close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Радиацията и човекът
Автор: Даниел Н. Стоянов
ПГ по електротехника и електроника, Пловдив
Радиацията и човекът
•
•
•
Въздействие на радиацията върху човека;
Приложения на йонизиращите лъчения в
медицината, енергетиката, индустрията и селското
стопанство;
Защита от радиацията.
Радиоактивност
Устойчивостта на атома зависи от броя на протоните и
неутроните в ядрото му.
Химични елементи с атомен номер по-голям от 83 са
неустойчиви и претърпяват радиоактивен разпад.
Радионуклидите се характеризират с: активност, период на
полуразпадане, вид на радиоактивното разпадане, вид на
изпусканите лъчения и енергия на лъченията.
Радионуклидите биват:
- Стабилни;
- природни (делят се на такива, които образуват семейства,
нуклиди и космогенни радионуклиди);
- изкуствени (антропогенни).
Йонизация на атома
Йонизация на атома – процес, при
който частицата (α, β, неутрон, протон)
избива електрон от електронната
обвивка на атома и се получава
положителен йон.
p+
еАтом на хелий.
Естествен радиационен фон
Има три основни източника на облъчване на хората с
йонизиращи лъчения:
Външно облъчване:
- Вторично космично лъчение;
- Естествените радионуклиди, намиращи се в
повърхностните земни слоеве и строителните материали.
-
Вътрешно облъчване:
- Естествените радионуклиди, които се съдържат във въздуха,
водите, храните и човешкото тяло.
-
Въздействие на йонизиращите
частици върху биологичната тъкан
Химичното действие на радикалите може да се прояви във всички
нива на биологичната организация:
-разкъсване на ДНК;
-угнетяване на синтеза на белтъците;
-инактивация на ферменти;
-аберации на хромозомите;
-увреждане на ядрото и клетъчната мембрана.
При по-високи дози:
-морфологични промени – увреждане на клетки, органи, системи и
на целия организъм.
Етапи на въздействие на йонизиращите
лъчения върху биологичните обекти
1. Физични въздействия:
10 -15 s – Предаване на енергия
10 -12 s – Йонизация/възбуждане
2. Физико-химичкни въздействия
10 -9 s – Формиране на свободни
радикали
10 -6 s – Химични реакции
10 -3 s – Увреждане на ДНК
3. Биологични реакции
10 0 (1s) – Репарация, фиксиране на
уврежданията;
1h – Клетъчна смърт
1d – Мутации, аберации,
пролиферация;
4. Медицински ефекти
1а – Възстановяване, тератогенеза;
10 9 – Рак
100а – Генетични ефекти
Дози и коефиценти
- Погълната доза в тъкан или орган (D);
- Средна доза;
- Единица за погълната доза по система СИ: Грей [Gy].
1Gy = 1J/kg;
- Мощност на погълнатата доза: Gy/s;
- Еквивалентна доза (H) H = D. WR ;
- Радиационен тегловен фактор (WR);
- Единица за еквивалентна доза по система СИ: сиверт [Sv];
- Ефективна доза (Е) E = WТ.H
- Тъканен тегловен фактор (WТ);
Здравни ефекти от
облъчването на човека
При нормален естествен радиационен фон, човек се облъчва с
0,2 Gy за целия си живот, което влиза в категорията „малки или ниски
дози“. Има още две групи:
- големи дози (остър радиационен синдром) – над 1,0 – 1,5 Gy
- средни дози – стойности между малките и големите дози
Съществуват две групи здрави ефекти, дължащи се на
йонизиращите лъчения:
- Детерминирани ефекти
- Стохастични ефекти
- Соматични
- Генетични (наследявани)
Прагове на дозата
(след които настъпват някои детерминирани ефекти)
Обект на облъчване и ефект:
Праг на дозата, [Gy]
Цялото тяло: Лъчева болест
- лека форма
- 50% смъртност
- 100% смъртност
1,0 Gy
4,0 Gy
10,0 Gy
Костен мозък:
- Угнетяване на кръвотворението
0,5 Gy
Гонади мъже:
- угнетяване на сперматогенезата
- постоянна стерилност
0,5 Gy
4,0 Gy
Гонади жени (яйчници):
- нарушаване на функциите
- Постоянна стерилност
0,5 Gy
2,5 Gy
Очна леща:
- Катаракта (помътняване на лещата)
2,5 Gy
Кожа:
- еритема
4,0 Gy
Главен мозък на човешкия плод по време на бременността:
- праг за умствено изоставане
- значим риск за тежко умствено изоставане
- риск за атрофия на мозъка
0,10 Gy
1,0 Gy
10,0 Gy
Катаракта. Отляво – нормална
леща, отдясно – леща с катаракта.
Лъчев хепатит.
Еритема на кожата.
Космично лъчение
Първично космично лъчение – Идва от Галактиката и от
Слънцето и попада в атмосферата на земята. Съдържа
високоенергични протони, около 10% алфа-частици и 2% тежки
ядра, електрони, фотони и неутрони.
Обикновено не оказва влияние върху облъчването на
повърхността на земята.
Вторично космично лъчение – Получава се при
взаимодействие на първичното лъчение с атмосферата.
Радиационен гама-фон – определя се от естествените
радионуклиди, съдържащи се в повърхностните земни слоеве и
в строителните материали.
Йонизиращите лъчения в
медицината
- рентгенова диагностика – рентгенова снимка, получена
чрез използването на X-лъчи;
- нуклеарна медицина - използва за диагностична и лечебна
дейност открити радиоактивни източници;
- лъчелъчение – един от трите основни лечебни метода в
онкологията, прилаган самостоятелно или в комбинация с
хирургията и химиотерапията.
Рентгенова диагностика
Вид рентгенографско
излседване
Първата рентгенова
снимка (ръката на
приятел на В. Рентген)
Средна ефективна
доза
Бял дроб
0,87 mSv
Таз
6,83 mSv
Лумбални прешлени
10,86 mSv
Лумбални прешлени
20,29 mSv
Череп
3,24 mSv
Череп (Lat)
4,61 mSv
Млечна жлеза
11,4 mSv
Обобщени статистически данни от националното проучване
за дозите при някои рентгенографски изследвания.
Нуклеарна медицина
Нуклеарната медицина е една от най-бързоразвиващите се
благодарение на бързия прогрес на апаратурата, с която се
извършва.
Един от най-модерните позитронно-емисионни компютърни томографи в Европа УМБАЛ „Света Марина” - Варна.
Лъчелъчение
- радиакално лъчелечение – Чрез аплициране на точно
определена доза, в точно определен туморен обем, се
постига пълно премахване на тумора и се осигурява туморен
контрол и дългогодишна преживяемост;
- палиативно лъчелечение – цели да осъществи ефективна
превенция на симптомите, причинени от тумора (болка,
нарушена проходимост, целостност на скелета и функация на
органите).
Професионално облъчване
Професии, свързани с облъчване от естествени източници:
-гражданска авиация;
-добив и преработка на уран;
-добив на каменни въглища;
-петролна и газова промишленост;
-обработка на различни естествени материали и торове.
Дозиметри
Използват се за определяне на професионалното облъчване.
Микропроцесорни дозиметри
ДКГ-РМ1203М
Дозиметър за
радиация 18-2434
Защита от радиацията
-
Радиционна защита;
Международна комисия за радиационна защита – МКРЗ;
Граници на дозите – годишна ефективна доза – 1mSv;
Принципът ALARA – “as low as reasonably achievable”.
- Не се допуска никакво лъчение, без да е налице полза;
- Нивата на облъчване трябва да се поддържат разумно
най-ниски;
- Индивидуалната доза не трябва да надвишава
рекламентираните максимално допустими граници.
Използвани източници
- doctorbg.com;
- bgastronomy.com;
- pomagalo.com .
- Василев Г., С. Ушев - „Радиация, жизнена среда, човек,
ядрена енеретика“;
- БУЛATOM – Български атомен форум.
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
165
Размер файла
3 430 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа