close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация на Драгомир Стойнев

код для вставкиСкачать
НОВИ ПОЛИТИКИ ЗА
УСПЕШНА РЕАЛИЗАЦИЯ
В ЗАЕТОСТТА ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА
19 февруари 2012 г.
ПРОБЛЕМИТЕ
2
(% )
България е една от държавите с най-високо
ниво на младежка безработица в ЕС...
Р а в н и щ е н а м л а д е ж к а б е з р а б о ти ц а (3 тр и м . 2 0 1 1 г.)
50
40
30
20
10
0
И сп ан и я
Гъ рция
С л о в аки я
Л и тв а
П о р тугал и я
И р л ан д и я
Л атв и я
У н гар и я
И тал и я
Полша
Р ум ъ н и я
Б ъ л гар и я
Б ел ги я
Х о л ан д и я
А в стр и я
Г ер м ан и я
М ал та
С л о в ен и я
Ф и н л ан д и я
Д ан и я
Л ю ксем б ур г
Ш в ец и я
Ч ехи я
Ф р ан ц и я
Е С -27
Е сто н и я
Кипър
В ел и ко б р и тан и я
3
Р а в н и щ е н а б е з р а б о ти ц а (1 5 -7 4 г.)
М л а д е ж к а б е з р а б о ти ц а (1 5 -2 4 г.)
(% )
Но младежката безработица продължава да
расте с бързи темпове...
Гърция
П о р ту га л и я
Испания
Б ъ л га р и я
Кипър
С л о в а ки я
Дания
Полша
Ирландия
И та л и я
В е л и ко б р и та н и я
Румъния
Л ю кс е м б у р г
С ловения
Холандия
Е С -2 7
Чехия
М а л та
У н га р и я
Б е л ги я
Л и тв а
Ф ранция
Ф инландия
Германия
А в с тр и я
Ш веция
4
-1 0
Е с то н и я
-5
Л а тв и я
0
Д и н а м и к а н а р а в н и щ е то н а м л а д е ж к а б е з р а б о ти ц а
(3 тр и м . 2 0 0 9 г. - 3 тр и м . 2 0 1 1 г.)
25
20
15
10
5
20
(% )
У нас, 14% от младежите между 15 и 24 г. са
без средно образование, но не учат...
Д я л н а л и ц а та м е ж д у 1 5 и 2 4 г., р а н н о н а п ус н а л и
уч и л и щ е (2 0 1 0 г.)
40
35
30
25
15
10
5
0
М ал та
П о р тугал и я
И сп ан и я
И тал и я
Р ум ъ н и я
С л о в аки я
Ч ехи я
С л о в ен и я
Полша
Л ю ксем б ур г
Л и тв а
А в стр и я
Ш в ец и я
Х о л ан д и я
Ф и н л ан д и я
У н гар и я
И р л ан д и я
Д ан и я
Е сто н и я
Г ер м ан и я
Б ел ги я
Кипър
Ф р ан ц и я
Л атв и я
Гъ рция
Б ъ л гар и я
Е С -27
В ел и ко б р и тан и я
5
(% )
И България е държавата в ЕС, в която най-голям
дял от младите нито учат, нито работят...
Д я л н а л и ц а та м е ж д у 1 5 и 2 4 г., к о и то н и то уч а т,
н и то р а б о тя т (2 0 1 0 г.)
25
20
15
10
5
0
Б ъ л гар и я
И тал и я
И р л ан д и я
И сп ан и я
Л атв и я
Р ум ъ н и я
Гъ р ц и я
Е сто н и я
С л о в аки я
Х о л ан д и я
Л ю ксем б ур г
Д ан и я
А в стр и я
С л о в ен и я
Ш в ец и я
Гер м ан и я
Ч ехи я
Ф и н л ан д и я
М ал та
Полш а
Б ел ги я
П о р тугал и я
Кипър
У н гар и я
Ф р ан ц и я
Е С -27
Л и тв а
В ел и ко б р и тан и я
6
Кризата сериозно задълбочи проблемите на
младежите на пазара на труда...
Р а в н и щ е н а з а е то с т и б е з р а б о ти ц а з а м л а д е ж и те
м е ж д у 1 5 -2 4 г.
35
30
25
(% )
20
15
10
5
0
I
II
III
2005
IV
I
II
III
2006
IV
I
II
III
IV
2007
Р а в н и щ е н а з а е то с т (1 5 -2 4 г.)
I
II
III
2008
IV
I
II
III
2009
IV
I
IІ
III
2010
IV
IІ
I
III
2011
Р а в н и щ е н а б е з р а б о ти ц а (1 5 -2 4 г.)
7
А бездействието на правителството
продължава да руши техните шансове...
100
К о е ф и ц и е н т н а д ъ л го тр а й н а м л а д е ж к а б е з р а б о ти ц а и р а в н и щ е н а
з а е то с т з а м л а д е ж и те с в и с ш е о б р а з о в а н и е
7 8 .0
75
6 9 .5
6 1 .9
(% )
5 0 .9
50
4 2 .1
2 9 .9
25
0
III.2 0 0 9
III.2 0 1 0
III.2 0 1 1
К о е ф и ц и е н т н а д ъ л го тр а й н а б е з р а б о ти ц а с р е д м л а д е ж и те (1 5 -2 4 г.)
К о е ф и ц и е н т н а з а е то с т з а м л а д е ж и те (1 5 -2 4 г.) с в и с ш е о б р а з о в а н и е
8
ПРИЧИНИТЕ
9
ПРИЧИНИТЕ – 1
Липса на визия за приоритетите в
икономическото развитие на страната
Икономическата политика, която не може
да смекчи ударите на кризата върху пазара
на труда
Липса на адекватни знания и умения –
проблем на образователната система
Голям брой младежи, твърде ранно
напускащи училище
10
ПРИЧИНИТЕ – 2
Липса на адекватна политика за
образователното равнище на младежите от
рисковите групи и региони
Ограничен достъп до обучителни услуги
за младите хора
Липса на трудов опит – нерегулярна заетост
и дълги периоди на безработица
Неподходящи и недостатъчно гъвкави
активни политики на пазара на труда
11
НОВИТЕ РЕШЕНИЯ
12
ПРИНЦИПИ – 1
Преодоляването на младежката
безработица – грижа на държавата
Пазарът сам не може да реши проблема:
Младежите са по-малко конкурентоспособни
За тях са достъпни по-нискокачествени работни
места
В средносрочен план:
Стабилизиране на пазара на труда
По-качествено образование и обучение
Реформи в активната политика на пазара на труда
13
ПРИНЦИПИ – 2
Спешни мерки в подкрепа интеграцията на
младите хора в заетостта:
1. По-лесен преход от образование към заетост
2. Икономически стимули за бизнеса да наемат
млади хора
3. Подкрепена заетост, стажуване и чиракуване за
младежите от най-уязвими групи
4. Качествено обучение за успешна реализация на
пазара на труда
5. По-достъпни и по-качествени посреднически
услуги на пазара на труда за младите хора
14
От образование към заетост
Достигане 6% от БВП – за образователни цели
Обучение или стаж – до 4 месеца след
завършване или при безработица
Мотивационно обучение и професионално
ориентиране в средното образование
По-ефективна система от ученически и
студентски практики
Данъчни облекчения за бизнеса за предоставяне
на стипендии за ученици и студенти
Висшето образование = осигурителен стаж без
закупуване
15
От образование към заетост - 2
Ограничаване ранното отпадане на децата от училище
Подобряване качеството на началното и средното
образование
Преразглеждане системата на професионалното
образование
Насърчаване публично частното партньорство за
финансиране на паралелки за професионално образование
Законодателно решение за задължително осигуряване на
места за чиракуване
Да се въведат единни задължителни стандарти за
стажуване
До 40% от населението на възраст 30-34 години да има
завършено висше образование
16
Икономически стимули за бизнеса
Работодател, който наеме безработно лице до
29-годишна възраст и това е първо работно
място:
Освобождаване от дължими осигурителни вноски за
наетото лице – период от 3 до 6 месеца, или
Възстановяване на платените осигурителни вноски, или
Намаляване размера на осигурителните вноски, дължими
за наетото лице
Фонд за стимулиране на работодатели, които
наемат на работа млади хора с увреждания
17
Подкрепена заетост, стажуване и
чиракуване
Програма за субсидирана заетост за
младежи от най-уязвимите групи:
Гъвкава, без излишен административен товар за
работодателя
Субсидирана заетост за период от 6 до 12 месеца
Работодателят да може да избира – стажуване
или чиракуване + обучение, или само заетост
Да бъде разработена и стартирана в
спешен порядък!!!
18
Достъпно и качествено обучение
Програма за подобряване достъпа на
младите хора до обучение:
Централизирано изпълнение – чрез АЗ, МОМН и
социалните партньори
Пакет услуги – посреднически услуги, обучения,
субсидии за работодатели, последващо обучение
и консултации на работното място
Прилагане на цялостен подход за младите хора –
от регистрацията, до намирането на работа
19
Качествени посреднически услуги
Посреднически услуги от бюрото по труда –
до 3 месеца след регистрация
Методика за индивидуална работа с млади
хора, търсещи работа
Повишаване квалификация на трудовите
посредници
По-строг контрол върху работата на
трудовите посредници
Увеличаване броя на трудовите посредници и
създаване на “бърза писта” за безработните
младежи
Разширяване набора от посредническите
услуги за млади хора
20
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
8
Размер файла
72 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа