close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

отговор

код для вставкиСкачать
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
5
6
7
1
Как се нарича обществото, в което повечето от
работещите са заети със създаването,
съхранението, обработката и реализацията на
информация?
отговор
Как се нарича съвкупността от
методи и устройства, използвани
от хората за обработка на
информацията?
отговор
?
отговор
В какъв вид хората за първи път са започнали да
фиксират информацията?
отговор
Какво е това пред Вас ?
отговор
Кой материал,
изобретен от египтяните ,
е заменил за съхранение на информацията върху глинените
таблички?
отговор
С какво е свързана
първата
информационна
революция ?
отговор
В коя страна се е зародил
художествения жанр на
съвременната масова
култура – книжна
илюстрация?
отговор
Термина "информация" произлиза от
латинското informatio,
което означава………………
отговор
В самия край на 1895 год. братята
Люмиер представили пред парижка
публика своето ново откритие
Кое е било това откритие ?
отговор
Как се нарича системата от
знаци и правила и тяхното
използване за представяне на
дадена информация ?
отговор
Как се класифицира
информацията по
отношение на способите за
възприемане ?
отговор
Как се нарича
информацията,
получена с помощта
на органите за
осезание ?
?
отговор
С какво се свързва
втората информационна
революция ?
отговор
От какво е обусловена 3тата информационна
революция?
отговор
Може ли едно и също информационно
съобщение (статия от вестник, обява, писмо, телеграма,
справка, разказ, чертеж, радиопредаване и т.н.) да съдържа
различно количество информация за различни
хора ?
(обосновете Вашия отговор)
отговор
Как се нарича информацията, получена
своевременно?
отговор
Как се нарича дейността на
човека, свързана с процесите на
получаване, преобразуване,
натрупване и предаване на
информация ?
отговор
Ако информацията
отразява истинското
състояние на нещата, то
тя се нарича ………..?
отговор
Как се нарича универсалното
(многофункционално) електронно автоматическо
устройство, предназначено за натрупване,
обработка
и предаване на информация ?
отговор
Кой е прието да се счита за откривател на хартията ?
отговор
Кога е било открито
книгопечатането ?
отговор
Кой е изобретил първия печатен стан ?
отговор
Кое е било изобретено по - рано
Телеграфа или Телефона ?
отговор
В коя страна е бил изобретен
телеграфа?
отговор
Кое изобретение е открило нов път в историята на свръзките ?
Важно за това изобретение е, че при него за първи път, и после в
достатъчно значителни мащаби е била използвана електрическа
енергия.
отговор
Изобретател на
телефона се
явява......………?
отговор
С какво изобретение се свързва четвъртата
информационна революция?
отговор
Цел на какъв процес се явява
разширението на възможностите за
комуникация (обобщение и обмен на
информация), осигуряващи бърз
достъп към източника на информация,
новите възможности за получаване на
знания, повишаване на
производителноста на труда и
подобряване на условията на живот
при хората ?
отговор
Как се нарича съвкупноста от всички програми,
използвани от компютрите, и областа от дейности по
тяхното създаване и използване ?
отговор
Какво наименование носят действията, извършвани
с информация ?
отговор
Информационните процеси, протичащи
в живите организми, в обществото
и в техническите устройства се подчиняват на
едни и същи закони, с изучаването на които
се занимава
НАУКАТА, наричана.........……………?
отговор
източник
на информация
приемник (потребител) на информация
канал за връзка,, по който информацията във
вид на материално-енергиен
сигнал може да достигне до
потребителя
код, който позволява на потребителя да открие смисъл
във приетия сигнал
Заедно образуват ……………………….?
отговор
Формулируйте свойството на информацията
РАЗБИРАЕМОСТ ?
отговор
Кой официално е признат за изобретател на радиото ?
отговор
В коя страна се е появил първия персонален компютър?
отговор
Какво представлява съобщението ?
отговор
Разшифрирайте абвиетурата
ЕИМ
отговор
Кога е била създадена първата
ЕИМ?
отговор
Информатиката като научна дисциплина е била
провъзгласена на Международния научен конгрес
през……………………..?
отговор
В широк смисъл думата ИНФОРМАЦИЯ -
това е ……………………….?
отговор
Коя страна се явява родината на първата ЕИМ?
отговор
Информационно общество
Информационни технологии
Техническите средства, или апаратурата на
компютрите, в английския език се обозначават с
думата Hardware, която в буквален превод означава
"твърди изделия".
Във вид на графически образи
Глинена табличка на шумерите
Папирус
С изобретяването на писменоста
Египет
разяснение,
осведомяване,
изложение.
кинематография
език
Визуална
Аудиоална
Тактилна
Обонятелна
Вкусова
тактилна
Втората революция
(средата на XVIвек) е
предизвикана от откриването на
книгопечатенето, което води до
промени в обществената
култура.
Третата революция (края на XIX в)
е обусловена от откриването на
електричеството. Появяват се
телеграфа, телефона, радиото.
Едно и също информационно
съобщение (статия от вестник,
обява, писмо, телеграма, справка,
разказ, чертеж, радиопредаване и
т.н.) може да съдържа различно
количество информация за
различни хора — в зависимост от
техните натрупани знания, от
нивото на разбиране на това
съобщение и интереса към него
.
Актуална
Информационна дейност
достоверна
компютър
Откриването на хартията се
приписва на Цай Луню, живял
през II век от н.е.
В средата на XV век било изобретено
книгопечатенето
Йоханес Гутенберг
Телеграф
САЩ
Телеграф
Александър Бел (1847–1922), изобретил телефона.
Четвъртата революция (70 -те години на XX в) се свързва с
изобретяването на персоналния компютър.
отговор
Оценка
+1 бал
В тясна връзка с понятието информация е и
понятието съобщение. То се разглежда като
представена по определен начин информация.
Една и съща информация може да бъде
представена чрез различни съобщения, а едно и
също съобщение може да носи различна
информация за различни хора.
Software
Програмни средства
Програмно осигуряване
Действия, извършвани с информация – се
наричат информационни процеси
Кибернетика
Кибернетика
Информационна система
Информацията е разбираема, когато е написана
на език, достъпен за получателя
Маркони
САЩ
САЩ
Електронно изчислитела машина
През 40 - те години на 20 век
През 40 - те години на 20 век
През 40 - те години на 20 век
През 1978 година
През 1978 година
Отражение на реалния свят във вид на сигнали
и знаци
САЩ
Документ
Категория
Презентации по философии
Просмотров
82
Размер файла
1 738 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа