close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

самоаналіз

код для вставкиСкачать
ЗАУВАГИ
ДО САМОАНАЛІЗУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
1. Самоаналіз освітньої діяльності закладу освіти здійснюється працівниками цього закладу з метою виявлення і використання наявних можливостей загальноосвітньої підготовки на рівні державних вимог у передатестаційний період.
2. Згідно з "Порядком державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України за № 553 від 24.07.2001 року матеріали самоаналізу освітньої діяльності, що містять основні відомості про заклад: стан матеріально-технічного, кадрового та навчально-методичного забезпечення, про організацію та здійснення навчально-виховного процесу, копії навчальних планів та авторських програм тощо, подаються експертній комісії не пізніше як за 2 місяці до проведення атестації закладу освіти.
3. Основними завданнями самоаналізу є:
* оцінка стану організації та здійснення навчально-виховного процесу;
* встановлення відповідності знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм, державним стандартам;
* визначення відповідності матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення вимогам навчальних програм, планів і державним вимогам та нормам;
оцінка якісного складу педагогічних та керівних працівників.
4. Для проведення самоаналізу діяльності загальноосвітнього навчального закладу наказом директора закладу створюється робоча група (комісія) із числа досвідчених працівників колективу, затверджується план та програма самоаналізу, визначаються строки виконання та відповідальні особи за підготовку підсумкових матеріалів.
5. Самоаналіз здійснюється шляхом:
* вивчення чинних правових та нормативних державних документів з питань освіти;
* аналізу плануючої, облікової та звітної документації і матеріалів;
* аналізу відгуків батьків та громадськості про якість освітньої підготовки учнів;
* огляду та оцінки навчально-матеріальної бази;
* вивчення та аналізу управлінських наказів, рішень педагогічної ради, засідань методичних комісій та інших управлінських структур навчального закладу;
* взаємовідвідування уроків та позашкільних виховних заходів;
* організації виконання учнями класів тематичних і комплексних контрольних робіт з навчальних предметів;
* огляду та оцінки санітарно-технічного стану навчально-матеріальної бази, оснащення навчальних і соціально-побутових приміщень, їх навчально-методичного забезпечення;
* аналізу керівного та педагогічного складу;
* співбесіди з керівниками, педагогічними працівниками, батьками, громадськістю, учнями;
* анкетування;
* інші засоби моніторингу.
6. Матеріали самоаналізу освітньої діяльності містять письмовий звіт про самоаналіз, копії навчальних планів та програм, таблиці, діагностичні карти, матеріали анкетування тощо.
7. Основними вимогами до письмового звіту про самоаналіз є:
об'єктивність і достовірність аналітичного матеріалу, оцінки реального стану з усіх напрямків діяльності закладу освіти;
* повний всебічний виклад аналітичного матеріалу;
* чітка структура і логічна послідовність;
* порівняльна оцінка;
* аргументованість і пояснення механізмів оцінювання;
* встановлення причинно-логічних зв'язків у викладі;
* доведення фактами;
* наявність додатків: таблиць, графіків, діаграм тощо;
* обґрунтованість висновків щодо нововведень та інших аспектів діяльності школи ;
* лаконічність та простота викладу матеріалу;
відповідність вимогам Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23 червня 2000 р. за № 240.
8. Звіт про самоаналіз розглядається на засіданні педагогічної ради
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
ОПИСОВОЇ ЧАСТИНИ
"САМОАНАЛІЗУ ТА САМООЦІНКИ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ"
(назва)
зроку порік
_________________________
І. Вступна частина:
* який період відображено в самоаналізі?
* які теоретичні матеріали, практичний досвід були використані під час підготовки матеріалів?
* які критерії, показники, параметри освітньої діяльності брались до уваги?
* який був використаний інструментарій для збору, вимірювання та оцінювання інформації?
* як здійснювалась обробка інформації?
* які загальні тенденції в розвитку закладу були виявлені?
* які напрями освітньої діяльності розвиваються на низькому рівні?
* які перспективи розвитку закладу?
Інформаційна довідка про навчальний заклад:
* повна назва школи, засновник, власність, традиції, особливі досягнення;
* відомості про контингент учнів: загальна кількість, рух учнів, середня наповненість класів по паралелях, по школі; класи-комплекти;
* відомості про педагогічні кадри, кваліфікація, вік, стаж;
* вакансії;
* сумісники;
* групи продовженого дня, зміни;
* підвіз дітей в школу;
* характеристика мікрорайону, авторитет школи в мікрорайоні;
* проблеми, які потребують нагального вирішення.
II. Аналіз результативності навчально-виховного процесу:
* рівень навчальних досягнень (показники якості навченості по предметах, по класах, по школі або середні бали);
* продовження навчання учнів 9-х класів;
* вступ випускників у вищі навчальні заклади;
* участь учнів у конкурсах, предметних олімпіадах, інтелектуальних турнірах;
* види і форми діагностування навченості (успішності) адміністрацією навчального закладу та працівниками відділу освіти та РМК;
* застосування моніторингових досліджень у навчально-виховному процесі.
Аналіз базової і додаткової освіти:
* дотримання наступності;
* зв'язок базового і профільного навчання;
* обов'язкові та авторські програми;
* застосування нових технологій;
* виконання програм;
* динаміка якості викладання предметів;
* показники якості навченості (успішності) по предметах (порівняльний аналіз);
* стимулювання учнів за успіхи у навчанні.
Аналіз здійснення обов'язкової освіти:
* чи всі діти в мікрорайоні охоплені навчанням?
* чи притаманні школі явища плинності учнів?
* заходи щодо збереження контингенту учнів;
* зв'язок з дошкільними установами;
* робота з громадськими закладами та організаціями;
* робота щодо охорони прав дитинства.
III.Аналіз організації навчально-виховного процесу:
* дотримання пріоритетних принципів реформування навчально-виховного процесу (демократизація,гуманізація,диференціація,інтеграція навчання);
* комплектування класів, забезпечення варіативного навчання;
* навчальний план, навчальні програми, календарні плани;
* організація роботи школи щодо виконання Закону "Про мови";
* методичний супровід навчально-виховного процесу;
* рівень викладання навчальних предметів;
* оцінювання знань, умінь і навичок;
* самооцінка ведення шкільної документації.
IV.Аналіз системи врядування закладом освіти:
* моделювання школи;
* планування роботи;
* структура закладу освіти;
* структура врядування;
* створення цілісної системи інформаційно-аналітичного забезпечення;
* оперативність і доцільність управлінських рішень;
* система стимулювання роботи педагогічних працівників;
* якість здійснення діагностики і моніторингу елементів навчально-виховного процесу;
* ефективність внутрішкільного контролю;
* застосування інноваційних моделей управління.
V.Аналіз системи виховної роботи:
* реалізація педагогічної концепції, яка лежить в основі виховної роботи закладу;
* рівень спеціалізації випускників;
* забезпечення єдності фізичного, духовного та інтелектуального розвитку особистості;
* експериментальна дослідницька виховна робота;
* координація всіх виховних заходів, їх доцільність, достатність, розумний чіткий ритм;
* інтеграція виховних дій в комплексі;
* національне спрямування виховної роботи у школі;
* впровадження нових форм і методів виховання учнів, їх ефективність;
* діагностування рівня вихованості;
* результативність виховної роботи;
* управління виховною роботою;
* методичний супровід виховної роботи.
VI.Аналіз роботи з педагогічними кадрами:
* укомплектованість школи педагогічними працівниками з відповідною освітою;
* дотримання норм трудового законодавства;
* якісний склад педагогічних кадрів;
* діагностування професійної компетентності та особистих якостей педагогів;
* розподіл педагогічного навантаження;
* заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників та їх захисту;
* прогнозування якісного і кількісного складу педагогічних працівників;
* стимулювання праці педагогічних працівників;
* формування управлінського резерву;
* доцільність розстановки кадрів для врядування закладом освіти (заступники директора, керівники методоб'єднань, класні керівники);
* дотримання управлінської етики при оцінюванні процесів та результатів педагогічної діяльності;
* застосування діагностичних методик та методів експертного оцінювання під час атестації кадрів;
* врахування самооцінки, оцінки батьків та учнів для формування констатуючої атестаційної оцінки;
* стимулювання соціально-психологічної адаптації молодих учителів;
* морально-психологічний мікроклімат у педагогічному колективі;
* формування високої педагогічної культури учителів;
* стимулювання якісної роботи учителя.
VII.Матеріально-технічне забезпечення:
* відповідність будівель та приміщень навчального закладу реалізації завдань освітніх програм;
* утримання додаткових шкільних приміщень;
* організація підсобного господарства;
* стан навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, майстерень, спортзалів, спортмайданчиків, навчально-дослідних ділянок;
* робоче місце учня і вчителя;
* ефективність роботи шкільної бібліотеки, забезпеченість підручниками;
* стан комп'ютеризації навчального закладу, рівень комп'ютерної грамотності;
* дотримання техніки безпеки, температурного режиму і санітарно-гігієнічних норм;
* фінансове забезпечення діяльності закладу освіти;
* збереження шкільного майна;
* охорона і використання землі, яка надана школі.
VI!!. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та працівників закладу:
* встановлення взаємозв'язку діяльності школи і сім'ї;
* налагодження взаємодії навчального закладу з іншими організаціями та закладами;
* запобігання негативному впливу соціального середовища та виховання дітей;
* дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу;
* надання соціальної підтримки дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;
* організація медичного обслуговування та харчування учнів;
* моральне та матеріальне стимулювання педагогів, учнів, батьків;
* стан дитячого травматизму;
* престиж школи в мікрорайоні, області;
* додаткові напрямки та показники освітньої діяльності.
IX. Висновки.
Самооцінка.
Основні напрямки розвитку навчального закладу.
Автор
anna-milla
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
7 979
Размер файла
68 Кб
Теги
самоанал
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа