close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Економічна теорія

код для вставкиСкачать
 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра економіко-правових дисциплін
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Навчально-методичні матеріали
Київ - 2009
Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Економічна теорія" кафедри економіко-правових дисциплін для курсантів 2-х курсів ННІПККМ, ННІПСК.
Укладач: канд. економ. наук, доцент, професор кафедри економіко-правових дисциплін В.Д. Кухаренко.
Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Основи економічної теорії" затверджені на засіданні кафедри економіко-правових дисциплін, протокол № від липня 2008 р.
Рецензенти:
Тігова Т.М. канд. екон. наук, доцент, професор кафедри фінансового та господарського права юридичного факультету КНУВС;
Грущенко О.А. канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри фінансового та господарського права юридичного факультету КНУВС;
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна: "Економічноа теорія" Економічна теорія - одна з базових наукових дисциплін, що формують світогляд та громадянську позицію сучасної людини і тому цілком обгрунтовано вивчення даної дисципліни у всіх вищих навчальних закладах України незалежно від їх спеціалізації, бо неможливо уявити собі людину з вищою освітою без знань основ філософії, історії, соціології тощо.
Окремо слід підкреслити значення основ економічних знань для співробітників МВС, зокрема, для тих, хто набуває спеціалізацію слідчого, співробітника служби боротьби зі злочинами в сфері економіки, з організованою злочинністю.
Даний курс виступає базовим по відношенню до багатьох дисциплін і спецкурсів, таких як "Цивільне право", "Господарське право", "Фінансове право", "Податкове право", "Банківське право", "Судова бухгалтерія" та інших.
Метою вивчення даної дисципліни є засвоєння основних категорій економіки, розуміння закономірностей економічного розвитку суспільства.
Предметом дисципліни є виробничі відносини, що виникають у суспільстві у їх взаємозв'язку з розвитком продуктивних сил.
Завданням вивчення курсу є надання знань, які дозволять давати оцінку економічним процесам, що відбуваються в суспільстві.
Після вивчення курсу курсант повинен знати основні закони ринкової економіки, економічну природу власності, товару, грошей, основні риси економічних систем, форм заробітної плати, фінансово-кредитної системи суспільства, тенденції формування світового господарства.
Курсант повинен уміти застосовувати отримані знання при вивченні економіко-правових та цивільно-правових дисциплін, а також самостійно оцінювати процеси, пов'язані з економічним життям суспільства. ННІПККМ, ННІПСК
КурсХарактеристика дисципліниКількість залікових кредитів, відповідних ECTS: 3
Модулів: 6
Змістовних модулів: 6
Загальна кількість годин: 108
Тижневих годин - Рік підготовки: 2
Семестр: 1
Лекції: 14
Семінарські заняття: 40
Індивідуальна робота: 26
Самостійна робота: 28
Вид контролю: іспит 2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
ННІПККМ, ННІПСК
Назва темВсього годин З них на:лекціїсемінарські заняттяіндивід. роботусамостійну роботу Змістовний модуль І. Предмет, метод курсу. Економічна система пуспільства. Економічні потреби та ресурси.
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. 6 2 2 - 2Тема 2. Економічна система суспільства і власність. 8 2 4 2 з викладачем -Тема 3. Економічні потреби і ресурси. 4 - - 2 2
Змістовний модуль ІІ. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво. Ринок.
Тема 4. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво, його основні риси та характеристика 6 - 4 2 -Тема 5. Гроші як економічна категорія товарного господарства, їх еволюція. 4 - - 2 з викладачем 2
Тема 6. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони. 8 2 4 - 2 Проміжний модульний контроль 1.
Змістовний модуль ІІІ. Підприємництво.Мікроекономіка.
Тема 7. Конкуренція і монополія в ринковій системі. 2 - - 2 з викладачем -Тема 8. Підприємни-
цтво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його характеристика. 4 - 2 2 -Тема 9. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток. 8 2 4 2 -Тема 10. Попит і пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення. 4 - 2 - 2 Змістовний модуль ІV. Макроекономіка. Суспільне відворення, його елементи, фази, види, типи. Макроекономічна нестабільність.Тема 11. Макроеконо-
міка. Суспільне відтворення: сутність, елементи, види, типи. 6 2 2 2 з викладачем -Тема 12. Вимірювання обсягу національного виробництва, методи здійснення, основні показники. 6 - 2 2 2Тема 13. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку. 6 2 2 - 2 Проміжний модульний контроль 2.
______________________________________________________________
Змістовний модуль V. Фінансово-кредитна система суспільства. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави.Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства. 10 2 4 2 2Тема 15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави. 8 - 2 2 з викладачем 4 Змістовний модуль VІ. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини.Тема 16. Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та тенденції розвитку. Процес глобалізації. 10 - 4 2 4Тема 17. Валютна система та валютні відносини. 8 - 2 2 4 Проміжний модульний контроль 3.Всього: 108 14 40 26 28 3. ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовний модуль І. Предмет, метод курсу. Економічна система суспільства. Економічні потреби та ресурси.
Тема. 1. Предмет і метод економічної теорії
Матеріальне виробництво - основа життя людського суспільства. Продуктивні сили і виробничі відносини.
Визначення предмету економічної теорії. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Меркантилізм. Фізіократи. Англійська класична політична економія. Марксизм. Маржиналізм. Неокласичний синтез. Кейнсіанство. Монетаризм. Теорія пропозиції. Теорія раціональних очікувань.
Об'єктивні економічні закони, їх пізнання і використання. Ступені пізнання економічних законів. Рівні використання економічних законів.
Функції економічної теорії: теоретично-пізнавальна, практична та виховна.
Методи дослідження економічних процесів та явищ. Метод матеріалістичної діалектики. Метод наукової абстракції. Метод аналізу і синтезу. Методи індукції та дедукції. Метод поєднання історичного і логічного. Статистичні та математичні методи. Соціально-економічний експеримент. Логічні помилки при дослідженні економічних процесів і явищ.
Значення вивчення економічної теорії для підготовки сучасного працівника ОВС.
Тема 2. Економічна система суспільства та власність
Економічна система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів. Відносини власності та їх місце в економічній системі суспільства. Еволюція відносин власності та вплив на структуру суспільного виробництва. Власність як економічна категорія. Власність як правова категорія. Ступені реалізації права власності: володіння, користування, розпорядження. Правові аспекти відносин власності. Закон України "Про власність". Роздержавлення та приватизація - шляхи розбудови економічної системи ринкового типу в Україні.
Можливі моделі соціально-економічних систем. Традиційна економіка. Ринкова економіка. Планова економіка. Змішана економіка. Реформи в Україні як пошук шляхів до побудови ефективної соціально-економічної системи.
Тема 3. Економічні потреби та ресурси
Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання потреб.
Економічні ресурси та їх обмеженість. Вибір альтернативних можливостей використання ресурсів. Крива виробничих можливостей. Проблема використання обмежених ресурсів.
Потреби як економічна категорія, їх класифікація.
Потреби на правоохоронні послуги та вибір альтернативних можливостей щодо використання правозастосовчих ресурсів для їх задоволення.
Змістовний модуль ІІ. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво. Ринок
Тема 4. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво, його основні риси та характеристика
Натуральне господарство. Суть товарного виробництва, його виникнення та еволюція. Просте товарне виробництво. Підприємницьке товарне виробництво. Індустріальна та постіндустріальна економіка, інформаційне суспільство. Ступінь розвитку товарного виробництва в Україні.
Товар і його властивості. Споживча та мінова вартість товару. Теорії вартості. Теорія трудової вартості. Теорія витрат виробництва. Теорія трьох факторів виробництва. Теорія граничної корисності. Неокласична теорія. Тема 5. Гроші як економічна, категорія товарного господарства, їх еволюція
Розвиток форми вартості та виникнення грошей. Відносна та еквівалентна форми вартості. Випадкова, повна, загальна та грошова форми вартості.
Функції грошей. Ціна, масштаб цін. Паперові, кредитні, електронні гроші. Підробка грошей - економічні наслідки та необхідність боротьби з цим явищем. Сучасні зміни в грошовому обігу. Шахрайства з пластиковими картками. Сучасні зміни в грошовому обігу.
Тема 6. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони
Сутність ринку і необхідні умови його виникнення. Структура та інфраструктура ринку. Механізм дії ринкової економіки. Функції ринку. Проблеми запровадження ринкового механізму в економіці України.
Формування ринку правоохоронних послуг в Україні.
Закони ринкової економіки, їх загальна характеристика
Змістовний модуль ІІІ. Підприємництво. Мікроекономіка Тема 7. Конкуренція і монополія в ринковій системі
Сутність конкуренції. Методи і засоби конкурентної боротьби. Види конкуренції. Конкуренція і монополія. Закони України: "Про захист економічної конкуренції" та "Про Антимонопольний комітет України".
Тема 8. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його характеристика Сутність і об'єктивні умови підприємницької діяльності, її правове забезпечення. Роль ОВС у забезпеченні законності процесу організації підприємницької діяльності в Україні.
Підприємство, його суть, головні ознаки і особливості. Умови виникнення і діяльності підприємств. Види підприємств та їх об'єднань. Правовий статус підприємств. Фонди підприємств, їх структура та показники ефективного використання.
Тема 9. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток
Сутність капіталу. Види капіталу. Промисловий капітал. Торговий капітал. Грошовий капітал. Фіктивний капітал.
Економічні витрати. Зовнішні та внутрішні витрати. Нормальний прибуток як елемент витрат. Економічний або чистий прибуток. Витрати виробництва у короткостроковому періоді. Закон спадної віддачі. Постійні, змінні і загальні витрати. Середні витрати, або витрати на одиницю продукції. Граничні витрати.
Витрати виробництва у довгостроковому періоді. Позитивний та негативний ефекти зростання масштабів виробництва. Мінімальний ефективний розмір підприємства і структура галузі.
Тема 10. Попит і пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення
Закон попиту. Крива попиту. Зміни у попиті та його величині. Чинники, що впливають на зміни в попиті. Цінова еластичність попиту.
Закон пропозиції. Крива пропозиції. Зміни у пропозиції та її величині. Чинники, що впливають на зміни в пропозиції. Цінова еластичність пропозиції.
Врівноважуюча функція цін. Вплив змін попиту та пропозиції на рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Види цін, їх структура. Вплив держави на процес ціноутворення в умовах ринку. Закон України "Про ціни і ціноутворення".
Змістовний модуль ІV. Макроекономіка. Суспільне відворення, його елементи, фази, види, типи. Макроекономічна нестабільність.
Тема 11. Макроекономіка. Суспільне відтворення: сутність, елементи, види, типи
Сутність та багатогранність процесу відтворення. Просте та розширене відтворення. Особливості відтворення у аграрному секторі економіки.
Сутність нагромадження. Фонд нагромадження та його структура. Ефективність нагромадження. Початкове нагромадження капіталу і його зв'язок з кримінальним перерозподілом власності. Проблеми нагромадження в Україні на сучасному етапі. Структурні зрушення в пропорціях суспільного відтворення.
Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Фактори економічного зростання. Переваги інноваційної моделі розвитку економіки.
Тема 12. Вимірювання обсягу національного виробництва, методи здійснення, основні показники
Форми суспільного продукту. Роль макроекономічних показників. Перехід до сучасних методів обчислювання макроекономічних показників в Україні.
Валовий національний продукт. Грошовий вимір. Виключення подвійного рахунку. Розрахунок ВНП за витратами. Розрахунок ВНП за доходами. Номінальний та реальний ВНП. ВНП та суспільний добробут.
Система національних рахунків, її показники. Чистий національний продукт. Національний доход. Особистий доход. Доход після сплати податків.
Тема 13. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку
Економічна рівновага і циклічність. Фази циклу. Середні і короткі цикли. Довгі хвилі в економіці. Специфіка кризи, що вразила економіку України.
Безробіття. Типи безробіття. Визначення "повної зайнятості". Визначення рівня безробіття. Економічні втрати від безробіття. Соціальні наслідки безробіття. Безробіття в Україні - проблеми вимірювання та соціально-економічні наслідки. Закон України "Про зайнятість населення".
Сутність інфляції. Форми інфляції. Інфляція попиту. Інфляція витрат (пропозиції). Визначення темпів інфляції та її типу в Україні. Вплив інфляції на розвиток макроекономічних процесів. Інфляція і перерозподіл доходів (на прикладі України). Вплив інфляції на обсяг виробництва національного продукту. Антиінфляційні заходи держави.
Економічні функції держави. Економічна політика держави. Методи державного впливу на економіку. Значення правильного вибору моделі макроекономічного регулювання для подальшого розвитку економіки України. Роль правоохоронних органів у забезпеченні ефективного функціонування економіки. Змістовний модуль V. Фінансово-кредитна система суспільства. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
Тема 14.Фінансово-кредитна система суспільства
Загальне поняття про фінанси, фінансову систему і фінансову політику держави. Фінансова система України, шляхи її удосконалення.
Бюджетна система України, її правове забезпечення.
Сутність і функції податків. Види податків та їх ставок. Основні концепції оподаткування. Роль ОВС у запобіганні ухилення від сплати податків.
Сутність і функції кредиту. Зміст кредитних відносин. Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів. Форми кредиту.
Банківська система України, напрямки її реформування. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
Роль ОВС у боротьбі зі злочинністю у фінансово-кредитному секторі економіки.
Тема 15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
Система розподілу доходів в умовах ринкової економіки. Види доходів.
Визначення заробітної плати. Загальний рівень заробітної плати. Заробітна плата на конкретних ринках праці. Диференціація ставок заробітної плати. Проблеми визначення рівня заробітної плати в Україні в сучасних умовах.
Економічна рента. Позичковий процент. Підприємницький доход та економічний прибуток.
Державна політика доходів. Крива Лоренца. Вплив розподілу доходів на розвиток економіки країни. Диференціація доходів населення України в умовах реформування її соціальне-економічної системи та роль ОВС у забезпеченні правового характеру цього процесу. Проблеми протидії відмиванню доходів незаконного походження. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Змістовний модуль VІ. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини
Тема 16. Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та тенденції розвитку. Процес глобалізації
Суть світової системи господарства, об'єктивнийхарактер її виникнення та розвитку. Міжнародний поділ праці. Міжнародна торгівля. Економічна основа торгівлі. Протекціонізм. Вільна торгівля. Форми світових економічних відносин. Зовнішньоекономічна політика. Злочинність у сфері міжнародних економічних відносин і значення боротьби з цим явищем.
Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність. Глобалізація. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство. Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про захист іноземних інвестицій в Україні".
Тема 17. Валютна система та валютні відносини
Еволюція системи валютних відносин. Валютні курси. Визначення валютних курсів. Функції валютного курсу. Валютна система.
Структура, основні функції та механізм функціонування валютного ринку. Валютні операції. Роль ОВС у боротьбі з порушеннями правил проведення валютних операцій.
Валютне регулювання. Конвертованість валют. Гривня - національна валюта України, шляхи її зміцнення та роль Національного банку України у цьому процесі.
4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І. Предмет, метод курсу. Економічна система суспільства Економічні потреби та ресурси
Тема 1.Предмет і метод економічної теорії Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті):
1. Матеріальне виробництво - основа життя людства. Продуктивні сили і виробничі відносини.
2. Предмет економічної теорії.
3. Функції економічної теорії, їх характеристика.
4. Значення вивчення основ економічної теорії для підготовки працівників ОВС.
Теми рефератів, доповідей
1. Внесок українського вченого М.І. Туган-Барановського у розвиток економічної теорії.
2. Новаторські теорії українських економістів та їх роль у розвитку світової економічної науки.
3. Використання економічних законів при формуванні економічної політики держави.
Перелік ключових термінів та понять теми
Виробництво матеріальне, виробничі відносини, закони економічні, категорії економічні, метод економічної теорії, продуктивні сили Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід звернути увагу не тільки на з'ясування змісту предмету дисципліни "Основи економічної теорії", її методу, але й показати тісний взаємозв'язок з такими гуманітарними дисциплінами як філософія, соціологія, політологія, а також з правовими дисциплінами, зокрема, з "Теорією держави і права". Слід також підкреслити, що для майбутніх фахівців ОВС важливе значення має розуміння ними практичної функції економічної теорії.
Література до теми
[16-30, 38,60,66,70,75,91,92,98,108]
Тема 2.Економічна система суспільства і власність
Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті (2 год.):
1. Поняття економічної системи суспільства, її структура та характеристика окремих елементів.
2. Відносини власності як економічна категорія та їх місце в економічній системі суспільства.
3. Власність як правова категорія. Ступені реалізації права власності (право володіння, користування та розпорядження). Взаємозв'язок економічної та правової категорій власності, характер цього взаємозв'язку.
* Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Форми власності, їх характеристика відповідно до Закону України "Про власність".
2. Реформування відносин власності в Україні як передумова розбудови економічної системи нового типу - ринкової.
3. Можливі моделі економічних систем, їх характеристика.
Теми рефератів, доповідей
1. Передумови і результати трансформації власності у постсоціалістичних державах.
2. Сутність і основні форми процесу роздержавлення в Україні.
3. Питання економічного аналізу промислової власності підприємств.
4. Проблеми та перспективи трансформації власності в Україні.
5. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні.
Перелік ключових термінів та понять теми
акціонування (корпоратизація), власність економічна, власність юридична, господарський механізм, економічна система, приватизація, роздержавлення.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід виходити з того, що категорія "Економічна система" явище досить складне і визначальне для характеристики того чи іншого суспільного ладу. Особливу увагу при цьому треба приділити відносинам власності, які в економічній системі суспільства займають провідне становище, бо їх структура, ступінь зрілості є визначальним для оцінки економічної системи суспільства в цілому, віднесення до певного типу. Для курсантів, що вивчають правознавство, неабиякий інтерес має категорія юридична (правова), що відбиває тріаду прав - володіння, користування і розпорядження, а також характер взаємозв'язку між економічною і правовою категоріями власності.
Література до теми: [1,3,16-30,31,37,44,45,48,65,79,88,100,104,105]
Тема 3. Економічні потреби і ресурси (4 год.)
Вивчається курсантами самостійно (див. розд. 5 даних навчально-методичних матеріалів).
Змістовний модуль ІІ: Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво. Ринок.
Тема 4. Форми суспільного виробництва, товарне виробництво, його основні риси та характеристика
Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на першому семінарському занятті (2 год.):
1. Натуральне господарство, його основні риси.
2. Товарне виробництво: умови його виникнення, основні риси і еволюція.
3. Порівняльна характеристика натурального і товарного виробництва, простого і підприємницького товарного виробництва.
* Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Товар і його властивості. Характеристика двоїстого характеру праці, що створює товар.
2. Закон вартості - провідний закон товарного виробництва, його зміст і функції.
3. Теорії вартості, їх характеристика.
Теми рефератів, доповідей
1. Ступінь розвитку товарного виробництва в Україні.
2. Теорії індустріального, постіндустріального та інформаційного суспільства, їх характеристика.
3. До питання про багатоукладність аграрного сектору економіки України.
Перелік ключових термінів та понять теми
абстрактна праця, закон вартості, конкретна праця, мінова вартість, натуральне виробництво (господарство), споживча вартість, товар, товарне виробництво, форми вартості, форми суспільного виробництва (господарства).
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсанти мають враховувати наступне: 1) дана тема одна з провідних тем курсу, бо категорії, які тут вивчаються, дають можливість з'ясувати економічні категорії, закони, явища, що є предметом вивчення наступних тем; 2) особливу увагу слід звернути на зміст, функції та характер дії закону вартості - провідного закону товарного виробництва; 3) суттєве значення має також з'ясування ступеню розвитку товарного виробництва в Україні.
Література до теми
[16-30,58]
Тема 5. Гроші як економічна категорія товарного виробництва, їх еволюція (4 год.) вивчається курсантами самостійно під керівництвом викладача (див. розд. 5 даних навчально-методичних матеріалів)
Тема 6. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на першому семінарському занятті(2 год.): 1.Ринок - провідна форма функціонування товарного виробництва, умови його виникнення та основні риси.
2.Структура та інфраструктура ринку: поняття, елементи, характеристика окремих елементів.
3. Типи та види ринків, їх характеристика.
* Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Механізм дії ринкової економіки, її закони.
2. Функції ринку.
3.Моделі переходу до ринку, їх застосування в окремих країнах.
Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми побудови економіки ринкового типу в Україні.
2. Перспективи переходу до соціально-орієнтованої економіки в Україні.
Перелік ключових термінів та понять теми:
антимонопольне регулювання ринку, закон попиту та пропозиції, інфраструктура ринку, конкуренція, монопольне становище, попит, пропозиція, ринок, структура ринку.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід виходити з того, що: 1) дана тема як і тема 4, займає одне з провідних місць в курсі "Основи економічної теорії"; 2) з'ясування сутності категорій ринкової економіки, її законів має (в умовах переходу України до ринку) не тільки теоретичне, а й (в першу чергу) практичне значення; 3) нова економічна система (ринкова) вимагає від працівників ОВС переосмислення їх завдань в сфері правоохоронної діяльності, засобів їх вирішення.
Література до теми
[16-30,99,100]
Змістовний модуль ІІІ. Підприємництво. Мікроекономіка
Тема 7. Конкуренція і монополія в ринковій системі (2 год.) вивчається курсантами самостійно під керівництвом викладача (див. розд. 5 даних навчально-методичних матеріалів).
Тема 8. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки, його характеристика Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
Підприємство (фірма) - провідна ланка економіки, його основні риси. 2. Фонди підприємств як категорія, їх структура.
3. Кругообіг та обіг фондів. Показники їх ефективного використання.
Теми рефератів, доповідей
1. Теорія підприємництва: здобутки і проблеми дослідження (на прикладі України).
Перелік ключових термінів та понять теми
мале підприємство (малий бізнес), маркетинг, менеджмент, підприємництво, підприємство, фонди підприємств, капітал.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід мати на увазі, що: 1) підприємництво являє собою провідну форму реалізації будь-якої форми власності (в першу чергу - приватної); 2) той чи інший вид підприємства, його організаційно-правова форма також залежить від форми власності, на базі якої воно створене і функціонує; 3) у всіх країнах з розвинутою ринковою системою провідну роль відіграє мале підприємництво (малий бізнес), який здатний розвиватись динамічно, створювати додаткові робочі місця, в короткі терміни використовувати новітні технології, знижувати витрати виробництва і пристосовуватись до кон'юнктури ринку.
Література до теми
[2,4,7,8,12,16-30,47,70,77]
Тема 9. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток
Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на першому семінарському занятті (2 год.) :
1. Сутність капіталу, його види, характеристика окремих видів капіталу. Інвестиційна політика держави.
2. Витрати виробництва. Собівартість, її види. Структура та засоби розрахунку.
3. Прибуток як економічна категорія, його види.
* Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Поділ витрат виробництва на зовнішні та внутрішні, постійні та змінні, витрати у короткостроковому та довгостроковому періодах.
2. Рентабельність, розрахунок рівня рентабельності (доходності підприємства).
3. Ефективність використання факторів виробництва.
Теми рефератів, доповідей
1. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні.
2. Основні напрямки зниження витрат на виробництво (на прикладі України).
Перелік ключових термінів та понять теми:
валовий доход, витрати виробництва, витрати обігу, інвестиції, капітал, капітал акціонерний, капітал оборотний, капітал основний, капітал позичковий, кругообіг капіталу, обіг (оборот) капіталу, обігові кошти, прибуток, собівартість, фонди обігу.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід мати на увазі наступне: 1) капітал - провідна категорія ринкової економіки, яка за своїм змістом є економікою підприємницькою або капіталістичною; 2) з'ясування сутності капіталу, форм його прояву - ключ до розуміння інших категорій, таких як витрати виробництва, прибуток тощо; 3) політика в сфері застосування капіталу (капіталовкладень) або інвестицій - один із важливіших напрямків діяльності держави, важелів її впливу на розвиток підприємництва і усієї економіки в цілому; така політика (інвестиційна) потребує правового регулювання і забезпечення.
Література до теми
[16-30,35,47,56,58,68,93].
Тема 10. Попит і пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
Економічна природа попиту. Закон попиту. Еластичність попиту.
Чинники, які впливають на попит.
Економічна природа пропозиції. Закон пропозиції. Еластичність пропозиції. Чинники, які впливають на пропозицію.
3. Врівноважуюча функція ціни. Ціна рівноваги.
Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми ціноутворення в період переходу до ринку (на прикладі України).
Перелік ключових термінів та понять теми:
закон попиту, закон пропозиції, кон'юнктура ринку, попит, пропозиція, ціна.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсанти мають враховувати наступне: 1) якщо закон вартості виступає як провідний закон товарного виробництва в цілому (діє і в сфері виробництва і в сфері обміну - на ринку), то закони попиту і пропозиції діють виключно в сфері обігу (на ринку) і є там справжніми господарями; 2) ціна - провідна категорія ринкової економіки і багатофакторність її впливу на ринкові відносини визначається її функціями; 3) оскільки ціна виконує соціальну функцію, а держава формує і реалізує соціальну політику, то остання не може стояти осторонь процесу ціноутворення і має регулювати його.
Література до теми
[13,16-30]
Змістовний модуль ІV. Макроекономіка. Суспільне відворення, його елементи, фази, види, типи. Макроекономічна нестабільність. Тема 11. Макроекономіка. Суспільне відтворення: сутність, елементи, види, типи Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
1. Суть макроекономіки, її цілі та інструменти.
2. Сутність процесу відтворення, характеристика його фаз. Просте, розширене та звужене відтворення.
3. Сутність нагромадження. Фонд нагромадження та його структура.
Теми рефератів, доповідей:
1. Економічне зростання та його типи.
2. Чинники економічного зростання та роль НТП в цьому процесі.
3. Інноваційна модель розвитку економіки та перспективи її впровадження в Україні.
Перелік ключових термінів та понять теми:
макроекономіка, економічна політика, економічне відтворення, просте відтворення, розширене відтворення, нагромадження, інвестиції, капіталовкладення, екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід мати на увазі наступне: 1) процес економічного відтворення є об'єктивно необхідним для існування людського суспільства; 2) просте відтворення є передумовою та складовою частиною розширеного; 3) в сучасних умовах не існує альтернативи розширеному відтворенню; 4) розширене відтворення забезпечується належним рівнем нагромадження.
Література до теми
[9, 10, 36-39, 41, 86]
Тема 12. Вимірювання обсягу національного виробництва, методи здійснення, основні показники
Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
1. Система національних рахунків, принципи її побудови.
2. Розрахунок ВНП за витратами. 3. Розрахунок ВНП за прибутками.
Теми рефератів, доповідей
1. Прогнозування макроекономічних показників (на прикладі України).
2. Макроекономічний облік в системі національних рахунків.
3. Методи розрахунку обсягів тіньової економіки (на прикладі України).
Перелік ключових термінів та понять теми
валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національне багатство, національний доход, система національних розрахунків, сукупний суспільний продукт.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсанти мають врахувати наступне: 1) провідним інструментом аналізу і синтезу результатів функціонування економіки на макрорівні є система національних рахунків (СНР), де провідними показниками виступають валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт та національний доход; 2) вміння оцінити економічні процеси на макрорівні дає можливість курсантам з'ясувати тенденції їх розвитку, проаналізувати обсяги тіньової економіки і безпосередньо зв'язаної з нею економічної злочинності.
Література до теми
[16-30,35,42,54,64]
Тема 13. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку
Семінарські заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
1. Циклічність економічного розвитку. Фази циклу, їх характеристика. Причини порушення економічної рівноваги.
2. Безробіття: поняття та типи. Соціально-економічні наслідки безробіття.
3. Інфляція: поняття, причини, форми прояву та види.
4. Економічні функції держави в умовах ринку.
Теми рефератів, доповідей
1. Засоби подолання кризових явищ в Україні.
2. Стан ринку робочої сили в Україні.
3. Антиінфляційні заходи держави (на прикладі України).
Перелік ключових термінів та понять теми
безробіття, зайнятість населення, інфляція, криза економічна, структурна політика.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовці до семінарських занять курсанти мають врахувати наступне: 1) ринкова система господарювання має незаперечні переваги у порівнянні з командно-адміністративною системою, проте вона не позбавлена і суттєвих, об'єктивно їй притаманних, вад: періодичні економічні кризи, безробіття, інфляція, а також соціальна нерівність; 2) важливу роль у подоланні зазначених вад відіграє держава - єдиний орган, який має можливість розробки і реалізації загальносуспільних заходів, спрямованих на мінімізацію цих негативних наслідків; 3) діяльність держави в цьому напрямку багатоаспектна: це - розробка і реалізація програм, спрямованих на оптимізацію соціальної, структурної, інвестиційної політики, антимонопольне, податкове регулювання, заходи щодо охорони навколишнього середовища тощо.
Література до теми
[11,16-30,59,62,81,101,103]
Змістовний модуль V. Фінансово-кредитна система суспільства. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства
Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на першому семінарському занятті (2 год.):
1. Фінанси як економічна категорія і їх місце в економічній системі суспільства. Фінансова система.
2. Державний бюджет та його місце у фінансовій системі. Дефіцит бюджету, його причини та засоби покриття. 3. Сутність та функції податків. Види податків. * Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Банки - провідні елементи фінансової системи суспільства. Банківська система України, її структура. Основні операції банків.
2. Кредитні відносини: сутність, принципи функціонування та форми прояву.
3. Грошовий обіг: об'єктивні основи та значення для функціонування економіки. Грошова реформа в Україні.
Теми рефератів, доповідей
1. Роль ОВС у запобіганні ухилення від сплати податків.
2. Проблеми стійкості та конвертації національної грошової одиниці - гривні.
Перелік ключових термінів та понять теми
банк, банківська система, грошовий обіг, державний бюджет, європейська валютна система, конвертованість валюти, кредитні відносини, фінанси (фінансові відносини), фінансова система.
Методичні вказівки
При вивченні теми та підготовці до семінарських занять слід мати на увазі, що: 1) фінансова, бюджетна та банківські системи - провідні елементи економічної системи будь-якого суспільства, але особливого значення вони набувають в умовах ринкової системи, яка не може ефективно функціонувати, якщо фінансова, бюджетна, банківські системи не будуть відповідати її високим вимогам; 2) в той же час зазначені системи, враховуючи ту обставину, що через канали цих систем переміщуються колосальні грошові ресурси, є досить криміногенними зонами і тому повинні бути об'єктами постійної уваги з боку ОВС та інших правоохоронних органів.
Література до теми
[5,6,9,14,16-30,52,53,54,55,59,73,78,82,87,89,94,95,99,106,107]
Тема 15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави Семінарське заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
1. Доходи: поняття та структура. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки.
2. Види доходів: доход від власності, доход від трудової діяльності (зарплата), рентні доходи, суспільні фонди споживання.
3. Соціальна політика держави.
Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми формування та реалізації державної політики регулювання доходів населення.
2. Основні напрямки регулювання заробітної плати в Україні.
Перелік ключових термінів та понять теми
доходи, доходи населення, зарплата, податки, рентні доходи, соціальна політика, соціальні фонди споживання.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарського заняття курсантам слід мати на увазі, що: 1) ринковій системі на відміну від командно-адміністративної притаманний новий підхід щодо доходів населення, джерел їх формування та принципів розподілу: тут поруч з доходами від трудової діяльності (зарплата) значної питомої ваги набувають доходи від реалізації власності (підприємницький доход, рента, девіденти тощо); 2) оскільки ринкова система має суттєву ваду - вона не забезпечує соціальної рівності, то особливого значення набуває формування і реалізація з боку держави політики соціального захисту населення.
Література до теми
[16-30,36,39,53,80,83,102]
Змістовний модуль VІ. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини
Тема 16. Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та напрямки розвитку
Семінарські заняття - 4 год.
* Питання для обговорення на першому семінарському занятті (2 год.) :
1. Світова система господарства. Об'єктивний характер її виникнення та розвитку. Міжнародний поділ праці.
2. Форми світових економічних відносин. Міжнародна торгівля.
3. Зовнішньоекономічна політика.
Питання для обговорення на другому семінарському занятті (2 год.):
1. Формування інтеграційної стратегії України в умовах глобалізації. 2. Зовнішньоекономічні зв'язки і проблеми макроекономічної рівноваги.
3. Протекціонізм. Вільна торгівля. Теорія порівняльних переваг.
Теми рефератів, доповідей
1. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.
2. Злочинність у сфері міжнародних економічних відносин та роль правоохоронних органів у боротьбі з цим явищем.
Перелік ключових термінів та понять теми
глобальні проблеми сучасності, інтернаціоналізація господарського життя, інтернаціональна вартість, міжнародна економічна інтеграція, міжнародний поділ праці, міжнародні економічні відносини, міжнародні економічні організації, міжнародний валютний фонд, світове господарство, світовий ринок.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід враховувати наступне: 1) світова система господарства за своєю сутністю є різновидом товарної, ринкової і має розглядатись як світова ринкова система, що виникла на підставі розвитку міжнародного поділу праці, що в свою чергу, привело до міжнародної економічної інтеграції; 2) оскільки світова система господарства є ринковою, то в її межах діють закони товарного господарства і ринку, хоча їх дія і характеризується певною специфікою; 3) в сучасних умовах світова система господарства стрімко розвивається як система глобальна; процес глобалізації слід розглядати як об'єктивний, що має позитивні та негативні наслідки.
Література до теми
[16-30, 34,57,69,74,84,86,90,96,97]
Тема 17. Валютна система і валютні відносини. Семінарське заняття - 2 год.
* Питання для обговорення на семінарському занятті:
1. Об'єктивні умови формування світової валютної системи.
2. Етапи розвитку світової валютної системи.
3. Основні суб'єкти валютних відносин, їх характеристика.
Теми рефератів, доповідей
1. Бретон-Вудська валютна система.
2. Ямайська валютна система.
Перелік ключових термінів та понять теми
валюта, валютна система, валютні відносини, золотовалютний стандарт, курс національної валюти, крос-курс валют.
Методичні вказівки
При вивченні даної теми та підготовці до семінарських занять курсантам слід врахувати наступне: 1) існування світової системи господарювання, посилення економічних зв'язків між країнами об'єктивно приводить до появи світової валютної системи; 2) Бретон-Вудські та Ямайські домовленості виступають етапами розвитку світової валютної сиситеми, які своїм логічним завершенням мають відмову країн світу від золотого забезпечення національних валют.
Література до теми
[36-39,41,50]
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ДО ЗМІСТОВНИХ МОДУЛІВ
Змістовний модуль І. Предмет, метод курсу. Економічна система суспільства
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії (2 год.) Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Основні етапи розвитку економічної теорії як науки.
2. Економічні категорії та економічні закони.
3. Методологія дослідження економічних процесів і явищ. Література до теми
[28, 36-39, 41, 60, 62, 71, 98, 104,108]
Тема 2. Економічна система суспільства і власність (2 год.)
Необхідно з допомогою викладача розглянути наступні питання: 1. Відмінності поняття власності в юриспруденції та економічній теорії.
2. Взаємозв'язок між відносинами власності та організацією економічної системи суспільства.
3. Наслідки процесів роздержавлення та приватизації в Україні.
Література до теми
[1,3,16-30,31,37,44,45,48,65,79,88,100,104,105]
Тема 3. Економічні потреби і ресурси (4 год.) Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Економічні потреби як категорія, їх визначна роль в процесі економічного розвитку суспільства.
2. Закон зростання потреб, механізм його дії.
3. Економічні ресурси їх обмеженість. Класифікація економічних ресурсів.
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Класифікація потреб по Маслоу, її обґрунтування.
2. Правоохоронні економічні потреби, їх природа та специфіка.
3. Інтереси - рушійна сила суспільного прогресу.
Література до теми
[37-39, 69]
Змістовний модуль ІІ. Форми суспільного виробництва. Товарне виробництво. Ринок
Тема 4. Форми суспільного виробництва, товарне виробництво, його основні риси та характеристика (2 год.)
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Залишки натурального господарства у розвинутому товарному виробництві.
2. Визначення товару в економічній теорії та в сучасному маркетингу.
3. Поняття вартості товару в марксистській та маржиналістській теоріях. Література до теми
[16-30,58]
Тема 5. Гроші як економічна категорія товарного господарства, їх еволюція (4 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.
2. Функції грошей.
3. Закон грошового обігу.
Необхідно з допомогою викладача розглянути наступні питання: 1. Сучасні зміни в грошовому обігу.
2. Зміцнення національної валюти - гривні - чинник забезпечення економічної безпеки.
3. Проблеми запровадження та використання "електронних грошей " в Україні.
Література до теми
[36-39, 41, 51, 55, 59].
Тема 6. Ринок як форма функціонування товарного господарства. Закони ринкової економіки (2 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Роль поділу праці та приватної власності у виникненні ринку.
2. Основні елементи інфраструктури ринку.
3. Ступінь розвитку ринкових відносин в сучасній Україні.
Література до теми
[23, 24, 32, 36-39, 41, 61, 67, 86, 91, 93, 96]
Змістовний модуль ІІІ. Підприємництво. Мікроекономіка
Тема 7. Конкуренція і монополія в ринковій системі (2 год.)
Необхідно з допомогою викладача розглянути наступні питання:
1. Ринкова конкуренція - необхідний елемент ринку, її сутність та форми прояву.
2. Причини виникнення і сутність монополій, характер взаємозв'язку між конкуренцією і монополією.
3. Види монополій, їх характеристика.
Література до теми
[15, 36-39, 41, 76]
Тема 8. Підприємництво. Підприємство (фірма) - основна ланка економіки (2 год.)
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Мале підприємство - сутність, ознаки, значення в умовах ринкової економіки.
2. Основні показники ефективного використання фондів виробничого призначення.
3. Управління підприємством в умовах ринку. Менеджмент та маркетинг.
Література до теми
[2, 3, 6, 36-39, 41, 47, 82, 85, 108]
Тема 9. Сутність капіталу. Витрати виробництва і прибуток (2 год.)
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Тенденції на світовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні.
2. Сутність і природа витрат на виробництво.
3. Значення економії на витратах виробництва для підвищення ефективності роботи підприємств.
Література до теми
[20, 21, 36-39, 41, 45, 80, 83].
Тема 10. Попит і пропозиція як елементи ринкових відносин. Ціноутворення (2 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Вплив змін у попиті та пропозиції на ціну рівноваги. Кон'юнктура ринку.
2.Попит та пропозиція правоохоронних послуг. 3.Ціна як провідна категорія ринкової економіки, її функції.
4.Теорії ціноутворення, їх характеристика.
5. Система та структура цін в умовах ринку.
Література до теми
[18, 36-39, 41, 58, 77]
Змістовний модуль ІV. Макроекономіка. Суспільне відворення, його елементи, фази, види, типи. Макроекономічна нестабільність. Тема 11. Макроекономіка Суспільне відтворення: сутність, елементи, види, типи (2 год.)
Необхідно з допомогою викладача розглянути наступні питання:
1. Економічне зростання та його типи.
2. Чинники економічного зростання та роль НТП в цьому процесі.
3. Інноваційна модель розвитку економіки та перспективи її впровадження в Україні.
Література до теми
[9, 10, 36-39, 41, 86]
Тема 12. Вимірювання обсягу національного виробництва, методи здійснення, основні показники (4 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Валовий національний продукт (ВНП) та валовий внутрішній продукт (ВВП), їх місце в системі національних рахунків. 2. Національний доход, зміст, структура та фактори зростання.
3. Національне багатство: зміст, структура, фактори зростання.
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Прогнозування макроекономічних показників (на прикладі України).
2. Макроекономічний облік в системі національних рахунків.
6. Макроекономіка правоохоронного комплексу. Література до теми
[22, 33, 36-39, 40, 41, 72]
Тема 13. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку (2 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Основні підходи до пояснення економічних криз в економічній теорії.
2. Взаємозв"язок між рівнем безробіття та злочинністю.
3. Основні напрямки діяльності держави по стабілізації економіки.
Література до теми
[15, 16, 17, 19, 20, 29, 36-39, 41, 49, 54, 66, 68, 75, 76, 78, 87, 101,103]
Змістовний модуль V. Фінансово-кредитна система суспільства. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави
Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства (4 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Дефіцит державного бюджету: причини виникнення та наслідки.
2. Основні види банківських операцій.
3. Особливості роботи НБУ.
Теми для індивідуальної роботи над рефератами і доповідями:
1. Роль податків у формуванні державного бюджету.
2. Характеристика основних податків в Україні. 3. Захист банківської справи від злочинних посягань (на прикладі України).
Література до теми
[7, 8, 22, 31, 36-40, 41, 43, 50, 51, 52, 55, 57, 59, 69, 79, 88-90, 99,106,107]
Тема 15. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави (6 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Розподіл як складова частина суспільного відтворення.
2. Основні види особистих доходів населення в умовах ринку.
3. Взаємозв'язок між продуктивністю праці та рівнем заробітної плати.
4. Відмінності диференціальної ренти І та ІІ.
5. Шляхи підвищення життєвого рівня населення (на прикладі України).
6. Система соціального захисту населення (на прикладі України).
Необхідно з допомогою викладача розглянути наступні питання:
1. Вплив розподілу доходів на темпи економічного зростання.
2. Соціально-економічна сутність доходів від власності.
3. Основні принципи побудови кривої Лоренца.
Література до теми
[1, 12, 18, 19,26, 36-39, 41, 69, 101, 102]
Змістовний модуль VІ. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини
Тема 16. Об'єктивні основи формування системи світового господарства, її основні риси та тенденції розвитку (6 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.
2. Процес глобалізації, його позитивні та негативні наслідки.
3. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
4. Ліцензування та квотування як інструменти зовнішньоекономічної діяльності.
5. ЄС як приклад регіональної економічної інтеграції.
6. Зовнішньоекономічна безпека.
Теми для індивідуальної роботи над рефератами, доповідями:
1. Характеристика режимів у сфері міжнародної торгівлі. Наслідки вступу України до Світової організації торгівлі.
2. Місце України у міжнародному поділі праці. 3. Вплив світової економічної кризи на ситуацію в економіці України.
Література до теми
[13, 25, 27, 36-39, 41, 45, 46, 63, 64, 73]
Тема 17. Валютна система та валютні відносини (6 год.)
Необхідно самостійно законспектувати наступні питання:
1. Світова валютна система, її еволюція.
2. Регіональні валютні системи (на прикладі валютної системи Європейського союзу).
3. Валютний ринок, валютний курс.
4. Причини та наслідки коливання валютних курсів.
5. Історична необхідність відмови від золотого стандарту у міжнародних валютних відносинах.
6. Переваги та недоліки плаваючих валютних курсів.
Теми для індивідуальної роботи над рефератами, доповідями:
1. Міжнародні валютно-фінансові відносини.
2. Міжнародні валютно-фінансові організації, їх роль у функціонуванні світової валютної системи.
3. Основні принципи функціонування Ямайської валютної системи.
Література до теми [36-39, 41, 50, 55, 59]
6. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Проміжний модульний контроль 1.
1. Що представляють собою об'єктивні економічні закони: - довільно встановлені державою закони, що регламентують економічну діяльність;
- теоретично обґрунтовані закони, що встановлені державою для регулювання економічної діяльності;
- стійки причинно-наслідкові зв'язки між процесами і явищами, що проявляють себе під час функціонування економіки.
2. 3астосування якого методу передбачає рух від абстрактного до конкретного, від загального до окремого: - метод аналізу та синтезу; - метод індукції; - метод дедукції.
3. Система соціально-економічних відносин розглядає:
- техніко-економічні новації;
- форми власності;
- процес концентрації виробництва. 4. Автор наукового твору "Дослідження про природу і причини багатства":
- А. Сміт;
- П. Самуельсон;
- У. Петті.
5. Поняття "економія" ввів у науковий оборот:
- Ф. Кене;
- Ксенофонт;
- Т. Мен.
6. Що є предметом дослідження економічної теорії: - відносини, що виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ;
- проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів з метою максимального задоволення зростаючих потреб людського суспільства;
- відносини, що виникають в процесі суспільного виробництва, у взаємозв'язку із проблемою ефективного використання обмежених виробничих ресурсів.
7. Яку назву має перша західноєвропейська школа економічної теорії: - класична політекономія; - меркантилізм; - маржиналізм.
8. Економіка - це наука про:
- природу і причини багатства;
- суспільне виробництво;
- ефективне використання обмежених ресурсів. 9. Класична політична економія є основою для розвитку наступних економічних течій:
- кейнсіанства;
- монетаризму;
- неоконституціоналізму. 10. Система організаційно-економічних відносин розглядає:
- суспільний поділ праці;
- формування науково-дослідних центрів;
- проблеми власності. 11. Економічний закон є: - суб'єктивним;
- об'єктивним;
- тимчасовим. 12. У якій хронологічній послідовності виникали школи економічної теорії: - меркантилізм, фізіократія, класична школа, кейнсіанство, монетаризм; - фізіократія, кейнсіанство, меркантилізм, монетаризм, класична школа; - монетаризм, фізіократія, кейнсіанство, класична школа, меркантилізм. 13. Економічна категорія - це: - поняття, яке відображає в узагальненому вигляді умови економічного життя суспільства; - закріплене в законі розуміння економічного явища; - конкретне відображення економічного закону.
14. Двоїстий характер праці втіленої в товарі пояснюється:
- масовістю товарів;
- великою кількістю товаровиробників;
- природою самої праці. 15. Яку функцію можуть виконувати "ідеальні" гроші: - міра вартості;
- засіб обігу;
- засіб платежу.
16. Ліквідність - це:
- здатність грошей брати участь в негайній купівлі товарів (робіт, послуг);
- можливість грошей служити засобом платежу;
- можливість грошей служити засобом накопичення. 17. Яке з наведених визначень найбільш повно характеризує поняття "ринок": - обіг, організований за законами товарного виробництва та обігу, сукупність відносин товарного та грошового обігу;
- сукупність умов, що забезпечують реалізацію валового національного продукту;
- система товарно-грошових відносин з механізмом вільного ціноутворення, з вільним підприємництвом на основі економічної самостійності та конкуренції суб'єктів господарювання.
18. Як називаються фірми, що спеціалізуються на здачі в оренду предметів довгострокового користування: - холдингові компанії; - трастові компанії; - лізингові фірми.
19. Акція, що в будь-якому випадку дає право голосу на загальних зборах акціонерів називається:
- звичайна;
- привілейована;
- конвертована.
20. Що є головною рисою натурального господарства: - споживання виробленої продукції самими виробниками;
- відсутність поділу праці між виробниками;
- обмін продуктами виробництва на основі бартеру (без використання грошей).
21. Дві необхідні умови виникнення товарного виробництва: - приватна власність на засоби виробництва та використання грошей в обміні;
- суспільний поділ праці та економічна відокремленість виробників;
- суспільний поділ праці та конкуренція виробників.
22. Яку форму вартості можна представити формулою: х товару А = у товару В: - проста, випадкова форма вартості; - повна, розгорнута форма вартості; - загальна форма вартості.
23. Що таке кредитні гроші:
- гроші, випущені державою для покриття своїх потреб, що фінансуються з бюджету;
- будь-які неповноцінні гроші;
- гроші, що виникають як заміщення майнових боргових зобов'язань приватних осіб і держави. 24. Майновий найм, договір про надання майна в тимчасове користування за визначену плату - це:
- лізинг;
- інжиніринг;
- оренда. 25. Спеціалізовані організації, що діють в рамках окремих видів ринків забезпечуючи їх функціонування, формують:
- структуру ринку;
- кон'юнктуру ринку;
- інфраструктуру ринку.
26. Яке значення має вивчення економічної теорії співробітниками МВС?
27. Місце відносин власності в системі економічних відносин?
28. Характерні ознаки постіндустріальної стадії розвитку товарного виробництва?
29. Сутність закону грошового обігу?
30. Роль приватної власності в економіці ринкового типу?
Проміжний модульний контроль 2.
1. Прикладом якої монополії є монополія муніципальних органів міста на метрополітен: - природна монополія;
- адміністративна монополія;
- економічна монополія.
2. Вкажіть тип ринкової структури за умови, коли на ринку велика кількість постачальників товару:
- монополістична конкуренція;
- досконала конкуренція;
- олігополія. 3. Договірні об'єднання створені на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень кожному з учасників:
- конгломерат;
- корпорація;
- концерн.
4. Що представляють собою витрати підприємця на оплату праці найманих робітників: - внутрішні постійні витрати; - внутрішні змінні витрати; - зовнішні змінні витрати.
5. На якому з наведених ринків найменше використовується цінова конкуренція: - чистої конкуренції;
- монополістичної конкуренції; - олігополії.
6. До якого способу ведення конкурентної боротьби відносять застосування демпінгових цін: - цінова конкуренція; - нецінова конкуренція; - нечесна конкуренція.
7. Міжгалузева конкуренція - це конкуренція за:
- ринок збуту;
- за найбільш прибуткове вкладання капіталу;
- за підвищення прибутковості.
8. Як називається господарське товариство частина членів якого несе повну, а частина обмежену відповідальність за його діяльність: - з обмеженою відповідальністю; - з додатковою відповідальністю; - командитне товариство.
9. Яке з визначених підприємств не є товариством:
- командитне;
- повне;
- орендне. 10. Підприємства засновані на власності трудового колективу відносять до:
- державних;
- акціонерних;
- колективних.
11. Що називають короткостроковим періодом виробництва: - період часу до одного року;
- період протягом якого змінюється обсяг виробництва за незмінності основних потужностей;
- період часу, якого недостатньо для зміни обсягів виробництва.
12. Крива попиту показує:
- напрям руху попиту в залежності від зміни ціни;
- напрям руху пропозиції в залежності від зміни попиту;
- кількісну характеристику зміни попиту на зміну ціни. 13. Пропозиція товару залежить від:
- цін на ресурси;
- політики уряду;
- доходи населення. 14. Національний доход - це сукупний доход, зароблений власниками таких економічних ресурсів, як:
- робоча сила, інвестиції, земля, підприємницькі здібності;
- робоча сила, капітал, земля, засоби виробництва;
- робоча сила, капітал, земля, підприємницькі здібності.
15. Система національних рахунків містить три основні показники сукупного випуску:
- валовий внутрішній продукт, валові інвестиції, чистий національний продукт;
- валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, національний доход;
- валовий внутрішній продукт, валовий національний продукт, чистий національний продукт.
16. Який з названих чинників не є обов'язковим при екстенсивному типі економічного зростання:
- збільшення кількості працюючих; - підвищення продуктивності праці; - введення додаткових виробничих потужностей.
17. Який з названих чинників не є обов'язковим при інтенсивному типі економічного зростання:
- застосування досягнень НТП у виробництві; - підвищення продуктивності праці працюючих; - збільшення кількості працюючих. 18. Частина національного доходу, яка використовується на збільшення основних і оборотних фондів та страхових запасів становить собою:
- невиробниче нагромадження;
- виробниче нагромадження;
- фонд нагромадження. 19. За теорією граничної корисності в основі ціни лежать:
- суспільно-необхідні витрати праці виробника;
- цінність товару для споживача;
- попит і пропозиція.
20. В якій статті враховуються рентні платежі власникам нерухомості при підрахунку ВВП по доходах:
- заробітна плата;
- прибутки від власності;
- амортизаційні відрахування;
- непрямі податки.
21. Сукупна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених протягом одного року на економічній території країни - це:
- валовий внутрішній продукт;
- валовий національний продукт;
- чистий національний продукт. 22. Сукупна ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, що вироблені громадянами країни за допомогою національних факторів виробництва, що належать їм, незалежно від території, де відбулося виробництво - це:
- валовий внутрішній продукт;
- валовий національний продукт;
- чистий національний продукт. 23. Основним аргументом проти прискорення темпів економічного зростання є:
- загострення екологічної проблеми;
- вичерпання ресурсів;
- збільшення диспропорцій в економічному розвитку країн світу.
24. Хто з наступних суб'єктів скоріше виграє в умовах інфляції:
- громадяни, що має фіксований доход;
- уряд, який бере прогресивну ставку на прибуток;
- банкір, який позичив гроші. 25. Крива Філіпса показує існування між рівнем безробіття та рівнем інфляції:
- оберненої залежності;
- прямої залежності;
- функціональної залежності. 26. В чому полягає різниця між підприємством та фірмою?
27. Що виступає приводом для вивикнення рентних відносин?
28. Які наслідки буде мати адміністративне підвищення або зниження ціни на товар в умовах ринку?
29. Суть процесу суспільного відтворення?
30. Соціальні наслідки безробіття?
Проміжний модульний контроль 3.
1. Фінанси - це:
- еквівалент коштів;
- економічні відносини, що складаються при утворенні, розподілі і використанні грошових коштів;
- формування і використання засобів державного бюджету.
2. Який з наведених заходів відноситься до рестриктивної ("дорогих грошей") політики Національного банку: - підвищення облікової ставки; - зниження норми банківських резервів; - купівля цінних паперів на відкритому ринку.
3. Який з наведених способів покриття дефіциту державного бюджету може провокувати розвиток тіньової економіки:
- державні позики; - підвищення ставок оподаткування; - збільшення грошової маси в обігу.
4. Як називається податок, якщо його ставка зростає із зростанням доходу сплатника податку:
- твердий; - пропорційний; - прогресивний; - регресивний.
5. Сутність монетизації дефіциту бюджету полягає в:
- позичанні коштів на внутрішніх ринках капіталу;
- позичанні коштів на зовнішніх ринках капіталу;
- додатковій емісії грошової маси. 6. Який з наведених способів покриття дефіциту державного бюджету може розглядатись як найменш ризикований з точки зору його наслідків:
- державні позики; - підвищення ставок оподаткування; - збільшення грошової маси в обігу.
7. Як називається податок, якщо його ставка зменшується із зростанням доходу сплатника податку:
- твердий; - пропорційний; - прогресивний; - регресивний.
8. Причини зростання зовнішнього боргу держави криються у:
- позичанні коштів на внутрішніх ринках капіталу;
- позичанні коштів на зовнішніх ринках капіталу;
- додатковій емісії грошової маси. 9. Крива Лафера відображає залежність величини податкових надходжень від?
- обсягу державних трансфертів;
- середньої ставки податку;
- чистих податкових надходжень;
- державних інвестицій.
10. До якого виду доходів відносяться трансфертні платежі:
- доходи від власності; - заробітна плата; - соціальна допомога.
11. Яку назву має крива, що показує ступінь нерівномірності розподілу доходів серед населення:
- крива Філліпса; - крива Лафера; - крива Лоренца.
12. Що з нижче перерахованого не входить до переліку зрушень у сучасному світовому господарстві:
- збільшення обсягів виробництва у матеріальній сфері та питомої ваги цієї сфери в усьому виробництві;
- високі темпи зростання сфери послуг та чисельності зайнятих у сфері обслуговування;
- зростаюча тенденція до збільшення аграрно-сировинної спрямованості виробництва та експорту країн, що розвиваються. 13. Які є ознаки глобальності проблем людства:
- вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів значної кількості або ж усіх держав світу;
- невирішення їх викликає загрозу людству, погіршення умов життя людей та розвитку продуктивних сил;
- обидві вищезазначені ознаки.
14. Яку систему міжнародних розрахунків називають системою "плаваючих валютних курсів":
- система золотого стандарту; - Бреттон-Вудська система; - Ямайська система.
15. Валютний ринок - це: - сукупність відносин, пов'язаних зі здійсненням операцій з купівлі-продажу валютних цінностей;
- сукупність відносин, пов'язаних зі здійсненням операцій з купівлі-продажу валютних цінностей та руху іноземних капіталів;
- немає правильної відповіді. 16. Ревальвація валюти в сучасних умовах - це:
- офіційне зниження золотого вмісту національної грошової одиниці;
- подорожчання національної грошової одиниці порівняно з валютами інших країн;
- знецінення національної валюти порівняно з валютами інших держав.
17. Усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, різних допомог, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, ренти, сум від продажу цінних паперів, нерухомості, продукції сільського господарства, різних виробів, доходів від наданих різних послуг та ін. - це:
- грошові доходи;
- натуральні доходи;
- постійні доходи.
18. Який вид доходів переважає у НД країни в умовах сучасної ринкової економіки:
- доходи від усіх форм власності; - заробітна плата; - соціальна допомога.
19. Заробітна плата, що передбачає прямо пропорційну залежність між зростанням об'єму виробки і збільшенням оплати - це:
- погодинна заробітна плата;
- пряма відрядна заробітна плата;
- колективна відрядна заробітна плата. 20. Ознакою фондів непрацездатності є:
- одержання благ не пов'язане з участю в праці у минулому і майбутньому;
- матеріальна основа надання благ залишається в основному в державній власності;
- споживач сам розпоряджається одержаними коштами. 21. Згідно з теорією МЕВ в результаті міжнародної міграції робочої сили: - приймаюча країна виграє;
- країна еміграції виграє;
- виграють обидві країни. 22. Яке з наступних обмежень найвигідніше для бюджету держави:
- імпортна квота;
- імпортне мито;
- імпортний депозит.
23. Скільки валютних систем існувало протягом розвитку світового господарства:
- 2 системи; - 3 системи; - 4 системи; - 5 систем.
24. Валюта України - це:
- грошові знаки, у вигляді банкнот, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України;
- грошові знаки, у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України та в деяких інших державах;
- грошові знаки, у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу і є законним платіжним засобом на території України. 25. Національна валютна система складається з таких елементів:
- національна валюта; паритет національної валюти; режим курсу національної валюти; іноземні валютні кошти, що перебувають в обігу країни, наявність або відсутність валютних обмежень у країні; режим національного валютного ринку і ринку золота; державні органи, що обслуговують та регулюють валютні відносини країни;
- національна валюта; паритет національної валюти; режим курсу національної валюти; наявність або відсутність валютних обмежень у країні; режим національного валютного ринку і ринку золота; державні органи, що обслуговують та регулюють валютні відносини країни;
- національна валюта; паритет національної валюти; режим курсу національної валюти; наявність або відсутність валютних дозволів у країні; режим національного валютного ринку і ринку золота; державні органи, що обслуговують та регулюють валютні відносини країни.
26. Сутність податку на додану вартість?
27. Різниця між пасивними та активними операціями банків?
28. В чому полягає призначення суспільних фондів споживання?
29. Сутність економічної інтеграції?
30. Чим визначається курс національних валют після скасування їх золотого вмісту? ВІДПОВІДІ
на тестові питання проміжного модульного контролю - 1,2,3
ПМК-1
ПМК-2
ПМК-3
1-в
2-в
3-б
4-а
5-б
6-в
7-б
8-в
9-б
10-а
11-б
12-а
13-а
14-в
15-а
16-а
17-в
18-в
19-а
20-а
21-б
22-а
23-в
24-в
25-в
1-б
2-б
3-а
4-в
5-в
6-в
7-б
8-в
9-в
10-в
11-б 12-в
13-а
14-в
15-в
16-б
17-в
18-б
19-б
20-б
21-а
22-б
23-б
24-б
25-а
1-б
2-а
3-б
4-в
5-в
6-а
7-г
8-б
9-б
10-в
11-в
12-а
13-в
14-в
15-а
16-б
17-а
18-б
19-б
20-а
21-в
22-б
23-б
24-в
25-б
7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО ДИСЦИПЛІНИ
Нормативні акти
1. Конституція (Основний Закон) України. - К., 2005.
2. Господарський кодекс України: Офіційний текст. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
3. Цивільний кодекс України: Офіційний текст. - К.:Юрінком Інтер, 2003.
4. Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва" // ВВРУ. - 2000. - № 51-52.
5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" // ВВРУ. - 2001. - № 5-6.
6. Закон України "Про Національний банк України" // ВВРУ. - 1999. - № 29.
7. Закон України "Про інноваційну діяльність" // ВВРУ. - 2002. - № 36.
8. Закон України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні" // ВВРУ. - 2003. - № 7.
9. Бюджетний кодекс України // ВВРУ. - 2001. - № 37-38.
10. Закон України "Про захист економічної конкуренції" // ВВРУ. - 2001. - № 12.
11. Закон України "Про зайнятість населення" // ВВРУ. - 1991. - № 14.
12. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // ВВРУ. - 2000. - № 36.
13. Закон України "Про ціни і ціноутворення" // ВВРУ. - 1990. - № 52.
14. Закон України "Про систему оподаткування" // ВВРУ. - 1991. - № 39.
15. Закон України "Про інвестиційну діяльність" // ВВРУ. - 1991. - № 47.
Підручники, навчальні посібники
16. Економічна теорія: Політекономія / Підручник за ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання-Прес, 2001, 2008.
17. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Климко Г.Н. - К.: Знання-Прес, 2002.
18. Основи економічних теорій: навч. посібник / За ред. Предборського В.А. - К.: Фенікс, 2001.
19. Основи економічної теорії: Підручник. За ред. Предборського В. А. - К.: Кондор, 2002.
20. Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д. Економічна теорія: Підручник. - Кондор, 2003.
21. Тіньова економіка та організована економічна злочинність: Посібник /За ред. В.А. Предборського. - К.: Фенікс, 1999.
22. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За редакцією Зюнькіна А.Г. - К.: КНТ, Центр навчальної літератури, 2007.
23. Кушнір В., Мазиєв Г., Рижков В., Сухомлин Л. Основи теорії економіки. Навчальний посібник. - Кондор, 2007.
24. Економічна теорія / За ред. Предборського В. А. - К. : Кондор, 2007.
25. Уразов А.У. Основи економічної теорії. Підручник. - К.: ЦУЛ, 2007.
26. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. Навчальний посібник. - К.: ЦУЛ, 2008.
27. Мельник Л.Ю., Макаренко П.М. Економічна теорія - політ економічний контекст. Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2008.
28. Шинкарук Л.В.Макроекономіка. Підручник. - К.: Економічна теорія, 2009. 29. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. - К.: Знання, 2008. 30. Петруня Ю.Е., Задоя А.А. Основы экономической теории. Учебное пособие. - К.: Знание, 2008. Статті
31. Архангельський Ю. та інш. Про вибір форм власності в контексті економічної ефективності приватизації в Україні// Економіка України. - 2005. - № 1.
32. Горбачов В., Гурченков О. Еволюція та сучасний стан наукових уявлень про інтенсифікацію виробництва// Економіка України. - 2005. - № 1.
33. Гош О. Визначальний фактор відродження продуктивних сил України // Економіка України. - 2003. - № 6.
34. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України. - 2003. - № 5.
35. Калюжний В. Удосконалені і нові методи вимірювання впливу капіталу, праці та продуктивності на зростання ВВП// Економіка України. - 2003. - № 6.
36. Лисецький А. Сільськогосподарська рента: теорія і практика// Економіка України. - 2003. - № 10.
37. Мокряк В., Мокряк Е. До питання про сучасне трактування капіталістичної приватної власності // Економіка України. - 2005. - № 5.
38. Мочерний С., Устенко О. Предмет економічної теорії // Економіка України. - 2003. - № 9, 10.
39. Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України. - 2003. - № 10.
40. Петкова Л. До питання про якість економічного зростання України // Економіка України. - 2005. - № 6.
41. Попова В., Попов В. Реалії та перспективи економічного зростання в Україні // Економіка України. - 2005. - № 6.
42. Прилипко Ю. та інш. Методичні рекомендації щодо інтегральної оцінки обсягів тіньової економіки // Економіка України. - 2005. - № 6.
43. Рубан В. та інш. Інноваційна модель стратегічного розвитку України // Економіка України. - 2003. - № 6.
44. Тимошенко Ю. Аналітична оцінка перебудови відносин власності в Україні // Економіка України. - 2003. - № 8.
45. Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України. - 2003. - № 10.
46. Федулова Л., Пашута М. Розвиток національної інноваційної системи України // Економіка України. - 2005. - № 4.
47. Ходзинський К., Мазурок П. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні // Економіка України. - 2003. - № 4.
48. Чечетов М. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні // Економіка України. - 2005. - № 2.
49. Чистилін Д. До питання стратегії економічного зростання України // Економіка України. - 2003. - № 1, 2.
50. Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. - 2005. - № 6.
51. Белінська Я. Валютний механізм і принципи його структурування // Економіка України. - 2006. - №5.
52. Твердохлібова Д. Моделі міжбанківських розрахунків: вплив на формування пропозиції грошей // Економіка України. - 2006. - №12.
53. Фролова Н. Оподаткування доходів від праці та від капіталу в Україні // Економіка України. - 2006. - №12.
54. Харазішвілі Ю., Любіч О. Про взаємозв'язок дефіциту бюджету та макроекономічних показників в Україні // Економіка України. - 2006. - №6.
55. Шелудько Н. До проблем реструктуризації банківської системи в Україні // Економіка України. - 2006. - №11.
56. Шабліста Л. Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що її зумовлюють // Економіка України. - 2006. - №12.
57. Мочерний С., Фомішин С. Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового господарства // Економіка України. - 2006. - №5.
58. Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку // Економіка України. - 2006. - №2.
59. Тропіна В. Соціальна функція держави та фіскальний механізм її реалізації: теоретико-практичні аспекти дослідження // Економіка України. - 2006. - №11.
60. Малий І., Галабурда М. Економічна наука: проблеми усвідомлення методології // Економіка України. - 2006. - №9.
61. Харазішвілі Ю. Кількісний аналіз можливих наслідків зміцнення та знецінення обмінного курсу гривня/долар // Економіка України. - 2006. - №2.
62. Чистілін Д. Про хвильову природу економічних циклів // Економіка України. - 2006. - №5.
63. Кіндзерський Ю. Інституціональні аспекти відтворення у контексті структурних трансформацій // Економіка України. - 2007. - №№1,2.
64. Харазішвілі Ю. Вимірювання тіньового ВВП на основі функцій сукупного попиту та сукупної пропозиції // Економіка України. - 2007. - №1.
65. Будкін В. Постсоціалістична трансформація власності // Економіка України. - 2007. - №2.
66. Гальчинський А. Економічна наука: проблеми методологічного оновлення // Економіка України. - 2007. - №3.
67. Лагутін В. Шкода від монополії і користь від конкуренції: чи все так просто? // Економіка України. - 2007. - №4.
68. Захарін С. Інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів // Економіка України. - 2007. - №5.
69. Білик Ю., Зайчук О. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції // Економіка України. - 2007. - №6. 70. Кредісов А. Менеджмент у контексті розвитку економічної теорії // Економіка України. - 2008. - №1.
71. Чухно А. Науково-технологічний розвиток як об'єкт дослідження еволюційної економічної теорії // Економіка України. - 2008. - №1. 72. Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України. - 2008. - №1.
73. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України // Економіка України. - 2008. - №1.
74. Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України // Економіка України. - 2008. - №1.
75. Довбенко М. Роль контрольованого експерименту в економічній науці // Економіка України. - 2008. - №1.
76. Тарнавська Н. Новітні прояви конкуренції в суспільстві, яке базується на знаннях // Економіка України. - 2008. - №2.
77. Орлов П. Економічні аспекти впровадження систем менеджменту якості на промислових підприємствах // Економіка України. - 2008. - №2.
78. Матвієнко П. Рейтингова оцінка діяльності банків України // Економіка України. - 2008. - №2.
79. Джумагельдієва Г. До питання про способи управління об'єктами державної власності // Економіка України. - 2008. - №2. 80. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення // Економіка України. - 2008. - №2.
81. Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні // Економіка України. - 2008. - №3.
82. Копилов В. Моніторинг реалізації бюджетної стратегії та її корегування // Економіка України. - 2008. - №3.
83. Махсма М. Причини та наслідки низької ціни найманої сільської праці // Економіка України. - 2008. - №3.
84. Чужиков В. Модернізація регіональної політики в ЄС // Економіка України. - 2008. - №3.
85. Корнійчук Л. Економічне зростання і сталий розвиток // Економіка України. - 2008. - №№3,4.
86. Пахомов Ю. Біфуркаційний стан світосистемного ядра напередодні зміни світових лідерів // Економіка України. - 2008. - №4.
87. Скрипник А., Паянок Т. Фіскальна ефективність та можливі шляхи реформування ПДВ в Україні // Економіка України. - 2008. - №4.
88. Геєць В., Гриценко А. Економічні засади правового регулювання господарських відносин // Економіка України. - 2008. - №5. 89. Луценко А. Деякі аспекти правового регулювання споживчого кредитування в Україні // Економіка України. - 2008. - №5.
90. Старостіна А., Каніщенко О. Суперечливі шляхи економічної глобалізації // Економіка України. - 2008. - №5.
91. Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії // Економіка України. - 2008. - №5.
92. Чухно А. Інституціоналізм: теорія, методологія, значення. // Економіка України. - 2008. - №6.
93. Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі // Економіка України. - 2008. - №6.
94. Луніна І., Фролова Н. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади // Економіка України. - 2008. - №6.
95. Кліяненко Б., Гречана С. Використання моделі німецького бюджетного федералізму в Україні // Економіка України. - 2008. - №6.
96. Кифяк В. Функціонування єврорегіону "Верхній Прут" та його роль в інтеграційних процесах України // Економіка України. - 2008. - №6.
97. Масловська Л. До питання оцінки передумов інтеграції України в ЄС // Економіка України. - 2008. - №6.
98. Довбенко М. Теорія раціональних очікувань // Економіка України. - 2008. - №6.
99. Вахненко Т. Державний борг України : поточний стан і ризики // Економіка України - 2008 - №7.
100. Архангельський Ю.,Радзілєвський О. Про ефективність приватизації в Україні //Економіка України - 2002 - №5.
101. Мамутов В. Законодавче забезпечення економічної політики //Економіка України - 2008 - №10.
102. Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку. //Економіка України - 2008 - №11.
103. Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні. //Економіка України - 2008 - №11.
104. Єременко В. Соціальна економіка в концепціі еволюції соціально-економічних систем //Економіка України - 2008 - №12.
105. Мокряк В., Мокряк Е. До питання про сучасне трактування капіталістичної власності // Економіка України - 2008 - №12.
106. Геєць В. Макроекономічна оцінка грошово-кредитної та валютно-курсової політики України до і під час фінансової кризи // Економіка України - 2009 - №2.
107. Гриценко А. Концептуальні засади переходу до нової парадигми монетарної політики // Економіка України - 2009 - №2.
108. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічної теорії на сучасному етапі // Економіка України - 2009 - №№4,5.
Адреси в глобальній комп'ютерній мережі Internet
Див. http:www.googl
Див. http:www.rada.gov.ua
8. ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Становлення економічної теорії як науки. Основні етапи її розвитку.
2. Функції економічної теорії. Необхідність знання економічної теорії для працівників правоохоронних органів.
3. Загальнонаукові та спеціальні методи, що застосовуються при вивченні економічної теорії.
4. Економічні закони, їх види та характер дії.
5. Матеріальне виробництво - основа життєдіяльності людей, його підрозділи.
6. Ринкова конкуренція: основні види та економічні наслідки. Необхідність розвитку конкуренції в економіці України в сучасних умовах.
7. Гроші: сутність та функції.
8. Взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин. Спосіб виробництва.
9. Визначення кількості грошей, що потрібна в обігу. Закон грошового обігу, наслідки його порушення.
10. Основні принципи організації та функціонування ринкової економіки.
11. Предмет економічної теорії. Значення вивчення економічної теорії для працівників ОВС в сучасних умовах.
12. Економічні відносини: сутність, види, структура та розвиток.
13. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.
14. Форми власності та їх еволюція. Закон України "Про власність". 15. Суспільні продуктивні сили, їх розвиток.
16. Порівняльна характеристика адміністративно-командної та ринкової систем господарювання. Об'єктивна необхідність переходу України до ринку.
17. Структура і інфраструктура ринкової економіки.
18. Конкуренція та монополія. Методи і засоби конкурентної боротьби.
19. Види підприємств і форми їх об'єднань. Законодавство України про підприємства та підприємницьку діяльність.
20. Механізм функціонування ринку. Переваги та недоліки ринкової економіки.
21. Вартість та ціна. Найбільш поширені теорії вартості товару.
22. Ринок як економічна категорія, його основні риси.
23. Власність як економічна категорія. Історичний та юридичний аспект власності, їх взаємозв'язок.
24. Роздержавлення і приватизація власності: зміст та економічні наслідки. Приватизація власності в Україні як умова становлення ринкової економіки.
25. Основні типи організації економіки, її характерні риси.
26. Підприємство (фірма) - основний елемент у системі ринкової економіки. Правовий статус підприємств в Україні.
27. Просте і капіталістичне товарне виробництво, умови його виникнення, порівняльна характеристика.
28. Товар як економічна категорія. Сутність та основні властивості товару.
29. Монополія: суть та основні види. Антимонопольне законодавство та проблеми його впровадження в Україні в сучасних умовах.
30. Загальна характеристика товарного виробництва. Умови його виникнення.
31. Сутність маркетингу. Зростання його значення для підприємств в умовах розвитку ринкової економіки.
32. Сутність ціни та її функції, система цін. Теорії ціноутворення.
33. Ціноутворення в Україні в сучасних умовах: проблеми та шляхи розв'язання. Закон України "Про ціни і ціноутворення".
34. Показники ефективності діяльності підприємств.
35. Фонди підприємства та їх структура. Кругообіг та обіг фондів. Фізичне та моральне зношення основних фондів.
36. Національний доход: зміст, джерела та фактори зростання.
37. Сутність доходів від власності та їх основні види.
38. Розподіл прибутку між державою і підприємством. Оподаткування підприємств, правове регулювання цього процесу в Україні.
39. Сутність та структура суспільних фондів споживання.
40. Тіньова економіка і злочинність. Роль ОВС у боротьбі з поширенням цих негативних явищ.
41. Сутність і функції менеджменту підприємства.
42. Валовий доход і прибуток підприємства.
43. Заробітна плата в системі розподілу доходів. Закон України "Про оплату праці".
44. Зміст відтворювального процесу на макроекономічному рівні. Види відтворювального процесу.
45. Витрати підприємства. Собівартість продукції виробництва. Шляхи зниження собівартості.
46. Ринок та держава. Існуючі погляди на державне регулювання економіки.
47. Підрозділи суспільного виробництва, проблема пропорційності їх розвитку.
48. Роль держави у процесі досягнення макроекономічної рівноваги в умовах ринку.
49. Основні форми та методи державного регулювання економічних процесів.
50. Валовий національний продукт: зміст, структура та методи розрахунку.
51. Доходи: сутність, структура, розподіл.
52. Суспільний продукт як результат виробництва і його форми.
53. Політика доходів населення, роль держави в її формуванні.
54. Економічне зростання. Типи економічного зростання. Зміст та форми НТП. Інноваційна модель розвитку економіки.
55. Закон попиту. Чинники, що впливають на попит та його еластичність.
56. Економічні функції держави в умовах сучасного ринкового господарства.
57. Механізм ціноутворення в умовах ринкової економіки. Рівноважні ціни.
58. Методи регулювання цін. Реформа ціноутворення в Україні та її соціально-економічні наслідки, роль держави в цьому процесі.
59. Економічні цикли виробництва. Причини економічної кризи в Україні.
60. Закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію та її еластичність.
61. Банки і банківська система. Проблеми формування і функціонування банківської системи в Україні. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
62. Найбільш поширені види злочинів у кредитно-банківській сфері, роль ОВС у їх запобіганні.
63. Інфляція: сутність, види та соціально-економічні наслідки.
64. Роль ОВС у боротьбі зі злочинністю у сфері приватизації.
65. Роль держави в умовах переходу до ринкової економіки (на прикладі України).
66. Загальне та особливе у функціонуванні тіньової економіки в Україні та інших країнах.
67. Основні форми світогосподарських зв'язків і суперечності розвитку світового господарства.
68. Податки як основне джерело формування державного бюджету. Види податків. Проблеми формування держбюджету України.
69. Міжнародні валютні відносини, їх еволюція.
70. Головні показники, що характеризують стан розвитку економіки.
71. Кредит: сутність, форми, принципи та функції.
72. Фінансова політика і місце держбюджету в ній. Бюджетні дефіцити і засоби їх регулювання.
73. Об'єктивні основи формування і сутність системи світового господарства.
74. Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції України у світове господарство. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
75. Фінанси: сутність, функції та місце в системі економічних відносин суспільства.
76. Тіньова економіка та злочинність. Роль ОВС у боротьбі з цим негативним явищем.
77. Місце тіньової економіки у народному господарстві. Механізм взаємодії офіційної та тіньової економіки (на прикладі України).
78. Тіньові господарські процеси в сфері зовнішньоекономічної діяльності (на прикладі України).
79. Організована економічна злочинність як найбільш небезпечне явище тіньової економіки, її ознаки. Роль ОВС в умовах поширення організованої економічної злочинності.
80. Структура тіньової економіки, загальна характеристика її складових частин.
81. Соціально-економічні наслідки безробіття.
82. Тіньова економіка: поняття та об'єктивні основи існування.
83. Інтеграція економічного життя у світі та участь України у цьому процесі.
84. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.
85. Антиінфляційна економічна політика в період переходу до ринку.
86. Економічна злочинність: поняття, причини та основні види. Роль ОВС у боротьбі з економічною злочинністю.
87. Зайнятість населення та її види. Сучасний стан зайнятості населення в Україні. Закон України "Про зайнятість населення"
88. Безробіття та його основні види. Визначення рівня безробіття. Рівень безробіття в Україні в сучасних умовах.
89. Кризові явища в економіці України і розширення сфери дії "чорного ринку".
90. Ринок праці як складова частина ринкової економіки. Характеристика ринку праці в Україні.
91. Економічна система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів.
92. Форми суспільного виробництва, їх загальна характеристика.
93. Двоїстий характер праці, що створює товар, його характеристика.
94. Грошова реформа в Україні. Шляхи зміцнення національної грошової одиниці - гривні.
95. Система національних рахунків (СНР): принципи побудови та основні показники.
96. Соціальна політика держави в умовах ринку (на прикладі України).
97. ЄС як приклад регіональної економічнї інтеграції.
98. Україна в міжнародному поділі праці.
99. Світова економічна криза (2008-2009р.р.) та її наслідки для економіки України.
Автор
dj_meronn
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 654
Размер файла
470 Кб
Теги
економ, чна, теор
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа