close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Библия. Ветхий Завет. Книга Руфь

код для вставкиСкачать
Взято с сайта www.церковно-славянская-библия.рф
 Вeтх╕й завётъ Кни1 га Рyfь. ГлавA 1.
бhсть внегдA судsху суд╕и6, бhсть глaдъ на земли2. И# и4де мyжъ t виfлеeма ╖yдина ?битaти въ селЁ мwaвли, сaмъ и3 женA ╓3
гw2, и3 двA сhны ╓3 гw2:
2
и4мz же мyжеви ╓3
л╕мелeхъ, и4мz же женЁ ╓3
гw2 ноеммjнь и3 и4 мz двэмA сын0ма ╓3
гw2 маалHнъ и3 хелеHнъ, ╓3
фраfeйст╕и t виfлеeма ╖yдина. И# пр╕ид0ша въ село2 мwaвле, и3 бёша тaмw.
3
И# ?мре ╓3
л╕мелeхъ мyжъ ноеммjнинъ, и3 ?стaсz nнA и3 ?ба сhны ╓3S:
4
и3 поsста себЁ ж╓ны2 мwав?тск╕z: и4мz ╓3
ди1 нэй nрфA и3 и4мz вторёй рyfь: и3 жи1
ша тaмw до десzти2 лётъ.
5
И# ?мр0ста ?ба сhны ╓3S, маалHнъ и3 хелеHнъ, и3 ?стaсz женA t мyжа своегw2 и3 t nбои1 хъ сынHвъ ╓3S.
6
И# востA nнA и3 ?бэ снwхи2 ╓3 S, и3 возврати1 шасz съ селA мwaвлz: занE ?слhша на селЁ мwaвли, ?кw присэти2 гDь людjй свои1
хъ дaти и5мъ хлёбы.
7
И# tи1де t мёста, и3дёже бЁ, nнA и3 ?бэ снwхи2 ╓3 S съ нeю, и3 и3дsху въ пyть возврати1 тисz въ зeмлю ╖yдину.
8
И# речE ноеммjнь nбёма снохaма свои1
ма: и3ди1
те u5 бо, возврати1 тесz кazждо въ д0мъ nтцA своегw2: да сотво-
ри1
тъ гDь съ вaми ми1
лость, ?коже сотвори1
сте со ?мeршими и3 со мн0ю:
9
да дaстъ гDь бGъ вaмъ ?брэсти2 пок0й к0ейждо въ домY мyжа своегw2. И# цэловA |: nни1 же воздвиг0ша глaсы сво? и3 плaкашасz,
10
и3 рек0ша ╓4
й: ни2, но и4демъ съ тоб0ю въ лю1 ди тво?.
11
И# речE ноеммjнь: ?брати1
тесz u5 бо, дщ╓1
ри мои2, вскyю и4 дете со мн0ю; и3ли2 ╓3
щE мнЁ сhнове во ?тр0бэ моeй, и3 бyдутъ вaмъ м{жи;
12
возврати1
тесz u5бо, дщ╓1 ри мои2, и3 tиди1
те, ?кw состарёхсz, и3 не бyду мyжу: ?ще же бhхъ и3 реклA, ?кw ? мен╓2 ╓4
сть надeжда, да бyду мyжу и3 рождY сhны,
13
вh ли пождeте и4хъ, д0ндеже возрас-
тyтъ; и3 вh ли ?держитeсz, да не бyдете и3н0му мyжу; ни2, дщ╓1
ри мои2, ?кw г0рько бhсть мнЁ пaче вaсъ, ?кw и3зhде на мS рукA гDнz.
14
И# воздвиг0ша глaсы сво?, и3 плaкаша пaки. И# цэловA nрфA свекр0вь свою2, и3 возврати1
сz въ лю1ди сво?, рyfь же послёдова ╓4
й.
15
И# речE ноеммjнь къ рyfэ: сE, возврати1
сz ?тровь твоS къ лю1 демъ свои6
мъ и3 къ богHмъ свои6
мъ, возврати1
сz u5бо и3 ты2 в8
слёдъ ?трове своеS.
16
И# речE рyfь: не срsщи менE то2, ╓4 же ?стaвити тебE и3ли2 ?брати1
тисz мнЁ t теб╓2, но и3дёже и4деши ты2, и3 ?зъ пойдY, и3 и3дёже водвори1
шисz ты2, водворю1
сz и3 ?зъ: лю1 д╕е твои2 лю1д╕е мои2, и3 бGъ тв0й бGъ м0й:
17
и3 и3дёже ?ще ?мреши, ?мрY и3 тaмw погребyсz: тaкw да сотвори1тъ мнЁ гDь, и3 с╕? да приложи1 тъ, ?кw смeрть разлучи1
тъ междY мн0ю и3 тоб0ю.
18
Ви1дэвши же ноеммjнь, ?кw ?крэпи1 сz nнA и3 ти2 съ нeю, ?молчE глаг0лати къ нeй ктомY.
19
И#
д0стэ же ?бэ, д0ндеже пр╕ид0стэ въ виfлеeмъ. И# бhсть ╓3
гдA пр╕ид0стэ nни2 въ виfлеeмъ, и3 возгласи2 вeсь грaдъ ? ни1
хъ, и3 рек0ша: ╓3
дA с╕S ╓4
сть ноеммjнь;
20
И# речE къ ни6
мъ: не зови1
те u5бо менE ноеммjнь, но зови1
те менE горькA: ?кw и3сп0лни мS г0рести вседержи1 тель ?элw2:
21
?зъ и3сп0лнь tид0хъ, и3 нн7
э тщY мS возврати2 гDь: и3 вскyю мS нарицaете ноем-
мjнь, гDь смири1 мz и3 вседержи1
тель ??л0би мS;
22
И# возврати1
сz ноеммjнь и3 рyfь мwавjт╕нz снохA ╓3S съ нeю, ?бращaющыzсz съ селA мwaвлz: и3 пр╕ид0с-
тэ въ виfлеeмъ въ начaлэ жaтвы kчмeнz. ГлавA 2.
бЁ мyжъ знaемый мyжу ноеммjню: мyжъ же си1
ленъ t р0да ╓3
л╕мелeхова, и4мz же ╓3
мY во0зъ.
2
И# речE рyfь мwавjт╕нz къ ноеммjни: да и3дY u5бо на ни1
ву и3 соберY клaсы вслёдствующи, и3
дёже ?ще ?брsщу благодaть пред8 nчи1
ма ╓3
гw2. Речe же ╓4
й: и3ди2, дщи2 (моS).
3
И# и4де, и3 пришeдши собирaше на ни1
вэ вслёдствующи жaтел╓мъ: и3 пр╕и1
де по слyчаю въ чaсть ни1
вы во0зовы, и4же t ср0дства ╓3
л╕мелeхова.
4
И# сE, во0зъ пр╕и1
де t виfлеeма и3 речE жнyщымъ: гDь съ вaми. И# рёша ╓3
мY: да блгc
ви1
тъ тS гDь.
5
И# речE во0зъ ?троку своемY стоs-
щему над8 жaт╓ли: ч╕S nтрокови1
ца с╕S;
6
И# tвэщA ?трокъ стоsй над8 жнy-
щими, и3 речE: nтрокови1
ца мwавjт╕нz ╓4
сть, пришeдшаz съ ноеммjною t селA мwaвлz:
7
и3 речE: да соберY нн7
э и3 сложY въ снопёхъ по слёду жнyщихъ: и3 пр╕и1
де, и3 стA t ?тра дaже и3 до вeчера, и3 ни мaлw почи2 на ни1
вэ.
8
И# речE во0зъ къ рyfэ: слhши, дщи2, не ходи2 собирaти на ни1 ву и4ну, и3 ты2 да не tи1деши tсю1
ду: но здЁ прилэпи1сz ко nтрокови1
цамъ мои6
мъ,
9
и3 ?чи твои2 да бyдутъ на ни1
вэ, и3
дёже жнyтъ, и3 да х0диши в8
слёдъ и4 хъ: сE, заповёдахъ nтрокHмъ не коснyтисz тебЁ: и3 ╓3
гдA возжaждеши, и3 да и4деши къ сосyдwмъ, и3 п╕eши tню1
дуже чeрплютъ ?троцы.
10
И# падE (nтрокови1ца) ни1
цъ и3 поклони1
сz до земли2, и3 речE ╓3
мY: что2 ?кw ?брэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1
ма, ╓4
же познaти мS, ?зъ же ╓4
смь стрaнна;
11
И# tвэщA во0зъ и3 речE къ нeй: возвэщeн╕емъ возвэсти1
сz мнЁ, ╓3
ли6
ка сотвори1
ла ╓3
си2 со свекр0в╕ю твоeю по ?мeртв╕и мyжа твоегw2, и3 кaкw ?стaвила ╓3
си2 nтцA твоего2 и3 мaтерь твою2 и3 зeмлю рождeн╕z твоегw2, и3 пришлA ╓3
си2 въ лю1ди, и4хже не вёдала t вчерA и3 трeт╕zгw днE:
12
да воздaстъ гDь дёло твоE, и3 да бyдетъ мздA твоS и3сп0лнь t гDа бGа ╖}лева, къ немyже пришлA ╓3
си2 ?повaти под8 крил0ма ╓3
гw2.
13
Nнa же речE: ?брэт0хъ благодaть пред8 nчи1ма твои1
ма, господи1
не м0й, ?кw ?тёшилъ мS ╓3
си2, и3 ?кw глаг0лалъ ╓3
си2 въ сeрдце рабы2 твоеS, и3 сE, ?зъ бyду ?кw ╓3 ди1
на t рабhнь твои1
хъ.
14
И# речE ╓4
й во0зъ: ?жE чaсъ ?сти, прибли1
жисz u5бо сёмw, да ?си хлёбъ м0й, и3 ?мочи2 ?крyхъ тв0й во ?цетъ. И# сsде рyfь t страны2 жaтелей: и3 подадE ╓4
й во0зъ прsжмо, и3 kдE и3 насhтисz, и3 ?стA:
15
и3 востA собирaти. И# заповёда во0зъ nтрокHмъ свои6
мъ, глаг0лz: средЁ снопHвъ да собирaетъ, и3 не посрами1 те ю5:
16
и3 носsще носи1
те ╓4
й, и3 tлагaюще tлагaйте ╓4
й t снопHвъ, и3 ?стaвите ю5 собирaти и3 ?сти, и3 не возбрани1
те ╓4 й.
17
И# собирA до вeчера на ни1
вэ, и3 и3змлати2 ╓4 же собрA, и3 бhсть ?кw ╖фJ мёра kчмeнz:
18
и3 взS, и3 пр╕и1
де во грaдъ. И# ви1
дэ свекр0вь ╓3 S ╓4
же собрA: и3 и3з8eмши рyfь t нёдръ свои1
хъ, дадE свекр0ви своeй, ╓4
же ?стaвила, t ни1
хже насhтисz.
19
И# речE къ нeй свекр0вь ╓3 S: гдЁ ╓3
си2 собирaла днeсь, и3 гдЁ раб0тала; да бyдетъ благословeнъ познaвый тS. И# повё-
да рyfь свекр0ви своeй, гдЁ раб0тала, и3 речE: и4мz мyжу во0зъ, ? негHже раб0тахъ днeсь.
20
Речe же ноеммjнь снохЁ своeй: блгc
вeнъ ╓4
сть гDемъ, ?кw не ?стaви ми1
лости своеS съ живhми и3 со ?мeршими. И# речE ╓4
й ноеммjнь: ?жикъ ╓4
сть нaмъ мyжъ т0й, и3 ╓4
сть t ?жикъ нaшихъ.
21
И# речE рyfь ко свекр0ви своeй: и3 мнЁ ?бw речE: ко nтрокови1
цамъ мои6
мъ пристaни, д0ндеже скончaютъ всю2 жaтву, ?же ╓4
сть мнЁ.
22
И# речE ноеммjнь къ рyfэ снохЁ своeй: блaго, дщи2, ?кw ходи1
ла ╓3
си2 со nтрокови1
цами ╓3
гw2, и3 не сопроти1
вzт-
сz тебЁ на и4
нэй ни1
вэ.
23
И# пристA рyfь ко nтрокови1 цамъ во0зwвымъ собирaти (клaсы), д0ндеже скончaсz жaтва kчмeнz и3 пшени1 цы: и3 сёде со свекр0в╕ю своeю. ГлавA 3.
ечe же ╓4
й ноеммjнь свекр0вь ╓3S: дщи2 (моS), не поищy ли тебЁ пок0z, да блaго ти2 бyдетъ;
2
и3 нн7э во0зъ не ?жикъ ли нaмъ, и3дёже со nтрокови1
цами ╓3
гw2 былA ╓3
си2; сE, т0й вёетъ на гумнЁ kчмeнь сеS н0щи:
3
тh же и3змhйсz, и3 помaсти лицE твоE, и3 ?блецhсz въ ри6
зы тво? (свBтлыz), и3 и3 зhди на гумно2: не kви1
сz мyжу, д0ндеже скончaетъ ?сти и3 пи1 ти:
4
и3 бyдетъ внегдA ?снyти ╓3 мY, и3 познaеши мёсто, гдЁ лsжетъ, тaмw да вни1
деши, и3 tкрhе-
ши ? н0гъ ╓3
гw2, и3 лsжеши: и3 т0й повёсть тебЁ, ?же и4маши твори1
ти.
5
И# речE рyfь къ нeй: вс? ╓3 ли6
ка речeши мнЁ, сотворю2.
6
И# и4де на гумно2, и3 сотвори2 по всемY, ╓3
ли6 ка заповёда ╓4
й свекр0вь ╓3S.
7
И# kдE во0зъ и3 пи2, и3 возблажA сeрдце ╓3
гw2, и3 и4де спaти со страны2 ст0га: nнa же пр╕и1
де втaй, и3 tкры2 ?же ? н0гъ ╓3
гw2, и3 лsже.
8
И# бhсть въ полyнощи, ?жасeсz мyжъ и3 возмzтeсz, и3 сE, женA лежи1 тъ ? н0гъ ╓3
гw2:
9
и3 речE (╓4
й во0зъ): кто2 ╓3
си2 ты2; Nнa же речE: ?зъ ╓4 смь рyfь рабA твоS, да возложи1
ши крило2 твоE на рабY твою2, ?кw ?жикъ ты2 ╓3
си2.
10
И# речE во0зъ: блгc
вeна ты2 гDемъ бGомъ, дщи2, ?кw разблажи1
ла ╓3
си2 ми1
лость твою2 послёднюю пaче пeрвыz, ╓4
же не и3ти2 тебЁ в8
слёдъ ю4
нwтъ, ?ще ?б0гъ, ?ще богaтъ:
11
и3 нн7
э, дщи2, не б0йсz: вс? ╓3
ли6 ка речeши, сотворю2 тебЁ: вёсть бо всE плeмz людjй мои1
хъ, ?кw женA си1
лы ты2 ╓3
си2:
12
и3 нн7э пои1
стиннэ ?жикъ ╓4
смь ?зъ: но ╓3
щE ╓4
сть ?жикъ бли1 жш╕й мен╓2:
13
прележи2 с╕ю2 н0щь, и3 бyдетъ заyтра ?ще пр╕и1
метъ тS, то2 блaго: да п0йметъ: ?ще ли не восх0щетъ поsти тебE, то2 поимy тz ?зъ, жи1
въ гDь: прележи2 до заyтр╕z.
14
И# лежA ? н0гъ ╓3
гw2 до заyтр╕z: nнa же востA, прeжде нeже познaти мyжу п0друга своего2. И# речE во0зъ: да не ?вёст-
сz, ?кw приходи1ла женA на гумно2.
15
И# речE ╓4
й: принеси2 покрывaло ╓4
же на тебЁ, и3 держи2 ╓5. Nнa же держA ╓5, и3 намёри ╓4
й шeсть мёръ kчмeнz, и3 задЁ ╓4
й: и3 и4де во грaдъ.
16
И# пр╕и1
де рyfь ко свекр0ви своeй. Nнa же речE ╓4
й: чт0 ╓3
сть, дщи2; И# повёда ╓4 й вс?, ╓3
ли6
ка сотвори2 ╓4
й мyжъ.
17
И# речE ╓4
й: шeсть мёръ си1
хъ kчмeнz дадe ми, глаг0ла бо ко мнЁ: да не и4деши тщA ко свекр0ви своeй.
18
Nнa же речE: сэди2, дщи2, д0ндеже ?вёси, кaкw падeтъ сл0во: не ?молчи1 тъ бо мyжъ, д0ндеже соверши1
тсz сл0во днeсь. ГлавA 4.
во0зъ пр╕и1
де ко вратHмъ и3 сёде тaмw: и3 сE, ?жикъ мимоидsше, ? нeмже глаг0ла во0зъ. И# речE ╓3
мY во0зъ: ?клони1
всz сsди здЁ. ?нъ же ?клони1
сz и3 сёде.
2
И# поS во0зъ дeсzть мужeй t старёйшинъ грaда, и3 речE: сsдите здЁ. И# сэд0ша.
3
И# речE во0зъ ?жику: чaсть селA, ?же ╓4
сть брaта нaшегw ╓3
л╕ме-
лeха, ?же дадeсz ноеммjнэ возврати1 вшейсz t селA мwaвлz:
4
?зъ же рек0хъ: kвлю2 тебЁ с╕E во ?хо твоE, глаг0лz: пристzжи2 пред8 сэдsщими и3 пред8 ста-
рBйшины людjй мои1 хъ: и3 ?ще ?жичествуеши, ?жичествуй: ?ще же не ?жи-
чествуеши, повёждь ми2, да вёдаю: ?кw нёсть рaзвэ теб╓2 ╓4 же ?жичество-
вати бли1 жш╕й, и3 ?зъ ╓4
смь по тебЁ. ?нъ же речE: ?зъ ╓4 смь, ?жичествую.
5
И# речE во0зъ: въ дeнь в0ньже пристsжеши село2 t руки2 ноеммjни, и3 t рyfы мwавjтzныни жены2 ?мeршагw, и3 с╕ю2 дост0итъ ти2 поsти, да возстa-
виши и4мz ?мeршагw въ наслёд╕е ╓3
гw2.
6
И# речE ?жикъ: не возмогY ?жичест-
вовати себЁ, да не разсhплю наслёд╕z моегw2: ?жичествуй себЁ ты2 ?жичест-
во моE, ?зъ бо не возмогY ?жичествовати.
7
И# с╕E ?правлeн╕е бhсть прeжде во ╖}ли ? ?жичествован╕и и3 ? премэнeн╕и, ╓4 же ?крэпи1 ти всsкое сл0во: и3 и3ззувaше мyжъ сап0гъ св0й, и3 даsше п0другу своемY ?жичествующу ?жичество ╓3
гw2: и3 с╕E бsше свидётельство во ╖}ли.
8
И# речE ?жикъ во0зу: пристzжи2 себЁ ?жичество моE. И# и3ззyвъ сап0гъ св0й, дадE ╓3
мY.
9
И# речE во0зъ старёйшинамъ и3 всBмъ лю1демъ: свидётел╓ вы2 днeсь, ?кw пристzжaхъ днeсь вс?, ?же ╓3 л╕мелeхwва, и3 вс? ╓3
ли6
ка сyть хелеHнwва и3 маалHнwва, t руки2 ноеммjни:
10
ксемy же рyfь мwавjтzныню женY маалHню поeмлю себЁ въ женY возстaвити и4мz ?мeршагw въ наслёд╕е ╓3
гw2, да не поги1
бнетъ и4мz ?мeршагw t брaт╕и ╓3
гw2 и3 t плeмене людjй ╓3
гw2: свидётел╓ вы2 днeсь.
11
И# tвэщaша вси2 лю1
д╕е и5 же ? врaтъ: свидётел╓ ╓3
смы2. И# старBйшины рёша: да дaстъ гDь женЁ твоeй, входsщей въ д0мъ тв0й, ?коже рахи1 ли и3 ?кw лjи, ?же создaша ?бэ д0мъ ╖}левъ, и3 сотвори1
ша си1
лу во ╓3
фрafэ, и3 бyдетъ и4мz въ виfлеeмэ:
12
и3 бyди д0мъ тв0й ?коже д0мъ фарeсовъ, ╓3
г0же роди2 fамaрь ╖yдэ, t сёмене твоегw2 дaстъ тебЁ гDь t рабы2 сеS ч?да.
13
И# поS во0зъ рyfь, и3 бhсть ╓3
мY женA, и3 вни1
де къ нeй: и3 дадE ╓4
й гDь зачaти, и3 роди2 сhна.
14
И# рек0ша ж╓ны2 къ ноеммjнэ: блгc вeнъ гDь, и4же не разсhпа ?жика твоегw2 днeсь, и3 прозовeтсz и4мz твоE во ╖}ли,
15
и3 бyдетъ тебЁ во ?бращaющаго дyшу и3 въ прекормлeн╕е стaрости твоеS, ?кw снохA твоS, возлюби1
вшаz тебE, роди2 сhна, ?же ╓4
сть благA тебЁ пaче седми2 сынHвъ.
16
И# взS ноеммjнь nтрочA, и3 положи2 ╓5 на л0нэ своeмъ, и3 бhсть ╓3 мY корми1 лица.
17
И# прозвaша сосёди и4мz ╓3
гw2, глаг0люще: роди1сz сhнъ ноеммjнэ. И# нарек0ша и4мz ╓3
мY ?ви1
дъ: сeй ╓4
сть nтeцъ ╖ессeа, nтцA дв7
дова.
18
И# с╕? рwдствA фарeсwва: фарeсъ роди2 ╓3
срHма:
19
╓3
срHмъ же роди2 ╜рaма: ╜рaмъ же роди2 ╜м╕надaва:
20
╜м╕надaвъ же роди2 наассHна: наассHнъ же роди2 салмHна:
21
салмHнъ же роди2 во0за: во0зъ же роди2 ?ви1
да:
22
?ви1
дъ же роди2 ╖ессeа: ╖ессeй же роди2 дв7
да. Конeцъ кни1 зэ рyfь: и4мать въ себЁ главы6 4. 
Автор
orthodoxyes
Документ
Категория
Религия. Эзотерика
Просмотров
91
Размер файла
285 Кб
Теги
08_kniga_rufi
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа