close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Аналіз роботи за рік

код для вставкиСкачать
 ПРОБЛЕМНО - ОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ
ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ В 20__- 20__н.р
( приклад )
Навчально-виховний процес у школі в 20__ - 20___ н.р. був спрямований на реалізацію завдань, визначених законодавством України в галузі освіти і виховання ( Конституції України, Законів України "Про освіту" , "Про загальну середню освіту", Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів,
Державних програм тощо ), регламентувався нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки, обласного управління освіти, локальними документами, річним планом роботи школи, державними і авторськими програмами, навчальними планами, розв'язував практично весь комплекс завдань, які постають перед школою.
Всі діти мікрорайону школи були охоплені навчанням. Набір в перші класи здійснювався на основі висновків медичних комісій. При формуванні
1-х класів проводилось опитування батьків стосовно вибору мови навчання.
З метою задоволення освітніх потреб учнів і збереження учнівського контингенту у школі функціонували класи :
* звичайні ( вказати кількість ) ;
* з поглибленим вивченням предметів ( скільки ? Які ? ) ;
* допрофільні ( скільки ? Які ? ) ;
* профільні ( скільки ? Які ? ) ;
-........................
Додаткова освіта школи представлена :
* варіативною складовою навчальних планів (які предмети ? )
* предметними гуртками ( якими ? )
* ізостудією "Фарби " ;
* вокальною студією "Сопрано" ;
* танцювальною студією "Хорошки" ;
* спортивними секціями ( перелічити )
Традиційно якісно була організована підготовка дітей до навчання в школі майбутнього першокласника "Сходинки", яка, реалізуючи на практиці принцип 2
наступності між дошкільним навчальним закладом і школою, забезпечила психологічну підготовку і мотивацію до навчання дітей-шестирічок.(....чол.)
Впродовж року проводилась робота по збереженню контингенту учнів
(допомога малозабезпеченим сім'ям, робота ГПД, використання різних форм і методів навчання, різноманітна позакласна робота тощо ).
Але в здійсненні всеобучу є певні недоліки. За навчальний рік зі школи вибули :
......чол.. (школа 1 ст.: за межі міста...чол., в віддалені від школи мікрорайони міста...чол., в сусідні школи....чол. ); * .......чол. (школа 2 ст.: розписати ) ;
* .......чол. (школа 3 ст. :розписати) ;
Причини переходу дітей до сусідніх шкіл такі :
* конфлікт учня з однокласниками (....чол. ) ;
* конфліктні відносини учня з окремими вчителями (...чол..) ;
* незадоволеність батьків якістю знань, що надаються в школі (..чол.);
* незадоволеність батьків організацією харчування (...чол.) ;
* .................................................................
В наступному році необхідно :
* класним керівникам своєчасно виявляти і вирішувати конфлікти в класі, активно працювати над створенням сприятливої психологічної
атмосфери ;
* всім учителям суворо дотримуватися норм педагогічної етики ;
* на класних батьківських зборах проводити роз'яснувальну роботу щодо організації харчування в школі, активніше долучати до перевірок роботи їдальні загальношкільний батьківський комітет ;
* вживати всі можливі профілактичні заходи, направлені на збереження шкільного контингент у ;
Проблема забезпечення сучасної якості освіти, яка відповідає актуальним і перспективним потребам особистості, здатної адаптуватися до сучасних вимог життя, вирішувалась колективом шляхом модернізації освітнього середовища через :
* організацію освітнього простору для формування соціально адаптованої особистості на підставі поєднання вимог соціума з особистісними мож-ливостями і потребами учнів ;
* створення системи науково- методичного супроводу вивчення педколек-тивом основних напрямів методичної проблеми школи, стимулюючої творче застосування традиційних і інноваційних методів, відповідаючої концепції компетентнісно орієнтованої освіти і реалізуючої ідею розвит-ку і саморозвитку особистості ;
* оновлення підходів до оцінювання якості освіти шляхом оптимізації системи моніторингу.
Управління школою здійснювалось в межах повноважень, визначених нормативно-правовими документами, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом школи.
Структура моделі управління формувалась із урахуванням інноваційних тенденцій в управлінні освітніми системами на основі програмно-цільового підходу та інформаційно-комунікативної технології.
3
Лінійно-функціональна модель управління школою передбачає в її віртуальній структурі 5 рівнів:
* рівень ради школи ;
* рівень директора ;
* рівень заступників директора ;
* рівень учителів - оперативне управління ; * рівень учнів - оперативне управління або співуправління.
По горизонталі на кожному рівні розгортались свої структури, які взаємо -
пов'язувались між собою і суб'єктами кожного рівня. Горизонтальна система управління дозволила залучити до реалізації поставлених завдань всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.
В основу соціально-педагогічної системи покладено корпоративний стиль управління. В школі діють органи громадського самоврядування : загальні збори, конференції , рада школи, загальношкільний батьківський комітет, учнівське самоврядування тощо.
Така модель управління дозволила якісно реалізовувати основні функції управління :
* інформаційно-аналітичну ;
* мотиваційно-цільову ;
* планово-прогностичну ;
* організаційно-виконавчу ;
* контрольно-діагностичну ;
* регуляційно-корекційну.
Це враховує інтереси всіх учасників навчально-виховного процесу і становить відкриту систему.
Але треба відзначити, що робота по модернізації шкільної системи управління була недостатньою. В новому навчальному році необхідно більш
уваги приділити :
* прогнозуванню проміжних та кінцевих результатів педагогічного та учнівського колективів ;
* визначенню пріоритетного аспекту діяльності на певний період і стан його реалізації ;
* організації проведенню консультацій для батьків, учнів, учителів з питань запровадження нововведень у школі, шляхів їх реалізації та перспективи розвитку ;
* організації діяльності учнівських організацій, самоврядув
* представленню школи і вчителів на всіх рівнях.
Будь- який інноваційний процес має імовірнісний характер, у зв'язку з чим не всі наслідки можуть бути точно спрогнозовані , тому одна із найважливіших функцій управління - контроль - набуває характер моніторингу, тобто комплексу процедур щодо постійного відстеження результатів якості освіти і перевірки їх відповідності поставленій меті, що за-
безпечує безперервний аналіз стану системи і прогнозування її розвитку відповідно до запланованих результатів.
4
Такий підхід спонукав переглянути провідні цілі контролю і сформувати їх з урахуванням нових тенденцій в організації і здійсненні контролю. Основними цілями контролю в 20__ - 20___ н.р. були:
* вивчення стану викладання, рівня сформованості навчальних досягнень із навчальних дисциплін, рівня розвитку вихованос
* підвищення рівня навчально-виховної роботи та її конкретних результатів ;
* своєчасне виявлення та виправлення помилок і недоліків в організації та здійсненні навчально-виховного процесу ;
* допомога вчителям в оволодінні педагогічною майстерністю.
У школі склалася система внутрішкільного контролю, якою визначені основні об'єкти контролю (всеобуч, процес навчання та рівень навчальних досягнень, процес виховання, вдосконалення та демократизація управління, дотримання санітарних норм, техніки безпеки, здоров'я і здоровий спосіб життя, робота з батьками, удосконалення форм і методів, дидактична та виховна діяльність учителя,розвиток учнів засобами предмету тощо ).
В 20__ - 20___ н.р. були запроваджені всі форми контролю:
* попереджувально-тематичний ( на контроль було винесено .... питань ); * фронтально-оглядовий ( на контроль винесено .... питань);
* персональний ( на контроль винесено .....питань ) ;
* класно-узагальнюючий ( 5а, б, в ; 10 а, б; 7а, 9 б класи ) ;
* оперативний ( на контроль винесено ..... питань ) ;
* предметно-узагальнюючий (стан викладання предметів :........) ;
Адміністрацією школи, керівниками ШМО, членами шкільної атестаційної комісії було відвідано........ уроків та.......позакласних заходів.
Ефективність системи контролю забезпечувалась наявністю мети, змісту форм і методів, а також єдністю кадрового , нормативно-правового, матеріально-технічного забезпечення.
Результати контролю обговорювались і аналізувались на нарадах при директорі, заступниках директора, оперативних, методичних і виробничих нарадах, педагогічних радах. На підставі діючих нормативно-правових документів приймались управлінські рішення, зафіксовані в рішеннях педрад (кількість), наказах по школі (....), распорядженнях директора (....), протоколах ШМО (....), в рекомендаціях довідок (...), протоколах нарад при директорі і заступниках директора (...).
Але в організації контролю були недоліки. В новому році необхідно :
* систематизувати роботу по організації контролю в школі ;
* підвищити аналітичний рівень висновків за результатами контролю ;
* забезпечити дієвість управлінських рішень, системність контролю за їх виконанням,
* вчасно проводити координаційно-коригуючу роботу за результатами контролю ;
* оптимально поєднувати адміністративний і методичний контроль ;
* вдосконалювати навички педагогічної діагностики, аналізу, коригування, спільної політики оцінювання,
* удосконалити систему збору та обробки інформації відповідно до сучасних вимог 5
З метою модернізації управління навчально-виховним процесом і покращення управління якістю освіти в школі відпрацьована система
моніторингу. За підсумками моніторингових досліджень були зафіксовані такі результати :
1.Предметний моніторинг.
Діаграма 1. Якість знань учнів по школі (у порівнянні з попереднім роком )
Діаграма 2. Якість знань учнів по ступеням( .......................................)
Діаграма 3. Якість знань учнів по класам (..........................................)
Діаграма 4. Призери міських і обласних предметних олімпіад (................)
Діаграма 5. Результати іспитів у 9 кл. і ДПА
Діаграма 7. Якість знань з української мови.
Порівняльний аналіз (діаграма 1,2 ) показує, що якість знань учнів підвищилась на____-%., зокрема по:
* школі 1 ст. на.......% ;
* школі 2 ст. на......% ;
* школі 3 ст. на......% .
Але це підвищення незначне і не вирішує задач, сформульованих на початку року.
З діаграми 3 видно, що є ріст якості знань в 3б кл. (учитель Іванова М.І:
45 - 59 %%), 4а кл. (............). 6в (кл.керівник Петрова І.М.: 39-43%% ).......
Практично стабільною залишилась якість знань в 7а,................................... В інших класах якість знань знизилась і, якщо в ...........класах це зниження складає 1-3%%., то в.................... воно сягнуло 10 %
Прослідковується тенденція до зниження кількості учнів, які н а в ч а ю т ь с я
на високому рівні ( ......чол.. - ........чол. ), але значно знизилась кількість учнів, що навчаються на низькому рівні ( на......% ).
Майже на 40% більше стало призерів міських предметних олімпіад , т а
на 5 % більше учасників обласних олімпіад. Команда школи посіла 3 командне місце в місті у командному заліку.
Команда учнів 4 класів третій рік поспіль є призером предметної олімпіади серед учнів початкової школи.
Важливий показник якості освіти в школі - результати іспитів і ДПА.
У 20___ - 20___ н. р. практично по всім предметам, окрім......, учні випускних класів не тільки підтвердили свої річні оцінки, а й підвищили їх.
Аналіз отриманих результатів висвітлив недоліки і проблеми в організації навчально-виховного процесу. Для їх усунення в новому році необхідно :
* систематизувати причини, які гальмують підвищення знань, провести
ретельний їх аналіз, створити всі умови для покращення якості освіти ;
* інтенсифікувати процес розробки сучасного програмно-методичного забезпечення, корекційної діяльності (створити творчі групи );
* посилити відповідальність кожного вчителя за якість знань учнів, передбачаючи процес самоаналізу та само оцінювання своїх дій,спрямованих на створення умов, які сприяють досягненню запланованих освітніх результатів ;
7
* враховувати сучасні тенденції розвитку освіти, використовувати у нав-чальному процесі сучасні освітні технології ;
* уніфікувати контроль з метою формування системно-комплексного уявлення про результативність, корекцію і перспективність освітнього процесу.
Модернізація навчально-виховного процесу потребує постійних змін у роботі вчителів. На початок навчального року в школі працювало.......... вчителів
Педагогічний моніторинг :
Діаграма 8. Освіта вчителів
Діаграма 9. Стаж
Діаграма 10. Вік
Діаграма 11 Рівень педагогічної майстерності (категорії)
З діаграм видно,. що основна категорія вчителів - віком від 35 до
45 років (50%) відсотків, що є оптимальним показником з позицій досвіду та компетентності водночас із продуктивністю та якістю в перспективі. Протягом останніх років зріс рівень професійної майстерності педагогів школи. Більшість учителів вирізняються глибоким знанням дидактики, педагогіки, є компетентними з методики викладання предметів у різних аспектах, у тому числі з точки зору сучасних вимого до навчально-виховних
технологій ( ПІБ учителів ). Сучасні підходи до навчання дозволяють їм успішно реалізувати на практиці ідеї :
* навчання без примусу ;
* свободного вибору ;
* випереджаючого навчання ;
* межпредметних зв'язків ;
* проблемного навчання ;
розвиваючого навчання ; * ...............................
Кращими уроками в 20__ - 20___ н.р. стали уроки:
Тема клас учитель
..................................................................
........................................................
Але далеко не всі уроки відповідають сучасним вимогам, сприяють покращенню якості знань учнів. Ще є уроки., де панують одноманітність, відсутність пізнавальної мотивації, непродуманість, порушення педагогічних закономірностей і т.і.
У новому році учителям необхідно :
* подолати консерватизм і стереотипність в організації навчального процесу , в світі сучасних вимог найти вірний баланс між традиціями і новаціями ;
* своєчасно проводити саморефлексію діяльності, давати їй об'єктивну оцінку і корегувати роботу, виходячи з аналітики ;
* постійно вести моніторингові відстеження якості знань своїх учнів;
* поглибити індивідуалізацію та диференціацію навчання через особистісно орієнтований підхід,упровадження нових педагогічних технологій.
8
Для вирішення завдань освітньої політики держави професійна підготовка вчителя має відповідати вимогам суспільства. Тому методична робота школи була спрямована на :
* підвищення інтересу вчителів до своєї професії ;
* опанування методикою самостійної діяльності,технологією саморозвитку;
* оволодіння вчителями інноваційними технологіями, зокрема змістовно-пошуковими, особистісно-розвивальними,компетентнісно орієнтованого підходу до навчання та виховання тощо.
* оволодіння навичками демократичного стилю спілкування, індивідуальної пед..підтримки, конструктивного розв'язання конфликтів і протиріч.
При плануванні методичної роботи адміністрація, методична рада школи, керівники ШМО намагались відійти від застарілого розуміння системи методичної роботи як контролюючої структури, транслятора інструкцій і директив, традиційних методів, які забезпечують репродуктивний характер їх виконання.
В основу створення умов для адаптації і розвитку здібностей, креативних якостей учителів, формування в них мотивації на участь в роботі по засвоєнню ППД і впровадженню в свою діяльність інновацій, проведення моніторингу змін в навчально-вихованому процесі була покладена рівнева модель організації методичної роботи, яка являє собою систему різних по рівню і характеру задач на підставі спільної мети. В основі такої роботи лежать такі принципи:
* цільове перспективне проблемно-тематичне планування індивідуальної і групової методичної роботи ;
* єдина загальношкільна тематика, обов'язкова для всіх форм методичної роботи,яка базується на цілях і задачах розвитку школи ;
* планування проміжних і кінцевих результатів методичної роботи з проблеми школи Реалізації цих принципів сприяла існуюча в школі структура методичної роботи, різноманітність форм і методів роботи з учителями.
З метою підвищення теоретичного і практичного рівня педагогічної майстерності у школі працювали :
* школа молодого вчителя ;
* творчі групи (перелічити ) ;
* ПДС (перелічити ) ;
* ШМО ( перелічити );
- ............
Ефективною формою методичної роботи традиційно є відкриті уроки, які проводяться в межах методичних тижнів, шкіл ППД, роботи над
методичною проблемою школи тощо. В попередньому навчальному році їх було проведено ______. Кращими були визнані уроки (перелічити ).
При підбитті підсумків роботи ШМО були відзначені наступні позакласні заходи з навчальних предметів (перелічити) .
В 20___ - 20___н.р. школа працювала над методичною проблемою
"Формування ключових компетентностей учнів" Підсумком першого року роботи над проблемою стало :
* вивчення колективом школи теоретичних засад методичної проблеми школи 9
* вибір класифікації змісту ключових компетенцій, які повинні бути сформовані в учнів ;
* визначеня моделі компетентнісного випускника ;
* визначеня системи методичного супроводу вивчення пед.колективом
головних напрямків проблеми ;
* ................................................
* ................................................
Проблема школи багатогранна, потребує як змісту освіти і технології навчально-виховного процесу, так і системи керування школою в режимі впровадження інновацій. Вирішення цієї задачі неможливе без осмислення всіма працівниками результатів роботи школи і шляхів їх покращення.
Вищим органом керування в школі є педагогічна рада, яка повинна оптимізувати діяльність колективу , спрямовану на виконання завдань школи, визначені шляхи розвитку освітнього процесу. За рік були проведені педагогічні ради, на яких розглядались в тому числі і методичні питання (перелічити теми ).
Однією із дієвих форм підвищення педагогічної майстерності є атестація.
В 20___ - 20____н.р. атестувались........чол. Із них:
* підвищили кваліфікаційну категорію ......чол.. ;
* підтвердили кваліфікаційну категорію ...... чол.. ;
- ................................................. ...... чол..
Під час проведення атестації адміністрація школі, атестаційна комісія застосовували діагностичні методики, враховувала самооцінку вчителів, оцінку батьків і учнів,колег для формування констатуючої атестаційної оцінки.
Адміністрація школи створила всі умови для розвитку ініціативи і творчості учителів, популяризації, узагальнення і презентації досвіду ( узагальнено досвід
.......учителів, виступили з презентацією свого досвіду...... вчителів ,
........учителів, опублікували статті у фахових журналах.., у школі організована
постійно діюча виставка дидактичного, роздаткового, корекційного, наочного матеріалу учителів, що атестуються тощо ).
Але методична робота ще не є оптимальною з-за :
* відсутності ефективного сучасного діагностичного інструментарію ;
* відсутності порівняльного аналізу діяльності кожного вчителя, а не тільки тих, що атестуються ;
* недостатньої самостійності і активності керівників ШМО ;
* пасивності деяких членів педколективу .
В новому навчальному році необхідно :
* створити для вчителів атмосферу особистісної зацікавленості в резуль-татах, розуміння перспектив і цінностей власного професійного розвитку
* розробити сучасний методичний інструментарій для встановлення ефек-тивності впроваджуваних нововведень;
* організувати зустрічі з кращими педагогами міста ;
* розвивати в педагогах почуття сопричасності з успіхами школи.
10
В попередньому навчальному році була продовжена робота по формуванню виховної системи школи, спланованої за проектною технологією, і створенню умов для :
* духовно-морального розвитку учнів ( через систему різних заходів урочної і позаурочної діяльності ) ;
* інтелектуального розвитку (через інтелектуальні конкурси );
* фізичного розвитку ( через систему спортивних і оздоровчих заходів ).
В основу виховної системи школи покладені принципи :
* демократизма (врахування інтересів усіх учасників виховання, включення всього колективу в виховну діяльність. Підтримка самодіяльності і самоуправління, рівноправне партнерство всіх учасників виховного процесу тощо ) ;
* ресурсного забезпечення виховного процесу ( врахування людського фактору. Знання характеру і стану зовнішнього середовища, використання відносин з соціумом у конструюванні виховної діяльності, опора на потенціал традицій і активність інноваційних процесів, включення батьків у діяльність школи тощо );
* взаємозв'язку учнівської самодіяльності і учнівського самоврядування ;
* поєднання фронтального і індивідуального підходу в вихованні ;
* виховання успіхом.
Всі ці принципи реалізовувались через такі довгострокові проекти (перелічити)
Робота в рамках проектної технології дозволила ширше використовувати інновації, розвивати особистісно орієнтований підхід в вихованні.
В межах довгострокових проектів були реалізовані короткострокові (перелічити З метою активізації роботи учнівського самоврядування в умовах проектної технології реконструйована шкільна дитяча організація "Вогник"
Продовжилось формування класних виховних систем. Активно працювали в цьому напрямі класні керівники..............................
Учасники шкільних клубів, гуртків,секцій успішно представляли школу в міських, обласних і республіканських конкурсах, проектах, фестивалях (результати ).
Учні школи приймали активну участь у діяльності міського учнівського самоврядування "Молодіжна адміністрація",......школярів стали учасниками обласної гри "Я - лідер і організатор", захистили свої соціальні проекти і за підсумками гри увійшли в малу обласну раду старшокласників ДОНСТАР.
...........учнів є учасниками обласного віртуального тренінгового квесту
"СЕМЬ ВЕРШИН" лідерів молодіжного руху Донецької області
Концепція виховної роботи школи передбачає моделювання системи позакласної виховної роботи з учнями по напрямам: соціально-культурному, патріотичному, громадянському, правовому, моральному, культурно-естетичному, екологічному, фізкультурно-оздоровчому. В школі по цім напрямам було проведено.........заходів. Кращими заходами стали........ ...
Серед форм і методів виховної роботи з учнями пріоритетна роль надавалась активним методам: ситуативно-рольовим іграм, соціально-психологічним тренінгам, розбору соціальних ситуацій, дискусіям тощо.
11
Але, не зважаючи на всі заходи виховного характеру, у школі достатньо учнів, у яких не сформовані:
* дисциплінованість і свідоме сприйняття шкільного життя ;
* саморегулювання своєї поведінки і потреб ;
* повага до думки других ;
* комунікативна культура ;
* знання своїх прав і обов'язків,
* моральна та громадська позиція;
* почуття соціальної відповідальності ;
* вміння підтримувати свою емоційну поведінку, адекватно соціальній ситуації.
Ці проблеми колектив буде вирішувати в новому навчальному році через:
* створення виховного середовища шляхом перетворення простору риску на простір можливостей ;
* створення умов для конструктивної активності в соціальній поведінці, перетворення всіх учасників виховного процесу в його соціально-активні
суб'єкти;
* втілення в практику роботи всіх напрямків особистісної діагностико-консультативної роботи ;
* створення системи науково-методичного забезпечення виховного процесу ;
* створення розвиваючої сфери спілкування.
Аналіз матеріально-технічного забезпечення школи показав, що
* стан будівль і приміщень, шкільної та пришкільної території відповідає Державним санітарним правилам і нормам улаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально- виховного
процесу ;
* стан протипожежної безпеки відповідає вимогам Закону України "Про пожежну безпеку";
* рівень техніки безпеки та охорони праці відповідає вимогам Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти
Незадовільним у 20__ - 20____н.р. залишилось матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів , майстерен, спортзалу через відсутність державного фінансування. За кошти батьків і спонсорів для школи придбано
......................, відремонтовано......................
Таким чином, підбиваючи підсумки роботи в попередньому році, можна
констатувати :
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4 101
Размер файла
162 Кб
Теги
анал, роботи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа