close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Мой Пушкин

код для вставкиСкачать
?аза? т?л?
7 сынып
Саба? та?ырыбы:
С?здерд?? байланысу
т?рлер?мен синтаксист?к
?атынастарды пысы?тау.
?аза? т?л? мен ?дебиет? п?н?н?? м??ал?м?:
?збасарова А.
Саба?ты? ма?саты:
1. Б?л?мд?л?к: ?ткен та?ырыптар бойынша
жатты?улармен ж?мыс ж?рг?зе отырып
о?ушыларды? ал?ан б?л?мдер?н пысы?тау.
2. Дамытушылы?: О?ушыларды? ауызша ж?не
жазбаша т?лд?к стильдер?н дамыту, ойлау
?р?стер? мен д?ниетанымды? к?з?арас
ше?берлер?н ке?ейту. Шы?армашылы?
?скерл?ктер?н арттыру.
3. Т?рбиел?к: Жа?сы ?асиеттерге,
адамгерш?л?ктерге баулу. Жа?сы о?ып, ?лг?л?,
б?л?мд? болу?а, досты?та адал болу?а ша?ыру.
2. Зерттей
аламын
1. Б?лем?н
Нежность
б?л?м?
Саба?
3. Б?лг?м
келед?
4. Б?лд?м
б?л?м?
I. ?Б?лем?н? б?л?м?нде:
?ткен та?ырыптар?а шолу
с?ра?тар мен де?гейл?к
тапсырмалар болады.
?айталау с?ра?тары:
1. ?аза? т?л?н?? ?ай саласын ?т?п жатырмыз?
2. Синтаксиис нен? зерттейд??
3. С?з т?ркес? деген?м?з не?
4. С?з т?ркес?н?? айры?ша белг?лер?н ата!
5. С?з т?ркес?н?? т?рлер?н ата!
6. С?з т?ркес? бола алмайтындар!
7. Оларды? б?р-б?р?нен айырмашылы?ын ата!
8. С?з т?ркес?н?? лексикалы?-грамматикалы? ма?ынасын
ата!
9. С?здерд?? байланысу т?с?лдер?н ата!
10. С?здерд?? байланысу т?рлер?н ата!
?алм??ан Исабаев
Де?гейл?к тапсырмалар:
I ? де?гейге: Синтаксист?к ?атынастарды тауып
талдау.
II ? де?гейге: Жанасу, ?абысу, ме?геруд? тап?ызып
талдау.
III ? де?гейге: Матасуды табу.
Шо? жолшыбай Баянауыл?а со?ты. Потанин бид? к?к
к?з? к?л?мдеп ?арсы алды. Аманды?тан со? Шо?
т???рег?не к?з салды. Былтыр?ыдан г?р? ??рылыс?а
елеул? еште?е ?осыла ?ойма?андай. Ек? ?йд?? ?ргес?
к?тер?л?пт?. Оларды? ?атарынан бес-алты адам та?ы
жер ?азып жатыр. Би?кт?г? алтыба?андай т?рт ая?ты
т??ырлар ?ст?нде б?ренен? та?тай?а т?л?п жатыр.
Анадай жердег? ?ал?ан астында с?рг?ленген
та?тайларды жеке ?алап ?ойыпты.
II. ?Зерттей аламын? .
Суретпен ж?мыс.
Матасу
?иысу
?абысу
Жанасу
III. ?Б?лг?м келед?? б?л?м?нде:
1. Тест с?ра?тары.
2. Венн диаграммасы
Тест с?ра?тары:
1. Ет?ст?кт?? т?ркес?н тап.
A) Жа?сыны? ашуы.
C) Жаманны? ашуы
B) Басы жеткенше
D) Жаманны? басы
2. Т?ра?ты с?з т?ркес?н тап:
A) Дархан дала
C) М?з?а отыр?ызып кету
B) ??мырнама
D) Кедей-кепш?к
3. Толы?тауышты? ?атынасты тап.
A) Пайда ойлама ? ар ойла.
C) Та?ы да келд?.
B) ?з?? ?ш?н ?йрен
D) Т?с ауа ?оз?алды.
4. ?андай байланыс т?р? : Мен ест?д?м.
A) Матасу
C) ?иысу
B) Жанасу
D) Ме?геру
5. Ме?геруд? тап:
A) Сын?а т?ст?
C) Аман келд?
B) Б?зд?? ?лке
D) Ке? дала
6. Байланыс т?рлер?не ?атысты талдауды? ?айсысы д?рыс
емес?
A) То?ыз адам ? ?абысу C) О?у?а лайы? ? ме?геру
B) Ке? б?лме ? жанасу D) Алатауды? Жамбылы - матасу
7. Бер?лген рет?нде ?арай с?з т?ркестер?н?? байланысу т?р?н
аны?та: А?ашты? б?та?ы, хат алу, ?алы? орман.
A) Матасу, ?абысу, жанасу C) ?абысу, ме?геру, жанасу
B) Ме?геру, ?иысу, ?абысу
D) Матасу, ме?геру, ?абысу
8. Ес?мд? т?ркест? тап.
А) ?лкен ?й.
C) Та?ы да келд?.
В) Он ша?ты.
D) Он?а жуы?.
9. Аны?тауышты? ?атынасты тап.
A) Асы?ып с?йлед?
C) Б?ларды? жа?дайлары
B) Балуанмен к?рест?
D) ?алымнан бас?а
10. Пысы?тауышты? ?атынасты тап.
A) Жаман ?дет
C) ?атты ?а?аз
B) Жа?тырмай ?арау
D) Жыл?ыны ба?у.
Венн диаграммасы
Синтаксист?к
?атынас
??састы?ы
Байланысу
т?рлер?
IV. ?Б?лд?м? б?л?м?нде:
I . С?з т?ркестер?н жаз.
II. Жатты?улар:
1. Т?рлер?
2. Синтаксист?к ?атынас
т?рлер?
3. С?здерд?? байланысу т?рлер?
I. С?з т?ркестер?н жаз.
I ?атар
II ?атар
III ?атар
?Ойлан?
?Тап?
??зден?
1. Зат ес?м+зат ес?м 1. Ес?мд?к+зат ес?м
1. ?стеу+ет?ст?к
2. Сын ес?м+зат ес?м 2. Септеул?к шылау 2. Сын ес?м +
+ ет?ст?к
ет?ст?к
3. Сан ес?м+зат ес?м 3. Зат ес?м+ет?ст?к 3. Сан ес?м +
ет?ст?к
II. Жатты?улар. 1. Т?рлер?.
?
Мысалдар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
?ара торы.
Кет?п ?алды.
?йде ?алды.
Сары ала ?ой.
Ж?м?ан аузын ашпау.
Он сег?з.
Жетп?с жыл.
Асы?ып-?с?г?п келд?.
С?ркес? су к?термейд?.
М?лд?р су.
С?з
т?ркес?
Т?ра?ты
т?ркестер
К?рдел?
с?здер
2. Синтаксист?к ?атынас т?рлер?.
?
С?з т?ркес?
1. Ажарды? анасы.
2. Шеберл?кке ?йрену.
3. А?ша б?лт.
4. Ертемен т?ру.
5. ?аладан келд?.
6. Сексен метр.
7. Балалар?а айттым.
8. Г?р?лдеген трактор.
9. Орман?а жа?ындау.
10. Екеум?зд?? жолымыз.
Аны?тауышты?
?атынас
Толы?тауышты?
?атынас
Пысы?тауышты?
?атынас
3. С?здерд?? байланысу т?рлер?.
?
Мысалдар
1. Ал?аш?ы ойлар.
2. ?ашы?ты? е?бег?.
3. Уа?ыттан оз?ан.
4. Сендер с?йле?дер.
5. Былтыр тапсырды.
6. ?лс?н ??ла? т?ред?.
7. Б?лгенге маржан.
8. Ек? дос.
9. Б?зд?? ауыл.
10. Сен таныссы?.
?иысу
Матасу Ме?геру
?абысу
Жанасу
С?з ж?мба? шешу
1. Баланы? ?кес?. ?андай
т?ркес?
2. Ме?герудег? жо? септ?к.
3. Пысы?тауышты? ж?не
толы?тауышты? ?атынас
??састы?ы.
4. Ба?ыны??ы сы?ар?а с?ра?
?ой: менде бар?
5. С?зд?? ма?ынасын
зерттейт?н сала.
6. Ж?кт?к жал?ауыны? 2-ш?
жа?ы.
?йге тапсырма:
?С?й?кт? п?н?м? м?т?н жазу.
Жанаса байланыс?ан с?з
т?ркестер?н?? астын сызу.
Документ
Категория
Презентации по географии
Просмотров
22
Размер файла
953 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа