close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Методичиские указания к выполнению инженерной графики

код для вставкиСкачать
)ào
è{ä
)Åc
:Ý)
!:r*{
.- nâT
..,;Iââ
,..\,L LL
!::Òy{
:-J.1.1è
^.! riâ,)i.
>.U á{xr
,Ââ Ôââ
*JJU Æ
_'1^ â
- t-l\-/LL
:.- âJíÌ
a \'âáÓâr
- -a!r rr r
o.Ân â
j\l I d r l r
. l â.l
l,',1 I
* * J
:₠dào
ââï 1|â
J t *
r0gco
I
lÍd,fro 1I
fÔØdè
NII
. ÐßâtdfÔíâ´dÔc .règIlâI?Ùcoc Úodo Ûoå ileoÝÞo . gÐffIÒ.rµoØIl$âoµ Øo)rÞÐh],fiDlo.! Þ
ââr.rogÒd . s.Iµgâ´hdaëqg .çfiIÛltµ₠ficoc .s.rÒ¼eß lîÙaffidli ØficoÝfiÓoeBÞtr
=jí:írïÔ gÞIéÞµfiÀ₠µ s eÖ}µÙ Ò .ss´g Ú ârØÝaìfgo µoØdíæ s .r.IÒfrµOµlt'Ic
.ârØgaèÞd OµrlØlÐxÞ
s.rsrEµ.Icoc ØrîÞìálos.I .oÝfrrÐÙBoÙÞol^IÒc :rG'ß'Iâ{ßd]tr0dß }0sµdÞJ Òri èìâdÐÝe
{d.IåÞâre'gíâraÛØgÞdèÞè rÛеíxÞârÞr:cÒd ]rcØIÞxÞ I[ â'ØIloxápÒIlcod.rrrerre ]rcØtrí].c
.µ.iaxc :ßââgrelßßtæßÔdæ µ }ßq?æaè{el^µ4dtl .µo,IµÞâ^Iíre áèßrÒsµìdÐìßs iÔ @µoi!h
sÔØìÔêÝ |(ìt.ìzg BÕc ,lc) gL-zoL.z J¾od ol{c₠lr']oí gÞfrrcåIÄØccØlt!â â1I
i.ieØI{Þhµ]I₠µII ]Ü .I^Iíxc èècÞìØd.låorre ØIlæµèI4'! Ø è^ßgdص c µaÄOoIIEIJ"IfiaèÞ
lèèrÒìÒlr´ so.lÝíEf,Ic sirØI,ÆíåÒgrÞ - µ]ÓÞµ₠d o.IolÓg₠è qrÓÐII
.ÝEßIµØI Ð}cflµ,r ₠ .r{axc gÞfiµal´aIfe I{lIIf´IIÞhÒ**oo.ffil3##'-¶å}
.ètrrr:âaèÐd Øètèf^IÐåc .Æptfff,dfiÞÝoè :áuÒrcoìØdÔåíâre ØØI₠ØIíxc oc ÝÙog₠d olsficoØI
-µoxgoag c :î.lèÒìÞdlcg èf.IÞeìeÒ rßæÔd'lrroâre.ßdígí¶ÝØ ÐIæIdo.â .ØåèIÒåÐØI
<dÔåarÓÕ . rnÜá[álâírrÕ.ÝdÞ:tíètØ l,IÙÞoÝsrofi Baµ gorrcÞìØÐrrÒdè µÞo₠c g
w$1o}Iá01rcè a?fup0 .r.?
IçI/'è(c èDIcèIJ{dÈ{èTfr .3 Iraµg₠d
iÝÙäØ.Iß] ãI Iq.IÝT´IfßµI fiµrá/tTfc oJOh :gTÆ
.}IoÝÞèII1 IÛI4}IÞÝÞy\II4dII qficµIrgo ãI ffiØg ÞfiI/iµoµ₠I{
ÐO.IíÒÝg èg µo}iÂÔI{èlâètrÞè tffiÔg aIDI₠}J
]áqfiµh9´r xTÔ}Icohl4}âÞ}i â´ å![}IcÞhI,IdtrI{I4r?tI ârr.ÔffiÞè I'c.loglfÞµÞdèo åµ}I
еcaâfo}i Þfioeµh9Ôs âtá´fÞè Oo}ÓB.1 ofrh
i]èqÝâIreOd fio éai*Ofid;¶;ffiffi¶ÀÝÖ:ã*.:-}
j)ra[áÞÙd,Ðì ]flâI{hod'ogc µII ÙèoèÓlÓg.µficod,ii ÝdaègÒd OIäIäI
Ðeâ'I.Iµ ÞdÐIIIpo ØIáo.rd.Oh .lo }l+Þ.rdoh Æ×âIihod.opc T'c.IaÒhI/èr.IÞ rtâíh
Ð}IáÞfid'oh éè"fihodopc Þo)rµfr ofrh
'0r
l P
O
.B
ÐcÞIlî}I
.L
'g
'g
'v
'g
'Z
'r
â{èodfrIÎ}IoI/l[ÒÞ Tfitr Iqcodßo8 . 9. 8
.LLTâ .9J? .c .9ÂJ (gL-¾âZ flác .trc
ãI g/.-Bte flrc Jc) 0´.6eIs.IOOJ o1I ltØâd,oä éoÝcohØT{oØ vI. (9/.-68Z grc flc
ãI. g/.-B8e gác Jc) 01,-BÐr8 .Ic0J ÞII go}icohI´drIlIèt]ffi fiO[ÒµIq9 IµI0
.[88e.rtz .c ,vI |gâe .c .B] mffi
,51
9Â1
.gÞârÞ.llâgÞdèÞè Bâ´Ýall{CIârÞèÞÒd, ãI T»I{Ýau{pÒââÞodè}IÞâfr . ot´â{çârêâââ:.t}:::_ :,
µ )è´ âè.ffÓeÒlètÒÐd }I aèéÒè´èÞØdè .iqlÔTÞåc íââÝd´èil´d,'ßÞ gØ;cíì×-í:.
. µoÙt{oy'írr *.u :IJo;"ffi Ö.Ö.h#:-:"ÖÖ:#;ffi"=. j:]j]i
ånrÞÐìØdèÞèoa.â Ød.r&ï I,c'êt,tro)áeg I'é{₠µoµfdopo Ø µo.Iµí!\Ioâfe gfo}I
. ( .µ. Ù Ø èßrÝ$roJtÞdfi . i,D¼i{s0o J,toyrgdè . èIìoå.tdlâ1
iÛèedfÔÄ I.r,rßÔâÞÞìØdÞÞèoÐJ IâIíII₠ÒJcµÞdrâ ÞØÝegoE´dopo Ø trÙIIÐÂ^IOTfr xµØIoxÞ åßIâ
-df,råfd'èÞ Ò1{ .¶â oÔØì{eØ oI{fira»ÒØIIÂ!{₠t .ØIoåc µ,lilµIÔd.Òµ ØoÐÞ rØìitâ.×æ
.xÝttd´rèfdÔÞ íff]ÔµI µ â,c,loläès T'I,µ{µreÒ è^Iaxc acµ
. èÔ.râÛÔdlfdídè Øî gdo"â ÒÝ tÔØ.âdaÝsodÙåaârr 8Þâáael49 Íd.'roâJ
ârØiâÞlîâîßcÒd- ´èÞxÞ Ø ârèlÞltágÒÝÞodÞâÞâÓá d.ittÞxÞ . d}vaxcodÔåÞrÓÕ èd1rqrÒlßrrfrèØdè
:ç.lØ.ldOhµs oØIlfdoå9oíÝ lt.rÝÞµltÔÞ ´I/îIfrìêµ ØâÔ]IµtÒ₠ I{!OS1IBY fl
ÂlJOÅco dfi èírr BI,âlI¾IfrlÎ Ixçg }âO[êcO ÂT
.tr^Iaåc 0è/T}IOÝil.0rÂrIg }I afrµBiI{ficIâcl nârµØcí.rÒè éI{}Ic¾hT/âfiOcoOfi gØhf8l,Â
.'IØÓBJO Il₠}-Óµ I{i,\IIèJc1´g.I c ¾I[{¾
oJO c BOâ.ITÔI´,IO}âµI{µOII iâfl,ârÓegØhd¾hIátÝ BIÓIIµÒdTJ . íØÝÐhµÝAOàÞ OOE¾¾hâÔ!Òd.â
oJ¾ . µ.lÝOtÔâaIf 0 ¾T´}Ótg µµi{ : {.IÒ}Iµ OØ.i1Ô!,oÅ9o OÝ g.O,Iæ¾I^Iarl I´Â{tl¾h´gè â4tâæ
.)ágtr{}rBµÒ}t´ ÅI´ècOhI(dofioI^J xrè{}IÒµ g Ân. ³zz :t] g au'}I?fi Ò ...Òifi4J,µI/,I
-Þ.Igµ.Tdfirrre.r¾I{.. , ,.sOÂ/rldahdàoIIBX¾l/,{ll ..,fièOÞd.èccµàµI,IÁÂÅ.. . ,,µff´dÞcrèâJÓIíi1",.
..,,låÒßodæØJÞd,IÝoÓll. eoÔ.tèI4.IÞrÓI,I xèmrâäÝ s èi]ílt₠icµídrâ íØÝÞÚedàoÕØ
ÞoåÞaìäÒd.: èI ,xg{Ô.lTfi{dIIdÞdè rèÝdo.â Òât lßÔâd.ÞÝrodµ}IÞrr L{OIfí'III9¾d.'!0µ
Òd âi{íxc µfr I{íØIíIf r . ê1,IÝ"µOµ,tdo pood.rrraâÓÕ o áo èaÒâtÐttèdè èlæ
.Âffigl..z .i¾ÞJ
- âL.IzL.z JOOJ .(ÞÒ-z8]e µec [c) TmTi, .z J0OJ s lâÝеÞsØdæ íØÝaì
-ÒI{µooo )è[ aoÝïolfiIâaoè.îÝÝÐÕåfg aÚllµ.l µ ,èíxÞod.ltâÐârÕ Iç.iIIÞØIíâfl
.xØÔ'rÝØd'iffÞdè :ßç×âdoÔ ÒÝ lèâ"âdеÕod'lÝarÓÕ
BírÞèØgÐd.roè I'!è{íliloârÒècµd I{ âÛ{IIíy{à₠IlÞo d.IÝOâÓe èíåc . èÐxcÞd.â,}IÞIÓr åIçII
-greè11trÔâØdæ .]gçfid´ÙEltdÙc I{I4I{ÞÝâîÆmq yvÒrrØsÒdè ØÀfitl9o .Â'llÆÞod'lcoâ: {dír
.rrÒdÒå .cèß{íì3µ8₠Ý ofilßforf oIâIl₠ØII4gE ao9oco soJcoJ èâ×âaì{ÕØ Ødæ
.LrZ |Iz :Þâ :´I]
µ l$la]îIrµ!â ØIÒræÞxc å â'!Óileso9Þdfi otrµµot{ÞO I,I TjItrIeèläI4ccµI+I
.gL-Lgts,z 'l¾giI .ÂB.89/, .z.lcgJ - sL'z1L.z JcoJ Òµ OI{}IÒâ^I!è{₠I Þoàoco aØ.rÒdpo
. èÞxcodÔåÐâÓÕ èØl{Þlltrc.rcoc oè tâÛÞ 9Òd gorîÞìäÒd.â ØIaØÝÐ}II/îIJtr₠ ]â
^ÒráÒrâdÐ.!ÒI.æ o.âoåÞÐtèâÔÐdooÔ èÞØilaìrtÕØ Þ ]ágµâilÒgs₠Ic .gocodßog trgd sÙØogco
owrffox9oíI{ ØØ[µâ/llsxc oÞ ß.ropÒd s0ulçt[?ï :áèttcÞìâÔÔrâÒdè âÛèÞìdtîß ffi
.xl,fi.!â,Ødµµodè. :ßârd,ÞÔ Òlr èâÔdÐÝÕodcèÞTfr gíIfa.rØgad'roè
I,ØI{ÄIîIllíâIcµd Ø âïÔæÞÖOÒÝíod.råÞâre târlÞxc .tqNíxcod'råÞrÓe aßgètÒI,ßri,trßÓØdè
ffi
):
- l
1; Br
F- } â
Æ- tJJ.
Ci l
Îj.
Ó n¡
ÚÍ]j
l ^\â
Îi Â
9I
:1.IÓÝÒµIq.Iµ9µdc
z{è I^[¾ØIIaÂffiíØ[
-µ8 c aoEIOtB.I
-Þ 9Òd . aâÓa6
I»ØÝí}gBd
-rÝ o.IoµIqIrcâAI
-I4c }Â₠tÔ[ aIÓíd
?iofi oJoÝqr"Øl
-IÎÅB[/[ grÞd
ÂfØI{aTá
..BdIIµÝ íIÓad
Ò}Iofr aI/íd
aoµÞâflIÐ tÞd
{}IÞrr aIfod
gIIèÒr
;aµh qfiÒµ?èf
çd ÝÔè-orµí}I.I
áf gÐÝJ . âdÝ.ræ
9rr
ll
9L-9gL'Z
l l
9L-99L'Z
B9:ZT,L'Z
âL-gqL. Z
BTLZL'Z
9ß,
9µt
,9S
9V
. i/\IÞIf
9J
âI
tn1tl
r-- -, - ,i,
!â^ â'
âtÐ
TT
ZT
L:Dt!
íß8 II
IµÍd 0I
0008/0r )16{
0ze-IÂdII
0r-J,}èI
:J
Âv
Z
l l
l l
l a
ll
91
l l
l l
Þ}á of,,
-Þè y\IØ}IÞotâäÒd'r ØèçÝgIÓÞfi].{}I
-Ircèoµ c Òft.êÞéodèÞ´ oJo}i
-o Þ h?IIIÒxaÂ^Io dfirâñâÓÕ µ}IIII ftµ}Â
µBÝqr?ÝJØc vI µµ}âglÓafi
-Ø.I aµco . T,!è{ÒSTÔI{µ}IBII ÒIIl,lxBÂÓ
l l
grífiØI*ffÐs8µd
Ðo}IØIos¡?d
ao Ý.1 }Iµ.1IIo }1 ÞØI{íÝ!ff ÐÞ c
wfiIÞIÒ}Iß}\Is₠d Òg.I céo dß Þ ´
o io ÝÝo âfiÒ,r d}èÔî è .r irÒ.rriog
(ÞØI{íhµÝgÒÝ ÞÞßIgq)
BâIäIµµIÓII gIÓÞ frصBdÅÞtrídft
9
1
?ÆÂi
:."Tâ
i - n f,
t:4Â
µc 99
¾µo0 )
æ5UJ{
'âoåÞ )áØ}IcÞbØd.IEÞIfe gofiI{ÞT/IaÂfr èè,c}i
I. v Ò³èèÓ9ÒÔ'
.ØII1[Ò₠I}IÔ9 Ø )Gl₠h,târí :áÝdÞ,lo}IÐiâ µ Ò
.èßÓeäfrâ :áÒdrftØä )ßDl¾ah?Idfia}Voa; g IÓ}âÐI{µÒ.rÞE,Þdè go$Ýí}\iarr rfi'o}I
.´.râ{íµ´.rÞ TÎ'líIfIÓtlµfiÞorÞdâr gØÝaèIad odÞI{I}i´tµØIaxÞ T'ØIloèttÒficoc ogµdè
Ølofir ?Id'è .gÔ-Ôs1.Z .lcgJ !rÓBg/,.e Jc6J - 1L-Z¾L.Z I¾6J Ý,(eârÓÞè¾I{
. âr,Ør,díhâµI èÞdYÞârí aèrcrop´dÞpo ¸ âÂfiIIaÂ/uíÂra .è,tÓ₠µÞit l{ØIrè{i{ÞIf₠tµfic
-fi'₠dè .yvaØffµµoµrtJopo wÜ. IÐI»[Ò.II{ÞØ.IÐâÓÕ rqd{Ôyjä í´}IÞíìØd.ÔÞIÔIoÞJ TfBIIoI/\Óaµ
I
v
I
Z
I
oIIIIÒhaI^ÓIâd'è
µI´IâÒ₠Ioµ,td'o go
.Ò;ÝÞØIÞârÕ Iè1],
I¾0J
B&IIÞpIÞâf r ÞIâIIÒµ[0 ÝaniI4BH
-aIÓr
n'oli
}Iè,rÞÂ/\Ipo
oIrehµI{ q.rµµ?Ýf
L1ßÝsrafi
.Âr1Þ¡Jo-â´{d
l]dßoIµ}ßâ/Jµ8
éi,flâ.tèÒìÞèÓltÞdí è
èÞ d'Þ.ro d. ytârlfr
-´ÝtâØÓÒgo µ.ro d.o Ý
c étèâod,l*rØcÒ
qrafi₠JIâqtr
ln'tÞd.oèod yrßâÝaÒä
c éÓ^ÝÝÞdåâtârî¡
çâra.T,µJØE.ÂT,
IÔIofr}Iµfii{o}1
èâÔIÓtèÒèçltâgÒd' c
â{ØI{ÒgI{a c
-Þed. }i.rcoÝI]TOâAI
âÓlâÝÒrÒå´ 8og
Içsä
t âIÓafiµ8µ}Io]]
ØÞ}1.IoI^Â
-pÞ goíIt'o c
gµIIcoèrCIèoI{fo
âIÓíÙµh0limilâg
/.II
BTES,L'Z
BTZZL.Z
VL-ggL, Z
VL-BZL'Z
8/,-I gL'Z,
vL-ggL'z
9L-9gL'Z
vL-99L'Z
₠fogo dèo Ôâßâ.IµI\I
µÞ9 Ø.lco}lttØ.rå´Yâè Òèl´ÛÒç 61
ØIæ]fl{
-fioØIoo ´}flèÞè èÞrÓÒd.lrÕ lI èÞµ
-o go dèÞ fi ]´IItr₠ytâ }\IpI}IO í hØd.r Ý Þ âÓ
.Õ¸doèlÔlâÔØni Þ doèÒâttdÞäÞtâÒdÔ BI
IL':¾áL.Z d-è-d ÒèØfi d.ÞèÞØgÚÒd'J LI
Ø.èÞIâ ØÞIihÞ.IoÝ
-fr³![c Ørfiââ.r´yrèæorâ âflff"fi}iµfrI{o}I 9I
vL-ggL. Z . µg;ÞéÞd,
- -èÞ´ oJo}IÝÞyarÒ.r´]ÔèæÞrâ èåÒá,Ýoy g]
vL-BzL. Z IâfrcO}I
.Øtro goÝIIIÎficÞII d.oèÒÞÝÞµ,Ýo11 vI
-lµµl'l=
-è
é,;
-fir¡
S*
-t _
-l
íè oJ'
oI4IIohµI{aÞ 9Þ
ííßI90 .IfÒ}IcíìØd.rrâèÓÕ Òârèââ;eé
ØIofr}Iµ.II{o}i èlfittÞÓÒèqÔlgÒd c goÝ
-âÔI!DIáµI{ EoIIhoIIo i{¶ qIÓa.Iµh0lIf}ilâg
lorflrBfi
Æ]âI{hoIIoÝÖ gâÓÞfiµhOèflè8 ÂI
ƵÝIIBofrcoIi doèÞØaí4 0r
µl{I/TIl
ÞI´II
-oh₠IIÕî 90 Oalßpg .µg.trcØ:Þ{èÞ rt
o.To }IcÞ ÌØI{BåÞÂ^[o d.I}IoIÓÞ Ò}ilÂI´ilB}I
( ¾![1i0 hµI{µo 90
ÞÞIß9Þ ) lt,flâtÞæÒèfo'.rlÒ a ÒÐ.rÞEÞd,
-fi c/t ÞiofÓÝ6zffieè ´èæo Ý Ð lâÒèÙÞy
TI
ZÂ
I. v .âfpµ.tr ¾iÔI{O}gIîµod'æ
ß!â
'ÔLL
1Ñd
tÞr
l dè
ßâtH'
A ã I l l
pdâ
u.t L Ì
ígµ
cc
Òdl '
µ'tä
µoè
IÓífi
f,dÞ z
èd,â:
rdoli T
)µ₠g 0
ffiYII
00?'-l'wr
9.IÔI/è}I
q/Þq
0r ÂÓI]l
g/w¾z
VÄIIè]I
BII
BTZZL'Z
It
l l
l l
BÂ6zL'z
tL-IgL'Z
vL-ggL'z
l l
8i-08/,'e
è
âL-ggL.Z
8T8ZL'Z
lr
BÖZL'z
VLIZL'Z
j
B7
Lâ
?èÞÞhI/iIIB]áoIlT IçI{µaBµIc ½ÝØèTBI4I Zt
)9µµd
f íÞÞ
tsoll B
)r'{pO L
)1\Ip0
}l.çpO L
gµ'gc
I.µ0}I
FµÆ0}I
ÐdÐæ
|₠o 90
Læcf
goÞµh
-],.IÒµt lèâìèä3
gocµhdÞIII^ÓÒ
}I?{h.IÐ Ìc
dèÞè.rèîg
dßÞèdÞlß/\ry
Il1ÎÞ
¼dÞo
IÔ[oÙ}1µ.III0¶
r,'âffiI'æµÝßØ[Bg c
I ÒârrâdÞ6
al
æ µèd'o6
|ìâ ! g .ytc]
ll 009/8sI Û,Tg
³-ìt !g '*] or-flIllµI
rÉr
llaصÐIIÞI^IØ0II
ffivaâÛÓtÓoèµg
.IÔâíåc IÛjry.
a}I{ Þ[,
èâfiâè,rtd.ØdÔaÛâØ
LiIÂI-IââfCI èiâdaèÕØÞ dè èaiÓÕ co p Ødæ
alrf oJ,
ItI,fiÂI0IµgIáI 8₠}I¾ IJ
ÆèÝglÓa.rØdílæ gØo d'.â, tâÐrr do à Ød,æ
IFqÝq]reØc }âµo}I {IÓípµ}Â
₠Ý ?,èt{hol]Þ}i¶ n,,.,*Hffi
éèrÝÞdÞ.Ico }ffÞ ÝÞd'èèÓÂÔàµ.I c
alÛi{ohµIlµCI9o 0íhIàg .roétr
èÓa ß èß,ft' a .I eÒc.qIÓ-¾ .lµ hOfirxèè
aÝg{d,rÞáIÞrâ Ødè
lttoèÒd.g8og l\I?â}Ic¾hØfiµâ/,IÞfrgµ c
qÂÓo fi I[Ifi ff a q áÒc-flro .I B h0èmßq8
I,I}\ÓB}â'I0ØI0o â,âr'ÓrâÝìØd
.Þfig Òâtâf{tr c lÆçiâflÓ¾èØcÞlâeØ
ÒâÔÝÞÝáèd.iâÒÝ dÞ ßÒØldoäÞâracÛ
IÔI^rB}IfioINOÞ lèlââìØd,o ßg
µil\if{r ãI èorogÞd.èÞ frØI{,IÒâlfr
âltèÔâlE'o Þ µi{o'l d,o'rgèd'oäÞÝÒd.Ô
Øo }IfiolæipÞ lÞÝìØdÞ.ra
éÞIfr,o c µtIÞfi d.o.rÒâèd.oäÞÚÒdÛ,
T'₠I{gÓÞpÒ}I ÒlètÞdÞg
Lèqµi{ÞT^IÐdÞ è tIÞ èÞØÒÞ6
ÞÝ{ oI
ØIq}ffiIÓcµè\i âfr¾'IÒhè$ßçg
ØßgÝd'èÓorâ æèmâcoh
-?I'tr}Èlu d'.rµ6ârg d.Þ .rÒÞ fiítrââÞ ç
´èd0tt
c tâÒdit
c
r
T8V
I8
08v
08
6e
BZ
Lë
LZ
a7\{
9Z
gz
vz\{
âZ
te
ZZ
lev
17.
¾Z
T' v .IÓpµfi Þص޶è.'oµÞdæ
vlfrzL'z
Â
[l,I ls èc]
,,Ã1,, âÛlènrÝ´6
T/ffifiOI/T9O
oIrÒhµ}I {fiÒµ₠}âf
 ÒèdÞ6
âèÔÓáffÞg.IÞ iÔT^flâI{
-flrofiIÐââtÓÞèoµ ¾
o1´}IÞ n*u*o qo
aOÝÝOIèOdè´
q,.Iµgo 8gè"0IJcÂ/Â
oÞÝd'Þ9 gµd
IfµI{I{o !fiâ₠c Ýo i]ØIo Ý
(r?ilÂIo'ÀèânâaÒd';
ØTÔIâIèµ}flgI^IB8
gocoèc gèÒd'íæ
ÂiItIfrÞØI9Þ ÞIÓ
-µhBIi gfiÒ8gilf
.ad.o.IèailTrÎ}I
µII tèÓeri.rÞht
oc d.oÔÒdÞ}IOJ
vL-qgL. z go}Dl{oÂllD oc
BÖZL.Z aÞIÛp6
BâzzL.z
æíffÛe.ê´]Üuolt
glÓo'IÒìèIffaoaè
íØI{ahµI{8Þ90
.ÆlÝIfi ØI{'T₠I^I gIÓífi ØrIÔc]t
âÓÒÞâc Ð ìØdfi ilaIf r µÝØlIÂ₠}\I
9/9g I}ÂJ
7gI-¾gd
O3 IIItr
61I
âr?fiµIµ.IÞffÞè âlÒââiÐg:a; µ:trlÓJ
BTLZL.Z :-âi·,{íÒÔ
;:]I{ílfJolf
Zffiâ;Z iâ}ß,ætrí,I µcg¾-f* ::{í:.:íIÓg.
BâL1,L.Z gÓÕ;èÓrÞ´ iàfiáffiíé
B9.0g´.u
BÖZL.Z
B7
LV
;.îYogÞdè
-Þ J,rÂ{,µ.i :.mic Ð ìzd;íâírÓrpff
BÖZL.Z -Þ.IØÝ.rµffi c coÔÒâ.icÞäÝÒdÔ g
Ýi4ÝgèíJ,tíd.r-ffrag8
}Io iloØIOÞ lÔiÞØI{íÝffiíoc ¾
æéâeäo Ýiro do ÔØèd.ÞäÞÝÒdl,
ØiÝiâfrreÝÞfin*âztä
âL×zL. e 1FçIIho.IÞIi\I9ooI{f6 d,èÞvîØIßâíèoi1
08/,.e -trè^Igdl'qµ ,*o'.8il.#-µµÌÖ¡ Z
ÒdoÞØd,è
ll .µ.lÒdÒâßlÒ .TâIâ!èÓIµI^I Þ´èdog
tL-TgL. z Þâ´ffau?\iOµ₠g
v L-ggL. z Æ]slicoèrcIiÞJo III/{ gÓÞ.â,ØiâfrfCIsatd
âÛlrâtâíâß,Iè,ooc
âL-gqL.Z
ÞJÞII.I}IÒfrI{oÝ .I}Iµ.III0}J B
l l
.l l
BTZZL'Z
âÛârÝÞrÚ´9 ÕÞÝ µ}IfiÞI^[9O L
Òdo.lÒ.lc Ò}Ifiol»flgg
Æ:oÝcÞìâÔd.rèÞâre ÝIIØIII₠â/â ₠}èoâÔl90 L
èâaTfµIÞ
ll Bo}IÞÞhI{I{B]á0I»I c fi}Iµfi}Io}I 9
9?,V
9â
I
0
6
I. v Ir9Ò.1 oØI{o}IflîE'odæ
I -#t
µ::Jµg
i í. jÐÂfr
Ó?'i?)If
I:;8µd
i
'i - 1 Â/³- ¾
i]. LJ
Ó. íi Ó¾µ
'-'-.1-\r n
-.-. l ( 7ÔL.,
Ì - :::,{c}1
j ]go}Â
:
TB
OB
6L
BL
LL
9L
gL
âL
tl,
ZL
\
TL
ÓÒr ¾ 0/.
³:cÔ 69
í)q{ 89
)¾µµ
r,ify'1 L9
l l
l l
i g.îJ
l l
l l
al
l l
l a
l l
gexr
+0/,xt
CIIIJJ
9-I-Id³}III
³LT
0er
TÛsÝgrÞfii´e¾µco ègÂf Òd.oé 99
âÓÒÝd'ÒÝÞltâÒ.rÞ .âÓÒgÞIèIoè IIár Òd.Þé 99
T,₠Ifl]iIâg'lâÞdÐè .,rÛÒgÞâÓJ{ ÂJr.ÂÓ ÒcÞâé v9
lrrÝââá?âgffÞdaè,'µÓ₠Ýho.rr$ÓÞØîd,è ItgIÓ ÒcÞé t9
y'lo}1i.iÝqlÓ].{.líÆc 0c ègr ÒdÞé Z9
ârcÝáÂÒâ*Þlfre.â,Þ,.µrµÝho.r&láÞèÞdè èáTÓ Òáio èg 19
s'}I zZ, 3-1v, a ØIO!I}âa}È,á[ârÒÝ Â4Iâ}âà?IJ mÓOàÒÝ 09
ÝfiriTTÒe â4o}Iâra.rlââÓaffÞáIèÞÒc . ]Ôo I.â
-{IÓ¾,IµìèânâÞdÐ è .râiil{è 1,à r*lèâètâí&Þ æ 6 q
rrÕl.td.o r, ÒØ'âáio 5 Þ ÝÒd.r
IÛµlI¾ }I¾rÈÂ^IoÝ rraI-èlgØ¡µÞcí 11 B q
9 /Þâl I{µ}Ifr co ÝåáÂÞgÞ è
âÛeÝdÙt+dlfi×ßÞ Ó×âfirÓÒÛctro ]-J /.g
ÞÞttcÒÝÞ Øtâ.Ò,â'Þ
ÐÞ llâ,árfáÂÒÝ . ¾ g.l ¾ â4o d.r Þ lt
ÐoFÂáIIÓÍÛ,lèÓí]lÐáIèÞÒd O¾}I¾èÞâÓrââÛÞã1 9g
fl.'I 9 ytâÞ?âÝOxècèÒÝ 1,iiâ}IàIâtr âJrOàÒ}I gg
-Ðâágcâ:Òlâ l]Ilqè]1µfloá,,oroffi fuÈii âg
(èI zZ, ¾}
fi}I â/, ¾ IAIí?IH¾}I{ÝáÂIIÒÝ IISI³ ¡¡ètÙsÑ¡i t9
xÒá1'oèÞ tèdßàÞ µ}I 8}I ZZ, ¾
, fltâ v, ¾ .Et{ 9 ègTf âÛaÙè,{Ù,ñofr zg
BÝ q8 ØlÞlâÝay.*tsd'IIÒ½ . oT{ o,Â, Ig
èÞâárrÞli*rdrÓBI-I ( 't.}I q..ÂlâiÂÓ] Ç"8
-ÞcÞâlÞáÂßlâíârÕ ëâtfrââÓ-ârµffifiYµo g D9
,5 -
< )
l 2',':
{ ^ i
i U =L
\ :2 âl.â
-,â
Ó'^ \
| "^/
µ. ââ
r-- L!
- =V
â^ fáâ
I
rÀ× Ââ
'- - :- L
ZZ, ¾ /v, o/9
Èl}èI
g/OTT
ttrtÂ
I t
II{d}I
0rxÂ
*ga₠
JèIDI
0gxt
9-\lCV
0Ixt
7.O-èIc]Â
g6xt
g.I}icÓI
06/qI-âJr
009I-5a
}TeÓJflá
I4B-.Èr
T. } IrgÒe OIèiÞilfllCIµodæ
0o.lÒg"e}i¾}Ig 63
Ó..
I
9 6ñ|-9|
IZI
.(].7.IqpÒÙ µ èÝñµo₠rØdæ Þ}|}IÒ.I go,rrIÞØ[ÐIÓe µÙtxgØdÒµ) .µ.t II µ .: .ã.tr,;rÒØdeÒ
oè Ýal{âjo´lçµ 1ea.rcæod.rci[ oiroåÞíÌØtiÒxÞlîd;râíâÓe µèß,lÓÙg1r) µâaxÞ µ]líØtríIfÕ
µ-9 oÙh..IaÒhÒIlµo o.tl .µ.Ù Ø 98 .9g .9y ro'rÝÞèoIÓe lÄoj{ ßliÒganr{
ÞØIíxc µol{dltÙårtd.rÞ s :doèÛdr.Òæ .lsltíxc ÒÙIIÞØIaIÓe o,roÝÝ₠E sficoµfi{soÝ₠red
.leÒhÒ1{₠o90 1ÞlÜÝsrc,rfoØÒdè1 Ðèorafdå µ Òdalèæ ltrodíßµ Òsåltg
.µ.fr Ø J}lÐ}TaIfr g-8
- flB ..rÝoèí]re g-z - Eg .èt{ÐlttoâÓÕ æ-r . VÒ µiI â'csèrfrírÕ-Òálâoè áèÝaâfíµ
dl´osofifi,doè oè 1ÒeÛ,c4odlÞ,lt o.âorrÞÞìéâÒ:áaèodè×áÞâÓr Òlèrt.rØr1 m,âaxÞ
JIlÐØIíre æ.B o.Iì .&Ðh₠IIgo o.lá .tr.Ô Ø E8 .g8 .yg tfrorâ µÝÒ6₠å{ xs)Iìorilfdxl
s í,IoxÞ goÝd{.ru{d.rc s :d'íØIØdileÝ .ÞØIaåc g µÙilÞØ[aâfe aµÝÞIáaµ aosoæ
.Bdoè ÙÞÒhµI{Õopo (Þ}fiÓÝc10J{olÉ'dÆ1 aåìoÖztdu s èodÞèog Òa ÒÒÒtg
l l
ØIotrÞgíd.Þè l/\ßqµhofl"Þd.rÞ oc
ØÛfè .tr*r µ}IµIoiII/èAIµµd rB
âfi,Þd,Þè ÐIâI{d-oJ ÞÝI{ÝÞßilidÕÒÔ 0B
]0qØIíµèo}Ici{ åÝÝsorCIè µI{ccµtr'{ 6;L
E,odÞè lèâdÞÔ
xÝ}Igrcµc åµÝIßgd.Ecg gI4ccÒI,T BÔ
.Icoè ?.Ièi{hoIÓÞdÛ3 LL
I{Jod.on' IÔoÝgaIÓÐ}r èá,rrfÔ gL
µ.ldÞèÞÝÒdè .Â+r (â»ØIIµµâDI{fiîÞo r
ÒdèoØ'lÞo o*o}IcahIµtÛáÞfi .I}æI´fI gL
u
l l
¾è
0,IÂI
v. a/9 IÔ,[I
Lè.[ Ozt
0gu-{Tlsc
It
g/.-ÔsB . Z
SL-LqB'Z
a a
ÂfBgcoÂÔ[BcoÙgV
díÕorsIf{g
I»t4I{ÐIfxæIíe3µ gfiíc
íd'Þèo µII âfµII
-do ÔÒyud'ÞäÞââedß IÓffiIIfle.IcE,o è
VL
8/,
ZL
\
TL
gogod,fg }IoIIÒÙc 0/.
è{ÐÞÔ 69
ÝI4ßIg g]âÝglÓÞgµE 89
rg}I 9) IfÒI{.IârÞgÞèocµg
gµÝsIÓ¾.ItIflfríoc µßä/iy'1 L9
I" â .Irpµfi ÞØIIµhIâoèO
ZZT
frØ[a]ác gÞÝdfètâdd.rÞ .rÝÞâè.ßÒdqi "I.ê .céd
'
l
I
EIÔµ
icµo
i!'.ε
: le)
t{T])
^â â w
: -: rrt
dí ào
zídè
tµpC{If
l×ÞÒd
r:doÝ
µdolt
LiiaIf0
ii c'lè
Ði.â'0è
;ÞYÞè
;ÞÒì´
I
sl 9 y
vev
s'0
.Z.v 14. I,v .c?td µI{
:âalrÒdgoÕØ èitÝgreâârâffiæmdrâ µ ÝlAIíxí goÝd,tÞltrtdrÞ ₠ffosadÞæ daèØdæ
.âßâiiÞltîâîèÞÒd iâ I,èIlo}á9eµIcodÔèarrÕ .è´ggÓeèèfrßrØdè :flI^tÐxÞ lèrìdtmâr
âètoåÞ Þèâdttèåltd;c s µofiI{íØtÞâfe ]ffæ{fl₠sodffioµ µ}lµIolrciÞYoè aIfcÞIJ
.Òeµd Ø.[r âî'rÞrÛilílæ4dæ Ò'âi[äf .ro ':f,dd
oØIIÔoI4EIµ8ÞII íÒÞcgod.rcr{ I,æoÝIw tI ´ µØIÞxÞ $Ýoèíâfe oÙì .'IaÒì?µro ofil
.u/..ŵu µoµ fiØo.rc íèèlgîÔi(orÔrgdè r :dÞt,èdIrE1 .µI´o)ác µÙIlay{aIfr oJoI{rrcµ
oèloäÔsou soÝ.!ÒdµoÔo]fi^l µ₠}i gfiµØIrâÝoè ßadYíârÞ .IoTÞxÞ éÝd,trrârfd.rÞ 1xÒlâ
.ho}rlÓdè) :tÒtÔÔ'Ýâî,â´orÒdè µI Bcs!fiIcrÒhadÙcs . (x) .,qèlÒâîlst.t.. å3µg
.ÞØÝÐrrs?dèÒÝ ÐoØdÐÔèlèÕ oÝegtålt ÔorèídÒc sodo'lcØsllµdè â'lft: .rîÙÝayæará
grî,l âÛèrÒrâcfiîdè 1æolèodáÞ) írµíIµÒdilØ{ - :îµrdoè Ò ,(+) ₠Eodµâaâfe
oJÞIââra,IIÔèoâlîè â'Ø1IÞhoâIn8oß Øt]fi Þíi^i âîèÞÒsµ6êâ{ âÞÞoèdÒâîæ
.âfI4µíìoIIf}E[ )á4 (sfiÞoµdâ'roè1 rîffidoè âlÒÕÒlr,t íl.laxÞ
goÝddèåfd.rc Òâ{ . glod èltèÔaegÞíttt´Þ taÒd.âè goÙIIíØIÞIf₠ IlJII{oìoIinµ g,rcoTl
-dgrrÞ-è aµ.r . èlrâÞxc }µ.lcÞØI B . ₠Io tÝoræorr â'ØI{ahoIInµI sÔcoµdâ'JrÞ è Ø cèÒècÔlâìIt
oØEffox9ooµ mèaxÞ gorrÞaìØÁlèrrÞâre æoÝârÒIßffißèdè èèoIrtÒrcÞc Ø([æ
.Ôg guÂ.0 I'ØÝÒqØaÞcÒd
qÙÞorfièI^I 'IíaØßI (doÙclÔrÞd1 èÛto:î &IlÞØ{olfr 4-0â oÙÌ .ÙÞÒhµÝgo oÙl .9zr.0
Òdäfrt Ûèo'rÞ 61 èodÞèolâ Þ ßIÔIaxÞ goßd´.lètd,rÞ èoïìogfdrr µeµ :danµIdlrcH
.sTíxc Æoll{IIfµèlyft.r*Ødè µ,II{ÞØIÞIf6 oJoµÝµE q'Icolißol{ ÒrâegÒrrf è,toxÞ ÔoÝdrtáåltdèc
Iærsje×]fltd'Ý lfl,\ßgdoÙoµot{ µeµ oÙh .íèâµ{'tI´tIµ ârèÛÒtlgÞ Ðt'}âµ.I oØIffox9oí}I
. (B8) rsÔÞgodÔclt oÔorrÞaìréâÒxíltîáÂÐâíâre ØrßßfrÒrâ goâlÞd.r
èo laÒrßÞÒgÒdc (Ð) g¹ßèµ}f,â1IÒÕ ÒÒÛcgoál,rc,it o.:oÝrîfrrÒ,â&tßî}I ÙE₠ÙIî)I
oÙì .fiÐÒhÒµµo ,ofil .g8 EÞå 4osodäfiîµµÐrrârig ÝaâîrroècÒd ØèdoÞorr
c rcffild .2, daâèoÚ .rØo,!c Þy{oxc ÆoÝd´Ôr1[dÞc ÒIi aµìo¶´.[å á :dalÜdtre11
.èíµoè l,lèsÞdätrl'oHfiaÚåfg tlhîèâÒÕråf . ´Ûµíèíráe .arrìoÚ{drr µ â'coJÐul
.BEoxµlI .ÒÔæÞèaâÓÕ sÔÞoèèarftIfrdè Òµ ÔaÒslç¡₠è´ .g!âÞxc µÞØdlt'rè{d'rc Øl
lîrrìouáfdrâ í Øîfi,d â'aÞaßßJffo]áÒII .Ðè{ahÒµ₠ogo oosodäfrFoIfiIíqè.fg
.Bc'raµhØ]r.Â,o . Ooµgol¡IØ₠oè<èlírlifg oåeµfido'. ÒfiÝanlÐre oJoIß{₠è
IÛ0d oµo}IÒIffio iIÙ1ç9 .roÚoØI µoÙE₠Ød₠µ ÐØIIÐì?µîpo aoîíìäredÔ
8ZI
g}t tZ,a/v,a/9 !Ó!ffIIlµfrcæoè éoÝd,oèÒØâdoäéÓÒd..r goIIfr}IÞIÓIII»Î}I golèØgdíd.íè }I
ofih .}î.tr Þ èØdoµo´ @ .@-@;mP*.-#:L;*#Ö*,.
tçtÓèfdÛ oßÝgâreÝoutrnèIfä oilì . a.rgÒèâèØì,t µIAIíÅÞ Ø}ll{oèµµ.IcoÞ Ødè
.ÞèµIod;OèÞut ´]læÞÞgÞ oÆ Þ.râ,ffogrlÓÞdè
ÞØlÞxc µII l,Ø"âdÞÝÕÞdèrrÞâÓÕ (IÓÉÒµoµfdÞgo 1 gíIfÞÙI´pÞdèoè itrâqolâB.IÞDµd
.lèfftÒèèIÒÔdo goÝIrµtr grêèdoÝ µI{ Æo}II/Tâcc oc .JèÓt{ µI´ Ð1ç9c{I/
gfiµgÞ gqØ]ècØ â'c.loÒèadetd èÓ.âdíÝrod..råíârÕ éOIÓí.lØpÞd..rÞè T{I´â{Þu{oâtîèÞÒd
IqI/âÞ)ác ´ØI{µ₠tØìd'aèâg Ødè . a!âµìèfìêd go,IrtèØ.rÞÝØ )áâIIhI´IÓaÒd :áÓltÒtdÞÝ
µ IÓIÛIlµttoµltdogo ÝØI{ÞhµI{Òogo Þ!µtcíìäÒcÔ írèâgoiÓc´ O.Ih O.Ioè rffiâÐrg
.ÞØ[aåc goÝd´èít^(dèÞ µi{ èÓÒÕÒÝ´ o;od,Þ,rÞÝ ßTÞíl
.Tfi,ètµµÞµ/tdopÞ lèo.rÞìf c ot{goÝ â*lصµ.Icoc olâffè,oxgooI{ lèìâcÞÝÕod.råÐârÕ
gaÂfífiØgÞdèÞè BØI{Þ¶á}âruâîÒd ÝI´ÞxÞ gírèfÒ.rÞíErtÞ 8I{ êlâoxcæ . (dµ ¸ 0.Iè
.ØffiEâÒ.lÞ ÞèÚÞdl[p .èdo.lÒgµ}Icµr) è..âd.ÞÝÕ Eo}IcÍì.ââi.rrâírr ØIÓí'IØgÞdèÞè
g}³Jtµ.I E ..dµ l´ M{ãIIá aµI{gÂfígÒ}I .Ý.rlßilè ÐIâÝflÓífiÒìolll1líd'íè .!èftr{µÔÞµÞè
. (IIá]Ó) ìÒfÞdÞrâodèrrÞâÓe I4ØllØrr IÂI{íiláorÞècÒd Øiodofio}â µI{ .ÒdÞqdÒE èoír,r,ÞÒì,t
ÒI{ÞâlâtÒ.rÞµa drr ØÛÓ'âdÝÞÝeÞ dè ÝaIÓe l íÂf í.I Ø9 a d..r Þ è TlØi{í}io ârî tî Òd' µã\IÞx c
µI^ÂÞxc µoÝqèêØrÓtrÔâØd,è èÝÞè,âÒd.6 . Z. v . c}âd
l'rv )t
?'zv)l
--âÛ
( f _ z r
+l- tJ
.FyÓíî
µ[e}I
Ó0^
IÞI´c
,Z86I
IJ,CIll{
i ëád
iÞÝÞâ:
ÒdgÒd
:â^lgdè
!
I
I
l
ffBµdTI
- '(18
a
g ^ ï - í ´ â â
i _ ÍÆyruÆ
JI
a F
í
.,J
r:rÜaÞè
Ó:íxc B11
. ).
J
a/1
Ç
.n
:r
. :µ-
V
E{hoÂfp g
'g
r\l
I
TZT
. ]áµ}1[Ð)áÞÞ d.l}IaIf r )ffiÝqIrcI,ÓIèffµ{Ødè
µ}I Lfi[I{ÞhµIIµo9o ]áÝIfi{otrlØ8oll-ÞÝIlíµ}Ifp Ø}IµIol{µ.lcod.è ÒâáèrÒdæ "?,
.dÂÔiíxÞ oritÝgáêâÔrâfii×rØdè ftâiÒ6 Ð ÞâÔß.Ógâo)ffi ,µfrÝÐÂltlírr í.I}âµto8₠II .r
.Br "TâÂ.v
.8r . â¡0r . ? , 6.âv. v : èIIl(dÔ ]Äâ0l´µ.Ic.1aµI.1ooc go}è{´clÔd' µ!I µI»[a]áí íÚ{
-d´.rrr´dèÞ q,Iµd'gµ ..´èµÒØdÒg ,tèíogÞ oµcµtÓfioc .ÞèlffoxgoÐI{ I^[µ.IÝÞtr,tèc
.godagdÒíâ
:.Í}elcµh´ µI{ â.ÓtÔ.âdÞÝeÞd,.ríâÞâÓe gÞIfí.IØpÞdÛÞè Ifè{aÝ{oâfoèJÒd Ý}\IÞNc . gâ.ffiT.v
.Þtrâd ! Ø.rÞoÝtâaârâègy{odè æ:ÞÝdoÛ µ ]èIÔ[CIT»I{íârÓØd.è .!Â}è&µØIÞegµ ÝÛÞgÞdèÞ,t
ÝI^IaNc .IègI{âtÒ.rÞE,íd.è 6.ââ.â .câÐd .èíìâÔdætÚârØèâ*âfrffÐft lè,gd.Þ.r ÒI{ I{?I"t
-dÞÝrÞd.â,râÞâÓÕ µíIfa,IØpíd.rÞè T»IiII{a}IáoâtÞèÞed' Ø t}ii{ÞiflàÒâ.tÞÞd,r}I¾âÓr .Ú,rÞgÞdèÞ,t
Å1{ÝÞÞhlÂIâJáOsÞd.rÝíârr µil\ÂíxÞ íâætd´.rrrfd.,rÞ èÝaåÓÒdgoµIâ BT. ââ. v .cØd Ò}I
T{i{IIµres íµllçIre,tµØÚâ.ïrtæ . t.. ?
.lè{í.â,dah ÞÝrâlâÒaÒÝ/( {ÙØI{âllÍIiµµ Þââgod.Jt ØIo}Iocßg ₠I{ ØÓeèÝíµutèÞ .lØIlt3gµoil ØlÞÅÞ
xI/T}IcahØd.råÞrÕ go[,ÝÞT/TaIfr Åícg aØI{µI{µ íaètÞdÞscaÞg w. aoÝroè oEçII0[,
.Br.v -â.v .ílâd
ØI - gØIâµffle₠ ßÔÝÒØdÒg ,I'v .upµfi µ IIÞµagØdII I{ØIIÒ₠roµ´dÞgÞ âÂÀqI
.!è[.1dÐÝrÞdèrâÐrrÕ g¾rÞfiIÔgíáI.roè Tfllè{al$oârÞèÞÒd l´ gl/â}Io¶pÒÝíÞd.r}IÞTfr INíxc
B1tt BØI{µ₠Ioµfdogo III1.1 .JB-31L.Z ;,cgJ g ]áÝÝIâeµè´ i´}Igol{ÒèÞod'è rØgÒdè
.IÞâ'µgTÛÝ{dÞE,Ød,è oJ0d..rÞ .fèaxí ÞâfÝgtêâÔÓffètØd,è µI{ µofiI{ÞI/vaÂra }{ØI{íhÒI{so9o
ÐiqgÝÞlqlصolI-ÞÝÝaÒrâ´g Ø'rcÐI{B}I .rÐrtYÐâtí Â|naxc Tf!â}IÞltâIÒscoÞ ÞIÓcoII
.ÆaØI{}ilf goEI{o.I
â,¾fi¾â»IÓaffged. ÞgÐd.µ₠d µi{ ÞÞ}\IoÒèo}IcØ Þo'}IÕailCIè TI Òµodoè âÛÒßÞrtæ .rtcÞµâlrt otftâ
-do"â è´tâÝíè´datd a$çhµI{µogo . ÞÞyteÒèo}IÞØ eoݵgTflÍè INrI´ µÞd'oè :ßêrÞ´è
gØccµâæ í.râèáÒrâf xÒficaI°i â,rÛÓeµoè :ßârÔÞ,{YÝÞèÞíâíd, g Y-Y ÞÒÞdgÒd. ÒÝ
T'!{Ýíu{orÞèÞÒd µØIaxc .rÝíâltìâÒdqi .8. ? . cØd
ga'0/u'%
9d,}*0/'ï crnd J
½W (]sz - Ó[19 J
LJJ)è
gol{ÂffiÞ
qul
.886r : .x - .ØytlÒfrilÞèÔ$âoµ 4oíîdÞ.l:i,µ*.е :: í;TÍ.IOI´í
oè ièèâìÞÚÒdè3 .V.V Ýâ/IiTio.Iè ..å.V Ýutád,Þn,1 ..è.g â:*-_ .]Â
. =-; ^.Ó . .âAâ
. j.íl. . yæ
oµ.Icß,oæoââfd ool{hoµÒd.è3 .I^I.Y Ú!m{cµx ..trI.µ i5f]: .6
.íIiâI{Ohd'Þì OoÝqTfaßââod.ßÞoI{1z1IIiµI°I .dµ TlI .è.J µÝ'±µ .3
.g_I . ? .eB6I
o 'lttr
- .TflfÞfiTÔod,rÞoÝârâßâÒtè-Òdoßíâfd;Þ½O}I }IârII{hÞgÒd'è3 .Izl.fl Òaâd',tiÓy . L
. 0/,61 . go èµÞodè xlqgoÂâââ;Ó. Òl ´.rØècl{}Â
o;oÝgâl₠d,èÝÐTt rÓeèrâä I.Ó?1}1cµaéâ . .}: - .lÓlztÛd´zâre&íØl 4oÝd.aì go}ffi,´d' .t³Iád
.I}áµITIgoi Óoµfi c]áÝÝfr{3i âl,â.rd'agèµIíÌa¾.tz-t.80?.rèÞod,èl oµoèI,âJ.9
¾Ô.6 . Ò,c :ltíod,è )álçµo III/âfi Ò.r´èØ,â,cÝ?â o.roÝèÛed.rl{¾âI
âÓÒlèrÛä Ø]iâ}Icq¾I´}I :.}1 - .yi ×0zI...3¾l.', ÞlÓØ9´rÛ µI{ la¶alrcs ´íâ.rÞ9ÒdrÒd
xâ,dÓl×µÞgÒØocè . ØØ,rdrtÛßafií:,i goÝcÞì go}èßr!'´d' ÖIt :áerâèÞÒì´ xèØÓgdè
B}I }ÎfiopÒdÝÒ åIqÝqlÒèÝorØdo; â'IIijÍÌÍ3 .Zffir èîodt gÞgoèT4l .g
.?86r . .ln'I - .Ò}µ{)µdJ âÛÒÝcíÝíåá1{4 .J.J gocoÝo!\ioIf .v
- 9´6r . .læI - .ÒíèäÒd..â âÛeÝd.íÝa}:ffr{ ÝrÞ; . fi \1 . J. J go coÝol''IÍIf . t
. I:íµÍIcÞ ì T'IÔT{íâ{âIÞèèE eâÓiÔgÒd.è
. ÞIØIIahdÞì o1I
"986T ..IÉ -
ñâ,ilÂ190 . I.èilÓIB.tr tâÞè´lâoE'
-e8g8 Brc rc) z8-0e8
yæoÝdÞÔ
oJoT^IÞBtIÞèØdè
ÔroE.oÖ
?.è´}IÞ hÒ1{8opo
irâ::
éoíâÞd'o.råfdÔÞI{oÝ µl.IÐ:cµ¾ âÛÒi:âtdg . ?86T . .IÔI - . (]B
.Z IOOJ - (B/,-IBTI sr¾ j') 89.T3g.Z Ic¾J .Z
a * -
Ó::á
.ÊÔ-Ôg8.z .lcoJ - g´-098.z I¾OJ
.â'l,fIµfiÝalt,iÊâoµ â'",Îí ìä.â **áo;ç:' i .
Ýd.{ßÒdÞ,rI{IÓ }Io cI´TIc
ÔaØÝÞÓßÞd, ÞoIlIAIÞxc ooi{ç]l₠ÝoâfrtÒd. ¾ÞIÓopI,IBlI ío}Iµ}Â . TT
iµofioIrc}rB åI´ ,I0 )reâ^IÐåÞ µ íµÝÝaffí
.gofi}iÐØiÞIfo T»![I{ohÒIIso9o aØ}IcÞìäÒdÛ-ÞÝgoâÓc´ Ýc.IáµµhT/âIf.Io y{íh .0Â
.xµT^IÞ
-odè¶Þârg ÒI{ É{OhµI{µopÞ Å![}Ic¾ ìØäÒd;-Þ l.iæÞrÞ zt fÝèodäèßÞÒd a'IIÔµâ . 6
.T{I´ÝÞ}1dgÒÝÞÞdfi}IaTfr ´èíxÞ í.Ij,-IÒ.IIÔìod,æ . B
.lÓlÔèâÛÔd.rff
µIi lèèdÞÝáÞdÛrâíârr loÂÓí,l?TàÞd,r,oè Tf?Ii{OlroârÞ âîÒd )á"eØIíxc
.TÓIzIÝÒ₠oµ´dopo ètrâ,l ÞèéfäèâiÞÒd Ii í1,1ݵgµµI-I í.Igµâ, . L
Lã ãI 8 , Z . r èè´d,Ô ÝyÆoxc âfc.IcÓehÛrto Ø[Þh .9
.Â^Ií]ác :ágÝc´fiílztd.èÞ ÝIlè{OI{ilCITffÂg Òâtââµ,Òdè ÍIÂÝgoÝcg . 9
rgq.IÓÝÞg¶fà ?.èTi{O rÔlel{µÒI1 x1Â1lqIrei{o t,finßârtä qè .tí ØIÐ h fl , v
Ô:áÒd'.t.rÝ´d.Ôí ]ffi{hoiÓà
:ßâÝtio yffèÔÕo II-Þ ÝÝÞÝrâ´p IÔ}IµIo IIµ.rÞÞ d.è í ØhI/âIÓ.Io ØIÞ h g " 8
%I
. ]áµØIíxc åØ}lcahl´dt}{ÞIfe ₠I oßtl
-Þdä}fi{gÝÞµµltp µmlÞhµÝso90 .(0ffi8]z 8₠c Ic) I8-oIl..e 'lcoJ..?e
y{íxÞ ]oj}r
-íehØd.'!}IÞâfr IfI4IIotiâ'îIIIçq Øèµ₠dè.(s/,.ssè grc Jc) IL-eoL,z JcoJ .8e
.986r ..}J - .Ø[₠xcÞäd, Ø -odfi}Iíâfo sl´ÝarÒdgosØ
aoÝcíIlĵdJ .B.I4I ÒµoxodíJ ..}I..l ¶µIâOhµ}i ..Ô,.3 olßtÐèÒÞÔ .33
.986r ..I/rI - .olèÞìdsh .I/{.lt Òo.lcdÒèèáag .13
.986I .z].â .986] .zI-g Ä{
!|loI&dll ×ÒÝd´g - ..]rcØ[exc s l»ØÝíìÒµ₠opo ÞØlîíìäedá-olµolîf .0e
âr^rr;Ó^'r^irÙftr ^'' 886â ..}J . .Þ}fiÉ.I
tÞ!vll!.ofl9Jll!1!l .,,.. }µ,IµhogÒdlic .è.r ârÕlîeaè´dy . .g.y olèØÞo æ .51
.886I ..lt. .(Iffigi.Ð JcoJ - 'L1zL.z J'äJ)
ââcè .xetæíxÞ Ò ÞrrâÞaìräÒdJ ÞmèÞrÞf Bi/IIIgheIIsogO .BI
. .I»I - .iloµolfÒecfod'ÔtâíârÕ gÞ}rÞedah IlI ØtÞåc CIId}I¾.Ih .I{.fl gÞIfl\rµ"Ç , LI
,.Âf t .otrâ}IahdÞì ÞoÝgirafiØod.ficoÝI{ITlµIÔJ .gl.c asÞc¶oâry ..H.J µgoèol] .9r
. Ð-T .II}I - .886r . .Ild - .T»!âIlµgÞd.Ø´d.'rcÝo}â µ₠Io}icO ,tr{.ll gomd,O . gT
.886r ..IÔ[ * .atrè{¾ìd.aì ooÝqlÓafiI,ÂÞdficol{ØTlrµl,T .c.fl glmt.lØ₠Io]f .â/r
.Ð86r ..å í .III1]ITIµÂ^Â
é¾Il?fiÞµ }DIáO.Id.Ðh aµµÝµgÞd'Ø.rÞÝrry .Ä.g ¼,dµ}I ..J.gI éIt}lcµoIÓso}I .8T
.Ô86r ..tr{ - .)flály\Ta
-µIIo}IcÂ/â xèÝ8aICIè I»I,µ{ÞIIÓBJÞ9Þ Ýµol{c0 .V.B gÞd.Þè ..g.g èâu'ÞrfÞèg .ZT
. .986I . .IÆ á .èßÛd'pä loÝqlfo.r
-Ø.IµJopÞÞE,ztd' T{ØI{aIiÓÒJÞpo ÝgoÝcg .V.g Þtß:ÞìârÞ}l . .V.c o}fi{Ohiâofl .rr
'986r
'986r
(EI .0r ,s .1 ÝèÒØdÒtl) ÒµoÒl{dæ oÔoÒsrÞáÐÝeiÐ ?ï'eL:
'1''1' '\[
+
s8
...*-.
a ^
'i i -
. o â'-
( r -.
,?
,U.
- f ^.- i F.
- _ - v - 9 t
- = *'1 .â.
g - _v .Lt _
- â - 1 í.
.- * J:_
?
I
I
I
t
!
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
Òl\¾Å¾ |-E .h . cØd.
( gZ,9I.1I .9.7 tÇ.l ÝuØdÕg ) ..th-Jhá ..,i 8-Ji i á µO{to.l ÒµÒ)I
ge9
I
I
I
t
I
t
I
I
;
I
I
a
\
i
i
³
µ
---
r'
5;Òt -2l
^2â
of
1
I
I
I
I
I
I
)r
I
I
I
J-
,zI ,u .6 Ý'rÝÒØdÒs ) oÆ.l cgodr'Þ,t aol i sE6Ôµei;:.;e.
lLee,
ti gÒ
V8
oO
l l
( ,:I
It'@
náâ
( s] ,ÁI .8 .h Ý,I,ÝÒØoBs )
ll7_..DIá ÒdÞ rÒaeåc)iá µ9Iíå¾
.L.1, . cØd
7:-
*al
Itl
( he ,6I .tâI .6 Ý.lÝÒØdÒs ) µ}lq.Dt}l ÒåØdpÒä gÒÝÊrÐrØÔÝcrc
1:¿ sgç . =.
( tÕ ,ZZ .IZ l OZ J,}rµi {d'µ[ )
àá:riv1 g:bÒo)f,Óes.Ù gØÝ ÐIrÐÒáièd ÒèÞå3
¾.., . ^ r r
b â, J L d
ì
t'
.ì
q
Ó}'
I
I
,p
- f '
IvtØHØáTµPáâBo BÌIál IIµÓo |4 áPµ,æHµÓo áßµæØA»ÌHoÓo
Ãǵ±Ýo.IvlµTo,æØçµáKØØ KA±Ø Hµâ r.tg BÌIáèµIvly O±PA30BAHØÎ
KPØBOPO¶áKØØ oPÔµÝA TPy´o*fJÓo ÚPAáHoÓo 3ttAIvtµtl Ø
ÓOPHoPôHÌIÝ I{ H áâI{TyT
fvlµTotØÇ µáKI,lµ yKA3AHpIï
K BÌIII0»HµHØÎ Ø}DI(µHAPHO¹ ³PAÄI4KØI
g;
1989
,. :+
KØeÒ ÃJ}lK Bo
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
79
Размер файла
24 862 Кб
Теги
указания, выполнения, график, методичиские, инженерная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа