close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Инженерная графика для электриков

код для вставкиСкачать
Міністерство освіти і науки України Криворізький технічний університет Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА Методичні вказівки та варіанти завдань для самостійної роботи студентів електротехнічних спеціальностей Кривий Ріг 2005 р. Укладачі: В.Л. Хруцький, Т.М. Мартинова. Відповідальний за випуск: В.А. Дворніков Рецензент: Ю.Г. Осадчук Наведено докладний перелік теоретичних питань, знаннями з яких необхідно оволодіти для розв'язування комплексних задач з нарисної геометрії, виконання практичних завдань з машинобудівного креслення. У кожному завданні рекомендовано літературу, яку необхідно використовувати підчас самостійної роботи при вивченні означеного розділу курсу „Інженерна графіка” та виконанні практичного завдання до нього . Наведено варіанти завдань. Розглянуто Схвалено на засіданні кафедри на методичній раді нарисної геометрії та механіко-машинобудівного інженерної графіки факультету Протокол № 9 Протокол № від 22 червня 2005 р. від Передмова Дані методичні вказівки та домашні завдання розроблені для студентів електротехнічних спеціальностей. Вони містять увесь обсяг завдань з курсу „Інженерна графіка” і спрямовані на посилення самостійної роботи студентів. У кожному завданні формулюється його назва, умова та повний перелік теоретичних питань, знання з яких необхідні для його виконання та остаточного оформлення, а також рекомендовано літературу, яку необхідно використовувати підчас самостійної роботи при вивченні означеного розділу курсу. Це дозволяє розглядати кожне завдання, як окремий модуль навчальної програми. Робота над кожним завданням-модулем передбачає як вивчення правил креслення та проекціювання, що є спільними для всіх графічних робіт, так і вивчення конкретних тем, що стосуються безпосередньо даного завдання. Тому, з наданих завдань-модулів можуть складатися різні за змістом та обсягом комбінації семестров
их завдань, в залежності від програмного навантаження. В зв'язку з тим, студентам перед початком вивчення даної дисципліни необхідно дізнатися у викладача про зміст та обсяг свого семестрового завдання. Відомо, що висока якість навчальної діяльності забезпечується зацікавленою та вмілою самостійною роботою. Робота за даними методичними вказівками передбачає повну самостійність навчальної діяльності студентів при якій формується вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися у інформаційному просторі. Виключається первинний рівень навчання – репродуктивний, тобто можливість повтору дій за прикладом виконання подібного завдання. Крім того, передбачається кредитно-модульна оцінка знань студентів. Необхідно розуміти, що найважливішою умовою успішного вивчення інженерної графіки є засвоєння стандартів Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), вміння застосовувати правила, норми, вимоги та рекомендації на практиці, вміння користуватися довідковою літературою, а також висока якість виконання графічних робіт. Тому при графічних побудовах треба звертати особливу увагу на точність та охайність проведення ліній. Слід використовувати креслярські інструменти, прилади і матеріали: креслярський папір, лінійки, циркулі, косинці з кутами 45˚,30˚,60˚, прості олівці типу 2Т, Т, ТМ, М. Від вмілого вибору та використання креслярських олівців у значній мірі залежить наочність та якість креслення. Кожне завдання спочатку виконується у тонких лініях, потім ретельно перевіряється і тільки після цього остаточно обводиться олівцями. Роботи виконуються на форматах, що вказані в завданнях. Завдання 1. Комплексне креслення прямої. Задача 1. Проекції відрізка прямої загального положення. Умова задачі: 1. За координатами кінців відрізка АВ побудувати його комплексне креслення у двох проекціях. 2. Знайти горизонтальний та фронтальний сліди прямої АВ. 3. Визначити дійсну величину відрізка АВ та кути нахилу його до гори- зонтальної та фронтальної площин проекцій методом прямокутного трикутника. Варіанти завдань наведено у таблиці 1. Таблиця 1. - Варіанти до завдань № 1, 2 № вар.
A
B
С
D
№ вар.
A
B
С
D
x
y
z
x
y
z
x
y
z
x
y
z
x
y
z
x
x
y
z
x
x
y
z
x
1
40 5 55 0 50 10 65 20 0 70 65 60
16
105 0 95 80 75 30 0 30 15 15 70 100
2
20 10 20 75 20 50 90 85 0 30 50 45
17
40 65 20 0 10 50 55 20 40 65 15 30 3
85 20 80 25 40 20 90 90 30 70 10 10
18
70 20 10 25 50 30 0 10 50 60 40 45 4
85 42 0 25 62 20 0 10 40 35 35 58
19
0 15 40 60 60 75 85 45 10 50 5 45 5
10 20 25 55 50 10 80 0 65 40 50 45
20
35 70 0 60 40 20 20 25 45 70 85 50 6
65 25 70 0 40 40 90 90 15 15 70 100
21
25 5 70 65 30 30 0 45 25 45 65 80 7
40 70 5 0 30 30 65 25 45 20 80 65
22
25 15 60 65 50 15 0 80 10 50 75 50 8
42 72 0 0 32 33 75 40 55 15 65 60
23
70 25 5 15 55 35 20 5 50 50 75 40 9
55 0 30 0 10 60 5 55 15 35 35 50
24
15 70 0 60 40 20 0 25 45 0 45 10 10
45 55 10 0 25 35 60 10 60 80 30 35
25
30 55 5 75 10 50 5 0 20 0 35 65 11
45 0 60 80 45 15 15 10 10 10 60 55
26
0 10 55 15 60 10 70 30 15 60 55 40 12
0 65 0 15 20 50 70 10 20 60 50 45
27
25 30 30 65 10 50 10 20 90 0 55 45 13
25 30 50 65 50 10 10 60 40 0 30 15
28
85 0 65 60 65 10 0 30 20 50 35 70 14
88 50 10 62 0 60 20 0 30 28 34 50
29
70 5 65 10 20 30 50 50 20 20 65 10 15
0 50 10 25 0 60 70 5 30 60 35 70 30
50 5 70 10 30 30 75 40 20 20 65 75 Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та розв'язуванні даної задачі. На кресленні залишити всі лінії побудов. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. 2. Утворення проекцій. 3. Метод Монжа. 4. Інваріантні властивості проекціювання. 5. Ортогональні проекції точки та система прямокутних координат. 6. Проекції відрізка прямої лінії особливого положення. 7. Проекції відрізка прямої загального положення. 8. Сліди прямої. 9. Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої загального положення та кутів нахилу прямої до горизонтальної та фронтальної площин проекцій. 10. Взаємне положення д
вох прямих: паралельні прямі та прямі, що перетинаються. Рекомендована література: [12], [9], [10], [21], [26], [32]. Завдання 2. Перетин
площин. Задача 1. Визначення лінії перетину двох площин. Умова задачі: Побудувати лінію перетину двох заданих площин. Визначити на проекціях видимість. Варіанти завдань наведено у таблиці 1. Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та розв'язуванні даної задачі. На кресленні залишити всі лінії побудов. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. 2. Ортогональні проекції точки та система прямокутних координат. 3. Проекції відрізка прямої лінії особливого положення. 4. Проекції відрізка прямої загального положення. 5. Визначення відсутньої проекції точки, що належить прямій. 6. Способи завдання площин на кресленні. 7. Сліди площини. 8. Пряма та точка у площині. 9. Горизонталь та фронталь площини. 10. Положення площин відносно площин проекцій: площини загального положення, площини рівня, площини проекцюючі. 11. Взаємне положення площин. 12. Побудова лінії перетину двох площин: а) Лінія перетину площини загального положення з площиною рівня; б) Лінія перетину площини загального положення з проекцюючою площиною; в) Загальний випадок побудови лінії перетину двох площин. 13. Проведення проекцюючої площини через пряму лінію. 14. Перетин прямої лінії особливого положення з площинами рівня, проекцюючими та загального положення. 15. Перетин прямої лінії загального положення з площинами рівня, проекцюючими та загального положення. 16. Побудова лінії перетину двох площин за точками перетину прямих лінії однієї площини з другою площиною. 17. Визначення видимості проекцій методом конкуруючих точок. Рекомендована література: [12], [9], [10], [21], [26], [32]. Завдання 3. Перетин многогранників площиною. Задача 1. Перетин призми або піраміди з площиною загального положення. Умова задачі: 1. Побудувати лінію перетину геометричного тіла з площиною способом заміни площин проекцій. 2. Визначити видимість зображення. 3. Побудувати натуральну величину фігури перерізу. Варіанти завдань наведено у таблиці 3. Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та розв'язуванні даної задачі. На кресленні залишити всі лінії побудов. Таблиця 2. - Варіанти завдання 3 вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
Продовження таблиці 2. 1
7 1
8 1
9 2
0 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68. 2. Способи завдання площин на кресленні. 3. Сліди площини. 4. Площини загального положення, площини рівня, площини проекцюючі. 5. Визначення відсутньої проекції точки, що належить прямій. 6. Пряма та точка у площині. 7. Горизонталі та фронталі площини. 8. Точка перетину прямої загального положення з проецюючою площиною. 9. Лінія перетину площини загального положення з проецюючою площиною. 10. Побудова проекцій многогранників. Креслення призм та пірамід. 11. Спосіб заміни площин проекцій. 12. Перетворення прямої рівня у проекцюючу пряму заміною площин проекцій. 13. Перетворення прямої загального положення у проекцюючу пряму заміною площин проекцій. 14. Перетворення площини загального положення у проекцюючу площину заміною площин проекцій. 15. Перетворення площини загального положення у площину рівня
заміною площин проекцій. 16. Визначення натуральної величини плоскої фігури способом заміни площин проекцій. Рекомендована література: [12], [9], [10], [21], [26], [32]. Завдання4
. Перетин поверхонь обертання. Задача 1. Побудова лінії перетину поверхонь способом допоміжних січних площин - посередників. Умова задачі: 1. Побудувати проекції лінії перетину двох поверхонь (горизонтальну та фронтальну). 2. На зображенні визначити видимість. 3. Нанести надані розміри. Варіанти завдань наведено у таблиці 3.1. Таблиця 3.1 - Варіанти завдання 4, задача 1. вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
Продовження таблиці 3.1 ар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Задача 2. Побудова лінії перетину поверхонь способом допоміжних січних концентричних сфер. Умова задачі: 1. Побудувати проекції лінії перетину двох поверхонь (горизонтальну та фронтальну). 2. На зображенні визначити видимість. 3. Нанести надані розміри. Варіанти завдань наведено у таблиці 3.2. Таблиця 3.2. - Варіанти завдання 4, задача 2. вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
Продовження таблиці 3.2 вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар.
Завдання
вар
.
Завдання
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та розв'язуванні даної задачі. На кресленні залишити всі лінії побудов. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81; е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68. 2. Утворення поверхонь. 3. Твірна поверхні. 4. Направляюча поверхні. 5. Проекції конічних поверхонь. 6. Проекції циліндричних поверхонь. 7. Поверхні обертання (циліндр обертання, конус обертання, гіперболоїд обертання однополий, еліпсоїд обертання, параболоїд обертання. 8. Проекції поверхонь торів (відкритий тор, замкнений тор, тор, що самоперетинається). 9. Визначення положення точки на поверхні обертання. 10. Побудова контурів проекцій тіла обертання з похиленою віссю. 11. Побудова лінії перетину поверхонь обертання площинами рівня, проекцюючими площинами, площинами загального положення. 12. Загальний спосіб побудови лінії перетину одній поверхні іншою. 13. Характерні точки. 14. Спосіб допоміжних січних площин: а) підбір допоміжних січних площин у випадках, коли вони можуть перетинати обидві поверхні за прямими лініями; б) використання допоміжних січних площин, паралельних площинам проекцій; в) побудова спільних двом поверхням точок. 15. Використання допоміжних січних концентричних сфер: а) можливість та доцільність використання допоміжних січних концентричних сфер; б) визначення мінімального та максимального радіусів сфер; в) визначення проміжних точок лінії перетину поверхонь; 16. Визначення видимості при побудові проекцій лінії перетину двох поверхонь обертання. Рекомендована література: [12], [9], [10], [21], [26], [32]. Завдання5
. Проекційне креслення. Умова завдання: За аксонометричною проекцією деталі побудувати у системі трьох площин проекцій її креслення, виконати необхідні розрізи та нанести розміри. Виконати аксонометричне зображення з вирізом чверті. Варіанти завдань наведено у таблиці 4. Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та виконанні даного завдання. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати – ГОСТ 2.301-68; Таблиця 4. – Варіанти завдання 5. Продовження таблиці 4. Продовження таблиці 4. Продовження таблиці 4. в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81; е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68; є) умовне позначення матеріалу - ГОСТ 2.306-68. 2. Принципи утворення зображень на кресленні. 3. Метод паралельного прямокутного проекціювання. 4. Правила виконання зображень за ГОСТ 2.305 – 68. 5. Зображення – вигляд предмету (визначення). 6. Утворення основних виглядів. 7. Визначення головного вигляду. 8. Розміщення основних виглядів на кресленні. 9. Позначення виглядів, що не знаходяться у безпосередньому проекційному зв'язку, позначення, напрямку проекціювання. 10. Допоміжні вигляди. Правила, що до їх позначення. 11. Місцеві вигляди. Правила, що до їх позначення. 12. Форма і розмір стрілки, що вказує напрям зору при проекцію ванні. 13. Зображення –розріз предмету (визначення). 14. Класифікація розрізів в залежності від: - положення січної площини відносно площин проекцій; - кількості січних площин; - положення сіяної площини відносно довжини предмету. 15. Місцевий розріз. 16. Позначення розрізів та положень січних площин. 17. Правила поєднання зображень вигляду та розрізу: - поєднання половини вигляду з половиною розрізу; - поєднання частини вигляду з частиною розрізу. 18. Відмінності перерізу від розрізу. Рекомендована література: [16], [17], [21], [30], [31]. Завдання 6
. Різьбове з'єднання. Умова завдання: Перекреслити зображення заданих деталей у масштабі 1:1 або 1:2. Зобразити спрощено за ГОСТ 2.315-68 їх з'єднання болтом, гвинтом та шпилькою. Креслення оформити як складальне. Варіанти завдань наведено у таблиці 5. Таблиця 5. – Варіанти завдання 6. Варіант
З'єднання Болтом
Гвинтом
Шпилькою
Ф
ітингом
діаметр болта товщина деталі 1 діаметр гвинта товщина деталі 2 діаметр шпильки
товщина деталі 3 матеріал деталі 4 діаметр умовного проходу труб
назва фітингу d
δ
1
d
δ
2
d
δ
3
D
y
1
8
12
6
10
8
16
сталь
8
М
уфта пряма ГОСТ 8955-75 2
10
14
10
20
10
20
сталь
10
3
12
17
8
15
12
22
бронза
15
4
14
17
12
20
14
24
бронза
20
5
16
22
14
15
16
28
латунь
25
6
18
24
18
10
18
30
латунь
32
7
20
17
16
20
20
34
чавун
40
8
6
26
20
15
6
36
чавун
50
Продовження таблиці 5. Варіант
З'єднання Болтом
Г
винтом
Шпилькою
Фітингом
діаметр болта товщина деталі 1 діаметр гвинта товщина деталі 2 діаметр шпильки
товщина деталі 3 матеріал деталі 4 діаметр умовного проходу труб
назва фітингу d
δ
1
d
δ
2
d
δ
3
D
y
9
20
28
6
25
18
38
алюміній
8
К
осинець прохідний
ГОСТ 8946-75 10
18
28
10
35
16
40
алюміній
10
11
16
28
8
30
14
38
сталь
15
12
14
26
12
35
12
36
сталь
20
13
20
17
10
25
20
34
бронза
25
14
18
24
14
35
18
30
бронза
32
15
16
22
8
20
16
28
латунь
40
16
14
17
16
20
14
24
латунь
50
17
12
17
6
15
12
22
чавун
8
Трійник прямий ГОСТ 88948-76 18
10
14
8
20
10
20
чавун
10
19
8
12
10
15
8
16
алюміній
15
20
8
12
12
10
8
16
сталь
20
21
10
14
14
15
10
20
сталь
25
22
12
17
16
20
12
22
бронза
32
23
14
17
18
25
14
24
бронза
40
24
16
22
20
15
1
6
28
латунь
50
25
18
24
8
30
18
30
латунь
8
Хрест прямий ГОСТ 8951-75 26
20
17
12
20
20
34
чавун
10
27
16
26
14
10
16
36
чавун
15
28
12
28
6
25
14
38
алюміній
20
29
10
28
10
30
12
40
алюміній
25
30
6
28
8
25
10
38
сталь
32
Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та виконанні даного завдання. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81; е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68; є) умовне позначення матеріалу - ГОСТ 2.306-68. 2. Утворення різьбової конструкції. 3. Класифікація різьби: - за напрямом гвинтової лінії; - за формою профілю; - за розташуванням на деталі; - за характером поверхні; - за призначенням; - за кількістю заходів. 4. Параметри різьби. 5. Умовне зображення різьби за ГОСТ 2.311-68 (внутрішньої та зовнішньої). 6. Умовне позначення різьби за ГОСТ 2.311-68: - метрична; - метрична конічна; - трубна циліндрична; - трубна конічна; - трапецеїдальна; - упорна; - спеціальна. 7. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи – ГОСТ 2.305-68. 8. Кріпильні вироби (болти, шпильки, гайки, гвинти, шайби, фітінги, контргайки) – їх призначення, форма, правила зображення, номінальні параметри, визначення всіх інших розмірів, позначення. 9. Рознімні з'єднання: різьбові з'єднання. 10. Болтове з'єднання: - креслення з'єднання з точним відображенням форми та розмірів кріпильних виробів; - креслення з'єднання зі спрощеним відображенням форми та розмірів кріпильних виробів. 11. Шпилькове з'єднання: - креслення з'єднання з точним відображенням форми та розмірів кріпильних виробів; - креслення з'єднання зі спрощеним відображенням форми та розмірів кріпильних виробів. 12. З'єднання гвинтом: - креслення з'єднання з точним відображенням форми та розмірів гвинта і різьбового отвору; - креслення з'єднання зі спрощеним відображенням форми та розмірів гвинта і різьбового отвору. 13. З'єднання трубне. Виконання зображення з'єднання двох труб: - кутником; - муфтою прямою; - трійником. 14. Довжина різьби на трубах. 15. Виконання розрізу з'єднання. 16. Нанесення розмірів та позначень на трубному з'єднанні. Рекомендована література: [16], [17], [21], [30], [31]. Завдання 7
. З'єднання зварюванням. Умова завдання: Перекреслити зображення заданих деталей у масштабі 1:1 або 1:2. Проставити розміри. Нанести позначення зварних швів за ГОСТ 2.312-72 у зазначених місцях з'єднання. Варіанти завдань та вказівки, що до виконання зварних швів, наведені у таблиці 6. Рисунок 7.1. Графічна умова до завдання 7. Таблиця 6. – Варіанти завдання 7. № вар. № шва ГОСТ спосіб зварюва
ння
вид з'єднання катет шва
характер шва прим. 1 1 5264-80 РЕ таврове – Т1 5 без переривчастий по замкненій лінії
2
8713
-
79
АФ
внапусток –
Н1
4
l
=4, s
=8
ланцюговий
3
1516
4
-
78
ШЕ
стикове –
С2
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т5
6
l
=4, s
=8
шаховий
5
14771
-
76
ИН
кутове –
У4
7
без переривчастий
Продовження таблиці 6. № вар. № шва ГОСТ спосіб зварю
вання
вид з'єднання катет шва
характер шва прим. 2 1 5264-80 РЕ таврове – Т2 4 l=10, s=20 шаховий, по замкненій
лінії
2 8713-79 АФ внапусток – Н2 5 без переривчастий по замкненій лінії 3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С24
-
без переривчастий
4
14771
-
76
ИН
таврове –
Т4
5
без переривчастий
5
8713
-
79
ПФ
кутове –
У2
3
l
=
12
, s
=
20
ланцюговий
3 1 8713-79 АФ таврове – Т3 6 без переривчастий по замкненій лінії
2
15164
-
78
ШЕ
внапусток –
Н3
8
без переривчастий
3
5264
-
80
РЕ
стикове –
С21
-
l
=
3
, s
=
7
ланцюговий
4
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т9
3
l
=
6
, s
=
10
шаховий
5
14771
-
76
УП
к
утове –
У5
6
без переривчастий
4 1 5264- 80 РЕ таврове – Т4 3 l=8, s=18 ланцюговий, по замкненій лінії
2
14771
-
76
ИН
внапусток –
Н4
7
без переривчастий
3
5264
-
80
РЕ
стикове –
С18
-
l
=
3
, s
=
8
ланцюговий
4
8713
-
79
АФ
таврове –
Т7
4
без переривчастий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У10
8
без переривчастий
5 1 14771-76 УП таврове – Т5 4 l=6, s=15 ланцюговий, по замкненій лінії
2
8713
-
79
ПФ
внапусток –
Н6
8
l
=
3
, s
=
7
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С15
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т3
3
без переривчастий
5
14771
-
76
ИН
кутове –
У4
5
l
=
8
, s
=
15
ланцюговий
6 1 8713-79 ПФ таврове – Т6 5 без переривчастий по замкненій лінії 2
14771
-
76
УП
внапусток –
Н1
4
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С13
-
l
=
3
, s
=
7
ланцюговий
4
8713
-
79
А
Ф
таврове –
Т7
6
l
=
5
, s
=
12
шаховий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У5
7
без переривчастий
7 1 8713- 79 АФ таврове – Т7 4 без переривчастий по замкненій лінії 2
5264
-
80
РЕ
внапусток –
Н2
5
l
=
4
, s
=
8
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С11
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т1
5
l
=
4
, s
=
8
шаховий
5
14771
-
76
ИН
кутове –
У6
6
без переривчастий
8 1
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т9
6
l
=
7
, s
=
12
ланцюговий
2 14771-76 УП внапусток – Н3 6 без переривчастий по незамкненій лінії
3
8713
-
79
АФ
стикове –
С5
-
без пере
ривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т1
3
l
=
5
, s
=
10
шаховий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У8
5
l
=
10
, s
=
1
8
ланцюговий
9 1 5264-80 РЕ таврове – Т1 3 без переривчастий по незамкненій лінії
2 8713-79 ПФ внапусток – Н4 7 без переривчастий по замкненій лінії
3
15
164
-
78
ШЕ
стикове –
С4
-
l
=
6
, s
=
14
ланцюговий
Продовження таблиці 6. № вар. № шва ГОСТ спосіб зварю
вання
вид з'єднання катет шва
характер шва прим. 4
8713
-
79
АФ
таврове –
Т2
4
l
=
3
, s
=
8
шаховий
5
14771
-
76
УП
кутове –
У10
5
без переривчастий
10 1 5264- 80 РЕ таврове – Т2 5 l=5, s=8 ланцюговий, по замкненій лінії
2
8713
-
79
ПФ
внапусток –
Н6
8
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
3
14771
-
76
ИН
стикове –
С2
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т3
6
l
=
5
, s
=
12
шаховий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У6
7
без переривчас
тий
11 1 5264-80 РЕ таврове – Т3 4 l=8, s=20 ланцюговий, по замкненій лінії
2
14771
-
76
УП
внапусток –
Н1
4
l
=
4
, s
=
8
ланцюговий
3
8713
-
79
АФ
стикове –
С4
-
без переривчастий
4
14771
-
76
ИН
таврове –
Т4
5
без переривчастий
5
8713
-
79
ПФ
кутове –
У9
6
l
=
6
, s
=
12
шаховий
12 1 8713-79 АФ таврове – Т4 6 без переривчастий по замкненій лінії
2 15164-78 ШЕ внапусток – Н2 5 без переривчастий по замкненій лінії
3
5264
-
80
РЕ
стикове –
С6
-
l
=
4
, s
=
8
ланцюговий
4
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т5
3
l
=
4
, s
=
10
шахови
й
5
14771
-
76
ИН
кутове –
У8
4
l
=
10
, s
=
20
ланцюговий
13 1 5264-80 РЕ таврове – Т5 3 без переривчастий по замкненій лінії
2
14771
-
76
УП
внапусток –
Н3
6
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
3
5264
-
80
РЕ
стикове –
С11
-
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
4
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т6
4
l
=
6
, s
=
13
шаховий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У6
5
без переривчастий
14 1 14771- 76 ИН таврове – Т6 4 l=10, s=18 ланцюговий, по замкненій лінії
2 8713-79 АФ внапусток – Н4 7 без переривчастий по замкненій лінії
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С13
-
без переривч
астий
4
14771
-
76
УП
таврове –
Т7
3
без переривчастий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У5
6
l
=
8
, s
=
1
8
ланцюговий
15 1
8713
-
79
АФ
таврове –
Т7
5
без переривчастий
по замкненій лінії
2 8713-79 ПФ внапусток – Н6 8 без переривчастий по незамкненій лінії
3
1516
4
-
78
ШЕ
стикове –
С15
-
l
=
4
, s
=
7
ланцюговий
4
14771
-
76
УП
таврове –
Т9
6
l
=
3
, s
=
8
шаховий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У4
5
без переривчастий
16 1 8713- 79 ПФ таврове – Т9 4 l=10, s=15 ланцюговий, по замкненій лінії 2
5264
-
80
РЕ
внапусток –
Н1
5
l
=
4
, s
=
8
л
анцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С18
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т1
5
без переривчастий
5
14771
-
76
ИН
кутове –
У3
6
l
=
6
, s
=
12
шаховий
17 1
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т1
6
без переривчастий
по замкненій лінії
2
8713
-
79
ПФ
внапусток –
Н2
4
без переривчастий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С21
-
l
=
3
, s
=
7
ланцюговий
4
14771
-
76
УП
таврове –
Т2
3
l
=
4
, s
=
10
ланцюговий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У4
5
без ереривчастий
Продовження таблиці 6. № вар. № шва ГОСТ спосіб зварюва
ння
вид з'єднання катет шва
характер шва прим. 18 1
8713
-
79
АФ
таврове –
Т2
3
без переривчастий
по замкненій лінії
2
14771
-
76
ИН
внапусток –
Н3
6
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С24
-
без переривчастий
4
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т3
4
l
=
6
, s
=
10
шаховий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У5
5
без переривчастий
19 1
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т3
4
l
=
12
, s
=
22
ланцюговий
2
15164
-
78
ШЕ
внапусток –
Н4
7
без переривчастий
по замкненій лінії
3
14771
-
76
УП
стикове –
С2
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т4
3
l
=
5
, s
=
12
шаховий
5
7813
-
79
ПФ
кутове –
У6
6
без переривчастий
20 1 5264- 80 РЕ таврове – Т4 5 без переривчастий
по замкненій лінії 2
8713
-
79
АФ
внапусток –
Н1
8
l
=
3
, s
=
8
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С24
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т5
6
без пер
еривчастий
5
14771
-
76
УП
кутове –
У5
5
l
=
8
, s
=
15
шаховий
21 1 5264-80 РЕ таврове – Т5 4 l=5, s=12 ланцюговий, по замкненій лінії
2 8713-79 ПФ внапусток – Н2 8 без переривчастий
по незамкненій лінії
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С21
-
без переривчастий
4
14771
-
76
ИН
таврове –
Т6
5
l
=
3
, s
=
8
шаховий
5
8713
-
79
АФ
кутове –
У9
7
без переривчастий
22 1 8713-79 ПФ таврове – Т6 6 l=10, s=20 шаховий, по замкненій лінії
2 15164-78 ШЕ внапусток – Н3 7 без переривчастий
по незамкненій лінії
3
5264
-
80
РЕ
сти
кове –
С18
-
без переривчастий
4
8713
-
79
АФ
таврове –
Т7
3
без переривчастий
5
14771
-
76
УП
кутове –
У10
6
l
=
6
, s
=
12
ланцюговий
23 1 14771-76 ИН таврове – Т7 3 l=4, s=10 шаховий, по замкненій лінії
2
8713
-
79
АФ
внапусток –
Н4
4
l
=
3
, s
=
6
ланцюговий
3 15164-78 ШЕ стикове – С15 - без переривчастий
4 5264-80 РЕ таврове – Т9 4 без переривчастий
5 14771-76 УП кутове – У3 5 без переривчастий 24 1 8713-79 ПФ таврове – Т9 4 без переривчастий по замкненій лінії 2 14771-76 УП внапусток – Н6 5 l=4, s=7 ланцюговий, по незамкненій лінії
3 15164-78 ШЕ стикове – С13 - без переривчастий 4
8713
-
79
АФ
таврове –
Т1
3
l
=
6
, s
=
10
шаховий
5 5264-80 РЕ кутове – У4 6 без переривчастий Продовження таблиці 6. № вар. № шва ГОСТ спосіб зварю
вання
вид з'єднання катет шва
характер шва прим. 25 1 5264-80 РЕ таврове – Т1 5 l=12, s=20 ланцюговий, по замкненій лінії 2 8713-79 ПФ внапусток – Н1 6 без переривчастий по незамкненій лінії
3
14771
-
76
ИН
стикове –
С11
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т3
6
l
=
5
, s
=
12
шаховий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У5
7
l
=
10
, s
=
20
ланцюговий
26 1 8713-79 АФ таврове – Т2 4 без переривчастий по замкненій лінії 2
14771
-
76
ИН
внапусток –
Н2
8
l
=
3
, s
=
8
ланцюговий
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С5
-
без переривчастий
4
8713
-
79
ПФ
таврове –
Т4
5
l
=
4
, s
=
8
шаховий
5
5264
-
80
РЕ
кутове –
У6
6
без переривчастий
27 1 14771- 76 УП таврове – Т3 6 l=8, s=18 ланцюговий, по замкненій лінії
2 8713-79 АФ внапусток – Н3 7 без переривчастий по незамкненій лінії 3
14771
-
76
ИН
стикове –
С4
-
без переривчастий
4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т2
3
без переривчастий
5
15164
-
78
ШЕ
кутове –
У8
5
l
=
10
, s
=
18
шаховий
28 1 5264-80 РЕ таврове – Т4 3 l=8, s=15 ланцюговий, по замкненій лінії 2
15164
-
78
ШЕ
внапусток –
Н4
4
l
=
3
, s
=
7
ланцюговий
3 8713-79 АФ стикове – С2 - без переривчастий
4
14771
-
76
УП
таврове –
Т3
4
l
=
4
, s
=
10
шаховий
5 5264-80 РЕ кутове – У9 7 без переривчастий 29 1 8713-79 ПФ таврове – Т5 4 без переривчастий по замкненій лінії 2
14771
-
76
ИН
внапусток –
Н6
5
l
=
3
, s
=
6
ланцюгови
й
3
15164
-
78
ШЕ
стикове –
С15
-
l
=
4
, s
=
8
ланцюговий
4
8713
-
79
АФ
таврове –
Т9
3
l
=
6
, s
=
12
шаховий
5 5264-80 РЕ кутове – У6 5 без переривчастий 30 1
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т6
5
l
=
6
, s
=
12
ланцюговий
2 15164-78 ШЕ внапусток – Н1 6 без переривчастий
по
замкненій лінії
3 14771-76 ИН стикове – С18 - без переривчастий 4
5264
-
80
РЕ
таврове –
Т1
6
l
=
6
, s
=
12
шаховий
5 8713-79 АФ кутове – У10 7 без переривчастий Рекомендації до виконання: Завдання виконується на аркуші формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та виконанні даного завдання. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68. є) умовне позначення матеріалу - ГОСТ 2.306-68. 2. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи – ГОСТ 2.305-68. 3. Не рознімні з'єднання. . З'єднання зварюванням. ГОСТ 5264-80 4. Види зварювання. 5. Види зварних з'єднань. 6. Класифікація швів: - за протяжністю; - за кількістю проходів; - за формою підготовки кромок; - за характером виконання шва; - за положенням у просторі. 7. Стандарти на типи та конструктивні елементи зварних швів. 8. Умовне зображення та позначення швів зварних з'єднань – ГОСТ 2.312- 72. 9. Структура умовного позначення швів. 10. Способи зварювання. 11. Катет шва. 12. Допоміжні знаки. Завдання 8
.
Складальне креслення. Умова завдання:
Виконати ескізи деталей і складальне креслення готового виробу (складальної одиниці), який складається з 5 – 7 деталей, не враховуючи стандартних (кріпильних). Скласти до нього специфікацію. Складальну одиницю видає викладач на кафедрі, або вибирається самостійно студентом-
заочником за місцем роботи.
Завдання містить дві частини: виконання ескізів і виконання складального креслення зі специфікацією. Рекомендації до виконання: В завданні рекомендується ескіз корпусу виконувати на аркуші в клітинку формату А4 або А3, а ескізи інших деталей на форматах А4; складальне креслення виконується на форматі А3, специфікація – на А4. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та виконанні даного завдання. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68. є) умовне позначення матеріалу - ГОСТ 2.306-68. 2. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи – ГОСТ 2.305-68. 3. Правила зображення стандартних виробів. 4. Різьба, різьбові з'єднання. ГОСТ 2.311-68. 5. Ескізи. Що називається ескізом. Призначення ескізів. Чим відрізняється ескіз від креслення. 6. Послідовність виконання ескізів за етапами. 7. Вимірювальні інструменти та пристрої для обміру деталей. 8. Креслення загального вигляду та складальне креслення. Різниця між ними. 9. Призначення складального креслення. 10. Що показують на складальному креслені. 11. Які розміри наносять на складальному креслені. 12. Які характеристики наносять на складальному креслені. 13. Особливості виконання складального креслення: зображення суміжних деталей; допустимі спрощення зображень елементів; зображення рухомих частин виробу; умовне зображення стандартних деталей, деталей типу „вал”, корпусних деталей, рукояток, маховиків та т. і.; виконання штриховки деталей у розрізах та перерізах виробу. 14. Позначення порядкових номерів складових частин виробу. 15. Складання специфікації: форма, розміри таблиці специфікації та основний напис за ГОСТ 2.108 – 68; послідовність заповнення за розділами; порядок присвоєння номерів позицій; порядок запису у розділі „Стандартні вироби”; порядок заповнення розділу „Матеріали”. 16. Зображення характерних для складальних одиниць виробів та пристроїв: стопорних; сальникових; кріплення клапанів; підшипників; ущільнювальних та мастильних пристроїв. Рекомендована література: [16], [17], [21], [30], [31]. Завдання 9
.
Читання та деталювання складальних креслень. Умова завдання: Прочитати надане складальне креслення. Виконати робочі креслення двох заданих деталей, одна з яких є корпусною. Побудувати аксонометричне зображення з вирізом чверті однієї з деталей. Рекомендації до виконання: Завдання виконується на двох аркушах формату А3. Для виконання завдання необхідно: 1. Ознайомитися із запропонованим переліком теоретичних питань. 2. Знайти відповіді на усі означені питання у зазначеній нижче літературі. 3. Вивчити всі необхідні теми. 4. Застосувати надбані теоретичні знання при виконанні практичних вправ та виконанні даного завдання. Перелік теоретичних питань: 1. Правила оформлення креслень: а) лінії – ГОСТ 2.303-68; б) формати - ГОСТ 2.301-68; в) основний напис - ГОСТ 2.104-68; г) масштаби - ГОСТ 2.302-68; д) шрифти креслярські - ГОСТ 2.304-81. е) нанесення розмірів - ГОСТ 2.307-68. є) умовне позначення матеріалу - ГОСТ 2.306-68. 2. Зображення – вигляди, розрізи, перерізи – ГОСТ 2.305-68. 3. Аксонометричні проекції – ГОСТ 2.317-69. 3. Послідовність читання складального креслення: ознайомлення зі змістом основного напису; встановлення призначення та принципу роботи виробу, його технічних характеристик, то що; визначення за специфікацією кількості та найменування усіх деталей, що складають даний виріб; ознайомлення зі змістом зображень; вивчення розмірів; встановлення характеру взаємодії складових частин виробу; вивчення форми та положення конкретної деталі, її номер позиції та данні за специфікацією. 4. Правила зображення стандартних виробів. 5. Деталювання складального креслення: призначення та зміст робочого креслення; основні вимоги до робочих креслень за ГОСТ 2.109 – 73. 6. Послідовність виконання робочих креслень ( підготовчий та основний). 7. Виконання робочих креслень деталей, котрі потребують в основному токарної обробки: розташування зображень; кількість зображень; їх зміст; виконання перерізів та виносних елементів; нанесення розмірів під шпонкові пази, шліци, отвори установочних та кріпильних гвинтів та шпильок; детальне зображення різьби в отворах. 8. Умовне зображення та позначення різьби за ГОСТ 2.311-68. 9. Виконання креслень деталей, заготовки котрих одержують литтям, штампуванням, куванням та прокатуванням: розташування зображень; кількість зображень; виконання розрізів та перерізів, виносних елементів; нанесення розмірів. 10. Текстові написи на креслені: основний напис; позначення креслень; технічні вимоги; таблиці параметрів. Рекомендована література: [16], [17], [21], [30], [31]. Таблиця 7. - Варіанти завдання 9. № варіанту Позначення складального креслення Позиції деталі для виконання робочого креслення. Позиції деталі для виконання аксонометричного зображення
1
КТУГ.
ХХХХХХ
. 100 СК
1, 3
3 -
діметрія
2
КТУГ .
ХХХХХХ
. 2
00 СК
2, 3
2 -
діметрія
3
КТУГ .
ХХХХХХ
. 300 СК
1, 4
4 -
діметрія
4
КТУГ .
ХХХХХХ
. 400 СК
1, 7
7 -
діметрія
5
КТУГ .
ХХХХХХ
. 500 СК
1, 5
5 -
діметрія
6
КТУГ .
ХХХХХХ
. 600 СК
7, 5
5 -
діметрія
Продовження таблиці 7. № варіанту
Позначення складального креслення Позиції деталі для виконання робочого креслення.
Позиції деталі для виконання аксонометричного зображення
7
КТУГ .
ХХХХХХ
. 700 СК
3, 5
3 -
ізометрія
8
КТУГ .
ХХХХХХ
. 800 СК
1, 3
3 -
ізометрія
9
КТУГ .
ХХХХХХ
. 900 СК
1, 4
1 -
ізометрія
10
КТУГ
.
ХХХХХХ
. 110 СК
1, 3
3 -
ізометрія
11
КТУГ.
ХХХХХХ
. 100 СК
4, 2
2 -
діметрія
12
КТУГ .
ХХХХХХ
. 200 СК
1, 4
4 -
діметрія
13
КТУГ .
ХХХХХХ
. 300 СК
2, 5
5 -
діметрія
14
КТУГ .
ХХХХХХ
. 400 СК
2, 5
5 -
ізометрія
15
КТУГ .
ХХХХХХ
. 500 СК
2, 6
2 -
ізометрія
16
КТУГ .
ХХХХХХ
. 600 СК
1, 8
8 -
ізометрія
17
КТУГ .
ХХХХХХ
. 700 СК
1, 4
4 -
діметрія
18
КТУГ .
ХХХХХХ
. 800 СК
4, 5
5 -
діметрія
19
КТУГ .
ХХХХХХ
. 900 СК
2, 3
3 -
діметрія
20
КТУГ .
ХХХХХХ
. 110 СК
6, 3
3 -
діметрія
21
КТУГ.
ХХХХХХ
. 100 СК
4, 7
7 -
ізометрія
22
КТУГ .
ХХХХХХ
. 200 СК
1, 5
5 -
діметрія
23
КТУГ .
ХХХХХХ
. 300 СК
3, 7
7 -
ізометрія
24
КТУГ .
ХХХХХХ
. 400 СК
2, 4
4 -
діметрія
25
КТУГ .
ХХХХХХ
. 500 СК
1, 3
3 -
діметрія
26
КТУГ .
ХХХХХХ
. 600 СК
2, 6
2 -
діметрія
27
КТУГ .
ХХХХХХ
. 700 СК
1, 3
3 -
діметрія
28
КТУГ .
ХХХХХХ
. 800 СК
3, 6
3 -
діметрія
29
КТУГ .
ХХХХХХ
. 900 СК
2, 4
4 -
ізометрія
30
КТУГ .
ХХХХХХ
. 300 СК
2, 8
8 –
діметрія
Примітка. В позначені креслення символами ХХХХХХ позначено: перші три ХХХ -номер варіанту, інші три ХХХ – номер завдання. Приклад: КТУГ.002009.200 СК, де: 002 – другий варіант, 009 – завдання 9, 200 – номер креслення за варіантом. А Б-Б Рисунок 9.1. Вентиль кутовий. КТУГ.ХХХХХХ.100 СК Рисунок 9.2. Клапан перепускний. КТУГ.ХХХХХХ.200 СК Рисунок 9.3. Клапан зворотний. КТУГ.ХХХХХХ.300 СК Рисунок 9.4. Клапан. КТУГ.ХХХХХХ.400 СК Рисунок 9.5. Клапан запобіжний. КТУГ.ХХХХХХ.500 СК Рисунок 9.6. Клапан запобіжний. КТУГ.ХХХХХХ.600 СК Рисунок 9.7. Вал шарнірний. КТУГ.ХХХХХХ.700 СК Рисунок 9.8. Клапан. КТУГ.ХХХХХХ.800 СК G1/2
Рисунок 9.9. Шаблон. КТУГ.ХХХХХХ.900 СК G3/4 G1/2 Рисунок 9.10. Сосуд роздільний. КТУГ.ХХХХХХ.110 СК Література 1. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковалев С.М., Інженерна графіка.
Підручник., - К, Каравела. 2. Інженерна та комп'ютерна графіка, / за ред. В.Є. Михайленка – Підручник, К, Вища школа. 3. Інженерна та комп'ютерна графіка, Підручник., В.Є. Михайленко, А.М. Підкоритов, І.А. Скидан. , К, Вища школа. 4. Короев Ю. И. Начертательная геометрия. Учебник для архит. спец. вузов. М. Стройиздат. 5. Климухин А.Г. Начертательная геометрия
. Учебник для вузов. , М. Стройиздат. 6. Бубенников А.В. Начертательная геометрия. Учебник для вузов. – 3-е изд. Перер. и доп. – М. Высшая школа. 7. Русскевич Н.Л. Начертательная геометрия. Учебник для вузов. 8. Кузнєцов Н.С. . Начертательная геометрия. Учебник для вузов. 9. Михайленко. В.Е. Инженерная графика. 10. Дворніков В.А. Нарисна геометрія (тексти лекцій). 11. Фролов С. А. . Начертательная геометрия. 12. Гордон В.О., Семенцов-Огиевский М.А. Курс начерт. геометрии. М., Наука. 13. Четвертухин Н.Ф. (под редакцией). Курс начертательной геометрии. 14. Ломоносов Г.Г. Инженерная графика. 15. Попова Г.Н. , Алексеев С.Ю. Машиностроительное черчение: Справочник. – Л. Машиностроение. 16. Машиностроительное черчение: Учебник для студентов машиностроительных специальностей вузов: Под редакцией Г.П. Вяткина. 2 – е изд. перераб. и доп. – М., Машиностроение. 17. Хаскин А.М. Черчение. Сборник задач. К. , Высшая школа. 18. Годик Е.И. , Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. 4 – е изд. перераб. и доп. , М. , Машиностроение 19. Справочное руководство по черчению / В.Н. Богданов, И.Ф. Малежик , А.П. Верхола и др. – М. Машиностроение. 20. Техническое черчение. Учебник для вузов. Годик Е.И. и др. – 5 – е изд. перераб. и доп., К. Вища школа. 21. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.301 – 68 / ГОСТ 2. 321-84, М., Издательство стандартов. 22. Градиль В. П. и др. Справочник по ЕСКД. Харьков., Прапор. 23. Потишко А.В. , Крушевский Д. П. Справочник по инженерной графике. / под ред. А. В. Потишко / 2 – е изд. пепераб. и доп., - Киев., Будівельник Додаткова література: 24. Русскевич Н.Л. Сборник задач по начертательной геометрии. 25. Фролов С.А. Сборник задач по начертательной геометрии. 26. Арустамов Х. А. Сборник задач по начертательной геометрии. 27. Михайленко В.Е. и др. Геометрическое моделирование и машинная графика. 28. Локтев С.В. , Числов П.А. Задачник по начертательной геометрии. Учебное пособие для вузов., 2 – е изд. перераб. и доп., М. , Высшая школа. 29. Сборник задач по начертательной геометрии с елементами программирования. Под редакцией В.В. Михайленко. – К. , Вища школа. 30.Довідкові таблиці. Хруцький В.Л. 31. Контрольні тести з інженерної графіки. Мартинова Т. М. , Гонзуль В. П. 32. Контрольні тести з нарисної геометрії. Дворніков В. А. , Гонзуль В. П., Мартинова Т. М. НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ методичні вказівки „Інженерна графіка. Методичні вказівки та варіанти завдань для самостійної роботи студентів електротехнічних спеціальностей , підготовлені Хруцьким В. Л., Мартиновою Т.М. УКЛАДАЧИ: Хруцький Володимир Леонідович, Мартинова Тетяна Михайлівна Реєстрац. № Підписано до друку 2005 р. Формат А4 210×297 Обсяг стор. Тираж (наклад) прим. м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ партз'їзду, 11 
Автор
iutin.yan
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 772
Размер файла
3 401 Кб
Теги
график, инженерная, электрик
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа