close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Накази про прийняття на роботу

код для вставкиСкачать
АНОТАЦІЯ
ББК 67.99(2)7
Н 21
Кожний суб’єкт господарювання знає про важливість документального оформлення
господарських операцій, адже грамотно складені документи допомагають не тільки
підтвердити факт здійснення операції, але й правильно відобразити цю операцію в обліку,
відстояти свою позицію перед контролюючими органами, а також уникнути штрафних санкцій
та інших негативних наслідків. Один із найбільш поширених і відомих усім документів – наказ,
якому і присвячено наше видання.
Накази оформляються в різних ситуаціях, чи то відносини з кадрами, операції з основними
засобами, проведення інвентаризації активів або організація оподаткування. Але як
правильно скласти наказ у кожному конкретному випадку, які обов’язкові реквізити та яку
важливу інформацію слід до нього включити, чи потрібно при цьому користуватися
затвердженою типовою формою? На практиці ці питання нерідко викликають утруднення,
усунути які покликане підготовлене нами практичне керівництво «Накази: зразки на всі
випадки життя». У ньому ви знайдете рекомендації щодо формулювання тих або інших
наказів, які допоможуть уникнути проблем в обліку, а також численні зразки наказів, що
стосуються:
·
кадрового діловодства, у тому числі оформлення трудових відносин (прийняття,
переведення, переміщення, звільнення), заохочення працівників і накладення на них
стягнень, а також інших ситуацій із кадрами, включаючи надання відпусток, унесення змін до
трудової книжки, зміну робочого графіка, затвердження штатного розпису і таке інше;
·
оплати праці, у тому числі преміювання, зміни розміру посадових окладів,
установлення надбавок і доплат, оплати наднормової роботи;
·
охорона праці, а також навчання та атестації працівників;
·
облікової політики підприємства, а також зміни розміру статутного капіталу;
·
формування звичайних цін, проведення рекламних акцій, різних корпоративних
заходів, використання на підприємстві мобільного зв’язку;
·
операцій з основними засобами, проведення інвентаризації, а також експлуатації
автомобілів;
·
касових операцій, у тому числі встановлення ліміту каси, призначення осіб,
відповідальних за здійснення касових операцій;
·
організації обліку з ПДВ, включаючи призначення осіб, відповідальних за підписання
податкових накладних, делегування права накладення електронного цифрового підпису тощо.
Нормативно-правові документи, на яких засновано консультаційні матеріали, подано станом
на 23 квітня 2013 року.
Із нашим практичним керівництвом ви без зусиль зможете скласти будь-який наказ,
пов’язаний із діяльністю вашого підприємства. Видання буде корисне керівникам,
бухгалтерам, кадровим, юридичним та іншим службам підприємства.
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!
З метою економії корисної площі практичного керівництва назви всіх законодавчих
і нормативних документів, на які робляться посилання в консультаціях, даються
у скороченому вигляді. Повністю назви документів з їх реквізитами наводяться в переліку,
опублікованому в кінці видання.
Практичне керівництво «Накази: зразки на всі випадки життя» серії «Бібліотека «Баланс».
Передплатні індекси Укрпошти: 40697 – рос., 74679 – укр.
Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2011. 112 с.
Олена КАНТЕРМАН, юрист, головний редактор
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ НАКАЗІВ
Практично будь-яке підприємство використовує у своїй діяльності накази, які видаються для
найрізоманітніших ситуацій, чи будуть це відносини з кадрами, операції з основними
засобами або статутним капіталом. Важливість цього документа важко переоцінити, адже
правильно складений наказ допоможе уникнути штрафних санкцій, оптимізувати фінансові
результати (наприклад, завдяки правильно оформленому наказу можна віднести деякі види
витрат до складу податкових для розрахунку податку на прибуток). Водночас на практиці
доводиться стикатися з багатьма питаннями щодо оформлення цього документа: які реквізити
до нього включати, чи потрібно застосовувати типову форму тощо. У цій консультації ми
розглянемо загальні питання, пов’язані зі складанням наказів.
Застосування типової форми наказів
Для деяких видів наказів існують типові форми. Так, Наказом № 489 затверджено форми
наказу про прийняття на роботу (типова форма № П-1), про надання відпустки (типова форма
№ П-3) і про припинення трудового договору (типова форма № П-4). Чи обов’язково
застосовувати ці форми? У цьому випадку такої необхідності немає – наказ Держкомстату,
яким затверджено зазначені форми, не зареєстровано в Мін’юсті, а отже, відповідно до Указу
№ 493 він не є нормативно-правовим актом і носить усього лише рекомендаційний характер.
Тому складати кадрові накази, у тому числі і ті, за якими є затверджені типові форми, ви
можете в довільній формі. На наш погляд, до наказу, складеного в довільній формі, варто
включити всі реквізити типової форми.
Обов’язкові реквізити наказу
У пошуках обов’язкових реквізитів наказу звернемося до основоположного в цій галузі
документа – ДСТУ 4163-2003. Вимоги цього документа дотримуються при складанні різних
організаційно-розпорядчих документів, зокрема наказів, які створюються не тільки у процесі
діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, але й підприємств, установ,
організацій та їх об’єднань усіх форм власності (п. 1.1 ДСТУ 4163-2003).
Виходячи з вимог п. 4.4 цього документа обов’язковими реквізитами будь-якого наказу є:
·
найменування підприємства – зазначається відповідно до установчих документів;
·
назва виду документа – у нашому випадку – наказ;
·
дата складання – зазначається арабськими цифрами в один рядок у такій
послідовності: число, місяць, рік (наприклад, 08.04.2013). Стандартом допускається
зазначення дати у зворотній послідовності (2013.04.08);
·
реєстраційний індекс (номер) – це порядковий номер, який може бути доповнений
індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про виконавця тощо. Наприклад,
кадрові накази можуть мати індекс із літерою «к»: Наказ № 33/к;
·
заголовок документа. Цей реквізит повинен відповідати на запитання: «Про що
видається наказ?». Наприклад: «Про призначення комісії для проведення службового
розслідування»;
·
текст наказу. Наказ повинен містити інформацію, заради якої видавався, викладатися
стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів і вживання слів та оборотів, які не несуть
смислового навантаження. Наказ оформляють у вигляді суцільного складного тексту або
розбивають на декілька пунктів, якщо частини тексту мають різні смислові навантаження або
наказ містить декілька рішень тощо. У цьому випадку пункти нумерують арабськими цифрами.
Текст наказу може складатися із двох частин: описової (тобто опису обставин, що послужили
підставою для видання наказу) і розпорядчої, яка містить власне розпорядження про те, що
треба зробити: «Призначити...», «Провести...», «Присвоїти...» тощо. Наказ може мати
додатки, тоді про це необхідно у ньому зазначити. А сам додаток повинен мати відповідні
позначки з посиланням на реквізити наказу, наприклад: «Додаток 1 до наказу від 25.04.13 р.
№ 33/к»;
·
підпис. Цей реквізит складається з найменування посади, особистого підпису, ініціалів і
прізвища особи, яка підписала наказ. Зазвичай на підприємствах право підпису наказів має
перший керівник на підставі установчих документів. Також внутрішніми документами
підприємства і посадовими інструкціями може бути встановлено право підпису наказів іншими
посадовими особами підприємства (наприклад, заступником директора, директором філії
тощо).
Крім вищеназваних реквізитів для кожного виду наказів обов’язковими можуть бути й інші
реквізити.
У наказі зазвичай називають документи, на підставі яких він підготовлений, – реквізит
«Підстава», у ДСТУ його називають «Відмітка про наявність доказів».
Як правило, перед підписанням накази візуються відповідними зацікавленими службами
підприємства (наприклад, фінансовою службою, юридичним відділом тощо). У цьому випадку
наказ повинен передбачати реквізит про візи, наприклад, із позначкою «Узгоджено», із
зазначенням посади, ініціалів і прізвищ осіб, які візують його, а також дат проставляння віз.
З багатьма наказами зацікавлені особи повинні бути ознайомлені під підпис. Для таких
випадків у наказі передбачено реквізит «З наказом ознайомлені» із зазначенням посад,
ініціалів і прізвищ осіб, які знайомляться з наказом, а також дати ознайомлення.
Мова наказів
На практиці багато хто ставить собі запитання: а чи повинен наказ в обов’язковому порядку
складатися українською мовою? Щоб розібратися у цьому, звернемося до основного
документа, що регулює дане питання, – Закону № 5029. Згідно з вимогами цього Закону
державна мовна політика базується на визнанні та всесторонньому розвитку української мови
як державної та гарантуванні вільного розвитку регіональних мов або мов меншин, інших мов
(ст. 5).
Мовою роботи, діловодства і документації органів державної влади та органів місцевого
самоврядування ст. 11 Закону № 5029 визначено державну мову (українську). Проте в цій же
статті встановлено, що в межах територій, на яких поширена регіональна мова (мови), у
роботі, діловодстві та документації може використовуватися також регіональна мова (мови).
Що стосується недержавних суб’єктів господарювання, комерційних підприємств, то вони самі
визначають, яку мову (державну чи регіональну) застосовувати у своєму діловодстві та
документообігу. Питання про мову складання наказів бажано закріпити у внутрішньому акті
підприємства, наприклад, у наказі про затвердження графіка документообігу на
підприємстві.
Пунктом 5.21 ДСТУ 4163-2003 передбачено, що накази можуть складатися або українською
мовою, або мовою національних меншин у порядку, установленому законодавством.
Наведемо на наступній сторінці зразок наказу з усіма необхідними реквізитами.
ЗРАЗОК
ТОВ «Вишневий сад»
Наказ № 90-ОД
08.04.13 р.
м. Дніпропетровськ
Про затвердження Положення про філію в місті Севастополь
У зв’язку з розширенням обсягів продажів і відкриттям філії в м. Севастополь АР Крим
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про філію ТОВ «Вишневий сад» у м. Севастополь.
2. Відділу кадрів ознайомити
севастопольської філії.
із
затвердженим
Положенням
усіх
співробітників
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Додаток:
1. Положення про філію ТОВ «Вишневий сад» у м. Севастополь, АР Крим.*
Директор ТОВ «Вишневий сад»
(підпис)
В. А. Солодовников
Узгоджено:
Начальник
(підпис)
С. А. Волчинська
08.04.13 р.
Начальник фіну правління
(підпис)
Т. А. Федотов
08.04.13 р.
З наказом ознайомлений:
Начальник відділу кадрів
(підпис)
С. Ю. Снєжний
08.04.13 р.
_________________
* Додаток не наводиться.
Наказ – один з найбільш важливих документів підприємства, який може стосуватися
практично будь-якої сфери діяльності підприємства, і його правильне складання у багатьох
випадках допоможе уникнути порушень або заощадити активи підприємства. Тому до його
оформлення потрібно підходити досить ретельно. Про нюанси складання наказів, що
стосуються тієї або іншої сфери діяльності, ви можете прочитати у відповідних консультаціях
цього практичного керівництва.
Анастасія ШЕВЧЕНКО, юрист
НАКАЗИ ПРО ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН
При оформленні трудових відносин кадрові служби і бухгалтер, які займаються веденням
кадрової документації, стикаються із труднощами, пов’язаними з формулюваннями наказів,
що видаються. Неправильно складений наказ, що суперечить вимогам трудового
законодавства, може спричинити застосування адміністративної відповідальності згідно зі ст.
41 КУпАП. У консультації ви знайдете практичні рекомендації щодо оформлення наказів про
прийняття, переведення, переміщення, зміну істотних умов праці та звільнення.
Загальні правила
Наказом № 489 затверджено типові форми бланків, що застосовуються кадровими
службами підприємств, у тому числі типову форму наказу (розпорядження) про прийняття на
роботу. Проте обов’язковість застосування тільки типових форм кадрового обліку і
діловодства для підприємств, установ та організацій законодавчо не передбачена. Тому
підприємства будь-яких форм власності можуть або використовувати в роботі типову форму
наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (№ П-1), або змінити її з урахуванням
специфіки свого виробництва або виду проваджуваної діяльності.
Розроблена підприємством, установою або організацією форма наказу (розпорядження) про
прийняття на роботу, яка відрізняється від типової форми, але містить усі її необхідні
атрибути, не суперечить трудовому законодавству і може застосовуватися на практиці. При
цьому законодавством не встановлено юридичну відповідальність за застосування
підприємствами у своїй роботі довільної форми наказів або розпоряджень.
Накази про прийняття на роботу
Укладення трудового договору оформляється наказом про прийняття працівника на роботу
(ст. 24 КЗпП). Для оформлення трудових правовідносин працівник подає заяву про
прийняття на роботу із зазначенням дати прийняття, посади, а також виду роботи (основна,
тимчасова, за сумісництвом, сезонна). Разом із заявою працівник подає роботодавцеві
паспорт або інший документ, що засвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених
законодавством, – документ про освіту (кваліфікацію, спеціальність), про стан здоров’я та інші
документи. На підставі поданої працівником заяви, завізованої керівником (власником)
підприємства, видається наказ про його прийняття на роботу. Цей наказ доводиться до
відома працівника під підпис. Посада, на яку приймається співробітник, або пропонована
робота (як для основних працівників, так і для сумісників), повинна бути затверджена штатним
розписом підприємства.
За угодою сторін працівникові може бути встановлено строк випробування із метою
перевірки відповідності працівника дорученій йому роботі (ст. 26 КЗпП). Такий строк не може
перевищувати три місяці, а в окремих випадках, за погодженням із профспілковим органом, –
6 місяців (ст. 27 КЗпП) і має бути зафіксований у наказі.
Нерідко на практиці наказ про прийняття працівника видається не в день прийняття, а в будьякий інший день після фактичного допущення до роботи. У зв’язку із цим виникають трудові
спори між власником або уповноваженим ним органом і найманим працівником. Щоб уникнути
таких непорозумінь і розбіжностей, пов’язаних із фактичною та юридичною датами прийняття,
настійно рекомендуємо видавати всі накази про прийняття на роботу тільки в день
фактичного прийняття працівника, коли його допущено до виконання своїх функціональних
обов’язків.
Укладений трудовий контракт є підставою для видання відповідного наказу про прийняття на
роботу з дати, зазначеної в контракті. При цьому в наказі слід зафіксувати, що працівника
прийнято на роботу за контрактом.
Наведемо зразок формулювання наказу про прийняття на роботу і розглянемо його
особливості (див. табл. 1 далі).
Таблиця 1
Формулювання наказу
Особливості складання
<...>
Прийняти Карпенко Ірину
Василівну з 11.02.13 р. на
постійну роботу на посаду
економіста фінансовоекономічного відділу з окладом
3 500 грн. на місяць згідно
із штатним розписом
і з випробним строком два місяці.
Підстава: заява Карпенко І. В.
від 08.02.13 р.
<...>
1. У наказі про прийняття на роботу застерігається
встановлення строку випробування.
2. Якщо працівника приймають на тимчасову роботу, на роботу
за сумісництвом або на роботу з неповним робочим часом,
ці умови також відображаються в заяві та наказі.
3. При встановленні працівникові розміру оплати необхідно
зазначати оклад згідно із штатним розписом (наприклад:
«з окладом 3 500 грн. на місяць згідно із штатним розписом»
або «з окладом згідно із штатним розписом»). Обидва
формулювання є юридично правильними і не суперечать
законодавству
Накази про сумісництво та суміщення
Сумісництво являє собою виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно
оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому
ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина за наймом. Для
оформлення сумісництва необхідні: заява працівника про прийняття на роботу за
сумісництвом і наказ про прийняття на роботу (типової або довільної форми).
Суміщення професій або посад, а також виконання обов’язків відсутнього працівника – це
виконання працівником, без звільнення його від основної роботи, на цьому ж підприємстві, в
установі або організації іншої додаткової роботи, не обумовленої трудовим договором, у свій
основний робочий час.
На відміну від сумісництва працівник, який суміщає професії (посади) або виконує обов’язки
відсутнього колеги, не подає роботодавцеві заяву про виконання ним додаткової роботи, не
обумовленої трудовим договором. Проте обов’язковою умовою оформлення такого
суміщення є особиста згода працівника. Це підтверджується підписом працівника в
кадровому наказі (розпорядженні), згідно з яким на нього покладається з певної дати
виконання обов’язків відсутнього працівника або оформляється суміщення професій (див.
табл. 2). Згідно з наказом (розпорядженням) доручення працівникові з його згоди додаткової
роботи, не застереженої трудовим договором, може бути як безстроковим, так і на якийсь
певний період часу.
При оформленні суміщення професії також потрібно враховувати наявність у цього
працівника вміння виконувати суміщувану роботу, що може підтверджуватися відповідним
записом у його трудовій книжці.
Таблиця 2
Формулювання наказу
Особливості складання
Накази про суміщення
<...>
Покласти на Костенко Світлану Юріївну,
кухаря, з 18.02.13 р. обов’язки шеф-повара
з доплатою в розмірі 40 % від
установленого їй окладу згідно із штатним
розписом.
<...>
1. Суміщення можливе тільки на одному
підприємстві за основним місцем роботи.
2. Чинне законодавство не вводить заборон або
будь-яких обмежень на суміщення професій чи
посад
Накази про сумісництво (ст. 21 КЗпП)
<...>
1. Прийняти Франка Ігоря Олеговича
з 18.02.13 р. на роботу за сумісництвом на
посаду менеджера з продажів, установивши
режим роботи: з 16.00 до 20.00 із середи по
п’ятницю.
2. Оплату праці проводити пропорційно до
відпрацьованого часу виходячи з окладу
2 000 грн. на місяць.
<...>
1. Сумісництво буває двох видів: внутрішнє (на тому
ж підприємстві, де основне місце роботи) і зовнішнє
(на іншому підприємстві).
2. Законодавством установлено обмеження для
сумісництва лише в державному секторі (Постанова
№ 245).
3. У наказі зазначається: посада, на яку
приймається сумісник, період такої роботи,
тривалість робочого дня і розмір посадового окладу.
4. Оплата праці сумісників проводиться за фактично
виконану роботу. При цьому зарплата не може бути
нижчою від установленого мінімуму
КЗпП передбачено такі види зміни умов трудового договору (ст. 32):
·
переведення на іншу роботу;
·
переміщення на інше робоче місце;
·
зміна істотних умов праці.
Розглянемо особливості документального оформлення кожного із зазначених видів.
Накази про переведення і переміщення
Переведення – це доручення працівникові роботи, що не відповідає тій спеціальності,
кваліфікації або посаді, які визначені в укладеному з ним трудовому договорі, або
направлення на інше підприємство або до іншої місцевості. Залежно від строку переведення
поділяють на два види: постійне (зі згоди працівника) і тимчасове (без згоди працівника). Слід
завважити, що конкретну форму вираження згоди працівника законодавством не
встановлено. Із практичної точки зору згоду має бути оформлено письмово, задля уникнення
в подальшому спорів між сторонами.
Відповідно до ч. 2 ст. 32 КЗпП не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує
згоди працівника на його переміщення на тому ж підприємстві на інше робоче місце, до
іншого структурного підрозділу в тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або
агрегаті в рамках спеціальності, кваліфікації або посади, застереженої трудовим договором.
У табл. 3 наведемо формулювання наказів про переведення з різних причин і про
переміщення.
Таблиця 3
Формулювання наказу
Особливості складання
Переведення на роботу до іншої місцевості (ч. 1 ст. 32 КЗпП)
<...>
У зв’язку з відкриттям філії підприємства в м. Києві
(рішення загальних зборів акціонерів від 11.03.13 р.,
протокол № 12), НАКАЗУЮ:
1. Перевести Карпенко Ірину Василівну, бухгалтера,
з 18.03.13 р., з її згоди, на постійній основі на посаду
головного бухгалтера філії з посадовим окладом
5 500 грн. на місяць.
2. Відшкодувати витрати і виплатити компенсації,
передбачені ст. 120 КЗпП.
<...>
1. Згода працівника обов’язкова.
2. Якщо працівник не згоден на
переведення, трудовий договір із ним
припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП,
із виплатою вихідної допомоги в
розмірі не менше від середнього
місячного заробітку.
3. При переведенні до іншої місцевості
працівникові відшкодовуються
і виплачуються компенсації згідно
зі ст. 120 КЗпП
Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві (ч. 1 ст. 32 КЗпП)
<...>
Перевести Франка Ігоря Олеговича, менеджера
з продажів, з його згоди, з 12.03.13 р. на постійну роботу
до відділу реклами на посаду менеджера з реклами
з окладом згідно із штатним розписом.
<...>
Рішення про переведення на іншу
роботу (посаду), до іншого
структурного підрозділу приймається
на підставі відповідного подання
керівника структурного підрозділу
(кадрової служби) або за заявою
працівника й оформляється наказом
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу без його згоди (ч. 2 ст. 33 КЗпП)
<...>
1. Перевести Мироненка Сергія Миколайовича, слюсаря,
електрозварником до виробничого цеху з 11.03.13 р.
тимчасово, до усунення наслідків виробничої аварії,
на строк не більше одного місяця.
2. Провести оплату виконаної Мироненком С. М. роботи,
але не нижче від середньої заробітної плати на колишній
роботі.
<...>
1. Тимчасове переведення
допускається на строк до одного
місяця.
2. Переведення здійснюється
за ініціативою роботодавця і без згоди
працівника, але в особливих випадках,
передбачених ч. 2 ст. 33 КЗпП.
3. У наказі повинні бути відображені
обставини, що викликали переведення,
строк переведенняу і розмір оплати
праці
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу в разі простою (ст. 34 КЗпП)
<...>
У зв’язку з простоєм, викликаним виробничими
причинами, НАКАЗУЮ:
1. Перевести Мироненка Сергія Миколайовича, слюсаря,
на посаду електрозварника, з 11.03.13 р., з його згоди,
тимчасово, на весь період простою.
2. Оплату праці здійснювати в розмірі не нижче
2/3 тарифної ставки встановленого працівникові
посадового окладу.
<...>
1. Рішення про переведення
приймається на підставі доповідної
записки керівника структурного
підрозділу, у якому мав місце простій,
узгоджується з кадровою службою й
оформляється наказом.
2. У наказі обов’язково зазначаються:
причини, місце і строк переведення,
розмір оплати праці
Переміщення на іншу роботу (ч. 2 ст. 32 КЗпП)
<...>
У зв’язку з ремонтом приміщень першого поверху будівлі
підприємства, розташованого за адресою: м.
Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 1, НАКАЗУЮ:
Перевести з 11.03.13 р. працівників відділу продажів
(список додається) до кабінету № 203 будівлі,
розташованої за адресою: м. Дніпропетровськ,
пр. К. Маркса, 1/1.
<...>
1. Переміщення працівника на роботу,
протипоказану йому за станом
здоров’я, забороняється.
2. Рішення про переміщення
оформляється наказом із зазначенням
структурного підрозділу, до якого
переміщується працівник, і дати
переміщення
Зміна істотних умов праці
Про зміну істотних умов праці — систем і розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи,
установлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і
найменування посад тощо — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два
місяці. Документально це оформляється наказом про зміну істотних умов праці у зв’язку зі
змінами в організації виробництва та праці, у якій для кожного працівника слід визначити нові
умови праці. Перед початком роботи в нових умовах працівників потрібно ознайомити з
новими інструкціями та іншими документами, у яких установлено умови виконання робіт
(якщо такі необхідні).
Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден на нові
умови, то трудовий договір припиняється згідно з п. 6 ст. 36 КЗпП.
Наведемо зразок формулювання наказу про зміну кола обов’язків працівника.
ЗРАЗОК
<...>
У зв’язку зі скороченням посади головного бухгалтера НАКАЗУЮ:
1. Покласти на Карпенко Ірину Василівну, бухгалтера, без звільнення від основної роботи
і з її згоди, з 11.03.13 р. обов’язки з організації та ведення бухгалтерського обліку,
складання звітності та подання її до контролюючих органів.
2. Установити Карпенко І. В. доплату в розмірі 50 % від установленого їй окладу згідно із
штатним розписом.
<...>
Накази про звільнення
Підстави для припинення трудових відносин між роботодавцем і працівником умовно
можна поділити на три групи:
·
за ініціативою працівника;
·
за ініціативою власника або уповноваженого ним органу;
·
інші підстави.
Розглянемо в табл. 4 формулювання наказів за підставами, що найчастіше зустрічаються.
Таблиця 4
Формулювання наказу
Особливості складання
Наказ про звільнення за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП)
<...>
Звільнити Карпенко Ірину Василівну, бухгалтера,
з 11.03.13 р., за угодою сторін відповідно до п. 1 ст. 36
КЗпП.
<...>
1. Звільнення здійснюється за
обопільним бажанням сторін.
2. Ініціатором припинення трудових
відносин може бути як працівник, так
і роботодавець
Наказ про звільнення працівника за власним бажанням (ст. 38 КЗпП)
<...>
Звільнити Карпенко Ірину Василівну, бухгалтера,
з 11.03.13 р., за власним бажанням відповідно до ст. 38
КЗпП.
<...>
За два тижні працівник подає заяву
про звільнення, на підставі якого
роботодавець видає наказ
Наказ про звільнення у зв’язку зі скороченням штатів (п. 1 ст. 40 КЗпП)
<...>
У зв’язку зі скороченням штату працівників згідно з п. 1
ст. 40 КЗпП НАКАЗУЮ:
1. Звільнити Франка Ігоря Олеговича, менеджера
з продажів, з 18.03.13 р.
2. Виплатити Франку І. О. вихідну допомогу в розмірі
середньомісячної заробітної плати.
Підстави:
1. Наказ по підприємству від 14.01.13 р. № 32
«Про скорочення штату працівників».
2. Закінчення строку попередження працівника
про звільнення.
3. Письмова відмова Франка І. О. від пропозиції
про працевлаштування на підприємстві.
<...>
1. Не пізніше ніж за 2 місяці
до скорочення штату необхідно
попередити працівника у письмовій
формі (ст. 492 КЗпП).
2. Працівникові при звільненні
виплачується вихідна допомога
в розмірі середньомісячної зарплати
(ст. 44 КЗпП).
3. Звільнення за цією статтею
можливе, тільки якщо на підприємстві
немає іншої роботи, на яку може бути
переведений працівник, або працівник
від такого переведення відмовився
в письмовій формі.
4. Необхідно повідомити державну
службу зайнятості про подальше
звільнення працівника за
встановленою формою статзвітності
Наказ про звільнення у зв’язку з появою на роботі в нетверезому стані (п. 7 ст. 40 КЗпП)
<...>
Звільнити Франка Ігоря Олеговича, менеджера
з продажів, з 18.03.13 р. у зв’язку з появою на роботі
в нетверезому стані відповідно до п. 7 ст. 40 КЗпП.
Підстави:
1. Акт від 14.03.13 р.
2. Доповідна записка від 14.03.13 р.
3. Протокол медичного огляду від 14.03.13 р.
<...>
Перш ніж звільнити за цією статтею,
необхідно дотриматися певної
правової процедури: скласти акт про
появу працівника на роботу в
нетверезому стані, провести медичний
огляд
Наказ про звільнення працівника за прогул (п. 4 ст. 40 КЗпП)
<...>
Звільнити Франка Ігоря Олеговича, менеджера
з продажів, з 20.03.13 р. за прогул (відсутність на роботі
більше трьох годин протягом робочого дня без поважних
причин) відповідно до п. 4 ст. 40 КЗпП.
Підстави:
1. Акт про відсутність на робочому місці від 19.03.13 р.
2. Пояснювальна записка Франка І. О.
<...>
1. Складання акта про відсутність
на робочому місці працівника.
2. У працівника, який порушив трудову
дисципліну, має бути взято письмові
пояснення причини прогулу.
3. У діях працівника (невихід на
роботу) має бути встановлено провину
(відсутність без поважних причин)
як умова для притягання до
дисциплінарної відповідальності
Юридично грамотно складені формулювання наказів, що регулюють трудові відносини
працівника і власника, забезпечують правильне ведення кадрової документації, що, у свою
чергу, сприяє виконанню норм трудового законодавства.
Єлизавета АРСЕНЬЄВА, юрист
НАКАЗИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РІЗНИХ СИТУАЦІЙ ІЗ
КАДРАМИ
При складанні кадрових наказів, пов’язаних із різними ситуаціями, кадрові служби і бухгалтери,
які займаються веденням кадрової документації, стикаються з труднощами, що полягають у
чіткості та правильності формулювань. Наказ, що суперечить вимогам трудового
законодавства, може спричинити застосування адміністративної відповідальності згідно зі ст.
41 КУпАП. У консультації наведено приклади формулювань наказів по кадрах для різних
ситуацій.
Затвердження графіка відпусток і надання відпустки
Наявність графіка відпусток на підприємстві дозволить уникнути конфліктів між працівниками,
між працівником і підприємством при наданні відпусток, а також дасть можливість
роботодавцеві направити працівника у відпустку навіть у тому випадку, якщо від нього не
надійшла заява на відпустку (див. Лист № 207). До того ж необхідність складання графіка
відпусток передбачена законодавчо. Так, згідно зі ст. 79 КЗпП та ч. 10 ст. 10 Закону № 504
саме у графіку відпусток визначається черговість надання відпусток усім працівникам
підприємства. Графік повинен бути затверджений власником або уповноваженим ним органом,
погоджений із профспілковим комітетом (за його наявності) і доведений до відома всіх
працівників. Рекомендуємо ознайомити з графіком кожного працівника під підпис (див. зразок
1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про затвердження графіка відпусток на 2013 рік
З метою належної організації роботи з надання щорічних оплачуваних відпусток
працівникам підприємства НАКАЗУЮ:
1. Затвердити графік відпусток працівників ПАТ «Сервіс» на 2013 рік (додаток 1* до цього
наказу).
2. Начальникові відділу кадрів забезпечити до 30.12.12 р. підготовку виписок із додатка 1 до
цього наказу і довести їх до відома працівників під підпис.
<...>
______________________
* Додаток не наводиться.
Зазначену у графіку відпустку працівника можна перенести за ініціативою працівника або
роботодавця (але зі згоди працівника). У випадках, перелічених у ст. 11 Закону № 504,
відпустка підлягає обов’язковому перенесенню, яке оформляється відповідним наказом (див.
зразки 2 та 3).
Таким чином, при наданні відпусток слід керуватися затвердженим графіком відпусток (див.
зразки 4 та 5). Водночас деякі відпустки неможливо заздалегідь спланувати (наприклад,
відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами або навчальна
відпустка). Тому до графіка відпусток вони не включаються і надаються на підставі заяви
працівника, а за необхідності – підтвердних документів (див. зразок 6).
Працівника, який пішов у відпустку, можна відкликати, але тільки з його згоди і за наявності
обставин, передбачених ч. 3 ст. 12 Закону № 504 (див. зразок 7).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про перенесення основної відпустки Гаврилова Л. Ф.
<...>
НАКАЗУЮ:
1. Перенести основну відпустку юрисконсульта юридичного відділу Гаврилова Леоніда
Федоровича з липня 2013 року на вересень 2013 року у зв’язку з його тимчасовою
непрацездатністю.
2. Затвердити відповідні зміни до графіка відпусток на 2013 рік (додаток 1* до цього наказу).
Підстави:
·
заява юрисконсульта Гаврилова Л. Ф. про перенесення відпустки;
·
листок непрацездатності серії К № 3456, виданий Гаврилову Л. Ф.;
·
ст. 11 Закону від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки».
<...>
________________________
* Додаток не наводиться.
ЗРАЗОК 3
<...>
Про перенесення щорічних відпусток працівників складу № 2
У зв’язку з перенесенням строку початку реконструкції складу № 2, розташованого
в м. Енську на вул. Промисловій, НАКАЗУЮ:
1. Перенести зі згоди працівників та уповноваженого представника трудового колективу
щорічні відпустки начальника складу № 2 Крупченка Анатолія Вікторовича, комірника складу
№ 2 Петрова Андрія Васильовича, вантажника складу № 2 Васильєва Віталія Петровича,
вантажника складу № 2 Громова Івана Івановича з травня 2013 року на червень 2013 року.
2. Затвердити відповідні зміни до графіка відпусток на 2013 рік (додаток 1* до цього наказу).
3. Начальникові відділу кадрів ознайомити із цим наказом зазначених у ньому працівників
під підпис.
Підстави:
·
службова записка головного інженера Войтенка Ф. І.;
·
заяви працівників про згоду на перенесення відпустки;
·
лист-узгодження представника трудового колективу Петренка С. І.
<...>
____________________
* Додаток не наводиться.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про надання основної відпустки
Надати головному технологу цеху з виробництва пінополістиролу Кравцовій Тетяні
Миколаївні щорічну основну відпустку з 15 травня 2013 року тривалістю 24 календарних дні.
Підстава: графік відпусток працівників підприємства на 2013 рік.
<...>
ЗРАЗОК 5
<...>
Про надання додаткової відпустки Івченко К. Л.
<...>
Надати бухгалтерові Івченко Катерині Леонідівні додаткову відпустку як матері, яка має двох
дітей віком до 15 років, із 1 липня 2013 року на 10 календарних днів.
Підстава: графік відпусток працівників підприємства на 2013 рік.
<...>
ЗРАЗОК 6
<...>
Про надання додаткової відпустки Григор’євій О. С.
<...>
Надати секретареві загального відділу Григор’євій Ользі Степанівні додаткову відпустку
у зв’язку з навчанням на другому курсі Енського державного університету з 6 квітня
2013 року тривалістю 30 календарних днів для здачі екзаменаційної сесії. Відпустку
оплатити в порядку і розмірах згідно із чинним законодавством.
Підстави:
·
заява Григор’євої О. С.;
·
довідка-виклик від 11.03.13 р. № З-3487 з Енського державного університету.
<...>
ЗРАЗОК 7
<...>
Про відкликання з відпустки Кротова С. О.
У зв’язку з необхідністю присутності на роботі слюсаря Кротова Сергія Овсійовича для
усунення наслідків виробничої аварії в цеху № 3 НАКАЗУЮ:
1. Відкликати із щорічної основної відпустки слюсаря Кротова Сергія Овсійовича на строк
з 14 по 16 травня 2013 року включно.
2. Надати Кротову Сергію Овсійовичу невикористану частину відпустки – три календарних
дні в будь-який зручний для нього час або за його бажанням приєднати до відпустки за
наступний робочий рік.
3. У зв’язку з відкликанням із відпустки працівника внести необхідні зміни до графіка
відпусток, затвердженого наказом від 27.12.12 р. № 45, і до табеля обліку робочого часу за
травень 2013 року.
Підстави:
·
доповідна записка начальника цеху № 3 Іванової С. М.;
·
акт виробничої аварії від 13.05.13 р.;
·
повідомлення Кротова С. О. про відкликання з відпустки за його письмовою згодою
від 13.05.13 р. № 1.
<...>
Направлення у відрядження
Наказ про службове відрядження повинен містити назву населеного пункту (при відрядженні за
кордон – країни), підприємства або організації, куди відряджається працівник, строк і мету
відрядження, посаду, П. І. Б. відряджуваного (див. зразок 8). На підприємствах, що не
належать до бюджетної сфери, умови відрядження і розмір добових зазвичай зазначаються
або в колективному договорі, або в Положенні про службові відрядження, яке затверджується
уповноваженим органом. Якщо таких документів на підприємстві немає або розмір добових у
них не встановлено, то розмір добових повинен зазначатися безпосередньо в наказі про
відрядження конкретного працівника.
ЗРАЗОК 8
<...>
Про відрядження за кордон
<...>
1. Відрядити директора департаменту продажів Петрова Сергія Івановича до м. Мюнхена
(Німеччина) на підприємство Holzhaus AG на строк 5 календарних днів – з 15.07.13 р. по
19.07.13 р. для проведення комерційних переговорів і підписання зовнішньоекономічного
контракту на постачання товарів.
2. Бухгалтерії (Івановій Т. С.) придбати іноземну валюту і видати кошти (аванс) на
відрядження Петрову С. І. згідно з кошторисом витрат та з урахуванням таких обмежень:
дозволяється використання автотранспорту (клас салону не вище економ-класу),
проживання – одномісний готельний номер (вартість проживання на добу без харчування –
не вище 150 євро) і в межах добових витрат, затверджених Положенням про службові
відрядження.
3. Відрядженому працівникові Петрову С. І. після повернення з відрядження відзвітувати про
витрачені у відрядженні кошти згідно із чинним законодавством.
Додатки:
·
кошторис витрат;
·
запрошення на переговори.
<...>
Затвердження і внесення змін до штатного розпису
Змінити штатний розпис можна двома способами:
·
внести поправки до діючого штатного розпису (див. зразки 9 та 10);
·
викласти штатний розпис у новій редакції (див. зразок 11).
Зміни затверджуються в тому ж порядку, що й сам штатний розпис. До того ж згідно зі ст. 32 та
103 КЗпП власник або уповноважений ним орган зобов’язаний повідомити працівників про
зміну умов оплати праці в бік їх погіршення або зміну істотних умов праці не пізніше ніж за два
місяці. Тому при внесенні таких змін до штатного розпису слід дотримуватися вищезгаданих
вимог трудового законодавства і знайомити працівників із відповідним наказом під підпис за
два місяці до набуття чинності цих змін.
Нагадаємо, під зміною істотних умов праці розуміється зміна систем і розмірів оплати праці,
пільг, режиму роботи, установлення або відміна неповного робочого часу, суміщення
професій, зміна розрядів і найменування посад тощо (ст. 32 КЗпП). Зміни у штатному розписі,
які можуть спричинити зміну істотних умов праці працівників, зокрема зменшення розміру
зарплати, вважатимуться законними тільки при фактичній наявності змін в організації
виробництва та праці (Лист № 10). Якщо зміни у штатному розписі стосуються скорочення
посад, з таким наказом працівників теж слід ознайомити за два місяці до набуття чинності змін.
ЗРАЗОК 9
<...>
Про внесення змін до штатного розпису
У зв’язку зі збільшенням обсягу постачань готової продукції НАКАЗУЮ:
1. Увести з 01.06.13 р. до штатного розпису товариства такі посади:
·
експедитор відділу збуту з посадовим окладом 1 600 грн.;
·
комірник складу № 4 з посадовим окладом 1 400 грн.
Підстави:
·
доповідна записка комерційного директора від 23.05.13 р.;
·
доповідна записка начальника відділу кадрів від 24.05.13 р.
<...>
ЗРАЗОК 10
<...>
Про скорочення штату та внесення змін до штатного розпису
У зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, падінням рівня продажів в Енській
філії протягом поточного року та згідно з рішенням загальних зборів учасників товариства
про закриття через економічну недоцільність зазначеної філії НАКАЗУЮ:
1. З 01.01.13 р. вивести зі штатного розпису ТОВ «Горизонт» Енську філію та скоротити такі
штатні одиниці:
(грн.)
Назва
Назва посади,
структурного
професії
підрозділу
Код за ДК
003:2010
Кількість
штатних
одиниць
Посадовий
оклад на повну
штатну
одиницю
Надбавки
Місячний
фонд
заробітної
плати
1
2
3
4
5
6
7
Енська філія
Директор
1210.1
1
5 000,00
500,00
5 500,00
Бухгалтер
3433
1
3 000,00
–
3 000,00
Агент
торговельний
3415
5
1 700,00
300,00
10 000,00
Експедитор
транспортний
3422
1
1 500,00
–
1 500,00
2. Керівнику відділу кадрів:
2.1. Ознайомити працівників Енської філії ТОВ «Горизонт» із цим наказом під підпис та
попередити у встановленому порядку працівників про можливе звільнення з обійманих
посад відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП.
2.2. Запропонувати всім працівникам, що підпадають під скорочення, переведення за їх
згодою на вакантні посади та професії ТОВ «Горизонт». У разі відмови від переведення або
відсутності вакансій підготувати документи для їх звільнення згідно із п. 1 ст. 40 КЗпП.
2.3. Внести з 01.01.13 р. відповідні зміни до штатного розпису ТОВ «Горизонт».
3. Директору Енської філії у дводенний строк подати до відділу кадрів ТОВ «Горизонт»
перелік працівників, які підпадають під скорочення, з урахуванням вимог чинного
законодавства.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 11
<...>
Про затвердження штатного розпису
У зв’язку зі створенням відділу охорони праці НАКАЗУЮ:
1. Затвердити і ввести в дію з 01.05.13 р. штатний розпис підприємства в новій редакції
(додається).
2. Штатний розпис, затверджений 03.01.13 р., уважати таким, що втратив чинність
з 01.05.13 р.
<...>
Унесення змін до трудових книжок
Якщо в трудовій книжці було зроблено помилкові записи, їх можна виправити, видавши
відповідний наказ (див. зразок 12). Виправлені відомості про роботу, переведення на іншу
роботу, нагородження і заохочення тощо повинні повністю відповідати оригіналу наказу (п. 2.9
Інструкції № 58). Виправлення шляхом закреслення раніше внесених неточних або
неправильних записів у розділах трудової книжки «Відомості про роботу», «Відомості про
заохочення» заборонено (п. 2.10 Інструкції № 58). Виправлення відбувається шляхом
здійснення подальшого запису, наприклад: «Запис № 3 недійсний. Прийнятий на посаду
юрисконсульта», та у графі 4 повторюється дата і номер наказу, запис з якого неправильно
внесено до трудової книжки.
ЗРАЗОК 12
<...>
У зв’язку з виявленням неточного запису в трудовій книжці Котова Ігоря Валентиновича
НАКАЗУЮ:
1. Внести до трудової книжки юрисконсульта Котова І. В. виправлення про недійсність
запису за № 3.
2. Здійснити запис у трудовій книжці юрисконсульта Котова І. В. відповідно до наказу про
прийняття на роботу від 04.03.13 р. № 44-к.
Підстави:
·
доповідна записка начальника відділу кадрів Іванової Т. С.;
·
наказ від 04.03.13 р. № 44-к.
<...>
У такому ж порядку робиться запис про звільнення і переведення на іншу постійну роботу в
разі незаконного звільнення або переведення, установленого рішенням суду. Наприклад,
пишеться: «Запис № 6 недійсний. Відновлений на попередній роботі». При зміні
формулювання причини звільнення пишеться, наприклад, так: «Запис № 14 недійсний.
Звільнена у зв’язку з невиконанням дирекцією підприємства законодавства про працю щодо
надання їй додаткової відпустки як матері, яка має двох дітей віком до 15 років, ст. 38
КЗпП» (див. зразки 13 та 14).
ЗРАЗОК 13
<...>
Про відновлення на посаді Григоренка В. Л.
На підставі рішення районного суду м. Енська від 15.03.13 р. № 45-ц про відновлення
на роботі Григоренка В. Л. НАКАЗУЮ:
1. Скасувати наказ від 04.02.13 р. № 34-К про звільнення Григоренка Володимира
Леонідовича.
2. Відновити Григоренка Володимира Леонідовича на посаді начальника відділу продажів
із 04.02.13 р.
3. Допустити Григоренка Володимира Леонідовича до виконання обов’язків начальника
відділу продажів із дня видання цього наказу.
4. Виплатити Григоренку Володимиру Леонідовичу середній заробіток за час вимушеного
прогулу до дня видання цього наказу.
5. Внести зміни до трудової книжки Григоренка Володимира Леонідовича про недійсність
запису № 6 і відновлення на попередній роботі.
Підстава: рішення районного суду м. Енська від 15.03.13 р. № 45-ц.
<...>
ЗРАЗОК 14
<...>
Про зміну причини звільнення Крикун Н. П.
На виконання рішення районного суду м. Енська про зміну причин звільнення Крикун Н. П.
НАКАЗУЮ:
1. Наказ від 25.03.13 р. № 67-к про звільнення Крикун Наталії Павлівни вважати недійсним.
2. Уважати бухгалтера Крикун Наталію Павлівну звільненою з 25.03.13 р. за власним
бажанням у зв’язку з невиконанням дирекцією підприємства законодавства про працю щодо
надання їй додаткової відпустки як матері, яка має двох дітей віком до 15 років, ст. 38 КЗпП.
3. Виплатити Крикун Наталії Павлівні вихідну допомогу в розмірі тримісячної середньої
заробітної плати.
4. Внести зміни до трудової книжки Крикун Наталії Павлівни про недійсність запису № 14
і звільнення з 25.03.13 р. за власним бажанням у зв’язку з невиконанням дирекцією
підприємства законодавства про працю щодо надання їй додаткової відпустки як матері, яка
має двох дітей віком до 15 років, ст. 38 КЗпП.
Підстава: рішення районного суду м. Енська від 26.04.13 р. № 75-ц.
<...>
Зміна прізвища працівника
При зміні прізвища працівника необхідно внести поправки до кадрових та інших облікових
документів підприємства згідно з наказом (див. зразок 15) на підставі підтвердних документів і
за наявності заяви працівника.
ЗРАЗОК 15
<...>
Про зміну прізвища працівника
У зв’язку з реєстрацією шлюбу Сергєєвою Інною Василівною НАКАЗУЮ:
Змінити з 15.05.13 р. у документах персонального обліку прізвище Сергєєва на прізвище
Свиридова з унесенням змін до трудової книжки.
Підстави:
·
заява працівниці;
·
свідоцтво про шлюб IV-БЯЯ № 054239 від 25.03.13 р., видане відділом реєстрації
актів громадянського стану Енського міського управління юстиції;
·
паспорт КИ № 567876, виданий Енським РУ ГУМВС України в м. Енську 14.05.13 р.
<...>
Установлення та зміна робочого графіка
Уведення режиму неповного робочого часу (неповного робочого дня або неповного робочого
тижня) означає, що наймані працівники працюватимуть менше від установленої на
підприємстві норми. Режим неповного робочого часу може бути встановлено:
·
за ініціативою роботодавця, але тільки у зв’язку зі змінами в організації виробництва та
праці, причому не пізніше ніж за два місяці працівники письмово повідомляються про це (ст. 32
КЗпП) (див. зразок 16);
·
за домовленістю сторін (див. зразок 17);
·
в обов’язковому порядку на вимогу певної категорії працівників (див. зразок 18),
причому тієї тривалості, про яку попросили. Такий режим може бути запроваджено на вимогу
(ст. 56, 172, 1861 КЗпП):
–
вагітної жінки;
–
жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, у тому числі такої, яка
перебуває під її опікою;
–
жінки, яка доглядає за хворим членом сім’ї згідно з медичним висновком;
–
батька, який виховує дітей без матері (у т. ч. і в разі тривалого перебування матері в
лікувальній установі), а також опікуна (піклувальника), який має дитину віком до 14 років або
дитину-інваліда чи доглядає за хворим членом сім’ї згідно з медичним висновком;
–
інваліда.
ЗРАЗОК 16
<...>
Про встановлення неповного робочого дня
У зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці, а саме реконструкцією цехів № 1
та № 2, і в цілях запобігання масовому вивільненню працівників НАКАЗУЮ:
1. Установити на підприємстві з 15.05.13 р. неповний робочий день – 4 години з режимом
роботи з 9.00 до 13.00 строком на шість місяців.
2. Начальникові відділу кадрів Іванчук Р. С.:
2.1. Ознайомити із цим наказом усіх працівників підприємства під підпис за два місяці до
введення неповного робочого дня. Працівникам, відсутнім на роботі з поважних причин,
направити письмові повідомлення про встановлення на підприємстві неповного робочого
дня з повідомленням про вручення.
2.2. Запропонувати працівникам протягом не більше двох місяців із дня ознайомлення
з наказом (отримання повідомлення) подати дирекції підприємства письмову заяву про
згоду або незгоду продовжувати роботу після встановлення неповного робочого дня.
2.3. Підготувати проект наказу про встановлення неповного робочого дня стосовно кожного
працівника, який дав згоду, і вирішити всі питання згідно із чинним трудовим законодавством
щодо працівників, які не подали письмової згоди або подали письмову незгоду на роботу з
неповним робочим днем.
Підстава: доповідна записка головного інженера від 01.03.13 р.
<...>
ЗРАЗОК 17
<...>
Про встановлення неповного робочого часу
<...>
1. Установити з 01.12.13 р. слюсареві цеху № 2 Сидорову Івану Петровичу неповний
робочий час із тривалістю роботи 3 години на день з 9.00 до 12.00, із робочими днями –
понеділок, вівторок, вихідними днями – середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя.
2. Бухгалтерії оплачувати роботу Сидорова І. П. пропорційно до відпрацьованого ним часу.
3. Начальникові відділу кадрів Сергієнко Т. Ф. ознайомити із цим наказом Сидорова І. П.
під підпис.
Підстави:
·
заява Сидорова І. П.;
·
ст. 56 КЗпП.
<...>
ЗРАЗОК 18
<...>
Про встановлення неповного робочого часу
Установити з 01.04.13 р. економісту фінансового управління Крюковій Таїсії Павлівні на час
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку неповний робочий день
– 4 години з режимом роботи з 14.00 до 18.00 з оплатою пропорційно відпрацьованому часу.
Підстава: заява Крюкової Т. П.
<...>
Роботу у вихідні дні заборонено (ст. 71 КЗпП). Проте окремих працівників можна залучити до
роботи у вихідні дні, але виключно за наказом керівника підприємства і з дозволу
профспілкового органу, за наявності обставин, передбачених ст. 71 КЗпП (див. зразок 19).
Також на підприємствах, що діють безперервно, або в окремих цехах, дільницях, відділеннях
і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може дотримуватися
встановлена законодавством щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається
введення підсумованого обліку робочого часу (див. зразок 20 на наступній сторінці) за
погодженням із профспілковим органом (ст. 61 КЗпП).
ЗРАЗОК 19
<...>
Про роботу у вихідні дні
У цілях дотримання строків виготовлення і постачання готової продукції замовникам згідно
з укладеними договорами, які опинилися під загрозою зриву у зв’язку з несвоєчасним
постачанням сировини ТОВ «Поставка», і на підставі ст. 71 та 107 КЗпП НАКАЗУЮ:
1. Вихідні 16 та 17 березня 2013 року для працівників цеху № 5 уважати робочими днями.
2. Начальникові служби охорони праці Купченку П. Л. 16 та 17 березня 2013 року підсилити
контроль за дотриманням правил техніки безпеки й охорони праці при виконанні робіт у цеху
№ 5.
3. Головному бухгалтерові Прутковій Т. П. провести нарахування й оплату праці працівників,
залучених до роботи 16 та 17 березня 2013 року, у подвійному розмірі згідно із чинним
законодавством.
4. Начальникові служби охорони підприємства Громову П. Р. забезпечити 16 та 17 березня
2013 року вхід/вихід працівників цеху № 5 на територію підприємства.
5. Наказ довести до відома зазначених у ньому керівників і працівників цеху № 2 під підпис.
<...>
ЗРАЗОК 20
<...>
Про встановлення режиму підсумованого обліку робочого часу
У зв’язку з необхідністю безперервної охорони виробничих площ підприємства, на підставі
ст. 57–59, 61, 66 КЗпП, колективного договору на 2010–2013 рр. у частині тривалості
облікового періоду, відповідно до п. 6 Правил внутрішнього трудового розпорядку і за
погодженням із представником трудового колективу НАКАЗУЮ:
1. Установити з 01.01.13 р. режим підсумованого обліку робочого часу для працівників
служби охорони підприємства з місячним обліковим періодом.
2. Уважати обліковим періодом для працівників, які не повністю зайняті в обліковому періоді
у зв’язку з пересуваннями по роботі (прийняттям, звільненням, переведенням тощо), період
перебування на підсумованому обліку робочого часу в службі охорони підприємства.
3. Визначити норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем
п’ятиденного робочого тижня (лист Мінсоцполітики від 21.08.12 р. № 9050/0/14-12/13). При
неповному робочому місяці від норми тривалості робочого часу віднімається час
(у перерахунку на робочі години) відпусток, нез’явлень із тимчасової непрацездатності та
інших нез’явлень на роботу з дозволу адміністрації або з поважних причин.
4. Головному бухгалтерові Прутковій Т. П. для визначення права працівників на компенсацію
за переробку годин (наднормову роботу) у п’ятиденний строк після закінчення облікового
періоду забезпечити проведення розрахунку різниці між фактично відпрацьованим
і нормативним часом.
5. Затвердити форму розрахунку різниці між фактично відпрацьованим і нормативним часом
(додаток 1*).
6. Затвердити режим робочого часу працівників служби охорони підприємства (додаток 2*),
графік змінності на I квартал 2013 року (додаток 3*).
7. Установити тривалість робочої зміни працівників служби охорони підприємства –
12 годин.
8. У зв’язку з тим що охорона здійснюється одним постом і перерву для відпочинку та
харчування встановити неможливо, надати можливість харчування на посту протягом
робочого часу.
9. Начальникові відділу кадрів Молован Н. П.:
9.1. Ознайомлювати працівників служби охорони підприємства під підпис із графіками
змінності не пізніше ніж за місяць до їх уведення.
9.2. Забезпечити прийняття на роботу тимчасових працівників для підміни працівників
служби охорони у зв’язку з їх невиходом на роботу (відпустками, тимчасовою
непрацездатністю тощо).
9.3. Оформляти щомісячно в п’ятиденний строк після закінчення місяця наказами по
підприємству надання додаткових днів відпустки для своєчасної компенсації працівникам
служби охорони праці часу, переробленого порівняно із графіками змінності.
9.4. Подавати на затвердження директорові підприємства не пізніше ніж за 45 днів до
початку кварталу графіки змінності на наступний місяць.
<...>
_______________________
* Додатки не наводяться.
Призначення матеріально відповідальних осіб
Працівники, які несуть повну матеріальну відповідальність за ввірені їм цінності, є матеріально
відповідальними особами і визначаються наказом про облікову політику. Проте наявність
одного лише наказу по підприємству (див. зразок 21) недостатньо. Із такими особами
необхідно укласти також договори про повну матеріальну відповідальність. Нагадаємо, ці
договори укладаються з працівниками, які обіймають посади або виконують роботи (згідно з
посадовою інструкцією), зазначені в Переліку № 447/24.
ОБРАЗЕЦ 21
<...>
Для забезпечення схоронності товарно-матеріальних цінностей на підприємстві НАКАЗУЮ:
1. Призначити матеріально відповідальними особами на підприємстві:
·
щодо грошових коштів у касі підприємства – касира бухгалтерії Іголкіну Тамару
Сергіївну;
·
щодо матеріальних цінностей на складі № 1 підприємства – завідувача складу № 1
Крупченка Василя Петровича.
2. До 01.07.13 р. начальникові відділу кадрів (Гайвор Н. Е.) і головному бухгалтерові
(Кругловій П. Л.) забезпечити укладення між підприємством і матеріально відповідальними
особами договорів про повну матеріальну відповідальність із проведенням інвентаризації
товарно-матеріальних цінностей на складі № 1 і грошових коштів у касі підприємства.
<...>
Таким чином, при складанні наказів з кадрів їх резолютивну частину слід формулювати згідно
із чинним законодавством, а мотивувальну частину, по можливості, обґрунтовувати нормами
законів із зазначенням обставин, що призвели до видання наказу, і підстав для видання того
або іншого наказу (заява працівника, службова записка, інші документи).
Олена КАНТЕРМАН, юрист, головний редактор
НАКАЗИ ПРО ЗАОХОЧЕННЯ
НАКЛАДЕННЯ СТЯГНЕНЬ
ПРАЦІВНИКІВ
ТА
Робота з кадрами підприємства – важлива складова роботи будь-якого підприємства, адже
заходи заохочення – один зі способів підвищити мотивацію і зацікавленість працівників, а
заходи стягнення – достатньо дієвий метод підвищення трудової дисципліни. У цій
консультації ми розглянемо особливості складання наказів, що найчастіше зустрічаються на
практиці, наказів про заохочення і застосування стягнень (залучення працівників до
матеріальної і дисциплінарної відповідальності).
Заохочення
Законодавство не обмежує роботодавця у виборі заходів заохочення працівників: вони
можуть бути якими завгодно (ст. 143 КЗпП). Умовно заохочення можна поділити на дві
категорії: матеріальні (наприклад, видача працівнику премії, вручення цінного подарунка
тощо) і моральні (наприклад, оголошення подяки, вручення грамоти, розміщення фотографії
на Дошці пошани, оголошення кращим працівником тощо). Весь перелік заходів заохочень, які
можуть застосовуватися на підприємстві, зазвичай закріплюють в локальних актах цього
підприємства: колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку,
внутрішніх положеннях.
Застосовуючи заохочення, пам’ятайте, що:
·
заходи заохочення слід застосовувати спільно з профспілковим комітетом підприємства
або за узгодженням з ним (ст. 144 КЗпП). Якщо ж на підприємстві немає профспілкової
організації, то цієї вимоги дотримуватися не потрібно;
·
заохочення не застосовуються, якщо у працівника є ще не зняте дисциплінарне
стягнення (ст. 151 КЗпП);
·
оформляються заохочення наказом (розпорядженням) і оголошуються в урочистій
обстановці (наприклад, на загальних зборах трудового колективу);
·
запис про заохочення вноситься до трудової книжки працівника. Проте варто знати, що
в трудову книжку не вносяться записи про виплату премій, які передбачені системою оплати
праці на підприємстві, а також премій, які носять регулярний характер;
·
до працівника можна одночасно
матеріального і морального характеру.
застосувати
декілька
заохочень,
наприклад
Наведемо приклад оформлення наказу про заохочення працівників (див. зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про заохочення працівників
<...>
1. За особливі досягнення в роботі, а також упровадження на підприємстві інноваційної
технології реалізації продукції вручити почесні грамоти та видати безкоштовні путівки до
санаторію «Сатурн» м. Ялта таким працівникам:
·
Тараскіну Борису Олександровичу, економісту;
·
Авдєєву Сергію Васильовичу, системному адміністраторові;
·
Вересневій Наталії Володимирівні, начальнику відділу продажів.
2. Оголосити про заохочення працівників за особливі досягнення на загальних зборах
трудового колективу.
3. Виконання цього наказу покласти на начальника відділу кадрів Коновець Т. П.
Підстава: подання профспілкового комітету від 15.04.13 р.
<...>
Стягнення
Працівники можуть бути притягнуті роботодавцем до матеріальної та дисциплінарної
відповідальності.
Притягнення до дисциплінарної відповідальності
Застосування заходів дисциплінарного стягнення регламентується гл. Х КЗпП.
Законодавством передбачено такі заходи дисциплінарного стягнення, як догана та
звільнення. При застосуванні заходів дисциплінарного стягнення необхідно дотримуватися
таких правил:
·
дисциплінарне стягнення слід застосовувати до порушника безпосередньо після
виявлення проступку, але не пізніше одного місяця із дня його виявлення, не рахуючи часу
звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням
його у відпустці. Разом з тим дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести
місяців із дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП);
·
від працівника необхідно витребувати письмові пояснення причин вчинення
дисциплінарного проступку. У разі відмови працівника дати такі пояснення складається
відповідний акт. При необхідності слід одержати пояснення і від інших працівників (наприклад,
свідків правопорушення);
·
про застосування заходів дисциплінарного стягнення видається відповідний наказ
(розпорядження). Працівника знайомлять із наказом під підпис. Якщо працівник
відмовляється підписати наказ, про це складається акт;
·
застосування заходів дисциплінарного стягнення – це право, а не обов’язок
роботодавця;
·
дисциплінарні стягнення не заносяться до трудової книжки;
·
одночасно із застосуванням заходів дисциплінарного стягнення до працівника може
бути застосована матеріальна відповідальність (якщо дії працівника спричинили збитки
роботодавцю);
·
дисциплінарне стягнення (у вигляді догани) вважається знятим із працівника після
закінчення одного року з моменту застосування, якщо працівник не допустив нового
порушення (ч. 1 ст. 151 КЗпП). Але роботодавець має право зняти дисциплінарне стягнення
достроково, про що слід видати наказ;
·
до працівників, що мають незняті дисциплінарні стягнення, заходи заохочення зазвичай
не застосовують;
·
звільнення працівника як захід дисциплінарного стягнення може застосовуватися тільки
у випадках, прямо передбачених КЗпП (основні випадки перелічимо в таблиці далі).
Норма
КЗпП
Найменування правопорушення, що дає право на звільнення
1
2
П. 3 ст. 40
Систематичне невиконання працівником обов’язків, покладених на нього трудовим
договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку
П. 4 ст. 40
Здійснення працівником прогулу
П. 7 ст. 40
Поява на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння
П. 8 ст. 40
Здійснення за місцем роботи розкрадання майна власника
П. 1 ст. 41
Одноразове грубе порушення трудових обов’язків керівником підприємства (філії,
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), головним
бухгалтером, їх заступниками
П. 2 ст. 41
Винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні
цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довіри до нього з боку власника або
уповноваженого ним органу
П. 3 ст. 41
Здійснення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,
не сумісного з продовженням цієї роботи
Наведемо приклади формулювань наказів про застосування дисциплінарних стягнень у
вигляді догани і звільнення (див. зразки 2 і 3).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про оголошення догани слюсарю Саніну Г. В.
У зв’язку з виявленими фактами порушень техніки безпеки слюсарем Саніним Г. В.
без поважних причин НАКАЗУЮ:
1. Саніну Григорію Васильовичу, слюсарю, оголосити догану за порушення техніки безпеки.
2. Виконання цього наказу покласти на начальника відділу кадрів Астахову І. Д.
Підстави:
1. Доповідна записка начальника цеху від 08.04.13 р.
2. Пояснювальна записка Саніна Г. В. від 08.04.13 р.
3. Пояснювальні записки робітників цеху Маслова І. Т. та Барсукова Т. І. від 08.04.13 р.
<...>
ЗРАЗОК 3
<...>
Звільнити Саратова Геннадія Павловича, комірника, із 10.04.13 р. за систематичне
невиконання без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором, п.
3 ст. 40 КЗпП.
Підстави:
1. Доповідна записка начальника складу Тарасова І. К. від 05.04.13 р.
2. Накази про застосування до Саратова Г. П. раніше заходів дисциплінарного стягнення
у вигляді доган: від 14.01.13 р. № 7-к і від 18.01.13 р. № 57-к.
<...>
Притягнення до матеріальної відповідальності
Матеріальну відповідальність застосовують до працівника, якщо його неправомірними діями
причинено збиток підприємству. Порядок притягнення працівників до матеріальної
відповідальності регламентується гл. IХ КЗпП та іншими нормативними актами. Притягати
працівника до матеріальної відповідальності можна лише при виконанні таких умов (ст. 130
КЗпП):
·
працівником порушено трудові обов’язки;
·
підприємству завдано прямого дійсного збитку;
·
є причинний зв’язок між порушенням і збитком;
·
встановлена провина працівника в заподіянні збитку.
Розрізняють два види матеріальної відповідальності: обмежену і повну. За загальним
правилом до працівників застосовують обмежену матеріальну відповідальність згідно зі ст.
133 КЗпП, а повну – тільки у випадках, прямо передбачених законом – ст. 134 КЗпП.
Розмір заподіяного підприємству збитку визначається за фактичними втратами на підставі
даних бухгалтерського обліку виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних
цінностей, за вирахуванням зношення за встановленими нормами. При розкраданні,
недостачі, умисному знищенні або умисному псуванні матеріальних цінностей розмір збитку
визначається за цінами, що діють у цій місцевості на день відшкодування збитку (ст. 1353
КЗпП).
При застосуванні матеріальної відповідальності слід урахувати декілька важливих
моментів:
·
застосуванню матеріальної відповідальності повинне передувати службове
розслідування, яке допоможе всебічно і об’єктивно виявити та оцінити причини виникнення
збитку і наявність вини працівника;
·
за результатами проведеного службового розслідування приймають рішення про те,
притягати працівника до матеріальної відповідальності чи ні, якщо так, то в якому розмірі;
·
якщо розмір збитку, що стягується з працівника, не перевищує середньомісячного
заробітку, тоді матеріальний збиток може бути стягнуто на підставі наказу (див. зразок 4).
Працівник повинен бути ознайомлений із цим наказом під підпис. Утримання суми збитку
вираховують із зарплати працівника з дотриманням вимог КЗпП. Важливий нюанс: наказ
повинен бути виданий не пізніше двох тижнів із дня виявлення збитку, а утримання можна
проводити після закінчення 7 днів з моменту ознайомлення працівника з наказом (ст. 136
КЗпП). Також слід пам’ятати про обмеження розміру утримань із зарплати, передбачених ст.
128 КЗпП: як правило, сума утримання не повинна перевищувати 20 % зарплати, а в окремих
випадках – не більше 50 %;
·
якщо ж розмір збитку, який необхідно (і можливо) стягнути з працівника, перевищує
його середньомісячний заробіток, працівник, який заподіяв збиток, звільнився або пропущено
строк видання наказу про відшкодування матеріального збитку, то стягнути суму збитку можна
тільки шляхом звернення до суду;
·
працівник може відшкодувати збиток добровільно, наприклад шляхом унесення
відповідної суми в касу або надання майна, аналогічного пошкодженому. Про добровільне
бажання відшкодувати збиток працівнику слід написати відповідну заяву.
ЗРАЗОК 4
<...>
У результаті проведеної на складі інвентаризації товарно-матеріальних цінностей виявлено
недостачу товарів на загальну суму 1 547,00 грн. У ході службового розслідування винним
у цій недостачі визнано комірника Парамчука С. С. Розмір збитку не перевищує
середньомісячного заробітку працівника. На підставі викладеного і відповідно до ст. 132,
136 КЗпП НАКАЗУЮ:
1. Стягнути з комірника Парамчука Сергія Степановича суму заподіяного збитку в розмірі
1 547,00 грн.
2. Стягнення провести шляхом утримання суми збитку із заробітної плати Парамчука С. С.
з урахуванням вимог ст. 128 КЗпП.
3. Виконання цього наказу покласти на фінансове управління.
4. Начальнику відділу кадрів Лапіній Л. М. ознайомити Парамчука С. С. із цим наказом під
підпис.
5. Утримання проводитити не раніше семи днів із моменту ознайомлення Парамчука С. С.
з наказом.
Підстави:
1. Акт інвентаризаційної комісії від 09.03.13 р. № 3.
2. Матеріали службового розслідування: службові записки працівників складу, висновок
інвентаризаційної комісії.
3. Довідка про середньомісячний заробіток Парамчука С. С.
<...>
При застосуванні заходів заохочення і стягнення важливо не тільки правильно формулювати
накази, але й дотримуватися ряду правил, установлених трудовим законодавством. Зокрема,
при накладенні заходів дисциплінарного стягнення та притягнення працівника до матеріальної
відповідальності необхідно дотримуватися встановлених строків прийняття наказів, в іншому
випадку застосування відповідальності може бути визнане незаконним.
Антоніна КОВАЛЕНКО, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ
За обсягом інформації тема оплати праці – одна з найскладніших як для обліку розрахунків
із персоналом, так і для обліку витрат підприємства за трудовими виплатами. Усі витрати
(незалежно від їх включення до собівартості продукції, послуг) повинні підтверджуватися
документально. Загальні питання оплати праці, установлені форми і системи оплати праці
відображаються в колективному договорі, що діє на підприємстві. Питання нарахування
заробітної плати детальніше регламентуються основними внутрішніми документами
підприємства – Положенням про оплату праці та Положенням про преміювання. У ряді
випадків для обґрунтування (дозволу) витрат та у зв’язку з різними змінами в оплаті праці та
виплатах працівникам оформляються організаційно-розпорядчі документи – накази, які
видаються по підприємству відповідно до трудового законодавства і нормативів,
установлених названими Положеннями та іншими документами.
Розглянемо порядок оформлення деяких наказів, пов’язаних з оплатою праці.
Зміна розміру окладів працівників
Про умови оплати праці працівникові повідомляють при прийнятті на роботу (ст. 29 Закону №
108). Проте надалі на підприємстві можуть виникнути ситуації, коли роботодавець вирішує
змінити існуючі умови праці. При цьому він не має права в односторонньому порядку
приймати рішення щодо оплати праці, погіршуючи умови, передбачені законодавством,
угодами і колективним договором (ч. 4 ст. 97 КЗпП, ст. 22 Закону № 108). І перш ніж змінити
умови оплати праці, що діють на підприємстві, необхідно в установленому порядку внести
зміни до документів, що регулюють ці питання на підприємстві (колдоговір, Положення про
оплату праці, Положення про преміювання, трудові договори, штатний розпис), або викласти
їх у новій редакції.
Підставою для підвищення зарплати можуть бути різні причини (підвищення кваліфікації
працівника, здобуття додаткової освіти, що відповідає профілю його роботи, розширення
функціональних обов’язків, особисті заслуги), включаючи інфляційні процеси і підвищення цін
на споживчі товари. Підвищити зарплату керівник може тільки за своєю ініціативою. Водночас
на зміну окладу може претендувати і співробітник, який має на те підстви (наприклад, якщо на
нього покладено додаткові обов’язки, збільшився обсяг виконуваної роботи і його
безпосередній начальник подав відповідну службову записку на ім’я керівника підприємства).
При зміні посадового окладу в бік зменшення бажання керівника підприємства і
безпосереднього начальника до уваги не береться, оскільки при цьому погіршуються істотні
умови праці працівника. Причиною зменшення зарплати не може бути ні відсутність грошових
коштів для її виплати, ні збиткова діяльність підприємства. І все-таки зменшення розміру
тарифної ставки (окладу) одному або декільком співробітникам можливе:
·
за угодою із працівником (наприклад, у результаті переведення на іншу
нижчеоплачувану роботу, установлення йому режиму неповного робочого часу, перегляду
трудових обов’язків у бік зменшення їх обсягу) з укладенням із ним додаткової угоди до
трудового договору. При цьому необхідно зберегти мінімальну зарплату працівникові, який
повністю відпрацював за місяць норму робочого часу і виконав норму праці (свої обов’язки);
·
в односторонньому порядку (за ініціативою роботодавця) у разі зміни організаційних
або технологічних умов праці (структурна реорганізація підприємства, удосконалення робочих
місць, модернізація виробництва), за яких не може бути збережено раніше визначений
сторонами в договорі розмір окладу (тарифної ставки, відрядної розцінки). Відповідно до
ст. 103 КЗпП та ч. 2 ст. 29 Закону № 108 роботодавець повинен повідомити працівника про
введення нових або зміну діючих умов оплати праці в бік зменшення (погіршення) не пізніше
ніж за два місяці до їх уведення або зміни.
У будь-якому випадку такі дії повинні бути законодавчо обґрунтовані та підтверджені
документально. Зміна розміру зарплати (окладу, надбавок, інших виплат) як у бік збільшення,
так і в бік зменшення, оформляється відповідними наказами по підприємству (див. зразки 1
та 2) з обов’язковим унесенням таких змін до документів, що регулюють питання оплати праці
на підприємстві.
ЗРАЗОК 1
<...>
Про збільшення посадових окладів
У зв’язку зі змінами, унесеними до штатного розпису наказом від 29.03.13 р. № 21-к,
НАКАЗУЮ:
1. Установити провідним фахівцям відділу технічного обслуговування Ткачовій В. В. та
Клименко А. П. з 01.04.13 р. посадові оклади в розмірі 5 000 (п’ять тисяч) грн.
2. Головному бухгалтерові Шевченку Л. І. забезпечити розрахунок і своєчасні виплати
вищезазначеним працівникам у розмірі посадового окладу, установленого в п. 1 цього
наказу.
3. Інспекторові відділу кадрів Павловій С. Б. ознайомити Ткачову В. В. та Клименко А. П.
із цим наказом під підпис.
Підстава: наказ про внесення змін до штатного розпису від 29.03.13 р. № 21-к.
Директор підприємства
(підпис)
І. І. Шарапов
З наказом ознайомлені:
(підпис)
В. В. Ткачова
(підпис)
А. П. Клименко
01.04.13 р.
01.04.13 р.
<...>
ЗРАЗОК 2
<...>
Про зміну умов оплати праці
У зв’язку з реорганізацією структури виробництва, зниженням обсягу та складності
виконуваної роботи і в цілях стимулювання працівників до виконання виробничих завдань
та посадових обов’язків у нових умовах НАКАЗУЮ:
1. Перевести з 01.07.13 р. працівників підприємства на нові оклади, що змінилися у бік
зменшення, згідно зі списком, наведеним у додатку 1* до цього наказу.
2. У зв’язку з уведенням нової системи оплати праці всі працівники, перелічені у списку
(див. додаток 1 до наказу), повинні бути ознайомлені під підпис зі змінами умов трудового
договору не пізніше ніж за два місяці до їх уведення (ст. 103 КЗпП і ч. 2 ст. 29 Закону №
108), тобто не пізніше 30.04.13 р.
Якщо працівник не згоден із такими змінами, оплата праці здійснюється йому відповідно до
раніше укладеного трудового договору в межах триваючих правовідносин (по 30.06.13 р.),
потім йому може бути запропонована інша робота за вакантною посадою на підприємстві.
За відсутності роботи або відмові працівника від запропонованої посади трудовий договір
припиняється (ч. 4 ст. 32, п. 6 ст. 36 КЗпП) на законних підставах. – Ред.
3. Начальнику відділу кадрів Карповій І. Є. забезпечити ознайомлення під підпис із новими
умовами оплати праці працівників, включених до списку з додатка 1 до цього наказу.
Відсутнім працівникам (тимчасова непрацездатність, перебування у відпустці, відрядженні)
направити повідомлення про зміну розміру посадового окладу згідно з новим штатним
розписом із проханням ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, поставити свій
підпис у графі «З повідомленням ознайомлений», дату ознайомлення і передати цей
документ до відділу кадрів.
4. Заступнику головного бухгалтера Коробовій І. І. забезпечити нарахування заробітної
плати за новими окладами з 01.07.13 р.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера
Нестеренко А. П.
Підстави:
1. Положення про оплату праці працівників у новій редакції.
2. Зміни, унесені до штатного розпису.
<...>
____________________
* Додаток не наводиться.
Оплата наднормової роботи
Наднормові роботи (ст. 62 КЗпП) на підприємстві можливі тільки у виняткових випадках:
·
запобігання аваріям, катастрофам;
·
виконання суспільно необхідних робіт із водо-, газо-, електропостачання;
·
терміновий ремонт виробничого обладнання;
·
виконання вантажно-розвантажувальних робіт у цілях запобігання простою рухомого
складу тощо).
Згідно зі ст. 63 КЗпП заборонено залучати до наднормових робіт:
·
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;
·
осіб молодше 18 років;
·
працівників, які навчаються в загальноосвітніх школах і ПТУ без відриву від
виробництва, у дні занять.
Максимальна тривалість наднормової роботи не повинна перевищувати для одного
працівника чотирьох годин протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік (ст. 65 КЗпП). Така
робота оплачується додатково і в підвищеному розмірі:
·
при почасовій оплаті праці – у подвійному розмірі годинної ставки;
·
при відрядній – доплата в розмірі 100 % тарифної ставки працівника відповідної
кваліфікації, оплата праці якого здійснюється погодинно, – за всі відпрацьовані наднормові
години.
Компенсація наднормових робіт шляхом надання відгулу (навіть при згоді на це працівника)
не допускається (ст. 106 КЗпП). До наднормової роботи працівник залучається за ініціативою
роботодавця, яка може бути виражена як в усній, так і в письмовій формі. Проте, щоб
уникнути трудових спорів, у таких випадках рекомендується оформляти наказ (розпорядження) (див. зразок 3 далі).
ЗРАЗОК 3
<...>
Про залучення працівників до наднормової роботи
У зв’язку з необхідністю проведення термінового ремонту і відповідно до ст. 106 КЗпП
НАКАЗУЮ:
1. Залучити до виконання наднормової роботи працівників механічного цеху слюсаря
Якименка П. І. та механіка Медведчука М. О. на період проведення термінового ремонту
обладнання – 16 та 17 квітня 2013 року, із продовженням виконання ними трудових
обов’язків після закінчення зміни ще на дві години, до 20.00.
2. Оплачувати наднормову роботу слюсарю Якименку П. І. та механіку Медведчуку М. О.
відповідно до чинного трудового законодавства.
3. При нарахуванні заробітної плати Якименку П. І. та Медведчуку М. О. бухгалтерові
розрахункового відділу Сиренко Н. В. керуватися цим наказом і даними табеля обліку
робочого часу по механічному цеху.
4. Начальнику відділу кадрів Красько П. Л. ознайомити працівників Якименка П. І.
та Медведчука М. О. із цим наказом під підпис.
5. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера Осипову
Н. І.
Підстави:
1. Норми ст. 62, 65 КЗпП.
2. Доповідна записка головного механіка Овчаренка О. Р. від 15.04.13 р.
<...>
Установлення надбавок і доплат
Відповідно до умов оплати праці працівникам підприємства можуть установлюватися
надбавки (наприклад, за класність водіям) і доплати (наприклад, за інтенсивність роботи) від
установленої тарифної ставки (посадового окладу) за відпрацьований час. Надбавки за
класність установлюються водіям легкових і вантажних автомобілів та автобусів (за 2-й клас –
10 %, за 1-й – 25 %), доплати за інтенсивність праці – тим, хто працює на конвеєрах,
потокових та автоматичних лініях, у певному розмірі (у відсотках) за результатами атестації.
Такі виплати закріплюються в колдоговорі або Положенні про оплату праці в разі потреби
використання праці класного водія і залучення досвідчених працівників до праці на
напружених ділянках роботи (вони не вважаються винагородою або премією, оскільки
пов’язані з особливостями та умовами праці, а також особистими якостями працівників).
Згідно із трудовим законодавством усі доплати і надбавки, установлені працівникові, повинні
бути відображені в трудовому договорі разом із підставами для їх установлення. Виходячи
з трудового договору видаються відповідні накази про матеріальне стимулювання
працівників: установлення надбавки за класність (див. зразок 4), доплати за інтенсивність
праці (за напружену роботу, що забезпечує більшу продуктивність) тощо.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про матеріальне стимулювання працівників підприємства (установлення
надбавок і доплат)
З метою матеріального стимулювання високопродуктивних робіт НАКАЗУЮ:
1. Установити водієві легкового автомобіля 1-го класу Науменку А. О. надбавку за класність
у розмірі 25 % посадового окладу з 27.04.13 р.
2. Надбавку водієві Науменку А. О. нараховувати за час, коли він був зайнятий
безпосередньо керуванням автомобіля, і не нараховувати за час виконання ремонтних
робіт або простою.
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера Некрасову
Н. І.
4. Інспектору з кадрової роботи Голуб Є. Р. ознайомити водія Науменка А. О. із цим
наказом під підпис.
Підстава: наказ про затвердження протоколу з рішенням атестаційної комісії про
присвоєння класності водієві Науменку А. О. від 26.04.13 р. № 48, виданий на підставі
дозволу на керування транспортними засобами категорій «В», «С», «Д» та «Е» і з
урахуванням стажу роботи водієм 2-го класу на цьому підприємстві два роки.
<...>
Що стосується доплат за інтенсивність праці, то в колдоговорі може визначатися перелік
професій (посад), за якими потрібно здійснювати таку доплату. Для цього атестаційною
комісією в установленому порядку з урахуванням стану техніки і технології виробництва
проводиться оцінка фактичного стану умов праці на основі даних атестації робочих місць. У
колективному договорі відображається порядок виплати і розмір доплати, а також
зазначається, що в разі несвоєчасного виконання завдань та/або погіршення якості робіт
відповідно до умов трудового договору такі доплати зменшуються або скасовуються.
Розміри доплат, установлені конкретним працівникам підприємства (з урахуванням
результатів діяльності кожного з них) згідно із зазначеним переліком професій на певний
період або постійно, оформляються наказами керівника. Таким чином, підставою для
нарахування доплат за інтенсивність праці окремим працівникам служать: копія колдоговору з
переліком професій (посад), що мають право на таку доплату, наказ керівника (із зазначенням
посад, П. І. Б. працівників, розміру доплати) і табель обліку використання робочого часу.
Преміювання на підприємстві
Право на преміювання працівників належить власникові підприємства. Цей вид матеріального
стимулювання праці застосовується для посилення зацікавленості працівників у результатах і
своєї, і колективної праці. Види й умови такого стимулювання праці всіх працюючих на
підприємстві розробляються відповідно до Методрекомендацій № 23 та № 186 і
встановлюються внутрішніми документами підприємства (колективним договором,
Положеннями про преміювання або про оплату праці). При цьому згідно з п. 2.2 та 2.3
Інструкції № 5 розрізняють:
·
виробничі премії та винагороди (річні, квартальні, місячні), які виплачуються за
основні результати виробничої, підприємницької або комерційної діяльності, носять
систематичний характер, передбачені системою оплати праці, входять до фонду додаткової
оплати праці;
·
премії та разові заохочення (винагороди за підсумками роботи за рік, премії за
виконання важливих та особливо важливих завдань, премії до ювілейних і святкових дат, не
пов’язані з конкретними результатами праці, нагородження грошовими преміями та цінними
подарунками тощо), які носять разовий характер, включаються до фонду оплати праці як інші
заохочувальні та компенсаційні виплати.
У кожному випадку виплати премій і заохочень оформляються наказами по підприємству,
у яких зазначається, за досягнення яких показників і за який період нараховується премія,
строки, розмір і порядок виплати, підстави для виплат (доповідні записки та подання про
заохочення керівника відділу або структурного підрозділу), конкретні причини для зменшення
або позбавлення премії окремих працівників (повністю або частково відповідно до
затверджених на підприємстві нормативів преміювання, у цих випадках працівник повинен
бути ознайомлений із наказом під підпис). Наведемо приклади оформлення таких наказів
(див. зразки 5–7).
ЗРАЗОК 5
<...>
Про преміювання працівників підприємства за основні показники в роботі
за підсумками роботи за I квартал 2013 року
У I кварталі 2013 року обсяг випуску та реалізації готової продукції відповідно до укладених
договорів постачань виконано. Рекламацій і претензій від покупців немає. Керуючись
Положенням про преміювання підприємства за основні показники в роботі, НАКАЗУЮ:
1. Нарахувати квартальну премію:
·
робітникам-відрядникам цехів № 1 та № 2, які виконали особисті виробничі завдання,
у розмірі 50 % заробітної плати, нарахованої за тарифними ставками;
·
робітникам-почасовикам, які виконали особисті виробничі завдання і не мають
зауважень із боку основних робочих, які обслуговуються ними, у розмірі 40 % заробітної
плати, нарахованої за тарифними ставками;
·
працівникам зі складу молодшого обслуговуючого персоналу – у розмірі 40 %
заробітної плати, нарахованої за тарифними ставками (посадовими окладами);
·
керівникам і фахівцям у розмірі 40 % заробітної плати, нарахованої за посадовими
окладами.
2. Головному бухгалтеру Пишній М. І. забезпечити виплату премії одночасно з виплатою
заробітної плати за другу половину березня 2013 року.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера.
<...>
ЗРАЗОК 6
<...>
Про виплату винагороди працівникам підприємства за основні показники
роботи за підсумками роботи за 2012 рік
Керуючись Положенням про преміювання за основні результати господарської діяльності,
прийнятим у колективному договорі на 2012 рік, НАКАЗУЮ:
1. За виконання виробничих показників виплатити працівникам підприємства винагороду за
підсумками роботи за 2012 рік у встановлених розмірах (список працівників із зазначеними
сумами винагороди з урахуванням зниження її розміру окремим працівникам наведено
в додатку 1* до цього наказу).
2. Бухгалтерії підприємства здійснити нарахування винагороди працівникам підприємства
в березні 2013 року і виплатити її одночасно з виплатою зарплати за березень.
3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на головного бухгалтера Мудру А.
Б.
Підстави:
1. Доповідна записка начальника фінансового управління Кузнецової А. П. про виконання
показників для преміювання за даними оперативного обліку та річної бухгалтерської
звітності.
2. Доповідна записка головного механіка Романченка М. М. (від 10.01.13 р., вхідний № 358)
із пропозицією про зниження розміру винагороди окремим працівникам гаража за виробничі
упущення, за якими в Положенні про преміювання передбачено зменшення премії.
<...>
____________________
* Додаток не наводиться.
ЗРАЗОК 7
<...>
Про преміювання і заохочення працівників із нагоди святкування Дня фірми
Відповідно до Положення про преміювання на підприємстві та у зв’язку з майбутнім 10річним ювілеєм підприємства НАКАЗУЮ:
1. Видати премію всім працівникам облікового складу в розмірі 2 500 (дві тисячі п’ятсот) грн.
кожному (список працівників наведено в додатку 1* до цього наказу).
2. Нагородити Овчаренко Ніну Іванівну, економіста планового відділу, цінним подарунком
за тривалу добросовісну роботу та у зв’язку з 50-літтям із дня народження. Підстава:
подання начальника планового відділу Шереметьєвої А. Д.
Суми премій і заохочень (у т. ч. цінні подарунки як виплати в натуральній формі), які
передбачені Положенням про преміювання, включаються до податкових витрат
підприємства як витрати на оплату праці, підлягають обкладенню ПДФО та ЄСВ.
Нагадаємо, згідно з пп. 165.1.39 ПК до оподатковуваного доходу працівника не входить
вартість подарунка (за винятком грошових виплат) у розмірі, що не перевищує 50 %
мінімальної зарплати, установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2013 році – 1
147 грн.). Сума перевищення вартості подарунка (понад 573,50 грн.) з урахуванням
підвищувального коефіцієнта (п. 164.5 ПК) обкладається ПДФО на загальних підставах
(пп. «е» пп. 164.2.17 ПК) і відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126». – Ред.
3. Бухгалтерії підприємства здійснити нарахування зазначених сум працівникам у березні
2013 року, виплату премій – наступного дня після проведення святкового корпоратива.
4. Відповідальним за виконання цього наказу призначити головного бухгалтера Тарасову А.
П. та адміністратора Приходько Т. П.
<...>
_____________________
* Додаток не наводиться.
Зменшення або зняття премії
Можливість депреміювання працівників (зниження/невиплати премії) прямо трудовим
законодавством не передбачена. Питання преміювання регулюються Положеннями про преміювання і про оплату праці, тому саме в таких актах повинно бути прописано, які
заохочувальні та стимулюючі виплати є змінною частиною зарплати і залежать від
дотримання (або недотримання) працівником певних умов.
Умови преміювання повинні бути чітко сформульовані:
·
і ті, що підтверджують право працівника на премію (наприклад, відсутність
дисциплінарних стягнень, своєчасна здача звітності тощо),
·
і ті, що спричиняють зниження розміру виплат (наприклад, недотримання техніки
безпеки, порушення трудової дисципліни).
Крім того, слід визначити підстави для зниження або підвищення преміальних виплат
(установити підвищувальні/знижувальні коефіцієнти).
Зниження премії також може оформлятися наказом керівника за наявності обґрунтованих
причин. Але слід узяти до уваги, що коли Положенням про преміювання не передбачено, що
при винесенні працівникові догани за порушення трудової дисципліни розмір премії
зменшується або працівник повністю позбавляється права на отримання премії, то виробничі
премії такому працівникові повинні виплачуватися на загальних підставах. Пов’язано це з тим,
що в цьому випадку премія не є заходом заохочення, а відноситься до додаткової зарплати
(див. Лист № 618). Тобто покарати працівника шляхом зменшення/зняття премії не вийде,
адже згідно зі ст. 147 КЗпП за порушення трудової дисципліни до працівника може бути
застосовано тільки один захід дисциплінарного стягнення: або догана, або звільнення.
Таким чином, щоб уникнути трудових спорів, необхідно зважено підходити до оформлення
Положення про преміювання і в інтересах підприємства обдумано вибирати показники та
умови преміювання для кожної категорії працівників, не ущемляючи при цьому їх прав.
Установлення розміру добових при відрядженнях
Для держслужбовців і працівників підприємств та організацій, які повністю або частково
утримуються за рахунок коштів бюджету, розмір добових по Україні та за її межами (для
різних країн) починаючи з 01.04.11 р. визначений Постановою № 98. Для працівників
комерційних підприємств ПК установлено максимальний розмір добових (мінімальний не
введено) за один календарний день відрядження (абзац четвертий пп. 140.1.7):
·
у межах України – 0,2 розміру мінімальної зарплати, установленої на 1 січня
податкового (звітного) року (у 2013 році – 229,40 грн., тобто 1 147,00 грн. х 0,2);
·
за кордон – 0,75 зазначеного розміру (у 2013 році – 860,25 грн., тобто 1 147,00 грн. х
0,75).
При цьому підприємствам не заборонено встановлювати різну величину добових залежно від
місця відрядження (столиця, обласний центр, невелике місто) та/або посади, яку обіймає
відряджений. Різні розміри добових можна застерегти в Положенні про відрядження
працівників підприємства або закріпити наказом по підприємству (див. зразок 8).
ЗРАЗОК 8
<...>
Про встановлення розмірів виплати добових на підприємстві
У цілях установлення розмірів витрат на відрядження при відрядженнях працівників
підприємства в межах України та з урахуванням податкового законодавства (пп. 140.1.7
Податкового кодексу) НАКАЗУЮ:
1. Установити з 01.01.13 р. при направленні працівників у відрядження по Україні виплату
добових витрат, тобто витрат, не підтверджених документально, на харчування та
фінансування інших особистих потреб відряджених працівників (незалежно від вартості
харчування, зазначеної в документах на проживання) у таких розмірах:
·
до м. Києві та обласних міст України – 200 грн. на добу;
·
до інших населених пунктів – 150 грн. на добу.
2. Здійснювати відшкодування добових витрат працівникам у більшому розмірі за наявності
відповідного дозволу (наказу) керівника в кожному конкретному випадку. Добові витрати
понад норми, установлені пп. 140.1.7 Податкового кодексу, здійснювати згідно із чинним
законодавством.
Якщо керівник підприємства визнає за необхідне компенсувати працівникові витрати, не
передбачені ПК, або виплатити добові в більшому розмірі, ніж установлено пп. 140.1.7 ПК,
то на підставі заяви працівника і письмового розпорядження (наказу) керівника
підприємство має право компенсувати такі витрати за рахунок власних коштів. При цьому
до податкових витрат суми перевищення не включаються, а згідно з пп. 170.9.1 ПК
обкладаються ПДФО у складі загального оподатковуваного доходу працівника із
застосуванням підвищувального коефіцієнта (п. 164.5 ПК). – Ред.
3. Зазначені в п. 1 цього наказу норми відшкодування добових витрат при відрядженнях
по Україні поширити на всіх працівників підприємства, незалежно від посади.
4. Контроль за дотриманням правильності здійснення і відображення витрат на
відрядження підприємства відповідно до цього наказу покласти на головного бухгалтера
Омельченка П. Д.
<...>
У консультації надано практичні рекомендації щодо оформлення документації, необхідної для
обґрунтування змін при нарахуванні працівникам зарплати та інших виплат, і на прикладах
показано, як правильно складати в таких випадках накази.
Тетяна ОЛЕКСЕНКО, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ
ПРО
ПРАЦІВНИКІВ
НАВЧАННЯ
ТА
АТЕСТАЦІЮ
Для будь-якого суб'єкта господарювання дуже важливо мати кваліфіковані кадри, які, як і
раніше, вирішують усе. Тому багато підприємств не жаліють коштів на підвищення
кваліфікації працівників, навчають їх на різних курсах, семінарах, тренінгах тощо. Якщо
потрібного спеціаліста на підприємстві немає, воно може підготувати його для себе,
оплачуючи навчання фізичної особи в навчальному закладі. Як документально оформити
навчання та атестацію працівників, розповімо в консультації.
Навчання працівника у виші
Як ми вже говорили, підприємство може спеціально направити працівника на навчання до
вишу для отримання ним спеціальності, необхідної на даному підприємстві, а може на
прохання працівника оплатити його навчання у виші за обраною ним спеціальністю. У будьякому разі, щоб направити працівника на навчання та/або оплатити його навчання, треба
видати наказ по підприємству, у якому слід передбачити різні аспекти навчання працівника.
Наведемо приклад оформлення подібного наказу (див. зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про навчання у виші та оплату навчання працівника
У зв'язку з розширенням виробництва та організацією нового напряму діяльності
підприємства, а також згідно з рішенням засновників НАКАЗУЮ:
1. Менеджера відділу збуту Кутікова Р. Д. направити на навчання в Одеський технологічний
університет за фахом «технолог харчового виробництва» із заочною формою навчання.
Підстава: протокол зборів засновників.
2. Юридичному відділу підготувати договір з Одеським технологічним університетом про
отримання платних послуг із навчання Кутікова Р. Д.
Для платного навчання працівника в навчальному закладі необхідно укласти договір,
типову форму якого затверджено Наказом № 183. При цьому згідно з Наказом № 183
сторонами цивільно-правового договору є виконавець (навчальний заклад) і замовник
(фізична або юридична особа). Якщо договір укладений сторонами в інтересах третіх осіб
(наприклад, в інтересах працівників підприємства), то працівник також підписує такий
договір із зазначенням в ньому своїх реквізитів. За договором із навчальним закладом
виконавець зобов'язаний (ст. 2 Наказу № 183):
·
надати замовникові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти;
·
забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до
законодавства;
·
видати замовникові документ про освіту державного зразка (документ видається,
якщо згідно із законодавством освітня послуга передбачає видачу такого документа);
·
інформувати замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої
послуги, її якості і змісту, про права та обов'язки сторін під час надання й отримання таких
послуг (правила, вимоги і заходи навчального закладу, з якими знайомиться замовник,
можуть бути наведені в додатку до договору, про що вказується в тексті договору). У разі
дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення)
у зв'язку з ненаданням замовникові освітньої послуги – повернути частину коштів, які були
внесені замовником як передоплата за послугу.
У свою чергу, замовник зобов'язаний (ст. 3 Наказу № 183):
·
своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах і в строки,
установлені даним договором;
·
виконувати вимоги законодавства і статуту (положення) виконавця з організації, що
надає освітні послуги.
Відповідно до ст. 4 Наказу № 183 розмір плати за навчання встановлюється на весь період
навчання і не може змінюватися. При цьому за домовленістю сторін плата може вноситися
разово, щомісячно, кожного семестру тощо. – Ред.
3. Юридичному відділу підготувати договір із працівником Кутіковим Р. Д. про обов'язковий
відробіток на підприємстві після навчання не менше трьох років.
Для того щоб мати гарантії, що працівник, якому оплатили навчання, принесе в
майбутньому користь підприємству і відпрацює витрачені кошти, підприємство має право
укласти з ним окремий цивільно-правовий договір, де може передбачити строк відробітку
або порядок компенсації вартості навчання у випадку, якщо працівник відмовиться
працювати на підприємстві після закінчення вишу. Водночас зауважимо, що згідно зі ст. 43
Конституції використання примусової праці забороняється і згідно з роз'ясненням Мінпраці
обов'язковість відробітку вартості навчання випускником вишу призводить до порушення
конституційного права громадян на працю (Лист № 1/9-481). Отже, якщо між підприємством
і працівником виникне конфліктна ситуація із приводу відробітку або компенсації вартості
навчання, то вирішувати її, швидше за все, доведеться в судовому порядку. При цьому,
звичайно ж, відповідний договір із працівником буде істотною підмогою підприємству
у вирішенні цього питання. – Ред.
4. Надати Кутікову Р. Д. навчальну відпустку на період настановних занять на
30 календарних днів. Період відпустки – із 01.04.13 р. по 30.04.13 р. Підстава: заява
працівника, довідка-виклик з Одеського технологічного університету.
Нагадаємо, що відповідно до ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону № 504 працівники, які суміщують
роботу з навчанням, мають право на додаткову оплачувану відпустку, тривалість якої
залежить від рівня акредитації навчального закладу, форми навчання і курсу. Зокрема, при
заочній формі навчання незалежно від рівня акредитації вишу на період настановних
занять, виконання лабораторних робіт, здачі заліків та іспитів студентам першого і другого
курсів надається відпустка тривалістю 30 календарних днів, а третього і четвертого курсів –
40 календарних днів (ст. 15 Закону № 504).
Підставою для надання навчальної відпустки служить довідка-виклик із навчального
закладу на сесію, у якій, зокрема, указується форма навчання; рівень акредитації
навчального закладу; курс, на якому працівник навчається, період сесії, установлений
навчальним закладом, підстава для надання відпустки (для здачі заліків та іспитів,
настановних занять, державних іспитів, для підготовки й захисту дипломної роботи) (Лист
№ 116-13). Крім того, для отримання навчальної відпустки працівник повинен написати
відповідну заяву.
Нагадаємо також, що на період навчальної відпустки за працівником за основним місцем
роботи зберігається середня зарплата, яка нараховується згідно з наказом роботодавця
про надання відпустки. Виплата цих відпусткових здійснюється не пізніше ніж за три дні до
початку відпустки (ст. 21 Закону № 504, Лист № 116-13). – Ред.
5. Сплатити Кутікову Р. Д. витрати на проїзд і проживання в гуртожитку згідно з кошторисом
витрат.
Підстава: затверджений кошторис витрат.
<...>
Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами
навчання, роботодавці (незалежно від форми власності підприємства) зобов'язані оплачувати
проїзд до місця розташування вишу і назад один раз на рік у розмірі 50 % вартості проїзду –
на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і здачі заліків й іспитів (ст. 219
КЗпП). Додамо, що відповідно до Постанови № 695 працівникам, направленим для
підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання іншим професіям з відривом
від виробництва, додатково встановлена також виплата добових за кожен день перебування
в дорозі в розмірі, установленому законодавством для службових відряджень.
Іногородні студенти на час навчання забезпечуються гуртожитком, а в разі його відсутності
роботодавці компенсують витрати на наймання житлового приміщення в порядку,
установленому законодавством для службових відряджень.
Атестація працівників
Перш ніж займатися підвищенням кваліфікації працівників, багато підприємств заздалегідь
проводять атестацію працівників, щоб виявити фактичний рівень їх знань і кваліфікації.
Проведення атестації працівників не є обов'язковою вимогою для комерційних підприємств,
проте вони теж її проводять, щоб виявити найбільш кваліфікованих фахівців і визначити
напрями, за якими слід підвищувати кваліфікацію працівників. Для проведення атестації на
підприємстві слід створити атестаційну комісію, яку призначають наказом по підприємству.
Також наказом визначають строки проведення атестації та інші, пов'язані з нею питання.
Наведемо приклад оформлення такого наказу (див. зразок 2).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про проведення атестації працівників
З метою вдосконалення діяльності підприємства, підвищення ефективності його роботи та
визначення (підтвердження) професійного рівня фахівців підприємства, а також у зв'язку
з рішенням засновників підприємства про підвищення кваліфікації працівників НАКАЗУЮ:
1. Створити атестаційну комісію у складі п'яти чоловік (її персональний склад наведено
в додатку 1* до даного наказу). Атестаційна комісія є колегіальним органом, який здійснює
оцінку ділових, морально-етичних, професійних якостей працівників, а також у разі потреби
розглядає інші питання, пов'язані з посадовими обов'язками працівників.
2. Атестаційній комісії визначити порядок проведення атестації керівників підрозділів
і фахівців підприємства. При цьому комісії виходити з того, що основним завданням
атестації є оцінка ділових і професійних якостей працівників, їх освітньо-кваліфікаційного
рівня, визначення відповідності посадам, стимулювання їх творчої активності та
відповідальності, зміцнення дисципліни.
3. У строк із 1 по 19 квітня 2013 року провести атестацію всього персоналу підприємства.
Надалі виходити з того, що атестація керівників підрозділів проводиться не рідше одного
разу на три роки, фахівців – один раз на чотири роки.
4. При розробці порядку атестації працівників ураховувати таке:
4.1. Не підлягають атестації особи, які знаходяться на обійманій посаді менше року. Особи,
які знаходилися у відпустці по вагітності та пологах і відпустці для догляду за дитиною до
трьох років, підлягають атестації не раніше ніж через рік після початку виконання ними
посадових обов'язків.
4.2. Переведення на вищу посаду можливе тільки після проведення атестації працівника.
4.3. Для проведення атестації персоналу кожен керівник підрозділу готує і передає до
атестаційної комісії інформацію про ділові та професійні якості працівника (атестаційний
лист) на підлеглих працівників за формою, наведеною в додатку 2 до даного наказу.
Подана інформація повинна бути об'єктивною і мати обґрунтовані висновки та
рекомендації. До проведення атестації працівники повинні бути ознайомлені з поданою
інформацією.
4.4. У разі незгоди працівника з висновками безпосереднього керівника працівник має
право подати свої аргументи та пояснення атестаційної комісії.
4.5. Результатом атестації працівників можуть бути такі висновки атестаційної комісії:
працівник відповідає посаді чи працівник не відповідає посаді. Також комісія може надати
такі рекомендації:
·
заслуговує висунення на вищу посаду (із зазначенням назви посади);
·
заслуговує зарахування в кадровий резерв на висунення;
·
вимагає направлення для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня (із зазначенням
рівня й місця навчання);
·
вимагає направлення на навчання (перепідготовку, підвищення кваліфікації і т. п.) –
за якою посадою або напрямом службової діяльності;
·
підлягає переведенню на нижчу посаду (із зазначенням причин і найменування
посади, на яку доцільно перевести працівника);
·
підлягає звільненню у зв'язку з невідповідністю обійманій посаді і систематичним
невиконанням посадових обов'язків.
Крім того, у висновках атестаційної комісії крім рекомендацій щодо подальшого службового
використання працівника можуть надаватися рекомендації щодо особистих якостей
працівника (названо недоліки, які заважають працівникові повноцінно виконувати службові
функції, перешкоджають його подальшому просуванню службовими сходами).
4.6. Висновки атестаційної комісії приймаються простою більшістю голосів і підписуються
головою комісії. Підсумки голосування заносяться в протокол засідання атестаційної комісії,
який підписують усі члени комісії. Затверджується протокол атестаційної комісії керівником
підприємства.
4.7. Працівник, який атестовується, повинен ознайомитися з висновками атестаційної
комісії і поставити на атестаційному листі свій підпис і дату.
5. Відділу кадрів та іншим службам урахувати висновки атестаційної комісії і в частині
переміщення працівників на нижчу посаду або звільнення у зв'язку з невідповідністю посаді
і в місячний строк забезпечити виконання вказаних рекомендацій. Працівників, яким
рекомендоване переведення на вищу посаду, у двотижневий строк заносять у кадровий
резерв на підвищення. Осіб, яким рекомендовано навчання або підвищення кваліфікації,
у двотижневий строк включають у списки на отримання такої кваліфікації.
<...>
__________________
* Додатки не публікуються.
Підприємство має право витрачати кошти на навчання працівників, але, щоб ці кошти не
пропали даремно, слід урахувати різні нюанси, пов'язані з оплатою навчання, і відобразити їх
у наказі про навчання працівників. Для виявлення фактичної кваліфікації працівників і
визначення напрямів її підвищення рекомендуємо також проводити періодичну атестацію
працівників.
Костянтин ЛИТВИНОВ, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Керівники підприємств надають важливого значення охороні праці. Закон № 2694 зобов’язав
їх створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також
забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.
За порушення закону винні особи, які відповідають за охорону праці на підприємстві,
притягуються не тільки до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної відповідальності,
але й до кримінальної. Аби цього не сталося, слід потурбуватися перш за все про належну
організацію охорони праці на підприємстві завдяки правильному оформленню відповідних
наказів. Саме цьому і присвячена наша консультація.
Основними наказами з охорони праці на підприємстві є: про створення служби охорони праці;
про створення комісії з питань охорони праці; про організацію роботи з охорони праці; про
організацію та забезпечення навчання та атестації працівників підприємства; про призначення
відповідального за газове господарство (електрогосподарство, пожежну безпеку, безпечну
експлуатацію компресору, технічно справний стан обладнання тощо); про медичне
обстеження працівників; про видачу спецодягу (спецхарчування).
Розглянемо, як правильно скласти деякі із перелічених документів (див. зразки 1–6).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про створення служби охорони праці
На виконання ст. 13, 15 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці» та Типового
положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету з
нагляду за охороною праці від 15.11.04 р. № 255, та з метою створення належних умов
функціонування системи управління охорони праці у ТОВ «Кристал» НАКАЗУЮ:
1. Створити на підприємстві службу охорони праці у складі:
·
керівник служби – Титов В. М.;
·
інженер з охорони праці – Суслов С. В.;
·
спеціаліст із газового господарства – Смирнов П. М.;
·
спеціаліст із контролю електрозахисних засобів – Прокопенко В. А.
При цьому слід урахувати, що керівник служби охорони праці повинен відповідати
кваліфікаційним вимогам, зазначеним у довіднику кваліфікаційних характеристик, пройти
навчання в установленому законодавством порядку. Керівник служби охорони праці не
може залучатися до виконання функцій, не передбачених Законом про охорону праці.
Служба охорони праці взаємодіє з іншими структурними підрозділами підприємства та
представниками профспілок.
2. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. прирівняти керівника служби охорони праці
за своєю посадою та заробітною платою до керівників основних виробничо-технічних
служб.
3. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. забезпечити розроблення Положення про
службу охорони праці ТОВ «Кристал» та подати його до 20.05.13 р. на затвердження
керівнику підприємства.
4. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. на підставі затвердженого Положення про
службу охорони праці ТОВ «Кристал» забезпечити внесення змін до посадових інструкцій
працівників підприємства, які входять до складу служби охорони праці, та подати їх до
27.05.13 р. на затвердження керівнику підприємства.
5. Керівнику господарського відділу Іванову А. С. забезпечити виділення окремого
приміщення на підприємстві для розміщення служби охорони праці, яке буде оснащене
належною оргтехнікою, технічними засобами зв’язку, а також підходящим для прийому
відвідувачів.
6. Підпорядкувати службу з охорони праці безпосередньо керівнику підприємства.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 2
<...>
Про створення комісії з питань охорони праці
На виконання ст. 16 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці» та Типового
положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затвердженого наказом
Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
21.03.07 р. № 55, та з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні
будь-яких питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, попередження
травматизму в ТОВ «Кристал» НАКАЗУЮ:
1. Створити на підприємстві комісію з питань охорони праці, яка буде постійно діючим
консультативно-дорадчим органом, у складі:
·
керівник комісії – Щербань О. С.;
·
члени комісії: інженер з охорони праці Суслов С. В.; спеціаліст із безпеки та гігієни
праці Астроханов Г. Д.; представник профспілки Чижиков А. М.
2. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. забезпечити розроблення Положення про
комісію з питань охорони праці ТОВ «Кристал» та подати його до 24.05.13 р. на
затвердження керівнику підприємства.
3. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. на підставі затвердженого Положення про
комісію з питань охорони праці ТОВ «Кристал» забезпечити внесення змін до посадових
інструкцій працівників підприємства, які входять до складу комісії з питань охорони праці,
та подати їх до 27.05.13 р. на затвердження керівнику підприємства.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 3
<...>
Про організацію роботи з охорони праці
На виконання ст. 13 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці», Положення про
службу охорони праці ТОВ «Кристал» та з метою збереження здоров’я та працездатності
працівників підприємства у процесі трудової діяльності НАКАЗУЮ:
1. Заступнику директора Свиридову А. В. розробити та належним чином оформити
інструкцію з охорони праці.
2. Головному інженеру Чекашкіну М. С. призначити в кожній кімнаті відповідального за
пожежну та електробезпеку.
3. Керівнику служби охорони праці підприємства Титову В. М. відповідно до положення про
навчання з питань охорони праці організувати за встановленим графіком навчання
працівників підприємств.
4. Заступнику директора Свиридову А. В. розробити заходи з усунення виявлених недоліків
за результатами перевірок контролюючих органів.
5. Керівнику комісії з питань охорони праці Щербаню О. С. забезпечити проведення
щомісячної перевірки стану робочих місць з охорони праці, пожежної та електробезпеки
підприємства.
6. Службі охорони праці (Титов В. М.) спільно з фінансовим управлінням (Золоторін В. В.)
забезпечити розмір мінімальних витрат на фінансування охорони праці – не менше 0,5 %
фонду оплати праці попереднього періоду.
7. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. ввести даний наказ як обов’язковий для всіх
працівників підприємства і довести його до їх відома.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 4
<...>
Про організацію та забезпечення навчання працівників підприємства
На виконання ст. 18 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці», Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженого наказом Державного комітету з нагляду за охороною праці від 26.01.05 р.
№ 15, та з метою проведення навчання та перевірки знань із питань охорони праці,
надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки в
разі виникнення аварії НАКАЗУЮ:
1. Керівникам виробничих структурних підрозділів і служб (відділ автоматизованої системи
виробництва – Чонкін С. А., відділ контролю якості – Горяйнова А. М., друкарня –
Швидкий П. І.) спільно з відділом кадрів (Чернишов А. П.) та службою охорони праці
підприємства (Титов В. М.) скласти списки осіб (працівників), яким відповідно до Положення
про навчання з питань охорони праці необхідно пройти навчання й атестацію.
2. Керівникам структурних виробничих підрозділів забезпечити проведення вступного,
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів працівників із
реєстрацією їх у журналі обліку інструктажів згідно із Положенням про проведення
інструктажів.
3. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. забезпечити розроблення Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань із питань охорони праці ТОВ «Кристал»
та подати його до 20.05.13 р. на затвердження керівнику підприємства.
4. Службі охорони праці підприємства (Титов В. М.) здійснити інформаційно-методичне
забезпечення навчання.
5. Комісії з питань охорони праці (Щербань О. С.) провести перевірку знань працівників.
6. Покласти персональну відповідальність на керівників структурних підрозділів за
допущення до виконання робіт працівників, які не пройшли навчання та інструктаж.
7. Начальнику відділу кадрів Чернишову А. П. при прийнятті на роботу і переведенні
працівників на інші види робіт забезпечити проходження індивідуального навчання
та інструктажу.
8. Службі охорони праці підприємства (Титов В. М.) взяти під особистий контроль навчання
працівників, зайнятих на роботах із важкими або шкідливими умовами праці.
9. Відповідальність за здійснення навчання, його якість і відповідність діючим нормативно-
правовим актам покласти на керівника служби охорони праці підприємства Титова В. М.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 5
<...>
Про призначення відповідального за газове господарство
На виконання ст. 13 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці», Правил
безпеки газопостачання України, затверджених наказом Держкомітету з нагляду за
охороною праці від 01.10.97 р. № 254, та з метою дотримання і виконання правил техніки
безпеки та безпечних умов праці НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідального за технічний стан та безпечну експлуатацію газового
господарства підприємства інженера з охорони праці Суслова Сергія Васильовича.
2. Інженеру з охорони праці Суслову С. В. забезпечити експлуатацію газового господарства
підприємства відповідно до Правил безпеки газопостачання України.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 6
<...>
Про проходження працівниками періодичного медичного огляду
З метою визначення професійної придатності працівників, запобігання професійним
захворюванням, забезпечення безпеки праці, виявлення осіб із професійними
захворюваннями, розпізнавання загальних (непрофесійних) захворювань, при яких
подальша робота в умовах професійної шкідливості може погіршити їх перебіг, згідно із ст.
169 КЗпП, ст. 17 Закону від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці» та Порядком
проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом
Міністерства охорони здоров’я від 21.05.07 р. № 246, НАКАЗУЮ:
1. Організувати відділу кадрів (Чернишов А. П.) проведення періодичного медичного огляду
працівників з 01.06.13 р. до 01.07.13 р. згідно зі списком осіб, які підлягають такому огляду
(список додається).
2. Керівникам підрозділів (відділ планування та економічного аналізу – Порубай А. М.,
друкарня – Швидкий П. І., виробничий відділ – Горін Б. Т.):
2.1. Забезпечити прибуття на медичний огляд працівників, зайнятих на роботах
зі шкідливими та/або небезпечними умовами праці згідно із планом-графіком, який
додається.
2.2. Не допускати працівників, які не пройшли планового медичного огляду, до роботи на
робочих місцях, де є шкідливі та/або небезпечні фактори виробничого середовища, та
подати пропозиції стосовно притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
2.3. Головному бухгалтеру (Дрозд І. М.) зберігати на час проходження медичного огляду за
працівниками їхнє робоче місце (посади) та середню заробітну плату.
2.4. Відстороняти від роботи працівників, які не пройшли без поважних причин планового
медичного огляду, без збереження заробітної плати.
3. Керівнику фінансового управління (Золоторін В. В.) забезпечити виділення коштів на
фінансування заходів з охорони праці.
4. Адміністратору офісу засновників (Сьомгіна О. П.) ознайомити із цим наказом під підпис
керівників підрозділів, зазначених у п. 1 і 2 цього наказу.
5. Покласти контроль за виконанням цього наказу на керівника служби охорони праці
підприємства Титова В. М.
<...>
Слід зазначити, що крім наказу про проходження працівниками періодичного медогляду на
підприємствах може видаватися також наказ про проходження працівниками попереднього
медогляду, зміст якого відрізнятиметься від першого деякими пунктами (див. зразок 7).
ЗРАЗОК 7
<...>
Про проходження працівниками попереднього медичного огляду
<...>
1. Організувати відділу кадрів (Чернишов А. П.) проведення попереднього медичного
огляду працівників, які приймаються на роботу.
2. Організувати відділу кадрів (Чернишов А. П.) видачу працівникам, які приймаються на
роботу, направлення на обов’язковий попередній медичний огляд.
3. Відділу кадрів (Чернишов А. П.) не допускати до роботи працівників, які не пройшли
попередній медичний огляд.
<...>
Для підприємств, що утримуються за рахунок бюджету, п. 6 наказу «Про організацію роботи
з охорони праці» слід викласти інакше. Згідно із цим пунктом відповідальна особа повинна
забезпечити розмір мінімальних витрат на фінансування заходів з охорони праці – не менше
0,2 % фонду оплати праці.
Що стосується наказів про видачу спецодягу та спецхарчування, то вони складаються за
такою самою структурою, як і вищенаведені зразки, за винятком деяких нюансів. Так, у наказі
«Про видачу спецодягу» слід зазначити, що видача спецодягу працівникам підприємства
регулюється ст. 163 КЗпП, ст. 8 Закону № 2694 та Положенням № 53. При цьому необхідно
врахувати, що для кожної галузі промисловості є свої нормативні документи, які
регламентують норми видачі спецодягу. У даному наказі треба також прописати
відповідальних за видачу, зберігання та облік спецодягу, строк його використання, порядок
повернення тощо.
У наказі «Про видачу спецхарчування» слід вказати, що видача спецхарчування
працівникам підприємства регулюється ст. 166, 167 КЗпП, Постановою № 4 та Порядком №
731. Ці документи встановлюють норми видачі спецхарчування та категорію працівників, яким
воно передбачене законодавством. У даному наказі теж треба прописати відповідального за
закупівлі продуктів, їх зберігання, видачу та облік.
Аби дотримуватися вимог законодавства та нормативно-правових актів з охорони праці на
підприємстві, необхідно належним чином скласти відповідні накази. При цьому слід приділити
особливу увагу складанню так званих основних наказів з організації роботи підприємства з
охорони праці. При складанні наказів керівники підприємств повинні врахувати, що суть
наказу буде однакова, але їх зміст залежно від галузі, у якій працює підприємство, та
внутрішніх вимог на самому підприємстві може відрізнятися.
Ніна ДІБРОВА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗ ПРО ОБЛІКОВУ ПОЛІТИКУ ПІДПРИЄМСТВА
Наказ про облікову політику – це розпорядчий документ, який визначає і спрямовує подальшу
роботу не тільки бухгалтерських і фінансових служб, але й діяльність усього підприємства в
цілому. Головна його мета – затвердити створення системи обліку, що відображає
особливості здійснення облікових процедур на підприємстві за єдиними принципами і
правилами для складання фінансової звітності. Наскільки точно в ньому будуть передбачені
всі нюанси облікової роботи, зумовлені специфікою діяльності кожного конкретного
підприємства, настільки правильно буде вибрана найбільш оптимальна система ведення
бухгалтерського обліку.
Цей наказ затверджується щорічно для підтвердження незмінності встановленої
підприємстві облікової політики протягом усього періоду діяльності підприємства, а також
внесення необхідних доповнень і поправок. Облікова політика застосовується
господарських подій та операцій із моменту їх виникнення. Наведемо зразок наказу
облікову політику виробничого підприємства.
на
для
до
про
ЗРАЗОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтертех»
Наказ № 1
02.01.13 р.
м. Дніпропетровськ
Про облікову політику підприємства
На виконання Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні», з урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського
обліку та інших нормативних документів і в цілях дотримання єдиної методики
бухгалтерського обліку господарських операцій і складання фінансової звітності НАКАЗУЮ:
Установити на підприємстві облікову політику щодо застосування єдиних принципів,
методів і процедур бухгалтерського обліку господарських операцій і складання фінансової
звітності за такими розділами обліку:
1. Необоротні активи
1.1. З метою визнання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів
і нематеріальних активів, визначення строку їх корисного використання та ліквідаційної
вартості, вибору методу амортизації, прийняття обґрунтованого рішення про ліквідацію
об’єкта, оформлення первинних документів у момент уведення їх в експлуатацію та в разі
їх списання створити постійно діючу виробничу комісію у складі:
·
голова комісії – заступник директора з господарської роботи Мірошник П. С.;
·
члени комісії – головний механік Степанов Е. А.; інженер з обладнання Ігнатов Д. С.;
бухгалтер з обліку основних засобів Колосова І. А.
1.2. Основними засобами вважати матеріальні активи, які передбачається утримувати для
використання в процесі виробничої діяльності, постачання готової продукції, надання
послуг, здачі в оренду, здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій.
Очікуваний строк корисного використання таких активів повинен бути більше одного року
(або операційного циклу), а вартість понад 2 500 грн.
1.3. Визнання, оцінку та облік основних засобів здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 7
«Основні засоби». Одиницею обліку визначити окремий об’єкт, в аналітичному обліку
групування об’єктів здійснювати відповідно до Інструкції № 291.
1.4. Амортизацію на об’єкти основних засобів нараховувати такими методами:
·
будівлі, споруди і передавальні пристрої будь-якого призначення – прямолінійним
методом;
·
машини та обладнання, інструменти, прилади та інвентар, використовувані
безпосередньо при виробництві продукції, – виробничим методом;
·
машини й обладнання, інструменти, прилади та інвентар загальновиробничого,
адміністративного, збутового призначення – прямолінійним методом;
·
транспортні засоби – методом прискореного зменшення залишкової вартості;
·
інші основні засоби – прямолінійним методом.
1.5. Ліквідаційну вартість і строк корисного використання кожного об’єкта відображати в
акті, складеному виробничою комісією.
1.6. При створенні кваліфікаційного активу здійснювати капіталізацію фінансових витрат,
понесених у зв’язку з такою операцією. Кваліфікаційними визнавати активи, для створення
яких потрібно більше трьох місяців.
1.7. Об’єкт нерухомості, у якого більше 50 % загальної площі передано в операційну
оренду, визначати й обліковувати як інвестиційну нерухомість.
1.8. У разі продажу основних засобів здійснювати їх переведення до складу необоротних
активів, що утримуються для продажу, і припиняти нарахування амортизації з місяця, що
настає за місяцем їх переведення.
1.9. Матеріальні активи вартістю до 2 500 грн. та очікуваним строком корисного
використання (експлуатації) більше одного року (або операційного циклу) визнавати у
складі малоцінних необоротних матеріальних активів (далі – МНМА). Одиницею обліку
визначати окремий об’єкт.
1.10. Амортизацію на МНМА нараховувати в першому місяці використання об’єкта в розмірі
50 % його амортизовуваної вартості і останні 50 % амортизовуваної вартості – у місяці їх
вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок невідповідності критеріям визнання
активом.
1.11. Визнання, оцінку та облік нематеріальних активів здійснювати відповідно до вимог П
(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку визначити окремий об’єкт
нематеріальних активів.
1.12. Амортизацію на нематеріальні активи нараховувати прямолінійним методом.
Ліквідаційну вартість таких об’єктів визнати такою, що дорівнює нулю, строк корисного
використання кожного об’єкта визначати в акті, складеному виробничою комісією.
1.13. Переоцінку основних засобів і нематеріальних активів проводити, якщо їх залишкова
вартість значно (більше ніж на 10 %) відрізняється від їх справедливої вартості на дату
балансу. Справедливу вартість визначати відповідно до рекомендацій, наведених у
додатку до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Переоцінку здійснювати із залученням
експертів за оцінкою майна з урахуванням вимог Закону № 2658.
1.14. Суми первісної дооцінки відображати у складі додаткового капіталу підприємства,
а суми уцінки включати до складу витрат звітного періоду.
1.15. Первісна (переоцінена) вартість об’єкта основних засобів не підлягає збільшенню на
суму індексації, проведеної в порядку, установленому податковим законодавством.
1.16. При вибутті переоцінених об’єктів перевищення сум попередніх дооцінок об’єктів
основних засобів і нематеріальних активів над сумами попередніх уцінок погашати за
рахунок нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням суми додаткового капіталу.
1.17. Первісну (переоцінену) вартість кожного окремого об’єкта основних засобів
збільшувати на суму витрат, понесених при проведенні поліпшень і ремонтів у порядку,
установленому податковим законодавством. При цьому суму витрат, визнану податковими
витратами, відносити до складу витрат звітного періоду.
2. Запаси
2.1. Визнання, оцінку та облік товарно-матеріальних цінностей здійснювати відповідно до
вимог П(С)БО 9 «Запаси». Одиницею обліку вважати кожне окреме найменування запасів.
яких вони понесені. Якщо такі витрати неможливо персоніфікувати, то їх облік вести на
субрахунку 289 «Транспортно-заготівельні витрати» із подальшим розподілом між
запасами, що залишилися, і запасами, що вибули у звітному періоді.
2.3. Запаси зі строком використання менше одного року, які супроводжують виробничий
процес і використовуються для адміністративних і збутових потреб протягом звітного
періоду, обліковувати на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». При
передачі в експлуатацію нараховувати знос у розмірі 100 % їх вартості і списувати з
балансу з одночасною організацією оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації
та за відповідальними особами протягом строку їх фактичного використання.
2.4. Для запасів разового використання і тих, які в процесі експлуатації швидко втрачають
свій первісний вигляд і властивості згідно з вимогами п. 3 НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності» установити поріг суттєвості в сумі, що не перевищує 20 грн. за
одиницю обліку, і при отриманні відразу включати їх вартість до витрат підприємства на
підставі відомості видачі в користування.
2.5. Оцінку запасів при їх вибутті здійснювати такими методами:
·
при відпуску у виробництво – середньозваженої собівартості;
·
при реалізації готової продукції і напівфабрикатів – нормативних затрат;
·
при реалізації товарів та інших запасів – ФІФО.
2.6. Готову продукцію оцінювати за кожним видом продукції та обліковувати за фактичною
виробничою собівартістю.
2.7. Витрати незавершеного виробництва визначати й оцінювати за результатами
інвентаризації на кінець звітного місяця за нормативними затратами.
2.8. Облік спецодягу, виданого в підзвіт працівникам, здійснювати на особових картках
протягом усього строку його використання. Списання до закінчення встановлених строків
використання здійснювати на підставі актів про непридатність спецодягу.
2.9. Переоцінку запасів проводити на кожну дату балансу і відображати їх в обліку за
чистою вартістю реалізації, якщо ціна на запаси знизилася або вони застаріли, втратили
первісно очікувану економічну вигоду.
2.10. За результатами інвентаризації запаси, які визначені такими, що не принесуть
економічних вигід у майбутньому, вважати неліквідними і списувати в бухгалтерському
обліку або продавати за ціною можливої реалізації.
2.11. За внутрішньогосподарськими розрахунками між структурними підрозділами
затвердити такі принципи ціноутворення при взаємному відпуску матеріальних цінностей:
·
готової продукції – за фактичною виробничою собівартістю;
·
товарів – за ціною придбання (купівельною вартістю);
·
виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів – за первісною
вартістю придбання або виготовлення;
·
основних засобів – за залишковою вартістю.
3. Резерви та забезпечення
3.1. Для визначення величини чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості,
пов’язаної з реалізацією продукції, товарів, робіт, послуг, на дату балансу створювати
резерв сумнівних боргів.
3.2. Резерв сумнівних боргів розраховувати один раз на рік на дату балансу шляхом
визначення коефіцієнта сумнівності на підставі класифікації дебіторської заборгованості за
строками непогашення. При класифікації виділяти такі групи заборгованості:
·
група 1 – заборгованості, за якими строк оплати не настав;
·
група 2 – заборгованості, прострочені на строк від 1 до 90 днів;
·
група 3 – заборгованості, прострочені на строк більше 90 днів.
За період спостереження приймати три попередніх роки.
3.3. За дебіторською заборгованістю, не пов’язаною з реалізацією продукції, товарів, робіт,
послуг, резерв не створювати.
3.4. Для відшкодування майбутніх операційних витрат створювати на дату балансу такі
види забезпечень:
·
резервування коштів на забезпечення виплати відпусткових працівникам – у розмірі
7 % фактично нарахованого фонду оплати праці згідно з умовами колективного договору.
Отриману суму збільшувати на розмір єдиного соціального внеску;
·
резервування коштів на виконання гарантійних зобов’язань – у розмірі 5 % обсягу
реалізації продукції в грошовому виразі.
3.5. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реконструкцію, виконання
зобов’язань за обтяжливими контрактами не здійснювати.
4. Фінансові інвестиції та фінансові інструменти
4.1. Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату
укладення контракту.
4.2. Вартість фінансових інвестицій визначати відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові
інвестиції» і П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» і на дату балансу відображати:
·
довгострокові фінансові інвестиції в статутний капітал дочірніх підприємств – за
методом участі в капіталі;
·
інвестиції, що утримуються до їх погашення, – за амортизованою собівартістю;
·
інші фінансові інвестиції – за справедливою вартістю.
4.3. Витрати, отримані при здійсненні декількох операцій з інструментами власного
капіталу, розподіляти між цими операціями пропорційно до сум таких операцій.
5. Формування інформації про пов’язаних осіб
5.1. Розробити окремим додатком перелік пов’язаних осіб з урахуванням суті їх відносин із
підприємством згідно з вимогами П(С)БО 23 «Розкриття інформації про пов’язаних осіб».
5.2. Оцінку активів і зобов’язань за операціями з пов’язаними особами здійснювати
за методом балансової вартості.
6. Витрати діяльності
6.1. Визнання та відображнення в обліку витрат здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 16
«Витрати» на підставі принципу нарахування й відповідності.
6.2. Для обліку витрат застосовувати рахунки класу 8 «Витрат за елементами» і класу 9
«Витрати діяльності».
6.3. Застосовувати попередільний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання
собівартості продукції.
6.4. Установити такий перелік статей калькуляції:
1. Прямі матеріальні витрати:
·
сировина та основні матеріали;
·
допоміжні матеріали;
·
куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби.
2. Прямі витрати на оплату праці:
·
заробітна плата виробничого персоналу;
·
інші виплати виробничим працівникам.
·
нарахування на заробітну плату виробничого персоналу;
·
витрати на енергозабезпечення виробничого обладнання;
·
витрати на водопостачання виробничого обладнання;
·
плата за оренду виробничого приміщення;
·
утримання й обслуговування виробничого обладнання;
·
амортизація виробничого обладнання;
·
втрати від браку з технологічних причин;
·
витрати на виправлення виробничого технічно неминучого браку;
·
інші прямі витрати.
4. Постійні загальновиробничі витрати:
·
оплата праці персоналу управління виробництвом;
·
нарахування на заробітну плату апарату управління виробництвом;
·
витрати на відрядження працівників апарату управління виробництвом;
·
утримання й обслуговування загальновиробничого обладнання;
·
амортизація загальновиробничого обладнання;
·
операційна оренда основних засобів загальновиробничого призначення;
·
витрати на опалення, освітлення, водопостачання приміщень загальновиробничого
призначення;
·
удосконалення технології та організації виробництва;
·
заходи щодо охорони праці.
5. Змінні загальновиробничі витрати:
·
преміювання працівників управлінського персоналу за результатами роботи;
·
нарахування на суми премій;
·
внутрішньозаводські перевезення сировини, матеріалів, деталей, інструментів між
складами і виробничими цехами;
·
здійснення технологічного контролю виробничого процесу та якості готової
продукції.
6.5. Розподіл постійних загальновиробничих витрат здійснювати пропорційно до обсягів
виробництва готової продукції, вираженої в гривнях, залежно від співвідношення
фактичного обсягу виробництва та обсягу виробництва при нормальній виробничій
потужності.
6.6. Установити добові витрати на відрядження працівників згідно з вимогами пп. 140.1.7 ПК
в такому розмірі:
·
у межах України – 229,40 грн.;
·
при відрядженнях за кордон – 100 дол. США.
6.7. Витрати на відрядження, визнані до зарахування, включати до складу витрат
підрозділу, до якого відноситься відряджений працівник (без урахування мети
відрядження).
7. Доходи і результати діяльності
7.1. Визнання та відображення в обліку доходів здійснювати відповідно до вимог П(С)БО 15
«Доходи» на підставі принципу нарахування й відповідності.
завершеності на дату балансу. Оцінку ступеня завершеності здійснювати за питомою вагою
обсягу виконаних робіт і наданих послуг на звітну дату в загальному обсязі робіт або
послуг, які повинні бути виконані або надані за умовами договору.
7.3. Фінансові результати звітного періоду визначати за всіма видами діяльності
підприємства, включаючи надзвичайну діяльність.
7.4. Напрями використання чистого прибутку визначати відповідно до статутних документів
і щокварталу підтверджувати рішенням засновників, оформленим протоколом установчих
зборів.
8. Відображення тимчасових податкових різниць
8.1. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання визначати станом
на 31 грудня звітного року.
8.2. На дату проміжної фінансової звітності відстрочені податкові активи й відстрочені
податкові зобов’язання відображати в балансі в сумі, визначеній на 31 грудня попереднього
року.
9. Суттєвість інформації
9.1. Для відображення інформації в рядках фінансової звітності величину порога суттєвості
встановити в таких розмірах:
·
при визначенні окремих об’єктів обліку, які відносяться до активів, зобов’язань
і власного капіталу, – у розмірі 5 % підсумкових значень відповідних активів, зобов’язань
і власного капіталу;
·
при визначенні видів доходів і витрат – у розмірі 2 % чистого прибутку (збитку)
підприємства.
9.2. Кожну суттєву статтю наводити у фінансовій звітності окремо, а несуттєві статті
об’єднувати із статтями, подібними за характером або функціями, і показувати згорнуто.
10. Виправлення помилок і внесення змін до облікової політики
10.1. Виправлення помилок і внесення змін до облікової політики здійснювати згідно з П(С)
БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
10.2. Зміни до облікової політики вносити на підставі наказу по підприємству про внесення
змін до діючої облікової політики у випадках, коли:
·
змінюються статутні вимоги підприємства;
·
змінюються вимоги Мінфіну щодо методології бухобліку та фінансової звітності;
·
чергові зміни забезпечать більш достовірне відображення подій у фінансовій
звітності.
10.3. При прийнятті самостійного рішення про внесення змін до облікової політики датою
застосування нових правил вважати дату їх уведення.
Контроль за дотриманням облікової політики підприємства покласти на головного
бухгалтера Криль А. І.
Даний наказ набуває чинності з 02.01.13 р. і діє до набуття чинності чергового наказу про
облікову політику.
Директор
(підпис)
Д. С. Всеволозький
Основне призначення наказу про облікову політику полягає у створенні чітко налагодженого
механізму обліку господарських процесів, що відбуваються. Для цього з можливих варіантів
підприємству необхідно вибрати такі методи і принципи обліку, які відображатимуть
особливості його господарської діяльності. Тому до розробки облікової політики підприємства
слід підходити дуже ретельно й залучати до участі не тільки бухгалтерів, але і юристів,
економістів, технологів.
Марина ВЛАДІМІРСЬКА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
Кожне підприємство згідно зі ст. 10 Закону № 996 для підтвердження правильності та
достовірності даних бухгалтерського обліку і звітності повинне проводити інвентаризацію
майна, коштів і фінансових зобов’язань. Крім того, Інструкцією № 69 передбачено й інші
обов’язкові випадки проведення інвентаризації. Як оформити наказ про проведення
інвентаризації, що є необхідною складовою цієї процедури, читайте в консультації.
Наказ про призначення інвентаризаційної комісії
Для проведення інвентаризації на підприємстві наказом (розпорядженням) керівника
створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія (див. зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про створення постійної інвентаризаційної комісії на 2013 рік
Для збереження цінностей, виявлення недостач, псування цінностей і відповідно до ст. 10
Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою
наказом Міністерства фінансів від 11.08.94 р. № 69, іншими нормативними актами, що
регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, НАКАЗУЮ:
1. Створити на 2013 рік постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі:
·
голова комісії – заступник директора з виробництва Петров А. А.;
·
члени комісії: головний бухгалтер Критська О. О.; головний механік Рубін А. П.;
начальник виробничо-технічного відділу Мирополін А. Б.
До складу постійно діючої комісії входять керівники структурних підрозділів і головний
бухгалтер. Очолює її керівник підприємства або його заступник (п. 11.1 Інструкції № 69).
У разі проведення інвентаризації на підставі судового рішення або належним чином
оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати
інвентаризації, посадові особи відповідного органу (з їх згоди) можуть бути присутніми при
її проведенні.
Якщо у штаті числиться тільки директор, бухгалтер і матеріально відповідальна особа,
підприємство може створити комісію із двох осіб – директора і бухгалтера. Адже
підприємство не зобов’язане включати до штатного розпису інші посади тільки заради
проведення інвентаризації, оскільки згідно зі ст. 64 ГК воно самостійно визначає свою
організаційну структуру, установлює чисельність працівників і штатний розпис. Що
стосується матеріально відповідальної особи, то включати її до складу інвентаризаційної
комісії не слід – це заборонено пп. 11.2 Інструкції № 69. – Ред.
2. Постійно діюча інвентаризаційна комісія повинна:
·
проводити профілактичну роботу щодо забезпечення схоронності цінностей,
заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів із питань схоронності
цінностей;
·
організовувати проведення інвентаризацій і здійснювати інструктаж членів робочих
інвентаризаційних комісій;
·
здійснювати контрольні перевірки правильності проведення інвентаризацій;
·
проводити вибіркові інвентаризації товарно-матеріальних цінностей у місцях
зберігання і переробки в міжінвентаризаційний період;
·
перевіряти правильність визначення інвентаризаційних різниць, обґрунтованість
пропозицій про взаємозаліки пересортиці цінностей у всіх місцях їх зберігання;
·
проводити за дорученням керівника підприємства повторні суцільні інвентаризації
при встановленні серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших
випадках;
·
розглядати письмові пояснення осіб, які допустили недостачу або псування
цінностей та інші порушення, і відображати в протоколі свої пропозиції щодо врегулювання
виявлених недостач і втрат від псування цінностей, взаємозаліку в результаті пересортиці;
·
відображати у протоколі інформацію про причини та осіб, винних у недостачах,
втратах, а також про вжиті до них заходи.
<...>
На підприємствах може бути великий обсяг робіт з інвентаризації (багато матеріальних
цінностей, місць проведення розрахунків тощо). У цих випадках одна комісія не може
справитися з поставленими завданнями. Тоді для проведення інвентаризації в місцях
зберігання і виробництва наказом (розпорядженням) керівника підприємства створюються
робочі інвентаризаційні комісії (див. зразок 2).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про створення робочих інвентаризаційних комісій на 2013 рік
Для збереження цінностей, виявлення недостач, псування цінностей і відповідно до ст. 10
Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»,
Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою
наказом Міністерства фінансів від 11.08.94 р. № 69, іншими нормативними актами, які
регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, НАКАЗУЮ:
1. Створити на 2013 рік робочі інвентаризаційні комісії:
1.1. Для інвентаризації центрального складу у складі:
·
голова комісії – заступник начальника ВТВ Грак П. П.;
·
члени комісії: бухгалтер-матеріаліст Шумілова О. О.; начальник відділу постачання
Крот А. А.; інженер з техніки безпеки Тихий А. Л.
1.2. Для інвентаризації цінностей у відокремленому підрозділі – магазині «Лотос» у складі:
·
голова комісії – заступник директора з економіки Долотов П. П.;
·
члени комісії: бухгалтер з обліку фінансів Шитова Л. Л.; начальник відділу продажів
Ролик Б. А.; менеджер з логістики Журба А. Л.
Комісії створюються у складі інженера, технолога, механіка, виконавця робіт, товарознавця,
економіста, бухгалтера та інших досвідчених працівників, які добре знають об’єкт
інвентаризації, ціни і первинний облік. Очолює інвентаризаційну комісію представник
керівника, який призначив проведення інвентаризації. Зверніть увагу, що забороняється
призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих матеріально
відповідальних осіб одного й того ж працівника два роки поспіль – Ред.
2. Робочі інвентаризаційні комісії повинні:
·
проводити інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, засобів, цінних
паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва в місцях зберігання
і виробництва;
·
брати участь разом із бухгалтерією підприємства у визначенні результатів
інвентаризації;
·
розробляти пропозиції про взаємозалік недостач і надлишків при пересортиці, щодо
списання недостач у межах норм природних втрат;
·
вносити пропозиції з питань приймання, зберігання і відпуску товарно-матеріальних
цінностей, поліпшення обліку та контролю за їх схоронністю, а також реалізації непотрібних
підприємству матеріальних цінностей і майна;
·
оформляти протокол із зазначенням у ньому:
–
стану місць зберігання матеріальних цінностей;
–
результатів інвентаризації та висновків за ними;
–
пропозицій про взаємозалік недостач і надлишків при пересортиці, списання
недостач у межах норм природних втрат;
–
пропозицій зі списання наднормативних недостач і втрат від псування цінностей із
зазначенням проведених заходів щодо запобігання таким втратам і недостачам.
<...>
Наказ про проведення річної інвентаризації
У наказі про інвентаризацію слід зазначити необхідні дані, що стосуються завдань і строків
інвентаризації, а також дату, на яку вона проводиться. Також у наказі слід визначити, хто
проводитиме інвентаризацію – постійно діюча чи робоча інвентаризаційна комісія (комісії).
Наведемо наказ, у якому встановлюється порядок проведення річної інвентаризації перед
здачею фінансової звітності (див. зразок 3).
ЗРАЗОК 3
<...>
Про проведення річної інвентаризації
Для підтвердження правильності та достовірності відображення даних у річній фінансовій
звітності та на підставі Закону від 16.07.99 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік
і фінансову звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого
постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, Інструкції про інвентаризацію основних засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів від 11.08.94 р. № 69, та інших
нормативно-правових актів, НАКАЗУЮ:
1. Провести повну інвентаризацію активів ТОВ «Старт» із перевіркою їх наявності,
фактичного стану і придатності до подальшого використання з урахуванням таких вимог:
1.1. Інвентаризація повинна бути проведена у строк з 01.10.13 р. по 03.01.14 р.
Інвентаризації підлягають:
·
виробничі запаси на складі, у незавершеному виробництві, готова продукція на
складі, товари станом на 01.10.13 р. – у строк з 01.10.13 р. по 15.10.13 р. Інвентаризацію
товарно-матеріальних цінностей провести у присутності матеріально відповідальних осіб:
завідувачки центрального складу Кіровської І. Г.; завідувачки магазину «Лотос» Карпенко А.
А. завідувача цеху з виробництву готової продукції Сергєєва І. Б.;
·
грошові кошти в касі, бланки суворої звітності – станом на 01.12.13 р. Інвентаризацію
провести у присутності матеріально відповідальної особи – касира Шапки Т. Д.;
·
основні засоби, у тому числі орендовані, нематеріальні активи, незавершені ремонти
станом на 01.12.13 р. – у строк із 01.12.13 р. по 07.12.13 р. Інвентаризацію провести
у присутності матеріально відповідальної особи – майстра Криволапова М. X.;
·
розрахунки з покупцями і постачальниками, іншими дебіторами та кредиторами –
станом на 31.12.13 р. Підготовку до інвентаризації та інвентаризацію розрахунків провести
у строк із 16.12.13 р. по 03.01.14 р.;
Сергій БАЛИКА, консультант з питань бухгалтерського та податкового обліку
НАКАЗИ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
Основні засоби (далі – ОЗ) є найважливішими економічними ресурсами підприємств, що
мають досить значну вартість. Через це господарські події, пов’язані з такими об’єктами,
вимагають підвищеного контролю і є результатом управлінських рішень, які відображаються
зазвичай у наказах по підприємству.
З точки зору облікової служби такі накази можна умовно поділити таким чином:
·
організаційні;
·
облікові (позв’язані зі зміною стану об’єкта);
·
технологічні (не
розглядатися не будуть).
несуть
бухгалтерського
навантаження,
тому
тут
детально
Організаційні накази
Наказ про призначення експертно-технічної комісії (див. зразок 1). Цей наказ призначено
для кола осіб, до компетенції яких входить контроль і відображення всіх значущих операцій з
ОЗ. Його необхідність передбачається, як правило, в документах з облікової політики.
ЗРАЗОК 1
<...>
Про призначення експертно-технічної комісії
З метою виконання вимог Податкового кодексу, П(С)БО 7 і відповідно до п. 12.1 наказу
від 10.01.12 р. № 6-О* НАКАЗУЮ:
1. Для зарахування на баланс, введення в експлуатацію, оформлення внутрішнього
переміщення, висновку з експлуатації, оцінки, визначення технічного стану, списання
необоротних активів створити постійно діючу експертно-технічну комісію у складі:
·
голова комісії – головний інженер Бондар А. Н.;
·
члени комісії: інженер-технолог Майстренко В. В.; заступник головного бухгалтера
Шевченко С. В.; майстер дільниці основного виробництва Кудряшова С. А.
2. Доручити комісії здійснювати вказані у п. 1 цього наказу заходи відповідно до норм
чинного законодавства та облікової політики підприємства.
3. При виникненні труднощів у членів комісії в процесі виконання своїх обов’язків дозволити
голові комісії ставити запитання про залучення професійних експертів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
<...>
____________________
* Наказ про облікову політику.
Наказ про проведення переоцінки ОЗ (див. зразок 2). Наказ передбачає порядок і строки
проведення переоцінки. Результатом його виконання є документи, що містять інформацію про
актуальну (дійсну) балансову вартість об’єктів ОЗ, що, у свою чергу, дозволить зробити
фінансову звітність по-справжньому достовірною.
<...>
Для проведення інвентаризації підприємства повинні бути видані накази про призначення
комісії та проведення інвентаризації. Посадовою особою, відповідальною за проведення
інвентаризації та видання наказів у випадках, передбачених законом, є керівник підприємства.
Тому за непроведення інвентаризації до нього може бути застосовано адміністративний
штраф, передбачений ст. 1642 КУпАП. Правда, такий штраф мають право накладати тільки
органи державного фінансового контролю (ст. 2341 КУпАП) стосовно посадових осіб суб’єктів,
які їм підконтрольні.
Ніна ДІБРОВА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗМІНАМИ У СТАТУТНОМУ
КАПІТАЛІ
Статутний капітал являє собою вартісну оцінку вкладів, первісно інвестованих у підприємство
його засновниками (учасниками). У процесі фінансово-господарської діяльності ця оцінка
може змінюватися залежно від ситуації, що склалася, як у бік збільшення, так і у бік
зменшення. Такі зміни можуть здійснюватися за добровільним рішенням власників
підприємств або в примусовому порядку. Усі ці господарські операції в обліку підприємства
повинні відображатися на підставі наказів керівника.
Збільшення статутного капіталу спрямоване на залучення додаткових коштів в цілях
подальшого розвитку підприємства й отримання прибутку. Збільшення допускається тільки
після передачі його учасниками своїх внесків у повному обсязі. Наприклад, для товариства з
обмеженою відповідальністю джерелами збільшення статутного капіталу можуть бути (ст. 144
ЦК, ст. 52 Закону № 1576):
·
здійснення додаткових внесків засновниками підприємства;
·
направлення частини нерозподіленого прибутку підприємства без зміни процентного
співвідношення часток кожного із засновників;
·
реінвестиція дивідендів, нарахованих учасникам.
Зменшення статутного капіталу ТОВ допускається тільки після повідомлення про це всіх його
кредиторів і можливе у випадку (ст. 144 ЦК, ст. 52 Закону № 1576):
·
невнесення учасниками своєї частки у встановлені законодавством строки;
·
виходу учасників (засновників) зі складу товариства;
·
доведення розміру статутного капіталу до величини вартості чистих активів або
погашення за рахунок нього непокритого збитку в результаті господарської діяльності.
Наведемо приклади оформлення найбільш поширених наказів, пов’язаних із змінами у
статутному капіталі ТОВ (див. зразки 1–7).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про збільшення статутного капіталу ТОВ за рахунок додаткових внесків
учасників
З метою залучення додаткових коштів на розвиток виробничих потужностей, розширення
асортименту готової продукції і на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ
НАКАЗУЮ:
1. Збільшити розмір статутного капіталу на суму 500 000 грн. шляхом здійснення
додаткових внесків учасників на підставі рішення засновників підприємства, зафіксованого
в протоколі загальних зборів учасників ТОВ від 19.03.13 р.
2. Начальнику юридичного відділу Кондратенко Д. С. розробити і подати мені і засновникам
підприємства на погодження до 15.04.13 р. проект нової редакції статуту підприємства
у зв’язку зі збільшенням розміру статутного капіталу і підвищенням номінальної вартості
часток його учасників, без зміни процентного співвідношення часток кожного із засновників.
3. Після погодження нової редакції статуту ТОВ і затвердження учасниками ТОВ здійснити
її реєстрацію в органах державної влади і повідомити про зміни у статутному капіталі банк
та інші контролюючі державні органи.
4. Головному бухгалтеру Єлисєєвій З. М., виходячи з нової зареєстрованої редакції статуту,
відобразити в реєстрах бухгалтерського обліку збільшення розміру статутного капіталу
та сформувати заборгованість за внесками учасників у такому розмірі:
·
ТОВ «Мир» – 250 000 грн.;
·
ПП «Люкс» – 150 000 грн.;
·
фізичної особи Семенова С. О. – 100 000 грн.
5. Майновий внесок учасників зарахувати на баланс підприємства за вартістю, погодженою
засновниками і вказаною в акті приймання-передачі майна, складеному членами постійно
діючої на підприємстві інвентаризаційної комісії.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на начальника юридичного відділу
Кондратенко Д. С.
<...>
ЗРАЗОК 2
<...>
Про збільшення статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку
підприємства
На підставі рішення засновників про реінвестування прибутку на розвиток підприємства,
зафіксованого в протоколі засновницьких зборів від 15.04.13 р., НАКАЗУЮ:
1. Направити частину нерозподіленого прибутку, яка числиться на балансі підприємства
станом на 01.01.13 р., у сумі 700 000 грн. на збільшення статутного капіталу підприємства.
2. Фінансовому директору Наумовій Є. Д. розрахувати нову номінальну вартість часток усіх
учасників товариства в статутному капіталі, залишивши колишнім процентне
співвідношення часток засновників.
3. Юристу Данилову А. І. внести відповідні зміни до нової редакції статуту підприємства
і підготувати її до реєстрації в органах державної влади. Новий розмір статутного капіталу
повинен становити 1 700 000 грн.
4. Головному бухгалтеру Єлисєєвій З. М., керуючись новою зареєстрованою редакцією
статуту, відобразити в реєстарах бухгалтерського обліку збільшення розміру статутного
капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.
5. Про зміни, пов’язані зі статутним капіталом, повідомити банк та інші контролюючі
державні органи.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на фінансового директора
Наумову О. Д.
<...>
ЗРАЗОК 3
<...>
Про збільшення статутного капіталу шляхом реінвестиції дивідендів
На виконання рішення засновників підприємства про збільшення статутного капіталу та
реінвестиції, які підлягають виплаті учасникам дивідендів, зафіксованого в протоколі
загальних зборів засновників від 10.04.13 р., НАКАЗУЮ:
1. Головному бухгалтеру Єлисєєвій С. М. провести нарахування в обліку дивідендів у
розмірі 270 000 грн. із розподілом між учасниками пропорційно до частки кожного учасника
в статутному капіталі станом на 15.04.13 р.:
·
ТОВ «Мир» (50 %) – 135 000 грн.;
·
ПП «Люкс» (30 %) – 81 000 грн.;
·
Семенов С. О. (20 %) – 54 000 грн.
2. Збільшити розмір статутного капіталу на суму 270 000 грн. за рахунок реінвестиції
дивідендів, що підлягають виплаті учасникам.
3. Фінансовому директору Наумовій Є. Д. розрахувати нову номінальну вартість часток всіх
учасників товариства в статутному капіталі, залишивши колишнім процентне
співвідношення часток засновників. Розрахунок подати начальнику юридичного відділу
Кондратенко Д. С. для розробки нової редакції статуту до 22.04.13 р.
4. Начальнику юридичного відділу Кондратенко Д. С. розробити проект нової редакції
статуту підприємства і подати мені і засновникам підприємства на погодження до 26.04.13
р. Новий розмір статутного капіталу повинен становити 1 270 000 грн.
5. Після погодження нової редакції статуту підприємства здійснити її реєстрацію в органах
державної влади і повідомити про зміни в статутному капіталі банк та інші контролюючі
державні органи.
6. Головному бухгалтеру Єлисєєвій С. М. сформувати заборгованість засновників за
внесками до статутного капіталу і направити суму нарахованих дивідендів на її погашення.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на фінансового директора Наумову Є. Д.
<...>
ЗРАЗОК 4
<...>
Про зменшення статутного капіталу у
засновником
зв’язку з невнесенням
частки
Відповідно до вимог ст. 144 ЦК про сплату учасниками товариства в повному обсязі внесків
до статутного капіталу до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства
і на підставі рішення загальних зборів засновників, зафіксованих в протоколі зборів
від 25.04.13 р., НАКАЗУЮ:
1. При підготовці нової редакції статуту підприємства виключити зі складу засновників
Ігнатова І. В. у зв’язку з несплатою ним у встановлений строк установчого внеску до
статутного капіталу у розмірі 120 000 грн. Анулювати частку Ігнатова І. В. у статутному
капіталі і зменшити його розмір на величину цієї частки – 120 000 грн.
2. Заступникові директора Олександрову В. П. підготувати до реєстрації в органах
державної влади нову редакцію статуту підприємства з урахуванням зменшення розміру
статутного капіталу. Новий розмір статутного капіталу повинен становити 1 050 000 грн.
3. Повідомити кредиторів підприємства про зменшення розміру статутного капіталу шляхом
подання оголошення в обласній пресі та відсилання їм поштових повідомлень протягом
трьох днів із дня підписання цього наказу.
4. Після реєстрації нової редакції статуту підприємства в органах державної влади
головному бухгалтеру Єлисєєвій С. М. відобразити в реєстрах бухгалтерського обліку нові
дані про розмір статутного капіталу шляхом закриття заборгованості Ігнатова І. В. за
внесками у розмірі 120 000 грн.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 5
<...>
Про зменшення статутного капіталу у зв’язку з анулюванням частки одного
з учасників
Керуючись рішенням засновників підприємства про виключення Миронова А. І. зі складу
засновників згідно з його заявою про вихід із товариства, зафіксованою у протоколі
загальних зборів засновників від 25.03.13 р., НАКАЗУЮ:
1. Виключити Миронова А. І. зі складу засновників з 01.04.13 р.
2. Головному бухгалтеру Єлисєєвій С. М. провести розрахунок суми виплати частини
вартості майна товариства, що належить Миронову А. І., і подати мені на затвердження.
3. Анулювати частку Миронова А. І. шляхом зменшення величини статутного капіталу на
номінальну вартість його частки у розмірі 150 000 грн.
4. Начальнику юридичного відділу Кондратенко Д. С. розробити проект нової редакції
статуту підприємства і подати мені і засновникам підприємства на погодження. Новий
розмір статутного капіталу повинен становити 1 000 000 грн.
5. Повідомити кредиторів підприємства про зменшення розміру статутного капіталу
у встановленому законодавством порядку.
6. Секретарю-референту Захаровій Ю. В. ознайомити з наказом усіх згаданих осіб під
підпис.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
ЗРАЗОК 6
<...>
Про зменшення статутного капіталу у зв’язку з наявністю непокритого збитку
На підставі рішення засновників підприємства, зафіксованого в протоколі загальних зборів
засновників від 15.04.13 р., про погашення отриманого за результатами діяльності
підприємства за 2012 рік збитку, НАКАЗУЮ:
1. Провести покриття збитку в розмірі 470 920 грн. за рахунок:
·
нерозподіленому прибутку минулих років (сальдо субрахунка 441) у сумі 137 000 грн.;
·
резервного капіталу (сальдо рахунку 43) в сумі 60 000 грн.;
·
іншого додаткового капіталу (сальдо рахунка 42) в сумі 73 920 грн.
2. Непокриту суму збитку в розмірі 200 000 грн. погасити за рахунок зменшення величини
статутного капіталу підприємства.
3. Юристу Данилову А. І. внести відповідні зміни до нової редакції статуту підприємства
і підготувати її до реєстрації в органах державної влади. Новий розмір статутного капіталу
повинен становити 800 000 грн.
4. Повідомити про зменшення розміру статутного капіталу шляхом подання оголошення
в обласній пресі та відсилання на адресу кредиторів підприємства поштових повідомлень
протягом трьох днів з дня підписання цього наказу.
5. Головному бухгалтеру Єлисєєвій С. М. відобразити в реєстрах бухгалтерського обліку
зменшення статутного капіталу підприємства на 200 000 грн. одночасно із списанням
збитків після реєстрації в органах державної влади нової редакції статуту підприємства.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на фінансового директора Наумову О. Д.
<...>
ЗРАЗОК 7
<...>
Про зменшення статутного капіталу з метою доведення його до величини
чистих активів підприємства
У зв’язку з тим, що на кінець 2012 фінансового року вартість чистих активів товариства
виявилася менше величини статутного капіталу і на підставі рішення загальних зборів
засновників, зафіксованого в протоколі від 22.04.13 р., НАКАЗУЮ:
1. Зменшити статутний капітал до розміру, що не перевищує вартість чистих активів станом
на 31.12.12 р., шляхом:
·
зменшення номінальної вартості частки кожного учасника в статутному капіталі
товариства на суму 80 000 грн.;
·
погашення частки, що перейшла до товариства, у сумі 560 000 грн.
2. Залучити до розробки нової редакції статуту підприємства сторонню організацію,
що надає послуги з розробки і реєстрації статутних документів.
3. Повідомити про зменшення статутного капіталу до розміру, що не перевищує вартість
чистих активів підприємства, шляхом публікації оголошення в обласній пресі і відсилання
на адресу кредиторів підприємства поштових повідомлень протягом трьох днів із дня
підписання цього наказу.
4. Відобразити в реєстрах бухгалтерського обліку операції щодо внесення змін до
статутного капіталу підприємства на підставі нової редакції статуту підприємства,
зареєстрованої в органах державної влади.
5. Про зміни, пов’язані зі зменшенням статутного капіталу, повідомити банк та інші
контролюючі державні органи.
7. Відповідальність за виконання даного наказу покласти на фінансового директора
Наумову Є. Д.
<...>
Накази про зміну статутного капіталу підприємства – це господарські акти, які документують
розпорядчу діяльність керівника відносно формування величини статутного капіталу в різних
ситуаціях. Із наведених вище формулювань текстів наказів кожне підприємство обов’язково
вибере для себе найбільш прийнятний варіант для практичного застосування в роботі.
ЗРАЗОК 2
<...>
Про проведення переоцінки ОЗ
У зв’язку зі значним збільшенням поточної вартості об’єктів нерухомості і відповідно
до п. 12.6 наказу від 10.01.12 р. № 6-О* НАКАЗУЮ:
1. Провести переоцінку ОЗ групи «Будівлі і споруди» станом на 29.12.12 р.
2. Для переоцінки ОЗ створити комісію у складі:
·
голови комісії – головний інженер Бондар А. Н.;
·
члени комісії: заступник головного бухгалтера Шевченко С. В., провідний інженер
ВКБ Кирюшкін А. В.
3. Залучити для проведення переоцінки незалежного оцінювача з укладенням відповідного
договору.
4. Матеріали переоцінки у вигляді відповідної відомості подати не пізніше 10.01.13 р.
5. Головному бухгалтеру Лисенко Ю. В. забезпечити відображення результатів переоцінки
в бухгалтерському обліку станом на 29.12.12 р.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
і головного бухгалтера Лисенко Ю. В.
<...>
_____________
* Відповідний пункт наказу про облікову політику, що передбачає обов’язковість переоцінки.
Істотне значення для обліку операцій з ОЗ мають й інші накази, такі як «Про облікову
політику», «Про проведення щорічної інвентаризації» тощо, які стосуються обліку не тільки
ОЗ, але й інших об’єктів.
Накази, пов’язані зі зміною стану об’єкта
Наказ про введення в експлуатацію об’єктів ОЗ (див. зразок 3). Для визначення строку
корисного використання об’єкта ОЗ при визнанні такого об’єкта активом нормами пп. 145.1.2
ПК і п. 23 П(С)БО 7 передбачена обов’язковість наявності відповідного наказу (розпорядчого
акта). При цьому відсутність такого наказу формально може стати перешкодою для визнання
підприємством податкових витрат у сумі амортизації об’єкта ОЗ.
На нашу думку, як вищезазначений розпорядчий акт слід використовувати наказ про
введення в експлуатацію об’єктів ОЗ. Окрім строку корисного використання необоротного
активу такий наказ може включати й інші облікові характеристики об’єкта, які відсутні в акті
типової форми № ОЗ-1, затвердженої Наказом № 352.
ЗРАЗОК 3
<...>
Про введення в експлуатацію об’єктів ОЗ
У зв’язку з придбанням ОЗ для використання в господарській діяльності НАКАЗУЮ:
1. Постійно діючій експертно-технічній комісії, призначеній наказом від 10.01.12 р. № 3*,
увести в експлуатацію з 05.09.12 р. такі об’єкти ОЗ з оформленням відповідних документів:
№
з/п
Найменування
Група
податкового
Метод
нарахування
Строк
корисного
викорис-
Ліквідаційна
вартість,
Матеріально
відповідальна
обліку
амортизації
тання,
міс.
грн.
особа
1
2
3
4
5
6
7
1
Зварювальний
трансформатор Патон
СТШ-250
4
Прямолінійний
60
150
Овчаренко С. Ю.
2
Теодоліт 3Т5КП
6
Прямолінійний
72
100
Нехаткін А. Л.
2. Головному бухгалтеру Лисенко Ю. В. забезпечити бухгалтерський і податковий облік
вартості об’єктів та їх амортизації виходячи з вказаних характеристик.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
<...>
___________________
* Реквізити наказу про призначення експертно-технічної комісії.
Накази про внутрішнє переміщення об’єктів (див. зразки 4, 5). Варіанти внутрішнього
переміщення об’єктів ОЗ можуть бути різними, наприклад між виробничими підрозділами, із
виробничого підрозділу в невиробничий, із головного підприємства у філію і назад, передача
на склад для подальшого продажу.
Результатами такого внутрішнього переміщення можуть бути не тільки зміни в аналітичному
обліку об’єктів ОЗ та амортизаційних витрат, але й виникнення податкових зобов’язань із
ПДВ, зміна стану внутрішніх розрахунків, переведення необоротних активів у групу активів,
що утримуються для продажу. Коректне складання наказу про внутрішнє переміщення
об’єктів ОЗ дозволить уникнути перекручень у фінансовій та податковій звітності.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про переведення об’єкта ОЗ у невиробничий підрозділ
У зв’язку з виробничою необхідністю НАКАЗУЮ:
1. Начальнику дільниці № 5 (Відділ технічного контролю) Гайсюк Д. І. передати
холодильник двокамерний ВEКО TSE 1410 (інв. № 1904) на дільницю № 12
(Профілакторій). Постійно діючій експертно-технічній комісії, призначеній наказом від
10.01.12 р. № 3*, провести відповідні заходи з оформлення необхідних документів.
2. Внутрішнє переміщення здійснити до 04.07.12 р.
3. Головному бухгалтеру Лисенко Ю. В. забезпечити надалі бухгалтерський і податковий
облік вартості об’єктів та амортизаційних витрат з урахуванням вищезгаданого
переміщення.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
<...>
_______________
* Реквізити наказу про призначення експертно-технічної комісії.
У тих випадках, коли зміна напряму використання об’єкта ОЗ не супроводжується його
фізичним переміщенням, на підприємстві можуть видаватися накази іншого роду, наприклад,
«Про переведення ОЗ в облікову групу необоротних активів, що утримуються для продажу»,
«Про включення ОЗ до складу об’єктів інвестиційної нерухомості» тощо.
ЗРАЗОК 5
<...>
Про переведення об’єкта ОЗ у групу необоротних активів для продажу
У зв’язку з виробничою необхідністю НАКАЗУЮ:
1. Начальнику дільниці № 16 (Лабораторія) Дороніній Є. І. передати шафу витяжну хімічну
(інв. № 1406) на дільницю № 8 (Головний матеріальний склад) з метою подальшої
реалізації.
2. Внутрішнє переміщення здійснити до 03.09.12 р.
3. Постійно діючій експертно-технічній комісії, призначеній наказом від 10.01.12 р. № 3*,
здійснити відповідні заходи з оформленням необхідних документів, визначити чисту
вартість реалізації об’єкта.
4. Головному бухгалтеру Лисенко Ю. В. забезпечити надалі бухгалтерський і податковий
облік вартості об’єктів та амортизаційних витрат з урахуванням вищезазначеного
переміщення.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
<...>
________________
* Реквізити наказу про призначення експертно-технічної комісії.
Накази про виведення об’єкта ОЗ з експлуатації (див. зразки 6, 7 далі). Згідно з п.
146.18 ПК підставою для виведення об’єктів ОЗ з експлуатації у випадках їх ліквідації,
продажу, консервації є наказ керівника. Зазначимо, що відсутність подібного наказу не
повинна приводити до негативних фіскальних наслідків – нормами ПК це не передбачено.
При цьому наявність наказу про виведення об’єкта ОЗ з експлуатації може бути дуже
корисною для бухгалтера. Наприклад, наказ про виведення об’єкта ОЗ з експлуатації на час
капітального ремонту є підставою для припинення нарахування амортизації такого об’єкта і
може внести ясність у питання про необхідність капіталізації ремонтних витрат.
ЗРАЗОК 6
<...>
Про виведення з експлуатації стрічкового конвеєра
У зв’язку з проведенням капітального ремонту для збільшення строку експлуатації
конвеєра НАКАЗУЮ:
1. Вивести з експлуатації на час проведення ремонту конвеєр стрічковий ТК-18
(інв. № 0414).
2. Провести капітальний ремонт конвеєра із заміною стрічки, двигуна, кінцевого барабану
в строк до 08.10.12 р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного технолога Титова В. Г.
<...>
Складати наказ про виведення з експлуатації об’єктів ОЗ у зв’язку з консервацією немає
необхідності, якщо акт комісії про тимчасове виведення об’єктів ОЗ із виробничого процесу та
їх консервації затверджує керівник підприємства (що і відбувається в більшості випадків). Але
раз такий наказ згадано у п. 146.18 ПК, скласти його не завадить.
ЗРАЗОК 7
<...>
Про виведення з експлуатації об’єктів ОЗ у зв’язку із консервацією
На підставі акту комісії із питань консервації від 22.10.12 р. НАКАЗУЮ:
1. Законсервувати з 01.11.12 р. такі об’єкти ОЗ:
·
найменування: ваги вагонні ТВВ-150-13,5 (інв. № 5643);
·
місце знаходження: вантажний майданчик № 2;
·
строк консервації: 6 місяців.
2. Головному бухгалтеру Лисенко Ю. В. забезпечити внесення відповідних змін до
облікових реєстрів із подальшим відображенням у фінансовій звітності.
3. Затвердити кошторис витрат на утримання законсервованого об’єкта в розмірі 4 700 грн.
на місяць.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника транспортної дільниці
Стельмаха Є. М.
<...>
П(С)БО 7 не передбачає наявності розпорядчого документа щодо припинення виведення
об’єктів ОЗ. Проте подібний наказ може стати у нагоді як додаткове підтвердження факту
знищення об’єкта ОЗ, щоб уникнути нарахування ПДВ-зобов’язань до п. 189.9 ПК (див. зразок
8). Крім того, такий документ може бути засобом додаткового контролю за використанням
ресурсів підприємства. Ні для кого не секрет, що наказ (як акт, що виражає одноосібне
рішення) прочитується керівником уважніше, ніж первинні документи, що ним же
затверджуються.
ЗРАЗОК 8
<...>
Про списання об’єктів ОЗ
У зв’язку з надходженням службових записок про непридатність об’єктів ОЗ для
виробничого використання НАКАЗУЮ:
1. Постійно діючій експертно-технічній комісії, призначеній наказом від 10.01.12 р. № 3*,
у строк до 10.10.12 р. провести огляд таких об’єктів ОЗ із метою оцінки їх придатності для
подальшого виробничого використання:
·
стрілочне переведення (інв. № 0301);
·
лебідка маневрова ЛМ-71 (інв. № 0503).
2. У разі неможливості подальшого використання вказаних цінностей як ОЗ експертнотехнічній комісії:
·
установити відповідні причини, можливих винних осіб;
·
здійснити контроль за ліквідацією об’єктів шляхом механічного розбирання;
·
визначити можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списуваного
об’єкта, провести їх оцінку;
·
здійснити контроль за вилученням із об’єктів, що списуються,
і дорогоцінних металів з визначенням ваги і здаванням їх на склад;
·
кольорових
оформити відповідним чином документи зі списання ОЗ.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного інженера Бондаря А. Н.
<...>
_________________
* Реквізити наказу про призначення експертно-технічної комісії.
Створення на підприємстві розпорядчих документів, пов’язаних із господарськими
операціями, у яких беруть участь об’єкти ОЗ, може бути продиктовано як операційною
необхідністю, так і вимогами чинного законодавства. Причому останні часто носять
абсолютно формальний характер. Проте складання наказів з ОЗ з урахуванням
«бухгалтерських» інтересів дозволить підприємству уникнути негативних податкових наслідків
і сприятиме якісному відображенню у фінансовій звітності найважливішої економічної
інформації.
Ольга ТУЧАК, головний бухгалтер
НАКАЗИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНИХ АКЦІЙ ТА
МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ
Рекламні акції та маркетингові заходи не тільки збільшують обсяг реалізації, але й приносять
додатковий прибуток через прискорення товарообігу. Проте тільки правильне документальне
оформлення таких заходів дозволяє підприємству збільшити свої прибутки шляхом
підтвердження права на податкові витрати і податковий кредит із ПДВ, у тому числі запобігає
нарахуванню штрафних санкцій у майбутньому. Отже, розглянемо, як грамотно скласти
накази про проведення рекламної акції та маркетингових заходів.
Рекламна акція
З метою формування податкових витрат та податкового кредиту з ПДВ за витратами
підприємства, які виникають при проведенні акцій, необхідно підтвердити зв’язок таких
заходів з господарською діяльністю. Для цього слід правильно оформити відповідний наказ.
Це не тільки сприятиме оптимізації податкового навантаження, але й убереже підприємство
від нарахування штрафних санкцій органами ДПС і спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів.
Наведемо приклад оформлення наказу про проведення рекламних акцій, який ви можете
доповнювати і змінювати залежно від умов і специфіки діяльності вашого підприємства (див.
зразок 1). Головне, щоб у ньому були чітко сформульовані порядок та умови проведення
акції.
ЗРАЗОК 1
<...>
Про проведення рекламної акції
З метою залучення якомога ширшого кола покупців, розширення ринків збуту та поширення
інформації про товари, які пропонуються ТОВ «Альфа», НАКАЗУЮ:
Метою акції може бути: ознайомлення потенційних покупців із перевагами нових видів
продукції (товарів, послуг); просування товарів певних торговельних марок, певної групи
або виду; реалізація товару, що слабо користується попитом або морально застарів тощо.
– Авт.
1. Керівникам усіх магазинів, які є структурними підрозділами ТОВ «Альфа»:
Якщо акція проводиться не в усіх магазинах, треба вказати назви та місце розташування
тих магазинів, у яких проводиться акція. – Авт.
1.1. Забезпечити проведення з 01.04.13 р. по 07.04.13 р. рекламної акції «Смішні ціни» (далі
– Акція) на умовах, визначених цим наказом та Порядком проведення Акції, який наведено
у додатку 1 до цього наказу (далі – Порядок).
Порядок проведення акції може бути затверджений як окремий документ. Якщо акції на
підприємстві проводяться систематично і мають ідентичні умови, можна затвердити
Положення про проведення акцій (далі – Положення). Проте навіть при наявності
Положення кожного разу при започаткуванні нової акції необхідно видати наказ про її
проведення з метою визначення дат її початку і закінчення та інших умов, які не враховані у
Положенні. – Авт.
1.2. Визначити та затвердити осіб, відповідальних за проведення Акції, у тому числі
відповідальних за зберігання та передачу сертифікатів, які вручаються переможцям за
підсумками Акції, подання звіту про проведення Акції та фактичні витрати.
Якщо керівники структурних підрозділів не мають права встановлювати таких осіб, то їх
перелік із зазначенням посад та прізвищ наводиться безпосередньо у цьому пункті наказу.
– Авт.
1.3. Під час організації та проведення Акції керуватися вимогами цього наказу, Порядку та
іншими розпорядчими документами ТОВ «Альфа», які визначають умови і порядок
проведення Акції, а також нормами чинного законодавства України, у тому числі
Закону № 3161.
2. Маркетологам відповідного магазину розробити та передати керівникам відповідного
магазину на затвердження кошторис витрат на повідомлення покупців про проведення Акції
не пізніше 20.03.13 р. Способи повідомлення наведено у п. 6 Порядку.
3. Затвердити Порядок проведення Акції, наведений у додатку 1 до цього наказу.
4. Затвердити Порядок визначення переможця за підсумками Акції, наведений у додатку 2
до цього наказу.
5. Відповідальним особам подати генеральному директору ТОВ «Альфа» звіт про підсумки
проведеної Акції 10.04.13 р.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
<...>
Додаток 1 до наказу
Порядок проведення Акції
1. Організатор Акції.
1.1. Організатором Акції є ТОВ «Альфа», код ЄДРПОУ 12345678. Юридична адреса: 02129,
м. Київ, вул. Соборна, буд. 1.
Якщо організатором акції є інше підприємство за договором підряду, то вказуються його
найменування, код ЄДРПОУ та юридична адреса. – Авт.
2. Період проведення Акції.
2.1. Дата початку Акції – 1 квітня 2013 року.
2.2. Дата закінчення Акції – 7 квітня 2013 року.
3. Територія проведення Акції.
3.1. Територія всіх магазинів, що є структурними підрозділами ТОВ «Альфа».
Якщо акція проводиться в окремих магазинах, наводиться їх перелік із зазначенням місця
розташування. – Авт.
4. Суть Акції та умови участі в ній.
4.1. До участі в Акціях запрошуються всі фізичні та юридичні особи. Брати участь в Акції
можна необмежену кількість разів.
4.2. На час проведення Акції весь асортимент товарів, що пропонується для продажу
ТОВ «Альфа», реалізується зі знижкою 20 % всім покупцям без будь-яких додаткових умов.
Відповідно до ст. 15 Закону № 3161 дозволяється вживати поняття:
1) «знижка» або «зменшена ціна» або будь-які інші, аналогічні їм, – лише якщо:
·
вони застосовуються
господарювання;
до
продукції,
яку
безпосередньо
реалізує
суб’єкт
·
такого роду знижка або зменшення ціни застосовується протягом визначеного та
обмеженого періоду часу;
·
ціна продукції є нижчою від її звичайної ціни;
2) «розпродаж» або будь-які інші, аналогічні йому, – лише якщо:
·
здійснюється розпродаж усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної
групи товарів;
·
ціни товарів, що підлягають розпродажу (або продажу зі знижкою), є меншими від їх
звичайної ціни.
З точки зору оптимізації оподаткування під час проведення рекламних заходів слід уникати
заяв про те, що покупець отримує щось безплатно. Тому якщо, наприклад, фактично за
умовами акції «2 + 1 = 2» покупець при купівлі двох одиниць товару третю отримує
безкоштовно, то в Порядку треба зазначити: «При купівлі 3 одиниць товару F одним чеком
покупцю надається знижка 33,3 % на вартість таких 3 одиниць». Якщо при купівлі певного
товару покупцю надається в подарунок інший товар, зазначаємо: «При купівлі товарів А та
Б одним чеком покупцю надається знижка у розмірі вартості товару Б» або «При купівлі
товарів А та Б одним чеком ціна товару Б становить 0,06 грн., у т. ч. ПДВ – 0,01 грн.». –
Авт.
4.3. Усі покупці, які в період проведення Акції придбають товар в організатора Акції на суму
від 500,00 грн. і більше, що підтверджується одним чеком, мають право взяти участь
у розіграші сертифіката на право придбання телевізора моделі Ф12345 за ціною 1,20 грн.,
у тому числі ПДВ – 0,20 грн. Розрахунковий документ на суму більше 500 грн. дає особі такі
ж права на участь в Акції, як і розрахунковий документ на суму 500 грн. Для участі в
розіграші покупець пред’являє адміністратору магазину, у якому була здійснена покупка,
чек на суму від 500 грн. і більше.
Адміністратор:
·
перевіряє розрахунковий документ на відповідність сумі, зазначеній в умовах Акції;
·
ставить на зворотному боці розрахункового документа штамп «Купон видано»
і повертає документ покупцю. На кожен розрахунковий документ видається лише один
купон для участі в розіграші;
·
видає покупцю для заповнення купон на участь у розіграші.
Заповнений купон покупець залишає у скриньці «Акція «Смішні ціни». Кількість купонів, що
можуть бути заповнені покупцем за умови пред’явлення ним розрахункових документів на
суму від 500 грн. і більше, є необмеженою. Умови проведення розіграшу наведено
у додатку 2 до наказу.
5. Обмін та повернення товару.
5.1. На товар, придбаний під час Акції, поширюється законодавство України про захист
прав споживачів, у тому числі щодо повернення товарів належної якості, гарантійного
обслуговування, обміну і повернення товарів неналежної якості.
6. Порядок повідомлення про проведення Акції.
6.1. З метою повідомлення потенційних покупців про проведення Акції та її умови не
пізніше 23.03.13 р. розмістити об’яву:
·
у місцевій газеті та на радіо. Перелік газет та радіостанцій погоджується з керівником
відповідного магазину. Крім того, слід розмістити рекламні плакати у всіх магазинах
ТОВ «Альфа». Відповідальна особа – маркетолог відповідного магазину;
·
на сайті ТОВ «Альфа». Відповідальна особа – програміст Івченко І. І.
7. Інші умови.
7.1. Організатор має право в односторонньому порядку доповнити або змінити цей
Порядок.
7.2. Організатор не несе відповідальності за дії органів державної влади та інші незалежні
від нього обставини, які можуть унеможливити виконання умов Акції, у тому числі в разі
настання форс-мажорних обставин.
7.3. Своєю участю в Акції всі учасники Акції підтверджують згоду:
·
з усіма викладеними умовами Акції, а також зобов’язуються їх виконувати;
·
на можливе використання організатором без будь-якої винагороди їх прізвищ, імен та
по батькові, а також на проведення фото– та/або відеозйомки за їх участю в рамках Акції;
·
на те, що їх фотографії можуть бути використані організатором без будь-якої
винагороди на сайті організатора, у будь-яких друкованих виданнях, аудіо- та
відеоматеріалах, які стосуються Акції, з рекламною метою, а також способом і методами,
що не суперечать чинному законодавству України.
7.4. У разі виникнення ситуацій або спірних питань, що допускають неоднозначне
тлумачення цього Порядку, остаточне рішення приймається організатором.
Додаток 2 до наказу
Порядок визначення переможця за підсумками Акції
1. Розіграш за підсумками Акції провести 7 квітня 2013 року о 19.00. Розіграш проводиться
на безоплатній основі з рекламною метою відповідно до наказу.
Згідно із пп. 14.1.101 ПК не вважаються лотереєю ігри, що проводяться на безоплатних
засадах юрособами та фізособами– підприємцями і мають на меті рекламування їх товару
(платної послуги), сприяння їх продажу (наданню) за умови, що організатори цих ігор
витрачають на їх проведення свій прибуток (дохід). У Ліцензійних умовах № 128/1037
зазначено, що їх дія не поширюється на проведення на безоплатній основі розіграшів
серед покупців товарів (послуг) з видачею виграшів у готівковій або майновій формі, які
проводяться з метою реклами. Таким чином, за наявності документів, що свідчать про
проведення розіграшу на безоплатній основі та з рекламною метою, ліцензію на його
проведення придбавати не потрібно. – Авт.
2. Місце проведення розіграшу – магазин, у якому заповнено купон під час проведення
Акції.
3. Предметом розіграшу є сертифікат на право придбання телевізора моделі Ф12345 за
ціною 1,20 грн., у тому числі ПДВ – 0,20 грн. У кожному магазині ТОВ «Альфа» розігрується
один сертифікат.
Для уникнення зайвого обкладення ПДФО рекомендуємо розігрувати не приз, а право на
його придбання за символічну суму (як правило, 1,20 грн.). У такому разі оподаткуванню
підлягає сума знижки звичайної ціни товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для
фізичної особи, що виграла таке право (пп. «е» пп. 164.2.17 ПК), без застосування
підвищувального коефіцієнта, адже знижка надається у грошовому вираженні. Аналогічне
роз’яснення міститься в Єдиній базі податкових знань (підрозд. 160.03). – Авт.
4. Учасниками розіграшу є особи, які належним чином заповнили купон під час проведення
Акції та залишили його у скриньці згідно із п. 4.3 додатка 1 до цього наказу.
5. Покупець визнається переможцем лише в разі особистої присутності на розіграші.
6. Розіграш проводиться за присутності комісії у складі не менше трьох осіб із числа
працівників відповідного магазину. Склад комісії затверджується наказом керівника
відповідного магазину не пізніше 05.04.13 р. У день проведення розіграшу комісія шляхом
випадкового вибору достає зі скриньки з купонами один купон та оголошує прізвище, ім’я та
по батькові, зазначене на такому купоні. Якщо оголошена особа відсутня на розіграші,
комісія здійснює наступний випадковий вибір, поки не буде визначений переможець Акції.
За підсумками розіграшу комісія складає протокол, до якого вносяться повне прізвище, ім’я,
по батькові та код ДРФО переможця.
7. Комісія вручає переможцю сертифікат, про що складається акт приймання-передачі.
Строк дії сертифіката – по 31.08.13 р. включно.
8. Грошовий еквівалент сертифіката або вартості телевізора не видається, а сам телевізор
обміну на інший не підлягає. У разі відмови Покупця від сертифіката, отриманого за
умовами Акції, покупець не має права вимагати від організатора Акції будь-якої
компенсації.
<...>
Маркетингові заходи
Відповідно до пп. «г» пп. 138.10.3 ПК до податкових витрат відносяться не лише витрати на
рекламу, але й витрати на дослідження ринку (маркетинг) та передпродажну підготовку
товарів (з урахуванням обмежень, передбачених пп. 139.1.13 ПК).
Маркетинг – послуги, що забезпечують функціонування діяльності підприємства у сфері
вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та
управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача та післяпродажного обслуговування
споживача в межах господарської діяльності (пп. 14.1.108 ПК). Зокрема, до маркетингових
належать послуги:
·
з розміщення продукції в місцях продажу;
·
вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту;
·
внесення продукції (робіт, послуг) до інформаційних баз продажу;
·
збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).
Тому, якщо підприємство планує провести маркетингові заходи, з метою отримання права на
формування податкових витрат та податкового кредиту з ПДВ необхідно перш за все видати
наказ, чітко вказавши в ньому мету заходу, використовуючи формулювання із пп. 14.1.108 ПК
(див. зразок 2).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про проведення маркетингових заходів
З метою організації та управління рухом товарів, які пропонуються ПП «Бета», до
споживача та активізації їх збуту НАКАЗУЮ:
1. Для розроблення планограми розміщення товарів у місці продажу, а саме в магазині
«Господарчі товари», розташованому за адресою: м. Київ, Житомирське шосе, 2б, залучити
сторонню організацію (далі – Підрядник).
2. Пошук Підрядника та укладання з ним договору доручити комерційному директору
Ілліну О. П.
3. Планограми розміщення товарів, що будуть розроблені Підрядником, погодити
з маркетологом Перовою О. Г. та подати на затвердження директору ПП «Бета».
4. Акт приймання-передачі виконаних робіт підписати у Замовника лише після
затвердження планограми директором. Така планограма є невід’ємною частиною акта.
Контроль за виконанням наказу покладаю на себе.
<...>
Одним з основних документів, що надає право на формування податкових витрат та
податкового кредиту з ПДВ при проведенні рекламних та маркетингових заходів, є грамотно
складений наказ. У цьому розпорядчому документі слід обов’язково вказати мету та порядок
проведення заходу, а також умови участі в ньому. Правильне формулювання таких наказів (у
т. ч. про заохочувальні заходи стосовно клієнтів) дозволяє мінімізувати податкове
навантаження.
Зінаїда ОМЕЛЬНИЦЬКА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗВИЧАЙНИХ ЦІН
Від точності визначення звичайної ціни (далі – ЗЦ) залежить правильність розрахунку
податкових зобов'язань із ПДВ, доходів із податку на прибуток, бази для нарахування ПДФО.
Тому обґрунтування «звичайності» ціни відіграє важливу роль у господарській діяльності
підприємства. У консультації ми дамо практичні рекомендації щодо документального
оформлення деяких операцій із застосуванням ЗЦ.
ЗЦ на товари (роботи, послуги) є договірна ціна за умови, що інше не встановлено ПК і не
доведено зворотне (п. 39.1 ПК). Методи визначення ЗЦ наведено в п. 39.2 ПК:
·
порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажів);
·
ціни перепродажу;
·
«витрати плюс»;
·
розподіл прибутку;
·
чистого прибутку.
Зверніть увагу, що застосування зазначених методів базується на інформації про ціни в
операціях між непов'язаними особами в зіставних умовах на відповідному ринку товарів
(послуг). Для визначення ЗЦ суб'єкт господарювання може скористатися одним із
вищеназваних методів. Якщо ж у нього відсутні дані для застосування цих методів, то ЗЦ
визначається виходячи з результатів незалежної оцінки (п. 39.3 ПК). Метод визначення ЗЦ
товарів (послуг) вибирається підприємством самостійно. Нагадаємо, великим платникам
надається право укладати з органами ДПС договори про ціноутворення, у яких зазначається
метод визначення ЗЦ і відповідне джерело інформації (п. 39.16 ПК, Постанова № 787).
Розглянемо порядок документального оформлення наказів у деяких ситуаціях, коли необхідне
обґрунтування ЗЦ.
1. Формування базової продажної ціни (товарів, послуг). Завважимо, що на формування
продажної ціни можуть впливати як зовнішні чинники, так і маркетингова політика
підприємства. Зокрема, до відпускної ціни товарів/послуг можуть надаватися як знижки
(наприклад, за придбання більшої партії або проведення передоплати; для певних категорій
осіб, наприклад, інвалідам, пенсіонерам тощо), так і надбавки (наприклад, за терміновість
замовлення, за короткий строк оренди тощо).
Щоб при формуванні продажної ціни товару/послуги врахувати й обґрунтувати такі моменти,
рекомендуємо видати наказ про формування цінової політики підприємства і додаток до нього
у вигляді положення про ціноутворення, у якому по можливості врахувати всі чинники, що
впливають на формування ЗЦ (див. зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
У зв'язку з виробничою необхідністю і для обґрунтування ціни товарів/послуг, а також
з метою розширення ринку збуту, формування позитивного іміджу й отримання
максимального прибутку НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про ціноутворення (далі – Положення).
2. Відповідальними за розрахунок базових цін і виконання вимог Положення призначити
менеджера Іванова А. А, економіста із ціноутворення Скачко І. Є., фінансового директора
Климову А. Ю.
3. Установити базову ціну на товари/послуги в сумі _______, у тому числі ПДВ _______.
4. Розмістити цей наказ для вільного ознайомлення потенційних клієнтів.
5. Відповідальним за виконання наказу призначити фінансового директора Климову А. Ю.
<...>
У Положенні рекомендуємо, зокрема, передбачити такі розділи:
·
умови надання знижок/надбавок. Наприклад: «У разі придбання партії товару в
кількості 300 одиниць надається знижка 5 %, у кількості 500 одиниць – знижка 7 %», «У разі
укладення договору оренди на строк більше року – знижка 5 %»; «При виконанні замовлення
за 5 днів (зі стандартним строком у 10 днів) надбавка до ціни становить 5 %» тощо;
·
порядок надання знижок/надбавок. Тут можна навести умови застосування знижок,
наприклад, можуть знижки застосовуватися комплексно чи ні, який їх максимальний розмір,
який може бути розмір надбавок і чи можуть вони застосовуватися в комплексі зі знижками;
·
порядок розрахунку базової ціни. У цьому розділі можна зазначити критерії, що
впливають на визначення базової ціни товарів/послуг, наприклад, кон'юнктура ринку,
конкурентоспроможність продукції, фізичні характеристики об'єкта (наприклад, у разі надання
послуг з оренди) тощо.
2. Рекламні акції та знижки покупцям (у певний період і на певні групи товарів). Рішення
про проведення рекламних акцій оформляється наказом по підприємству, у якому потрібно
зазначити цілі, строки і місце проведення рекламної акції, найменування товарів, які
братимуть участь в акції, відповідальних за проведення акції осіб тощо (див. зразок 2).
Перелік умов у наказі про проведення рекламної акції може бути змінено і доповнено, але в
ньому має бути чітко сформульовано порядок та умови її проведення. Також слід
поклопотатися про повідомлення потенційних покупців про акцію, що проводиться
(оголошення у ЗМІ, рекламні ролики, листівки, плакати, білборди тощо).
ЗРАЗОК 2
<...>
З метою збільшення обсягів продажів, розширення ринку збуту і просування товарів
(обладнання для кухні) на території України НАКАЗУЮ:
1. Провести рекламну акцію «Ціна тижня».
2. Період дії акції – з 22.04.13 р. по 28.04.13 р., місце проведення – мережа магазинів
«Господарочка» (перелік адрес магазинів, у яких проводиться рекламна акція, додається).
3. Протягом строку дії акції встановити спеціальні ціни на такі товари:
·
кухонна плита газова «GRETA» – 1 750 грн.;
·
кухонна плита комбінована «INDEZIT» 1203 – 2 540 грн.;
·
витяжка кухонна «HANSA» 5205 – 1 820 грн.
4. Інформування покупців про рекламну акцію, що проводиться, здійснюється шляхом
розміщення рекламних плакатів у магазинах мережі «Господарочка» і роздачі рекламних
листівок.
5. Відповідальним за забезпечення рекламно-інформаційної підтримки акції призначити
керівника відділу маркетингу Громова В. В.
<...>
Згідно із ч. 4 ст. 15 Закону № 1023 використання понять «знижка» або «знижена ціна» або
інших аналогічних їм понять дозволяється, тільки якщо:
·
вони застосовуються до продукції, що реалізується безпосередньо суб'єктом
господарювання;
·
такого роду знижка або знижена ціна надається протягом певного й обмеженого
періоду часу;
·
ціна продукції нижча від її звичайної ціни.
Також слід зважити на те, що після публічного оголошення про початок застосування знижок
або зниження ціни необхідно довести до відома споживачів інформацію про ціну продукції,
яка була встановлена до початку застосування знижок або зниження ціни, а також про ціну
цієї продукції, установлену після їх початку (ч. 6 ст. 15 Закону № 1023). Ця інформація
розміщується на цінниках.
Наведемо приклад оформлення наказу про надання знижок (див. зразок 3).
ЗРАЗОК 3
<...>
У рамках маркетингової політики
реалазовувані товари НАКАЗУЮ:
підприємства
з
метою
підвищення
попиту
на
1. На період із 15.04.13 р. по 28.04.13 р. включно знизити ціни на кожгалантерею
торговельної марки «Мадлен» виробництва ТОВ «Топаз» (Україна).
2. Знижки надавати за такою схемою:
·
на період із 15.04.13 р. по 21.04.13 р. – у розмірі 30 %;
·
на період із 22.04.13 р. по 28.04.13 р. – у розмірі 20 %.
3. З 29.04.13 р. на товари, зазначені в п. 1 цього наказу, запровадити ціни, які діяли до
початку проведення акції.
4. Інформування покупців про знижки здійснювати шляхом розміщення рекламних плакатів
у магазинах, рекламних оголошень на білбордах.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу просування
Симонову О. К.
<...>
3. Розпродажі. Як правило, розпродажі носять сезонний характер, оскільки спонукають
споживачів купувати товар, який уже не має попиту через зміну сезону. Щоб акція, яка
проводиться продавцем, відповідала поняттю «розпродаж», необхідно дотримуватися таких
умов (п. 5 ст. 15 Закону № 1023):
·
розпродаж усіх товарів повинен здійснюватися в межах певного місця або чітко
визначеної групи товарів;
·
тривалість розпродажу повинна бути обмежена в часі (тобто треба зазначити конкретні
дати);
·
ціни.
ціни на товари, які реалізуються на розпродажі, повинні бути нижчими від їх звичайної
Також треба повідомити потенційних покупців про проведення розпродажу шляхом публічного
оголошення і зазначити на цінниках стару та нову ціни.
Наведемо приклад оформлення наказу про проведення розпродажу (див. зразок 4).
ЗРАЗОК 4
<...>
У рамках маркетингової політики підприємства і з метою збільшення попиту, залучення
більшої кількості покупців, а також оновлення асортименту НАКАЗУЮ:
1. Провести сезонний розпродаж у всіх магазинах мережі «Ботфорт» верхнього одягу
осінньо-зимового асортименту шляхом установлення таких знижок на кожну одиницю
товару у відсотках від продажної вартості:
·
верхній одяг осіннього асортименту – 20 %;
·
верхній одяг зимового асортименту – 30 %.
2. Знижки надаються всім покупцям незалежно від способу розрахунку.
3. На товари, що підлягають розпродажу, знижка за дисконтною картою не поширюється.
4. Строк проведення сезонного розпродажу – з 01.05.13 р. по 30.05.13 р. включно.
5. Інформування покупців про проводжуваний розпродаж здійснюється шляхом розміщення
рекламних плакатів у магазинах мережі «Ботфорт», рекламних оголошень на телеканалі
«СТБ» і на білбордах.
6. Відповідальними за проведення сезонного розпродажу
відповідних магазинів мережі «Ботфорт» (список додається).
призначити
директорів
<...>
Таким чином, при формуванні продажної ціни товарів/послуг, проведенні рекламних акцій,
сезонних розпродажів, наданні знижок суб'єкт господарювання повинен бути готовий у разі
потреби обґрунтувати ЗЦ. Тобто, по суті, довести, що ціна договору визначена на принципах
формування ціни в операціях між непов'язаними особами в зіставних умовах на відповідному
ринку товарів/послуг. Тому до документального оформлення вищеперелічених операцій
потрібно підходити з особливою ретельністю.
Антоніна КОВАЛЕНКО, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОРПОРАТИВІВ
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ
ТА
Захід, що проводиться в колективі для співробітників із нагоди свята або іншої важливої події,
– звичний елемент корпоративної культури будь-якого підприємства. А мобільний
(стільниковий) зв’язок давно перестав бути символом розкоші, необхідність її використання
викликана насамперед вимогами ведення бізнесу. Такі витрати (на свята та мобільний
зв’язок) підлягають відображенню в обліку і особливо контролюються податковими
інспекторами. Тому, щоб уникнути можливих претензій із боку перевіряючих, підприємству
необхідно обґрунтувати своє право на віднесення подібних витрат (або їх частини) до складу
податкових як пов’язаних із господарською діяльністю підприємства та підтверджених
відповідними документами. Як документально оформити корпоративи та використання
мобільного зв’язку на підприємстві, читайте в консультації.
Проведення корпоративних заходів
Можливість віднесення витрат на проведення корпоративів (свят, презентацій) до складу
податкових витрат залежить від того, у якому форматі проводиться цей захід (у рамках рекламного або представницького заходу, прийому та обслуговування іноземних партнерів та
делегацій, святкування Нового року, 8 Березня, Дня фірми, тощо). Виходячи із цього витрати
на заходи при відповідному документальному оформленні можуть бути:
·
безпосередньо пов’язані з госпдіяльністю підприємства (прийом делегацій, організація
переговорів, проведення презентацій і свят рекламного характеру), тобто це витрати на
проведення рекламного заходу;
·
побічно пов’язані з госпдіяльністю або зовсім не вважаються такими (наприклад,
новорічні та інші свята для співробітників із запрошенням або без запрошення партнерів і
клієнтів, із врученням їм подарунків).
При проведенні свята рекламного характеру необхідно оформити такі документи:
·
наказ по підприємству (див. зразок 1), у якому вказують: дату, місце, програму
проведення ділової зустрічі (прийому, презентації, свята), список запрошених осіб і список
представників підприємства, перелік ТМЦ для роздавання учасникам заходу як подарунків
(призів), рекламних матеріалів;
·
обґрунтування рекламного характеру заходу, що проводиться;
·
програму заходу та кошторис витрат у межах установленого керівником бюджету;
·
офіційне запрошення і офіційна згода запрошеної сторони;
·
звіт про проведений захід – складається після закінчення заходу, у ньому вказуються
фактично понесені витрати на підставі підтвердних документів: рахунків і актів виконаних
робіт, актів наданих готелями, екскурсійними бюро, підприємствами ресторанного
господарства послуг, квитків, поштових квитанцій тощо.
Якщо в процесі переговорів не підписані договори, результат зустрічі можна оформити
протоколом про наміри, який повинен містити підписи сторони, яка запрошує, і сторони, яка
запрошена.
Тільки при такому документальному оформленні рекламного заходу витрати на його
проведення включаються до складу податкових (пп. 140.1.5 ПК) і підприємство має право на
податковий кредит із ПДВ на загальних підставах (п. 198.2, 198.4, 198.6 ПК).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про проведення офіційного прийому
З метою реклами власної продукції і послуг, а також розширення партнерських зв’язків
із ВАТ «Схід» НАКАЗУЮ:
1. Провести офіційний прийом із представниками ВАТ «Схід» 14–15 травня 2013 року.
2. Направити офіційне запрошення представникам ВАТ «Схід» для проведення переговорів
14 і 15 травня 2013 року.
3. Визначити коло осіб, що беруть участь у переговорах із боку ТОВ «Південний Схід» осіб:
директор Нечипоренко М. М., фінансовий директор Тимошко В. П.
4. Адміністратору з господарської частини Самойловій Л. П. організувати зустріч гостей,
їх проживання в готелі та проведення офіційного прийому в ресторані «Затишок».
Представити програму заходів.
5. Головному бухгалтерові Карпенко В. Б. на підставі затвердженої програми скласти
плановий кошторис витрат на проведення прийому делегації і презентацію продукції
та послуг.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
<...>
При проведенні корпоративних свят для співробітників пов’язати витрати на захід із
господарською діяльністю підприємства досить важко. Якщо на захід запрошено партнерів по
бізнесу, то витрати можна оформити як витрати на маркетингові цілі або на проведення
представницького заходу з безкоштовним роздаванням партнерам зразків рекламних товарів
підприємства. Для цього в наказі по підприємству може бути таке формулювання: «Для
підготовки та святкування Нового року з метою підвищення споживчого попиту на продукцію і
послуги наказую...».
Наказ повинен також містити:
·
перелік запрошених осіб, відправлені їм запрошення і підтвердження їх отримання;
·
кошторис витрат (на оренду приміщення, музичний супровід, перевезення учасників
заходу, святкове меню, подарунки);
·
програму свята;
·
відповідального за його проведення;
·
звіт про витрати тощо.
Зверніть увагу: якщо витрати на банкет не будуть персоніфіковані, то об’єкта для
обкладення ПДФО не буде. Водночас вартість подарунків (грошові премії), вручених
співробітникам як заохочення за сумлінну працю, потрапить під оподаткування. Такі виплати
необхідно передбачити в Положенні про преміювання на підприємстві і включити до фонду
оплати праці. До податкових витрат вони можуть бути віднесені згідно з п. 142.1 ПК.
Слід пам’ятати, що далеко не завжди виходить перетворити корпоративні заходи на
представницькі. Тому, якщо немає впевненості в тому, що такий захід (нехай і на підставі
оформлених документів) можна пов’язати з госпдіяльністю підприємства, витрати на його
проведення краще списати в бухобліку за рахунок прибутку підприємства (Дт 949) і в
податковому обліку не відображати.
Використання корпоративного мобільного зв’язку
Використання стільникового зв’язку певною категорією співробітників допомагає підприємству
більш ефективно вести свою діяльність. Витрати на мобільний зв’язок у службових цілях
можуть бути значними, і підприємство зобов’язане компенсувати їх працівникові. Порядок
надання співробітникам можливості використовувати мобільний зв’язок (норми, правила
відшкодування витрат) встановлюється внутрішнім нормативним документом – Положенням
про корпоративний мобільний зв’язок на підприємстві. За відсутності такого положення може
бути виданий наказ керівника, що затверджує правила користування мобільним зв’язком на
підприємстві.
Наказом затверджується також список працівників, які можуть користуватися стільниковим
зв’язком при виконанні службових обов’язків, установлюються щомісячні ліміти оплати
підприємством телефонних розмов із мобільного телефону в службових цілях; визначається
порядок відшкодування конкретними працівниками перевищення лімітів (див. зразок 2). При
цьому підприємство самостійно оплачує всі рахунки мобільного оператора, а потім розподіляє
суми за телефонами співробітників і порівнює з лімітом.
За наявності понадлімітних витрат співробітники компенсують їх підприємству в
установленому порядку. Якщо підприємство отримує послуги мобільного оператора на
умовах безлімітного пакету, ліміти використання мобільного зв’язку не встановлюються.
Для підтвердження зв’язку витрат із госпдіяльністю, окрім наказів, необхідна наявність інших
обов’язкових документів: розрахункових документів про оплату послуг мобільного зв’язку
(виписки банку), рахунків на оплату цих послуг, рахунків на придбання мобільних телефонів
(актів на їх отримання в оренду), тощо. Крім того, для обґрунтування таких витрат підприємство повинне мати:
·
договір з оператором мобільного зв’язку на надання послуг із зазначенням переліку
номерів телефонів, що обслуговуються;
·
посадові інструкції, у яких прописано, при виконанні яких посадових обов’язків
співробітник має право використовувати стільниковий зв’язок.
ЗРАЗОК 2
<...>
Про використання мобільних телефонів на підприємстві і про затвердження
переліку посад, що мають право на корпоративний зв’язок
З метою використання службових мобільних телефонів на підприємстві, упорядкування та
оптимізації витрат з оплати послуг мобільного зв’язку, використання такого зв’язку для
оперативного вирішення виробничих питань і постійного контролю за виконанням
замовлень НАКАЗУЮ:
1. Надати працівникам підприємства мобільні телефонні апарати у кількості 10 шт. у зв’язку
з виробничою необхідністю оперативного виконання покладених на них посадових
обов’язків, установити кожному з них на календарний місяць ліміти витрат на послуги
зв’язку в службових цілях згідно зі списком, що додається (додаток 1).
У додатку 1 до цього наказу наводиться список співробітників із зазначенням посади,
П. І. Б., мобільних телефонів та абонентських номерів, що за ними закріплюються,
граничних розмірів (ліміту) витрат на телефонний зв’язок на місяць у гривнях (або без
ліміту окремим працівникам), назва оператора мобільного зв’язку. – Ред.
2. Працівникам використовувати мобільні телефони тільки у виробничих цілях (для
оперативного прийняття рішень, підвищення ефективності роботи з контрагентами) і не
допускати використання службового мобільного зв’язку в особистих цілях.
3. Використовувати мобільний зв’язок у межах щомісячних лімітів, установлених п. 1 цього
наказу.
4. Начальникові відділу постачання Лещенко А. П. забезпечити придбання мобільних
телефонів у кількості 10 шт. та їх підключення до корпоративного мобільного тарифного
плану. Придбати для вказаних співробітників SIM-карти оператора стільникового зв’язку
АТ «Київстар».
5. Особою, відповідальною за взаємовідносини з оператором стільникового зв’язку
АТ «Київстар», призначити головного бухгалтера.
6. Контроль за дотриманням працівниками щомісячного ліміту здійснювати керівникам
відділів, IT-менеджерам підприємства в порядку, установленому Правилами використання
мобільного зв’язку, на підставі актів інвентаризації залишків коштів на рахунках на кінець
місяця.
7. У разі перевищення встановленого ліміту оплату послуг зв’язку проводити за рахунок
працівника, що допустив перевищення фактичних витрат над встановленим лімітом, за
винятком перевищення ліміту, викликаного виробничою необхідністю (повинно бути
обґрунтовано письмово). У разі неможливості подати таке обґрунтування або неприйняття
обґрунтування сума перевищення утримується за заявою працівника і згідно з даними,
отриманими від IT-менеджера, із заробітної плати, нарахованої за місяць, у якому
допущено таке перевищення.
У разі неможливості утримань із зарплати сума відшкодування вноситься до каси
підприємства не пізніше 20-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому допущено
перевищення. З дозволу керівника за заявою працівника сума перевищення може
компенсуватися йому за рахунок коштів підприємства з обкладенням ПДФО (як додаткове
благо) у складі його загального оподатковуваного доходу того місяця, у якому підприємство
оплатило послуги операторові мобільного зв’язку (п. 167.1 ПК). У формі № 1ДФ ця сума
відображається з кодом ознаки доходу «126». Об’єкт обкладення ПДФО визначається із
застосуванням підвищувального коефіцієнта, передбаченого п. 164.5 ПК для виплат
працівникові, здійснених у негрошовій формі. – Ред.
8. Дозволити працівникам використовувати особисті мобільні телефони за умови
забезпечення схоронності виданих SIМ-карт.
9. Цей наказ підлягає коригуванню у разі зміни штатного розпису або зміни ліміту на
мобільний зв’язок.
10. Довести наказ до відома зацікавлених співробітників під підпис.
11. Контроль за дотриманням цього наказу покласти на заступника директора з технічних
питань Кравченко Р. Ю.
<...>
Будь-які витрати підприємства, особливо податкові, при їх неоднозначності необхідно вміло
обґрунтовувати, керуючись при цьому законодавчими і нормативно-правовими актами та
оформляючи такі операції внутрішніми нормативними документами, у тому числі наказами по
підприємству. У цій консультації розкрито нюанси документального оформлення
корпоративних заходів і використання мобільного зв’язку для службового користування.
Тетяна ЛІСІЦА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ОБЛІКУ З ПДВ
Деякі моменти організації обліку з ПДВ необхідно врегулювати наказами. Перш за все, це
наказ, який уповноважує відповідальну особу підписувати податкові накладні (далі – ПН).
Велике значення має також наказ про делегування права накладення електронного
цифрового підпису (далі – ЕЦП) на ПН (розрахунок коригування) при їх відправленні до
єдиного реєстру податкових накладних (далі – ЄРПН) посадовій особі платника ПДВ.
Якщо платник ПДВ має філії, яким він делегував повноваження на виписування ПН і ведення
частини реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр), то таке
делегування теж повинне бути оформлене наказом. Зафіксувати в наказі слід і рішення
підрядника про застосування касового методу при виконанні підрядних будівельних робіт.
Наведемо в консультації зразки оформлення цих наказів.
Наказ про призначення осіб, які підписують ПН
Усі примірники ПН підписує особа, уповноважена платником ПДВ здійснювати постачання
товарів (послуг). Обидва примірники ПН скріпляються печаткою продавця. До відома:
покупець не підписує ПН і не ставить на ній печатку (п. 16 Порядку № 1379).
На практиці коло осіб, уповноважених здійснювати постачання, може бути доволі широким.
До нього можуть входити особи, які виписують первинні документи при відвантаженні товарів
(постачанні послуг): менеджери, оператори складу та ін., а також бухгалтери (у т. ч. головний
бухгалтер). За необхідності це може бути і керівник підприємства або приватний підприємець
(платник ПДВ). Оскільки ПН є податковим документом, що підтверджує факт придбання
товарів (послуг), і підставою для нарахування покупцем податкового кредиту, вона повинна
бути особисто підписана уповноваженою особою продавця, без використання факсимільного
підпису. Таку точку зору викладено в Єдиній базі податкових знань (підкатегорія 130.21).
Наведемо приклад формулювання наказу про призначення осіб, які підписують ПН (див.
зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про призначення осіб, які підписують податкові накладні
З метою виконання вимог п. 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого
наказом Мінфіну від 01.11.11 р. № 1379, НАКАЗУЮ:
1. Уповноважити на підписання податкових накладних таких працівників, які відповідають за
постачання товарів: бухгалтера з обліку реалізації товарів Матвієнко О. Р., оператора
складу Сезоненка Д. Ф., оператора складу Борщевську Т. Д. Подпіси на податкових
накладних ставляться власноручно зазначеними уповноваженими особами.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного бухгалтера Осипенко Л. Р.
<...>
Наказ про делегування права накладати ЕЦП на ПН
На складену в електронній формі ПН (розрахунок коригування до ПН) накладається ЕЦП
посадових осіб платника ПДВ у такій послідовності:
·
першим – ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера) або керівника;
·
другим – ЕЦП, що є аналогом відбитка печатки продавця.
Якщо у продавця немає посади бухгалтера, то першим накладається ЕЦП керівника. Якщо
продавцем є приватний підприємець (платник ПДВ), то він першим ставить ЕЦП.
Право накладення ЕЦП на ПН (розрахунок коригування) може бути делеговане й іншій
посадовій особі. Тоді продавцеві треба отримати засоби ЕЦП в акредитованих центрах
сертифікації ключів для такої особи і подати до органу ДПС за місцем реєстрації посилені
сертифікати ЕЦП для нього. У цьому випадку першим накладатиметься ЕЦП такої посадової
особи (п. 5 Порядку № 1246).
Звертаємо увагу: у Листах № 3341, № 7454 та інших, а також у роз’ясненнях у Єдиній базі
податкових знань міститься думка, що виписувати ПН і ставити ЕЦП при відправленні ПН до
ЄРПН повинна одна особа. Проте ми не можемо погодитися із цією думкою на сто відсотків,
оскільки п. 5 Порядку № 1246 не зобов’язує платника ПДВ, а надає йому можливість
делегувати право накладення ЕЦП іншим посадовим особам, ніж керівник і головний
бухгалтер. У свою чергу Порядком № 1379 не передбачено обов’язку керівника і головного
бухгалтера виписувати ПН. Тому вважаємо, що право накладення ЕЦП може бути
делеговано:
·
особі, відповідальній за відвантаження, виписування і підписання ПН;
·
іншим особам (на практиці цей варіант застосовує велика кількість платників ПДВ).
Проте, ураховуючи думку ДПС, не виключаємо можливості, що постачальникам і покупцям
доведеться захищати свої інтереси перед контролюючими органами (аргументи див. вище).
Додамо, що коли ПН виписана і підписана однією особою, а ставила ЕЦП інша особа, то це не
привід для невизнання податкового кредиту покупця.
Наведемо приклад складання наказу про делегування права накладення ЕЦП при
відправленні ПН до ЄРПН у разі, коли підписує ПН одна особа, а накладає на неї ЕЦП друга
(див. зразок 2).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про делегування права накладати електронно-цифровий підпис при
відправленні податкових накладних і розрахунків коригування до Єдиного
реєстру податкових накладних
З метою дотримання вимог п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних,
затвердженого постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1246, НАКАЗУЮ:
1. Делегувати право накладати електронно-цифровий підпис при відправленні податкових
накладних і розрахунків коригування до Єдиного реєстру податкових накладних головному
бухгалтеру Осипенко Л. Р., бухгалтеру з обліку реалізації товарів Матвієнко О. Р.
2. Отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів засоби ЕЦП для головного
бухгалтера Осипенко Л. Р., бухгалтера з обліку реалізації товарів Матвієнко О. Р.
3. Подати до органу ДПС за місцем реєстрації підприємства:
·
сертифікат ЕЦП для головного бухгалтера Осипенко Л. Р.;
·
Р.
посилений сертифікат ЕЦП для бухгалтера з обліку реалізації товарів Матвієнко О.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на фінансового директора Орєхова І. І.
<...>
Додамо, що коли обов’язки з виписування та підписання ПН, накладення ЕЦП при
відправленні ПН до ЄРПН покладено на одну особу, то це може бути оформлено одним
наказом.
Наказ про делегування філіям повноважень з виписування ПН і
ведення Реєстру
Філії не є платниками ПДВ (пп. 14.1.139, п. 180.1 ПК). Якщо філія (структурний підрозділ)
здійснює постачання товарів (послуг), то головне підприємство може делегувати їй право
виписування ПН і ведення Реєстру. Повідомлення про делегування філіям (структурним
підрозділам) права виписування ПН і ведення частини Реєстру (за формою додатка 2 до
Порядку № 1492) подається платниками ПДВ за наявності у них філій (структурних
підрозділів) разом із декларацією за перший звітний період року, а надалі разом із
декларацією за той звітний період, у якому відбулися зміни в переліку філій (структурних
підрозділів) (п. 13 розд. ІІІ Порядку № 1492).
Рекомендуємо платникам ПДВ, які мають філії (структурні підрозділи), що здійснюють
постачання, видати наказ про делегування повноважень із виписування ПН і ведення частини
розд. І Реєстру (див. зразок 3).
ЗРАЗОК 3
<...>
Про делегування філіям повноважень з оформлення податкових накладних
і ведення частини розділу І реєстру виданих та отриманих податкових
накладних
З метою делегування філіям повноважень з оформлення податкових накладних і ведення
частини реєстру виданих та отриманих податкових накладних, а також дотримання вимог
п. 1, 16 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну
від 01.11.11 р. № 1379, та п. 5 Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних,
затвердженого постановою КМУ від 29.12.10 р. № 1246, НАКАЗУЮ:
1. Присвоїти філіям такі числові номери: Дніпропетровській філії – № 0001; Київській філії –
№ 0002; Донецькій філії – № 0003.
2. Уповноважити виписувати і підписувати податкові накладні, а також накладати
електронні цифрові підписи при відправленні податкових накладних до Єдиного реєстру
податкових накладних:
·
бухгалтерів Дніпропетровської філії Петровську Р. Н., Шишкіну С. В.;
·
бухгалтерів Київської філії Нестеренко П. Д., Єрьоменко Д. Т.;
·
бухгалтерів Донецької філії Сніжину А. В., Іщенко С. П.
3. Виписані зазначеними в п. 1 філіями податкові накладні скріпляти печаткою, що містить
крім реквізитів підприємства найменування відповідної філії, а також напис «Для
податкових накладних».
4. Призначити відповідальними за ведення відповідних частин розд. І реєстру виданих та
отриманих податкових накладних підприємства бухгалтерів: Дніпропетровської філії –
Петровську Р. Н., Київської філії – Нестеренко П. Д., Донецької філії – Сніжину А. В.
5. Бухгалтерам філій, відповідальним за ведення відповідних частин розд. І реєстру
виданих та отриманих податкових накладних, здавати зазначені частини реєстру до 10-го
числа місяця, що настає за звітним, нарочним, на електронному носії, бухгалтерові
головного офісу з обліку ПДВ Самойленко В. Ф.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на фінансового директора Ізюмова П. П.
<...>
Наказ про застосування підрядником касового методу
Згідно з п. 187.1 ПК за операціями, пов’язаними з виконанням підрядних будівельних робіт,
суб’єкти підприємницької діяльності можуть застосовувати касовий метод податкового обліку
відповідно до пп. 14.1.266 ПК. Касовий метод для цілей оподаткування згідно з розд. V ПК –
це метод податкового обліку, за яким:
·
дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування коштів на
банківський рахунок платника ПДВ або дата отримання інших видів компенсації вартості
поставлених ним або належних до поставки товарів (послуг);
·
дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів із
банківського рахунка платника ПДВ або дата надання інших видів компенсацій вартості
поставлених йому або належних до поставки товарів (послуг).
Як роз’яснюється в Єдиній базі податкових знань (підкатегорія 130.07), застосовувати касовий
метод податкового обліку до операцій із виконання підрядних будівельних робіт мають право
суб’єкти підприємницької діяльності, які безпосередньо укладають договори будівельного
підряду із замовником. А якщо підрядник залучає до виконання робіт інших осіб – платників
ПДВ, то такі особи визначають податкове зобов’язання і податковий кредит у загальному
порядку, тобто за правилом першої події. Із цим висновокм можна поспорити, оскільки він не
випливає з п. 187.1 ПК, адже на договори субпідряду поширюються всі норми підряду (ч. 1 ст.
837 ЦК, ч. 1 ст. 323 ГК). Оскільки п. 187.1 ПК не містить будь-яких обмежень щодо
застосування касового методу підрядниками, уважаємо, що його можна застосовувати як у
рамках окремих договорів, так і до всієї діяльності з проведення будівельно-монтажних робіт.
Уважаємо, що другий варіант доцільніший, адже підрядникові не треба буде розподіляти
вхідний ПДВ пропорційно до обсягу постачання за касовим методом у загальному обсязі
постачання (Лист № 4521).
Прийняття підрядником рішення про застосування касового методу при виконанні підрядних
будівельних робіт оформляється наказом (див. зразок 4). Завважимо, що підрядник не
зобов’язаний погоджувати із замовником своє рішення. Та замовника це і не повинно сильно
турбувати, оскільки будівельні роботи, як правило, виконуються підрядником за умови
отримання фінансування (авансу) – перша подія. Тобто податкове зобов’язання у підрядника і
податковий кредит у замовника, як правило, і так виникає при отриманні грошей підрядником.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про застосування касового методу при виконанні підрядних будівельних
робіт
З метою оптимального витрачання оборотних коштів у зв’язку зі сплатою до бюджету сум
податку на додану вартість НАКАЗУЮ:
1. Із 01.07.13 р. перейти на застосування касового методу за податковим обліком ПДВ
(пп. 14.1.266, п. 187.1 Податкового кодексу).
2. При укладенні договорів починаючи з 01.07.13 р. повідомляти замовників про
застосування касового методу з обліку ПДВ. За угодою сторін цю умову може бути
включено до договору на проведення будівельно-монтажних робіт.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на фінансового директора Протасова П. П.
<...>
Для організації обліку за ПДВ рекомендуємо платникам ПДВ оформити такі накази: про
призначення осіб, які підписують ПН; делегування права накладати ЕЦП при відправленні
електронної ПН на реєстрацію до ЄРПН; делегування філіям повноважень із виписування ПН
і ведення частини розд. І Реєстру – за наявності філій; застосування касового методу при
виконанні підрядних будівельних робіт – для підрядників, які прийняли рішення застосовувати
касовий метод.
Марина ВЛАДІМІРСЬКА, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ З КАСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Незважаючи на розвиток системи безготівкових розрахунків, у кожного підприємства може
виникнути необхідність провести розрахунки готівковими грошовими коштами, наприклад, при
поверненні не використаних працівником підзвітних сум, виплати допомоги працівникам тощо.
А для торговельних підприємств готівкові розрахунки – основа їх діяльності. Тому знати
правила організації касової дисципліни треба всім, адже їх порушення може призвести до
досить значних штрафів. Які накази потрібно видати підприємству для організації роботи
каси, читайте в консультації.
Приймання на роботу касира
При прийманні на роботу касира необхідно врахувати всі вимоги Положення № 637 і
відобразити їх у відповідному наказі (див. зразок 1).
ЗРАЗОК 1
<...>
Про приймання на роботу
У зв’язку з виробничою необхідністю і для контролю за схоронністю грошових цінностей на
підприємстві НАКАЗУЮ:
1. Прийняти Крепка Володимира Івановича з 01.02.13 р. на постійну роботу в бухгалтерію
на посаду касира з окладом згідно зі штатним розписом.
2. Укласти із Крепком В. І. договір про повну матеріальну відповідальність касира.
Відповідно до ст. 1351 КЗпП касир несе повну матеріальну відповідальність за схоронність
усіх прийнятих ним цінностей. Тому керівник підприємства повинен укласти з ним договір
про повну матеріальну відповідальність (п. 4.7 Положення № 637). Форма типового
договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність наведена в додатку 2 до
Постанови № 447. – Ред.
3. Ознайомити Крепка В. І. під підпис із посадовою інструкцією касира і нормами
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого
постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
Вимога про обов’язкове ознайомлення касира з нормами Положення № 637 передбачена
п. 4.7 цього положення. – Ред.
4. Відповідальним за виконання наказу призначити начальника відділу кадрів Приходько І.
П.
<...>
Якщо штатним розписом підприємства не передбачена посада касира, його обов’язки може
виконувати бухгалтер або інший працівник, з яким укладається договір про повну матеріальну
відповідальність. Зазначимо, що виконувати функції касира може і директор підприємства,
який при оформленні касових документів має право підпису окремо і як касир, і як керівник
підприємства. У такій ситуації видається наказ по підприємству про покладання обов’язків
касира на працівника (директора, бухгалтера тощо) (див. зразок 2).
ЗРАЗОК 2
<...>
Про виконання обов’язків касира
<...>
НАКАЗУЮ:
1. Покласти виконання обов’язків касира з 01.02.13 р. на директора підприємства Іванова І.
І.
2. Укласти з Івановим І. І. договір про повну матеріальну відповідальність касира.
3. Ознайомити Іванова І. І. під підпис із нормами Положення про ведення касових операцій
у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р.
№ 637.
4. При оформленні касових документів Іванов І. І. зобов’язаний підписувати їх і як касир, і як
керівник підприємства.
<...>
Передача грошових цінностей у касі
Нерідко підприємству необхідно здійснити передачу матеріальних цінностей у разі відсутності
касира. Наприклад, касир може захворіти або з невідомих причин бути відсутнім на роботі, а
грошові кошти потрібні для забезпечення діяльності підприємства (виплати зарплати, видачі
під звіт тощо). У такій ситуації виконуються дії, передбачені п. 4.8 Положення № 637:
·
видається наказ про передачу цінностей іншому касирові (див. зразок 3 далі). Якщо
такого немає, обов’язки касира покладаються на іншого працівника, для чого видається
відповідний наказ (див. зразок 2);
·
новопризначений касир перераховує матеріальні цінності, що знаходяться в касі, у
присутності керівника і головного бухгалтера або у присутності комісії, призначеної керівником
підприємства;
·
складається акт про результати перерахунку і передачу цінностей, що засвідчується
особами, які беруть участь у цій процедурі.
Наказ про приймання-передачу каси складається і при звичайній зміні касира, наприклад, при
виході касира у відпустку.
ЗРАЗОК 3
<...>
Про передачу грошових коштів у касі підприємства
У зв’язку з відсутністю внаслідок тимчасової непрацездатності касира Крепка В. І.
НАКАЗУЮ:
1. Провести 25.03.13 р. передачу матеріальних цінностей, що знаходяться в центральній
касі підприємства, у підзвіт заступникові головного бухгалтера Зайченко П. П.
2. Укласти із Зайченко П. П. договір про повну матеріальну відповідальність касира.
3. Ознайомити Зайченко П. П. під підпис із посадовою інструкцією касира і нормами
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого
постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
Якщо каса передається іншому касирові, тоді п. 2 і 3 у наказі не наводяться, оскільки всі ці
дії виконуються при прийманні касира на роботу. – Ред.
4. Призначити комісію з приймання-передачі каси підприємства у складі:
·
голова комісії – головний бухгалтер Краснов С. С.;
·
члени комісії: старший бухгалтер Харіна С. П., бухгалтер Журавушкіна В. А.
Якщо на підприємстві діє постійна інвентаризаційна комісія, тоді цей пункт наказу можна
сформулювати так: «4. Передачу матеріальних цінностей провести у присутності членів
постійної інвентаризаційної комісії підприємства, призначеної наказом від 03.01.13 р. № 3».
– Ред.
5. Головному бухгалтеру Краснову С. С. забезпечити виконання цього наказу.
<...>
Наказ про порядок ведення касової книги
Підприємство має право самостійно обрати спосіб ведення касової книги: або на паперових
носіях, або в електронному вигляді. При цьому такий вибір рекомендуємо закріпити в
окремому наказі (див. зразок 4) або в загальному наказі про організацію ведення
бухгалтерського обліку.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про порядок ведення касової книги
<...>
НАКАЗУЮ:
1. Касову книгу на підприємстві вести в електронному вигляді з формуванням «Вкладних
аркушів касової книги» і «Звіту касира».
2. Проводити щомісячно роздрукування «Вкладного аркуша касової книги».
Періодичність такого роздрукування підприємство встановлює самостійно, оскільки п. 4.4
Положення № 637 передбачена можливість роздрукування «Вкладного аркуша касової
книги» наприкінці року. Після закінчення календарного року (або за необхідністю)
«Вкладний аркуш касової книги» формується у підшивки в хронологічному порядку, а
касова книга на електронних носіях повинна передаватися на зберігання. – Ред.
3. Головному бухгалтеру підприємства Краснову С. С. забезпечити виконання цього наказу.
<...>
Наказ про встановлення ліміту каси
Ліміт каси визначається підприємством самостійно на підставі Розрахунку встановлення
ліміту залишку готівки в касі (додаток 8 до Положення № 637). Ліміт каси обов’язково
затверджується наказом по підприємству (див. зразок 5). Якщо підприємство має
відокремлені підрозділи, то для них складаються свої Розрахунки ліміту, які теж
затверджуються наказом по підприємству (п. 5.2 Положення № 637).
ЗРАЗОК 5
<...>
Про встановлення ліміту каси
Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні,
затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, НАКАЗУЮ:
1. На підставі здійсненого розрахунку ліміту залишку готівки в касі з 01.02.13 р. встановити
ліміт каси підприємства в розмірі 16 000 грн.
Якщо у підприємства є відокремлені підрозділи, то для кожного з них установлюється
окремий ліміт каси, який доводиться до відома цих підрозділів наказами
(розпорядженнями) підприємства. У такому разі цей пункт наказу може мати такий вигляд:
«1. На підставі проведеного розрахунку ліміту залишку готівки в касі з 01.02.13 р.
встановити ліміт операційної каси відокремленого структурного підрозділу – магазину
«Лотос» у розмірі 26 000 грн. на день».
Якщо підприємство має невідокремлені підрозділи, то встановлюється загальний ліміт
каси по підприємству. Проте для контролю за розміром готівки в таких підрозділах у наказі
про встановлення ліміту каси рекомендуємо вказати ліміт каси для кожного підрозділу.
У такому випадку цей пункт наказу може бути сформульований так: «1. На підставі
проведеного розрахунку ліміту залишку готівки в центральній касі підприємства і касах
невідокремлених структурних підрозділів установити, що загальний ліміт каси ТОВ «Лайк»
із 01.02.13 р. встановлюється в розмірі 16 000 грн. на день.
У межах загального ліміту каси підприємства
невідокремлених структурних підрозділів:
встановлюються
·
склад реалізації товарів № 1 – 10 000 грн. на день;
·
склад реалізації товарів № 2 – 3 000 грн. на день;
·
центральна каса – 3 000 грн. на день.» – Ред.
такі
ліміти
для
2. Головному бухгалтеру Краснову С. С. довести цей наказ до відома касирів Крепка В. І.,
<...>.
Якщо є структурні підрозділи, то наводиться перелік осіб, які виконують обов’язки касира. –
Ред.
<...>
Наказ про розмінну монету
Підприємства і підприємці повинні забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі
здачі покупцям (п. 2.13 Положення № 637). Підприємства самостійно визначають суму
розмінної монети, оформивши таке рішення наказом по підприємству (див. зразок 6). При
цьому слід пам’ятати, що підприємства можуть зберігати в касах у неробочий час готівкову
виручку (готівку) в сумі, яка не перевищує встановлений ліміт каси (п. 2.8 Положення № 637).
ЗРАЗОК 6
<...>
Про встановлення суми розмінної монети
Згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637, НАКАЗУЮ:
1. Забезпечити постійну наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі покупцям у сумі
300 грн.
2. Готівка для забезпечення здачі покупцям повинна постійно знаходитися в скриньці РРО
№ 2324111895 відокремленого структурного підрозділу – магазину «Лотос».
Суму розмінної монети, яка зберігається в скриньці РРО з попереднього дня, потрібно
провести через РРО за допомогою операції «Службове внесення» (п. 4.5 Порядку № 614).
Щоденне здійснення такої операції необхідне для забезпечення відповідності сум готівки
в місці проведення розрахунків сумі коштів, яка вказується в денному звіті РРО. – Ред.
<...>
Для організації роботи каси та проведення розрахунків готівковими грошовими коштами
підприємство повинне прийняти на роботу касира або покласти виконання його обов’язків на
іншого працівника. Такі дії необхідно закріпити в наказі по підприємству. Крім того,
рекомендуємо встановлювати ліміт залишку готівки в касі, щоб уникнути штрафних санкцій за
понадлімітні залишки готівки. Зазначимо, що на кожному підприємстві при проведенні
розрахунків готівкою можуть виникати різні ситуації, у тому числі і такі, які чітко не прописані в
нормативних документах, що регулюють питання готівкового обігу. У зв’язку із цим у таких
ситуаціях рекомендуємо оформляти свої дії наказами (розпорядженнями) по підприємству.
Антоніна КОВАЛЕНКО, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування»
НАКАЗИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
За наявності на балансі автомобіля підприємство не повинне забувати, що експлуатація будьякого транспортного засобу (далі – ТЗ) пов’язана з різними видами витрат на його
використання та утримання, які необхідно підтверджувати відповідними документами. Одним
із видів документації при використанні автотранспорту (як власного, так і орендованого) є
організаційно-розпорядчі документи – накази по підприємству. Грамотно складений наказ
захистить підприємство від зайвих запитань контролюючих органів, допоможе обґрунтувати
витрати, уникнути донарахування податкових зобов’язань і застосування санкцій, сприятиме
оптимізації обліку. У консультації ми розповімо, як скласти накази, пов’язані з утриманням та
експлуатацією ТЗ.
Наказ про закріплення автомобіля за водієм
Автомобіль закріплюється за водієм на підставі окремого наказу по підприємству (див.
зразок 1), що підтверджує право користування ним конкретним працівником. Якщо вказаний у
наказі водій не може виїхати на лінію, тут же необхідно передбачити наявність резервних
водіїв із посвідченнями водіїв категорії, що відповідає типу цього автомобіля. Незважаючи на
те що водій не є матеріально відповідальною особою, підписуючи (у порядку ознайомлення)
наказ про закріплення за ним автомобіля, він побічно погоджується з тим, що в разі недостачі
або пошкодження цього ТЗ (при встановленні його вини) його можуть притягти до
відповідальності.
ЗРАЗОК 1
<...>
Про закріплення автотранспортних засобів за водіями
З метою впорядкування використання та зберігання транспортних засобів, забезпечення
безпеки дорожнього руху, дотримання охорони праці, техніки безпеки, контролю за
роботою автотранспорту НАКАЗУЮ:
1. Закріпити вантажний автомобільний транспорт у кількості 10 одиниць за відповідальними
особами згідно з додатком 1 до даного наказу [у зразку не наводиться. – Ред.] з 10.01.13 р.
2. Закріпити автомобіль ВАЗ-2108 («Лада Самара»), держномер АЕ 3553, свідоцтво про
реєстрацію 00АА 323254, 2012 року випуску (комплектність повна, справний), для
адміністративних поїздок за водієм Яремчуком О. І. з 10.01.13 р.
3. У разі відсутності водія Яремчука О. І. цей автомобіль закріплюється за механіком
Ткаченком А. І. та використовується за призначенням.
4. Водії керуються інструкцією з охорони праці з дотриманням усіх заходів техніки безпеки
при роботі на цьому виді транспорту, несуть персональну відповідальність за схоронність
ТЗ, їх комплектність, технічний стан, використання за призначенням, регулярне проведення
технічних ремонтів.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на головного механіка Нестеренка О. Б.
<...>
Наказ про експлуатацію автомобіля
Автотранспорт підприємств (вантажні і легкові автомобілі) повинен бути в справному
технічному стані: в установленому порядку ТЗ повинні бути перевірені, помиті, укомплектовані
необхідними інструментами, оснащені літніми або зимовими шинами тощо
На підприємстві повинні дотримуватися вимоги законодавчих і нормативно-правових
документів щодо забезпечення технічної безпеки автомобілів. Згідно зі ст. 34 Закону № 2344
і ст. 12 Закону № 3353 особи, відповідальні за дотримання технічної безпеки при експлуатації
на підприємстві автотранспорту, зобов’язані забезпечити контроль за технічним станом ТЗ;
підбором водіїв, підвищенням їх кваліфікації і професійного рівня; медичний контроль стану
здоров’я водіїв. При цьому перевірки технічного стану ТЗ проводяться згідно з Порядком
№ 974; інструктажі водіїв колісних ТЗ – відповідно до Порядку № 975; підготовка,
перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв ТЗ – згідно з Порядком № 487.
Контроль за організацією роботи з проведення інструктажів (власними силами підприємства
або із залученням інших організацій) здійснює керівник підприємства. Не допускаються до
участі в дорожньому русі ТЗ, технічний стан яких не відповідає правилам дорожнього руху
(Постанова № 1306), нормам і стандартам безпеки дорожнього руху. Відповідальними за
контроль належного забезпечення безпечної експлуатації автотранспорту на підприємстві
наказом керівника (див. зразок 2) призначаються відповідні фахівці.
ЗРАЗОК 2
<...>
Про призначення осіб,
транспортних засобів
відповідальних
за
безпечну
експлуатацію
З метою забезпечення схоронності, справного технічного стану автотранспортних засобів
та їх безаварійної експлуатації, а також контролю за своєчасним проведенням ремонтів ТЗ,
укладенням договорів страхування автотранспорту НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за випуск на лінію автомобілів у технічно справному стані, їх
безаварійну експлуатацію з дотриманням вимог правил дорожнього руху, за організацію
передрейсового медогляду водіїв головного механіка Коробова М. М., а при його
відсутності – інженера 1-ї категорії Найденка А. П.
2. Призначити відповідальними за забезпечення технічно справного стану службових
легкових автомобілів та їх безаварійну експлуатацію таких працівників:
·
механіка Івченка А. П. – за автомобіль Volkswagen Passat, держномер А 777 ХЕ, 2005
року випуску;
·
механіка Томазова М. М. – за автомобіль Toyota Celica, держномер Х 066 НК, 2007
року випуску.
3. Призначити відповідальним за забезпечення схоронності автотранспортних засобів,
своєчасне проведення ремонтів, укладення договорів страхування службового
автотранспорту (КАСКО та цивільної відповідальності) головного інженера Петрова М. М.,
а за його відсутності – інженера 1-ї категорії Науменка П. Д.
4. Відповідальним особам організувати свою роботу з урахуванням вимог чинних
законодавчих і нормативно-правових актів згідно з Переліком заходів, наведених у
додатках 1 і 2 до наказу [у зразку не наводяться. – Ред.].
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
<...>
Наказ про використання службового автомобіля
Підприємство може закріпити автомобілі у службове користування не тільки за водіями, але й
за іншими співробітниками (наприклад, з метою економії робочого часу при збільшенні
кількості поїздок по місту або у зв’язку з роз’їзним характером роботи). Загальною умовою
допуску співробітника до керування автомобілем є наявність у нього посвідчення водія
категорії, яка відповідає типу автомобіля, стажу водіння автомобіля, установленого вимогами
підприємства (наприклад, не менше п’яти років), діючої медичної довідки встановленого
зразка. Такому співробітникові при виїзді на об’єкти видається дорожній лист. Для закріплення
за ним службового автомобіля видається наказ по підприємству (див. зразок 3), яким
призначається особа, відповідальна за експлуатацію автомобіля.
ЗРАЗОК 3
<...>
Про використання службових автомобілів
З метою раціонального використання автотранспортних засобів підприємства, підвищення
ефективності виконання покладених на працівників посадових обов’язків, більш
оперативного вирішення виробничих питань і поліпшення якості обслуговування клієнтів
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальними за експлуатацію вказаних нижче автомобілів із наданням
права керування ними таких працівників підприємства (із закріпленням за ними
автотранспортних засобів, що належать підприємству):
·
заступника начальника служби безпеки Ромащенка Т. Ю. – автомобіль ЗАЗ 1103
«Славута Люкс», держномер ААА 2312, свідоцтво про реєстрацію 00АА 285256, 2004 року
випуску, – з 18.02.13 р.;
·
менеджера з продажу Васильєва І. І. – автомобіль «Москвич», держномер ААА 000,
свідоцтво про реєстрацію 00АА 123456, 2001 року випуску, – з 18.02.13 р.
2. Укласти з кожним із працівників, указаних у п. 1 цього наказу, договір про індивідуальну
матеріальну відповідальність та оформити на кожного з них довіреність на керування
автомобілем.
3. Працівникам, відповідальним за експлуатацію службового автотранспорту,
використовувати наданий автомобіль тільки за його прямим виробничим призначенням;
дотримуватись правил і норм технічної експлуатації автомобіля; строго дотримуватись
правил дорожнього руху, включаючи швидкісний режим; дотримуватись правил,
установлених внутрішніми нормативними документами підприємства; не використовувати
службовий автотранспорт в особистих цілях.
4. Ознайомити під підпис кожного з працівників, указаних у п. 1 цього наказу, із правилами
експлуатації автотранспорту, викладеними у внутрішньому документі підприємства –
Положенні про використання службового автотранспорту співробітниками в службових
цілях.
5. Диспетчеру Івченку Р. Д. забезпечити видачу дорожніх листів на ці автотранспортні
засоби.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника диспетчерської служби
підприємства Караваєва І. Р. та головного бухгалтера Мазаєву М. О.
<...>
Якщо при такому використанні службових автомобілів не вдасться обґрунтувати, що понесені
підприємством витрати (на ПММ, оплату стоянки, паркування, миття, послуги СТО тощо)
пов’язані з госпдіяльністю, то буде вважатися, що автомобіль використаний в особистих цілях
працівника, а такі витрати (включаючи і суму амортизації ТЗ) – благом, отриманим
працівниками від підприємства. У цьому випадку витрати, оплачені підприємством, не
підлягають включенню до складу податкових, а потрапляють до загального оподатковуваного
доходу працівника та обкладаються ПДФО (пп. «а» і «г» пп. 164.2.17 ПК) із відображенням у
формі № 1ДФ із кодом ознаки доходу «126».
Наказ про призначення компенсації за користування особистим
автомобілем
Особисті автомобілі можуть використовуватися на підприємстві тільки при оформленні
розпорядчих документів: підписанні керівником заяви працівника із проханням дозволити
йому використовувати автомобіль у службових цілях і виданні наказу, який дозволяє
використання особистого транспорту для виконання доручень в інтересах підприємства (див.
зразок 4).
Перед підготовкою такого наказу працівник повинен подати підприємству пакет документів:
·
паспорт ТЗ;
·
свідоцтво про держреєстрацію ТЗ;
·
посвідчення водія з відкритою категорією на право керування відповідним
транспортом;
·
діючу медичну довідку;
·
поліс страхування;
·
рахунок на придбання ТЗ із вказаною в ньому вартістю авто тощо.
ЗРАЗОК 4
<...>
Про використання автомобіля, що належить Аксьонову О. Ю., у службових
цілях
Для впорядкування використання в господарській діяльності підприємства автомобіля ВАЗ
Lada 2109, держномер АА 3534, 2007 року випуску, що належить Аксьонову О. Ю., та з
метою встановлення порядку виплати йому компенсації НАКАЗУЮ:
1. Аксьонову Олексію Юрійовичу, головному агроному, з 06.03.13 р. використовувати
в робочий час автомобіль, що належить йому, для здійснення поїздок у службових цілях
із виплатою щомісячної компенсації.
2. Призначити Аксьонова О. Ю. відповідальним за своєчасне техобслуговування
автомобіля.
3. Придбання ПММ для заправляння автомобіля, ремонт (у т. ч. із заміною спрацьованих
запчастин), його техобслуговування здійснювати за рахунок коштів підприємства.
4. Призначити старшого економіста Остапчука А. Р. відповідальним за виписування
дорожніх листів, їх правильне оформлення при використанні цього автомобіля, а також за
правильне і своєчасне списання ПММ відповідно до встановлених норм.
5. Призначити головного бухгалтера Сафонову А. П. відповідальною за щомісячне
нарахування і виплату компенсації. Сума компенсації визначається за угодою між
сторонами: у розмірі щомісячної амортизації, виходячи з вартості автомобіля, указаної
в рахунку на його придбання, за прямолінійним методом з урахуванням строку його
експлуатації 10 років та ліквідаційної вартості, а також залежно від кількості робочих днів
місяця, у якому автомобіль використовувався в службових цілях. Компенсація
виплачується одночасно із заробітною платою за другу половину місяця на підставі
щомісячного наказу про виплату компенсації.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
<...>
Наказ про норми списання палива
При експлуатації автотранспорту основною статтею витрат підприємств є витрати на
придбання палива і ПММ. При їх відображенні в обліку виходять із фактично здійснених
витрат (на підставі автопробігу за дорожніми листами), але в межах допустимих норм. Такі
готові норми витрат ПММ можна взяти з паспорта ТЗ або із норм витрат палива і ПММ на
автотранспорті, затверджених Наказом № 43. За відсутності норм для автомобіля будь-якої
марки підприємство розробляє обґрунтовані власні норми. Для автомобілів загального
призначення однією з норм, установленою п. 1.1 Норм № 43, є базова лінійна норма в літрах
на 100 км пробігу ТЗ, яка залежить і від пори року. Крім того, усі норми застосовуються з
урахуванням певних особливостей ТЗ (залежно від вантажопідйомності, роботи з вантажем і
без, із причепом і без нього, від маси вантажу, стану ТЗ, виконуваного ним маршруту,
конструкції автомобіля, його двигуна, типу і категорії, а також від ряду інших факторів). При
цьому для обліку експлуатаційних, кліматичних, дорожньо-транспортних та інших факторів
(розд. 3 Норм № 43) застосовуються поправочні коефіцієнти, що встановлюються у вигляді
підвищення або зниження базового значення норми витрат ПММ і палива, вираженого у
відсотках. На кожному підприємстві керівник самостійно визначає конкретні коригуючі
коефіцієнти та періодичність їх застосування.
Наказом по підприємству (див. зразок 5) затверджуються норми витрат ПММ для роботи
конкретних ТЗ, а при необхідності встановлюється величина поправочних коефіцієнтів до
таких норм і момент переходу на зимовий та літній час.
ЗРАЗОК 5
<...>
Про затвердження норм витрат бензину на автомобільному транспорті
На підставі Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті,
затверджених наказом Міністерства транспорту від 10.02.98 р. № 43, і в цілях належного
обліку списання ПММ і підтвердження обґрунтованості такого списання НАКАЗУЮ:
1. Із 10.01.13 р. затвердити такі норми витрат бензину для легкових автомобілів моделі ВАЗ
21053: у холодну пору року – 12,85 л/100 км; у літній період – 11,75 л/100 км (показники
умовні).
2. Із 10.01.13 р. на підставі акта контрольного заміру палива від 03.01.13 р. затвердити такі
норми витрат бензину для легкового автомобіля Volkswagen Passat № А 777 ХЕ: у холодну
пору року – 10,73 л/100 км; у літній період – 9,82 л/100 км (показники умовні).
3. Строк дії зимового часу – із 01.11.13 р. по 31.03.13 р.; літнього часу – із 01.04.13 р.
по 30.10.13 р.
4. Застосувати підвищувальний коефіцієнт для норм витрат палива на всі експлуатовані
підприємством автомобілі при роботі в умовах високогір’я в розмірі 5 % від установленого
нормативу витрат бензину на кожну транспортну одиницю.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера Дмитренка Г. М.
<...>
Будь-яке підприємство може скласти свій зразок наказу, підходящий до конкретних умов, що
склалися. А подані в консультації приклади допоможуть відповідальним за оформлення
наказів особам оформити їх правильно, з урахуванням особливостей використання ТЗ на
підприємстві. Підготовлена належним чином документація сприятиме правильній організації
роботи автотранспорту і веденню обліку витрат на його утримання та експлуатацію,
позбавивши тим самим і керівника, і головного бухгалтера від зайвого клопоту.
Затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 07.04.03 р. № 55
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА
УНІФІКОВАНА СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦІЇ УНІФІКОВАНА
СИСТЕМА
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ
«ВИМОГИ
ДО
ОФОРМЛЮВАННЯ
ДОКУМЕНТІВ ДСТУ 4163-2003»
(Витяг)
1. Сфера застосування
1.1. Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі – документи) –
постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані
в результаті діяльності:
·
органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;
·
підприємств, установ, організацій та їх об’єднань усіх форм власності (далі – організацій).
1.2. Цей стандарт установлює: склад реквізитів документів; вимоги до змісту і розташовування
реквізитів документів; вимоги до бланків та оформлювання документів; вимоги до документів, що
їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів.
1.3. Вимоги цього стандарту щодо оформлювання реквізитів можна поширювати на всі класи
уніфікованих систем документації.
1.4. Цей стандарт не поширюється на процеси створювання та обігу електронних організаційнорозпорядчих документів.
2. Нормативні посилання
У цьому стандарті використані такі стандарти та інші нормативні документи:
·
ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення;
·
ДК 010-98 Державний класифікатор управлінської документації (ДКУД);
·
ГОСТ 9327-60 Бумага и изделия из бумаги. Потребительские форматы.
3. Терміни та визначення понять
У цьому стандарті використано терміни та визначення, встановлені ДСТУ 2732.
4. Склад реквізитів документів
4.1. Готуючи та оформлюючи документи, використовують такі реквізити:
·
01 – зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим;
·
02 – зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування);
·
03 – зображення нагород;
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.1
·
04 – код організації;
·
05 – код форми документа;
·
06 – назва організації вищого рівня;
·
07 – назва організації;
·
08 – назва структурного підрозділу організації;
·
09 – довідкові дані про організацію;
·
10 – назва виду документа;
·
11 – дата документа;
·
12 – реєстраційний індекс документа;
·
13 – посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь;
·
14 – місце складення або видання документа;
·
15 – гриф обмеження доступу до документа;
·
16 – адресат;
·
17 – гриф затвердження документа;
·
18 – резолюція;
·
19 – заголовок до тексту документа;
·
20 – відмітка про контроль;
·
21 – текст документа;
·
22 – відмітка про наявність додатків;
·
23 – підпис;
·
24 – гриф погодження документа;
·
25 – візи документа;
·
26 – відбиток печатки;
·
27 – відмітка про засвідчення копії;
·
28 – прізвище виконавця і номер його телефону;
·
29 – відмітка про виконання документа і направлення його до справи;
·
30 – відмітка про наявність документа в електронній формі;
·
31 – відмітка про надійдення документа до організації;
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.2
·
32 – запис про державну реєстрацію.
4.2. Схеми розташованості реквізитів і меж зон на форматі А4 кутового і поздовжнього бланка
подано в додатку А (1).
4.3. Виготовляючи бланки документів, використовують такі реквізити: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, а також можливі відмітки для розташування реквізитів: 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21.
Приклади наведено в додатку Б (1). У разі застосування трафаретних текстів документів
використовують реквізит 21.
4.4. Документи, що їх складають в організації, повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва
організації (07), назва виду документа (10) (не зазначають на листах), дата (11), реєстраційний
індекс документа (12), заголовок до тексту документа (19), текст документа (21), підпис (23).
Оформлюючи різні види документів відповідно до нормативних документів, крім зазначених
обов’язкових реквізитів, використовують такі: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Приклади наведено в додатку В (2)
ВІД РЕДАКЦІЇ
(1) Не публікується.
(2) Публікується тільки рис. В.2, рисунки В.1 та В.3 не публікуються.
4.5. У документах, що їх оформлюють на двох і більше сторінках, реквізити 22–28 проставляють
після тексту (21), а 29–31 – на нижньому березі першої сторінки документа.
5. Вимоги до змісту та розташовування реквізитів документів
5.1. Зображення Державного Герба України розміщують на бланках документів відповідно до
Постанови Верховної Ради України «Про Державний Герб України»; герба Автономної Республіки
Крим – відповідно до нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим.
Зображення Державного Герба України, герба Автономної Республіки Крим на бланках із кутовою
розташованістю реквізитів розміщують на верхньому березі бланка над серединою рядків з
назвою організації, а на бланках із поздовжньою розташованістю реквізитів – у центрі верхнього
берега. Розмір зображення: висота – 17 мм, ширина – 12 мм.
5.2. Зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування) відповідно до
статуту (положення про організацію) розміщують з лівого боку від назви організації. Зображення
емблеми реєструють згідно з установленим порядком. Емблему не відтворюють на бланку, якщо
на ньому розміщено зображення Державного Герба України.
На бланках документів недержавних організацій дозволено розташовувати зображення емблеми
на верхньому березі документа, де на бланках документів державних організацій розміщують
зображення Державного Герба.
5.3. Зображення нагород відтворюють на бланках документів згідно із законодавством і
розміщують на лівому березі бланка на рівні реквізитів 07 і 08.
5.4. Код організації проставляють за ЄДРПОУ [15] після реквізиту довідкові дані про організацію
(09).
5.5. Код форми документа (якщо він є) проставляють згідно з ДК 010 вище реквізиту назва виду
документа (10).
5.6. Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі відсутності офіційно
зареєстрованого скорочення – повністю.
5.7. Назва організації – автора документа повинна відповідати назві, зазначеній у його установчих
документах. Скорочену назву організації зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.3
(положенні про організацію). Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної,
окремим рядком у центрі.
5.8. Назву філії, територіального відділення, структурного підрозділу організації зазначають тоді,
коли вони – автори документа, і розміщують нижче реквізиту 07.
5.9. Довідкові дані про організацію містять: поштову адресу та інші відомості (номери телефонів,
факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної пошти тощо). Їх розміщують нижче назви
організації або структурного підрозділу.
5.10. Назва виду документа має відповідати переліку форм, які використовують в організації.
Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів,
що відповідають організаційно-правовому статусу організації.
У листі назву виду документа не зазначають.
5.11. Дата документа – це дата його підписання, затвердження, прийняття, зареєстрування, яку
оформлюють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у
послідовності: число, місяць, рік.
Приклад:
15.01.2001
Дату дозволено оформлювати у послідовності: рік, місяць, число.
Приклад:
2001.01.15
У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб
оформлювання дати, наприклад: 29 січня 2001 року.
Дату документа ставлять нижче назви документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально
відведеному місці на бланку.
5.12. Реєстраційний індекс документа складають з його порядкового номера, який можна
доповнювати за рішенням організації індексом справи за номенклатурою справ, інформацією про
кореспондента, виконавця тощо. Місце розташованості цього реквізиту залежить від бланка та
виду документа.
Якщо документ підготували дві чи більше організацій, то реєстраційний індекс складають із
реєстраційних індексів кожної з цих організацій, які проставляють через правобіжну похилу риску
згідно з послідовністю підписів авторів документа.
5.13. Посилання на реєстраційний індекс і дату документа містить реєстраційний індекс і дату того
документа, на який дають відповідь. Цей реквізит розташовують нижче або на рівні
реєстраційного індексу на спеціально відведеному місці на бланку.
5.14. Місце складення або видання документа зазначають на всіх документах крім листів, у яких
ці відомості визначають із реквізиту «Довідкові дані про організацію», і розміщують на рівні або
нижче реквізитів 11, 12.
5.15. Гриф обмеження доступу до документа (таємно, для службового користування)
проставляють без лапок праворуч у верхньому куті на першій сторінці документа. За потреби його
доповнюють даними, передбаченими нормативно-правовими актами, які регламентують порядок
ведення діловодства, що містить інформацію обмеженого доступу.
5.16. Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.4
громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без
зазначення посадової особи їхні назви подають у називному відмінку.
Приклад:
Міністерство юстиції України
У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи входить
до складу назви посади адресата.
Приклад:
Голові Державного комітету статистики України
Прізвище, ініціал(и)
Якщо документ надсилають посадовій особі, назву установи зазначають у називному відмінку, а
посаду і прізвище адресата – у давальному.
Приклад:
Державний комітет архівів України.
Відділ формування Національного архівного фонду і діловодства
Провідному спеціалістові
Прізвище, ініціал(и)
Якщо документ адресують багатьом однорідним організаціям, адресата зазначають узагальнено.
Приклад:
Директорам центральних державних архівів України
Документ не повинен містити більше чотирьох адресатів. Слово «копія» перед зазначенням
адресата не ставлять. За наявності більшої кількості адресатів складають список для розсилання,
а на кожному документі зазначають тільки одного адресата.
До реквізиту «Адресат» входить поштова адреса. Порядок і форма запису відомостей про
поштову адресу установи мають відповідати Правилам надання послуг поштового зв’язку.
Приклад:
Міністерство охорони здоров’я України,
вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01021
Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім’я, по
батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район,
область, поштовий індекс.
Приклад:
Іванченко Петро Семенович
вул. Садова, буд. 7, кв. 24, м. Вінниця, 21003
5.17. Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису,
ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.
Приклад:
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.5
ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр фінансів України
Підпис Ініціал(и), прізвище
07.03.01 р.
У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження
розташовують на одному рівні.
Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження
складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати і номера затверджувального
документа у називному відмінку.
Приклад:
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомархіву України
16.05.01 р. № 40
Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа.
5.18. Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця
(виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису
керівника, дати.
Приклад:
Прізвище, ініціал(и)
Прошу підготувати пропозицію про постачання вугілля ТЕЦ-15 до 01.09.01 р.
Підпис
15.08.01 р.
Резолюцію треба ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту «Адресат», паралельно
до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша, але не на березі
документа, призначеного для підшивання.
Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих
аркушах або спеціальних бланках.
5.19. Заголовок до тексту документа повинен бути узгоджений з назвою документа і містити
короткий виклад його основного смислового аспекту.
Заголовок відповідає на питання «про що?», «кого?», «чого?». Наприклад, наказ (про що?) про
створення установи; посадова інструкція (кого?) секретаря-референта; протокол (чого?) засідання
правління.
Текст документа, надрукований на папері формату А5, дозволено подавати без заголовка.
5.20. Відмітку про контроль за виконанням документа позначають літерою «К», словом або
штампом «Контроль» на лівому березі першого аркуша документа, на рівні заголовка до тексту.
5.21. Текст документа містить інформацію, заради зафіксування якої було створено документ.
Організації здійснюють діловодство, ведуть документацію і листування українською мовою. У
населених пунктах країни, де більшість населення становлять громадяни, які належать до
національних меншин, тексти документів у внутрішньому діловодстві, поряд із державною мовою,
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.6
можна складати
законодавством.
мовою
відповідної
національної
меншини
у
порядку,
встановленому
Документи, які надсилають зарубіжним адресатам, можна оформлювати українською або мовою
країни адресата чи однією з мов міжнародного спілкування.
Текст документа повинен бути викладений стисло, грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання
слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження.
Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих
форм.
Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти або текст документа містить декілька рішень,
висновків тощо, його треба розбити на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують
арабськими цифрами і друкують з абзацу.
5.22. Відмітку про наявність додатків розміщують під текстом документа. Наявність додатків,
повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою:
Додаток: на 5 арк. у 2 прим.
Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після
тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників.
Приклад:
Додатки
1. Довідка про виконання плану ремонтних робіт за I квартал 2000 р. на 5 арк. в 1
прим.
2. Графік ремонтних робіт на II квартал 2000 р. на 2 арк. в 1 прим.
Якщо до документа додають інший документ, що має додатки, то відмітку про наявність додатків
оформлюють так:
Додаток: лист Державного комітету архівів України від 27.04.2000 р.
№ 171/01-04 і додаток до нього, всього на 7 арк. в 1 прим.
Якщо додатки зброшуровані, то кількість їхніх аркушів не зазначають.
Приклад:
Додаток: Методичні рекомендації в 3 прим.
На велику кількість додатків складають опис, а в самому документі після тексту зазначають:
Додатки: згідно з описом на 67 арк.
Якщо додаток надсилають не за всіма зазначеними у документі адресами, відмітку про наявність
додатка оформлюють так:
Додаток: на 5 арк. в 1 прим. на першу адресу.
Додаток до розпорядчого документа повинен мати відмітку з посиланням на цей документ, його
дату і номер. Відмітку роблять у верхньому правому куті першого аркуша додатка.
Приклад:
Додаток 1
до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.01.01 р. № 25
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.7
5.23. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ
надруковано не на бланку, скороченої – на документі, надрукованому на бланку), особистого
підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.
Приклади:
1. Голова Державного комітету Підпис
статистики України
2. Голова
Підпис
Ініціал(и), прізвище
Ініціал(и), прізвище
Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків.
Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під
одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.
Приклад:
Директор
Головний бухгалтер
Підпис
Підпис
Ініціал (и), прізвище
Ініціал (и), прізвище
Якщо документ підписують кілька осіб однакових посад, то їхні підписи розташовують на одному
рівні.
Приклад:
Заступник Міністра юстиції України
Підпис
Ініціал(и), прізвище
Заступник Міністра фінансів України
Підпис
Ініціал(и), прізвище
Документи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і секретар.
Приклад:
Голова дирекції
Секретар дирекції
Підпис
Підпис
Ініціал (и), прізвище
Ініціал(и), прізвище
У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа,
яка виконує її обов’язки, або її заступник. У цьому випадку обов’язково зазначають посаду і
прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним
способом), наприклад: «Виконувач обов’язків», «Заступник».
Підписувати документ із прийменником «за» або ставити правобіжну похилу риску перед назвою
посади не дозволено.
5.24. Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис». Він складається зі слова
ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою
організації), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища, дати погодження.
Приклад:
ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра оборони України
Підпис Ініціал(и), прізвище
05.02.01 р.
Якщо документ погоджують листом, протоколом, актом тощо, то гриф погодження оформлюють
так:
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.8
ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання Правління
Національного банку України
23.01.01 р. № 2
5.25. Візою оформлюють внутрішнє погодження документа.
Віза складається з назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує
документ, дати завізування. Візу розміщують нижче реквізиту 23, як на лицьовому, так і на
зворотному боці останнього аркуша документа.
Приклад
Начальник юридичного відділу
Підпис Ініціал(и), прізвище
18.09.01 р.
Візу ставлять на примірниках документів, які залишають в організації.
5.26. Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік
документів, на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативноправових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації.
Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка
підписала документ.
5.27. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви
посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення
копії і проставляють нижче реквізиту 23.
Приклад:
Згідно з оригіналом
Секретар Підпис Ініціал(и), прізвище
26.06.01 р.
5.28. Прізвище або прізвище, ім’я та по батькові виконавця документа і номер його службового
телефону зазначають на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша документа.
Приклади:
1. Іваненко 556 07 24.
2. Іваненко Петро Михайлович 556 07 24.
5.29. Відмітку про виконання документа і направлення його до справи ставлять у лівому куті
нижнього берега лицьового боку першого аркуша документа. Вона містить такі дані: посилання на
дату і номер документа про його виконання або коротку довідку про виконання, слова «До
справи», номер справи, в якій документ буде зберігатися, дату направлення документа до справи,
назву посади і підпис виконавця.
Приклад:
До справи № 03-4
Відповідь надіслано 13.05.01 р. № 03-12/113
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.9
Посада Ініціал(и), прізвище
14.05.01 р.
5.30. Відмітка про наявність документа в електронній формі містить повне ім’я файла і його місце
зберігання, код оператора та інші пошукові дані. Її ставлять у центрі нижнього берега лицьового
боку першого аркуша документа.
5.31. Відмітка про надійдення (зареєстрування) документа до організації містить такі дані:
скорочену назву організації, дату (за потреби – годину і хвилину) надійдення документа і
реєстраційний індекс документа, які ставлять у правому куті нижнього берега лицьового боку
першого аркуша документа.
Відмітку про надійдення документа до організації доцільно ставити за допомогою штампа.
5.32. Запис про державну реєстрацію фіксують тільки на нормативно-правових актах органів
державної влади, долучених до державного реєстру відповідно до Указу Президента України
«Про державну реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів державної виконавчої
влади».
Його розташовують після номера акта чи після грифа затвердження.
<...>
7. Вимоги до документів, що їх виготовляють за допомогою друкувальних засобів
7.1. Документи виготовляють на конторській друкарській машинці або за допомогою комп’ютерної
техніки. Подані у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір
шрифту 12–14 друкарських пунктів.
Окремі внутрішні документи (заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо), авторами яких є
посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.
7.2. Текст документів, надрукованих на папері формату А4, рекомендовано друкувати через 1,5
міжрядкових інтервали, а формату А5 – через 1–1,5 міжрядкового інтервалу.
7.3. Реквізити документа (крім тексту), які складаються з кількох рядків, друкують через 1
міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів «Адресат», «Гриф затвердження», «Гриф
погодження» відокремлюють один від одного 1,5–2 міжрядковими інтервалами.
Приклад:
ПОГОДЖЕНО
1,5
1
Голова Державного комітету
статистики України
2
Підпис Ініціал(и), прізвище
1,5
Дата
7.4. Реквізити документа відокремлюють один від одного 1,5–3 міжрядковими інтервалами.
7.5. Назву виду документа друкують великими літерами.
7.6. Розшифрування підпису в реквізиті «Підпис» друкують на рівні останнього рядка назви
посади.
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.10
7.7. Максимальна довжина рядка багаторядкових реквізитів (крім реквізиту тексту) – 73 мм (28
друкованих знаків).
Якщо заголовок до тексту перевищує 150 друкованих знаків (5 рядків), його дозволено
продовжувати до межі правого берега. Крапку в кінці заголовка не ставлять.
7.8. Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега
документа:
·
12,5 мм – для початку абзаців у тексті;
·
92 мм – для реквізиту «Адресат»;
·
104 мм – для реквізитів «Гриф затвердження» та «Гриф обмеження доступу до
документа»;
·
125 мм – для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис»;
·
не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до
тексту документа», «Текст» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище
виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і направлення його до
справи», назви посади у реквізитах «Підпис» та «Гриф погодження», засвідчувального напису
«Згідно з оригіналом», а також слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ,
ПРОПОНУЮ.
7.9. За наявності кількох грифів затвердження і погодження їх розміщують на одному рівні
вертикальними рядками. Перший гриф – від межі лівого берега; другий – через 104 мм.
7.10. Якщо в тексті документа йдеться про додатки або окремим абзацом є посилання на
документ, що став підставою для його видання, слова «Додаток» і «Підстава» друкують від межі
лівого берега, а текст до них – через 1 міжрядковий інтервал.
7.11. Тексти документів постійного зберігання друкують на одному боці аркуша. Документи зі
строком зберігання до 5 років можна друкувати на лицьовому і зворотному боці аркуша.
7.12. Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути
пронумеровані.
Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова
«сторінка» та розділових знаків.
<...>
Ред. Виділено за текстом редакцією.
ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
<...>
ДОВІДКОВО
Додаток В
(довідковий)
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Держкомархів України
НАКАЗ
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.11
27.05.02 р.
Київ № 39
Про затвердження цін
на роботи (послуги), що їх
виконують центральні
державні архівні установи
на договірних засадах
ЗАРЕЄСТРОВАНО
в Міністерстві юстиції України
19 червня 2002 р.
за № 515/6803
Керівник реєстру вального
органу ______________
підпис
Відповідно до пункту 1 Порядку ціноутворювання на роботи (послуги), що виконують
державні архівні установи, затвердженого наказом Державного комітету архівів України
від 24 січня 2001 р. № 6 і зареєстрованого Міністерством юстиції України 27 лютого 2001 р.
за № 179/5370, та у зв’язку з упорядкуванням оплати праці працівників архівних установ
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити ціни на роботи (послуги), що їх виконують центральні державні архівні
установи на договірних засадах (у додатку).
2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Держкомархіву України.
3. Відповідальність за додержання центральними державними архівними установами цін
покласти на їх директорів.
Голова
Підпис
Ініціал(и), прізвище
Баланс-Библиотека Выпуск № ПР-9 «Приказы: образцы на все случаи жизни»
Стр.12
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ
ЗАКОНИ
Закон № 108
Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».
Закон № 504
Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР «Про відпустки».
Закон № 996
Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні».
Закон № 1023
Закон України від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ «Про захист прав споживачів».
Закон № 1576
Закон України від 19.09.91 р. № 1576-XII «Про господарські товариства».
Закон № 2344
Закон України від 05.04.01 р. № 2344-III «Про автомобільний транспорт».
Закон № 2694
Закон України від 14.10.92 р. № 2694-XII «Про охорону праці».
Закон № 3161
Закон України від 01.12.05 р. № 3161-IV «Про захист прав споживачів».
Закон № 3353
Закон України від 30.06.93 р. № 3353-ХII «Про дорожній рух».
Закон № 5029
Закон України від 03.07.12 р. № 5029-VI «Про засади державної мовної політики».
ІНСТРУКЦІЇ
Інструкція № 5
Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від
13.01.04 р. № 5.
Інструкція № 58
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена спільним наказом
Мінпраці України, Мін’юсту України та Мінсоцзахисту населення України від 29.07.93 р. № 58.
Інструкція № 69
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних
цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України
від 11.08.94 р. № 69.
КОДЕКСИ
ЦК
Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-IV.
КЗпП
Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.
КУпАП
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.
ПК
Податковий кодекс України від 02.12.10 р. № 2755-VI.
ГК
Господарський кодекс України від 16.01.03 р. № 436-IV.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Методрекомендації № 23
Методичні рекомендації щодо організації матеріального стимулювання праці працівників
підприємств і організацій, затверджені наказом Мінпраці та соцполітики України від 29.01.03 р.
№ 23.
Методрекомендації № 186
Методичні рекомендації щодо оплати праці працівників малих підприємств, затверджені
наказом Мінпраці та соцполітики України від 13.08.04 р. № 186.
ЛИСТИ
Лист № 1/9-481
Лист Міносвіти і науки, молоді та спорту України від 21.06.11 р. № 1/9-481 «Роз’яснення щодо
порядку працевлаштування випускників».
Лист № 116-13
Лист Мінсоцполітики України від 02.01.13 р. № 2/13/116-13 «Про оплату навчальних відпусток
та проїзду до навчальних закладів».
Лист № 10
Лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від
27.09.12 р. № 10-1389/0/4-12 «Про практику застосування судами при розгляді справ окремих
норм трудового права».
Лист № 207
Лист Мінпраці та соцполітики України від 21.06.12 р. № 207/13/116-12 «Про грошову
компенсацію за невикористану відпустку».
Лист № 618
Лист Мінпраці та соцполітики України від 23.09.08 р. № 618/13/84-08 «Про преміювання».
Лист № 3341
Лист ДПС України від 04.03.13 р. № 3341/6/15-3115.
Лист № 4521
Лист ДПАУ від 09.08.2000 р. № 4521/6/16-1220-26 «Про податок на додану вартість при
виконанні підрядних будівельних робіт».
Лист № 7454
Лист ДПС України від 28.03.13 р. № 7454/7/15-33-17-04.
ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТИ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НП(С)БО 1
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 07.02.13 р. № 73.
П(С)БО 6
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових
звітах», затверджене наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137.
П(С)БО 7
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом
Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92.
П(С)БО 8
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене
наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242.
П(С)БО 9
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну
України від 20.10.99 р. № 246.
П(С)БО 12
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом
Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91.
П(С)БО 13
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затверджене
наказом Мінфіну України від 30.11.01 р. № 559.
П(С)БО 15
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну
України від 29.11.99 р. № 290.
П(С)БО 16
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну
України від 31.12.99 р. № 318.
П(С)БО 19
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств», затверджене
наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163.
П(С)БО 23
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних
сторін», затверджене наказом Мінфіну України від 18.06.01 р. № 303.
ПОЛОЖЕННЯ
Положення № 53
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Держкомітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.08 р. № 53.
Положення № 637
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене
постановою Правління НБУ від 15.12.04 р. № 637.
Порядки
Порядок № 487
Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів,
затверджений постановою КМУ від 20.05.09 р. № 487.
Порядок № 614
Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за
товари (послуги), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614.
Порядок № 731
Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам та
службовцям, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, затверджений постановою
Держкомпраці СРСР та президіуму ВЦРПС від 16.12.87 р. № 731/П-13.
Порядок № 974
Порядок перевірки технічного стану транспортних засобів автомобільними перевізниками,
затверджений наказом Мінтрансу України від 05.08.08 р. № 974.
Порядок № 975
Порядок проведення інструктажів та стажування водіїв колісних транспортних засобів,
затверджений наказом Мінтрансу України від 05.08.08 р. № 975.
Порядок № 1246
Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затверджений постановою КМУ від
29.12.10 р. № 1246.
Порядок № 1379
Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну України від
01.11.11 р. № 1379.
Порядок № 1492
Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість,
затверджений наказом Мінфіну України від 25.11.11 р. № 1492.
ПОСТАНОВИ
Постанова № 4
Постанова Держкомпраці СРСР|ВЦРПС від 07.01.77 р. № 4/П-1 «Про затвердження Переліку
виробництв, професій і посад, робота в яких дає право на безкоштовне отримання
лікувально-профілактичного харчування у зв’язку з особливо шкідливими умовами праці,
раціонів цього харчування, норм безкоштовної видачі вітамінних препаратів і правил
безкоштовної видачі лікувально-профілактичного харчування».
Постанова № 98
Постанова КМУ від 02.02.11 р. № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних
службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установам
та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок
бюджетних коштів.
Постанова № 245
Постанова КМУ від 03.04.93 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних
підприємств, установ і організацій».
Постанова № 447 (Перелік № 447/24)
Постанова Держкомпраці СРСР від 28.12.77 р. № 447/24 «Про затвердження переліку посад і
робіт, які заміщаються або виконуються робітниками, з якими підприємством, установою,
організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за
незабезпечення збереження цінностей, які були передані їм для збереження, обробки,
продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового
договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність».
Постанова № 695
Постанова КМУ від 28.06.97 р. № 695 «Про гарантії і компенсації для працівників, які
направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших
професій з відривом від виробництва».
Постанова № 787
Постанова КМУ від 22.08.12 р. № 787 «Про затвердження Порядку укладення та виконання
договорів про ціноутворення для цілей оподаткування».
Постанова № 1306
Постанова КМУ від 10.10.01 р. № 1306 «Про правила дорожнього руху».
НАКАЗИ
Наказ № 43
Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені
наказом Мінтрансу України від 10.02.98 р. № 43.
Наказ № 183
Наказ Міносвіти і науки України від 11.03.02 р. № 183 «Про затвердження Типового договору
про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання
додаткових освітніх послуг навчальними закладами».
Наказ № 352
Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. № 352 «Про затвердження типових форм первинного
обліку».
Наказ № 489
Наказ Держкомстату України від 05.12.08 р. № 489 «Про затвердження типових форм
первинної облікової документації зі статистики праці».
СТАНДАРТИ
ДСТУ 4163-2003
Національний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Уніфікована
система організаційно-розпорядчої документації «Вимоги до оформлювання документів ДСТУ
4163-2003», затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.03 р. № 55.
УКАЗИ
Указ № 493
Указ Президента України від 03.10.92 р. № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».
УМОВИ
Ліцензійні умови № 128/1037
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей і
Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
випуску та проведення лотерей, затверджені спільним наказом Держкомпідприємництва
України та Мінфіну України від 12.12.02 р. № 128/1037.
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
4 582
Размер файла
6 662 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа