close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Untitled.FR10

код для вставкиСкачать
МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ГРАМАТИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-го КУРСУ НА ДРУГИЙ СЕМЕСТР
Граматичні теми:
1. Прикметник. Ступені порівняння.
2. Якісні прикметники much, many, few, little.
3. Неозначені займенники та їхні похідні.
4. Група тривалих часів: утворення й уживання.
1. Ступені порівняння прикметників
Прикметник - частина мови , що виражає ознаку ,якість або власність предметів і відповідає на питання який ?
Є 3 способи утворення ступенів порівняння прикметників :
1) за допомогою суфіксів - ег - est;
2) за допомогою слів mоге і the most;
3) від іншого кореня
1. Односкладові і двоскладові прикметники ,які закінчуються на - ег ;-1е; -у; -ow; утворюють ступені порівняння за допомогою суфіксів:
Звичайний ступіньВищій ступіньНайвищій ступіньbigbiggerthe biggesthot_ hotterthe hottestwidewiderthe widestyoungyoungerthe youngestcleverclevererthe cleverestsimplesimplerthe simplestbusybusierthe busiestnarrownarrowerthe narrowestЗверніть увагу:
а)Прикметники найвищого ступеня завжди вживаються з артиклем the
б)Якщо прикметник закінчується на - у з попереднім приголосним ,то - у змінюється на- > (приклад 7)
в)Якщо односкладовий прикметник закінчується на приголосний, перед яким стоїть короткий голосний , то кінцевий приголосний на письмі подвоюється (приклад 1,2).
г)Німе -е перед суфіксами не пишеться (приклад З,6)
2.Багатоскладові прикметники та двоскладові , які не закінчуються на -er ;-le; -y;~ow утворюють ступені порівняння за допомогою слів more і the most
3ВИЧАЙHИЙ CTУПІНЬВИЩІЙ СТУПІНЬНайвищій СТУПІНЬ stupidstupidmost stupid splendidsplendidmost splendid importantimportantmost importantbeautifulmost beautiful interestinginterestingmost interestingЯкщо вказується на зменшення ступеня вживаються слова less, the least, замість more, the most
difficult - less difficult the least difficult важкий - менш важкий - найменш важкий
3. Деякі прикметники утворюють ступені порівняння від іншого кореня , такі прикметники треба запам'ятати :
good- better- the best; bad - worse- the worst
few less - the least
little
many more -the most
much
far farther-the farthest further-the furthest
Порівняльні конструкції
1) than (-) My friend is taller than I am.
2) Мій товариш вищий за мене.
3) as ..... as My friend is as tall as I am.
4) Мій товариш такий же високий як і я.
5) not so ..... as Мy friend is not so tatll as I am.
6) Мій товариш такий високий як я.
7) the .... the The more we study the more we know. 8) Чим більше ми вчимо, тим більше знаємо.
Зверніть увагу: від прикметника little ,що вживається у значенні "маленький " (a little girl), ступені порівняння такі
a smaller girl - the smallest girl
Прикметник old має ступені порівняння elder - the eldest ,коли розмова ідеться про родини.Якісні прикметники much,many,few,little
Many- багато і few- мало вживаються перед обчислювальними іменниками, much- багато little - мало перед необчислювальними іменниками :
I have many friends- У мене є багато друзів
I have much work- У мене е багато роботи
You have few mistakes in your composition -у вашому творі небагато помилок
Не has little time before the lecture- В нього мало часу до лекції
Якщо якісні прикметники few і little мають перед собою неозначений артикль, то вони набувають значення декілька ,небагато(у позитивному сенсі)
Порівняйте : few -a few; little -a little;
Ann has few books; she wants to buy some more new books.
В Ганни мало книжок; вона хоче купити ще декілька книжок.
Ann has a few English books and she wants to give me one of them.
У Ганни є декілька англійських книжок і вона хоче дати мені одну з них.
You have little time now be quick.
Ти маєш мало часу; поспіши.
I have a little time now and I want to read the text once more
Я маю трохи часу і хочу прочитати текст ще раз.
Модальні дієслова
Це, дієслова, які означають відношення дійової особи до дії або стану.
До модальних дієслів відносяться дієслова can, may, must. Деякі особливості модальних дієслів.
1) вимагають після себе інфінітиву дієолова без частки to :
I can do this Не can read well.
2) Утворюють питальну і заперечну форми без допоміжних дієслів;
Can you do this? Can he read well?
3) в 3-ій особі однини теперішнього часу не мають закінчення - s:
Не can speak English але Не speaks English well._
Модальне дієслово сап
Означає фізичну або розумову можливість, здібність виконати дію, виражену присудком. На українську мову перекладається дієсловами можу, вмію. Дієслово сап має форми лише дійсного і минулого часів сап, соцЩі, але замість дієслова сап або Його відсутніх форм ми можемо вживати сполучення to be able- бути в змозі. I shall be able to come - Я зможу прийти Не was able to mn-Він міг бігти.
Модальне дієслово must
Означає необхідність або моральний обов!язок.На українську мову перекладаємо як повинен, потрібно, треба.
- Students must study well- Студенти повинні вчитися добре Дієслово must не має форм минулого і майбутнього часу, замість нього вживаємо його замінник- вираз to have to I shall have to get up early tomorrow Мені треба буде встати рано завтра I had to go home- Мені погрібно було йти до дому.
Модальне дієслово may
1) Означає дозвіл на виконання якоїсь дії:
May I come in? Можна мені увійти?
2) Означає можливість або припущення
It may ram today- Можливо сьогодні буде дощ... Дієслово may має форму минулого часу might
В значенні, цього дієслова , а також замість його відсутніх форм можна вживати сполучення to be allowed to:
I was allowed to do this work-Мені дозволили робити це You will be allowed to go out in two days-Вш дозволять виходити на вулицю через два
дні.
Модальні дієслова і їхні замінники
Дійсний часМинулий часМайбутній чассап to be able tocan I am ablecould I was ablewill be ableto have tomust go I have to gohad to go'll have to goto be allowed tomay come You are allowed to comemight come You were allowed to comewill be allowed to
Неозначені займенники some ,апу заперечний займенник та їх похідні
' 1) Займенник some означає якийсь ,який-небудь ;деякий декілька і вживається здебільшого у стверджувальних реченнях, I want to buy some cups- Я хочу купити декілька чашок Give me some cup- Дай мені яку-небудь чашку Some children do not like to read- Деяким дітям не подобається читати
Перед незліченними іменниками some означає якусь кількість і на українську мову не перекладається.
Mother asked me to buy some bread- Мати попросила мене купити хліба 2) Займенник any означає якийсь, який-небудь декілька і вживається здебільшого в питальних реченнях ( переважно в загальних) і заперечних реченнях Did you getany news from him? - Ви дізналися про які - набудь новини від нього ? She has nonriends here.- Вона не має тут друзів,
. 3) Заперечний займенник ДО вказує на відсутність предмета, явища або поняття І . вживається в заперечних реченнях в той час, як дієслово - присудок стоїть у стверджувальній формі: I have no time- У мене немає часу
There are по chairs in the room - В цій кімнаті немає стільців.
Похідні від неозначених займенників some, any, every та заперечного займенника по.
Займенники some, any, every, ПО можуть утворювати похідні займенники при з'єднанні із словами thing, body ,one, 3 прислівником where ці займенники утворюють прислівники місця і напрямку.
Вживання цих похідних є аналогічним основних займенників.
Основи.Похідні займенникиПохідні прислівникизайменик+ thing+body+ one+ where
(щось,що-небудь)
(хтось, хто-небудь)
(хто- небудь)(де-небудь,куди-небудь)
(що-Небудь,
що-завгодно)(хто-небудь ,хто завгодно)(хто-небудь ,хто завгодно)
(де-небудь,куди-небудь)(ніщо, нічого)(ніхто, нікого)one
(ніхто, нікого)(ніде,нікуди), (все)(всі .кожен)(всі, кожен)(скрізь, всюди)
Give me something to read - Дай мені що-небудь почитати. There is somebody in the room- В кімнаті хтось є. We shall go some-where in June- Ми поїдемо куди-небудь у червні. Do уо see anything on the ground?- Ти бачиш що- иебудь на землі?
І ч ,r\ fр
/epared everything yesterday- Я все приготував учора,
Легу-опе tried to help the old man- Кожен намагався допомогти старому чоловіку.
Зверніть увагу:
В реченнях, які містять в собі заперечні займенники no, nobody, по one, nothing і прислівник nowhere, відсутні заперечні частки при дієслові тому що в англійській мові достатньо одного заперечення в реченні:
I have no time - У мене немає часу Не knows nobody here- Він не знає НІКОГО тут
We went nowhere last summer., - Ми нікуди не їздили останнім літом
Якщо при дієслові ставимо заперечення то замість заперечного займенника по та його
похідних ми ставимо, неозначений any ma його похідні:
I have not any time
He does not know anybody here
We did not go anywhere last summer
Займенник any (та його похідні) можуть вживатися в стверджувальних реченнях в значенні ( будь-який, будь-хто, будь - що).
Займенник some, який стоїть перед числівником перекладається - приблизно:
There were some 100 students at the meeting
На зборах були присутні близько (приблизно). 100 студентів.
/
й
Група тривалих часів Continuous (Progressive) Tenses
Тривалі часи вживаються для означення триваючої
незакінчен^ої дії, яка відбувається в певний момент дійсного минулого або майбутнього часу.
Всі тривалі часи (Present Past, Future Continuous) утворюються за допомогою дієслова to be - у відповідній особі, числі і часі і Participe-1 (дієприкметник дійсного часу дієслова- присудка)
Participle-l утворюється за допомогою суфікса- ing, який ми додаємо до 1-ої основної форми дієслова, наприклад
read-reading study-studying write-writing
Таким чином тривалі часи утворюються за формулою:
to be+ Ving,
в якій допоміжне дієслово to be змінюється в залежності від часу, a Participle-l (Ving) залишається незмінним незалежно від часу.
Present Continuous (Progressive) Tense
Дійсний тривалий час оначає незакінчену дію, яка відбувається в той саме час, коли ми про неї говоримо.
І ага writing a letter now Я пишу листа зараз (дія триває) Дієслово to be в теперішньому часі змінюється за особами і має три форми : am, is, are. I am askingyou
Heweare asking
She is askingThey
It
В дійсному тривалому часі часто вживаються обставини часу : now, at this time, at this moment.
Також Present Continuous часто вживається з дієсловами, які означають рух (to start, to leave, to come , to go) для утворення близького майбутнього; Не is leaving for Canada Сегодня он уезжает в Канаду She is coming from Kyiv tomorrow Она приезжает из Києва завтра, Дієслово to go у формі Continuous- .;з послідуючим інфінітивом іншого дієслова означає намір виконати якусь дію: I am going to read this book Я збираюсь читати цю книгу They are going to visit their frends - Вони збираються' провідати своїх друзів.
Зверніть увагу!
Дієслова , які означають почуття і сприйняття, такі як ;
to love, to hear, to see, to know, to understand, to believe ma інші, не мають форми Continuous.
r
Past Continuous (Progressive) Tense
Минулий тривалий час вживається для означення тривалої дії,яка відбувалася в певний момент в минулому. Цей момент може бути виражений : 1,зазначенням часу I was writing a composition at 6 o'clock yesterday. Я писав листа о 6-ій годині вчора. 2 другою дією, вира женою дієсловом в минулому часі групи Indefinite: Before you phoned me I was working Коли ви мені зателефонвали, Я працював. 3.., обставинами часу такими як : then; at that moment; at that time
Children were sleeping at that time. Діти спали в той час, В минулому часі діє слово to be змінюється за числами і тому має дві форми : was- для однини, were- для множини : I was askingWe
НеYou were asking
She was askingThey
It
The Future Continuous {Progressive) Tense
Майбутній тривалий час означає незакшчену, триваючу дію, яка буде відбуватися в певний момент у майбутньому . Цей момент може бути виражений:
1. Зазначенням часу
I shall be working at the laboratory at 9 o'clock tomorrow Я буду працювати в лабораторії ;о, 9-ій годині завтра.
2. Другою дією в майбутньому, яка виражена дієсловом в Present Indefinite (теперішному неозначеному часі)
When you come to see me, I shall be working at the laboratory- Коли ви прийдете до мене, я буду працювати в лабораторії
В майбутньому часі допоміжне дієслово to be має форми :
We shall (will) be asking You will be asking
They
shall be -для першої особи однини і множини (I, we), will be - для всіх осіб без вийнятку
і shall (will) be asking He
She Will be asking It
Заперечна форма речень утворюється за допомогою заперчної частки not, яку ми / ставимо після допоміжного дієслова to be у відповідному часі: We are reading the book now We are not reading the book now We were reading the book at 7 o'clock yesterday We were not reading the book at 7 o'clock yesterday We shall be reading the book at 7 o'clock tomorrow We shall not be reading the book at 7 o'clock tomorrow
Питальна форма речень утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у відповідному часі, яке ми ставимо на перше місце в реченні: We are reading the book now
Are we reading the book now ? - We were reading the book at 7 o'clock yesterday Were we reading the book at 7 o'clock yesterday? We shall be reading the book at 7 o'clock tomorrow Shall we be reäding tlie book ät 7 o'clock: tomorrow?
Відмінювання дієслова to ask у часах Continuous : Present Continuous (Progressive):
Заперечна форма
Питальна форма
Стверджувальна форма
I am asking He 1
Shef is asking It і
We О
You V are asking TheyJ
Am I asking ? ГНе Is і She asking? і It
f Wei Arei You (asking? і They^
I am not asking
Неї
are not asking
She/ is not asking It-*
We] You They'
I was asking НеП
were
She was asking
it
We
He( asking?
She
It
fWel You asking ? They)
was
You were asking They
Se
I
He / was not asking She It
Wei
*ast Continuous Ten;
г II
You(were not asking They
її til re Continuous Tense
shall) I He
She / be asking) will) It
I( shall) He She It
We (shall) You They
will not be asking
will be asking
be asking
wil
J
(shall) wé) You ' They
Автор
olganikolenko
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
320
Размер файла
254 Кб
Теги
fr10, untitled
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа