close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дошкольникам о живописи

код для вставкиСкачать
P. M. T{YMHqEBA
AOIIIKOJTbHTTKAM
O )KVIBONIy{CW
Mocxea .<flDoceeuter{Hc> 1992
66K 74.I 00.5
q-90
Pe qeu3eHTbt: Ki.ytA?tAar [eAafotuqecr{Hx uayx P /' Ktt:tttttttrttt, lt()(llll lirlt',lt
n/caaa No I124 Mocxr:r'r O C. Kanununa
Hyrrrruena P. M.
r{-90 Aoruxo.ntHuKaM o )Kr.rBoIrHcH: I(ll /utr r}o('nl'n'it't'c./ttl llc't. caAa.--- M.:
flpocneqeuue, 1992.-- 126 c., l6 .,r. u.n ISIIN ir-09-(X)3275 0.
Kunra nocgguleHa acrerliqecKoMy tlocur.t riurrro ( r'll)rtltx /IolltKoJtbl{ltKoB, rpopuapooauurc
y HHX yMeHr.ln 11oHHMarb, rlyBcTBoBarb u 3Mot[]rorir,lr,lro ()r'tt,,rhKill'b(ttt Ha npoH3Be4eultn ueo6pi-
3H,reJIbHoro HcKyccrBa. Anrop npeAlafaor ol)rlrrirJu,uyx) cH(tfcMy Mc'roAoB H npHeMoB o3Ha-
KoMJIeHHtt Aerefi c xaHpoooil xHBollHct,lo
B npuaOxeHnH AaHbt cnpaBorlHHe Mlrre l)il;rJil,l il( r(y(("rtlolte/lqecKoro xapaKTepa, a TaK}Ke
npHMepHbte KoHcneKTbl saHRrHfi I.r 6eccA c /lct'l,Mll
103(03) -92
tsBN 5-09-003275-0
4305000000-346
E6K 7-1.r00.5
@ I{yunueua P M., 1992
l8l-92 (saxae no KE-34-1901)
il{HBOnhCb yqHT CMOTpHTb }.i B$,lfiETb
flpxxocmyBruhcb rqyuloi K flpexpacuoJ*y
Bcelr, xro 3aHfiT BOcnriraHHeM caMbtx MltreHrrKHx, Klo flBJIfle'tctt IIocpeAHHKoM
MelKAy (,K[)y/haKrilr.14]\4 Mlt[)()M MHp()l\{ ilpHpoi'it,l,,loncli, nettleii, HCK}'ccTBa H He}r-
rrofr, xpynxori, auouuoHanruoii pr or3brrlrluBoii ua gce HoBoe, !pmtnrcllhrto€, t{pKoe --
Ayluoi.i pe6eHxa, aApeooBaua :ira KIIHfa. .,/
florpe6uoclr, B Kpiicore n ao6pore y pe6enxa olryeniaercF{ c nepBhrx llrret? ercr
)KH3Hr{. EAna ocnonHi ?JreMeHTapr{bre /lBHx(euua, rvtaq(rrrr 'rflHel py,rKrt x xpacltnofi,
apxoii HrpyrilKe H 3aMr.ipae'f, ycJrbrrrraB :Juyr(li mynitxn" {-{emnorcl Ironspoc-Ji€n, pac-
cMarp14Bacx' nJrJIrccrpar(r4H B KHH)"I(Kr-r, trpfl[oBapltnan: ,<Kpaclte;rH>, I-r caivr nbirae'r-
ca ua 6yuare KapaHAaruoM co3l\ai.'arb roJrr,Ko eMy IIor{t{r't{yxl Kpacor,v. B cra[]ueM
AotxKoJrhr{oN{ Boapacre orr y}Ke rr35Hpare,'roH n nu6ripe KpacHBofo, H${eL'T Ha STor
cqer co6crgerrHbre cyx(AeHHfl l.i caM, hcxo/1ff !r3 cBor,rx B03MolKlrocrefl, <<'rnoplt'r>
KpacuBt)e, .lro6st yAHBH'fb, BocxHlr.r'rb, nopa3Hlb Hac, 83poc,'tbIX, yMeI{}iLlM uttllc}Tb
or(pylKaruuHH Mup.
Orr<yla y pe6urxa raKoe BnAeurtc oKp'y')Kamuero ntnpa?
Ornelopr Mofyl' 6ulu c.rrona Hap{)A}{oro nr:era JIurnu 3. &!,rx<elatirHca: <llol-
r'rHr.rHyo Kpacoly Rocnp14Lrr.{MaelloJrbr{o qHclarr, rpeKpacrlat{ Ayila. l(yLua pe6e HNa...
flperpacnoe He'fepnur "rtxn. Eclu Aytla ocKBepHeHa JIO]Kbto, rJla3a He BHAflr npe-
KpacHofo. Jloxr' yHnql'oxaer Kpacory, a tipacora - rToxb>>.
Hcllt crrpocHTb 83pocJloro qerToueKa, qro eMy saII0MHH,'tocb t{s Ae'rc't'Ba, oH
o6r{3are./lbHo Ha:loger: xpacuuufi .nerusfi Jryr, uBeryruHri BeceHHufi caA, MoJIoAyto'
Kpactltsyo MaMy H Aodpyo 6a6yruxy... Taxne BocrroMHHaHnn o6;laropalKHBalor
qyBcrna, B sror rv!oMeHT y qer'roBeKa ntrleo6paxarorctr Aaxe noJIoc H rtaLlo. Kax eax-
uo, qro6tr AercKoe BocIIpHRTHe Kpaco'r'bt coxpaHrl,rocb Ha Bcn xH3Hb. Pe6enxa
Ha,[o yqhrb Br]/lerb flpeKpacHoe BoKpyr ce6s -- B IIpHpoAe, B )Krl:tHIt Ll AeflTerrr-
HOCTH rleJlOBet,a, B OTrr0lilCHr'rflX Mex(/.y r,l$AhrlrH, fix no("I'ynKax, 83fJltlAilx, cyx(Ati-
HHfiX.
He:aueHunnLrM cpe/lc'fBoM Sopnruponar{ilr{ llyxoBrroro MHpa Aeleii }tB,IIHe'tcl
t{cKycc'rBo: JrHrepaTyprl" \,ry:Jr,rKa, cKy.rrr,Ill'ypa, Hapoi{HOe rllopqc'('1'B(), }K}lillonHCb.
B e'roii xt{Ltf(i Mbl noc'fapeeMct[ pa(:c]Ka3arb o citoeM onbl'fn ol]uaKoMJIcltl'l.fl,{otltKo;-tb-
HnKoB c rlsodpasure,'rbubrM HCr{yccl'Bovr. [4crycclro f{)BopH'r' 96pasur,tu ti3btt(oM,
oHo HaI'JIg/T,Ho, rrro 6,nngwo pt'ricuxy'4r)ilir(o/,rtlnoro Bo3pac'ra. ll,eHtlr: t'r), It'ro oHo
npo6yx<4ael Qu"roco$cKoe o'ruor-uerrHe K ;.i(u3r.r14 (nolipo6uo o fiocIIuraT'(rJtirttbtx
Syuxrtunx uso6pa:rurc'./rbuoro ucKyc{r'fna cM. }ia c.4). lhso3Mox{Ho npu iroM He
BcnoMHHT'b c,'roBa A. A. Enoxa ---'roHKol'o [errfiTeJlR Hcxycc'rBa: <Xunoul.tct y.1111
cMorpe'rb u BHAelrr (gto seur,u pa:tHbre H peAK.o coBIIaAarou1ue). bnarogi-rptr e1'oMy
xHBonr.{cb coxpaHrrel' x{HBbrM H He'rpoHy'rbrM ro r{yBcTBo, KoTOpbiM o'rJ[tqaloTctl
AerH)>. tr{ax roqllr, IrolrMerrcHo, KaK ,rrzrKo[iH{JHo H r} To ]'t{c r:}peMn eMKo oxffpaKle-
pulloBoHbr IIeAarorHqc'cx14e RogMolI{}toc'fr.r A<vLtanL|cH n oc0Cletrnoc'llt IercKofo
Bocnl)14rITr4ti I
B"tunHnc r..rcKycc'rBa FIit craHonJreHHe flHqHoc'r'u ,reJIoBeI(a, ero pa:JLrt{T}ie oqeHIr
l*
BeJrHKo. be: nt_rcrrrrlaut.ul 3c'fL.Tr.rqecKH I'paMorHttx JIKI/leH, IlocllHTillll'ltl c /lercKHX
JICf VBa)Kt)Ftl.t,l l( /'lyXOiJIll,lill llCIlllOCl'tlNI, yMellnfl IlOfIllMaTl, ll I(etlll'l'b IJCKyCCT'80'
6t::t ttp()6yNiitcHlDl y ^e'r'oii t'B()[)t{(icKtJX llatta,l Hcl}o3Mo;'t{l{o c'l'lltlot}JI('llHC llt'JIbtloll,
t:llrrl{rltll'l('('1ll irir tl}l{1()ii 11 | }i(,1)'l('cKll ilKl llllll()H JIHtlllo('l-ll.
. [3 t:aiironr jlerrtr, pa:Jirc r]ocrrH'r'arrr.ic'ruoptrecKot'o BocllpHtl'rllfl IIpHpo/ll)l HJIH,'lto6ofo
Bt.tlllil hrtKyc\rt't tla ue nlro6\riK/(a(-T V ltc'fci'i cttocoa)Hoc'f b tle roJIbKo tlyuc'l'uolia'rb B
9.fOM f:lpl\,loiil]I(-), K[)aco'fy, Ho r,r co3/IaBa'rb HX B Jln6oi'i cuot'ti AettTt'Jl bllt)t-'rH, B
"[K]6UX.lKit:]nerrrtirtx crlt'\,atlHflx, Bo B3at.tN,rool']lotlteHHflx c,rKUlbN'lH, c oKpYNialol{.HM
M Hll()Nt. .. \
[Ie,'Iat.t_r|rtoit]clioc Bl\4ctitiir'€"rtbc't'uo R3pocJIof{), KilK H IIeAillorHtl('ct(ll14 Ilpolie(\
ll Uc.,rt()vi, ilili(1.'T I(()ucrtHoli llc,'lbru ullarJCTBeHIloe RoclHTaHHc, qlopN4lt[)(]l]a]lilc r'lHtt-
Iloc.f ir f,f fj{1t'1,,a. (),rlnirKo cit()/lyer olMe'I Hlb, q'ro 3c1'elfiqecKoMy tlo( lltl1'aHllto Ae-
Tcri cl)oll('ri,,iii,1tr n3odpa314'r'clrJlror'o rlcr(yccl'Ba, IIpHo6trrc[l14K) hx K Ill)cKl)ilcHo-
My jtg;for 3lj(iMu nl)lilurRairo(ir, JIJJrub ti'r'()poc'renettHoe :lttiltl('lttt(' IIpe x<4e nce-
I'o c'f l.)cMilJt14r], i)ii:tBnBa'f b y llL'fCtl IlblCOliylO MblC,'lHTe,rlbllyK) ?ll(1'lltillo("1'1,' a Ay-
XOBrroe ilX l)il:lBrt'rll(' ()o'uiliiilJloritr tt:t t]'lt)p(]M llJlatle Kax tt<lttltr IIil l! i'foM IIJIaHC
TpeRor;t xy/iolKHHKi.l H neAarola ll. r!1 I{entettcxoro, cMbtcJI Kol'opoH :taK"rlKlqaercfl
s r.oNr, rrT;6ir L: palllrgr-o.l(cl'clBa vcrerb Bocrtrl'ra'fb y pe6tl't <(tt('tio('ltpllHMt{HBocrb
K XVI,r.)XieCTil(r illltrtnl cypp0til faNl>), IIpt,lBll'r'b tlM llpoTlll] :iTOI'() tlN4 l\4yllll'l('T, Bblpaoo-
Tit'fb XVt:l())irC("i tir,ilt1t,t ii tJh)'(, ,r lr''Itttlr'('l(ylo B.ll)lCKaTeJlbll()C'11,, ('ilN'l()("1 ()tlTCJlbllOCTb
c \ )t{jlc}l Ll ii, l l( : i i ! i lI ;:i ll i.ic It{),i1.il t! tl tl{)l'{ ) l t i' l(')rccl'8,11.
Hcxyccrno H BocnHTaHHe
---f{-6ragi,it.;l{'iltrH "'t 1,1ir)r irr pr'iit rrrra, Hll;lBuruettHotvt efo Il()cltlll'iltlHH 3llztqeHHe
1J!\,lollHr)rr3;'lhtier-o pa:lBtrrHff of poMilo. B. A. C]'xottllttlHcKl'tfi Ill'lc?lJI: <B nepnoA Aer-
CTBa [,tr]tIil,,lt'f{Hjt MbtCJIH't'tJrr,Hbre lll)oltC('('tn 40,1}l{Ilbl 6Utrt xzttt l\1oX(llo'l'('CHee CBf3aHbl
c x{HUt}lMIi, ttpKr.rMH, itat,.tfillili,rMu ill)(',,iMcraNIH oKpy)Katou(clo N'lll[):l ..3nottlloHaau-
Hilfl trrr,. i,i;:iitttiiOCTt, Bot-itplltlllrtl rI'O /'l,yX()Blltlli 3apflII /[('1'cKol'o 'tBopqg6tur".
tr4cr1 r:c.r.r,r9 lpo6y)r<4ae-.'r \ /lr"r t'ii /toiuxo"rt t'rIoro Bo3pacl'?l 9r!1ol(l'loltZJIbHo-TBop:
rtecKoC l{iirtit"t{) l_, ittinr()ttti'io )fifitioililrl.l /t.olllt(oJlbtlhKOB }11i1'1 IlollllMil'lb fapMoHHK)
Ilpqpoitbt. !(g;rl,ir.- t of o, {l:,ii;lr!f)[.i.rli']r11(' il,t'fi'ii (: ]t{aHpoBot-l x(lll}oltll('l,Kl no:lRo/Tfler
:]ziK,rl?.t]li,lBirT1, fi('pi3{)il,;rrir;'Il;}{\'to ocllolJ-v tfropnrtlprluaHHfl y Hl'lx Llt'llltor"lllHX opfieH-
.rarll.tii U riil.ii,'lirrtLrr\,1 iJo.JpitcTe, K;rK, illlill)tiN,rcp, yN'lell14tl I]btcKtl:]hltl:l'l Ir "rlHIIHocTHoe
oTt{()iltCHHC i{ ilr)iti)iilBLiuLIIeHCrl Kal)'lt1 }le, K l'lilo6pa}Kell}tblM IIa Ht'il,rlrr,'Irlrul, Ipc/LMe-
'failr, IIpr,tpDrle,.,li.tBlt'l't, Cpiltit{l'lTCJlbllVtO OII('llKy flRJIeHl'lK), OTpil)KCtlilOMy IIil tlO,rl0'lHe
H,'tH tta6JIIOA;leM(.)Vry jt('rbNlH t3 pCil,rlbltoi',i )KH3HH.
Pacc,nor.lrrwt loApo6nee ocfrorlul,rc (i)),'uKIIHlt H3o6pzt:]tll'eJIbl.tofo HCIKy(l(:'rBa Il
IJOCIIH'f a I{Hil nOAl)itcra Iol I (cfo lloKOJIe I I tl tt
flosuanarenbHae OyHKunfl ucKyccrBa. :JrraKoNrtr Aeretl c MtrHpollblMH IIpoH3-
BCll€lllirlivll.l, Il{lClIItl:i fC','lb pirLrl{pblllaCr llCl)CA tltl j\'lrl KapTully oKpy)Kalotllefo MHpa:
6ur, r.py;.1 ,'ltO;'teH B pa3,,rHrlrrrrlx c(t)epzrx il('flItJlt,tt(r("l H (B ceMbe, Ha crpoH'tcJIbcrlle,
s rrti;rci, riir q.)a,5pttKCi, n ttlxo",tt,ttoM KJltlc(te, t] MC,'lHtlHIlcKoM K:l6HI{eTc H T A ) nq!
3.foM IIe otp:ililtrti; rli..lercfl 't'o,lbt(o IIepettHcJIctlltcM tl3o6pa;'i{ctlllbtX Ila KelpTHHe ,'lnAe}i,
rrpeAMeroB, a, Illlolue ilcet'o, pacKpblBaeT 3tlaqHMOCTb TpyAa caMOfo xyAo)KHfiKa'
cnoeo6pasHe (rr'o t\4acrcpcrBa, paccKa3brBa€rr, ttt'o IIo6yAH"ryo xy/lox{HHKa Hanl'lcarb
3ry KaprHH)"
' flpi lciairbrroM paccMarpHriaHHr.{ KaprHubr, aHaJIrt3e H3o6paxeHHoro Ha Hefi
Aereli yqztl.yc'l'alrilirJr r.rBztrb B:laHN,rocBfl3t{ B coAcpxaHHH rlpoH3l}cAeHHfl: He roJlbKo
ot.tlcrlit't.t), rlro ull/lr.lr'l)c6eltoK Hil Ilo,'torHc, Ilo H yMerb 06-l,tlclllt'ft,, IloqeMy xyAox{-
,l
HHK TTOCBnTHJT KaprHHy AaHHOfi TeMe, KaKHe CpeACTBa BbIpa3HreJIr,HOCTH HC-
rroJrb3oBaJr, qro6br pacKpblrb coAep)KaHlte 3aAyMaHHoI'o. Bocnurare"tb rtoA-
qepKuBaer, qro 3HaqHMocrt lrso6paxeHHofo fBJreHfir, HacrpoeHne npoH3BeAeHI4tl
xyAo)KHHK pacKpbtBael' rocpeAcTBoM IIBera, KoMno3HuHl.l, NlHMHKl,l, xecroB.
,rlro6oe fipou3tseAeHue HcKyccrBa crpoHrcq ro o[peAeJIeHHbrM, JIoffiqHbIM npeA-
craBJreHHrl\t xyAolKHHKa o6 oxpyxao[IeM MHpe, o cMbrcJloBbrx cBx3nx MexAy
flBrreHr.rRMr.r H rrpeAMerauu, od 14x Ha3HaqeHuu. Tax Aereii noAeoAfrr K ocosHaHHlo
3aMbrcJra xyAoxr.rHKa (o uem HanrrcaHa xapruHa), K nEIHMaHutcl cRn3H Me)KAy
COAepX{aHHeM llpol'i3lleAeHHtl H BtlpasHTeJIbHblMH CpeAcrBam4-\
OcoSoe Mccl-o )KHBonHcb 3aHHMael H B pa3BHTHfi peI{H. Bear,-}euu-pe-l5euxa *-
noKa3a'Ie,lb'rofo, HacKOJlbKo oH noHfl,-I coAeplKarlHe npoH3Be/leHHtl.
Ilpuo6uras Aereri x )Kr.rBorrHcH KaK BHAy rrcKyccrBa, orrocpeAoBaHlro orpalKato-
ureMy pearuuuii n,tnp, ueo6xoAurr,to yquTbrBarb oco6eHuocru pasBurntt c,,'IoBapfl,
cnlsHoli pe.lrz pe6errxa, qy'r'Koc'rb K H3brKoBblM rrBJteHHnM H opHeHTLIpoBKy Ha cMbrcJlo-
Byro 3rraqlrMocrb li.|blKa. tr'luettlr B BHAy H TaKyto oco6esuocrb: Aerr.r llec'foro ro,i{a
xH3HH o6paLuao'r RHHMaIHe ua cMbrc,roByro cropoHy n3brKa, rio3roMy y HHx npouc-
xoAHT xax 6ur crraA BF,rpa3rre,,rbrlocrH peqrr. Peqr, ,'rnueHHafl uHrorrau,ltosHotl
oKpacKlr, ue Bbi3brlaer y pe6erxa 3Mour4oHa,rnuoii or3lIBqHBocrH, oHa orpax(aer
flO3HaliHe llM IICKyCCTBa JIHIllb Ha ypOBHe pallHOHaIbHOrO r'lOrHqeCKOrO Mbltu./-lellHtl.
B capronr )Ke IIpoH3BeAerIHr 3a,'lox(eHa recHafl 83alIMocBfl3b pauHoHaJIbHoro H
3MOUr.rOHa,lbr{O[O, CJICAOBaTeJIbt{O, H rro3HaHUe HCKyCCTBa AOJT)KHO OCyUeCTB,'rtiTbcfl
r{a ocHOBe eAHHc'r'Ba, 3MorlrroHa"rtbH0f0 u parlHoHa,lbHoro, r-rro o6yc,ron"nunaer pcitb
BocnHTareJIn lr De6elrxa.
Ha saHqrfiflx no uso6pasurer'rbHoMy HcKyccrBy rxupoKo Hcno,'tt,3ytor cpeAcrBa
Bbrpa3HTeJrbrrocru rro3lnqecKofo rr3hrKa: o6pasHue cpaBHeHHn, cJIoBa, o6osHaqarc-
rrlue HparJcTBeHHbre KalrecrBa ,rrcAeft (ao6puli, ryntaHuuti, qe,roseqnulil, l'pyAoJIIo-
6usurfi , Ao6poconecrnufi , ueycrauuurfi , oreaxnutft , Myx{ecrBenristit, 6eccrparuHuti
H Ap.), tsBoAr HX ts ar(TuBHrtti u naccusHntfi cJloBapb Aerefi, a raKx(e cleqnSu-
r{ecKr.re uso6pasu'reJrb}{ble repMHHbr - xo.ltoAuufi H rennufi ToH, cBeroreHu,
xpacKH npKlre, corrHbre, pa3MbtTble, tIpo3par{Hble, HacbruleHHbre, (tseToBbre l]flTI{4,
I'aMMa UBCTOts; CitOBa, CBfl3al{Hbre c KoMTT03HIIHOHHbIM nOCTpOeHHeM KapTHI{bI,-
nflaH KapruHbr, nocrpoeHHe B Kpyf, B rpeyro,'rbHHK, JrLrHHtl, ABHxeHLIe. Ha saunlaqx
orrepr4pyror nso6pasnre,nbHbrMH TepMHHaMH, He BBoAfl Hx B aKTHBHuii c,rooapl Aerefi:
TeIIJIO-XOJTOAHOCTb, KOJ'rOpt4T, BO3AyTUHOCTb, KOMnO3HIIH'T, paBHOBeCHe, pHTM, CHM-
MerpHr, npocrpaHcrBo, AHHaMHKa, uso6paxeuHe crH,'rH3oBaHHoe, o6o6u{esHoe.
C nouortllro }KnBorrHCH pa3BnBaror H ML,rcr'rHTeJIbHyIo AeqreJrbHocrb crapuux
AorxKo,TbHHKoB: yMeHHe Ae,'rarb o6o6qeuue Ha ocHoBe aHafiHga, cpaBHfitsarb H
o6rRurRrr,, pa3BHBarb BHyrpeHHroro peur. floveMy Bax{Ho pa3BfiBarb BHyrpeHHI,orc
pevl? Oua noMoraer pe6eHxy cnraHnpoBarb H BbrcKa3arb cBoH cy)KAeHHfl, coor-
HecTH yMo3aK.rrroqeHuq, Bo3HLlKIUlre B pe3y,'IbraTe BocrlpHfrHf 3aMbrc,rla xy,4ox(HuKa.
BuyrpeHurn per{b, KpoMe rofo, cnoco6crnyer nporBJ'reHHro co6creeHHnrx Hrrre,r,'reK-
Tya,rbHbrx H 3Motlr{oHaJIbHbIX accotlraugri, xax 6u 3aKJraAbrBaer nepBoHariar'IbHbre
ocHoBbl TBopr{ecKof0 tsocflpHfTLrff 14cKyccTBa.
Bocnnrarelunar Qynxqnc ficKyccrna. Eo,ryee rroJrHoe rro3HaHne AerbMH npotl3-
BeAeHHfl l.rso6pasure.rrbHofo HcKyccrBa lo3Borrler BocnarareJllo He roJIbKo pa3BH-
Barb y Hux HHTepec K )xuBorr{crl, Ho r.r SopulrpoBarb nepBoHaqaJlbHbre ocHoBr,I
M HpOBO33peHurI.
Hcxyccrno cnoco6crnyer BocnrrraHnro pa3J'ruqr{brx qyBcrB. Tax, rtpn o3HaKoM-
r'reHuH c xaHpoeoft )KHBonr4cr,Fo y Aereri aKrHBrl3Hpyel'cr{ HHrepec x o6ruecrseunoii
)Kl43llH CTpatlH, K pa3.rIUtlltt,lM BHr.aN{ Aefl'ller'lF,HOCTH t{er'lOIleKa, OTHO[JellfiffM efO B
rpo(ecce TpyAa, K uer.rllocTffM, Kt)'r-optre c03AaeT Hap{JA, xyllo}KecTBeHHOMy ,rBOp-
r{ecTBy.
!,erlt o6orattlaIor ci]oti IlpirBCrncIr]rbui oubrr, y Hrlx (popMHpyelcfl HpulBCrBeu-
Hoe co3Hal{tle. OHfi yqaTcn cpaBH}iBa'rb coficTB(]}{Hbtri oril'rT c onbrr'oh,r Jrro/{efi, rBo6pa-
)KeHHblx xyAo)KHIzKoM, ll nepellocH'rb RocIipHHflTht€ B )KaHpoBoii x{nBoril]cH cIrOCo6ht
83aHMOOTHOIIeHr.rfi MeX{Ay Jtrollt,Mr,t B pearrrr,Hbre )fil.t3t{eHHbte cHTyaut{}I. l'ax sax,'ra-
AblBaeTcrr ocr.toBa rp('{cTaR,rr'HHii (} HpaBC'|'BeFrH0-3CTeTH[{eCKOM HAeaJre.
Scrernqecxan ftyHKrtr.rfl. yqurr, c'rapnrr.tx AollKo,.rbHr.{KoB BrjAerb B x{aHpoBorZ
XiHBOIIHCH KpaCOTy q€lrrlOBeqecKtlX nOCTyirKOIJ, B3aHMOOTHO|1leHT{ti, CpaBHfiBaTL,
H306paNieHHoe It npoH3BeAeHHn ficKyccrBa irBr'r€HH€ c pezutbHoil AeiicrBHre,'ir,-
HOCTbIO -- 3Har{t{T pa3BHBarb fix 3c're'fr.{qecKue qyBcTBa, Ko'fopHe npofB,'ttrorcrr y
Aereli BHaqaJIe B 3MotIHoHaJIbHbIX I{ peqeBr,rx peaKu,Hnx, a 3areM, npu AaJIbHeritueM
o3HaKoMr'IeHVA Hx c Hcl{yccrlloM, Il co6crBeHHoli xyAox(ecTBesHori Aegre"[bHocTu.
Moncer nh AoutxonbHhr noHhrr arb H(hBonxcb!
K r^axnu npoH3BeAer14flM x{[ir]olHcH AelH npoqBJrqror 6o"rlurrzri r.rHTepec H rro-
uenay? Ottr't'r noxagbtBaer: I43 pa3,rtHqHbrx )KHBorracHbtx )KaHpoB oHH oTAaror [peAIIort-
reHHe 6bl't'oBoMy H HarrupMopry Mornn nlt6opa grnX )KaHpoB )r{Hnonr.tcr.t floHflrer{:
OHH co:lByt{Hbl oIIblTy lt.r"reli, TaK }(ar( c() ft4t{ofr'{MA rIpeAMeTa[,tu, r.r:ro6paxeFrHbtMH,
cKaxeM, B HarnpMopre, IoruKor'rt Hl.rKri elKeAHeBHo BcrpeqarcTCn a 6r,rry, a rtyBcrBa,
BblpaxeHllble xyAOX{t.lHlioM B KapTlrlle c 6r,t'roBLIM CoAepxailHeM, lle l)a3 fiMH lrepe-
xHBaJtr,rcb.
Bontmorl I{HTepec Bbr3brBaK)T npo}.{3Beixe}run o rpy/le B:Jpoc,Tr)rx, i:r r?.rKx{e fioJror-
Ha, rlocBfiueHHble fe[)oHLIecKoH TeN4aTHKe, U Te KapTHfrbr, collepxaHHe KoTopbrx
HaIIOMI4HaeT AeTflM H,lJlK)cTpl4pOIlill{HOe /lHTepaTypHoe IIpoHllllc/leHLIe. npoqHTaHHOe
I.tM tsOC11HTaTe,leM I]a 3ai{flTHt] t{,1x 0oJIlHTe,qflMI,t ll0rila.
Kaxae rlc14xHttecKt'rt ocoSenittl(rrt {]TapuIl.rx AoLtrKoi[-,rJHKori cr):iililruT npe/rilo-
cu",tKu ltJ.tfl <):iHat{oMJleHufl HX c x{ut}ottHcr,n?
flpe>xAe H€M tritttzlrb []a:JfoBop o'r'oN4, KaKoBa x<e cnequrpHfiri rroH]1[iaHar crap-
lul.lMH llotrlK0.ilbFlr,rKaMH x{rlBoriHCr-!, pilcoMoTphM HeKOTOpbre ricHXl.JqecKHe oco6en-
HOCTI,I llX pa3BfiTlltl, KOTOpbrC il KOHeiIHOpI fiTofe co3latoT Bo:iM()xliOci'r, rtpno6rLle-
uns Aereli K rlcKVC(:I'BV.
B c'r'aplttetut Aourlit)lr-'HoM tsct3l)acle HrrrcHCr.tgHo pa3nHBaercrr rpoH:ltsoJrbr{oe
BHltMaHUe, oFIo craHoBn'r'cn r'r 6o.ruee ycrorivuer,lu, a/leKBarubrM, l.eJrocrtrbtM, oco-
3HaHrrbrM. 3ro cosAae'f ocHoey A,'rrr pa3Brrrlrrr rrocr,reAoBaleJrbFroro, fiilar]oMepHofo
H JIOfHLTeCKOfO BOCIlpBi'tTilfi coAcplKaHHfl KapTHHr,l_
Cyu{ecrneuHo MeHtrort'.n o6pa:lrr,le naMflTr, u noo6paxeHrre: yBe.nHqHBaercrl
()6'beM coxpatttle,MLtx npt'ACTati"rretrrtt.i, r)nti c'ranot!lrcl octvlbrcJleltlilrrMl.r, rle't'KHMH,
4n$(repelrtlttpoBaHl{brMi.r, cnn3Hbr\4n u tHCTeMrrbiprH. Pa:;su'rtJC cJtoLtecno-clvlbtcJtoBofi
aoluqecxoii ltaMrn'll BJruge't' tift H:ltdegenut trllotlecca noo6paxerlrir. B crap[reM
AoIIIKorIblJolvl Il(]3pac'fe y,leTeri tfloprullpye'ri:ri upe/lHaMepcllHoc uoo6paN<eurre,
r. e. pe6eHox Molrer crpolrh H Borr"rroruit'rn csoli 3arubrceJr. Cnoco6pasae pa3BuTnrr
rtaMttrtt li noo6paxelinH ciroco6cruyc'r' socnpaflTHI() rzso6pasnreJrbFroro HcKycc'rBa
n Soprvre o6otlrrlr:usux npc/lc'faBreur.rri.
[Ia ocltose r{rvreroulct'ocrr y Aercil Hafr.trrl(Ho-lleffcraertHoro Ntrtr]J.relr14x @oplru-
pynrcfl ItafJ'lRAHo-o6pasuue ero tpopnlr't. 6;tai'o4apfi 3roMy llotrrKo,rbHHKH no3HaroT
CBU:ill Il OTHOIII{:}IIHtl MeXJ\y npellMeTaI\4H H flll,reHHtlMH, USO6paXelrHb{MI.r Ha Kap-
r)
'r'Hfte, roHuMilt(.r'r flllrriK )KnBOnltcil, T. e" xy,lloxecTlleHl{hrii 06pa3 H tsblpa:tHTe"[bHhle
c peACTBa, Lr C IlOJI r,3y0 \r t.re )KH lloll hc I (c t'l.
Pa:lnHloe odpa:Jlr{)e Mblrur.irellrc iroli/Iaer npe4tlocbr"rKu l.Jtu (p{rpM11 lloBaH}'tf
Jrof rdr{ecl(()r0 1\{r,IlljJrcilHfI, onprtf.e"rtcHHbtx florif{Tnii. c'raprrtui'i /l()tttxoJtt ill.u{ clrocorieH
cp ats lt H B il'l't,, conocTa [rJt fl"t'h, ()606 |i IaTb, BblcKa3l]l B aTh I I p a B l!./l bll l>le "[ of 14 (lecl(ile
cyx{Aer{urr il,4(l"rto'f[, L]Tlt()rfi'r'cfll,t{o r}{'p}ild0 f,brBo,ltrbl. IIpr,i yc'rattoB,,left,rr{ p;l:-iill.ltllJblx
cBfl3eti MexAy llpe^t\teI aMH rr rrR,rrofri.rflMl.r pe6eHox "rrerK0 Brrl,Ae.lfleT qJ)'HKI.r.irorlSilb-
Hble cBfl3r.1 (rta:rra'reHne, plcil0"frb:JoBaHHc {lpcllr,,{el'oR). i-lHaLI}rl'eilb}io 'rlly/l}lcf pilc-
KprrtBacT npocTpaHc'r'EL.rJirirte !i 11pe [iL-LlFlLrc oTHOIi]e]l{.1fl {B crvrbrc,4oBoM lix :l}tnqeHHlt).
OAnaxo r{ptr r{{:Jlcn;iril}.tF.'r('nrr{)r.i ri('/r,ili{)r'ilrlecKoii pa6or{'oH c ycrtexoM ttpeoAoJeBae'f
3',rH rpyAHocrH.
BulcoxHii rro3HaBare,rtr,Hbri.i yp{iBeHb craprxrix /tolxKo"rthHr,rKuu o6}ic,ToB,'IhBaer
rfopnnpcleaHHe v AC'rcH.rcrr'-r'!rrrccK()ro or{orroquofo rl'nrourc}rHx K tsoctttrtl,{t{att?l-
rrMoM.v, yMeHHe BHAOTT-, B Her,l rrpeKp;rcH{)c fiJrrr 6e:Jo5pa3HOe. V pe6euna nocretleH-
HO pa3fiHrjilK)'rcfl 3c:1'L.1'r{irc.cK110 IlpciicTaB,'reHHfl r.r (ry6cTBa, fla {lcH0}Je KOTo}lhtx
$opurzpyercrl'rBoprrccK()c rio06pa)Ko[iu('caMoctoflTe,']bHoir rllopLIecKoii,rl,efiTtlr'tb-
rrocrH (H3oC)p?r::irire"qL,H()r.i , I{i)}l(rp}'lirHilfiol'i, tlfpoBOii, peq.eBOfi li Ap ). l{o se ro.,'lbKo
3cTe',filqefKile qvsc't'B:1 Li o'r'HOrrr(:Fri.rtr rlporrE"irriloTCtl y /{eTL'i{ tt cTapIlleM AotLIKo"'lbl-loN'l
B()3pacTe. V lrux r-onepnrcuc'rtsyK)lcl h MopaJrbr{rilc vyBClBa, Kol',oilt,te c B3ilo(:reHtieM
It p Ho6llr'TJ Hll' ('Or $rilJl bl r Ll h x;l l);l K f(' 1,.
lJ ,tt'tt ;4\e ( !l('ttll(plthil ,,ilt'til()cIH(,1() ()Tll()lllcllllti /tcleti K )Kllttotlllclli
Bnaqa"ue jlct'H 06'Llclqttll cB{)e o'fnorueHHe K Kilp.rr{He,rl}ttub ollft{.1ilt cJIot]oM --
HpaBfiTcfl. I,l,lr Sueat''r rpy/{rro o61,r'rcrHrn'b, Ioqer/ry llor{paRu"qocb ro ll"rlH ulloe npo-
h3BeAeltfie. (Jrne.ralo,r Ha [!orrpoc o,{r{oc,'ro}Krlo, a HX oTBerax oTcy'l'crBylor 9Itl.ITe'fbl,
06pir3rrblc cpaBrreulR, Nr€)t a0op[,r. A'lorHnt,t ur't5opa Iiortpi,lBHBtrleficfl Kapt't4]lll
qaille orB,rleqenHbrL. r.urH o6ycr'rorJJreHr,r J'rH(IHt,rM onbrroM. F{o e pe:y,rtrare pa6orbt
oTMeqan'fcfl /IBa Braa O'llloltleHHH.
11 e p e br ri -- t;.4oritloiloJrrrHo-JrHrillocTHlnri, ,llJIfl KoTopofo xapaKTel)llbl JIHqHble
MOTHIlt,l, CO6ClBeHIlble llHTepIIperaL\u!1, cutl:laHtlble c 0llbl'I"(JM pe6eHKil, eftl 3Mol{14-
trMH v hrJ'fepecoM. Ilarrpu\,rep: <lllHc. noHpatrH,'iacb KaprriHa <[]orlntt:i pafiott Jlettnu-
fpaAa>> (xy,4oxnux Ll. A. l-a"tyuon). Oua paccKtt3b(Baer o frp()l{rcr'lbc'lBe
Kpacr{BbIX TT.OMOB, o HOBOTi qacrrr ropo,Ila. 3llecb Kpacfrbie Ao!1a H 6e.nslii cHer. .fulHe
oHa rroHpaBr4ir:rcb rroroiuy, LITO HaroMHHael' pildoTy Motrfi MaMbl, oFIa cTpoH're,'lb.
Crpon'rerr.r xopollo pa6orarol. 06 aron roBopnr "rIHIIa pa6oqux Ha rtepeAHeM ilJ-lalie
KapTnHbr: cepbe3Hble, c()CpeAOToqer.tHbte. Ona AyraanT o Tovt, LlTodH tlOCTpoHTb
xopouniri, ilporrFlbtii, Kpacr{ubrri lloM. B 3Toir Kaprr{He BCe 3ailflTbl, Ka)Ker(:tt, tlro
BCe LBr.r)Kercrr ,rto/Ifl, MaLrltt]lbl. Kpacueo>. ((--,aua ti )
B r o 1t o ri ?r'o Kof/ln cral,lnHri AorirKoirtlrrHK uponoJrfle'r :r[:TerttqecKoe or-
HOlUeHr.le r( lrpou3ijeJle[JIKl r.rcKyccTrii-r, Jl:ier otleHKy coAep]KaHHtl, l'lpaBCTBelllIo-
3clerHrr{rr:KHX olrourerrnri nso6paxerrHbrx Ha KaprHIIe JIIoAeri. IraccNagbtBaq o
KaprrrHe <l-napAer.'icxoe :JrraMri)) (xy;loxtltx A. B. (larfioHoB), pe6eHoK rouopHr:
<&1ne lorrllaBHJIacr, K;ipriura <I'eapr'leficx(Je :uaMfl)>, lloroMy qro tt yBIlAer, KaK
TpyllH0 ilp14Ur.[ocb cpitMaTh(:fl rrarflHM cor'r./ltil'aM c r]paraM[I. [Jor_ogu t]ce paHeHble,
a:lrraMn nc 6pocaK)l'.3'io 6u,;io' ttc,'tct'l<o. L)ttn x{y}Kec'lBeHrtttc- fl xoqy, tl'fo6bl Bce
AerH ytsHAeJr.r 3ry Kap'r'LrHy Otta cn;tr'ttan>. (floro4n Ir.)
Onttr pa6orbt noKzi:Ja,r, rrro craprxile AouIKoJrbuLtv,Lr llbtAer'lt{Dt ito3Hailareilb-
Hyro, 3creTfiqecKyK) H trpaBCTBerrHyru qerrHOCTb coAepx(aHilR Kal)TllHtt. OUeHHBatl
IIo3HaBaTe,/]br]yto ueHHocTb npoH:tBeAeHHfl, oHu JIeIKO IloHHMaloT, 0 ticM paccKa-
3aJ.r xyAo)KnHK B cBoeii KaprnHe. I{anpnrvep, olucLlalor rar.i: <XyAo}Ktt?lK i)acct(a3aJI
o Tpy4e xJre6opo6o8, tl'fo6t'l Mbl 3HaJlH, KaK oHH l)a6oTaKJT.-- c yTpa H Ao 3axoAa
co,'lHrlit, rlr'o6br rJbrpoc x,ne6, a Mbr efo 6epeuu> (o xaprr.rHe <<Vx<HH TpaKTopHcroB>>,
xyAolxHHK A. A. [hacrou)..<3'ry KapruHy xyAo]KHHK HaIIHcaJI A"IItt rofo, qro6sl N4ut
!3Hitr'lH, Kax c"tllonr llo[,1a, qro flttlArrM IroMolaror Ma[ll.lHbl>) (o xaprnue <<Flonslfi
pafioH Jlclrurrlpa4a)>, xy/lox{rJHK E. A. fanynon). O4uano nortrrb 3aMhlce,'l xy-
llo)KrrrJt(a, i.tlleK) trpor13BLy(el{HR (o veril xaprHua) HM yAaerctl He cpa3y. Onn aocnpH-
rlHMar(iT c$).rie1'1{vio iltltr4i(), rr0 lle MOfyT r)rL[e aHz]JIIl3HpOBaTb OT'HOlllcll14fl, ilepe-
/lar{nbt(..{\Jl())i.,1{ljKol,r (rvrex,4y oeipasetuu, coAepxaHHeM H cpeAcrBaMll Bblpa3}r-
'r'eJrbHOC'fri, N!cr\tl-V |JiirBHbrM H lleTa,ltlMl.l): <<3)ra KapTHHa He o MylKttt'lHax, a o coJl-
/l;1 l.ilx []ilu ria noiiirr:, o,ilt4H paneH, a lpyroii cr Allr'oMar'ou>> (tt Kaplttllc <PaggeA-
,tltKtr)), x:),llox[]yK $. Il. (lasoclbfluon). <3ra KapruHa o Kpecrbtlt{itX, KOTopbl€
3cM,'rru cn()Ki pojtrt{yttl 3llllltu(aJrrr. OHU croqr pqAornt /tpyr c l(pyroM, ecJIH o,{Horo
y6urcl.r., ro Apyl-ofi cratrcr Ha efo Mecro.3lo pyccxHe Kpec-rt-,tt-He. I(aprHua reMHafl,
iresccerarr,' (o tiapltttli: <<l Iepuart Bcclla>, xyAox{llllK A. tI. Kpar:rrott)-
()6'JeIt,r'rr,ttt'xuii llrunoclr{ co/icl)}Kill{us xill)'l'uut,r pe6nra paccKilsblBator c oco-
6ril :morlHr)uirJItrlJuii tlaci'pottlH()ct t'ttt: ..Xy,[o/KHHK IloKa3aJt Kpa(:ol'y rpyAa xJle-,
-/6<t1t6(t6tt, irrirl(i,,tu ",tt<t,lleii cl x.nc6c. [Jo'r'ouu H]lyt'Iro noJlttl, "rtHltit ccpl{33lJble, H AyManr,
rlro c;tcJla-r'b, riro6br x,rre6a 6ur"rro 6o"ri t,urc. A xJlc6a MHofo, tltt 3rt.,ittlloi'i,'ftlx(e,Tblii.
Kpacrno>> (o naplrruc <X,re6rroe rroJlc>), xyAolt{ttlJK tl. tl. [:lpr'rrllcn) <Xy/toxttHx
citM yBr4Ae"l pa3HorlBeTilr,rH ,ryr, xpacHnl[t oT uBeToB,. tlacTpocllHe _y Hefo cTa,rlo
paAOCT'Hr,tsl, LlOt'H ttaN,t pacCKa3aJI Ilp() 3'l'V Kpaco'ry> (O Kitpl'Htl('<(..,CIIoKOC>), Xy.-
ir,lxrrHx A. A. I],rrlc'rtlH). IIo x laxoii o'l'uocHTeJIF,no Bt,tcoKoti ot(cltKc 3cr('THrlt-cKofi
3r.raqHMOCr.H Collcp)iaHHn rrpoH3BeAeHHrl AOtlrKOr'lbHUK nOAXOlllrl , HCXOAII Hl] 3MOtlH-
otla.nbtloli l)c'aKl(tlll Ilii KpitcllBoe cotlel'al{He KpacoK (ttKallrrtttir Kpaclll]atl' tloroMy
tll() l\4Hol'() paJHblX KpacoKr)
Aeru crroco6uur orrpeAcJrn'rb HpaBclncHHyn tleHHocrb coAepMaHilfl KaprnHbl:
<(aprluit paccKa3llBaer o 4pyN6c B cCMbe, yuur 4o6pore> (o Kapr6He.<Centlfl>>,
xyAolKnnK l-'. IL (,opof Hrr) . I Io iru cJroxHee yrcnHr_b ItpaBcrtseHHylo ueHHocrb
Il0pTpcl.IlLJl.oXaHpa,qeN,Icl()Xel.}lO|OnpOt,l3i]e/leItHfl.3r.clo6r,qctIfleTc'tBo3pacT-
Hsinrli ocodr'rrn{}crli\l ri pa38H'fHn rrcnbrcoKHri ypoBeHb aHa,rtHTHKo-cHHTerHqecKofi
/l€:flTe,'rb1{oc'r'h. II6HUM3HHe AotrtKo,lbHHKoM xapaKTepa h3o6pa}(cllHoro qL','loBeKa,
efO IICt{XHI{eCKOlO COCTOtiHltfl IIOCTIifaeTCfl,THtllb IIpH aK'IIlBFIOM Ue,'leHaIIpaBJIeH-
HoM, 3Morr.ltoHa.[r,]{oM pyKoBo/lcTBe BOCnHTareJIfl npoU.eccoM BocnpHtlrHtl- PaccMaT-
psBaq BMec're c AclbMH nopfper <<fleso,rKa c KyKJIori>) (xyaoxnux B. A.'l'ponHHuH),
AerH cl6pa'ruJrH rJrJrrMirrrHe [r:1 To, 1111, Ha KapT'HHe H3o6pa)Kerta no6pan AeBoqKa -
oua 6epe>xHo IIprtiKHMaer pyKaMH KyKJIy. V pe6ar Bo3pacreler HHrepec K coAep-
)KallHKl hJPl llllln.
I IouHmarrue xy/(olKec'f BeHrrbrx 06pa3ots B npoH3BeAeHHI.t Bbl3blBacr y AereH
cHJrbHbt(r {tyricl'Ba, IlporrBJt]rnrunc'cfl B conepe]KIIBaHHH c repotlMH npoH3tseAeHHtl.
Or(eurean colep)KaHr.ie KaprHHbr, oHu H3MeHnlor co6crBeHHoe roBeAeFIHe B coor-
rleTCTBr.rH c rlAeaIaMH xyAO)KHHKa.
f]pu rle,rcnarpaB.ilcI{Hbtx 3atfrrHflx y Acrei KaqecrBettHO H3Meliflerctl BocllpHflTlle
Kpaco'i.bt. P-e6etrox HzlrrHllaer noHHMarb Kpacory coqeraHutt KpacoK, JrytHH,Ll, BHAerb
pHrMHrrHocl'b ts haprHHe. rlenr r"ry6x<e u pa:ruo<l6pa3Hee 3HaHHtt Aerefr 116 oKpylKa-
r,ou(eii I(:rict'Bureirbfroc'f11, reM cH,lbHee I{yBc'rBa. Aereii Bo,'tHyer Kpacora tteli3a]Ka,
Hil'rl,opMOp'l'a, Bblpa3HrelbHOe,'IHUO Ha nopTpe're, }}(aHpoBble KaprHHbl, orpaxarulllHe
ilKTVsJrbilble coftblrlifl coBpeMeitHOcrH.
B xoAe pa6o,rbl tro o:lHaKoMJrerrHK) AereH c x(HBoltHcbn coBepuleHcTBytoTctl
HX ill)C/t,craii,'r('lrrill o cpejlc'rBaX rlbtpit:]r.r'r'€'.rlbHoc'l'H - ulleTe, KoMII03]'lllHl'{, JIItHHH,
a
CIIeTOTeHfi L't T. )\. Ouu npaeH,'lbtlo BocIIpHrlHManT Bblpa3HTe,'lr,Hble c]l)eAcrBa
KaK OopMy nepeAaLrH coAep)Karrnn rrpon3Be/leHHr. efo HaclpoerrHtr. Oco6ettuocrr'
BOCIIpHflTHfl CTapilJilMH AOIXKOJ.IbHHKaMH llBeTa B )Kl.rBOnHCIj COCTOHT B TOI\',I, t{TO IIBeT
oHH BbrAe,lrilOT Cpa3y, ',raK KaK oH rrpoK, 3HaKOM AeTnM, Olll{ llOCTOflHI.lO pHCyIoT,
<<HfpatoT>> tlBeTOM, Jltll'Ko ytstl3blBanT el-O C HaClTpOellHeM, BblpaX{€.t{tlt,lM u llpOH3lle-
AeHHH. OAuaxcl lleru urecrofo foAa )Krr3ur crroco6rrbr Bocrtpl{Hlr\{a't'tr ttBCT t{ t(ilK
CpeACTB0 A,'1fl paCKpbt'rHfl oCHOBI{Or'i Mt-,rCIr.r LrOAepx(aHHtl, qepe3 Ull{]'f otl(lllHBatoT
3cTeTHqecKHe AocToHHcTBa KapTHHbt: <KapTHHa o AHe poXAeHHtl. Cxo"rtuxo sAecl
pa3Hbrx KpacoK: KpacHble, cHHHe, 3eJIerlble, 6e,lr,te, po3oBble -* Ilct{KHe, AeBOIIKa
HaprrAHarr, Rece,lo Ha AHe poxAeHHtl. A ec,ra 6r,l et:e Hapl'lcoBarb ollHoli KpacKoii,
To r{e noJlyqnJroct' 6u raxoro BeceIOfO AHtl po}KAeHHfl>> (rl Kaprl{lle <<focrn>, xy-
AoIKHHK O. fr. EoraeBCKar). <<l]Aecu:lByrrHr rpyc'fHan My3blKa. XyAoxHt.ix iloKa:Ja,'t
qepc:l KopHqHeBbrr? H fo,'ry6ofi uBer 3aAyi\,rrrrByK) My3brKy. .llurto tntauHcra 3zlAyM-
qHBoe, oH Ayr,,raer> (o rapruHe <<14r-paer Cssroc"tas I)ux'rep>, xyAr)x{rlrlt( il A. Xn-
Jil.,lHcKHfi ) .
Kpove rtBel'a, Aera JrerKo BocripHrrHMaror MuMtiKy .rriltt a, IiolttiMarlr 3To cp('A-
CTBO KaK Bblpa)KeHHe llaCTpOCHHtl npOH3BeAellHfl B lle,loM, TaK H lll'll)[i]KL'[tHe IIpaB-
cTBeHHblx B:JarrMooTflo[leHuli Mex{Ay H3o6pa)KeH}lf,lN{t'| ,'lK)At,MH. [J.nHllax npe]KAt)
paCCMaTprzBaIoT ry6bt,3aTeM ra't333 H B IIOC,TeAHIOI,O OqepeAh (tlC 6ee nol\loulfi ne-
Aaf ora ) 6poulr: <<Jluua y pa3BeArrHKoB f pycr'l{bre, fy6br c)Ka'rbt, IIeBcceJIbte, or
HeMueB yxoAtrr. I-lnoxoe HacrrpoetlHe llo ,'IHLlaM BHAIlo, Ilor()i\ly (lro lla soiifre'
[,I sce 3A€cb'r€Mnoe ----,1ec, peKa, AepeBhfl, Aa]Ke rptt3b>> (o xaprnrte <<[)aseeg'1141114;,
xyAoxHHK <D. B. CaeocrbqHoB)
TpyaHee AerrrM Aae'rcn BbrAe,rer{Hc KoMrro3Hltr,loHIIofo lloc'ip(x'Httu KilprnItt,t. Utril
JIefKO Bt,lr'IeJIflK)T KOI\1 IIO3Hll.HOHHblfi ltellTp (t'c"rlr a0tl1t()(.'llucllllTllTe,'lF Il(]('TaB,leH
roqHo l,t npaBr.tJtbHo) , Ho 3arp-yAHflrorcfl orBeqarb Ha Bonpoc, IIoLIeMy xyAox{HHK
paCnOJIOX{H"[ B Kap']'HFIe /tlOAeH ltMeHHO TaKHN'l OOpa3ON{, tlTO OH Xo'le"l 3TI'IM IIOA-
qepKHyrb.
!,ern ycnanBato'f, qro KOMrroalurrrloHubui qeurp MoxHo lltIAC,IIttrlr uBeroM, Be-
nnqtuot?, Qoprraofi. Oun cauocroflTe,'tblto Molyr <npoqHTarb)), r'tro xyAo]KttuK B coAep-
x{aHuu npoH3BeAeHHtl caMoe fr,laBHoe pac[o,laraeT Ha IlepeAHeM n,'1aHe, IIn[IeT
KpyrrHo .nnAeil, tlpeAMerbr: <<f1ern HapxcoBaHr,r 3Aecb ]taptu(HLIN{H Ha rtepeAHeM
IJIaHe, qTo6bt BCe nX yBuAeJI14, paccMoTpeJIn. OsH l43o6pa)KeHbl TaK, I{To6bl Bce
yBilAe,'[r, KaK xyAoxHVK Jtr.],6vr Aereli>) (o xaprHue <locrn>, xvAo){tlHK o. E. 6ora-
eBcKaq).
B Aa,ruueiirrreM HMH onpc/lefl r]rorcrr pa3nbrc cuoco6bt KoMlro3ntlHotutof() peute-
HHfl, OllilZlKO yc'raHaBJlHri2l'b llaBHCr.rMoc'rb MC)K/(y KOMrro:iHIlr.retit H ()cttonu()ri uIe-
eii nponaneAeHHn AerH erue He Moryr, orrH Hyx(Aarol'cfl Ir Ilot\4oltlt{ BocIIHTareJlfl,
Koropbtii -vru.n'tix RcMarpHBa'rrcrr u KilprHrry Ec,rH corlcpMittitt{t Ilpott3Be,[eHHtl
Bu3blBaet'r,pe6n'r t{HTepec, To ol{lt citMocroflTe,ltrlto }JStluHator BHHMaT('JtbHo pac-
CMaTpHBa'l'b l{itp1'ltri!, AeJr:lTb HrrTep{tcHbrc AJIt{ cC6fl O'rKpt,lrrltl. llatlpulrep, ttpH
paccNr:lrpHlrauriH aJlb6oMa perrpoAyKl(r.rii KaprHlr [I. I l. Occoncxofo HX BtlttN{ilttHc
lphri.r('liirc'l'perrpoll!'t(LlHfi <<CbrroBrrn)) Ilpou:ecAernc cJtox{H()e, B IteM Bbtp[l]KeHa
6olr,, r'opc "qtrlAcii, no'replBruHX 6,nH:lxorcl qeJrorleKa -- 01'r(a Cnoco6paat{e KoMIIo-
3HUHOHHO|O petUeHHrr :lllecb -- He3alroJrrretrrrocTb npocTparicTBa ttcl'Bep'l'blM qe-
JIOtsCKOM.
O qeu rogollurrru Aeru?
' Clrorpn, KaK fpycrrlo 3Aecb.
-- Kaxr.rcrr. v Hrrx 6eaa.
I
- .Lloxe'r 6urs, y HHX vMep rrafia.
- (lstuourn H MaMa ilpllxJrH K Mopro itolt4Tr, pu6y u Bcnor'rHu"rtu friluy.
-- Ona rpyAtrrcrr, HM rrrx(e.rro 6eg cHnr,uolo llarrbr, uo Llnu lll)yt( r{t}rl: , *ol !}ce
prlAoM, BMeCTe.
- A cAect, B ,'teBoM ]/r"TY, nyc'ro.
- XyAoxur.rK roKa3ail, qro Ma,'ibqrlKH IIoMOraror MaMe lrluecro rlarrbr"
XyAoxtuux Hartaca"{ KaplHHV AJIfl i'oro, qro6lt .nnAii yB}ire.rtH, Kett{ rpy/lHo
6es rrattrt lt 6e:l uanlt, qlo6tt BCe yBHAerH, ecJIH He 6yr1er naltr,t,6y,ler l'pyclHo
H 't'u):trtc,,i0.
)''AueHlerllrafi AelcKarr trponHKlroBellnocr"b r] co.[ep]Kanne rtpon3Bc,irelIHr, vMeltue
? M O r.lfi o H a"rlbHo collepelK H Il aTb c /-l.pyf r.i M u I
BocnpuHttnarb caMoct'oflTeJlbHo pHTM, Juiltt'ln, cReroreltt, B IIpoH:r,BeAcHHI4 )KH-
BOfrHCt{ CTaplUHe Ao[rKoJIb,HHKH ts]{aqa,'re r{e MOr-yT, 31'() yMeH}ie popMl.lpyeTctl R cHCTe-
Maru.iecxoli pa6ore rro o:JuaKoMrterraKr { }lclBonHCbrcl. Ilprr paccMarl)ttBaHHH ItoA-
JTHHHHKoB r{apr}lH B My3ee 4eru o6paur.aro'r BHHMaltHe ua pitli;tt4tltt,vttl'fexHHKy
rrHcbN{a: <.&1a:+xlt s4ecu rpy6ltc, TO.lcibtr}, o lj,[ccb ]rx loq'r'u IIe BltAIr{), oitH M('JIKt.te>), -'
orrpeAeJrrlrol pe6nrer. Oull norlanrcfl AoraAarbcfl, IroqeMy xy/toit(t-tHti HMellHo raK
Hanuca,T cBoe [poa:3BeAeHr,re. Bcrpeua c rro/1,'rHHnbrM HcKycc'fr]oM u My3ee oKa3btBa-
er sa AoiuKoJrbHHKoB 6o.ree cH,qurloe sMor(Houa.rbuoe rro34ei.iclurlc, itcM penpo/tyK-
urzu, rrpo6y)KAaer y HHX ''rHrepec K xl{RollHcH.
Os,ra1ee yMeHr,reM BbrAe,,rnrb cpeAcrBa Bbrpa3r4T'eirbuocru ll xanponoti )Kt,tBo-
Ill.lCH, CTapIUHe AOtxKo,rlbHI.lKH ,rleI'KO nepeHOCRT ef0 Ila Apyf14e )KHIIOIIHCHLIe )KaHpbl.
Paccuarpnnar, HanpuMep, floprpcr, c;tMoc'fottreJlbHo nprlxoAttl K BbIBO/ly, tlro B
noprpere JrroAH HanHCa[ibt HHaqL.: <B xarrpouori xunorulcrl BC()fAa NrJr)ro,Tru/leti H
OHI4 B ABHX(eHHH, a B ilOpTpCTaX " FleliOrlUIl)l(Hbt€, ;l.VNIil[ol[He> TaKfle OTBeTbl
l\4O/KHO (',IlhllUa f b OT Ae leR.
Clegyer orMernTb raKyro oco6eunoc'rh BocrrpHfl 'r'ns 6otlonoi o )Ka Hpa (ct'.n ucxo-
xo3flricrBeHrruri rpy:t) neii:ralKHorir )Ku uorrucLr B ce,'I bcr(()1,{ r{ fopo/lcKC}Nt r'iercKoM
caAy Celscxae Aeru BocrrprlrrnM:tKll refi3?rx( 14 TeMbr c€..rrbcKoxo3nircrBeHHofo
Tpylla ts rrpoH3BeAeHHfix xy/tolKril4Ril rrprre H:iMotlhoHaJIt,llee,6oJIee olKHI]JIeHHee
crpouTcr{ 6ec.eAa 3ro, na rJaur B3r.irfl.rl,. c6yc;tor,rcrlo reM, gTol'cMnl 9Tl.ix KaprHH
S.nirgxn onbtry pe6euNa, :jro efo cpe/lit, u ttrtropor;i ()lI )KHBt)T.
Oco6euuoclk pa:tat4Tt4s rcrlxurr('cxr,r){ uporr.ecc(lB y AotuKo.rubHuKot} u cnetlncpuxa
nocttpr'rR'l'Hn un,tn tao6pa3r,rre,rb,Horo !ri:ti1'1'q1r,', o6vc"rtoBa"nu IIOCl-;]rtout{y 3tl.{aq IIo
u3ilaKOr4.lCilltKJ HX C )l(hBollHCblo. {) 14(li{,1)t,t x 1rt'ut, nottacl ll ( "1( /t}, lollt('il fJIane.
YTIT,{Tb $ETEH qEPE3 hCKYCETEO f,EHEE MbIEfihTb, TflYE}KE
qYBETBOBATb
Emaqame o nporpammmbtx Bagaqax
flpo,ruran 3aro"rroBoK, Bilcnfi'ra'r'eJrb, eo:lMolKHO, crraHer He/loyMeBarb: 3aqeM
3/lecb pacKpbtBsTb llpofpaMN4Hble:]aAaql{ 03l.laKOMJIerll4fl r1oul{Or'lb}{l{KOB C tl:O6pa-
3r.rTe,'rbrjtrtM LlcKyccTBoM, ec,lfi oHH coAepi,Ka'rcfl B paspa6oraHHHx B [ocJIeAHHe roAbl
KoHl1elrl.r{flx /totuKoJlbHoro Boci{HTanHr4 ? 3r<l Aetlc'f BltreJthrto 'l'aK npo6.nerraa
o'fpail{e}{a B KoHqeltil.}{flx r{aK cocraBFrirr{ Lrac'rb pa3"'lHLIFtbrx pa3AeJIoB. OAHaxo,
r(aK l(il(a3i,ltsaer orrL,rr pa6orr,r, pyKono11c'lByr{cb peKoMeHAar{HqMlt, Bocrtt'rareJlIo
rpyArr(.i opfaHr.{:.}0tsarb rreAaroluqecxltilt llpottecc, l'aK KaK :}a/IaItH npHtlSnleHun
l0
AeTefi K UCKyCCTBy He BCefAa AOCTaToqHO KOtlKpcl'Hbl' B l'll4x HeqeTKo o]'paxeHo
IOCTerreHHoe yc,'rox{HeHHe coAep)KalrHtl pa6orbl ts Bo3pac'rHblx lpynnax.
----B uaruem"rroco6un Mbr nocrapa,lucu 6o,rtee loTlpO6tttl pacKpblTb COAep)KaHlle
3aAar{ 11O 1;3HaKOi,,,liteHl.{rc AO[IKOJ]bHHNOn c ltSO6pa3l'll'e;I)tlblM I'ICKyCCTBOM, OCO6Oe
BHHMaHr.re yAeJlflB xHBolll{cH u HeKoropblM ee x{aHpaM (uarropru-o-p.1 l^ltTjl;
Ilpoc,rterltrN,l, KlK OT fpynrrbr K rpyflIIe yc,/lox4Hflerctl coAepMalille neAafornqecKol4
pa6oinr c AerbMH no npuo6ueHnxl HX K HcKycclBy'
' npoaporMHbre 3aAaqu ro 03HaKoM,reHHIo /lotuKo,nbHHxos c Hgo6pa3l'lrer'lbHblM
HCKyCC.T.BOM Ha IrpoTrr)KeHfiH BCe|O llpe6r'tnauHn pe6euxa B AeTC:KOM CaAy MOX{HO
VCJIOtsH0 pa3/T,errHl h Ila tlCTttpe l pynnbl'
' fl e p B il rr r p )' n r a coAepx:tre,'lbFl?ltt, o6'beilntttlttllllafl 3aAatln, craBtlulHe
rler.tbxt b6yu"Una ^rf-ereii ylvlCHHK) IloFllJN4aTb, LITo x306pa)Ketlo tla I(ap'rHHe, O qeM
paccKa3arr Xy/[O)KHHI( B CBOCN{ npOH3l]eileHHH' qTo XOTe"il Bblpa:lHTb'
' B ro p a; I p y ,, u a - H3odpa3Hre,rtbHo-Bbtpa3fire,lbtltlfl. Peannsya 3a^aqv
arori rpynnrn, IleAai'ol' yLIHT AolllKo.nbHuKoB BocllpHlll'lMa'fb H olleFII{BaTb XyAoxecT-
BeHHbte Cpe.qc'fBa, ilcno,Tttr3yeMble )KLIrloilHcqeu (xax ou uso6pasnl AeticreyoulHx
r'lHU, tst lpa3l4,'l 3a M blce'rl, p aCKpl'l"I COAepIKaHI'le npOH3Be/leunn )'
Tperbfl f pynna - 3MOUHOHa,fl[,]{0../lllqHocTHafl. B uee BXoAtlT 3aAaqH'
peuafl Koropbte tsocnnrareJlb {lopMtlpyer y AeTeii yMeHI{e AaBarb 3C'I'erHqeCKylo
og,eHKy npoH3Be/teH14r,o. B aroM'eMy nabryr-,uor"toqb raKHe Bonpocbl: <Kaxoso or-
HoueHr4e caMofo xylox(HuKa n ou,ru,.r,yi t{r'o saN{ noHpaBI'l'locb B KaprI.IHe? LIro
B Heit 3aHHTepecoBa,lo? Kaxoe oHa llbl3blBaer HacrpoeHue?>>
qereepTafl f pynrra- BOCflHTaTeIbllatl.3a4auu HanpatsJleHbl Ha TO'
qTo6bt neAarOI MOt HaMeTI'11 b, KaKI'le HpaBCTBeHHO-3cTeTHqeCKI{e KaqeCTBa' no3Ha-
BaTerbHbte HH'Iepecd Sopvrr.rpoearb, KaKne qyBcrBa Bocllurt'lBaTh B IIpoUeCce o6y-
qeHHfl Aereli BocnplJarHrc HCKyCC',fBa'
EAHUCTSO npueMoB H MeTOAOB, ucll0Jlb3yeMblx Ir pa6oTe c IeTL'MH Ha 3aHfTllfx
H B ApyrHX Qopuax H BHAax neAaforHqecxoil Aetlre,rlbHocrH' O6ecllequBaer oop-
MypoBaHHe y AotuKoJtbFIxKoB ycTohtlHBoro HtlTepeca K I'{CKyCCTBy, rfly6ilHbl, tlpKocTn
eneqar,[euufi, lnrc.,uq,rlraJtbHOCTrl qx oTHOUIeHni.i r coAepN(:IHHK) )KltBoIIllcH'
HaqHtlaq c MraAlrleit rpylrllbl, Aereli yqar He ro'TbKo IIorlHMarh cMblcr'IoByK)
CTopOHy Itpou3lteAetjtttl, H0 l{ :jMOI(HOHtl",'Ibl{Lr oTK,rlHKaTbCfl Ha HerO' Cpoptrttlpynr
3MouHoHar,rbHoe ot.HonleHHe x Kaprltle, yNlcltHc coo'tlIocH'l'l cBol'i HC6oJIbuIoii oIIblr
C VBl4rlellHblrvl llil II0'rl(JTl{(1.
" Kax yc,rroNnrrttl,rcfi 3itAzlr{H o3FraKoMJrcnHu ltotttKoilbltHKoIl c I'l306pa3nre,TbHblM
HcKyccrBoM B pa3Hblx BO3pacrHblx rpyllnaxl
Aerelt qeTBepTol'o fOAa X{H3HS HatlHHilloT 3HaKOMI4Tt' C Kl'lH}KHoff H'T"lx1CTpa-
qr"fr- (ura rpa4fiKH), HapoA'oii HrpyurKol1 H taf,'tqArto-AHAaKrl4qecKofi KaprHH-
Kofi. B'xoAe 3rofi pil6orbl y HI.JX Boc11p1'fblBa11lr Hrlrepec K paccMarpHRaHUrc fpKllx
o6pa3ots, yqar BHAerb, qro H KaK H3o6pa3HJ'l xyAolKlll4K B pHcyHKe'
'flpH picclaarpuBaHHH Hrr,'rncl[)arur.i, nlpyurer RHHMarrHe *"i],i11]:1 ::].iT.:il:-t""
o6Daril.aeT Ha 3HaKOMbre H3or)palKeHilfl npc/lMCroB, '1rc/len, npHpo;rublx tIBJIeHI'll.j'
yr.rur raKuM o6pa:loM tsLrMarpr{BaTbcfl B r{ap]'HHV, oulytuarb pa/loc'l'b or y3HaBaHI4r
3HaKoMbtx npellMe't'OB. /{ereii yqzl'I' 3aMeqelrb KoH'[pacrHblC rto UBery 06pa3bl' ilpH-
yqaroT TaK)Ke 3MOl(HOHaJIbHO g'IKJIhKzlrbCfl tlil KpacOTy Hli06palKellHblX npeAMeTOB
14 fiBJIerlHfi B IIpOH3BeAeHnflx HCKyCCT'tiil'
Aerefi rrflTofo roAa )Kr.[]rr14 y,taT noHHMaTb co/lep)KzlHHe IIpOH3BeA€ltlHfi' pac-
cKa3bttsaTL' o I{eM, cpaBrlHBaTL' AefiCrBHfl H3O6pil}KerlHblX IICpcorla)Kei'i c pea'nbHblMH'
33MeH?Tb AeTaJIH. Hay'1141't' i{otuKo'[t',llHKol] llo]lHMa',r'b c0llcpMaHile KaplHIIt']l
ll
3Haql4T lloMoqb HM He ro,'lbKo yBHAerb, qro H3o6pax.(et{o lra rloJrortre, Ho H ycraHoBr.trb
I]3AHMOCBfl3b ME)KAY NPCAMCTAMI,I, 06PA3AMU KAPTHHbI. IIPI :rOU BOCTHTATETb
o6pauaer BHHMaHI.{e Acrefi H ua Bbrpa3HTeJrbHble cpeAcrBa, HCnoJIr,3oBaHHbre xy-
Ao)KHHKoM,- qeer, eopuy.
v aerer? rflroro ioAa-xasHa Qopna'pyrcrr yMeHHe BcMar.pHBarbcrr B KaprHHy.
9ro snaqnr <<BcMarpuBarlcq>? Bbchlrare,rb yqHr ,lerefi sunMal.eJbrro c,Tyurarb
paccl(a3 no KapruHe, cMorperb H BHAerb Aera,'lH, coorHocr.rrb Hso6pax<eut,o,"''np"a_
Merbl c peaJIbHblMH' BbtAe"Ilttrb rr'IaBHoe B coAepxaHHr.{ npoil3BeAeHHf, ycraHaB-
,.II]BATb CBfl3H ME)KAY NPCAMCTAMU H flBJIEHHflI,TU, NSO6PANEHHbIMH }IA KAPTHHE.
c o cpe4Hefi rpyn rl sr y aerefi Qop rr,l n pynr 3 Mor(rioH arT bHo-,.r, rrHocrHoe orHoueH r{e
K npoH3BeAeHHK), no6yx4ar Hx x o6rqcHeH,n, qro noHpaR../rocb B KaprHHe.
B crapruefi rpynne AouKoJrbHHKoB 3[raKoMflT c HoBbrM Bfi,rloM HCKyccrBa ._
xHBorllicblo' flpo4o"tNan o6yua'rt 4ereli nouzMa.Hnro .oa"p*or"nsrroli H Rbrpa3,-
re;runoir cropoHbr rrpoH3BeAeHHrr, crapaorcn 4Hooep.r'lr:pouurb , HX npeAcraB_
He> H <Bbtpa3HTe/'rbHbte cpeAcrBit>> (,lro
Ho), yr{ar noHHMarb B3aHMocBfl3b Me}Krv
)a3HTe!'rbllrrlMH CperxcTBavrr (une.r, @opua,
xecr). Aeru nbtrarorcn He rorrbKo uissr-
e, HO H Onpe/{eJrflTb, KaKHe oTHOtxeHHfl B
HelJ Bblpa)KeHbl' KaK orHocrrctl Apyr K Apyfy JIIor,H, coorHocrrrcrr Jln rrperxMerbr,
USO6PAXCHHbIC XYAOXHHKOM, C PCA,TSHUIII,IH, KAKOBO OTHOUICHHC XY/TIOXHHKA K CO.
LepxaHHro npoH3BeAeHHrr.
Aerl'l uecrofo roAa )KH3IIl-t Moryr yx(e onpeAe,'tflTb JrHr{HOCTH<le us6npare,,rrbHoe
orHotljeHHe K ilpoH3BeAeHHIo' MoTHBI'lpoBarb nut6op noHpaBHBrrr"iicr"'*up"r"ii,
HJIJIIOCTpaUHH' HrpyluKr'r, cKyJrbnrypbr, a raKnoe paccxasugarb o6 aro,rronu',nin"*
accot(HalrH x, Bo3HHKaIOLLI,HX OT BOCrrpHflTl,l npoH3BeAeHHfi HCKyCCTna. npu aronr
peuramrcrr H HpaBcrBeHr{o-screrHqecKHe 3aAaqn. rax QopunpyrcT no}rnrHfl <xopo-
LilHh>> H <<xpacunsrft>>. Xopourne nocrynK, npAefi, neooiiu'ixe"l{brx B npouBBeAeHHH,
BbICTYNAIOT OAHOBPCMCHHO I,I KPACHBbIMH, TAK KAK XYAOXHUX NOTqCPKHBACT 3TO
uBeroM, pacnoJro)KeHnem. nalru l.rxoli.
B crapueri rpynne peuarorcfl H HoBbre 3aAaq,: y,xereri pasB'Baror HHTepec
K Xr{Bonr4cH, CKy/rbnrype, xyAox{ecrseHHrrfi BKyC, yMelrHe <<qHrarb>> npoH3BeAeHr.re,
cnoco6Hocrb 3creruqecKH BocrrpHHHMarb aeficinlrien""o.ro.'
B noAnoronurenoHoli K IrlKorTe rpynne 4erefi no6y*aurlt K crzlMocrofl,re,rrrrsoM!
paccMarpHBaHHo KapTHH, yrlar pa3Jrnqarb. cneun0nxy H cBoeoopa:lne Kax,4ofo
)KaHpa ll BIrAa r1poH3BeAeHHti Hcxyccrna, rpopruHpvlor-yMenHe Bocnp!{}rHMarb co-
Aep)KaHfie KaprHHbr, pa:lJrHqHbre cpe/rcrRa aurpasHre,rsnoc.rn (prarv, ri"er, $opua j,
qyBCrBoBarb H IIoHHMaT:-.11-u:tpo"t'e' nepeAaHrloe xy/lo.)KHrlr(oM, xilpitKrcp, B3ilHMO-
CB'I3b XH3I{CHHbIX gN,rCHUIi H XYAOXCCTI]EHHbIX O6PASON, PA3BI,ItsA1<;T ?C'TCTHqCCKHE
qyBcrBa' cylKAeHHH, sMoUHoHa,lbHyrc OT3blBqHBocrb Ha XyAox(ecrneuHurii o6paa.
Kax nn4uo, AourKo,'rbHHKH rrocretreHHo coBepurcHcrBVK).r. yMCHHo anarrr3upoBarb
coAepMaHHe H Bhrpa3Hre,nbHbre cpeAcrea KaprHpbr, a raKlKe yr,ry6,rnnr, yrn'.,uoio.;-
)acrHbrx fpyilrrax. L.c,'tu n ulalttrrefi Rog-
.epx(arrHe, orBeqztfl Hzr Borrpoc, uro (xro)
)YNNC AOUIKO,'IbHHKOB 3HAKOMflT C XADAK-
lo6paxeHuurx xyAox(HxKoM, HX B3aHMo_
,-ansori K urKo,te rpyttnax $oprunpyrorcn
) ivleHllf BocnpfiHHMaTb KapTHHy Ha ocHOBe eAuHCTBa coAepxanurr H Bblpa3fiTe,.rbHbtx
CPCACTI], IIOHHMATb 3HAqUMOCTb COAEP)KAHHfl NPOH3BEACIIH,I.
l2
or.t.pyurtu K fpyflne yBe.itHrlttBilcTcfl Kor'lHLIecl'tio I]O(:'ll)t-ltltli?'lilci\'1tnx.',lt'l'bN'ltl
Ilbtpa3HTeJlbgbtX cpeAc't'8, ucltoJIL3VeMbtx xVlloN(tlHKoi\l . Ma;r t,tttlu Ilbl/i('Jlfllo'f 1'zll(ut'
cDeICTIla Bbtl)a3HTeJtbHOCTH, Kiil( ilt{TH0, Jll{llllfl, :}?lMeLIaI()'l K(-}II'l'pacl'{lbl{.' Ilo IlBeTy
il306paxieHHa. B cperrHeii |pyrrrre Ae'fH BocIIpr{HIlNIalor tFopm-v ll[]r-'l(rl€'1'oB,3aN{eqanT
Bblpa3HTeJrbHoc.t.b no3rn, )KecroB, MHN{HKH. f[et'ru claptlleii I'l)villlt,l llorlllMztn'l'TaKuc
cJTo)KHbIecpeACTBaBbIpa3uT.eJIbII0CTll,KaKpH.fM,K()Mil()3HIll,]'l
[4sMeHeHr.{n npoHCXoAfll' H B 3aAaqax n() pa3RIl'rHl() gcTelntlc('l(l'lx tiyl]c'TR' 3MO-
L(HorrarTbHofo orttoueHLItl K Kap'rHHe xy4ox{riHKa. Ilattpltue'p' R 14"rIit'Il'lt('ii f pvlllle
/Iet.l{ VqaTcq 3MOllHoHaJtbt{g OTK,'IHKaTbcfl IIa l{3()fl[)a)Kot{tlt)l(' Ila Ki1 p1 HHo tlIJ'iletllltl
n-i,p"a*"rr. B cpeAHeri r-p,vlrrre oHH rrporBJlrtor :)Mottnottil'rl!'lll,lli ()rl(.rll'l K III't llt)-
r{paBHguly11;cfl Kapruny. I}'i.r'apureii rpyrrne y /lotllKoiIL[luti()l] tpoililttPl'e'l'(''tl ?M()-
UuotlaJlbgo IloJIo)K1.re./t bltoc o't'troureuue K ccilepxarlili() Ilpotl3tlejlc!ltlII l)t:tuctttif
91.Oli :taAaqH cBfl3zltro IIe illtocl'o c BOCXr.ill(eltH(lM yullil.cllllblNl' OIIp('/l,t.lit'tlt{eNI np0ll-
MeTa urH fBJlellHH cJloIloM <<Kpil(lHBtrlH)>' KaK 3TO ACJ|il'rl()cl; Il l\4'll;lr'llllcii fpytllle'
Qopullponailtte :jMotlHOilaJrbHo IIoJtoxHle,nbHOlO ()'l'llotll('lllltl K co.rlcD]Ki'lllHlc) Kap-
t.gHbt OClOBattO IIa aHa,ll.t:le JlOfl4r{eCKtlX CRA:lCli IlPOtl3.RcllellHtl, tla Vr"1('llt'lU O61"1C'
H14Ttr, 9To pe6€)rroK yBn/[e,1. -fax, UocrerlenHO, y /lereii pa3Bttl.!tl('lctl gcrerHtlecKoe
BOCIIpH'11.He HcKyccl.Ba lIa clcIl()I}c e|0 oCMt,lC.ilClIH'l' II.l'() II()[)()M/].a0T 1{],|0 l.tIqeCKHc
qyBcl.Ba H St,totlHoHaJIr,H0 II(-),lO)Kr't'IeJtblloc oftlolllellHe K BOCIII)l'lll['lj\{i]{'l\4()M)i
'Craprrrue AorrrKo,,lt,n14Kr..t rrporrRJlnK)T yc'x)tiLIHublli HIlrcl)(-'Ll K Ilp{rtll}13c;lctlt'ltlM
".-y;;;;;, ,, rir^ OoprHpyercq yMeHHe rtyRcrBoBa'rb H IIotll'lN'la'rl, x;li)illt'l'c[) H3o6pa-
XSHHblX qtlJleHHH H npeAMeTOR I{a OCHOBe yCTaHOUJleHHtl R3alll'lOCBfl3fl I\!C)K,(y CO-
Aep111aHueM H cpe/ICt'BaMH Bbtpil3ttt'CJlbllocrH.3votttrotla,tlt,ll(lC BOCIIpHtITH(l npotl3-
BeAeHHfl H ef0 ailaJlU3, OCMtrtCJT€-lltle n/]eH Kilp'llIl{l)l CO3/taK)'I'1'-C'rloEI'{!l il'ltl BtlCIItt-
TaHhfi 9M(]Ilttotl2t,'lbrlo-ollellorltlof() oTIIOtllel!lltl K ee c(ueplKalltlK)'
lJanaqu ilo O:rHi,tKoMJIeHHHl /IeTeii lloutK0,'lt)tlol'o R(]3pac-fa ('H:tll{)l).t:r}l'l-{'-ll'rll)l u
ucKyccrBOM, rtx pea.rH3;ltl'Htl u /lercl{oM catl\/ ' II0/IrofoRtll'ont'1]:tl :.l).jtt:]::...::
ocBoeHHn IIpOrpaMMbl <14:o6paeHreJIhllOe IlcKyccroo H xy/lox{e('rrreHllbltl ].ry1"
B Haqa,'lF,Hoii urxo,le. TecHaq IrpecMCTBeHHOc'l't, N4elK/tv Ae'I'cKHl,'l ca/[oN{ l1 IIIKoiloH -
ltaH6oJice l4)4)tKTilBHbrii n-v.rr, x.vllo)Kec'l'BetilJor'o BoCtrrl.r'allllfl tl t]6i)i!:3(]llil]llltl IioiI
Dac.raK]il(eto IIoKoJlcilt{fl. Hal\,ru /lc./tacrcfi tIorrr)lt'Ka vcrittlot]ll'l'[) llf)c('irlti'l'i]t'lltloc'I'lr
il pa6're AeT.cKot'o caAa H ui:lHitJlbnoir rrl(oJIlr II() or6opy co,ilcpx(a FIiltl 3araq IIo
nproOufan"rl Aerefi K LI3o6pa3xr€JlbHoM! HCKyccrBy H Mc'roAOR pa60'rl'l c HITMI'l'
11pOC,'leAHTb ypoBeHb 3C'feTHqeCK0fO pa3BHTHfl AeTCii C AgTCK0f0 Cf].(a 11O ttlliOJb-
ltofo Bo3pacTa KaK R CerbcKoii, TaK H B rOpoACKOli wtec'lrtoctti.
Or6op npox3mef,e${x#t }lteaaofl hcN
l(ax crprclurb neAal.OrLlqficKHii ilpOrleCc rrpHo6utelHtrtl ,,1t)tllKo.rlbHlIl{OB Ii )Ktlr}Oiflt(lu'
KaKHe ilpH 3TOM t.1C.no.rrb3oBa'rb rrlloH3rleaeHnn HCKyCCTtlti ld"rltl p('lllt'l1l'ifl 3zlA;ltl ')cle-
THqCCKO|O BOCTUTAHH'I B ACTCKOM CAAVi
flpaxrnxa IroKa3brBaer: or 0160pa npoH:tBei\r,'ltHii 3aBH('l'11' 'v'('ll{-'x .xV/io}liecrIlL'H-
HOpO BOCIIHTat{ltq ACfeff, BBelieHHtl lrx U r,'rHp 6Onr,ulot'cl IICI(y((1llji i1;, o 9t'n1 pac-
CKa)KeT XyAOlKHtlt{ Ha lI0,'I(]THe ll C t{eN.{ RIIepBbltl (lOtll)HK(l0llC'I(tl ,llolllKOJItrllllli. r{'l'(t
oTKpoeTcfl I]epeA efo B30poM, qeMy yllH l]HTCfi H qeM Rocx14THT f tl {1Il' - Ilr't 'f,rO (lf il }l(l'r
oc'bBoii (t,pn1'rponaHnn ?cT'Ll.!rqeoKoro BKyca, 1'c'rtiir,rnnor-u trrll'l't'irr'{':r 1{ iitllll{)Ill}llu
KaK Hc'rortHHKv 103Hat{uq MHpa. 'IaKirnr, o6farorw, !t[)irl]ltjlbl-llrlii olbtrlt flpoil3L]elleHllii
x(HBonHcH flR,rtflercg oAHIiM H:] ycJlilBlrii gcrerflqecKol o Boclll'l'f allHt{ aoLUKo,lblltIKoR-
l-lo ue ,roJlbKo B gToM ero :lHaLreHue. llpanH,'rt,ttL) (]cvtrie(:'rBJIfitNrt'lii o'l.ti()[) rlll111;1'
I:J
IJeAertHIi llcKyccl'Ba Artt pa6oTtJ (: /{c'i'LMH oKa:.}brBZle'r cVLt,oc'rtsc}iltoe BJIr{flHHe H
Ha 4lopMHpotsaIiHe IIepBoHitqaJIbttori Mr.rl)oBo-J3l)euqecKoii niitrpaBJrelrHOCTh, fpalK-
AaHCKHX LryBc',l-B, Jr()6rt_tt K PoAhHe, po/IuoH rrpHpolte, fir{'repecil K Hapo/j.aM jtpyfHX
crparr 14 KoHTnHeHTon. Kpoue rolo, {{epe3 Bocrrpgrlrfie )KHBoturcH (xaupoeaa, lropr-
perHati, HarKlpMopr, neii:rN) lp()]4cxoAul [yMa]ru3arIHg JrnqHocru pe6euxa. Cxa-
}KeM, noHHMau ryMaHHble o'lHoueHrH B x(alrp()n()t't xnnttttucn, oH nblTaeTCfi tlepe-
HecTH Bo_cflpatttlrbte orHouruttHff R co6cleellrbre co cBol.{&rH cBepcrHHKaMH H n3poc-
"Ilbllvtll. llpn BocIIput{t'HH ttcrprperHori }t(}Jr.}olrricr.r pe6eiroN rrpuo6pelaer yMCHHe
BCMal'putsa'l'hctt B,rnua "rtrlltt ti, u(JHHMa trr HX pa/t,oc.tH u fleqaJttj, uo citMOe fJlasttorl
oH yqul'cfl correpe)KHBalllil0.
Uplt or'6ope IIpoH3tse.4euufi xustirl.rui ,ll"rlr{ f)a(:cMa'r'pl..rLrilurJri (' /{c'fbr\,i11 yr141'r,r-
Bitlol' ttpHllIIrilt aK't'yaJILIt(]c'1't.l Bbtpa)Ktililu!r) tr x;1 lllr(]n()ii l,.14tJOilHc]J CorluilJlr,Hor.o
HBJrer{al. I,lr xatpouilti xr.rot-rrrHcH y /r.elr.'ii BLl..lrlJ;:tro,f ttut.el-}c{.t.o t{it[]ntnt,t, tr [(ot.o-
pblx o'l'palKaet'ctt coBpeMeHHafl x{H:}Hh B Ha [rerl crpa [rc, a Telr(x{e Hporl3lir-/leHHfi,
llOCBt{uleHltble llllaMeHa'reflt)HblM cO(int'rHglr H ce:loHHbtM ti3MeHertuflM u ilp}tpc)Ae.
Ilepeuuc,ueuune rrpuHt(Hfrbr --- 3'r'o rrp14nr(Hrbr or.6opa rrJ)or.rgrr('AeHu ji 'nci co-
Aep)KaHHrc. L)Auaxo AJIfl 6oJlee r,rty6oxoro IIor{r4Marltg xyllox{ecrBeuuofi rlerruocrn
Kaprl'lHbl Heo6xoAxMO eAHltc'I'Bo ts BocrrpHflTHH coAepx<arrulr (uTo l.r:ti6pi,rrxerro) I,l
cpeAcTB tsblpa3l'lTe,'lbtlcicrH (xax BLll)ii)Keilr) (:oAeplKaHr{e), 'r. r.. (l0pr,rr,r npor.r3BeAe-
ttlzq. B or'6ope upoH3BeAeHnli rro rfopure yrrur.r.blaaercl rrpnr-rUrrri pa:trroo6paslla
HCIlOJIb3yeMblX xyAo)t(HHKoM cpe/l{l f B Bbrpa3H'reJrbrtoc'fH H MarreJ)br HcrrLr,lrreHLIq.
11o xit",topHcrttLIecKoMy peurerHKr o'l6upaolcn Kopl'HHrrr, nblrroJrrrelrrrbre xy/lo)K-
III'tlioM B reil,rrifi ta xo,rltl2lltoii Ll.selot,toii laMMe, oclrotsz,lltiloii Ha rlBelorJoM Kgtrr.pac-
]'e tlpKI'1e UileTOBrrle ilfl1'Ha H"litl ( tloKoiltttrte I"4it3I(ll, )KurJLle, fll)Kt{C, Coriltbt(' t{l)aCKLI
Hr'rH pa3Mblrtre, pas6e,reHHbte.
I4uee'r 3HaqeHHe H KoMIIo3HutioFluoc perueHfi€r- l{;rr paccuili [)ur;arrnr{ c ,r(nrr,M11
o1'6Hpalo'f KaprllrtLI, B Koropbtx xyl(oxiecrB(:uulrc o6pa:lbl l)iicrtoJroli(olrr)t rj Kpyr,
TpeylOJ'lbltHK, ZlCHMMeTpllqllO, CrlMMel'pHtl110, ll tle li'l iltl, CT'Z]'l tttlll0, l1l-tlt:lMH{tHO t1 T. .4.
Iiapllut,t pa3IIbrx xyAO)KlruKOtJ olJlirrlarolcx tr,tarcpoi.i Ircro,,uleHHr: pu,fMr.i'-lt{brM
u:to61talt<t'llttt'.\4 /rttHHii. N4a3Kott, ('TH.-lr3uBanu()("rbHl, ofio6tri,..rrno(1t,K) rr.'tH j[(. Iii;1t3i.l-
quel'i ttl;odpi.llKetlHttx npe/lMel'oB u r.i6paaoH. r.rx o6r,enrrrr,rM wJtr4 lrJroct(oc't'ilbrM H.lo-
6paxctuteu" V'tHluttaruT' T?iKX(e h rrpr.llitrrlr r(oHlrerrrprlrriroc'fu, cylb Kor'opofo 3a-
KJIruqael't:tl L] uo3ttpare K paHee BUCilllHHr:r'r'brM KapruHalM, tio ria 60,tet: ubtcctxot4
ypoBHe llo3rlaltfitl. (lAua u ra )Ke Kap'tHii:l rJleqei{He yvc6nolo ro/r,:t H n pa3Hbtx
Ilo3pacrrHbrx fpyr11ax ]reoA]roKpal'ilo Ipe/{,rlar.r]e.rcfi i!'rfl paccMa.r.pHRilrrr.rrr AeTbMu.
Ho euHttasile pe6nr HaIIpaBJInrcT Ha pa3Hbre [eJur: BblAeJrfiTb orAe,Tr,Hr,re o6pasu,
Ha3tsaTb ttBeT, onpeAe,qaTb FIacTpoeHue, rrpoaHairH:lHpoBaTf, JtofrrrrecKHe cBrr314 Kap-
THHbr, VC',raUOBr.tTb 83aHN{rrcBrr3b N{e}KAV COAe[)X{arruleM r1 cl]it/tct.rjaMH Br>rpS3HTeJrb_
HocrH.-Co6noAeuae IpHtttttitla KOHIleurpnt{n{)(]r'r.r rro:lBo,rn('r nocrrurareJrK) nocre-
IleHH0 yr"ty6,rarS IIOHI'iMallHe AOtUKOJIbHHK:lt"{H Xy/Io)l(ec'fBclitlblX llpOH3ueAeHHi:t,
pacKprnBitl'b trt)pcA HHMtl HoBOe B COJ{ei))KatlltH l.t xyjlo)K€jc.l.l]erillijrx cpe/IC'rBax Kap_
'l'[.lllbl, tJocltil'il,t Ritl't Vc'l'oltqHebtii nHl'('p(trc t\ xiltJ(Jtiltctr, [)it3uHtsil].t,6o",tee flpKI-]c
accotlllzlrlrrH H 3c]'eTuqecKHe qyBc't'Ba. l{arrpHnrep, rra Kapl'r.ilre <l-oct'rH> (xyAoxuHx
O. D Eoraent:xan) uso6paxeH AeHb poxAeHurr AeliorJKu.Ilc.tu npH nepBorJaqarbHoM
03HaKoMd'leHHH c KaprHHoti entficuqnocr), Irro (xro) rra ueft uso6pa)KeHo, KaKoe Ha-
cTpoeHI.Je Bhrpil.lKeHo, o qeNl paccKa3blBae'l.Kzll)Tr{Ha, T. e. AeTr.{ yqnJrHC:b n04po6no
l)aCcfla't pllBitl'l) ,lle'raJ-ll'l Kop'l'lll{bl, 1'O u ,,!(a,rtbHr.ittiiC,v ltt BItuNt?litile o6pilIIIa"ryoCb Ita
lj't;.li'lrvl0(:lJfllll) Mer,.KIy Co,r(ol)t(aIlllCi\( IIp{)!t:}[]f.'.r(CIlt-tfl u tftoltN.rrtri e|o Br)tpaX{euna flpu
:l'lttlii!iiir)Lvl :lflalioMc'rBe I);'tctil)l)ttlit,iritcb tiliolililfltr (:Tol)r)trir t(itl)t'r.lilbt. a II[]t.t iloB.fo[)-
i4
HOM 3CTeTHqecKue ee AOCTOHHC'I'Ba, BHY'lpeHHtlfl cyTb; HHaqe foBoptl' neAaforH-
qecKoe pyKOB0,ItC'l'80 paccMa'fpt'lBaHI4eM IlpOH3BeLelll.{fl lla 3'l'oN't 3TaIIe llaIlpaBJIflJIOCb
Ha 6o,ree rly6oxoe oco3HaHHe pe6erlKoM 3aMblcra xyAolKHHKa'
vlrax,4,ra nprao6rqet{fif AOruKo,'TbHHKOB K t.{CKyCC',rBy ilil}Kuo I]paBI',lJIbHO OCyUIeCT-
BJrflTb or6op npoH3Bert('HHfr xHeottHCl.l'
flpOnaee4euytt x{HBOIILlcl.l AoJI)KrIbl peaJlucTHqecKu Orpa)KaTb 3HaKoMble AeTtlM
rB,,re;xr o6uec.rneuuofi xHsHH H npgpoAbt. B naprHuc AoJlxHa 6r'trb 'lerxo Bt'lpa-
)KeHa LrAetI, 3aMrrlc1r,l XyA6]KHHKa. ]!lOXUtl OTdHpalb KaplnIIbl l{ ,r:lpyfl'{X FIaIpaB-
JICHHfr B )KHBOII}I()H.
Or6v pan npotr3BeAertnfl g,Jtrl paccrxarplrBaHflt[ c iloluKoJIbHHKilMll, tleo6xoAt4 Mo
qe'rK0 IIpe.4c'IAt\lt1t'tt., o qcM I{rlp1t!tl?1, Kat{yt0 oclloBllyK) MtrlcJlb :t:!:::t'i]..LyffT.T:,l'
/lrfl qefo co:lAaJr /litHrroe ilpoh3RelI('rilte, KilK uepe^a,ll rloAep){tarlile (KaKHe xyAo-
X{eCTBeflrlbte Cpe/lc'rBa HCtlOilt':l0UitJI) "
fIporzSee4eHHe trcKyCcTBa O'l'ilriqaC'lctl He 1'0,'IbKo H/teCfi, K01'Opatl B KapTHI{e
cKpbtTa, HO H TeMOH, T. e. qTo Ira rrcit q:,o5pa]KeHo. 'l'eya ttpoaaBe/IeHIlt{ A()"lx(Ha
6lrrl 6,rnsxa coL(Hi,rJrbgoMy olblTy peSeHKa, efo *(n:lHeHHblM BIteqalJIeHflflM' B xas-
poBoii xHBOnlictl ilax(r{bl 'raKt,re 'I'eMbl, KaK 6l,tT B3pOCJ1blx X AeTeil, HX ryMaHHble
83ar.rMOSTHotIIeHHfl, TpyA tl3pocilllx [i AeTeil, repOI43M JIIOAeii B roAbl RelUXofi
OreqecrneHHofi B0i4Hbl.
Aerr{N{ CTapLUef0 AOuIKOJIl,llOI'O B03paC]'a AoCTyllllbt 'feMbl, OTpaX{eHHble B
X{aHpoUoii X{HBOII14CLI: coLI.Ha,rllHatl aKTHBHoCTb JIIo/Ie['1 L] Tpy.(e, "In6oBb llX K CtsOefi
Poar.tue, ryMaHHbte 01'l{otrreHHfl ,'rroAeri (sa6c-rra, BHflMaHIIe, tty'rKOC'I'b, paAy[ltte' ilpe-
AaHHoCTb," 406pOra, OT:JblBr-IHBOC'lb, nlsZtl{MOIIOMOIIIb H ,Itp.), /leljiCl'RellHatl 'rlK)60llb
H 6epe)KHoe orHoueHue qeJloReKa K 3cMJle, nphpo/le'
14 "ufe oAHl{ Ra}KHbtti llpxHt(HIi, .Ko'IOpbti'i yrlHrblBanr, t)'|6HpaH llpol'l3BeAe}lutl
)KHBOTTHCH AJItt o3HaKOM./lctllltl /le'reii AOlUKOJIbt11;f0 R0:JpaCT'a, HHAfiBllAyaJIbHOe
.l,rJopqecKoe BH/lerrHe pea,rrF,Hoii Aeiic'f BH'r€rJrbr{oc]'t't B cxoAtlblx 'reM;lx IIpolt3BeAeHHu'
4,OutXCrtt,,""t{OB 3HaKOMtl'l'c Kapl'tluaMH, Co3/ltlHllblMH llil3HblMu XyA9}KHHKaMfl
rra oA'y H .r.y lKe'rcMy (<CeMun>r I'. d. Cclporurril H (<CeN{bfl>) lO. IL Kyl ava) . Bocttpu-
HuMafl 3'tH I{:tp'rul-lbl, A€'IH rlpno6peTzlruT yMeHrlL' CpallHrlBa'Ib pa3"lHqHyn MaHepy
HCIOJIHeHl-tg OAt{gt'o H't'010 }Ke flllJlellltt:l pa3l!tlMH XyAO)Ktll'lKaMt'l' BblAe'/lfTb HX O'l'-
H()lr.reHl{e K u306pa]K?]eMOMy.
Oguaxovr;ret[;e AeTeri c Kap'r14traMH, cxo^HbtMH tlo cBoeMy cOAep)KaHHlo, Ho Bbl-
ftoJlHeHilblMH pa3HblMI,l xyAolKIII4KaNIH, IIJIHtleT Ila cTatloBJIetlHe y Ao[]KOJIbHHKOR
,,IHqHOCTHOIO 3MOtI.hOHA,'IbHO-OTiCTIOIITIOIO OTIIOITC}{H'T K BOCI]PHIIHMACMOMY TIPOH3-
BeLeHHK), Ha oopMHpoBaHI4e scTeTHqeclK0ro tlKyca'
CeroAuq, xax rrnxorAa, oltuofi H:l ocllorlt{btx 3a/Iaq llapolllloro o6pa3{)BaHI'rtr
rrtsJrr;ercfl 3allaqa qtopwupouaHHrr y Ae'r'('ri cotlHOJIbHblx::rMot(fili l'l ttyrlcrll. O ny"rax
lrululHpa,n"li co6cr.seHH0 3r,l()tlHol{zl.rrbrrofi) o[rr,tT;t i[{.,l.efi t.or]r}[]H,i.Lrrr H u <l(oHrlr-.rruHH
/lotlK9JIhHoro uoclhral{Hfl>>: <<t)6uli:lrct} co e3poc,riblN{u, [)e6trl{,)K o'fxpbll}itts1'AJItl ce6fl
I.aMMy IIOBbtX rryBcIu,:lMOtIllOIia,rltrlltJX t)'ITCI{l'(orl... l}ll('Jlt}l,le Hiitlttllll(l'f IIep€X(Ht}2tTtr
paAgc'fr, il03ItilrHl... TpeBofy:ra l(pylor'o, i'0[)/10(]'ft' 3a cBoii yfIICX. c)Ctlatlna'rl
fl3t'lK 3M0UHl't>>'
Heac,repnaeMbtivt HCTOTtHtlKOM pa3Bt'11'lrfl TaKnx tlyBc'lu flBJItlUrCfi llpol{3BeAeHHtl
rropTpel.r{ori x{HBO1t]tCt4. 3sanonrcTno c 3'rHM nH/loM llcKycc'rua ItoMofaeT lIOKit3il'fb
Ilcl'flNr Jlyqlxlle (lepfit LleJloBeKa, pil3tlhBit'rL v tlfix qv1'KOCTt" tlytlcTllo collepe)KI'l-
Ba[{flt|, -?MouH0tlilJIhtt0-l)cr€THIlecKyK) 0'l'3bllJlt14R0crb l( llvxoull()My N'{14py qeJIoBeKa'
Kaxqur 1'pe6oBaHr,lrrNl /lo,'l)'Knbr o'fnerrzl'l'b lro[)'r'pe't'bl, HCI]oJIb-3yexIble B pa6ore c
aeTbMU,I{OtllKo.llbl{ol'o Bo3pacTa i
l5
l. /{oclyrrriocrb coAep}KarrHrr rroplpc.rorr riljrr iic)r.cKot.c) nocnprrrrlrrr. .feiuaruna
KapTHH o6qea're,[b]io AoJI]Krra 6u.l.t, co:tnVrr]ta tltrepcc],rleTeli, c.oo.r.Rc.tcTr]oIJa.rb
lrx orrbrry. 3ro nroryr dnrrs laxue remu: o/[erur,-'nlii.,i,ru*,0," fcpoH>, <<Jrn,]\u
pa3Hbtx npo(le.ccuii>, <<Xeucxue o6pa:ur roprperuori )KHrlonucH>). Onlrr uaureli
pa6oru [oKa3aJl, qro uau6oae., no,ruue noHHMaHae coAep)KaHHR npou:neTleunli
NOPTPCTUOTi }KIII]OIIHCH TIPOHCXOAUT IIPU BOCTIPH,TTHH NOPTPETA-KAPTHHbI, TAK KAK
trso60axeuHurfi xyAolKr*tKou oxpyrNarclrt.lti Mtrp rroMofaer./lerqM olpeAe,,rHTr)
HacrpoefrHe, 3MotlnouaJIbr,roe cocrorrHHe o6pasa.
2 Co4epxallHe noprpera AoJIIKHo I{ocHTb BoclrH'rr,rBarotrllril, rynanrrr,rfr x,paK-
lil;,11,?irqlcrBoBarb $opnauponaHHn npaBCrBeruro-ec'r'crr.rrrecr{r{.x r(aLrecrB, uyncrn,
3. {frxafl Bbtpa)KeHt{oct'b ?MottuoFIa,qbnor.o coc.l.onuHrr. LIe':rl,l.r(r.tolla,rrbHee,
npqe, y6eAuTed'lbHee npol'lilBe/lettHe, TCM cri,rn)rree ort0 Aer.icr.tryo.r na rry3(:,fBa H co:r-
HalrHe spnrenefi, r,ry6Ne pacKpr,rBaercfl caMoe c(ulepxar{HC'nso6paxurr{n- - --
4' Paa noo6pa3He HcnoJlb?yeM btx xylloxr n KOM cpeAct B nbr pa 3r.rreJr t,roCTy ( une.r,
KOMn03r4r{Hrr, MrlMnKA, plrrn). ['lr.r rrarrrnv lrzr6.,1K)AtiHHqrir. srriluzrril.re ^crcri B'fropr_
pere npHKoBblBaer AHHaMHI(a (lnuNeune) MoAe"rtH, a raK)Ke ee r(rJcT.Hoc uro6pa>i<e-
H Ht],
3Aecn Ha3Baribr JIr.rrlr) o*roBr.rbre rpe6oB Lr-t^r7 Kur6,pv rrpoH3r(,Ae rrrri,i r.raxycr:r.nir,
Koropbte MoMl{o HCno,tb3oBaru n pa6ore c /lorrrK()Jrbr.rariar,an. ttu,,nilr,,, .,r.r;;iu;;;;;,
npuocjuas pe6nr K )KHtsonHcH, yttHTl)tRaer B03pacrlrr,lc ncaxorfll43uoJrofl{,regg1o rl
r'rHAlrBrrllyad'It Hue oco6eHHOCTH H ypoBCIIh HX 14tre,'rJlaKTyaJIbr{ofo. .)Mortt{.r?r,/1r,'ot.0,
3crerHqecKofo pa:rtiH.rHn, Bo3Mo)Kuoc,ilt ocHanleHpg itt;1at.a;1.x,1(,1,K1,a,, Ilpgllecca
Hulf./tfiltlrbrMu noco6Hsnil fi, HiiKOHCt(, 9g1yfigssocru r.pyllxr(norrHpotlillt'rr /xercl(oro
yIJpex{AeHHfl, e fo Mecropacno;roxe}lue (rotrlo4 lr,,r n ce;ro, r),to pacrcr, pil3ll,rBirercl H
tpctptrlllpyercR pe6enoN). flponn,'rHfi rnopr1g1.1so, rJocrrH.l.zt.rc"rrr,6y46.r'J;;;i;;;;;;;;.;"_
Bal'b Mero/luxy or6opa npon3BeAeHutl Hcxyccrna, cr noMorur)lo Korgpbrx os cMoxer
IIpHOTriprrrTb peoenxy ABepb B MHp xy/loxecrBeHilofo Eltll(,ril1rr.
flpxorxpoem pe6eHKy ABepb B MXp npexpacmoro
^-- jlolxonbHl'lK nep'oHar{ad'tb}to rraqHHaer ro3}{anar[, xl4r]o*rch - 3prlMor] HcKyc-
crBo tlepe3 cllblllj14Moe' Llepe3 3Mol{HollzlJIL,Hoe JIIlTeparypHoe cJloBo rJocilHTa.r.eJIfl.
Kaxuu HHcrpyMeHToM H KaK Ao,T)KeH BJraAerb neAafor, qro6sr ,icKyccrBo foBopHr,ro,
A ACTH NOHI4MA/'IH CI'O q3bIK H YMEJIH OTKJIHK,]TbC,I HA HCIO, I{TOObI OT CONPI,IKOCHOBC.
HHf C HHM pOXAa,lOCt <<COTBOpqeCTBO> XIAOXUUXa, pe6eHKa H BOCItHTaTe,ln, qrO6r,t
c elo noMoll.lb]o AeTH CTaHOBH,'IHCb BHIIflUIHM14, CJ'tbililaulHMH, yMe,rtH oT.[t{qaTb ao6po
or 3,'ra, Kpacory or 6eso6paeuoro? frpHorKpbrrb pe6errxy.nuin uu unp, 'rpuo6qnrr
elo K npeKpacHoMy IIoMo]Ker cHcreMarHqecKoe o3HaKoMJTeHHe c x{HBonuct,n (onr,tr
rro B HeKol.ophtx rercKr4x caAax llocxstr
15, 33, 53, l'64, 219,240, zst, zsa-.-2/0'.
CaAaX CoBX()3A <pflr.('ti(.T),, l)r,C19131,n,,;
;I AOIIIKOJI},IIIIt(Ott K HCI(YCCTBY OCYIIECT.
ts,'lqerctr frocre,'eHHO, npH 3TOM yr-rHTbrBaercn caoeo6pa3He B'cnpHRrHR lereli 40-
tIIKoJi bllol'o B03pacra: BHaqar'lt' l(eJIocrHoe, Hepztcrr,rleHeHrroe, :lareM IlpoHCX()/lHT
:JTan oc03HaHHoro aHa,'rH3a H B'ropHqiloe L\eJrocrFroe BocnpHr{.l.He, Tctrr:.1)r, yx(e Ha
()ct{oBe c}IH.t'e3a.
V,prrltsaq 3'r.o, npo[ecc 03HaKoM,,teuun 4e.reli crapulefo AoruKoJlr,uofo tso3Dacra
I6
MOMItO yC,.lOBHO pa3Ae,rsTb tla TpH 3'rallzt: nepllblH 3N4otlHOllzl"rlbll()t' lle,lloCTlioe
BOCnpHgTHe, AeTa,'lbHOe BCMaTpLIBatllle B coAeplKaHHe KapTHtlbl; IlTt)[)oti ()cN'll'lcJle-
HHe Ha ypoBHe o6o6u{eHus H 'r'per}.rfi sTarr - rBOpqecKoe lre,locrHoe Boctlplltl'rHLl
ilDOH3BeAeHLtff.
' OsHaxoM!'teHile AouKoJIbHHKoB c )Kr4BoIHcbrc crpoH,'lH no npHHII.]lIIy ycJloxtleHHtl
CoAeplKaHutl BOcnpHHHMaeMblX IIpol43BeAeHHfi, CpeAcTB Bblpa:lH'reJIbtlocTl'I, a TaKX{e
N{eToAoB pa66Tbt c AeTbMH. Harlpuuep, Ha nepBoM 3ra[e Aereft Mo)KIlo 3HaKOMHTI)
c rreil3a)KHOfi XHeOnUCbro, oTpa)Karouefi npHpoAHble tlts"leHHtl, Ha6,1n/'laeMb'le B0
BpeMq nporyr'IoK HJIH OnHCaHHble B JIHreparypl{blx npoH3BeAeHiltlx' c )KaHpoBblMH
xhpruHai11n, rAe pacKpbrBaorcfl 6urrosure ryMaHHbte ort-tolueHHtl MelKJly B:)poc"rlblMH
llAerbMtt,83auMoorHOtlleHI'lf,BKOTOpbl€'AerHBCTytlarcTcxe/llleBIJO(xylloj'l{t{l1K
ItC.'n. Kyrau, <Cervsn>>). !,a,nee, Ha BTopoM arane Aereri 3ui]KoMHJIH tl o6ltlccr-
BeHHbTMH nBrTeHHflMH, B KOTOpble AouKor'lt,HHK lleflocpe/1cTl]ellHo H0 ucrytlit€]T, Ho
9TH flBJleHHfl H3BeCTHH eMy no ,'II-tTepaTypHLIM IIpOH3BeACHI',ltlM v1lttrl H:] ]l(H3ltH.
B pa3BHrHH neAarofHqecKoro npo[ecca npeAycMarpHI]zlo'fctl yc,IIo)KHL'Hr-le
He rorTbKo coAepx{aHHtl KapT14tlbl, Ho H CpeAcTB Bbtpa3HTe"lbllocTll'
,NleroAr,l 03HaKoMJleHHf Aereft c HcKyccrBoM yc"'lolKrlflJIHcb ItitMH 'titK)KC IIo-
3TaIIHo - oT MeToAoB, no3Bor'tfltotqHX Hayql4Tb Aerei.t BblqJIetlfl'rh eJl[1tll'lt]ttoc. B
KaprHHe (uro r.r KaK H3O6paxeHO), K MeToAaM, cnoco6crllyollluM l(e,locl HOMy
H rBopqecKoMy BOcnpHfrHto ItpoH3BeAeHHR. [{anpHuep, Ha nepBoM eri]lle 3ro HcKyc-
crBoBeAqecxHfi paccxa3 neAafora H noApo6Hbte Bonpocbl, Ha rperbeM '- Ilonpocl,l
11606trlarouefo xapaKTepa H Mbrcr.leHHoe co3AaHHe co6crtseliHoti xap'lnrtut llo tla-
3RaHr.t11;, AaHHoMy XyAoxHHKoM. OAHaKo IIpHBJleKaTb pe6eHKa, KaK fOBOpHl'ctl' X
<(coTBopqecTBy)> C XyAOX(HHKOM, npHMeHfln npH 3TOM MeTOA Mblc,rleHHOI'0 c03lLaHt'ltl
HM co6cTBeHHori KapTHHbt, He caeAyeT, He HayqHB npexAe BHHMaTe,'lbHo llcMurplz-
Barbcg B rrpou3BeAeHHe HcKyccrea. Ha nepBoM 3Tane o-co6oe Mecro 3aFIHMae't
npeABapHTeIbHatt pa6oTa, a Ha nocr'leAyrctul.HX yAe,'lbHtlH BeC ee yMeHbIUaeTctl'
- PaccuorpHM [oApo6Hee MeroX,l{Ky pa6orbr no o3HaKoMJIellHo llotllKoJlbHHKoB
c X(HBonHcbto Ha KaIKAOM 3Tane H BHe 3aHtlTHft.
3AHf Tl,lt-6EcEAbl
B co4epxaHHe npeABaprrerbHori pa6orbr BK!'rK)qanr 3aAaHHtl l'l HrpoBble ynpax{-
HeHHfl IIo o6orauleHHIo H aKTHBH3atIHH croBapq, pa3BHTl,lrc Bblpa3ureJlbHocrH
peqy, 6opMHpoBaHHIo MoHo,rloruqecxoft peun, a raKxe qTeHHe xyAo)KecrBeHHblx
npoH3BeAeHUri, Clox(eT KOTOpbrx 6srr 6r,r co3Byr{eH TeMe KaprHl{bl.
Huras ,'il{reparypHoe rrpoH3BeAeHHe, neAaror,Hil;ffiil::il:Jo'ffJ,j:T.i,1l.,ill:
:[Ieprufi cHef)> IleJlecoc-r6pasuO flpoqHrarb
Her nymacrt'ti't>>. I4an Aeleii suaxoMtlr c
H [to,'let?>), a nepeA STHM )Ke,IIareJlbHO npo-
Mo,rter B ltoJle pa60Tael'>>. [10cle qrellHq
rrpoBecrH KparKylo 6ece4y o roM, KaK AerH IIoIIHMafor, KaKyKl floJlt'3y IIl)Hllocl4r
aBr{aUHq TpyXeHHKaM ce,la, qeM o6nerqaer HX TpyA, KaKOBa 3HsqHMoCl'b TpyAzt
xpecrbrrH. B raxHx 6eceAax 4ereu ynpaxHrror B cocraBJleuHH <<KpacilBblx> llpe/l,rlo-
xeHLtft: <<Cxaxn KpacHBo o cHe)KHHKax, KaKHe OHH I.l KaK na/lanT tl;t:leMr'lK)>'
<Paccxaxn o noMou{t.t 'lerqHKoB TpyxeHI4KaN{ ce,la>>.
Tarne MeToAbt tloMoralor AolxKo,'lbHHKy ,'Ierqe notltlrb coAe[]xa]IHe Kfiprlltlbl'
n0nor'lHHTb Cr'lOBaPb
ta
PaccntarpHlaHrle pe[poAyKunIi KaprHH Ha 3arrsrll rpe6ye'r or. pe6euxa yNreHHrr
6urclpo nafiru HylKHoe u roqHoe cJroBo, noAo6parr, ,nrr."ri,, cnl{oHuMbr, o6pasnue
cpaBIJeHI4fl' Koropble nplrAaruT peqH tsblpa3aTerrtbHocrb, o6ocrparuT 3crer,r{ec*oe
BHAeTIHe' Axrnnusnpyror c"Tonapl B flpeABaplre"rl'ori pa6o're criroBecrrbrM, HfpaMa
H YIIPAX(HCHH']MI,I, IAC ACTH OI]CPTPYIOT TCPMHUAUW, UCO6XOAHMbIMI4 AJI,I trPCACTOfi.
ulefo paccM aTpuBaHHn KaprHHbt.
flnn no116opa 116pasHsix cpznHeuaft no,resHo ynpa]Kr{eHre <<C qena oro MOX.jo
cpaBHHrb -- Jrec, ;ryr, cuer?>>. ,4,erflrM MoxHo 3aAa',- Bonpoc: "Xi,, .pu"n;;?;;;""
xpacHno?>> (JIec, Nax crpax(-BerHKaH, KaK aecerbrr? sec'enuuii orrn"-irp, nu^";;,
uyA.rueuri KoBep, fl:r BeroK cn.ryererrnuri. "uyr, xax s;ri";fi ;;"ep; nec.rpuri u npxuii,
KaK paAyfa; otuutTalfi AoxTlsl\a 6,recrnr, xix 6punnuaHr. Cucr, KaK rryrxHcloe 6e;loe
oAen,'ro; cHef, KitK c{JJrHqe, KaK oc,lenHT(
'oT',_-ro racHyr; cHer, KaK MaJ.reHbKHe *X1fi,I-?1iT:1[;'.i"-',lXi;,]"-i];i-":XH:t
llportgecAeu,e xyAo)KHHKa He roJ'rrlKo orpa*(ae.r flpe.rirue.rnr u ,tBJrelrHH oKpy-
xaloilIero rv'ipa, ro rr tsbrpax{aer o[peAe,rreHHoe Hac'pu""^.-'lir," ;;;;;;#i;,
cJloB' Bblpa)KaK)lr{t4x HacrpoeHHe ts Kap'rl4t{e, HciloJlb3yruT cJlotsecr{r,re yrrpa}KHeHH':
<<vsHari, o KoM uiln..o qeM fl paccxasilnato, (saayirairuo,,i," cypoar,rr?, lreua,rr,ulrii,
3aAopr{br}i, oecerurri, rvpauH*ri -- qe"rroBeK; Sece,lbrri, pasuoqne.r.ur,rfi, rrecrpufr,
Ayuracruti -- "'ryr), <<Coo;rHecn cJlolo H nitcrpoeHne KaprHubr>>. fle/laror. l.rr.l3btBae_f
c'rroBo' o60sHa'Jarouee HacrpoeHHe, a AerH ',AHHMaruT r.lJrJr'crpartHKJ, n xo.nrpoli
Bbtpa)KeHo AaHHOe HacTp( "puBaHAeM Kap.ffiHbl AeTr{M
[peA.lafalor HfpoBoe ynpa Ber cJroB, rlepe/larcqax ]ta-
;:|fiT,i: # illfi:;li}## 'o'p"?::,!:,'4 perpo/rvKu,r,
Jnocrpa[HH H. VcrfiHoea <( n'[ lfoAooparb c"loBa K u'1-
,on xa pra H r",,-;:'J;.li: t"".J.n'#;J i;.fiJ-
BeKa, efo Hac'fllOeHHe, MOIKHO IIpeAJrOx{r.tTr, c,rlorecnbte ynpa)KpetrHfi: <<KI.O (i0-
Jlbtlle Ha3otse'I' cJIoR' x€paKT€rpH3ylol[{t{x Hac'rpoeHHe qe,tottexa, xcllopspi ycrretrlto
BbriloJrHH.rr pa60r'y?> (fr-rpz1oui, A<_lnolnurrfi, poao..rn"r:,,-.ur"rr,""orfr, oxpr,r.neuuuri,
Ito6pr,r n, sa6rlr,/r ansrfi . )
f{'rl roro q'ro6r't AolxKor'tbHHKIt MoI'Jr4 aAeKBaTHo BocrrpHHHMar.b cocroflr'c
,rnAeii, ueo6paxenHbrx rra Kapr'He, nco6xoArzil'o til;;r;;rrrMar' ,.lbrK )Kecror,
MnMur<H, Aafixeur..fi_ _?IorV cnoco6crnyer qrerr'e xyAo)Kc.crBennut ,,ro"f;;h;,
IlOKa3 KyKOJItHofo A TeHeBofo TeaTpOB, ApaMaTH3atIHf cKa30K. taK, rrOCJle qTeHHn
paccKa3a /tl. H. T'o,qcroro ..Kocroqiarr'Mol*Ho rrpe/{,,ro)KHTb Bonpocbr: <Kax nsca_
Teflb [epeAa.[ cocroqHile Bo,.rHet{Hq BaHH, ero cH"[t,Hoe ]Ke,rti
(onnca,r, KaK Marbr{HK xoAr.rr,r, Hroxa,T, BCe AeJrarT 6ucrpo, "J;,1".:;"t;rT;r;'liJllf
4e"r ') < I(ax rrHcare,b nepeAa"{ cocrorrHHe pacxanHua ?>> (14an,,,erru.lcrr rtRe.. JrHU,a
IIoKpacHeJI, no6"te/luel, THXo cKa3a,t, 3atIJraKa,,l, y6exa",i.1
,""*3n"rr,o flpoBecrlt pil3B,,reqeHfie <<pasnorlleT,Hble KpacKt> {at'op JI. llanr.e-
[{enr' Hrpr'r - cocraBJIeHue clteKTl]a lt'noh faMMbr. Ilorrlururo 'ror.o rJ KoHl{Lr Hr.pbr
crour 3aAarb rerflM Borlpoc; <Kaxoe HacrpoeH,e qeJlo'eKa Mo)Klro Rbrpa3,Tb, ecJr'
Hcrlo.IIb3oBaTb, HanpHMep, TaKHe IlBeTOBbte cor{eTaHHfl: cepo_ro,rry6o",;";;;_;";;;:
HeBOe' opaHlKeBo-KpacHoe u Ap. ?> Tax AOurxoJrbHHKH yqa,r.crl yc.f aHaB,/rHBarb
[J;;';i"." B3AHNIOCRfl3b ME}KAY HACTPOCHI4CM I,I UBETOM KAK CPEACTIJOM EIO BbtPA-
l{la 6o"ree areKrJarHofo noHHMaHHfl xyAo}KecrBeHuoro cl6pasa !r pa3'Hr.Hff y
AOrrrKoJrr,trHKOB yMeHHH Coflel)e)KflBarr, uao-6paxerrHbrM Ur- nrprrn* JrK,/rrrM, onDe_
Iu
AeJleHHtt HaCTpOeHlltl I ep0eB yMeCl'lrl.l Llli'1'OItartHOtlllt'le yllpa)l(llClllztl' ('y'rr lrnX
-y"pur*".""ii n'r'orrl, q.o 'rrH cir'co6r:'tuylof llaKollJlcHHKl v /lerei4 olll'lr':t"_Y.::1.?.?.
BaHHq>, pa3llltTHlo vl\4etlI'ltl ttt'lpa3H'rb tiilc:TJ)oellllc cJIoRi-lMH, )l{ccTaMH' HllToLIaUlle?l'
o6ocrplrcr ttyBclBa I'l 3MouHH ilfircl.{'
Aoulxo,rsHltKoByilHIH|iOI{I,IMa1.bH:]t]lK}KecTo}},HCIILrjItl3}'lMHMHqeCKHeyIIpa)K-
HeHfifl: <<llgxaxu nrur"ruxoii, x(ec'IaMH. rIOtleMy 3al!.yMilr'ICfi nc[]eA HOBOii KapTHHOIi>>'
(O6pa4ona,rrcg, qro yri",t,"n n Herri :,tttitxg'',lute-Hsei6palKgll'1s.) <<[]:iccxa;'Klt 6ee c;toe'
M14MHKOii H -)r{ec'r.?lMH, t} lreM 6br TLI }l2rl[fioa.i] Ki'lpTIltly>>. ({) lrtueTe B I(OCMOC' ()6
t;il;";rtro4)e.rrr, od Hfpax le'lefi.) [lpeAriaralu JleflM'r;]rtlu ynpax(llerlHrl 'rtyt111"
rrocJle r'0I'o, K?ll( /l.0lll1(OJII)l{ttl{}1 y}Ke rlJ-rlttl6pe;tH (}llt'lr paccMa'rptltlaltHfl )Kallp0uI'IX
KaprHrr. l,1u'repecur,t lUil pedn'r 11966"'1t.ttll'tfi l)a3lJJlet{i1x'e'n6HIri(l l/llpZl}t{tlctlHq: <<K1o
3a6aBHee ilOKait{U]'X(tlc1'aMll, }(ilti (}tl ttle,ri llO l((lpOre H rl"ltpyf ylilijlC'rl (lT()-T'0 tlCO}KH-
AaHH0t,, o Ntbt Il(.r11.,! l'agMCl {.)'l'i ;.tiJ,a'l'tr, tll'0 }l{e 'lbl y[]H/iilJir'>.. <<l lora;ttt-t' o 'l€M T5l
3aAyMaJrcrr>). (O 1olr, q'to lt[]tti-oroRu'l'b ll rlo.l\;ll){)K ivi;tue tt3 fl Mail'ra, IIo'l'oM 06pa-
/loBaJICfl, rt.t.o IIpH,t(yrlaJl , l.l Ilol(:l3aJI,.tl'l() peitll{.[ llo/[i]i)l'i'I[' l\4ilMt') I-lclt'lte IIpoBe/leHutl
TaKHX yrrpa)KHerrhH pe3yJlbraTbl pa6oT'tl )K(1"[tl'l'€JltrFlo o6cyilul't' C i{erL'Mll, oTMeTHTb'
y Kofo no,tyquJtocb nrirepecuce, B'l!)olll{T€ilbHot},:t.6aBIite, ("oo'rHt}cYr' 3aMblceJl
pe6eHKa I{ B blpa3 L'l'l e.il F, Hocrt, I4 cIIoJl [leFIi'Ifl '
B rlg.lqX pa:.iBr.r.r'14rr Br,rpa:lnTeJIbtlt)(lTH pc'lH Ilpouo4llJIH yllpa'I{llullt-jfl' IloJlt'oTaB-
JruBaroulile pe6egKa K rlocuprtt{'rHn lrpoH::};eAeuH;I: <<Crax<l.i rfrp:l:ry: <<KitNas Kpacfl-
"u"-*uprr*ia. Kaxori 'pyciu6ii _nefriax. Kax ttperpacell rpyJI. 'nnAeH lla 3eMJIe>>'
Kax 6u 3ry Spa3y,ipoii,rn".;'o6pr,ti.i tte./lotseK, Kal( 6bl cl<:l3itJIz.l tr,la;llnuua, KaK 6t'l
rto .a"nuri a'riorl,' p:r:rApa x ure'Tl'l tl'ril K a pa6ac- Ba pa6ac I r>
B yrrpaxtrerrnn <Id.r.c-i CKa)Ket' c,qoBL) Halr6o,itee BblpS;31!'lt)Jlt,lloi> ilc'| tr[M IIpe/lrafa-
JrH cJIOBOCOLIe'l'i.ltlhtl Kft{ICtt.SbLil ntl?, HerL00fiu'}t(:trb[ti 803dt]X' ttpK'ue' (OLtHbLe KpdCK'U
ilpot'l3Hecl'l'tl'pyc'illo,'rHXo'pa/-\oc'l'HO'rP()MK()'lleqaJlbHo'3ilI'yr\4'lHtjo'l'll't'tlyllpalK-
HeHHe )KeitOTe,rlbH0 rl6r:yAnTl C /j,e'['lJM]1, OT['JC f H1'b, l{'t'() CKil3t:lil RI)lpa:JHT'eJlbllee'
Ka KOe n pH 3T0 l\4 6t,t.itrl t I r:1 le7l1il t{Li ll il c'f po(}tll'l t}'
Bce irpuse,ltellrrrjrc ilblrLie ynpax{ircuurr, Iritflpai}Jr('Htlble rl;l pallBl'11'lle illl'I'oHal{iloH-
HOri Bbtpa3Hr€,ItblloCl'1.'l I'l tl./lacrt{l(H, llpoBo.l'lHJlll c Aerb]llu il cHo{io/lltt-)" *p"Y:j^sJ:l'j'
Ilo3BOJI'IK)T 3aKpen.I['t,l.l', tlflt,tllKI,l BbIpa3llTeJIbIt0C.|H peIIlt, ll.il;](],i.[,](JH()c.|t4,II.t.}HX,(erl},lH'
MHMHKH,II(),1y1]eIlIIt,leHa3aH'!Ttl'lXII{)pa3tsH'1't4Io[)cqtlt'l'lI.Rll)KClll{l-i.Kpacora
peq, ri ABHlKeptrii- COcTaBtt;t!t rlilC'lb 'drUcfi KyJItlTypbl LIe'rl{)RcKa' C oAuoff c'rO-
porrbr, pe6eHoK tlepe:r yllpalKHeHHtl II[]t4y'lzlt*fctl K BI)lpa3i.iT'€:Jlbrloil peI{H' c Apyrofi --
5" Onri"" o6ocrpeutto I{artkHaer [-]'l/1c/1fl'l'b t't )Kl4BoIIHCl'l Atl14;'l{ellfl€l KaK cpeAcrBO
BbIpa3HTeJIbHOcl.l.l1al)i]qbKaKCpeAC].B0RbIpa}KeHHflKpaco'l.r,l,BOCXHUleHHfl,I4c-
KyccTBOM.
llpnO6qal *(OitlXOJIbll14l(OB K h:]06pa3H'leil[-'t{O]\4y HCKVCcltly' [le()6xO'IIHMO ]Vfl'ftr
HX ItOJur3OBaTbcn cll{.tdHzJIbtiblM ciloB;:lf)eM.3lo'rpe6ye'l'01'(}t)(llltll'a'reJlfl l'lCl(yclYfBo-
;;A;;;;;rr :rHaHHri4 14 yMeuHtt __otrep!{p(iuit'', repMi4llaMr'1, xapz'rKreprlblM14 'ro'rlbKo
ll,Tfl AaHHo.0 uHlla Hcr<yc,:'rua. Ilepc;tirt,v xax ,'o:JllilKLtM['l'rb Jlt''lefi c tlpoH3I]eAellH-
eM, IloctrH.riiTe.nb H3y(li.t'c.r.{]f() (rre rrpocT.o pilccMall)l1uafl), orrpelleJltleT, o qeM Kap-
TI,IHa,ycTaIIaBJIHBaeTcB'I3bMe}XAycoAep}KaHHeMHcI]eACT.LJ?lMHt]1,lpa3I-I'I.eIbHocTH'
rlBeTorvl g KOMIIO3Httfleii, nOcTpOeHHeiu H llacTpOeHliCM llpol43BtrAellnfl' pe[IaeT' qTO B
KapTI{He 3ByrrH'r.HaH6O'1ee lpt<o, naxona poJlb B Hefi IIel'i3a}{a. flocJle aeTa"IbHofc)
H3yqeHHf KaprHHbr B()Crrrlril're'lr) ol6ljprlNT CJIOtlil. tieo6xoll.uMt,te AJtl -La::::i].'l:-(],T]"
AeTrrM o npo63ReAeHrll.l. Kt 1't)pbl0 IlLrMO.t'Vr co:jjl.?l'lt' H llpo/lc]'arl'/lt'llrlflx peot{T' HaHoo-
n"" np*"li il 3pnMt)tijr l.yaolKdcTRcfiilbll,i o6l)a3, i] 't it](xic llblrtilt'tltlo'l'c,rlollit, Iiol'ol)bl('
soiiavl B aKTttElIl)lii tt -ttitt't:lttttJt,li'i ('l'n{rltill)l) /1.(''i'('ii' ll;rtt1;urt'tt'1.t: l{l)acliti tlpKHe' cotl-
l9
XOJIoAI{bIfi,,TeIIJTblii'TOII; ITReToBbIe II,ITIta, Ma3KII
paccMa'IpHrJanT. KapTHHbl B Bblc.r.i,iBOrrtrLrx 3itJIax) ;
Kpyf, Tpeyfo,rrbrrHK, n() /IUafoHil Jtv, J.tHfiHfl, /,tBHX(e_
tlro6u Ae'H IIoJtb3oRaJ'tHCb ,,HMu cJloBzrMH, te./rL3tt o.p;rlr,LrHIrarrrl-fl HX zKTr.r-
nHsauueti To,'IbKo Ha cneuua,TbHLtx 3a
ra xyxr ;;, ;;;;;.rb H aro Ha xoAHrb, :J'ilIff j',l r'il?i;i".; #'i;#J (i::Ir#:il
no pa3BHTHrc peqH, MareMarr{Ke H ,xp.). Ocyulecrn,ilrrn'aHa,trt3, cKa}xeM, AercKHX
pHcyHKOB' cflpocHrb, KaK rr0c,'poeH pHcyH0K, KurKoB B rreM pr.{.rM rlBe.fa. ranr,?n.ruo
,'I'T'I MTIO)KCCTBO H:I IUCCTH EN.HHHI.t, IIPCA,IO)I<HTr, II:O6PAEUTb H:J HHX PA:}HbIE KOM-
rr():lr'rrlHH' - rro Kpyfy, 'rpeyf0r'rbrrHKoM, rro rir.raforra,'rir. Bci BpeMfi o,r,{e}rarrHrr Ha
rlp0fy,Tl{y MOX(Ho CIlpOCtlTb, t{aKafl OCfioBilafl rlBeT()Uilrr fuiMe,ra B o/le;,r{/le, KaKHe
B fpyn[e npKHe r{BeTOBhte rrflrHa H r. I.
Bocttpultrlte npoll3lle/{e}lraii x<nnonncu 't'llc6ye' ()'r' /iorlr(o-'rr)rrrK()' yMerrl' He
TO,'rbKo n()rr,3()Barbcfl oIpeAeJIeHrJblM n:o6paeHre,.rbHbrM cJroBapeM (anlrrerauu,
cpaBHeHHqMl)' uurouaqHoHHo Bblpa:JhreJlbHo llpott3tloct,t'rl cfrpasur, rro H Jrorar1Ho,
cBff3HO Bl,rcKa3brBa.tb cBOH B[eqaTJreHHfi () I(apTHric.
OcuogHum ilp.HeMoM s pa3BHTHH mosonc,roruecxoii pcurr r] rr[)ortccce rrpor]eAe]tufl
llpeABapfiTe,rt Hctir pf,69rur fln,.lflercFr pactcKa3, ricltoJlb3ycMr,,ri 'r, pa,rri,r.ii i,i^'irrV
auHtlx no-pa3HoMy: KaK Mero4 ua $poura.rtl,ttbtx 3annrHrrx, KaK lpse1r s pa3,rrr4rr-
ttutx (iopuax HHAHBl"lAyaar,Holi H rpyfirroBofi pa6oru, oco6erruo c /(e.r.br\,ru 3acrerr-
rrlrrlblMH, MafloaKTHBHbtMH, C rrlt3Kr,rM ypoBHeM pauBHTHrI peLrH.
Tax, rcpe4 paccMarpHBlHHjry 5api,u <crrr,,bq> *y7-1,i*,ir^o I-. [1. coporurr;r,
<<B cy66orv>) xvloxunxa Io. Ir Kyraqa, *Ha uo.riifnu-o.'rnlt,.t'(l> xyAoxruKa
T t4' 'll14si''t't," otpu*aouftx 6r,l'our,re BuauMoorrroruertr.rfl B ceN,rrJr. (npoan.aenHe
fyMaHHblx tlyBcrB, sa6orbt H yB€)KeHHs), Llt.r,re:lHci lpogeclll r{ocr(oJI6Ko zattsrttit
ro paccKa3brBzHHK) Ha reMr)r: <<Kax r uoMofaKl rllzrMc rol{a)), <<5f u roti rruaulr,i
6par>>, <<Haua ceMbfl BeqepoM>), <<Bux,Arroli /lerb B uirrrcli ceMbe>, <1Vloq MaMa
rra pa6ore>> H 4p.
Paccxag HCnoJ'll):lye'rctt IJ R HltAuBr4AyaJlbur'rx 3allalrHrx /ler.rrr\4. llanDtrneu
nepeA paccN{arpHBafrHeM KapruH})r <cbrrrour,'>) xyAox{r{HKa lo A M;;;ilJ;
M0)KH0 narb 3ana1ze: <KorAa npnAere Aouori, rroinotpute .ia Bbrpax(eHHe ,,rHua
MaMbl' 3anoMHHTe, xaKoe otro 6lt.lto. l]orotr cKa]KfiTe ell, qro Bbr xorgTe eli lorr.roql
BbITCPCTb NbIJIF,, A KOTIA 3TO CAEJIAETE, CU(C PA3 NOCMOTPHTE HA BbIPAX(CHI{C MAMI,I-
Hofo JIHua, BeAb oHa o.qeHb o6paAoga,racr alorrty.3artouuure, KaK Ha r,rHIle MaMbr
Bblpa3HJIacb paAocrb. A yrpor,,t paccKax(Hre noApo6Ho o6 er<lu B AercKoM ca/Xy>).
Taxue 3anaHuA no3Bo.rrflrcT neilarory re T'JIr,Ko uayqHTb pe6ertxa nor{HMarb
Hac'rpoeHHe nfrrleti, pa3nHBaTb ua-6"rruoAar.c,,rbuoc1h, yMerrHg zlrrzl"rlH3HpoRa.r.b
)Kfi3HeHl{ble f B'[eHHtlJ.l_cl]'l3Ho o6 arou paccKa3trlBarb, Ho r.r BocuHr.rrrt]zt1.tr ] 11o11Ko,rrb-
Hr'rKoB AeftcrseuHoe ilponB'rreHue ga6clr' o 6,rnx<HHx ; "";;;, )KeJraFrHe AocraBHrb
paAocTb, npao6uarl K Bbtno,THeHHK) xogqfictBeHr{r,tx A"n, po*""aTb vr\,reHHe BHAerb
Kpac0ry cBoero nocryrrKa, cp€BHrrBarb cB0H rlyBC.fsa, AeircreHn c yRHJler{HrrrMH
B llpoH3BeAeHHH )xHBonucH' 3ro co3raer B03l\ltox{}rocru A".lH HHAHBH/IVaJrbHoro
o6ueHHq Bocn'Tarer.rh c pe6euxo'r. rrr r{'i
Taxae 3aAaHHtt co3AaoT Bo3Moxlroc'fb AorrrKoJrb'HK! caMoc'foHTeJrF,Ho ,pH-
MeHflTb rpaQuuecxne yMeHHrr, ycraHitB./rHRarb B3arir,,rocRrr3b Nt€x/ly cpe,lICTBaMH Bbr-
paxeHHfl H nso6paxeHHrr Hacrpoer{Hn B pHcyHKe, pa3BHBaK)r rBopqecKHe Cnoco6_
Ho(:TH, HHTepec x Hso6paeutenslrofi /lerr.eJrblrocrlj.
3aAaHHe <IloHet6''tl'oAall u Hapucyii, qrup*,rpya,. y l{orr,Korrr,HuKo' rorr,,Malrr.ie
20
ribr€, pa3rubr.fbre, trpo:3p3rililrloi
MeJ.rKHe, KpyrrHbrc (ecnu Aern
rl,qAH KAPTI,IHbI, UOCTPOCHHE B
HHe, pHrM.
B3afiMOCBf3H MeXAy TaKHMH HpaBCTBeHHO-sCTeTHqecKHMU KaTeropHflMl4 B HcKyc-
crBe, KaK Ao6po H Kpacora, noAroraBJruBaer K BoctlpHtlrrilo HX B )KHBollHcl{, xpoMe
Toro, opneHrupyer pe6eHKa Ha ycBoeHue ryMaHHblx UeHHocretl - lo6poxe,'la-
TeJrbHocTH, 3a6oTbt, BHHMaHHfl, no3BoJIfleT rleAaroty KoppeKTHpoBarb npeAcTaBJIeHHfl
Aereri 06 3THX qyBcrBax.
HeCxo,rr,xo HHaqe rro coAep]KaHHIo opraHH3yeTcf npeABapHred'lbllaf pa6ora
rBa, rpe6yer onpeAeJleHHoli floAroroBKH
teJlbHbrM gTanOM K 6eCeAaM c AotlIKoJIF,-
l3Hbte BllAbl AeflTeJlbHocrl.l.
: ApyroM u co B3pocJIblMH co3Aaer yc,'lo-
BAfl nilfl rroAroroBK1 Aerefr K BocnprflTnlo noprpera. AertlM npeAJlaraJrocb IIocMo-
Tperb Apyr Ha Apyfa I{JIH BcnoMHHTb, KaKHM 6un ero Apyf ceroAHf --' BeCeJIblM
r,rd,tH rpycTHbIM, KaK oH y3HaJt 06 3ToM, a l]oqeMy oH 6bul raKUM, a qTo 6bl'']o cAe"laHo
A,tr AbypgX. Taxofi KoporKafi pa3roBop craBHJI pe6eHKa B ct4ryallHrc nopa3Mbllx,'lRrr)
o cBoeM Apyre H 6strn eHI'{NaareJIbHblM K HeMy-
nerqNa^Aaearg 3aAaHHe : (<BHHMareJrbHo nocMOTpH B JIIluo cBoefi MaMbt (nanu)
H paccKax{u I{aM 3aBrpa o Heli>>. ,llern paccxa3blBaJlln Hayrpo Apyf Apyfy H BocnHra-
T€TTIO:
- g u4H x fl.f saMerar,r{ToMaMarrpHIxJIacpa6orbtycra,'laq,oHa Hey,'lbl6a"lacb
u rroqrn He pa3toBapuBaJla CO MHOft. I'I q nOluor efi 3aHecTI4 cyMKH B AOM'
I p u nr a A. Y flanbr Bqepa BeqepoM 6uno xopouee HacrpoeHue, oH qacro
ruyTHJr, H Mbl C HHM AeraJIH KOpa6JIb. .' x e n s Ni. fI 3aMerHJr, qro MaMa 6u.la rpycrHafl, fl perIHJl ell IOMoqb y6parn
B KBaprHpe, Ho, HaBepHoe, y MeHfl He noJlyqHJlocb, noroMy tlTo y MaMbl cTaJIO ne-
qarbHoe ,rlnuo.
EeCeAu C AeTbMH O HaCTpoeHHH, tIyBCTBax pOAHTeJlet, OTHOUJeHHH K tlHI\4 -
6,raronpNnrHaq Bo3MolKHocrb AJrfl BocnaTareJlefi y3Harb ceMblo, KoppeKTHpoBarll
orHoureHI.rq Mex(Ay 83pocJIbIMH H MaJIeHbKHMH ee qJIeHaMI'i. Ae'I'14 npHHocHJlH cBoH
sororpaQuH H BMeCTe C BOCrrHTaTeJreM HX paccMaTpflBaJIH, oTMeqatl 3aneqaTJIeHllpe
Ha HHX HacTpOeHHe, CoCToflHI{e, SMOUI'|H, qyBcTBa. Aua.luanpyf orBeTbl AeTefi' Nlr']r
o6Hapyx{r4,'rH, qTo AeTr.r o[peAeJrfloT HaCTpOeHHe rIO OAHOMy IlpH3HaKy: BeCe"Ioe
HacTpoeHue - y Heto ylbl6Ka Ha JIfiUe; fpycrHoe - He ylbl6aeTcq I'l BblAeInxl'l
,'IHIXb ABA TIPOTHBOITOJIO)KHbIX HACTPOCHHfl - BECEJIOC H TPYCTHOC.
A"rq roro qro6H HaKonHTb npeAcraBJIeHHfl Aerefi 06 3MoUHoliaJIbFIblx cocrotll{Htlx
qeJIoBeKa, efo BHeUHHX npofB.IeHHflX, T. e. HayqHTb ltoHl',lMaTb <<tl3blK 9r\ilol(Hil>,
Mbl Hcno,,tb3oBarH cxeMF,t gMottuIi qeJloBeKa. BHaqale Mbt paccKa3blBa,'lli H o6-bflc'
Hq,,rH AeTnM, a 3aTeM AeTr.{ oTraAbtBaJtH <<TaiiHy> cxeMbl: <<3ror cMeXoM 3aJlHBaeTctl
TaK, qTo rla3a cTaJtH y3KHMH-y3KHMH. A 3ToT 3JlHTctl, BoH KaK qTo-To KpHrlHT u 6po-
BH xMypHr...>>, <<3TOT rpycTHT, y Hero ry6H HapHcoBaHbl ayrofr BHH3>)'
Iinaro4apn paccMarpnBaHHro cxeM !.€TH !3HaJH, t{To iloAtlfl'l'bl€ Clptlttil, lllHpoKo
pacKpbtTble fJla3a coOTBeTcTByloT BHHMaHHn, HHTepecy' yAHB,leHHru; 6poan cAnu-
iryril, ry6u c)Karbt - 3To rHeB, HeAoBoJlbcTBo; BeKH I'l ry6u ouyureHbl --- lleqa"lb;
sexH Ll yroJIKH ry6 OnyUeHbl, a Ha .tt6y flonepeqHbte I!{oplUrlHbl -- Tnx(e"loe nope'
cKop6b; por pacuHpeH, r-y6u roHKHe, yro.txn nepeMerueHbl BBepx - 3ro y,nu6xa,
a ecJIH 3ar'tHBaeTcti cMexoM - 3TO rIa3a cTaHOBqTCf y)Iie u BoKpyr Ilof IlJltlloTcf
MopulHHKH.
'3HaxoMcrso co cXeMaMH LI3MeHHJIo xapaKTep oTBeToB AeTeli npu paccMaTpH-
BaHVH QororpaQufi, a 3ateu floprperoB, a raK)Ke noBJll'lflJlo Ha xapaK'Iep H3o6paxe-
2l
HHfl qe'ry.BeKa B pHCyHKax. Ko,'rq 3., r"rnAn ua Qoro, paccKa3brBaer o 4pyre: <<ou,
HagepHoe, KoMy-lo qro_ro KpfiqHT. Tax rpouxo H paAocrHo KpaqHr, rrro AalKe rJra3a
oT yAotso"[L,cTBHfl 3axMypa,l. V Hefo oqellb Becer,roe Jlut\o H r.,1a3a>).
Bocnpuarne noprpera recHbIM o6pasorrl cBfl3aHo c pa3Br4rHena oopasuoii peva.
or Aerefi rpe6yerca yMe,roe a roqHoe onep,poBaHHe onpeAer.reHfiflMr.r, crHoHr.rMa_
Mtr, cpaBHerrHtlMH"
Eorarefiuruii urarepza,r AJrfl 3roro Aaer HaM xyAolKecrBeHHarr Jlfireparypa,
pacKpblBal'oqan DepeA pe6euxotrl ..Mrtp qeJloBer{ecKr.rx uyacrn H B3apMoorsomeHl.rii.
Kuura o6orau.(aer-sMoiIHl.t aerefi, rflop
o6pasuu pyccKofo,'rgreparyprrofo fl3r,rri
BlefAa npeABapsr'ro BocnpH rrrHe rroprpera.
r _B. M. -Bacse[ona <Anenyrlxarr'ali"*
6parerl Hnauyruxa>>.
Macrepurr,, He)Kr{o lacxarl.) <<Kaxurvu.r i
BopHbrMH, yMHbrMH, 4o6pr,rvru.) <<Kax 6u
aa6ouunore.) <<A xaxne pyKH y naureri
ynre"rue. )
oAsaxo AerH cpa3y noc,te qreH,f caMocroflTe,TbHo He [epeHocflT B axtr4gHltfi
c,'r0Bapb rrHrepecHbre cpaBHeHHrr, 3rrr.rrerbr, croB0coqeranlrq. gio6n ,ro nporrorro,
, fAe Aeru 3aKperrJrritn B peqr4 o6pasuue
, <<LKa)KH rro-Apyr.oMy>, <<Cxaxa rrilo6o_
o Ka.pTHHe, KOTOpafl ilM rIpeACTaB.rrfeTCrr.
cerufi, 4o6purft r.l r. a.) . O6pasr,r, Bbr3BaH_
LrHafl, leMHaa, HAer ocesuntli AolKAb.
(oroporo cJ'ryqHrrrocb rope. Bce reMrr,IMH
I p a ur a B. A n flpeAcraBan ce6e, qro Ha cxanrefixe cl0ul Ma,TbrrHK, Ha yJllqe
Te['lo' ttpKo cBerl'IT coJIHbllrIKo I't u].e6eqyr IITHIlbr. A ua"rsqnxy FIe c KeM l1rparb.
Er',ry cxyvHo l{ rpycrHo.
bofarbre BO3Mo)KHOCTA AarcT I]OC,rroBHl{bl r4 frofoBopKr.r: <<-&ra.r ,refioM, Aa BeJ.rHK
AeJroM>), <<34opoa Ha eAy, Aa xr4rr ua pa6ory>, .AoOp"i,i .noi"" Ae,TO cAeJlaer, qeM
cepAHruri>>, <{epenun cMorpH a n.no4ax, _a ,rrcAeri'_ u A"jru^r, <<AeHu MepKHer
Hor{t,Io, a qeJ'roBeK : rleqaJlbro>), <<lleua.nt 6es pa4ocru, HH'paAocrt 6eg ne.ra,,IH He
6ntnaer>>, <<V cr.paxa r.,1a3a BedTHKI.t>).
3uaxotrcrso c 6orarcrnoM poAHoro ,r3brKa orKpbrBaer rrepeA pe6eHxonn nyrt
K co3Hare'[bHoMy ynorpe6,reulIo cJIoBa, TorrHoMy, npKoMy BLrpa)KeHuro cnoeli
MbICJIU.
co4epxauue [oAroror]HTeJrbHofo 3Tana K Bocnp]rflT,'o nop.rpeT,a pearr,r3oBr,I_
BaJrocb HaMk KaK B n.oBceAHeeHo[4 o6ueHuH, TaK fi Ha 3aHqTr.tflx rro pa3Br,trrlto
peu n, uso6pastren uuofi Aerrer.r rrHocrlr, My3brKaJ,r r,Hbrx.
oAunru H3 BalKHr'lx lleAarofur{ecxax yc.ronufi lo4roroBKu Aereri r( Bocnp,qrflro
22
npoH3BeAeHHii x{HBOlrHcH 'IBJrflercrr c03AaHHe B fpylllle-_clroK{iliFIOil, /Ii()6pox(e,la-
re.ttnoti, 3MotlnoHaJIbHo-noflolKni o,ru,Hoii itrMoc(f epbl. Ilr:lt' IJocllplltll-fie I4cKyc-
CTBa --- 3T0 TBOpqecKUii npOltecc, it 'l'BOpt'lTt,, n0 (:llpa.Be,n,illttloMy 3aMeqaHHK)
l(. C. CraHHc,raBcKoro, MolKilo 'r'oJrbKiJ IJ coofBercTtsyIoillefi o6(:raHoBKe: <(...He.nb3fl
B ',learD BXOAHTl, C [ptl3Hbli\l l'l tlol ilr4 lt.'. Kil''l()lllH ()('Ti]tultli'l 't' ll llcpe,rtII('fi BN'lCCTe
c Mer'tKHM14 3a60raMH, Apff:lfaMU H HeilpHflTIIOCTflMH, Kol'opble orIIJIeKaruT BHHMiI-
HHe OT HCKyCCTBa)>.
KaxAtrri rreJ'roBeK 3rrae1, q'r'o r'L,trfl ilepe)K!lBailHtl xy/lo)Kt)(j1'Bettl{oro llpoH3BeAeHHtl
rpedyercfl coorBercrByK)rr{ee u;tc'rp{){trrue. IIo:rolty Ro Bpei\4tl raKllx 6eceA se,t(o-
nycTHM txyM, oKI)l.1rl.r, fpoM[lJe] pr!:]r'oBol)hl, :JaMeLlatlfitl. l{c,'tt,rtl tlcpexHBaTb npo-
H3BeAeHHe HcKyccrs:r cpe,l1u cyerbr. 6ecttoptt4na, B ilrr4oc(Fepe HCIIpr4n3rlH, _HepBo3-
Hocr;, rpyfiocrln. p1.{lfjxLr4HNao co:lAaFa'rb ueupr'tH}x{AeHttyr} a'rurocdrepy o6ureHHfl,
Bg3blBaf tKTHtlgtlcl'tr Ae'letfi lpnMcpolvt codcruettHOfo ?Mtllll'l{.rll3"rlbH{.lfo orHouleHHfl.
fle4arory Heo6xollt4rvlo 6tn'u r0'roRr)rM x collMecrtloM-v c ll('Tt'slH l'ur)pr{ecKoMy fIepe-
)KnBaHHIo. OcraR"rsl'r, B (<rrepe,rlHeli>, xax follopu.n It..,C. C'rarlr4cJIaBCKHli, Bce cBol'l
JrHqHbre 3a60.r.r,r, Heli[)ullnttrrt, VCTzJrot'Il I.{ c orKpbtl'oi r'lYlll{,tl FICC'Ill .l(ertlM Apafo-
ueFrHbre Aapbr H(:l(yti,'rna. Ayivialile tto6o;tbIIIe o ,Apyrl{x H n()Merlnule o ce6e, 3a-
6orr,recl od o6tUept HtlCl'poellH14, H l'ot'Azl ,'lefKo 6yAel' lla6orarr,, y']YJI B€JIHKHIZ
lpurutyp.. 6)6 sroli 3anoBe!.H HaAo Bc€lrAa rIoMHHrb BocflfirareJ'lm. I4Haqe Aern.
HarKHyBruHcb Ha Hailre Frecepbe3HLie, neAo6pocoBecrHoe o'rtiolllcHHe, Fla tlaIII€ paBHo-
Ayulge, caMu 3aMr)u{arorcfl rr ne no,qyqaror rofo,3a qeNl llpl]tll"rlH. B /ieTcxtlii 4yure
aro ocraBJlqer Aypuoil cJIe,4. CritHucJraRCKtifi'I'aKX{e roEollH.[ o roN'l, tl'lo rocropoHHHe
Mtrrcr,lH H qyBcl'Ba gapyrtraK)'r' ]'Boprlecrl,ni'{ rrpotlecc BocttpHil'rutl H y614B:lK)'l' ecrecrBeH-
Hoe, ucKperrHeC trel)rx1HBaHtre Coli1l))Kilfitttt Kap'fullbl. ToJtt x<l ilo,qlliltt 3aHl{Tepeco
BaHHOcTb, yBJIeqeHllocTt) 3'tHM cO/tFlpMiltlLlel\4 IIpert[Jatll'aK] I XyAO)Kecl'Bel{HLIl4 Bbl-
MbICeJIBnpaR/{y,H'I.O,]jtrK0R3T.OMt|Jl}tlflt-.coAepiKalIHtnpoU3Be/leHHHI.lC]KyccTBa
pacKpbrBaeTcrr /lo Kolrr(a,,4oxoAuT AO pJy6HItbl cepAII,zl H OC:T'a€'1'Cg ts HeM.
' Kax noArol.o3L1r'rr K nc'fpc!{e c r.rcKycc'fuoM Ae}Teii I'} A€:l'cK(lM caAy? OItur Haueii
pa6oTbr r.roKa3aJr, rrT0 rrepc"il r(ax{0fi B{:rpeqel.i c HCKyCC'fBt)M t{er)6xO/IHM0 Bbl3Ra'Ib
y Aereri HHTepec K llpt-"(clotluIeNIV €fO Boclll)llfl'l HIo
C arorl r{eJbK) Mbl flpeitflafa,/rrH,r(c'ffii\r Irpoc./[ytuilrl, Mf'Jlo/1t'ltl I'l IIpe.I{craBHTb
Kaprur{y o rteironeKe (.nece. no,re), nocire trer'o coo6!tlzlilll .i{e'ftlM () ToM, qro no3Ha-
KoMHM HX c flpoHJrJuACt{t{eM il 3't't rrtvl}trtKfr IIoMo}KeT p:l3l-ilil.tl'rl, ef() <<Tai;iHy>), H,rlu
paccKa3blBailH ql O-ilH60 rtfr'lepef Hile o c03i(a lllli4 Kzp'[HIIhl'
flpucrynag K IIpoBeAel{Lln 3alrtlrg}:i IIo H3o6p-a_3n're;bHpf.4y HCt(yccTBy' Mt'l opfa-
H,3o;a,,rH ABe 6eceAr,r o gpoQeccuu xy/r.ri)Krrr-tKil. i4x "rlyque ocyutL'c'I'Brlrb B AercKoM
caAy, ftpufJaCtHB XyAg)KIJttKa, ilJti4 B et'0 MaCTepCKofi. B 3TnX 6cce/l.aX AoulKoJlb-
HHKH y3Haror ()6 opyAHrrx Tpy.Aa )KHtsonucrla, Ilpotlccce co3AarlHfl HM IIpoH3BeAeHur.
OaHoepeMeHHo peluaK)'icfl :laAarrii noLrru.rriu{Hfl L'lHt"epeca K rlpo$fccHH xyAo}KHHKa
r,r B (e,'I0M K l'{Ct{yccl'lly.
Ec.nn Aerefi:rlaxoprsr c )r'rullorrLrcbro n xy/lolKecruel*loM My3ec, 06t{3arerbHo
Hy)KHO 3apattee paCCKa3aTb it,CTtlM o II[.]ilBPl"/laX riOBe,AeHlrtl B My:lee BOCnHrate't;
o6qgare,'Ibtto o6p3Tr1l Il[{gMititHe llolt]KoJI}rnii}tou tta :tAzllIHe, B I(oropoM pacilo'/lafaer-
cfl My3efi, ilpoBeAcr pc6nr no efo:lar;.1M. FIo ecri' /lel'cKHe cail.l,l, Kol'opble He uMeK)1'
BO3MO)XHOCTH IIOKzt3zt'tb l{e'I'flM rIOllJrr'ililllrK14, npHf,rlaCH'l't, xyA0)KHllKil (Ce,rlCXHe
AercKHe caAbt). Il a1c-)Na cJry11i1" Bocrrri'filre./ur c ItoMottlt)to c06cTRetlHoro paccKa3a
il HMe11;ulgXog v rrelo 6py"ruii lpv,4il xyJl{)x(HLII(:l 3HaKoMl-t'r llel'eti c 3'loii y]tHBHrc,rlll
Hoii npoQeccneii.
Bor rrpHucpHh{ii r}i,l[iHil]rr. (recel(r,r (' Ili)(](prccHr.r ]iy/[o)Ktllrl{a.
to
KTO TAKOT'I xyAOXrrHK
lfporparrrmnoe coAepx(aHte. rlo:ua1?I,]ro Aerefi c lpoeeccueii xyAo)KHHKa,
lilecrBa, opy/luflMH rpyAa, oco6errHocrRnan.
(0)KHtKa.
na <<VxHH rpaKropuc.r.os>, B. O. Xeue_
yfaqa < (-eMsa>>, HlrcrpyMtirrrbt Ar,tn pa6orsr
,{epoB, traJtHTpa, uo"rrl6epr, 6yiraara, xo,,rcr,
)elKHt' Ktlc.fb no 6yuarc AarbrrJe, H BApyr...
rylrr{a il3 xnuru A. e. Xyxoea.) Ta'n ua
coJrHbrruKo npnrpeBaer. ila!, HeMHofo
reM,rrR BCrraxaua. Xopouro... floyxHHaror
rror paccKae? (KaprnHa A. A. ilnacroeu
nporBJlr.Io-r sa6ory Apyr: 6 Apyre? Bj'r, tot'KaK Bece'ro' Apy)KIro )KHByr B ceMbe,
";r;;. iK;p;;;;''ro. n. Kyri,ra .C"rJ;yj;"re' KaKl to Kaprnrrv Mbr paccMarpn-
u cpeocr9ax BbtpasurenbHocru. <<B cosAannH KaprlrH IyASIKHHKy rroMofaror efo
BepHble Apy3bfl; KpacKH, KI4crH, 6yuara, KapaHAa'rH Oa"n xyloxrr'r{ Bo3bMer
reMHbre KpacKH _ noJrysHTcn xaprHHa rpr
penpo/ryKr{Hfl Kaprnrrr,r A. A. lVllr",isHHKoBa
pa3l{oro tlBera - H KaprHHa Hrpaer BccMI
xoqercl cMeflrbcn. (iloxaa penpoAyKrlHH
Tperlrl _perlHJr Hilfiacarr) KapraHy o Aopo]
oun pa6oraror xopouro , au6or".rc" o ,,
brBae't,o rrepr]rlt\l cnefe, rirr lyruHcrurri,
ia,ToM. XyAoxHux Hso6pasr,r .0i". u"ro",
a3 perrpollyKrlHH KaprHur,r Vl. A. flolro_
My /laHo, irltur, TeM, K.l.o yN{eeT BHl.{Ma_
rc', Io6poe, Bax(noe H HyxHoe rrcr1qM>.
24
Bocn utate;lb rlPeA,rl araer
Hyro, cnoKoiinyru). B xonrte
HacTpoeHHe)>.
AerflM co3Aarb paAocl'Hylo raMMy uBeroB (H,'IH rpycr-
3aHrrrltt IIpoBoAlr HI'poBoe yflpax{HeflHe <<VraAali
gTANbI O3HAKOMJIE,HH' C XH BONHCbIO
llePnuft eran
OcHOuHLtM IIpHeMOM 03HaKOMr'let{tlq Aerefi CTZIplilefO AOtLIKOT'IbHOlO BO3pacTa
c rgo6Dagu.r€JrbHblM HCKyCCI'BoM Ha IIepBOM s"filne t{IJJItlercfl ucKaccroosedqecrcult
paccKu3 neoat\rL. or,r6op HC:KyCCTUOBeAtltlcKofo paccKa3a KaK IIpHeMa 03HaKOMJIe-
gt{q AoItKOJtbHHKOB a xltnclttttcoxl o6yc.non'le'l{ coAep)Ka}l}ieM H nOCTpoeHHeM fipoH3-
BeAeHHfl, B Ko]'opoM oTpaxeflbl B JI0lHqecK0!i 83auMOCIlff3h erO 3'rleMeHTF'}l'
Cr.pyxrypaucKyCc]TI}ot]el((lecK()f()paccKa3aM())KeT6nruIIphMepH0raxcri,l:
coOOrqcgHc Ha3B?tHHtl KapTlllltl u tpauu,lrtt't XyAO)KIIHKa; 0 qeM HanHCaHa KapTHlla;
rrro caMoe ,,,raBsoe g xaiirurre (nriAe",rurn KoMno3HtluottHbtfi ueHrp), KaK olto l"t3o-
6paNerro (user, nocrpoellue, pacno"Iox{eHHe); r{ro. H3o6pa)KeHo BoKpyr r"laBHoI'o
B npoH3BeACHHH h KaK c HHM COeAnHeHbl AeTaJIH (rax uAer yuy6,renue B Co/lep-
x(altHe KapT14Hbl, IIpH 3TOM ycTaHaBrrHRaeTcH cBfl3t' MelKAy coAepx{aHheM npoH3-
BeAeHHg H cpeAcrBaMH epo Bbrpaxeunn); qTO KpacflBofo loKa3aJI CBOHM tlpoH3BeAe-
r{ueM Xyll0)KHhK; o tleM AyMaeTCiI, 1116 IJCI]OMtlHaeTcfl, KOI"{a cMoTpl4tllb Ha sTy Kap-
i"*iy. li.no,rb3oBaHr.re raxor.i c'rplKrlpbt pztccKa3a BO3MO)Ktlo Ao rex nop' noKa Ae'rH
HeHaqHyl.aAeKI]aTHoo,rBeqaTFJHanocTatsJleHHblenocflepaccKa3aBonpocblnoco-
AepxaHHIo KapTHHbI H IlpHO6peTyT }IaBblK MoHo,,lofHqecKoli peqH ilpH oTBeTe Ha
BOIlpoc, o qeM KapTHlla.
[|pnr,repHuiio6pasetlHcKyccTBoBeAqecKotopaccxa3anoKapT[HeA.A.[|flacrosa<CeHoxoc>.
t.Iepe,rrrravrlKil|)Ll|||aAplialtrtrrAltct<cittt7tprlntt.|al-l./tac1.0ua<(
KaK C ItacTyl,rtellHeNt xaPKOl'tl sttrlilttclt't-t Jl()Ta' KOrAil pitCtIBCTanl'lllleTbl H Jlyf npCBpag1aeTCtl U pa:Jtlg-
IBC,t.Hb1i KoBCI), t]cC - 0l MaJlil /t0 l]cJlHl(a BblXolttl'l Ila IloKOC 3/leCl tl tlO}XIl'Ilbl0 /lloltH' ]l MyMtlHllt'}l'
H XeHUlHHr,t, H nollpocrKh. I]:rusunTc Ila 3'lrlx.rtrc,lt',li Kat<ettr cula H xaxoli pallM'{x B HX llBIxeHHHXl
Otrn C,rOflr n,leqoM K nJletly, TaK, qlO6t,l ttC nponyCTH'lb ptlAKoB C HexOuteHtltl rpaSOfi' KOCnT SHepfut{H0'
To,lbKo 3lloH clol.r, 6yarrr Kqczl noc't': </[surtr,, /tl]Hilt, l\l]nlrt,)). i)'rlr ,rnAr KpcllKHe H My)'Kec'IBelIllble' oHH
nooeaNnn B BOHle, a relepb:l:lHqTr'r MhptlblM TPyIOM. Ila,l11uax;truileii paAocru, ynul6xa ilfpaeT Ha
r^y6ax.hxpaAyeTBoceJ,I00pa3HoIlfJcTHc,IllrlIItltO0lt'lpKooIlBc,I.eHHerpatl'XyAcINHHK'lpX[lMHKpacKaMH
ran6o,.oroprr'<cr,,torpu.rc,paAyirrecbilpeKpaclloMycoJIHUy,il3yl\'lpyAyhapoMaryrpaBrlqBeloB'
KpacrBbrM 6eJrrcr'Bo./lbtlb;lr 6epelau Jlroan, '1ru6r|rc r 6epern're ory xpacoTy!>
Ilpncrr.rorpnrccu Bsr y3ilaCTt'flZl:JLOI\,1 pa3llotllJcTtlol\4 xoope xaxaltli tlBcToK: IJOT [leX{J'|}rI}blc foJI)'-
6uteroloxo.ltr,L|ltKH,0tIht<ax6t,tKJIaIl'IK)Tc'lllaN|,atsOTIIyLullc1.ble,Il:}oItlyTbIcpo3oBblc<paKoBt,Io
uleEKll>, IltrltulltJl(' xc'l1ble KlllilJltrHlil(bl' 3/lecr x0 llBerbl co clKzl3oqHblMll Ilil:lBatlHttlvll - HIJltll-qaH H
t{BaH-Aa-Mapb']Kaxxttt}steuBeTbI,l|epe,reT.anTcoc,re6ensrauacre6e;tex6a6clqxn:xeJ'lTa'I''IlIMoH-
Hltrla, pacrrhCaHilafl OpaHlKCtlrl-6e.ttO-.tCpttt,tn't y30pOM KpilnllBHHt1a, a pHiloNl c IIC'lii - pt'lX{e'llt'Katl cl qe[)-
Hbl MH Kpanh tll(aMI't IIep!'laMyTpotsKa
cmo'r.plrurr, Ha KaprIHy,6ya'rcl uyocrnyelub, KaK Bet]"| o1'He0:JallaxoM ivle,rloBblx'rpaR' Tetl"lblM
cBe){{HNlI]cTcpK0|V,CJItllLllHl.Cflf()JlocKyKyluKHBAa,IbtleMJrecy,c,lpeKol.aHueKy3t|eqHKan0AHofaMH
xocapefi XyAoxHnx lloKa3a,l Kpacory Jlerllero 4ttn, rpyAoaofr rlopbtB l.l a:Japr 'nnAeli Kpacola qeJloBeqe'
cK0ro.rpyaa n ilphpo.ltbt rJcc cJrrlJlocf, BocAlltto tttlll Bo'[ruc6rtHNtH KpilcKaNlil A A I[''tac'rona o npe-
Kpacllott Kzlptlltlo, r,Ilc MIlofo (lo.iltlltil, ltBclot|' Jlru6trtt x llPllPollt'
25
F{a saHrr.rnu r.r
c a M o cr o'r.r'e, ",, " n : i l;;:;;ffi,:il ;:;ll i ^ H ;
C (e/lblO 3OKppIIJtrltrhfi ili)HUlVfl t.lttfl Colit:
H Cpe/lcT Ra M H C f () r"t lr p a3 r.tr.e,,t r, tr(]c.f r{.
3aAanatl rro4po6rir,rc Ronpocrrr ur)c:"rre pac{rKa3a ueo6xo.riHvo, T.Ar{ Kax ,I{erH ertle
He I{N'lelor HaBhlK:l (<LITel'lHtr'l)> KapTtlHbl, lte }/pteilT CaMoc'for.{1'tJlt:uo 3I{?"r[J3t{poBarb
rlpoH3Be/{ettltc. I kt:y'l'rtvy, rpex{/lr: qeM copa [r HBa.rLt ltt:(),tr, o irei!,t KapTHHa, HaAo
H a yrJ HTt, 1l X /i OTdJr rrrrO [i a CCM a.r.p H Bi.l.l.b r I pOH3 rJe,4et.tHe.
flomuur.r (lopruup.r:aHr*r t;r''Ka (r{T$Jr11r> Ka})THfrbr} rrcKycc'Bo' e*ecxuii
H C{)lJrr;Ilfiu /lerefi r'artlte lroHrrT}tfl, KaK
rc> 1u ro lr:lo0;l;txcrro) , <<[.]brpa:lr.tre,lbHbte
rC'fC't'14tttCr(l/tO I.(OHHOCTT, KapTt1Hbr, a TaK]Ke
t:ttrt:l ttol.i pcq 1i /lo[r !lio,rt bl.gtKoB.
H3BeAeHHl. I'larrpnruep: <<Ll.ro uso6pa;rlcFt(
)KeHHr,le-lia KapTHt{e itpt';tMe.tr,r,,nxr/lu?
xaprnue? Kax :;ro n:ro6pasr;r xv;lr_,xiux,
cae'rcR Ir r.rtaga? rlto.yL.l.tn,t ir,tr,,t .:x;r3lr.r
xy4oxttttx? I(ar rr,r 4or.aAa,rt{(:b, ,11.o HM
3To xyAo;*GIHKy y,r{aJlo('t, cl1e,talr? O ntrln u:-lM r.IVMaet.cri Hni.f ijcltoMIrHaercfl, KotAa
tsbr cMOTpr{Te u;r :tl.y xlrp.luriy?>
B a'rux BoIll)()ci.lx lr't't tlblrdJlHCt, yrrrflrtl;rT'h 'Dr'r{HrI rioc.fcrrr}IOc.r, frilpacraHH'
c,,rolKilocTH. l.{a itepn,ru gTaIte 03ltri!{{}M.it+:'in4rI /{(}utxr);muHl({)i:r r: xcil}onHch,to noLITI4
o1'cy]'(:-fllyK)T rlollpocl'1, c(),llcpxiaIltHe it6't,,qcHetttte cgq:le*i fvrc.>K,1\y coAep)KaHHeM H
cpeACTBaMit IJLIpa:ll'lr{-'Jl}']il(rcr}i. i Ici<:ae.i(uaii )r.e BOt.t[]oc (r:-r rrepe,ur..:Jrerrrrbrx errure)
HaIIPaBJIeHttu npoT:l:.tlI-r(] /t(l'l'bMI'l orlpe/le"nell]ll:lX f)tuI{}t{rlottfliihrlrx peaxunr?, ax-
THRil3auHru ac{:otlnatiul:r Lt qyR{:.rB,1lil.rcli.
Bocnpulrrtt' xlllJoIltlcr, ee rlo:iltarirlc lreBo:i[,ro-]K{.rt>r 6eg ll,rotll.ui, flo3To&ry He
c"IIeAyer olpalJt{tllfBarbCfl 1'oJlLlio 14(:Kycc'l'tror}r\/l(Jirct{1.1M p[1CCKa30M HrH aila,lH3()M
coAepr{aHHn l.{ Blrll}a3}J.reJtbfitnx cpe,ACT.B np(}u3Bcr.(ilil.rfl" KapTurrr,r xyAo.}KHtrKoB
'Ilo"1x(IIi)l rJhl3bIEit'r'1' 71<l'rt'fi oilpeAcitet!Flt)rt (rylier{ii:t, )K{rJlauri{-) TIJop!.{.rt, Kpacorv
H 4ct6po' rlrierorr'l-y lr llpottecc(] ():uJilK(.ir\4Jrr'lrdri Jrcrcii c x{riBor{.{cbK}, oc'6crHo Ha
tt:*t << e.ttrtwd{aft{Lrt> s td{tpruH!.1, aocr:o:tduHurt
' tp)t{;gftur7 Ku.p,t'uHbr to6trn tu1. <llcoetre_
ltl)tiirt'ttil h( l(y(.(.t't,r rr ,(.t(,.t iixr. l,irci.uart_
ll H J{'l t,Tilrl(.i.KllX h t,t("Clti Jrlo;1Cfi llt,n
ilp{l r1j11;1141,F,{,_4(.ilfi 1t {. xHrJOlt!tct,ru uc)te-
c onpeAereHHofo poAa vclaHorJKaM,, "" o::l:ilr?J,'.!:,?"H:i#:;::tof*flXt"?#
ryHe Hanpulrep, npr paccMarpuBaHHu,Kap'rr.irrr,l <<l-lostrr? ltariorr JIenHurpa4a>>
(xy/lox{HI.lK E. A- I-alryrlou) ripueu <<BXox{/{err,,,11>> Mo)r{ro ircrio,rlc'sarb rsKr.rM
26
o6pa3oM: (<Pe6flra, BbI Bce BHHMareJIbHo I
ne, o qeu osa. A renepb Aanaftre MbIcJIeH
r{a KaprHHy) u ac.nyuraeltcn a pa6ovuft,rp
Hro nau c,rttuturcn? C qeul Mox(Ho cpaB
AerH orgeqailu, Ltro c.ttbllrlar cl(pexer
uyu le6e4Ku, )KyX{XaHHe rrpa cBapKe, uyM M3TOpOB MauHH, rpoMKHe ,.foIoca
crpOnrenefi. 3ror'ruylt cpaBHHBaFoT c xy)l()KaHHeM nr{el B yJlbe, c pa6orofi rpax-
top, "n" c ruyMoM 6o.nsruoro 3aBoAa. Taxue orBerbl Aerefi co3Aalor o6u,ee sMot{ll-
oHaJrbHoe HacrpoeHHe H olKHBJreHr.re. floc.ne aroro BocflilTareJlb l-oBopnr: <<A renepu
Bce 3aMpHTe, Saxpofire fJla3a H IIpeACTaBbTe, r{TO xe 6u.lO Ha 3ToM Mecre Ao npH-
xOLa crt'onre.'reri. OrXpofire UIa3a. PaCcxaxure, qTo 6sl.no sa 3ToM Mecre, H KTo
rrepBbrM HapytlIHJI rloKofi H THurHHy oKpecTHbIX JIeCOB.
Tax uanpaB,IIflK)T MbrcJlb pe6euxa Ha co3AaHHe cBfl3Horo Bllpa3HreJlbHoro pac-
"nu=u nnp"i*n""ngfi crpynrypu. Hanpurvlep, KaK sro AeJIaer pe6euox: <<Mue xa-
xercrr, qro 3Aecb croflJrH BbrcoKne cocHbr. OHu 6u.nn ApeMyque, roxMarrle, rrHyrTHcb
BBepx. V oAHttx cTBoJIbt TeMHbIe, a y Apyrfix cBerJlble, KaK Ha KaprxHe LUuutxuua,
KoTopyto Mbt y)Ke BnAeJI14. MexAy Hnrtra ry.iln.n BeTep, cocHbl cKpHneJII'{, xax 6yArO
cepAurHcb. I-lo nor rrpuexaJr rpy3oBHK, [pI,IBe3 JIloAefr c ILIJIaMu, l't oHH craJIH rl]'lJ'lHTb
cocHtr. Bce cpasy H3MeHI.IJIocb: rpy3oBnKH pbIqaJIH - <p-p-p-p>>, lr]lJ'lbl 3BeHer'lH -
(<3-3-3-3)>. Olriy cocHy orBe3JrH AJrr Bcrpequ Hoeoro foAa B Aercxnti caA, a ll3 ocraJl[,-
HbtX IIOCTpOlt,'tH KpaCLIBble ;1OMa, r{TO6bI JIIOAnM paAOCTHO )KI4JIOCb>'
B sroM paccKa3e pe6eHox He roJrbKo rrpr.rAep)KllBaercq [peAJIo]KeHHol? ycra-
HOBK|4, HO H IIHOCHT 3JIeMeHTbI TBOpqecTBa: 3ByKOIIOAp,aX(aHI4e, CCbl"lKy Ha npolu"lblH
orrbtr puiccMarp4BaHllq KaprHHbI Vl. V|- LflHurxusa <<l(opa6eluuafl poqa>>.
Srnlor(ltoHanbHoe oTHolxeHne pe6eHxa K KapTHHe - IIoKa3aTeIb Bo3HIlxruel'o
uHTepeca K fipon3BeAegan. Ha ocHoBe 3Moqnol{aJt},Hofo JII{qHocrHofo orHou]eH}iq
y AorlrKOJIbHHKa HaqHHaloT 3aKJIaAF,IBaTbcfl ueHHocTHbIe opHeHTauxu, ocHoBbl ero
MHpOBo33peHqegKofr HanpaBJleHHOCtll. VqutslBafl 3TO, neAafof llMeeT BO3MOIKHOCTb
Sof lrlr poearb Hpa RCTBeH Ho -3crergr{ecKHe Il peAcra BJISHHq o Ao6pe u 3,'le, Kpacu BoM
lu 6eao6pasHoM B HcKYccrBe.
flera crapulero AotllKo1bHoro Bo3pacTa y)Ke MoIyT caMocrotlTe,lluo nu6parn
noHpaBxBlllylocf HM KapTHHy, Ho oTBeTI,|Tb Ha Botlpoc, loqeMy oHa iloHpaBuJlacb'
3arpyAHrrnrcr, raK KaK MorHBbr nu6opa HeaAeKBarHbI coAeplKaHlrl'o npoH3BeAelIHr'
oueHKI4 eUIe OqeHb JTaKoHHT{Hbr, ocHoBaHbI Ha BHeIUHI'IX fpKHX np}]3llaKax KapTHllbl.
<<floHpaen.nacb,IIoToMyI{ToKpacHBaf>.v|J|V:<<floupannlacb'I|oToMy']ToKpacKH
ttD KHe>>.
- t{ro6u csoprrlHpouars y Aerefi 3MOUHO}raJtbHo-JIHqHOCTHOe OrHouIel{ue K KapT}l-
rre, KOTOpOe XapaKTepl,I3OBaJIOCb 6u paSeepUyTOCTbIO, 3l\{oUHo}ta'1b}lblMH aCCOIIHa-
llr4flN,rH, uecl6xoAurtto I4cnoJlb3oBarb npHeMbI, ycroxHqtouuect{ rIo Nlepe oBraAeHHtl
yMet{[eM <<qHTaTb> KapTnHy, IIOHLtMaTb ee coAep]KaHHe H Bblpa3HTe'lbHble cpeA-
CTBA.
OArtttu I{3 TaKIIX IIpHeMoB Mo)KHo CqHTaTb paccKa3-O6pa3e[ JII'lqHocTHOro Or-
HoueHHq neAarora K rronpaBnBrueucfl KaprHHe- Kax u HcKyccrBoBe4uecxttii pac-
cKa3, oH HCtloJlb3yeTcf Ha tlepBoM 3TaIIe ()3HaKoMJlaHHg c x(HBOIIHCbK)'
Sror paccxa3 LIMeer oIIpeAeJIeHHylo cTpyKTypy, coAepxaHl'le eIO 3MollHOt{aJIb-
"o oopu-a"o, 6oraTo LIHTSHaIII4qMT-r. t{ro 3Aecb Ba)KHo oTpa3prb? Ilpex1e ncero
COO6qlrrn, KTO HaIIHCaJI KapTHHy H KaK OHa l{a3blBaeTcfl; paCCKa3a'I'b, O qeM [pO-
H:]BeAeHHe,KaKHMuKpacKaMHHaIIHcaHo,KaKoeBHeMnepe/IaHoHacTpoeHl]e'qTo
oco6eHHo noHpaBr.raocb, KaKHe Bo3HHKatoT r{yBcTBa, MhlcJlH, KOIAa CMOTpHItIb Ha
27
try KaplHHy. 3ro n-pnMepHar crpyKrypa oueHo,{Horo paccKa3a rreAarora.
[Joc"rle H('oAHoKparuoro rrparr,renenaq rreAar-or-oM paccxasa-o6pasua ,rrHqHOCr_
tiofo orHolrleHnfl K KaprHHe peql Aerefi 3HaqHTer'tbH o o6orarunacr. Bor KaK orBeqa,,r
' re noHpaBr,r,racl (aprnna uflepea-"t;;;;,
)accKa3btBaer o TOM, KaK ,,iloAH foToBsTcfl
: cKopo 6yaer, Ho erl(e He Hacrynu n. JlrcAn
cpaBHCl{xrrMu, Ht) oH yxe pasBepHyT, B H
no3rrHKJIH y pe6errxa o.r. Roclprlfliun t<a1
x a HHeM.
.- B ttpoqecce npuo6nle'uR Aerefi x xHBorH', BaxHo cuHTeauposerb Ha aeHnrunx
pu:JHue ottdtt ut:xgccrea, oco6eHl{o Ha lepBoHaqaflbHoM 3rane. Vnaenoe Hcno.,,b-
l,oRzlllne My:lblKI4' Bbtpa3HTeJIbHoro r{TeHHfl ycHr.rHBaer HHTepec K xHBonHcH, o6o-
il1:r:;,,:.t-rHqecxne qyBCrBa pe6nr, noBbruaer Hx 3Mor{HoHadrrbHyro BocnpurlM-
Htax, Ha rrepBoHaqa,,tbHoM grane tl3HaKoM,,IeHr.ifl Aerefi c uso6pasure,tbHbtM
peca K )KfiBOnHCH, K KaprHHe XyAolKHHKa,
ACC MATPH BATb, 3MOI.IHOHA,TIbHO OTKJIHKATb-
raer H croeo6pasHoe npHMeHeHHe raKux
recKHt.r paccKa3 neAarora, nocTaHoBKa
MbI <<BXOXACHfifl)> B KAPTI,IHY, BOCCO3AAHHfl
{Hx npoH3BeAeHHrc, a raK)Ke pasuoo6pas_
rr,(.h*,. foroB 3aHflTafi no osHaxoM,,tetlHrc c xneo_
,,r,.rf,#...tn'fpHM, KaK HCrror,lbsyrorcfl srH MeroAHqecKne rrpueMbr Ha oAHoM H3 3a-
O3T{AKOM"TIEHHE C KAPTHHOPI <CEMb,I>
XYAOXHHKA IO. N. KYfAqA
)Barb 3creraqecKoe Boclpaqrae. Bocnu-
oefi ceunn.
He_ paccr{a3oB Ha reuy <<Mon ceMbfl> n3
6a6yruxofi>,r1. Bopbnxosoft, <CoBce;
.npa)KHeHHe <l-loa6epu KpacHBbre c,,roBa
II,eHHe B or{pyxarcureu (a npapoAe, rpH
rutre) 3a HacbrrleHHocrbro a coqerauaeu
KoHrpacrHbrft, uacaruessuji, pasmsrruft,
L r. 4.
28
JlouauHee 3aAaHfie AerqM. CAe"raH vTo-Hn6yAu IlpHttrtloe r lloJle3tl(rc 6.ttlt:txtttr,t
B CeMbe H IIOCMO'rpl't, KttK H:lMr'lll',l'rctl HX IlaCrpoelll.tc'..
MeroAuqeCx1e [pHeMH. LltlCnrtrare"r]b IIpoCH'f Aereli BCII9MHI1Tb, KaK Ha3blBanT
6.lrHgxHx, pollltblX JlK)i(Cti, }t(HIlytllHx BMeCTe, tt npeAJlafaeT IlpOCJIylllal'b JlHTepa-
TypHOC tlJlH My:]f,lKailbHoe npoH3BelellHe o cL)Mbe'
J'fo cO3Aaet' sMoUHoHa,rlbHttii HaCTpOIi AJItI IIOC,IeAYrotUero BOCIlpHtlTHtl Xy-
llolKecrBcFtrror.o rrpol3BejteHUfl. Br-Lcrrurare;rb AaeT /lerflM Bo:lMo)KHoc'l'h caMocro-
flTe,ThHo paCCMorpcri *.pa"n1t. liarenr Aoll.tKo"rlbHHKH C'rl11111ott uCKUCCrBaBed-
4ecKuu paccKa3.
<ll0l)e.( RiIMI Kilpilrlra xv,rtoxllHKa [OpHn Ilerporix'11 (yraua <<Ceuun>> L)na paccra:ulBaeT O
roM. KilK B ll0(:Kpccllbll'l rlctlb cooPata(ib [Jcfl ccMbtl /tolta Ilorl1()6yiit'rct:t' rToi:i 'lpyxttclii ceut'eii IIo-
cMotpHl.c, K21K Xy,rl()){*lllK n-ict5p;r:*r.rr ltccx rt.rtclrolJ tclvll'H uN'lcule' pfl;rlojll' orl('llL 6;tu:ltto,t11lyt K '(pyfy'
n:to;1It<lli.lltttttHlJ9.I.()iicoN{I,tx|it}(.1.pi].ll.()c|t,,j('(](l/IL(]'
Ilo 11B11xeruflN4 pvK Mar*hr n llorrlcl, no rJril:l,ilr\'r 6ir6yrrrxrt, ttirtltn ft l'4il'iloltlKol'o Mil'ilbtlllKit Ilrl';rouy
|tKilp|tl}IYXy.Iloi{IIul(|I:tllltc::tJIl(l)actIinN1I|Be1()NI,lI(),lIl,lXitl()llll'lj!{I}()AeX,IteN{aMt,I,A()tIKHMaJ|tllIbKOI.()
cbrulrttlKH Ott retutr'tu clBcloM octlcltlat'r Atl6llslt', y''tt't6att-rtrIHccrt 'rHu:t 6a(lytttKu' Ilallbl' l\4itMrl' Met"rIb-
.11162 !tprna uBCT rrL.JlexoAll, o,,pi,,r,"uu,ii rra r:.reuax.[cl)eRrrrlrofo aoM:1, B so,rrorrrcruil uBer Ha pyKax'
BoJrOcaX Hl]1;6pa;1ae1rlt,tX;txrAeii Kax yr(Lrlt,Kft, MepUaeT xpacur'tii UBer Ha IeMHoM tpapryxC 6a6yulxu'
KpacHn0 rrr,r,rle.rrfiorcfl $t1r-yPa n:rrrr; n currrii py6zrrrrxc pH]loNr c Kpi-lrlllL)lM Il.rlall'bcNl Jltlqxtt Koraa cMOrpHltlL
lla 9Ty Kapttily, Ktt;.Ketctt, 111() IJ(]C tOI:iti:lC B nt:fi OXttge'l ll 3ittOIlOptll:J(t'BO(lK;i II03OIICI 6tpttra UlpaTt'
tlunq|lot:vrl'rptt.l.t,liltxtliiltcttt,tii',t.ctt.'tt,tii;tc,ltttti,tjlt'ttt,:.tittxllclul
6a0ytttxa,IIaI}optI()(',JIilt]li()t}l)lMl().JI()(l()\'1|Ii)t,|fJI:|cI'lTtlltrr'qai'i(L}l(VclllnMlII][lp()XKaN{ll,
:!aMttyl(ac-[ ll lloll]tfct o tl{)l'11.
I(pacHuo pziccKit3ail xy.rloitillllK o6 ytoli,'tllvxttoii,,rn6nLuoii llpyf APVI'a ccMt'c>'
Bocnurare,tb npeA,I]a|aeT /IeTRM eue pa3 BHHMaTe,lb}to nocM'oTpeTb -Ha Kap.
rr4Hy, a 3areM npoBoim 1eccill rro raKHM npHrtaeprro lo-flpocaM: <9ro uao6pa]KeHo
"u ,iu1itr""? Kai< pzi3MecrH,T xyAo)KHHK r{,leHOB ceMbH? Kaxnuu vso1pasLlJt xyAox(-
HnK 6a6yuKy, MaMy, rrauy, Ao;Ky, cr,tHa? Kaxoe HacrpoeHne HcxoAl"lr I43 3roft-Kap'
irno,l (u*"i, o6p:i:lornr xyAoxHHKy yAa"roct' nepeAarb raKOe. HacrpoeHHe? tlro s
KapTHHC CaMOe K[)acHI]Oe, t{pKo(- -H cpa3v 6pocaercrt B fJlzl3il?>
ffr-.ru no ouepclri itrrleqa;)r. [IpH ueobrrtiltltuocrn BocnHlareJ]b yrottHtler: (Bep-
HO, B UCHTpe KapTHHbt MaMa, cbtH H AOr{Ka, KoTopble H:J06paxeHbl tlpxHM KpacHblM
rlBeroM, a $Hr.ypr,r fla6yruxlr u tranbr npHrJlyutetlt,l ctltlHM tlllcl'oM. Otltl oTTellflHlr
xpacHuir;i uBer;'ypaBr,roRerrn{Baror KaprHrrV. tlrl ncnorpl.lrt'cb, c KaKoli "1n6oBbto
xyAolKIlHK H:JO6pa3H.Il MaMy, cblHa^l'l Aor{b>)'
' [4 cnoua Ronpocbr x,tcinn: <O qeu uarirrca,l xyAo)KHrlx K;ipl'H[ty? A xax ast
Aora/Ia,1UCb,, ttro HMeHtto ?ro XyllolKH_I4K XOTe,l CKa3a1'b? O qelt BaM BCnON4Hl{aeTcfl,
KOI'Aa Rbl cMo'lpuTe rla 3Ty KaprHtlyi>
rlro6u Aeru Mclr-"tr{ o"rBcrr,{TF, Ha rroc.xc,,lHHi''i B{]IIpoc 6olec roq[{o I'l pa3Repllyro'
BocgttTaTeJtb IIoJIb1iyeTctl rTpLLeMoM 'ttbl(.:neHHo?o <'BxoiltdeHufl> a KapTLIHU: <<X,a-
Bar?Te na MHHyTKV 3aKpOCx4 r,'la3a u rlp('AcTaBHM, gTO Mbl Ilplrrr'lillileHbl B |OCTH
B ?'ry ApyxHvrc ceMbro. Ec.rrra 6sr Rr,r r]outJtu, tl're 6bt Bbl yBHAe,rH H ycrblilar'lH?>>
ti nontr" 6ect:Alr lleAafof Rr,rcrKa3r)tlraer clloe JIHrlHocrHoe orHoIUeHHe K coAep-
xannro xapinrro,,'.iA"r,1, xor{Y floA€r'lHrbCfl c BaMll. Kaprr'rHa [o. n' Ky.raua <<Ceunf >>
MHe IIOHpaBfi,lacb rent, qro n ueii xy,toxHrlK pacCKa.3aI o-roM, KaKoft MolKer 6blrb
Apyx{Ha; cer.lF,rr. Hannca.;i orr ory K?rpruHy..c oco6ofi rn6oBbn: Bctl KaprHrla npo-
HH3aHa rpKHM KpacHbrM UtseroM, xoropurir co34aer 'paAocrHoe HacrpoeHHe' OH
'to ltclbtxHgaer,'r'o JtHrrrb Mepttac'r, K:lK yfor'leK. Mue oco6etlllo notlpallH"rlHCl, MzlMS'
29
cbllr r.{ AOrrKa. L)H
; ll*,ri*d;1i,,:',j'J';?ill iljl!;;,i;?l;i: ":l;";il"^:;#,:J ;;iiffi:,#i:?A3i,;
3aHsrae 3aKorr{HJrocr,. IIe4aror.rp(,/{/lar.aer,.r{erflM /lorvrii pi:rcc:Ka3arb o 3aMe_
qate'tln'fi Kap'rrdrie <<(-ievlir>>, nurarpyr HatlvttaJI Xyr,r.'l"xaflK K). r1. Kyraq.
Br.opofi atan
Bcnrlvttuna' KilKHe 3Aecl, pctlran'r'cn :JaAarrr{: pilgBHuill.b yMorrHc caMocroflTe,/rbFro
aliaJIH3HpoRerrb coj(epMa[{He Kap'fHHtrl, RL,r,/((:),rrj.ru nrupr,r"ra),irrrr{brc cpe4crna, Qop_
MllpOBaTb yMCI.*l'<<rll.rTitTh)) Xapr.Utrr,t, MO.f14Ut.tpOBaTb:rMOI(14OIt?1./tb'0_"ryHqHOCT'Oe
oTH()lltcttae t( ill)()H:t0e/t(.tIltH).
/-(ert'H o6yuattlr'.ynaeHl{K) a HaJru:JHpoBaru aso6paxenHoe r{a rroJrorrre. lla ocHoaeaHailHsa rfiopnanpyrl-r'yr\4eHrlr] orr,_,r,p"*,"rur.o ile.ryoc1nuii, o6o6r4eHlruri o6pasKaprHHbl. IJavqurn /lotuKoJrbr{Hn,iur rle,,r.,r:r.r{o r}octrpHHHMutrb KaprHr{y *_. 'pouecc
6o'lee c,'loxur,*i, lr()B'roMy 'rpt,:6yn'cn'HHbril [4erolibr H nprrei\{br rrpHoorqenuq Aerefi
x neo6pasureJrr,uoMy ncxycirny.
Kax usMeHcercc Me.roAnxa pa6orul?
flpexae rJcefo Mbr HCKJrroquJrH r.{cK
KoHeqI{o, Aer}r ogJraAe}JrH r{aBbrKo* ur,,tttt'utuerltlercH[lii pfic-c](13 IIeAafofa (ec.na,
Haq'rHanH c nocruHot:tKlt oont)oco(i urri!.i.',iiriiy;,X:,';:] .)i;;:,X,,iffiXfiJrrJ#H
c n€ipIJbrM:J'ranoM pur6orrr). OrrH crpclrrrcl c yLre.r.oM 66,ree Br,tcoKoro ypotsHq Boc_
IIpHATH'i KaD'tHHht l(e].t.,Mli l, ax yrurcinult :iili.t.rr14t|l.tpolla.r.t:
<<O .reiu xa rr.r'r n;r ? t'I,,,,.1.* v ;y;;,,,t' ;; ;,, 1,o....,,n *r., *. 6
[loverray HMeHHo rax? (,paHHr r* . ,r,r,iip()K]1M rra3rJauH(
KTo Hg 4erefi uan6ojt(:c l.oqlro Aa,l Ha:jlrauHe KaprHt{e
BaJr npou3nereHnti.) r{ro xpacanoro H yAr,tnrTeJrhnoro n€
j.yllll reri :r a xc, rr pelrvrr:.li x ? X u n',, io'uir t rt p a s n.n 3.r.o B !
Bbr3btBaer xap,rarral Orqero rro3t{HKac.r
|XfililXi|;;fi,i ;i;p'uuori? 'I;;';;'';;,idfIli1,:i;;f;on,.,,,,6,u Mbr y'LrAe.rrH 3ro B
vxaeaHHLtt-' Ilblllle Bollpocrbt HanpaBJrflrtrr BHHN4aune 4er,eii frc Ha nepeq'cJreHHbre
asoopaxeuuR, a rra ycrurrron,,rcHHe u cl6bnureurr; ;;;;; 'MexAy coAep)KaHrleM
H Cpe/lcrB?.lMH rlbrpirrJ!-rl.eJrbrocr,f!{" orru r:rro.:o6a.ruy-ipr**ui.r,u y,ra"rn paccyxAarb,
AoKa3blBarb' ?lllaJlH3llpolltl'l'l), lic,/lil'ttr Bbtts{)/{}rr n ynrol.titx,,ttoLrcur,rfl Ira ypoIJIIe ri6o6u.{e-
,"f;1,,:::,t:i::i,,t]:,,,,,,tt;r'roJrb :r'Aito.r, ri 1.oM crryrl;11,, ecr,IH ,r(e1.H HayqnJrHcr, ,IrH,
Birlrb. ) ililcuMal'l)tllJal't' l(;ll)'rfttty rl ttYlt'tc-r6peJII.i yM()nhe oe llirJyr:lHpo-
""ol#ffi'#';:,iir,cjrvr111'r,',, r':.rx, ,r'r'o rrono,i'of)rrre /ier.u 6cs ilpe,(Bzrtr)HrerbHor:o
i*,ilffi':ffi,r# :t!:i : iiii':li .,i,liyi i ^" 1, s ?,lt: ll,,j, [i iif ;.,:x i i.ll i::[i::
Te,,tb'btx reitc.r'uii nptJc.M '.r'oLttLbLx L/,1'UHO'OK O RbtIroJII{e'nn pc6euriu, 1!rorarr_
qeM,orRer,.,.o "u un,,,Tn:liliffi,ff;'f#,J]'1,1ffi,,1.Ji,::!::,TfJ:d; ;l;nn],,,1""#x:
fi?.i ;:ri;#ji: I'i1;tIrrroo, tti,x xyil.xrr.tx:rro ro*,?:ra.,r, a rroroM or,rleqai Ha Borpoc,
[lpuveueule l.oqljblx yct.aHonoK KaK rlpuevla o3HaKoM"tnHurr At:r.eri c ]KHBorrHcblo
rlo3lloJlfler IiayqH'l't) HX JlofuqHo paccyxltulrb 14 orKpr,rBite'r nyr.b K caMo(:TorrreJrr)-
30
HoMli [oHcKy orBera Ha rlocraBJleHHblfi Bonpoc, yqHT pauuoHa'[bHoMy BocilpnqrHlo
)KH6O[r.JSH, a TaKXe BHAeHHIO 3cTeTaqecKI4X AocToHHcTB tIpOI43BeAenHg' IlO3uarb
r,rcKyccTBo Ro3MoxHOJII{[Ib TeMH xe cpeAcTBaMH, KOTOpbIMH ltor'lb3oBaIcfl xyAox{Hl4K
npH co3AaHI{H KapT}lHbl. Jlrc6oe [poI'I3BeAeHHe co3AaeTctl xyAo]KHrlKoM Ha ocHoBe
ero npeAcraBreHqr4 o Mr.rpe, coAep)Ka1IHX B Ce6e LlAeH, B3r,rgAbl, olIeHKH, yCTaHOBKH
O6U{eCTBa, KoTopbre BbrcTpatIBaIOTCf B KapTHHe B JlofHqecKOIi ts3aHMOcBfi3I4' nO-
sToMy TorlHbte ycTaHoBKI,t KaK IIpfleM IIO3HaHHn IlpOH3BeAeHHl O6lerqaloT AOIIIKOT'Ib-
Hr4Ky [yTb [O3HaHHq 3aMbICJla xyAoxHHKa'
Toquocrn [loHI{MaHI4fl scTeTnr{ecKoro XapaKTepa a3o6pa)KeHutl, llAefiHofi Ha-
IIpaBJIeHHOCTI4 IIpOH3BeAeHt'tf Bo MHO|OM 3aBHCHT OT BOCtlpHflTHtl eAHHCTBa coAep-
>KaHiln KaprHHr,r H oopMbr ero BbIpa)KeHHf. AJIfl AeTefi AOIxKOJlblloro Bo3pacTa
BocrrpHflTHe CoAeplKaHHt{ [pol43BeAeHflfl H ero Bblpa3l'lTeIbHblx cpeACrB npeAcTaB-
rfe.r oilpeAe,,reHHyp TpyAH6crb. Peuresun 3Tofr 3aAaql{ B AoluKoJIbHoM Bo3pacre
ctloco6ciByer HclOJrt3OBaHHe npueilo6 KOIWnoSutttuoHHbLX U KOJtOpUCTUqecKux
7opuaHTo;. Cyrn 4auuux 11pHeMoB 3aKJIoqaercfl B ToM, tlro ileAarof c;oBecHo I'lJlh
rlarJ'I'IAHOnoKa3bIBaeT,KaKMeHflIoTc'IcoAepxaHI,{eKapTHHbl'I{yBCTBa,iIacTpOeHHe'
;;;p;;;;*" s Het B 3aBHCHMocrH or I43MeHeHHfl KoMllo3r{rry1r (onpe4eneuuoro
rlopfAKa B cooTHolueHHH 3JreMeiroB_npoH3BeAeHHs) HJIH KoJlopl{ra (Useronoro
"oi"ru""") B KaprHHe. Halpnvrep: <t{ro ngueu'Jlocb B KaprHHe Me)xAy JI}'AbMH'
npeAMeraMH, H3O6palKeHHbIMH XyAO)KHHK(
KOMIT03HIIHOHHOfO nocrpoeHHfl JII',ICTOM
KapTHHf,l H cooTBeTcTByIouIHM IIO oOpM(
O 'qeu 6r,t paccxasara KaprHHa, ecJII't
Bo BpeMfl o6eAa He rlo Kpyfy' a orAeJlbl
nao6paxeHl{e qeJIoBeKa Ha KaprHHe c CHJIy3'r""ly iTq?ax(eHl4eM Ha KaproqKe'
( fleAaror HecKoJlbKo pa3 HaKJIaAblBaer Ha H3o6pa)KeHHe o6pa3a B KaprHHe cHJly?r-
,)Le "roOpulKeHHe $uiypor Ha KaproqKe, yBeJIHqeHHoe I{nH yMeHt,ileHHoe B 3aBHcH-
*Li", oi neo6pax'eHHr{ Ha Kaprr4He.) O6"sc"ute, loqeMy xyAo)KHHK H3o6pa3H"I
06pag qeJIOBeKa HJIH IIpeAMeTa HMeHHo TaKOft BeJlHqHHbl>)' floCne O'rBeroB AeTefi
[IeAarornoKa3blBaeTxoHrpacrHyloKapT}rHyXyAoxHHKan0AI]HaMHKeHHacTpoe-
""16. <<O qeM 6bt paccKa3adla HaM KapTHHa, KaK 6sl ,UgueHH'tlOCb ee Ha3BaHHe' eCJII'l
6br xyAolKHHK H H a,{; ; ;;nca.rl uso6pax.""ttt* JIoAefi , n peAMerbl? >> ( fle4a ror npe4-
Jraraer BapHaHrbl nepecraHoBKH HiO6paiKeHHOI'O Ha KapTl',lHe')
I]ser B KaprHHe c caMofo paHHeto Bo3pacTa BbI3bIBaeT y Aereil tlpKHe 3MO-
llHolradlr,Hbre peaKtlgg. B xgeo11acg oH flBJIfleTCq 6AHHM H3 cpeAcTB BbIpa>KeHHfl
r{yBcTB, r{acrpoeHlls, scTeTllqecKoft qeHHocTu [pOu3BeAeHI.rfi' floHurvlauUe B3aUMO-
3aBHCHMocT}-IIlBeTa,Ko,'IopHcTI,IqecKo|opeUeHI,IfIacoAep)KaHHfKapl.HI.|bIIIoMo-
faer pe6eHKy OCO3HaHHO BOCIIpHI{flTb IIpOH3BeAeHI'le, qTo yfly6JlfleT u o6ocTpqeT
qyBcr;a Aedii, AeJraeT HX c''oco6HbtM' cofiepexlzBaTb .epofM XapTHHbl'
, I{rO6Sr qBCT B }KHROTIHCH CTAJI <<TOBOPRUIT'IM>>, A HC I]POCTO flPKHNI PA3APA}KH'
re,rreM rrpH Bocnpgtrrr4u KapTHHbl, B pa6oTe c AOIIIKSJIbHHKaMI4 IIpHMeHfleTCfl flpHeM
KO,{Opr4crHqecKHX tsapHaHTOB, CyTb KOTOpOIO cocTol]T B H3Mel{eHl',lH KOJIOpHTa KapTv'
Hbr fiyreM cJloBecHofo olrucaHnn HJIH HaJIOxeHfiR IIBeTHOfi n'nesxu Ha UBeT XyAox{HH-
Ka. BocIIHrareJtb 3;;"" -"onpoao,: <<t{ro Id3MeHHJIocb 6u r HacrpoeHrH vso6pa-
)Kel{Hbtx ,,IIoAefi, B ttx OTHO[IeuHqx, eCIl't 6u xyAOXttHK HaIIHCaJI KapTI'rHy B XOJIoAHbIx
roHaX, a He B TerrJrr,tx? CpaeHure, KaKoft qBei B KapTHHe <<sByqHT>) 6o"ree KpacllBo --
;p;;;;, Bbr6paHHbrri i-yAor*""*oM, HnH' "**"1L .:11.1fi:, qto xoren nepeAarr'
3rHM rr,Berovr xy4oxnllxiu- (tle4anor 3aKpblBaer nJIeHKoii Apyroro UBera l.I3o6pa-
)KerrHylo xyAo)KHI.{KOrtr Qopruy. )
3l
I Ipu paccMarprtBaHHH HarropMopra MoxHo H3MeHHTb qBeroBoe colre'l'anHC
npo/tr\,r(,ron rryrcri\4 Ha,rox('HHfl utseroBbtx nracrHH HAeHTHrtHoti c HHMH Qopruu, or-
r\,lerri.rn rrau6o.rree Kpacatsoe coqeraHue uBera H o6'bflcHflf , KaKHe rryBcTua Bo3HtrKat<lr'
oT pa3J[rr{Horo coqeTa}rHfl KpacoK B HaTOpMopTe.
ilpuem xoMIIr;3HIrHOHHbtx H Ko,rtopt4cruqecKHX BapHaHToB IIo3BoJ'tfle'I' Hayrly'1'n
llorlrKo"rtrrHrrKoB rroHHMaTL, B3aHMocBf3b Me)KAy coAepx{aHHeM H cpeAc'r'BaMH Bbt-
pa3H'rc"rrblrocrH, oAHoBpeMeHHo oH KaK 6lt sr.trcqaer pe6eHr{a B <<corBopqecrBo>
c xy/10)KHHxonr. 3ro aKrHBH3r.rpyeT 3MouHoHar'rbHyr,o H HHTeJ'tJreKTya.rrbHyro cQepy
pe6eHXzt, o6clrau{aer efo otlbtr a noo6paxeHue. .&1brc,'reHHo H3MeHflq uBeroBoe
perIIeHHe xrpTHHbr rj",rH ee KoMno3HtIHoHHoe nocTpoeHHe, pe6eHoK [o-cBoeMy rroBro-
prrcr Iryrb rryBcrR H Mh,rcr'tefi xyitoxltHKa B npoqecce co3AaH14fl rpofi3BeAelil4q, IpH-
o6Derar{ Tc'M caMr,rM co6crBeHHbn? acreruqecxafi onttr.
'[Iporlecc nct3rraHHfl AoruKo,'rbHHKoM HcKyccrBa He,'rb3fl crpoHTb ro,'tbKo Ha o6y-
qeilllr4 L'fo l]ocilpHHTHIO coAepxaHHfl KapTHHbt HJrI.l ee Bbtpa3t{TeJlbHbtx cpeAcTB,
yMcilt1rc BHr'(eTb, qTo H3O6pa)KeHO B npOH3BeAeHHH, flOHHMaTb, O qeM KapTHHa.
Ilaxuo, ,tro6n ttpoH3BeAeHHe r{cKyccrBa npuo6pe,ro 4nn pe6eHxa ,rH,-rHocrHurri
cMrltcJr, .1106r,r oH Mot BucKa3arb cBoe orHouIeHHe K tlpou3BeneHHIo.
[{a oropou 3rane o3HaKoMd'reHnfl Aereri c )KHBorrncbro H3MeHflercrr u uerod
(topuupotsaHutr JluttHocrHo?o orHourcHun dereil rc J{ulonucu. Buecro paccKa3a-
o6pa:r1a JrHrrnocrlror-o orHoueHHR neAafofa K iloHpaBHIlueficr KapruHe Hcno,rtb3yoT-
cfi pactlJlelJC}{}rrrrc Bonpocbl. flpaxruxa IoKa3btBaeT, qTo AJIHTe/TbHoe npHMeHeHHe
pacr:xa:ra-o6pa3ua neAafofa rro KaprHHe Moxer npuBecrH K rraccr.rBHoMy Bocnpu-
flrr.ircl upou3BeAerrfirr. lloororvry Ha BTopoM sratte hcr]o,,rb3ylor npreMr,r, aKTHBH-
3HpylorrtHe MblcJrHTer'tbilyK) aKTHBHocru pe6eHKa. Taxr.rM flpHeMOM flBJrrrroTCfl KoH-
KperHbre Rorrpocbr.
tlro6u Hayqurb pe6euxa orBeqarb Ha Bonpoc o6o6u{euuofo xapaKTepa, loqeMy
loHpaBuJracb Kaprr.rHa, seo6xoAuuo cQopnuponarb yMeHr.re orBer{arb npe)KAe Ha
6o"nee KoHKperHbre Bonpocbr: rlro [oHpaBaJ'rocb R KaprxHe, qeM oHa noHpaBH,'Iacb?
flocraHrrexa BorrpocoB ,aro? u aeu?, npegBaprrourr4x Bonpoc noqertA?, o6ycroB-
,.reHa oc06et{HocTflMH I{afJrflAHo-o6pasuoro Mb[uJIeHHf H BocnpHflTr.{ff AouIKor'lbHH-
KoB, Koropl,re cnoco6Hr,r BbrrrJIeHt{Tb orAer'rbHbre o6pa:lt, Aera/,ru, 3r'reMeHTbr B frpoH3-
BeAeHfiH. Bonpoc <<LIro noHpaBHrocr, a xapruHe?>) Ir03BorTrer pe6eHxy BbIAeJlltrb
o/lHofo lepor, a Bonpoc <<flouenry oHa eMy noHpaBHJlacb?> Har{e,'rHBaer AoruKor'rb-
rJHKa Ha BoclrpHrrrHe Ipou3BeAeltHfl KaK ue,tocrHofo xyAoxecrBeHHofo o6pasa.
Kax rclar,xo AerH Hayqarcfl Bbtr{JleHqrr H o6rgcHnTb noHpaer4srul.rficq B KaprHHe
o6pas [pe/lMera, qeJIoBeKa, MoxHo craBHTb Borrpoc ,<LIeu ona noHpaBaJracr?>> 3ro
rro3Borrrer yrlr.rrb Aerefi BbrqJreHrrb yx{e He eAHHHqHuft o6pas, a AericrBr.re, ycraHaB-
,'rHBarb 3"rreMeHTapHyro cBrr3b Me)KAy ttso6paxeHHblMH npeAMeTaMH H fl B,,reHHfl Mr4.
lI,aHHr,rfi Bonpoc xax 6lt noAforaBJ'rHnaer pe6euKa K roHHrlraHHto, nolreMy rroHpa-
BI{"TI3Cb KADTfiHA.
Olnaxri He cr'leAyer orpaHHqHBarbcfl To,'rbKo BonpocaMn <<9to ttottpaBH,'rocb?>>
n <<LIev rlpaBHTCq xapluHa?>>, TaK KaKAerH, orBe'rag Ha HHx, B ocHoBHoM BbrAe,/tntor'
BlreulHrre cBfl3H, Bocnpflr{HMar KaprnHy Ha ypoBHe no3HaBare/rtr,Holi Aeqre,'rbHocra,
6es npoaureHufl gMorlHoHa,'rbHbrx tlyBCTB. flosrortay rreAaror Hcno,'rb3yer pa3,,rHr{Hofo
poAa 3Mour-roHa,,rbHbre ycraHoBKH: <<9ro re6e BcfloMflHaercrr, KorAa rbr cMorparlb Ha
3Ty KaprHHy? O qem AyMaercfl, r{To flpeAcrasnflercq?> Taxne ycTaHOBKH Bbr3brBaror
y Aereri onpeAer'reHHbre qyBCrBa, conepelt{HBaHHe, no6yx4arcr pe6eHxa Hcrror'rb-
3oBarb nHAHBVnyarntrutfi onur rrpu BoclpHtrruH KaprHHu. ,rlurur Ha ocHoBe tro-
C"IICAOBATCTb}IOTO NPHMCHETIH'I KOHKPETHbIX BONPOCOB H SMOUHOHAJIbHbIX VCTA-
:12
I{OBOK MOX{HO [l0llBccrH AeTeli K rlollHMaHulo cJ'lox{Horo o6o6uaouefo Bonpoca
<llouetry IISHpaBt.t1acr' xapraHa?> Tax ASIIIKO,'IbHIzK yqHTCfl pa3BepHyro BblcKa3bl-
BaTb 3Mour.{oHaJlbH()-,'rHrlHOCrtloe oTHoue}{He K IIOHpaBHRtUeMyCf npoH3BeAeHHIO
[1pOc,reAum, KaK peaJ'lH:]ynTCu MeTOAuqecKHe npHeMbl, hCnO,'lb3yeMble Ha BTOpOM
gTATIC O3HAKOMJII]TJhH /ICTCii C x{HBOIIHCbIO I{A OAHOM Vg 3AHflTVil'
PACC,ryIATP 14 BA H L] Fl P E II POAy KlfI4VI KAP]'I4 H hl < HA no/'ltl x
qYBAIIII,I14> XYAOXHI4KA H. II. KAPAqAPCKOBA
llporpamruuoe coAep)r(aHHe. vqurs Aereii caMocroflre,rlbHo paccMarpHBarb
Kaprugy, yMerb aAeKBarHo noHHMarb 3aMblCe,T xyAolKHHKa (o ueu Kaprulla), Bbl-
pa3r4re,'rbHble cpeAcrBa (user, KoMno3HUHfl)' ycraHaeaHBarb Y9*ry :lti::lT.Y:
cBrr3b. Pagensarn 3crerHqecrKoe BocrrpHflrHe, BHAeHlle Kpacorbl rpy43, qopMl'lpo-
BaTb OMOIIHOHa,tbHo-,'IHqLISCTHoe OTHo[IeHue K npoH3BeAeHI'1rc' BOCn14tltearo
yuu*"nr" K xre6opo6aM,3cMr're,6epexuoe orHotLIeHI4e K x"Ie6y. HHrepec K H3o6pa-
3HTer'l bHoMy licKyccrlly.
llpe4napureJrbHa; pa6ora. SeceAa o rp_yAe x,'Ie6opo6oB. t{reuue xHur: 13. Ky-
rrpil;.',loruou.*o" none>, fl. Inryrnre. ,itvlo,ro116a>, <Pyxu r{eroBeKa>)' EeceAa
o'rroc,ronHrtax: X,,Le6 - BCelilA ?.o,'Ioaa. Ha nautue norpgd,u'acn, TaK u x'xe6AueK
x'1e6a' xpaotuxa' ) rnraMLr R^cnur:ro.r - ftoc/,toB ur\eil: IIe ror
MeroA[qecxxe flpneMbl. BocnHrare,rb 3HaKoMHT AereH c
XJ,Le6, Ltr'O B nor,te, A TOT, L:TO 6 AM1Ape - l{ IpOCHT OTBeT]'lTt,, IIOqeMy TaK, I'OROptlT'
3arelr AerH BttHMare,,Ibllo pacCMarputsalor KaprilI{y xyAo)KHI'rxa H' fI' Kapauap-
CKoBa <[-la tto,ruX gyeauruu>>. IlexorOpoe BpeMa OHH Ae,1aIoT 3To MoJIqa' a 3aTeM
OTBeqatOT lla Rottpgibt IIeAarora: <<O'qelt xapluHa? floveuy Bbl TaK AylvlaeTe?)>
Ec,rH AOUTXO,'rbHuKH :taTpy/IFrnrorcrr oTBeTHTb, BOCnHTaTeJ'lt' Hcllor'lb3yeT ycTaHoIlKy
(rouHoe rrpeAflHcaHHe K tsbrno,,TucHHK) Mbtclr.{re,'tbt{btx AeticrBuli) : <flpexa: :"_*
oTBeTHTt, Ha BOIIpOC, O qeM Kap'l'HHa, BHHMaTeJ'lbHo nocMoTpllTe u noAyMaHTe' I{TO
n306pa3H,'l Ha Heti XyAOIKHLTK, qTo B u3()6palKeHHOM CaMOe r,'laBHOe, KaK XyAO)KHI'lK
3TO 11OKa3a,1, a floToM y)r{e Bc,'tyx orBeqaiiTe, o qeM KapTHHa>. tr4HOrAa TaKafl ycTa-
1roBKa He rroMofaer AerflM Haurll HylKHbte c,'IoBa. 'IorAa rleAafor Aaer co6cTBerlHblli
o6pase[ MbtcJeHHofo pacCyXAeHHf Bc,'lyx, O qeM KaprHHa: <<f s]r)Ky Jl]OAeii, Cn-
Aqrrlyx B rIy6HHe, KaK 661 Ha BrOpoM IL'lal{e KapTHHbl. Xt-utqIlHa H AeRg'tKa tlo-
au,or crOel ire6opo6au. A aoxpyi' 3o,rrorr4croe IIoJIe cKot.uellHofo x,'Ie6a. Cauoe
f,,raBHoe 3Aecb, MHe Ka)Kerctl, 3ro-xou6atiuepu, KOropble ilpepBaJIH pa6orv fi npr'
ce"rrr4, rtro6br noo6eAarb. XyAoxnnN HX H3o6pa3r.t,'t BnepeAH, Kpyntlo. 3rz: t<aprHtta
o rpyAe x,le6opo6oB Ha Ilorttx>
-[]ocn6tare,rb ct.peMHTCrr goBJleqb Ae'reH B 6ece4y no KapruHe H 3aAacr HM
uon[oait, <.A xax 6st abt Ha3Ra,lu xaprnuy? Ilo']eN{V HMeHtlo raK?>> !,aer auropcxoe
Ha3BaHHe IpOil:JtseAeHHtl, a AeTH CpaBHI4BatclT, KTo HaH6oJee TOqHO OnpeAe"II.{J'l,
o.r"* ^uprrHa. (Ec,rn fiorlKo"rtbHHKH eule He Hayqh,'rHCL CaMoc'tourer'lbtlo 6ea npeA-
BapHTe,lbHofo aHaJIH3a OIIpeAe,ItlTb :laMblce,r] xyAo)KliHKa, 3TIj ABa Bonpoca Mo)Ktlo
UpeA,'lalarb u ts KOtlue 3aFIfl'rHU. )
2 3ax 11027 P N\ Llynrceria
3r]
yBr4rxe"[ xyAox{Hr,rK B fl306pa){eHHbrx L{M
Horo 3oJrorucTofo florfl?> Ha sror Bonpoc
3I.:IJIO, OTBeTI{Tr, He MOryT, IOSTOMy CJIeAyeT
'y rpyAa 3rr.rx ,'rroAer?, ux cr4Jty H Apyx(6y.
I CpeACTBaMr] [peAIaraeT HaM TOX{e flO,'rro-
)aHHepoB Ha rlepeAHel\r flflaHe, oHtr KaK 6br
pflAoM c HaMr.r. Pacno,roxur.r rlx no Kpyfy - 3ro rolKe He c,ryuariuo. Kpyr _, aro
Ko,rlbllo, el-o rpyAHo pa30pBarb. Bor n ern ,'tIoAn Bce BMecre, IrJ'reqoM K nreqy cn/:gr,
o6eAanr, raK )Ke nceri 6puraAofi ApyxiHo r pa6oram. flocuorpure BAa,,rb, KaKoe
ofpoMHOe cKouleHo IIo,le - B3l/rlfAoM He oKHHetrtb. A renepl nOcMoTpr,rTe Ha ,'rHI{a,
cnuHbr, Qnryplr xona6arluepoB, onr4urare, KaKue ouz>. /]eiu orBerraor.
Bocnatare,rl npa Heo6xoAuMocrt4 Aorro,THfler HX paccKa3bt nptrMepHo rax: <<pq_
AoM c ervMl1. cHJIbHbIMH, KpeflKHMr4 xou6afiuepaMH, tsHAHo, HeMHoro ycraBul,tMlt,
cocpeAoroqeHHo AyMaloIJ\LrMu r4JtH o)KHBJIeHHo 6eceAyxr-qzMr.i, xyAox(H nx uzo6pazun
KoHTpacrHble flpKI4e LI coJIHeqHbre Mecra. I(axoe HacrpoeHrle Bo3HHKaer, KorAa
cMorputxb Ha ary xaprnHy? Orqero craHoBnrcfl paAocrHo na 4yue? Kax xy4oxul.rx
nepeAaJ'I 3To HacrpoeHl'le u ABHxeHIle n xapruHe?>> Orneru Aerefi ueo6xoAtrMo
YTOI{HHTb, NOAI{EPKUBAf CBf3b MCMAY COACP)KAHHCM I,I CPEACTBAMH BbIPA3HTE,,IbHO-
CTU: <<OUIYUICHHC PAAOCTU H ABH)KEHHfl B KAPTHHC BO3HHKAET Y I{E,']OBCKA, KOIAA
oH cMo-fpHT Ha cKoueHHoe no!'re, cKHpAbr, flpKHe oAexAbr )KeHUrHH, 6enrsHy cxa_
Teprrl. B xapruHe Bce B ABtrx{eHHH: H xon6al'rHepu, cJtyuarcu{He, qro-To foBoprurHe,
AyMaloulfie' H I'lAyulfie orKyAa-To us r,ly6uHst JIIoAH, v xeHuluHbr, rroAaro[IHe o6eA,
H noAoueAurHfi s 3To BpeMq ,trc6onslrHurfi xepe6eHoK, 14 ,rouaAb, foroBafl Be3TLt
Ter'refy Aa,'tbIrIe. KaxercR, r.rro Bor cefiqac o-Ha rpoHercfl c Mecra H rroeAer r< 4pyr.oli
6pura4e, a cJIeAoM noAHnMyrcr4roau H nofi4yr K cBorzM MarlHHaM, qro6u npbhor-
xzrs y6opxy 3or'rororo x,re6a. Bpeun He 'r.epnHT>>.
t{ro6u 3aKpenuTb e npeaclan,TeHnflx Aeiefi rroHuMaHhe cBfl3u Me)Kny coAep-
)XaHHeM npol'I3BeAeHHq H CpeACTBaMH Bbtpa3HTe/'tbHocrfi, BocIIHTare,lb Hcno,Tb3yer
npHeMbt Kod',ropxcrHqecKono H KoMno3r.tULIOHHOrO BapHaHToB. o6pallanct x AerqM,
oH I'oBopr.tr: <<!,eru, npeAcraBbre, qfo xyAolKHHK uio6pasu,'r no,Te He 3od,r016crbtM,
3::ppt*,npnI',ry[reHHbrM r],BeroM.9ro usueHu,ryocn 6u rorAa B HacrpoeHuu Rap_
TI,I HbI / )>
MeHqq KoMrlo3HI-lHIo KapraHbr, neAafof 3aKpbrBaer ocuonHofi xoMnosaLluoHHnrfi
(eHrp (cuAqurlix xou6at?nepoa) 6yirraroli B rorr cKorreHHofo nonq: <<O qeM cerl-
qac HaM paccKa3blBaer KapTHHa? A xax 6ut zgueHn,rocb rrpou3BeAeHr.{e. eclu 6rr
xyAox{HHK Hanuca,t o6eAanutrx xour6afiuepoB He cHrilnruuX pnAoM, a nooAuHoqxe?
Ho xy4o_xHrx H. fI.-KapaqapcKoB Ha[Hca,T KaprHHy r]MeHHo raK u Ha3Ba"q ee <<Ha
rtod'tflx 9ynaruan>. Vro xore,r cKa3arb xyAolKrruK B cBoeM rrpor.r3BeAeHuz?>> !,eru
orBeqaror. oAuaxo rx orBerbr seo6xoAuuo ,rr.ono,lHHrb, iloAqepKHyrb Bocn14Ta-
re,rbHyrc $ynxUtru Kaprr.rHbr: <<XyAoNHnxy oqeHb xore,'rocb,qro6ti laui a uurr.rpo-
HHK,rrHcb ,'rto6oesrc u yBa)KeHileM K r'troAflM, Bbtpaul.HBatou{HM A,.tfl Bcefo HapoAa,
Ad'rfl Hac c BaMr4 x,re6. Paccxa3arb, KaK rpyAFro Ao6brBaercr xne6 u xan uaAb e.o
6epeul. BeAl e xalKAoM KycorIKe xne6a rpyA H cu,rra qe.rroBexa. Xo,rercfl HH3K6
rroK,'roHrzrbcr 3rHM .[roAq[4 za v.x ueycraHHufi rpyA H raKx{e 6epexHo Aep}Karb
x,re6 s ,'raAoHtrx, KaK 3To AeJ'raer nso6paxe+rHaf Ha KapraHe x{eHurHHa -- ,lacKoBo,
He)KHO, XaX 6tr ilorr'talKaBaf 14 foBopf : <Xre6yrueK - BCeMy rbr ro,,roBa)).
C qe,rln BocflfiraHHn y Aeleli yBa]KeHHrr K KpecrbflHcKoMy rpyAy qerecooO-
pa3Ho npeAdro)Kurl no4o6parb c/'roBa, cKa)KeM, K c,rroBy xne6. Kaxori i,re6? I4sro_
Haunefi BbrcKa3arb H cBoe orHorreHHe K HeMy.3aren-eue pa3 3aAarb BonDocbr:
34
<t{ro re6e oCO6euuO nOHpaBu,'lOcb B KapTI'lHe? Qeu oua 're6e flOHpatsuil;lcbl>
tr4ror gaugrrjfl MolKer 6nrt pasn006pa3HblM: paccKa3arb crHXorriopel{il(' o
XJre6e, KoTOpOe BCnOMHI4J'IOCb AeTflM I'l CO3BytIHO CoAepXaHHIO KapTHHbl, pa(:CKit-
3arb,oqeMAyMa,locb,MeqTa,rocb,KofAaoHLIpaccMarpuBaJlHKapTHtl-v'
TPernfi eran
flo nrepe npxo6pereHHrr AerbMr4 3crerr.rqecKofo ofibl'l'a paccMarpullallHu Kal)rHH
Bocrrrzra,re,Tb BBoAur HoBbre MeroArlrrecKHe npueMbl,-c IloMoxlbrc Koropblx tloputi'
pyercr rBop'{ecKoe Boclpr.trrr{e AerbMH rtpol43BeAeHI4li )KuBonucH. K raKl4M IIplleMaM
oTHoCfTCf CpaBHeHHe, rCnacCuQUxa(ufl KapTI'lH, MbICJIeHHOe Co3AaHI'{e CO6CTReTIHoLI
KapTHHbr rro Ha3BaHHro KapTHHbr xyAo)KHI4Ka, pa3IHrrHble AhAaKTHtlecKI.Je i',lfl'lbl.
B bcHoee yKa3aHHbtX IIpueMoB ,'le)KI'lT conocTaB'IeHtle ltpoH3BeAennri pa3Hbl\ X)]-
AOX(Hr.rKOB, X(aHpOB, CpaBHeHI,le H3O6pa)K_eHHofo Ha KapTHHe cO SBOHM .11HqllblM OIIt'l-
roM, pea.IIbHofi AefiireHreIbHocTblo. 9ro conocTaB''leHI'Ie Aaer Bo3MOXHocTb
ensBars y pe6eHKa pa3Hoo6pa3Hble accoUllaUHn, sMoUHH, qyBcrBa, yfly6ltler efo
npeAcTaBJ'leHnf v nepex(I'lBaHHg.
ITpueu cpaBHeHutr BBOAUTCfl B rrpoqecc BocilpfiqTL',lff )KHBoIlI',lCH IlOCT€llleHItO,
c HeKoropblMr.r ycJro)KHeHr.rnMtr. Buaqare AerflM Aalor A,'Ifl cpaBlleHHn ABe Kaprlll'lbl
pa3Hbrx XyAO)KHHKOB, OAHOTO )KaHpa, Ho OTpa)Kal,OUIue^KOHTpaCTHOC Ha_Crp{)t'lll'Ie.
ilulprrep, KaprflHbI <<CttHosbf>)^(xy4oxnux n. n. Occoecxnri) H <<llprtapna>>
(xy4oxuHx A. A. flnacroB), a 3areM KaprHHbI oAx-oro xyAolKHLrKa, Ho pa3H0ro
Ko,ropr{crnqecKoro peIUeHHtl: <<3olotaq OCeHb>> a <<-&lapr> 11. 14.,rleeHraHa ,lhln
cpaBHeHHf Mox(Ho Ha3btBarb Kap'THHbr pa3Hbtx xyAo)KHHKoe,. uo oAuori TeMarllKli.
ABe KapraHbt IIOA Ha3BaHLIeM <Jlero>> n. O. HlrxoHoea u A' A. Ilnacrotla, n"ltl
,,n"puJ" BecHa>> A. fl. KpacHoBa H <Xarea> A. A. fl,qacroea, <Xre6> T Il tl6-
J'roHcKoti a <<X"te6uoe noJle>> H. fl. Epuueea, <TporiKa> B f. flepona n <iit'pustt.i
cHer> IZ. A flonoea.
PenpoAyxUur4 KapTr.rH BHaqaJre cpaBHr4BaroT no Kotlrpacrv Hacrl)ocHrlxl'
tlBery, KoMgo3l.irIHH, BbrAe,'rqfl JILIIUb oAI,tH npI{3HaK. KorAa Ae'l'H Hayrla'fcfl ollilojlo-
,/rr{Tb oAHH KoHTpacrHblri np143HaK, npfl cpaBHeHLlLr AByx KaprHH oHll cMofyr riilrllli}l-tr
pa3"[HqHbre oT,rHqHTe"IbHbre npH3HaKH - I]O UBeTy, pacllor'lo]KeHHKl, OCBet(CII]Jofr.ll,
Afl HA MHKC.
Hayuurt cpaBHr,rBarb KaprHHbr no Kot{rpacry MolKHo IIpH IIoMolllH Ill)fl('\l il
KJ.lacct4dHKaUI,il4 KapTl.tH IIO TeMe, ()6UeMy IIBeTOBOMy peUIetlHIO' HaC'lp(X'ljHlo,
)KaHpy.'3ror lpneM HCnorb3yercfl TaKHM o6pasont: Ha cre.He pa3BCltlclll,l pillilll,l('
peilpoAyKUHr{ KapTr.rH, BocIIhTaTe,'lb npeAr'lafaeT AeTtlM oroopaTb Te H3 HHX. B l{t)
ropbrx paccKa3btBaerctt o6 o4Holl BpeMeHH roAa (HanpHMep-:.<Mapr> tr4. L4..,ilenH-
,o"u, u'PrAocrHbtli Mapr> B. I{. fanilu,'IoBa, <<Nlapl'B recv> n' n' K.vlautr, 1:R.Inp
r."r, <<g fopxax. Haqa,ro Mapra> H. i4. Eapuenxoea, <tVlaproncxuereHH> B H. lOxu-
rrzr), u CpaBHL{Tb, tlTO O6UIerO Iz3o6pa)KeHO B 3THX npou3BeAeHHflX, qeM OtllJ o'f'Ill-
,raorcfl, rrro Kpacutsofo 3aMerlr,ttl B HHX, KaKI4M il3o6pa)KeH ts KaprHHax lvlaf)r' FJ
,/tplrroM c,'ryqae Bocrrnrare,'rb npeA,tafaer oro6parb penpoAyKul4n KaprHH llofli'lpLlo:
loKOii u ABHlKeHI.te, BeCer'Ibe, paAOcTb H 3aAyMq14BOcTb,, rpycTb, a TaKlKe Kaplr'lllt'l'
I}I,IIIO,'IHEHHbIE UBCTOBbIMI.I IIflTHAMH H fPKHM, COI{HbIM, "I]OKS"TIbHbIM UBCTOM (<X"'iC6
loe rro,le)> H. n. Epltutena u <<nllecqU X,'Ie6Hblli> A B. Vqaeea, <Pa3;10,,tt,e'
,,\ A Aerisexu, ucHuoelq> fI. fl. occoscxoro, <<NlaproecKfie renH>> B. fl. K)xrrHa
rr <(lt'Nttu)) IO. n. Kyraua).
OrrraxovleHr.{e c npoH3BeAeHHeM xr4BolrHcu r{epe3 cpaBHe}IHe IIo3BoiIflel jlo
)-
nlKO'''I['HI4Ky rr'Iy6)Ke BHHKxylFr B coAep)KaHae paHee BocnpuHrrrbrx rrporr3BeAeHr,rri,
rro-HoBoMy yBr.tAerb ux. Bosnpa[teHHe K 3HaKoMr,rM KaprHHaM Ha ypoBHe Kr.rac_
curpuxaquu 14 cpaBHeHlrfl npnBoAHr K pa3BfirHr,o y aereri yaroduruo.o vH-
TepeCa K ){{HBOIHca, BJIl]fleT Ha CTZHoBaleHHe llX acTet'HqeCKOrO BKVca. CDae-
HeHHe pellpoAyKl{ati xaprHn oAHttii reMarrlKl4 Me}r{Ay co6ofi H c peatbHb,r, "ura""-
trNau ,'IeficreurerrlbHocrl], ycraHoB,,TeHrze B Hrzx cxorxcrBa u pazn'uuufr anoaoOaruy16.1
IIpotlB/'teHI.{Io y Aereli CLlr.tbHbtx 3MOUuoHaJ'tbHbtx rlyBCTB, r{.1.() orleHL, Ba)KHO A,,tfl
r Bopqec Ko fo Boc flprr rrrr4fl AOurKOr'rbHH KaM H n por43BeAeHrfi HCr<.yccrna.
Ha rperbeM arane pa6orbr c AerbMr.{ Hcno,,rb3yercrr npue.M ,MbLC,leHHoeo cosda-
uurt co1creeunort KapruHbr no Has,aHurc, dauuoig xgdot+cnurcot. 5;";;tr;;";;
TepeceH 4,rn pe6euxa reM, r{To KaK 6H craeHr efo B nogrrqri() <<corBopqecrBa>) c
xyAox(HllKol't. CogAaeaq Mblc"IeHHo Kaprr.rHy, HAeHTr.rqHyro Ha3BaHHrc [por43BeAeHr,ttr
xyAox{HI4Ka, pe6euox yr{HTcf caMocToflTerrtbHo TBoprtecKH MbrcJrHTb, rroHrlMaTb 3a_
BI4cl4Mocrb Mex{Ay coAepx{aHHelu u Qopuoti lpoasne4eHHr, Ae,'rarb cBorr yMo3aKr.rro-
qeHHtl, npuo6peraer yMeHae BbtHa[IuBarb 3aMbrce"r], norpe6nocrb Bbtpa3[Tb efo B
co6creeHuori reopvecxori Aeqre,'rlHocru. oAuaxo yKa3aHHbui nprerra ue,recoo6pasuee
ficIo,'rb3oBarb IOC,rre npao6pereHnn pe6eHxou orrblTa paccMarpr,rBaHufl xaprrzH
Ha ocHoBe HcKyccrBoBeAr{ecKofo paccKa3a Boclrr{Tare,rq u noApo6Hbrx ero uonpo-
coB rofAa' KorAa y 4ereli aaxpelll4Jlocb yMeHHe onpeAe,.rrrb cpeACrBa Rbrpa3urer,rb-
HocrH, 'foqHo a o6pasHo paccKa3brBarb o rrpoa3BeAeHHr.r.
naAO OTMeTHTb, qTO npHeM MblCr'leHHO|O Co3naHHtl KapTHHbt tlo Ha3BaH1416 npO-
a3BeneHHr. naHHoMy xyAoxHHKorv, rpe6yer or pe6eHxa sF,rcoxor:i ivsrc,rnre,rtHo1i
Aeflre"IbHocru' r{ro6sl Aauu.;-ir tlpueM cra,T pe3yr,rbrarr.rBHbrM B npoqecce Bocrrpg-
flrHfl npor.l3eeAeHur;, ueo6xoAl.rua 6o,rluas ilpeABapHreJ,rbHafl pa6ora. B npouecce
sa6'rrcAesuq sa o6urecrBeHHbIMH H npupoAHbrMt4 flB,,reHr.rqMH, a raK)Ke B cr,roBecHbrx
Hrpax 14 ynpaxHeHlrrrx BocrruTare,rl o6orauraer peqb Aereri snureravu, o6pa3HbtMu
CPABHEHH'IMI,I, HA 3AHflTHqX NO PA3BHTHIO PCUI,t O6YUACT IIX NPABI,I,'IbHOMY NOCTPO-
eHHro npeA,'ioxeuzri, ,'rorHqecKoMy H3,roxeHr1ro nalrc,reli, Qopmupyer yMeHHe ror{Ho
onepupoBart uso6pasure'rrbHbrMH repMHHaMr.r (qner, cuerot"no, prrM, uBeroBbre
nflrHa, rrocrpoeHue Kaprr..rHbr, ilnar Kapruulr lz r. 4.).
Buaqa,re Aerrz 3arpyAHfrorcg rocJ,reAoBare,lbr{o x pa3BepHy.r.o H3rrararb cBou
y_":jl !gr]:ty Ha nepBbrx nopax Bocrrnrarerrb r.rcro,,rb3yer rorrHbre ycraHoBKr4
(flpeAnr'rcaHHe o BbtrroJrHeHr,rH HeKOTOpbtx oneoaqHfi n onpe4e,reuHou nopa4xe):
<<Paccxaxz, o qeM 6yaer Kaprr.{Ha, qro B uefi rlr uor4"riro rraBHoe. Kax aro
6yaer uso6paxeHo? I{ro 6y4er Harr,caHo Bor{pyr DlaBHoro, KaKHMH KpacKaMr4,
Ha KaKoM QoHe? vro 6y4er oco6eHuo xpacuelim? floven,'y rbr 3aAyMarrr s cnoefi
KapTr,rHe BF,tAe,TflTb IIMeHHO 3TO KaK CaMOe Xpacueoe?>>
Ilpueu rottHblx acraHo'oK Hctro,rrb3otsailcfl u Ha BTopoM 3Tarre o3HaKoM,.reHHfl
AereLr c xHBoIIucL,rc. O4uaxo rerlepb BocrlTared,rb HecKo,.rbKo yc,.ro)KHtrer Bonpocbr,
'lro6ul He To,'lbKo yrtHTb 4ereli Hs"rafarb ctsou Mbrcr.u.r n onp-e4eneHlofi loc,re4ol
Barer'lbHocrl'1, Ho H Qopnrnponarb y HHX yMeHHe Mbrcr'reHHo co3naBarb KaDTT4HV rro 3a-
KoHaM x{HBonI'lcH, foroBl,lrb HX K caMocroqreauHofi reopvecxoi;i nso6pasure,'ruHori u
c,ronecuoti Aefre/'lbHocrH, a raKx{e pa3Bl{Barb TaKI,re Mbrcr'rurerbHbre AeircrBr4fl, KaK
aHailu3, ctrHTe3, cpaBHeHr,re, o6o6uleuue.
B xa'le_crse npr.{Mepa :sQexrueuocr' raHH_o_fo MeroAa cpaBHHM ABa paccKa3a
AeBoqKH (Ie.nr_O.) : nepaufi no Kaprr{He IO. n. Kyraua uB .y6Oory, _ O"J "p"a"r:
pure,rluori pa6orur (Ao npaueneHrzq MeroAa Mbrc,,reHHoro co3AaHnfl KaprtrHbr no
Ha3BaHHro, AaHHoMy xyno)KHHKona), eropori no KapraHe A. A. flaacroea .i,tleror, _
ttoc,le [peARapurer'rr,Hofi pa6ortr.
36
<$1 6tt HaDHCoIlar'Ia KapTLIHV 11 CeMbe. TaM q 6ot uapltcona,'Ia AoM B AepeBHe C
:la6opoM rz xgcx6fi Bo Auope. Marry Ha nepeAHeM IL'laHe, KpacHByIo, a AoqKy -
IIA BTODOM)>.
<<f '6nr HapgcoBa,ra KaprHgy o ,'rere. [la 6o,rnuroM, Heor,'lfAHoM /'Iyfy nocepe-
Ar.tHe rrac,,rHCb 6bl KOpoBbt- oun pasutre: 6e,1bte, qepHble, 6ypue, a HeKoropble
c rrflTllaMH pbtlKHMH Ii tlepHblMH, tsCflKHe. A n,1exly KopoBaMH 6era,ru 6ot AeeOqxu
B pa3HOUBC'I'HbtX IIJlil'fI.rttX: KIlaCHblX, CIIHLIX, )Ke,TTblx, KaK t1BeTbl. OUa-urpa'ru 6st
n ,iouytun", BceM 6btJI0 6r,l nece.,ro, 14 AeHr, 6ua 6lt Bece"rlblil, coJIHeqHblii' fl 6u locra-
pa,,raCb HapuCoBaTb KOpOB KpacutsblMH, noroMy tl'fo Otlil AaK)T MHoro MOr'IOKa' fl 6bl
XoTeJta, qio6ul B Kap'fhHe BCe tlotlpaB7./loc6 - h KOpoBbl, 14 pa;1ocTHble AeBoqKH'
H 3cr"'leHafl TpaBa>.
Kax snAuo, B'fopori paCCKa3 6o"rrec paSnepHyl'blii, npoCJlex<llBaeTcq r'lOrhKa B
coorBercrrJpg c 3aAarrHofi y,,','unuunorii, B IIeM HMeorctt tIpH,IIafareJlbHble. Pe6eHKoM
6u,ra CAenaHa IlonbtTKa nepeAa'I'b IlaC'rpOeHHt. CBOeI'i KapTHHbl qepe3 OIIHCaHfle
rr.BeTa a :)MOIIH()liaJlbtlocTb co6crTBcHHOfi peqfi .
Ha rpeloeu 3raile o:lllaKoMiletlhtl Aereii c )KHBolll4cbrcl QopMxpyerc" 1:II",I
JIHqHOCTtloeSMouh0Ha,lbHoeO'I.H0il.IeHHeKBOCItpHHHMaeMoIVIynpoH3BeJIeHllto.L
9TOr,i llej]bK) ]ra npellbrAy[tHX 3Tallax IcIIO"lb3oBaJIHCb paccKa3-o6pa3e[ /'lHqHocT-
HOfo OTgOtUeHufl lleAalofa K nollpaBuBgeiicfl KapTHHe H pagq,leHeHHble ROnpOCbl'
OAHaxo /te'rH H Ha rpc'rbeM :j'r'arre BCe )Ke ficIIblrtlBalol' HeKoropble rpyll.Ilocrl'{
B o6.bflcHesqy cBoefo 3MorllroHaJlbrro-JrHqHocrHofo orHoIUeHHn K KaprHHe. 9ro6m
rroMoqb AotIrKo,,tblutKy, BocrrHt'areJ'lb HcnoJIb3yer ycraHoexr'r: <<IIpexAe qeivl a6't"1c-
HHTb, rroqeMy Te6e noHpaBnJtacF, r(ap'rnHa, HaAO CKa3aTb,rl qeM 3TO npoH3BeAeHHe,
KaK OHO Ha3blB:lrlTcltl, KaK xyAolKllllK IIOKa3a'l B HeM rIaBHOe, o qeM Tbl AyMaelxb'
f,,rflAtr Ha 3Ty KapThHy, ii 11OT'r1]\,1 paCCKa3aTb, norleMy OHa Te6e noHpaBH"laCb>)' TaKHM
o6pa30M AeTflM AaeTcfl ycTalroBK?l Ha COCTaBJTeI{He MI,lHI4-pac(:Ka3a.
'B npoUecce rpopruHpOBaHt.rfl ,'rHr{HoCTHofO 0THOLIIeHHt{ /IOluKoJIbtlHK(]R K COIep-
xaHHn I]pox3BeAeHnfl 14 CItO"r'll)3ytol'l(:.fi LtepoqbLe 3'\e.MeH'Ibr, cTIlMy'rIHpylouIHe >Ker'IaHHe
pe6eHKa paccKa3arb o rlotlpiiBl4Rlllel.icfl eMy KapraHe: <(Kro paccKa)KeT 'Tyqlxe,
r.{trTepeCHee, IIOqeMy tlOHpaBH,lOCb IIpOH3BeAeHHe?)) - rrpeA"r]araeT BOCiltlTaTeJIb'
Eiuaqa,re, Ao clrcreMHoii pa60rr'r ilo 03HaKoMJIetlHKl AolllKOJIbHHKorJ c )KI'1Bo-
rr HobK), Ae.t.H BbtcKa:JbrBa,1H cBoe oruouteHHe KparKo, Herlo,'lI{o: <l-lpanHTcu, rloroMy
,t"t:n nfini"uau>, (<HpaRu'rctl, IIoloMy LI'lo raK KopoBr,l HapHcoBaHbt>>, <I{panurcR,
iloToMy r{'lo 0Ha tlpKaH>.
paiurenrurrr o'r.Berhl Aercti B Kouue yqe6uoro roAa: <<lUHe IIoHpaBH,rlacb Kaprn_Ha
<Ceuoxoc>> il"fiacrc-rea. Xy/t0>xHrzx rroKa3a.Il oqeHL KpacHByIo I]pHpoAy: IIBerbl' oe-
pe3br crpoHt.l6le, BilaJlH ,ncC, MoJIo,ll1'l{bKH€ COCC}IKll. XyAoxHHK rIOAo6paJ'l 'II'r'ltl SToro
'lpKHe rpacr<H. A eule B STOii Kap.r.Hrre MHe nollpaRtlJtt4cb Kpacl.IRble JIIoAl4 --" cH'Tbl{ble,
K()c'I,|ApyiKHo----3l.oC0Mb'i.Xy,'loxrtHx,|aI{HafIHca,'I,qTo6bIn0Ka3aTbKpacoTy
rrpHpoAbr, /rrK)Ael"t)) 1 (rurn K') .
^ <&lue ToXe flOl{paBll,'lacb KapTHHa <Cetloxoc>>, nOTOMy qTg oHa paCCKa:lbIBaeT
o ToM, KaK KpeC't'trttrte JteTOM KOCfll TpaBy. I3 Heti oqeHb MHOro CO,lHt1a, pa3Hblx
t(BerOts, oAyBarrlry6ou, Ko,,loKoitbttHKoB. t)ua taxaq paAocTHafl t4 coJlHeqHafl. Bu.nure,
r{irK 6TeCTHT COJIHI{g FIU1 oIe}KAe H TpaBe. Ha ttepe4ue['I ll'laHe UBeTbl flpxHe, a rla
ItzlAHeM 6.lerlltee, tlaBCplt6e, TaN{ BCe CKOCHJII'1, UtseTbl ytla,rlH H 33Bf1'I14, TaK Xy-
l(OXHI4K t{ [OKa:JaJl, pAcCKa3aJl HaNI 0 KpaCOTe JIeTa. A f Ha Aaqe r'leTOM TO]Ke 6e-
t.,./ra 6ocHKoM 'o 'ral<'ii rpzlR€t, MHo orl€lrb Hpatsr,rJlocb> (Oxcaua E.).
<<A use 11Ottpaf]u,raCb Ktlp'rulla Crparlea i'na'lestlX <[la pOAnOfi geHt'ne>>' XY-
,rtolKHHKr..t H:Jo6pa3l,(x rct'to, Koropatl HaAeRaer AeBottKe rla fo,ToBy BeHoK, a lleBoqKa
J
::::iP-19:_ECET MOJ'IOKO. B CCPCAHHE 6CX{fiT 3BOHKHIi PYqEIi, A BCE KOPOBbI CTONT,
oynro rrpficrvruilBarorcfl [Io nceuy ,1yry )Ke,'rrbre rlBeroqKr.r pacryr, nr" oaononr.
Kpacreo. A -eure [oHpaBr4,qacl xapruua r]oroMy, qro n sefi MHor-o pa3Hbrx rpKux
KpacoK H .npocr,opa, xoqercfl 6erarl. XyAoxHnx froKa3ar.r, KaK Kpacr.iBo Ha uaureli
3eMrre)> (Auaperl @.).
Kpacora poanofi'npapoAbt, Kpzcor{Hocrb aso6paxeHa fr sL,tzsalru y Aerelr :cre-
TI'lqecKHe 3MouI'lH I{ accouuaqun- Eclll pe6euox B npouecce BocrrpHflTr,rfl )KHBorrHCr.r
ont4paercq Ha ceoll xzgseuHr,tfi olutr, :ro oAHH r3 r-roKa3arer'reri^sotcot<oio tp;;;"
I]OHHMAHI,Ifl I{M NPOI43BCACHHfl I,{CKYCCTBA H AACKBATHOTO OTHOIXCHil'- K "",Y.'A*O-
Il'l4oHaJlbHocrb "lllqHocrHblx ol{eHoK' Ha,ll4rjue e uux o6pa3]tbrx cpaBHettuft i 3nr4Te-
TOB rOBOpqr o 6,raronpHqrHoM BJTHUHHU t.rCKyccrBa Ha HltreJlJleKTyar,rbHoe pa3Br,rrHe
pe6euxa, ero MoHoJroraqecxofi peqH H 3MorIHoHa,,rbuori c$epu. Iloeronay orleHb
Ba)KHO npa 03HaKOMJleHHI'l AOIIIKO,'ll,HI'IKOB C )KIiBoIIucbto Ha tsceX 3TaIIaX neAaf6r-
THqECKO|O NPOUECCA CO3AABATb YC,TOBHfl Ailfl AKTI,IBHOTO TBOPqCCKO|O BOCNP LIflTHfl
AETbMH IIPOA3BCACHUA, NO6YX4ATb I4X K IIOCTAHOBKE BONPOCOB O NPOCMOTPEHHOM
npor'r3BeAeHau. 3rouy yMeHrlrc AoluKorlbHuKoB HaAO yu"ro. rtpu aroril .ro;;;;r;;;;"
)c K fiCKyCCTBy; BocnHTaTeJ,rIo npeAocTaB_
aer pe6euox, KaK oH troHq,T npofl3BeneHHe,
tpocbL, BoCIil4TaTe,'lb Mo)KeT HCIIOr.Ib3oBaTb
xvAo)K Ha K a, B br H a':: 11" B o n p oc br :H:i# ; : H';:l:#; J.i T#,*11 X1'^1 o^ 331ffi1
HaAO 3aAars, qro6ur BblscHr4Tb, KaK XyAOXHHKy yAa,l'cb rloKa3arb Berrep Ha yJra(e
;:g:i3"#iK'e eure Bo'pocbr Mox{'o saAarb, qro6ur 6o,rrrue y3.rarb o6':rou npo_
3$Qexraeuori 6yaer pa6o-ra, ecafi AerH 3allanr Apyr Apyr y rrorpocbr o npo-
cMorpeHHOM npoH3BeAeHna. 3ro froBbrn.raer Hnrepec x xaeorll4cu, cnoco6crnyer
EocnHraHHro qyBCrBa roBapHrrlecrna. Hanpunaep: ,,.[.era, narraure 3aAaBarb Apyf
npyry Bonpocbr o6 rronr rpo,3BeAeHuu. Kio xoqer saAar; nonpoc? K;;;; ;";;;.
rbr xoqeub saAarl? o qeu 6r,r rur xore.n crrpocurb roBapa,rrul, Ecrir-;;6";;;";;
orBerl'i'l, orBellaer ror' KTo 3aLaJI Botlpoc, vIJrLr ror, KTo 3Haer, KaK orBerHTb.
Eo,rluofi BocroDf y Aerefi Bbr3brBacr KoHKypc <Kro saaacr..uurepecurrr.r Bonpoc
o6 arour nponsue4bnnz?>. 3are, ^oirnypa yc,.ro)Krrflercfl: (<Kro 3aAacr ooalue
BOrrpocoB o aaHHOr\4 npoH:AeAeHrH?>
floxagarena rrH'epecHofo Borlpoca - oplrfHHaJIbHocrb, Boflpoc, HfiKeM erte
HE 3AAAHHbIiI UNU rr KOTOPOM OTPA3H,TOCb JTHqHOCTHOC BI{ACH,C KAPTHHbI.
flo6yx4aror Aereli ^' noctanouKe Borrpoc-oi t4 rpoBbre 3JreMeHrbr. I{arrpHucp,
np, paccMarpuBaHr.tr. Kaprr4 Hbr <<Ha4 seu,reri> tO. M. Ar.qaHosa Bocrrr.rarerb npeA_
Jrafaer AerflM B3flrr_,^Ha X:6n po"ro Kopl)ec[oHAeHra, BeAyu{efo penoprax c re,le_
cryAHr'r o KOCMOHaBrax. <<o qeNr cllpocHa'6u y uux xoppecnouAeur? u1,", np"aaruui
Te' Lrro KTO-TO H3 Bac xyAoX{Hr.rK, paccuarpuaaruulufi n_porru"4a"r" rjcxyccrna. gro
6ut ell xore']H y3Harb y Hefo o6:rou,npolrsse/IenzH? I4,rr erue' Bbr rroila,rH e nayserz,
fl Bau 3KCKypcoBoA, a Bbr 3ptrrer,rlt. Kaxue tsonpocbr Bbr 3aAa"[H obr 3KCKypcoBoAy/>
venr 6o"rlue BorrpocoB Bo3HHKaer y a"rafi u npnuaal"'"u.np"orrfl npo,3Be_
AerrHf x{uBorrHCI4, TeM Bbtue Bo3pacTaer r.lx HHTepec K 3TOMy tsHAy HCKyCCTBa, TeM
Bblue IIpOflBrtferct{ 14x 3crerHqecxau, HpaBCTBeHHaf, IIo3HaBa.r.eJtbHafl, couHar.tb-
HAfl AKTI.]BHOCTT,.
Botrpocu Aereti o(rt't'luo HocRr pa3rroclopouHuii xapaKTep. lloarol,ry ycr,roBHo
rx "rvq[re o6teAunarn B rDvrrnbr.
38
l. O cpe4crBax Bbrpa3urerbHocrH, r{cno,'rb3yeMbtx xyAo)KHnxotil: <[lo'leMy x,\'
rtox(Hr.rK uso6pasn,rr TaKr,rx 11eqa,,rbHbtx.nr,o4efi y ttaMflTHHKa, a TpaBa apxo-:e;teltal?>r
lu nup'tlrt,",Vi. lZ. IIHxaqeea <flattarl>), ,.Kax HalIHca,'l xyAolKHHK cucr'"'tt']l H Atllr',
a co,,rHua uer?>> (o KaprxHeA. A' flracroea <<,tleto>>), <<floueuy y oiqrofjl x-y^o)KtrH-
Ka Bce qerKo BbtpucoBbtBaercfl, a y Apyloro ueqerxo?>> (o xapruuax IO K Kopo';res:r
<Kocuuqecxre 6patoo> u IO. 14- Arnauoea <<Haa seM"Iefi>)'
2. O upaecrseuuHx HopMaxnoBeAeHHfl ",rrcAefi: <A rr.,rt{ qefoTKattHXH'l'tiK r'llloro
,nyr: nonolna?> (o ^upt"n" B B f H. fl. Poaaouoastx^<Kp?lcHble cHrtlut>), <A no-
u.'ry a.t, y6uparor x'aproutxy?n (o xapruue A. ll. n c. fl. Txaqeeulx <Tpyaonr,le
6yaun>) .
' 3. d Aeare,rrbHocr2 caMoro xyAo)KHHKa: <Kax llo.ilyt{lutHCb y xyllox{Ht'JKa lirKHC
.u..,]ro,"'xpacxa?> (o xapruHe n. O. Huxouoga <"llero>), <<fl_oueuy 6parur -fxa'
qeBbr Ha[Hcallt4 B nuptrne <TpyAoeo^te 6yAull>> caMHX ce6q? lloqeMy xyAoiKHHKH
3HaroT, o qeM HaLO nilcaTb KapTI'lHbIi
4. o co6lrrufx, npeAuecrByrouxx Kaprl.lHe H IlocleAyrctuHX: <<KaK /Iairhltlt
6yayr IIpa3AHOBarb po)KAeH]Je xc,regrrofi 4oporr.r?>> (o xaprune B. O Xeracprrr-
r<rt na uCepe6pnHlte pe,rncu>), <flouen,ty ,'lIoAI'l npHxoAtlr Bo BpeMtI IIp-a31,r{HKi}
ua Kpacuyn n"rtoqaAb?> (o xaprrue K. @. K)oua <<!,eruoucrpaL(Htl Ha Kpzrctttlii
Il,'IoLU.aAU>>) .
5. 06 oxpyxanu{efi AeticrBHre,'rbHocrr4: <flOu_eu_y^KpacHaq n,lor{aAL, lla:lblu:if]'cfl
KpacHofi?>>'( npt paccu arpvBaHr4rl Kaprr.rHbr K. @. IOoua <!,euoncrpaltufl Ila Kpirc-
",i["ro"r"ay") , oKaxoe co,,rHr(e B KocMoce?>) (xapruua Io. ,tul Ar.laHoua <<FIai[ 3{'r{
,refi>).
fioCraHOsXa AeTbMH nOAO6ultX BOfipOCOB IIoKa3aTe,lb lle TOilbKO l'lx HIITCpe(-;l
K )Kr4Borrr.{cn. 3rO cet{Aere,'lbcrByer o $opuupyrour,efics y fiHX ortpeAeneHnoii tlaflp?iu-
,teHHocTu B3f,'IfAoB, I.{HTepeca K coUHaJIbHot x{ll3Hu ,'lIoAeH.
VqHrr, AOltKo,rtbHHKoB CTaBI4Tb BOIIpOcbl UeO6xOAauO npH Kall{AOu tl6ttlttttil't t:
uun,tu,6yAt 3TO 3aHflTHe-6eceAa I{,'lH IIpeABapuTe,'lbHaf pa6ora K HeMy, uo Oco6t'trl(r
rra TpeTbeM 3TaIIe, KOIAa gaLaHH O3HaKOMJ'leHflg c )KI{BOIIHCbn HanpaIJIeHbl Ha part-
Br4THe caMocror{Ter.tbHoro rBopqecKofo MbtIrLleHI'la, noo6paxeltufl, Ha Qoputapoea-
rrHe,,rHqHocTHOfO SMOIIHOHaT'lbHoIo oTHO[IeHnq K coAep]KatlxK) I1poh3t]ejl('llrltt'
O rOlt, KaK HCIIO,IIb3OBaTb MeTOAI4qeCKhe IIpHeMbl TpCTb€I-O 3Ta|Ia, IIOKiI;'((]vI
rra npHMepe c,'leAylouefo 3aHtrTt4tl'.
K/'IACCI4O VIKAI\LLt 14 CpAB HE FI l4E KAPTI4 t{
llporpamuHoe coAepxanue. @opunpoBarb y crapIIHX A9IIIKOJIbHHK{)B VM(]r{Hf':
tte,,rocrHo Bocr]p14Hl{Marb xyAoxecrgeuHllll o6pas, cpaBHHBarb H x'racctltfHtln5''r.r-
BaTb xyAo)KecTBeHHble npoa3BeAeHAfl to TeMe, MaHepe- HCnoJ-lHeHHff; 3aKpf'-lltlll'
1peAcTaB,,teHI4ff 0 cpeLCTBaX Bblpa3uTe,'IbHOCTH Kapruu. BOcnHrblBaTb ) .lt"it'ii rr'-
ilOlKeCTBeHHblt4 BKyc. AxrlteUeupOBaTb CJIOBa: flpKHe Coqllble KpaCKh' np03[l;i '{tto(Th
rlBeTa; HacTpoeHHe o6uleii paAoc'ru, BocTopra, IIOKOfl, THIUHFIbI, cypoBocrlf. v1|1ttl)'A-
;'I{eHHfl , TpeBorH, Hacropox{eHHOCTH.
Bocnltrare,qb npeA,laraer AerrrM BHuMare,lbHo paccMorperb SKCIIO3HUHt() K;l prl'lri
rrzr creHe, cocTaBrreHHyro r.r3 penpoAyKIIr.rfi, pacc_naorpeHHblx paHee- tt1 ti:rtit,t^,t.t:
3,lccs pa3Met1eHbt xaprrznui: <.flepean BecHa>) A. [1 . KpacHoBa, <\'t('6" I li' Hi''
.irorrcKofi,.iy*",,rpaKropr4croB> A. A. fl,racroea, <<BecHa cpeAu tto,rr-'ii> 14. f (lreti:i-
'oBa, u'Ey4ytUr"' n"tu"n"r, A. A. Aelinexn, <<Pe6qTa Hatrlcro Nl14Kp()lraii(iHa>
r:. n. qyt{iiea, <!,e'na xaproQe,rrubre>) 14. H' Bopo6uesofi, <Acreopt':--A:.JI.. t'
(l II. Txaqeuo,*, uHu upr.t" y Bpaqa> Z. B. LUeeau4poHoeofi, <<CemuR>> IO il K'"
raqa, <,rylaii copoK lflroro>) A. fI. a C. fL Txaqentrx, <flauqrb)),ryl. tr4. iluxa,tesa.
{ern vro,rva paccMarpr..rBaror npor43BeAeHnr. 3areu uo.,,rlurarb rrpoct4T pe6nr
[oAyMarb, B KaKux xaprflHax oHa Br.rArrr oAH_y t4 ry ]Ke ..*y. eir, ;;;;^;r;;yo
H'IIOTCE OTBETI,ITb, KOHKPETH3HPYCT 3AAAHI,IC: <HAgOgUrC QAVr,r,,IUU XYAOX{HUKOB H HX
npoH3BeAeHfiq. t{ro o6uero B HHX r.1 qro ax o6teanHqei?r,
floruro.rrrurzxu or6uparor rpor.3BeA.nro, oot.,fr;;;;",; oAuoz reuori, 14 rroMe_
ularoT r.Ix B yKa3aHHOM MecTe, cKalKeM, B BepxHeM pflAy, OlpeAer.rflroT, o qeM Kap.rfiHa
(ci aen,re, o x,re6e, o 4eraope). Burecre c rerbMt4 BocfrHrareJrb onpeAe,rqer pa3,,rgrrr.re
B 3TI,IX KAPTHHAX, KAKOE HACTPOEHI4C BbIPA)KCHO E XAX4OIi I,I3 HHX, KAK XYAO)KHHKY
yAa,Tocb 'ro rroKa3arb.^l:l:r cflpaur,Baer: <Ecrn r.rH cpeA, KaprHH, paccKasbr_
Baror{Hx o x,re6e, oco6eHuaq, Koropafl pe3Ko orrnrraercl or ApyfHX a flo uBery,
u no Hacrpoesrrc? O qeu oua?>>
floc"rye orBeroR Ha 3TH Borrpocbt neAarof npeAr,raraer AeraM noAyMarb H Ha3Barb
KaprHHbr, Koropbre paccKa3brBaror oAHOBpeMeHH0 0 r]pour'noM, Hacrofluen,l r.r 6yay_
ueu: <O qeM 3rH xapruHu? lloqeuy Bbr AyMa-e_re, qro KaprHr,or'".viori .oi;; ;;;;",
A' n' a c. Il. Txaqeerrx z ,,rlaMq*, ih. n. r"";;;;;'^pr..nnro,"uror HaM H o
rpou"r0M, H o Hacroflx{eM, z o 6yayr-rrerv? o qenr uo, 11yrur",., LreM Meqrarrrr.i, KofAa
BCMarpHBai]ficb B 3TH npou3BeAeHI4fl, KaKoe y Bac Bo3rrHK.rro B 'ror MOMeHT riacrpo-
' eHae?> XelarealHo cpaBHr.rrb ABe p,erIpoA_y_xr1r.tu: <{e,ra Ka proee,lbrrbre)> 14. F{. Bo_
po6reaori u <Ha nplteMe y Bpaqa>> i,l. i. tU.;;,iopilr"""a."5uouu, Bocrrrrare,rifl _
rloMoqb AerrM orlpeAe"Il4Tb Ko,TopHT ripou3lleAeHnli, o6tscuu'r'b, rroqeMy xyAolKHn-
xatru 6r,ura eu6paua HMeHHo raKafi r{BeroBafl raMMa. Ha upHvepe paccMarpH_
BaHfifl 0Anori H3 KaprLrH OnpeAerqror, KaKoe e ueft nacrpn"nra; Bocrrr4Tare,rys o6.u_
flcrHflel, tto KaKr.rM rrpr]3HaKaM Mo]KHo cy,tllrb o6 srox,r.
B xosue 3aHflTHt AerH paccKa3brBaror o noHpaBr..rB.ueMCH rrpoH3BeAeHHH, Mbrc_
'lerrHO CO3naror co6crneuuyrc Kaprr.rHy rlo Ha3BaHHrO rroHpaBfiBUJerocr{ npor43BeAeHHfl
xyAolKHI{Ka Ecnu KTo-To H3 Aotxxo,TbHI4KoB 3arpyAHflercR, rreAarof HCrIo,,rb:lyer
TorrHbrc ycra HoB Kr_r K Bblro,,r HeHr{}o nocra Br,reu tr ori a-a n aqu.
Ha caHaruqx rro K,'raccaQuxarlnu nefisaxuori ;;;;";., xoporxo ,cro"rrb3oBarb
My3bil(y fi rro33tilo.
3axpelaeuae yueHuli 3MoIIxoHa,Tluo, o6pasuo BbrcKa3brrrarb cylKAeHHq o [po-
H3ReAeHHr.r l{so6pasare,'rbHofo 14 cKyccrBa n sopue pu.""pnyrufo paccKa3a ocyu{ecr_
ts'lflercfl H B npoqecce AHAaKTHT{ecK}tx hrp, Koropbre Mo}KHo rrpoBoAHTb B BHAe 3a-
HtlTutl. ouh roseo,'rflFor KOHTpO,THpOBaTb npouHoc.l.r c6opn,tupoaaBuerocq yMeHr.rfl
,'IOfHrrHo 1.r3,'rafaTb cBoH Mbtc,,I[, <(qr4TaTb)) KapTZHy, Co3Aax]T yc,,roBfifl 4ra nepe_
HCCEHHfl .U.OIUKO,'IbHIIKAMA I{MCIOX-{HXCff Y HlX'SUAHHI? U YMCHI.TI4 PACCMATPHBAHHfl
npoH3BeAeHnti e Hostre HfpoBble yc,'roBr.Jfl. Aalaxraqeanu6^r.po, Jryr111,a acrror.rb3o_ .
Barb [ocr']e Toro, KaK Aeru HayqaTcfl AeTa,,tbHO paccMarpr.rBarb npoH3BeAeHHe,
BocIIpl'IHHMarb B l{e"loM efo HacrpoeHHe, ocHoBuofi xo,roptrr, BbrcKa3brBarb ,,]Hrl-
HocrHoe orHoueHHe K HeMy' AuAaxruqecKlte Hrpbr npoBoAHr KaK caMocroflTe,rlr-
HOe 3aHfrr4e, HO I'rX MOXHO HCIO"'rb3OBarb u B HHAt4BHAJaJrruori pa60re ; p;;;;,
3acreHquBbrMn AerbMH H,.rH c rpynnoft Aererl c Hrsxr* ypotsHeM pa3BHrafl peqfi,
oco6unr ypoBHeM pa3Burufl Mbrc,,rHTe,,tbHbrx rjpor{eccoB.
NPI4MEPbI AI4AAKTI4 qECKI.]X 14f P
<<XyAoxecrseH'blfi caJIoH). {err, paccnrarpHBanr BbrcraBJleHrrbre B <xyAo}Kecr-
BeHHoM ca/'loHe>> p"lI_:{II(rH,KapruH, }Ke,Taloulile <<roKynarur>) froHpaBr.rBtuylocf.
flpuo6perurui'r saa6onauee Ko,rrqecrBo rrpoHeeeAeuari r.^y..ruu 14Meer npaBo
oq)opMHrb BbrcratsKy (e Hso6pasr.{Te,TbHoM yro,rxe).
.4t)
fI p a n L{ J'l a. KaprtlHa <[poAaeTcfl>) B roM cr'lyqae, ecJlll pe6euox cyMe,'L pac-
CKa3aTb, KaK Ha3bttsaeTCf npOH3BeAeHHe, A,'lf r{erO oH XoqeT efO npnO6peCTH (B IIO-
AapoK MaMe, Ha AeHb po)KAeHI,Ifl -ToBapuula, A,'l'I yKpalxeHl,ifl KoMHaTbI vl t. A.),
a raK)Ke orBerHTb Ha B;[pocbl: <O I{eM paccKa3blBaercl B rlpofi3BeAeHl'iu? KaKoe
B HeM nepeAaHo HacTpOeHHe? KaK XyAOIKHHK IIoKa3a,'l B cBoeli KapTHHe r,'IaBHoe?
llouertry KaprtlHa re6e noHpaBH,'lacb?>
uKynueunfi> 6o,rr,utee Ko,'llzqecrBo penpoAyKu,uri o$opu,laer BblcraBKy u flo"lly-
qaeT po,'tb npoAaBqa ca"loHa. Tax e XoAe Hrpbl MeHtl]orcff H npoAaBUbl' I'l noKyna-
TE,'I Z.
BuCraexa KaprfiH. Bocnurare,rb lopyqaer AByM pe6fTaM u3^ petlpon.yKul']H.
or,,IHqarorUHXcfl no coAep>l<aHaKl H )KaHp_y, o0opMI'rrb BblcraBKI4. Oull crapaIoTcn
KpacuBo pa3Mecrqrb KapruHbt Ha creHe. A ocra"nlulle Aeru [pHAyMblBalor paccKa3
3KCKypcoBoAa no c,'IeAyIouleMy n,'IaHy: noLIeMy 3rH npol't3BeAeHI'Itl pa3Meu{eHbl
raKr.tM o6pasonr? (To,ru y HHX o6ilIafl reMa, H,'lr{ oHu oAHofo )KaHpa IIeH3a}K,
HarropMOpr, )KaHpoBafl x{r{BOIIHcb, nopTper.) Kaxoe npoll3BeAeHHe IloHpaB}lJIocb H
noqeMv? tlro oco6eHHo KpachBono noKa3arT xyAo)KHljK B cBoeM npoH3BeAeHHu
H KaK;M o6pa:orv? (lleeroNa, nocrpocHHeM. nepeaaqefi uacrpoeuun')
fI p a n u,1 a. 3HaqoK (<,rlyquHr.i osopnnre,rib>> noJlyqaer ror, Kro yAaqHee pac-
rro,rro)Kr4Jr KaprHHbr u noAo6pa;r HX rto reue, xanpy, uBeroBoMy coqeraHl'{}o.3uaqxou
<<,rlyuuuri u^a^ypcouoA>) HarpalKAaercfl AotxKoJIbHHK, cocraBUBLu'vfi Hau6oJtee HH-
rep'ecHmri H nocleAoBarelbHblli paccKa3 no KaprHHe (cor,racHo npeA,'Iox(eHHoMy
n,rauy) , a raKX{e BepHo orBerutsruuri Ha Bonpocbl Aereti. A sarlaeulllfr caltuti t't H-
repecHbrfi Bonpoc noJyqaer 3HaqoK <"rlyunntl 3pl'lre,rb>>'
'Pe6euox, HarpaxgeHHbrrl 3HarlKoM <,flyqurufi oQOptrtHre,'lb>>, flo,lyqaer ilpaBo
BH6parb nepBoro 3KCKypcoBo D,a IL3 rpynnbl Aereli. floc,re [poc,'lyIUHBaHHfl AByx
paccKa3oB 3KCKypcoBoAoB AeTh onpeAe,rrflIor ryquero, B_pyqalor eMy 3HaqoK' It oH
Bbr6Hpaer c,TeAytoulyxl rtapy 3KCKypcoBoAoB H3 LIHc,la pe6nr, 3aAaBUI.lx HHrepecHble
BOITDOCbI.
HafiAu ouru6xy. fleAaror B 14cKyccrBoBeAqecKoM paccKa3e oII?lcblBaer co-
Aepx{aril{e npOH3BeAeHHf H CpeACTBa Bblpa3l'lTe,'lbHOCTH, I'tCIIOr'lb3oBaHHble XyAO)K-
Hr..tKOM, O6'bf CHfleT, KaKoe HaCTpoeHHe XOTeJ'I nepeAaTb B CBOeM npou3BeAeHHH
xyAo)KHr,rK, Ho npr4 3ToM yMbrrrl'IeHHo AonycKaer oLlItl6xy B ollucaHHI'l KaprHHbl'
fIepeA Haqar'roM Hrpbr AeTf M AaeTcf ycTaHoBKa cMOTpeTb H c,'lylUaTb BHHMaTe,'lb-
HO, raK KaK ts paccKa3e 6yAer AonyuleHa ouH6Ka.
fI p a B u,1 ;. Cnyuraru H cMorperb BHrjMare,TbHo, o6Hapy)KLITb H xcnpaBuTb
oruu6xu. ButurpaeuHM cqHTaercr ror, KTo ycraHoBI.{,1 6o,'Ibruee qHc,'lo oulfi6oK x
BepHo HX hCIIpaBH,'I. OH )Ke noJ'IyqaeT npaBo 6ltrl ee4ytullM B Ilrpe cocTaBr'ltlTb
HCKyCCrBoBeAqecKHri paccKa3, no ApyfoMy npofi3BeAeHHIO'
"17 puuepnoLrt ucKA,cT'Boled,tecrcufi paccKas Bocnurare,/Ln (c ynaltu-t,rleHHo Aony-
rr.eHHbrMa'oUru6xaul't ) IIo KaprHHe <CeHoxoc>> A' A. f],lacroea:
<11epe,q BaNIH peitpoAVKrlr.lfl KaprriHbr A A ILracroea <,I1ero> (orrru6ra B HalBaHHll) Otta patcxa-
3brBaer o roi\r. Kirr( u:roijiHr,lu, ncusrri ,le'rrtuii AeHb Ha JVr, noKpblrblu:e.qesoli, uayvpy;tuoii TpaBoii
(orC5,'rcrsyer onHCflr{Hc UscroB), tsblL1l,!u KOcapH - cTapnKI'I H )KeHUIllHtrl (oTcVrCTByer B ollHcaHHr!
o6trlzrs noAltocrra) CztN'toe t"'laBttoe H KpaCHlloe e:roii xaprnue 6e,roCrBo'[l'Hble 6epe:]bl, OHl.l Ha-
rrHcaHbr B ucHrpe Kapt.hHbt (orrlI6ouHoe onHcilHHe KO\4nO3UUHOHHOTO UeUrpa) B tlpousne4cunu ne-
l)ci(arrr,r I()xoti tl rh\att pzlAocrb !,ll aroro X)'.l.ox{HHK llcIIo'rlL,3VeT qpKHe, coqHF'le KpacKIJ: )XeJTV{o'
3C,reHyro, cil HK)rc, Kpactl\rc>
4I
,.1 AHrlT Utl IIO 03HaKOMJIeHHK) AOItIKOJTr
II('('XO,[bKO HHAIJE, qCM C }KAHPOBOIi H NE
f().t:j-\4 l.JX npoBc^cuHR. Oro o6yc,rou"i
.tT()r)t,t Ht),'11 11-1O nOHAMal.b A qyBCTB()l
Hr'oOxo/raMo rroMorlb 4erlM ocBoHTb I
'ilarlro.o )Kalrpa. 3roro MO)r{HO AOCTHT{b rrp, yc,rroBHH CLrcreMaruqecKHX BCTpeq
c rir)or3Be/:'reHHrMr.i rroprperHoli x(HBO.THCH H OpfaHfl3aqr4.HHbrx 6eccr.
,-,,If:i::":.. ::ltru c rroprperHor? xueor,Cbro c,rro)KHa reM, qro Bocrararerrru
ilr'ou.x0/rlllN{o Ilbr3Barb cu,rlultt? 3MOI{UOHar'Iluutii orx,rrn nu Aunnurri xaHp r,r"onna,
tt 1'ctrlii'lHBt'tti uttrepe'c K HeMy, a raK)Ke Aarb [oHflTHe AeTflM o ToM, r{To TaKoe
rr()pIpe'I, A./rtr r{efo efo co3AarcT xyAo}KHHKr.i r.r floqeMy raK Ba]KHO HayqxrbcH cMOT_
pclrr 11 rr{ae]'b 9TO frpoH3'eAeHHe. flepsyro ecrpeuy c rroprpeTOM ,.ryr{ue npo-
ii;lil; " MV:lee H/H Ir /(ercKoM caAy c tzcno,rleoeanuela ro4,rraHrrHKa H ero perpo-
IJcpnaa 6ecera tlo [oprpery crpoH,,racb c,,reAyrorrrau o6pasolr. Bocnurare"rrr
rpe,ilil0;'xr'rJr Ae'r'flx4 rrpfiHecrn uecxo"rrixo cBoHX sor'orpa0u,i. uuuuno a;.;;;;;;;;,"
raKfrNr: BOCrrHTare,r-]b crrpocr.tJr Aereri, 3Hax;T Jtt4 oHu.Apyf Apyfa. {erH ;;;;,
v"ruopllH'fc.,,rsuo. lJareu ^oH npeA,TolKr.r,,r AerflM rrocMorperb Ha pqAoM cr.{Aqurero
I1 pilccKa:]arl'] o HeM' 3ro gbtgsa,'Io 3aMerlarer'IbcrBo n rreAoyueuue BHaqar.re. 3arev
j[Cl'lJ C't'i:lr'il] BbrCKz]:tbrBuiTbCfl, KaK 3OByT pflAOu CHAfliqero, Bo qTO_OH oAeT, KaKHe y
HCr'o r;O./rocr)r, HeKoropbre orMerlar,iH, qro efo coceA ynu6aercq. Ilrzxro.H:r,i"ral "
Iteptt'ii 6eceAe IIe IlblAe"lH,rt 3MOur4oHar'rbHoro HacrpoeHHf cBoero roBapHrr{a. Bonpoc,
lrbcrBo y Aereii.
porofpaQHH, npoBoilfl Mbrc,rlb, qro I{ara_
He [oxo)Kafl, a tsor (rororpa$nfi c ce nso_
tororpaQuu scex Aercli, o.inr.i,rar, Kar(uMH
lJareiir [oKa3a,tH iloprper h cpaBHuJrH
r),'Krlr.inMr,l. BbreoA AZlHHofo cpaeueuHa ae
ttt'ttt pVxoii xyAOX{HHKa, uoxer 6lrrl ro;rr
x0t{flTcfl B p?3,,rr1eHbrx My3eflx, TaK X{e Kal
$<ilor';taQHfi c saurHn uso6paNeHueM Mr
v cTal)rxero Hay1111s.O CorpyAHr.{Ka llysea zso6pasnrer,rbHbrx ttcxyccrn A. A Ha_
pr,rNrroii.)
I Ioc'tle cpanrteuuii Bocnurare,Tb tocraBH,,r HecKo,,rbKo BonpocoB, Koropbre Bbr3Ba,,r14
.v ,rr.erer.r sarp)'rreHH",.l_l.it:!:: oAHoBpeMeHHo:__<<3a.{eM "yaur*"r*u nH'uyr rropr_
lrct't,t ?>> (l{ecxo"lr,r<o rereri orBeru,,ru KparKo: "qrooo,-anuti)r, o r{ro 3Ha,r, He
06t,ncittt,itH.) <<A :aveira ,lroilu cMorpflT noprperor? rlro onr"^oro, ysuaro?> u]errr
tre cl,r'ueru,'ta.)
/ra,rree BocrrHTareJrb o6rqcHH,'r, qro B Ka)KAOM noprpere, r4e aso6paxe[r qe,rro_
BCI.' CKPbITA XYAO}KHHKOM <<TAIiHA>, KOTOPYrc ,'IIOAH OTIAAbIBAIO.I', ECJIII BHHMATEJTbHO
rrfrrrilbrBarorca s a306paxeuHuri o6pas. u3ry <irafiuyrl ",r'ro*e 6y4err,r yq,rbcfl
o'rfa4llrB:ir1'r,>. A [oxa Bocfil4Tarer'ru np'e4,roxa,rr orr-aAaTb <<rariuy>> cBor.tx roaapHqez,
ficrro.rrr,:rvr{ HfpoBbre 3,'IeMeHTbr: xaxoft rnori ronapurq, xax rbr y3Ha,1, qro re6e s ero
jilrr(('rroM0r,rro v3Harb 3TO, a qro re6e o HeM paccKa3a,Tr.r eroi.,,rasa, pyKH, n,,rarbe;
IroKilxr'r, KaKhNl rr'r 6Usaerub Becerbrn,l, rpyciulru (4era orr"urr", qro MeHflercfl
B "it urle, rrose pe6eHxa).
Her6xoiur,ro orM_errrrb, ,rro raxoli ,,pH eM Mbr 14 crto,rrb3 oBallv H npa paccMar_
prlBarilfi nop'fpera, oAHaKo Ha nepBbrx 6ece4ax oH Bbr3brBar 3arpyAHeHHA Aererl.
+2
3ro o6lgcHflercfl TeM, rlro rloprper orpa)Kaer o6o6nt'eHuulil crarnqHr'rlr o6paa'
c.rro>xnltfi eHyrpeHnuta MI4p qeiloBeKa'
floc,re nepeori Bcrpeqil c lopT.peroM ero ocraBnJlh B fpynne,'Iro6H Aerl4 BCMarp14-
Ba,,rHcb B Hero, or^pJruun" ut'uftnyu uao6paxeuHofo qeJIoBeKa, a 3areM IIpl'l cr'le-
ayrouefi Bcrpeqe paccKa3arH HaM o HeH'
' EeceAu n no p' p"i"o ft xn eo n u c n. cr po,ifbu JfrH:ff ,;H;lt ttir?, #ii#;
Hso6DaxeH? Llro n,Ioxere paccKa3arb o
rbrNl B xaplzHe? tlro eule uao6pax<euo/
{e r'lOB€K€ i >
I CTaBI4Tb BOIIpOCbI, BbIXOAfl UIHe 3a paMKH
ui io" oua 6n,ra? 9ro 6Yler 4e'rarl?>>
THHIO, IIOMOfalor IloHfTb 3MOUI'IOHaIbHOe
rro pe6euxa.
uHoHarbHOe cocroflHHe, HacrpoeHl1e' qyB-
lcKa3aJlo Jll4uo o qefloeexe? floueuy xy-
oBopffr r.[asa? Kaxyro <<rafiuy> B qe'rlo-
3r'lHTb cD€ACTBa Bblpa3fiTe'lbHocTH (Ueer'
paciloJlox{eHne, Qott, Aerar'lb, cBeroreHb
tuert,Iy OAua r{acTb,rIHUa cBeT"Iaq, a Apyfaf
r raxofi IIo3e qeJIoBeKa/>>
cr a n q Bo rr poc br, M br p acKp bIB a'il H il epeA iillJ'fi :,::'[? -ff 3t"" #rt Y{ :?t??#;
uteuuote - B paAOCTHblx, IIBeToBble KOH-
I a BHOlo.
)BireHa oco6eguocrflMI'l lloprperHoH x(H-
3areM nepefira K JIHuy, pyKaM' oAe)KAe'
AerartfM, rlpeAMeraM, sony, oKpylKeHulo H onfrb K UeroMy' KaKot r{e"IoBeK'
BxoAe6eceAuHaMI,ItxupoKoacIIoJIb3oBa.[HcbI]oflcHeHH'I,cpaBHeHHff,npueM
aKIreHrt'{poBaHHfl Aerarefi, rr,reroA Bbl3bIBaHI'Ir "{:1^".3-LiY 3Molrufi' raKrl'lJIbHo-
qyBCTBeHHbIfrlreroA,MeToAo}KHBd,IeHHqAeTCKHX3MouEficnoNlou].b}oJllrTepaTyp-
Hbtx r,t fleceHHr'rx odpuauu, rrpr4eM <<BXo)KAeHHf >) B Kaprt4Hy, MeroA My3blKar'lbHofo
conDOBO)KAeHI'Ifl , HfpoBble rlpHeMbI'
b"tunour*cq 6o,'Iee roAPo6Ho Ha co
lloccneHlle. llllporo rpl'{MeHqercfl n
crae,reuHfi Aerefi o floprpere' llaIpHM
H. K. KopuHeHKo <<3a aeulto, 3a BoJIIo>
3aMerHJt..- 6e,rnfi uBer r'Irlqa>)' Mbl lloflcHI
ecrecrBeHHbtti ueer ,lfiua, ro roBopflr: oHo 6'neAHoe>\ l^-"^*u AaHHoM c'ryqae noflc-
HeHHe Bocnr.{TaTer.tr{ cnoco6cteyeT yTOqHeHUIO OTBeTOB Aereti' flpuelt noflcHeHl',{tl Mt'l
14crro,,rr,3oBa J*r L* roM cryr{ae, KorAa pe6euox 3arpyAHfl"Icl : ol*:-Y, l^li'i"
irefiuetr Mbr cTapaJlnco saMeHqrl noqcHeuHe BoIlpocaMI'l' noaBoAtluIHMI4 AeTeH K
caMocToflTenonu*y-n6'fcHeHI4Io.|Ipuneg.euIIpHMep.BoepeltnpaccMaTpHBaHH'I
I ConpoBoxAarocb 3ByqaHLIeM orpblBKa H3
Aouu. flocle aroro 6u.n 3aAaH Bonpoc:
aM [oKa3aJIa floprpeT, 3a3Byr]ara UMeHHO
lftrn upanullultfi orBer. TorAa 6ltr saAaH
n paccxaauBaercr B orlepe>>' Bonpoc noMor
43
ffiX HAfiTH NPABH/TbHbII' OTBET: U B OIEPE, U B KAPTHHC IOIJOPH'IC,I O IPAXAAHCKOfi
cpanHeure' [aHurrft rpneM noBbrru€er M-brc,'rHr€]JrbHyro iiKl.HgHOCrr Aerer.i, cno-
c.,6creyer Da3BHTHIO l'tt tc"ryHre,rlHbIX AericTBt4ti: aua,rH:a, cuHTe3i.l, vMO3aK,TIOqeHHH.
Harrpranrep, cpaBHfiBafl- ygtAy co60fr raKae Kapr,Hl-,r, xax </Jera>^A. A. f,racroea,
<l_(ox4eeofi 3oHrHK>) M. K. Eirux"pu"uo,i u-op_;;;;;;'il;;r;pu>> o. fI. (Durarqeua,
l".uJJ;.r""th.1ill oonu ri6ulyrrc a'"trro (Ha ecex Kapr,Hax uso6paxeu ue"roaex)
asoopaxeuo, nrOrfO"'a"lH BblBoA: rloprperaMH lla3hlBaOrcfl KapruIIbr, Ha Koropbrx
Cpanuznall pasrrbre rro HacrpoeHHrcl Kaprr.jHbr, Hartpr.tMep </.{oxTlesori soHrux>&t K' Ea'rxupqbnori u <{ern; A x "[rrd,;;;,;;;';;;r,,;;,""rrH pe6'rau 3aBHcH_
MOcrb cpeACra Bblpa3r4Te"rbHocTrr or cOAepxaHArr Kap'IHHr,r, ee o6u(eno HacrpoeHurr.
AxqeHruponaHt{e AeraJlefi. cyii iunnu.o rpreMa 3aK,rK)q€\Ha ts roM, qro ,'px
:ff;fliilri";??;0.', saxpueaefcr nce ,rso61,o*.n".1 ;;.;;,, 6ynranH, orKpbrrbrMH
pacKpbrBaer "",or.Hi;?";J# 3l[:''t4rrT npvr.n re'rar'rt' r:l]lf'era fn^';ti-;;;;;'
H M e H H o H a se n,' vc H.r H B a er ts oc r p u q rr e';: ;"1?l' l' ll ; l?i !i'11,,il' rT."rX';: ;iI i: ::,rTr-ir-:..y.IAy qacrb0 ri qe,lbrM B rrop.rpere.
flanpHMep, paccMarpfiBarr B cpaBHerrlH npofi3BeAeHus Il. @. XenaepHxaua
;i*oi[lk i"8;Ji rff nH:n ; i# 1 I p1 ^i+ "" ;,^;;i' ;"',,r.r H rr o K as arb c,r,.r y
y.y_ ". u p y,,, i p y i, il 3,;;; ;;;;; il ;,ff #3lli : ;T,i.:: i :,?iJJ'""T;;i' ; ffi. :?.
'rr'qa'Tcf pyKr4 Ha noprpe'ax? r{ro Br,r y3rra,,rJ rrepe:l pyKli o6 s.rux,'roAqx? g.lc)
xyAo)KHHK xore/rr HaM cKa3arb c [oMOr1{bo pvK ?THX ,,rrcr4eri?>>
[4cno,'rr,goeaHHe.AaHHoro [pHeMa aKrHBH3Hpycl. perrb Aercri. Xapaxrep orBeroB
6u"r pasroo6pasunrri: u Bxu .;;;;u;";' My)Kecrscrrrrr,rc>, <C;
xax 6yAro oia roeopar, qro qerroBeK nu,iae, .r.,,_.,1,, ,.;;,fo';:"t,,:ji"JXff":{ff:
ao6pue pvKH, lroroMy rlro Ae,larur Ao6plrr. Aerrzt>.
MeroA Bbt3btBaHt,tq aAeKE*.,,-,,r v,,,v]
Bbr3Barb v 4erefi orrpeAerreHHo," uvu.ruo,";;;;;i:",':,.l,i"1i,i:,";;lii""r-lr?Jr"T:"u""j
urzxr aso6palKeHHOfo o6pasa. H',eo6xoauuo Henocpe/xcrrBer{rroe, r.opflriee yqacrr.e
auoqufi' Ha t3brKe ..lrcKyccrBa no3Harb -- 3HaqH.r rryBCTBO.Bnl.b. Be4l ue4apou
K' c. crau'c,raecxafi otr"uu", "r" tr"or""HOfo HCKy-cc'sa 6es nepeNl.raanHii uer
^,,.T.1T.":^t99, npr i1:cMarp'BaHUH- rrpo,3Bererrun'8. A. l.pcinr.inuua <{eeouxa
c KyKr'IOt> BOCrr'TarerTb cnpocr.r,'r: uA xaxoe^y_ re6a rracrpoeHHe 6rreaer., xor4are6rr o6ua^aaer uav.a? A xaxue t r;;ri pyxa?'A ;;; ;;;'rluupo*"urarr AeBoqKa
n6nlY-'"t xYx,ry? Kaxue y nee pyxn?,
JAecb rrpelKAe Bcefo HaAo yvziurearr cBrr3b rrpeltcror{[{ero Bocrrpuflrur:l c ttpeA_
tIIECTBYruilIHM ONbITOM ACrCIi. 'flPC4,rAIAA BCIIOMHUTTJ CXOAHYru CI{TYAIIHIO, BCIIOM-
HHTb' B KAKHX C/TYqAflX Y ACTCT?'6II,rO .AXOC }KC HACTPOEHHE, Mbt VCTAHAB,TIABATH
ACCOI{HATHBHYI.O CBfl3b C Y}XE HMEIOU{HML]'I OIIbI,IOM, AAI.OIqY,o ts03MO}KHOCTb C [O-Morqbro )KUBOnacHOfo npofl3BeAeHHs BOCCTaHOBuTb paHee u"I"n"oe H rrepe)KzToe.
""rt";;##;;"#ff;Jr#,JA*":J""r? "i.uu.,n y 4e.ren 3Mour4o,raJ.rbur,rri orx"ryHx,
6paxeuHoro ;a;;;.,""" DDrL^drbrttzr|bcH o co/IeP)KallaH KaprHll t{ xapaKrep" ,aoi
,,".3::ti;;?,"#n"#"T: fru*#:;;"' MeroA 3aK,,rro,raercn B.roM, ,rro B rrpo-
I.,i3 ll.' :.9.",',.',, u. K a e-,, yAe p )K,, ".1 .!: I - :ii:;,..J"i, ffi :";XI fJff # i,j_,,T:: _
opax{eHlrbrx Ha xapruHe. I{e,rl Aar{Hofo Mero1a _- Bbr3Ba1b qvBC1Ba 11erer:i, nepe-
44
)KHTr, aAeKBarHoe cocrofHHe H3O6palKeHHOrO O6pa3a', roIlyBCTBOBSTt'j "lto60Bb K
ce6e Apyroro qe,'IoBeKa.3ror MeroA, KaK rloKa3a"la HaIUa pa6ora' oqeHr' aS$ex-
THBeH r,r cu,'IL,Ho 4elcrnyer Ha 3MouHoHa'rlbHoe cocrotlHl'le Aerefi' Bbl3blBaer or-
BeTHbre peaKrlHr,r, oco6enHo y 3ac'feHql"lBblx' HO tlpH ycr'IoBI'IH, ec"ll.l Me)KAy AeTbMH
t4 BocrraTaTe,TeM ecrb 83aHMHafl HcKpeHHocTb, fipH3Harlxe, CuMrlaTl'llt, yBalKeHl]e Apyf
K Apyfy.
MeroA o}(l.tBJreHfiq AeTCKr.tx 3MOUHfi C noMoulblo JIHTepaTypHblx l'l fieceHHblx
o6pason. 'B ^nuaar"" npHMepa npHBeAeM Sparueur oAHoro 3aHtlrHtl' Ha Ko?opoM
paccMarpHBaJlacb ^rptr-nu K. C- n"tpoBa-BoAKI'lHa <<B Aercxofi>>'
BocnHrareni.3naxoMa rI4 BaM curyal{Hs, H3o6paxeHHatl Ha 3roli Kap-
ruue? tlro Bbt BHAHTe?
T a H q M. Marr,ta yJIo)KHra cblHa clarb'
r p " tx a B. oua 3arrflAbrBaer B KoMHary, vroSu nocMorperb, He flpocHy,lcff
,'IH OH.
BocnHrare,rn. A nepeA CHOM N.laNla BceI'Aa noeT leceHxy, y6arcxnoan
4ou^y-"nn curua. Bor no."oy111'ufrre (rutyaura T. XpeuHuxoBa, cJIoBa A' f"rra4ttoea) :
,rlyHnsre rlo,'Itll{L,l B yro'rox noAytxKu
Hoqs, xax acllb, cBe'r,rta Hocux<livt vrKHHct'
Cnu, uos Cser,laHa, 3ge:Asr, KaK BecHytllKH,
Cnn, xax R ctla!'la MupHo ceerar eHus
Kax HasHeaercfl 3ra rreceHKa? flpanu,'truo, KoJlbl6e1bHafl. fIoMHHTe, Mbl c BaMI'l Cr'ly-
rrar,rH <<Kor,rbr6erbHyro> fl. 14. HailxoBcKofo, H. A. PrzucKoro-KopcaKoBa? A eor no-
cJrvuarire uKo.nu6e,rlHylo neceHKyu f' B' Caupu4ona' (3nyurar 3arlltcb.)
*'ril;';; -i. A-';-;"rrc eule oAHy Ko,br6eJ,rbHyro neceHKy. Moxuo ' c'orc?
CBerqr gsesal,t J'lacKoBo Carrayrc 'nto6nuyn
Hal[ uontlt oxuott
IleceHxy voto:
H noer MHe neceHKy <Cnu, Moq xopouafl'
Maua nepe4 cHotrl,
CnH, ttoq npHfox<afl,
5an urxu -6an l>>
.[.eeoqxa r4c[o,,rHr,tra necHrc E. Ttt.ttuqeeBoli <MaMa ItoeT>> He)KHo, JIacKOBO'
3aAyMqHBO, Cr'IOBHO BCIOMI'IHaq qTo-To'
Mo, urAn*, qTo Bbtpa3HTe"rrbHoe qTeHHe XyAOXecTBeHHbIX npoH3BeAeHHA H',\l{
HcIIo,,rHeHHe rrecHu 3acrlur""t pa6orarb 3MotluoHaJlbHylo naMfrb Aereli, a 3To B
cBoru or{epeAl cnclct_r6crByer oxHBr,reHHro y Hr4x paHee flepe)KHTblx 3Mol,tllli B fipo-
[ecce BoctlpufrTTtl tlopTpeTa.
llpueru ,.sxoxAeHr,tfl> B KaprHHy. 14cIloJIb3yf 3TOr npHeM, Mbl npeA,'laranlIl Le-
rqM npeAcraBl4rb ."6o "o neire r'rio6palKeHHofo qe,'loBeKa' 3ro oxue"Ifer' ycu-
JIHBaeT,pacKpaLUHtsaeTBCeAeTa,'lHcoAepxaHHf,HeIIocpeAcTBeHHonoAcKa3blBa-
eT Bepgylo r.rHroHau[ro, craBr4r pe6eHKa Ha MecTo H3O6paxeHHOrO qe'loBeKa, yqHT
nepex{HBarb BMecre c HHM r4 conepex(HBarb eMy, 6ylnr ^AeTcKoe Boo6pa)KeHHe
[1pH paccrrrarp,BaH,; npo".u.A""ro g. Ii. BacHeqoBa <AneHyuxa>>-AerflM 6bl"lo
;;;^;;;;o, 'unp"a.raBbre Ha MHHyry, qro Kaprr.rHa o)K'r'ra. r{ro 6rr Bbr yc,lbr-
tIIaJ'lH/>)
Oreersl 6ula H c,re4YtoltulMu :
a;p ";; c. fl y.no,,ltzt,,r, KaK peKa rr,'reuercfl, J.rflrytuK' x{ar'ro6Ho KBaKanr.
B; i " x fl. fl yc,rbrula,r ue,'recr ,'IHCrBbl, AepeBbf HaK'roHflIorcf Apyr K Apyry
H KaK 6ut ruenuyrca.
..t<u'"B.Aqcflbllxy'KaKAepeBbflKaqaIoTc'I,AyeT,Te|KHliBeTepoX
rra/laeT, naAaeT...,'ILICTBa.
H THX[)
45
ll,',rr'{r Bocfrr4rarerb c,.paur{Baer: <<A KaKoe y Bac BO3HrzK,rro or STOfo Hacrpo_
i"lil,llij3'rrHe' rlysqlea? A y AeBoqKH Ha iloprpere xaxoe? Kax err o6:rorvr 4o-
Meron My3brKaJrr,Hor.o cotpoBox{AeHfie. flpre nocnpuqrr.lH AerbMH rroprpera 3By_
'{rr r/r\3brKa, xapaKrep., HacrpoeHHe xoropbr? aoariyuno"'nacrpoeHrzro xapr'Hbr,
1' r\ rl)i.)llcxo/lHr sogrleficrsHe oAHOBpeMeHHO Ha spnie,roHua u c,ryxonofi aHalru_
3illopb{. 3lo a cBorl oqepeAr o6aen.iaer fipoqecc Bocnpurltrr, Ae,raer ero 6o,rtee
r',.rr'irrxrl,r, vrorrrJeHrblM. B. A. cyxou,rHHcxuft nucan:'urlyro,^u, Me,,roAHfl, Kpa_
( {)f it \1\':jbrKa/.rbHbrx 3ByKoB _ Ba}KHOe cpeAcreo ,,puuaru"nnofo a yMcTBeHHOfo
lJ{)clit i:titHl rteitotseKa, IlcrortHHK 6,raro
K."r r,rrii'r rve"rroAriq npo6vx4aer y til,f "ffffi 3 ffiHHr;r:i?l-1"'nf,rt;r" ry:i:
'l:l btl{ rtc":t{)BC'qecK14X rlvBCTB.. ^>>
l*,:srxa Moxer,.rrqeaerpars "n.np1Tl1" rroprpera, rorAa Bocn,rare,,rb crpa_
rrrriEae"f' Aofaila,lucb JrH AerH, Xro aaobpalKeH Ha fioprpere, xoropr'r Mbt rrocM._
,'p11r'1 ce.'oAur. ,&lysr,rxa'MolKer 60rrr, rpouou A,rfl paccKa3a BOCrrHTare,rq H Aererl o6
li:o6paxtculroM qer,roReKe, rrro npr4ue, peqn HHToHaqHoHHyn oKpacKy r_r Bbr3brBaer
9uot{hfr ,iereti. ,&Iyslrxy Mo,.,.,_ , -^^. ,,.,
'at-cBt13b r"*ay )KHBorrHCHb,r , ryuo#liii,iir^"'utJjj#a roprpere' ycraHaB"rr4-
llrposue npremu. cpe4n uasoauHlrx Mero,q.oB H rrp,eMoB oHH 3aHHMaJrr4 B npo_
trr'ccc 6c.c.!,b{ rocraro.rso 6o,rruoe Mecro. I,{.p;";i" ;;;;ro, cocpeAoroq uBarrLj
BHilx4atiLIe relefi Ha ueo6xor1anaori A"[q eocnp HflTLtfl rracr, noprp"ru, aKTHBri:]r.rpoBa,,Ifi
NII'lc"lllre'lbHVK) Aetlrer'rbHOCTb Aerefi, co:4aaa,rH HHTepec K npor,r3Beaeunro, sop_
r\'l tlpoB:1':lu Ilo,'Iox<HTe,TbHoe gMor{HoHa,'rr,Froe orHoureHIle K x(aHpy nopTpera.
llerrr c },B,rrclreHH-e-M rrpr.{HHMaJTH HfpoBbre 3,,reMeHrbr <3araAafi qro-,rt6o o pyKe
(ua3ax, o/lelKAe, r{tsere, qe-rroBeKe , f. n), u ,oi oi.uou"rrr, <<ysHari, K KaKoMv
r.l:l noprperoB rroAxoAr.{r 3ra Mv3brKZlu, oflprayru,i .uoJnu;";";";;;";r;;;;i
pel'] )'' <<K'r' "ryurue H Kpac,Bee nepeAacr B ABHlKel{Ha rroJrox{eHrie re,Ta (pyxu,
:?t'll;:'':rf,::0"iil,:"""ro o6pasa>>, i'orxpoeu <<rar?uy>> u"nou"nu, Ko'opyrc ixfr,r,r
I'1crio,tr':rvR a ceoeli pa6ore c AorrrKo,.rbHr4KaMu yKa3aHHbre tsbrue MeroAbr H rrpH_
('lrhl. I4.j)t ilf;rtapy NUnH (.JeAylOUtee.
Dt)io,l) IloHpijuHlltuefocfl fiopTpera s 6o,llrrHHCTBe c,lyqaets 3aBrzcer.r or HHTeDe-
coFJ ' 3lroqlroHa"']rbHor-o -orHorrreH,fl Aerer?. Tax, noprpet;,l;";;;r'1, "c;;#;
r(t'e;r' <l{cl' KHxor>> f ' ,Nl. Kopxeea,'u{enor{Ka B MaKoBoM BeHKe> O. A. Kunpeu-
cxorri errdpano 20o,(.,,[ereri, KapruHy'a. a. n,ruc;";;^;i;;;, " unoprper cKyrbrr_
.t'opa B. 11..tutyxuuofi>,v1. B. He.repoua _ 80%;;rJfi.'S-pe;;, ronBH,,rHCb repBbre
0l(errOrt Hb{e cY}K,a,eHHq :
-- (Jqcuu KpacnBafl KaprHHa.
-, AeBoqKa rloHpaBr4rTacb, oHa KpacuBaq, Ao6paa.
-- Oqenr, Bece/.taH KaprtzHa.
I]['sv",rr,L.a.lst aHa,,rH3a orBeroB Aerefi npu Boc,,p,qr'H froprpera rroKa3a,rH, rrro
peernr a, pircKpbrBarr ..^c.?n:p)KaHHe KaprHHrrr, ylKe He orpaHHqr{Ba,,rr.Jcb npocrbrM
llei'rr\rir{c.rrcHfieM Ae'aJreii, a nutanncu npoc,re4urb cro)KerHyro ,,rHHHrO. v urx rIoflBH-
"ir0f [r vMe H]je caMOCroflT€r,lbHO onpe4ennrl rracTp0eHr.re o6pasa, AaBaTb eMy xapaK-
'fepi'tc'l'llKy' croco6ttocrb BblAer'tflrb HeKoropbre cpeACTBa Bbrpa3Hrer.rbHocru (une.r,
,fluHa iquKy, xor\rnoszr{Hrc ) .
PaccltarpHnafl KaprnHy, oHrJ crapa,.rurcb AoKa3arb cBolo ror{Ky 3peHr4fl, ycraHo_
ill;l j'ni'i:fiir"r:;:o.',."eHHL,1€' cBn3r.r. B peuH Aerefi roqe urrucb"oopu.n""' ;";;;
1(i
Ba,lqfI.!.enovxacI,tAHTBcaAy,noToMyqTo3AeCbMHo|oAepeBbeBHuBeToB'
!l avnaarc, r{To oHa }KIlBer B AepeBHe, y Hee A"lHHHaf Koca'
" T'r'*,'u B "y """ n"uunorrbre fr,ra3a, H CMorpr.rr oHa yrproMo. osa Aep)KHr
B pfre rKllt4r!. Hanepno, flpoqHrara o qeM-ro neqa'tbHoM H 3arpycrHJ'la'
" "'i;;; ii. -ia._l,o BBepxy cBerr.rr fpKoe co/'rHbrruKo, rroroMy qro y AeBoqKH
BO,lOCbl, KaK 3Or'lOTble, nepe"ll'lBaIOTCfl Ha COr'lHIIe'
Flo npa BocfrpHrrrr]n fioprpera y Aereli elqe He BcefAa coxpaHflercfl oIIpeAe-
,leHl{afl,rlol.Hl{ecKafII0C,rIeAoBaTe,rIbHocTb,OHI{qacToBo3BpauaoTcflKoAHlIM},ITeM
x(e /IeTa,'ltlM, 3JIeMeHTaM Ha KapTI"lHe'
IIo-npexueMy Aereri e nepnyro oqepeAb flpl"lBr'leKaI{)r ffpKHe, KoH',IpacrHble
coqeTaHHfl qBeToB Ha nopTpeTe'
Au wr a fl. V AeBoqKH HapffAlroe rr'Ia'rbe' oqellb "!1o,!^-* ,
fi;;n r a fl .',vln" "p,u"rctl KaprHHa' noroMy rl1'o B Heli MHoro flpKHX l(BeroB'
KpacoK.
Ho,eocnpHHHMaflI(BeT,AeTfiyx{eCB'l3bIBaH]Te|oco6ut.tzltHaCTpoeHheMH
coAep)KaHHeM KapTuHbl'
'"^d;; u n. y'oanofi AesoqxH rlBeroK r, pyKe, n frira'rr,rr y Htrx Hapfl/l.Hble, flpKHe.
Toquo oHH HAYr Ha nPa3AHhK'
T a H q,tul. ll,larle Y Hee qepHoro
rrBe'r'a c 6eaoh 6pcltuxoil, HaBepHoe, 3ro AyMa-
K)lrlaf , cepbe3Hatl )KeHUlHHa'
-'*(p;;"";oro, "uonrAeHr.rff 3a AerbMH B noBceaHeeuoita o6uIeHHI, IloKa3a"ln' qro
oHI4cTa,IilHao,lrc/la,|eJ,IbHeeBoB3aHMooTHoueHHHcoB3pocJlblMll14cBepCTHHKaMI4.
V uux rroflBr,r,rrocb yMeHI{e BHAerb 3MouHoHaJIbHoe cocrorHl4e Apyfofo' 6ltcrpee
OTKJIHKATbCfl HA HEIO: IIOMOqb, IIO)KAJICTb' 3AIIIHTHTb'
BneqaueHnfl, no,lyqeHHble ,(erbMl'{ Bo BpeMfl 6ece!'' n-31-f ' cBoe orpaxeHue H
" ";'^p;;y;nu^.'p"Oota crpeMl,tJ't'ct x uau6o,ree roqHoii ilepeAaqe HacrpoeHrltl'
3Mot{Hfr qe,loBeKa qepe3 Hcno'r-lb3oBzHll€ B pHcyHKax 1t^"'91-'*"uafi uun,tuqecKux
Aeuxeuuh ,,r,ua H uu"'iu. V aerefi noflBl{,locb )Ke,'laHfie x co6upare'rbcrBy orKpblroK'
Qororpa{rufi, u,r,lxl_crpauutl' - e,ToBeKe, no,lyqeHHbtx
' Oanaxo c,'leAyer oin'teruru, tlro nepeHoc npeAcraB"IeHI'lH o t{
npH BOCnpntlTl'lH AeTbMI'{ nOpTpeTHOt't XHnOnuCa' B ApyrHe BfiAbl AefTeJ'IbHOCTH
rpe6yer cnelr,a,lbHo oprauHionasuoti Aesre'lbHoc'r' fi pyKoBollcrBa co cropoHbl
lrrp H fl THbIM 3MOUHOHa,rbHblM MarepH a',ToM'
rprperHaa >KI'IBOI]HCb yql'lT Hac [oHI]MaTb
KHO K HeMy OTHOCHTbCfl'
rnu uao6pa3l4Te,lbHofo lzcKyccrBa Mo)KHo
C 14CNOJlb3OBAHI,iEM BbIIIlCOtIHCAHHbIX MC-
rHX BHAax sauntuir (nt-' pasenruto pcqx'
R TlOBCCAIICBHOX4 IICII0CPCACTBCHHOM OO-
rbt raKHX 3aHtlrllii cM. B fJlaBe <<l lraHbl'
Kax ux Pea,rH:oearr,> )
3AH'ITI,Ifl BHE 3AHfTfl T:I
IlonropHoeBo3BpaUleHHeKpaHeenpocMoTpeHHbIMKapTHHaugeo6xoAHMoA"{f
TO.O, qTO6b, ,u*p"n'rto y AOIUKO,'lbH1tXOS lO,ry;ueHHble OT [epBHt{HOfO Bocr1pugTpltl
gMouHoHa"rlbHble BIIeqaT,,IeHuq, yr,ry6r.rrn ocMbIc,'IeHHe coAep)KaHu'I KapThHbI' BbI-
:}BaTbHoBblgsggo(HauI,lH},IcTI,lMVJII.lpoBaTbnoBTopHoeIzXBo3HHKHoBeHI{e.
47
Ilpuo6ueuae Aer.efi K xcKyccrBy s ceo6o/lFroe or 3aFrfl.r
ror B pa3Hbrx $opnrax: nHAHBf^yariuo, _c ancp{repeHrrrp""""i,i,z"ll:1ilfi1trrffiffi,
t4 pa3B"rye'reHi{rrx, qepe3 npocMo.rp c,rali4or:,,,,rann".nnna
.Hnoa>, Bo BpeMfi <.rxcxypoti>) Ha tsbrcraBxa penpoAyxqrii
opf aHr43yeM brX B CIl€tlHA,'r b H0 co3/Ia Fr nclM osa,re,cxycaru>
B XOJI,Iax, fpyflr]ax AercKofo caltzt.
oTa DpoBOAItTCfl c AeTr_,Mfr, Ko,l_0tr)bre Hrl 3aHfl.t.I.il{ IIo H:JO_
;;il,^J#:'#;';:::::l:!#; JJ#H#d:ij,e."?"T,'i,",.l,T"lil"#:.'#:l:'l;,:i,;X
ra,n,rn u " ;, r, o ; ; ; ; ; fi 3 :;i :"ilfr .:Ji#; "'#' ; ::_ ii"1fl IH t "]ffi :1 n m' l# i*:*"1
flllK() tJlrlpaxeH ycroii,tfletrii nHTepec K npou3BeAetrHqM )K16oflr.tcq n us<t6pasu_
Te"l i, H OI.l l{efl Ter.t b HocTt], OT/,I H q a K) UlH Mfi Cfl ebtCOXCtii a KTH B HOCT
p(.rryt DTILUn\rn dKll'tljHoc'fbK)' pii3BHTbtM ypOBHeM
uc,rl.r c nepBbrMH AerbMH Iloctr.rrareJlb Mo,xer orpilHHr{rr,bcrr r-rHrrb [ci4po6Hlr'
paccMarp,tsaHHeM oAHot o-/,rRyx rrpoH3BeAenuri, r.o .';;;;;";;" ,o:tN,ro)KHO HCfrorrbso_
BarL, corteraHne BOclpHrlr,Llrr )KrionucH H opfarrH3ar{Hrz ux co6creeuur_rfi xyAo)Kecr_
eer{Hoii AeflTe"[bHoc'I'11 I4JIH x{e BocflpHflrr4e x{Hr]orrHCH, My:lbrK, H xyAo)KecrseuHori
,'lHreparypbr.
Pa60ra c 4rsQepeHuilpoBaHHbrMfi fl'o.pyrraMr.r Aerefi. t] raxHe rroA.pyrrrrbr
BKJrroqarcrcfl AerH, HMe'urHe o.^uHaxosrrt ypua,no nl,rar'r,anryaJrbHofo H 3MouH_
0lra'rrbHoro pa3Brlrt7 u npu6nuerre,'rbrro tlAHTtaKOBO noHH14aK)u(ue co/IeplKaHHe
KapTIHbt H BbtpalKatOIUHe CBOH BrleqaTJl
*""*i:i,'ii"l,nl***tH?l;s:ii!:l;';,*Jl*,,-,fi lil,,lf"f, i.19i,
xyAolKHIrKa, He rroH1Maror "[or,qec^u' oPutounocTb' IJe Mofyr o6tqciurn 3aMblce,'l
crB.aMH tsbrpa3nrer,rb,rocr, n nn,u",i"l,;e#fi:TLff*T,iXr'ii:-?Tff'Ji[#".fffi
aH@sepeuq,poBariHbrx r.lonfpyiln Aerleri c BbrcoKHM, cperHLrM, lrH:rKHM ypoBHeM
pa3BHTHfi npeAcraB,'Ienuii o lrpoH3BeAeHHflx )Kr,itsofl Hcr.r -u 3MoLlHOHar.]bHo_,trzqHocr_
HOro orHorleHHfl K Hrj[,t. floxasare,,tfi 3Trlx ypoBHe,? uo,aroao,r- cjreAVrouIHM cl6pa:otr.
uonXffo"oretu LlposHeti npedcrainrni,i' 'rt,,*.ii,niiu";';,;"; npctusoedenunx )tcu_
Brrc.x'fi - orBer,aer r'ra Bonpocbr, uro a:o6paxeHo. o rreM l(aprr.iHa, qro xyAO)K_
HHK paccKa3a,'r, rIoATBeplKAaeT,lorurjectK
pa3HrerbHbrMr4'cpeAcrRaMH (rneronr, ;T:#ff:#," #""filyr:"#;flffjil"T;:J,ri,,
;3;::":,;oH:#"tJ. H o6ocHosbrBaer Hacrpoc'HHe, qyRCrBa, yMeer .o,,rb3oBarbcn
cpep.r-ruft -orBeqaer Ha Bbr'eyKa3aHH-bre Bonpocbr fipai]fi,rrbr{o, rro He yMeer
AOKa3a'rb' ,'otleMy oH TaK AyMaer, qro KapTr,Ha paccKa3brBaer HM*HHO O6 arou,
c"ra6o Hcno,rlsvei B peqH 3rlurerbr, cl6p;r:urre cpaBHeurrr.
Hnexuit - sarpy4Hae'ca o'fBeqarb Ha rrocraB"qeHrble rrorrpocbi, Bcr(pr,lBaer
)AeplKaHHH H Bbrpa3HTeilbirbrx ctleICTBax
tt o 4 uo Ha,x b Ho _ /t u Lt Ho c r Ho e o o r uo we u ust d o ut rco,q b H u Ko I
7
ueuuri orBeqaer Ha Bonpoc, rroqeMy rroHpnBri"[acb Kap-
qecrBaN,rH, BbrcKa3r,rBae, ,;;:i,tJ"1Ti"-"r":t"fi1'"+"ff;;ffit:l::":;*yl"*;"
OTIJOiIICFIUE B BOCIIPI{'ITHC TPOI,I:JBCAEHH'I, x(I.,IBbIC, EPI{HC PCqb H MI.,IM14KA (X{C,lAHflE
11O/rle"t l{.tbcf cBoH M Lt e ne,l arneH Hr{ xa H ) .
48
Cpe4Hrali-o6racuaer, noqeMy noHpaBHr.rocb npofl3BeAeHue, paccKa3brBaer,
KaKr.re accorlHauuu, HacrpoeHr4e Bbr3Ba,'ra KaprHHa, Ho He npoflB,rser oco6oro x(e/'ra-
Hr,rf [oAeJrlrTbcfl BleqaT,'reHr4flMH, Mr,rMHKa r4 peqb 3MouHoHadTbHo He oKpaueHbr.
Husxafi, nu6op noHpaBHBruericn xaprHubl He MorHBr.rpyer H,'rH orpaHhqHBaercfl
o n peAe,'teHl.t fl Mr.{ << Kpa cH B afl >>, <<f pKaf >>, <<BeceJr afl >) r.1 Ap.
B pa6ore c au$SepeHu,IipoBaHHbrMH noArpynrraMH BocrHrareJrb Hcno,'rb3yer
MeroAbr H npneMbr o3HaKoM,'reHun 4erefr c HCKyccrBoM raK)Ke az$QepeuuupoBaH-
l{O B 3aBHCflMOCTI'{ OT 3TaIIa 03HaKOMJ'leHUtl C HCKyCCTBOM.
B cgo6oAuoe or 3aHrrrnri rpen,tn, H,'u{ ilo )KeJraHHto pe6nr, h"'rH rlo npeA,'ro)KeHHK)
BOCrHTaTe,lq HCIIOd'rb3yrOTCrr AHAaKTHqeCKHe Hf pbr IIO 03HaKOMJIeHHI() .qOtl]KO,Tb-
HHKOB C XHBOIIIICbIO.
Oauori u: $opu npno6uleunn AorxKor'IbHHKOB K HcKyccrRy flIlJIflorcr pa3ts,'reqe-
uHn. Crpyxrypa Mox(er 6ltrs c.re4youlefi: pa3Br'reqeHnq <KaK npeKpaceH sro MHp>,
gMounoHar'rbuufi paccra3 BocnuTarern o KapruHe oAHofo xyAo)KHHKa Hr'rH o BoJrIIIe6-
HoM MHpe KpacoK (raxofi paccKa3 ryq[Ie Bocnpr.rHHMaercr Ha Soue uysuxa, qro yu{-
,,rrlBaer 3MorIHoHa,,rbHoe Bo3AeficrBHe Ha 4ereri); BbrcraBKa perrpoAyKr{Hii xapruu H
Kor{Kypc ua,ryuuufi paccKa3 pe6euxa o rroHpaBhBUei{cfl KaprnHe; rrpoBeAeHHe Hfpbt
<My:uxa H KapruHa>), e xoropori AorrrKo,'rbHr,rKH ynpa)KHrK)Tcn B coorrreceHHH My-
3brKa,'rbHoro npor{3BeAeHuf c HacTpoeHr4eM, Bbrpa}KeHHbrM B KaprHile; RilKTopHHa o
KapruHax H xyAolKHLrKax, MbrcreHHoe co3AaHHe AerbMH co6creeurroii xapruuur no
Ira3BaHr{rc, AaHHOMy KapTUHe XyAO)KHr,rKOM.
B eevepHee BpeMn c AerbMH crapuero AorrKoJrbHoro Bo3pacra HepeAKo paccMar-
pHBaror c,'rafiAbr KaprHH xyAoxHuKoe. 3a oAr.ru raxofi npocMorp 4ern cnoco6uur
BocnpuHrrb coAep)KaHr.re or 5 Ao 8 c"raiiAoe. Bo BpeMr npocMorpa c,raliAoe Bocnn-
TareJlb crpeMUTcr{ yr"uy6urr rroHr.r M a HHe AerbMx npoH3BeAeHH fr xu eon Hch, yroq HHTL,
HX 3HaHnfl O CpeACTBaX Bbtpa3r,rTerbHocTr,r, 3aKpenHTb yMeHr,re BbrcKa3brBarb rro,'ro-
)Kr.rre,lbHoe SMorlfioHa,'rbHoe orHoueHr4e x noHpaBHBueficfl KaprHHe, tto6yx4ars nx
K ca Mocrofl Te,r bHoMy p accM arp I.r Ba H H Io npoH3BeAeH I4 Ii xcl Bo II llclr.
Vl s eroir Qopue pa6oru Hcrro,'rb3yercr r..rcKyccrBoeeAqecxuti paccKa3 BocflHra-
rerfl n,\H eu{e ryque paccKa3 noAforoBJreHHofo 3apaHee pe6eHxa (c eucoxan
ypoBHeM [peAcraB/'reuuri o npou3BeAeHntrx xnnonucr) o noHpaBHBrueiictl eMy Kap-
THHE.
C"naiiAu Ar'rrr npocMorpa no46uparor no )Ke,'raHuro Aereii u;rH no pe[IeHHo Boc-
rrHrare,rfl, xoropnli ucxoAt4r H3 onpeAereuuofi qe,Tu - Hayqurb pe6ar BocIIpr.rHH-
N4arb B KapruHe KoMn03HuHlo, Bbrae,,rflTb ocuoeHoli KoMn03HuHoHHutfi ueurp, onpe-
Ae,'irrrb rrBeroBoe pelxeHHe, 3crerprllecKl're AocrouHcrBa npoH3BeAeHHfl. Hanpr.ruep,
Mo)xHo opfaHr.r3oBarb npocMorp c.nafin,on AByx KaprtlH: Bocnr.ITarer'rb BHaqar're [o-
Ka3brBaer Kaprr.rHy A. A. fl"racrosa <CeHoKoc)>, a 3areM H. f]. Kapauapcxona
<Ha norqx t{ynaruua>, u [peA,'rafaer cpaBHHTb pacilo,'rox{eHne B unx nrc4eti, a
noc,re groro o6rqcHHTb, noqeMy xyAo]r{HHKl,r HMeHHo raK pactlo"rro>Ku"ru $rzryprr
H qTO OHH 3THM XOTe,'lH CKa3aTb.
HreHue KHur H3 cepnu <<Bcrpeua c xaprHuofi)) npoBoAnr raKlKe B BeqepHee
BpeMn. 3ry pa6ory qe,recoo6pa3Hee rrpoBoAurb nocJle npocMorpa penpoAyKul.'ru
KapruHbr Ha 3aHrrLlLI, TaK KaK nepBr4qHoe o3HaKoM,'reHue Aererl c npoH3BeAeHHeM
AO,'rx(HO OcyuecrB,rrfTbcrr qepe3 uar,rqAnlrri o6pae. Bocnpuarne coAep)KaHHfl Kap-
Tr,rHbt Ha c,lyx, xorf H noAKperl'teHHoe KHv)KHbtMIt t4l't/'trocrpauvflMh, AJtfl AoruKoJrbHa-
KoB 3arpyAHuTe,'rbHo. t{reuue )Ke KHHfr{ nocr're npocMorpa KapruHbr orKpbrBaer A,'rn
pe6euxa HoBoe B ueri, yr,ry6,rrer Bocnpr.rflrae coAep)KaHr.trr AaHHoro npou3BeAeHr..rfl
Oco6uri 3Mou,Houa/'rbHurl sapn4 AerH no,ryqaror Bo BpeMfl axcxypcrlri B <<sa,rr
49
HcKycc'r'B)>r. B Hexoropurx coBpeMeHHbrx AercKr.rx caAax ecrb vcJloBrfl Ar.rfl oDfa-
Hu3ar\I4H raKHX rloMelrleHali. 3Aecl 4ern npuo6peraror HaBbrK Ky.rrbrypHoro nbee-
AeHUrr B My3ee, xoropufr e AarlueriueM oHH 6yAyr floceurarb 6e: espoiaux, yMeHrle
o6MeuHeatlcfl BIIeqarJIeHHtrMH rlpr4 npocMorpe rapruH ctroxoliHcl, poBHbtM foJ1ocoM,
a KorAa HaAo cKa3arb fpoMKo, pyKy rroAHHMarb He HaAo, KaK aro 6trsaer ua
3AHflTHU.
<<3a,r ucryccrB> - 3To Mecro B AercKoM caAy, fAe pe6euox lorpyx{aercfl B rry-
AecHuti, yAI.IBI4TeflbHutt?, aHaxonutti lr s ro x{e aperraa Hoeslri AJtff Hefo MHp KpacoK,
My3blKI't, Il.Bera, rto3TllqecKoro c,'roBa. 3Aecu oH BrrepBbte HaqHHaer rrocrr.rfarb fl3btK
r.rcKyccrBa, npuo6ularlcq K Kpacore, 4o6py. ueHHoirsn, AocraBlUflMcfl HaM ro Ha-
C,'IEACTBY
Brrcraexu penpoAyKrlflia t<apruu r.rHorAa rroctsn[lar,orcq oAHoMy xyAo]KHr.rKy, c
KaprI{HaMH KOTOpOTO Aerx [o3HaKoMr.rracb Ha 3aHflTHfX, a Hr{ofAa onpeAe,rreHHoMy
)KaHpy x(HBonrrcH: nerlsaxy, HaropMopry, )KaHpoBbrM KaprHHaM (o poauoft seM,,re,
o rpylKeHHKax cedla, o fyMaHHbrx orHoueHHflx ,rrcAelr H Ap.) . Bsrcraaxr4 nocBflurarcr
TaK)Ke UCTOpHqecKan co6llTaflM, BpeMeHaM r-OAa U T. A. SUOqHOUa,rbHOe BO3-
AefrcraHe Ha Aereii ycl4JlHBaercfl, ecJlu Ha tsbrcraBKe npoucxoAlrlxgeoji o6ueu uue-
HI4rrMu,3By,qur My3blKa. ,&lysuxa rtoBbtuaer BoclpHHMrraBocrb, flB,Tqercfl yc,,roBr,reM
6o,ree r,ry6oxoro npoHr.rKHoBeHna 4ereri n ucxycireo. oua cosAae.r $ou ir" ap"-
TeJIbHofo H c,'lyxoBofo BocrlpHflTufl KapruH, rroMofaer pacKpbrrb 3araAKy qBera,
CJIOBA.
Hanparvrep, Ha BbtcraBKe relieaxubrx KaprHH, crpyfrrrnpoBar{Hbrx no BpeMesaM
foAa, xoporxo Aarb rrpoc,'ryruarb AerqM <BpeueHa ro4a>> [1. A. vairKoscKofo.
3xcxypcoeoAaMH Ha raKHX BbrcraBKax nnoayt 6ltru socnH l.a.fe,qH H,,rr.r 3apaHee
noAforoB,'leHHbre AerH, o6"uaAar,ollrle )KHBbrM eoo6paxeufieM, xoporxo pasearorl
3Moul'toHaJ'lbtttlti ll uoHoaorHqecxoti peqblo, BbrcoKrlM ypoBHeM pa3Br,rrafl [peACTaB-
nesuit o )KHBorrHcHbtx npor{3BeaeHufl x.
^ tr4noraa nepe,'r e'craexofi..ycrpaHBaror KoHKypc H? <<,rryq,ugpo 3KcKypcoBoAa>).
Boclzrarell no6yx4aer 4erefr 3aAaBarb Apyr Apyry Bofrpocbr: uvro 6rial *or.r"
crpoctjr[, o KaprnHe nocrTe ee flpocMorpa? I(ro Mo]Ker 3aAarb Borrpoc o r{Bere AaH_
uofi^xaprzHbr, o Bbrpa)KeHHoM e ueri Hacrpoesnu?>> 14 Ap.
CoqeraHae My3bIKaJIbHbIx H xr.rBorzcHirx npoHsne4euuit sa BbrcraBKax penpo-
Ayt<trJafr Kaprl'lH I'IMeer cHJIL'Hoe 3MouuoHar'rbuoe eosaericrBue Ha AouKor,tbHt4KoB,
rzx o6ueuae Apyr c ApyfoM.
Hauz paapa6oraHo HecKo,ttbKo BapuaHToB correraHr.rfl My3btKaJrbHblx u ago6Da-
3r4re,'r bHbr x npoaaaeae u a i:i.
B a p z a H r A. lloouepe4uoe BK,'roqeHHe npor43BeAeuuri pa:lur,rx BHA'B rrcKVC-
CT BA.
I-leno: ycr.rJrurb eosAericreHe r.{cKyccrBa ua auoulru Aereii
Crpgrcrypa 6ecedu: HaqarrrbHafl ycraHoBKa rrenafofa Hafrpoc,,tytrrH Ba r{He My-
3brKa,lbHofo trpoH3BeAeHr4rr,
__ _lJaxne <<3a,'rbr ucKyccrB> co3Aaubr B AercKHX caaax
H. A. 3arpaencxaR, cr.apulrii BocrrHrareJrb f _ M. Iipee4e; Nl
ufifi socnHrare.ls T. M. EpoQeena; M 53, sane4yroulal
FL H. ,rlfincxaq.
r Pocrosa-Ha-,(oHy: No 5, sasetlytcrrllarl
258, raae,rlrouraq H. C. Crpe;rxone. crap-
A. 6. llo.rriea,te. craprrrufi rrocnHtareJtb
B Aercxov ca4y Nn l5 s raxola 3a're Ha crenax pa3i\reu(errbr rroAJlHrrHhKrt Kap.rulr DocroBcKr.rx
xyAo)KHHKoB rlo MorlIBaM pyccKUX craaox 34ecs xe co6paurr pcnpolyKrlr.rH xrptri, pyccxsx q co-
B€TCK-HX XyAOXHHKOB, OlrpeAe,'reHo MecTo A,'rq fiX noKa3a /.(eTrrM Bo npeun sanHrufi
OyHxqnu (3aJ'ra acKvccrB> B AerrcKol\,r caAy,N9 258 runpe, ,u,, non il 3TOM 3a,!e rrpoBoAfiTcfl
BCe taHgTHn. KOTOPbI('CBfl.tAHhl c npu06uteilrIrr .tcroir K p;t.rHr,t\] riltrlJ\4 tr(.h](.( tBa. J IitKX(e opiaHu,ynr-
cfl 3aHqrhfl no uso6pasur.e.luttori ;1elle;tt,rrocrH
50
frpocJly rru BaH He My3bl Ka,.rlbHof o II poH3BeAeHHt{,
-- o6u,eHHe [ella|oroB H AeTeir o xapaKTepe Mv3brKaJbrlofo npol43BeAeHHfl,
npocMorp )KuBoIHcHoro npoH3BeAeHHtI,
-- o6rIeHHe neAafora a Aereii o xapaKTepe )KHr3oilucHofo npoH3BeAeHHfl,
cpaBHeHHe cxoAcrBa My3brKa,,rbHofo H )KHBOnHCHOTO npOH3BeAeHIzll IIO
irbrpa)KeHHoMy B trHX 3MOUUOHa,lbHONry HzlcTpoelrHK), XapaKTepy xyAo)KecTBeHHOfO
o6pasa.
B pes1,"'rr,rare HcrroJ-rb3oBasHrr AauHor'o tsapaaHret rulr o6Hapyxt'tJlH, r{To 3Mouhl.'l
ycH,'rr.rBarorcfl n MoMeH'r peqeBofo 06rr(eHila lro nolloAy fipou3BeAeHnlt HCKyccrBa.
l)ro roArBeplKAaer nal,rc,nr,,rVl tr4.,r1 Hcuttttti o saeHcl'lMocrt'l pa3BHl'Htl luoultl y
pe6eHxa or iapaxrepa ero Aerrrr',irr,rr()c'rli ()6tuc'rtHe 3ro ro)Ke csoeo6pasultfi etiA
jtefi1'e,'rbHocrn, It noA B,'IHrrrueN4 rrpoH:iBeAenHii ttcrxyccrea oHo craHoBHrcq HaH6o,ree
irpKHM rroKa3al'e,IeM BOCIIpHfl'ftit IIpeKpacHofo
' B Aauuou Bapnaure acp{ien'ruerrulN{ cqu'faeM Mercul IlonpocoB: "O qeu xore,rl HaN{
('Ka3arb xyAolKr-rHK (xourrosH'rop) cnouu ilpoH3Be/reuucur? Kaxoe rtacrpoeHue 6bt,'to
y xyAox{HHKa (KoMrto3rtropa ) , xolAzr OH co3,i{aBaJI CROc npou3Bei1eHnel>
3rO cnoCO6CTBoBaJIO H Ltt{'Ie.,Ita'leKTyaJlbHOMy pa3BHTaKl (onepaUHu aHA'r,Y3a,
CHHTe3a A,,rrr nOHLIMat-t nfl r'oAeplKaunn). H TpeHI4pOBKe alla,'IH:laropOB, H 3MOUHO-
It AJ'I bHOIi OT3bIBq H BOCTI4,
H a r a u a fl. Ou (xyaoxHllx) paccxa3a,r, qlo BAa,'lLl 6e,llrti fopoA, KaK cKa-
:lct.runii. A eute y Hefo 6r,r,ro npa:71rln(tHoe HacrpoeHl.te, H oH HapHCoBar 3To Kpa-
c{.iBoe He6O. KorAa u Bux{y o6.ryaxa, Mtle xollercu l{a HHX llo,'Ierarb (B ,Vt Kycro-
llneB. <,Nl,aclel'rH qa>> ) .
3HaqHre,llHo yBeJilqHJrHCb peqeBbre BbrcKa3brttaHHR 4erei.i, B peqH LicfioJlb3oBa-
,,uJcb srrlTerrrl, cpaBr{€Hr4q. lUHNluqecKue Aeiic'rBnq ua6,roAa,'IHCb lte ro,'lbKo B MoMeHT
6eceAm, no a Bo BpeMn caMocroflTeJ'rbrroro BOCnpHrrr,rn npotrraeAeuttti (ounma-
're,rlunfi, cnoxoiiurrfi esrrqA) .
B a p a a H r Il. IlonapHoe BK,'trcqeHHe ilpou3Be/leHuti pa:uux BHAoB IzcKyccrBa.
IJe,m: ycgJrrzrrr - eo3AericrsHe pa3Hbrx BgltoB ucKyccrBa qepe3 cpaRHeHxe.
Crpqrcrgpa 6ecedot: rtpoclyrxfiBarrHe rrccKOJIbKHx My3brKa"''lbHbtx r]pou3BeAeHl.rt,
- o6veu NrHeHHrrMu rre/lafof a u Aeren, cpa BHeHHe, qeM [oxo]KI4 u qeM or,'tH-
qaK)TCfl IrO XapaKTepy My:lr,lKa,'IbHble npoI'[3BeAeHIIfl ,
- npocr\1oTp HecK0.'1bKHX >xHUofll'lCllblx llpou:ee,terra*,
cpaBHeHue cxoAcrBa I.i oTrHqHfl )KHBOIIHCHbIX llpoH3Bef.eHl'tu,
cpaBrreHHe IIoxo]Kr.tx rro 3MouHoHa,,rbHoMy HacTpoeHUn ]KI4BOflHCHblX A My-
rbr KaJr brrbrx npor:neacHH ii.
[Ipu ucno"rb3oBarrHr.t AaHHofo Bap14aHTa nponB,'renHe :ntoutti 6tt.lo pasuoo6-
I)a3Hee (AerH ceo6onuce aurcxa3brBa,rHcb no ttoBony IIpoH3BeAeltns ). rar KaK AaH-
rrtrri napuaHT IpeA,rrara,T AerflM 6o,rr,ule o6a,eKToB AJII tsocnptItrrl4rr, a c,'leAoBare,'lb-
rro, 66.nluryn na,rHrpy SMotluoHa,'ibttbtx COCroflutth, ua KoTopble AerH peafzpoBa,'IH.
A,r e u a [.3ra Nly,']brK?r fpyclHafl, a 3ra Bece.Ilafl, rloloMY tlro oHa 6ucrpan
IJ IDOMKAff.
Hau6ci.ltee at|(rexrHnuulM t] JlitttttoNl Ral)HaH-re arbl,t
rlHll MbrcJIr.trcJlbttofr AeHTe,Tbuocru Bt t3bluil,'I xHl'epec y
H CKyCCTBa
,{er r.r o n peAe,'l f ,'I H 3 M o ur.r o H a,'t b H y Io H a n p a B,'t e H H ocr L
9'r'o yAaBa,locb qepe3 <pacKpblrHe>) I{Bera.
MeroA cpaBHeHHn. Taxor?
Aereii K npoH3BeAeHurM
npoH3BeAeHzfi , oco6esuo
X e n q O. 3Aecl Mope MpaqHoe, TeMHoe. BorHu Kpyrble, qepHble, rpfl3Hble
3'ro uropnr (14. K. Aiieasoscxufi. <<t{epuoc uope>>).
51
Taxxe cnoco6creoea,,r 6o,,ree qyrKOMy Bocrrpnflrnro npHeM o6pauleuuq K ,,rllq_
HoMy onbrry aererz.
A H q K. fl 6ama Ha Mope. Ouo 6o,rluroe, Apyrofo 6epera He Br.rAHo. Tax u ua
aroa.xaprtHe Hapr.rcoBaHo (A. A. fleftHexa. uEyayurue .n'eruzxrar)
1Vleroa noa6op a-nay3 br Kar'r bHbr x rrpo H3BeAe H u R,i n po"aueAeHrzrr M aeo6p astre,r l_
HOfO acKyccroa (<[IeceHKy KaKoro Mopfl ror yanorarn^7rr.'1 gana,,r Bo3Mo]KHOCrr,
cooTHecrt4 pa3Hbte BHIbr HCKyccrBa rro 3Mollqorrar.rbnoli uanpaa,,reHHocTH, rlTo HaXo_
AH'IO 3MOIrl4 oHa,rnuuti orKJ'lHK y Aereti. Xerrn O. npu ttpocryrxaBaH].rz My3brKa,.rbHbrx
npoH3BeAeHaii HaxoAu"lctl KaK 6ot n gacruBrrleM, [ofpy)KeHHoM s ce6fl cocrorHHg,
c PaAocrullr\4 Bbrpax{eHLieM ,lfirla, rul,ipoKo pacKpbrTbtMH f,.ra3aMH, IrO3a, xapar{Te_
p r.i3yroua fl Herep t]eHHe.
BapuaHr AaHHofo Meror:Ia, KorAa pe6errxy HaAo 6br,,io nu6part aa Ha6opa uy_
3blKaJlbHblx IIpol'l3BeAeHuit ttutttt- oAHo K yKa3ar'rHoMy xr,rBorrHcHoMy npoH3BeAeHHIo
::?."i.i ero B cHryall,llrc, rAe rpe6oaa,rcn aHaJlLr3 roqHOro coo'r'HorrreHgr rrpog3BeAe-
Ht4U U3 rrpeAcraB,'reHHoro ua60pa. fiauHan 3aAar]a aKrr.rBr436pona,ra 4breft, vro
orpa)Ka"Iocb B 3MollHflx: cocpeAoroqeuuolt'i 83fJ'tflrx, Iro3a, Bbrpax{arcxlafl npzcra,,Ib-
Hoe BHIIMaHue. Vl xax pe3yJrbrar - co3Byrllbrfi eir6op nponsee4eunfi.
CnuAere,nncrBoM BJIHflHHfl AaHHoro coqeraHHfl HCKyccrB ua Aereti TBHJTHCb Ha11rH
Ha6,rnAesurr 3a AerbMr.{ B rroBceAueeuori ll""r"r,*,r,ui., nn" k. ;un;;;;;fi;
uaHHyro Me,'roAHlo. luxura fl. nepe4 cr,re^yrorril.r\r 3aHflrr.{eM rro pHCoBaHrrro b6pa_
AoBaHHo peruu,rr: <<,&lur n,tope 6yaerv phcoBarb)>.
B peeynrrare npuMeHeHHt AaHHofo BapfiaH'ra 3MorruoHaJlr-,Hbre peaKuHH H3Me-
Hfl"lHcb: MHMuqecKHe AelicrsHq HocH.IIH orrpc/le.lreHHnrfi eMoltHoHa"rogufi xapaKTep
yAoBo"lbcrB,q' uHTepeca; II.,3a, ABHlKcr'irr pyKaMr.r rax)Ke HMerrrH 3MouHoHa,irrr-
HyIo oKpaueHHocrb, peqeBble BbrcKa3br Barll,rrr ua6"{roAa,'lHCb y 6o,ruutero Ko,tuqecrBa
Aerefi. V Aereii, Koropble paHbtrre He nporrr],,lrJrH HHKaKrx peaxquii, ua6,rrc4a,rscl
KparKoBpeMeHHble 3MolrlloHaJlbnbte_ IIporiB,'reHHfl (cocpe4oroueHHocrb B3t,rtflAa,
MHfr43telH?rr? Hlrepec^x xaxouy-,ru6o MoMeHry oOureulra; .
tJapHaHr B. o4HoepeMeHHoe BK.rrroqeHr.re B Bocnpuqrlre pa3Hbrx BHASB Hc-
KyccTBa.
Qena: IloKa3arb_fapMoHnro My3brKH H )KHBonHCH.
crpyrcrgpa 6ecedtt: 3Byr{HT lryauxa,rruoe npoa3BeAeHne rz Ha efo soue aocnu-
Tare/'rb quraer r,rcKyccrBoBeAqecxuri paccKa3,
- BOCtlHTareJIh IIOKa3blBaer oAHo )KHBOnr4CHOe rrpoH3BeAeHUe r{ npeA,rrataer
AerflM rrpoc,'ryuarb HecKo,'rbKo My3brKad.rbHbrx [por.r3BeAenuft u oro6pais roJrbKo
OAHO tr3 HHX, CO3ByrrHoe AaHHOMy X{HBO|THCHOMy npoH3BeAcHfiru,
- 3Byr{Hr oAHo My3brKar'rbHoe rrpoH3BeAeHve, n rerv no46rzpaff K HeMy H3
H€CKOT'IbKHX X{I{BOIIHCHbIX IIOJIOTeH OAHO, CO3Byr{HOe IIO HaCTpOeHLtrc.
flpuueuna AauHsrfi Bap14aHr, rurr'r o6uapy*;r, y;;;;druo.ro 3MouroHa,Tb-
Hblx peaKl-(fifi aereri I'i AHHaMHKy 3MouHoHaJrbHbrx nponn,reuzfi Bnuuune a"tl
Ipocro cMorpe,'ra Ha Kaprr.lHbr, c,Tyruafl My3brKy - sosAeficrBr]e cu,,rbHbrx pa3Apa)Kr.r_
re'refi, Bbl3blBaloqee ropMo)Kesue. 3aren BbtpalKeHHe ,rrHrla n3MeHt,rtocb, noflBa,Tacb
3afiHTepecoBaHHocrb, rlpHcra,'rF,Hoe BHHMaHxe K rrpoH3BeAeHHrM l.rcxyccraa. |lllr
ua6,rnAa,ra u peaKqHro Aerefi Ha onpeAe,'reHHbre yAaqHHe KoMrrosuur.roHHbre Mo-
MCHTbI.
flo uaurenay MHeHHro, gro o6tqcuflercq eosAer?crsHeM Aono,,rHrIoulix Apyr
Apyra oopasoa _My3brKa,rrbHoro , x(HBorrrrcHoro npo'3BeAeH"i H;;;"A;;;;; ffi,o-
H3BeAeHI'ltl uso6paaare,'lbHoro ltcKyccrBa I4 3MounoHaJ'rbHocrb My3bIKH ).Br,reKar,or
pe6euxa, co3AaBafl MI.rp co3BytIl4r, B ocHoBe Koroporo r,re)Ka'r. crrrrrereHr.ie KDacoK
52
H 3ByKoB, HacrpoeHiln H TeMbr. Oco6eHuo peafapoBaJrfi Ha rapMoHurrHoe eAuHe-
HHe qyBcrBrzre,rbHbre Aeru. Tax, HarIpHMep, iloc,'re Boctrpunrtfl, npo143BeAeHuit uc-
KyccrB XeHq O. cxasan, Lrro oH [oLryBcrBoBa,'r 3anax uBeroB (n n KoHqa,roecxfiri.
<Cvt peHo>>).
Hau6o,ree a$QexrHouurM, Ha Hau B3rJrflA, flB,,rr,'rocb B 3roM BapnaHre raKoe
coqeraHr.re, KorAa My3brKaJIbHoe ttpor,r3BeAeHHe Bbrcryna,ro tpouou Ar'rff >xr4BonHc-
Horo rporr3BeAeHur. 3lroquroHa,lbHbre peaKur.tr Bo3Hr4KaJrH y MHorrzx Aerefi, qro
BbtpalKa,'rocb B M HMuqecKHx AeHcrBHfl x, HocttBruHX xapa KTep 3ar.rHTepecoBa HHocrH,
,rrc6onauflq. Mur 4ynraeM, qro aro o6rqcHrercn cBoeo6paslerta xyAo)KecrBeHHbrx
o6pason npou3BeAeHari paauux Br.rAoB HcKyccrBa n oco6eHnocrrMu Bocflpurrr.rr
Aerefi.
B AagHou BapHaHTe rroKa3arer'reH H MeroA Bbl3brBaHrlfl accouHarnBuux o6pason.
O6pasHnre accouuaur4r.r Bo3HHKa,,rH y MHoTHX Aerefi. OrMe.ranacb a/leKBarHocrr,
3THX aCCOqUat\nU XyAO)KeCTBeHHbtf4 ilpOH3BeAeHHf M
O6u{eur.re neAafora u Aereti 6u,ro 6o,ree HHTeHcHBHoe no 3MouuoHa,'rbHocrn
u coAep)KaHurc. Aera paccKa3brBaJ'ra o KaprnHe, Ae,,rHJrHcb cBoHMh BneqarrrleHr.r-
flMI..t.
H u w u r a fl. 3Aecl oqeHb KpacuBbre rrBerbr. XyAoxnHx HzlpncoBa,'r HX rpKt4Mu
KpacKaMl{. V sero, HaBepHoe, 6sr"ro nece,roe HacrpoeHue! (A. fl. foaoenH. <<llnertr>>).
Taxouy o6u{eunn, Mbr AyMaeM, cnoco6creoBa,'ro yKa3aHHoe correraHHe pa3Hbrx
BHAoB r.rcKyccrB, AaBuee HHQopuauulo AJrr pacKpbrrr.ir coAepxaHHfl npoH3BeAeHr4r
a 3MounoHanluuli r,rMlry,'tbc A/'tfl qyBcrBeHHofo orKJ'tHKa.
,Nluuzqecxrle Aeficraaq Aerefi HMe,rH pasHur? xapaKTep: B MoMeHT Bocrrplflrl{fl
pa3,'rnrrHbrx Br.rAoB HcKyccrB croxotiHaq no3a, BHuMare,rluuri cnoxoriustfi B3fJlflA,
orcyrcrBue BcrKoro poAa ABr,r)KeHHfi, no BpeMfl 6ece4u 3MorrlroHa"rrbHbre ABv )KeHr,rfl
pyKaMr.r, peqeBbte BbtcKa3btBaHr.tfl oueHorrHoFo xapaKTepa, H3MeHflIoulHecfl Mr.{MH-
qecKVe Aerlrcrnzq. 3ro csraAereJlbcrByer o pa3Bvlnv pasHoo6pa:uux alrouHii y
NOlIIKO,'IbHI4KOB.
Bapuaur f. Bx,rrc,Jeuze KoHrpacrHbrx npou3BeAenHii pa3Hbrx BHAoB Hc-
KVCCTBA.
- I-le,la: c$opvrzponarb oueHoqHbre orHorueHur, 3creruuecxur? nxyc.
Crpgrcrypa 6ecedot: npocJryrxnBaHue KoHrpacrHbrx rro 3ByqaHuro My3brKa,rbHbrx
npousee4eHufi,
o6rueH MHeHHflMH Aeret? H rreAarofa o6 ux orJrurtuu,
- IrpocMoTp KoHTpacTHbrx no HacTpoeHLtIo, KoJIopl.{Ty, KoMfro3Hrlr1H )KHBorrHCilbrx
npousne4eHzri,
- o6lreu MHeHr.lfMH Aerefi a leAafofa o6 Hx or,'rHrrur.r,
- BocrrpHflTHe KoHTpacrHbrx Me)KAy co6ori My3blKa,'rbHofo H )Kt4BorracHoro
npoaseeAeHuti,
- o6ueu MHeHrzqMH Aereri r neAafofa o6 zx or,Tnqur.r.
flpn arou BapHaHTe 3MorruoHa,'rbHbre peaKuHu Aererl nepBoHaqa,TbHo liocl.rJrH
x a pa Kre p yal.r B,leHHn.
B Aa,ruHefiueM xapaKTep 3Mor{t4 oHar'rbHbrx npoRn,reuuri Aerefi H3MeHil,rrcfl:
peaKI{Hq ua ueo6utquocrb cMeuHr'racb xHTepecoM K AaHHoMy BrzAy BocilpLrflTt4tr.
3ro npoae,rrr'locb s cnoxoftHor4 cocpeAororleHHoM B3f,'rflAe, HHorAa n y,rr,r6xe, Bo3Ha-
xarcureri B orBer Ha Kpacr.rByro BeceJlyro Me,'IoAHFo. Taxxe sa6nto1anucb cH,'rbHbre
peaKI{uH y 3Moul,roHa,lbHbrx AereH, KofAa oHH orBeqa,rlH Ha Bonpocbr ileAarofa.
I{anpuuep, y Calrra f.: ul.rpoxo pacKpbrrbre paAocrHbre f,'ra3a, HeyAepx{HMocrb
no3bt r{ 3MouaoHa,'rbHbre ABu}KeHHrr pyKaMH, peqeBbre flporrBJreHufl: <fl sHarcl! q
yraAan!..>> SJ
HaxoAz,r orKJu.rK y Aereri MeroA rrprlAyMbrBaHHq cHryaquri, npe4uecrByrourHX
H,[_A [OcJeAylouux coAepx(aHl.rro Kaprr,rHbr, My3brKar.tbHoro [por4 3BeAeHUq. JI e s a A.:
<<v srorl AeBorrKH rope: y Hee flporrar'r rueHox. Efi oqesn ipy.tno 6es uero, H oHa
roura efo HcKarb. /]oxau, Ho oHa BCe paBHo t4uler>> (M K 6auxup[eoa. <<!,ox-
Aeeofi soHrax>>) .
Halra 6un orMeqeH ror ,Qaxr, uro pe6euoK crapaergr conpoBo)KAarb AJrr
6o"ryourefi y6e4llre,rluocrfi csor? paccr{as MuMHqecKHMH Txericrnaanrr. Tax, IeHa A.,
paccKa3blBafl o AeBoqKe Ll ee Hecqacrbe, toBopH,la rtIXLtM TOJIOCOM C neqa/'IbHbtM
BbIPA)KEHIZCM ,'IHIIA, CTOfl HCIOABH}KHO, XAX 6UI 3ACTI,IB TIOA AOXAEM B O)KXAAHI,IH
r{efo-To.
Taxle npoqB,rteHutt 6r,l,rla eAnua.{ttbr. Ho BbtueyKa3aunrrfi Qaxr noABoAHT K Mbtc-
'IIH' qTO ACTH MO|YT BbIPAXATb OTIPCAC/IEHHbIC 3MOI{I4OHAJIbHbIC COCTOqHT{fl. KOTODbIC
cry)KaT pacKpt'lTl'rIo xyAo)KecTBeHHoro o6pasa [por43BeAeHHr]. Ltepe3 4BH)KeHHq.
3uoquoua,rbHbte rrpoflBJreHufl np?r t4crroJrrb3oBaHua AaHHoro BapHaHTa y MHofHX
Aerefi orr'rHrra,rrr4cb pasuoo6paar.JeM orreHKoB: yAxBJ.reHroe, po4oirl, rpycrr. Oro
IOBOPI,IT O AI{HAMHKC SNAOUHfi. HAPN4Y C 3Tt,IM Y HCKOTOPbIX ACrCfi 3MOIIHOHA,IItIHbIE
peaKrrr,rH Hocr.{,Tr4 SfrH3oArzqecxnli xapaxrep, 6r,r-rru c,ra6o Bbrpa)KeHbr.
Taxoe coqeraHre My3btKar'tbHbrx 14 )KHBonHcHbrx npoH3BeAeHuit npw npocMorpe
BblcTaBoK Bo3MolKHO r'IHIUb npH HeCKO,'IbKHX yC,'IoBHflX: CfiCTeMarHqeCxan pa6Oia
c AerbMH no npao6qeHHIo I'lx K HcKyccrBy, ur-,rcoxHri ypoBeHb r4rpbr Ha MV3bt-
KaJ'lbHoM HHCTpyMeHTe My3blKa,'lbHofo pyKoIloAHTe,ltt (o4uaxo MoXHo acno,rssoBaro
H fpaM3anHcn), acrernqrrocrb o$opna,reunfl 3aJ.ra, xorrr,Ta, t.p),n1r,r, rAe opfaHfi3o_
BaHa BbrcraBKa perpoAyKunii.
Penpo4yxquH Kaprt'tH Ha BbtcraBKe pa3Merrlao'r 'raK, .r'ro6r,1 9gH 6sr,ru xoDouro
ocBerrreHbr r.r K HHM Mo)KHo 6lr"rto cgo6oAuo noAoriru. Bce perrpoAyKU,HH Aoa)KHbr
6utrl ecterzuecxn oSop-raJ'reHbr, r.IMe'rb 3'fHKerKH c yKa3aHxen,t 4auru,,iuu -tA";;;;
L{ Ha3BaHr.rfl KaprnHbt Perrpo4yxrl1r{ ycraHaB,,rHBar,orcfl Ha noACTaBxu_rub,,rl6eprr,r,
fI03BoJI r IouIfi e Ae MoHcrpH poB arb o/lHo HJ H Hec Ko,'t bKo frpou3 BeAeH ufi , n nu noAeeuu -
BAIOTCfl HA CTEHV.
Bo npenaa npocnrorpa penpoAyKuHr? rapruu r{a BbrcraBKe Bocrrurarerb He peuaer
rlpttMblx AI{AaKrHqecKilx.3aaaq (o6y_ueHue noHHMaHHrcl coAep)KaHurr Kaprr.rHbt, yMe-
HHKt ee aHa,'rr.r3r.rpoBaro), oH rrpuo6qaer Aereil K rrpeKpacHoMy Mr.rpy )Kr.tBorrltcH
qepe3 cruMyr'rr.rpoBaHr4e 3Molrr4oHarbHbrx accorlua(uli, axruBH3auHlo 3creruqecKr4x
TIyBCTB, no6yxAaer K BblcKa3btBaHIIto :rMor{HoHaJIbHo-r'tHrtHocrHofo orHoIUeHHq K
rroHpaB14Brueficx xapruue. C :rori ue,Tbro npeA,,raraer AerflM paccKa3arb, o6tqcufirt,
noqeMy nOHpaBI'lJ'laCb IIM KapTHHa, KaKyn My3bll{y u,'lt4 CTuXOTBOpeHHe BCiloMHr,rJrr.r
oHI'I' crof y I(aprl'lHbl. Buecre c AerbMH Bocllurarer'rb BcMarpHBaercfl B rrpo63Be-
AeHHe, onpeAeJ'rqer, qro x(e KpacnBofo yBuAe,r xyAo)KHHK B )KH3Hrl a H:o6pasHn
ua ceoeir KaprHHe, npoclrr pe6ar cna::air, KaKoe Mecro Ha KaprHHe oHn cqr.rraror
caMbrM KpacHBbtM, oxapaKTepu3oBarb oAHHM cJ.roBoM, Kararr KaprHHa (neva,rlrraa,
paAo.crHafl, rpycrHaq, 3aAyMquBafl, rr.rxafl, cnoxofisas, xnean)
flolrulro )KHBofIHcHtIX roJ'roleH, B 3ar're Mofyr 6lrrs elrcraB,teHbr Ma,rrbre cKy,,Ibnry-
puue Sopnabl x H3Ae,rlHf AeKoparHBHo-nphKr'raAHofo ncKyccrBa, vcraHoBJ,teHHbre Ha
cneuHaJIbHo H3foroBr'leHHulx xy6ax pa3rrHqHbtx pasrr,tepoe, xoropule N4ox{Ho,1efKo
nepeMeularn n ,rn6yn qacrb 3a,rra.
opraHuaauvtr raKvx BbrcraBoK B AercKoM caAy - rrpa3AHr.rK HcKyccrtsa, Bcrpeqy
c KoropbrM roroBfr z c HerepneHHeM xAyr B3pocr.rbre H Aerrl. floceuaq BbrcraBKa,
AOIIIKOJIbHHKI'l |Io,'lyqaIoT Bo3MOX{HOCTb ConpHKacaTbcq C npeKpaCHbrM, uclr,tTbrBaTb
PaAocrs or Kpacorbl npou3BeAeuafi xueotrucH, MV3brKr.i, J'rureparypHoro cr.roBa.
i)+
NNAHbI. KAK TX PEANH3OBATb
KatxAui;i neAarof, pa6oraroulari c Aelluv /lorxKo,'Iblloro Bc)3piicra, :lHaer: qro6tt
rro,lyrrr4Tb xoporllHe pe3y"rrbTarbl B Bocrrr.rTaHUH llereii, ueo6xo4Hna TaKafl opfaftlz-
:]a11nr] BocntlTa'reJrr'Hr-i-o6pa:oBilre,rluHOlo tlpoqecca, Koropatt IIo3Bo,TH,Ta 6ut ueoAno-
lipaTHo 3ar(pen,'rrr-Tb 3rraHfifl, yi\relrHH, IIaBHKr.r sMOUHoHaJIbuoro o6IIIeHuf AeTeli
( HCKyccrBOM. /\Jrfl perueHHfl 3aAirq BocrrHTaLIufl y /(otuKOJILHuKoB HHTepeca
r< uso6pa:nrc,TbHoMy r4cr{ycc'r'By, rpoprunponauHrl yMeHLIn lloHfiMarb I{ IreHHTb IIpo-
it3BeAerrHfl, nHAerb KpacHBoe Il ()l(pvlKaruLtleri xn:utt fi B l.'tcKyccrBe HaAo, qro6lr
rcKyccrBo, Kpacola oKpyxa,'tH ltac Bo ticrx ctpcpax )KHjHcAetl're,lbHocrH: 6ur,
HHTepbep, rpyA, o6ulecrBer{rrilr Aer{Te,TbHocrr, He"rtt:.ls orpat{HttHBarbcl t'o,'tbKo
rrpone4euuev i 3 :larrn-rhii B rr,4 no 03HaKoMirettnto c ago6pa3HTe,'It,HbtM HcKyc-
cTfloM, Ho H yBe"[t.trlHr]?lTb KoJtHLIecTB0:taHflTHH B ilCIe,'Iru T'aK]Ke Hex{e.naTe,,'lbHo.
Bcraer BoIIpoc: KaK oprallrj3oBarb n,TauupoBaHHe Aenrc,'tbHoc'fu BocnHTare,'tfl
H Aereri no 03HaKoMJlellHIo ux c uett6pa3HTe,'lbtlblM HCKycc'fBoM?
l. CnerlHalbnble 3arrgrHq no o:lHaKoMJIL'Hr.rrc c )KHBOnucbro ue,lecoo6pa3Ho
L:|K,/lloqaTb B pa!|AeJlbl tteAafOfHtleCK()fL) tlpOt(eCCa: O3llaKOM,'leHHe C OKpyX{aruUlHM
(o6iuccreeuuure H lpHpoAnbre rrBirelJHq), pa3BHrHe [)etlu (cen:rrori), xy,AU-
)'Kec'.'fBeHuaH ru'repa'fypa u u306l)a3rzreJIbHafi Ac'ttr'€rJrbtrocrb. B pa:Ae"tle <I'Iso-
6pasu're,rtrrttilti AeflTeJIbltoc'ft,)> cIcLI.HaJ'lt,ttF,te 3aHfi'fHu no o:]HaKoMJIeHHIo c I43o-
6ltasure,ruHntn HcKyccrBoM MoxFIo coeALIHUTb c :l?liltl'l'HuN4H IIo pHcoBaHHto,
,teuKe, arrnaHK?lrluH.'I'etrr,r 3zrHlrr.rir rro HCKycc'rBy.ryqttt€'IliraHtrpoBarb raK, qro6bt
frx coAep)Kat{He H TcMaTHKa coBltaila,Tir c rroc"rtcAyK)trlHMti:latlqrllt{MH no nao6pasu-
fc,tt,HOii Aefl're"'lblloc'I'H. B 3'loM c,ltyt13g cnctlzaJIL,Hble 3allfi1'tltl Ilo )KHBoIIHCa
rroMofyr AorrrKo,.rbHr.lKaM o6orit'rulr, co7lepxanHe H Bbrpa3Hle,nbHbtc cpeACTBa cBol.lx
pa6ol no pr.rcoBauHKl,,'renKc. llanlluucp, pHCoBattHe lta reMy <31'tpta>> l{e,lecoo6pa3-
nee npotsc-crr4 noc,re :aHRrlrri lo paccMalpHBaHHIrtr npon3Be/lct{ utt LL. A. flonoea
<l Ienebli clref)>.
3zrunlus rto IlpHt)6ueuHrcl Ae't'eii x uso6pasHl'e,'lbHoMy HCKycc'I'By ,ryque opfa-
rrr.[ror]btBitTb IocJre rraKonJler{Hfi lrpeACTar],reHUti y 4t-rLuxo,rbHHKou 06 oKpy>KaK)rlleM
MHpe. STo rro3BO,rrH'r'BocntlTare,rln peularb'raKIle 3iiAatlH, KaK (popMIrpoBaHue
VMeilutl CpaBHHBarL, KpaCoTy B oKpy)KarciUeN't MHpe H B nCKyCcl'Be, SMOUHoHa,lbHO
olK,'l[.tKitTbcr] Hzt npoillJlte/{cHHt:t HCKyccTBa, ScrTeTHrlccKllt} cyx{AeHHg, otleHKIz
trpor.r3tseAeHHri HcKyccl'Ba, KOTOpbte IIp(]uB"rtflK)Tcfl,'lHIIIb Ila oclloBe 3HaKoMofo
coAepx{aHHn, rrpoqHbrx 3rrarrHr{ FIarrpHmep, iroc:re o6o6trtattluteH 6eceAbt o Be-
cue [ocBt{THTb 3aHfl'r'ue pacc]MalpHBaHHK) KaprHII o Bect{e: }1. M. Pomaltl4H. <<Mapr>>,
14 L4 Jleeurarr. <Map'r>, ts ll.6artut--es. <[-oay6an BecHa>> 14 Ap.B Hrore
o6o6LtI.aK)ueri 6eceAbl o rpy/t(' rrulICH pzlcctMorperb IlpoH:JllclleHHt{ xyAox{}lHKoB,
orpa)KarcrUHe rpyA ;rruAei.i: E A ['a,ryur-ro. <<lloeblfi pafiou JlcnuHrpaAa>>, H. fI.
I(apauapcxoe <Ha nor'rrx tlyeatttur>> Ulenue KHHr E 9apyrulua 3aBepIUI'irb
3aHfirHeM rro paccMa'rpHBaHHK) KHI.r)KHbrx HJl,'lK)cTpaL(I.'lH K efo npOfl3BeAeHHflM.
PacciraarpueaHHe Haf,qI{/IHO-AHAaKTHqecKHX KaprnH <<14lpytltxH>, <<TauR Hfpaer>>,
<XHeorHbre)> )KeJIareJlbrro corpoBolK/larb IroKa:loM )KHBonr{crrbrx IIo,'roreH: B. A.
1lorrrzHrzu <</lcRo.rxer cr KyKJroii>, B. O Toxapee <<BeceHHt{tr cKa3Ka>, npoH3BeAe-
uHri rrraaofi cKy,nbrlrypHoli $optltu, I.l3o6palKarulUHX x{HBorHblx H JIKJAeI4
2 Pa6ory rro o3HaKoMJrer{Hru c x{nBorHcbro x{er'rareJlbHo npeAycMarpnBa'rb H Ha
::rflnrHflX tto pa3BHTHIo pettH, H3O6pa3HTe,rluou AeflTe,qbHOCTI'I, O3HaKOM,'leHHn
c oKpyx{anLuHM (xax uacru saunrnn). CoeAaueuHe Ha 3aHrrHflx tscex BI.iAoB
ricr(yccrBa tl6tlraruaer ltyxoeutri.i unp pe6enxzl, noMolael euy 6o,ree rto,lHo BocIIpH-
55
HHMarb u rroHHMarr, oKpylKarcrrlt4fr MHp, Soprvrupyer efo qyBcrBeHHo_3Mor{HoHa,,rbHyro
c0epy.
flpa l,rraH,poBaLruu raKofo r,rra 3arflr'r, fAe e oAHofi rs qacrefr npeAcro'T
3HAKOMCTBO C NPOIZ3BCACHHCM XCKYCCTBA, HCO6XO4ANAO YqI,ITbIBATb CXOACTBO TEM,
-c-!{ep]x a uH rr, H acrpoe H Hfl H nH, u ao6'pcir, H X Ko r{rp acrHocrb. H a np auep, i riiu"i'"
qecKot r.fpe ,,Kro B AOMHK. xraer?> Bo Bropoli u JraAU"* .pt;;"
MOIK HO paccMarpH BarL' Ar,lM KO BcrKHe H QH,r u nrorrclacKue Hf pylu^, i", oa"o J"',pun"a
BOCltpr'rHrrrbrx npoH3BeAeunli); rtpr.r rJreHHu crnXorBopeur.rn'4. A. llaeuteeru .iou"
Ka 3e,'reHeer)) Maflbrueli oeuaxouzrb c perrpo,lyxrizeri Kaprr4Hbr O. i. C";;;;;
gori <<Vro,roK caAa>.
B cpeAuefi f pynre l{a 3aunr'I, no r,reflKe Ha reMy <<!,enouxa>> loKa3arb
Ma"lyK) cKyr'IbnrypHyr'o $opury H,'rH AbrMKoBcKyKr l.rrpvrlrKy. il xoae 6eceA c a"riru
o ceMbe paccMOrperb KaprHHy Io. fI. Kyraua nCenrrn"r, (or.paHuunnu14cb ,,rfirrrb
repeqr4cr'reHr4eM q,leHoB ceMbr.t H 14x B3aHMoorrrorueuzfi).
B c r a p u e r? | p y il rr e K 3aHflrrflM arrn"rr,Kaur.reri Ha reMy <v,lnqa fopoAa>>
cAe"rrarb BbrcraBKy penpoAyKrrufi xapr_HH.C TOp'ACKHMz neiisaxanrH: Io. I4. n;;;
uon. <!_oporu>>, <tlemo cau4auHr?>, Iz. A. r1;;;;';fi;;;fficHef>> u Ap. Bo BpeMn
6eceA o6 onouax, spyxrax, uBerax, flocyAe paccMarp'Barb HarropMoprlt (r,r. &l"-
xari'roe' <<oeoruH a Qpyxru>, h. T. Xfyuxrzr,. <L{nfro, r-nnoAo,n), a e 6eceAax
Ha reMy <Bce - A,.rfl BCex>- x{a}{poBbre-xaprHrrr,r (B O Xeuepuxuu. <<Cepe6pq_
-H-bte pe,,rbcbr>>, E. &1. .Hasapoe. ,.Kanurauur' ro",ry6r,rx xopa6aefi>', A. A. n;;;;;.
Vxnu rpaxropucron>>).
AJttr npoBeAeHHa AHAaKTHqecKHX Hrl) <,&laragHu uBeroB>), <Kaxolr AeHb)),
<<HailN. Berrlb)) r{cnor.rb3oBarb HarnpMoprui, rreiisar ", ,"urii" cKy,,rbqrypHue eopnu.
-^..1.1.11:l::1 l" paccKa3brBaHHru H3 rrHrrHoro orrbrra (<Cne4rr oceHr.r>), <<XeHcxrzfi
AeHb>) HcrroJrbsoBarr' lerisaxH H rroprperbl (s !_, capunH. "o*r"opo.^;^;;;
3ax{)>, Ll. vI. 'fleaaraH. <<3onoraq oceHr,>, H. 'A. [Iupori*r. "carano'ua*r" a*ra
xa>>, ,fl. H. I(rpa,r,rona. <<Aelofroprper>) H ,tp.)
B ''oAroroBare,Tluoii K ruKo.J.re f pynrre Bo BpeMq pHCoBaHHfl
Ha rel\4y <<fIpas4Hr't x ypoxafl> xeJ.rare,rrr,Ho o@opurarl'ao,arrr^y )KaHpoBbrx rrpo43Be-
Aeunfi (H n. Epururea. <<X,re6Hoe ror,re)>, A. b. yqaee...,vf..ou x,reOnlrl>i), i-iu
3aHflrHfx arn,rrfiKarrzefi ua_revy <rec> paccMorperb Kaprr.rHbr: L7. 14. rulriu^r".
<<vrpo B cocHoBoM .rgcy_,) 4. L4' BpoAcnuq. ..o..i"i;';^)ip;;.r,, F.. u.3-""p";;;.
<B .lecsou Kparo>, Il. -&1. poua4urr. <&lapr>.
HurepecHo frpoBecrrz 6ece4u rro c,,reAynurlM TeMaM: <<Keu 6u rbr xoreJr
cTarb)), <f H Nroq ceMbfl>, *Karan rrpo$eccua, ua reori B3r,,tflA, caMafl BalKHar> _
noN40ryr Kapr,Hbr A. A. ILqacroea <vNun rpaKropHCros>. A B. u E.- B.'sorao,_
A. A. lefiHexn <V Mopfl>, Z. f. Crenr"6"u
)ox<Ht4Kri)>, B. B. u H. fI. poAzo[rostrx
oprper nucareJ'rr Buxropa Acra$leea>,
e>>, n. B. IIlcs2H4pouoeofi <Ha lpzenae
ruKoJre>, n. n. Occoncxoro <CurHosbr>.
>, f. Il. Copornua <<Ceuba>>, IO. fI. 4y_
oAHo 143 zauqrnh qe;lecoo6pasuo IIor'rHocrbro nocBflTl4'l.b paccMarpr4BaHr.r19
^tr#::.1.-:llocrpauHH. flponecru €ro ,rryq11s AO rrreHr.rfl rrpou3BeAeHufl.
I tJtaHwpyfl 3aHfrlfltl no o3HaKOMJrer{u Io Aerefi c HcxyccieoM B TeqeHHe foAa,
ueo6ro4tttlto npeAycMorperb Bce evt4sr Hso6pu.-a,o"uio'ra*y..r"u: AeKoparaBHo-
npHKraAHoe, )Kt4 rlonhcb, cKy,'rbfrrypy, rparpuxy. B cxenax nepin"*r"uHoro nJraHHDo_
Il[r
BaHAfl, Ar'lf Bcex Bo3pacTHbIx fpyIIn yqTeH IIpHHI],Hn qepeAoBaHHf 3aHflTI'IIi' B
KHr,rry Botrr,ru KOHCrreKTbt gaHnTVfr IIO 03HaKoM,rleHHIO AolxKO,'lbHI'IKOB C )KaHpOBOIi
)Kr4BorIHcbIo (cna. c. 9l ) .
3. 3HaxouttTb AotIKo/'rbHI,tKoB c HcKyccrBoM Mo)KHo He ro,rlbKo Ha cne[ua,'IbHblx
3aHrrr.rflx t4ilH 3aHflrr4flx xou6uuupoBaHHoro runa. flponoAnrb raKylo pa6ory Mo)KHo
u s ceo6oAHoe BpeMfl (yrpeHuee, AHeBHoe, neuepHee): Bo BpeMfl AlzAaKrl4qecK}'lx
ufp, xfpoBblx ynpax{HeHIzlz, noceur,eH14tl BblcraBoK H r' A'
,a€
Fr a
7=/ .ir J
', - a i: -
: q ." r = r! l !.
;" s - =- oaa -:<
r os =:z r , Y
l,
- i: =*J i
; = - :4
" - '-,F- ..-
+ a 1J j. = d
.;! 1:. -l: Z :.'.
: _._ _ \ r : j L-: i < s F
=-;;=-*---,-; + .7= 4 A_
=::;5:;.. ; =;" I == l. !":'-
:i-:i!:;- l;il ;t= il;i:;
-= -- : < .. : = a r. = ; = : : i'. j = . |i i - - =
T': "{:6 ,i
| : ' ! = i= a.=
:5;.:1:-<-ct;E.:+
--,::=a ts=::=;
.'tr
a / / ', =L r
, : + ':
1r:-'f)-:
;. . ^' - : -1! .
:::.=u
'. = ^ =
i E - =* .: _ -- : ;
'!I=.:;ri:::!
'. ::< - = -__: - - - _
: 1 t '-- - .: '' ^'- .
;": - :- lj'- -:: - | : 7
ra.1tt =y\ tL!=r3ii;
.-
!:
-;
*= ! Y
r [; z"I =
6;:=l- -
a a <'
1
toin
I z,s
r :. i
':a
+Ea-
:
F
E
:
F
6
o
X
JA
J
\-/ t-( o
AE
o-i=
IF s
r
F--cd
\)'a
rjFO
l-ma
s
F
58
o
oz-=
E- " E'= 3'i *
,":'! t i-! o
i:Er33ea
:,m
e! =
L ^ = --- :
> o ? f r -
o = >.F- aro
! = - C -r-
Iocc-.r-;
' s = a': a e;
t?;rd"7\
:t+ Y e a;a
A^ YY -a--
IYnE=iii
oiYX
+ r, ci 5l-
==?iX =
!N!-o =
? I q:= <: N
-i! = tr = z,= a
I
; *::v _ 6
: o r s o :l e I -{ A !-: Y
o-; iILc A:;
5 O5 F; E
6 0 >-,6 J
O a11 y/ @
E
a
F
o.
a
q::
E
E
F
o
o
;
E=
Hto
E:
A:
OG
@
o
E
-
E
i
\c
9"
a
-!:
+-^ :s;G:;
a,O:: f \O:+: *
Ly6, 2- ^i
= u- 1. !.: € - - -
^- ;---:S
: !:J C - - = Q
: J a ? *: --: -: = F
=S -.! - 5- >,- ->..,
L = - E >= a ,: = ? -
f.:.!
I
16, '
i;6o=-a-.
.r;D: ! =i _a
F'v'-d--i
3'!:-n
' .:s
^/.., -<
.!-- i=
;=-:=+
,j-*Eo-{5
:i5
!.:
- 1-
!, ' n -:= _ - /,/
: G @ o = >,o: o 1cJ
59
o
C
r
-a ' '
grc(--:)q c
d IY!?i:i
! > 9: co E > H:
,Ta n >,Y o 3 i:
vrYo--<!i-
' ,=:= - .-
' t I 9 a-;; ", i. s ^
5:s :- ="=.-uE :i,:
rio ?Gc c- { -''
a-! : @ tr 5 . - t ='= : i;
.+i ;-= = = = = = = = E: -
SI^3=.5.+ 5i3 =gi
i,:3*=qi ri[:;t-
: i >s Fo -:E a. ^ 5
.. ! i = = t ! == ! i iI: = =
, E &*9
= . i i Y = :.=
L a - i 2: ^':
^ 6 = i: -? =u
= ^ !v /)! - r! !
a+oyq!!O
Hs mgEE;*8:gigEsES$Ee
3 i ! ; + i iT ^
sEi;3S ; a
o 5 o o - - -,X
^i#'= E i r- *-.-.
a v o ea= =sz; L'
u^ .): ,:-:i
=: i! :;:c;,
I = tr i = = ^<
e;. : 5a; ='"
=+ -?: F 5 = L r
: = s;;il I = x
: 3 ! -oo
- : . .- = - a:- c
:: r ; [::; = ;x-: =
s = i I :'J 2 7 -: = s
;5i\:=>Z-;:-:
- -=o i: E =- E li_:6; =
; r v :::?a:.1 Y_ Y a =1
:aF
5." :>E:
F: > 3;X
a ! = ii: t
:==o+ ! E
il-ia=4,<xE
- Ud; X; ! r aI S
) a'tQ OE-aoa
F
YE
{
1
\i?
n:q;c
5i;.;"
f .,c : -
),
e
o
60
c
=
G
J=
=!:d,.a jl ==-!E r= i : i
1; ! - - l-: i+= =2i:! ,- i ;i,: r:'i
= < ! s aS -1 - - 1-{ !- ! : E< -- o : L- = -
^o
9i;
a=
z
s
!
>'c;
Y i9
zg!;:
trs,=E:
E>EI
Fa!-=
;9.-_1
:I9>E
,:J::-j
f, r+-: < 6 = =
E Y > . -L^ 2 t - -
a 4 f L I L G :6 ! -.
/-a=::l=-=6Y
)!
€
6l
3
-
c
-a
a
ql
,ru
>s?\ aI
Lr=o9u6
/,G tr; o t s
-m n i ^^ ^
>'L! _ >,
q^zqF
G E X >a E
a>:>a-,
<{r! GY
/-OE=FO
-(
c
F
n
O*r
i ?:s >,Y
CEs-t
X x -{tr s I
v z s o= F
a
<oE
s i,E K;
ErlF <i
! ..: o >'s
9FOr^-A
:AN=x=
+ Ea o: Y
c
{
;
c
-,T:
^ O / d l r ! ;l
. xJ = s'-:t i :
Q 9-; J Ic iz g
90;
' =,|
f-'
L - - i, 2+
; :.: * c
.: !")i { z
P: fi;.t 3;ru
: L: ! -+ .
o-;:co;!;-r *'
;, -'"1
'':
; o P 6 =:i i'i:
\ E:,= - O: E G
.. r,! a j lJ o r
qqYar-!?>x
c?
t:
, ",9
E-=
E
E
E
E
F
o
6
FI
7!
6
A=
Fa
AG
L
F
:
+r: !
3:;- a F
exr :s
5 Y O C<
=F- o o- e
A A a r, A,
F .m ^{; :
!V\ doE
_:. E
G
c
ov
fq
QO
€ -, .
!-t:;tio
;'!=\!o
o ;YP
? =;i9:
6.;:i*
,. €! Cr- =
srlVLL-
. .. L
=t
'J > C O q-(
q 6 o = =<I
r i:5r
62
E
_ , ^ A c L -.-
r! v:: Y o::r ^* ,
6 3= I F : E r x i;
i, o X q r : ; c
: -rs N ! E - < E I
a;=,31?i = 3 -. =
z! : 'l
iLm
Y A i:< =
5 <!S 3 =
5r.1 , , E
, I ;=,.i q.;=r3
- a a N -( J - ^ A a - -, : !
\ o ! Y c .' - = l2 : d= ^
6 c) < - E :L i::: S =S
f,=>iaO: =- =:--!
o+; -1;: :m =;-: - ;'
J s I s s - -F E \ :- Y Y t
o A o ,r -o
*= --" r =rI i =. i .f sj *, i .t*ii;,? n
= S li= l- ;; = s- i em 3ia q; I t e= l. I = ?
la*clEo ! -'=
=ig=i::7 -=;;
= 6 :r J i ; j i < :J <
z-^ z Y,= - q
c ! x o = = X w f d-
- ar =; { i e= ; a=;;
>---TY
o o ji r i ! . -:
U ^. .r--: :l I q s r -i
,-_t=!
co=:j:1;.=i-:r:
_. i*=- F : F :+ ini €
JOYAVfA-IOYJ-EI
e
.^-,
;E==i'tS 4=pl-. ;
-? 3 ==;,: ;=?'= :
::: i: = = i Z'G: t: it;
J Y-rI<==O^f,<=X^-
- s >o >. ::
i E 5v-'o i.*
r = * V <-- , '
x:6 = =- : O !
: a trq I ;# 6 r -
xs= q ix -aca
r r : : Y : : :t : -:
.o,
iaa =5?,o oo
;;; , +:d E -_j -
- r i ^5 ^ --a=-:
_= i,3 i E=: i E ";<;;
f m i iJJ:c-:3 - i ?<* ?
,-!-F
ao
- _ ,: i * N X j e _
t- = r' ; a = - :r^ : N:
: i = ; r= i; i.=l'; : -- i
ra J F d 11 r O s s- 6 Y T- O
= _ ON >x , r f, r - @ N 6- O
- -. ! ) + f, / C E -q + - F* :
s F o--
N c >C
jro i ==J, =,
=:. ^ aO I s /. EJI
: ' ? E o o O: < O_ > u - -
->.>,n---a>a^s o@x>,
X=<vtrloOOardYCv:1oV
)!
: g I : r , ; : ; :c I = *: i
; ;E F: - e;;; ! f ;<: -
-i 9
is
rsi(i-=>
J F-6 N = L -
c
63
c
,b
C
E
o
s
^ E E *! tr
;- 2 /==
? ! iE- i'G
E h E . i5 X
o- -l<u ;; i-
tr:
q.
:::,
- X * =cY o =
a * r, : tr : F =
= iio;3i
9 I = = E tr1 >,O
d &i { - =: s
ae
X n aX ! Y I
? o:; ai i e
S > d.< q ? os
+!oE>etE
t€!
9*'-3.9
F a: = N u
!15=E..tf>
>";=e !
I ^ =L ^ =:
't;:aEF.-o
d &* : ? H: s
o
, la
F : N : d-,
=YY, Ui<:
u; is:-
5*EEi-'iHs
j s s:a a; a
! I O O V AX E
G =.s F
Y !;u
>odd>
o-
F
aac =Y=
!i:E.:::
:" ! 7T n a!! d.
+ta46<>'J
t3;
OO
a
E
t
z
F
o
6
=
A:
rX
=
:<6
-E
:<c€
Fo
s5
Y=
t1 ;
ht;
!6
I
E
q
I
I
a
;
I
4
I
{
()
,9d
t;
a
I f 6 + A
I
o
o
o
64
l. A. K. Caapacoa,
fpa,ru npt.nere,nn
2. B. M. Bacneqoa.
Eorarupn
lJ 3aK 3027 qYMHqeBa uKneixa
3. B. A. Cepoe
Mnra Moporoo
4. U. n. Jleaurau,
Mapr
5. A. A. Ilnacroe,
Yxrn rpaxroprcroo
6. A. A. Ilnacroa.
ll o,r4e H s
7. A. M. Iepacunoo
Poebt
8. 11. T. Xpgqrud.
(neru n nlonu
9. M. B. Hecrepoo.
floprper cKyJtbn'nopa
ll ll Myxnuoii
l(1, K. <D. Mon.
MaplOncxoe coJtHqe
ll. B. Q. Cromapoa.
X.ne6, corr u 6pauta
12. C. A. rlgrtxoa.
Vrpo Kxprtetl
13. A. A. !,ertnera.
O6opona [lerP.orPa4a
14. II. B. llleaandPonoaa.
B cerrcxofi 6x6arorexe
16 B. H. fiarcuteea.
fo.rrv6ac eecHa
16. H. M. Pomaduu.
Eepex4een .nec
17. n. A. Uupoxoea.
C,emeHogcrac cxasxa
18. f, A. Cwcoaerun.
Mocxsa crpol'trcc
lS. M. C. Captsn.
EpesaHcxle dseru
20. Anpenrcxufi nefirax
21. Orrn6pr e Epenane
22. Iluottu
t
2'J. 14. 3, fpa6apo.
tDeBpanscxan na3ypb
I
24. H. A. Ilonoa.
llepnuft cner
25. n. n. Occoacrcui,
Curxossq
4,
#l
26. n. II. Kgea4'
B cy66orY
27. B, Q. TotaPee,
3nmvutra-grva
28. E, A. faagtoa-
Honuf, pafton JleHtnrPa4a
29. B. B. u H. II. Poduoxoau.
l(pacnue curqu
30. A. II. )t C. n. Trcaqeaor.
,ll,ereopa
3l: Marepn
)LE6!o
i X=: - I.- .:,= =
i,; F i* -= s i Q= i F 3 xs s 3
r :i 5 g i =; i"e r= i{ i g= =?
' .-.:
tl t. --*A;iaa
Es t- ^^;E!dst<
-r:,s;.- \J s f aY 7 O
1 = <= =; -m: ico o-
i N = v = o* av - E Y r
aq I = - ,.4t' = ! 3 !:.: E,k= =! *9 j: 'I o. i[ =
-i'i t rIi-;-t-"5;rc;.. --i =:=jil= .,=I[==;
i [= s.='i Z ; *- o ? * i 9;i = = z i ?i"? = I ; . ! rE i =;l
==- ?-: Idi]:=Ff * +]e€':=6 ?-.:==:; -; iH=5t
d"di 3".,J{ il i d-i,5 5: = f -<? :'; = Jw t= ; - ir:T ; iid ax
c:
1
r t ar.=
-;- i-
:<o=4tr
^'=:=^=?
o<
= E o6>
dX
-s -: *o I 5 i
N
N=<=oox@
r v tr o ao !tr o
l,
L _,
T +:: 3; ^< i e = i
-. 7'J < = I j q s x 3
:9:: >'a=*l t;
i =;; i "+:; ii a
qr, -'s + s
: [ " ad E i e t I
?s =ts= 9; ?:-:
^9
a6tr
;= 2 =
;E;5;=i
r+<X;G;iu
^==i
E
E
tr:=
€t5
, i; i- ! -,ahag i Fs E: s I
Ei;si=!I=-;i=!i5=g,=
:; ?: F; i;i iii:€ 3:;E F
5
a
aEes ,.=5! gEI jasiii" o i s'-c'
=I5i..i?: ^F;Fiile =;;X'' =i=i--si=iii'*=i
a; i€= 1+! ir; g; s e E i;F; $ i 13i: iiiif;te:
!'J"
= d; -
. t .':3c j :
,,i*!=a=;a >. r
rrG59.:tii= "R
iz j s E',-;q=;= 5 tie
!. P,. ?=!"=T i.:=
Jcr :;l]; -, " i< q ! =r
o
a
F
:"sE;
=3r=E
i=9Er
I =@ i c
;5 -:le =F:ii'SS"ri
sx si = : i 3 F;+: u ii! = E g
r5'r1
G
;L d -r'E I r
= ^L 6( ) a *
icQ L'* !*: = F
=d:
s,S5;gs 1E-e rai 5=sn,?lti
€n:uii:seg+s+;; 3i;it+"in
3
!€
q
"F
65
4 3aK 3027 P M qyMuqeBa
E
a
o
E:qA
r!*l
YOA
!oi
qY:
9CX
OFtr
L_ --:" O
E*J
^s^
=12
mJ)(
vE
=lo
'-41
>-A
ao
s<
sa ee*;:a*s;FiE€g:gilFrE;nsi
o
z
I
{osE .F '-,di,=o
5:..^ 93,s-H=FXv
, I d 5 s H G E F.ag g 51
" s+ i3 5g{gFI rgg
.,F
*;3.8X se
! "d A x *- j i
QN O; 9S9
<x E=-.ve
58.'si=E.
H T O=II T X O :E
Ie
s= ix- sscr*El su=f= usgu
cP
6- I
F-Otr9
!-sYs
E*E^E
S n H.$ 3
ox +'i 5
()=il g:l
s gr; t;i; ie s u H::; x
J{ FE 3F E 13$ $E F$ d E,E
=>;
r-;
>r;
5i:a"
;d=
I : -'. ! ' ^ ^
s;'h cX rEBEF
SfEES E;=EHCEg.
=F." E^eXiia>tr
: f < 6.- b Y o o s tr o
is"pE fiTgF:"5€
t F *:
oo:y
g"8F;x
I's i i F 1
d -s I +F ' e
E> E g iij 6 g
q v o x ot v
;.d;=
€::J=r
Ei:>=
f 56; q
+ 9. . .;' i -r.. .= .-----E ,
E*'E'l^qIFlSgsEF iFe.rF E-
s5e5 * afr s gs*f ilF gX{ g=€ g $ i3
!:>
fu
!'=5 -rg e
H9-= -t ri>X
;g;+s;EEe
;
s": 3 E s
# F"+=E
o
66
npocBEThTEJlbHAq AEf,TEnbHocTb GTAPUJETO BOCnhTATEng
PASOTA C BOCNhTATEJI'Mh
[enrpOn pyKoBoAcTBa LI KOHTpo;rA ga perueH]4eM 3aAa'{ socnltrartuR Aereft
AOtXKO,tbHOtO BO3paCTa B AeTCKOM CaAy flBJIfleTCf MeTOAlrrleCKI4ft Ka6HHeT, BO3fJIa-
nflqerraHfi CTapIUHM BOCIIHTaTeJIeM. Oi OCHaxIeHHoCTH MeTOAI'lqecKOlO KabHHeTa
nOcO6Hq MI.I, yMeJloto pyKoBOAcTBa. IleAarof HqecKH M llpoqeccoM Bo M Hof ol\4 3a BHcHr
aeeexrunuolrl nocnr.riare.nlHo-o6pasoeare.nbuot? pa6orbl c AerbMH, B rtacrHocru
npl-ro6uleHl.Ie ux K HCKyCCTBy-
^ flpex4e qeM peurarb 3aAaqr.r o3HaKoMrIeHHfl AoluKorIbHI4KoB : l:^)_::l:-9-Y'
Bocrrr4TaTe,'Iv caMY AoJIIKHbI HMeTb xoTf 6bI Mt'IHl4MyM HcKyccTBoBeAqecKUx 3HaHI'IH
c aroft rleJrbro cTaprrrHri BocrtrTaTeJrb optaHla3yeT B IIeAaIol'I4qecKoM KoJ'lJIeKTI',lBe
vqe6v, ficrroJtb3yf AJrrr srofo pa3Hbre $opnau. 3$QexrunHbl [ocroqHHo AeficrByl'oufie
i,uinira*,o,e py6pnxu ro rr3o6pa3urenlHovy HcKyccrBy: <<B uupe npeKpac*loro>>,
<<JIt116flrelrqM- )KLIBOIIuC1a>), <<B vIt'rpe CKa3OK>, <<VlZO6paZUTeJ'lbHOe HCKyCCTBO '-
AOIIKOJIbHHKaM>) r,I Ap. Karono coAepx(aHHe Aa]lHblx py6pxK? B sax lloMeruaeTctl
""*y"ct"o"eAqecKr.rrl Marepr4aJr AJrf BOCnHraTeIel?, HHQOpli4aUnfl o IICI',lxo,'loro-
neAafotHqecKr.rx HccJreAoBaHr.rflx, [ocBquIeHHblx aHaJII'I3y oco6eH]rocrel? BocllpfiqTHfl
AolrKoJrbHHKaMH rtpoLt3BeieHHfi LlcKyccrBa' MeToAI4qecKI'le peKoMeHAar\vrll ro npoBe-
,u.eHr,tlo c AeTbMr.r 3aHflT: ,ir no uao6pasHTeJIbHOMy I4CKyCCTBy, pacKpbIBaloTctl pe3yJlb-
TaTbI, IIOJIyqeHHbIe n pa6ore c HHMI',I.
BCe erl.r BOIIpOCbI O6Cy>KAaIOTCfl TaKII{e Ha IIeAafOfHqeCKI4x CoBeTax H CeMHHapaX'
[;rn o6cyxaeHgq Ha [eAaIoIHr{ecKoM coBeTe MOX(HO BbIHeCTU H TAKHe TeMbl'
KaK <OyHKIII.IH HCKyCcTBa Bo BCecrOpoHHeM pa3Bl'lrul't JIuqHocTH ,l1oruKoJIbHHKa>)'
uCnoeo6paaHe xas6flnnc' I{ oco6eHnobrn ee BocflprflT,q AouKoJ'IbHl4KaMH)>' <Boc-
;p";;;;;ruponofi )KrrBorrr{cu r.r pa3BHrLIe o6pasubft peqll AoIxKorbHHKoB>>, <<Blrq-
Hne ASO6pa3HTeJIbHOfo lIcKycCTBa Ha CaMoCTOfTeJIbHylo xyAOlKeCTBeHHyxl AeflTeIb-
HOCTb Aerell AoIxKOJIbHOfO BO3paCTa>>-
C SOCnHraTed'IflMH BO3MOIKHO OptaHH3OBaTb CeMliHapbl' KOTo.pbIe tloMOf aK)T
HM np[O6peCTLI Heo6XoALIMbIft MLIHHMyM HCKyCcTBoBeAqecK[x 3HaHHR, opHeHr]rpylor
B rrcr4xoJl of o -neAa ro f Hr{ecKI4X I'ICCJIeAOBa HH fl X.
Ha ceuuuapax o6cy)KAarorcrr KHr.ifH no HcKyccrBoBeAeHI4Io (B npaKrHKe_q-"o31ot
AercKHX caAoB r. Pocioea-Ha-AoHy o6cyx(Aarncb raK'e,.HanpxMep' KHH'H:, J y-
A;p;" i U. ttt. !,era u neo6pasrire;rrube HcKyccrBo.-}l.: [IpocneureHrie, l9ti9;
H "'r. H c K r.r r1 D.'M. Myapo'cru Kpacorbr.- M.: llpocseuleHl4e, 1987; fl o,r y-
"""" g. H. Hcxyccrno r.r Aerr4.-M.: llpocneuleune,_1982; PoseHBac-
;;t B. 6. E"."aor b6 ".*y".tBe.- M.: flpoceeuteune, 1979; C e e o cr b tr Ho-B
E. 14. Screrlrqecxaq rtpt,IpoAa coBeTcKolo rso6pasurelbHoro.. llcxyccraa'- M';
-ou. *y4o*""^, 1983;'KounaHUeBa .II. B' lloaruqecxufi o6pas n-pupoAbl
B AercKoM pHcyHKe.-M.: flpoceeuleHge, l9S5), a raK)Ke pe3yJlbrarbl o6yveHnn
H BOCILITaHUfl Aerefi cpeAciBaMH H3O6pa3HTeJIbHOrO [cKyccrBa e xoHxperuofi
nospacrHoli rpyn[e, c KoHKpeTHbIMI',I AerbMI'I.
Ha oCuOae [poBeAeHHbtX CeMI'IHapOe Craprunfi BOcnI{TaTeJIb nrtaH}rpyeT UHAHBH-
4+
67
AyanhHHe I-r rpynnoBbre KOHCJJTbTaTIHH AJln BocrrHTaTeJrefi no 3aHHTepecoBaB[[M
Hx BonpocaM' HarlpI'IMep: <<Oco6euuocrH 3crerr.{qecKoro BocrtpHqrr.rfl xHBonHcH
cTBy, KoTopbre noMoranr fiM no,4roroB
rlpaKTHKyMax cJIylxare/'lI4 [-o,lyqalor sa!.a1ilfl cocraBHrb r.tcKyccrBoBe4vecxnli pac-
cKa3 no KaprHHe, paapa60rarb Borrpocbr no Heft, cocras,rs paccxas_o6pirau
JIHqHOCTHOTO OTHOIUEHI,I'I K NPOH3BEAEHHIO; BbIAEJIHTb BbIPA3HTCJIbHbIE CPEACTBA,
Hcnorb3yeMble xyAo)KHHKoM; onpeAe,'lI'{Tb Bo3MoxHble KoMIIo3nrIHoHHbre H KoJropH-
CTHqECKHE BAPHAHTbI, CO3AATb MbICJIEHHO CO6CTACUUYIO KAPTHHY TIO HA3BAHHIo,
AaHHOMy cnoefi pa60re xynoxHHxoru, oro6pato t"p""tiol ,nrr"ror, cpaBHeHHq, Me-
ra$opol, ueo6xoAnulte AJIr AaHHoro t'pou3BeAeHUr; orrr4carl co6crseHHbre accoqHa-
III,IH' KOTOPbIE BO3HI,IKJII] B PC3YJIbTATC BOCIPH'TI4fl KAPTHHbI.
Bor xax, Hanp'Mep, MoxHo npoBecru ceMr.rHap-npaKTHKyM A.rrR Bocrr'rare-
nefi Ha reuy <<O ueu ronopnr xaprllHu/>.
Crap-uuii Bocnnrare,rb craBlr Ha rr.ro.nu6epr peflpoAyr{uxro KaprHHu B. A. Ce-
poaa <<Mnxa Mopoaon>> H O[peAeJrfer L(edlb ceM'Hapa .- [oAroroBHTbcq K 3aHff-
rrr0 B crapuefi rpy''fle no o3HaKoMJreHHro c noprperHoli xunonncoo. o" ;p;;;;
nrarenefi paccKa3arb, xax 6u oHa eenlr
pHqrHs AerbMr.t [peAJrO)KeHHOTO noprpera.
BbICKA3bIBAIOT CBOC MHCHHE O KA)K,ITOM
roxessrtfi BocrrHTareJrrM nJraH 6eceant c
reJrb peKoMeHAyer [ptAymarr HfpoBbre
TIPHEMbI A,'Ifl CO3N'AHHI H NOATEPXAHHfl Y PC6rr HTTTCPCCA K PACCMATPI{BAHHIO
noprpera.
3areu Mox{Ho no3HaKoMHTr, cJrylxareJreli c AllAaxrHqecKaMa HrpaMr.t, Koropbre
:neAyruulefi pa6ore c AerbMr.t.
oBecTr.t fi rro Apyr-HM )KaHpaM xHBorrHcr.t.
:q reMarrqecKue Bbrcrasxu. CoaepxaHBe
rxuB riapTHHax pyccKHX XyAOXHHKOB>,
<n3oopa3HTeJrbHoe r.rcKyccTBo V Haurl/.
. Oaun H3 Bocrrtrare.neft b6uquo .oro*,
MaTepHan H BbrcTy[aeT B KaqecTBe 3XCKypcoBoAa.
Aopouefi rpa4nqtefi Mo)Ker crarb rrocetrleHr.re BbrcraBoK B xyAo)KecrBeHHoM My-
My3ef c JreKrlr.rflMH, B ceJrbcKoli uecrsocin
3brcraBoK. 3ro cnoco6crByer co3AaHuro
li pa6oru neAarofuqecKoro KoJrJreKTHBa
(yccrBy.
:nexa 4ereri n nso6pasurenssoli, peueoofi
entHoli xyAoxecrBeHHofi AeqreJrF,Hocrbro
]HEHHfl B COAEPXAHHH PHCYHKOB, ,,ICNKH,
bre Bbrpa3HTeJrbHble cpeAcTBa AJrq co3na_
lcTpoeHuq, qyBCTB.
IH AAET CTAPlxeMY BOCNHTATEJ'IIO BO3MO)K-
r Kor,r bH H Ko B o6ora rH.[cq n p I,IJI a ra reJI b Hbt -
68
Mr.r, o6pa3HbrMr4 cpaBHeHI4nMH, 3IIHreraMH, MeraQopaMu. V Aereri Qclpntupyercn
yMeHr4e- cTpor.rTb c,,to)KHorIOAqHHeHHrire npeA,'Io)KeH14tl, H3JIaraTb cBOl'l MbIcJII'l B
$opue MoHorofa.
^ 'MeHqercfl coAepxaHr.re H cn)KeTHo-pOJIeBbrx llfp AoIxKo.rlbHI'IKOIl, MHOIOe AeTH
rlpr.rBHocflr B Hfpy H3 Ilpol.l3BeAesull usO6paeure"TbHolo I4cKyccrBa' Ha'rnuue rnOp-
qecKHX 3JTeMeHTOB ts caMocToflTe,'lbHoH AeqrealHocTH Aereil, o6orauesHoti Ha gaHg-
rt{fx 10 H3o6pa3t4reJlbHoMy LIcKycCrBy,- oAI'lH H3 noKa3are,Ierl ycneuruori pa6Oru
BOCIIHTaTe,'tefi lO OgU a KOM,TIeH il IO AOIII KO,'lbHl4 KOB C >KI'l BOIIIICbK).
VpOneul npeAcTaBd'Ieuuli Aoulxo,'lbHl'lKoB o XyAo)KecrBellHoM o6pase' OTpa)KeH-
HoM B npon3BeAeHuu uso6pasr4Te,'rbHoro I4cKyccrBa, ux r'llItlHocrHo-3NIolrHoHa/'IbHofo
orHorxeHgq K coAeplKaHgro KaprtrHbr crapuruli BocrlHrarerb ollpeAe,lrler MeroAoM
6eceAu u nu6opa noHpaBHBtueficn xapraHu.
Bece4y crporr npuMepHo rro raKHM BonpocaM: <<9ro paccxa3blBaer 3ro rIpoH3Be-
Aeuue? O uet ouo? floqeMy rbl raK AyMaerxl? Kaxoe HacrpoeHue orpalKeHo
n xapruue? Kax ero rloKa3a'I xyAoxHnx?>>
MeroA nu6opa 3aK,'trcqaercff B ToM, tITo AerqM
penpoAyKllHti xapruu, fipeAr'lafalor euSparl oAtty
IIoKa3blBarcT HecKo"rll,Ko (3-5)
noHDaBnBtuvrccl H odlqcnl'Irb,
rloqeMy aMeHHO OHa rIOHpaBH,'lacb.
A,rh roro qro6u Aait o6texruBHyro oueHKy KaqecrBa .pa6orlt Bocrurared'Itl
no o3HaKOMJIeHI,lrc AOIUKOT'IbHI,IKoB C XI4BOIIHCbI'O B KOI{KpeTHOH BO3paCTIIOH lpynne'
craorunfi Bocrlurare,'rb ABa)KAbl, B Haqa/'le I'l B KoHUe foAa, aIlailH3llp-Yer paoory
ne.u.^arora. c erori ueJrbro oH BeAer uaSanAeHne no usct6pa3HTe,'IbHoMy HCKyCCTBy,
a raKlKe opraHH3yer r{ npoBoAHT pa6ory BHe 3aHt:rrLIli c Aerlutl ll HX poAIrre"IflMI'{.
B npoUecce npuo6uleunr AoluKo"rrbHHKoB K )KHBoIIHCI'l HeMa/'loBalKHyl'o po,'Ib
Hrpalor 3HaHIla H JII'lrIHocrb neAarofa. Or ero straHtlii, Y{eru1' ?Y"-11"iill;
HOft OT3bIBI{HBOCTI,I HA NPOI'I3BCAEHH'I HCKYCCTBA BO MHOIOM 3ABHCIIT IIHTCPCC AETCH
K >KABOIrI4CII, HX BXOX(AeHLIe B MHp IICKyCCTBa, IIOIIHMaHIIe ero cYTI',l'
oAgaxo BocnqTaTe,'rn, AalKe HMeroueMy cfieurta;1bl{ble 3I{aHHf O }KHBOIIHCH'
HeBo3Mo;11Ho ycnerxHo peur,rrb arrl 3aAaqri 6eg Ao;rxnolo Kol{TaK'ra c ceN'lbeli. To,rlxo
BMeCTe c poAuTeJItlMLI, K TOMy xe I]o_HHI\{arcUIHVrH 3HaqeHae LICKyccTBa B SCTeTI',IqeC-
KoM BocnHTaHHH Aereri, naori<so Ao6urlcq xopo[wtx pe3]rbraroB. yql'rrblBar 3To,
Crapututi BOCnHTaTe,tb opraHH3yeT c CeMbeli CooTBeTClTBylOtqyrc CHCTeMaTHqeCKyIO
pa6ory.
B I{EHTPE BHhMAHTI'. - CEMbt
Kax noxasa,ta ttpaKruKa pa6oru AercKLIx caAoB c ceulefi, MHoIHe poAI{TeJIH
npaBr,r,TbHo rroHr.rMator po.nr, uso6pa3urerbHoro HcKyccrBa B BoCIIHTaHI'1H AolllKor'Ib-
H14KOB, HO B OCHOBHOM BHAqT ee B pa3BflTI4H peqll' MbILIIJ'IeHHg, OUeHOT{HO|O
orHoueHr4q K )KH3HH, e QopuupoBaHntr HpaBCTBeHHoro co3HaHnq. OHI'I HeAooue-
HHBaror roro, r.rro BOcIrpr,rflTr,re pe'6enxou HcKyccrBa oKa3btBaer ct{,rlbHoe Bo3AeiicrBI'Ie
Ha QopuupoBaH1e efo d,rrlr{HOC'IH, Ha CO3HaHHe, ilOBeAeHlIe, 3N{OIIHOHa,rIbHyIo cQepy,
Qop na ilponaHtle 3crerl'lqecKoro BltAeHHq Ae fi crs]rre,r bHocrH'
' 'B y-c"ronunx ceMbH Aererl 3HaKoMflT c nso6pasure,lbHblM.HcKyccrBo_M B ocHoBHoM
[ocpeAcrBoM pe[poAyKqufi xapruu, KHH)KHbIx LI"rIJTIocrpauHt.i, Hrl aro 6ltgaer 3III'l3o-
AfiqecKr4, B ocHoBH6M rofAa, KoIAa pe6enox cau o6paqaerca K B3pOcJIoMy
I uonpo"or. flp, 3ToM poAure,'rn 3ar{acrylo He -vqfl't'tIBaIor oco6eHHocrefi xaHpa'
rrcgxoJroruqecKgx oco6eHHocreli pe6enxa, I{e 3HarcT M€TTOAHKH o3HaKoMJleHI'Ifl Ao-
IXKOJI bHI,IKA C )KI,IBOIII4CbIO.
69
t{ro eue no6{xla_er poAl'Ire,rrefi o6pallarbcfl K xr{sonHcr.r? ocHoeHoe Ha3Haqe-
HI{e pelpoAyxqafi Kaprr.rH poAuTe.nu BHAnr B Bocfl1rraHuu nrc6su K KpacHBoMy,
uf'lpoKo IIX Hcnor'Ib3ylor Ar'Ifl pagBHTilfl peqH Marbrlxa, a raKxe Ad,Ifl Tofo, qro6u ero
pa3Brer{b' ,rlzrul HeMHofHe Br.rAflr a aio6paan"""i"br'i.*y..ru" cpeAcrBo o3Ha_
KoMrreHHfl Aerefi c couHa./rbHbrM orrbrroM ,jsae.f, o"p;;p;;;HHq orleHoqHoro orHo_
rrreH,fl K AyxoBHbrM ueHHocrflM 3Mour{oHa,rrbnori c$efri p'a0"""u, yMeHas o6ularrca.
fr;;:rn oqeHr ueo6xo4an'ra npo."it"t"rbc^aq puboti AercKoro caAa c poA're-
B qeu cyrl erori pa6oru?
ocHoe'aR ganaqa AercKofo caAa B 3ToM Hanpa BJreHHu Br.rAHTcr B ToM, qro6r,t
poAflreJrflM np,Barb rr Hrepec x nso6pasnreJrbHoMy r.rcKyccrBy, coopM;p;;;;; ft-
Hue noJIb3oBaTbcfl onpeAeJIeHHutt'lt't ttl-eroAaqecKHMH npu-ervranru o3HaKoMJreHaq Aereft
c uso6pasvreJlbHblM HcKyccrBo.M, yr{HTbrBafl npr.r 3ToM rrcnxo/ror,rrecKr4e H rru*u-
BHAya,'rbHbre oco6egHocrz nerefi.
(o ucflo"rrb3yeTcr raKafl eopva neAafofu_
neAarorur{ecxuri sceo6yu. Oro ocHoBHafl
aTpaBaloTcq Bax(Hble BOIIpOCbI BOCrrHTaHfifl
,'rarb r.rHrepecuofi nocpeAcrBoM r.rcxvccrBa.
Ior{arta raKue reMbl [o lzso6pasurenstoruy
BO KAK CPEACTSO BOCTIfiTAHI,Ifl AOIUKOTb.
)a3I,ITed'l bHoro LI CKyC CTBa AeTbM H AO tuKor,It,_
K ACKyccTBy B CeMbe>).
rr,'raHrueroB, creHAoB, eoronarpuu. oQopMJIeHI'f fl B 'II'ercKoM caAy spKllx lxl4pM,
ocuonHoe Ha3Har{eHHe ruapnarr - coo6qarb poAHTe,,rqM MHHHMyM s*arruir o6
HCKyccrBe a o6 0co_6^ern-ocrflx ero Bocrryr,"rr'f xixAnrrra pe6eHxorrr.
Ha o4Horl H3 cropoH rxupMbr _ <XaHp
BCACHI,If , PACKPbIBAIOUIAM POJIb HCKYCCTBA
JreH crru coK HcKyccrBoBeAqecxoli l.r neA,
Jrureparypbr Ha c. l2S.) B arofi x{e tr
HJrr4.aHKerHpoBaHHq ceueri (<poAr.rreru o :
Ka>>).
..^ .1_*oI H3 Bcrper{ c poAureJrflrr,ru oQ
Ha KoropbrH noMeularor pe3yJrbrarbl o6cne
BocrIpHgrtrfl AerbMLl xaxoro_lz60 )KaHDa x
cTaTbIi BOC[fiTaTe,,Iq, cTaplxefo BOCIIHTaTe
xaHHe AaHHOro cTeHAa MeHfleTcg HecKoJ
cKa3arb o Bcex AeTnx. Taxae creHnbr x(
AeTCKO|O CaAa, qTo 3HaqHTe!'Ir,Ho noBblllli
TeMe [eABceo6yva.
B uaHe noAroroarre,rluofi pa6oru x neAsceo6yqy, Aa H roc,te ero npoBeAeHuq
osoprrrnnrcrcn reMar'qecKrre Bbrcruu*r, uFil;;;;i;t;e"rl,.'i."r".r, <<{ouauruufi
uysefi>, <MHp a prcyuxa'x 4erefi, u !p.
70
B ranxax-nepeABI'{)KKax pacKpblBalorcl
HHTepec K xt4Bonucu>>, <<VuHv noHuMarb
.JIHqHocrHoe oTHOIrleHHe K COAeplKaHI',lrc
lecb )Ke IIoMeuaeTctl crarbtl BocflHTarefltl
fpynrlbt K rxllBonncH, o6 ypoeue vcBoe-
raTbe Boclll'lTaTer't coAepx(aTcfl TaKxe
BHHMaHHe B npouecce paccMaTpnBaHHfl
penpoAyKunft, xaxurvru MeTOAaMH pacKpblBarb cyrb xyAo)KecTBeHHOro r]poH3Be-
AeHHfl, B KaKOe BpeMq HaH6o'1ee sQQexrunno paccMaTpl'IBaTb peIIpOAyKUHlr KapTHH
c AeTbMH AOMa, KaK AJIHTeJIluo. flonnunao 3THX MaTepHaJIOB' B naIIKax-IepeABH)KKaX
peKoMeHAyercq [eAaroruqecKar drfireparypa, cIIHcoK perlpoAyKuuii' a raxxe npe4-
raraerctr qHcrbrr,r JlHcr, rAe HMetorctl auioro"nr, u^Baurn Ha6nloAeHuq> (<Bau
ceueftuufi orlblr>>, "gut; .uteuaHna>>), <<tlro cKa3a"I nau pe6eHo^1': J3-i1l
JrHcTbr floMoraIOT AerCKoMy caAy 0606Uarb H paCilpocrpaHqrb otlblT CeMeHHOro
Bocnr{TaHLIfl 4ereli cpeAcrBaMH nso6paaurer'lbHoro hcKyccrBa'
I4syueHne uareplla.non nanoK-nepeABHxeK poAI4reItlMx co[poBoxAaercfl ilpe-
ABapHreJrbHblMr.r KoHCyJrbTarIHqMLt. Pesy,llrarst raxofi pa6oru I'lHOfAa craHoBtlTCtl
noBoAoM Arq npoBeAeHuq 6eceAlt'
flpuae4errl npHMepHbre TeMbl KoHcy,rsraqufi-npaKrl'lKyMoB: <<Kax cvorpeTb Kap-
"""yri, <Cpe4crna eupasure.nnHocrn.B )KHBoIIHcH>>' <o qeM roBopqr KaprHHt'l>'
uKax opraiu3oBarb Aotrtautuufi uyse[>>'
Koncy,rlraquu-IlpaKTr4KyMblllpoBoAflrctlKaKBAercKOMCaAy,raKHBMy3ee'R
3ToM cJryqae KoHcyJIbraqHIo LJrfl poAure,reri BeAer 3KcKypcoBo/II" Oprauuaynr
"i" Oofira ae,rosofi nrpu. Bocnurare,rlb rloKa3blBaer poAllre"rltlM, Kax B ycJIoBHrx
ceMbr.r IlO3HaKoMHrs pe6eHxa c )Kl,rBorrHcbro, rrro eMy paccKa3arb' KaK Bbl3Barb
HHTepec K rrpoH3BeAeHHrO lrcKyccrBa. Ilpurraepuue reN,{ll rax}rx Hrp: <v:saeu
o npupoAe n3 KaprHH x^yAoxHuKoa', ufioa6epu My3blKy K KaprHHe>>' <<o qelt
HaM paCCKa)KeT KaPTI4Hal'>>'
KbHcyrlraU,raH s er.rAe BonpocoB LI oTBeToB ,ryqIIJe npoBo.I.l4rb Iloc,le rofo' KaK
poAHTeJIH r43yqar MaTepHa.nbl IIanKI',l-[epeABH)KKt], OpfaHn3yl'or AoMa 14rpbl-3aHflTHtl
c pe6enxom, [peAro)KeHHbIe Bo BpeMfl KoHcyJIbrauHI'{'
' Bce ueponpvflTvrfl,, rrpoBoAHMbre B Ae-TCKOM CaAy B IIJIaHe IIOA|OTOBKH K neABceo-
6yuy, nOntrualoT aKTHBHOcTb po4ure,lefi B OcyU{eCrBd'leHI'lr{ 3creTgqecKorO BocnHTa-
HHf AOIXKOJIbHHKOB CpeAcrBaMH nao6paaureJIbHOrO HCKyCCTBa'
" G;;t*e Qopruu opnaHr43aur.rn ne4nceo6yqa ryt{me Hcro,qb3oBarl? 3ro Moxer
6urt cO6paHLIe, coBeulaHHe, AHCKyCcr4fl r4JrA pOAHTe,'IbcKan xOHQepeHU'Hfl' Ha[pH-
Mep, IIeAaIOrHqecKHIi sceO6yv Ha TeMy <VlSo6pazureJlbHoe HcKyccrBo KaK cpeACTBo
Bogflr.rTaHr.rrr AO1UKSJIbHHK6B>> npoBoAqr B Uaqale yue6HOrO rOAa B tfoplte tOe-e-
uru"""- flpurrrepnax crpyKrypa ero [poBeAeHuq: 1. Bucryn,reHl4e 3aBeAynl-ld€H vJtu
craD[Ieto BocnlTaTe,rfl o 3aAaqax gcrernqecKoro BocIIATaHug. 2. Bucryn'reuue
ffi"y:.ilfi;.'b'.-oop*ynHpoBKI.{, coorBercrBytot'1u€ reMe peKoMeHAalluH: ttB t"ty-
aeli'c pe6eHKoM>, uK'ax'ctbrpero npoH3BeAeHue uao6pasureJlbHoro HcKyqqrBa B
ceMbe>>. 4. 3naxotrcr"" p"A"t"iari c tbtaillGcxoft emcraBKofi <<AoMatuHuit My3eii>'
B <<AouaruHeM My3ee>> npeAcraB'reHu ua6opst a"rb6oMos' p*p9l)'.nullT^X:t:1"
xV^oxfllxoB, o6pa3rlbr xpaHeHLIfl oTKpbIroK e a,rr6ol\4ax no reMaM: <<lleh3ax(>>'
;'Fi;;il"p;rr, .,;<u"po"arr x(HBonrcb>>, <<lloprper>>, ua6op u pa3MeuleHl're 3craM-
;;;'p;;t;iyxurri Ha creHe B KoMHare no npeueuaM foAa, )KaHpy n,ru no46uparorcq
npoH3BeAeHHfl OAHOTO XyAOXHI{Ka' .
Ha saHsrnu nea"""o6yua poAnTe'reft gHaxoMqr c reM' KaK IloKa3btnars pe6ettry
al
ll
pe[poAyKqHr KapTLrH, KaK rrepeKrroqarb eno BHr4MaHHe I
BaHHro rpoH3BeA'eHHri, co3AaBars x HHM HHrepe., o u"roto#Jl_":rI,"?i::".?#,1;
i:iffil Bonpocbr' qro6u Y6eAnrrcq, qro AorxKo ITbHHK rroH,Maer coAepx{aHHe
rlpaseAeM npuMepHoe coAepx(aHHe re3r.rcoB AoKJraAa H coBeroB poAure,,rrM K
neAarorlqecKoMy eceo6yvy a Sopue coaeuraHfiq.
T E3 r,t c bt A^O.KJ|AAA K n E44 ro rI,| q Ec KOMy Bc EO Eyrt y
( lt s o E pA3 H r EJr b H o E r e(t_a a ! n o -(iit' t p eA cr n o
BOC N HTA H H' AOIII KOJIL ii,I Kbi,
BocnuraHae AouKoJrbHHxa, @oprr,rapoBaHue eno JrHqHocrH HeBo3MoxHH 6es
petrreHHR BOnpocoB 3CTeTHqecKOro aocnHrauaq.
3aAaqu no o3HaKoMJIeHI'Irc AoIrIKoabHHKoB c nao6pasareJrbHbrM HcKyccrBoM
orrpeAeJteHbr B co3AaHHbIX KOHrIenuHqx AOUJXOII_
rpacrHofi rpy[ne Aerefi 3HaKoMqr c coAepxaHHeM
I cpeAcrBaMa; c noMorrtbro HcKyccrru $opr"py,o,
fBa, KaqecTBa JIfiTIHOCTLI.
:xyccraou? Kaxae ncnxo,ronHqecKue oco_
I'IcKyccTBo B fleAaforfi.{ecxHri npoqecc xe
Bonpocbr Mbr HaxoAnru e Hayuiurx pa6o
H COBpeMeHHOCTH, OrMeqarctIIfl X BbrcoKyto
KZ, MbICJII{TeJIbHyro aKTHBHOCTb e nosu
MbIIIUIEHHq.
9ro xe npao6peranr Ha[rH AerH or o
IITO MCHSCTCq OT STOrO B HX TH!{HOCT
ar QaHrasapoBarb. !,eru Havuuaror (<BH_
ro-To cBOe, y HHX BO3Ht{KaeT Xer,IaHHe
TCq TBOpqecTBO.
,HMbre^ KpacoqHbre o6pasu floMoraer pe_
)ry. Or noroneHus K rroKoJreHHro oHo
,ytxa r{eloBeKa.
HbrM r.rcKyccrBoM yqHT pe6euxa op[eHrr.r_
Ba, oH npno6peraer caMocroflTe.rrr,Hocrb
ea,rrH3yercfl eno rBopqecxuli gauurcen,
foro Hcr{yccrBa Ha pa3BHrHe pe6euxa
72
qBrqrorcq caMH AerH. (Ha npurrlepe BbrcKa3brsa]Huq 4ereft, HX rBopqecxnx pa6or
no uso6pasurenosofi AeflrerlbHocrn AoKJIaAqHK noArBep)KAaer "?t*u-t3l:1,1:1".?9;
qecKHe noJIo)KeHHq, conpoBox(Aatl cBoe BblcTynJleHHe noKa3oM npoH3BeAeHHH
xuaonncu.)
tlPllMEPHblE COBETbI POAHTEJITM
I(arc cnorperb npoussedenue uso6pasurenbHoeo ucKAccroa
Vsaxaet\abte MaMbt, IIanbl, 6a6yruxu u AeAyurxn!
flpno6uraftre BauHx Aerefi - csrHosefi n 4ouepefi, lHyKoB H BHyqeK - K npe-
xpaciorr,ty. Vqsre Hx noHHMarb napMoHHro UBera, IrvtHHH, cBeroreHH.
IIouHure!
K nocnptnrnlo HcKyccrea pe6euxa.HaAo noroBuTb:
c noMoulbto nonpoca (<Xore.rr 6u rbl y3Harb, KaK o6 groM paccKa3aJI
xyaoxHnx?>);
cBol4M paccKa3oM o rloHpaBHBlxel'lcf peIIpoAyKuHI'l;
rrpeAJroxeHnem oro6parb AJIn noAapKa Kpacl.{Bylo penpoAyKunlo'
uquro pe6enrca EHUt4OrelrbHo sclt|srpusaTbcn s npousseoeHue
coo6ull.rrl Ha3BaHHe rrpoH3BeAeHnn n Qarun.nHlo xyAo)KHI{Ka.
Paccuorperb Bce, vro nso6paxeHo Ha KaprHHe'
OlpeAe,lllrt, KaKoe HacTpOeHHe Bblpa)KeHo B npoll3BeAeHufi, KaK ero nepeAaJl
xyAoxHHK.
O6o6ulurl, o qeM KaPrHHa.
flpe4.noxurb AeTflM rrocopeBHoBaTbcfl, KTO Jlyque, HHTepecHee paccKaxeT o
cBoeM OTHOIIeHHH K 3TOMy npol{3BeAeHHn'
U,aura pe6enrca sadaearo Eonpocbt o KapruHe
9ro 6d TbI eue xoreJl y3Harb o6 srotl nponare4ennu?
I(ro (nana, MaMa, pe6-enox) [p]IAyMaer cauuft nHrepecHufi Boflpoc o Kap-
rnHe?
EC.nu 6u TbI IIOKa3aJI 3To npoll3BeAeHue rOBapI'{Uy, o qeM 6u rlt erg Crtpocl't.lI/
iuuro pe6enrca eo7opurb o npouseedeHunx ucKAccrla ltjuot+uoHa/tbno, nod6upan
o6pasnorc cpaaqeHutt, snurerb[, neraQopot, .ileHnn UHTqHA4WO eortoca
' O6qearerlHo paccKa3aTb AeTqM, rroqeMy rIoHpaBHJIacb I'lMeHHo 3Ta KapTHHa'
qTO BCnOMHHJIOCb, O qeM MeqTaJlocb, KorAa cMoTpeI Ha Hee.
CogAasarn y pe6eHxa )Ke,rraHr4e npoAon)Karb o3HaKoMJIeHHe c )KHBorlHcblo:
,,g ln.ay,ou1r; pa3 Mbr nocMorp'M, KaK 06 3roM paccKa3aJl apyroft
xyAo)I(HHK>t ,*ux. v -trDvr,x xvao) ' I nso6paxeH,e rpyAa
<B 4pyrtx anl6ottax, y Apyrux xyAoxHHKoB Mo)I(Ho Hanrl
KoJrxo3HHKos, rroAeri, uufauiil"ar,oulux x.ne6tr (crvr. unerHyn nx.nefixy) ;
<<flpur.nacu B cJreAyrounfi pat cBoero Apyra nocMorperb c HaMH pe[poAyKuHH
xyAox(HnKoB)>.
!,oporue poAurenu!
Vcrexos BaM B npuo6uleuun Ba[Iefo pe6eHxa K MHpy xpacorbl H Ao6pa!
B MY3EH C PEEEHKOM
!,oporue Po4ureln!
BurxO4uofi AeHb Jlyqile BCe[o npoBeCTH c pe6euxotrt B My3ee, tAe Bbl MOXeTe
73
OTKPbITb EMY MHP KPACOK, .'PO6YAHTb 3CTCTHqCCKI'E qYBCTBA, BMECTE C H}IM
nepexHrr, npeKpacr{bre MHHyTbr Hacra}KAeHr.rrr.
flotr Hzre!
Lo3Aarb HHTepec K My3elo ueo6xo4nuo 3aAo,,rro Ao efo fiocerreHafl:
paccKa3aTb o My3ee, o [paBHr'rax [oBeAeHHq B HeM:
3apaHee o3HaKoMr.rrb cbrHa u,,Ilt Aoqb c pe[poAyKuHflMH KaprHH;
paccMorperb c AerbMH H/,r,,rrocrparluu c uso^6pakenaeu My3eeB;
3aAarb noruKo,r:X'.i:.y^i.91!""n: <<Xore,r 6n'ru yBr.{Aerb rroArraHHHKH Kaprr.rH,
y."#l:_I3*ofi uysefi HaxoAr.rrcr B HarueM ropo4e?>>
-l loceuleHne My3es u [oAroroBKa K 3roMy co6trrurc AoJr)KHbr co3AaBarb y
peoeHKa IIp a3AHLrqHoe HacrpoeHHe ( np a sAHnqHafl oAelKAa, coorBercrByrcUlari grr,ro-
uHoHaJrbHbrri nacroofi ).
B nepnoe noceureHae My3err HaAo Aarb pe6eHxy Bo3MolKHocrb paccMorperb
enetuHfifi BuA gnaH.tr, ero napaAHyro,rrecTHHUy, yxpaueHHfl B 3aJ,rax, o6pararl
BHHMaHHe lra turHox€crBo KaprHH, Ha noBeAeHae nroireh " ,yr"", Aarb Bo3MoxHocrb
evly^cnoxoliHo npofirncb no 3aJ,raM.
p oalareJrLl Ao,TlKHbr pacno,Tararl Heo6xo4l.rrraori uirQopMa ufi efr , qro6sr orBeruTb
ua .nn6oli Aercxnfi BonDoc.
cnpocure y Baiuero pe6eHxa, qro eMy oco6eHso noHpaBfl,rocb rrpa [epBoM
rroceuleHilH My3efl.
B aalr'HeftureM Mox{Ho ofpaHuq,Tbcq AerarbHbrM BHHMaTeJIbHbIM paccMorpe-
HHEM ABYX-TPEX KAPTHII B ()AHOI\4 3AJIE.
llpo6yxaalire y-fe$nxa )Ke,laHue paccKa3arb o6 ynn4euuoM crapuaM r.r MJraA_
IrrHM B CeMbe, cBoHM CBepcTHHr{aM.
fl,oporue poAure,ru I
uHcreMarHqecKoe noceureHl4e My3er BMecre c pe6euxou rro3Bo,rrHT nau lpao6-
UIHTb Ma/rbrua K r4cKyccrBy, HavqHTb efo Br4AeTb KpacoTy oKpyxarcuefo MHpa,
co3Aarb 406poxe,rarer'rbHbre u 40nepureJlbHble orHo.ueHuq B ceMbe.
fldraroraqecxHli aceo6yq npoBoAr.rrctr u B Br.rAe AUcKyccHH, qro no3Bo,,rreT
3aKpenzTb H cficreMara3upoBarb 3HaHHq poAgTe,,refi oO HsilOprsr";;;";;;fi;:
crBe r{ oco6euuocrqx ero BocnprlqTvq AerbMH AoulKo.rlbHofo Bo3pacra.
flpoae4euae nenaceo6yvu " 6op*" 6ce4u rpe6yer rrrrareJrbuori noAroroB'reJrb-
Hofi pa6orlr, B npor'BHou c,ryvae o'a Mox(er He cocroflTbcn. rlpane4eM rrp,Mep
opraHu3arIHu raxoli Sopuu leAarorzqecxoro sceo6y,{a --
fleAaroraqecx'ri sceo6yr{ Ha reMy <<oco6eunocru Bocnputtrun ueo6pasurer.bHoeo
UIKWCTBa derouu craputeeo dowrco,louoeo BogpacTa>).
floAnoronnrenlHaa.pa6ora. Teua ,upu"aa coo6ulaercq poAareJrrM, onpeAer,rffer_
le 6yayr paccMorpeHH. K fleABceo6yvy' ;.66;;;;;
,r, rpyrIrIa xyAo]KHr.tKon_ooopuurenefi, BbrcryIIarcrllHe
A,rr Benenr4a 6ece4lr r.r rpylna xyAox(Hr.rKo"lo$oprrl
/Ao)KHHKH o6 ucxyccrBe>>, <<{err.t o xaHpoBori'rr;;;_
afi4u xapruH xyAox{Hr.rKoB, HaMeqaeMbrx AJn noKa3a
AET'IM B CEMbE, IIHIXYT K HI,IM KOMMEHTAPI{H B BI,IAE }rC6O.UIUO|O IiCKYCCTBOBCAqCC-
KOr-o paccKasa.
B xoAe noaroroBKu__K [eABceo6yvy BocraTarerb peKoMeHAyer poA4Te,rrflM
npoqHrarb qoorBercrByrorqyn ,rrureparypy, rroMoraer noAroroearb Bbrcry[JeHr4q
74
(cru. c. 125). Coo6illeHnr po4nre'nefi AoJI)KHbI 6Blrl xparKHMH' raKoHHqHbIMH
pacKpblBalou{IIMI'I CyTb Borlpoca'
poAure,lu, ua6pauuue 3KcrrepTaMr,r, BeAyr 6o.nluryn tI0AIOTOBHTeJIbHyIO pa6ory'
Osu sHaroMrrrcf . n"i"putyp6fi, cpunH,-ea.r e Heft pa3Il'Ir{Hble roqKl, 3peHH'
Ha rroHr.rMaHr.re po,rfi HCKyCCTBa B BOCIILITaHuu _Aerefi, Qoptr'tllpynr cBoIO TOtlKy
3peHr.rfl Ha rroAHHMaeMyro" s 6eceAe npo6,nervry. Kpor"re roro, sKCnepTbI IIpOBOAST
He6OJIbUl|,Ie 3KCnepHMeHTbI C AeTbMII' BbIf B,'Itlq OCO6eHHOCTH BOCIIpl'lfTHn HMlt
111r,rBOtrHCH, x I{C1OJIb3ylOT 3aTeM 3TH AaHHble KaK H"IJIIOCTpaTI'IBHblfi MaTepHaJ'l
K HeKOTOpbIM Teoperl{qecKl',IM noJlo}KeHI4fM yrleHblx'
Kaxue OKcrrep'Mer{rbr c pe6eHKoM Mo)KHb npoBecrl.I AoMa MeToAaMu Ha6JIIoAe-
Hr.r'r, 6eceAbl Ir Bbl6opa?
1. BHqcHI'lrb, npoqBrner JIH pe6eHoK c
xyAoxHI{Ka. A.nq 3Toto npeAJlox{Hrb cz
pbnpo4yr<qnfi u noua6,'lloAarb, KaK AJIH:
cM arpHBarb, HacKoJ'lbKo cocpeAoroqeHHo H
BbIBoAbl, c qeM cBfl3aHa AJIHTeJ'lbHocTb pacc
coBaro pe6euxa.
2. VcraHoer.rrb oco6eHHOCrH IIOHHMaHHrr coAepxaHHq Kaprl'lHbl H cpeAcrB Bblpa'
,"r*""oa"ra. C arOft IteJlbro [O6eceAoBarb c pe6eHKoM o nefi3axe, HaTIopMopre'
xaHpoaofi KapTHHe, BblfcHl'trb, uro ueo6paxeHo Ha [oJlorHe', KaK 3TO IIOKa3aJ'l
XyAOXHT4K, O r.reM KapTHHa; CAer'taTb BbiBOA, yMeeT r'll'l pe6eHOX BHHMaTeJIbHO
H AeralbHo paccMarpl'IBarb KaprI{Hy' c qero HaqHHaer cMorperb - c fJlau-1:1"^.1.1x
BTopocrerreH"o.o, yil""t nra a'e,rart o6o6ueHHq, AocraroqeH J'lu ero c"loBapHbl14
3aI]ac,KaKI,IecpeAcTBaBbIpa3HTeIbHocTHBblAeJI'leT;cqeMctsfl3aHbIBbIfBJIeHHble
L"oO""noatn (c'He4ocraroqHo pa3BI'IroI{ Ha6,roAarerbHocrblo, He6o"lbIxHM 3aIIacoM
Cr'IOB' HeyMeHHeM cMoTperu U p-aCCxaSUnaru) '
3. Olpe4e.nrto toi"uo, uoi6opu noHpaaneurefit"- p:tt?-35.yK:ullv Ir ocooeHHocrfi
r,rur.rHocTHofo sMOrIHOHaJrbHofo oTHoueHHq pe6eHKa x Hefi. noxasarl pe6eHxy
rpH-nqrbpe[poAyKuHfiKaprI'lH.pa3HoroxaHpa(neftaax'HarIOpMOpr')KaHpoBatl
x{HBorrHcb, repoHqecKafl, noprper) H HacrpoeHHs, npeAr'lo)Krllb eMy nu6parl noHpa-
urrryta" r{ o6tqcH"rb, rrorreMy oHa rloHpaBu,tacb, l.l.ttn nu6parb KaprflHy B noAapoK
;;;;;;; H o6rqcuHrb, noqeMy oH AyMaer' qro oHa I'rM roHpaBlrrcr; cAerlarb
BbrBoA, KaKoBbr MOrHBbr eu6opa B nepBoM H BO BTOpOM Cflyqae, B qeM oco6eHHocrl'l
3MOUI4OHarbHo-rHrlHOCTHOTO OTHOllleHI',Ifl pe6eHKa K Kaprl'{HaM'
Taxue He6orbuHe HccreAoBaHr.rrr nore3Hbl BceM poAHTerqN{. SKcneprbl 3areM
o[pauHBaIOT HX, qTo6bl 3anHcaTb, KaKHe BOIIpOCbI ga\aBailv AeTu B npoqecce
paccMarpr.{BaH}rf pe11poAyKqflft_KapTHH XyAo]KHI'lKoB' H rpynfll4pylor 3TH BoIIpOcbl'
poAure,ru-a*.n"ptti-i,udpa6atiruaror neAarorllqecKHe curyaul'lH. Hanpultep:
<<Pe6esoxyBre'{eHHol'Irpaer,'Ircol4Molinrpyruxofi'BuxylnluHoBblliarb6or4
p"nptav*ur,l , *or"t" nocMorperb efo BMecre- c BaIIHM pe6euxotu' Bu ronopure:
-Taunura,HAI'IIIocMorpH'KaK[eKpacHBblepenpoAyKul'lHK-aprl'lHtlrpHHecra'
- fl He xoqy,- orBeqaer Aeeoqxh,- fl yxolKy co cBoeft Aoqxofi tyJ'lqrb'
Kax 6sr BbI rlocrynllJll'I B raKoM clyuae?>>
l4^u.. <<paccMarp;Baf aJrb6oM penpoAyKqnft, pe6euor yBHAer'l penpoAyKql{K)
c uso6paxeHneM c;aryn Benepu Mu;toccroft It cKa3aJI:
- HexPacuBafl KaPrHHa.
- floueuy?- nocneAoBaJl Borlpoc IIaIlbl'
- flororury t{ro oHa 6ea pyr u 6es oAexAlt'
gro6stBbIOTBeTHJIHHaAaHHoeBbIcKa3bIBaHuepe6euxa?>>
1r.
llocrauoaxa nepeA poAHTer'trMn AaHHbrx BorpocoB rro3Bo,qrrer neAarofy BbrqBHTb,
TITO 3HAIOT POAHTE,'II4 O }KHBOIIHCH, KAK YMC}OT PACCKA3ATb O UCfi CBOI1M AETflM,
HacKo,'rbKo sHaior Hx rcrJxorof HqecK,e o.o6"uno.r;. n;;;; raxofi [oAforoBHreJrb_
uot-t pa6o'u 83pocr'Iblc crauoBflrcs 6o"rre1^alayare/'rbHbrMH r< pe6euxy, ero fiHTepecaM.
.,To TaKlKe co3AaeT yc,.lollrr{ A.,,rr _npoqHltx ceqsefi ^ei.nu.o caAa c ce'1eft.
4. Eeceaa 'o 3ac/.ryuaunlrv coo6u{eHr.rrM. l'.rynJi-, poAr.rreJr,_3xclepru. B
ArOIi qACTI] CPABH14 BAIOTCfl IIO.TO)KCHIIfl SAPY-6CXHUX H PYCCKHX IICAAf OIOB IIO
Borlpocy o poJ'ra r4cKyCcTBa B Boc[uraHurz pe6euxa, uor"oio, yr{eHbrx o6 oco6es_
Hocrfx BocnpurTnq x(HBorrucr' AorrrKorbHlrKaMH u paay,,.ioruro, 3KC1.ep14MeHTots,
,,en pe6enrca K ucKACCrsA B cerube> MoxHo
lcBflTttTb efo MeTOAaM O3HaKOMJ'teHHfl AO_
o 3 a Aa r{ a x "3 H a Ko M.'r e H u a 4eren':Hiiii:llr{1i""#Ttir:il#;' ""?ilt#;xl;
nospacrHoti rpynlle Aerc*oro caAa, o6pasubr KoHc[eKros eaHntaa ,,o paccMarpr.rBa-
HI'rn peqpoAyxquii Kaprr4H xyAo)Krrzxon n 4ercxou ca .y u rroAJrHHHbrx npozsseAeHaft
B My3ee, lrarHuroQoHHbre 3airr.tcH 3aHf
B br crv rr 14 T' c c oo6 rire H u e M yq Hre,.r,r " r " lii; "1i"il::#'J "o ffiHilJ ; JfJ,XJffi?;
MJIaAIxI{x []KoJ-lhHHKon c uso6pa3HTe,TbHbIM l.rcKyccrBoM, a raK)Ke HcKyccrBoBeAa.
oAHu poAl,re"rr o6o6u1r*,r oni,t'."MeriHoro'so"iiilir^ rro Bonpocy <<3saxo-
MHM c 14 cKycc'rroM B ceMbe>_ 3attr.rcbrBan]r 6ece4rr a a"iirr, cBoH pa3MbrrrrJreHur
x$epeuqaz Mox{Ho opraHu3oBarb KaK B
3,'rbHOro HcxyccTBa.
''PUMEPHAfl CTPYKTYPA ''EA4IOTHqECKOTO BCEO'YqA
B OOPME KOHOEPEHIII{I4'_ -'
l' 3aee4ynu(aii AercxuN' caAoM unr crap1,1fi gocnurare.rrb craRHT nenpn nn nr,-
re,rrfM, rle,irb r.r pacKprJrBaer coAepMaHHe nporpaMMo, n"o"."3utl?i.Hr repeA poAtl
2' Bucryn'reH,e neAafora a u'cxyccrBoBeAa o 3aAar{ax 3crer?rqec^oro Bocrr'Ta-
Hun pe6euxa B ceMbe.
pacKpbrBaroTcq MeToAbr o3HaKoM,,reHAg
reHHble B leAaroruqecxofi J,rr.trepaType.
rcy <3uaxoMrzM c t4cKyccrBoM s ceMler.
raccoB 14 r.tcKyccrBoaeAa o6 oco6eHHocrqx
rro o3HaKoMJIeHrIn HX c x{HBor}rcLro. aqa'rluoti luKo/'te H B yc,'IoBaqx My3er
6. flpocuorD c,,rar?Aon " nupr"n ryeo*n"noB c-KoMMeHT apHrrMHr4cKyccrBoBeAa.
Pa6ora c po4rlre,raMu rro'npuo6iqenun Aereri x xpeonacq B ceMbe AoJrxHa
76
conDoBo)KAaTbcqHal'JlfAHOCTblo,3MOUHOHaJIbHbIMH3JlOlKeHHeMcoAep)KaHI',tfl'opH-
rHHarbHocrblo sopM ero noAaqH'
KaxoH X(e MT4HHMyM HCKyCCTBOBeAqecKHX eHauHli Heo6xoAnnq BocIIHTaTeJIIO
" p;;;;;r;ri 'iip"""a"r HeKoropbre cBeAeHHq IIo reopl'r' rzso6pasnrerlbHofo
HcKVcCTBa (He IIpeTeHAyloUHe Ha nor'lHoe ero ocseu'eHlle) ' KoTopble nOMOryT
Boc;HTarerlo B ero Pa6ore'
BOCnhTATEJIIO O )t(hBonnicu
Hso6pasureJ'lbHoe HcKyccrBo paccMarl
AeqrelbHOCTH, KOTOpaR onocpeAoBaHHO 01
H cnoco6crsyer Qopt*'ttlpoBaHHIo HHTeJIJIeK
3 MotrnoHaJIbHbIX Bo3Mox(Hocrefi JI nq Hocru
Hyro AeftcrBHTeJIbHOCrb, HO H O[eHhBael
o6uecrea.
xHeonilcl KaK BHA teo6paanreJlbHOI'O HCKyCCTBa Orpa)KaeT npeAMerbl H f BJIeH|/lfl
pea.niHol xr,r3HH nocpeAcraoM HaJrolKeHHq KpacoK Ha noBepxHocrb xorcra.
ceoeo6pasneM )KtlBorrHCH f BIfeTcfl AByXNlepHoe ueo6paxeHHe peaJIbHOrO MHpa
HA NJIOCKOCTH.
ouyueHue flpocTpaHcrsa, o6beNaa AocTHfaeTCfl nocpeAcTBOM uBeTa H CBeTOTeHh'
B sag'c,rvtocr, oi Mecra pacnoJlox(eHun n ueo6pa3I.{TeJIbHoM HcKyccTBe BblAe-
r,rfeTcfl MoHyMeHraJIb1as t4IlH MoHyMeHraJIbHo-AeKoparuBHaf )Kl'tBOIIHCb (xOropan
cr aHoBHrcq yKparueHHeM a p xHreKryp Hblx coopy)KeH I'l ft ), aexoparHBHO-rearpaJlbHaf
(ncrpeuaoulafcf B rearpe), MHHHarIopnaa (pa4yroulatl Ha[I r'a3 Ha [KaTyJlKax
H yKpa[IeHHflx) vr craHKOBaf, o Koropoft u rioft'der peqb B AaJIbHeftueM'
Cranxoaan noioiuto. HageaHl'e' <<craHKoBar )KHB.IIH.F'> nouIJIo or Mecra'
Ha KoropOM xyAo)KHI.IK yCraHaBJIHBaer 3arpyHTonanHntfr H HaTnHyTbtfi na no4pav-
;;;'G;ffi""tifrn o"toe) xo,rcr (crauox-tro.uL6epr). Crauxosaq )KnBongcb co3Aaer-
cq B MacTepcKon xyAoxHHKa'
Xueonucl KaK BHA H3o6Pa3HTerbHo
I{eHHfl l'I COpa3MepHOCTH BCeX 3r'IeMeHTOB
opMbr, orAeJIeHHe xe Hx Apyr oT Apyfa
CTH,
HeM x(HBOrlucll tlBJIfleTcfl oKpyxalouafl Hac
H3BeAeHHqx uao6paanreJlbHono HCKyCCTBa
BcerAa uAefisO-aruOUlIoHaJ'lbHo, l'lAeHHo-xyAoxeqTBeHHo, Ha1OJIHeHO OnpeAeJleHHbIM
cMbrcJroM , .""u""]i"*- Oa"o*""11 xounoueHraMl't coAep)KaHl'ln nponsne4euufi
HCKyCCTBa fBJIfIOTCfl TeJfiA H Uoefl'
TeuaxapruHblpacKpblBaeT)KH3HeHHbteflBJreHxf,qyBcTBa'MblcJII{'T.e.Bce
ro, o qeM pacgKa3aJl xyAO)KHHK, qTO CocTaBJItler cloXeTHylo cnTyaUHrc' EbIBaIOT
pa3HHe reMbl KaprI'I", o nprpoae, 6ute Aerefi' rpyAe H 6blre B3pocJlblx; aHTHBOeH-
Hbre reMbl I'I Ap.
XyAoxuuxll B cBoux
rrpoH3BeAeHnfx no-pa3HoMy orpa)KaloT oAHy t{ Ty x(€
77
Ha KaprHHe Vl. ?- fpa6apn <<Oenpa'nucxafl "la3ypb> MoxHo BIlAerb' KaK
xyAox(HttK r4crror,lb3yeT CBeTOTeHb AItl co3AaHHf uBeToBoli rapltout'tlt' tloKa3blBaeT
i'ri"tirrniv.cn 6ois6y B flpr.IpoAe MexAy npxnuu 6"tt1tKaMH corlHua I'r xod'loAHblMl4 --
;;;;;;;*-"ra. A ira froprieie B. A. Cepona <<!,eaouxa c nepcHKaMH>> cBeroreHb
,ll.eBoq KH, r'l e)K a IqHe IIepCI't KI'l' nOAI{e p KI4 B a fl
AeBOqKI'I, CBe)KeCTb COJ'IHer{HOrO yTpa'
Kaqecrso pllcyHKa 3aBI'tcHT or Bblpa3HTeJlbHoclr
crpoeH14fl,4euxeuuft,nponopunriqe'roeeqecxofiQnryput'coorHoIrIeHHflqacreH
;;tp;;;,.' 6" ro*"t 6irrs .nel'xlM, H3fulHbtM H rqlKed'IblM, rpy6stt't' PucyHxy
noAqr4HrreTcfl qBeT, KoMro3r,ruHq. Taxurra o6paaoru, pllcyHoK - ocHoBa XHBOIIHCI{'
He uesee BalKHa Saxrypa rpol'l3BeAeHVA, r' e' xapaKrep ero loBepxHocrl'
Kaxaufi xyAolKHHK HaKJraAblBaer Ha xoJlcr KpacKH, H Aer'IaeT oH 3TO pa3JlHl{HblMl',l
IIpHeMaMr,r )KHBO[lrcHOfi rexuuxt.l, oTJlHqaloulHMHCq Ha[paBIeHueM' ABH)KeHHeM Ma3-
xa. B arov I]pof BJrfeTcrr HHAHBI.IAyaIbHatl MaHe-p,a HCIIOJIHeHHq xyAo)KHI4KOM tlpol.{3-
BeAeHHfl. oco6esso 3ro 3aMerHo B reri3ax ax h. v. JlesfiraHa u f . f . Flt'tccxoro,
)KaHpoBbrx KaprqHax A. A. fl.nacroBa H IO. n. Kyraua. (Clr' Uneruyro nx'neftxy')
<iru*rypu xr.rBorrHcHoro ro,rorHa npnAaer rrpoH3BeAeH"Io ".T!:.:l:lfi",TtH:li
ceT olpeAeJreHHoe sMOUt4OHaJrbHoe Ha^cTpoeuue. cpaeHI'lM ABe KapTnH|cI l/l' Yt' JrcBt'-
rasa: <<Be*ra - ooniilu" "oai, u ..3oioraq oceHb>) (n noAlnuuuxe) ' tvlu yBI'IAIIM'
qTo nepBoe npou3BeAeHne HaIIUCaHO ,'tUHefiultuH Ma3KaMH' HaHeceHHblMH BepTH-
KaJlbHo, [or{TH n"rorarno. 3ro sstgsteaeT HacrpoeHHe IIoKOf, fpycTI'I' Ha nroportl
}KeIIoJIoTHe,HaII[caHHoMKopoTKl,IMH|ycToIIOJIO)KeHHbIMI,IMa3KaMH'co3AaeTcfl
oury*""r* 6o4pocru, pa4ocria. Tax oAr,H H ror )Ke *yAOXHLIK, MeHtltl TexHI',lKy
xulonr.tco,, lo6gBaercq nepeAar{u pa3Hofo HacrpoeHI4tl'
Keupasnre,rlbHblMcpeAcrnauB)I(HBonHcI4oTHocHTc'IHKoMIo3I4uI4q.
KoMnosfiuHfl - cor{eraHHe r{acreri KapTr4Hbl B oIIpeAe,rleHHoM lropflAxe. Korrtncl-
3r.{ur4rr B X(trBorfl{cu rro3Borfer xyAoxHHKt Bbrpa3urb 3aMblceJl, npl'lBJleqb BHHMaHHe
K COAepxaHr-rro Kaprr,rHbr. co4epxaHHe-[poI{3BeAeHilfl A KOMllo3l',luHf TecHo B3aHMO-
cBf3aHbI, H3MeHeHrie nocrpoenua uso6paxeHHblx XyAOXHHKOM 3,rleMeHTOB BJIeqeT
H3MeHeHHe H coAep)KaHHf.
B xusongcn cyUecrayeT HecKor'rbKo rl4rloB KoMIIo3HUHoHHolo flocTpoeHur rlpo-
r4seeAenraft: nupaMl4AanbHas KoMno3r4uur (lO' Nt' Paxura' -<H:tY , p"Pfi?,I'
A"uil"uro"u" (,L. A. fl.flacros. <<Oautucr npo,rere.n>)., cr.rMMerp,qHafl (KJ. ll. l\y-
;;. ..4;r"nr), acururuerpr.rqHar (f f Huccxnfi. <<HaA cHerat*lH>>), conrnleru.eHfle
repBofo H Bropor'o qa;-q (-B i4 Cyp,xon' <MeHujHxoa e 6epe:oee>)' ceo-
6oAuaq xoMnoslruuq (lO I4. flltMeHoe. <<Mecro coH4auufi>>)' QparueurapHaq' pac-
qreHeHHaf KoMno3r4rlgrr (B. O. {errlepuxnn. <cepe6-pauble peJlbcbl>>), xounosutll4R
c orKpblroc'oo ntpioto r"IaHa (Vl 14 Llluurxun' uKopa6e'rlsan poula>>) '
KoMnos[ugoHHble 3JreMeHTbr B 711HBOIIHCI'I - pa3Mep I $opuar xo'tcTa, eAHHCTBO
roqKH 3peHr.rq, paeHoo6pa:ue Qoprrr H KoMno3l-Iquosultft ueHrp, paBHoBecHe' cl4M-
MeTpHf , pHTM, KO,'IOpHcTr.rqecKaq u,e,locrHocrl. ocrasoBuMCq no4po6Hee Ha HX
xapaKTepHcTl.IKe.
.Bu6opXoJIcTa,eropa3MepuQoplaa3aBI,IcfToT3aAaqH,KoTopyrcIocTaBHJI
n"p"a- co'6ofi xyAo)KHHK, xapaKrepa uao6paxeuufi. Kpyr.nner o_"_1'o:_o:,^_I:.i:Tt
HCIIOJIb3ynTcfl xyAox(HI4KOM AJlfl nepeAallu MflIKOCTI',I' J'IHpHqtlocTx, cloKoHcTBHtl
;'l
j
l
i
j
PaesHrlae OpraHU3Ma qe,'loBeKa, 11pllpoAbl, O61r1eCrna IIoAqHHeHO Oilpe/I,eJleHHblM
pHrMaM. COsAaeaq [poH3BeAeHLIe, xyAo)KHI'lK B KoMIIo3I'lIIHH Toxe ucflor'lb3yeT
fzrna. B KapTuHe pHTM BbtcTyrtaeT KaK optaH13yloqee Har{aro H KaK cpeAcTBo
Bbrpa3I4TeJIbHOCTH, OH nOMOfaeT 3puTer'llo IIoH'ITt' coAep)Kal{He H Bl'IflBHTr' HAeIO
npog3BeAeHr1f. PHTM B )KuBoIrHcHOM npoH3BeAeHHH npotlBJlfeTcfl B IloBTopeHHH
neruquH r43o6pax{eHHblx o6'beKToB, cBeroBbIX H llBeroBbIX rlflTeH, ABIIxeHI'{ii, xecroB.
PHtnau.{ecxoe nocTpoeHue B KapTHHe npoc,le)KI.lBaeTctl xaK Ha ee IIJIOCKOCTH'
TaK H B lrpocTpaHc'rBeHHoM ]r3<16pa)KeHHu npeAMeroB. 14n,tesuo pHTM npilI{ael'
xHBO1HCHOMy 1O,'rOTHy MS,TOAHT{HOCTb y rroSTr,rqHocTb. flpxnu npuMepoM K_oMrlo3I4-
rlr.roHHoro pHTMa Ha IL/IocKocrH KapTHHbl tlBr'ltleTcq 11pofl3BeAeHHe A' A' lleftHexa
<<06opoua flerporpaAa >.
HeO6XOAuTUO OTMeTHTb H pOJIb UBeTa B KOMn113HIII{ll. B XOunO3I'lUlln CBeT
u UBeT IIO3BoJtflru1' BblAeIHTb KoMIIO3UU1{OHHblft UeHTp, I1epeKr'lloqarcT Ha11.1 B3Op
OT tIHTeHCI,1BHO OKpa11eHHblX 06beKTots K 60,'lee TeMHblM, CIlOKOliHblM, BBOAf
raKHM o6pa3oM n io4epxaHHe KoMrro3HtllH. UBer u cBer ycraHaB,'lHBalor cBq3b
Me)KAy UeHTpOM KapTHHbl H ee BTopocTeneHltblMl',l AeTaIqMI',i'
Vliax., xiHpu )KHBorrHcH or.Jrfiqanrcfl Apyf or Apyfa coAep)KaHHeM u cBoeo6pa-
3HbrM r.rcno,rb3oBaHHeM cpeAcTB Bbtpa3HTe,'lbllocrH. Paccnaorpult oco6eHHocru >xaH'
pOB )Kr.rBOnuCH, HCIIOr,Ib3yeMblx B pa6OTe C AeTbMH AOUIKO,TbHOIO BO3paCTa B AeTCKOM
caAy.
OCOEEHHOCTH XAHPOB XI'IBOIIHCH
lI e ri e a x - )KaHp r.r3o6pa3HTeJrbHoro HcKyccrBa, nocBtltueHHblfi Bocnpoll3-
BeAeHr1rc ecrecrBeHHoi ^n^ H3MeHeHHorl qe,'IoBeKoM nplrpoAbl. flefisax 6lleaer
ufr"r"*rypHbrfi, ropoAcKofi, fiapKoBbrri, HHAycrpua!'IbHLIIi, MopcKot?. B pa6ore c
AeTbMH qaue uc[oIb3yeTcq npHpoAHbll'{ neH3a)K'
Ilerisax - 3To He cJryqaftHo BH6paHHbrfi xyAo)KHrlKoM yl-or'loK npupoAbl |4JIH
ropoAa. Fro nur6op o6yc,roe,reu coCrOflHI'IeM nofoAbl, ocBeuleHHocrblo' BpeMeHeM
cyroK, HacrpoeHr.rena xyaoxHr.rKa. xyAoxHHK He r{rororpa$apyer, a o6o6ur'aer u
r-noprar o6paan IIpHpoAbl. Ileftsax He Tor'lbKo Br,Ipaxaer HacTpoeHue' Ho 14 Hecer
B Ce6e oI]peAeJIeHHyIO HAeIO.
Hexoroplie oco6ennocru Ko.unosu4uu ?roto )KaHpa. flpex4e Bcefo Ha neii-
3axHoM [or,toTHe oTpa)KaeTcfl [pocTpaHcTBeHHatl [poTflx(eHHocTb H L'Iy6l4Ha' Oco-
6oe uecro 3aHHMaeT nepBblli nJIaH, floMolarcu1llfi pacKpblTb lrAelo [pOH3BeAeHHf'
3aMbrce,t xyAo)KHr.rKa. Baxuori oc06eHHocrbro rlefi3a)KHoli )KHBonHcI'l f Br'lfercf
cooTHoueHr.te pa3MepoB 3eMJrH H He6a Ha IIOJIOTHe, a TaKlKe ux UBeTOBOe
oTHo[IeHue, Koropoe co3AaeT rapMoHxlo Ko,rlopHra. flpu uHexou lopH3ol{Te nefi3a)K
Ka)KeTcf Ber'lI{qecTBeHHblM, a npH BblcoKoM CO3AaeTCf OIIlyuIeHIIe npocTopa' -
B xonnrosHrlHH nefi3a)Ka Bce xyAo)KecrBeHHF,re 06pa3bI HaxoArrcq B paBHoBecHI4'
B pHTMI1qeCKOM '{epeAOBaHHLI UBeTa H CBeTa. TaXOslt OCHoBnble OCO6SHHOCTH
HC[O,'IT,3OBA HHf XYAO)KHH KOM BbIPA3HTCJ'IbHbIX CPEACTB )KH BOIIHCH'
flefisax qpr{e Apyrr4x )KaHpoB )KHBOrrHCr.l Bblpax(aeT pa3rnrlHble orTeHKH x
HroaHcbr qyBcrB, grrabilufi xyAo)KHl.tKa, efo orHoIUeHHe K oK-p-y)Kaloutefi npupoAe'
flefieaxHaie [poil3BeAeHuq co3ByqHbl c My3blKofi, noasnefi. K xaxAolly nelba)Ky
*o*"o rroAo6paTb My3brKaJrbHoe IIpoH3BeAeHHe. TaK, Hacrpo-eHLIIo KapTI'rHbI < fo;ty-
6a" uecnar. 'g. H. 'Er*t""ua cO-anyvHa Me,'IoAHf n. V. gafixoncxoro <<Becua>>
""" H- A. Purucxoro-KopcaxOna ufIeCHu I'I nd'IflcKa rITHU>> H3 oIIepbI <<CHerypOuxa>>,
a npH paccMaTptIBaHAu KapTusu A. A. PH,loea <<B ro.ny6orra npogTope>> Ka)Kercf,
ill
qro 3ByqHr <<6aDxapo.n.la>> n- v. r{afixoncxoro, KOfAa ,rrc6yelrca ro/rorHoM
A' A. fl,racroea ufleprorti .u".r, ^"""Jro"o BcrroMriHaercfl My3brKa c. c. frpo-
xosseaa <<vrpo>>. Bocnpunrue Kapr,Hbr vL n. t;;;;;; e,rrorar oceHb> MolKHo
MbIC"IIEHHO CONPOBO)I{AATb CTI,IXOTBOPHbIMI,I CTPOKAMI-I A. C. IIYTUXAUA:
VHsr,ras uopa ! Ouerl ouapoeaHue!
flpnnrHa MHe rBofl npouraabHarr KDaca _
# ?:ffJ ; "l.X:::# :'^:il1.';:1' "'.
Kpaii,rro6arr.rsrfi ! CepAuy qrqrcq
9*rpoor cor'rHqa B Boaax JroHHr,tx.
l{ xoreur 6ll gareDqrlcs
B ae,teHqx rBoHx cro3BoHHblx
flo uexe. Ha nepeMerKe.
r-e3eaa H pH3a KauKH.
rl BH3BAHhBAMT B qETKH
rrBbl - KporKHe MoHau.iKH .
JtKI{ile 3eM,'t14. B uev BCe MOHyMeHTar,tb-
p, B Kaprasax &1. C. CapuHa <<lopbr>r,
lHqHBo, Hanpflx(eHHo, npeABeqaer 6yprc,
ouyuleHHe rpeBofr.r, cMrrreHHfl, 6ecnoxofi _
:Koro (AerH, 6eryuae or fpo3br>>.
1 IOPOX(AH, 'IBJIflETCfl TCM BHAOM I,ICKYC-
uyMa. eM OTAOXHOBeHI'Ie or Cyerbl, or ropo4cxoro
ti2
qro cocHbr rtsJrfrorcrr KaK 6br MocroM MexAy 3eM,left H He6oM. Moull rlpHpoAbl
Bbrpax{eHa qepe3 tpoMaAHble, ycTpeMJleHHble BBepx AepeBbfl' qepe3 cHd'lbHble cTBoJlbI
aoi"". KorvrnoeuU[oHHoe nocTpoeHlle KapTHHbl 3aKJlnqaeTcr B IIpHcyTCrBHl4 AByX
n,rraHoB - Jreca H osyltrKr,r c pyutevr. flplpoaa pacKpHBaer o6br.rufl l{e"loBeKy, oHa
<BIIyCKaeT>> e ce6t,- H Mbt KaK 6m yr.ny6.nneMcf B .JIeC_ BC"'leA 3a COIHerlHblMI'l
notiu*r. IloryvHe cOcHbI co3AaloT Be;HqeCrBeHHufi o6pas PoAl'lHt't, KoTopyrc
xaxAufi Ao.rrx-eu ,'r16611rr, u 6epeul. v ?ra lrc6oBb xyAoxHHKa K IIpHpoAe'
PoAuse BblpaxeHa B KaprHHe cBeToM - 3ailVTafl coJlHI,eM no"lflHa' pyveft fi cOJIHeq-
Hbre 6.ttHKH Ha 3oJlorucio-posonux cTBoJIax coceH. Sror golor[crbtft CBeT' 3aJIH-
Barounfi Bcro Kaprn;y, ^n* 6u ronopHr HaM o HexHoti H rporarerluoli .nrc6n'
K Jrecy xyAolKHl.rKa, crpeMrrulerocrr cBoHM TBOpqecTBoM HaIIOJIHHTb H HaIXy Aylxy
3Tr4M }|{e qyBcTBoM.
KoHrpacr uBera H cBeTa nepBoro rl BTOpOTO IIJIaHOB KapTI'tHbl BFi3blBaer y
HacqyBcTBaBed'lHr{Hfl,TOpxecTBa,HexHocTHHpaAocTH'OUyUIeHI{eCBe)KeCTH'
Kaxeicq, r{To or 1or'rorHa Beer oAHoBpeMeHHo rerlJlblM dlerHHM BerepKoM l'I cyMpaq-
Hofi npox,'IaAofi.
Kaprnua Ha3BaHa xyAolKHHKOu <<Kopa6e,lbHaf poula>. ona npo6yx(Aaer KaKoe-
.r.o a"oftcrseHHoe qyBcTBo - BOCXHU{eHHe nepeA MOfyuIecTBoM npupoAbl H CO}Ka-
J,IeHHe,HeAoyMeHHe:Heyx{eflfiTaKHeKpacHBbIecocHblcTaHyTMaTepHaJIoMAd'IR
crpoHreJI bcrea roPa6.neft !
-''g." n"l3a)KH'14. 14. lllnurxnua flpoHn3aHbt coJIH(eM, rrc6oBblo K rlpl'lpoAe'
BOCXnlueHHeM lepeA ee BeJIHqHeM'
H a r to p M o p r - xaHp HSO6paanreJlbHofo HcKyccrBa, orpa)KaIOU{HH [peA-
Merbr 6brra, uBerbl n 6yxere, opyAnr rpyAa, KHHTH, nocyAy' cHeAb' r' e' Bce' qro
co3AaHo qeJroBeKoM H npHpoAofi. Xy4oxHux BblAeJlser H3 oKpyxanqelo MHpa
[peAMer HJrH rpynfly npeAMeroB H pacKpHBaer nepeA 3pl'Ire,leM Kpacory IIpI'lBbIq-
Hbrx AJrf ,,rroAeH seureft: on o6paulaer gHLIIt4auI4e Ha o6'beM, Qaxrypy, noBepxHocTb'
rrJracTLIKy, npocTpaHCTBeHHoe paclloJloxenne, Qoptnty I'I UBeToBoe Cor{eTaHHe oAHllX
npeAMeTOB c ApytHMH, nupaxan TeM CaMbIM cBoe OTHOIileHHe K usltl' PaccvtaTpyBafl
HarropMopT, Mbr [ocrHraeM cBoficrBa u KaqecTBa oKpyxanuHx npeAMeToB C
3cTeTr.rqeCKLIx IIS3HIIHfi, BHAHM TO, rlro paHee He BoClpl'IHHMaJIH' B peaylorare 3Toro
Mbr HaqHHaeM HHaqe oTHocl,lTbcfl K BeIIlaM, oKpyx(aouHl\il Hac' BocIlpHHilMaeM ux
KaK IIeHHOCTb, CO3AaHHyIO pyKaMH r{eJoBeKa H IIpHpoAoH'
Ecrl s nso6pasnreJrbHoM r,rcKyccrBe ap_ynofi BLIA HarlopMopra. B HeM npeAMerbl
r-oBooqr He o c'e6e, a o cBoeM xo3qr.rHe. Kax 6u Aator eMy HeKoropyrc xapaKTe-
lr;;;;;y. Cuorpu,,rr- Ha uso6paxeHHq H AyMaeIUb, qro xo3quH 3rilx Beuefi oroue"'l
Ha Mr4HyrKy H cel{qac BepHerctl, KaK, HanpHMep' Ha KaprHHe K' c' flerposa-
BoAxusa <<VrpeHHufr HarloPMoPT>.
Kaxoeo cBoeo6pa3l.le Hcno.t1b3oBaHHg, Bbtpa3l'{TeIbHbIX cpeAcTB B AaHHoM x{aHpe
xHgonncg? B rariorta HaTlopMopTe npeAMeTbI o6leAI.rHq1oTcq rto npaKTHqecKQMy
Ha3HaqeHnro, oAtIH o6'beKT'coeAHHeH- c ApytlIM nO CMbICJIy' Hx paCnoIOX(eHHe
ncerAa ecrecrBeHHo. 3Aect BbrAeJrrercfl KoMno3LIuttottuufi qeHrp, r,'IaBHblfr IIpeAMer'
0603HaqeHHntfi xOHrpaCTOM, CBeTOTeHblo, IIBeTOM' paCIIOJ1OXSHHeM-' XyAOXUItX COC-
,raBJrfer HarropMopr r{3 pa3Hoo6pa3Hblx sopr'r, MarepI'laJIOB, Qaxrypu, uBeTa,
roHa, npHBoAr BCe 3TO B paBHoBecHe, noAql{Hflfl eAHHOMy pHTMy n KoJIOpHTy'
!,nr'HarropMopra xyAox(HLtK nu6upaer OnpeAeJIeHHble llpeAMerbl l't coorBer-
crBeHHbIM o6paSOna Hx paCnOJIaraeT. flO rOuy, KaK oHH paCnoJ'IO)KeHbl' KaK
Hc[oJIb3oBaH qBer, MbI MO)KeM y3HaTb MaHepy rIHcbMa Toro HJIH HI9rO^ xylox-
rrHKa. EcJrH BcMorperbcr B Harr,opMopru A. M.--iepacnrtloBa <<Po3bl> H M. C. Caps-
8lJ
I B CO3BYqHfi TEMHOTO UBETA 3AHABECKH
r HanncaH Ha ooHe ocBeu{eHHor? coJrHrleM
fM H UBeTa co3aaeT_eAnHyro rapMOHHtO,
locra, rro6oBaHur, 6laroione"ri, n"paa
ap_f, Bbrcmee lrcKyccTBo ecTb l.rcxyccTBo
TKOJIbHHKOB c 9THM BHAOU acxyccrga.
:e^ 9 agHoru xaHpe. B qerra cnerilsnxa
ro H3oopaxeHte HJtr.t orrHcaHHe KaKoro_
qecTByroxlHx LIJLH cyulecTBOBaBUHX B
IOpTpeTa 3aBHCHT OT TOIO, HacKo,,IbKO
euuufi rurap uso6pax{aeMoro qer,roBeKa,
u4
rlepeAarb ero xapaKTepHbre r{eprH. floxaaas r{eroBeKa yMHbIM I4d'ILl r,'lyrlblM' ryMaH-
HbIM H,'IU XecToKr,rM, ^xHTpbIIvr r4Jrr{ [pocToAyIxHbIM, MO>xHO XaX 6u paccKa3aTb
o Bceft ero )KH3HH.
cnoeo6pasHbte oTIHq[TeJIbHbIe oco6eHHOCTH nopTpeToB 3aKIrcrianTctl B TOM'
qro 11oprpeT Ao,,r]KeH y6e4nre.nluo lt flpaBAHBO IIepeAaBarb sueuHI.rft O6'ttt'tx
r.rSo6paxaeMoro r{eIoBeKa, BbIpa)KaTr, qepTbl XapaKTepa qeloBeKa H ero AyueBHoe
CocTofHHe, onpeAeJlxeMoe 3aMbIcJIoM xyAox{HI'IKa, B nopTpeTe OTpax(arcTcfl o6u1ne
ruflgqecKr.re qeprbt (eJIOft rpyfiflbl JIIoAeft 3IIoXl4, K KoTOpoIi npHHaAJIexHT nopT-
perHpyeMbIft.
3ror xaup fBd,rfeTcfl caMbIM CJrO)KHblM B n3O,6pa3I.lTeJIbHOM HCKyCCTBe. c',rox-
HOCTb BOCnprlflT:Hfl, nopTpeTa 3aKJrroqaeTcn B caMofi cyTh 3TOIO npoH3BeAeHHl HcKyc-
Cisa. C oAHofi cropoHbr, xyAolKHr.rK, pacKpbtBaq repeA 3pHreJIeM o6pa3 qeJIoBeKa,
Bbrpa)Karr ero BHyrpeHHr.rfi MHp, BbtcKa3btBaeT o HeM cBoe MHeHHe. 3pure,ln
)Ke CaMOCTOqTeJIbH9 IIblTaeTCfl IIOHflTb nuyrpeuHUfi MHp, MbICJIU H qyBCTBa qer'loBe-
Ka, H3o6pa)KeHHoro Ha IIopTpeTe, corJlacgTbcq HJII'I He corJlacyrbcq c XyA9)KHHKOM'
cocraBHTb cBoe MHeHI'Ie O6 o6paae.
eroBeKa no-pa3HoMy: B npHBblqHOH A'IItl
loMofaer HaM y3Harb o ero npooeccun,
i rr,rr.rp repoa (ivl- B. Hecrepon. <<floprper
,Io sxnefixy). lloprper Mo)Ker 6ltrl uann-
h ropoAcKoro), roropuft roxe AolorHtler
npeAcTaBJIeHHl 3pIITed'Ifl o t{yBcTBax, Mr'lcJlflx, HacTpoeHul4, BbIpa)KeHHblx-B xyAo-
iii"-Gu"nnor o6piae (B M."Bacueqon. <<AneHyurxa>>,14.14. Epo,4cxuri. .nop1p_eJ
A. Nl. lopsxoro>) . I4HOrAa B rropTpeTax Mbr He HaxoAI4M AOIIO'lHHTeJIbHblx AeTaJIeH'
rr0MOIaIoUluX IIOHflTI, BHyTpeHHHft mnp USo6pa)KeHHOIO XyAOIKHI'IKOM rled'IoBeKa'
B 3TOM Cr'ryqae 3pnreJrb rrocTr4raeT efo r{epe3 tla3a, MxMHKy /luua' pyKH_(c_^_B ^T-1-
,TrorHH. uhoptpet A. A. Oypr',ranoea>, K. C. Ilerpoe-BoaKuu. <<l loprper AuHut
AxMaroeOfir). CyufecrByloT LI fpyflnoBble llopTperbl, Koropble opfaHuqHo cBf3aHbI
crc)KeToM Kaprt4Hbl; XyAoIKHHK p acKpblBaeT rnnllqsufi o6paS qepe3--IIHAHBHAya'lb-
Hocrb Kaxroro r{eflo;eKa (n. A. Kbpau. <<floprper xyAox(HuKoe KyxpuuuKcoB>)'
B qeru cneqraQuxa BocIIpHnTLIfl >KaHpa uoprpera? InaeHoe B noprpere - JII{qo'
B qagrHocTr.t rJIa3a r.r ry6il. HueHHo JIrI[o pacKpbtBaeT Ayxoeuufi MI'Ip qe"IoBeKa'
AonorHq1gr [peAcTaBJIeHHe o HeM pyKLI, IIo HIiM MoxHO cyAHrb o npooeccuH,
qepTax xapaKTepa, 3AopoBbe [3o6pa)KeHHoro qeJIoBeKa. CyUecrBeHHoe 3Har{eHHe
HMeroT IIo3a H >xecr. OHLr BcerAa cotJlacylorcfl c JIHUoM. flo:a u xecr IIoMoraOT
He ToJrbKo Aorrod,rH1aTb IIpeACTaBJIeHHe 0 lapaxrepe xyAoxecTBeHHofo o6pa3a, Ho
H OnpeAeJII.ITb elo BHyTpeHHee sMOUHOHaJIbHOe COCTOqHHe. HeMaIOBaX(HylO podrb
B 3ToM Hfpator KoCTIo\,i n Qon floprpeTa. OHlt noA'IepKI'lBaIoT npoQecclroHar']b-
HVro H coufla,lbHyro [pr'rHaAJre)KHOCTb H3o6pax(eHHofo qeJIoBeKa.
"''"B';;;t#"lii *""on"cu HMeer sHar{eHn-e H pa3Mep xorlcra. Fro eu6op 3aBI'IcHr
or rro3br r{ed,roBeKa. B fioprpere n. A. KopIaHa <<A.nexcaHnp HescKIafit) xoJlcr
BbrTfHyr BepTHKa,'IbHo, KaK 6u nOAqePIaBafl BeIHr{I4e I{ illoltlb noJIKoBoAUa' <<llopr-
;;; H: n konuuroBcKotl> HarlucaH n. n. KoHqaroscKI.{M Ha xqacre xaa4parnofi
$opruot. 3ro o6ycnoBJleHo I{ IIO3oft }KeHll.HHbl, v HacTpoeM, IIepeAaHHbIM xyAox-
HHKOM.
Oco6eHsocrb IIopTpeTHoft )KHBoIIHcH cocrol'lT B ToM, rlTO oAuH xyAo)KH14K
BocnpoH3BoAr{r qeprbr KoHKperHoro qeJroBeKa, a Apyroli - o6o6ueHuufi o6pas
coBpeMeHHLIKa, efo coIIHaJIbHyIO [pl',IHaAJIeXHOCTb, HaqHoHaJIbHOCTb' BO3paCT' T' e'
co3,rl,aer orlpeAe,rleHHbIft TI'III.
85
B noprpere BcerAa AoJrxHo 6urr a6co.rlrcTHoe cxoAcrBo,-Koropoe B HcKyccrBe
ilT:lffi1#nx;X.eT eAHHcrBoM a rapMoHnen r.oop-i*L"rla BHeuHHX r.r BHyrpeH_
Hecuorpn nu _r_o_ rrro )KaHp noprpera rBJrrercr cJroxHbrM AJtfl BocnpHflTHfl
AerbMr, AorrrKorb'oro Bo3pacra, pa60ra ilo o3HaKOMJreHHrO c pyccxorZ xaHpoaofi
xr,rBorrucbro B AercKoM caay noiasara, qro AonrKoJIbHHI
["lf#"##rf*j;n'ruoi"r-norr-rbrrepeAaHHo"*roo#"Xt#"#?;"#ff o"T
11 X(eH XIr.tHbr rrerrpH Hyx<AeHHbre, Ka x(eTc rr,
tbrnprrMxrcq. B ee ,rurle croJrbKo 3aAopa
e, qTO OHa TOJIbKO Ha MTHOBeHHe [OBepHy,,Ia
MrHoBeHne u B Kaprr4He Bce r{3Meuuicr.
)prpera.
co3AaBaeMaq eto pa6ora. 3uepruvHue
1 *I_"rA pyKH cKyrrbnrypbr coeAHHeHbr,
e, ABHXeHIte MbICJrLt, IIpoqBd,IeHl4e qyBcTB
yxnnoli.
4{r'Indrvrnn.1' rrrhcyulafl [oprperaM M. B. Hecrepona, BupaxeHa H B IlBere _
epualfi, 6ennrft a ipacHurl.' oH' xax ou nylr'apyror, cpaxarorcq. Bce erz
CPEACTSA X}ZOX(HI,.K IIOAI{HHI4JI OAUOfi HACE - BbIPA3I'Tb YB.IICqEHHOCTb, BAOXHO-
BeHHe, raopuecxtri flopbrB cKyJrbrrropa.
u noprperax dered. Mnp ceepcrriprxoe, 6"r
Bbr3 brBa er y H HX aAeKB arHbre accot\u a\uu.' Hy.
rro3Bod'r fl er .rlo trrKoJr bHH xaru r.ny6xe npoHn
sexa. PaccN4 arpLrBafl rroprperbr, AerH rrocrl
BeKa, copa3MepHocrb ero vacreti, rITo c l
JICNKC. JTI4 3HAHHI AOIXKOJIbHHKH 3ATEM TI
HYn AeqrelbHocTb.
lzxa Moposoa> (cu. uBerHyro nx.rrerixy).
/r Ha JrHrlo H rJta3a, n xoioptrx eHAlio
yAHBJreHHe, H.eAOyMeHHe, [opbrB H CAep_
H Hexoropblrl crpax nepeA HeuseeaaH_
KOHTPACTU qYBCTB, 4EAXCHAII, IIBETA H CBCTA B 3TOM TIPOI{3BCACHHH IICTIOJIb-
86
3oBaHbI xyAoxHLIKoM KaK oCHoBHOe C.peAcTBo Bblpa3HTeJIbHocTl'I' Mqrxilft qner
,'IHlra,6erblfiqeerpy6atxKH[oAr{epKhBalorHexHocrb'HenocpeAcrBeHHocrbH
He3arrUUIeHHOcTb pe6egKa. I-.[qAq Ha 3TOT nopTpeT, AeTH JIetKo OlpeAelqlor
cocToqHHe MaJrbqHKa. 3ra xaprnua BbI3blBaeT y HHX aCCOIIHaIII'IH H3 CO6CTBeHHOTO
3MorItrOHaJIbHoro oIIblTa. OHLI HaqI'lHaIOT AorIO.lIHqTb KapTHHy SIII'I39AaMH' KoTopble
14orn, 6H nHgsarl raKoe aMorIHoHaJrbHoe cocroflHxe y MIlKlI: 3To H (<x<HBafl [IJIrtta>>,
t4 <<KTO-TO nocryr{arcfl>, H <<60HTCq reMHorbl>> l't r' rI'
Ma.nlqux uso6paxeH c 6rlrsxofi roqKI.l 3peH?tfl. os xax 6st HaxoAurcf pttAoM c
HaMH, noA Hauefi'saul*ofi H BepHr " to;ou?.uit"Xt#""i,t,ff#?ffi:Xv cnpaB,rbcr
coBceM Apyrofr H no KoMno3HulIH' H rlo
napMoHHq, ecTecTBO, HenpHHyx(AeHHoCTb
tH coBceM HHafl ToqKa 3peH[q' XyAoxtll'tx
,3oM KaK 6st eo3Hocg AHTq HaA 3eMJIeH'
nlo6yrcl I.{M, paAyscb eMY.
4,eeOUXa nanHCasa KpyIIHO, pa3fll'lrlHblMH oTTeHKaMII 3eJIeHOfO UBeTa C 6'nlrXaUu
X(erTo-3oJIOTHcToIo, qTo Bbt3BaIo y xyAo)KHl'IKa accoqHaUHH Co CrpeKo3ofi, rax
oH lrryrJluBo Ha3BaJI H AeBot{Ky, H cBolo KapTHHy. flepe.nunU 3eJleHoro UBeTa B
oAe>KAe, HelKHbIe cBeTJIo-3eIeHbIe I{ Cnerno-io.lly6ue roua Jlyra H 6eSo6naqHO-ro
ne6a -- Bce fiepeAaer JIrc6oBb xyAo]KHHKa K pe6eHKy, e1o 6e3oOIaqHoMy' Oe-33aOor-
;;;y A"*;"v.'S" KaprHHa npoHr{3aHa nixunr corHueM, cBeroM, B Heft MHoro
BO3AyXa H He6ecHoro npocTopa' IerKocTI'l H paAocTH'
PaclpoCrpaHeHHblM BHAOM cTaHKoBOfi xnBOnHCH flBIqeTcfl clo)KerHaf KoMIIo-
3r4UtIf , Ha3btBaeMafl uHaqe )KaHpOBOft )KHBonucblo. Oua raxxe HMeeT cBoH IIoABHAbI:
6Hrosofi, HcropHqecKuft, 6ara.nlnufi, un$o.norgqecKI{fi. Onpe4ennn cneUuQuqecxne
ocoOeHHOcTLI )KaHpOBofi xt{sOngc}t, KoCHeMcfl JlHlIIb oAHOpo x{aHpa -- 6utonoro,
nocKoJtbKy oH AocryIIeH floHHMaHHIO AeTefi AOIllKoJlbHoIo Bo3pacra, 6IusOx ollblry
pe6eHKa.
fiaHponaq x(HBOnHCb paccKa3blBaeT o TpyAe n 6ure pa3Hblx .nrcAeft, 06 Hx
ycflexax, paAocTnx x He83noAaX. flOCxo.llsxy rert,1a xaHpOBblx KapTHH BcerAa
po)KAaeTCq H3 XH3HeHHbIx cnTyaUilfi, tO npOnaBeAeHnfl AaHHoro )KaHpa [o3BoJIflIOr
HaM rrpHo6ilIarb AeTefi K couHaJrbHoMy OnbITy cBoero HapoAa, efo HauI',IoHaJIb-
HbrM TpaAI4UHflM, HpaBcTBeHHO-3cTeTnqeCKHM HAeaJIaM. XyAO)KHHK C noMolqbto
nu pasnre.nrHbrx cpeAcrB oueHH Baer 83 aH MOOTHO IrIeHHf JlloAel{, 83a H MocBq3b Mex( Ay
o6tuecrBoM l,I JIHqHocrbIo.
Kapruuu xaHpoBoft xHBoIIucu B orruqne or lloprpera put^p-?1"1::l:..1""51::
Ho-onpeAe,reHHyru ,.IHqHocTb, a THnurlHbIIi O6O6qesguft xapaxrep qeil-oBeKa' PeOe-
HOK, BOCnpHHHMan B X{aHpoBori X{IiBOIII4CH O6pa3bl ApyIHX JIloAeft' [ocTHfaer
Kpacory He roJlbKo xyAoxecrBeHHoro o6pasa, oH llpit{l€,ercf BI4Aerb Kpacory
H CBor.rx nocrynKoB, AefiCTBnfi, oco3Hae-r ce6fl qacTHueH oOuIecTBa.
flogHaHue- AyxOBHofo MI.rpa JIIoAefi uepeS xaHpoBylO )KHBoIlllcb IIo3BOJIfer
soprr,ruponarb y Aerefi Ao[tKoJtbHoro Bo3pacra HpaBcrBeHHo-3crer]'IqecKylo BocrlpH-
HMqr{Bocrb u qyTKocrb, yBa)KeHI{e K TpyAy- -_^^/
OOpu, r{ero;eKa-rpyx(eHHKa B KaprHHax oreqecrBeHHblx xyAox(H1Io".Yngo,99-
pa3eH. 3ro Ia rpyxeHlixH norleft (A {. flnacros' <Vxsu rpaKropucro:]" -1 ]l:.fi
paqapcKOB. ,,Ha roJtflx t{ynagrnn_>), aro H )KeHlUHHbI 3a pyJ'IeM KoMOaxHa
iS ln. Haaapos...nunrtu"lt ro.ny6nix Kopa6refi>),3a rKauKHM craHKoM (8. B. tl
f{. n. poAl.lo'oeH "(pu.""" cnruu), y AdrraaurHero oqara (lO n. Kyrau. <B cy6-
6orv>>) .
87
)eACTaBJreHa H TeMa AeTCTBa, oTpoqecTBa.r
HueM, qpKori r{BeroBofi raMMori, oHr.t xllsHe_
Mopfl>>, - <6yayuue .nerr{HKa>; A. fl. H
)noB. <IlepBbrfr cHef>; O. 6. Doraeecxas.
MOX{HO pa3AeJrr.rrb Ha rrpocTbre H CJrO)KHbre.
]BeprbrBarou{ero 4eficrnHfl H BHyrpeHHero
BbrpalKeHHro auoqufi. C.rroxHdfi cloxer
M BcerAa..ecrb nportrBopeqfie (O. fI. pe-
nsrb ABotKa)); C. f. fpr.roplee. <Ha co6-
:rr4eM KaprHHbI, rAe cN,rHcnogofi, KoMrro3H_
) BHHMAHHE.
HeT HHqefo /tHlr.rHefo, He cBfl3aHHOno
AeTaIb, Ka)KAOe IIBeTOBOe nqTHo HMeroT
tHKa, HAer{ KaprHHbr.
Ie KoMrIo3Hrlnr.t c 6onee cJloxHbrM croxe-
r BbrqBurb KoMrro3HI.1HosHufi ueurp. OH
Haue BHriMaHne. Vqurusag oco6eHHocrb
fpKoe, HaAO yqHrb ero BblAerqrb KoMno_
uBeTa, noHuMaTb
' Ko Mrro3, ,.r.roH'oro ";"'##?:"i;;,T;#^il
yueHHbrMr4, JIfiurb r.tHotAa BCnbIXHBaIO?
aK, B Kaprr4ne IO. ll. Kyraqa ..C"-ri"rj
88
KHe, HpaBcTBeHHIrte, o6paueHHbte K cBoeMy orrbrTy, BOCIIOMHHaHHf o cxoaHblx
cl.rTyauHqx H np.)
'Ca*Un,t rnaeHHIta B )KaHpOBOfi XHsOnUcLI trBilfleTCfl r.ly6oXOe 14 pea"lbHOe
BOcrIpOH3BeAeHHe O6pa3oB ,nrcAefi u co6strnft, xU3HeHHaa npaBAa' [ocpeAcrBoM
BOCnpHflrHq KoTopox pe6eHoK rlpilo6uaercfl K X{H3HH. ' t
Kar cmorperi xaHpoByn )Kt,tBonllcb. OcraHostlN4cq Ha aHaJIH3e KaprI'lHbl
A. A. IlracroBa <C6op xapioQe"rrnr. A. A. fl.racros - rpynHufi Macrep 6ntrosoro
)KaHpa. l.lqAa Ha KaprHHy, MoxHo cpa3y .. )Ke onpeAe,'rHrb ocHoBHylo HAelo
nDoH3BeAeHHfl cBtl3b r-leIoBeKa C 3eMJIeli, yBa)KeHHe K Ttl)KeJloMy rplAY
liO4eft Ha 3eMJIe. Xeucxue Qnrypu HanHcaHbl IIpaBAHBo, B ecrecrBeHHblx' HeIIprl-
HyxAeHHbtx IIo3aX, OHH KaK 6nt-c,tl'ttlt, CoeAHHeHbl c 3eMr'lefi' A pyxu, Koropble
XyAOlKHr.rK BbtIIHCaJI OCO6eHHO TUIaTer'lbHO, HeyCTaHHbIe pyKH >KeH[InH KaK 6bl
oulynbrBaror KaxAyr,o KaprooeJrHHy, 6epe)KHo yK,'laAbIBaf ee B BeApo. Pyxu xeu-
[[I,IH - 3TO AeTaJIb B KapTHHe, Ho HMeHHO qepe3 Hee xyAo)KHHK BblCKa3aI BCIO
rlo6oBb H rlpH3HareJlbHocrb K xeHUtHHe-rpyxeHHUe'
,[,nn rnopuecrBa A. A. flracrosa xapaKrepHo.yMeHI]e qepe3 Aerad'Ib nepeAarb
oOpai. Elaioaapn 3rfiM pyKaM H BbtpatUeH raxofi 6oraruft ypoxafi Kaproqerlf.
XyAoxHr.lx nu[rer Kry6HH KaprooeJrrr o6'beMHo, B 3eJIeHoBaro-oJIHBKoBblx' po3o-
Baro-Kopar{HeBbtx rotiax, npu6nnxancb K ecrecTBeHHoMy UBeTy. 3ro^eu{e oAua
AeTarb, rroAqepKLIBaIoulan 111H3HeHHocTb H306pa)KeHHofi cl1TyaqHH ' Orcyrcrnue
BHAHMoTo ropH3oHTa B Kaprr4He npnAaer Qlrrypau )KeHUILIH Berl'{LlecrBeHHocrb'
Bo3Bbruaer HX rpyA.
B ,teN,r KpacdTa 3rofi Kaprl.Iuu? Oua 3aKJIoqeHa rlpe)KAe Bcero B )KH3HeH-
HOft npaBAe co4epxaHua npoH3BeAeHHfl, B Kpacore HelefKofo rpyAa. Bca xapruua
pe[reHa B nepeJIHBax Kopl,IqHeBoro, xeJlroIo I'l 3oJlorHcrofo IIBera, npHAaBafl
3MOIIUOHaJIbHOMy CTpolo IIOJIOTHa J'IHpHtIHOCTb., MflrKocTb' HecMoTpq Ha To qTo
xyAo)KHl{K no*uror"u6, HeJrerKHfi rpyA xeHUrrzu'(no4uepKHyro corHyroe rloJloxeHl'le
HX Tena)
Vtar<, )KHBont4cb pacKpblBaer nepeA pe6eHKoM Kpacory oKpyx{aouex npupoAbl
r.r Kpacory u"nou"^u, npao6ulaer eio x- HpaBcrBeHHo-3crerllqecKllM I4AeaJIaM 06-
[IecTBa.
XyAOXUllxaMI.t MOfyT cTaTb HeMHOII{e' HO yMeTb BOCIIpHHHMaTb I'ICKyCCTBO'
pas$uparlcn B HeM, IIo6Hrb e1o Moxer H AoJIIKeH Ka)KAblli qeIoBeK' Kax4ufi
ilacryiUuli qeJIoBeK He3aBHcHMo or 6yAy[feft cueUsa.rylHocrl'l AoJIX{eH r.lcKyccrBo
BOcnpLIHflTb, CAe,'IaTb cBoHM. A nouorarb B 3ToM AeTflM AoJIlKHbl BoCnHTaTed'lH'
poAHreJIH, yqpe)KAeHHfl KyJIbrypbl.
' Bocnpnar,.re ucxyccrBa - 3To Harrprr)KeHH aA palora 'tyBcrBa H MblcJIH, oco6blll
HHTeJIJIeKTyaJtbHo-3MotIHoHaJlbHbIfi TpyA Aytut'I. flo nuHHq[a, UBeroBblM IIfrHaM
npeAcror.{r pe6eHKy co3AaBarb xyAox(ecrBeHHylo^ Kapr}IHy MHpa' npoAeJlarb
xax 6u ecrpevuuft rryrb K aBropcKoMy 3aMbrcr'ry. 3r_or oco6llil rpya AyuH qe,1o-
Bet(a 6yAeT )Ke,'IaHHblM B TOM Cr'lyqae, eCJ'lH OH 6y4er K HeMy nOAIOTOBJIeH'
a raKylo noAroToBKy BO3MOXHO HaqHHaTb c AercTBa.
Kax4orrry [eAaiory 51 CHo, qro HCKyCCTB6 )KHBonHCHblx o6pa3oB noMoraeT
HaM BHAeTb, IIOHHMaTb KpacoTy oKpylKaloutefo, 3MolllloHa"lbHo oTK"luKaTbcfl Ha Hee'
Haura X(H3Hb CTaHoBHTcq OT gToro 6oraqe, uHTepecHee, AyxoBHo Hacbl[leHHee
H oAyxorBopeHHee. Kpacora BAoxHoBJrfler Hac Ha co3AaHHe Kpacorbl BoKpyr ceor -
KaK B npoAyKTI4BHoft AeflTerbHocrH, TaK H B qe,'IoBeI{ecKHX B3auMoorHolrleHl4rx
[O C,rOeaNa -8. A. CyXOu,rnUCKOfO, <<...TO, qTO ynyU1eHO B^AeTCTBe' HHKorAa He
Bo3MecrfiTb B roAbr ronocrn H TeM 6oJree B 3pe.[oM Bo3pacre. 3ro nparnno Kacaercr
89
Bcex cSep avxoBHoli x(t't3HH pe6eHKa H oco6eHHo 3creT'tlecKoro Bocnr4TaHHfl.
9yrxocru,' eotnpuauvuBocrb K Kpacore B AeTcKHe roAbr HecpaBHeHHo rly6xe,
qeM*B 6onee nosAHHe [epfioAbt pa3BHTHfl .rIHr{Hocru>.
B ycnonunx coBpeMeHHoro o6urecrna neAarofu, xyAoxHuKH, HcKyccrBoBeAbI
BCe qail{e H qaue o6pau1arcr BHHMaHHe Ha -HcKyccrBo KaK cpeAcrBo.yrrnraul
IrHx JrHqHocrn. Kax orMeqaer E. M. Herueucxnir,.: ,;*y.;i u soo61,1e ocrer'qec-
KOe pa3BHTHe MOXer H AOJ')KH' Hrparb a uaueri "*ai*"-npocBeuleHHfl ropa3Ao
9.:{:.:^_."poe3Hyro porr6 yx{e ceroAHq. u "iiiiui";';;.-f.o caAa, c caMoro
HexHoro Bo3pacra>>. H eure: <<Jlflqsocrl eAHHa, r.{ paAocrb rBopr{ecKoro rpyAa
(HcKyccrBo - Bcefaa rpya!), ecrecrBeH"o, oya"" ""f";;;;;cn Ha Bce HHbre 3a-
)BaHa KaK rtpr.tBbrr{Ka, xax norpe6Hocrb.
t4upooaHun raKrrce rpe6yer negcrannofi
e3Ae, 6 nn6on certe urtu eopodie nn^oil
I npaKTuqecKu u anortHe npoSeccuoHarb_
ttr Ha nArb uccAccrsa. .l-fto6ofi. B nrc6ou
ThI
NTAHbI-KOHCNEKTbI 3AHgThIi
BTOPAT MIAAUJA' rPynnA
PACCMATPI4BAHI4E PEnPOAyKUI4UI KAPTI4HbI M. K. KOnbITUEBOI'I
<CAIIIEHbKA>
(Cnequaaouoe sannrue)
llponpauunoe coAepxante. Vqurb Ha3blBaTb npeAMerbl, uao6paxenHble xy-
AO)KHUKOM, BbIAeIqTb npLI3HaKH ,'leTa, ocHoBHoe cpeAcTBo BbIpa3HTeJIbHOCTH -
UBeT. Pa3BHBarb opHeHrHpoBKy B [pocrpaHcTBe. BoCnurllearb HHTepeC K pac-
cMaTpHBaHHIO npox3BeAeHI.lll.
llpe4napnrerbnaq pa6ora. Ha6.[xlAeHHs s rlpHpoAe,
MeroAxqecxue npHeMbI. Kparxan 6eceAa o flere KaK
ro.u.a.
BOnpOCul: <<Xorute y3HaTb, HpaBLtrcfl d'll.l rteTo MaJIbqI'IKy, HapHcoB_aHHoMy
xyaoxnlaxorvr? f.qe rt,ta,rl.rux? (Kourpo.rupoBarb o6ogua'{eHI'Ie AerbMH aso6paxeu-
Hbtx Ha KaprHHe IIpeAMerOB.) 3naere, KaK elo sooyr? ErO aonyr r'IacKOBO_-
Cauressra. A xax Bac MaMbt d'tacKoBo uasstsator? Bo qro oAer CaueHbKa? flo-
qeMy oH ToJIbKo B rpycuKax? A xro eUIe y3Har'I, rlro 3To IeTo Hapu_coiaHo? qTo
xe .rreror Ha se,reuoti-TpaBe yBI.IAeJI Caueuuxa? tlro n,ranaer n raSy? Becelo Ca-
ueHbKe? A noueuy eMY Bece"lo?>)
O6o6qarcutnfi paccKa3 neAarona: <<Cauestxe BeceJIo noroMy, r{To JleroM
TpaBa 3ereHafl, MqrKaq, cod'lHbllllKo cBeTlIT TeIIJIOe, ,'lacKoBoe, a B BoAe npo3paqHoH
TaK Beced'ro nycKaTb JIoAoqKI.t. Aanafire Bo3bMeM 6yuaxHue d'IoAor{KI.l x nyCTI'lM
Hx rIJraBaTb B ra3y, KaK gTo Aelaer CaureHlxa. Hau roxe 6y4er BeceJIo>>.
PACCMATPI'IBAHI,IE PENPOAYKUI4I,I KAPTI4HbI K. N. KOBAJTfl
< KO,'l bIEEJI bHbllZ HAIEB >
(Cnequamnoe aaHnrue)
ilporparunrxoe coAep)Kanile. yr{HTb Aerei auoqHoHaJlbHo orKJILIKarbcfl Ha IIBer
KaK cpeAcTBo, co3Aaroulee HacTpoeHue. BocnHrHeaTb 3MoUHoHaJIbHblfi oTKJ'l14K
Ha npor.r3BeAeHlln HcKyccrBa, ryMaHHbte qyBcrBa: Ao6pory, 6epexloe, JIacKoBoe
orHo[reHr.re K J'rroAflM. tDopuuponarb yMeHHe ycraHaBJIHBarb cBfl3b Mexqy peaJIbHoH
AericTBr.{TeIbHocTblo a ee uao6pa)<eHlleM B I'lcKyccTBe. AxruguenpoBaTb cJloBapb:
HeJrcHo, c rllo6osbto, Tuxoe, cnoKoilHoe HacTpoeHue.
MeroAnqecx[e np[eMbr. Bcrytnre,rtHaq 6eceAa: <Aern, KorAa MaMa Bac yKJIa-
AbrBaeT crrarb, oHa rtoeT neceuxy? Kaxyro oHa rtoeT neceuxy? (Ilpe4loxllTb cneTb
necenxy.) Kaxaq lraua? A xorna Bbr.yKJraAbrBaere KyKJIy cnarb, Bbt rox{e [oere
neCenxy? (Ilpe4.noxr.rTL, AerflM noKar{arb KyKJIy H CneTb xo.nu6e.nnuyn. 3areu
nocMoTpeT[,, KaKyIo KapTHHy HapHCOBad'l xyAo]KHHK O AeBOr{Ke, KOTOpafl yKd'IaAblBaeT
AHAaKrHqeCKlIe Hrpbl.
o6 oAnorvr r43 BpeMeH
9l
cBolo KyKJIy crlarb H roer JIacKoBo l(oJlbl6eJlolyry, neceHKy.,&lo)KHo nocJTy[rarb
recHro <<6arc-6arc>>, My3brKa M. Kpa_c_eea, cJ.roBa M. vup"ori.i (to y*ruobrBaer KyK-
.tty-4ouxy? Kaxaq AeBor{Ka-Marr,rai Kax oHa noer neceuxy?,
Bocnzrarenl o6rqcuqer, floqeMy xyAo)KHHK Hanucalr cBoro Kaprr4Hy .HHHMH
a ro,ry6unar-r KpacKaMr.i: -<3ro neuep. 'Bce rr"o KpyroM. l,I x,rava HexHo rloer
THXyro, r'tacKoByro, cnoxor?Hyn neceHKy, r.r ee Aor{Ka 3acbtrraer>.
PACCMATPI4 BAHI,IE V"[,[IOCTP NIJUU B. B. ,IEEEAEBA
<KOIIIKI4H AOll>
(Cnequanonoe saunrue)
flporpamrnnoe coAep)KaHl{e. Vqurl Aereli eHr.rN{areJrbHo paccMarpgB arb vrr-
r'tlocrpauHIo, 3aMer{aq e HeIi r,.rasHoe H LerailH; BbrAer,rqrb cpeAcrso BbIpa3r4TeJIb_
HOCrU - uBer. BocflarHearb )KeJraHue npnftru ua rroMolrrb nonaBueMy n 6e4y.
llleroAtqecxfie rrpl,teMH. tlreuae nore[rKu <<flo>KaD>>.
>>; <<Aanalire nocMorprrM Ha Hee BHIMa-
rlcrHar? lloveruy oHa rpycrHaq? A xro
a Ko[rKaH Aou!>? (lleaaror colpoBo)KAaer
:apHbre co6axu? Clrorpure, co6axa 3BoHrr
( il nocneuHd'I Ha rloMoulb KOrUKe, 3aJIaBaeT
Ae,,raer xourxa? (vrovueuue n"ou.o.u,u:ffi'f"t'^rT"""ur"i "##;.;;:Tilr*#T
<<May-lray>>. flpe4"rroxrarb AerqM >xa.no6uo npo"r""a'r"'ur"y-rryrr.) A o KoM MbI
Aed'IaroT ntlruxu? ouu- ncnyralrr4cb IIIH
TAd'I14Cb, KAK OHI,I AE,'IAIOT JIATIKAMI,I, I/IA3A-
cnoxofiHaq, KpacHBafl. t{ro pacrer BoKpyf
ercfl BBepx, BbrcoKo, xax 6yAro KpHrrHr:
'Aa>>. lloxax{HTe, xax no6exa,ra xouxa.
KotxKr4H 4oru? A KaK npnr,reTenn nraqxa?
aJrncb ulrruxu? Kax snoHriru rro)KaDHble
loveuy? Karan xypaua? lCn,renan, ipa6-
KaK KorrrKa, uIrH, KaK Kyp,(a, rroMorarbHTl'^fl-##t3t#"";:rj""arr: v6efarr,
PA C C.&lA T P I,I B A H I{ E P E fI P-O{ Y KIJI4VI KA P TH H b I U . A. N O N O BA
<NEPBbII,I CHEf>
( Cne1uuttt uoe eanttrue)
IponpauuHoe coAepx(a'ne. vqurl 4erefi acuarp,Barbcfl B Kaprr.rHy, BbrAe,rrflTb
ee rJIaBHyIo MbIcJlb. Oopuupoearb yMeHfie sMo(HoHaJrbHo orKJr.rKarbcfl Ha rrpog3Be-
AeHHe. AxrnenaapoBarb per{b: cuer ,rerxufi, ny-r.ro,fi,," i"i"^t.
'neroAfiqecK|{e npI{eMbl. Boclatare;lb IIpeAJraraer AerqM norrc6osarbcfl cHeroM,
uao6paxeuHtrM xyAoxHr4KoM: ,.lAe ,rye>Kr.ri cHer? Kaxofi cuer? A "-*.iV*;;;;;;
cHexuHKr.{. OHn naAanr, r.ro)Karcfl Ha Kpbuxfl AoMoB, Ha .r.poryap, caArrrcrr Ha
Aereri. Kaxue cHexHuxn? [Ioxaxzre, KaK Kpy)Karcfl r,r_erKHe, [p.,3paqHbre, nyuficrbre
.He)KHHKH' Kro paA cHery?- Kaxue Mbr 'c aaNaH 6H,[]r, '*6.au yBnAe.rH c'er?>>
o6o6utexre rreAanora:'<B.r ^unuo KpacHBaq Kaprr.tHa o 3HMe, o cHere, o
cHelKHHKax, H Aerrl paAbt, H ur,l o6pa4oBa,trucb, yBHAes raKyrc KaprHHy>.
92
PACCMATPI,IBAHI4E I4"TIIIOCTP AIIVII4 IO. A. BACHEUOBA
<3AIZHbKA>
(Cnequaaouoe saunrue)
lereii BHHMarer'It,Ho paccMarpuBarb t4Jt-
)HI.{MaTb ee HacTpoeHl{e.
r Ha cry,'lbunru. <<6yAe_M 3aHHMarbcfl,-
ruKa cfl.u,er Bor 3Aecb. OH eN'lecre c HaMI'I
y 3ro HHrepecHo. MH sce rrc6ulta KHHTH.
A xro HaM KHr.rrr4 pa3pr.{coBbrBaer, yKpauaer? 3rn KapTHHKH Ha3btBalorctl I4JIJlloCr-
pauHqMH. flonropnre' Kax ssl AyMaere' I
lafixn? fl,a. flouervry? OHn xpacunue' XyAo
KHe ca[o)KKH eMy uaAen? flocuorplre, x
A qro gro qePHoe Ha cafloxKax? Mu
gafisuxatt Ha KaprHHKe! floueuy rax t
11 MHoro IrBeroB>)' "naq' <<g 6vnv qura ire rax, xax a 6yay
YcraHosxa neAarora: <f 6yly qurarb, a Bbl Bce Aer'lau
ao"oprr", <<3a[HbKa, nonrqu]Hr. (hpe4naraer IIoTaHUeBarl.) KyAa c[e[IHJI 3al'lHb-
*ul hpu"nntso. 3afixa B 3ar c''e'''HJI, eMy 6.nt'1o eecero' H xyAox{HHK ero BeceJIo
;;p;;6;;- no"rotprte eure pas. I{ro Ha arofi Hraocrpauuu 6o.rnure Bcero roHpa-
sHrocb?>)
PACCMATPI4BAHI4 E H.III IOCTPAI-TI4 14 IO. A. BAC H EIIOBA
<KOHb>
( C nequattonoe sannrue )
llporpaunruoe coAepxaHle. vqurl Aereft socnpHHHMarb pa3,rlHqHble o6paau
B cpaBHeHI.{H, o[peAe,,IfTb HacTpoeHHe' [epeAaHHoe XyAoxHHKoM B HJI,'IIocTpauHI,I.
MeroAnqecxHe npHeMbt. fleAaror qHraer noreilxy o KoHe c ys4euxofi H foBopHr:
6urs, y Hee AeHb PolKAeHHq' !,eHl xz
3oJIorbIM Kall(ercfl. A apyrar JIoIIIaAKa
coJ,tHb[uKo 3Aecr, KaKoe? KyAa J'loIxaAKa
A renepl rocKar{eM' KaK JIoIUaAru>>' (JB
Ka >). I
EECEAA O AHKHX XHBOTHbIX
PAC CMATPI,IBA HHE PE_TIP-O{YKUHH KAPTIZH bI B. O. TOKAPE BA
<BECEHHgfl CKA3KA>
(Vacro aanarun)
lfporpamulbte 3aAarlfi- vqurs BHrM€TeJrbHo BcMarp'Barbcfl B rrpor{3BeAeHr.re,
;:;#T"" B3aHMoorHoIIIeHHfl Me)I(Ay repcoHaxa un xiprnubr, conepex(HBa?b re-
MeroAtqecxre flpreubr. Bonpocrl: .:fa".. Bcrperr.tJr xyAoxHHK exuxa? Kaxofi
"*Tl 1 .aM xyAo)KHHK qro 4e.naer? K;ftfi;i;;;;;#'
.,ooouleHfie fie^arofa: <<(aprnua cBerJraf. Fia uefi HapHcoBaH 406pufi qeJroBeK,
oH flporflrr.rBaer pyKy exr.rKy, H exHK ero He 6ourcs>>.
..__- _qEcEAA O rPyAE BPAqA
(nilu eKcKypcufl B rAnllHef -nnl.rnl
PA CC-MATPI,I BA HHE PEN POAY KLTHU KA PTI,I Ht,I
H. B. IIIEBAHApoHoBoE ;HfiiiffiME; BPAqA>
(Vacro aauarun)
lfporpauuH'e 3aAaq,'- .vqvrl Aerefi cpaBH'Barb nso6pax<euHoe xyAox{HHKoM
B KaprHHe c peallHoti AeficrsilrenbHocrbto, noHuMarb auoqtoua.nlHufi uacrpofi
TIPOA3BCAEHHfl H OTK./IHKATbCfl HA HCrO.
MeroAnqecx[e rpr{e'br. ngnpocui <rl[eru, a ra6urer Bpaqa, uao6paxeuuufi
Ha xaprnne, floxo)K Ha xa6nner Harrrero "puuui--.i"M "oH He noxox? Kro,
lo-":^T"TI yHeHHro, nsAereri,l'rso6paxeHsux Ha KaprHHe,60arcq Bpaqa, a xro ser?
A Bpaq, no Ba[reMy MHeHr.rrc, xaxoh? flocruorpnre Ha ero lnqo. A r{ro Bbr Moxere
cKa3arb o Ha[eM rpave?>
O6o6qenne fleAarona: <<flocnaorpnr_e, KaKafl coJrHeqHafl KaprHHa. C,o.tHqe ua
noJry' Ha cro"[e, Ha JrHqax Bpaqa n a6refi. Bpau ao6pa"-,-" a"r" ee He 60qrcq, y,,rbr-
::S:" eri. To.nrxo oAHH MarrbqaK HeMHox,io o&r"'r,-;-;;; Hr4KoMy He rroKa3br_
PACCMATPI4 BA HHE PEN POAY KLTVIU KAPT}I HbI
A. fr. H c- rr- TKATIEBbT* "rm-poai-olw iFocropp,
(Vacro gaznrun no pucoaaHurc He reutl <<Jlue>>
unu npeoeapurertbHan pa6ora K sro.ilra ianniurc)
llporpaumnHe 3aAartr. Vqnrl dn4erl g_1:-o"y pasuofi rrpupoAbr, 6epevr ee, eop_
MHpoBarb yMeHHe pacrroJrafaru Heo6paxeHne Ha Jrucre.
meroAfiqecKle np[e'br. o6rqcHeHHe BOCrrHrare;lR: <<3ry KaprHHy Hap'coBaJr
xyAolKHHK. Ou nso6pasnJr KpacnBbrfi ;ryr>.
Bonpocu: ..Kaxoio usera .ryn? A qr6 9ro 3a x<eJrrbre oroHeqK', Koropbre fopflr
r'r Ha Jryry' il B BeHor{Ke y Aenovxa? I(ro nrpan Ha raKoM "rryryl iiarn';.l]iil;J#,
p, Tff: ::.y i B_:y _-6_l'_ loreJr oc.p. " rr" no 6 o, ", il ; ; - ;t.vi;,
K B3flJr KilCTOqKy H cTaJr 3aKpaur{BaTb
)JtbKo BAaJIH OH OCTaBHJI HeMHOI.O MecTa
lyq HJrr.tcb, KorAa oH Jref oH bKO rrp r.r Koc HyJt _
94
cPEAHt'. rPvnnA
PACCMATPT{BAHI4E PENPOAYKUI4I4 KAPTI4HbI B. O. TOKAPEBA
<BECEHHffl CKA3KA>
( C netquattonoe saunrue )
[|pOnparuunoe co.U,epxasne. Vqurl Aerell noHHMaTb CoAepxaHfie -KapTI'lHbl'
ee HacTpoeHlre, cpeAcTBa Bbrpa3HTe,rbHocrH, nepeAalouue sMolIrloHaJIbHblH HacTpoH
IIpor.r3BeAeHHf , BLIAerb JIorH qeCKylo 83au MocBq3l nSo6paXeH HbIx npeAMeToB' Bocrlil-
rlr"art 6epexuoe orHoueHue K npupoAe. AxrunusupoBarb croBapb: HacTpoeHue
padocruoe, ruxoe, cnoKotiHoe.
Ipe4napureJtbHaf pa6gTa. Hanouuurl AertlM npH3HaKil BecHbl' rIpor{HTaTb
DaccKa3 M. flpr.r|-|rerHa <<E)K>; nor're3Ho raKx(e npocJlytxaTb My3r,lKaJIbHoe npol'l3Be-
ienr" uMapru H3 aJIb6oMa <<Bpenaeua foAa> fI. 14. 9aftxoncKol'o. Ec,'In B yto,'IKe
npgpoAbr B AercKoM caAy XI.IBeT e)K, IlocoBeTyfiTe AerqM BHHMaTeJIbHO pac-
CMOTDETb EIO.
nietoAn"".*re npneMbr. Ha SoHe My3brKaJIbHoro npoH3BeAeHI'Ir fl. h. 9aftxosc-
KorO <flgAcsexunx, npOqHTaTb AeTflM orpblBOK H3 CrHxoTBOpeHHq 3. A.nexcau4po-
Boft <<fIoAcHexHLtK>) (ec.nu aaunrile lpoBoAurctl BecHoll, KoMHaTy Mo)KHo yKpacl'ITb
6vxerou no,u.cHex(Hr4KoB), 3areM BocnHTareJlb rtoKa3blBaer Aerf M KapruHy <<beceH-
Hqq Cxasxa> B. O. Toxapeaa. <<iloCltorpnre, AeTH, KaK MHoIo IIoAcHeXHHKoB
yBHAeJI Ha OtryruKe leca MyXr{HHa. KaKHe OHH, 3TI4 nepBble BeCeHHHe UBeTbl?
b xaroe BpeMfl foAa floffBrrruorcq rroAcHe)KHHxu? [aeafire BHflMareJIbHo no-cMorpllM,
KaK r.r3o6pa3HJI xyAoxHIiK BecHy. A uer'ry 3ro raK yAI{BHJlcfl My)KqHHa?-5^u"tl
rroTnHvJlacb ero pyxa? Kaxof,i exHK HapHcoBaH: Hcny[aHHblu HJIH xpaopblH/ A KaK
Bbr Ao;aAa,'Inct?'(axoe ,rn11o Y nayxut.Hu? Pa4yer Hac 3ra KaprHHa?>>
Paccxag Boc[[TareJtn (arnrouuonanrHuli): ,.flpexpacHaf KaprHHa o BecHe. Pa-
AocrHar u ao6pan. LUe,t qe,toseK, qro6br yBHAerb noAcHe)KH14KH, paAoBaJlcq MareHb-
KriM 6eJrbrM Us-eraNa. B4pyr ycJrbruraJr lxopox. VAV elarcq, rIpHceJI H 3aMerI'lJI MaJIeHb-
Kono e)I(HKa, xoropuli rie Ootcl ileJI K ero nporqHyroft pyxe. 3ay.nu6a.ncq r{eIoBeK
BeCHe, IIBeTaM, e)KuKy. Bor uyAo! Bor HacrOquaq BeceHHqfl cKa3Ka!>>
flo oxouqaur4r4 gaHflTLrfl MolKHo cpaBHr.ITb )KI4Bbte [oAcHex(H]IKll a llx uso6paxe-
HHq Ha KapTI,IHe, e)KHKa B )KHBOM yIoJIKe I.I Ha KapTI.IHe XyAoX(HI4Ka.
PACCMATPI4BAHT{E PE fl POIyKUI4 I'I KAPTH H br 14. Vl.,rl EB I4TAHA
<30.rloTAq ocEHb>
(Cne4uanonoe sannrue)
Ilporpanrmnoe coAepx(aHle. yLII.trb Aereft 3aMer{arb KpacuBoe B npl'tpoAe I'l B
nerisaxHbfi x14BorrHcH: BbrAedrrrrb uBer KaK cpeAcrBo Bbtpa3ureJlbHocru. AxrfieHsl'l-
poBaTb cJIOBa p b : 3 O nOT An, ffi apK_an,, nblutHafl .
- flpe4napyreJrbHac pa6ora. Ha6,rrcAesue 3a npu3HaKaMH oceHg B npgpoAe.
Paayunrt crgxu 06 oceHu. Vqurr Aereft co6uparb KpacuBbIe 6yKerbl H3 oceHHl'lx
r'lHCTbeB.
MeroAnqecxfie npneyu. Ha SoHe My3blKH n. V.9afixoscxoro <<OceHHqf rec-
lrfl>) IlpoquTarl AerqNa cTr.lxoTBopeune A. Tolcroro <<OceHb>>. Bcnouuurl BMecTe
9lr
c
I
AerbMH, KaKoe BpeMr roAa Ha3brBaror oceHbro, Ha3Barb ee npH3HaKr. Cnpocarl
Aerefi, qro oHH 3Haor o sonorofi oceHil.
Bonpocu: <<tlro rpacnBoro yBlrAer'r xyAoxHr.rK u uzo6pazwr Ha KaprHHe, Koropyrc
Ha3BaJr <<3o,roraq ocesl>>? Kaxosa [pupoAa oceulrc? (!,era,rlHo paccuorperl 6e-
peau, He6o, 3eMr'rro, peuxy.) Kaxue KpacKLt HcrroJ'rb3oBa,rr xyAo)t(HHK?> ([,ra 6epes,
3eMrH, ue6a, peuru.)
llpeg,roxurb AerrM BcnoMHr4Tb crr,rxorBopeuust o6 oceHr.r. Brtqcuurl, qro HM
oco6euuo rroHpaBr.r,rocb B KaprHHe xyAoxHr.rKa.
PACCMATPHBAHI4E PENPOAYKUT{I4 KAPTI,IHbI M. B. CABqEHKOBOR
<CEMbf TPAKTOPI4CTA>
( C netquattonoe saunrue )
llporpauruHoe coAep)KaHne. Vqurr AorxKodrbHfiKoB IIoHHMarb coAep)KaHHe rlpo-
H3BeAeHHr, orrHcbrBarb Aefrcrsuq "rloAeli, l.tso6paxeHHbtx Ha KapruHe, BblAer'lflTb
ocHoBHbre lrBera. Bocnurstsarb HHrepec K npol43BeAeHfiflM HcKyccrBa.
flpe4eapureJrbHar pa6ora. BeceAa c AerbMH o6 r{x ceMbflx, npoQeccuxx
HX poAHbrx, o roM, KaK oHn trpoBoAnr ceo6oAnoe BpeMfl.
Mero.(uqecxue lrpHeMbr. Bocnurare,rb rrpeA,'raraer AerrM paccKa3arb, KaK orHo-
CqTCfl IUICHbI CCMbH APYI K APYIY. CNPATUUNACT, KAK BCTPCqAIOT OHA MAMY H
flarry, Bo3Bpaxraouruxcn c pa6orlr.
3arenr AorxKoJIbHr.rKH paccMarpnBaror KaprnHy ..Cenrlq
It. B. CasqeHxosofi. !,eru BALflr, KaK Bcrpeqaror nany c pa6oru
KOIO MAJIbI{HKA.
Paccxas BocnLrrareJrc no coAepx(aHLrn KaprnHlt: <<Xu,r-6brr'r Ha cnere ua.nenlxlrti
Ma,'rbqr.rK. OH 6u,r raxori lra,renlxufi, qro He yMe/'r eue H roBoplTb. OH sHar
To,tbKo rpn cJIoBa: <<MaMa>), <<rara>, <<KLIC-KHc>). Bgr,rqHfire crcAa. Kaxofi uarlqux?
V xoro Ha pyKax ou cuAzr? 3ro ero MaMa. Maua y MarbtII.IKa no6pan, yru6aerca.
OAera oHa Bo ace 6eroe. KorAa rlana [pr4xoAr4r Beqepou Aorvroli, MaMa n MaJIbqHK
Bcrperraror nary. Ouz paAbr na[e. -&la.nr.{ux rrHer pyKr.r K na[e, uaua y,rlr6aercfl.
V eue KTo-ro rox(e paA. flocruorpnre: Kro eue noAo[IeJr x ,nane? Karaq
xourxa? flana y Ma,'reHbKoro Ma.rrbqr.rKa 6o,rlurofi, cu.rluuli. Ou pa6oraer Ha rpaKro-
pe. Ou ycra.l, floecr u 6yaer r.rrparb co cBoHM cuul.rurxofi. I,l HNa scer4 6yaer BeceJro.
Ilocuorprre, KaKfiMH BeceJ'IbIMr,r, cBer,rrbrMn KpacKaMu HapHcoBaHa xapruua. Oua
Ha3brBaercq <<CeMlq rpaKropncra>>. Xopouafl ceMbr, ApylKHan.
A xro H3 Bac AoMa BerrepoM r.rfpaer c nanori? Bo qro Bbr Hrpaere? Becero
naN,I 6lrsaer c narotl u lranrori 4onaa eeueporv?>>
PACC.foIATPI4BAHI4E PENPOAYKIII4I4 KAPTHHbI E. B. OKOPOKOBA
<NOfPAHHT{H14 KH>
( Cne4uattunoe saunrue )
llporpanrnrHoe coAepx(aHl,te. yLrr.rrb 4ereii nHuuareJrbHo paccMarpr.rBarb rrpo-
H3BeAeHHe, noHuMarb ocHoBHoe KoMno3HrruoHHoe nocrpoeHue. Bocnurursarl Hu-
repec K )K14BorrHCH. AxruuusnpoBarb cJroBapb'. .uAtcecrleHHbte, 6eccrpaanote, or-
gAilCHbLe, C./WenbLe.
MeroAnqecxlle npr{eMbr. Bcrynnre.nlHaq 6eceAa o6 apuur.r, BoeHHbrx. Coo6uteHue
Ha3BaHHq KaprxHbr u Qanau"run xyAox(Hl,tKa.
96
TpaKTOpr{cTa)>
B CeMbe Ma,rleHb-
BOnpOCu: <<KOro HapHcOBaJI xyAoxHHK Ha KapTHHe? KaK Ha3blBarorctl cor'lAaTbl'
KoTopbre oxpaHqror .p;l"U't Kro 'pa^orra c norp-aHI.IqHHKaMH oxpaHfler rpaHuuy?
Kaxde norp'aurvulu^ri la"""torr nofpaHnquuxu?>> (Ha uocry )
PACCMATPHBAHI4E PEnPOAyKUt4l'l KAPTLIHbI IO. I-I. KvfAt{A
<B CYEEOTY>'
( C netquanouoe sarutrue )
nporpauunoe coAep)KaHre. osHaxoMHrb Aereti c coAep)KaHHeM npoH3BeAeHutl'
Vquri nosutuarr po,'Ib UBeTa B KapTI'lHe, ycraHaBJI14BaTb cBfl3b MelKAy coAepxaHI'IeM
H Bbtpa3tITeJIbHbtMt4 CpeACTBaMH. BOCnutntsarl Sa6Or"IHBOe OTHoIIIeHHe K qJIeHaM
ceMbH, HHTepec K npoil3BeAeHHfM )KHBOIIHCH'
Ilpe^napurorsnis 6eceAa. BHqcHrart y Aerefi, KaK ApylKar u sa6orstcs q,'leHbl
sx cemeft Apyr o apyre, KaK [poBoArr BocKpecHble AHH'
MeroAnqecxilenpHeMb|.Bocnurare":IbpaccKa3blBaeT,qToBAepeBHepaHbue
B oafiH H3 BbtxoaHbix aHeri, n cy66ory' BCr ceMbr co6upaaacu BMecre' ronHJIH
6anlo, Kyna,,rgcb, noToM BCe nHJrH uafr. Taxyro ceMbrc u nso6pasu,'I XyAOXHHK
[o. n. Kytau Ha csoeli KaprHHe <B cy66ory>'
Bonpocu: <<Kax sbl AyMaere, 3ra- ceMbfl xHBer apy-xHo? 3a6orqrcq "lH oHH
opf;;pt;.1 nu^ *upr""6 aro sr4AHo? Kaxofi uBer 'peo6rraAaer? Hro Hapucoeauo
KpacHbIM uBeToM l)>
O6O6ufenue: << KpacHuti IIBer noMoraer xyAo)KHHKy noKa3arb, KaK Apy)KHo
*r".i i"noiq. oH o6osHaqaer renro' urap, apyx6y,3ro BcefAa paAocrb A xax
Bbt AoMa npoflBlfere sa6ory o cBoHX 6ausxux? -Kar moxuo y3Harb, uro t'tSO6paXeu'
Hafl xyaoxHnKoM ceMbr xr4Ber n,4epeaue? 9ro slt y3HaJlA o6 aroli ceMbe H3 KaprHHbl
Io. fi.'Kyraua <B cy66ory>>? 9ro-BaM noHpaBnrlocb o xaprrHe?>>
PACCMATPI,IBAHI4E PEnPOAyKUHI4 KAPTI4Hb'I t{. A. nonoBA
<|IEPBbII4 CHEf>
( Cnequanattoe sattnrue )
nporpanrmxoe coAepxaHfie. yqilTb Aerefi nouuMarb ocHoBHylo Mblcdtb IIpoH3Be-
AeHHfl XyAOXHIIKa H cpeAcTBa Bblpa3l'.ITeJIbHOCTH Ha OcHoBe aHailil3a "lofHqecKHx
Cnq3efi B KapTLlHe. Pageilnarn yMeHHe -3aMeqarb Kpacl4Boe B rlpllpoAe' Axrfinlasil-
poBarb cJroBapb: padocrnoui, ae'ce/Loui,6e,totn-6eno, KaK nepuHa naxolan, uedttenuo
u nnaSHo.
[|pe4rapureflbHag pa6ora. Ha6.nrcAegue 3a cHeroM, e|o cgoftcreaN{I4: HcKpf.
ufrnii,,-n".*uh, xaK nyruox, ysopvaruft, npospauHulft, rlaAaer nIaBHo, MeAd'leHHo'
flpoc,nyur nea une tuyarixu N1.- Kpyru IrKo ro << 3laMa >>'
MeroAxqecxHenpfieMb|.Coo6ureuueueJII]3aHflTt-lR:<<flonpo6yeunuecrepac-
aroipati Kapr'Hy 14. A. flonoBa <<flepBblti cser>> H BblrcHHrr,, r]ro xored'I cKa3arb
xyAo)KHHK>.
' Paccxas neAatora o KaprHHe: <<CeroAua yrpoM c"lyqnr'locb rlyAo - HI4KTo He
5 3aK 3027 P M HYurreoa
97
BECEAA O AAPAX [PtrPoAbr
pAC C,LrArp vr BAH t4 E pE qlqA y KIryU_KAprH Hb r 14. r . xpyuKo f o
<IJBETbI vr nnoilbl> -- --^
(Vacro sannrun)
"",*ng"T#Iilbre 3aAarrn. Vqurl4erefi nu4erb Kpacory rrBera H pa3"rr,qHbtx rrBero_
<I{eu_ ornaqarorcs HaryparbHbre Spyxru
re? Kaxoro unera Spyx'r;i ;;p;;'";'y
M Bb-t BHAUTe Kpacory raKofo coqeraHflf
He oo,'rbue noHpaBaJrocr? <Dopua KaKHX
BECEAA O MAME
PACCMATPI4BAHI,IE PENPONYS-ryq. {4PTI4HbI B. K. HEqI,ITAFI,IO
<HA NO,'IEBOM CTAHE; ^.-'
(Vacra saunrun)
HHMaTed'IbHo BCMaTpHBaTbcq B npoH3BeAe_
e c,'IoBo BoclraTared,tq: <<Bce BbI paccKa3bl-
HMeHa, fAe oHH pa60rarcr, xaxne ogu
98
BECEIIA O TPAHCIOPTE
PACCMATPI4BAHI,IE PEnPOAyKUI4I4 KAPTHHbI f. f. Ht4ccKofo
<HAA CHE|AMI4>
(Vacro sannrun)
nponpauuxbte 3aAaqg. vqurl Aereft..ycrauaBJIHBarb cBfl3b Mex(Ay coAepx(aHI1eM
r.r xoNrnosuuuefi npousaeAeHufl, Qopruoli ueo6paxeuHblx npeAMeroB'
MeroAnqecx[e npxeMbt. BcryntrelrHoe cJIoBo rleAafofa: <<Mlt c BaMI'l roBopl4M
o Bo3AytxHOM TpaHcnopre. fAe JIeTaOT ,rerquxn? Xorure noCMOTpeTb, KaK JIeTaloT
,"rur*, Ha Ceaepe, rAe cHer JIe)KHr, rAe se6O reltsOe? .KaXuru Bbl yBHAe'rIH
cauoler? B xaxoe BpeMfl AHq oH JIeTHT HaA cseraruu? A xax BbI y3HaJIIl?>)
O6o6qexne Bocnr{TaTeJrq: <<flocruorpuTe, KaK caMoJIeT Becb BbITqHyT, K_ax(eTcfl
AgAa.1'A JrerKHM, H Bcro KaprHHy xyAo)KHr.rK HaIIHcaJI Ha y3KoM rloJlorHe' He6o t{
;;;;" ysxofi no.nocoft, a nai:xay HHMr.r Jrerl.rr caMo,rrer - ;lerxuft, 6slcrpuft, 6e.nufi,
xpacnnuft>>.
,[H,[AKTHTIECKAfl nfPA (KAKOE BPEMf, CYTOK?>
(c ncnolreoBanreM penpoAyKqllll KaprHH xyAo)t(HtrKoB)
(Vacru saHnrun u.ou no.nHoe sannrue)
nporpaumnoe coAepxaxte. Vqurl Aereli sc.r\aarpLIBarbcs B rlpou3BeAeHHe, onpe-
AeJ,rflfl, B KaKoe BpeMf CyToK npO[cxOAI.IT AetiCreNe, nSO6paxeHHOe Ha KapTHHe;
BbrAeJrffTb cpeAcrBo Bbrpa3ureJrbHocrH - user. BocnttrblBarb llHTepec K npox3Be-
AeHHfl M llso6paeureJlbHoro HcKyccrBa.
npo"r".A'."l.ts HcKyccrBa Liq pa6_oru c AerbMH: M. K. KonHrUesa. <Carueun-
*uu, '(. fl.'koearr. "<Konu6e.nrnuri HaneB>, f. f._Hraccxuri. <HaA cHeraMH,
n.'8. ir.","apo"ona' <<Ha np,eMe y Bpaqa>>' B' M' BacHelros' <<AleHyurxa>>'
MeroAxqecxlle npfieMH. CosAarl flfpoBbre cHTyaUHH c LIrpy[IKaMH, orpa]Kal'ouIHe
r.{x [oBeAeHHe B pa3r'IuqHoe BpeMf cyToK.
Paccuorperb pa3rgr{Hbre penpoAyKU1r.r KaprHH, onpeAe,'IHB, KaKOe BpeMfl cyroK
ueo6paen.n xyAoxHHK. llo4uepxuyrb 3HaqeHHe qBera B IIpOLI3BeAeHHH.
PI'ICOBAHHE HA TEMY (qEJIOBEK>
PACCMATPI,IBAHI4E PEnPOAyKI-(\4H KA.PTHHbI IO. fl. KvfAt{A
<B CYEEOTY>
(no sannrur ultu ua sannruu)
llponpaumnbte 3aAaql|. <Doprr,rnponarl_y Aereli npocrpaHcrBeHHble o-pHeHrHpoBKI4.
M'ero4nqecxre npl{eMH. Bbnpicu: <Kro Hso6paxeH Ha xaprrHe? Hro Ae'laer
6a6ylrxa? Kax eH ysua.nu? Kaxoe y Hee [oJiloxeHHe reJla, roJIoB!!' py* ]'l HoI:'
Kro" saxoAr"." "n"'", or 6a6yurxr.r? Koro flp1aqecblBaer_ uaua? Kax crour ee
Aoqxa? A'r,qe HaxoAHrcq ee crapuaq Aoql? Kax ona rso6paxeHa? 3ro ApyxHafl
cenarq? Kax gH Ysua.nu?>>
<*
JIETIKA HA TEMY <OBOIIIH, OPYKTb|>
PAC CIIAT p uB AHL4E p E n poAy KUVI4 KApTr4 H n. il. KOH r{A,rroB c KOf O
u tr r. xpvu;iB+8?"t tSift' 14 n.rronbr>
( ilpedaapurenbHan pa1ora do eauarua)
llporpamnrnHe 32\aq,'. vqurr Aerefi BbrAeJrflrb 0opiury npeAMeroB, BHAerb HX
KpachBoe cor{eraHae. Brtseart x(e,[aHHe rloApax(arr, xyAo)r(HHKy.
Mero4 n ve c rre n p r{e M H " Bocn "r aien, ml*i: X d " #;;;; :;: Jf : ";ffif,,X:
Kpyrrryro (ona"rruyro, rpeyro,n rnyo i 6op_
)M/ A KaKHe uBera saa6o,ree-xpa6aio
Bbr cMofJlH 6H eHJerlHTb ara oBorulr H
CTAPI.UA' TPYNNA
PAC CA,TATP hB A HI{ E PE II POAY KIfI4VI KAPTI4 Hb I VI. 11. IX H III KH HA
<YTPO B COCHOBOM "TIECY>
( c ne tlua.tt utoe eanar ue )
llponpamunoe coAepx{anne. vqurr Aereli rroHzMarb coAepx(aHHe npoH3BeAeHHH,
BbrAeJrrrrb cpeAcrsa Bbrpa3r{TeJrbHocrr4 _ rlBer, KoM[o3,rr'ro. o;p;;;;;;;;;il_
r'r{ecKrle [peAcraB'rreH'fl o [papoAe. Bocnarrrsarb HHrepec K XABO,,HCr.' . Axtusu-
3HpOBarb cJroBapb: uedsei{ara, uanoarzuaue, ioarcue, uepuBble, HeaKrrnilcue,
Hacropo*eHHbre; ltec, npoHusaunotrt co/tHqe.M, ctLpoil, rng*iu, opeuguurt.
Mero4uvecrffe flpr{eMbr. Bcrynare.niHaq 6eceAa neAarora. Bcnousurr c /terbMH
cKa3KU, B Koropbrx paccKa3F,rBaroTcq cryqar4, IIpora3oueAlxHe c MeABexaraMr.r
n 6opy. BuauarenrHo paccMorperb c AerbMH Kaprr4Hy <<vrpo B cocHoBoM Jrecy>).
Bonpoc': <o veu xyAoxHHK paccKa3aJr u c"oefi *upr"n"!-no";;;;;.;i;,
r{ro o MenBe)Karax? rae a KaK pacloJro)(eHbr Ha KaprrlHe ue4nexara? A qro
Bbr Mo)Kere cKa3arb o Kax{AOM r'reAeexoHxe? Kaxrenru ,soopu--e- --vo"i-"ri-
vreAnexar? (vcrauoaxa rleAafora Ha rlpoH3HeceHke cJroB, rHToHarlHoHHo oKpaueH-
uux') l4e pe3Bflrcq MeABex{ara - B Jrecy HJ'H B 6opy? orxyaa BHAH., qro gro
r,ryxoti, rerranlrft 6op?^Oruero y Hac Bo3HHKaer paAocrHoe HacrpoeHr{e, ^orou t,,toi
cMorpHM Ha KapraHy? Iloxno JrH cKa3arb, uro 6op npo"".u" co,ruueu? A xax
MoxHo y3Harb, qro xyAo)KHux aso6pasan yrpo?
Paccxaxure, r{eM_ BaM troHpaealocl rpoH3BeAeH ue l,l. l.l. I]luu11;uua <<Vrpo
;":?."1:r""r ,Tecy>. Kax'e Bbr BcrroMHHrrH cKa3KH, M),3brKy, rrrrAfl Ha 3ro npo'3Be-
100
PACCMATPI4BAHY.E^;fi H3#5"u1?-[ffi lfffuE'Af ATIyHOBA
(Cnequamnoe saunrue)
nporpamrrlnoe coAepx(aH[e. llosuaKoMHrb Aereft c coAep]KaHHeM 6Hrosoro
xaHpa,yqHTbHXBblAeJIflTbocHoBHbIecpeACTBaBHpa3I4TeJIbHocTH-(BeT'KoMno-
,runito. Fuaurp"ro npeAcraBJreHr4fl o rpyAe B3pocJtbtx, 3aKpenJrflrb yMeHr're cBq3HO'
nocJIeAoBaTe,,IbHoH3JIaraTbcBoHMblcJIH,BocnI]TbIBaTbuHTepecKxI{BonHcI{'
pa3BHBarb rBopqecKoe no,o6pa>xeHl.te'
'--npul"upnri;rona" pa6ora. Sxcrypcua Aerefi ua crpol4TeJlbcrBo aoMa; 6eceAa
O TpyAe CTpOLITeJIeH; pHCOBaHI'Ie HaJeMy <<Ha crpolre.ltl-Cree xonofo AoMa>>' 9resue
xyAoxecrBe""o" n"t'.p;;tt;rr f. .IlournnH. uCiporrelx>, A. M. Mapxyura. ttKro
ru?>, paccxas o6 Hcropuu 3apo)KAeHHr fopoAa'
Meioluqec*xe npxeuu. BcrynnreJtbHaf 6eceAa: <<Kax usoro HoBbIx .u.oMoB
noflBHJlocb " "uta"'paftone! -io"op"t Boc[HrareJll.- Kro crpol'Ir lolaa? A.ltq
qero HyxHbr HoBbre Abrr^a? Paccr,,rorp'r,r *;p;;;y E. A. fa.nyHoea ..HoBbIfi paftoH
.fleHunrpa4a>.
"'- 'ffi;;*: <O qem paccKa3aJr xyAo)KHnK e xaprnue? flouelly BbI peTIHJII'I,
qro HMeHHo o6 atom?
(flpe4noxnrb AernM p-accKa3arb, KaK pacroroxeHbr "u -1111".1:-{3Y.?.1.]3i
"sodpdxenbt crpogreJlu.) Karoe HacrpoeHne nepeAaHo B KaprHHe xyAolKHHKoMi
noudry nu perun.nn, qro r.rMeHuo raxoe? (VrouHeuHe [eAafora o poJlu IIBeTa
B CO3AaHHH paAocrHoro n 6o4por.o HacrpoeHHfl.) Kaxrartru uao6paxeubl crpoHreJlH
Ha KaprHHel flouerury Bbl perrrl'ulu' r{To oHH uso6paxeubl My)KecrBeHHblMH' cH"Ib-
ttltt',t n ? >>
BOCnurarenl O6paU{aer BHI4MaHI{e Ha poJlb MLlMilKn, tlo3bl, xecToB B nepeAar{e
o6pa.on. llpe4nar.a6r AerqM noQaHraaapoBarb, o qeM AyMarcr crpoHrer'l,' croqul'e
Ha [epeAHeM n,'IaHe KaprHHbI.
liuem .,sxoxAeHuqn B Kaprr.rHy c ycraHoBKofi sa pa3BepHyroe Bblpa3,re,'lbHoe
""t"*iaoi"u"le, ..Bot Bce BHHMareJIbHo paccMorpeJl', r{ro Iaso6paxeHo Ha Kaprl'lHe'
o qeM oHa. A renepl Aaeaftre MbrcJreHHo np^eAcTaBI4M, r{TO Mbl HaxoAHMCfl "3-^atl_ol;
re.nrgofi nJlouraAlie. t{ro sbt c.illtuure? C qerra MoxHo cpaBHLTb lIIy-M^Ha SToH
nnourua*ai A xax Bbt AyMaere' qro 3Aecb 6u'no Ao npaxoAa crpoarelefi? Onuurnre'
KaKHM Bbt Ce6e npeACr-ae.nneTe 3To MeCTO, c qeM ero Mox(Ho cpaBHI{Tb' qeM OHO
oTJrHqaeTcf or Nso6paxeHHofo Ha KaprHHe. Kro napyruul noxoli H rI'ILXHHy
oKpecrHblX JIecoB JleannrPa4a?>>
' Bocnnrare,,rb ltpea,,Iafaer AerqM IIpHAyMarb Ha3BaHHe KapruHbl (npeAycmorperu
3JIeMeHTbl copeBHoBaHHfl - KTO ryl{ue, ToqHee, HHTepecHeer '
PACCMATPI4BAHI'IE PEn POAyKUI4I4 KAPTI4 Hbr Vr. E. PEnI4 HA
<CTPEKO3A>
(Cnequananoe saHflrue)
nporpaunrnoe coAep)KaH[e. yqr,rrb Aereft uosnMarb noprperHuft )KaHp xl'tBo'
nHcH, ero coAepX(aHHe I,I BbIpa3I,ITeJIbHble cpeAcTBa' oTHorlleHHe xyAo}I{HHKa K
oOputy. <DoprnlNfoaarb 3MorltroHaJrbHylo H 3crerl4r{ecKylo or3blBq'Bocrb Ha npon3Be-
aeHHq, BbI3bIBarb co6crBeHHbIe accouHauHH'
t0l
lerbMH, r{ro raKoe rroprper (nyreu cpaBHe_
neAafofa: <<Cero4ua nocMorpr/M rroprper
3r,1,'t cBoro 4out. XyAox{HHK Ha3Ba,r aior
Boupocu: <Kax abr AyMaere, nor{eMy xyAoxHr* HapHCoBa,.r [oprper csoefr Ao-
r{epa H Ha3BaJr ero <crpelo3a>>? (3nyurr nlcul .ctperiosir, naysuxa'M. Kp;c6;,
c,'roBa M. K,loxonori.) c,ruu're uyslrxy? oHu ,bxe-i"'"rp"^o.". BosMoxHo,
3Ta My3brKa [oMor-,[a saNa HarirH orser? !,aaafire BMeCTe HCKarb orBer B cauoti
AeBor{Ke. flocuorp^zre Ha ee ,rr,uo, f,,ra3a; KaKae onu? Kaxoe HacrpoeHr.re Br,r_
palKeHo sa luue? ^A :to eu,e roBopr,r B KaprilHe o xopoueM HaCrpoeHHH
AeBor{Kr.t, o paAocrHoM, Bece,,roM AHe, o }KapKoM JrerHeM cols,te? Kr;;-;.r;6*p;
,*eH Ha Kaprr4He ryr, Ha Qone xoropofo HanHcaH noprper Aoqep' xyAoxu'xa?
A nouenay n,rarle AeBoqKr.{ He euAenqercrr Ha eoue ,ryra? (VrouHeuue nenarofa
O pa3,'lHqHbIX OTTeHKaX 3e,'leHOfO qBeTa B COrleTaHHr4 C 6,rnXaUu )KeJTTO_3O,1OTr4CTOI0
Ha Jryry H B n,rarbe. flo4uepxnyrb, qro raKoe xe coqeraHHe Mbr HaxoAr4M H B oKpacKe
crpeKo3br, Koropyrc He cpa3y 3aMeruub na,,ryry.) A uoxuo Jtu tro oAe)KAe y3Harb,
rarua c BaMr4 coBpeuessaua? fAe caAar
HHK HaIIZcar.r cBoto Aorlb crzAf [leri gllcoxo
A ,rryroM a rony6ou npocrope? Kax sH
/IOX{HO Jlr4, tl,tflAn Ha KapTAHy, OTBeTI,tTb
06o6uenne IIeAarona: <<{eeouxa Hanr4caHa KpynHbrM rrJ.raHoM Ha eoue 6eso6,raq-
)o!'lHI1eM LI CBeToM. Kaxercq, rlTo oHa
TOIO KapThHa BOCnpuHr.rMaeTcf nerxoti,
:yAoxHaK nepeAaer ceon "rrrc6osb K nor{e_
:Hr.rK Ha3Ba,T cBoro KaprHHy <<Crpexosa>?
rcKoBo, txyTJIr.t BO Ha3brBaroT poAnre,ra?
rroprper>>.
pACCrlATpr,rBAHr4E lg.n_p_ozvKrlr4u KApTt4Hbr B. &1. BACHETIOBA
<I4BAH_UApEBI4r{ HA CEPOM eO,rIxE,
( Cnequa,ttnoe saHtuue) ,
llporpamrunoe coAepxaHre. flosuaKoMr4rb 4erefi c xyAo)<Hr4Konn B. &1. BacHe_
(oBbrM: rroKa3arb ero flopTper, paccKa3arb o rBopr]ecrge. yurro loHuMarb cKa3oq_
HoCTbcoAepXaHI,If,po/IbnpHpoAbIBnepeAaqeCocToflHHflfepoeB;.a.peuvqzti
rrlec c Mou-(HbIMH crBo,'raMa-a cyrrbrMr.l rroKa3brBaer, KaK ,p"uo*"o-il;;;r_i;;;;;;;
u Bacnnzce flpexpacnofi. v,{ziu .ur.uuro KpacuBoe .ou"rr"""'ipr.*.'plrl;;;;i
HHTepec x uso6pasvtreJrbHoMy HcKyccrBy, 6unrrr"r.-go*rror"urb 3crerr.rqecKne
r{yBcrBa H yBa)KeHne K rpyAy xyAoxuaxa.
A_KrHBu3HpoBarb cJroBaplo: dpeugauu, caeonuoeote, rcadtrau.
MeroAnqecxue npneuu. pacbxai neauioiu-,'",,c;;;^;;;; 3aHnrt4. Mbr c BaMh i
rro3HaKoMr.rMcq c 3aMeqarer'rbHbrM xyAoxHl.rKou. 3ro Brlxrop &laxari,,roBz; b;;;;_ i
uog' Ero oreq 6u,r cBqIqeHHAKOM, OH XOTe,', qro6u aor" ,o*a crar cBqr{eHHHKOM. l
Ho Bilxrop llHxar?rosHr{ oKoHr{Hr.I A*ra"t"16, xvnox{ecrg ()r+ 'euq n ntraqrL vl
o. xH3HH B3pocJrbrx ,rro4eri. Orn xapruul
lvlr.ixaHroBr.ruy uao6opor. 9acro JreroM ol
t02
A6pauueno, y cBoero Apyra caselr I4saHosr.{qa MalaoHrosa. 3Aecs 6nl,ra o'{eHl
Kpac,Baq rp,poAa. Boi<"pyn ,rec, fAe pocJII'r Mofyque Ay6t't, crpoftHue co^cHbl'
li g;*iopy fuftii*no""qy 3axorerTocb rtt'tcarb Kapr'Hbl Ha cloxerbl cxasox' O4uy
H3 HHX MbI ceroAHf puaitotp"t. Kro AoraAarctl, KaK Ha3bIBaeT,Cq- -zra xapruua?
A xax Bbt y3Har'tu, qro ora Kapruxa Ha reMy napoAuofi cxasxfl? 9ro^ aUpaXaer
,rHUo 14saHi-Uapenuua? Bacu,lr.tcu? Paccxaxr4re o6 oAexAe I'epoeB>). (O6lacueHIae
neAarora, qro 3Haqar cJIoBa <<casbflHoBblfi xa$raH>')
' Vro.{Heurae o Kpacore coqeraHr.rfl KpacoK: <fllarse -y Bacu,rucbl 6Jlecrq[ree,
ro,ly6oe, xopotxo ioqeraercq c 3oJlorl.tcruu r<a$rauoNa l4eaHa-llapeBnqa' YLuskl'
red,rbHo Kpacr.rBbt u CaQlauoBble Ca[oxKH. PaccMorpxTe BHI4MaTeJIbHo npHpOAy'
9ro ruoxuo cKa3arb o neir? Helpoxo4utuufi 4penayql4fi ,lec c MOIIIHbIMI'I CTBOJIaMI'I
AepeBbeB - rpyAHo rpo6parbcr reponl\{ cKa3KH. Kaxoe Hacrpoelxe "":::-11:l
KorAa cMorpHM Ha aio npousaeAeHue? C)r,rero Bo3HI4Kaer cocroqHxe rpeBorl4/
Kax ero loKa3ar,t xyAoxullx? A xaxuu ueo6paxeu BoJIK B xapruue? Paccxaxure,
I-ITO )KACT 3THX TEPOCB>.
PACCMATPI,IBAHI4E PEnPOAyKUHI,I KAPTI4HbI B. M. BACHEUOBA
<A.TIEHYIIIKA>
(Cne4uanouoe 3aHnrue)
llporpamrunoe coAepxaHre. flpoAo.nxarb 3HaKoMLIrl Aerefi c rBopr{ecrBoM
B. /v1. B'acneuona. Paccxasarl o Tperuxoecxoft faJlepee - xpynuefiIUeM My3ee
pyccKOI9 TBopqeCTBa. Vqurl BblAeJIfTb rJIaBHoe B IIpog3BeAeHI'IH, AaBaTb ncHxOJlorfi-
r{ecKyro xapaKrepncruxy o6pasy A,'leuyurxu (rpycruatl- fleqa"IbHaq, cKop6Hafl) ;
IroHr,rMaTb po,,tb nel{3a)Ka B IIepeAar{e coCTOflHun iepol. Pagsasarn Ha6"IIOAaTeJIb-
HOcrb, yMeHI.Ie COlrepelKl4Barl.'Oopul't pOBarb 3CTerHqecKoe BI4,U.eHile' BoCnHrHearl
HHTepec K H3O6pa3HTe/'IbHOMy I'ICKyCCTBy.
Marepnan: pelpoAyKunrr Kaprr.rHbr <<A.ueuyurxa>>. oororpaQun z!:auun Tperu-
rrKoBcKofi raJlepet4.
MetOAuqeciHe npfieMbl. BOnpOcu: <<.[letu, KTo I'I3 XyAo)KHHKoB IIHca"I KapTI'tHbl
Ha cKa3or{Ho," atotnaror? Kaxyro^ KaprHHy Mbl yx<e paccuarplea'nu?
o6parure BHr4MaHHe Ha 3ry KaTrnHy: Kro 3Haer, KaK oHa Ha3blBaercq? lloueuy
Bbr peuuJrr{, uro <<A"neHyuKa;? iae i KaprHHe xyAox{HI'IK Ilao6pasln- 4enouxy?
PaCiuOrprare BHI4MaTe'lbHo Kaprl4Hy LI_-paCCKax(I{Te, KaKOft Hao6p-axeHa AleHyurxa'
(lleuanluaa, rpycrHarr, cKop6Har:) Kax o_Aera Aneuy_urxa? O6parure BHIIMaHI'Ie
Ha HSII4 AeBor{KH-cHpoTKu; KaKHe oHH? (Vcralue, o6HTbIe o Aopo)KHbIe KaMHa
na,lrqu.) Kax npupo4a coqyBcrByer AeBoqKe/>)
Vroqlrente neAanora: uflbcrtroipnre Ha eJIotIKI4 - oHH Apo)Kar' I4u oqesl xa'rl
6e4nyrc cfipoTy. A xe"nrue JII4crl.lKI{ ocHHbI cMoTptlT Ha _AeBoqKy' BOT-BOr cop-
eyrcn u ca4yr eri sa rrd'requ. O6parure BHr4MaHue Ha He6o: qro MoxHo cKa3arb
o'He;? (Xnrypoe, flacMypHee, Ka)Kercfl, r{ro ceftqac cKarflrcfl Ha IIreqH A"nenyurr'r
Cr,Ie3r4HKH AOX(Afl, peqKa HeIOABLI)KHafl, BOAa reuUan.) KaXUe qyBCTBa BbI3bIBaeT
V BaC A,reuyurxa? Kaxue UBeTa noMorJ'lll xyAoX(HHKy co3AaTb HacTpOeHI'le ile-
,{arra? A qr<i 6u ugrueHn,rocb B KaprHHe, ecJIIl 6bt xyAo}I(HHK no4o6pa,r cBer,'Ible
KpacKI], JIec npoHH3a.l 6u coJIHeqHbIMH ,.IyI{aMH, e,'IKI.I 6bUIu 6u cgeuo-geJIeHbIMI4,
a BoAa - ro.ny6ofi H npo3pal{Hofi? Ec,'r_u 6st saN4 B X(H3HH npnuJlocb BcrperHrb
TaKyIo AeBoqKy, KaK 6bI BbI fiocry[H,'II4/>)
103
- floras QororpaQuz, aso6paxanulefi 3AaHr4e Tperlaxoncxou ra.nepeu: <<oro
6onuu-tofi n,'ysefi' rA9 MHoro-^,'Horo Kapr'H pyccKHX.xyAoxHHKoB. Tau ecrr Kapr,HbI
14. 11. l'uuxzHa, B. M. Bacueuosa. Kaprraun <<A,leuyurxa r, , ,,ii'uil";;;#;;,
cepoM BoJIKe> HaxoAflrcfl s srofi ra,lepee. Ilovenay oua uasHsaercr tperin'xo"a*ori,
q BaM celiqac.paccKaxy. Msoro r,rer Ha3aA, eue lrpa rlape, x(HJr s Mocxne oAr,rH
oqeHb 6oraruri qe,'roBeK, os ,rn6u,r Kapr'Hbr. nepexno'ipaHrzJr ax. Ero ,"1n"
flasen Mhxai4nosuv Tpertrxoe. BN{ecre co cBoHM 6parona cepreeu oHH locrpor,rJlr.I
3TO KPACI,IBOC 3AAHI4C CI]CqIAJIbHO A,'I'I BbICTABOK KAPTIIH. 'IIASC,T M";;;;;;;"
He rorrbKo ,rrc60sa"1cq KaprHHaM:| cau. ou oxorHo npr.rurrn rocrefi. A norou
r-r BoBce rroAapu,T aror AoM BMecre c KaprHHaMr4 BceM ,,rroAflM. Kaxairri,-xro
'a,leperc a yBrjAerb npeKpacHbte KapTHHbr.
lra gTa rad'repeq Ha3BaHa TperlRxoecxofi,
reuyurra>>? fAe xpaHqrcfl KapruHbr Bacse-
cepoM SO,'tKe>>?>
PACC&IATPI4BAHHE IP-IIOAYKIfVIVI KAPTVI HbI A. A. |I,IACTOBA
<YXI4H TPAKTOPI4CTOB>
(Cnequanonoe sannrue)
llporpamunoe coAepx(anne. Vqarl AoruKoJrbHHKoB loHr.rMarb cyrb Kaprr.rHbt,
o6ocHosr,rsan nu6op cpeAcrB BbrpasuredrrbHocrr4. Oopr"po"urb orleHoqHbte orHo-
[IeHHfl K npoH3BeAeHHflM HCKyccrBa. Bocnnrltaars ,'iro6oeb K 3eM,rre, sa6orrasoe
orHolreHlle x 6nagxan ,llonqM.
AxrueusupoBarb c,rroBapb: nawHn, rpaKropucrb., nauar, se,Lt,,tn-Kop.uunur,ra.
MeroA[.recx]re rlptleMH.'Bocnnrare,rl coo6uaer Ha3BaHue Kaprr.tHbr, eavunurc
prnHa? floveny Bbr peufi,rrfi, r{To }rMeHHo
flouenry rax?>>
{HrK Ha3Ba/'r KaprHHy He <<Vxau rpaKTo-
qefo oH HaillncaJr cBoHX fepoeB ua SoHe
o6o6rqenne: <<XyAoxHnK Harruca.l .BOHX fepoeB ua $oue poBHo gcnaxa'Hofi
3eM"rlz, oH HaM xorer't paccKa3arb o roM, KaK arr{ iltolu'6epexHo z c ,rto6oglrc
orHocrrrcfl x ceoeri 3eM/'re, o6pa6arunaror ee. oHH,rrc6qra"olo ,"rnr, BbrpaurHBarcT
Ha ueli xne6, 3eM!'rs A,,rq Bcex rloAeft KopMH,,rHrIa. Tpaxiopracrbr, orerr H ero
cbtH, xoporxo, Ao6pocosecruo o6pa6arnsanr 3eM.rrn, BHr,Ho, qro oHH Hacroflulne
Tpy)KeHHKI,t r.t xo3neBa csoeli 3eM,tH>).
BonpocH: <flouevy xyAolKHHK Hanr4ca,l rpaKToprcroe cnoxoriH btMH H Morqa,rH_
eltn{H? Kax sH AyMaere, Aod'Ifo ,'IH fipoAd'ruTcfl orAr,rx-TpaKropr4p"o"l A nouanoy
xyAo)KHr4K 3axore,l HaM paccKa3arb o rpaKTOpHCTaX? 3aqenr xyAoxHr.rK Ha11HCadr
eu{e H AeBOqKy, r{To oH STHM XOTe,'l cra:alt?>>
faer oruy u 6paty; oHa xorrr r.r Ma,,reHbKarr
b, HO OHa npHu,'la Ha [o,rte H npt4Hec,,Ia
t. KAKZq AeeoqKa?>)
lu,'r xyAoxHHK Ha xaprune? floveiray au
o/'rHue ocBeu-(aer rroAefi? fae a xapraHe
) B KaprilHe_ pe3r{o orr'rilqaercrr Apy.r oT
ruli ,ryr.) Kaxuu ,'rexur no,re? Kaxurvr
104
r.r3o6pax(eH ryf? Ec,rtl 6lr gH oKa3aJ'rncb BMecre c repoqMu KaprHHbl, qro 6ut Bbl elqe
yBr.rAeJrr{ Ha IIoIe, qro ycJlblua,'la, o qeM 6u cnpocz.nu rpaKTopl.rcron? Paccxa)Kl4re,
nOIleMy B a M nOHp aBI'tr'IOCb 3TO IIpOI'I3 BeAeHI4e >>'
PACCMATPI4BAHI4E PEnPOAyKILVTVT KAPTI4HbI Vl. C. ocTPovxoBA
<3OIIOTAfl OCEHb>
(Cnequananoe 3aHflrue)
Ilporparrrnrxoe coAep)KaHlre. Bugnarl y nereft sMoul.loHar'lbHoe orHolxeHne K Kap-
TIaHe, gCTeTLIT{ecKoe BI4AeHHe flBileHVH npHpoAbl. Pagnusarl y Aerefi noo6paxeuue,
TBOpqecTBo, yMeHve BI,IAeTb B )KHBOIIHCI{ CpeACTBa Bblpa3HTer'lbHocTl',I - UBeT OT
spKoro Ao reMHoro, soprury or Me,'lKofi 4o xpynHofi
' AxrHs1rSupOBarb c,'tOBapb: seneHoBarbLe, sor'LorucTorc, 6eno6orcue CopoKu, Asop-
qQTbte.
BocnurHsarb r.rHrepec K Aa,'rbHeft ureMy paccMaTpHBaHHIO nell3a)Ka.
llpe4napurerbHac pa6ora. Ha6,rnAesue Ha nporyd'IKe np]r3HaKon ocenuefi npu-
po4"t. 5*"*ypc"" B cKBep vJtA porrly: P,cosaHHe oceHHet'o AepeBa (6epesl-1,
i<"rena; . PaccuarpuBaHLIe 'v"r,rrccrpaUufi (pasHux xyAoxHI'lKon) - oceuune neft-
3ax(H.
MeroAuqecxne npfieMH. flpouurart AerrrM crr.txoTBopeHHe 06 oceHH:
OceHn. O6cutnaercq Becb uaru 6eaur,til caa,
,rlucrlq no)KeJ'rrerble no Berpy ,lerar
JlHUil eAank Kpacylorcfl, TaM Ha AHe AoJ'II.iH'
Kucru npxo-xpacHbte anHyutl'lx pa6nH
A To;rcroft
6eCeAa no coAep)KaHHIo crllxoTBopeHnf : <<Kaxue cTpoqKH H3 crHXorBopeHI'ltl
oco6eHHo noHpaBl4,rl{cb BaM? flouerray HMeHHO 3TH CrpoqKH?
floaru n nucarerz c,'toBOM nepeAalor Kpacory oceHl't. Blt yc,ruula,lH ceftqac
crllxorBopeHr,re 06 oceHr4 H qcHo ce6e npeAcraBHJtrr oceHHee yrpo, 3oJlorylo JII.rcrBy,
roHnMyro BerpoM. A xyAoxnuKu flepeAaror Kpacory oceHn Ha l]o,'lorHe KpacKaMH-
Mu c narrau paccntatpr.ruaJ'rr.r MHofo r.rJr.[rocrpatluit o6 ciceHl4, a celiqac nepeA HaMI4
pelpoAyKur{l xapruHu xyAo)KH}rKa. Kapruua, ua xoropot? ltso6paxeHa npupoAa,
Ha3blBaercf rteft3ax(eM. CeroAHq Ha saHrTuLI Mbl paCcMoTpHM penpoAyKUlllo Kap'
TItHbI (<3oJ'loratt oceHb)> xyAo)KHI'IKa I4. C. OcrpoyxoBa)>.
BonpOCu no coAeplKaHHn KapraHst: <<9ro Bbl BHAHTe Ha KapTI'lHe? 9ro zeo-
6paxeHb Ha IIepeAHeM n.ltaHe? Kaxue 4epensn? Kaxoe BpeMq roAa H3o6pa)KeHo
Ha KaprgHe? Ilocnaorpnre BHHMare,'rbHo H cKalKHTe, qro caMoe flpKoe B Kaprl]He.'
A xar MoxHo cKa3arb o6 erux ,'tucrbtlx? Kaxue KpacKH HcIIoJIb3oBan xyAoxultx?
(Jlncrra KJreHa fi 6epe3br )Kerrbre, oHH cJroBHo cBertlrctl; rTHcrbr ycr,'la"lH_ Bclo
aerrurc.) !,a, cpe4n xeJIrbIX d'tHcTbeB KJIeHa H 6epeau ecrb rI Apyfue,'lHcrbf. Karne
oHu? (Bnepxy 3e,teHoBaTbte, a BHH3y H Ha 3eM,'le MHofo KpacHoBaTblX' KopHqHeBblX'
opaHxeBblx.) Bu [oqyBcrBoBaJru, qro or arHX JIHcrbeB HaM craHoBuTctl ren,lee.
flouenay? BeAl xyAoxHr4K r.1306pa3r.rr paHHee yrpo, coJIHIIe eilIe He 83otrlJIo' a or 3rHX
Jlr4crbe; cBerJro.-(Xe,rruri rlBer - apxufi, Tert,'tbtti. Ou apxo BblAeJltlerctl Ha reMHoM
QOHe aeunu, qepHbtx crno,roa.) Kax ell AyMaere, qro xyAolKHHK xore,'l grHM llo-
r05
cKa)KuTe,oI{eMBaMnoAyMa,locb,oqeMMeqTa,'IocbI4JII4BCIloMHIlJlocb'KoIAa
Bbr cMoTpeJIH Ha Kaprl'lHy. qeM IIoHpaBI4"lacb BaM KapTI'IHai>
B Aa.tlHeftruer *oxno opfaHI.{3OBaTb.BbICTaBKy KapTI'IH xyAoxHI',lKOn-neligaxuc-
TOB C IIEJIbIO 3AKPCTId'IEHVfl 3HAHLILI AETCH'
PACC&IATPL{BAHI4E PEnPOAyKUI',I4 KAPTI4HbI
K' c' IETPoBA-BoAKHHA
<YTPE HH I4 l'l HATITCPIIOPT>
(Cnequatouoe sannrue)
llporparrlruHoe coAep)Kaune. vqurs Aerefi fioHl'lMarb 3crerl'lqecKylo IIeHHOCTb
HarropMopTa, BHAerb xpacory coqeraHHf Qoprrrl u IIBeTa- Passusarl rBopllecKo€
eoo6faxeuue, 3crerurlecxilfi exYc'
MeroAuqecxfie [pHeMbt. Bciynurer,rbHaf 6eceAa o TOM, KaKHe XI'IBOIITICHbIe
nDor.r3BeAeHHsHa3blBalorcrHarlopMopraMH'fIpe4'roxnrbnocMorperbHarlopMopr
Kl C. n"tpoea-BoAxllHa <<VrpeuHufi Harnpnopr>>'
Bonpocu: <<flouer,,,y xyAox(HI4K H?3Bitrt ,ipo^tu",qenue <<VrpeHuufi Harropuopr>>?
Nloxuo ,'Irl y3Harb o6 arou, rJIflAr Ha Ki
6eceAa: <<Blt yxe paccKa3aJll4' t{To H3(
qro Kpacl.rBoro yBl'lAer xyAoxHI'lK B 3rl'lx
)TrzM Bet{aM y3Harb qro-.llu6o o qeJIoBe-
ccKa)KHTe, r.rTo Ka)KAbtti npeAuer foBopl4T
A, *to eure nso6paxeH Ha uarrcpltopre?
oHa r aKafl neqa,tsHaR?>>
Paccxae neAafofa o poJlI.{ uBeTa B HaTopMopTe, xoropstfi co3AaJI oUl.yUIeHHe
,tcHoro, cnoxofruoro, au"*"ao yrpa. flpospauuue, r'lefKl4e I{BeTa Bbl3blBaloT cocTog-
Hue raxofi paAocrll a HeMHox{Ho rpycrlr'
|Ipe4.noxurbAeT'IMpaccKa3aTboToM,KaKoeyHI.rXBo3Hl4Kd'IoHacTpoeH[e
npu paccMarpl'lBaHI'lH AaHHOro npol{3BeAeHHfl'
PAC cMAr P u B A H I4 E t,lTfi Rf "^["rybi{A>P r 14 H br B A c E Po BA
(Cnequanonoe sannrue)
llporpamuxoe coAepxaxne. vqurl Aerefi qepes Bocflpl'tflTHe noprpera IIoHI4Marb
cocTofHHe 14 HacTpoeHHe qe./loBeKa, noAKpeIIJIfg cBoH BblBoAbl cpeAcTBaMH Bblpa-
arraninoa"r.. OoprutpoBarb BHLIMareJtbHoe, qyrKoe orHoueHI'le K alo,u,f,M' 3crerl4qec-
KHe CyxAeHHf.
llpe4oapnrcflbHac pa6ora' Paccuorperu Qororpa$1lr1grefi' BblAe"ll'lB 14x sMouH-
OHA,'IbHOEHACTPOEHHC,CXCMbINSO6PAXCXI'IflMI'IMHKHJIHIIA'
MerOAnqecxna npne*"r. BcrynrireJlbHatl 6eceAa o ToM' AJIR qer. co3Aal.Tcfl
noprp.ril I-lpe^noxiarb AerflM BHHMareJrbHo nocMorperb Apyr Ha Apyfa H paccKa-
3aTb, qTO oHH y3Ha"lH o cBOeM ToBapHU{e' rJIqAfl Ha ero JIHUO'
107
llpe4"roxarb BHr4Mare,rrbHo rrocMorperb Ha rroprper Muxvt noposoaa.
Bonpocu: <t{ro sbr cpa3J y!u/.e!y,_ KorAa rrocMorpe,,rH Ha noprper? vro
MoxHo cKa3arb o ero nraqe? iO6pararl BHuMaHHe Ha r,nasa, ry6u,6ponu.)
A qro o pyxax? A xaxas y Hefo oaexaa? (;,f ;;;";irl""., roqeMy xyAox(HHK
Hanrca,'r ::l1ryt _Muxu Moposona Ha reMHoM QoHe?i, -
l lpeA,'ro)Kfiro la-llr loQaurasvpoBarb, r{ro )Ke raKoro Heox{r4AaHHoro, TaHH-
crBeHHoro' xHrepecHoro yBI4Aer Ma/lbtIHI{. 'n.notn-i .o"oiu"""ua cnyrra1 uJtH Hg ,
JrHTeparvpHOno nDoH3BeAeHr.rfl, KOfAa y HUX 6U,ro raxoe- )Ke cocroqH,e, KaK y
&luxir &idpo3oBa, Koroporo vrso6pasnn xyAoxHHK B. A. Ceooa. ,
PACCMATPVI BAHI4E PEIIPOAY KITI4II KAPTI4 HbI M. B. HE CTEPOBA
<noprpET CKy"rtb[TopA B. U. nixunon,
( C neLquana uoe sannrue )
[Iponpauunoe coAep)Kanre. vqurl 4erefi rroH,Marb cocroqHr4e, HacrpoeH'e
npoLI3BeAeHHq, BbrAerflTb ero ocHoBHyro HAero H cpeAcrBa ee Bbrpax(eHHq. Bocnfitut- .]
Barb yBa)KeHHe K 'IIIoAflM TpyAa. <Dopn,'aponarb 3crerur{ecKue r{yBcrBa or Bocnp,qr,fl
npou3BeAeHufi ucxvccrBa H BAoxHoseHnoro rpyAa ,rrcAeri.
MeroAuqecxre hpreuu. B";t;;;;;;"u, 6"C"a" ; ";;, xro raxori cKyrbnrop,
KaKHe rIpoI43BeAeHI'tfl cKyr'rbnrypsl 4errz 3HarcT, KTo noMHHr, KaKaf cKyJlbnrypa
fi"dftT:" clt MBorroM KHHocTy AHH <<,&locQu,rrlr r,' rru- r." ^.*yr"nrypa HaxoAr.rrc, y
.rrTrT:tH?.X""tJ"rperb noprper cKyr'rbnropa B. l{. xlyxurioft, xoropufi Hant4-
"u ntoofloo".;?;t{to Ka}KAoMy H3 Bac cpa3y 6pocu,,locs B r,,ra3a, KofAa Bbr nocMorper,r'
o6o6ulerue ne'arora: <<Xy4oxuux noKa3a,rr B r,r,rle crir,ry, HanpglKeH,e, MbrcJIb.
o6parure BHHMaHHe Ha cJrHflHHe pyK cKyJrblropa a ero pa6oru. rlenosex necl
o, H, KaK B cKa3Ke, fis_noA sonue6nHx pyK xyA;xHH;;
)AeHue HCKyCCTBa, cKyJrbnTypa>.
oBHbrMH uBeraMH Hanr.rcaH noprper B. H. Myxr.ruoft?
rpt4 ocHoBHbrx r_(Bera _ uepnilfi, 6enufi , *pui"i,ni
lnerou ? >>
<<Vepes rIBer xyAoxHHK Bbrpa3fl,,r ocHoBHyro Mblc,,rb
BJreqeHHocrb, BAoxHoBeHae, raopuecxuli npolei. pu6o-
lccKa3aJr xyAo)KHr.rK /Vl. B. Hecrepoe cnoefi xapruHofi?
noprper?>>
flqr. MHI{rb, KaKoe y unx 6unaer HacrpoeHle, KorAa oHH JIe_
pAcc'lATpr,I BAH r4E pE n_pon yKllr,l g ^LA3Tr4 Hbr H. n. E pbr urE BA
<X"TIE6HOE NO,TIE>
(Cnequanonoe sannrue)
llporpauuHoe coAepx(anue. Vqurs 4ereft noutMarb ocHoBHyro r4Aerc npor.r3Be_
AEHHR' YCTAHABJIHBAfl CB'I}H ME}KAY COAEPXAHI'IEM H CPEACTBAMI.I BbIPA3I{TCJIbHOCTI,I.
r08
o x,1e6e.
Meto4uuecxne nplleMH' fleAaror npeA"laraer AerflM nocMorperb
o IIOJIflX, c KOTOpblx npl4ue"l K HaM x're6', t't o r'lloAflx' KOTOpble
npoH3IleAeHUH
BbrpauHtsaKlT
lr.rJr xvAOXHl'lK B cBoeM npoH3Be/IeHHI'l'
, nu cxasa,'lu? I-loueuy Bbl peilnilu' qro
ry qepe3 c)Karoe no,re? Kax paiMecrt'lJ
rrnH,'Koropble Bcrpeqanr xilu6aiixepclR/
Bcrpeqalor MyxqHH xne6ont u cor'IbK) Ha
)Ba: TOpxecTBeHHO,,''IacKoBO, AytrjeBHO'
crporo, npa3AHHI{Ho.
PACCMArPHBAHhE.flTorodu[tTI4 KAPrr',{Hbr A r]'r
<HA POAHOI'I 3E'Vlr'IE>
(Cne4uaaauoe Lannrue)
[IponpamunoecoAepxanrre.IlpoAoJl)KaTbyt{HTbAereIinoHIluaTbcpeAcTBaBblpa-
3I,tTe,,IbHocTI,r, ucnorr,3yeMble xyAo)KHI.lKoM, cituocroqreJ'lbHo otipeAe'ltlrf' ocHotsllyK)
t"tilt;#fiiltlTi";"" Bapb: npocropot neo,ospulilble, neoenndnate' neoSnnrnorc'
wupoKue.
'MetolnqecKHe nplleMbl' floxae Kaprul
BonPocur: <A qro- PaccKa3ar'lH o
nso6paeu.nu geNa,rrc? Kax oslt ilepeAalrlu
--- - 06o6uraHI'le neAarora: <<XyAoxHt'rxn
3eMJIe, ee npocropaM' Oua "rrc6ynrcr
)Au Ha xaplaue? flocuorpure ga 'rroAeri'
,""re. Kai xyaoxHl'lKy yAarocb lloKa3arb
;;;";;;? iiouemy ae"oux" rax sece"I.?
9ro 6u BbI ycJ'lbItua'lll' roqyBcrBoBar'lH'
l.n.ect? Kaxoe Bo3HHKJ'lo y Bac HacrpoeHl'Ie'
ue?>>
'HOe oTHOlileHHe K sTOMy IIpOl',l3BeAeHHIO'
KaKoe oHo BbI3Baro qyBCrBO'
t09
PACCMATPHBAHI,IE PE|IPOAY KL\UU KAPTI4HbI A.
<y MoPq>
( C ne 4ua.qonoe saunrue )
A. AElflHEKT4
llponparnuuoe coAepx(arne. Vqa* Aereri nosuMarb ocHoBHyro Mbrc,,rb rrpo'3Be_
AeHHfl' BbIAe"Iqrb collua,'IbHylo 3Har{r'tMocrb KaprHHbr, ycraHaB,'IHBarb B3ar4MOCBq3b
MC)KAY COACPXAHHEM KAPTfiHbI H CPCACTBAMI,I EC BbIPA)KEHI,Ifl. BOCNZTHSATb THq-
HOCTHOe OTHOlIIeHr.Ie K npolr3BeAenn^ro.
,or!*"t"HpoBarb n pevr'r Aerefi cJroBa: poL6aarcu, *topcKofl cuno, ettado, 6es6pecr-
BaM oHO 3anoMHLtJIOCb)>.
PAC CMAT P YIB AHVIE PE IIP_ON YK !L4 4 KA PTI.I HbI K) . T4. II I4ME H OBA
<MECTO CBVilAHUN>
( Cnequattauoe sannrue )
-r 6eceAa o6 y"rraue ropoAa, o <<r{yAecax>>,
HVTV.
ui: Itl. I4. flaprenosa <<Mecro csr4nanwir>
rH,'r xyAoxHUK HA Srofi y,rnqe, KaK pa3_
reHHo raKHM o6pasour, KaKoe sosHaKaer
rHHy.
pa3Mbrrbre, co3Aaror olrlyueHHe Bo3,ilvlx_
lr0
|lpeAnoxnrbAeT'IMpaccKa3aTb,KoMy|4gHuxnoHpaBI4.IIocbIIpoH3BeAeHI,Ie
IO. Li. fluMeHoea <<Nlecro cRuAaHlll4>> l.r nor{eMy'
EECE,[.A O 3I4ME
PACCMATPI'I BAHI',I E PE n POAy KUl4 H KAlT4tI 4' .A n"IACTOBA
<nEPBbll4 cH;i;, z. 5. iplbnpfl <oEB-PA4!9K+I "rlA3vPb> tr
K.-O.' TOOHA <MAPTOBCKOE COTIHUE>
(I! acro saunrun)
llponparumnoe coAep)KaH|{e. Paseusarl y Aereti scTerHqecKoe BHAeHI',le rlpupoAbl
e uefr3aXe, yMeHHe cpaBHI,IBaTb npouseeAeHfif IIO HCIIO'rIb3oBaHHblM XyAOXHI'IKaMH
cpeAcTBaMen'pas,,enlHocTl4,HacTpoeHI4Io.BocflfirHsaTbHHTepecKI4cKyccTBy.
MeroAnqecxre npueMbl' O6o6uteHue reAafofa: <<CeroAHq Ha 3anflrt4ul- y^11T"
AeTHpaccKa3blBa,lho3xMe;MbIyc,'lblua.IILI,KaKeeuso6paal,IJlIIO3T,III4caTeJIb'
My3brKaHr, KaKou ""r 6;;;;;; pu."bfi' 'I.ou"o eorue6uHqa -ro rloraq, ro 6.nncra-
rerlsas, ro Bece,'Iatl. Tenepl nocMorplrM'
Bonpocul: <<O qeu 3rH npo-I'I-3BeAeHI'IJ
A qelt )Ke oHu orJlqr{alorctl? Kax uso6
orr'rHqaerctt HacrpoeHHe xaprnn?- A n
auua uso6pa)KeHa y 14' 3' lpa6apn' I
H3 paccMaTpfiBaeMblx npoH3BeAeHrrv Ba
cKa>KI4Te>).
Pl'ICOBAHHE HA TEMY (JIY| I'l IOJIE>
PACCNIATPI4BAHI4E PEnPoAyKut{LI KAPTI',IH A. n' n c' fl' TKAqEBbIX
<HA POAHOPI 3EMJIE>'
H. N. KAPAqAPCKOBA <HA NO/IflX qYBATIII]I'I>
(Vacrt sannrun)
llporpauunoecoAep)KaHxe.Ooput,tpoBaTbIIpeAcTaBJ'IeuHqAereftopa3jlHI{|4flX
n uso6paxeuuu ,ry.i 14 rroJrfl, cpeAcrBax Bbtpa3l4re,rlbHocrH' nepeAaloul4x
HacTpoeHxe.
Mero4,NqeCxl|e flpfieMbt. floCranosKa |IeIH: <<CeroAHq 6yAeu pucoBarb JIyr'
no,".Auu,fireeulepa3nocMoTpl,IM,KaKuxaso6pasl,rfll4xyAoxHI4KI,I>>.
Bonpocrf : .e np5r.""o"nr"'A. n. u C. fI. Txaqeenx <<Ha po4Hoft seu.ne>>
KaKOe Mecro 3aHr4Maer 'ryr? Kax oH HanHcaH? Kaxoe BO3HI'lKaeT HacrpoeHl',le'
KofAa Bbr cMorpt'Ir"-"u "6.o1 kax xyaoxHt'IKy yAarocb 3ro nepe4arl? A qeu
orrurraercrr uso6paxeufie noJlq B rlpoH3BeAeHnrl H' [I' KapauapcKoBa <Ha no'rqx
gvsauuu>>? Kaxnu oHo raso6paxeuo? Kaxoe y BaC BO3HI4KIO HaCTpoeHHe' r',rtlAtl Ha
nri,re? A KaKylo qacrb B npon3BeaeHilfi 3aHuMaer Heoo:>)
- - O6o6urenue neAanora o cpe4craax uso6paxeH[fl noJltl H Jlyta'
ll l
<CTPEKO3A>,
\ol]b^rlqE B O PI < cAtrr E H bKA>.
cEpoBA <&rzKA &roPb3dri;"'
(Vacra saunrun)
'yJIOBHrr[a, roJIOBbt, pyK, HOI..
:to re6e Bece,To, rpycrHo, r{HTepecHo>.
,Br{xeHr4H TaK, qTo6br Mo)KHO 6u.no yeuall,
AEKOPATI'BHOE PI,ICOBAHHE NO XOXNOTUCKHM H3A EIIUflM
PACCMATPI{BAHI'IE pEnP-o{y^K \44 _KAPTr4HL, r vr. A. rxHpoKOBOn
<CEMEHOBCKAfl CKAJKA;^
(Vacrt saunrun)
BUAeTb KpacoTy xoxJIOMbr B X{HBOIIHCLi,
reAeHHfl H. A. lllapoxoaoft <<CeMeHoscKaq
lMorperb KaprHHy.
AercKHx pa6or, xnBonacHoro [pon3Be_
, efo pacno,lOXeHHIO, COqeTaHHIO UBe?a
PI,ICOBAHI,IE HA TEMY <IIEJIOBEK>
PACC}IATPI4BAHI4E PEIIP-OAYKI\Vh KAPTI,IH H. E. PENHHA
M.K
B. A.
norqroToBt4TEnbHAt K tuKoJlE rpynnA
PACC}IATPI4BAHVE 14
C-PAB^HE HI,IE PEIIPOAYKUHPI KAPTHH
XYAOXHHKOB
"TIEBHTAHA <3O"rIOTAg OCEHb>
OCTPOYXOBA <3OJIOTAq OCEHb>
VI. 14,
uH.C.
il2
(Cnequanunoe sanntue)
Ilporpabrmrroe coAepxaHne. oopMLtpoBarb npeAcraB,'IeHHq Aerefi o netlsaxHoft
XU"O'nrCr. Vqnrr Hx SriAenqrb CpeAcTBa Bblpa3l{TeJlbHocrg, cpaBHHBaTb I'I HaxoAgrb
cxoAcTBoI,Ipa3JIfiqneBMaHe.peHcnoJtHeHHf,HcnoJlb3oBaHH'?l'pu^1,1".{^o'T:''"}
cpeAcTB, r cb4epxaHnH. VnpaxHnrn lerefi s noA6ope sIIHreroB' cpaBHeHHI't'
VMeHUT{ BbtAeJ'lqTb qBeT H el6 OTTeHKU. 3axpen.nflTb yMeHHe conocTaB.t1frb CBOH
i'ao."oa"""n u Hso6paxeHne Ha kapruHe;"3&tJt['""$:r1,:,fr"J"r,i#;;lf.' "*t-
tfl B napK oceHblo. BeceAa o6 oceun'
(r.rroB. .,ilucronaAHHI{eK>>, A. TeapAorc-
:Hb> (orpblBox). PaccuarpuBaHI'le penpo-
IOTafl oceHb>> H KHHXHbIX H,'IJIIOCTpaqHH
{ile neceH. 3araAHeaHne sal'aAox. Pnco-
Ka3aTb AerqM o xyAoxHnxe-neftgaxncre
Vl. C, Octpoyxose. Floxagatr ero KaprH
Bonpoclr:- <Kax gbl AYMaeTe, KaKoi
Moxno JIH cKa3arb, B KaKoM Mecflqe
Bbr raK ,lyr'raete? f,qe no6HsaJI xyAox
floueuy xy,loxHnKy 3axorefl ocb HapHco^B
oceunefi npupo,lbl orpa3uJl xyAoxHHK/
Kaxne KpacKH HcnoJIb3oBa,'I xyAoxltHx
6o.nrue? Kax 6u BbI Ha3BaJlH KapruHy/>
flpeA,noxurb AeTRM paccMorperb Kaprl'lHy xyAoxHHKa V' Vl Jlesuraua <<3ono-
Tafl oceHb>. Cpaenlrs ABe KaprHHbl'
Bonpocu: <<Kaxofi nePlloA oceHl't I
Ta. BDeMf oceHH/>>
eeleiile n. H. gaftxoscxoro <<Oxra6pl'
OceHHRq necHr>>.
- --npeanoxHTb AeTqM BHHMaTeJIbHo nocMoTpeTb Ha Kaprl'tHbl I{ IIOAyMarb' KaKOe
crHxorBopeHHe xopotxo nepeAaer coAepxaHHe,KapruH'
-"'a;fid";i A.r.h, qro oirH Moryr c*a3arb o6 oieHu, oceHHHx AepeBb'x, He6e u
T. A., qro o6ulero' "' npnpoaa, 'llao6paxensoft na KapruHax' u rofi' qro oHH
na6lloAann Ha nporyJlKe H 3KcKypcI'lH'
Buscunrl y Aeiefi, xaxofi 'dCeHHnfi nefigax oHH xore,Tll 6u uso6pasuto,
ec.nn 6u;1.r Oor *y-aJri";il;;. fa* ".o uso6paannn 6sr, KaKHMH xpacxauu?
- - 3a*ntO"nre.nts6e CJTOBo BOCnHTaTeJlfl: qTeHHe orpHBKa H3 crl'lxorBopeHHfl
A. C: nfiir"u "O.e"o> (<VHu;ran nopa! Ouefi oqapoBl.lY3!..>). ll^oaqepKHyrb' t{'ro
oceHb - npeKpacHafi nopa, oqeHb KpacxBO CKa3a,'I O Hefi noar. cnpocnrs Aerefi,
KaKHe uysirsi Bbl3Ba,'IH y Hxx KaprHHu o6 oceuu'
I l3
pAc c,vlATpt r BAH HE pEnpoA y^5IJ 4T_xapruHbr u. 3. f PABA pq
<O EBpA"n bC KAt na3ypi,, "
(Cnequatonoe sannrue)
JIb3oBaHHe 3[r{TeToB, cpaeueuzfi:
lP_"",u,"r" AepeBbeB Ha yqacrKe AercKofo
rK. YTeHHe paCCKa3OB H CTr.IXOTBOpenV li
ITb ACTflM BCIIOMr
r. lloxasarl "t no",t"to' KaKHe KapruHbl
lurr). YIo KaPTI4HY <<<DerPa"ll-
pAcc&l Art4 p4 HHE pEligay KLInn KAprr4 H
R H ''65H^.:rP,l6ig#psfl B8tHd;"'"
. (CnequarbHoe sannrue)
1! " A".on,tll AByx Kaprr.tH, Heo6paxarc_
rBaHHe Kaprr.rH (<<lVlaproecxo" ior"u-
n4
Bonpocu: <<Kaxoe BpeMq ro4a uso6p asultlt o6a x-yAOxtulxa? Kaxofi nepHoA
BecHbr?'Kax sH AOraAaIHCb, qTO 9TO Haqaro BecHH? KaXUe KpacKLI npeo6la4anr
"- oOe"* 'xaprlaHax? lloueruy? OAfiHaxoao JIH xyAo)KHl4xll uao6paau.nu Aepenu?
Ec,rn cyorperb Ha AepeBbfl, ro KaKue n^pg3HaKLI npo6yx4euHf npgp_oAb-l M-g>KHO
iamerutl?'f4e no6lisa,'IH xyAoxnuxui floueuy y xyAox(HI'IKa K. O. IOosa
raK xopotxo BL1AHbI TeHI4 Ha cn-ery? Hro_rOeopuT eilIe o^19M,qro AeHb CO.nseqluli?
Mox<so JtH raK x<e cKa3arb H o KaprHHe B. 14. Eaxureesa? Kax [gpeAaJIH xyA<l/KHI'lKll
He6o? Kaxxyn xpacxauu? tleu'Or,ruqalorcfl orH xapruuu? Kaxurra HacTpoeHHeM
rrpOHHKHyra KapTHHa <Ma^pro-ecKoe CoJIHIIe>>, a <<lo.ny6aR BeCHa>? Kaxoe HacTpoe--
nile 6ur"tio y iyaoxnnxai Kaxoe y Bac HacrpoeHn^e Bbt3blBalor eru xapruHu?
Kaxaq xapiuHa BaM roHpaBnracb 6onrue? flouelty?>>
Paccxas neAarora: ..4 rtase, Aeru, 6ollile lloHpaBud'lacb KaprHHa <<fony6aa
roft xapruHu). B arofi xaPraHe oqeHb
ue npr.rilo4u a 6epeaoBoM Jlecy. 3Aecl
3EMJIfl NOI{TH TIPOCOXJIA. I IAXHCT TOJIbKO
ereHaf rpaBa. Kpyrou pa3Aaercf [eHHe
6orrl Qoue ne6a axypHble c pacnycrI.IBlrII'IMH-
cq [or{KaMH BepxytlKg 6epea, oKparlgHHble B po3oBaro-xe.nrltft Uner. Or 6epee
TflHyrcfl rony6oniro-JtHJroBbre reun. Bce HarloJlHeHo rerlJlblM cBeroM BeceHHero
"on"uu. I(axyn paAocrb Bbr3brBaer 3ro npo6yx<AeHHe nplpo4u! oco6euuO ttlse
noHpaBHJlHcn'6epessl. Osn xax 6yaro pacryr y Hac Ha rr'la3ax, crpeMqrctl-u3!-il
Eep^esu pacnoJloxgHbl KaK 6lt s'.nnnun. I'I xoqerCn CKa3arb cIoBaMH A' b"rlOKa:
O, eecHa 6eg xoHIla I 6ee xParc -
Eer rosua n 6ee rPao lrleura!
KaXue cTpoKl.I BaM HaIIOMHHaIOT 3rll Kap-THHu? I(axyn My3blKy xore"Iocb 6bI
rrocrrlvtuaTb, rJIflAfl Ha ?TA xapruuu?>> (MoxHo npocJlytlIaTb IIpon3BeAeHI'ie
n. V. gaftxoscxoro <<BecHa>> H3 aJIb6oMa <<BpeueHa foAa>)')
PACC&IATPI,IBAH IZ E PE nPOAyKIll4I4 KAPTI4 Hbl 14. vr.,[ E BI4TAHA
<BECHA - EO.rlb[IAf BOAA>
(Cnequanonoe 3aHrrue)
llponpauunoe coAepx(aHne. floKa3arb AerrM npo6yxAeuue rpupoAbl BecHoft,
cnoeo'6pasny0 ee Kpacory, Bbrpa)KeHHyro B )KHBOIII.1Cu. flpo4ol)Karb yqxrb pac-
cMarpyBaTb KaprHHy, rrpaBH,'lbHo IloHHMaTb ee coAepxaHne. flooutpqTb caMOcTOtl-
rer,rbHocrb, rnopuecxyro aKTHBHocrb. Bocntrttnarb llHTepec K rlpoH3BeAeHHttM x{I'l-
BOTIHCil.
AxruausupoBaTb cJroBa aeceHHee nonoEodbe, Ta/ton ^Od_A, pasnu?.
MeroAuqecxlte 11pfieMbt. t{reuue crHxorBopeHl-{fl o BecHe. Bcrynure.ubHaq 6eceAa
n"Ar.o.u'' <Aern, a ceftqac Mbr nocMorpHM, KaK xyAo)KHI4K 14. L4,. JIegHraH
B cBoeM IIpoI.{3BeAeHHH <<BeCHa - 6olluraq BOAa>) paccKa3al o BecHe' Eute coeceN'l
He.ILaBHo 'ece 6mno 6e.nult-6e,ro, 3aBa,rleHo cHe)KHbIMI'I Cyrpo6aul' Pexa 6u'la
cKoBaHa JIbAoM. Ho eor cKBo3b o6laxa Bce qaule crad'lo nporr'ltlAblBarb co,rIHUe.
Bgrrsuure Ha K_aPTI'IHY>.
-- Bonpoar,: <KaKoe BpeMfl roAa r.rso6paxeHo Ha KaprHHe? flo xaxuu npH3HaKaM
Mbr BLI,u.LIM, qro aro iecHa? Kro gHaer, KaK Ha3blBaercr tlBreHue trprlpoAbl'
ll5
Kap.r_uHy H CKa)Kr.{Te, KaKuMrI KpacKaMU
rHy. (Heapxr.rMH, pa3MbrrbrMrr, axaape,rrrc.)
1)>
IIoKa3aHa paHHflg BecHa, pa3,,IHB TaJIOIi
K 3a[eLIaTr'Ie,'t 3TOT Mtif . Kaxerca, Bce
OC,'ICAH'Ifl KAPTI,IHA XYAOXHHKA. OU EC NA.
)rH B Ay[re y Hero yxe He 6u"rlo. !,eru,
pAC C,\,1ATp Ut BAH 14 E pEn_p_o4 yryll14 _KApTr4 H br A K. CAB pAC OBA
< f PA TII4 NPI4JLET EJIIA>
(Cne4uaaonoe saunrue)
lfponparuruuoe coAepx(aune. V,{url 4erefi noHzMarb ocHc
Ae*un, yi,ry6urr BneqarrrreHHrr, cBs3aHHbre c npnxoAo, u"."o,]VJ,fl"t#it?""lr.Jdil:
fcq xyAO)KHUK /.ns nepeAaqu cBolrx BIer{aT_
]a- cor{eTaHae KpacoK H r.tx TOHKHe nepexo_
B13Hyro peul. BocnurbrBarb screrlrqecxufi
, enesdoaanue, nawHn.
IIrcxn B rrapK,'K rpa.r{_oBHHKy. uroroiii;:::;l;l:"r1,";i'tT#,?JHJ.xTffff;';
H/'IJ'Irocrpar_(ar? o secHe. r{reute cTr4xorBopeHHrr o BecHe. ilpoeeAeHae c,,roBecHbrx
#3:f;;1Xl' [p"aytutb rpeAno)KeH,n co .rounrr,-ipuur,'.puuo"Hr4K, fHe3AoBa-
MeroAtqecxte npfieMbt. l]ocraHoexa qe,[fi saHnrlrr: <<CeroAHq Mbr 6yaev
paccMarp,Barb KaDrr.rHy canpacona. I(ax ;;ro,;;;;;;"o"u.""'"#?X ';"'":lt".i
flonpo6yeru Aora4g16qqrr. \o^ ndrDru'1cl('tl oHa' f noKa He cl{a)K}.
prnua CaapacoBa. XyAoxHux B cBoeM
rbrcrpoar'rHcb B prA 6e,rocrso,,rlre 6epeeu.
HbIX fHE3A, BOKPYI KOTOPbIX CYETflTCfl
fOMOHOM. , Of,,ty[Iafl OKpeCTHOCTH UeyUO,rXaenAUrrA
)poM, cpeAr.r o6lrquux ced,rbcKHx crpoeuair
agort qepKBH, a Aa,Tb[re, Ao iairaoro
loypeBlu[e oT 3a,'te)Kar,tono cHefa.
yx qyBcrByeTcfl H B BbrcoKr.rx Hexr{o-
,L _1:_.u Ha fopH3oHre, r.1 B HeflpKoM
oo,'ry nH B txyocrr ruTyKaTyp xy xo,,roxo,r t-
CHHHX TeHqx Ha rIoATaflBtxeM CHefv.
er caHesofr ocso6oAueuJar:rcq oro ,,rtAa
l t6
npyA, Ha 3epHHcToM cHeny fcHo BbrAe,lfrorcfl cJIeAbl I'paqeli. JIerxNii ncct'tttturi
neiepox qyrb orKJroHfler AbrMoK, crpynultficn ns rpy6u Hngeulxofi ua6ytilxrr. Koc-
n,[e i',rex o6naxoe nponrqAbtBaer flpKo'rory6oe neceHHee ue6o.
XyAoxulrx ficnoJrb3oBaJr B KaprnHe uBeroByto raMMy, co'{eraBUylo ccpollill'()-
XOplluHeeue TOHa c 6enO-nony6slntn. H s sroM coqeraHHfi qBera, s xax/ttlti
AeTaJln KapTHHbt npoflBH,'lacb Ayua cTpacTHono nor{HTaTeJIfl H 3HaToKa pyCCXtlli ttptl-
poAbl. Moxtto cKagarb, r{To oH TaK onHca,'t BecHy, r{To Mbt He roJlbKo CJlrllllHM
ipaUUnUft TOMOH, HO I,t OIUyU{aeM ABHXeHHe, O6H6BJIeHHe il 3anax BecHbl.
I(apttHa oqeHb xHgHeHHa H cBexa, qro Kax{ercr HanHcaHHofi HenocpeA-crBeHHo
c Harypbr, xoTn xyAoxfiHK nHca,l ee B MacTepcxofi, no,lleyfcb3rloAauu. A. K. CaB-
paCOa npeBOCXOAHO 3HaJI pyccKylo npHpoAy, roptlqo .ee ,tlo6Hr. 3ro I,I noMorJ'lo
eMV co3AaTb B KaprHHe Hega6Heaeuufi o6paa pyccxoti npHpoAbl>.
'BOnpocU: <Kaxoe BpeMf, foAa H3o6paxeHo Ha KaprI{He? flouerr,ry BH raK pe-
rrjnJrtt? t{ro uso6paxeHo B qeHrpe xaprnHu? f4e ct4nllpaul? O qen,r oHH 3a6orflrcr,
KonAa Bo3Bpau1arcrcfl K HaM H3 renJtblx !Pqee? I-loverr,ty raK xopolxo__BHAHbl
cJteAbl nTr.tl{ Ha cHery? I'Ae crosr 6epeeu? Onnurure Hx, KaKI{e oHH. KaKHMH
KpacKaMH Hant{caJl xy4Oxullx xaprnHy? t{ro HanHcauo ro,ry6uu UseroN{? cepunr?
xbpnuuenuu? t{rO cauoe fpKoe A xaprnHe? Kaxoe HacrpoeHHe nepeAaer xyAoxnux?
Kax xyAoxHHKy yAa,locb sTo noxagarl? 4 !a* xyAoxHHKy yAarlocb nepeAarb
ABHXSHHe B KapTHHe? O qev 3ra KaprHHa? Kax 6H sH Ha3BadTH ary xaprnHy?>>
PACCMATPHBAHHE PEnPOAyKUI4H KAPTHHbI A. A. n,/'IACTOBA
<'IETOM>
(Cnequanonoe sannrue)
fiporpauunoe coAepr(aH[e. yqflTb Aetefi noHnMarb ocHoBHyto MbtcJIb npon3Be-
Ael{Hfl xyAoxHHKa. Pasefisarb yMeHHe paccMarpuBaru nefiaax, or,'tfir{arb Kpacory
rcO6paxeHnofi npUpo4bt, ee KpaCKH ot xlnoft,, oKpyxarcUefi Hac e nosceArlesHofi
Xl,l3HH, BOCnHIHsarb SCTeTHqeCKHe qyBCTBa, 6epex,rlunoe orHoueHHe K oKpyx(arc-
urefi npHpoAe,
AxiuinanpoBarb B pevu 4etefi CJoBa: epu6tt, neodot, seteuoui nAl, noneeue
HxorBopeHHft o nere: fl. AxHttoe. <<,rlero>>,
. <,rlero>>, IO. XaaoscxaR. <<Hnsa>. Ha6-
uBaHHe HrJ'rrocrpatruft o nerueli npupo4e.
ToxeHHfl co cJIoBaM14 neodot, epu6ot, aye,
4aierot>. Flpuaecril noc,rosfiL(rr H nonoBopKn o ,'Iere: 4ro rcrou ypodurcn, ace
gulvtoil npueoAurcn. JIero na deope - oceHb Ha crone.
MeroAnqecrxe nptteMu. Coo6ulesne qeJIH saHnrhq: <CefoAHn usl 6yAeu yqHrbcq
paccMarpHBarb KaptHHy A. A. fllacroga <<.Iletol,t>> H nocrapaeMcfl yBHAerb, t{ro
H306pa3HJI XyAOXHHK>
fioXae rdprunu. Paccxas Bocnurare"lq: <Ha KaprHHe nao6paxeH yxponaHufi
yro/toK JlecHol'o rvrnpa. 3noftHufi nonAesr. floA 6epeaoeurr,t IUarpoM, n npox,la4Hoti
ieHn, cpe,qH AylultcTblx TpaB pacnoloxHJlllcb yroM,'IeHHble rpu6uuxn. !,eaouxa
a xpacnbvr nnarxe Heroponnxno co6rpaer MaJIr.rHy c copBaHHoro KycrHKa. floxu-
Jtaf xeHqHHa 3a6blJlacb JlenKHM cgou. v ee Hor yJ'Iercfl ycraluft nec.
JlerO ufeApo AapaMH: 6onrlrne Kop3l.tHbl noJIHbl rpN6on, B rluHlHoM KyBluuHe
I ta
I l/
"rr[f,1#fYlh#ff,1 MbIc"reHHo co3Aarb co6craeHuyro Kaprr4Hy c noAo6suu
PACCMATPI4 BAHI4E PE|IPOAYKU KIVI KAPTUHbI 14. 14. IXI4 TIIKHHA
upOXb,
( C ne tquanonoe eaunrue )
erefi nocnpHHr.rMarb o6pas po4uuu ,repes
.br,- B brAer qrb cpeAcrB a Bbr p a 3 HTe,[ o"oo."r.
), SCTeTr.rqecKr.Ie qyBcTBa.
B ceoeri KaprHHe-<<poxl> xyAOXHr,rK Ha nepeAHeM nJraHe HSO6pasun none
pxt'l' Kolocbf rflxe,rrbre, ryvHUe, CKJIOHT4 Brur4 ecfl'noA ""*uaro, K 3eMr're. Beaue
!9MarxKrr u ro,ry6ercqne B-3or,rore p*" uu.rn"Ka. <<Foxb>>.j:,I::Xl: ^*tr"
npfipoAbl. --- r""' uqL'r'rD^n' <r1r)Kb>> - 3To o6pae poAHon
XyAoxHux aso6paNaer 3Aecb, KaK I
y;'"t*:t*fr ii...no^of i;;;.;;p';p:""oJTffi ;::i?#;^ffi i:l#"'#,:ff y
roKor -- JIerHee se6o c MeAJteHHo n,,tbrBy_
a^p.{ florq orpoMHbre cocHbr, nr*o"uir,
sacrtrsurfi.
) AyMaercq, KaK xopoua Haua pvccKafl
il8
VnpaxHeHne: <K't'rl 6o.ril,tilr, ll;l ronr'r lil);l( rltl)lx cr'IoB-onpeAe,'leHhli K c,'loBaM
He6o, Pottcb>.
PACCMATPHT]AIllIli l'l IIl'()/lyl(|l.lIl1 KAPTI4HbI B. f. flEPoBA
" I l,( )l"llr,A>
| ( .'ttt'lltltt tl,tt()(' :tttHtIT'ue)
llporpamuxoe coAepl(llllHe, I ltt ttt;tl'oruttlll, /terefi c
PaseHgarl HHTepec K u:to0ltit lll lt',tl l,lloN'lY ll('Kyc:c'lBy'
UIATb MY3CH.
rBopqecrBoM B. f. flePora.
BocnurHgarb xeJ'laHHe rloce-
nuwar, tilacrepoEbLe,
BCTTOMHHTe Qartunvtu
11. BacreuoB? t{eM
AxrunaaupoBarb tt l)t"tll /l('lt'ii t',tlrttt;t KupruHbt' pucAnr'
8bnea.
MeroAnqecxl,te npt,teMH' llr'tvtttt l(',]ll'rl;ltl 6eceAa: uAeru,
H3BeCTHbIX BaM XyA()xililx(|tr l(;trirrr. l(itl)r'ilHr'l uanuca.u ^B.
OTJIHqaIOTCfeIOKap'rHlll,lol'l(itl'lllllrtl)Yl'ltXXyAO)KH14KOB/
ceroAgg Ha 3aHflTHH Mt,t il() ttr;ilir)Mlrr\1( rr clue c OAHHM 3aMer{aTer'IbHblM pyccKHM
xyAoxHlrxoM - BacHJrH(,ru l'prrrolrr,r'rlr,rt'rv [1eposuu. V flepona 6u.na rpyAuan
)K143Hb.
POAure.nn eto 6bulH 6c/ltttlrrltr ,)lK)/(l,Mtl. Vqu.n erO rpaMoTe qepxOnuufr AbqqOK
" tu ?o, qro BacyrHfi yrr,rt'.rr xol)olro nHcarb nepoM, IIpo3BaJI ero flepoauu.
Vl rax 3To rrpo3BHUIe cf itJto rllrrnrrr.rrrrcii 'l'pyAHo rlpltxoll,lJlocb IoHo[Ie, KorAa oH
yqilr'rcs Ha XyAoXHHXa. Ott./lll)l(r"ly'l l, llc 6poCu,r yqe6y H3-3a rorO, qTO Heqelo
6u,lo ecrl H Het'Ae xHTlr. llrl .rr,'y ll()Mol' oAHH yqHTeJIb'
Bacu,rtfi lpuropuenurt lnrtitJr rnr('ir'r'I, KaprHHbI o )KI'I3HH 6eAHqxoe, oco6eHHo
ceJtbcKr.lx. fIagefl MNxalilrorut'r 'l'll(''n,rKon (uu c BaM14 yiKe roBopllr'lH paHbue'
KTo oH TaKoft) c 60Jlt utHM y/l()ilo./il,(''l'Irr('M noKyIIar'l ero KaprHHbI A,rlf cBoeI4 laJlepefi.
flepe4 BaMH oAHa H3 lrHx. (J[r,r.,|()rrc'r'1ltrr1ua_,xapruHbl <cnqu{He 4eru>>.) Xy4oxuux
HagBaJI 3To npou3BeAe ItHc n('lttlt ttttlt'/lc'IH>. Kaxlle 3To AeTH - 6orarnte u"nu 6eAHue?
flouertay Bbl raK AYuete'rt'?>
Vroqnenne neAarora: <,1[rr' l'ro 6tl/Ittr'te AerH, o6esAoreHHbIe' HI'lu{He' V Hux
HeT AoMa, HeT [ocreJly, ll("l llll)ylttt'x. OHu IIpOcflr y IIpoxOxHx KyCOqeK x'1e6a,
qro6u xorb HeMHot g !'t'oJnl tr r'oJlo/1. Kaxre r{yBcrBa Bbl l{cnblTblBaere' ulflAtl
Ha sTy xaprr.rUy? C lloMollll,x) 'l('l'o XyAO)KHHKy yAa,'Iocb IIoKa3aTb HHUIeTy'
crpa4aulae? r.ercrBe. 3ro caNlaq H3BecrHaq KaprHHa
lpoftxa>. Kax aH AyMaere, 6orarnte uln
/ Bbr raK peurulu? !,aoafire paccMorpHM
HaoosaHHafl. v6orafl, c qyxoro [,'leqa.
cxoAHr aeftcreu"e? Kax eH' AoraAa.;IHcb?
AOno,nnexne neAarora: <B. f. flepon H3o6pa3HJI xo!'IoAHblfi 3HMHI'tft Beqep'
Meie-r. PeAxne npoxoxue 6eryr cxoiee AoMoll. H rorlxo'rpoe o6opBaHlbll'
O6egAOlesnbtx pe6;rHLUeK rffHyr ca,Ta3KH c orp-oMHoft 6OuxOft, HanolHeHHofr BoAofr'
Oro'Aeru-r,aacieponue, raK Ha3brBa!'rH Aerefi, orAaHHblx B yqeHbe. Po,^nrenu
OTAa,'rH Hx KaKoMy-ro MacTepy, qro6bl oH HayqH.lt I{X peMecay: o6yBb ll.lHrl',
MarepHro rKarb H KpacHrb, aeirtu 6ynanxu H HrorlKH ' {p-'-{1:.1-t.p:^:l:i:.'::l
3acTaB,'tflJtH,tleTeH,tteJlaTb Tfl)Ker'lylo pa6oTy' Bor u 3ToT noc.Ila'l B TaKoH xoJlo^lll'lt'l
lt9
LI BerpeHbrfi ,u,enl npil Be3rfi 6ovxy no4u. I(ax rp
AercKHe .loxMorbf. A 4err tr"ueao He saN,reqa'r. I
cxaJlu,rtcn II noMof , noATo,,tKHyB 6ovxy, Ho H oH
ua xpariuero Ma,Tbr{HKa. OH co.uy,ra"-", *u*"rcq, cefi
nopBaHHoro rrunx(aKa nyraercfl noA "o.ura Aenour
Eli xoqercq _cKopee cofperbcq. A sor o roM, Kro r(
floApo6see. Hso'acex cH,,r rflHer oH r
y Hero raasa! orxpuruft po" .o ,"-;r#[ffit;.:i1
MaJrbqfiKa Baceunxy- flepoe "..p".r', ua 4opore. C
IlepKoBb. V Hax Bce yNrepJrH, oHH ocraJrr.rcb BABoer
MaMa pa3peufi,,ra Haracarb cbrHa Ha xaprzHe. Ma
paccKa3a'I, r{ro oH tt c 60narsrx ,1A"ri' ;;;"; ^iupr""o, r.r Hr.rqefo c Hr4 MH
He crryqaercq. &raNaa pa3peru,,Ta. flepoa^Han Hca't Kaprlr.riy. E-"'*yn* n.'x,r."rpJir_
flxoB A"rr9 ra/'repe,' rrepe: qerbrpe ro'a rrpiru,,ra ri neio"y ."rpr" H3Myr{eHHaq
)KeHrurHa. 3ro 6rr,ra i3aceunxn'ua rir". 'ouu ;r;r;;;;; u cKa3arra, qro cbrH
ee sa6one,r H vMep_H oHa xouer sa6p1r" ."0"-'_rpri,"l, .o. ecrr Bacesrxa.
Ho xapruuy xynun'rpet**o". iir.rrrri fpr.rnoprenuu noi", ee B farreperc. oua
orrycr',rracb nepeA xapruuofi Ha KoreHH h_3arJraKaJra. flepor Harl.rcalr A,Tq Hee
or4e"ulHrui noprper Baceulxu ", nu*"rs. B.t; ,;;;;"",0'o,ro eu{e eororp a$uil.
A':1:..:I:t:-ei iH HcrlbrrbrBa€re, rrnAr Ha KaprxHy? vro BaM xoqercn cAe,,rarb?
L KaKlrMH npoH3BeAeHHqMu B. f. flepoaa Bbr rro3HaKour.r,lucl? Kaxaq KaprHHa
noHpaBa,racb BaM 6o,rlue u noueuy?>'
pACCMArpt4BAHr4E p-ElllgAyKgl44 KAprr4 H r.1. f. CTEnAHOBA
ra o A '",i8?%11%Ef;f&?tK,ororuro,.
(Vacro aannrun)
flponpamruHoe coAepxanne' fIpoAo,T>xarb 3HaKoMarb 4ereri c pa6orori ceJrbcKHX
TpyxeHr.fKos. Vqurl rroHr{Marb ocHoBHo€
HOe noCTpOeHHe Xaprr4Hbr. : coAepxaHIte H pa3IIHLIHoe KoM11o3a',HOH-
Mero4nvecxre hguenryr. Bonpoc': <<rlro Hap'coBaHo Ha nepnor. a groDoiu
xapruHax? O,rrcnqx Llli:.f^O:[i* pr..^ asarrrxyAoxHr4K,? gro oua paccKa3a-
ff*"" l?iffi #J#:"fi", np I xo4u r "u' no ro u1" ce,r icx r, *r rp yxeH HKa nr l An q qe ro
ua nepnofi i<aprane H Ha B. )xH'rI xyAo)KHIzK BepToJIeTbI
xyAqXHHKov ua nropou n,l :apTuHe BepTo/'leT HaIIficaH
^ O6ucsenue neAarona: ?)KeH B ue6e?>>
"T;%nf; i".i;:"fi::"," rJ,'1fl?:i:H"1?,T:il:X';
rorer floroM oH xore,r roKa3arb ,oo.T:...lllol-o,. " ffiffit"3:oi:?"-;ilff;
roroBqr fioJ're K "o"oyl-Ipoxaro. XyAoxHHK Harfica,ry ,rroAeli Ha nepeAHeM rr./raHe,KpynH'M pa3MepoM, pacnor'ro)Kr.r,r ni no nce,i xapi,r;. ii6;;;"ror rpyA Korrxo3Hr.r_
; #fJ'fi : i " a,:;:i# :T. X# 1? " I n';* .,tr.t ";
oH npe)KAe Bcefo xoTer,r paccKa3aTb o- nor"", ny,li
ff T;l#X^::# "ffi,"il;y < c e.r rc x,re Be pror,r erbr >, o H
t20
xOTeJI paCCKa3aTb HaM LIMeHHO o BepToJlerax, a He o qa6aHax,.Koropble nacyr CraAa
oeeq. Qa6aHoB oH Harrilca,r He6o,'rbrrofo pa3Mepa, c,'teBa h3o6pa3wrt HeMHoro o.Be(.
3aro r,[aeHoe - 3ro BepTo,'lerbl: OAHH 6o,'lbluoro pa3Mepa, HaIIHCaH Ha QoHe
rony6oro He6a, a Apyrori noMeHb^IUe, y)Ke npu3eMilItJlcfl. floverray eropoli Bepro'rler
HanHCaH B Kaprt4He He6o,'IbtxHM? Cxaxure, o qeM nepBatl H BTopaf KapTHHbl'
floueuy Bbr raK peuu,ru? t{ro xyAoxHHKh paccKa3ailH HaM o r'lloAtlx ceJIbcKoH
npoSeccun?>
' n"auaot BbtcKa3btBaer !'rfiqHocrHoe orHoIUeHIle K noHpaB14Blueficf KaprHHe:
<Mue noupaBuJ,tacb nepBatl KapTHHa - <<Becna cpeAn.noJleli>>, noToMy qTO Ha HeIZ
fi3o6pax{eHbt ,,ttoAg ceJla Bo BpeMfl IIoAfoToBKIl nO,rell K CeBy' KaxAuli H3 STllx
nrcAefi - xopotuHtl rpy)KeHHK,3ro BHAHO H3 KaprHHbl XyAox(HnKa: HHKTO He cTOl'lT
6"j'Aanr, xax4srri A6,ryaer ceon pa6ory. Ha xaprHHe noKa3aH BeceHHHIl' He oqeHb
;;;;t AeHt. tt eule, MHe Kax(ercf, ttro c KaprnHbl Beer rpoxJlaAHblfi r,naxuufi
eeCeHHlui Berep H paAyIoT r"la3 npocTopu no"nei, oTAoXHyBIlIfie noA CHeTOM>>'
I-lpeA,'toxnrb AerflM BbtcKa3arb cBoe orHolxeHl'le K KaprHHaM'
PACCMATPI4 BAHI4E PEN POAY KITVV KAPTI4 H
B. B. u H. fl. POAI4OHOBbIX <KPACHbIE CI'ITUbI''
E. ,V1. HA3APOBA <KA|II4TAHbI |OJIYEbIX KOPA6TIEIZ>
( C ne u,uanonoe saHnrue )
Ilporpaurrrnoe coAepx(aHfie. yqr.rrb Aererl noHLtMarb col],HaJ'IbHyto 3HaqHMocrb
KapTr4H, yCTaHaBd'tHBarb Me)KAy HHMLI cXoACrBo H pa3J'lHuue. flpo4O,'l>xaTb pa3BHBaTb
yMeHLIe BblAe"rltlTb cpeAcTBa Bblpa3HTe,rlbHocTH.
- Axrzslis1poBarb c,'toBapb: KpacHble curtlbl, 6enod xnonoK, npocropbt' KpACHue
no/loTHuula
MeroAnqecxfie np]teMbt. PaccruarpunaHHe Kaprttu. Coo6uteHl4e Ha3BaHHH npo-
H3BCAEH14fi.-- ilonpoar: <Hro o6utero B 3rHx xaprnHax? XeuunHau xaxoft rtpoqeccuu
nocBrrul.eHbt KaprnHbl? floveuy XyAo)KHHK Ha3Ba!'l KapTlrHy- <Kanuraunt ro'ry6ux
XOOa6,left>>? NloxnO ,'tH cKa3aTb, tlro rpyA )KeHUII{H Ha o6el4x KaprHHaX flOxo)K
u oI.(vll 6ea apyroro cyluecrBoBarb He naoxer? Kalyq no'Ilb3y npHHocfl-r cBoHM
rpyAoM )KeHuIHHbt, ,ao6pu*"nHble Ha 3rHX Kaprl'lHax? flouevry KaprilHa <Kpacuue
CHTUbT>) HaIIHCaHa B KpacHblx ToHaX, a Apyrafl - s 6elo-rOny6ux? NlOxsO 'rH 6nr'nO
Haflucarb Bropyp KaprHHy ro]Ke B KpacHbrx roHax? flo.renay He,'lb3f? flO46epnre
c,'toBa ^A,'Iq onpeAeJ'leHHfl x"loflKoBblx no,reli. c qeu Mo)KHO CpaBHHTb KpacHble
cfiTIIbl i >>
fleAaror BbtCKa3btBaer oUeHOqHoe orHoIUeHHe K noHpaBI4BueHCtl KaprgHe:
<MHe noirp aBA,IaCb KapTLIHa E.,V1. F{asapona <<Kanurauu ro'ry6ltx.. xopa6'reli>>'
B nefi xyAo)KHHK noKa3a,,r npocropHbre xJTonKoBble no,'lr, Korophle celiqac HaqHyr
y6uparl ua cBot{X xont6afiuax Mo,'loAble AeBytuKH-Kolr6ariHeplr' A noxa oH14 cToaT
H paccMaTpHBaIoT BeTotIKH x,lonKa, H Ka)KAa'I Ay]lIaeT, qTo x<e Mo)KeT I]o,lyqHTbcq
H3 6e,1Oro, KaK cHer, x,,ronKa. BCe nponaneAeHHe HaIlficaHo B CBeT,rlO-noly6ux
TOHaX, qTo Co3AaeT ouly111eHHe Bo3AVXa, ro,,ry6oro npocTpaHcrea' Bce THX6 celiqac,
Ho qepe3 MHHyry sapa6oranr xou6aftnor H cpa3y xe 14:lMeHHTctl x,'loIIKoBoe
nO,'le>>.
flpeA,'roxnrb AeTf M BbtcKa3aTbcfl o froHpaBHBtIeHCf KapTHHe.
t2l
PACC}IATPI,IBAHHE -PE^NPON YKI]HIA KAPTI4 H
n. n. occoBcKoro ?bliFostq,,
u IO. A. MEXHPOBA <CbIHOebq,
( C nequattonoe sannrue )
:reli nounuarl ocHoeHoft 3aMbrce,r ttpot{3Be_
rJtouIeHHn 3aMbrcJt a xyAoxHHr{on. Bocntrlr_
KeJIaHHe Bo BceM eft nouorart.
a Kaprr.rHy n. n. OccoscKono>.
PA CCJVIATP]4-BA HHE PE |I_P*OIYKI]H N KA PTIZ H
K I-r _rloBAJrfl <KoJrlrne-fii,HtTn 'HaHEs,
a B. A. HrotrrEBA *nEcEHKt bErii#iibqxn,
( C ne qua,ttnoe saunrue )
)xecrBeHHbre o6pasu n03Ha KoMr.trl,q,erefi
r,[cTBa Bbtpa3I,tTed'IbHOCTH Ad'tfl nepe,[.ar{H
-Barb r.r.Hrepec r( HapoAarr,r Ceeepa.
), rAHdpa, AHrbt.
lBaHHe KapTr.rH n $avunnu xyAo)KHr-rKoB,
"^up_ooor Ceaepa: <<OHl xnayr Aa,,reKo
/rro obrBaer 3HMa, croHr noqt, a .rrero
122 pKo Aaxe ,lreroM, CHsrb renJrbre Berrlu
HeJIb3g. II1gAra Hocrr Aaxe eecHofi TerrJ'ryrc oAex(Ay: ytl'l l,l, lllvrrl,t )hrrtrl'l ()llll lt
roprax. PasgoAqr oreueli, H3 Ilx Mexa Aeralor rellJlylo (f/[('rl11lv'
' Bonpocu: <<O .reM xapruua? A qro xyAox(HHK'_t't:ttftlttt ttt,rl llil lrlr).lrrlii " llt'u
orr14r{arorcr srH KapraHri? flouenay xyAo)KHHK K. Il Ktttttt.rll, lt r nrrlii l(;rl)lllllt'
"un"au, MHoro He6i u 3eMrH, a ropry c )KeHUIHHoii ltr'6tt,rtt,tttttMtt ll, ;r:r rmr'py/
A xyAoxHlrx B. A. klrouree Heo6pasH,l-AeBoI{Ky Bo BCCt, l)itjtl\4r'l} llr),/lolll;r/ rllo ll;tv
paccKa3a,'r IIBer B 3THx KaprHHax? (fIpeAJIo>KHTb nocJtytttit't't' lio,tl l,t6r',ttl'll\'lo ltt'll('ll
xVro necHro.) Kaxaq u3 3THX KaprHH BaM 60rbuc ttottl)itltllJlitr'1, ll llo'tt'tt''ty/>>
PACCMATPI,IBAHHE PEnPOAyKUI414 KAI''l I ll I
A. fl. u C. fl. TKAqEBbIX <MAn COPOK lltl'l'()l ()'
u M. Vl. "ILIXAqEBA <flAMflTfr>
( C ne qua'to noe saHnrue )
Ilponpauunoe coAepxaHl{e. yqI,lTb AorrlKor'tbHLIKoB noltHMil't'1, o{'lllrltllll(} ll/[('l()
npor.r3BeAeHHf H eno 3Har{r.tMocrb B xH3HH JIIoAeIi. BuAe.nnru cl)('/lc't'ttll ltl'll)il lltl('Jll'-
Hocry, HcnoJlbgyeMbte AJln oro6palKeHur flBJIeHHfi o6u-lecrsetttroii lt<ttrttttt
Axrunusr.rpo"sarb c,'roBapb: ruitpo)-eepoil, condarcrcud nodaut, ttilrtttt'tt ttttltrx)r'ttttt'
MeroAxqecxne np[eMbr: BcryhurenrHaq 6eceAa BocnurareJtttj. (llltpo,/l. ltltliol/l;l
He 3a6yAer rex, KTo 3aulr.rrHJr Harxy crpaHy or Saurncron. O6'r't'owt (',rlillill()l'
necHu, nuuyr crHXH I'l KaprnHbl>>.
Bonpocri: <.O qeu grr-r npoH3BeAeHHq? floqeMy BbI peuHJIl.t, tt'l'o o llltillr/\lllll(t'
Aue flb6e4u? (3nyuur necns <<!,eul ilo6eAu>,-yy3blKa !.. 'l'yxurtttollil' ("/lolril
B.Xaplrouona')H-evrorJlHqalorcrsrl{KaprilHu?KaxBblAyMael'("KilKiltllt:l'l)'lltx
KaprHH paccKagblBaer o npa3AHoBaHHx no6eAu no oKoHqaHnl,t ttrllittt,t, il l(lll(iltl
o npas4iro"asnyt nua flo6e4m B HauI{ AHu? fioqeuy B_bl raK pe'ttttl.tttt/
a{er or,oruaercr HacrpoeHr.re e o6e}.rx xapruuax? Kaxt,tru o6pa:ton,t ll('l)('/tilllil
s oAHori KaprgHe paAocrb Bcrperlg, a n apyroli - f.pycrb H II('rlllJll,/ ll1r'tt'rvtY
raKafl cKop6; Ha Jrnuax JrroAeft, nio6paxeHHblx Ha BTopoti xaprlHe? tlt'M tt't'Jllt'lilt"tt'tl
n"lru* " b6e"* xapruHax? flouervry xyaox(HnK HagBartl Kaprl'lHy <<[lamltt't,>? llo'tt'wty
Ha[r HapoA qrHT naMrrl o norn6uux?>>
O6o6ureute ne.u,arora: <<KaxAutfi, Kro x(I'IBer s Haueli po4Hoft c't'1littlc, 6y/t t'
oH B3poc,'tbtfi qe,Ioeex n,lu pe6eHoK, Ao,'lxeH Bcel'Aa noMHI'lTb o TeX, K'l'o o("|'ilJlctl
,rexais n 6parcxnx Morurax, orAaB cBoH xr.rgHLr 3a cqacrbe Apyt'Hx ,ltttt/lt'i'i, ltil 'ro,
qro6u MH i saMr.{ Mord'rn xoAHTb e Aercxuri caA, LIMerb MHoro HfpytlloK,'tt'o(lt't
HaA Haur.rMH roJroBaMH He pBaJrr4cb cHaprAbr, 6ou6u. Kaxaurfi AoJlxcll IloMllHTIr
o noru6urux sa PoAHHy. JIrcan rrpHHocrlr K MoTHJIaM BoHHoB llBcl l,l ll llllttK
6,raro4apHocru Lr naN4qira o Hux. Bce, xro ocra,rrcr xHTb, noM[tflT' tttlru6tltnx.
Cnpocnrl Aereri, flor]eMy xyAo)KHHKr4 HanHcar'IH KaprHHbt o Aue [lo6t'llt,l, KaKafl
H3 orttx KaDTuH 6o,rlure I'IM noHpaBHracb H noqeMy.
BMECTO 3AK/ilOr{EHVIf
nera Aourxo,tbHoro Bo3pacra Bll./Lnr )KHBorHcb HecKonbKo aHaqe, qeM MbI,
B3pocJrbre, Ho BHIHr H rroHHMaroT Ha cBoeM ypoBHe, uHorAa nopaxas Hac cBoHMr.t
BUCKa3brBaHHflMH, yMeroT OTKJI{KaTlcn ua xpacoTy npoH3BeAeHl,Ir, t(oTopoe BOnHyeT
H Hac; rpaBAa' c rpyAoM' a HHorAa u ue o6lscuanl n6ueruy oHo urvr npaahri"-. 1,i-ilor,
B3pocJrbre, oAHaxabr orKpbrg oruo. pe6euxy B MHp xuaonucn, crerKa ,u,aB npH-
KOcHyrbcf HexHori,-sMouHoHaJrbHofi Ayruon K rrpeKpacHoMy MHpy KpacoK, AOJrxHbr
nocroflHHo H rrocrefleHHo BB'AHTb Nrarbrua e ciol rnrup, yr.rry6;;; ;;,;;;;;.
HCKyCCTBa H yTOHrlaR qyBcTBa.
He ncnonrsoBarb us66pasareJrbHoe H(
l{yJrbTypbr AotxKoJrbHHKOB _ 3HaqHT JrHllrl
ro cpeA,crBa BocIrHTaHHfl rEr{Hocrfi pe6en
4eftcrourenbHocrb, c xoropoft ,an",iu Cia.
f!Poaa, B My3eRX, qepe3 reJreBH3HOHHbt(
l-lo Bor rjro6rr uso6pasNreJlbHoe HcKyccrl
ua Aerefi, HVX(Hbr .r-o]r--l1po.nure, nocpeAHlrKu Mex.u,y Hc*yccrBorvr u pe6euxou.
c qero xe sapr uaqarl npno6urenii;;;;h;'##i;u? A c roio, c ,{ero
Haqr{Ha.r A HawH aeru. c yAnBreHr{fl, BOC'rOpra H BOcxHuleHHS nepeA nororHoM
I My3ee' nepeA penpor(yKrrnefi rapruHar AoMa H B AercKoM caay, fof- *p-..oibrl,
Koropyo orKpbrJr A,rrfl Hac xyaoxCHx, MHMo qero Mbr npoxoAHM MHMo H He gaMe_
qaeM, a oH 3acTaBHJI OCTaHOBLtTbcff, BCMOTpeTbcr, SaAyMaTbcfl, oTKJIHKHyTbcs .tly-
urofi, qro6u Mbr xa.qfi u paroBaJttcb H paAocrb cBoro AapuJrH HarIIl.rM Aer8M.
A noc,ne roro KaK Bbr Bbrpa3r,rJla cBoe qyl
cyxAeHHfl, noBeAHTe pe6euxa Aanlue gi
BeHHOh,ty B Barr€rM CepAqe, yBHIHl. BaU
Ma,'reHbKoe cepaqe ro, qro np6nte u nr
ero gcrerr.rr{ecxnfi BKyc Haqr4naerca eopnnupoBaHH
II -{ -lpoH3BeAeHHflM r.rcKyccrBa. B KHHre
lU' H' xH)KHqK <Ka1 lPexRaceH sror MHp> ecrb yAr.BHrenbHbre cJroBa, o6paueuxue
K HaM, Bspoc,'rbrM, 3aHr.rMarourHr{cs eocni{ranneil aerefi: uKoiaa yru,ra rubn ,or,ocir
H IIpHIXd'Ia Sped'tocTb, fl noHF.JIa] qTo BJIHflHHT
,u,yuty qe,'roBeKa or-poMHo. Ec;rr.r Havr{HTb
3HpoBaTb, conocTaBJ'tflTb, pasualrunnrl
3A HEE H,IIH CO3AABATb CBOI,IMH PYKAMH, OH
pa3BHrbrM qer'roBeKoM, xoropuri cAeJlaer rax
"rttoabMH, cooro pa6ory,. TBopr{ecrBo, yBJreqe
I 0HKH H' orgot ssa eH li qeJIoBeK, cnoco6nqlft thlTb cqacrJtuBbrM H AeJtarb cqacrJrr,t-
BbrMH ApyrHX, peAKO noflBJrqercfl cau co60ri. Bocnrrarr qeno"er<a raKI,rM, pagBHTb
B FreM KylTbrypy r{yBc-rB,^H-arroJrHHTb XH3Hb ero paAocrbro - "ax"et,rr"i ffi;;;
( T )fltuafl nepeA ne4arotoM>>,.
--i x " * ' n x Io H. Kar npexpaceH 3ror MHp.- M.: apocaeurexne, 19g6.- c. 13.
JI HTEPATYPA
AxceHos Io f'' 3axus P M' KpHrep (D M l)ttcvttuh ll 'r\rlrt'|rrrrlr \\ ' 11170
AnexraHA,Il l4eo6paaure"nsHoercKyccrBo: XyaoxllllK ll|rt,tt!t lllr"'r'r '\\, rrfl4
DennXOBa M.3CretU,leCXOe BOC1HTaHHe AeTeti Ha,ililil1 tllrlt llil'a'lrrrrllt, tt'trilii ll('tlTe,'lbHOCTblO//
Aorux. socnlrraHue - l98l - Ne 4 - C 26-28.
Ba pura BcKHfi fl.9ro rbl Huleub B HcKyccrBe-- M' ll)Hll
f aN,tesoM. B.. Aorr,latrJeHKo 14. A Ar"rac nollctlxt,Jtul llll Al l'lrtl
KaSaXOSa T f. HSO6pa:Ure,'IbHaq AeqTe,'IbHOCTb tt Xy,rlt,thr'(lll|tlllill'Irr rrrrrrrrr'rl(,llll(o.rlhHHKOB-
M.. 1983.
Kagaxoea T. f. Paeeusaftre y AotxKoJIbHHKoB TBoprlocltlt) M, llrhi'
KOrrlnaHUeBa,rl B floernqecxufto6pasnpr.rpoAHl,rt(,tr'hlMlrl,\ltr, ,\\ ltflilr
K.ocrepuu H fI. Vqe6uoe pucoBaHHe-M, 1984.
Kpacuos H. B Eeceau no HcKyccrBy s g2q2n6s6ii 1116tutl M, lltt'l'
K p r e u r!xuit K. E. Lllxo"rtnuxapt o6 ecrerHKe. M,, l{}7ll
KyAn Ha f. H, Men n x-fla u: aes A. A, HoBJ'l tt tt I x tt n I ll hrrt' l',rrrrrrlrirll, xyl(o)KccrBeH-
Hoe BocnpHRThe y uKo,'rbHHKoe-M., 1988-(Ce1l <llr',/ttrt,rttttr,t r rrr\r,trtrtrt., 'N!:l/ltlUll).
Mnp aercrna: !,oruxo,ruunx/ lloa pea ,rl E Xyponoii, 'l t KlNt,ll',rltoit ,\l , l'lf{i
Herrleucxuli E l4cxyccreo lr npocBeureHle 11 fitlnx. n(x'ttrrrirrrrrr l'lt{] .Ni 1l (" 24-25
HeueHcxlrft E M Myapocrb Kpacorbt.- M, l9ti7
IIo"ryHusa B H Hcxyccrno LI AerH: Hg onura pado'tt,l y'tttlr'',tlt Al ltlll?
PyaHeaa C Her noA,ruHHofo HcKyccrBa 6er rtcpt'xrnrrrrt lf llntx rrrttllt:ttlll(' 1967.-
Ne 7.- C. 63-66
Ceperr,rHa A., lllu,ro P MeroAflrrecKoe pyKor]o/tclll{) ru)6prtttttr','tt.tt,rii ltr'tltt\lll'llo(lr,lo ile-
rcfi // nowx BocnnraHue - 1982 - Ne 12 - C 29 3'2
CraHncr'raBcxsft K C 06ucxyccree.-M, l0l't0
CyxouJ'IHHcKnfi B A PoxaeHue rpa)I(aaHllHa M, ll)ill
Cyxor'rJInHcKufi B A. CepAUe orAato AerqM /l l1t6p ll('lt rt)rr ll ll r M, 1979 T I'
Teopr.rn Lr MeroaHKa aeo6paaarenruofi aesre,rsHoc'th It /l('r('lir[4 {;ril\/ ll,tt Pr','t l] Ii Kocrur'urcxofi,
E. B. Bacn,rresoli, P I Kasaxonofi 14 ap.- M, l9u5
OeaoprleHKo I Kax 3HaKoMHTbaou.lKoJrbHr.rKog c r'rro6;rirur r(',rr,lrJM rr(r(y((tlror'l // florux nocnu-
raune -1987.-M 8 - C 38-42: Ns 9.- C lir 23
<Dn.resxoM MupAernr'r // fioux BocnuraHxc llXiT .Ni'i (, i 1)
<D,r e p r.r H a E A. 3creruqecxoe BocttHTaHHc' ,,totttKo.rtt,rrttl(;t ,&l , llll;l
XyaoxecrneHuoe rBoprrecrBo B aercKOM ca,'ty/ llo,rt pt'ir ll A lltr:ryrrrrroii M , 1974.
tI y rt,l n,{ e s a P. Bocnpnnrue )KHBonHcH H pa3rrHrut o61t;rrrttoii 1tt',t /l /lotttx locnuraHHe - 1987.-
J\b lt.- c. 44-47.
gyvr.rqesa P. OgHaxoMaeHfie aerefi c xirrporroii *irnroru(l,r() ll l\ttntr< BocrtHraHHe.-1986.-
Ne 10.- C. 2l-24.
lIIeftraHoBal-[ HcxyccraoB]KH3IH pt'(rcrrrrr l/ Jloutri r]ocnriralrnc 1978-Ne 8-C.96-98.
SpeHrpocc B. A flo saxotlaM KPacoll'l M, llx;l
coAEP)t{ A,1UE
Xrrsonltco yqlr cMorperb n BrrAerb
flpnxocHyeruacs 4yrlofi K npeKpacHoMy
Hcxyccrno H BocnHTaHHe
Moxer,'ILr AotrIKoJlbHuK noHHMarb xlrsonHcr?
Vqtrr Aerefi r{epe3 [c(yccrBo ccree Mbtcrrrrb.
BHa,lane o nporpaMMHbrx 3aaa,rax
r,ty6xe 'tyBcrBoBarb
3
4
6
t0
l.t
l6
tt
25
47
55
b6
Or6op nponeee4eunfi xfiBonHcH
flpuorxpoeru pe6eHxy ABepb B MHp
3aHqrHs-6ece,4sr
npeKpacHoro
)I{HBONHCbIO
3ranu 03HaKoMlreHHfl c
3agsrun BHe gagatufi
Il,latu. Kax tx peanl3oBarb
IInaHu pa6orbl Ha foa
Bropaa M!'raAtuag rpvnna
CpeaHqs fpynna
Crapuran rpynna
59
62
64
67
69
flo,qrorosarenbHafl K urKone rpynfla
Ilpocnerure.luHas AecrenbHocrb crapueno
BOCnl|TaTeJtt
Pa6ora c BocnHTareJlsMH
B ueHTpe BHuMaHufl - ceMbfl
Bocnnrarenrc o xHBolHcH
II,latru-xoncnexr:u saHctxfi
Bropax MJraAuafl rDvnna
77
9l
95
100
|2
t24
t25
Cpe4Hnn rpynna
Crapuaa rpynna
floarorosureruHa q
Buecro 3aKnto,{eHil,
Jlureparypa
CAaro n rrrtdol lli (li{ 1}l
t FapHnryprr Jrr r('lrrr I yl)r;rrr
il|]l
V{r6cm Ht$Bllrt'
{yuruera Prrer ilrr nJl.rrrrrrir
AotlJKonbHHXAtrt tt ,llllgnI lr.'l( h
3as. peaaxlHei ll { r ,,,,,,,,,',,r
PeAaKT0P C, H I tts!t!tt,,,,t,t
Nl"raaurnfi pea6r?rp i, ll tt ^ ',,,,,',.",,rt
XYaoxxltx (l H 1,"",'t',
XyAoxecroenxbtI lt€Airtill' I /i l'ttt ttt,t)t]Lr
Texsuqecxufi pcAatrrlr f, ,, tl,t ",1,,',r1 a11,1
Kopperropsr O. B, HaAut*unr ll ll llttttKola
H b .r\t | .19 lrl
floAnncaso K neqrrl ltlllgtr? r1,,,1,'r,rr
fleqat oScernan, Vg|, ne,t ,r tr 1rr I
,r 10,23* 1,06 gKJt, Tlpr* tl! trttt ,r, r
i {} { t)0r/r6. Byru. oQccrxrtt l* 'J
I I / rK,'r Vcr. xp.-om. ll,63, Vtt
t.rrir.r 3027.
OpaeHa Tpy/totror . l(P;rcrroro 3saueuu HgAoTeJthetili rll1r", r'l!rr'rr( n MuHucrepcraa neqar}| I ltl
$oprrrtruttrr l)ollrriicxofr Oe4epar1r,u. l276Il, M+l eas i l llr,rc riL Mapstuoft poqn, rll,
Ctrlo,rencxHll uo,rrrrlr;rrlruon6uuar MugnctepcTil llFtlciiri l lrr'lr,,purrrrrru Poccuftcxofi OeXeltairtrrr
214020, Ctrlo,nenQx, lJl I Htr,ii..lllr,,l't I
Автор
Rony
Rony1277   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Детская и Юношеская
Просмотров
1 745
Размер файла
14 296 Кб
Теги
Сказки про краски
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа