close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Урок-практикум "Говорим по нанайски"

код для вставкиСкачать
Урок – практикум «МИ ХЭСЭИ - МИ ДИАИ». Составила: учитель родного языка МОУ СОШ с. Ачан Киля Л.А.
МОУ СОШ с. Ачан
УРОК – ПРАКТИКУМ
Киля Лидия Алексеевна, учитель
родного языка, с.Ачан
Задание 1. Холан


Поянго,энэмиэ, эм биран давани бахани.
Муэни бойкони, эмуту силэ-мэт бичини.
Сайна, хэвэн муэни хэегуйни биран?
Даралани эмуту Гэрин-мэт би. Хэени элкэ, няр
би.
Деунгиэ калтаду Хэрпин дэтувэни улэнди
ичэури бичини. Хэрпин гэрбуни «харпича»
хэсэлэ осихани.Поктова хуэдэси осигоари, туэ
мома харпимари пулсил бичичи. Туй пулсими,
хали-да поктова хуэдэси.
Холан



Поянго ангиачи кэчэрихэни – очом энэхэни.
Хэвэмбэ ичэхэни. Хэвэн симатани, эмуту
мэнгун пудэндини-мэт, бичини.
-Гэ, ми тэрэк, пэргэми, унгкимби: хэвэн
муэни,- агдами унгкини.- Хэвэн би. Согдата
би!
Туй агданасими, илисихани. Туй
илисимиа,хай-ну,хай-ну сиасимбани
долдихани. Хабдата сиасиниам, уми - хэдун
аба. Нуктэи силичэвэни ачора, гоар
опованкини. Нуктэни биди би, туйнкуэси.
Биранчи сусуэми, долимбани исихани.Ичэрэ,
кирим илихани.
Холан



Оланду тиас, эмуту нингман кандоани-мат,
очоан пуйсихэни…
- Туй пуйсини сиасини би-мэ! Неду най балди!
– Поянго морапсинкини,- Ми баян боава
бахамби.
Поянго Кондон ихони бэунгуэни бахани…
Задание 2
АВБМДОТПЮАИКСЛА
 В Г С Д Ж И Ф П А Ю Э Т Е З А
 Б В Э Д Ж П М Ф Э С Т Н
 Э С Г И В М Ф Р У Ж К А С О Э
 С З Г О Ф Р Л К И В Р М Т П А

Задание 3

НАСКАТ
Физминуткэсэл
Эх, лингдангданя
Лаха пакпангконя,
Эх, лингдангданя
Гучэн кучинкуня,
Эх, лингдангданя
Кэчи хурбэнгкуня.
Эх,лингдангданя….
МАНГБОНГКАНСАЛ
Найти лишнее слово
Дёа тургэнди сихэни.
Ми нёани энуи дидянгкини.
Тэтурэ,боачи дёкчи ниэхэмби
Тэм горола, дидяла эм пава нгэгден
бичини:
уй-ну,ми-мэт онгасами мутэчини.
Олокиана отолихамби,тава Моранга
дёгдоани дегдэйни.
Ихонду сим бичини
Буэ На пиктэни тапу,
Мангбо Дама пурилни,
Дуэнтэ дялани тапу,
Даи страна пурилни,
Аминаи хэсэвэни, нангалами ачаси,
Балдиохан коливани,
Онгбомби – да ачаси.
Андана! Элэ нанайвари
Сагогоари, хэсэвэри хоричигоари
Нэкуэнэ, долдиосу!
Туй оян, нэен хэсэвэ
Хони налаори, онгбори.
Нанай найни биэсикэмэ
 Намчангаоли наондёансал:
 Дуэрэйчи-дэ дурунку
 Гирансойчи-да гисанку.
 Нанай найни намчианга,
 Ананаоли агана,
 Эечиури эгэнэ,
 Енуэлэмэри балдиапу.

Автор
bip61
bip6136   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
68
Размер файла
338 Кб
Теги
нанайский язык
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа