close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

код для вставкиСкачать
ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ
Функція - однорідний, відокремлений вид управлінської діяльності, який слід здійснити для досягнення цілей школи.
Функція управління - це вид діяльності, що заснована на поділі й кооперації управлінської праці й характеризується визначеною однорідністю, складністю і стабільністю впливу на об'єкт і суб'єкт управління.
Класифікація функцій управління
Функції управлінняІнформаційне забезпечення системиАналітична діяльністьЦілепокладанняПрийняття управлінського рішенняПрогнозування і плануванняОрганізаторська діяльністьКоординаціяРегулювання і коригуванняСтимулюванняОблік і контроль
Інформаційне забезпечення управління
Інформація - сукупність відомостей про стан розвитку системи управління школою і зовнішнього середовища.
Неодмінною умовою ефективного управління є своєчасне забезпечення інформаційних потреб усіх рівнів управління. Це означає, що між керованою і керівною системами та зовнішнім середовищем за допомогою інформаційних потоків повинен безупинно підтримуватися прямий і зворотний зв'язок. При порушенні такого зв'язку система стає некерованою. Отже, між процесом управління й інформаційним процесом існує нерозривна єдність.
Інформаційний процес у технологічному плані можна умовно розділити на чотири етапи: технологія збору інформації, технологія обробки інформації, технологія передачі і збереження інформації, технологія використання інформації.
Інформація - свого роду дороговказна нитка, що дозволяє людям орієнтуватися в найскладнішому лабіринті суспільних явищ, впливати на них, ставити собі на службу соціальні і природні сили, досягати намічених цілей.
В. Г. Афанасьєв
Інформаційна система управління - сукупність інформації і засобів організації інформаційного забезпечення: методів і технічних засобів збору, передачі, збереження, обробки і видачі даних; носіїв і каналів циркуляції інформаціїТипи інформаційних системЗа ступенем обробки інформаціїПроста
Забезпечує передачу інформації з місця її виникнення до місця споживання без переробкиСкладна
Включає переробку
й одержання похідної інформації,
супроводжується аналізомЗа ступенем концентрації збору й обробки інформаціїДецентралізована
Основна робота зі збору й обробки даних ведеться в структурних підрозділах апарату управлінняЦентралізована
Основна робота зі збору
й обробки даних ведеться
в спеціальному підрозділі апарату
управління (наприклад,
в інформаційно-диспетчерській
службі)За ступенем
механізації
й автоматизаціїРучна
Система заснована на ручній обробці інформації.
Механізована
Основна робота з інформацією механізованаАвтоматизована
Основна робота з інформацією автоматизована
Рівні розвитку інформаційних систем
Збільшення обсягу інформації, задачі щодо підвищення її оперативності та якості вимагають удосконалення процесу збору, обробки і передачі інформації. Одним з найважливіших напрямків у цій роботі є підвищення рівня механізації й автоматизації інформаційних системНизькийСереднійВисокийЗбір, накопичення, передача,
обробка і формування інформації
здійснюється людиною. Можливе
застосування простих засобів
зв'язку і малої обчислювальної
техніки
Частина операцій
з обробки
інформації
механізована
й автоматизована,
інші виконуються
вручнуВесь процес
обробки
інформації
цілком
автоматизований
Принципи оптимізації інформаційних систем
Оптимізація інформаційної системи - діяльність, спрямована на:
формування необхідного обсягу інформації; досягнення високої пропускної здатності інформаційних каналів; забезпечення надійного й оперативного інформаційного процесу; досягнення високої соціальної й економічної ефективності
Систематизація
всіх показників
діяльності
шляхом
застосування
шифрів і кодів Взаємоузгодження
системи показників
Усунення дублюючих
потоків інформації
Однократність реєстрації первинної інформації Мінімальне повторення показників у різних документахЄдність форм
первинної
інформації,
уніфікація,
документиЧіткість форм і стислість записівЗабезпечення інформацією для розробки оптимальних рішень на різних рівнях управління
Вимоги, що висуваються до інформації
Вимоги до інформаціїЕкономічність
Вірогідність
Оперативність, своєчасність
Доступність
Достатність
Однозначність
Наукове управління школою вимагає наявності атрибутивної основи цього процесу - внутрішньошкільної системи інформації. Інформація про стан справ у керованому об'єкті - це "хліб управління", без якого управлінський процес відбутися не може.
Кожен керівник повинен мати "обов'язковий мінімум інформації" про тих людей, якими він керує, про їхні взаємини і зв'язки; про стан, хід, розвиток тих процесів, за які він відповідає і на які намагається здійснювати управлінський вплив.
Унікальне, не доступне техніці уміння людини швидко орієнтуватися в складній ситуації може бути реалізовано лише тоді, коли вона має достатню кваліфікацію і для неї завжди є можливість скористатися наявною необхідною інформацією. Створення такого "інформаційного сервісу" - головна, задача побудови системи управління.
Класифікація інформації
Класифікація інформації необхідна для комплексного, системного підходу до управління, для формування й удосконалювання інформаційної системи. Вона є також найважливішим прийомом аналізу інформаційного забезпечення процесу управління. Класифікувати інформацію можна за різними ознаками, кожна з яких визначає характер використання інформації в процесі управління
За підсистемами управління
1.Якість знань,
умінь, навичок.
2.Виховання
(рівень вихова
ності учнів
і якість виховної роботи) і т. ін.
За формою
1.Системати
зована.
2.Несистема-
тизована.
За змістом
1.Планова.
2.Нормативна.
3.Обліково-
статистична.
4.Оперативна
і т. ін.
За якістю
1.Корисна.
2.Надлиш
кова.
3.Помилкова.
За джерелами освіти
1.Внутрішня.
2.Зовнішня.
За ступенем переробки
1.Первинна.
2.Проміжна.
3.Зведена.
За призначенням
1.Бухгалтерська.
2.Статистична.
3.По кадрах
і т. ін.
За стабільністю
1.Постійна.
2.Змінна.
Робота з інформацією
Управлінська інформація - це сукупність достовірних відомостей, фактів, даних, що відображають стан керованої системи і зміни, які відбуваються в ній.
Алгоритм роботи з інформацією
* Збір інформації;
* систематизація, відбір значущої інформації;
* аналіз та узагальнення;
* використання для підготовки управлінських рішень;
* створення інформаційного банку;
* визначення форм збереження інформації;
* передача інформації по каналах зв'язку по вертикалі і по горизонталі.
Проста модель обміну інформацією
ФормулюєКодує та
або відбираєобирає канал
ВідправникІдеяПовідомлення
Передає
по каналу Декодує
ОдержувачЧи зрозуміла ідея?
Види інформації
Наукова - основні напрямки наукових знань про людину, розвиток особистості, сучасні дидактичні системи і педагогічні технології, дослідження в галузі педагогічної, вікової, соціальної психології, у сфері теорії та практики виховання тощо.
Правова - Закон України "Про освіту", правові акти стосовно кадрових питань, з охорони прав неповнолітніх, про податки і т. ін. Підзаконні акти - Положення про навчально-виховні заклади, інструкції, накази, розпорядження за основними напрямками діяльності школи.
Науково-методична інформація з проблем функціонування системи освіти: навчальні плани, програми, підручники, навчально-методичні посібники.
Статистична інформація характеризує реальний стан навчально-виховного процесу.
Оперативна, подієва інформація включає відомості про надзвичайні події, стан внутрішньоколективних відносин, що знаходять своє відображення в листах, скаргах, заявах і т. ін.
Шум - те, що спотворює зміст. Джерела шуму, які можуть створювати перешкоди на шляху обміну інформацією, 1 варіюють від мови до розходжень у сприйнятті, через які може змінитися зміст у процесах кодування і декодування інформації.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
Зовнішні - засоби масової інформації, суспільно-політична, науково-педагогічна інформація, нормативно-нравові акти, розпорядницька інформація вищих органів управління, наради, науково-практичні конференції, семінари, симпозіуми, система підвищення кваліфікації.
Внутрішні - статистична інформація про стан освіти в школі, матеріали перевірок і контролю, вивчення й узагальнення передового досвіду, інформація, одержувана в процесі спілкування з учителями, батьками, громадськістю, учнями, аналітичні матеріали за результатами соціологічних досліджень, опитувань, вивчення громадської думки, листи, скарги, заяви і т. ін.
Резерви підвищення ефективності роботи з інформацією
* Скорочення її обсягу й упорядкування процесу надходження до керівника;
* раціоналізація обробки документації;
* використання персональних комп'ютерів, ЕОТ для збереження, обробки інформації;
* забезпечення школи розмножувальною технікою.
Зворотний зв'язок - це реакція на те, що почуто, прочитано або побачено; інформація (у вербальному або невербальному | оформленні) відсилається назад відправникові, що свідчить про ступінь розуміння, довіри до повідомлення, засвоєння та погодження з повідомленням.
Методи збору інформації в школі
1. Вивчення директивних, нормативних, інструктивних, методичних документів.
2. Спостереження.
3. Опитування (усні й письмові).
4. Анкетування.
5. Тестування 6. Оперативний розбір щойно проведеного заходу за допомогою його учасників.
6. Ретроспективний - бесіди з випускниками минулих років.
7. Ведення щоденникових записів.
Методи аналізу інформації
1. Поділ на частини.
2. Порівняння.
3. Класифікація.
4. Узагальнення.
5. Абстрагування.
6. Аналогія, синтез, інтегрування, систематизація.
Аналітична діяльність дозволяє виявити:
* проблеми, що потребують ухвалення управлінського рішення;
* причини недоліків у навчально-виховному процесі інколи;
* умови позитивних результатів діяльності, передового педагогічного досвіду.
Методи аналізу: кількісний і якісний, що здійснюються в єдності і взаємозв'язку.
СистемнийПричинно-наслідковийФункціональнийПоелементнийРетроспективний (у часі)Порівняльний Процедури аналітичної діяльності
1. Відбір достовірних фактів зі статистичних даних, інформації з різних джерел.
2. Систематизація відібраних матеріалів; проведення їх групування, класифікації і типологізації.
3. Зіставлення відібраних даних із плановими показниками, з аналогічними показниками минулих років.
4. Виявлення основних тенденцій.
5. Аналіз причин недоліків, успіхів.
Інформація - це дані, "просіяні" для конкретних людей, проблем, цілей і ситуацій.
Цінність інформації - це час керівників і підлеглих, витрачений на її збирання, а також фактичні витрати, пов'язані, наприклад, з оплатою машинного часу, використанням послуг зо: внішніх консультантів і т. ін. Тому керівник повинен вирішити, чи істотною є вигода від додаткової інформації, наскільки саме по собі важливе рішення тощо.
Кроки процедури причинно-наслідкового аналізу
Крок 1. Формулювання проблеми (включає розгляд об'єкта та його дефекту)Крок 2. Опис проблемиФакти, що спостерігаютьсяПорівняльні фактиКрок 3. Виявлення розходженьКрок 4. Виявлення змінКрок 5, 6. Виявлення ймовірних причин та їх перевіркаЩо?
На якому об'єкті помічено дефект?
У чому він точно полягає?Де?
Де територіально знаходиться об'єкт
із поміченим дефектом?
Де на об'єкті виник дефект?Коли?
Коли був уперше помічений дефект
(календарний час)?
У якій послідовності спостерігався
дефект?Наскільки?
Яка частина об'єкта є дефектною?
Які тенденції'?-Необов'язковий крок. Вивчення і перевірка на основі власного досвідуКрок 7. Підтвердження найбільш імовірної причини
Основні види і зміст організаційно-розпорядчих документів
ВидиЗмістІнструкціяПравовий акт, що видається з метою встановлення правил, які регламентують організаційні, фінансові та інші сторони діяльності установ, організацій, підприємств, їхніх підрозділів і посадових осібНормативні документиДокументи, у яких встановлюються які-небудь правила, нормиНормативиДокументи, що містять показники витрат часу, матеріальних або грошових ресурсів, що припадають на певну одиницю (виріб, операцію і т. ін.)НормиДокументи, що містять відомості про встановлені величину, кількість, ступінь чого-небудьПоложенняПравовий акт, що визначає порядок утворення, права, обов'язки й організацію роботи закладу, структурного підрозділуНаказАдміністративний документ, що видається керівником, який діє на основі єдиноначальності, з метою розв'язання основних та оперативних задачПостановаРішення, прийняті вищими колегіальними органами управління: радами, колегіями, зборами і т. ін.ПротоколДокумент, що фіксує хід обговорення питань і прийняття рішень на зборах, нарадах, засіданняхСтатутПравовий акт, що визначає структуру, функції і права підприємства, організації, установи 
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
122
Размер файла
202 Кб
Теги
ння, функц, управл
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа