close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

робочий зошит

код для вставкиСкачать
 1
Криворізький технічний університет Кафедра рудникової аерології та охорони праці Робочий зошит з предмету: «Безпека життєдіяльності» Студ. гр. __________ ______________________
(ПІБ)
Прийняв доц. каф. РАОП Нестеренко Оксана Володимирівна «___» __________ _________ Дата Підпис Кривий Ріг 2012
2
ВСТУП 1. Що таке безпека життєдіяльності ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 2. В чому полягає загальна мета безпеки життєдіяльності як науки ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 3. Яка властивість будь-якої діяльності людини ________________________________________________________________ 4. Що вивчає БЖД ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 5. На чому базується управління безпекою, розробка правил та рекомендацій ________________________________________________________________ 6. Кому належить фраза: “Здоров’я людини залежить від образу життя та середи існування” ________________________________________________________________ 8. Кого можна вважати родоначальником фармакологи __________________________________________________________________ 9. Хто з відомих вчених працював в галузі металургії та вперше описав проф.захворювання та вказав на зв'язок між характером праці та здоров’ям людини __________________________________________________________________ 10. Відомий вчений досліджував умови праці “горных людей”, які виклав в роботі “Работа об условиях движения вольного воздуха” (улаштування вентиляції __________________________________________________________________ 11. Коли з’явилась в Росії перша школа безпеки і хто її заснував __________________________________________________________________ 12. Хто з видатних вчених обґрунтував навантаження на людину та доказав необхідність введення восьмигодинного робочого дня __________________________________________________________________ 13. Коли з’явилась дисципліна БЖД __________________________________________________________________ 14. Ознаки небезпеки __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 15. Джерела формування небезпек __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3
Аварія Адсорбція Аналізатор Антропометрія Апартеїд Асфіксія Афект Аутогенний Безпека Безпека життєдіяльності Біологічні ритми Вандалізм Вісцеральний Вибух ВООЗ Геноцид Гомеостаз Гранично допустимий рівень негативного фактора (ГДР) Декрет Дистальний Духовність Евтаназія Екзогенний 4
Електролітична дисоціація Електрофтальмія Ендогенні речовини Ендогенний Ергономіка Життєдіяльність Закон Здоров'я Ізотопи Іммобілізація Імунітет Іонізуюче випромінювання Катастрофа Канцерогенні речовини Корпускулярне випромінювання Кумуляція Латентний ЛД — летальна доза Мафія Мікроб Мікроклімат приміщень Мутація Надзвичайна ситуація 5
Небезпечне природне явище Нітрозаміни Норматив Ноосфера ООН Патологія Пестициди Потенціал фактора Проксимальний Проникаюча спроможність випромінювань Радіоактивність Радіонукліди Радіопротектори Рекет Рецептор Ризик Сенсибілізація Сорбція Соціальні хвороби Сталий людський розвиток Стандарт Стрес Стихійні лиха 6
Тактильна чутливість Тератогенез Тероризм Указ Шантаж Шок Епідемія Епізоотія Епіфітотія Якість фактора ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 1. Чим визначається взаємодія людини і техносфери 2. Які властивості для забезпечення якості життєдіяльності повинна мати техносфера 3. Що таке небезпека 4. Що розуміють під шкідливим фактором 5. Що розуміють під травмонебезпечним фактором 6. Що таке травма 7. Як за характером ушкоджень можна класифікувати травми 7
8. Які наслідки травм можуть бути 9. Що є джерелами техногенних небезпек 10. Де діють техногенні небезпеки 11. В чому полягає одночасний негативний вплив техногенних небезпек на людину, природну середу та елементи техносфери 12. Яким чином можна досягти захисту від техногенних небезпек 13. Що є необхідною умовою досягнення безпеки життєдіяльності 14. Що за висновок можна зробити з аналізу світу небезпек 15. Чи може бути усунено вплив небезпечних та шкідливих факторів ЛЮДИНА І ТЕХНОСФЕРА 1. В чому полягає різниця між небезпечним та шкідливим фактором 2. Що може виступати в ролі небезпечних та шкідливих факторів 3. Що таке потенціал негативного фактору 4. Що таке якість фактора 5. Як поділяють за структурою всі фактори 8
6. Як поділяють негативні фактори за характером дії на людину 7. До якої групи факторів можна віднести: елементи, що рухаються та крутяться, шум, вібрація, ударна хвиля, прискорення, гравітаційне тяжіння, статичне напруження, дим, туман, пил у повітрі, аномальний барометричний тиск та ін. 8. До якої групи факторів належать: гострі нерухомі предмети, малий коефіцієнт тертя і нерівності поверхонь, а також уклони і підйоми 9. До якої групи факторів належать: корозія матеріалів, накип, недостатня міцність конструкцій, підвищені навантаження на механізми і машини та ін. 10. Які основні небезпечні чинники, що супроводжують дію термічних факторів 11. Наведіть приклади хімічних факторів 12. Наведіть приклади біологічних факторів 13. Наведіть приклади психофізіологічних факторів 9
РОЛЬ СПРИЙНЯТТЯ В ОЦІНЦІ НЕБЕЗПЕК 1. Що розуміють під рецепторами 2. Як називають частину рецепторів, що сприймають зміни в навколишньому середовищі 3. Як називають частину рецепторів, що розташовані всередині організму 4. Як називають частину рецепторів, що розташовані в скелетних м’язах, сухожиллях та сигналізують про тонус м’язів 5. Як в залежності від природи подразника рецептори поділяють на групи: 6. Які рецептори розрізняють за характером відчуттів 7. Який вигляд мають рецептори 8. Чи адаптуються рецептори 9. Яку систему розуміють під аналізатором 10. Які спільні властивості мають всі аналізатори: 11. Скільки існує рецепторів за характером відчуттів, беручи до уваги анатомічну єдність і спільність функцій 12. Наведіть їх приклади 10
НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ Надзвичайна ситуація – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Стихійне лихо – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Небезпечне природне явище – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Аварія – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Катастрофа – __________________________________________________________________ Небезпеки техногенного характеру: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Небезпеки природного характеру: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Небезпеки соціально-політичного характеру: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Небезпеки воєнного характеру __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Геологічні небезпечні явища __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Гідрологічні надзвичайні ситуації __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Метеорологічно небезпечні явища __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Природні пожежі __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ Екологічна надзвичайна ситуація – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
До надзвичайних ситуацій, які пов'язані зі змінами стану суші відносяться: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 11
До ситуацій, пов'язаних зі змінами стану і властивостями атмосфери відносяться: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ До зміни стану гідросфери відносяться: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ До змін біосфери відноситься __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ФАКТОРИ РИЗИКУ І ФАКТОРИ ВИЖИВАННЯ 1. Як називається здатність організму переносити несприятливий вплив факторів середи 2. Чим супроводжується вплив шкідливих факторів на людину 3. Які умови роботи чи існування використовуються для оцінки показників скорочення тривалості життя 4. Як називають ступінь відповідності параметрів середи потребам людей і інших живих організмів 5. Які вимоги висувають люди до якості середовища існування 6. Як називають оптимальне сполучення параметрів мікроклімату, зручностей, упорядженості і затишку в зонах діяльності і відпочинку людини 7. Ризик це: 8. Які методи визначення ризику ви знаєте 9. Прийнятний рівень ризику у світовій практиці становить: 10. Види ризиків 12
ПРОФІЛАКТИКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 1. Проти яких інфекційних захворюваннь проводиться імунізація населення __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Ким були виготовлені вакцини проти сибірської виразки і сказу, які відіграли велику роль в боротьбі з цими захворюваннями __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Хто відкрив збудників туберкульозу та холери, збагатив мікробіологію новими лабораторними методами __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 4. Кому належить заснування вчення про імунітет. Цей вчений на собі довів заразність крові хворих на зворотній тиф та холеру __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 5. Дослідження якого вченого довели існування вірусів - збудників хвороб, невидимих з допомогою кращих сучасних мікроскопів __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 6. Хто вперше висловився за інфекційну природу інфекційного гепатиту, цю хворобу довгий час називали на його ім’я _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ 7. Інфекційні хвороби - це __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8. Шляхи і способи передавання інфекцій __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Види епідемій: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 10. Види епізоотій: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 11. Види епіфітотій ______________________________________________________________
______________________________________________________________ 13
ПСИХОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 1. Що розуміють під поняттям – темперамент _____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 2. Класифікація видів темпераментів за Гіпократом _____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3. Чим відрізняється класифікація за Мюлером __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 4.Чим відрізняється класифікація за Галеном _____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 5. На які види поділяв людей за темпераментом І. Кант. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Як поділяють людей за прагненням до спілкування. _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Що характеризує за I. П. Павловим темперамент _____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 8. Як класифікувати людей за їх схильністю до коронарних захворювань _____________________________________________________________ 9. Як проявляється темперамент у взаємодії особистості з навколишнім середовищем. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Що таке „стрес” ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Що належить до факторів ризику щодо стресів ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Що розуміють під фобією ______________________________________________________________
______________________________________________________________ 13. Види фобій ____________________________________________________________
______________________________________________________
14
СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 1. Що являє собою вся сукупність природних та антропогенних факторів, у середовищі яких існує людина 2. Що можна віднести до видів навколишнього середовища 3. Як називається зовнішня газова оболонка Землі товщиною близько 3000 км; 4. Як називається зовнішня тверда оболонка Землі, що включає земну кору з частиною верхньої мантії Землі. 5. Як називається сукупність океанів, морів, льодовиків, води континентів та островів 6. Як називається область існування живих організмів на Землі 7. Як називається фаза розвитку біосфери, у ході якої розумна діяльність людства стає головним визначальним фактором її функціонування 8. Як називається сукупність природних та антропогенних факторів, з якими людина взаємодіє прямо чи опосередковано протягом життя 9. Як називається середовище, в якому антропогенні фактори не присутні. 10. Як називається середовище, в якому переважають природні фактори над антропогенними (вулиці міст, сіл, територія стадіонів, парків і т.п.). 11. Як називається середовище, в якому питома вага антропогенних факторів перевищує питому вагу природних факторів (закриті приміщення, відкриті території складів, майстерень і т.п.). 12. Як називається найбільш небезпечне для людини середовище, на якому вона проводить третину свого життя 15
НЕБЕЗПЕКИ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 1. Що розуміють під урбанізацією ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 2. В чому полягає шкідлива дія урбанізації на здоров’я населення ________________________________________________________________
_________________________________________________________ 3. Яким чином класифікують конфлікти за причинами, що їх народили 4. Яким чином класифікують конфлікти за складом конфліктуючих сторін 5. Яким чином класифікують конфлікти за динамікою розвитку 6. Яким чином класифікують конфлікти за формою дії сторін 7. Причини виникнення соціальних небезпек 8. Види соціальних небезпек 9. Якими перетвореннями характеризується алкоголізм 10. Причини бродяжництва 11. Причини виникнення політичних небезпек 12. Наведіть приклади природно-техногенних небезпек 13. Наведіть приклади прояву впливу кислотних дощів 14. Наведіть приклади небезпеки, що пов’язані з міграцією населення 15. До основних видів кримінальних злочинів можна віднести: 16
МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 1. Що можна сказати про сучасну медико-демографічну ситуацію в країні ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 2. Які складові суспільного здоров’я __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3. Які фактори впливають на суспільне здоров’я _______________________________________________________________ 4. Що потрібно сучасній людині для збереження здоров'я: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 5. Якими головними з економічної точки зору є аспекти здоров'я середовища: ______________________________________________________________
______________________________________________________________ 6. Що розуміють під здоров’ям ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 9. Які якості, що характеризують здорову людини: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 10. Що розуміють під фізичним аспектом здоров’я ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 11. Що розуміють під інтелектуальним аспектом здоров’я ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 12. Що означає емоційний аспект здоров'я ______________________________________________________________ 14.Що означає особистісний аспект здоров’я ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 15. Що означає духовний аспект здоров'я. ________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 17
НЕБЕЗПЕЧНІ СИТУАЦІЇ МИРНОГО ЧАСУ 1. Як впливають епідемії на жителів міст і сіл ________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 2. Що є основними джерелами забруднення атмосфери міста ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 3. Що є специфікою проживання в місті ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 4.З чим пов’язано забруднення повітря всередині побутових приміщень ________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 5. Які заходи щодо покращання якості повітря в побутових приміщеннях: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 6. Які мінерали є у воді ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 7. Що таке “шумова хвороба”. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 8 Що є джерелами вібрації у містах ______________________________________________________________
__________________________________________________________________ 18
БЕЗПЕКА ХАРЧУВАННЯ 1. В чому полягає розходження між живою і неживою природою 2. Як називають процес перетворень речовин в організмі, починаючи з надходження їх з навколишнього середовища до виділення продуктів життєдіяльності 3. Якщо нагріти в присутності кислоти який-
небудь білок, то він розщеплюється на більш прості складові частини, як вони називаються 4. У відповідь на проникнення в кров чужого білка організм виробляє спеціальні речовини, що його руйнують 5.Наведіть приклади продуктів, багатих білками: 6. На які види поділяють вуглеводи 7. Наведіть приклади продуктів, що багаті вуглеводами 8. Що забезпечує жирова клітковина 9. Наведіть приклади продуктів, що багаті жирами 10. В чому полягає значення вживання повареної солі 11. В чому полягає значення вживання води 12. Наведіть приклади харчових продуктів, у яких утримується вітамін А: 13. Наведіть приклади харчових продуктів, у яких утримується вітамін D: 14. Дайте приклад харчових продуктів, у яких утримується вітамін В: 15. Дайте приклад харчових продуктів, у міститься вітамін С 
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
682
Размер файла
124 Кб
Теги
робочий, зошит
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа