close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Лидерство - Колеж по туризъм

код для вставкиСкачать
Лидерство
Гл.ас.д-р Силвена Денчева
Дефиниции
• Лидер: индивид в група или организация,
който оказва влияние върху други.
• Лидерство:
• процес на оказване на въздействие върху
дадена група в организацията с оглед
постигане на определени цели.
Разлики между лидери и
мениджъри
• Лидерите са отговорни за установяване
на организационната мисия, докато
мениджърите отговарят за
прилагането й. Основните различия
между лидери и мениджъри са
представени в табл.1
Табл.1 Различия между мениджъри и лидери
Мениджърите:
• Фокусират на нещата
• Планират
• Организират
• Насочват
• Контролират
• Следват правила
Лидерите
• Фокусират на хората
• Вдъхновяват
• Влияят
• Мотивират
• Изграждат
• Изграждат общности
•
Табл.2. Планирането в дейността на мениджърите и лидерите
Мениджърите:
• Планират
• Бюджетират
• Поставят цели
• Разпределят ресурсите
Лидерите
• Осмислят стратегията
• Създават визията
• Определя насоката
Табл.3 Организирането в дейността на лидера и мениджъра
Мениджърът:
• Създава структури
• Набира персонал
• Делегира задачи
• Обучава
Лидерът:
• Сплотява персонала около стратегията
• Комуникира
• Създава мрежи
Табл.4. Ръководството в дейността на лидера и мениджъра
Мениджърът:
• Решава проблеми
• Преговаря
• Стига до консенсус
Лидерът
• Упълномощава хората
• Ентусиазира ги
Контролът при мениджъра и лидера
Мениджърът:
• Внедрява контролни системи
• Измерва изпълнението
• Идентифицира отклонението
Лидерът
• Мотивира
• Оценява приноса на индивида
Теории за лидерството
Теория за чертите на лидера.
Теория за великия човек
Черта или характеристика на лидера
• Амбиция
• Честност
• Мотивация
• Самоувереност
• Познавателни способности
• Познания за бизнеса
• Креативност
• Гъвкавост
Мотивацията като лидерска черта
• Мотивацията като характерна черта на лидера е свързана с
желанието да въздейства върху другите, особено към
постигането на споделени и от тях цели. Самата мотивация на
лидера е два типа:
• Личностна сила за мотивация: Желанието да доминираш
над другите, отразено чрез статуса на лидера.
• Социална сила за мотивация: Желанието да се кооперираш с
другите в коалиции и мрежи
Интелигентност на лидера
• Интелигентността като присъща лидерска черта
може да бъде измерена по няколко начина:
• Когнитивна интелигентност: измерва
способността да интегрира и интерпретира
информация.
• Емоционална интелигентност: Способност да
бъдеш чуствителен към собствените и чужди
емоции;
• Културна интелигентност: Осъзнаване на
културните различия между хората.
Лидерски стилове
1. На подчинените казано ли им е точно как да извършват
работата си?
• Да( директивен)
• Не(позволяващ)
2. На подчинените позволено ли им е да участват при
вземането на решения?
• Да (Директивен демократ)
• Да( позволяващ демократ)
3. На подчинените позволено ли им е да участват при
вземането на решения?
• Не (Директивен автократ)
• Не( позволяващ автократ)
Според Таненбаум и Шмит в процеса на вземане на решения са възможни
следните позиции
•
•
•
•
•
•
•
Позиция 1. Лидерът сам взема решения, изобщо не зачита мнението на персонала, съобщава
какво трябва да се направи и само уведомява за своите решения.
Позиция 2. Лидерът свиква подчинените си след като вече е взел решение и ги информира за
важността /спешността/ на задачата, която следва да бъде изпълнена.
Позиция 3. Лидерът представя проблемът и го подлагат на дискусия, като той си държи на
своето предложение.
Позиция 4. В организираната групова дискусия лидерът предлага само един от вариантите за
вземане на решение. Той е склонен да приеме и друга атернатива за решаване на проблема.
Позиция 5. Лидерът излага пред своите последователи проблема, който трябва да бъде
решен. Всеки от тях, включително и той, предлага вариант за решение. Обсъждат се всички
предложения и се приема най-подходящото от тях, което може да удовлетвори ситуацията
най-цялостно.
Позиция 6. Лидерът поставя проблема и ограниченията. Взема се общо групово решение.
Позиция 7: Вземането на решение в случая е дело изцяло на екипа, а позицията на лидера е
равностойна на всички останали.
Управленска решетка на Блейк и
Мутон
1. Стил “скучно лидерство”
• Ниска загриженост към производството, ниска
загриженост към хората.
2. Стил “лидерство по задачи”
• Висока загриженост за производството, ниска
загриженост за хората.
3. Стил “селски клуб”
• Висока загриженост към хората, ниска загриженост към
производството.
4. Стил “средата на пътя”
• Средна загриженост за хората, средна загриженост за
производството.
Лидерство, насочено към промяната
• Харизматично лидерство: Лидери, които
оказват изключително силно влияние върху
подчинените си.
• Прагматично лидерство: Лидерство,
основано на методичното разработване на
решения към проблемите.
• Трансформиращо лидерство: Лидерство,
при което лидерите използват своята
харизма, за да трансформират и
ревитализират организацията.
Ситуационни теории за лидерството
Контингентна теория или теория за най-малко предпочитания колега. Според нея,ефективността на
лидера се определя от характеристиките на лидера и нивото на ситуационен контрол,който те могат
да окажат върху своите подчинени. Най-малко предпочитаният колега е променлива при която се
оценяват индивидите, които имат грижа към хората, която е висока и ниска грижа за
производството.
Друга ситуационна теория е теорията”път-цел”.
Според нея, подчинените ще бъдат мотивирани от лидера само до степента в която те го възприемат
като човек, помагащ им да постигнат целите им. Според тази теория са възмовни 4 основни
лидерски стила:
– Инструментален (Директивен): подход, фокусиран върху създаването на работни графици и
правила.
– Подкрепящ: Стил, фокусиран върху изграждането на добри отношения с подчинените и
задоволяване на техните потребности.
– Партисипативен: Стил, при който лидерът се консултира с подчинените си и им позволява да
участват при вземането на решения.
– Стил, ориентиран към постижения: Подход при който лидерът поставя цели и търси
подобрения в изпълнението.
Документ
Категория
Презентации по психологии
Просмотров
67
Размер файла
58 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа