close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хора за работа Липса на ключови компетенции у младите хора и

код для вставкиСкачать
Хората нямат работа, но и за
работата няма хора
Томчо Томов, ръководител НЦОК
Липсата на ключови компетенции в
работната сила ще бъде една от
основните пречки за икономически
растеж в следващите години.
Тенденции
Източник: EUROSTAT
По темп на нарастване на коефициента
на младежката безработица България
е на второ място след Испания
Продължителност:
Временна безработица до 1 г. - 53.5 %
Продължителна безработица - 29.0 %
Никога не са работили
- 17.5 %
Продължително безработни:
Основно и по-ниско образование – 42.7 %
Средно образование
- 50.5 %
Висше образование
- 6.8 %
Източник: Агенция “Медиана”
Нараства броят на безработните
със средно и висше образование
Нараства продължителността на
безработицата при средно и висше
образование
Причини и следствия
В България не знаем какви
кадри са ни необходими в
следващите 5 – 10 години
Митове в професионалното
и кариерното ориентиране
Образователният продукт,
не отговаря на
потребностите на пазара
на труда (бизнеса)
Мотивацията за учене е
диплома, а не компетенции
Социалната среда,
предопределя нагласите за
квалификация
24% от завършилите работят на
позиции, изискващи висше образование
49% от завършилите висшисти, които са
намерили работа, заемат позиции,
изискващи средно образование
19% от работните места се заемат от
хора с по-ниска квалификация от
изискваната
Пресищане пазара на труда с кадри от
едни специалности и недостиг на други
62% от работодателите заявяват, че имат
затруднения с намирането на кадри за
ключови позиции
Подготовката е предимно теоретична и
не съответства на потребностите на
бизнеса
Само 15% от анкетираните инженери,
финансисти и ИТ специалисти твърдят,
че подготовката им съответства на
потребностите на практиката
Потомствена безработица при младите
хора
Завършилите технически университет си намират най-бързо и добре
платена работа;
От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!
Области на обновяване на знанията
Е кология
3%
Корпоративна
с оциална
отговорнос т
3%
Друго
0%
Б изнес процес и
9%
Маркетинг
5%
Мениджмънт
8%
Б изнес ф инанс и
6%
Нови технологии
23%
Нормативна уредба
18%
С тандарти за
качес тво
9%
Добри практики
16%
Жизнен цикъл на компетентностите
www.competencemap.bg
Придобиване
4 - 5 г.
4 - 5 г.
4 - 5 г.
Валидиране
Усъвършенстване
1 г.
1 г.
1 г.
2 г.
1 г.
2 г.
Изоставане
3 г.
1 г.
3 г.
Постепенно отпадане
1 г.
1 г.
3 г.
Инженери
IT
Финансисти
Жизнен цикъл на компетентностите:
Инженери – 7 г. ;
IT специалисти – 4 г.;
Финансисти – 9 г.
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд по Проект BG051PO001-2.1.06. Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес носи цялата
отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.
Доклад 2010
Умения на работната сила
Скала
Финландия България
(1/42)
(42/42)
Финландия
(1/55)
България
(48/55)
Глобална икономика на знанието:
Генерира новации,
Лидерски умения,
Екипно управление,
КGKE
Решаване на проблеми
Потребности на
Професионални пазара на труда:
специфични за сектор
умения
и междусекторни
Професион
ални
Грамотност
и основни
умения
умения
Социална
интеграция
11
Source: INSEAD
Работа в екип
Лидерство
Общуване и взаимоотношения
Асертивност
Инициативност
Иновативност
Отговорност за резултата
Решаване на проблеми
Латерално и дивергентно
мислене
Работа под напрежение
Управление на времето
Меки умения
Работа с компютър и
специализиран софтуер
Владеене на втори език
Работа със стандарти
Работа с техническа и отчетна
документация
Работа с нормативна уредба
Експлоатация на техника
Специфични и общи
компетенции свързани с
процеси и технологии
Прогнозиране, планиране,
организиране
Управление на проекти
Професионални умения
Кариерно образование
Прогнозиране на потребностите от квалификация
Държавна поръчка и финансиране на образованието
Политика по акредитиране на академични специалности
Професионално образование в реална среда
Висше образование, отговарящо на потребностите на
пазара на труда
Осъвременена нормативна уредба
Партньорство “бизнес-образование”
Социална политика, обвързана с
насърчаването на компетентността
Документ
Категория
Презентации по социологии
Просмотров
27
Размер файла
2 509 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа