close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ФЕРМЕНТ

код для вставкиСкачать
ФЕРМЕНТ
Фермент нь биокатализатор б?г??д биологийн
гаралтай
,
химийн
урвалыг
т?ргэсгэдэг
(удаашруулдаг) ?йлчлэлтэй.
? Амьд эс болгон ??рийн гэсэн фермент??дтэй (1 эс
дотор 104-тэй тэнцэх ферментийн молекул
агуулагдана) байх ба т??ний ?йлчлэл нь маш х?чтэй.
? Ферментийн оролцоог?й явагдах нэг ч урвал эсэд
байхг?й.
? Одоогоор
2000 гаруй фермент мэдэгдээд
байгаагаас 150 орчим ферментийг цэврээр
гарган авч байгаа ба ихэнх фермент??д нь
уургийн гаралтай бодис юм гэдэг нь тодорхой
болсон.
?
FERMENTUM
Фермент нь латины- fermentum эсгэх х?р?нг?
гэсэн утгатай ?г .
? Фермент
нь пептид холбоогоор холбогдсон
аминх?члийн ?лдэгдэл б?хий полипептидээс
тогтсон, молекул масс ихтэй органик нэгдэл болно.
? Дан аминх?члийн ?лдэгдлээс тогтсон ферментийг
энгийн фермент, харин нь уургийн (апофермент)
ба уургийн бус (кофермент) 2 хэсгээс тогтсон
фермент??дийг нийлмэл фермент гэнэ.
?
ФЕРМЕНТ
ФЕРМЕНТ- ШИНЖ ЧАНАР
Металлофермент б?х ферментийн ? хэсгийг
эзэлнэ.
? Ферментийн орон зайн байршилтай хэсгийг
идэвхтэй т?в
А гэх ба тэнд ферментийн
?йлчлэлээр хувиралд орох бодис субстрат (S)
холбогддог.
? Физик-хими шинж чанар: Уурагт бодис учир
уургийн б?х шинжийг (молекул масс ихтэй, уураг
уургийн бус хэсгээс тогтоно, коллойд ,
цахилгаан цэнэгт, тундасжих, уусах, 1.2.3.4зохион байгуулалтай, уургийн бус хэсэгтээ
металтай, г.м ) хадгална.
?
ФЕРМЕНТИЙН ?ЙЛЧЛЭЛ
Ферментийн
?йлчлэл:
Ферментийн
?йлчлэлийн идэвхи нь орчны pH-аас
хамаардаг ба фермент б?р тодорхой pHб?хий орчинд, 370С-400С-д хамгийн идэвхтэй
сайн ?йлчилнэ.
? Фермент б?р ??рт?? сонгон авсан тодорхой нэг
бодист ?йлчилдэг ба энэ чанарыг ферментийн
(ганц бодист ?йлчлэх, нэгэн т?рлийн б?лэг
бодист ?йлчлэх, б?лэг бодист
харьцангуй
?йлчлэх , орон зайн хамааралтай ?йлчлэх г.м )
сонгомол чанар гэнэ.
?
ФЕРМЕНТИЙН ?ЙЛЧЛЭХ МЕХАНИЗМ
ФЕРМЕНТЕТ УРВАЛ
ФЕРМЕНТИЙН ?ЙЛЧЛЭХ МЕХАНИЗМ
1.Субстрат ферментэд нэвтрэн орж, фермент
субстратын комплекс (ES) ??сгэх ба маш богино
хугацаанд явагдана.
? 2. Фермент субстратын б?рдэл нэгдэл нь нэг ба
хэд хэд ??сч болно (ES* - ES**) аажим явагдана.
? 3. Ферментийн идэвхитэй т?вд байгаа субстрат
задралд орж эцсийн б?тээгдэх??н болон сална.
(EP= = >E+P)
? Фермент нь бараг б?х биологийн шингэн??дэд
(цусны ийлдэс, сийвэн) ч?л??тэй, эс , эд,
эрхтэнд ч?л??т ба бэхлэгдсэн байдлаар
агуулагдана.
?
ФЕРМЕНТИЙН ИДЭВХИЙН НЭГЖ
Ферментийг илр??лэхдээ субстратыг хувиргаж
байгаа
идэвхийн
харьцангуй
нэгжээр
тодорхойлно.
? Ферментийг гаргаж авахдаа бага температурт ,
ферментийн идэвхийг хамгаалах, тогтворжуулах
бодис нэмж, тухайн эд, эс, эрхтнийг эвдэж
ферментийг нь ч?л??лн?.
? Ферментийн идэвхийн нэгжийг катал гэх ба энэ
нь ?г?гдс?н н?хц?лд 1 секундын хугацаанд 1
моль субстратыг хувиргах ферментийн хэмжээ
юм.
?
ФЕРМЕНТИЙН АНГИЛАЛ
Ферментийн урвалын хурд нь субстрат ба
ферментийн хэмжээнээс хамаарна.
? Эсийн дотор явагдах химийн урвалууд нь
хурдасах (идэвхж??лэгч)
ба удааширдаг
(саатуулагч -ингибитор) билээ.
? Ферментийг ?аза н?хц?лтэйгээр дууддаг.
? Ферментийн ангилал: Ферментийг 1961 онд
олон улсын биохимичдын холбооноос 6 анги
болгон хуваасан б?г??д энэ ангилалаа м?рд?ж
байна.
?
ФЕРМЕНТИЙН АНГИЛАЛ
1.ОКСИДРЕДУКТАЗА БУЮУ ИСЭЛД??ЛЭН
АНГИЖРУУЛАХ ФЕРМЕНТ??Д
?
80 гаруй фермент багтана. Бодисууд 3 замаар
исэлддэг. 1.О2-той нэгдэж, 2.Н2-?? алдаж,
3.Валентууд нь солигдон исэлдэнэ. Анаэроб
дегидрогеназууд исэлдэж байгаа субстратаас Н2
салгаж аваад О2-оос бусад нэгдл??дэд ?гд?г.
(лактатдегидрогеназа,
глутаматдегидрогеназа
г.м) Оксидазууд нь субстрат О2 хооронд явагдах
урвалыг
т?ргэсгэдэг.
(глюкозоксидаза,одифенолоксидаза,
каталаза-б?х
амьтны,
ургамлын эд эрхтэн, бичил биетэнд агуулагдах
ба 0,09% Fe ?тэй О2-той орчинд ??ссэн хортой
нэгдэл болох Уст?р?гчийн хэт исэл Н2О2-ийг
задалж хорг?йж??лнэ )
2. ТРАНСФЕРАЗА
17Огаруй фермент 8 б?лэг болон багтана.
? Янз
б?рийн нэгдл??дийн хооронд атом буюу
б?лэг атомуудын
?(
метил-б?лэг, карбоксил-б?лэг, формилб?лэг , альдегид, кетон, х?члийн ?лдэгдэл,
алкиль, амин-б?лэг, фосфор агуулсан-б?лэг ,
х?хэр агуулсан б?лэг г.м ) хооронд
? з??гд?х урвалыг т?ргэсгэхдээ амжуулагч-донор,
х?лээн авагч-акцептор хоёрын оролцоотой
явагдана.
?
3.ГИДРОЛАЗА , 4.ЛИАЗА
3.Гидролаза - 160 гаруй фермент 9 б?лэг болон
багтана.
? Нийлмэл бодисуудыг (нийлмэл эфир, спиртийн
б?лг??д, пептид холбоо, амидын холбоо,
х?чил ангидридын холбоо, г.м) устай
нэгд??лэх замаар энгийн нэгдл??д болгон
задлах фермент??д б?г??д гидролизын урвалыг
т?ргэсгэдэг.
? 4. Лиаза- Янз б?рийн холбоог гидролизын бус
замаар задалдаг ?йлчлэлтэй б?г??д ямар
атомуудын холбоонд ?йлчилж байгаагаар нь
? (С-С, С-О, С-N, С-S г.м) б?лэг болгон ангилдаг.
?
5. ИЗОМЕРАЗА- 6. ЛИГАЗА БА СИНТЕТАЗА
5. Изомераза - 30 гаруй фермент 5 б?лэг
болон багтана.
? Бодисын молекулын дотор явагдах ба б?лэг
атомууд нь байр солих урвалыг т?ргэсгэнэ.
?
6. Лигаза ба синтетаза- 4О гаруй фермент
4 б?лэг болон багтана.
? Химийн холбоог бий болгох урвалыг т?ргэсгэнэ.
?
КОФЕРМЕНТ
Коферментэд янз б?рийн органик нэгдэл
орох б?г??д ихэвчлэн амин дэм, аминдэмийн
фосфот эфир, нуклеотидууд байдаг.
? М?н ферментийн идэвхитэй т?вд холбогдож,
салж нийлж ?йлчлэлийг сайжруулж байдаг
кофактор гэдэг бодис байх
ба кофермент,
кофактор 2 нь нэгдмэл нэгдэл юм гэж ?здэг
? . Кофакторуудад витаминууд,
ихэнхдээ
металлын ионууд , зарим нэгдл??д багтана.
Металлын ионуудтай нэгдэж, химийн урвалыг
т?ргэсгэгч
биокатализаторуудыг
металлофермент гэнэ.
?
КОФЕРМЕНТИЙН АНГИЛАЛ
Фермент??д нь эсийн дотор янз б?рийн хэсэгт
(б??м?нд , б??мийн б?рх??лд, митохондорт,
лизосомд, эндоплазмын торонд гиалоплазмад )
тархана.
? Фермент??дийн
байршлыг
тогтоосон
нь
тэдгээрийг цэврээр гарган авах, ?йлчлэлийг
судлах зэрэг олон талын ач холбогдолтой.
? Коферментийн
ангилал:
Нийлмэл
ферментийн
уургийн
бус
хэсэг
болох
коферментийг ферментийн ?ндсэн 6 ангилалын
дагуу , м?н витамины(амин дэмийн ) уламжлалт,
витамины бус уламжлалт гэж хуваана.
?
КОФЕРМЕНТ??Д
Ферментын кофермент??д м?н витамины бус
кофермент??д ордог. ??нд:
? 1.
Нуклеотидны кофермент??д 60 гаруй
байгаагаас голчлон АДФ, АТФ, ЦТФ,ЦДФ, УТФ,
УДФ,
ГТФ,
ГДФ
нь
урвалыг
т?ргэтгэх
коферментийн ??рэг г?йцэтгэнэ.
? 2. Металл агуулсан кофермент??д: т?м?р
агуулсан порфириний иж б?рдэл хамаарна.
(цитохромууд,
каталаза,
пероксидаза
фермент??дийн
уургийн
бус
б?лг??д
хамаарагдана.)
? 3. Фосфат , н??рс усны кофермент??д ,
? 4. Пептидийн кофермент??д орно.
?
СКОРОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ РЕАКЦИЙ
ЭНЗИМОЛОГИЯ
Ферментийг энзим гэж нэрлэх ба фермент
судлалыг энзимологи гэж нэрлэдэг.
? Орчин ?еийн фермент судлалын шинжлэх ухааны
гол зорилго нь
? Амьд эсийн дотор фермент бий болгох, ?сг?х
юм.
? Эсийн
дотор
байнга
байдаг
ферментийг
конститут, эсэд шинээр нийлэгждэг ферментийг
индуцир гэнэ.
? Ферментийн идэвхжилтийг саатуулдаг бодисуудыг
репрессор гэх ба ?в?рм?ц , ?в?рм?ц бус байна.
?
ЭНЗИМОЛОГИЯ
М?н ямар нэгэн ферментийн нийлэгжилтэнд
н?л??лд?г бодисуудыг индуктор гэдэг.
? Индуктор
нь
репрессортой
холбогдож
идэвхж??лсэнээс уураг, ферментийн нийлэгжилт
явагдана.
? Энэ нь ДНХ, РНХ-д явагдана.
? Ферментийн нийлэгжилтийг явуулах ДНХ-ийн
тодорхой хэсгийг ген гэнэ.
? Ген
? операторийн ?йл ажиллагаа нь
репрессор бодисоор тохируулагдана .
?
ФЕРМЕНТИЙН ЭМГЭГ- (ЭНЗИМОПАТИИ)
Эр??л бие махбодийн дотор ферментийн
тохируулга алдагдан ??сэж байгаа эмгэгийг
ферментийн эмгэг гэнэ.
? Эмгэг янз б?рийн шалтгаанаар ??сч болно (
Удмын ??рчл?лт, хорт бодис, аминдэмийн
дутагдал, гормоны дутагдал г.м).
? Тийм
учраас
эмнэлэгийн
биохимийн
шинжилгээнд шингэн эд , эсийн доторхи
ферментийн идэвхийг тодорхойлдог ба энэ нь
?вчин
??сэх
шалтгааныг
тодорхойлох,
харьцуулах зэрэгт ашигладаг.
?
?
?
Амилолитические ферменты ? амилаза(расщепляет
крахмал до олиго- и дисахаридов)
Липолитические ферменты
Липаза ? желчные кислоты способны ингибировать липазу
но колипаза соединяя с липазой препятствует действию
желчных кислот
? Фосфолипаза А
?? (желчные кислоты активируют эти
ферменты)
? Холестеринэстераза
?
?
Протеолитические ферменты
Эндопептидазы (трипсин и химотрипсин)
? Экзопептидазы (карбоксипептидазы и аминопептидазы)
? Эластаза
? Все эти ферменты секретируются в неактивном состоянии.
Энтерокиназа ? вырабатываемая клетками слизистой
оболочки
двенадцатиперстной
кишки
превращает
трипсиноген в трипсин а трипсин активирует другие
протеазы.
?
?
Нуклеазы (ДНК- РНК-аза)
Н??РС УСНЫ ЗАДРАЛ
УУРГИЙН ЗАДРАЛ
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА
Документ
Категория
Презентации по химии
Просмотров
410
Размер файла
2 488 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа