медичної допомоги, бібліотека-читальня”.
„Біла Церква перейде на євроконтейнери з подальшою утилізацією сміття на переробному заводі.”
„...В цьому році планую розпочати добу-
дову державного ліцею, реконструкцію гімназії №2”.
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
ÑËÎÂÀ ïðîãðàìè:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Êîíêðåòí³ Ä²¯:
Автор
2010
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
199
Размер файла
2 550 Кб
Теги
pravda
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа