close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Голосні звуки.Познач їх буквами

код для вставкиСкачать
Домашній тренажер з української мови для 2 класу
ГОЛОСНІ ЗВУКИ. ПОЗНАЧЕННЯ ЇХ БУКВАМИ
Домашній тренажер 2 клас
Завдання 1
Завдання 2
Завдання 3
Завдання 4
Завдання 5
Спиши букви, якими на письмі позначаються голосні звуки.
п д я і ж к у о ю в
ч л и б е є щ а ї г з
Перевірка
Головна сторінка
я і у о ю и е є а ї Головна сторінка
Спиши слова, поділяючи їх на склади. Постав наголос.
Іван, малює, їдальня, сніг, ялина, Україна, Юрась
.
Перевірка
Головна сторінка
Іва
́
н
, малю
́
є
, їда
́
льня
, сні́
г
, яли
́
на
, Украї́
на
, Юра
́
сь
.
Головна сторінка
Подані слова розділи рисочками для переносу. Підкресли слова —
ознаки предметів.
Політ, Єва, стриж, майор, підйомний, гайок, Артем
, серйозний
.
Перевірка
Головна сторінка
Політ, Єва, стриж, майор, підйомний
, гайок, Артем
, серйозний
.
Головна сторінка
Познач цифрою спочатку односкладові
, потім —
двоскладові, трискладові і чотирискладові слова
. Постав наголос.
О ґанок О березень
О ніч О розтане
О сніг О сонце
О змінилася О ягода
О пливуть О вечірня
О скрип О замісила
Перевірка
Головна сторінка
О ґа
́
нок
О бе
́
резень
О ні́
ч
О розта
́
не
О сні́
г
О со
́
нце
О зміни
́
лася
О я
́
года
О пливу
́
ть
О вечі́
рня
О скри
́
п
О заміси
́
ла
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
Головна сторінка
Спиши. Підкресли букви, які вказують на м'якість попереднього приголосного.
Галявина, пеньок, літечко, п'єса, приїдуть, люлька, Зоя, Надія, синє, Євгенія
.
Перевірка
Головна сторінка
Гал
я
вина, пен
ь
ок, л
і
течко, п'єса, приїдут
ь
, л
ю
л
ь
ка, Зоя, Над
і
я, син
є
, Євген
і
я
.
Головна сторінка
Автор
KVV
KVV40   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 524
Размер файла
199 Кб
Теги
голосн, познач, звуки, буквами
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа