close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

d12inf112

код для вставкиСкачать
11 класс. 19 апреля. Информатика. Диагностическая работа №2
 © МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2 19 2012 ! 11 " 3 . ( ). . . . Информатика. 11 класс. Вариант 3 r00060
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2
4 (240 !). $
3 , '() 32 . 1 2 !
+ 1,5 (90 !). 3 – 2,5 (150 !). /+ 1 ' 13 . '! 0 4 , ) + +. /+ 2 15 ( ' + !+ + ). /+ 3 4 . 1 ) + ! + 2
34$ 0 5 1!
+
6
, +
!
7 2 '
++ 8(
29
, !! !+ . :
!
+ , . 1 !
, !5 + !, )
!0(
!. 3 ! 2 , '
!+ !(
. ;, !
, !!0. 7
+ + ' +9
+ +9
. ! Информатика. 11 класс. Вариант 3 3 © МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. В экзаменационных заданиях используются следующие соглашения: 1. Обозначения для логических связок (операций): a
.
) отрицание (инверсия, логическое НЕ) обозначается ¬ (например, ¬А); b
.
) конъюнкция (логическое умножение, логическое И) обозначается /\ (например, А /\ В) либо & (например, А & В); c
.
) дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ) обозначается \/ (например, А \/ В) либо | (например, А | В); d
.
) следование (импликация) обозначается → (например, А → В); e) тождество обозначается ≡ (например A ≡ B). Выражение А ≡ В истинно тогда и только тогда, когда значения А и В совпадают (либо они оба истинны, либо они оба ложны); f) символ 1 используется для обозначения истины (истинного высказывания); символ 0 – для обозначения лжи (ложного высказывания). 2. Два логических выражения, содержащих переменные, называются равносильными (эквивалентными), если значения этих выражений совпадают при любых значениях переменных. Так, выражения А → В и (¬А) \/ В равносильны, а А \/ В и А /\ В – нет (значения выражений разные, например, при А = 1, В = 0)
.
3. Приоритеты логических операций: инверсия (отрицание), конъюнкция (логическое умножение), дизъюнкция (логическое сложение), импликация (следование). Таким образом, ¬А /\ В \/ С /\ D совпадает с ((¬А) /\ В) \/ (С /\ D). Возможна запись А /\ В /\ С вместо (А /\ В) /\ С. То же относится и к дизъюнкции: возможна запись А \/ В \/ С вместо (А \/ В) \/ С. 4. Везде в задачах 1Кбайт = 1024 байт; 1Мбайт = 1024 Кбайт. Информатика. 11 класс. Вариант 3 4
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. Часть 1 При выполнении заданий этой части из четырех предложенных вам вариантов выберите один верный. В бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1–А13) поставьте знак «X» в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. Сколько единиц в двоичной записи десятичного числа 515?
1
.
)
1 2
.
)
2 3
.
)
3 4
.
)
4 Между населёнными пунктами A, B, C, D, E, F, Z построены дороги, протяжённость которых приведена в таблице. (Отсутствие числа в таблице означает, что прямой дороги между пунктами нет.) A B C D E F Z A 4 6 33 B 4 1 C 6 1 2 10 D 2 4 E 10 4 3 8 F 3 2 Z 33 8 2 Определите длину кратчайшего пути между пунктами A и Z (при условии, что передвигаться можно только по построенным дорогам). 1
.
)
13 2
.
)
16 3
)
19 4
)
21 Дан фрагмент таблицы истинности выражения F: x1 x2 x3 x4 x5 x6 F 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 Каким выражением может быть F? 1) x1 ∧x2 ∨x3 ∧x4 ∨x5 ∧x6 2) x1 ∧x3 ∨x4 ∧x5 ∨x6 ∧x2 3.) x1 ∧x4 ∨x2 ∧x5 ∨x6 ∧x3 4.) x1 ∧x5 ∨x2 ∧x3 ∨x6 ∧x4 A1 A2 A3 ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 35
A4 ɦɺ ɞɫɮɪɪɩɝɶɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ ɬ ɯɛɤɦɛɧɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɧɛɬɥɣ ɣɧɠɨ
ɯɛɤɦɩɝ. ɛɬɥɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ, ɱɣɯɫ ɣ
ɪɫɩɲɣɰ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶɰ ɝ ɣɧɠɨɛɰ ɯɛɤɦɩɝ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɝ ɥɩɭɩɫɶɰ ɭɛɥɡɠ
ɧɩɞɮɭ ɝɬɭɫɠɲɛɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɣɧɝɩɦɶ:
ɣɧɝɩɦ «?» (ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɶɤ ɢɨɛɥ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ.
ɣɧɝɩɦ «*» (ɢɝɠɢɟɩɲɥɛ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɦɹɜɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɝ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɤ ɟɦɣɨɶ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ «*» ɧɩɡɠɭ ɢɛɟɛɝɛɭɷ ɣ ɪɮɬɭɮɹ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ.
ɥɛɭɛɦɩɞɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ 7 ɯɛɤɦɩɝ:
tire.txt
traffic.text
traffic.tab
tram.txt
tree.text
story.text
street.txt ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɪɩ ɥɛɥɩɤ ɣɢ ɧɛɬɩɥ ɣɢ ɥɛɭɛɦɩɞɛ ɜɮɟɠɭ ɩɭɩɜɫɛɨɛ ɮɥɛɢɛɨɨɛɺ
ɞɫɮɪɪɛ ɯɛɤɦɩɝ:
traffic.text
tram.txt
tree.text
street.txt
1) tr*.t*xt
2) *tr*.t*
3) *tr*.t?xt
4) *tr*.t*xt
A5 ɠɨɺ ɣ ɛɳɛ ɣɞɫɛɹɭ ɝ ɣɞɫɮ ɬ ɲɣɬɦɛɧɣ. ɠɨɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭ
ɲɠɭɶɫɠɰɢɨɛɲɨɩɠ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɨɠɭ ɱɣɯɫ,
ɜɩɦɷɳɣɰ, ɲɠɧ 6. ɛɳɛ ɬɭɫɩɣɭ ɣɢ ɨɠɞɩ ɨɩɝɩɠ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ
ɪɩ ɬɦɠɟɮɹɴɣɧ ɪɫɛɝɣɦɛɧ.
1. ɶɲɣɬɦɺɹɭɬɺ ɟɝɛ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɶɰ ɲɣɬɦɛ – ɬɮɧɧɛ ɟɝɮɰ ɪɠɫɝɶɰ
ɫɛɢɫɺɟɩɝ ɲɣɬɦɛ ɠɨɣ ɣ ɬɮɧɧɛ ɟɝɮɰ ɪɩɬɦɠɟɨɣɰ ɫɛɢɫɺɟɩɝ ɸɭɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
2. ɩɦɮɲɠɨɨɶɠ ɟɝɛ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɶɰ ɲɣɬɦɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɹɭɬɺ ɟɫɮɞ ɢɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ ɝɩɢɫɛɬɭɛɨɣɺ (ɜɠɢ ɫɛɢɟɠɦɣɭɠɦɠɤ).
ɫɣɧɠɫ. ɒɣɬɦɩ ɠɨɣ: 6543. ɩɫɛɢɫɺɟɨɶɠ ɬɮɧɧɶ: B, 7. ɛɳɣɨ
ɫɠɢɮɦɷɭɛɭ: 7B.
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɠɭ ɪɩɦɮɲɣɭɷɬɺ ɮ ɛɳɣ
ɪɫɣ ɥɛɥɩɧ-ɭɩ ɠɨɣɨɩɧ ɲɣɬɦɠ.
1) 4E
2) 67
3) 710
4) A6
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɛɜɦɣɱɛ 1
IDɛɧɣɦɣɺ_..ɩɦ
1885ɩɫɠɨɥɩ ..
1738ɣɫɬɛɨɩɝɛ ..
1725ɩɝɛɦɷ ..
1770ɩɫɩɦɷ ..
1797ɩɫɩɦɷ ..
1726ɩɫɩɦɷ ..
1876ɩɫɩɦɷ ..
1854ɩɫɩɦɷ ...
1791ɛɫɣɨɛ ..
1808ɣɥɣɭɣɨɛ .ɐ.
1829ɮɫɺɨɲɣɥ ..
1915ɮɫɺɨɲɣɥ ..
1900ɒɛɱɥɛɺ ..
1759ɒɛɱɥɣɤ ..
………
ɛɜɦɣɱɛ 2
ID_ɩɟɣɭɠɦɺID_ɠɜɻɨɥɛ
17701738
18291738
18851759
17251770
17261770
18851791
17251797
17261797
17971876
18081876
17701900
18291900
17701915
18291915
……
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 36
A6 ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɜɛɢɶ ɟɛɨɨɶɰ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɶ ɬɝɠɟɠɨɣɺ ɩ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɺɰ. ɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ
ɯɛɧɣɦɣɹ ɣ ɣɨɣɱɣɛɦɶ ɟɠɟɮɳɥɣ ɒɛɱɥɩɤ ..
1) ɩɝɛɦɷ ..
2) ɩɫɩɦɷ ..
3) ɮɫɺɨɲɣɥ ..
4) ɒɛɱɥɣɤ ..
A7 ɺɲɠɤɥɠ C7 ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɯɩɫɧɮɦɛ =D$3*4-$D4*3.
ɛɥɩɤ ɝɣɟ ɪɫɣɩɜɫɠɭɠɭ ɯɩɫɧɮɦɛ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ ɥɛɥ ɺɲɠɤɥɮ C7 ɬɥɩɪɣɫɮɹɭ ɝ
ɺɲɠɤɥɮ A5?
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ: ɢɨɛɥ $ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɛɜɬɩɦɹɭɨɩɤ
ɛɟɫɠɬɛɱɣɣ.
1) =D$3*4-$D4*3
2) =B$1*4-$B2*3
3) =B$3*4-$D2*3
4) =B$12-$D6
A8 ɝɮɰɥɛɨɛɦɷɨɛɺ (ɬɭɠɫɠɩ) ɢɝɮɥɩɢɛɪɣɬɷ ɬ ɲɛɬɭɩɭɩɤ ɟɣɬɥɫɠɭɣɢɛɱɣɣ 32 ɥɱ
ɣ 16-ɜɣɭɨɶɧ ɫɛɢɫɠɳɠɨɣɠɧ ɪɫɩɝɩɟɣɦɛɬɷ ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ 5 ɧɣɨ. ɡɛɭɣɠ
ɟɛɨɨɶɰ ɨɠ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɦɩɬɷ. ɛɥɛɺ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɝɠɦɣɲɣɨ
ɨɛɣɜɩɦɠɠ ɜɦɣɢɥɛ ɥ ɫɛɢɧɠɫɮ ɪɩɦɮɲɠɨɨɩɞɩ ɯɛɤɦɛ?
1) 10 ɜɛɤɭ
2) 20 ɜɛɤɭ
3) 40 ɜɛɤɭ
4) 60 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 37
A9 ɦɺ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɺɴɠɤ ɣɢ ɜɮɥɝ
, , , ɣ , ɫɠɳɣɦɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɫɛɝɨɩɧɠɫɨɶɤ ɟɝɩɣɲɨɶɤ ɥɩɟ,
ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɭɷ ɟɝɩɣɲɨɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛ-
ɭɠɦɷɨɩɬɭɷ, ɪɩɺɝɦɺɹɴɮɹɬɺ ɨɛ ɪɫɣɻɧɨɩɤ ɬɭɩɫɩɨɠ ɥɛɨɛɦɛ ɬɝɺɢɣ. ɦɺ
ɜɮɥɝ , , ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣ ɭɛɥɣɠ ɥɩɟɩɝɶɠ ɬɦɩɝɛ: Ť011, Ť010,
Ť000, Ť001. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɣɧ ɥɩɟɩɝɶɧ ɬɦɩɝɩɧ ɣɢ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ
ɨɣɡɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɢɛɥɩɟɣɫɩɝɛɨɛ ɜɮɥɝɛ .
1) 1
2) 0
3) 01
4) 00
A10 ɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ X ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɠɭ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɧɮ ɮɬɦɩɝɣɹ
((X<25) Ļ (X<23)) /\ ((X>21) Ļ(X<12))
1) 21
2) 22
3) 23
4) 24
A11 ɫɣ ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɣ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɥɛɡɟɩɧɮ ɪɩɦɷɢɩɝɛɭɠɦɹ
ɝɶɟɛɠɭɬɺ ɪɛɫɩɦɷ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 20 ɬɣɧɝɩɦɩɝ ɣ ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɤ ɭɩɦɷɥɩ
ɬɣɧɝɩɦɶ A, B, C, D, E, F, G, H, J, K. ɛɡɟɶɤ ɭɛɥɩɤ ɪɛɫɩɦɷ ɝ
ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɣ
ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɱɠɦɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɛɤɭ (ɪɫɣ ɸɭɩɧ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭ
ɪɩɬɣɧɝɩɦɷɨɩɠ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɠ ɣ ɝɬɠ ɬɣɧɝɩɦɶ ɥɩɟɣɫɮɹɭɬɺ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɣ
ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɣɭ).
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɜɵɻɧ ɪɛɧɺɭɣ, ɩɭɝɩɟɣɧɶɤ ɸɭɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɩɤ ɟɦɺ ɢɛɪɣɬɣ
20 ɪɛɫɩɦɠɤ.
1) 200 ɜɛɤɭ
2) 240 ɜɛɤɭ
3) 280 ɜɛɤɭ
4) 300 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
s = 0
n = 10
FOR i = 0 TO n
IF i<=n-i THEN
s = s + A(i)
END IF
NEXT i
A12 ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɩɪɣɬɛɨ ɩɟɨɩɧɠɫɨɶɤ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɬ ɣɨɟɠɥɬɛɧɣ
ɩɭ 0 ɟɩ 10. ɣɡɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɤ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɩɟɨɩɤ ɣ ɭɩɤ ɡɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ,
ɩɜɫɛɜɛɭɶɝɛɹɴɠɤ ɟɛɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ:
ɛɬɥɛɦɷ
s:=0;
n:=10;
for i:=0 to n do begin
if i <= n-i then s:=s + A[i];
end;
ɣ
s = 0;
n=10;
for (i = 0; i <= n; i++)
if (i <= n-i) s=s + A[i];
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
s:=0
n:=10
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 0 ɞɨ n
ɟɫɥɢ i <= n-i
ɬɨ s:=s + A[i]
ɜɫɟ
ɤɰ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 38
ɨɛɲɛɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɸɭɩɞɩ ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɝ ɧɛɬɬɣɝɠ ɨɛɰɩɟɣɦɣɬɷ ɲɣɬɦɛ 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ɭ.ɠ. A[0]=0, A[1]=1 ɣ ɭ.ɟ. ɒɠɧɮ ɜɮɟɠɭ ɫɛɝɨɩ
ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ s ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɟɛɨɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ?
1) 5
2) 10
3) 15
4) 45
A13 ɬɪɩɦɨɣɭɠɦɷ ɮɧɠɠɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɭɷɬɺ ɪɩ ɪɫɺɧɩɮɞɩɦɷɨɩɧɮ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɮ, ɨɛɲɠɫɲɠɨɨɩɧɮ ɨɛ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɫɛɢɜɣɭɩɤ ɨɛ ɥɦɠɭɥɣ. ɠɡɟɮ
ɬɩɬɠɟɨɣɧɣ ɪɩ ɬɭɩɫɩɨɛɧ ɥɦɠɭɥɛɧɣ ɧɩɡɠɭ ɬɭɩɺɭɷ ɬɭɠɨɛ. ɦɠɭɥɛ ɝ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɲɣɬɭɛɺ ɣɦɣ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɛɺ. ɛɥɫɛɳɠɨɨɶɠ
ɥɦɠɭɥɣ ɨɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɝɶɟɠɦɠɨɶ ɬɠɫɶɧ ɱɝɠɭɩɧ.
ɣɬɭɠɧɛ ɥɩɧɛɨɟ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɝɩɬɠɧɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ – ɸɭɩ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɠɫɠɧɠɴɠɨɣɺ:
ɣɬɭɠɧɛ ɥɩɧɛɨɟ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɝɩɬɠɧɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ – ɸɭɩ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɠɫɠɧɠɴɠɨɣɺ:
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɝɝɠɫɰɝɨɣɢɝɦɠɝɩɝɪɫɛɝɩ
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ ɨɛ ɩɟɨɮ
ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ, ɝɪɫɛɝɩ Ļ. ɬɦɣ ɨɛ
ɪɮɭɣ ɛ ɩɥɛɡɠɭɬɺ ɬɭɠɨɛ, ɩɨ ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ.
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 39
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɬɭɠɨɶ ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ
ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ :
ɬɝɠɫɰɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɑɣɥɦ
<ɮɬɦɩɝɣɠ> ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ, ɪɩɥɛ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɣ
<ɮɬɦɩɝɣɠ>
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-1
ɒ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-2
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-1, ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ, ɣɦɣ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-2, ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɦɩɡɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɺɰ ɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɥɩɧɛɨɟɶ
ɪɫɩɝɠɫɥɣ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɬɦɩɝɛ , , .
ɥɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɩɥ ɦɛɜɣɫɣɨɭɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɭ ɭɫɠɜɩɝɛɨɣɹ, ɲɭɩ, ɨɛɲɛɝ
ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɨɠɤ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɮɱɠɦɠɠɭ
ɣ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɬɺ ɝ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɥɦɠɭɥɠ (ɥɦɠɭɥɛ A6)?
ɑ <ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɥɟɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
<ɫɧɢɡɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɧɢɡ
ɜɧɢɡ
ɑ
ɜɥɟɜɨ
ɜɥɟɜɨ
ɐ ɐ ɐ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
1) 4
2) 8
3) 12
4) 16
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 310
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–15) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩ,
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ ɣɦɣ ɱɣɯɫ. ɪɣɳɣɭɠ ɩɭɝɠɭɶ ɬɨɛɲɛɦɛ
ɝ ɭɠɥɬɭ ɫɛɜɩɭɶ, ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɠɫɠɨɠɬɣɭɠ ɣɰ ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1
ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ
ɥɦɠɭɩɲɥɣ, ɜɠɢ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɢɛɪɺɭɶɰ ɣ ɟɫɮɞɣɰ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɰ
ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ
ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ.
B1 ɝɭɩɧɛɭɣɲɠɬɥɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɩɬɮɴɠɬɭɝɣɦɩ ɪɠɫɠɥɩɟɣɫɩɝɥɮ
ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɩɨɨɩɞɩ ɬɩɩɜɴɠɨɣɺ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ ɟɦɣɨɩɤ ɝ 1025024
ɬɣɧɝɩɦɛ, ɪɠɫɝɩɨɛɲɛɦɷɨɩ ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɝ 2Ťɜɛɤɭɨɩɧ ɥɩɟɠ Unicode, ɝ
8Ťɜɣɭɨɮɹ ɥɩɟɣɫɩɝɥɮ Ť8. ɛ ɬɥɩɦɷɥɩ ɜɛɤɭ ɮɧɠɨɷɳɣɦɛɬɷ ɟɦɣɨɛ
ɬɩɩɜɴɠɨɣɺ? ɩɭɝɠɭɠ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ.
ɭɝɠɭ: B2 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɛɦɷɥɮɦɺɭɩɫ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ
ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɩɭɨɣɧɣ 1
2. ɫɛɢɟɠɦɣ ɨɛ 5
ɶɪɩɦɨɺɺ ɪɠɫɝɮɹ ɣɢ ɨɣɰ, ɛɦɷɥɮɦɺɭɩɫ ɩɭɨɣɧɛɠɭ ɩɭ ɲɣɬɦɛ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ
1, ɛ ɝɶɪɩɦɨɺɺ ɝɭɩɫɮɹ, ɟɠɦɣɭ ɠɞɩ ɨɛ 5. ɛɪɫɣɧɠɫ, ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ 1221 –
ɸɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɩɭɨɣɧɣ 1
ɫɛɢɟɠɦɣ ɨɛ 5
ɫɛɢɟɠɦɣ ɨɛ 5
ɩɭɨɣɧɣ 1
ɘɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 101 ɝ ɲɣɬɦɩ 3.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɪɩɫɺɟɩɥ ɥɩɧɛɨɟ ɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 56 ɪɩɦɮɲɛɠɭ
ɲɣɬɦɩ 1 ɣ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɨɠ ɜɩɦɠɠ 5 ɥɩɧɛɨɟ. ɥɛɢɶɝɛɤɭɠ ɦɣɳɷ ɨɩɧɠɫɛ
ɥɩɧɛɨɟ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM N, S AS INTEGER
N = 24
S = 0
WHILE N < 64
S = S + 20
N = N + 5
WEND
PRINT S
ɛɬɥɛɦɷ
var n, s: integer;
begin
n := 24;
s := 0;
while n < 64 do
begin
s := s + 20;
n := n + 5
end;
write(s)
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main(){
int n, s;
n = 24;
s = 0;
while (n < 64)
{
s = s + 20;
n = n + 5;
}
printf("%d", s);}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 311
B3 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɲɭɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɤ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ):
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ n, s
n := 24
s := 0
ɧɰ ɩɨɤɚ n < 64
s := s + 20
n := n + 5
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ s
ɤɨɧ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 312
ɭɝɠɭ: B4 ɬɠ 5-ɜɮɥɝɠɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɠ ɣɢ ɜɮɥɝ , , , , ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɝ
ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɣ ɪɫɩɨɮɧɠɫɩɝɛɨɶ.
ɩɭ ɨɛɲɛɦɩ ɬɪɣɬɥɛ:
1. 2. 3. 4. 5. ……
ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɭɩɣɭ ɪɩɟ ɨɩɧɠɫɩɧ 1020
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 313
B5 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ:
ABC
16 =A1+3
2=B2+C1=(B1+10)/5=B1–2
ɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɝ ɺɲɠɤɥɠ B1, ɲɭɩɜɶ ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɛɺ
ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɝɶɲɣɬɦɠɨɣɤ ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ ɪɩ ɢɨɛɲɠɨɣɺɧ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ
ɺɲɠɠɥ A2:2 ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɩɝɛɦɛ ɫɣɬɮɨɥɮ?
ɢɝɠɬɭɨɩ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ, ɪɩ ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɩɬɭɫɩɠɨɛ
ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ, ɣɧɠɹɭ ɩɟɣɨ ɣ ɭɩɭ ɡɠ ɢɨɛɥ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
a = 30
b = 6
a = a - 5 * b
IF a > b THEN
c = 7*a - 3*b
ELSE
c = 7*a + 3*b
ENDIF
B6 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ c ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ
ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ). ɭɝɠɭ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɝɣɟɠ ɱɠɦɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
ɛɬɥɛɦɷ
a := 30;
b := 6;
a := a - 5 * b;
if a > b then
c := 7*a - 3*b
else
c := 7*a + 3*b;
ɣ
a = 30;
b = 6;
a = a - 5 * b;
if (a > b)
c = 7*a - 3*b;
else
c = 7*a + 3*b;
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
a := 30
b := 6
a := a - 5 * b
ɟɫɥɢ a > b
ɬɨ c := 7*a - 3*b
ɢɧɚɱɟ c := 7*a + 3*b
ɜɫɟ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 314
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=0
WHILE X > 0
A = A+1
B = B +(X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
B7 ɣɡɠ ɨɛ 4-ɰ ɺɢɶɥɛɰ ɢɛɪɣɬɛɨ ɛɦɞɩɫɣɭɧ. ɩɦɮɲɣɝ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɣɬɦɩ x, ɸɭɩɭ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ a ɣ b. ɥɛɡɣɭɠ ɨɛɣɜɩɦɷɳɠɠ ɣɢ ɭɛɥɣɰ
ɲɣɬɠɦ x, ɪɫɣ ɝɝɩɟɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɬɨɛɲɛɦɛ 3, ɛ ɪɩɭɩɧ 4.
ɛɬɥɛɦɷ
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a:=0; b:=0;
while x>0 do
begin
a:=a + 1;
b:=b + (x mod 10);
x:=x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main(){
int x, a, b;
scanf("%d", &x);
a=0; b=0;
while (x>0){
a = a+1;
b = b +(x%10);
x = x/10;
}
printf("%d\n%d", a, b);}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 315
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ x, a, b
ɜɜɨɞ x
a:=0; b:=0
ɧɰ ɩɨɤɚ x>0
a:=a+1
b:=b+mod(x,10)
x:=div(x,10)
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ a, ɧɫ, b
ɤɨɧ
ɭɝɠɭ: ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 316
B8 ɠɬɺɭɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ 100 ɝ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ
ɥɛɥ 55. ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B9 ɛ ɫɣɬɮɨɥɠ – ɬɰɠɧɛ ɟɩɫɩɞ, ɬɝɺɢɶɝɛɹɴɣɰ ɞɩɫɩɟɛ , , , , , , , ,
. ɩ ɥɛɡɟɩɤ ɟɩɫɩɞɠ ɧɩɡɨɩ ɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɩɟɨɩɧ ɨɛɪɫɛɝɦɠɨɣɣ,
ɮɥɛɢɛɨɨɩɧ ɬɭɫɠɦɥɩɤ. ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɮɭɠɤ ɣɢ ɞɩɫɩɟɛ
ɝ ɞɩɫɩɟ ?
ɭɝɠɭ: B10 ɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɩɧ ɣ ɪɮɨɥɭɩɧ ɨɠɭ ɪɫɺɧɩɞɩ ɥɛɨɛɦɛ ɬɝɺɢɣ. ɛɨɨɶɠ ɣɢ
ɝ ɪɠɫɠɟɛɹɭɬɺ ɲɠɫɠɢ ɪɫɩɧɠɡɮɭɩɲɨɶɤ ɪɮɨɥɭ ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɥɛɨɛɦɩɝ
ɬɝɺɢɣ - ɣ -. ɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ - ɝ 4 ɫɛɢɛ
ɨɣɡɠ, ɲɠɧ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ -. ɠɫɠɟɛɲɛ
ɟɛɨɨɶɰ ɣɢ ɝ ɨɛɲɣɨɛɠɭɬɺ ɲɠɫɠɢ 10 ɬɠɥɮɨɟ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ, ɥɛɥ
ɢɛɥɩɨɲɣɦɬɺ ɪɫɣɠɧ ɸɭɣɰ ɟɛɨɨɶɰ ɝ .
ɥɩɦɷɥɩ ɝɫɠɧɠɨɣ (ɝ ɬɠɥɮɨɟɛɰ) ɪɩɭɫɠɜɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɣɢ ɝ ɪɛɥɠɭɛ ɟɛɨɨɶɰ, ɠɬɦɣ ɟɦɺ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɸɭɩɞɩ ɪɛɥɠɭɛ ɣɢ ɝ ɭɫɠɜɮɠɭɬɺ
1 ɧɣɨ 20 ɬɠɥ?
ɩɭɝɠɭɠ ɮɥɛɡɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ, ɬɦɩɝɩ «ɬɠɥɮɨɟ» ɣɦɣ ɜɮɥɝɮ «ɬ»
ɟɩɜɛɝɦɺɭɷ ɨɠ ɨɮɡɨɩ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 317
B11 ɭɠɫɧɣɨɩɦɩɞɣɣ ɬɠɭɠɤ TCP/IP ɧɛɬɥɩɤ ɬɠɭɣ ɨɛɢɶɝɛɠɭɬɺ ɟɝɩɣɲɨɩɠ
ɲɣɬɦɩ, ɩɪɫɠɟɠɦɺɹɴɠɠ, ɥɛɥɛɺ ɲɛɬɭɷ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɮɢɦɛ ɬɠɭɣ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ ɥ
ɛɟɫɠɬɮ ɬɠɭɣ, ɛ ɥɛɥɛɺ — ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɛɧɩɞɩ ɮɢɦɛ ɝ ɸɭɩɤ ɬɠɭɣ. ɜɶɲɨɩ
ɧɛɬɥɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɪɩ ɭɠɧ ɡɠ ɪɫɛɝɣɦɛɧ, ɲɭɩ ɣ IP-ɛɟɫɠɬ. ɟɫɠɬ ɬɠɭɣ
ɪɩɦɮɲɛɠɭɬɺ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɺ ɪɩɫɛɢɫɺɟɨɩɤ ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɣ ɥ
ɢɛɟɛɨɨɩɧɮ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ.
ɩ ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɛɟɫɠɬ ɬɠɭɣ.
IP –ɛɟɫɠɬ ɮɢɦɛ: 224.23.227.32
ɛɬɥɛ: 255.255.240.0
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɛ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɠɨɨɶɰ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ ɲɣɬɠɦ ɲɠɭɶɫɠ
ɸɦɠɧɠɨɭɛ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɣ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɨɮɡɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ
ɣɧ ɜɮɥɝɶ, ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɭɩɲɠɥ.
ABCDEFGH
255240227224322380
ɫɣɧɠɫ.
ɮɬɭɷ ɣɬɥɩɧɶɤ IP-ɛɟɫɠɬ 192.168.128.0, ɣ ɟɛɨɛ ɭɛɜɦɣɱɛ
ABCDEFGH
1281682558127017192
ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɜɮɟɠɭ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝ
ɝɣɟɠ: HBAF
ɭɝɠɭ: B12 ɺɢɶɥɠ ɢɛɪɫɩɬɩɝ ɪɩɣɬɥɩɝɩɞɩ ɬɠɫɝɠɫɛ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɬɣɧɝɩɦ «|», ɛ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» – ɬɣɧɝɩɦ «&».
ɭɛɜɦɣɱɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɢɛɪɫɩɬɶ ɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɨɛɤɟɠɨɨɶɰ ɪɩ ɨɣɧ
ɬɭɫɛɨɣɱ ɨɠɥɩɭɩɫɩɞɩ ɬɠɞɧɠɨɭɛ ɬɠɭɣ ɨɭɠɫɨɠɭ.
ɛɪɫɩɬ
ɛɤɟɠɨɩ
ɬɭɫɛɨɣɱ
(ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ)
ɠɥɛɜɫɷ & ɚɨɝɛɫɷ& ɠɝɫɛɦɷ113
ɠɥɛɜɫɷ & ɚɨɝɛɫɷ225
ɠɥɛɜɫɷ &(ɚɨɝɛɫɷ | ɠɝɫɛɦɷ)645
ɛɥɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɛɨɣɱ (ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ) ɜɮɟɠɭ ɨɛɤɟɠɨɩ ɪɩ ɢɛɪɫɩɬɮ
ɠɥɛɜɫɷ & ɠɝɫɛɦɷ?
ɲɣɭɛɠɭɬɺ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɛɪɫɩɬɶ ɝɶɪɩɦɨɺɦɣɬɷ ɪɫɛɥɭɣɲɠɬɥɣ ɩɟɨɩɝɫɠɧɠɨɨɩ,
ɭɛɥ ɲɭɩ ɨɛɜɩɫ ɬɭɫɛɨɣɱ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɝɬɠ ɣɬɥɩɧɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɨɠ ɣɢɧɠɨɺɦɬɺ
ɢɛ ɝɫɠɧɺ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɢɛɪɫɩɬɩɝ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 318
B13 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɣɨɮɬɦɹɬ ɠɬɭɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 4,
2. ɝɶɲɭɣ 5.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 4, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɠɨɷɳɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 5.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɣɨɮɬɦɹɬɛ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɩɦɩɡɣɭɠɦɷɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɨɩ ɪɩɦɮɲɣɭɷ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 0
ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɛɡɟɛɺ ɣɢ ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ
7 ɥɩɧɛɨɟ? ɫɩɧɠɡɮɭɩɲɨɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɪɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧ
ɧɩɞɮɭ ɜɶɭɷ ɩɭɫɣɱɛɭɠɦɷɨɶɧɣ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = -20: B = 20
M = A: R = F(A)
FOR T = A TO B
IF F(T) >= R THEN
M = T
R = F(T)
END IF
NEXT T
PRINT M
FUNCTION F(x)
F = 5*(4-x*x)*(x*x-4)+1
END FUNCTION
ɛɬɥɛɦɷ
var a,b,t,M,R :integer;
Function F(x: integer):integer;
begin
F := 5*(4-x*x)*(x*x-4)+1;
end;
BEGIN
a := -20; b := 20;
M := a; R := F(a);
for t := a to b do begin
if (F(t) >= R) then begin
M := t;
R := F(t);
end;
end;
write(M);
END.
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 319
B14 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ (ɟɦɺ ɛɳɠɞɩ ɮɟɩɜɬɭɝɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ
ɨɛ ɲɠɭɶɫɻɰ ɺɢɶɥɛɰ):
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɣ
#include<stdio.h>
int F(int x){
return 5*(4-x*x)*(x*x-4)+1;}
void main(){
int a, b, t, M, R;
a = -20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t=a; t<=b; t++){
if (F(t)>=R) {
M = t; R = F(t);
}
}
printf("%d", M);}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ a, b, t, R, M
a := -20; b := 20
M := a; R := F(a)
ɧɰ ɞɥɹ t ɨɬ a ɞɨ b
ɟɫɥɢ F(t)>= R
ɬɨ
M := t; R := F(t)
ɜɫɟ
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ M
ɤɨɧ
ɚɥɝ ɰɟɥ F(
ɰɟɥ x)
ɧɚɱ
ɡɧɚɱ := 5*(4-x*x)*(x*x-4)+1
ɤɨɧ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 320
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 321
B15 ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɨɛɜɩɫɩɝ ɢɨɛɲɠɨɣɤ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɥɩɭɩɫɶɠ
ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɝɬɠɧ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɧ ɨɣɡɠ ɮɬɦɩɝɣɺɧ?
(x1Ļx2) /\ (x2Ļx3) /\ (x3Ļx4) /\ (x4Ļx5 ) = 1
(y1Ļy2) /\ (y2Ļy3) /\ (y3Ļy4) /\ (y4Ļy5 ) = 1
y5Ļx5 =1
ɩɭɝɠɭɠ ɨɠ ɨɮɡɨɩ ɪɠɫɠɲɣɬɦɺɭɷ ɝɬɠ ɫɛɢɦɣɲɨɶɠ ɨɛɜɩɫɶ ɢɨɛɲɠɨɣɤ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɪɫɣ ɥɩɭɩɫɶɰ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɛ ɟɛɨɨɛɺ ɬɣɬɭɠɧɛ ɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɮɡɨɩ
ɮɥɛɢɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɭɛɥɣɰ ɨɛɜɩɫɩɝ.
ɭɝɠɭ: ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–4) ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ
ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ (1 ɣ ɭ.ɟ.),
ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɩɦɨɩɠ ɫɠɳɠɨɣɠ. ɭɝɠɭɶ ɢɛɪɣɬɶɝɛɤɭɠ ɲɻɭɥɩ ɣ
ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɩ.
C1 ɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɪɫɣ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬ ɥɦɛɝɣɛɭɮɫɶ
ɬɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɥɩɩɫɟɣɨɛɭɶ ɭɩɲɥɣ ɨɛ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ (x, y – ɟɠɤɬɭɝɣɭɠɦɷɨɶɠ ɲɣɬɦɛ) ɣ
ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭɬɺ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɨɩɬɭɷ ɸɭɩɤ ɭɩɲɥɣ
ɢɛɟɛɨɨɩɤ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ (ɝɥɦɹɲɛɺ
ɞɫɛɨɣɱɶ). ɫɩɞɫɛɧɧɣɬɭ ɭɩɫɩɪɣɦɬɺ ɣ
ɨɛɪɣɬɛɦ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
INPUT x, y
IF y<=x+2 THEN
IF x<=0 THEN
IF x*x+y*y<=25 THEN
PRINT "ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
ELSE
PRINT "ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
END IF
END IF
END IF
END
ɛɬɥɛɦɷ
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y<=x+2 then
if x<=0 then
if x*x+y*y<=25 then
write('ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
else
write('ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
end.
ɣ
#include <stdio.h>
void main(){
float x,y;
scanf("%f %f",&x,&y);
if (y<=x+2)
if (x<=0)
if (x*x+y*y<=25)
printf("ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
else
printf("ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 322
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 323
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɜɟɳ x,y
ɜɜɨɞ x,y
ɟɫɥɢ y<=x+2 ɬɨ
ɟɫɥɢ x<=0 ɬɨ
ɟɫɥɢ x*x+y*y<=25 ɬɨ
ɜɵɜɨɞ 'ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɢɧɚɱɟ
ɜɵɜɨɞ 'ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɤɨɧ
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
1. ɠɫɠɫɣɬɮɤɭɠ ɣ ɢɛɪɩɦɨɣɭɠ ɭɛɜɦɣɱɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɪɩɥɛɢɶɝɛɠɭ, ɥɛɥ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɣ
ɛɫɞɮɧɠɨɭɛɰ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɫɛɢɦɣɲɨɶɧ
ɩɜɦɛɬɭɺɧ (A, B, C, D, E, F, G, H, K). ɩɲɥɣ,
ɦɠɡɛɴɣɠ ɨɛ ɞɫɛɨɣɱɛɰ ɩɜɦɛɬɭɠɤ, ɩɭɟɠɦɷɨɩ ɨɠ
ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɭɷ ɜɦɛɬɭɷ
ɬɦɩɝɣɠ 1
(y<=x+2)
ɬɦɩɝɣɠ 2
(x<=0)
ɬɦɩɝɣɠ 3
(x*x+y*y<=25)
ɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɶɝɠɟɠɭ
ɜɦɛɬɭɷ
ɩɜɫɛɜɛɭɶ-
ɝɛɠɭɬɺ
ɝɠɫɨɩ
A B C D E F G H K © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 324
ɬɭɩɦɜɱɛɰ ɮɬɦɩɝɣɤ ɮɥɛɡɣɭɠ "ɟɛ", ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, "ɨɠɭ", ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, "—" (ɪɫɩɲɠɫɥ), ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɜɮɟɠɭ
ɪɫɩɝɠɫɺɭɷɬɺ, "ɨɠ ɣɢɝ.", ɠɬɦɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɠɟɻɭ ɬɠɜɺ ɪɩ-ɫɛɢɨɩɧɮ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɟɛɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ. ɬɭɩɦɜɱɠ
"ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ" ɮɥɛɡɣɭɠ, ɲɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ ɨɛ ɸɥɫɛɨ. ɬɦɣ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɝɶɝɩɟɣɭ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ "—" (ɪɫɩɲɠɫɥ). ɬɦɣ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɩɜɦɛɬɭɣ, ɜɮɟɮɭ ɝɶɝɠɟɠɨɶ ɫɛɢɨɶɠ
ɭɠɥɬɭɶ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ "ɨɠ ɣɢɝ". ɪɩɬɦɠɟɨɠɧ ɬɭɩɦɜɱɠ ɮɥɛɡɣɭɠ "ɟɛ" ɣɦɣ "ɨɠɭ".
2. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥ ɨɮɡɨɩ ɟɩɫɛɜɩɭɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɲɭɩɜɶ ɨɠ ɜɶɦɩ ɬɦɮɲɛɠɝ ɠɻ
ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɫɛɜɩɭɶ. (ɘɭɩ ɧɩɡɨɩ ɬɟɠɦɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɧɣ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ,
ɟɩɬɭɛɭɩɲɨɩ ɮɥɛɢɛɭɷ ɦɹɜɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɟɩɫɛɜɩɭɥɣ ɣɬɰɩɟɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ.)
C2 ɛɨ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ. ɘɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ ɧɩɞɮɭ
ɪɫɣɨɣɧɛɭɷ ɱɠɦɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɩɭ 0 ɟɩ 1000. ɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ
ɣɦɣ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɺɢɶɥɩɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ
ɨɛɤɭɣ ɣ ɝɶɝɠɬɭɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ ɧɛɬɬɣɝɛ, ɟɠɬɺɭɣɲɨɛɺ ɢɛɪɣɬɷ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ 2 ɱɣɯɫɶ, ɪɫɣɲɻɧ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɣɢ ɸɭɣɰ
ɱɣɯɫ – ɱɣɯɫɛ 9.
ɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɩɜɵɺɝɦɠɨɶ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɪɩɥɛɢɛɨɩ ɨɣɡɠ. ɛɪɫɠɴɛɠɭɬɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɨɠ ɩɪɣɬɛɨɨɶɠ ɨɣɡɠ, ɨɩ ɫɛɢɫɠɳɛɠɭɬɺ ɨɠ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɲɛɬɭɷ ɣɢ ɨɣɰ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 325
ɛɬɥɛɦɷ
const N=30;
Var
a:array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);…
end.
ɠɤɬɣɥ
N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I… END
#include <stdio.h>
#define N 30
void main(){
int a[N];
int i, j, k;
for (i=0; i<N; i++)
scanf("%d", &a[i]);…}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ N=30
ɰɟɥɬɚɛ a[1:N]
ɰɟɥ i, j, k
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 1 ɞɨ N
ɜɜɨɞ a[i]
ɤɰ
…
ɤɨɧ
ɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɤ ɺɢɶɥ
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɧɛɬɬɣɝ A ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ.
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ I, J, K.
ɱɣɥɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 30 ɝɝɩɟɣɧ ɸɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ A ɬ 1-ɞɩ ɪɩ 30-ɤ.
…
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 326
ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɣɦɣ
ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ), ɥɩɭɩɫɶɤ ɟɩɦɡɠɨ
ɨɛɰɩɟɣɭɷɬɺ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɧɨɩɞɩɭɩɲɣɺ. ɶ ɧɩɡɠɭɠ ɢɛɪɣɬɛɭɷ ɫɠɳɠɨɣɠ ɭɛɥɡɠ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ (ɮɥɛɡɣɭɠ ɨɛɢɝɛɨɣɠ ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɮɹ
ɝɠɫɬɣɹ ɺɢɶɥɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ, Free Pascal 2.4) ɣɦɣ ɝ ɝɣɟɠ
ɜɦɩɥ-ɬɰɠɧɶ. ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɝɶ ɟɩɦɡɨɶ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɠ ɡɠ ɬɛɧɶɠ
ɣɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɣ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɥɛɥɣɠ ɜɶɦɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɶ ɝ ɮɬɦɩɝɣɣ
(ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɝ ɩɜɫɛɢɱɠ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɧ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ).
C3 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɠɦɣɲɣɭɠɦɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ
ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 2,
2. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 3.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 2, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɨɩɡɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 3.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɝɠɦɣɲɣɭɠɦɺ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɠɬɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɲɣɬɦɩ 1 ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɹɭ ɝ ɲɣɬɦɩ 59?
ɭɝɠɭ ɩɜɩɬɨɮɤɭɠ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 327
C4 ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɫɛɬɪɩɢɨɛɝɛɨɣɺ ɲɣɬɠɦ,
ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɰ ɪɫɩɪɣɬɷɹ. ɨɛɲɛɦɛ ɨɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɠɭɬɺ
ɩɜɮɲɛɹɴɣɤ ɜɦɩɥ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 27 ɬɭɫɩɥ. ɠɫɝɶɠ 9 ɬɭɫɩɥ ɬɩɟɠɫɡɛɭ
ɬɦɩɝɛ «ɩɟɣɨ», «ɟɝɛ», …, «ɟɠɝɺɭɷ», ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ 9 ɬɭɫɩɥ – ɬɦɩɝɛ
«ɩɟɣɨɨɛɟɱɛɭɷ», «ɟɝɠɨɛɟɱɛɭɷ», … «ɟɠɝɺɭɨɛɟɱɛɭɷ», ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ 9 ɬɭɫɩɥ
– ɬɦɩɝɛ «ɟɠɬɺɭɷ», «ɟɝɛɟɱɛɭɷ», …, «ɟɠɝɺɨɩɬɭɩ». ɬɠ ɬɦɩɝɛ ɢɛɪɣɬɛɨɶ
ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ ɫɮɬɬɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ ɜɠɢ ɦɣɳɨɣɰ ɪɫɩɜɠɦɩɝ ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ
ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥɣ.
ɛɭɠɧ ɨɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɠɭɬɺ ɢɨɛɲɠɨɣɠ N – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɢɛɪɣɬɠɤ,
ɥɩɭɩɫɶɠ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɩɜɫɛɜɩɭɛɭɷ. ɦɠɟɮɹɴɣɠ N ɬɭɫɩɥ ɬɩɟɠɫɡɛɭ
ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛɧɣ ɲɣɬɦɛ. ɛɡɟɩɠ ɲɣɬɦɩ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɪɩ-ɫɮɬɬɥɣ,
ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ, ɜɠɢ ɩɳɣɜɩɥ. ɬɦɣ ɲɣɬɦɩ ɬɩɬɭɩɣɭ ɣɢ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɰ
ɬɦɩɝ, ɧɠɡɟɮ ɬɦɩɝɛɧɣ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ ɪɫɩɜɠɦ, ɦɣɳɨɣɰ ɪɫɩɜɠɦɩɝ
ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥ ɨɠɭ.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɸɯɯɠɥɭɣɝɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭ ɬɮɧɧɮ ɭɠɰ
ɝɰɩɟɨɶɰ ɲɣɬɠɦ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɨɛɰɩɟɺɭɬɺ ɝ ɣɨɭɠɫɝɛɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 99.
ɛɢɧɠɫ ɪɛɧɺɭɣ, ɥɩɭɩɫɮɹ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ ɛɳɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɢɛɝɣɬɠɭɷ ɩɭ ɟɦɣɨɶ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ ɬɪɣɬɥɛ.
ɠɫɠɟ ɭɠɥɬɭɩɧ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɥɫɛɭɥɩ ɩɪɣɳɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɝɛɧɣ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ.
ɫɣɧɠɫ ɝɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ (ɩɜɮɲɛɹɴɣɤ ɜɦɩɥ ɪɩɥɛɢɛɨ ɝ ɪɫɣɧɠɫɠ ɬ
ɬɩɥɫɛɴɠɨɣɺɧɣ):
ɩɟɣɨ
ɟɝɛ…
ɟɠɝɺɨɩɬɭɩ5
ɟɝɛɟɱɛɭɷ ɝɩɬɠɧɷ
ɟɝɛ ɧɣɦɦɣɩɨɛ
ɲɠɭɶɫɨɛɟɱɛɭɷ
ɬɭɩ ɟɝɛɟɱɛɭɷ ɭɫɣ
ɭɶɬɺɲɛ ɟɠɝɺɭɷɬɩɭ ɝɩɬɠɧɷɟɠɬɺɭ ɲɠɭɶɫɠ
ɫɣɧɠɫ ɝɶɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɟɦɺ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɩɞɩ ɝɶɳɠ ɪɫɣɧɠɫɛ ɝɰɩɟɨɶɰ
ɟɛɨɨɶɰ:
42
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2 19 2012 ! 11 " 4 . ( ). . . . Информатика. 11 класс. Вариант 4 r00060
© МИОО 2012 г. Публикация в Интернет или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена. 2
4 (240 !). $
3 , '() 32 . 1 2 !
+ 1,5 (90 !). 3 – 2,5 (150 !). /+ 1 ' 13 . '! 0 4 , ) + +. /+ 2 15 ( ' + !+ + ). /+ 3 4 . 1 ) + ! + 2
34$ 0 5 1!
+
6
, +
!
7 2 '
++ 8(
29
, !! !+ . :
!
+ , . 1 !
, !5 + !, )
!0(
!. 3 ! 2 , '
!+ !(
. ;, !
, !!0. 7
+ + ' +9
+ +9
. ! ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 43
ɸɥɢɛɧɠɨɛɱɣɩɨɨɶɰ ɢɛɟɛɨɣɺɰ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɩɞɦɛɳɠɨɣɺ. 1. ɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɬɝɺɢɩɥ (ɩɪɠɫɛɱɣɤ):
a) ɩɭɫɣɱɛɨɣɠ (ɣɨɝɠɫɬɣɺ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ ¬ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ¬);
b) ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɮɧɨɩɡɠɨɣɠ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ /\ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, /\ ) ɦɣɜɩ & (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, & );
c) ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɬɦɩɡɠɨɣɠ, ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ \/ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, \/ ) ɦɣɜɩ | (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, | );
d) ɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠ (ɣɧɪɦɣɥɛɱɣɺ) ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ Ļ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, Ļ );
e) ɭɩɡɟɠɬɭɝɩ ɩɜɩɢɨɛɲɛɠɭɬɺ (ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ). ɶɫɛɡɠɨɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ ɭɩɞɟɛ ɣ ɭɩɦɷɥɩ ɭɩɞɟɛ, ɥɩɞɟɛ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɣ ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ (ɦɣɜɩ ɩɨɣ ɩɜɛ
ɣɬɭɣɨɨɶ, ɦɣɜɩ ɩɨɣ ɩɜɛ ɦɩɡɨɶ);
f) ɬɣɧɝɩɦ 1 ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɣɬɭɣɨɶ (ɣɬɭɣɨɨɩɞɩ
ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɺ); ɬɣɧɝɩɦ 0 – ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɡɣ (ɦɩɡɨɩɞɩ ɝɶɬɥɛɢɶɝɛɨɣɺ). 2. ɝɛ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɨɛɢɶɝɛɹɭɬɺ
ɫɛɝɨɩɬɣɦɷɨɶɧɣ (ɸɥɝɣɝɛɦɠɨɭɨɶɧɣ), ɠɬɦɣ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɸɭɣɰ ɝɶɫɛɡɠɨɣɤ ɬɩɝɪɛɟɛɹɭ
ɪɫɣ ɦɹɜɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɺɰ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ. ɛɥ, ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ Ļ ɣ (¬) \/ ɫɛɝɨɩɬɣɦɷɨɶ, ɛ \/ ɣ /\ – ɨɠɭ (ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɝɶɫɛɡɠɨɣɤ ɫɛɢɨɶɠ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ,
ɪɫɣ = 1, = 0).
3. ɫɣɩɫɣɭɠɭɶ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ: ɣɨɝɠɫɬɣɺ (ɩɭɫɣɱɛɨɣɠ), ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɺ
(ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɮɧɨɩɡɠɨɣɠ), ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɺ (ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɠ ɬɦɩɡɠɨɣɠ), ɣɧɪɦɣɥɛɱɣɺ
(ɬɦɠɟɩɝɛɨɣɠ). ɛɥɣɧ ɩɜɫɛɢɩɧ, ¬ /\ \/ /\ D ɬɩɝɪɛɟɛɠɭ ɬ ((¬) /\ ) \/ ( /\ D).
ɩɢɧɩɡɨɛ ɢɛɪɣɬɷ /\ /\ ɝɧɠɬɭɩ ( /\ ) /\ . ɩ ɡɠ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ ɣ
ɥ ɟɣɢɵɹɨɥɱɣɣ: ɝɩɢɧɩɡɨɛ ɢɛɪɣɬɷ \/ \/ ɝɧɠɬɭɩ ( \/ ) \/ . 4. ɠɢɟɠ ɝ ɢɛɟɛɲɛɰ 1ɜɛɤɭ = 1024 ɜɛɤɭ; 1ɜɛɤɭ = 1024 ɜɛɤɭ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 44
ɒɛɬɭɷ 1
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɢɛɟɛɨɣɤ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ ɣɢ ɲɠɭɶɫɻɰ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɶɰ
ɛɧ ɝɛɫɣɛɨɭɩɝ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɩɟɣɨ ɝɠɫɨɶɤ. ɜɦɛɨɥɠ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1 ɪɩɟ
ɨɩɧɠɫɩɧ ɝɶɪɩɦɨɺɠɧɩɞɩ ɛɧɣ ɢɛɟɛɨɣɺ (1–13) ɪɩɬɭɛɝɷɭɠ ɢɨɛɥ
«X» ɝ ɥɦɠɭɩɲɥɮ, ɨɩɧɠɫ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɩɧɠɫɮ ɝɶɜɫɛɨɨɩɞɩ
ɛɧɣ ɩɭɝɠɭɛ.
A1 ɥɩɦɷɥɩ ɠɟɣɨɣɱ ɝ ɟɝɩɣɲɨɩɤ ɢɛɪɣɬɣ ɟɠɬɺɭɣɲɨɩɞɩ ɲɣɬɦɛ 1027?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
A2 ɠɡɟɮ ɨɛɬɠɦɻɨɨɶɧɣ ɪɮɨɥɭɛɧɣ A, B, C, D, E, F, Z ɪɩɬɭɫɩɠɨɶ ɟɩɫɩɞɣ,
ɪɫɩɭɺɡɻɨɨɩɬɭɷ ɥɩɭɩɫɶɰ ɪɫɣɝɠɟɠɨɛ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ. (ɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɲɣɬɦɛ ɝ
ɭɛɜɦɣɱɠ ɩɢɨɛɲɛɠɭ, ɲɭɩ ɪɫɺɧɩɤ ɟɩɫɩɞɣ ɧɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɛɧɣ ɨɠɭ.)
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɟɦɣɨɮ ɥɫɛɭɲɛɤɳɠɞɩ ɪɮɭɣ ɧɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɛɧɣ A ɣ Z (ɪɫɣ
ɮɬɦɩɝɣɣ, ɲɭɩ ɪɠɫɠɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɧɩɡɨɩ ɭɩɦɷɥɩ ɪɩ ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɶɧ ɟɩɫɩɞɛɧ).
1) 16
2) 20
3) 24
4) 30
A3 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɭɛɜɦɣɱɶ ɣɬɭɣɨɨɩɬɭɣ ɝɶɫɛɡɠɨɣɺ F:
x1x2x3x4x5x6F
1000010
0110010
0000110
ɛɥɣɧ ɝɶɫɛɡɠɨɣɠɧ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ F?
1) x1 /\x5 \/ x2 /\x4 \/ x6 /\x3
2) x1 /\x4 \/ x3 /\x5 \/ x6 /\x2
3) x1 /\x3 \/ x2 /\x5 \/ x6 /\x4
4) x1 /\x2 \/ x3 /\x4 \/ x6 /\x5
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
A B C D E F Z A 4 6 30 B 4 3 C 6 3 3 10 D 3 4 E 10 4 5 8 F 5 2 Z 30 8 2 ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 45
A4 ɦɺ ɞɫɮɪɪɩɝɶɰ ɩɪɠɫɛɱɣɤ ɬ ɯɛɤɦɛɧɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭɬɺ ɧɛɬɥɣ ɣɧɠɨ
ɯɛɤɦɩɝ. ɛɬɥɛ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɺɠɭ ɬɩɜɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ, ɱɣɯɫ ɣ
ɪɫɩɲɣɰ ɟɩɪɮɬɭɣɧɶɰ ɝ ɣɧɠɨɛɰ ɯɛɤɦɩɝ ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɝ ɥɩɭɩɫɶɰ ɭɛɥɡɠ
ɧɩɞɮɭ ɝɬɭɫɠɲɛɭɷɬɺ ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ ɬɣɧɝɩɦɶ:
ɣɧɝɩɦ «?» (ɝɩɪɫɩɬɣɭɠɦɷɨɶɤ ɢɨɛɥ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɶɤ ɬɣɧɝɩɦ.
ɣɧɝɩɦ «*» (ɢɝɠɢɟɩɲɥɛ) ɩɢɨɛɲɛɠɭ ɦɹɜɮɹ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɬɣɧɝɩɦɩɝ
ɪɫɩɣɢɝɩɦɷɨɩɤ ɟɦɣɨɶ, ɝ ɭɩɧ ɲɣɬɦɠ «*» ɧɩɡɠɭ ɢɛɟɛɝɛɭɷ ɣ ɪɮɬɭɮɹ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ.
ɥɛɭɛɦɩɞɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ 7 ɯɛɤɦɩɝ:
crab.txt
crash.text
cram.text
chronos.txt
traffic.txt
ucraine.txt
ucraine.tab ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɪɩ ɥɛɥɩɤ ɣɢ ɧɛɬɩɥ ɣɢ ɥɛɭɛɦɩɞɛ ɜɮɟɠɭ ɩɭɩɜɫɛɨɛ ɮɥɛɢɛɨɨɛɺ
ɞɫɮɪɪɛ ɯɛɤɦɩɝ:
crab.txt
crash.text
cram.text
ucraine.txt
1) *cra*.t*
2) *cra*.t*xt
3) *cra*.t?xt
4) cra*.t*xt
A5 ɠɨɺ ɣ ɛɳɛ ɣɞɫɛɹɭ ɝ ɣɞɫɮ ɬ ɲɣɬɦɛɧɣ. ɠɨɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭ
ɲɠɭɶɫɠɰɢɨɛɲɨɩɠ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ, ɝ ɥɩɭɩɫɩɧ ɨɠɭ ɱɣɯɫ,
ɜɩɦɷɳɣɰ, ɲɠɧ 6. ɛɳɛ ɬɭɫɩɣɭ ɣɢ ɨɠɞɩ ɨɩɝɩɠ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ
ɪɩ ɬɦɠɟɮɹɴɣɧ ɪɫɛɝɣɦɛɧ.
1. ɶɲɣɬɦɺɹɭɬɺ ɟɝɛ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɶɰ ɲɣɬɦɛ – ɬɮɧɧɛ ɟɝɮɰ ɪɠɫɝɶɰ
ɫɛɢɫɺɟɩɝ ɲɣɬɦɛ ɠɨɣ ɣ ɬɮɧɧɛ ɟɝɮɰ ɪɩɬɦɠɟɨɣɰ ɫɛɢɫɺɟɩɝ ɸɭɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
2. ɩɦɮɲɠɨɨɶɠ ɟɝɛ ɳɠɬɭɨɛɟɱɛɭɠɫɣɲɨɶɰ ɲɣɬɦɛ
ɢɛɪɣɬɶɝɛɹɭɬɺ ɟɫɮɞ ɢɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɝ ɪɩɫɺɟɥɠ ɮɜɶɝɛɨɣɺ (ɜɠɢ ɫɛɢɟɠɦɣɭɠɦɠɤ).
ɫɣɧɠɫ. ɒɣɬɦɩ ɠɨɣ: 3456. ɩɫɛɢɫɺɟɨɶɠ ɬɮɧɧɶ: 7, B. ɛɳɣɨ
ɫɠɢɮɦɷɭɛɭ: B7.
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɠɭ ɪɩɦɮɲɣɭɷɬɺ ɮ ɛɳɣ
ɪɫɣ ɥɛɥɩɧ-ɭɩ ɠɨɣɨɩɧ ɲɣɬɦɠ.
1) 93
2) D5
3) 119
4) 6B
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɛɜɦɣɱɛ 1
IDɛɧɣɦɣɺ_..ɩɦ
1742ɩɫɠɨɥɩ ..
1595ɣɫɬɛɨɩɝɛ ..
1671ɩɝɛɦɷ ə..
1648ɩɝɛɦɷ ..
1627ɩɫɩɦɷ ..
1654ɩɫɩɦɷ ..
1583ɩɫɩɦɷ ..
1733ɩɫɩɦɷ ..
1711ɩɫɩɦɷ ...
1665ɣɥɣɭɣɨɛ .ɐ.
1686ɮɫɺɨɲɣɥ ..
1616ɮɫɺɨɲɣɥ ..
1772ɮɫɺɨɲɣɥ ..
1757ɒɛɱɥɛɺ ..
………
ɛɜɦɣɱɛ 2
ID_ɩɟɣɭɠɦɺID_ɠɜɻɨɥɛ
15831627
15831654
16271595
16271757
16271772
16541733
16651733
16711627
16711654
16861595
16861757
16861772
17421616
17421648
……
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 46
A6 ɯɫɛɞɧɠɨɭɠ ɜɛɢɶ ɟɛɨɨɶɰ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨɶ ɬɝɠɟɠɨɣɺ ɩ ɫɩɟɬɭɝɠɨɨɶɰ
ɩɭɨɩɳɠɨɣɺɰ. ɛ ɩɬɨɩɝɛɨɣɣ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɮɥɛɡɣɭɠ ɯɛɧɣɦɣɹ ɣ
ɣɨɣɱɣɛɦɶ ɝɨɮɥɛ ɩɝɛɦɷ ə..
1) ɩɝɛɦɷ .
2) ɩɫɩɦɷ .
3) ɩɫɩɦɷ ..
4) ɮɫɺɨɲɣɥ ..
A7 ɺɲɠɤɥɠ A7 ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ ɢɛɪɣɬɛɨɛ ɯɩɫɧɮɦɛ =F$2*3-$F5*2.
ɛɥɩɤ ɝɣɟ ɪɫɣɩɜɫɠɭɠɭ ɯɩɫɧɮɦɛ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ ɥɛɥ ɺɲɠɤɥɮ A7 ɬɥɩɪɣɫɮɹɭ ɝ
ɺɲɠɤɥɮ B9?
ɫɣɧɠɲɛɨɣɠ: ɢɨɛɥ $ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɛɜɬɩɦɹɭɨɩɤ
ɛɟɫɠɬɛɱɣɣ.
1) =G$1*3-$F7*4
2) =G$2*3-$G5*2
3) =G$2*3-$F7*2
4) =G$6-$F14
A8 ɫɩɣɢɝɩɟɣɭɬɺ ɟɝɮɰɥɛɨɛɦɷɨɛɺ (ɬɭɠɫɠɩ) ɢɝɮɥɩɢɛɪɣɬɷ ɬ ɲɛɬɭɩɭɩɤ ɟɣɬɥɫɠ-
ɭɣɢɛɱɣɣ 16 ɥɱ ɣ 32-ɜɣɭɨɶɧ ɫɛɢɫɠɳɠɨɣɠɧ. ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɜɶɦ ɪɩɦɮɲɠɨ
ɯɛɤɦ ɫɛɢɧɠɫɩɧ 1 ɜɛɤɭ, ɬɡɛɭɣɠ ɟɛɨɨɶɰ ɨɠ ɪɫɩɣɢɝɩɟɣɦɩɬɷ. ɛɥɛɺ ɣɢ
ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɝɠɦɣɲɣɨ ɨɛɣɜɩɦɠɠ ɜɦɣɢɥɛ ɥ ɝɫɠɧɠɨɣ, ɝ ɭɠɲɠɨɣɠ
ɥɩɭɩɫɩɞɩ ɪɫɩɝɩɟɣɦɛɬɷ ɢɛɪɣɬɷ?
1) 10 ɬɠɥ
2) 30 ɬɠɥ
3) 1 ɧɣɨ
4) 2 ɧɣɨ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 47
A9 ɦɺ ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɺ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɣ, ɬɩɬɭɩɺɴɠɤ ɣɢ ɜɮɥɝ
, , , ɣ , ɫɠɳɣɦɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɨɠɫɛɝɨɩɧɠɫɨɶɤ ɟɝɩɣɲɨɶɤ ɥɩɟ,
ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ ɩɟɨɩɢɨɛɲɨɩ ɟɠɥɩɟɣɫɩɝɛɭɷ ɟɝɩɣɲɨɮɹ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ, ɪɩɺɝɦɺɹɴɮɹɬɺ ɨɛ ɪɫɣɻɧɨɩɤ ɬɭɩɫɩɨɠ ɥɛɨɛɦɛ
ɬɝɺɢɣ. ɦɺ ɜɮɥɝ , , ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɦɣ ɭɛɥɣɠ ɥɩɟɩɝɶɠ ɬɦɩɝɛ: Ť011,
Ť010, Ť000, Ť001. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɣɧ ɥɩɟɩɝɶɧ ɬɦɩɝɩɧ ɣɢ
ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɨɣɡɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɢɛɥɩɟɣɫɩɝɛɨɛ ɜɮɥɝɛ .
1) 1
2) 0
3) 11
4) 10
A10 ɛɥɩɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɰ ɲɣɬɠɦ X ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɠɭ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɧɮ ɮɬɦɩɝɣɹ
( X ɥɫɛɭɨɩ 4 \/ X ɥɫɛɭɨɩ 6) Ļ X ɥɫɛɭɨɩ 5
1) 12
2) 7
3) 6
4) 4
A11 ɫɣ ɫɠɞɣɬɭɫɛɱɣɣ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɥɛɡɟɩɧɮ ɪɩɦɷɢɩɝɛɭɠɦɹ
ɝɶɟɛɠɭɬɺ ɪɛɫɩɦɷ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 16 ɬɣɧɝɩɦɩɝ ɣ ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɤ ɭɩɦɷɥɩ
ɬɣɧɝɩɦɶ A, B, C, D, E, F, G. ɛɡɟɶɤ ɭɛɥɩɤ ɪɛɫɩɦɷ ɝ ɥɩɧɪɷɹɭɠɫɨɩɤ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɣ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ
ɱɠɦɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɛɤɭ (ɪɫɣ ɸɭɩɧ ɣɬɪɩɦɷɢɮɹɭ ɪɩɬɣɧɝɩɦɷɨɩɠ
ɥɩɟɣɫɩɝɛɨɣɠ ɣ ɝɬɠ ɬɣɧɝɩɦɶ ɥɩɟɣɫɮɹɭɬɺ ɩɟɣɨɛɥɩɝɶɧ ɣ ɧɣɨɣɧɛɦɷɨɩ
ɝɩɢɧɩɡɨɶɧ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩɧ ɜɣɭ).
ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɜɵɻɧ ɪɛɧɺɭɣ, ɩɭɝɩɟɣɧɶɤ ɸɭɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɩɤ ɟɦɺ ɢɛɪɣɬɣ
40 ɪɛɫɩɦɠɤ.
1) 160 ɜɛɤɭ
2) 200 ɜɛɤɭ
3) 240 ɜɛɤɭ
4) 280 ɜɛɤɭ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
s = 0
n = 10
FOR i = 0 TO n
IF A(i)<A(n-i) THEN
s = s + A(i)
END IF
NEXT i
A12 ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɩɪɣɬɛɨ ɩɟɨɩɧɠɫɨɶɤ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɬ ɣɨɟɠɥɬɛɧɣ
ɩɭ 0 ɟɩ 10. ɣɡɠ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɤ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɩɟɨɩɤ ɣ ɭɩɤ ɡɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ,
ɩɜɫɛɜɛɭɶɝɛɹɴɠɤ ɟɛɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ: ɛɬɥɛɦɷ
s:=0;
n:=10;
for i:=0 to n do begin
if A[i]<A[n-i] then s:=s+A[i];
end;
ɣ
s = 0;
n=10;
for (i = 0; i <= n; i++)
if (A[i] < A[n-i]) s=s + A[i];
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
s:=0
n:=10
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 0 ɞɨ n
ɟɫɥɢ A[i] < A[n-i]
ɬɨ s:=s + A[i]
ɜɫɟ
ɤɰ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 48
ɨɛɲɛɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɸɭɩɞɩ ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɝ ɧɛɬɬɣɝɠ ɨɛɰɩɟɣɦɣɬɷ ɲɣɬɦɛ 0,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ɭ.ɠ. A[0]=0, A[1]=1 ɣ ɭ.ɟ. ɒɠɧɮ ɜɮɟɠɭ ɫɛɝɨɩ
ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ s ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɟɛɨɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ?
1) 5
2) 10
3) 15
4) 55
A13 ɬɪɩɦɨɣɭɠɦɷ ɮɧɠɠɭ ɪɠɫɠɧɠɴɛɭɷɬɺ ɪɩ ɪɫɺɧɩɮɞɩɦɷɨɩɧɮ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɮ, ɨɛɲɠɫɲɠɨɨɩɧɮ ɨɛ ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ, ɫɛɢɜɣɭɩɤ ɨɛ ɥɦɠɭɥɣ. ɠɡɟɮ
ɬɩɬɠɟɨɣɧɣ ɪɩ ɬɭɩɫɩɨɛɧ ɥɦɠɭɥɛɧɣ ɧɩɡɠɭ ɬɭɩɺɭɷ ɬɭɠɨɛ. ɦɠɭɥɛ ɝ
ɦɛɜɣɫɣɨɭɠ ɧɩɡɠɭ ɜɶɭɷ ɲɣɬɭɛɺ ɣɦɣ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɛɺ. ɛɥɫɛɳɠɨɨɶɠ
ɥɦɠɭɥɣ ɨɛ ɫɣɬɮɨɥɠ ɝɶɟɠɦɠɨɶ ɬɠɫɶɧ ɱɝɠɭɩɧ.
ɣɬɭɠɧɛ ɥɩɧɛɨɟ ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɝɩɬɠɧɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ – ɸɭɩ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɠɫɠɧɠɴɠɨɣɺ:
ɝɝɠɫɰɝɨɣɢɝɦɠɝɩɝɪɫɛɝɩ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 49
ɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɦɹɜɩɤ ɣɢ ɸɭɣɰ ɥɩɧɛɨɟ ɪɠɫɠɧɠɴɛɠɭɬɺ ɨɛ ɩɟɨɮ
ɥɦɠɭɥɮ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɠɨɨɩ: ɝɝɠɫɰ ĺ, ɝɨɣɢ ļ, ɝɦɠɝɩ Ĺ, ɝɪɫɛɝɩ Ļ. ɬɦɣ ɨɛ
ɪɮɭɣ ɛ ɩɥɛɡɠɭɬɺ ɬɭɠɨɛ, ɩɨ ɫɛɢɫɮɳɣɭɬɺ.
ɒɠɭɶɫɠ ɥɩɧɛɨɟɶ ɪɫɩɝɠɫɺɹɭ ɩɭɬɮɭɬɭɝɣɠ ɬɭɠɨɶ ɮ ɥɛɡɟɩɤ ɬɭɩɫɩɨɶ ɭɩɤ
ɥɦɠɭɥɣ, ɞɟɠ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ :
ɬɝɠɫɰɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɨɣɢɮ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɦɠɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɬɪɫɛɝɛ
ɬɝɩɜɩɟɨɩ
ɑɣɥɦ
<ɮɬɦɩɝɣɠ> ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ, ɪɩɥɛ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɣ
<ɮɬɦɩɝɣɠ>
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-1
ɒ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-2
ɑ ɝɶɪɩɦɨɺɠɭɬɺ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-1, ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɣɬɭɣɨɨɩ, ɣɦɣ
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ-2, ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɦɩɡɨɩ.
ɥɩɨɬɭɫɮɥɱɣɺɰ ɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɧɩɡɠɭ ɬɩɟɠɫɡɛɭɷ ɥɩɧɛɨɟɶ
ɪɫɩɝɠɫɥɣ, ɛ ɭɛɥɡɠ ɬɦɩɝɛ , , .
ɥɩɦɷɥɩ ɥɦɠɭɩɥ ɦɛɜɣɫɣɨɭɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɭ ɭɫɠɜɩɝɛɨɣɹ, ɲɭɩ, ɨɛɲɛɝ
ɟɝɣɡɠɨɣɠ ɝ ɨɠɤ ɣ ɝɶɪɩɦɨɣɝ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɮɱɠɦɠɠɭ
ɣ ɩɬɭɛɨɩɝɣɭɬɺ ɝ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɥɦɠɭɥɠ (ɥɦɠɭɥɛ F1)?
ɑ
<ɫɜɟɪɯɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɫɩɪɚɜɚ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
<ɫɜɟɪɯɭ ɫɜɨɛɨɞɧɨ>
ɜɜɟɪɯ
ɜɜɟɪɯ
ɑ
ɜɩɪɚɜɨ
ɜɩɪɚɜɨ
ɐ ɐ ɐ © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
1) 8
2) 12
3) 16
4) 18
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 410
ɒɛɬɭɷ 2
ɭɝɠɭɩɧ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–15) ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɲɣɬɦɩ,
ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɜɮɥɝ ɣɦɣ ɱɣɯɫ. ɪɣɳɣɭɠ ɩɭɝɠɭɶ ɬɨɛɲɛɦɛ
ɝ ɭɠɥɬɭ ɫɛɜɩɭɶ, ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɠɫɠɨɠɬɣɭɠ ɣɰ ɝ ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 1
ɬɪɫɛɝɛ ɩɭ ɨɩɧɠɫɛ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɠɞɩ ɢɛɟɛɨɣɺ, ɨɛɲɣɨɛɺ ɬ ɪɠɫɝɩɤ
ɥɦɠɭɩɲɥɣ, ɜɠɢ ɪɫɩɜɠɦɩɝ, ɢɛɪɺɭɶɰ ɣ ɟɫɮɞɣɰ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɶɰ
ɬɣɧɝɩɦɩɝ. ɛɡɟɮɹ ɜɮɥɝɮ ɣɦɣ ɱɣɯɫɮ ɪɣɳɣɭɠ ɝ ɩɭɟɠɦɷɨɩɤ ɥɦɠɭɩɲɥɠ
ɝ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɣɣ ɬ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɶɧɣ ɝ ɜɦɛɨɥɠ ɩɜɫɛɢɱɛɧɣ.
B1 ɠɥɬɭɩɝɶɤ ɟɩɥɮɧɠɨɭ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 1026048 ɬɣɧɝɩɦɩɝ, ɰɫɛɨɣɦɬɺ ɝ
8Ťɜɣɭɨɩɤ ɥɩɟɣɫɩɝɥɠ Ť8. ɘɭɩɭ ɟɩɥɮɧɠɨɭ ɜɶɦ ɪɫɠɩɜɫɛɢɩɝɛɨ ɝ
16Ťɜɣɭɨɮɹ ɥɩɟɣɫɩɝɥɮ Unicode. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɟɩɪɩɦɨɣɭɠɦɷɨɩɠ
ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɜɛɤɭ ɪɩɭɫɠɜɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɰɫɛɨɠɨɣɺ ɟɩɥɮɧɠɨɭɛ. ɩɭɝɠɭɠ
ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ.
ɭɝɠɭ: B2 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɛɦɷɥɮɦɺɭɩɫ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ
ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɩɭɨɣɧɣ 1
2. ɫɛɢɟɠɦɣ ɨɛ 3
ɶɪɩɦɨɺɺ ɪɠɫɝɮɹ ɣɢ ɨɣɰ, ɛɦɷɥɮɦɺɭɩɫ ɩɭɨɣɧɛɠɭ ɩɭ ɲɣɬɦɛ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ
1, ɛ ɝɶɪɩɦɨɺɺ ɝɭɩɫɮɹ, ɟɠɦɣɭ ɠɞɩ ɨɛ 3. ɛɪɫɣɧɠɫ, ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ 1211 –
ɸɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɩɭɨɣɧɣ 1
ɫɛɢɟɠɦɣ ɨɛ 3
ɩɭɨɣɧɣ 1
ɩɭɨɣɧɣ 1
ɘɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɭ ɲɣɬɦɩ 22 ɝ ɲɣɬɦɩ 5.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɪɩɫɺɟɩɥ ɥɩɧɛɨɟ ɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 66
ɪɩɦɮɲɛɠɭ ɲɣɬɦɩ 2 ɣ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɨɠ ɜɩɦɠɠ 5 ɥɩɧɛɨɟ. ɥɛɢɶɝɛɤɭɠ ɦɣɳɷ
ɨɩɧɠɫɛ ɥɩɧɛɨɟ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM N, S AS INTEGER
N = 24
S = 0
WHILE N <= 44
S = S + 20
N = N + 5
WEND
PRINT S
ɛɬɥɛɦɷ
var n, s: integer;
begin
n := 24;
s := 0;
while n <= 44 do
begin
s := s + 20;
n := n + 5
end;
write(s)
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main(){
int n, s;
n = 24;
s = 0;
while (n <= 44)
{
s = s + 20;
n = n + 5;
}
printf("%d", s);}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 411
B3 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɲɭɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɤ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ):
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ n, s
n := 24
s := 0
ɧɰ ɩɨɤɚ n <= 44
s := s + 20
n := n + 5
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ s
ɤɨɧ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 412
ɭɝɠɭ: B4 ɬɠ 5-ɜɮɥɝɠɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɬɩɬɭɛɝɦɠɨɨɶɠ ɣɢ ɜɮɥɝ , , , , ɢɛɪɣɬɛɨɶ ɝ
ɛɦɯɛɝɣɭɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ ɣ ɪɫɩɨɮɧɠɫɩɝɛɨɶ.
ɩɭ ɨɛɲɛɦɩ ɬɪɣɬɥɛ:
1. 2. 3. 4. 5. ……
ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɦɩɝɩ, ɥɩɭɩɫɩɠ ɬɭɩɣɭ ɪɩɟ ɨɩɧɠɫɩɧ 1019
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 413
B5 ɛɨ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɸɦɠɥɭɫɩɨɨɩɤ ɭɛɜɦɣɱɶ:
ABC
1 9=A1/2
2=B2+B1=(B1+A1)/5=A1–3
ɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɟɩɦɡɨɩ ɜɶɭɷ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɝ ɺɲɠɤɥɠ A1, ɲɭɩɜɶ ɪɩɬɭɫɩɠɨɨɛɺ
ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɝɶɲɣɬɦɠɨɣɤ ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ ɪɩ ɢɨɛɲɠɨɣɺɧ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ
ɺɲɠɠɥ A2:2 ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɩɝɛɦɛ ɫɣɬɮɨɥɮ?
ɢɝɠɬɭɨɩ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɟɣɛɪɛɢɩɨɛ, ɪɩ ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɩɬɭɫɩɠɨɛ
ɟɣɛɞɫɛɧɧɛ, ɣɧɠɹɭ ɩɟɣɨ ɣ ɭɩɭ ɡɠ ɢɨɛɥ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
a = 45
b = 9
a = a - 5 * b
IF a > b THEN
c = 7*a - 3*b
ELSE
c = 7*a + 3*b
ENDIF
ɛɬɥɛɦɷ
a := 45;
b := 9;
a := a - 5 * b;
if a > b then
c := 7*a - 3*b
else
c := 7*a + 3*b;
ɣ
a = 45;
b = 9;
a = a - 5 * b;
if (a > b)
c = 7*a - 3*b;
else
c = 7*a + 3*b;
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
a := 45
b := 9
a := a - 5 * b
ɟɫɥɢ a > b
ɬɨ c := 7*a - 3*b
ɢɧɚɱɟ c := 7*a + 3*b
ɜɫɟ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 414
B6 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɩɤ c ɪɩɬɦɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ
ɯɫɛɞɧɠɨɭɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɞɩ ɨɣɡɠ ɨɛ ɫɛɢɨɶɰ ɺɢɶɥɛɰ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ). ɭɝɠɭ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɝɣɟɠ ɱɠɦɩɞɩ ɲɣɬɦɛ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM X, A, B AS INTEGER
INPUT X
A=0: B=0
WHILE X > 0
A = A+1
B = B + (X MOD 10)
X = X \ 10
WEND
PRINT A
PRINT B
ɛɬɥɛɦɷ
var x, a, b: integer;
begin
readln(x);
a:=0; b:=0;
while x>0 do
begin
a := a+1;
b := b +(x mod 10);
x := x div 10;
end;
writeln(a); write(b);
end.
ɣ
#include<stdio.h>
void main(){
int x, a, b;
scanf("%d", &x);
a=0; b=0;
while (x>0){
a = a+1;
b = b +(x%10);
x = x/10;
}
printf("%d\n%d", a, b);}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 415
B7 ɣɡɠ ɨɛ 4-ɰ ɺɢɶɥɛɰ ɢɛɪɣɬɛɨ ɛɦɞɩɫɣɭɧ. ɩɦɮɲɣɝ ɨɛ ɝɰɩɟ ɲɣɬɦɩ x, ɸɭɩɭ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɟɝɛ ɲɣɬɦɛ a ɣ b. ɥɛɡɣɭɠ ɨɛɣɧɠɨɷɳɠɠ ɣɢ ɭɛɥɣɰ
ɲɣɬɠɦ x, ɪɫɣ ɝɝɩɟɠ ɥɩɭɩɫɶɰ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɠɲɛɭɛɠɭ ɬɨɛɲɛɦɛ 3, ɛ ɪɩɭɩɧ 4.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ x, a, b
ɜɜɨɞ x
a := 0; b := 0
ɧɰ ɩɨɤɚ x>0
a := a+1
b := b + mod(x,10)
x:=div(x,10)
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ a, ɧɫ, b
ɤɨɧ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 416
ɭɝɠɭ: B8 ɠɬɺɭɣɲɨɩɠ ɲɣɬɦɩ 90 ɝ ɨɠɥɩɭɩɫɩɤ ɬɣɬɭɠɧɠ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ
ɥɛɥ 55. ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɲɣɬɦɠɨɣɺ.
ɭɝɠɭ: B9 ɛ ɫɣɬɮɨɥɠ – ɬɰɠɧɛ ɟɩɫɩɞ, ɬɝɺɢɶɝɛɹɴɣɰ ɞɩɫɩɟɛ , , , , , , .
ɩ ɥɛɡɟɩɤ ɟɩɫɩɞɠ ɧɩɡɨɩ ɟɝɣɞɛɭɷɬɺ ɭɩɦɷɥɩ ɝ ɩɟɨɩɧ ɨɛɪɫɛɝɦɠɨɣɣ,
ɮɥɛɢɛɨɨɩɧ ɬɭɫɠɦɥɩɤ. ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɮɭɠɤ ɣɢ ɞɩɫɩɟɛ
ɝ ɞɩɫɩɟ ?
ɭɝɠɭ: B10 ɠɡɟɮ ɪɮɨɥɭɩɧ ɣ ɪɮɨɥɭɩɧ ɨɠɭ ɪɫɺɧɩɞɩ ɥɛɨɛɦɛ ɬɝɺɢɣ. ɛɨɨɶɠ ɣɢ
ɝ ɪɠɫɠɟɛɹɭɬɺ ɲɠɫɠɢ ɪɫɩɧɠɡɮɭɩɲɨɶɤ ɪɮɨɥɭ ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɥɛɨɛɦɩɝ
ɬɝɺɢɣ - ɣ -. ɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ - ɝ 2 ɫɛɢɛ
ɨɣɡɠ, ɲɠɧ ɬɥɩɫɩɬɭɷ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɟɛɨɨɶɰ ɪɩ ɥɛɨɛɦɮ -. ɠɫɠɟɛɲɛ
ɟɛɨɨɶɰ ɣɢ ɝ ɨɛɲɣɨɛɠɭɬɺ ɲɠɫɠɢ 5 ɬɠɥɮɨɟ ɪɩɬɦɠ ɭɩɞɩ, ɥɛɥ ɢɛɥɩɨɲɣɦɬɺ
ɪɫɣɠɧ ɸɭɣɰ ɟɛɨɨɶɰ ɝ .
ɥɩɦɷɥɩ ɝɫɠɧɠɨɣ (ɝ ɬɠɥɮɨɟɛɰ) ɪɩɭɫɠɜɮɠɭɬɺ ɟɦɺ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɣɢ ɝ ɪɛɥɠɭɛ ɟɛɨɨɶɰ, ɠɬɦɣ ɟɦɺ ɪɠɫɠɟɛɲɣ ɸɭɩɞɩ ɪɛɥɠɭɛ ɣɢ ɝ ɭɫɠɜɮɠɭɬɺ
50 ɬɠɥ?
ɩɭɝɠɭɠ ɮɥɛɡɣɭɠ ɭɩɦɷɥɩ ɲɣɬɦɩ, ɬɦɩɝɩ «ɬɠɥɮɨɟ» ɣɦɣ ɜɮɥɝɮ «ɬ»
ɟɩɜɛɝɦɺɭɷ ɨɠ ɨɮɡɨɩ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 417
B11 ɭɠɫɧɣɨɩɦɩɞɣɣ ɬɠɭɠɤ TCP/IP ɧɛɬɥɩɤ ɬɠɭɣ ɨɛɢɶɝɛɠɭɬɺ ɟɝɩɣɲɨɩɠ
ɲɣɬɦɩ, ɩɪɫɠɟɠɦɺɹɴɠɠ, ɥɛɥɛɺ ɲɛɬɭɷ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɮɢɦɛ ɬɠɭɣ ɩɭɨɩɬɣɭɬɺ ɥ
ɛɟɫɠɬɮ ɬɠɭɣ, ɛ ɥɛɥɛɺ — ɥ ɛɟɫɠɬɮ ɬɛɧɩɞɩ ɮɢɦɛ ɝ ɸɭɩɤ ɬɠɭɣ. ɜɶɲɨɩ
ɧɛɬɥɛ ɢɛɪɣɬɶɝɛɠɭɬɺ ɪɩ ɭɠɧ ɡɠ ɪɫɛɝɣɦɛɧ, ɲɭɩ ɣ IP-ɛɟɫɠɬ. ɟɫɠɬ ɬɠɭɣ
ɪɩɦɮɲɛɠɭɬɺ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɪɫɣɧɠɨɠɨɣɺ ɪɩɫɛɢɫɺɟɨɩɤ ɥɩɨɵɹɨɥɱɣɣ ɥ
ɢɛɟɛɨɨɩɧɮ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ.
ɩ ɢɛɟɛɨɨɶɧ IP-ɛɟɫɠɬɮ ɮɢɦɛ ɣ ɧɛɬɥɠ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭɠ ɛɟɫɠɬ ɬɠɭɣ.
IP –ɛɟɫɠɬ ɮɢɦɛ: 224.120.232.121
ɛɬɥɛ ɬɠɭɣ: 255.255.240.0
ɫɣ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɛ ɝɶɜɠɫɣɭɠ ɣɢ ɪɫɣɝɠɟɠɨɨɶɰ ɝ ɭɛɜɦɣɱɠ ɲɣɬɠɦ ɲɠɭɶɫɠ
ɸɦɠɧɠɨɭɛ IP-ɛɟɫɠɬɛ ɬɠɭɣ ɣ ɢɛɪɣɳɣɭɠ ɝ ɨɮɡɨɩɧ ɪɩɫɺɟɥɠ
ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɹɴɣɠ ɣɧ ɜɮɥɝɶ, ɜɠɢ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɨɣɺ ɭɩɲɠɥ.
ABCDEFGH
0120121208224232240255
ɫɣɧɠɫ.
ɮɬɭɷ ɣɬɥɩɧɶɤ IP-ɛɟɫɠɬ 192.168.128.0, ɣ ɟɛɨɛ ɭɛɜɦɣɱɛ
A
BCDEFGH
1281682558127017192
ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɪɫɛɝɣɦɷɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɜɮɟɠɭ ɢɛɪɣɬɛɨ ɝ ɝɣɟɠ: HBAF
ɭɝɠɭ: B12 ɺɢɶɥɠ ɢɛɪɫɩɬɩɝ ɪɩɣɬɥɩɝɩɞɩ ɬɠɫɝɠɫɛ ɟɦɺ ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭɬɺ ɬɣɧɝɩɦ «|», ɛ ɟɦɺ ɦɩɞɣɲɠɬɥɩɤ
ɩɪɠɫɛɱɣɣ «» - ɬɣɧɝɩɦ «&».
ɭɛɜɦɣɱɠ ɪɫɣɝɠɟɠɨɶ ɢɛɪɫɩɬɶ ɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɨɛɤɟɠɨɨɶɰ ɪɩ ɨɣɧ
ɬɭɫɛɨɣɱ ɨɠɥɩɭɩɫɩɞɩ ɬɠɞɧɠɨɭɛ ɬɠɭɣ ɨɭɠɫɨɠɭ.
ɛɪɫɩɬ
ɛɤɟɠɨɩ ɬɭɫɛɨɣɱ
(ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ)
ɛɤ & ɛɫɭ472
ɛɤ & ɪɫɠɦɷ425
ɛɤ & (ɛɫɭ | ɪɫɠɦɷ)620
ɛɥɩɠ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɬɭɫɛɨɣɱ (ɝ ɭɶɬɺɲɛɰ) ɜɮɟɠɭ ɨɛɤɟɠɨɩ ɪɩ ɢɛɪɫɩɬɮ
ɛɫɭ & ɪɫɠɦɷ & ɛɤ?
ɲɣɭɛɠɭɬɺ, ɲɭɩ ɝɬɠ ɢɛɪɫɩɬɶ ɝɶɪɩɦɨɺɦɣɬɷ ɪɫɛɥɭɣɲɠɬɥɣ ɩɟɨɩɝɫɠɧɠɨɨɩ,
ɭɛɥ ɲɭɩ ɨɛɜɩɫ ɬɭɫɛɨɣɱ, ɬɩɟɠɫɡɛɴɣɰ ɝɬɠ ɣɬɥɩɧɶɠ ɬɦɩɝɛ, ɨɠ ɣɢɧɠɨɺɦɬɺ
ɢɛ ɝɫɠɧɺ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ ɢɛɪɫɩɬɩɝ.
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 418
B13 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɦɹɬɣɨɮɬ ɠɬɭɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 5,
2. ɝɶɲɭɣ 2.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 5, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɠɨɷɳɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 2.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɦɹɬɣɨɮɬɛ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɩɦɩɡɣɭɠɦɷɨɶɰ ɲɣɬɠɦ ɧɩɡɨɩ ɪɩɦɮɲɣɭɷ ɣɢ ɲɣɬɦɛ 0
ɬ ɪɩɧɩɴɷɹ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɛɡɟɛɺ ɣɢ ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ
5 ɥɩɧɛɨɟ? ɫɩɧɠɡɮɭɩɲɨɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɪɫɣ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧ
ɧɩɞɮɭ ɜɶɭɷ ɩɭɫɣɱɛɭɠɦɷɨɶɧɣ
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
DIM A, B, T, M, R AS INTEGER
A = -20: B = 20
M = A: R = F(A)
FOR T = A TO B
IF F(T) >= R THEN
M = T
R = F(T)
END IF
NEXT T
PRINT M
FUNCTION F(X)
F = 2*(9-x*x)*(x*x-9)+3
END FUNCTION
ɛɬɥɛɦɷ
var a,b,t,M,R :integer;
Function F(x: integer):integer;
begin
F:= 2*(9-x*x)*(x*x-9)+3;
end;
BEGIN
a:=-20; b:=20;
M:=a; R:=F(a);
for t:= a to b do begin
if (F(t)>=R) then begin
M:=t;
R:=F(t);
end;
end;
write(M);
END.
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 419
B14 ɪɫɠɟɠɦɣɭɠ, ɥɛɥɩɠ ɲɣɬɦɩ ɜɮɟɠɭ ɨɛɪɠɲɛɭɛɨɩ ɝ ɫɠɢɮɦɷɭɛɭɠ ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɺ
ɬɦɠɟɮɹɴɠɞɩ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ (ɟɦɺ ɛɳɠɞɩ ɮɟɩɜɬɭɝɛ ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɪɫɠɟɬɭɛɝɦɠɨ
ɨɛ ɲɠɭɶɫɻɰ ɺɢɶɥɛɰ):
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɣ
#include<stdio.h>
int F(int x){
return 2*(9-x*x)*(x*x-9)+3;}
void main(){
int a, b, t, M, R;
a = -20; b = 20;
M = a; R = F(a);
for (t=a; t<=b; t++){
if ( F(t)>=R ) {
M = t; R = F(t);
}
}
printf("%d", M);}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ a, b, t, R, M
a:= -20; b:= 20
M:= a; R:= F(a)
ɧɰ ɞɥɹ t ɨɬ a ɞɨ b
ɟɫɥɢ F(t)>= R ɬɨ
M:= t; R:= F(t)
ɜɫɟ
ɤɰ
ɜɵɜɨɞ M
ɤɨɧ
ɚɥɝ ɰɟɥ F(
ɰɟɥ x)
ɧɚɱ
ɡɧɚɱ := 2*(9-x*x)*(x*x-9)+3
ɤɨɧ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 420
ɭɝɠɭ: © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 421
B15 ɥɩɦɷɥɩ ɬɮɴɠɬɭɝɮɠɭ ɫɛɢɦɣɲɨɶɰ ɨɛɜɩɫɩɝ ɢɨɛɲɠɨɣɤ ɦɩɞɣɲɠɬɥɣɰ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɥɩɭɩɫɶɠ
ɮɟɩɝɦɠɭɝɩɫɺɹɭ ɝɬɠɧ ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɧ ɨɣɡɠ ɮɬɦɩɝɣɺɧ?
(x1Ļx2) /\ (x2Ļx3) /\ (x3Ļx4) /\ (x4Ļx5 ) = 1
(y1Ļy2) /\ (y2Ļy3) /\ (y3Ļy4) /\ (y4Ļy5 ) = 1
x1Ļy1 =1
ɩɭɝɠɭɠ ɨɠ ɨɮɡɨɩ ɪɠɫɠɲɣɬɦɺɭɷ ɝɬɠ ɫɛɢɦɣɲɨɶɠ ɨɛɜɩɫɶ ɢɨɛɲɠɨɣɤ
ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɰ x1, x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5, ɪɫɣ ɥɩɭɩɫɶɰ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɛ ɟɛɨɨɛɺ ɬɣɬɭɠɧɛ ɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɮɡɨɩ
ɮɥɛɢɛɭɷ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɭɛɥɣɰ ɨɛɜɩɫɩɝ.
ɭɝɠɭ: ɒɛɬɭɷ 3
ɦɺ ɢɛɪɣɬɣ ɩɭɝɠɭɩɝ ɥ ɢɛɟɛɨɣɺɧ ɸɭɩɤ ɲɛɬɭɣ (1–4) ɣɬɪɩɦɷɢɮɤɭɠ
ɜɦɛɨɥ ɩɭɝɠɭɩɝ ʌ 2. ɛɪɣɳɣɭɠ ɬɨɛɲɛɦɛ ɨɩɧɠɫ ɢɛɟɛɨɣɺ (1 ɣ ɭ.ɟ.),
ɛ ɢɛɭɠɧ ɪɩɦɨɩɠ ɫɠɳɠɨɣɠ. ɭɝɠɭɶ ɢɛɪɣɬɶɝɛɤɭɠ ɲɻɭɥɩ ɣ
ɫɛɢɜɩɫɲɣɝɩ.
C1 ɫɠɜɩɝɛɦɩɬɷ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɪɫɣ
ɝɶɪɩɦɨɠɨɣɣ ɥɩɭɩɫɩɤ ɬ ɥɦɛɝɣɛɭɮɫɶ
ɬɲɣɭɶɝɛɹɭɬɺ ɥɩɩɫɟɣɨɛɭɶ ɭɩɲɥɣ ɨɛ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɣ (x, y – ɟɠɤɬɭɝɣɭɠɦɷɨɶɠ ɲɣɬɦɛ) ɣ
ɩɪɫɠɟɠɦɺɠɭɬɺ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɨɩɬɭɷ ɸɭɩɤ ɭɩɲɥɣ
ɢɛɟɛɨɨɩɤ ɢɛɥɫɛɳɠɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ (ɝɥɦɹɲɛɺ
ɞɫɛɨɣɱɶ). ɫɩɞɫɛɧɧɣɬɭ ɭɩɫɩɪɣɦɬɺ ɣ
ɨɛɪɣɬɛɦ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɠɤɬɣɥ
INPUT x, y
IF y<=x+2 THEN
IF x<=0 THEN
IF x*x+y*y<=25 THEN
PRINT "ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
ELSE
PRINT "ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ"
END IF
END IF
END IF
END
ɛɬɥɛɦɷ
var x,y: real;
begin
readln(x,y);
if y<=x+2 then
if x<=0 then
if x*x+y*y<=25 then
write('ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
else
write('ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ')
end.
ɣ
#include <stdio.h>
void main(){
float x,y;
scanf("%f %f",&x,&y);
if (y<=x+2)
if (x<=0)
if (x*x+y*y<=25)
printf("ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
else
printf("ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ");
}
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 422
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 423
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɜɟɳ x,y
ɜɜɨɞ x,y
ɟɫɥɢ y<=x+2 ɬɨ
ɟɫɥɢ x<=0 ɬɨ
ɟɫɥɢ x*x+y*y<=25 ɬɨ
ɜɵɜɨɞ 'ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɢɧɚɱɟ
ɜɵɜɨɞ 'ɧɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ'
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɜɫɟ
ɤɨɧ
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
ɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɪɩɦɨɣɭɠ ɬɦɠɟɮɹɴɠɠ.
1. ɠɫɠɫɣɬɮɤɭɠ ɣ ɢɛɪɩɦɨɣɭɠ ɭɛɜɦɣɱɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ
ɪɩɥɛɢɶɝɛɠɭ, ɥɛɥ ɫɛɜɩɭɛɠɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɪɫɣ
ɛɫɞɮɧɠɨɭɛɰ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɫɛɢɦɣɲɨɶɧ
ɩɜɦɛɬɭɺɧ (A, B, C, D, E, F, G, H, K). ɩɲɥɣ,
ɦɠɡɛɴɣɠ ɨɛ ɞɫɛɨɣɱɛɰ ɩɜɦɛɬɭɠɤ, ɩɭɟɠɦɷɨɩ ɨɠ
ɫɛɬɬɧɛɭɫɣɝɛɭɷ ɜɦɛɬɭɷ
ɬɦɩɝɣɠ 1
(y<=x+2)
ɬɦɩɝɣɠ 2
(x<=0)
ɬɦɩɝɣɠ 3
(x*x+y*y<=25)
ɫɩɞɫɛɧɧɛ
ɝɶɝɠɟɠɭ
ɜɦɛɬɭɷ
ɩɜɫɛɜɛɭɶ-
ɝɛɠɭɬɺ
ɝɠɫɨɩ
A B C D E F G H K © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 424
ɬɭɩɦɜɱɛɰ ɮɬɦɩɝɣɤ ɮɥɛɡɣɭɠ "ɟɛ", ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, "ɨɠɭ", ɠɬɦɣ
ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɝɶɪɩɦɨɣɭɬɺ, "—" (ɪɫɩɲɠɫɥ), ɠɬɦɣ ɮɬɦɩɝɣɠ ɨɠ ɜɮɟɠɭ
ɪɫɩɝɠɫɺɭɷɬɺ, "ɨɠ ɣɢɝ.", ɠɬɦɣ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɠɟɻɭ ɬɠɜɺ ɪɩ-ɫɛɢɨɩɧɮ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɟɛɨɨɩɤ ɩɜɦɛɬɭɣ. ɬɭɩɦɜɱɠ
"ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ" ɮɥɛɡɣɭɠ, ɲɭɩ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɝɶɝɠɟɠɭ ɨɛ ɸɥɫɛɨ. ɬɦɣ
ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ ɨɣɲɠɞɩ ɨɠ ɝɶɝɩɟɣɭ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ "—" (ɪɫɩɲɠɫɥ). ɬɦɣ ɟɦɺ
ɫɛɢɨɶɰ ɢɨɛɲɠɨɣɤ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɰ ɩɜɦɛɬɭɣ, ɜɮɟɮɭ ɝɶɝɠɟɠɨɶ ɫɛɢɨɶɠ
ɭɠɥɬɭɶ, ɨɛɪɣɳɣɭɠ "ɨɠ ɣɢɝ". ɪɩɬɦɠɟɨɠɧ ɬɭɩɦɜɱɠ ɮɥɛɡɣɭɠ "ɟɛ" ɣɦɣ "ɨɠɭ".
2. ɥɛɡɣɭɠ, ɥɛɥ ɨɮɡɨɩ ɟɩɫɛɜɩɭɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɲɭɩɜɶ ɨɠ ɜɶɦɩ ɬɦɮɲɛɠɝ ɠɻ
ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɫɛɜɩɭɶ. (ɘɭɩ ɧɩɡɨɩ ɬɟɠɦɛɭɷ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɧɣ ɬɪɩɬɩɜɛɧɣ,
ɟɩɬɭɛɭɩɲɨɩ ɮɥɛɢɛɭɷ ɦɹɜɩɤ ɬɪɩɬɩɜ ɟɩɫɛɜɩɭɥɣ ɣɬɰɩɟɨɩɤ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ.)
C2 ɛɨ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɤ ɧɛɬɬɣɝ ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ. ɘɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ ɧɩɞɮɭ
ɪɫɣɨɣɧɛɭɷ ɱɠɦɶɠ ɢɨɛɲɠɨɣɺ ɩɭ 0 ɟɩ 1000. ɪɣɳɣɭɠ ɨɛ ɫɮɬɬɥɩɧ ɺɢɶɥɠ
ɣɦɣ ɨɛ ɩɟɨɩɧ ɣɢ ɺɢɶɥɩɝ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ ɛɦɞɩɫɣɭɧ, ɪɩɢɝɩɦɺɹɴɣɤ
ɨɛɤɭɣ ɣ ɝɶɝɠɬɭɣ ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ ɧɛɬɬɣɝɛ, ɟɠɬɺɭɣɲɨɛɺ ɢɛɪɣɬɷ
ɥɩɭɩɫɶɰ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɫɩɝɨɩ 2 ɱɣɯɫɶ, ɪɫɣɲɻɧ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɣɢ ɸɭɣɰ
ɱɣɯɫ – ɱɣɯɫɛ 9.
ɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɩɜɵɺɝɦɠɨɶ ɭɛɥ, ɥɛɥ ɪɩɥɛɢɛɨɩ ɨɣɡɠ. ɛɪɫɠɴɛɠɭɬɺ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɨɠ ɩɪɣɬɛɨɨɶɠ ɨɣɡɠ, ɨɩ ɫɛɢɫɠɳɛɠɭɬɺ ɨɠ
ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɲɛɬɭɷ ɣɢ ɨɣɰ
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 425
ɛɬɥɛɦɷ
const N=30;
Var
a:array [1..N] of integer;
i, j, k: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);…
end.
ɠɤɬɣɥ
N=30
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, K AS INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I… END
#include <stdio.h>
#define N 30
void main(){
int a[N];
int i, j, k;
for (i=0; i<N; i++)
scanf("%d", &a[i]);…}
ɦɞɩɫɣɭɧɣɲɠɬɥɣɤ
ɺɢɶɥ
ɚɥɝ
ɧɚɱ
ɰɟɥ N=30
ɰɟɥɬɚɛ a[1:N]
ɰɟɥ i, j, k
ɧɰ ɞɥɹ i ɨɬ 1 ɞɨ N
ɜɜɨɞ a[i]
ɤɰ
…
ɤɨɧ
ɬɭɠɬɭɝɠɨɨɶɤ ɺɢɶɥ
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɧɛɬɬɣɝ A ɣɢ 30 ɸɦɠɧɠɨɭɩɝ.
ɜɵɺɝɦɺɠɧ ɱɠɦɩɲɣɬɦɠɨɨɶɠ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ I, J, K.
ɱɣɥɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 30 ɝɝɩɟɣɧ ɸɦɠɧɠɨɭɶ ɧɛɬɬɣɝɛ A ɬ 1-ɞɩ ɪɩ 30-ɤ.
…
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 426
ɥɛɲɠɬɭɝɠ ɩɭɝɠɭɛ ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɪɫɣɝɠɬɭɣ ɯɫɛɞɧɠɨɭ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ (ɣɦɣ
ɩɪɣɬɛɨɣɠ ɛɦɞɩɫɣɭɧɛ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ), ɥɩɭɩɫɶɤ ɟɩɦɡɠɨ
ɨɛɰɩɟɣɭɷɬɺ ɨɛ ɧɠɬɭɠ ɧɨɩɞɩɭɩɲɣɺ. ɶ ɧɩɡɠɭɠ ɢɛɪɣɬɛɭɷ ɫɠɳɠɨɣɠ ɭɛɥɡɠ ɨɛ
ɟɫɮɞɩɧ ɺɢɶɥɠ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ (ɮɥɛɡɣɭɠ ɨɛɢɝɛɨɣɠ ɣ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɮɹ
ɝɠɫɬɣɹ ɺɢɶɥɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɣɫɩɝɛɨɣɺ, ɨɛɪɫɣɧɠɫ, Free Pascal 2.4) ɣɦɣ ɝ ɝɣɟɠ
ɜɦɩɥ-ɬɰɠɧɶ. ɸɭɩɧ ɬɦɮɲɛɠ ɝɶ ɟɩɦɡɨɶ ɣɬɪɩɦɷɢɩɝɛɭɷ ɭɠ ɡɠ ɬɛɧɶɠ
ɣɬɰɩɟɨɶɠ ɟɛɨɨɶɠ ɣ ɪɠɫɠɧɠɨɨɶɠ, ɥɛɥɣɠ ɜɶɦɣ ɪɫɠɟɦɩɡɠɨɶ ɝ ɮɬɦɩɝɣɣ
(ɨɛɪɫɣɧɠɫ, ɝ ɩɜɫɛɢɱɠ, ɢɛɪɣɬɛɨɨɩɧ ɨɛ ɠɬɭɠɬɭɝɠɨɨɩɧ ɺɢɶɥɠ).
C3 ɣɬɪɩɦɨɣɭɠɦɺ ɝɠɦɣɲɣɭɠɦɷ ɟɝɠ ɥɩɧɛɨɟɶ, ɥɩɭɩɫɶɧ ɪɫɣɬɝɩɠɨɶ
ɨɩɧɠɫɛ:
1. ɪɫɣɜɛɝɷ 2,
2. ɮɧɨɩɡɷ ɨɛ 3.
ɠɫɝɛɺ ɣɢ ɨɣɰ ɮɝɠɦɣɲɣɝɛɠɭ ɲɣɬɦɩ ɨɛ ɸɥɫɛɨɠ ɨɛ 2, ɝɭɩɫɛɺ – ɮɧɨɩɡɛɠɭ
ɠɞɩ ɨɛ 3.
ɫɩɞɫɛɧɧɛ ɟɦɺ ɝɠɦɣɲɣɭɠɦɺ – ɸɭɩ ɪɩɬɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩɬɭɷ ɥɩɧɛɨɟ.
ɥɩɦɷɥɩ ɠɬɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɲɣɬɦɩ 1 ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɹɭ ɝ ɲɣɬɦɩ 59?
ɭɝɠɭ ɩɜɩɬɨɮɤɭɠ.
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɨɯɩɫɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 427
C4 ɛɧ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɨɛɪɣɬɛɭɷ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ ɫɛɬɪɩɢɨɛɝɛɨɣɺ ɲɣɬɠɦ,
ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɰ ɪɫɩɪɣɬɷɹ. ɨɛɲɛɦɛ ɨɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɠɭɬɺ
ɩɜɮɲɛɹɴɣɤ ɜɦɩɥ, ɬɩɬɭɩɺɴɣɤ ɣɢ 27 ɬɭɫɩɥ. ɠɫɝɶɠ 9 ɬɭɫɩɥ ɬɩɟɠɫɡɛɭ
ɬɦɩɝɛ «ɩɟɣɨ», «ɟɝɛ», …, «ɟɠɝɺɭɷ», ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ 9 ɬɭɫɩɥ – ɬɦɩɝɛ
«ɩɟɣɨɨɛɟɱɛɭɷ», «ɟɝɠɨɛɟɱɛɭɷ», … «ɟɠɝɺɭɨɛɟɱɛɭɷ», ɬɦɠɟɮɹɴɣɠ 9 ɬɭɫɩɥ
– ɬɦɩɝɛ «ɟɠɬɺɭɷ», «ɟɝɛɟɱɛɭɷ», …, «ɟɠɝɺɨɩɬɭɩ». ɬɠ ɬɦɩɝɛ ɢɛɪɣɬɛɨɶ
ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ ɫɮɬɬɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ ɜɠɢ ɦɣɳɨɣɰ ɪɫɩɜɠɦɩɝ ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ
ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥɣ.
ɛɭɠɧ ɨɛ ɝɰɩɟ ɪɫɩɞɫɛɧɧɠ ɪɩɟɛɠɭɬɺ ɢɨɛɲɠɨɣɠ N – ɥɩɦɣɲɠɬɭɝɩ ɢɛɪɣɬɠɤ,
ɥɩɭɩɫɶɠ ɨɠɩɜɰɩɟɣɧɩ ɩɜɫɛɜɩɭɛɭɷ. ɦɠɟɮɹɴɣɠ N ɬɭɫɩɥ ɬɩɟɠɫɡɛɭ
ɢɛɪɣɬɛɨɨɶɠ ɬɦɩɝɛɧɣ ɲɣɬɦɛ. ɛɡɟɩɠ ɲɣɬɦɩ ɢɛɪɣɬɛɨɩ ɪɩ-ɫɮɬɬɥɣ,
ɧɛɦɠɨɷɥɣɧɣ ɜɮɥɝɛɧɣ, ɜɠɢ ɩɳɣɜɩɥ. ɬɦɣ ɲɣɬɦɩ ɬɩɬɭɩɣɭ ɣɢ ɨɠɬɥɩɦɷɥɣɰ
ɬɦɩɝ, ɧɠɡɟɮ ɬɦɩɝɛɧɣ ɨɛɰɩɟɣɭɬɺ ɫɩɝɨɩ ɩɟɣɨ ɪɫɩɜɠɦ, ɦɣɳɨɣɰ ɪɫɩɜɠɦɩɝ
ɝ ɨɛɲɛɦɠ ɣ ɝ ɥɩɨɱɠ ɬɭɫɩɥ ɨɠɭ.
ɛɪɣɳɣɭɠ ɸɯɯɠɥɭɣɝɨɮɹ ɪɫɩɞɫɛɧɧɮ, ɥɩɭɩɫɛɺ ɩɪɫɠɟɠɦɣɭ ɬɮɧɧɮ ɭɠɰ
ɝɰɩɟɨɶɰ ɲɣɬɠɦ, ɥɩɭɩɫɶɠ ɨɛɰɩɟɺɭɬɺ ɝ ɣɨɭɠɫɝɛɦɠ ɩɭ 1 ɟɩ 99.
ɛɢɧɠɫ ɪɛɧɺɭɣ, ɥɩɭɩɫɮɹ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɭ ɛɳɛ ɪɫɩɞɫɛɧɧɛ, ɨɠ ɟɩɦɡɠɨ
ɢɛɝɣɬɠɭɷ ɩɭ ɟɦɣɨɶ ɣɬɰɩɟɨɩɞɩ ɬɪɣɬɥɛ.
ɠɫɠɟ ɭɠɥɬɭɩɧ ɪɫɩɞɫɛɧɧɶ ɥɫɛɭɥɩ ɩɪɣɳɣɭɠ ɣɬɪɩɦɷɢɮɠɧɶɤ ɝɛɧɣ
ɛɦɞɩɫɣɭɧ ɫɠɳɠɨɣɺ ɢɛɟɛɲɣ.
ɫɣɧɠɫ ɝɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ (ɩɜɮɲɛɹɴɣɤ ɜɦɩɥ ɪɩɥɛɢɛɨ ɝ ɪɫɣɧɠɫɠ ɬ
ɬɩɥɫɛɴɠɨɣɺɧɣ):
ɩɟɣɨ
ɟɝɛ…
ɟɠɝɺɨɩɬɭɩ5
ɟɝɛɟɱɛɭɷ ɝɩɬɠɧɷ
ɟɝɛ ɧɣɦɦɣɩɨɛ
ɲɠɭɶɫɨɛɟɱɛɭɷ
ɬɭɩ ɟɝɛɟɱɛɭɷ ɭɫɣ
ɭɶɬɺɲɛ ɟɠɝɺɭɷɬɩɭ ɝɩɬɠɧɷɟɠɬɺɭ ɲɠɭɶɫɠ
ɫɣɧɠɫ ɝɶɰɩɟɨɶɰ ɟɛɨɨɶɰ ɟɦɺ ɪɫɣɝɠɟɻɨɨɩɞɩ ɝɶɳɠ ɪɫɣɧɠɫɛ ɝɰɩɟɨɶɰ
ɟɛɨɨɶɰ:
42
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Автор
filaret1994
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
379
Размер файла
799 Кб
Теги
d12inf112
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа