close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

управлінська діяльність КДЮСШ

код для вставкиСкачать
Управлінська діяльність директора КДЮСШ
(з досвіду роботи Демченко О.Ю., директора ІКДЮСШ)
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Іллічівська Одеської області(далі КДЮСШ), що була заснована у січні 1974 року відповідно до розпорядження виконкому Іллічівської міської ради народних депутатів від 12.12.1973 року № 358, є позашкільним навчальним закладом комунальної форми власності територіальної громади міста Іллічівська, який підзвітний і підконтрольний виконкому Іллічівської міської ради та підпорядкований відділу освіти Іллічівської міської ради.
1. Правові аспекти управління навчальним закладом
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа м. Іллічівська Одеської області для ефективного функціонування у своїй діяльності керується наступними нормативними документами: Конституцією та законами України, актами Президента України й Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, МОН, рішеннями й розпорядженнями Одеської обласної державної адміністрації, Іллічівської міської ради й її виконавчого комітету, міського голови, наказами відділу освіти Іллічівської міської ради, Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу та власним статутом. Организаційна структура управління
2. Основною діяльністю КДЮСШ є спортивна підготовка дітей, підлітків м. Іллічівська. Основними видами діяльності КДЮСШ є навчально - тренувальна та спортивна робота, яка проводиться за навчальними програмами з видів спорту, що затверджуються Мінсім'ямолодьспортом.
Основними формами навчально-тренувальної роботи є групові навчально-тренувальні заняття, тренування за індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновні заходи, навчально-тренувальні збори, практика суддівства спортивних змагань.
КДЮСШ у своїй діяльності керується Статутом, який містить такі розділи: Загальні положення; Мета створення та предмет діяльності школи; Структура школи та її комплектування; Організація навчально-виховного процесу; Учасники навчально-виховного процесу; Управління школою; Майно школи; Фінансово-господарська діяльність; Міжнародне співробітництво; Контроль за діяльністю школи. Облік і звітність; Реорганізація або ліквідація школи. 3. Організація власної управлінської праці
Управління КДЮСШ передбачає послідовне виконання керівником певних функцій: педагогічний аналіз за минулий рік, постановка мети, планування, організація, контроль, регулювання, координація, мотивація діяльності.
Організація діяльності спортивної школи здійснюється за двома формами: навчально-тренувальна та спортивна робота, основною формою спортивної роботи є участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня. Отже, спортивні показники вихованців є головним критерієм якості та ефективності роботи тренерського складу школи за минулий рік. Протягом року методистами школи ведеться систематичний облік спортивних показників вихованців школи, наприкінці року підводяться підсумки навчально-тренувальної та спортивної роботи школи в цілому й кожного тренера окремо, що дає можливість визначити цілі та завдання на наступний рік. Наступний етап роботи керівника - це планування роботи школи на наступний рік. Планування роботи КДЮСШ є однією з важливих умов її успішності, оскільки забезпечує цілеспрямовану діяльність (раціональне використання можливостей і резервів) усіх підрозділів. Воно передбачає систему науково обґрунтованих завдань, зміст, методи, форми й засоби, які забезпечують ефективний ритм роботи школи; в спортивній школі розроблені перспективний, річний та поточний плани, які чітко регламентують терміни реалізації завдань.
Основним документом, який регулює навчально-виховний процес, є річний навчальний план КДЮСШ, в якому відображаються головні питання її роботи в цілому та кожного відділення окремо, адміністрації, методичної служби, визначаються перспективи розвитку. План розроблений Школою на основі типових навчальних програм та містить такі розділи: вступ, аналіз роботи Школи, теми тренерських нарад, а також організаційну роботу: адміністративно - господарчі заходи, навчально - виховна робота, методична робота, медичний контроль, охорона життя і здоров'я, фізкультурно-масова і спортивна робота. Річний план Школи затверджується відділом освіти Іллічівської міської ради.
У своїй управлінської діяльності директор КДЮСШ та заступник з навчально-виховної роботи ведуть робочі календарі оперативної інформації, які є одним із засобів раціонального управління школою та взаємодоповнюють інформативне поле номенклатурних справ.
Робочий зошит директора школи має такі розділи: Робочий навчальний план школи; Штатний розклад школи; Педагогічні кадри; Адміністративний, навчально-допоміжний, обслуговуючий та господарський персонал; Розподіл навчального навантаження; Оплата праці працівників школи(оклади та доплати); Списки вихованців; Медичне обстеження працівників та вихованців; Контроль за станом тренування, рівнем фізичної підготовки, опанування вихованцями основ техніки та тактики обраного виду спорту; Вивчання стану навчально-тренувальної роботи в групах початкової підготовки, попередньої базової підготовки та спеціалізованої базової підготовки; Вивчення стану виховної роботи; Кваліфікаційні категорії тренерів-викладачів; Список старших тренерів-викладачів; Список пенсіонерів школи; Список працівників, які перебувають у додаткових відпусках через догляд за дітьми; Список дітей - сиріт; Список дітей, які перебувають під опікою; Список дітей -інвалідів; Список дітей напівсиріт; Список дітей з багатодітних сімей; Список учнів, які перебувають на обліку в міліції; Список учнів, схильних до правопорушень; Телефони: міськвиконкому; відділу освіти; загальноосвітніх закладів міста; підприємств; організацій; установ; обласних Управлінь.
Поєднання системи шкільного діловодства й ведення робочих зошитів оперативної інформації директора школи дає змогу швидко знаходити потрібну інформацію і раціонально використовувати її в управлінській діяльності.
Доцільність та ефективність управлінської діяльності адміністрації залежить від правильного розподілу обов'язків між її членами. Тому на початок року директор КДЮСШ видає наказ про розподіл обов'язків, де чітко визначена діяльність кожного.
Методична робота - директор КДЮСШ визначає структури методичної роботи, основні проблеми для поглибленої роботи педагогічного колективу над ними, розглядає й затверджує плани методичних об'єднань, створює умови для методичної роботи, забезпечує участь працівників школи в позашкільній системі підвищення кваліфікації, спрямовує усю роботу з вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду рекомендацій діячів науки, здійснює контроль за методичною роботою, рекомендує педагогічній раді або виробничій нараді для розгляду найважливіші питання.
Аналіз роботи педагогічного колективу за навчальний рік проводиться за основними напрямами внутрішкільної діяльності: організаторської, навчально-тренувальної, виховної, методичної та кадрової. До кожного підрозділу віднесено форми аналізу роботи, які використовуються заступником директора з навчально виховної роботи. Така форма аналізу допомагає керівнику у звітуванні про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу. Під час проведення педагогічної ради заступник директора виступає з рекомендаціями щодо методичного забезпечення навчально-виховного процесу, розповідає про структури методичної системи на новий навчальний рік: обласні, та внутрішньошкільні семінари, школи передового досвіду, творчі групи, шкільні методичні об'єднання, ознайомлює колектив з планом курсової перепідготовки, також дається можливість старшим тренерам зробити аналіз роботи свого відділення, за яке він відповідає.
Обов'язково визначаються всі плюси й мінуси минулого року та шляхи подолання негативних моментів у наступному році. Перед колективом ставляться цілі й задачі на наступний рік, а також колектив знайомиться та затверджує річний план роботи школи на наступний рік.
Внутрішкільний контроль планується заздалегідь. Для забезпечення системи і єдності вимог внутрішкільного контролю директор спільно зі своїми заступниками складає плани контролю (на півріччя, місяць, тиждень), в яких зазначає, хто з керівних працівників школи, коли й з якою метою, який вид перевірки й якими методами здійснюватиме. У цих планах передбачено можливість спільного відвідування уроків і позакласних занять керівниками школи, залучення до участі в контролі керівників методичних об'єднань, досвідчених тренерів-викладачів, старших тренерів відділень. Організація перевірки будь-якого з аспектів навчального-тренувального процесу передбачає визначення мети, складання плану перевірки, вибір форм і методів контролю, констатування, об'єктивну оцінку стану справ, висновків, пропозицій щодо вдосконалення навчально-виховного процесу або усунення недоліків, контроль за виконанням пропозицій.
Контроль загалом - це не лише перевірка, а й надання допомоги тренерам-викладачам у поліпшенні навчально-тренувальної роботи в школі. Отримана під час перевірки інформація дає змогу вносити корективи, робити узагальнення, приймати нові рішення. Про результати перевірки має знати весь колектив, а не лише тренер-викладач, якого перевіряли. Дієвість перевірки значною мірою залежить від того, наскільки чітко виражені її результати й накреслені перспективи роботи. Все це слід робити доброзичливо й тактовно, запобігаючи можливим емоційній напрузі, конфліктним ситуаціям.
Координація - одна з функцій управління директора КДЮСШ спрямована на узгодження активностей елементів системи управління;
Координація школою здійснюється регулярно та оперативно, керівник впливає на співробітників шляхом встановлення раціональних зв'язків між ними, що здійснюється з метою домогтися від них узгодженої і злагодженої роботи в процесі досягнення цілей та виконання завдань.
Мотивація тренерів-викладачів здійснюється шляхом чіткого визначення завдань колективу (окремих працівників); створення сприятливих умов для праці, у зв'язку з недостатністю спортивних залів в КДЮСШ для проведення навчально-тренувальних занять були укладені угоди з директорами загальноосвітніх шкіл: №2,3,7,5 з надання спортивних залів загальноосвітніх шкіл для проведення занять відділеннями КДЮСШ; своєчасною виплатою заробітної плати, два рази на місяць 15 і 30 числа. Директор школи визначає заслуги та досягнення працівників та стимулює ініціативи, активності та вияви творчого потенціалу, для цього у спортивної школі передбачаються наступні надбавки та премії: за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи на термін її виконання; за підготовку спортсменів до складу збірної команди країни; за працю з групами спеціальної базової підготовки; за посаду старшого тренера-викладача; за спортивні звання. Також керівник створює сприятливий соціально-психологічний клімат у школі.
4.Управління трудовими ресурсами. Кадрова політика.
До таких елементів (або напрямами) даного виду менеджменту відносяться:
• формування об'єктів і структур управління КДЮСШ , планування кадрової роботи;
• організація комплектування КДЮСШ педагогічними кадрами;
• формування стійких конкурентоспроможних тренерів-викладачів. Система кадрового менеджменту має становити єдине ціле зі стратегією та організаційною структурою навчального закладу в цілому (мал. 1).
КДЮСШ м. Іллічівська
Мал. 1. Вплив стратегії та організаційної культури на кадровий менеджмент
Цикл кадрового менеджменту зазвичай починається з розробки кадрової політики КДЮСШ - визначення його мети й завдань, основних напрямків і принципів, форм і методів організації. На цьому етапі формуються об'єкти та структури управління, прогнозується і планується кадрова робота, визначаються кадрова потреба та джерела її задоволення
Директор здійснює керівництво діяльністю КДЮСШ, забезпечує реалізацію державної освітньої політики, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Школу завдань і здійснення нею своїх функцій. Затверджує структуру й штатний розпис Школи в межах граничної чисельності та фонду оплати праці. Керівник в межах своєї компетенції видає накази, організовує й контролює їх виконання. Організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог охорони дитинства й праці, створює необхідні умови для роботи школи. За погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішкільного трудового розпорядку, які містять наступні розділи: загальні положення, порядок прийняття та звільнення працівників, основні обов'язки працівників, основні права працівників, основні обов'язки керівництва, робочий час i його використання, заохочення за успіхи в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни. Також затверджує посадові обов'язки працівників ДЮСШ, які включають в себе такі розділи: загальні положення, функції (основні напрями діяльності тренера - викладача), посадові обов'язки, права, відповідальність, взаємовідносини.
Створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосуванню ними ефективних форм і методів навчання та виховання.
ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НМР 1. Організація методичної роботи на діагностичній основі: вивчення професійних потреб тренерів та ступінь їх задоволення. 2. Створення інформаційного середовища для визначення власних потреб та вибору тренерами - викладачами вектору розвитку.
3. Побудова оптимальної організаційної структури методичної роботи щодо створення умов для формування та розвитку дидактичної компетентності тренера.
4. Визначення дієвих форм та методів методичної роботи (інтеграція традиційних та модернізованих).
5. Розробка та реалізація програми розвитку дидактичної компетентності тренера на основі програмно-цільового підходу.
6. Створення та керівництво розвитком методичних спільнот як віртуальних ( в режимі On-line) так і діючих в реальному часі, як інноваційних центрів новаторського характеру.
7. Створення дієвої консалтингової служби (наставництва).
8. Впровадження нового досвіду підвищення власної компетентності тренера-викладача: самопроектування власного зростання, портфоліо педагога, щоденник рефлексії.
Цей компонент спрямований на професійний розвиток педагогічних працівників через розширення бази знань, необхідних для здійснення модернізації освітньої системи загалом і забезпечення рівного доступу дітей та підлітків до якісних занять у КДЮСШ, зокрема для цього необхідно:
- визначити потребу у педагогічних кадрах;
- сприяти випускникам шкіл у здобутті ними педагогічної освіти у вищих навчальних закладах та забезпечення подальшого їх працевлаштування за фахом;
- проводити атестацію працівників, підвищувати вимоги до якості їх роботи.
За цим компонентом здійснюватиметься підготовка викладачів на міських, обласних семінарах та конференціях, що сприяє вдосконаленню їх ресурсної бази, а також сприятиме забезпеченню модернізації змісту й структури проведення освітнього процесу та підвищує кваліфікацію педагогічних кадрів.
5. Аудит управлінської діяльності КДЮСШ
Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 26.08.09 року № 3025 визначені методичні рекомендації щодо визначення рівня виконання вимог, яким повинна відповідати ДЮСШ для одержання відповідної категорії.
Підготовка вихованців у групах дитячо-юнацької спортшколи здійснюється 4-ма наступними етапами (згідно Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 року № 993) :
1) початкова підготовка;
2) попередня базова підготовка;
3) спеціальна базова підготовка;
4) підготовка до вищих досягнень.
Відповідно до вищезазначеного Положення дитячо-юнацькій спортивній школі може бути присвоєна одна з 3-х категорій:
- вища категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 10 вимог показників, яким повинна відповідати КДЮСШ для одержання категорії;
- перша категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 9 вимог показників, яким повинна відповідати КДЮСШ для одержання категорії;
- друга категорія надається спортивній школі за умов додержання нею не менше як 8 вимог показників, яким повинна відповідати КДЮСШ для одержання категорії.
Обов'язковими для спортивних шкіл є виконання вимог 1-8.
Розрахунок рівня показників здійснюється таким чином:
Показник 2 вимог має у собі об'єднання двох різних показників. У цьому випадку спортшкола обирає виконання одного з цих показників за власним вибором.
Якщо спортивна школа не розвиває ігрові види спорту, виконання показника 3 замінюється виконанням будь-якого іншого показника за власним вибором.
Для одержання другої категорії спортивна школа виконує 8 показників, з яких 1,7, 8 є обов'язковими, інші 5 показників другої категорії - на вибір.
У разі якщо середньоарифметичний відсоток рівня виконання показника за роки з усіх видів спорту виконується на 100 - 95 %, він вноситься до зведеної таблиці як відсоток рівня виконання показника вищої категорії.
Якщо цей відсоток рівня виконання показника становить 94-85 %,
то відсоток визначається як для першої категорії.
Необхідно зазначити, що КДЮСШ м. Іллічівська належить до першої категорії, і саме з цієї позиції ми будемо здійснювати управлінський аудит за 2009-2011 роки за всіма показниками вимог відповідності, окрім 1- го з 15 показників (рівень додержання режиму навчально-тренувальної роботи згідно Постанови від 05.11.2008 року № 993 ми проаналізуємо за 2010-2011 роки).
Загальний огляд категорійності КДЮСШ м. Іллічівська за 11 показниками представлена у наступній таблиці.
Загальна таблиця
категорійності КДЮСШ
м. Іллічівська за 2008-2010 роки№
з/п №
ви-
могиНайменування показникаРівень показникаКатегорія спорт. школи 1.1Рівень додержання протягом останніх двох років режиму навчально-тренувальної роботи, забезпечення етапності підготовки вихованців ДЮСШ76друга2.2Кількість вихованців спортивної школи,які щороку за останні три роки зараховувалися до складу збірних команд України з видів спорту (основний, кандидат, резерв)2,39перша3.3Кількість вихованців спортивної школи,які займаються ігровими видами спорту та за останні три роки взяли участь у чемпіонатах України різних вікових груп.41,48вища4.5Кількість груп спеціалізованої базової підготовки в кожному виді спорту5вища5.6Кількість вихованців спортивної школи,яких підготовлено щороку за останні три роки в кожному виді спорту: І розряд, кандидати у майстри спорту12,02вища МС(майстер спорту), МСМК(майстер спорту міжнародного класу), ЗМС(заслужений майстер спорту)0,256416.7Кількість вихованців спортивної школи,яких підготовлено щороку за останні три роки в кожному виді спорту юнацьких, ІІІ і ІІ розряду у спортивнїй школі40,28вища7.8Кількість тренерів -викладачів вищої та І категорії в кожному виді спорту, що працюють у спортивнїй школі щороку за останні три роки22,45друга8.11Наявність медичного кабінету1перша9.13Кількість змін тривалістю до 18 днів у спортивно-оздоровчому таборі з більш як 20 відсотками вихованців спортивної школи у кожному виді спорту1,6перша10.14Кількість передплачених щороку спеціальних періодичних видань (щороку за останні три роки).4вища11.15Рівень забезпечення спортивної школи навчально-методичними матеріалами з питань підготовки вихованців, зокрема методичними розробками тренерів-викладачів у кожному виді спорту (кількість видань).30вища Як видно з таблиці, з 11 показників відповідності вимогам
(відсутні групи підготовки до вищих досягнень - показник №4), КДЮСШ м.Іллічівська належить до :
- вищої категорії - за 6-ма показниками (55% питомої ваги всіх показників);
- першої категорії - за 3-ма показниками (27% питомої ваги всіх показників);
- другої категорії - лише за 2-ма показниками (18% питомої ваги всіх показників). Наступний етап управлінського аудиту буде присвячений кожному чиннику - вимозі, які зазначені у переліку відповідності вимог,необхідних для одержання певної категорії.
Аналізується 1-й показник вимог, а саме рівень додержання протягом 2010-2011 років режиму навчально-тренувальної роботи, забезпечення етапності підготовки вихованців дитячо-юнацької спортивної школи згідно з навчальними програмами з наступних видів спорту :
1) волейбол;
2) пляжний волейбол;
3) легка атлетика;
4) гандбол;
5) художня гімнастика.
З таблиці видно, що у попередньому 2010 році заклад отримав 1-у категорію (90% виконання) за двома видами спорту:
- пляжний волейбол;
- гандбол.
У звітному 2011 році КДЮСШ теж отримала 1- у категорію за 2-ма
видами спорту: пляжний волейбол і легка атлетика.
Відзначимо, що волейбол з художньою гімнастикою не змінили протягом звітного періоду свої позиції -70% виконання -2-а категорія ДЮСШ. Проте пляжний волейбол не здає "пальму першості" -90% виконання. Треба відзначити, що для функціонування пляжного волейболу в місті створені дуже сприятливі умови, в першу чергу - це наявність відповідної матеріально-технічної бази. Крім того, в Іллічівську протягом багатьох років функціонує Асоціація пляжних видів спорту, яка бере на себе значну частку організаційних заходів, в тому числі міжнародного рівня.
Аналіз кількості вихованців спортивної школи.
Аналіз кількості вихованців спортивної школи проведемо на підставі даних за 5-ма базовими видами спорту, які представляє КДЮСШ. Основними завданнями аналізу постають:
1) аналіз складу й структури вихованців спортивної школи;
2) аналіз узагальнюючих показників ефективності використання спортивних ресурсів - рівня спортивних досягнень. Ми бачимо, що протягом останніх двох років кількість вихованців зменшувалась : у 2010 році при порівнянні з 2009 роком вона зменшилась на 34 особи, а у звітному 2011 році при порівнянні з попереднім - збільшилася на 24 особи.
Діаграма показників кількості вихованців КДЮСШ у 2009-2011рр.
Таке різке скорочення вихованців у 2010 році, пояснюється недоліком матеріальної бази в осінньо-зимовий період. На жаль, школа має лише один спортивний зал (30 х 30 кв.м.) в якому одночасно проводилися заняття відразу 5-6 групами, причому в абсолютно не сумісними для проведення спільних тренувань, а саме між групами відділень волейболу й легкої атлетики, що йде в розріз всім санітарним нормам, й у наявності явне порушення техніки безпеки. Через виникнення травматичних ситуацій адміністрація школи була вимушена в 2010 році закрити 2 групи. На початок 2011 навчального року адміністрація вирішила цю проблему шляхом залучення спортивних залів загальноосвітніх шкіл у вільний від навчання час для проведення навчально-тренувального процесу вихованцями КДЮСШ. Таким чином ми покращили умови для розвитку фізичної культури та занять спорту
Хочеться зауважити, що КДЮСШ м.Іллічівська - спортивний заклад в системі позашкільної освіти, який на безкоштовній основі проводить заняття дітей і юнацтва, адже в інших установах тренування з підлітками проводяться на платній основі.
У цьому сенсі здається доречною більш масова популяризація дитячо-юнацької спортивної школи в межах міста. Хоча, з іншого боку, є чинники, стримуючі цю роботу, це бюджетні асигнування,що виділяє міська рада, яка в змозі покривати видатки на проведення спортивних змагань лише у межах України. Тобто, якщо рівень спортивних досягнень буде досить вагомий, треба самостійно спрямовувати зусилля на пошук спонсорів для виїзду. Таким чином, економічна ситуація в державі не дає сприятливих поштовхів для належного розвитку вищої спортивної майстерності.
Продовжимо управлінський аудит КДЮСШ м. Іллічівська, аналізуючи основні пункти загальної таблиці категорійності. Цього разу проаналізуємо кількість вихованців спортивної школи, переведених із спортивної школи до школи вищої спортивної майстерності, центру олімпійської підготовки, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Як видно з таблиці, кількість вихованців, що переведені до складу команд суперліги за останні 3 роки, забезпечувалась головним чином за рахунок відділення волейболу: 7, 2 та 2 вихованці відповідно у 2009,2010 та 2011 роках ( при наявності чинника загального скорочення кількості вихованців протягом звітного періоду). При цьому середньоарифметичний відсоток за звітний період майже дорівнює середньоарифметичному відсотку загальної кількості вихованців, що відповідає першій категорії і становить 2,38 %.
Повнота забезпечення та якісний склад керівних і педагогічних кадрів.
Відповідно до Положення про кваліфікаційні категорії тренерів - викладачів зі спорту, затвердженого Наказом Держкоммолодьспорттуризму від 18.02.2001р.№2142, обласною кваліфікаційною комісією визначається порядок і умови присвоєння кваліфікаційних категорій тренерам - викладачам 1 раз на 4 роки. Відповідно до вищезазначеного Положення тренерам - викладачам може бути присвоєна одна з 3-х категорій:
- вища категорія надається тренеру за підготовку: членів збірної команди України, учасників Олімпійських ігор 7-10 місце; призерів та фіналістів чемпіонату світу та Європи.
- перша категорія надається тренерам за підготовку призерів і чемпіонів змагань всеукраїнського рівня (чемпіонати України) та за передачу спортсменів до основного складу команди майстрів (50% ігор);
- друга категорія надається тренерам за стабільність контингенту груп на етапах: початкової підготовки, попередньо базової підготовки та спеціальної базової підготовки.
Діаграма показників кваліфікації позашкільних працівників КДЮСШ
Вища категорія - 1чол. - 3%;
І категорія - 5 чол. - 17%;
ІІ категорія - 22 чол. - 73%;
Б/категорії - 2 чол. - 7%;
Виходячи із розрахунків цієї діаграми, у ДЮСШ на сьогодні працює 30 педпрацівників, із них 1- директор, 1-заступник директора з навчально-виховної роботи, 2 - методисти, 24 - тренери - викладачі, з яких 13 - основних, 11 - сумісників, та 2- хореографи; тренери з вищою та 1-ю категорією складають 20% від усього педколективу школи. У кількість основних тренерів входить двоє молодих спеціалістів, у яких відсутня категорія зі зрозумілих причин. Висновок: через велику кількість тренерів-сумісників знижується загальний показник тренерів першої та вищої категорії, а в цілому, якщо не брати у розрахунок сумісників, цей показник достатньо високий і складає 46% (6 тренерів із 13 основних педпрацівників).
Для наступного завдання управлінського аудиту нашої установи визначимо кількість тренерів-викладачів вищої та 1 категорії в кожному виді спорту, що працюють у спортивній школі протягом останніх 3 років.
Загальна кількість тренерів-викладачів збільшилась у 2010 році на 2 особи й далі протягом останніх двох років вже не змінювалась. Кількість тренерів-викладачів вищої та 1 категорії протягом 2009-2010 років не змінювалась, а у звітному році збільшилась на 1 особу й становила 5 осіб, у тому числі 2 особи з пляжного волейболу і по 1 особі відповідно з волейболу, легкої атлетики й гандболу. Що стосується середньоарифметичного відсотку тренерів вищої та першої категорії за останні 3 роки, то він становить 22,45%, що відповідає другій категорії.
Віковий склад, стаж роботи, освіта, результати атестації педагогічних працівників. Діаграма показників вікового складу педагогічного колективу ДЮСШ 20-30 років - 7 чол. - 23%;
30-40 років - 9 чол. - 30%;
40-50 років - 3 чол. - 10%;
50-65 років -11 чол. - 37%.
Проведений аналіз показав, що більшість працівників КДЮСШ - це люди від 50-65 років (11 чоловік), які вже мають достатній стаж педагогічної роботи. На цих педагогів можна завжди покластися, вони підтримують керівника. Однак, не завжди серед цієї категорії педагогів є такі , що прагнуть до підвищення свого професійного рівня згідно вимог сучасності. Тому, перед керівництвом КДЮСШ стоїть завдання не тільки стимулювати молодих педагогів, а й відповідно звертати увагу й на старше покоління педагогічних працівників з питань розкриття творчого потенціалу.
Результати аналізу стажу роботи позашкільних працівників КДЮСШ представлені в діаграмі Діаграма показників стажу роботи позашкільних працівників КДЮСШ Від 0-5 років - 3 чол. - 10%;
від 5-10 років - 7 чол. - 23%
від 10-20 років - 9 чол. - 30%;
від 20-40 років - 11чол. - 37%.
Аналіз показників стажу роботи позашкільних працівників КДЮСШ показав, що найвищий стаж роботи від 20-40 років мають 11 тренерів і 9 тренерів мають педагогічний стаж від 10-20 років. Це свідчить про те, що основний склад педагогічного колективу - педагоги досвідчені, мають достатній життєвий і педагогічний досвід. Керівник може розраховувати на підтримку реалізації впровадження в практику роботи майстер-класу з метою розкриття творчого потенціалу кожного тренера-викладача.
Результати аналізу рівня педагогічної освіти позашкільних працівників КДЮСШ представлені в діаграмі Діаграма показників рівня педагогічної освіти позашкільних працівників ДЮСШ Вища освіта - 30 чол. - 100%;
Як бачимо, всі педагогічні працівники мають спеціальну освіту, згідно Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу від 05.11.2009 р. № 993. Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом КДЮСШ забезпечена повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу (всього 30 педпрацівників).
Показники соціально-дидактичного аудиту педагогів КДЮСШ
Рівень кваліфікаціїРівень освітиСтаж педагогічної діяльностіВік (років)ВищаІ категоріяІІ категоріяБ/категоріїВищаСередня спеціальнаВища неспеціальнаСередня25151030 і більше555 і більше40 - 5530 - 4020 - 301522230---7574741097
Треба відзначити, що по кожному виду спорту, крім художньої гімнастики, у літньому спортивно-оздоровчому таборі спортивної школи налічується 2 зміни, що відповідає вимогам до першої категорії.
У КДЮСШ згідно наказу ДЮСШ від 01.09.1989 року № 74 існує медичний кабінет у складі лікаря вищої категорії і медичної сестри. Аналіз роботи КДЮСШ за 2008-2011 рр.
(кількість призових місць, підготовка розрядників, членів збірних команд України)
Діаграма показників аналізу роботи КДЮСШ за 2008-2011 рр.
20082009201020111Україна372837582Область1632403063153МС,КМС,
І розряд252622294Збірники країни3457
Аналіз показників спортивних результатів вихованців відображує траєкторію розвитку спортивної майстерності у КДЮСШ. З діаграми ми бачимо, що показники 2011 року за всіма критеріями перевищують показники 2008 року за кількістю призових місць, зайнятих нашими спортсменами: на змаганнях обласного рівня - на 49%, на Чемпіонатах Україні - на 37%, з підготовки нормативних розрядів - на 14%, з підготовки членів збірної команди України - на 58%.
Узагальнюючи дані зведеної таблиці, на підставі Положення про Дитячо-юнацьку спортивну школу можна сказати, що КДЮСШ м.Іллічівська відповідає вимогам позашкільної діяльності й рівню надання фізкультурно - оздоровчих послуг.
Пошук потенційних можливостей підвищення ефективності та якості діяльності спортивної школи головним чином полягає в більш різноманітних видах популяризації масової фізичної культури й занять спортом з метою збільшення кількості вихованців, і таким чином, потенційно можливих претендентів на вищі спортивні досягнення. 6. Аналіз зовнішнього середовища КДЮСШ
Зовнішнє середовище в теорії управління традиційно поділяється на середовище прямого впливу (найближче середовище) та середовище опосередкованого впливу (віддалене середовище). Для спортивної школи середовищем прямого впливу є вихованці та їх батьки, орендатори, будівельні та ремонтні організації, що обслуговують школу, обласні та міські керівні фізкультурні організації. До віддаленого середовища є телебачення, яке створює імідж школи та впливає на споживачів, а через них на діяльність спортивної школи.
Саме з найближчого оточуючого середовища фізкультурна організація як відкрита система отримує ресурси: фінансові, людські (фізкультурники, спортсмени), трудові (кадри працівників) тощо.
Ефективність діяльності дитячо-юнацької спортивної школи залежить від своєчасного та правильного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, який дає змогу об'єктові знайти свій сегмент на ринку фізкультурно-спортивних послуг.
SWOT-аналіз виявляє сильні та слабкі сторони спортивної школи, а також можливості та загрози, які надходять із зовнішнього середовища.
SVOT- аналіз діяльності
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Сильні сторониСлабкі сторони- висококваліфіковані тренери - викладачі з великим досвідом роботи;
- висока відвідуваність дітьми занять;
- безкоштовне навчання (за рахунок міського бюджету);
- висока якість роботи школи (високій рівень спортивних досягнень вихованців на змаганнях міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів);
- сучасно матеріально-технічна база;
- робота без перерв на канікули;
- фінансове забезпечення діяльності закладу;
- забезпечення інвентарем;
- наявність групової та індивідуальної форми навчально-тренувальних занять; - стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в навчальному закладі;
- взаємодія тренерів - викладачів з вчителями загальноосвітніх шкіл;
- організація спортивно-масових заходів обласного та міського рівнів. - залучення додаткових джерел фінансування;
- відповідність стану матеріально - технічного забезпечення спортивного залу та обладнання типовим перелікам і вимогам навчальних програм;
- недостатня кількість спортивного інвентарю та спортивної форми;
- відсутність штатної одиниці медичної сестри з масажу;
- відсутність штатного психолога;
- наявність процедур маркетингової діяльності школи;
- відсутність тренерського кабінету.
МожливостіЗагрози- достатність людських ресурсів;
- широке залучення позаштатних тренерів-викладачів серед вчителів фізичної культури загальноосвітніх закладів;
- впровадження інноваційних технологій; - інформаційне забезпечення діяльності закладу;
- підвищення рівня кваліфікації тренерів-викладачів;
- стабільність фінансування;
- підвищення рівня соціальної і трудової активності людей;
- удосконалення державної Програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні.- низький рівень рухової активності дітей; - низький рівень народжуваності;
- недостатність науково-методичної літератури з питань фізичної культури та порту;
- недостатні умови для самовдосконалення спортсменів і фахівців спорту, які досягли найвищих спортивних результатів у міжнародних змаганнях;
- нестабільна політична ситуація в країні;
- несвоєчасне забезпечення державними нормативними документами; - невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;
- недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;
Автор
sob-mk
sob-mk146   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 277
Размер файла
442 Кб
Теги
діяльність, кдюсш, управлінська
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа