close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

матеріали до свята 8 березня

код для вставкиСкачать
сценарії, конкурси
нa6лиr₠Gтьcя!
MaмиHe GBяTo.
KoнЦypс сlHУMo, JliвЧaткa!ш (
.?.-i J>r..i ]'ri .] :, 1 '.11 - jr:-*..... --Ja}.тi 4:,i:?.i ': {g.з]{ql
8#.
Л. o. Coбкo'
yЧитeлЬ вищoi катeгopii,
стapшиЙ yчИтeлЬ'
ПеpвoмaЙcькиЙ HBK,
Cинeльникi воькиЙ p.н'
p,нiпpoпeтpoвоькa oбл.
Мeгд: вчити yвокнo стаBитися лo piл.
ниx; poзBивaти бaгaтствo yкpaiнськoi
мoBи, смислoвy, oбpaзнy пaм'яrь, вtt'tiн-
ня твopl1ти побр; вихoвyв:lти кyль-
тypy спiлкyвaння, любов дo poдини'
пoвary нyЙнiсть, дoбpoтy дo хiнки-
мaтеpi.
oбладнання: кoльoрвi КyльKl,t ; дитя -
чi мшlюнки тa пopoбки-пoдapyнKи;
пpислiв'я. ,Qля кoнкуpcу:2 гoлки тa 2
ryд3ика, 2 кapтогшини та 2 нoжикa,
нaсiння сoняxaтaгафyзa нa 2тapл-
кaх, 2-6 яблyк; мaгнiтфoн.
xlдсBятA
Уч и т e л ь. .Цiти! Cьoгoднi вели.
ке святo. святo l\.t:ll{ i бaбyсь. .ЦaвaЙ-
те ми iх пpивiтaемо. (flimu tulеurymь
у doлoнi.)
Hехaй весна несе стoKpилo
Baм yспiх i китгевy силy1
Hеxаfi дoбpо y вaс пaнy₠'
3.Цорв'я .u,oля вам дapyс!
Мaмa! tleзмipнy любoв, лaсЦy, нix-
нiсть i т₠шIо дapy₠ вoнa свo.iм,Цiтям,
oGepiгaюuи ix i дiм. Ъж вiд It.tUIеньl(их
Bдячнt{х сspдець пpиймiть y дapyrtoк
стapaнI{я' твоpнiсть i талaнт.
Учнi ( nouеpзi )
Bеена пpиxoДrrть в piлний кpай'
Хиво всс oxивa₠'
Птaшки 3дaJlсКy зtloв лстять
Й пiснi свoi сniвaють.
Пркpaсне святo д.ltя xiнoк
Птaшюr нeсyгЬ нa кpиJIaх'
HаЙIсpaшi квiти для )кiнoк'
,Еlдя piдниx, дoбpих, милrrx.
Cьоmднi пpивiтaти xouем
Ми любиx мaм iз.Ц'нем вссни
l пoбахати lциPo xoчем'
Шoб завrrци гapними бyли!
Шoб нс сивiлo в вaс Bолoсся'
l tцoб нс мoplцилoсЬ чoлo'
Щoб вам, кохaнi нaшi мaми
B yсьoмy i зaB)кди в₠3лo.
Спaсибi вaм, pi.Цнi мaми,
Щo ви тyг сьomднi 3 }taми.
Д.ля вaс нaure пepше слoво:
Мaryсi! Бyльте злoрoвil
Нене нaшa, мамo зoлoтa!
Нe лiбpaти нalt дo тебе мoви.
3aвмиpaе слoво нa вyстaх.
Щищ слово шaни i любoвi.
Мaмal l{айдоро)кчr словo в свiтi!
.Ц,е б не бyв ти, щo б ти не poбив'
Ta вoнa твiЙ шляx зaBжди oсвlтитЬ
Hixним ссpцем, вiцЛ.aним тoбi.
3a всс нaЙкpaщс y xитп:
3a вaшi pyки зоЛoтl'
3a вашi лaгЙнi сrpця _
Ми всi вaм вдячнi бсз кiнця.
У ч и т е л ь.Дapyймoxзавхдисвоiм
мaтеpяr,{ xвилltl{и paдoстi, бo вiд ма-
теpинсЬкогo тrплa стане теплi шиl t
i дoбpiшим свiт.
Чи 3aв)Ци ми дapyемо мaтусi paлiсть?
Чи зaмислloсмoся нallтим' щo нeдoб-
pе слoво зЕUII{шar в ii дУtшi пoдряпи.
t{y, poзсипa₠тЬся 3мopцIKaми пo чo,ty'
вибiлюe кoси?
Cин
Чoм y тебс B кoсax pяснo
3абiлiдa palтпoll.t сивинa?
Mати
oдлюбoвi, oдтp!{воц нaдiй -
Ти x oдин y lUtrнr, синy мiЙ.
Cин
A в 6aбусi гoлoвil бiлiщ'_
Тox мене бабуся лю6ить бiльш?
Maти
B неi дiти _ дo}rькI{ i сини *
.Ц'oдaють сеp.пешнiЙ сиви }tи'
Koxнa дитячaдopoгa *
3мopшкa нoва y }|rнc'
Kоюtaдитячaтpивoгa _
Пaсемцс сивs y ненr'
У ч и т е л ь..Ц,iйснo, lt{и tlеplдкoдo.
дaемo Iо'Ioпoту своiм мaтepям. oтxе,
обеpiгaймo с₠pцs lvraтеpi! .(apyимo iй
xBиJIини paдocтi!
3вщить пiсня сМaмa мoя'.
,[btя коxноi мами pi.Цнa Дитина
Чеснoю fi щиpoю бщи пoвинна.
Бсpсxiть ii вiд злиx pечeй'
Бo нaйглибшi paни _ вцдiтей.
Iнсценiзацiя вipшa A Koстецькolэ s.Цо.
мaшнi й твi p>.
Aвт op
Biтькo.бiдaк стpахда₠ тaк'
Ax 3дBиry₠ нoгaми!
Biн _ за стoлoм, вiн пише твip:
<Я пoмaгaю мaмir'
Cтapаннo oлiвеuь гpизс
Тa сyпить бpови гpiзнo'
Aле нiчoго _ хoч yмpи! -
.Il.o голoви нс лiзс...
Ъ oсь тиxесrнЬкo зafiшла
B йoгo кiмнaтy нaмa.
Mамa
Biтько, бyД,ь лaскa' в l'aгaзи}l
Сxoди за сipникaми!
C и н. Iдея!
Aвтоp.Aмшr r i...
Cин
Нy fi мoрoка!
Caмa iди! Я твip пишy *
Pоблю ваrо<i ypоки.
Aвтop
I мамa виfiшIлa...
A Biтькo [tвl{дсньKo пl{Iltс в зoruит.
С w н (nuarc)
*Я в мaгазиt{ 3ав)|цI{ сxoдxy'
Koли мeнr пoпpoсять'. .-
Aвтop
Хвилин glдсс]rтъ мaнa $loв
3'яыlяеться yд!сpяx'
Мaмa
Biтюнь, кaproпGпьки пoчисть'
Aя звapю всrrсpю.
C и н. Cама пoчисть!
П *яя
Пnqr#-Lж*ПrшI 44
llnпltПll |-J 'Iу !ftt?!тa
fl l ц:Ei t 1J, l, ЁB tr r.ro.t.I.
нg6л}u(аrтЬcяl
Aвтoр
Kpиvить Biтькo.
lh тeк' шo nедЬ нс тpiснс.
Cul r
Я твip пишуi ЯзaЙнятltЙ',
Caмa звapи иaм iсти.
Авт op
Bиxoдltть }ta!ia' a синoк
Писати знoв сi'аaс'
С l,i н (ttuше|
<Я мaмi сaм вapю oбiл,
Bенеpю тa снiдaнoкlr
Aвт op.Рal r i с с ин...
Cиt l
l{е твip, a лЮкс'
oцiнка бyде гapнаl
Aвт op
I гeть не.Цyмас пpo тe'
Щo вilt paлiе мapнo.
Уч п т е л ь..Цi Йснo, Bi тЬкo, ти pa-
дi₠шдaреr.rнo! Ти нaвlть t{е зpoзyllliв,
Щo кaКоiв!
3poзyмiти помилкy Biтькoвi дoпo-
мo)кyгЬ пpисЛiв'я i пpиlia:tки пpo мa-
тip _ саме вoни пеpёконalотЬ нaс
yтoмy' щo lr.(aти _ нaйдopoxний i нr-
oцiненний нaш скap6.
. Hеr.tа тoгo Крамy' щoб кyпнти
r,taмy.
. Мaтtpин гнiв, як весняний снiг:
pяснo впaдe' тa шIвиllкo po3тaнe.
. Maти oднoю pyкolо б'е, aдpyгoю
гЛfu:Il{Tь.
. УкогoененЬкa. втоmйгшl i вонь-
Кa глaдrнЬка'
. /l,итинa IUlaчс, a мaтсpi бoляче.
. l{a сoнцi тоtulo' a бtля мaтеpi _
дoбpr.
. Удитини бoлить п₠UIьчиК. a в il{a-
тepi _ сrpцr.
Bi тькo
3poзyмiв. y чo\{y пpoвиt{а Мoя,_
I]с пoвaжав }rатyсю я.
.,1.якyю, дpyзi, за гapнi пopaди,
Як злoбути trpобaнeння в маrtи?
Учень
Ти iй pyки поuiлyй"
I сюрприз свiЙ пoлapyй'
Пiд мyзику дiти Bр}^raють пoдаpyнки.
Уч н i (noнеpзi )
Чи мiг би хтo порaхyвaти
Bсе, ц{од.пя нaс зpoбила мaти?
Cкiльки пoпpала сopovoк?
lIoпpaсралa спiдничoк?
A скiлЬкl,l нaм пpoвиtl пpoстилa,
Казалa - 6итимy,_ нс билa.
А ttoтiм рмiхнyлaсь нa хoдy'
Як ми впевняли: <Бiльше я не бyдylr
Бyва' rrс paз ]\{и скiDкeм пpямo'
Iilо vеpсз нaс сWyють i{a},{и.
Toх всi сьoгoднi пpoсим вaс:
Пpoбavтe, любi мaми, нас!
Зa всю цю пpaцю жypаBлl{}ty
lЦиpе спaскбi в uю xвилинy
B твoi пpauьoвитi дoлoнi
Cннн твoi склaдaють i дoнi.
Звщить пiсня <Если в нeбе тyva xмypит.
ся).
У ч l цт е л ь..[.i ти,aщесЬог0днi yнa-
tцiй залi пpисщнi гoстi' якиx ви тсж
.ц}ry<e любите. Люди' бeз яких няr'r&
yкpa.iнськa хaтa не 6yлa б тaкoю зa-
пlшlнoю, aдiти нс бyли б таtсllr{и щaс.
л|,[suмu.
Хто вони?
B с i. Це нaшri 6aбyсi!
Уч н i (nouеpзi)
oй, бабyсснькo piднеl{Ька,
Чapiвниveнькo любeнька _
Твoi p1,lси зoлсrгi
B невсипyЦoмy тpyдi.
.{'oрryмoюбабрю
3 Boсьмим Бepeзня вiтaю.
Tёrrлих yсмiuroк веснянl{x'
.Ц.oвгих лiт я вам бaxаю.
Cпасибi вaм i за pо6отy'
3a pyки вarui i цp6ory
3а тe, щодoма пoвсякчaс.
Bи тaк тщбyетесь пpo нас!
3врить пiсня <Бa6ця-бабщяl.
Уч н i (noнеpзi )
Мoя бабщя любa, гаpнa й милa,
Boнa нaЙцpаша вiд }сix людей!
I, xоч вoна Bxе,гpoцIки пoсивiла,
Bсе piвнo я люблю, люблю тtбe!
Koли я встaю ранс}IЬкo'
Хде снИaнoчoк смaчкенькнРt.
Мене бaбця дoгл,Ца₠
l дo щкoли пpoBод)кa₠.
Пiсля шкoли хде piдненька *
Любa бaбця дopoгrнЬкa.
Любi' лoбpi бaбщi |
Ми _ вашi внylaтa.
Ми звеpтaемoсь дo вас,
lЦоб шaстя пoбаxати.
Лю6a бабусенькo, сoненко ясне!
Хaй твoя дoля бyде пpекpаснa!
Хaй днi пpoлiтaють, бixать хaй лiтa,
A ти бyдь, 6абyсю' 3aBxIIи мoлoдa!
Haймилiшi, нaйдoбpiшi,
,Цyxе любимo Ir{и вilс,
A тепеp лoвiть скopiше
Пoц0rшroчки вiд нaс!
3вyvить пiсня +Нy кaкие бабyruки-
стapyшки?r
Уч и т е л ь. Cьогoднi ми не l,{ох(r-
Мo I{e скiшaти пpо наlllиx тaт' aдxе
для }rих цr дy'(e xвиJIюючe i вiдпoвi-
дilJlьl{е святo.
Уч н i (nouеpзi )
oй' сьогоднi 3 тaтoм
Poбoти в нaс бaгaтo.
Тpебa в хатi всс прифaти,
Тbр спскпr, oбiд звapити,
Пoлapyнки шoнaйкpaшi
.II/tя мами кyпити.
Нaшiдpрi' Pшнi тaтa,
Ми вiтaсм вас нa святi'
Мrr вaс любим щиро.щиpo'
I баxaем Щастя Й миpy.
Пoгано бсз тaтa,
Щс гipше _ 6ез мaми,
Люблю я мaт}сю
I татa так сaмo.
Каxемo <спaсибir, pi.Цнi татa, вам.
I баxаrм щilстя l{и свoiм 6aтькам'
3вщrпь пiсня <Пaпa мoxет...)
!.i вuинa
,Цiпr мpilоть, лaскoю зiгpiтi,
Щo6 кiкoли не бyлo бiли..'
IItoб бyли pщненькi в цiлiм свiтi
Тaто fi мaмa 3 нaми назaвl<ди!
У ч и т e л ь. II{o )к' нaшIi тaтa вмi-
ють oбиpaти i дapyвати мaмald пo-
дapyнки нa сBятo. Aле, якЩo тaто
пoтpaпля₠ paз нa piк тa кyхllю' то
тyт мoжyть стaтися непepедбанyвa-
нi сиryauii. oсь пpo тaкi Bсселi iсто-
pii нашli xIIoпчикt{ сьoгoднi пpoспi-
BaIoть чaстiвки.
Чаcmiвкu
oй, сьottднi в мaми свят0,
I нe к}оrнi y }lас _ тam.
Ъm тaк обiл варив,
Мaпo к}хнi не спaпивl
Baня мaмi пon.lагaB
I на кyхнi пpи6ирaв.
Тhк пoсyдy вiн пoмив *
Bсi тapiлки пeщбив!
Mи салaт святковиЙ з тaтoм
Готyвали мaмi в святo.
Коли кoтик скoulryвaв'
Цi лий день i нi ч нявчав.
Paз y piк нa сBяm lr{aм
Я y pyки вiник взяв.
3aлишилося вiд ньoгo
Tpи сoломинки yсЬoгo.
Пrв%ffнl
] т | .t t o.|'l,
наблиxa₠тЬся!
Шили paзoм Ми i3 тaтoм
Пол'aрyнок сeстpl в святo.
Мaлo бyги y }laс плаття _
Bийшлa стpiнка в кoси Kатi.
У ч и т е л Ь. Mилi.цiвчaткa! Buейvy-
дoвий BесHяний дrнь хJIoпчики пpи.
Flесли вaМ щиpi вiтaння.
X л o п цt(noчеpзt"|
;xopoгi нaшi дiвчаткa!
3i свяmм Bас Biтa₠N{o
I всякoгo добрa
LЦиpо вам бaxaемo!
|JJo6 бУлvt ви злopовi, гapнi,
Bчилися Ilpекрaснo.
A кoли нaм бyлe тpеба,
Щoб дали списaти.
А ше бaхаеv вам
Cтати пoлpyгаI,tи нaM,
Щоб xoдить мoгли ми рaзом
Ha пporyлянки y скBеp.
Бyги дxснтльl\{е}Iaми
Дpр<но oбirиемo тtпер.
3aпpoшy вaс дo тariцю,
Coлoдким llpигoЩy.
Hy,аятaкийхлопчинa'
Мoxе чaсом Ушипнy!
Та ви на нас не обpахaйтrсЬ,
Бo ми шtо х _ пaцaки!
A кoxaти ми Baс бу.Цем,
,Цaйте тpoxи пulpoстt{.
Доpoгi дiвчaтка, пpосI,lмo пpиЙняти
}ra згаJIкy ui сyвенipи.
Ми спiвали й я(арryB&ци'
Pадiсть всiм пoлapyвали.
Koнкypс мI,1 llpигoтyвaли'
Щф пpo святo пам'ятали.
Poзпoчинaсмo KoнKypснy пpoгpaмy
<Hy-мo, .ц,iвчaткa!>
Biтaемо кo}taндId.
Koнкypс oцi нюс )rypi...
1 tсolltсуpc * 3наЙaлlg1116l> (кoманОu * IIp -
лicoку ma < llidcнiэlснuк>)
2 кoнкуpc * IIpuв imання*
3 tсotltсуpc <Hаuа емблauа,
4 кotlкуpc <Слoвеcнa d'nльt {<Букеm
dля мaмu>)
5 tсoнкуpс *IIеслухttяttа 2oJ|'саD (" Пpu.
шuЙ rydзuкa>)
6 кoнкуpc <IlpuеomуЙ каpmoплю dля
веvеpi,
7 кottкуpc *,Цoлсащнe зaвdaпня* (вipш
npo маму)
8 кoнкуpc *Koнкуpc rcanimaнiв> {<Po-
зумнuця>)
9 кotlкуpc < Iroпелtolцкa> (nepeбpamu
piзне наciння)
I|кoнlEpс <БiлuЙ mnlow (nаpu mанцю-
ю m ь, np u |npuI|у loчu ябл у кo щoкaм u')
I I кoнtEpс <Чuя мвлlа?e (<.Ц,oнечкo!> *
2укoс 14аJ|4а, a dumuна nidнiлаae pуку
iвiОnoвidас: oMoя>.)
Хлoпцi
Зновy квiтне вiсiмка на к&'rrндаpi _
\4oв двi кoси сплеЛись у.Цвa вi нouки,
3 днем пролi сок вaс, лоpoгi жi нки,
Найкpащi сeстpи i хopou-li пoлpYги!
Bi тaсмо вaс зi святoм жi нoчим.
пpекрaсним'
3i святoм весl{яни},{ i прoменистим'
Свi т.цим. бaдьopим. pа.ri сним' чисти\l.
3i святoм .пюбовi, yвaГи. тепЛa.
Мi цнoгo здoрoв'я BаM, шJaни й аобpal
Уч и т ел ь. Cлoвo _ шaнoB}Ioмy
жyрi.
.Цi вчина
Bсiм нам, лiтям, тpеба знaти,
Щo ше oднy мамy мyсимo любити.
Бo вoнa такоx tlам мaти, вoнa нaс рocгt,t.,lа'
Kцiбом, сiллю i Bодoю Boна нaс кopмt,{Jlа.
A та мaти _ Укрaiнa.
Любi мo х i i, "пi ти'
Пpикpасимo ii сoбою' бo ми ii квiти.
3вщить пiсня *,Цоpевце poдy'.
Уч и т е л ь. НехаЙ шя нy.пoвa пi сня
зiгpiвaс всLх нaс теI1ЛoМ' нaдa₠ сили
i теpпi ння, пщтpимус вoгoнЬ добpа,
Bселя₠ здopов' я. о lrlолoлжyс !
fl'oдaтoк
ДЕPЕBIjЕ РoДy
Щoб квiтлa Укpaiнa
[з сонцем, з вiтrpuем,
Koxнiсiнькa poдиHa
Плскае.l ервuе.
Той вrtшенькy.
Тоli яб.rунькN
Тoй ду6. а тoii _ Гoрiх.
.П.ля тогo. шoб пpикpaсити
СвiЙ батькiвськийt лoрiг.
У донечки, y сlrна
Kалинoнькa poсте.
Матyся Укpaiна
iм дякyс зa те.
Зa вишеньку,
3a яблyнькy,
3a сoсну. за лyбoк.
I за тaкиЙ пaх}^{ий
Biночок iз гiлoк.
Hy КAКиЕ БAБyI'IIKи _
CТAРyltlKи?
Hy какие бa6yшки _ стapyшки?
Этo нaши стapцIие пoдprfl<и.
Cкoлькo бyДет Двaxаьt л'вa?
Чтo тaкoе oстpoва?
.Д.ля чсгo МедведЬ 3aлез в беpлory?
Гле Cнеrypouка xивет?
Kак летaет сaмoлет?
Бабyшки нa всr oтвrтитЬ смoГyг.
Мы едвa успrли встaтЬ с rloстrли.
Kaк же нaши бaбушки yспeЛи
Нaм кoсички 3aI'Iлести'
Пoл в квapтиpе пoдмести,
Boдy дaть paстr Hи ям 3елеt{ьlr4'
Kaшy вкусную сBapитЬ'
B rtагaзине юrеб кyпить?
С бaбушкаrrи oЧенЬ l l oвrзjl o l l ам.
МАMA МoЯ
Тьl мrня на paссBете pазбyлиtuь,
фoгaть Boлосы лaскoBo бyдещь.
Kак вссгla, пoцелyеtlIь меня.
И yлыбка соГpееттBoя.
Koгла pя.пtlм ты сo мноЙ'
Мне теплo,
И спокoйнo надyl l l е, и сBетлo.
B целoм миpе тoлЬко мы _
Ъ l и я,
И пoю oб этoм я.
Мама мoя.
Пpипев;
Мoя мaмa л}^{Щaя нa сBете'
oнa мне. каK сo"цнцr. в xи3t{и сBетит.
Мaмa _ самьrЙ ЛrirЦий B миpе дpytl
Kак люблю теп.по се я pук!
Ты всегдa все пойllеtшь и пpостицlЬ.
3наю я, тЬl }toчar'l!r не спиltlЬ'
Потомy что ты любишь меня,
Пoтoмy чтo я до(Iкa TBoя.
Koглa pялoм тьl со мнoй,
Мне теплo,
И спoкoйно нa l },шre, и светЛo.
B целoм Миpе т()lЬKo мы _
Тьt и я,
И пoю oб ЭT0М .:.
Мама моя.
Пpипев.
ЕAвFшrflt
r r r D a t a t l
на6лижa₠ться!
BиxoBниЙ зaxiд
tr Чapiвн a yкpaiнoЧкa ))
C. A. Koндpатюкl
зихoвaтeль ГП!.,
БУДищенськa 30Ш l *l l t ст.,
Чepкаськa обл.
Метa: rtpoбу;tкyвaти l ri знaвarьtl иi i
It{.Геpес л'о yкpаТнськoго нapoду, i,ioго
Ку..l ь].уpи' ]\{oBи; pозBl.{Baти наBr1Чки
l ] Il pа3I{0Гo деюl i а\{}.ва}i ня ; вt4 хoB}, ti а.
тtt пaтpiотltvнi почvггя. лlобoв ^]с: pш-
lioГО кpаЮ. pt,.tноi rtовш.
XlД свЯтA
3вунитьфoнoгpа}l а Jапttсу rrе.'rо,ri l L \i о'
piкoнс "Сlti |Vtаi".
У ч ll т е л ь. z]oбри Ёr аень' доргi гoс-
тi' шановнi бaтькl t. внителi талi ти! 3y-
стpiнaюни вaс y стiнaх pцнoi lllКoли,
я Kalку вам...{oбpoгo.П,t{я)>, a це oз}Ia-
чa₠, Щo я бaxaю Bам Щaстя' я баxaю
Bart зJopoв.я. я вiл':1aю ва:t1 тегь'lo i.rю-
бoв свoсi лyrлi.
Сьoгoднi ]\,lи зaпpoс}Iл}l Baс нa сBяTo
<Чapi внa yкpai нoякan з метою, цоб
l l {е ДoBестI{, як любимо свi й pi лниi:t
кpаЙ' uiнyемo тpади цi i yкpаiнськolэ
i-{аpo.ау' йoгo кyльтуpy, Мoвy. Bи ста.
ttете свi дкaмtt багaтьoх конкypсi в.
,4,rс нaпpикi нцi святa нaм неo6хi д-
но бyле обpaти.'I}1l Uе oЛ'ну укpаi нov-
K},l яка найбi льше зaчаpy₠ Baс, пptl -
i]aдс Baм до д}'lxi.
,Jrти виконують пi сню oУкpai наo.
B нас с лани. r.аi. степl t i мopс,
[-l Iсв.l снко тyг j\t&']l l r'1 писав вi pшi.
ЗазttL'tа ти i t жttттi нсtl &1o гоpЯ'
Та l остава,rась,l oброю в лушi.
Прис пi в:
Укрaiнa * lpyгa Матll ти r,{oЯ'
Укpai rrа - Т)т жиl }е\l i тrl. i я.
Укpаi нa * t t е - 1ovi вки нaш пopi п
Укpаi нi я вKl oняюся Дo нi l.
\4оя BкpаТrl a * квi тка всчороBа,
l {i чtl oго Il сба зi pкi t ]oлoтa.
,l l Iut:оти бvде жити УкpаТнз.
Пoдoкl-t б)t.;tс ж-ttтtl rобpoта.
Пp и с п i в.
У ч lt т е л ь. ]\,[lt любltrlсl rlaltlе се,!Io,
a.Ц.)Ке це i e нarла Бaтькi вшl l нa. Bоtl o
Дy>кr Кpасt,lве, бo з усi-х стopiн oтoЧе.
ttе ЗеЛ е H l,I N,r ll л iсart rt. 3о вс i ;vt б.п tr зькo
бi.'.Iя l tьoгo пpотi кас rroгyr.нi i r !.нi -
пpo' нal ]Кoлo сеЛа poзКинyЛисЬ шi 1.
poкi поля, а вПpиТу.:I до ньогo l тi J-
сТyIIаюTЬ Мoшнoгi pськi гоpи. Haше
сс,1o - невi д'Ertнa чaсТиhа ве-цикoi
Укpаi ни, i ми tцасливi, шo нapо;i tt-
:ti,tся i xивеп1o в TаKoмy ч!дoj}o[,fy мa.
льoвнивoму кpaТ.
Учt t i l - г о к.] aс v
Бсрехi rto УкрaТн1, *
tl аш1' rtaтi нку сl l tн1;
Lтrбнr ниви зoлотItстi i,ri си l с.:l енoлистi.
Гoлyбi oзеpa Й piки.
, ,|a₠няT сpi блясгi кp}rKи.
Hеба синьoгo глибини,
тихy пlсн ю xrypавЛ !i t.{у.
Бo y нaс oдt{a-сди}iа
Бaтькiвцинa _ Укpаiнa.
У ч и т е л ь. ЗаДавнi м звичасм' гос-
тей в Укpаiнi зустpiяа,rи liтiбolt.сL'lлю'
Toж,lloзBoлЬте i вас тако)к ЗaПDoситI.l
I{a наше сBятo.
}вщить мелoлi я oЧ6p"o6oивцi o.!i ти ви-
нoсять ьri б-сi ль i вpщають гoсТяy.
}- .t l t т е .r ь. ]\,tо.'Ioде поко-ri нl l я несс
Bе'Tикy вi лповi дальнi сть пеpс,r с воjrt l t
Пpаl l l ypar {и зa безсмеpтнi сть укpа-
i нськoi пi снi' слoвa, тaнцЮ. звичai в.
To:rty сьoгoднi ви станете свi,tкаtvtlr
тoГo, яK l\4oЛoдЬ Iti нyс, Bo]Bе;i иЧy₠,
yТBеpшкyс yкpaТнське с.l овtl l ti сня-
ми, вi pшамl,t.
Ha сьoгoднi tl l HЬo|\{y святi ми Пpoве-
j{смo багатo конкypсi в. Тbrty пpосl l rto
вaс, нашi шJaHoBt l i гoстi. .l ot l oмoгтl t
нal t oбpaти Ftаи кpаtl l y yкpаТнoн к1,.
Д.тя yнастi в жуpi конкуpсi в 3аПpo-
шyrмo нaIUих гoстсЙ. (Зоnpoutенuх
zoсtnеЙ нaЗuваю||l ь no i't'tенi Ша no
баmьковi.) Пpoсl tl tо зaйняти вашi
yi сця.
Ч..l сни жrдri зaЙмаюгь пpl tгoгoвлснi ,з,l я
нlt,x lvtiсця.
'}вуvиr.ь пiсня oГltтя ГIo Cfu16r1ц1, ходилa'.
6} аrь
*06Ф."
ffiф*t9
Гa'rя пo с&1oЧк}, xo-t]{-la.
Хr'стонку' бr..l сtl ьк1' зг1'бti,rr.
Хoдить пo с&foчк}: б,.lукас.
Хyстovкy бiлсн ьку цI yl(ас.
Не жypися. Гhлю-сеpl снькo,
Ми знайrшли хyстинt(y бi-теньк},,
У садoчкy бiля lrалини,
Пiд зелсним листo}t терни|{!{.
Уч и т е л ь. oтxе, ми пoчинaсмо!
ПеpurиЙ Koнкypс _ <.Bиш.Iивaнoч.
K3>.
Зyстpiuaйте нaших нapiвниx yкpаi-
нoчoкl
l кoнкypс o Bишltвattoчкa"
Звщить мeлoдiя lIiснi ..oдинoкaя>.
Brлщиttr пo неpзi Е{a3иBас iv'я кoxнoiдiв-
ч'111|4 3 iнтеpвалoIи l xв. Д.iвчaтa вихo-
J,IтЬ на сцеl]y, де}'roнстpyючи свoi yкpa-
i нськi костюrrи. Жi pi oцi нюс i х кoстюми
тa в}'l ння Tpимaтися на сцснi'
B е д y ч и й. Шановне;кypi! oгoлo.
сi ть. б1',rь -Цaскa, вашl i оцi нки.
lI кoнкypс *Крaса в iyенi твoiм'>
Звщtrть ьtе;ItrJiя " Укpaiнс ька пo..l Ьi\ll D.
l - й х л о П t I l,t к. Нaшеi l't'я_цене
звl tчai i не с.;l oвo. а с.]ol ]o, яI{е зaвхЦl {
Пop!'ч. ЯКе \,l i'l Лу₠ нaш слyх' З якиtt ми
н i колl.t не poзлyЧaсмoся. Нoвoнapо-
д)кена диТинa oTрl.tlvfy₠ йoгo нaйпеp-
t-tlе i живе з i.lим дo смеpтi. Biд тoгo,
якl {l l б1ше i l t.я. trl оже З&l еxaТ,{ по-
дfu.IЬUlа доля його BЛaснl,tKа.
2 - Й хЛ o i l ч и к.oЙ,ЯКнel ] poсТo
oбpaти кpaсI,lве i,v'я дllтинil Але цЬor,1y
чaс.ГO дoПo}laГaюТЬ pо,tи ннi тpалиuii,
звllчai батькiBсЬкtlГo кpaю. Нaпpиклал'
Пol IIиpеРl o нa3l {Ba].l t с}l tl а Ч1l j l o}l ЬКУ
iltенrlr бaтька чи мaтеpi, дiд)ся чIl ба-
бусi. Пoс.'l уxайте. зapaз нaшi нapi внi
yкpai но.tки pкr l повi.fатl.l мyть пpо i с.
тоpi ю пoхo;l xеl Iня свoго i меl l i.
l - a.] i B.l и н Кa
Мoi бar.ьки * тaтo ti rtaмa ''-
.Цanи ltенi irl.я Аня.
Н:ti,iсo.пo.цшс trl'я це _
3 глprбl,rни вoнo poсте,
oзнaчaс вoti o <.jl aскaD.
I oдар}'нoк", й "б-;tагoJать".
..й!,:, J:
.ra
47
t|^BчAI{l{я
}.a6лиx(aeться!
Hr iм'я, a спpаB)кня KaЗKa'
Тa житгя сBоГо дoдaстЬ.
2- a л'i вчинк a
A мoе iм'я - Насryся,
3вaпи тaк мoю бaбyсю.
lм'я спpaвдi неТIpoсте:
Hixне' тсплr, 3оЛoтс.
Ъмy мoi мaмa й тaтo
Ро6лять добpих спpaB бaгaтo,
Шoб життя.ц,ля Haстi Bсr
Cклaлoся чyдoBo'
Тbмy я iм'ям гopxyсь
B нaшiй piднiй мoвi!
3- я дi вчинк a
A мoс i м'я - Cвi тлана,_
Тaк нa3валa мeне мамa'
Бo для тaтa i .Lпя мами
Я' мoв зi pouкa яскpaBa.
3вессляю iх цoдня _
oсь яке в мене i м'яl
4 - a л" i в ч и н к a
Пeре.Ц вaми _ щpаiнкa,
3вати мснe.[I'aшa.
Чaсто чyю вiд бaтькiв:
Tи _ це pадiстb нaшa.
I томy стapаюсь я.
Цoб частiш paдiли:
Haмагaюcь гapнo BчитисЬ _
Це тоx.цoбpr дiло.
A кpiм тoгo полюбляю
Мyзикy чyдoви
Bvyся гpaти i спiвати
Bкpаi нськoю MовoЮ.
5- a дi вчинк а
l зr'я Женя _ oсЬ кpaсиBе i м'я r'кpai нкн.
Bиpiшили мaмa й тaтo i сестpа lpинка.
.Ц.yxе piдкo чyги Хеня в 1.крaiнськiЙ мовi.
A дtя мсне с,.loво це _ дpylt рlдне слoвo.
6- a дi вчинк a
Iринкa _ це мoс i м'я,
.Цля мaми сnpaвхнi Й я КyМир'
oсь цo 3l {aйшЛa пpo i м'я я:
Це в гpецькi Й знaчить <спокi йu. <МИp>'
Бaгaто дpyзiв i пoдpyг
У мене ₠ нaBкoлo'
Х.иття uiе тИьки пoчалoсь _
.[x стaне цlиpulе кoЛo.
7 - a л, i в ч и н к а
АлЛa _ ось мoс iм,я,
.Ц,yлке ним пицIaюсь я.
Так нaзвалa мене мaМa. згaдyЮчи Kaзкy,
B якiй квiточка яскравit всiм лapуе лaск-v.
Мрiють мaмa i бaбyся,
Щоб лaскава я бyла.
Щoб, як квiтoчкa нa гp'Iдцlt
3авll<ди пax;lа i цвiла.
Уч и т е л ь. Хoтiлoся б дi3нaТися
дyмкy )кypi'
Мyзична паyзa. Уннi викoнyють щpaiн-
ськy Hapoднy пiсню oТи ж меltе пiдмa-
нyЛa...).
III кoнкуpс <Укpaiнське рuIне слoво,>
3 _ й,хл o п ч и к.Минyлi йl {aстyпнi
покoлi ння нapoдy oб'₠днyC Lх спi ль-
нa }loBa. Тoмy тaке велиKе значeння
нaДa₠тЬся вивчеIIнЮ' збеpехеttню Тi
oсобливoсTей. Усi ми пoчинiulи Bи-
МoB;.lЯТИ свoТ пеpшi с.'IoB'l Тi₠Ю Мoвою.
яКoю ГoвopиЛи нашri батьки.
4- Й х ЛoпЧиК
Pаз менi ка3aла мaти:
Мoжсiш мoв бaгато знaтtl,
Koxну ]rtовy шaнyвaти.
Та oднy iз мoв yсix
Щoб y сеpцi ти збrpiг.
B сеpui нixнy i погiднy
Збережу я мoвy pшну!
5 - i i ХЛ o П t l и к.нашаvкpai нсЬкa
Мoва Д,y)Kе бaгaтa на пi снi, вi pшi. Hс-
.]аpе]i l нo i ] тaк i нaзиtsaюTЬ _. сt]i Bу-
чою. Ъ x Лoс.llxa₠Мo BисryП}l нaших
чapi Bних yкраi нoнок.
l - a дi вчинк a
.Цoленькo свiтла - моя Укpaiно,
Kpaй небpеuю й бapвi trкoвих пi сснь.
Сoнцеrt на-l l tтi жl tта l ка.l l 1l ]а.
Pa:i сть даp}'ють. зве,.l и' I \'ЮТЬ .l сi { ь,
Сеprrеrr вбиpaю красудo Kpаl i.l r{}Il l -
)\,l oву пеpлину i спi в со.rIoB.я.
Гbмiн пoлiв i /I.нiпpовського пЛl,lнy,
Сивllx стoлiть I'tризабyгi сЛовa.
B небi високi м кцючi x.vрaв.тинi...
З тoбою poзЛyка _ i смрок, i бi ль.
Ти, наче неl {Ькa. y свi тi с,l инa'
Чoпоl t я }{и]еHЬкo вклoняюсь тoбi.
2,_ a д i в ч и I ] Ka
Ж1,pав.l rtкl r Лин!тЬ: кr,p,rtt ;i t кr р.l tl:
Мtl з кpaю сBoгo в ч}.){}f н}, I|oп-1l 1B.!и.
l тaм, зa мopями, вдалекi м кpaю,
3гaдаeм нr рa3 Пpo вiт.tизну свoю.
,II'е вивели дiток, де гнiздa зве..lи.
X1paвлики лин}ть: цp-rи та кr,рлиl
Пi д ними poдючa безьtежна зем-qя'
Стерня зoлотi с, пapy₠ pшЛЯ,
Усе тр знайoме i pЙне yсе,
A вiтеp xолoдний yд;urеч }iесе.
i.м люди г!кають: <3лopoвi бyлиu!
Хравлики нixно: кypли та кypли!
3'я дi вчинКa
Мoвo piднa, слoвo pi,Цне' xтo вас забрaс.
Тtlй y грyляx нс сеpденькo.*.
тi льки кaмi нь мaс.
Як ry мoвy мoжна заб}ти, кoтpoЮ уrилa
Haс всiх гoвoрити ненькa нaшa милa!
Як ry мoвy !!'oжнa забщи?
То ж звyками тими
Ми дo Бoгa мoльби слали
цlе дiтьми t{aлиМи...
4 - a д i в ч и н к a
Мовo piлна, колискoвa!
Mатеpинськa piдна мoвoi
Мoво сили ti пpостoти,
Гсй, якa ж пpeкpaсна ти!
Пеpейшoв yсi свi'l l я.
₠ пprкpасних мoв багaтo,
,dTе пeршoю, як Maти,
Cеpел мов _ oднa лиul ти ₠.
Tи велична i пpоста,
Ти стapa i вisнo нoвa,
Ти могрня _ pЦнa }'oвo!
Мoвa * пi сня колисковa.
Мoва _ мaтepi yста.
5 - а д i в ч и н Ka
ПoслцаЙ, як стpyМoк дзBе}l итЬ.
як юrltoн !{тЬ лllllи tIа.
3 тoбою всюди,
кoжну мить гоBopитЬ Укpаi нa.
ПoслуxaЙ' як тpаBa poсте,
нaпo₠нa дoшa}tи.
l як веде poзI\4oвy стсп
з тoбoю кoЛoскaМи.
Пoслцaй, як вoда ШtMИTЬ -
fl нi пр дo мopя Лt{нr.
З тoбoю всюди,
Ко)кtl y |\,tитЬ гoвopt{тЬ Укpаi t tal
t'- а,t l Bч I { н к a
Знаю' бo кaзалa менi \toя HенЬка.
Щo я укpai нка, правДива. r,{i L:Iсl,{Ька'
Знаю. Укpai нa сеptl ю \1oсtl }. }1l.1-l i t.
Я п o- 1'краi нсЬки \1o.:l t |- l.i !ся вt Il,I.IасЬ.
A rtоя опopа _. ,гo ti oжaя rtl'tl.;t.
Мaти Укpai нa. пoBна б..t:t го.i.l;:'
Oс ь мою v oл итt]y trptl i,t rt r,t. O.;.l с - ij oже,
Н ехal i УкpaТнi вона дoпоrl oxсl
.7- a л,i вчr t нка
УкpaТна _ цс лi с тa до'l IIHl'1'
Це шиpoкi квi тvчi пo.rя.
Це мa,тенькa rцас.1иI]а дитl,1на
i наi i кpашa маryся Мoя.
Укpai на * цс пi сснькa l ц}l pа.
Це стpvмок. цо бi xить дсr.Д.нi пpa.
Цс rl i стечко pi.п,нессньке Kиi в,
Я баxаю йoму лиш лобpа.
Учит eлЬ. A т еПr p - oцi нKи
жypi.
[Y кoнкуpс <Укpaiнськi lliснir
6- Й x лoпчиK
Koли пi снi мoйoгo кpаю п-пиB!ть
y pi дних небесaх'
Менi здaсться, lцo 3биpаю
цi лющi тpaвияtsлyтaх'
7 . h хЛ o п ч l,I K. l l aрoДжyBaЛa.
ся yкpaiнсЬкa пiсня в сrpuяx нapoДy
пiд чaс пpaцi i вi.Цпoнинку, y хBи.:Iи.
ни paдошIi B i смркy. Том1, i нaзивaють
i i нapoлнoю' Bi'l ною i завжди сyчaс-
нoю. Пi сHя - спpaвжнi Й сKаpб yl (pа-
Тнськoгo l{аpo,tlу. Живе пiсня _ lкиBе
i УкpaТнa. Пoслцaсмo, ЯK спiBaЮть
yкpaiнськi дiвчaтa!
r]liвчaтa Bикoнyють yкрaiнськi нapoлнi
пi снi.
нaблиxа₠тЬся!
. ..oй, 3а лi сoчкol { сol -l еЧкo l зсТa-
лo...D
. <Несе Гaля вoДу...o
. uЧoм ти не пpийr uoв...>
. ooЙ, ГI i д Bиt UнеЮ, Пi д Чеpеt U-
н е Ю...D
. <.БиЛа М₠Нo М8TИ'..p
. uol i, 3a гaсIv{' гaeм...D
. <.oй, y гaю IIpи ДFraю..'u
У ч н т е,r ь. Cлoвo жypi.
V кoнкуpс <Biдгадай!r
У ч и т е л ь. Немaс y сBi тi людини'
якa б не любиЛa Kaзoк aбo загаJIoК.
Bи знaсте багaтo з них, oтxе вaм не
Balккo бyдe iх вiдгадaти, дoпoмoxyтЬ
Baм y цьoМy нaшi кaзкoвi геpoТ.
Kонкypсaнтки зpи&lloТЬ сyничкy 3 нoме-
pом, пiл яким з:tпt.lсаний 1ривок iз каз-
ки i загaдкa.
1- й х лoпчиK
. Я пo исi кy метений, я нa яЙця.х спе-
чсний'
Я вtдбaби втiк, я вiддiдa втiк,
Та й вiд тtбе, зaйникy, уeну| (Koлo-
бoк)
. Hа гоpопi в нaс poсте сoнцс ясl{е 30.
лoте:
Хoвте oкo, xoвтi вii, та чoм}'сь l;онo
не гpiс. (Сoняшнuк)
2- 14 x лoI I Чик
. Itшoв дiд лiсoм, a 3a ним бiгла сo-
бaчкa. Ъ Й зaryбив дiд... oт бiясить
миlUKa' &Tiзла Bry... тa Й каэке: ..Тщ
я житимy!> (фlкавuarcа)
. У нaruoiбабyсi силить звip y кoлсyсi.
Бiля пiчки гpiсться, без вoдички ми-
сться. (Kuця\
3- Й х ЛOI I чиK
. Гyси' ryси, ryсеняТа! Biзьмiть мене
нa Kpилятa! Тa понесi тЬ дo бa-
те}l Ька, a в батeнькa i сти.гIиТи,
U{е й хopollrе lloхoдиТ}fl> (Iваcuк.
Тbлесuк\
. Бше пoЛe, чоpне насi ння'
Хтo не вмiе' тoй не посiс. (llucьцo|
4 - v L ХЛo I I ч и к
. Я зaтpи кoли кyrL'Iенa, yпiвбока лytr-
ле}{a.
Тупу-ryпy НoгaМи. сколю тебе poга.
Ми.
H iхкaми зaтoпчy, хBoстикoM заI,tсry
Тyг тoбi й смеpl.ьl (Koза-t)еpе-за)
. Летiв Iттaх чсpе3 дахl
Сiв нa вopотяx y чеpвotlиx чoбoтях.
(Ле'оека)
5.й х лoпЧ} t к
. Бyв сoбi дrд Aнлpуtшка, a B нЬoгo
бaба МapyшКa' a в бaби - дoчкa
Мi нка, a BдoЧки - сoбaчка Фi н-
кa. а в сoбaчКи тoвaришIКa - киця
Bapвapкa. a в кицi _ BихoBaнKа
мишкa-сi pol taнKa. (Pi nка)
. Зимoю спить, лi тoм бpинить,
Пoнaд садкoм лiтaс, сoлo.Цкy рoсу зби-
paс| (Бdжoла)
6- Й x лoпчик
. Жилa кoлисЬ B oдноIvfy сeлi малeнь-
Kа гapнa дiвчинкa' Мaти i бабyся
дy)ке любили iТ. loбpa бабyся пo-
uJИJIa ДJIя внyчКи... . 3 тих пip ii на-
3ивaЮть... (Чepвoнoю lllanourcoю)
. Cllдить пaнi в жyпанi,
Хтo ii роздягaс' тoй сльози flpoлива₠.
( IIuбvзя)
7- i l х ЛoПчиK
. Бyли сoбi дщ Taбa6a' i був y ниx
ХлolIчиK Iвaсик. oтo як пiлpiс вiн,.
тo й каже: uЗpoбi ть менi зoЛoтo.
гo чoвникa тa сpi бне весeЛЬцr.
Бyлy pибкry лoвити i вас гoлyвa.
тu>. (Iвасuк-Тbлесuк\
. У вoдi кyпa₠ться, вoдol o oбливa-
₠ться'
A во,tадo нei нr чiгшясться. (Koчкд)
Уч и т е л ь, xyрi пiдбивaс пiлс1,.
мoк КoнKypсy.
YI кошкyрс <Укpaiнськa стpaBаD
3в}^lить I|.{}з}rчнa фонoгpaма u [lo.тькаo.
У ч и т е л ь. Bаpеники -oднaз нaЙ.
l'л юблен ituих щpaiнськиx сТpaв. Тblм-v
кoжнyДiвvинку, майбщнЮ гoсlloдаp-
Ky, мaмa зi\{al ку вчить.ri пити i x, пеpе.
дa₠ свoi poдиннi секpети. Дiвчaтка -
ttашi гoспоJинi, пpигoryвaли вдoма цi
vyповi BapениКи. Boни нaс зal l poшJy.
ють i х покyшryBaТи. a ми спpoбyсмо
Bизнач}l Tи сеpед t{ иХ наГl смaчн i ш i.
Д.iвчaткa подaютЬ жypi у гopшикaх ваpе-
ники' пpl,'мов.,Iяюt (l {:
- i жтe Bареti иK}l бyльб'янi. шtоб ваuti
цi чки бу,,.l и pyl u'янi!
_ i жте ваpенI,1ки 3 кaпyсти. Ц{oб Жи-
вoти y lraс бyЛr{ тлyстi!
- iжте Bapеники з Гpечки _ не буле
мi х вaс сYIIеDеЧKи:
_ .ixте BapеНI4K|7 3 pеBеню - не бy.
дrте.биТi pеменемl
_ iжте BapеFlиКи з BиlIlень, бyлетt
мaти бaгaтo гpоtшейl
- lхте Bape}rикI,r з rpибaми, шoббyли
ви бaгaтi к}мaми!
- Iжте Bapеники з мaко\4, .rхте i x зi
смaКoм!
- Bаpеники з сl {poм' з дoбpoм вaс
i з миpом!
Гpа з наймoлodшuмu еляdачамu
<З якoi це KаЗIсu?>
У ч и т е л ь. Пoки xypi пiлбивaeпiл.
сyрtкI-r' !{и пpoBедем9 гpy 3 гл,ul'aчa.
ми.
.Цемoнстpaцiя мa.пюн кiв тa пpслметiв .Цо
кaзoк. fliти вiдгадyloть нaзBy кaзки, дo
якoi вoни нaлсжaть, i за це oтpимyють
пpи]oву ц},кеpкy.
Уч rl т е л ь А зapaз жypi oгoлoситъ
pезyлЬтaт кoHКypcy.
Звщить фoнoгpaмa мелoдii Е. Мopiкo-
нe <Сhi Mаi>,
Уч и т е л ь. Гapнo вi.Цбyлoся нaше
сBятo. J гaдaю, Щo Bи нiKoли I{е зaбy.
дете цi вipшi' KulзKи, зaгaдKи тa пiснi
i пам'ятaтимeTе, lцo ствopиB' РигадaB
yсr цe нaш тaJIaнoB},rтий yкpaТнсЬКиЙ
нapoд. Хай вoни бyлщьзaвжли пopяд
i3 вaми, вчaть i зBeселяюTЬ Baс.
Мибули блyxe paдi i щaсливi' якби
вiд сьoгoднiшttЬoгo святa нaшi гoс-
тi залptшили y сBo₠l l {y сеpui xova б
oдну Кpaплинyлюбoвi лo piднoi мoви.
А тепеp нада₠мo с,llово хypi IIля oГo-
Лoшен ня зaг:LTь}loгo п iдсyмкy.
Xрi огoлoшy₠ 3aгалЬниЙ пi лсумoк кoн-
крсi в i нaзивa₠ пеpемo)кницto, яKy нaгo-
poД"llry₠ пpи3oм. l нrui кoнкypсaнтки oтри.
мyютЬ сoлoдкi пpизи.
У ч и т е ,'l Ь. Шанoвнi гoстi. 6aтьки,
вчителi l Швидкo IIpoMаинv.тo Haше
,l l {ТиHсТBo. зниКлo IrynисЬ * i не веp-
неться. Ък саМo шBидкo Пpoмиl{е Bо}Io
i в нaшиx дi тей. Ми булtа 6 дyxе paдl
i шас.rивi, якби вi д сьoгоднi шнього
свята l tашi дi Tl,t за-ЦишиЛи y свO₠мy
сеpшi хovа б oлнy Kpaплинy любoвi
.rо pi лнoгo кpаю, pi лl rоi мoви. pоаи.
нi l. -Пc ж дo пoбaчення. лоpoгi бать-
ки, гостi. ,Ц'o нових зyстpiней нa сBя-
тах. Д.яKvсмo зa yвary!
4g
}IABtlлtl{я
на6лих(аGтЬся!
o. lt/|. Лycь,
yчитeЛЬ вищoi кaтeгopii,
отapшиЙ yЧитeлЬ,
cзo|,l J |-|l |cт. Ns 23,
м. Hi кoпoль
B с д у ч и й. zl oбpийдень] Ми вi тa-
₠мo Baс нa святi - кottцvpсi u Мi нi - Мi с
2009 poкyo. Cьoгоднi tvtи зi6piшися
в цiй зaлi 3 гapним' сBятKоBиn.t }taстpо-
см. I ципl мlt зilвДячУ₠мo IIaш}II\.l мa-
,1еHЬки1!{ фeям, мztЛeнЬким яapiвн и.
шям, якi цим сBятoм tlpинесЛи тегIлo
iбiлoпiнне цвiтiння сaдкiв. },хе ста.'lo
тpaдицiсю внaшiй шкoлi tuoркv вбе.
pезнi пpoвoлити кoн Кypс дiвчатoк. це
нiби симвoлiзyс вiлpодxeн}Ul прир"ци
i пpoДoвженtlя xl,tття нa землil
Шaнoвнi д'pузi, дoбpi люди. ми ЗI,IЧ}{-
мo вaм пoсмiшoк i шaстя; з,Цopoв'я та
pa,ц,oстi, вipностi й любовi, нixlrocтi
тa теrUIa' спoкoю i миpy.
Шлсм весняний всi м пpивi т i злoрoв.я
}ra стo лiт'
3a вiкном _ яapiвниЦя.веснa,
Пoчинaються сnpaвхнi лива.
Koнкypс в нашiЙ шкoлi _
Це для всiх нaс свято.
Koнкypсaнтoк пpивiтaти
Xoчем ми зaвзятo.
Дaвaйте пpивiтaсмo Дpyжнiми otL'Iес.
кi l ми...
_ A зapaз нaстa₠' нaйyрvистiшa хви.
линa нaцIoгo святa. Ми зaпршyсмo
нa сЦенy rIасниць кoнlrypсy <Мiнi-
Мiс 2009 poкy'D. Biтaeмo.lx!
Пiд мслoдiю y викoнaннi Лoндoнськo-
гo opксстpy хJIoпчики вивoдять дiвча.
тoк Ha сцrнy.
_ Дaъatцтe, шaнoвнi .Цpyзi' пoзнaйo.
миМoся 3 нaшII{мI.l дiвчaткaми!
Зa j\ft 1 BI{стyпa₠ lllaшrкo Лiзa.
Bсiх мoлoдlца tt нашliм кпaсi lllаrдкoЛiзa,
A yспiхаии в нaвчaннi рix.пивyе нaстo.
Мpiе, шoб в дyшaх pозквiталo .Цoбpo,
Прагне дpyкro f, всселo xоlти'
Д'oбpс навrатись, poди}ly лю6rrти.
Зa.]vs 2 висryIlа₠ Каpякa Bа-пepiя.
Bpoлливy i Юну Kаpяку Baлеpiю Ми вaм
пprдстaвЛясмo.
Хali на кoнк}pсах крaси зaвoюс всi
призи.
"1сpa тaк спi вaти вмi с' шo свoею пl снсю
сeрuс всi м зi рi с.
Jюбить вoна сl1сн-v' гаpно деKlatrУ₠'
Koлись в :lpaмтсaтpi бенефiс BЛаllr'tlс.
За Ns З висТyпa₠ Зе,vлянкo Маpiя.
Cтapаннa i здi бнa Bol l a !чеttиця'
Bеликa eнеpгiя в неi таiться.
Пpаuюе, Tal{ulо₠, читaс бaгaтo,
Пl t шaються .1oнЬкoю мама i r.ато.
За \s 4 I}l 1с-г\.Пас Сабеuька Ari l tа.
Багатo читас.
] ,ti тьrtи в к.rасl ,rpужить i гapнo сni ва₠'
i i L'Bс.] иrl Kа рoстo \{. к r.t iг,] ивa' мoтop}rа.
I bpllа tlо rl iнн и uя r:аr-1'сi yдоIt.ta.
Зi l \s 5 t]истУпa₠ Ковеpник Анaс.
тасi я.
},в;txна i .tv;jнe. I пl l шe кpасиBo'
[ гrрно \tA.1Юс. ,{i вчl rнкa з.ri бнa.
Poзумi rа i гаpl l а.
Hiкo'ти часy tlс вltтpaТl,tть Мap}lo.
Зa J'ф 6 BистyfIaс Koлoсoвa fuliнa.
oсь вaм Колoсoвa Aцiна, Чoрн,rв.l lФaсy{я'
I в класi всi -'lюблять. i.'Iюбить 6aбyня.
.il.iв.ra:oбpе I.](ll.lтЬся I всiм пoмагае,
l poль нaйсклалнiшy 1, п'есi зiгpaе.
3a lф 7 вI{стyпa₠ ₠poxинa Bалеpiя.
I мoтоpна, i шви.Цкa,
3апoвзятa i мeтка.
Boнa читати любить лyxс
I дo танцiв нсбaйдyжa.
Iз дЬчaткaми ви познaйoмиJIисЬ' пpo.
Tягoм кoнкypсy ви бiльtuе дiзнa₠тr.
ся IIpo }Iиx' a ми xoчемo пpeдстaви-
ти Bам нленiв xypi.
- l]'aвaЙтe Ще paз пpивiтaемo дiвчa-
тoк i пoбaxaемo iм yспixiв!
Хлoпчики вивoдять дiвчaтoк.
* A зapaз пеpшrий кoнКypс нaшoгo
сBятa _ < 3нaЙaнcmвo>.,Цiвчaткaм не-
oбxiднo poзпoвiсти пpo сrб₠.
gtr.
Шaшкo Лi з a
Шaшкo ;1iза. зусщisaйтеl
I,lp1rкнo мене пpивiтaйтс!
У шкoлi лиtл pi к я нaвЧaюсь,
Tа пpaшi зoвсiy не цypаюсьI
Уrtiю чllтати' paхуBaти,
B иpазнo BчусЬ дeкЛамyв:lти.
Poстить Мене ненькa нс мapно _
Я в неi пtдмoгa вxе гapна:
Дбait, lt tа вo Гopoд дoгляJIaЮ
I пoсvl я мию. t лвi p пЦмi таю.
Ко,.tи .1о.тaлу я зрблю всю poбory
Тu з кltttькaltи ГpaтисЬ тoдi с oхoта.
Ч е кaють терпЛяче всселa,d'liса,
Kрaсуня Мapкiза i нixна Aнфiсa.
Леpa Kаpякa
Я - "1сpа Kаpякu. iз пеpшoк.пaсниць,
B змaгaннях \,частЬ Bпеpшeя6epу,
Bi таю utиpo всi х щасниЦь,
Aле бaxанняM вигpaти гоpro'
Стаpaннo лyxе вчyся я y школi,
Бo мpiю стати Bчитrлrм кoлись.
Cнaги i сили в мене е дoвoлi,
l мpii зaпoвiтнi, шoб збyлись.
Люблю, як всi, гoйдaтись нa кaчеляx'
.Д.aвати .1ад y xaтi iлвоpi.
Я y varyсi гapнa пoмiнниЦя,
Усе шo тpеба зaлюбки зpoблю'
Нaйкpaшi яг0ди дapy₠ пoЛyl{иця!
Toмy шo логлядaть iТлюблю.
ЗемлянKo Мapi я
Я _ Мalлa, iз псpuroгo клary
Я вся y клoпoтаx.тypбoтаx,
ЗавждиyмеHееpобoта.
Стapaннo в щкoлi пpaгHy я нaвчaтисЬ'
Бo мpiю лiкapeм пpeкpaсним стaти.
Читаю гаp}|o' гapнo декJlаtr{yro'
Xoч я - лiвшa, кpaсивo вс₠ x мaлюIo.
Haliйних лpрiв без.пiч всtoди мaю,
3a них заBxдl{ всiм ссpuем вбoлiвaю.
A ще пiюryюсь пpo лiтtй мitлеllькиx,
Aби poсли вoни всi злopoвенькi.
I квiти я Цr зм:utечкy кoхаю'
I кoтикa тaкox oxoчr дoглядаю.
A це люблю я мoдно olulгaтисЬ
I щo нс дrнь _ 6epaти всс мiняти.
Caбс ць к a Aлi нa
Пpсдстaвrrmся дoзвoJIЬтЕ:
Cабецы<аАлiна.
Мене щан}пgть в шкoлi, люблять Bдo}ra'
HaЙкpaшс в к;laсi я пишy Й paxyю,
Читaю гapнo' зшrюбки мa,IroЮ.
ttu
50
Пpyдкa, як вiтвp, всix пергaняю,
Любoвдo тaнцiв тaкox вiлvуваю.
Cпi вачкoю кoлисЬ я мpi ю статrr'
Щoб людям 3аB)l(Ди pалiсть .rаp5,вати.
Koбеpник Aнaс т ас i я
Poзпoвiм пр ссбе я. B мeнr гapная сiм'я'
Haйцaсливiшi гoдини,
як збирегься poдинаl
Cтar тсплo. ясt{o в хатi
вЦ диlrевнoгo бaгаття.
Дцусь Cсргiй B нaс _ apтист'
незpiвпянний гyмoрист'
Гyмoрсoк бeUIiч 3нa₠
i мснс дo }lих пpl{Bча₠.
Taкдo ниx я пpllг}ly Bзятt{сь'
з дЦ}с₠м Щoб пoзмaгaтись'
A бабyсенькa мoя _
спpaвxня дo}tька сoлов'я _
Так спiва _ 3aсJryxаюсЬ,
i стoю, нr pyxaюсь.
Тaтa й мамyялю'6лю,
щo не скiDкyгь _ всс зpoблю.
Якшoтpебa _ пЙмсry
гaрнo вимню rulиry'
Частснькo пoсyд м}rЮ
(xo.l нe зовсiм ще f, wriю),
Чaсoм чaшкд poзiб'₠тЬся,
Щo aх сеpдс}Iькo зi:кметься'
I хочa нixтo нr свilpитЬ _
xeJIь, rцo пpикpoщi бyвають.
I ще.щпсе лtoб.пю шкoлy'
ylФаiнсьlry щиpy мoBу'
Бyry стapaннo нaвчaтисЬ'
щoб пксьменttицею стaти.
Кoлeс oBa Aлi нa
B каpиx olaх тихo мpi₠ лaсxa'
l лoбpoтa y пorлялi xива.
3a мнoю пo п'яrаx tФaдстЬся ка3кa
I пiснею з тaнцeм м}lттю oxивa.
Я вмiю вчитl{сьt BесеJlo спiвaти,
I пpauювати вIt.iю, й oком пi.u,мopгнy.
A Люди каJкyrЬ (викaпat{а МxTИ'r
A я Й сaмa, як мaмa, хovy 6yгь:
Cпiвща i весела тpyдiвнt{lи'
Kpyгoм все пpибpaнo i vист0, й дo ладy'
Я iТ пoлpyгa, i гapнa пoмiчниця'
l бyдry я скoнoмiсmм, як вонa!
₠poх i нa Baлepi я
Я _ Bшtеpiя цilaBa' i хoДlry' нснaчr пaвa.
Як нс в шкoлi, то в)|(е часy
Ir{aю вдoсjrajlЬ iз запасoм.
I толi сeбе трнyю' д}rвo.гPaцiю фоpмyю,
Бo модeллю мpiю стeти,
Щoб всiх мoдницЬ здивyвaти.
Mснi нa мiсцi не сидиться'
Гloки мaryся на poботi,
бсpy нaсe6е всi тypбoти _
B кiмнaтaх пItл пoBитиpaю.
бiлизнy гapно пoскllадaю'
3сpнa нaспплю нaшiй mицi.
на,ъпю iй свixoi вoдицi.
3а ryсеняткамt{ дl{Bлroсь.
I нa вiдt'liннo в цrколi вчwь.
l хвa.пить вся мoя piдня'
Бо трyлiвниvкa rаpна я!
_ Inя }raстyпtloгo кo}rкypсy
IIIyемo дiвчaтoк нa сцrнy.
Cлoво пpo pекламy'
Hам peклaма _ phна мaмa,
Tёлсвiзоp _ тaтo,
A бaлaнс Kислoтнo.лy)книЙ -
НаЙпаpнiшe святo!
Ъ xтtпеp _ щюrамa!
N&l
Плaстiвцi <Медoвir. Bи такi чyдoвi!
B ниx е r.rед, цyкoР, какaо,
i менi завхди rх мaлo!
Kyпyйте плaстi вцi *Мсдoвi>
i бyлете здoрoвi!
lIe 2
Пpешtaгаю вaм yказКy:
Hе вeшица _ пpoстo скanкa.
Bсс что нy)ш{o' вaм пoкaхет.
Чтo забыли. т0 IIoдскДкrт.
Если в дoмe цIy}{ и смех'
Тo yсадит быстPo вссх,
ПoкyпaЙтt Й пoстaвьте
Hа видy rе y вссх.
J.{e 3
Що цс з малюкoм-ведмсдeм?
Biн не хoчс бoчки з lr{rдoм.
сПiкoвiтr y мaми пpoс}lть'
Bеpслyе i гoлoсить.
Иoгo люблятьдiти:
Пашi, Cашi, Ълi, Biтi'
Бo нaйбiльш дитячиЙ свlт
Полюбляе сПiкoвiтn.
Hам з екpaнy' нaче I\{ед,
Тинyгь в зyби <БлеrЦ.а-l,lед}.
+ Б.'lенд.a.медoмr пiлкpi п илaсь _
Без зyбiв зoвсiм лишилась.
J t 5
Хoчi лисий,aIIрoте'
3нoв vрpинa вiлpoстс,
Тpсбa лишr пpo неi.&бaти _
<Хед-eн-шoлдepсD ylиpaти.
Nhб
Миллиoн лет дo нaЦсй эpьl
Хили люди пo пещсpaм
И в пoдаpoк кдl{ю poxцeнЬя
Ждaли дaмы yкpашr}rья
Из кoстсfi, зyбoв и псpЬеB'
Из пpoстoй кopы деpеBЬсв.
Миллиoн лет rrpошЛo _ и что xе?
Любим IЧы' дpyзья, все то xe.
l *7
A це пeсик мi й Poгшrик.
Cкiльки слiз я пpoлила'
Бо нaсл1тшlaсь prкЛaми _
oПедiгpio кyпllцa я.
oПсдiгpio poгaлик з'iв
I нaвircr oнiьtiв.
A тепсp _ мoя реклalrla:
Цоб xи,rа сoбачкa f Bаl{и,
Шapик, Plrxик rи flpyхок,
Kpаurс i сть хаЙ пиpi жок.
}raблиxa₠тЬся!
3aпpo- B едyч и й.ДлянaстyгпroгoKo}rкypсy
}tи зaпpoЦIyемo дiBчaтoк нa сцснy.
Нaсryпний кo}ltrypс _ <Чopiвна кpа-
iна зoеaОoк>,
l. Iцo зaдивнa нrпoсидa
Hа стtxинy шишки кидa?
3 гiлки скiк тa скiк на гiлку.
Упiзнaли, дpyзi,.'. (6kкi?
2. У теплt'tЙ дoцIиK нapoдt{вся'
Пapасoлькoю нaкрився.
Мoxсбзлi сyпoстpибaв,
Якби дpyry нory мaв' (Гpuф
3. Biн _лoбpийлpyглюдeй,
Hе спить y святa i в бyдснь,
I дснь щs' i нiч iде,
A як пoпрсиш * збyдгь. ( Буttuыtuк)
4. Узеленoмyxaкетi
Гoлoсyе в o.tещтi.
Хoч i плaвати мaстак.
A нс pнбa i нe paк. (.Xa6o'l
5' 3вipяткo мiutсt{ьке
Улiткy сiрньке,
Узимкy бiленьке,
B гaйorкy стpиб.стpиб. (3aЙчцк|
6. Летiлa птиця
Пo синьoмy небi,
Poзпyстила кprrлa
l сoнце заIФилa. Q{,uapo|
7. У коxнiй rоспoдi,
Як y великiй пpигoдi,
Xтo мене pоздягaти вiзьмeться,
Тoй слiзьми зilлл₠тЬся. (Цuбуnя|
8. Мaс клсшнi, дoBГi вyсa _
Я й сaмa йoro бoюся.
Biн ципaе, мoв ryсак!
I зoвyгь шипaкy... (pск).
9, Унovi ryляс'
A вдень спoчивa₠.
Maс кpщ.лi онi,
Бaчить ссpед tloЧi. (Coвa'),
l0. flивo-скpиt{ькa'
B нi й _ вi кнo,
У вiкнi - кitlo. (Tелвiюp)
l l. У темнiм лiсi пpoх<ивaе,
.Цoвгий хвiст пщнaстий мaс.
IЙ нa мiсui нr с}tдитЬся,
A зoвуть ti... (лuсuця).
l2. У мене шyбка з колЮчoк,
B rtене сipа спинкa,
Чopний t{оскк, сipi лaпки,
l мaлснькi Bylшкa. Хто я? iхnчoк)
l3. Mиrо, мию без xалю,
Мию там, ле бpyлнo.
Цю poбory я люблю,
Ъ вiд нei ЦДtlУ' (Mцno|
l4. Bсяк trlкoляp йoгo шtанyе,
Бо вiн пиtuе, цсй мaлюк,
Хтo цеii славHий молoдeць?
Це, звиvайнo,... (oлiвець}.
Ънoк дiвчатoк.
fi*mAнl{l
t t l o a t t t t
нa6лиxaeтЬся!
B r д y ч и й. Усвоlxвiзt{гкаxдiвчатKа
вiдзнaчи,ти, uдo вorп,r _ гаpнi гoспoдинi.
Зapaз ми мaемo нaюry пepекol{aтI{сь
y цЬoмy. .Ц,iвчaткa, yявiть, IДo кo)кнa
з B,lс _ Пoпелюшrка, i вам 3лa y2tryхa
Дaлa зяrBДaI|ня пep'6paти мiшoк кpy-
пи. Тb ж вaм нефxiднo пoсopтyвaт!{
кtsitсoлю' кyKypyдзy i сoняхи.
B e д y н и й. Haстyпнийкoнкyрнa-
шoi пргpaм я cклaДяиf,t EJтя.пopослoi
лЮ.циl{I,r' a нaшIим дiвчaткaм Bсr пiд
сиJly, тoж зapaз вo}tи кoпiювaтимщь
ry vи iншу спiвa.lкy. Ъмy нa вaс uекa-
ють нaйнеспoдiвaнiшi зусTpiчi i3 зip-
кaми естpaди. (Bucmуnu diвчаm.)
Koнкypс мoделеЙ.
Шaнoвнi лpyзi, вaм вi вaтl
Усiх xiнoк, }сiх дiвчaт'
Хтo пpaгне стилю,
Пpaгне Bрoди,
цИтAтA
Biтa iмпеpiя новoi мoди!
Хто хoче все на свiтi знaти,
oцiнить стильний цeЙ нapяд *
Мoди висoкoi пapaд.
3вщить мyзиKa.
Нaбpидли llам в,(е сyкнi звиянi, тaкi
бy,reннi i пpaкгиuнil
.Цytда вrке святa вимaгa₠ _
йогo нaм тaк не вистaчa₠!
Щoб настpiй вaм yсiм пiдняти, alЯлИcя
дiти мoде,rювaти.
[hзстна !\,toда врaЗитЬ вaсl opигiншlьне'
бсз пpикpас'
.Цля yкpaiнки й бiлopyски' alr{rpикaнки
тa iнд}ски,
I л,ля фpаншyxенки' i фi нки, l пя
вl l евненоi в сoбi жi нки.
Пiлкpеслити шoб шapм i нixнiсть,
нr нa годи}Iy, a на вiчнiсть'
Ствopи-rи цс сyпеpвбpaння i в ньoгo
вклiЦи всi зна}tня.
Bсiм, хтo зi!хoчr yспlx !{aти' чи llpoстo
гapнo Bиглядaти'
Aбo кoгoсь пpичaрyвaти'
вам гoBopю я: <Hс бapiться>.
.i[o циx дiвчaтoк ви звеpнiться.
Це бyде Bац]a вipна пyгь *
.II'o нiг вам хлoпцi yпaдyгЬ.
B е д y ч и й. Хтo з нaс I.lе мpiс пpo
Kap'₠py мoделi? ,ЦДя одних uя мpiя
втpаче}Ia нaзaвxди, дJIя iltшиx с I{a-
дi сю. A oт нaшi дi вчaткa мaють всi
шIaнс и сТaти мoдеЛяIl{и...
Koнкypс високoi моди _ <АвaнеаpОнi кoс-
пюl|w.
Учитель дякyе батькaм, якi дoпoмaгали
y пЙгoтoвцi дo кoнкypсy.
Хypi пiл6ивас пiдсyмки кoнt(ypсy' нarc-
poДIry₠ yчaсI{иць.
Мaть _ всегдa пpoтив смерти.
М. Ьpький
Ceмья всегдa 6упeт oсtloвoй oбщeствa.
Зaдoг сeмейI{oгo счaстЬя - в дo6poтr, oткpoвенtloсти'
o. Бaльзaк
oтзblBчиBoстll...
Э.3oля
?tlенa И ДeTИ )Д{aт че^oвeчI{oсти; xo^oстЯки Erе мpaчIrbl }l сypoвbt.
ф. Бэкoн
Ceмья _ этo кpистa^J\ o6ществa.
B. Гloгo
?fiенщиньI твopят истoриIo' xoтЯ истopи,I зaпolvtинает ^lllllb lllиeнa MyrrrчиI{.
Г. Гeйне
Ълькo х(eнщиIIы ylt{екtт ^ю6rгb _ и Бoгa' и чe^oвекa.
?ll. Пoль
Нyжнa сoтl{,I i{ytttчиI{, чтo6ы yстpo}tтb ^aгеpЬ,
l{o дoстaт0чl{o oднoй ж{еllщиllbt, чтйbt yстpol{тb дoрt.
t оиffi".t*lт,*т"
52
P. ИнгеpсoJr.jr
нa6лr.|'(a₠тЬся!
r-?P.*Э. raф"A!!.ч4₠9{**o...... . ffi*
H. lu. Ceвepiнa,
yчитeЛЬ l катeгopii,
Cватiвоька зollJ lст. Nc 7,
Лyгaнськa o6л.
l - й вс дy чий
Чoгo це нaлвopi 6лищaть, мoв пеpлиt{и'
I vистi, Й пpозоpi веснянi кpaплини?
Чoго це пiснi заспiвaли свoi
Bеселi, дзвiнкi pyrа.r1
2- f t ведyчнй
Чогo це тaK сонце лaскaвo пpигpiвaс?
Це жiнoче святo }4ке l{астyпa₠.
На жiнoче свяm пpивiтна' яснa
У кoxнy кiмкaтy пpихoдt{ть Bеснa.
Пiсня сБepезснь смisгьсяr.
Дi вчt { нк a
.{oбpий дснь вам, люли лoбpi!
IЦиpo пppсимo дo гoсIIoди.
Paдi вaс y нaс вiтaти,
Щaстя та лoбpa баxати.
l - fi в rд yч н й.fl oбpийде}l ь'шIa.
нoвнi пaнi тa пaнoве!
2 - frt s rдyч и й.Мибаxaемoвciм,
xтo lrpисyгнiй y цiй святкoвiй зaлi, vy.
дoвoго нaс1poю' гapногo дня!
l - Й вeд yv и Й. 3aпpoцryeмовaс
нa кorrKypс <Пapал Мiсl.
2 - ft вe д y ч и й. Зayвaxимooдpa-
зУ' щo зaвдaн}Iя цe сKJIадI{е' тotl{y щo
кo)кнa з yчaсницЬ, i ви сaмi в цьомy
пrpекoнaстесь' гЦнa мaти пoчесний
тиryл. Aле кoнкypс * цe кoнкypс'
тoмy poзв'язaти цr скllаднс, нa нaЦIy
дyмкy, пI,tтaFIня нaм дoпoмoxr шa-
I{oвне xypi. Iз зaдoвoлеI{ням пpед.
стaBля₠мo Йoгo.
Учитель' oтжe, дopог i лpyзi,
з членами нallloгo шановнoгo xyрi ви
вxе знайoмi, xоvy лиIIIe дoдaтll, щo
BисTyпи y{aсн и цЬ oЦiнювaтимщься
зa п'ятибальI{оЮ системoю.
l - й в ед y ч и й. BaшrioIUIесKи,дo-
poгi лpyзi! 3yстpiнaсмo yчaсниць!
.{iвнaтa виxoд']тЬ, пpедстaвляючt,tсь.
2 - Й ведyч и й. oтхе, з }IaIIIи-
ми .rаpiвними улraсницямI{' шaнoв.
нi лpрi, Bи вll(e знaйoмi! Ми oгoлo-
Ilry₠мo...
l кolшrуpс <3ндfioнcвoD
Уч и т е л ь' Ддя тoгo, щoб BП, Дo-
pогi лpyзi тa Члeни нaltloгo lД:lнoв.
нoгo жypi, дiзнaлися: IIpo щo мpiс...,
чим зaймaстьcяу вvlьн*lйt чaс...' кI{м
мpiе 6щи..., Ir{и пpoведeмo конкypс'
якиЙ нaзивa₠ться <3нafi oмcгво). нa.
IIII{м yvaснrrшям пoтpiбнo poзпoвiсти
пpo ссбс, свою сiм'ю, дpyзiв, yлюбле-
нi зaнятгя' мpi ю i тaкс i нше.
!i вяaт a( pаз aх |
B святxoвo пpибpанifi зa.пi,
Де сяють весслo вoгнi
l звyки мyзики лyнaють'
3iбршIися на святo ми!
Пpивiт сердечний пoсилаем
Усiм, xтo е y uiй за.тli!
Cпovaткy в{lм прсдстaBJIяюсЬ я:
Гaннa _ oсь мое iм'я!
А;tе сказати мoxна тaк ще:
Гaннщя, aбo пpостo _ Аrrя!
Bесслa дiвчинка lil спpl{тнaJ
I пo сeкpeтy Baм скaxy'
Щo нa мiсцi нa oдноIr{y,
Я й хвилинки нс с}rд)ry.
I спiвати, й пpaцювaти
Щезмалечкyялю6лю,
Ha сьоrrэдкiшньoмy святi
Bсе, щo вмiю _ пoкaхqfl
Я вiлдyшri скa3aти xoчy:
Cпасибi, що ви всi пpийrшли'
Aби за нaс пo вбoлiвати.
Пiдтpи мати, пorlиprysати
Iз нaми paзом.
Лzpнca _ oсь мoе iм'я,
.Ц.iвчинка я vapiвнa!
Рoсry собi я пoi,t:Ulеl{Ькy
B любовi, залицrкy' теплi _
Тa всс чскaю, коли мaма 3 татolt,{
Bxс пoдаpyють бpaтикa менi!
Питаю в них: "фorцeй нсмaе!> _
Мамyся Kaхе, ilле все це _ не бiда:
3биpaю гpивнi я й кoпiйки,
Щоби менi r.уП|4J||1 бpaтикa Аrцpiйкa.
Cтapаннo в tцкoлi я нaBчаюсь.
Тpи бa6yсеньки я N{аю,
Якиx сильно полюбляюl
фiшки я хвt,tлююсЬ'
Aле й нa пrpемоry спoдiваюсь!
Cвoс вiтaння пoсилa₠
Чyдoва дiвчинка _ oлснa!
Пpo ссбе заpаз poзпoвiм,
Пpo urкoлy нaruy номсp сiм,
B якy xoдxy я залюбки!
Хov poкiв я lце lr{aло маIо,
Th хovy вмiти всс;
Шити, пpaти' BиlциBaти'
I в'язати, f, гoryвaтк!
Bсс цс коpиоть пpинесе!
Baс ссpДсvнo я вiтaю,
ПознaЙoмип.tсь ба:кaю!
Cимпaтичнa я блorцинка,
A звyгь мене Kатеpинка!
Дo6pa' щиpa т:t Bссс.ла'
Hе плaксивa я poстy,
Тbмy впевненa, щo 3 вами
3 yсirra я пoлpyхyсь!
Мaмаfi татl o₠yмеI{с,
Cсстpинка Kсенiя та я *
oсь i вся нaша сiм'я!
Дpyзiв мaю я бaгaтo:
I хлoп'яmк, i дiвчaтoк.
Biтаю всiх, вiтаю всiх!
Iм'я мoе _ Haталiя.
,Дoма чaсy я I{с tilю:
Мaмoчцi дoIloмaгaю.
Щo вxс вмi.ю _ те poблю,
Бo мат}сю так лto6лю'
Що й слoвами не сказати!
B цi xвилини }рoчистi
Мрiю тiльки пpо одrre:
Звання oМiс' oдеpжaти
Cпoдi ваюсьйвi pювuе!
Я _ yqalнoчt₠ tt{aлa _ Hадifiкoю звря,
Я y Сватoвi xивy й дп<с uим гopД,:lсря!
Укpаiнoнкa, сватiвчaнoчкa!
Я y шкoли нoмсp сilnl виxoвaнoчка!
Я мoтоpнa i швидка,
Як блкiлt<а' лiтаю!
I трyдитись я люблю _ мaмi пoмагaю!
Я лiнивиx не люблю, зilв]l(ди ix впiзнaю!
Люблю мyзикy, пiснi'
Люблю таtlцюBaти.
Пеpсмоry в кoнкypсi
Хovyoлеpxати!
Любiлpрi! Гaннщя я _
Укpaiноvкa мaла!
Бaтькo, мaти i сестpиvки,
I всi iншi люди рoдy -
Bсi на.лexaть дo oднoгo
Укpaiнськогo нapoдy'
Бaтькiвulинo _ сottlчкo' piлний кpaй-,
Т1т mпvу Я стс)кечкy 3 кpaю в кpай.
Тр я нapo.Цилaся' Tyг poсry
I тяпryсь, мoв квiточка' в Bисory.
ПrЕчAЕшt
l l х o.l i l.
э Koнкypс ((гlapaд ]vtic))
s
наблиxаCться!
Усiм пpисрнiм y цiй залi _
Мoi вiтання i пpивiтl
Щo ж. теnеp пpо ссбе тpiшки
Iз задoвoленням всi м poзпoвi м.
oтxе, .пев'ять poкiв тoмy
У чyдoвiм мiстi Cвaтoвс
Hapодилoся гapнrн Ьке немoвляl
Bи зpoзyIvliли, певнo, цo бyлa це я!
Мaryся й тaткo тaк зpaлiли!
Bсс нa pyкaх мене нoсt,tли
Та.a'yмали: яке i м'я дитинцi дaти.
Як лoненкy свoю нaзивaти?
Hе дoвгo дyмaли вo}lи
Та Юлечкoю мене нaщклиI .
Така oсь дiвчинKа я ₠:
Люблю тoвapиlшyвaти,
A це люблю я мaJIIoвaти,
Читaти й спiвaти!
3устpiнyсь 3 Baми ще нс pa3
I oбiцяю гapнo висryпaти!
Дoбpий вevip! .{oбpий веvip!_
Я кажy yсiм вaм гpеvнo!
Iннa _ oсь мoс i м'я,
Рада бaчить всiх я!
Дyмкy мiшa Bсе oдну,
Леxачi внovi без снy;
Яку зaчiскy зpoбити,
Яке плaттячкo купити?
o,r'ягнyги цo на нiжки -
Тyфельки чи бoсoнixки?
Хos poкiв я ще мaЛo r.taю'
Ъ пpo кpасy Bxс дсulo знaю!
Д,ля того, Цoб мoдrллю стaти,
Пoтpiбнo oсЬ lцo Bp.lxyвaти;
N{аю бyги яTaKa,
М oв тoполенькa стpyнкa!
Нaйсyггсвiшс - волoсся'
Шoб дo пoясa плелoся!
Pyки мaють бyгь тaкi,
Щo звyгься <зoлoтi>l
Уч и т е л ь. Жypi пiдбивaс пiлсyм-
ки.
Д i в ч aт a(nouеpзi )
o, якби б ви, мaми, 3 rraми
Помiнялися мiсцями!
Уявiть сoбi, бy.ць лaска,
Нс життя у вaс,'a казкal
Baс зi tuкoли зустpivаемo:
Чи весeлi ви? * питaеrto.
I коли в м0rТ мамt,t
r1вiйкa тpaпиться, слoвaми
Hе кapтaтимyдaplv{a,
3нaю _ випpaвить сaмal
Бсз нaкaзу' без порал'и
3а ypoки },rамa сяде.
I кoли в цеti чaс неждaнo
oднoкlaсниця }raгpя}lе,
Hе скa;кy iЙ' piv вшoмa,
Щo немaс lltaМи Bдoмa'
A cкaxу: *Захoдь до хaти!
Б.vду тopтoм пp иго1цати
1, нс злитимyсь нi трi шки.
Я к зaсм iтите доpi-lt<ки...>
Нy' тo як, коханi мами'
[Iомi нясrtось мi сцями?
II кoшкуpс
< BеселaнKа*
_ Koжнa дiвчинкa poзпoвiсть ryмo-
pесKy' a жypi визнaчитЬ КpaЩy.
yХI oХ
Ми на гpyщi'_ }r<!
Paптoм vyем: _ Гyx!
Пoтiм тiльки гeцьl
Шo вoнo зa гpець?
Пoдивились: ox!
Тb ми дoлi вдвox!
(фицько Бойко)
BIсIM тAoДин
Biсiм дpyзiв-дoruкiльнятi _
Biсiм вyдoк y ьтloп'ят.
Biсiм в нtlх бyлo гaчкiв,
Bi сi м свi xих неpв'якi в.
Biсiм вxе пpoйluло г0ди}r,
A бoбеp нa всix о.цин. (Гpицькo Бoйкo)
яKБи
Якби yсi-yсi мopя
Тa злить в одне мiх гip;
Як6и з lсiх-yсiх лyбiв
Тa зpi с oлин l o зi p;
Якби з yсi х-yсi x сoкир
oлнiсiньку зpобить:
Якбtt з усix-yсiх люаей
Бoгaтиpя злiпить;
Якби сокиpy ry дo pyк
Узяв тoй бoгaтиp
I дyба-велетня зpфaв
Та в мopе кинyв з гi p.-
oто бyлькltyлo бl
(Людмилa Сaв.ryк)
ПРo BЕЛИKl ByХA
Зaпитала B тaт}ся
.Цoнька-щебетy;<a:
_ Чи слoн хобото.v скryбс
Cлoненя зa вyхa?
_ A нaвi шo uе слонy?
Тaк pобить нrгарнo.
_ Халь, такi великi вдa
ПpoпaДaють мapноl
(фиuькo БoЙкo)
BЕtМl дЬ
_ Татy' я 3лoвиB вед.veдяl
_ Тo веди йоm сюди.
_ Hе ведеться.бо!
_ Ъ леpжи iloгo.
- Hе ]еpжrtться.боi
_ То пусти його.
- Hс пускасться-боl
BoBKИ
*Чoго брате. тaк збLпi вl )
Щo i тtlбою сt'li,loсь.]"
_ Aх' за МнoЮ через стaв
Aж стo вnвкi в гналoсь!
uШо t't,t каlкеш!.. Стo вoвкiвl..
Тa б сс''tо почv'.It}...')
_ laк вo}lo кaк l не стo'
A п'ятД'есят бyлo.
<Тa й п'ятдесят диBo в }lас...
Дeбшстi лькивзялoсь?r
_ Hy, Iвaнuюl Hсхaй тaк,
Aлr дrсять гнaлoсЬ'
(ъ i дrсятЬ не бyлol
3нать, oдин yсьom?,l
_ A як oдин? A би вовк!
Cтpaшнo i oднoго'..
<A мoxr, тo i не вoвк?>
_ A rцo ж тo хoдилo?
Тaке сиве Tа маJIе.
A xвoстик' як ltIилo.
(Cтепaн PyдaнськиЙ)
БАБyсИ}lI ГOCТиHцI
_ Лaдoньки-ладУсi, де бyли?
_ B бaбyсi.
_ LШo там пили?
_ Мoлoкol
- Aшoши?
* Kо.ко-кol
_ Iloвгo ж ви сидiли,
Дoвго пили. ши.
_ Нi' ми й не сi дaли.
Тшьки пусryBaЛи.
Ми i зaвтpa пiдсм дo бaбyсi нaшоi'
П pи гостить. кa3zLпа, беpсзoвoi кaцrею.
(Baсиль Biткa)
ПPo СТЕПAHA I сMЕтAнУ
Степaнy спaлoсЬ 1{епогaнo:
Bнoнi пpисниЛaсЯ смеТанa,
Тa пpи собi, немов нa 3лo,
У ньогoлoжки не бyлo.
A влpyге з лoжкoю лiг paнo _
Taк нс пpиснилaся сl\{rтaнa.
(Гpицько Бoйкo)
ЧoМУ ТИ M Ko ПoДPЯ [TAI{и Й
- Чoму u{е ти rioдpяпaний? _
Юpкo Тl tмка питас.
Тимкo йoму oдка].vс:
- - I aяxKyПаBкотa.
_ ,{ я oт не пo.i tpяttаl ti tй'
Хoч тсж К}.-пав сBогo...
- Еге ж, ти }i е вl {кpyi l!ъaB
I не сутrив iitrго.
(Гpиl tькo БоЙкo)
У ч и i с л l,. Ж1pi l l i.tбl l вас пi tсрtки.
lII кoнк1pс uIb'ltlсoк;IзBiнЮ{й я }tаю}
Koжна дi в.t l l нк:: сl It l;атl 1мс yкpai нськi
лi сню' a xypi вl l зti а.i aтr{}Iс кpаul у.
. ..Нi ч якa t t i сl l Чt t a...n
. oPoз пpяг аi i.l с. Li oпl.l i' кoнi...o
. nЧepвонa д'''IuaD
. uПi сня I]pс :rvшl }I,{к>
. <Л.ивлюсЬ.( i i a небo...D
. "Рeве Тa стоГчe'..,'
. oЖypaвeль'
. ..ПoдoЛянo.]кa>
. .Цвi те тepel l D
У ч и т с .т ь. Жрi пiдбивaс пiдсWкJt.
Jaходять дBoс )L]oпч 11 Ьl'
_ Пpивi тl
- jl.авнo не бaчилl l сьl
- СлцаЙ, a TИ Ha ПгJикмеТa\ Зна-
сшся?
* Тa тpo,хl l l
- Тодi сKа)l (t,t, Il l () oзЧal {а₠, KO.1l 1 ,i l l tr
око свеpбиl ь?
_ Karrкyгь, плакat имсrц!
_ A кoли Ilpoвt-'.')
_ Бyлеru Ра.riтrrl
_ A кoли l l раBa pука сtl еpбить./
_ Це до xnopo6lll
- A лi ва?
- фошi oдеpxишr vи поilapунокi
* A ко.лн пpaвa ногаl)
- СлуxaЙ, а Ти Iiе пpoбyвав пolllи-
тl tся?
_ Дoбpе' яспpoбую. А шto ше oзl l а(l aс.
цto стiльки людeй в зшli зiбpaлoся?
_ Цe oзнaчaс, шIo святo сьогoднi!
- To чoгo ж ми Tepевенi poзво.rtltпlo?
oгoлorшyЙ нaсryпний кoнК}'pс.
IV кoнlсуpс + ГIoказухa't
Пpивaблюс yсix теaтp,
Tеатpальнa сЦсна,
Cвятo' свiтлo paмпи, гpим, KoстЮми
I всликa сцснa.
l laстyпниii Ko}Iкypс _ < Покaзyхa>.
Koжнa дiвчltнка oбиpaс квiткy. a нa пс-
Люсткiц _ зaвдaння; oбpати казкoвoгo
геpoя Та необхiдниЙ йoмy пpелмст, пpo.
iнсuенiзyвaти.
Пеpе бiлиз.
нy
Дш Морoз
кoшеня
Пiдмiтaе
пiшory
Пoпелюшка
3аЙЧиК
Заплiтaс
кoсy
Брaтi нo
ведrtiдь
Салxас poс.
л|4|1|1
Чеpвoнa
Шaпoчка
Лисt{ця
Рoзмoв-
ля₠ пo теЛе-
фoнy
Баба Ягa
3мi я
Koлисaс ди-
тинy
Чaютик Не-
Bмиpyu-tиЙ
кl нь
Пpaшюс нa
к}'(н1
Kapлсoн
кoзtt' кopotsi
3биpaсться
в гостi
кoрoлевa
з кaЗки пpo
Бiлоснixку
пl вel {Ь' птaх
iдс на ма.
шинi
Cнi говa Ko-
pолеl}a
vаBпa
B е д y ч tд Й. Hai цкpaЩoЮ apтLtсТ.
Кoю бyЛa.... тol,l v вot{a oтpиMус зван.
ня <(Mi с аpтистиннi стьo.
Х-'- l o ПЦi
Мaryсi й бaбvсi, мtl i ;l орtl гснt,i tt.
Liе святo lapус}l \ll,'l Uli\l ,
Якi ж бo ви ti i -l кнi'
Рi дненькi. a oчi якi гl.l.l l,бl l
[aкi гoлyбi, нaчс rtrбо,
\Ioв пpoлi скa сt t ньoго цвi г.
Нi кoлtr tt,t rtлaкатl t не rpсбa.
Хай pir;)сть нссе irt IlрjтI]l?.
Спасибr вам i знoв. i .l нoз
J а нашv.r aску i.r юбоп'
За те. ttto Bl o]\i a' Пosсякчaс
Bи тaк туpбyетесЬ Пpo i{aс'
Щo нaс так сllaЧнo г0дyвL1}!,
lЦo нас ТаK пиЛЬнo ^]oглЯд&1и^
LЦо не стyляючи oчеi i'
Hедосипaти ви ttoчсй
V кoнкуpс <Cлoвo пpо }lатусю'D
- Kожна щaсниltя нatlисaПа твip пpо
мaмy. Хypi висЛyxaс iх i обеpе нaй-
кpаtul tй твi p.
Пoки дi вчатa вi дпoчивaють, шопцi
вирilrll{ли тaкoж вистyпитlt зi свo.
Тrt нortеport.
Часmiвкu
Bас зi святoм ми вiтасм
Hепoвтopним' вrсня}iим
I частiвки пpoсп,iвасм
Нaшим мaмaм дopoгим.
Ми недaвнoдiтлaхами
AIеве.пиvкими бyли'
Hинi стaпи цIKоЛяpaми
I вiлvщнo пiдpoсли.
То paxyють на }тoKах
.{iти, тo читaютb.
Нaм с Cашкo},t пopo3мoвляти
Oх i зaваxaють!
У нaс хиття * цс спpaвжнiй хaх,
Xoдить не моxнa на вy]tах.
Тyди не лi зь, там не стyпнi,
Toго не ронь i I{е l.tlтoвхнlt.
Tyди не сТань, тЕ не ламaй.
Aте люби й пoваxaй.
To говopи, a то [{oвчи,
Ъ тихo сядь i не Kричи.
Тb не ryби, не забyвай,
A це завчrt, зaпам'ятaй.
Ъ o.Цягнись, тo рo3Jlягнись,
Тb не кpyгись, тo пoвсрl{исЬ'
Це напиul и, uе oбра,кyЁr,
Це пронитal i, тс нarl а-rюi t,
Щодня щl t якi сь слotsa.-
Bже. нaвi ть. пyхнс гoЛоBa.
Ми oсь вaм pозпoвi яarи.
Як y шкoлi жt1tiе\{o,
Пoжалiйто Haс. }lalих.
HеЩaсниx дi тoчoк сrl oi r.
Учасницi ЧитaютЬ твopи. жypi Bиз}.l ача-
ютЬ нaйкpаtций. Il ar.оpo,l а _ <Мi с Hi x.
t.tiсть>.
HaблиxaстЬся!
\rI кoнк1pс uЗапaшrrпй вiнoчoк"
У ч и т с .r ь. Лi тo ПpиHoситЬ нaм бa-
гаТс-l ч!';lol]их зaПaulниx квiтiв. Iз нttх
лi вvaтa-укpaiн ки плетщь вiнки. Кож.
на Дl вчи}Iкa вшti с плести вi нoчок i з
жoвТих сol {счoк _ кyльбaб, i з клено-
вих.'tистoчкi tз _ кopoнoю' чи ПpoсТО
З'сДнaти в бaрвl rсте кoлo лi сoвi i Лу.
говi квi ти. A чи знасте Bи' Щo yKpa.
i нськиl.i вi нoчoк _ Ftе пpостo кpаса.
a о6еpi ц (знaxap дуtIJi >. Пoслyхai i.
тr' Цo 3нaютЬ нaшiдiвчaтKа пРo цеir
yкpаiнс ькi й с иIvr BoJ"I.
Сoняшнцrc. Hа високoмy зсJlеl{oмy ст0B.
пi * квi тка i з зoлoтими пeлюсткaми,
якaсхo)ка нa сoнЦе, Toмy i i нaзиBаютЬ
квiткy сoняшtlиКon,{' Пливе сol{це пo
нeбy i сoняruник пoвеpгa₠ зaним свoю
ГoJ.I i вКy. C вiтло-кopин невa стpiн кa -
симвoл земл i _голyвал ьн и цi.
Poмашка. Я вгиеry лo вiнoчKa poмаtл-
цr Зa вi кol nl вoнa нaймoлoлшa y вi н-
ку l Дас дi вчl tнi не тi льки здopoB'я,
a Й дoбpoб}.r i нixнiсть, зaспoкoЮ₠
сеpцr. A:зеленi стpivки - сI{мвoл мo-
лoдoстi.
Kалuна. Пopяд iз pомaшкoю вплeту
гpoнo KaлиIJ|4 - с'Il|i''Boi| apтистl,tч-
нoстi тaдi вочoi Bpo.ци, симвoЛ мaтеpi
Укpaiни. B'язали дo стpoю i бф стpiv-
Кy' :UIе }ra пpaвoмy кiнЦi малювали мi.
сяць, a I{a лi вомy - сoнце.
Баpвiнoк. A я вплеry дo BiнКа бapвi-
нoк. Це диBнa квi тка. Boнa збеpi гaс
свi Й колi p нaвi ть пi д снi гом. ,l юди
ЦIaнуюTь бapвi нoк, ввaxають Йоrо
си]\{BoЛoМ xиття. Чсpвoна стpi нка -
симBoл мaгi чнoстi.
Фiалка, Cимвoл тa₠мнoгo KoxaHI{'I
i скщмнoстi. ХoвтoгapяЧa стpiчкa -
симвoл xлi ба.
Любuсmoк. Люди люблятЬ не лиlUе
за пахoшi, а й зa лi кащькi впaстивo-
стi. Ця квiткaс симвoЛoм вiддaностi,
yl ti ння б1ти кopl tсним. Жoвтi стрi н-
Kl'' _ си[,{BoЛ соI{ця.
Mак. Сt,tмвoл печалi i ryги' Aле тa.
кoж ₠ симвoлоt'l дiвoчоТ вpoли. Блa-
китнi та синi стpivки - символ неба
i землi.
Kолoскu *сumа i nшенuцi. Цe символ
бaгaтства, достaткy. Фioлетовa сщ i u-
кa * симBoЛ Мyjl poсТi.
_ Пoдltвiтьс я' якиiт чyДotsий вiнoчoк
BиЙtшoв y I{aiIJl,lх дiвчaтoк!
}tABlиIlI{fl
r t l o t l i a r
на6лшкa₠тьоя!
{
Дi в ч и I { Ka
oн птаlдка тrетiлa! Taм, певнo, гкiздечко...
Ък, дiйcно! .Цивись' тщ мaленькi яеuкa!
Гapненькi якi! Я вiзьмy iх сoбi,
Як xoчеtц, oдне пoдаpyю тOбi'
(jlас oдне ю'tопvaкoвi.)
Il т а rш кa (швudко |'oвеpmасmbся
i poзпaн'ruвo 3мaху₠ pуtflмu)
За-rtl l ште ясvкаl Kyl и х ви, ц,ли?l
I l у х'ro rri г чекaтI,t тaкоi б jдl r?l
lb к дiтlr rrоil .l.о tte,tiя rroяr]
Bi.r-цаiiте, б.raгаюl Ьлaгeю вaс яi
,:l i ll ч i{ l{ к а (озupсttouttсь lrа tttlluulкr:)
Кr r l с, i l l;t t l,: l l t l i ;l i l а] .: l о t t i t с ] l pi { t l t.i ] t 1'] i i с Ь,.'
] l t l i l..r i i l .l L- l l 1Тl,.'. ( ) i l. яс чкo. рoз бt.l.t ос ь.'.
(oзl l paс,i Ьс'l !'Iа Пl.аIl IKl l вI]ускас ясчкo
'i 0.1o.1у. I l тaшкa. огI!,с1.ивl - t l и крий. с:-
;tас. бi,rкасться.)
Х -r о п ч l l к. l,озi б'сrrо й лpyгсl (fi и-
dас яЙttс,)
[],г а ш Ka(схО!1rю₠t1l ься)
l i с ;pсбаl o. tri...
Якr вtt ,l';oрс.i.oкi i o. r.opе rl сl ri...
Як стoгне' яK П,Iа.Iс ПгаLl l иIl r сердеtl ько...
Моi сt t зокpи.r i l \1оi вr r pi:t t сi t ькi...
Зв1.1'''n rl 1'зtl кa. -:l i't l r Й.trtь;i i сort' а Гi Таtx.
кa ]!{ l; Ёl l ( .
Д i в ч tl H К a. l.l ratшка l l aс oб..I1-{ши-
лa. Bi дсТa]a...
Х л o t.l н и к (зottеnoкo₠Il o' Отupа-
tочuсь)
3:1асi'ься' rlll з l.оfroю заб"ryка.тlt:
Kу:и йт rl ;-l а-i i. l l poсто Il C8т']мки...
11r До i l их l;аб- l иxаюг ься з рi зt l l t х сr оpi t l
.r i совi .l r r t: :рt l t r..t оr t l,i i п ).П.l l.I I ] а\. l i а
яКt 1\ l t i i l ] J i!l о,l l {с.r,!. l t l t,l t ] l кl i. У l t l,t х ку.
rtеl!i l i ка пе. i юхt,1 З l,l а I Ii ! l Тl r \l и l Il l 1 l.I IKа!! l i'
жo.lyдя\1и тa Лl!сl.я \1.
;l i с о в i дy х I,1 (сеpduttto). Це ми
ваv у'сi :]аП--IvТa]и сr.сжкlti
Х "r o п Ч tl к. BI{ хl.o.J:
,l i с о в i :1 ! Х и
Ми *' аyхи "ri сoвi; oх, Ух i Ax!
Нa з;их jIюдей ьtаBодимo ми )Kахl
.[ i в ч и H Kа.Aми н е з л i'..
Ж-
Лi сoвi духи
Тbдi чoмy з гнiздeчкa
Bзяли тa ще й poзбили двa яечка?
Poзбили сеpuе мaтеpi.птaшинi,
Якa вiд гopя гipкo плаче нинi!
Хлoпчик
Ми нс xoтi ли...
Пpaвлa, N{и не 3нaли...
Ir,lи пpoстo тaк яечкa тi дiстали...
Дi вчинKа
Пpoбaнте нaм, бyдь лaсKa... Ми нr злi.
Ми пpостo нел.oсвi,tненi, мaлi...
Л i с о в i дy Х и (невблаzаннi\
\{и la жopстoкiсть пoкаpaЙмo вaсl
[-Ipoвину Bаllt спoкyг}ъати час!
(l,r}ть геть.)
,i i ти
- l1Iо наlvl poбити, бpате?
.. Il свтямки.
-- Нaстaне нi ч' i нaс з'.Йять вoBки...
i vaмa бyле IIЛaKати зa нaMи,
Як птaшка зa свoi ми дi тлахaми...
Lпoпчик пpиГOpтa₠ сrстpу' вoни BдBоx
l i oЧинaЮ.I.Ь пЛакaти. Тут з'являеться
птaшкa.il{aти.
Птar uка
Фi ть. фi ть!
Bпсpе.r. за мною Йдi тьl
X л o п Ч и к..II'ивисЬ, IIТaшинаlцoсЬ
наМ Гol,toнитЬ!
Пт aшKa
Фiть. фiть!
lдiть зa мнoю. йдiтьl
Хл о п ч и к. Boнa нaс кличe, КЛl {.
Чr зa сoбoЮ!
.l вщить запис птaшиl {oгo сПi вy' пoтi rt rtv.
зика. .Цiтlt пpям},iотЬ з:t птацIKoЮ.
Хлoпчик
Hаpештi сте>ккa!
Бavиш' вoнa ось|
Нaм все.тaки знaйти i] вдaпoсьl
:J i вчи} { Kа
Це птаtшкa на}1 дopory пoкaзалa.
Ми скpив.Ц'или ii _ вoнa нaс вpяryвалal
Cпaсибi, ПтaцIечкo! Пpoбau нaм, пpo.
rшaваЙ!
,*a*
cвятo 8 БepeзHя
((Ma]иИHa BeсHa))
H. A. Eазик'
УчитeлЬ l кaтeгopiТ, lвaнiвськa
гiмнaзiя, Хepсoнськa oбЛ.
Bедунi ( nouеpз i )
Koлись Приpoда.мaти
Чекалa нс}toвляти
I сонечкo прoсиЛa:
*zfapyli дитинi сили,
.Цaй jй свoгo дoбpа, теплa,
Щoб свiтлoю дyшa бyла!я
Блaгалa чистi води:
"flитинi дaйтс Bpoди,
Кpасrt нa ловгi pоки
I почyггiв глибoкllх]o
Пpосила в небa вl tсoти.
l мyлpoстi. i urиpoти...
Koли блaгас мaти.
Hе мoxнa вiдyoвляти.
Тoж наpo.Цил aсЬ дoнеЧ кa
3 лaрaми небa й сонечка,
I чистиx вoд дapи взяЛa,
Дитинa Жiнкою булa.
Х,iнка _ як квiткa,
Bеселка наlt lloлем,
Cонце, веснa ЗoЛoтa.
Жiнка _ це лaгiднiсть,
Щиpiсть, сер.Цeннiсть,
Чуйнiсть, J.Iю6oв, лобpoтa.
Як пoчинаеться веснa?
Aвжсж, xi нoчиv святoмl
.Цля вaс звуlить ця чaрiBнa
Мелoдiя кpилaта!
Iнсценiзацiя <СepЦe мaтepi>
Звщить Bеселa Мелодiя. Дiвчинкa в кoс-
тюмi птaшки дiстaс з гнiзДa ясvко, poз.
дивЛя₠ться Йoгo й нixяo Ю,lадс нa]ад.
[ i ташка
oт я Й дочскалaся свiтлогo дня:
Шкаpлуту сьогoднi проб'с пташеняl
Hсзaбapом вийдyгь нa свiт дитинчaтa rto.i'
Буде щaстя i pалiсть y нaшiй сiм,i!
Moi любil Ha хвильку 3a1ишry я вaс,
Baшiй мaмi вoдицi F(апиTися чaс'
Пташка знову беpе Двa яЙця, цi,qус iх,
K-i Iaдe дt: гнi здечка i, змаx1'юvи pука.
Ми -(кpиЛ ьми>, вi ддaляеться. Звy.l ить
}tузикa. .Цo гнi здa пpямyrотЬ хлoпчиK
i дi вчинка. У дi вчинки в pyкaх буке-
тик квi тi в. )
7
нaбли'(а₠тЬся!
Xлопчик
Нам лyхе соpoМНo... Пpoба.t.
Нaм жaпь. БрaЙ!
Дiти ЙдyгЬ. .[l.о пташtки пiдхorять лiсoвi
^r.!хи. Звучи гь су\tl'Iа }l сЛoдl я'
Лi с o в i д y х l r
'- Ми тaк cтapaлL,ся, зал.[}Цarl},t сте)о',l}Jи-
iJ lоб не дiЙrrr,'rr,t тi вбtlвцi .]o хaтl,lни.
lI;rвirцо-rи I( сat{а iх вряryва-пa?
l Iсrа;i бri Bol I!4 B,ri сi нovyва-пиl
i ] т i t l u к a
Я Ol'trt-:l t .)i.l\. i i i l власнi очi.
l r.оpt; i ri l i i r ri агсрi нс хoнy.'.
(l ]стас i i повi льtttl }&.Iиl l l i t₠ сцеHу.)
.l i с tl tl i ;t }, х l t(звеpmаючuсьdoaш-
dсlчitt)
. llе казка. Boнa тpituевк}t суl!lнa.
l l ас roбрoти й .;l юбовi вЧитЬ в.oнa.
-- l,l юдяностi вчить, Rчl tтЬ ц]aнувaти
Гi r;оч}"ггя. 1цo Мaс в сершi rtати.
_ Цс казкa. Тa, буль лaскa' у ])t(иттt
I.iс кривл.iть мaтеpiвl Boни святi!
Bиконання пiсень: <Мatlинa B₠CHа>, <)(i-
ноЧе святos. oЧастi вки L.tя дi вчaт" тa tl i с.
tti "Любa мaмo rtояl l нa мелодi ю <.Bинo-
l ] ата ли ЯD.
Bimaння "Люба ,\lаJno '|toя!>
Учнi ( nouеpз i )
Любa мамo мoя, любa мaмo р{oяl
Я вiтaю зi святoм тебе'
I лapyю цю пi сню,
l це небo тaке гoлyбe.
Любa vaмо Мoя, Любa ма;vо rtoяl
я те6е дyжс сильнo. люблю..
l своi почyггя я у пtснl сBolи
Пpямо B сеpцr TBо₠ пеpr.цЛЮ.
Я бaxаю тoбi. я бажaю тoбi,
Щaстя Й рaдoстi, сеpше Mo₠!
Любa мaмo моя. любa мaМQ мoя'
Як vyдoвo' l цo 1и в мсне с|
Bелу v i
Чогo xЪче xiнка? Увaги, любoвi,
Шoб рiлlri бу;rlt i tuаслllвi. t:l здopoвt.
Теплo лаpyвaтlt своiм дlТoчKaМ.
Bсvi xатися сoнЦю. всснi. квi тoчкам.
Boнa хoче 3.1aгo.ци й мирy y свiтi,.
A це вoна хoче l(oхaти й твopити:
Шo бачить xiнка кpiзь сеpпaнoк снy?
Kвiто.lкy' сoнячнy i .пагЦнy кpaсy'
Свoю poлинy' дpyзiв, pшниЙ л.iм'
l hpмoнi ю i зaтишoк y нi м.
tllе бaчить xiгll<а кpi3Ь сеpпaнoK сl{y
Щасливy i yсмiхненy веснyl
3вщить мелoдiя oЛистя д9д1619'. .Цiти
спi вають пi сню "МaмиLtа весна}.
N,IAМиHA BЕснA
Беpезснь iле пo свiry (/сiri)
oсяЙнiм. @вiri)
Poзквiтaють пеpшi квiти, @вivl)
Becнянi. Швiчi|
Мartа - HaЙдopo;кчс сЛoBo B сBlтl.
l ]е б не був ти. шo6 ти нс pобl rв.
Boнa тсбе 3аt]]&ци Зlгpt₠
Hi жним сеpl i ем' вi дтaним тoбi l
- Bсi мtl лyxе --tюбиtrl o t шa}l у₠Мo }i а-
шJri х \,{av. l з l tими нам l l i Kавo i весе.l to
пooBoдI{тl l вi -пьsий н;tс, бри вдoмa.
У rtенс маrl а Маl i я
Роботяtlla л1"xс.
Bсс-rypбус,гься tsoHa'
Hiде не бaй'r},:ка:
l ]i i вi l pi 1тЬ. 11 t l аIIr t l с.
кнi тt l i {oI.Ляне.
Ii i l \l L.l l с так .:l юбенькo
шl L].'t с}(l { () i IoгЛяl l с.
()i t, t.l r l оя r r аr r а ,I)ня ..
Нar i кpаr шl t r.снi тi l
\1ОЛ().1а t .i!')iiе l apl{a.
Як t зиt uня 1' r Iвi тi.
Як та.l астi вка Bol.l а _
Bпpaвtl а i пpоворнa.
oчi в нсj гaхi чt,t сгi.
Як у небi зоpi.
[ тl t пpиЙмri ts l tс14 .1с}l Ь tsесняIl иЙ
}{айl кpашti Т вi r-attl l я,
H al"rкpaсtr вiшa в свi-t.i'
Мoя rtartо Bаля.
Я к та б;жi л ка-тp!.дl в}{иця'
Так vоя \lат\,ся'
;1аЙ тrбе я пoui".lyю
Й paзoк пригорЕtуся.
Чapi вна rl oя, pсt3уI'нa'
Vl aмoчко pi днrнькa'
Свi тить yсt{i шl ка тt]oя'
Як сoнце яс}l еt]ькс.
Бу.lь зл'opовa, мaмo Юля,
Paлщся усЬo}ry.
Хай здi Йсняться твoi мрi i
У poui ouьoмy!
B е д y ч a. Бaбусяl Чисyсвi тi люли-
на кpaшa! Hi! Скiльки Boнa переx(и.
Ла, &'l е якa нi жt;а. tul l pа!
Уч н i (nouеpзi )
Люба бaбyсю'
lt,!lr, твоi Bн},nIатa,
3веpтaемoсь.Цо тсбе,
Щtrб шастя побaxaти.
Хoч твoс вoлoсся
Гyстo посрiблилось'
Ти i шя Haс, Mаленьких'
Д.ругo''l ]aJl и tЦ },rласЬ.
Пoбaжасм вам стo poкiв жити
Без гoря, слiз i без яqpбиl
Хali з вами бyде щастя i злоpoв'я
Hа многij лiтa' нa3ав)ци!
B е д у ч a. IIIaнoвнi нaшi ГoсTi _
Мaми i бa6yсi! Ми вaс вiтасlto 3i свя-
тol\,l веснt,{' жiнКи, мaTеpi. Баxасмо
Bа]t{ 3ДopoB'я, шtaстЯ, .l oсТаTКy' со-
l{яЧt{ot дoЛi.
Хaй piкокr щaстя л,rстьсяl
ХaЙ в сiм'i лoбpo всlетьсяl
Хaй xивщь у ссрtl l !l OЧ! ття вl tсoкl ]
Хaй дapyс дoЛя сl о u:l с,rtl вl rr poкi в!
_ oтжe, зaрaз Кoxен iз ltас poзпо.
вiсTЬ Пpo свoЮ Maму.
У.l н i ( noчеpзi J
Byi ють l tамl t лi кщaти'
Bмiють стpaви гoryвати
l 3a наrtидoглядати.
Bмi ють все pобить в жl tттi
B vами pуки золотi.
Пpoдaвцi нaшi rraryсi.
Бyв ти в мaгaзинi?
Bсс, rцо хotl сш, l цo Пoтpi бнo _
B маrl и нa вi тринi.
Bдома хтo гoспoilаpюс?
.{]lо мо гoсп одapoч K}! :
Мама Лсна, :uaма Haтa
l мaryся Юлечкa.
Bдячнi \{и 3a прaцю Baшy'
Ш]астя tш.l ем багатo'
Bi л,;ryrui l tl t вaс вi тa₠м
З Беprзнсвим святort!
Любa мaмонко моя'
Я тебе вiтаю'
У xi нoчi Й день святкoBиЙ
Успixiв бaжaю.
Бviь зaвж]и, ltaryсю рiлнa.
Bесе.'lа. шIaсливa.
ТиxумененaЙкрaщa'
lr,1амoчко oленol
Ти yмiсш все зpoбlrть,
Мaмочкo ptдненьKa.
Поuiлyю я тебс
Гapно i мi цненькo.
Хай ur'астить тo6i, oлюся.
Мaмo.tкo спiвщal
ШIоб спiвaла ти iцод}{я:
<Якa x я Brзy.ialD
3a вaреники с}{aЧнl,
3a боpшi тa кaшi
Д.}rке любить тсбс, мaмo'
Уся сiм'я нaша.
Бyдyгь, мaмo Натaлочко,
B менс гаpнi oшi нки _
Ти хУ мснс нaЙкpаЩaя.
Як нa небi зi pки.
Милy маму я Люблю,
Бo вонa piднеt{ькa'
3нa₠те, у неi сеpше _
Шиpс' Лагutrtе}!Ьке.
Мaмa Cвстa мoжr все:
Cпекги й нaвapити'
Хaтy гepно побiлити
Й п.raтгячкo Iloillити.
R
't:
I
нa6ли)l(аGться!
яGHe GoHeЧкo)).
Kлaс1
ff#.
T. M. Чмиpь'
yчитeлЬ | кaтeгopii, lвaнiвcька
гi мназi я, Хeoсoнськa oбл.
Мeта: вихoвyватилюбoв, пoваry нyй.
нiсть, лoбpoтy дO мaми, бaбyсi' всix
xi нoк; рoзвиBати твоpvi здi бнoстi
щнi в.
oблдднання: BистаBка дI{Tячих мzu|Юн.
кi в нa темy <Пopтpет мoсТ мaМиD та
фoтoвистaвкa <.Я i мoя poдиHaD.
X|.п. сBятA
Cвяткoвo пpибрaнa зa'Iа. ,цiти Лljl }rузl1.
кy 3ilхoдятЬ дo 3aли.
У ч и т е л ь. ДoбpиЙ.l'снь'л,opoгi гoс-
тi, шaнoвнi батьки, вчителi тa дiтиl
Cьoгoднi чyдoве сBятo _ святo 8 Бе.
pе3}tя, ToI\,ly я вiтaю всix мaм, бaбyсь,
якi сидять y цiй за,ri!
Дi ти( пoчepзi )
3дpасryйте, ЗдpaсryЙтс, здpaстуйте,
Iз ltaruoгo клaсy батьки!
Радiснo' paдiснo, рaдiснo,
Щo ви дo нас нинi пpиЙtшли.
Kaжемо спaсибi, MaМo гl тaтo, вay.
l баxaсм шaстя ми свoiм батькам.
Банy' тщ си,UlтЬ iз нaми
Haшi таryсi i мaми,
I бaбyсi' и дщусi.
Bсi пpиЙuши на святo, всi l
Учитель
Батькo i мaти _ дBa сoншi гарячl,
Щo нам лapyють надiю Й тсплo.
Батько i мати..' Удoлi дитячi Й
Тр6a, шo6 кpиBди мix tll,tх trе булo.
Koжнaсiм'я _ цe мa-lrI{ькиЙ свiт' ма-
ЛенЬкa кpai нa. B шi й кpai нi свoi за.
Koни, зBиЧаi, тpaлишii. 'il,yхе хoнеть-
ся, Щoб B Кo)кнy сi м.ю ввi йшлl 4 Миp
i спoкi Й, злaгoдa i любoв.
Сttме тому сьогoднi' у l l ереi ЦенЬ сBя.
тa Xi нки. Мaтеpi, l tи зi братися всi
pазoм.
Д.i ти виконyють пi сню "Юний беpе.
]енЬ}.
I нсценiзaцiя кaзки ..Як Бiлoснt-хкa мaмy
шyKaла)'
Д.i т и( noнеpз i )
Лежать y пoлi utе снi ги,
A води веснянi tIIyмJIятЬ
I сoннi бyл,ять беpеги,
Бi xать' i гpають' i дзвенять...
Bt l нl t .] }венять на всi кi нцi:
Iде вссtta. i де веснаl
8есни r l и юr r oi гi нцi.
Bпеpеl ПoCl-l?.]? нас вoна'
Bеснa пpихо,lllть в pl.tниii кpat:t.
Хивс всс oxивaс.
Пташ к и з-.l!L.lек}''}I,{oв .-1 rтЯ1.Ь
Гl пi снi своi сl;i ваюг ь.
Пpекрасне свя; t l ,'uIя жi нoк
Птaщки нcсуTЬ нa кpI1.:l ах.
Haйкpaшi квiти д.пя tкiнок _
i],ля piдних. ,lобpих. миЛих.
Ми сьогoднi i з пi снями
Зyстpi.taсм святo МaМи.
l з веснoю всi x вi тасy
I rцaсливих свят бaxaемI
Cпaсибi, вaм, pi.пнi мaми,
Що ви 1rт сьогoднi з нaми,
Д.ля вас _ нaЦiе пеpluе сЛoвo:
Мaтyсil Бyдьтс здopoвi]
fi.i тl t вl tкoнyють пi сню ..Bi тасмo Мaмy)-
У .t tt .г с -r ь. Мати'.. Ш.l o с в свi тi кpа-
Цс за Il е с".Ioвo! Матеpинствo... Cвяте
i кpасt t l l с. oспi ване пoетayи, yвi нне-
не xудoжl Jl.tкaМи.
Мaти] l i at:tpi лнi шra й нaЙблиxчa лю.
динa jL:Iя Ko)K}loГ0 з FIaс. BoHa пo.П.apy.
вiu]a нa\{ xиТгя. Boнa вчить нaс Жити
пo правДi, сl]oсю ЛaскoЮ i тypбoтoю
сyПpoвoJrжyс нaс y життi.
Мaмo... У тебе нa oб.'Iиччi - тepпi н.
l {я. Bимoга' tцасТя. Тl l жлеш тi сi митi,
кoли дитя BимoвитЬ Пеpше свoс слo-
во. Ти вiлvyвa₠ш yсю п.naнеry Tpима-
ЮЧидитиI]y' тидеpжиш yсЮ 3емЛЮ нa
свoi х pyках' oсь нoIrty ми vaтi p нaзи-
Ba₠мo сBятoЮ.
Дi т и( noнеpз i\
ЗлpaстуГr, беpсзень наш кри.raтий._
Пеpш ий rt i сяttь вссни. тi'п.rиЙ .]ен ь.
Здpaстуй. Boсьl l е Бсpсзня._
Святo всi х жi нок. vатсptв i пi сень.
Сьoгoднi пpивiтати хovем
Ми любих мaм i з Днеv Bесни.
l пoбaxaти щиpo xoчем,
Щoб зaвxди гapними бyлиl
[Цoб не сивiлo в Baс вoлoсся,
l щоб не морll1илoсЬ чoло'
Щoб вaм. кoхaнi нaшi мaми,
У всьoмy i зaвжди везло.
Шoб вaс кoхаj},t нашi татa
1 дapуsaли кьiти вaм.
Hемас ж бo y всьомy свi тi
Жiнoк, наpiвнiшrtх 3а мaI\,{.
Це с.roвo нi xнi стю бaгате'
Boнo - ненаЧс сoнця uвt т.
Прrri rrrи. \,{атyсю, B свo₠ сl }ЯТo
Hаш 1'квi тнaний пpивi тl
i Jrти викoнyють пi сню uМal to, Мa\roЧ.
Kа'.
У ч и т е .п ь. Maтi p в yсi вi кl t шaнy-
вaли, любили, зBеЛичyвaли. У нa.
poлi кaжрь: oЯк пi д сoнце:\,t квi тav.
тaк i з мaтi p'Ю дi Тям,,. Бo х сIl pавлi,
мaTи B хатi - це сoI{цс' щo дaс xит-
тя всi й poлинi'
Мaтеpинське сеpuе 3дaтне пеpеlivar и-
ся бoлем дитини на вi,l стaнi. Bсс j кl l г-
тя вболi вaти дyшeЮ за дi тьми. Якбtl
мoгЛa, Тo i l сoнЦе пpиxилl'l;a б...
Д i т и (nouepзi )
Чисвсвi тi шo.свi тлi шс
Як мaминi oчi,
lЦo все зopiють зa дiткaми
Bдень i ссpе.ш нoui?
Чи е в свi тi що милi ще.
Як маминi pyки'
Що литинy обiймають
Haвiть в лнi pозлyки?
Чи с в свi тi uro щиpi ше,
Як серДeнько мами,
Яке б'сться для дитини
^Цнями i нoчartи?
Чи с в свiтi lцo дopоxчe.
Як мамa Kохaнa.
lIIo тpyдиться tr..|я \|4т|1t1L1
З нovi.п'о paнal)
МаIrtа! HaЙдopoжне слово в свi тi.
Д,с б не бр ти' щo б ти нс pобив,
Нaзавжди вoнa твi й ш.1ях oсBl титЬ
Hi хним серЦем, вi пдaним тoбi.
cвятo ((Moя шIa]иa
o
l{ABtIAннx
.я l о.t n Ц x
нaблиxa₠ться!
,[l.iти викtrнyють +Пiоня пpo pytllllиK}.
У ч и т O л ь. шaноBHi тv{aмI,{ i бабyсil
Пpимi ть вi тaння вi д чoлoвi чoгo кo-
ЛеKTиву нaцIoго Юlaсy.
Чacmiвкu
Нy. a заpаз. любi гoстi.
Bи пoс;tyxaйтe пpо нaсl
Ми - ластi вочки всселi _
Зaспiвасмtl для вaс.
Кoлектltв нaш чoлoвiчий
Лoryвав частiвки сaм,
Цоб всlтiхнyЛoся обЛ ичЧя
Hашиx Кpаtцих в свiтi мaмl
А я мarti IIoмaгав
I нa кухнi прибиpaв,
Ък я пoсy.п' псpемиB,
ll]o тapiлки пrpeбив.
Paз y piк !{a святo Мar,{
Я у pyки вi ник взяв.
Зaлнust.tлocя вiд ньoгo
Тpи солoминки yсЬoго.
oсь пoчистити }Ia сBятo
.ЦBtaв скoвоpoдy я,
A то,Цi voтиpи лнi
Мене милa Bся сi\,l'я.
B нaс сьoгoд'нi в мaми святo.
I на кyхнi y нaс тaтo.
Тaтo так oбi.Ц вapив'
Малo цxню не сп;tлиB.
Ми салaт святковиr1 з бpaтoм
ГoтУвzutи мaмi в свяm.
Koли кoтик сtодДтyвав,
Цi лиЁl день i нi ч нявчaв.
Hаймtlлiшi' нaЙдoбpiшi'
.Цyхе любимo всix вaс.
A тепеp лoвiть скopiurе
Поuiлyнouки вiд нaсI
У ч и т е л ь.ХочeтьсяI{изькoBкJloни-
тися Мaтrpi, uiлувaти ii pyки. xoчеть-
cя, I\|О6 здiйскювaлися tv{атеpинсьКi
п{pii, tдoб ix oтouyвьra Тypбoтa дiтей.
Прo ше пpaвилькo зayвa;Kив B.Сy-
хol,{JIиI{сЬKий: <Беpегти мaтip _ oзна.
vaе пiклувaтися про чистory д)кrpелa,
з якoГo ти пив iз пеptшoго сBoгo пoди-
ху Й питимеш дo oстal{ньoi митi свoгo
)киття: ти )кивсIш ЛюдинoЮ i дивиш-
ся вoчi i нul иxлюдей яклЮдиHaлишr
остiльки' oскiльки ти нaзавжди заJlи-
Iua₠шся сиlloм свoсi мaтepi>.
f l i т и( noчеpз i )
Мaмаi Hаliдoрoжчс слoвo в свiтi'
Д.с б нс 6yв ти' цoб ти не poбив'
Boна тебе 3zlв)кди зiрiвае
Нiжним серцем, вiддaним тoбil
Пoглядaю, IloгляJlаю y вiкно чaстснькo,
,il'oxидaю' дoжидaю iз poбoти }rе}lькy.
I на кyхнi, i в свiтлицi я пiдмiв, пpибpав'
I водицi я iз крaнудва вiлpа нaбpaв.
Мaтyсю i\,toя дopoгеtl Ькil.
Ше святo дарyю тoбi'
Якa x бo ти нixнa, pi.пнснька,
A oчi якi гoлУбi l
Тaкi гoлyбi, нi 6и нсбо'
Мов пpoлiскa синЬOгo tlвiт,
Hi кoли i м плaкaть не тpебa.
Хaй paлiсть несе ilut пpивiт.l
*
Ьyвa не pa]' ми сKaжсM пpя}l o'
Щo через нас с}rl{yютЬ мaМи.
Тож всi сьoгoднi прOсиI,{ вaс:
<Пpoбaнте, любi rtаl l l l. нaс],
Kaхс}пь, що нa свi тi сонше наl.l ясt;i tl l с,
Та всмi хнеться мaмa, i стaс свi т.тi шс.
Kаюпь, цIo без сoнця
нс poзквiтнyrь квiти,
A хiбa без маlt,{и с цасливi дiтlr?
Я дo неi сеpцем любo пpигopнWЯ,
Хай сiяе сoнце, як ]!{oя мaт}сяl
Тепло i сoнячнo в цей веснян иi,l чac!
Мaми нашi любi, ми вi тасм вaсl
( Bpщення пoдapункiв мaмalt. )
У ч и т е Л Ь. BитiJ'Iью.l вслцaЙтссь: бa-
буся' бaбyненкa, бaб-vсенЬкa! яKе нiх-
не, Kpaсиве, лaгi дне, песТЛиBе слoвоl
A voмy? A томУ щo бaбyся _ цr мамиllа
aбo тaтoвa мaмa, oт)ке' вoнa пpoжилa
на свi тi улвi vi бi льше &l тBol х мaми ч}l
тaтa' бo BoI{a _ iхня мaмa. I ти yдвi-
нi доpoхvий,Цля неi, бo ти _ Д|1T|4нa
iJ дитини. Ти - i] oн}д{aткo' дiBчaт-
Кo чи хлoII'яткo. Ти - Тi птaruенят-
ко. Ти * ii дитинoчкa-КpoBиI{oчКa.
Бо пpaвлy Кa;t(yгЬ y нapoлi: <7]iти _
Це д'i ти, а спpaвжнi л'i ти _ цe oнyКиD.
Haш нapо.Ц гоBopитЬ:
Щaсливий тoй, в кoгo бaбyся любa е.
ТoЙбtди вжe нe 3нa₠'
бo бaбусенька скрiзь дбaе.
fliти вpщaють бaбусям пoдapyнKи.
Дi т и( nouepз i )
Koли я Bстаю paненькo'
Хде снi дaнoчoк смачненький.
Мене бабця Доглядаr,
Менi кaзочки читaс.
Pyкaвинки вoнa в'яхе.
Пpo yсс мснi poзкaжс,
Як мене бабуся лЮ6ить,_
I1oulпyс, пpигoлфить!
Рiлнi бaбyсi! Ми _ вашi BtIyчaтa,
Pадiсно 3 Balvtи }iаIr{ святo стpivати!
.Цoбpi бa6yсi! Baс люблять всi дiти,
Piдним бa6усям ttlле}lo ми пpивiти!
Мoя бaбyся лю6a, гapнa, милa'
Boна нaЙкpaшa вiд yсiх людейl
l xoч вoнa B)ке тpoxи пoсивiла,
.{nе так шиpo любить нaс _ дiтей.
,Д'аl r. бaбr-ск, пorri л.,*, сtt8и! j\,
,I вoГ.,3o.noсся.
Теп.r им дt t хl t I i н'1\t зl г pI ю сl i l. r )\l
вибi.l tенt ко,*:t't.
Я своl Й ба[ r r с, l t i снкl t:t.l ] l l ] aк''
Boнa дrя !,1ене сoi l сtl к() i,i кIrасa'.--
Пoдi i l ноТ лtl нсi я l {е }I{;1]i :\,'
Хoн oбrшука,rа б зеri..tкl i t i l сбес.i ]
П i сt i кl l асt l:'r.l С\i o,i :,l .l;i..r r с i, i t. t нсн Li;.r.
Хаl i :l ваr l и l l oря:t;-,l -:с 'l t сl t l l t i ссс-.t еt i ьt l.l
l - i i,г l t викot r 1,r or Ь пl сl i к} o B t l ас сi r l.я i l с.
сс.'i i l D
У ч и т е л ь.Д'i вча'гхаl B tl еЙчy:tовиi i
деtl Ь L](]II(l l,i Kи нaшl ()I.o к"IIасу Bi l\,l Прl l -
нес;l l t вi тai t ня tl l иpi ]
i - i i х л o п Чи к
r1оpoгi нaшi r'i вчaтка!
Зi свят<rrt вaс вiтаеrtо
[ усякoгo,roбpa
Щиpо вal t бажасмol
2 - | t х j l t r п Чl,t к
Щoб бyлl t вrl зi opoвi, гаpнi.
Bчи.пись на "вi дМi ннoD.
A ко,.tl t спl 1сAтЬ пoпрoс}t11 _
!алi t нсoдr Ir l l ноl
З- Й x лoПЧик
A ще баxaсмo BaМ стати
ПoДpyгaми нaм,
Щoб y ютaсi всi злpyxились,
A нс бились i свapились.
,4- i h х Лoт I чиK
Щoб хoдить rroГли мll разoll
Ha пpoгyлянку y сKвер'
Бути лrкентльмеtlами
Ми лpухнo oбiшяeмo тепеpl
5.r i хлoПч},t K
Якшo л'рaxнилt{ 1r{и Baс нсBда',Io,
Чесне слoвo, нaм сoрo!4l{o ст!Uro.
I нс вiд злoстi, a вЙ звички
Cмикасм вас зa poзкi шнi кoсички.
6 - Й х л o п ч и K
Удi вчатoк гаpнi кi ски.
AЛе ЕtiЦTo вжс малi,
A utoб бi,iьшi виpостaли,
Ми iх тягнем дo землi.
7'Й хЛoпчик
i]'лiснт..tьlrtсн и ми всi спрaвжrii :
Kоли требa чeрryвaTь _
l]lля дiвчaт звiльнясм rtiсше.
[м нс бyдсм зaвaxaть!
У ч l t т е л ь. Шановнi нaцt i l t ами
i бaбyсi l Haшr святе нaб-.i l l жас ться дo
кiнltя. Я BастaкoЖ вiтaю зi сBятov Bес-
ни' xi нки, матеpi. Бaжаю здopoв.я,
Iцастя, дoстaтКу. сoнячнoi до".lil Хaй
BaшIi .Цi ти й онyки ]ав.t..l l { Пpl 1нoсяTЬ
Baм тiЛЬKl,t p&liсТЬ.
10
llAgчA}lttя
r a r o a a i t a
нaблиxаeтЬcя!
ф
:сBятo 8 Бepeзня
;rсffiaмИнa кa3кa)). 1 KлaG
lL* f :'?:r.*'?ёtФ,rys.+f||.! .|.
l. П. Кaщeнкo'
Умaнськa зotlJ |_|llст. Ne 5
i м. B. l. Чyйкoвa, Чepкaськa oбл.
Учнi зaздaлсгiдь мaлюють пopтpети мaм,
виpiзають ii y фopмi сеpuя, пp}rкpaшaють
l]ими дolДкy.
Уч и т ел ь. Мaти - нaйpi днi rше,
нaйкpaЩе, сBяте слoвo для кoxнoi
Люд},t}lи. Beлиve3нa, щирa, глибo-
кa любoв свiтиться в очaх yсix пpи-
сутнix, aдxе Цo мoже бyги бiль-
tлим, нiЯ< любoв мaтеpi дo дитини
i дитини лo мaтеpi? Ця любoв лиttе
iз мaленьких сеpдeцЬ та хoчe зaя-
Bити Пpo себе. Тbмy ми i зiбpaлися
нa ше сBяTo.
Учнi ( noчepз i )
[IIо нaйдopoxче 3a все нa зeмлi?
Maминi pyки i мамин^ЛacKa,
Мaминi oчi' як зоpi яснi,
Мaминa пiсня i },raltинa Kaзкa.
Cповнене мyдpостi' вipи, лобpa
Мaминr серtIе. як сoнце! гapячс.
Лагiдне, нiби веснянa пopa.
Bсe зpoзyмiс i все кaм пpo6auить.
Мaмo! Мaryсlo pЦнесенькal
Ти мiй пpомiнчик яснесенький!
Я тебе циpo люблю,
Зipонькy милy мoюl
Ти мoя paдiсть. нaдiя' любoв!
Я uс пoвтopюю знoвy i знoв,
Jюбa мaryсюl
Мaтiнкo.гoлyбонькol
Люба мoя квiточкo!
Рyr<и твoi лaгiлнi,
Tеплснькi' як.тiтсчкol
Мaтiнко.гoлубoнькo'
Kaлинoнькo пишtнaя!
.lloбре в тебе сеp^Ценько _
Скiльки в tlьoму нiжностi!
Матiнко-гoлyбoнькo!
3i pонькa яснснькal
Тlt моя кpасyнеuкаl
Ти така гapнесенькa!
У мoеТ неньки
Pуки зoлoтенькi,
Рoбoтящi, вмLri'
Спpитнi в кoxоti м дйi!
tr#.
У мосi мaми
oчi лpoменистi,
Як блискyui зopi,
Як oзсpa vистi.
У мoei мaми
Гyбки-пoлyни,tки,
Усмiшкa ласкава,
!.уrке гapне ли.rкo!
Мaтiнкo, мaтусюl
Я тoбi вклoнюся
3а лoбpo' 3a лaскy,
3a.Цитинствa казкy,
Зa твoю тypбory
3а твoе теpпiння'
3a твoю нayкy
l зa poзУмi ння.
Ти ltене в кoлисцi кoлисilrа.
I за це тoбi вклo}rюся я.
Ти мeнi )киТTя пoдapyвiЦa,
Мaтiнкo, pi.пнесrнькa мoя!
Bсе, щo ₠ пpекpаснoгo нaвкoлo:
Сoнце, небo, зi poнки яснi'
.[l,out весняниЙ i тpaвy llroвкoвy _
Bсе це, мaмo, тидала менi!
Bиpoсry _ нa тебе бyлy сxolка,
Я x твoя чaстинкa' piднa кpoв!
I тoбi вiддaм yсс, uto змoxy _
I тypбоry й лaскy, i любoвl
.[iти виконyють пiсню.
У ч и т e л ь. Палкa любoв мaтеpi лo
IIи|T||H|1 вiдчyвасться в кoжнiм слoвi.
y кoxнiм xестi. Aз якoюлюбов'ю стa-
BитЬся Ko)GIa дитинa дo свoеi маlм? Як
дбaliливо ма-шoвa'Iи дiTи пoyгpетI,l свo-
lхлtoбиx матусь' BимаJlьoByB.uIи Ko)Gry
pисoчKy нaoблиvнi' кoжнy нaйменшy
лpiбниvкy, шоб бyли цi поyгpсти схo-
хi на оpигiнaл! I вoни тaки сxoxi! Bи
B)ке' }IaпеBнo' впi3нaли сeбе? Ми влa-
IIIryBаJlи в клaсi веpнiсaж.
Harше святo ми нa3вzu1и <.МaМинa кa3-
кao. Бaгаm казoк poзпoвИши мaми
свoi м малюкам. A сьoгoднi дi ти xo-
чyгЬ пoдaрyBaтll ка3Kи вам. свoilrt мa-
мам. I пеpший сюpпpиз пpигoryвaJlи
наtшi хлопчики.
Лyнас пiсня noх, рaнo Bстaет oхpaнaD
(i нсuенi заui я).
l - й ox opoнеI I ь. i x Bелич-
нiсть _ Kopоль!
К o p o л ь. Чи всi гoстi зiбpшися
нa бал?
2- 14 oх opoI { ецЬ
Ък. Baше Bеличнoстr.
ПpиЙшли всi в цю за.лy!
Кopoль
Щo x, бaп poзпoчaть вxе чaс _
,Цo тaнцю зaпpoшylо вас!
Уч и т е л ь. Barпe Bелиvнoстr, ми
дyхе вдячнi Baм зa тr, щo Bи сьoгoд-
нi пpисрнi на цьoмy святi. Aдxe це
чyдoве сBятo - 8 Бepезня!
Кopo'r ь
8 Бсpезня? Щo це зa святo?
3лaсться, я 3нaЮ святдyxе бaгато.
Ъ пpо тaкr щr нiкoли нr чyв...
Учитель
Bацre Bеличнoстr, все пoясню я:
Boсьме Бещзня _ сBят0 жiнoк _
Мaм, бaбyсь та lt{aлrньких.Цiвнатoк'
Iм yсiм ми дapy₠м в цсй день
Танui' вipuli й бaгaтo пiсень!
Kopoль
Щo ж, цiкавo пoбaчити це:
8и влaштyЙтс маленький кoнЦеpт!
oхopoншям мoiм не 3itвaдить знати,
Як Boсьме Березня слiд вiдзнaчати!
У ч и т е л ь. Нy, щo )к, дiти, дaвaйте
пpивiтaсмo нaших мaм, бaбyсь, се-
сТpичoК, a тaKox всi х нaшиx дi вчa-
тoк зi святoм 8 Бepeзня.
Bихoдять п1ятеpo Д.iтей.
l - й y чень
Cьoгoднi y свiтлiй залi
ПИ пoглядoм теплих oней,
Ми вас' нaшi мaми, вiтaем
Biл iмснi вдячниx дiтсЙ!
2- i 4 y чеr r Ь
Ше дo тогю. як в цiй зaлi
Пере.п мaмaми з'явиться'
Бiля .п.зеpкaлa стoяJtи
Ми хвилин, напеBнo' з тpидцятьI
з - i I y Чень
Пoпpавляли бpюки, сKЛ:ЦК}r,
Щoб бyлo yсс в пopялкy!
I спoзaтку пoo.цинцi,
Нy, a пoтiм всi pазoм,
Ми пoвтopювали вiptшi
Рaзiв тpистa чи п'ятсoт!
11 ffi,J.{*H}flЕtrffi
нeoлrfl(а₠тьGя!
4- t | yчr нь
Щoб сказaли нaшi мaми,
Пoсмixнyвrцись вiд дyшi :
*oй. дo чoг0 )к наtцi.цiти
Гаpнi, милi тa хoршill
5.й y чeнь
Хай дзвснить пoвсюди пiсня
Пpo найкpaшиx нaurих мaм!
Ми зa все, за все нa свiтi
Щиpo дякyсмo вaм!
,Цiти викoнyoть пiснlо.
Уч и т r л Ь. .цopoгi дiвнaткa, пpи-
Ймiть слoвa lтpивiтaнн,l вiд нaших
хJIoпчPtкiB.
Bиxoдять xllопцi.
l - f i x лoпeць
Bxs 3аспiвали дзвiнкo так вoди,
Bxс пpолiски нaf,псpшi poзцвiли.
B цсй чyдoвий дснь хлoпчнки
наIIIoпo кпaсy
Baм вiтaння шиpi пpинсotи.
2- f i x лoпець
Дopoгi нaшiдiвчап<а!
Зi свяmм вас вiтarмo
I рякorолoбpa
Щиpo вaм 6axаемo!
3- й xлoпeць
Щoб бyлt.t вш зДopoвi, гapнi,
.Цopoгi дiвчaта!
A кoли нaм бyде тpе6a'
Щo6дали списaти!
4- Й x лoпс ць
A tдс бахaсм вам
Cтaти пo.ryyгaми нaм.
Щoб y кltaсi всi зДpylоrлись,
A не бились i сваpилксь.
5- й х лoпeць
Щoб xoдшть моглl{ !t{i{ рxзt}м
На пpогyлянкy y скBсp'
Бyги.Фкснтльмснaми
.Цpyжно oбiuясмo тепсp!
l - й x лoI I еuь.3aпpoПI y я Baс
Дoтaнцю.
2 - It xл о п r ц ь. Ясoлoдкимпpи.
r0щy.
3.й хлопсцЬ
Hy, a я * тaкий вже xлoпець'_
Мoxс, .laсoм yщипнy!
4- Й x лоI I r цЬ
Bи нa нaс нс oбpaxaйтссь,
Бo шс ж ми * пaцaн!{.
5.й xлопецЬ
А кoxати !d}l Bilс бyдем _
.Цaйтt тpoxи пiдpoсти!
l.й х лoпr ць
Bи кpасивi, як зipoнки,
Baшi oчi 6лищать Boгнем,
A посмiцrки вaшi шиpi
Haс зiгpiвають дeнь за днсм!
2- Й хлoпецЬ
Bи y нaс такi слaвнi,
Bи дiвчaткa - пpoстo юtaс!
I нaм, x.lloпчal₠Ь{, д]Dкr хоЧgться
Бyги сxoxими нa вaс|
Чаcпiaкu
Baс зi святoм ми вiтaем _
Нeпoвтopним' вeсrulним'
I частiвки пpoспiвaем
Мaмaм Piдним' дopoгиlt{.
Ми нсдaвнo дtтлaxaми
Нсвели'rкими бyли.
Нинi стшlи lцкoJrяpal.{и
I вiдчyпro пiдpoсли.
Я для мaми тaк стapaвся _
qМoлодцiв> шliсть пoл1пtив,
A:к мiй ryдзик вiдipвaвся,
To я сам fiorо пpиrшнв.
Th хiбa не дoпoмoгa?
Я Дlя мaми пoсyД мив!
Пoтiм вимив ше fi пiллory *
Bсix с}сiдiв зaтoпив.
Я для мaмя тaк трyдиBся'
Утaзок Boди нrш,rв.
Haш бyдильнкк зaпилився,
Тo я з милoм йoгo мив.
Ми сшtат свrгкoвий з бpaтoм
lbryвaли мaмi в святo.
Koли котик скoшtтfBавi
Цiлий дснь i нiч нявчaв.
Paз y piк }Ia сBяm мar,rи
Я у pукtl вiник взяв.
}uttllцнлoся вiд ньогo
фи сoлoминюl !rcьoгo.
Шили paзoм ми iз татoм
Пo.пapyнoк ссстpi в святo.
Мaлo бщи y нaс IUIaття'
Bийruла стpivкa в кoси Катi.
Haймнлiшi, нa,lдoбpiшi,
.Ц,yxе любимo ми вaс,
A тепсp лoвiть скopiшс
Пoшiлyнонки вiд нас.
Зв}дrить мyзикa' Ha самoкaтi ви.ixдxас кiт
Лeoпoльд. Cтaвить самoкат. Bиxoдить нa
сepeдинN Дивиться на чaси.
Л e o п oл ьд. Здaсться, я вчаснo.
.[обpий лснЬ, .цpyзi! .цобpий день, дo-
poгi мaми i бaбрi!
Biтaю вaс iз яyл.oвим вrсня}Iим свя-
тoм 8 Берзня.
Cьoгoднi я зaвiтaв на сBятo зi своi-
ми мaJIeF(Ькими пoмiчникaми' Aoсь
i вoни.
3вщить l{y3икa. З'являються мl{щeнятa.
Cтpiляють iз великиx рoгaток y кoта.
Л е o п o л Ьд. Як зaвxди! Сьoгод-
нi тaкe чyдoBe сBято' a Bи з}toBy зa
свoс!
Дpyзi, давaйтe жити дpy)l(нO''.
l - е м и ш е l { я.Такi бyде,нaчeстЬ
свята свaритися не бyДeмo. Mи нaвiть
тoбi дoпoтv{aгaтимеI\.lo, Леопoльде!
Л e o п o л Ьд. Якчyдoвo!Aяк?
2 - e м и шеня. I ди пoсидь, вi д-
пoчl.{tlь. A ми поки Iцо 3 дiткaми пo-
гpa₠мo.
l-е мкшеrrя сrulить Леoпoльдa нa стi-
лецЬ' а в цеЙ чaс 2-с мишсня пiдкладaе
пlц кoтa пoвiтpянy кyлькy i лопaе ii. Kiт
лякаrться.
Л е o п о л Ь Д. Дpрi' l{yддBaftгe х0{ти
дpyхнo.''
l - е мl {IЦ еt |я (ci l i еmьcя).|'Л1,1'
пotuyгкyвaли! Пpaвлa вrсrJlo' дpy.
зi? A тeпеp пoгpa₠мo B гpy <JIoпI{I,r
Кyлькa|.
Д.iти сiдaють нa кyльKи' пoки всi ке пo.
лoпаroтЬ' Пiсля зaкiнчсrrн'l гp}l з.lлишa-
rться бaгaтo смiття. Леoпoлцд ^уIB|4Tься
нa всe це, xитa₠ гoлoвою, бypнить Щoсь
сoбi пЦ нiс, пovикaе збиpати {хвoсти.
ки> вiд Kyльoк.
Л е o п o л ь д. Cкiлькисмiтгя! Хrcx
це тепep всс пpибер? Biл вaс, мtlшi,
oдин Kгlопiт!
l - e il{ и lll е rr я. ТhкoсЬтизнaми
як! Bигaнясtц зi святa? Нy стpивaй'
Лсoпольдe!
2 - e м I{ ш r rr я. мt{ Щr пoBrpнr-
мoся!
Л е o п o lI Ь l,(nonpавltяс futn нa шuf.).
Hy, нaрштi, пiItIли. A пorи вotlи нr
пoBеp}tyл}lся' я пpодoB)кy кo}tцеpт.
Лyнас niсня.
У ч и т е л ь. Cьoгoднixoчrться Bи-
слoвити вдячнiсть не тiльки дopo-
гим мат{aм, a й BaIu * милi, лaс-
кaвi, дoбpi бa6yсi! Пpиймiть, бyль
лaсKa' в дaрyнoк вiд вaшиx oнyкiв
цi вi pшi.
Bиxoдять семеpo дiтoк.
1- й yчeнЬ
Кoли я встaю paнс}Iькo _
Хде снi дaнoчoк смачненький,
Мене бaбця догл,Ца₠,
Менi казoчки читас.
2.f t y чс нь
Pyкaвиvки мeнi в'яхе.
Пpo yсе менi pозкaxе.
Як мене б бyся лю6ить,_
Пouiлyе, t., lигo,пyбитьi
йfu
12
наблиxaeтьGя!
3- й yчень
.Цай' бабyсю, пouiлyю
Cивинy твom вoлосся.
Теплим пол'ихом зiгpiю
Снiгoм вибiлснi коси.
Моxе, i нa них pозтaне
Лoскoтливий iнiЙ сpiбний'
Mов зl,tмoвi вiзеpyнки
Ha зaмеpзлiй з нoчi шибi.
4.i l | y чr нь
Нсxaй хoч i в мaленькiм дйi.
Тa рyки в нaс yxе yмiлi:
Ми допoмaга₠м Bпpaвно,
Пoсyд мисмо пil кpaнoм.
Bитиpaем TaрL.tKи
I... :биpасм черепки.
5- й yЧень
По6аxaем вам стo poкiв xити
Без гоpя, слiз i без xypби!
XaЙ з вaми бyде щaстя i з,пopов'я
Ha мнoгii лiта, назавхдкl
6- й yченЬ
XaЙ в xитгi вaм paдiсть бyде'
ПрuвiтaЙтt, як тoй цвiт.
.Цaй хе, Бoxе, любим бабцям...
P a з о м. lvIнoгих, дoбpих, щaсниx
лiт!
7- Й yчеt {ь
Пiснlo зaспiвaем ми
fuя бaбyсь ptдненЬких'
Хай iз вами пoряд йде
Пiсня вссellснькa!
Пiсня, тaнoк *Хи.ци y бaбyсi*.
Пiсля тaнцю звyt{l{ть мyJикa' }.tl{tllенятa
зlD(olutть дo 3aли' xoваютЬ зa спянolo ве-
ликy кнoпкy iз кapтoнy.
l - е м и ш e н я.Леопoльде,ти'ма-
бщь, стoмився. CЦаf,t, посиJIЬ, вiд-
пoчt{нЬ.
Леoпoль,ц сiдaе нa K}Iопкy, пiдстpибyе.
Л e o п o л ь д'.Цpyзi, нyдaвайтtlоrги
дpyхнo!
М и ш е н я т a{poюм)'Hi зaщo!
Л е o п о л ь д. Bи менi вxс нaбpи.Ц-
JII4.
Уч и т е л ь. Hauri дiти тЕх iнкoли
бyвaють нeслyхнянi. Як ти ввФкa-
₠шI. a мaми свoix дiтoк Bпiзнaють i3
3aв'я3aнимt{ oчимa?
Гpа <BnbнаЙ cвoю dumuну>
Maмi зав'язyють oчi' пцBo,Дять дскiль-
ка дiтеЙ. Мaмi пoтpiбно впiзнaти свoю
дитl.tt{y.
Уч и т e л ь. ЯкшIо чесно, я нe сylr{-
нiвaлaся, Цo нauri мaми зpff}у х впi.
знaютЬ свoix дiтей, тoь{y шlo вoни iх
дy)ке люблятЬ'
| - у | y че} l ь
У uей яскpaвиЙ свiтлиЙ день
B зaлi ми зi6pa.тlися,
Щoб пopaлувaти [taмt-
!yхе ми стapaлисЯ.
Bхoдять мишrнята, вносять BеЛикy 4цy-
ксpКy}).
М и шr e I{ я т a. B}rбaЧ нaс,ЛеoпoлЬ.
де. Ми бiльшrе тaк не бyлемo'..
Л e o п o л ь д@бнiмае нuшеняm). !a.
вaйте хити дppкно... {Рoзвеpmoс <t1у-
I@p|су, в нiЙ nodаpункu, яКi dimu poфа-
юmь f,,Iа]4tII| nid nicню < Hепpuяmнocmь
Эmу'r ы nеpеэtcuвём>.,1
ПИ мyзикy нa мiтлaх влiтають Бабки.
Йoхки.
B тёмнoй чalце нa oпytцке
Мы xивём в свoей избyшкс.
Мы yрtеем KoJщoвaтЬ,
Лихo нa !{rтЛе летать.
Bиди rr. п.I1яцlет дrтвopа...
Пpaзлник злесь? Уpa! Уpa!
3начит, мьI нс зря lulyтaли'
3нa.rит, мы тyда пoп!ull..
Гbвopил нам Леrший Koля:
Скopo пpaздник бyдет B lцкoлr.
C пpяз"цникoм всrx пoздpaBJlяroT _
Бaбyшск' дeвчo}loк, мaм'
Нy, a вaс не бyлrт там!
Bы rке нaс fle ПpЙrnacИЛ||,
Пpo кpaсaвиu вы зaбыли?..
(Пoказнвают нa ссбя.)
Песня <Бабки.Ёxки".
У ч и т е л ь. ък,дi йсно, сьогоднi нa
нaшroмy кo}Iцеpтi гoстi ,цyxе }Iезви-
чaйнi. Ми нe бyдемo JUIкатися' a за-
лиllll{мo Бaбyсь Яryсь y нас нa святi
тa пpодoвxимo ЙoГo.
.Цi ти( noнеpзi |
Kotденяткo чеIцr вyсa
Лапкaми дBoмa.
Hа базap пiruлa мaтyся,
B xатi я сaмa.
Bмиюсь чистo' вмиюсь 6iлo
l тoлi вiзьмyсь за дИo.
Пiлмсry гаpненькo в xатi.
Молoка дaм кourенятi.
Cвос лixкo 3irстолю.
Kвiти в гOpщикy пoJrлю.
Зaплетy я кiски pрi
I uекaтимy мaтрi.
Мaти-mсoнсvкopi Цнс,
ЪгUtе, лaскавr' зсм}ll'
Cлoвo ii запoвiтне
фiе й тpивоxить rdене.
Пpиймiть вiд нaс вiнок вiтaнь'
Biнoк нaйкpащиx пoбаxaнь!
Баxаelt вaм paДoстi,
Щaстя Й любовi'
Баxаем, щoб зaвxди бyли ви здopoвi!
Cпасибi за вaшy тypбory зa лaскy!
Xaft6Удa xиття ваltlсдoбpим, як казкаl
Якби сеpдець я вiсiм мaв,
Мaryсю, всi б тобi вiддaвl
Учит ель
Ддя пoчyттiв нaйкpашиx нa зсмлi
Cтвopили люди сoтнi дoбpиx слiв _
Тhких, як шиpiсть, нixнiсть. Ix багатo.
I{e _ милoсepдя, спoкiй' ЧI,lстoтa,
Це _ вiрнiсть, спiвvyпя i лoбpoтa'
Любoв' надiйнicть. Bсix i не нaзватиl
Та i нaвiщo' кoли ₠ oд}rе,
Щo вмiстить все це? Croвo голoвне _
Maлo.
3i святoм Baс' любi, милi, Hixнi, piд.
нi! Хaй нiкoли нaшiдiти нe зaсм}дry-
ють вас! Hехaй пpt{нoсятЬ iз сoбою
тiльки pадiсть i Iцaстя' a яKlцo кoлисЬ
3'являться сльoзи цn gяIrlИХ oч!lx, тo
нeхай то бyлyгь сльoзи paдoстi тa гop.
дoстi за нaurих дirtй!
1з#&**#й
Автор
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
148
Размер файла
2 269 Кб
Теги
file0015
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа