close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Господарське право

код для вставкиСкачать
 Міністерство внутрішніх справ України
Київський національний університет внутрішніх справ
Кафедра економіко-правових дисциплін
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Навчально-методичні матеріали
Київ - 2009
Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Господарське право" кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 3 курсів ФПКБНОН, ННІПКГБПС, ННІПККМ, ННІПСК.
Автори розробки:
Павлов Д.М., заступник начальника кафедри економіко-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент.
Чубенко А.Г., доцент кафедри економіко-правових дисциплін, кандидат юридичних наук.
Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Господарське право" затверджені на засіданні кафедри економіко-правових дисциплін, протокол № 24 від 11 червня 2009 р.
Рецензенти: К.ю.н., доцент, заступник начальника кафедри адміністративної діяльності КНУВС М.В. Лошицький; К.ю.н., доцент, начальник кафедри кримінального права КНУВС О.В. Микитчик.
Робоча навчальна програма
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна: Господарське право.
Головною метою вивчення курсантами даної дисципліни є здобуття ними глибоких знань норм права, які регулюють господарські відносини.
Завдання: - набуття студентами знань щодо особливостей господарських правовідносин;
- вивчення правового статусу суб'єктів господарської діяльності;
- розгляд особливостей діяльності у різних сферах господарювання;
- вивчення специфіки господарських зобов'язань та правового регулювання господарсько-договірних відносин.
Логіка та зміст курсу побудовані таким чином, щоб дати курсантам всебічне уявлення про зміст правовідносин у сфері господарської діяльності, з'ясувати особливості їх прояву у різних сферах цієї діяльності. Набуття знань з курсу дозволяє підготувати правознавців, здатних розв'язувати складні господарські проблеми.
Форми проведення занять можуть бути різноманітними: опитувальна, співбесіда ("круглий стіл"), контрольна робота та інші. Право вибору форм проведення семінарів (практичних занять) та їх комбінації належить викладачеві. Мова проведення занять державна. Зміст дисципліни за модулями.
Зміст реалізується в процесі опанування трьох блоків - теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи .
Для того, щоб зорієнтувати слухачів на пріоритетні для вивчення проблеми й положення кожної з тем, у планах семінарських занять сформульовані основні питання для обговорення і вивчення, а також питання контрольного блоку.
Міжпредметні зв'язки: в результаті вивчення дисципліни "Господарське право" студенти (курсанти) набувають знань щодо комерційних та некомерційних господарських відносин та організаційно-господарських відносин, що сприяє засвоєнню цивільного, фінансового та адміністративного права України, розглядають специфіку прояву господарських відносин, опановують засади відповідальності у процесі здійснення зазначеної діяльності, що дозволяє комплексно вирішувати проблеми притягнення особи до відповідальності, зокрема передбаченої нормами адміністративного, кримінального, цивільного, господарського права України тощо.
При підготовці до семінарського заняття вивчення курсу доцільно починати з читання підручника "Господарське право", а також свого конспекту лекцій. Слід пам'ятати, що господарське законодавство, яке складається з багаточисельних правових актів, дуже мобільне у сучасній Україні. Тому кожний слухач, повинен здійснювати під керівництвом викладача моніторинг змін у законодавстві через періодичні видання, мережу інтернет. Крім того, при підготовці до семінарських занять студент має опрацювати іншу навчальну і наукову літературу з конкретної теми, ознайомитись з необхідною нормативною базою, письмово готувати визначення основних термінів і понять до кожної теми.
При вивченні курсу слід звернути особливу увагу на аналіз Конституції України, чинного законодавства, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, відомчих актів, теоретичних положень, розроблених українськими і закордонними вченими. У відповідності з тематичним планом на семінарські та практичні заняття і індивідуальну роботу передбачається значна частина навчального часу, а їх ефективне використання в значній мірі залежить від сумлінного ставлення слухачів до самостійної роботи при виконанні завдань вказаних викладачем. Успішному опануванню правових знань сприяє самостійна підготовка слухачів, опрацювання додаткових наукових джерел, написання рефератів, наукових повідомлень і доповідей з подальшим виступом з ними на семінарах та ін.
ННІПКГБПС (факультет громадської безпеки)
КурсХарактеристика дисципліниКількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 4
Модулів: 8
Змістовних модулів: 8
Загальна кількість годин: 144
Рік підготовки: 4
Семестр: 1
Лекції: 18 год.
Семінарські заняття: 28 год.
Практичні заняття: 26 год.
Індивідуальні заняття: 36 год.
Самостійна робота: 36 год.
Вид контролю: Іспит ННІПКГБПС (факультет ВВ спец. "Правознавство")
Курс Характеристика дисципліни Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 2
Модулів: 4
Змістовних модулів: 4
Загальна кількість годин: 72
Рік підготовки: 3
Семестр: 2
Лекції: 10 год.
Семінарські заняття: 14 год.
Практичні заняття: 12 год.
Індивідуальні заняття: 10 год.
Самостійна робота: 26 год.
Вид контролю: залік ФПКБНОН
Курс Характеристика дисципліни Кількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 1
Модулів: 2
Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 36
Рік підготовки: 3
Семестр: 2
Лекції: 8 год.
Семінарські заняття: 6 год.
Практичні заняття: 4 год.
Індивідуальні заняття: 8 год.
Самостійна робота: 10 год.
Вид контролю: залік ННІПККМ, ННІПСК, ННІПКГБПС
КурсХарактеристика дисципліниКількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 4
Модулів: 8
Змістовних модулів: 8
Загальна кількість годин: 144
Рік підготовки: 3
Семестр: 2
Лекції: 18 год.
Семінарські заняття: 28 год.
Практичні заняття: 26 год.
Індивідуальні заняття: 36 год.
Самостійна робота: 36 год.
Вид контролю: залік 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
"ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО"
ННІПКГБПС, ННІПККМ, ННІПСК
Назва темВсього годинЗ них на:лекціїсемінарські заняттяпрактичні заняттяІндивідуальні з викладачемІндивідуальнісамостійна роботаЗмістовий модуль 1. Основні засади господарської діяльності.Тема 1. Основні засади господарської діяльності12222222Тема 2. Майнова основа господарювання.6-22- 2-Змістовий модуль 2. Суб'єкти господарської діяльності.Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.6222---Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.8242---Тема 5. Об'єднання підприємств.422----Проміжний модульний контроль 1Змістовий модуль 3. Господарські зобов'язання. Правове регулювання господарсько-договірних відносин.Тема 6. Господарські зобов'язання.8222-2-Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.1022222-Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.Тема 8. Юридична відповідальність в сфері підприємництва. 18224226Проміжний модульний контроль 2 Змістовий модуль 5. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльностіТема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності18222228Змістовий модуль 6. Правове регулювання господарських відносин у фінансовій сфері.Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.10-22222Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.8-22-22Проміжний модульний контроль 3Змістовий модуль 7. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.Тема 12. Правове регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.18-222210Змістовий модуль 8. Зовнішньо-економічна діяльність. Спеціальні режими господарювання.Тема 13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.10222-22Тема 14. Спеціальні режими господарювання.8---224Проміжний модульний контроль 4Всього годин144182826142236
2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
ННІПКГБПС (факультет ВВ спец. "Правознавство")
Назва темВсього годинЗ них на:лекціїсемінарські заняттяпрактичні заняттяІндивідуальні з викладачемІндивідуальнісамостійна роботаЗмістовий модуль 1. Основні засади господарської діяльності. Суб'єкти господарської діяльності.Тема 1. Основні засади господарської діяльності42--2--Тема 2. Майнова основа господарювання.2-2-- --Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.62-2--2Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.42--2-Тема 5. Об'єднання підприємств.2-2---Змістовий модуль 2. Господарські зобов'язання. Правове регулювання господарсько-договірних відносин. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.Тема 6. Господарські зобов'язання.42--2-Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.622--2Тема 8. Юридична відповідальність в сфері підприємництва. 8-22-22Проміжний модульний контроль 1. Змістовий модуль 3. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. Правове регулювання господарських відносин у фінансовій сфері. Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності622--2Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.8-2--24Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.4-2---2Змістовий модуль 4. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері. Зовнішньо-економічна діяльність. Спеціальні режими господарювання.Тема 12. Правове регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.6-2--4Тема 13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.82-2--4Тема 14. Спеціальні режими господарювання.4---2-2Проміжний модульний контроль 2Всього годин721014124626 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
ФПКБНОН
Назва темВсього годинЗ них на:лекціїсемінарські заняттяпрактичні заняттяІндивідуальні з викладачемІндивідуальнісамостійна роботаЗмістовий модуль 1. Основні засади господарської діяльності. Суб'єкти господарської діяльності. Господарські зобов'язання та договори. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.Тема 1. Основні засади господарської діяльності22----Тема 2. Майнова основа господарювання.2--- -2Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.2-2-Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.42--2Тема 5. Об'єднання підприємств.22---Тема 6. Господарські зобов'язання.2--2-Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.22--Тема 8. Юридична відповідальність в сфері підприємництва. 22-Змістовий модуль 2. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності. Правове регулювання господарських відносин у фінансовій та біржовій сфері. Зовнішньо-економічна діяльність.Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності22--Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.22--2Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.2-2---Тема 12. Правове регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.4--22Тема 13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.622--2Тема 14. Спеціальні режими господарювання.2---2-Всього годин368644410 3. ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль 1. Основні засади господарської діяльності.
Тема 1. Основні засади господарської діяльності. Господарська діяльність. Види господарської діяльності: комерційна та некомерційна. Господарські відносини, поняття та види. Принципи, на яких ґрунтуються господарські відносини. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.
Предмет курсу "Господарське право". Взаємозв'язок зазначеного курсу з цивільним, фінансовим, податковим, адміністративним та іншими галузями права.
Нормативно-правове регулювання господарської діяльності. Конституція, Закони України, Цивільний та Господарський кодекси України, Укази Президента України, підзаконні акти (постанови Кабінету Міністрів України, Національного банку України та інших органів виконавчої влади) як джерела курсу "Господарське право". Судова практика в господарських справах.
Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Захист від недобросовісної конкуренції. Державний контроль за дотриманням антимонопольно-конкурентного законодавства.
Тема 2. Майнова основа господарювання.
Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності та інші речові права. Власність як економічна та юридична категорія, їх взаємозв'язок. Зміст юридичної категорії власності та її місце в системі господарських правовідносин. Характеристика права володіння, користування і розпорядження та їх використання в процесі функціонування підприємницьких правовідносин. Право господарського відання. Право оперативного управління. Майно у сфері господарювання. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Правове регулювання відносин промислової власності відповідно до Законів України: "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Захист права промислової власності. Захист права власності на підставі чинного законодавства - норм цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права.
Змістовий модуль 2. Суб'єкти господарської діяльності.
Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.
Поняття, ознаки та види суб'єктів господарської діяльності. Загально-правові вимоги щодо суб'єктів господарської діяльності, які випливають з норм Цивільного та Господарського кодексів України. Правовий статус суб'єктів господарської правовідносин. Обмеження щодо суб'єктів та об'єктів підприємницької діяльності.
Порядок державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності та вимоги для її здійснення. Загальні умови припинення господарської діяльності.
Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство. Порядок і наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.
Сторони в справі про банкрутство: правове становище боржника і кредитора (кредиторів) у справах про банкрутство.
Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. Розпорядження майном боржника як судова процедура у справі про банкрутство: мета, зміст. Санація боржника. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство: умови та наслідки визнання боржника банкрутом і застосування ліквідаційної процедури. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарювання. Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.
Правовий статус підприємства (фірми) як основної організаційної ланки народного господарства України, його риси. Види підприємств, їх характеристика. Унітарні та корпоративні підприємства. Критерії визначення категорії малих підприємств, необхідність їх підтримки з боку держави.
Поняття господарського товариства та їх окремі види. Установчі документи товариств, порядок їх реєстрації. Закон України "Про господарські товариства". Акціонерне товариство, його правовий статус. Види акціонерних товариств. Зміст статуту акціонерного товариства, розмір та порядок формування його статутного фонду. Відповідальність членів акціонерного товариства, органи управління акціонерним товариством.
Товариство з обмеженою відповідальністю. Особливості змісту установчих документів цього товариства, розмір його статутного фонду, відповідальність членів товариства. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. Поняття та правовий статус товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства. Відповідальність за борги членів цих видів товариств. Управління справами командитного товариства, особливості припинення його діяльності.
Тема 5. Об'єднання підприємств.
Об'єднання підприємств, порядок та умови їх створення. Види об'єднань (добровільні та державні), їх ознаки та характеристика. Організаційно-правові форми об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни). Промислово-фінансові групи.
Проміжний модульний контроль 1
Змістовий модуль 3. Господарські зобов'язання. Правове регулювання господарсько-договірних відносин. Тема 6. Господарські зобов'язання.
Поняття господарського зобов'язання. Підстави виникнення господарських зобов'язань. Майново-господарські зобов'язання. Організаційно-господарські зобов'язання. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.
Господарські договори. Види господарських договорів. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Належне виконання господарських договорів (поняття та критерії). Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням, на основі примірних і типових договорів. Укладення договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
Тема 8. Юридична відповідальність в сфері підприємництва.
Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері господарювання, підстави її виникнення.
Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду. Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів господарювання. Судовий захист прав суб'єктів господарювання. Розгляд справ загальними судами (судами загальної юрисдикції). Розгляд суперечок між суб'єктами господарської діяльності господарськими судами. Особливості судочинства відповідно до Господарсько-процесуального кодексу України.
Розгляд суперечок між суб'єктами господарських правовідносин.
Проміжний модульний контроль 2
Змістовий модуль 5. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Господарсько-торговельна діяльність. Поставка. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. Інші види господарсько-торговельної діяльності.
Змістовий модуль 6. Правове регулювання господарських відносин у фінансовій сфері.
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.
Інвестиційна та інноваційна діяльність у сфері господарювання. Види інноваційної діяльності. Законодавство про інвестиційну та інноваційну діяльність.
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. Правовий статус банків. Національний банк України. Комерційні банки. Банківські операції.
Поняття кредитних відносин, їх риси, принципи побудови та правове забезпечення. Основні елементи кредитних відносин (кредитор, позичальник, кредитний договір, кредитоспроможність, кредитний ризик). Форми та види кредиту. Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.
Безпека підприємництва як складова частина економічної безпеки держави. Внутрішні та зовнішні загрози безпеки підприємства. Завдання системи економічної безпеки підприємства. Функції і завдання власних та міжвідомчих служб безпеки.
Структура системи економічної безпеки підприємництва. Кредитні та страхові ризики як основні ризики, що впливають на економічну безпеку підприємства. Система контролю за якістю кредитного портфелю, за факторами ризику.
Страхування як вид цивільно-правових відносин та один з основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства (фірми). Характеристика елементів страхових правовідносин (страховики, страхувальники, страховий ризик, страховий випадок, страхова сума, страхове відшкодування, франшиза) відповідно до Закону України "Про страхування".
Види страхування. Перестрахування та співстрахування як елементи економічної безпеки підприємництва, кредитної та страхової діяльності. Зміст договору страхування. Державний контроль за страховою діяльністю в Україні.
Проміжний модульний контроль 3
Змістовий модуль 7. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.
Тема 12. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.
Поняття біржи. Види бірж, їх правовий статус. Загальна структура бірж, органи їх керівництва та управління. Біржові угоди, їх види. Біржові операції та вимоги до їх здійснення.
Товарні біржі, їх види. Організація роботи товарних бірж, умови їх реєстрації та припинення діяльності. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку цінних паперів, її правовий статус. Поняття цінних паперів, їх класифікація. Державне регулювання фондового ринку. Змістовий модуль 8. Зовнішньо-економічна діяльність. Спеціальні режими господарювання.
Тема 13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, принципи її здійснення. Види зовнішньоекономічної діяльності, характеристика окремих її видів. Забезпечення права на здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи, які здійснюють таке регулювання, їх компетенція. Принципи оподаткування та митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, режим розподілу виручки в іноземній валюті.
Страхування зовнішньоекономічних операцій. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, види ліцензій і квот.
Предмет, сторони та правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст.
Правовий режим міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків, пріоритетні форми міжнародних розрахунків.
Тема 14. Спеціальні режими господарювання.
Спеціальні (вільні) економічні зони. Концесійна діяльність. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності.
Проміжний модульний контроль 4
4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.
Змістовий модуль 1. Основні засади господарської діяльності.
Тема 1. Основні засади господарської діяльності. Семінарське заняття -2 години
1. Господарська діяльність. Види господарської діяльності: комерційна та некомерційна. 2. Господарські відносини, поняття та види. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.
3. Предмет курсу "Господарське право". 4. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності. 5. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. 6. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності. 7. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Захист від недобросовісної конкуренції. Теми рефератів, доповідей
1. Місце господарського права у правовій системі, його зв'язок з іншими галузями права.
2. Напрями вдосконалення законодавства в сфері господарювання.
3. Співвідношення комерційної і некомерційної господарської діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми: господарська діяльність, підприємництво, господарські відносини, господарсько-виробничі відносини, організаційно-господарські відносини, внутрішньогосподарські відносини.
Методичні вказівки
Починаючи підготовку до заняття, слід звернути увагу на те, що провідними нормативними актами, які слід використовувати під час розгляду питань цієї теми, є Цивільний та Господарський кодекси України. Важливим моментом є те, що структура курсу може бути умовно поділена на дві частини - загальну та особливу.
Доцільно розпочати підготовку до заняття з аналізу визначення господарських правовідносин, їх основних ознак та принципів функціонування. Крім того, слід з'ясувати відмінність між комерційною та некомерційною господарською діяльністю.
При підготовці до заняття слід пам'ятати про те, що зазначений курс тісно пов'язаний з дисциплінами "Цивільне право", "Біржове право", "Фінансове право", "Адміністративне право" .
Література до теми
[2, 3, 6, 7, 46, 54, 59]
Тема 2. Майнова основа господарювання.
Семінарське заняття -2 години
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності та інші речові права.
2. Майно у сфері господарювання. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
4. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 5.Захист права власності на підставі чинного законодавства - норм цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права.
Теми рефератів, доповідей
1.Гарантії та захист майнових прав суб'єктів господарювання.
2.Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання.
3.Особливості формування майна підприємств різних організаційно-правових форм. 4. Фонди підприємств.
5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
6. Захист права власності. Перелік ключових термінів та понять теми: майно, господарське відання, оперативне управління, майно, основні фонди, оборотні засоби, кошти, нематеріальні активи, власність, право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, винахід, корисна модель, промисловий зразок, торговельна марка, комерційна таємниця, фірмове найменування.
Література до теми
[2, 3, 19, 20,21, 22, 46, 54, 59]
Змістовий модуль 2. Суб'єкти господарської діяльності.
Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.
Семінарське заняття - 2 години
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарської діяльності. 2. Правовий статус суб'єктів господарської правовідносин. Обмеження щодо суб'єктів та об'єктів підприємницької діяльності.
3.Порядок державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності та вимоги для її здійснення. Загальні умови припинення господарської діяльності.
4. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. 5.Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарювання. Теми рефератів, доповідей
1. Особливості правового статусу індивідуального підприємця як суб'єкта господарювання.
2. Установчі документи суб'єкта господарювання.
3. Правове регулювання банкрутство суб'єктів господарської діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми: суб'єкт господарювання, господарська організація, установчі документи, реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, реорганізація, банкрутство.
Методичні вказівки
При вивченні теми слід пам'ятати, що ця тема займає одне з провідних місць у курсі "Господарське право", бо тут розглядаються, по-перше, загально-правові питання становлення та розвитку суб'єктів господарської діяльності, що потребує певних знань з курсу - "Цивільне право України", по-друге, основні засади створення, реорганізації та ліквідації суб'єктів господарювання, по-третє, з'ясовується правовий статус окремих видів суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема підприємців.
Важливим моментом є те, що суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством
Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 46, 54, 59]
Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.
Семінарське заняття - 4 годин
Семінарське заняття 1. 1. Правовий статус підприємства (фірми) як основної організаційної ланки народного господарства України, його риси. 2. Види підприємств, їх характеристика. Унітарні та корпоративні підприємства. 3. Критерії визначення категорії малих підприємств, необхідність їх підтримки з боку держави.
4. Виробничі кооперативи.
5.Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської діяльності.
6. Відносин залежності між підприємствами. Проста та вирішальна залежність.
Семінарське заняття 2.
1. Поняття господарського товариства та їх окремі види. 2. Установчі документи товариств, порядок їх реєстрації. 3. Акціонерне товариство, його правовий статус. Види акціонерних товариств. 4. Зміст статуту акціонерного товариства, розмір та порядок формування його статутного фонду. 5. Відповідальність членів акціонерного товариства, органи управління акціонерним товариством.
6. Товариство з обмеженою відповідальністю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. 7. Поняття та правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
8. Правовий статус повного товариства, командитного товариства. Теми рефератів, доповідей
1. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки. 2. Особливості правового статусу малих підприємств. Оподаткування малого бізнесу.
3. Унітарні та корпоративні підприємства.
4. Особливості управління господарськими товариствами.
3. Особливості правового статусу господарських товариств. Зміст установчих документів господарських товариств.
Перелік ключових термінів та понять теми: підприємство, унітарне підприємство, корпоративне підприємство, мале підприємство, підприємство з іноземними інвестиціями, дочірнє підприємство господарське товариство, акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, статут, засновницький договір.
.
Методичні вказівки
При вивченні теми слід дати детально проаналізувати характеристику правового статусу підприємства (фірми) - основної ланки економіки. Крім того, слід звернути увагу на джерела формування майна підприємства (фірми), на гарантії його майнових прав.
Слід відзначити, що та чи інша організаційно-правова форма підприємства (фірми), той чи інший його вид, перш за все, визначаються конкретною (приватна, колективна, державна, змішана) формою власності на те майно, яке використовується в процесі його створення та функціонування та способом утворення та формування статутного фонду. Специфіка цієї форми в значній мірі залежить від виду діяльності (виробнича, торговельна, інша) та сфери, де здійснюється підприємницька діяльність (банківська, зовнішньоекономічна, наукова, страхова тощо). При вивченні теми слід також акцентувати увагу на: а) визначенні поняття "господарське товариство", його основних рисах; б) поділі господарських товариств на дві групи: перша, в основі яких є об'єднання капіталів (акціонерні товариства, товариства з обмеженою та товариства з додатковою відповідальністю - так звані "статутні товариства"; друга - об'єднання осіб (повні та командитні товариства) або так звані "договірні товариства"; в) характеристиці форми відповідальності, яка притаманна засновникам і учасникам того чи іншого виду господарського товариства, бо саме ця форма відповідальності в значній мірі визначає правовий статус членів товариства; г) вимогах щодо установчих документів кожного з видів господарських товариств, реквізитах цих документів, а також на порядку їх створення, реорганізації і ліквідації. Необхідно пам'ятати, що господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об'єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. Слід відзначити, що у випадках, передбачених цим Господарським та Цивільним кодексами, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб'єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, а також громадяни, які не є суб'єктами господарювання.
Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 46, 54, 58, 59]
Тема 5. Об'єднання підприємств.
Семінарське заняття - 2 години
1. Об'єднання підприємств, порядок та умови їх створення. Види об'єднань (добровільні та державні), їх ознаки та характеристика. 2. Організаційно-правові форми об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни). 3. Промислово-фінансові групи.
Теми рефератів, доповідей
1. Особливості правового статусу промислово-фінансових груп.
2.Організаційно-правові форми господарських об'єднань. Перелік ключових термінів та понять теми: об'єднання підприємств, господарське об'єднання, державне (комунальне) господарське об'єднання, асоціація, корпорація, консорціум, концерн, асоційовані підприємства, холдингові компанії.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід звернути увагу на те, що об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань. Об'єднання підприємств утворюються підприємствами на добровільних засадах або за рішенням органів, які мають право утворювати об'єднання підприємств. В об'єднання підприємств можуть входити підприємства, утворені за законодавством інших держав, а підприємства України можуть входити в об'єднання підприємств, утворені на території інших держав. Залежно від порядку заснування об'єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об'єднання або як державні чи комунальні господарські об'єднання. Господарське об'єднання - об'єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровільних засадах об'єднали свою господарську діяльність. Господарські об'єднання діють на основі установчого договору та/або статуту, який затверджується їх засновниками. Важливим моментом є те, що господарські об'єднання утворюються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об'єднання підприємств. Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 14, 46, 54, 58, 59]
Змістовий модуль 3. Господарські зобов'язання. Правове регулювання господарсько-договірних відносин. Тема 6. Господарські зобов'язання.
Семінарське заняття - 2 години
Семінарське заняття.
1. Поняття господарського зобов'язання. 2. Підстави виникнення господарських зобов'язань. 3. Майново-господарські зобов'язання. Організаційно-господарські зобов'язання. 4. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. 5. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. 6. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Теми рефератів, доповідей
1. Загальна характеристика підстав виникнення господарських зобов'язань. 2. Майново-господарські зобов'язання. Організаційно-господарські зобов'язання. Перелік ключових термінів та понять теми: господарське зобов'язання, майново-господарські зобов'язання, організаційно-господарські зобов'язання.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід звернути увагу на те, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Основними видами господарських зобов'язань є майново-господарські зобов'язання та організаційно-господарські зобов'язання. Необхідно пам'ятати, що сторони можуть за взаємною згодою конкретизувати або розширити зміст господарського зобов'язання в процесі його виконання, але лише якщо законом не встановлено інше.
Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59.]
Тема 7. Загальні положення про господарські договори. Види господарських договорів.
Семінарське заняття - 2 години
1. Господарські договори. Види господарських договорів.
2. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Належне виконання господарських договорів (поняття та критерії). 3. Відмінність господарських і цивільних длговорів.
4. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. 5. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням, на основі примірних і типових договорів. 6. Укладення договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Теми рефератів, доповідей
1.Особливості укладання господарських договорів.
2. Відмінні риси господарських та цивільно-правових договорів.
3. Види господарських договорів.
Перелік ключових термінів та понять теми: господарський договір, попередній договір, примірний договір, типовий договір.
Методичні вказівки
Важливим моментом є те, що майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст; типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. Слід пам'ятати, що господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом та іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.
Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59]
Змістовий модуль 4. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання.
Тема 8. Юридична відповідальність в сфері господарювання.
Семінарське заняття - 2 години
1. Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері господарювання, підстави її виникнення.
2. Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду. 3. Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів господарювання. 4. Судовий захист прав суб'єктів господарювання. Теми рефератів, доповідей
1.Особливості господарсько-правової відповідальності, її співвідношення з іншими видами юридичної відповідальності.
2. Механізм захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності. 3.Порядок досудового врегулювання спорів суб'єктів підприємницької діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми: господарське зобов'язання, відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід звернути увагу на те, що учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених Господарським кодексом, іншими законами та договором. Застосування господарських санкцій повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. Господарсько-правова відповідальність базується на принципах, згідно з якими: потерпіла сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;
передбачена законом відповідальність виробника (продавця) за недоброякісність продукції застосовується також незалежно від того, чи є застереження про це в договорі;
сплата штрафних санкцій за порушення зобов'язання, а також відшкодування збитків не звільняють правопорушника без згоди другої сторони від виконання прийнятих зобов'язань у натурі.
Важливо, що у господарському договорі неприпустимі застереження щодо виключення або обмеження відповідальності виробника (продавця) продукції.
Необхідно пам'ятати, що господарськими санкціями визнаються заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції. Крім зазначених господарських санкцій, до суб'єктів господарювання за порушення ними правил здійснення господарської діяльності застосовуються адміністративно-господарські санкції. Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59.]
Змістовий модуль 5. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Семінарське заняття - 2 години
1. Загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. 2. Поставка. 3. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. 4. Інші види господарсько-торговельної діяльності.
Теми рефератів, доповідей
1.Галузі та види господарської дільності: загальна характеристика.
2. Класифікація видів економічної діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми: галузь народного господарства, господарсько-торговельна діяльність.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід звернути увагу на те, що особливості правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери суспільного виробництва, в якій складаються ці відносини, особливостей галузі господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату господарської діяльності, простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку), особливостей суб'єктів, між якими виникають господарські відносини.
У правовому регулюванні господарської діяльності та у здійсненні державного управління народним господарством мають враховуватися особливості здійснення суб'єктами господарювання окремих видів цієї діяльності. Для віднесення суб'єкта господарювання до відповідної категорії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності. Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю.
Література до теми
[1, 2, 3, 46, 51, 59]
Змістовий модуль 6. Правове регулювання господарських відносин у фінансовій сфері.
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.
Семінарське заняття - 2 години
1. Інвестиційна та інноваційна діяльність у сфері господарювання. Види інноваційної діяльності. 2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. 3. Правовий статус банків. Національний банк України. Комерційні банки. 4. Банківські операції.
5. Поняття кредитних відносин, їх риси, принципи побудови та правове забезпечення. 6. Форми та види кредиту. Теми рефератів, доповідей
1.Характеристика банківської системи України.
2. Інвестиційна та інноваційна діяльність.
3. Кредит: поняття та форми.
4. Банківські операції.
Перелік ключових термінів та понять теми: інвестиція, інновація, кредит, лізинг, факторинг, банк, фінансова установа, кредитна установа.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід з'ясувати зміст інвестиційної та інноваційної діяльності та проаналізувати статус суб'єктів, що її здійснюють, зокрема інвестиційних фондів та компаній, банків тощо. Особливу увагу слід приділити розгляду правового регулювання відносин, що складаються у у процесі організації та діяльності банків та інших фінансово-кредитних установ (зокрема, кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших юридичних осіб, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг), їх взаємовідносинах з клієнтами та між собою, порядок надання банківських послуг та здійснення банківських операцій.
Література до теми
[1, 2, 3, 9,10, 23, 24, 25, 39, 59]
Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.
Семінарське заняття - 2 години
1. Безпека підприємництва як складова частина економічної безпеки держави. Внутрішні та зовнішні загрози безпеки підприємства. 2. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Кредитні та страхові ризики як основні ризики, що впливають на економічну безпеку підприємства. 3.Страхування як вид цивільно-правових відносин та один з основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства (фірми). 4. Види страхування. Перестрахування та співстрахування як елементи економічної безпеки підприємництва, кредитної та страхової діяльності. 5.Зміст договору страхування. 6. Державний контроль за страховою діяльністю в Україні.
Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми функціонування ринку страхових послуг в умовах економічної кризи.
2. Правова регламентація страхових відносин: сучасний стан та тенденції розвитку.
3. Державне регулювання страхової діяльності.
Перелік ключових термінів та понять теми: страхування, страховик, перестрахування, співстрахування, франшиза, страховий внесок, страховий платіж, страховий випадок.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід з'ясувати зміст страхової діяльності та проаналізувати статус суб'єктів, що її здійснюють, звернути увагу на особливості здійснення страхування життя ("лайфового" страхування). Особливу увагу слід приділити розгляду правового регулювання відносин, що складаються у процесі організації та діяльності страхових компаній, їх взаємовідносинах з клієнтами та між собою, порядок надання страхових послуг.
При розгляді особливостей державного регулювання страхової діяльності слід зосередити увагу на процесі ліцензування страхових компаній, проаналізувати зміст правил страхування.
Література до теми
[ 2, 3, 12, 32, 45, 54, 59]
Змістовий модуль 7. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.
Тема 12. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.
Семінарське заняття - 2 години
1. Поняття біржи. Види бірж, їх правовий статус. 2. Загальна структура бірж, органи їх керівництва та управління. 3. Біржові угоди, їх види. Біржові операції та вимоги до їх здійснення.
4. Товарні біржі, їх види. Організація роботи товарних бірж, умови їх реєстрації та припинення діяльності. 5. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. Учасники фондового ринку. - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
6. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку цінних паперів, її правовий статус. 7. Поняття цінних паперів, їх класифікація. 8. Державне регулювання фондового ринку. Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми функціонування фондового ринку в умовах економічної кризи.
2. Правове регулювання біржової діяльності: сучасний стан та тенденції розвитку.
3. Державне регулювання фондового ринку.
4. Цінні папери, особливості їх випуску та обігу.
Перелік ключових термінів та понять теми: біржа, фондовий ринок, емітенти, інвестори, саморегулівні організації, професійні учасники фондового ринку, цінний папір, деривативи.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовки до занять слід з'ясувати зміст біржової діяльності та проаналізувати статус суб'єктів, що її здійснюють. При цьому слід враховувати зв'язок між біржовим та небіржовим ринками.
Особливу увагу слід приділити розгляду правового регулювання відносин, що складаються у процесі організації та діяльності товарних і валютних бірж, а також фондового ринку.
Література до теми
[2, 3, 28, 30,31, 32, 46, 54, 59]
Змістовий модуль 8. Зовнішньо-економічна діяльність. Спеціальні режими господарювання.
13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
Семінарське заняття - 2 години
1.Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, принципи її здійснення. 2. Види зовнішньоекономічної діяльності, характеристика окремих її видів. 3. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи, які здійснюють таке регулювання, їх компетенція. 4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, види ліцензій і квот.
5. Предмет, сторони та правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст.
Теми рефератів, доповідей
1. Зовнішньо-економічна діяльність в умовах глобалізації.
2. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності: сучасний стан та тенденції розвитку.
Перелік ключових термінів та понять теми: зовнішньоекономічна діяльність, квота, ліцензія, демпінг, експорт, імпорт.
Методичні вказівки
При підготовці до заняття слід звернути увагу на те, що зовнішньоекономічною діяльністю є діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами та пов'язана із перетинанням майном та/або робочою силою митного кордону України.
Особливу увагу слід приділити розгляду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі ліцензування та квотування, проаналізувати специфіку укладення зовнішньоекономічних договорів та вирішення спорів, які із них виникають.
Література до теми
[ 2, 3, 12, 32, 45, 54, 59]
5. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Основні засади господарської діяльності. Практичне заняття -2 години
1. Поняття та ознаки господарської діяльності.
2. Види господарської діяльності.
3. Класифікація видів економічної діяльності.
Завдання.
1. Визначте, який пакет документів потрібен для одержання ліцензії для заняття страховою та банківською діяльністю. Проаналізуйте випадки, у яких суб'єкт господарювання може бути позбавлений ліцензії. Визначте, якими нормативними актами регламентується питання ліцензування господарської діяльності.
2. Проаналізуйте особливості здійснення некомерційної господарської діяльності. Складіть проет статуту некомерційного підприємства.
3. Проаналізуйте значення судової практики у господарських справах для регулювання господарських правовідносин. Задача 1. Суб'єкт господарювання був притягнутий до відповідальності за порушення вимог наказу Міністерства фінансів. Наказ не був зареєстрований в Мінюсті. Дайте юридичний аналіз ситуації.
Тема 2. Майнова основа господарювання.
Практичне заняття -2 години
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності та інші речові права. 2. Майно у сфері господарювання. 3. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
4. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
5. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Завдання. 1. Підготуйте проект претензії (або позовної заяви) до суб'єкта господарювання-юридичної особи про порушення права інтулектуальної власності.
2. Підготуйте перелік документів для одержання патенту на винахід.
Задача 1. Підприємство (дивись варіант 1,2) у ході здійснення господарської діяльності отримало доход. За рахунок одержаного доходу директор підприємства наказав придбати автомобіль для потреб підприємства. Чи правомірні дії директора. Ная кому правовому титулі закріплюється майно за державним підприємством. Які правомочності підприємства щодо закріпленого за ним майна?
Варіант 1. - Комунальне підприємство.
Варіант 2. - Державне казенне підприємство.
Задача 2. Підприємство А. з 1995 року виробляє горілку марки "Столична". Підприємство Б. починає виробництво горілки під маркою "Столичная". Чи має місце порушення прав інтелектуальної власності? Дайте юридичний аналіз ситуації.
Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.
Практичне заняття - 2 години
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарської діяльності. 2. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарської.
3. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Завдання. 1.Складіть перелік документів, необхідних для реєстрації: фізичної особи-підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю, банку, підприємства з іноземними інвестиціями, філії компанії-нерезидента, представництва банку.
2. Складіть заяву до господарського суду про визнання суб'єкта господарювання банкрутом.
3. Під керівництвом викладача провести підготовче засідання у справі про банкрутство.
Задача 1. Громадянин Н. - працівник міліції вирішив стати засновником товариства з обмеженою відповідальністю. Дайте юридичний аналіз ситуації. Задача 2. Раніше судимому Б. було відмовлено у державній реєстрації в якості підприємця. Дайте юридичний аналіз ситуації. Назвіть підстави відмови у реєстрації відповідно до чинного законодавства.
Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.
Практичне заняття - 2 години
Завдання:
1)підготувати самостійно проекти таких установчих документів:
- статут акціонерного товарного товариства;
- статут комунального підприємства, яке займається наданням послуг з паркування автотранспорту; - статут товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ);
- установчий договір командитного товариства.
2) проаналізувати та обговорити за участю викладача проекти зазначених документів. Задача 1. Засновники господарського товариства, обираючи вид товариства ставили наступні вимоги:
- мінімальний ризик для учасників товариства;
- обмеження можливості вступу в товариство та виходу з його складу;
- незначний розмір статутного фонду; - незначний рівнем публічності діяльності товариства;
- можливістю делегування функцій управління найманому директору;
- проста процедура створення товариства;
1.Який вид господарського товариства більш повно відповідає наведеним вимогам?
2.Порядок створення обраного виду господарського товариства.
Задача 2. Учасники ТОВ " Юридична консалтингова компанія " вирішили реорганізувати його у відкрите акціонерне товариство.
1.Які наслідки реалізації такого рішення?
2.Які дії мають зробити учасники у ході реорганізації?
Задача 3. За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 300 тис. грн. прибутку. Яким чином він повинен бути використаний, якщо відповідно до статуту розмір резервного фонду товариства повинен бути 200 тис.грн., але сформований він лише на чверть. При цьому статутом передбачено відрахування до інноваційного фонду - 5% від чистого прибутку, фонду страхування від нещачних випадків на виробництві - 2 % від чистого прибутку. Яка частина прибутку може бути використана для виплати дивидендів, який порядок виплати диведендів (з урахуванням наявності привілейованих акцій на суму 10% від розміру статутного фонду).
Задача 4. Акціонер А., якому належать акції на суму 0,01 % від розміру статутного фонду ВАТ, звернвся до Спостережної ради товариства з клопотанням про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, оскільки йому стала відома інформація про фінансові зловживання члені Правління. Спостережна Рада відмовила А. Дайте юридичний аналіз ситуації. Який порядок та компетенція загальних зборів акціонерного товариства. Яка компетенція інших органів управління акціонерного товариства.
Тема 5. Об'єднання підприємств.
Практичне заняття - 2 години
1. Правовий статус підприємства (фірми) як основної організаційної ланки народного господарства України. 2. Поняття господарського товариства та їх види. Аналіз Закону України "Про акціонерні товариства".
Завдання:
1)підготувати самостійно проекти установчих документів таких організацій:
- Асоціація страхових компаній України;
- Фінансова холдінгова група
2) Праналізуйте компетенцію органів управління об'єднань підприємств.
Тема 6. Господарські зобов'язання.
Практичне заняття - 2 години. 1. Поняття та пдстави виникнення господарських зобов'язань. Майново-господарські зобов'язання. 2. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
1. Проаналізуйте статус акціонерного товариства і визначте, які організаційно-господарські зобов'язання з нього виникають. 2. Складіть договір про спільну діяльність. Визначте, які майново-господарські та організаційно-господарські зобов'язання з нього виникають.
3. Наведіть декілька прикладів публічних зобов'язань суб'єктів господарювання та проаналізуйте особливості цих зобов'язань.
Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.
Практичне заняття - 2 години
1. Господарські договори. 2. Види господарських договорів. 3. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Завдання:
1)підготувати самостійно проекти таких господарських договорів (варіанти розподіляє викладач):
- договір поставки;
- договір перевезення вантажів
- агентський договір;
- договір підряду на капітальне будівництво;
- договір лізингу.
2) проаналізувати та обговорити за участю викладача проекти зазначених документів. Задача 1. Одеська філія фірми "Укрметбуд" уклала з Донецьким підприємством договір на поставку металопрокату. Фірма "Укрметбуд"звернулась в господарський суд з позовом про скасуваннядоговору поставки, оскільки фірма не давала керівнику філіалу доручення на укладання такої угоди.
Чи підлягає позов задоволенню? Які повноваження керівника філії на укладення господарських договорів?
Тема 8. Юридична відповідальність в сфері підприємництва. Практичне заняття - 4 години
1. Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері господарювання, підстави її виникнення.
2. Форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. 3. Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів господарювання. Завдання:
1) Складіть проект претензії до боржника та перелік документів, які до неї додаються. Проаналізуйте досудовий порядок врегулювання господарських спорів.
2) Проаналізуйте штрафні санкції, які можуть застосовуватися у разі порушення правил здійснення господарської діяльності.
3) Назвіть види та порядок застосування адміністративно-господарських санкцій.
4) Складіть проект розділу "Відповідальність сторін" для договору поставки. 5) Складіть проект позовної заяви до господарського суду:
5.1.про стягнення збитків, завданих простроченням виконання господарського зобов'яання та стягення пені;
5.2.про стягнення до бюджету зборів (обов'язкових платежів)
Проаналізувати та обговорити за участю викладача проекти зазначених документів та проблемні питання. Задача 1. Через 8 місяців після отримання вантажу за договором перевезення фірма К. звернулася з претензією до перевізника - фірми Х. щодо якості надання послуг перевезення та вимагав сплати штрафу відповідно до умов договору. Дайте юридичний аналіз ситуації відповідно до норм Господарського кодексу.
Задача 2. За договором підряду на будівництво об'єкту - "цеху № 2" заводу "Метспор" підрядник - фірма А. здійснюавала зведення об'єкту з відставанням від графіку на 2 місяці, що було зумовлено не своєчасною оплатою робіт замовником. Дайте юридичний аналіз ситуації.
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Практичне заняття - 2 години
1. Господарсько-торговельна діяльність, особливості її здійснення.
2. Поставка. 3. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. 4. Інші види господарсько-торговельної діяльності.
Завдання:
1) Складіть проект договору міни (бартеру) у сфері господарювання.
2) Складіть проект договору оренди державного майна - цілісного майнового комплексу.
3) Складіть проект договору сладського зберігання товарів, що потребують особливих умов зберігання (ліків, продуктів харчування тощо).
Проаналізувати та обговорити за участю викладача проекти зазначених документів. Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.
Практичне заняття - 2 годин
1. Інвестиційна та інноваційна діяльність у сфері господарювання. 2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. Завдання:
1. Складіть проект кредитного договору.
2. Складіть проект інвестиційного договору (наприклад, договору про участь у фонді фінансування будівництва).
3. Складіть проект статуту комерційного банку.
4. Підготуйте та проаналізуйте макет кредитної справи.
5. Під керівництвом викладача проведіть ділову гру - " переговори юриста банку із підприємцем, який намагається отримати кредит на реалізацію бізнес-проекту". На яких питаннях повинен зосередити свою увагу юрист банку, підготуйте їх перелік.
Задача 1. Відповідно до умов кредитного договору з банком у разі несвоєчасної сплати відсотків боржником було передбачено нарахування пені у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення виконання зобов'язання. Розрахуйте розмір санкцій, якщо строк прострочки виконання зобов'язання становить 1 місяць (31 день), а сума відсотків, яка належить до сплати - 1000 доларів США.
Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.
Практичне заняття - 2 години
1. Безпека підприємництва як складова частина економічної безпеки держави. 2. Кредитні та страхові ризики як основні ризики, що впливають на економічну безпеку підприємства. 3. Страхування як вид цивільно-правових відносин та один з основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства (фірми). Завдання:
1. Складіть договір страхування підприємницького ризику. Проаналізуйте зміст договору страхування.
2. Складіть макет Правил страхування.
Задача 1.
Страхова фірма-нерезидент А., яка зареєстрована в Росії, вирішила відкрити філію на території України. Відповідно до положення про філію вона повинна займатися наданням послуг із страхування життя. Дайте юридичний аналіз ситуації. Які вимоги до страхових компаній передбачені законодавством України?
Задача 2. Засновники ТОВ "Юридично-консультативне бюро" вирішили внести зміни у статут та передбачити в ньому можливість здійснення страхової діяльності. Проаналізуйте ситуацію. Що може бути предметом діяльності страхової компанії?
Задача 3. Банк А., укладаючи кредитні договори з клієнтами, вимагав від них страхувати їх життя та майно, яке передуває у заставі у страховій компанії Д. Чи правомірні дії банку?
Тема 12. Правове регулювання господарської діяльності і біржовій сфері.
Практичне заняття - 2 години
1. Поняття біржи. Види бірж, їх правовий статус. 2. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. 3. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
4. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку цінних паперів, її правовий статус. Завдання:
1. Складіть макет правил біржової торгівлі, проаналізуйте їх структуру.
2. Праналізуйте обов'язкові реквізити таких цінних паперів: акція, вексель, облігація.
3. Складіть договор купівлі-продажу акцій. Проаналізуйте особливості процедури переходу права власності на акції.
4. Які з перелічених цінних паперів відносяться до емісійних: акції; вексель, облігація місцевої позики; заставна, іпотечний сертифікат; іпотечна облігація.
5. Проаналізуйте зміст та види професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Задача 1. Громадане А., З. і Б. вирішили заснувати фондову біржу. Жоден з них торгвлею цінними паперами не займався, а відповідно статусу професійного учасника фондового ринку не мав. Дайте юридичний аналіз ситуації. Проаналізуйте письмово вимоги щодо осіб, які бажають бути засновниками фондової біржі, розгляньте порядок її створення.
Задача 2.
Основною метою діяльності фондової біржі "ВАХ", як зазначено в її статуті, є отримання прибутку від операцій з купівлі-продажу цінних паперів, надання послуг в укладенні біржових угод. Чи відповідають ці положення статуту законодавству України. Які вимоги щодо змісту статуту біржі встановлені законом.
Тема 13. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Практичне заняття - 2 години
1. Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.
2. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
3. Предмет, сторони та правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст.
4. Правовий режим та форми міжнародних розрахунків. Завдання:
1. Складіть проект зовнішньоекономічного контракту. 2. Підготуйте проект пропозиції про застосування акредитивної форми розрахунків в розрахунках з іноземними контрагентами. 3. Проаналізуйте діючі в Україні нормативно-правові акти, які визначають механізм основних форм міжнародних розрахунків (інкасо, акредитив, відкриті рахунки, банківські перекази). 6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ ДО ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ
Самостійна та індивідуальна робота курсантів та слухачів є важливою частиною навчального процесу і розуміється як серйозне осмислення набутих знань. Головною метою цих видів робіт є засвоєння навчального матеріалу, розвиток у курсантів (слухачів) юридичного і економічного мислення, формування правосвідомості, а також формування навичок опрацювання нормативно-правових актів.
Самостійна та індивідуальна робота має місце в усіх формах занять: практичних, семінарських, у підготовці рефератів, наукових доповідей, виконанні контрольних робіт, опрацюванні нормативно-правового матеріалу, тестуванні, виступів на конференціях тощо. Велике значення для вироблення навичок творчого підходу до вивчення дисципліни "Господарське право України" має організація самостійної та індивідуально роботи на науково-дослідному рівні та підготовка доповідей на конференціях.
Самостійна та індивідуальна робота сприяє поглибленню професійних знань та має викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної проблематики за програмою курсу. Самостійна та індивідуальна робота формує навички цілеспрямованої роботи з нормативно-правовими актами та теоретичними джерелами, а також на їх основі вчить аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні обґрунтовані висновки.
У процесі вивчення зазначеного курсу можуть виникати труднощі в розумінні окремих питань. У таких випадках слід звертатися за роз'ясненнями та консультацією до викладача навчальної групи.
Тема 1. Основні засади господарської діяльності. У конспекті проаналізувати зміст господарської діяльності та її ознаки. Також описати, яким чином господарське право взаємодіє з конституційним, кримінальним, адміністративним, фінансовим, цивільним правом України та економічною теорією. Виписати основні поняття і категорії за темою.
Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Господарська діяльність. Види господарської діяльності: комерційна та некомерційна. 2. Господарські відносини, поняття та види. Принципи, на яких ґрунтуються господарські відносини. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.
3. Судова практика в господарських справах.
4. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. 5. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності. 6. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. Природні монополії.
7. Захист від недобросовісної конкуренції. 8. Види санкцій за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.
Література до теми
[2, 3, 19, 20,21, 22, 46, 54, 59]
Тема 2. Майнова основа господарювання.
У конспекті оформити таблицю про структуру майна суб'єкта господарювання та скласти розділ статуту, присвячений майну підприємства.
Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності та інші речові права. 2. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
3. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
4. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Захист права промислової власності. 5. Захист права власності на підставі чинного законодавства - норм цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права.
Література до теми
[2, 3, 19, 20, 21, 22, 46, 54, 59]
Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.
Необхідно вивчити наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарської діяльності. 2. Правовий статус суб'єктів господарської правовідносин. Обмеження щодо суб'єктів та об'єктів підприємницької діяльності.
3. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності та вимоги для її здійснення. 4. Загальні умови припинення господарської діяльності.
Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. 2. Типові способи порушення законодавства про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом. 3. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарювання. Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 46, 54, 59]
Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.
Необхідно вивчити наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Правовий статус підприємства (фірми) як основної організаційної ланки народного господарства України, його риси. 2. Види підприємств, їх характеристика. Унітарні та корпоративні підприємства. 3. Критерії визначення категорії малих підприємств, необхідність їх підтримки з боку держави.
4. Поняття господарського товариства та їх окремі види. Установчі документи товариств, порядок їх реєстрації. Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями.
1. Акціонерне товариство, його правовий статус. Види акціонерних товариств відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". 2. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю. 3. Поняття та правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
4. Повні та командитні товариства. Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 46, 54, 58, 59]
Тема 5. Об'єднання підприємств.
Необхідно вивчити наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Об'єднання підприємств, порядок та умови їх створення. 2. Види об'єднань (добровільні та державні), їх ознаки та характеристика. 3. Організаційно-правові форми об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни). Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Особливості здійснення господарської діяльності на основі договору про спільну діяльність.
2. Правовий статус промислово-фінансових груп.
Література до теми
[1, 2, 3, 5, 8, 11, 14, 46, 54, 58, 59]
Тема 6. Господарські зобов'язання.
Необхідно вивчити наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Поняття господарського зобов'язання. Підстави виникнення господарських зобов'язань. 2. Майново-господарські зобов'язання. 3. Організаційно-господарські зобов'язання. Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. 2. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59.]
Тема 7. Господарські договори. Види господарських договорів.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Господарські договори. Види господарських договорів. 2. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Істотні умовигосподарських договорів. 3. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.
Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Відмінність господарських договорів від цивільних та адміністративних. 2. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням, на основі примірних і типових договорів. 3. Укладення договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59]
Тема 8. Юридична відповідальність в сфері господарювання.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1.Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері господарювання, підстави її виникнення.
2. Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. 3.Відповідальність за заподіяну шкоду. 4.Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів господарювання. Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Судовий захист прав суб'єктів господарювання. Розгляд справ судами загальної юрисдикції та господарськими судами. 2. Особливості захисту прав суб'єктів господарювання відповідно до Господарсько-процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства. Література до теми
[1, 2, 3, 40, 46, 53, 59.]
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. 2. Поставка. 3. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. 4. Інші види господарсько-торговельної діяльності.
Література до теми
[1, 2, 3, 46, 51, 59]
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Інвестиційна та інноваційна діяльність у сфері господарювання. Види інноваційної діяльності. 2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Банківські операції.
2. Поняття кредитних відносин, їх риси, принципи побудови та правове забезпечення. 3. Форми та види кредиту. Література до теми
[1, 2, 3, 9,10, 23, 24, 25, 39, 59]
Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Безпека підприємництва як складова частина економічної безпеки держави. Внутрішні та зовнішні загрози безпеки підприємства. 2. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Кредитні та страхові ризики як основні ризики, що впливають на економічну безпеку підприємства. 3.Страхування як вид цивільно-правових відносин та один з основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства (фірми). Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Перестрахування та співстрахування як елементи економічної безпеки підприємництва, кредитної та страхової діяльності. 2. Характеристика типових правопорушень у сфері страхування.
3. Державний контроль за страховою діяльністю в Україні.
Література до теми
[ 2, 3, 12, 32, 45, 54, 59]
Тема 12. Правове регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Поняття біржи. Види бірж, їх правовий статус. 2. Біржові угоди, їх види. Біржові операції та вимоги до їх здійснення.
3. Державне регулювання господарської діяльності в біржовій сфері.
Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. 2. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
3. Характеристика типових правопорушень у сфері біржової діяльності.
Література до теми
[2, 3, 28, 30,31, 32, 46, 54, 59]
13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1.Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, принципи її здійснення. 2. Види зовнішньоекономічної діяльності, характеристика окремих її видів. 3. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи, які здійснюють таке регулювання, їх компетенція. Теми для самостійної та індивідуальної роботи над рефератами і доповідями
1. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, види ліцензій і квот.
2. Предмет, сторони та правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст.
Література до теми
[ 2, 3, 12, 32, 45, 54, 59]
Тема 14. Спеціальні режими господарювання.
Необхідно вивчити та опрацювати в конспекті наступні питання, використовуючи запропоновані джерела.
1. Спеціальні (вільні) економічні зони.
2. Офшорні зони.
3. Концесійна діяльність. 4. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності.
Література до теми
[ 2, 3, 12, 32, 45, 54, 59]
7. ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1
1.Підприємництво - це самостійна ініціатива, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконання робіт, наданню послуг та заняття торгівлею з метою отримання _________:
а) доходу; б) прибутку; в) дивідендів;
г) соціального ефекту.
2.Особи, яким суд заборонив займатися господарською діяльністю, не можуть бути _________ з правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду:
а) співзасновниками підприємницької організації; б) зареєстровані як підприємці;
в) керівниками в підприємницьких товариствах та їх спілках (об'єднаннях);
г) головними бухгалтерами.
3."Залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян" є:
а) умовою здійснення підприємницької діяльності; б) принципом підприємницької діяльності; в) ознакою підприємницької діяльності;
г) нормою права.
4.Джерелом Господарського права не може бути:
а) система статутних законів; б) система органічних законів; в) правовий звичай;
г) судовий прецедент.
5.До ознак господарських відносин не належить:
а) поєднання організаційних і майнових елементів; б) матеріальний зміст;
в) необмежене коло суб'єктів;
г) виключно публічно-правовий характер.
6. Для якого виду господарської діяльності притаманні такі ознаки, як здійснення діяльності щодо виробництва товарів (робіт,послуг); реалізація зазначених товарів на платній основі; здійснення зазначеної діяльності не для власних потреб; здійснення діяльності на професійній основі; основна мета діяльності - задоволення суспільних потреб у певних товарах (роботах, послугах) безвідносно від її прибутковості?
а)благодійна діяльність;
б)підприємницька діяльність;
в)господарська некомерційна-діяльність;
г) господарське забезпечення діяльності бюджетних установ.
7.Які з названих осіб несуть відповідальність за відповідність установчих документів господарської організації чинному законодавству:
а)засновники;
б)власник(и) майна організації, що створюється, або уповноважений ним(и) орган;
в)орган державної реєстрації;
г)засновники і орган державної реєстрації.
8. Який з названих обмежень принципу свободи підприємницької діяльності є спеціальними (притаманним певним видам підприємницької діяльності або її певним організаційно-правовим формам) ?
а)обов'язковість державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності;
б)необхідність ліцензування окремих видів господарської діяльності;
в)дотримання вимог екологічного, трудового та іншого законодавства;
г) дотримання прав та законних інтересів інших осіб.
9. Для якої з названих господарських організацій управління або координація господарської діяльністю є основною діяльністю:
а)господарське об'єднання;
б)виробничий кооператив;
в)державне підприємство;
г)акціонерне товариство?
10. Учасники якої господарської організації несуть додаткову відповідальності за зобов'язаннями організації:
а) приватного підприємства;
б)товариства з обмеженою відповідальністю;
в)акціонерного товариства;
г) товариства з додатковою відповідальністю? 11. Для якого з названих господарських організацій законом не встановлено мінімальний розмір статутного фонду ?
а) приватне підприємство; б) акціонерне товариство;
в)товариство з додатковою відповідальністю; г)товариство з обмеженою відповідальністю.
12. Чи може вкладник командитного товариства нести додаткову відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном ?
а)ні в якому разі;
б)у випадку завдання своїми діями шкоди товариству або контрагентам;
в)якщо його ім'я включено до фірмової назви товариства;
г)якщо уклав від імені й в інтересах товариства угоду,не схвалену повними учасниками.
13. Який учасник господарських відносин з нижченазваних не може бути визнаний банкрутом:
а)державне підприємство;
б)філія акціонерного товариства;
в)господарське товариство;
г)індивідуальний підприємець;
14. Для державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності не подається наступний документ:
а) довідка про наявність непогашеної судимості у засновників суб'єкта підприємницької діяльності;
б) документ, що засвідчує сплату власниками внеску до статутного фонду суб'єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом;
в) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію;
г) установчі документи.
15. Якого виду господарських правовідносин за сферою дії не існує:
а) внутрішньо господарських;
б) зовнішньо господарських;
в) відносини щодо керівництва господарською діяльністю;
г) організаційно-господарських.
16.Форма власності, що становить матеріальну основу підприємницьких правовідносин:
а) державна та приватна;
б) комунальна та державна; в) приватна;
г) приватна і змішана.
17.Спеціальним документом, яким засвідчується промисловий зразок є:
а) ліцензія; б) патент; в) дозвіл;
г) сертифікат.
18.Суб'єктами права промислової власності являються:
а) фізичні, юридичні особи;
б фізичні, юридичні особи, які набули права на промисловий зразок за договором чи законом;
в) винахідник, автор промислового зразка;
г) держава.
19.Майном у сфері підприємницької діяльності визнається:
а) сукупність речей та інших цінностей, які мають вартісне визначення і враховуються у формі обліку цих суб'єктів;
б) виробничі, невиробничі фонди, які мають вартісне значення, використовується чи виробляється в діяльності суб'єкта підприємства та відображається в їх балансі;
в) виробничі, невиробничі фонди, інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства;
г) цінні папери.
20.Економічна форма майна в процесі здійснення підприємницької діяльності:
а) основні фонди, оборотні засоби;
б) основні фонди, оборотні засоби, кошти, товари;
в) кошти, товари, цінні папери;
г) речі.
21. До джерел формування майна суб'єктів підприємницької діяльності належать:
а) інвестиційний, комерційний кредити, інвестиційно-податкові вклади; б) грошові, матеріальні внески засновників, доходи від реалізації продукції, цінні папери, кредити банків, пайові внески; в) оборотні, особисті, позичкові засоби;
г) бюджетні кошти.
22. Майно підприємства збільшується внаслідок:
а) інвестиційних вкладів та основних засобів (капіталу); б) валового доходу;
в) доходу від часткової участі в підприємстві, дивідендів по акціям, здачі майна в оренду, надходжень від штрафів, пені, неустойки;
г) за рахунок бюджетного фінансування.
23. Джерелами організації підприємства являється:
а) акціонерний капітал, пайові вклади; б) оборотні, власні засоби; в) позичкові грошові засоби;
г) податкові надходження.
24. Майно суб'єктів підприємства може бути закріплене на:
а) праві власності та інших речових правах;
б) основних умовах договору;
в) права власності, умови договору, корпоративні права;
г) на основі закону. 25.Установчими документами суб'єктів господарської діяльності можуть бути:
а) статут, засновницький договір; б) засновницький договір ; в) статутний договір;
г) підзаконний нормативно-правовий акт.
26. Різновидами підприємницькоі діяльності не може вважатися:
а) виробнича, посередницька діяльність;
б) фінансова, страхова, аудиторська;
в) комерційна, виробнича;
бюджетна діяльність.
27. Залежно від способу заснування та формування статутного фонду в Україні діють такі підприємства:
а) унітарні, корпоративні;
б) державні, приватні;
в) підприємство з іноземними інвестиціями;
г) муніципальні та змішані.
28. Підприємства залежно від кількості працівників і річного обсягу валового доходу від реалізації продукції поділяються на:
а) малі, великі;
б) малі, великі та дочірні; в) малі, великі, середні;
г) резидентів та нерезидентів.
29. Формами господарського товариства є:
а) командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства;
б) господарські об'єднання; в) публічні та приватні товариства;
г) повні та неповні товариства.
30. До обов'язків учасників господарського товариства входить:
а) виконувати зобов'язання майнового характеру; б) додержуватися умов істотних договорів; в) додержуватися установчих документів, виконувати рішення загальних зборів, оплачувати акції;
г) нести кримінальну та адміністративну відповідальність за правопорушення службових осіь товариства.
31. Характерні риси повного товариства:
а) солідарна відповідальність по зобов'язаннях, можливість відсторонення особи від участі в прибутках, збитках простого товариства;
б) солідарна, субсидіарна, необмежена відповідальність учасників господарських товариств;
в) солідарна необмежена відповідальність по зобов'язаннях всіх учасників, та неможливість відсторонення від участі в прибутках, збитках;
г) публічно-првовий характер створення.
32. Види господарських об'єднань:
а) консорціуми, концерни;
б) асоціації, холдингові компанії;
в) консорціуми, концерни, асоціації, корпорації;
г) командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства.
33. До фондів господарських товариств належать:
а) установчий фонд;
б) статутний, резервний (страховий) фонд, інші фонди, передбачені законодавством, або установчими документами товариства;
в) статутний, резервний (страховий) фонд;
г) благодійний фонд.
34. Учасниками господарських об'єднань є:
а) фізичні, юридичні особи; б) іноземні юридичні особи; в) виключно юридичні особи;
г) фізичні особи-резиденти.
35. Основа виникнення господарських об'єднань є:
а) добровільна та державна реєстрація;
б) примусова;
в) в судовому порядку;
г) рішення органу місцевого самоврядування.
36. Метою діяльності господарських об'єднань є:
а) захист, реалізація інтересів учасників, забезпечення роботи його структур;
б) консолідація зусиль учасників;
в) об'єднання за галузевим, територіальним принципом;
г) благодійна діяльність.
37. Державне та комунальне об'єднання підприємств утворюється у формі:
а) корпорації або концерну; б) кооперативу; в) асоціації;
г) виробничого кооперативу.
38. В якому виді господарського об'єднання умовою є фінансова залежність від однієї чи групи осіб:
а) корпорація; б) консорціум;
в) концерн;
г) промислово-фінансова група.
39. Вищими органами управління господарського об'єднання є:
а) одноособовий виконавчий орган;
б) колегіальний виконавчий орган;
в) загальні збори учасників виконавчих органів господарського об'єднання;
г) ревізійна кормісія.
40. Рішення про утворення господарського об'єднання погоджується із:
а) місцевою адміністрацією;
б) Кабінетом Міністрів України;
в) Антимонопольним комітетом України;
г) Міністерством юстиції.
Тема 1. Основні засади господарської діяльності. 1. Господарська діяльність. Види господарської діяльності: комерційна та некомерційна. 2. Господарські відносини, поняття та види. 3. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами відносин.
4. Господарське право як галузь права.
5. Нормативно-правове регулювання господарської діяльності. 6. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. 7. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності. 8. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 9. Захист від недобросовісної конкуренції. Тема 2. Майнова основа господарювання.
1. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. 2. Право власності та інші речові права.
3. Майно у сфері господарювання. 4. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
5. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
6. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. 7. Захист права власності на підставі чинного законодавства - норм цивільного, господарського, адміністративного та кримінального права.
Тема 3. Поняття та види суб'єктів господарської діяльності.
1. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарської діяльності. 2. Правовий статус суб'єктів господарської правовідносин. Обмеження щодо суб'єктів та об'єктів підприємницької діяльності.
3. Порядок державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності та вимоги для її здійснення. 4. Загальні умови припинення господарської діяльності.
5. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. 6. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарювання. Тема 4. Підприємство як основна ланка економіки. Господарські товариства.
1. Правовий статус підприємства (фірми) як основної організаційної ланки народного господарства України, його риси. 2. Види підприємств, їх характеристика. 3. Унітарні та корпоративні підприємства. 4. Критерії визначення категорії малих підприємств, необхідність їх підтримки з боку держави.
5. Виробничі кооперативи.
6. Організаційно-правові форми здійснення некомерційної господарської діяльності.
7. Відносин залежності між підприємствами. Проста та вирішальна залежність.
8. Поняття господарського товариства та їх окремі види. 9. Установчі документи товариств, порядок їх реєстрації. 10. Акціонерне товариство, його правовий статус. 11. Види акціонерних товариств.
12. Зміст статуту акціонерного товариства, розмір та порядок формування його статутного фонду. 13. Відповідальність членів акціонерного товариства, органи управління акціонерним товариством.
14. Товариство з обмеженою відповідальністю. Органи управління товариства з обмеженою відповідальністю. 15. Поняття та правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
16. Правовий статус повного товариства, командитного товариства. Тема 5. Об'єднання підприємств.
1. Об'єднання підприємств, порядок та умови їх створення. Види об'єднань (добровільні та державні), їх ознаки та характеристика. 2. Організаційно-правові форми об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни). 3. Промислово-фінансові групи.
ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2
1. Господарським зобов'язанням визнається:
а) зобов'язання, що виникає між субєктами господарювання зобов'язання та іншими учасниками відносин у сфері господарювання;
б) відносини, дії суб'єктів у сфері господарювання, управлінсько-господарського характеру щодо забезпечення виконання зобов'язання;
в) обов'язок вчинити певні дії на користь іншого субє'кта з правом вимоги її обов'язку;
г) зобов'язання перед державою.
2. Основні види господарських зобов'язань:
а) майново-господарське;
б) організаційно-господарське;
в) майново-господарське та організаційно-господарське;
г) податкове.
3. Види зобов'язань суб'єктів господарювання:
а) соціальні;
б) соціально-комунальні, публічні;
в) соціальні публічні;
г) бюджетні.
4. Що являється господарсько-договірними зобов'язаннями:
а) управлінсько-господарські та майново-господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання;
б) майново- господарські зобов'язання між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі договорів;
в) господарські зобов'язання між юридичними особами на підставі договорів;
г) зобов'язання, що виникають із заподіяння шкоди.
5. Змістом господарських договорів є:
а) права, обов'язки сторін;
б) всі умови договору, згода сторін;
в) встановлення, зміна, припинення господарських зобов'язань.
г) ціна договору.
6. Спрощений спосіб укладання господарських договорів полягає у:
а) формі єдиного документу; б) підписання сторонами та скріплення печатками; в) шляхом обміну листами, підтвердження прийняття до виконання замовлень;
г) з використанням електронних документів.
7. Види господарських договорів:
а) примірні, обов'язкові;
б) типові;
в) примірні, типові, договори за державним замовленням;
г) базові.
8. Істотними умовами укладання господарського договору є:
а) досягнення згоди між сторонами; б) предмет, ціна і строк дії договору; в) предмет і строк дії договору;
г) ціна і предмет.
9. Зміст юридичної відповідальності в сфері господарювання полягає у тому, що це:
а) встановлений законом і забезпечений державою юридичний oбов'язок порушника зазнавати певних втрат;
б) це форма впливу на порушника з причин його посягання на законні інтереси суб'єктів підприємництва в сфері економіки;
в) реакція держави на допущені порушення суб'єктів підприємництва;
г) результат господарської діяльності.
10.Юридична відповідальність в сфері господарювання настає за:
а) зловживання монопольним становищем на ринку, антиконкурентні узгоджені дії підприємців, дискримінацію підприємців;
б) несплату зборів, розголошення інформації, що становить комерційну таємницю;
в) встановлення дискримінаційних цін, монопольно високих і низьких цін;
г) за порушення зобов'язань перед найманими працівниками.
11.Види господарських санкцій за порушення законодавства в сфері економіки:
а) штрафи, адміністративно-господарська відповідальність;
б) штрафи, стягнення збитків, примусовий поділ підприємницьких утворень;
в) попередження, догана, заборона діяльності;
г) позбавлння волі.
12.Складом правопорушень в сфері господарювання є: а) купівля-продаж неякісних товарів; б) розірвання договору з контрагентом в судовому порядку; в) дискредитація суб'єкта господарювання;
г)несплата податку на додану вартість.
13.Предметом захисту законних прав та інтересів суб'єктів господарювання є:
а) захист законних прав та інтересів підприємців та споживачів; б) захист спеціальної інформації про осіб підприємства та їх продукцію; в) захист через сертифікацію, ліцензування виробництва;
г) захист державної таємниці.
14. Заходи щодо захисту законних інтересів підприємців:
а) попередження та припинення порушень антимонопольного законодавства;
б) настання негативних для конкуренції наслідків; в) обмеження або припинення виробництва;
г) конфіскація майна.
15. Форми реагування держави на порушення інтересів підприємців в сфері економіки:
а) примусове витіснення з ринку послуг; б) накладання стягнень; в) заборона діяльності;
г) призупинення дії ліцензії.
16. Державна політика захисту прав, інтересів підприємців включає заходи:
а) стимулювання;
б) диспозитивність вибору діяльності;
в) сприяння розвитку добросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності;
г) допомогу з бюджету.
17. До неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури:
а) ліквідація, реорганізація; б) санація, ліквідація;
в) розпорядження майном боржника, санація боржника, мирова угода, ліквідація боржника;
г) адміністративно-господарські санкції.
18. До неплатоспроможного боржника застосовуються такі процедури:
а) ліквідація, реорганізація; б) санація, ліквідація;
в) розпорядження майном боржника, санація боржника, мирова угода, ліквідація боржника;
г) адміністративно-господарські санкції.
19. Штрафними санкціями за Господарським кодексом є:
а) неустойка, штраф, пеня; б) конфіскація майна;
в) адміністративний штраф;
г) відшкодування збитків.
21. Розмір штрафних санкцій за Господарським кодексом може бути зменьшено судом:
а) якщо їх розмір надмірно великий порівняно із збитками кредитора; б) якщо штраф накладається на державне підприємство;
в) якщо штраф сплачує фізична особа-підприємець;
г) суд самостійно вирішує питання про розміо штрафних санкцій, враховуючи при цьому будь-які обставини, які мають істотне значення.
22. Адміністративно-господарськими санкціями за Господарським кодексом не вважаються:
а) неустойка, штраф, пеня; б) вилучення прибутку (доходу);
в) адміністративно-господарський штраф;
г) скасування державної реєстрації.
23. Адміністративно-господарськи санкції за Господарським кодексом можуть бути застосовані :
а) протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення; б) протягом 6 місяців з дня виявлення порушення;
в) протягом одного року з дня виявлення порушення;
г) протягом 3 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через один рік з дня порушення.
24. Підставою припинення господарського зобов'язання не може бути:
а) згода сторін; б) виконання, проведене належним чином;
в) одностороння відмова від виконання зобов'язання;
г) розірвання зобов'язання за рішенням суду.
25. Підставою виникнення господарського зобов'язання є:
а) господарський договір; б) вчинення адміністративного правопорушення;
в) вчинення злочину;
г) Закон "Про Державний бюджет".
26. Грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті в____:
а) гривні; б) умовних одиницях;
в) доларах або євро;
г) будь-якій валюті.
27. Підставою виникнення господарського зобов'язання не може бути:
а) господарський договір; б) акт управління господарською діяльністю;
в) договір між фізичними особами;
г) створення об'єктів інтелектуальної власності.
28. Не вважається майново-господарським зобов'язання між:
а) двома або більше суб'єктами господарювання; б) суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами-громадянами;
в) суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами-юридичними особами;
г) між підприємствами та фізичними особами-підприємцями.
29. Соціально-комунальним зобов'язанням суб'єкта господарювання є:
а) створювати робочі місця для осіб з обмеженою працездатністю; б) дотримуватися умов договорів;
в) сплачувати податки, збори та інші обов'язкові платежі;
г) отримувати ліцензії.
30. Публічні зобов'язання суб'єкта господарювання виникають:
а) з публічної пропозиції надати послуги, виконати роботи; б) з установчих документів;
в) з права інтелектуальної власності;
г) на підставі норм Кодексу адміністративного судочинства.
Тема 6. Господарські зобов'язання.
1. Поняття господарського зобов'язання. 2. Підстави виникнення господарських зобов'язань. 3. Майново-господарські зобов'язання. Організаційно-господарські зобов'язання. 4. Соціально-комунальні зобов'язання суб'єктів господарювання. 5. Публічні зобов'язання суб'єктів господарювання. 6. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Тема 7. Загальні положення про господарські договори. Види господарських договорів.
1. Господарські договори. Види господарських договорів.
2. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору.
3. Належне виконання господарських договорів (поняття та критерії). 4. Відмінність господарських і цивільних длговорів.
5. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. 6. Особливості укладення господарських договорів за державним замовленням, на основі примірних і типових договорів. 7. Укладення договорів на біржах, ярмарках та публічних торгах.
Тема 8. Юридична відповідальність в сфері господарювання.
1. Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері господарювання.
2. Підстави виникнення юридичної відповідальності у сфері господарювання.
2. Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду. 3. Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності суб'єктів господарювання. 4. Судовий захист прав суб'єктів господарювання. ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 3
1.Який з наведених принципів не є принципом кредитування: а) строковості;
б) забезпеченості повернення; в) рівності сторін;
г) оплатність.
2.Який характер відповідальності несе поручитель разом з боржником при невиконанні ним кредитної угоди:
а) солідарна; б) субсидіарна; в) долева;
г) пайова.
3.Кредит, що надається без застави майна чи інших видів забезпечення із застосуванням підвищеної відсоткової ставки:
а) бланковий; б) консорціумний; в) іпотечний;
г) державний.
4.Нецільове використання кредиту - це: а) злочин;
б) адміністративне правопорушення; в) цивільно-правовий делікт;
г) правомірні дії.
5.Середньостроковий кредит надається на термін: а) до З років;
б) до 5 років; в) до 10 років;
г) до 6 місяців
6.Ризики щодо випадкового знищення або пошкодження об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу несе:
а) лізингодавець;
б) лізингоодержувач;
в) продавець об'кта лізингу;
г) держава.
7. Договір лізингу, який передбачає набуття лізингодавцем майна у власника та передачу цього майна йому в лізинг: а) зворотний лізинг; б) пайовий лізинг; в) міжнародний лізинг;
г) фінансовий лізинг.
8. Не може бути об'єктом лізингу:
а) рухоме майно;
б) нерухоме майно;
в) земельні ділянки та інші природні об'єкти;
г) основвні фонди.
9.Правила страхування по кожному виду страхування розробляються:
а) страховиком;
б) страхувальником;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Міністерством фінансів.
10.Страхування майнових інтересів, пов'язаних з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі:
а) майнове страхування; б) особисте страхування; в) страхування відповідальності;
г) перестрахування.
11.Частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування:
а) страхова сума;
б) страхове відшкодування;
в) франшиза;
г) страхова премія.
12.Громадяни або юридичні особи, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності та здійснюють посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика:
а) страховики; б) страхові агенти; в) страхові брокери;
г) перестраховики.
13.Договір страхування не вважається недійсним з моменту його укладення у випадках:
а) коли його укладено після страхового випадку;
б) коли страхувальник вчинив умисний злочин, що призвів до страхового випадку;
в) коли об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набрало законної сили;
г) всі відподі правильні.
.
14. Мінімальний розмір статутного капіталу страховика становить:
а)100 тис. євро;
б)500 тис. євро;
в) 1 млн. євро та 1,5 млн. євро;
г) 2 млн. євро.
15.Ліцензія на проведення окремих видів страхування і перестрахування видається:
а)Міністерством фінансів України;
б)комітетом у справах нагляду за страховою діяльністю;
в)Національним банком України;
г) Державною комісією регулювання ринку фінансових послуг.
16.Господарсько- торговельним може вважатися:
а) договір поставки;
б) договір лізингу;
в) кредитний договір;
г) договір банківського вкладу.
17.Сторонами договору поставки є:
а) постачальник та покупець;
б) продавець та покупець;
в) постачальник, перевізник та покупець;
г) страховик та страхувальник.
18.Якщо в договорі поставки строк його дії не визначений, він вважається укладеним на:
а) один рік;
б) 6 місяців;
в) 1 місяць;
г) безстроково.
19.Умови договорів поставки повинні викладатися сторонами відповідно до:
а) ліцензійних умов;
б) Міжнародних правил щодо тлумачення комерційних термінів "Інкотермс";
в) вимог підзаконних нормативно-правових актів;
г) довільно.
20. З точки зору строків інвестування, інвестиції можуть поділятися на:
а) короткострокові та довгострокові;
б) короткострокові, середньострокові та довгострокові;
в) безстрокові та короткострокові;
г) середньострокові та довгострокові.
21. Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути:
а)корпоративні права;
б) спеціальне право запозичення;
г) бюджети;
д) бюджетні програми.
22. Банківська система України має:
а) один рівень;
б) два рівні;
в) три рівні;
г) чотири рівні;
23. В Україні державне регулювання і нагляд за діяльністю страховиків здійснює:
а)Міністерство фінансів України;
б) Національний бану України;
в) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
г) Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.
24. Державна закупка сільськогосподарської продукції здійснюється за договором:
а)контрактації сільськогосподарської продукції;
б) поставки;
в) купівлі-продажу;
г) лізингу.
25. Державний контроль за веденням розрахунково-касових операцій у сфері господарювання забезпечує:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
г) Державна податкова адміністрація України.
26. Реалізація суб'єктами господарювання товарів негосподарюючим суб'єктам здійснюється за правилами про договори:
а) позички;
б) поставки;
в) купівлі-продажу;
г) лізингу.
27. Предметом поставки є продукція, визначена:
а) родовими ознаками;
б) індивідуально-визначені;
в) родовими та індивідуальними ознаками;
г) сільськогосподарська продукція.
28. Нормативно-правовими актами передбачають можливість для господарюючих суб'єктів проводити розрахунки у таких формах:
а) податковими векселями;
б) кредитивами, платіжними дорученнями, розрахунковими чеками;
в) розписками;
г) цінними паперами.
29. Функціями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України є:
а)здійснення перестрахування;
б) ліцензування страхової;
в) співстрахування;
г) здійснення фінансового моніторингу.
30. Позови, що випливають з поставки товарів неналежної якості, можуть бути пред'явлені протягом:
а) 3 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених товарів;
б) 6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених товарів;
в) 6 місяців з дати виготовлення товару;
г) одного року з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених товарів.
Тема 9. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності.
1. Загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. 2. Поставка. 3. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. 4. Контрактація сільськогосподарської продукції.
5. Поставка електричної енергії
Тема 10. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Фінансова діяльність.
1. Інвестиційна та інноваційна діяльність у сфері господарювання. 2. Види інноваційної діяльності. 3. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. 4. Правовий статус банків. Національний банк України. 5. Комерційні банки, їх правовий статус. 6. Банківські операції.
7. Поняття кредитних відносин, їх риси, принципи побудови та правове забезпечення. 8. Форми та види кредиту. Тема 11. Організаційно-правові основи безпеки підприємництва. Страхова справа.
1. Безпека підприємництва як складова частина економічної безпеки держави. 2. Внутрішні та зовнішні загрози безпеки підприємства. 3. Структура системи економічної безпеки підприємництва. Кредитні та страхові ризики як основні ризики, що впливають на економічну безпеку підприємства. 4.Страхування як вид цивільно-правових відносин та один з основних напрямків забезпечення економічної безпеки підприємства (фірми). 5. Види та форми страхування. 6. Перестрахування та співстрахування як елементи економічної безпеки підприємництва, кредитної та страхової діяльності. 7. Зміст та істотні умови договору страхування. 8. Державний контроль за страховою діяльністю в Україні.
ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 4
1.Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів підприємницької діяльності України та іноземних суб'єктів підприємницької діяльності, що заснована на взаємодії між ними і має місце:
а) на території України;
б) за межами території України;
в) на території України і за її межами;
г) на території України і за її межами та пов'язана з переміщенням товарів через митний кордон.
2.Фізичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність:
а) якщо вони є суб'єктами господарської діяльності за кордоном держави, громадянами якої вони є;
б) з моменту набуття ними цивільної дієздатності згідно із законами України;
в) з моменту здійснення ними будь-якого виду зовнішньоекономічної діяльності;
г) зовнішньоекономічна діяльність фізичним особа-підприємцям заборонена.
3. Загроза валютних втрат в результаті зміни курсу валют і ціни по відношенню до валюти платежу в період між підписанням зовнішньоекономічної угоди та здійсненням платежу по ній:
а) валютне застереження;
б) валютний ризик;
в) комерційний ризик;
г) валютний коридор.
4.Іноземні інвестиції на території України підлягають:
а) державному ліцензуванню;
б) державному оподаткуванню; в) державній реєстрації;
г) державному патентуванню.
5.Відповідно до Конституції України одночасно особливим
об'єктом інвестування та об'єктом права власності народу України є:
а) науково-технічна продукція;
б) земля;
в) інтелектуальні цінності.
6.Яка з відмов у державній реєстрації іноземних інвестицій не є законною:
а) здійснення даної інвестиції суперечить законодавству України; б) подані документи не відповідають вимогам "Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій"; в) недоцільність здійснення іноземної інвестиції;
г) інвестиція здійснюється з порушенням вимог законодавства.
7.Спеціальні (вільні) економічні зони створюються Верховною Радою України за ініціативи:
а) двох третин народних депутатів; б) Президента України;
в) спеціальної комісії з питань законодавчого регулювання економічного розвитку України;
г) створення спеціальних (вільних) економічних зон не передбачене законодавством України.
8.Яку із зазначених гарантій захисту іноземних інвестицій не може визнати держава Україна:
а) гарантії від зміни законодавства;
б) компенсація збитків іноземним інвесторам, завданих їм внаслідок діяльності державних органів України;
в) визнання пріоритету іноземних інвестицій перед національними;
г) гарантія від безоплатної націоналізації.
9.Який з установчих документів фондової біржі регулює порядок прийняття в члени біржі у якості постійних та разових відвідувачів:
а) установчий договір;
б) статут;
в) правила біржової торгівлі;
г) положення.
10.Яка з наведених вимог не потрібна для визнання угоди біржовою операцією:
а) якщо її учасники є членами біржі;
б) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку та обмін товарів, що допущені до обігу на товарній біржі;
в) якщо вона нотаріально завірена після реєстрації на біржі;
г) жодна з перерахованих вище.
11.Яким чином не може відбутися державне регулювання біржової діяльності:
а) ліцензування; б) оподаткування; в) саморегулювання;
г) реєстрація.
12.Біржовий контракт, що засвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або валюту у визначений час та на певних умовах в майбутньому з фіксацією цін під час укладання контракту:
а) форвардний; б) ф'ючерсний;
в) опціонний;
г) спотовий.
13.Організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами:
а) фондова біржа; б) товарна біржа; в) валютна біржа;
г) біржа праці .
14.Фондова біржа набуває прав юридичної особи: а) з моменту початку її функціонування;
б) з моменту укладання необхідних документів; в) з моменту її реєстрації;
г) з моменту одержання ліцензії.
15.Як фондова, так і товарна біржа є суб'єктами________власності:
а) приватної;
б) колективної; в) державної;
г) комунальної.
16.Терміном "біржа" не позначаються:
а) сукупність осіб, що постійно в певному місці здійснюють торгівельні операції;
б) сукупність угод, які укладаються у цьому місці;
в) сукупність нормативних актів, що регулюють даний вид підприємницьких відносин;
г) організаційно-оформлений ринок товарів, валюти або цінних паперів.
17. На території України створено: а) одна офшорна зона;
б) функціонування на території України офшорних зон чинним законодавством не передбачене;
в) чотири офшорні зони;
г) дві офшорні зони.
18. Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами: а) розміщення емітентом власних цінних паперів;
б) андеррайтинг;
в) депозитарна діяльність;
г) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
19. Не вважається професійною діяльністю на ринку цінних паперів: а) розміщення емітентом власних цінних паперів;
б) андеррайтинг;
в) депозитарна діяльність;
г) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.
20. Професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами вважається:
а) розміщення емітентом власних цінних паперів;
б) викуп емітентом власних цінних паперів;
в) депозитарна діяльність;
г) проведення розрахунків з використанням векселів.
21. Мінімальна кількість засновників фондової біржі:
а) 20;
б) 10;
в) 50;
г) 2.
22. У якій організаційно-правовій формі створюються фондові біржі:
а) будь-яке господарське товариство;
б) акціонерне товаритсво, товариство з обмеженою відповідальністю або дочірнє підприємство об'єднання торговців цінними паперами;
в) повне та командитне товариство;
г) товариство з додатковою відповідальністю.
23. Мінімальний розмір статутного капіталу торговця цінними паперами, необхідний для здійснення дилерської діяльності повинен становити суму, що перевищує:
а) 120 тис.грн.;
б) 100 тис.грн.;
в) 50 тис.євро;
г) 200 тис.грн.
24. Мінімальний розмір статутного капіталу торговця цінними паперами, необхідний для здійснення брокерської діяльності та діяльності з управління цінними паперами повинен становити суму, що перевищує:
а) 120 тис.грн.;
б) 300 тис.грн.;
в) 150 тис.євро;
г) 200 тис.грн.
25. Мінімальний розмір статутного капіталу торговця цінними паперами, необхідний для здійснення андеррайтингу повинен становити суму, що перевищує:
а) 120 тис.грн.;
б) 300 тис.грн.;
в) 150 тис.грн.;
г) 600 тис.грн.
26. Мінімальний розмір статутного капіталу фондової біржі повинен становити суму, що перевищує:
а) 500 тис.грн.;
б) 3 млн.грн.;
в) 750 тис.грн.;
г) 600 тис.грн.
27. Членами фондової біржі можуть бути:
а) торговці цінними паперами;
б) будь-які фізичні та юридичні особи;
в) державні підприємства;
г) фінансово-кредитні установи.
28. Членами фондової біржі можуть бути:
а) торговці цінними паперами;
б) будь-які фізичні та юридичні особи;
в) державні підприємства;
г) фінансово-кредитні установи.
29. Не є учасниками фондового ринку:
а) емітенти;
б) інвестори;
в) бюджетні установи;
г) професійні учасники фондового ринку.
30. Не вважається цінним папером за законодавством України:
а) акції;
б) облігації;
в) розрахункові чеки;
г) іпотечні сертифікати.
Тема 12. Правове регулювання господарських відносин у біржовій сфері.
1. Поняття біржи. 2. Види бірж, їх правовий статус. 3. Загальна структура бірж, органи їх керівництва та управління. 4. Біржові угоди, їх види. 5. Біржові операції та вимоги до їх здійснення.
6. Товарні біржі, їх види. 7. Організація роботи товарних бірж, умови їх реєстрації та припинення діяльності. 8. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. 9. Учасники фондового ринку. - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
10. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку цінних паперів, її правовий статус. 11. Поняття цінних паперів, їх класифікація. 12. Державне регулювання фондового ринку. 13. Правове регулювання зовнішньо-економічної діяльності.
1.Поняття та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, принципи її здійснення. 2. Види зовнішньоекономічної діяльності, характеристика окремих її видів. 3. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Органи, які здійснюють таке регулювання, їх компетенція. 4. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій, види ліцензій і квот.
5. Предмет, сторони та правове регулювання зовнішньоекономічного договору (контракту), його зміст.
Тема 14. Спеціальні режими господарювання.
1. Спеціальні (вільні) економічні зони. 2. Концесійна діяльність. 3. Інші види спеціальних режимів господарської діяльності.
4. Офшорна зона: поняття та правовий режим.
ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1
1 - б;
2 - б;
3 - б;
4 - г;
5 - г;
6 - в;
7 - г;
8 - б;
9 - а;
10 - г;
11 - а; 12 - г; 13 - б; 14 - а; 15 - б; 16 - в; 17 - б; 18 - б; 19 - в; 20 - б; 21 - б; 22 - б; 23 - а; 24 - а; 25 - а; 26 - г; 27 - а; 28 - в; 29 - б; 30 - в; 31 - в; 32 - в; 33 - б; 34 - в; 35 - а; 36 - а; 37 - а; 38 - в; 39 - в; 40 - в; ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2
1 - в; 2 - в; 3 - б; 4 - б; 5 - б; 6 - в; 7 - в; 8 - б; 9 - б; 10 - в;
11 - б; 12 - в;
13 - а;
14 - а;
15 - б.
16. - в.
17.- в.
18 - в.
19. - а.
20. - а.
21. - а.
22. - а.
23. - а.
24. - в.
25. - а.
26.- а.
27. - в.
28. - б.
29. - а.
30. - а.
ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 3
1 - в; 2 - а; 3 - а; 4 - в; 5 - а; 6 - б; 7 - а; 8 - в; 9 - а; 10 - в;
11 - в; 12 - в;
13 - б;
14 - в;
15 - г.
16. - а.
17. - а.
18 - а.
19. - б.
20. - а.
21. - а.
22. - б.
23. - г.
24. - а.
25. - б.
26. - в.
27. - а.
28. - б.
29. - б.
30. - б.
ПРОМІЖНИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 4
1 - г; 2 - в; 3 - б; 4 - в; 5 - б; 6 - в; 7 - б; 8 - в; 9 - б; 10 - б;
11 - в; 12 - а;
13 - а;
14 - в;
15 - а.
16. - в.
17. - б.
18 - а.
19. - а.
20. - в.
21. - а.
22. - б.
23. - а.
24. - б.
25. - г.
26. - б.
27. - а.
28. - в
29. - в
30. - в
8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141.
2. Господарський кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003. - 14 березня.
3. Цивільний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 16.01.2003 р. // Голос України. - 2003. - 12-13 березня.
4. Про систему оподаткування: Закон України //Урядовий кур'єр. - 1997. - 20 березня.
5. Закон України від 19 вересня 1991 р. "Про господарські товариства" // ВВР України. - № 49. - Ст. 682.
6. Закон України від 23 березня 1996 р. "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" // ВВР України. - 1996. - № 20. - Ст. 82.
7. Закон України від 1 червня 2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Урядовий кур'єр. - 2000. - 2 серпня.
8. Закон України від 19 жовтня 2000 р. "Про державну підтримку малого підприємництва" // Урядовий кур'єр. - 2000. - 22 листопада.
9. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 5-6 - ст. 30.
10. Закон України "Про Національний банк України" // Відомості Верховної Ради України - 1999 - № 29 - ст. 238. 11. Закон України від 15.05.2003 р. "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" // Юридичний вісник України. - 2003.- № 28 (12-18 липня).
12. Закон України від 07.03.1996 р. "Про страхування" (в редакції Закону від 04.10.2001 р.) // ВВР України.- 2002.- № 7.- Ст. 50.
13. Закон України від 30.10.1996. "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" // ВВР України- 1996- №51.- Ст. 292.
14. Закон України від 21.11.1995 р. "Про промислово-фінансові групи в Україні" // Голос України.- 1996.- 21 травня.
15. Закон України від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні"// Урядовий кур'єр - 1999.- 1 вересня.
16. Закон України від 22 лютого 2000 року № 1490 "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 20, ст.148. 17. Закон України від 16 грудня 1997 року N 723/97 "Про фінансовий лізинг" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68.
18. Закон України від 12.07.2001 р. "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" // ВВР України.- 2002,- № 1.- Ст. 1.
19. Закон України: "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384. 20. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" // Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 7 - ст. 32.
21. Закон України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" від 25.12.2008 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 19, ст.257.
22. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" //Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, № 29, ст.389
23. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України - 1991 - № 47 - ст. 646.
24. Закон України "Про режим іноземного інвестування" // Відомості Верховної Ради України - 1996 - № 19 - ст. 80.
25. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" // Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 21 - ст. 104.
26. Закони України "Про інноваційну діяльність" // Відомості Верховної Ради України. - 2002 - № 36 - ст. 266.
27. Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" // Офіційний вісник України - 2003 - № 7 - ст. 271.
28. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року № 3480 // Офіційний вісник України - 2006. - № 13 - ст. 855.
29. Господарський процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст.56.
30. Закон України "Про національну депозитарну систему та особливості обліку цінних паперів в Україні" // Відомості Верховної Ради України - 1998 - № 15 - ст. 67.
31. Про додаткові заходи щодо розвитку фондового ринку України: Указ Президента України від 26 березня 2001 р. // Урядовий кур'єр - 4 квітня 2001 р. - № 60.
32. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Відомості Верховної Ради України - 1992 - № 16 - ст. 377
33. . Закон України "Про захист економічної конкуренції" // Відомості Верховної Ради України - 2001 - № 12 - ст. 64.
34. Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" // Відомості Верховної Ради України - 1996 - № 36 - ст. 164.
35. Закон України "Про Антимонопольний комітет України" // Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 50 - ст. 472.
36. Закон України "Про захист прав споживачів" // Відомості Верховної Ради України - 1994 - № 1 - ст. 1.
37. Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" // Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 8 - ст. 152.
38. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" // Відомості Верховної Ради України - 1993 - № 23 - ст. 247.
39. Банківське право : Навч. посібник / Орлюк О.П. - К. - 2005. - 374с.
40. Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 592с. 41. Берлач А. І. Біржове право України: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2008. - 316c.
42. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. - 2-ге вид., змін. та доп. - К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2009. - 766 с.
43. Жук Л.А. Господарське право України: підруч./ Л.А.Жук, І.Л.Жук, О.М.Неживець.- К.: Кондор, 2009. - 434 с. 44. Знаменский Г. Л. Совершенствование хозяйственного законодательства: Цель и сред-ства.- К.: Наукова думка, 1980. - 188 с.
45. Карклін М.І. Правові основи підприємництва - К.: Наукова думка, 2000.
46. Кришевич О.В., Мачуський В.В., Перепадя О.В., Постульга В.Є. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2005. - 184с.
47. Копейчиков В. В. Громадянське суспільство та проблеми розвитку підприємництва // Реферативний огляд чинного законодавства України / Заред. В.В. Цвсткова, Є. Б. Кубко -К.: Салком, 2000.- С. 25-36.
48. Кузьмін Р. І., Кузьмін Р. Р. Співвідношення понять "підприємництво" та "господарська діяльність" // Право України.- 1999.- №5.- С. 88-91.
49. Мамутов В.К. І знову про загальноцивілістичний підхід // Право України,- 2000,-№4.
50. Мамутов В, К. Конституция и развитие хозяйственного законодвтельства // Предпри-нимательство, хозяйство и право,- 1997,- № 1,- С. 3-6.
51. Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: окремі проблеми // Право України - 2001 - 10.
52. Підприємницьке право: Підручник / Ніколаєва Л.В. та ін. - К.: Істина, 2001.
53. Понікаров В.Д., Андрійченко Ж.О.. Господарське законодавство: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ХДЕУ, 2003. - 127с. 54. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Жук Л. А., Жук І. Л., Неживець О. М. - Європейський ун- т. - К. : Видавництво Європейського університету, 2004. - 292с.
55. Саніахметова Н., Мельник С. Підстава і види юридичної відповідальності за зловживання монопольним (домінуючим) становищем // Підприємництво, господарство і право - 2003 - № 4.
56. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посіб. - К.: А.С.К., 2001. 57. Саніахметова Н.О. Правовий захист підприємництва в Україні - К.: Юрінком-Інтер, 1999.
58. Фінансове право: навч. посібн. / За заг. Ред. Д.М. Павлова, О.А. Кузьменко, А.Г.Чубенка. - К. : КНТ, 2009. - 520 с.
59. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. - 4 вид., перероб. і доп. - 2009 р.: "Юрінком Інтер", 640 с.
60. Щербак І. Правове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності відокремлених підрозділів підприємства // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - № 5. - С. 54-57.
9. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Господарська діяльність: ознаки та види.
2. Господарські відносини, поняття та види. Розмежування відносин у сфері господарювання з іншими видами правовідносин, їх загальні риси та особливі ознаки.
3. Основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання. 4. Ліцензування та патентування у господарській діяльності. 5. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання. 6. Захист від недобросовісної конкуренції.
7. Роль власності, окремих її форм у становленні та розвитку господарських правовідносин. Захист права власності.
8. Правові підстави виникнення та припинення права власності відповідно до чинного законодавства.
9. Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Право власності та інші речові права.
10. Майно у сфері господарювання. Цінні папери у складі майна суб'єктів господарювання. Види цінних паперів.
11. Промислова власність як різновид інтелектуальної власності, її об'єкти та місце в системі господарських правовідносин. Правове регулювання відносин промислової власності.
12. Проблеми розвитку права промислової власності та його захисту в Україні в сучасних умовах.
13. Охорона прав на винаходи, корисні моделі та промислові зразки.
14. Охорона прав на знаки для товарів та послуг.
15. Правові титули майна підприємства (право господарського відання та оперативного управління). 16. Порядок формування і склад майна підприємства. Основні фонди. Обігові кошти. Нематеріальні активи. Спеціальні фонди і резерви. 17. Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
18. Загальна характеристика договору (угоди) в сфері господарських правовідносин. Види договорів.
19. Представництво у сфері господарської діяльності, його основні види.
20. Поняття суб'єкта господарських правовідносин, їх види.
21. Обмеження, передбачені чинним законодавством, щодо суб'єктів господарської діяльності.
22. Обмеження, передбачені чинним законодавством, щодо об'єктів господарських правовідносин.
23. Порядок створення, реорганізація та ліквідації суб'єктів господарювання.
24. Поняття банкрутства, підстави визнання банкрутом та його правові наслідки.
25. Санація та порядок ліквідації підприємств-банкрутів.
26. Підприємство (фірма) - провідний суб'єкт господарської діяльності, його правовий статус.
27. Види підприємств. Мале підприємство, його критерії та роль в умовах ринкової економіки.
28. Індивідуальні підприємці як суб'єкти господарювання.
29. Господарські товариства як суб'єкти підприємницьких правовідносин: поняття та види.
30. Порядок створення та ліквідації господарських товариств, їх установчі документи.
31. Акціонерне товариство: поняття, види, органи управління.
32. Порядок створення та ліквідації акціонерного товариства.
33. Товариство з обмеженою відповідальністю: поняття, правовий статус його учасників.
34. Товариство з додатковою відповідальністю: поняття та правовий статус його учасників.
35. Товариство з повною відповідальністю: поняття правовий статус його учасників.
36. Командитне товариство: поняття та правовий статус його учасників.
37. Об'єднання підприємств, порядок та умови їх створення. Види об'єднань (добровільні та державні), їх ознаки та характеристика. 38. Організаційно-правові форми об'єднань (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни).
39. Промислово-фінансові групи.
40. Поняття господарського зобов'язання. 41. Способи забезпечення виконання господарських зобов'язань.
42. Господарські договори. Види господарських договорів. 43. Правові вимоги до форми та змісту господарського договору. Належне виконання господарських договорів (поняття та критерії). 44. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.
45. Поняття, функції та види юридичної відповідальності у сфері підприємництва, підстави її виникнення.
46. Підстави виникнення та форми господарсько-правової відповідальності: відшкодування збитків, неустойка, конфіскація, оперативно-господарські санкції, господарсько-організаційні санкції. Відповідальність за заподіяну шкоду.
47. Підстави виникнення адміністративної та кримінальної відповідальності підприємців.
48. Судовий захист прав суб'єктів господарської діяльності. 49. Поняття та соціально-економічне призначення банкрутства. Ознаки банкрутства. Матеріально-правові та процесуально-правові умови порушення провадження у справі про банкрутство. 50. Порядок і наслідки порушення провадження у справі про банкрутство.
51. Сторони в справі про банкрутство: правове становище боржника і кредитора (кредиторів) у справах про банкрутство.
52. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. 53. Об'єктивні передумови захисту прав споживачів з боку держави, правова забезпеченість такого захисту.
54. Державний контроль за дотриманням законодавства про захист прав споживачів. Відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
55. Інвестиційна діяльність як різновид господарських правовідносин, її правове регулювання в Україні.
56. Правове регулювання кредитних відносин. Види кредитів, їх характеристика.
57. Види кредитних операцій.
58. Лізинг. Види лізингу, їх характеристика.
59. Зміст договору лізингу, його реквізити.
60. Поняття та види бірж, їх правове забезпечення.
61. Правовий статус товарної біржі, її функції та принципи діяльності.
62. Основні види угод на товарній біржі, вимоги до їх укладання. Правила біржової торгівлі.
63. Цінні папери: поняття, види та правове регулювання їх обігу.
64. Правовий статус фондової біржі.
65. Операції, що здійснюються на фондовій біржі.
66. Місце держави в процесі регулювання ринку цінних паперів. Мета регулювання.
67. Повноваження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
68. Поняття, суб'єкти, принципи та види зовнішньоекономічної діяльності, її правове забезпечення.
69. Ліцензування та квотування зовнішньоекономічної діяльності.
70. Зміст зовнішньоекономічного договору (контракту).
71. Правовий режим міжнародних розрахунків та іноземного інвестування.
72. Поняття та загальна структура безпеки підприємництва.
73. Страхова справа як важливий фактор безпеки підприємництва, її правове забезпечення.
74. Зміст та основні реквізити договору страхування.
75. Характеристика основних елементів страхових правовідносин.
76. Державний нагляд за страховою діяльністю: мета, засоби здійснення та правове забезпечення.
77. Функції та права спеціалізованого уповноваженого центрального органу у справах нагляду за страховою діяльністю.
78. Об'єктивна необхідність державного регулювання господарської діяльності, сфера його застосування.
79. Податкове регулювання господарської діяльності, роль державної податкової служби в цьому процесі. Система оподаткування в Україні, принципи її побудови та правове забезпечення. 80. Відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за порушення податкового законодавства.
81. Монополізм та його негативні наслідки для підприємницької діяльності. Монопольне (домінуюче) становище, його критерії та порядок визначення.
82. Засоби зловживання монопольним становищем в умовах ринку. Заходи держави щодо обмеження зловживання монопольним становищем.
83. Мета та заходи антимонопольного регулювання в умовах ринку з боку держави, його правове забезпечення. Антимонопольний комітет України, його правовий статус.
84. Недобросовісна конкуренція: поняття та форми її прояву. Правовий захист від недобросовісної конкуренції.
85. Загальна характеристика господарсько-торговельної діяльності. Поставка. 86. Оренда майна у сфері господарювання. Лізинг. 87. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: загальна характеристика. 88. Правовий статус банків. Національний банк України. Комерційні банки. 89. Банківські операції. 90. Ринок цінних паперів (РЦП) та його місце в структурі ринку фінансових ресурсів. 91. Учасники фондового ринку - емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
92. Фондова біржа як елемент інфраструктури ринку цінних паперів, її правовий статус. 93. Поняття цінних паперів, їх класифікація. 94. Державне регулювання фондового ринку. 95. Спеціальні (вільні) економічні зони. 96. Концесійна діяльність. 
Автор
dj_meronn
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 423
Размер файла
804 Кб
Теги
господарське, право
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа