close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Левит

код для вставкиСкачать
Третья книга Моисеева. Левит. http://церковно-славянская-библия.рф/03_levit.docs.htm
 Вeтх?й завётъ Кни1
га трeт?z мwmсeова Леvjтъ. ГлавA 1.
воззвA гDь мwmсeа, и3 речE ?3 мY и3з8 ски1
н?и свидён?z, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ, и3 речeши къ ни6
мъ: человёкъ t вaсъ ?ще принесeтъ дaры гDу, t скотHвъ и3 t говsдъ и3 t nвeцъ да принесeте дaры вaшz:
3
?ще всесожжeн?е дaръ ?3
гw2, t говsдъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ принесeтъ, пред8 дв?1 ри ски1 н?и свидён?z да принесeтъ ?5 пр?sтно пред8 гDемъ,
4
и3 да возложи1
тъ рyку на главY приношeн?z, пр?sтно ?3
мY, ?ми1
лостивити ? нeмъ:
5
и3 да зак0лютъ тельцA пред8 гDемъ: и3 да принесyтъ сhнове ?арHнwвы жерцы2 кр0вь, и3 да прол?ю1
тъ кр0вь на nлтaрь w4 крестъ, и4 же ? двeр?й ски1н?и свидён?z,
6
и3 ?дрaвше всесож-
жeн?е, да раздробsтъ ?5 на ?ды,
7
и3 да возложaтъ сhнове ?арw6 ни жерцы2 ?гнь на nлтaрь, и3 да вскладyтъ дровA на ?гнь:
8
и3 да вскладyтъ сhнове ?арw6ни жерцы2 раздробл?1 наz, и3 главY, и3 тyкъ на дровA с{щаz на nгни2 ?же на nлтари2,
9
?тр0бу же и3 н0ги да и3змhютъ вод0ю: и3 да возложи1 тъ жрeцъ вс? на nлтaрь: приношeн?е ?4 сть жeртва, вонS благоухaн?z гDу.
10
?ще же t nвeцъ дaръ св0й гDеви (принесeтъ) t ?гн?цъ и3 t к0злищъ во всесожжeн?е, мyжескъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ и5,
11
и3 да возложи1
тъ рyку на главY ?3
гw2, и3 да зак0лютъ ?5 въ странЁ nлтарS къ сёверу пред8 гDемъ: и3 да прол?ю1 тъ сhнове ?арw6ни жерцы2 кр0вь ?3
гw2 на nлтaрь w4крестъ:
12
и3 да раздро-
бsтъ ?3
го2 на ?ды, и3 главY, и3 тyкъ ?3
гw2, и3 да вскладyтъ | жерцы2 на дровA с{щаz на nгни2 ?же на nлтари2,
13
и3 ?тр0бу и3 н0ги и3змhютъ вод0ю: и3 принесeтъ жрeцъ вс?, и3 да возложи1
тъ на nлтaрь: приношeн?е ?4
сть жeртва, вонS благоухaн?z гDу.
14
?ще же t пти1 цъ приношeн?е принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 принесeтъ t г0рлицъ и3ли2 t г0лубwвъ дaръ св0й,
15
и3 да принесeтъ и5 жрeцъ ко nлтарю2, и3 да tт0ргнетъ главY ?3
гw2, и3 да возложи1
тъ жрeцъ на nлтaрь и3 и3сцэди1
тъ кр0вь ? стоsла nлтарS:
16
и3 да tлучи1 тъ гортaнь съ пeр?емъ, и3 и3звeргнетъ ю5 t nлтарS на вост0къ на мёсто пeпела:
17
и3 да и3зл0митъ ?3
го2 t кри1 лъ, и3 да не раздэли1тъ: и3 да возложи1
тъ ?5 жрeцъ на nлтaрь на дровA, ?же на nгни2: приношeн?е ?4
сть жeртва, вонS благоухaн?z гDу. ГлавA 2.
ще же душA принесeтъ дaръ жeртву гDу, мукA пшени1
чна да бyдетъ дaръ ?3
гw2, и3 да возл?eтъ на ню2 ?3
лeй, и3 возложи1 тъ на ню2 л?вaнъ: жeртва ?4
сть:
2
и3 да принесeтъ ю5 къ сынHмъ ?арw6 нимъ жерц?1
мъ, и3 в0зметъ t неS п0лну г0рсть муки2 пшени1
чны съ ?3
лeемъ и3 вeсь л?вaнъ ?3S, и3 да возложи1 тъ жрeцъ пaмzть ?3S на nлтaрь: жeртва вонS благоухaн?z гDу:
3
и3 ?стaнокъ t жeртвы ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2: с?0е с?hхъ t жeртвъ гDнихъ.
4
?ще же принесeтъ дaръ жeртву печeну въ пещи2 t муки2 пшени1чны, хлёбы прBсны спрsж?ны съ ?3
лeемъ и3 ?прэсн0ки пом?заны ?3
лeемъ.
5
?ще же жeртва t сковрады2 дaръ тв0й, мукA пшени1чна смёшена со ?3
лeемъ, прBсна да бyдутъ:
6
и3 да разл0миши | на ?крyхи, и3 возл?eши на нS ?3
лeй: жeртва ?4
сть гDу.
7
?ще же жeртву t nгни1 -
ща дaръ тв0й, мукA пшени1чна съ ?3
лeемъ да сотворeна бyдетъ:
8
и3 принесeтъ жeртву, ю4 же ?ще сотвори1
тъ t си1
хъ гDу, и3 да принесeтъ къ жерцY:
9
и3 присту-
пи1
въ ко nлтарю2, да tи1метъ жрeцъ t жeртвы пaмzть ?3 S, и3 да возложи1
тъ жрeцъ на nлтaрь: приношeн?е вонS благов0н?z гDу:
10
?стaнокъ же t жeртвы ?арHну и3 сынHмъ ?3 гw2: с??z с?hхъ t приношeн?й гDу.
11
Всsку жeртву, ю4
же ?ще прин0сите гDу, не сотвори1 те квaсну: всsкъ бо квaсъ и3 всsкъ мeдъ да не принесeте t негw2, ?4
же приноси1
ти гDу дaръ.
12
T начaткwвъ да принесeте | гDу: на nлтaрь же да не вознесyтсz въ воню2 благов0н?z гDу.
13
И# всsкъ дaръ жeртвы вaшеz с0л?ю да ?соли1тсz: да не tстaвите с0ли завёта гDнz t жeртвъ вaшихъ, во всsкомъ дaрэ вaшемъ да принесeте гDу бGу вaшему с0ль.
14
?ще же принесeши жeртву t начaткwвъ жи6
тъ гDу, нHвы спрsж?ны зел?1 ны клaсы и3стлaч?ны гDу, и3 принесeши жeртву t начaткwвъ жи6
тъ:
15
и3 да возл?eши на ню2 ?3
лeй, и3 да возложи1
ши на ню2 л?вaнъ: жeртва ?4
сть:
16
и3 да вознесeтъ жрeцъ пaмzть ?3S t спрsженыхъ съ ?3
лeемъ, и3 вeсь л?вaнъ ?3 S: прин0съ ?4
сть гDу. ГлавA 3.
ще же жeртва спасeн?z дaръ ?3
гw2 гDу, ?ще ?бw t говsдъ ?5 принесeтъ, ?ще мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ ?5 пред8 гDа:
2
и3 возложи1
тъ рyцэ свои2 на главY дaра, и3 да зак0летъ и5 пред8 гDемъ ? двeр?й ски1н?и свидён?z: и3 да возл?ю1 тъ сhнове ?арw6 ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь всесожжeн?й w4крестъ,
3
и3 да принесyтъ t жeртвы спасeн?z прин0съ гDу, тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ?тр0бэ,
4
и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1
хъ и3 и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ?же на пeчени, съ п0чками tи1метъ:
5
и3 да воз-
несyтъ | сhнове ?арw6ни жерцы2 на nлтaрь во всесожж?1 н?z на дровA с{щаz на nгни2, ?же на nлтари2: прин0съ вонS благов0н?z гDу.
6
?ще же t nвeцъ дaръ ?3
гw2 жeртва спасeн?z гDу, мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ, непор0ченъ да принесeтъ ?5.
7
?ще ?гнца принесeтъ дaръ св0й, да приведeтъ ?3
го2 пред8 гDа,
8
и3 да возложи1
тъ рyку на главY дaра своегw2, и3 да зак0летъ ?3
го2 ? двeр?й ски1н?и свидён?z: и3 да прол?ю1 тъ сhнове ?арw6ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4крестъ,
9
и3 да принесeтъ t жeртвы спасeн?z прин0съ гDу, тyкъ и3 чрeсла чи6ста съ лsдв?zми да tлучи1
тъ и5: и3 вeсь тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 вeсь тyкъ и4
же на ?тр0бэ,
10
и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4 же на ни1 хъ, и4же на стeгнахъ: и3 преп0н-
ку, ?же на пeчени, съ п0чками teмь,
11
да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь: вонS благоухaн?z, прин0съ гDеви.
12
?ще же t козлHвъ дaръ ?3
гw2 гDу, да принесeтъ пред8 гDа:
13
и3 возложи1
тъ рyцэ на главY ?3
гw2, и3 да зак0лютъ ?5 пред8 гDемъ ? двeр?й ски1
н?и свидён?z: и3 да прол?ю1 тъ сhнове ?арw6 ни жерцы2 кр0вь на nлтaрь w4колw:
14
и3 да вознесeтъ t негw2 прин0съ гDу, тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ?тр0бэ,
15
и3 ?бэ пHчки, и3 вeсь тyкъ, и4же на ни1
хъ, и4же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ?же на пeчени, съ п0чками tлучи1
тъ:
16
и3 да воз-
несeтъ жрeцъ на nлтaрь, прин0съ вонS благов0н?z гDу: вeсь тyкъ гDу.
17
Зак0нное въ вёки въ р0ды вaшz, во всsкомъ ?битaн?и вaшемъ: всsкагw тyка и3 всsк?z кр0ве да не ?сте. ГлавA 4.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
рцы2 къ сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: душA ?ще согрэши1тъ пред8 гDемъ не хотsщи t всёхъ повелён?й гDнихъ, и4хже не лёть ?4
сть твори1
ти, и3 сотвори1
тъ ?3
ди1
но что2 t ни1 хъ:
3
?ще ?бw ?рх?ерeй помaзан-
ный согрэши1тъ, во ?4
же лю1
демъ согрэши1ти, и3 да приведeтъ ? грэсЁ своeмъ, и4мже согрэши1лъ, тельцA t говsдъ непор0чна гDеви ? грэсЁ:
4
и3 да приведeтъ тельцA къ двeремъ ски1
н?и свидён?z пред8 гDа, и3 да возложи1 тъ рyку свою2 на главY тельцA пред8 гDемъ, и3 да зак0летъ тельцA пред8 гDемъ:
5
и3 взeмъ жрeцъ помaзанный совершeнъ рукaми t кр0ве тельцA, и3 да внесeтъ ю5 въ ски1н?ю свидён?z,
6
и3 да ?м0читъ жрeцъ пeрстъ въ кр0ви, и3 да покропи1
тъ t кр0ве седми1
жды пeрстомъ пред8 гDемъ, ? завёсы с?hни:
7
и3 да возложи1
тъ жрeцъ t кр0ве тeлчи на р0ги nлтарS fmм?aма сложeн?z и4 же пред8 гDемъ, и4же ?4
сть въ ски1н?и свидён?z, и3 всю2 кр0вь тeлчу да и3зл?eтъ ? стоsла nлтарS всесожжe-
н?й, и4 же ?4
сть ? двeр?й ски1 н?и свидён?z,
8
и3 вeсь тyкъ тельцA, и4же ? грэсЁ, да tи1метъ t негw2, тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ?тр0бэ,
9
и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4 же на ни1 хъ, и4 же ?4
сть на стeгнахъ, и3 преп0нку, ?же на пeчени, съ п0чками tи1метъ ?5,
10
?коже teмлетсz ?ное t тельцA жeртвы спасeн?z, и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь приношeн?z:
11
и3 к0жу тeлчу, и3 всю2 ?3
гw2 пл0ть со глав0ю, и3 съ крaйними частьми2, и3 со ?тр0бою, и3 съ мwтhлы:
12
и3 да и3знесyтъ всего2 тельцA внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3дёже и3 зсыпaютъ пeпелъ, и3 да сожгyтъ ?3
го2 на дровaхъ nгнeмъ: на мёстэ и3зсыпaн?z пeпела да сожжeнъ бyдетъ.
13
?ще же вeсь с0нмъ сынHвъ ?}левыхъ согрэши1 тъ не хотsщь, и3 ?таи1 тсz глаг0лъ t лицA с0нма, и3 сотворsтъ ?3
ди1 ну t всёхъ зaповэд?й гDнихъ, ?3sже не лёть ?4
сть твори1 ти, и3 согрэшaтъ,
14
и3 ?вёстсz и5мъ грёхъ, и4мже согрэши1ша въ нeмъ: и3 да приведeтъ с0нмъ тельцA t волHвъ непор0чна ? грэсЁ, и3 приведeтъ и5 пред8 дв?1
ри ски1 н?и свидён?z:
15
и3 да возложaтъ стaрцы с0нма рyки сво? на главY тельцA пред8 гDемъ, и3 да зак0лютъ тельцA пред8 гDемъ,
16
и3 да внесeтъ жрeцъ помaзанный t кр0ве тeлчи въ ски1н?ю свидён?z,
17
и3 да ?м0читъ жрeцъ пeрстъ св0й въ кр0ви тeлчи, и3 да покропи1
тъ седми1
жды пред8 гDемъ, пред8 завёсою с?hни:
18
и3 t кр0ве да возложи1
тъ жрeцъ на р0ги nлтарS fmм?aмwвъ сложeн?z, и4же ?4 сть пред8 гDемъ, и4
же ?4
сть въ ски1н?и свидён?z: и3 всю2 кр0вь да и3зл?eтъ ? стоsла nлтарS приношeн?й, и4же ?4
сть ? двeр?й ски1н?и свидён?z,
19
и3 вeсь тyкъ ?3
гw2 да в0зметъ t негw2, и3 вознесeтъ на nлтaрь:
20
и3 сотвори1
тъ тельцY семY, ?коже сотвори2 тельцY, и4 же ? грэсЁ, тaкw сотвори1
тсz: и3 да пом0литсz ? ни1
хъ жрeцъ, и3 ?стaвитсz и5мъ грёхъ:
21
и3 да и3знесyтъ тельцA всего2 внЁ полкA, и3 да сожгyтъ тельцA, ?коже сожг0ша тельцA пeрвагw: грёхъ (бо) с0н-
ма ?4
сть.
22
?ще же кнsзь согрэши1тъ, и3 сотвори1
тъ ?3
ди1 ну t всёхъ зaповэ-
д?й гDа бGа своегw2, не хотS, и4же не лёть ?4
сть твори1 ти, и3 согрэши1
тъ, и3 престyпитъ,
23
и3 ?вёстсz ?3
мY грёхъ, и4мже согрэши2 въ нeмъ: да принесeтъ дaръ св0й козлA t к0зъ мyжескъ п0лъ непор0ченъ грэхA рaди,
24
и3 возложи1
тъ рyку свою2 на главY козлA: и3 да зак0лютъ ?3
го2 на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожж?1 н?z пред8 гDемъ: ? грэсё (бо) ?4
сть:
25
и3 да возложи1
тъ жрeцъ t кр0-
ве, ?же ? грэсЁ, пeрстомъ на р0ги nлтарS всесожжeн?й, и3 всю2 кр0вь ?3
гw2 да и3зл?eтъ ? стоsла nлтарS всесожжeн?й,
26
и3 вeсь тyкъ ?3
гw2 вознесeтъ на nлтaрь, ?коже тyкъ жeртвы спасeн?z: и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ грэхA рaди ?3
гw2, и3 ?стaвитсz ?3
мY.
27
?ще же душA ?3
ди1 на согрэши1
тъ не хотsщи t людjй земли2, внегдA сотвори1
ти ?3
ди1 ну t всёхъ зaповэд?й гDнихъ, ?4
же не лёть ?4
сть твори1
ти, и3 согрэши1тъ,
28
и3 ?вёстсz ?3
мY грёхъ, и4мже согрэши2 въ нeмъ, и3 да принесeтъ дaръ св0й к0зу t к0зъ жeнскъ п0лъ непор0чну, да принесeтъ грэхA рaди, и4мже согрэши2:
29
и3 да возложи1
тъ рyку свою2 на главY грэхA своегw2: и3 зак0лютъ к0зу, ?же грэхA рaди, на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожж?1 н?z:
30
и3 да в0зметъ жрeцъ t кр0ве ?3 S пeрстомъ, и3 да возложи1
тъ на р0ги nлтарS всесожжeн?й, и3 всю2 кр0вь ?3S и3зл?eтъ ? стоsла nлтарS:
31
и3 вeсь тyкъ да tи1метъ, ?коже teмлетсz тyкъ t жeртвы спасeн?z, и3 да вознесeтъ жрeцъ на nлтaрь въ воню2 благов0н?z гDу: и3 да пом0литсz жрeцъ ? нeмъ, и3 ?стaвитсz ?3
мY.
32
?ще же ?вцу принесeтъ дaръ св0й грэхA рaди, жeнскъ п0лъ непор0ченъ да принесeтъ ю5:
33
и3 да возложи1
тъ рyку свою2 на главY ?же ? грэсЁ, и3 да зак0лютъ ю5 грэхA рaди на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжeн?z (на мёстэ с?э):
34
и3 взeмъ жрeцъ t кр0ве, ?же ? грэсЁ, пeрстомъ свои1
мъ, да возложи1
тъ на р0ги nлтарS всесожжeн?z: и3 всю2 кр0вь ?3S да и3зл?eтъ ? стоsла nлтарS всесожжeн?z,
35
и3 вeсь тyкъ ?3 S да tи1метъ, ?коже teмлетсz тyкъ nвцы2 t жeртвы спасeн?z: и3 да возложи1
тъ ?3
го2 жрeцъ на nлтaрь на всесожжeн?е гDне: и3 да пом0литсz за него2 жрeцъ ? грэсЁ, и4мже согрэши2, и3 ?стaвитсz ?3
мY. ГлавA 5.
ще же душA согрэши1тъ, и3 ?слhшитъ глaсъ клsтвы, и3 сeй свидётель и3ли2 ви1
дэ и3ли2 свёда, ?ще не возвэсти1
тъ, пр?и1
метъ грёхъ.
2
ДушA ?на, ?же ?ще прик0снетсz ко всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1 нэ, и3ли2 ?вэроsдинэ нечи1стэй, и3ли2 мертвечи1 намъ гнyсностей нечи1стыхъ, и3ли2 мертвечи1 намъ ско-
тHвъ нечи1
стыхъ, и3 мертвечи1 нэ г?дъ нечи1стыхъ, и3 забhвъ и5хъ ?скверни1
тсz:
3
и3
ли2 прик0снетсz нечистотЁ человёчи, t всsк?z нечистоты2 ?3
гw2, ?4
йже прикоснyвсz ?скверни1тсz, и3 забyдетъ, посeмъ же ?вёсть, пови1
ненъ бyдетъ грэхY.
4
ДушA беззак0ннаz, ?ще ?бэщaетъ ?стнaма свои1 ма ?лЁ и3 ли2 д0брэ сотвори1
ти, по всBмъ, ?3
ли6 ка и3 зречeтъ человёкъ съ клsтвою, и3 ?таи1
тсz ?3
гw2 пред8 nчесы2, и3 сeй ?вёсть, и3 согрэши1 тъ ?3
ди1 но что2 t си1
хъ,
5
и3 и3сповёсть грёхъ, и4мже согрэши2 проти1 ву себ?2:
6
и3 да принесeтъ гDу ? грэсЁ, и4мже согрэши2, жeнскъ п0лъ, t nвeцъ ?гницу, и3ли2 к0зу t к0зъ грэхA рaди: и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ грэхA рaди ?3
гw2, и4мже согрэши2, и3 ?стaвитсz ?3
мY грёхъ.
7
?ще же не м0жетъ рукA ?3
гw2 дов0льства и3 мёти на ?вцу, да принесeтъ грэхA рaди своегw2, и4мже согрэши2, двЁ гHрлицы, и3ли2 двA пт?нцA голуби6 на гDу, ?3
ди1 нъ грэхA рaди и3 ?3
ди1 нъ во всесожжeн?е:
8
и3 принесeтъ | къ жерцY, и3 приведeтъ жрeцъ ?4 же за грёхъ прeжде, и3 да tт0ргнетъ жрeцъ главY ?3
гw2 созади2, но да не tлучи1
тъ:
9
и3 да покропи1
тъ t кр0ве, ?же за грёхъ, на стёну nлтарS, ?стaнокъ же кр0ве да и3сцэди1
тъ на стоsло nлтарS: ? грэсё бо ?4
сть:
10
и3 вторhмъ да сотвори1
тъ всесожжeн?е, ?коже подобaетъ, и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ грэхA рaди ?3
гw2, и4
мже согрэши2, и3 ?стaвитсz ?3
мY.
11
?ще же не ?брsщетъ рукA ?3
гw2 супрyга г0рлицъ, и3ли2 двyхъ птенц?1
въ голуби1
ныхъ, и3 принесeтъ дaръ св0й за грёхъ, десsтую чaсть мBры ?4 ф? муки2 пшени1чны за грёхъ: да не возл?eтъ на ню2 ?3 лeа, нижE да возложи1
тъ на ню2 л?вaна, понeже ? грэсЁ ?4
сть:
12
и3 да принесeтъ ю5 къ жерцY, и3 взeмъ жрeцъ t неS п0лну г0рсть въ пaмzть ?3
гw2, возложи1
тъ на жeртвенникъ всесожжeн?z гDнz: ? грэсё (бо) ?4
сть:
13
и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ грэхA рaди ?3
гw2, и4мже согрэши2 t ?3
ди1 нагw си1
хъ, и3 ?стaвитсz ?3
мY: ?стaнокъ же бyдетъ жерцY, ?коже жeртва муки2 пшени1чны.
14
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
15
душA ?же ?ще забyдетъ забвeн?емъ, и3 согрэши1
тъ не хотsщи t с?hнь гDнихъ, и3 да принесeтъ ? преступлeн?и своeмъ гDу nвнA непор0чна t nвeцъ, ?3
мyже цэнA сребрA сjкл?въ, по сjклю свzтhхъ, ? нeмже согрэши2:
16
и3 ?4
же согрэши2 t с?hхъ, да tдaстъ ?5, и3 пsтую чaсть приложи1 тъ нaнь, и3 дaстъ ?5 жерцY: и3 жрeцъ да пом0литсz ? нeмъ nвн0мъ преступлeн?z ?3
гw2, и3 ?стaвитсz ?3
мY.
17
И# душA ?же ?ще согрэши1 тъ, и3 сотвори1
тъ ?3
ди1
ну t всёхъ зaповэд?й гDнихъ, и4хже не лёть ?4
сть твори1
ти, и3 не ?вёдэ, и3 согрэши1тъ, и3 пр?и1
метъ грёхъ св0й,
18
и3 да принесeтъ nвнA непор0чна t nвeцъ, цэн0ю сребрA грэхA рaди, къ жерцY: и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ, ? невёдэн?и ?3
гw2, ?3
гHже не вёдэ, и3 сaмъ не вёдzше, и3 ?стaвитсz ?3
мY:
19
согрэши1 бо согрэшeн?емъ пред8 гDемъ. ГлавA 6.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
душA ?же ?ще согрэши1
тъ, и3 презрёвъ прeзритъ зaпwвэди гDнz, и3 солжeтъ къ дрyгу ? вдaн?и, и3ли2 ? ?бщинэ, и3ли2 ? хищeн?и, и3 ли2 преwби1 дэ чи1
мъ бли1
жнzго,
3
и3ли2 ?брёте погублeное, и3 солжeтъ ? нeмъ, и3 кленeтсz въ непрaвду ? ?3
ди1 нэмъ t всёхъ, ?же ?ще сотвори1
тъ человёкъ ?кw согрэши1
ти въ ни1
хъ:
4
и3 бyдетъ ?3
гдA согрэши1 тъ и3 престyпитъ, и3 tдaстъ похищeное, ?4
же похи1ти, и3ли2 ?би1
ду, ?4
юже преwби1
дэ, и3ли2 вдaн?е, ?4
же вдано2 бhсть ?3 мY, и3ли2 поги1
бшее, ?4
же ?брёте:
5
t всsк?z вeщи, ?3sже рaди клsсz въ непрaвду, и3 да tдaстъ сaмое то2 и4стое, и3 пsтую чaсть свою2 приложи1тъ ктомY: ?3
гHже ?4
сть, томY да tдaстъ, в0ньже дeнь ?бличи1тсz:
6
и3 ? преступлeн?и своeмъ да принесeтъ гDу nвнA t nвeцъ непор0чна, цэн0ю въ нeмже прегрэши2:
7
и3 да пом0литсz жрeцъ ? нeмъ пред8 гDемъ, и3 ?стaвитсz ?3
мY за ?3
ди1
но t всёхъ, ?же сотвори2 и3 преступи2 въ нeмъ.
8
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
9
заповёждь ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ всесожжeн?z: с?E всесожжeн?е на горён?и ?3
гw2 на nлтари2 всю2 н0щь до заyтра, и3 ?гнь nлтарS да гори1
тъ на нeмъ, и3 не ?гасaетъ:
10
и3 да ?блечeтсz жрeцъ въ срачи1 цу * льнsну, и3 надр?ги льн?ны да возвлечeтъ на тёло своE, и3 да и3знесeтъ прин0съ, ?3 г0же ?ще и3зжжeтъ ?гнь всесожжeн?z t nлтарS, и3 да постaвитъ бли1
з8 nлтарS:
11
и3 да совлечeтъ ри6
зы сво?, и3 да ?блечeтсz въ ри6
зы и4ны, и3 да и3знесeтъ прин0съ внЁ полкA на мёсто чи1 сто:
12
и3 ?гнь на nлтари2 да гори1
тъ на нeмъ и3 не ?гасaетъ: и3 да возжжeтъ на нeмъ жрeцъ дровA по вс? ?тра, и3 да воскладeтъ нaнь всесожжeн?е, и3 да возложи1
тъ нaнь тyкъ спасeн?z:
13
и3 ?гнь всегдA да гори1
тъ на nлтари2, не ?гасaетъ:
14
сeй зак0нъ жeртвы, ю4
же принесyтъ сhнове ?арw6 ни жерцы2 пред8 гDемъ, прsмw nлтарS:
15
и3 да в0зметъ t негw2 (жрeцъ) г0рсть муки2 пшени1чны жeртвенныz съ ?3
лeемъ ?3 S и3 со всёмъ л?вaномъ ?3S, сyщими на жeртвэ: и3 да вознесeтъ на * Грeч.: х?тHнъ. nлтaрь прин0съ въ воню2 благов0н?z, въ пaмzть ?3S гDу:
16
?стaвшеесz же t неS снёстъ ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2: прBсна да снэдsтсz въ мёстэ с?э, въ притв0рэ ски1н?и свидён?z да снэдsтъ |:
17
да не и3спечeтсz квaсна: чaсть с?ю2 дaхъ и5мъ t прин0сwвъ гDнихъ: с??z с?hхъ сyть, ?коже ?4 же ? грэсЁ, и3 ?коже ?4 же ? преступлeн?и:
18
всsкъ мyжескъ п0лъ жрeческъ да снэдsтъ ю5: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz t принHсъ гDнихъ: всsкъ, и4же ?ще прик0снет-
сz и5мъ, ?с?и1тсz.
19
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
20
сeй дaръ ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, ?3
г0же принесyтъ гDу въ дeнь, в0ньже ?ще помaжеши ?3
го2: десsтую чaсть мёры ?4
ф? муки2 пшени1
чны въ жeртву всегдA, п0лъ ?3 S заyтра и3 п0лъ ?3S въ вeчеръ:
21
на сковрадЁ въ ?3
лeи да сотвори1
тсz, спрsжену да принесeтъ ю5 витyю жeртву t ?крyхwвъ, жeртву въ воню2 благов0н?z гDу:
22
жрeцъ помa-
занный, и4 же вмёстw ?3
гw2 t сынHвъ ?3
гw2, да сотвори1
тъ ю5: зак0ннw вёчнw, всE да соверши1
тсz:
23
и3 всsка жeртва жрeческа всесожжeнна да бyдетъ и3 да не снёстсz.
24
И# речE гDь бGъ мwmсeю, гlz:
25
рцы2 ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, глаг0лz: сeй зак0нъ согрэшeн?z: на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожж?1
н?z, да закалaютъ ?же грэхA рaди пред8 гDемъ: с??z (бо) с?hхъ сyть:
26
жрeцъ приносsй ю5 да снёстъ ю5: въ мёстэ с?э да снёстсz, въ притв0рэ ски1н?и свидён?z:
27
всsкъ прикасaйсz мsсъ ?3 S ?с?и1 тсz: и3 ?3
мyже ?ще воскропи1
тсz t кр0ве ?3S на ри1 зу, ?же ?ще воскропи1
тсz на ню2, да и3сперeтсz на мёстэ с?э:
28
и3 сосyдъ гли1
нzнъ, въ нeмже вари1
тсz, да разб?eтсz: ?ще же въ мёдzнэ сосyдэ свари1
тсz, да и3стрeтъ ?3 го2, и3 и3змhетъ вод0ю:
29
всsкъ мyжескъ п0лъ въ жерцёхъ да снёстъ ю5: с??z (бо) с?hхъ сyть гDу:
30
и3 вс?, ?же ? грэсЁ ?ще принесyтсz t кр0ве и4хъ въ ски1
н?ю свидён?z, ко ?чищeн?ю во с?hни, да не снэдsтсz, nгнeмъ да сожгyтсz. ГлавA 7.
сeй зак0нъ nвнA и4же ? преступлeн?и: с??z с?hхъ сyть:
2
на мёстэ, на нeмже закалaютъ всесожжeн?е, да зак0лютъ nвнA и4же ? преступлeн?и пред8 гDемъ, и3 кр0вь да прол?ю1 тъ на стwsла nлтарS w4 крестъ:
3
и3 вeсь тyкъ ?3
гw2 да принесeтъ t негw2, и3 чрeсла, и3 вeсь тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 вeсь тyкъ и4же на ?тр0бэ,
4
и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1
хъ, и4 же на стeгнахъ, и3 преп0нку, ?же на пeчени, съ п0чками да tи1метъ |:
5
и3 вознесeтъ | жрeцъ на nлтaрь, прин0съ въ воню2 благов0н?z гDу: ? преступлeн?и (бо) ?4
сть:
6
всsкъ мyжескъ п0лъ t жр?1
цъ да снёстъ |, на мёстэ с?э да снэдsтъ |: с??z с?hхъ сyть:
7
?коже грэхA рaди, тaкw и3 преступлeн?z рaди, зак0нъ ?3
ди1
нъ и4
хъ: жрeцъ и4 же пом0литсz ? нeмъ, ?3
мY да бyдетъ:
8
и3 жрeцъ приносsй всесожжe-
н?е человёчо, к0жа всесожжeн?z, ?4 же прин0ситъ ?нъ, ?3
мY да бyдетъ:
9
и3 всs-
ка жeртва, ?же сотвори1
тсz въ пещи2, и3 всsка, ?же сотвори1
тсz на nгни1 щи, и3ли2 на сковрадЁ, жерцY, и4 же прин0ситъ ю5, томY да бyдетъ:
10
и3 всsка жeртва спрsжена съ ?3
лeемъ, и3 ?же не спрsжена, всBмъ сынHмъ ?арw6 нимъ комyждо рaвнw да бyдетъ.
11
Сeй зак0нъ жeртвы спасeн?z, ю4 же принесyтъ гDу:
12
?ще ?бw похвалeн?z рaди принесeтъ ю5, и3 принесeтъ на жeртву хвалeн?z хлёбы t муки2 пшени1
чны прsж?ны въ ?3
лeи, и3 ?прэсн0ки пом?заны ?3
лeемъ, и3 мукY пшени1чну смёшену съ ?3
лeемъ:
13
съ хлBбы квaсными да принесeтъ дaръ св0й на жeртву хвалeн?z спаси1
тельнагw:
14
и3 да принесeтъ ?3
ди1 нъ t всёхъ дарHвъ свои1
хъ ?чaст?е гDу: жерцY возливaющему кр0вь жeртвы спасeн?z, томY да бyдетъ:
15
и3 мzсA жeртвы хвалeн?z спаси1
тельнагw томY да бyдутъ, и3 в0ньже дeнь принесyтсz, да снэдsтсz: да не ?стaвzтъ t негw2 на ?тр?е:
16
и3 ?ще ?бётъ бyдетъ, и3ли2 в0льный пожрeтъ дaръ св0й, в0ньже ?ще дeнь жeртву свою2 принесeтъ, да снёстсz, и3 на ?тр?е:
17
и3 ?стaвшеесz t мsсъ жeртвы до днE трeт?zгw на nгни2 да сожжeтсz:
18
?ще же kдhй снёстъ t мsсъ въ дeнь трeт?й, не пр?и1
метсz приносsщему ю5, нижE вмэни1
тсz ?3
мY: ?сквернeн?е ?4
сть: душA же, ?же ?ще снёстъ t ни1
хъ, грёхъ пр?и1
метъ:
19
и3 мzсA, ?же ?ще прик0снутсz всsкому нечи1сту, да не снэдsтсz, на nгни2 да сожгyтсz: всsкъ чи1стый да снёстъ мzсA:
20
душA же, ?же ?ще снёстъ t мsсъ жeртвы спасeн?z, ?же ?4
сть гDу, и3 нечистотA ?3
гw2 на нeмъ, поги1
бнетъ душA ?на t людjй свои1 хъ:
21
и3 душA, ?же ?ще прик0снетсz всsкой вeщи нечи1стэй, и3ли2 t нечистоты2 человBчи и3ли2 t четверон0гихъ нечи1
стыхъ, и3ли2 всsкой мeрзости нечи1стэй, и3 снёстъ t мsсъ жeртвы спасeн?z, ?же ?4
сть гDнz, поги1
бнетъ душA тA t людjй свои1
хъ.
22
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
23
рцы2 сынHмъ ?}л?-
вымъ, глаг0лz: всsкагw тyка говsжа и3 ?вча и3 к0з?z да не снёсте:
24
и3 тyкъ мертвечи1
ненъ и3 ?вэроsдный да сотвори1 тсz на всsко дёло, въ kдeн?и же да не снёстсz:
25
всsкъ kдhй тyкъ t скотHвъ, t ни1
хже принесeтъ дaръ гDу, поги1
бнетъ душA тA t людjй свои1
хъ:
26
всsк?z кр0ве да не снёсте во всёхъ селeн?ихъ вaшихъ и3 t скотHвъ и3 t пти1
цъ:
27
всsка душA, ?же ?ще снёстъ кр0вь, поги1
бнетъ душA тA t людjй свои1
хъ.
28
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
29
и3 сынHмъ ?}л?вымъ речeши, глаг0лz: приносsй жeртву спасeн?z гDу да принесeтъ дaръ св0й гDу, и3 t жeртвы спасeн?z:
30
рyцэ ?3
гw2 да принесyтъ прин0съ гDу: тyкъ и4 же на грyдехъ, и3 преп0нку пeчени да принесeтъ |, ?коже возложи1
ти дaръ пред8 гDа:
31
и3 да вознесeтъ жрeцъ тyкъ и4 же на грyдехъ, на nлтaрь, и3 гр{ди да бyдутъ ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2,
32
и3 рaмо десн0е да дaстсz ?чaст?е жерцY t жeртвъ спасeн?z вaшегw:
33
приносsщему кр0вь спасeн?z и3 тyкъ t сынHвъ ?арHновыхъ, томY да бyдетъ рaмо десн0е во ?чaст?е:
34
грyдь бо возложeн?z и3 рaмо ?чaст?z взsхъ t сынHвъ ?}левыхъ t жeртвъ спасeн?z вaшегw, и3 дaхъ | ?арHну жерцY и3 сынHмъ ?3
гw2, зак0ннw вёчнw t сынHвъ ?}левыхъ.
35
С?E помaзан?е ?арHне и3 помaзан?е сынHвъ ?3 гw2 t прин0сwвъ гDнихъ, в0ньже дeнь приведE | жрeти гDу:
36
?коже заповёда гDь дaти и5мъ, в0ньже дeнь помaза | t сынHвъ ?}левыхъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4
хъ.
37
Сeй зак0нъ всесожжeн?й и3 жeртвы, и3 ? грэсЁ и3 ? преступлeн?и, и3 совершe-
н?и и3 жeртвэ спасeн?z:
38
?коже заповёда гDь мwmсeю на горЁ с?нaйстэй, в0ньже дeнь заповёда сынHмъ ?}л?вымъ приноси1
ти дaры сво? пред8 гDа, въ пустhни с?нaйстэй. ГлавA 8.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
поими2 ?арHна и3 сhны ?3
гw2, и3 ри6
зы ?3
гw2, и3 ?3 лeй помaзан?z, и3 тельцA и4же за грёхъ, и3 двA nвн?, и3 к0шницу ?прэсн0кwвъ,
3
и3 вeсь с0нмъ собери2 пред8 дв?1
ри ски1
н?и свидён?z.
4
И# сотвори2 мwmсeй, ?коже повелЁ ?3 мY гDь: и3 собрA с0нмъ пред8 дв?1 ри ски1н?и свидён?z.
5
И# речE мwmсeй къ с0нму: с?E ?4
сть сл0во, ?4 же завэщA гDь сотвори1
ти.
6
И# приведE мwmсeй ?арHна и3 сhны ?3 гw2 и3 и3змы2 | вод0ю:
7
и3 ?блечE ?3
го2 въ срачи1цу [1]
, и3 ?поsса ?3
го2 п0zсомъ, и3 ?блечE ?3
го2 въ и3сп0днюю ри1
зу [2]
, и3 возвлечE нaнь вeрхнюю ри1
зу [3]
:
8
и3 ?поsса ?3
го2 по ?строeн?ю ?3 фyда, и3 сти1
сне ?3
го2 и4мъ: и3 возложи2 нaнь сл0во [4]
, и3 возложи2 на сл0во kвлeн?е и3 и4
стину:
9
и3 возложи2 ?вsсло [5]
на главY ?3
гw2, и3 возложи2 на ?вsсло проти1
въ лицA ?3
гw2 дщи1
цу златyю ?сщ7eнную с?yю, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
10
И# взS мwmсeй t ?3
лeа помaзан?z,
11
и3 воскропи2 t негw2 на nлтaрь седми1
жды, и3 помaза nлтaрь и3 ?свzти2 ?3 го2 и3 вс? сосyды ?3
гw2, и3 ?мывaльницу и3 стоsло ?3S, и3 ?свzти2 |, и3 помaза ски1н?ю и3 вс? сосyды ?3S, и3 ?свzти2 ю5,
12
и3 возл?S мwmсeй t ?3
лeа помaзан?z на главY ?арHню, и3 помaза ?3
го2, и3 ?свzти2 ?3
го2.
13
И# приведE мwmсeй сhны ?арw6 ни, и3 ?блечE | въ срачи6цы, и3 ?поsса | пHzсы, и3 возложи2 на нS клобуки2 [6]
, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
14
И# приведE мwmсeй тельцA и4 же за грёхъ, и3 возложи2 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 рyки на главY тельцA и4же за грёхъ,
15
и3 заклA ?3
го2. И# взS мwmсeй t кр0ве, и3 возложи2 на р0ги nлтарS w4крестъ пeрстомъ, и3 ?чи1
сти nлтaрь: и3 кр0вь прол?S на стоsло nлтарS, и3 ?свzти2 ?3
го2, ?4
же моли1
тисz ? негw2.
16
И# взS мwmсeй вeсь тyкъ [1]
Грeч.: х?тHнъ. [2]
Грeч.: v3под?тисъ и3 ?3
пенд?тисъ. [3]
Грeч.: ?3
пwмjсъ, ?3
вр.: ?3 фyдъ. [4]
Грeч.: логjонъ. [5]
Грeч.: мjтра. [6]
Въ грeч.: кjдар?съ. и4же на ?тр0бэ, и3 преп0нку ?же на пeчени, и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1
хъ, и3 вознесE мwmсeй на nлтaрь:
17
тельцA же и3 к0жу ?3
гw2, и3 мzсA ?3
гw2 и3 мwтhлы ?3
гw2, сожжE | nгнeмъ внЁ полкA, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
18
И# приведE мwmсeй nвнA и4 же во всесожжeн?е, и3 возложи2 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 рyки сво? на главY ?вню.
19
И# заклA мwmсeй nвнA, и3 прол?S мwmсeй кр0вь на nлтaрь w4 крестъ:
20
nвнA же раздроби2 на ?ды ?3
гw2, и3 вознесE мwmсeй главY и3 ?ды и3 тyкъ, и3 ?тр0бу и3 н0ги и3змы2 вод0ю:
21
и3 вознесE мwmсeй всего2 nвнA на nлтaрь: всесожжeн?е ?4
сть въ воню2 благов0н?z: прин0съ ?4
сть гDу, ?коже заповёда гDь мwmсeю.
22
И# приведE мwmсeй nвнA вторaго, nвнA совершeн?z: и3 возложи2 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 рyки сво? на главY ?вню,
23
и3 заклA ?3
го2: и3 взS мwmсeй t кр0ве ?3
гw2, и3 возложи2 на крaй ?ха ?арHнz деснaгw, и3 на крaй руки2 ?3
гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 ?3 гw2 деснhz.
24
И# приведE мwmсeй сhны ?арw6ни, и3 возложи2 мwmсeй t кр0ве на крaй ?шeсъ и4хъ деснhхъ, и3 на крaй рyкъ и4 хъ деснhхъ, и3 на крaй н0гъ и4хъ деснhхъ: и3 прол?S мwmсeй кр0вь на nлтaрь w4 крестъ:
25
и3 взS мwmсeй тyкъ и3 чрeсла, и3 тyкъ и4же на ?тр0бэ, и3 преп0нку пeчени, и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1
хъ, и3 рaмо десн0е,
26
и3 t к0шницы совершeн?z, ?же ?4 сть пред8 гDемъ, и3 взS хлёбъ ?3
ди1
нъ прёсный, и3 хлёбъ ?3 лeенъ ?3
ди1 нъ, и3 ?прэсн0къ ?3
ди1
нъ, и3 возложи2 на тyкъ, и3 рaмо десн0е:
27
и3 возложи2 вс? на рyцэ ?арw6 ни и3 на рyцэ сынHвъ ?3 гw2, и3 вознесE | ?чaст?е пред8 гDа.
28
И# взS мwmсeй t рyкъ и4хъ и3 вознесE | на nлтaрь на всесожжeн?е совершeн?z, ?4
же ?4
сть вонS благоухaн?z: прин0съ ?4 сть гDу.
29
И# взeмъ мwmсeй грyдь, tлучи2 ю5 возложeн?е пред8 гDемъ t nвнA совершeн?z: и3 бhсть мwmсeю въ чaсть, ?коже заповёда гDь мwmсeю.
30
И# взS мwmсeй t ?3
лeа помaзан?z и3 t кр0ве ?же на nлтари2, и3 воскропи2 на ?арHна и3 на ри6
зы ?3
гw2, и3 на сhны ?3
гw2 и3 на ри6 зы сынHвъ ?3
гw2 съ ни1
мъ: и3 ?свzти2 ?арHна и3 ри6
зы ?3
гw2, и3 сhны ?3
гw2 и3 ри6
зы сынHвъ ?3
гw2 съ ни1
мъ.
31
И# речE мwmсeй ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2: свари1 те мsса во дворЁ ски1н?и свидён?z на мёстэ с?э, и3 тaмw да снёсте |, и3 хлёбы и5же въ к0шницэ совершeн?z, ?коже заповёдано бhсть мнЁ гlz: ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 да снэдsтъ |:
32
и3 ?стa-
нокъ мsсъ и3 хлёбwвъ на nгни2 да сожжeте:
33
и3 и3з8 двeр?й ски1н?и свидён?z да не и3зhдете сeдмь днjй, д0ндеже дeнь скончaетсz, дeнь совершeн?z вaшегw: въ сeдмь бо днjй соверши1
тъ рyки вaшz:
34
?коже сотвори2 въ дeнь сeй, в0ньже заповёда гDь сотвори1
ти, ?кw моли1
тисz ? вaсъ:
35
и3 ? двeр?й ски1 н?и свидён?z сэди1
те сeдмь днjй, дeнь и3 н0щь, и3 сохрани1
те повелBн?z гDнz, да не ?мрете: тaкw бо заповёда мнЁ гDь бGъ.
36
И# сотвори2 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 вс? словесA, ?же завэщA гDь мwmсeю. ГлавA 9.
бhсть въ дeнь nсмhй, призвA мwmсeй ?арHна и3 сhны ?3
гw2 и3 стaрцы ?}л?вы,
2
и3 речE мwmсeй ко ?арHну: возми2 себЁ тельцA t говsдъ грэхA рaди и3 nвнA на всесожжeн?е, непорHчны, и3 принеси2 | пред8 гDа:
3
и3 стaрцемъ ?}л?вымъ речeши, глаг0лz: возми1
те козлA t к0зъ ?3
ди1 наго ? грэсЁ, и3 nвнA, и3 тельцA и3 ?гнца ?3 динолётна, въ приношeн?е, непорHчны:
4
и3 тельцA t говsдъ, и3 nвнA на жeртву спасeн?z пред8 гDа, и3 мукY пшени1
чну спрsжену съ ?3
лeемъ: занE днeсь гDь kви1
тсz въ вaсъ.
5
И# взsша, ?коже заповёда мwmсeй пред8 ски1н?ею свидё-
н?z: и3 пр?и1
де вeсь с0нмъ, и3 стaша пред8 гDемъ.
6
И# речE мwmсeй: с?E сл0во, ?4
же речE гDь, сотвори1
те, и3 kви1 тсz въ вaсъ слaва гDнz.
7
И# речE мwmсeй ?арHну: приступи2 ко nлтарю2 и3 сотвори2 ?4 же грэхA рaди твоегw2, и3 всесожжeн?е твоE, и3 помоли1сz ? себЁ и3 ? д0мэ твоeмъ: и3 сотвори2 дaры людск?z, и3 помоли1
сz ? ни1
хъ, ?коже заповёда гDь мwmсeю.
8
И# приступи2 ?арHнъ ко nлтарю2, и3 заклA тельцA, и4 же грэхA рaди ?3
гw2.
9
И# принес0ша сhнове ?арw6ни кр0вь къ немY: и3 ?мочи2 пeрстъ св0й въ кр0вь, и3 возложи2 на р0ги nлтарS, и3 кр0вь и3зл?S ? стоsла nлтарS:
10
и3 тyкъ, и3 ?бэ пHчки, и3 преп0нку пeчени, ?же грэхA рaди, возложи2 на nлтaрь, ?коже заповёда гDь мwmсeю:
11
мzсA же и3 к0жу сожжE на nгни2 внЁ полкA,
12
и3 заклA всесожжeн?е. И# принес0ша сhнове ?арw6 ни кр0вь къ немY: и3 прол?S на nлтaрь w4крестъ.
13
И# всесожжeн?е принес0ша къ немY по ?дамъ: с?? и3 главY возложи2 на nлтaрь,
14
и3 и3змы2 ?тр0бу и3 н0ги вод0ю, и3 возложи2 во всесожжeн?е на nлтaрь.
15
И# принесE дaръ людскjй: и3 взS козлA, и4же грэхA рaди лю1 дска, и3 заклA ?3
го2, и3 ?чи1
сти ?3
го2, ?коже и3 пeрваго,
16
и3 принесE всесожжeн?е, и3 сотвори2 ?5, ?коже дост0итъ.
17
И# принесE жeртву, и3 нап0лни рyцэ t неS, и3 возложи2 на nлтaрь кромЁ всесожжeн?z ?треннzгw,
18
и3 заклA тельцA и3 nвнA жeртвы спасeн?z лю1
дска. И# принес0ша сhнове ?арw6ни кр0вь къ немY: и3 прол?S на nлтaрь w4крестъ.
19
И# тyкъ тeлч?й, и3 w4внzz чр?1
сла, и3 тyкъ покрывaющ?й ?тр0бу, и3 ?бэ пHчки, и3 тyкъ и4же на ни1
хъ, и3 преп0нку пeчени:
20
и3 возложи2 тyки на гр{ди, и3 вознесE тyки на nлтaрь:
21
и3 гр{ди и3 рaмо десн0е tS ?арHнъ ?чaст?е пред8 гDемъ, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
22
И# воздви1
гъ ?арHнъ рyцэ къ лю1
демъ, благослови2 |: и3 сни1
де сотво-
ри1
въ приношeн?е грэхA рaди, и3 всесожжeн?е, и3 ?же ? спасeн?и.
23
И# вни1
де мwmсeй и3 ?арHнъ въ ски1н?ю свидён?z, и3 и3зшeдше благослови1
ста вс? лю1ди. И# kви1
сz слaва гDнz всBмъ лю1
демъ:
24
и3 и3зhде ?гнь t гDа, и3 поzдE ?же на nлтари2, и3 всесожж?1 н?z и3 тyки. И# ви1
дэша вси2 лю1д?е, и3 ?жас0шасz, и3 пад0ша на лицE. ГлавA 10.
взeмше двA сы6
на ?арw6 нz, надaвъ и3 ?в?yдъ, кjйждо свою2 кади1
льницу, вложи1
с-
та въ нS ?гнь и3 возложи1
ста нaнь fmм?aмъ, и3 принес0ста пред8 гDа ?гнь чyждь, ?3
гHже не повелЁ и4ма гDь.
2
И# и3зhде ?гнь t гDа, и3 поzдE |, и3 ?мр0ста пред8 гDемъ.
3
И# речE мwmсeй ко ?арHну: с?E ?4
сть, ?4
же речE гDь, гlz: въ приближaющихсz мнЁ ?сщ7yсz и3 во всeмъ с0нмэ прослaвлюсz. И# ?мили1
сz ?арHнъ.
4
И# призвA мwmсeй м?саи1
ла и3 ?3
л?сафaна, сhны nз?и1
л?вы, сhны брaта nтцA ?арHнz, и3 речE и5мъ: приступи1
те и3 возми1
те брaт?й свои1
хъ t лицA с?hхъ внЁ полкA.
5
И# приступи1
ша, и3 взsша и5хъ въ ри1
захъ и4хъ, (и3 и3знес0ша) внЁ полкA, ?коже речE мwmсeй.
6
И# речE мwmсeй ко ?арHну и3 ?3 леазaру и3 ?fамaру, сынHмъ ?3 гw2 ?стaвшымсz: глaвъ вaшихъ не tкрывaйте и3 ри1
зъ вaшихъ не раздирaйте, да не ?мрете, и3 на вeсь с0нмъ бyдетъ гнёвъ: брaт?z же вaшz вeсь д0мъ ?}левъ да плaчутсz запалeн?z, и4мже запали1 шасz t гDа:
7
и3 и3з8 двeр?й ски1 н?и свидён?z не и3сходи1
те, да не ?мрете: ?3
лeй бо помaзан?z, и4же t гDа, на вaсъ ?4
сть. И# сотвори1
ша по словеси2 мwmсeову.
8
И# речE гDь ко ?арHну, гlz:
9
в?нA и3 с?кeра не пjйте, ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю, ?3
гдA вх0ди-
те въ ски1 н?ю свидён?z, и3ли2 приступaющымъ вaмъ ко nлтарю2, да не ?мрете: (и3 бyдетъ с?E) зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz:
10
tлучи1
ти междY вещми2 с?hми и3 междY сквернaвыми, и3 междY нечи1
стыми и3 междY чи1стыми,
11
и3 ?стр0ити сынHмъ ?}л?вымъ вс? закHннаz, ?же гlа гDь къ ни6
мъ рук0ю мwmсeовою.
12
И# речE мwmсeй ко ?арHну, и3 ?3 леазaру и3 ?fамaру, сынHмъ ?3
гw2 ?стaвшымсz: возми1
те жeртву ?стaвшуюсz t прин0сwвъ гDнихъ и3 kди1 те ?прэсн0ки ? nлтарS: ?кw с??z с?hхъ сyть:
13
и3 kди1 те | на мёстэ свsтэ: зак0нно бо тебЁ ?4
сть, и3 зак0нно сынHмъ твои6 мъ с?E t прин0сwвъ гDнихъ: си1
це бо ми2 заповёда гDь:
14
и3 гр{ди ?чaст?z и3 рaмо ?чaст?z kди1 те на мёстэ свsтэ ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ тв0й съ тоб0ю: зак0ннw бо тебЁ, и3 зак0ннw сынHмъ твои6
мъ дадeсz t жeртвъ спасeн?и сынHвъ ?}левыхъ:
15
рaмо ?чaст?z и3 гр{ди ?чaст?z въ прин0сэхъ тyчныхъ да принесyтъ, ?чaст?е ?4
же приноси1
ти пред8 гDа: и3 да бyдетъ тебЁ и3 сынHмъ твои6
мъ и3 дщeремъ твои6
мъ съ тоб0ю зак0ннw вёчнw, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
16
И# козлA, и4же грэхA рaди, взыскyz взыскA мwmсeй: и3 сeй сожжeнъ бsше. И# разгнёвасz мwmсeй на ?3
леазaра и3 ?fамaра, сhны ?арw6 ни ?стaвльшыzсz, глаг0лz:
17
почто2 не снэд0сте на мёстэ свsтэ, ?4
же грэхA рaди; ?кw с??z с?hхъ сyть, с?E дадE вaмъ ?сти, да tи1мете грёхъ с0нма и3 пом0литесz ? ни1
хъ пред8 гDемъ:
18
не внесeсz бо t кр0ве ?3
гw2 въ с?0е: пред8 лицeмъ внyтрь да ?сте ?5 на мёстэ свsтэ, ?коже повелЁ мнЁ гDь.
19
И# речE ?арHнъ къ мwmсeю, глаг0лz: ?ще днeсь принес0ша ?же грэхA рaди своегw2 и3 всесожжeн?z своегw2 пред8 гDа, и3 случи1
шасz мнЁ сицев?z, и3 снёмъ, ?же грэхA рaди, днeсь, ?3
дA ?г0дно бyдетъ гDу;
20
И# слhша мwmсeй, и3 ?г0дно ?3
мY бhсть. ГлавA 11.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
рцhте сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0люще: сjи ск0ти, и5хже и4мате ?сти t всёхъ скотHвъ, и5же на земли2:
3
всsкъ ск0тъ раздвоsющь копhто и3 пaзнwкти и3 мёющь на дв0е, и3 tрыгazй жвaн?е въ скотёхъ, с?? да ?сте:
4
т0кмw t си1
хъ да не снёсте t tрыгaющихъ жвaн?е и3 t раздвоsющихъ кwпhта и3 дэлsщихъ пaзнwкти: вельблю1
да, ?кw сeй и3зн0-
ситъ жвaн?е, но пaзноктей не дэли1
тъ на дв0е, нечи1
стъ сeй вaмъ:
5
и3 х?рогр?лz, ?кw и3зн0ситъ жвaн?е, ? пaзноктей не дэли1
тъ, нечи1стъ сeй вaмъ:
6
и3 зazца, и4же tрыгaетъ жвaн?е, но пaзноктей не дэли1
тъ на дв0е, нечи1стъ сeй вaмъ:
7
и3 свин?и2, ?кw дэли1
тъ пaзнwкти на дв0е и3 копhто раздвоsетъ, но не tрыгaетъ жвaн?z, нечистA с?S вaмъ:
8
t мsсъ и4хъ да не ?сте и3 мертвечи1 нэ и4хъ да не прикасaетесz, нечи6ста с?? вaмъ.
9
И# с?? да ?сте t всёхъ, ?же въ водaхъ: вс?, и5мже сyть пeр?е и3 чешуS въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ ?3
зeрахъ, с?? да ?сте:
10
и3 всBмъ, и5мже нёсть пeр?z ни чешуи2 въ водaхъ, и3 въ морsхъ и3 въ ?3
зeрахъ, t всёхъ, ?же и3зн0сzтъ в0ды, и3 всsка душA живyщаz въ водЁ, сквeрна ?4
сть, и3 скв?1
рна да бyдутъ вaмъ:
11
t мsсъ и4хъ да не kди1 те и3 мертвечи1
ны и4хъ гнушaйтесz:
12
и3 вс?, и5мже нёсть пeр?z и3 чешуи2, и5же въ водaхъ, скв?1
рна с?? сyть вaмъ.
13
И# си1
хъ гнушaйтесz t пти1 цъ, и3 да не ?сте и4хъ, гнyсни сyть: nрлA и3 гр?фа и3 морскaгw nрлA,
14
и3 неsсыти и3 ?ктjна и3 по-
д0бныхъ си6
мъ:
15
и3 стрyfа и3 совы2, и3 сухолaплz и3 под0бныхъ и5мъ:
16
и3 всsкагw врaна и3 под0бныхъ ?3
мY: и3 ?стреба и3 под0бныхъ ?3
мY:
17
и3 врaна нощнaгw и3 лили1 ка и3 ?в?на,
18
и3 порфmр?Hна и3 пелекaна и3 лeбедz,
19
и3 ?3
рwдjа и3 харадр?0на и3 под0бныхъ ?3
мY: и3 вд0да и3 нощнaгw нетопырS.
20
И# вс? гaды пти6ч?z, и5же х0дzтъ на четhрехъ, мeрзость ?4
сть вaмъ:
21
но с?? да ?сте t всёхъ г?дъ пти1чныхъ, и5же х0дzтъ четверонHжны, и5же и4мутъ г0л?ни вhше плесн{ сво?1
ю, скакaти и4ми по земли2:
22
и3 с?? да ?сте * t си1
хъ: врyха и3 подHбнаz ?3
мY, и3 ?ттaка и3 подHбнаz ?3 мY, nф?0маха и3 ?4 же под0бно къ немY, и3 ?крjду и3 подHбнаz ?4
й:
23
и3 всsкъ гaдъ t пти1цъ, и5мже сyть четhри н0ги, мeрзость ?4
сть вaмъ, и3 въ си1
хъ да не ?сквернитeсz:
24
всsкъ прикасazйсz мертвечи1
нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
25
и3 всsкъ взeмлzй мертвечи1
ну и4 хъ да и3 змhетъ ри6
зы сво? и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
26
Во всёхъ скотёхъ, и4же раздвоsетъ копhто и3 пaзнwкти и3мёетъ, ? жвaн?z не tрыгaетъ, нечи6ста да бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1 нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ дaже до вeчера:
27
и3 всsкъ и4же х0дитъ на лaпахъ, во всёхъ ?вэрeхъ, и5же х0дzтъ на четhрехъ, нечи6ста бyдутъ вaмъ: всsкъ прикасazйсz мертвечи1
нэ и4 хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
28
и3 взeмлzй мертвечи1 ну и4 хъ да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: нечи6ста с?? бyдутъ вaмъ.
29
И# с?? вaмъ нечи6ста t г?дъ плёжущихъ по земли2: лaсица и3 мhшъ и3 крокоди1
лъ земнhй,
30
мmгaли и3 хамелеHнъ, и3 халавHтисъ и3 ?щеръ и3 кроторhz:
31
сjи нечи1сти вaмъ t всёхъ г?дъ плёжу-
щихъ по земли2: всsкъ прикасazйсz мертвечи1
нэ и4хъ нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
32
И# всsко, въ нeже ?ще впадeтъ t ни1 хъ нёчто t мертвечи1ны и4хъ, нечи1стъ бyдетъ всsкъ сосyдъ древsнъ, и3ли2 ри1
за, и3ли2 к0жа, и3ли2 врeтище: всsк?й сосyдъ, въ нeмже твори1
тсz дёло, въ водЁ погрузи1
тсz и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, и3 по си1
хъ чи1стъ бyдетъ:
33
и3 всsкъ сосyдъ гли1
нzнъ, в0ньже ?ще впадeтъ t си1
хъ внyтрь, ?3 ли6
ка сyть въ нeмъ, нечи6ста бyдутъ, и3 сосyдъ да разб?eтсz.
34
И# всs-
ка снёдь ю4
же ?сте, на ню1
же ?ще возл?eтсz водA, нечи1ста бyдетъ вaмъ: и3 всsкое пит?E, ?4
же п?eте во всsкомъ сосyдэ, нечи1сто бyдетъ (вaмъ):
35
и3 всE, ?4
же ?ще впадeтъ въ нE t мертвечи1
ны и4хъ, нечи1 сто бyдетъ: п?1 щи и3 nгни6
ща да сокрушaтсz, нечи6 ста с?? сyть и3 нечи6 ста бyдутъ вaмъ.
36
КромЁ и3стHчникъ воднhхъ, и3 потHкъ, и3 собрaн?й воднhхъ, бyдутъ чи1сти: ? и4же прикасaетсz мертвечи1 намъ и4 хъ, нечи1стъ бyдетъ.
37
?ще же впадeтъ t мертвечи1
ны и4хъ на всsко сёмz сёмzнное, ?4 же сёетсz, чи1сто бyдетъ:
38
?ще же возл?eтсz водA на всsко сёмz, и3 впадeтъ t мертвечи1 ны и4хъ на нE, нечи1 сто бyдетъ вaмъ.
39
?ще же ?мретъ t скотA, ?3
г0же вaмъ ?сти, прикасazйсz мертвечи1 нэ ?3
гw2, нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
40
и3 kдhй t мертвечи1
нъ си1
хъ да и3сперeтъ ри6
зы сво? * Въ Nстр0жской, и3 съ неS печaтанной прeжде въ москвЁ, пред8 си1
мъ сл0вомъ ?сте, приложено2 не, но тогw2 во всёхъ грeч. не и3
мёетсz. и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй мертвечи1
ну и4 хъ да и3змhетъ ри6
зы сво? и3 и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1
стъ бyдетъ до вeчера.
41
И# всsкъ гaдъ плёжу-
щ?й по земли2 мeрзость вaмъ ?4
сть с?E, да не снёстсz.
42
И# всsко ходsщее на чрeвэ, и3 всsко ходsщее на четhрехъ всегдA, и3 (всsко) многон0жное во всёхъ гaдэхъ, и5
же плёжутъ по земли2, да не снёсте ?5, ?кw мeрзость вaмъ ?4
сть:
43
и3 да не ?мерзитE дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ плёжущихъ по земли2, и3 да не ?сквернитeсz и4ми, и3 да не бyдете нечи1
сти въ ни1
хъ,
44
?кw ?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ: и3 да ?свzтитeсz и3 бyдете свsти, ?кw с?ъ ?4
смь ?зъ гDь бGъ вaшъ: и3 да не ?скверни1
те дyшъ вaшихъ во всёхъ гaдэхъ дви1
жущихсz по земли2,
45
?кw ?зъ ?4
смь гDь, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 ?3 г?петск?z, да бyду вaмъ бGъ, и3 бyдете свsти, ?кw с?ъ ?4 смь ?зъ гDь.
46
Сeй зак0нъ ? скотёхъ и3 ? пти1 цахъ, и3 всsкой души2 дви1
жущейсz въ водaхъ и3 всsкой души2 пресмы-
кaющейсz по земли2,
47
разлучи1
ти междY нечи1
стыми и3 междY чи1стыми, и3 научи1 ти сhны ?}л?вы междY ?живлsющими kдHмаz и3 междY ?живлsющи-
ми не kдHмаz. ГлавA 12.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ, глаг0лz: женA, ?же ?ще зачнeтъ и3 роди1тъ мyжескъ п0лъ, нечистA бyдетъ сeдмь днjй: по дн?1
мъ (?3
стeственнагw) разлучeн?z сквeрны ?3 S, нечистA бyдетъ:
3
и3 въ дeнь nсмhй да ?брёжетъ пл0ть конeчную ?3
гw2:
4
и3 сидёти бyдетъ три1
десzть и3 три2 дни6 въ кр0ви нечи1стэй своeй: всsкой вeщи с?ёй да не при-
к0снетсz и3 въ свzти1
лище да не вни1
детъ, д0ндеже скончaютсz днjе ?чищeн?z ?3S.
5
?ще же жeнскъ п0лъ роди1тъ, и3 нечистA бyдетъ четыренaдесzть днjй по (?3
стeственнэй) сквeрнэ ?3S, и3 шестьдесsтъ и3 шeсть днjй сидёти бyдетъ въ кр0ви нечистоты2 своеS.
6
И# ?3 гдA и3сп0лнzтсz днjе ?чищeн?z ?3S ? сhнэ ?3 S и3ли2 дщeри, да принесeтъ ?гнца непор0чна ?3
динолётна во всесожжeн?е, и3 птенцA голуби1 на и3 ли2 г0рлицу грэхA рaди, пред8 дв?1
ри ски1н?и свидён?z къ жерцY,
7
и3 да принесeтъ ?5 пред8 гDа: и3 пом0литсz ? нeй жрeцъ и3 ?чи1 ститъ ю5 t т0ка кр0ве ?3 S: сeй зак0нъ раждaющ?z мyжескъ п0лъ и3ли2 жeнскъ.
8
?ще же не ?брsщетъ рукA ?3 S дов0льнагw на ?гнца, и3 да в0зметъ двЁ гHрлицы и3ли2 двA птенц? голуби6
на, ?3
ди1 наго на всесожжeн?е и3 другaго грэхA рaди: и3 пом0литсz ? нeй жрeцъ, и3 ?чи1
ститсz. ГлавA 13.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
человёку ?3 мyже ?ще бyдетъ на к0жи пл0ти ?3
гw2 стрyпъ знaмен?z и3ли2 блeскъ, и3 бyдетъ на к0жи пл0ти ?3
гw2 ?зва прокажeн?z, да приведeтсz ко ?арHну жерцY и3 ли2 ко ?3
ди1
ному t сынHвъ ?3
гw2 жерцHвъ:
3
и3 ?зритъ жрeцъ ?зву на к0жи пл0ти ?3
гw2, и3 влaсъ въ ?звэ и3змэни1 тсz въ бёло, и3 вз0ръ ?звы ?мaленъ t к0жи пл0ти ?3
гw2, ?зва прокaзы ?4
сть: и3 ?зритъ жрeцъ, и3 ?скверни1
тъ ?3
го2.
4
?ще же и3 блeскъ бёлъ бyдетъ на к0жи пл0тнэй ?3
гw2, и3 не мeньш?й бyдетъ вз0ръ ?3
гw2 t к0жи, и3 влaсъ ?3
гw2 не и3змэни1
сz во влaсъ бёлъ, и3 т0й ?4
сть тeменъ, и3 tлучи1
тъ жрeцъ ?зву на сeдмь днjй:
5
и3 ?зритъ жрeцъ ?зву въ дeнь седмhй, и3 сE, ?зва пребывaетъ пред8 ни1
мъ, и3 не и3змэни1
сz ?зва на к0жи, и3 tлучи1
тъ ?3
го2 жрeцъ на друг?z сeдмь днjй:
6
и3 ?зритъ ?3
го2 жрeцъ въ седмhй дeнь втори1
цею, и3 сE, ?зва потемнЁ, и3 не и3змэни1
сz ?зва на к0жи, и3 ?чи1 ститъ ?3
го2 жрeцъ: знaмен?е бо ?4
сть: и3 и3змhвъ ри6
зы сво?, чи1стъ бyдетъ.
7
?ще же и3змэнsю-
щеесz и3змэни1 тсz знaмен?е на к0жи, повнегдA ви1
дэти ?3
го2 жерцY ?4 же ?чи1
с-
тити ?3
го2, и3 kви1
тсz втор0е жерцY: и3 ?зритъ ?3
го2 жрeцъ, и3 сE, и3змэни1
сz знaмен?е въ к0жи,
8
и3 да ?скверни1
тъ ?3 го2 жрeцъ: прокaза бо ?4
сть.
9
И# ?зва прокажeн?z ?ще бyдетъ на человёцэ, и3 пр?и1
детъ къ жерцY:
10
и3 ?зритъ жрeцъ, и3 сE, стрyпъ бёлъ на к0жи, и3 сeй и3змэни1
лъ влaсъ бёлъ, и3 t здрaвыz пл0ти живhz въ стрyпэ:
11
прокaза вeтха ?4
сть на к0жи пл0ти ?3
гw2, и3 ?скверни1
тъ ?3
го2 жрeцъ и3 tлучи1 тъ ?3
го2, ?кw нечи1
стъ ?4
сть.
12
?ще же процвэтaz процвэ-
тeтъ прокaза на к0жи, и3 покрhетъ прокажeн?е всю2 к0жу ?звою, t главы2 до ногY ?3
гw2, по всемY вз0ру жерц0ву:
13
и3 ?зритъ жрeцъ, и3 сE, покрhло прока-
жeн?е всю2 к0жу пл0ти ?3
гw2, да ?чи1
ститъ жрeцъ ?зву: ?кw всS и3 змэни1
сz въ бёло, чи1стъ ?4
сть.
14
И# в0ньже дeнь ?ще kви1 тсz на нeмъ пл0ть живA, ?скверни1 тсz:
15
и3 ?зритъ жрeцъ пл0ть здрaву, и3 ?скверни1 тъ ?3
го2 пл0ть здрaва, ?кw нечистA ?4
сть, прокажeн?е ?4
сть.
16
?ще же состaвитсz пл0ть здрaва, и3 и3змэни1 тсz въ бёло, и3 пр?и1
детъ къ жерцY:
17
и3 ?зритъ жрeцъ, и3 сE, и3змэни1
сz ?зва въ бёло, и3 ?чи1
ститъ жрeцъ ?зву, чи1стъ ?4
сть.
18
И# тёло ?ще бyдетъ на к0жи ?3
гw2 болsчка гн0йна, и3 и3сцэлёетъ,
19
и3 бyдетъ на мёстэ болsчки стрyпъ бёлъ, и3ли2 блeскъ бэлёющьсz и3ли2 рдsщьсz, и3 kви1
тсz жерцY:
20
и3 ?зритъ жрeцъ, и3 сE, вз0ръ нижaе к0жи, и3 влaсъ ?3
гw2 и3 змэни1
сz въ бёло, и3 ?скверни1
тъ ?3
го2 жрeцъ, ?кw блeскъ прокажeн?z ?4
сть, на болsчкэ процвэ-
тE.
21
?ще же ?ви1
дитъ жрeцъ, и3 сE, нёсть въ нeмъ влaсъ бёлъ, и3 не нижaе ?4
сть t к0жи плотскjz, и3 сeй ?4
сть тeменъ, и3 tлучи1 тъ ?3
го2 жрeцъ на сeдмь днjй.
22
?ще ли разсhпан?емъ разсhплетсz по к0жи, и3 ?скверни1 тъ ?3
го2 жрeцъ, блeскъ прокажeн?z ?4 сть, на болsчкэ процвэтE.
23
?ще ли на мёстэ своeмъ пребывaетъ блeскъ и3 не разсыпaетсz, стрyпъ болsчки ?4
сть, и3 ?чи1
ститъ ?3
го2 жрeцъ.
24
И# пл0ть ?ще бyдетъ на к0жи ?3
гw2 жжeн?е ?гнено, и3 бyдетъ на к0жи ?3
гw2 и3сцэлёвшее t жжeн?z блещaщеесz бёло и3ли2 червлeно и3 ли2 пробэ-
лyющеесz:
25
и3 ?зритъ ?3
го2 жрeцъ, и3 сE, премэни1
сz влaсъ бёлъ въ блещaщ?йсz, и3 вз0ръ ?3
мY нижaе t к0жи, прокажeн?е ?4
сть, во жжeн?и процвэтE, и3 ?скверни1 тъ ?3
го2 жрeцъ, ?зва прокажeн?z ?4
сть.
26
?ще же ?ви1
дитъ ?3
го2 жрeцъ, и3 сE, нёсть на блещaщемсz влaсъ бёлъ, и3 не нижaе ?4
сть t к0жи, сaмо же тeмно, и3 tлучи1
тъ ?3
го2 жрeцъ на сeдмь днjй:
27
и3 ?зритъ ?3 го2 жрeцъ въ дeнь седмhй, и3 ?ще разсhпан?емъ разсhплетсz по к0жи, и3 ?скверни1тъ ?3
го2 жрeцъ: ?зва прокажeн?z ?4
сть, бо гн0й процвэтE.
28
?ще же на мёстэ пребy-
детъ блещaн?е и3 не разсhплетсz по к0жи, с?E же тeмно ?4
сть, стрyпъ сожжe-
н?z ?4
сть, да ?чи1
ститъ ?3
го2 жрeцъ: w4 бразъ бо сожжeн?z ?4
сть.
29
Мyжу же и3ли2 женЁ, ?ще бyдетъ на ни1 хъ ?зва прокажeн?z на главЁ и3ли2 на брадЁ,
30
и3 ?зритъ жрeцъ ?зву, и3 сE, ?бли1
ч?е ?3 S глубочaе к0жи, въ нeйже влaсъ желтyzсz т0нокъ, и3 ?скверни1
тъ ?3
го2 жрeцъ: врeдъ ?4
сть, прокажeн?е главы2 и3ли2 прокажeн?е брады2 ?4
сть.
31
И# ?ще ?ви1
дитъ жрeцъ ?зву врeда, и3 сE, не бyдетъ ?бли1
ч?е нижaе к0жи, и3 влaсъ желтyzсz не бyдетъ въ нeмъ, да tлучи1
тъ жрeцъ ?зву врeда на сeдмь днjй:
32
и3 ?зритъ жрeцъ ?зву въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ, и3 влaсъ желтyzсz нёсть въ нeмъ, и3 ?бли1
ч?е врeда нёсть нижaе к0жи:
33
и3 ?стрижeтъ к0жу, врeдъ же да не ?стрижeтсz, и3 tлучи1
тъ жрeцъ врeдъ на сeдмь днjй втор0е:
34
и3 ?зритъ жрeцъ врeдъ въ дeнь седмhй, и3 сE, не разсhпасz врeдъ по к0жи по ?стрижeн?и ?3
гw2, и3 ?бли1
ч?е врeда нёсть нижaе к0жи, и3 ?чи1
ститъ ?3
го2 жрeцъ, и3 и3змhвъ ри6
зы, чи1стъ бyдетъ.
35
?ще же разсhпан?емъ разсhплетсz врeдъ по к0жи по ?чищeн?и ?3
гw2:
36
и3 ?зритъ ?3
го2 жрeцъ, и3 сE, разсhпасz врeдъ по к0жи, да не присэти1
тъ жрeцъ ? влaсэ желтёющемсz, ?кw нечи1стъ ?4
сть.
37
?ще же пред8 ни1
мъ бyдетъ на мёстэ врeдъ, и3 влaсъ чeрнъ kви1
тсz въ нeмъ, и3сцэлЁ врeдъ, чи1стъ ?4
сть, и3 ?чи1
ститъ ?3
го2 жрeцъ.
38
Мyжу же и3
ли2 женЁ, ?ще бyдутъ на к0жи пл0ти ?3
гw2 блещ?н?z блещ?щаz бэлBющаzсz:
39
и3 ?ви1
дитъ жрeцъ, и3 сE, на к0жи пл0ти ?3
гw2 блещ?н?z и3 блещ?щаz бэлBющаzсz, лишaй ?4
сть, процвэтE на к0жи пл0ти ?3
гw2, чи1стъ ?4
сть.
40
?ще же комY ?блёзе главA, плэши1
въ ?4
сть, чи1стъ ?4
сть:
41
?ще же спреди2 ?блёзе главA, взлhсъ ?4
сть, чи1стъ ?4
сть:
42
?ще же бyдетъ на плэши2 ?3
гw2 и3ли2 на взлhсинэ ?3
гw2 блeскъ бёлъ и3ли2 червленyzсz, прокажeн?е процвэтaющее на плэши2 ?3
гw2 и3ли2 на взлhсинэ ?3
гw2:
43
и3 ?ви1
дитъ ?3
го2 жрeцъ, и3 сE, ?бли1
ч?е блeска бёло и3ли2 червлeно на плэши2 ?3
гw2 и3ли2 на взлhсинэ ?3
гw2, ?кw ?бли1
ч?е прокажeн?z на к0жи пл0ти ?3
гw2:
44
человёкъ прокажeнъ ?4
сть, ?сквернeн?емъ ?скверни1
тъ ?3
го2 жрeцъ, на главЁ ?3
гw2 блeскъ ?3
гw2.
45
И# прокажeнъ, на нeмже ?4
сть ?зва, ри6 зы ?3
гw2 да бyдутъ раздр?ны, и3 главA ?3 гw2 не покровeна, и3 w4колw ?стъ свои1
хъ да ?бв?eтсz, и3 нечи1стъ прозовeтсz:
46
вс? дни6, въ нsже бyдетъ на нeмъ ?зва, нечи1
стъ сhй, нечи1стъ бyдетъ: tлучeнъ да сэди1
тъ, внЁ полкA да бyдетъ ?3
мY пребывaн?е.
47
И# ри1
за ?ще бyдетъ на нeй ?зва прокажeн?z, на ри1
зэ сукнsнэ, и3ли2 на и3згрeб?йнэй,
48
и3
ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ *, и3
ли2 на льнёхъ, и3ли2 на в0лнэ, и3 ли2 на к0жи, и3ли2 на всsкой к0жи дёланэй,
49
и3 kви1
тсz ?зва зелeна и3ли2 червленyzсz на к0жи, и3 ли2 на ри1
зэ, и3ли2 на прsденэхъ, и3ли2 на кр0кахъ, и3ли2 на всsкомъ дёлэ к0жанэмъ, ?зва прокажeн?z ?4
сть, и3 покaжетъ жерцY:
50
и3 ?ви1
дитъ жрeцъ ?зву, и3 tлучи1 тъ жрeцъ ?зву на сeдмь днjй.
51
И# да ?ви1
дитъ жрeцъ ?зву въ дeнь седмhй: ?ще же разсhпасz ?зва по ри1
зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по к0жи, по всемY ?3 ли6
ка творsтсz к0жы въ дёлан?и, прокажeн?е и4сто ?4
сть ?зва, нечи1стъ ?4
сть:
52
да сожжeтъ ри1 зу, и3ли2 прzд?1 н?z, и3ли2 крHки, и3
ли2 на в0лнэ, и3ли2 на льнЁ, и3ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, на нeмже ?ще бyдетъ ?зва: понeже прокажeн?е и4сто ?4
сть, на nгни2 да сожжeтсz.
53
?ще ли ?зритъ жрeцъ, и3 не разсhплетсz ?зва по ри1
зэ, и3ли2 по прsденэ, и3ли2 по кр0кахъ, и3ли2 по всsкому сосyду к0жану:
54
и3 повели1
тъ * кудeль жрeцъ, и3 и3змhетъ, на нeмже бyдетъ ?зва, и3 да tлучи1
тъ жрeцъ ?зву на друг?z сeдмь днjй:
55
и3 ?ви1
дитъ жрeцъ по и3змhт?и ?3
гw2 ?зву, и3 ?ще не и3змэни1
ла ?зва лицA своегw2, и3 ?зва не разсhпасz, нечи1сто ?4
сть, на nгни2 да сожжeтсz: ?тверди1
сz бо на ри1
зэ, и3ли2 на прsденэ, и3ли2 на кр0кахъ.
56
И# ?ще ?ви1
дитъ жрeцъ, и3 бyдетъ темнA ?зва по и3
спрaн?и ?3S, да tт0рг-
нетъ ?5 t ри1
зы, и3ли2 t прsдена, и3 ли2 t кр0къ, и3ли2 t к0жи.
57
И# ?ще kви1
тсz ?3
щE на ри1
зэ и3ли2 на прsденэ, и3 ли2 на кр0кахъ, и3
ли2 на всsкомъ сосyдэ к0жанэ, прокажeн?е процвэтaющее ?4
сть, на nгни2 да сожжeтсz, на нeмже ?4
сть ?зва.
58
И# ри1
за, и3ли2 прsдено, и3ли2 крHки, и3ли2 всsкъ сосyдъ к0жанъ, ?4 же и3сперeтсz, и3 tстyпитъ t негw2 ?зва, и3 и3змhетсz втор0е, и3 чи1сто бyдетъ.
59
Сeй зак0нъ ?звэ прокажeн?z ри1
зы сукнsны, и3ли2 и3згрeб?йны, и3ли2 прsдены, и3ли2 кудeльныz, и3 ли2 всsкагw сосyда к0жана, во ?4
же ?чи1
стити ?5, и3ли2 ?скверни1 ти ?5. ГлавA 14.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
сeй зак0нъ прокажeнному, в0ньже дeнь ?ще ?чи1
с-
титсz, и3 приведeтсz къ жерцY:
3
и3 да и3 зhдетъ жрeцъ внЁ полкA, и3 ?зритъ жрeцъ, и3 сE, и3сцэлЁ ?зва прокажeн?z t прокажeннагw:
4
и3 повели1 тъ жрeцъ, да в0змутсz ?чищeнному двA пти6чища жи6
ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3 соскaна червлени1 ца и3 v3ссHпъ:
5
и3 повели1
тъ жрeцъ, да зак0лютъ пти1чище ?3 ди1
но въ сосyдъ гли1
нzнъ, над8 вод0ю жив0ю,
6
и3 жив0е пти1
чище да в0зметъ, и3 дрeво кeдрово и3 соскaну червлени1 цу и3 v3ссHпъ, и3 да ?м0читъ и5хъ и3 пти1чище жив0е въ кр0ви заклaнагw пти1чища над8 вод0ю жив0ю:
7
и3 да воскропи1
тъ на ?чи1
с-
тившагосz t прокажeн?z седми1
жды, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 да tпyститъ пти1чи-
ще жив0е на п0ле:
8
и3 да и3сперeтъ ?чи1 стивыйсz ри6
зы сво? и3 да ?стрижeтъ вс? власы2 сво? и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 по си1
хъ да вни1
детъ въ п0лкъ и3 да пребyдетъ внЁ д0му своегw2 сeдмь днjй.
9
И# бyдетъ въ дeнь седмhй, ?брjютсz вси2 власы2 ?3 гw2, главA ?3
гw2 и3 брадA и3 брHви, и3 всsкъ влaсъ ?3
гw2 да ?брjетсz: и3 да и3змhетъ ри6
зы сво?, и3 да ?мhетсz тёло ?3
гw2 вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ.
10
И# въ дeнь nсмhй да в0зметъ двA ?гнца ?3
динолBт-
на непорHчна и3 ?вцу ?3
ди1
ну ?3
динолётну непор0чну, и3 три2 десzти6 ны муки2 пшени1чны на жeртву смёшаныz съ ?3
лeемъ и3 мёру ?3 лeа ?3
ди1 ну:
11
и3 да постaвитъ жрeцъ ?чищazй человёка ?чищaемаго и3 с?? пред8 гDемъ, ? двeр?й ски1н?и свидён?z:
12
и3 в0зметъ жрeцъ ?гнца ?3
ди1 наго и3 приведeтъ ?3
го2 преступ-
лeн?z рaди, и3 чaшу ?3
лeа, и3 tлучи1
тъ | жрeцъ во tлучeн?е пред8 гDемъ:
13
и3 зак0лютъ ?гнца на мёстэ, и3дёже закалaютъ всесожж?1
н?z и3 ?же грэхA рaди, на мёстэ свsтэ: ?4
сть бо ?4 же грэхA рaди, ?коже и3 преступлeн?z рaди ?4
сть жерцY: с??z с?hхъ сyть:
14
и3 в0зметъ жрeцъ t кр0ве ?же преступлeн?z рaди, и3 возложи1
тъ жрeцъ на ?бyш?е ?ха ?чищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 ?3
гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 ?3
гw2 деснhz:
15
и3 взeмъ жрeцъ t чaши ?3
лeа, возл?eтъ на рyку лёвую свою2:
16
и3 да ?м0читъ жрeцъ пeрстъ св0й деснhй въ ?3
лeй, и4же ?4
сть въ руцЁ ?3
гw2 лёвэй, и3 да воскропи1
тъ t ?3 лeа пeрстомъ седми1
жды пред8 гDемъ:
17
?стaвш?йсz же ?3
лeй, и4же въ руцЁ ?3
гw2, да возло-
жи1
тъ жрeцъ на ?бyш?е ?ха ?чищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 ?3
гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 ?3
гw2 деснhz, на мёсто кр0ве ?же преступлeн?z рaди:
18
?стaвш?йсz же ?3 лeй, и4же въ руцЁ жерцA, да возложи1
тъ жрeцъ на главY ?чищeнному: и3 пом0литсz ? нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ:
19
и3 сотвори1
тъ жрeцъ ?4
же грэхA рaди, и3 пом0литсz жрeцъ t ?чищaющемсz t грэхA своегw2: и3 по сeмъ зак0летъ жрeцъ всесожжeн?е:
20
и3 вознесeтъ жрeцъ всесожжeн?е и3 жeртву на nлтaрь пред8 гDемъ, и3 пом0литсz ? нeмъ жрeцъ, и3 ?чи1
ститсz.
21
?ще же ?б0гъ ?4
сть, и3 рукA ?3
гw2 не дости1
гнетъ, да в0зметъ ?гнца ?3
динолётнаго ?3
ди1 наго, в0ньже преступи1 лъ на tлучeн?е, ?кw помоли1
тисz ? нeмъ, и3 десzти1-
ну муки2 пшени1чны смёшаны съ ?3
лeемъ въ жeртву, и3 чaшу ?3 лeа ?3
ди1 ну,
22
и3 двA гHрличища, и3ли2 двA пт?нцA голуби6 на, ?3 ли6
ка ?брёте рукA ?3 гw2, и3 да бyдетъ ?3
ди1
нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeн?е:
23
и3 да принесeтъ | въ дeнь nсмhй, во ?4
же ?чи1
стити ?3
го2, къ жерцY, пред8 дв?1
ри ски1
н?и свидён?z пред8 гDа:
24
и3 взeмъ жрeцъ ?гнца и4же преступлeн?z рaди, и3 чaшу ?3
лeа, возложи1
тъ | возложeн?е пред8 гDемъ,
25
и3 зак0летъ ?гнца и4же преступлeн?z рaди, и3 в0з-
метъ жрeцъ t кр0ве ?же преступлeн?z рaди, и3 возложи1
тъ на ?бyш?е ?ха ?чищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 ?3
гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 ?3
гw2 деснhz:
26
и3 t ?3 лeа возл?eтъ жрeцъ на рyку свою2 лёвую,
27
и3 воскропи1
тъ жрeцъ пeрстомъ свои1 мъ деснhмъ t ?3 лeа, и4 же въ руцЁ ?3
гw2 лёвэй, седми1
жды пред8 гDемъ:
28
и3 возложи1
тъ жрeцъ t ?3
лeа сyщагw въ руцЁ ?3
гw2 на ?бyш?е ?ха ?чищaемагw деснaгw, и3 на крaй руки2 ?3
гw2 деснhz, и3 на крaй ноги2 ?3
гw2 деснhz, на мёстэ кр0ве ?же преступлeн?z рaди:
29
?стaвшеесz же t ?3 лeа, ?4
же ?4
сть въ руцЁ жерцA, да возложи1
тъ на главY ?чи1
стившемусz: и3 пом0-
литсz ? нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ,
30
и3 сотвори1
тъ ?3
ди1
ну t г0рлицъ, и3ли2 t птенц?1
въ голуби1 ныхъ, ?коже ?брёте рукA ?3
гw2,
31
?3
ди1
ну грэхA рaди, и3 другyю во всесожжeн?е съ жeртвою: и3 пом0литсz жрeцъ ? ?чищaемэмъ пред8 гDемъ.
32
Сeй зак0нъ въ нeмже ?4
сть ?зва прокажeн?z, и3 не ?брэтaющему рук0ю во ?чищeн?е своE.
33
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
34
?3
гдA вни1 дете въ зeмлю ханаaнску, ю4 же ?зъ даю2 вaмъ въ притzжaн?е, и3 дaмъ ?зву прокажeн?z въ домёхъ земли2 притzжaнныz вaмъ:
35
и3 пр?и1
детъ, ?3
гHже д0мъ, и3 повёсть жерцY глаг0лz: ?ки ?зва kвлsетсz въ домY моeмъ.
36
И# повели1 тъ жрeцъ и3спраздни1 ти сосyды д0му, прeжде нeже вни1
ти жерцY ви1
дэти ?зву, и3 да не бyдутъ нечи6ста вс? ?же въ домY. По си1
хъ же вни1
детъ жрeцъ соглsдати д0мъ:
37
и3 ?зритъ жрeцъ ?зву, и3 сE, ?зва на стэнaхъ д0му ?д0л?z зеленёющаzсz и3ли2 червленёющаzсz, и3 ?бли1
ч?е и4хъ худёе стёнъ:
38
и3зшeдъ жрeцъ и3з8 д0му къ двeремъ д0му, и3 tлучи1
тъ жрeцъ д0мъ на сeдмь днjй.
39
И# возврати1 тсz жрeцъ въ седмhй дeнь, и3 ?зритъ д0мъ, и3 сE, разсhпасz ?зва по стэнaмъ д0му:
40
и3 повели1
тъ жрeцъ, да и3з8
и1мутъ кaмен?е, на ни1 хже ?4
сть ?зва, и3 да и3зне-
сyтъ ?5 в0нъ и3з8 грaда на мёсто нечи1
сто:
41
и3 да пострyжутъ и3звнутри2 д0мъ w4крестъ, и3 и3зсhплютъ пeрсть состр0ганую внЁ грaда на мёсто нечи1сто:
42
и3 да в0змутъ кaмен?е и4 но ?стр0гано, и3 вл0жатъ | вмёстw кaмен?z: и3 пeрсть и4ну да в0змутъ, и3 помaжутъ д0мъ.
43
?ще же пaки нaйдетъ ?зва, и3 kви1 тсz въ домY по и3
знесeн?и кaмен?z и3 по ?строгaн?и д0му и3 по помaзан?и,
44
и3 вни1
детъ жрeцъ, и3 ?зритъ: ?ще разсhпасz ?зва въ домY, прокажeн?е пребывaющее ?4
сть въ домY, нечи1стъ ?4
сть:
45
и3 разорsтъ д0мъ, и3 древA ?3
гw2 и3 кaмен?е ?3 гw2 и3 всю2 пeрсть д0му и3знесyтъ внЁ грaда, на мёсто нечи1сто.
46
И# входsй въ д0мъ вс? дни6, въ нsже ?4
сть tлучeнъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
47
и3 спsй въ домY да и3сперeтъ ри6 зы сво? и3 нечи1
стъ бyдетъ до вeчера: и3 kдhй въ домY да и3 сперeтъ ри6 зы сво? и3 нечи1
стъ бyдетъ до вeчера.
48
?ще же пришeдый вни1
детъ жрeцъ, и3 ?ви1
дитъ: и3 сE, разсhпан?емъ не разсhпасz ?зва въ домY но помaзан?и д0му, да ?чи1
ститъ жрeцъ д0мъ, ?кw и3сцэлЁ ?зва:
49
и3 в0зметъ ?чи1
стити д0мъ, двA пти6 чища жи6
ва чи6ста и3 дрeво кeдрово, и3 соскaну червлени1 цу и3 v3ссHпъ:
50
и3 да зак0летъ пти1
чище ?3
ди1 но въ сосyдъ гли1-
нzнъ над8 вод0ю жив0ю:
51
и3 в0зметъ дрeво кeдрово и3 соскaн?е червлeное, и3 v3ссHпъ и3 пти1чище жив0е, и3 да ?м0читъ ?5 въ кр0вь пти1 чища заклaнагw над8 вод0ю жив0ю, и3 да ?кропи1 тъ и4ми въ домY седми1
жды:
52
и3 ?чи1
ститъ д0мъ кр0в?ю пти1
чищною и3 вод0ю жив0ю, и3 пти1чищемъ живhмъ и3 дрeвомъ кeдро-
вымъ, и3 v3ссHпомъ и3 соскaною червлени1
цею:
53
и3 да tпyститъ пти1чище жив0е внЁ грaда на п0ле и3 пом0литсz ? д0мэ, и3 чи1стъ бyдетъ.
54
Сeй зак0нъ ? всsкой ?звэ прокажeн?z и3 врeда,
55
и3 прокажeн?z ри1
зы и3 д0му,
56
и3 стрyпа, и3 знaмен?z, и3 блещaщагwсz,
57
и3 повёдати в0ньже дeнь нечи1сто, и3 в0ньже дeнь ?чи1
ститсz: сeй зак0нъ прокажeн?z. ГлавA 15.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: мyжу, мyжу, ?3
мyже ?ще бyдетъ и3зл?sн?е t тёла ?3 гw2, и3зл?sн?е ?3
гw2 нечи1сто ?4 сть.
3
И# сeй зак0нъ нечистоты2 ?3
гw2: и3зливazй сёмz и3з8 тёла свое-
гw2, t и3зл?sн?z, и4мже состaвлено ?4
сть тёло ?3
гw2 и3зл?sн?емъ, с?S нечистотA ?3
гw2 въ нeмъ: вс? дни6 и3зл?sн?z тёла ?3
гw2, и4 мже состaвлено тёло ?3
гw2 и3зл?sн?емъ ?3
гw2, нечистотA ?3
гw2 ?4
сть:
4
всsко л0же, на нeмже ?ще лsжетъ и3зливazй сёмz, нечи1
сто ?4
сть: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ?ще сsдетъ верхY ?3
гw2 и3
зливazй сёмz, нечи1стъ бyдетъ:
5
и3 человёкъ, и4же ?ще прик0снетсz л0жа ?3
гw2, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1
стъ бyдетъ до вeчера:
6
и3 сэдsй на сосyдэ, на нeмже ?ще сsдетъ верхY ?3
гw2 и3зливazй сёмz, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
7
и3 прикоснyвыйсz къ пл0ти и3зливaющагw сёмz да и3 сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
8
?ще же плю1
нетъ и3 зливazй сёмz на чи1
стаго, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
9
и3 всsко сэдло2 ?слее, на нeже ?ще всsдетъ верхY ?3
гw2 и3зливazй сёмz, нечи1
сто бyдетъ до вeчера:
10
и3 всsкъ при-
коснyвыйсz всBмъ, ?же сyть под8 ни1
мъ, нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 взeмлzй | да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 ?мhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
11
и3 ?3
ли6
кимъ ?ще к0снетсz и3 зливazй сёмz и3 рyкъ свои1
хъ не ?мhетъ вод0ю, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 ?мhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1
стъ бyдетъ до вeчера:
12
и3 сосyдъ гли1
нzнъ, ?3
мyже ?ще прик0снетсz и3зливazй сёмz, да разб?eтсz: ? сосyдъ древsный да и3змhетсz вод0ю, и3 чи1стъ бyдетъ.
13
?ще же ?чи1
ститсz и3зливazй сёмz t и3 зл?sн?z своегw2, и3 и3счи1
слитъ себЁ сeдмь днjй на ?чищeн?е своE, и3 и3сперeтъ ри6 зы сво? и3 ?мhетъ тёло своE вод0ю жив0ю, и3 чи1стъ бyдетъ:
14
и3 въ дeнь nсмhй да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3ли2 двA пт?нцA голуби6 на, и3 да принесeтъ | пред8 гDа къ двeремъ ски1
н?и свидён?z, и3 дaстъ | жерцY:
15
и3 сотвори1
тъ | жрeцъ ?3
ди1
нъ грэхA рaди, и3 другjй во всесожжeн?е: и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ пред8 гDемъ ? и3зл?sн?и ?3
гw2.
16
И# человёкъ, ?3
мyже ?ще и3
зhдетъ t л0жа ?3
гw2 сёмz, и3 да ?мhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
17
и3 всsка ри1
за и3 всsка к0жа, на нeйже ?ще бyдетъ л0же сёменное, да и3 змhетсz вод0ю, и3 нечистA бyдетъ до вeчера.
18
И# ?ще лs-
жетъ мyжъ съ жен0ю своeю на л0жи сёмене, да и3 змhютсz вод0ю, и3 нечи6сты бyдутъ до вeчера.
19
И# женA ?же ?ще бyдетъ кр0вь точaщи, и3 бyдетъ течeн?е ?3S въ тэлеси2 ?3S, сeдмь днjй да бyдетъ въ сквeрнэ своeй: и3 всsкъ прикасazй-
сz ?4
й нечи1
стъ бyдетъ до вeчера:
20
и3 всE, на нeмже ?ще сэди1
тъ въ течeн?и своeмъ, нечи1сто бyдетъ, и3 всsко, на нeже ?ще присsдетъ (nнA), нечи1сто бyдетъ:
21
и3 всsкъ, и4 же ?ще прик0снетсz л0жа ?3S, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да и3змhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
22
и3 всsкъ прикасazйсz всsкому сосyду, на нeмже ?ще сsдетъ, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да и3змhетсz вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
23
?ще же на л0жи ?4 й сyщей, и3ли2 на сосyдэ, на нeмже ?ще сsдетъ (nнA), ?3
гдA прик0снетсz кто2 ?4
й, нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
24
?ще же кто2 бyдетъ на л0жи съ нeю, и3 бyдетъ нечистотA ?3S на нeмъ, нечи1стъ бyдетъ сeдмь днjй: и3 всsко л0же, на нeмже ?ще лsжетъ, нечи1сто бyдетъ.
25
И# женA ?ще т0читъ течeн?е кр0ве дни6 мнHги, не во врeмz сквeрны ?3S, ?ще и3 течeтъ по ?сквернeн?и ?3 S, вс? дни6 течeн?z нечистоты2 ?3S, ?коже дни6 сквeрны ?3S, нечистA бyдетъ:
26
и3 всsко л0же, на нeмже ?ще лsжетъ вс? дни6 течeн?z ?3 S, по л0жи сквeрны ?3S бyдетъ ?4
й: и3 всsкъ сосyдъ, на нeмже ?ще сsдетъ, нечи1
стъ бyдетъ по нечистотЁ сквeрны ?3S:
27
и3 всsкъ прикасazйсz ?4 й нечи1стъ бyдетъ, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 ?мhетъ вод0ю тёло своE, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
28
?ще же ?чи1
ститсz t течeн?z своегw2, да сочтeтъ себЁ сeдмь днjй, и3 по си1
хъ чистA бyдетъ:
29
и3 во nсмhй дeнь да в0зметъ себЁ двA гHрличища и3 ли2 двA пт?нцA голуби6 на, и3 принесeтъ | къ жерцY къ двeремъ ски1 н?и свидён?z,
30
и3 да сотвори1
тъ жрeцъ, ?3
ди1
нъ грэхA рaди и3 другjй во всесожжeн?е, и3 да пом0литсz ? нeй жрeцъ пред8 гDемъ ? течeн?и нечистоты2 ?3S.
31
И# благоговBйны сотвори1
те сhны ?}л?вы t нечист0тъ и4хъ: и3 да не ?мрутъ нечистоты2 рaди своеS, внегдA ?скверни1 ти и5мъ ски1 н?ю мою2 ?же въ ни1 хъ.
32
Сeй зак0нъ и3зливaющему сёмz, и3 ?ще комY и3зhдетъ и3з8 негw2 л0же сёменное, ?коже ?скверни1 тисz въ нeмъ,
33
и3 точaщей кр0вь въ сквeрнэ своeй, и3 и3зливaющему сёмz во и3зл?sн?и своeмъ мyжеску п0лу и3ли2 жeнску, и3 мyжу, и4же ?ще поспи1
тъ со сквернaвою. ГлавA 16.
гlа гDь къ мwmсeю, по ?мeртв?и двyхъ сынHвъ ?арHнихъ, ?3
гдA принес0ста ?гнь чуждjй пред8 гDа и3 скончaстасz.
2
И# речE гDь къ мwmсeю: глаг0ли ?арHну, брaту твоемY, да не вх0дитъ по вс? часы2 въ с?0е внyтрь завёсы, пред8 лицE ?чисти1
лища, ?4 же ?4
сть над8 к?вHтомъ свидён?z, и3 да не ?мретъ: во w4блацэ бо kвлю1
сz над8 ?чисти1
лищемъ:
3
си1
це вни1 детъ ?арHнъ въ с?0е: съ тельцeмъ t говsдъ грэхA рaди, и3 со nвн0мъ на всесожжeн?е,
4
и3 въ ри1
зу льнsну ?свzщeну да ?блечeтсz, и3 надр?ги льн?ны да бyдутъ на тёлэ ?3
гw2, и3 п0zсомъ льнs-
нымъ да ?поsшетсz, и3 клобyкъ * льнsнъ да возложи1
тъ, ри6
зы св?ты сyть: и3 да ?мhетъ вод0ю всE тёло своE, и3 да ?блечeтсz въ нS:
5
и3 t с0нма сынHвъ ?}левыхъ да в0зметъ двA кwзлA t к0зъ грэхA рaди, и3 nвнA ?3
ди1 наго во всесожжeн?е,
6
и3 да приведeтъ ?арHнъ тельцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3 да пом0литсz ? себЁ и3 ? д0мэ своeмъ,
7
и3 да в0зметъ двA кwзлA, и3 постa-
витъ | пред8 гDемъ ? двeр?й ски1н?и свидён?z:
8
и3 да возложи1
тъ ?арHнъ на ?ба кwзлA жр?1б?z: жрeб?й ?3 ди1
нъ гDу и3 жрeб?й другjй tпущeн?ю.
9
И# да приве-
дeтъ ?арHнъ козлA, на нeмже падE жрeб?й гDу, и3 да принесeтъ грэхA рaди:
10
и3 козлA, на нeмже падE жрeб?й tпущeн?z, да постaвитъ ?3
го2 жи1
ва пред8 гDемъ, ?кw помоли1тисz над8 ни1
мъ и3 ?кw tпусти1
ти ?3
го2 во tпущeн?е, и3 да tпyститъ ?3
го2 въ пустhню: и3 в0зметъ козeлъ на сS беззакHн?z и4хъ въ зeмлю непроходи1
му.
11
И# да приведeтъ ?арHнъ тельцA, и4же грэхA рaди своегw2, и3 да пом0литсz ? себЁ и3 ? д0мэ своeмъ: и3 да зак0летъ тельцA, и4 же грэхA рaди своегw2.
12
И# да в0зметъ кади1
льникъ п0лнъ ?гл?z ?гненна t nлтарS, и4же пред8 гDемъ, и3 да нап0лнитъ рyцэ fmм?aма сложeн?z чи1
ста, и3 да принесeтъ внyтрь завёсы:
13
и3 да возложи1
тъ fmм?aмъ на ?гнь пред8 гDемъ, и3 покрhетъ дhмъ fmм?aмный ?чисти1
лище ?4 же на свидён?ихъ, и3 не ?мретъ.
14
И# да в0з-
метъ t кр0ве тельцA, и3 да воскропи1
тъ пeрстомъ на ?чисти1
лище на вост0ки: * Въ грeч.: кjдар?съ. пред8 лицeмъ ?чисти1
лища да воскропи1
тъ седми1
жды t кр0ве пeрстомъ свои1
мъ.
15
И# да зак0летъ козлA и4 же грэхA рaди, и4же за лю1
ди, пред8 гDемъ: и3 да внесeтъ t кр0ве ?3
гw2 внyтрь завэсы2, и3 да сотвори1
тъ кр0ви ?3
гw2, ?коже сотвори2 кр0ви тeлчи, и3 да воскропи1
тъ кр0в?ю ?3 гw2 на ?чисти1лище прsмw ?чисти1
ли-
щу,
16
и3 ?чи1
ститъ с?0е t нечист0тъ сынHвъ ?}левыхъ и3 t непрaвдъ и4хъ, ? всёхъ грэсёхъ и4хъ: и3 тaкw сотвори1
тъ ски1н?и свидён?z сотворeннэй въ ни1
хъ посредЁ нечистоты2 и4хъ.
17
И# всsкъ человёкъ да не бyдетъ въ ски1 н?и свидён?z, ?3
гдA вх0дитъ моли1 тисz во с?0е, д0ндеже и3зhдетъ: и3 да пом0литсz ? себЁ и3 ? д0мэ своeмъ и3 ? всeмъ с0нмэ сынHвъ ?}левыхъ.
18
И# и3зhдетъ ко nлтарю2, и4же ?4
сть пред8 гDемъ, и3 пом0литсz на нeмъ, и3 да в0зметъ t кр0ве тельцA и3 t кр0ве козлA, и3 возложи1
тъ на р0ги nлтарS w4крестъ:
19
и3 да воскропи1
тъ пeрстомъ свои1
мъ нaнь седми1
жды t кр0ве, и3 ?чи1
ститъ ?3
го2 и3 ?свzти1
тъ ?3
го2 t нечист0тъ сынHвъ ?}левыхъ.
20
И# соверши1
тъ ?чищaz с?0е и3 ски1н?ю свидё-
н?z и3 nлтaрь, и3 t жерцёхъ ?чи1
ститъ, и3 приведeтъ козлA живaго:
21
и3 да возложи1
тъ ?арHнъ ?бэ рyцэ свои2 на главY козлA живaгw, и3 да и3сповёсть на нeмъ вс? беззакHн?z сынHвъ ?}левыхъ и3 вс? непр?вды и4хъ и3 вс? грэхи2 и4хъ: и3 возложи1
тъ | на главY козлA живaгw, и3 tпyститъ рук0ю человёка ?гот0ваннагw въ пустhню:
22
и3 в0зметъ козeлъ на сS непр?вды и4хъ въ зeм-
лю непроходи1му: и3 да tпyститъ козлA въ пустhню.
23
И# да вни1
детъ ?арHнъ въ ски1н?ю свидён?z, и3 да совлечeтъ ри6
зы льн?ны, въ нsже ?болчeнъ бsше, входsщу ?3
мY во с?0е, и3 положи1
тъ | тaмw:
24
и3 ?мhетъ тёло своE вод0ю на мёстэ с?э и3 да ?блечeтсz въ ри6
зы сво?, и3 и3зшeдъ да сотвори1тъ все-
сожжeн?е своE и3 всепл0д?е людск0е, и3 да пом0литсz ? себЁ и3 ? д0мэ своeмъ, и3 ? лю1
дехъ ?коже и3 ? жерцёхъ:
25
и3 тyкъ и4
же грэхHвъ рaди да вознесeтъ на nлтaрь.
26
И# tпусти1
вый козлA tпущeнаго во tпущeн?е да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ пл0ть свою2 вод0ю, и3 по си1
хъ да вни1
детъ въ п0лкъ.
27
И# тельцA и4же грэхA рaди, и3 козлA и4 же грэхA рaди, и4хже кр0вь внесeсz на ?чищeн?е во с?0е, да и3знесyтъ | внЁ полкA и3 да сожгyтъ | на nгни2, и3 к0жы и4хъ и3 мzсA и4хъ и3 мwтhла и4хъ:
28
сожигazй же | да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ тёло своE вод0ю, и3 по сeмъ да вни1
детъ въ п0лкъ.
29
И# бyдетъ с?E вaмъ зак0нное вёчное: въ мцc
ъ седмhй, въ десsтый дeнь мцc
а, покори1
те дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла да не сотворитE, ни тузeмецъ, ни пришлeцъ прилежaй въ вaсъ:
30
въ т0й бо дeнь пом0литсz ? вaсъ, ?4 же ?чи1
стити вaсъ t всёхъ грэхHвъ вaшихъ пред8 гDемъ, и3 чи1
сти бyдете:
31
суббHта суббHтъ пок0й да бyдетъ с?S вaмъ, и3 покори1
те дyшы вaшz, зак0ннw вёчнw.
32
Пом0литсz жрeцъ, ?3
г0же ?ще помaжутъ и3 ?3
г0же ?ще совершaтъ рyцэ ?3
гw2, ?4
же жрeти ?3
мY по nтцЁ своeмъ, и3 да ?блечeтсz въ ри1
зу льнsну свою2, ри1
зу с?у,
33
и3 да ?чи1
ститъ с?0е с?aгw и3 ски1н?ю свидён?z, и3 nлтaрь да ?чи1
ститъ, и3 ? жерцёхъ и3 ? всeмъ с0нмэ да пом0литсz.
34
И# бyдетъ с?E вaмъ зак0нное вёчное, ?4
же моли1 тисz ? сынёхъ ?}левыхъ ? всёхъ грэсёхъ и4хъ, ?3
ди1 ною въ лёто да сотвори1
тсz, ?коже заповёда гDь мwmсeю. ГлавA 17.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2 и3 ко всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ, и3 речeши къ ни6
мъ: с?E сл0во ?4 же заповёда гDь, гlz:
3
человёкъ человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ и3ли2 t пришeл?цъ, и5же прилежaтъ въ вaсъ, и4же ?ще зак0летъ тельцA и3ли2 ?вцу и3ли2 к0зу въ полцЁ, и3 и4же ?ще зак0летъ внЁ полкA 4
и3 пред8 дв?1
ри ски1
н?и свидён?z не принесeтъ, ?коже сотвори1
ти ?5 во всесожжeн?е и3ли2 спасeн?е гDу пр?sтно, въ воню2 благов0н?z: и3 и4же ?ще зак0летъ внЁ и3 пред8 дв?1
ри ски1н?и свидён?z не принесeтъ ?3 гw2, ?кw принести2 дaръ гDу пред8 ски1н?ю гDню: и3 вмэни1 тсz человёку томY кр0вь: кр0вь прол?sлъ, да потреби1
тсz душA ?на t людjй свои1
хъ:
5
?кw да принесyтъ сhнове ?}л?вы ж?1
ртвы сво?, ?3
ли6
ки ?ще сjи зак0лютъ на п0ли, и3 да принесyтъ | ко гDу къ двeремъ ски1 н?и свидён?z къ жерцY, и3 пожрyтъ | въ жeртву спасeн?z гDу.
6
И# да возл?eтъ жрeцъ кр0вь на nлтaрь w4 крестъ пред8 гDемъ ? двeр?й ски1н?и свидён?z: и3 да вознесeтъ тyкъ въ воню2 благоухaн?z гDу:
7
и3 да не пожрyтъ ктомY жeртвъ свои1
хъ сy?тнымъ, и5 мже сaми блудодёйствуютъ в8
слёдъ и4хъ: зак0нное вёчное бyдетъ вaмъ въ р0ды вaшz.
8
И# речeши къ ни6
мъ: человёкъ человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ и3ли2 t сынHвъ пришeльцwвъ прилежa-
щихъ въ вaсъ, и4же ?ще сотвори1
тъ всесожжeн?е и3ли2 жeртву,
9
и3 къ двeремъ ски1н?и свидён?z не принесeтъ сотвори1
ти ?5 гDеви, потреби1
тсz душA тA t людjй свои1 хъ.
10
И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ и3ли2 t пришeл?цъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ?ще ?стъ всsкую кр0вь, и3 ?твержY лицE моE на дyшу kдyщую кр0вь, и3 погублю2 ю5 t людjй свои1
хъ:
11
занE душA всsк?z пл0ти кр0вь ?3
гw2 ?4
сть, и3 ?зъ дaхъ ю5 вaмъ ? nлтарS ?молsти ? душaхъ вaшихъ: кр0вь бо ?3
гw2 вмёстw души2 ?м0литъ.
12
Сегw2 рaди рек0хъ сынHмъ ?}л?-
вымъ: всsка душA t вaсъ да не снёстъ кр0ве, и3 пришлeцъ прилежaщ?й въ вaсъ да не снёстъ кр0ве.
13
И# человёкъ человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ и3ли2 t пришл?1 цъ прилежaщихъ въ вaсъ, и4же ?ще ?л0витъ лови1
тву ?вёрz и3ли2 пти1цу, ?4 же ?стсz: прол?eтъ кр0вь ?3 S, и3 покрhетъ ю5 землeю:
14
душA бо всsк?z пл0ти кр0вь ?3
гw2 ?4
сть. И# рек0хъ сынHмъ ?}л?вымъ: кр0ве всsк?z пл0ти да не снёсте, ?кw душA всsк?z пл0ти кр0вь ?3
гw2 ?4
сть: всsкъ kдhй ю5 потреби1 тсz:
15
и3 всsка душA ?же ?стъ мертвечи1 ну и3 ли2 ?вэроsдину, t тузeм?цъ и3ли2 t пришeл?цъ, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ тёло вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера, по сeмъ же чи1стъ бyдетъ:
16
?ще же не и3сперeтъ ри1
зъ свои1
хъ, ни ?мhетъ тёла вод0ю, то2 пр?и1
метъ беззак0н?е своE. ГлавA 18.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ:
3
по дэлHмъ земли2 ?3 г?петск?z, въ нeйже ?битaсте, да не сотворитE, и3 по начинaн??мъ земли2 ханаaнск?z, въ ню1
же ?зъ ведy вы тaмw, не сотвори1 те, и3 по зак0нwмъ и4хъ не ходи1
те:
4
судьбы6 мо? сотвори1
те, и3 по-
велBн?z мо? сохрани1 те и3 ходи1 те въ ни1 хъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ:
5
и3 сохрани1
те вс? повелBн?z мо? и3 вс? судьбы6 мо?, и3 сотвори1
те |: сотвори1 вый т? человёкъ жи1
въ бyдетъ въ ни1 хъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
6
Человёкъ человёкъ ко всsкому бли1 жнему пл0ти своеS да не пристyпитъ tкрhти срамоты2: ?зъ гDь.
7
Срамо-
ты2 nтцA твоегw2 и3 срамоты2 мaтере твоеS да не tкрhеши: мaти бо твоS ?4
сть, да не tкрhеши срамоты2 ?3S.
8
Срамоты2 жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши: срамотA nтцA твоегw2 ?4 сть.
9
Срамоты2 сестры2 твоеS ?же t nтцA твоегw2 и3 ли2 t мaтере твоеS, въ домY рождeнныz и3ли2 внЁ рождeнныz, да не tкрhеши срамоты2 и4хъ.
10
Срамоты2 дщeре сhна твоегw2 и3ли2 дщeре дщeре твоеS, да не tкрhеши срамоты2 и4 хъ, ?кw твоS срамотA ?4
сть.
11
Срамоты2 дщeре жены2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, ?3
диноo1тча сестрA ти ?4
сть, да не tкрhеши срамоты2 ?3S.
12
Срамоты2 сестры2 nтцA твоегw2 да не tкрhеши, своs бо nтцY твоемY ?4
сть.
13
Срамоты2 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhе-
ши, своs бо мaтери твоeй ?4
сть.
14
Срамоты2 брaта nтцA твоегw2 да не tкрhеши и3 къ женЁ ?3
гw2 да не вни1
деши, ср0дникъ бо ти2 ?4
сть.
15
Срамоты2 невёстки твоеS да не tкрhеши, женA бо сhна твоегw2 ?4
сть, да не tкрhеши срамоты2 ?3S.
16
Срамоты2 жены2 брaта твоегw2 да не tкрhеши, срамотA брaта твоегw2 ?4
сть.
17
Срамоты2 жены2 и3 дщeре ?3S, да не tкрhеши, дщeре сhна ?3 S, и3 дщeри дщeре ?3S да не п0ймеши tкрhти срамоты2 и4хъ, бли1
жн?и бо ти2 сyть, нечeст?е ?4
сть.
18
СестрY жены2 твоеS да не п0ймеши въ нал0жницу, tкрhти срамотY ?3 S пред8 нeю, ?3
щE жи1 вэ сyщей ?4 й.
19
И# къ женЁ во tлучeн?и нечистоты2 ?3 S да не вни1
деши tкрhти срамоты2 ?3 S.
20
И# къ женЁ бли1
жнzгw твоегw2 да не дaси л0жа сёмене твоегw2, ?скверни1 тисz съ нeю.
21
И# t сёмене твоегw2 да не дaси служи1 ти мол0ху, да не ?скверни1
ши и4мене с?aгw: ?зъ гDь.
22
И# съ мyжескимъ п0ломъ да не лsжеши жeнскимъ л0жемъ, мeрзость бо ?4
сть.
23
И# всsкому четверон0гому да не дaси л0жа своегw2 въ сэменeн?е, ?скверни1 тисz съ ни1 мъ: и3 женA да не стaнетъ ко всsкому четверон0гому сни1-
тисz, гнyсно бо ?4
сть.
24
Не ?сквернsйтесz во всёхъ си1
хъ: во всёхъ бо си1
хъ ?скверни1 шасz kзhцы, и5хже ?зъ tженY пред8 лицeмъ вaшимъ:
25
и3 ?скверни1
сz землS, и3 воздaхъ непрaвду и5 мъ ?3S рaди: и3 возненави1
дэ землS сэдsщихъ на нeй.
26
И# сохрани1
те вс? зак0ны мо? и3 вс? повелBн?z мо?, и3 не сотвори1
те t всёхъ гнyсностей си1
хъ, тузeмецъ и3 прибhвш?й пришлeцъ въ вaсъ:
27
вс? бо с?? гнyснwсти сотвори1
ша человёцы земнjи, бhвш?и прeжде вaсъ, и3 ?скверни1
сz землS.
28
И# да не вознегодyетъ на вaсъ землS, внегдA ?скверни1
ти вaмъ ю5, и4мже w4бразомъ вознегодовA на kзhки и5же прeжде вaсъ:
29
?кw всsкъ, и4
же ?ще сотвори1
тъ t всёхъ гнyсностей си1
хъ, потребsтсz дyшы творsщыz с?E t людjй свои1
хъ.
30
И# сохрани1
те повелBн?z мо?, ?кw да не сотворитE t всёхъ закHнъ гнyсныхъ, и5 же бёша прeжде вaсъ: и3 да не ?сквернитeсz въ ни1
хъ, ?кw ?зъ гDь бGъ вaшъ. ГлавA 19.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли всемY с0нму сынHвъ ?}левыхъ, и3 речeши къ ни6
мъ: свsти бyдите, ?кw ?зъ с?ъ (?4
смь) гDь бGъ вaшъ.
3
Кjйждо nтцA своегw2 и3 мaтере своеS да бои1
тсz, и3 суббw6ты мо? сохрани1
те: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
4
Не послёдуйте ?дwлwмъ, и3 богHвъ сл?sныхъ не сотвори1
те себЁ: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
5
И# ?ще пожретE жeртву спcн?z гDу, пр?sтну вaмъ пожри1
те:
6
в0ньже дeнь ?ще пожретE, (въ т0й дeнь) да снёстсz, и3 на ?тр?е: и3 ?ще ?стaнетсz до трeт?zгw днE, на nгни2 да сожжeтсz:
7
?ще же ли kдeн?емъ с8sстсz въ дeнь трeт?й, не жeртвенно ?4
сть, не пр?и1
метсz:
8
и3 и4же ?стъ ?5, грёхъ пр?и1 метъ, ?кw с??z гDнz ?скверни2: и3 потребsтсz дyшы kдyщыz t людjй свои1
хъ.
9
И# пожинaющымъ вaмъ жaтву земли2 вaшеz, да не скончaете жaтвы вaшеz, ни1
вы твоеS пожинaн?z: и3 пaдающихъ кл?съ t жaтвы твоеS да не соберeши:
10
и3 в?ногрaда твоегw2 втори1
цею да не ?берeши, нижE гр?1
знъ в?ногрaда твоегw2 да соберeши: ни1 щему и3 пришeльцу да ?стaвиши |: ?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ.
11
Не ?крaдите, ни солжи1
те, нижE да ?клеветaетъ кjйждо бли1 жнzго.
12
И# не клени1
тесz и4менемъ мои1 мъ въ непрaвдэ, и3 да не ?сквернитE и4мене с?aгw бGа вaшегw: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
13
Да не ?би1
диши бли1 жнzгw: и3 да не tи1 меши, и3 да не прележи1
тъ мздA наeмника твоегw2 ? теб?2 до ?тр?z.
14
?лA да не речeши глух0му, и3 пред8 слэпhмъ да не положи1
ши претыкaн?z: и3 да ?бои1
шисz гDа бGа твоегw2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
15
Не сотвори1
те непрaвды въ судЁ: да не пр?и1
меши лицA ни1 щагw, нижE почуди1
шисz лицY могyщагw: по прaвдэ да сyдиши бли1
жнему твоемY.
16
Да не х0диши лeст?ю во своeмъ kзh-
цэ, и3 не востaнеши на кр0вь бли1 жнzгw твоегw2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
17
Да не возненави1 диши брaта твоегw2 во ?мЁ твоeмъ, ?бличeн?емъ да ?бличи1ши бли1 жнzго твоего2: и3 не пр?и1 меши рaди ?3
гw2 грэхA.
18
И# да не tмщaетъ рукA твоS, и3 да не враждyеши на сhны людjй свои1
хъ, и3 возлю1
биши бли1
жнzго своего2 ?кw сaмъ себE: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
19
Зак0нъ м0й сохрани1 те: и3 скотA твоегw2 да не смэси1 ши со скот0мъ и3нaгw р0да, и3 в?ногрaда твоегw2 да не насади1 ши разли1
чна: и3 ри1
зы и3з8 двyхъ (вещeй) соткaныz гнyсныz да не возложи1
ши на сS.
20
И# ?ще кто2 бyдетъ съ жен0ю л0жемъ сёмене, и3 с?S бsше рабA храни1 ма мyжу, и3 цэн0ю не и3скупленA и3 ли2 своб0да не данA ?4
й, нак?заны да бyдутъ: не ?мрутъ, ?кw не свободи1
сz:
21
и3 да приведeтъ за преступлeн?е своE гDу къ двeремъ ски1н?и свидён?z nвнA преступлeн?z,
22
и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ nвн0мъ преступлeн?z пред8 гDемъ ? грэсЁ и4мже согрэши2, и3 ?стaвитсz ?3
мY грёхъ, ?3
г0же сотвори2.
23
Е#
гдA же вни1
дете въ зeмлю, ю4
же гDь бGъ вaшъ даeтъ вaмъ, и3 насади1
те всsко дрeво снёдное, и3 ?чи1
стите нечистотY ?3
гw2, пл0дъ ?3
гw2 три2 лBта нечи1
стъ да бyдетъ вaмъ, да не снёстсz:
24
въ лёто же четвeртое бyдетъ всsкъ пл0дъ ?3
гw2 с?ъ, похвaленъ гDу:
25
въ лёто же пsтое да снёсте пл0дъ ?3
гw2, прибhтокъ вaмъ плоды2 ?3
гw2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
26
Не kди1 те на горaхъ, и3 не вражи1те, и3 ни срsща смотри1 те t пти1цъ.
27
Не сотвори1
те ?бстрижeн?z круг0мъ t вл?съ глaвъ вaшихъ, нижE брjете брaдъ вaшихъ.
28
И# кроeн?z не сотвори1
те на тёлэ вaшемъ ? души2: и3 ?звъ настрэкaнныхъ да не сотворитE въ вaсъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
29
Да не ?скверни1-
ши дщeре твоеS ?4 же блуди1
ти ?4
й: и3 да не прелюбы2 дёетъ землS, и3 нап0л-
нитсz землS беззак0н?й.
30
Суббw6ты мо? сохрани1
те, и3 t с?hхъ мои1
хъ ?б0йтесz: ?зъ гDь.
31
Не послёдуйте ?трHбнымъ бaснемъ, и3 къ волхвHмъ не прилэпи1тесz, ?скверни1
тисz въ ни1
хъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
32
Пред8 лицeмъ сэдaгw востaни и3 почти2 лицE стaрчо, и3 да ?бои1
шисz гDа бGа твоегw2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
33
?ще же кто2 пр?и1
детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу, не стужи1те ?3
мY:
34
?коже тузeмецъ бyдетъ въ вaсъ пришлeцъ, и4же пр?и1
детъ къ вaмъ, и3 возлю1
биши ?3
го2 ?кw сaмъ себE: ?кw (и3 вы2) пришeльцы бёсте въ земли2 ?3
г?петстэй: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
35
Не сотвори1
те непрaвды въ судЁ, въ мёрахъ и3 въ вёсахъ и3 въ мёрилэхъ:
36
мBрила прaв?дна и3 вёсы прaв?дны и3 мёра прaведна да бyдетъ въ вaсъ: ?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ t земли2 ?3
г?петск?z.
37
И# сохрани1 те вeсь зак0нъ м0й и3 вс? повелBн?z мо?, и3 сотвори1
те |: ?зъ гDь бGъ вaшъ. ГлавA 20.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: ?ще кто2 t сынHвъ ?}левыхъ, и3ли2 t прибhвшихъ пришeльц?въ во ?}ли, и4же ?ще дaстъ t сёмене своегw2 мол0ху, смeрт?ю да ?мретъ: лю1 д?е земли2 да поб?ю1 тъ ?3
го2 кaмен?емъ:
3
и3 ?зъ ?твержY лицE моE на человёка того2 и3 погублю2 ?3
го2 t людjй ?3
гw2, ?кw t сёмене своегw2 дадE мол0ху, да ?скверни1
тъ с?hню мою2 и3 ?скверни1 тъ и4мz ?сщ7eнныхъ мнЁ.
4
?ще же презрён?емъ прeзрzтъ тузeмцы земли2 nчи1
ма свои1
ма t человёка тогw2, внегдA дaти ?3
мY t сёмене своегw2 мол0ху, ?4 же не ?би1
ти ?3
го2:
5
и3 ?твержY лицE моE на человёка того2 и3 на ср0дники ?3
гw2, и3 погублю2 ?3
го2 и3 всёхъ ?3
диномhслzщихъ съ ни1
мъ, ?4
же со-
блуждaти ?3
мY со ?дwлы t людjй свои1
хъ.
6
И# душA ?же ?ще послёдуетъ ?трHбнымъ бaснемъ и3ли2 волхвHмъ, ?кw соблуди1
ти в8
слёдъ и4хъ, ?твержY лицE моE на дyшу тY и3 погублю2 ю5 t людjй ?3S.
7
И# бyдете свsти, ?кw ?зъ с?ъ гDь бGъ вaшъ.
8
И# сохрани1
те повелBн?z мо? и3 сотвори1
те |: ?зъ гDь ?сщ7azй вaсъ.
9
Человёкъ человёкъ, и4же ?ще ?ло2 речeтъ nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй, смeрт?ю да ?мретъ: nтцY своемY и3ли2 мaтери своeй ?лЁ речE, пови1
ненъ бyдетъ.
10
Человёкъ человёкъ, и4же ?ще прелюбы2 содёетъ съ мyжнею жен0ю, и3ли2 кто2 прелюбы2 содёетъ съ жен0ю бли1
жнzгw своегw2, смeрт?ю да ?мрутъ прелюбодёй и3 прелюбодёйца.
11
И# и4 же ?ще пребyдетъ съ жен0ю nтцA своегw2, срамотY nтцA своегw2 tкрhлъ ?4
сть, смeрт?ю да ?мрутъ ?ба, пови1
нни сyть.
12
И# ?ще кто2 бyдетъ съ невёсткою своeю, смeрт?ю да ?мрутъ ?ба, нечeствоваша бо, пови1
нни сyть.
13
И# ?ще кто2 бyдетъ съ мyжескимъ п0ломъ л0жемъ жeнскимъ, гнyсность сотвори1
ша ?ба, смeрт?ю да ?мрутъ, пови1
нни сyть.
14
И$
же ?ще п0йметъ женY и3 мaтерь ?3S, беззак0н?е ?4
сть, nгнeмъ да сожгyтъ ?3
го2 и3 w4 ныz, и3 не бyдетъ беззак0н?е въ вaсъ.
15
И# и4 же ?ще дaстъ л0же своE четверон0жному, смeрт?ю да ?мретъ, четверон0жное же ?б?eте.
16
И# женA ?же ?ще пристyпитъ ко всsкому скотY, ?4
же бhти съ ни1
мъ, да ?б?eте женY и3 ск0тъ, смeрт?ю да ?мрутъ, пови1
нни сyть.
17
И$
же ?ще п0йметъ сестрY свою2 t nтцA своегw2 и3 ли2 t мaтере своеS, и3 ?ви1
дитъ срамо-
тY ?3S, и3 nнA ?ви1 дитъ срамотY ?3
гw2, ?кори1
зна ?4
сть, да потребsтсz пред8 сы6
ны р0да и4хъ: срамотY сестры2 своеS tкры2, грёхъ пр?и1
мутъ.
18
И# мyжъ и4же бyдетъ съ жен0ю сквернaвою и3 tкрhетъ срамотY ?3S, течeн?е ?3 S tкры2, и3 nнA tкры2 течeн?е кр0ве своеS, да потребsтсz ?ба t р0да и4хъ.
19
И# срамотY сестры2 nтцA твоегw2 и3 сестры2 мaтере твоеS да не tкрhеши: ?жичество бо tкры2, грёхъ понесyтъ.
20
И$
же ?ще бyдетъ со ср0дницею своeю, срамотY сродствA своегw2 tкры2, безчaдни и4змрутъ.
21
И# человёкъ и4 же ?ще п0йметъ женY брaта своегw2, нечистотA ?4
сть: срамотY брaта своегw2 tкрhлъ ?4
сть, безчaдни и4змрутъ.
22
И# сохрани1
те вс? повелBн?z мо? и3 вс? судьбы6 мо? и3 сотвори1
те |, и3 не вознегодyетъ на вaсъ землS, въ ню1 же ?зъ введy вы тaмw всели1
тисz на нeй.
23
И# не ходи1 те въ зак0ны kзhч?ск?z, и5
хже ?зъ и3 згоню2 t вaсъ: ?кw с?? вс? сотвори1
ша, и3 возгнушaхсz и4 ми.
24
И# рёхъ къ вaмъ: вы2 наслёдите зeмлю и4 хъ, и3 ?зъ дaмъ вaмъ ю5 въ притzжaн?е, зeмлю текyщую мeдомъ и3 млек0мъ, ?зъ гDь бGъ вaшъ, tлучи1
вый вaсъ t всёхъ kзы6
къ.
25
И# tлучи1
те себЁ междY скwты2 чи1стыми и3 междY скwты2 нечи1
стыми, и3 междY пти1
цами чи1стыми и3 нечи1стыми: и3 не ?сквернитE дyшъ вaшихъ въ скотёхъ и3 въ пти1цахъ и3 во всёхъ гадёхъ земнhхъ, ?же ?зъ tлучи1 хъ вaмъ въ нечистотЁ,
26
и3 бyдете ми2 свsти, ?кw ?зъ с?ъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ, tлучи1
вый вaсъ t всёхъ kзы6
къ бhти мои1
ми.
27
И# мyжъ и3ли2 женA и4же ?ще бyдетъ t ни1
хъ чревобaсникъ и3ли2 волшeбникъ, смeрт?ю да ?мрутъ ?ба: кaмен?емъ да поб?eте и5хъ, пови1
нни сyть. ГлавA 21.
речE гDь къ мwmсeю, гlz: рцы2 жерц?1 мъ сынHмъ ?арw6нимъ, и3 речeши и5мъ: над8 душaми да не ?сквернsтсz въ kзhцэ своeмъ,
2
но рaзвэ въ домY бли1 ж-
нzгw своегw2, над8 nтцeмъ и3 мaтер?ю, и3 сынaми и3 дщeрьми, над8 брaтомъ
3
и3 над8 сестр0ю своeю дёвою, ?же ?4
сть бли1 жнzz ?3
мY, не данA мyжу, над8 си1
ми да ?сквернsтсz:
4
да не ?скверни1 тсz внезaпу въ лю1
дехъ свои1
хъ, во ?ск-
вернeн?е своE.
5
И# да не ?брjете главы2 по мeртвэмъ, и3 ?бли1 ч?z брады2 да не ?брjютъ, и3 на пл0техъ свои1
хъ да не сотворsтъ ?звъ:
6
свsти да бyдутъ бGу своемY и3 не ?сквернsтъ и4мене бGа своегw2: ж?1
ртвы бо гDни дaры бGа своегw2 сaми прин0сzтъ, и3 бyдутъ свsти.
7
Жены2 блудни1 цы и3 ?сквернeны да не п0й-
мутъ, и3 жены2 и3
згнaныz t мyжа ?3 S да не п0ймутъ: ?кw свsти сyть гDу бGу своемY:
8
и3 да ?свzти1
ши ?3
го2: дaры гDа бGа вaшегw сeй прин0ситъ, свsтъ бyдетъ: ?кw с?ъ ?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ ?сщ7 az и5хъ.
9
И# дщeрь человёка жерцA ?ще ?скверни1 тсz, ?4 же соблуди1
ти, и4мz nтцA своегw2 с?S ?сквернsетъ: nгнeмъ да сожжeтсz.
10
И# жрeцъ вели1 к?й t брaт?й свои1
хъ, ?3 мyже возл?sнъ на главY ?3
лeй помaзан?z, и3 совершeнный, ?4
же ?блачи1
тисz въ ри6
зы, главы2 да не tкрhетъ, и3 ри6
зъ свои1
хъ да не раздерeтъ,
11
и3 ко всsкой души2 ?мeршей да не пр?и1
детъ: над8 nтцeмъ свои1
мъ и3 над8 мaтер?ю своeю да не ?скверни1
тсz,
12
и3 t с?hхъ да не и3зhдетъ, и3 да не ?скверни1 тъ и4мене с?aгw бGа своегw2, ?кw с?hй ?3
лeй помaзан?z бGа ?3
гw2 на нeмъ: ?зъ гDь.
13
Сeй въ женY дёву t р0да своегw2 да п0йметъ:
14
вдови1
цы же и3 и3 згнaныz, и3 ?сквернeныz и3 блудни1 цы, си1
хъ да не п0йметъ: но дэви1
цу t плeмене своегw2 да п0йметъ въ женY:
15
и3 да не ?скверни1
тъ сёмене своегw2 въ лю1дехъ свои1
хъ: ?зъ гDь бGъ ?сщ7azй ?3
го2.
16
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
17
рцы2 ко ?арHну, глаг0лz: человёкъ t р0да твоегw2 въ р0дэхъ вaшихъ, ?ще к0ему бyдетъ на нeмъ пор0къ, да не пристy-
питъ приноси1
ти дaры бGа своегw2:
18
всsкъ человёкъ, ?3
мyже ?ще бyдетъ на нeмъ пор0къ, да не пристyпитъ: человёкъ слёпъ, и3ли2 хр0мъ, и3ли2 корн0сый, и3ли2 ?хорёзанъ,
19
и3
ли2 человёкъ, ?3
мyже ?4
сть сокрушeн?е руки2 и3ли2 сокрушeн?е ноги2,
20
и3ли2 горбaтъ, и3ли2 гноеточи1
въ nчи1ма, и3 ли2 бэльмоo1 ченъ, и3 ли2 человёкъ, на нeмже сyть кр?сты ди6
в?z, и3ли2 лишаи6, и3ли2 ?3 диноsтрный:
21
всsкъ, ?3
мyже ?ще бyдетъ на нeмъ пор0къ t сёмене ?арHна жерцA, да не пристyпитъ принес-
ти2 жeртвъ бGу твоемY, занE пор0къ на нeмъ: дарHвъ б9?ихъ да не пристy-
питъ приноси1
ти:
22
дaры бGа своегw2 с??z с?hхъ, и3 t с?hхъ да снёстъ:
23
nбaче къ завёсэ да не пристyпитъ, и3 ко nлтарю2 да не прибли1 житсz, ?кw пор0къ и4мать: и3 да не ?скверни1
тъ свzти1
лища бGа своегw2, ?кw ?зъ гDь ?сщ7azй и5хъ.
24
И# глаг0ла мwmсeй ко ?арHну и3 сынHмъ ?3 гw2, и3 ко всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ. ГлавA 22.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
рцы2 ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, да внимaютъ t с?hнь сынHвъ ?}левыхъ, и3 да не ?сквернsтъ и4мене с?aгw моегw2, ?3 ли6
ка nни2 ?свzщaютъ ми2: ?зъ гDь.
3
Рцы2 и5мъ: въ р0ды вaшz всsкъ человёкъ, и4же ?ще пристyпитъ t всsкагw сёмене вaшегw ко с?ы6
мъ, ?3
ли6 ка ?ще ?свzтsтъ сhнове ?}л?вы гDу, и3 нечистотA ?3
гw2 на нeмъ бyдетъ, потреби1
тсz душA ?наz t мен?2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
4
И# человёкъ t сёмене ?арHна жерцA, и3 сeй прокажeнъ, и3ли2 сёмz и3зливaетъ, t с?hхъ да не снёстъ, д0ндеже ?чи1
ститсz: и3 прикасazйсz всsкой нечистотЁ души2, и3ли2 человёкъ, ?3
мyже ?ще и3зhдетъ t ?3
гw2 л0жа сёмz,
5
и3ли2 и4же ?ще прик0снетсz всsкому гaду нечи1
сту, и4 же ?скверни1 тъ ?3
го2, и3ли2 человёку, и4же ?скверни1 тъ ?3
го2, по всsкой нечистотЁ ?3
гw2:
6
душA, ?же ?ще прик0снетсz и4хъ, нечистA бyдетъ до вeчера: да не снёстъ t с?hхъ, ?ще не ?мhетъ тёла своегw2 вод0ю,
7
и3 зaйдетъ с0лнце, и3 чи1стъ бyдетъ: и3 тогдA да снёстъ t с?hхъ, ?кw хлёбъ ?3
гw2 ?4
сть.
8
Мертвечи1
ны и3 ?вэроsдины да не снёстъ, ?4 же ?скверни1
тисz ?3 мY въ ни1 хъ: ?зъ гDь.
9
И# да сохранsтъ повелBн?z мо?, да не пр?и1 мутъ си1
хъ рaди грэхA, и3 и4змрутъ за ни1
хъ, ?ще ?сквернsтъ и5хъ: ?зъ гDь бGъ ?сщ7azй и5 хъ.
10
И# всsкъ и3 ноплемeнникъ да не снёстъ с?hнь: присeльникъ ?ерeевъ и3ли2 наeмникъ да не снёстъ с?hнь.
11
?ще же жрeцъ пристsжетъ дyшу пристzжaную сребр0мъ, с?S да снёстъ хлёбы ?3
гw2: и3 домочaдцы ?3 гw2, и3 сjи да снэдsтъ хлёбы ?3
гw2.
12
И# дщeрь человёка жерцA, ?ще посsгнетъ за мyжа и3 ноплемeнника, с?S t начaткwвъ с?hхъ да не снёстъ.
13
И# дщeрь жерцA ?ще бyдетъ вдовA и3ли2 tпущeна, плодA же не бyдетъ ?4
й, возврати1 тсz въ д0мъ nтцA своегw2, по ю4
ности своeй, t хлёбwвъ nтцA своегw2 да снёстъ: всsкъ же и3 ноплемeнникъ да не снёстъ t ни1
хъ.
14
И# человёкъ, и4же ?ще ?стъ с??z по невёдэн?ю, и3 да приложи1тъ пs-
тую свою2 чaсть ко и4стому, и3 да дaстъ с?E жерцY с?0е.
15
И# да не ?сквернsтъ с?hнь сынHвъ ?}левыхъ, и5хже nни2 tдэлsютъ гDу:
16
и3 да не наведyтъ на себE беззак0н?е преступлeн?z, внегдA ?сти и5 мъ с?hню и4хъ, ?кw ?зъ гDь ?сщ7azй и5хъ.
17
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
18
глаг0ли ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2 и3 всемY с0нму ?}леву и3 речeши къ ни6 мъ: человёкъ человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ, и3ли2 t пришл?1 цъ прилежaщихъ къ ни6
мъ во ?}ли, и4же ?ще принесeтъ дaры сво? по всsкому и3сповёдан?ю своемY, и3ли2 по всsкому и3зволeн?ю своемY, ?3
ли6 ка ?ще принесyтъ гDу на всесожжeн?е,
19
пр??тны вaмъ непорHчны мyжескъ п0лъ t стaдъ волHвъ, и3ли2 t nвeцъ и3 t к0зъ:
20
всёхъ, ?3
ли6 ка ?ще и4мутъ пор0къ на себЁ, да не принесyтъ гDу, понeже непр?sтно бyдетъ вaмъ.
21
И# человёкъ и4же ?ще принесeтъ жeртву спcн?z гDу, tлучи1 въ ?бётъ и3ли2 по и3зволeн?ю, и3ли2 въ прaздники вaшz, t стaдъ волHвъ и3 ли2 t nвeцъ, непор0чно да бyдетъ въ пр?sт?е, всsкъ пор0къ да не бyдетъ на нeмъ:
22
слёпо, и3ли2 сокрушeно, и3 ли2 ?зhкъ ?рёзанъ и3 мyщо, и3
ли2 черви1
во, и3ли2 крaстово, и3ли2 лишaво, да не принесyтъ тёхъ гDу, и3 въ жeртву не дади1
те t ни1
хъ на nлтaрь гDеви:
23
и3 тельцA и3 ли2 ?вцу ?хорёзну, и3ли2 безхв0стну, въ заколeн?е сотвори1
ши | себЁ (по и3зволeн?ю), въ ?бётъ же тв0й да не пр?и1 метсz:
24
?3
мyже сyть ?тра сокруш?1 на, и3 ?3
мyже раздaвл?на, и3 и3зрBзана, и3 и3ст0рж?на, да не принесeте си1
хъ гDу, и3 въ земли2 вaшей да не сотвори1
те.
25
И# t руки2 и3
ноплемeнника да не принесeте дарHвъ бGу вaшему t всёхъ си1
хъ, ?кw врежд?1 н?z сyть на ни1 хъ, пор0къ на ни1
хъ, не пр?и1
мутсz с?? t вaсъ.
26
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
27
телeцъ, и3ли2 nвчA, и3ли2 козлS, ?3
гдA роди1тсz, да бyдетъ сeдмь днjй под8 мaтер?ю своeю, въ дeнь же nсмhй и3 дaлэе принесeтсz въ дaръ, прин0съ гDу:
28
и3 тельцA и3 nвчaте вкyпэ съ мaтер?ю да не зак0лете въ ?3
ди1
нъ дeнь.
29
?ще же пожрeши жeртву ?бётъ рaдован?z гDеви, пр?sтнw вaмъ пожри1 те ?5:
30
с?S въ т0йже дeнь да снёстсz, да не ?стaвите t мsсъ на ?тр?е: ?зъ ?4
смь гDь.
31
И# сохрани1
те зaпwвэди мо? и3 сотвори1
те |: ?зъ гDь:
32
и3 не ?скверни1
те и4мене с?aгw, и3 ?сщ7yсz посредЁ сынHвъ ?}левыхъ: ?зъ гDь ?сщ7azй вaсъ,
33
и3зведhй вы2 и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, ?кw бhти вaмъ въ бGа: ?зъ гDь. ГлавA 23.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: прaздницы гDни, ?же наречeте нарHчитыz с?ы6 z, сjи сyть прaздницы мои2:
3
въ шeсть днjй да сотвори1
ши дэлA, и3 въ дeнь седмhй суббHта, пок0й наре-
чeнный с?ъ гDеви, всsкагw дёла да не сотворитE: суббHта ?4
сть гDеви во всeмъ ?битaн?и вaшемъ.
4
Сjи прaздницы гDу нареч?1
ны с?и, ?же наречeте с?? во временA и4хъ:
5
въ пeрвэмъ мцc
э въ четвертыйнaдесzть дeнь мцc а, междY вечeрними, пaсха гDу:
6
и3 въ пzтыйнaдесzть дeнь мцc а пeрвагw прaзд-
никъ ?прэсн0кwвъ гDу: сeдмь днjй ?прэсн0ки да ?сте.
7
И# дeнь пeрвый наречeнъ с?ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1
те:
8
и3 да принесeте всесожж?1 н?z гDу сeдмь днjй, и3 дeнь седмhй наречeнъ с?ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1
те.
9
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
10
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: ?3 гдA вни1
дете въ зeмлю, ю4
же ?зъ даю2 вaмъ, и3 п0жнете жaтву ?3S, и3 принесeте снопы2 начaтокъ жaтвы вaшеz къ жерцY,
11
и3 вознесeтъ сн0пъ пред8 гDа пр?sтенъ вaмъ: на ?тр?е пeрвагw днE суббHты да вознесeтъ ?3
го2 жрeцъ.
12
И# сотвори1
те въ дeнь, в0ньже ?ще принесeте сн0пъ, nвчA непор0чно ?3
динолётно во всесожжeн?е гDу:
13
и3 жeртву ?3
гw2 двЁ десzти6
ны муки2 пшени1чны спрsжены въ ?3
лeи: жeртва гDу, въ воню2 благов0н?z гDу: и3 возл?sн?е ?3
гw2 в?нA четвeртую чaсть ?на.
14
И# хлёба, и3 прsженыхъ клaсwвъ н0выхъ да не снёсте, дaже до тогw2 днE самaгw, д0ндеже принесeте вы2 дaры бGу вaшему: зак0ннw вёчнw въ р0ды вa-
шz во всeмъ населeн?и вaшемъ.
15
И# сочти1
те себЁ t наyтр?z суббHтъ, t днE, в0ньже ?ще принесeте снопы2 возложeн?z, сeдмь седми1
цъ цёлыхъ
16
дaже до наyтр?z послёдн?z седми1
цы да сочтeте пzтьдесsтъ днjй, и3 да принесeте жeртву н0ву гDу.
17
T вселeн?z вaшегw да принесeте хлёбы возложeн?е, двA хлBба: t двyхъ десzти1
нъ муки2 пшени1
чны да бyдутъ, квaш?ны да и3спекyтсz t пeрвыхъ плодHвъ гDу:
18
и3 да принесeте со хлёбами сeдмь ?гнц?въ непор0ч-
ныхъ ?3
динолётныхъ, и3 тельцA ?3
ди1 наго t стaдъ, и3 nвнA двA непорHчна: и3 бyдутъ во всесожжeн?е гDу, и3 ж?1
ртвы и4хъ, и3 возл??н?z и4хъ, жeртва вонS благов0н?z гDу.
19
И# сотвори1
те козлA t к0зъ ?3
ди1
наго ? грэсЁ, и3 двA ?гнца ?3
динолBтна въ жeртву спcн?z съ хлёбами пeрвыхъ жи6
тъ.
20
И# да возложи1
тъ | жрeцъ съ хлёбами пeрвыхъ жи6
тъ, возложeн?е пред8 гDемъ со nбёма ?гнцы: с?а бyдутъ гDу, жерцY и4же прин0ситъ |, томY да бyдутъ.
21
И# прозовeте сeй дeнь, нар0читъ с?ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1
те в0нь: зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz во всeмъ населeн?и вaшемъ.
22
И# ?3
гдA жнeте жaтву земли2 вaшеz, не потреби1те ?стaнка жaтвы ни1
вы своеS, ?3
гдA жнeте, и3 t пaдающихъ t жaтвы вaшеz да не соберeши: ни1 щему и3 пришeльцу ?стaвиши |: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
23
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
24
рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: мцc
а седмaгw, въ пeрвый дeнь мцc
а, да бyдетъ вaмъ пок0й, пaмzть трyбъ: наречeнъ с?ъ бyдетъ вaмъ:
25
всsкагw дёла раб0т-
нz не сотвори1
те, и3 принесeте всесожжeн?е гDу.
26
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
27
и3 въ десsтый дeнь седмaгw мцc
а сегw2 дeнь ?чищeн?z, наречeнъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: и3 смири1
те дyшы вaшz, и3 принеси1те всесожжeн?е гDу:
28
всsкагw дёла не сотвори1
те въ сaмый дeнь сeй: ?4
сть бо дeнь ?чищeн?z сeй вaмъ, ?моли1
ти ? вaсъ пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ:
29
всsка бо душA, ?же не покори1
тсz въ дeнь т0й, потреби1 тсz t людjй свои1
хъ:
30
и3 всsка душA, ?же сотвори1
тъ дёло въ сaмый дeнь сeй, поги1
бнетъ душA тA t людjй свои1
хъ:
31
всsкагw дёла не сотвори1
те, зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, во всёхъ селeн?ихъ вaшихъ.
32
Суббw6ты суббHтъ бyдутъ вaмъ: и3 смири1
те дyшы вaшz, t девsтагw днE мцc а t вeчера, дaже до десsтагw днE мцc
а, до вeчера, суббHт-
ствуйте суббw6ты вaшz.
33
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
34
рцы2 сынHмъ ?}л?-
вымъ, глаг0лz: въ пzтыйнaдесzть дeнь мцc
а седмaгw сегw2, прaздникъ кyщей сeдмь днjй гDу:
35
и3 дeнь пeрвый наречeнъ с?ъ бyдетъ: всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1
те:
36
сeдмь днjй да принесeте всесожж?1 н?z гDу: и3 дeнь nсмhй наречeнъ с?ъ бyдетъ вaмъ, и3 принесeте всесожж?1
н?z гDу: и3сх0дное ?4
сть, всsкагw дёла раб0тнz не сотвори1 те.
37
Сjи прaздницы гDни, ?же наречe-
те нарHчиты с?ы, ?4
же приноси1
ти прин0сы гDу: всесожж?1 н?z и3 ж?1
ртвы и4хъ, и3 возл??н?z и4хъ t днE до днE,
38
кромЁ суббHтъ гDнихъ и3 кромЁ дарHвъ вaшихъ, и3 кромЁ всёхъ ?бётwвъ вaшихъ и3 кромЁ благов0льныхъ вaшихъ, ?же ?ще дади1
те гDу.
39
И# въ пzтыйнaдесzть дeнь мцc
а седмaгw сегw2, ?3
гдA скончaете жи6
та земли2, прaзднуйте гDу сeдмь днjй: въ дeнь пeрвый пок0й, и3 въ дeнь nсмhй пок0й:
40
и3 да в0змете себЁ въ дeнь пeрвый пл0дъ дрeва красeнъ, и3 вётвь фjн?ческую, и3 вBтви дрeва ч?стыz, и3 в?1
рбы, и3 ?гнwвы вBтви * t пот0ка, и3 возвесели1
тесz пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ сeдмь днjй въ лёто:
41
зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz, въ мцc
ъ седмhй прaзднуйте ?3
го2:
42
въ кyщахъ да пребyдете сeдмь днjй: всsкъ тузeмецъ во ?}ли да пребyдетъ въ кyщахъ:
43
?кw да ?вёдzтъ р0ды вaшz, ?кw въ кyщахъ всели1
хъ сhны ?}л?вы, внегдA и3звести2 мнЁ и5хъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
44
И# повёда мwmсeй прaздники гDни сынHмъ ?}л?вымъ. * сад0в?е палестjнское ГлавA 24.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
заповёждь сынHмъ ?}л?вымъ, да в0змутъ ти2 ?3
лeй t мaслич?z чи1стъ и3сцэжeнъ въ свэтён?е, да гори1
тъ свэти1 ло всегдA,
3
внЁ завёсы въ ски1н?и свидён?z, и3 возжигaти бyдутъ ?3
го2 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 t вeчера до заyтра пред8 гDемъ непрестaннw, зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz:
4
на свэти1
льницэ чи1стэмъ возжигaти бyдете свэти6
ла пред8 гDемъ дaже до ?тра.
5
И# в0змете муки2 пшени1чны, и3 сотворитE t неS дванaдесzть хлё-
бwвъ: двY десzти1 нъ да бyдетъ хлёбъ ?3
ди1
нъ:
6
и3 возложи1
те и5хъ на двA поло-
ж?1 н?z, по шести2 хлёбwвъ ?3 ди1
но положeн?е на трапeзэ чи1
стэ пред8 гDемъ:
7
и3 возложи1
те на ?3
ди1
но положeн?е л?вaнъ чи1стъ и3 с0ль, и3 да бyдутъ хлёбы въ пaмzть предлежaщыz пред8 гDемъ:
8
въ дeнь суббHты да предлагaютсz пред8 гDемъ всегдA t сынHвъ ?}левыхъ, завётъ вёчный:
9
и3 да бyдутъ ?арHну и3 сынHмъ ?3 гw2, и3 да снэдsтъ | на мёстэ с?э, сyть бо с??z с?hхъ: с?E и5мъ t жeртвъ гDу въ зак0нъ вёчный.
10
И# и3зhде сhнъ жены2 ?}льтzныни, и3 сeй бЁ сhнъ ?3
г?птzнина въ сынёхъ ?}левыхъ: и3 прsхусz въ полцЁ и4же t ?}ль-
тzныни и3 мyжъ ?}льтzнинъ:
11
и3 нарeкъ сhнъ жены2 ?}льтzныни и4мz (гDне) проклS. И# привед0ша ?3
го2 къ мwmсeю. И$ мz же мaтере ?3
гw2 салwмjfъ, дщeрь даврjина, t плeмене дaнова.
12
И# вверг0ша ?3
го2 въ темни1 цу, разсуди1 ти ? нeмъ повелён?емъ гDнимъ.
13
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
14
и3
зведи2 клsвшаго внЁ полкA, и3 да возложaтъ вси2 слhшавш?и рyцэ свои2 на главY ?3
гw2, и3 да поб?-
ю1
тъ ?3
го2 кaмен?емъ вeсь с0нмъ:
15
и3 сынHмъ ?}л?вымъ глаг0ли и3 речeши къ ни6
мъ: человёкъ человёкъ, и4 же ?ще прокленeтъ бGа своего2, грёхъ пр?и1
метъ:
16
нарицazй же и4мz гDне смeрт?ю да ?мретъ: кaмен?емъ да поб?ю1
тъ ?3 го2 вeсь с0нмъ ?}льск?й: ?ще тузeмецъ, и3ли2 пришлeцъ, ?3
гдA наречeтъ и4мz гDне, да ?мретъ:
17
и3 человёкъ, и4же ?ще порази1 тъ всsку дyшу человёчу, и3 ?мретъ, смeрт?ю да ?мретъ:
18
и3 и4же ?ще ?дaритъ скотA, и3 ?мретъ, да воздaстъ дyшу вмёстw души2:
19
и3 ?ще кто2 сотвори1
тъ пор0къ бли1
жнему, ?коже сотвори2 ?3
мY, тaкожде и3 ?3 мY да сотворsтъ:
20
и3
зломлeн?е за и3зломлeн?е, ?ко за ?ко, зyбъ за зyбъ: ?коже сотвори1
лъ пор0къ человёку, тaкожде да сотво-
рsтъ и3 ?3 мY:
21
и4же ?ще ?дaритъ человёка, и3 ?мретъ смeрт?ю да ?мретъ:
22
?правдaн?е ?3
ди1 но бyдетъ пришeльцу и3 тузeмцу, ?кw ?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ.
23
И# глаг0ла мwmсeй къ сынHмъ ?}л?вымъ, и3 и3звед0ша клsвшаго внЁ полкA, и3 поби1
ша ?3 го2 кaмен?емъ вeсь с0нмъ: и3 сhнове ?}л?вы сотвори1
ша, ?коже заповёда гDь мwmсeю. ГлавA 25.
речE гDь къ мwmсeю на горЁ с?нaйстэй, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: ?3 гдA вни1
дете въ зeмлю, ю4
же ?зъ даю2 вaмъ, и3 почjетъ землS, ю4
же ?зъ даю2 вaмъ, суббw6ты гDу.
3
Шeсть лётъ да сёеши ни1
ву твою2, и3 шeсть лётъ да рёжеши в?ногрaдъ тв0й и3 соберeши пл0дъ ?3
гw2:
4
въ седм0е же лёто суббHта, пок0й да бyдетъ земли2, суббHта гDнz: ни1
вы твоеS сёzти и3 в?ногрaда твоегw2 рёзати не бyдеши,
5
и3 сам? соб0ю произраст?ющаz ни1
вы твоеS да не п0жнеши, и3 в?ногрaда tлучeн?z твоегw2 да не соберeши: лёто пок0z бyдетъ земли2.
6
И# бyдутъ суббw6 ты земли2 ?ди тебЁ, и3 рабY твоемY и3 рабhни твоeй, и3 наeмнику твоемY и3 ?битaльнику прилежaщему къ тебЁ,
7
и3 скотHмъ твои6
мъ и3 ?вэр?1
мъ сyщымъ на земли2 твоeй да бyдетъ всsкъ пл0дъ ?3
гw2 въ снёдь.
8
И# и3счи1
слиши себЁ сeдмь лётъ пок0z, сeдмь лётъ седми1
жды: и3 бyдутъ тебЁ сeдмь седми1
нъ лётъ, четhредесzть дeвzть лётъ.
9
И# возвэсти1
те трyбнымъ глaсомъ во всeй земли2 вaшей мцc
а седмaгw въ десsтый дeнь мцc
а: въ дeнь ?чищeн?z возвэсти1
те труб0ю во всeй земли2 вaшей.
10
И# ?свzти1 те лёто, пzтьдесsтое лёто, и3 разгласи1
те ?ставлeн?е на земли2 всBмъ живyщымъ на нeй: лёто ?ставлeн?z знaмен?е с?E бyдетъ вaмъ: и3 да tи1детъ кjйждо вaсъ въ притzжaн?е своE, и3 кjйждо во nтeчество своE tи1дете.
11
?ставлeн?z знaмен?е с?E бyдетъ вaмъ, лёто пzтьдесsтое, лёто бyдетъ вaмъ: ни сёzти, нижE жaти бyдете, ?4 же сaмо произни1
кнетъ на нeй, и3 да не ?б8eмлеши ?свzщeнныхъ (бGу) ?3 S:
12
?кw ?ставлeн?z знaмен?е ?4
сть, с?о да бyдетъ вaмъ: t ни1
въ kди1 те плоды2 ?3S:
13
и3 въ лёто ?ставлeн?z знa-
мен?z сегw2 да возврати1 тсz кjйждо въ притzжaн?е своE.
14
?ще же tдaси кyп-
лею бли1
жнему твоемY, и3ли2 ?ще притsжеши t бли1 жнzгw твоегw2, да не ?скорблsетъ человёкъ бли1 жнzгw:
15
по числY лётъ по знaмен?и, да притsже-
ши t бли1 жнzгw, по числY лётъ плодHвъ да продaстсz тебЁ.
16
?коже ?ще б0лэе лётъ, ?мн0житъ притzжaн?е ?3
гw2, и3 ?коже ?ще мнёе лётъ, ?мень-
ши1тъ притzжaн?е ?3
гw2: ?кw число2 плодHвъ ?3
гw2, тaкw да продaстъ тебЁ.
17
Да не ?скорби1
тъ человёкъ бли1 жнzгw, и3 да ?бои1
шисz гDа бGа твоегw2: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
18
И# сотвори1те вс? ?правд?н?z мо? и3 вс? суды2 мо?, сохрани1
те же и3 сотвори1
те |, и3 всели1
тесz на земли2 ?повaюще.
19
И# дaстъ землS плоды2 сво?, и3 снёсте въ сhтость, и3 вселитeсz на нeй ?повaюще.
20
?ще же речeте: что2 ?сти бyдемъ въ седм0е лёто с?E, ?ще не сёемъ, ни собирaемъ плодHвъ свои1
хъ;
21
и3 послю2 блгcвeн?е моE вaмъ въ лёто шест0е, и3 сотвори1
тъ плоды2 сво? на три2 лBта:
22
и3 посёете въ лёто nсм0е, и3 снёсте t плодHвъ вeтхихъ дaже до лёта девsтагw: д0ндеже приспёютъ плоды2 ?3S, снёсте в?1
тхаz вeт-
хихъ.
23
И# землS да не продaстсz во ?тверждeн?е: моs бо ?4
сть землS, ?кw пришeльцы и3 присeльницы вы2 ?3
стE предо мн0ю:
24
и3 по всeй земли2 ?держaн?z вaшегw, и3 скyпъ дади1
те земли2.
25
?ще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4же съ тоб0ю, и3 продaстъ t ?держaн?z своегw2, да пр?и1 детъ ?жикъ бли1
жн?й ?3
мY и3 и3скyпитъ продaн?е брaта своегw2.
26
?ще же не бyдетъ комY ?жика, и3 возм0-
жетъ рукA ?3
гw2 ?брэсти2 дов0ленъ и3скyпъ ?3
гw2,
27
и3 и3счи1
слитъ лBта продaн?z ?3
гw2, и3 воздaстъ ?4 же и3зли1
ше и4мать, человёку ?3
мyже пр0дано бЁ ?ное, и3 возврати1 тсz во ?держaн?е своE.
28
?ще же не ?брsщетъ рукA ?3
гw2 дов0льное, ?4
же tдaти ?3
мY, да бyдетъ пр0даное купи1
вшему ?5 дaже до шестaгw лёта ?ставлeн?z, и3 и3зhдетъ во ?ставлeн?е, и3 возврати1 тсz во ?держaн?е своE.
29
?ще же кто2 продaстъ д0мъ ?битaемый во грaдэ ?граждeннэмъ, и3 бyдетъ и3скуплeн?е ?3
гw2, д0ндеже и3сп0лнитсz: лёто днjй бyдетъ и3
скуплeн?е ?3
гw2.
30
?ще же не и3
скyпитъ, д0ндеже скончaетсz лёто всE, да ?крэпи1
тсz д0мъ сyщ?й во грaдэ и3мyщемъ ?граждeн?е въ твeрдость купи1
вшему ?3
го2, въ р0ды ?3 гw2, и3 не возврати1 тсz во ?ставлeн?е.
31
Д0мы же и5же на сeлэхъ, и5мже нёсть w4крестъ и4хъ ?граждeн?z, къ селY земли2 да приложaтсz: и3 скупy?мы всегдA да бyдутъ, и3 во ?ставлeн?е да возвратsтсz.
32
И# грaди леvjтст?и, д0мы градHвъ ?держa-
н?z и4
хъ, и3скупy?мы да бyдутъ всегдA леvjтwмъ.
33
И# и4же ?ще и3скyпитъ t леv?тъ: и3 и3зhдетъ продaн?е домHвъ грaда ?держaн?z и4хъ во ?ставлeн?е, ?кw д0мы градHвъ леvjтскихъ ?держaн?е и4
хъ, посредЁ сынHвъ ?}левыхъ.
34
И# сeла tдэл?1 наz градHмъ и4хъ да не продадyтсz, ?кw ?держaн?е вёчное с?E и4
хъ ?4
сть.
35
?ще же нищeтствуетъ брaтъ тв0й, и4 же съ тоб0ю, и3 и3 знем0жетъ рукaми ? теб?2, заступи2 ?3
го2 ?кw пришeльца и3 присeльника, да поживeтъ брaтъ тв0й съ тоб0ю:
36
да не в0змеши t негw2 ли1
хвы, нижE б0лэе (*дaнагw), и3 ?бои1
шисz бGа твоегw2: ?зъ гDь: и3 поживeтъ брaтъ тв0й съ тоб0ю.
37
СребрA твоегw2 да не дaси ?3
мY въ ли1
хву, и3 рaди прибhтка не дaси ?3
мY пи1 щей твои1
хъ.
38
?зъ гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вы2 и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, ?4 же дaти вaмъ зeмлю ханаaнску, ?кw бhти мнЁ бGу вaшему.
39
?ще же ?уб0жаетъ брaтъ тв0й ? теб?2, и3 продaстсz тебЁ, да не пораб0таетъ тебЁ раб0ты рaбс-
к?z:
40
?ки наeмникъ и3ли2 пришлeцъ да бyдетъ тебЁ, дaже до лёта ?ставлeн?z дёлати бyдетъ ? теб?2,
41
и3 да и3зhдетъ t теб?2, и3 дёти ?3
гw2 съ ни1
мъ въ лёто ?ставлeн?z, и3 да tи1детъ въ р0дъ св0й, и3 во ?держaн?е ?тчее своE воз-
врати1 тсz,
42
понeже раби2 мои2 сyть сjи, и5 хже и3звед0хъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, да не продaстсz продaн?емъ рaб?имъ:
43
да не ?тzготи1
ши ?3
гw2 труд0мъ, и3 ?бои1
шисz гDа бGа твоегw2.
44
И# рaбъ и3 рабhнz, и5 же ?ще бyдутъ ? теб?2 t kзы6
къ, и5 же w4 крестъ теб?2 сyть, t тёхъ да притsжете рабA и3 рабhню.
45
И# t сынHвъ присeльничихъ, и5же сyть въ вaсъ, t си1 хъ притsжете, и3 t ср0дникwвъ и4хъ, ?3
ли1 цы ?ще бyдутъ въ земли2 вaшей, да бyдутъ вaмъ во ?держaн?е,
46
и3 да раздэлитE | дётемъ вaшымъ по вaсъ, и3 да бyдутъ вaмъ во ?дер-
жaн?е во вёкъ: брaт?и же вaшеz, сынHвъ ?}левыхъ, кjйждо брaта своегw2 да не ?тzготи1
тъ ?3
гw2 въ трудёхъ.
47
?ще же ?брsщетъ рукA пришeльца и3 ли2 присeльника и4же ? теб?2, и3 ?бнищaвъ брaтъ тв0й продaстсz къ пришeльцу и3ли2 присeльнику и4 же ? теб?2, и3ли2 роди1 вшемусz t р0да пришeлча,
48
по про-
дaн?и ?3
мY, и3скyпъ да бyдетъ ?3
мY, ?3
ди1
нъ t брaт?й ?3
гw2 да и3скyпитъ ?3
го2:
49
брaтъ nтцA ?3
гw2, и3ли2 сhнъ брaта nтцA ?3
гw2, да и3скyпитъ ?3
го2, и3ли2 t св0йственныхъ пл0ти плeмене ?3
гw2 и3скyпитъ ?3
го2: ?ще же возм0жетъ рукA ?3
гw2, и3скyпитъ себE,
50
да сочтeтсz съ притzжaвшимъ ?3
го2, t лёта въ нeже продaсz ?3
мY дaже до лёта ?ставлeн?z, и3 бyдетъ сребро2 продaн?z ?3
гw2 ?ки дeнь наeмника: t лёта до лёта да бyдетъ съ ни1
мъ.
51
?ще же комY мн0жае лётъ бyдетъ, проти1
въ тёхъ tдaстъ и3скyпъ св0й, t сребрA продaн?z своегw2.
52
?ще же мaлw ?стaнетсz t лётъ до лёта ?ставлeн?z, и3 да сочтeтъ ?3
мY по лётwмъ ?3
гw2, и3 tдaстъ и3скyпъ ?3
гw2 ?ки наeмникъ:
53
t г0да до г0да да бyдетъ съ ни1
мъ: да не ?тzготи1
ши ?3
гw2 труд0мъ пред8 тоб0ю.
54
?ще же не и3скyпитсz по си6
мъ, да и3зhдетъ въ лёто ?ставлeн?z сaмъ и3 дёти ?3
гw2 съ ни1
мъ:
55
?кw мои2 сhнове ?}л?вы раби2 сyть, ?троцы мои2 сjи сyть, и5хже и3звед0хъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z: ?зъ гDь бGъ вaшъ. ГлавA 26.
е сотвори1 те себЁ (*?бразHвъ) рукотворeныхъ, нижE и3 звazныхъ, нижE столпA постaвите себЁ, нижE кaмене постaвите въ земли2 вaшей во знaмен?е, ко ?4
же покланsтисz ?3 мY: ?зъ ?4 смь гDь бGъ вaшъ.
2
Суббw6ты мо? сохрани1
те, и3 t с?hхъ мои1
хъ ?б0йтесz: ?зъ ?4
смь гDь.
3
?ще въ повелён?ихъ мои1
хъ х0дите, и3 зaпwвэди мо? сохранитE и3 сотворитE |:
4
и3 дaмъ д0ждь вaмъ во врeмz своE, и3 землS дaстъ плоды2 сво?, и3 древесA с?1
льнаz tдадsтъ пл0дъ св0й:
5
и3 пости1гнетъ вaмъ млачeн?е (*жи6
тъ) ?брaн?е в?нA, и3 ?брaн?е в?нA пос-
ти1
гнетъ сёzтву, и3 снёсте хлёбъ вaшъ въ сhтость, и3 вселитeсz съ твeрдост?ю на земли2 вaшей, и3 рaть не пр0йдетъ сквозЁ зeмлю вaшу:
6
и3 дaмъ ми1
ръ въ земли2 вaшей, и3 ?снете, и3 не бyдетъ ?страшazй вaсъ: и3 погублю2 ?вBри лю6
тыz t земли2 вaшеz:
7
и3 рaть сквозЁ зeмлю вaшу не пр0йдетъ, и3 поженeте враги2 вaшz, и3 падyтъ пред8 вaми ?б?eн?емъ:
8
и3 поже-
нyтъ t вaсъ пsть сто2, и3 сто2 вaсъ поженeтъ тьмы6, и3 падyтъ врази2 вaши пред8 вaми мечeмъ:
9
и3 при1зрю на вaсъ и3 блгc
влю2 вaсъ, и3 возращY вaсъ и3 ?мн0жу вaсъ, и3 постaвлю завётъ м0й съ вaми:
10
и3 снёсте в?1
тхаz и3 в?1
тхаz вeтхихъ, и3 в?1 тхаz t лицA н0выхъ и3 знесeте:
11
и3 постaвлю завётъ м0й въ вaсъ, и3 не возгнушaетсz дш7 A моS вaми:
12
и3 похождY въ вaсъ, и3 бyду вaмъ бGъ, и3 вы2 бyдете ми2 лю1д?е:
13
?зъ ?4
смь гDь бGъ вaшъ, и3зведhй вaсъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, сyщымъ вaмъ рабHмъ: и3 сокруши1
хъ ?зы kрмA вaшегw, и3 и3зве-
д0хъ вaсъ со дерзновeн?емъ.
14
?ще же не послyшаете менE, нижE сотворитE повелён?й мои1
хъ си1
хъ,
15
но ни покоритeсz и5мъ, и3 ? судьбaхъ мои1
хъ вознего-
дyетъ душA вaша, ?кw не твори1
ти вaмъ всёхъ зaповэд?й мои1
хъ, ?кw разо-
ри1
ти завётъ м0й,
16
и3 ?зъ сотворю2 си1
це вaмъ, и3 наведY на вaсъ скyдость и3 крaсту, и3 желтzни1 цу вреждaющую ?чи вaша и3 дyшы вaшz и3стаевaющую: и3 посёете вотщE сёмена в?ша, и3 поzдsтъ | супостaты вaшz:
17
и3 ?твержY лицE моE на вaсъ, и3 падeте пред8 враги6 вaшими, и3 поженyтъ вы2 ненави1
дzщ?и вaсъ, и3 побёгнете никомyже гонsщу вaсъ.
18
И# ?ще до сегw2 не послyшаете менE, и3 приложY наказaти вы2 ?звами седми1
жды за грэхи2 вaшz:
19
и3 сокру-
шY досаждeн?е гордhни вaшеz, и3 положY нeбо вaмъ ?ки желёзно, и3 зeмлю вaшу ?ки мёдzну:
20
и3 бyдетъ вотщE крёпость вaша, и3 не дaстъ землS вaша сёмене своегw2, и3 древA селA вaшегw не дадyтъ плодA своегw2.
21
И# ?ще по си1
хъ п0йдете стран0ю и3 не восх0щете послyшати менE, приложY вaмъ ?звъ сeдмь по грэхHмъ вaшымъ,
22
и3 послю2 на вы2 ?вBри лю6
тыz земны6z, и3 и3з8zдsтъ вы2 и3 потребsтъ скоты2 вaшz, и3 ?мaл?ны сотворю2 вы2, и3 п{сты бyдутъ пут?E вaши.
23
И# ?ще си1
ми не накaжетесz, но п0йдете ко мнЁ стра-
н0ю,
24
пойдY и3 ?зъ съ вaми въ ?рости стран0ю, и3 поражY вы2 и3 ?зъ седми1
ж-
ды грBхъ рaди вaшихъ,
25
и3 наведY на вы2 мeчь мстsй мeсть завёта, и3 вбёгнете въ грaды вaшz: и3 послю2 на вы2 смeрть, и3 прeдани бyдете въ рyцэ вр?гъ вaшихъ:
26
внегдA скорбёти вaмъ скyдост?ю хлёбwвъ, и3 и3спекyтъ дeсzть жeнъ хлёбы вaшz въ пещи2 ?3
ди1
нэй, и3 tдадsтъ хлёбы вaшz вёсомъ, и3 ?сти бyдете, и3 не насhтитесz.
27
?ще же въ си1
хъ не послyшаете менE и3 п0йде-
те ко мнЁ стран0ю,
28
и3 ?зъ пойдY съ вaми въ ?рости стран0ю, и3 накажY вы2 ?зъ седми1
жды по грэхHмъ вaшымъ:
29
и3 ?сти бyдете плHти сынHвъ вaшихъ, и3 плHти дщeрей вaшихъ ?сти и4мате,
30
и3 сотворю2 пуст?z к?пища в?ша и3 потреблю2 древzн?z рукотвор?1 н?z в?ша, и3 положY трyпы вaшz на трyпэхъ кум?ръ вaшихъ, и3 возненави1 дитъ вaсъ дш7A моS:
31
и3 сотворю2 грaды вaшz п{сты, и3 ?пустошY с??z в?ша, и3 не ?бонsю вони2 жeртвъ вaшихъ:
32
и3 сотворю2 пyсту ?зъ зeмлю вaшу, и3 ?дивsтсz ? нeй врази2 вaши, живy-
щ?и на нeй:
33
и3 разсhплю вы2 въ kзhки, и3 потреби1
тъ вы2 находsй мeчь, и3 бyдетъ землS вaша пустA, и3 грaды вaши бyдутъ п{сты.
34
ТогдA возблагово-
ли1
тъ землS суббw6 ты сво?, во вс? дни6 запустён?z своегw2, и3 вы2 бyдете въ земли2 вр?гъ вaшихъ: тогдA воспрaзднуетъ землS и3 возблаговоли1
тъ суббHты сво?:
35
во вс? дни6 ?пустён?z своегw2 воспрaзднуетъ, ?же не прaзднова въ суббHтахъ вaшихъ, ?3
гдA живsсте на нeй.
36
И# ?стaвльшымсz t вaсъ вложY стрaхъ въ сердцA и4хъ въ земли2 вр?гъ и4хъ, и3 поженeтъ и5хъ глaсъ листA летsща, и3 побёгнутъ ?кw бэжaщ?и t рaти, и3 падyтъ ники1
мже гони1
ми.
37
И# прeзритъ брaтъ брaта ?ки на рaти, никомY напaдающу, и3 не возм0жете противустaти врагHмъ вaшымъ:
38
и3 поги1
бнете въ kзhцэхъ, и3 потреби1
тъ вaсъ землS вр?гъ вaшихъ.
39
И# ?стaвльш?исz t вaсъ и3стлёютъ за грэхи2 сво? и3 за грэхи2 nт?1
цъ свои1
хъ, въ земли2 вр?гъ свои1
хъ и3стaютъ,
40
и3 и3сповёдzтъ грэхи2 сво? и3 грэхи2 nт?1 цъ свои1
хъ, ?кw преступи1
ша и3 презрёша мS, и3 ?кw ходи1
ша предо мн0ю стран0ю:
41
и3 ?зъ пойдY съ ни1
ми въ ?рости стран0ю и3 погублю2 и5 хъ въ земли2 врагHвъ и4хъ: тогдA ?срами1 тсz сeрдце и4хъ неwбрёзаное и3 тогдA познaютъ грэхи2 сво?:
42
и3 помzнY завётъ ?aкwвль и3 завётъ ?саaковъ, и3 завётъ ?враaмль помzнY,
43
и3 зeмлю помzнY, и3 землS ?стaнет-
сz t ни1 хъ. ТогдA пр?и1
метъ землS суббw6ты сво?, внегдA ?пустёти ?4
й и4хъ рaди: и3 nни2 пр?и1
мутъ сво? беззакHн?z, и4хже рaди презрёша судьбы6 мо?, и3 ? повелён?ихъ мои1 хъ вознегодовA душA и4хъ:
44
nбaче сyщымъ и5мъ въ земли2 врагHвъ свои1
хъ, не презрёхъ и4хъ, нижE вознегодовaхъ ? ни1
хъ, ?кw потреби1-
ти | и3 разори1
ти завётъ м0й и4же къ ни6
мъ: ?зъ бо ?4
смь гDь бGъ и4
хъ.
45
И# помzнY завётъ и4хъ пeрвый, ?3
гдA и3звед0хъ и5хъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, и3з8 д0му раб0ты пред8 kзы6
ки, ?4
же бhти мнЁ бGу и4хъ: ?зъ ?4
смь гDь.
46
С?? судьбы6 мо? и3 повелBн?z мо?, и3 зак0нъ, ?3
г0же дадE гDь междY соб0ю и3 междY сы6 ны ?}л?вы, на горЁ с?нaйстэй, рук0ю мwmсeовою. ГлавA 27.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ, глаг0лz: человёкъ, и4же ?ще ?бэщaетъ ?бётъ, ?кw цёну души2 своеS гDу,
3
да бyдетъ цэнA мyжеска п0лу t двaдесzти лётъ до шести1
десzти лётъ, да бyдетъ цэнA ?3
гw2 пzтьдесsтъ д?дрaхмъ сребрA вёсомъ с?hмъ,
4
жeнска же п0лу да бyдетъ цэнA три1
десzть д?дрaхмъ:
5
?ще же t пzти2 лётъ до двaдесz-
ти лётъ, да бyдетъ цэнA мyжеску п0лу двaдесzть д?дрaхмъ, жeнску же п0лу дeсzть д?дрaхмъ:
6
t мцc
а же ?3
ди1 нагw до пzти2 лётъ, да бyдетъ цэнA мyжес-
ка п0лу пsть д?дрaхмъ сребрA, жeнска же п0лу три2 д?др?хмы сребрA:
7
?ще же t шести1десzти лётъ и3 вhшше, ?ще ?бw мyжескъ п0лъ бyдетъ, да бyдетъ цэнA ?3
гw2 пzтьнaдесzть д?дрaхмъ сребрA, ?ще же жeнскъ п0лъ, дeсzть д?д-
рaхмъ.
8
?ще же ?б0гъ бyдетъ цэн0ю своeю, да стaнетъ пред8 жерцeмъ, и3 да ?цэни1
тъ ?3
го2 жрeцъ: ?коже м0жетъ рукA ?бэщaвшагwсz, тaкw ?цэни1 тъ ?3
го2 жрeцъ.
9
?ще же t скотHвъ приноси1
мыхъ t ни1
хъ дaръ гDу, и4же ?ще дaстъ t си1
хъ гDу, бyдетъ с?о.
10
Да не премэни1 тъ добрA ?лhмъ, нижE ?лA д0брымъ: ?ще же и3 змэнsz и3змэни1 тъ ?ный ск0тъ скот0мъ, да бyдетъ и3 т0й и3 премэнeн?е с?а.
11
?ще же всsкъ ск0тъ нечи1
стъ, t ни1
хже не прин0ситсz дaръ гDу, да постaвитъ скотA пред8 жерцeмъ,
12
и3 ?цэни1
тъ ?3
го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ?лhмъ: и3 ?коже ?цэни1
тъ ?3
го2 жрeцъ, тaкw да бyдетъ.
13
?ще же и3скупyz и3скyпитъ ?3
го2, да приложи1тъ пsтую чaсть къ цэнЁ ?3
гw2.
14
И# человёкъ, и4же ?ще ?свzти1
тъ д0мъ св0й с?ъ гDу, и3 ?цэни1
тъ ?3
го2 жрeцъ междY д0брымъ и3 междY ?лhмъ: ?коже ?цэни1
тъ ?3
го2 жрeцъ, тaкw да стaнетъ.
15
?ще же ?свzти1
вый ?3
го2 и3скyпитъ д0мъ св0й, да приложи1
тъ къ семY пsтую чaсть сребрA цэны2 ?3
гw2, и3 бyдетъ ?3
мY.
16
?ще же t ни1
въ ?держaн?z своегw2 ?свzти1
тъ человёкъ гDу, и3 да бyдетъ цэнA ?3
гw2 по сёzн?ю ?3
гw2, за спyдъ kчмeнz пzтьдесsтъ д?дрaхмъ сребрA.
17
?ще же t лёта ?став-
лeн?z ?свzти1 тъ ни1 ву свою2, по цэнЁ ?3S да стaнетъ.
18
?ще же напослёдокъ по ?ставлeн?и ?свzти1 тъ ни1 ву свою2, да причтeтъ ?3
мY сребро2 жрeцъ къ лётwмъ ?стaвшымсz дaже до лёта ?ставлeн?z, и3 tи1метсz t цэны2 ?3
гw2
19
?ще же и3скyпитъ ни1
ву ?свzти1
вый ю5, да приложи1тъ пsтую чaсть сребрA къ цэнЁ ?3 S, и3 да бyдетъ ?3
мY.
20
?ще же не и3скyпитъ ни1 вы, и3 tдaстъ ни1
ву человёку и3н0му, не ктомY да и3скyпитъ ю5:
21
но да бyдетъ ни1
ва минyвшу лёту ?ставлeн?z, свzтA хвaльна гDу, ?коже землS tлучeнаz: жерцY да бyдетъ во ?держaн?е ?3
гw2.
22
?ще же t ни1
вы, ю4 же стzжA, ?же нёсть t селA ?держaн?z ?3
гw2, ?свzти1
тъ гDу,
23
да сочтeтъ ?3
мY жрeцъ ?стaнокъ цэны2 t лёта ?ставлeн?z, и3 да tдaстъ цёну въ т0й дeнь с?у гDу:
24
и3 въ лёто ?ставлeн?z да tдaстсz ни1
ва человёку, t негHже притzжA ю5, ?3
гHже бЁ ?держaн?е земли2.
25
И# всsка цэнA да бyдетъ вёсами свzтhми, двaдесzть пёнzзей бyдетъ д?дрaхма.
26
И# всsкъ пeрвенецъ, и4 же ?ще роди1
тсz въ скотЁ твоeмъ, да бyдетъ гDу, и3 да не ?свzти1
тъ ?3
гw2 никт0же: ?ще телeцъ, ?ще nвчA, гDу ?4
сть.
27
?ще же t четверон0жныхъ нечи1стыхъ, да премэни1
тъ по цэнЁ ?3
гw2, и3 да приложи1 тъ пsтую чaсть ?3
гw2 къ семY, и3 да бyдетъ ?3
мY: ?ще же не и3скyпитсz, да продaстсz по цэнЁ ?3
гw2.
28
Всsкъ же ?бётъ, ?3
г0же ?ще ?бэщaетъ человёкъ гDу t всёхъ, ?3
ли6 ка ?3
мY сyть, t человёка дaже до скотA, и3 t ни1
въ ?держaн?z ?3
гw2, не продaстсz, нижE и3скyпитсz всsк?й ?бётъ с?ъ с?hхъ бyдетъ гDу.
29
И# всsкъ ?бётъ, и4же ?ще ?бэщaнъ бyдетъ t человBкъ, не и3скyпитсz, но смeрт?ю да ?мертви1 тсz.
30
Всsка десzти1 на зем-
ли2, t сёмене земнaгw и3 t плодA древsнагw гDу ?4
сть, с?о гDу.
31
?ще же и3скупyz и3 скyпитъ человёкъ десzти1 ну свою2, пsтую чaсть ?3
гw2 да приложи1
тъ къ немY, и3 да бyдетъ ?3
мY.
32
И# всsка десzти1 на волHвъ и3 nвeцъ, и3 всsко, ?4
же ?ще пр?и1
детъ въ число2 под8 жeзлъ десsтое, бyдетъ с?о гDу.
33
Не премэни1 -
ши д0брагw ?лhмъ, нижE д0брымъ ?лaгw: ?ще же премэнsz премэни1
ши ?5, то2 и3 премэнeн?е ?3 гw2 бyдетъ с?о, да не и3скyпитсz,
34
С?? сyть зaпwвэди, ?же заповёда гDь мwmсeю къ сынHмъ ?}л?вымъ на горЁ с?нaйстэй. Конeцъ кни1 зэ трeт?ей мwmсeовэ: и4
мать въ себЁ глaвъ 27. 
Автор
orthodoxyes
Документ
Категория
Религия. Эзотерика
Просмотров
155
Размер файла
770 Кб
Теги
03_levit левит церковнославянский язык
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа