close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Числа

код для вставкиСкачать
Четвертая книга Моисеева. Числа. http://церковно-славянская-библия.рф/04_chisla.docs.htm
 Вeтх?й завётъ Кни1
га четвeртаz мwmсeова Чи1 сла. ГлавA 1.
гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни с?нaйстэй, въ ски1н?и свидён?z, въ пeрвый дeнь мцc а вторaгw, вторaгw лёта и3зшeдшымъ и5мъ t земли2 ?3
г?петск?z, гlz:
2
возми1
те сочтeн?е всегw2 с0нма сынHвъ ?}левыхъ по сродствHмъ и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, по числY и3 мeнъ и4 хъ, по главaмъ и4хъ:
3
всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою ?}левою, соглsдайте и5хъ съ си1
лою и4хъ, ты2 и3 ?арHнъ созирaйте и5
хъ:
4
и3 съ вaми да бyдутъ съ си1
лою своeю кjйждо, кjйждо по плeмени коегHждо t кнzзeй, по домHмъ nтeчествъ да бyдутъ.
5
И# с?? и3менA мужeй, и5 же стaнутъ съ вaми: t руви1
ма ?3 л?сyръ сhнъ сед?yровъ,
6
t сmмеHна салам?и1 лъ сhнъ сур?садaевъ,
7
t ?yды наассHнъ сhнъ ?м?надaвль,
8
t ?ссахaра наfанаи1
лъ сhнъ сwгaровъ,
9
t завулHна ?3
л?aвъ сhнъ хелHнь,
10
t сынHвъ ?Hсифовыхъ, и5же t ?3
фрeма, ?3
л?сaмъ сhнъ сем?yдовъ, t манассjи гамал?и1 лъ сhнъ фадассyровъ,
11
t вен?амjна ?в?дaнъ сhнъ гадеwнjевъ,
12
t дaна ?х?eзеръ сhнъ ?м?садaевъ,
13
t ?си1
ра фага?и1 лъ сhнъ ?3
хрaновъ,
14
t гaда ?3
л?сaфъ сhнъ рагуи1 ловъ,
15
t нефfалjма ?х?рeй сhнъ ?3 нaнь.
16
Сjи наречeнн?и с0нма кн?зи t племeнъ, по nтeчествамъ и4хъ, тысzщена-
чaльницы ?}л?вы сyть.
17
И# поS мwmсeй и3 ?арHнъ мyжы с?? нареч?1
нныz и4менемъ.
18
И# вeсь с0нмъ собрaша въ пeрвый дeнь мцc а вторaгw лёта, и3 соглsдаша | по родHмъ и4хъ, по nтeчествамъ и4 хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ мyжескъ п0лъ по главaмъ и4хъ,
19
?коже повелЁ гDь мwmсeю: и3 соглsдашасz сjи въ пустhни с?нaйстэй.
20
И# бhша сhнове руви1
ма, пeрвенца ?}лева, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4 хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
21
соглsдан?е и4хъ t плeмене руви1
млz четhредесzть шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
22
СынHвъ сmмеHновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
23
соглsдан?е и4хъ t плeмене сmмеHнz пzтьдесsтъ дeвzть тhсzщъ и3 три1
ста.
24
СынHвъ ?yдиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4 хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4 хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3схо-
дsй съ си1
лою,
25
соглsдан?е и4 хъ t плeмене ?yдина сeдмьдесzтъ четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ.
26
T сынHвъ ?ссахaровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4 хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
27
соглsдан?е и4хъ t плeмене ?ссахaрова пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 че-
тhре ст?.
28
T сынHвъ завулHнихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4 хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4 хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
29
соглsдан?е и4хъ t плeмене завулHнz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст?.
30
T сынHвъ ?Hсифовыхъ, сынHвъ ?3
фрeмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4 хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
31
соглsдан?е и4хъ t плeмене ?3
фрeмлz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
32
T сынHвъ манас-
сjиныхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
33
соглsдан?е и4хъ t плeмене манассjина три1
десzть и3 двЁ тhсzщы и3 двёсти.
34
T сынHвъ вен?амjновыхъ по сродст-
вHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
35
соглsдан?е и4
хъ t плeмене вен?амjнz три1
десzть и3 пsть тhсzщъ и3 четhре ст?.
36
T сынHвъ гaдовыхъ, по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжеск?й п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3 сходsй съ си1
лою,
37
соглsдан?е и4хъ t плeмене гaдова четhредесzть пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.
38
T сынHвъ дaновыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
39
соглsдан?е и4хъ t плeмене дaнова шестьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.
40
T сынHвъ ?си1
ровыхъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4 хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
41
соглsдан?е и4хъ t плeмене ?си1 рова четhредесzть ?3
ди1
на тhсzща и3 пsть сHтъ.
42
T сы-
нHвъ нефfалjмлихъ по сродствHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4 хъ, по домHмъ nтe-
чествъ и4хъ, по числY и3мeнъ и4хъ, по главaмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ и4хъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй съ си1
лою,
43
соглsдан?е и4хъ t плeме-
не нефfалjмлz пzтьдесsтъ и3 три2 тhсzщы и3 четhре ст?.
44
С?E сочислeн?е, ?4
же соглsдаша мwmсeй и3 ?арHнъ и3 кн?зи ?}л?вы, дванaдесzть мужeй, мyжъ ?3
ди1
нъ t плeмене ?3
ди1
нагw, по плeмени домHвъ nтeчества и4хъ бhша.
45
И# бhсть всегw2 соглsдан?z сынHвъ ?}левыхъ съ си1
лою и4 хъ, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, всsкъ и3сходsй ?полчaтисz во ?}ли,
46
шeсть сHтъ тhсzщъ и3 три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.
47
Леvjти же t плeмене nтe-
чества и4 хъ не сочи1
слишасz въ сынёхъ ?}левыхъ.
48
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
49
ви1
ждь, плeмене леvjина да не сочи1
слиши, и3 числA и4 хъ да не пр?и1
меши среди2 сынHвъ ?}левыхъ:
50
и3 ты2 пристaви леvjты къ ски1
н?и свидён?z и3 ко всBмъ сосyдwмъ ?3S, и3 ко всBмъ, ?3
ли6 ка сyть въ нeй: да н0сzтъ сjи ски1н?ю и3 вс? сосyды ?3S, и3 тjи да слyжатъ въ нeй, и3 w4крестъ ски1н?и да ?полчaютсz:
51
и3 внегдA воздвизaти ски1 н?ю, да снимaютъ ю5 леvjти, и3 внегдA постaвити ски1н?ю, да возстaвzтъ: и3 и3 ноплемeнникъ приступazй да ?мретъ.
52
И# да ?пол-
чaютсz сhнове ?}л?вы, всsкъ въ своeмъ чи1нэ и3 всsкъ по своемY старёйшин-
ству, съ си1
лою своeю:
53
леvjти же да ?полчaютсz сопроти1
въ, w4крестъ ски1 н?и свидён?z, и3 не бyдетъ согрэшeн?z въ сынёхъ ?}левыхъ, и3 да стрегyтъ леvjти сaми стрaжу ски1
н?и свидён?z.
54
И# сотвори1
ша сhнове ?}л?вы по всBмъ, ?3
ли6 ка заповёда гDь мwmсeю и3 ?арHну, тaкw сотвори1
ша. ГлавA 2.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
человёкъ держaйсz по чи1ну своемY, по знaмен?zмъ, по домHмъ nтeчествъ свои1
хъ, да ?полчaютсz сhнове ?}л?вы пред8 гDемъ, w4крестъ ски1 н?и свидён?z да ?полчaютсz сhнове ?}л?вы.
3
И# ?полчaющ?исz пeрв?и на вост0къ чи1 нъ полкA ?yдина съ си1
лою и4хъ, и3 кнsзь t сынHвъ ?yдиныхъ наассHнъ сhнъ ?м?надaвль:
4
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz сeдмьде-
сzтъ и3 четhри тhсzщы и3 шeсть сHтъ.
5
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 t плeмене ?ссахaрова, и3 кнsзь сынHвъ ?ссахaровыхъ наfанаи1
лъ сhнъ сwгaровъ:
6
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhре ст?.
7
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 t плeмене завулHнz, и3 кнsзь сынHвъ завулHнихъ ?3
л?aвъ сhнъ хе-
лHнь:
8
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 четhре ст?.
9
Всёхъ сочтeныхъ t полкA ?yдина сто2 ?смьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 четhре ст?, съ си1
лою и4хъ пeрв?и да воздвизaютсz.
10
Чи1
ны полкA руви1
млz къ ю4
гу съ си1
лою ?3
гw2, и3 кнsзь сынHвъ руви1
млихъ ?3
л?сyръ сhнъ сед?yровъ:
11
си1
ла ?3
гw2 соглsда-
наz четhредесzть и3 шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
12
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 ?3
гw2 t плeмене сmмеHнz, и3 кнsзь сынHвъ сmмеHнихъ салам?и1ль сhнъ сур?с-
адaинъ:
13
си1
ла ?3
гw2 сочтeнаz пzтьдесsтъ и3 дeвzть тhсzщъ и3 три2 ст?.
14
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 ?3
гw2 t плeмене гaдова, и3 кнsзь сынHвъ гaдовыхъ ?3
л?сaфъ сhнъ рагуи1
ль:
15
си1
ла ?3 гw2 соглsданаz четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ и3 пzтьдесsтъ.
16
Всёхъ же сочтeныхъ полкA руви1
млz сто2 пzть-
десsтъ ?3
ди1
на тhсzща и3 четhре ст? и3 пzтьдесsтъ, съ си1
лою и4хъ вторjи да воздвизaютсz.
17
И# да воздви1
гнетсz ски1 н?z свидён?z и3 п0лкъ леvjтск?й посре-
дЁ полкHвъ: ?коже ?полчaтсz, тaкw и3 да воздви1
гнутсz, кjйждо держaсz по чи1ну своемY.
18
Чи1
нъ полкA ?3
фрeмлz къ м0рю съ си1
лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ ?3
фрeмлихъ ?3
л?самA сhнъ ?3 м?yдовъ:
19
си1
ла ?3
гw2 сочтeнаz четhредесzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
20
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 плeмz манассjино, и3 кнsзь сынHвъ манассjиныхъ гамал?и1
лъ сhнъ фадассyровъ:
21
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz три1
десzть двЁ тhсzщы и3 двёсти.
22
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 t плeмене вен?а-
мjнz, и3 кнsзь сынHвъ вен?амjнихъ ?в?дaнъ сhнъ гадеwнjевъ:
23
си1
ла ?3
гw2 сочтeнаz три1
десzть пsть тhсzщъ и3 четhре ст?.
24
Всёхъ сочтeныхъ полкA ?3
фрeмлz сто2 ?смь тhсzщъ и3 сто2, съ си1
лою и4 хъ трeт?и да воздвизaютсz.
25
Чи1
нъ полкA дaнова къ сёверу съ си1
лою и4хъ, и3 кнsзь сынHвъ дaновыхъ ?х?eзеръ сhнъ ?м?садaинъ:
26
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz шестьдесsтъ двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.
27
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 ?3 гw2 плeмz ?си1
рово, и3 кнsзь сынHвъ ?си1
ровыхъ фага?и1
лъ сhнъ ?3
хрaновъ:
28
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz четhредесzть ?3
ди1
на тhсzща и3 пsть сHтъ.
29
И# ?полчaющ?исz бли1
з8 плeмz нефfалjмле, и3 кнsзь сынHвъ нефfалjмлихъ ?х?рeй сhнъ ?3 нaнь:
30
си1
ла ?3
гw2 соглsданаz пzтьдесsтъ три2 тhсzщы и3 четhре ст?.
31
Всёхъ сочтeныхъ полкA дaнова сто2 пzтьдесsтъ сeдмь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, съ си1
лою и4хъ послёдн?и да воздвизaютсz по чи1ну своемY.
32
С?E сочтeн?е сынHвъ ?}левыхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ: вс? согл?дан?z полкHвъ съ си1
лами и4хъ шeсть сHтъ три2 тhсzщы и3 пsть сHтъ пzтьдесsтъ.
33
Леvjти же не соглsдашасz среди2 сынHвъ ?}левыхъ, ?коже запо-
вёда гDь мwmсeю.
34
И# сотвори1
ша сhнове ?}л?вы вс?, ?3
ли6 ка заповёда гDь мwmсeю: тaкw ?полчaхусz по чинHмъ свои6
мъ, и3 тaкw воздвизaхусz кjйждо бли1
з8 по с0нмwмъ свои6
мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1
хъ. ГлавA 3.
с?? рожд?1
н?z ?арHна и3 мwmсeа, въ дeнь в0ньже гlа гDь мwmсeю на горЁ с?нaйстэй:
2
и3 с?? и3менA сынHвъ ?арHнихъ: пeрвенецъ надaвъ и3 ?в?yдъ, и3 ?3
леазaръ и3 ?fамaръ:
3
с?? и3менA сынHвъ ?арHнихъ, жерцы2 пом?заныz, и5мже соверши1
шасz рyцэ и4хъ жрeти:
4
и3 скончaшасz надaвъ и3 ?в?yдъ пред8 гDемъ, приносsщымъ и5мъ ?гнь чyждь пред8 гDемъ въ пустhни с?нaйстэй, и3 ч?дъ не бЁ и5мъ: и3 жрeчествоваху ?3 леазaръ и3 ?fамaръ со ?арHномъ, nтцeмъ свои1
мъ.
5
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
6
поими2 плeмz леvjино, и3 постaвиши | пред8 ?арHномъ жерцeмъ, и3 да слyжатъ ?3
мY:
7
и3 да стрегyтъ стражбы6 ?3
гw2 и3 страж-
бы6 сынHвъ ?}левыхъ пред8 ски1
н?ею свидён?z, дёлати дэлA ски1н?и:
8
и3 да хра-
нsтъ вс? сосyды ски1н?и свидён?z и3 стражбы6 сынHвъ ?}левыхъ по всBмъ дэлHмъ ски1
н?и:
9
и3 да дaси леvjты ?арHну брaту твоемY и3 сынHмъ ?3
гw2 жерц?1
мъ: въ дaръ даны2 сjи мнЁ сyть t сынHвъ ?}левыхъ:
10
и3 ?арHна и3 сhны ?3
гw2 постaвиши над8 ски1н?ею свидён?z, и3 да хранsтъ жрeчество своE, и3 вс? ?же ? nлтарS и3 внyтрь завёсы: и3 ноплемeнникъ же прикасazйсz ?мретъ.
11
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
12
и3 сE, ?зъ взsхъ леvjты t среды2 сынHвъ ?}левыхъ, вмёстw всsкагw пeрвенца, tверзaющагw ложеснA t сынHвъ ?}ле-
выхъ: и3скупл?1 н?z и4 хъ бyдутъ, и3 да бyдутъ мнЁ леvjти:
13
мнё бо всsкъ пeрвенецъ: в0ньже дeнь поби1
хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 ?3
г?петстэй, ?с?и1хъ себЁ всsкаго пeрвенца во ?}ли, t человёка до скотA мнЁ да бyдутъ: ?зъ гDь.
14
И# речE гDь къ мwmсeю въ пустhни с?нaйстэй, гlz:
15
соглsдай сынHвъ леvjиныхъ по домHмъ nтeчествъ и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по рождeн?ю и4хъ: всsкъ мyжескъ п0лъ t мцc
а ?3
ди1
нагw и3 вhшше да соглsдаете и5хъ.
16
И# сочтE и5хъ мwmсeй и3 ?арHнъ повелён?емъ гDнимъ, ?коже повелЁ и5мъ гDь.
17
И# бsху сjи сhнове леv?ины t и3мeнъ и4хъ: гирсHнъ, каafъ и3 мерaр?.
18
И# с?? и3менA сынHвъ гирсHнихъ по с0нмwмъ и4 хъ: ловенJ и3 семeй.
19
И# сhнове каafw-
вы по с0нмwмъ и4хъ: ?мрaмъ и3 ?ссаaръ, хеврHнъ и3 nз?и1
лъ.
20
И# сhнове мер?р?ны по с0нмwмъ и4хъ: моолJ и3 мусJ: сjи сyть с0нми леvjтст?и по домHмъ nтeчествъ и4хъ.
21
T гирсHна с0нмъ ловенjинъ и3 с0нмъ семеи1
нь: сjи сyть с0нми гирсHнwвы.
22
Соглsдан?е и4
хъ по числY всегw2 мyжеска п0лу, t мцc
а ?3
ди1 нагw и3 вhшше, соглsдан?е и4хъ сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
23
И# сhнове гирсHнwвы за ски1 н?ею да ?полчaютсz къ м0рю.
24
И# кнsзь д0му nтeчества с0нма гирсHнz ?3
л?сaфъ сhнъ даи1
ль.
25
И# стражбA сынHвъ гирсHно-
выхъ въ ски1н?и свидён?z, ски1
н?z и3 покр0въ ?3 S, и3 покр0въ двeр?й ски1н?и свидён?z,
26
и3 nпHны дворA, и3 завёса двeр?й дворA, и4же ?4
сть ? ски1
н?и, и3 прHчаz всёхъ дёлъ ?3
гw2.
27
T каafа с0нмъ ?мрaмль ?3
ди1 нъ и3 с0нмъ ?ссаaровъ ?3
ди1
нъ, и3 с0нмъ хеврHнь ?3 ди1
нъ и3 с0нмъ nз?и1
ль ?3
ди1 нъ: сjи сyть с0нми каafwвы:
28
по числY всsкъ мyжескъ п0лъ t мцc
а ?3
ди1 нагw и3 вhшше ?смь тhсzщъ и3 шeсть сHтъ, стрегyщ?и стражбы6 с?hхъ.
29
С0нми сынHвъ каafо-
выхъ да ?полчaютсz t страны2 ски1 н?и къ ю4
гу,
30
и3 кнsзь д0му nтeчествъ с0нмwвъ каafовыхъ ?3
л?сафaнъ сhнъ nз?и1 ль:
31
и3 стражбA и4хъ к?вHтъ и3 трапeза, и3 свэти1
льникъ и3 nлтари6, и3 сосyды с?aгw, въ ни1
хже слyжатъ, и3 покр0въ, и3 вс? дэлA и4 хъ.
32
И# кнsзь над8 кн?зи леvjтскими ?3
леазaръ сhнъ ?арHна жерцA, постaвленъ стрещи2 стражбы6 с?hхъ.
33
T мерaра же с0нмъ моолJ и3 с0нмъ мусJ: сjи сyть с0нми мер?р?ны,
34
соглsдан?е и4
хъ по числY, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцc
а ?3
ди1 нагw и3 вhшше, шeсть тhсzщъ и3 двёсти.
35
И# кнsзь д0му nтeчествъ с0нма мерaр?на сур?и1 лъ сhнъ ?в?хeовъ: t страны2 ски1н?и да ?полчaютсz къ сёверу,
36
соглsдан?е стражбы2 сынHвъ мерaр?ныхъ глави6
цы ски1н?и и3 вер?и2 ?3S, и3 столпы2 ?3S и3 сто?ла ?3S, и3 вс? сосyды и4хъ и3 вс? дэлA и4хъ,
37
и3 столпы2 дворA w4 крестъ и3 сто?ла и4 хъ, и3 колки2 и4 хъ и3 в?1
рви и4хъ.
38
?полчaющ?исz сопреди2 ски1н?и свидён?z на вост0ки мwmсeй и3 ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2, стрегyще стражбы6 с?aгw, въ стражбaхъ сынHвъ ?}левыхъ: и3 и3ноплемeнникъ прикасazйсz да ?мретъ.
39
ВсE соглsдан?е леvjтwвъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ?арHнъ повелён?емъ гDнимъ по с0нмwмъ и4хъ, всsкъ мyжескъ п0лъ t мцc а ?3
ди1 нагw и3 вhшше, двaдесzть и3 двЁ тhсzщы.
40
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: соглsдай всsкаго пeрвенца мyжеска п0лу сынHвъ ?}левыхъ t мцc
а ?3 ди1
нагw и3 вhшше, и3 возми2 число2 и4 хъ по и4мени,
41
и3 да п0ймеши мнЁ леvjты за вс? пeрвенцы сынHвъ ?}левыхъ: ?зъ гDь: и3 скоты2 леv?тски вмёстw всёхъ пeрвенц?въ въ скотёхъ сынHвъ ?}левыхъ.
42
И# соглsда мwmсeй, ?коже заповёда ?3 мY гDь, всsкаго пeрвенца въ сынёхъ ?}левыхъ.
43
И# бhша вси2 пeрвенцы мyжескагw п0лу, по числY и3мeнъ t мцc а ?3
ди1
нагw и3 вhшше, t соглsдан?z и4хъ двaдесzть двЁ тhсzщы двёсти и3 сeдмьдесzтъ три2.
44
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
45
поими2 леvjты вмёстw всёхъ пeрвенц?въ сынHвъ ?}левыхъ, и3 скоты2 леv?тски вмёстw скотHвъ и4 хъ, и3 бyдутъ мнЁ леvjты: ?зъ гDь:
46
и3 и3скyпъ двY сHтъ седми1
десzти трeхъ, и5же преизбывaютъ свeрхъ леvjтwвъ t пeрвенцwвъ сынHвъ ?}левыхъ:
47
и3 да в0змеши по пzти2 с?кль на главY, по сjклю с?0му в0змеши двaдесzть пёнzзей сjкль,
48
и3 дaси сребро2 ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2 и3скyпъ t преизбывaющихъ въ ни1
хъ.
49
И# взS мwmсeй сребро2 и3скyпное t преизбывaющихъ въ ни1
хъ на и3скyпъ леvjтwмъ:
50
t пeрвен?цъ сынHвъ ?}левыхъ взS сребрA тhсzщу три2 ст? шестьдесsтъ пsть сjкл?въ, по сjклю с?0му.
51
И# дадE мwmсeй w4купъ t преизбhвшихъ ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, повелён?емъ гDнимъ, ?коже заповёда гDь мwmсeю. ГлавA 4.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
возми2 сочислeн?е сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
3
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1 десzти лётъ, всsкъ входsй служи1 ти, твори1
ти вс? дэлA въ ски1н?и свидён?z.
4
И# с?? дэлA сынHвъ каafовыхъ t среды2 сынHвъ леvjиныхъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, въ ски1н?и свидён?z: с?0е с?hхъ.
5
И# да вни1
дутъ ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2, ?3
гдA воздви1
гнетсz п0лкъ, и3 да сни1
мутъ завёсу ?сэнsющую, и3 да ?бв?ю1
тъ въ ню2 к?вHтъ свидён?z,
6
и3 да покрhютъ ?3
го2 покр0вомъ к0жа-
нымъ си1
нимъ, и3 да возложaтъ нaнь nдeжду всю2 си1
нетную сверхY, и3 да вложaтъ носи6
ла:
7
и3 на трапeзэ предложeн?z да положaтъ на нeй nдeжду всю2 багрsную и3 блю6
да, и3 кади6
льницы и3 чaшы, и3 возлив?льницы, и4миже возливa-
ютъ, и3 хлёбы на нeй всегдA да бyдутъ:
8
и3 да возложaтъ на ню2 nдeжду чер-
влeну, и3 да покрhютъ ю5 покр0вомъ к0жанымъ си1
нимъ, и3 да вложaтъ носи6
ла ?3S:
9
и3 да в0змутъ nдeжду си1
ню, и3 покрhютъ свэти1
льникъ свэтsщ?й и3 свэщы2 ?3
гw2, и3 щипцы2 ?3
гw2 и3 ?чищ?ла ?3
гw2, и3 вс? сосyды ?3
лeа ?3
гw2, и4миже слyжатъ въ ни1
хъ:
10
и3 да вложaтъ ?3
го2 и3 вс? сосyды ?3
гw2 въ покр0въ к0жанъ си1
н?й, и3 да возложaтъ ?3
го2 на нwси1
ла:
11
и3 на nлтaрь златhй да положaтъ nдeжду си1
ню, и3 да покрhютъ ?3
го2 покр0вомъ к0жанымъ си1
нимъ, и3 да вложaтъ носи6
ла ?3
гw2:
12
и3 да в0змутъ вс? сосyды служ?1
бныz, ?3 ли1
кими слyжатъ въ ни1 хъ во с?hхъ, и3 вложaтъ во nдeжду си1
ню, и3 да покрhютъ и5
хъ покр0вомъ к0жанымъ си1
нимъ, и3 да возложaтъ на нwси1 ла:
13
и3 покр0въ да возложaтъ на nлтaрь, и3 покрhютъ ?3
го2 nдeждою всeю багрsною:
14
и3 да возложaтъ на него2 вс? сосyды ?3
гw2, ?3 ли1
кими слyжатъ на нeмъ въ ни1
хъ, и3 кади1
льники, и3 ви6
лицы и3 чaшы, и3 покр0въ и3 вс? сосyды nлтарS, и3 да воз-
ложaтъ на него2 покр0въ к0жанъ си1 нь и3 да вложaтъ носи6
ла ?3
гw2: и3 да в0з-
мутъ nдeжду багрsну, и3 да покрhютъ ?мывaльницу и3 сто?ла ?3S: и3 да вложaтъ ю5 въ покр0въ к0жаный си1
н?й, и3 да возложaтъ на носи6
ла.
15
И# совер-
шaтъ ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2, покрывaюще с??z и3 вс? сосyды с?ы6 z, внегдA воздвизaтисz полкY: и3 по си1 хъ да вни1
дутъ сhнове каafwвы воздвизaти, и3 да не прик0снутсz с?hхъ, да не ?мрутъ. С?? да воздвизaютъ сhнове каafw-
вы въ ски1н?и свидён?z.
16
Надсмотри1
тель ?3
леазaръ, сhнъ ?арHна жерцA, ?3
лeй свэти1
льный, и3 fmм?aмъ сложeн?z, и3 жeртва ?же по вс? дни6, и3 ?3
лeй помaза-
н?z, надсмотрeн?е всеS ски1 н?и и3 ?3
ли6
ка сyть въ нeй во с?ёмъ, во всёхъ дёлэхъ.
17
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
18
не потреби1 те с0нмъ плeмене каafова t среды2 леvjтwвъ:
19
с?E сотвори1 те и5мъ, и3 жи1
ви бyдутъ и3 не ?мрутъ: приходsщымъ и5мъ ко с?ы6
мъ с?hхъ, ?арHнъ и3 сhнове ?3
гw2 да вни1
дутъ и3 да ?строsтъ и5хъ коег0ждо по ношeн?ю ?3 гw2,
20
и3 да не вни1
дутъ внезaпу ви1
дэти с??z, и3 ?мрутъ.
21
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
22
возми2 сочислeн?е сынHвъ гирсHнихъ, и3 и5же по домHмъ nтeчествъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по плeме-
н?мъ и4хъ,
23
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десzти лётъ, соглsдайте |, всsкъ входsй служи1 ти и3 твори1
ти дэлA въ ски1н?и свидён?z.
24
С?S слyжба с0нма гирсHнова, служи1 ти и3 воздвизaти.
25
И# да воздви1
гнетъ nпHны ски1н?и и3 ски1 н?ю свидён?z, и3 покр0въ ?3S и3 покр0въ си1
н?й сyщ?й свeрхъ ?3S, и3 nп0ну двeр?й ски1н?и свидён?z,
26
и3 nпHны дворA, и3 завёсу двeр?й дворA, ?3
ли6 ка над8 ски1н?ею свидён?z, и3 ?же w4 крестъ nлтарS, и3 прHчаz и4 хъ, и3 вс? сосyды служ?1
бныz, ?3
ли1 кими слyжатъ въ ни1
хъ, да сотворsтъ.
27
По сл0ву ?арHна и3 сынHвъ ?3
гw2 да бyдетъ всS слyжба сынHвъ гирсHновыхъ по всBмъ слyжбамъ и4хъ и3 по всBмъ дэлaмъ и4хъ: и3 да соглsдаеши и5хъ по и3менaмъ, вс? носи6
маz и4 ми.
28
С?S слyжба с0нма сынHвъ гирсHновыхъ въ ски1н?и свидён?z, и3 стражбA и4 хъ рук0ю ?fамaра, сhна ?арHнz жерцA.
29
Сhнове мер?р?ны по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, соглsдайте и5хъ,
30
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десzти лётъ, соглsдайте и5хъ, всsкъ входsй служи1 ти дэлA ски1
н?и свидён?z.
31
И# с?? хран?1 н?z воздвизaемыхъ и4ми, по всBмъ дэлHмъ и4хъ въ ски1н?и свидён?z: глави6
цы ски1 н?и и3 вер?и2 ?3S, и3 столпы2 ?3 S и3 сто?ла ?3S, и3 покр0въ и3 сто?ла и4 хъ, и3 столпы2 и4хъ, и3 покр0въ двeр?й ски1 н?и,
32
и3 столпы2 дворA w4крестъ и3 сто?ла и4 хъ, и3 столпы2 завёсы двeр?й дворA и3 сто?ла и4хъ, и3 колки2 и4хъ и3 в?1
рви и4 хъ, и3 вс? сосyды и4хъ и3 вс? служ?1
н?z и4хъ: по и3менaмъ соглsдайте и5хъ и3 вс? сосyды стражбы2 воздвизaе-
мыхъ и4ми.
33
С?S слyжба с0нма сынHвъ мерaр?ныхъ во всёхъ дёлэхъ и4
хъ, въ ски1н?и свидён?z рук0ю ?fамaра, сhна ?арHнz жерцA.
34
И# соглsда мwmсeй и3 ?арHнъ и3 кн?зи ?}л?вы сhны каafwвы по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
35
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десzти лётъ, всsкъ входsй служи1
ти и3 твори1
ти дэлA въ ски1н?и свидён?z.
36
И# бhсть соглsдан?е и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, двЁ тhсzщы сeдмь сHтъ пzтьдесsтъ.
37
С?E сочтeн?е с0нма каafова, всёхъ служaщихъ въ ски1н?и свидён?z, ?коже соглsда мwmсeй и3 ?арHнъ повелён?емъ гDнимъ, рук0ю мwmсeовою.
38
И# соглsдани бhша сhнове гирсw6ни по с0нмwмъ свои6
мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1
хъ,
39
t двa-
десzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десzти лётъ, всsкъ входsй служи1 ти и3 твори1 ти дэлA въ ски1н?и свидён?z.
40
И# бhсть соглsдан?е и4хъ по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, двЁ тhсzщы шeсть сHтъ три1
де-
сzть.
41
С?E соглsдан?е с0нма сынHвъ гирсHновыхъ, всёхъ служaщихъ въ ски1 н?и свидён?z, и5хже соглsдаша мwmсeй и3 ?арHнъ по гlу гDню, рук0ю мwmсeовою.
42
Соглsдани же бhша сhнове мер?р?ны по с0нмwмъ свои6
мъ, по домHмъ nтeчествъ свои1
хъ,
43
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десz-
ти лётъ, всsкъ входsй служи1 ти на дэлA ски1 н?и свидён?z.
44
И# бhсть сочтeн?е и4хъ по племенHмъ и4хъ, по с0нмwмъ и4хъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, три2 тhсzщы и3 двёсти.
45
С?E сочислeн?е с0нма сынHвъ мерaр?ныхъ, и5хже соглsда мwmсeй и3 ?арHнъ по гlу гDню, рук0ю мwmсeовою.
46
Вси2 соглsданн?и леvjты, и5хже соглsда мwmсeй и3 ?арHнъ и3 кн?зи сынHвъ ?}левыхъ, по с0нмwмъ и4хъ и3 по домHмъ nтeчествъ и4хъ,
47
t двaдесzти и3 пzти2 лётъ и3 вhшше, дaже до пzти1
десzти лётъ, всsкъ входsй на дёло дёлъ, и3 къ дэлaмъ воздвизa?-
мымъ въ ски1н?и свидён?z.
48
И# бhша соглsданн?и ?смь тhсzщъ пsть сHтъ ?смьдесzтъ.
49
Повелён?емъ гDнимъ соглsдаше и5хъ мwmсeй, мyжа по мyжу над8 дёлы и4хъ, и3 ?же воздвизaху сjи, и3 соглsдани сyть, ?коже повелЁ гDь мwmсeю. ГлавA 5.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
повели2 сынHмъ ?}л?вымъ, и3 да и3зг0нzтъ и3
з8 полкA всsкаго прокажeннаго, и3 всsкаго проливaющаго сёмz, и3 всsкаго нечи1стаго душeю:
3
t мyжеска п0лу до жeнска, и3згони1те внЁ полкA, и3 да не ?сквернsтъ полкHвъ свои1
хъ, въ ни1
хже ?зъ пребывaю.
4
И# сотвори1
ша сhнове ?}л?вы тaкw, и3 и3згнaша и5 хъ внЁ полкA: ?коже гlа гDь мwmсeю, тaкw сот-
вори1
ша сhнове ?}л?вы.
5
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
6
рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: мyжъ и3ли2 женA, и4 же ?ще сотвори1
тъ t всёхъ грэхHвъ человёческихъ и3 презирaz прeзритъ гDа, и3 престyпитъ душA ?на:
7
да и3сповёсть грёхъ, ?3
г0же сотвори2, и3 да tдaстъ преступлeн?е и4стое, и3 пsтую чaсть ?3
гw2 да приложи1тъ къ томY, и3 да tдaстъ, ?3
мyже согрэши2.
8
?ще же нёсть человёку ?жика, ?кw tдaти ?3
мY преступлeн?е, преступлeн?е tдаeмое гDу, жерцY да бyдетъ, кромЁ nвнA ?чищeн?z, и4мже пом0литсz ? нeмъ.
9
И# всsкъ начa-
токъ, и3 вс? ?свzщa?маz въ сынёхъ ?}левыхъ, ?3
ли6
ка ?ще прин0сzтъ гDу, жерцY самомY да бyдутъ:
10
и3 коегHждо ?свzщ?1 наz, томY да бyдутъ и3 мyжъ ?ще дaстъ жерцY, томY да бyдетъ.
11
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
12
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: мyжа, мyжа ?ще престyпитъ женA ?3
гw2, и3 презирaющи прeзритъ ?3
го2,
13
и3 бyдетъ кто2 съ нeю л0жемъ сёме-
не, и3 ?таи1
тсz t ?ч?ю мyжа ?3S, и3 ?крhетсz, nнA же бyдетъ ?сквернeна, и3 свидётелz не бyдетъ на ню2 и3 с?S нёсть ?та,
14
и3 пр?и1
детъ на него2 дyхъ ревновaн?z, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, nнA же ?сквернeна ?4
сть, и3ли2 пр?и1
детъ ?3
мY дyхъ ревновaн?z, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, nнA же не бyдетъ ?сквернeна,
15
и3 да приведeтъ мyжъ женY свою2 къ жерцY, и3 да прине-
сeтъ дaръ за ню2, десsтую чaсть мёры ?4
ф? муки2 ?чныz: да не возл?eтъ на ню2 ?3
лeа, нижE да возложи1
тъ на ню2 л?вaна: жeртва бо ревновaн?z ?4
сть, жeртва пaмzти воспоминaющаz грёхъ.
16
И# приведeтъ ю5 жрeцъ и3 постaвитъ ю5 пред8 гDемъ:
17
и3 да в0зметъ жрeцъ в0ду жи1
ву чи1сту въ сосyдэ гли1
нzнэ, и3 t пeрсти на земли2 сyщ?z ? ски1
н?и свидён?z, и3 взeмъ жрeцъ да всhплетъ въ в0ду:
18
и3 да постaвитъ жрeцъ женY пред8 гDемъ, и3 да tкрhетъ главY женЁ, и3 да дaстъ въ рyцэ ?3S жeртву пaмzти, жeртву ревновaн?z: въ руцё же жерцA да бyдетъ водA ?бличeн?z клsтвеннаz с?S.
19
И# да закленeтъ ю5 жрeцъ и3 речeтъ женЁ: ?ще никт0же бhсть съ тоб0ю, и3 нёси преступи1
ла ?скверни1
тисz под8 мyжемъ твои1
мъ, неви1
нна бyди t воды2 ?бличeн?z клsтвенныz сеS:
20
?ще же преступи1
ла ?3
си2, мужaта сyщи, и3 ли2 ?сквернeна ?3
си2, и3 дадE кто2 тебЁ л0же своE, кромЁ мyжа твоегw2.
21
И# закленeтъ жрeцъ женY клsтвами клsтвы сеS, и3 речeтъ жрeцъ женЁ: да дaстъ тS гDь въ клsтву и3 проклsт?е среди2 людjй твои1
хъ, внегдA дaти гDу стегнY твоемY tпaсти и3 чрeву твоемY разсёстисz:
22
и3 вни1
детъ водA клsтвеннаz с?S во чрeво твоE, ?4
же раст0ргнути ?тр0бу твою2, и3 tпaсти стегнY твоемY. И# tвэщaетъ женA: бyди, бyди.
23
И# да напи1 шетъ жрeцъ кл?твы с?? въ кни1 зэ, и3 и3зглaдитъ въ водЁ ?бличeн?z клsтвеннагw:
24
и3 напои1
тъ женY вод0ю ?бличeн?z клsтвенною, и3 вни1 детъ въ ню2 водA клsтвеннаz ?бличeн?z.
25
И# да в0зметъ жрeцъ t руки2 жeнски жeрт-
ву ревновaн?z, и3 да возложи1
тъ жeртву пред8 гDемъ, и3 да принесeтъ ю5 ко nл-
тарю2:
26
и3 да в0зметъ жрeцъ г0рст?ю t жeртвы пaмzть ?3S, и3 да принесeтъ ю5 на nлтaрь, и3 по сeмъ напои1 тъ вод0ю женY:
27
и3 бyдетъ ?ще ?4
сть ?сквернeна, и3 ?ще ?таeн?емъ ?таи1
сz t мyжа своегw2, и3 вни1 детъ въ ню2 водA клsтвеннаz ?бличeн?z, и3 надмeтъ чрeво ?3S, и3 tпадeтъ стегно2 ?3 S, и3 бyдетъ женA въ проклsт?е въ лю1
дехъ свои1
хъ:
28
?ще же не бyдетъ ?сквернeна женA, и3 чистA ?4
сть, и3 неви1
нна бyдетъ, и3 пл0дствовати бyдетъ сёмz.
29
Сeй зак0нъ ревновa-
н?z, комy-либо ?ще престyпитъ женA, мужaта сyщи, и3 ?скверни1 тсz:
30
и3
ли2 человёкъ, ?3
мyже ?ще нaйдетъ нaнь дyхъ ревновaн?z, и3 возревнyетъ къ женЁ своeй, и3 постaвитъ женY свою2 пред8 гDемъ, и3 да сотвори1 тъ ?4
й жрeцъ вeсь зак0нъ сeй:
31
и3 чи1стъ бyдетъ человёкъ t грэхA, и3 женA тA в0зметъ грёхъ св0й. ГлавA 6.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: мyжъ и3ли2 женA, и4 же ?ще ?бэщaетсz ?элw2 ?бётомъ, ?4 же ?чи1
ститисz чистот0ю гDу,
3
да воздержи1 тсz t в?нA и3 с?кeра, и3 ?цта вjнна и3 ?цта t с?кeра да не п?eтъ: и3, ?3 ли6
ка дёлаютсz t грHздъ вjнныхъ, да не п?eтъ, и3 гр0зд?z свёжагw и3 сухaгw да не снёстъ.
4
Во вс? дни6 ?бёта своегw2 t всёхъ, ?3
ли6 ка бывaютъ t вjнничины в?нA, t к0сти и3 до скорлупы2 да не п?eте, нижE ?сте t всегw2.
5
Во вс? дни6 ?бёта ?чищeн?z своегw2 бри1 тва да не взhдетъ на главY ?3
гw2, д0ндеже скончaютсz днjе, ?3
ли6
ки ?бэщaлъ ?4
сть гDу: с?ъ бyдетъ растsй власы2 главы2 своеS.
6
Во вс? дни6 ?бёта своегw2 гDу, ко всsкой душЁ скончaвшейсz да не вни1
детъ.
7
Над8 nтцeмъ и3 над8 мaтер?ю, и3 над8 брaтомъ и3 над8 сестр0ю, да не ?скверни1 тсz над8 ни1
ми, ?мeршымъ и5мъ, ?кw ?бётъ бGа ?3
гw2 на главЁ ?3
гw2.
8
Вс? дни6 ?бёта ?3
гw2 с?ъ бyдетъ гDу.
9
?ще же кто2 смeрт?ю внезaпу ?мретъ ? негw2, ?б?е ?скверни1 тсz главA ?бёта ?3
гw2, и3 ?брjетъ главY свою2, в0ньже дeнь ?чи1
ститсz, въ дeнь седмhй да ?брjетсz,
10
и3 въ дeнь nсмhй да принесeтъ двA гHрличища и3ли2 двA пт?нцA гwлуби1 на къ жерцY пред8 дв?1
ри ски1н?и свидён?z:
11
и3 да сотвори1
тъ жрeцъ ?3
ди1 ну грэхA рaди, и3 другyю во всесожжeн?е, и3 да пом0литсz ? нeмъ жрeцъ, ? ни1
хже согрэши2, ? души2, и3 ?свzти1 тъ главY свою2 въ т0й дeнь, в0ньже ?свzти1
сz гDу, во дни6 ?бёта своегw2.
12
И# да приведeтъ ?гнца ?3
динолётна въ преступ-
лeн?е, и3 днjе прeжн?и да не бyдутъ ?3
мY въ число2, понeже ?скверни1
сz главA ?бёта ?3 гw2.
13
И# сeй зак0нъ ?бэщaвшагwсz, в0ньже дeнь скончaетъ дни6 ?бёта своегw2, да принесeтъ сaмъ къ двeремъ ски1н?и свидён?z:
14
и3 да приведeтъ дaръ св0й гDу ?гнца ?3
динолётна непор0чна ?3
ди1 наго во всесожжeн?е, и3 ?гницу ?3
динолётну ?3
ди1
ну непор0чну грэхA рaди, и3 nвнA ?3
ди1 наго непор0чна во спасeн?е,
15
и3 к0шъ ?прэсн0кwвъ t муки2 пшени1
чны, хлёбы смBшаны съ ?3
лeемъ, и3 ?прэсн0ки пом?заны ?3
лeемъ, и3 жeртву и4 хъ и3 возл?sн?е и4 хъ.
16
И# да принесeтъ жрeцъ пред8 гDа, и3 да сотвори1
тъ ?4 же грэхA рaди ?3
гw2, и3 всесожжeн?е ?3
гw2,
17
и3 nвнA сотвори1
тъ жeртву спасeн?z гDу на к0шницэ ?прэсн0кwвъ, и3 да сотвори1
тъ жрeцъ жeртву ?3 гw2 и3 возл?sн?е ?3
гw2.
18
И# да ?брjетъ ?бэщaвый пред8 двeрьми ски1 н?и свидён?z главY ?бёта своегw2, и3 да возложи1
тъ власы2 на ?гнь, и4 же ?4
сть под8 жeртвою спасeн?z:
19
и3 да в0зметъ жрeцъ рaмо варeно t nвнA, и3 хлёбъ ?3
ди1
нъ ?прэсн0чный t к0шницы, и3 ?прэсн0къ ?3
ди1 нъ, и3 да возложи1
тъ на рyки ?бэщaвшемусz, по ?бри1 т?и гла-
вы2 ?3
гw2,
20
и3 да принесeтъ | жрeцъ возложeн?е пред8 гDа: с?о да бyдетъ жерцY на грyдехъ возложeн?z и3 на рaмэ ?чaст?z: и3 по си1
хъ ?бэщaвыйсz да п?eтъ в?но2.
21
Сeй зак0нъ ?бэщaвшагwсz, и4же ?ще ?бэщaетъ дaръ гDу ? ?бётэ, кромЁ си1 хъ ?же ?брsщетъ рукA ?3
гw2: по си1
лэ ?бёта ?3
гw2, ?3
г0же ?ще ?бэщaетъ, по зак0ну ?чищeн?z.
22
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
23
рцы2 ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2, глаг0лz: си1
це благослови1
те сhны ?}л?вы, глаг0люще и5мъ:
24
да блгc
ви1
тъ тS гDь и3 сохрани1
тъ тS:
25
да просвэти1
тъ гDь лицE своE на тS и3 поми1
луетъ тS:
26
да воздви1
гнетъ гDь лицE своE на тS и3 дaстъ ти2 ми1
ръ:
27
и3 да возложaтъ и4мz моE на сhны ?}л?вы, и3 ?зъ гDь блгcвлю2 |. ГлавA 7.
бhсть въ дeнь в0ньже скончA мwmсeй, ?коже постaвити ски1н?ю, и3 помaза ю5, и3 ?свzти2 ю5 и3 вс? сосyды ?3S, и3 nлтaрь и3 вс? сосyды ?3
гw2, и3 помaза |, и3 ?свzти2 |.
2
И# привед0ша кн?зи ?}льтест?и дванaдесzть, кн?зи домHвъ nтeчествъ свои1
хъ, сjи кн?зи коегHждо плeмене, сjи предстоsщ?и над8 соглsда-
н?емъ:
3
и3 привед0ша дaры сво? пред8 гDа шeсть колесни1
цъ покрhтыхъ и3 дванaдесzть волHвъ: колесни1 цу ?3
ди1 ну t двои1
хъ кнzзeй, и3 тельцA t коегHждо и3 привед0ша пред8 ски1н?ю.
4
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
5
возми2 t ни1
хъ, и3 да бyдутъ на дэлA служ?1
бнаz ски1н?и свидён?z: и3 дaси | леvjтwмъ, коемyждо по ?3
гw2 служeн?ю.
6
И# взeмъ мwmсeй кол?сни1 цы и3 волы2, дадE | леvjтwмъ:
7
двЁ кол?сни1 цы и3 четhри волы2 дадE сынHмъ гирсw6нимъ по слyж-
бамъ и4 хъ,
8
и3 четhри кол?сни1 цы и3 ?смь волHвъ дадE сынHмъ мер?р?нымъ по слyжбамъ и4хъ, чрез8 ?fамaра, сhна ?арHна жерцA:
9
и3 сынHмъ каafwвымъ не дадE, ?кw сл{жбы свzтaгw и3мёютъ: на рaменахъ да воздвизaютъ |.
10
И# принес0ша кн?зи на ?бновлeн?е nлтарS въ дeнь, в0ньже помaза ?3
го2, и3 принес0ша кн?зи дaры сво? пред8 nлтaрь.
11
И# речE гDь къ мwmсeю: кнsзь ?3
ди1
нъ на дeнь, кнsзь на дeнь да принесyтъ дaры сво? на ?бновлeн?е nлтарS.
12
И# бsше приносsй дaръ св0й въ пeрвый дeнь наассHнъ сhнъ ?м?надaвль, кнsзь плeмене ?yдина:
13
и3 принесE дaръ св0й, блю1до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1
ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1 чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
14
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
15
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
16
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
17
и3 на жeртву спасeн?z ю4 ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ наассHна сhна ?м?надaвлz.
18
Во вторhй дeнь принесE наfанаи1
лъ сhнъ сwгaровъ, кнsзь плeмене ?ссахaрz:
19
и3 принесE дaръ св0й, блю1
до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
20
fmм?aмникъ ?3
ди1
нъ десzти2 златни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
21
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
22
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1-
наго грэхA рaди:
23
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ наfанаи1
ла сhна сwгaрова.
24
Въ трeт?й дeнь кнsзь сынHвъ завулHнихъ, ?3
л?aвъ сhнъ хелHновъ:
25
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1 но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
26
fmм?aмникъ ?3
ди1
нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
27
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
28
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1
наго грэхA рaди:
29
и3 на жeртву спасeн?z ю4 ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
дино-
лётныхъ пsть: сeй дaръ ?3
л?aва сhна хелHнова.
30
Въ четвeртый дeнь кнsзь сынHвъ руви1
млихъ, ?3
л?сyръ сhнъ сед?yровъ:
31
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
32
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
33
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
34
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
35
и3 на жeртву спасeн?z ю4 ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?3
л?сyра сhна сед?yрова.
36
Въ пsтый дeнь кнsзь сынHвъ сmмеHнихъ, салам?и1лъ сhнъ сур?садa-
иль:
37
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1
ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
38
fmм?aмникъ ?3 ди1
нъ десzти2 злат-
ни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
39
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3 динолётна во всесожжeн?е:
40
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
41
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ салам?и1ла сhна сур?садaилz.
42
Въ шестhй дeнь кнsзь сынHвъ гaдовыхъ, ?3
л?сaфъ сhнъ рагуи1
левъ:
43
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1 десzть с?кль: чaшу ?3
ди1
ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
44
fmм?aмникъ ?3
ди1
нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
45
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
46
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
47
и3 на жeртву спасeн?z ю4 ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?3
л?сaфа сhна рагуи1 лева.
48
Въ седмhй дeнь кнsзь сынHвъ ?3
фрeмлихъ, ?3 л?самA сhнъ ?3
м?yдовъ:
49
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3 ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
50
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
51
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3 динолётна во всесожжeн?е:
52
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
53
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?3
л?самы2 сhна ?3
м?yдова.
54
Въ nсмhй дeнь кнsзь сынHвъ манассjиныхъ, гамал?и1 лъ сhнъ фадассyровъ:
55
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3 ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмь-
десzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
56
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
57
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3 ди1
наго, ?гнца ?3
ди1
наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
58
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
59
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ гамал?и1
ла сhна фадассyрова.
60
Въ девsтый дeнь кнsзь сынHвъ вен?амj-
нихъ, ?в?дaнъ сhнъ гадеHнинъ:
61
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1 но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1
ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1 чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
62
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
63
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
64
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
65
и3 на жeртву спасeн?z ю4 ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?в?дaна, сhна гадеHнина.
66
Въ десsтый дeнь кнsзь сынHвъ дaновыхъ, ?х?eзеръ сhнъ ?м?са-
дaинъ:
67
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3
ди1
но, вёсъ ?3 гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
68
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
69
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3 динолётна во всесожжeн?е:
70
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
71
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?х?eзера сhна ?м?садaина.
72
Въ первыйнaдесzть дeнь кнsзь сынHвъ ?си1
ровыхъ, фага?и1 лъ сhнъ ?3
хрaнь:
73
дaръ ?3
гw2 блю1
до срeбрzно ?3 ди1
но, вёсъ ?3
гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмь-
десzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1
чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
74
fmм?aмникъ ?3
ди1 нъ десzти2 златни6 къ, п0лнъ fmм?aма:
75
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3 ди1
наго, ?гнца ?3
ди1
наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
76
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди:
77
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ фага?и1
ла сhна ?3
хрaнz.
78
Во вторыйнaдесzть дeнь кнsзь сынHвъ нефfа-
лjмлихъ, ?х?рeй сhнъ ?3 нaнь:
79
дaръ ?3
гw2 блю1до срeбрzно ?3
ди1 но, вёсъ ?3 гw2 сто2 и3 три1
десzть с?кль: чaшу ?3
ди1 ну срeбрzну сeдмьдесzтъ с?кль, по сjклю свzт0му: nбоS пHлны муки2 пшени1чны спрsжены съ ?3
лeемъ на жeртву:
80
fmм?aмникъ ?3
ди1
нъ десzти2 златни6
къ, п0лнъ fmм?aма:
81
тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнца ?3
ди1 наго ?3
динолётна во всесожжeн?е:
82
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 на-
го грэхA рaди:
83
и3 на жeртву спасeн?z ю4
ницы двЁ, nвнHвъ пsть, козлHвъ пsть, ?гницъ ?3
динолётныхъ пsть: сeй дaръ ?х?рeа сhна ?3 нaнz.
84
С?E ?бнов-
лeн?е nлтарS, в0ньже дeнь помaза ?3
го2, t кнzзeй сынHвъ ?}левыхъ, блю1
дъ срeбрzныхъ дванaдесzть, чaшъ срeбрzныхъ дванaдесzть, fmм?aмникwвъ зла-
тhхъ дванaдесzть:
85
по стY и3 три1
десzти с?кль въ к0емждо блю1дэ, и3 по седми1
десzти с?кль чaша ?3
ди1 на: всегw2 сребрA въ сосyдэхъ двЁ тhсzщы четh-
реста сjкл?въ, по сjклю свzт0му:
86
fmм?aмникwвъ златhхъ дванaдесzть п0л-
ныхъ fmм?aма, по десzти2 златни6 къ въ к0емждо fmм?aмникэ, по сjклю свzт0му: всегw2 злaта въ fmм?aмницэхъ сто2 и3 двaдесzть златни6 къ.
87
Всёхъ говsдъ во всесожжeн?е, тельцHвъ дванaдесzть, nвнHвъ дванaдесzть, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ дванaдесzть, и3 ж?1
ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4 хъ: и3 козлHвъ t к0зъ дванaдесzть, грэхA рaди:
88
всёхъ говsдъ на жeртву спасeн?z, ю4 ницъ двaдесzть четhре, nвнHвъ шестьдесsтъ, козлHвъ ?3
динолётныхъ шестьде-
сsтъ, ?гницъ ?3
динолётныхъ непор0чныхъ шестьдесsтъ. С?E ?бновлeн?е nлта-
рS, по и3сполнeн?и рyкъ ?3
гw2 и3 по помaзан?и ?3
гw2.
89
Е#
гдA вхождaше мwmсeй въ ски1н?ю свидён?z глаг0лати ?3
мY, и3 ?слhша глaсъ гDа, гlюща къ немY свhше ?чисти1
лища, ?4 же ?4
сть над8 ковчeгомъ свидён?z междY двэмA херув?мы: и3 гlаше къ немY. ГлавA 8.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли ?арHну и3 речeши къ немY: ?3
гдA постaвиши свэти6
ла, t страны2 спреди2 свэти1
льника да свётzтъ сeдмь свэти6
ла.
3
И# сотво-
ри2 тaкw ?арHнъ: t ?3
ди1 ныz страны2 спреди2 свэти1
льника возжжE свэти6 ла ?3
гw2, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
4
И# с?E ?строeн?е свэти1
льника: сл?sно злaто стeбль ?3
гw2 и3 крjны ?3
гw2, сл?sно всE: по w4бразу, ?3
г0же показA гDь мwmсeю, тaкw сотвори2 свэти1
льникъ.
5
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
6
поими2 леvjты t среды2 сынHвъ ?}левыхъ, и3 да ?чи1
стиши |:
7
и3 си1
це да сотвори1
ши и5мъ ?чищeн?е и4хъ: покропи1
ши на ни1
хъ в0ду ?чищeн?z, и3 да взhдетъ бри1
тва на всE тёло и4хъ, и3 и3сперyтъ ри6
зы сво?, и3 чи1сти бyдутъ:
8
и3 да в0змутъ тельцA ?3
ди1 наго t волHвъ, и3 сегw2 жeртву муки2 пшени1
чны, спрsжены съ ?3
лeемъ, и3 тельцA ?3 динолётна t волHвъ да в0змеши грэхA рaди:
9
и3 да приведeши леvjты пред8 ски1н?ю свидён?z, и3 соберeши вeсь с0нмъ сынHвъ ?}левыхъ:
10
и3 приведeши леvjты пред8 гDа, и3 да возложaтъ сhнове ?}льст?и рyки сво? на леvjты:
11
и3 да tлучи1
тъ ?арHнъ леvjты tдaн?е пред8 гDа t сынHвъ ?}левыхъ, и3 да слyжатъ сл{жбы гDеви:
12
леvjти же да возложaтъ рyки на главы6 тельц?1
въ: и3 да сотвори1
ши ?3
ди1
наго ? грэсЁ и3 ?3
ди1
наго во всесожжeн?е гDу, ?ми1
лостиви-
ти ? ни1 хъ:
13
и3 постaвиши леvjты пред8 гDемъ и3 пред8 ?арHномъ и3 пред8 сынми2 ?3
гw2, и3 tдaси | tдaн?е гDу:
14
и3 да tлучи1 ши леvjты t среды2 сынHвъ ?}левыхъ, и3 бyдутъ мнЁ:
15
и3 по си1
хъ да вни1
дутъ леvjты дёлати дэлA ски1н?и свидён?z: и3 да ?чи1
стиши и5 хъ, и3 tдaси | пред8 гDемъ: ?кw tдaн?е tданы2 сjи мнЁ сyть t среды2 сынHвъ ?}левыхъ:
16
вмёстw tверзaющихъ вс?ка ложеснA пeрвенц?въ всёхъ t сынHвъ ?}левыхъ, пр?sхъ | себЁ:
17
?кw мнЁ ?4
сть всsкъ пeрвенецъ t сынHвъ ?}левыхъ, t человёка до скотA: въ дeнь в0ньже пора-
зи1хъ всsкаго пeрвенца въ земли2 ?3
г?петстэй, ?с?и1хъ | себЁ,
18
и3 взsхъ леvjты вмёстw всsкагw пeрвенца сынHвъ ?}левыхъ,
19
и3 tдaхъ леvjты tдaн?-
емъ ?арHну и3 сынHмъ ?3
гw2 t среды2 сынHвъ ?}левыхъ дёлати дэлA сынHвъ ?}левыхъ въ ски1н?и свидён?z и3 ?милостивлsти ? сынёхъ ?}левыхъ: да не бyдетъ ?зва на сынёхъ ?}левыхъ, внегдA приступaти и5 мъ къ с?ы6
мъ.
20
И# сотвори2 мwmсeй и3 ?арHнъ и3 вeсь с0нмъ сынHвъ ?}левыхъ леvjтwмъ, ?ко-
же заповёда гDь мwmсeю ? леvjтэхъ, тaкw сотвори1
ша и5 мъ сhнове ?}л?вы.
21
И# ?чи1
стишасz леvjти и3 и3спрaша ри6
зы сво?: и3 tдадE | ?арHнъ tдaн?е пред8 гDемъ, и3 помоли1
сz ? ни1 хъ ?арHнъ, ?чищeн?z рaди и4хъ.
22
И# по си1
хъ внид0ша леvjти служи1
ти сл{жбы сво? въ ски1н?и свидён?z пред8 ?арHномъ и3 пред8 сы6
ны ?3
гw2: ?коже повелЁ гDь мwmсeю ? леvjтэхъ, тaкw сотвори1
ша и5мъ.
23
И# речE гDь къ мwmсeю гlz:
24
с?E ?4
сть ?4
же ? леvjтэхъ: t двaдесzти пzти2 лётъ и3 вhшше, да вни1
дутъ служи1 ти служeн?е въ ски1н?и свидён?z:
25
и3 t пzти1
десzти лётъ да tстaнутъ t служeн?z и3 не слyжатъ ктомY.
26
И# да слyжатъ брaт?z ?3
гw2 въ ски1
н?и свидён?z ?4
же стрещи2 стр?жи, дёлъ же да не дёлаютъ. Тaкw сотвори1
ши леvjтwмъ въ стрaжахъ и4 хъ. ГлавA 9.
гlа гDь къ мwmсeю въ пустhни с?нaйстэй, во втор0е лёто и3зшeдшымъ и5мъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, въ пeрвый мцc
ъ, гlz:
2
рцы2 да сотворsтъ сhнове ?}льс-
т?и пaсху во врeмz ?3S,
3
въ четвертыйнaдесzть дeнь мцc а пeрвагw къ вeчеру, и3 сотвори1
ши ю5 во врeмz ?3 S: по зак0ну ?3S и3 по ?стaву ?3S сотвори1
ши ю5.
4
И# речE мwmсeй сынHмъ ?}льт?скимъ сотвори1
ти пaсху.
5
И# сотвори1
ша пaсху, начинaющусz пeрвому мцc
у въ четвертыйнaдесzть дeнь въ пустhни с?нaйстэй: ?коже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1
ша сhнове ?}л?вы.
6
И# пр?ид0ша мyж?е, и5 же бsху нечи1
сти ? души2 человёчи, и3 не можaху сотвори1
ти пaсхи въ т0й дeнь: и3 пр?ид0ша пред8 мwmсeа и3 ?арHна въ т0й дeнь.
7
И# рек0ша мyж?е ?н?и къ немY: мы2 нечи1сти ?3
смы2 ? души2 человёчи: ?3 дA u5бо лиши1мсz принести2 дaръ гDу во врeмz своE посредЁ сынHвъ ?}левыхъ;
8
И# речE мwmсeй къ ни6
мъ: стaните тY, да ?слhшу, что2 повели1
тъ гDь ? вaсъ.
9
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
10
рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: человёкъ человёкъ, и4же ?ще бyдетъ нечи1
стъ ? души2 человёчи, и3ли2 на пути2 далeче, и3 ли2 въ вaсъ, и3ли2 въ р0дэхъ вaшихъ, и3 да сотвори1 тъ пaсху гDу,
11
въ мцc
ъ вторhй, въ четвертыйнa-
десzть дeнь (мцc а) къ вeчеру да сотворsтъ ю5, со ?прэснHки и3 съ г0рькимъ ?eл?емъ да снэдsтъ ю5:
12
да не ?стaвzтъ t неS на ?тр?е, и3 к0сти да не сокрушaтъ t неS, по всемY зак0ну пaсхи да сотворsтъ ю5.
13
И# человёкъ, и4 же ?ще чи1стъ бyдетъ, и3 на пути2 далeче нёсть, и3 ?стaвитъ сотвори1
ти пaсху, потреби1
тсz душA тA t людjй свои1
хъ: ?кw дaра гDеви не принесE во врeмz своE, грёхъ св0й пр?и1
метъ человёкъ т0й.
14
?ще же пр?и1
детъ къ вaмъ пришлeцъ въ зeмлю вaшу и3 сотвори1
тъ пaсху гDу, по зак0ну пaсхи и3 по чи1
ну ?3S, тaкw сотвори1
тъ ю5: зак0нъ ?3
ди1 нъ да бyдетъ вaмъ и3 пришeльцу и3 тузeмцу.
15
И# въ дeнь, в0ньже постaвисz ски1н?z, покры2 w4блакъ ски1
н?ю и3 д0мъ свидён?z: t вeчера же бsше над8 ски1н?ею ?ки ви1
дъ ?гненъ до заyтр?z:
16
тaкw бывaше всегдA: w4блакъ покрывaше ю5 въ дeнь, и3 ви1 дъ ?гненъ н0щ?ю:
17
и3 ?3
гдA восхождaше w4блакъ t ски1 н?и, и3 по си1
хъ воздвизaхусz сhнове ?}льтест?и: и3 на мёстэ, на нeмже стоsше w4 блакъ, тaмw ?полчaхусz сhнове ?}л?вы.
18
По повелён?ю гDню да ?полчaютсz сhнове ?}л?вы и3 повелён?емъ гDнимъ да воздвизaютсz: во вс? дни6, въ нsже ?сэнsетъ w4блакъ над8 ски1-
н?ею, да ?полчaютсz сhнове ?}л?вы:
19
и3 ?3
гдA премeдлитъ w4блакъ над8 ски1н?ею дни6 мнHги, да стрегyтъ сhнове ?}льтест?и стрaжу гDню и3 да не воздви1
жутсz:
20
и3 бyдетъ ?3
гдA покрhетъ w4 блакъ дни6 числA над8 ски1н?ею, гlг0ломъ гDнимъ да ?полчaютсz и3 повелён?емъ гDнимъ да воздви1
жутсz:
21
и3 бyдетъ ?3
гдA пребy-
детъ w4 блакъ t вeчера до заyтр?z, и3 ?ще воздви1
гнетсz w4блакъ заyтра, да воздви1
гнутсz днeмъ и3ли2 н0щ?ю,
22
и3 ?ще воздви1
гнетсz w4 блакъ, да п0йдутъ: и3ли2 дeнь и3 ли2 мцc
ъ днjй ?мн0житъ w4блакъ ?сэнsющь над8 нeю, да ?полчaтсz сhнове ?}л?вы, и3 да не воздвизaютсz: во tступлeн?и ?3 гw2, воздвизaхусz:
23
?кw повелён?емъ гDнимъ да ?полчaютсz и3 повелён?емъ гDнимъ да воздви-
зaютсz: стрaжу гDню стрежaху по повелён?ю гDню рук0ю мwmсeовою. ГлавA 10.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
сотвори2 себЁ двЁ трубы6 ср?1 брzны: кHваны сот-
вори1 ши |, и3 бyдутъ тебЁ на созвaн?е с0нма и3 возставлsти полки2:
3
и3 да вострyбиши и4ми, и3 да соберeтсz къ тебЁ вeсь с0нмъ пред8 дв?1
ри ски1 н?и свидё-
н?z:
4
?ще же ?3
ди1
ною труб0ю вострyбzтъ, да пр?и1 дутъ къ тебЁ вси2 кн?зи и3 тысzщеначaльники ?}льтест?и:
5
и3 воструби1 те въ знaмен?е, и3 воздви1
гнутсz полцы2 ?полчaющ?исz на вост0ки:
6
и3 воструби1 те въ знaмен?е втор0е, и3 воздви1
гнутсz полцы2 ?полчaющ?исz t ю4
га: и3 воструби1
те въ знaмен?е трeт?е, и3 да воздви1
гнутсz полцы2 ?полчaющ?исz t м0рz: и3 воструби1 те въ знaмен?е четвeртое, и3 воздви1
гнутсz полцы2 ?полчaющ?исz t сёвера: знaмен?емъ да вострyбzтъ въ воздвижeн?е и4 хъ.
7
И# ?3
гдA соберeте с0нмъ, воструби1
те, не въ знaмен?е.
8
И# сhнове ?арw6 ни жерцы2 да вострyбzтъ трубaми: и3 да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw въ р0ды вaшz.
9
?ще же и3зhдете на брaнь въ земли2 вaшей къ супостaтwмъ супроти1вzщымсz вaмъ, и3 воструби1 те и3 назнaменуйте трубaми, и3 воспомzнeтесz пред8 гDемъ и3 и3збaвитесz t вр?гъ вaшихъ.
10
И# во днeхъ весeл?z вaшегw и3 въ прaздницэхъ вaшихъ и3 въ новомc
ч?ихъ вaшихъ воструби1
те трубaми на всесожж?1 н?z и3 на ж?1
ртвы спасeн?й вaшихъ, и3 бyдетъ вaмъ воспоминaн?е пред8 бGомъ вaшимъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ.
11
И# бhсть во втор0е лёто, во вторhй мцc
ъ, въ двадесsтый мцc а, вознесeсz w4блакъ t ски1-
н?и свидён?z,
12
и3 воздвиг0шасz сhнове ?}л?вы со и3мён?zми свои1
ми t пустhни с?нaйск?z, и3 стA w4блакъ въ пустhни фарaни.
13
И# воздвиг0шасz пeрв?и по глaсу гDню рук0ю мwmсeовою:
14
и3 воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ ?yди-
ныхъ пeрв?и съ си1
лою своeю: и3 над8 си1
лою и4хъ наассHнъ сhнъ ?м?надaвль:
15
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ ?ссахaровыхъ наfанаи1 лъ сhнъ сwгaровъ:
16
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ завулHнихъ ?3
л?aвъ сhнъ хелHнь.
17
И# сложи1
ша ски1
н?ю, и3 воздвиг0ша сhнове гирсw6ни и3 сhнове мер?р?ны, носsщ?и ски1н?ю.
18
И# воздвиг0-
ша знaмz полкA руви1
млz съ си1
лою своeю: и3 над8 си1
лою и4хъ ?3 л?сyръ сhнъ сед?yровъ:
19
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ сmмеHнихъ салам?и1 лъ сhнъ сур?садaевъ:
20
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ гaдовыхъ ?3
л?сaфъ сhнъ рагуи1 левъ.
21
И# воздви-
г0шасz сhнове каafwвы, воздвизaющ?и с??z: и3 постaвиша ски1 н?ю, д0ндеже пр?ид0ша.
22
И# воздвиг0ша знaмz полкA ?3
фрeмлz съ си1
лою своeю: и3 над8 си1
лою и4хъ ?3 л?самA сhнъ ?3
м?yдовъ:
23
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ манассjиныхъ гамал?и1
лъ сhнъ фадассyровъ:
24
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ вен?амjнихъ ?в?дaнъ сhнъ гадеHнинъ.
25
И# воздвиг0ша знaмz полкA сынHвъ дaновыхъ, послёдн?и всёхъ полкHвъ съ си1
лою своeю: и3 над8 си1
лою и4 хъ ?х?eзеръ сhнъ ?м?садaевъ:
26
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ ?си1
ровыхъ фага?и1
лъ сhнъ ?3 хрaнь:
27
и3 над8 си1
лою плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ ?х?рeй сhнъ ?3 нaнь.
28
Сjи полцы2 сынHвъ ?}левыхъ, и3 воздвиг0шасz съ си1
лою своeю.
29
И# речE мwmсeй ?wвaву сhну рагуи1-
леву мад?анjтину, тeстю мwmсeову: воздвизaемсz мы2 на мёсто, ? нeмже гDь речE: с?E дaмъ вaмъ: пойди2 съ нaми, и3 сотвори1
мъ тебЁ добро2, ?кw гDь дHбраz гlа ? ?}ли.
30
И# tвэщA къ немY: не пойдY, но въ зeмлю мою2 и3 въ р0дъ м0й и3дY.
31
И# речE: не ?стaви нaсъ, понeже бhлъ ?3
си2 съ нaми въ пустhни, и3 бyдеши въ нaсъ старёйшина:
32
и3 бyдетъ ?ще п0йдеши съ нaми, и3 бyдутъ благ?z w4 наz, ?3
ли6 ка бlгосотвори1
тъ гDь нaмъ, благосотвори1
мъ и3 тебЁ.
33
И# tид0ша t горы2 гDни въ пyть трeхъ днjй: и3 к?вHтъ завёта гDнz пред8
идsше пред8 ни1
ми въ пyть трeхъ днjй, соглsдати и5мъ стaна.
34
И# бhсть ?3
гдA воздвизaху к?вHтъ, и3 речE мwmсeй: востaни, гDи, и3 да разсhплютсz врази2 твои2, и3 да бэжaтъ вси2 ненави1
дzщ?и тебE.
35
И# въ поставлeн?и (к?вHта) речE: возвращaй, гDи, тhсzщы т?1
мъ во ?}ли.
36
И# w4 блакъ гDень бhсть ?сэнsющь над8 ни1
ми въ дeнь, ?3
гдA воздвизaхусz и3з8 полкA. ГлавA 11.
бhша лю1 д?е р0пщуще зл?z пред8 гDемъ: и3 слhша гDь и3 разгнёвасz гнёвомъ, и3 разгорёсz въ ни1
хъ ?гнь t гDа и3 потреби2 чaсть нёкую t полкA.
2
И# возопи1
ша лю1
д?е къ мwmсeю: и3 помоли1
сz мwmсeй къ гDу, и3 престA ?гнь.
3
И# прозвaсz и4мz мёсту томY запалeн?е: ?кw разгорёсz въ ни1 хъ ?гнь t гDа.
4
И# ?бщ?й нар0дъ и4же въ ни1 хъ похотёша похотён?емъ: и3 сёдше плaкахусz сhнове ?}л?вы и3 рек0ша: кт0 ны напитaетъ мsсы;
5
помzнyхомъ ры6
бы, ?же kд0хомъ въ земли2 ?3
г?петстэй тyне, и3 nгурцы2 и3 ды6ни, лyкъ и3 червлeный лyкъ и3 чесн0къ:
6
нн7
э же душA нaша и3зс0хла, ничт0же т0ч?ю мaнна пред8 nчи1 ма нaшима.
7
Мaнна же бsше ?ки сёмz кор?aндрово, и3 ви1
дъ ?3 S ?кw ви1
дъ крmстaлла:
8
и3 и3схождaху лю1
д?е и3 собирaху, и3 мелsху въ жeрновахъ и3 толцaху въ стyпахъ, и3 варsху въ горшкaхъ и3 творsху и3з8 неS потрeбники: и3 бsше вкyсъ ?3S, ?кw вкyсъ муки2 прsжены съ ?3
лeемъ:
9
и3 ?3
гдA схождaше росA на п0лкъ н0щ?ю, схождaше мaнна нaнь.
10
И# ?слhша мwmсeй плaчущихсz и5 хъ въ с0нмэхъ свои1
хъ, коег0ждо и4хъ пред8 свои1
ми двeрьми: и3 разгнёвасz гDь гнёвомъ ?элw2, и3 пред8 мwmсeомъ бsше ?ло2.
11
И# речE мwmсeй ко гDу: вскyю ??л0билъ ?3
си2 рабA твоего2; и3 почто2 не ?брэт0хъ блгd ти пред8 тоб0ю, ?4 же возложи1
ти ?стремлeн?е людjй си1
хъ на мS;
12
?3
дA ?зъ во ?тр0бэ зачaхъ вс? лю1ди с??; и3ли2 ?зъ роди1
хъ |; ?кw гlеши ми2: возми2 и5хъ въ нBдра тво?, ?коже дои1
лица н0ситъ дwи1мыz, въ зeмлю, ?4 юже клsлсz ?3
си2 nтц?1 мъ и4хъ:
13
tкyду мнЁ мzсA дaти всBмъ лю1демъ си6
мъ; ?кw плaчутъ на мS, глаг0лю-
ще: дaждь нaмъ мzсA, да kди1 мъ:
14
не возмогY ?зъ ?3
ди1 нъ води1
ти людjй си1
хъ, ?кw тsжко мнЁ ?4 сть сл0во с?E:
15
?ще же тaкw ты2 твори1 ши мнЁ, то2 ?бjй мS ?б?eн?емъ, ?ще ?брэт0хъ блгd
ть пред8 тоб0ю, да не ви1
жу ??лоблeн?z моегw2.
16
И# речE гDь къ мwmсeю: собери1 ми сeдмьдесzтъ мужeй t стaр?цъ ?}левыхъ, и5хже ты2 сaмъ вёси, ?кw тjи сyть стaрцы людстjи и3 книгHч?z и4 хъ: и3 да приведeши | ко ски1н?и свидён?z, и3 да стaнутъ тaмw съ тоб0ю:
17
и3 сни1
ду и3 возгlю тaмw съ тоб0ю, и3 ?ймY t д?а, и4же въ тебЁ, и3 возло-
жY на нS: да под8и1мутъ съ тоб0ю ?стремлeн?е людjй, и3 не бyдеши води1
ти и5хъ ты2 ?3
ди1
нъ:
18
и3 лю1
демъ речeши: ?чи1
ститесz наyтр?е, и3 снёсте мzсA, ?кw плaкастесz пред8 гDемъ, глаг0люще: кт0 ны напитaетъ мsсы; ?кw добро2 нaмъ бhсть во ?3
г?птэ: и3 дaстъ гDь вaмъ мzсA ?сти, и3 снёсте мzсA:
19
не ?3
ди1
нъ дeнь ?сти бyдете, ни двA, ни пsть днjй, ни дeсzть днjй, нижE двaдесzть днjй:
20
до мцc
а днjй ?сти бyдете, д0ндеже и3зhдетъ и3 з8 н0здр?й вaшихъ: и3 бyдетъ вaмъ въ мeрзость, ?кw не покори1
стесz гDу, и4 же ?4
сть въ вaсъ, и3 плaкастесz пред8 ни1
мъ, глаг0люще: вскyю бЁ нaмъ и3 зhти и3з8 ?3
г?пта;
21
И# речE мwmсeй: шeсть сHтъ тhсzщъ пёшихъ людjй, въ ни1
хже ?зъ ?4
смь, и3 ты2 рeклъ ?3
си2: мzсA и5мъ дaмъ ?сти, и3 бyдутъ ?сти мцc
ъ днjй:
22
?3
дA ?вцы и3 волы2 зак0лютсz и5мъ, и3 дов0льнw бyдетъ и5мъ; и3ли2 вс? ры6
бы мwрскjz соберyтсz и5мъ, и3 дов0льнw бyдетъ и5 мъ;
23
И# речE гDь къ мwmсeю: ?3
дA рукA гDнz не дов0льна бyдетъ; нн7 э ?разумёеши, ?ще пости1гнетъ тS сл0во моE, и3ли2 ни2.
24
И# и3зhде мwmсeй и3 глаг0ла лю1
демъ словесA гDнz: и3 собрA сeдмьдесzтъ мужeй t стaр?цъ людски1 хъ, и3 постaви | w4крестъ ски1 н?и.
25
И# сни1
де гDь во w4блацэ и3 гlа къ немY: и3 ?S t д?а, и4 же на нeмъ, и3 возложи2 на сeдмьдесzтъ мужeй стaр?цъ: ?3
гдA же препочи2 д?ъ на ни1 хъ, и3 прор0чествоваша, и3 ктомY не приложи1ша.
26
И# ?стaшасz двA м{жа въ полцЁ: и4 мz ?3
ди1 ному ?3
лдaдъ, и3 и4мz втор0му мwдaдъ: и3 препочи2 на ни1
хъ д?ъ. И# сjи бёша t впи1
санныхъ, и3 не пр?ид0ша ко ски1н?и, и3 прор0чествоваша въ полцЁ.
27
И# притeкъ ю4 ноша возвэс-
ти2 мwmсeю, и3 речE, глаг0лz: ?3
лдaдъ и3 мwдaдъ прор0чествуютъ въ полцёхъ.
28
И# tвэщaвъ ?исyсъ наvи1
нъ, предстоsй мwmсeю и3збрaнный ?3
мY, речE: г0споди м0й мwmсeю, запрети2 и5мъ.
29
И# речE ?3
мY мwmсeй: ?3
дA ревнyеши ты2 мнЁ; и3 кто2 дaстъ всBмъ лю1
демъ гDнимъ (бhти) прор0ки, ?3
гдA дaстъ гDь д?а своего2 на ни1 хъ;
30
И# и4де мwmсeй въ п0лкъ сaмъ и3 стaрцы ?}льтест?и.
31
И# д?ъ и3зhде t гDа, и3 и3зведE кр?стели и3з8 м0рz и3 наведE на п0лкъ дeнь х0ду tсю1
ду и3 дeнь х0ду toнyду, w4крестъ полкA ?кw на двA л?ктz t земли2.
32
И# востaвше лю1д?е вeсь дeнь и3 всю2 н0щь, и3 вeсь дeнь наyтр?е, и3 собрaша кр?стели: и4же мaлw, собрA дeсzть сп{дъ: и3 и3зсуши1 ша себЁ сушани6 цы w4крестъ полкA.
33
И# мzсA бsху и5мъ ?3
щE въ зубёхъ и4хъ, прeжде ?скудён?z, и3 гDь разгнёвасz ?элw2 на лю1ди, и3 порази2 гDь лю1ди ?звою вели1
кою ?элw2:
34
и3 прозвaсz и4мz мёсту томY гр0бы похотён?z: ?кw тaмw погреб0ша людjй похотёв-
шихъ.
35
(И#) воздвиг0шасz лю1д?е t гробHвъ похотён?z во ?сирHfъ, и3 бhша лю1
д?е во ?сирHfэ. ГлавA 12.
возглаг0ласта мар?aмъ и3 ?арHнъ на мwmсeа жены2 рaди ?3 f?0плzныни, ю4 же поS мwmсeй, и4бо женY поS ?3f?0плzныню,
2
и3 рек0ста: ?3
дA мwmсeю ?3
ди1
ному гlа гDь; ?3 дA и3 нaмъ не гlаше; И# ?слhша гDь.
3
И# человёкъ мwmсeй кр0токъ ?элw2 пaче всёхъ человBкъ сyщихъ на земли2.
4
И# речE гDь внезaпу къ мwmсeю и3 ?арHну и3 мар?aмэ: и3зыди1
те вы2 тр?E въ ски1 н?ю свидён?z.
5
И# и3зыд0ша тр?E въ ски1н?ю свидён?z. И# сни1
де гDь въ столпЁ w4блачнэ и3 стA над8 двeрьми ски1н?и свидён?z: и3 призвA ?арHна и3 мар?aмъ. И# и3зыд0ста ?ба.
6
И# речE къ ни6
мъ: послyшайте словeсъ мои1
хъ: ?ще бyдетъ въ вaсъ прb р0къ гDень, въ видён?и ?3
мY познaюсz, и3 во снЁ возгlю ?3
мY:
7
не тaкw ?коже рaбъ м0й мwmсeй, во всeмъ домY моeмъ вёренъ ?4
сть:
8
?сты6 ко ?стHмъ возгlю ?3
мY ?вэ, и3 не гадaн?емъ, и3 слaву гDню ви1
дэ: и3 почто2 не ?боsстесz глаг0лати на рабA моего2 мwmсeа;
9
И# гнёвъ ?рости гDни (бhсть) на ни1 хъ. И# tи1де.
10
И# w4блакъ tступи2 t ски1н?и, и3 сE, мар?aмъ прокажeна бhсть ?кw снёгъ: и3 воззрЁ ?арHнъ на мар?aмъ, и3 сE, прокажeна.
11
И# речE ?арHнъ къ мwmсeю: молю1 тz, г0споди, не возлагaй на ны2 грэхA, понeже не вёдzхомъ, ?кw согрэши1хомъ:
12
да не бyдетъ с?S ?кw мертвA, ?кw и4звергъ и3звeрженъ и3з8 ложeснъ мaтернихъ, и3 (сE, ?жE) поzдE п0лъ пл0ти ?3S.
13
И# возопи2 мwmсeй ко гDу, глаг0лz: б9е, молю1
тисz, и3сцэли2 ю5.
14
И# речE гDь къ мwmсeю: ?ще бы nтeцъ ?3S плю1 z заплевaлъ въ лицE ?3 S, не посрами1тсz ли сeдмь днjй; да tлучи1
тсz сeдмь днjй внЁ полкA, и3 по си1
хъ да вни1
детъ.
15
И# tлучи1
сz мар?aмъ внЁ полкA на сeдмь днjй: и3 лю1
д?е не воздвиг0шасz, д0ндеже ?чи1
стисz мар?aмъ. ГлавA 13.
по си1
хъ воздвиг0шасz лю1
д?е t ?сирHfа и3 ?полчи1шасz въ пустhни фарaни.
2
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
3
посли2 t себ?2 мyжы, и3 да соглsдаютъ зeмлю ханаaнску, ю4
же ?зъ даю2 сынHмъ ?}л?вымъ во ?держaн?е: мyжа ?3
ди1 наго t плeмене, по с0нмwмъ nтeчествъ и4хъ, да п0слеши и5хъ всsкаго старёйшину t ни1
хъ.
4
И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни гlг0ломъ гDнимъ: вси2 м{жи ста-
рBйшины сынHвъ ?}левыхъ сjи, и3 с?? и3менA и4
хъ:
5
t плeмене руви1
млz самуи1
лъ сhнъ закхyровъ:
6
t плeмене сmмеHнz сафaтъ сhнъ сурjнъ:
7
t плeмене ?yдина халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ:
8
t плeмене ?ссахaрz ?гaлъ сhнъ ?Hсифль:
9
t плeмене ?3
фрeмлz ?vси1
съ сhнъ наvи1 нъ:
10
t плeмене вен?амjнz фалтjй сhнъ рафyовъ:
11
t плeмене завулHнz гуд?и1 лъ сhнъ судjнъ:
12
t плeмене ?Hсифлz сынHвъ манассjиныхъ гаддJ сhнъ сусjнъ:
13
t плeмене дaнова ?м?и1 лъ сhнъ гамалjнъ:
14
t плeмене ?си1 рова саfyръ сhнъ м?хаи1 ль:
15
t плeмене нефfалjмлz навjй сhнъ савjнь:
16
t плeмене гaдова гуд?и1 лъ сhнъ мах?и1
ль.
17
С?? и3менA мужeй, и5 хже послA мwmсeй соглsдати зeмлю: и3 прозвA мwmсeй ?vсjа сhна наvи1 на ?исyсъ.
18
И# послA | мwmсeй t пустhни фарaни соглsдати земли2 ханаaнск?z, и3 речE къ ни6
мъ: взhдите пустhнею сeю, и3 взhдете на г0ру
19
и3 ?зрите зeмлю, каковA ?4
сть, и3 лю1ди сэдsщыz на нeй, ?ще си1 льни сyть, и3
ли2 нeмощни, мaлw ли и4хъ ?4
сть, и3ли2 мн0гw;
20
и3 каковA землS, на нeйже сjи сэдsтъ, добрA ли ?4
сть, и3 ли2 ?лA; и3 какови2 грaди, въ ни1
хже живyтъ сjи, ?граждeни ли сyть, и3ли2 не ?граждeни;
21
и3 каковA землS, и3з8oби1 льна ли, и3 ли2 не и3з8 oби1
льна; сyть ли на нeй древесA, и3ли2 ни2; и3 ?крэпи1
вшесz, возми1
те t плодHвъ земли2. Днjе же бsху дни6 вес?1
нни, предварsющ?и ?гwды.
22
И# шeдше соглsдаша зeмлю t пустhни сjнъ дaже да роHва, до вх0дwвъ ?3
мafъ.
23
И# и3д0ша по пустhни, и3 пр?ид0ша до хеврHна: и3 тaмw (живsше) ?х?мaнъ и3 сессjй и3 fеламjнъ, р0ды ?3 нaкwвы: и3 хеврHнъ создaсz седм?ю2 лёты прeжде танjна (грaда) ?3
г?петскагw.
24
И# пр?ид0ша до дeбри гр0здныz, и3 соглsдаша ю5: и3 ?рёзаша tтyду вётвь, и3 гр0здъ в?ногрaда ?3
ди1
нъ на нeй, и3 воздвиг0ша ю5 на жeрдь, и3 t ши1пкwвъ, и3 t см0квей.
25
И# мёсто ?но назвaша дeбрь гр0зднаz, гр0зда рaди, ?3
г0же ?рёзаша tтyду сhнове ?}льтест?и.
26
И# возврати1
шасz tтyду, соглs-
давше зeмлю по четhредесzти днeхъ.
27
И# ходи1
вше пр?ид0ша къ мwmсeю и3 ?арHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ?}левыхъ въ пустhню фарaню въ кaдисъ: и3 повёдаша и5мъ сл0во и3 всемY с0нму, и3 показaша и5мъ пл0дъ земнhй,
28
и3 повёдаша ?3
мY, и3 рек0ша: ходи1
хомъ на зeмлю, на ню1 же посылaлъ ?3
си2 нaсъ, на зeмлю кипsщую млек0мъ и3 мeдомъ, и3 сjй пл0дъ ?3S:
29
кромЁ ?кw лю1д?е си1
льни ?элw2, и5же на нeй живyтъ, и3 грaди ?тверждeни ?граждeн?емъ вели1 цы ?элw2, и3 р0дъ ?3
нaковъ ви1
дэхомъ тaмw:
30
и3 ?мали1
къ живeтъ въ земли2 къ ю4
гу: и3 хеттeй и3 ?3veй, и3 ?евусeй и3 ?моррeй живyтъ въ горaхъ: и3 хананeй живeтъ при м0ри и3 при ?oрдaнэ рэцЁ.
31
И# ?тиши2 халeвъ лю1
ди пред8 мwmсeомъ, и3 речE ?3
мY: никaкоже, но восходS взhдемъ и3 пр?и1
мемъ ю5 въ наслёд?е, ?кw си1
льни ?3
смы2 преwдолёти и5мъ.
32
И# человёцы ходи1
вш?и съ ни1
мъ рек0ша: не и4демъ, ?кw не м0жемъ и3зhти проти1
ву kзhку (семY), ?кw крёпльш?й ?4
сть пaче нaсъ.
33
И# и3знес0ша ?жасъ земли2, ю4 же соглsдаша, къ сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0люще: зeмлю ю4
же проид0хомъ соглsдающе, землS ?4
сть поzдaющи живyщыz на нeй, и3 вси2 лю1ди, и5хже ви1
дэхомъ на нeй, м{жи превыс0цыи:
34
и3 тaмw ви1
дэхомъ и3споли1
ны, сhны ?3
нaкwвы, и3 бёхомъ пред8 ни1
ми ?кw прyзи, и3 тaкw бёхомъ пред8 ни1
ми. ГлавA 14.
взeмъ вeсь с0нмъ, дадE глaсъ: и3 плaкахусz лю1
д?е всю2 н0щь тY:
2
и3 роптaху на мwmсeа и3 ?арHна вси2 сhнове ?}льтест?и, и3 рек0ша къ ни6
мъ вeсь с0нмъ:
3
q, дабы2 ?мерли бhхомъ въ земли2 ?3
г?петстэй, и3ли2 въ пустhни сeй да бhхомъ ?мерли: и3 вскyю вв0дитъ нaсъ гDь въ зeмлю с?ю2, ?4 же пaсти на брaни; ж?ны2 нaшz и3 дёти нaшz бyдутъ въ разграблeн?е: нн7
э u5бо лyчше ?4
сть нaмъ возврати1 тисz во ?3
г?петъ.
4
И# речE дрyгъ ко дрyгу: постaвимъ себЁ ста-
рёйшину, и3 возврати1
мсz во ?3
г?петъ.
5
И# пад0ста мwmсeй и3 ?арHнъ ни1
цъ пред8 всёмъ с0нмомъ сынHвъ ?}левыхъ.
6
?исyсъ же сhнъ наvи1 нъ и3 халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ t соглsдавшихъ зeмлю, растерзaста ри6
зы сво?
7
и3 рек0ста ко всемY с0нму сынHвъ ?}левыхъ, глаг0люще: землS, ю4 же соглsдахомъ, добрA ?4
сть ?элw2 ?элw2:
8
?ще лю1
битъ нaсъ гDь, введeтъ нaсъ въ зeмлю тY и3 дaстъ ю5 нaмъ: землs же ?4
сть кипsщаz мeдомъ и3 млек0мъ:
9
но t гDа не бyдите tст{пницы: вh же не ?б0йтесz людjй земли2 тоS, понeже въ снёдь нaмъ ?4
сть: tступи1
ло бо врeмz t ни1
хъ, гDь же съ нaми: не ?б0йтесz и4 хъ.
10
И# речE вeсь с0нмъ поби1
ти и5хъ кaмен?емъ: и3 слaва гDнz kви1
сz во w4блацэ над8 ски1н?ею свидён?z всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ.
11
И# речE гDь къ мwmсeю: док0лэ преwгор-
чевaютъ мS лю1
д?е сjи; и3 док0лэ не вёруютъ мнЁ во всёхъ знaмен?ихъ, ?же сотвори1
хъ въ ни1
хъ;
12
поражY и5хъ смeрт?ю и3 погублю2 и5
хъ: и3 сотворю1 тz и3 д0мъ nтцA твоегw2 въ kзhкъ вели1 къ и3 мн0гъ пaче нeжели сeй.
13
И# речE мwmсeй ко гDу: и3 ?слhшатъ ?3
г?птzне, ?кw возвeлъ ?3
си2 крёпост?ю твоeю лю1ди тво? с?? t ни1
хъ:
14
но и3 вси2 живyщ?и на земли2 сeй слhшаша, ?кw ты2 ?3
си2 гDь въ лю1дехъ си1
хъ, и4же nчи1ма ко nчес?1
мъ kвлsешисz, гDи, и3 w4блакъ тв0й стA над8 ни1
ми, и3 столп0мъ w4блачнымъ и4деши ты2 пред8 ни1
ми въ дeнь, и3 столп0мъ ?гненнымъ въ нощи2:
15
и3 потреби1
ши лю1 ди с?? ?ки ?3
ди1
наго человё-
ка: и3 рекyтъ вси2 kзhцы, ?3
ли1
цы слhшаша и4мz твоE, глаг0люще:
16
занeже не возм0же гDь людjй свои1
хъ ввести2 въ зeмлю, ? нeйже клsтсz и5мъ, погуби2 и5хъ въ пустhни:
17
и3 нн7э да вознесeтсz рукA твоS, гDи, ?коже рeклъ ?3
си2, гlz:
18
гDь долготерпэли1
въ и3 многомлc тивъ и3 и4стиненъ, teмлzй беззакHн?z и3 непр?вды и3 грэхи2, и3 ?чищeн?емъ не ?чи1
ститъ пови1
ннагw, tдаS грэхи2 nтц?1
въ на ч?да, до трeт?zгw и3 четвeртагw р0да:
19
?стaви грёхъ лю1
демъ си6
мъ по вели1
цэй млc ти твоeй, ?коже млc
тивъ бhлъ ?3
си2 и5мъ t ?3
г?пта дaже до нн7э.
20
И# речE гDь къ мwmсeю: млc
тивъ и5мъ ?4
смь по словеси2 твоемY:
21
но живY ?зъ, и3 пrнw живeтъ и4мz моE, и3 нап0лнитъ слaва гDнz всю2 зeмлю:
22
?кw вси2 мyж?е ви1
дzщ?и слaву мою2 и3 знaм?н?z, ?же сотвори1
хъ во ?3
г?птэ и3 въ пустhни сeй, и3 и3скуси1
ша мS, сE, десsтое, и3 не послyшаша глaса моегw2,
23
и4стиннw не ?зрzтъ земли2, ?4
юже клsхсz nтц?1 мъ и4хъ: рaзвэ чa-
дwмъ и4хъ, ?же сyть со мн0ю здЁ, и5же не вёдzтъ добрA и3 ?лA, всsкъ ю4
ноша не вёдый, си6
мъ дaмъ зeмлю: вси1 же разгнёвавш?и мS не ?зрzтъ ю5:
24
рaбъ же м0й халeвъ, ?кw бhсть д?ъ и4нъ въ нeмъ, и3 возслёдова мнЁ, введY ?3
го2 въ зeмлю, въ ню1 же ходи1
лъ тaмw, и3 сёмz ?3
гw2 наслёдитъ ю5:
25
?мали1 къ же и3 хананeй живyтъ во ю3
д0ли: ?трэ возврати1 тесz и3 подви1
гните-
сz вы2 въ пустhню путeмъ м0рz чермнaгw.
26
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
27
док0лэ с0нмъ сeй ?лhй; ?же nни2 р0пщутъ проти1ву мнЁ, роптaн?е сынHвъ ?}левыхъ, и4 мже возроптaша ? вaсъ, слhшахъ:
28
рцы2 и5мъ: живY ?зъ, гlетъ гDь: и4стиннw, ?коже глаг0ласте во ?шы мои2, тaкw сотворю2 вaмъ:
29
въ пустhни сeй падyтъ тэлесA в?ша, и3 всE соглsдан?е вaше, и3 сочт?1
н?z в?ша, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, ?3
ли1
цы роптaша на мS:
30
?ще вы2 вни1
дете въ зeмлю, на ню1 же простр0хъ рyку мою2, всели1
ти вaсъ на нeй, рaзвэ халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ и3 ?исyсъ сhнъ наvи1нъ:
31
и3 ч?да в?ша, и5хже рёсте въ разграблeн?и бhти, введY | въ зeмлю, и3 наслёдzтъ зeмлю, t неsже вы2 tверг0стесz:
32
и3 тэлесA в?ша падyтъ въ пустhни сeй:
33
сhнове же вaши пас0ми бyдутъ въ пустhни четhредесzть лётъ, и3 носи1
ти и4мутъ блужeн?е вaше, д0ндеже потребsтсz тэлесA в?ша въ пустhни:
34
по числY днjй, въ ни1
хже соглsдасте зeмлю, четhредесzть днjй, за дeнь лёто цёлое, понесeте грэхи2 вaшz четhредесzть лётъ, и3 ?вёсте ?рость гнёва моегw2:
35
?зъ гDь гlахъ вaмъ: и4стиннw тaкw сотворю2 с0нму семY ?л0му, востaвшему на мS: въ пустhни сeй потребsтсz, и3 тaмw и4змрутъ.
36
И# мyж?е, и5хже посылA мwmсeй соглsдати зeмлю, и3 пришeдше возроптaша на ню2 къ с0нму, ?4
же бы и3знести2 словесA ?л? ? земли2,
37
и3 и3зомр0ша м{жи, глаг0лавш?и ? земли2 ?ло2, ?звою пред8 гDемъ:
38
и3 ?исyсъ сhнъ наvи1 нъ и3 халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ жи6
вы ?стaстасz t мужeй тёхъ ходи1
вшихъ соглsдати зeмлю.
39
И# глаг0ла мwmсeй словесA с?? ко всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ: и3 восплaкашасz лю1
д?е ?элw2,
40
и3 востaвше заyтра, взыд0ша на вeрхъ горы2, глаг0люще: сE, мы2 взhдемъ на мёсто, ?4 же речE гDь, ?кw согрэши1
хомъ.
41
И# речE мwmсeй: вскyю вы2 преступa-
ете сл0во гDне; не благопоспёшно бyдетъ вaмъ:
42
не восходи1
те: нёсть бо гDь съ вaми: и3 падeте пред8 лицeмъ вр?гъ вaшихъ:
43
занE ?мали1
къ и3 хананeй тaмw пред8 вaми, и3 падeте мечeмъ, понeже tврати1
стесz, не покарsющесz гDу, и3 не бyдетъ гDь съ вaми.
44
И# понyдившесz взыд0ша на вeрхъ горы2: к?вHтъ же завёта гDнz и3 мwmсeй не дви1гнушасz и3з8 среды2 полкA.
45
И# сни1
де ?мали1 къ и3 хананeй сэдsй въ горЁ т0й, и3 сотр0ша и5хъ, и3 и3зсэк0ша и5хъ дaже до ?3
рмaна: и3 возврати1
шасz въ п0лкъ. ГлавA 15.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: ?3
гдA вни1
дете въ зeмлю вселeн?z вaшегw, ю4 же ?зъ даю2 вaмъ,
3
и3 сотворитE прин0съ гDу во всесожжeн?е и3ли2 жeртву, ?4
же возвели1
чити мольбY, и3ли2 благо-
в0льну, и3ли2 въ прaздники вaшz въ воню2 благов0н?z гDу, ?ще ?бw t волHвъ, и3ли2 t nвeцъ:
4
и3 да принесeтъ приносsй дaръ св0й гDу жeртву, муки2 пшени1ч-
ны десsтую чaсть ?4
ф? (мёры), вмёшены въ ?3
лeй четвeртыz чaсти ?на (мёры):
5
и3 в?нA на возл?sн?е четвeртую чaсть ?на сотвори1 те во всесожжeн?е и3ли2 въ жeртву: ?гнцу ?3
ди1 ному да сотвори1
ши толи1 кw, прин0съ воню2 благов0н?z гDу.
6
И# nвнY, ?3
гдA творитE ?3
го2 во всесожжeн?е и3ли2 въ жeртву, да сотвори1
ши жeртву муки2 пшени1
чны двЁ десzти6 ны вмёшаны въ ?3
лeй, трeт?ю чaсть ?на (мёры):
7
и3 в?нA на возл?sн?е трeт?ю чaсть ?на принесетE въ воню2 благов0н?z гDу.
8
?ще же творитE t волHвъ во всесожжeн?е и3ли2 въ жeртву, ?4
же возвели1
чити мольбY, и3ли2 во спаси1 тельное гDу,
9
и3 принесeтъ съ тельцeмъ прин0съ муки2 пшени1
чны три2 десzти6 ны вмёшаны въ ?3
лeй, п0лъ ?на (мёры):
10
и3 в?нA на возл?sн?е п0лъ ?на (мёры), прин0съ въ воню2 благов0н?z гDу.
11
Тaкw да сотвори1
ши тельцY ?3
ди1 ному, и3ли2 nвнY ?3
ди1 ному, и3ли2 ?гнцу ?3
ди1
ному t nвeцъ и3ли2 t к0зъ:
12
по числY и4хъ, ?же ?ще сотворитE, тaкw сотвори1
те ?3
ди1
ному по числY и4хъ.
13
Всsкъ тузeмецъ да сотвори1
тъ тaкw сиц?вaz принести2 принош?1 н?z въ воню2 благов0н?z гDу:
14
?ще же пришлeцъ въ вaсъ прибyдетъ въ земли2 вaшей, и3ли2 и4же ?ще бyдетъ въ вaсъ въ родёхъ вaшихъ, и3 сотвори1
тъ прин0съ въ воню2 благов0н?z гDу, ?коже творитE вы2, тaкw да сотвори1
тъ.
15
С0нме гDень, зак0нъ ?3
ди1 нъ да бyдетъ вaмъ и3 пришeль-
ц?мъ прилежaщымъ въ вaсъ, зак0нъ вёчный въ р0ды вaшz: ?коже вы2, (*тaкw) и3 пришлeцъ да бyдетъ пред8 гDемъ:
16
зак0нъ ?3
ди1
нъ да бyдетъ и3 ?прав-
дaн?е ?3
ди1 но да бyдетъ вaмъ и3 пришeльцу прилежaщему въ вaсъ.
17
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
18
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: ?3
гдA вни1
дете въ зeмлю, въ ню1
же ?зъ ввождY вaсъ тaмw,
19
и3 бyдетъ ?3
гдA ?сте t хлёбwвъ земли2 (*тоS), tложи1
те ?чaст?е во tдэлeн?е гDу: начaтокъ тёста вaшегw,
20
хлёбъ tлучи1 те ?чaст?е ?ное: ?коже ?чaст?е t гумнA,
21
тaкw tдэли1
те т0й хлёбъ, начaтокъ тёста вaшегw, и3 дади1
те гDу ?чaст?е въ р0ды вaшz.
22
Е#
гдA же согрэшитE и3 не сотворитE всёхъ зaповэд?й си1 хъ, и5хже гlа гDь мwmсeю,
23
?коже повелЁ гDь бGъ къ вaмъ рук0ю мwmсeовою, t днE в0ньже повелЁ гDь къ вaмъ, и3 пот0мъ въ р0ды вaшz,
24
и3 бyдетъ ?ще t nчeсъ с0нма сотвори1
тсz нев0лею, и3 да сотвори1
тъ вeсь с0нмъ тельцA ?3
ди1
наго непо-
р0чна t волHвъ во всесожжeн?е, въ воню2 благов0н?z гDу, и3 жeртву сегw2, и3 возл?sн?е ?3
гw2 по ?ставлeн?ю, и3 козлA ?3ди1 наго t к0зъ грэхA рaди:
25
и3 да пом0литсz жрeцъ t всeмъ с0нмэ сынHвъ ?}левыхъ, и3 ?стaвитсz и5 мъ, ?кw нехотён?е ?4
сть: и3 сjи принес0ша дaръ св0й, принесeн?е гDу грэхA рaди своегw2 пред8 гDемъ, нехотён?й рaди свои1
хъ,
26
и3 ?стaвитсz всемY с0нму сынHвъ ?}левыхъ и3 пришeльцу прилежaщему въ вaсъ, ?кw всBмъ лю1демъ нехотённое.
27
?ще же душA ?3 ди1
на не хотsщи согрэши1
тъ, да приведeтъ к0зу ?3
ди1 ну ?3
динолётну грэхA рaди:
28
и3 да пом0литсz жрeцъ ? души2 нехотёвшей и3 согрёшшей нехотён?емъ пред8 гDемъ, и3 да пом0литсz ? нeй, и3 ?стaвитсz ?4
й.
29
Насeльнику (*земли2) сынHвъ ?}левыхъ и3 пришeльцу прилежaщему въ ни1 хъ, зак0нъ ?3
ди1
нъ да бyдетъ и5мъ, и4же ?ще сотвори1
тъ не хотsщь.
30
И# душA ?же сотвори1
тъ рук0ю г0рдости t тузeм?цъ и3ли2 t пришeльц?въ, бGа с?S разгнё-
ваетъ, и3 потреби1
тсz душA тA t людjй свои1
хъ:
31
?кw сл0во гDне презрЁ и3 зaпwвэди ?3
гw2 разсhпа, сотрeн?емъ да сотрeтсz душA тA: и3 грёхъ ?3 S на нeй.
32
И# бsху сhнове ?}л?вы въ пустhни, и3 ?брэт0ша мyжа собирaюща дровA въ дeнь суббHтный,
33
и3 привед0ша ?3
го2 ?брётш?и собирaюща дровA въ дeнь суббHтный къ мwmсeю и3 ?арHну и3 ко всемY с0нму сынHвъ ?}левыхъ,
34
и3 вверг0ша ?3
го2 въ темни1 цу: не совэщaша бо, что2 сотворsтъ ?3
мY.
35
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: смeрт?ю да ?мретъ человёкъ сeй, да поб?eте ?3
го2 кaмен?емъ вeсь с0нмъ внЁ полкA.
36
И# и3звед0ша ?3
го2 вeсь с0нмъ внЁ полкA, и3 поби1
ша ?3
го2 кaмен?емъ вeсь с0нмъ внЁ полкA, ?коже гlа гDь мwmсeю.
37
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
38
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши и5 мъ: и3 да сотворsтъ себЁ р?сны на воскри1
л?ихъ ри1 зъ свои1
хъ въ р0ды сво?: и3 возложи1
те на р?сны воскри1
л?й прzдeн?е си1
нее,
39
и3 бyдетъ вaмъ на рsснахъ: и3 ?зрите и5хъ, и3 воспомzнeте вс? зaпwвэди гDни и3 сотвори1те |, и3 не разврати1 тесz в8
слёдъ мhслей свои1
хъ и3 в8
слёдъ nчeсъ вaшихъ, и4миже вы2 соблуди1 сте в8
слёдъ и4хъ:
40
?кw да помzнeте и3 сотворитE вс? зaпwвэди мо?, и3 бyдете с?и бGу вaшему:
41
?зъ гDь бGъ вaшъ, и3 зведhй вaсъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, бhти вaмъ бGъ: ?зъ гDь бGъ вaшъ. ГлавA 16.
глаг0ла корeй, сhнъ ?ссаaра сhна каafа сhна леvjина, и3 даfaнъ и3 ?в?рHнъ, сhнове ?3 л??вли, и3 ?vнaнъ сhнъ фалefа сhна руви1 млz:
2
и3 востaша на мwmсeа, и3 м{жи сынHвъ ?}левыхъ двёсти и3 пzтьдесsтъ нач?льницы с0нма, сmгкли1
ти-
ки совёта и3 м{жи и3мени1 ти.
3
Совостaша на мwmсeа и3 ?арHна и3 рёша къ ни6
мъ: довлёетъ вaмъ, ?кw вeсь с0нмъ вси2 с?и, и3 въ ни1
хъ гDь: и3 чесw2 рaди востаeте на с0нмъ гDень;
4
И# слhшавъ мwmсeй, падE ни1
цъ
5
и3 глаг0ла къ корeю и3 ко всемY с0нму ?3 гw2, глаг0лz: соглsда и3 познA гDь сyщихъ ?3
гw2 и3 с?hхъ, и3 приведE къ себЁ: и3 и4хже не и3 збрA себЁ, не приведE къ себЁ:
6
с?E сотвори1те: возми1
те себЁ сaми кади1
льники, корeй и3 вeсь с0нмъ ?3
гw2,
7
и3 вложи1
те ?гнь въ нS, и3 вложи1 те въ нS fmм?aмъ пред8 гDемъ ?трэ: и3 бyдетъ мyжъ, ?3
г0же ?ще и3
зберeтъ гDь, сeй с?ъ: да довлёютъ вaмъ сhнове леv?ины.
8
И# речE мwmсeй корeю: послyшайте менE, сhнове леv?ини:
9
?3
дA мaло ?4
сть с?E вaмъ, ?кw tлучи2 вaсъ бGъ t с0нма ?}лева и3 приведE вaсъ къ себЁ служи1
ти сл{жбы въ ски1н?и гDни и3 стоsти пред8 с0нмомъ гDнимъ, ?4 же служи1 ти и5мъ;
10
и3 приведE тz и3 всю2 брaт?ю твою2, сhны леv?ины съ тоб0ю, и3 пр0сите свzщeнствовати;
11
тaкw ты2 и3 вeсь с0нмъ тв0й собрaвш?йсz на бGа: и3 ?арHнъ кт0 ?3
сть, ?кw р0пщете нaнь;
12
И# послA мwmсeй призвaти даfaна и3 ?в?рHна, сhны ?3
л??вли. И# рёша: не и4демъ:
13
?3
дA мaло сE, ?кw и3звeлъ ?3
си2 ны2 и3 з8 земли2 кипsщ?z млек0мъ и3 мeдомъ, ?4
же погуби1 ти нaсъ въ пустhни, ?кw владёеши нaми; кнsзь ?3
си2:
14
и3 тh ли въ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ ввeлъ ?3
си2 нaсъ и3 дaлъ ?3
си2 нaмъ чaсть селA и3 в?ногрaда; ?чи человBкъ тёхъ и3сткнyлъ ?3
си2: не и4демъ.
15
И# ?тzгчA мwmсeй гнёвомъ ?элw2 и3 речE къ гDу: не внемли2 на жeртву и4 хъ: ни ?3
ди1 нагw похотён?z t ни1
хъ пр?sхъ, нижE ??л0бихъ кого2 t ни1
хъ.
16
И# речE мwmсeй къ корeю: ?свzти2 с0нмъ тв0й, и3 бyдите гот0ви пред8 гDа ты2 и3 ?арHнъ и3 nни2 заyтра:
17
и3 возми1
те кjйждо кади1
льникъ св0й, и3 возложи1
те на нS fmм?aмъ, и3 принеси1те пред8 гDа кjйждо кади1
льникъ св0й, двёсти и3 пzтьдесsтъ кади1
льникwвъ, и3 ты2 и3 ?арHнъ кjйждо кади1
льникъ св0й.
18
И# взsша кjйждо св0й кади1
льникъ, и3 возложи1
ша на нS ?гнь, и3 вложи1
ша въ нS fmм?aмъ, и3 стaша пред8 двeрьми ски1 н?и свидён?z мwmсeй и3 ?арHнъ.
19
И# собрA на нS корeй вeсь с0нмъ св0й пред8 двeрьми ски1н?и свидён?z: и3 kви1
сz слaва гDнz всемY с0нму.
20
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
21
tступи1те кjйждо t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | ?б?е.
22
И# пад0ста на ли1 ца сво? и3 рек0ста: б9е, б9е духHвъ и3 всsк?z пл0ти: ?ще человёкъ ?3
ди1
нъ согрэши2, на вeсь ли с0нмъ гнёвъ гDень;
23
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
24
рцы2 с0нму, глаг0-
лz: tступи1
те w4крестъ t с0нма корeева и3 даfaнz и3 ?в?рHнz.
25
И# востA мwmсeй, и3 и4де къ даfaну и3 ?в?рHну: и3 и3 д0ша съ ни1
мъ вси2 стaрцы ?}льтест?и.
26
И# речE къ с0нму, глаг0лz: tступи1 те t кyщъ человBкъ жестокосeрдыхъ си1
хъ, и3 не прикосни1
тесz ко всBмъ, ?3
ли6 ка сyть и5мъ, да не поги1
бнете кyпнw во всeмъ грэсЁ и4хъ.
27
И# tступи1 ша t кyщъ корeа и3 даfaна и3 ?в?рHна w4 крестъ: даfaнъ же и3 ?в?рHнъ и3зыд0ста и3 стaста пред8 двeрьми кyщъ свои1
хъ, и3 ж?ны2 и4хъ, и3 дёти и4хъ и3 и3мён?е и4 хъ.
28
И# речE мwmсeй: въ сeмъ познaете, ?кw гDь послA мz сотвори1
ти вс? дэлA с??, ?кw не t себ?2 (?зъ творю2 с??):
29
?ще смeрт?ю всёхъ людjй ?мрутъ сjи, и3 ?ще по присэщeн?ю всёхъ человBкъ посэщeн?е бyдетъ и4 хъ, то не гDь послA менE:
30
но ?внw покaжетъ гDь, и3 tвeрзши землS ?стA сво? пожрeтъ | и3 д0мы и4хъ, и3 кyщы и4 хъ и3 вс?, ?3
ли6 ка сyть и4хъ, и3 сни1
дутъ жи1
ви во ?дъ, и3 ?вёдите, ?кw разгнёваша чело-
вёцы сjи гDа.
31
Е#
гдA же престA глаг0лz вс? словесA с??, разсёдесz землS под8 ногaми и4хъ:
32
и3 развeрзесz землS, и3 пожрE | и3 д0мы и4хъ, и3 вс? лю1
ди сyщыz съ корeомъ, и3 скоты2 и4хъ:
33
и3 снид0ша тjи, и3 вс?, ?3
ли6 ка сyть и4хъ, жи1
ви во ?дъ, и3 покры2 и5 хъ землS, и3 погиб0ша t среды2 с0нма:
34
и3 вeсь ?}ль, и3 и5 же w4крестъ и4 хъ, tбэг0ша t в0плz и4хъ, занE рек0ша, глаг0люще: да не пожрeтъ нaсъ землS.
35
И# ?гнь и3зhде t гDа и3 поzдE двёсти и3 пzтьдесsтъ мужeй принeсшихъ fmм?aмъ.
36
И# речE гDь къ мwmсeю
37
и3 ко ?3
леазaру сhну ?арHнову жерцY: собери1
те кади1 льники мBдzныz t среды2 и3 згорёвшихъ, и3 ?гнь чуждjй сeй разсhплите тaмw, ?кw ?свzти1 шасz кади1
льницы грёшныхъ си1
хъ въ душaхъ и4 хъ:
38
и3 сотвори1
те | дщи6 цы кHваны, ?бложeн?е ? nлтарS, ?кw принес0шасz пред8 гDа и3 ?свzти1
шасz, и3 бhша въ знaмен?е сынHмъ ?}л?вымъ.
39
И# взS ?3
леазaръ сhнъ ?арHна жерцA кади1
льники мBдzныz, ?3
ли6
ки принес0ша и3згорёвш?и, и3 ?бложи1
ша | во ?бложeн?е nлтарS,
40
въ пaмzть сынHмъ ?}л?вымъ, ?кw да никт0же пр?и1
детъ и3ноплемeнникъ, и4же нёсть t сёмене ?арHнz, ?4 же возложи1
ти fmм?aмъ пред8 гDемъ, и3 да не бyдетъ, ?коже корeй и3 совBтницы ?3
гw2, ?коже гlа ?3
мY гDь рук0ю мwmсeовою.
41
И# возроптaша сhнове ?}льтест?и на ?тр?е на мwmсeа и3 ?арHна, глаг0люще: вы2 и3зби1сте лю1
ди гDни.
42
И# бhсть ?3
гдA нападE с0нмъ на мwmсeа и3 ?арHна, и3 ?стреми1
шасz къ ски1н?и свидён?z:
43
и3 покры2 ?ную w4блакъ, и3 kви1
сz слaва гDнz: и3 вни1
де мwmсeй и3 ?арHнъ пред8 ски1н?ю свидён?z.
44
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
45
?ступи1
те t среды2 с0нма сегw2, и3 потреблю2 | ?3
ди1
ницею. И# пад0ста на ли1 ца сво?.
46
И# речE мwmсeй ко ?арHну: возми2 кади1
льникъ, и3 вложи2 въ него2 ?гнь t nлтарS, и3 возложи2 нaнь fmм?aмъ, и3 понеси2 ск0рw въ п0лкъ, и3 помоли1сz ? ни1
хъ: и3 зhде бо гнёвъ t лицA гDнz, и3 начA губи1
ти лю1ди.
47
И# взS ?арHнъ, ?коже глаг0ла ?3
мY мwmсeй, и3 течE въ с0нмъ, ?жE бо начaсz пaгуба въ лю1дехъ: и3 возложи2 fmм?aмъ, и3 помоли1сz ? лю1дехъ:
48
и3 стA междY мeртвыми и3 живhми, и3 престA пaгуба.
49
И# бhсть ?мeршихъ въ пaгубэ четыренaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ, кромЁ ?мeршихъ корeа рaди.
50
И# возврати1
сz ?арHнъ къ мwmсeю, къ двeремъ ски1н?и свидён?z, и3 престA пaгуба. ГлавA 17.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ, и3 возми2 t ни1
хъ по ?3
ди1 ному жезлY, жeзлъ t всёхъ кнzзeй и4хъ, по домHмъ nтeчества и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ, и4мz же коегHждо напиши2 на жезлЁ ?3
гw2,
3
и3 и4мz ?арHне напиши2 на жезлЁ леvjинэ: ?4
сть бо жeзлъ ?3
ди1 нъ: по плeмени д0му nтeчествъ свои1
хъ да дадsтъ:
4
и3 да положи1
ши и5хъ въ ски1 н?и свидён?z, прsмw свидён?ю, въ ни1 хже kвлю1
сz тебЁ тY:
5
и3 бyдетъ человёкъ, ?3 г0же ?ще и3зберY, жeзлъ ?3
гw2 прозsбнетъ: и3 tимY t мен?2 роптaн?е сынHвъ ?}левыхъ, ?3
ли6
ка сjи р0пщутъ на вы2.
6
И# глаг0ла мwmсeй сынHмъ ?}л?вымъ: и3 дaша ?3
мY вси2 кн?зи и4 хъ по жезлY, кнsзz ?3
ди1 нагw жeзлъ, по кнzжeн?ю, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, дванaдесzть жезлHвъ: и3 жeзлъ ?арHнь посредЁ жезлHвъ и4хъ.
7
И# положи2 мwmсeй жезлы2 пред8 гDемъ въ ски1н?и свидён?z.
8
И# бhсть на ?тр?е, и3 вни1
де мwmсeй и3 ?арHнъ въ ски1н?ю свидён?z: и3 сE, прозzбE жeзлъ ?арHнь въ домY леvjинэ, и3 и3 зрасти2 вётвь, и3 процвэт0ша цвёти, и3 и3зрасти2 nрёхи:
9
и3 и3знесE мwmсeй вс? жезлы2 t лицA гDнz ко всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ: и3 ви1
дэша, и3 взS кjйждо жeзлъ св0й.
10
И# речE гDь къ мwmсeю: tложи2 жeзлъ ?арHнь пред8 свидён?емъ въ сохранeн?е, въ знaмен?е сынHвъ ?слушли1
выхъ: и3 да престaнетъ роптaн?е и4хъ t мен?2, и3 не и4змрутъ.
11
И# сотвори2 мwmсeй и3 ?арHнъ, ?коже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1
ша.
12
И# рек0ша сhнове ?}л?вы къ мwmсeю, глаг0люще: сE, потреби1
хомсz, погиб0хомъ, и3счез0хомъ:
13
всsкъ прикасazйсz ко ски1н?и свидён?z гDнz ?мирaетъ: дaже до концA ли ?мирaюще поги1
бнемъ; ГлавA 18.
речE гDь ко ?арHну, гlz: ты2 и3 сhнове твои2, и3 д0мъ nтцA твоегw2 съ то-
б0ю, возми1
те грэхи2 с?hхъ, тh же и3 сhнове твои2 возми1
те грэхи2 жрeчества вaшегw:
2
и3 брaт?ю твою2, плeмz леvjино, с0нмъ nтцA твоегw2 приведи2 къ себЁ, и3 да приложaтсz къ тебЁ, и3 да слyжатъ тебЁ, и3 ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю пред8 ски1н?ею свидён?z,
3
и3 да блюдyтъ стражбы6 тво? и3 стражбы6 ски1н?и: т0кмw къ сосyдwмъ с?ы6
мъ и3 ко nлтарю2 да не приступaютъ, да не и4змрутъ и3 сjи, и3 вы2:
4
и3 приложaтсz къ тебЁ и3 да блюдyтъ стражбы6 ски1н?и свидён?z по всBмъ слyжбамъ ски1н?и, и3 и3ноплемeнникъ да не пристyпитъ къ тебЁ:
5
и3 соблюдeте стражбы6 с?hхъ и3 стражбы6 nлтарS, и3 не бyдетъ ктомY гнёва на сынёхъ ?}левыхъ:
6
и3 ?зъ взsхъ брaт?ю вaшу леvjты t среды2 сынHвъ ?}ле-
выхъ въ дaръ дaнный гDу служи1
ти сл{жбы ски1
н?и свидён?z.
7
И# ты2 и3 сhнове твои2 съ тоб0ю сохрани1
те жрeчество вaше по всемY w4 бразу nлтарS, и3 ?4 же внyтрь завёсы, и3 да слyжите сл{жбы въ дaръ жрeчества вaшегw: и3 и3нопле-
мeнникъ приступazй ?мретъ.
8
И# речE гDь ко ?арHну: и3 сE, ?зъ дaхъ вaмъ снабдён?е начaткwвъ мои1
хъ t всёхъ ?свzщeнныхъ мнЁ t сынHвъ ?}левыхъ: тебЁ дaхъ | въ чeсть, и3 сынHмъ твои6 мъ по тебЁ зак0ннw вёчнw:
9
и3 с?E да бyдетъ вaмъ t ?свzщeнныхъ с?hхъ приношeн?й, t всёхъ дарHвъ и4хъ и3 t всёхъ жeртвъ и4хъ, и3 t всsкагw преступлeн?z и4хъ и3 t всёхъ грBхъ и4хъ, ?3
ли6 ка tдаю1
тъ мнЁ, t всёхъ с?hнь, тебЁ да бyдутъ и3 сынHмъ твои6
мъ.
10
Во с?ёмъ с?hхъ kди1
те |: всsкъ мyжеск?й п0лъ да ?стъ |, ты2 и3 сhнове твои2: с?а бyдутъ тебЁ.
11
И# с?E да бyдетъ вaмъ t начaткwвъ даsн?й и4хъ, t всёхъ возложeн?й сынHвъ ?}левыхъ: тебЁ дaхъ |, и3 сынHмъ твои6
мъ и3 дщeремъ твои6
мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ?стъ |.
12
Всsкъ начaтокъ ?3
лeа, и3 всsкъ начaтокъ в?нA и3 пшени1цы, начa-
токъ и4хъ, ?3
ли6
ка ?ще tдадsтъ гDу, тебЁ дaхъ |: перворHднаz вс? ?3
ли6 ка въ земли2 и4 хъ, ?3
ли6
ка ?ще принесyтъ гDу, тебЁ да бyдутъ:
13
всsкъ чи1стый въ домY твоeмъ да ?стъ |.
14
Всsко ?свzщeнное въ сынёхъ ?}левыхъ тебЁ да бyдетъ,
15
и3 всsкое разверзaющее вс?ка ложеснA t всsк?z пл0ти, ?3
ли6
ка прин0-
сzтъ гDу, t человёка до скотA, тебЁ да бyдутъ: но т0кмw и3скуплeн?емъ и3скyпzтсz пeрвенцы человёчест?и, и3 пeрвенцы скотHвъ нечи1
стыхъ да и3скy-
пzтсz:
16
и3 и3скyпъ ?3
гw2 t ?3
ди1 нагw мцc
а, сцэнeн?е пsть с?кль, по сjклю свzт0му: двaдесzть мёдницъ ?4
сть:
17
nбaче перворHднаz тельц?1въ и3 перво-
рHднаz nвeцъ и3 перворHднаz к0зъ да не и3скyпzтсz: с?а сyть: и3 кр0вь и4хъ прол?eши ? nлтарS, и3 тyкъ принесeши прин0съ въ воню2 благов0н?z гDу.
18
И# мzсA тебЁ да бyдутъ, ?коже и3 гр{ди возложeн?z: и3 по рaму десн0му тебЁ да бyдутъ.
19
Всsко ?чaст?е с?hхъ, ?3
ли6 ка ?ще tлучaтъ сhнове ?}льтес-
т?и гDу, тебЁ дaхъ и3 сынHмъ твои6
мъ и3 дщeремъ твои6
мъ съ тоб0ю, зак0ннw вёчнw: завётъ с0ли вёчныz ?4
сть пред8 гDемъ, тебЁ и3 сёмени твоемY по тебЁ.
20
И# речE гDь ко ?арHну: въ земли2 и4 хъ да не наслёдиши наслёд?z, и3 чaсти да не бyдетъ тебЁ въ ни1
хъ: ?кw ?зъ чaсть твоS и3 наслёд?е твоE посредЁ сынHвъ ?}левыхъ.
21
И# сынHмъ леv?инымъ, сE, дaхъ всю2 десzти1 ну во ?}ли въ жрeб?й за сл{жбы и4хъ, ?3
ли1
кw слyжатъ тjи служeн?е въ ски1н?и свидён?z:
22
и3 да не приступaютъ по сeмъ сhнове ?}льтест?и къ ски1н?и свидён?z пр?sти грёхъ смертон0сный:
23
и3 да слyжатъ леvjти сaми слyжбу ски1н?и свидён?z, и3 тjи в0змутъ грэхи2 и4хъ: зак0ннw вёчнw въ р0ды и4хъ: и3 посредЁ сынHвъ ?}левыхъ да не наслёдzтъ наслёд?z:
24
?кw десzти6 ны сынHвъ ?}ле-
выхъ, ?3
ли6 ки ?ще tлучaтъ гDу, ?чaст?е дaхъ леvjтwмъ въ жрeб?й: сегw2 рaди рек0хъ и5мъ: среди2 сынHвъ ?}левыхъ да не наслёдzтъ жрeб?z.
25
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
26
и3 леvjтwмъ да глаг0леши и3 речeши къ ни6 мъ: ?ще в0змете десzти1 ну t сынHвъ ?}левыхъ, ю4
же дaхъ вaмъ t ни1
хъ во жрeб?й, и3 tдэли1
те вы2 t неS ?чaст?е гDу, десzти1 ну t десzти1
ны ?3S,
27
и3 вмэнsтсz вaмъ ?ч?ст?z в?ша ?кw пшени1 ца t гумнA и3 ?кw ?чaст?е t точи1
ла:
28
тaкw tдэли1
те и5хъ и3 вы2 t всёхъ ?чaст?й гDнихъ, t всёхъ десzти1 нъ вaшихъ, ?3
ли6 ки ?ще в0змете t сынHвъ ?}левыхъ, и3 дади1
те t ни1
хъ ?чaст?е гDу, ?арHну жерцY:
29
t всёхъ даsн?й вaшихъ tдэли1
те ?чaст?е гDу, и3ли2 t всёхъ начaткwвъ ?свzщeнное t негw2.
30
И# речeши къ ни6 мъ: ?3
гдA tдэли1
те начaтокъ t негw2, и3 вмэни1 тсz леvjтwмъ ?ки жи1 то t гумнA и3 ?кw ?чaст?е t точи1
ла:
31
и3 kди1
те то2 во всsкомъ мёстэ вы2 и3 сhнове вaши и3 д0мове вaши, ?кw мздA с?S вaмъ ?4
сть за сл{жбы вaшz, ?же въ ски1 н?и свидён?z:
32
и3 не пр?и1
мете за с?E грэхA, ?кw ?ще tлучитE начaтокъ t негw2: и3 с?hнь сынHвъ ?}левыхъ не ?скверни1 те, да не ?мрете. ГлавA 19.
речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну, гlz:
2
сE, расположeн?е зак0на, ?3
ли6 ка заповёда гDь, гlz: глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ, и3 да приведyтъ къ тебЁ ю4
ницу рhжу непор0чну, ?же не и4мать на себЁ пор0ка, и3 на ню1 же не бЁ возложeно и4го:
3
и3 дaси ю5 ко ?3
леазaру жерцY: и3 да и3
зведyтъ ю5 внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да зак0лютъ ю5 пред8 ни1
мъ:
4
и3 да в0зметъ ?3
леазaръ t кр0ве ?3 S и3 да покро-
пи1
тъ спреди2 ски1н?и свидён?z t кр0ве ?3S седми1 жды:
5
и3 да сожгyтъ ю5 пред8 ни1
мъ, и3 к0жу ?3 S и3 мzсA ?3 S и3 кр0вь ?3S съ мотhлы ?3 S да сожгyтъ:
6
и3 да в0зметъ жрeцъ дрeво кeдрово, и3 v3ссHпъ, и3 соскaн?е червлeное, и3 да вложaтъ въ среди1
ну сожжeн?z ю4 ницы:
7
и3 да и3змhетъ ри6
зы сво? жрeцъ и3 да ?мhетъ тёло своE вод0ю, и3 пот0мъ да вни1
детъ въ п0лкъ, и3 нечи1
стъ бyдетъ жрeцъ до вeчера:
8
и3 и4же сожигaетъ ю5, да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера:
9
и3 да соберeтъ чи1стый человёкъ пeпелъ ю4
ницы и3 да и3знесeтъ внЁ полкA на мёсто чи1сто, и3 да бyдетъ с0нму сынHвъ ?}левыхъ въ сохранeн?е: водA ?кроплeн?z ?чищeн?е ?4
сть:
10
и3 собирazй пeпелъ ю4
ницы да и3сперeтъ ри6
зы сво?, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера: и3 да бyдетъ сынHмъ ?}л?вымъ и3 пришeльц?мъ прилежaщымъ посредЁ вaсъ зак0ннw вёчнw.
11
Прикасazйсz мeртвому всsк?z души2 человёчи нечи1
стъ бyдетъ сeдмь днjй:
12
сeй да ?чи1
ститсz (сeю вод0ю) въ дeнь трeт?й и3 въ дeнь седмhй, и3 чи1стъ бyдетъ: ?ще же не ?чи1
ститсz ?4
ю въ дeнь трeт?й и3 въ дeнь седмhй, нечи1стъ бyдетъ.
13
Всsкъ прикасazйсz мeртвому t всsк?z души2 человёчи, ?ще ?мретъ, и3 не ?чи1
ститсz, ски1 н?ю гDню ?скверни2: потреби1 тсz душA тA t ?}лz, ?кw водA ?кроплeн?z не воскропи1
сz нaнь, нечи1стъ ?4
сть, ?3 щE нечистотA ?3
гw2 на нeмъ ?4 сть.
14
И# сeй зак0нъ: человёкъ ?ще ?мретъ въ домY, всsкъ входsй въ д0мъ, и3 ?3 ли6 ка сyть въ домY, нечи6ста бyдутъ сeдмь днjй.
15
И# всsкъ сосyдъ непокровeнъ, и3 ?3
ли6
ки ?бвzзaн?емъ не ?бв?заны, нечи1сти сyть.
16
И# всsкъ и4же ?ще прик0снетсz на п0ли ?звенному, и3ли2 мeртвому, и3 ли2 к0сти человёчи, и3ли2 гр0бу, сeдмь днjй нечи1стъ бyдетъ:
17
и3 да в0змутъ нечи1
стому t пeпела сожжeннагw ?чищeн?z, и3 да возл?ю1 тъ нaнь в0ду жи1
ву въ сосyдъ:
18
и3 да в0з-
метъ v3ссHпъ и3 ?м0читъ въ в0ду мyжъ чи1стъ, и3 да воскропи1
тъ на д0мъ и3 на сосyды и3 на дyшы, ?3
ли6
ки сyть тaмw, и3 на коснyвшасz к0сти человёчей, и3ли2 ?звенному, и3ли2 мертвечи1
нэ, и3ли2 гр0бу:
19
и3 да воскропи1
тъ чи1 стый на нечи1стаго въ дeнь трeт?й и3 въ дeнь седмhй, и3 ?чи1
ститсz седмaгw днE: и3 да и3сперeтъ ри6
зы сво? и3 да ?мhетъ тёло своE вод0ю, и3 нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
20
И# человёкъ, и4же ?ще ?скверни1 тсz, и3 не ?чи1
ститъ себE, потреби1 тсz душA тA t среды2 с0нма, ?кw с??z гDнz ?сквернaви, ?кw водA ?кроплeн?z не воскропи1
сz нaнь, нечи1стъ ?4
сть.
21
И# да бyдетъ вaмъ зак0ннw вёчнw, и3 ?кроплszй вод0ю ?кроплeн?z да и3сперeтъ ри6
зы сво?, и3 прикасazсz водЁ ?кроплeн?z нечи1стъ бyдетъ до вeчера.
22
И# всsкое, ?3
мyже прик0снетсz нечи1стый, нечи1сто бyдетъ: и3 душA прикасaющаzсz нечистA бyдетъ до вeчера. ГлавA 20.
пр?ид0ша сhнове ?}льтест?и, вeсь с0нмъ, въ пустhню сjнъ, въ мцc
ъ пeрвый, и3 пребывaху лю1д?е въ кaдисэ: и3 скончaсz тY мар?aмъ, и3 погребeсz тaмw.
2
И# не бsше воды2 с0нму: и3 собрaшасz на мwmсeа и3 ?арHна,
3
и3 роптaша лю1д?е на мwmсeа, глаг0люще: q, дабы2 ?мерли бhхомъ въ поги1
бели брaт?и нaшеz пред8 гDемъ:
4
и3 вскyю введ0сте с0нмъ гDень въ пустhню с?ю2, погуби1
ти ны2 и3 скоты2 нaшы;
5
и3 вскyю с?E; и3звед0сте ны2 и3з8 ?3
г?пта, ?4
же пр?ити2 (*нaмъ) на мёсто ?л0е с?E, мёсто, въ нeмже не сёетсz, ни смHкви, ни в?ногрaды, нижE ?блоки, нижE водA ?4
сть пи1 ти.
6
И# пр?и1
де мwmсeй и3 ?арHнъ t лицA с0нма пред8 дв?1
ри ски1н?и свидён?z, и3 пад0ста ни1
цъ: и3 kви1
сz слaва гDнz над8 ни1
ми.
7
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
8
возми2 жeзлъ тв0й и3 созови2 с0нмъ ты2 и3 ?арHнъ, брaтъ тв0й, и3 рцhте ко кaменю пред8 ни1
ми, и3 дaстъ в0ды сво?: и3 и3зведeте и5мъ в0ды и3з8 кaмене, и3 нап0йте с0нмъ и3 скоты2 и4хъ.
9
И# взS мwmсeй жeзлъ и4 же пред8 гDемъ, ?коже повелЁ гDь.
10
И# созвA мwmсeй и3 ?арHнъ с0нмъ пред8 кaмень, и3 речE къ ни6
мъ: послyшайте менE, непокори1
в?и: ?3
дA и3з8 кaмене сегw2 и3 зведeмъ вaмъ в0ду;
11
И# воздви1
гъ мwmсeй рyку свою2, ?дaри въ кaмень жезл0мъ двaж-
ды: и3 и3зhде водA мн0га, и3 напи1
сz с0нмъ (*вeсь) и3 скоты2 и4хъ.
12
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну: понeже не вёровасте ?с?и1ти мS пред8 сынми2 ?}льтескими, сегw2 рaди не введeте вы2 с0нма сегw2 въ зeмлю, ю4
же дaхъ и5мъ:
13
с?S водA прерэкaн?z, ?кw возроптaша сhнове ?}льтест?и пред8 гDемъ, и3 ?с?и1сz въ ни1
хъ.
14
И# послA мwmсeй послы2 t кaдиса къ царю2 ?3
дHмскому, глаг0лz: тaкw глаг0летъ брaтъ тв0й ?}ль: ты2 вёси вeсь трyдъ ?брётш?й нaсъ:
15
и3 снид0ша nтцы2 нaши въ ?3
г?петъ, и3 жи1
хомъ во ?3
г?птэ дни6 мнHги, и3 ??л0биша нaсъ ?3
г?птzне и3 nтц?1
въ нaшихъ:
16
и3 возопи1
хомъ ко гDу, и3 ?слhша гDь глaсъ нaшъ, и3 послaвъ ?гGла, и3зведE ны2 и3з8 ?3
г?пта: и3 нн7
э ?3
смы2 въ кaдисэ грaдэ, на концЁ предBлъ твои1
хъ:
17
да прeйдемъ сквозЁ зeмлю твою2: не пр0йдемъ сквозЁ сeла, ни сквозЁ в?ногрaды, ни п?eмъ воды2 въ пот0цэхъ твои1
хъ: путeмъ цaрскимъ п0йдемъ, не соврати1мсz ни на дeсно, ни на лёво, д0ндеже прeйдемъ предёлы тво?.
18
И# речE къ ни6
мъ ?3
дHмъ: не пр0йдеши скво-
зЁ менE: ?ще же ни2, рaт?ю и3зhду проти1
ву теб?2.
19
И# рек0ша къ немY сhнове ?}л?вы: под8 гор0ю пр0йдемъ: ?ще же t воды2 твоеS и3сп?eмъ ?зъ и3 скоты2 мо?, дaмъ цёну тебЁ: но вeщь с?S ничт0же ?4
сть, под8 гор0ю да пр0йдемъ.
20
?нъ же речE: не пр0йдеши сквозЁ менE. И# и3
зhде проти1
ву и5мъ ?3 дHмъ съ нар0домъ тsжкимъ и3 рук0ю крёпкою.
21
И# не восхотЁ ?3
дHмъ дaти ?}лю проити2 сквозЁ предёлы сво?, и3 ?клони1
сz ?}ль t негw2.
22
И# воздвиг0шасz t кaдиса, и3 пр?ид0ша сhнове ?}льтест?и, вeсь с0нмъ, въ г0ру w4 ръ.
23
И# речE гDь къ мwmсeю и3 ?арHну въ горЁ w4ръ ? предBлъ земли2 ?3
дHмли, гlz:
24
да при-
ложи1
тсz ?арHнъ къ лю1демъ свои6
мъ, ?кw не вни1
дете въ зeмлю, ю4 же дaхъ сынHмъ ?}л?вымъ въ наслёд?е, понeже преwгорчи1
сте мS ? воды2 прерэкa-
н?z:
25
возми2 ?арHна брaта твоего2 и3 ?3
леазaра сhна ?3
гw2, и3 возведи2 | на w4ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ:
26
и3 совлецы2 ?арHну ри6
зы ?3
гw2 и3 ?блецы2 ?3
леазaра сhна ?3
гw2, и3 ?арHнъ приложи1 всz да ?мретъ тaмw.
27
И# сотвори2 мwmсeй, ?коже повелЁ ?3
мY гDь: и3 возведE | на w4 ръ г0ру пред8 всёмъ с0нмомъ,
28
и3 совлечE ?арHна съ ри1
зъ ?3
гw2, и3 ?блечE въ нS ?3
леазaра сhна ?3
гw2:
29
и3 ?мре ?арHнъ тaмw на версЁ горы2: и3 сни1
де мwmсeй и3 ?3
леазaръ съ горы2.
30
И# ви1
дэ вeсь с0нмъ, ?кw ?мре ?арHнъ: и3 плaкашасz по ?арHнэ три1
десzть днjй вeсь д0мъ ?}левъ. ГлавA 21.
?слhша хананeй цaрь ?рaдск?й живhй при пустhни, ?кw пр?и1
де ?}ль путeмъ ?fарjмскимъ, и3 рaтова проти1 ву ?}лz, и3 взS t ни1
хъ плёнъ.
2
И# ?бэщaсz ?}ль ?бётомъ гDу и3 речE: ?ще мнЁ предaси лю1ди с?? подр{чны, погублю2 и5хъ и3 грaды и4хъ.
3
И# ?слhша гDь глaсъ ?}левъ и3 предадE хананeа подрyчна ?3
мY: и3 ?пустоши2 ?3
го2 и3 грaды ?3
гw2, и3 прозвA и4мz мёсту томY запустён?е.
4
И# воздви1
гшесz t w4ра горы2 путeмъ и4 же къ м0рю чермн0му, ?быд0ша зeм-
лю ?3
дHмлю: и3 малодyшествоваша лю1д?е на пути2,
5
и3 роптaху лю1д?е на бGа и3 на мwmсeа, глаг0люще: вскyю и3звeлъ ?3
си2 ны2 и3 з8 ?3
г?пта ?би1 ти нaсъ въ пустhни, ?кw нёсть хлёба, ни воды2; и3 душA нaша негодyетъ ? хлёбэ сeмъ тщeмъ.
6
И# послA гDь на лю1ди ?м??1
въ ?мерщвлsющихъ, и3 ?грызaху людjй: и3 ?мр0ша лю1
ди мн0зи t сынHвъ ?}левыхъ.
7
И# пришeдше лю1д?е къ мwmсeови глаг0лаша: согрэши1хомъ, ?кw роптaхомъ на гDа и3 на тS: помоли1сz u5бо ко гDу, да tженeтъ t нaсъ ?м?и6. И# помоли1сz мwmсeй ко гDу ? лю1дехъ.
8
И# речE гDь къ мwmсeю: сотвори2 себЁ ?м?ю2 (мёдzну) и3 положи2 ю5 на знaмz: и3 бyдетъ ?ще ?грызeтъ ?м?S человёка, всsкъ ?грызeнный ви1
дэвъ ю5 жи1
въ бyдетъ.
9
И# сотвори2 мwmсeй ?м?ю2 мёдzну и3 постaви ю5 на знaмени: и3 бhсть ?3
гдA ?грызaше ?м?S человёка, и3 взирaше на ?м?ю2 мёдzну, и3 ?живaше.
10
И# воз-
двиг0шасz сhнове ?}л?вы, и3 ?полчи1шасz во ?вHfэ:
11
и3 воздви1
гшесz t ?вHfа, ?полчи1шасz во ?халгeи ?б8 nнY странY пустhни, ?же ?4 сть пред8 лицeмъ мwавjтскимъ, на вост0къ с0лнца:
12
и3 tтyду воздвиг0шасz, и3 ?пол-
чи1шасz въ дeбри зарeдъ:
13
и3 tтyду воздви1
гшесz, ?полчи1шасz ?б8 nнY странY ?рнHна въ пустhни, ?же и3сх0дитъ t предBлъ ?моррeйскихъ: ?4
сть бо ?рнHнъ предёлъ мwaвль междY мwaвомъ и3 междY ?моррeомъ.
14
Сегw2 рaди глаг0летсz въ кни1
зэ брaнь гDнz: зw0ву попали2, и3 пот0ки ?рнw6 ни,
15
и3 пот0ки ?стр0и въ селeн?е и4ръ, и3 прилежи1 тъ предёлwмъ мw?влимъ.
16
И# tтyду (воздвиг0шасz) ко клaдzзю: сeй ?4
сть клaдzзь, ? нeмже речE гDь къ мwmсeю: собери2 лю1
ди, и3 дaмъ и5мъ в0ду пи1
ти.
17
ТогдA воспЁ ?}ль пёснь с?ю2 ? клaдzзz: начинaйте ?3
мY:
18
клaдzзь, и3скопaша ?3 го2 кн?зи, и3зсэк0ша ?3
го2 цaр?е kзhчест?и во цaрств?и и4хъ, внегдA ?бладaти и4ми. И# t клaдzзz (воздвиг0шасz) въ манfанаjлъ:
19
и3 t манfанаjла въ наад?и1
лъ, и3 t наад?и1 ла въ вамHfъ:
20
и3 t вамHfа въ нaпинъ, и4же ?4
сть на п0ли мwaвли, t верхA и3 зсёченагw, зрsща-
гw пред8 лицE пустhни.
21
И# послA мwmсeй послы2 къ сиHну царю2 ?моррeйску, словесы2 ми1
рными глаг0лz:
22
да пр0йдемъ сквозЁ зeмлю твою2, путeмъ п0й-
демъ: не ?клони1
мсz ни на сeла, ни на в?ногрaды, не и3сп?eмъ воды2 t кл?дzзь твои1
хъ: путeмъ цaрскимъ п0йдемъ, д0ндеже пр0йдемъ предёлы тво?.
23
И# не дадE сиHнъ ?}лю проити2 сквозЁ предёлы сво?: и3 собрA сиHнъ вс? лю1ди сво?, и3 и3зhде ?полчи1тисz на ?}лz въ пустhню: и3 пр?и1
де во ?ассaнъ, и3 ?полчи1сz на ?}лz.
24
И# порази2 ?3
го2 ?}ль ?бjйствомъ мечA, и3 ?бладaше землeю ?3
гw2 t ?рнHна до ?ав0ка, дaже до сынHвъ ?ммaнихъ: ?кw ?ази1
ръ предёлы сынHвъ ?ммaнихъ сyть.
25
И# взS ?}ль вс? грaды с??: и3 всели1
сz ?}ль во всёхъ градёхъ ?моррeйскихъ, во ?3
севHнэ и3 во всёхъ подлежaщихъ ?3
мY:
26
?4
сть бо ?3
севHнъ грaдъ сиHна царS ?моррeйска: и3 сeй повоевA царS мwaвлz прeжде и3 взS всю2 зeмлю ?3
гw2 t ?рои1
ра дaже до ?рнHна.
27
Сегw2 рaди рекyтъ при1
точницы: пр?иди1-
те во ?3
севHнъ, да согради1 тсz и3 сози1
ждетсz грaдъ с?Hнъ:
28
?кw ?гнь и3зhде t ?3
севHна и3 плaмень t грaда с?Hна, и3 поzдE дaже до мwaва, и3 пожрE столпы2 ?рнw6 нск?z:
29
г0ре тебЁ, мwaве, погиб0сте, лю1д?е хамHсwвы: пр0дани бhша сhнове и4хъ въ заключeн?е и3 дщ?1 ри и4хъ плBнницы царю2 ?моррeйскому сиHну:
30
и3 сёмz и4хъ поги1
бнетъ, ?3
севHнъ дaже до девHна: и3 ж?ны2 и4хъ ?3 щE разожг0ша ?гнь на мwaва.
31
Всели1
сz же ?}ль во вс? грaды ?морр?1
йски:
32
и3 послA мwmсeй соглsдати ?ази1
ра: и3 взsша ?3 го2 и3 сeла ?3
гw2, и3 и3згнaша ?моррeа живyщаго тaмw:
33
и3 возврати1 вшесz, пр?ид0ша путeмъ въ васaнъ. И# и3зhде w4гъ, цaрь васaнск?й, проти1
ву и5мъ и3 вси2 лю1д?е ?3
гw2 на брaнь во ?3
драjнъ.
34
И# речE гDь къ мwmсeю: не ?б0йсz ?3
гw2, ?кw въ рyцэ твои2 предaхъ ?3
го2 и3 вс? лю1ди ?3
гw2 и3 всю2 зeмлю ?3
гw2: и3 сотвори1
ши ?3
мY, ?коже сотвори1
лъ ?3
си2 сиHну царю2 ?моррeйску, и4же живsше во ?3
севHнэ.
35
И# порази2 ?3 го2 и3 сhны ?3
гw2 и3 вс? лю1
ди ?3 гw2, дaже не ?стA въ ни1 хъ живhй: и3 наслёдиша зeмлю ?3
гw2. ГлавA 22.
воздви1
гшесz сhнове ?}льтест?и, ?полчи1шасz на зaпады мwaва ? ?oрдaна ко ?ер?хHну.
2
И# ви1
дэвъ валaкъ сhнъ сепфHровъ вс?, ?3
ли6
ка сотвори2 ?}ль ?моррeю,
3
и3 ?боsсz мwaвъ людjй ?элw2, ?кw мн0зи бsху, и3 ?скорбЁ мwaвъ t лицA сынHвъ ?}левыхъ,
4
и3 речE мwaвъ старёйшинамъ мад??млимъ: нн7
э потреби1
тъ с0нмъ сeй всёхъ, и5же w4 крестъ нaсъ, ?коже потреблsетъ телeцъ ?лaкъ на п0ли. И# валaкъ, сhнъ сепфHровъ, бsше цaрь мwaвль въ то2 врeмz,
5
и3 послA послы2 къ валаaму, сhну веHрову, во фаfyру ?же ?4
сть ? рэки2 земли2 сынHвъ людjй ?3
гw2, призвaти ?3
го2, глаг0лz: сE, лю1д?е и3зыд0ша и3з8 ?3
г?пта, и3 сE, покрhша лицE земли2, и3 сjи сэдsтъ при ?держaн?и моeмъ:
6
и3 нн7
э пр?иди2, проклени2 мнЁ лю1
ди с??, понeже крёпльш?и сyть пaче нaсъ, ?ще возм0жемъ си1
хъ и3зби1
ти, и3 и3 зженY и5
хъ и3з8 земли2: ?кw вёмъ, и5хже ?ще благослови1 ши ты2, благословeни сyть, и3 и5хже ?ще прокленeши ты2, пр0клzти.
7
И# и3д0ша старBйшины мw?вли и3 старBйшины мад??мли, и3 волхвов?н?z въ рукaхъ и4хъ: и3 пр?ид0ша къ валаaму и3 глаг0лаша ?3 мY словесA валaкwва.
8
И# речE къ ни6
мъ: препочjйте здЁ н0щь (с?ю2), и3 tвэщaю вaмъ дэ?н?z, ?же ?ще возгlетъ гDь ко мнЁ. И# пребhша кн?зи мw?вли ? валаaма.
9
И# пр?и1
де бGъ къ валаaму и3 речE ?3
мY: что2 человёцы сjи ? теб?2;
10
И# речE валаaмъ къ бGу: валaкъ сhнъ сепфHровъ, цaрь мwaвль, послA и5хъ ко мнЁ, глаг0лz:
11
сE, лю1д?е и3зыд0ша и3з8 ?3
г?пта и3 покрhша лицE земли2, и3 сjи сэдsтъ при ?держaн?и моeмъ: и3 нн7э пр?иди2, проклени1 ми и5 хъ, нeгли возмогY и3зби1 ти и5 хъ и3 и3згнaти | t земли2.
12
И# речE бGъ къ валаaму: да не и4деши съ ни1
ми, нижE да кленeши людjй: сyть бо бlгословeни.
13
И# востaвъ валаaмъ заyтра, речE кнzз?1 мъ валa-
кwвымъ: возврати1 тесz къ господи1
ну своемY: не попущaетъ ми2 бGъ и3ти2 съ вaми.
14
И# востaвше кн?зи мw?вли пр?ид0ша къ валaку и3 рек0ша ?3
мY: не х0щетъ валаaмъ пр?ити2 съ нaми.
15
И# приложи2 валaкъ ?3
щE послaти кн?зи мн0жайш?и и3 честнёйш?и си1 хъ.
16
И# пр?ид0ша къ валаaму и3 глаг0лаша ?3
мY: с?? глаг0летъ валaкъ, сhнъ сепфHровъ: молю1 тz, не ?блэни1
сz пр?ити2 ко мнЁ:
17
чeстнэ бо тS почтY, и3 вс?, ?3
ли6
ка ?ще речeши ми2, сотворю2 тебЁ: и3 пр?иди2, и3 проклени1 ми лю1ди с??.
18
И# tвэщA валаaмъ и3 речE кнzз?1
мъ валaкw-
вымъ: ?ще ми2 дaстъ валaкъ п0лну хрaмину свою2 злaта и3 сребрA, не могY преступи1 ти сл0ва гDа бGа, ?4
же сотвори1
ти то2 мaло и3ли2 вели1
ко въ рaзумэ моeмъ:
19
и3 нн7э потерпи1те здЁ и3 вы2 н0щь с?ю2, и3 ?вёмъ, что2 приложи1тъ гDь гlати ко мнЁ.
20
И# пр?и1
де бGъ къ валаaму н0щ?ю и3 речE ?3
мY: ?ще звaти тS пр?ид0ша человёцы сjи, востaвъ и3ди2 в8
слёдъ и4 хъ, но сл0во, ?4 же ?ще рекY тебЁ, то2 да сотвори1
ши.
21
И# востaвъ валаaмъ заyтра, ?сэдлA nслS своE и3 и4де со кн?зи мw?вли.
22
И# разгнёвасz ?рост?ю бGъ, ?кw и4де сeй: и3 востA ?гGлъ б9?й препsти ?3
мY на пути2. Сeй же сэдsше на nслsти своeмъ и3 двA раб? ?3
гw2 съ ни1
мъ.
23
И# ?зрёвъ nсeлъ ?гGла б9?z супроти1въ стоsща на пути2, и3 мeчь и3звлечeнъ въ руцЁ ?3
гw2, и3 соврати1 сz nсeлъ съ пути2 и3 и3дsше на п0ле: и3 б?sше (валаaмъ) nслS жезл0мъ свои1
мъ, ?4 же напрaвити ?5 на пyть:
24
и3 стA ?гGлъ б9?й на броздaхъ в?ногрaдныхъ: ?граждeн?е tсю1
ду, и3 ?граждeн?е toнyду:
25
и3 ?зрёвъ nсeлъ ?гGла б9?z, приложи1сz ко ?грaдэ и3 прижмE н0гу валаaму ко ?грaдэ, и3 приложи2 ?3 щE би1
ти ?3
го2:
26
и3 приложи2 ?гGлъ б9?й, и3 шeдъ с?A въ мёстэ ?зкомъ, въ нeмже не бsше ?клони1
тисz ни на дeсно, ни на лёво:
27
и3 ви1
дz nслS ?гGла б9?z, падE под8 валаaмомъ: и3 разгнёвасz валаaмъ, и3 б?sше nслS жезл0мъ.
28
И# tвeрзе бGъ ?стA nслsти, и3 речE валаaму: что2 сотвори1
хъ тебЁ, ?кw сE, въ трeт?е б?eши мS;
29
И# речE валаaмъ nслsти: ?кw поругaлосz ми2 ?3
си2: и3 ?ще бhхъ мeчь и3мёлъ въ рукY мо?1
ю, проб0лъ бhхъ тS.
30
И# речE nслS валаaму: не ?зъ ли nсли1
ца твоS, на нeйже ты2 э4 здиши t ю4
ности своеS до днeшнzгw днE; ?3
дA през0рствомъ презрёвши сотвори1
хъ тебЁ с?E; ?нъ же речE: ни2.
31
Tвeрзе же бGъ ?чи валаaму, и3 ?зрЁ ?гGла б9?z противостоsща на пути2, и3 мeчь и3звлечeнъ въ руцЁ ?3 гw2: и3 приклони1
всz поклони1
сz ?3
мY лицeмъ свои1
мъ.
32
И# речE ?3
мY ?гGлъ б9?й: почто2 б?eши nслS твоE с?E въ трeт?е; и3 сE, ?зъ пр?ид0хъ на препsт?е твоE, ?кw непр?sтенъ пyть тв0й предо мн0ю: и3 ви1
дz мS nсли1 ца, соврати1
сz t мен?2 сE трeт?е:
33
и3 ?ще бы не ?клони1
ласz t мен?2, нн7
э тS u5бо ?би1
лъ бhхъ, с?ю1 же сохрани1 лъ бhхъ.
34
И# речE валаaмъ ко ?гGлу гDню: согрэши1
хъ, не вёдэхъ бо, ?кw ты2 мнЁ противостоsлъ ?3
си2 на пути2: и3 нн7
э ?ще тебЁ не ?г0дно, возвращyсz.
35
И#?0речE ?гGлъ б9?й къ валаaму: и3
ди2 ты2 съ челwвёки: nбaче сл0во, ?4
же ?ще рекY тебЁ, с?E сохрани2 глаг0лати. И# и4де валаaмъ со кн?зи валaкwвы.
36
И# ?слhшавъ валaкъ, ?кw прих0дитъ валаaмъ, и3зhде во срётен?е ?3
мY во грaдъ мwaвль, и4 же ?4
сть въ предёлэхъ ?рнHнихъ, и4же ?4
сть на краи2 предё-
лwвъ.
37
И# речE валaкъ къ валаaму: не послaхъ ли къ тебЁ звaти тS; почто2 не пришeлъ ?3
си2 ко мнЁ; и3ли2 не возмогY почти1
ти тебE;
38
И# речE валаaмъ къ валaку: сE, прихождY къ тебЁ нн7э: м0щенъ ли бyду глаг0лати что2; сл0во, ?4
же ?ще вложи1 ть бGъ во ?стA мо?, с?E рекY.
39
И# и4де валаaмъ съ валaкомъ, и3 внид0ша во грaды с?1
льныz.
40
И# заклA валaкъ тельцы2 и3 ?вцы, и3 послA ва-
лаaму и3 кнzз?1
мъ и5 же съ ни1
мъ.
41
И# бhсть заyтра, и3 взsвъ валaкъ валаaма, возведE ?3 го2 на ст0лпъ ваaловъ, и3 показA ?3
мY tтyду чaсть нёкую людjй. ГлавA 23.
речE валаaмъ къ валaку: сози1 жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ?гот0вай мнЁ здЁ сeдмь тельц?1въ и3 сeдмь nвнHвъ.
2
И# сотвори2 валaкъ, ?коже речE ?3
мY валаaмъ: и3 вознесE тельцA и3 nвнA на трeбище.
3
И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ? трeбы своеS, и3 пойдY, ?ще kви1
тсz мнЁ бGъ въ срётен?е, и3 сл0во, ?4
же мнЁ ?кaжетъ, повёмъ тебЁ. И# стA валaкъ ? трeбы своеS.
4
И# валаaмъ и4де вопроси1
ти бGа, и3 и4де прsмw: и3 kви1
сz бGъ валаaму. И# речE къ немY валаaмъ: сeдмь трeбищъ и3згот0вихъ и3 возложи1
хъ тельцA и3 nвнA на трeбище.
5
И# вложи2 бGъ сл0во во ?стA валаaму и3 речE: возврати1
всz къ валaку тaкw глаг0ли.
6
И# возврати1
сz къ немY: ?нъ же стоsше ? всесожжeн?й свои1
хъ, и3 вси2 кн?зи мw?вли съ ни1
мъ: и3 бhсть д?ъ б9?й на нeмъ.
7
И# воспр?и1
мъ при1тчу свою2 речE: t месопотaм?и приведE мz валaкъ цaрь мwaвль, t г0ръ вост0чныхъ, глаг0лz: грzди2, проклени1 ми ?aкwва, и3 грzди2, проклени1 ми ?}лz:
8
что2 прокленY, ?3
гHже не кленeтъ гDь; и3ли2 что2 ?ло2 рекY, ?3
гHже не ?лосл0-
витъ бGъ;
9
?кw t верхA г0ръ ?зрю2 ?3 го2 и3 t хHлмъ проуразумёю ?3
го2: сE, лю1д?е ?3
ди1 ни населsтсz и3 со kзы6
ки не вмэнsтсz:
10
кто2 и3зслёдитъ сёмz ?aкwвле; и3 кто2 и3зочтeтъ с0нмы ?}лz; да ?мретъ душA моS въ душaхъ првd
ныхъ, и3 бyди сёмz моE, ?коже сёмz и4хъ.
11
И# речE валaкъ къ валаaму: что2 сотвори1
лъ ?3
си2 ми2; на проклsт?е вр?гъ мои1
хъ призвaхъ тS, и3 сE, благо-
слови1
лъ ?3
си2 (|) благословeн?емъ.
12
И# речE валаaмъ къ валaку: не ?3
ли6 ка ли вл0-
житъ бGъ во ?стA мо?, с?E сохраню2 глаг0лати;
13
И# речE къ немY валaкъ: пойди2 ?3
щE со мн0ю на мёсто и4но, съ негHже не ?зриши и4 хъ tтyду, но рaзвэ чaсть нёкую и4
хъ ?зриши, всёхъ же не ?зриши, и3 проклени1 ми и5 хъ tтyду.
14
И# поS ?3
го2 на стрaжу селA, на вeрхъ и3стeсанагw, и3 создA тaмw сeдмь трeбищъ, и3 возложи2 тельцA и3 nвнA на трeбище.
15
И# речE валаaмъ къ валaку: стaни ? трeбы своеS, ?зъ же пойдY вопроси1
ти бGа.
16
И# срёте бGъ валаaма, и3 вложи2 сл0во во ?стA ?3
мY и3 речE: возврати1
сz къ валaку, и3 речeши с??.
17
И# возврати1
сz къ немY: ?нъ же стоsше ? всесожжeн?й свои1
хъ, и3 вси2 кн?зи мw?вли съ ни1
мъ. И# речE ?3
мY валaкъ: что2 гlа гDь;
18
И# воспр?и1
мъ при1 тчу свою2, речE: востaни, валaкъ, и3 послyшай, внуши2 свидётель, сhне сепфHровъ:
19
не ?кw человёкъ бGъ колeблетсz, нижE ?кw сhнъ человёческ?й и3змэнsет-
сz: т0й гlаше, не сотвори1
тъ ли; речeтъ, и3 не пребyдетъ ли;
20
сE, благословлs-
ти приведeнъ ?4
смь: благословлю2, и3 не tвращY:
21
не бyдетъ трудA во ?aкwвэ, нижE ?зритсz болёзнь во ?}ли: гDь бGъ ?3
гw2 съ ни1
мъ, слaва цaрскаz на нeмъ:
22
бGъ и3
зведhй ?3
го2 и3з8 ?3
г?пта, ?коже слaва ?3
динор0га въ нeмъ:
23
нёсть бо вражбы2 во ?aкwвэ, нижE волхвовaн?z во ?}ли: во врeмz наречeтсz ?aкwву и3 ?}лю, что2 соверши1 тъ бGъ:
24
сE, лю1д?е ?кw льви6
чища востaнутъ, и3 ?кw лeвъ вознесeтсz: не ?снетъ, д0ндеже снёстъ л0въ и3 кр0вь посёченыхъ и3сп?eтъ.
25
И# речE валaкъ къ валаaму: ни клsтвами мнЁ клени2 и5хъ, нижE благословe-
н?емъ благослови2 и5хъ.
26
И# tвэщaвъ валаaмъ, речE къ валaку: не рёхъ ли ти2, глаг0лz: сл0во, ?4 же ?ще возгlетъ бGъ, с?E сотворю2;
27
И# речE валaкъ къ валаaму: грzди2, поймy тz на мёсто и4 но, ?ще ?г0дно бyдетъ бGу, и3 проклени1 ми и5хъ tтyду.
28
И# поS валaкъ валаaма на вeрхъ фогHра, простирaющасz въ пустhню.
29
И# речE валаaмъ къ валaку: сози1жди мнЁ здЁ сeдмь трeбищъ, и3 ?гот0вай мнЁ здЁ сeдмь тельц?1въ и3 сeдмь nвнHвъ.
30
И# сотвори2 валaкъ, ?коже речE ?3
мY валаaмъ: и3 вознесE тельцA и3 nвнA на трeбище. ГлавA 24.
ви1
дэвъ валаaмъ, ?кw добро2 ?4
сть пред8 гDемъ благословлsти ?}лz, не и4де по ?бhчаю своемY въ срётен?е волхвовaн??мъ, и3 возврати2 лицE своE въ пустh-
ню.
2
И# возвeдъ валаaмъ ?чи свои2, ?зрЁ ?}лz ?полчи1вшасz по племенHмъ: и3 бhсть д?ъ б9?й на нeмъ.
3
И# воспр?и1
мъ при1тчу свою2 речE: глаг0летъ валаaмъ, сhнъ веHровъ, глаг0летъ человёкъ и4стиннw зрsй,
4
глаг0летъ слyшаzй словесA крёпкагw, и4же видён?е б9?е ви1
дэ во снЁ: tв?1
рсты ?чи ?3
гw2:
5
к0ль добри2 д0ми твои2, ?aкwве, и3 кyщы тво?, ?}лю:
6
?кw дубр?вы ?сэнsющыz и3 ?кw сaд?е при рэкaхъ, и3 ?кw кyщы, ?же водрузи2 гDь, и3 ?кw кeдри при водaхъ:
7
и3
зhдетъ человёкъ t сёмене ?3
гw2, и3 ?бладaетъ kзы6 ки мн0гими: и3 возвh-
ситсz пaче гHга цaрство ?3
гw2, и3 возрастeтъ цaрство ?3
гw2:
8
бGъ и3зведE ?3
го2 и3з8 ?3
г?пта, ?коже слaва ?3 динор0га ?3
мY: поsстъ kзhки вр?гъ свои1
хъ и3 т0лщы и4 хъ и3зможди1
тъ, и3 стрэлaми свои1
ми ?стрэли1тъ врагA:
9
возлeгъ почи2 ?кw лeвъ и3 ?кw ск?менъ: кто2 возбyдитъ ?3
го2; благословsщ?и тS благословe-
ни, и3 проклинaющ?и тS пр0клzти.
10
И# разгнёвасz валaкъ на валаaма, и3 плеснY рукaми свои1
ми, и3 речE валaкъ къ валаaму: клsти тS врагA моего2 призвaхъ, и3 сE, благословлsz благослови1
лъ ?3
си2 и5хъ въ трeт?е:
11
нн7э u5бо бэжи2 на мёсто своE: рек0хъ, почтy тz: и3 нн7
э лиши1 тz гDь слaвы.
12
И# речE валаaмъ къ валaку: и3 послHмъ твои6
мъ, и5хже послaлъ ?3
си2 ко мнЁ, не рек0хъ ли, глаг0лz:
13
?ще ми2 дaстъ валaкъ хрaмину свою2 п0лну сребрA и3 злaта, не могY преступи1 -
ти сл0ва б9?z, ?4 же сотвори1
ти ?5 ?ло2 и3ли2 добро2 t мен?2 самaгw: ?3 ли6
ка ?ще речeтъ ми2 бGъ, с?? возглаг0лю;
14
и3 нн7 э, сE, и3
дY до мёста своегw2: грzди2, присовётую тебЁ, что2 сотворsтъ лю1 д?е сjи лю1 демъ твои6
мъ, въ послBднzz дни6.
15
И# воспр?и1
мъ при1
тчу свою2 речE: глаг0летъ валаaмъ сhнъ веHровъ, глаг0-
летъ человёкъ и4стиннw зрsй,
16
слhшай словесA б9?z, ?мёz ?мён?е вhшнz-
гw и3 видён?е б9?е ви1
дэвый во снЁ: tв?1
рсты ?чи ?3
гw2:
17
покажY ?3 мY, и3 не нн7э: ?блажaю, и3 не приближaетсz: возс?sетъ ?вэздA t ?aкwва, и3 востaнетъ человёкъ t ?}лz и3 погуби1
тъ кн?зи мwав?тск?z, и3 плэни1
тъ вс? сhны си1fwвы:
18
и3 бyдетъ ?3
дHмъ наслёд?е, и3 бyдетъ наслёд?е и3сavъ врaгъ ?3
гw2, и3 ?}ль сотвори2 крёпость:
19
и3 востaнетъ t ?aкwва, и3 погуби1
тъ спасaемаго t грaда.
20
И# ви1
дэвъ ?мали1
ка и3 воспр?и1
мъ при1тчу свою2, речE: начaло kзhкwвъ ?мали1
къ, и3 сёмz и4хъ поги1
бнетъ.
21
И# ви1
дэвъ кене0на и3 воспр?и1
мъ при1тчу свою2, речE: си1
льно селeн?е твоE: и3 ?ще положи1
ши на кaмени гнэздо2 твоE,
22
и3 ?ще бyдетъ веHру гнэздо2 ковaрства, ?ссmрjане плэнsтъ тS.
23
И# ви1
дэвъ w4га и3 воспр?и1
мъ при1 тчу свою2, речE: г0ре, г0ре, кто2 жи1
въ бyдетъ, ?3
гдA поло-
жи1
тъ бGъ с??;
24
и3 и3зhдутъ и3з8 рyкъ кит?eйскихъ, и3 ??л0бzтъ ?ссyра, и3 ??л0бzтъ ?3
врewвъ, и3 сaми вкyпэ поги1
бнутъ.
25
И# востaвъ валаaмъ tи1де, возврати1
всz на мёсто своE: и3 валaкъ tи1де къ себЁ. ГлавA 25.
живsше ?}ль въ саттjмэ, и3 ?скверни1
шасz лю1
д?е блужeн?емъ со дщeрьми мw?вли:
2
и3 призвaша | въ тр?1
бы кум?ръ свои1
хъ, и3 kд0ша лю1д?е тр?1
бы и4хъ и3 поклони1
шасz кумjрwмъ и4 хъ:
3
и3 причасти1
сz ?}ль веельфегHру, и3 разгнёвасz ?рост?ю гDь на ?}лz.
4
И# речE гDь къ мwmсeю: поими2 вс? кн?зи людск?z, и3 ?бличи2 | гDу прsмw с0лнцу, и3 tврати1
тсz гнёвъ ?рости гDни t ?}лz.
5
И# речE мwmсeй къ племен?1
мъ ?}льскимъ: и3збjйте кjйждо ?жика своего2 слу-
жи1
вшаго веельфегHру.
6
И# сE, человёкъ t сынHвъ ?}левыхъ пришeдъ приведE брaта своего2 къ мад?анjтынэ пред8 мwmсeемъ и3 пред8 всёмъ с0нмомъ ?}левымъ: сjи же плaкахусz пред8 двeрьми ски1н?и свидён?z.
7
И# ви1
дэвъ ф?неeсъ, сhнъ ?3
леазaра сhна ?арHна жерцA, востA и3з8 среды2 с0нма, и3 взeмъ сyлицу въ рyку,
8
вни1
де в8
слёдъ человёка ?}льтzнина въ блуди1 лище, и3 прободE nбои1
хъ, и3 человёка ?}льтzнина, и3 женY сквозЁ ложеснA ?3 S: и3 престA врeдъ t сынHвъ ?}левыхъ.
9
И# бhша ?мeрш?и ?звою двaдесzть четhри тhсzщы.
10
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
11
ф?неeсъ сhнъ ?3
леазaра сhна ?арHна жерцA ?толи2 гнёвъ м0й t сынHвъ ?}левыхъ, ?3 гдA возревновA рeвность моS въ ни1 хъ, и3 не потреби1
хъ сынHвъ ?}левыхъ въ рeвности моeй:
12
тaкw рцы2: сE, ?зъ даю2 ?3
мY завётъ м0й ми1
рный,
13
и3 бyдетъ ?3
мY и3 сёмени ?3
гw2 по нeмъ завётъ жрeчества вёчный, понeже возревновA по бз7
э своeмъ и3 ?ми1
лостиви ? сы-
нёхъ ?}левыхъ.
14
И$
мz же человёку ?}льтzнину, ?3 г0же ?би2 съ мад?анjтынею, замврjй, сhнъ салмHнь, кнsзь д0му nтeчества сынHвъ сmмеHнихъ:
15
и3 и4мz женЁ мад?анjтынэ прободeной хазвJ, дщи2 сyра, кнsзz р0да соммHfова, д0му nтeчества ?4
сть мад?aмлz.
16
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz:
17
враждyйте мад?ани1
тwмъ и3 бjйте |:
18
занE враждyютъ вaмъ сjи лeст?ю, ?3
ли1
кw прельщaютъ вaсъ фогHромъ и3 хазвjею дщeр?ю кнsзz мад?aмлz, сестр0ю своeю прободeною, въ дeнь ?звы фогHра рaди. ГлавA 26.
бhсть по ?звэ, и3 речE гDь къ мwmсeю и3 ?3 леазaру жерцY, гlz:
2
возми2 начaло всегw2 с0нма сынHвъ ?}левыхъ t двaдесzти лётъ и3 вhшше, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, всsкъ и3сходsй воwружи1
тисz во ?}ли.
3
И# глаг0ла мwmсeй и3 ?3
леазaръ жрeцъ къ ни6
мъ во ?равHfэ мwaвли при ?oрдaнэ ? ?ер?-
хHна, глаг0лz:
4
t двaдесzти лётъ и3 вhшше, ?коже заповёда гDь мwmсeю: и3 сhнове ?}льтест?и и3 зшeдш?и и3з8 ?3
г?пта:
5
руви1
мъ пeрвенецъ ?}левъ. Сhнове же руви6
мли: ?3
нHхъ и3 с0нмъ ?3
нHховъ, фaллу с0нмъ фaлловъ,
6
?срHну с0нмъ ?срHновъ, хaрму с0нмъ хармjинъ.
7
Сjи с0нми руви6 мли: и3 бhсть соглsдан?е и4 хъ четhредесzть три2 тhсzщы и3 шeсть сHтъ и3 три1
десzть.
8
И# сhнове фaллwвы ?3
л?aвъ.
9
И# сhнове ?3 л??вли намуи1
лъ и3 даfaнъ и3 ?в?рHнъ: сjи нар0чит?и с0нму: сjи сyть востaвше на мwmсeа и3 ?арHна въ с0нмэ корeовэ въ крамолЁ на гDа:
10
и3 tвeрзши землS ?стA сво? пожрE и5хъ и3 корeа въ смeрти с0нма ?3
гw2, ?3
гдA поzдE ?гнь двёсти и3 пzтьдесsтъ, и3 бhша въ знaмен?е.
11
Сhнове же корewвы не и3змр0ша.
12
И# сhнове сmмеw6ни, с0нмъ сынHвъ сmмеHнихъ: намуи1-
лу с0нмъ намуи1 ловъ, ?амjну с0нмъ ?амjновъ, ?ахjну с0нмъ ?ахjновъ,
13
зaрэ с0нмъ зaринъ, саyлу с0нмъ саyловъ.
14
Сjи с0нми сmмеw6ни t соглsдан?z и4 хъ двaдесzть двЁ тhсzщы и3 двёсти.
15
Сhнове же ?{дины и4ръ и3 ?vнaнъ и3 силHмъ, и3 фарeсъ и3 зaра: и3 ?мре и4ръ и3 ?vнaнъ въ земли2 ханаaни.
16
И# бhша сhнове ?{дины по с0нмwмъ свои6
мъ: силHму с0нмъ силHмль, фарeсу с0нмъ фарeсовъ, зaрэ с0нмъ зaринъ.
17
И# бhша сhнове фарeсwвы: ?срHну с0нмъ ?срHновъ, ?амуи1
лу с0нмъ ?амуи1
ловъ.
18
Сjи с0нми ?{дины по соглsдан?ю и4 хъ сeдмьдесzтъ шeсть тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
19
И# сhнове ?ссахaрwвы по с0н-
мwмъ свои6
мъ: fHлэ с0нмъ fHлинъ, фyеви с0нмъ фyинъ,
20
?асyву с0нмъ ?асyвинъ, ?мврaму с0нмъ ?мврaмль.
21
Сjи с0нми ?ссахaрwвы по соглsдан?ю и4хъ шестьдесsтъ и3 четhри тhсzщы и3 четhреста.
22
Сhнове завулw6 ни по с0н-
мwмъ свои6
мъ: сарeду с0нмъ сарeдинъ, ?ллHну с0нмъ ?ллHнинъ, ?лли1
лу с0нмъ ?лли1 линъ.
23
Сjи с0нми завулw6 ни по соглsдан?ю и4 хъ шестьдесsтъ тhсzщъ и3 пsть сHтъ.
24
Сhнове гaдwвы по с0нмwмъ и4хъ: сафHну с0нмъ сафHнинъ, ?ггjну с0нмъ ?ггjновъ, сунjну с0нмъ сунjновъ,
25
?зeну с0нмъ ?зeнинъ, ?дду с0нмъ ?ддинъ,
26
?роaду с0нмъ ?роaдинъ, ?р?и1
лу с0нмъ ?р?и1 ль.
27
Сjи с0нми сынHвъ гaдовыхъ по соглsдан?ю и4хъ четhредесzть и3 четhри тhсzщы и3 пsть сHтъ.
28
Сhнове ?си1
рwвы по с0нмwмъ и4 хъ: ?амjну с0нмъ ?амjновъ, ?есyю с0нмъ ?есyинь,
29
вар?aю с0нмъ вар?aинь, ховeру с0нмъ ховeринъ, мелх?и1лу с0нмъ мел-
х?и1 линъ,
30
И$
мz же дщeри ?си1
ровэ сaра.
31
Сjи с0нми ?си1
рwвы по соглsдан?ю и4хъ четhредесzть три2 тhсzщи и3 четhреста.
32
Сhнове ?w6сифли по с0нмwмъ и4хъ: манассjа и3 ?3
фрeмъ.
33
Сhнове манасс?ины: махjру с0нмъ махjринъ: и3 махjръ роди2 галаaда, галаaду с0нмъ галаaдинъ.
34
И# сjи сhнове гала?дины: ?х?eзеру с0нмъ ?х?eзеровъ, хелeку с0нмъ хелeковъ,
35
?3
ср?и1
лу с0нмъ ?3
ср?и1
ловъ, сmхeму с0нмъ сmхeмль,
36
сmмаeру с0нмъ сmмаeринъ, и3 nфeру с0нмъ nфeровъ.
37
И# салпаaду сhну nфeрову не бhша ?3
мY сhнове, но т0кмw дщ?1 ри. И# с?? и3менA дщeремъ салпаaдwвымъ: маалA и3 нуA, и3 ?3
глA и3 мелхA и3 fерсA.
38
Сjи с0нми манасс?ины по соглsдан?ю и4хъ пzтьдесsтъ и3 двЁ тhсzщы и3 сeдмь сHтъ.
39
И# сjи сhнове ?3
фр?1
мли: суfaлу с0нмъ суfaлинъ, танaху с0нмъ танaхинъ.
40
Сjи сhнове суfaлwвы: ?3
дeну с0нмъ ?3
дeнинъ.
41
Сjи с0нми ?3 фр?1
мли по соглsдан?ю и4хъ три1
десzть двЁ тhсzщы и3 пsть сHтъ. Сjи с0нми сынHвъ ?Hсифовыхъ по с0нмwмъ и4хъ.
42
Сhнове вен?ам?ни по с0нмwмъ и4хъ: вaлу с0нмъ вaлинъ, ?сmви1
ру с0нмъ ?сmви1 ровъ, ?ах?рaну с0нмъ ?ах?рaнинъ, сwфaну с0нмъ сwфaнинъ.
43
И# бhша сhнове вaлу ?дeръ и3 ноемaнъ:
44
?дeру с0нмъ ?дeринъ, и3 ноемaну с0нмъ ноемaнинъ.
45
Сjи сhнове вен?ам?ни по с0нмwмъ и4хъ по соглsдан?ю и4хъ четhредесzть и3 пsть тhсzщъ и3 шeсть сHтъ.
46
И# сhнове дaнwвы по с0н-
мwмъ и4хъ: самeю с0нмъ самeинъ: сjи с0нми дaнwвы но с0нмwмъ и4 хъ.
47
Вси2 с0нми самeини по соглsдан?ю и4 хъ шестьдесsтъ четhри тhсzщы и3 четhреста.
48
Сhнове нефfал?мли по с0нмwмъ и4 хъ: ?с?и1
лу с0нмъ ?с?и1 левъ, гw?ну с0нмъ гw?нинъ,
49
?есрjю с0нмъ ?есрjевъ, селли1му с0нмъ селли1мовъ.
50
Сjи с0нми нефfа-
л?мли по соглsдан?ю и4 хъ четhредесzть пsть тhсzщъ и3 четhреста.
51
С?E соглsдан?е сынHвъ ?}левыхъ шeсть сHтъ ?3
ди1 на тhсzща и3 сeдмь сHтъ три1
десzть.
52
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
53
си6
мъ раздэли1
тсz землS въ наслёд?е по числY и3мeнъ:
54
мн0жайшымъ да ?мн0жиши наслёд?е, и3 малёйшымъ да ?мaлиши наслёд?е и4хъ: коемyждо, ?коже сyть соглsдани, да дaстсz наслёд?е и4хъ:
55
по жрeб??мъ да раздэли1
тсz землS и3менaмъ, по племен?1
мъ nтeчествъ свои1
хъ да наслёдzтъ:
56
t жрeб?z да раздэли1ши наслёд?е и4хъ междY мн0гими и3 мaлыми.
57
И# сhнове леvjини но с0нмwмъ и4хъ: гирсHну с0нмъ гирсHновъ, каafу с0нмъ каafовъ, мерaрэ с0нмъ мерaр?нъ.
58
Сjи с0нми сынHвъ леvjиныхъ: с0нмъ ловeнинъ, с0нмъ хеврHнинъ, и3 с0нмъ мусjнъ, и3 с0нмъ корeовъ. И# каafъ роди2 ?мрaма.
59
И$
мz же женЁ ?мрaмли ?wхавefъ, дщи2 леvjина, ?же роди2 си1
хъ леvjи во ?3
г?птэ, и3 роди2 ?мрaму ?арHна и3 мwmсeа и3 мар?aмъ сестрY и4хъ.
60
И# роди1шасz ?арHну надaвъ и3 ?в?yдъ, и3 ?3
леазaръ и3 ?faмаръ.
61
И# ?мре надaвъ и3 ?в?yдъ, ?3
гдA принес0ста ?гнь чуждjй пред8 гDемъ въ пустhни с?нaйстэй.
62
И# бhша t соглsдан?z и4 хъ двaдесzть три2 тhсzщы, всsкъ мyжескъ п0лъ t ?3
ди1 нагw мцc
а и3 вhшше: не бhша бо соглsдани посредЁ сынHвъ ?}левыхъ, ?кw не дадeсz и5мъ жрeб?й посредЁ сынHвъ ?}левыхъ.
63
И# с?E соглsдан?е мwmсeа и3 ?3
леазaра жерцA, и5 же соглsдаша сынHвъ ?}левыхъ во ?равHfэ мwaвли, ? ?oрдaна при ?ер?хHнэ.
64
И# въ си1
хъ не бsше человёкъ t соглsданыхъ мwmсe-
омъ и3 ?арHномъ, и5 хже соглsдаша сынHвъ ?}левыхъ въ пустhни с?нaйстэй.
65
Понeже речE гDь и5мъ: смeрт?ю и4змрутъ въ пустhни. И# не ?стaсz t ни1 хъ ни ?3
ди1
нъ, кромЁ халeва сhна ?ефоннjина и3 ?исyса сhна наvи1 на. ГлавA 27.
пришeдшz дщ?1
ри салпаaда сhна nфeрова, сhна галаaдова, сhна махjрова, с0нма манассjина, сынHвъ ?Hсифовыхъ, и3 с?? и3
менA и4хъ: маалA и3 нуA, и3 ?3
глA и3 мeлха и3 fерсA,
2
и3 стaвшz пред8 мwmсeомъ и3 пред8 ?3
леазaромъ жерцeмъ, и3 пред8 кн?зи и3 пред8 всёмъ с0нмомъ ? двeр?й ски1н?и свидён?z, глаг0лаша:
3
nтeцъ нaшъ ?мре въ пустhни, и3 сeй не бЁ средЁ с0нма востaвшагw на гDа въ с0нмэ корeовэ, ?кw грэхA рaди своегw2 ?мре, и3 сhнове не бhша ?3
мY:
4
да не поги1
бнетъ и4мz nтцA нaшего t среды2 с0нма своегw2, ?кw нёсть сhна ?3
мY: дади1 те нaмъ наслёд?е посредЁ брaт?и nтцA нaшегw.
5
И# принесE мwmсeй сyдъ и4хъ пред8 гDа.
6
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
7
прaвw глаг0лаша дщ?1
ри салпаaдwвы: даsн?е да дaси и5 мъ ?держaн?е наслёд?z посредЁ брaт?й nтцA и4хъ, и3 да приложи1ши и5 мъ жрeб?й nтцA и4 хъ:
8
и3 сынHмъ ?}л?вымъ да речeши, глаг0лz: человёкъ ?ще ?мретъ, и3 не бyдетъ сhна ?3
мY, дади1
те наслёд?е ?3
гw2 дщeри ?3
гw2:
9
?ще же дщeри не бyдетъ ?3
мY, дади1
те наслёд?е ?3
гw2 брaту ?3
гw2:
10
?ще же не бyдутъ ?3
мY брaт?z, дади1 те наслёд?е брaту nтцA ?3
гw2:
11
?ще же не бyдутъ брaт?z nтцA ?3
гw2, дади1
те наслёд?е ?жику бли1 жнему ?3
гw2 t плeмене ?3 гw2 наслёдити ?же ?3
гw2: и3 да бyдетъ с?E сынHмъ ?}л?вымъ ?прав-
дaн?е судA, ?коже заповёда гDь мwmсeю.
12
И# речE гDь къ мwmсeю: взhди на г0ру, ?же ?б8 nнY странY ?oрдaна, с?S горA навavъ, и3 ви1
ждь зeмлю ханаaню, ю4
же ?зъ даю2 сынHмъ ?}л?вымъ во ?держaн?е:
13
и3 ?зриши ю5, и3 приложи1шисz къ лю1
демъ свои6
мъ и3 ты2, ?коже приложи1
сz ?арHнъ брaтъ тв0й на горЁ w4ръ:
14
понeже преступи1
сте сл0во моE въ пустhни сjнъ, внегдA супроти1витисz с0нму ?свzти1 ти мS, не ?свzти1
сте менE ? воды2 пред8 ни1
ми: с?S ?4
сть водA пре-
рэкaн?z въ кaдисэ въ пустhни сjнъ.
15
И# речE мwmсeй ко гDу:
16
да и3зберeтъ гDь бGъ духHвъ и3 всsк?z пл0ти человёка над8 с0нмомъ си1
мъ,
17
и4
же и3 зhдетъ пред8 лицeмъ и4хъ, и4 же вни1
детъ пред8 лицeмъ и4хъ, и3 и4 же и3 зведeтъ и5 хъ и3 и4 же введeтъ и5 хъ, и3 да не бyдетъ с0нмъ гDень, ?кw ?вцы не и3мyщz пaстырz.
18
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz: поими2 къ себЁ ?исyса сhна наvи1 на, человёка, и4же и4мать д?а въ себЁ: и3 да возложи1
ши рyцэ твои2 на него2:
19
и3 постaвиши ?3
го2 пред8 ?3
леазaромъ жерцeмъ, и3 заповёждь ?3 мY пред8 всёмъ с0нмомъ, и3 заповёждь ? нeмъ пред8 ни1
ми:
20
и3 дaси на него2 t слaвы твоеS, ?кw да послyшаютъ ?3
го2 вси2 сhнове ?}л?вы:
21
и3 пред8 ?3
леазaромъ жерцeмъ да стaнетъ, и3 да вопр0сzтъ t негw2 судA kвлeнныхъ пред8 гDемъ: по словеси2 ?3
гw2 да и3сх0дzтъ, и3 по словеси2 ?3
гw2 да вх0дzтъ сaмъ и3 сhнове ?}л?вы вкyпэ, и3 вeсь с0нмъ.
22
И# сотвори2 мwmсeй, ?коже повелЁ ?3 мY гDь бGъ: и3 взeмъ ?исyса постaви ?3 го2 пред8 ?3 леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 всёмъ с0нмомъ:
23
и3 возложи2 рyцэ свои2 на него2, и3 ?стр0и ?3
го2, ?коже повелЁ гDь мwmсeю. ГлавA 28.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
заповёждь сынHмъ ?}л?вымъ, и3 речeши къ ни6
мъ, глаг0лz: дaры мо?, да?н?z мо?, прин0сы мо?, въ воню2 благов0н?z соблюди1те приноси1ти мнЁ на прaздники мо?.
3
И# да речeши къ ни6
мъ: с?? принош?1 н?z, ?же принесeте гDу, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ непор0чныхъ двA на дeнь во всесожжeн?е вhну:
4
?гнца ?3
ди1 наго сотвори1
те рaнw, и3 ?гнца вторaго сотвори1
те въ вeчеръ:
5
и3 да сотвори1
ши десsтую чaсть ?4
ф? (мёры) муки2 пшени1
чны на жeртву, вмёшану въ ?3
лeи четвeртую чaсть (мёры) ?на:
6
всесожжeн?е непрес-
тaнное, ?коже бhсть въ горЁ с?нaйстэй, въ воню2 благов0н?z гDу.
7
И# возл?s-
н?е ?3
гw2 четвeртую чaсть (мёры) ?на ?гнцу ?3
ди1
ному: во с?ёмъ да возл?eши возл?sн?е с?кeру гDу:
8
и3 ?гнца вторaго сотвори1
ши къ вeчеру: по жeртвэ ?3
гw2 и3 по возл?sн?ю ?3
гw2 да сотвори1
ши, въ воню2 благов0н?z гDу.
9
И# въ дeнь суббHтъ приведeте двA ?гнца ?3
динwлётна непорHчна и3 двЁ десzти6
ны муки2 пшени1чны вмёшаны въ ?3 лeи на жeртву и3 возл?sн?е,
10
всесожж?1
н?z суббHты въ суббHтахъ, на всесожжeн?е всегдaшнее и3 возл?sн?е ?3
гw2.
11
И# въ новомc
ч?ихъ да принесeте во всесожжeн?е гDу тельц? двA t говsдъ и3 nвнA ?3
ди1
наго, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
12
три2 десzти6 ны муки2 пшени1
чны вмёшаны въ ?3
лeи тельцY ?3
ди1
ному, и3 двЁ десzти6
ны муки2 пшени1чны вмё-
шаны въ ?3
лeи nвнY ?3
ди1 ному,
13
по десzти1 нэ муки2 пшени1 чны вмёшаны въ ?3
лeи ?гнцу ?3
ди1
ному: жeртву въ воню2 благов0н?z прин0съ гDу.
14
Возл?sн?е и4хъ t в?нA п0лъ (мёры) ?на да бyдетъ тельцY ?3
ди1 ному: и3 трeт?z чaсть (мёры) ?на да бyдетъ nвнY ?3
ди1
ному: и3 четвeртаz чaсть (мёры) ?на да бyдетъ ?гнцу ?3
ди1
ному: с?E всесожжeн?е t мцc
а до мцc
а въ мцcы лёта.
15
И# козлA ?3
ди1
наго t к0зъ грэхA рaди гDу на всесожжeн?е при1
сное сотвори1
те и3 возл?sн?е ?3
гw2.
16
И# въ мцc
э пeрвэмъ въ четвертыйнaдесzть дeнь мцc
а пaсха гDу:
17
и3 въ пz-
тыйнaдесzть дeнь мцc
а сегw2 прaздникъ: сeдмь днjй ?прэсн0ки да ?сте.
18
И# дeнь пeрвый нар0читъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.
19
И# принесeте всесожж?1
н?z прин0съ гDу, т?льцA t волHвъ двA, nвнA ?3
ди1
наго, ?гнц?въ ?3 динолётныхъ сeдмь: непор0чни бyдутъ вaмъ.
20
И# жeртва и4хъ мукA пшени1 чна вмёшана въ ?3
лeи: три2 десzти6 ны тельцY ?3
ди1
ному и3 двЁ десzти6 ны nвнY ?3
ди1 ному да сотвори1
те:
21
по десzти1 нэ сотво-
ри1
ши ?гнцу ?3
ди1 ному, седми2 ?гнц?мъ:
22
и3 козлA ?3
ди1 наго t к0зъ грэхA рaди, во ?4
же ?моли1
ти ? вaсъ.
23
КромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw ?треннzгw, ?4
же ?4
сть всесожжeн?е всегдaшнее, сотвори1
те с??.
24
По семY сотвори1
те на (всsкъ) дeнь, въ сeдмь днjй, дaръ, прин0съ въ воню2 благов0н?z гDу: на всесож-
жeн?е всегдaшнее сотвори1
ши возл?sн?е ?3
гw2.
25
И# дeнь седмhй нар0читъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбнагw да не сотворитE в0нь.
26
И# дeнь н0выхъ (плодHвъ), ?3
гдA принесeте гDеви жeртву н0ву седми1
цъ, нар0читъ с?ъ бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE.
27
И# да принесeте все-
сожж?1 н?z въ воню2 благов0н?z гDу, т?льцA t волHвъ двA, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ.
28
Жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ ?3
лeи: три2 десzти6
ны тельцY ?3
ди1
ному и3 двЁ десzти6
ны nвнY ?3
ди1
ному:
29
по десzти1
нэ ?гнцу ?3
ди1
ному, седми2 ?гнц?мъ:
30
и3 козлA ?3
ди1 наго t к0зъ грэхA рaди, во ?4
же ?моли1
ти ? вaсъ.
31
КромЁ всесожжeн?z все-
гдaшнzгw, и3 жeртву и4хъ сотвори1
те мнЁ, непор0чни да бyдутъ вaмъ, и3 возл??н?z и4хъ. ГлавA 29.
въ мцc
ъ седмhй, пeрвый (дeнь) мцc
а нар0читъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE: дeнь знaмен?z бyдетъ вaмъ.
2
И# сотвори1те всесожж?1 н?z въ воню2 благов0н?z гDу, тельцA t волHвъ ?3
ди1 наго, nвнA ?3
ди1-
наго, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
3
жeртва и4хъ мукA пшени1чна вмёшана въ ?3
лeи: три2 десzти6
ны тельцY ?3
ди1
ному и3 двЁ десzти6
ны nвнY ?3
ди1
ному:
4
по десzти1
нэ ?гнцу ?3
ди1 ному, седми2 ?гнц?мъ:
5
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди, во ?4
же ?моли1
ти ? вaсъ:
6
кромЁ всесожжeн?й новомc
ч?z и3 ж?1
ртвы и4хъ, и3 возл??н?z и4хъ, и3 всесожжeн?е всегдaшнее: и3 ж?1
ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4хъ, по ?стaву и4хъ, въ воню2 благов0н?z гDу.
7
И# десsтый дeнь мцc
а сегw2 нар0читъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: и3 ??л0бите дyшы вaшz, и3 всsкагw дёла служeбна да не сотворитE,
8
и3 принесeте всесожжeн?е въ воню2 благов0н?z гDу, прин0сы гDу: тельцA ?3
ди1
наго t говsдъ, nвнA ?3
ди1
наго, ?гнц?въ ?3
динолёт-
ныхъ сeдмь: непорHчны да бyдутъ вaмъ:
9
жeртва и4 хъ мукA пшени1чна вмёшана въ ?3
лeи: три2 десzти6
ны тельцY ?3
ди1
ному и3 двЁ десzти6
ны nвнY ?3
ди1
ному:
10
по десzти1
нэ ?гнцу ?3
ди1 ному, на сeдмь ?гнц?въ:
11
и3 козлA ?3
ди1 наго t к0зъ грэхA рaди, во ?4 же ?моли1
ти ? вaсъ: кромЁ ?4 же грэхA рaди ?чищe-
н?z, и3 всесожжeн?е всегдaшнее: жeртва ?3
гw2 и3 возл?sн?е ?3
гw2, по ?стaву ?3
гw2 въ воню2 благов0н?z прин0съ гDу.
12
И# пzтыйнaдесzть дeнь седмaгw мцc
а сегw2 нар0читъ с?ъ да бyдетъ вaмъ: всsкагw дёла служeбна да не сотворитE, и3 прaзднуйте т0й прaздникъ гDеви сeдмь днjй,
13
и3 принеси1те всесожж?1 н?z при-
н0съ въ воню2 благов0н?z гDу: въ пeрвый дeнь тельц?1въ t говsдъ тринaде-
сzть, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть: непорHчны да бyдутъ вaмъ:
14
ж?1
ртвы и4 хъ мукA пшени1
чна вмёшана въ ?3
лeи: три2 десzти6 ны тельцY ?3
ди1
ному, тремнaдесzти тельц?1 мъ, и3 двЁ десzти6
ны nвнY ?3
ди1
ному, на двA nвн?:
15
по десzти1
нэ ?гнцу ?3
ди1
ному, на четыренaдесzть ?гнц?въ:
16
и3 козлA ?3
ди1 наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4 хъ.
17
И# въ дeнь вторhй тельц?1
въ дванaдесzть, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
18
жeртва и4хъ и3 возл??н?z и4 хъ тельц?1мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ по числY и4 хъ, по ?стaву и4хъ:
19
и3 козлA ?3
ди1 наго t к0зъ грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4 хъ.
20
Въ дeнь трeт?й тельц?1 въ ?3
диннaдесzть, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
21
жeртва и4хъ и3 возл??н?z и4 хъ тельц?1мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ по числY и4 хъ, по ?стaву и4хъ:
22
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1
наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4 хъ и3 возл??н?z и4хъ.
23
Въ дeнь четвeртый тельц?1 въ дeсzть, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
24
ж?1
ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4хъ тельц?1
мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ по числY и4хъ, по ?стaву и4хъ:
25
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1
наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4 хъ и3 возл??н?z и4 хъ.
26
Въ дeнь пsтый тельц?1
въ дeвzть, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
27
ж?1
ртвы и4хъ и3 воз-
л??н?z и4 хъ тельц?1 мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ но числY и4 хъ, по ?стaву и4
хъ:
28
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4 хъ и3 возл??н?z и4хъ.
29
Въ дeнь шестhй тельц?1въ ?смь, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
30
ж?1
ртвы и4хъ и3 воз-
л??н?z и4 хъ тельц?1 мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ по числY и4 хъ, по ?стaву и4 хъ:
31
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4 хъ и3 возл??н?z и4
хъ.
32
Въ дeнь седмhй тельц?1въ сeдмь, nвн? двA, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ четыренaдесzть непор0чныхъ:
33
ж?1
ртвы и4хъ и3 воз-
л??н?z и4 хъ тельц?1 мъ и3 nвнHмъ и3 ?гнц?мъ по числY и4 хъ, по ?стaву и4 хъ:
34
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1 наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4 хъ и3 возл??н?z и4 хъ.
35
И# въ дeнь nсмhй и3сх0дъ бyдетъ вaмъ: всs-
кагw дёла служeбна да не сотворитE в0нь,
36
и3 да принесeте всесожж?1
н?z въ воню2 благов0н?z гDу, тельцA ?3
ди1 наго, nвнA ?3
ди1 наго, ?гнц?въ ?3
динолётныхъ сeдмь непор0чныхъ:
37
ж?1
ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4хъ тельцY и3 nвнY и3 ?гнц?мъ по числY и4хъ, по ?стaву и4 хъ:
38
и3 козлA t к0зъ ?3
ди1
наго грэхA рaди: кромЁ всесожжeн?z всегдaшнzгw, ж?1 ртвы и4хъ и3 возл??н?z и4хъ.
39
С?? сотво-
ри1
те гDу въ прaздники вaшz, кромЁ ?бётwвъ вaшихъ, и3 вHльнаz в?ша, и3 всесожж?1 н?z в?ша, и3 ж?1
ртвы вaшz, и3 возл??н?z в?ша, и3 спаси1
т?льнаz в?ша. ГлавA 30.
глаг0ла мwmсeй сынHмъ ?}л?вымъ по всBмъ, ?3
ли6 ка заповёда гDь мwmсeю:
2
и3 глаг0ла мwmсeй кнzз?1
мъ племeнъ сынHвъ ?}левыхъ, глаг0лz: с?E сл0во, ?4
же повелЁ гDь.
3
Человёкъ человёкъ, и4же ?ще ?бэщaетъ ?бётъ гDу, и3ли2 закленeтсz клsтвою, и3ли2 ?предэли1
тъ предёломъ ? души2 своeй, не ?сквернa-
витъ словесE своегw2: вс?, ?3 ли6 ка и3зhдутъ и3з8 ?стъ ?3
гw2, да сотвори1
тъ.
4
?ще же ?бэщaетъ женA ?бётъ гDу, и3ли2 ?предэли1
тъ ?предэлeн?е въ домY nтцA своегw2 въ ю4
ности своeй,
5
и3 ?слhшитъ nтeцъ ?3 S ?бёты ?3S и3 ?предэл?1н?z ?3S, ?же ?предэли2 на дyшу свою2, и3 премолчи1тъ nтeцъ ?3 S, и3 да состоsтсz вс? ?бёты ?3S, и3 вс? ?предэл?1
н?z, ?же ?предэли2 на дyшу свою2, да пребy-
дутъ ?4 й.
6
?ще же возбранeн?емъ возбрани1
тъ nтeцъ ?3S, в0ньже дeнь ?слhшитъ вс? ?бёты ?3S и3 ?предэл?1
н?z, ?же ?предэли2 на дyшу свою2, не состоsтсz: и3 гDь ?чи1
ститъ ю5, ?кw возбрани2 nтeцъ ?3S.
7
?ще же посsгла за мyжа, и3 ?бёты ?3S на нeй, по ?предэлeн?и ?стъ ?3S, ?3 ли6
ка ?предэли2 на дyшу свою2,
8
и3 ?слhшитъ мyжъ ?3S, и3 премолчи1тъ ?4
й, в0ньже дeнь ?слh-
шитъ, и3 тaкw состоsтсz вс? ?бёты ?3S, и3 ?предэл?1
н?z ?3S, ?же ?предэ-
ли2 на дyшу свою2, да состоsтсz.
9
?ще же возбранeн?емъ возбрани1
тъ мyжъ ?3S, в0ньже дeнь ?слhшитъ вс? ?бёты ?3 S и3 ?предэл?1
н?z ?3 S, ?же ?предэли2 на дyшу свою2, да не пребyдутъ, ?кw мyжъ возбрани2 ?4
й: и3 гDь ?чи1
ститъ ю5.
10
И# ?бётъ вдови1
цы и3 пущени1 цы, ?3
ли6 ка ?ще ?бэщaютъ на дyшу свою2, да пребyдутъ и5мъ.
11
?ще же въ домY мyжа ?3 S ?бётъ ?3S и3ли2 ?предэлeн?е, ?4
же на дyшу ?3S съ клsтвою,
12
и3 ?слhшитъ мyжъ ?3S, и3 премолчи1тъ ?4
й, и3 не возбрани1
тъ ?4
й, и3 состоsтсz вс? ?бёты ?3 S, и3 вс? ?предэл?1
н?z ?3S, ?же ?предэли2 на дyшу свою2 да состоsтсz на ню2.
13
?ще же tлучaz tлучи1 тъ мyжъ ?3S, в0ньже дeнь ?слhшитъ, вс? ?3
ли6 ка и3зыд0ша и3з8 ?стъ ?3 S по ?бётwмъ ?3 S и3 по ?предэлeн??мъ ?3S ?же на дyшу ?3S, не пребyдутъ ?4
й: мyжъ бо ?3 S tлучи1
лъ ?4
сть, и3 гDь ?чи1
ститъ ю5.
14
Всsкъ ?бётъ и3 всsка клsтва соyза во ?4 же ??л0бити дyшу, мyжъ ?3 S постaвитъ ?4
й, и3 мyжъ ?3 S tи1метъ.
15
?ще же молчA премолчи1тъ ?4
й дeнь t днE, и3 постaвитъ ?4
й вс? ?бёты ?3 S, и3 ?предэл?1н?z ?же на нeй, постaвитъ ?4
й, ?кw ?молчA ?4
й въ дeнь, в0ньже ?слhша.
16
?ще же tлучaz tлучи1 тъ мyжъ ?3S по дни2, в0ньже ?слhша, и3 пр?и1
метъ грёхъ св0й.
17
С?? ?правд?н?z, ?3 ли6
ка заповёда гDь мwmсeю, междY мyжемъ и3 междY жен0ю ?3
гw2, и3 междY nтцeмъ и3 дщeр?ю въ ю4
ности ?3 S, въ домY ?тчи. ГлавA 31.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
tмсти2 мeсть сынHвъ ?}левыхъ t мад?анjтwвъ, и3 послэди2 приложи1
шисz къ лю1
демъ свои6
мъ.
3
И# речE мwmсeй къ лю1
демъ, глаг0лz: воwружи1
те t вaсъ мyжы и3 ?полчи1 тесz пред8 гDемъ на мад?aма, tдaти tмщeн?е t гDа мад?aму:
4
тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене, t всёхъ племeнъ сынHвъ ?}левыхъ, посли1
те ?полчи1тисz.
5
И# сочт0ша t тhсzщъ ?}ле-
выхъ, по тhсzщи t плeмене, дванaдесzть тhсzщъ воwружeныхъ на брaнь.
6
И# послA | мwmсeй тhсzщу t плeмене и3 тhсzщу t плeмене съ си1
лою и4хъ, и3 ф?неeса сhна ?3
леазaрова сhна ?арHна жерцA: и3 сосyды с?ы6z, и3 трубы6 знa-
м?нныz въ рукaхъ и4хъ.
7
И# ?полчи1 шасz на мад?aма, ?коже повелЁ гDь мwmсeю, и3 и3зби1ша вeсь мyжескъ п0лъ:
8
и3 царeй мад?aмскихъ ?би1
ша вкyпэ съ ?звеными и4хъ, и3 ?3vjна и3 рок0ма, и3 сyра и3 ?ра и3 ров0ка, пsть царeй мад?aмлихъ: и3 валаaма сhна веHрова ?би1
ша мечeмъ съ ?звеными и4хъ:
9
и3 плэни1 ша жeнъ мад?aмлихъ и3 и3мBн?z и4хъ, и3 скоты2 и4хъ и3 вс? притzж?н?z и4хъ, и3 си1
лу и4 хъ плэни1
ша:
10
и3 вс? грaды и4хъ, ?же во ?битaн?ихъ и4
хъ, и3 в?1
си и4хъ пожг0ша nгнeмъ,
11
и3 взsша вeсь плёнъ и4хъ и3 вс? кwрhсти и4хъ, t человёка до скотA:
12
и3 привед0ша къ мwmсeю и3 ко ?3
леазaру жерцY и3 ко всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ плёнъ и3 кwрhсти и3 и3 мён?е въ п0лкъ, во ?равHfъ мwaвль, и4же ?4
сть ? ?oрдaна при ?ер?хHнэ.
13
И# и3зhде мwmсeй и3 ?3
леазaръ жрeцъ и3 вси2 кн?зи с0нма въ срётен?е и5 мъ внЁ полкA.
14
И# разгнёвасz мwmсeй на надзирaтелей си1
лы, тысzщеначaльникwвъ и3 стоначaльникwвъ и3дyщихъ t ?полчeн?z брaни.
15
И# речE и5мъ мwmсeй: вскyю жи1
въ ?стaвисте вeсь жeнскъ п0лъ;
16
ты6z бо бhша сынHмъ ?}л?вымъ, по словеси2 валаaмлю, ?4
же tсту-
пи1
ти и3 презрёти сл0во гDне фогHра рaди, и3 бhсть ?зва въ с0нмэ гDни:
17
и3 нн7э и3 збjйте всsкъ мyжескъ п0лъ во всsкомъ в0зрастэ, и3 всsку женY, ?же познA л0же мyжеско, и3збjйте:
18
и3 всsкъ в0зрастъ жeнскъ, ?же не познaша л0жа мyжеска, живhхъ ?стaвите |:
19
и3 вы2 стaните внЁ полкA сeдмь днjй: всsкъ ?би1
вый дyшу и3 прикоснyвыйсz ?б?eному да ?чи1
ститсz въ трeт?й дeнь и3 въ дeнь седмhй, вы2 и3 плёнъ вaшъ:
20
и3 всsку nдeжду, и3 всsкъ сосyдъ к0жанъ, и3 всsко содёланое t козли1
чины, и3 всsкъ сосyдъ древsнъ ?чи1
стите.
21
И# речE ?3
леазaръ жрeцъ къ муж?1
мъ си1
лы приходsщымъ t ?пол-
чeн?z рaтнагw: с?E ?правдaн?е зак0на, ?4
же заповёда гDь мwmсeю:
22
кромЁ сребрA и3 злaта, и3 мёди и3 желёза, и3 касс?тeра и3 ?лова,
23
всsка вeщь, ?же пр0йдетъ сквозЁ ?гнь, и3 (nгнeмъ) ?чи1
ститсz, но и3 вод0ю ?чищeн?z ?чи1
ститсz: и3 вс?, ?3
ли6 ка ?ще не пр0йдутъ сквозЁ ?гнь, да пр0йдутъ сквозЁ в0ду:
24
и3 и3спери1те ри6
зы вaшz въ дeнь седмhй, и3 ?чи1
ститесz: и3 по си1
хъ вни1
дете въ п0лкъ.
25
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
26
возми1
те сочислeн?е корhстей плёна t человёка до скотA, ты2 и3 ?3
леазaръ жрeцъ и3 кн?зи nтeчествъ с0н-
ма,
27
и3 раздэли1те кwрhсти междY вHины ходи1
вшими на брaнь и3 междY всёмъ с0нмомъ,
28
и3 tлучи1
те дaнь гDу t людjй воeнныхъ ходи1
вшихъ на брaнь, ?3
ди1
ну дyшу t пzти2 сHтъ, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ и3 t nслsтъ,
29
и3 t полови1
ны и4 хъ да в0змете, и3 дaси ?3
леазaру жерцY начaтки гDни:
30
и3 t полови1
ны сынHвъ ?}левыхъ да в0змеши ?3
ди1
но t пzти1 -
десzти человBкъ, и3 t волHвъ и3 t nвeцъ, и3 t nслsтъ и3 t всёхъ скотHвъ, и3 дaси | леvjтwмъ, и5же стрегyтъ стражбы6 въ ски1н?и гDни.
31
И# сотвори2 мwmсeй и3 ?3
леазaръ жрeцъ, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
32
И# бhсть мн0жество плёна, ?3
г0же плэни1
ша м{жи в0инст?и, t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть тhсzщъ,
33
и3 волHвъ сeдмьдесzтъ двЁ тhсzщы,
34
и3 nслHвъ шестьде-
сsтъ ?3
ди1 на тhсzща,
35
и3 дyшъ человёческихъ t жeнска п0лу, ?же не познa-
ша л0жа мyжеска, всёхъ дyшъ три1
десzть двЁ тhсzщы:
36
и3 бhсть полови1
на чaсть ходи1
вшихъ на брaнь, t числA nвeцъ три1
ста три1
десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
37
и3 бhсть дaнь гDу t nвeцъ шeсть сHтъ сeдмьдесzтъ пsть:
38
и3 волHвъ три1
десzть шeсть тhсzщъ, и3 дaнь гDу сeдмьдесzтъ и3 двA:
39
и3 nслHвъ три1
десzть тhсzщъ пsть сHтъ, и3 дaнь гDу шестьдесsтъ ?3
ди1 нъ:
40
и3 дyшъ человёческихъ шестьнaдесzть тhсzщъ, и3 дaнь t си1
хъ гDу три1
де-
сzть двЁ души6.
41
И# дадE мwmсeй дaнь гDу, ?чaст?е б9?е ?3
леазaру жерцY, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
42
T полови1
ны сынHвъ ?}левыхъ, и5хже раздэли2 мwmсeй t мужeй воeнныхъ:
43
и3 бhсть полови1
на t с0нма, t nвeцъ три1
ста и3 три1
десzть сeдмь тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
44
и3 волHвъ три1
десzть шeсть тh-
сzщъ:
45
nслHвъ три1
десzть тhсzщъ и3 пsть сHтъ:
46
и3 человёчихъ дyшъ шестьнaдесzть тhсzщъ:
47
и3 взS мwmсeй t полови1
ны сынHвъ ?}левыхъ, ?3
ди1
но t пzти1
десzти, t человBкъ и3 t скотHвъ, и3 дадE | леvjтwмъ стрегy-
щымъ стражбы6 ски1
н?и гDни, ?коже повелЁ гDь мwmсeю.
48
И# пр?ид0ша къ мwmсeю вси2 постaвленн?и над8 тhсzщами си1
лы, тысzщеначaльники и3 стона-
чaльники,
49
и3 рек0ша къ мwmсeю: ?троцы твои2 взsша сочтeн?е t мужeй в0инскихъ, и5же сyть ? нaсъ, и3 никт0же поги1
бе t ни1 хъ:
50
и3 принес0хомъ дaръ гDу, мyжъ ?4 же ?брёте, сосyдъ злaтъ и3 ?брyч?е, и3 гри1
вну и3 пeрстень, и3 ?сер?зи и3 чeпь златyю, ?моли1
ти ? нaсъ пред8 гDемъ.
51
И# взS мwmсeй и3 ?3
леазaръ жрeцъ злaто t ни1
хъ, всsкъ сосyдъ содёланъ.
52
И# бhсть всегw2 злaта ?чaст?е, ?4 же tлучи1
сz гDу, шестьнaдесzть тhсzщъ и3 сeдмь сHтъ и3 пzтьде-
сsтъ с?кль t тысzщеначaльникwвъ и3 t стоначaльникwвъ.
53
И# м{жи в0инст?и плэни1
ша кjйждо себЁ.
54
И# взsша мwmсeй и3 ?3 леазaръ жрeцъ злaто t тысzщеначaльникwвъ и3 t стоначaльникwвъ и3 внес0ша ?5 въ ски1н?ю свидён?z, въ пaмzть сынHвъ ?}левыхъ пред8 гDемъ. ГлавA 32.
скотA мн0жество бsше сынHмъ руви6
млимъ и3 сынHмъ гaдwвымъ, мн0го ?элw2. И# ви1
дэша странY ?ази1 рову и3 странY галаaдову, и3 бsше мёсто, мёсто ск0тно.
2
И# пришeдше сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы рек0ша къ мwmсeю и3 ко ?3
леазaру жерцY и3 ко кнzз?1
мъ с0нма, глаг0люще:
3
?тарHfъ и3 девHнъ, и3 ?ази1
ръ и3 намрA, и3 ?3
севHнъ и3 ?3 леaли, и3 севамA и3 навavъ и3 веaнъ,
4
землS, ю4
же предадE гDь пред8 сы6
ны ?}левыми, землS скотопитaтельна ?4
сть, рабHмъ же твои6
мъ ск0тъ ?4
сть.
5
И# рёша: ?ще ?брэт0хомъ благодaть пред8 тоб0ю, да дaстсz нaмъ землS с?S рабHмъ твои6
мъ во ?держaн?е, и3 не преводи2 нaсъ чрез8 ?oрдaнъ.
6
И# речE мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6
млимъ: брaт?z вaшz п0йдутъ на брaнь, и3 вh ли сsдете тY;
7
и3 вскyю развращaете сeрдце сынHвъ ?}левыхъ, не прейти2 на зeмлю, ю4 же даeтъ гDь и5 мъ;
8
не тaкw ли сотвори1
ша nтцы2 вaши, ?3
гдA послaхъ | t кaдисъ-варни2 соглsдати зeмлю;
9
и3 взыд0ша до дeбри грезн0вныz, и3 соглsдаша зeмлю, и3 tврати1
ша сeрдце сынHвъ ?}левыхъ, ?кw да не вни1
дутъ въ зeмлю, ю4
же дадE и5мъ гDь;
10
И# разгнёвасz ?рост?ю гDь въ дeнь w4нъ и3 клsтсz, гlz:
11
?ще ?зрzтъ человёцы сjи и3зшeдш?и и3з8 ?3
г?пта, t двaдесzти лётъ и3 вhшше, вёдущ?и добро2 и3 ?ло2, зeмлю, ?4
юже клsхсz ?враaму и3 ?саaку и3 ?aкwву: не послёдоваша бо в8
слёдъ мен?2,
12
т0ч?ю халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ tлучeнный и3 ?исyсъ сhнъ наvи1 нъ, ?кw послёдоваша в8
слёдъ гDа.
13
И# разгнёвасz ?рост?ю гDь на ?}лz, и3 томи2 | въ пустhни четhредесzть лётъ, д0ндеже потреби1
сz вeсь р0дъ творsщ?й ?л?z пред8 гDемъ.
14
СE, востaсте вмёстw nт?1
цъ вaшихъ, сокрушe-
н?е человBкъ грёшникwвъ, приложи1
ти ?3
щE къ ?рости гнёва гDнz на ?}лz:
15
?кw tвратитeсz t негw2, приложи1ти ?3 щE ?стaвити ?3 го2 въ пустhни, и3 возбеззак0ннуете на вeсь с0нмъ сeй.
16
И# пр?ид0ша къ немY и3 глаг0лаша: ?гр?-
ды nвцaмъ да согради1 мъ здЁ скотHмъ свои6
мъ, и3 грaды и3мён??мъ нaшымъ:
17
и3 мы2 воwружeни п0йдемъ на стражбY пeрв?и сынHмъ ?}л?вымъ, д0ндеже введeмъ | въ мёсто и4хъ: и3 да вселsтсz и3мBн?z н?ша во градёхъ ?тверждeныхъ рaди живyщихъ на земли2:
18
не возврати1
мсz въ д0мы нaшz, д0ндеже раздэлsтсz сhнове ?}льтест?и, кjйждо въ наслёд?е своE:
19
и3 ктомY не наслёдимъ въ ни1 хъ ?б8 nнY странY ?oрдaна и3 дaлэе, ?кw пр?sхомъ жр?1
б?z нaшz с?ю2 странY ?oрдaна на вост0ки.
20
И# речE къ ни6
мъ мwmсeй: ?ще сотвори-
тE по словеси2 семY, ?ще воwружитeсz пред8 гDемъ на брaнь,
21
и3 прeйдетъ всsкъ nрyжникъ вaшъ ?oрдaнъ пред8 гDемъ на брaнь, д0ндеже потреби1тсz врaгъ ?3
гw2 t лицA ?3 гw2,
22
и3 ?бладaна бyдетъ землS пред8 гDемъ, и3 посeмъ возврати1
тесz, и3 бyдете безви1 нни пред8 гDемъ и3 t ?}лz: и3 бyдетъ землS с?S вaмъ во ?держaн?е пред8 гDемъ:
23
?ще же не сотворитE тaкw, согрэшитE пред8 гDемъ, и3 ?вёсте грёхъ вaшъ, ?3
гдA вaсъ пости1гнутъ ?л?z:
24
и3 соградитE вы2 себЁ грaды и3мён?ю вaшему и3 ?гр?ды скотHмъ вaшымъ: и3 и3сходsщее и3з8 ?стъ вaшихъ сотворитE.
25
И# рек0ша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы къ мwmсeю, глаг0лю-
ще: раби2 твои2 сотворsтъ, ?коже гDь нaшъ повелёлъ ?4
сть:
26
и3
мён?е нaше, и3 ж?ны2 нaши, и3 вeсь ск0тъ нaшъ да бyдутъ во градёхъ галаaдовыхъ:
27
раби1 же твои2 прeйдутъ вси2 воwружeни и3 ?гот0вани пред8 гDемъ на брaнь, ?коже гlетъ гDь.
28
И# пристaви и5мъ мwmсeй ?3
леазaра жерцA и3 ?исyса сhна наvи1 на, и3 кн?зи nтeчествъ племeнъ сынHвъ ?}левыхъ.
29
И# речE къ ни6
мъ мwmсeй: ?ще прeйдутъ сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы съ вaми чрез8 ?oрдaнъ, всsкъ воwружeнъ на брaнь пред8 гDемъ, и3 ?бладaете землeю пред8 соб0ю, и3 дади1
те и5мъ зeмлю галаaдову во ?держaн?е.
30
?ще ли не прeйдутъ воwружeни съ вaми на брaнь пред8 гDемъ, то предпосли1те и3мён?е и4 хъ и3 ж?ны2 и4хъ и3 скоты2 и4хъ прeжде вaсъ на зeмлю ханаaню, и3 да наслёдzтъ кyпнw съ вaми въ земли2 ханаaни.
31
И# tвэщaша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы, глаг0люще: ?3
ли6 ка гlетъ гDь рабHмъ свои6
мъ, тaкw сотвори1
мъ мы2:
32
прeйдемъ воwружeни пред8 гDемъ въ зeмлю ханаaню, и3 дади1
те нaмъ во ?держaн?е странY с?ю2 ?oрдaна.
33
И# дадE и5мъ мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ и3 сынHмъ руви6
млимъ и3 полуплeмени манассjину сынHвъ ?Hсифовыхъ цaрство сиHна царS ?моррeйска и3 цaрство w4га царS васaнска, зeмлю и3 грaды съ предBлы ?3S, грaды ?кр?1
стныz земли2.
34
И# согра-
ди1
ша сhнове гaдwвы девHнъ и3 ?тарHfъ и3 ?рои1
ръ,
35
и3 сwфaнъ и3 ?ази1
ръ, и3 вознес0ша и5хъ,
36
и3 намрaмъ и3 веfарaнъ грaды тв?1рды, и3 ?гр?ды nвцaмъ.
37
И# сhнове руви6
мли согради1 ша ?3
севHнъ и3 ?3 леaли и3 кар?аfаjмъ,
38
и3 навHнъ и3 веельмеHнъ ?гражд?1ны, и3 севамA: и3 прозвaша по и3менHмъ свои6
мъ и3менA градHмъ, ?же согради1
ша.
39
И# и4де ?ръ сhнъ махjровъ, внyкъ манассjевъ, въ галаaдъ, и3 взS ?3
го2, и3 погуби2 ?моррeа живyщаго въ нeмъ:
40
и3 дадE мwmсeй галаaдъ махjру сhну манассjину, и3 всели1
сz тY.
41
И# ?аjръ сhнъ манассjевъ и4де и3 взS сeла и4 хъ, и3 прозвaша | сeла ?аjрwва.
42
И# навavъ и4 де и3 взS каafа и3 сeла ?3
гw2, и3 и3меновA | навHfъ t и4мене своегw2. ГлавA 33.
сjи стaнове сынHвъ ?}левыхъ, ?3
гдA и3зыд0ша и3
з8 земли2 ?3
г?петск?z съ си1
лою своeю рук0ю мwmсeовою и3 ?арHнею.
2
И# написA мwmсeй воздвиж?1
н?z и4хъ и3 стaны и4 хъ, по словеси2 гDню. И# сjи стaнове шeств?z и4хъ:
3
воздвиг0шасz t рамессы2 въ мцc
ъ пeрвый, въ пzтыйнaдесzть дeнь пeрвагw мцc
а: наyтр?е пaсхи и3зыд0ша сhнове ?}льтест?и рук0ю выс0кою пред8 всёми ?3
г?птzны:
4
и3 ?3
г?п-
тzне погребaху ?мeршыz t ни1
хъ вс?, ?же и3зби2 гDь всsкаго пeрвенца въ земли2 ?3
г?петстэй: и3 въ бозёхъ и4хъ сотвори2 tмщeн?е гDь.
5
И# воздви1
гшесz сhнове ?}л?вы t рамессы2, ?полчи1шасz въ сокхHfэ:
6
и3 воздви1
гшесz t сокхHfа, ?полчи1шасz въ вуfaнэ, и4 же ?4
сть чaсть нёкаz пустhни:
7
и3 воз-
двиг0шасz t вуfaна, и3 ?полчи1
шасz во ?ст?и ?рHfа, и4же ?4
сть прsмw веельсепфHну, и3 ?полчи1шасz прsмw магдHлу:
8
и3 воздвиг0шасz прsмw ?рHfу, и3 проид0ша среди2 м0рz въ пустhню: и3 и3д0ша путeмъ три2 дни6 въ пустhни тjи, и3 ?полчи1шасz въ г0рькостехъ.
9
И# воздвиг0шасz t г0рькостей и3 пр?ид0ша въ ?3
лjмъ: и3 въ ?3
лjмэ (бhша) дванaдесzть и3ст0ч-
ники в0дъ, и3 сeдмьдесzтъ стeбл?й фjн?кwвъ, и3 ?полчи1шасz ? воды2 тaмw.
10
И# воздвиг0шасz t ?3
лjма и3 ?полчи1 шасz ? м0рz чермнaгw:
11
и3 воздвиг0-
шасz t м0рz чермнaгw и3 ?полчи1шасz въ пустhни сjнъ:
12
и3 воздвиг0шасz t пустhни сjнъ и3 ?полчи1шасz въ рафaкэ:
13
и3 воздвиг0шасz t рафaка и3 ?полчи1шасz въ ?3
лyсэ:
14
и3 воздвиг0шасz t ?3
лyса и3 ?полчи1 шасz въ раф?дjнэ: и3 не бhсть тaмw воды2 лю1
демъ пи1
ти.
15
И# воздвиг0шасz t раф?дjна и3 ?пол-
чи1шасz въ пустhни с?нA:
16
и3 воздвиг0шасz t пустhни с?нA и3 ?полчи1шасz во гробёхъ похотён?z:
17
и3 воздвиг0шасz t гробHвъ похотён?z и3 ?полчи1 шасz во ?сирHfэ:
18
и3 воздвиг0шасz t ?сирHfа и3 ?полчи1 шасz въ раfaмэ:
19
и3 воздвиг0шасz t раfaма и3 ?полчи1 шасz въ ремнHнъ-фарeсэ:
20
и3 воздвиг0шасz t ремнHнъ-фарeса и3 ?полчи1шасz въ лемвHнэ:
21
и3 воздви-
г0шасz t лемвHна и3 ?полчи1шасz въ рессaнэ:
22
и3 воздвиг0шасz t рессaна и3 ?полчи1шасz въ макеллafэ:
23
и3 воздвиг0шасz t макеллafа и3 ?полчи1 шасz во ?рсафafэ:
24
и3 воздвиг0шасz t ?рсафafа горы2 и3 ?полчи1 шасz въ харадafэ:
25
и3 воздвиг0шасz t харадafа и3 ?полчи1шасz въ макидHfэ:
26
и3 воздвиг0ша-
сz t макидHfа и3 ?полчи1шасz въ катаafэ:
27
и3 воздвиг0шасz t катаafа и3 ?полчи1шасz во fарafэ:
28
и3 воздвиг0шасz t fарafа и3 ?полчи1
шасz въ ма-
feккэ:
29
и3 воздвиг0шасz t маfeкка и3 ?полчи1 шасz во ?селмHнэ:
30
и3 воз-
двиг0шасz t ?селмHна и3 ?полчи1шасz въ масурyfэ:
31
и3 воздвиг0шасz t масурyfа и3 ?полчи1 шасz въ ванаккaнэ:
32
и3 воздвиг0шасz t ванаккaна и3 ?полчи1шасz въ горЁ гаддaдъ:
33
и3 воздвиг0шасz t горы2 гаддaдъ и3 ?полчи1ша-
сz во ?3
тевafэ:
34
и3 воздвиг0шасz t ?3
тевafа и3 ?полчи1 шасz во ?3
врHнэ:
35
и3 воздвиг0шасz t ?3 врHна и3 ?полчи1шасz въ гес?Hнъ-гaверэ:
36
и3 воздвиг0-
шасz t гес?Hнъ-гaвера и3 ?полчи1шасz въ пустhни сjнъ: и3 воздвиг0шасz t пустhни сjнъ и3 ?полчи1шасz въ пустhни фарaни, ?же ?4
сть кaдисъ:
37
и3 воз-
двиг0шасz t кaдиса и3 ?полчи1шасz въ горЁ w4ръ бли1
з8 земли2 ?3
дHмли.
38
И# взhде ?арHнъ жрeцъ на г0ру w4 ръ повелён?емъ гDнимъ, и3 ?мре тaмw въ четыредесsтое лёто и3зшeств?z сынHвъ ?}левыхъ и3з8 земли2 ?3
г?петск?z, мцc
а пsтагw въ пeрвый дeнь мцc
а.
39
И# ?арHнъ бsше стA двaдесzти трeхъ лётъ, ?3
гдA ?мре въ горЁ w4ръ.
40
И# ?слhша хананeй цaрь ?рaдск?й, и3 сeй живsше въ земли2 ханаaни, ?3
гдA вхождaху сhнове ?}л?вы.
41
И# воздвиг0шасz t горы2 w4ръ и3 ?полчи1 шасz въ селмHнэ:
42
и3 воздвиг0шасz t селмHна и3 ?полчи1 шасz въ ф?нHнэ:
43
и3 воздвиг0шасz t ф?нHна и3 ?полчи1шасz во ?вHfэ:
44
и3 воздви-
г0шасz t ?вHfа и3 ?полчи1 шасz въ гаJ, ?б8 nнY странY предBлъ мwaвлихъ:
45
и3 воздвиг0шасz t гаJ и3 ?полчи1шасz въ девHнъ-гaдэ:
46
и3 воздвиг0шасz t девHнъ-гaда и3 ?полчи1шасz въ гелмHнъ-девлаfаjмэ:
47
и3 воздвиг0шасz t гелмHнъ-девлаfаjма и3 ?полчи1шасz въ горaхъ ?варjмлихъ прsмw навavу:
48
и3 воздвиг0шасz t г0ръ ?варjмлихъ и3 ?полчи1 шасz на зaпадэ мwaвли, ? ?oрдaна при ?ер?хHнэ:
49
и3 воздвиг0шасz t зaпада мwaвлz и3 ?полчи1шасz ? ?oрдaна, междY ?3
с?мHfомъ, до велсаттjма на зaпады мwaва.
50
И# речE гDь къ мwmсeю въ зaпадэ мwaва ? ?oрдaна при ?ер?хHнэ, гlz:
51
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6 мъ: вы2 прех0дите ?oрдaнъ въ зeмлю ханаaню,
52
и3 погуби1 те вс? живyщыz на земли2 t лицA вaшегw, и3 разруши1
те стражбы6 и4хъ, и3 вс? ?дwлы и3зл??нныz и4 хъ сокруши1
те |, и3 вс? к?пища и4хъ разруши1 те,
53
и3 погуби1
те вс? живyщыz на земли2, и3 всели1 тесz въ ню2: вaмъ бо дaхъ зeмлю и4хъ по жрeб?ю:
54
и3 наслёдите зeмлю и4хъ жрeб?емъ по племенaмъ вaшымъ: мнHгимъ ?мн0жите ?держaн?е и4хъ, и3 м?лымъ ?мaлите ?держaн?е и4хъ: въ нeже и3зhдетъ и4мz ?3 гw2, тaмw да бyдетъ жрeб?й ?3
гw2: по племенaмъ nтeчеств?й вaшихъ наслёдите:
55
?ще же не погубитE живyщихъ на земли2 t лицA вaшегw, бyдутъ, и5хже ?стaвите t ни1
хъ, nстны2 во nчесёхъ вaшихъ и3 стрёлы въ рeбрахъ вaшихъ, и3 совраждyютъ вaмъ на земли2, на нeйже вы2 вселитeсz:
56
и3 бyдетъ ?коже ?мhслихъ сотвори1
ти w4нэмъ, то2 сотворю2 вaмъ. ГлавA 34.
речE гDь къ мwmсeю, гlz:
2
заповёждь сынHмъ ?}л?вымъ, и3 речeши къ ни6
мъ: вы2 вх0дите въ зeмлю ханаaню, с?S бyдетъ вaмъ въ наслёд?е, землS ханаaнz съ предBлы ?3S:
3
и3 бyдетъ вaмъ странA, ?же къ лjвэ t пустhни сjнъ дaже до ?3
дHма: и3 бyдутъ вaмъ предёлэ къ лjвэ, t крaz м0рz слaнагw t вост0-
кwвъ,
4
и3 ?б8и1дутъ вaсъ предёлы t лjвы до возшeств?z ?кравjнz, и3 пр0йдутъ ?3
ннaкъ, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 къ лjвэ кaдисъ-варни2, и3 и3зhдетъ на село2 ?рaдъ, и3 пр0йдетъ ?селмHна:
5
и3 ?б8
и1дутъ предёлы t ?селмHна водотeчу ?3
г?петскую, и3 бyдетъ и3сх0дъ м0ре (вели1
кое):
6
и3 предёлы морстjи бyдутъ вaмъ, м0ре вели1
кое ?предэли1
тъ, с?E бyдетъ вaмъ предёлы морстjи:
7
и3 с?E бyдетъ вaмъ предёлъ къ сёверу: t м0рz вели1 кагw и3змёрите сaми себЁ при горЁ г0ру:
8
и3 t горы2 г0ру и3змёрите сaми себЁ, входsще во ?3
мafъ, и3 бyдутъ прех0дъ ?3
гw2 предёлы сададA:
9
и3 и3зhдутъ предёлы зефрHна, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 ?рсенаjнъ: с?E бyдетъ вaмъ предёлы t сёвера:
10
и3 и3змёрите сaми себЁ предёлы востHчныz t ?рсенаjна до сепфамaра:
11
и3 сни1
дутъ предёлы t сепфамaръ-вилA t востHкъ на и3ст0чники, и3 сни1
дутъ предёлы вилы2, и3 пр0й-
дутъ на хребeтъ м0рz хенерefъ, t востHкъ:
12
и3 сни1
дутъ предёлы на ?oрдaнъ, и3 бyдетъ прех0дъ ?3 гw2 м0ре слaное: с?S бyдетъ землS вaмъ, и3 предёлы ?3S w4крестъ.
13
И# заповёда мwmсeй сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: с?S землS, ю4
же пр?и1
мете въ наслёд?е по жрeб?ю, ?коже повелЁ гDь, дaти ю5 девzти2 племенHмъ и3 полуплeмени манассjину:
14
?кw взS плeмz сынHвъ руви1
млихъ и3 плeмz сынHвъ гaдовыхъ, по домHмъ nтeчествъ и4хъ, и3 п0лъ плeмене манассjина воспр?sша жр?1 б?z сво?:
15
двA племенA и3 п0лъ плeмене пр?sша жр?1б?z сво? за ?oрдaномъ при ?ер?хHнэ t полyднz на вост0ки.
16
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
17
с?? и3менA мужeй, и5же раздэлsтъ вaмъ зeмлю: ?3 леазaръ жрeцъ и3 ?исyсъ наvи1 нъ:
18
и3 по кнsзю ?3
ди1 ному t плeмене в0змете раздэли1
ти вaмъ зeмлю.
19
И# с?? и3 менA муж?1
мъ: плeмене ?yдина халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ,
20
плeмене сmмеHнz салам?и1
лъ сhнъ сем?yдовъ,
21
плeмене вен?амjнz ?3 лдaдъ сhнъ хаслHнь,
22
плeмене дaнова кнsзь воккHръ сhнъ ?еклjнинъ,
23
сынHвъ ?Hсифовыхъ плe-
мене сынHвъ манассjиныхъ кнsзь ?н?и1
лъ сhнъ суфjдовъ,
24
плeмене сынHвъ ?3
фрeмлихъ кнsзь камуи1 лъ сhнъ сафтaновъ,
25
плeмене завулHнz кнsзь ?3
л?-
сафaнъ сhнъ харнaховъ,
26
плeмене сынHвъ ?ссахaровыхъ кнsзь фалт?и1 лъ сhнъ nзaинъ,
27
плeмене сынHвъ ?си1 ровыхъ кнsзь ?х?Hръ сhнъ селемjинъ,
28
плeмене нефfалjмлz кнsзь фадаи1лъ сhнъ ?м?yдовъ.
29
Си6
мъ заповёда гDь раздэли1ти сынHмъ ?}л?вымъ въ земли2 ханаaни. ГлавA 35.
речE гDь къ мwmсeю на зaпадэ мwaвли ? ?oрдaна при ?ер?хHнэ, гlz:
2
запо-
вёждь сынHмъ ?}л?вымъ, да дадsтъ леvjтwмъ t жр?1 б?й ?держaн?z своегw2 грaды всели1
тисz, и3 предгр?д?z гр?дскаz w4крестъ и4хъ да дадsтъ леvjтwмъ:
3
и3 бyдутъ и5мъ грaды вселsтисz, и3 ?ч?ст?z и4хъ да бyдутъ скотHмъ и4хъ и3 всBмъ четверонHжнымъ и4 хъ:
4
и3 прил?жaщаz градHмъ, и5хже дади1 те леvj-
тwмъ, t стэны2 грaда и3 внЁ, двЁ тhсzщы лакHтъ w4крестъ:
5
и3 да и3змёри-
ши странY внЁ грaда, ?же на вост0къ, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ?же къ лjвэ, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ?же къ м0рю, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 странY, ?же къ сёверу, двЁ тhсzщы лакHтъ, и3 грaдъ посредЁ сегw2 бyдетъ вaмъ, и3 предёлы градHвъ:
6
и3 грaды ?же дади1
те леvjтwмъ, шeсть градHвъ (да бyдутъ) ?бёжныхъ, и5хже дади1
те ?бэгaти въ нS ?би1
вшему, и3 къ си6
мъ четhредесzть и3 двA гр?да:
7
всёхъ градHвъ дади1
те леvjтwмъ четhреде-
сzть и3 ?смь градHвъ, с?? и3 предгр?д?z и4
хъ:
8
и3 грaды, и5хже дади1
те t ?держaн?z сынHвъ ?}левыхъ, t мн0гихъ мнHга, ? t мaлыхъ м?ла: кjйждо по наслёд?ю своемY, ?4
же наслёдzтъ, да дадsтъ t градHвъ леvjтwмъ.
9
И# речE гDь къ мwmсeю, гlz:
10
глаг0ли сынHмъ ?}л?вымъ и3 речeши къ ни6
мъ: вы2 прех0дите ?oрдaнъ въ зeмлю ханаaню:
11
и3 раздэли1те сaми себЁ грaды: ?бBжища да бyдутъ вaмъ ?бэгaти въ нS ?бjйцэ, всsкъ ?би1
вый дyшу нехотsй:
12
и3 бyдутъ грaди вaмъ ?бBжища t ?жика кр0ве, и3 да не ?мретъ ?би1
вый, д0ндеже стaнетъ пред8 с0нмомъ на судЁ:
13
и3 грaды, ?же дади1
те, шeсть гра-
дHвъ, ?бBжища да бyдутъ вaмъ.
14
Три2 грaды дади1
те ?б8 nнY странY ?oрдaна, и3 три2 грaды дади1
те въ земли2 ханаaни:
15
?бёжище да бyдетъ сынHмъ ?}л?-
вымъ, и3 пришeльцу, и3 ?битaльнику и4 же въ вaсъ, да бyдутъ грaди сjи во ?бёжище ?бэгaти тaмw всsкому ?би1
вшему дyшу нехотён?емъ.
16
?ще же nрyд?емъ желёзнымъ ?б?eтъ ?3
го2, и3 ?мретъ, ?бjйца ?4
сть: смeрт?ю да ?мретъ ?бjйца.
17
?ще же кaмен?емъ и3 з8 руки2 ?б?eтъ ?3
го2, и3 ?мретъ t негw2, ?бjйца ?4
сть: смeрт?ю да ?мретъ ?бjйца.
18
?ще же nрyд?емъ древsнымъ и3з8 руки2, t негHже ?мретъ, ?б?eтъ ?3
го2, и3 ?мретъ, ?бjйца ?4
сть: смeрт?ю да ?мретъ ?бjйца.
19
?жикъ кр0ве, сeй да ?б?eтъ ?би1
вшаго: ?3
гдA ?срsщетъ ?3
го2, сeй да ?б?eтъ ?3
го2.
20
?ще же вражды2 рaди ри1
нетъ ?3
го2 и3 вeржетъ на него2 всsкъ сосyдъ по навёту, и3 ?мретъ,
21
и3
ли2 t нeнависти порази1
лъ ?3
го2 рук0ю, и3 ?мретъ, смeрт?ю да ?мретъ ?би1
вый, ?бjйца ?4
сть: смeрт?ю да ?мретъ ?бивazй: ?жикъ кр0ве да ?б?eтъ ?бjйцу, ?3
гдA срётитсz съ ни1
мъ.
22
?ще же внезaпу не вражды2 рaди ри1 нетъ ?3
го2, и3ли2 вeржетъ на него2 всsкъ сосyдъ не по навёту,
23
и3ли2 всsкимъ кaменемъ, и4мже вeржетъ не вёдый, и3 падeтъ на него2, и3 ?мретъ, ?нъ же врaгъ ?3
гw2 не бЁ, нижE и3 щsй ?лA ?3
мY твори1
ти,
24
и3 да сyдитъ с0нмъ междY ?би1
вшимъ и3 междY ?жикомъ кр0ве, по судьбaмъ си6
мъ,
25
и3 и3збaвитъ с0нмъ ?би1
вшаго t ?жика кр0ве, и3 да возврати1
тъ ?3
го2 с0нмъ во грaдъ ?бёжища ?3
гw2, в0ньже ?бэжA, и3 да поживeтъ тaмw, д0ндеже ?мретъ жрeцъ вели1
к?й, ?3
г0же помaзаша ?3
лeемъ с?hмъ.
26
?ще же и3 сх0домъ и3зhдетъ ?би1
вый внЁ предBлъ грaда, в0ньже ?бэжA тaмw,
27
и3 ?брsщетъ ?3
го2 ?жикъ кр0ве внЁ предBлъ грaда ?бёжища ?3
го2, и3 ?б?eтъ ?жикъ кр0ве ?би1
вшаго, нёсть пови1
ненъ:
28
во грaдэ бо ?бэжaн?z да живeтъ, д0ндеже ?мретъ жрeцъ вели1
к?й, и3 по ?мeртв?и жерцA вели1 кагw да возврати1
тсz ?би1
вый въ зeмлю ?держaн?z своегw2.
29
И# да бyдутъ с?? вaмъ во ?правдaн?е судA въ роды2 вaшz во всёхъ селeн?ихъ вaшихъ.
30
Всsкаго ?би1 вшаго дyшу, пред8 свидётелми да ?б?eши ?би1
вшаго: и3 свидётель ?3
ди1
нъ да не свидётельст-
вуетъ на смeрть души2.
31
И# да не в0змете и3скyпа за дyшу t ?би1
вшагw, пови1
нна сyща ?б?eн?ю: смeрт?ю бо ?мретъ:
32
нижE да в0змете и3скyпа ?бэжaн?z во грaдъ ?бёжища, да пaки живeтъ на земли2, д0ндеже ?мретъ жрeцъ вели1
к?й.
33
И# да не ?б?eте земли2, на нeйже вы2 ?битaете: кр0вь бо с?S ?бивaетъ зeмлю, и3 не ?чи1
ститсz землS t кр0ве прол?sнныz на нeй, но т0кмw кр0в?ю проливaющаго:
34
и3 да не ?сквернитE земли2, на нeйже живетE, на нeйже ?зъ вселsюсz посредЁ вaсъ: ?зъ бо ?4
смь гDь вселszйсz посредЁ сынHвъ ?}левыхъ. ГлавA 36.
пр?ид0ша кн?зи плeмене сынHвъ галаaдовыхъ, сhна махjрова сhна манассjина t плeмене сынHвъ ?Hсифовыхъ, и3 глаг0лаша пред8 мwmсeомъ и3 пред8 ?3
леазa-
ромъ жерцeмъ и3 пред8 кн?зи домHвъ nтeчествъ сынHвъ ?}левыхъ,
2
и3 рек0ша: господи1
ну нaшему повелЁ гDь tдaти зeмлю наслёд?z по жрeб?ю сынHмъ ?}л?вымъ: и3 господи1
ну нaшему заповёда гDь дaти наслёд?е салпаaда брaта нaшегw дщeремъ ?3 гw2:
3
и3 бyдутъ ?3
ди1 ному t племeнъ сынHвъ ?}левыхъ въ ж?ны2, и3 tлучи1
тсz жрeб?й и4 хъ t ?держaн?z nт?1
цъ нaшихъ, и3 приложи1 тсz къ наслёд?ю плeмене, и5мже бyдутъ въ ж?ны2, и3 t жрeб?z наслёд?z нaшегw tлучи1
тсz:
4
?ще же бyдетъ ?ставлeн?е сынHвъ ?}левыхъ, и3 приложи1тсz наслёд?е и4 хъ къ наслёд?ю плeмене, и5мже ?ще бyдутъ въ ж?ны2, и3 t наслёд?z плeмене nтeчества нaшегw tи1метсz наслёд?е и4хъ.
5
И# заповёда мwmсeй сынHмъ ?}л?вымъ по повелён?ю гDню, глаг0лz: си1
це плeмz сынHвъ ?Hсифо-
выхъ глаг0лютъ:
6
с?E сл0во, ?4
же заповёда гDь дщeремъ салпаaдwвымъ, гlz: и3дёже ?г0дно и5мъ, да бyдутъ въ ж?ны2, т0кмw t с0нма nтeчества своегw2 да бyдутъ въ ж?ны2,
7
и3 не преврати1 тсz наслёд?е сынHвъ ?}левыхъ t плeмене въ плeмz и4но: ?кw кjйждо въ наслёд?и плeмене nтeчества своегw2 жени1
тисz и4мутъ сhнове ?}л?вы:
8
и3 всsка дщи2, ?жичествующаz наслёд?е t племeнъ сынHвъ ?}левыхъ, ?3 ди1
ному сyщихъ t с0нма nтцA ?3S да бyдетъ женA: да ?жичествуютъ сhнове ?}л?вы кjйждо наслёд?е nтцA своегw2:
9
и3 не преврати1 т-
сz жрeб?й t плeмене въ плeмz и4 но, но кjйждо въ наслёд?и своeмъ да жeнzтсz сhнове ?}л?вы.
10
?коже повелЁ гDь мwmсeю, тaкw сотвори1
ша дщ?1
ри салпаaдwвы.
11
И# бhша маалA и3 fерсA, и3 ?3
глA и3 мелхA и3 нуA, дщ?1
ри салпаaдwвы, сынHмъ брaт?и своеS, t с0нма манассjина сынHвъ ?Hсифовыхъ, бhша въ ж?ны2:
12
и3 бhсть наслёд?е и4 хъ въ плeмени с0нма nтцA и4 хъ.
13
С?? зaпwвэди и3 ?правд?н?z и3 суды2, ?же заповёда гDь рук0ю мwmсeовою на зaпадэ мwaвли при ?oрдaнэ прsмw ?ер?хHну. Конeцъ кни1 зэ четвeртэй мwmсeовэ: и4мать въ себЁ глaвъ 36. 
Автор
orthodoxyes
Документ
Категория
Религия. Эзотерика
Просмотров
200
Размер файла
969 Кб
Теги
04_chisla http://церковно-славянская-библия.рф/04_chisla.docs.htm
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа