close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПУЧКОВА, Н. В. Школа компетентного бібліотекаря

код для вставкиСкачать
Нова форма методичного супроводу самоосвіти бібліотекарів для створення системи організації підтримки та стимулювання особистісного професійного зростання бібліотечних працівників - методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» (стаття з дос
 МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
АВТОР ПУЧКОВА Наталія Володимирівна
ПОСАДА
Методист з бібліотечних фондів районного методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області
ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ Освіта: повна вища бібліотечна, спеціальність — бібліо-
текознавство та бібліографія; бібліотечний стаж — 33 ро-
ки, стаж роботи на посаді методиста з бібліотечних фон-
дів — 10 років; кваліфікаційна категорія «методист вищої категорії».
Висококваліфікований спеціаліст бібліотечної справи, тіс-
но співпрацює з колегами, щедро ділиться зернинками власної майстерності, представляє напрацьований до-
свід на семінарах і науково-практичних конференціях міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. Методист неодноразово була членом журі обласного ета-
пу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності бібліо-
течних працівників.
Про високий рівень науково-методичної роботи цього методиста свідчать перемоги бібліотекарів, якими вона опікується, на Всеукраїнських конкурсах: «Шкільний бі-
бліотекар» (2007 р. — два лауреати обласного етапу кон-
курсу; 2009 р. — ІІ місце на всеукраїнському етапі); «Живи, книго!» (переможці обласного етапу: 2004/2005 — 1, 2005/2006 — 2 , переможець всеукраїнського рівня — 2007/2008).
Високопрофесійна і віддана праця методиста відзначена грамотами Управління освіти і науки обласної та міської державних адміністрацій, Державної науково-педагогіч-
ної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського. шбиц #11.indb 23
02.11.2011 15:17:05
24
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
Шановні друзі!
Серед людей, безпосередньо причетних до справи інформаційного забез-
печення загальної середньої освіти, — спеціалісти органів управління осві-
тою та методисти науково-методичних установ різних рівнів, які опіку-
ються шкільними бібліотеками. Це категорія фахівців, на плечі яких покла-
дена відповідальна і водночас нелегка ноша: одночасно із формуванням бібліотечних фондів навчальних закладів, забезпеченням навчально-вихов-
ного процесу підручниками та навчальними посібниками вони здійснюють і науково-методичний супровід змісту діяльності бібліотек навчальних за-
кладів. На жаль, невирішеними на сьогодні залишаються багато проблем, пов’язаних із колом їх професійних обов’язків, мірою відповідальності, орга-
нізацією курсової перепідготовки тощо. Запроваджуючи адресну вкладку журналу «Методичний портфель», ми ставимо перед собою завдання:
– окреслити нормативно-правові та організаційно-методичні засади діяльності спеціалістів та методистів з бібліотечних фондів;
– сприяти підвищенню рівня компетентності методистів через роз-
криття технологій їх роботи та інформаційно-бібліографічний супровід методичної діяльності;
– формувати колективну думку стосовно шляхів реформування бібліо-
тек навчальних закладів, підготовки бібліотечних фахівців до роботи в но-
вих умовах.
Перший випуск вкладки «Методичний портфель» ми відкриваємо публі-
кацією конкурсної роботи лауреата заключного етапу Всеукраїнського кон-
курсу «Шкільна бібліотека» 2011, в рамках якого вперше було запроваджено номінацію для методистів з бібліотечних фондів районних (міських) мето-
дичних кабінетів «Методист-порадник». Робота виконана у форматі ме-
т
одичного проекту, спрямованого на оновлення системи безперервної осві-
ти педагогічних кадрів на рівні районного методичного центру.
Запрошуємо до активної співпраці з журналом методистів-новаторів. Сподіваємось спільними зусиллями забезпечити високий рівень журналу з тим, щоб публікації в ньому цитувалися спеціалістами, були потрібними і корисними як методисту, так і бібліотекарю.
шбиц #11.indb 24
02.11.2011 15:17:07
25
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» В умовах реформування системи вітчизняної освіти, забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчально-виховного процесу великого значення набуває підвищення фахової майстерності бібліотекарів загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. У зв’язку з цим висуваються нові вимоги до рівня профе-
сійної діяльності шкільного бібліотекаря. Тому значна увага приділяється роботі з малодосвідченими бібліотекарями та з тими, які не мають відповідної освіти.
Важливе місце у цій роботі займає така форма підвищення кваліфікації, як са-
моосвіта, яка дає можливість бібліотекарю завдяки професійному читанню, спіл-
куванню в інтернет-форумах і блогах оволодівати новими знаннями та навичка-
ми, налагоджувати контакти й обмінюватися інформацією та досвідом і завжди бути в курсі останніх інноваційних процесів у бібліотечній справі.
Ми почали пошук нових форм методичного супроводу самоосвіти бібліотекарів для створення системи організації підтримки та стимулювання особистісного профе-
сійного зростання бібліотечних працівників. Таким чином було обрано проектну тех-
нологію.
Організатором проекту стала творча група досвідчених шкільних бібліотека-
рів під керівництвом методиста районного методичного центру.
Опис проекту
Наше кредо: «Крок за кроком до вершин фахової майстерності»
Актуальність проекту
Модернізація сучасної освіти та інформатизація суспільства передбачають формування нової моделі школи, результатом освітньої діяльності якої є не лише система знань, умінь і навичок, але й набір ключових компетентностей. Забезпе-
чити таку діяльність здатен лише потужний бібліотечно-інформаційний центр та високопрофесійний бібліотекар. Сучасна шкільна бібліотека повинна мати бібліотекаря, який здатний забезпе-
чити лідерство в інформаційному пошуку та користуванні навчальною продукцією.
Не кожен бібліотечний фахівець має необхідні професійні та креативні компе-
тентності, а, отже, не кожен зможе якісно задовольняти інформаційні потреби вчи-
телів та учнів. Недостатня кваліфікація бібліотечних працівників району — одна з причин, яка не дозволяє у повному обсязі забезпечити інновації в освіті. Тому і ви-
никла потреба в активізації самоосвітньої діяльності через реалізацію методичного проекту «Школа компетентного бібліотекаря».
Школа компетентного бібліотекаря
шбиц #11.indb 25
02.11.2011 15:17:07
26
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» У системі безперервної освіти бібліотекаря основним фактором є якісний ре-
зультат роботи, а це означає, що фахівець повинен мати практичні навички та до-
ступ до інформаційних ресурсів і технологій самоосвіти.
У статті Ірини Дей-
неко «Нова роль біблі-
отекаря в новій бібліо-
теці»
2
представлено модель сучасного бі-
бліотекаря через три взаємопов’язані блоки: «знати» (знання нор-
мативів, норм, правил, регламентів, техноло-
гій та стандартів біблі-
отечної справи); «уміти» (наявність професійних та особис-
тісних умінь та нави-
чок); «бути» (уміння, до-
свід і діяльність). Якщо бібліотекар володіє усіма трьома блоками, то він профе-
сійно успішний. Успіш-
ність спеціаліста — це професіоналізм, затре-
буваність та результа-
тивність. Чим вищі професійні якості, тим результативніша діяльність — отже, вища затребуваність.
Модель сучасного бібліотекаря та Схема спіральної послідов-
ності розвитку успішності спеціаліста вміщені на компакт-
диску
Ці ланцюжки взаємозв’язків можна представити по-різному, але слід урахо-
вувати, що будь-які позитивні зміни однієї складової ведуть до зміни іншої, а це є якісним кроком у діяльності:
професіоналізм → результат → затребуваність;
затребуваність → професіоналізм → результат;
результат → затребуваність → професіоналізм.
Робота над реалізацією проекту сприятиме безперервній освіті шкільного біб ліотекаря, завдяки якій з’явиться новий тип спеціаліста, затребуваного су-
часною школою й орієнтованого на максимальний результат і постійне профе-
сійне удосконалення.
Назва проекту «Школа компетентного бібліотекаря»
Тип проекту Методичний
Керівник Пучкова Наталія Володимирівна, методист з бібліотечних фондів відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміні-
страції Київської області
Учасники Бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Свято-
шинського району Київської області
Термін реалізації 2009–2012 роки
Кінцевий продукт • Створення самоосвітнього центру «Бібліотекар-тьютор»
1
на базі бібліотеки районного методичного центру
• Розробка орієнтовної програми навчання бібліотекарів-тьюторів «Факультет самоосвіти»
• Підготовка та видання методичного посібника «Професійна орбіта» для самоосвіти бібліотечних працівників
Паспорт проекту
1
Тьютор (від англ. tutor — учитель, від лат.tueor — спостерігаю, піклуюсь) — педагог-наставник; особа, яка веде індивідуальні або групові заняття з учнями, студентами, репетитор, наставник.
2
Дейнеко, И. Новая роль библиотекаря в новой библиотеке [Текст] / И. Дейнеко // Б-ка в шк. Первое сентября. — 2009. — № 10. — С. 1–8.
Див. Додаток 1
шбиц #11.indb 26
02.11.2011 15:17:07
27
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Мета проекту
Стимулювання безперервної самоосвіти бібліотекарів загальноосвітніх на-
вчальних закладів.
Завдання проекту
Дослідження кадрового складу та рівня компетентності біб ліотечних праців-
ників району;
створення на базі бібліотеки районного методичного центру самоосвіт-
нього центру «Бібліотекар-тьютор»;
розробка орієнтовної програми навчання бібліотекарів-тьюторів «Фа-
культет самоосвіти»;
підготовка й видання інформаційних, методичних, біб ліографічних по-
сібників для самоосвіти бібліотечних працівників в електронному та па-
перовому вигляді. Очікувані результати
Зростання та розвиток професійної компетентності біб ліотекарів як ре-
зультат діяльності створеного центру «Бібліотекар-тьютор».
Організація навчання бібліотекарів-тьюторів відповідно до розробленої орієнтовної програми «Факультет самоосвіти»; забезпечення безперерв-
ності самоосвітньої діяльності.
Презентація на веб-сайті бібліотеки районного методичного центру ме-
тодичного посібника для самоосвіти бібліотекарів «Професійна орбіта».
Проблемні питання
Як підвищити рівень знань бібліотекарів з основ бібліотечної справи?
Як стати професійним та компетентним фахівцем?
Які інноваційні форми професійної діяльності прийнятні для шкільної біб ліотеки?
У який спосіб упроваджувати в практику сучасні технології?
Дидактичні цілі та методичні завдання
Забезпечення зростання творчої активності шкільних бібліотекарів.
Сприяння інноваційній діяльності.
Розвиток професійної компетентності. Підвищення загальної культури.
Сприяння самовдосконаленню.
Підвищення іміджу сучасної бібліотеки та бібліотекаря.
Сприяння розвитку презентаційних та ділових рис бібліотечних праців-
ників.
Учасники проекту
До реалізації проекту залучаються бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів району, методична служба відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області.
шбиц #11.indb 27
02.11.2011 15:17:08
28
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Для роботи над проектом сформовано три групи бібліотечних працівників: освітньо-навчальна група: методист, керівники і актив «Творчої лабора-
торії» та «Школи молодого бібліотекаря» (проводять інформаційно-про-
світницьку роботу щодо реалізації проекту);
експертно-аналітична: методист, члени бібліотечної ради (використо-
вуючи методи анкетування, опитування, тестування досліджують ком-
петентність бібліотечних працівників району);
науково-практична: об’єднання бібліотекарів «Наставник» (працюють над розробленням і реалізацією інформаційно-методичного забезпе-
чення та створення центру «Бібліотекар-тьютор»).
Етапи реалізації проекту
Етапи Зміст діяльності Термін Результати діяльності
I. Підготовчий Визначення цілей і завдань проекту
2009 р.Обговорення та визначення теми. Мотивація у виробленні цілей і завдань
II. Планування Визначення джерел інформації для роботи над проектом.
Визначення методів дослідження. Формування груп учасників проекту. Розподіл завдань між членами груп
2009 р.Вироблення плану дій, пропонування ідей
III. Навчально-
компетентнісний
Методичний супровід компетентнісного зростання та самоосвіти бібліотекарів
2009/2010 н.р.
Створення навчального посібника для шкільних бібліотекарів «Мінімум бібліотечних знань» та бібліографічного покажчика «На допомогу шкільному бібліотекарю»
IV. Аналітико-
діагностичний
Моніторингові дослідження стану функціонування шкільних бібліотек. Діагностика результатів самоосвітньої діяльності бібліотекарів
2010/2011 н.р.
Створення «Банка даних діяльності шкільних бібліотекарів»
V. Результативно-
творчий
Узагальнення результатів попередніх етапів та вироблення стратегії подальшої безперервної освіти бібліотекарів.
Дослідження інформації про тьюторство. Розробка програми центру «Бібліотекар-тьютор»
2011/2012 н.р.
Створення на базі бібліотеки районного методичного центру самоосвітнього центру «Бібліотекар-тьютор».
Розробка орієнтовної програми навчання бібліотекарів-тьюторів «Факультет самоосвіти».
Презентація на сайті районного методичного центру методичного посібника для самоосвіти бібліотекарів «Професійна орбіта»
VI. Представ-
лення звіту та оцінка результатів
Підсумковий семінар, презентація результатів проекту
Звіти. Колективне обговорення проекту і самооцінка.
Вироблення плану дій на подальшу роботу в проектах.
шбиц #11.indb 28
02.11.2011 15:17:08
29
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Хід реалізації проекту «Школа компетентного бібліотекаря»
I Етап. Підготовчий (2009/2010 н.р.)
На підготовчому етапі було визначено мету, завдання, тему та основні напрями проекту, який буде реалізований на базі бібліотеки районного методичного центру. Моніторингове дослідження рівня фахових знань та умінь шкільних бібліоте-
карів Києво-Святошинського району Київської області показало реальний стан та дало певний поштовх для реалізації даного проекту. Самоосвіта це саме той по-
тенціал, який дасть можливість поглибити та вдосконалити фахову компетент-
ність бібліотекарів, розвинути їх нові творчі здібності.
Серед пріоритетних завдань проекту важливо виокремити такі: створення умов для особистістно орієнтованої системи безперервної освіти, метою якої є надання бібліотекарю широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності;
забезпечення співпраці бібліотекарів і педагогів для задоволення по-
треб у наукових знаннях, дослідницькій діяльності, створення системи науково-методичного супроводу інновацій;
створення системи інформаційної підтримки з використанням ресурсів інтернету, забезпечення реклами новацій, перспективного досвіду і ре-
альних досягнень;
забезпечення взаємодії та відповідальності між усіма ланками методич-
ної роботи.
Організатори проекту для вирішення названих завдань керувалися принципами:
поєднання особистістно орієнтованого, діяльнісного, компетентністно орієнтованого підходів, що враховують інтереси, запити, потреби, індиві-
дуальний рівень професіоналізму та досвід роботи кожного бібліотекаря;
безперервності післядипломної освіти;
відкритості, оптимальності відбору змісту, спрямованого на розвиток професійної компетентності, досвіду творчої діяльності;
формування готовності до роботи в умовах інноваційного розвитку освіти;
урізноманітнення форм і методів, методичних технологій у роботі з бі-
бліотечними працівниками;
варіативності та випереджального характеру методичних послуг.
II Етап. Планування (2009/2010 н.р.) На цьому етапі було визначено план дій та основні завдання, обрано методи дослідження та джерела інформації, які сприятимуть реалізації проекту, сформо-
вано групи, що працюватимуть над проектом. Зважаючи на необхідність створення комфортного інформаційного середо-
вища, постала проблема професійної підготовки сучасного бібліотекаря з такими якостями, як компетентність, комунікативність, володіння інформаційними тех-
нологіями. Важливою передумовою такої підготовки має стати оновлення мето-
дичної роботи з кадрами шляхом організації ефективного навчального процесу. Робота над проектом «Школа компетентного бібліотекаря» є спробою організації такого нетрадиційного навчання шкільних бібліотекарів у Києво-Святошинсько-
му районі Київської області. Проект здійснюється в рамках районної програми «Шкільна бібліотека» на 2007–2011 роки (затверджена рішенням 13-ї сесії Києво-Святошинської ради п’ятого скликання від 20 вересня 2007 р. № 149-13-V), яка покликана забезпечи-
шбиц #11.indb 29
02.11.2011 15:17:08
30
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» ти поетапне перетворення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів райо-
ну в сучасні бібліотечно-інформаційні центри. Районну програму «Шкільна бібліотека» на 2007–2011 роки вміщено на компакт- диску
III Етап. Навчально-компетентнісний (2009/2010 н.р.) Це один із найважливіших етапів реалізації проекту, головним змістом якого є методичний супровід компетентнісного зростання та самоосвіти бібліотекаря.
З огляду на те, що більшість бібліотекарів не мають фахової освіти, а третина має стаж роботи в бібліотеці менше ніж п’ять років, основне завдання методиста полягає у стимулюванні мотивацій бібліотекарів до систематичного навчання, са-
моосвіти, розвитку творчого потенціалу та наданні необхідної допомоги й під-
тримки бібліотекарям у безперервному навчанні. На цьому етапі проекту першочергове завдання методиста — консолідувати зусилля на створенні моделі безперервної освіти бібліотекарів. Схема «Модель діяльності методиста з бібліотечних фондів РМЦ» наведено у Додатку на компакт-диску
Організатором просвітницької роботи була освітньо-навчальна група (мето-
дист, керівники і актив «Творчої лабораторії» та «Школи молодого бібліотекаря»).
Працюючи над системою підвищення кваліфікації працівників, ми намагали-
ся зробити навчання диференційованим, щоб воно задовольняло потреби всіх бі-
бліотечних працівників, містило елементи аналізу, будувалося на передовому бі-
бліотечному досвіді.
З метою вивчення, узагальнення, поширення передового досвіду шкільних бі-
бліотекарів, сприяння його впровадження в діяльність навчальних закладів району на базі кращих шкільних бібліотек та бібліотеки районного методичного центру працювало методичне об’єднання шкільних бібліотекарів. Особливу увагу на цьому етапі було приділено інформаційному супроводу діяль-
ності бібліотекарів. Навчальні заклади району мають можливість передплачувати для своїх бібліотек значну кількість педа-
гогічних і фахових пе-
ріодичних видань.
Щороку бібліоте-
ки загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Святошинського району передплачують періодичних видань на суму понад 130 тис. грн, у 2011 році — на 168 935, 91 грн.
Інформаційний супровід самоосвіти бібліотекарів забезпечувався через під-
готовку інформаційних, бібліографічних та методичних матеріалів.
Бібліотекарям було запропоновано:
рекомендаційний бібліографічний покажчик літератури до педагогіч-
них читань «Сучасна світова педагогіка про роль освіти в становленні особистості»;
бібліографічний посібник «На допомогу шкільному біб ліотекарю»;
методичні рекомендації з проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання; тощо.
Зазначені документи вміщено у Додатках на компакт-диску
Див. Додаток 2
Див. Додаток 3
Щороку бібліотеки загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Святошинського району передплачують періодичних видань на суму понад 130 тис. грн, у 2011 році — на 168 935, 91 грн.
Див. Додатки 4–6
шбиц #11.indb 30
02.11.2011 15:17:09
31
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Для навчання бібліотекарів були використані різноманітні форми, методи та технології методичної роботи: науково-практичні та читацькі конференції, семіна-
ри-практикуми та проблемно-методичні семінари, наради, конкурси професійної майстерності бібліотекарів, диспути, тренінги, майстер-класи і наставництво біблі-
отекарів, ділові професійні ігри, співпраця з педагогами, психологами, науковцями, бібліотекарями інших регіонів тощо.
На компакт-диску наведено приклади програм зазначених заходів:
Розробка практичного заняття «Складання бібліографічного запису документа на основі «ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006 «Бібліографічний запис. Бібліогра-
фічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80.2007 «Бі-
бліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання» та муль-
тимедійна презентація до заняття;
Програма семінару-практикуму шкільних бібліотекарів з теми «Проведення у 2010/2011н.р. у загальноосвітніх навчальних за-
кладах Всеукраїнського тижня дитячого читання» Для новопризначених та недосвідчених працівників організовано роботу «Школи молодого бібліотекаря» (на базі бібліотеки районного методичного цен-
тру, керівник — Чернова В.В., завідувач бібліотеки Білогородської ЗОШ І–ІІІ ст.).
Програму занять «Школа молодого бібліотекаря» представле-
но на компакт-диску
Над проблемою «Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у практику роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів» працює твор-
ча лабораторія шкільних бібліотекарів (керівник — Хлинова Н.Ф., завідувач біблі-
отеки Боярської ЗОШ І–ІІІ ст. № 5). Програму роботи «Творча лабораторія шкільних бібліотека-
рів» представлено на компакт-диску
Упродовж 2009–2010 рр. значна кількість бібліотекарів (21) пройшли курсо-
ву перепідготовку при Київському обласному інституті післядипломної освіти пе-
дагогічних кадрів (КОІПОПК), використовуючи для цього різні її форми, а саме: обласну школу передового педагогічного досвіду на базі спеціалізованої ЗОШ І–ІІІ ст. № 12 (м. Біла Церква) з проблемного питання «Впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи шкіль-
ної бібліотеки»; проблемно-тематичні курси «Використання засобів інформаційно-ко-
мунікаційних технологій у роботі бібліотекарів закладів освіти; програму «Іntel.
®
Навчання для майбутнього».
Отримані нові знання дали можливість двом бібліотекарям у 2009/2010 н.р. одер-
жати звання: переможець ІІ (обласного) та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Шкіль-
ний бібліотекар 2009 року» — Хлинова Наталія Феліксівна; переможець ІІІ обласного та ІV етапів Всеукраїнського конкурсу «Живи, книго!» — Король Анжела Володимирівна.
Досвід роботи кращих бібліотечних працівників занесено до районної кар-
тотеки перспективного педагогічного досвіду та анотованого каталогу район-
ної педагогічної виставки. За перемогу у заключному етапі Всеукраїнської акції «Живи, книго!» у 2009 році Король Анжелі Володимирівні (Києво-Святошинська районна класична гімназія) присвоєно звання «Відмінник освіти».
Узагальненням системної методичної та інформаційно-просвітницької робо-
ти з бібліотечними кадрами із забезпечення зростання творчої активності та ком-
петентності став розроблений методичною службою посібник для шкільних бібліотекарів «Мінімум бібліотечних знань»
Див. Додатки 7, 8
Див. Додаток 9
Див. Додаток 10
Див. Додаток 11
шбиц #11.indb 31
02.11.2011 15:17:09
32
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Посібник для бібліотекарів «Мінімум бібліотечних знань» вмі-
щено на компакт-диску
IV Етап. Аналітико-діагностичний (2010/2011 н.р.)
На цьому етапі вивчаються потреби бібліотекарів у безперервній освіті. Експертно-аналітична група учасників проекту (методист та члени бібліо-
течної ради) провела моніторингові дослідження діяльності шкільних бібліотек району. Для цього були розроблені відповідні засоби збору інформації: «Анкета бібліотечного працівника», «Діагностична картка готовності бібліотекаря до на-
вчання та самоосвіти», «Перелік питань з вивчення стану інформаційно-методич-
ного забезпечення бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів» тощо.
Зазначені документи наведено на компакт-диску
Однією із складових роботи з бібліотечними працівниками є оцінювання рів-
ня їх компетентності в ході атестації на відповідність обіймання посади. З метою забезпечення об’єктивності цього оцінювання сформовано «Перелік питань до атестації шкільних бібліотекарів».
Зазначений «Перелік питань до атестації шкільних бібліоте-
карів» наведено на компакт-диску
У 2010/2011 н.р. 27 бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району успішно пройшли атестацію на відповідність обіймання посади. Ретельне вивчен-
ня результатів, отри-
маних завдяки поточ-
ній діагностиці та мо-
ніторингу, дало мож-
ливість експертно-аналітичній групі дійти висновку щодо необхідності розробки тьюторського супроводу навчання бібліотекарів, а також створення «Банка даних про склад бібліотечних працівників». Результати моніторингу частково представлено на діагра-
мах досліджень експертно-діагностичної групи, які представ-
лено у Додатку, що подається на
компакт-диску
V Етап. Результативно-творчий (2011/2012 н.р.) Цей етап проекту спрямований на узагальнення результатів навчання бібліотека-
рів та вироблення стратегії подальшої безперервної освіти. Він здійснюється третьою науково-практичною групою, діяльність якої координує районний методичний центр. Змістом діяльності п’ятого етапу проекту передбачено:
узагальнення результатів попередніх етапів і вироблення стратегії по-
дальшої безперервної освіти бібліотекарів;
дослідження інформації про тьюторство, робота над створенням програми самоосвітнього центру «Бібліотекар-тьютор».
Для ефективної роботи над проектом уже сьогодні створено веб-сайт мето-
дичного центру: (http:osvita.ks-rda.org.ua) та веб-сторінка бібліотеки районного методичного центру: (http:osvita.ks-rda.org.ua/robota_bibl.), а також розроблені презентаційні документи: презентаційний буклет бібліотеки районного методично-
го центру та особиста візитівка методиста з бібліотечних фондів.
Див. Додаток 12
Див. Додатки 13–15
Див. Додаток 16
Див. Додаток 17
У 2010/2011 н.р. 27 бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району успішно пройшли атестацію на відповідність обіймання посади шбиц #11.indb 32
02.11.2011 15:17:10
33
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» Презентаційний буклет «Бібліотека районного методичного центру відділу освіти Києво-Святошинської районної держав-
ної адміністрації» та особиста візитівка методиста пред-
ставлені у Додатках на компакт-диску
З метою інформаційно-методичного забезпечення програми «Бібліотекар-
тьютор» планується:
підготовка рекомендаційних професійних бюлетенів, фахових бібліо-
графічних посібників, організація методичних панорам і книжкових ви-
ставок з циклу «Крок до майстерності» на базі бібліотеки районного ме-
тодичного центру та їх висвітлення на веб-сторінці;
розробка індивідуальних програм фахової адаптації нових працівників і професійної реабілітації бібліотекарів, які мають у цьому потребу;
презентація на веб-сторінці бібліотеки районного методичного центру посібника для самоосвіти бібліотекарів «Професійна орбіта»;
розробка орієнтовної програми навчання бібліотекарів-тьюторів «Фа-
культет самоосвіти»;
створення на базі бібліотеки районного методичного центру самоосвіт-
нього центру «Бібліотекар — тьютор».
Робота в центрі «Бібліотекар-тьютор» відбуватиметься за трьома модулями: «бібліотекар — професія», «бібліотекар — читач», «бібліотекар — інформація» — і буде спрямована на стимулювання у біблі-
отечних працівників потреби у самоосвіті, створення умов для цього і контроль за розвитком. У процесі навчання бібліотекар вибирає і використо-
вує ті ресурси освіт-
нього простору, які сприятимуть його подальшому професійному становленню. За допомогою тью-
торського супроводу біб ліотекар включається в процес рефлексії своєї освіти, що дозволяє йому найбільш точно та послідовно будувати подальші кроки. Заняття враховуватимуть інноваційний вітчизняний та зарубіжний бібліо-
течний досвід з використанням інтерактивних форм навчання.
VI Етап. Представлення звіту та оцінка результатів (2011/2012 н.р.)
Заключний етап реалізації проекту передбачає підбиття підсумків реалізації проекту з урахуванням результатів виконання проміжних завдань, колективне об-
говорення та презентацію їх на підсумковому семінарі, вироблення плану дій на по-
дальшу роботу в проектах.
Перші результати та перспективи реалізації проекту
Зважаючи на те, що проект завершиться наступного року, на сьогодні ми про-
аналізували виконання проміжних завдань і можемо вважати вирішеними такі:
1. Підготовлено посібники для самоосвітньої діяльності бібліотекарів (на-
вчального посібника «Мінімум бібліотечних знань» та бібліографічного покажчи-
ка «На допомогу шкільному бібліотекареві»).
2. Створено «Банк даних діяльності шкільних бібліотекарів».
3. Сформовано робочу групу для створення самоосвітнього центру «Бібліоте-
кар-тьютор».
Див. Додатки 18–19
Тьютор — друг, наставник, «консультант з розвитку»
Метою роботи тьютора є персональний супровід в освітньому просторі, під час якого тьютор координує різні напрями роботи, що розгортаються в сучасній школі; організовує освітній рух, що будується на постійному рефлексивному співвідношенні його досягнень (сьогодення й минулого) з інтересами й прагненнями (образом майбутнього). Тьютор виступає в ролі своєрідного «консультанта з розвитку»
шбиц #11.indb 33
02.11.2011 15:17:10
34
№ 11 ЛИСТОПАД
2011
МЕТОДИЧНИЙ ПОРТФЕЛЬ
КОНКУРСНА РОБОТА
Методичний проект «Школа компетентного бібліотекаря» У ході аналізу проміжних результатів роботи над проектом виявилися реальні труднощі здійснення цього етапу проекту:
низький рівень забезпечення бібліотек сучасною ком п’ю терною техні-
кою та автоматизації бібліотечних процесів;
підключення бібліотек до всесвітньої мережі Інтернет; оволодіння комп’ютерними технологіями бібліотечними працівниками;
створення сайтів або веб-сторінок шкільних бібліотек району.
У цілому ж робота над проектом дасть можливість:
здійснити системний аналіз кадрового складу та рівня компетентності бібліотечних працівників району й визначити пріоритети у подальшому розвитку бібліотек загальноосвітніх закладів району;
сприяти розвитку професійної майстерності та компетентності бібліотечних працівників, перетворенню біб ліотек у бібліотечно-інформаційні центри;
звернути увагу керівництва освітніх навчальних закладів на необхідність вирішення проблеми комп’ютеризації бібліотек;
стимулювати бібліотекарів до оволодіння комп’ютерною грамотністю та новими інформаційними технологіями.
Висновки
Місія шкільної бібліотеки — надання кожному користувачу вільного доступу до джерел інформації для набуття знань, духовного збагачення, самопізнання. Для реалі-
зації такої місії бібліотекарі повинні бути фахівцями, які чітко вбачають пріоритети у своїй роботі, прагнуть до безперервного оволодіння новими знаннями та навичками.
Проект допоможе бібліотечним працівникам розробити власну стратегію са-
моосвіти і роботи, сприятиме прийняттю ефективних рішень у професійній ді-
яльності, розв’язанню проблем, пов’язаних з практичною діяльністю бібліотеч-
них працівників і визнання важливості їх участі в освітньому процесі, моделюван-
ню перспектив розвитку бібліотеки в цілому тощо.
Сподіваємось, наша робота буде успішною та плідною завдяки конструктив-
ній співпраці з фахівцями інших бібліотек: Державної науково-педагогічної біблі-
отеки України ім. В.О. Сухомлинського, Київського обласного інституту післяди-
пломної освіти педагогічних кадрів, спеціалізованої загальноосвітнього навчаль-
ного закладу № 12 м. Біла Церква та ін.
Сьогодні освітяни стоять на порозі нових завдань піднесення національної освіти до рівня розвинутих країн світу. Ми переконані, що бібліотечні працівники завдяки наполегливій і творчій праці разом з педагогічними працівниками вне-
суть свою вагому частку в справу духовного відродження України, виховання та навчання підростаючого покоління.
Використані джерела
1. Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки : Закон України від 09.01.2007 № 537-V // Офіційний вісник України. — 2007. — № 8. — С. 9–18.
2. Барченко, Н. Комп’ютеризована шкільна бібліотека : проект [Текст] / Н. Барченко // Інфор-
матика. — 2010. — № 45, грудень — С. 3–11.
3. Ворон, М. Проектна діяльність у школі [Текст] / М. Ворон // Дир. школи. Україна. — 2007. — № 7. — С. 60–66.
4. Вилегжаніна, Т. Інновації — визначальний фактор розвитку бібліотек України [Текст] / Т. Вилегжаніна // Бібл. планета. — 2009. — № 3. — С. 6–9.
5. Герман, О.І. Проектування у професійній діяльності методиста [Текст] / О. І. Герман // Упр. шк. — 2007. — № 30 (186). — С. 14–18.
6. Дейнеко, И. Новая роль библиотекаря в новой библиотеке [Текст] / И. Дейнеко // Б-ка в шк. Первое сентября. — 2009. — № 10. — С. 1–8.
7. Дяченко, Н. І. Творчий підхід до бібліотечної справи [Текст] / Н. І. Дяченко // Шкіл. бібліоте-
кар. — 2011. — № 1. — С. 7–8.
8. Онопрієнко, О. Проектна діяльність в освіті [Текст] / О. Онопрієнко // Дир. шк. — 2010. — № 47, грудень. — С. 20–28.
шбиц #11.indb 34
02.11.2011 15:17:11
Автор
bibl.zoippo
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
1 389
Размер файла
1 545 Кб
Теги
проект, самоосвіта
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа