close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Бялууны т?рлийн
б?тээгдэх??н. Техникийн
ер?нхий шаардлага
MNS 0464:2010
СХЗГ-ын
Стандартчилал,
техникийн
зохицуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн
Д.Даш-Янжмаа
1
ХАМРАХ Х?РЭЭ
?
Энэ стандарт нь зориулалтын ?йлдвэр, цехэд
бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг ?йлдвэрлэх,
савлах, шошголох, шалгаж х?лээн авах,
хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.
2
Ангилал
3.1
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг дараах байдлаар
ангилна. ??нд:
? 3.1.1 Хотол бялуу
? 3.1.2 Бялуу
? 3.1.3 Ороомог
? 3.1.4 Сувиллын бялуун б?тээгдэх??н
3
Ангилал
3.2
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??н нь суурь ба
чимэглэлийн хэсгээс б?рдэх б?г??д суурийн т?рл??р нь
дараах байдлаар ангилна. ??нд:
? 3.2.1 цохимол суурьтай
? 3.2.2 ?рм?нц?р?н суурьтай
? 3.2.3 ?елсэн суурьтай
? 3.2.4 бутармаг суурьтай
? 3.2.5 ?йрмэгэн суурьтай
? 3.2.6 самран суурьтай
? 3.2.7 чанамал суурьтай
? 3.2.8 цэлцэн суурьтай
?
4
Ангилал
3.4
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг ?йлдвэрлэж
буй аргаар нь:
? Уламжлалт арга
? Огцом, г?н х?лд??х аргаар бэлтгэсэн гэж ангилна.
?
?
Огцом г?н х?лд??х арга нь з?вх?н цэлцэн суурьтай
т?р?лд хамаарна.
5
Нэр томьёо, тодорхойлолт
?
?
?
хотол бялуу - 500 г, т??нээс дээш жинтэй,
цохимол, ?елсэн ба ?рм?нц?р?н суурьтай,
суурийн хэсэг нь хоёр ба т??нээс дээш ?еэс
тогтсон, олон янзын хэлбэр, хэмжээтэй, дээд
гадаргууг гоёмсог чимэглэж хажуу гадаргууг
б?рсэн б?тээгдэх??н.
Бялуу - 500 г х?ртэл жинтэй, т?р?л б?рийн
(3.2-д заасан) суурьтай, гадаргууг б?рж
чимэглэсэн, олон янзын хэлбэр д?рс буюу
з?сэм байдалтай б?тээгдэх??н
ТАЙЛБАР:
Б?тээгдэх??ний
онцлогоос
хамаарч 2-3 т?рлийн суурийг хослуулан
бэлтгэсэн байж болно. Гадаргууг хагас б?рсэн
буюу чимэглээг?й байж болно.
6
Нэр томьёо, тодорхойлолт
?
Ороомог -цохимол суурийн бэлдмэлийг крем (чанамал
бусад бэлдмэл)-ээр ?ел??лэн, ороож бэлтгэсэн ороомог
байдалтай,
гадаргууг
б?рсэн,
чимэглэсэн
буюу
чимэглээг?й б?тээгдэх??н. Нэр т?рл??с хамаарч 2 кг
х?ртэл жинтэй цувимал буюу хэрчим байдалтай байна.
?
Сувиллын
бялуун
б?тээгдэх??н
-хэрэглээний
шаардлагад нийц??лэн тослог, чихэрлэг, илчлэгийг
бууруулсан буюу сувиллын ?в?рм?ц чанар б?хий т??хий
эд ашиглан ?йлдвэрлэсэн бялууны т?рлийн б?тээгдэх??н.
?
Цохимол суурь -?нд?г, гурил бусад т??хий эдийг цохиж
х?всийр??лэн жигнэж бэлтгэсэн, жижиг н?хтэй уян
харимхай сэвсгэр хагас бэлэн б?тээгдэх??н
7
Нэр томьёо, тодорхойлолт
?
?
?
?рм?нц?р?н суурь - ?рм?нц?рийн хавтан ба шанзыг
?ел??лэн бэлтгэсэн хагас бэлэн б?тээгдэх??н. Шанзны
т?рл??с хамаарч тослог, жимсэн ба бусад т?рлийн
шанзтай байна.
?елсэн суурь - тослогтой ихтэй уян харимхай
зуурмагаар бэлтгэсэн хавтанг хавчуургаар ?е
давхарласан хагас бэлэн б?тээгдэх??н. Хавчуурга нь
крем, чанамал бусад бэлдмэл байна.
Бутармаг суурь -элсэн чихэр, тос, ?нд?г ихтэй
налархай зуурмагаар бэлтгэсэн, маш бутрамхай,
амархан дэвтэмхий хагас бэлэн б?тээгдэх??н.
?
8
Нэр томьёо, тодорхойлолт
?
?йрмэгэн суурь - жижиглэж ширхэгийг жигдр??лсэн
бялууны хэрчдэс, ?йрмэгээр бэлтгэсэн хагас бэлэн
б?тээгдэх??н
?
Самран суурь - элсэн чихэр, уураг, самрын агууламж
ихтэй, гурил бага агуулсан зуурмагаар бэлтгэсэн, х?всг?р
сийрэгжилттэй жижиг ан цав б?хий барзгардуу
гадаргуутай хагас бэлэн б?тээгдэх??н
?
Чанамал суурь- ?нд?г, тос ихтэй, чихэрг?й халуун
зуурмагийг голд нь х?ндий зай ??стэл х??лг?ж жигнэж
бэлтгэсэн хагас бэлэн б?тээгдэх??н.
?
9
Нэр томьёо, тодорхойлолт
?
Цэлцэн суурь - нимгэн з?сч
бэлтгэсэн 40 %-иас ихг?й
цохимол суурийн хэсгийг цэлцэн
??сгэгч б?хий 60%-иас ихг?й
шингэн
хольцоор
?ел??лэн
зориулалтын хэвэнд цутгаж,
- 20 0С-аас ? 25 0С-ийн
температурт
огцом
х?рг?н
х?лд??ж
биеж??лсэн
хагас
бэлэн б?тээгдэх??н. Цэлцэн
сууринд орж буй т??хий эдээс
хамаарч
аарцтай,
тарагтай,
ээдэмтэй, бяслагтай гэх мэт нэр
т?р?л байна.
10
Т??хий эд, бэлэн б?тээгдэх??нд тавих шаардлага
?
Бялууны
т?рлийн
б?тээгдэх??ний
?йлдвэрлэлд
шаардагдах т??хий эд нь Олон улсын болон Монгол
улсын стандарт, техникийн норматив баримт бичгийн
шаардлагыг хангасан байна.
?
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний ?йлдвэрлэлд хэрэглэх
амтлагч,
?нг?,
?нэр
оруулагч,
жигдр??лэгч,
х?всийр??лэгч, эмульгатор зэрэг х?нсний нэмэлт нь
?Х?нсний нэмэлт MNS CAC 192:2007? стандартын
шаардлагыг хангасан байх б?г??д эрх б?хий
байгууллагаас з?вш??р?л авсан байна
11
Т??хий эд, бэлэн б?тээгдэх??нд тавих шаардлага
?
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг ?Х?нсний эр??л ахуйн
ер?нхий зарчим (олон улсын з?вл?мж) MNS CAC/RCP
1:2003? стандартын дагуу х?нсний эр??л ахуй, чанарын
шаардлагыг хангасан ?йлдвэр, цехэд, батлагдсан жор,
технологийн зааврын дагуу ?йлдвэрлэнэ.
?
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний нэр т?р?л, онцлогоос
хамаарч тухайн нэр т?р?лд зориулсан байгууллагын
стандартыг боловсруулан эрх б?хий байгууллагаар
батлуулан
м?рд?н?.
Байгууллагын
стандартад
б?тээгдэх??ний т?р?л, ангилал, жин хэмжээ, хэлбэр д?рс,
суурийн т?р?л, ?елэлт, чимэглэл, чанарын ?з??лэлт,
технологийн онцлог, савлалт, хадгалалт, тээвэрлэлтийн
горим зэргийг тусгасан байна. Байгууллагын стандартын
шаардлага нь энэх?? стандартын ?з??лэлт, шаардлагын
12
хязгаарт багтсан байна.
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний мэдрэх?йн
?нэлгээ
?
Т?р?л
?з??лэлт
1
Хотол бялуу
Хэлбэр, хэмжээ
Гадаргуу
Биет байдал \з?сэлт\
?нэр, амт
Нэр т?р?лд?? тохирсон ?нэр амттай. Т?лэгдэлг?й,
х?гц?рс?н, хуршсан болон гадны бусад ?нэр амтг?й
Бялуу
Гадаргуу
Биет байдал \з?сэлт\
Ороомог
Нэр т?р?лд?? тохирсон хэмжээ б?хий т?р?л б?рийн д?рс
хэлбэртэй буюу хэрчим байдалтай. Хэлбэрээ алдаж
гэмтээг?й
Нэр т?р?лд?? тохирсон гадаргуу, чимэглэлтэй. Гадаргууг
б?рээг?й, чимэглээг?й байж болно.
З?сэхэд тухайн нэр т?р?лд?? тохирсон б?тэц биет
байдалтай
?нэр, амт
Нэр т?р?лд?? тохирсон ?нэр, амттай. Т?лэнхий бус,
х?гц?рс?н хуршсан болон гадны бусад ?нэр, амтг?й
Хэлбэр, хэмжээ
Харилцан адилг?й голч б?хий ороомог, т??ний з?сэм
Гадаргуу
3
Нэр т?р?лд?? тохирсон хэлбэр, хэмжээтэй. Хэлбэрээ
алдаж гэмтээг?й.
Чимэглэл ба гадаргуу гэмтээг?й
З?сэхэд нэр т?р?лд?? тохирсон ?еэс тогтсон, хавчуурга
ялгарч харагдсан, х?ндий зайг?й, дутуу зуурсан шинж
тэмдэгг?й, чигжирсэн хэсэгг?й
Хэлбэр, хэмжээ
2
Шинж чанар
Биет байдал \з?сэлт\
?нэр, амт
Ороомогийн гадаргуу жигд г?лг?р. Гадаргууг б?тэн ба хагас
б?рсэн, чимэглэсэн байж болно
Суурийн бэлдмэл ба хавчуурга жигд ?елэсэн, х?ндий
зайг?й, дутуу зуурсан шинж тэмдэгг?й, нягтарч дарагдсан
хэсэгг?й
Нэр т?р?лд?? тохирсон ?нэр, амттай. Т?лэнхий бус,
х?гц?рс?н хуршсан болон гадны бусад ?нэр амтг?й 13
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний суурийн биет
байдал
?
Суурийн т?р?л
Шинж чанар
1
Цохимол суурь
Жигд жижиг н?х б?хий, уян харимхай з??л?н сэвсгэр
сийрэгжилттэй, чихэрлэг з??л?н амттай
2
?рм?нц?р?н суурь
?рм?нц?рийн шанз, хавтангаас тогтсон, нэр т?р?лд??
тохирсон ?нэр, амттай
?елсэн суурь
Хавтан ба хавчуургаар олон давхар ?е ??сгэж бэлтгэсэн
нэр т?р?лд?? тохирсон ?нэр, амттай
Бутармаг ба ?йрмэгэн суурь
Бутрамхай сэвсгэр, амархан дэвтэмхий, нэр т?р?лд??
тохирсон чихэрлэг, тосорхог амттай
3
4
5
Самран суурь
6
Чанамал суурь
7
Цэлцэн суурь
Жижиг ан цав, хагаралт б?хий барзгардуу бараан
гадаргуутай, х?всг?р бутрамхай, нэр т?р?лд?? тохирсон
?нэр амттай
Алтлаг шаргал гадаргуутай, голдоо х?ндий зай ??ссэн,
давсархаг амттай
Цохимол суурийн нимгэн ?е ба цэлцэн хэсгээс тогтсон,
з??л?н сэвсгэр, нэр т?р?лд?? тохирсон ?нг?, амт,
?нэртэй
14
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний
чанарыг ?нэлэх баллын ?нэлгээ
д/д
?з??лэлтийн нэр
?нэлгээ \баллаар\
1
Хэлбэр, хэмжээ
2
Гадаргуу, гадаад байдал
10-12
3
?нэр, амт
13-15
4
Биет байдал \з?сэлт\
4-6
5
Савлалт, шошгололт
2-3
3-4
Д?н
32-40
15
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний
суурийн физик-химийн ?з??лэлт
*** Ер?нхий
чихэрлэг, Хуурай
бодист
шилж??лэн
тооцсон
%иар, багаг?й
?
Суурийн т?р?л
*Чийглэг, %иар, ихг?й
**Тослог, хуурай
бодист
шилж??лэн
тооцсон %-иар,
багаг?й
1
Цохимол суурьтай ба
ороомог
40
6
10
10
20
20
15
-
60
15
15
15
10
10
10
20
20
50
15
10
6
10
20
4
?рм?нц?р?н
суурьтай:
- Тослог шанзтай
Жимсэн,бусад
шанзтай
?елсэн суурьтай
Бутармаг ба самран
суурьтай
5
6
7
Чанамал суурьтай
?йрмэгэн суурьтай
Цэлцэн суурь
2
3
16
Чимэглэлийн кремийн физик-химийн ?з??лэлт
?
1
2
3
Кремийн
т?р?л
С??н крем
Ц?цгийн
тосон крем
Уургийн крем
Чийглэг, %иар, ихг?й
Тослог, хуурай
бодист
шилж??лэн
тооцсон %-иар,
багаг?й
Ер?нхий чихэрлэг,
хуурай бодист
шилж??лэн тооцсон
%-иар, багаг?й
50
3
8
27
20
20
29
-
68
17
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний нян судлалын ?з??лэлт
Бялууны нэр т?р?л
Нянгийн
ГБСН
Staph.
ер?нхий
колиформ,
аureus, г-д,
тоо, 1г-д,
г-д илрэх
илрэх ёсг?й
ихг?й
ёсг?й
1. Чимэглэлг?й б?тээгдэх??н
Эмгэг т?р?гч
сальмонелл,
25 г-д
Х?гц, г-д
ихг?й
илрэх ёсг?й
50
Т?р?л б?рийн суурьтай
1х104
Ц?цгийн тостой
Тослог
2. Чимэглэлтэй б?тээгдэх??н
3х104
0,01
0,01
4
3х10
0,01
0,1
илрэх ёсг?й
илрэх ёсг?й
50
100
Аарц, тараг, бяслагтай
5х104
илрэх ёсг?й
50
Жимс,
жимсгэнэ,
чихрийн помад, самар,
шоколадтай
Уургийн кремтэй
Чанамал кремтэй
С??н кремтэй
Тослог шанзтай
Жимсэн ба бусад
Ц?цгийн тостой
Жимс, жимсгэнэ, мак,
самартай
1,0
0,01
0,1
0,1
илрэх ёсг?й
1х104
0,01
0,1
1х104
1х104
1х104
100
0,01
0,01
0,01
0,1
0,01
0,01
3. ?рм?нц?р?н суурьтай
3
5х10
0,01
4
3х10
0,01
4. Ороомог
4
3х10
0,01
0,1
илрэх ёсг?й
илрэх ёсг?й
илрэх ёсг?й
100
100
50
илрэх ёсг?й
илрэх ёсг?й
50
100
илрэх ёсг?й
100
1х104
0,1
илрэх ёсг?й
100
0,1
илрэх ёсг?й
5018
0,1
5. Сувиллын
Ксилит,
нэмэлттэй
бусад
5х103
0,1
Т??хий эд, бэлэн б?тээгдэх??нд тавих
шаардлага
?
Пестицидийн ?лдэгдлийг т??хий эдийг нийл??лэх б?рт
тодорхойлно. Пестицидийн ?лдэгдлийн з?вш??р?гд?х дээд
хэмжээ нь ?Х?нсний б?тээгдэх??н дэх пестицидийн ?лдэгдлийн
з?вш??р?гд?х дээд хэмжээ MNS 5868:2008? стандартын
шаардлагыг хангасан байна.
?
Х?нд металлын агууламжийг т??хий эдийг нийл??лэх б?рт
тодорхойлох б?г??д дээд хэмжээ нь ?Х?нсний б?тээгдэх??н дэх
х?нд металлын ?лдэгдлийн з?вш??р?гд?х дээд хэмжээ
MNS 4504:2008? стандартын шаардлагын хангасан бахй б?г??д
з?вш??р?гд?х дээд хэмжээ нь:
Хар тугалга - 0,5 мг/кг
Х?нцэл
- 0,3 мг/кг/
Кадми
- 0,1 мтг/кг
Зэс
- 15 мг/кг
Цайр
- 30 мг/кг
19
?
?
?
?
?
Т??хий эд, бэлэн б?тээгдэх??нд тавих
шаардлага
?
Цацрагийн бохирдлыг т??хий эдийг нийл??лэх б?рт
тодорхойлох б?г??д з?вш??р?гд?х дээд хэмжээ нь:
?Стронций ? 90?
30 Бк\кг-аас ихг?й
?Цезий ? 137?
50 Бк\кг-аас ихг?й байна.
?
Хор судлал, пестицидийн ?з??лэлтийг т??хий эдийг
нийл??лэх б?рт тодорхойлох б?г??д з?вш??р?гд?х
дээд хэмжээ нь:
?Афлатоксин В1
0,005 мг\кг
?Дезоксиниваленол?
0,7 мг\кг -аас ихг?й байна
20
Савлалт, хаяглалт
?
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг хэлбэр, хэмжээнд нь
тохирсон ?Х?нсний б?тээгдэх??нийг жижиглэн савлах
картон хайрцаг. Техникийн шаардлага MNS 4082:2006?
стандартын шаардлага хангасан, нэг удаа ашиглах
зориулалтын картон буюу нийлэг хайрцагт ширхэгчлэн
савлаж худалдаанд гаргана. Зарим нэр т?рлийн бялуу ба
ороомгийг хайрцагт 2, т??нээс дээш ширхэгээр савлаж
болно.
?
Хайрцаг нь х?нсний б?тээгдэх??н савлах зориулалтын
материалаар хийсэн, гаднын ?нэрг?й, цэвэрхэн,
бит??мжлэх боломжтой, ?Сав баглаа боодлын материалд
агуулагдах, х?нсний б?тээгдэх??нд шилжиж болзошг?й
химийн бодисын з?вш??р?гд?х хэмжээ MNS 5684:2006?
стандартын шаардлагыг хангасан байна.
21
Савлалт, хаяглалт
?
Ширхэгчлэн
савласан
бялууны
т?рлийн
б?тээгдэх??ний
шошгололт нь ?Савласан х?нсний б?тээгдэх??ний шошгололтод
тавих ер?нхий шаардлага MNS CAC 1:2007? стандарт, шошгон
дээрх мэдээлэл нь ?Х?нсний б?тээгдэх??ний тухай хэрэглэгчдэд
зориулсан мэдээлэл. Ер?нхий шаардлага? MNS 4579:1998
стандартын шаардлагыг тус тус хангасан байна. ??нд:
?йлдвэрлэгчийн нэр, хаяг;
б?тээгдэх??ний нэр т?р?л;
нэр т?рлийн ангилал ;
цэвэр жин;
орц, найрлагын тухай мэдээлэл;
технологийн онцлогийн тухай мэдээлэл;
х?нсний нэмэлтийн дугаар, тэмдэглэгээ;
?йлдвэрлэсэн сар, ?д?р, цаг;
?
хадгалах н?хц?л, хадгалах хугацаа.
?
?
?
?
?
?
?
?
22
Савлалт, хаяглалт
Шошгын мэдээлэлд доор дурьдсан з?йлсийг заавал
?з??лнэ. ??нд:
? Технологийн онцлогийн тухай мэдээлэлд уламжлалт
арга, г?н х?лд??х арга зэрэг тухайн б?тээгдэх??нийг
?йлдвэрлэхэд ашигласан аргыг заавал бичсэн байна.
? ?йлдвэрлэлийн аль ч ?е шатанд хэрэглэснээс ?л
хамааран хэрэглэсэн х?нсний нэмэлтийн нэр, олон
улсын дугаар, кодыг заавал бичсэн байна.
? Тухайн б?тээгдэх??нийг ?йлдвэрлэн бэлэн болгосон
?д?р, цагийг заавал тэмдэглэсэн байна.
? Огцом, г?н х?лд??х арга ашиглаж буй тохиолдолд
тухайн б?тээгдэх??нийг х?лд??лт??с гаргасан ?д?р,
цагийг тэмдэглэсэн байна.
23
Савлалт, хаяглалт
?
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??ний цэвэр жингийн хэлбэлзэл доор
дурьдсан хэмжээнд байна. ??нд:
100 г
х?ртэл жинтэйд
? 7,0 %
100 - 250 г
жинтэйд
? 5,0 %
250 - 500 г
жинтэйд
? 2,5 %
500 г
х?ртэл жинтэйд
? 3,0 %
500 ? 1000 г
жинтэйд
? 1,5 %
1000 г-аас
дээш жинтэйд
? 1,0 %
?
6500 г-аас доош жинтэй бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг хэд хэдэн
ширхэгээр нь эргэлтийн тэвш, дэлгэц, сагсанд эгн??лэн ?рж
дарагдаж шахагдахаарг?й, холхиж х?дл?хг?йгээр тохируулан
савлана. Тэвш, дэлгэц, сагс нь бит??мжлэх зориулалтын тагтай
байна. Тэвш, дэлгэц, сагсыг цэвэрлэж ариутган зориулалтын цаасаар
доторлосон байна.
24
Савлалт, хаяглалт
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Б?тээгдэх??нийг б??н??р савласан тохиодолд сав боодол б?рт
дараах мэдээлэл б?хий шошго дагалдуулна. ??нд:
?йлдвэрлэгчийн нэр, хаяг;
б?тээгдэх??ний нэр;
нэр т?рлийн ангилал;
тоо, ширхэг;
цэвэр, бохир жин;
?йлдвэрлэсэн сар, ?д?р, цаг;
х?нсний нэмэлтийн дугаар, тэмдэглэгээ;
хадгалах н?хц?л, хадгалах хугацаа;
ээлж, чанар шалгагчийн дугаар;
?Х?чтэй доргиож болохг?й?, ?Хазайлгаж болохг?й? анхааруулга.
Энд шошгын заавал ?з??лэх мэдээллийн тодотгол анхааруулга
м?н хамаарна.
25
Хадгалалт, тээвэрлэлт
? Бялууны
т?рлийн б?тээгдэх??нийг
з?вх?н хадгалах. худалдан борлуулах
онцгой н?хц?л, шаардлагыг б?рэн
хангасан худалдааны цэгт нийл??лнэ.
26
Хадгалалт, тээвэрлэлт
?
Хадгалатын онцгой н?хц?л шаарддаг
т??хий эд болон бэлэн б?тээгдэх??нийг
тээвэрлэх
тээврийн
хэрэгсэл
нь
термограммтай байна.
?
Савласан б?тээгдэх??нийг зориулалтын
х?рг??ртэй, бит??мжлэл сайтай тээврийн
хэрэгслээр, ариун цэвэр, эр??л ахуйн
шаардлагыг б?рэн хангасан н?хц?лд
тээвэрлэнэ.
27
Бялууны т?рлийн б?тээгдэх??нийг хадгалах горим
Хадгалах н?хц?л
Хадгалах
хугацаа
00 - оос +6 0 С
температуртай х?рг??р,
х?рг?гчид
24 цаг
00 - оос +6 0 С
температуртай х?рг??р,
х?рг?гчид
48 цаг
+20 0С-с ихг?й
температуртай, 75 %иас ихг?й агаарын
?рм?нц?р?н суурьтай, кремээр
8
харьцангуй чийглэгтэй
чимэглээг?й нэр т?р?л
агуулахад нарны
гэрлийн шууд тусгалаас
хамгаалж хадгална.
2 сар
?
Б?тээгдэх??ний ялгах онцлог
1 Ц?цгийн кремтэй
2 Шинэ жимс, жимсгэнэтэй
3 Цэлцэн суурьтай
4
Жимс жимсгэнэ, ногооны
нухаш, чанамал,цэлцэнтэй
5 С??н кремтэй
6 Уургийн кремтэй
7 Шоколадтай
28
www.estandard.mn
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА.
29
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
7
Размер файла
1 124 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа