close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЕГЭ-2012. Русский язык. Тренировочная работа 3 (вар.1-2) 06 04 2012г.

код для вставкиСкачать
 3 6 2012 11 !"" #
1 ( ). . . Русский язык. 11 класс. Вариант 1 2
$"%
!&
'( ' 3 (180 ). " 3$ . %& 1 '
30 ((1(30). * + $ 4 , $ & & %& 2 8 (/1/8) 0
/ + 1& & %& 3 12 (31) &4' &
' (
) /
567 ' 8
&
2
, &
9 / +
&& 0:
/4
, & 3
& , 8 , & , $
':
5 / , / +
& :
. ;, / , '. 9
& & + &4
& + &4
. ! Русский язык. 11 класс. Вариант 1 3
Часть 1 При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под номером выполняемого вами задания (A1–A30) поставьте знак «×» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) дОбела
3.)
цЕмент
2.)
нАчаться
4) балУясь
В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?
1) Гидрометцентром заказаны новые мощные компьютеры, которые позволят предсказывать погоду на более ДЛИТЕЛЬНЫЙ срок.
2.)
СПАСАТЕЛЬНЫЙ жилет – обязательный элемент снаряжения водного туриста.
3) На официальные приёмы рекомендуется НАДЕВАТЬ одежду умеренных тонов.
4.)
Свойства некоторых ВЗРЫВНЫХ веществ сохраняются при плавлении, прессовании, измельчении.
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1.)
эскадрон гусар
3) помахайте платком
2.)
наименее ответственный
4) уважаемые профессора
Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Украшая зал к празднику,
1) организаторами было развешено больше ста воздушных шаров.
2) у дежурного класса есть возможность проявить свои организа
ционные умения.
3) Настя думала о предстоящем торжестве.
4) каждому был поручен определённый участок работы.
A1 A2 A3 A4 Русский язык. 11 класс. Вариант 1 4
Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Поднятые на борт траулера сети были полны рыбы.
2) В соответствии решению областного суда ответчик должен будет выплатить крупный денежный штраф.
3) Необыкновенно тонко изображена кавказская природа в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
4) Многие из тех, кто видел бразильский карнавал в Рио-де-
Жанейро, считают его самым зрелищным праздником Латинской Америки.
В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?
1.)
Книги и журналы, которые расположены на этой витрине, посвящены охоте и рыболовству.
2) Экскурсовод попросила школьников вспомнить названия планет, которые входят в Солнечную систему.
3) Сайгак – редкое животное, которое обитает в степях Калмыкии и Казахстана.
4) Пруд, в котором любили плескаться деревенские ребятишки, этим летом совсем обмелел.
Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. … 2) Это движение, при котором предмет отклоняется от своего первоначального положения то в одну, то в другую сторону. 3)Таково, например, движение качелей или маятника часов, однако колебания, вызывающие звук, происходят с большей частотой и меньшим размахом, поэтому увидеть их невооружённым глазом невозможно. 4) Источником звука может быть натянутая струна или кожа, металлическая или деревянная пластина и даже столб воздуха, колеблющийся в полой трубке, скажем, во флейте. 5) Колебания создают звуковые волны, распространяющиеся в воздушной, водной или любой другой плотной среде. 6) … их и улавливают органы слуха человека и животных. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?
1.)
Движение материи многообразно по своим проявлениям и существует в различных формах.
2) Звук возникает в результате колебания.
3) Звуки воспринимаются ухом человека и животных.
4) Необходимое условие распространения звуковых волн – наличие материальной среды.
A5 A6 A7 ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 15
A8 ɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɬɦɩɝ (ɬɩɲɠɭɛɨɣɤ ɬɦɩɝ) ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɨɛ
ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ ɝ ɳɠɬɭɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ?
1) ɛɩɜɩɫɩɭ,
2) ɩɡɠɭ ɜɶɭɷ,
3) ɟɨɛɥɩ
4) ɧɠɨɨɩ
A9 ɛɥɩɠ ɬɩɲɠɭɛɨɣɠ ɬɦɩɝ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɞɫɛɧɧɛɭɣɲɠɬɥɩɤ ɩɬɨɩɝɩɤ ɝ ɩɟɨɩɧ ɣɢ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ ɣɦɣ ɝ ɩɟɨɩɤ ɣɢ ɲɛɬɭɠɤ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɭɠɥɬɭɛ?
1) ɬɩɢɟɛɹɭ ɝɩɦɨɶ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 5)
2) ɭɛɥɩɝɩ ɟɝɣɡɠɨɣɠ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 3)
3) ɣɬɭɩɲɨɣɥɩɧ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 4)
4) ɮɝɣɟɠɭɷ ɣɰ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 3)
A10 ɥɛɡɣɭɠ ɝɠɫɨɮɹ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɮ ɲɠɭɝɻɫɭɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɭɠɥɬɭɛ.
1) ɬɦɩɡɨɩɠ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɠ
2) ɬɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ
3) ɪɫɩɬɭɩɠ ɩɬɦɩɡɨɻɨɨɩɠ
4) ɬɦɩɡɨɩɠ ɬ ɬɩɲɣɨɣɭɠɦɷɨɩɤ ɣ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɤ ɬɝɺɢɷɹ ɧɠɡɟɮ ɲɛɬɭɺɧɣ
A11 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɠɬɭɷ ɪɫɣɭɺɡɛɭɠɦɷɨɩɠ ɧɠɬɭɩɣɧɠɨɣɠ.
1) 3
2) 5
3) 2
4) 6
A12 ɥɛɡɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɬɦɩɝɛ (ɚ)
(ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 2).
1) ɧɠɬɭɩɨɛɰɩɡɟɠɨɣɠ ɝ ɪɫɩɬɭɫɛɨɬɭɝɠ
2) ɬɦɩɡɣɝɳɣɠɬɺ ɩɜɬɭɩɺɭɠɦɷɬɭɝɛ
3) ɩɜɬɭɛɨɩɝɥɛ ɩɜɴɠɬɭɝɠɨɨɩɤ ɡɣɢɨɣ
4) ɬɝɩɟ ɪɫɛɝɣɦ, ɢɛɥɩɨɩɝ
A13 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɣɳɠɭɬɺ ?
ɩ ɝɫɠɧɺ ɪɩɬɠɴɠɨɣɺ ɩɰɩɭɨɣɲɷɠɞɩ ɢɛɧɥɛ ɭɮɫɣɬɭɛɧ
ɪɩɨɫɛɝɣɦɣɬɷ ɬɭɛɫɣ(1)ɶɠ ɞɩɜɠɦɠɨɶ ɝ ɱɠɨɭɫɛɦɷɨɩɧ ɢɛɦɠ, ɛ
ɭɛɥɡɠ ɝɠɦɣɥɩɦɠɪɨɶɠ ɣɢɶɬɥɛ(2)ɶɠ ɪɩɫɭɫɠɭɶ ɝ ɪɩɢɩɦɩɲɠ(3)ɶɰ
ɫɛɧɛɰ, ɨɛ ɥɩɭɩɫɶɰ ɣɢɩɜɫɛɡɠ(4)ɶ ɜɶɦɣ ɪɫɠɡɨɣɠ ɝɦɛɟɠɦɷɱɶ.
1) 1,3,4
2) 1,2,3
3) 1,3
4) 1,2,3,4
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 16
A14 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝɩ ɝɬɠɰ ɬɦɩɝɛɰ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɜɠɢɮɟɛɫɨɛɺ ɪɫɩɝɠɫɺɠɧɛɺ
ɞɦɛɬɨɛɺ ɥɩɫɨɺ?
1) ɞɠɩɧ…ɭɫɣɲɠɬɥɣɤ, ɪɫɣɥ…ɬɨɩɝɠɨɣɠ, ɝ...ɭɫɣɨɛ
2) ɪ...ɫɥɠɭɨɶɤ ɪɩɦ, ɨɠɝɶɬɪ...ɝɳɣɤɬɺ, ɪɦ...ɨɣɭɠɦɷɨɶɤ
3) ɥ...ɬɧɣɲɠɬɥɣɤ, ɪ...ɫɩɟɣɬɭɶɤ, ɜɦ…ɬɭɛɭɠɦɷɨɶɤ
4) ɩɞ...ɫɲɠɨɨɶɤ, ɮɥɫ...ɳɠɨɣɠ, ɩɭɥ...ɢɛɭɷɬɺ
A15 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝɩ ɝɬɠɰ ɬɦɩɝɛɰ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɩɟɨɛ ɣ ɭɛ ɡɠ ɜɮɥɝɛ?
1) ɪɩ…ɪɮɬɭɣɭɷ, ɨɛ…ɥɮɳɠɨɨɶɤ, ɩ…ɜɫɩɬɣɭɷ
2) ɬ…ɞɫɛɭɷ, ɨɠɜɠɢ…ɢɝɠɬɭɨɶɤ, ɟɠɢ…ɨɯɩɫɧɛɱɣɺ
3) ɪɫ..ɜɛɝɣɭɷ, ɪɫ…ɩɭɥɫɶɭɷ, ɪɫ…ɥɫɛɬɨɶɤ
4) ɩɭ…ɺɝɦɠɨɨɶɤ, ɫɛɢ…ɠɢɟ, ɝɣɟɠɩɬ…ɠɧɥɛ
A16 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝ ɩɜɩɣɰ ɬɦɮɲɛɺɰ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ ɪɣɳɠɭɬɺ ɜɮɥɝɛ ?
1) ɥɩɦɠɜɦ…ɧɶɤ, ɪɫɣɥɦɠ…ɝɳɣɤ (ɧɛɫɥɮ)
2) ɢɛɝɣɬ…ɧɶɤ, ɨɛɪɫɛɝɦɺ…ɧɶɤ
3) ɩɬɭɛɨ…ɳɷɬɺ, ɝɬɻ ɣɢɧɠɨ…ɭɬɺ
4) ɝɶɬɥɩɲ…ɳɷ, ɝɣɟ…ɧɶɤ
A17 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɬɦɩɝɛ, ɞɟɠ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɜɮɥɝɛ ?
. ɨɛɥɛɪɦ…ɝɛɭɷ
. ɜɮɳ…ɝɛɦɛ
. ɧɣɦ…ɨɷɥɣɤ
. ɢɛɟɮɧɲ…ɝɩ
1) , 2) , 3) , , 4) , A18 ɥɛɥɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ () ɬɩ ɬɦɩɝɩɧ ɪɣɳɠɭɬɺ ɫɛɢɟɠɦɷɨɩ?
1) ɣɱɛ ɜɠɡɠɨɱɠɝ ɜɶɦɣ ɮɬɭɛɦɶɧɣ ɣ () ɪɫɣɝɠɭɦɣɝɶɧɣ.
2) ɠɬɧɩɭɫɺ ɨɛ ɪɫɛɢɟɨɣɲɨɮɹ ɬɮɧɛɭɩɰɮ ɝ ɟɩɧɠ, ɨɛɬɭɫɩɠɨɣɠ ɮ
ɣɭɛɦɣɺ ɜɶɦɩ ɩɭɨɹɟɷ () ɫɛɟɩɬɭɨɶɧ.
3) () ɥɭɩ ɨɠ ɢɨɛɦ ɭɩɲɨɩ, ɬɩɬɭɩɣɭɬɺ ɦɣ ɥɩɨɱɠɫɭ.
4) ɠɭɫɛ ɝɛɨɩɝɣɲɛ ɨɛ ɢɛɝɩɟɠ ɮɝɛɡɛɦɣ ɣ ɬɲɣɭɛɦɣ ()
ɢɛɧɠɨɣɧɶɧ ɫɛɜɩɭɨɣɥɩɧ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 17
A19 ɥɛɥɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɩɜɛ ɝɶɟɠɦɠɨɨɶɰ ɬɦɩɝɛ ɪɣɳɮɭɬɺ ɬɦɣɭɨɩ?
1) () ɨɠ ɧɩɞ ɪɩɝɭɩɫɣɭɷ ɫɠɥɩɫɟ ɦɠɞɥɩɛɭɦɠɭɛ ɩɜɠɫɭɛ
ɣɧɩɨɛ () ɒ ɧɨɩɞɣɰ ɦɠɭ.
2) () ɨɠ ɬɩɜɣɫɛɦɩɬɷ ɠɴɻ () ɱɠɫɥɝɣ ɬɭɩɦɷɥɩ
ɦɹɟɠɤ, ɥɛɥ ɝ ɭɮ ɥɫɠɴɠɨɬɥɮɹ ɨɩɲɷ.
3) () ɚ ɨɛ ɭɻɪɦɶɤ ɟɠɨɷ, ɩɟɠɭ ɩɨ ɜɶɦ ɝ ɟɫɛɪɩɝɩɠ ɪɛɦɷɭɩ,
ɢɛɬɭɠɞɨɮɭɩɠ () ɐ.
4) ɠɭɝɣ ɟɠɫɠɝɛ ɜɶɦɣ ɭɛɥɣɧɣ ɥɫɣɝɶɧɣ, () ()
ɨɛɫɩɲɨɩ ɣɢɞɣɜɛɦ ɣɰ ɣ ɨɠ ɟɛɝɛɦ ɫɛɬɭɣ ɪɫɺɧɩ.
A20 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɩɜɵɺɬɨɠɨɣɠ ɪɩɬɭɛɨɩɝɥɣ ɢɛɪɺɭɩɤ ɣɦɣ ɠɻ
ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ:
ɫɣɜɨɩɤ ɬɠɢɩɨ ɝ ɸɭɩɧ ɞɩɟɮ ɢɛɟɠɫɡɛɦɬɺ () ɣ ɬɛɧɶɤ ɪɣɥ ɮɫɩɡɛɺ
ɪɫɣɳɠɦɬɺ ɨɛ ɥɩɨɠɱ ɛɝɞɮɬɭɛ ɣ ɨɛɲɛɦɩ ɬɠɨɭɺɜɫɺ.
1) ɫɩɬɭɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɬ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɢɛɪɺɭɛɺ ɨɠ ɨɮɡɨɛ.
2) ɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɨɮɡɨɛ
ɢɛɪɺɭɛɺ.
3) ɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɢɛɪɺɭɛɺ ɨɠ
ɨɮɡɨɛ.
4) ɫɩɬɭɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɬ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɨɮɡɨɛ ɢɛɪɺɭɛɺ.
A21 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɐɩɢɺɤɥɛ (1) ɨɛɥɫɶɝɛɺ ɨɛ ɬɭɩɦ (2) ɪɩɞɦɺɟɶɝɛɦɛ ɨɛ ɞɩɬɭɠɤ (3)
ɮɹɭɨɩ ɫɛɬɪɩɦɩɡɣɝɳɣɰɬɺ (4) ɮ ɥɛɧɣɨɛ.
1) 1, 2, 4
2) 1, 2, 3
3) 1, 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
A22 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɒɣɬɦɠɨɨɩɬɭɷ ɬɠɫɶɰ ɡɮɫɛɝɦɠɤ ɨɛ ɛɦɷɨɠɧ ɩɬɭɩɥɠ ɢɛ
ɪɩɬɦɠɟɨɠɠ ɝɫɠɧɺ (1) ɩɲɠɝɣɟɨɩ (2) ɢɨɛɲɣɭɠɦɷɨɩ ɮɝɠɦɣɲɣɦɛɬɷ.
ɘɭɩɭ ɯɛɥɭ (3) ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ (4) ɣɦɦɹɬɭɫɛɱɣɠɤ ɭɩɞɩ, ɥɛɥ
ɫɛɬɳɣɫɠɨɣɠ ɢɛɪɩɝɠɟɨɶɰ ɭɠɫɫɣɭɩɫɣɤ ɪɫɣɝɩɟɣɭ ɥ ɮɝɠɦɣɲɠɨɣɹ
ɪɩɪɮɦɺɱɣɣ ɩɰɫɛɨɺɠɧɶɰ ɝɣɟɩɝ.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2,3
3) 1,2
4) 3,4
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 18
A23 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɨɮɡɨɩ ɪɩɬɭɛɝɣɭɷ ɩɟɨɮ ɢɛɪɺɭɮɹ.
(ɨɛɥɣ ɪɫɠɪɣɨɛɨɣɺ ɨɠ ɫɛɬɬɭɛɝɦɠɨɶ.)
1) ɐɩɭɠɦ ɜɶɦɩ ɥɛɢɛɥ ɝɬɥɩɲɣɭɷ ɨɛ ɥɩɨɺ ɣ ɮɧɲɛɭɷɬɺ ɪɫɩɲɷ ɟɛ ɭɩɦɷɥɩ
ɫɮɥɩɤ ɧɛɰɨɮɦ.
2) ɣɩɞɫɛɯɣɺ ɨɟɫɠɺ ɮɜɦɠɝɛ ɝɩɬɬɭɛɨɛɝɦɣɝɛɠɭɬɺ ɪɩ ɲɫɠɢɝɶɲɛɤɨɩ
ɬɥɮɪɶɧ ɣ ɩɭɫɶɝɩɲɨɶɧ ɬɝɠɟɠɨɣɺɧ ɣɢ ɦɠɭɩɪɣɬɠɤ ɣ ɡɣɭɣɤɨɶɰ
ɭɠɥɬɭɩɝ.
3) ɠɟ ɫɠɧɠɤ ɧɠɲɭɛɦ ɝɠɫɨɮɭɷɬɺ ɩɜɫɛɭɨɩ ɝ ɬɝɩɹ ɟɠɫɠɝɨɹ ɣ ɪɦɠɬɭɣ
ɭɛɧ ɥɩɫɢɣɨɶ ɨɛ ɫɛɟɩɬɭɷ ɝɨɮɥɛɧ.
4) ɣɦɛ ɩɨɛ ɬ ɩɭɱɩɧ ɣ ɧɛɭɠɫɷɹ ɨɠ ɭɩ ɝ ɩɜɫɩɤ ɦɩɜɩɟɠ ɨɠ ɭɩ ɨɛ
ɛɢɞɮɦɺɠ ɨɠ ɭɩ ɨɛ ɮɢɨɠɱɥɩɧ.
A24 ɛɥ ɩɜɵɺɬɨɣɭɷ ɪɩɬɭɛɨɩɝɥɮ ɟɝɩɠɭɩɲɣɺ ɝ ɟɛɨɨɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ?
ɠɭɠɫɜɮɫɞ ɧɠɨɺ ɨɠɪɫɣɺɭɨɩ ɪɩɫɛɢɣɦ: ɝɬɻ ɝɫɠɧɺ ɩɨ ɜɶɦ ɩɥɮɭɛɨ
ɮɨɶɦɶɧ, ɬɠɫɶɧ ɪɩɥɫɩɝɩɧ ɢɛɭɺɡɨɩɞɩ ɟɩɡɟɺ.
1) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɮɥɛɢɶɝɛɠɭ ɨɛ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɭɩɞɩ, ɩ ɲɻɧ ɞɩɝɩɫɣɭɬɺ ɝ ɪɠɫɝɩɤ ɲɛɬɭɣ.
2) ɜɩɜɴɛɹɴɠɠ ɬɦɩɝɩ ɬɭɩɣɭ ɪɠɫɠɟ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
3) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɮɥɛɢɶɝɛɠɭ ɨɛ
ɫɠɢɮɦɷɭɛɭ, ɬɦɠɟɬɭɝɣɠ.
4) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɮɥɛɢɶɝɛɠɭ ɨɛ
ɪɫɣɲɣɨɮ ɭɩɞɩ, ɩ ɲɻɧ ɞɩɝɩɫɣɭɬɺ ɝ ɪɠɫɝɩɤ ɲɛɬɭɣ.
A25 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɣɨɮɭɨɶɤ ɪɫɣɬɭɮɪ ɨɠɫɠɳɣɭɠɦɷɨɩɬɭɣ (1) ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ ɥɩɭɩ-
ɫɩɞɩ (2) ɛɦɷɪɣɨɣɬɭ ɫɛɢɧɶɳɦɺɦ ɩ ɝɩɢɝɫɛɴɠɨɣɣ ɨɛ ɜɛɢɮ (3)
ɮɬɭɮɪɣɦ ɧɠɬɭɩ ɪɫɣɦɣɝɮ ɬɣɦ (4) ɣ ɡɠɦɛɨɣɹ ɟɩɜɣɭɷɬɺ ɱɠɦɣ ɝɩ
ɲɭɩ ɜɶ ɭɩ ɨɣ ɬɭɛɦɩ.
1) 1,2,3
2) 2,3
3) 1, 3
4) 2, 4
A26 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɐɩɭɺ ɮ ɠɨɣ ɨɠ ɜɶɦɩ ɨɣɥɛɥɩɞɩ ɡɠɦɛɨɣɺ ɢɨɛɥɩɧɣɭɷɬɺ ɬ
ɩɭɲɣɧɩɧ (1) ɩɨɛ ɝɬɻ ɡɠ ɪɫɣɳɦɛ ɝɬɭɫɠɲɛɭɷ ɠɞɩ ɨɛ ɝɩɥɢɛɦ (2) ɣ
(3) ɪɩɥɛ ɪɩɠɢɟ ɪɩɟɰɩɟɣɦ ɥ ɪɠɫɫɩɨɮ (4) ɣɢɩ ɝɬɠɰ ɬɣɦ ɬɭɛɫɛɦɛɬɷ
ɪɫɣɟɛɭɷ ɬɝɩɠɧɮ ɦɣɱɮ ɫɛɟɩɬɭɨɩɠ ɝɶɫɛɡɠɨɣɠ.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3, 4
3) 1,3
4) 2, 3, 4
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 19
A27 ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɭɠɥɬɭ.
19 ɝɠɥɠ ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɣɭɛɤɬɥɣɧ ɲɛɠɧ ɬɮɦɣɦɛ ɥɮɪɱɛɧ ɨɠɧɛɦɶɠ
ɪɫɣɜɶɦɣ, ɩɟɨɛɥɩ ɨɛ ɪɠɫɠɝɩɢɥɮ ɭɩɝɛɫɛ ɣɢ ɣɭɛɺ ɝ ɝɫɩɪɮ ɬɮɟɛɧɣ
ɢɛɭɫɛɲɣɝɛɦɩɬɷ ɩɥɩɦɩ ɞɩɟɛ, ɢɛ ɥɩɭɩɫɶɤ ɲɛɤ ɩɭɬɶɫɠɝɛɦ ɣ ɝ
ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɭɠɫɺɦ ɬɝɩɣ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ. ɦɺ ɜɩɦɠɠ ɜɶɬɭɫɩɤ
ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ ɣɢ ɣɭɛɺ ɝ ɝɫɩɪɮ ɝ 30-ɰ ɞɩɟɛɰ ɜɶɦɣ
ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɶ ɥɦɣɪɠɫɶ – ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɠ ɬɮɟɛ ɟɩ 3000 ɭɩɨɨ
ɝɩɟɩɣɢɧɠɴɠɨɣɺ, ɬɣɦɷɨɩ ɝɶɭɺɨɮɭɩɤ ɯɩɫɧɶ, ɬ ɩɞɫɩɧɨɩɤ ɪɦɩɴɛɟɷɹ
ɪɛɫɮɬɩɝ, ɦɩɝɣɝɳɣɰ ɟɛɡɠ ɧɛɦɠɤɳɣɤ ɝɠɭɠɫ, ɣ ɩɬɭɫɶɧɣ, «ɫɠɡɮɴɣɧɣ
ɝɩɟɮ» (ɩɭ ɛɨɞɦɣɤɬɥɩɞɩ clip) ɩɜɝɩɟɛɧɣ ɥɩɫɪɮɬɛ. «ɩɨɲɣɠ ɪɬɶ ɩɥɠɛɨɛ»,
ɥɛɥ ɨɛɢɶɝɛɦɣ ɥɦɣɪɠɫɶ ɨɛ ɫɣɭɛɨɬɥɣɰ ɩɬɭɫɩɝɛɰ, ɪɩɢɝɩɦɺɦɣ
ɟɩɬɭɛɝɣɭɷ ɲɛɤ ɣɢ ɓɛɨɰɛɺ ɝ ɣɝɠɫɪɮɦɷ ɝ ɭɫɣ ɫɛɢɛ ɜɶɬɭɫɠɠ, ɭɩ
ɠɬɭɷ ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɲɛɤ ɨɠ ɮɬɪɠɝɛɦ ɩɭɬɶɫɠɭɷ, ɣ
ɟɩɧɣɨɣɫɩɝɛɦɣ ɝ ɲɛɤɨɩɤ ɭɩɫɞɩɝɦɠ ɝɪɦɩɭɷ ɟɩ 70-ɰ ɞɩɟɩɝ 19 ɝɠɥɛ,
ɥɩɞɟɛ ɪɛɫɮɬɨɶɠ ɬɮɟɛ ɜɶɦɣ ɝɶɭɠɬɨɠɨɶ ɬ ɧɩɫɺ ɥɩɫɛɜɦɺɧɣ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ
ɭɺɞɠ.
ɥɛɥɩɧ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ ɝɠɫɨɩ ɪɠɫɠɟɛɨɛ ɞɦɛɝɨɛɺ
ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɺ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɛɺɬɺ ɝ ɭɠɥɬɭɠ?
1) ɦɣɪɠɫɶ, ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɨɶɠ ɝ 30-ɰ ɞɩɟɛɰ 19 ɝɠɥɛ, ɩɜɦɛɟɛɦɣ
ɝɶɭɺɨɮɭɶɧ ɥɩɫɪɮɬɩɧ ɣ ɩɞɫɩɧɨɩɤ ɪɦɩɴɛɟɷɹ ɪɛɫɮɬɩɝ, ɲɭɩ
ɪɩɢɝɩɦɺɦɩ ɣɧ ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɭɷ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɠ
ɧɠɡɟɮ ɓɛɨɰɛɠɧ ɣ
ɣɝɠɫɪɮɦɠɧ ɝɬɠɞɩ ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɭɩɞɟɛ ɥɛɥ ɟɫɮɞɣɧ ɬɮɟɛɧ
ɭɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɩɥɩɦɩ ɞɩɟɛ ɨɛ ɪɫɠɩɟɩɦɠɨɣɠ ɛɨɛɦɩɞɣɲɨɩɞɩ ɪɮɭɣ.
2) ɫɛɤɨɠ ɝɶɞɩɟɨɛɺ ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɣɭɛɤɬɥɣɧ ɲɛɠɧ ɩɬɮɴɠɬɭɝɦɺɦɛɬɷ
ɝɪɦɩɭɷ ɟɩ 70-ɰ ɞɩɟɩɝ 19 ɝɠɥɛ ɨɛ ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɶɰ ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɰ
ɬɮɟɛɰ – ɥɦɣɪɠɫɛɰ, ɨɛɢɶɝɛɠɧɶɰ ɢɛ ɣɰ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɨɛ ɫɣɭɛɨɬɥɣɰ
ɩɬɭɫɩɝɛɰ «ɞɩɨɲɣɧɣ ɪɬɛɧɣ ɩɥɠɛɨɛ», ɩɟɨɛɥɩ ɝ 70-ɰ ɞɩɟɛɰ ɥɦɣɪɠɫɶ
ɜɶɦɣ ɝɶɭɠɬɨɠɨɶ ɬɮɟɛɧɣ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ ɭɺɞɠ.
3) ɦɣɪɠɫɶ, ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɩ ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɨɶɠ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ,
ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɩɭɩɫɶɧ ɜɶɦɛ ɥɫɛɤɨɠ ɝɶɞɩɟɨɛ ɝ 19 ɝɠɥɠ,
ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɦɣ ɪɮɭɷ ɣɢ ɣɭɛɺ ɝ ɝɫɩɪɮ ɝ ɭɫɣ ɫɛɢɛ ɜɶɬɭɫɠɠ
ɪɫɩɬɭɶɰ ɥɩɫɛɜɦɠɤ, ɲɭɩ ɪɩɢɝɩɦɺɦɩ ɬɩɰɫɛɨɣɭɷ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ
ɭɩɝɛɫɛ, ɮɭɫɛɲɣɝɛɠɧɶɠ ɪɫɣ ɟɩɬɭɛɝɥɠ ɩɜɶɲɨɶɧɣ ɬɮɟɛɧɣ.
4) ɦɣɪɠɫɶ, ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɠ ɝ 19 ɝɠɥɠ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ,
ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɦɣ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɠ ɩɭ ɓɛɨɰɛɺ
ɟɩ ɣɝɠɫɪɮɦɺ ɝɬɠɞɩ
ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɩɟɨɛɥɩ ɝ ɪɫɩɱɠɬɬɠ ɟɩɬɭɛɝɥɠ ɲɛɤ ɩɭɬɶɫɠɝɛɦ ɣ ɭɠɫɺɦ
ɬɝɩɣ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ, ɣ ɝ 70-ɰ ɞɩɟɛɰ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ ɬɭɛɦɣ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɜɩɦɠɠ ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɠ ɬɮɟɛ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ ɭɺɞɠ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 110
ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɭɠɥɬɭ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɺ A28–A30; B1–B7; C1.
(1)ɠɨɺ ɪɫɣɳɻɦ ɥɩ ɧɨɠ ɝ ɝɩɬɥɫɠɬɠɨɷɠ, ɲɛɬɩɝ ɝ ɟɝɠɨɛɟɱɛɭɷ. (2)ɫɩɬɭɩ ɳɻɦ
ɧɣɧɩ ɣ ɢɛɳɻɦ, ɜɠɢ ɢɝɩɨɥɛ, ɜɠɢ ɪɫɣɲɣɨɶ.
– (3)ɩɤɟɻɧ ɪɩɞɮɦɺɠɧ, – ɪɫɠɟɦɩɡɣɦ ɩɨ.
(4)ɛɟɛɦ ɫɠɟɥɣɤ ɬɨɠɞ, ɨɠɜɩ, ɨɣɢɥɩɠ, ɬɠɫɩɠ, ɝɣɬɠɦɩ, ɥɛɥ ɬɶɫɩɠ ɜɠɦɷɻ.
– (5)ɛɟɨɩ, – ɬɥɛɢɛɦ ɺ ɜɠɢ ɩɰɩɭɶ.
(6)ɛ ɮɦɣɱɠ ɧɶ ɪɩɞɩɝɩɫɣɦɣ ɬ ɨɣɧ ɪɫɩ ɣɭɛɤ, ɪɫɩ ɨɛɳɣ ɜɩɦɠɢɨɣ, ɺ ɪɫɩɝɩɟɣɦ
ɠɞɩ ɟɩ ɭɫɛɧɝɛɤɨɩɤ ɩɬɭɛɨɩɝɥɣ ɣ ɝɟɫɮɞ ɬɥɛɢɛɦ:
– (7)ɩɤɟɻɧ ɥ ɛɟɣɧɮ.
(8)ɛɟɣɧ ɜɶɦ ɟɫɮɞɩɧ ɨɛɳɠɤ ɹɨɩɬɭɣ, ɪɩɞɣɜɳɣɧ ɝɩ ɝɫɠɧɺ ɝɩɤɨɶ, ɢɛ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ
ɟɨɠɤ ɟɩ ɬɨɺɭɣɺ ɜɦɩɥɛɟɶ ɠɨɣɨɞɫɛɟɛ.
(9)ɠɨɺ ɨɠ ɮɟɣɝɣɦɬɺ, ɭɩɦɷɥɩ ɟɩɦɞɩ ɧɩɦɲɛɦ, ɪɩɭɩɧ ɬɪɫɩɬɣɦ:
– (10) ɛɲɠɧ? (11)ɶ ɟɮɧɛɠɳɷ, ɛɦɣɨɠ ɬɣɪɩɝɨɠ ɸɭɩ ɜɮɟɠɭ ɪɫɣɺɭɨɩ?
(12)ɠɭ, ɺ ɭɛɥ ɨɠ ɟɮɧɛɦ.
– (13)
ɨɛɧ? (14)ɭɩɣɭ ɦɣ?
– (15)ɛɥ ɰɩɲɠɳɷ.
(16)ɶ ɩɜɛ ɬɠɦɣ ɝ ɭɫɛɧɝɛɤ, ɪɫɩɠɰɛɦɣ ɪɺɭɷ ɩɬɭɛɨɩɝɩɥ ɟɩ ɱɣɫɥɛ ɣ ɨɠ ɬɪɠɳɛ
ɪɩɳɦɣ ɪɩ ɩɨɭɛɨɥɠ. (17)ɩɤɟɺ ɟɩ ɢɨɛɥɩɧɩɞɩ ɬɠɫɩɞɩ ɞɫɛɨɣɭɨɩɞɩ ɟɩɧɛ, ɧɶ
ɝɩɳɦɣ ɝ ɪɛɫɛɟɨɮɹ ɣ ɪɩɟɨɺɦɣɬɷ ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɸɭɛɡ. (18)ɚ ɨɛɡɛɦ ɨɛ ɥɨɩɪɥɮ
ɢɝɩɨɥɛ. (19)ɫɛɳɠɨɨɛɺ ɥɩɫɣɲɨɠɝɶɧ ɟɝɠɫɷ ɜɶɦɛ ɞɦɮɰɩɤ, ɜɠɢ ɨɩɧɠɫɩɝ ɣ ɪɩɲɭɩɝɶɰ
ɺɴɣɥɩɝ, ɬ ɪɩɲɠɫɨɠɝɳɠɤ ɧɠɟɨɩɤ ɫɮɲɥɩɤ. (20) ɢɝɩɨɩɥ, ɝɫɠɢɛɨɨɶɤ ɪɩɬɫɠɟɣɨɠ,
ɜɶɦ ɨɠ ɸɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɣɤ, ɛ ɫɮɲɨɩɤ, ɥɛɥɣɰ ɪɩɲɭɣ ɨɠ ɩɬɭɛɦɩɬɷ. (21)ɚ ɪɩɢɝɩɨɣɦ, ɣ
ɟɝɠɫɷ ɩɭɥɫɶɦɛ ɧɛɦɠɨɷɥɛɺ ɡɠɨɴɣɨɛ, ɬɭɛɫɳɠ ɪɺɭɣɟɠɬɺɭɣ, ɬ ɡɻɦɭɶɧɣ
ɬɭɫɣɡɠɨɶɧɣ ɝɩɦɩɬɛɧɣ ɣ ɜɠɢɡɣɢɨɠɨɨɶɧ ɝɢɞɦɺɟɩɧ. (22)ɨɛ ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɩ
ɪɩɬɧɩɭɫɠɦɛ ɨɛ ɨɛɬ, ɨɩ ɧɶ ɧɩɦɲɛɦɣ. (23)ɦɩɝɨɩ ɲɭɩ-ɭɩ ɮɟɠɫɡɣɝɛɦɩ ɨɛɬ ɬɪɫɩɬɣɭɷ
ɛɦɣɨɮ ɬɣɪɩɝɨɮ.
– (24)ɶ ɭɩɝɛɫɣɴɣ ɛɟɣɧɛ, – ɪɫɩɣɢɨɻɬ ɠɨɺ.
(25)ɨɛ ɬɦɠɞɥɛ ɩɭɳɛɭɨɮɦɛɬɷ, ɪɫɣɴɮɫɣɦɛɬɷ.
– (26)ɠɨɺ, ɨɠɮɡɠɦɣ ɸɭɩ ɝɶ? – ɨɠɫɠɳɣɭɠɦɷɨɩ ɬɥɛɢɛɦɛ ɩɨɛ, ɝɢɺɦɛ ɠɞɩ ɢɛ ɫɮɥɮ, ɣ
ɩɨ ɪɫɩɬɣɺɦ.
– (27) ɝɶ... – ɣ ɩɨɛ ɨɛɢɝɛɦɛ ɧɠɨɺ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɧɠɨɺ ɢɝɛɦɣ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɸɭɩɧ ɟɩɧɠ.
(28)ɚ ɧɠɟɦɠɨɨɩ ɨɛɲɛɦ ɝɬɪɩɧɣɨɛɭɷ ɭɻɭɥɮ ɛɟɣɧɛ, ɣɨɮ ɝɛɨɩɝɨɮ, ɧɩɦɩɟɮɹ,
ɳɮɧɨɮɹ, ɝɠɬɻɦɮɹ, ɬ ɪɶɳɨɶɧɣ ɝɷɹɴɣɧɣɬɺ ɝɩɦɩɬɛɧɣ.
(29)ɶ ɝɩɳɦɣ ɝ ɬɭɩɦɩɝɮɹ. (30)ɨɛ ɮɟɣɝɣɦɛ ɬɮɧɫɛɲɨɩɬɭɷɹ ɣ ɭɠɬɨɩɭɩɤ. (31)
ɨɠɤ ɟɩ ɬɣɰ ɪɩɫ ɩɴɮɴɛɦɩɬɷ ɟɶɰɛɨɣɠ ɜɦɩɥɛɟɨɩɤ ɢɣɧɶ. (32)ɫɩɧɩɢɟɣɦɛɬɷ ɬɭɛɫɛɺ
ɧɠɜɠɦɷ ɣɢ ɟɫɮɞɣɰ ɥɩɧɨɛɭ, ɭɛ, ɲɭɩ ɨɠ ɬɭɩɪɣɦɣ ɣ ɨɠ ɪɫɩɠɦɣ. (33) ɢɛɥɩɪɲɻɨɨɩɞɩ
ɪɩɭɩɦɥɛ ɬɝɠɳɣɝɛɦɬɺ ɞɫɺɢɨɶɤ ɳɻɦɥɩɝɶɤ ɛɜɛɡɮɫ.
– (34)ɛɦɣɨɛ ɬɣɪɩɝɨɛ ɮɧɠɫɦɛ ɭɫɣɨɛɟɱɛɭɷ ɦɠɭ ɨɛɢɛɟ...
(35)ɘɭɩ ɜɶɦɛ ɭɛɥɛɺ ɟɛɝɨɩɬɭɷ, ɲɭɩ ɺ
ɩɴɮɭɣɦ ɭɩɦɷɥɩ ɬɧɮɭɨɮɹ ɢɛɪɩɢɟɛɦɮɹ
ɡɛɦɩɬɭɷ. (36) ɶ ɣ ɝɪɫɺɧɷ ɬɣɦɷɨɩ, ɬɣɦɷɨɩ ɢɛɪɩɢɟɛɦɣ ɬ ɝɣɢɣɭɩɧ ɬɹɟɛ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 111
– (37)…
ɠɭ, ɛɦɣɨɛ ɬɣɪɩɝɨɛ ɨɠ ɜɩɦɠɦɛ, ɰɩɭɺ ɬɧɩɦɩɟɮ ɩɨɛ ɣɧɠɦɛ ɬɦɛɜɩɠ
ɢɟɩɫɩɝɷɠ. (38)ɫɩɬɭɩ ɡɣɭɷ ɨɠ ɰɩɭɠɦɛ. (39)ɩɞɟɛ ɮɧɠɫ ɦɷɺ ɝɛɨɩɝɣɲ, ɝɬɻ ɟɦɺ
ɨɠɻ ɬɩɳɦɩɬɷ ɨɛ ɛɟɣɧɠ. (40)ɨɛ ɨɠ ɧɩɞɦɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɷ, ɲɭɩ ɩɨ ɨɠ ɝɠɫɨɻɭɬɺ...
(41)ɨɛ ɝɠɟɷ ɟɩɦɞɩ ɠɴɻ ɡɟɛɦɛ, ɝɶ ɢɨɛɠɭɠ, ɩɨɛ ɝɬɻ ɨɛɟɠɺɦɛɬɷ...
(42)ɫɣɨɛɟɱɛɭɷ ɦɠɭ... (43)ɚ ɣ ɪɩɨɺɭɣɺ ɨɠ ɣɧɠɦ. (44)
ɶɰɩɟɣɭ, ɩɨɛ ɮɧɠɫɦɛ
ɲɠɫɠɢ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɦɠɭ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ, ɥɛɥ ɺ ɪɠɫɠɬɭɛɦ ɢɛɰɩɟɣɭɷ. (45)ɠ ɩɜɺɢɛɭɠɦɷɨɩ
ɜɶɦɩ ɬɝɺɢɶɝɛɭɷ ɸɭɣ ɬɩɜɶɭɣɺ. (46)ɩ-ɝɣɟɣɧɩɧɮ, ɺ ɭɩɞɟɛ ɮɝɠɫɺɦ ɬɠɜɺ, ɲɭɩ
ɡɠɬɭɩɥɩ ɭɠɫɢɛɭɷ ɠɻ ɟɮɳɮ ɝɩɬɪɩɧɣɨɛɨɣɺɧɣ. (47)ɚ ɨɣɲɠɧ ɨɠ ɧɩɞ ɪɩɧɩɲɷ ɠɤ – ɟɦɺ
ɲɠɞɩ ɡ ɜɶɦɩ ɪɫɣɰɩɟɣɭɷ?.. (48)ɮɡɨɩ ɦɣ ɝɩɩɜɴɠ ɨɛɝɠɴɛɭɷ ɡɻɨ ɣ ɧɛɭɠɫɠɤ
ɨɛɳɣɰ ɪɩɞɣɜɳɣɰ ɭɩɝɛɫɣɴɠɤ? (49)ɚ ɝɬɠɞɟɛ ɲɮɝɬɭɝɮɹ ɬɠɜɺ ɝɣɨɩɝɛɭɶɧ. (50) ɝ
ɲɻɧ? (51)ɒɭɩ ɺ ɩɬɭɛɦɬɺ ɡɣɝ? (52)ɚ ɝɣɨɩɝɛɭ, ɲɭɩ ɟɶɳɮ, ɲɭɩ ɬɧɠɹɬɷ. (53)ɛɦɣɨɛ
ɬɣɪɩɝɨɛ, ɥɩɨɠɲɨɩ, ɨɠ ɪɩɨɣɧɛɦɛ, ɪɩɲɠɧɮ ɥ ɨɠɤ ɨɠ ɪɫɣɰɩɟɺɭ, ɲɭɩ ɡɠ ɬɦɮɲɣɦɩɬɷ.
(54) ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɬɦɮɲɣɦɩɬɷ, ɝɬɻ ɩɜɬɭɩɺɦɩ ɝɠɬɷɧɛ ɜɦɛɞɩɪɩɦɮɲɨɩ, ɝ ɭɩɧ-ɭɩ ɣ ɟɠɦɩ...
(55)ɶ ɬɭɩɺɦɣ, ɨɠ ɢɨɛɺ, ɥɛɥ ɮɤɭɣ. (56)ɘɭɩ ɜɶɦɩ ɭɫɮɟɨɠɠ, ɲɠɧ ɪɫɣɤɭɣ ɬɹɟɛ.
– (57)ɶ ɪɫɩɬɭɣɭɠ, ɨɛɧ ɪɩɫɛ, – ɰɫɣɪɦɩ ɪɫɩɣɢɨɻɬ ɠɨɺ.
– (58)ɮ ɲɭɩ ɝɶ, ɧɛɦɷɲɣɥɣ, ɺ ɜɶɦɛ ɫɛɟɛ. – (59)ɣɨɛ ɝɛɨɩɝɨɛ ɱɠɫɠɧɩɨɨɩ
ɨɛɥɦɩɨɣɦɛ ɞɩɦɩɝɮ. – (60)ɭɩ ɜɶ ɧɩɞ ɪɩɟɮɧɛɭɷ...
(61)ɠɝɬɥɣɤ ɪɫɩɬɪɠɥɭ ɩɞɦɮɳɣɦ ɳɮɧɩɧ ɝɩɬɥɫɠɬɨɩɞɩ ɧɨɩɞɩɦɹɟɷɺ. (62)ɭɮɲɛɦɣ
ɜɶɬɭɫɶɠ ɥɛɜɦɮɥɣ, ɨɠɬɦɣɬɷ ɧɛɳɣɨɶ, ɢɝɮɥɣ ɬɭɛɦɥɣɝɛɦɣɬɷ, ɫɛɢɜɠɞɛɦɣɬɷ,
ɭɫɠɝɩɡɨɶɠ, ɥɛɥ ɜɮɟɭɩ ɥɩɞɩ-ɭɩ ɣɬɥɛɦɣ.
– (63)ɛɬɭɫɠɝɩɡɣɦɣ, ɫɛɢɝɩɫɩɳɣɦɣ, – ɬɥɛɢɛɦ ɠɨɺ. – (64) ɠɤ ɭɺɡɠɦɩ, ɣ ɨɛɧ.
(65)ɭɫɛɨɨɩ, ɲɠɞɩ ɨɛɬ ɪɩɭɺɨɮɦɩ?
– (66)ɛɦɠɠɳɷ?
– (67)ɠɭ, - ɬɥɛɢɛɦ ɩɨ. – (68)ɩɞɟɛ-ɨɣɜɮɟɷ ɧɶ ɟɩɦɡɨɶ ɜɶɦɣ ɪɫɣɤɭɣ.
(ɩ . ɫɛɨɣɨɮ*)
*ɛɨɣɣɦ ɦɠɥɬɛɨɟɫɩɝɣɲ ɫɛɨɣɨ (ɫɩɟ. ɝ 1919 ɞɩɟɮ) – ɬɩɝɠɭɬɥɣɤ
ɪɣɬɛɭɠɦɷ, ɛɝɭɩɫ ɫɩɧɛɨɩɝ, ɪɩɝɠɬɭɠɤ ɣ ɫɛɬɬɥɛɢɩɝ ɩɜ ɮɲɻɨɶɰ, ɪɣɬɛɭɠɦɺɰ,
ɰɮɟɩɡɨɣɥɛɰ, ɩ ɫɠɛɦɷɨɶɰ ɣɬɭɩɫɣɲɠɬɥɣɰ ɦɣɲɨɩɬɭɺɰ ɣ ɝɶɧɶɳɦɠɨɨɶɰ
ɪɠɫɬɩɨɛɡɛɰ. ɛɡɟɩɠ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɠ
ɫɛɨɣɨɛ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɝɩɠɞɩ ɫɩɟɛ
ɣɬɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠɧ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɫɛɬɥɫɶɝɛɹɭɬɺ ɪɫɩɜɦɠɧɶ ɨɫɛɝɬɭɝɠɨɨɩɞɩ ɝɶɜɩɫɛ ɣ
ɣɬɭɩɫɣɲɠɬɥɩɤ ɪɛɧɺɭɣ.
A28 ɲɻɧ ɞɩɝɩɫɣɭ ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɠ ɪɠɫɬɩɨɛɡɛ: «ɩɞɟɛ-ɨɣɜɮɟɷ ɧɶ
ɟɩɦɡɨɶ ɜɶɦɣ ɪɫɣɤɭɣ»?
1) ɠɨɺ ɬɲɣɭɛɠɭ, ɲɭɩ ɨɛɝɠɬɭɣɭɷ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɣɥɩɝ ɛɟɣɧɛ ɜɶɦɩ ɠɞɩ
ɟɩɦɞɩɧ ɣ ɟɩɦɞɩɧ ɠɞɩ ɟɫɮɞɛ.
2) ɠɨɺ ɰɩɲɠɭ ɪɩɥɛɢɛɭɷ ɬɝɩɹ ɪɩɥɩɫɨɩɬɭɷ ɬɮɟɷɜɠ.
3) ɠɨɺ ɬɩɡɛɦɠɠɭ, ɲɭɩ ɩɨɣ ɪɫɣɳɦɣ ɝ ɸɭɩɭ ɟɩɧ.
4) ɠɨɠ ɬɭɶɟɨɩ ɪɠɫɠɟ ɞɠɫɩɠɧ-ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥɩɧ ɢɛ ɬɝɩɹ ɨɠɦɩɝɥɩɬɭɷ
ɝ
ɫɛɢɞɩɝɩɫɠ ɬ ɣɨɩɤ ɝɛɨɩɝɨɩɤ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 112
A29 ɛɥɩɠ ɣɢ ɮɭɝɠɫɡɟɠɨɣɤ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɩɳɣɜɩɲɨɶɧ?
1) ɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 19-20 ɝɥɦɹɲɛɹɭ ɩɪɣɬɛɨɣɠ.
2) ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ 44-46 ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɩ ɫɛɬɬɮɡɟɠɨɣɠ.
3) ɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 16-18 ɬɩɟɠɫɡɛɭ ɪɩɝɠɬɭɝɩɝɛɨɣɠ.
4) ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ 29-33 ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɩ ɫɛɬɬɮɡɟɠɨɣɠ.
A30 ɛɥɩɠ ɬɦɩɝɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɩ ɝ ɭɠɥɬɭɠ ɝ ɪɠɫɠɨɩɬɨɩɧ ɢɨɛɲɠɨɣɣ?
1) ɧɩɦɲɛɦɣ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 22)
2) ɪɫɩɬɣɺɦ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 26)
3) ɮɧɠɫɦɛ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 34)
4) ɩɞɦɮɳɣɦ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 61)
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–8) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɦɩɝɩ
(ɬɦɩɝɩɬɩɲɠɭɛɨɣɠ), ɲɣɬɦɩ ɣɦɣ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɲɣɬɠɦ.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɛɳ ɩɭɝɠɭ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1 ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ
ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɣ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ
ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ
ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ. ɦɩɝɛ ɣɦɣ ɲɣɬɦɛ ɪɫɣ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɣɣ ɩɭɟɠɦɺɤɭɠ
ɢɛɪɺɭɶɧɣ. ɛɡɟɮɹ ɢɛɪɺɭɮɹ ɬɭɛɝɷɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɮɹ ɥɦɠɭɩɲɥɮ.
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɪɫɩɜɠɦɶ ɨɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ.
ɭɝɠɭɶ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ B1–B3 ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɛɧɣ.
B1 ɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 61-62 ɝɶɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɨɩɠ ɪɫɣɬɭɛɝɩɲɨɶɧ
ɬɪɩɬɩɜɩɧ.
ɭɝɠɭ: B2 ɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 16-18 ɝɶɪɣɳɣɭɠ ɬɩɜɣɫɛɭɠɦɷɨɩɠ ɲɣɬɦɣɭɠɦɷɨɩɠ.
ɭɝɠɭ: B3 ɥɛɡɣɭɠ ɭɣɪ ɪɩɟɲɣɨɣɭɠɦɷɨɩɤ ɬɝɺɢɣ ɝ ɬɦɩɝɩɬɩɲɠɭɛɨɣɣ ɨɛɳɣ ɜɩɦɠɢɨɣ
(ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 6).
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 113
ɭɝɠɭɶ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ B4–B7 ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɱɣɯɫɛɧɣ.
B4 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 47-54 ɨɛɤɟɣɭɠ ɬɦɩɡɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɬɩɬɭɛɝ
ɥɩɭɩɫɩɞɩ ɝɰɩɟɣɭ ɩɟɨɩɬɩɬɭɛɝɨɩɠ ɩɪɫɠɟɠɦɻɨɨɩ-ɦɣɲɨɩɠ. ɛɪɣɳɣɭɠ ɨɩɧɠɫ
ɸɭɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B5 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 16-23 ɨɛɤɟɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɩɬɦɩɡɨɻɨɨɩɠ
ɩɜɩɬɩɜɦɠɨɨɶɧ ɫɛɬɪɫɩɬɭɫɛɨɻɨɨɶɧ ɩɜɬɭɩɺɭɠɦɷɬɭɝɩɧ. ɛɪɣɳɣɭɠ ɨɩɧɠɫ
ɸɭɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B6 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 34-41 ɨɛɤɟɣɭɠ ɬɦɩɡɨɩɪɩɟɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ
ɬ ɪɫɣɟɛɭɩɲɨɶɧ ɝɫɠɧɠɨɣ. ɛɪɣɳɣɭɠ ɨɩɧɠɫ ɸɭɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B7 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 19-23 ɨɛɤɟɣɭɠ ɭɛɥɩɠ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɩɠɟɣɨɺɠɭɬɺ ɬ
ɪɫɠɟɶɟɮɴɣɧ ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɬɩɲɣɨɣɭɠɦɷɨɩɞɩ ɬɩɹɢɛ.
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 114
ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɫɠɱɠɨɢɣɣ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɩɤ ɨɛ ɩɬɨɩɝɠ ɭɠɥɬɭɛ,
ɥɩɭɩɫɶɤ ɝɶ ɛɨɛɦɣɢɣɫɩɝɛɦɣ, ɝɶɪɩɦɨɺɺ ɢɛɟɛɨɣɺ 28–30, 1–7.
ɸɭɩɧ ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɹɭɬɺ ɺɢɶɥɩɝɶɠ ɩɬɩɜɠɨɨɩɬɭɣ
ɭɠɥɬɭɛ. ɠɥɩɭɩɫɶɠ ɭɠɫɧɣɨɶ, ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɨɶɠ ɝ ɫɠɱɠɨɢɣɣ,
ɪɫɩɪɮɴɠɨɶ. ɬɭɛɝɷɭɠ ɨɛ ɧɠɬɭɛ ɪɫɩɪɮɬɥɩɝ ɱɣɯɫɶ, ɬɩɩɭɝɠɭ-
ɬɭɝɮɹɴɣɠ ɨɩɧɠɫɮ ɭɠɫɧɣɨɛ ɣɢ ɬɪɣɬɥɛ. ɬɦɣ ɝɶ ɨɠ ɢɨɛɠɭɠ, ɥɛɥɛɺ
ɱɣɯɫɛ ɣɢ ɬɪɣɬɥɛ ɟɩɦɡɨɛ ɬɭɩɺɭɷ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ, ɪɣɳɣɭɠ
ɱɣɯɫɮ 0.
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɱɣɯɫ ɝ ɭɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɩɨɣ
ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɝɛɧɣ ɝ ɭɠɥɬɭɠ ɫɠɱɠɨɢɣɣ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɩɝ, ɢɛɪɣɳɣɭɠ
ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ1 ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɢɛɟɛɨɣɺ B8, ɨɛɲɣɨɛɺ
ɬ ɪɠɫɝɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɣ.
ɛɡɟɮɹ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ
ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ. ɑɣɯɫɶ ɪɫɣ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɣɣ
ɩɭɟɠɦɺɤɭɠ ɢɛɪɺɭɶɧɣ. ɛɡɟɮɹ ɢɛɪɺɭɮɹ ɬɭɛɝɷɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɮɹ
ɥɦɠɭɩɲɥɮ. ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɪɫɩɜɠɦɶ ɨɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ.
B8 ɚɢɶɥ ɩɭɫɶɝɥɛ ɣɢ ɫɛɬɬɥɛɢɛ . ɫɛɨɣɨɛ ɩɭɦɣɲɛɠɭɬɺ ɝɨɠɳɨɠɤ
ɪɫɩɬɭɩɭɩɤ ɣ ɨɠɪɫɣɭɺɢɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷɹ. ɭɩ ɡɠ ɝɫɠɧɺ ɛɝɭɩɫ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ
ɫɺɟ ɰɮɟɩɡɠɬɭɝɠɨɨɶɰ ɬɫɠɟɬɭɝ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɰ ɠɧɮ ɭɩɲɨɠɠ ɝɶɫɛɢɣɭɷ ɬɝɩɻ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɠ ɥ ɢɛɭɫɩɨɮɭɩɤ ɪɫɩɜɦɠɧɠ. ɫɠɟɣ ɨɣɰ ɧɩɡɨɩ ɩɭɧɠɭɣɭɷ ɭɛɥɣɠ
ɭɫɩɪɶ, ɥɛɥ __________ («ɜɠɢɡɣɢɨɠɨɨɶɧ ɝɢɞɦɺɟɩɧ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 21,
«ɜɶɬɭɫɶɠ ɥɛɜɦɮɥɣ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 62) ɣ __________ («ɥɛɥ ɬɶɫɩɠ
ɜɠɦɷɻ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 4). ɝɶɫɛɢɣɭɠɦɷɨɶɧ ɬɫɠɟɬɭɝɛɧ ɬɣɨɭɛɥɬɣɬɛ
ɩɭɨɩɬɺɭɬɺ __________ («ɪɩ-ɝɣɟɣɧɩɧɮ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 46, «ɥɩɨɠɲɨɩ» ɝ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 53), ɛ ɭɛɥɡɠ __________(ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 47, 50, 51).
ɪɣɬɩɥ ɭɠɫɧɣɨɩɝ
1) ɬɫɛɝɨɠɨɣɠ(-ɺ)
2) ɦɣɭɩɭɛ(-ɶ)
3) ɝɝɩɟɨɶɠ ɬɦɩɝɛ
4) ɫɣɭɩɫɣɲɠɬɥɣɤ(-ɠ) ɝɩɪɫɩɬ(-ɶ)
5) ɫɣɭɩɫɣɲɠɬɥɣɤ(-ɠ) ɝɩɬɥɦɣɱɛɨɣɠ(-ɺ)
6) ɩɜɫɛɴɠɨɣɠ(-ɺ)
7) ɛɨɭɣɭɠɢɛ
8) ɸɪɣɭɠɭ(-ɶ)
9) ɞɣɪɠɫɜɩɦɛ(-ɶ)
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 115
ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɥ ɢɛɟɛɨɣɹ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ ɜɦɛɨɥ
ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ C1, ɛ ɢɛɭɠɧ
ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ.
C1 ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɩ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɩɧɮ ɭɠɥɬɭɮ.
ɯɩɫɧɮɦɣɫɮɤɭɠ ɣ ɪɫɩɥɩɧɧɠɨɭɣɫɮɤɭɠ ɩɟɨɮ ɣɢ ɪɫɩɜɦɠɧ, ɪɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɰ
ɛɝɭɩɫɩɧ ɭɠɥɬɭɛ (ɣɢɜɠɞɛɤɭɠ ɲɫɠɢɧɠɫɨɩɞɩ ɱɣɭɣɫɩɝɛɨɣɺ).
ɯɩɫɧɮɦɣɫɮɤɭɠ ɪɩɢɣɱɣɹ ɛɝɭɩɫɛ (ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥɛ). ɛɪɣɳɣɭɠ, ɬɩɞɦɛɬɨɶ
ɣɦɣ ɨɠ ɬɩɞɦɛɬɨɶ ɝɶ ɬ ɭɩɲɥɩɤ ɢɫɠɨɣɺ ɛɝɭɩɫɛ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɩɞɩ ɭɠɥɬɭɛ.
ɜɵɺɬɨɣɭɠ ɪɩɲɠɧɮ. ɝɩɤ ɩɭɝɠɭ ɛɫɞɮɧɠɨɭɣɫɮɤɭɠ, ɩɪɣɫɛɺɬɷ ɝ ɪɠɫɝɮɹ
ɩɲɠɫɠɟɷ ɨɛ ɲɣɭɛɭɠɦɷɬɥɣɤ ɩɪɶɭ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɨɛ ɢɨɛɨɣɺ ɣ ɡɣɢɨɠɨɨɶɠ
ɨɛɜɦɹɟɠɨɣɺ (ɮɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɪɠɫɝɶɠ ɟɝɛ ɛɫɞɮɧɠɨɭɛ). ɜɵɻɧ ɬɩɲɣɨɠɨɣɺ –
ɨɠ ɧɠɨɠɠ 150 ɬɦɩɝ.
ɛɜɩɭɛ, ɨɛɪɣɬɛɨɨɛɺ ɜɠɢ ɩɪɩɫɶ ɨɛ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɶɤ ɭɠɥɬɭ (ɨɠ ɪɩ ɟɛɨɨɩɧɮ
ɭɠɥɬɭɮ), ɨɠ ɩɱɠɨɣɝɛɠɭɬɺ. ɬɦɣ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ
ɪɠɫɠɬɥɛɢɛɨɨɶɤ ɣɦɣ ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɪɠɫɠɪɣɬɛɨɨɶɤ ɣɬɰɩɟɨɶɤ ɭɠɥɬɭ ɜɠɢ
ɥɛɥɣɰ ɜɶ ɭɩ ɨɣ ɜɶɦɩ ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɠɝ, ɭɩ ɭɛɥɛɺ ɫɛɜɩɭɛ ɩɱɠɨɣɝɛɠɭɬɺ
ɨɮɦɻɧ ɜɛɦɦɩɝ.
ɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɣɳɣɭɠ ɛɥɥɮɫɛɭɨɩ, ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɶɧ ɪɩɲɠɫɥɩɧ.
3 6 2012 11 !"" #
2 ( ). . . Русский язык. 11 класс. Вариант 2 2
$"%
!&
'( ' 3 (180 ). " 3$ . %& 1 '
30 ((1(30). * + $ 4 , $ & & %& 2 8 (/1/8) 0
/ + 1& & %& 3 12 (31) &4' &
' (
) /
567 ' 8
&
2
, &
9 / +
&& 0:
/4
, & 3
& , 8 , & , $
':
5 / , / +
& :
. ;, / , '. 9
& & + &4
& + &4
. ! ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 23
ɒɛɬɭɷ 1
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɢɛɟɛɨɣɤ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ1
ɪɩɟ ɨɩɧɠɫɩɧ ɝɶɪɩɦɨɺɠɧɩɞɩ ɝɛɧɣ ɢɛɟɛɨɣɺ (A1–A30) ɪɩɬɭɛɝɷɭɠ ɢɨɛɥ
«×» ɝ ɥɦɠɭɩɲɥɮ, ɨɩɧɠɫ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɩɧɠɫɮ ɝɶɜɫɛɨɨɩɞɩ
ɝɛɧɣ ɩɭɝɠɭɛ.
A1 ɥɛɥɩɧ ɬɦɩɝɠ ɝɠɫɨɩ ɝɶɟɠɦɠɨɛ ɜɮɥɝɛ, ɩɜɩɢɨɛɲɛɹɴɛɺ ɮɟɛɫɨɶɤ
ɞɦɛɬɨɶɤ ɢɝɮɥ?
1) ɪɫɣɝɢɠɨɛ
2) ɢɛɜɫɦɣɬɷ
3) ɜɠɨɢɩɪɫɩɝɟ
4) ɥɫɛɬɣɝɠ
A2 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɝɶɟɠɦɠɨɨɩɠ ɬɦɩɝɩ ɮɪɩɭɫɠɜɦɠɨɩ ɨɠɝɠɫɨɩ?
1) ɦɛɝɨɩɤ ɪɫɣɲɣɨɩɤ ɡɠɦɠɢɨɩɟɩɫɩɡɨɩɤ ɥɛɭɛɬɭɫɩɯɶ ɜɶɦ ɪɫɣɢɨɛɨ
ɒɒɖ ɯɛɥɭɩɫ.
2) ɩɦɷɥɩ ɣɬɥɫɠɨɨɣɤ ɣ ɗɖ ɭɩɨ ɝɢɫɩɬɦɩɞɩ
ɪɩɧɩɡɠɭ ɮɬɪɩɥɩɣɭɷ ɫɠɜɠɨɥɛ.
3) ɹɜɣɦɠɤɨɩɧ ɝɶɪɮɬɥɠ ɡɮɫɨɛɦɛ ɩɪɮɜɦɣɥɩɝɛɨɶ ɣɨɭɠɫɠɬɨɶɠ
ɬɩɝɠɭɶ ɣɢ ɪɣɬɠɧ ɲɣɭɛɭɠɦɠɤ.
4) ɠɦɥɩɝɩɟɷɠ ɨɛ ɫɠɥɛɰ ɬ ɖ ɟɨɩɧ ɦɠɞɥɩ ɩɜɨɛɫɮɡɣɭɷ
ɪɩ ɰɛɫɛɥɭɠɫɨɩɧɮ ɡɮɫɲɛɨɣɹ ɝɩɟɶ.
A3 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɣɧɠɫ ɬ ɩɳɣɜɥɩɤ ɝ ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɣ ɯɩɫɧɶ ɬɦɩɝɛ.
1) ɮ ɩɜɠɣɰ ɪɫɩɝɩɟɨɣɱ
2) ɬɠɧɷɹɬɭɛɧɣ ɧɣɦɦɣɩɨɛɧɣ
3) ɧɩɦɩɟɶɠ ɟɩɥɭɩɫɶ
4) ɫɛɢɩɡɡɠɭ ɥɩɬɭɠɫ
A4 ɶɜɠɫɣɭɠ ɞɫɛɧɧɛɭɣɲɠɬɥɣ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɪɫɩɟɩɦɡɠɨɣɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɲɛɺ ɨɛ ɝɩɪɫɩɬɶ ɫɛɟɣɩɬɦɮɳɛɭɠɦɠɤ,
1) ɜɶɦɩ ɫɛɬɬɥɛɢɛɨɩ ɧɨɩɞɩ ɣɨɭɠɫɠɬɨɶɰ ɣɬɭɩɫɣɤ.
2) ɝ ɸɯɣɫɠ ɨɠɩɡɣɟɛɨɨɩ ɨɛɲɛɦɣɬɷ ɪɩɧɠɰɣ.
3) ɧɮɢɶɥɛɨɭɶ ɪɩɟɠɦɣɦɣɬɷ ɬɝɩɣɧɣ ɭɝɩɫɲɠɬɥɣɧɣ ɪɦɛɨɛɧɣ ɨɛ
ɜɦɣɡɛɤɳɣɤ ɞɩɟ.
4) ɞɩɦɩɬ ɝɠɟɮɴɠɞɩ ɟɫɩɡɛɦ ɣ ɝɶɟɛɝɛɦ ɬɣɦɷɨɩɠ ɝɩɦɨɠɨɣɠ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 24
A5 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɬ ɞɫɛɧɧɛɭɣɲɠɬɥɩɤ ɩɳɣɜɥɩɤ (ɬ ɨɛɫɮɳɠɨɣɠɧ
ɬɣɨɭɛɥɬɣɲɠɬɥɩɤ ɨɩɫɧɶ).
1) ɠ ɣɢ ɬɭɮɟɠɨɭɩɝ, ɥɭɩ ɢɛɣɨɭɠɫɠɬɩɝɛɦɬɺ ɪɫɩɜɦɠɧɛɭɣɥɩɤ ɨɩɝɩɞɩ
ɬɪɠɱɥɮɫɬɛ, ɧɩɞɮɭ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɷ ɪɩɬɠɴɠɨɣɠ ɦɠɥɱɣɤ ɬɫɛɢɮ ɪɩɬɦɠ
ɪɫɛɢɟɨɣɥɩɝ.
2) ɠɦɣɰɩɝɩ – ɫɩɟɣɨɛ ɝɬɠɧɣɫɨɩ ɣɢɝɠɬɭɨɩɤ ɲɠɰɩɝɬɥɩɤ ɪɷɠɬɶ
«ɣɳɨɻɝɩɞɩ ɬɛɟɛ».
3) ɩɞɦɛɬɨɩ ɪɫɠɟɛɨɣɹ, ɪɫɛɫɩɟɣɭɠɦɠɧ ɫɣɧɦɺɨ ɬɲɣɭɛɠɭɬɺ ɞɠɫɩɤ
ɫɩɣ ɘɨɠɤ, ɬɶɨ ɜɩɞɣɨɣ ɯɫɩɟɣɭɶ.
4) ɰɩɦɦɠ ɞɩɬɭɣɨɣɱɶ ɧɶ ɝɬɭɫɠɭɣɦɣ ɫɠɜɺɭ, ɬ ɥɩɭɩɫɶɧɣ
ɪɩɢɨɛɥɩɧɣɦɣɬɷ ɝ ɛɝɭɩɜɮɬɠ ɣ ɥɩɭɩɫɶɠ ɬɩɜɣɫɛɦɣɬɷ ɨɛ ɧɩɫɬɥɮɹ
ɪɫɩɞɮɦɥɮ.
A6 ɥɛɥɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɪɫɣɟɛɭɩɲɨɮɹ ɲɛɬɭɷ ɬɦɩɡɨɩɪɩɟɲɣɨɻɨɨɩɞɩ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɨɠɦɷɢɺ ɢɛɧɠɨɣɭɷ ɩɜɩɬɩɜɦɠɨɨɶɧ ɩɪɫɠɟɠɦɠɨɣɠɧ,
ɝɶɫɛɡɠɨɨɶɧ ɪɫɣɲɛɬɭɨɶɧ ɩɜɩɫɩɭɩɧ?
1) ɛ ɟɠɨɷ ɫɩɡɟɠɨɣɺ ɫɬɠɨɣɹ ɪɩɟɛɫɣɦɣ ɥɩɨɷɥɣ ɣ ɥɦɹɳɥɮ, ɩ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɩɨ ɟɛɝɨɩ ɧɠɲɭɛɦ.
2) ɛɦɠɨɟɛɫɣ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɜɶɦɣ ɢɛɥɛɢɛɨɶ ɝ ɭɣɪɩɞɫɛɯɣɣ ɨɛ ɪɫɩɳɦɩɤ
ɨɠɟɠɦɠ, ɢɛɝɭɫɛ ɜɮɟɮɭ ɟɩɬɭɛɝɦɠɨɶ ɝ ɩɯɣɬ ɬ ɥɮɫɷɠɫɩɧ.
3) ɠɭɣ ɜɶɬɭɫɩ ɨɛɮɲɣɦɣɬɷ ɥɛɭɛɭɷɬɺ ɨɛ
ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɠ, ɥɩɭɩɫɶɤ
ɪɩɟɛɫɣɦɛ ɣɧ ɜɛɜɮɳɥɛ.
4) ɛɬɺ ɧɠɲɭɛɦ ɮɝɣɟɠɭɷ ɫɠɥɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɬɲɣɭɛɠɭɬɺ ɬɛɧɩɤ ɟɦɣɨɨɩɤ ɝ
ɧɣɫɠ.
ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɭɠɥɬɭ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɺ A7–A12.
… 2) ɨɣ ɩɭɦɣɲɛɹɭɬɺ ɨɠ ɭɩɦɷɥɩ ɪɩ ɝɶɬɩɭɠ, ɨɩ ɣ ɪɩ ɟɦɣɭɠɦɷɨɩɬɭɣ.
3) ɛɪɠɝɛɺ ɧɠɦɩɟɣɹ, ɨɠɝɩɢɧɩɡɨɩ ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩ ɟɩɦɞɩ ɢɛɟɠɫɡɣɝɛɭɷɬɺ ɨɛ ɭɩɧ
ɣɦɣ ɣɨɩɧ ɢɝɮɥɠ, ɭɛɥ ɥɛɥ ɧɠɦɩɟɣɺ ɣɢɧɠɨɣɭɬɺ. 4) ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ
ɟɦɣɭɠɦɷɨɩɬɭɠɤ ɢɝɮɥɩɝ ɝ ɧɮɢɶɥɛɦɷɨɩɧ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɣ ɨɛɢɶɝɛɠɭɬɺ ɫɣɭɧɩɧ.
5) ɣɭɧ – ɺɫɥɩɠ ɝɶɫɛɢɣɭɠɦɷɨɩɠ ɬɫɠɟɬɭɝɩ ɧɮɢɶɥɣ: ɲɛɬɭɩ ɣɧɠɨɨɩ ɩɨ ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭ
ɢɝɮɲɛɨɣɠ ɭɩɞɩ ɣɦɣ ɣɨɩɞɩ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɺ, ɛ ɣɨɩɞɟɛ ɟɛɡɠ ɡɛɨɫɛ. 6) … ɪɩ ɫɣɭɧɮ
ɧɶ ɧɩɡɠɧ ɩɭɦɣɲɣɭɷ ɧɛɫɳ ɩɭ ɝɛɦɷɬɛ, ɧɛɢɮɫɥɮ ɩɭ ɪɩɦɷɥɣ, ɭɛɥ ɥɛɥ ɟɦɺ ɥɛɡɟɩɞɩ
ɣɢ ɸɭɣɰ ɡɛɨɫɩɝ ɰɛɫɛɥɭɠɫɨɶ ɩɪɫɠɟɠɦɠɨɨɶɠ ɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɠ ɯɣɞɮɫɶ, ɥɩɭɩɫɶɠ
ɪɩɝɭɩɫɺɹɭɬɺ ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ ɝɬɠɞɩ ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɺ.
A7 ɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɪɠɫɝɶɧ ɝ
ɸɭɩɧ ɭɠɥɬɭɠ?
1) ɨɛɳɠɤ ɡɣɢɨɣ ɝɬɠ ɪɩɟɲɣɨɠɨɩ ɩɪɫɠɟɠɦɠɨɨɩɧɮ ɫɣɭɧɮ: ɣ
ɨɛɬɭɮɪɦɠɨɣɠ ɝɫɠɧɠɨ ɞɩɟɛ, ɣ ɬɧɠɨɛ ɟɨɺ ɣ ɨɩɲɣ.
2) ɧɮɢɶɥɠ ɢɝɮɥɣ ɬɩɩɭɨɩɬɺɭɬɺ ɝ ɩɪɫɠɟɠɦɻɨɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ.
3) ɛɺɥɩɝɬɥɣɤ ɬɥɛɢɛɦ ɩ ɬɭɣɰɩɭɝɩɫɨɩɧ ɫɣɭɧɠ: «ɣɭɧ – ɸɭɩ ɩɬɨɩɝɨɛɺ
ɬɣɦɛ, ɩɬɨɩɝɨɛɺ ɸɨɠɫɞɣɺ ɬɭɣɰɛ».
4) ɲɠɨɷ ɜɩɦɷɳɮɹ ɫɩɦɷ ɫɣɭɧ ɣɞɫɛɠɭ ɝ ɟɡɛɢɩɝɩɤ ɧɮɢɶɥɠ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 25
A8 ɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɬɦɩɝ (ɬɩɲɠɭɛɨɣɤ ɬɦɩɝ) ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɨɛ
ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ ɝ ɳɠɬɭɝɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ?
1) ɪɩɬɦɠɟɬɭɝɣɣ
2) ɠɬɧɩɭɫɺ ɨɛ ɸɭɩ,
3) ɛɪɫɣɧɠɫ,
4) ɛɪɫɩɭɣɝ,
A9 ɛɥɩɠ ɬɩɲɠɭɛɨɣɠ ɬɦɩɝ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɞɫɛɧɧɛɭɣɲɠɬɥɩɤ ɩɬɨɩɝɩɤ ɝ ɩɟɨɩɧ ɣɢ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ ɣɦɣ ɝ ɩɟɨɩɤ ɣɢ ɲɛɬɭɠɤ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɭɠɥɬɭɛ?
1) ɧɶ ɧɩɡɠɧ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 6)
2) ɨɛɪɠɝɛɺ ɧɠɦɩɟɣɹ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 3)
3) ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭ ɢɝɮɲɛɨɣɠ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 5)
4) ɥɩɭɩɫɶɠ ɪɩɝɭɩɫɺɹɭɬɺ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 6)
A10 ɥɛɡɣɭɠ ɝɠɫɨɮɹ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɮ ɪɺɭɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɭɠɥɬɭɛ.
1) ɪɫɩɬɭɩɠ ɩɬɦɩɡɨɻɨɨɩɠ
2) ɬɦɩɡɨɩɠ ɬ ɬɩɲɣɨɣɭɠɦɷɨɩɤ ɣ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɤ ɬɝɺɢɷɹ ɧɠɡɟɮ ɲɛɬɭɺɧɣ
3) ɬɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ
4) ɬɦɩɡɨɩɠ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɠ
A11 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɠɬɭɷ ɪɫɩɣɢɝɩɟɨɶɤ ɪɫɠɟɦɩɞ.
1) 6
2) 2
3) 3
4) 5
A12 ɥɛɡɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɬɦɩɝɛ ɖ ( ɖ) ( ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 2).
1) ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɠ ɩɭ ɢɠɧɦɣ ɝɝɠɫɰ
2) ɝɩɢɝɶɳɠɨɨɩɠ ɧɠɬɭɩ, ɝɩɢɝɶɳɠɨɨɩɬɭɷ
3) ɥɛɲɠɬɭɝɩ ɢɝɮɥɛ, ɬɝɺɢɛɨɨɩɠ ɬ ɠɞɩ ɲɛɬɭɩɭɩɤ
4) ɝɶɬɩɥɣɤ ɮɫɩɝɠɨɷ ɫɛɢɝɣɭɣɺ ɲɠɞɩ-ɨɣɜɮɟɷ
A13 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɣɳɠɭɬɺ ?
ɛɞɫɩɝ ɨɛɪɫɺɡɠ(1)ɩ ɫɛɢɞɦɺɟɶɝɛɦ ɫɛɜɩɲɣɰ, ɣɰ ɨɠɬɥɦɛɟɨɶɠ
ɟɦɣ(2)ɶɠ ɯɣɞɮɫɶ, ɜɦɠɟɨɶɠ, ɝɶɪɛɲɥɛ(3)ɶɠ ɮɞɦɠɧ ɦɣɱɛ: ɬ
ɸɭɣɧɣ ɦɹɟɷɧɣ ɪɫɠɟɬɭɩɺɦɩ ɠɧɮ ɫɛɜɩɭɛɭɷ ɝ ɜɦɣɡɛɤɳɣɠ ɞɩɟɶ, ɬ
ɨɣɧɣ ɭɠɪɠɫɷ ɜɶɦɣ ɬɝɺɢɛ(4)ɶ ɠɞɩ ɥɛɫɷɠɫɛ ɣ ɫɠɪɮɭɛɱɣɺ.
1) 1, 2, 3
2) 1,3
3) 1, 2, 3,4
4) 1,2
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 26
A14 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝɩ ɝɬɠɰ ɬɦɩɝɛɰ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɜɠɢɮɟɛɫɨɛɺ ɪɫɩɝɠɫɺɠɧɛɺ
ɞɦɛɬɨɛɺ ɥɩɫɨɺ?
1) ɨɠɪɫɣɧ...ɫɣɧɩɬɭɷ, ɢɛɟ...ɫɡɛɭɷɬɺ, ɜɦ...ɬɭɛɝɳɣɤ
2) ɩɭɧ…ɨɣɭɷ, ɛɞɫ...ɬɬɣɝɨɶɤ, ɪɩɨ...ɡɠɨɣɠ
3) ɪɩɟɪ...ɬɛɭɷ, ɦ…ɥɣɫɩɝɛɨɨɶɤ, ɫɛɢɫ...ɬɩɝɛɨɨɶɤ
4) ɭ…ɩɫɠɭɣɲɠɬɥɣɤ, ɯ...ɨɭɛɢɠɫɥɛ, ɰɛɫ...ɥɭɠɫɣɬɭɣɥɛ
A15 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝɩ ɝɬɠɰ ɬɦɩɝɛɰ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɩɟɨɛ ɣ ɭɛ ɡɠ ɜɮɥɝɛ?
1) ɪɫ…ɧɲɛɭɷɬɺ, ɪɫ…ɲɮɟɦɣɝɶɤ, ɪɫ…ɩɜɫɠɬɭɣ
2) ɪɩɟ…ɬɥɛɭɷ, ɪɫɠɟ…ɟɮɴɣɤ, ɬɝɠɫɰ…ɨɭɠɫɠɬɨɶɤ
3) ɩ..ɞɫɶɢɭɷ, ɨɛ…ɪɣɬɛɭɷ, ɪɩ…ɥɛɭɣɭɷ
4) ɫɛ…ɪɦɠɬɥɛɭɷ, ɜɠ…ɲɠɬɭɨɶɤ, ɜɠ…ɟɮɳɨɶɤ
A16 ɥɛɥɩɧ ɫɺɟɮ ɝ ɩɜɩɣɰ ɬɦɮɲɛɺɰ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ ɪɣɳɠɭɬɺ ɜɮɥɝɛ ?
1) ɞɩɨ…ɳɷɬɺ, ɟɝɣɡ…ɧɶɤ
2) ɩɨ ɭɩɪɲ…ɭɬɺ, ɢɛɬɦɮɡ…ɨɨɶɤ
3) ɨɛɟɪɣɦ…ɨɨɶɤ, ɩɜɫɮɳ…ɝɳɣɤɬɺ
4) ɪɩɟɪɣɳ…ɳɷ, ɝɬɪɩɧɨ…ɝ
A17 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɬɦɩɝɛ, ɞɟɠ ɪɫɩɪɮɴɠɨɛ ɜɮɥɝɛ ?
. ɪɩɝɠɦ…ɝɛɭɷ
. ɨɮɦ…ɝɩɤ (ɜɛɦɦ)
. ɟɩɞɛɟɦ…ɝɶɤ
. ɛɦɹɧɣɨɣ…ɝɶɤ
1) ,,,
2) ,
3) 4) ,
A18 ɥɛɥɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ () ɬɩ ɬɦɩɝɩɧ ɪɣɳɠɭɬɺ ɫɛɢɟɠɦɷɨɩ?
1) () ɩɥɩɨɲɠɨɨɩɠ ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɣɠ ɣ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɩɪɶɭɛ ɫɛɜɩɭɶ ɨɠ
ɪɩɢɝɩɦɣɦɣ ɛɬɣɦɣɹ ɮɬɭɫɩɣɭɷɬɺ ɨɛ ɟɩɦɡɨɩɬɭɷ ɨɛɮɲɨɩɞɩ
ɬɩɭɫɮɟɨɣɥɛ.
2) ɥɩɨɱɠ ɯɣɦɷɧɛ ɞɦɛɝɨɶɠ ɞɠɫɩɣ ɣɢ () ɪɫɣɧɣɫɣɧɶɰ ɝɫɛɞɩɝ
ɪɫɠɝɫɛɴɛɹɭɬɺ ɝ ɜɦɣɢɥɣɰ ɟɫɮɢɠɤ.
3) () ɥɩɞɟɛ ɠɴɠ ɨɠ ɜɶɦɩ ɝ ɞɩɫɛɰ ɭɛɥɩɞɩ ɩɜɣɦɷɨɩɞɩ ɬɨɠɞɩɪɛɟɛ
.
4) ɛ ɬɩɫɠɝɨɩɝɛɨɣɺɰ ɪɩ ɪɺɭɣɜɩɫɷɹ ɨɭɩɨ ɪɩɥɛɢɛɦ ɟɛɦɠɥɩ ()
ɦɮɲɳɣɤ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 27
A19 ɥɛɥɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɩɜɛ ɝɶɟɠɦɠɨɨɶɰ ɬɦɩɝɛ ɪɣɳɮɭɬɺ ɬɦɣɭɨɩ?
1) () ɩɭɠɱ ɬɭɶɟɣɦɬɺ ɬɝɩɣɰ ɩɰɩɭɨɣɲɷɣɰ ɭɫɩɯɠɠɝ
ɣ ɝɬɠɞɟɛ ɪɩɝɭɩɫɺɦ, ɲɭɩ () ɒ ɮɜɣɝɛɭɷ ɜɠɢɢɛɴɣɭɨɶɰ
ɡɣɝɩɭɨɶɰ.
2) () ɒ ɨɛ ɬɝɠɭɠ ɨɠ ɬɩɞɦɛɳɛɦɛɬɷ ɛɫɮɬɺ ɫɛɬɬɭɛɭɷɬɺ ()
.
3) (ɒ) ɨɠ ɣɢɧɠɨɣɦɩɬɷ ɝ ɫɩɟɨɩɤ ɟɠɫɠɝɨɠ: () ɬɥɫɣɪɣɭ ɥɩɦɩɟɠɱ ɣ ɞɮɬɣ ɝɛɡɨɩ ɰɩɟɺɭ ɝɟɩɦɷ ɪɫɮɟɛ.
4) ɒ(ɖ) ɨɣɥɭɩ ɨɠ ɢɛɜɦɮɟɣɦɬɺ, () ɚ
ɝɬɠɞɩ
ɧɛɫɳɫɮɭɛ ɠɞɠɫɷ ɮɬɭɛɨɩɝɣɦ ɬɭɫɠɦɥɣ ɣ ɮɥɛɢɛɭɠɦɣ.
A20 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɩɜɵɺɬɨɠɨɣɠ ɪɩɬɭɛɨɩɝɥɣ ɢɛɪɺɭɩɤ ɣɦɣ ɠɻ
ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɺ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ:
ɣɳɥɛ ɨɠɩɡɣɟɛɨɨɩ ɪɫɩɭɺɨɮɦ ɧɨɠ ɧɛɨɟɛɫɣɨ ɣ ɮɦɶɜɨɮɦɬɺ () ɣ
ɧɨɠ ɬɫɛɢɮ ɬɭɛɦɩ ɨɠɦɩɝɥɩ ɢɛ ɬɝɩɹ ɪɩɟɩɢɫɣɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɣ
ɝɫɛɡɟɠɜɨɩɬɭɷ ɪɩ ɩɭɨɩɳɠɨɣɹ ɥ ɨɠɧɮ.
1) ɫɩɬɭɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɬ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɢɛɪɺɭɛɺ ɨɠ ɨɮɡɨɛ.
2) ɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɨɮɡɨɛ
ɢɛɪɺɭɛɺ.
3) ɦɩɡɨɩɬɩɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɢɛɪɺɭɛɺ ɨɠ
ɨɮɡɨɛ.
4) ɫɩɬɭɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ ɬ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ, ɪɠɫɠɟ ɬɩɹɢɩɧ ɨɮɡɨɛ ɢɛɪɺɭɛɺ.
A21 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɭɹɛɫɟɠɬɬɛ (1) ɝɢɝɩɦɨɩɝɛɨɨɛɺ ɪɩɟɩɢɫɣɭɠɦɷɨɶɧ ɪɩɝɠɟɠɨɣɠɧ
ɪɛɬɬɛɡɣɫɛ (2) ɪɩɬɪɠɳɣɦɛ ɟɩɦɩɡɣɭɷ ɩ (3) ɬɦɩɡɣɝɳɠɤɬɺ ɨɛ
ɜɩɫɭɮ ɨɠɳɭɛɭɨɩɤ ɬɣɭɮɛɱɣɣ (4) ɥɩɧɛɨɟɣɫɮ ɸɥɣɪɛɡɛ.
1) 1,2
2) 3,4
3) 1, 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
A22 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɬɣɰɩɦɩɞɣɲɠɬɥɣɤ ɥɦɣɧɛɭ ɝ ɥɩɦɦɠɥɭɣɝɠ (1) ɥɩɨɠɲɨɩ (2) ɝɩ
ɧɨɩɞɩɧ ɢɛɝɣɬɣɭ ɩɭ ɮɫɩɝɨɺ ɬɩɝɧɠɬɭɣɧɩɬɭɣ ɲɦɠɨɩɝ ɞɫɮɪɪɶ. ɩ
ɫɠɳɛɹɴɛɺ ɫɩɦɷ ɝ ɠɞɩ ɬɩɢɟɛɨɣɣ (3) ɜɠɢ ɝɬɺɥɩɞɩ ɬɩɧɨɠɨɣɺ (4)
ɝɬɠɞɟɛ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɣɭ ɫɮɥɩɝɩɟɣɭɠɦɹ.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2
3) 3, 4
4) 1,2,3
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 28
A23 ɥɛɡɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɨɮɡɨɩ ɪɩɬɭɛɝɣɭɷ ɩɟɨɮ ɢɛɪɺɭɮɹ.
(ɨɛɥɣ ɪɫɠɪɣɨɛɨɣɺ ɨɠ ɫɛɬɬɭɛɝɦɠɨɶ.)
1) ɠɳɣɦɛ ɛɳɠɨɷɥɛ ɝ ɣɢɜɠ ɪɫɣɜɫɛɭɷɬɺ ɟɛ ɩɜɠɟ ɪɫɣɞɩɭɩɝɣɭɷ.
2) ɛɳɛ ɥɩɧɪɛɨɣɺ ɨɠ ɭɩɦɷɥɩ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɭ ɢɛɧɥɣ ɣ ɬɭɛɦɷɨɶɠ ɟɝɠɫɣ
ɨɩ ɣ ɪɫɠɟɩɬɭɛɝɦɺɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɠ ɮɬɦɮɞɣ ɝ ɬɭɫɩɣɭɠɦɷɨɩɤ ɬɯɠɫɠ.
3) əɡɨɶɤ ɛɝɞɮɬɭɩɝɬɥɣɤ ɝɠɲɠɫ ɜɶɦ ɬɪɩɥɩɠɨ ɭɣɰ ɺɬɠɨ.
4) ɥɩɨɱɮ ɬɝɩɠɞɩ ɪɮɭɠɳɠɬɭɝɣɺ ɪɩ ɠɫɧɛɨɣɣ ɠɫɞɠɤ ɝɶɮɲɣɦ
ɟɩɝɩɦɷɨɩ ɧɨɩɞɩ ɬɦɩɝ ɣ ɝɶɫɛɡɠɨɣɤ ɨɛ ɨɠɧɠɱɥɩɧ ɺɢɶɥɠ ɣ ɮɧɠɦ
ɮɡɠ ɬɛɧɩɬɭɩɺɭɠɦɷɨɩ ɩɜɵɺɬɨɺɭɷɬɺ ɬ ɩɯɣɱɣɛɨɭɛɧɣ ɣ ɪɩɫɭɷɠ.
A24 ɛɥ ɩɜɵɺɬɨɣɭɷ ɪɩɬɭɛɨɩɝɥɮ ɟɝɩɠɭɩɲɣɺ ɝ ɟɛɨɨɩɧ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ?
ɬɠ ɝ ɨɠɤ ɜɶɦɩ ɩɲɛɫɩɝɛɭɠɦɷɨɩ: ɣ ɪɫɩɬɭɛɺ, ɝɨɣɧɛɭɠɦɷɨɛɺ
ɩɭɢɶɝɲɣɝɩɬɭɷ ɨɛ ɲɮɡɩɠ ɞɩɫɠ, ɣ ɞɫɛɱɣɩɢɨɛɺ ɪɫɠɦɠɬɭɷ ɥɛɪɫɣɢɛ,
ɣ ɨɛɣɝɨɩ-ɫɠɢɥɛɺ ɪɫɛɝɟɣɝɩɬɭɷ, ɣ ɢɛɬɭɠɨɲɣɝɩɬɭɷ.
1) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɮɥɛɢɶɝɛɠɭ ɨɛ
ɬɦɠɟɬɭɝɣɠ ɭɩɞɩ, ɩ ɲɠɧ ɞɩɝɩɫɣɭɬɺ ɝ ɪɠɫɝɩɤ ɲɛɬɭɣ.
2) ɜɩɜɴɛɹɴɠɠ ɬɦɩɝɩ ɬɭɩɣɭ ɪɠɫɠɟ ɩɟɨɩɫɩɟɨɶɧɣ ɲɦɠɨɛɧɣ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
3) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɮɥɛɢɶɝɛɠɭ ɨɛ
ɝɫɠɧɺ ɦɣɜɩ ɮɬɦɩɝɣɠ ɭɩɞɩ, ɩ ɲɠɧ ɞɩɝɩɫɣɭɬɺ ɝ ɪɠɫɝɩɤ ɲɛɬɭɣ.
4) ɭɩɫɛɺ ɲɛɬɭɷ ɜɠɬɬɩɹɢɨɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ ɪɩɺɬɨɺɠɭ,
ɫɛɬɥɫɶɝɛɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɪɠɫɝɩɤ ɲɛɬɭɣ.
A25 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɘɭɮ ɦɹɜɣɧɮɹ ɪɩɬɠɭɣɭɠɦɺɧɣ ɭɫɛɥɭɣɫɛ ɪɠɬɨɹ (1) ɝ ɥɩɫɩɭɥɣɰ
ɥɮɪɦɠɭɛɰ (2) ɥɩɭɩɫɩɤ (3) ɩɪɣɬɶɝɛɦɣɬɷ ɢɛɜɛɝɨɶɠ ɪɩɰɩɡɟɠɨɣɺ
ɧɩɦɩɟɩɞɩ ɪɫɣɥɛɢɲɣɥɛ (4) ɩɨ ɬɦɶɳɛɦ ɨɠ ɫɛɢ ɣ ɰɩɫɩɳɩ ɢɨɛɦ.
1) 1,2,3,4
2) 2,3
3) 1,4
4) 1,3,4
A26 ɥɛɥɩɧ ɝɛɫɣɛɨɭɠ ɩɭɝɠɭɛ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩ ɮɥɛɢɛɨɶ ɝɬɠ ɱɣɯɫɶ, ɨɛ ɧɠɬɭɠ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ ɟɩɦɡɨɶ ɬɭɩɺɭɷ ɢɛɪɺɭɶɠ?
ɩɞɩɟɛ ɝ ɥɩɨɱɠ ɛɝɞɮɬɭɛ ɣɬɪɩɫɭɣɦɛɬɷ (1) ɣ (2) ɰɩɭɺ ɟɩ ɥɩɨɱɛ
ɥɛɨɣɥɮɦ ɩɬɭɛɝɛɦɛɬɷ ɠɴɠ ɱɠɦɛɺ ɨɠɟɠɦɺ (3) ɛɳɥɛ ɢɛɬɥɮɲɛɦ ɝ
ɟɠɫɠɝɨɠ ɣ ɨɛɲɛɦ ɪɫɩɬɣɭɷɬɺ ɝ ɞɩɫɩɟ (4) ɥɮɟɛ ɮɡɠ ɟɩɦɡɨɶ ɜɶɦɣ
ɝɠɫɨɮɭɷɬɺ ɠɞɩ ɳɥɩɦɷɨɶɠ ɟɫɮɢɷɺ.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3
3) 1, 3, 4
4) 2, 3, 4
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 29
A27 ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɭɠɥɬɭ.
19 ɝɠɥɠ ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɣɭɛɤɬɥɣɧ ɲɛɠɧ ɬɮɦɣɦɛ ɥɮɪɱɛɧ ɨɠɧɛɦɶɠ
ɪɫɣɜɶɦɣ, ɩɟɨɛɥɩ ɨɛ ɪɠɫɠɝɩɢɥɮ ɭɩɝɛɫɛ ɣɢ ɣɭɛɺ ɝ ɝɫɩɪɮ ɬɮɟɛɧɣ
ɢɛɭɫɛɲɣɝɛɦɩɬɷ ɩɥɩɦɩ ɞɩɟɛ, ɢɛ ɥɩɭɩɫɶɤ ɲɛɤ ɩɭɬɶɫɠɝɛɦ ɣ ɝ
ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɭɠɫɺɦ ɬɝɩɣ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ. ɦɺ ɜɩɦɠɠ ɜɶɬɭɫɩɤ
ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ ɣɢ ɣɭɛɺ ɝ ɝɫɩɪɮ ɝ 30-ɰ ɞɩɟɛɰ ɜɶɦɣ
ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɶ ɥɦɣɪɠɫɶ – ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɠ ɬɮɟɛ ɟɩ 3000 ɭɩɨɨ
ɝɩɟɩɣɢɧɠɴɠɨɣɺ, ɬɣɦɷɨɩ ɝɶɭɺɨɮɭɩɤ ɯɩɫɧɶ, ɬ ɩɞɫɩɧɨɩɤ ɪɦɩɴɛɟɷɹ
ɪɛɫɮɬɩɝ, ɦɩɝɣɝɳɣɰ ɟɛɡɠ ɧɛɦɠɤɳɣɤ ɝɠɭɠɫ, ɣ ɩɬɭɫɶɧɣ, «ɫɠɡɮɴɣɧɣ
ɝɩɟɮ» (ɩɭ ɛɨɞɦɣɤɬɥɩɞɩ clip) ɩɜɝɩɟɛɧɣ ɥɩɫɪɮɬɛ. «ɩɨɲɣɠ ɪɬɶ ɩɥɠɛɨɛ»,
ɥɛɥ ɨɛɢɶɝɛɦɣ ɥɦɣɪɠɫɶ ɨɛ ɫɣɭɛɨɬɥɣɰ ɩɬɭɫɩɝɛɰ, ɪɩɢɝɩɦɺɦɣ
ɟɩɬɭɛɝɣɭɷ ɲɛɤ ɣɢ ɓɛɨɰɛɺ ɝ ɣɝɠɫɪɮɦɷ ɝ ɭɫɣ ɫɛɢɛ ɜɶɬɭɫɠɠ, ɭɩ
ɠɬɭɷ ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɲɛɤ ɨɠ ɮɬɪɠɝɛɦ ɩɭɬɶɫɠɭɷ, ɣ
ɟɩɧɣɨɣɫɩɝɛɦɣ ɝ ɲɛɤɨɩɤ ɭɩɫɞɩɝɦɠ ɝɪɦɩɭɷ ɟɩ 70-ɰ ɞɩɟɩɝ 19 ɝɠɥɛ,
ɥɩɞɟɛ ɪɛɫɮɬɨɶɠ ɬɮɟɛ ɜɶɦɣ ɝɶɭɠɬɨɠɨɶ ɬ ɧɩɫɺ ɥɩɫɛɜɦɺɧɣ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ
ɭɺɞɠ.
ɥɛɥɩɧ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ ɝɠɫɨɩ ɪɠɫɠɟɛɨɛ ɞɦɛɝɨɛɺ
ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɺ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɛɺɬɺ ɝ ɭɠɥɬɭɠ?
1) ɦɣɪɠɫɶ, ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɩ ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɨɶɠ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ,
ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɩɭɩɫɶɧ ɜɶɦɛ ɥɫɛɤɨɠ ɝɶɞɩɟɨɛ ɝ 19 ɝɠɥɠ,
ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɦɣ ɪɮɭɷ ɣɢ ɣɭɛɺ
ɝ ɝɫɩɪɮ ɝ ɭɫɣ ɫɛɢɛ ɜɶɬɭɫɠɠ
ɪɫɩɬɭɶɰ ɥɩɫɛɜɦɠɤ, ɲɭɩ ɪɩɢɝɩɦɺɦɩ ɬɩɰɫɛɨɣɭɷ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ
ɭɩɝɛɫɛ, ɮɭɫɛɲɣɝɛɠɧɶɠ ɪɫɣ ɟɩɬɭɛɝɥɠ ɩɜɶɲɨɶɧɣ ɬɮɟɛɧɣ.
2) ɫɛɤɨɠ ɝɶɞɩɟɨɛɺ ɭɩɫɞɩɝɦɺ ɥɣɭɛɤɬɥɣɧ ɲɛɠɧ ɩɬɮɴɠɬɭɝɦɺɦɛɬɷ
ɝɪɦɩɭɷ ɟɩ 70-ɰ ɞɩɟɩɝ 19 ɝɠɥɛ ɨɛ ɬɪɠɱɣɛɦɷɨɶɰ ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɰ
ɬɮɟɛɰ – ɥɦɣɪɠɫɛɰ, ɨɛɢɶɝɛɠɧɶɰ ɢɛ ɣɰ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɨɛ ɫɣɭɛɨɬɥɣɰ
ɩɬɭɫɩɝɛɰ «ɞɩɨɲɣɧɣ ɪɬɛɧɣ ɩɥɠɛɨɛ», ɩɟɨɛɥɩ ɝ 70-ɰ ɞɩɟɛɰ ɥɦɣɪɠɫɶ
ɜɶɦɣ ɝɶɭɠɬɨɠɨɶ ɬɮɟɛɧɣ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ ɭɺɞɠ.
3) ɦɣɪɠɫɶ, ɬɥɩɨɬɭɫɮɣɫɩɝɛɨɨɶɠ ɝ 30-ɰ ɞɩɟɛɰ 19 ɝɠɥɛ, ɩɜɦɛɟɛɦɣ
ɝɶɭɺɨɮɭɶɧ ɥɩɫɪɮɬɩɧ ɣ ɩɞɫɩɧɨɩɤ ɪɦɩɴɛɟɷɹ ɪɛɫɮɬɩɝ, ɲɭɩ
ɪɩɢɝɩɦɺɦɩ ɣɧ ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɭɷ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɠ ɧɠɡɟɮ ɓɛɨɰɛɠɧ ɣ
ɣɝɠɫɪɮɦɠɧ ɝɬɠɞɩ ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɭɩɞɟɛ ɥɛɥ ɟɫɮɞɣɧ ɬɮɟɛɧ
ɭɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɩɥɩɦɩ ɞɩɟɛ ɨɛ ɪɫɠɩɟɩɦɠɨɣɠ ɛɨɛɦɩɞɣɲɨɩɞɩ ɪɮɭɣ.
4) ɦɣɪɠɫɶ, ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɠ ɝ 19 ɝɠɥɠ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ,
ɪɫɠɩɟɩɦɠɝɛɦɣ ɫɛɬɬɭɩɺɨɣɠ ɩɭ ɓɛɨɰɛɺ
ɟɩ ɣɝɠɫɪɮɦɺ ɝɬɠɞɩ
ɢɛ 4 ɧɠɬɺɱɛ, ɩɟɨɛɥɩ ɝ ɪɫɩɱɠɬɬɠ ɟɩɬɭɛɝɥɠ ɲɛɤ ɩɭɬɶɫɠɝɛɦ ɣ ɭɠɫɺɦ
ɬɝɩɣ ɝɥɮɬɩɝɶɠ ɥɛɲɠɬɭɝɛ, ɣ ɝ 70-ɰ ɞɩɟɛɰ ɟɦɺ ɟɩɬɭɛɝɥɣ ɲɛɺ ɬɭɛɦɣ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɜɩɦɠɠ ɜɶɬɭɫɩɰɩɟɨɶɠ ɬɮɟɛ ɨɛ ɪɛɫɩɝɩɤ ɭɺɞɠ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 210
ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɭɠɥɬɭ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɢɛɟɛɨɣɺ A28–A30; B1–B7; C1.
(1)ɠɨɺ ɪɫɣɳɻɦ ɥɩ ɧɨɠ ɝ ɝɩɬɥɫɠɬɠɨɷɠ, ɲɛɬɩɝ ɝ ɟɝɠɨɛɟɱɛɭɷ. (2)ɫɩɬɭɩ ɳɻɦ
ɧɣɧɩ ɣ ɢɛɳɻɦ, ɜɠɢ ɢɝɩɨɥɛ, ɜɠɢ ɪɫɣɲɣɨɶ.
– (3)ɩɤɟɻɧ ɪɩɞɮɦɺɠɧ, – ɪɫɠɟɦɩɡɣɦ ɩɨ.
(4)ɛɟɛɦ ɫɠɟɥɣɤ ɬɨɠɞ, ɨɠɜɩ, ɨɣɢɥɩɠ, ɬɠɫɩɠ, ɝɣɬɠɦɩ, ɥɛɥ ɬɶɫɩɠ ɜɠɦɷɻ.
– (5)ɛɟɨɩ, – ɬɥɛɢɛɦ ɺ ɜɠɢ ɩɰɩɭɶ.
(6)ɛ ɮɦɣɱɠ ɧɶ ɪɩɞɩɝɩɫɣɦɣ ɬ ɨɣɧ ɪɫɩ ɣɭɛɤ, ɪɫɩ ɨɛɳɣ ɜɩɦɠɢɨɣ, ɺ ɪɫɩɝɩɟɣɦ
ɠɞɩ ɟɩ ɭɫɛɧɝɛɤɨɩɤ ɩɬɭɛɨɩɝɥɣ ɣ ɝɟɫɮɞ ɬɥɛɢɛɦ:
– (7)ɩɤɟɻɧ ɥ ɛɟɣɧɮ.
(8)ɛɟɣɧ ɜɶɦ ɟɫɮɞɩɧ ɨɛɳɠɤ ɹɨɩɬɭɣ, ɪɩɞɣɜɳɣɧ ɝɩ ɝɫɠɧɺ ɝɩɤɨɶ, ɢɛ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ
ɟɨɠɤ ɟɩ ɬɨɺɭɣɺ ɜɦɩɥɛɟɶ ɠɨɣɨɞɫɛɟɛ.
(9)ɠɨɺ ɨɠ ɮɟɣɝɣɦɬɺ, ɭɩɦɷɥɩ ɟɩɦɞɩ ɧɩɦɲɛɦ, ɪɩɭɩɧ ɬɪɫɩɬɣɦ:
– (10)ɛɲɠɧ? (11)ɶ ɟɮɧɛɠɳɷ, ɛɦɣɨɠ ɬɣɪɩɝɨɠ ɸɭɩ ɜɮɟɠɭ ɪɫɣɺɭɨɩ?
(12)ɠɭ, ɺ ɭɛɥ ɨɠ ɟɮɧɛɦ.
– (13)
ɨɛɧ? (14)ɭɩɣɭ ɦɣ?
– (15)ɛɥ ɰɩɲɠɳɷ.
(16)ɶ ɩɜɛ ɬɠɦɣ ɝ ɭɫɛɧɝɛɤ, ɪɫɩɠɰɛɦɣ ɪɺɭɷ ɩɬɭɛɨɩɝɩɥ ɟɩ ɱɣɫɥɛ ɣ ɨɠ ɬɪɠɳɛ
ɪɩɳɦɣ ɪɩ ɩɨɭɛɨɥɠ. (17)ɩɤɟɺ ɟɩ ɢɨɛɥɩɧɩɞɩ ɬɠɫɩɞɩ ɞɫɛɨɣɭɨɩɞɩ ɟɩɧɛ, ɧɶ
ɝɩɳɦɣ ɝ ɪɛɫɛɟɨɮɹ ɣ ɪɩɟɨɺɦɣɬɷ ɨɛ ɝɭɩɫɩɤ ɸɭɛɡ. (18)ɚ ɪɩɢɝɩɨɣɦ ɝ ɢɝɩɨɩɥ.
(19)ɫɛɳɠɨɨɛɺ ɥɩɫɣɲɨɠɝɶɧ ɟɝɠɫɷ ɜɶɦɛ ɞɦɮɰɩɤ, ɜɠɢ ɨɩɧɠɫɩɝ ɣ ɪɩɲɭɩɝɶɰ
ɺɴɣɥɩɝ, ɬ ɪɩɲɠɫɨɠɝɳɠɤ ɧɠɟɨɩɤ ɫɮɲɥɩɤ. (20) ɢɝɩɨɩɥ, ɝɫɠɢɛɨɨɶɤ ɪɩɬɫɠɟɣɨɠ,
ɜɶɦ ɨɠ ɸɦɠɥɭɫɣɲɠɬɥɣɤ, ɛ ɫɮɲɨɩɤ, ɥɛɥɣɰ ɪɩɲɭɣ ɨɠ ɩɬɭɛɦɩɬɷ. (21)ɚ ɪɩɢɝɩɨɣɦ, ɣ
ɟɝɠɫɷ ɩɭɥɫɶɦɛ ɧɛɦɠɨɷɥɛɺ ɡɠɨɴɣɨɛ, ɬɭɛɫɳɠ ɪɺɭɣɟɠɬɺɭɣ, ɬ ɡɻɦɭɶɧɣ
ɬɭɫɣɡɠɨɶɧɣ ɝɩɦɩɬɛɧɣ ɣ ɜɠɢɡɣɢɨɠɨɨɶɧ ɝɢɞɦɺɟɩɧ. (22)ɨɛ ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɩ
ɪɩɬɧɩɭɫɠɦɛ ɨɛ ɨɛɬ, ɨɩ ɧɶ ɧɩɦɲɛɦɣ. (23)ɦɩɝɨɩ ɲɭɩ-ɭɩ ɮɟɠɫɡɣɝɛɦɩ ɨɛɬ ɬɪɫɩɬɣɭɷ
ɛɦɣɨɮ ɬɣɪɩɝɨɮ.
– (24)ɶ ɭɩɝɛɫɣɴɣ ɛɟɣɧɛ, – ɪɫɩɣɢɨɻɬ ɠɨɺ.
(25)ɨɛ ɬɦɠɞɥɛ ɩɭɳɛɭɨɮɦɛɬɷ, ɪɫɣɴɮɫɣɦɛɬɷ.
– (26)ɠɨɺ, ɨɠɮɡɠɦɣ ɸɭɩ ɝɶ? – ɨɠɫɠɳɣɭɠɦɷɨɩ ɬɥɛɢɛɦɛ ɩɨɛ, ɝɢɺɦɛ ɠɞɩ ɢɛ ɫɮɥɮ, ɣ
ɩɨ ɪɫɩɬɣɺɦ.
– (27) ɝɶ... – ɣ ɩɨɛ ɨɛɢɝɛɦɛ ɧɠɨɺ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɧɠɨɺ ɢɝɛɦɣ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɸɭɩɧ ɟɩɧɠ. (28)ɚ ɧɠɟɦɠɨɨɩ ɨɛɲɛɦ ɝɬɪɩɧɣɨɛɭɷ ɭɻɭɥɮ ɛɟɣɧɛ, ɣɨɮ ɝɛɨɩɝɨɮ, ɧɩɦɩɟɮɹ,
ɳɮɧɨɮɹ, ɝɠɬɻɦɮɹ, ɬ ɪɶɳɨɶɧɣ ɝɷɹɴɣɧɣɬɺ ɝɩɦɩɬɛɧɣ.
(29)ɶ ɝɩɳɦɣ ɝ ɬɭɩɦɩɝɮɹ. (30)ɨɛ ɮɟɣɝɣɦɛ ɬɮɧɫɛɲɨɩɬɭɷɹ ɣ ɭɠɬɨɩɭɩɤ. (31)
ɨɠɤ ɟɩ ɬɣɰ ɪɩɫ ɩɴɮɴɛɦɩɬɷ ɟɶɰɛɨɣɠ ɜɦɩɥɛɟɨɩɤ ɢɣɧɶ. (32)ɫɩɧɩɢɟɣɦɛɬɷ ɬɭɛɫɛɺ
ɧɠɜɠɦɷ ɣɢ ɟɫɮɞɣɰ ɥɩɧɨɛɭ, ɭɛ, ɲɭɩ ɨɠ ɬɭɩɪɣɦɣ ɣ ɨɠ ɪɫɩɠɦɣ. (33) ɢɛɥɩɪɲɻɨɨɩɞɩ
ɪɩɭɩɦɥɛ ɬɝɠɳɣɝɛɦɬɺ ɞɫɺɢɨɶɤ ɳɻɦɥɩɝɶɤ ɛɜɛɡɮɫ.
– (34)ɛɦɣɨɛ ɬɣɪɩɝɨɛ ɮɧɠɫɦɛ ɭɫɣɨɛɟɱɛɭɷ ɦɠɭ ɨɛɢɛɟ...
(35)ɘɭɩ ɜɶɦɛ ɭɛɥɛɺ ɟɛɝɨɩɬɭɷ, ɲɭɩ ɺ ɩɴɮɭɣɦ ɭɩɦɷɥɩ ɬɧɮɭɨɮɹ ɢɛɪɩɢɟɛɦɮɹ
ɡɛɦɩɬɭɷ. (36)ɛɝɠɫɨɩɠ, ɠɴɻ ɜɶ ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɦɠɭ, ɣ ɧɶ ɜɶ ɨɣɥɩɞɩ ɮɡɠ ɨɠ ɢɛɬɭɛɦɣ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 211
– (37)…
ɠɭ, ɩɨɛ ɨɠ ɜɩɦɠɦɛ, ɰɩɭɺ ɬɧɩɦɩɟɮ ɣɧɠɦɛ ɬɦɛɜɩɠ ɢɟɩɫɩɝɷɠ. (38)ɫɩɬɭɩ
ɡɣɭɷ ɨɠ ɰɩɭɠɦɛ. (39)ɩɞɟɛ ɮɧɠɫ ɦɷɺ ɝɛɨɩɝɣɲ, ɝɬɻ ɟɦɺ ɨɠɻ ɬɩɳɦɩɬɷ ɨɛ
ɛɟɣɧɠ. (40)ɨɛ ɨɠ ɧɩɞɦɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɣɭɷ, ɲɭɩ ɩɨ ɨɠ ɝɠɫɨɻɭɬɺ... (41)ɨɛ ɝɠɟɷ ɟɩɦɞɩ
ɠɴɻ ɡɟɛɦɛ, ɝɶ ɢɨɛɠɭɠ, ɩɨɛ ɝɬɻ ɨɛɟɠɺɦɛɬɷ...
(42)ɫɣɨɛɟɱɛɭɷ ɦɠɭ... (43)ɚ ɣ ɪɩɨɺɭɣɺ ɨɠ ɣɧɠɦ. (44)ɶɰɩɟɣɭ, ɩɨɛ ɮɧɠɫɦɛ
ɲɠɫɠɢ
ɨɠɬɥɩɦɷɥɩ ɦɠɭ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ, ɥɛɥ ɺ ɪɠɫɠɬɭɛɦ ɢɛɰɩɟɣɭɷ. (45)ɠ ɩɜɺɢɛɭɠɦɷɨɩ
ɜɶɦɩ ɬɝɺɢɶɝɛɭɷ ɸɭɣ ɬɩɜɶɭɣɺ. (46)ɩ-ɝɣɟɣɧɩɧɮ, ɺ ɭɩɞɟɛ ɬɥɛɢɛɦ ɬɠɜɠ, ɲɭɩ
ɡɠɬɭɩɥɩ ɭɠɫɢɛɭɷ ɠɻ ɟɮɳɮ ɝɩɬɪɩɧɣɨɛɨɣɺɧɣ. (47)ɚ ɨɣɲɠɧ ɨɠ ɧɩɞ ɪɩɧɩɲɷ ɠɤ – ɟɦɺ
ɲɠɞɩ ɡ ɜɶɦɩ ɪɫɣɰɩɟɣɭɷ?.. (48)ɮɡɨɩ ɦɣ ɝɩɩɜɴɠ ɨɛɝɠɴɛɭɷ ɡɻɨ ɣ ɧɛɭɠɫɠɤ
ɨɛɳɣɰ ɪɩɞɣɜɳɣɰ ɭɩɝɛɫɣɴɠɤ? (49)ɬɠɞɟɛ ɲɮɝɬɭɝɮɠɳɷ ɬɠɜɺ ɝɣɨɩɝɛɭɶɧ. (50) ɝ
ɲɻɧ? (51)ɒɭɩ ɩɬɭɛɦɬɺ ɡɣɝ? (52)ɣɨɩɝɛɭ, ɲɭɩ ɢɟɩɫɩɝ, ɲɭɩ ɬɧɠɹɬɷ. (53)ɛɦɣɨɛ
ɬɣɪɩɝɨɛ, ɥɩɨɠɲɨɩ, ɨɠ ɪɩɨɣɧɛɦɛ, ɪɩɲɠɧɮ ɥ ɨɠɤ ɨɠ ɪɫɣɰɩɟɺɭ, ɲɭɩ ɡɠ ɬɦɮɲɣɦɩɬɷ.
(54) ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɬɦɮɲɣɦɩɬɷ, ɝɬɻ ɩɜɬɭɩɺɦɩ ɝɠɬɷɧɛ ɜɦɛɞɩɪɩɦɮɲɨɩ, ɝ ɭɩɧ-ɭɩ ɣ ɟɠɦɩ...
(55)ɶ ɬɭɩɺɦɣ, ɨɠ ɢɨɛɺ, ɥɛɥ ɮɤɭɣ. (56)ɘɭɩ ɜɶɦɩ ɭɫɮɟɨɠɠ, ɲɠɧ ɪɫɣɤɭɣ ɬɹɟɛ.
– (57)ɶ ɪɫɩɬɭɣɭɠ, ɨɛɧ ɪɩɫɛ, – ɰɫɣɪɦɩ ɪɫɩɣɢɨɻɬ ɠɨɺ.
– (58)ɮ ɲɭɩ ɝɶ, ɧɛɦɷɲɣɥɣ, ɺ ɜɶɦɛ ɫɛɟɛ. – (59)ɣɨɛ ɝɛɨɩɝɨɛ ɱɠɫɠɧɩɨɨɩ
ɨɛɥɦɩɨɣɦɛ ɞɩɦɩɝɮ. – (60)ɭɩ ɜɶ ɧɩɞ ɪɩɟɮɧɛɭɷ...
(61)ɠɝɬɥɣɤ ɪɫɩɬɪɠɥɭ ɩɞɦɮɳɣɦ ɳɮɧɩɧ ɝɩɬɥɫɠɬɨɩɞɩ ɧɨɩɞɩɦɹɟɷɺ. (62)ɭɮɲɛɦɣ
ɥɛɜɦɮɥɣ, ɨɠɬɦɣɬɷ ɧɛɳɣɨɶ, ɢɝɮɥɣ ɬɭɛɦɥɣɝɛɦɣɬɷ, ɫɛɢɜɠɞɛɦɣɬɷ, ɭɫɠɝɩɡɨɶɠ, ɥɛɥ
ɜɮɟɭɩ ɥɩɞɩ-ɭɩ ɣɬɥɛɦɣ.
– (63)ɛɬɭɫɠɝɩɡɣɦɣ, ɫɛɢɝɩɫɩɳɣɦɣ, – ɬɥɛɢɛɦ ɠɨɺ. – (64) ɠɤ ɭɺɡɠɦɩ, ɣ ɨɛɧ.
(65)ɭɫɛɨɨɩ, ɲɠɞɩ ɨɛɬ ɪɩɭɺɨɮɦɩ?
– (66)ɛɦɠɠɳɷ?
– (67)ɠɭ,-ɬɥɛɢɛɦ ɩɨ. – (68)ɩɞɟɛ-ɨɣɜɮɟɷ ɧɶ ɟɩɦɡɨɶ ɜɶɦɣ ɪɫɣɤɭɣ.
(ɩ . ɫɛɨɣɨɮ*)
*ɛɨɣɣɦ ɦɠɥɬɛɨɟɫɩɝɣɲ ɫɛɨɣɨ (ɫɩɟ. ɝ 1919 ɞɩɟɮ) – ɬɩɝɠɭɬɥɣɤ ɪɣɬɛɭɠɦɷ,
ɛɝɭɩɫ ɫɩɧɛɨɩɝ, ɪɩɝɠɬɭɠɤ ɣ ɫɛɬɬɥɛɢɩɝ ɩɜ ɮɲɠɨɶɰ, ɪɣɬɛɭɠɦɺɰ, ɰɮɟɩɡɨɣɥɛɰ, ɩ
ɫɠɛɦɷɨɶɰ ɣɬɭɩɫɣɲɠɬɥɣɰ ɦɣɲɨɩɬɭɺɰ ɣ ɝɶɧɶɳɦɠɨɨɶɰ ɪɠɫɬɩɨɛɡɛɰ. ɛɡɟɩɠ
ɪɫɩɣɢɝɠɟɠɨɣɠ ɫɛɨɣɨɛ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɝɩɠɞɩ ɫɩɟɛ ɣɬɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠɧ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ
ɫɛɬɥɫɶɝɛɹɭɬɺ ɪɫɩɜɦɠɧɶ ɨɫɛɝɬɭɝɠɨɨɩɞɩ ɝɶɜɩɫɛ ɣ ɣɬɭɩɫɣɲɠɬɥɩɤ ɪɛɧɺɭɣ.
A28 ɲɻɧ ɞɩɝɩɫɣɭ ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɠ ɞɠɫɩɺ-ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥɛ: «ɬɠɞɟɛ
ɲɮɝɬɭɝɮɠɳɷ ɬɠɜɺ ɝɣɨɩɝɛɭɶɧ»?
1) ɒɠɦɩɝɠɥɮ ɬɝɩɤɬɭɝɠɨɨɩ ɣɬɪɶɭɶɝɛɭɷ ɲɮɝɬɭɝɩ ɝɣɨɶ ɪɠɫɠɟ
ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɣɥɛɧɣ ɪɩɞɣɜɳɣɰ ɟɫɮɢɠɤ.
2) ɠɫɩɤ-ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥ ɝɣɨɣɭ ɬɠɜɺ ɢɛ ɭɩ, ɲɭɩ ɨɠ ɬɧɩɞ ɮɜɠɫɠɲɷ ɛɟɣɧɛ
ɩɭ ɬɧɠɫɭɣ.
3) ɠɫɩɤ-ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥ ɲɮɝɬɭɝɮɠɭ ɬɠɜɺ ɝɣɨɩɝɛɭɶɧ ɝ ɭɩɧ, ɲɭɩ ɩɞɩɫɲɣɦ
ɣɨɮ ɝɛɨɩɝɨɮ ɬɝɩɣɧ ɪɫɣɰɩɟɩɧ.
4) ɠɫɩɹ-ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥɮ
ɥɛɡɠɭɬɺ, ɲɭɩ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɣɥɣ ɛɟɣɧɛ ɬɲɣɭɛɹɭ
ɠɞɩ ɝɣɨɩɝɛɭɶɧ.
ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 212
A29 ɛɥɩɠ ɣɢ ɮɭɝɠɫɡɟɠɨɣɤ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɩɳɣɜɩɲɨɶɧ?
1) ɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 1-2 ɝɥɦɹɲɛɹɭ ɩɪɣɬɛɨɣɠ.
2) ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ 48-52 ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɩ ɫɛɬɬɮɡɟɠɨɣɠ.
3) ɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 21-22 ɬɩɟɠɫɡɛɭ ɪɩɝɠɬɭɝɩɝɛɨɣɠ ɬ ɸɦɠɧɠɨɭɛɧɣ
ɩɪɣɬɛɨɣɺ.
4) ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺɰ 16-18 ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɶ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɶɠ ɟɠɤɬɭɝɣɺ
ɪɠɫɬɩɨɛɡɠɤ.
A30 ɛɥɩɠ ɬɦɩɝɩ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɩ ɝ ɭɠɥɬɭɠ ɝ ɪɠɫɠɨɩɬɨɩɧ ɢɨɛɲɠɨɣɣ?
1) ɪɩɢɝɩɨɣɭɷ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 18)
2) ɧɠɜɠɦɷ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 32)
3) ɜɩɦɠɦɛ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 37)
4) ɭɠɫɢɛɭɷ (ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 46)
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–8) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɦɩɝɩ
(ɬɦɩɝɩɬɩɲɠɭɛɨɣɠ), ɲɣɬɦɩ ɣɦɣ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɲɣɬɠɦ.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɛɳ ɩɭɝɠɭ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1 ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ
ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɣ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ
ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ
ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ. ɦɩɝɛ ɣɦɣ ɲɣɬɦɛ ɪɫɣ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɣɣ ɩɭɟɠɦɺɤɭɠ
ɢɛɪɺɭɶɧɣ. ɛɡɟɮɹ ɢɛɪɺɭɮɹ ɬɭɛɝɷɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɮɹ ɥɦɠɭɩɲɥɮ.
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɪɫɩɜɠɦɶ ɨɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ.
ɭɝɠɭɶ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ B1–B3 ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɛɧɣ.
B1 ɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 46-47 ɝɶɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɩɜɫɛɢɩɝɛɨɨɩɠ ɪɫɣɬɭɛɝɩɲɨɩ-
ɬɮɯɯɣɥɬɛɦɷɨɶɧ ɬɪɩɬɩɜɩɧ.
ɭɝɠɭ: B2 ɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 45-47 ɝɶɪɣɳɣɭɠ ɮɥɛɢɛɭɠɦɷɨɩɠ ɧɠɬɭɩɣɧɠɨɣɠ.
ɭɝɠɭ: B3 ɥɛɡɣɭɠ ɭɣɪ ɪɩɟɲɣɨɣɭɠɦɷɨɩɤ ɬɝɺɢɣ ɝ ɬɦɩɝɩɬɩɲɠɭɛɨɣɣ
(ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ 6).
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 213
ɭɝɠɭɶ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ B4–B7 ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɱɣɯɫɛɧɣ.
B4 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 46-54 ɨɛɤɟɣɭɠ ɬɦɩɡɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɝ ɬɩɬɭɛɝ
ɥɩɭɩɫɩɞɩ ɝɰɩɟɣɭ ɩɟɨɩɬɩɬɭɛɝɨɩɠ ɨɠɩɪɫɠɟɠɦɻɨɨɩ-ɦɣɲɨɩɠ. ɛɪɣɳɣɭɠ
ɨɩɧɠɫ ɸɭɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B5 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 16-23 ɨɛɤɟɣɭɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ, ɩɬɦɩɡɨɻɨɨɩɠ
ɩɜɩɬɩɜɦɠɨɨɶɧ ɬɩɞɦɛɬɩɝɛɨɨɶɧ ɩɪɫɠɟɠɦɠɨɣɠɧ. ɛɪɣɳɣɭɠ ɨɩɧɠɫ ɸɭɩɞɩ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B6 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 34-41 ɨɛɤɟɣɭɠ ɬɦɩɡɨɩɪɩɟɲɣɨɻɨɨɩɠ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ
ɬ ɪɫɣɟɛɭɩɲɨɶɧ ɮɬɭɮɪɥɣ. ɛɪɣɳɣɭɠ ɨɩɧɠɫ ɸɭɩɞɩ ɬɦɩɡɨɩɞɩ
ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B7 ɫɠɟɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɤ 18-22 ɨɛɤɟɣɭɠ ɭɛɥɩɠ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɩɠɟɣɨɺɠɭɬɺ ɬ
ɪɫɠɟɶɟɮɴɣɧ ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɦɣɲɨɩɞɩ ɧɠɬɭɩɣɧɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 214
ɫɩɲɣɭɛɤɭɠ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɫɠɱɠɨɢɣɣ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɩɤ ɨɛ ɩɬɨɩɝɠ ɭɠɥɬɭɛ,
ɥɩɭɩɫɶɤ ɝɶ ɛɨɛɦɣɢɣɫɩɝɛɦɣ, ɝɶɪɩɦɨɺɺ ɢɛɟɛɨɣɺ 28–30, 1–7.
ɸɭɩɧ ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɹɭɬɺ ɺɢɶɥɩɝɶɠ ɩɬɩɜɠɨɨɩɬɭɣ
ɭɠɥɬɭɛ. ɠɥɩɭɩɫɶɠ ɭɠɫɧɣɨɶ, ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɨɶɠ ɝ ɫɠɱɠɨɢɣɣ,
ɪɫɩɪɮɴɠɨɶ. ɬɭɛɝɷɭɠ ɨɛ ɧɠɬɭɛ ɪɫɩɪɮɬɥɩɝ ɱɣɯɫɶ, ɬɩɩɭɝɠɭ-
ɬɭɝɮɹɴɣɠ ɨɩɧɠɫɮ ɭɠɫɧɣɨɛ ɣɢ ɬɪɣɬɥɛ. ɬɦɣ ɝɶ ɨɠ ɢɨɛɠɭɠ, ɥɛɥɛɺ
ɱɣɯɫɛ ɣɢ ɬɪɣɬɥɛ ɟɩɦɡɨɛ ɬɭɩɺɭɷ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɛ, ɪɣɳɣɭɠ
ɱɣɯɫɮ 0.
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɱɣɯɫ ɝ ɭɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɩɨɣ
ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɝɛɧɣ ɝ ɭɠɥɬɭɠ ɫɠɱɠɨɢɣɣ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɪɫɩɪɮɬɥɩɝ, ɢɛɪɣɳɣɭɠ
ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ1 ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɢɛɟɛɨɣɺ B8, ɨɛɲɣɨɛɺ
ɬ ɪɠɫɝɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɣ.
ɛɡɟɮɹ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ
ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ. ɑɣɯɫɶ ɪɫɣ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɣɣ
ɩɭɟɠɦɺɤɭɠ ɢɛɪɺɭɶɧɣ. ɛɡɟɮɹ ɢɛɪɺɭɮɹ ɬɭɛɝɷɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɮɹ
ɥɦɠɭɩɲɥɮ. ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɪɫɩɜɠɦɶ ɨɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ.
B8 ɚɢɶɥ ɩɭɫɶɝɥɛ ɣɢ ɫɛɬɬɥɛɢɛ . ɫɛɨɣɨɛ ɩɭɦɣɲɛɠɭɬɺ ɪɫɩɬɭɩɭɩɤ ɣ
ɨɠɪɫɣɭɺɢɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷɹ. ɭɩ ɡɠ ɝɫɠɧɺ ɛɝɭɩɫ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ ɫɺɟ
ɰɮɟɩɡɠɬɭɝɠɨɨɶɰ ɬɫɠɟɬɭɝ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɰ ɠɧɮ ɭɩɲɨɠɠ ɝɶɫɛɢɣɭɷ ɬɝɩɻ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɠ ɥ ɢɛɭɫɩɨɮɭɩɤ ɪɫɩɜɦɠɧɠ. ɫɠɟɣ ɨɣɰ ɧɩɡɨɩ ɩɭɧɠɭɣɭɷ
__________ («ɥɛɥ ɬɶɫɩɠ ɜɠɦɷɻ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 4) ɣ ɭɛɥɩɤ ɭɫɩɪ, ɥɛɥ
__________ («ɟɶɰɛɨɣɠ ɜɦɩɥɛɟɨɩɤ ɢɣɧɶ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 31). ɝɶɫɛɢɣɭɠɦɷɨɶɧ ɬɫɠɟɬɭɝɛɧ ɬɣɨɭɛɥɬɣɬɛ ɩɭɨɩɬɺɭɬɺ __________ («ɠɨɺ»
ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 26, «ɧɛɦɷɲɣɥɣ» ɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɣ 58), ɛ ɭɛɥɡɠ
__________(ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɺ 10, 11, 13, 14).
ɪɣɬɩɥ ɭɠɫɧɣɨɩɝ
1) ɬɫɛɝɨɠɨɣɠ(-ɺ)
2) ɧɠɭɛɯɩɫɛ(-ɶ)
3) ɝɝɩɟɨɶɠ ɬɦɩɝɛ
4) ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɩɠ(-ɶɠ) ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɣɠ(-ɺ)
5) ɫɣɭɩɫɣɲɠɬɥɩɠ(-ɣɠ) ɝɩɬɥɦɣɱɛɨɣɠ(-ɺ)
6) ɩɜɫɛɴɠɨɣɠ(-ɺ)
7) ɛɨɭɣɭɠɢɛ
8) ɸɪɣɭɠɭ(-ɶ)
9) ɞɣɪɠɫɜɩɦɛ(-ɶ)
ɭɝɠɭ: ɮɬɬɥɣɤ ɺɢɶɥ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 215
ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɩɭɝɠɭɛ ɥ ɢɛɟɛɨɣɹ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ ɜɦɛɨɥ
ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ C1, ɛ ɢɛɭɠɧ
ɨɛɪɣɳɣɭɠ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ.
C1 ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɩ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɩɧɮ ɭɠɥɬɭɮ.
ɯɩɫɧɮɦɣɫɮɤɭɠ ɣ ɪɫɩɥɩɧɧɠɨɭɣɫɮɤɭɠ ɩɟɨɮ ɣɢ ɪɫɩɜɦɠɧ, ɪɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɰ
ɛɝɭɩɫɩɧ ɭɠɥɬɭɛ (ɣɢɜɠɞɛɤɭɠ ɲɫɠɢɧɠɫɨɩɞɩ ɱɣɭɣɫɩɝɛɨɣɺ).
ɯɩɫɧɮɦɣɫɮɤɭɠ ɪɩɢɣɱɣɹ ɛɝɭɩɫɛ (ɫɛɬɬɥɛɢɲɣɥɛ). ɛɪɣɳɣɭɠ, ɬɩɞɦɛɬɨɶ
ɣɦɣ ɨɠ ɬɩɞɦɛɬɨɶ ɝɶ ɬ ɭɩɲɥɩɤ ɢɫɠɨɣɺ ɛɝɭɩɫɛ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɩɞɩ ɭɠɥɬɭɛ.
ɜɵɺɬɨɣɭɠ ɪɩɲɠɧɮ. ɝɩɤ ɩɭɝɠɭ ɛɫɞɮɧɠɨɭɣɫɮɤɭɠ, ɩɪɣɫɛɺɬɷ ɝ ɪɠɫɝɮɹ
ɩɲɠɫɠɟɷ ɨɛ ɲɣɭɛɭɠɦɷɬɥɣɤ ɩɪɶɭ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɨɛ ɢɨɛɨɣɺ ɣ ɡɣɢɨɠɨɨɶɠ
ɨɛɜɦɹɟɠɨɣɺ (ɮɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɪɠɫɝɶɠ ɟɝɛ ɛɫɞɮɧɠɨɭɛ). ɜɵɻɧ ɬɩɲɣɨɠɨɣɺ –
ɨɠ ɧɠɨɠɠ 150 ɬɦɩɝ.
ɛɜɩɭɛ, ɨɛɪɣɬɛɨɨɛɺ ɜɠɢ ɩɪɩɫɶ ɨɛ ɪɫɩɲɣɭɛɨɨɶɤ ɭɠɥɬɭ (ɨɠ ɪɩ ɟɛɨɨɩɧɮ
ɭɠɥɬɭɮ), ɨɠ ɩɱɠɨɣɝɛɠɭɬɺ. ɬɦɣ ɬɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ
ɪɠɫɠɬɥɛɢɛɨɨɶɤ ɣɦɣ ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɪɠɫɠɪɣɬɛɨɨɶɤ ɣɬɰɩɟɨɶɤ ɭɠɥɬɭ ɜɠɢ
ɥɛɥɣɰ ɜɶ ɭɩ ɨɣ ɜɶɦɩ ɥɩɧɧɠɨɭɛɫɣɠɝ, ɭɩ ɭɛɥɛɺ ɫɛɜɩɭɛ ɩɱɠɨɣɝɛɠɭɬɺ
ɨɮɦɻɧ ɜɛɦɦɩɝ.
ɩɲɣɨɠɨɣɠ ɪɣɳɣɭɠ ɛɥɥɮɫɛɭɨɩ, ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɶɧ ɪɩɲɠɫɥɩɧ.
Автор
lanasvet2312
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4 651
Размер файла
359 Кб
Теги
егэ, язык, тренировочная, вар, 2012, русский, работа, 06_04_2012г
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа