close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Библия. Ветхий Завет. Книга Иисуса Навина

код для вставкиСкачать
взято с сайта www. церковно-славянская-библия.рф
 Вeтх?й завётъ Кни1 га ?исyса наvи1 на. ГлавA 1.
бhсть по скончaн?и мwmсeа рабA гDнz, и3 речE гDь ?исyсу сhну наvи1 ну, служи1 телю мwmсeову, гlz:
2
мwmсeй рaбъ м0й скончaсz: нн7э u5бо востaвъ прейди2 ?oрдaнъ ты2 и3 вси2 лю1д?е сjи въ зeмлю, ю4
же ?зъ даю2 и5мъ:
3
всsкое мёсто, по немyже прeйдете стоп0ю н0гъ вaшихъ, вaмъ дaмъ ?5, ?коже гlахъ мwmсeю:
4
пустhню и3 ?нт?л?вaнъ сeй дaже до рэки2 вели1 к?z рэки2 ?3 vфрaта, всю2 зeмлю ?3fеHню, и3 дaже до м0рz послёднzгw: t зaпада с0лнца бyдутъ предё-
лы вaши:
5
не супроти1витсz человёкъ пред8 вaми во вс? дни6 животA твоегw2, и3 ?коже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю: и3 не ?стaвлю тебE, нижE прeзрю тS:
6
крэпи1сz и3 мужaйсz: тh бо раздэли1
ши лю1демъ си6
мъ зeмлю, ?4
юже клsхсz nтц?1 мъ вaшымъ дaти и5мъ:
7
крэпи1сz u5бо, и3 мужaйсz ?элw2, храни1ти и3 твори1
ти, ?коже тебЁ заповёда мwmсeй рaбъ м0й, и3 не ?клони1
сz t ни1 хъ ни на дeсно, ни на лёво, да смhслиши во всёхъ, ?же твори1
ши:
8
и3 да не tстyпитъ кни1га зак0на сегw2 t ?стъ твои1
хъ, и3 да поучaешисz въ нeй дeнь и3 н0щь, да ?разумёеши твори1 ти вс? пи6
саннаz: тогдA благоуспёеши и3 и3спрaвиши пути6 тво?, и3 тогдA ?разумёеши:
9
сE, заповёдаю тебЁ: крэпи1
сz и3 мужaйсz, ни ?жасaйсz, нижE ?б0йсz: ?кw съ тоб0ю гDь бGъ тв0й во всёхъ, ?може ?ще п0йдеши.
10
И# заповёда ?исyсъ книг0ч?zмъ людски6
мъ, глаг0лz:
11
вни1
дите посредЁ полкA людjй и3 заповёдайте лю1
демъ, глаг0люще: ?гот0вайте брaшно, ?кw ?3 щE три2 дни6, и3 вы2 прeйдете ?oрдaнъ сeй, вшeдше пр?sти зeмлю, ю4
же гDь бGъ nт?1 цъ вaшихъ даeтъ вaмъ въ причaст?е.
12
И# руви1
му и3 гaду и3 полуплeмени манассjину речE ?исyсъ:
13
помzни1 те сл0во, ?4 же заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, глаг0лz: гDь бGъ вaшъ ?пок0и вaсъ и3 дадE вaмъ зeмлю с?ю2:
14
ж?ны2 вaши и3 дёти вaши и3 ск0ти вaши да живyтъ на земли2, ю4 же дадE вaмъ мwmсeй ? ?oрдaна: вh же прeйдете воwружeни пред8 брaт?ею вaшею, всsкъ крёпокъ, и3 споб0рствуете и5
мъ,
15
д0ндеже ?пок0итъ гDь бGъ вaшъ брaт?ю вaшу, ?коже и3 вaсъ, и3 наслёдzтъ и3 сjи зeмлю, ю4
же гDь бGъ вaшъ даeтъ и5мъ: и3 tи1дете кjйждо въ наслёд?е своE, и3 наслёдите ?5, ?4
же дадE вaмъ мwmсeй ?б8 nнY странY ?oрдaна t вост0кwвъ с0лнца.
16
И# tвэщaвше ?исyсу, рёша: вс?, ?3
ли6
ка заповёси нaмъ, сотвори1
мъ, и3 во всsкое мёсто, ?може п0слеши нaсъ, п0йдемъ:
17
по всBмъ, ?3
ли6 ка слyшахомъ мwmсeа, тебE послyша-
емъ: т0кмw да бyдетъ гDь бGъ нaшъ съ тоб0ю, ?коже бЁ съ мwmсeемъ:
18
человёкъ же, и4же ?ще не покори1
тсz тебЁ и3 и4же не послyшаетъ словeсъ твои1
хъ, ?коже заповёси ?3
мY, да ?мретъ: т0ч?ю крэпи1
сz и3 мужaйсz. ГлавA 2.
послA ?исyсъ сhнъ наvи1 нъ и3
з8 саттjна двA ю4 ношы соглsдати втaй, глаг0лz: взhдите и3 ви1
дите зeмлю и3 ?ер?хHнъ. И# ш?1
дша двA ю4 ношы внид0ста во ?ер?хHнъ и3 внид0ста въ д0мъ жены2 блудни1 цы, ?4
йже и4мz раaвъ: и3 витaста тaмw.
2
И# повёдаша царю2 ?ер?хHнскому, глаг0люще: сE, мyж?е внид0ша сёмw (въ с?ю2 н0щь) t сынHвъ ?}левыхъ соглsдати зeмлю.
3
И# послA цaрь ?ер?хHнск?й и3 речE къ раaвэ, глаг0лz: и3 зведи2 мyжы вшeдшыz въ д0мъ тв0й н0щ?ю: соглsдати бо зeмлю пр?ид0ша.
4
И# поeмши женA двA м{жа, сокры2 и5хъ: и3 речE и5мъ, глаг0лющи: пр?ид0ша ко мнЁ мyж?е, но не вёмъ tкyду бhша:
5
?3
гдA же вратA затворsху въ сумрaки, и3 мyж?е и3зыд0ша: не вёмъ кaмw поид0ша: пожени1 те ск0рw в8
слёдъ и4хъ, ?ще пости1гнете и5 хъ.
6
NнA же возведE | на хрaмину и3 сокры2 | въ пaздерэ льнsнэ с0бранэмъ ? неS на хрaминэ.
7
И# мyж?е гнaша в8 слёдъ и4хъ путeмъ ко ?oрдaну къ прех0дwмъ, и3 вратA затвор?1 ны бhша.
8
И# бhсть ?3
гдA и3зыд0ша женyщ?и в8
слёдъ и4хъ, и3 сjи прeжде нeже ?снyти и5мъ, и3 nнA взhде къ ни6
мъ на хрaмину и3 речE къ ни6
мъ:
9
вёмъ, ?кw предадE гDь зeмлю (с?ю2 ) вaмъ: нападE бо стрaхъ вaшъ на ны2, и3 ?жас0ша-
сz вси2 ?битaющ?и на земли2 t лицA вaшегw:
10
слhшахомъ бо, ?кw и3зсуши2 гDь бGъ м0ре чермн0е пред8 лицeмъ вaшимъ, ?3
гдA и3схождaсте и3з8 ?3
г?пта, и3 ?3
ли6 ка сотвори1
сте двои1
мъ цар?1мъ ?морр?1
йскимъ, и5же бhша ?б8 nнY странY ?oрдaна, сиHну и3 w4гу, и5хже потреби1
сте:
11
и3 слhшавше мы2 ?жас0хомсz въ сeрдцы нaшемъ, и3 не стA ктомY дyхъ ни во ?3
ди1
нэмъ t нaсъ t лицA вaшегw: ?кw гDь бGъ вaшъ, бGъ на нб7
си2 горЁ и3 на земли2 д0лэ:
12
и3 нн7э клени1
тесz мнЁ гDемъ бGомъ (вaшимъ), ?кw ?зъ творю2 ми1
лость вaмъ, да сотвори1
те и3 вы2 ми1
лость въ домY nтцA моегw2, и3 дади1
те ми2 знaмен?е и4стинно:
13
и3 ?живи1 те д0мъ nтцA моегw2, и3 мaтерь мою2, и3 брaт?ю мою2, и3 с?стры2 мо?, и3 вс?, ?3
ли6 ка сyть и5мъ, и3 и3зми1
те дyшы нaшz t смeрти.
14
И# рек0ша ?4
й мyж?е: душA нaша вмёстw вaсъ на смeрть, ?ще нн7э не ?б8zви1
ши нaсъ. NнA же речE: и3 бyдетъ ?3
гдA предaстъ гDь вaмъ грaдъ (сeй), сотвори1
те мнЁ ми1
лость и3 и4стину.
15
И# свёси и5хъ на вeрвэ nкн0мъ: ?кw д0мъ ?3S при стэнЁ, и3 при стэнЁ с?S живsше:
16
и3 речE и5мъ: tиди1
те въ г0ру, да не срsщутъ вaсъ гонsщ?и, и3 скрhйтесz тaмw три2 дни6, д0ндеже возвра-
тsтсz гонsщ?и в8
слёдъ вaсъ: и3 по си1
хъ tи1дете въ пyть вaшъ.
17
И# рёша къ нeй мyж?е: непови1
нни ?3
смы2 клsтвэ сeй твоeй, ?4
юже заклsла ?3
си2 нaсъ:
18
сE, мы2 вх0димъ въ чaсть грaда, и3 постaвиши знaмен?е, вeрвь червлeну, с?ю2 да ?бsжеши ? nкнA, и4мже спусти1
ла ?3
си2 нaсъ: nтцA же твоего2 и3 мaтерь твою2, и3 брaт?ю твою2 и3 вeсь д0мъ nтцA твоегw2 да соберeши къ себЁ въ д0мъ тв0й:
19
и3 бyдетъ всsкъ, и4же ?ще и3зhдетъ и3з8 двeр?й д0му твоегw2 в0нъ, сaмъ себЁ пови1
ненъ бyдетъ, мh же непови1 нни (бyдемъ) клsтвэ твоeй сeй: и3 ?3
ли1-
цы ?ще съ тоб0ю бyдутъ въ домY твоeмъ, мы2 бyдемъ пови1
нни, ?ще рукA прик0снетсz и4 хъ:
20
?ще же кто2 нaсъ ?би1
дитъ, и3 ли2 tкрhетъ словесA н?ша с??, бyдемъ непови1
нни клsтвэ твоeй сeй, ?4 юже заклsла ?3
си2 нaсъ.
21
И# речE и5мъ: по словеси2 вaшему тaкw да бyдетъ. И# tпусти2 и5хъ, и3 tид0ша: и3 привzзA вeрвь червлeну ? nкнA.
22
И# tид0ша, и3 проид0ша въ г0ру, и3 пребhша тaмw три2 дни6, д0ндеже возврати1
шасz гнaвш?и. И# и3скaша гонsщ?и по всBмъ пу-
т?1
мъ, и3 не ?брэт0ша.
23
И# возврати1
стасz двA ю4
ношы и3 снид0ста съ горы2: и3 преид0ста (?oрдaнъ) ко ?исyсу сhну наvи1 ну, и3 повёдаста ?3
мY вс? случи6
вшаzсz и4ма:
24
и3 рёста ко ?исyсу: ?кw предадE гDь бGъ нaшъ въ рyцэ нaши всю2 зeмлю, и3 ?боsшасz вси2 живyщ?и на земли2 т0й t нaсъ. ГлавA 3.
востA заyтра ?исyсъ, и3 воздвиг0шасz и3 з8 саттjна, и3 пр?ид0ша до ?oрдaна т0й и3 вси2 сhнове ?}л?вы, и3 стaша тaмw прeжде нeже прейти2.
2
И# бhсть по тр?eхъ днeхъ, проид0ша книгHч?z чрез8 п0лкъ,
3
и3 заповёдаша лю1
демъ, глаг0люще: ?3
гдA ?зрите к?вHтъ завёта гDа бGа нaшегw, и3 жерцы2 нaшz, и3 леvjты воз-
двизaющыz ?3
го2, да воздви1
гнетесz и3 вы2 t мёстъ вaшихъ и3 п0йдете в8
слёдъ ?3
гw2:
4
но подaлэе да бyдетъ междY вaми и3 ?нымъ, ?3
ли1 кw двЁ тhсzщы лакHтъ стaнете: не прибли1 житесz къ немY, да ?вёсте пyть, по немyже п0й-
дете: не ходи1
сте бо путeмъ тёмъ ни вчерA, ни трeт?zгw днE.
5
И# речE ?исyсъ къ лю1демъ: ?чи1
ститесz наyтр?е, ?кw заyтра сотвори1
тъ въ вaсъ гDь ч{днаz.
6
И# речE ?исyсъ къ жерц?1
мъ: воздви1
гните к?вHтъ завёта гDнz и3 пред8
иди1
те пред8 людьми2. И# взsша жерцы2 к?вHтъ завёта гDнz и3 и3д0ша пред8 людьми2.
7
И# речE гDь ко ?исyсу: въ сeй дeнь начинaю возвышaти тS пред8 всёми сынми2 ?}левыми, да ?вёдzтъ, ?коже бёхъ съ мwmсeомъ, тaкw бyду и3 съ тоб0ю:
8
и3 нн7
э заповёждь жерц?1мъ воздвизaющымъ к?вHтъ завёта, глаг0лz: ?3
гдA вни1
дете на чaсть воды2 ?oрдaна, и3 во ?oрдaнэ стaнете.
9
И# речE ?исyсъ сынHмъ ?}л?вымъ: приступи1 те сёмw, и3 слhшите сл0во гDа бGа вaшегw:
10
въ си1
хъ ?вёсте, ?кw гDь живsй въ вaсъ и3 потреблszй потреби1
тъ t лицA вaшегw хананeа и3 хеттeа, и3 ферезeа и3 ?3veа, и3 гергесeа и3 ?моррeа и3 ?евусeа:
11
сE, к?вHтъ завёта гDа всеS земли2 прех0дитъ ?oрдaнъ:
12
и3збери1
те себЁ дванaдесzть мужeй t сынHвъ ?}левыхъ, ?3
ди1 наго t коегHждо плeмене,
13
и3 бyдетъ ?3
гдA почjютъ н0зи жерц?1
въ воздвизaющихъ к?вHтъ завёта гDа всеS земли2 въ водЁ ?oрдaна, водA ?oрдaнова ?скудёетъ, водA же низтекyщаz стaнетъ.
14
И# бhсть ?3
гдA воздви1
гнушасz лю1
д?е t кyщъ свои1
хъ прейти2 ?oрдaнъ, жерцh же воздвиг0ша к?вHтъ завёта гDнz пред8 людьми2:
15
?3
гдA же внид0ша жерцы2 воздви1
жуще к?вHтъ завёта гDнz во ?oрдaнъ, и3 н0зи жерц?1въ воздвизaю-
щихъ к?вHтъ завёта гDнz ?мочи1
шасz въ чaсти воды2 ?oрдaна, ?oрдaнъ же наполнsшесz во вс? краи6 сво?, ?коже во дни6 жaтвы пшени1 цы:
16
и3 стaша в0ды текyщыz свhше, стA ?густён?е ?3 ди1
но tлучи1
вшеесz далeче ?элw2 ?элw2 t ?дами2 грaда дaже до страны2 кар?аf?арjма: низтекyщаz же низтечE въ м0ре ?рaвско, въ м0ре слaное, д0ндеже до концA ?скудЁ.
17
И# лю1 д?е стоsху прsмw ?ер?хHну. И# стaша жерцы2 воздвизaющ?и к?вHтъ завёта гDнz на сyсэ посредЁ ?oрдaна: и3 вси2 сhнове ?}л?вы прехождaху по сyху, д0ндеже скончaша вси2 лю1д?е преходsще ?oрдaнъ. ГлавA 4.
?3
гдA скончaша вси2 лю1д?е преходsще ?oрдaнъ, и3 речE гDь къ ?исyсу, гlz:
2
поими2 дванaдесzть мужeй t людjй, мyжа ?3 ди1
наго t коегHждо плeмене,
3
повели2 и5мъ, глаг0лz: возми1
те t среды2 ?oрдaна, и3дёже стоsша н0зи жрeчест?и, го-
т0выхъ дванaдесzть кaменей, и3 и3знeсше | съ соб0ю, положи1
те въ полцЁ вaшемъ, и3 дёже стaнете тaмw въ нощи2.
4
И# призвaвъ ?исyсъ дванaдесzть му-
жeй слaвныхъ t сынHвъ ?}левыхъ, ?3
ди1 наго t коегHждо плeмене, речE и5мъ:
5
и3
ди1
те предо мн0ю пред8 лицeмъ гDнимъ въ среди1 ну ?oрдaна: и3 взeмъ tтyду кjйждо кaмень ?3
ди1 нъ да возложи1
тъ на рaмена сво?, по числY племeнъ (сынHвъ) ?}левыхъ:
6
да бyдутъ вaмъ сjи въ знaмен?е посредЁ вaсъ лежaще всег-
дA, да ?3
гдA вопр0ситъ тебE ?трw сhнъ тв0й, глаг0лz: что2 сyть кaмен?е с?E вaмъ;
7
и3 ты2 возвэсти1
ши сhну твоемY, глаг0лz: ?кw ?скудЁ ?oрдaнъ рэкA t лицA к?вHта завёта гDа всеS земли2, ?3
гдA прехождaше ?3 го2, и3 и3зсsче водA ?oрдaнова: и3 бyдутъ вaмъ кaмен?е с?E въ пaмzть сынHвъ ?}левыхъ дaже до вёка.
8
И# сотвори1
ша тaкw сhнове ?}л?вы, ?коже заповёда гDь ?исyсу: и3 взeмше дванaдесzть кaменей t среды2 ?oрдaна, ?коже заповёда гDь ?исyсу въ скончaн?и прехождeн?z сынHвъ ?}левыхъ, и3 принес0ша и5хъ съ соб0ю въ п0лкъ, и3 положи1 ша и5 хъ тaмw.
9
Постaви же ?исyсъ и3 друг?z дванaдесzть кaменей въ сaмэмъ ?oрдaнэ на мёстэ, и3дёже стоsху н0зи жерц?1 въ воздвизaющихъ к?вHтъ завёта гDнz, и3 сyть тaмw дaже до сегw2 днE.
10
Стоsху же жерцы2 воздвизaющ?и к?вHтъ завёта гDнz во ?oрдaнэ, д0ндеже скончA ?исyсъ вс?, ?3
ли6 ка заповёда гDь ?исyсу повёдати лю1демъ, по всBмъ, ?3
ли6 ка заповёда мwmсeй ?исyсу: и3 потщaшасz лю1
д?е, и3 преид0ша.
11
И# бhсть ?3
гдA скончaша вси2 лю1д?е преходи1ти (?oрдaнъ), прeйде и3 к?вHтъ завёта гDнz, и3 кaмен?е * пред8 ни1
ми.
12
И# преид0ша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы и3 п0лъ плeмене манассj-
ина ?стрHены пред8 сынми2 ?}л?вы, ?коже заповёда и5мъ мwmсeй:
* Вмёстw кaмен?е во и3
нhхъ грeческихъ жерцы2. 13
четhредесzть тhсzщъ воwружeни на рaть преид0ша пред8 гDемъ на брaнь ко грaду ?ер?хHну.
14
Въ т0й дeнь возвели1
чи гDь ?исyса пред8 всёмъ р0домъ ?}левымъ: и3 боsхусz ?3
гw2, ?коже боsхусz мwmсeа, ?3
ли1
ко врeмz поживE.
15
И# речE гDь ко ?исyсу, гlz:
16
заповёждь жерц?1
мъ, воздвизaющымъ к?вHтъ завёта свидён?z, и3зступи1 ти и3з8 ?oрдaна.
17
И# заповёда ?исyсъ жерц?1
мъ, глаг0лz: и3 зыди1
те и3 з8 ?oрдaна.
18
И# бhсть ?3
гдA и3зыд0ша жерцы2 воздвизaющ?и к?вHтъ завёта гDнz t среды2 ?oрдaна, и3 постaвиша н0ги на сyсэ, и3 ?стреми1
сz водA ?oрдaнова на мёсто и3 п0йде ?коже вчерA и3 трeт?zгw днE по всемY крaю.
19
И# лю1
д?е взыд0ша t ?oрдaна въ десsтый дeнь пeрвагw мцc а: и3 ?полчи1шасz сhнове ?}л?вы въ галгaлэхъ на странЁ, ?же на вост0къ с0лнца t ?ер?хHна.
20
И# дванaдесzть кaм?н?z с??, ?же взS t ?oрдaна, постaви ?исyсъ въ галгaлэхъ, и3 речE къ сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz:
21
?3
гдA вопр0сzтъ вaсъ сhнове вaши, глаг0люще: что2 сyть кaмен?е с?E;
22
возвэсти1
те сынHмъ вa-
шымъ: ?кw по сyху прeйде ?}ль ?oрдaнъ сeй,
23
и3зсуши1вшу гDу бGу вaшему в0ду ?oрдaню пред8 ни1
ми, д0ндеже преид0ша, ?коже сотвори2 гDь бGъ вaшъ чермн0му м0рю, ?4 же и3зсуши2 гDь бGъ вaшъ пред8 вaми, д0ндеже преид0хомъ:
24
да ?вёдzтъ вси2 kзhцы земнjи, ?кw рукA гDнz крэпкA ?4
сть, и3 вы2 да чтeте гDа бGа вaшего во всsкое врeмz. ГлавA 5.
бhсть ?3
гдA ?слhшаша цaр?е ?моррeйст?и, и5же бsху ?б8 nнY странY ?oрдaна, и3 цaр?е ф?нjчест?и *, и5же бsху бли1
з8 м0рz, ?кw и3 зсуши2 гDь бGъ ?oрдaнъ рэкY пред8 сы6
ны ?}левыми, внегдA преходи1ти и5 мъ, и3 и3стazша мы6
сли и4хъ, и3 ?жас0-
шасz, и3 не бsше въ ни1
хъ смышлeн?z ни ?3
ди1 нагw t лицA сынHвъ ?}левыхъ.
2
Въ с?E же врeмz речE гDь ?исyсу: сотвори2 себЁ ножи2 кaм?нны t кaмене ?страгw, и3 сёдъ ?брёжи сhны ?}л?вы втор0е.
3
И# сотвори2 ?исyсъ себЁ ножи2 кaм?нны nстры6 и3 ?брёза сhны ?}л?вы на мёстэ наречeннэмъ х0лмъ ?брёзан?z.
4
И# тaкw ?брёза ?исyсъ сhны ?}л?вы: ?3 ли1 цы тогдA роди1шасz на пути2, и3 ?3 ли1 цы тогдA не ?брёзани бhша t и3зшeдшихъ и3з8 ?3
г?пта, всёхъ си1
хъ ?брёза ?исyсъ: вси2 лю1д?е и3зшeдш?и и3з8 ?3
г?пта мyжеска п0лу, вси2 мyж?е рaтн?и и3змр0ша въ пустhни на пути2, внегдA и3зыд0ша и3з8 ?3
г?пта:
5
?кw ?брёзани бhша вси2 лю1д?е и3зшeдш?и, вси2 же лю1д?е, и5же роди1шасz въ пустhни на пути2, ?3 гдA и3зыд0ша и3з8 ?3
г?пта, не ?брёзани бhша:
6
четhреде-
сzть бо и3 двA лBта хождaше ?}ль въ пустhни мавдарjт?дэ: сегw2 рaди не ?брёзани бhша мн0зи t тёхъ в0инwвъ и3зшeдшихъ и3з8 земли2 ?3 г?петск?z, не послyшавш?и зaповэд?й гDнихъ, и5мже и3 ?предэли2 гDь не ви1
дэти земли2, ?4
юже клsтсz гDь nтц?1
мъ и4хъ дaти нaмъ зeмлю кипsщую мeдомъ и3 млек0мъ:
7
вмёстw же си1 хъ постaви сhны и4 хъ, и5хже ?брёза ?исyсъ, ?кw сконч?ныz плHти бsху и5мъ, ?кw роди1 шасz на пути2 не ?брёзани:
8
?брёзав-
шесz же пок0й и3мsху тaмw сэдsще въ полцЁ, д0ндеже и3сцэли1
шасz.
9
И# речE гDь ?исyсу: въ днeшн?й дeнь tsхъ поношeн?е ?3
г?петско t вaсъ. И# наречE и4мz мёсту томY галгaла, дaже до сегw2 днE.
10
И# ?полчи1шасz сhнове ?}л?вы въ галгaлэхъ и3 сотвори1
ша пaсху въ четвертыйнaдесzть дeнь мцc
а t вeчера на зaпадэ на п0ли ?ер?хHнстэмъ,
11
и3 kд0ша t пшени1 цы земли2 ?ноz ?прэсн0-
ки и3 нHваz:
12
въ т0й дeнь престA мaнна, повнегдA kд0ша t пшени1 цы земли2, * Е#
вр.: хана?ни. и3 ктомY не бhсть сынHмъ ?}л?вымъ мaнны: но kд0ша t плодHвъ земли2 ф?нjческ?z * въ лёто ?ное.
13
И# бhсть ?3
гдA бsше ?исyсъ ? ?ер?хHна, и3 воз-
зрёвъ nчи1
ма свои1
ма, ви1
дэ человёка стоsща пред8 ни1 мъ, и3 мeчь ?3
гw2 ?бнажeнъ въ руцЁ ?3
гw2. И# приступи1
въ ?исyсъ, речE ?3
мY: нaшъ ли ?3
си2, и3ли2 t сопост?тъ нaшихъ;
14
?нъ же речE ?3
мY: ?зъ ?рх?страти1
гъ си1
лы гDни, нн7 э пр?ид0хъ (сёмw). И# ?исyсъ падE лицeмъ свои1
мъ на зeмлю и3 поклони1
сz ?3
мY, и3 речE: гDи, что2 повелэвaеши рабY твоемY;
15
И# речE ?рх?страти1
гъ гDень ко ?исyсу: и3ззyй сап0гъ съ ногY тво?1ю: мёсто бо, на нeмже ты2 стои1
ши, с?о ?4
сть. И# сотвори2 ?исyсъ тaкw.
16
?ер?хHнъ же заключeнъ и3 ?граждeнъ бhсть t лицA сынHвъ ?}левыхъ: и3 никт0же и3 з8 негw2 и3схождaше, нижE вхождaше. * Е#
вр.: ханаaнск?z. ГлавA 6.
речE гDь ко ?исyсу: сE, ?зъ предаю2 тебЁ въ рyцэ ?ер?хHнъ и3 царS ?3
гw2, и3 сyщыz въ нeмъ, си6
льны крёпост?ю:
2
и3 ?бходи1
те грaдъ w4 крестъ вси2 мyж?е крёпцыи ?3
ди1
ною (на дeнь), тaкw сотвори1
те шeсть днjй:
3
и3 сeдмь жерцы2 да в0змутъ сeдмь трyбъ р0жаныхъ пред8 к?вHтомъ: и3 въ седмhй дeнь ?б8иди1 те грaдъ седми1
жды, и3 жерцы2 да вострyбzтъ въ трубы6 рHжаны:
4
и3 бyдетъ ?3
гдA вострyбите труб0ю р0жаною, внегдA ?слhшати вaмъ глaсъ трубы2, да воскли1
к-
нутъ вси2 лю1д?е: и3 воскли1
кнувшымъ и5мъ, падyтъ сaми стёны грaда во ?сновaн?и своeмъ, и3 вни1
дутъ вси2 лю1д?е ?стреми1
вшесz кjйждо прsмw себЁ во грaдъ.
5
И# вни1
де ?исyсъ сhнъ наvи1нъ къ жерц?1
мъ сынHвъ ?}левыхъ и3 речE и5мъ глаг0лz: возми1
те к?вHтъ завёта гDнz, и3 сeдмь жерцы2 да в0змутъ сeдмь трyбъ р0жаныхъ пред8 лицeмъ к?вHта гDнz.
6
И# речE и5мъ глаг0лz: повели1
те лю1демъ ?б8
ити2 и3 ?кружи1
ти грaдъ, и3 в0ини да пред8
и1дутъ воwружeни пред8 к?вHтомъ гDнимъ.
7
И# бhсть ?3
гдA речE ?исyсъ къ лю1
демъ, и3 сeдмь жерцы2 и3мy-
ще сeдмь трyбъ свzщeнныхъ да пред8
и1дутъ тaкожде пред8 гDемъ, и3 да вострyбzтъ доброглaснw: и3 к?вHтъ завёта гDнz в8
слёдъ по ни1
хъ да и4детъ:
8
в0ини же да пред8
и1дутъ напреди2, и3 жерцы2 трубsще въ трубы6, и3 послёдующ?и созади2 к?вHта завёта гDнz бsху и3дyще и3 трубsще трубaми.
9
Лю1 демъ же заповёда ?исyсъ, глаг0лz: не вопи1
те, нижE да слhшитъ кто2 глaса вaшегw, нижE да и3 зhдетъ и3з8 ?стъ вaшихъ сл0во до днE, в0ньже повелю2 вaмъ сaмъ воскли1
кнути, и3 тогдA воскли1
кните.
10
И# ?бшeдъ к?вHтъ завёта б9?z w4крестъ грaда (?3
ди1 ною), ?б?е и4де въ п0лкъ, и3 стA тaмw.
11
Во вторhй же дeнь востA ?исyсъ заyтра, и3 воздвиг0ша жерцы2 к?вHтъ завёта гDнz.
12
И# жерцы2 сeдмь носsщ?и сeдмь трyбъ пред8
идsху пред8 к?вHтомъ гDнимъ и3 труби1ша трубaми, и3 в0ини воwружeни и3дsху, и3 пр0ч?и лю1д?е в8
слёдъ к?вHта завёта гDнz и3дyще, и3 жерцы2 воструби1
ша трубaми р0жаными.
13
И# ?быд0ша грaдъ въ дeнь вторhй ?3
ди1
ною, и3 поид0ша пaки въ п0лкъ: си1
це творsху шeсть днjй.
14
И# бhсть въ седмhй дeнь, востaша въ востaн?е ?треннее, и3 ?быд0ша грaдъ въ т0й дeнь седми1
жды.
15
И# бhсть во ?бхождeн?и седмёмъ воструби1
ша жер-
цы2 трубaми, и3 речE ?исyсъ къ сынHмъ ?}л?вымъ: воскли1
кните, предадE бо гDь вaмъ грaдъ:
16
и3 бyдетъ грaдъ сeй пр0клzтъ, и3 вс?, ?3
ли6 ка сyть въ нeмъ, гDу си1
лъ: т0кмw раaвъ блудни1 цу снабди1 те ю5, и3 вс?, ?3
ли6 ка сyть въ домY ?3S, ?кw сокры2 прелаг?таи, и5хже посылaхомъ:
17
но вы2 соблюди1тесz t клsтвы, да не когдA помhсливше вы2 в0змете t клsтвы, и3 сотворитE п0лкъ сынHвъ ?}левыхъ клsтву, и3 потребитE ны2:
18
злaто же всE и3 сребро2, и3 мёдь и3 желёзо с?о да бyдетъ гDу: въ сокр0вище гDне да внесeтсz.
19
И# воструби1
ша жерцы2 трубaми: ?3
гдA же ?слhшаша лю1д?е глaсъ трyбный, воскли1
кнуша вси2 кyпнw лю1д?е глaсомъ вели1
кимъ и3 си1
льнымъ: и3 пад0ша вс? стёны грaда w4крестъ, и3 внид0ша вси2 лю1д?е во грaдъ, кjйждо проти1
ву себ?2, и3 пр?sша грaдъ.
20
И# проклS и5 ?исyсъ, и3 ?3
ли6
ка бhша во грaдэ, t мyжеска п0лу и3 до жeнска, t ю4
ноши и3 до стaрца, и3 t тельцA до nвцы2 и3 до nслsте, всE под8 мeчь.
21
И# двои1
мъ ю4
ношамъ соглsдавшымъ зeмлю речE ?исyсъ: вни1
дите въ д0мъ жены2 блудни1
цы, и3 и3зведи1 те ю5 tтyду, и3 вс?, ?3
ли6
ка сyть ?3S, ?коже клsстесz ?4
й.
22
И# внид0с-
та двA ю4 ношы соглsдавш?и грaдъ въ д0мъ жены2, и3 и3звед0сте раaвъ блудни1 цу, и3 nтцA ?3S и3 мaтерь ?3S, и3 брaт?ю ?3S и3 всE ср0дство ?3S, и3 вс? ?3
ли6
ка бhша ?4
й, и3звед0ста и3 постaвиста | внЁ полкA ?}лева.
23
И# грaдъ сожг0ша nгнeмъ со всёмъ, ?4
же бЁ въ нeмъ, кромЁ злaта и3 сребрA, мёди и3 желёза, ?же tдaша въ д0мъ гDень внести2 гDеви.
24
И# раaвъ блудни1 цу и3 вeсь д0мъ ?3 S nтeческ?й ?стaви жи6
вы ?исyсъ, и3 ?битaти сотвори2 во ?}ли дaже до днE сегw2, понeже сокры2 прелаг?таи, и5
хже послA ?исyсъ соглsдати ?ер?хHна.
25
И# проклS ?исyсъ въ т0й дeнь, глаг0лz: пр0клzтъ человёкъ пред8 гDемъ, и4же постaвитъ и3 сози1
ждетъ грaдъ сeй ?ер?хHнъ: на пeрвенцэ своeмъ ?снуeтъ ?3
го2, и3 на мeнь-
шемъ своeмъ постaвитъ вратA ?3
гw2. И# си1
це сотвори2 ?зaнъ, и4же t веfи1лz: на ?в?рHнэ пeрвенцэ своeмъ ?сновA и5, и3 на мeньшемъ спасeнэмъ постaви вратA ?3
гw2.
26
И# бsше гDь со ?исyсомъ, и3 бЁ и4мz ?3
гw2 по всeй земли2. ГлавA 7.
прегрэши1 ша сhнове ?}л?вы прегрэшeн?емъ вели1
кимъ, и3 взsша t клsтвы: взs бо ?хaръ сhнъ хармjи, сhна замврjи, сhна зaры, t плeмене ?yдина, t клsтвы. И# разгнёвасz гDь ?рост?ю на сhны ?}л?вы.
2
И# послA ?исyсъ мyжы t ?ер?хHна въ гaй, и4же ?4
сть проти1
ву виfavнъ на вост0къ веfи1лz, и3 речE и5мъ, глаг0лz: шeдше соглsдайте зeмлю. И# и3 д0ша мyж?е и3 соглsдаша гaй.
3
И# воз-
врати1
шасz ко ?исyсу и3 рек0ша ?3
мY: да не и4дутъ вси2 лю1д?е, но ?кw двЁ тhсzщы и3ли2 три2 тhсzщы мужeй да и4 дутъ и3 да вою1
ютъ гaй: да не ведeши тaмw всёхъ людjй, мaлw бо ?4
сть и4хъ (тaмw).
4
И# и3д0ша t людjй тaмw, ?ки три2 тhсzщы мужeй, и3 побэг0ша t лицA мужeй гaйскихъ:
5
и3 ?би1 ша t ни1
хъ мyж?е гaйст?и ?кw три1
десzть и3 шeсть мужeй, и3 tгнaша и5хъ t врaтъ, д0ндеже сокруши1
ша и5хъ на стремни1
нэ: и3 ?жасeсz сeрдце людjй, и3 бhсть ?кw водA.
6
И# растерзA ?исyсъ ри6
зы сво?, и3 падE на земли2 на лицE своE пред8 гDемъ дaже до вeчера, сaмъ и3 стaрцы ?}л?вы: и3 посhпаша пeрсть на главы6 сво?.
7
И# речE ?исyсъ: молю1
сz, гDи гDи, вскyю преведE рaбъ тв0й лю1
ди с?? чрез8 ?oрдaнъ предaти и5 хъ ?моррewмъ на погублeн?е; q, да бhхомъ пребhли и3 всели1
лисz ? ?oрдaна:
8
гDи, что2 рекY; понeже tврати2 ?}ль вhю свою2 пред8 враги6 свои1
ми:
9
и3 ?слhшавъ хананeй и3 вси2 живyщ?и на земли2 ?бhдутъ нaсъ и3 потребsтъ нaсъ t земли2: и3 что2 сотвори1
ши и4мени твоемY вели1
кому;
10
И# речE гDь ко ?исyсу: востaни, вскyю ты2 пaлъ ?3
си2 на лицE твоE;
11
согрэши1ша лю1
д?е и3 прес-
тупи1
ша завётъ м0й, ?3
г0же завэщaхъ къ ни6
мъ, и3 ?крaдше t клsтвы, скрhша въ сосyдэхъ свои1
хъ:
12
сегw2 рaди не м0гутъ сhнове ?}л?вы стaти пред8 лицeмъ врагHвъ свои1
хъ, но хребeтъ ?братsтъ пред8 враги6 свои1
ми, ?кw клsт-
вою стaшасz: не приложY ксемY бhти съ вaми, ?ще не и4змете клsтвы t себ?2 сами1 хъ:
13
востaвъ ?чи1
сти лю1ди и3 рцы2: ?чи1
ститесz на ?тро: ?кw с?? гlетъ гDь бGъ ?}левъ: клsтва ?4
сть въ вaсъ, не возм0жете стaти пред8 враги6 вaшими, д0ндеже и4змете t себ?2 сами1 хъ клsтву:
14
и3 собери1
тесz вси2 заyтра по племенHмъ (вaшымъ), и3 бyдетъ плeмz, ?4
же покaжетъ гDь, да приведeте по с0нмwмъ: и3 с0нмъ, ?3
г0же покaжетъ гDь, да приведeте по домHмъ: и3 д0мъ, ?3
г0же покaжетъ гDь, да приведeте по муж?1 мъ:
15
и3 и4же ?бличи1 тсz, да сожжeтсz nгнeмъ, сaмъ и3 вс? ?3 ли6 ка сyть ?3
гw2, ?кw преступи2 завётъ гDень и3 сотвори2 беззак0н?е во ?}ли.
16
И# востA ?исyсъ заyтра, и3 приведE людjй по пле-
менHмъ: и3 ?бличи1
сz плeмz ?yдино.
17
И# приведeсz по с0нмwмъ, и3 ?бличи1
сz с0нмъ зарaинъ: и3 приведeсz с0нмъ зарaинъ по муж?1
мъ, и3 ?бличи1сz д0мъ замврjинъ.
18
И# приведeсz д0мъ ?3
гw2 по муж?1
мъ, и3 ?бличи1
сz ?хaръ сhнъ хар-
мjинъ сhна замврjина, сhна зарaнz, t плeмене ?yдина.
19
И# речE ?исyсъ ?хaру: сhне м0й, дaждь слaву днeсь гDу бGу ?}леву, и3 дaждь ?3 мY и3сповёдан?е, и3 и3сповёждь ми2, что2 сотвори1
лъ ?3
си2, и3 не ?тaй t мен?2.
20
И# tвэщA ?хaръ ?исyсу и3 речE: пои1
стиннэ ?зъ согрэши1хъ пред8 гDемъ бGомъ ?}левымъ: си1
це и3 си1
це сотвори1
хъ:
21
ви1
дэхъ въ плёнэ ри1
зу краснY и3 добрY и3 двёсти д?дрaхмъ сребрA, и3 сосyдъ ?3
ди1 нъ злaтъ, пzтьдесsтъ д?дрaхмъ вёсъ ?3
гw2: и3 помhсливъ на нS взsхъ: и3 сE, с?? сокров?1
нна сyть въ земли2 въ кyщи моeй, и3 сребро2 сокровeнно под8 ни1
ми.
22
И# послA ?исyсъ послы2, и3 и3д0ша въ кyщу въ п0лкъ: и3 с?? бsху сокров?1 нна въ кyщи ?3
гw2, и3 сребро2 под8 ни1
ми.
23
И# и3знес0ша | и3з8 кyщи, и3 принес0ша ко ?исyсу и3 къ стaрц?мъ ?}л?вымъ, и3 положи1
ша | пред8 гDемъ.
24
И# взS ?исyсъ ?хaра сhна зарaнz, и3 сребро2 и3 ри1
зу и3 сосyдъ златhй, и3 возведE ?3 го2 въ дeбрь ?хHръ, и3 сhны ?3 гw2 и3 дщ?1
ри ?3
гw2, и3 тельцы2 ?3
гw2 и3 nслsта ?3 гw2 и3 вс? ?вцы ?3гw2, и3 кyщу ?3
гw2 и3 вс? и3мBн?z ?3
гw2, и3 вeсь ?}ль по нeмъ: и3 возведE | (со всёмъ) во ?3
мeкъ * ?хHръ.
25
И# речE ?исyсъ ?хaру: почто2 потреби1 лъ ?3 си2 нaсъ; да потреби1 тъ тS гDь, ?коже и3 днeсь. И# поби1
ша ?3
го2 кaмен?емъ вeсь ?}ль, и3 сожг0ша вс? nгнeмъ, и3 наметaша и5хъ кaмен?емъ,
26
и3 наметaша на нeмъ громaду кaмен?z вели1
ку. И# престA гDь t ?рости гнёва своегw2. Сегw2 рaди прозвaсz и4мz мёсту томY ?3 мeкъ ?хHръ дaже до днE сегw2. * въ дeбрь ГлавA 8.
речE гDь ко ?исyсу: не б0йсz, нижE ?жасaйсz: поими2 съ соб0ю вс? мyжы вHинск?z, и3 востaвъ взhди въ гaй: сE, предaхъ въ рyцэ твои2 царS гaйска и3 зeмлю ?3
гw2, и3 лю1ди ?3
гw2 и3 грaдъ ?3
гw2:
2
и3 да сотвори1
ши гaю и3 царю2 ?3
гw2, ?коже сотвори1 лъ ?3 си2 ?ер?хHну и3 царю2 ?3
гw2: и3 плёнъ ?3
гw2 и3 скоты2 ?3
гw2 да плэни1
ши себЁ: ?стр0й же себЁ подсaду грaду за соб0ю.
3
И# востA ?исyсъ и3 вси2 мyж?е в0инст?и, да вни1
дутъ въ гaй: и3 и3збрA ?исyсъ три1
десzть тhсzщъ мужeй в0инскихъ си1
льныхъ крёпост?ю и3 послA и5хъ н0щ?ю,
4
и3 заповёда и5мъ, глаг0лz: вы2 скрhйтесz за грaдомъ: не далeче бyдите t грaда ?элw2, и3 бyдите вси2 гот0ви:
5
?зъ же и3 вси2 лю1д?е и5 же со мн0ю пристyпимъ ко грaду: и3 бyдетъ ?3
гдA и3зhдутъ живyщ?и въ гаи2 въ срётен?е нaмъ, ?коже и3 прeжде, и3 побёгнемъ t лицA и4
хъ:
6
и3 ?3
гдA и3 зhдутъ в8 слёдъ нaсъ, tт0ргнемъ и5хъ t грaда: и3 рекyтъ: бэжaтъ сjи t лицA нaшегw, ?коже и3 прeжде:
7
вh же востaнете t подсaды, и3 п0йдете во грaдъ, и3 предaстъ ?3
го2 гDь бGъ нaшъ въ рyцэ вaши:
8
и3 бyдетъ ?3
гдA в0змете грaдъ, запали1 те ?3
го2 nгнeмъ, по словеси2 семY сотвори1те: сE, запо-
вёдаю вaмъ.
9
И# послA и5хъ ?исyсъ, и3 и3д0ша въ подсaду: и3 сэд0ша междY веfи1лемъ и3 междY гa?емъ, t м0рz гa?а.
10
И# востaвъ ?исyсъ заyтра, соглsда лю1ди: и3 взhде сaмъ и3 стaрцы ?}льтест?и пред8 людьми2 въ гaй.
11
И# вси2 лю1д?е в0инст?и съ ни1
мъ взыд0ша, и3 и3дyще пр?ид0ша сопроти1
въ грaда t вост0кwвъ: и3 подс?ды грaда t м0рz.
12
И# ?полчи1 шасz t сёвера гa?а, и3 (бhсть) дeбрь междY и4ми и3 междY гa?емъ. И# взS ?кw пsть тhсzщъ мужeй, и3 положи2 и5хъ на подсaду междY веfи1лемъ и3 гa?емъ t зaпада гa?а.
13
И# постaвиша лю1д?е вeсь п0лкъ t сёвера грaда, ? прHчаz ?3 гw2 t м0рz грaда. И# п0йде ?исyсъ въ н0щь ?ну посредЁ дeбри.
14
И# бhсть ?3
гдA ?ви1 дэ цaрь гaйск?й, потщaсz, и3 востA рaнw и3 и3зhде въ срётен?е и5мъ прsмw на брaнь, сaмъ и3 вси2 лю1 д?е ?3
гw2 съ ни1
мъ во врeмz, пред8 лицeмъ подсaды: ?нъ же не вёдzше, ?кw подсaда ?3
мY ?4
сть за грaдомъ (?3
гw2 ).
15
И# ?ви1
дэ, и3 tи1де ?исyсъ и3 вeсь лю1дъ t лицA и4хъ, и3 побэжE путeмъ пустhни.
16
И# ?крэпи1
сz вeсь лю1дъ гнaти в8
слёдъ и4хъ, и3 погнaша в8
слёдъ сынHвъ ?}левыхъ, и3 tступи1 ша t грaда.
17
(И#) не ?стaсz никт0же въ гаи2 и3 веfи1ли, и4же не погнA в8
слёдъ ?}лz: и3 ?стaвиша грaдъ tвeрстъ, и3 гнaша в8
слёдъ ?}лz.
18
И# речE гDь ко ?исyсу: простри2 рyку твою2 съ коп?eмъ, ?4
же въ руцЁ твоeй, на грaдъ, занE въ рyку твою2 предaхъ ?3
го2: и3 подс?ды востaнутъ вск0рэ t мёста своегw2. И# прострE ?исyсъ рyку свою2 и3 съ коп?eмъ на грaдъ.
19
И# подс?ды востaша ск0рw t мёста своегw2: и3 и3зыд0ша, ?3
гдA прострE рyку, и3 внид0ша во грaдъ, и3 взsша ?3
го2: и3 потщaвшесz запали1 -
ша грaдъ nгнeмъ.
20
И# ?зрёвшесz ?битaт?ли гaйст?и вспsть себ?2, ?зрёша дhмъ восходsщь t грaда до небесE, и3 ктомY не и3 мёша кaмw побёгнути, сёмw и3ли2 nвaмw: лю1д?е же бэгyщ?и въ пустhню ?брати1
шасz на гонsщихъ.
21
?исyсъ же и3 вeсь ?}ль ?ви1
дэша, ?кw взsша подс?ды грaдъ, и3 ?кw восх0дитъ дhмъ грaдный до небесE: и3 ?брати1
вшесz и3зби1 ша мужeй гaйскихъ.
22
И# сjи и3 зыд0ша и3з8 грaда проти1
ву и5 мъ, и3 бhша посредЁ полкA ?}лева, сjи tсю1
ду и3 сjи toнyду: и3 и3зби1 ша и5хъ, д0ндеже не ?стaсz ни ?3
ди1 нъ t ни1
хъ цёлъ, ни ?бэжA.
23
И# царS гaйска ?ша жи1
ва, и3 привед0ша ?3
го2 ко ?исyсу.
24
И# бhсть ?3
гдA престaша сhнове ?}л?вы сэкyще всёхъ сyщихъ въ гаи2 и3 сyщихъ на полsхъ и3 на горЁ и3сх0да, и3дёже гони1
ша и5
хъ, и3 пад0ша вси2 ?стр?емъ мечA на нeй до концA: и3 ?брати1
сz ?исyсъ въ гaй и3 посэчE и5хъ мечeмъ.
25
И# бhша вси2 пaдш?и въ т0й дeнь t мyжеска п0лу и3 до жeнска два-
нaдесzть тhсzщъ, вси2 живyщ?и въ гаи2.
26
?исyсъ же не ?брати2 руки2 своеS, ю4 же прострE съ коп?eмъ, д0ндеже проклS всёхъ ?битaющихъ въ гаи2.
27
КромЁ скотHвъ (и4хъ) и3 и3 мён?z, ?же во грaдэ ?нэмъ, вс? плэни1 ша себЁ сhнове ?}л?вы по повелён?ю гDню, ?коже повелЁ гDь ?исyсу.
28
И# запали2 грaдъ ?исyсъ nгнeмъ: зeмлю неwбитaему во вёкъ положи2 ?3
го2 дaже до сегw2 днE.
29
И# царS гaйска повёси на дрeвэ сугyбэмъ: и3 бsше на дрeвэ до вeчера: и3 заходsщу с0лнцу повелЁ ?исyсъ, и3 снsша тёло ?3
гw2 съ дрeва, и3 поверг0ша ?5 въ р0въ пред8 враты2 грaда: и3 насhпа над8 ни1
мъ громaду вели1
ку кaмен?z дaже до сегw2 днE.
30
ТогдA создA ?исyсъ nлтaрь гDу бGу ?}леву на горЁ гевaлъ,
31
?коже заповёда мwmсeй рaбъ гDень сынHмъ ?}л?вымъ, и3 ?коже написaсz въ зак0нэ мwmсeовэ, nлтaрь t кaмен?й всецёлыхъ, на ни1
хже не возложи1
сz желёзо: и3 вознесE тaмw всесожж?1
н?z гDу и3 жeртву спасeн?z.
32
И# написA ?исyсъ на кaме-
н?ихъ вторhй зак0нъ, зак0нъ мwmсeовъ, ?3
г0же написA пред8 сы6
ны ?}левыми.
33
И# вeсь ?}ль, и3 стaрцы и4 хъ и3 суд?и6 и4 хъ и3 книгHч?z и4 хъ предходsху сю1
ду и3 сю1
ду пред8 к?вHтомъ, и3 жерцы2 и3 леvjти воздвизaша к?вHтъ завёта гDнz, пришeлецъ же и3 тузeмецъ: и5 же бhша полови1
на и4хъ бли1 з8 горы2 гар?зjнъ, и3 полови1
на и4хъ бли1
з8 горы2 гевaлъ, ?коже заповёда мwmсeй рaбъ гDень блгcви1
ти людjй ?}левыхъ въ пeрвыхъ.
34
И# по си1
хъ тaкw прочтE ?исyсъ вс? словесA зак0на сегw2, благослов?1
н?z и3 кл?твы, по всемY напи1
санному въ зак0нэ мwmсeовэ.
35
Не бsше словесE t всёхъ, ?же заповёда мwmсeй ?исyсу, ?3
гHже не прочтE ?исyсъ во ?ши всегw2 с0нма сынHвъ ?}левыхъ, муж?1
мъ и3 женaмъ, и3 дётемъ и3 пришeльц?мъ приходsщымъ ко ?}лю. ГлавA 9.
гдA же ?слhшаша вси2 цaр?е ?моррeйст?и, и5же ?б8 nнY странY ?oрдaна, и5же въ г0рнэй и3 и5же въ рaвнэй, и3 и5 же во всeмъ прим0р?и м0рz вели1
кагw и3 и5же при ?нт?л?вaнэ, и3 хетт?1 и и3 ?морр?1
и, и3 гергес?1
и и3 ханан?1
и, и3 ферез?1
и и3 ?3v?1
и и3 ?евус?1и,
2
снид0шасz вкyпэ сэщи1
сz со ?исyсомъ и3 со ?}лемъ ?3
диномhсленнw.
3
И# живyщ?и въ х0лмэ въ гаваHнэ слhшаша вс?, ?3
ли6
ка сотвори2 гDь ?ер?хHну и3 гaю,
4
и3 сотвори1
ша и3 сjи съ лукaвствомъ, и3 шeдше ?гот0ваша бр?шна и3 ?гот0вашасz: и3 взeмше вр?1 тища в?1
тха на nслы2 сво?, и3 мёхи в?нA в?1
тхи и3 разсёдшыzсz зав?заны:
5
и3 сапоги2 в?1 тхи и3 заплaч?ны на ногY и4 хъ, и3 ри6
зы ?бв?тшaны на ни1 хъ, и3 хлёбы брaшна и4 хъ бёша прес0хли и3 сплёснэли и3 сдр0блени.
6
И# пр?ид0ша ко ?исyсу въ п0лкъ ?}левъ въ галгaлы, и3 рек0ша ко ?исyсу и3 всемY ?}лю: t земли2 дaльн?z пр?ид0хомъ, и3 нн7
э завэщaйте нaмъ завётъ.
7
И# рек0ша сhнове ?}л?вы къ хоррeю: ви1
ждь, не посредё ли нaсъ живeши, и3 кaкw тебЁ завэщaю завётъ;
8
И# рек0ша ко ?исyсу: раби2 ?3
смы2 твои2. И# речE къ ни6 мъ ?исyсъ: tкyду ?3 стE; и3 tкyду пр?ид0сте;
9
И# рек0ша къ немY: t дaльн?z земли2 ?элw2 пр?ид0хомъ раби2 твои2 во и4мz гDа бGа твоегw2: слhшахомъ бо и4мz ?3
гw2 и3 вс?, ?3
ли6 ка сотвори2 во ?3
г?птэ,
10
и3 вс?, ?3
ли6
ка сотвори2 двои1
мъ цар?1мъ ?морр?1
йскимъ, и5же бhша ?б8 nнY странY ?oрдaна, сиHну царю2 ?3
севHнску и3 w4гу царю2 васaнску, и4
же живsше во ?старHfэ и3 во ?3
драjнэ.
11
И# слhшавше рек0ша къ нaмъ стaрцы нaши и3 вси2 живyщ?и на земли2 нaшей, глаг0люще: возми1
те себЁ брaшно на пyть и3 и3ди1
те проти1
ву и5мъ, и3 рцhте къ ни6
мъ: раби2 ?3
смы2 вaши, и3 нн7 э завэщaйте нaмъ завётъ:
12
сjи хлёбы нaши, т?1
плыz на пyть взsхомъ и5 хъ t домHвъ нaшихъ, в0нь-
же дeнь и3 зыд0хомъ пр?ити2 къ вaмъ: нн7 э же пресх0ша и3 бhша содр0блени:
13
и3 сjи мёси в?нA, и5хже нал?sхомъ нHвы, и3 сjи разсэд0шасz: и3 ри6
зы нaшz с?? и3 ?б{вища н?ша ?бетшaша t д0лгагw пути2 ?элw2.
14
И# взsша кн?зи брaшно и4хъ, ? гDа не вопроси1
ша.
15
И# сотвори2 ?исyсъ съ ни1 ми ми1
ръ, и3 ?стaви къ ни6
мъ завётъ, ?4
же снабдёти и5хъ: и3 клsшасz и5мъ кн?зи с0нма.
16
И# бhсть по тр?eхъ днeхъ по завэщaн?и къ ни6
мъ завёта, ?слhшаша, ?кw бли1
з8 и4хъ сyть и3 ?кw посредЁ и4хъ живyтъ.
17
И# востaша сhнове ?}л?вы и3 внид0ша во грaды и4хъ въ трeт?й дeнь: грaди же и4хъ (бsху) гаваHнъ и3 кеф?рA, и3 вирHтъ и3 грaдъ ?арjмъ.
18
И# не сотвори1
ша съ ни1
ми рaти (?исyсъ и3 ) сhнове ?}л?вы, ?кw клs-
шасz и5мъ вси2 кн?зи с0нма гDемъ бGомъ ?}левымъ. И# роптaша вeсь с0нмъ ?}левъ на кнzзeй.
19
И# рек0ша вси2 кн?зи всемY с0нму: мы2 клsхомсz и5мъ гDемъ бGомъ ?}левымъ, и3 нн7э не возм0жемъ коснyтисz и4хъ:
20
с?E сотвори1
мъ и5мъ, ?4
же живи1
ти и5хъ, и3 снабди1
мъ и5хъ, и3 не бyдетъ на нaсъ гнёва клsтвы рaди, ?4
юже клsхомсz и5мъ.
21
И# рек0ша и5мъ кн?зи: да живyтъ сjи, и3 бyдутъ древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму. И# сотвори2 вeсь с0нмъ, ?коже рек0ша и5мъ кн?зи.
22
И# созвA и5хъ ?исyсъ и3 речE и5мъ, глаг0лz: почто2 прельсти1
сте мS, глаг0люще: далeче ?3
смы2 t теб?2 ?элw2; вh же насeльницы ?3
стE t живyщихъ въ нaсъ:
23
и3 нн7
э пр0клzти ?3
стE: и3 не ?скудёетъ t вaсъ рaбъ, нижE древосё-
чецъ, нижE водон0сецъ мнЁ и3 бGу моемY.
24
И# tвэщaша ?исyсу, глаг0люще: понeже возвэсти1
сz нaмъ (рабHмъ твои6
мъ), ?3 ли6 ка заповёда гDь бGъ тв0й мwmсeю рабY своемY, дaти вaмъ зeмлю с?ю2 и3 потреби1ти нaсъ и3 вс? живyщыz на нeй t лицA вaшегw, сегw2 рaди ?боsхомсz ?элw2 ? душaхъ нaшихъ t лицA вaшегw, и3 сотвори1
хомъ дёло с?E:
25
и3 нн7
э, сE, мы2 подрyчни вaмъ, ?коже ?г0дно ?4
сть вaмъ, и3 ?коже вaмъ мни1
тсz, твори1
те нaмъ.
26
И# сотвори1
ша и5мъ си1
це: и3 и3збaви | ?исyсъ въ т0й дeнь t рукY сынHвъ ?}левыхъ, и3 не ?би1
ша и5хъ.
27
И# постaви | ?исyсъ въ т0й дeнь древосёчцы и3 водон0сцы всемY с0нму и3 nлтарю2 б9?ю. Сегw2 рaди бhша живyщ?и въ гаваHнэ древосёчцы и3 водон0сцы nлтарю2 б9?ю, дaже до днeшнzгw днE, и3 на мёстэ ?4
же ?ще и3зберeтъ гDь. ГлавA 10.
гдA же ?слhша ?дwн?везeкъ цaрь ?еrли1 мск?й, ?кw взS ?исyсъ гaй и3 потреби2 ?3
го2, ?коже сотвори2 ?ер?хHну и3 царю2 ?3 гw2, тaкw сотвори2 и3 гaю и3 царю2 ?3
гw2, и3 ?кw сaми вдaшасz живyщ?и въ гаваHнэ ко ?исyсу и3 ко ?}лю, и3 бhша въ ни1
хъ,
2
и3 ?боsшасz сaми въ себЁ ?элw2: вёдzху бо, ?кw грaдъ бsше вели1 къ гаваHнъ, ?кw ?3
ди1
нъ t вели1
кихъ градHвъ, и3 вси2 мyж?е и5 же въ нeмъ крёпцы.
3
И# послA ?дwн?везeкъ цaрь ?еrли1
мск?й къ ?3 лaму царю2 хеврHнску и3 фераaну ца-
рю2 ?ер?мyfску, и3 ко ?фjю царю2 лахjсску, и3 къ давjру царю2 nдоллaмску, глаг0лz:
4
пр?иди1
те, взhдите ко мнЁ и3 помози1
те ми2, да повою1
емъ гаваHна: вдaшасz бо сaми ко ?исyсу и3 къ сынHмъ ?}л?вымъ.
5
И# собрaшасz и3 взыд0ша пsть царeй ?евусeйскихъ: цaрь ?еrли1 мск?й и3 цaрь хеврHнск?й, и3 цaрь ?ер?мyfск?й и3 цaрь лахjсск?й и3 цaрь nдоллaмск?й, сaми и3 вси2 лю1
д?е и4хъ, и3 ?бсэд0ша гаваHна и3 воевaша на него2.
6
И# послaша живyщ?и въ гаваHнэ ко ?исyсу въ п0лкъ ?}левъ въ галгaлы, глаг0люще: не tрэшaй руки2 твоеS t р?бъ твои1
хъ: взhди къ нaмъ ск0рw и3 помози2 нaмъ, и3 и3зми2 нaсъ: ?кw с0брани сyть на ны2 вси2 цaр?е ?моррeйст?и, живyщ?и въ г0рнэй.
7
И# взhде ?исyсъ t галгaлъ, сaмъ и3 вси2 лю1д?е в0инст?и съ ни1 мъ, всsкъ си1
льный крёпост?ю.
8
И# речE гDь ко ?исyсу: не ?б0йсz и4 хъ, ?кw въ рyцэ твои2 предaхъ |: не ?стaнетъ t ни1
хъ ни ?3
ди1
нъ пред8 вaми.
9
И# пр?и1
де на ни1
хъ ?исyсъ внезaпу: всю1 бо н0щь и4де t галгaлъ.
10
И# ?жаси2 | гDь t лицA сынHвъ ?}левыхъ: и3 сокруши2 | гDь сокрушeн?емъ вели1 кимъ въ гаваHнэ: и3 погнaша | путeмъ восх0да виfwрHнска, и3 сэчaху и5хъ дaже до ?зи1
ка и3 до маки1
да.
11
ВнегдA же бэжaти и5
мъ t лицA сынHвъ ?}левыхъ до восх0да виfwрHнска, и3 гDь вeрже на нS кaмен?е вели1
кое грaда съ небесE дaже до ?зи1
ка, и3 бhсть мн0жае ?мeршихъ t грaда кaменна, нeже ?б?eнныхъ t сынHвъ ?}левыхъ мечeмъ на брaни.
12
ТогдA глаг0ла ?исyсъ ко гDу, в0ньже дeнь предадE гDь бGъ ?моррeа под8 рyку ?}леву, ?3
гдA сокруши2 и5 хъ въ гаваHнэ, и3 сокруши1
шасz t лицA ?}лева: и3 речE ?исyсъ: да стaнетъ с0лнце прsмw гаваHну, и3 лунA прsмw дeбри ?3
лHнъ.
13
И# стA с0лнце и3 лунA въ стоsн?и, д0ндеже tмсти2 бGъ врагHмъ и4 хъ. Не с?E ли ?4
сть пи1
сано въ кни1
гахъ првd нагw: и3 стA с0лнце посредЁ небесE и3 не и3дsше на зaпадъ въ совершeн?е днE ?3
ди1 нагw;
14
И# не бhсть дeнь таковhй нижE прeжде, нижE послэди2, ?4 же послy-
шати бGу тaкw глaса человёча, ?кw гDь споб0рствова ?}лю.
15
И# возврати1
сz ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ въ п0лкъ въ галгaлы.
16
И# ?бэг0ша пsть цaр?е сjи и3 скрhшасz въ пещeрэ ?же въ маки1 дэ.
17
И# повёдаша ?исyсу, глаг0люще: ?брэт0шасz пsть цaр?е скрhвш?исz въ пещeрэ ?же въ маки1
дэ.
18
И# речE ?исyсъ: привали1 те кaмен?е вeл?е ко ?ст?ю пещeры и3 пристaвите над8 ни1
ми мyжы стрещи2 и5 хъ:
19
вh же не ст0йте здЁ, гонsще в8
слёдъ врагHвъ вaшихъ, и3 пости1гните ?стaнокъ и4 хъ, и3 не дади1 те вни1
ти и5 мъ во грaды и4хъ, предадE бо | гDь бGъ нaшъ въ рyцэ нaши.
20
И# бhсть ?3
гдA престA ?исyсъ и3 вси2 сhнове ?}л?вы сэкyще и5 хъ сэчeн?емъ вели1 кимъ ?элw2 дaже до концA, и3 ?цэлёвш?и t ни1 хъ внид0ша во грaды тв?1рды.
21
И# возврати1 шасz вси2 лю1д?е въ п0лкъ ко ?исyсу въ маки1
ду здрaви, и3 не возскомлЁ никт0же t сынHвъ ?}левыхъ ?зhкомъ свои1
мъ.
22
И# речE ?исyсъ: tвeрзите ?ст?е пещeры и3 и3зведи1 те ко мнЁ пsть царeй си1
хъ и3з8 пещeры.
23
И# сотвори1 ша тaкw, и3 и3звед0ша къ немY пsть царeй и3
з8 пещeры: царS ?еrли1
мска и3 царS хеврHнска, и3 царS ?ер?мyfска и3 царS лахjсска и3 царS nдоллaмска.
24
И# ?3
гдA и3звед0ша и5 хъ ко ?исyсу, и3 созвA ?исyсъ всего2 ?}лz и3 начaльники вHинск?z ходsщыz съ ни1
мъ, глаг0лz къ ни6
мъ: приступи1
те и3 наступи1
те ногaми вaшими на вы6 и царeй си1 хъ. И# приступи1
вше наступи1
ша ногaми свои1
ми на вы6
и и4хъ.
25
И# речE къ ни6
мъ ?исyсъ: не б0йтесz и4хъ, ни ?жасaйтесz: мужaйтесz и3 крэпи1
тесz, ?кw си1 це сотвори1
тъ гDь всBмъ врагHмъ вaшымъ, и5хже вы2 повою1
ете.
26
И# ?би2 | ?исyсъ, и3 повёси | на пzти2 древесёхъ: и3 бhша ви1 сzще на древaхъ дaже до вeчера.
27
И# бhсть при захождeн?и с0лнца, повелЁ ?исyсъ, и3 снsша | съ древeсъ, и3 вверг0ша | въ пещeру, въ ню1
же вбэг0ша тaмw: и3 завали1
ша кaмен?емъ вели1
кимъ пещeру до днeшнzгw днE.
28
Взsша же и3 маки1
ду въ т0й дeнь, и3 и3 зби1ша ю5 ?стр?емъ мечA и3 царS ?3 S, и3 потреби1 ша и5хъ и3 всE дhшущее ?4 же бsше въ нeй: и3 не ?стaсz никт0же въ нeй цёлъ и3 и3збёгш?й. И# сотвори1
ша царю2 маки1
дску, ?коже сотвори1
ша царю2 ?ер?хHнску.
29
И# tи1де ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ t маки1
ды въ лeвну, и3 ?блежE лeвну.
30
И# предадE ю5 гDь въ рyцэ ?}лю: и3 взsша ю5 и3 царS ?3S, и3 и3 зби1ша ю5 ?стр?емъ мечA, и3 всE дhшущее въ нeй: и3 не ?стaсz въ нeй ни ?3
ди1
нъ цёлъ и3 и3збёгш?й. И# сотвори1
ша царю2 ?3S, ?коже сотвори1
ша царю2 ?ер?хHнску.
31
И# tи1де ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1 мъ t лeвны въ лахjсъ, и3 ?блежE ?3
го2, и3 воевaше нaнь.
32
И# предадE гDь лахjсъ въ рyцэ ?}л?вы: и3 взS ?3
го2 въ дeнь вторhй, и3 и3зби1ша ?3
го2 ?стр?емъ мечA (и3 всE дhшущее въ нeмъ), и3 потреби1
ша ?3
го2, ?коже сотвори1
ша лeвнэ.
33
ТогдA взhде ?рaмъ цaрь газeрскъ, помогazй лахjсу: и3 порази2 ?3 го2 ?исyсъ ?стр?емъ мечA, и3 лю1
ди ?3
гw2, д0ндеже не ?стaсz t ни1
хъ ни ?3
ди1
нъ цёлъ и3 и3збёгш?й.
34
И# tи1де ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ t лахjса во ?глHнъ, и3 ?блежE и5, и3 воевA на него2.
35
И# предадE и5 гDь въ рyцэ ?}лю: и3 взS и5 въ т0й дeнь, и3 и3зби2 и5 ?стр?емъ мечA, и3 всE дhшущее въ нeмъ ?би2, и3 сотвори2 ?3 мY ?коже и3 лахjсу.
36
И# tи1де ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ въ хеврHнъ, и3 ?бсsде и5:
37
и3 взS ?3
го2, и3 порази2 ?3
го2 ?стр?емъ мечA, и3 царS ?3
гw2, и3 вс? в?1
си ?3 гw2, и3 вс? ды6шущаz ?3 ли6 ка бsху въ нeмъ: не бЁ ?цэлёвый: ?коже сотвори1
ша ?глHну, потреби1ша и5 и3 всE дhшущее, ?3
ли6 ка въ нeмъ бsху.
38
И# ?брати1
сz ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ въ давjръ: и3 ?бсёдше и5,
39
взsша ?3
го2 и3 царS ?3
гw2 и3 вс? в?1
си ?3
гw2, и3 пора-
зи1ша и5 мечeмъ, и3 потреби1
ша и5 и3 всE дhшущее въ нeмъ, и3 не ?стaвиша въ нeмъ ни ?3
ди1 нагw ?цэлёвша: ?коже сотвори1
ша хеврHну и3 царю2 ?3
гw2, тaкw сотвори1
ша давjру и3 царю2 ?3
гw2, и3 ?коже сотвори1
ша лeвнэ и3 царю2 ?3 S.
40
И# порази2 ?исyсъ всю2 зeмлю г0рную и3 нагeвъ, и3 рaвную и3 ?сидHfъ, и3 вс? цари6 ?3
гw2: не ?стaвиша въ нeмъ ни ?3
ди1
нагw ?цэлёвша: и3 всE дhшущее потреби1
ша, ?коже заповёда гDь бGъ ?}лю.
41
И# и3зби2 и5хъ ?исyсъ t кaдисъ-варни2 дaже до гaзы, и3 всю2 зeмлю гос0мъ дaже до гаваHна:
42
и3 вс? цари6 с?? и3 зeм-
лю и4хъ взS ?исyсъ ?3 ди1
ною: ?кw гDь бGъ ?}левъ помогaше ?}лю.
43
И# возврати1 -
сz ?исyсъ и3 вeсь ?}ль съ ни1
мъ въ п0лкъ въ галгaлы. ГлавA 11.
гдA же ?слhша ?авjнъ цaрь ?сHрскъ, послA ко ?wвaву царю2 мадHнску, и3 къ царю2 семерHнску и3 къ царю2 ?х?aвску,
2
и3 къ цар?1мъ и5же въ с?дHнэ вели1
цэмъ и3 въ г0рнэй, и3 въ ?раву прsмw хенерefу, и3 на полsну, и3 въ нафеддHръ,
3
и3 къ примHрскимъ хананeамъ t востHкъ, и3 къ примHрскимъ ?моррewмъ и3 хеттewмъ, и3 ферезewмъ и3 ?евусewмъ, и5 же на горЁ, и3 ?3 vewмъ, и3 и5 же под8 ?ер-
мHномъ, въ зeмлю массифA.
4
И# и3зыд0ша сjи и3 цaр?е и4
хъ съ ни1
ми, лю1д?е мн0зи, ?кw пес0къ и4же при краи2 м0рz мн0жествомъ, и3 к0ни и3 кол?сни1 цы мнHги ?элw2.
5
И# снид0шасz вси2 цaр?е сjи, и3 пр?ид0ша вкyпэ, и3 ?полчи1шасz при водЁ маррHнъ воевaти на ?}лz.
6
И# речE гDь ко ?исyсу: не ?б0йсz t лицA и4хъ, ?кw заyтра въ сeй чaсъ ?зъ предaмъ и5хъ ?звенныхъ пред8 сhны ?}л?вы: к0н?мъ и4хъ жи6
лы пресэчeши и3 кол?сни1 цы и4хъ да сожжeши nгнeмъ.
7
И# пр?и1
де ?исyсъ и3 вси2 лю1д?е в0инст?и съ ни1
мъ на ни1
хъ къ водЁ маррHнстэй внезaпу, и3 напад0ша на нS въ г0рнэй.
8
И# предадE и5хъ гDь под8 рyцэ ?}л?вы: и3 сэкyще и5 хъ, прогнaша дaже до с?дHна вели1 кагw и3 до масрефHfъ-маjма и3 до п0ль масси1
фскихъ къ вост0кwмъ: и3 и3 зсэк0ша и5хъ, д0ндеже не ?стaсz въ ни1
хъ ни ?3
ди1
нъ цёлъ и3 и3збёгш?й.
9
И# сотвори2 и5мъ ?исyсъ, ?коже заповёда ?3
мY гDь: к0н?мъ и4хъ жи6 лы пресэчE и3 кол?сни1
цы и4хъ сожжE nгнeмъ.
10
И# ?брати1
сz ?исyсъ въ то2 врeмz, и3 взS ?сHръ, и3 царS ?3
гw2 ?би2 мечeмъ: ?сHръ бо бЁ прeжде ?бладaющ?й всёми цaрствы си1
ми:
11
и3 и3зби2 всE дhшущее, ?4
же въ нeмъ бhсть, ?стр?емъ мечA, и3 потреби1
ша вс?, и3 не ?стaсz въ нeмъ всE дhшущее: и3 ?сHръ запали1
ша nгнeмъ.
12
И# вс? грaды цaрствъ си1 хъ и3 вс? цари6 и4
хъ взS ?исyсъ и3 и3зби2 | мечeмъ, и3 потреби2 и5хъ, ?коже повелЁ и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.
13
Но вс? грaды крBпки не запали2 ?}ль, т0ч?ю ?сHръ ?3
ди1
нъ запали2 ?исyсъ.
14
И# вс? кwрhсти и4хъ и3 вс? скоты2 и4хъ плэни1
ша себЁ сhнове ?}л?вы: людjй же всёхъ потреби1 ша мечeмъ, д0ндеже погуби1
ша и5 хъ, и3 не ?стaвиша t ни1 хъ ни ?3
ди1 нагw дhшущагw.
15
?коже повелЁ гDь мwmсeю рабY своемY, тaкw мwmсeй заповёда ?исyсу: и3 тaкw сотвори2 ?исyсъ, не преступи2 ни ?3
ди1 нагw же t всёхъ, ?же заповёда гDь мwmсeю.
16
И# взS ?исyсъ всю2 зeмлю г0рную и3 всю2 зeмлю нагeвъ, и3 всю2 зeмлю гос0мску, и3 рaвную, и3 ?же на зaпадъ, и3 г0ру ?}леву, и3 п0лz ?же при горЁ,
17
t горы2 хелхA, и3 ?же восх0дитъ къ сеjру, и3 дaже до валгaда, и3 п0ле л?вaна под8 гор0ю ?ермHнъ: и3 вс? цари6 и4 хъ взS и3 и3зби2.
18
И# мнHги дни6 сотвори2 ?исyсъ съ цари6 си1
ми брaнь:
19
и3 не бЁ ни ?3
ди1 нагw грaда, ?3
гHже не предадE гDь сынHмъ ?}л?вымъ, кромЁ ?3 veа ?би-
тaющагw въ гаваHнэ: всёхъ взsша брaн?ю:
20
?кw гDемъ бhсть ?крэпи1
тисz и4хъ сeрдцу, сопроти1
витисz на брaни проти1ву ?}лz, да потребsтъ и5
хъ, ?кw да не дaстсz и5мъ ми1
лость, но да потребsтсz, ?коже гlа гDь къ мwmсeю.
21
И# пр?и1
де ?исyсъ въ то2 врeмz, и3 потреби2 (вс?) ?3 накjмы t г0рныz, t хеврHна и3 t давjра и3 t ?нHва, и3 t всеS горы2 ?}левы и3 t всеS горы2 ?yдины, съ гр?ды и4 хъ, и3 потреби2 | ?исyсъ:
22
не ?стaсz ни ?3
ди1 нъ ?3 накjмъ t сынHвъ ?}левыхъ, но т0ч?ю въ гaзэ и3 въ гefэ и3 во ?сидHfэ ?стaшасz.
23
И# взS ?исyсъ всю2 зeмлю, ?коже заповёда гDь мwmсeю: и3 дадE ю5 ?исyсъ въ наслёд?е ?}лю, раздэлeн?емъ по племенHмъ и4хъ. И# престA землS вою1
ема бhти. ГлавA 12.
сjи цaр?е земли2, и5хже и3зби1 ша сhнове ?}л?вы и3 наслёдиша зeмлю и4хъ ?б8 nнY странY ?oрдaна, t востHкъ с0лнца, t дeбри ?рнHнск?z дaже до горы2 ?ер-
мHнъ, и3 всю2 зeмлю ?раву t востHкъ:
2
сиHна царS ?моррeйска, и4 же живsше во ?3
севHнэ, ?бладazй t ?рои1
ра, и4 же ?4
сть въ дeбри ?рнHнстэй t страны2 дeбри, и3 п0лъ (земли2) галаaда дaже до ?ав0ка, (и3дёже) предёлы сынHвъ ?м-
мHнихъ:
3
и3 ?рава дaже до м0рz хенерefъ на вост0ки, и3 дaже до м0рz ?рава, м0рz соли1щнагw t востHкъ, путeмъ и4же ко виfс?мHfу, и3 t fемaна и4 же под8 ?сидHfъ-фaсгою:
4
и3 w4гъ цaрь васaнск?й ?стaсz t и3споли1
нwвъ, и4 же ?битA во ?старHfэ и3 во ?3
драjнэ,
5
?бладazй t горы2 ?ермHнъ, и3 t селхи2, и3 всeю землeю васaнъ дaже до предBлъ гесурJ, и3 махаfJ, и3 п0лъ галаaда до предBлъ сиHна царS ?3
севHнска.
6
Мwmсeй рaбъ гDень и3 сhнове ?}л?вы порази1 ша |: и3 дадE ю5 мwmсeй рaбъ гDень въ наслёд?е руви1
му и3 гaду и3 полплeмени манассjину.
7
И# сjи цaр?е ?моррeйст?и, ?же и3зби2 ?исyсъ и3 сhнове ?}л?вы ?б8 nнY странY ?oрдaна, при м0ри валгaдъ на п0ли л?вaна, и3 дaже до горы2 ?л0къ, восходsщихъ въ сиjръ: и3 дадE ю5 ?исyсъ племенHмъ ?}л?вымъ въ наслёд?е по жрeб?ю и4хъ,
8
на горЁ и3 на п0ли, и3 во ?равэ и3 во ?сидHfэ, и3 въ пустhни и3 во нагeвэ, хеттeа и3 ?моррeа, и3 хананeа и3 ферезeа, и3 ?3 veа и3 ?евусeа:
9
царS ?ер?хHнска и3 царS гaйска, и4же ?4
сть бли1
з8 веfи1лz,
10
царS ?еrли1 мска, царS хеврHнска,
11
царS ?ер?мyfска, царS лахjсска,
12
царS ?3
глHнска, царS газeрска,
13
царS давjрска, ца-
рS гадeрска,
14
царS ?3
рмafска, царS ?дeрска,
15
царS лeвнска, царS nдоллaмска,
16
царS маки1
дска, царS веfи1льска,
17
царS ?пфyска, царS nфeрска,
18
царS ?фeкска, царS хесарHмска,
19
царS самврHнска, царS фyвска,
20
царS марHнска, царS ?хсaфска,
21
царS fанaхска, царS магдедHнска,
22
царS кедeсска, царS ?еконaма хермeла,
23
царS ?дHрска нафеддHрz,
24
царS гwjмска гелгeлz, царS fерскA. Вси2 сjи цaр?е три1
десzть ?3
ди1
нъ. ГлавA 13.
исyсъ же состарёсz прошeдъ дни6. И# речE гDь ко ?исyсу: ты2 состарёлсz ?3
си2 дeньми, и3 землS ?стaсz мн0га въ наслёд?е:
2
и3 с?S землS ?стaвшаzсz: предёлы фmл?ст?мли, гесурJ и3 хананeй,
3
t неwбитaемыz, ?же t лицA ?3
г?пта дaже до предBлъ ?ккарHнскихъ ?шyюю хананewвъ, причислsетсz пzти1
мъ w4бластемъ фmл?ст?мскимъ: газeу и3 ?зHт?ю, и3 ?скалwнjту и3 гетfeю, и3 ?кка-
рwнjту и3 ?3veю:
4
t fемaнъ и3 всeй земли2 ханаaнстэй прsмw гaзэ, и3 с?дHн?и дaже до ?фeка, дaже до предBлъ ?моррeйскихъ:
5
и3 всю2 зeмлю гавлJ фmл?стjмлю, и3 вeсь л?вaнъ t востHкъ с0лнца, t галгaлъ под8 гор0ю ?ермHнъ дaже до вх0да ?3
мafъ:
6
всsкъ ?битaющ?й въ г0рнэй t л?вaна дaже до масрефwfмаjма, всёхъ с?дHнzнъ ?зъ потреблю2 t лицA ?}лева: но раздaй ю5 во жрeб?й ?}лю, ?коже заповёдахъ тебЁ:
7
и3 нн7
э раздэли2 зeмлю с?ю2 въ наслёд?е девzти2 племенHмъ и3 полплeмени манассjину t ?oрдaна дaже до м0рz вели1 кагw, къ зaпаду с0лнца дaси ю5: м0ре вели1
кое предёлъ бyдетъ.
8
Двy же племенHмъ и3 полуплeмени манассjину, руви1 му и3 гaду, дадE мwmсeй ?б8 nнY странY ?oрдaна: къ вост0кwмъ с0лнца дадE и5 мъ мwmсeй рaбъ гDень,
9
t ?рои1
ра, и4же ?4
сть на ?ст?и водотeчи ?рнHни, и3 грaдъ и4же посредЁ дeбри, и3 вeсь м?сHръ t медавaна:
10
вс? грaды сиHна царS ?моррeйска, и4 же цaрствова во ?3 севHнэ, дaже до предBлъ сынHвъ ?ммHнихъ:
11
и3 галаaдъ, и3 предёлы гесурJ, и3 махаfJ, всю2 г0ру ?ермHнъ, и3 всю2 васанjтску до ?3
лхи2:
12
всE цaрство w4гово въ васанjт?дэ, и4
же цaрствова во ?старHfэ и3 во ?3
драjнэ: сeй ?стaсz (?3
ди1
нъ) t и3
споли1
нwвъ, и3 ?би2 ?3
го2 мwmсeй, и3 потреби2.
13
И# не потреби1 ша сhнове ?}л?вы гесyра и3 махa-
fа и3 хананeа: и3 живsше цaрь гесурJ и3 махаfJ въ сынёхъ ?}левыхъ дaже до сегw2 днE.
14
Т0кмw плeмени леvjину не дадeсz наслёд?е: гDь бGъ ?}левъ, сaмъ наслёд?е и4 хъ, ?коже речE и5мъ гDь. И# с?E раздэлeн?е, ?4 же раздэли2 мwmсeй сынHмъ ?}л?вымъ (по племенHмъ и4 хъ) во ?равHfэ мwaвли ?б8 nнY странY ?oрдaна проти1ву ?ер?хHна.
15
И# дадE мwmсeй плeмени сынHвъ руви1
млихъ по с0н-
мwмъ и4хъ:
16
и3 бhша и5мъ предёлы t ?рои1
ра, и4же ?4
сть прsмw дeбри ?рнHнск?z, и3 грaдъ, и4же ?4
сть въ дeбри ?рнHнстэй,
17
и3 всю2 зeмлю м?сHрску дaже до ?3
севHна, и3 вс? грaды и5же сyть въ м?сHрэ, и3 девHръ, и3 вамHfъ-
ваaлъ, и3 д0мы веелмw6ни,
18
и3 ?aсса и3 кедимHfа и3 мифаafъ,
19
и3 кар?аfeмъ и3 севамA, и3 сaрfъ и3 с?Hръ на горЁ ?3 нaкъ,
20
и3 веfфогHръ и3 ?сидHfъ-фасгA и3 виfс?мyfъ,
21
и3 вс? грaды м?сw6рски, и3 всE цaрство сиHна царS ?моррeйска, ?3
г0же ?би2 мwmсeй самаго2, и3 старBйшины мад??мли, и3 ?3vjа и3 рок0ма, и3 сyра и3 ?ра и3 ровeка, кн?зи с?w6рск?z, и3 живyщихъ на земли2 (т0й):
22
и3 валаaма сhна веHрова волхвA ?би1
ша мечeмъ сhнове ?}л?вы въ сражeн?и.
23
Бhша же предёлы руви6
мли, ?oрдaнъ предёлъ. С?E наслёд?е сынHвъ руви1
млихъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 сeла и4хъ.
24
ДадE же мwmсeй сынHмъ гaдwвымъ по с0нмwмъ и4хъ,
25
и3 бhша и5мъ предёлы ?ази1
ръ: вси2 грaди гала?ди и3 полземли2 сынHвъ ?ммHнихъ до ?рои1
ра, и4же ?4
сть пред8 лицeмъ раввafа:
26
и3 t ?3
севHна до рамHfа къ мaсфэ, и3 вотанjму, и3 манаjму до предBлъ давjровыхъ,
27
и3 во ?3
мeкэ виfарaмъ и3 виfнамрA, и3 сwхHfъ и3 сафHнъ, и3 пр0чее цaрство сиHна царS ?3
севHнска: и3 ?oрдaнъ ?предэлsетъ дaже до страны2 м0рz хенерefъ, ?б8 nнY странY ?oрдaна t востHкъ.
28
С?E наслёд?е сынHвъ гaдовыхъ по с0нмwмъ и4хъ и3 по градHмъ и4 хъ и3 сeламъ и4хъ.
29
И# дадE мwmсeй полуплeмени манассjину по с0нмwмъ и4хъ,
30
и3 бhша предёлы и4хъ t манаjма, и3 всE цaрство васaнско, и3 всE цaрство w4га царS васaнска, и3 вс? в?1
си ?аjра, ?же сyть въ васанjт?дэ, шестьдесsтъ градHвъ:
31
и3 п0лъ галаaда, и3 во ?старHfэ, и3 во ?3
драjнэ, грaды цaрства w4 гова въ васанjт?дэ: и3 дaшасz сынHмъ махjрwвымъ, сынHмъ манас-
с?инымъ, и3 полови1
нэ сынHвъ махjровыхъ по с0нмwмъ и4 хъ.
32
Сjи сyть, и5мже дадE наслёд?е мwmсeй ?б8 nнY странY ?oрдaна во ?равHfэ мwaвли, прsмw ?ер?хHна на вост0ки.
33
Плeмени же леvjину не дадE мwmсeй наслёд?z: понeже сaмъ гDь бGъ ?}левъ наслёд?е ?3 гw2 ?4
сть, ?коже гlа и5мъ. ГлавA 14.
сjи наслёдовавш?и t сынHвъ ?}левыхъ въ земли2 ханаaнстэй, и5мже раздэли1ша ю5 въ наслёд?е ?3 леазaръ жрeцъ и3 ?исyсъ сhнъ наvи1 нъ и3 кн?зи nтe-
чествъ племeнъ сынHвъ ?}левыхъ:
2
по жрeб??мъ наслёдиша, ?коже заповёда гDь мwmсeомъ дaти девzти2 племенHмъ и3 полплeмени (манассjину),
3
дадE бо мwmсeй наслёд?е двY племенHмъ и3 полплeмени манассjину ?б8 nнY странY ?oрдaна: леvjтwмъ же не дадE жрeб?z въ ни1 хъ:
4
занeже бhша сhнове ?Hсифw-
вы двA племенA, манассjино и3 ?3
фрeмле: и3 не дадeсz чaсти въ земли2 леvjтwмъ, но т0кмw грaды ?битaти, и3 предгр?д?z скотHмъ и4хъ, и3 скоты2 и4хъ.
5
?коже заповёда гDь мwmсeю, тaкw сотвори1
ша сhнове ?}л?вы и3 раздэли1ша зeмлю.
6
И# пр?ид0ша сhнове ?{дины ко ?исyсу въ галгaлы. И# речE къ немY халeвъ ?ефоннjинъ кенезeй: ты2 вёси сл0во, ?4
же гlа гDь къ мwmсeю человёку б9?ю ? мнЁ и3 ? тебЁ въ кaдисъ-варни2:
7
четhредесzти бо лётъ бёхъ, ?3
гдA послA мz мwmсeй рaбъ гDень t кaдисъ-варни2 соглsдати зeмлю: и3 tвэщaхъ ?3 мY сл0во по сeрдцу ?3
гw2:
8
брaт?z мо? ходи1
вш?и со мн0ю преврати1
ша сeрдце людjй, ?зъ же приложи1
хсz послёдовати гDеви бGу моемY:
9
и3 клsтсz мwmсeй въ т0й дeнь, глаг0лz: землS, на ню1 же возшeлъ ?3
си2, тебЁ бyдетъ въ жрeб?й и3 чaдwмъ твои6
мъ во вёкъ, ?кw приложи1лсz ?3
си2 послёдовати гDу бGу моемY:
10
и3 нн7э препитA мz гDь, ?коже речE, с?E четhредесzть и3 пsтое лёто, tнeлэ-
же гlа гDь сл0во с?E къ мwmсeю, и3 хождaше ?}ль въ пустhни: и3 нн7 э сE, ми2 днeсь ?смьдесzтъ и3 пsть лётъ:
11
?3
щE ?4
смь днeсь могjй, ?коже ?3
гдA послA мz мwmсeй: тaкw и3 нн7э могY входи1
ти и3 и3сходи1
ти на брaнь:
12
и3 нн7 э прошY ? теб?2 горы2 сеS, ?коже речE гDь въ дeнь w4 нъ, ?кw ты2 слhшалъ ?3 си2 сл0во с?E въ дeнь ?ный: нн7 э же ?3 накjми тaмw сyть, грaды тв?1
рды и3 вели1
цы: ?ще u5бо бyдетъ гDь со мн0ю, потреблю2 и5 хъ, ?коже речE ми гDь.
13
И# благослови2 ?3
го2 ?исyсъ, и3 дадE хеврHнъ халeву сhну ?ефоннjину, сhну кенезeину въ жрeб?й.
14
Сегw2 рaди бhсть хеврHнъ халeву ?ефоннjину кенезeину въ жрeб?й дaже до днE сегw2: понeже возслёдова повелён?ю гDа бGа ?}лева.
15
И$
мz же хеврHну прeжде бsше грaдъ ?рг0въ: митроп0ль ?3 накjмлzнъ сeй. И# почи2 землS t брaни. ГлавA 15.
бhша предёлы сынHвъ ?yдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ, t предBлъ ?думeйскихъ, t пустhни сjнъ къ лjву дaже до кaдисъ къ ю4
гу:
2
и3 бhша предёлы и4
хъ t по-
лyдне до чaсти м0рz слaнагw, t верхA клонsщагwсz къ ю4
гу,
3
и3 прох0дzтъ прsмw восхождeн?ю ?краввjмъ, и3 ?бх0дzтъ сенA, и3 восх0дzтъ t ю4
га до кaдисъ-варни2: и3 и3сх0дzтъ и3з8 ?3
срHна, и3 восх0дzтъ во ?ддaру, и3 и3
сх0дzтъ на зaпады кaдисъ, ?бх0дzтъ ?ккарки2,
4
и3 и3сх0дzтъ во ?семHну, и3 прех0дzтъ дaже до дeбри ?3
г?петск?z: и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ ?3
гw2 къ м0рю. Сjи сyть предёлы и4
хъ t ю4
га.
5
И# предёлы t востHкъ, всE м0ре слaное дaже до чaсти ?oрдaна, и3 предёлы и4хъ къ сёверу, и3 t верхA м0рz, и3 t чaсти ?oрдaнски:
6
восх0дzтъ предёлы (тjи) въ виfaглу и3 прех0дzтъ t сёвера къ веfaру, и3 восх0дzтъ предёлы къ кaмени веHра сhна руви1
млz,
7
и3 восх0дzтъ предёлы къ девjру дeбри ?хHровы, и3 низх0дzтъ до галгaлы, ?же ?4
сть прsмw схождeн?ю ?доммjнъ, и4же ?4
сть къ ю4
гу дeбри, и3 восх0дитъ предёлъ къ водЁ и3ст0чника с0лнечна, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 и3ст0чникъ рwги1 ль:
8
и3 восх0дzтъ предёлы въ дeбрь ?3 нн0мъ, созади2 ?евyса t полyдне, сeй ?4
сть ?еrли1
мъ: и3 и3сх0дzтъ предёлы на вeрхъ горы2, ?же ?4
сть пред8 лицeмъ дeбри ?3 нн0мъ къ м0рю, ?же ?4
сть t чaсти земли2 рафаjнъ къ сёверу:
9
и3 прех0дитъ предёлъ t верхA горы2 ко и3ст0ч-
нику воды2 нафfw2 и3 прех0дитъ къ горЁ ?3
фрHни, и3 и3 зведeтъ предёлъ въ ваaлъ, сeй ?4
сть грaдъ ?арjмъ:
10
и3 ?бhдетъ предёлъ t ваaла къ м0рю и3 прeй-
детъ въ г0ру сиjръ, и3 прeйдетъ созади2 грaда ?арjма t сёвера, сeй ?4
сть хаса-
лHнъ: и3 сни1
детъ ко грaду с0лнечну и3 прeйдетъ къ ю4
гу:
11
и3 прех0дитъ предёлъ созади2 ?ккарHна до сёвера, и3 прех0дzтъ предёлы въ сакхарHнъ, и3 прeйдутъ г0ру земли2 валаaни, и3 прех0дzтъ ко ?авни1
лу, и3 бyдетъ и3сх0дъ предёлwвъ къ м0рю, и3 предёлы и4хъ t м0рz, м0ре вели1кое ?предэли1
тъ.
12
Сjи предёлы сынHвъ ?yдиныхъ w4крестъ по с0нмwмъ и4хъ.
13
И# дадE (?исyсъ) халeву сhну ?ефоннjину чaсть посредЁ сынHвъ ?yдиныхъ повелён?емъ б9?имъ, и3 дадE ?3
мY ?исyсъ грaдъ ?рв0къ, nтцA ?3 нaкова: сeй ?4
сть хеврHнъ.
14
И# потреби2 tтyду халeвъ сhнъ ?ефоннjинъ три2 сhны ?3 нaкwвы, сусjа и3 fолмаJ и3 ?х?мA:
15
и3 взhде tтyду халeвъ на живyщихъ въ давjрэ: и4мz же прeжде бsше давjру грaдъ пи1
сменъ.
16
И# речE халeвъ: и4 же ?ще в0зметъ кто2 грaдъ пи1
сменъ и3 воз8wбладaетъ и4мъ, дaмъ ?3
мY ?схaнь дщeрь мою2 въ женY.
17
И# взS ?3
го2 гоfон?и1
лъ сhнъ кенeза, брaта халeвова, ю3 нёйш?й: и3 дадE ?3
мY ?схaнь дщeрь свою2 въ женY.
18
И# бhсть внегдA tходи1
ти ?4
й, и3 совэщA съ ни1
мъ, глаг0лющи: попрошY ? nтцA моегw2 селA. И# воззвA со nслsти. И# речE ?4
й халeвъ: чт0 ти ?4
сть;
19
И# речE ?3
мY: дaждь ми2 благословeн?е, ?кw въ зeмлю полyденную tдaлъ ?3
си2 мS: дaждь ми2 гwлafъ-маjмъ. И# дадE ?4
й халeвъ гwлafъ-маjмъ вhшн?й и3 гwлafъ ни1 жн?й.
20
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ ?yдиныхъ по с0нмwмъ и4хъ:
21
бhша же грaди и4хъ грaди плeмене сынHвъ ?yдиныхъ къ предёлwмъ ?3
дw6млимъ въ пустhни, кавсеи1лъ и3 ?3
драjмъ и3 ?агyръ,
22
и3 к?нA и3 д?мwнA и3 ?дадA,
23
и3 кедeсъ и3 ?сHръ и3 ?fнаxjфъ,
24
и3 телeмъ и3 валHfъ,
25
и3 ?сHръ н0вый и3 грaдъ ?серHмъ (сeй ?4
сть ?сHръ):
26
?мaмъ и3 самаA и3 мwдадA,
27
и3 ?сергаддA и3 веfфалefъ,
28
и3 ?сарсулA и3 вирсавеE (*и3 сeла и4хъ и3 предгр?д?z и4хъ):
29
и3 ваалA и3 ?vjмъ и3 ?сeмъ,
30
и3 ?3
лfwлaдъ и3 хесjлъ и3 ?3
рмA,
31
и3 с?келeгъ и3 ведевинA и3 сансаннA,
32
и3 лавHfъ и3 селеjмъ, и3 ?jнъ и3 реммHнъ: всёхъ градHвъ двaдесzть и3 дeвzть, и3 сeла и4хъ.
33
Въ нап0льнэй, ?3
сfаHлъ и3 сараA, и3 ?снA (*и3 рамeнъ),
34
и3 занw2 и3 и3нгонjмъ, и3 fаффуA и3 и3наjмъ,
35
и3 ?ер?мyfъ и3 nдоллaмъ, (*и3 немрA) и3 сwхw2 и3 ?зикA,
36
и3 сагарjмъ и3 ?д?аfаjмъ, и3 гaдира и3 сeла ?3 S: грaди четыренaдесzть и3 в?1
си и4хъ.
37
Сеннaмъ и3 ?дасA и3 магдалгaдъ,
38
и3 далаaнъ и3 масфA и3 ?екfаи1
лъ,
39
и3 лахjсъ и3 васхafъ и3 ?3
глHмъ,
40
и3 хаввHнъ и3 ламaсъ и3 хаfлHсъ,
41
и3 гадирHfъ и3 ви1fъ-дагHнъ, и3 нwмA и3 макидA: грaди шестьнaдесzть и3 в?1
си и4 хъ.
42
ЛевнA и3 ?feръ и3 ?сaнъ,
43
и3 ?ефfA и3 ?сеннA и3 несjвъ,
44
и3 ке?лA и3 ?хзeвъ, и3 марисA (*и3 ?3
дHмъ): грaди дeвzть и3 в?1
си и4 хъ.
45
?ккарHнъ и3 сeла ?3
гw2 и3 предгр?д?z ?3
гw2.
46
(*И#) t ?ккарHна, ?емнE и3 вси2 ?3 ли6
ки сyть бли1
з8 ?сдHfа, и3 в?1
си и4хъ:
47
?сдHfъ и3 в?1
си ?3
гw2 и3 предгр?д?z ?3 гw2: гaза и3 в?1
си ?3 S и3 предгр?д?z ?3S, дaже до водотeчи ?3
г?петск?z, и3 м0ре вели1
кое ?предэлsетъ.
48
И# въ г0рнэй, сафjръ и3 ?еfeръ и3 сwхw2,
49
и3 реннA, грaдъ пи1
сменъ (*сeй ?4
сть давjръ),
50
и3 ?нHвъ и3 ?3
сfемw2 и3 ?нjмъ,
51
и3 гос0мъ и3 х?луHнъ и3 гилHнъ: градHвъ ?3
динонaдесzть и3 в?1 си и4хъ.
52
Е#
рeвъ и3 ?3
сaнъ и3 румA,
53
и3 ?анyмъ и3 вefъ-fапфуE и3 ?факA,
54
и3 хамматA и3 грaдъ ?рво2 (*сeй ?4
сть хеврHнъ) и3 с?Hръ: градHвъ дeвzть и3 сeла и4 хъ.
55
МаHнъ и3 хермeлъ, и3 зjфъ и3 ?еттA,
56
и3 ?ездраeль и3 ?екдаaмъ и3 занw2,
57
?кjмъ и3 гаваA и3 fамнA: грaди дeсzть и3 в?1
си и4хъ.
58
?лyлъ и3 веfсyръ и3 гедHръ,
59
и3 марHfъ и3 веfанHнъ и3 ?3
лfекeнъ: грaди шeсть и3 в?1
си и4хъ: fекw2 и3 ?3 фраfA (*сeй ?4
сть виfлеeмъ): и3 фагHръ и3 ?3
тaмъ, и3 кул0нъ и3 татамJ, и3 сwри1
съ и3 карeмъ, и3 галлjмъ и3 веfи1ръ и3 манохw2: градHвъ ?3
динонaдесzть и3 в?1 си и4хъ.
60
Кар?afъ-
ваaлъ (*сeй грaдъ ?арjмъ) и3 ?реввA: грaди двA, и3 сeла и4хъ и3 предгр?д?z и4хъ.
61
Ваддаргjсъ и3 виfаравA, (*и3 ) мадHнъ и3 сохохA,
62
и3 невсaнъ и3 грaдъ с0ли и3 и3нгаддJ: грaди шeсть и3 в?1
си и4хъ.
63
И# ?евусeй ?битaше во ?еrли1 мэ, и3 не возмог0ша сhнове ?{дины погуби1 ти и5хъ: и3 ?битaша ?евусe? съ сынми2 ?yдиными во ?еrли1
мэ дaже до днE ?нагw. ГлавA 16.
бhша предёлы сынHвъ ?Hсифовыхъ t ?oрдaна и4же ко ?ер?хHну t востHкъ, и3 восх0дzтъ t ?ер?хHна въ г0рную пустhню въ веfи1ль,
2
и3 и3сх0дzтъ t веfи1-
лz въ лyзу, и3 прех0дzтъ къ предёлwмъ ?х?атарHfа:
3
и3 прeйдутъ къ м0рю къ предёлwмъ ?ефалт?мскимъ, дaже до предBлъ веfwрHна ни1 жнzгw и3 дaже до газeра, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ м0рю.
4
И# наслёдствоваша сhнове ?Hсифwвы ?3
фрeмъ и3 манассjй,
5
и3 бhша предёлы сынHвъ ?3 фрeмлихъ по с0нмwмъ и4хъ: и3 бhша предёлы наслёд?z и4 хъ t востHкъ ?тарHfъ и3 ?дaръ, дaже до веfwрHна вhшнzгw и3 газaры,
6
и3 прех0дzтъ предёлы къ м0рю въ махfHfъ t сёвера, и3 и4дутъ на вост0къ во fинafъ-силHмъ, и3 прeйдутъ t востHкъ во ?анwхA,
7
и3 t ?анwхA сни1
дутъ во ?тарHfъ и3 въ наараfA и3 в?1
си и4 хъ: и3 прих0дzтъ ко ?ер?хHну и3 и3сх0дzтъ ко ?oрдaну,
8
и3 t тапфY п0йдутъ предёлы къ м0рю къ водотeчи канA, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 къ м0рю. С?E наслёд?е плeмене сынHвъ ?3
фрeмлихъ по с0нмwмъ и4 хъ.
9
И# грaды tлуч?1 нныz сынHмъ ?3
фр?1
млимъ посредЁ наслёд?z сынHвъ манассjиныхъ, вси2 грaди и3 в?1
си и4хъ.
10
И# не погуби2 ?3
фрeмъ хананeа живyщаго въ газeрэ: и3 ?битaша хананe? посредЁ ?3
фрeма, даю1
ще ?3
мY д?ни до днeшнzгw днE, д0ндеже взhде фараHнъ цaрь ?3
г?петск?й, и3 взS грaдъ, и3 запали2 ?3
го2 nгнeмъ: и3 хананe?въ и3 ферезe?въ и3 живyщихъ въ газeрэ и3збод0ша: и3 дадE ?3
го2 фараHнъ въ вёно дщeри своeй. ГлавA 17.
бhша предёлы плeмене сынHвъ манассjиныхъ, ?кw сeй пeрвенецъ ?Hсифу, махjрови пeрвенцу манассjину, nтцY галаaдову, (сeй бо бhсть мyжъ хрaбръ) въ галаадjт?дэ и3 васанjт?дэ.
2
И# бhша сынHмъ манасс?инымъ пр0чымъ по с0н-
мwмъ и4хъ: сынHмъ ?х?езeрwвымъ и3 сынHмъ ?3
лeкwвымъ и3 сынHмъ ?3
ср?и1 л?-
вымъ, и3 сынHмъ сехeмwвымъ и3 сынHмъ сем?раeлwвымъ и3 сынHмъ nфeрw-
вымъ: сjи сyть сhнове манасс?ины, сhна ?Hсифова, мyжескъ п0лъ по племе-
нHмъ свои6
мъ.
3
И# салпаaду сhну nфeрову, сhна галаaдова, сhна махjрова, сhна манассjина, не бhша сhны, но т0кмw дщ?1 ри: и3 с?? и3менA дщeремъ салпаaдw-
вымъ: маалA и3 нуA, и3 ?3
глA и3 мелхA и3 fерсA.
4
И# стaша пред8 ?3
леазaромъ жерцeмъ и3 пред8 ?исyсомъ сhномъ наvи1 нымъ и3 пред8 кн?зи, глаг0лющz: бGъ заповёда рук0ю мwmсeовою дaти нaмъ наслёд?е посредЁ брaт?и нaшеz. И# дадeсz и5мъ наслёд?е повелён?емъ гDнимъ, жрeб?й въ брaт?и nтцA и4
хъ.
5
И# падE жрeб?й манассjю п0ле лавeково кромЁ земли2 галаaдовы и3 васaни, ?же ?4
сть ?б8 nнY странY ?oрдaна,
6
понeже дщ?1 ри сынHвъ манассjиныхъ наслёдиша жрeб?й посредЁ брaт?й свои1
хъ: землs же галаaдова бhсть сынHмъ манасс?и-
нымъ пр0чымъ.
7
И# бhша предёлы сынHвъ манассjиныхъ t ?си1
ръ-махfHfа, и3 данafъ, ?же ?4
сть пред8 лицeмъ сmхeма, и3 и4дутъ предёлы на ?амjнъ и3 на ?асjфъ ко и3ст0чнику fафfHfъ.
8
Манассjю бyдетъ землS fафfHfъ: и3 fаф-
fHfъ над8 предBлы манассjиными сынHмъ ?3
фр?1 млимъ:
9
и3 сни1
дутъ предёлы къ дeбри канA на ю4
гъ по дeбри ?арjмъ: теревjнfъ ?3
фрeму посредЁ грaда манассj-
ина. И# предёлы манасс?ины къ сёверу на водотeчь, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 м0ре:
10
t ю4
га ?3
фрeму, и3 къ сёверу манассjи, и3 бyдетъ м0ре предёлъ и5мъ: и3 ко ?си1
ру совокупsтсz къ сёверу, и3 ?ссахaру t востHкъ.
11
И# бyдетъ манассjю (предёлъ) междY ?ссахaромъ и3 междY ?си1 ромъ веfсaнъ и3 в?1
си и4хъ, и3 ?евлаaмъ и3 в?1
си ?3
гw2, и3 живyщыz въ дHрэ и3 в?1
си ?3
гw2, и3 живyщыz въ ?3 ндHрэ и3 в?1
си ?3
гw2, и3 живyщыz въ магeддэ и3 в?1
си ?3
гw2, и3 живyщыz въ танaхэ и3 в?1
си ?3
гw2, и3 трeт?z чaсть нафefа и3 в?1 си ?3
гw2.
12
И# не возмог0ша сhнове манасс?ины потреби1
ти градHвъ си1
хъ: и3 начA хананeй жи1 ти въ земли2 сeй.
13
И# бhсть ?3
гдA ?крэпи1
шасz сhнове ?}л?вы, и3 сотвори1
ша хананewвъ послyш-
ныхъ, потреблeн?емъ же не потреби1
ша и4хъ.
14
Противорёша же сhнове ?Hси-
фwвы ?исyсу, глаг0люще: почто2 наслёдствовалъ ?3 си2 нaсъ жрeб?емъ ?3
ди1 нымъ и3 ?жемъ ?3 ди1
нымъ; ?зъ же лю1 дъ мн0гъ ?4
смь, и3 блгcви2 мz бGъ (дaже досeлэ).
15
И# речE и5 мъ ?исyсъ: ?ще лю1
дъ мн0гъ ?3 си2, взhди въ дубрaву и3 ?треби2 себЁ тaмw мёсто въ земли2 ферезeа и3 рафаjма, ?ще ?тэснsетъ тS горA ?3
фрeмлz.
16
И# рёша сhнове ?Hсифwвы: не дов0льно нaмъ горы2 ?3
фрeмли: и3 к0нь преизбрaнный и3 желёзо всемY хананeю живyщему въ земли2 ?3 мeкъ, въ веfсaнэ и3 въ вeсехъ ?3S, и3 во ю3
д0лэ ?езраeль.
17
И# речE ?исyсъ къ сынHмъ ?Hсифwвымъ, ?3
фрeму и3 манассjю, глаг0лz: ?ще лю1
дъ мн0гъ ?3
си2 и3 си1
лу вели1 ку и4маши, не бyдетъ ти2 жрeб?й ?3
ди1
нъ:
18
занE дубрaва бyдетъ тебЁ, понeже дубрaва ?4
сть, и3 ?треби1
ши ю5, и3 бyдетъ тебЁ, и3 концы2 ?3 S, ?3
гдA потреби1 ши хананeа, ?ще к0нь преизбрaнный ?3
мY ?4
сть: (и3 сaмъ си1
ленъ,) тh бо преси1лиши ?3
го2. ГлавA 18.
собрaсz вeсь с0нмъ сынHвъ ?}левыхъ въ силHмъ, и3 водрузи1
ша тaмw ски1н?ю свидён?z: и3 землS ?держaсz t ни1
хъ.
2
И# ?стaшасz сhнове ?}л?вы, и5же не наслёдиша наслёд?z своегw2 сeдмь племeнъ.
3
И# речE ?исyсъ сынHмъ ?}л?вымъ: док0лэ вы2 разслаблsетесz вни1
ти наслёдити зeмлю, ю4 же дадE вaмъ гDь бGъ nт?1 цъ вaшихъ;
4
дaйте t вaсъ по три2 мyжы t плeмене, и3 послю2 и5хъ, и3 востaвше да пр0йдутъ зeмлю и3 да ?пи1шутъ ю5 предо мн0ю, ?коже ?4
сть лёпо раздэли1ти ю5. И# пр?ид0ша къ немY.
5
И# раздэли2 и5мъ на сeдмь частeй: ?yда да постaвитъ предёлъ свои6
мъ t лjва, и3 сhнове ?w6сифли да постaвzтъ предёлъ свои6
мъ t сёвера:
6
вh же раздэли1
те зeмлю на сeдмь частeй, и3 принеси1те ко мнЁ сёмw, и3 и3знесY вaмъ жрeб?й пред8 гDемъ бGомъ вaшимъ:
7
нёсть бо чaсти ? вaсъ сынHмъ леv?инымъ, занE жрeчество гDне чaсть и4хъ: гaдъ же и3 руви1
мъ и3 полплeмене манассjина взsша наслёд?е своE ?б8 nнY странY ?oрдaна на вост0ки, ?4
же дадE и5мъ мwmсeй рaбъ гDень.
8
И# востaвше мyж?е поид0ша. И# заповёда ?исyсъ муж?1
мъ и3дyщымъ ?писaти зeмлю, глаг0лz: и3 ди1
те и3 ?быди1
те зeмлю, и3 ?пиши1те ю5, и3 пр?иди1
те ко мнЁ, и3 и3знесY вaмъ здЁ жрeб?й пред8 гDемъ въ силHмэ.
9
И# и3д0ша мyж?е, и3 ?быд0ша зeмлю и3 соглsдаша ю5, и3 ?писaша ю5 по градHмъ ?3S на сeдмь частeй въ кни1
гу, и3 принес0ша ко ?исyсу въ п0лкъ въ силHмъ.
10
И# вeрже и5мъ ?исyсъ жрeб?й пред8 гDемъ въ силHмэ: и3 раздэли2 тaмw зeмлю ?исyсъ сынHмъ ?}л?вымъ по раздэлeн?ю и4хъ.
11
И# и3зhде жрeб?й плeмене сынHвъ вен?амjновыхъ пeрвый по с0нмwмъ и4хъ: и3 и3зыд0ша предёлы жрeб?z и4хъ посредЁ сынHвъ ?yдиныхъ и3 посредЁ сынHвъ ?Hсифовыхъ.
12
И# бhша предёлы и4хъ t сёвера: t ?oрдaна взhдутъ предёлы созади2 ?ер?хHна къ сёверу и3 взhдутъ къ горЁ къ м0рю, и3 бyдетъ и3
сх0дъ ?3
гw2 мавдарjтъ веfavнъ:
13
и3 пр0йдутъ tтyду предёлы лyзы созади2 лyзы t ю4
га: с?S ?4
сть веfи1ль: и3 сни1
дутъ предёлы сjи t ?тарHfъ-
?ддaръ на г0рную, ?же ?4
сть къ лjву веfwрHнъ ни1
жн?й,
14
и3 прeйдутъ предёлы, и3 ?бhдутъ къ странЁ зрsщи къ м0рю t лjвы, t горы2 къ лицY веfwрHнъ лjва, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 въ кар?afъ-ваaлъ: сeй ?4
сть кар?аf?арjмъ, грaдъ сынHвъ ?yдиныхъ. С?S ?4
сть чaсть ?же къ м0рю.
15
И# чaсть ?же къ лjву t чaсти кар?afъ-ваaлъ: и3 пр0йдутъ предёлы морск?z въ гаjнъ, на и3ст0чникъ воды2 нафfHновы,
16
и3 сни1
дутъ предёлы на странY горы2, ?же ?4
сть пред8 лицeмъ дубрaвы, сhна ?3
н0ма, ?же ?4
сть t чaсти ?3
мeкъ рафаjнъ t сёвера, и3 сни1
дутъ къ геенн0му созади2 ?евyса t ю4
га, и3 сни1
дутъ на и3ст0чникъ рwги1
ль,
17
и3 пр0йдутъ сквозЁ t сёвера, и3 пр0йдутъ на и3ст0чникъ самeса, и3 пр0йдутъ на гал?лHfъ, и4же ?4
сть прsмw къ восх0ду ?3
дwмjмъ: и3 сни1
дутъ на кaмень ваaнъ сынHвъ руви1 млихъ,
18
и3 пр0йдутъ созади2 веfарaвы t сёвера, и3 сни1
дутъ ко ?равэ,
19
и3 сни1
дутъ съ ?равы (*на) предёлы созади2 веfаглA t сёвера, и3 бyдетъ и3
сх0дъ предёлwвъ на х0лмъ м0рz слaнагw t сёвера въ странY ?oрдa-
нову t лjвы. Сjи предёлы сyть t ю4
га: и3 ?oрдaнъ ?предэли1
тъ ю5 t страны2 вост0ка.
20
С?E наслёд?е сынHвъ вен?амjновыхъ, предёлы ?3
гw2 w4 крестъ по с0нмwмъ и4хъ.
21
И# бhша грaды плeмене сынHвъ вен?амjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, ?ер?хw2 и3 виfаглA и3 ?меккасjсъ,
22
и3 веfаравA и3 семрjмъ и3 виfи1лъ,
23
и3 ?vjмъ и3 ?фарA, и3 ?фрA (*и3 ?3
карeнъ),
24
и3 кафираммjнъ и3 ?фнJ и3 гаваA: грaды дванaдесzть и3 в?1
си и4хъ:
25
гаваHнъ и3 рамA и3 вирHfъ,
26
и3 масфA и3 хеф?рA и3 ?мwсA,
27
и3 рекeмъ и3 ?ерфаи1
лъ и3 fаралA,
28
и3 силалeфъ и3 ?евyсъ (*сeй ?4
сть ?еrли1
мъ), и3 гаваafъ и3 грaдъ ?арjмъ: грaды тринaдесzть и3 в?1
си и4хъ. С?E наслёд?е сынHвъ вен?амjновыхъ по с0нмwмъ и4хъ. ГлавA 19.
и3зhде вторhй жрeб?й сmмеHну, плeмени сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, и3 бhсть наслёд?е и4 хъ посредЁ жрeб?z сынHвъ ?yдиныхъ.
2
И# бhсть жрeб?й и4хъ вирсавеE и3 савеE и3 мwладA,
3
и3 ?серсуaлъ и3 ваfyлъ, и3 велвwлA и3 ?с0мъ,
4
и3 ?3 лfулaдъ и3 ?3
рмA,
5
и3 секелaгъ и3 веfаммаргасвHfъ, и3 ?серсусjмъ
6
и3 веfалвafъ, и3 сeла и4 хъ: грaды тринaдесzть и3 в?1
си и4хъ.
7
?jнъ и3 реммHfъ, и3 ?3
еfeръ и3 ?сaмъ, грaды четhри и3 в?1
си и4хъ:
8
и3 вс? предгр?д?z, ?же w4крестъ градHвъ си1
хъ дaже до ваалfерирраммHfъ, и3дyщихъ во ?амefъ къ лjву. С?E наслёд?е племeнъ сынHвъ сmмеHновыхъ по с0нмwмъ и4хъ.
9
T жрeб?z ?yдина наслёд?е плeмене сынHвъ сmмеHновыхъ, ?кw бhсть чaсть сынHвъ ?yдиныхъ б0льшаz нeжели и4хъ: и3 наслёдиша сhнове сmмеHнwвы посредЁ жрeб?z и4хъ.
10
И# и3зhде жрeб?й трeт?й завулHну по с0нмwмъ и4хъ: и3 бyдутъ предёлы наслёд?z и4хъ до сарjда:
11
и3 восх0дzтъ предёлы и4хъ къ м0рю и3 мар?лЁ, и3 д0йдутъ къ давасefу, и3 сни1
дутсz въ дeбрь, ?же ?4
сть къ лицY ?екнaма,
12
и3 ?братsтсz t сарjда проти1ву t вост0кwвъ самeсъ на предёлы хасалHfъ-
fавHръ, и3 пр0йдутъ къ даврafу, и3 взhдутъ къ ?афаги2:
13
и3 tтyду ?бhдутъ супроти1
въ на вост0ки въ геfаефeръ, во грaдъ касjмъ, и3 пр0йдутъ на реммw-
нaмъ маfарjмъ ?ннуA,
14
и3 ?бhдутъ предёлы къ сёверу на ?3
ннаfHfъ, и3 бyдетъ и3сх0дъ и4хъ къ гaю ?ефfаи1
лъ,
15
и3 каттafъ и3 наалHлъ, и3 семрHнъ и3 ?адилA и3 виfлеeмъ: грaды дванaдесzть и3 в?1
си и4хъ.
16
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ завулHновыхъ по с0нмwмъ и4 хъ, грaды и4хъ и3 в?1
си и4хъ.
17
И# ?ссахaру и3зhде жрeб?й четвeртый, сынHмъ ?ссахaрwвымъ по сродствHмъ и4хъ,
18
и3 бhша предёлы и4хъ ?езраeль и3 ?хаселHfъ и3 сунaмъ,
19
и3 ?ферарjмъ и3 с?aнъ, (*и3 ренafъ) и3 ?нахарefъ,
20
и3 раввHfъ и3 кес?Hнъ и3 ?емE,
21
и3 рамafъ и3 и3 нганнjмъ, и3 и3наддA и3 веfфаси1 съ:
22
и3 сни1
дутсz предёлы къ fавHру и3 къ сас?мafу къ м0рю, и3 веfсмaсъ, и3 бyдетъ ?3
гw2 и3сх0дъ предBлъ ?oрдaнъ: грaды шестьнaдесzть и3 в?1
си и4хъ.
23
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ ?ссахaровыхъ по с0нмwмъ и4 хъ, грaды и3 предгр?д?z и4хъ.
24
И# и3зhде жрeб?й пsтый плeмене сынHвъ ?си1 ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ,
25
и3 бhша предёлы и4хъ хелкafъ и3 nолJ, и3 ватнE и3 ?хсaфъ,
26
и3 ?3
л?мeлехъ и3 ?мaдъ и3 масaлъ: и3 прибли1
жатсz къ карми1
лу къ м0рю, и3 с?Hру и3 лаванafу,
27
и3 ?братsтсz t востHкъ с0лнца въ ви1fъ-дагHнъ, и3 прибли1
жат-
сz къ завулHну, и3 въ гaй ?ефfаи1
лъ къ сёверу, (*и3 вни1
дутъ предёлы ?саfA) въ ви1fъ-?емeкъ, и3 да и4дутъ по доли1
нэ ?н?и1 ла, и3 пр0йдутъ въ хавHлъ ?шyюю,
28
и3 ?хрaнъ и3 роHвъ, и3 ?ммHнъ и3 канA, дaже до с?дHна вели1
кагw:
29
и3 возвра-
тsтсz предёлы въ рамY, и3 дaже до грaда твeрда тmрjанъ, и3 возвратsтсz предёлы до сусы2, и3 бyдетъ и3сх0дъ ?3
гw2 м0ре, и3 t ?жа въ ?хзjфъ,
30
и3 ?ммA и3 ?фeкъ и3 раHвъ: грaды двaдесzть двA и3 в?1
си и4хъ.
31
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ ?си1
ровыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 в?1
си и4хъ.
32
И# нефfалjму и3зhде жрeб?й шестhй, сынHмъ нефfал?млимъ по с0нмwмъ и4хъ,
33
и3 бhша предёлы и4хъ меелeфъ и3 милHнъ, и3 весенанjмъ и3 ?рмE, и3 накeвъ и3 ?авни1 лъ, дaже до лаккyнъ: и3 бhша и3сх0ди и4хъ ?oрдaнъ:
34
и3 возвратsтсz предёлы къ м0рю въ ?занHfъ-fавHръ, и3 пр0йдутъ tтyду во ?кHкъ, и3 при1ткнутсz къ завулHну t ю4
га, и3 ?си1
ру прибли1
жатсz къ м0рю, и3 ко ?yдэ ?oрдaнъ t востHкъ с0лнца.
35
И# грaды ?граждeни тmрjанъ, т?ръ и3 ?мafъ, и3 реккafъ и3 хенер0fъ,
36
и3 ?дамJ и3 рамA и3 ?сHръ,
37
и3 кедeсъ и3 ?3
драJ и3 и3ст0чникъ ?с0ръ,
38
и3 ?ар?Hнъ и3 магдал?и1 лъ, ?рaнъ и3 веfанafъ и3 fасмyсъ: грaды девzтьнaдесzтъ и3 в?1
си и4хъ.
39
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ нефfалjмлихъ по ср0дству и4хъ, грaды и3 предгр?д?z и4 хъ.
40
И# дaну и3 плeмени сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ и3зhде жрeб?й седмhй,
41
и3 бhша предёлы и4
хъ сараA и3 ?3
сfа0лъ и3 грaды самeсъ,
42
и3 саламjнь и3 ?3
алHнъ и3 ?еfлA,
43
и3 ?3
лHнъ и3 fамнA и3 ?ккарHнъ,
44
и3 ?3
лfекw2 и3 гаваfHнъ и3 вааfHfъ,
45
и3 ?yfъ и3 ваниварaкъ и3 геfреммHнъ,
46
и3 t м0рz ?еракHнска, и3 и3рaккwнъ, предёлъ бли1
з8 ?0ппы, и3 и3зhде предёлъ сынHвъ дaновыхъ t ни1 хъ.
47
И# и3зыд0ша сhнове дaнwвы и3 воевaша ласeмъ, и3 взsша ?3
го2 и3 порази1
ша ?3
го2 ?стр?емъ мечA: и3 ?битaша въ нeмъ, и3 нарек0ша и4мz ?3
гw2 ласендaнъ, по и4мени дaна nтцA своегw2. И# ?моррeй ?стaсz жи1ти во ?3
лHмэ и3 въ саламjнэ: и3 ?тzготЁ рукA ?3
фрeмлz на ни1
хъ, и3 бhша и5мъ дaнницы.
48
С?E наслёд?е плeмене сынHвъ дaновыхъ по с0нмwмъ и4хъ, грaды и4хъ и3 в?1
си и4хъ. И# не и3 стреби1
ша сhнове дaнwвы ?моррeа ??лоблsющаго и5хъ на горЁ, и3 не даsху и5 мъ ?моррe? и3сходи1
ти на ю3
д0ль, и3 ?тэсни1
ша t ни1
хъ предёлъ чaсти и4 хъ.
49
И# соверши1
ша раздэлsти зeмлю въ предёлэхъ ?3S: и3 дaша сhнове ?}л?вы жрeб?й ?исyсу сhну наvи1 ну повелён?емъ гDнимъ средЁ себ?2,
50
и3 дaша ?3
мY грaдъ, ?3
г0же проси2, fамнafъ-сараи2, и4 же ?4
сть въ горЁ ?3
фраjмъ: и3 создA грaдъ, и3 всели1
сz въ нeмъ.
51
С?? раздэл?1н?z, ?же раздэли1
ша ?3
леазaръ жрeцъ и3 ?исyсъ наvи1 нъ и3 кн?зи nтeчествъ въ племенёхъ ?}левыхъ по жрeб?zмъ въ силHмэ пред8 гDемъ, ? двeр?й ски1
н?и свидён?z. И# скончaша дэли1
ти зeмлю. ГлавA 20.
речE гDь ко ?исyсу, гlz:
2
рцы2 сынHмъ ?}л?вымъ, глаг0лz: дади1
те грaды ?бэжeн?й, ?же рек0хъ къ вaмъ мwmсeомъ:
3
?бёжище ?бjйцэ порази1
вшему дyшу нев0лею: и3 бyдутъ вaмъ грaды ?бёжище, и3 не ?мретъ ?бjйца t ?жика кр0ве, д0ндеже предстaнетъ пред8 с0нмомъ на сyдъ.
4
И# (?ще кто2) ?бёг-
нетъ во ?3 ди1
нъ t градHвъ си1
хъ, и3 стaнетъ во вратёхъ грaда, и3 и3сповёсть во ?ши стaрц?мъ грaда тогw2 словесA сво?: и3 пр?и1
мутъ ?3
го2 с0нмъ къ себЁ, и3 дадsтъ ?3 мY мёсто жи1
ти съ ни1
ми:
5
и3 ?3
гдA поженeтъ ?жикъ кр0ве в8
слёдъ ?3
гw2, и3 не дадyтъ ?би1
вшаго въ рyцэ ?3
гw2: ?кw не вёдый ?би2 бли1
жнzго своего2 и3 не ненави1
дz т0й ?3
го2 t вчерA и3 трeт?zгw днE:
6
и3 да всели1
тсz въ т0й грaдъ, д0ндеже стaнетъ пред8 лицeмъ с0нма на сyдъ, и3 д0ндеже ?мретъ жрeцъ вели1
к?й, и4 же бyдетъ въ ты6z дни6: тогдA да ?брати1
тсz ?бjйца, и3 вни1-
детъ во грaдъ св0й и3 въ д0мъ св0й, и3 во грaдъ, tню1
дуже и3збэжE.
7
И# tдэли1-
ша кедeсъ въ гал?лeи, въ горЁ нефfалjмли, и3 сmхeмъ въ горЁ ?3
фрeмли, и3 грaдъ ?рво2 (*сeй ?4
сть хеврHнъ) въ горЁ ?yдэ:
8
и3 ?б8 nнY странY ?oрдaна ко ?ер?хHну на вост0къ, дaша вос0ръ въ пустhни въ п0ли t плeмене руви1 млz, и3 рамHfъ въ галаaдэ t плeмене гaдова, и3 гwлaнъ въ васанjт?дэ t плeмене манассjина:
9
сjи грaды и3збр?ны бhша всBмъ сынHмъ ?}л?вымъ и3 пришeльцу прилежaщему въ ни1 хъ, ?4 же ?бэжaти тaмw всsкому ?бивaющему дyшу нев0лею, да не ?мретъ t рукY ?жика кр0ве, д0ндеже стaнетъ пред8 с0нмомъ на сyдъ. ГлавA 21.
пр?ид0ша старBйшины nтeчествъ сынHвъ леvjиныхъ къ ?3
леазaру жерцY и3 ко ?исyсу сhну наvи1 ну и3 къ старёйшинамъ nтeчествъ t племeнъ сынHвъ ?}левыхъ,
2
и3 рёша къ ни6
мъ въ силHмэ въ земли2 ханаaни, глаг0люще: заповё-
да гDь рук0ю мwmсeовою дaти нaмъ грaды ?4
же ?битaти, и3 ?кр?1
стнаz и4 хъ предгр?д?z скотHмъ нaшымъ.
3
И# дaша сhнове ?}л?вы леvjтwмъ t ?чaст?й свои1
хъ по повелён?ю гDню грaды с?? и3 ?кр?1
стнаz предгр?д?z и4хъ.
4
И# и3зhде жрeб?й с0нму каafову, и3 бhсть сынHмъ ?арw6нимъ жерц?1мъ леvjтwмъ t плeмене ?yдина и3 t плeмене сmмеHнz и3 t плeмене вен?амjнz по жрeб??мъ грaды тринaдесzть:
5
и3 сынHмъ каafwвымъ ?стaвшымсz t (ср0дства) плeме-
не ?3
фрeмова и3 t плeмене дaнова и3 t полуплeмене манассjина по жрeб?ю грaды дeсzть:
6
и3 сынHмъ гирсw6нимъ t плeмене ?ссахaрова и3 t плeмене ?си1 рова, и3 t плeмене нефfалjмлz и3 t полуплeмене манассjина (?4
же) въ васaнэ, по жрeб?ю грaды тринaдесzть:
7
и3 сынHмъ мер?р?нымъ по с0нмwмъ и4хъ, t плeмене руви1
млz и3 t плeмене гaдова и3 t плeмене завулHнz, по жрeб?ю грaды дванa-
десzть.
8
И# дaша сhнове ?}л?вы леvjтwмъ грaды с?? и3 ?кр?1
стнаz и4 хъ, ?коже заповёда гDь мwmсeю, по жрeб?ю.
9
И# дадE плeмz сынHвъ ?yдиныхъ и3 плeмz сынHвъ сmмеHновыхъ и3 плeмz сынHвъ вен?амjновыхъ грaды с??: и3 нарек0ша по и4мени.
10
И# бhша сынHмъ ?арHнwвымъ t с0нма каafова сынHвъ леvjи-
ныхъ, ?кw си6
мъ бhсть жрeб?й пeрвый.
11
И# дадE и5
мъ кар?аfарв0къ, митроп0ль сынHвъ ?3 нaковыхъ (*сeй ?4
сть хеврHнъ въ горЁ ?yдинэ), и3 ?кр?1
стнаz и4 хъ.
12
И# сeла грaда (сегw2 ) и3 в?1
си ?3
гw2 дадE ?исyсъ халeву сhну ?ефоннjину во ?бдержaн?е ?3
гw2.
13
И# сынHмъ ?арHна жерцA дадE грaдъ ?бёжище ?би1
вшему хеврHнъ и3 tлуч?1
ннаz ?же къ немY:
14
и3 левнY и3 tлуч?1
ннаz ?же къ нeй: и3 ?еfeръ и3 tлуч?1 ннаz ?же къ немY: и3 ?3
сfемw2 и3 tлуч?1 ннаz ?же къ немY:
15
и3 ?лHнъ и3 tлуч?1 ннаz ?же къ немY: и3 давjръ и3 tлуч?1
ннаz ?же къ немY:
16
и3 ?jнъ и3 tлуч?1 ннаz ?3
мY: и3 ?еттA и3 tлуч?1
ннаz ?3 мY: и3 веfсам?съ и3 tлуч?1 ннаz ?3
мY: грaды дeвzть t двY племeнъ си1 хъ.
17
И# t плeмене вен?амjнz гаваHнъ и3 tлуч?1
ннаz ?3
мY: и3 гавеE и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
18
и3 ?наfHfъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ?лмHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
19
Вси2 грaды сы-
нHвъ ?арHновыхъ жерц?1
въ, грaды тринaдесzть и3 ?кр?1
стнаz и4 хъ.
20
И# с0н-
мwмъ сынHвъ каafовыхъ леvjтwмъ, ?стaвльшымсz t сынHвъ каafовыхъ, и3 бhсть грaдъ предёлwвъ и4хъ t плeмене ?3
фрeмова.
21
И# дaша и5мъ грaдъ ?бёжище ?би1
вшему сmхeмъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2 въ горЁ ?3
фрeмли: и3 газeръ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
22
и3 кавсаjмъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 веfwрHнъ и3 ?кр?1стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
23
И# t плeмене дaнова ?3 лfекw2 и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 гавеfHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
24
и3 ?3
лHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 геfреммHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
25
И# t полуплeмене манассjина fаанaхъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 веfсaмъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: гр?да двA.
26
Вси2 грaды дeсzть и3 ?кр?1
стнаz и4хъ с0нмwмъ сынHвъ каafовыхъ ?стaвльшымсz.
27
И# сынHмъ гирсw6нимъ ср0дникwмъ леv?тскимъ, t полуплeмене манассjина, грaды tлуч?1 н-
ныz ?би1 вшымъ, гwлaнъ въ васанjт?дэ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 веесfерA и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: гр?да двA.
28
И# t плeмене ?ссахaрова к?с?Hнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 деврafъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
29
и3 ?ермHfъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 и3ст0ч-
никъ пи1
сменъ и3 ?кр?1
стнаz ?3 гw2: грaды четhри.
30
И# t плeмене ?си1
рова масаaлъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ?вдHнъ и3 ?кр?1 стнаz ?3
гw2:
31
и3 fелкafъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 роHвъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
32
И# t плeмене нефfалjмова грaдъ ?предэлeнный ?би1
вшему кедeсъ въ гал?лeи и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ?3
маfдHръ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ноеммHнъ и3 tлуч?1 ннаz ?3
гw2: грaды три2.
33
Вси2 грaды гирсHнwвы по с0нмwмъ и4хъ, грaды тринaдесzть и3 tлуч?1 ннаz и4хъ.
34
И# с0нму сынHвъ мерaр?ныхъ леvjтwмъ пр0чымъ, t плeмене сынHвъ завулHнихъ, ?екнаaмъ и3 ?кр?1стнаz ?3
гw2: и3 карfA и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
35
и3 дамнA и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 наалHлъ и3 ?кр?1
стнаz ?3 гw2: грaды четhри.
36
И# ?б8 nнY странY ?oрдaна ко ?ер?хHну t плeмене руви1
мова дадE грaдъ ?бёжище ?би1
вшему вос0ръ въ пустhни м?сHръ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ?ази1 ръ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2:
37
и3 гедсHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 масфA и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
38
И# t плeмене гaдова грaдъ ?бёжища ?би1
вшему рамHfъ въ галаaдэ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 манаjмъ и3 ?кр?1
стнаz ?3 гw2:
39
и3 ?3
севHнъ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: и3 ?ази1 ръ и3 ?кр?1
стнаz ?3
гw2: грaды четhри.
40
Вси2 грaды сынHмъ мер?р?нымъ по с0нмwмъ и4хъ, ?стaвльшихсz t плeмене леvjина, и3 бhша предёлы и4хъ грaды дванaдесzть.
41
Вси2 грaды леvjтст?и посредЁ ?бдер-
жaн?z сынHвъ ?}левыхъ четhредесzть и3 ?смь градHвъ и3 ?кр?1
стнаz и4 хъ, w4крестъ градHвъ си1 хъ:
42
грaдъ и3 ?кр?1
стнаz w4 крестъ грaда: тaкw всBмъ гра-
дHмъ си6
мъ. И# соверши2 ?исyсъ раздэли1вый зeмлю въ предёлэхъ ?3 S: и3 дaша сhнове ?}л?вы чaсть ?исyсу повелён?емъ гDнимъ: дaша ?3
мY грaдъ, ?3
г0же проси2: fамнасахaръ дaша ?3
мY на горЁ ?3
фрeмовэ. И# создA ?исyсъ грaдъ, ?3
г0же проси2, и3 всели1
сz въ нeмъ. И# взS ?исyсъ ножы2 кaм?нныz, и4миже ?брёзова сhны ?}л?вы, роди1вшыzсz на пути2 въ пустhни, ?кw не ?брёзашасz въ пустhни, и3 положи2 | во fамнасахaрэ.
43
И# дадE гDь ?}лю всю2 зeмлю, ю4 же клsтсz дaти nтц?1 мъ и4хъ: и3 наслёдиша ю5 и3 всели1
шасz въ нeй.
44
И# ?пок0и гDь и5хъ w4крестъ, ?коже клsтсz nтц?1мъ и4 хъ: не востA никт0же проти1
ву и5мъ t всёхъ врагHвъ и4хъ: и3 вс? враги2 и4хъ предадE и5мъ гDь въ рyки и4хъ.
45
Не ?скудЁ сл0во (ни ?3
ди1 но) t всёхъ гlгHлъ благи1
хъ, ?же речE гDь сынHмъ ?}л?вымъ: вс? собhшасz. ГлавA 22.
огдA созвA ?исyсъ сhны руви6
мли и3 сhны гaдwвы и3 полплeмене манассjина, и3 речE и5мъ:
2
вы2 слhшасте вс?, ?3
ли6 ка заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, и3 послyшасте глaса моегw2, по всемY ?3
ли6 ка заповёдахъ вaмъ:
3
не ?стaвисте брaт?и вaшеz въ с?? дни6 и3 мн0жайшыz, дaже до днE сегw2: сохрани1 сте зaпо-
вэдь гDа бGа вaшегw:
4
нн7э же ?пок0и гDь бGъ вaшъ брaт?ю вaшу, ?коже речE и5мъ: нн7э u5бо возврати1
вшесz tиди1
те въ д0мы вaшz и3 въ зeмлю ?бдержaн?z вaшегw, ю4 же дадE вaмъ мwmсeй рaбъ гDень ?б8 nнY странY ?oрдaна:
5
но сохрани1 те ?элw2 твори1
ти зaпwвэди и3 зак0нъ, ?3
г0же заповёда вaмъ мwmсeй рaбъ гDень, люби1
ти гDа бGа вaшего и3 ходи1
ти во всёхъ путeхъ ?3
гw2, храни1
ти зaпwвэди ?3
гw2 и3 прилэжaти ?3
мY и3 служи1
ти ?3
мY t всегw2 сeрдца вaшегw и3 t всеS души2 вaшеz.
6
И# благослови1
въ и5хъ ?исyсъ tпусти2 и5 хъ: и3 tид0ша въ д0мы сво?.
7
И# полY (плeмене) манассjину дадE мwmсeй (?бдержa-
н?е) въ васaнэ, и3 полови1
нэ дадE ?исyсъ съ брaт?ею и4хъ ? ?oрдaна къ м0рю. И# ?3
гдA tпусти2 и5хъ ?исyсъ въ д0мы и4
хъ, и3 благослови2 и5хъ:
8
и3 со и3
мён?емъ мн0гимъ tид0ша въ д0мы сво?: и3 скоты2 мнHги ?элw2, и3 сребро2 и3 злaто, и3 мёдь и3 желёзо, и3 ри6
зы мнHги ?элw2, и3 раздэли1ша плёнъ врагHвъ свои1
хъ съ брaт?ею своeю.
9
И# возврати1 вшесz tид0ша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдw-
вы и3 полплeмене манассjина t сынHвъ ?}левыхъ, t силHма земли2 ханаaни, tити2 въ зeмлю галаaдску, въ зeмлю ?бдержaн?z своегw2, ю4
же наслёдиша по повелён?ю гDню рук0ю мwmсeовою.
10
И# пр?ид0ша въ гал?лHfъ ?oрдaнскъ, и4 же ?4
сть въ земли2 ханаaни: и3 создaша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина тaмw nлтaрь ? ?oрдaна, nлтaрь вели1
къ ?4 же ви1
дэти.
11
И# ?слhшаша сhнове ?}л?вы глаг0лющихъ: сE, создaша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина nлтaрь ? предёлwвъ земли2 ханаaни, въ гал?лHfэ ? ?oрдaна ?б8 nнY странY сынHвъ ?}левыхъ.
12
И# ?слhшаша сhнове ?}л?вы, и3 собрaшасz вси2 сhнове ?}л?вы въ силHнъ, ?4
же возшeдше воевaти и5 хъ.
13
И# послaша сhнове ?}л?вы къ сынHмъ руви6
млимъ и3 къ сы-
нHмъ гaдwвымъ и3 къ полуплeмени манассjину въ зeмлю галаaдску ф?неeса сhна ?3
леазaра, сhна ?арHна жерцA,
14
и3 дeсzть кнzзeй съ ни1 мъ: кнsзь ?3
ди1
нъ t д0му nтeчества, t всёхъ племeнъ сынHвъ ?}левыхъ: мyж?е кн?зи домHвъ nтeчествъ и4хъ, и5же сyть тысzщеначaльницы ?}л?вы.
15
И# пр?ид0ша къ сы-
нHмъ руви6
млимъ и3 къ сынHмъ гaдwвымъ и3 къ полуплeмени манассjину въ зeмлю галаaдову, и3 рёша къ ни6
мъ, глаг0люще:
16
с?? глаг0летъ вeсь с0нмъ гDень: к0е прегрэшeн?е с?E, и4мже согрэши1сте пред8 гDемъ бGомъ ?}левымъ, tвра-
ти1
тисz днeсь t гDа бGа ?}лева, создaвше себЁ трeбище, ?4
же tстyпникwмъ вaмъ бhти днeсь t гDа;
17
?3
дA мaлъ вaмъ грёхъ фогHровъ, ?кw не ?чи1
стихомсz t негw2 дaже до сегw2 днE; и3 бhсть ?зва въ с0нмэ гDни:
18
и3 вы2 tврати1
стесz днeсь t гDа: и3 бyдетъ ?3
гдA tстyпите днeсь t гDа, и3 заyтра на всeмъ ?}ли бyдетъ гнёвъ гDень:
19
и3 нн7э ?ще малA вaмъ землS ?бдержaн?z вaшегw, прейди1
те вы2 въ зeмлю ?бдержaн?z гDнz, и3дёже пребы-
вaетъ ски1 н?z гDнz, и3 наслёдите средЁ нaсъ, и3 не бyдите tст{пницы t гDа, и3 t нaсъ не tступи1те, за ?4же создaти вaмъ трeбище кромЁ nлтарS гDа бGа нaшегw:
20
не сE ли ?хaръ сhнъ зарaновъ прегрэшeн?емъ прегрэши2 t проклsт?z, и3 бhсть на вeсь с0нмъ ?}левъ гнёвъ; ?ще и3 ?3
ди1 нъ бsше, но не ?3
ди1 нъ ?мре грэх0мъ свои1
мъ.
21
И# tвэщaша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeме-
не манассjина, и3 рёша тысzщеначaльникwмъ ?}л?вымъ, глаг0люще:
22
бGъ бGъ, гDь ?4
сть, и3 бGъ бGъ гDь сaмъ вёсть, и3 ?}ль сaмъ познaетъ, ?ще во tступлeн?и прегрэши1 хомъ пред8 гDемъ, да не и3збaвитъ нaсъ во днeшн?й дeнь:
23
и3 ?ще создaхомъ себЁ трeбище, ?4 же tступи1 ти нaмъ t гDа бGа нaшегw, и3ли2 вознести2 нaмъ нaнь жeртву всесожжeн?й, и3 ли2 ?4
же сотвори1
ти на нeмъ жeртву спасeн?z, сaмъ гDь взhщетъ:
24
но рaди благоговён?z глаг0ла сотвори1-
хомъ с?E, глаг0люще: да не рекyтъ заyтра ч?да в?ша чaдwмъ нaшымъ, глаг0люще: что2 вaмъ и3 гDеви бGу ?}леву;
25
и3 предёлы постaви гDь междY вaми и3 нaми, сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы, ?oрдaнъ, и3 нёсть вaмъ чaсти гDни: и3 tчуждsтъ сhнове вaши сынHвъ нaшихъ, ?кw да не слyжатъ гDу:
26
и3 рек0-
хомъ сотвори1
ти си1 це, ?4 же создaти трeбище с?E, не приношeн?й рaди, нижE жeртвъ рaди,
27
но да бyдетъ свидётельство с?E междY вaми и3 нaми и3 междY рHды нaшими по нaсъ, ?4
же служи1 ти слyжбу гDеви пред8 ни1
мъ въ приношeн?ихъ нaшихъ и3 въ жeртвахъ нaшихъ и3 въ жeртвахъ спасeн?й нaшихъ: и3 да не рекyтъ ч?да в?ша заyтра чaдwмъ нaшымъ: нёсть вaмъ чaсти гDни.
28
И# рек0-
хомъ: ?ще бyдетъ когдA, и3 возглаг0лютъ къ нaмъ и3ли2 къ родHмъ нaшымъ заyтра и3 рекyтъ: зри1
те под0б?е жeртвенника гDнz, ?3
г0же сотвори1
ша nтцы2 нaши, не приношeн?z рaди, нижE жeртвъ рaди, но свидётельство ?4
сть междY нaми и3 междY вaми и3 междY сы6
ны нaшими:
29
да не бyдетъ u5 бо нaмъ tступи1 ти t гDа, ?4
же tврати1
тисz во днeшн?й дeнь t гDа, ?4
же сотвори1
ти нaмъ жeртвенникъ приношeн??мъ и3 жeртвамъ саламjнъ * и3 жeртвэ спасeн?z, кромЁ nлтарS гDа бGа нaшегw, и4 же ?4
сть пред8 ски1н?ею ?3
гw2.
30
И# ?слhшавше ф?неeсъ жрeцъ и3 вси2 кн?зи с0нма, и3 тысzщеначaльницы ?}л?вы, и5же бhша съ ни1
мъ, словесA с??, ?же глаг0лаша сhнове руви6
мли и3 сhнове гaдwвы и3 полплeмене манассjина, и3 ?г0дно и5мъ бhсть с?E.
31
И# речE ф?неeсъ жрeцъ сынHмъ руви6
млимъ и3 сынHмъ гaдwвымъ и3 полуплeмени манассjину: днeсь познaхомъ, ?кw съ нaми ?4
сть гDь, и5же не погрэши1
сте пред8 гDемъ прегрэшe-
н?z, но днeсь и3збaвисте сhны ?}л?вы t руки2 гDни.
32
И# возврати1
сz ф?неeсъ жрeцъ и3 кн?зи nтeчествъ t сынHвъ руви1
млихъ и3 t сынHвъ гaдовыхъ и3 t полуплeмене манассjина t земли2 галаaдовы въ зeмлю ханаaню къ сынHмъ ?}л?вымъ: и3 tвэщaша и5мъ словесA с??.
33
И# ?г0дно бhсть сл0во с?E сынHмъ ?}л?вымъ, и3 благослови1
ша бGа сhнове ?}л?вы и3 рек0ша: ктомY да не и3зhдемъ къ ни6
мъ на брaнь потреби1
ти зeмлю сынHвъ руви1
млихъ и3 сынHвъ гaдовыхъ и3 полуплeмене манассjина. И# всели1
шасz на нeй.
34
И# наречE ?исyсъ трeбище сынHвъ руви1
млихъ и3 сынHвъ гaдовыхъ и3 полуплeмене манассjина и3 речE: ?кw свидён?е ?4 сть междY и4ми, ?кw гDь бGъ бGъ и4хъ ?4
сть. * ми6
рнымъ ГлавA 23.
бhсть по днeхъ мн0зэхъ, ?3
гдA ?пок0и гDь бGъ ?}лz t всёхъ врагHвъ ?3
гw2 и5же w4крестъ, и3 ?исyсъ состарёсz прошeдъ дни6.
2
И# созвA ?исyсъ вс? сhны ?}л?вы и3 старBйшины и4хъ, и3 кн?зи и4хъ и3 суд?и6 и4 хъ и3 книгHч?z и4
хъ, и3 речE къ ни6
мъ: ?зъ состарёхсz и3 проид0хъ дни6:
3
вh же ви1
дэсте вс?, ?3
ли6
ка сотвори2 гDь бGъ вaшъ всBмъ kзhкwмъ си6
мъ t лицA вaшегw, занE гDь бGъ нaшъ споб0рствовавый нaмъ:
4
ви1
дите, ?кw низверг0хъ вaмъ kзhки ?стaвшыzсz вaмъ с?? во жрeб?ихъ племенHмъ вaшымъ, t ?oрдaна вс? kзhки потреби1 хъ, и3 t м0рz вели1 кагw, ?4 же ?предэли1
тъ на зaпадъ с0лнца:
5
гDь же бGъ вaшъ сaмъ потреби1
тъ и5
хъ t лицA вaшегw, д0ндеже поги1
бнутъ, и3 п0слетъ на нS ?вBри ди6
в?z, д0ндеже потреби1
тъ и5хъ и3 цари6 и4хъ t лицA вaшегw, и3 наслёдите зeмлю и4 хъ, ?коже гlа вaмъ гDь бGъ вaшъ:
6
?крэпи1
тесz u5бо ?элw2 храни1 ти и3 твори1 ти вс? напи6
саннаz въ кни1
гахъ зак0на мwmсeова, да не ?клонитeсz t негw2 на дeсно и3ли2 на лёво:
7
?кw да не вни1
дете во kзhки ?стaвшыzсz с??, и3 и3менA богHвъ и4хъ да не воз8
именyютсz въ вaсъ, нижE да кленeтесz и4ми, нижE да послyжите и5мъ, нижE поклони1
тесz и5мъ:
8
но т0кмw гDу бGу вaшему прилэпи1тесz, ?коже твори1
сте до сегw2 днE:
9
и3 потреби2 гDь t лицA вaшегw kзhки вели6
ки и3 си6 льны, и3 никто2 противостA вaмъ до сегw2 днE:
10
?3
ди1
нъ t вaсъ прогнA тhсzщы, ?кw гDь бGъ вaшъ споб0рствоваше вaмъ, ?коже гlа вaмъ:
11
и3 сохрани1 те ?элw2 люби1
ти гDа бGа вaшего:
12
?ще бо tвратитeсz и3 при-
ложитeсz ко ?стaвшымсz kзhкwмъ си6
мъ, и5же съ вaми, и3 брaки сотворитE съ ни1
ми, и3 смэситeсz съ ни1
ми, и3 nни2 съ вaми,
13
вёдэн?емъ ?вёдите, ?кw не приложи1тъ гDь потреби1
ти kзhки с?? t лицA вaшегw: и3 бyдутъ вaмъ въ сBти и3 въ соблaзны, и3 въ гвHзд?z въ пzтaхъ вaшихъ и3 въ стрёлы во nчесёхъ вaшихъ, д0ндеже поги1
бнете t земли2 благjz сеS, ю4 же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:
14
?зъ же днeсь tхождY въ пyть, ?коже и3 вси2 и5же на земли2: и3 познaете всёмъ сeрдцемъ вaшимъ и3 душeю вaшею, ?кw ни ?3
ди1
но сл0во tпадE t всёхъ словeсъ благи1
хъ, ?же речE гDь бGъ вaшъ къ вaмъ: вс? прих0дzтъ вaмъ, и3 не рaзнствова t ни1 хъ ни ?3
ди1 но сл0во:
15
и3 бyдетъ, и4мже w4бразомъ прих0дzтъ на вaсъ вс? словесA дHбраz, ?же гlа гDь бGъ къ вaмъ, тaкw наведeтъ гDь на вы2 вс? словесA ?л?z, д0ндеже потреби1тъ вы2 t земли2 благjz сеS, ю4
же дадE вaмъ гDь бGъ вaшъ:
16
внегдA престyпите завётъ гDа бGа вaшегw, ?3
г0же заповёда вaмъ, и3 шeдше послyжите богHмъ и3 ны6
мъ и3 покл0нитесz и5мъ: и3 разгнёваетсz ?рост?ю гDь на вы2, и3 поги1
бнете ск0рw t земли2 благjz, ю4 же дадE гDь вaмъ. ГлавA 24.
собрA ?исyсъ вс? племенA ?}л?ва въ сmхeмъ, и3 созвA старBйшины ?}л?вы и3 кн?зи и4 хъ, и3 суд?и6 и4хъ и3 книгHч?z и4
хъ, и3 стaша пред8 гDемъ бGомъ.
2
И# речE ?исyсъ ко всBмъ лю1 демъ, глаг0лz: с?? гlетъ гDь бGъ ?}левъ: ?б8 nнY странY рэки2 жи1
ша nтцы2 вaши и3спeрва, faра nтeцъ ?враaмовъ и3 nтeцъ нахHровъ, и3 служи1 ша богHмъ и3ны6
мъ:
3
и3 поsхъ nтцA вaшего ?враaма t ?б8 nнY странY рэки2, и3 води1
хъ ?3
го2 во всeй земли2 ханаaнстэй: и3 ?мн0жихъ сёмz ?3
гw2, и3 дaхъ ?3
мY ?саaка:
4
?саaку же дaхъ ?aкwва и3 и3сavа, и3 дaхъ и3сavу г0ру сиjръ наслёд?е ?3
мY: ?aкwвъ же и3 сhнове ?3
гw2 снид0ша во ?3
г?петъ, и3 бhша тaмw въ kзhкъ вели1 къ и3 крёпокъ и3 мн0гъ, и3 ??л0биша и5 хъ ?3 г?птzне:
5
и3 послaхъ мwmсeа и3 ?арHна, и3 порази1 хъ ?3 г?пта во знaмен?ихъ, ?же сотвори1
хъ въ ни1
хъ, и3 по сeмъ и3звед0хъ вaсъ,
6
и3 и3звед0хъ nтцы2 вaшz и3з8 ?3
г?пта, и3 внид0сте въ м0ре чермн0е: и3 погнaша ?3
г?птzне в8
слёдъ nт?1
цъ вaшихъ на колесни1
цахъ и3 на к0нехъ въ м0ре чермн0е:
7
и3 возопи1
хомъ ко гDу, и3 дадE w4блакъ и3 мглY междY нaми и3 междY ?3
г?птzны, и3 наведE на ни1
хъ м0ре, и3 покры2 и5 хъ: и3 ви1
дэша nчесA в?ша, ?3 ли6
ка сотвори2 гDь въ земли2 ?3
г?петстэй: и3 бhсте въ пустhни дни6 мнHги:
8
и3 приведE вaсъ въ зeмлю ?моррewвъ живyщихъ ?б8 nнY странY ?oрдaна, и3 ?полчи1шасz на вы2: и3 предадE | гDь въ рyки вaшz, и3 наслёдисте зeмлю и4 хъ, и3 потреби1сте и5
хъ t лицA вaшегw:
9
и3 востA валaкъ сhнъ сепфHровъ, цaрь мwaвль, и3 ?полчи1сz проти1
ву ?}лz, и3 послaвъ призвA валаaма сhна веHрова клsти вaсъ:
10
и3 не восхотЁ гDь бGъ погуби1
ти тS, но блгc
вeн?емъ блгc ви2 вaсъ и3 и3збaви вaсъ t рyкъ и4хъ:
11
и3 преид0сте ?oрдaнъ и3 пр?ид0сте во ?ер?хHнъ, и3 би1
шасz съ вaми живyщ?и во ?ер?хHнэ, ?моррeй и3 ферезeй, и3 хананeй и3 хеттeй, и3 гергесeй и3 ?3veй и3 ?евусeй, и3 предадE и5хъ гDь въ рyки вaшz:
12
и3 послA пред8 вaми ш?1
ршни, и3 и3згнA t лицA вaшегw двA цар? ?морр?1
йска, не nрyж?емъ твои1 мъ, нижE лyкомъ твои1
мъ,
13
и3 дадE вaмъ зeмлю, ? нeйже не труди1стесz на нeй, и3 грaды, и4хже не создaсте, и3 пожи1
сте въ ни1
хъ, и3 в?ногрaды и3 мaслич?е, и4хже не насади1 сте вы2, kд0сте:
14
и3 нн7
э ?б0йтесz гDа, и3 послужи1 те ?3 мY въ прaвдэ и3 правотЁ: и3 tвeржите б0ги чужды6z, и5мже служи1
ша nтцы2 вaши ?б8 nнY странY рэки2 и3 во ?3
г?птэ, и3 служи1
те гDеви:
15
?ще же не ?г0дно вaмъ служи1
ти гDеви, и3збери1
те сaми себЁ днeсь, комY послyжите, и3ли2 богHмъ nт?1
цъ вaшихъ, и5же бhша ?б8 nнY странY рэки2, и3 ли2 богHмъ ?морр?1
йскимъ, въ ни1 хже вы2 живeте на земли2 и4хъ: ?зъ же и3 д0мъ м0й служи1 ти бyдемъ гDеви, ?кw с?ъ ?4
сть.
16
И# tвэщaвше лю1
д?е, рёша: не бyди нaмъ ?стaвити гDа, ?4
же служи1 ти богHмъ и3ны6
мъ:
17
гDь бо бGъ нaшъ т0й бGъ ?4
сть, т0й и3зведE нaсъ и3 nтцы2 нaшы t земли2 ?3
г?петск?z, t д0му раб0ты, и4же сотвори2 пред8 nчи1
ма нaшима знaм?н?z в?1
л?z, и3 сохрани2 нaсъ во всeмъ пути2, по немyже и3 д0хомъ, и3 во всёхъ kзhцэхъ, и4хже сквозЁ проид0хомъ:
18
и3 и3згнA гDь вс? kзhки и3 ?моррeа живyщаго на земли2 t лицA нaшегw: но и3 мы2 послyжимъ гDеви, сeй бо ?4
сть бGъ нaшъ.
19
И# речE ?исyсъ къ лю1демъ: не возм0жете служи1
ти гDеви бGу, ?кw бGъ с?ъ ?4
сть и3 ревни1
тель сeй: не ?стaвитъ грBхъ вaшихъ и3 беззак0н?й вaшихъ:
20
?3
гдA ?стaвите гDа и3 послyжите богHмъ чужди6
мъ, и3 пришeдъ ??л0битъ вaсъ и3 потреби1
тъ вaсъ, вмёстw ?4
же блaго сотвори2 вaмъ.
21
И# рек0ша лю1д?е ко ?исyсу: ни2, но гDеви послyжимъ.
22
И# речE ?исyсъ къ лю1
демъ: свидBтели вы2 сaми на сS, ?кw вы2 и3збрaсте служи1 ти гDеви самомY. И# рек0ша: свидBтели мы2.
23
И# нн7
э tвeржите б0ги чужды6z, и5же сyть въ вaсъ, и3 и3спрaвите сердцA в?ша ко гDу бGу ?}леву.
24
И# рек0ша лю1д?е ко ?исyсу: гDеви бGу нaшему послyжимъ, и3 глaса ?3
гw2 послyшаемъ.
25
И# завэщA ?исyсъ завётъ къ лю1демъ въ дeнь w4нъ, и3 дадE и5мъ зак0нъ и3 сyдъ въ сmхeмэ, пред8 ски1н?ею гDа бGа ?}лева.
26
И# вписA ?исyсъ словесA с?? въ кни1
гу зак0на б9?z: и3 взS кaмень вeл?й, и3 постaви ?3
го2 под8 теревjнfомъ, и4 же ?4
сть пред8 гDемъ.
27
И# речE ?исyсъ къ лю1демъ: сE, кaмень сeй бyдетъ вaмъ во свидён?е: ?кw сeй слhша вс? гlгHланнаz t гDа, ?3
ли6 ка гlа къ вaмъ днeсь, и3 сeй бyдетъ вaмъ во свидён?е въ послBдн?z дни6, ?3
гдA солжeте гDеви бGу вaшему.
28
И# tпусти2 ?исyсъ лю1ди, коег0ждо въ мэстA сво?.
29
И# послужи2 ?}ль гDеви во вс? дни6 ?исyсwвы и3 во вс? дни6 стaрц?въ, и5же препроводи1
ша врeмz со ?исyсомъ и3 и5же ви1
дэша вс? дэлA гDнz, ?3
ли6
ка сотвори2 ?}лю.
30
И# бhсть по си1
хъ, и3 ?мре ?исyсъ сhнъ наvи1 нъ рaбъ гDень, (пожи1
въ) сто2 и3 дeсzть лётъ.
31
И# погреб0ша ?3
го2 въ предё-
лэхъ жрeб?z ?3
гw2 во fамнасахaрэ, въ горЁ ?3
фрeмли, t сёвера горы2 гаaсовы, и3 положи1
ша тaмw съ ни1
мъ во гр0бэ, въ нeмже погреб0ша ?3
го2, ножы2 кaм?нныz, и4миже ?брёза сhны ?}л?вы въ галгaлэхъ (?исyсъ), ?3
гдA и3зведE и5хъ и3з8 ?3
г?пта, ?коже повелЁ гDь: и3 тaмw сyть дaже до днE сегw2.
32
И# кHсти ?Hсифwвы и3знес0ша сhнове ?}л?вы и3з8 ?3
г?пта и3 закопaша и5 хъ въ сmхeмэхъ, въ чaсти селA, ?4
же притzжA ?aкwвъ t ?морр?1
й живyщихъ въ сmхeмэхъ ст0мъ ?гницъ, и3 дадE ю5 ?Hсифу въ чaсть.
33
И# бhсть по си1
хъ, и3 ?3
леазaръ сhнъ ?арHновъ ?рх?ерeй скончaсz: и3 погребeнъ бhсть въ гаваafэ ф?неeса сhна своегw2, ?3
г0же дадE ?3
мY въ горЁ ?3
фрeмовэ.
34
Въ т0й дeнь взeмше сhнове ?}л?вы к?вHтъ б9?й, ?бношaху съ соб0ю: и3 ф?неeсъ жрeчест-
вова вмёстw ?3
леазaра nтцA своегw2, д0ндеже ?мре и3 погребeсz въ гаваafэ своeмъ.
35
Сhнове же ?}л?вы tид0ша кjйждо въ мёсто своE и3 въ св0й грaдъ.
36
И# почитaху сhнове ?}л?вы ?стaрту и3 ?старHfа и3 б0ги kзhкwвъ сyщихъ w4крестъ и4 хъ. И# предадE и5хъ гDь въ рyки ?3
глHму царю2 мwaвлю, и3 ?бладA и4ми лётъ nсмьнaдесzть. Конeцъ кни1 зэ ?исyса наvи1на: и4
мать въ себЁ глaвъ 24. 
Автор
orthodoxyes
Документ
Категория
Религия. Эзотерика
Просмотров
73
Размер файла
699 Кб
Теги
06_kniga_iisusa_navina
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа