close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Әділ, әсем әлем : ғылыми-құқықтық мақалалары

код для вставкиСкачать
Азбанбаев, М. А. Әділ, әсем әлем : ғылыми-құқықтық мақалалары. - Караганда : ТОО "Арко", 2005. - 215 б.
Азбанбаев М.А. Азбанбаев ?д?л, ?сем ?лем ?ара?анды, 2005 ББК 67.0 А 29 Азбанбаев М.А. А 29 ?д?л, ?сем ?лем. - Караганда: ТОО ?Арко?, 2005 ?SBN 9965-442-30-4 Б?л к?тапта авторды? 2004-2005 жылдары жаз?ан ?ылыми-
???ы?ты? ма?алалары жина?тал?ан. В этой книге собраны научно-правовые статьи автора за 2004-2005 года. ББК 67.0 А 1201000000 00 (05)- 05 ?SBN 9965-442-30-4 © Азбанбаев М.А., 2005 Мен сене алмаймын. ?аза?стан?а сенгенн??, басынан базары ?ш?ан?а. Т.Айбергенов з Конституция ?леует?н? ? даму ба?ыты. ??аза?станда т?уелс?з мемлекетт?л?кт? ? ?алыптасуы мен дамуында?ы Конституцияны? рол??: ?Р Конституциясыны? 10 жылды?ына арнал?ан халы?аралы? ?ыл.-практ.конф-ны? материалдары.-
?ара?анды: ?арМУ баспасы, 2005. 73 бет. ?аза?стан ?о?амы мен мемлекет?н?? ?аз?рг? даму сатысында елдег? зандарды Республика Конституциясы нормаларына с?йкес келт?ру талабы конституциялы? ??рылысты? теориялы?-
т?ж?рибел?к м?селелер?мен т?келей байланысты Республика Президент?н?? Жарлы?ымен к?н т?рт?б?не ?ойылып отыр.[1;4] М?ндай ?ажетт?л?к ?аза?стан Республикасыны? Конституцияны? 4 бабыны? 1 тарма?ында?ы Республика за?дары ?олданылатын ???ы? рет?нде танылуы ?ш?н оларды? Конституция нормаларына с?йкес болуы м?ндетт? шарт деп к?здеген ???ы?ты? нормадан туындайды. [2;4] Осы тарма?ты? м?н-мазм?нына сай Конституция нормала-
рына с?йкес емес за?дар ?олданылатын ???ы? рет?нде таныл-
майды дейт?н ереже шы?ады. Д?л осындай ???ы?ты? ой-
т?жырым Конституцияны? 62 бабыны? 7 тарма?ында?ы Республиканы? зандары, Парламент пен оны? Палаталарыны? ?аулылары Конституция?а ?айшы келмеуге ти?с деген ???ы?ты? нормада да к?зделген.[3;62] Конституция нормаларына с?йкес емес за?дарды? болуы е? б?р?нш?ден Конституция ?а?идаларын орындамау мен ?атар азаматтарды? ???ы?тарын шектеуге ?ласады. Мысалы, Конституциялы? Ке?ест?? 2005 жыл?ы 27 маусымда?ы Парла-
ментке жолдауында Конституцияны? 7 бабыны? 1 тарма?ы мен 93 бабында?ы ???ы?ты? нормаларды ?мемлекетт?к органдарды? орындауы ти?ст? де?гейде емест?г?? атал?ан.[4;93] Жолдауда е? жо?ары за?ды? к?ш? бар деп танылатын нормативт?к ???ы?ты? акт?н?? ти?ст? т?рде орындалмау себеб? ай?ын, аны? ашып к?рсет?лмеген. 4 Конституциялы? зандылы?ты ?амтамасыз ету м?селелер? н шешу жолдары мен тет?ктер? Конституция нормаларын ?з м?н?нде, ?с ж?з?нде толы? ж?зеге асыруда жатыр. Б?л ойымызды б?з 2005 жылды? 27 мамырында ?аза?стан Республикасы Т?л комитет? ?тк?зген п?к?р алмасуда б?лд?ргенб?з.[5;1] Нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд?? орындалмау немесе ти?ст? т?рде орындалмауы нег?зг? занда ?абылдануы к?зделген нормаларды? ти?ст? за?дарда на?ты к?р?н?с тауып дамытыл-
мауында жатыр. М?селен, Конституцияны? 7 бабыны? 1 тарма?ы ?аза? т?л?не мемлекетт? к т?л м?ртебес?н беред?. Сонымен ?атар, ?аза?стан Республикасындагы т?л туралы за?ны? 8 бабы орыс т?л?не де мемлекетт?к органдарда ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л? рет?нде ?аза? т?л?мен ?атар орыс т?л?н ресми т?рде те? ?олданылу?а м?мк?нд?к беред?.[6;8] Атал?ан за?да?ы мемлекетт? к органдарда орыс т?л?н?? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылуы туралы ???ы?ты? норма Конституцияны? 7 бабыны? 1 ж?не 2 тарма?тарына ?айшы келед?. Конституцияны? 7 бабыны? 2 тарма?ында орыс т?л?не ресми т?рде тек мемлекетт? к ?йымдар мен жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында ?ана ?аза? т?л?мен те? ?олданылу?а м?мк?нд?к бер?лген. Т?л туралы за?ны? 8-бабымен б?рге 9, 10 баптары да Конституция нормаларына с?йкес келт?р?луге жата-
ды. Осы уа?ыт?а шей?н Конституцияны? 7 бабында?ы нормаларды? ?з м?н?нде орындалмауыны? басты ???ы?ты? кедерг?, себеб? нег?зг? за?да к?зделген арнаулы за?ны? ?абылданбауында болып отыр. Ойымыз на?ты, д?лелд? болу ?ш?н Конституцияны? 93 ба-
бын толы?тай келт?рей?к: ?Конституцияны? 7 бабын ж?зеге асыру ма?сатында ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы ор-
гандар арнаулы за??а с?йкес ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а м?ндетт??. 93 бапты? мазм?нынан осы ???ы?ты? нормада к?рсет?лген м?ндеттер ат?ару Арнаулы За??а с?йкес ж?зеге асырылу?а 5 жататынды?ы туындайды. Арнаулы за?ны? реттейт?н ?о?амды? ?атынастарды? б?р? азаматтарды? мемлекетт? к т?лд?, я?ни ?аза? т?л?н ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ы болып табылады. Ек?нш?с?, азаматтарды? осы ???ы?ын ?амтамасыз ету ?ш?н ?ажетт? жа?дайды? б?р?н жасау?а ти?ст? мемлекетт? к органдарды? м?ндет?. Б?л ???ы?ты? нормада к?зделген азаматтарды? ???ы?ы Конституцияны? ?орытынды ж?не ?тпел? ережелер деп атала?ан б?л?м?нде к?зделу? ?аза?стан Республикасыны? конституциялы? ??рылысыны? тарихи ?алыптасу ерекшел?г?не байланысты. Конституцияда ескер?лген осы ерекшел?кке сай ма?алада с?з болатын м?селе бас?а елдерд?? ???ы?ты? т?ж?рибес?не с?лтеме жасамай Республикада?ы за?дарды? нег?з?нде ?ана ?аралады. Сонды?танда, арнаулы за?ды болаша?ты к?здейт?н, Конституцияны? б?рт?тас м?н?нен тыс шы?арыл?ан, арнайы, ?з? реттейт?н ти?ст? м?селес? Конституцияда к?зделген нормативт? к ???ы?ты? акт?лер санатына жат?ызамыз. Б?зд?? б?л ойымыз Конституцияны? 92 бабыны? 1 ж?не 2 тарма?тарында?ы зандар ж?н?ндег? ережелерге с?йкес келед?. Атал?ан бапты? 1 тарма?ында конституциялы? за?дар деп атал?ан за?дар туралы к?рсет?лсе, 2 тарма?ында Конституцияда атал?ан ?зге за?дар туралы с?з болады. Осы ??зге за?дар? деп атал?ан за?дарды? ?атарына 93 бапта к?зделген арнаулы за?ды енг?зуге толы? ???ы?ты? нег?з бар. Арнаулы за? нысанына н?с?ау Конституцияны? 62 бабыны? 8 тарма?ында да бар. Нысаны Конституцияда атал?ан осы нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? та?ырыбы ?з?н?? реттейт?н ?с?нен б?л?нед?: ??аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? туралы? ?аза?стан Республикасыны? арнаулы за?ы. Нег?з?нде, 93 бапта к?зделген азаматтарды? мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ы ек? б?л?ктен т?рады. Ек? б?л?г?де ?штей ты?ыз байланысты, б?р б?р?не т?уелд?, сонысымен осы ???ы?ты? норманы? т?тасты?ын, б?т?нд?г?н ?амтамасыз етед?. Ол осы ???ы??а нег?з болып табылатын, ???ы?ты? 6 норманы? ??рамына к?рет?н нег?зг? ??ымдарды талдаудан к?р?нед?. Б?р?нш? ??ым ерк?н, я?ни ?аза?стан Республикасы азаматтарыны? т?уелс?з, ер?кт? т?рде, ?з бет?нше, еш кедерг?с?з, ?алауынша ?аза? т?л?н ме?геру?. Осы ???ы?ты? талап?а сай мемлекетт?к т?лд? ме?геруде азаматтар?а еш?андай, ешк?мн?? тарапынан м?жб?рлеуге, м?ндеттеуге жол бер?лмейд?. Республи-
ка азаматтары ?здер?не бер?лген мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ын ?з ?алауынша пайдаланады. Азаматтарды? ?здер?не бер?лген осы ???ы?ын ж?зеге асырудан бас тартуы, за? ??жаттарында к?зделген жа?дайларды ?оспа?анда, б?л ???ы?ты? то?талуына ?кеп со?тырмайды. Ек?нш? ??ым тег?н, я?ни ?аза?стан Республикасы азаматтарыны? республикалы?, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды? бюджет ?аражаты есеб?нен а?ысыз, п?лсыз, т?леус?з мемлекетт? к т?лд? ме?геру?. Азамат ?з есеб?нен еш?андай да ?аржы, а?ы шы?армай мемлекетт? к т?лд? ме?геру м?мк?нд?г?не ие болуы. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру м?ддес? ?ш?н азаматтардан а?ы талап ет?лмейд?, мемлекетт? к арнайы ??рылымдарда ?аза? т?л?н тег?н ме?геруге кеп?лд?к бер?лед?. Ерк?нд?к деген?м?з адамны? немесе жеке ?лтты?, халы?ты? ?з м?дделер? мен м?мк?нд?г?не сай ?рекет ет?п, ?з ?алауын ж?зеге асыруы. Б?дан, Республика азаматы атал?ан арнаулы за? нег?з?нде мемлекет органдары мен лауазымды адамдарыны? алдына ?з?н?? ???ы?ын Конституция?а, ?олданыста?ы ???ы??а с?йкес ?амтамасыз етуге талап ?оюына ???ы?ы барлы?ы шы?ады. Оны Республика азаматы сот?а арыз беру ар?ылы за? мен сот алдын-
да ?ор?ау ???ы?ы ар?ылы ж?зеге асыра алады. Конституцияда к?зделген азаматтарды? осы ???ы?ыны? ж?зеге асырылуына ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау м?ндет? ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарга ж?ктелген. М?ндеттерд? ж?зеге асыру ма?сатында б?р?нш? кезекте ?к?мет ??рамына к?рмейт?н у?к?летт? орган болып саналатын орталы? ат?арушы органны? ??з?рет?н арнаулы за?да на?ты 7 к?здеу ?ажет. М?ндай у?к?летт? орган болып Мемлекетт? к т?л комитет?н ??ру Конституцияны? 93 бабыны? мазм?нынан туын-
дайды. Ол мемлекетт? к т?лд? ме?геру ?ш?н ??рыл?ан о?у-
?д?стемел?к Орталы?ына басшылы? жасау ??з?рет?не ие болуы ти?с. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ы Республиканы? барлы? азаматтарына тиес?л? бол?анды?тан оны? б?к?л аума?ын ?амтитын филиалдары бар б?р Орталы? бо-
луы за?ды ж?не нег?зд?. Оны? нысаны - Мемлекетт? к т?л ме?геру институты. О?у ?д?стемел? к мемлекетт? к ??рылым - мемлекетт? к мекеме. Мемлекетт? к т?лд? тег?н о?ыту курстарыны? б?ры??ай ж?йес? нормативт? к ???ы?ты? нег?зде ??рыл?аны ж?н. Тег?н ме?геру м?ндет?н мемлекет ?з жауаптылы?ына ал?анды?тан б?ндай ж?йе мемлекетт? к мекеме нысанында ??рылуы за?ды. Арнаулы за?да атал?ан мемлекетт? к органдар мен ??рылымдарды? ??з?реттер? мен м?ндеттер? на?ты, ай?ын к?рсет?лумен ?атар жауаптылы? м?селелер? к?зделу? м?ндетт?. Арнаулы за? нормативт? к ???ы?ты? акт? бол?анды?тан онда ма?сат, м?дде, м?мк?нд?к, м?ндет, жауаптылы? б?рдей ?амтылу?а жатады. Сонда ?ана арнаулы за?ны? нег?з?нде Конституцияны? 7 бабын ж?зеге асыру?а ?ол жетк?зуге болады. Республика азаматтарыны? атал?ан ???ы?ын ж?не конституциялы? ??рылысты ?ор?ау м?селес?н ж?зеге асыру ма?сатында б?з нег?з? мемлекетт? к т?лд? ме?геру деген?м?з деген ?андай ??ым екенд?г?н жалпы ???ы?ты? т?р?ыдан ?алай т?с?ну ?ажетт?л?г? за? ?ылымында, ?олданыста?ы ???ы?та ?алай ?арастырыл?анына то?талайы?. Осы с?ра?та б?з Конституциялы? Ке?ест? ? ?аза?стан Республикасы Конституцияны? 41 бабыны? 2 тарма?ына ресми т?с?нд?рме бер-
ген ?аулысын басшылы??а ал?анды орынды санаймыз. ?аулыда мемлекетт?к т?лд? ерк?н ме?герген деген с?зге ?атысты орыс т?л?ндег? м?т?н?н келт?рей?к: ?Норму пункта 2 статьи 41 Консти-
туции Республики Казахстан в части слов ?свободно владеющий государственным языком? следует понимать как умение грамот-
но читать, писать, легко, без затруднений излагать свои мысли и публично выступать на казахском языке?. 8 Осы м?т?ндег? келт?р?лген ?аза? т?л?нде сауатты о?у, жазу, еш ?иынды?сыз, же??л ?з ойын жетк?зу, к?пш?л?к алдында с?йлей б?лу талаптарына сай болу мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген ??ымы туады. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?геру ??ымыны? ма?ынасын за? термин? рет?нде конституциялы? ???ы? бойынша м?н?н на?тылай т?скен ?ажет. Б?л ??ым Конституцияны? 41 бабыны? 2 тарма?ымен ?атар оны? 58 бабыны? 1 тарма?ында да к?зделген. Осы ???ы?ты? норма?а с?йкес Парламент палаталарын мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген ?з депутаттарыны? арасынан сайлан?ан т?ра?алар бас?арады. Атал?ан ???ы?ты? норманы? мазм?нынан мемлекетт?к т?лд? ерк?н ме?герген депутатты ?аза? т?л?н ме?герген парламент депутаттарыны? арасынан сайлау?а м?мк?н екенд?г? к?р?нед?. Ерк?н ме?герген тек ?ана сол т?лд? ме?гергендерд? ? арасынан шы?атыны белг?л?. Президент пен б?рге Парламент, Республика ?к?мет? мен ?оса ?зге де мемлекетт? к органдарда мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген азаматтар болу ти?ст?л?г? Конституцияны? 3 бабыны? 3 тарма?ында?ы келес? ережеден де к?руге болады. Халы? пен мемлекет атынан бил?к ж?рг?зуге Республика Президент?н??, ондай-а? ?з?н?? конституциялы? ?к?летт?г? шег?нде Парламентт? ? ???ы?ы бар. Республика ?к?мет? мен ?зге де мемлекетт?к органдар ?здер?не бер?лген ?к?летт?ктер шег?нде ?ана мемлекет атынан бил?к ж?рг?зед?. Осындай т?жырым?а ?аза?стан Республикасыны? т?л тура-
лы за?ыны? 23 бабында?ы ?Мемлекетт? к т?лд? белг?л? б?р к?лемде ж?не б?л?кт?л?к талаптарына с?йкес б?лу? ?ажет к?с?птерд??, маманды?тарды? ж?не лауазымдарды? т?збес? ?аза?стан Республикасы за?дарымен белг?ленед? ? деген абзацта?ы ???ы?ты? норма да нег?з болады. Б?л ережеден та?ы да мемлекетт? к т?лд? белг?л? б?р к?лемде ж?не б?л?кт?л?к талапта-
рына с?йкес б?лу ??ымы туындайды. Нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы за?ыны? 18 бабыны? 2 тарма?ында нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? м?т?н? ?деби т?л нормалары мен за? терминологиясы са?тала отырып жазылады 9 дел?нген. Б?дан нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд? ?з?рлеуге, ?сыну?а, тал?ылау?а ?атысы бар азаматтарды? ?деби т?л ж?не за? терминологияларын ти?ст? д?режеде б?лумен ?атар оны орынды ?олдана б?лу м?ндет? туындайды. Талдан?ан зандарды? ???ы?ты? нормаларынан мемлекетт? к т?лд? б?луге ?атысты за? ??ымдарын т?менг?дей саралау?а бо-
лады: 1. Мемлекетт? к т?лд? ме?герген. 2. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген. 3. ?аза?ты? ?деби т?л? нормаларын ж?не за? терминология-
сын игерген. 4. Мемлекетт? к т?лд? белг?л? б?р к?лемде ж?не б?л?кт?л?к та-
лаптарына с?йкес б?лу. ?сынылып отыр?ан за? ??ымдарын саралау мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?геру ??ымыны? м?н?, мазм?ны Конституция ?а?идалары мен ?олданыста?ы за?дар?а с?йкес ти?ст? т?рт?ппен ?абылдан?ан нормативт? к ???ы?ты? акт? ар?ылы на?ты белг?лену ?ажетт?г?н к?рсетед?. Мемлекетт? к т?лд? б?лу талабы бойынша за?дарда мынандай субьект?лер т?збес? ??ралады: 1. Президент 2. Мемлекетт? к бил?кт?? за? шы?арушы, ат?арушы ж?не сот тарма?тарында?ы лауазымды т?л?алар. 3. Мемлекетт? к ?ызметш?. 4. За? т?збес?нде к?зделген к?с?п, маманды?, лауазым иелер?. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру парызы к?рсет?лген ?аза?стан Республикасында?ы Т?л туралы за?ны? 4 бабы бойынша: 1. ?аза?стан Республикасыны? ?рб?р азаматы. Б?зд?? ?сынып отыр?ан осы за? ??ымдарын саралау шартты бол?анмен Конституцияны? мемлекетт? к т?лге ?атысты ережелер мазм?нын, м?н?н на?ты белг?леу ж?не оны д?рыс т?с?ну туралы п?к?рлерд? т?жырымдайтын шеш?м ?абылдау ?ш?н ?ажет деп са-
наймыз. Сонымен ?атар, б?зд?? ?сынымыз мемлекетт? к органдарыны? мемлекетт?к т?лд? ме?геруге ?атысты ?о?амды? ?атынастарды мемлекетт?к реттеу саласында?ы м?ндеттер?, функциялары мен 10 ??з?рет?н за?дарда мемлекетт? к бас?ару де?гейлер? бойынша ай?ын ажыратылып белг?ленуге ти?ст? деп к?зделген Нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы за?ны? 18 бабыны? 1 тарма?ында?ы ???ы?ты? нормамен т?келей байланысты.[7;18] Нег?з?нде Конституциялы? ке?ест?? 2005 жыл?ы жолдауын-
да атал?андай Конституцияны? 7 бабыны? 1 тарма?ы мен 93 бапты? ережелер?н мемлекетт? к органдарды? орындауы ти?ст? де?гейде емест?г?н?? басты себеб? м?ндеттер, функциялар мен ??з?реттерд?? ай?ын ажыратылып ?олданыста?ы за?дарда белг?ленбеу?. ?аза?стан Республикасында? ы Т?л туралы за?ны? 4 бабында Конституцияны? 93 бабында?ы ережен? ?айталауы м?селен? на?ты шешпейд?. Атал?ан за?ны? 2 бабында осы за?ны? реттейт?н м?селес? Конституцияны? 93 бабындагы ережеден т?птен б?лек. Б?л за?ны? реттейт?н м?селес? т?лдерд? ?олдану?а байланысты туындайтын ?о?амды? ?атынастар. Ал, Конституцияны? 93 бабында?ы м?селе на?ты б?р ?ана мемлекетт? к т?лд? ме?геру м?селес?не байланысты туындайтын ?о?амды? ?атынастарды реттеуге жататын ереже к?зделген. Конституцияны? 93 бабында?ы к?зделген ???ы?ты? норманы? ?исыны осы м?селен? арнаулы за??а с?йкес реттеуге жататынды?ын бек?тед?. Конституцияда атал?ан арнаулы за?ды ?абылдау ?леуметт? к ?м?рд? ???ы?ты? т?р?ыдан ?о?амды? м?ддеге, конституциялы? ??рылысты? ?а?идаларына сай ретте-
уге м?мк?нд?к берер ед?. Конституцияны? 1 бабыны? 1 тарма?ында ?аза?стан Рес-
публикасы ?з?н демократиялы?, зайырлы, ???ы?ты? ж?не ?леуметт?к мемлекет рет?нде орны?тырады деп жариялан?ан. Осы ???ы?ты? нормада?ы ?орны?тырады? деген с?з жа?а?ы мемлекетт? ? конституциялы? м?нездемес?не уа?ытша белг?с?зд?к ж?не м?н-мазм?нды? ая?талма?анды? белг?с?н беред? деп санай-
ды ?алым Г.П.Лупарев.[8;66] Конституцияда жариялан?ан идеалды? т?ра?тылы? сипат?а ие болуы ?ш?н нормативт? к ???ы?ты? базаны уа?ытылы жет?лд?ру ?ажет. ?олданыста?ы ???ы? аясын жет?лд?ру м?селес? т?л ??рылысынан бас?а сот ?с?н ж?рг?зу барысында процеске ?атысушыларды? конституциялы? 11 кеп?лд?ктер?н за?дарда ?з д?режес?не сай баянды ету м?селес? де баршылы?.[9;3] М?селен, Конституцияны? 18 бабыны? 3 тарма?ында мемлекетт? к органдар, ?о?амды? б?рлест?ктер, лауа-
зымды адамдар ж?не б??аралы? а?парат ??ралдары ?рб?р азамат?а ?з?н?? ???ы?тары мен м?дделер?не ?атысты ??жаттармен, шеш?мдермен ж?не а?парат к?здер?мен танысу м?мк?нд?г?н ?амтамасыз етуге м?ндетт?. Конституциялы? ережеге с?йкес ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? ?с ж?рг?зу кодекс?нде (б?дан ?р? ?арай ??ЖК), к?зделген ?с ж?рг?зу ?рекеттер? мен шеш?мдер?не ша?ымдану бостанды?ын ж?зеге асыру т?рт?б? толы? ашып к?рсет?лмеген. ?с?ресе ?к?мд? орындау сатысында процеске ?атысушыларды? ??ЖК-де к?зделген ша?ымдану бостанды?ын ж?зеге асыру м?мк?нд?г? 457 бапта к?рсет?лгенмен оны? на?ты ж?зеге асыратын ???ы?ты? тет?г? ?арастырылма?ан. М?селен, ??ЖК-н?? 453 бабыны? 3 тарма?ында к?рсет?лген жа?дайда, я?ни ?аза?стан республикасыны? ?ылмысты? кодекс?н?? 70 ба-
бы бойынша жазаны ?теуден мерз?м?нен б?рын шартты т?рде босату, сот отырысына ?з?не ?атысты ?с ?аралатын сотталушыны? ?атысу м?ндетт?л?г? 455 бапты? 4 тарма?ында айтыл?ан. Алайда, ?аралатын ?с бойынша сотталушыдан бас?а ?ылмысты? процеске ?атысушыларды? сот отырысына ?атысу ???ы?ы к?зделмеген. Б?з, б?л арада жеке адамдар?а ?арсы ?ылмыстар?а ?атысты ?арал?ан ?ылмысты? ?стер жайын ?оз?ап отырмыз. Жаза мемлекетт? к м?жб?рлеу шарасы бол?анымен оны? ?леуметт? к ?д?летт?кт? ?алпына келт?ру ма?сатында да ?олданылатынын ескерсек сот отырысына ауыр ж?не аса ауыр ?ылмыстар санаты бойынша ж?б?рленуш? тарапты? ??ЖК-н? ? 453 бабында к?рсет?лген барлы? жа?дайларда ша?ырылуын ?арастыр?ан нег?зд? ж?не за?ды болар ед?. ?ст? процессуалды? мерз?мде ?арауды ?амтамасыз ету ?ш?н атал?ан адамдарды? келмеу? ?ст? ?арау?а кедерг? болмайды деген ескерту енг?з?лсе жетк?л?кт?. Статистикалы? есеп бойынша б?р ?ара?анды облысында 12 т?зеу колониясы орналас?ан, онда 7500 сотталушылар бар. 2004 жылы жазаны ?теуден мерз?м?нен б?рын шартты т?рде босату 12 ?стер? б?рын?ы жылдар?а ?ара?анда 3 есе ?скен. Сот т?ж?рибес? н сарала?анда т?зеу мекемелер? мен соттарды? ?аза?стан Респуб-
ликасы ?ылмысты? кодекс?н? ? 70-бабыны? талаптарын ?з м?н?нде са?тамай ?ара?анды?ы, атал?ан ?стер бойынша елеул? т?рде за? б?зушылы? факт?лер?н? ? орын ал?аны белг?л?. Егерде, осы ?стерге ж?б?рленуш? тарапты? да ?атысу ???ы?ы ?арастырылса, б?л ?аулылар?а дер кез?нде ша?ым жасалып апелляциялы? т?рт?ппен ?аралар ед?. Ж?б?рленуш? тараптарды? атал?ан ???ы?тар?а ие болмауы салдарынан за?сыз ?аулылар прокурорды? ?ада?алау т?рт?б?мен т?с?р?лген наразылы?тары нег?з?нде ?ана к?ш? жойылды. Атал?ан ?стер сол ?ылмысты? ?с бойынша сот процесстер?не ?атыс?ан азаматтарды? ???ы?тары мен м?дделер?не т?келей ?атысты. Конституцияны? 18 бабыны? 3 тарма?ы бойынша т?зеу колониясыны? ?к?мш?л?г? мен сот осы ?стер бойынша м?ддел? азаматтар?а танысу м?мк?нд?г? н ?амтамасыз етуге м?ндетт?. Конституциялы? ереже ?ылмысты? ?стер ж?рг?зу ж?не ?ылмысты?-ат?ару кодекстер?не на?ты ???ы?ты? нормалар рет?нде ж?зеге асырылуы ти?с. Сот процес?не ?атысушы тарап?а б?ндай ???ы?ты? м?мк?нш?л? к беру Конституцияны? 77 бабыны? 3 тарма?ыны? 4 тарма?шасында к?зделген ?сотта ?рк?м ?з с?з?н тындату?а ???ылы? деген принциптен де туындайды. Сонымен ?атар, за?дар?а б?ндай толы?тыруларды? ?ажетт?л?г? Конституцияны? 1 бабыны? 1 тарма?ында?ы к?зделген Республиканы? е? ?ымбат ?азынасы - адам ж?не адамны? ?м?р?, ???ы?тары мен бостанды?тары дел?нген ма?сат, м?ддеге нег?зделед?. ??ЖК-н?? 455 бабыны? 7 тарма?ы бойынша егер м?селе ?к?мд? орындауды? азаматты? талап б?л?г?не ?атысты болса, сот оты-
рысына сондай-а? азаматты? талапкер немесе оны? ?к?л? ша?ырылады. ?ылмысты?-ат?ару за?дарыны? б?р ма?саты ?леуметт?к ?д?летт?л?кт? ?алпына келт?ру болатын болса, онда сот та?айында?ан жазаны толы? ?теуд? ?ажет етпейд? деп тану процесс?не ж?б?рленуш? ?атысу ???ы?ына неге ие болмас?а. Конституцияда ?ор?алу ???ы?ы мен кеп?лд?ктер? к?рсет?лген ??ндылы?тар ?з д?режес?нде ?олданыста?ы за?дарда да к?р?н?с табуы Конституцияны? ?леует?н одан ?р? дамыту?а ы?пал етед?. 13 Ж?б?рленуш? тарап?а ?к?мд? орындау?а байланысты м?селелер бойынша сот отырыстарына ша?ырылу?а, ?атысу?а ???ы?ты? м?мк?нд?кт? ??ЖК-ке енг?зуге занды нег?з жетк?л?кт?. Пайдаланыл?ан ?дебиет т?з?м?: 1. ?аза?стан Республикасы Президент?н? ? 2005 жыл?ы 4 мамырда?ы ?1568 Жарлы?ы ??аза?стан Республикасы Конституциясыны? ?леует?н одан ?р? пайдалану ж?н?ндег? ша-
ралар туралы?// Егемен ?аза?стан, 2005 ж. 6 мамыр. ? 95-96. 2. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы. 4-баб, 1-
тарма?. 3. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясы. 62 баб, 7-
тарма?. 4. ??аза?стан Республикасында? ы конституциялы? за?дылы?ты? жай-к?й? туралы жолдау?// Егемен ?аза?стан, 28 маусым, сейсенб? 2005ж. 5. Языковый Ренессанс// Казахстанская Правда 28.05.2005 ж.. 6. ?аза?стан Республикасында? ы т?л туралы. ?аза?стан Республикасыны? За?ы 1997 жыл?ы 11 ш?лде ? 151-1. 7. Нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы ?аза?стан Республикасыны? за?ы 199 жыл?ы 24 наурызда?ы ? 213 8. Г.П.Лупарев. Мемлекетт? ? сипаттамасы.(Мазм?ны мен ма?ызы) ???ы? ж?не саясат.// ?ылыми ???ы?ты? журнал, ?4, 2005. Ресей Федерациясы. 9. ?аза?стан Республикасында? ы конституциялы? за?дылы?ты? жай-к?й? туралы жолдау.// Егемен ?аза?стан, 28 маусым, сейсенб? 2005 ж. 10. ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? Кодекс?. 11. ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? ?с ж?рг?зу кодекс?. 12. ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты?-ат?ару кодекс?. 14 Обеспечение конституционног о права граждан РК есть защита конституционног о строя. ?Казахстанская Правда? 6 августа, 2005 г., ?209-210 (?Язык по закону?). В послании Конституционного совета ?О состоянии консти-
туционной законности в Республике Казахстан? отмечено, что недостаточно эффективная и несвоевременная реализация поло-
жений Основного закона в законодательстве и правопримени-
тельной практике принижает его значение и авторитет, порож-
дает необоснованную критику Конституции. Указано на наличие общей проблемы - неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния нормативных правовых актов. Так, пункт 1 статьи 7 Конституции придает казахскому язы-
ку статус государственного. В соответствии со статьей 93 Ос-
новного закона в целях реализации указанной нормы Правитель-
ство, местные представительны и исполнительные органы обя-
заны создать все необходимые организационные, материальные и технические условия для свободного и бесплатного овладения государственным языком всеми гражданами страны в соответст-
вии со специальным законом. Однако выполнение государст-
венными органами данных положений Конституции не соответ-
ствует должному уровню. Таков вывод Конституционного сове-
та. Естественно возникает вопрос, требующий своего ответа: в чём причина неисполнения указанных положений Конституции государственными органами. По нашему мнению в отсутствии законодательного акта в виде специального закона, предметом которого и является по-
ложение, изложенное в статьи 93 Конституции. Основной закон прямо указывает на форму нормативного правого акта. Специ-
альный закон - закон, названный в Конституции Республики Ка-
захстан специальным, принимаемый в порядке, установленном пунктом 2 статьи 92 Конституции Республики Казахстан. 15 Обоснованность нашего мнения о наличии в Конституции такой формы нормативного правого акта вытекает из самого содержания статьи 93 Конституции. Также из содержания пунк-
та 2 статьи 92 Конституции гласящей о том, что иные названные в конституции законы должны быть приняты в порядке и сроки, определяемые Парламентом, но не позднее двух лет со дня вступления Конституции в силу. Исходя из смысла данной нор-
мы, следует к числу иных законов отнести и специальный закон, названный в статье 93 Конституции. Речь о такой форме закона, названный как специальный закон идет и в пункте 8 статьи 62 Конституции, положения которого также требуют своего долж-
ного юридического развития. Тем самым, в Конституции страны наряду с конституционными законами предусматривает и такую форму закона как специальный. Почему специальный? Потому, что в Конституции предусмотрен специальный предмет регули-
рования данного нормативного правового акта. В статье 93 Кон-
ституции данный предмет обозначен однозначно и отчетливо. Обязанность создания всех необходимых организационных, ма-
териальных и технических условий для свободного и бесплатно-
го овладения государственным языком всеми гражданами Рес-
публики Казахстан. По существу Конституция страны устанав-
ливает и гарантирует гражданам страны право на свободное и бесплатное овладения государственным языком. Юридическим гарантом обеспечения данного права граждан должен выступить специальный закон, устанавливающий обя-
занность Правительства, местных представительных, и исполни-
тельных органов по созданию всех условий, указанных в статье 93 Конституции. Закон Республики Казахстан ?О языках в Рес-
публике Казахстан? не является специальным законным, ука-
занным в Конституции. В соответствии со статьей 2 названного закона предметом его регулирования являются общественные отношения, возникающие в связи с употреблением языков в дея-
тельности государственных, негосударственных организаций и органов местного самоуправления. Отличие предмета регулиро-
вания данного закона и положений статьи 93 Конституции бес-
спорно и очевидно. Наличие в статье 4 названного закона поло-
16 жения статьи 93 Конституции также не даёт основания для ут-
верждения, что этот закон является тем самым специальным за-
коном, указанным в Конституции. По нашему мнению все во-
просы в отношении положении государственного статуса казах-
ского языка можно снять и разрешить правовым механизмом, предусмотренным в самой Конституции. Для этого предлагается принять следующий законодательный акт: Специальный закон Республики Казахстан ?О свободном и бесплатном овладении государственным языком?. В соответствии со статьями 7, 93 Конституции Республики Казахстан настоящий специальный закон определяет право всех граждан Республики Казахстан на свободное и бесплатное овладение государственным языком, обязанность Правительства Республики Казахстан, местных представительных и исполнительных органов по созданию всех необходимых организационных, материальных и технических условии для свободного и бесплатного овладения государствен-
ным языком всеми гражданами Республики Казахстан, правовую основу ответственности Республики Казахстан в лице своих го-
сударственных органов и должностных лиц по этому вопросу, обеспечивает государственный статус казахского языка. Данный закон включает в себя права граждан в ходе овладения государ-
ственным языком. Обязанность самой Республики, Правитель-
ства, местных представительных и исполнительных органов. Предусматривает компетенцию уполномоченног о органа, еди-
ную республиканскую систему овладения государственным языком, компетенцию и порядок образования государственной комиссии. В основе специального закона находится положение Конституции о праве гражданина на свободное овладение госу-
дарственным языком, то есть её независимое, самостоятельное, беспрепятственное осуществление, по собственному желанию, усмотрению. Права гражданина на бесплатное овладение, пред-
полагает уже обязанность государства. Необходимость принятия такого специального закона вытекает также из пункта 4 статьи 33 Конституции, гласящий о том, что граждане Республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Тре-
бования, предъявляемые к кандидату на должность государст-
венного служащего, обусловливаются только характером долж-
ностных обязанностей и устанавливаются законом. В случае разработки проекта закона, устанавливающего перечень профес-
сий, специальностей и должностей, для которых необходимо знание государственного языка в определенном объеме разра-
ботчики, безусловно, осознают необходимость специального закона, предусмотренного статьей 93 Конституции. Мы - Рес-
публика Казахстан утверждаем себя как правовое государство. Любой гражданин, претендующий на профессии, специально-
сти, должности, указанные в перечне может заявить о наруше-
ний его права на свободное и бесплатное овладение казахским языком, ссылаясь на отсутствие специального закона, прямо предусмотренного Конституцией. Все курсы обучения казах-
скому языку в соответствии с государственной программой не могут послужить основанием для принятия закона о перечнях. В послании Конституционного совета правомерно и обоснованно указано на то, что потенциал Конституции раскрывается по мере развития государства и достижения необходимых политических, экономических и социальных условий, а также юридических гарантий. На данном этапе государственного и общественного развития считаем возможным и необходимым принятия специ-
ального закона. Оно выступит юридической гарантией обеспе-
чения прав граждан и защитой конституционного строя. Нам всем известно, что в печати и в обществе остро обсуждаются положения статьи 7 Конституции Республики Казахстан. Этому с одной стороны способствует наличие в статье 8 Закона о язы-
ках в Республике Казахстан положения об официальном упот-
реблении русского языка в качестве языка работы и делопроиз-
водства в государственных органах наравне с казахским языком. Такая возможность противоречит правовой норме, предусмот-
ренной в статье 5 названного закона и пункту 2 статьи 7 Консти-
туции. В этих нормах права предусмотрено, что в государствен-
ных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским употребляется русский язык. Указанное нами поло-
жение в статье 8 Закона о языках возможно было необходимо на начальном этапе развития независимого государства и выполни-
18 ла свою задачу. В данное же время может выступить правовым препятствием в реализации потенциала Конституции. Разра-
ботка и принятие предлагаемого нами специального закона соз-
даст возможность для реализации прав граждан, предусмотрен-
ных ст.93, п. 4 статьи 33 Конституции Республики Казахстан и предпосылку для приведения статьи 8 Закона о языках в соот-
ветствии с положениями Конституции. Проект разработанного нами специального закона на казахском и русском языках, на-
правлен в Комитет по языкам и прилагается к данной статье. 19 ЖО Б А ?Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру туралы? ?аза?стан Республикасыны? Арнаулы за?ы. Осы арнаулы за? ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? 7, 93 баптарына с?йкес, ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтарыны? мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ын, ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды? ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау ж?н?ндег? м?ндеттер?н? ? ж?не Республиканы? ?з?н?? мемлекетт?к органдары мен лауазымды адамдары ар?ылы осы м?селеде Республика азаматтары алдында жауаптылы?ыны? ???ы?ты? нег?з?н белг?лейд?, ?аза?стан Республикасындагы мемлекетт?к т?л - ?аза? т?л?н?? мемлекетт?к м?ртебес?н ?амтамасыз етед?. I тарау. Жалпы ережелер. Нег?зг? ??ымдар: Арнаулы за? - болаша?ты к?здейт?н, Конституцияны? б?рт?тас м?н?нен тыс шы?арыл?ан, арнайы, ?з? реттейт?н ти?ст? м?селес? Конституцияда к?зделген нормативт?к ???ы?ты? акт. ?аза?стан Республикасыны? азаматтары - ?аза?стан Республикасыны? азаматты?ы туралы за?ны? к?ш?не енг?з?лген к?нге дей?н ?аза?стан Республикасында т?ра?ты т?ратын, ?аза?стан Республикасыны? аума?ында ту?ан ж?не шет мемлекетт?? азаматты?ында т?рмайтын, осы за??а с?йкес ?аза?стан Республикасыны? азаматты?ын ал?ан адамдар. Ерк?н - ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? т?уелс?з, ер?кт?, ?з бет?нше, еш кедерг?с?з, ?алауынша мемлекетт?к т?лд? ме?геру?. Тег?н - ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? республикалы?, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды? бюджет ?аражаты есеб?нен а?ысыз, п?лсыз, т?леус?з мемлекетт?к т?лд? ме?геру?. 20 Мемлекетт? к т?л - т?р?ылы?ты халы?ты? ж?не ?аза?стан Республикасы азаматтарыны? басым к?пш?л?г?н? ? т?л?. ?аза?стан Республикасында? ы мемлекетт? к т?л- ?аза? т?л?. Мемлекетт? к т?л - мемлекетте ж?не азаматты? ?о?амда мемлекетт?к бас?ару, за? шы?ару, сот т?рел?г?нде, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы, ?з?н-?з? бас?ару органдарында, барлы? ?йымдарда, менш?к нысанына ?арамастан, ж?мыс, ?с ж?рг?зу, ?ызмет к?рсету, ?с ?а?аздары мен акт?лерд??, статистикалы? -
есеп, ?аржы ж?не техникалы? ??жаттама ж?рг?зу, ?скерл?к ?арым-?атынас, т?рбие, о?у, шы?армашылы? т?л?. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру - мемлекетт? к т?л- ?аза? т?л?н ерк?н ?р? тег?н нег?зде игеру, оны? ?ыр-сырын жа?сы б?лу, т?с?ну, жазып о?и б?лу, жатты?у, к???лге то?и б?лу. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген - Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру барысында Мемлекетт? к комиссия?а емтихан тапсыр?ан, ?аза?ты? ?деби т?л?н игерген?н, ?о?амды? ?м?рде ?аза? т?л?нде т?с?н?с?п, п?к?р алысарлы?, ой б?л?серл?к, мемлекетт?к ?ызметт? ?аза? т?л?нде ат?ара алатын м?мк?нд?г? н ?о?ам алдында д?лелдеген ?аза?стан Республикасыны? азаматы. Барлы? азаматтар - б?к?л, т?гел, барша ?аза?стан Республикасыны? азаматтары. ?йымдастырушылы? жа?дай - мемлекетт? к т?лд? ерк? н ?р? тег? н ме?геруд? ?йымдастырып, ж?зеге асыруда ?йыт?ы, жетекш?л? к ?ызмет ат?ару. Материалды? жа?дай - Республикалы? ж?не жерг?л?кт? ?к?лд?, ат?арушы органдарды? бюдже т ?аражаты, материалды? иг?л?ктер. Техникалы? жа?дай - ??рал-жабды?тар кешен?. Жа?дай - ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? мемлекетт? к т?лд? ерк? н ?р? тег? н ме?геруг е ?олайлы м?мк?нд?к, на?тылы ?алып, ы??айлы жай-к?й жасау. Б?р? н - барлы?, барша, тег?с, т?гел ?ажетт? жа?дайлар Жасау - за?да к?зделген жа?дайлард ы б?р? н ж?зеге асыру?а ?с-?рекет, ?ызмет ету. М?ндет - ат?арылу?а, орындалу?а ти?ст? ?ызмет, борыш. 21 1-бап. Мемлекетт? к т?лд? ме?геруде азаматтарды? ???ы?ы. ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтарыны? мемлекетт?кт?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге ???ы?ы бар. Республика Конституцияда ж?не осы арналуы за?да, ж?не ?зге за?дарда к?зделген ретте азаматтарды? осы ???ы?ын ?амтамасыз етуге м?ндетт?. Республика азаматы мемлекет органдары мен лауазымды адамдарыны? алдында ?з?н?? ???ы?ын Конституция?а, ?олданыста?ы ???ы??а с?йкес ?амтамасыз етуге талап ?оюына ???ы?ы бар. Республика азаматы мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ын сот?а арыз беру ар?ылы ?ор?алуына ???ы?ы бар. Республика азаматтары ?здер?не бер?лген мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ын ?з ?алауынша пайдаланады. Азаматтарды? ?здер?не бер?лген осы ???ы?ын ж?зеге асырудан бас тартуы, за? ??жаттарында к?зделген жа?дайларды ?оспа?анда, б?л ???ы?ты? то?талуына ?кеп со?тырмайды. II тарау. М?ндеттер мен орындаушылар. 2-бап. Республика м?ндет?. Республика ?з?н?? мемлекетт?к органдары мен лауазымды адамдары ар?ылы ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтарыны? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н кажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а м?ндетт?. Республика ?з?н?? барлы? менш?г?, мемлекетт?к активтер?, бюджет?, ?лтты? ?орымен осы борышын орындау?а жауапты. 3-бап. ?к?мет м?ндеттер?. ?аза?стан Республикасыны? ?к?мет? Конституцияны? 7, 93 бабтарында?ы ж?не осы арнаулы за?да к?зделген ма?саттарды ж?зеге асыруда барлы? жа?дайды жасау?а м?ндетт?. 22 ?к?мет - мемлекет пен азаматты? ?о?амда осы ?ст? Республи-
ка атынан ?йымдастыру?а, материалды? ж?не техникалы? жа?ынан ?амтамасыз етуге, ?о?амды? п?к?рд? ?алыптастыру?а жауапты мемлекетт?к орган. ?к?мет Конституция мен мемлекетт?к ба?дарламада, осы ар-
наулы за?да атал?ан, белг?ленген ма?сатты ?амтамасыз етуге нег?з болатын, нормативт?к ???ы?ты? акт?лерд? осы арнаулы за? ?абылдан?ан с?ттен бастап за? жобасы ж?мыстарыны? перспективалы? ж?не жыл сайын?ы жоспарына енг?зуге м?ндетт?. ?к?мет ?рб?р жыл сайын республикалы? бюджетте ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтарыны? мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?ажетт? ?аржыны? б?л?ну?н арнайы баппен к?рг?зу?не м?ндетт?. Б?л?нет?н ?аржы к?лем? барлы? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а жетк?л?кт? болуы ти?с. ?аржы жылында б?л?нген бюджетт?к ?аржы кес?л?п тастау?а, ?ыс?арту?а жатпайды. 4-бап. Жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар м?ндет?. Республика аума?ында?ы барлы? жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар ?з ???рлер?нде ?аза?стан Республикасыны? азаматтарыны? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ын ?амтамасыз етуге Республика мен азаматтар алдында жауапты. Жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар зандарда к?зделген ?з бюджеттер?н? ? ?аржы ?орынан мемлекетт?к т?лд? ме?геруге ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды?, техникалы? жа?дайлар жасау?а ти?ст? ?аржыны б?луге м?ндетт?. Б?лар мемлекетт? к т?лд? ме?геру Республикалы? Орталы?ыны? филиал- орталы?тарын барлы? ?ажетт? материалды? ж?не техникалы? жабды?тармен б?рге, ?лемд?к ?алыптар?а с?йкес келет?н ?имараттармен ?амтамасыз етуге м?ндетт?. 23 Жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар, лауазымды адам-
дар барлы? азаматтарды? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ына ?атысты ??жаттармен, шеш?мдермен ж?не а?парат к?здер?мен танысу м?мк?нд?г?н ?амтамасыз ету ?ш?н ти?ст? а?параттарды б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы ж?не ?з бет?мен танысу?а жа?дай жасау?а м?ндетт?. Олар азаматтарды? осы ???ы?ына ?атысты ?андай да болмасын шеш?м, ??жат, а?паратты ашы? т?рде жариялау?а м?ндетт?. Мемлекет пен азаматты? ?о?амда мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ы жайлы коснтитуциялы? принцип ж?н?нде ?о?амды? п?к?рд? белсенд? т?рде ?з ???рлер?нде ?алыптастыру?а ???ы?ы бар ж?не м?ндетт?. 5-бап. У?к?летт? орган ??з?рет?. У?к?летт? орган - ?к?мет ??рамына к?рмейт?н орталы? ат?арушы орган - Мемлекетт?к т?л комитет?. Мемлекетт?к т?л комитет?: 1) мемлекет пен азаматты? ?о?амда Республика азаматтарыны? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге арнал?ан б?ры??ай мемлекетт?к саясатты? ?ске асырылуын ?амтамасыз етуге м?ндетт?; 2) конституциялы? талапты орындауга ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайларды? жетк?л?кт? т?збес?н дайындап ?к?метке жыл сайын ?сынып отыру?а м?ндетт?; 3) мемлекетт?к т?л - ?аза? т?л?н?? мемлекетт?к м?ртебес?н бек?туге арнал?ан нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд? ?з бастамашылы?ымен жыл сайын ?з?рлеуге м?ндетт?; 4) мемлекетт?к т?лд? ме?геру о?у-?д?стемел?к Орталы?ы -
Мемлекетт?к т?л Институты ?ызмет?не басшылы? жасайды; 5) Орталы?, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды? ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтарыны? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? жасау м?ндет?н?? орындалуын тексеру мен ба?ылауга ???ы?ы бар ж?не м?ндетт?. Б?ндай ???ы?ын комитет ?з?н?? ??рамында?ы мемлекетт?к ба?ылау мен тексеру бас?арамасы ж?не 24 облыстарда?ы (республикалы? ма?ызы бар ?аланы?, астананы?) т?л департаменттер? ар?ылы ж?зеге асырады; 6) ба?ылау мен тексеру, азаматтарды?, м?ддел? тараптарды? арызын ?арау н?тижес?нде т?лге ?атысты ???ы?ты? нормаларды? са?талмауы аны?тал?ан жа?дайда т?рт?пт?к, ?к?мш?л?к, азаматты?, ?ылмысты? жауаптылы??а тарту ?ш?н сот ар?ылы ?с ?оз?ау?а ???ылы. 7) мемлекет пен азаматты? ?о?амда мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру жайлы конституциялы? принциптер ж?н?нде ?о?амды? п?к?рд? белсенд? т?рде ?алыптастыру?а ???ы?ы бар ж?не м?ндетт?. Мемлекетт?? барлы? аума?ында ж?не азаматты? ?о?амда б?л ?ст? Т?л комитет? ??рамында?ы ?ылыми-талдау департамент? ар?ылы ж?зеге асырылу?а жатады. III- тарау. Республиканы? мемлекетт?к т?лд? ме?геруд?? б?ры??ай ж?йес?. 6- бап. Мемлекетт? к т?лд? ме?геруд?? б?ры??ай ж?йес?. Мемлекетт?к т?лд? ?аза?стан Республикасыны? барлы? аза-
маттарына ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ??рыл?ан Республиканы? б?к?л аума?ын ?амтитын о?у- ?д?стемел? к мемлекетт?к ??рылым- мемлекетт?к мекеме. 7- бап. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру институты. Республикалы? мемлекетт? к т?л ме?геру Орталы?ы: Республикалы? Т?л комитет?не ?арасты о?у-?д?стемел?к Орталы?, ж?не оны? республика аума?ында?ы филиал-
орталы?тары. Орталы? атауы - Мемлекетт? к т?лд? ме?геру Институты. 8-бап. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру институыны? нег?зг? ма?сат-м?ндет?. 1. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында Республика азаматтарыны? ерк?н ?р? тег?н мемлекетт?к т?лд? ме?геру ?ш?н б?ры??ай о?у-?д?стемел?к ба?дарлама?а с?йкес азаматтар?а ?ызмет к?рсету. 25 2. Б?ры??ай о?у-?д?стемел?к ба?дарлама мемлекетт?к орган-
дар мен салалы?- ?ылыми институттарды? ?атысуымен т?з?л?п, Конституция мен осы арнаулы за?да?ы ???ы?ты? нег?зге с?йкес кел?п, ?к?мет ?аулысымен бек?т?лед?. ?ажет бол?ан жа?дайларда толы?тырулар мен ?згер?стер Т?л комитет?н?? ?сынысы бойын-
ша енг?з?лед?. ?сынылатын толы?тырулар мен ?згер?стер Рес-
публика азаматтарыны? Конституция мен осы арнаулы за?да к?зделген ???ы?ын шектемеуге ти?с. Ба?дарлама мемлекетт?? белг?ленген б?л?м беруд?? жалпы?а м?ндетт? ?алыптарына сай болуы керек. 3. Атал?ан ба?дарлама мен мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ж?йес? мемлекетт?к т?лд? белг?л? б?р к?лемде ж?не б?л?кт?л?к талаптарына сай б?луд? ?ажет етет?н к?с?птер, маманды?тар мен лауазымдар т?збес?н ай?ындайтын нормативт?к акт?лерге нег?з рет?нде танылады. 4. О?у-?д?стемел?к ба?дарлама ?аза? т?л?н?? ?л?м-б?л?м?н, ?ыр-сырын жа?сы игерту, б?лд?ру, жатты?тыру, о?ыту, т?с?нд?ру, к???лге то?ыту. Мемлекетт? к емтиханды тапсыру?а ?з?рленуге к?мектесу, ?аза? ?деби т?л?н игерту, ?о?амды? ?м?рде, мемлекетт?к ?ызметте, ?рт?рл? к?с?птер мен маманды?тар бойынша ?аза? т?л?нде т?с?н?с?п, п?к?р алысар, ой б?л?серл?к, мемлекетт?к ж?не ?зге ?ызметтерд? ?аза? т?л?нде толы??анды ат?арарлы? де?гейге жетк?зуге ?ажетт? ?ылыми нег?зделген ?алыптардан ??рылуы ти?с. 5. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру?не ?атысты орталы? азаматтар?а еш?андай к?ул?к, сертификат беруге ???ы?ы жо?. 6. Мемлекетт?к т?лд? ме?геру орталы?ы ж?не республика аума?ында?ы филиал- орталы?тарыны? ?имараты барлы? ?ажетт? материалды?-техникалы? жабды?тарымен б?рге, ?лемд?к ?алыптар?а с?йкес болуы ти?с. IV- тарау. Мемлекетт?к комиссия ??з?рет?. 9- бап. Мемлекетт? к комиссия. 1. Мемлекетт? к т?лд? ме?гергенд?г? ж?н?нде емтихан тапсыру?а т?лек б?лд?рген ?аза?стан республикасыны? азамат-
26 тарынан мемлекетт? к т?лден емтихан ?абылдайтын мемлекетт? к ??рылым. 2. Комиссия ??рамын у?к?летт? органны? ?сынысы бойынша, арнайы ?аулысымен б?к?л республика аума?ында ?к?мет та?айындайды. 3. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?гергенд?г? ж?н?нде Конститу-
цияда к?зделген жо?ары лауазымдар?а ?м?ткерлерден емтихан ?абылдау Президент, Парламент, ?к?мет кел?с?м?мен комиссия ??рамына ?осымша енг?з?лген мемлекет, ?о?ам, ?ылым ?айраткерлер?н? ? ?атысуымен ж?зеге асырылады. 4. Емтихан ?абылдау Парламент, ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды? ?имараттарында арнайы жабды?тал?ан залдарында ?тк?з?лед?. 5. Емтихан республика аума?ында жылына ек? рет мамыр ж?не ?азан айларында 10 к?н мерз?м?нде ?тк?з?лед?. Емтиханны? басталу к?н? алдын ала 15 к?н б?рын б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы Т?л комитет?н? ? есеб?нен жарияланады. Жаз-
баша ж?не ауызша тапсырыл?ан емтихан ?орытындысы азаматтар?а емтихан тапсыр?ан к?н? жарияланады, о?ан емтихан хаттамасыны? б?р данасы бер?луге жатады. 6. Азамат емтихан тапсыру?а алдын ала т?ркелмей-а? комиссия?а б?рден келуге ???ы?ы бар. Емтихан тапсырушыларды? т?з?м?н алдын ала дайындау?а болмайды. 7. Емтихан н?тижес? бойынша комиссияны? ба?алауына ыр-
за емес азамат ?з кел?спеуш?л?г? н сот?а арыз беру ар?ылы ж?зеге асыру?а ???ы?ы бар. 8. Мемлекетт? к комиссияны? емтихан хаттамасы м??г?л?к са?талу?а ти?с. Мемлекетт? к комиссияны? емтихан хаттамасы нег?з?нде Т?л комитет? мемлекетт? к т?лд? ме?герген? ж?н?нде азамат?а ку?л?к беред?. Ку?л?к иес? оны Мемлекетт? к ?ызмет агент?г?нде т?ркеуге м?ндетт?. 9. Мемлекетт? к бил?кт?? жо?ар?ы лауазымдарына сайлану?а, та?айындалу?а ?м?ткер азаматтар мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?гергенд?г? ж?н?нде ку?л?г?н ал?аннан кей?н ?ана ти?ст? сай-
лау, та?айындау р?с?мдер?не ?атысу?а ???ы?ы бар. 27 10. Мемлекетт?к т?лд? ме?геру ж?н?нде туында?ан даулы м?селелерд?? б?р? м?ддел? тараптарды? арызы бойынша сотта ?аралу?а жатады. 11. Мемлекетт?к комиссия ?з?н?? шеш?м?н?? занды ж?не нег?зд? болуына мемлекет пен азаматтар алдында жауапты. Мемлекетт?к комиссияны? к?н?с?нен кеткен за? б?зушылы? аны?тал?анда комиссия толы? ??рамында сот шеш?м?мен таратылу?а жатады. Комиссияны? таратылуыны? себеб? мен нег?здер? жайлы а?парат оны тарату туралы сот шеш?м?н?? к?ш?не енген к?н?? ерте??нде б??аралы? а?парат ??ралдарында жариялану?а жатады. Оны? м?шелер? содан кей?н ?андай да болсын мемлекетт?к, ?о?амды? м?н? бар ?ызмет ат?ару?а ша?ырылу?а жатпайды. V- тарау. ?орытынды ж?не ?тпел? ережелер. 10-бап. ?аза?стан Республикасыны? арнаулы за?ын б?з?аны ?ш?н жауаптылы?. ?аза?стан Республикасыны? мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? туралы арнаулы за?ны? б?зылуына к?н?л? т?л?алар ?аза?стан Республикасыны? за?дарына с?йкес жауаптылы?та болады. 11-бап. ?орытынды ж?не ?тпел? ережелер. 1. Осы Арнаулы За? 2006 жыл?ы 1 ?а?тардан бастап ?олданыс?а енг?з?лед?. 2. 2006 жыл?а арнал?ан республикалы? жерг?л?кт? бюджет-
тер осы Арнаулы за??а с?йкес ?з?рленед?. 3. Осы Арнаулы за? ?олданыс?а енг?з?лген кезде ?олданылып ж?рген ?аза?стан Республикасыны? за?дары мен ?зге нормативт?к акт?лер о?ан ?айшы келмейт?н б?л?г?нде ?олданылады ж?не ол ?олданыс?а енг?з?лген к?ненен бастап б?р жылды? ?ш?нде осы За??а с?йкес келт?р?луге ти?с. Бастамашылы? жобаны ?з?рлеп у?к?летт? органдарды? ?арауына бер?п отыр?ан ?ара?анды облысты? сотыны? судьясы Азбанбаев Марат А?тор?ай?лы. ?ара?анды ?аласы, 03.06.2005 ж. 28 П Р О Е К Т Специальный Закон Республики Казахстан ?О свободном и бесплатном овладении государственным языком?. В соответствии со статьями 7, 93 Конституции Республики Казахстан настоящий специальный Закон определяет право граждан Республики Казахстан на свободное и бесплатное ов-
ладение государственным языком, обязанност ь Правитель -
ства Республик и Казахстан, местных представительных и исполнительных органов по созданию всех необходи-
мых организационных, материальных и технических условии для свободного и бесплатного овладения государственным языком всеми гражданами Республики Казахстан, правовую основу ответственности Республики Казахстан в лице своих го-
сударственных органов и должностных лиц по этому вопросу, обеспечивает государственный статус казахского языка как государственного языка в Республике Казахстан. Глава 1 Общие положения Основные понятия: Специальный закон - закон, названный в Конституции Рес-
публики Казахстан специальным, имеющий специальный кон-
ституционный предмет регулирования, нацеленное на перспек-
тиву, вытекающий из единого смысла и предусмотренный Кон-
ституцией как специальный нормативный правовой акт. Граждане Республики Казахстан - лица, получившие граж-
данство в соответствии с Законом Республики Казахстан ?О гражданстве Республики Казахстан?, также постоянно прожи-
вавшие до издания названного Закона, родившиеся на терри-
тории Республики Казахстан и не состоящие в гражданстве иностранных государств. 29 Свободно - независимое, свободное, самостоятельное, бес-
препятственное, по собственному желанию овладение всеми гражданами Республики Казахстан государственным языком. Бесплатно - безвозмездное овладение гражданами Республи-
ки Казахстан государственным языком за счёт бюджетных средств государственных, местных представительных и испол-
нительных органов. Государственный язык - язык коренного населения и ос-
новного большинства граждан Республики Казахстан. Госу-
дарственный язык Республики Казахстан - казахский язык. Государственный язык - в государстве и гражданском обще-
стве язык делопроизводства, документов и актов, статистическо-
го учета, финансово-технически х документации, деловог о общения в государственно м управлении, законотворчест-
ве, правосудия, органов местных представительных и испол-
нительных, местного самоуправления, а также всех органи-
заций не зависимо от формы собственности, воспитания, обу-
чения, творчества. Овладение государственным языком - на свободной и бесплатной основе усвоение государственног о языка - ка-
захского языка - хорошее знание, понимание его особенно-
стей, умение писать и читать, обучаться, внутреннее его воспри-
ятие. Свободно владеющий государственным языком - граж-
данин Республики Казахстан, сдавший экзамен Государствен-
ной комиссии в ходе свободного и бесплатного овладения ка-
захского языка, доказавший перед обществом возможность ис-
полнения государственной службы на казахском языке, в общественной жизни объясняющийся, рассуждающий, обме-
нивающийся мнениями на казахском языке, освоивший казах-
ский литературный язык. Все граждане - все граждане Республики Казахстан. Организационное условие - осуществление службы по ру-
ководству организационной деятельностью для свободного и бесплатного овладения государственным языком. 30 Материальное условие - бюджетные средства республи-
канских, местных представительных и исполнительных орга-
нов, материальные блага Республики. Техническое условие - комплекс оборудования. Условие - обеспечение оптимальной возможности, реального положения, состояния, приемлемых для свободного и бесплат-
ного овладения гражданами Республики Казахстан государст-
венным языком. Все - все необходимые, достаточные, исчерпывающие усло-
вия. Создавать - услуги, действия по реализации всех усло-
вий, предусмотренных в Законе. Обязанность - служба, долг, подлежащие исполнению, вы-
полнению. Статья 1. Права граждан в ходе овладения государст-
венным языком. Все граждане Республики Казахстан имеют право на сво-
бодное и бесплатное овладение государственным языком. Республика обязана обеспечить названное право граждан в порядке, предусмотренных в Конституции, настоящем специ-
альном Законе и иных законах. Гражданин Республики вправе требовать от государственных органов и должностных лиц обеспечения своего данного права в соответствии с Конституцией и действующим правом. Гражданин Республики вправе защищать своё право на сво-
бодное и бесплатное овладение государственным языком по-
средством подачи иска в суд. Граждане Республики пользуются правом свободного и бесплатного овладения государственным языком по своему ус-
мотрению. Отказ граждан от осуществления принадлежащих им права, за исключением случаев предусмотренных в законода-
тельных актах, не влечет прекращения этих прав. 31 Глава II Обязанности и исполнители. Статья 2. Обязанность Республики. Республика в лице своих государственных органов и долж-
ностных лиц обязана обеспечить все необходимые организаци-
онные, материальные и технические условия для свободного и бесплатного овладения всеми гражданами Республики Казах-
стан государственным языком. Республика несет ответственность по исполнению настояще-
го долга всей своей собственностью, государственными актива-
ми, бюджетом, национальным фондом. Статья 3. Обязанности Правительства. Правительство Республики Казахстан обязано обеспечить все условия для реализации целей, предусмотренных в статьях 7, 93 Конституции и настоящем специальном Законе. Правительство ? государственный орган, ответствен-
ный за организацию в государстве и гражданском обществе настоящего дела, материальное и техническое обеспечение, за формирование общественного мнения. С момента принятия настоящего специального Закона Пра-
вительство обязано включить нормативные правовые акты, яв-
ляющиеся основой для обеспечения задач предусмотренных, в Конституции, государственно й программе и настоящем специальном законе, в перспективные и ежегодные планы работы по проектам законов. Правительство ежегодно обязано в республиканско м бюджете отдельной статьёй предусмотрет ь выделение де-
нежных средств, необходимых для свободного и бесплатного овладения всеми гражданами Республики Казахстан государст-
венным языком. Объём выделяемых финансов должен быть достаточ-
ным для создания всех организационных, материальных и тех-
нических условий. Выделенные бюджетные средства в течение финансового года не подлежат секвестру, сокращению. 32 Статья 4. Обязанности местных представительных и исполнительных органов. Все местные представительные и исполнительные ор-
ганы на территории Республики в своих округах ответственны перед гражданами и Республикой за обеспечение прав граж-
дан Республики Казахстан на свободное и бесплатное овла-
дение государственным языком. Местные представительные и исполнительные органы для создания предусмотренных в Зако-
нах организационных, материальных, технических условий обя-
заны выделять средства из финансовых фондов соответствующих бюджетов. Они (местные представительные и исполнительные органы) обязаны обеспечить филиалы-центры Республиканског о Цен-
тра овладения государственным языком вместе с необходимым материальным и техническим оборудованием и зданиями, соот-
ветствующим мировым стандартам. Местные представительные и исполнительные органы, должностные лица обязаны создать условия для обеспечения возможности ознакомления через средства массовой информа-
ции и самостоятельно с документами, решениями и информа-
цией, касающихся прав всех граждан на свободное и бесплатное освоение государственным языком. Они (местные представительные и исполнительные органы) в своих местностях вправе и обязаны активно формировать об-
щественное мнение по поводу конституционног о принципа, касающегося права свободного и бесплатног о овладения в государстве и гражданско м обществ е государственным языком. Статья 5. Компетенция уполномоченного органа. Уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства - Комитет госу-
дарственного языка. Комитет государственного языка: 1) обязан обеспечивать реализацию в государстве и гражданском обществе единую государственную политику, 33 предназначенной для свободного и бесплатного овладе-
ния гражданами Республики государственным языком; 2) для исполнения конституционног о требования ежегодно обязан представлять Правительству достаточный список организационных, материальных и технических усло-
вий; 3) ежегодно по своей инициативе обязан готовить норма-
тивные правовые акты, предназначенные для утверждения и повышения государственного статуса казахского языка - государ-
ственного языка; 4) осуществляет учебно-методическое руководство Центра освоения государственного языка - Института государственного языка; 5) обладает правом и обязан контролироват ь и прове-
рять исполнение центральными, местными представительными и исполнительными органами обязанности создания органи-
зационных, материальных и технических условий для сво-
бодного и бесплатного овладения всеми гражданами Респуб-
лики Казахстан государственным языком. Настоящее право Ко-
митет реализует посредством входящих в собственный состав управлений государственног о контроля и надзора и депар-
таментов языка в областях (городах республиканского значе-
ния, столице); 5)учебно-методическая программа должна состоят из научно-
обоснованных стандартов достаточных для хорошего овладе-
ния, доведение до сведения, тренировку обучений объясне-
ний усвоения особенностей, науки казахског о языка, для оказания помощи в подготовке к сдачи государственног о экзамена, объясняться на казахском языке в различных про-
фессиях и специальностях, обмениваться мнениями, делиться мыслями, также в достижении достаточног о уровня испол-
нения государственной и иной службы на казахском языке; 6) в случае установления по результатам рассмотрения заяв-
лений заинтересованных сторон, граждан, контроля и надзора 34 нарушений правовых норм вправе через суд возбуждать дисци-
плинарные, административные, гражданские, уголовные дела; 7) вправе и обязан активно формировать общественное мне-
ние по поводу конституционных принципов, касающихся сво-
бодного и бесплатного овладения в государстве и гражданском обществе государственным языком. Настоящая работа во всех районах государства и граждан-
ском обществе подлежит реализации научно- исследователь-
ским департаментом, входящим в состав Комитета. Глава III. Единая Республиканская система овладения государственным языком Статья 6. Система овладения государственным языком. Созданная для свободного и бесплатного овладения всеми гражданами Республики Казахстан государственным языком-
учебно- методическая государственное образование - государ-
ственное учреждение. Статья 7. Институт овладения государственным языком. Республиканский Центр овладения государственным язы-
ком относящийся к Государственному комитету языка учебно-
методический центр и его филиалы на территории Республики. Наименование Центра - Институт овладения государствен-
ным языком. Статья 8. Основные цели обязанности Института овла-
дения государственым языком. 1. Оказание на территории Республики Казахстан услуг, со-
ответствующих единой учебно-методической программе, для свободного и бесплатного овладения гражданами Республики государственным языком. 2. Соответствующая Конституции и правовой основе на-
стоящего специального Закона, разработанная государственны-
35 ми органами и научно-отраслевыми институтами единая учебно-
методическая программа утверждается постановлением Прави-
тельства. В случае необходимости дополнения и изменения вно-
сятся по предложению Комитета языка. Предлагаемые дополне-
ния и изменения не могут ограничивать предусмотренные кон-
ституцией и настоящим специальным законом права граждан Республики. Программа должна соответствовать утвержденным государственным общеобязательным стандартам образования. 3. Указанная программа и система свободного и бесплатного овладения государственным языком признается как основа для нормативных актов, устанавливающих список профессий, спе-
циальностей и должностей, требующих владения государствен-
ным языком в необходимом объеме обусловленных характером выполняемых работ, услуг, должностных обязанностей. 4. Учебно-методическая программа должна состоят из науч-
но обоснованных стандартов достаточных для хорошего овладе-
ния, доведение до сведения, тренировки, обучения, объяснения, усвоения особенностей науки казахского языка, для оказания помощи в подготовке к сдачи государственного экзамена, объ-
яснятся на казахском языке в различных профессиях и специ-
альностях, обмениваться мнениями, делиться мыслями, также в достижении достаточного уровня исполнения государственной и иной службы на казахском языке. 5.Центр не обладает правом выдачи граждана м каких-
либо удостоверений, сертификатов, относительно овладения государственным языком. 6. Здания центров овладения государственног о языка и филиалов-центров на территории Республики наряду с ос-
нащением со всеми необходимым материально -
техническим оборудование м должны соответствовать миро-
вым стандартам. 36 Глава IV. Компетенция государственной комиссии. Статья 9. Государственная комиссия. 1. Государственная комиссия - государственное образова-
ние, принимающая экзамен по государственному языку у граждан Республики Казахстан, выразивших желание сда-
вать экзамен по вопросу овладения государственным языком. 2. Состав комиссии на всей территории республики назна-
чает Правительство по представлению уполномоченног о органа специальным постановлением. 3. Прием экзамена по государственному языку у кандида-
тов на предусмотренные Конституцией высшие должности осу-
ществляется с участием государственных, общественных и на-
учных деятелей включенных дополнительно в состав комиссии с согласия Президента, Парламента, Правятельства. 4. Принятие экзамена проводится в специально оборудован-
ных залах зданий Парламента, Правительства, местных пред-
ставительных и исполнительных органов. 5. Экзамен на территории республики проводится в течение 10 дней два раза: в мае и октябре месяцах. День проведения экзамена объявляется за счет средств Комитета языка через средства массовой информации за 15 дней до его начала. Результаты экзамена оглашаются гражданам в день устной либо письменной сдачи экзамена. Протокол экзамена подлежит выдаче на руки гражданину. 6. Гражданин вправе являться комиссии для сдачи эк-
замена без первоначальной регистрации. Предварительное изготовление списков экзаменуемых запрещается. 7. Гражданин в случае несогласия с оценкой результатов экзамена вправе оспаривать решение комиссии путем подачи иска в суд. 8. Протокол экзамена государственной комиссии подлежит хранению вечно. Комитет языка на основании протокола экза-
мена государственной комиссии выдаёт гражданину удосто-
верение об овладении государственным языком. Владелец 37 удостоверения обязан зарегистрировать его в Агентстве госу-
дарственной службы. 9. Кандидаты на избрание, назначение на высшие долж-
ности государственной власти вправе участвовать в соот-
ветствующих процедурах избрания, назначения только по-
сле получения удостоверения о свободном овладении госу-
дарственным языком. 10. Все возникшие спорные вопросы в процессе овладе-
ния государственным языком подлежат рассмотрению в су-
дебном порядке по заявлению заинтересованных сторон. 11. Государственная комиссия несет ответственность за за-
конность и обоснованность принятых ею решений перед госу-
дарством и гражданами. При выявлении нарушений закона, наступивших по вине государственной комиссии, комиссия подлежит роспуску в полном составе по решению суда. Ин-
формация по поводу причин и оснований роспуска государ-
ственной комиссии подлежит опубликованию в средствах массовой информации на следующий день по вступлению су-
дебного решения о роспуске комиссии в законную силу. Ее члены после этого не подлежат приглашению для несения какой-либо службы, имеющие государственное и общественное значение. Глава V. Заключительные и переходные положения. Статья 10. Ответственность за нарушение специаль-
ного закона Республики Казахстан Лица виновные в нарушении специального закона о свобод-
ном и бесплатном овладении государственным языком Респуб-
лики Казахстан, несут ответственность согласного законода-
тельству Республики Казахстан. Статья 11. Заключительные и переходные положения. 1. Настоящий Специальный закон подлежит применению с 1 января 2006 года. 38 2. Республиканские и местные бюджеты на 2006 год долж-
ны формироваться согласно со специальным законом. 3. С момента введение в действие настоящего Специального закона законы и иные нормативные правовые акты Республи-
ки Казахстан применяются в части, не противоречащей Специ-
альному закону, и в течение года со дня введения его в действие должны быть приведены в соответствии с настоящим Специаль-
ным законом. Инициативный проект подготовлен и направлен на рассмот-
рение уполномоченного органа судей Карагандинского област-
ного суда Республики Казахстан Азбанбаевым Маратом Актор-
гаевичем. 39 ?к?мет у?де берд? ?Рух-Дария? - ?Мемлекетт? к т?л? ?о?амды? ?оз?алысыны? газет? 2005 ж. ?3 ?аза?стан Халы? жазушысы, ?Р Парламент? М?ж?л?с?н?? де-
путаты, ?Мемлекетт? к т?л? ?о?амды? ?оз?алысыны? т?ра?асы М?хтар Шахановты депутаттар демалысы алдында?ы со??ы м?ж?л?стен кей?н ?аза?стан Республикасыны? Премьер-
министр? Даниал Ахметов ?абылдады. Орайлы да жылышырай-
лы кездесуде халы? ?алаулысы ?з?н?? Парламент м?ж?л?стер?нде о?ы?ан м?л?мдемелер? н саралай отырып, Премьер-министрд? ? алдына б?рнеше м?селелерд? ?атар ?ойды. Б?р?нш?с? -
балаба?шаларды мектептер ж?йес?ндег? т?рт?ппен мемлекет есеб?нен ?аржыландыру. Д.Ахметов мырза ал?а тартыл?ан идеяны? орындылы?ын ма??лдап, келешекте б?л м?селен?? о? шеш?м?н табуына к?ш салатынын айтты. Мемлекетт?к т?лд? дамытуды? жа?а кезе??нде жекелеген азаматтарымыз ма?сатты-салалы жобаларын орта?а салуда. ?ара?анды облысты? сотыны? судьясы М.Азбанбаев мемлекетт?к т?лд? ерк?н ?р? тег?н игеру ж?н?ндег? За? жобасын ?Мемлекетт?к т?л? ?оз?алысыны? назарына ?сын?ан болатын. М.Шаханов осы За?ны? ?аза?-орыс т?лдер?ндег? н?с?асын Пре-
мьер-министрге табыс етт?. Д.Ахметов мырза б?л За?ны? мемлекетт?к т?р?ыда тал?ылануына ы?пал етуге ж?не оны? ж?зеге асуы ?ш?н ?аражат к?з?н ?арастыру?а у?де берд?. ?алалы? жерлерде несиемен ?й салу, п?тер сатып алу ж?йес?н?? жа?сы жол?а ?ойыл?аны белг?л?. Депутат м?л?мдемелер?н? ? б?р?нде осы несиен? ауылды мекендерге ?арай б?ру м?селес? с?з бол?ан ед?, ?йткен?, ауылдарымыз ?ркендесе, т?л?м?з де таби?и ?орын, к?ркем ??нарын са?тайтыны с?зс?з. Премьер-министр ?айта ?аузал?ан б?л ??г?мен? ?ызу ?уаттады. Сондай-а? к?с?пт?к б?л?м беру оша?тарында?ы о?у ж?йес?н жет?лд?ру, шетелден ша?ырылатын мамандар?а з?рул?кт? жою 40 туралы ?зекжарды ойларды? н?тижел? болуын ?ам?орлайтынын айтты. Кездесу т?жырымы: Алда?ы уа?ытта мемлекетт? к т?лд?? к?кейтест? м?селелер?не арнал?ан келел? ?к?метт? к ке?ес ?тк?зуге кел?с?м жасалды. 41 ?Мерз?мд? баспас?зд?? 17 пайызы ?аза? т?л?нде, 33 пайызы орыс т?л?нде ?с?йлейд??. ?Жас Алаш? газет? ?119, 6 ?азан 2005 ж. ....М?ж?л?с депутаты М?хтар Шаханов мемлекетт? к органдар ?абылда?ан шаралар?а ?арамастан, ?аза? т?л?н дамыту жа?дайы назар аударуды ?ажет етет?н?н ?адап айтты. Депутатты? п?к?р?нше, мемлекетт? к т?лд? дамыту?а к?п к?ш ж?мсалуы керек. М.Шаханов балаба?шаларда ?аза? т?л?н о?ытуды? ?ажетт?г?не ?ызмет к?рсету саласында мемлекетт? к т?лд?? ?олданылу аясын ке?ейту керект?г?не то?талды. Сондай-а?, барлы? адам?а ?алауы бойынша мемлекетт? к т?лд? тег?н ?йрету, ?аза? т?л?нде а?парат алмасу ?ш?н ?аз?рг? заман?ы компьютерл? к ж?йеге енг?з?лет?н ти?ст? ба?дарламамен ?амтамасыз етуд?? ма?ыздылы?ын да атап айтты. Мемлекетт? к т?лд?? мемлекетт? к бас?ару ж?йес?не енг?з?лу? туралы айта келе, М?хтар Шаханов за?намалы? ?ызметт?? ?аза? т?л?не сауатты аударылуыны? ма?ыздылы?ына то?талды. ...Даниал Ахметов мемлекетт? к т?лд? о?ыту инфра??рылымы толы? ж?мыс ?стеу? ?ш?н мемлекетт? к т?лд? жеделдете о?ытатын республикалы? орталы? ??ру керект?г?н ж?не терминологиялы? база бойынша, о?ыту ?д?стемес? бойынша оны? ж?мысын ???рлердег? ??рылымдары ар?ылы ?йлест?р?п отыру ?ажетт?г?н еске салды. ...Премьер-министр ?аржыландыру м?селес?не то?талып, б?р?нш? кезекте ба?дарламаны ?ске асыру?а 2006 жылы республикалы? бюджет комиссиясы 133 миллион те?ге б?лген?н, б?ра? ал?а ?ойыл?ан м?ндетт? шешуге оны? жетк?л?кс?з екен?н ескертт?. ?аз?рг? кезде осы ма?сат?а ?осымша 405 миллион те?ге б?лу ?ажетт?г? туралы шеш?м ?абылданды. Сонымен, 2006 жылы ба?дарламаны ?ске асыру ?ш?н 538 миллион те?ге б?лу к?зделд?. 42 Т?л майданы б?реу-а? ?Ана т?л?? газет?, 2 маусым, 2005 ж, ?22. 27 мамыр к?н? Астана ?аласында ?Р М?дениет, а?парат ж?не спорт министрл?г? Т?л комитет?н?? ?йымдастыруымен ?Консти-
туция ж?не мемлекетт?к т?л? атты д??гелек ?стел мен ??рыл?анына т?рт-а? ай бол?ан осы комитетт?? ал?аш?ы ал?а м?ж?л?с? болып ?тт?. ...Д??гелек ?стелге ?атыс?андарды? назарын аударт?ан та?ы б?р салма?ты ??г?ме ?ара?анды сотыны? судьясы Марат Азбанбаевты? аузымен айтыл?анын атап ?ту керек. Осы с?зден кей?н та?ы б?р м?рте с?з ал?ан белг?л? за?гер Ма?с?т Н?р?кбаев а?амыз ту?ан т?л?м?зд?? та?дырына енд? бел шеше араласатынды?ын, т?л?м?зд?? за?намалы?, ???ы?ты? нег?здер? проблемаларын шешуге к?мектесет?н? н айтты. 43 Арнаулы ЗА? ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? 10 жылды?ына орайлас ж?не конституциялы? ??рылыс ж?йл? ?о?амда орын ал?ан тал?ылаулар?а б?зде ?з?м?зд?? п?к?р?м?зд? б?лд?руд? ж?н санап отырмыз. Конституция?а ?згерту мен толы?тырулар енг?зу ж?н?нде м?селе ?оз?а?анда, оны? ?те к?рдел? ж?не н?з?к, тарихи ?олданыс мерз?м? шектелмеген, тере? м?мк?нш?л?г? бар нормативт?к ???ы?ты? акт екенд?г?н естен ?сте шы?арма?ан аб-
зал. Ел?м?зд?? егеменд?г?н 1990 жылы жарияла?ан Декларация мен б?рге осы Конституция егеменд? мемлекет рет?нде Республиканы? статусын толы??анды ж?зеге асыратын за? акт?лер?н ?з?рлеу ?ш?н нег?з болып табылады. ?аза?стан хал?ы ерк?н ж?не жария т?рде ?аза? ?лтыны? та?дыры ?ш?н жауапкерш?л?кт? ??ына отырып деген ???ы?ты? ойды, м?ндетт? ?лтты? мемлекет?м?зд? ? ?рге тасы ?спеттес Декларация?а ойып т?рып енг?зген. Конституцияны? ?орытынды ж?не ?тпел? ере-
желер деп аталатын IX б?л?м?не мемлекет?м?зд? ? егеменд?г? н ж?зеге асыратын ???ы? нормасы Декларацияны? 17 бабына с?йкес енг?з?лген. Б?л ???ы?ты? норма Конституцияны? жалпы ережелер?нде к?зделген конституциялы? идеяларды, т?бегейл? принциптерд? ж?зеге асыру?а ба?ыттал?ан, сол ережелерге т?уелд?, оларды ?ске асыратын на?ты ???ы?ты? тет?к, ?д?с, ??рал. Енд?, сол ???ы?ты? норма т?жырымдал?ан Конституцияны? 93 бабыны? м?т?н?н келт?рей?к: ?Конституцияны? 7-бабын ж?зеге асыру ма?сатында ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар арнаулы за??а с?йкес ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а м?ндетт??. Конституцияны? 93 бабында 7-бапты ж?зеге асыру ма?сатында ?ажетт? нормативт? ???ы?ты? акт?н?? нысанына т?келей н?с?ау бар. Ол - АРНАУЛЫ ЗА?. Б?л за?ны? ат?аратын ?ызмет?, р?л?, ?зге ???ы?ты? нормативт? к акт?лермен ?арым-
44 ?атынасы, байланысы ?з?н?? Конституциялы? атауында т?р. Конституцияда конституциялы? ж?не ?зге за?дармен ?атар ?абылдану?а жататын нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? б?р? рет?нде осындай б?р атаумен ти?ст? за? к?зделеген. Конституцияда жай ???ы?ты? акт емес, арнаулы деп к?зделгенд?ктен б?з б?л за?ды, акт?н? Арнаулы деп атау?а толы? занды нег?з бар деп санаймыз. Конституцияны? орыс т?л?ндег? м?т?н?н талдаса?ызда осы ???ы?ты? ой шы?ады. Онда т?пт? аны? жазыл?ан: ?в соответст-
вии со специальным законом? деп. Б?зд?? арнаулы за? деген ???ы?ты? ??ымымыз Республика зандарына ж?не Конституция?а ?арама ?арсы, ?айшы келмейд?. Конституцияда арнаулы за? деген атау Конституцияны? 62 бабыны? 8-
тарма?ында да к?зделген: ?Республиканы? за? ж?не ?зге де нормативт? ? ???ы?ты? акт?лер?н ?з?рлеу, ?сыну, тал?ылау, к?ш?не енг?зу ж?не жариялау т?рт?б? АРНАУЛЫ (астын сыз?ан б?з) за?мен ж?не Парламент пен оны? Палаталарыны? регламенттер?мен реттелед??. Арнаулы за? деген ???ы?ты? ??ым б?зд?? Конституцияда ?з?нд?к орнын ал?ан, жалпы ???ы?ты? ой ж?йес?не, ?ылымына, м?дениет?не жат емес. ?аза?стан республикасыны? ?Нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы? за?ыны? 2-тарма?шасында кез?нде акт?лер нысанына н?с?ау ж?й?нде былай дел?нген: ?осы За?да ?зге де за?дарда к?зделген нормативт?к ???ы?ты? акт?н?? бас?а б?р атауы?. Я?ни, б?л за? нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? бас?а б?р атауыны? ?зге за?дар да к?зделу?н жо??а шы?армайды. ?зге за? ?атарына арнаулы за?ды да жат?ызу?а толы? нег?з бар. Консти-
туцияда арнаулы за? деп бекерден бекер атал?ан емес деп са-
наймыз, оны? тарихи, ???ы?ты? за?дылы?ы Ата за?ны? к?р?спе б?л?м?нде аны?, ай?ын б?зд?? ?аза?стан хал?ыны? орта? тарихи та?дырынан туындайтынды?ы к?рсет?лген. Арнаулы за?ны? ?абылдануы ?з?н?? нормативт? к ???ы?ты? акт? санатында реттейт?н ?з?нд?к арнайы м?селес?не т?келей бай-
ланысты. Б?л нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? нег?зг? ж?не б?рден б?р реттейт?н м?селес? ол- ?аза? т?л?н мемлекетт? к т?л рет?нде ерк?н ?р? тег?н ме?геру ?ш?н ?ажетт? ?йымдастырушылы?, 45 материалды?, техникалы? жа?дайды? б?р?н жасауды? нормативт?к-???ы?ты? нег?з?н жаса?тау, т?зу. Конституция ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдарды ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а м?ндеттеп отыр. Арнаулы за??а с?йкес. Конституцияны? 7-бабын ж?зеге асыру ма?сатында. Ол ?ш?н Республиканы? барлы? азаматтары мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ажет санал?ан. Жа?дай жасау?а м?ндетт? орган-
дар атал?ан. Конституцияда ма?сат ай?ын к?рсет?лген, ти?ст? ???ы?ты? нормативт?к акт? атал?ан. Сол за? бар ма? ?абылданды ма? ?абылдану?а жата ма? Конституцияны? 93-бабында к?зделген Арнаулы за? деп ?аза?стан Республикасында? ы Т?л туралы занды айту?а, д?лелге келт?руге бола ма? Б?зд?? пайымдауымызша Арнаулы за? мен Т?л туралы за? ек? т?рл? нормативт? к ???ы?ты? акт?лер. ?здер?н?? реттейт?н м?селелер?не келгенде айырмашылы?тары к?зге к?р?н?п т?р. Арнаулы за? ?з? арнайы мамандырыл?ан за? ?спеттес саналады, оны? на?ты реттейт?н м?селес? - Мемлекетт? к т?лд? барлы? азаматтарды? ме?геру?. Ерк?н ?р? тег?н ме?геру. Со?ан арнаулы за??а с?йкес жа?дай жасау. Барлы? жа?дайларды жасау жолдары, нег?здер?, м?мк?нш?л?ктер? ???ы?ты? нормалар-
мен к?зделу? ти?с. Себеб?, м?ндет бол?аннан кей?н, жауапкерш?л? к болуы ?ажет. С?раныс пен с?рау болуы за?ды. На?ты жауапкерш?л?кпен с?райтын болса?, м?ндеттерде на?тылану?а жатады. Т?л туралы за?да мемлекетт?к, мемлекетт? к емес ?йымдар мен жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарыны? ?ызмет?нде т?лдерд? ?олдану?а байланысты туындайтын ?о?амды? ?атынастар осы За? реттейт?н м?селе болып табылады деп к?зделген. Б?л за?ны? 4-бабында Конституцияны? 93-
бабында?ы с?здер т?ркес?н келт?р?лсе де басты м?селе -
мемлекетт?к т?лд? ме?геру м?селес?н ?з м?н?нде реттемеген. Т?л туралы занда ?з? реттейт?н ?ст? б?лд?рет?н та?ырыбына сай мына с?здер ?олданыл?ан: ?т?лдерд? о?ып ?йрену, дамыту, ?олданылуы?. Ал, Конституцияны? 93-бабында мемлекетт? к 46 т?лд? МЕ?ГЕРУ (астын сыз?ан б?з) м?селес? ж?й?нде с?з болып отыр. Осы ?ме?геру? с?з?не, ??ымына байланысты Ата За? - Кон-
ституция мен ?аза?ты? бас а?ыны Абай?а ж?г?ней?кш?. Конституцияны? 41-бабыны? 2-тарма?ын с?йкес Республика Президент? болып тумысынан Республика азаматы болып табы-
латын ?ыры? жас?а тол?ан мемлекетт? к т?лд? ЕРК?Н МЕ?ГЕРГЕН (астын сыз?ан б?з) ?р? ?аза?станда кем?нде он бес жыл бойы т?ратын Республика азаматы сайлана алады. Конституцияны? 58 бабыны? 1-тарма?ына с?йкес Парла-
ментке ?атысты: палаталарды мемлекетт? к т?лд? ЕРК?Н МЕ?ГЕРГЕН (астын сыз?ан б?з) ?з депутаттарыны? арасынан Палаталар депуттары жалпы саныны? к?пш?л?к даусымен жасы-
рын дауыс беру ар?ылы Сенат пен М?ж?л?с сайла?ан т?ра?алар бас?ара алады. Сонымен, б?л арада Республикада?ы е? жо?ар?ы саналатын мемлекетт?к бил?к лауазымдарына ?аза? т?л?н ерк?н ме?герген азаматтар ?ана келе алатынды?ы белг?ленген. ?рине, ?аза? т?л?н ерк?н ме?герген кандидаттарды мемлекетт? к т?лд? ме?герген азаматтар арасынан ?ана та?дап алу?а болады. Мемлекетт? к ?ызметш?ге ?ойылатын мемлекетт? к т?лд? ме?геру талабы осы Конституциялы? нормалардан шы?ады. Нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? м?т?н? ?деби т?л мен за? терминологиясыны? нормалары са?атала отырып жазылады деген Нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы За?ны? 18-бабыны? ???ы?ты? талабы та?ы да бар. Ме?геру с?з? ха?ында Абай ??артайды?, ?ай?ы ойлады?, ?й?ы сергек? деген ?ле??нде не дейд? екен енд? со?ан келей?к: ??олдан келе бере ме ж?рт ме?гермек, Адалды?, арамды?ты к?м те?гермек? Ма?тан ?ш?н ?айратсыз болыс болма?, Иттей ?ор боп, ?з?не с?з келт?рмек?. Конституцияны? жа?а?ы баптары мен Абай ?ме?гермек? с?з?н, ??ымын ел-ж?ртты, я?ни мемлекетт? ме?геруге, бас?ару?а, иес? болу?а, иел?к етуге ?атысты келт?р?п отыр. Т?лдер туралы за?да?ы т?лдерд? ?йрен?п, о?у мен Конституцияда к?зделген Ар-
47 наулы за??а с?йкес мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л?н ерк?н, ?р? тег?н ме?геру ???ы?ты? т?р?ыдан ек? т?рл? ??былыс. Ерк?нд?к деген?м?з - адамны? немесе жеке ?лтты?, халы?ты? ?з м?дделер? мен м?мк?нд?г?не сай ?рекет ет?п, ?з ?алауын ж?зеге асыруы. ?аза?стан Республикасы ?з?н демократиялы?, зайырлы, ???ы?ты? ж?не ?леуметт? к мемлекет рет?нде орны?тыру?а м?ддел?. Конституцияны? 93-бабы барлы? азаматтар?а мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге ???ы? бер?п отыр. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?геруге азаматтарды? м?ддел? болуы ?ш?н олар?а ???ы?ты? жолмен м?мк?нд?к жасау орынды. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н о?ыту сонымен ?атар ?рб?р азаматты? ?з?н?? жеке т?л?а рет?нде м?мк?нд?г?н ашу?а, ?о?ам?а, мемлекетке пайда келт?рет?н ?ске ж?мсау?а ???ы?ты? м?мк?нд?к беред?. Арнаулы за? мемлекетт? к т?лд? дамыту?а барлы? нормативт? к ???ы?ты? нег?здерд? жет?лд?руге п?рменд? тет?к болатыны к?м?л. Сайып келгенде, Конституцияда к?зделген арнаулы за? Рес-
публика азаматтарыны? ???ы?ын ?амтамасыз етумен ?атар конституциялы? ??рылысты ?ор?ау?а арнал?ан. Б?р с?т, ойланып мынандай теориялы?-???ы?ты? т?р?ыдан болаша?та орын алуын жо??а шы?ару?а болмайтын болжамды ?арастырып к?рей?кш?. Егерде жерг?л?кт? ?з?н ?з? бас?аратын ж?не мемлекетт?к органдар?а, ?йымдар?а мемлекетт? к т?лд? ме?гермеген азаматтар толы?тай келет?н болса, онда олар ?здер? ме?герген, я?ни орыс т?л?н мемлекетт? к т?л рет?нде жариялау?а, конституцияны? 7-бабында?ы ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л м?ртебес?н жайлы б?р?нш? тарма?ты алып тастау?а, ???ы?ты? м?мк?нш?л?к алады. Б?ндай т?жырым жасау?а конституциялы?-
???ы?ты? ке??ст?г?ндег? кей?нг? кездег? ??былыстар м?жб?р етед?. Тап осындай ???ы?ты? ахуалды? ?алыптасуына Т?л тура-
лы за?да?ы 8-бабты? Конституцияны? 7-бабына с?йкес емес ???ы?ты? нормасы нег?з беруде. Осы бапты? ы?пал етумен ?аза? т?л? мемлекетт? к органдарда аударма т?л? рет?нде ?ана ?олдану рол? бек?генн? ? ?ст?не бекуде. Уа?ытша деп енг?з?лген с?з енд? т?ра?ты т?рде 8 жыл бойы ?олдануды? барысында ?с ж?з?нде нег?зг?, мемлекетт? к т?лге айналуда. Оны? енд? тек ?ана 48 ???ы?ты? жолмен мемлекетт? к м?ртебес?н жариялау ?ана ?алды. Б?з талдап отыр?ан жайт ??р бос байбалам емес, ?м?рд?? а?и?аты, шынды?ы осы. Атал?ан 8-бапта былай деп жазыл?ан: ?Мемлекетт? к т?л ?аза?стан Республикасы мемлекетт? к органдарыны?, ?йымдарыны? ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарыны? ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л? болып табылады, орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылады?. Мемлекетт? к емес ?йымдарды? ж?мысында мемлекетт?к т?л ж?не ?ажет бол?ан жа?дайда бас?а т?лдер ?олданылады. Осы бапты? б?р?нш? жолында мемлекетт? к органдарда деген с?зд? орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылады де-
ген с?з т?ркес?мен ?т?р ар?ылы байланыстыру ар?ылы орыс т?л?не Конституцияда к?зделмеген ???ы?ты? м?мк?нш?л? к бер?л?п отыр. 8-баптан мемлекетт? к органдарыны? деген с?здер алынып тасталу?а жатады. Т?л туралы за?ны? 5-бабы орыс т?л?н?н ?олдануды Конституцияны? 7-бабына с?йкес реттеген со? 8-бапта ?айтала?анны? еш ???ы?ты? рет? жо?. ?аза? т?л? мемлекетт?к т?л бол?анды?тан оны? барлы? жерде ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л? болуына толы? ???ы?ты?-
конституиялы? нег?з баршылы?. Сонды?танда, 8-бапты толы?тай за?нан алып тастау ?ажет. Оны? орнына осы за?ны? 4-бабын толы?тырып, ек?нш? жолын келес? редакцияда беру ?ажет: ?Мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л? - мемлекетт? ? б?к?л аума?ында ?о?амды? ?атынастарды? барлы? саласында ?олданылатын мемлекетт? к бас?ару, за? шы?ару, сот ?с?н ж?рг?зу, барлы? мемлекетт? к ж?не мемлекетт? к емес ?йымдарда, менш?к нысанына ?арамастан, жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару орган-
дарында ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу, статистикалы? есеп, ?аржы ж?не техникалы? ??жаттама ж?рг?зу т?л? болып табыла-
ды?. Конституцияны? 33-бабыны? 4-тарма?ында Республика азаматтарыны? мемлекетт? к ?ызметке к?руге те? ???ы?ы бар. Мемлекетт?к ?ызметш? лауазымына кандидат?а ?ойылатын та-
лаптар лауазымды? м?ндеттерд? ? сипатына ?ана байланысты бо-
лады ж?не за?мен белг?ленед?. 49 Конституцияда мемлекетт? к ?ызметте лауазымдарды? сан-
салалы бол?анды?ын ескере отырып ?ойылатын талаптар, м?ндеттер сипаты за?мен белг?ленед? дейд?. Арнаулы за? емес, ?зге за?дар, парламент депутаты, ?к?мет м?шелер?, Орталы? ат?ару органдары, ат?арушы, за? шы?арушы бил?к тарма?тары, сот ж?йес?не ?атысты. Б?л талап мемлекетт? к бил?кт? т?тас ?амтуы ?ажет. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ???ы?ы ел азаматтарына ?м?рд??, ?нд?р?ст??, ?нерд??, ?л?м-?ылымны? барлы? саласында ?аза? т?л?н енг?зуге, дамыту?а жол ашады. Осы бапта к?зделген за? ?аз?рг? кезде неге ?абылданбай отыр, о?ан ?андай жа?дай, не себеп кедерг? болуда. Е? бастысы, Республика азаматтарына ерк?н ?р? тег?н мемлекетт? к т?лд? ме?геруге барлы? жа?дай жасауды? ???ы?ты? жолы ти?ст? Кон-
ституцияда к?зделген ???ы?ты? тет?к ар?ылы шеш?лмей отыр. Егерде, лауазым т?збелер?н белг?леуге к?шсек б?р?нш? кезекте осы м?селеге т?релем?з. Республиканы? мемлекетт? к ?ызметке келем деген ?рб?р азаматы мемлекет ма?ан мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге ???ы?ты? нег?з, м?мк?нш?л? к жаса?ан жо? деп айта алады. Ж?не де олар б?рден Конституцияны? 93-
бабында?ы к?зделген арнаулы за??а с?лтеме жасайды. Т?л за?ыны?, ба?дарламаны?. ?к?мет ?аулысыны? барлы?ын ?ана?ат т?тпайды, жетк?л?кс? з санайды. ???ы?ты? мемлекет орны?тырамыз деп жарияла?аннан кей?н конституциялы? нормаларды? ?ата? са?талуын талап етед?. Сонда оларды? б?ндай у?ж? нег?зд? ж?не занды болып шы?ады. Мемлекетт? к ?ызметт?? сапасын к?теруде о?ан те? б?секел?к нег?зде келу шарттылы?ы да ы?пал етпек. Б?зге ?аз?р Конституцияда к?зделгендей нормативт? к ???ы?ты? акт? ?абылдау ?ажет. Ол былай аталуы ти?с: Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге арнал?ан Арнаулы за?. За?ны? т?келей м?ндет?: Конституцияны? 7-бабын ж?зеге асыру. Б?л за? ти?ст? арнайы мамандырыл?ан за? болады. На?ты субьект?лер? аны?тал?ан: ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары. ?рк?м емес, на?ты ?аза?стан Республикасыны? азаматы. ?аза?станды ?з ел?м, ?з жер?м дейт?н, осы Республикада ?ызмет етуд? та?да?ан азамат мемлекетт?к т?лд? м?ндетт? т?рде ме?геред?, тек о?ан ерк?н ?р? 50 тег?н о?у?а ???ы?ты? м?мк?нш?л? к жасау ?ажет. М?ддес?не сай ?з ерк?мен ?р? тег?н ме?герс?н. Мемлекетт? к ?ызметке келем, ?аза? т?л?н б?лем?н, ме?герд?м десе, еш?андай да сертификат с?рап та ?ажет жо?. Тек ?ана ?аза? т?л?нен жазбаша, ауызша т?рде т?уелс?з комиссия?а жария, ашы? т?рде емтихан тапсыр-
сын. Емтихан алатын мемлекетт? к комиссияны? ??рамына ?ойылатын талаптар жа?а?ы за?да к?зделсе. М?мк?нд?г? бола т?рып ме?гермесе еш?андай сот?а дау айтып бара да алмайды. Мемлекетт?к ?ызметш?лерге, келем деуш?лерге ?лтына, ?лысына ?арамай б?рдей осындай талап ?ою керек. Сонымен ?атар, Арнаулы за?ны? ?абылдануы Конституцияны? 19-бабыны? 2-тарма?ында?ы ???ы?ты? норма-
ны мемлекетт?к т?лд?? м?ддес? ?ш?н ?ызмет етуге толы??анды ???ы?ты? м?мк?нш?л?к берер ед?. Ол нормада былай дел?нген: ?рк?мн? ? ана т?л? мен т?л м?дениет?н пайдалану?а, ?арым-?атынас, т?рбие, о?у ж?не шы?армашылы? т?л?н ерк?н та?дап алу?а ???ы?ы бар. Егерде, б?з жа?а?ы арнаулы за?ды ?абылдап, мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геруге барлы? жа?дайды жасаса? ?аза?станда т?ратын ?рб?р адам ?арым-?атынас, т?рбие, о?ы ж?не шы?армашылы? т?л?н ?аза? т?л? деп та?дап алу?а ниет б?лд?ру?нде с?з жо?. Мемлекет жа?дай жасайтын болса оны? ?аза? т?л?н о?ып-?йренуде, ме?геруде ж?мса?ан уа?ыты, ?аржысы, к???л? бос?а кетпейт?н?не, пайдалы екен?не к?з? жетед?. ?з?н??, ?рпа?ыны? болаша?ын ?аза?стан мемлекет? ж?не ?аза? т?л?мен байланыстырады. Шынына келгенде конституциялы? идеяларды, нормаларды на?ты ???ы?ты? акт?лерд? ?абылдау ар?ылы ж?зеге асыру конституциялы? ??рылысты ?ор?ау?а толы??анды ?ызмет етуге ?келед?. Идеялар конституциялы? идеал?а жетелейд?. Б?р?м?зге де Конституция?а толы?тыру немесе ?згер?с енг?зу жайлы п?к?р б?лд?ргенде алды-
мен ойлан?ан д?рыс. Б?к?л ?о?ам болып тал?ылауымыз м?ндетт?. Конституцияны? барлы? ???ы?ты? м?мк?нш?л?г? толы? ж?зеге асырылды ма, жо? па? Оны? на?ты ?андай ???ы?ты? тет?ктер? ?ске ?осылмай жатыр, ???ы?ты? к?ш-?аб?лет?н ?аншалы?ты аша алды?? ?тпел? кезе?нен толы? ?т?п кет?к пе, саяси реформалар 51 жасауды? ал?ы шарттары болып табылатын экономикалы?, ?леуметт?к, идеологиялы? нег?здер толы? ?ылыми сараптаудан, тал?ылаудан ?тт? ме, ?ажетт? зандылы? нег?з? жасалды ма, жаса?талды ма? Конституцияны? 7-бабы толы??анды ж?мыс ?стей ме? ?олданыста?ы Т?лдер туралы за? Конституцияны? 7-
бабыны? нормаларына с?йкес пе? Осы за??а ?згер?стер мен толы?тырулар енг?зу талабы нел?ктен к?н т?рт?б?не ?ойылуда? ?о?амда ?андай ?ажетт?л?к пайда болды, соны на?ты, д?л ба?алап, д?п басуда ?ател?кке ?рынбаймыз ба? Конституцияны ?с ж?з?нде ж?зеге асыру жолында за? ?з?рлеу, ?сыну, тал?ылау, к?ш?не енг?зу ж?не жариялау т?жрибес? ?андай де?гейде, конституциялы? идеялар?а сай ма? Осы с?ра?-сауалдар?а нег?з?нде д?рыс ???ы?ты?-?ылыми ?д?ске с?йен?п жауап беруге болады. Барлы? жа?дайда е? керект? ?д?с- ??рал ол уа?ыт пен ?дет. ?рб?р ?д?с ?ажетт?л?ктен, керект?л?ктен шы?ады. Тап ?аз?р б?зд?? ?о?ам?а ?аза? т?л?нде с?йлеу ?дет?н ?алыптасыру м?ндет. Осындай ?дет ?аза? т?л?н ерк?н ?р? тег?н ме?геру ар?ылы да орны?ады. Одан еш?андай ?аражатты, ?ажыр-?айратты, ???ы?ты? м?мк?нш?л?ктерд? аямай, т?ра?ты айналым?а енг?зген за?ды. Тег?нен тег?н келет?н еште?е жо?. ?рб?р н?тиже, ?дет ?м?р т?жрибес? ар?ылы ?з мерз?м?нде келед?. Т?л комитет?н? ? ?айтадан ??рыл?анына к?п уа?ытта бол?ан жо?. Алайда, ?аншама ?ажетт? ?ызметтер ат?арыл?ан, ат?арылуда. Ж?зеге асу?а жататын ?стер одан да мол, ?шан- те??з. Комитетт? ? ?аз?рг? ?к?летт?ктер?, ??з?рет?, ???ы?ты? ?аб?лет? Конституцияда ?ойыл?ан ма?сат, м?ндеттерге сай емес, жетк?л?кс?з. Конститу-
ция бойынша 93-бапта к?зделген м?ндетт? ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар ат?ару?а ти?с. Комитет ?з? ?к?мет ??рамында бола отырып ?к?меттен мемлекетт? к т?лд? ме?геру ж?н?нде барлы? жа?дайды жасау м?ндет?н орындауды ?алайша талап ете алады. Арнаулы за?ны? керект?г? ?йымдастырушылы? ?ызметт?? ???ы?ты? жолмен реттелу?мен т?келей байланысты. Конституцияны? 3-бабыны? 4-тарма?ына с?йкес Республикада мемлекетт? к бил?к б?рт?тас, ол Конститу-
ция мен зандар нег?з?нде за? шы?арушы, ат?арушы ж?не сот тарма?тарына б?л?ну, оларды? тежемел? к ?р? тепе-тенд? к 52 ж?йес?н пайдалану ар?ылы, ?зара ?с-?имыл жасау принцип?не с?йкес ж?зеге асырылады. ?аз?рг? та?да Т?л комитет? м?дениет, а?парат ж?не спорт министрл?г?н?? ??рамында. Т?л комитет? мемлекетт? к т?лге бай-
ланысты ж?зеге асыратын ?ызмет?нде мемлекетт? ? бил?кт?? барлы? тарма?тарымен ?атынаста болады. Конституцияда к?зделген тежемел? к ?р? тепе-тенд? к ж?йес?н басшылы??а алып Т?л комитет? н ?к?мет ??рамына к?рмейт?н республикалы? Орталы? Ат?арушы Орган ?ылып ??ру керек. Б?ндай ???ы?ты? м?мк?нш?л? к Конституцияны? 44-бабыны? 3-
тарма?шасында к?зделген. Т?л туралы за?ны? ?з?нде у?к?летт? орган- т?лдерд? дамыту саласында?ы б?ры??ай мемлекетт? к сая-
сатты ?ске асыру?а жауапты орталы? ат?арушы орган деп атал?ан. У?к?летт? органны? ??з?рет?не т?л туралы за?дар мен ?зге де нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд? ?з бастамашылы?ыме н ?ана ?з?рлейт?н ???ы?ты? м?мк?нд?к беруд? за?мен к?здеу керек. Б?ндай ???ы?ты? ??з?рет Т?л комитет?не т?лге ?атысты ти?ст? нормативт?к ???ы?ты? акт?лерд? уа?ытылы, ?о?амда?ы ?арым-
?атынасты дер кез?нде саралай отырып туында?ан м?селелерд? тапсырмаларды? т?скен?н к?тпей-а? ???ы?ты? жолмен реттеуге м?мк?нш?л?к берер ед?. Т?л комитет?н? ? мемлекетт? к бил?кт?? б?р?нш? ?р? нег?зг? белг?с? мемлекетт? к т?л- ?аза? т?л?не ?атысты бол?анды?тан комитет?н? ? м?ртебес?, ??з?рет? де со?ан сай болуы ?ажет. Мемлекетт? к егеменд?к ж?н?ндег? декларацияда ?аза? ССР-? ?лтты? мемлекетт?г? н са?тау, ?ор?ау ж?не ны?айту ж?н?нде шаралар ?олданады деп жазыл?ан. Осы Декларацияны? нег?з?нде ??рыл?ан т?уелс?з мемлекетт? ? мемлекетт? к - ?аза? т?л?, я?ни, ?лтты? мемлекетт? ? ?лтты? т?л?. Биыл ?з жолдауында Президент Н.?.Назарбаев ?з?н?? ?лт басшысы екенд?г?н атап к?рсетт?. Занды, нег?зд?. ?лтты? мемлекет бол?анды?тан ?лт басшысыны? болуы да тарихи, ???ы?ты? ?ажетт?л?к. ?о?амды? кел?с?мге келуд?? б?р ал?ы шарты рет?нде ?лтты? комиссия ??рылып, ж?мыс ат?аруда. Мемлекетт? к т?л м?селес? ж?н?нде ?о?амды? ?оз?алыс ??рылды. Осыны? б?р? кел?п Т?л комитет?н? ? статусын ти?ст? ???ы?ты? де?гей?не, Конституция?а с?йкес м?ртебес?не к?теруд? талап етед?. ?о?ам мен мемлекеттег? тари-
53 хи даму барысы т?л м?селес?не ?атысты ?з жауабын к?ткен сау-
алдарды ?м?рге келт?руде. Комитетт? ? жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар, мемлекетт? к ?йымдар, жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарымен ?арым- ?атынасы ?алай ??рылма?? Атал?ан органдар?а, ?йымдар?а ?атысты ?абылдану?а ?сынылып жат?ан ???ы?ты? акт?лер?не сай Комитетт? ? де м?ндеттер? мен м?мк?нш?л?ктер? ?андай де?гейде, ?андай ба?ытта ?згермек? Т?л за?ында?ы у?к?летт? мемлекетт? к орган жайында?ы 25-бап Конституцияны? 7, 93 баптарыны? талаптарына с?йкес болма?анды?тан жа?а?ы с?ра?тар?а толы? ???ы?ты? жауап бере алмайды. Мемлекетт?к т?лд? ме?геруд? ?йымдастыру ?ш?н Т? л комитет?н?? на?ты ?к?летт?ктер?, ??зыры Арнаулы за?да к?рсет?луге жатады. ?йымдастыру ?ш?н м?ндет пен жауапкерш?л?кт? аны?тап белг?леу ?ажет. Т?л туралы конституциялы? талаптарды б?з?аны ?ш?н ти?ст? т?рт?пт?к, ?к?мш?л?к, азаматты?, ?ылмысты? жауаптылы? на?ты к?зделу? ?ажет. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру ж?мысын ?йымдастыруда ба?ылау мен ?ада?алауды т?келей Т?л комитет?не ж?ктеген д?рыс. Барлы? т?лге ?атысты ж?мысты ?йымдастыратын у?к?летт? орган бол?анды?тан о?ан тексер?с, ба?ылау функция-
ларын Арнаулы занда к?здеп, на?ты к?рсетуге жатады. Т?л за?ына ?атысты инспекция ??ру м?селес?нде Т?л комитет?нде мемлекетт?к ба?ылау департамент? н ашып со?ан барлы? тексеру, ба?ылау функцияларын ж?ктеп беру нег?зд?. Б?л департамен? за? б?зушылы? аны?тал?ан жа?дайда т?рт?пт?к, ?к?мш?л?к, азаматты?-материалды?, ?ылмысты? жауаптылы??а тарту ж?н?нде сот ар?ылы ?с ?оз?ау?а Т?л комитет?не ???ы? берген д?рыс. Б?ркелк? ?сыныс енг?зу еш?андай н?тиже бермейд?. Талап арыз беру м?мк?нд?г?, комитетте ондай ???ы?ты? барыны? ?з? за? б?зушылы?ты? алдын алады, лауазымды адамдарды жауаптылы? жайлы ойлану?а м?жб?р етед?. Айыбына сай айып п?л салынатын болса т?л ж?н?ндег? за?дарды б?лжытпай орындау?а ?здер?-а? м?ддел?л?к б?лд?ред?. ?айталанып жасал?ан за? б?зушылы?та, не болмаса адам ???ы?ына, мемлекет м?ддес?не елеул? т?рде зиян келт?р?лген жа?дайда ?ылмысты? 54 жауаптылы??а тарту м?мк?нш?л?г? н к?рг?зу конституциялы?-
???ы?ты? т?р?ыдан ?лтты? ?ау?пс?зд?кт? де ны?айту?а ы?пал етет?н б?р фактор болып шы?ады. Ол ?ш?н мемлекетт? к т?л тура-
лы конституциялы? талаптарды б?з?аны ?ш?н жауаптылы?ты е?бек, ?к?мш?л?к, азаматты?, ?ылмысты?, салы?, бюджет кодекстер?не енг?з?луге жатады. Ол нормаларды? диспозициясы, санкциялары т?л м?селес? бойынша ???ы?ты? жауаптылы?ты? барлы? ?ыр-сырын ?амтуы ти?с. Осы орайда б?к?л ?олданыста?ы зандарды Арнаулы за??а с?йкес саралап шы?ып, ти?ст? толы?тыру мен ?згер?стер енг?зу ?ажетт?л?г? ?з-?з?нен туындай-
ды. Мемлекетт? к т?лд? ме?геру ?ш?н ?ажетт? материалды? жа?дайды? к?з? ?андай? ?рине, б?р?нш? кезекте мемлекетт? к бюджет. Онда жыл сайын ?ажетт? ?аражат т?келей к?зделу? ке-
рек. Б?л б?к?л мемлекет ж?йес? бойынша. Сол сия?ты жерг?л?кт? ?к?летт? ж?не ат?арушы органдарды? бюджет?нде на?ты ?аржы ?арастырылу?а жатады. Б?л ?аржылар мемлекетт? к т?лд? барлы? азаматтарды? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ?ш?н деп аталуы м?ндетт?. Конституцияны? 7-бабына с?йкес мемлекетт? к ?йымдар ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдары да мемлекетт? к т?лд? ?олдану ?ш?н ти?ст? ?аржыны ?здер?н?? бюджеттер?нде ?арастыру?а м?ндетт?. Арнаулы за?ны? ?абылданылуы сонымен ?атар техникалы? жа?дайларды ???ы?ты? жолмен жаса?тау ?ш?н де ?ажет. Бас?а ???ы?ты? акт?лерде б?л м?селе на?ты ???ы?ты? к?р?н?с бермеген. Ал, техникалы? жа?дай деген?м?з ол - компьютерл?к, интернет ж?йес?, лездеме аудармасыны? тех-
никасы, баспа, баспас?з, жарнама жабды?тары. ?олданыста?ы т?лге ?атысты за?намаларды зерделеу бары-
сында Конституцияны? 7-бабы мен 93-бабын талдауда, ?олдану?а байланысты ?рт?рл? ой-п?к?рлерге ?атысты ?з?м?зд?? т?с?н?к- пайымдауымызды келт?рей?к. Конституцияны? 7-бабы 3 тарма?тан т?рады. Осы бапты? 3-
тарма?ында: Мемлекет ?аза?стан хал?ыны? т?лдер?н ?йрену мен дамыту ?ш?н жа?дай ту?ызу?а ?ам?орлы? жасайды дел?нген. Б?л тарма?ты? нормасына Т?л туралы за?ны? к?р?спес? с?йкес келед?. 55 Ал, 93 бабты? м?т?н? мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру м?селес?не ?атысты т?з?лген. Конституцияны? 7-
бабыны? 3-тарма?ы мемлекет барлы? т?лдерге ?атысты ?ам?орлы? жасайды десе, 93 бап мемлекетт? к т?лге байланысты мемлекетке м?ндет ж?ктейд? де, азаматтар?а ?аза? т?л?н ме?геруге м?мк?нд?кке ие болу?а кеп?лд?к беред?. Себеб?, 7-
бабты? 1-тарма?ына с?йкес ?аза? т?л? - мемлекетт? к т?л. 7-бапты? 2-тарма?ы бойынша мемлекетт? к ?йымдарда ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылды деген. Осы ?ресми т?рде? деген с?зд?, ??ымды, терминд? кейде орыс т?л? ресми т?л деген ??ым рет?нде талданады, т?с?нд?р?лед?. Б?ндай т?с?н?к орынсыз, ?ате п?к?р. Конституция орыс т?л?не ресми т?л деген м?ртебе бер?п отыр?ан жо?. Орыс т?л? Конституцияда мемлекетт? к ?йымдар ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында ?олданылады деп на?ты к?рсет?лген. Оны? ?з?нде ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылатынын атап к?рсеткен. Я?ни, ?аза? т?л? ?олданылатын болса ?ана, орыс т?л?н?? ресми т?рде ?олданылуы м?мк?н. ?аза? т?л?мен те? ?олданылатыны деген соз осындай ???ы?ты? шар-
тты белг?лейд?. Мысалы, жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органы таза ?аза? т?лд? ортада ??рылуы м?мк?н ?ой. Жерг?л?кт? ?з?н ?з? бас?ару органдарында орыс т?л? ?ана ресми пайдаланатын т?л болып ?алады деген т?жырым?а сай, жа?а?ы ?аза? т?лд? орта?а орыс т?л?н зорлап тану болады гой. Атал?ан ?йымдар мен орган-
дарда орыс т?л? ресми т?рде тек ?ана ?аза? т?л? ?олданылса ?ана ?олданылады. Те?д?к деген?м?з ек? т?лд?? те? ?олданылуы. Осы т?ста орыс т?л?н?? ресми ?олданылуын айта отырып, жа?а?ы тарма?та?ы норма ?аза? т?л?н?? де ресми ?олдануылуын талап етед?. ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л рет?нде функциясынан бас?а атал?ан ?йымдар мен органдарда ресми т?л рет?нде ?олданылуы ?скерл?к- ресми, ж?мыс, ?с ?а?аздар т?л функциясын ат?аратынды?ын конституциялы? норма бек?тед?. Сонымен ?атар, ?аза? т?л?н?? ?арым-?атынас, т?рбие, о?у ж?не шы?армашылы? т?л рет?нде ?олданылуына Конституцияны? 19-
бабыны? 2-тарма?ы конституциялы? ???ы? беред?. Арнаулы 56 за?ны? ?абылдануы ?рк?мн?? осы ???ы?ына кеп?лд?к берер ед?. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? ?абылдануына биыл 10 жыл толма?. Мемлекетт? к егеменд?кт? ? аса ма?ызды атрибуттарыны? б?р? рет?нде мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л?не ?атысты нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд? жа?а тарихи кезе?ге сай, Конституцияны? нормаларына с?йкестенд?ру ?ажетт?л?г? туындады. ?о?амда?ы ?алыптас?ан жа?дайды Конституцияны? идеясы мен принциптер?н? ? де?гей?не к?теру ма?саты т?р. Ол ?ш?н не ?стеу керек? Т?лге ?атысты Конституциялы? нормаларды талдауда, т?с?нд?руде, ?олдануда, т?л философиясында, саясатында, идея-
сында Т?л Т?уелс?зд?г? н жариялау ?ажет. ?аза?стан Республикасы т?уелс?з, егемен мемлекет, сонды?танда оны? мемлекетт? к т?л? ешк?мнен, еште?еден т?уелд? бола алмайды. Орыс т?л?н?? ресми т?рде Конституцияда к?зделген шекте те? ?олданылуына тек ?ана ?аза? т?л?н?? т?уелс?з елд?? т?уелс?з т?л? рет?нде танылып, на?ты ?олданса ?ана жол беруге болады. Татулы? ерк?нд?к пен те?д?кке т?уелд?. Конституцияда к?зделген ???ы??а деген ер?к-ж?гер жо? жерде, ???ы? т?рш?л? к етпейд?. ?аза?стан хал?ы б?регей конституциялы?-???ы?ты? ке??ст?кте ?м?р с?руге м?ддел?. Таби?ат сия?ты ?о?амда ?з бет?мен дамиды. Бейб?т ?атар ?м?р с?ру принцип? адамдарды? ?о?ам болып т?рш?л?к ету? мен дамуыны? нег?зг? принцип?. Ол б?зд?? санамыз ж?не ерк?м?зден тыс, бейм?л?м к?ш рет?нде ы?пал етед?. ?аза? т?л?н?? мемлекетт?к т?л рет?нде ?ызмет ету?не барлы? ?лт ?к?лдер? м?ддел?, себеб? б?зд?? орта? тарихи та?дырымыз б?р, ?р? тере?де. Конституцияда айтыл?андай, б?зд?, орта? тарихи та?дыр б?р?кт?рмесе Конституция?а 7-бапты енг?зер ме ед?к? Ер?кт? т?рде, ?з?м?зд?? егеменд?к ???ы?ымызды нег?зге ала отырып ?аза? т?л?н мемлекетт? к т?л деп жариялады? емес пе? Ел?м?здег? саяси т?ра?тылы? пен ?о?амды? татулы? де?гей? Конституциялы? нормалар?а с?йкес ?рекет етуге толы? м?мк?нд?к беред?. ???ы?ты? ?д?летке ?мтылуды? ?з? ?д?летт?к. Н.В.Гоголь ?Россияны с?ю керек? деген хатында ?б?р?нш?ден ?з???зд?? орыс екенд?г???зге ??дай?а рахмет айты?ыз. Орыс ?ш?н 57 ?аз?р осы жол ашылып т?р ж?не б?л жолды? ?з? Ресей. Егерде орыс енд? Ресейд? с?йсе, Ресейде не бар соны? б?р?н с?йес??. Осы с?й?спенш?л?кке ??дайды? ?з? бастап бара жатыр? деген. М?не, Малороссийдан шы??ан адам орыс ?лтын, азаматын Рос-
сияны с?юге ша?ырады. Абай былай деме пе ед?: ?Махаббатпен жарат?ан адамзатты, Сен де с?й ол алланы жаннан т?тт?. Адамзатты? б?р?н с?й бауырым деп, Ж?не ха? жолы осы деп ?д?летт?.? Б?зде, б?к?л ?аза?стан хал?ы болып ?аза?станды с?юу?м?з керек, оны? мемлекетт? к т?л?н с?ю?м?з ?ажет. ?аза?ты с?ю ?ажет бауырым деп. ?аза? т?л?н мемлекетт? к м?ртебес?не сай пайдала-
нып, ?олданбау ?аза? т?лд? азаматтарды? ана т?л? мен т?л м?дениет?н пайдалану?а ???ы?ын шектеумен барабар. Мен ?азак болсам, ?аза? т?л?н б?лсем нел?ктен мемлекетт? к ?ызметте толы? ?аза? т?л?н пайдалануыма шек ?ойылуы ти?с. Ма?ан, ?аза??а бас?а ?лтты? ?к?лдер?мен ?арым-?атынас т?л? рет?нде ?аза? т?л?н та?дап алуыма, ти?ст? мемлекетт? к органдарды? бас?алар?а ?аза? т?л?н ерк?н ?р? тег?н ме?гертпеу? ???ы?ты? тос?ауыл болуы ?аншалы?ты нег?зд?, за?ды? ?з ???ы?ы?ды ?ор?ау?а ?мтылуды? ?з? ???ы?ты? ?д?лд?к. Мемлекетт? к т?лд? с?ю ол да ?д?летт?л?к, жа?а?ы Гоголь мен Абай айт?ан ??дай жолы. Осы жол б?зд?? Конституцияда к?зделген, тек сол ???ы?ты? жолмен ж?ру м?мк?нд?г? б?зге де, келер ?рпа??а да б?йырсын. ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к м?ртебес? ж?н?ндег? п?к?р-
таласты? тарихы, т?п-тамыры, нег?з? б?р?м?зге белг?л?. ?лттар мен ?лтты? т?лдерд?? пайда болуы ж?н?нде ?рб?р елд?? ?рт?рл? заманыны? ?алымдары неб?р д?лелдер келт?ред?. Барлы? п?к?рлер ?лтты? рухы, болмысы т?л?нде, кей?нг?с?з ?лты? жо? екенд?г?не саяды. ?лтты? т?лд? са?тайтын да, ?ор?айтын да, дамытатын да а?ын мен жазушылар. Мен, ?з?м?зд?? к?рш?м?з орысты? ?лы ?лтты? а?ыны А.С.Пушкинн? ? белг?л? ?Я памятник себе воздвиг не рукотвор-
ный? деген ?ле??нен ?ыс?а ?з?нд? келт?рей?н: 58 ?...Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян и финн, и ныне дикой, тунгус, и друг степей калмык.? Осында Пушкин ?существующий? деген ет?ст?кт? емес, ?су-
щий? деген зат ес?м ?олдануы бекер емес. Б?л?п, б?л?ммен ?олданып отыр. ?Сущий? деген?м? з Дальд?? с?зд?г? бойынша ??дайды? б?р ес?м?, алланы? б?р атауы. С?зд? осылай ?олдану ар?ылы Пушкин ?рб?р ?лтты? т?л?н ??дай берген деген ?з т?жырымын ал?а тартты. О?ан жал?ыз орыс т?л? азды? ет?п т?р,ол жа?дай болса барлы? т?лде ?з?м де, ?ле??м де с?йлесе дейд?. Орысты? ?лтты? а?ыны т?лдерд? ? те?д?г?н, т?уелс?зд?г? н мойындап, танып, жариялап, ?ор?ауда. ?рб?р ?лтты?, ?лтты? т?лд?? ?м?р с?ру ???ы?ын шектеуге ?арсылы? б?лд?ред?. ?лы ас-
пан, ?лем ?дебиет?н? ? ?лы ке??ст?г? ?лтты? т?лдермен толы? болма?. Сонды?тан да, Пушкинн? ? ?з? ?аза? т?л?н ??дай берген т?л, сол т?лде с?йлег?м келед? деп отыр?анда, ?з ел?м?зд?? азамат-
тарына ерк?н, ?р? тег?н ме?геруге м?мк?нд?к жасауымыз ?ажет. ?з заманы, уа?ытымен дуэльге Пушкин осы ?лтты? т?лдерд?? те?д?г?, т?уелс?зд?г? ?ш?н де шы??ан. ?андай да м?селеде ?лтты? ма?сат-м?дде т?р?ысынан келу?м?зге осындай Конституциялы?, ??дайшылы? нег?з бар. ?аза?стан хал?ыны? топтасуы, дос бо-
луы ?лтты? м?дден? ай?ын т?с?не б?л?у?нде. ?аза?ты? бас а?ыны Абай ?аза? ?аза?пен дос бол, адамзатты, алланы с?й деп татулы?, тынышты??а ша?ыр?ан. Осы с?й?спенш?л? к жолы ?д?летт? жол дейд?. Мемлекетт? ? басшысы, президент, ?лт бас-
шысы Назарбаев та ?аза?станны? болаша?ы ?аза? т?л?нде деп ашы? ба?ыт, ба?дар беруде. Ендеше, б?к?л мемлекетт? к ?ызметш?лер, азаматтар ?аза? т?л? ?ш?н т?к т?рып ?ызмет ету?м?з м?ндет. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру ?ш?н ?ажетт? нормативт?к ???ы?ты? акт?н?? жобасын дайындау?а, ?з?рлеуге болысып, б?р?м?з ат салысуымыз ж?н сия?ты. Сонымен ?атар, б?л ?рб?р ?аза?стан азаматыны? жауапкерш?л?г?. Арнаулы за?ны? ?з?рлен?п, ?абылдануы одан да ?зге мемлекетт? к т?лге ?атысты за?дарды ?абылдау?а, ?олданыста?ы за?дар?а ти?ст? толы?тырулар мен ?згер?стерд? енг?зуге нег?з болма?. 59 Конституциялы? ??рылысты Конституцияны? нег?з?нде жет?лд?руге ?ажетт? зандарды ?з?рлеу, тал?ылау, ?абылдау конституциялы?, мемлекетт? к т?л ж?н?ндег? ?лтты? ???ы?ты? ?ылымны? арнайы, мамандырыл?ан саласын ?алыптастыру?а да жол ашады. Республиканы? егеменд?г? н жарияла?ан Деклара-
цияда ?лтты? мемлекетт? са?тау?а, ?ор?ау?а, ны?айту?а серт бер-
ген ?аза?стан хал?ы. Сертте т?рып, ана т?л?м?зд? асырауымыз ?ажет. ?Т?лден ?алып ?м?р с?рген жо? халы?-
Шынды? осы, Сол шынды?ты но?та ?ып Киген д?рыс- мал болса? да- басы?а, Аштан ?лсек- б?з ?лей?к - жасыма, Сен?? ерк??, ба?пай ?ойса? баланды, Асырама, арсыз бол да ана?ды-
Айналайын, Ана т?л?нд? асыра?. (Ж. Н?ж?меденов) М?не, Конституцияда к?зделген Арнаулы за? мемлекетт? к т?л деп жариялан?ан ?аза? т?л?н асырау?а арнал?ан нормативт? к ???ы?ты? акт. Оны? ?ажетт?л?г? ел?м?зд?? Президент? бек?ткен мемлекетт?к ба?дарламада к?рсет?лген. Конституция нормасы мен а?ын ?ле? жолдары осылай б?р-б?р?мен ?йлес?п жатыр. Биыл 70 жылды?ы тойланба? Ж?мекен Н?ж?меденов осылай конституциялы?, ???ы?ты?, халы?ты? т?р?ыдан с?йлеп, ана т?лд? аманат ет?п б?зге жауапкерш?л? к тастап кетт?. ?...Ж?г?т?н?? ?р?л?г? не керек, т?л? ?лсе егер- т?р?л?г? не керек, керег? жо? ма?ан ондай халы?ты?!? - деп Ж?мекен Н?ж?меденов ?м?р шынды?ын айтып кетт?. ?р адам б?л ?м?рде ба?ытты бол?ысы келед?, ал т?лден ?алып ?м?р с?рген жо? халы?- деген шынды?ты мойындаса?, б?зд?? ба?ытымыз ?аза? т?л?нде. Ол ?ш?н г?л болып ег?л?п, жыр болып т?г?лу ?ажет Ж?мекен мен Ш?мш?дей. Сонда ?ана Б?зд?? ел ба?ытты, Б?зд?? ел осындай. Мен?? ел?м, Мен?? жер?м, ?аза?станым дей аламыз барлы? ?аза?стан азаматтары. ?аза? т?л?нс?з мен де, мен?? менд?г?м де, мемлекет?м де жо?алатыны белг?л?. 60 ??аза? т?л?н?? мемлекетт?к м?ртебес?н ?ске асыруды? ???ы?ты? нег?здер? мен жолдары? ?Тураби? журналы, 2004 ж. ?4. 35 бет. ?Орталы? ?аза?стан? газет? 8 ш?лде, 2004 жыл. ?131-132 (?Араж?г?н ажыратып алайы??). ?Р Президент?н? ? 2001 жыл?ы 7 а?панда?ы н?м?р 550 Жарлы?ымен бек?т?лген ?Т?лдерд? ?олдану мен дамытуды? 2001-2010 жылдар?а арнал?ан мемлекетт?к ба?дарламасында? ?аза? т?л?н дамыту ба?ыты оны? мемлекетт?к м?ртебес?н ?ске асыру ?ажетт?г?мен ай?ындалады деп к?рсет?лген. Б?ндай ма?сат пен м?ндет ?Р Конституцияны? 7-бабыны? 1 тарма?ында к?зделгендей ?аза?стан Республикасында? ы мемлекетт?к т?л - ?аза? т?л? деген ???ы?ты? норма?а с?йкес аны?тал?ан. Алайда, мемлекетт?? ?з? осы ма?сат пен м?ндеттерд? ?ске асыруда, ?ажетт?л?кт? ?с ж?з?нде а?и?ат?а, шынды??а айналдыру?а, оны нормативт? к ???ы?ты? ?амтамасыз етуге ?арекет етуде кешеу?лдеуде, кеш?гуде. О?ан ?олданыста?ы т?л саласына ?атынасты реттеуш? за?дарда?ы ол?ылы?тар, кемш?л?ктер кедерг? жасауда, б?ларда на?ты ???ы?ты? тет?ктер, ?с-амалдар ?арастырылма?ан, ти?ст? ???ы?ты? нормалар ?аралма?анды?ы ы?пал етуде. ?аз?рг? ?о?амны? даму барысы, уа?ыт талабы осы за?дарды одан ?р? жет?лд?руд? талап етуде ж?не де оны кеш?кт?ре беруге болмайды. ?аза? т?л? м?селес?н? ? басылым беттер?нде ?ст?м?здег? 2004 жылы жи?-жи? к?тер?лу?н? ? нег?зг? ж?не шешуш? себеб? ол ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л рет?нде мемлекетт?к органдарда ?з м?н?нде, мемлекетт? к м?ртебес?не сай ?олданылмауында. ?аза? т?л?н?? дамуы ?ажетт? нормативт?к ???ы?ты? акт?лермен ?амтамасыз ет?лмеуде, бар ???ы?ты? 61 нормаларды? ?з? д?йект? т?рде ?ске асырылмауда. Б?зд?? осы ма?аламыз о?ан нен?? басты себеп болып отыр?анын, ?олданыста?ы за?дарда?ы кейб?р ???ы?ты? нормалар?а талдау жасай отырып ашып, к?рсету ма?сатында жазылды. ?Р ?аза?стан Республикасында? ы т?л туралы за?ы, н?м?р 151, 1997 жыл?ы 11 ш?лдеде ?абылдан?ан, 4-бабы бойынша ?аза?стан хал?ын топтастыруды? аса ма?ызды факторы болып табылатын мемлекетт? к т?лд? ме?геру - ?аза?ста? Республикасыны? ?рб?р азаматыны? парызы болып саналатын болса, ?олданыста?ы ???ы? бойынша мемлекетт? к ?ызметш?лер?н? ? к?лл? санаттарына б?л м?ндет болып табылады. Мемлекетт? к ?ызметте барлы? лауазым иелер?не ?аза? т?л?н б?лу талабы, м?ндет? Конституцияны? на?ты ???ы?ты? нормаларында ?арастырыл?ан, атап айт?анда Конституция бойынша мемлекетт? к бил?кт?? б?р тарма?ы болып саналатын за? шы?арушы орган Парламент депутаттары да ?аза? т?л?н б?луге м?ндетт? саналады. ?Т?л туралы? ?аза?стан Республикасыны? за?ыны? 4-
бабыны? 2 тарма?ында ?мемлекетт? к т?л - мемлекетт? ? б?к?л аума?ында ?о?амды? ?атынастарды? барлы? саласында ?олданылатын мемлекетт? к бас?ару, за? шы?ару, сот ?с?н ж?рг?зу ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л?? дел?нген. Осы орайда, Конституцияны? 58-бабыны? 1-тарма?ында ?палаталарды мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген ?з депутаттарыны? арасынан Сенат пен М?ж?л? с сайла?ан т?ра?алар бас?арады? деп к?рсет?лу? ж?не ?аза?стан Республикасыны? Парламент? ж?не оны? депутаттарыны? м?ртебес? туралы 1995 жыл?ы 16 ?азанда?ы н?м?р 2529 конституциялы? за?ыны? 9-бабында т?ра?аларды? орынбасарлары оларды? жекелеген функцияларын ат?аратынды?ын, кейде т?ра?аларды? орнын басатынды?ын ескерсек Парламентег? барлы? депутаттарды? ?аза? т?л?н ерк?н ме?геру керект?г? туралы за?ды талап туындайды. Б?л ???ы?ты? норма - Парламент депутатыны? лауазымды? м?ндет?не сай ?аза? т?л?н ме?герген Республика азаматы болуы керек деген ???ы?ты? талап. Парламент за? ?абылдау?а ха?ылы 62 за? шы?арушы орган, мемлекетт? к т?л ?аза? т?л? бол?анды?танда за? ?аза? т?л?нде ?з?рлен?п, ?абылдану?а ти?с. Мемлекетт? к т?л -
мемлекетт?к атрибут рет?нде мемлекетт? ? ?ызметт?, ?з функциясын ат?ару ?ш?н ?ажет. ?Т?л туралы? за?ны? 9-бабында ?мемлекетт? к органдарды? акт?лер? мемлекетт? к т?лде ?з?рлен?п, ?абылданады, ?ажет бол?ан жа?дайда, м?мк?нд?г?нше, бас?а т?лдерге аударылуы ?амтамасыз ет?ле отырып, оларды ?з?рлеу орыс т?л?нде ж?рг?з?лу? м?мк?н? дел?нген. Демек, б?л баптан за? ж?не де бас?а нормативт? к ???ы?ты? акт?лер ?аза? т?л?нде ?з?рленед? ж?не ?абылданады деген ???ы?ты? т?жырым шы?ады. Акт?лер деген ??ым нормативт? к акт?лер деген ??ымнан ке? ??ым, оны? ?ш?не барлы? акт?лермен ?атар нормативт? к акт?лер? де к?ред?. За? ?аза? т?л?нде ?з?рленет?н, ?абылданатын болса за? шы?ару функциясын ж?зеге асыратын у?к?летт? органны? депутаты ?аза? т?л?н ерк?н ме?геру ?ажетт?л?г?, осы?ан орай, б?лу м?ндетт?л?г? туындайды. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген депутатты тек ?аза? т?л?не жет?к депутаттар арасынан та?дау?а болады - Конституцияда?ы ???ы?ты? норманы ?з м?н?нде т?с?нсек, талдаса?. Ел?м?зд?? Конституциясыны? ?аза? ж?не орыс т?л?ндег? м?т?ндер? н салыстырып отырып о?ыса?ыздар талапты к?рес?здер. Ерк?н ме?герген т?ра?алар мен оны? орынбасарларын тек ?ана ?аза? т?л?н ме?герген депутатар арасынан шы?уы ти?с, Конституциялы? ???ы?ты? норма соны талап етед?. Зандар осындай депутаттарды? ?атысуымен ?абылданса толы??анды туады. Мемлекетт? к т?л ?аза?станны? егеменд?г?н? ? аса ма?ызды ж?не нег?зг? атрибуты бол?анды?тан, Конституцияда белг?ленген ???ы?ты? т?рт?пт?, зандылы?ты са?тап, оны? орындалуын ?амтамасыз ету б?лжымас талап?а айналуы ?ажет. Б?л ойымыз Конституцияны? 33-бабыны? 2-тарма?ында к?рсет?лген ?Республика азаматтарыны? мемлекетт? к органдар мен жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарын сайлау?а ж?не олар?а сайлану?а, сондай-а? республикалы? референдум?а ?атысу?а ???ы?ы бар? деген нормалармен д?лелденед?. ?аза?стан азаматы ?аза? т?л?н б?лс?н, б?лмес?н оны? депутат болып 63 сайлануы ?ш?н сайлау?а ?атысу?а ???ы?ы бар, оны ешк?мде жо??а шы?армайды. Алайда, оны? депутат болып сайлану м?мк?нш?л?г? н сайлаушылар мемлекетт? к т?лд?? - ?аза? т?л? екенд?г?н, оны? лауазымды? м?ндеттер?н? ? сипатын ескере отырып шешу? ти?с. ?Р Конституциясыны? 3-бабыны? 1-тарма?ы ж?не 2-
тарма?ы бойынша Мемлекетт? к бил?кт?? б?рден-б?р бастауы -
халы?. Халы? бил?кт? т?келей республикалы? референдум ж?не ерк?н сайлау ар?ылы ж?зеге асырады, сондай-а? ?з бил?г?н ж?зеге асыруды мемлекетт? к органдар?а беред?. Осы баптарды басшылы??а ала отырып б?з ?рб?р Парламент депутатынан ?аза? т?л?н ме?геру, б?лу керект?г?н талап етуге ???ылымыз. Мемлекетт? к т?л ?аза? т?л? - онда мемлекетт? к бил?кте ?аза? т?л?нде с?йлеу? керек. Ол ?ш?н оны б?л?п, ме?геру м?ндет? т?р. ?аза?стан хал?ы осы Конституцияны ?абылдады, онда ?аза? т?л?н мемлекетт? к т?л деп аны?тады, сонды?тан да мемлекетт?к органдарда?ы мемлекетт? к ?ызметш?лер осы талапты орындауы ти?с. Егерде орындама?ан жа?дайда, б?л халы? ж?зеге асыру?а берген бил?кт? ?с ж?з?нде ж?зеге, ?ске асырмау, ?з жауапкерш?л?г?не ал?ан м?ндетт? орындамау болып саналады. Мемлекетт? к ?ызметш?н? ? к?н?с?нен ж?зеге асырылма?ан ?з бил?г?н халы? ?з?не ?айтарып алу?а ???ы?ы бар. Конституция бойынша Парламент депутаты оны? ж?мысына ?атысу?а м?ндетт?. Ал, за? шы?ару ?ызмет? ?аза? т?л?нде ат?арылуы ти?с, себеб? Т?л за?ы бойынша за? шы?ару т?л? ?аза? т?л? болып табылады. Сонды?тан да депутат ?аза? т?л?н ме?герген азамат болуы ?ажет. Б?л ?ажетг?л?к ж?не де ???ы?ты? нормада к?зделген, халы? берген бил?кт? ж?зеге асыруда?ы ???ы?ты? ?ажетт?л?к, механизм?. Конституция бойынша Парламентте депутатты? жеке ?з? ?ана дауыс беред?, дайындал?ан за? жобасыны? орыс т?л?ндег? м?т?н? ?аза? т?л?ндег? нег?зг? м?т?нге сайма сай ма, барабар екенд?г?н депутат ?аза? т?л?н ме?гермесе ?алай аны?тайды. Аудармашыларды? к?мег?н пайдалан?анмен, б?р?б?р ?з б?лген?ндей болмайды гой, б?реуд?? б?л?м?не, ?ызмет?не т?уелд? болу, депутатты? ?з?н?? за? шы?ару ???ы?ы?ын ?з ерк?мен шектеу? болып табылады. Ек?нш?ден, б?л 64 депутатты? тарапынан халы?ты? берген бил?г?н толы?, ?з м?н?нде ж?зеге асырмау болып табылады. Б?ндай жа?дайда халы? бил?г?н?? мемлекетт? к органдарда шын м?н?нде ж?зеге асырылып жатыр ма дегенде сауал ?ыла? беред?. М?ны? ?з? т?лге байланысты ешк?мд? кемс?ту емес. Т?уелс?зд?к ал?ан уа?ыттан бер? елде ?аза? т?л?н ерк?н ме?геруге толы? м?мк?нш?л? к жасал?ан. Парламентке депутат болып сайланатын азамат?а елд?? егеменд?г?не с?йкес талап ?ою орынды. Мысалы, мемлекет басшысы болып танылатын Президентт?к лауазым?а мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген Республика азаматы сайлана алады деген ???ы?ты? норма?а еш?андай дау жо?. Дау айтып, дауласада алмайды. Себеб?, Президент Н.?.Назарбаев мемлекет басшысы рет?нде, елдег? е? жо?ары лауазымды т?л?а рет?нде ?з?н?? ?аза? т?л?н ме?герген азамат екенд?г? н ?с ж?з?нде д?лелдеп келед?. Барлы? мемлекетт?к ?ызметш?лерд? ? к?лл? санатттарыны? ?ш?нде мемлекетт?к т?лд? ерк?н ме?геруде, оны мемлекетт? к ?ызметте ?олдануда тек Президент ?ана ?лг? к?рсетуде. Президент ?аза?станны? болаша?ы ?аза? т?л?не байланысты деп ?з ?станымын, позициясын ашы?, аны? жариялап отыр. Конституцияны? мыз?ымасты?ыны? нышаны ?р? кеп?л? екенд?г?н ?с ж?з?нде к?рсет?п отыр. Конституция бойынша ?к?метте, парламентте, сот ж?йес?нде, я?ни барлы? мемлекетт? к органдарда ?аза? т?л? ?ана мемлекетт? к т?л бол?анды?тан, осы органдарда?ы лауазым иелер? оны ме?геру? керек деген талап жо?ары к?ш? бар нормативт? к ???ы?ты? акт?де ?ойылды. Орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен мемлекетт? к ?йымдарда ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында те? ?олданылады деген ???ы?ты? норма жа?а?ы атал?ан органдар?а ?атысты емес. Б?зд?? ойымызша ?мемлекетт? к орган? мен ?мемлекетт? к ?йымдар? деген атаулар б?р ??ым бермейд?, екеу? б?р-б?р?мен барабар емес. Жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару ??рылымына конституцияда ?орган? деген ??ым ?олданса, мемлекетт? к ??рылым?а ?атысты ??йымдар? деген ??ым ?олданыл?ан. Т?пт?, ек? атауды да б?р ??ым беру? м?мк?н деп те ?арастыр?анны? ?з??де де, орыс т?л?н ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олдануды 65 ?амтамасыз етуд?? ал?ы ж?не нег?зг? шарты рет?нде мемлекетт?к органдарда, ?йымдарда ?аза? т?л?н?? ?с ж?з?нде ?олданылуын ?амтамасыз ету ?ажет. ?м?р шынды?ына ж?г?нсек, ?аз?р ?аза? т?л? мемлекетт? к т?л рет?нде мемлекетт? к органдарда ресми т?рде ?олданылатын орыс т?л?мен те? ?олданылмайды. Б?к?л ж?мыс, ?с-?а?аздар нег?з?нде тек ?ана орыс т?л?нде ж?рг?з?луде, ?аза? т?л? ?з м?ртебес?не сай толы??анды ?ызмет етпеуде, ?ызмет етк?збеуде. ??аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л? болып танылуы ?аза? ?лтына, ?аза? т?л?не бер?лген арты?шылы? емес, ол тек мемлекет?м?зд? ? б?р аны?тауыш, шешу? белг?с? ?ана. Орыс т?л?н?? ресми т?рде ?олданылатыны? ?з? ?аза? т?л?не арты?шылы? бер?лмеген?н? ? к?р?н?с? болып табылады? деген ?алым Г.С.Сапаргалиевт? ? ойы д?рыс. Т?л за?ыны? 8- бабыны? м?т?н?не зер салып ?араса?ыз б?л бапты? м?т?н? ?аза? т?л?н?? мемлекетт?к м?ртебес? ?ш?н с?тс?з жасал?ан. Осы бапта, ?мемлекетт? к т?л ?аза?стан республикасы мемлекетт? к органдарыны?, ?йымдарыны? ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарыны? ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л? болып табылады, орыс т?л? ресми т?рде те? ?олданылады? деп к?рсет?лген. Осы бап м?т?н?нде ?мемлекетт? к органдарыны?? деген с?з т?ркес?н ?олдануы ар?ылы орыс т?л?не Конституцияда к?зделмеген арты?шылы? бер?лген деп санаймыз. Конституцияны? 7-бабыны? 2-тарма?ына с?йкес, орыс т?л?не ресми т?рде тек ?ана мемлекетт? к ?йымдарда ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында ?ана ?аза? т?л?мен те? ?олданылу м?мк?нд?л?г? бер?лген. Оны? ?з?нде егер ?аза? т?л? ?с ж?з?нде ?олданылса ?ана. Б?л бапта ?мемлекетт? к органдар? емес, тек ?ана ?мемлекетт? к ?йымдарда? деп к?зделген. Т?л туралы за?да да мемлекетт? к ?йым деген ??ымны? аны?тамасы ай?ындалма?ан. Т?л за?ыны? 4-бабыны? 2-тарма?ында ?аза? т?л? за? шы?ару т?л? деп на?ты к?рсеткен. Орыс т?л?н ?олдану туралы атал?ан за?ыны? 5-бабында Конституция нормасына с?йкес реттелген: ?Мемлекетт? к ?йымдарда ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? 66 ?олданады? дел?нген. Зер салып ?араса? 5-бапта к?зделген ???ы?ты? норма?а 8-бапта?ы б?з к?рсеткен с?з ?айшы келед?. Орыс т?л?н?? ?олданылуы арнайы 5-баппен реттелсе, 8-бапта та?ыда ?айталауды? ?ажетт?л?г? ?анша ед?. Сонымен, ?Т?л туралы? за?ны? 8-бабында?ы б?р?нш? жолда?ы ?Мемлекетт? к т?л ?аза?стан Республикасы? деген с?зден кей?нг? ?мемлекетт? к органдарыны?? деген с?зд? алып тастау ?ажет. Сонда, б?л за? Конституция?а толы? с?йкес болады да, ?аза? т?л?н?? ?з?н?? мемлекетт? к м?ртебес?не ие болуына жол ашылады, осы бапта?ы б?р-а? ауыз ?Мемлекетт? к органдарда? деген с?з, орыс т?л?не Конституцияда к?зделмеген ???ы?ты? м?мк?нш?л? к бер?п отыр. Осы ???ы?ты? норманы ти?ст? органдарды? ?ызметкерлер?, за?герлер? к?рмей, б?лмей отыр дейм? з бе, ?лде ?тпел? кезе?де ?аза? т?л?н ме?гермеген мемлекетт? к ?ызметке ?м?ткерлер ?ш?н, соларды? жеке басыны? м?дделер? н к?здеп, ы??айлы бол?анды?тан к?рмей келем?з бе. Орыс т?л?не м?ндай ???ы?ты? м?мк?нш?л? к беру ?аза? т?л?н? ? мемлекетт? к м?ртебес? н ?с?рмейд?, ?аза? т?л?н? ? ?олдану аясы тарыл?анны? ?ст?не тарыла бер?лед?. ?рине, осыдан кей?н ?андай орыст?лд? азамат ?аза? т?л?н ме?геруге ?мтылыс жасайды, ?сте жасамайды. Осы 8-бапта?ы мемлекетт? к органдарыны? деген с?з? Т?л туралы за?ны? 2-тарауыны? атауына с?йкесте келмейд?, тарауды? атауында мемлекетт? к органда деген ??ым ?арастырылма?ан, б?л с?з осы бап?а за?сыз, нег?зс? з ?ыстырыл?ан. Осындай ?ыстырылу барлы? мемлекетт? к органдарда ж?мыс т?л?н??, ?с ж?рг?зу т?л?н?? тек ?ана орыс т?л?н?? болуына м?мк?нд? к бер?п отыр. Б?зд??ше, осы ?мемлекетт? к орган? мен ?мемлекетт? к ?йымдар? деген ??ымдар?а зандарда ти?ст? аны?тама берген д?рыс сия?ты. Себеб?, т?л туралы за?ны? 5-бабы мен 8-бабыны? ??рылымы соны талап етед?. Сег?з?нш? бапта ?мемлекетт? к орган? мен ?мемлекетт? к ?йымдар? деген ??ымдарды? ?атар, ?т?р белг?с? ар?ылы, аралары ажыратылып ?олданылуы осы ек? ??ымны? м?н? те? емес деген т?жырым жасау?а нег?з беред?. Ал, 5-бапта?ы орыс т?л?н ?олдану ж?н?ндег? ???ы?ты? нормада ?мемлекетт? к орган? деген ??ым, атауды? жо?ты?ы ж?не осы 67 бапты? м?т?н? Конституцияны? 7-бабыны? 2-тарма?ында?ы норма?а с?йкес келу? ойымызды нег?здей, на?тылай т?сед?. Сонды?танда, б?зд?? мемлекетт? к органдарда мемлекетт? к т?л ?ана ?олданылуы ти?с, ал орыс т?л? ресми т?рде тек ?ана мемлекетт?к ?йымдарда ж?не ?з?н-?з? бас?ару органдарында ?аза? т?л?мен те? ?олданылу?а м?мк?н деген?м?зд? ? ???ы?ты? нег?з?, ?исыны, ж?н? бар. Б?л арада мемлекетт? к органдар деп ??к?мш?л?к р?с?мдер туралы? ?аза?стан Республикасыны? 2000 жыл?ы 27 ?араша н?м?р 107-1 I За?ыны? 2-бабында к?рсет?лген ??ымды басшылы??а ал?ан д?рыс. Онда мемлекетт?к органдар?а ?атысты мемлекетт? к мекемелер ж?не мемлекетт? к органны? ??рылымды? б?л?мшелер? деген с?з-аны?тауыш пайдаланады. Я?ни, осы ?олданыста?ы за?дарды? нег?з?нде ?мемлекетт? к ?йым? деген?м?з ?мемлекетт? к орган?, ?мемлекетт? к мекеме? емес, мемлекетт? к бил?к тек ?ана мемлекетт? к органдар?а, мекемелерге, оларды? ??рылымды? б?л?мшелер?не тиес?л?, ал мемлекетт?к ?йым мемлекетт? к бил?кке ие емес дейм?з. Конституция мен ?олданыста?ы зандарды? ?аза? ж?не орыс т?л?ндег? м?т?ндер?н ?араса?ыз мемлекетт? к ?йымдар деген ??ым мемлекетт?к орган деген ??ым бермейд?, ж?не о?ан ???ы?ты? т?р?ыдан те? емес. М?не, осы ???ы?ты? нег?зде б?з мемлекетт? к органдарда, мекемелерде, оларды? ??рылымды? б?л?мшелер?нде тек ?ана ?аза? т?л? ?ана мемлекетт? к т?л рет?нде ?олданылу?а жатады дейм?з. Орыс т?л?н?? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылу?а б?л органдарда ???ы?ты? жолы жо?, егерде т?л за?ыны? 8-бабына б?з атап к?рсеткен ?згер?с енг?з?лсе. Сонымен ?атар, нормативт? к ???ы?ты? акт?лер туралы за?ны? 21-бабыны? 1-тарма?ында?ы ?нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? жобасы М?ж?л?ске мемлекетт? к т?лде ж?не орыс т?л?нде енг?з?лед?? деген ???ы?ты? норма?а ?згер?с енг?з?л?п, осы тарма?та?ы келес? ?ж?не орыс т?л?нде? деген с?здер алынып тасталуы ?ажет. Сол сия?ты ?Т?л туралы? за?ны? 9-бабыны? м?т?н?н келес? редакцияда беру керек: ?Мемлекетт? к органдарды? акт?лер? мемлекетт? к т?лде ?з?рлен?п, ?абылданады?. ?олданыста?ы за?ны? 9-бабыны? м?т?н?дег? ??абылданады? деген с?зден кей?нг? с?здерд?? б?р?нен бас 68 тартып, алып тастау ?ажет. Т?л туралы за?ыны? 9-бабы мемлекетт?к органдарыны? акт?лер?н? ? ?з?рлеу орыс т?л?нде ж?рг?з?лу? м?мк?н деп, тек ?ана ?м?мк?нш?л?к? жа?дайын ?ана ?арастыр?ан. Ал, нормативт? ???ы?ты? акт?лер туралы за?да жобаны орыс т?л?нде енг?зу к?рсет?лген. ?з?рлеу м?мк?нш?л?г? емес, орыс т?л?нде енг?зу м?ндетт?л?г? к?зделген. М?мк?нш?л? к пен м?ндет ек? т?рл? ??ым. Осы атал?ан ек? за?дарда?ы орыс т?л?ндег? за? жобасына ?атысты ??з?рлеу м?мк?нш?л?г? ? ж?не ?енг?зу? деген ??ымдар, т?л туралы за?ны? 9-бабында?ы за?ды бас?а т?лдерге аудару туралы с?зд? де алынып тастал?аны д?рыс. Осы зандар?а ?згер?с енг?з?п, б?л зандарды Конституция?а с?йкес келт?ру зандылы? принцип?н ?стану болады. За?дарды, барлы? мемлекетт?к органдарды?ы акт?лерд?, нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд? тек ?ана ?аза? т?л?нде ?ана ?з?рлеп, енг?з?п, ?абылда?ан ж?н, б?л Конституциялы? талап, ???ы?ты? м?ндет. Мемлекетт? к т?л ж?н?ндег? жо?арыда?ы айтыл?ан ой-
п?к?рлер?м?з Конституция мен за? талаптарына ?айшы, адамдар мен азаматтарды? ???ы?ын ая? асты ету, б?реуд? кемс?ту, сайлау?а ж?не сайлану?а ???ы?ын, мемлекетт?к ?ызметке к?руге те? ???ы?ы, ?ойылатын талаптар лауазымды? м?ндеттерд? ? сипатына ?ана байланысты болады ж?не за?мен белг?ленед? деген нормалар?а ?айшы келу не болмаса ?арсы т?ру емес. ?айта осы нормаларды ?з м?н?нде д?рыс, толы??анды, ?о?амда ???ы?ты? т?рт?пт? ?амтамасыз ете отырып, ?олдану ?ш?н ?аза? т?л?н?? мемлекетт?к т?л рет?ндег? р?л?н на?ты ???ы?ты? нормалар ар?ылы к?рсетсек деген ой. ?Т?л туралы? за?ны? 23-бабыны? 3-
тарма?ында к?зделгендей ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л рет?ндег? функциясын, м?ртебес? н ?амтамасыз ету ?ш?н ти?ст? за? ?абылдану керек. Конституцияны? 92-бабыны? 2-тарма?ында к?зделгендей Конституцияда атал?ан ?зге за?дар Парламент белг?лейт?н т?рт?п пен мерз?мде, б?ра? Конституция к?ш?не енген к?ннен бастап ек? жылдан кеш?кт?р?лмей ?абылдану?а жатады. Конституцияда, 33-бапты? 4-тарма?ы, мемлекетт? к ?ызметш? лауазымына кандидат?а ?ойылатын талаптар лауазымды? м?ндеттерд? ? сипатына ?ана байланысты болады ж?не за?мен белг?ленед? деп к?рсет?лген. М?не, Конституцияда 69 к?зделгендей ?Т?л туралы? За?ыны? 23-бабыны? ?ш?нш? б?л?г?н ?ске асыру ж?н?ндег? за? жобасын ?з?рлеу ?ажетт?л?г? туралы ?к?мет ?аулысымен бек?т?лген ?с-жоспарда да бар. Б?ра?, осы за? жобасыны? ?з?рлен?п парламентке ж?бер?лгенд?г? туралы а?парат жо?. Осы за?мен ?атар Конституцияны? 93-бабында к?зделгендей Конституцияны? 7-бабын ж?зеге асыру ма?сатында ?к?мет, жерг?л?кт? ?к?лд? ж?не ат?арушы органдар арнаулы за??а с?йкес ?аза?стан Республикасыны? барлы? азаматтары мемлекетт? к т?лд? ерк?н ?р? тег?н ме?геру? ?ш?н ?ажетт? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды? б?р?н жасау?а м?ндетт? деп к?рсет?лген. Осы бапты? м?н?не байыптап ?арайтын болса? ?аза? т?л?н мемлекетт? к т?л рет?нде ерк?н ме?геру ?ш?н ?л?де ?ажетт? АРНАУЛЫ За? ?абылдануы Конституцияда к?зделген деуге болады. ?аз?рг? ?олданыста?ы ?Т?л туралы? за?нан б?лек. ?Т?л туралы? за? т?лдерд? ?олдануда?ы туындайтын ?о?амды? ?атынастарды реттесе, Конституцияда к?рсет?лген арнаулы за? ?йымдастырушылы?, материалды? ж?не техникалы? жа?дайды жасау?а ?ажетт? нормативт? к ???ы?ты? акт? болуы ти?с. Конституцияны? орыс т?л?ндег? м?т?н?нде б?л за? специальный деп к?зделген. Конституцияны? 7-бабын ж?зеге асыру ма?сатында аранаулы за? ?л? де ?абылданбауда. Нормативт? к ???ы?ты? акт?н?? м?т?н? ?деби т?л нормалары са?тала отырып жазылады деген ???ы?ты? талаптан за?ды ?з?рлейт?н, ?абылдайтын, ?олданатын лауазымды адамдарды? ?аза? т?л?н б?лу ?ажетт?л?г?, б?лу м?ндетт?л?г? ?з?нен ?з? туындайды. Т?л туралы за?ны? 13-бабы бойынша ?аза?стан Республикасында сот ?с? мемлекетт? к т?лде ж?рг?з?лед?, ал, ?ажет бол?ан жа?дайда, сот ?с?н ж?рг?зуде орыс т?л? немесе бас?а т?лдер мемлекетт?к т?лмен те? ?олданылады дел?нген. ?Р Азаматты? ?с ж?рг?зу кодекс?н? ? 14-бабыны? м?т?н?н? ? м?н?н талдап ?арастырса? Т?л за?ыны? 13-бабына ?айшы келет?н т?сы бар. Осы 14-бапты? 2-тарма?ында сот ?с?н ж?рг?зу т?л? сот?а талап арыз (арыз) бер?лген т?лге ?арай сот ?й?арымымен белг?ленед?. Белг?л? б?р азаматты? ?с бойынша ?с ж?рг?зу бастап?ы 70 белг?ленген сот ?с?н ж?рг?зу т?л?нде ж?зеге асырылады дел?нген. Байыптап, к???л к?з?мен о?ып ?арайы?шы осы м?т?нд?. Талап арыз, не бас?а арыз сот?а д?ние ж?з?нде бар неб?р т?лде бер?лу? м?мк?н ?ой, мысалы ?ытай т?л?нде. Сонда осы бап?а с?йкес сот ?с?н ж?рг?зу т?л?н осы т?лде ж?рг?зуд? белг?лейм? з ?ой. Оны белг?лейт?н сот ?ытай т?л?н ме?герген азамат, судья болу керек деген талап туындайды ?ой. Б?лмесе?, ме?гермесе? ?ытай т?л?нде ?алай ?й?арым шы?арасы?. М?не, атал?ан бапты? талабына сай судья мемлекетт? к т?лмен орыс т?л? т?г?л? бас?а т?лдерд? б?лет?н маман болуы керек. Бас?а т?лдер деп жалпы атал?анды?тан ?лемдег? не болмаса ?аза?станда?ы ж?зден аса т?лдерд? б?лу?м?з керек екен. Бапты? м?т?н? солай жазыл?ан, ??рал?ан. Т?ж?рибеде талап арыздар тек ?ана орыс т?л?нде бер?лед? деген де у?ж айтылуы м?мк?н. Онымен кел?се отырып, б?з за?да?ы барлы? т?лдерге мемлекет?м?зде сот ?с?н ж?рг?зу т?л? болуына ???ы?ты? м?мк?нш?л? к бер?л?п отыр?анына назар аударып отырмыз. Егерде, талап арыз араб т?л?нде бер?ле ?алса, араб т?л?н ме?гермеген, б?лмейт?н судья, араб т?л?нде ?й?арым шы?арып, сот ?с?н ?алай ж?рг?збек. Конституция?а с?йкес неге б?з мемлекет?м?зде сот ?с?н ж?рг?зу т?л? рет?нде тек ?ана ?аза? т?л?н ?алдырмаймыз. ?рк?м ?з ана т?л?нде талап арызын сот?а берс?н, б?ра? сот ?с?н Мемлекетт? к т?лде ж?рг?з?лс?н. Орыс т?л? ж?не бас?а т?лдер сот ?с?н ж?рг?зу т?л? рет?нде ?аза? т?л?мен б?рдей ?олданады деген ???ы?ты? м?мк?нш?л?кт? алып тастау керек. Осы 14-бапты? 3-тарма?ы бас?а т?лдерд? ?с ж?рг?згенде ?олдануды? рет?н д?рыс шешкен, осы 3-тарма?та?ы нормамен шектелсе болар ед?. Сонымен ?атар, за? шы?арушы ?ажет бол?ан жа?дайда дей отырып осы ?ажетт? жа?дайларды? басын ашып к?рсетпеген, ж?не оны к?м аны?тайтынды?ы туралы м?селен? де ашы? ?алдыр?ан, на?ты ???ы?ты? т?р?ыда шешпеген. Б?ндай жа?дайда ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к м?ртебес? н ж?зеге асыру м?селес? бил?ктег? лауазым иелер?н?? ы?тиярына т?уелд? болып отыр. Сот т?ж?рибес?нде сот ?с?н ж?рг?зу т?л?н?? талаптарын ?рескел б?зу, азаматтарды? ???ы?ын б?зу орын алып отыр?анды?ы на?ты ?стер бойынша к?р?н?с табуда. Осындай 71 жекелеген факт?лерд?? ?з? т?л туралы за? салаларын на?ты шешу керект?г?н?? б?лтартпас д?лел? болады. За?дарда на?ты ???ы?ты? нормаларды? ?арастырылмауы за? талаптарын б?зушылы??а жол беред?. Жа?а?ы б?з ?арастыр?ан жа?дай ?Р ?ылмысты? ?стер ж?рг?зу кодекс?нде де, оны? 30-бабында, ?к?мш?л?к ???ы? б?зушылы? туралы ?Р кодекс?н?? 21-бабында орын ал?ан. Сот ?с?н ж?рг?зуде арыздар, ша?ымдар, талап арыздар ?андай т?лде бер?лседе сот ?с? тек ?ана ?аза? т?л?нде ж?рг?з?лу? ти?с. Ал, ?с ж?рг?зу барысында ?рк?мге ?з?н?? ана т?л?н пайдалану?а м?мк?нш?л? к ?арастырылса болды. Т?пт?, осы ?сыныспен кел?спегенн? ? ?з?нде, осы атал?ан баптарды? редакцияларын ?згерту ?ажет. Баптарды? атауында сот ?с?н ж?рг?зу т?л? деп к?зделген, я?ни жал?ы, жал?ыз, б?р т?лде ?ана деп. Бапты? басында да сот ?с?н ж?рг?зу мемлекетт? к т?лде ж?рг?з?лед? дей келе, одан ?арай сот ?с?н?? б?рнеше т?лде ж?рг?з?лет?нд?г? н к?рсетед?. Егерде, ?аза?станда мемлекетт? к т?л ?аза? т?л? болатын болса, онда осы мемлекетт? ? сот ?с?н ж?рг?зу т?л? б?рнешеу болуы, оны ???ы?ты? нормалармен бек?ту б?л Конституция?а т?пк?л?кт? ?айшы ?ой. Атал?ан ?стер ж?рг?зу кодекстерде судья, прокурор, тергеуш?, аны?таушы д?лелдемелерд? ?арау барысында ?здер?н?? ?шк? сен?м? бойынша ба?алайды деп к?рсет?лген. Ал, ?андай да болмасын ?сте ?аза? т?л?ндег? д?лелдемелер, ??жаттар болады, кейде сот ал?алы т?рде ?ара?анда б?рнеше судьялар ?атысу м?мк?нд?г? бар. За? бойынша сот ?стег? ?рб?р д?лелдемен? ?з? зерттеп, тексеруге ти?с, сонда ?ана ?андай да б?р шеш?м занды болып саналады. Ал, тек ?ана к?мекш? мамандарды?, аудармашыларды? дайында?ан аудармасына ?ана сен?п, д?лелдерд? ба?алау?а болмайды. ?шк? сен?м б?л?мге нег?зделсе ?ана ?з?н?? ба?алау ???ы?ына ие болып, ???ы?ты? т?р?ыдан ??нды болады. Судьялар мен бас?а за?герлерд? ? ?аза? т?л?н ме?геру? ?рк?мн?? ?з ???ы?тары мен бостанды?тарыны? сот ар?ылы ?ор?алуына ???ы?ы барлы?ын ?амтамасыз ету ?ш?н керек. ?аз?рг? за?дарды ?олдан?ан кезде ек? т?лдег? м?т?ндерд? 72 салыстырып, сал?астырып отырып ?олдану ?ажетт?л?г? туындап отыр. Сот т?ж?рибес? н зерделеу ?р? жина?тау ж?мысында мемлекетт?к т?лде ж?рг?з?лу? ?ажет. Т?л туралы за? бойынша мемлекетт?к органдарда ж?мыс т?л? ?аза? т?л? болып санал?анды?тан. Сот ке?селер?ндег? ?с-?а?аздарда ?аза? т?л?нде ж?рг?з?лу? ти?с, б?ндай талап Т?л туралы за?ны? 4-бабында к?зделген. Осы за?ны? 10-бабына с?йкес ??жаттама ж?рг?зу т?л? де ?аза? т?л?нде ж?рг?з?лед?. За?ны? 10-бабыны? м?т?н?н толы? келт?ре кетсек, ма?аланы? басында мемлекетт? к ?йым не, ол мемлекетт?к органмен те?, барабарма деген с?ра??а ?здеген жауабымызды табамыз. Сонымен, 10 бапта: ??аза?стан Республикасыны? мемлекетт? к органдары ж?йес?нде, ?йымдарында, менш?к нысанына ?арамастан, статистикалы? есеп, ?аржы ж?не техникалы? ??жаттама ж?рг?зу мемлекетт? к т?лде ж?не орыс т?л?нде ?амтамасыз ет?лед?? дел?нген. М?не, осы бапта за? шы?арушы мемлекетт? к органдар ж?йес?мен мен мемлекетт? к ?йымдарды ек? б?лек ?арастырып отыр. Мемлекетт? к ?йымдар м?нда менш?к нысаны бойынша ?арастырыл?ан. Б?зд?? ма?аланы? е? басында атап кеткендей, мемлекетт?к орган мен мемлекетт?к ?йымдарды? б?р ??ым емес екенд?г? осы бапта ай?ын к?р?нед?. Сонды?тан да, мемлекетт? к органдарда тек ?ана ?аза? т?л? ?ана мемлекетт? к т?л рет?нде ?олданылуы ти?с, ал орыс т?л?не Конституция бойынша мемлекетт?к органдарда ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылу м?мк?нш?л?г? ?арастырылма?ан деген т?жырымымызды на?тылай т?сед?. ?орыта айт?анда, ?аз?рг? заман талабына с?йкес ?олданыста?ы Т?л туралы за?ды ж?не бас?а за?дарда?ы т?лге ?атысты баптарды Конституция?а с?йкес ?згерту ?ажетт?л?г? к?н т?рт?б?не ?ойылып отыр. ?ажетт? ???ы?ты? нормаларды за?дар?а толы?тыру рет?нде енг?зу ?ш?н сайлаушылар ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к м?ртебес?н к?тере аламыз деген депутаты??а кандидат азаматтар?а осындай за? жобасын дайындауды ?сыну ?ажет. 73 За?дар жобасыны? Конституция?а с?йкес ?з?рлену? депутатты сайлайтын сайлаушыларды? ???ы?ты? сауаттылы?ына да т?келей байланысты. ?андай да болмасын партияны? ба?дарламасын Конституция нормаларына, ?лтты? м?дделерге с?йкест?г?не байланысты ба?алауымыз керек. Б?г?н б?з сайлаушылар оларды сайлау?а дауыс бергенмен, ерте? депутат бас?а м?ддеге дауыс бермес?н де??з, ол кезде с?зд?? -
сайлаушыны? даусы депутат?а ест?лмейд?. Конституцияда к?зделген ???ы?ты? жолмен ж?рсек ?ателеспеу?м? з ти?с. 74 Зиялы судья, б?л?кт? маман ж?не мемлекетт?к т?л ?Тураби? журналы, 2004 ж. ?1. 50 бет. Жо?ар?ы Сотта ал?аш?ы рет ?йымдастырылып, ?тк?з?л?п отыр?ан баспас?з ?ызмет?н?? семинар-та?лымдамасына келер алдында к?птен бер? к???лде, ойда, т?л ?шында ж?рген, айтсам ба екен де?ен п?к?рлер?мд? ?а?аз бет?не т?с?рд?м. Б??ан Жо?ар?ы Сот Т?ра?асы ?.М?мид?? ??аза?станда?ы сот реформасыны? даму кезе?дер?? атты ?ылыми е?бег?н о?у барысында, онда?ы ой-п?к?рлерден ал?ан ?сер де ы?пал етт?. Осы е?бектег? ?Сот бил?г?н ж?нге салу?а белг?л? б?р тырысуына ?арамастан, бил?кт?? ?ал?ан тарма?тары сот бил?г?н?? реформасын жетк?л?кс? з де?гейде ж?рг?зд?. Республикада жа?а за? ?абылдау к?шт? ж?не ти?мд? сот бил?г?н?? ??рыл?анын б?лд?рмейд?. Халы? пен ?о?ам алдында ?з бедел?н к?теру ?ш?н сот бил?г?н?? жеке ?з?не ?л? де к?п н?рселер жасау?а тура келед?. ???ы?ты? нигилизмнен, за?ды жаппай сыйламаудан ?д?л сотты ?ор?ау?а, са?тап ?алу?а судьяларды? ?здер? к?р?сет?н мезг?л жетт??, ? деген жолдар барлы? судьялар?а ой салу?а ти?с. Соттарды? бедел?н к?теруде, шынды?ына келгенде, Жо?ар?ы Сотты? ?аз?рг? танда ат?арып отыр?ан е?бег? ересен зор ж?не рол? ерекше. ?олданыста?ы ???ы?ты?, зандарды? орындалуын ?амтамасыз ету барысында?ы сот практикасында туындайтын м?селелер бойынша б?л?мд? т?с?н?ктер беру ар?ылы Жо?ар?ы Сот ?з?н?? конституциялы? ма?сат-м?ндет?н ?з м?н?нде ж?зеге асыруда. Осы орайда сот ж?йес?н?? бедел?н?? бекем, м?ртебес?н? ? мы?ым болуына зор ы?пал ет?п отыр?ан Жо?ар?ы Сотты? назарын азамат ж?не судья рет?нде тол?андырып ж?рген б?р ?зект? м?селеге аударсам деп ед?м. ?йткен? б?л барлы? судьялар ?ауымдасты?ы ойланып шешер м?селе. Сот бил?г?н ж?зеге асыруда ж?не сот т?рел?г?н ?ске асыру кез?нде сот т?жрибес?нде туындайтын б?р м?селе - ?аза? т?л?н?? 75 мемлекетт?к т?л рет?нде ?з?н?? ??зырын ат?ару жа?дайыны? м?селес? болып табылады. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? 7-бабыны? 2-б?л?г?нде мемлекетт? к ?йымдарда ж?не жерг?л?кт? ?з?н-?з? бас?ару органдарында орыс т?л? ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олданылады деп к?зделген. Алайда, осы конституциялы? ереже ?з м?н?нде д?рыс, толы? орындалмай отыр. ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л рет?ндег? ??зырыны? толы??анды орындалмай отыруыны? себеп-салдары ресми адамдарды? осы конституциялы? ережен? д?рыс т?с?нбеу?нен, т?с?нг?с? келмеу?нен болып отыр. Сот ?ызмет?нде ?аза? т?л?н?? ?олданылуы аясы аса тар, барлы? ресми ?атынас ?а?аздар тек ?ана орыс т?л?нде ?ана дайындалып, ж?бер?луде. Жо?арыдан т?менге ?арай, т?меннен жо?ары?а ?арай. Барлы? жиындар, отырыстар тек ?ана орыс т?л?нде ?туде, баяндамалар, а?параттар, сот т?жрибес?н? ? ?орытындылары орыс т?л?нде ?ана ?ал ы птастырылуда. Орыс т?лд? ?ызметкерлер ?аза? т?л?ндег? ?леспел? аударманы техникалы? т?р?ыдан ?амтамасыз ету м?мк?нд?г? жо?ты?ымен а?талуда, б?ра? олар тарапынан ?с ??жаттарын ?аза? т?л?нде ?з?рлеуге еш ??лшынысты? жо?ты?ы ?к?н?шт?. Ал сонда ?аза? т?лд? мемлекетт? к ?ызметкерлер неге ?ызметте мемлекетт? к т?лде ойлау, с?йлеу, ??жаттарды дайындау ???ынан айырылу?а ти?с, Конституцияны? 7-бабыны? 1-б?л?г?не с?йкес ?аза?стан Республикасында?ы мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л?. Ендеше, мемлекетт? к ?ызметтег? ??жат т?л? де мемлекетт?к болу?а ти?с емес пе?! Олай болса, мемлекетт? к т?лд?? м?ддес?н ?ор?ау - мемлекет тарапынан ?аржылай -
материалды?-техникалы? т?р?ынан республикалы? бюджеттен неге ?амтамасыз ет?лмейд?. Егерде, б?л м?селе уа?тылы шеш?лмесе, о?ан енжар ?араса?, ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к т?л рет?ндег? конституциялы? м?ртебес? ?а?аз ж?з?нде ?ана ?ала бермекш?. Конституциялы? ереже бойынша орыс т?л?н ресми т?рде ?аза? т?л?мен те? ?олдану?а болады, егерде ?аза? т?л? шын 76 м?н?нде мемлекетт? к ?ызметте ?олданылса, толы? ?олданыс тауып отырса ?ана. Ал на?ты т?ж?рибеде, к?ндел?кт? ?м?рде, сот ж?йес?нде, сот ?ызмет?нде, сот т?рел?г? н ат?ар?анда ?аза? т?л? орыс т?л?мен те? ?олданылмай отыр. Конституциялы? те?д?к ережес? мемлекетт? к т?лге келгенде толы? са?талмай отыр?анын ашып айту керек. Сонымен, те? ?олданылады деген ережен? б?з ?аз?р д?рыс т?с?нд?рмей, т?с?нбей, мемлекетт? к т?лд? ? та?дырына нем??райлы ?арауды? салдарынан орыс т?л?н ресми т?лге айналдырып ж?берд?к. Б?л ?лкен ?ател?к. Себеб?, ресми т?рде те? ?олданылады деген ереже мен ресми т?л деген ек? б?лек д?ние, екеу?н? ? таби?аты ек? т?рл?. Сонымен, мемлекетт? к ?ызметте, шынды?ына келгенде, орыс т?л?не Конституцияда ?аралма?ан, к?зделмеген м?мк?нд? к бер?л?п отыр. Б?ндай м?мк?нд?к, ?аза?стан Республикасында? ы мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л? екенд?г? туралы ережен? ескермегенд?ктен туындап отыр. Осындай жа?дай тек ?ана сот ж?йес?нде ?ана емес, барлы? мемлекетт?к ?ызметте бай?алып отыр?ан ахуал. Осы ахуалды ж?т? бай?ап отыр?ан кейб?р бейресми ?йымдар баспас?з бет?нде, ?о?амды? жиы?дарда ?з аттарынан мемлекетт? к т?лд?? м?ртебес? н к?теру ж?н?ндег? м?селен? жи?-
жи? к?теруде. Н?тижес?нде конституциялы? ережен? ? са?талуына жанашыр тек бейресми, ?о?амды? ?йымдар ?ана деген ?о?амды? п?к?р тудыруда. Мен??ше, мемлекетт? к т?лд?? мемлекетт? к ??зыры мен м?ртебес?н жо??а шы?армай, ат?арылып жат?ан шараларды? ау?ымында Жо?ар?ы Сотты? нормативт? к ?аулысын ?абылдай отырып, осы конституциялы? ережеге т?с?нд?рме бер?л?п, ?аза?стан Республикасы Конституциясыны? 7-бабында?ы ережен?? орындалуын ?амтамасыз етсе д?рыс болар ед?. Жалпы жиын ?аулысын, сот статистикасын, ???ы?ты? м?л?меттерд? мемлекетт? к т?лде ??растыруга к?шу?м? з ж?н болар ед?. Сот Академиясында ?аза? т?л?нде д?р?с беруд? ?ылыми-
?д?стемел? к жол?а ?ою ?арастырылса. Ж?не академияда ?аза? 77 т?л? мен ?аза? ?дебиет?, тарих, с?з теориясы, к?ркемд?к, шешенд?к с?зден арнайы курстар болса. Я?ни, ек? т?лде б?рдей ойлай б?лет?н, жаза б?лет?н, ой-п?к?р?н ек? т?лд? аудиторияда да сауатты, м?дениетт? т?рде жетк?зе б?лет?н судьяларды дайындау басты ба?ыт болса. ?о?амды? п?к?рд? ?алыптастыруда с?зд??, с?йлей б?луд??, с?з теориясын, м?дениет?н б?луд??, жаза б?луд??, айтпа? ойды жетк?зе б?луд?? рол? ерекше екен?н ескерсек, судьяны? ?аншалы?ты интеллект? жо?арылы?ынан сот ж?йес?н?? кеск?н-
келбет?, сипаты к?р?нбек. Сауатты да б?л?мдар, шешен де ойлы судья сот ж?йес?н?? м?ртебес?н к?термей ме. ?рб?р судья ?з ?ызмет?нде сот т?рел?г?н??, сот ?ызмет?н??, сот ж?йес?н?? бет-бейнес?н, образын, бедел?н, намысын ?о?ам алдында, мемлекетт? к бил?кт?? бас?а тарма?тарыны? к?з?нше ашы?, ай?ын, аны? жетк?зе б?лу? керек, ?с?ресе ?аза? т?л?нде. Судьяларды? жа?а буынын т?рбиелеп, о?ытып шы?ару -
о?ай ?с емес. Жас буын судьялар ?з?н?? ана т?л?нде, ?аза? т?л?нде мемлекетт?к ?ызметт? ат?ара б?лу?, сот т?рел?г?н ?аза? т?л?нде ж?зеге асыра б?луге м?ддел? болуы керек. Осындай талап ?уел бастан ?ойылуы ?ажет. Мемлекетт? к т?лге с?раныс тудыруымыз керек, ол тек ?ана конституциялы? ережен? б?лжытпай са?таса?, орындаса? ?ана туындайды. Мемлекетт? к т?лд?? би?к ??зырынсыз т?уелс?з, ?лтты? мемлекет болмайды. Б?л орайда мемлекетт? к ?ызметте ж?рген мемлекетт? к ?ызметкер мемлекетт? к т?лд? б?луге, ерк?н ме?геруге м?ндетт?. Судьялы??а кандидаттар?а ?ойылатын талаптарды ?мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген азамат та?айындалуы м?мк?н?, деген талаппен толы?тыруды? за?дылы? нег?з?н ?аз?рден бастап ?алыптастыра беру ма?ызды. Мемлекет тарапынан ?аз?р ?рб?р ?аза?стан азаматына ?аза? т?л?н толы?, ерк?н ме?гер?п алу?а барлы? м?мк?нш?л? к жасалуда. Ал ме?геру немесе ме?гермеу ол ?рб?р азаматты? жеке басыны? ?с?, ???ы десек те, жеке б?р азаматты? м?ддес?, ?алауы ?ш?н мемлекетт?к м?дден?, ?лтты? м?дден? ??рбанды??а шалу?а болмайды ?ой. Мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?геру туралы 78 конституциялы? талапты? орындалысы ?атал талап ет?лмесе ?аза? т?л? мемлекетт? к ?ызмет?н ?з д?режес?нде ат?ара алмайды. Судья болу ?ш?н тапсырылатын емтиханы? тест?лер?н? ? с?ра?тары, м?т?ндер? ?аза? т?л?нде де дайындалу?а ти?с. Емтихандарды ?абылдау?а ?аза? т?лд? мамандарды к?б?рек тарту ескер?лсе, тарихи Отандарына оралып, судья ?ызмет?н танда?ан ?аза? жастарыны? к?б?с? орыс т?л?н б?лмейд?, тек ?ана ?аза? т?л?н ме?герген, ол ?ш?н оларды? мемлекетт? к ?ызмет ат?ару?а м?мк?нд?г?н шектеуге болмайды. Осы мемлекетт? к т?л м?селес?нен кел?п б?л?кт?л?к м?селес?, сот акт?лер?н?? м?т?н?н жазу м?нер?не ?ойылатын талаптарды ?алыптастыру жайы туындайды. Жо?ар?ы Сотты? веб-сайтында сот акт?лер? жарияланатынды?тан осы акт?лерд? ? сауатты, я?ни ?деби т?л мен за? терминологиясыны? са?тала отырып жасалуы керект?г?не к???л б?лу ?ажетт?л?г? бар. Сот акт?лер?н? ? за?дылы?ы ж?не нег?зд?л?г?мен ?атар оны? сауаттылы?ына, м?дениетт?л?г?не назар аудар?ан ж?н. Себеб?, сот акт?лер?н б?к?л ж?ртты? о?у?а м?мк?нш?л?г? болып отыр, к?пш?л?к назарына ?л?нгенд?ктен м?ндетт? т?рде сын айтылады. Сот акт?лер?н? ? сауаттылы?ы, м?дениетт?л?г? осы халы?ты? сын?а шыдас берер ме екен? Мемлекетт? к т?л м?селес?мен ?атар сот акт?лер?н? ? м?т?н ?алыптастыру м?нер?не, ?деб?не арнал?ан сараптамалар, саралаулар, ?ылыми- ?д?стемел? к ?зден?стер ж?рг?з?лсе, сот т?ж?рибес? ?орытындыланса. Сот ж?йес?, сот т?рел?г?, судьялар ж?н?нде ?о?амды? п?к?рд? ?алыптастыруда баспас?з органдарыны? рол?, орны ерекше. ?аз?рг? а?параттар а?ынында тек ?ана б?л?кт?, т?л мен б?л?мд? б?рдей игерген журналистер, мамандар ?ана б?секелест? к к?рес?не т?теп бере алады. ?аза?стан Республикасыны? соттар ж?йес? ?ш?н Сот Академиясында за?гер-журналистерд? де дайындауды ойластыру ?ажет. ?аз?рг? та?да, судьялар?а, магистратурада о?итын мамандар?а журналистика ?ылымынан арнайы курстар ?арастыру ?ажет. Судьялар сот акт?лер?, ?ылыми ж?мыстармен ?атар жалпы б??аралы? а?парат ??ралдарына арнал?ан ???ы?ты? ма?ала да жаза б?лу? ?ажет. 79 ?ыс?асы, судья? жан-жа?ты б?л?мд? ?мбебап маман болса сол ж?йес?н?? м?ртебес? мы?ымданып, бедел? би?ктей т?сер ед?. Егер ойымызды к?ркемдеп айтар болса?, тамыры тере? а?аш ?ана жасыл жапыра?ын мол жаяды ж?не оны? к?ле?кес? к?пке сая болады. Ендеше, адам ???ы?ын ?ор?ау т?р?зд? ?астерл? ?ске ?ызмет ет?п отыр?ан судья? тамыры тере? а?аштай к?пш?л?кке саясын т?с?ре б?лу? ?ажет. Ол ?ш?н судья ана т?л?н жет?к ме?герген, ел?н с?йет?н, ту?ан жер?н ??рметтейт?н парасатты азамат, б?л?мдар маман болуы керек. Ал б?л ?асиеттерд?? бастау к?з?, тамыры ? ата д?ст?р?, ана салты, ана т?л?нде. 80 ???ы?ты? поэзия ?Тураби? журналы, 2004 ж. ? 6. 78 бет. Б?л та?ырып?а баруымыз? а б?р жа?ынан осы та?ау арада ?ара?анды ?аласында бол?ан о?и?а себебш? болды. ??г?мен? содан бастайын. 18.07.2004 ж. ?алада?ы ?Шал?ыма? концерт залыны? би?к т?р?нде Абай бейнес?, сахнада Т?тт?мбет атында?ы академиялы? халы? аспаптары оркестр?. Поэзия кеш?нде а?ын Сер?к А?с???ар?лы ?ос ?олын сермей-с?лтеп ой мен сез?мнен ?р?лген жыр жолдарын ?ала ?к?м? Ю. Литвиновт? ? т?бес?нен асыра, т?нд?ре т?г?п жатыр. А?ынды ?к? м т?с? нбейд?. Секе? ?й?ас пен те?еулерд? ? арасында ?Переводчика - Литвинову? деп г?р?лдейд?. ?А?ынсыз халы? толы? болмас? деген а?ын с?з? ек? т?лде зал к?г?н, к?рермен к???л?н т?лг?лейд?. М?нша а?ын неге м??ды? Ж?рег? неге толы ыза?а, ж?дыры?ы неге т?юл?, жаны оны? неге к?юл?? Бейне б?р, б?йг?ден оралма?ан ж?йр?г?н? ? ?л?м?не зар илеген, ?Жы?ылмаса, ??лагер, ?айда, дейм?н? деп ?ай?ылана а?ыра?ан А?ан Сер?н? ? м??-зарына оран?анда й к?йде. ?ршелене шы??ан ?ннен: ?Рух ?айда, дейм?н, жы?ылмаса ол? деген с?ра?-сауал ап-аны? ест?лед?. Б?се, а?ынны? ?здеген? не? Рух па? ?айда, ол ?з?. РУХ атам заманна н поэзияда, ?ле? патшалы?ында.Б?зд??ше, Рух - ол адамзатты? ?шк? жан-
д?ниес?, ?лем?, болмысы, жаратылысы, Алланы? сыйы. Гетен? ? Мефистофелге б?л ?лем ??дайд?к? деп айт?ыз?ан с?з? ?лы Абайды? адамзатты махаббатпен Алла жарат?ан деген ойымен ?йлесед?. ?аза?ты? бас а?ыны адамзат?а б?р?нд? б?р?? с?й, себеб? жаратушы? б?р Алла, оны да с?й, б?л ек? с?юд? ха? жолы деп ?д?летт? де с?юге ша?ырады. ?д?летт?к, арлылы?, махаббат ?й жолдасы? ?аб?рден ?р? ?ткенде деген а?ынны?, мына б?р б?р?м?зге белг?л? ?адамзат ту?анда д?ние ес?г?н ашады? деген ?ле? жолына то?талайы?шы. М?нда?ы, д?ние ес?г?н ашатын не ?ле?, к?мн? ? ?ле??? Ол Алла с?з? - ?ле??. ?исыныме н 81 ?ызы?ты бол?ан с?зд? пай?амбар мен Алла айт?ан. Алланы? с?з? рас бол?анды?тан, еш уа?ытта жал?ан болмас деп жал?астырады ойшыл Абай. Пушкинде ?а?сап рухты зары?ып ш?лде ж?рген?нде, с?збен адамзатты? ж?рег? н жа??ырт деген пай?амбар? а ??дайдан ?м?р т?ст?? деген. Алланы? с?з?н ?иыннан ?иыстырып жетк?зуш?лер ежелден бер? а?ындар деген т?жырым?а саяды жа?а?ы ойлар. ?айта айналып келмес мына жал?анда ??дайды, ??д?ретт? жырла?ан а?ынды да Алла жарат?ан деген ой?а мойын?сынбас?а лаж жо?. Б?тк?л а?ын хал?ы б?лтарпас у?жбен ер?кс?з мойындат?ызады. Алды??ыларды? ойын Ж?мекен Н?ж?меденов одан сайын бек?те т?сед?: ?Болаттан да мы?ты, ш?лмектен де осал, ??д?ретт? с?з ?асиет?не ие бол?ан, т?с?нген, ???ан адамды а?ын ?ып жарат?анда, ??дай?а да б?ткен шы?ар батылды?? деп. Я?ни, поэзияны? иес? де, киес? де- а?ындарды жаратушы ??дай. Б?з ?здеген рух, философ Хайдегерд? ? пайымдауынша, сол поэзияда бил?к етед?. Нел?ктен? Оны? ойынша ?Жо? пен Барды? саралау философпен ?атар а?ындар?а т?н. ?Еште?е? мен ?жо?ты?? ?лем?не а?ындар ?ана бара алады. М.Цветаева ?а?ын поэзияда жо? пен барды? арасын шарлайды? деген. Хайдегер болмысты? таби?атына ендеп бара алатын тек ?ана а?ындар десе, Гете адамзатты? к?ш-?уат, ??д?рет?, а?ындарды? ?анында ойна?тайтынды?ын айтады. ?Тере? ойды? со?ына телм?р? п ерет?нде а?ын? де?ен Абайдан жа?а?ы ойларды? сан парасын табасыз. Оны? поэзия?а берген аны?тамасына с?йкес ??ле? -
с?зд?? патшасы, с?з сарасы?. Оны ?иыннан ?иыстыру ер данасы а?ындар?а ?ана б?йыр?ан. А?ындарды жаратушы ??дай, ол абсолютт? к шынды?, а?и?ат. А?ынды? талас?анмен болмайтын ?с, б?л ?асиет та?дамалылар?а ?ана бер?лген, ??дай дарыт?ан. Абай ?с?зд? ?уатты ойдан бас ??рап, еркелен?п шы?ады. К?рленген ж?рек ?з ?ш?н сылдырлап а??ан ??кей кел?с?ммен тас б?ла?ты? суындай таза с?збен жуады, тазалайды? дейд?. Шиллерд? ? ??шк? ?ажетт?л?ктен т?л ойдан туындайды? деген? н Абай на?тылап осы ?ажетт?л?кт? ? ?айдан шы?атынын, оны? нег?з?г? себептер?н? ? б?р?н к?рсетед?. Ол -
82 адамзатты? ж?рег?н? ? к?рлеу?, ?м??г?л?кке амалсызды?, ??марсыз ??р м?лгу?. Д?ние дос бол?аннан кей?н, ж?рек к?рлемей т?ра алама? А?ын сонда ?д?ние к?р?н жуынып, к?р?н?п ой?а с?з салар дейд?. К?рген-б?лген? н ?д?лет пен а?ыл?а сынатып, соларды? с?йле деген?н алыс-жа?ын?а б?лд?ред??. Я?ни, а?ын ар?ылы ?д?лет пен а?ыл с?йлейд?.Т? л мен ойдан т?ратын поэзияда рух болмысы ай?ын к?р?н? с берет?н? сонды?тан. ?ыз?аныш?а бой алдыр?ан пендел?к а?ын?а б?л ?асиетт? ?ия алмас. М?не, адамзатты? осы м?н? ?р заманны? ?з ?батыраштарыны?? айбалтасындай жар? етуге дайын т?рады. Сонау К?к?зекте Жыланды жырасында айбалта шекеден ?рып ??лагерд? жы??ан жо?, ол - а?ынны?, дала ?ле??н? ? рухын жы??андай. Атом бомбасынан да ?ау?пт? ек? ая?ты пендеш?л?кт? ? ?ыз?аныш отына н ?ашып ??тыла алма?а н рух - ??лагер д?лд? лд? ? д?б? р? ипподромдарда н ест?лмейд?. Дала поэзиясыны? алтын д?у?р?нен кей?н Абайдай мы?ты а?ындарды? тумай жат?аныны?, Кенесары хан мен Кейк? батыр бабамызды? асыл бастарын ту?ан топыра?ына ?айтара алмауымызды? нег?зг? себеб? осында ма дейм?н. Б?р жы?ыл?ан рух ?айтып т?рар ма, оралар ма ?аза? даласына та?ыда б?р сырлы с?збен ?айратты ойды жарастыр?ан а?ын болып. Гете к?рленген, ?к?йреген к???л шабытын ша?ырар шын ?ожасы, патшасы - а?ын? десе, а?ыны? жеке т?л?асы талант, талап, тал?ам мен ?атар ?л?м-б?л?мге, ?алымды??а, т?л?м-
т?рбиеге, т?рмыс?а, т?рш?л?кке т?уелд?. ?аза?ты? бас а?ыны Абай д?улетт?, парасатты, а?ыл, мансапты, бил?к пен б?л?кт?, ?айрат пен ?д?лд?кт? ? т?зг?н?н те? ?ста?ан, д?ниеге к???л б?лмеген ?ажы ??нанбай болмаса поэзия ?лем?не келер ме ед?. ?рине, жо?. ?аржы мен ?ажырлы?, даналы? пен д?улет, мол байлы? пен б?л?м, бил?к пен б?рл?кт? ?оса ж?мсай б?лд? ??нанбай балаларыны? жолына, сол ар?ылы ?лдарыны? т?л?алы? м?мк? нш? л? ктер? н ж?зег е асыру? а жа?дай жасады. ?аза? поэзиясында ??нанбайды? ?ле?дер? са?талма?ан десекте, оны? ?ле? ?лем?нде алатын тарихи ?з орны бар. ??нанбайды? ?аза? поэзиясында?ы е?бег? мен ерл?г? - Абайды? а?ынды? мектеб?н ?алыптасыруында. ??нанбай, 83 Абай, Ш?к?р? м б?регей, б?рт?тас даналы?, далалы? а?ынды? мектеб?. ??нанбай ?аласы, университет?, мемлекет? жо?, отарлан?ан ?аза? ел? жайла?ан далада ?лемдег? неб?р ойшылдардан арты? болмаса, кем т?спейт?н, батысы?а да, шы?ысы?а да ?осылмайтын, оларды? еште?ес?нде к?ш?р?п алма?ан, тек ?ана дара дала даналы?ынан н?р ал?ан, талантты, дана ?лдарына ?аза?ты? поэзия мектеб?н? ? ?рге тасын, ?аза? поэзияны? ?ылыми теориялы? нег?з?н ?алау?а ?ам?орлы? жасады. ?аза? поэзиясы, ?аз?рг? заман а?ындары, ?алымдары ??нанбай рухы алдында ?арыздар. ?аза??а ?лдарыны? талантын ?ыз?анбайтын, ?ыз?ыш ??стай ?ор?айтын осындай ?келер керек. Алып та, а?ын да ата-анадан туады. Рухты ана ?з ?л?м?н?? ?з?менде, ?рпа?ыны? мансап-м?ртебес? н ?с?ред?, кей жетес?з ?рпа? жаназада ?к?м-?арарды ма?тап-мада?тап ата рухын ?ш?ред?. ?олынан келер ?ске ?ландарын асырайтын, т?рбиелеп, баулыйтын, ?анатын ?атайтып, ?ясынан ?шыратында ана-?келер. Б?з б?л жерде ана, ?ке ??ымын ке? ма?ынада, жалпы ?лтты?, халы?ты? ма?ынада ?арастыр?анды ?алаймыз. Себеб?, сол ??нанбайдай т?л?аларды тарих сахнасына ?аза? хал?ы ?келген. Ел?м?зд?? Конституциясында ?аза?станда?ы мемлекетт? к бил?кт?? б?рден-б?р бастауы - халы? дел?ну? тег?нен тег?н емес. А?ынсыз халы? толы? болмас деген с?з астарында к?п ма?ына, м?н, ???ы?ты? нег?з бар. Абай а?ыл, ?айрат, ж?рек б?рл?г?нс? з толы? адам болмайды десе. Б?з б?л с?з ?о?ам?а да, мемлекетке де ?атысты айтыл?ан ой деп санаймыз. ?о?ам азаматтардан, адамдардан т?рма?, мемлекет ?з азаматын ?ор?ама?. Адамзатты?, халы?ты?, ?о?амны? ж?рег?ндег? к?р?н жылап, жырлап жуатын а?ындар. А?ын ж?рег?ндег? асыл с?з - ?о?амды? м?л?к деп ?асым Аманжолов бекер айтпа?ан. А?ындарды? ?ле??не ???ы?ты? т?р?ыдан д?л ба?а берген с?з, дайын ???ы?ты? норма. Адам ?д?летт?к ?здеп ???ы?ты? сот?а ж?г?нгенд?г?, ар?ы заманда адамзатты? тарихында ???ы?ты? поэзия бол?анды?ы, ба?ана?ы Абай айт?ан ха? жолы, ?д?лд?к жолы ?ле?мен ?р?лгенд?г?нен. И?, барлы? ???ы?ты? нормалар ал?аш?ыда ?ле?мен ту?ан, к?ркемд?к пен тере?д?к т?тастыр?ан жыр жолдарымен 84 ?рнектел?п, жаттал?ан. Сонды?тан да, д?ниедег? т???ыш за?герлерд? ? б?р? а?ындар, за?ны? б?р? ?ле?мен жазыл?ан, тарихи деректер, ???ы?ты? ??жаттар солай с?йлейд?. Алыс?а бармай-а?, ?аза?ты? ма?ал-м?телдер? н алып ?ара?ызшы, соны? б?р? кез? нде жыр- ?ле ? болып ??рал?ан ???ы?ты? нормаларды? уа?ыт ?ойнауынан б?зге жеткен ?з?к-?з? к жолдары. Осы т?ста М?зафар ?л?мбайд? ? а?ын ?.Есд?улетовт? ? шы?армашылы? ы туралы ма?аласында ?Шынайы поэзияны? шыр?ау би?г?, мен??ше, ма?ал-м?тел м?ртебес?не ас?а?тай к?тер? лу? ? деген с?з? н ойымыз? а д?лел рет? нде келт? рсек арты? болмас. ?лкен к?с?н?? б?л п?к?р? ?аз?рг? заман а?ындарыны? ???ы?ты? поэзия к?г?не, би?г?не ?мтылысын к?рсету?, ??птауы. ?аз?рг? ?аза?станны? ?ылмысты? ?с ж?рг?зу кодекс?нде де судья, прокурор, тергеуш?, аны?таушы д?лелдемелерд? ба?ала?анда за? мен ?атар ар-ожданды басшылы??а алатынды?ы, ?здер?н? ? ?шк? нанымы бойынша да ба?алайтынды?ы к?рсет?лген. ?ылмысты? кодексте жазаны? ?з?н ?леуметт? к ?д?летт?кт? ?алпына келт?ру ма?сатында да ?олданылатынды? ы жазыл?ан. Азаматты? ?с ж?рг?зу кодекс?нде судья ?сте бар д?лелдемелерд? оларды? жиынты?ымен ?д?л, жан-
жа?ты ж?не толы? ?арау?а нег?зделген ?з?н?? ?шк? сен?м? бойынша ба?алайды, б?л орайда ол за? мен ар-?ятты басшылы??а алады дейд?. ???ы?ты? сот за? мен б?рге ?д?лд?к, те?д?к, ?шк? сен?м мен наным, ар-ождан, ?лтты б?р ?станады. Судьяда, а?ын сия?ты занды, нег?зд?, ?д?л ?к?м мен шеш? м шы?ару барысында рухани арпалыс?а т?сед?. Адамны?, оны? ?ш?нде судьяны?, осы ?шк? сен?м мен нанымын, ар-ожданын, ?ятын, рухани ??лдылы?тар?а к?з?арастарын ?алыптастыруда таза, шынайы ?дебиет, поэзия ерекше роль ат?аратыны белг?л?. Б?л, ???ы? ??ымынан б?рын с?з жаралып ???ы? поэзиясына нег? з бол?анды?ынан. Поэзия ар?ылы жарат?анны? жарлы?ы мына жал?ан?а жетед?. ???ы? пен поэзияны б?р?нен б?р?н б?лек ?арастыру?а болмайтынды? ы осыдан. ?з заманында т?бе би бол?ан, ?аза?ты? ежелг? ???ы?ты? жолын б?лген Абайды? ?иынан ?иыстырар ер данасы 85 деген? ой мен с?зд?? б?рл?г?н ме?зейд?. Абай с?з бен даналы?ты б?р ?арастыр?ан. Даналы?сыз, ?ле?с? з за? - ?ызы?сыз, ?исынсыз ??рылым, б?р? - жамау, б?р? - ??рау. Абайды? с?з?мен айт?анда ???ы?ты? поэзия деген?м?з: ?ыс?а да, н?с?а, т?л? же??л, ж?рекке жылы, теп-тег?с ж?мыр, тере? ой, сырлы с?з. Осындай поэзия б?зде бол?ан, бар да, болады да. Тек б?р ?ана Дулат а?ынны? ?ле?дер?н зерделесе??з, дала ?ле??н?? патшалы?ы т?нып т?р?ан ???ы? поэзиясы екенд?г?не к?з жетк?зес?з. ?лтты? ???ы?ты? ?ылымды дамыту?а нег?з боларлы?, дала поэзиясыны? ?ылыми теориясына ар?ау етерл? к д?ние ?аза? поэзиясында молымен са?таулы. Кез?нде зар заман поэзиясы деп атал?ан а?ындарды? туындыларын к???л к?з?мен ?араса?ыз даланы? ???ы?ты? нормаларын, ???ы?ты? поэзиясын са?тап ?алу?а жанталас?ан ?рд?ст? к?рес?з. Оларды? с?здер? ?л? к?нге дей?н ?о?амды? м?л?к болып ?алуыны? б?р? сырыда осында. ?аза?ты? дала поэзиясына деген теориялы?, ?ылыми к?з?арасты ел?м?зд?? тарихы мен т?уелс?зд?г?не орайлас жа?адан жа??ырт?ан ж?н болар. А?ынны? асыл с?з? - ?о?амды? м?л?к бол?анмен а?ыны? ?з жеке менш?г?нде ешб?р ?алма?ан. Ол ?р?ашанда ?о?ам иг?л?г?не ?ызмет еткен, етуде. Конституция?а с?йкес мемлекетт? к ж?не жеке менш?к м?ндет ж?ктейд?, оны пайдалану сонымен ?атар ?о?ам иг?л?г?не де ?ызмет етуге ти?с. А?ындарды? ?ле?? ?о?ам иг?л?г?не ?ызмет етуде, о?ан к?м?н жо?. Ал, бас?а менш?к ?аншалы?ты ?о?ам иг?л?г?не ?ызмет етуде?. Т?л?аны? ?о?ам алдында? ы жауапкерш?л?г?ме н ?атар, ?о?амны? т?л?а ?ш?н де жауапкерш?л?г? бар. ?зг?л?кт?? ?ргетасы - ?д?лд?к, ?ят. ?о?ам иг?л?г? деген?м?з не, неден т?рады? Ол рух. Ар-ождан. Жан-
ж?рек, ой-сез?м, ?ле?-т?л, к?й-дыбыс ?н?н? ? ?йлес?мд?г?, б?рл?г?. Т?рш?л?к, адам, ой, рухани, ?леуметт? к болмыс -
осыны? б?р? рух. Сонды?тан да, д?ние досты??а салынып, б?р?не т?р?л?к ?ш?н ?ана т?тынушылы? т?р?ыдан к???л берсек т?тыламыз, ?тыламыз. Д?ниеге ынты?ты? ж?рект? к?рлете келе иманды?ты? жет?спеул?г?не ?келед?. Б?л жеке т?л?а т?г?л?, ?о?ам?ада ?ау?пт? ??былыс. Т?рш?л? к м?н? поэзия мен а?ындарды тану, т?с?нуд? ?ажет етед?. Тану мен таным 86 саналылы?пен келед?. Саналылы? сапалы? пен сан?а апаратын баспалда?. ?рт?рл? формацияларды? алма кезек алмасуы барысында пайда бол?ан а?ын мен ?ленд? мына жал?анда пенделерге, бил?кке, болымсыз?а ?ызмет етуш? ?ана деген ?ате к?з?арастан ?з?лд?-кез?лд? бас тарту керек. Т?уелс? з елд?? а?ыны мынау д?ниеде ешк?мге де, еште?еге де т?уелд? болмауы ти?с. А?ын бил?кке ?ызмет етпейд?, себеб? ол ?з? бил?к, а?ын к?шке ?ызмет етпейд?, себеб? ол ?з? к?ш, а?ын халы??а ?ызмет етпейд?, себеб? ол ?з? халы?. Б?л жал?анда а?ын ?ызмет етсе тек ?з?нен ?лкен а?ын?а ?ызмет етед? деген М.Цветаеваны? ойы бойынша а?ындар ?лкен а?ын, а?ындарды? а?ыны - ??дай? а ?ызме т етед?. ?аза? а?ыны ?.Есд?улетовт? ? пайымдауынша ??дай?а а?ын жа?ын. М?не, ой мен с?з ?лем? б? р жаратушыны? иел?г? екенд?г?н ?лем а?ындары осылай жетк?зед?. Ал, а?ын болып жаралма?ан б?здерге ??дай?а ??лшылы? ету б?йырыл?ан. Жаратушы ием?зге ??лшылы? етуд?, ?айдан кел?п, ?айда оралатынымызды ?мытып, пендеге и?л?п, д?ниеге бой алдырып, ая?ымызды шалдыр?ан с?тте адамны? итт?г? басталады. Ит т?рл?кт? ? талауынан а?ындар аспанда?ы айды ?здеп ?лы?ан к?кб?р?н?? ?н?не ?з ?ндер?н жыр ?ылып ?осуда, тас екеш тасты? ?з?не м??ын ша?уда. Сонда да, таби?атты? дара ту?ан ?лдары - а?ындар адамзатты м?н?нен арылып, ой?а оралу?а, болмыс?а, болу?а ша?ырады. Философтар т?рш?л?ктег? болымсызды? т?л?алы? м?мк?нд?ктерд? ж?зеге асыра алмаудан туындайды десе а?ындар болмысты ой елег?нен ?тк?з?п, т?рш?л?кт?н м?н?н т?с?н?п, барлы?ты барлап шынды??а, адалды??а бара ал?ан, ел жанына ???ле б?лген. Бастарын о??а да, от?а да байла?ан сол жолда. ?Ары ?ш?н ел?н??? ??рбан бол?ан Р.Елубаевт? ? ?Жас ?аза?? ?н?н ??ан?а б?ккен майдан даласынан, ?л?м т?ккен с?р аспан астынан? к???лдер?не ??йып алып, нота?а т?с?р?п, о?ан ?ле? жазып Ж.Елебеков пен ?.М?стафин ?аза? ?лтыны?, халы?ты? рухын к?рсетет?н, к?терет?н д?ние алып келд? сонау ?а?арлы жылдары. ??з?мен б?рге ?лмес? н ?ле??м? деп ?асым Аманжолов рух би?кт?г?не, ас?а? арман?а, би?кке ?анат ?а?тырады. Мынау кеште Абай 87 алдын к?р?п, та?лым ал?ан ?али Байжанов, Абайды? ш?к?рт? ?лма?амбеттен ?н шеберл?г? н ?йренген Ж.Елебеков рухтары д?п ?аз?р Т?ттеке? атында?ы оркест?рмен б?рге Абай ?н?не, сырына, м??ына ?н ?ос?андай. ?К?йш? хал?ы а?ын ?ой? деген Ж.Н?ж?меденов с?з?н?? д?лд?г?, н?рл?г?, м?нд?г?, ?д?лд?г?, м??г?л?г? осы кеште ??ыны?ты болды. Б?к?л оркестр, дирижер, ?нш?лер, Абай бейнес?мен, Абай ?н?мен ?йлес?мд?к тауып, б?р?г?п, бар болмыстарымен ?здер? б?р таби?ат туындысындай болып кеткен. Б?л к?ркем к?р?н?ст? ?рленд?р?п, ?серлет?п, ?нш? М.Адамбеков Абай ?н?мен б?рге ?алкытып, ?уелет?п: ?згеге к??л?м тоярсы?, ?ленд? ?айтып ?оярсы?. Оны айт?анда тол?анып, ?штег? дертт? жоярсы?,- деп жылай жырлатады адам к???л?н. Дертс?з ?о?ам, ?ай?ысыз жан бар ма? ?А?ын шиыршы? атып, тол?анып, м?? мен зарды ?ол?а алып, тас б?ла?ты? суындай сылдырла?ан ??кей кел?с?ммен ж?рек к?р?н, ?о?ам дерт?н жумай? ?сте т?ра алмас. ??з?нде барын орта?а к?п сал?ан? а?ындар?а мемлекет, менш?к, ?о?ам не берд?? Беруге ти?с пе? Поэзия туындысын ?з?н?? керег?не жаратпайтын пенде жо?. А?ыл мен сез?мд?, сыр мен с?лулы?ты барлы?ы ?здейд?. Елден жасырса да б?р-ек? ауыз ?ле? жазбай т?рмайтын бай мен ?к?м ж?не бар. Тере? ой?а бет ?ойып бара алатын, би?кте сам?ай алатын, сонымен т?рш?л?кт? ? с?н?н келт?рет?н а?ын. Ал, сол а?ынны? т?рмыс-т?рш?л? к с?н? ?андай. ?о?амда а?ынны? ?Ойы мен т?л? б?л?нбес? т?у?р б?р досы бар ма. Бола ?оймай т?р?ан сы?айлы, себеб? жаратылысынан жаны а?ын ?нер адамы о?аша, жал?ызды? к?й?н кешуде. Б?л т?рл?кт?? б?лжымас ?ата? ?а?идасын б?за алар ??д?рет бар ма. А?ын осы ?м?рде болса ?ле?? мен ??дай берген ?асиет?мен б?рге ?м?рде. Шортанбай а?ын кез?нде ?Бай жарлыны? панасы, к?п - жал?ызды? саясы? десе. ?аз?рг? к?п - мемлекет пен менш?к иелер?. ?аза?станны? Конституциясында менш?к ж?ктейд?, оны пайдалану сонымен ?атар ?о?ам иг?л?г?не де ?ызмет етуге ти?с дел?нген. ?Елден ?он?ан ба?ыт пен елден бол?ан д?улет?, Дулат а?ын 88 айт?андай, а?ын?а да тиес?л?. Тиес?л?н? иес?не бермесе? ?леуметт? к ?д?летс?зд?кке жетелеп, т?пт?? т?б? жалпы менш?к ???ы?ы деген ??ым?а, мол д?улет пен байлы?ты? келген к?з?не к?м?нмен ?ара?ан т?старды да неб?р ?о?амдар басынан ?ткерген. Конституцияда ?аза?стан Республикасы ?з?н ???ы?ты? ж?не ?леуметт? к мемлекет рет?нде орны?тырады деп жариялады?. Осы ?станым а?ындар?а, ?нер адамына деген жа?а к?з?арас орны?тырудан бастал?ан ж?н сия?ты. А?ынны? е?бек ??ралы оны? ??дай берген бойында?ы ?асиет?, ой мен сез?м арасында арпалыс?ан, а?ыл мен ?д?лд?к сынына т?скен а?ыннан ?о?ам тек ?ана ?ле? к?те алады. А?ын шабыт пен к???лге т?уелд?. К???л к?й? келмесе, шабытта жоламас. К?йс?з, ?йс?з а?ын к?йремей ме? К???л? н зар мен м?? баспай ма? Сы?ар м??мен сер?ктес?п, ширы??ан к???лд? а?ын Сер?к ?абдулла?лы мына б?р жыр жолдарымен д?л берген: ?Жет?лмеген жет?м ?рпа? жетес?н, Жани алмай жан?шырып ?тес??... Абай атам келсе ?аз?р т?р?л?п, К?рер ед? ??лазуды? к?кес?н?. ?Елдег? ??ттылар мен с?тт?лер к?м к?р?нгенг е ?ойнын ашып, малын шашып? (Абай) ж?ргенде б?зд?? а?ындармен д?улет?нен б?л?ссе ?айда ?алыпты. Ой к?з?мен ?араса? осы Конституциямызды? нег?з?нде менш?кт? ? ?о?ам иг?л?г?не ?ызмет ету?не жол салатын за? жаса?тау ?ажетт?л?г? бай?алады. Конституцияда жарияла?аннан кей?н мемлекет пен халы? ???ы?ты? жауапкерш?л?кт ? мойнына алып на?ты ???ы?ты? нормалары, тет?ктер?, жолдары, ?аржылы? к?здер? к?зделген менш?кт? ? ?о?ам иг?л?г?не ?ызмету? жайында арнайы за? ?абылдауы ти?с. М?дениет туралы занда?ы м?дениетт? ?аржыландыруда бюджетт?к, коммерциалы? ж?не ?айырымдылы? нег?здерд? ?штастыру принцип? менш?кт? ? ?о?ам иг?л?г?не ?ызмет ету ти?с деген конституциалы? норма, талапты толы? ашпайды. ?о?ам иг?л?г?н?? б?л?нбес, ажырамас б?р белг?с? ол - м?дениет. М?дениетт? ?аржыландыру ?ш?н, мемлекетт?к ?аржыландырудан бас?а, за?ды ж?не жеке т?л?алардан алын?ан ?айырымдылы? ?аражаты, ?олданылып ж?рген за?дар?а с?йкес ?зге де ?аражат ?осымша тартылады 89 дел?нген атал?ан за?да. Алайда, осы за?да жа?а?ы ?аржыларды алу жолдары, рет?, ???ы?ты? тет?г? к?рсет?лмеген. Б?зд??ше, менш?к иес? менш?г?н? ? к?лем?не ?арай ?о?ам иг?л?г? ?ш?н ?аражат б?лу? керек, ж?не ол ?р жыл?ы таза пайдасынан алынып отырып, ол т?келей ?нер ?ажетт?л?г?не ж?мсалу керек. ?аз?рг? та?да ?нерд?? ?рб?р саласыны? ерекшел?ктер?н, ?нер ?лем?н??, болмысыны? ?з за?дарыны? барлы?ын, ескере отырып, а?ын?а, к?йш?ге, жазушы?а, м?с?нш?ге, суретш?ге жеке-
жеке тарау арнал?ан арнаулы ?нер за?ын, за?дар жиынты?ын, за?намасын дайындау керек. Б?л орайда, шы?армашылы? ?нер ода?тары керект? за?ды парламент ар?ылы ?тк?зу ?ш?н с?йемелдеу сия?ты ??былысты ?ол?а алуы, ?нер туралы за?дарды? м?мк?нд?г?нше ти?мд? на?тылаумен сипатталуын ?ада?алауы ?ажет. ?нер адамдарына ?з ойларын, м?дделер? н ???ы?ты? т?р?ыдан на?ты к?рсет?п, белг?леп, ны?тау ?ш?н за? мен ?нерд? те? ?ста?ан за?герлерд? баулып, т?рбилеп ?с?ру керек. За? шы?арушы?а да ?нер тынысын, болмысын, оны? туындысын талдап, таразылай, саралай б?лерл?к арнаулы б?л?м, сауаттылы? ?ажет. ?нер адамдарыны? за?ды м?ддерлер?н? ? ???ы?ты? жолмен ?ор?алуы, ?аржыландырылуы ?м?рл? к ?ажетт?л? к екен?н ?о?ам, менш?к иелер? т?с?нет? н уа?ыт туып отыр. Б?р ?ара?анда, б?зд?? п?к?р?м?з к???лге ?онымсыз, нег?зс?з болып к?р?нер. Алайда, мынау нары? заманында, т?тынушылы? менменд?г?, ?н?м ?тк?зу б?секес?нде, кез келген ?о?амда т?рл? м?дделерд? ? ?арама-
?айшылы?ы барлы?ын ескергенде жалпы м?дениет жа?дайы, ?нер та?дыры ешк?мд? де бейтарап ?алдыруы м?мк?н емес. Таза сауда мен саясат?а салын?ан ?о?амны? к???л санасы мен с?з сарасын жо?алтып ал?ан кездер? бол?ан, болыпта жатыр. Кей?нг? кезде баспас?з бет?нде б?р?н-б?р? беттен алып, жа?а жыртыс?ан, сыннан г?р? сыбауы мен сабауы басым, ма?танша?ты? пен жамандау атойла?ан, о?ырманны?, к?рермен?? таза ?дебиетке, ?нерге с?ранысын ?мыт?ан туындылар жи?-жи? жары? к?руде. Солар?а ?арап, адамзат сыйласты? пен ?ам?орлы?ты ?мытып, дарханды? пен дара?ылы?, даналы? пен наданды?, м?ртт?к пен м??г?ртт?кт? ? 90 ?айсысын та?дарын б?лмей жанталас?анда, болымсызды?ты? кезег? с?з ?нер?не де жеткен?ме деген ой?а да ?аласы? ер?кс?з. ?Б?тен с?збен с?з арасын был?ау, б?л?мс?з бишарлы?? деп Абай бекер айтпа?ан-ау. С?з бостанды?ы бол?анмен с?з ?ста?ан адам?а ойдан, парасаттылы?тан да ада болу?а с?р? болмас. ?о?ам алдына шы??аннан кей?н, ?а?аз бет?, эфир ж?з? б?р?н к?теред? дегенге салыну, жауапкерш?л?кт? ? де барын ?мыту о? ??былыс емес. Б?ндай ?детпен о?ырманды жиренд?рмейм? з бе. Д?п ?аз?р, а?ын Ж.Б?деш?лыны? ??лтым десем - ?ор?ан со?ам ?яттан? деген с?з?н?? ба?асы артып т?р. А?ыл айтып, к?семс?нуден аула?пыз, тек ?ана бишарылы? пен бассызды?тан с?з басын арашалауда, оны? тазалы?ы мен т?ны?ын са?тайтын, иес? мен киес? саналатын а?ындарды да ?ор?айтын уа?ыт келген?н мына замана а?ымы бай?ат?анды?тан туында?ан ойлармен б?л?сей?к деген?м?з. К?келерем? з мемлекетт? к т?л комитет?н ??ра алмай жат?анда, апа-а?аларымыз а?ындарды ?аржыландыратын, ?олдайтын ?ор ??рмаса, ХАЛЫ?ТЫ? ?з? А?ЫНДАРДЫ ?ОР?АЙТЫН ?О?АМ ??руы ти?с. Б?л ?шк? сен?м, наным, ар-?ят, ?леуметт?к ?д?лд?кт??, рухты? ???ы?ты? ?ажетт?л?г?. ?аламдану мен жа?андану идеологиясы, саясатыны? д?у?р? ж?ре баста?ан с?тте, ?лтты? м?дениетт? ?ор?ауды, ?олдауды, толы??анды ?аржыландыруды ?ол?а алу е? басты б?р м?ндет. М?дени м?ра ба?дарламасымен ?оса мемлекетке, ?о?ам?а ?лтты? болмысымызды жо?алтпай, рух туын жы?пай, т?мен т?с?рмей ?стап отыр?ан а?ын мен к?йш? жайын, жа?дайын ойламас а болмайды. А?ымда? ы а?параттар?а ?араса?ыз ?алаларда ?рт?рл? к???л к?терет? н орталы?тар салынуы жоспарлан?анме н а?ындарды?, жазушыларды?, барлы? ?нер адамдарыны? к???л к?терет?н, шы?армашылы? ?ызметтер? н ?з м?н?мен, с?н?мен ат?ару?а жа?дай жасал?ан орталы? жо?ты? ?асы. М?дениет саласын ?аржыландыру?а б?л?нген ?аражат осы салада?ы мемлекетт? к ба?дарламаларды да ?аржыландыру? а б?л?нет? н бол?анды?тан ?лтты? м?дениетт ? жа??ырт у мен дамыту? а ?лес ?осатын а?ындарды? шы?армашылы? ?ызмет?н 91 т?келей ?аржыландыруды к?здеген арнайы ба?дарлама жаса?талса. Оны? б?р шарасы рет?нде елдег? барлы? ?лкен ?алаларда А?ЫН САРАЙЫН ашса, онда шы?армашылы??а ?ажетт? барлы? ?нер адамдарына керект?, ?аз?рг? заманыны? техникалы? ??ралдарымен жабды?тал?ан, жан-жа?ты жа?дайлар ?арастырылса. Б?л, бос ?иял ма, ?лде ж?зеге асар м?мк?нш?л?к пе? Ол - ?о?ам?а байланысты, оны? ?андай иг?л?ктерд?, ??ндылы?тарды та?дауына т?уелд?. На?ыз, мы?ты а?ын - а?ындар мектеб?нде туады. А?ындар деп б?з б?к?л ?нер адамдарын айтып отырмыз. А?ынны? ?с?п жет?лу? ?ш?н поэзиялы? орта керек. О?ан даналы? ?аза? поэзиясыны? тарихи та?дыры ку?. Рух жы?ылды ма десек те, жо?ал?ан жо?, ол а?ындарда, оларды? ?р?ашанда м??г?л?к ??ндылы?тарды жа??ыртатын жырларында, туындыларында. Осы ?аз?р, б?зд?? ?о?ам?а, мемлекетке, халы??а А?ЫН керек. Пушкин мен Абай айт?андай, ?ездер мен есс?здерд??, тобыр мен топты? ?сег?не? еле? етпейт?н с?з патшалы?ында а?ыл, ?айрат, ж?рекпен РУХ би?г?не ?мтыл?ан ПАТША А?ЫН керек. Б?л деген???з, т?рл?ктен т?рш?л? к м?н?не бастайтын ?м?р ?ажетт?л?г?. Абай клубыны? 4 фестивал? ая?тал?анда сахна?а шы?ар ?з кезектер? н ?тк?з? п ал?ан ?ара?андылы? б?р топ а?ын далада, к?шеде ?лендер?н о?ып жатты. ?ор?ансыз, ?олдаусыз ?ал?ан, жылы ж?рек, аялы ала?анды ты?дарманы болма?ан ?ле?д? ты?дау?а д?т?м?з бармады. Кей?нг?ге м?ра болып ?аларлы? сырлы ?ле?дер осылай, к???лге ??йылмай к?ше бойын ?уалап, бардюрлерден аса алмай ?алма? па? ?уелден келе жат?ан а?ындар мектеб?, ?ад?рлейт? н хал?ы болса, а?ындар неге тек ?ана м??, зармен, жо?ты?пен болма?, оларды? к???л к?й?н неге к?термеске. Олар би?к болса, адамда, ?о?амда би? к болма?. А?ындармен, РУХ бил? к еткен ?ЛТТЫ? поэзиямен, ?дебиетпен, ?нермен ?лемд? к б?секеде б?зып жару?а болады. Рухы мол ?нер?м?збен ?лем б?секел?г?не шы?са?, бас?а т?рш?л?к салаларында да б?секеге т?теп беруге м?мк?нд?к туады. Барымызды ба?алай б?лсек, ортамызда неб?р 92 а?ындар ж?р емес пе, уа?ытында ?арамай, ба?а алмай ?алса? б?зд?? адамзатты?, азаматты? нар?ымыз ?аншалы? болма?. Ызалы ж?рек, долы ?ол, Улы сия, ащы т?л. Не жазып кетсе, жайы сол, Жек к?рсе?дер, ?з? ? б?л, - деген Абай бейнес?, рухы сахна т?р?нен, а?ындарды? к?й?не к???р?не ?арап, ?нерд??, ?ле?н? ? ?ор?аушыс ы ?айдасы?дар деп т?л ?ат?андай. ?ор?ансызды? к?н? белг?л? ?ой. ?айран А?ан сер? де ?Алды??ы ат баран болмай ?ыла? болды? деп ?з?н?? ??лагер -
Рухты? алдымен келет?не к?м?л сен?п, алыс жерге ел?нен ?ор?аушысыз кел?п, ?апыда ?ал?анын айт?ан-ау. 93 Ана т?л?не ?арсы шы??ан ?ара?андылы? депутаттар кер? ша?ырылсын! ?Ана т?л?? ?лт газет? К?кект?? 21-27, 2005 ж. ?16 Кейб?р депутаттарды кер? ша?ырып алу керек?-,- деп ?ткен санда б?р?нш? бетке дабылдатып беру?м?з м?? екен, о?ырмандар да осыны к?т?п отыр?андай ел?м?зд?? т?кп?р-
т?кп?р?нен ?о?ырау шалып, редакицямыз?а хат жауып кетт?. Б?зд?? пайымдауымызша, бил?к а?ласа да, ?аламаса да, ?Сайлау туралы? за??а енг?з?лген ?Сайлау ?т?п, оны? ресми ?орытындысы шы?пай шеруге шы?у?а тыйым салынады? деген е? к?м?нд? ?згер?ст? ? ?з? мемлекетт?к т?л туралы дау-
дамайды? к?ле?кес?нде ?алып ?ойды. Сонымен, б?зд? ?олдап жедел т?рде, салма?ты ?н ?ата б?лген ?ара?андылы? о?ырмандарымызды? хатын ?сынып отырмыз. Б?з т?менде ?ол ?оюшы азаматтар осы хатты жолдауда ?з?м?зге азаматты? парыз санады?. Конституция?а ?мемлекетт? к т?л - ?аза? т?л?? деп жазыл?анды?тан, оны ?ске жегуд?? орнына, ел?м?здег? б?рден-б?р за? шы?арушы ??зырлы орган - ?аза?стан Республикасыны? Парламент? былтыр да, биыл да ек? м?рте ана т?л?м?зд? м?нберден ??латуы тарихта айтыла ж?рер мас?аралы? болып ?алма?. ?айта Парламент за?ды орындауда ?згеге ?лг? болу?а ти?с емес пе? Депутатты?тан - ?м?ткер ?аза? азаматы мемлекетт?к т?лд? б?луге м?ндетт? дегенде ?андай ?бест?к бар??аза?стан республикасыны? азаматы ма, т?пт? ?зге ?лтты? ?к?лдер? де ?аза?ша ?йренуге м?ндетт?. М?нда б?лендей ?ш?арылы? жо?. ?Ана т?л?? газет?н?? ?ткен ?15 санында жары? к?рген ?Кейб?р депутаттарды кер? ша?ырып алу керек, себеб? олар ана т?л?м?зд?? т?б?не жетк?с? келед?? -деген ма?аланы о?ып ?атты намыстанды?. ??лты ?аза? азаматтар?а мемлекетт?к т?лд? игерген? ж?н?нде айма?ты? сайлау комиссиясыны? аны?тамасы ?ажет? деген т?зетуд? неб?р? 24 депутат ?олдапты. К?мдерд? 94 сайла?анбыз? Осы сауалды б?зд?? ?ара?анды облысында?ы сайлаушылар да ?з?м?зге-?з?м? з ?оюымыз?а т?ра кел?п т?р. Себеб?: ?ара?анды облысынан ?айта сайлан?ан Шаймерден Оразалинов, Ерлан Ны?матуллин, Рауан Шаекин, М?хтар Т?н?кеевтер - былтыр да депутат Аманкелд? Айталыны? ?Депутаттык?а кандидат ?аза? азаматтарыны? мемлекетт? к т?лд?, елд?? м?дениет? мен тарихын б?лу? м?ндетт?? деген ?Сайлау за?ына? т?зету?не ?арсы дауыс берген болатын. Ал, биыл ?алаулымыз Шаймерден Оразалинов: ??сыныс Конституция?а ?айшы екен?н ешк?м жо??а шы?армайды. Нес?н тал?ылаймыз?? ?деп ас?ан ?белсенд?л?к? танытыпты. Демек, Оразалиновты? ?арсы дауыс берген?н ?з?н?? с?з? ай?а?тап т?р. Атал?ан ма?алада, ?арсы шы??ан депутаттарды? т?з?м? Парламент басшылы?ы тарапынан берг?з?лмей отыр?аны айтыл?ан екен. (Сайлаушылардан м?ндай шынды?ты жасыру ?те ?ате ?станым!). К?н? кеше ?аза? т?л?н кеудес?нен итерген б?зд?? Ерлан Ны?матуллин, Рауан Шаекин, М?хтар Т?н?кеевтер ая?астынан ?згерд? дегенге сенбейм?з. Олар осы жолы да Оразалиновты? ?з?мен кеткен? аны?. Б?з б?лет?н Шаймерден Оразалинов кез?нде ?ара?анды ?аласыны? ?к?м?, Облысты? т?рт?пт? к ке?ес?н?? т?ра?асы ?ызметтер?н ат?арды. Сол сек?лд? ?ара?анды кооперативт? к институтыны? т?лег? экономист Ерлан Ны?матуллин де, КСРО ??М ?ара?анды жо?ары мектеб?н б?т?рген за?гер Рауан Шаекин де, ?ара?анды Политехникалы? институтын т?мамда?ан М?хтар Т?н?кеев те б?зге белг?л? азаматтар. Б?ра?, оларды? мемлекетт? к т?лге ?арсы шы?уын -
сайлаушыларды? сен?м?н а?тама?аны деп ба?алаймыз. Сонды?тан, ?ара?анды облысынан сайлан?ан Шаймерден Оразалинов, Ерлан Ны?матуллин, Рауан Шаекин, М?хтар Т?н?кеевтерд? кер? ша?ырып алу?а ?ндейм?з. Б?зд?? ?сынысымызды? облыс сайлаушылары ?олдайды деген ?м?ттем?з. (Олардан бас?а биыл ?ара?анды ???р?нен жа?адан сайлан?ан Владимир Нехорошев пен Райымбек Аяшовтарды? ?сынысты ??пта?ан, ??птама?анын б?лмейм?з. ??птамаса оларды да депутатты? ???ынан айыру ?ажет деп ойлаймыз). 95 ?йткен?, т?л б?зд?? ?лт рет?ндег? е? со??ы ?амалымыз. Т?лс?з ?лт бол?ан емес тарихта. К?кек айыны? 8-?нде Сенат пен М?ж?л?ст?? б?рлескен отырысында ?лт т?л?не ?арсы ?астанды? жаса?ан депутаттар т?з?м?н жариялауды Парламенттен азамат рет?нде б?з де талап етем?з. Сондай-а?, барлы? облыстардан сайлаушыларды атал?ан т?з?мдег? ?з депутаттарына сен?мс?зд?к б?лд?р?п, депутатты? ???ынан айыру?а, с?йт?п, ?айта сайлау ?тк?зуге ша?ырамыз. ?абдолла ??Л?ЫБАЕВ, ?Р ??А-ны? академиг?, медицина ?ылымыны? докторы, профессор, Т?леу?азы ?БЖАНОВ, философия ?ылымыны? докторы, профессор, ?леуметт?к ?ылымдар академиясыны? академиг?, Тем?р?али К?КЕТАЕВ, физика, математика ?ылымдарыны? докторы, профессор, ??асыр адамы?, Есм?хамбет ЫСМАЙЫЛОВ, физика, математика ?ылымдарыны? докторы, профессор, ?олданбалы математика институтыны? директоры, Сер?к А?С???АР?ЛЫ, а?ын, ?аза?стан Жазушылар ода?ыны? ?ара?анды облысында?ы б?л?м?н?? директоры, Марат АЗБАНБАЕВ, ?ара?анды облысты? сотыны? судьясы. 96 ?ара?анды облысыны? ?к?м? К. М?хамеджанов мырза?а. ?Орталы? ?аза?стан? облысты? ?о?амды?-саяси газет?н?? бас редакторы Ма?ауия Сланбек?лы Сембай мырза?а ?Ана т?л?? ?лт газет?н?? бас редакторы Мереке ??лкенов мырза?а ?Жас Алаш? Республикалы? газет?н?? бас редактор Ж?с?пбек ?ор?асбек мырза?а ??аза? ?дебиет?? ?Р-ны? ?дебиет, м?дениет ж?не ?нер газет?н?? бас редакторы ?лы?бек Есдаулет мырза?а ?Егемен ?аза?стан? жалпы ?лтты? республикалы? газет?н?? бас редакторы Жанболат Аупбаев мырза?а ?За? газет?? бас редакторы Шарафаддин ?м?р мырза?а ?ара?анды ?аласыны? ?аза? т?л? жанашырларынан А Ш Ы ? X А Т Облыс ?к?м? аппаратыны? м?ж?л?с? ал?аш?ы рет ?аза? т?л?нде ?ткен?н газет бет?нен о?ып, шын ж?ректен ?уанды?. О?ан ы?пал еткен облыс ?к?м? С?зге зор ризалы?ымызды б?лд?рем?з. С?зд?? т?л жанашыры, ?аза?стан азаматы екен???зд? жа?сы б?лем?з. Сонымен ?оса, д?л ?аз?рг? уа?ытта ?о?амды мемлекетт? к 97 т?л - ?аза? т?л?н?? ахуалы аландатып отыр. Осы?ан орай, С?зге осы хатты жазу?а м?жб?р болды?. ??аза?стан Республикасында? ы т?л туралы? За?ыны? на?ты орындалуы кезек к?тт?рмейт? н ?зект? м?селе. Облыста, ?аламызда, аудандарда ?Р Президент?н? ? 2001 жыл?ы 7 а?панда?ы ?550 Жарлы?ымен бек?т?лген ?Т?лдерд? ?олдану мен дамытуды? мемлекетт? к ба?дарламасын? ж?не ?Р ?к?мет?н?? 2001 жыл?ы 6 с?у?рдег? ?450 ?аулысымен бек?т?лген ?Т?лдерд? ?олдану мен дамытуды? мемлекетт? к ба?дарламасын ?ске асыру ж?н?ндег? 2001-2002 жылдар?а арнал?ан ба?дарламасын ?ске асыру шараларыны? жоспары туралы? ?аулысын ж?зеге асыру ?ш?н ?ара?анды облысы к?лем?нде ау?ымды н?тижел? ?с-шаралар ат?арып, мемлекетт? к т?лге ?с ж?рг?зуш? ал?аш?ы 5 облыс ?атарына неге жатпас?а. ?ара?анды облысында т?л м?селес?н т?келей ба?ылайтын, басшылы? жасайтын орта? комитет жо?. За?ды т?р?ыдан ?с ж?рг?зуд? мемлекетт? к т?лде ?ске асыру?а т?л туралы за?ны? 4 бабында толы? ???ы? бер?лген. Б?зд? мазалап отыр?ан б?р м?селе - мемлекетт? к органдарда, к?с?порындар мен мекемелерде мемлекетт?к т?лд?? ?леует?н ?ске асыру де?гей?н?? ?те т?менд?г?. ??аза?стан Республикасында? ы т?л туралы? За?ны? 23 бабына с?йкес мемлекетт? к ?ст?? барлы? салаларында мемлекетт?к т?лд?? белсенд? ?олданылуы ?ш?н басым жа?дай жасау ?ажетт?г?н ескер?п, мемлекетт? к органдарда ?с ж?рг?зу ?а?аздарын кезе?-кезе?мен ?аза? т?л?не к?ш?руге к?р?су ?ажет. Осы жайды ескере кел?п, ?з тарапымыздан мынадай т?лек -
?сыныстарымызды б?лд?рг?м?з келед?: 1. ?Мемлекетт? к органдарда мемлекетт? к т?лд?? ?олдану аясын ке?ейту туралы? 1998 жыл?ы 14 тамызда?ы ?769 ?Р ?к?мет?н?? ?аулысына с?йкес ?ара?анды облысы бойынша мемлекетт?к органдарда, мекемелерде, ?йымдарда, к?с?порындарда т?лд? дамыту ж?мыстарын ?йымдастырып, ?ада?алап, ба?ылайтын облысты? т?л комитет?н? ? болуы ?о?ам тарапынан с?ранысты ?ажет ет?п отыр. Осындай бас?арма республикамызды? бас?а барлы? облысында бар. Т?л комитет?н 98 ??ру ?аз?рг? за?намалар?а ?айшы келмейт?н заман талабына сай занды ??былыс. 2. Мемлекетт? к т?л комитет?н? ? басшысына мемлекетт? к т?лд? ерк?н ме?герген ж?не осы м?селеге байланысты ?с-шаралар ?йымдастыра алатын, мемлекет?м?зд? ? ?ркендеу?не ?лес ?осатын азаматтарды та?айындау ?ажет. 3. ?аза? т?л? м?селес?н к?теру ж?н?ндег? е?бег? бар мемлекетт?к органдар, мекемелер, к?с?порындар, ?йымдарды ж?не мемлекетт? к ?ызметкерлерд?, жанашыр жеке т?л?алар мен азаматтарды д?р?птеуге, марапаттау?а, ?лг? етуге шаралар ?олдану керек; 4. ??аза?стан Республикасында? ы т?л туралы? За?ыны? 26 бабына с?йкес осы м?селен? ? жауабын б??аралы? а?парат ??ралдары ар?ылы бер?п, алда?ы уа?ытта мемлекетт? к т?лд? дамыту?а ?атысты ?андай ж?мыстар орындалатынын жариялау с?ралады. Облыс ?к?м? т?л туралы за?ны? 23 бабына с?йкес облыста мемлекетт?к т?лд? ?ркендету ?ш?н осы бастаманы ?олдап, к?мек к?рсетед? деп сенем?з. Т?л комитет?н ??ру?а б?л?кт?, б?л?мд? жас мамандар жетк?л?кт?, оны ??ру?а тек ?ана с?зд?? шеш?м??? з ?ажет. Нег?зг? м?селе т?л комитет? ??рылса, к?мектесуге б?з дайынбыз. Мемлекетт? к т?лд?? жанашырлары: М.А.Азбанбаев, ?.?.?асымов, Ж.К.Жа?ыпов, Б.Ж.?асе-
нова, ?.Ж.Ибраев, А.Е.?асенов, Т.?.Молдахметова, ?.М.Талас, Ж.Р.?б?шев, А.?.Т?рысбаев - ?ара?анды облысты? сотыны? судьялары; О.Н. Омаров - Октябрь ?2 ауданды? сотыны? т?ра?асы; Октябрь ?2 ауданды? сотыны? ?жымы. Б.?. Сызды?ов - С?тпаев ?алалы? сотыны? т?ра?асы; К.?. Бай?аскин - Абай ?2 ауданды? сот т?ра?асы; Р.Т. Алимханов - ?азыбекби ауданды? сотыны? судьясы; ?биджанова ?.Б. - Саран ?алалы? сотыны? аппарат жетекш?с?; Н.С?улен, Е.Н.Базарбеков, А.Ас?арова - ?ара?анды облысты? сотыны? бас мамандары; 99 С.С. Т?с?пбеков - ?ара?анды за? институтыны? т?л б?л?м?н?? басты?ы; Л.?оса??лова - ?Валют-транзит? басылымыны? ?аза? т?л?н ?йреней?к ба?дарламасыны? бас редакторы; З.Н?р?ожина, ?.Б??арбай - ?ара?анды облысы бойынша ?аржы ба?ылау бас?армасыны? бас мамандары; Е.М.Т?леутаев - ?ара?анды облысты? телерадио-
компаниясыны? редакторы; М.Ш?пенов, А.Ахметов - ?ара?анды облысты? ?д?лет департамент?н? ? мамандары; Е.Н.?ожабеков - ?ара?анды облысыны? ??ББ мемлекетт?к т?лд? дамыту б?л?мшес?н? ? басты?ы; С.О.Аяжанова, ?айырбекова, Б.Баймодина - ?ара?анды облысыны? ИББ мемлекетт? к т?лд? дамыту б?л?мшес?н? ? инспекторлары; Т. Кенжалина - Айма?ты? о?у баспа орталы?ы ЖШС-н? ? бас редакторы; С.С.??лма?амбетова - ?ара?анды облысты? м?ра?ат бас маманы; Ш.Н.Хамитова - Зейнета?ы т?леу ж?н?ндег? орталы-
?ыны? бас маманы; С.М.Шардарбекова - ?ара?анды облысты? прокура-
турасыны? маманы; А.А.Б?типанова - ?ара?анды облысты? е?бек, халы?ты ж?мыспен ?амту ж?не ?леуметт? к ?ор?ау бас?армасыны? аудармашысы; Ж.А.Кенжебекова, К.А.Т?леубаева, Б.М.Айтпаева -
?арМУ-н?? о?ытушылары; А.Ш.Смакова - ?ара?анды ?аласы ?18, 95 орта мектеб?н?? о?ытушысы; А.С.Сапаров - ?ара?анды ?аласы ?95 орта мектеб?н? ? о?ытушысы; Б.?. Ермекбаева, Б.?.Садуа?асова - ?ара?анды облысыны? ??ББ о?ытушылары; Бал?аш, Саран, Жез?аз?ан, С?тпаев, Тем?ртау, Б??ар-Жырау, Абай, Шет, Осакаров, Топар, Шахтинск ?алаларыны?, Октябрь, О?т?ст?к шы?ыс аудандарыны? ??Б мемлекетт? к т?лд? дамыту тобыны? инспекторлары мен о?ытушылары (барлы?ы 33 адам); 100 - Л.Р. ?абырова - Монополиямен к?рес ж?н?ндег? комитет?н?? маманы; ?.?. Ысма??лова - Октябрь ?3 ауданды? сотыны? о?ытушысы, Г. ?бд?калы?ова, Б.Толяти экономикалы? сотыны? маманы мен о?ытушысы; Ф.Н. Елемесова - ?азыбекби ?2 ауданды? сотыны? о?ытушысы ж?не б?р топ мамандары; Н. Д?йсен??лова - облысты? салы? комитет?; П. ?алке-
нова - Кеден ба?ылау департамент?; Г.С. Балтабекова - АШМ облысты? аума?ты? бас?армасы; К.?. Оралова - Облысты? статистикалы? бас?армасы; - Абай, А?то?ай, Бал?аш, ?аражал, Б??ар-Жырау, Осакаров аудандарыны? ?к?мд?г?н?? мамандары (6 адам); - Р.И.Секербаева - Мемлекетт? к ?ртке ?арсы ?ызмет бас бас?армасы мамандары; Ж.К.Отыншина - ?аражал ?аласыны? денсаулы? са?тау б?л?м?; С.Б.?рк?мбаева - М?дениет департамент?; - ?.?.Б?к?рова - Б??ар-Жырау ауданыны? б?л?м беру б?л?м?н?? маманы; К.Б.Арыстанбекова - Облысты? ?азынашылы? бас?армасы маманы; Ш.М.?айырс?а?ова -
Т?тенше жа?дай бас?армасыны? маманы; Д.Б.Ыс?а?ов - Жол полиция бас?армасыны? маманы; М.Ж.Айтпева-
?аза?телекоммуникация бас?армасыны? маманы; Г.?ойшыбаева - Облысты? орман ж?не а? аулау шаруашылы?ыны? аума?ты? бас?армасыны? маманы; - Е.?.?уб?к?рова, Ж.Т.??лжамбекова - Облысты? ?скери комиссариат мамандары; - А.Башаева - ?ара?анды тасымалдау б?л?мшес?; - Н. Бекбала?ова - ?араганды Мемлекетт? к Медицина Академиясыны? о?ытушысы ж?не ?аза? т?л кафедрасы ?жымы. 2004 жыл 14 мамыр. ?ара?анды ?аласы. 101 Б?секеге ?аб?летт? ?лт ?ш?н ?Орталы? ?аза?стан? газет? 6 мамыр, 2004 жыл. ?86 (?Сот ж?йес?не т?келей ?атысты?). Президент Н.?.Назарбаев ?аза?стан Республикасы Конституциясыны? 44 бабына с?йкес ?аза?стан хал?ына 2005 жыл?а арнал?ан жолдауында мемлекетт?к ?ызметш?лерд?ц к?с?бил?г?не, патриотты?ына, т?рт?б?не, моральды? ж?не адамгерш?л?к келбет?не деген талап к?шейе т?сет?нд?г?н ескертт?. 2004 жылды? 12 с?у?р?ндег? ?Мемлекетт? к ?ызмет ж?не мем-
лекет м?ддес?? атты республикалы? ке?есте жолдауда?ы осы ойларды Президент на?тылай т?ст?. Атап айт?анда, елге б?г?нде отанс?йг?ш, саяси бейтарап, ?ске бер?лген, за? мен мемлекет м?дделер?н барынша ?ор?ай б?лет?н, к?с?би даярлы?ы жо?ары кадрлардан т?ратын мемлекетт?к аппа-
рат ?ажетт?г?н. Сонды?танда мемлекетт? к ?ызметт?? халы?аралы? стандарттарына к?шу б?р?нш? кезект? м?ндеттерд?? ?атарына жататынды?ы жариялады. Конституция?а с?йкес сот бил?г? б?рт?тас мемлекетт?к бил?кт?? б?р тарма?ы боп табылатынды?тан атал?ан талаптар сот ж?йес?не, судьялар?а да т?келей ?атысы бар. Соттар алдында сот т?рел?г?н жедел де сапалы ж?зеге асыру ма?сатында ?аз?рг? та?да к?с?бил?к ?аб?лет?кке баса назар ауда-
рып, ?аралатын ?стерд?? барлы? категорияларыны? ?р?айсысы бойынша сот т?рел?г?н жедел де ж?не сапалы ж?зеге асыру?а ?ол жетк?зу м?ндет? т?р. Соттарды? к?с?бил?г? оларды? сот т?релег?н ж?зеге асыр?анда ?ст? ?абылда?ан с?ттен бастап оны архивке тапсыр?ан?а дей?нг? аралы?та ?абылданатын барлы? сот акт?лер?н?? за?дылы?ы, нег?зд?л?г?, ?д?лет?л?г?мен, ?с ?арауды? мерз?мдер?н?? са?талуымен ба?аланады. 102 К?с?бил?к шеберл?кт? шы?дау ?ш?н судьялар ??мыр бойы о?уы ти?с, судья ?ызмет?нде е?бек материалы за?, ал осы за?дар ?о?ам ?м?р? жа?ар?ан сайын ?згер?ске ?шырауда, республикада Конституция нег?з?нде ???ы?ты? ж?йе ?арышты дамуда, судьяны? к?с?би ж?не мансапты? ?су?нде ?ылымны? р?л? арта т?суде . Судьяны? ?з маманды?ына, Конституциямен белг?ленген м?ртебес?не сай нег?зд? ж?не за?ды болып табылатын сез?м? то?мей?лсуге, менменд?кке, адамдарды? ар-ожданын ая? асты етуге апармау керек. Президент, ??аза?ша айт?анда, ?лы? болса? к?ш?к бол? дейд?. ?о?амны? иг?л?г?н ойлауды, халы? сен?м?н жо?алтпайтындай т?р?ыда ?ызмет ат?ара б?луд? талап етед?. Президент керек десе??з мемлекетт? к т?лд? б?лу, ме?геру м?селес? де осы ретте, Отанс?йг?шт? к сез?м?нен туындайды деп баса айтты. Президентт? ? жария еткен ойларына с?йкес сот т?рел?г?н ат?арып ж?рген судьяларды? алдында ?аза? т?л?н ерк?н менгеру-
ге ?ол жетк?зу ма?сат-м?ндет? т?р. Себеб?, елдег? мемлекетт? к ??рылысты? барысы келе-келе мемлекетт?к т?лд? белг?л? б?р к?лемде ж?не б?л?кт?л?к талаптары-
на с?йкес б?лу? ?ажет маманды?тар мен лауазымдарды? т?збес?не судьяларды?, сот ж?йес?ндег? ?ызметкерлерд? ? де ену м?мк?нд?г? барлы?ын, ?ажетт?л?г?н к?рсетед?, о?ан толы? ???ы?ты? нег?з ?олданыста?ы за?намада к?зделген. Сот т?ра?алары, судьялар ел Президент?н? ? ?аза?станны? болаша?ы ?аза? т?л?не байланысты деген конституциалы? идея-
сымен, саясатын ж?зеге асыру?а, зандар?а с?йкес мемлекетт? к ?ызметте ж?мыс ж?не ?с ?а?аздарын ж?рг?зу т?л?, сот ?с?н ж?рг?зу т?л? рет?нде ?аза? т?л?н?? ресми т?рде ?олданылатын орыс т?л?мен те? ?олданылуын ?амтамасыз етуге м?ндетт?. Президетт? ? мемлекетт? к т?лд? ме?геруд? ? ?з? патриотизм сез?м?нен, принцип?нен, туындайтынын ай?ын, аны?, ашы? ай-
тып отыр. Осы орайда, Абайды? ?Жиырма бес?нш?? с?з?нде орыс т?л?н, о?уын, ?ылымын пайдасына орта? болу ?ш?н, зарарынан ?ашы? 103 болу ?ш?н. ?аза??а к?зетш? болайын деп, б?з де ел болып, ж?рт б?лгенд? б?л?п, халы? ?атарына ?осылуды? ?амын жей?к деп ниеттен?п ?йрену керек деген а?ыл-ке?ес?н келт?рсек арты? бол-
мас. Абайды? осы ойы ?аза? т?л?н ?йренуге де ?атысты болып отыр, ?аз?рг? заманда б?л с?з ?з м?н?н ?л? де жо?алт?ан жо?. ?аза? т?л?н б?лу, ерк?н ме?геру б?зге ел?м?зд?? т?уелс?зд?г?н, егеменд?г?н, т?тасты?ын са?тау ?ш?н, ?о?амды? татулы? пен сая-
си т?ра?тылы?ты бер?к ?ылу ?ш?н керек. Ж?не де б?ны нормативт? к ???ы?ты? акт?лерд?? м?т?н? ?деби т?л нормалары са?талып отырып жазылатынды?ы туралы за? талабы да ?ажет етед?. Ал, ?деби т?л жалпы халы?ты? т?лд?? нег?з?нде ?алыптас?анды?ын ?мытпаса?. Б?з ?о?амды? татулы? пен ?аза?станды? патриотизм ж?н?нде с?з ?оз?а?анда, орыс хал?ыны? ?лы а?ыны А.С.Пушкинге ж?г?н?п, оны? белг?л? ?ле??нен келес? ?з?нд?н? сол ?алпында ау-
дармасыз келт?рей?к: ...Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в ней язык... Осы ?з?нд?дег? "СУЩИЙ" с?з? орыс т?л?нде, В.Дальд?? с?зд?г?нде к?рсет?лгендей, ??дай атыны? б?р? рет?нде ?олданылады. А?ын осы арада "Сущий" деген с?зд? т?лдерге ?атысты ?олдануда барлы? т?лдерд? ??дай берген, ?р т?лд? ??дай жарат?ан дейд?. Пушкин "сущий" с?з?н сын ес?м рет?нде ?олданып, т?лд?? сапалы? белг?с?н, тег?н аны?тайды, я?ни ол т?лге ??дай деп аны?тама беред?. А?ын т?лд?? ?з?н ??дай ес?м?мен атап отыр. Пушкинн? ? ?алым адам бол?анды?ын еск?рсек ж?не с?зд?? таби?аты, ?олдануы, с?йлемде орналасуы осындай талдау?а нег?з беред?. Б?л п?к?р?м?з орынды, себеб? ?ылымда т?л таби?аты туралы м?селен?? ?л? басы ашы?, шеш?м? табыл?ан жо?. Жер бет?нде 3000-7000 т?л бар екенд?г? кездейсо? ??былыс емес ?ой. Ойымызды ?р? ?арай жал?астырса? осы ?ле??мен Пушкин тек ?ана орыс т?л?н?? ше?бер?нде ?алуды ?алама?ан, а?ындарды? ?нер б?секес?нде барлы? т?лде с?йлеуд?, бас?ада т?лдерде де ес?м?н?? атаусыз ?алмауын ойла?ан деуге нег?з бар. 104 Я?ни, орыс т?лд? Пушкин ?лемдег? бар т?лдерд?? те?д?г?н танда?ан, таны?ан. Пушкин т?лдер те?д?г?н ?аласа, Абай ?с ж?з?нде т?лдер те?д?г?н д?ниеге енг?зген, д?лелдеген. Пушкинн??, Гетен?? би?к, тере? ой-сез?мдер? н ?аза? т?л?нде с?йлет?п, ана т?л?н ?лемд?к т?лдер ?атарына к?тер?п, ?аза? ?деби т?лд?? жа?а сапада дамуына жол салды. ?нердег?, ?м?рдег? Б?секеге ?аб?летт?л?к, ?атардан ?алмау де-
ген осы. ?ара?андылы? шахтер-а?ын Ж?мекен Н?ж?меденовте "?ыран-?ия" дастанында: Сезд?рет?н сезбест?, Б?лд?рет?н б?лмест?. Жаса, жаса, д?ниедег? б?секе,- деп, ?айсарлы? ?аб?лет?л?г?н к?рсетуде ?ара тасты? ?з?мен б?секеге т?суге ша?ырады ?Жа??ыры?? атты поэмасында. Ендеше, ?нер б?секес?нде, а?ындар арасында аты оз?ан, орыс Пушкин ?аза? т?л?н ??дай берген т?л, б?л т?л де т?р? т?р?анда, мен?? жаным ?нерде ?лмейд?, ай астында б?р а?ын болса ата?ым жер жарады деп, ?з т?л?нен бас?ада т?лге ?м?т арт?анда ?аза? т?л?н неге ерк?н ме?гермеске. Пушкин осы с?з?мен осы к?нг? орыс т?лд? бауырларын ?р ?н?мен ?аза? т?л?н ме?геруге ша?ырып т?р емес пе. Ресей ?дебиет?нде А?ынны? б?л ?ле?? ?з хал?ына деген ?сиет?, ?з?не т?р?с?нде ?ойып кеткен ескертк?ш? ?спетес туынды бол?анды?тан да оны? осы ?ндеу? б?зге ба?алы. Президетт?? ?аза? т?л?н б?луд?? ?з? Отанс?йг?шт? к сез?мнен туындайды деген ойы б?здер ?ш?н осылайша ?лы Пушкин мен Абайды? ?н?мен ?йлес?п, ?ндес?п жатыр. Президент?м?зд? ? жолдауында?ы жолдарды? ж?зеге асуы ?р азаматты? ?лемд?к б?секедег? ?аб?летт?л?г?не де т?келей байла-
нысты. 105 Т?рк?н?? тект? а?ыны деген та?ырыппен ?аза?ты? а?ыны Сер?к А?с???ар?лыны? шы?армашылы?ы туралы ма?аламды жолдап отырмын. ?Орталы? ?аза?стан? газет? 8 ш?лде, 2005 жыл. ??58-64. ?Аzаmat? республикалы? апталы? газет, ?17-18.1 -14 ш?лде, 2005 жыл. Эпиграф: ? Мен келем?н, мен келем?н, мен келем К?ннен ту?ан, гуннен ту?ан пай?амбар?. Ма?жан. А?ын туралы сыр шерту к?рдел? ж?не ?иын. Ал, к?з? т?р?, сонымен б?рге с?з? де, ?з? де ?р? а?ын туралы жазу б?р жа?ынан ?ау?пт? де. М?лт кетсе?, тая?ты? б?р ?шы а?ын?а тисе, ек?нш?с? ?з??д? ?здеп табады. Дегенмен, б?см?лл? деп бастайы?. Алты Алашты? а?ыны Сер?к А?с???ар?лы ?нер?нде ?лт ру-
хын ас?а?тат?ан ?аза? поэзиясыны? ?алы? ?олы к?р?нед?: Ма-
хамбет, М?ди, Ма?жан, ?асым, М??а?али. ?м?рд? М?з асу?а бала?ан А?с???ар?лы таби?атынан табан-
ды тума талант. Ол ?з?не ?ана тиес?л? та?дырдан бас тартпай, талмай, тайынбай ?лтты? ?лылы?ы ?ш?н рух майданында ?рыс сал?ан ?а?арман ?аза? ?лы. Оны? жан - дауысы - ?ле?? м??г?л?кке бет ал?ан сонау ?алы? ?ол?а ?осылма??а уа?ытынан оза, заман асуын арт?а тастап, кей?н ?ал?ан б?зге ?ол б?л?ап тартып барады... ??лтына айтар ойы, с?з? жо? а?ынны? ?м?р с?ру?н?? ?з? де ?ылмыс. ?нерс?зд?? ?ле?ге таласы ойсыз т?р?л?кт?? б?р зауал жа-
засы. А?ын да??ы базарда сатылар к?з алдайтын б?з емес. Оны? ?з?нд?к ??ны мен ба?асы б?лек. ?нер ?теу? - ?м?р. А?ын болу деген???з туа салып ?лумен б?рдей. Пенде мен к?птен кету, о?ашада ой?а бер?л?п, ?ле?мен тол?ату. Б?р?н, б?р?м?зд?, бары-
мызды, ?з?нде, ?зген?де ?мытып ?ле?мен ?ту. Т?рш?л?к 106 к?йбе??мен кетсе? кеуде?нен ?нер к?й? кеткен?, ?айтып орала-
мас, ?онбас ба?ыт ??сындай. Д?ниеде а?ынны? сы?ары жо?. ?м?р - ?м?р емес, ?ле? - ?м?р. Махаббатсыз ол ма?насыз. ?м?р-
?нерд? ??еш??нен емес ?зег??нен ?тк?зе б?л, ?зег?? ?ртенбей ?згелерд? ?ртей алмайсы??. М?не, б?л ана т?л? антына айнал?ан а?ын А?с???ар?лы Сер?кт?? а?ынды? жайында?ы айт?ан а?и?аты. А?ын ?з? к?м? Алтынды ?ста?андай а?ынды ?стап к?руге болама? А?ынны? ?ле??н о?ып к?рсек болатын сыя?ты: ?Суда - тег?м, Топыра?, Жерде тег?м. Аспанда екем деп ж?рсем - елде екенм?н. Алтын?а аптап с?з айт?ан а?ыныны?, К?рс?н мына ел ?з?ндей пенде екен?н...?. ?Т?теме хат? ?ле??н?? осы жолдарына б?рден елт?п, ер?п а?ынны? ?з?м?здей пенде екен?не сен?п ?алу?а ?сте болмас. А?ын?а пендеш?л? к т?р?ысынан ?араса? ?ателесем?з. Ест?ген, к?рген, б?лген?м?з жетк?л?кс?з. А?ынды б?з тек ?ана оны? к?ркем туындыларынан ?здеу?м?з керек. ?йтпесе адасамыз, а?ын пендем?н деп алдаусыратып, б?зд? ?з?не та?а?анмен келес? жо-
лымен: ?Б?л да болса ??ранны? та?ырыбы. Ф?ни??нен, ?рине, ба?и - ?р?. Алтын мен а?ынны? басты арбайтын, Бар екен ?ой алапат апиыны?,- деп бас?а ?ыр?а ?кетед?. ?А?ын ?ып мен? жарат?ан Т???р?? деп а?ын пендеш?л? к белес?нен б?ра? аттап: ??арным ашты мен?? де, б?ра? та?ы ?ар?а жейт?н жемд?кт?-
Жемей кетт?м?,- деп пенде емес екен?н, д?ниеге тек ?ана а?ын болып келгенд?г?н, ерсе тек ?ана ерке муза?а ерет?нд?г?н ескертед?. ??м?р деген ?р? - а?и?ат ?р?- а?ыз. ?асиетт? к?тап ?ой ол - ?ара?ыз: 107 ??дай ?ана жазады оны. Б?з оны? Кей?пкер? ?анамыз. Жа?а пара?... Ашыл?ан жо? ?л?, Ар?а?а кеп кейде аруа? ?онады: Астамсынып, ?алай алас?рса? да Тек Т???рд? ? тез? ?ана болады?, - дейд? м?з асуды Муза?а арна?ан, ?м?рде ж?рег?мен ?ана ж?рген а?ын А?с???ар?лы. ?аза?ты? ?лтты? ?ландарыны? ?рпа?тан ?рпа??а ?лас?ан ?ранын ?стан?ан азамат. ?лты ?ш?н ?ай?ы ал?ан, жаны у-зар?а тол?ан толы? адамны? тол?ануынан ту?ан таным-та?лымын ел?не тарту еткен ?ас шебер. Енд? а?айын, а?ынны? ?р? а?ыз, ?р? а?и?ат ?нер - ?м?р к?таб?н б?рге пара?тайы?. ...Адамзатты? Айтматовы аталып ж?рген а?амыз А?жары??а ат басын т?ремепт? дейд? ?ыр ел?. Ойрантаудан отты ойды ойнат?ан, жанын намыс-жасын? а жаны?ан А?с???ар?лы Ала-
таудан ?р? ая? баспапты десед? Сыр бойы. Неб?р би?к таулар мен м?зарт шы?дар ?ызы?ы к?з тарт?анмен ол ?лемдег? е? би?к тау ?ызыларайын ?ия алма?ан, ?има?ан. От-оша?та ?ртенген балауса ?ле?дер?н? ? елес? мен ба-
сы ?атты та?дыр - талант - тепе? к?к ту?ан жерге ала ?аш?ан. ?деби ортадан ту?ан ел жа?ын екен?н Отанын он алтыда ?здеп шы??ан а?ын дер кез?нде ??ын?ан. Шынайы, ?лтты? а?ынны? ?сер ортасы - ордасы мынау жал?анда б?реу-а?. Ол - ?з ?лты, ту?ан жер топыра?ы. Абай ?з ?лтыны? ?лы бола б?лген?мен ?лт ?стазы атанды. Нег?з?, ?лтпын деп с?йлеу, ?н ?ату тек ?ана а?ындар?а б?йыр?ан ?асиетт? ха? пен м?ндет. ?лт т?л?н, ?олдан?ан, пайдалан?ан а?ын сол ?лт ма?сат-м?ндет?не ?ызмет етсе ?ана а?ын. А?ылшын т?л?нде жаз?ан Дерек Уолкотт а?ында ?з?н не ешк?м емесп?н, не ?лтпын дей отырып б?р ?з?н а?ылшын ?лтына балап, солай ?ана ?абылдауды талап еткен.?лт т?л?не с?йенген, сыйын?ан, с?йс?нген а?ын жанын, ж?рег?н, ?ан та-
мырларын ?з ?лт та?дыры, тарихы, болаша?ымен тастай, айы-
рылмас, ажырамас ?ылып байлап - матап тастау?а м?ндетт?. Б?ржан сал мен А?ан сер?н? танып таста?ан ?ыл ар?ан емес, ол 108 ?ле? киес?н, ??д?рет?н т?с?нбеген, ??па?ан ?ас наданны? ?аймы??ан ?ор?ынышынан ту?ан б?л?мс?зд?к ?ыл б?рауы. Тарих жасаушылар, тарих жазушылар, оны ?айтадан кер? жазып ?ткен??д? ?аралаушыларды? т?лкег?не т?зген ?ЛТ та?дырыны? т?л? - А?ын осынау т?рл?кте. Ол т?р?с?нде, т?рш?л?г?нде ?лтпен, халы?пен б?р болса ?ана а?ын. Одан кетсе ?нер?нен айырылып ба?сыны? моласындай жал?ыз ?алатыны шынды?. ?аза? ?лтына А?с???ар?лы: ?Осы ж?ртта ?аламын! Не к?рсем де к?рем осы елменен? деген?мен ?ад?рл?. Орысты? Пушкин? де ?з ?лтын ?лы?та?анымен ?лы атанды. ?рб?р ?лтты? таби?атын оны? а?ындарыны? ке??ст?кке ??лашын ке? с?лтеген ?ле?дер?нен ??у м?мк?н. Себеб?, олар ?з ?лтыны? атынан с?йлеп т?р?ан ?ЛТ деп таныл?ан а?ын - ?лдары. Мысалы, Пушкин ?Клеветникам Рос-
сии?, ?Бородинская годовщина?, ?Наполеон? атты ?ле?дер?нде ?з ?лтыны? рухын бас айналар би?кке к?теред?. Тында?ызшы, ?алай - ?алай шал?иды: ?Есе?г?реген Кремльден ?ытайды? ?лы ?абыр?асына дей?нг? орыс жер? балта - найзасымен т?к т?рар. Орыс патшасыны? с?з?нен ?л? де к?ш? кетпеген. Б?з к?пп?з, Ев-
ропамен тайталасу б?зге та?сы? емес. Келсе? кел деп, ша?ырады Русь. ??ша?ым бар ?абыр?анды ?аусатар, жер?м ке?, ?абыры?а да тар болмас, мол жетер. Ма?тау-мада? арналсын тек б?р Наполеон?а. Шаттан орыс хал?ы, ол сен?? ж?лдызы?ды би?к жандырды? деп жырла?ан Пушкин ?улие Елена аралында Франция ?лыны? ж?рег? то?та?анын ест?генде. ?Кавказский пленник? поэмасында ол ??арлы басы? и?л?п, т?уб??е т?с, Кав-
каз: келе жатыр Ермолов? деген. Осы та?ылеттес сарын - ?уен ?азан т??кер?с?н? ? т?сында д?ниеден ?ткен Блокты? ?Скиф?ненде? ест?лед?. Осындай ас?а? ?лендерд? ? ?рш?л ?н?н кейб?р адамды?тан атта?андар астамшыл ?лтшылды?пен астар-
лап ?з ?лтын арбап адастыруда. ?л? де есс?з-есер с?здер жел?ккендерд? ? желкен?не ес?п, еск?рген, ?у с?йек боп к?нерген ескектер?н м?хиттарда суарма?. Осы кезде, бас?а ел ?з менш?г?не сана?ан баба бастары: ??айдасы?, алмас алдаспан Алаш а?ыны?, деп жар салады сонау алыстан, суы?, с?р?ылт жа?алаудан. Ар?аны? ар?алы а?ыны А?с???ар?лы ??аза? деген 109 - Кенесары, денес? - бар, басы - жо?? деп а?ырауы А?ыра?ай мен атом астында атаусыз ?ал?ан Абыралы?а арнал?ан зар-жо?тауы. ?лытауда?ы Ед?ге батырды ?лы?тауы, Хан Кенесарыны? ?ор?анын, М?ди мен Кейк? батырды? ерл?к ?стер?не ?здеу салуы. ?Жет? жасар ?ара?ай-
Жет? жасар баладай. ?алы? ?ртке шалды??ан ?ар?арал?а ?арамай, ?ара?анды басына ?алай келд?м, балам- ай?? - лап ?ар?аралы таулары ?ртке т?с?п лаула?анда н?сер болып жауалма?анына ?к?ну. ?ар?аралы ?ара?айын ?арау ой ??араой? заманынан ?арауыл?а ал?анына ?апалануы. Сонды?тан да а?ын: ?Аспанны? асты аппа? н?р, ??яды н?сер ?ара б?лт кетсе ?аптап б?р. ?арау ой б?зде! Со?ан да м?лде ?арамай, Ке? Алла са?тап т?р! ?алай са?тап т?р?!? - деп ашынады. Немесе: ?Т?рк?ге т?б? текс?з ж?йе ?асты, Бет?ме ?ай с?м кел?п к?йе басты?! ?алайша К?к Т???р? К?к Т?рк?ден К?з жазып,-
К?к Б?р?ден к?ие ?ашты? - деп с?рау салады. А?ын одан кей?н ?ле сала: ??айда ?лг? ?лтты? табыс? Не деп барам?! Б?р кило ?лтты? ?ят, Б?р кило ?лтты? Намыс-
Керек ма?ан!?,- деп ?з?н?? тект? ж?йе ?здеген?н паш етед?.. М?хтар ?уезовт?? ?Елд?г??, б?рл?г??, иг?л?г?? кеткен заманда, етек же??н т?р?н?п, ек?лен?п шы??ан ерд? к?ксейс??. ?иялай ?и?у шы??анда ?а?тарыла кетет?н омыраулы басшы?а ??штарсы?... Ел боламын, с?лк?нем?н десе?дер, ек? т?зг?н, б?р шылбырды ?олына берет?н кез келд?. Алды??ыны? сар?ыны осы. Б?дан айырылса? бойы?ды жаз?ызбайды? деп басталатын ?Хан Кене? 110 пьесасы да дер кез?нде сахна?а шы?арылма?ан. 20.04.1951 ж. ?аза?стан тарихы ж?н?ндег? белг?л? айтыс-тартыста ?асым Аманжоловтан 1940 жылы ?Кенеке? атты поэма жазуын ?ател?к деп мойындауын талап еткен орталы? бил?к. А?с?н?ар?лыны?: ??аза? Кенесары денес? бар, басы жо?? - деген жыр жолдары тарихи о?и?алар мен осынау классикалы? д?ниелердег? ?лтты? идеямен ?ндес?п, занды жал?асы боп жа??ыруда. ?ле??н а?ын сег?з жол деп бер?пт?. Б?л сег?з емес сексен сег?з поэманы? ж?г?н арт?ан, ?ылыми саралау?а с?ранып т?р?ан ?ле?. ?ыс?а болса да н?с?а. Мемлекетт? к т?уелс?зд?г?, жер т?тасты?ы т?р?ысынан келген ???ы?ты?-тарихи нег?з? бар жыр жолдары. Майт?беде Кенесары хан ?айтыс бол?анмен, Кенесары рухын жо?тап, ?здеу сал?ан ?аза? А?с???ар?лы бар. А?ынны? т?б?м ?ыр?ыз деген? ?алжы?ы, на?ыз ?аза?, е? мы?ты ?аза? -
А?с???ар?лы. А?ыннан халы? ?л? ?аза? пен Кенесары т?л?асын ?з м?н?нде айна ?атес?з к?рсетет?н жырлар к?тед?. ?аза?ты т?с?нет?н де, с?йет?н де ?з ?лы-А?с???ар?лы, со?ан сен?м артпа?анда, к?мге сен?м артпа?пыз. Ол а?ынны? ?олынан келет?н ?с. А?ынны? келес? мына б?р жолдарын о?ып о?ан к?м?л сенес?з. А?с???ар?лы А?ан сер?н?? махаббаты бол?ан, ?ш?ан ??стан оз?ан ??лагерге ?атысты: ?Не демейд? ел шуласып, Тезге салып к?р, ал оны? ??лагерд?? ж?ртта ?ал?ан ?у басы-
т??ырларды? т?я?ынан ?дем?!? - дей отырып, мыс салт аттыны? мысы баспа?ан м?ртте, ма??аз ?аза? м?нез?н?? ерк?н де ерке к?ркем бейнес?н беред?. ?з?м?зд? ? а?амыз, ?аза? Г.Бельгерд?? кей?нг? кезде ?здеу салып ж?рген ?аза?ты? ?лтты? бейнес?н а?ын А?с???ар?лыны? ?ле?дер?нен табасыз. Оны? ?ле?дер?нде ?лтты? галериялар?а с?ранып т?р?ан неб?р т?л?а -
м?нездер потреттер? ?те с?тт? бер?лген. А?ын Рымбала Кенжебала?ызы Омарбекованы? бейнес? ар?ылы ?аза? ?ыздарыны? жан - д?ниес?н? ? пейзажын: ?Б?лген?м- ерге пана, елге - т?т?а, ?аза?ты? ?ызы ?ажап еркег?нен? деп ?апысыз суреттеген. Аяулы да, а?ылды ару апамызды? ?аза? ?нер?н тани да, ?лемге 111 таныта б?лген тект?л?г?не ризашылы? б?лд?р?п, б?р мезет бас и?п,т?зе б?кт?ред? жыр жолдары. А?ынны? жа?а?ы с?з бол?ан сег?з жолында А?ан сер?н?? а??у ?н? ?к?к т?рк?н?? к?з?ндей Жа?анды к?ктей ?т?п? ?аза?ына ?здеу салуда. Б?л - жаны?а маза бермес ?зден?с б?р м??г?л?к. Адамзатты ?осатын - Махаббат ?ш?н - адам баласы ?аза?ты? аттанысы. Себеб?: ?К?ктей ?ткен, Жа?ан, сен? К?к т?рк?н?? к?з? боп-
?аза? деген - А?ан Сер?. ?ле?? - бар. ?з?- жо?. Ерте?г? к?нелес ?л?. Б?лдырап т?р шашып от. ?аза? деген - Кенесары. Денес?- бар. Басы- жо??. Тере? тол?ап, ке? ??лаш с?лтеген асыл а?ын А?с???ар?лы С?здерд? - Ар?аны? аяулы арулары, ?аза?ты? ?айтпас ?ырандары айбалтаны айналып ?тпеуге, асылы?нан айнымай бас?а шауып, т?ске ?рлеуге ша?ырады. Са?ынышын сабырмен шы?да?ан, ?м?р?н с?лулар?а ?лшеткен махаббат баласы - а?ын ж?рег?нен осындай б?р ?ажап ?лендер ?алай да ?алай туды десе??зш?. С?р?, ежелден ерк?нд?кт? а?са?ан ел топыра?ынан шы?ар. Б?ндай ?нер Ойрантауды? етег?нде ой т?сауын ертег?мен кескен, ерке ?скен, ерте есейген а?ын А?с???ар?лыны? ерк?н ел?н ?здеп шы??ан с?т?нен бастал?аны даусыз. Осы т?ста б?з а?ынды ?К?м?с ?анат а?ша ?арды уыстап ап атысып? ж?рген балалы? ша?ында аялдата т?рып, оны? мына 2005 жыл?а ?келген б?р жа?сылы? жа?алы?ына то?талса?. Алаш ж?рты, Ар?ада а?ын А?с???ар?лы ал?аш?ы а?ынды? Академиясын ашуымен ??тты?таймыз с?здерд?. Жа?а жылды? ?арса?ынан бастап ?Орталы? ?аза?стан? газет?н ашып ?алса?ыз апта сайын б?р?нен б?р? асып т?скен жа?а ?ле?дер топтамасын ?сын?ан а?ынды к?рес?з.Халы??а есеп беруд? ежелден ?дет ет-
кен а?ынны? б?л ?с? ?з?нен к?нде есеп алып, аптасына б?р рет ел алдына шы?ып, сыр шерту?, онымен сер?ктес екен?н б?лд?ру?. 112 ?рес? де, ?нер? де би?к Сер?к а?ын Абайды? : ?Адам баласы ?з? ?ай жолда, ?ай майданда ж?рсе, сол майданда?ы к?с?мен сырлас болады Оны? ?ш?н ?зге жолда?ылардан ?б?рекелд?н? ? о?ды к?тпейд?. Ма?ан ?б?рекелд?? десе, осы ?з?менен сер?ктес, сырлас осылар ?б?рекелд?? дер дейд?? деген жолымен ж?ру?. ?аза? по-
эзиясы ?з?рлеген ?лкен а?ын А?с???ар?лы енд? мына кемел ша?ында ?з?н?? талабы мен талантына сай тарихи д?ст?рл? жол-
мен ж?р?п, а?ынды? ?нер?нен ?лг? аларлы? Академия ашып отыр. ?К?к?рег? сез?мд?, т?л?мд? орамды, Жаздым ?лг? жастар?а бермек ?ш?н? деп айт?ан ?аза?ты? Бас а?ыны Абайды? ?лг?-
?негес?мен жастар?а жа?а, ты? с?здер? мен ойларын тарту ету-
де. А?ынды? ?нер шабыт?а т?уелд? десек ма?ыналы да м?нд?, ?серл? де ?сем жа?а топтама ?ле?дерд? апталап ?сынып отыру ?рк?мн?? ?олынан келе бермес ?с. А?ынны? б?л ?рекет? жас а?ындарды? та?дырына, талатына ала?даудан ту?ан ниет екен? с?зс?з. Ала?дау?а т?рарлы?, аяулы ала?ан, ?о?амды? ?ам?орлы??а аларлы?, а?ынды? е?бектер?н ?ад?рлейт?н, топ жа-
рып олжа сал?ан А?с???ар?лыны? талантты ?н?-?арындастары жетерл?к: Руслан Н?рбаев, ?айрат Ас?аров, Г?лжан Р?стемова, Сер?к Са?ынтай. Б?ларды? шы?армашылы? табыстары ?стазды? ш?к?рт т?рбилей алатын б?л?г?н? ? барлы?ыны? к?рсетк?ш?.Академия ашылды деп арты? айтылып отыр?ан жо? емес пе деген к?м?н-к???лге ?афу ?айырбековт? ? 1985 жылы ?аза? поэзиясында?ы жас тол?ын а?ындарды? ?адамдары ж?н?нде жаса?ан баяндамасынан А?с???ар?лыны? ?Жиырма-
сыншы ?асырды? жиырма с?т?? атты к?таб?не ?атысты жерлер?нен ?ыс?а ?з?нд? келт?ре кетсек ж?н болар: ?Сер?к А?с???ар?лы осы поэма- панорамасымен ?з?н?? м?лде талант м?нез? бас?аша, ешк?мге ??самасты?ымен, ойша?, бойша?ды?ымен а???ла а?ын екенд?г?н танытады. Оны? кейб?реу?м?зд? ?р? та?ыр?атып, ?р? жатыр?айтындай кесек с?лтестер? т?птеп келгенде, б?зд?? поэзиямызды? ша?ыра?ын би?ктетет?н, м?диенеттенд?рет? н ж?не ?зге халы? поэзиясымен ерк?н жарыс?а т?сет?н ??былыс екен?н айтпас?а лаж жо?. Ол ?з?н?? тере? ойымен, жан- жа?ты б?л?м?мен жа?а поэзияны? м?нез?н ала келген а?ын деп басып айта аламын. А?ынны? ?те 113 б?л?мдарлы?ы, ?с?ресе ?дебиет ??пияларын, ?ле? сый?ырларын толы? ме?геру? та?ыр?атады. ?оз?а?ан м?селелерд? ? ?р?л?г?не а?ынды? ?р?л?к ?осыл?анда тамаша ?ле? к?ш?н ту?ыз?ан. Б?з Сер?к А?с??ар?лындай жас болса да, ерте жет?лген, жан ж?рек шабытымен, жалын отымен д?ниен? ??ша?тайтын а?ынды сирек к?рем?з. Сонды?тан оны? талантын ту?ан жерд?? А?с???арын са?та?андай са?тау керек, баулу керек?. Осыдан ЖИЫРМА жыл б?рын XX ?асырда айтыл?ан ?д?л ба?а XXI ?асырды? бесжылды?ында да ?з би?г?нен т?скен жо?. Т?мендетпей, т?с?рмей отыр?ан жыр- жылдар ж?г?н ар?ала?ан а?ынны? ??д?ретт?, ?асиетт?, киел? ?ле? алдында?ы жауапкерш?л?г?. Осыны ??а, ?стана б?лген а?ын- азамат А?с???ар?лы ?з?не ?ана т?н талант м?нез?н са?тап ?ала б?лген. М?незд?? бер?кт?г?н б?зба?ан. ?ызыларайды? Найза шо?ы би?г?нен та? арайланып ат?анда, Ке?асу?а к?нн?? н?ры т?г?л?п ??йыл?анда А?с???ар?лы туып, Б?л?л ?нш? б?р ай ?н сал?анда ??ылам деген?н ?ыларлы?, т?рам деген?нде т?рарлы? м?нез? а?ын бойында ?оса ту?ан ?ой. Талай асулардан аттап ?ткен а?ын балалы? кез?н еске т?с?ре замандастарына арнап былай деп жырлайды: ??тт? б?р?. Келмеске кетт? б?р?. Белбеуде емес б?ра? та бетт?? ары. ?ан?а с??ген ?асиет- б?р???зге Б?р еркел?к жаса?ым кеп т?рады! Сот?ар ед?м. Сол кезд?? ?ле?? еск?. Ай?ай- шу?а толы б?р к?п елест?... Сол б?р м?нез ?алыпты ?ан?а с???п, ?ле?де де ?натам -т?белест?. ..К?нбей елге... к?гер?п к?з?м ?л? Жер- к?ктег? жендетпен т?белесем! ?м?р?мн?? б?бег? - жырларым п?к. К???л к?р?н сонымен жу?аным ?а?. Сен?? ас?а? ?н?? боп ?алсам екен, Со?ыстан со? шырылдап ту?ан ?рпа?!?. Сен???з, бер?к те ?айратты та м?нез ар?асында А?ынны? ас?а? ?н? ?л? де ?рлеуде. Б?р а?ыл, б?р ар ?ш?н а?ын м?нез? шы-
114 рылдайды. Шынына келгенде а?ындык? т?белес емес? К?РЕС. ?ткен ?асырды? жетп?с?нш? жылдары жазыл?ан жыр бол?ан со? т?белес деп т?мендеткен шы?ар шы??ан ?з би?г?н. Ол кезд?? бил?г? ?з?нен ешк?мд? асырма?ан. С?л асса болды, бастарын ?ыр?ып тастап отырды.Сол кез а?ынды т?с?не алды ма, ?лде т?с?нбед? ме ?айдам, ?йтеу?р а?ын шынды? пен а?и?атты айт?ан талай ?лдарды еске алып : ??л? талай ызаланып Шынды?, Б?зар жарып к?рер ж?ртты? ?а?пасын. Б?з оларды кеш болса да т?с?нд?к. Б?здерд? де т?с?нбеуден са?тасын? - дейд?. Шынында да, са?таса ??дайым б?зд? пай?амбар мен а?ынды т?с?нбеуден са?тасын. Таным-т?с?н? к а?ынны? ма?ынасы т?зу келген, м?н? мен с?н? кел?скен, ой мен сез?м ?атар жарысып, жарас?ан ?ле? жолдарын о?удан, а?ынмен сырласудан бастала-
ды. А?с???ар?лыны? со??ы, соны ?ле?-поэмалары: ?аза? ?лтыны? азатты? ?оз?алыс тарихы мен таби?атын ?ылыми талдау?а философия, саясаттану, м?дениетану, ?дебиеттану, ???ы?тану салаларыны? мамандары ?ш?н нег?з боларлы? д?ниелер. А?с???ар?лыны? к?ркем туындыларын Абайды? ?ара с?здер? н о?и отырып тере? т?с?нуге болады. А?ынны? ойшылды?, а?ынды? нег?з? Абайда. Оны ?з? де анасыны? ал-
дында: ?А? с?т??нен кеп ??йыл?ан ма?ан, А?ынды? деген- Абай рухы? - деп мойындайды. ?дебиеттануда Абайды тек ?ана б?р жа?ты а?артушы, ?аза?ыны? м?нез?н сынап- м?неуш? деп ?арастыру басым болды. Байыптап о?ыса?ыз Абай ?лтты? азатты? ?оз?алысыны?, азаматты? ?арсылы?ты? а?ыны, басшысы, ке?есш?с?. Ахмет Байт?рсынов Абайды ?аза?ты? Бас а?ыны деп ба?ала?аны осы-
дан. Б?р Абайды? барлы?ыны? ?з? ?аза?ты? ?аза? болып ?алуына зор ы?пал етт?. Абай Кенесары ?оз?алысы, к?рес?нен кей?нг? ?аза?ты? т?уелс?зд?г? ?ш?н к?рескен б?рден-б? р ?айраткер. А?с???ар?лыны? ?з?н?? ?К?кейкест? ? аталатын публицистикалы? м?нбер?нен ?лтты? идеологияны Абайдан бас-
115 тау алуы керек деген? м?не осындай за?ды нег?зден туындайды. Ерк?нд?к, елд?к, т?уелс?зд?к ?ш?н к?рес еш?ашанда то?тамай, то-
ластамай ж?р?п жат?аны осыдан. А?с???ар?лыны? сонау ?ас?ыр монологынан б?р айнымай айтып келе жат?аны ?раны-
Алаш, ?аза??а т?н д?ст?рл? ?м?р с?ру ж?йес?. Махаббат тек ?ашы?ты? пен ??марлы? емес, ол- ?аза?ты? ?лтты? рухына ?ызмет ету. М?не, а?ынны? Махаббаты осы. Кенесары т?л?асы ?анды майданда ?р?ашанда Отан?а ?ызмет етуд?? би?к ?лг?с? болса, А?с???ар?лы ?нер? ?лтты? жа??ыру?а ?лтты? м?дде т?р?ысынан келген а?ынды?ты? е? ?зд?к ?лг?с?. А?ын баз б?реулердей бетт?? арын белге белбеу ?ылып буынбай, к???л к?р?н ?ле?мен жу?ан, ?ызы?ы?а да, шыжы?ы?а да шай?алма?ан шайыр. Ар ?ш?н, а?ыл ?ш?н майдан?а т?скен ер. Аз?ыру?а арбалма?ан а?ылды, арын а?- п?к к?й?нде са?та?ан м?нез. ?з?н ?з? са?тай б?лген а?ын. Б?л а?ын?а арна?ан ма?тау-
мада? емес. А?ын поэзиясын зердеден ?тк?з?п, зерттеуден ту?ан т?жырым. ?з уа?ытында ?аза?ты? тарлан а?ыны айт?ан а?и?атты? расты?ына кел?су. Берген ба?асыны?, батасыны? ба?ы тайма?аныны? белг?с?. Нег?з?нде мада?-ма?тау тек б?р жаратушы?а ?ана тиес?л? екенд?г? б?лет?н а?ын ата??а да, да??-
шата??а аландама?ан. Б?к?л Сарыар?а ж?ртына ?афу ата а?ыны?ды са?та деп айт?ан аманатты а?ыны? б?р ?з? ?ана б?лжытпай орында?анын атап ?ткен ж?н болар. ?рпа? ?н? бо-
лып ?ала б?лу ол да б?р орасан сын. ?м?рде ?аншама жа?ылу, жа?са? кету, ауа к?шу, тану талас-тартысы ?туде. ?здер?н адамзатты? санаулы ?ана саналы адамдарымыз деп сана?ан, ада-
сып шатыс?андар, ту?ан ауылымен араздасып ?лтты? санадан, саннан, санаттан ?алыс ?алатындар сыртты? сызын-сырын сезер емес. Бастауынан безгенмен, басын тас?а ?рарын, а?ын ая?ында ?лтты? жадты? б?р уыс топыра?ына зар боларын елемейт?н неб?р ?рш?лд?к. Есс?з, есер к???л деуге бауыр ет?? бауыры? бол?ан со? батыра айтып, бас?а бара алмайтын ауыр да, ашып айту?а м?жб?р бол?ан ащы шынды?. ?лт та?дыры, ерк?нд?к, елд?к сын?а т?скен т?ста аландаудан айтыл?ан с?зге бару ?ыйын?а т?сет?н н?рсе. ?зге т?г?л ?здер?не пайдасы тимес, ?спес 116 ?ске ?рес?зд?кпен ?ршеленер ?з?м б?лемд?к ?н?мс?з. ?ай тарап?а болмасын, Абайды?: Б?р?нд?, ?аза?, б?р?? дос К?рмесе?, ?ст?? б?р?- бос деген с?з? то?тасын болсын дейд? А?с???ар?лы. Досты??а бастама?ан ?стерд?? б?р? зая кеткен ?рекет, ?уреш?лд?к дейд? Абай. Сонымен ?атар, ойшыл ?Бос? деген с?з ар?ылы досты? жо? жерд??, ке??ст?кт? ? бос ?уыс екенд?г?н бейнелеп к?рсеткен. Досты?сыз ел ?ш?нде еште-
ме,ешк?м жо?, бос т?р?ан ке??ст?к ?спеттес. Саяси т?ра?тылы? пен ?о?амды? кел?с?мн?? нег?з? мен кеп?л? - осы досты?. ?аза? пен ?аза?ты? досты?ы, бас?аларды? ?аза??а деген досты?ы. Досты?сыз бос кезуд? А?с???ар?лы ?кезбе к?й? деп ата?ан. Шынында да д?л аны?тама, Абай ??ымымен ?йлес?м тауып т?р: ?Тект? Т?рк? те?- ??рбыдан шет ?алып, А?ырзаман кепт? аны?. ... Осы д?ниеге олжа сал?ан Олжас ед? ?аза?тан, О да кетт? К?нбатысты бетке алып... К?нбатыс пен К?ншы?ысты? арасын Кезген?нд? Кезбе дейт?н к?й деп айт: К?ке! ?айда барасы??! ?йге ?айт! ?аза? ед? - ?аз ?н??. Жазы?ы - не?! Мен?? ?андай жазы?ым?! К?нбе ешк?мге , К?к Б?р?, С?нбе, Тем?р?азы?ым! К?к Т???р? К?ктен Жерге сауып н?р, Ед?л патша елге келд? шауып б?р! ?айда ж?неп барасы?дар ауып б?л?! ... ?аза?ты ?айырып т?рк?ге, Т?бемнен жау?ар жауып т?р...? деп ?з?нд? ?з??е, досты??а ша?ырады. ?рыс-кер?с ?лы?а да ?лты?а да ?пай ?пермес ?с. Б?ндай с?з айтылу?а ?аншалы?ты ?а? пен жол бар дегендерге Т???р? ?ана т?с?нет?н ?ле?? бар, ж?ректег? жарасын т?л?мен жалап ж?рген 117 А?ЫН бар бол?ан со? айтылады демекп?з.Шынды? ?ш?н шы-
рылдап 33 жас?а толмай жатып эшофот?а к?тер?лген француз а?ын Андре Шенье ?уен?мен А?с???ар?лы былай тол?айды: ?Мен- ??л ед?м Ел- ??л ед?. К?сен??д? шешем -деп, ?ры- к?зз?п, дел??л енд? Кезен?п т?р к?сем боп. Басып ?т?п даланы ??М ?аланы-
?ан сиген б?р ?асыр ?т?п барады. Азатты??а асы? ет?п Халы? дейт?н Баланы,-
Аяр! Сен?? к?сен?мд? ал?аны?ды ?айтей?н, ?анжы?а?да Басым кет?п барады...?. ?зег?нен ?секпен тепсе?де, ж?рег?н ж?лып алып кессе?де ?з??нен кетпей ж?рген ?р ?ланы?, талайымызды та?дыр талауы-
на тастамай ж?рген А?ын т?л?асы бар бол?анды?тан ел-ж?рт батылды??а барады. ?лтты? ?лы ?стазы Абай айт?ан ?б?зд?? де ел ?атарына к?руге м?мк?нд?к берет?н ата-бабаларымызды? ек? ?ана т?у?р м?нез?н жо?алтып ал?анда? ж?ртымызды ?здеп жат?ан а?ындарды? поэзиясы бол?анды?тан айтылады. Айтарын аны?, ай?ын абайлап айт?ан а?ын А?с???ар?лы ?Байлауда?ы ит? ?ле??нде: ??а??у б?ткен б?здег? ба?- талай?а. Жинап б?р?н б?р жерге са?та?ай да. ?ар?аралда ?ыры? ?ап ?сег?м бар, Алпыс ?абын ?алдыр?ам А?то?ай?а. Аман ?алып мы? ?атер, б?р апаттан, Ж?рген жанмын, ешк?мге к?н? та?пан. ?й ?ш?нде ши?ылдап к?лгенде олар, Сыртта т?рып сен де ?р?п - рахаттан? дейд? ?л? де к?з?м?зге к?к шыбын ?ймелетпек, талама?, к?н? ?ткен, ?н? б?ткен к?п ит-
ке. К?к б?р?н?? Рух- киес?н к???л к?й?не ??йып алып, ??йын бо-
лып со?уда а?ын. ?айтпас ?айсарлы?пен ?ас?ыр бабалар рухын ?ор?ай текс?здерд? ?уаты к?шт? н?рлы с?збен тезге салуда. К?рд???з бе ?не, байлауда?ы, байлаусыз, айдауда?ы, айта?та?ы, жетектег? жетес?здерд??, ??был?ан ?у м?нез, пей?л? де к???л? де 118 кедей ??ше? итаршыны? арсылы б?т?п ??ас?ыр монолыгынан? т?р ?не ?алшылдап. К?к т???р?с?н?? к?к б?р?с?, арды? арланы, ?Шауып т?сем?н? деп атыла а?ыр?ан а?ынны? ?ле?- к?ш а?ысынан Ар?аны? а? боран а?панында ала т?бет -а?ыма? ла?ып, без?п барады. А?ын ?ле??н?? ?ас?ыр монологыны? жал?асына айналуы та?ылы? емес - таным, та?лым. ?м?р ?ш?н, ?нер ?ш?н, ?скен ?ркен ?ш?н тартыста ?лексеге бола ж?лыс?андарды жасындай жайна?ан отты жырымен жарып тас-
тау. ?айыр т?леп, к?р?нген ?а?па боса?аларды ба??ан, с?йек-
сая??а малдан?ан, ?зген?? ар?асынан ?а??ан?а м?з бол?ан к???л ?айыршылары ?аптап кеткенде ?лы сында ?лтымен бол?ан А?ын т?р Алатаудай би?кте. А?с???ар?лыны? ?Адам Ата -?ауа Ана? - Рух к?таб?нде, ?лт м?ртебес?н?? шы?ына ша?ыр?ан жыр жолдарында т?нып т?р осы ойлар. ?кес?н?? бауыры Манар а?асы ?лы Отан со?ысынан оралмай ?ал?анда, ?л?мге ?имай, м?мк?н т?р? шы?ар а?амыз деген сауалы-
на А?с???ар С?лейменов а?ын?а: - Той?ан жерде ж?рет??ын ит емес. Ол т?р? емес, ?лген ол д?шпаныны? к?здеп ат?ан о?ынан деп зек?п таста?ан. Кей?н а?ын ?кес? жат?ан боз т?беге ?арап: Кеш?р, ?ке! ?ркен??е ?арашы: Жазылма?ан ж?рег?н?? жарасы. Жа?а б?лд?м: жер мен к?ктей екен ?ой, Ту?ан жер мен той?ан жерд?? арасы! - деп т?л ?ат?ан. Б?л жолдан а?ынны? той?ан кез?, той?а бар?ан жер? мол бол?ан де-
ген ой тумас. ?лтты? м?дде ?ш?н ?н ?атып, ж?рег?не ?ан ?атып, жырлап-
жылап ж?рген, ?лтына ?ызмет етуд? ??дай?а ??лшылы? ету-
мен пара пар санап, санасымен сарала?ан а?ынны? т?рмыс жа?дайы кез?нде замандастары т?с?нбеген, ешб?р к?мек к?рмеген ?аламгерлерден асып кеткен еште?ес? жо?. Айбалта-
дан аман болса да т?рмыс тау?ымет-там??ы, ?леуметт?к ?лс?зд?кт??, ?д?летс?зд?кт? ? аба?тысынан ?ашып ??тыла алма?ан а?ындар. М?мк?н, мына ел т?уелс?зд?г? н жарияла?ан т?ста жа?дайы о?алар. ?о?ам а?ындарды? керект?г?н сез?п, т?с?нер. ?лг? болар ?стерден ?м?т етем?з. ?лтымызды? ??лама-
119 ?алымдары мен бил?ктег? б?л?кт?, беделд?, б?л?мд?лер?, м?ртт?ктер? м??алма?ан нары?ты? нар т?л?алы азаматтары т?р?анда А?с???ар?лы бас бол?ан Ар?аны? ер-азаматы, а??у-ару а?ындары лайы?ты ба?аланары к?м?нс?з. Себеб?, д?ниеде асыл с?збен ?атар, м?ртт?к- м??г?л?к. Жа?сылы?ты аянбай ж?рт?а б?лерл?к ?с- м?ртт?л?к. Ол -?лг?л? жа?сы ата?. Ешк?мде, еш?ашанда тартып ала алмайтын, т???р?м сыйла?ан, тарту еткен, т?р?л?г??де а?айын-ж?рты? ма?та?ан ?с. ?олдан келер ?с. Б?л ?лты?мен ?мтылатын ?с. ?аза?ты? Бас а?ыны ?з?не т?рек бол?ан ту?ан бауыры Оспан ?лгенде: ?Ел тама?ын, Ж?рт азабын Жеке тар?ан кетт? ер? деп ?ай?ыра отырып о?ан: ?Жан б?ткенге жа-
лынбай, Жа?сы ?л?пс??, япырмай!? дейд?. Не деген ?ажап жо?тау! Абайды о?ыса?ыз: Жомарт болып, м?рт болып ?м?рден ?туд?? ?з? Жа?сы ?лу екен. ?м?рд?? м?н?н?? ?з? осы жа?сы ?луде жатыр ма екен. Жа?сы ?с?? болса ?л?мн?? ?з? ?м?р. ?л?мнен ?ор?у сез?м?н?? ?з? жа?сылы? ?с ?ыла алмадым-ау, асыл с?з, жа?сы ?спен б?р болмадым-ау деген ойдан туындамасын. ?ор?ыныштан ?ор?айтын сауыт ол М?ртт?к м?нез. Жанты?тар мен жамандарды?, жа?ымпаздарды? т?бес?нен ж???шке ж?пке ?л?нген Дамоклоф ?ылышы т?н?п т?рады. ?ай к?н? ?з?лер?, ж?рег? шыдамай ?ндер? ?шер? б?р ??дай?а белг?л?. ??ле? -
с?зд?? патшасы, с?з сарасы? деп ба?ала?ан, ??рметтеген, ?ад?рлеген арлылар?а, арты?тар?а, а?ылдылар?а алланы? н?ры жауып т?рар. Онда Алашты? жа?сы-жайса?дары атты? басын жа?сы, м?ртт?к ?стерге б?райы?. Бабаларымыз бол?ан десек, мы-
нау болмыста б?зде болайы?, болаша? бала-?рпа? б?зд? де бол?ан дер. Орта?а ?з?нде барын аямай салып ж?рген а?ындар алдары?ызда ?ас?ыр монологы мен б?рге ?аза? монологын тол?ауымен: Мынау кер?м ке??ст?к К?лтег?н?? ж?рты ед?. Жартысын ап жал?анны? Жатысын- ай, ?ажап! Ар?ы т?б?м- т?рк? ед?, Берг? ныспым ?аза?., деп Алашты??а ша?ыруда. 120 Байлы?, д?улет - ол да жа?сылы?. Сол жа?сылы?тан аянбай а?ындар ж?ртымен б?л?су ?нерге еткен жа?сылы?. Ендеше жа?сылы? ?ылу мы?тылы?ты? белг?с?. Адам?а х?л?нше ихсанды (жа?сы ?ст?) болма? - ?арыз ?с. Адаспай тура жол ?здеген хак?мдер адам баласыны? а?ыл-п?к?р? н ?стартып, ха? пенен батылды?ты айырма?ты ?йреткенд?г??баршас ы пайдалы, ?негел? ?с бол?ан со?, б?зд?? олар?а М?НДЕТКЕРЛ?Г?М?ЗГЕ дау жо?. ?арызды ?айтарып, м?ндетт? б?лжытпай уа?ытылы орындау?а ти?сп?з. Абайды? осы ?уаты к?шт? н?рлы с?з?не абай болайы?, керект?с? к?п ?ой, молымен алайы?. Жазып та, о?ып та алу?а р??сат еткен Абай атамыз: ?Артта?ы?а с?з?? мен ?с?? ?алса, ?лсе? де, ?лмегенмен боласы? те??. Енд?г? таным-та?дау жолымыз- Абай мен Оспан жолы болсын. Ж?лдыздары?ыз жар?ырасын Алашты? асыл бекзаттары. С?з кезег?н А?с???ар?лыны? с?здерге арна?ан ?аза?ты? к?не жырынан атты ?ле? жолдарына берей?к: ?Бей?шт? ? т?р?н мекендеп, К?ндерд? ? к?н? к?йк? т?рл?г?н бекер деп, А?ындарына с?з берсе адам баласы, ?ар?а бойлы ?азту?ан к?кем кеп, Са??ылдаса екен! Б?р ойда ?алар б?л жал?ан, М?РТ ?аза? с?йлеп жат?анда Мен ?айда ж?рд? м екен?!? - деп. М?рт с?з? к?не т?рк? т?л?ндег? зомар, я?ни ?аза?ша жомарт деген с?з?нен бастау алады да, Абайды? 38-с?з?нде к?р?н?с беред?.М?рт ?аза?, ?з ?лт а?ыныны? е?бег?н ?ад?рлейт? н ?о?ам ?ргес? с?здерд? ? ?р? ?стер???зден ?алансын. М?рт ?аза? ?з ?лтыны? а?ынымен болды дес?н келер ?рпа?. Ал, олар а?ындарын б?р?б?р ?здейд?. Меценат-
м?ртт?кт? талапты, табанды тума талант тудырады. Та?айындал?ан тарлан емес, таби?аты таза т?рк?л? к та?дау. Ма?жан Ж?мабаев ?Сырда?ы Алаш?а? атты ?ле??нде: ?Шаппа?ан?а ша? ж??пас, Шаппа?ан?а ?ан ж??пас. К?йд?рем десе? к?й? - деп бекерден бекер айтпа?ан. Махам-
бет, М?ди, ?асым ?лем? ша?ырады шынайы ?аза? а?ынын. 121 К?тер?л?п к?р сол ?лемге шын талантпын десе?, не ?аламы?ды таста, ?а?азды бос д?ниемен был?амай. ?ле??н с?й?п ?ана, к?й?п ?ана жаз?ан А?с???ар?лы с?йенем десе? с?йс?нд?р дейд? а?ындар?а. Ол ?лемге Махамбеттей, М?дидей с?йлей б?л. Жана б?л, жандыра б?л. ?лтты? ба?ыты ?ш?н ??рбанды??а бар, басынды т?к б?йг?ге. Тайсалма, тайма, тарт ал?а. М?не, а?ын а?ынды?ы? осында, дейд? б?рде ?ле??н ?ш?п жазба?ан а?ын. ?аза? а?ыны ??шт??, ??шед?? деген пенделерд??, т?пт? ол танымал а?ын болсын, естел?г?не, то?ышарларды? ?сег?не еш?ашанда сенбе??з о?ырман. Б?ларды? с?з?не иланса? ?аза? поэзиясы мас поэзия, а?ындар шет?нен ?шк?ш болып шы?ады. ??дайым-ау, сонда та?уа, пер?ште ?здер? ?ана бол?аны ?ой, неткен сорлылы? пен наданды?. А?ын ?шсе, сен?? сырт?а шы?ара алма?ан шер??д?, айту?а ?оры??ан, айта алма?ан ойынды, сезе алма?ан, сезд?ре алма?ан сез?м??д?, сенд?ре алма?ан сен?м??д? ?шт?. Жа?сылы?ы?ды, жаманы?ды ойлай-
ойлай У ?шт?. ?шт? де ?нжу-маржан жыр ?ылып ?з??е ?айырды. ?аза? поэзиясындай асыл поэзияны ?ш?п ж?р?п тудыру?а бол-
майды, есс?з естел?ктерге енд? тос?ауыл ?ойып, бос с?зд? тыю керек, б?л с?з бостанды?ы емес- бассызды?, басын?анды?. Мар??м ?афеке?н? ? 1986 жылды? а?панында а?ынынды са?та Сарыар?а деген?, а?ынынды са?таса?, ??дай сен? де са?тайды дегенд? ме?зеу? ме. А?с???ар?лы со??ы б?р ?Абай - Ш?к?р?м галерясы? атты ?ле??нде: ?Со?ында сан с?ра? ?ап, Алланы сап алдына,? Абай Рухы ?арауылды б?р аттап, Келд? ?ара?анды?а. Ш?к?р?мд? зарлат?ан, Ма?ашты да сандалт?ан ?м?р?? - ?ш аны??б?л. ?ара?анды шы?а салып КарЛаг-тан Базар?а кел?п басы айналып, Ла?ып т?р. ...Ай ма?дайын м?з басып Абай жылап т?р...?. 122 деп ?а?а?ан ?а?тарда, а?ыр?ан а?панда ?атып ?ал?ан ?аланы? ана- баласымен ?оса жылап жарат?аннан хал?ын аман са?тауын жалбарына с?райды. ?ара?анды ?аласыны? аспанында ?ткен жылды? Желто?сан айыны? басында а?ша ?армен аралас к?н к?рк?реп, найза?ай жар?ылдауы тег?нде емес те болар. ?ктемш?л, ?з пайдасын ?ана ойла?ан кес?рлерге, кертарпа есс?здерге, к???л жы?пас к?нб?стерге, ?ор?аулармен ?оса шап?андар?а ескертудей ест?лед?. ?аза? миф?нде: К?нн?? к?рк?р?- пер?штен? ? ай?айы, найза?ай- оны? о?ы, шайтандарды ?уып ж?р?п, сол о?пен атады дел?нген. Адамшылы?тан кет?п шайтанды??а тартып бара жат?ан с?з танымас, то?тамас надан-
дар жай?а жолы?ып соры ?айнар. Бекерден бекер Т???р? к?ктен к???ренбес к?рк?реп. Аспанны? сол ай?айы мен найза?айы а?ын ?ле??нде ой жебес?не айналып кеткен? аны?: ?Би?к болсам, Абайменен би?к ем, ?арак?кт?? ?й?р? ем. Хан Кенен?? к?й?г? ем: Ойланып т?р мына саппас неге осы К?л?н шаш?ан Ми??ланы? миымен?! Улап к?лл? ортаны, Неб?р ойын ойлап тапты ол та?ы: Д?л?н с?й?п, Д?н?не ?йып, Т?л?н жалап ?зген??, ?з?нен? ?з? ?ор?ады...?. Галерия туралы ?ле??нде а?ын хал?ына даланы? даналарын заман зарарынан са?тап ала алмасанда ?нер?н, ?рнег?н са?тап ?алса? дейд?. ?ыл ?алам шебер? с?зд?? ер данасына ша?ын?анда ту?ан осы жолдарды о?ыса?ыз арды аярлы?ты? аязы ?ары?андай, бауыр етт? езд?кт?? есерл?г? езгендей сез?нес??. Ш?р?п жат?ан д?ние шы?ырауынан РУХ шы??ыры?ы мен б?рге Ата рухын ?здеген А?ат хаттарыны? ?л?де м?ра?аттар ?алтарысында жары??а шы?пай жат?ан жан- дауысы б?р ест?лед?. КарЛАГ-тан шы??анымыз рас болса ?лемн? ? ?р т?кп?р?нен Спасске а?ылып, аруа?тар?а д??а о?ып, тас белг?лер?н орнатып жат?анда ?лж?р ж?не С?б?р лагерлер?нде белг?с?з 123 ?ал?ан барлы? ата- аналарымызды, арыстарымызды еске алар кезде туар дейм?з де. Ол ?ш?н а?ын Абай жасыны? ?рб?р тамшы-
сы алаш а?ындарыны? жалын мен оттан жарал?ан ?лендер?не айналуы ?ажет. А?ын - поэзия туындыларын д?ниеге келт?рет?н ?нер иес?. Халы?ты? к?ркемд?к тал?амын ?алыптастыратын, жал?астыратын с?з шебер?. Сонды?тан да, А?с???ар?лыны? Абай мен Ш?к?р?м поэзиясы рухын ?здеу?нде, к?ркемд?к жолын Абай жолынан ?здену? за?ды. Адаспай тура ?здеген хак?м Абай жолы - ?аза? а?ындарыны? ж?рер ?ара жолы. А?ын А?с???ар?лыны? ал?аш?ы ?адамы ?з?н?? ту?ан топыра?ын, ж?ртын ?здеу?нен бастал?ан. Оша?ын анасына ?алдырып Отанын ?здеп шы??ан а?ын?а анасы абай болуын т?леген б?л сапарда, алдында к?п сын к?т?п т?р?анын ескерткен. ?айран ана. Ол ?м?рден ?ткенде с?й?кт? ?лы Т?тем, Т?телеп е??реп, ?лд? деуге ?ия алмай: ??зер ?тт? сенс?з з?лд? шердей- жыл. Жо?ты?ы?а к???л ?л? сенбей ж?р.. Менен мей?р к?тпе деп, ?ар?алар ж?р ?арда??ара н?кте боп. ??айран шешем? дейт?н к?й бар ?аза?та. ?з?м бармын, сонсо?.. Бас?а т?к те жо?.? деп жылай- жырла?ан. Барлап ?араса?ыз к?й мен ?нд? к?кей?не ??йып ал?ан а?ын бар мен жо?ты? би?г?нде сам?ауда. Оны? ?нер? Рух ?лем?нде сыналуда. Талай сын мен сына?тан ?ткен А?с???ар?лы сонау ?лы Сынды да ж?рег?нен ?тк?з?п ?ызыларай ?олхозы. 40 ?йел... 4 еркек поэмасын жаз?ан. ??д?ретт? ?ле?. ?лы Отан со?ысында?ы Же??ст?? 60-жылды?ы ?арса?ында б?л же??с жауынгерлерд? ? ?ана же??с? емес жес?рлер мен жет?мдерд? ? же??с? екенд?г?н еске салады. ?ан майданда ?аза? жауынгер? ?з?н?? ауылда?ы анасы мен жары, ?арындасы мен баласы ?ш?н со?ысты. Солар ?ш?н ?ан кешт?. Сонды?тан да а?ын сол со?ыс ес?нде ?л? ?йелд?? деп ?лемд? ескертед?. ?лы Сын ша?ыр?анда ??рбанды??а бара ал?ан Арда?ыны? оралатынына сене б?лген, сол сен?ммен ?м?р с?рген ?аза? аруларыны? Же??с 124 к?н?. К?лл? жес?р- т?р? г?л. ?ас-?а?ым с?тте бол?ан о?и?а жел?с?не ??рыл?ан шап- ша?ын к?ркем туынды да а?ын 36 жес?рд?? ай?айына ж?рег?- б?р, т?лег?- б?р, м??ы- б?р б?к?л жес?рлер мен жет?мдерд? ? жан - ашуын, арманын, ?ят, асыл арын сыйдыр?ан. К?йеулер? ?лы сын ша?ыр?анда бара алма?ан 4 шолжы?ны? 8 ?олын 8 басты 8 жылан сия?ты деп суреттегенде 8 цифрыны? ?з? и?р?лген жыландар?а айналып, улы т?лдер?мен улама? боп к?таб бет?нен ?з??е де атыл?андай сез?нес??. Намыс ??рбаны ?ятты жес?рлер ?олы ?уатты кес?рлерд? сере? етк?зген со? к???л жайланып, жа?а?ы 36 айдай к?р?кт?, ару жандарды? 4 езд? ?амшыны? астына алып, сабап, сою?а, ?ш алу?а ша?ыр?ан мезет? ?сем симфониядай ест?лед?. ?дем? ?р? ?серл? суреттеген а?ын. Сорлылар мен арлыларды?, м??лы?тар мен шолжы?дарды?, кект?лер мен кес?рлерд??, сабырлы? пен сай?алды?ты?, езд?к пен ерл?кт?? к?рес?н б?р мезетке, б?р ке??ст?кке сый?ыз?ан. Сырлы, сазды, с?йк?мд? тек с?лулар?а т?н сез?мд? сы?ымдап, сый?ырлап, б?р с?тте жанар таудай б?ра? ат?ызып ?серл? бере б?лген. Ар-?яттан безген, Отаны ?ш?н ?ле алма?ан ездерд?? жыр?ылда?ан к?лк?с?не намыстанып атып т?р?ан 36 жес?рмен б?рге а?ын 36000 о?ырман Ар аруларын ерте б?лген намыс жолында. Ашта болса ар етег?н ашпа?ан, л?ззат пен ??рметт?? тек ?ана ?алаулыларына ?ана тиес?л? екенд?г?н ай?а?тайды арулар. С?лу дене сары майдай сарбаздар?а са?тал?ан. Езд?к? ежелден тая? пен табан астында болу. Жыл ??сымен б?рге келген же??с б?реуге жес?рл?к, б?реуге жет?мд?к ала келд?. О?ай келген жо?, жауынгерлерде оралмай ?алды, неб?р жерде ?алып белг?с?з, са?ыныш м??ы ?алтыратты ?арттарды? т?зес?н емес, ж?рег?н. А?ыны? б?л ?ле?? ?лемге осынау же??ст?? жауынгерлерд? ? жет?мдер? н жетектеп ж?р?п же??ске жетк?зген жес?рлерд? ? де же??с? екен?н та?ы б?р еске са-
лады: ?О, адамзат! Жазып б?р к?н кес?рге Т?л тиг?збе Жет?м менен Жес?рге!.?- деп ?т?н?ш етед?. 125 М?мк?н, 1945 жыл?а дей?н ту?андар?а да со?ыс м?гедектер?не ти?ст? ?леуметт? к к?мек беру туралы ?оз?ал?ан п?к?р д?рыста шы?ар. Оларды? к?рген т?н ж?не жан азабын ?здер? ?ана б?лгенмен, осы ?ле?мен а?ында б?лар?а рухани к?мек керек екен?н айтып т?р емес пе. Сол жет?мдерд? со?ыс жет?мдер?, тыл е?бекерлер? деп таныса? бейб?т к?нде шет ел ас?ан жет?мдер болмас та ед?. ?йтеу?р, т?б? б?р мойындау керек м?ны ?о?ам мен мемлекет, ?нс?з ?ала беруге болмайды. ?лт атына сын болар. Жет?м мен жес?рд? жетк?зу де ?лы сына?ты? б?р?. Сын мен сына?. А?ын бала жастан ?з?н ?з? сын?а сала б?лген. Он ?ш?нде жас жанымен лапылдап жаз?ан ?ле?дер?н жыртып от?а таста?ан. ?к?нбеген. А?ын ?з? де кей?н: ??кемда?ы айта алмады: То?та! Деп, Шешемда?ы айта алмады: То?та ! деп. ?апылыста т?с?п кетт?м б?р к?н?, ?асымнан б?р ?алып ?ой?ан от?а кеп...? деп ?з та?дауы От пен ?рт екен?не мойын?сын?ан. Енд?, а?ынды мана?ы аязды а?панда аялдат?ан жер?нен алып кел?п б?рден сын отымен жылытып алайы?. Жаурап ?ал?ан бо-
лар, сын ?рт?не салайы?. Сынны? орысшасы ?критика? кез?нде ?кr?nе?n? деген ет?ст?ктен туындап сонау грек заманынан бастау алатын т?б?р с?з? ?соттау? деген с?зден шы??ан ??ым. ?Соттау? десе ?соттау? екен. Сола?ай сынны? салдарынан талай шынайы ?лтты? а?ындар соттал?ан. Кез?ндег? сын ж?не ?з??д? сынау де-
ген нау?ан неб?р а?ынды зар ??штырды ?ой. Б?зд?? а?ын А?с???ар?лы да соттал?ан. Сенбейс?з бе? ?з???з м?не о?ып к?р???з: ?Ана т?л?м, Алашымны? к?з? ед??, ?ртенед? ?зег?м.... ?ндемейд? бес?к жырын айт десем, ?гей шеше- ?з ел?м?! Б?г?н барда, жайлауда ед?м кеше мен. Шарап ?шем, ?ымыз ?шпей кесемен. 126 ?зег? шер ?рпа?пын мен азалы, ?з анам жо?.. ?алдым ?гей шешемен! К?нде ?ар?ыс, к?нде тергеу, сот ма?ан. Шат?ан- б??ан,отта?ан-
?гей шешем айналдыр?ан а? басын ?з ?кемд? танымайтын боп барам. З?л табандай- ?тер екен ?айтып жыл, Жа?а ?асыр к?ш?п келмей ,тай?ып ж?р. ...Жас баладай ?йы?тап, кетсем балбырап, Т?с?мде анам бес?к жырын айтып ж?р?. ?алай таныды?ыз ба, б?л ?з?м?з ?ой, ?з т?л?м?зде ?з?м?з ?м?р с?ре алмай сотталып ж?рген кез?м?з.Шерл?, азалы ?рпа?ты? жыры. ?з ел? ?гей шеше бол?анда ту?анда?ы г?ги-г?ги?м?з. Ана т?л?м?з буыл?ан кездег? г?й- г?й?м?з. Ана т?л?нен бас тартпай, ?лтын жырла?ан а?ын к?нде ?ар?ыс, к?нде тергеу, к?нде сотталма?анда, бас?а к?н к?рд? дейс?з бе? ?аза? т?л?нде с?йлегендерге, ?аза? болып ?м?р с?ргендерге к?н к?рсетт? ме? ?лтты? м?дден? ?ор?айтын а?ынды б?р?нш? кезекте ?арауыл?а алды. Ал, мына кей?нг? заманда а?ын хал? неш?к екен, не шертед? оны? ж?рег?, ты?дап к?рел?к: ?Мен-
?лы?ан К?к б?р?с? Даланы?. ?лымау?а амалым жо?, амалым: К?пт?-
Сайран сал?ан ?айран к???л?м! Б?тт?... Ойран- заманым! А?ындарды? соры- ?алы?, ба?ы - аз да. ?ара та?дырым- ?ас?ретт? ?а?азда. ?ш тартпасын к?рд?м саппас тобырды?, Саппасты?ын сез?п ?о?ан сабаз?а. К?рд?к б?здер не б?р ?ара беттерд?. Кеудем?зд? керемет б?р кек керд?. Замандастарды? б?р? и?лд? заман?а. 127 Б?з т?к т?рды?. Б?зд? ол, сонсо? жек к?рд?. Содан кей?н соттал?анбыз сан рет. Соттала сап а?тал?анбыз сан рет. А?тала сап та?ы да б?р С?мменен, С?мырай?а тап бол?анбыз сан рет. Енд? а?ындар жекпе- жекке ?атысып, Мерт болмайды атысып! Сотталмайды соры ?айнап бостан-бос, А?талмайды ?ара бет боп-
Шатысып.. К?зге ешк?мд? ?лмей , ?ырт-
Жерд?? бет?н жаулап ал?ан п?лдей ??рт-
А?ындарды ?стайды енд? ?з?ндей ?л?мт?кпен - б?рдей ?ып!!!?. К?рд???з бе, енд?г? заман мен а?ын ?арым-?атынасы м?селес? ?айда жатыр. Нары? заманыны? ??мында ??еш ??лдары, ??ездер? а?ынды елемеуд?, ескермеуд?, ?мытуды ойластыр?ан. ?здер?н ерте? тарих к?рес?н?не ?л?мт?к ?ылып шы?арып тастай-
тынын б?лгеннен кей?н елд?? б?р?н ?з?ндей санайды. А?ын т?г?л? суды? да с?рауы жо? дейд? ?здер? жал?анды жалпа?ынан бас?ан жа?а?ылар. ?ау?пт?, ?атерл? ой. ?лтты? м?дде ?ш?н с?раныс к?мнен болсын б?р?б?р б?р болады. ?лтты? байлы? к?мнен бол-
сын, ?ашандай жерден болсын ?айтып алынып, иес?не ?айтарылады. К?р? тарихты? ?атал за?ы солай, ?айда ?ашса?да ?ор?ытты? к?р?нен ?ашып ??тыла алмайсы?, ??т?армайды. Асып, тасып, д?улетке бас айналып, мас болу к?н?, шектен шы?у. К?н? болса, онда ?ылмыс. Б?р?не,т?б? б?р зауал-жаза. Ш?к?р?м атамызда ?з?не ??мытыл?ан? деген ла?ап ес?мд? келер, туар заманды ескере отырып ал?ан ба деген ой?а ?аласы?. ?андай толы??анды портрет: ??ырт, п?лдей ??рт ж?не ?з? ?л?мт?к?. О?ан ?з?н те? к?рмеген а?ын: ?Б?тт? мен?? заманым! Хош енд?...? деп ??лдан, с?мнан без?п, б?зд? тастап кетуге бет ал?ан сы?айлы ма? Жо?, а?ын: 128 ?Тастаймын мен... Енд? б?р?н тастаймын! Т?ранымны? т?ны?ынан бастаймын. Арафатты -
Аббас?а айырбастады. ?аза?станды-
Алаш?а айырбастаймын?- дейд?. Б?к?л алашты? б?р?гу?н ?аза? ежелден а?сауда, а?ын соны ме?зеп т?р осы арада. Б?р?м?зд?? т?б?м?з б?р т?рк?м?з. Кей?нг? кездег? архиологтар аш?ан жа?алы?тар бойынша осы жерде ?аза?ты? ата-бабасы миллион жыл б?рын ?оныс еткен. Т?рк? , ?аза? ?лем?не, ?дебиет?не, поэзиясына миллион жыл, ал б?л?мс?здер б?зде ел, тарих болма?ан деп бопсалайды. Сотталып, ?ртел?п ж?рсе де а?ын ?ле??н тастама?ан. Тастай алмайды. Тастау?а ха?ысы жо?. ?йткен? ол ?лт а?ыны. А?ынымыз ?лтын тастап кетсе онда шаруамызды? шынында да ?ыйында?аны. А?ын ?Ед?ге? жырында: ?К?к б?р?ден ?ал?ан ?адет бар ?л?, Т?лмен жалап ж?ректег? жараны,-
?лып! Кезем-
Даланы!!! К?лл? жырым- К?к Т?рк?дей ?аралы: ?алам т?г?л, ?аза? ест?меген со?, Жерд? тастап! Елд?!! Бала - ша?аны,-
К?к Т???р?-ау, Са?ан ж?неп барады!?- деп жырын Т???р?не жолдай жол?а жыйналды. ?ара жерде ?арасатын к?с? ?алма?ан со? ? Петефи? ?уен?мен: ?йып жатыр с?з??е-
К?м? ?арап жатыр к?з??е-
К?м? 129 ?з ел?нде ?з??-
?гей! ?з жер??де ?з??-
Жет?м! ?ап- ?ара б?лт бастан ?р?п, Арам ш?б?? тастан ?н?п. Арамза, с?м сем?ред?, Адал ?лы? аштан ?л?п...? деп тол?анады. Сем?р?п ал?ан арамзаны? арам ш?птей тасты? ?з?нен ?нер?н к?рсетед?. О?ан жер ?ст?нде ж?р?п ?ткен быт-шыт б?л?н?с ?намайды. За?дысы бар, за?сызы бар, ?йтеу?р, ел ырызды?ы пыша? ?ст?нен б?л?н?п алын?ан кез. Корольде, ??л-??таныда ал?ан. Сара?дар алтын белдерд?, Арамдар ауаны ал?ан. ??м ??рылыс ??дайында, су с?мырайда. Б?р? б?т?п б?р ?ана ?ара табыт ?ал?анда а?ын келмей ме Т???р?н?? алдына: ? -Сен ?айда ж?рс??, т?й?р??! Жан ед?? неткен а?ылы да жо?, араны?!? Ашы бу?ан Т???р?? А?ын?а сонда алая, суы? ?арады. ?- Кеше г?р- дед?, т?л б?т?п о?ан б?р демде, Бас тартар дейс?? байлы?тан мынау бекер к?м? ?з??мен б?рге ?аламзатты ойлап ж?ргенде, Адамзаты?ды ?мытып кеткен екенм?н...?. Жымыйды Т???р? тере??не с??г?п ойларды?: ??шып кет!- дед? ?анаттарынды шал?анда от? Мен са?ан анау Аспанды ашып ?ой?анмын! А?ын?а Жерде алданар т?к те ?ал?ан жо?.?. ???м бе, ?лде, т?с?м бе? Алла - ал?ап, Аруа? - жебес?н. Мен содан бер? б?лттарды? ж?рм?н ?ш?нде, ?ырттарды? к?р?п ж?рген?- б?лдыр елес?м... дейд?. К?зге к?р?нбей, еске т?спей елес болып шынымен а?ынны? б?зден м?лдем без?п кеткен? ме? А?ын ?айда? Неткен жан ?з?? А?ын жайлы ?ара с?збен 4 жолмен берген М.Цветаеваны? аны?тамасын А?с???ар?лы ?ажап ?А?ын? атты ?ле?ге айнал-
130 дырып, а?ындарды? бейнес?н ?апысыз суреттеген. ?р а?ын осы ?ле?нен ?з?н ?здеп к?рс?н, м?мк?н бас?а б?реуд? шырамытар ?з?н таппасада, ?ле? м?т?н?н толы? келт?рей?к: Т???р? н?рын ??й?ан со? ой мен сез?мге, ?омсынып ?о?ам, ортаны,-
Менс?нбейд? а?ын мемлекет??н? ? ?з?нде. ?йткен?, ?к?мет ?ле?нен ?ле ?ор?ады. К?рген? азап Жерге кеп, Аспанан анау т?скеннен. Пер? б?ткеннен именген емес пенде боп. ?йткен?, Рух- ?а?арлы ?ара к?штерден. Т?нектен кетт? Ол- Жары??а. Ж?рген жо? м?нда к?йк?лер ??сап к?й?ткел?. А?ынды ?арсы ?ойма?дар ?лы халы??а, Ол ?з? - Халы? , ?йткен?.!!! С?м тобыр итше к?ш?ктеп жатыр... Т?л?а ?л?п!!! Сайтанны? со?ан з?л?- б?л. ??рыды ел ??л?а- ??л болып! Алла?а ?ана бас иген А?ын т?р? ж?р!!! Т???рге сенген ш?б?с?з, Дана бас ?алай- шала мас?! Д?ниеге тырдай жала?аш келген К?н?с?з К?н??а батып кетед? тырдай жала?аш?! ?ара жер, хош бол, тала? д?ниен? таптап кеп, ?арамай жан?а, мал?а да-, Келген б?р пенде? кет?п барады аппа? боп-
Алла?а! А?ын туралы ?лем ?дебиет?нде неб?р классикалы? к?ркем туындылар бар, мына ?ле? соларды? ?атарында иы? т?рест?р?п т?рарлы? к?ркем ?уаты бар. Рух а?ын бойында. Т???рге ?ана бас имек. ?алай таза келд?? солай таза кете б?л. А?ын ?р?ашанда ?о?амнан да, бил?ктен де би?к т?рады. О?ан т???р? ?лтты? к?ре алма?анын к?руге жаз?ан. А?ын бил?к пен саясаттан сырт т?рма?. ?лтты? ма?сат-м?ндет б?лардан ке?, ?асиетт? ??ым. 131 А?ын ?лтты? т?рбиеш?. Бил?ктен бойын аула? ?стап, о?ан ?лтты? м?дде т?р?ысынан ы?пал ету керек. А?ын ?сте бил?кке оппозицияда болма? емес. Ол бил?ктен де би?к, б?лек ?лем. ?айта ?о?ам мен бил?к а?ын?а оппозицияда болма?. ?ай жа?ынан жа?пай ?аламыз деп. Нег?з? ?андай болмасын оппози-
ция бил?кт?? ж?берген ?ател?г?, сол ?ател?г?н т?зеуге жанталаса-
ды.А?ын с?з? ??дай с?з? бол?анды?тан, жаратушыда ?ател?к болмайды. Т???р? ойы мен сез?м?не н?р ??й?ан т?л?а осынысы-
мен дараланады. ?ле?де ?к?мет пен орта ?ор?атын керемет б?р к?ш бар. А?ын с?з? халы? с?з?. Халы? ?аласа хан т?йес?н сояды. Бас кеспек болсада т?л кеспек жо?. Алла?а ?ана бас иген а?ын басы ??лды??а ж?рмейд?. Осы аудармамен А?с???ар?лы М.Цветаева мен Абайды? адам баласы ??дай?а ??лшылы? етуге жарал?ан деген ой- п?к?рлер?не ?осылып отыр. Дала адамы т???р?мен т?келей т?лдескен, ??лшылы? етсе со?ан ?ана бас иген. Дала демократиясы - дана демократия. Б?р ауыз с?зге неб?р д?ние ойын сыйдыра б?лген с?з иелер?.Жетес?нде болса ел ма-
лын жемес ел басшысы дейд? Абай 39-?ара с?з?нде. Ел бил?г?н ?олы?а берген халы?ты зор, ?улие т?тып, жетпеген?н жет?лт?т, азба ел басы, топ басы. Сонда ?ара халы? сен? сынамас, б?рден б?рге ж?рг?збек болмас оны? тарапынан. Б?р? бауыры?, малда ?з??д?к?, халы? ?амын же дейд? а?ын. ?аз?рг? заман?ы жем?орлы? пен сыбайласты?ты? нег?з? осы Абай к?рсеткен жетес?зд?кте жатыр. Я?ни, бил?кке халы? атынан нел?ктен келген?н ??пау. Бил?кт?? нег?з?н, тег?н, м?н-ма?ынасын, жараты-
лысын т?с?нбеу. Халы? ?амын жеу деген ??ымны? байыбына бара алмау, жете таный б?лмеу, А?ыл, сана, ми, ??ымнан ада бо-
лу. Жетес?зд? к деген???з санасызды?, ойсызды?, ж?герс?зд?к. Б?лар тек жете деп желке т?сын ??ады, желкелеп, жетекке алып, т?с-т?стан т?й?п отыруды ?ажетс?нед?. Ал, соны? б?р?н т?с?не, ??ына отырып халы? ?амын жемей, тек ?з ?арнын ойласа онда ?м?р? жет?лмейм?з. ?здер? аз?анымен ?оса б?к?л ?лтты аздырады. Коррупцияны? г?лден?п, к?ркейу?- то?ышарлар тойыны? то?тамауы, шары?тау шег?не жетпеу. ?аза?ты? кедей- бай бол-
сам, бай- ??дай болсам деген ма?ал расты?ы т?рш?л?кте д?р?лдеп, 132 салтанат ??рып т?р. Айнала ?ара?ызшы, ?аптап кеткен ??ше? ??дай. Жаратушы, т???р жал?ыз дегенге кере?ар к?п ??дайшылы?. Е? ?арапайымы ??дайды? ??дасы. Жерге т?с де-
уге, та?ы болмайды, т?суден кеткен. Пендеш?л? к пен н?пс?н?? е? би?к шы?ына шы?ып ал?ан ???дай?а? енд? тек ??лау, ??рдым?а кету ?ана к?тул?. Жер тартысыны? за?ы солай, ол сен?? ?олдан жасап ал?ан ???дайшылы?ы?а? ?арамайды, таби?атты? ?з? за?ы бар, жер пендеге ?м?р? басын и?п к?рген емес. Адамны? мына т?рш?л?кте ?м?ру с?ру философиясы Абайды? ?нер?нде, одан ас?ан демократия жо? ?лемде. ?лы демократияны? ел? деген Англияда?ы бил?кт?? келбет?н к?рсеткен П.В.Шеллид? ? ?1819 жыл?ы Англия? деген ?ле?? А?с???ар?лы аудармасында керемет к?ркем туынды болып шы??ан: ?Корол?м - со?ыр! К?рмей- ?з?нен бас?аны, Бостанды?ымны? сол боп т?р со??ан ?ас жауы! М?рагер- принц те к?р? ?а?бастан аспады,-
?лы Англияны ая? астына тастады! Бил?ктен ?айыр к?тпей, К?п-
?ры боп кетт? ?лысын жауша ?птей кеп: Б?р ?з?м нанды к?рсетш?, мына аш тобыр Алды?нан шы?сын иттей боп! ?исайып за?ны? ?азы?ы, ?рб?р ?р?б?-
Алтынны? ?ана ж?р?п т?р ас?а? ?м?р?! Т?беден Сайтан т?р ?рып: ?азыналы? билет ??ны жо? ?уды ?р? ?ып, Бостанды? - ?лд?! Король мен к?р, лас к?р?г?п!! Мен б?лсем, ?анны? т?р ?л? сезбей ис?н Ол, Сезсе оны кенет... кету? м?мк?н -т?р?л?п...?. Елд?? б?р?не ?лг? болма? ?лыбританияда?ы сол кезе?н?? бил?г?. А?с???ар?лыны? ?ай ?ле?? болмасын ?з???зд? жетелеп оты-
рып Абай?а алып келед?. Мысалы: ?Жанын жасын?а жаны?ан ж?рт ед?к, 133 К?ш?н ?затып т?р?ан шал-
А?тамберл? дейт?н асылды. Т?б?м- К?лтег?н. Т???рег?м - Б?ржан сал. ?аным- ?асымды?. Абай ?Жиырма бес?нш?? с?з?нде: ?Балаларды о?ыт?анда жа?сы, б?ра? ??лшылы? ?ыларлы? ?ана, т?рк? танырылы? ?ана таза о?ыса болады дейд?. ?аза?ты? ар?ы т?б? т?р?к екен?н, т?рк? т?л?н б?л?п, т???рге ??лшылы? етуд?? ?ажетт?л?г?н к?рсет?п отыр Абай осы жерде. Мал д?улет?? жетсе араб, парсы керек.?нер керек.Орысты? т?л?н, о?уын, ?ылымын б?лмек керек.? Пайдасы-
на орта? болу ?ш?н дейд? таза прагматикалы? к?з ?араспен. ?з пайда?а керект?г? ?ш?н ?ана о?ы дейд?, ?з т?л?нд? осы жолда ?мыт демейд?. ?айта орысты? зарарынан ?ашы? болу ?ш?н о?ып-?йрену керек дейд?. Я?ни, Абай зарарын к?ре б?лген, тара-
тып ашып айтпасада оны? барлы?ын, ?аза??а зиянды екен?н аны? к?рсет?п отыр. Б?з болса? зарары ?айсы, пайдасы ?айсы,арасын ажыратып жатпай-а? б?р?н б?ра? б?р жерге ?йе саламыз. Д?нге де жа?сы б?лгенд?к керек дейд? ??лама. Д?нен б?рын т?рк?л?кт? б?р?нш? кезекте ?оюына ?араса?,б?зд?? ?алымдарды? барлы? д?н т?рк? д?ниетанымынан бас ал?ан деген п?к?рлер?не сай келед?. Жа?сы б?лу деген де ?ылымдылы?ты та-
лап етед?.Сонда д?н таза сен?м емес, ол да ?ылым бол?аны.Осы арада с?зд?? орайы келген со? Абай ж?н?ндег? М.?уезовт? ? 20.04.1951 ж. айт?ан б?р ойын келт?ре кетсек арты? болмас: ?Абай барлы? а?ындар мен ойшылдар сия?ты ?о?амды? ?м?рд?? ?згеру?н?? нег?зг? факторы - имандылы? бастауы деп сана?ан. Абайды? ?з? д?н? бол?ан.? ?аз?рг? б?зд?? ?лтты? идеологиямызды? нег?з? осы Абайдан бастау алуы ти?с. Абайда поэзия да, ?а? та, философия да, д?н де, саясаттану да бар.Е? бастысы, ?ылымдарды? ?ылымы- т?л ?ылымы бар. Ж?не де б?р? де жан- жа?ты нег?зделген. Т?рк? ?лем?, алаш ел?, ?аза? ж?рты, тарихы- б?р?де Абайда т?р. Алда ?ажет??е жарат. ?ара?андыда?ы т?р?к- ?аза? лицей?нде со??ы айда б?рнеше а?ындар кеш? ?ту?, директорды? а?ындар мектеб?н ашпа? ойы 134 орынды, ??птарлы? н?рсе.Абайды? а?ынды?, азаматты? мектеб? керек. Абай да ??нанбайды? ???ла?ан там? атал?ан мектеб?нен сауатын аш?ан. ?р?айсымыз?а б?р б?р Абай мектеб? арты? етпес. Д?ние к?р?мен к?рленген ж?рек- жанымызды Абай с?з?мен жуып тазала?ан ж?н болар. Алыстан о?ытушы, ?алымды ша?ырт?аннан не пайда, тамыр со?ысы?ды д?п баспаса. Алыс?а барып о?уды? да ж?н? жо?, ауылы?да оны ?олданарлы? б?р ж?н-
жоба болмаса. Орыс, а?ылшын т?л?н о?ымастан б?рын ?аза? т?л?н мемлекетт? к т?л рет?нде ?лт болып к?теру?м?з керек.Уа?ыт пен ?дет ?з деген?м?зге жетк?зед?. К?ндел?кт?, ?р?айсымыз ?аза? т?л? ?ш?н ?ызмет етсек бол?аны. Ол ?ш?н т?рбие ??ралы рет?нде Абай с?з?н ?стануымыз шарт. Т?зу жол?а т?су ?ш?н Абай керек. Б?р?м?зге Абай болу керек. Болмаса?да ??сап ба?.А?ын А?с???ар?лыны? анасы ?алифа Рамазан?ызы ?з ?лына д?рыс айт?ан Абай бол деп. Анасыны? аманатын ар?ала?ан а?ын С.А?с???ар?лы: ?Т?менде - ел. Т???р? - т?беде. ?ртенге к?р?п, ?ртенд? мен?? ?зег?м. Базар?а бармай, ба?ымды сынадым ?ле?де. ?збекстан емес, мынау- ?з ел?м. ?ртен?п барады ?зег?м...? деп а?ынан жарылады. А?ынны? к?ркем тал?ам-та?дауын талдаймыз деп б?раз жер-
ге бар?ан сы?айлымыз, ба?ана?ы сын- сотымыз?а оралайы?. Сын?а да жа?а к?з?арас ?алыптастыру ?ажет. ?м?рде де, ?нерде де ?атып ?ал?ан ?а?ида- догмалар болмауы ти?ст?. ?лтты? а?ынды ешк?м сынапта, соттамайды. Сынаса, сотта-
са ол ?з?н ?з? соттайды. Ол туралы А?с???ар?лы былай дейд?: ?Жан жа?ым - с?м. К?ле?деген, Ойды б?з?ан, отта?ан. Сонсо?, Сотпен- ?ле? деген ?з?мд? ?з?м сотта?ам. ? Г.Ибсеннен ерк?н аударыл?ан осы жолдар т?п н?с?а?а ?ара?анда с?тт? шы??ан. Ибсен-?м?рд? б?р?н басынан бастау, 135 к?нде ж?ректег? шайтанмен алысу, шы?армашылы?- ?атал сот, ?з??е ?з?? сот ?тк?зу. А?с???ар?лы ?аза? д?ниетанымына жа?ын ет?п шынайы аудар?ан. Ойды шайтаннан г?р? пендеш?л?к к?п б?зады ?ой, ада-
стыратын да д?ниедосты?. Шайтан ж?ректе емес. Адам?а т?н н?пс?, оны тежеп, тиып ?стау?а болар. Б?л жерде с?м бас?а ??былыс, ке? ма?ынада алын?ан. Ол- пенден?? ерк?нен тыс адам жанына ?мтылып, к?ле?деп, оттап, ойын б?зба?. ?уатты ойсыз еркелен?п с?з шы?пас. Сонды?тан да а?ын о?ашада ?з?н ?з? с?з сарасына салады. ?з?нен есеп алып, ?исынын ?здер ?р затты?. Нег?з? А?с???ар?лы алыс-жа?ын елдерд?? классик а?ындарын ерк?н, ?иналыссыз, ?апысыз, ?исынымен аударады. Салыстыра о?ы?анда асып т?скен?н к?рес?з, б?лда Абай мектеб?, бойда ?нер деген ??д?ретт?? бар екенд?г?не ку?л?к. ?зге халы? поэзиясымен ерк?н жарыс?а т?сет?н ??былыс екенд?г?н та?ы б?р м?рте д?лелдеуде. ?з?не ?з?, б?зге емес. ??былыс десе ??былыс. А?ыны? со??ы б?р жары? к?рген поэмасы ?Алас! Алас!! Алас!!!? аталады. Поэма мазм?нын б?р ауызбен айтса? болаша??а бет т?зеген ?аза?ты? ?лы к?ш?н ?тпел? кезе?н?? ?ткел?нен аман-есен ?тк?зу. Ол ?ш?н: ?К?к Т???р?! ?ай ?иян?а ?ашты ?м?т? Асау жанды б?р ?з??е тапсырып-, Тыным табам... Жо?.. ?айтадан мына елге Ж?бер мен? Ба?сы ?ып! Ек? жа?та лапылда?ан ек? от т?р, Ек? от емес-
Там??та?ы ек? ?рт б?л! Екеу?н?? ортасында Алаш ?ап, О?ан енд? ?з?з?л кеп бал ашпа?, ?ойлыбайдай Ба?сы керек б?л елге Жын-пер?н? ?уат??ын аластап!?. 136 Европаны кезген елестен попперл? к Европа?а дей?н аралы?та?ы Ма?жан т?г?л Бей?мбетт? танымайтын Мыр?ымбайды? миын сурет?н беред?: ?Ж?рт бар ма ед? сайран мен?? ж?ртымдай, ?лт бар ма ед? ?айран мен?? ?лтымдай?! Мынау- Д?кей Мыр?ымбаев (бизнесмен), Анау доктор-Мыр?ымбаев ?ыртымбай! ?теген Ба?ад?р-
?р ел?м! ?рге ?мтыл?ан ?ркен?? ем,?рен??, К?ре бер?п осыларды? миына, Ш?р?п кетт? мен?? к?лл? ?ле??м!!! Пай, пай ш?рк?н. ?андай ?ажап жырмен ел жанын аластау: ??ара ?ар?а ?ан- ж?н?нд? шо?ып к?п, К?к?п кет?п бара жатыр, к?к?п кеп. ...Мен аластап т?р?ан кезде, Алашым, Кел! Ек? отты? арасынан ?т?п кет?. ?лт а?ыныны? ?лы с?здер?, кел???здер, кел?с???здер, келе-
шекке кеш?кпей ?тей?к. Тег?не тарт?ан т?рк?н?? тект? а?ынын енд? тек ?ана А?с???ар?лы деп атауды ?сынамын. Ата-
анасыны? а? с?т?н а?та?ан перзент Сер?к енд? ?лт а?ынына айнал?анда о?ан А?с???ар?лы аты жарасады. ?лы ?лтты? а?ыны- А?с???ар?лы. А?ынны? ?аламынан неб?р ?ажайып ?ле?-поэмалар ?айдан туып жатыр деген сауал?а: ??рб?р Жырым- Махаббатты? баласы. За?ды, не за?сыз ту?ан шамасы. ?кес?н?? к?м екен?н к?м б?лген? Менм?н Оны? Анасы. Ж?ма?ты? да, Тоза?ты? да орны-
Ж?рег?мде. Содан- кие ?онуы. -?кес? к?м?- Патша шы?ар?! - дейд? ж?рт. М?мк?н, т?пт? , ?ры- ?ары болуы? дейд? А?с???ар?лы М.Цветаевамен б?рге. 137 А?с???ар?лыны? ?зден?с ке??ст?г? ке?ейе т?суде, та?ырыбы к?рделенген? ? ?ст?не к?рделенуде, ойлары тере?, т?л? ??нарлы, бай. К?с?би б?л?г?н?? де?гей? аса би?к. Айтпа? ойыны? м?н-
ма?ынасына, та?ырыбына сай ?ле? формасын и?р?п, и?п отыра-
ды. ?аза? поэзиясыны? с?з кестес? мен ?ле? ??рылысыны? т?пк? нег?здер? к?не д?у?рде ?алыптас?анынан хабардар А?с???ар?лы ны? ?аз?рг? ?ле? с?лтес? т?пт? б?лек. Оны? ?ле?дер? к?нен к?нге ??лпырып, ?исынымен ?ызы?тырып барады ж?ртты. ?р апта сайын ала?дап а?ын жырын к?т?п отыр?ан о?ырман, оны? да ?аз?р ?рес? ?те би?к, ?рк?мд? б?лай ?здеп о?ымайды. Сез?м?нд? б?л?ынтып, ?аны?ды ?ыздырып, ежелг? д?ст?р??д? еске салып, ?аза?ты майдан?а, ат?а ?ону?а ша?ырады: ?Б?л д?ниен?? алды- сайран, Арты- м??, Онда мен?? да?ы енш?м бар т??ын Жасын с?йд?м-
?олбасы боп ?атарымнан ?ара ?з?п, Ару с?йд?м-
?ор?асын боп бал?ыдым. Ас?а?- ас?а? леб?з айтып аспан?а, А?танберл?ше шал?ыдым! Адамзат,б?ра?, а?едеу екен, алтыным...?. А?с???ар?лына ?аз?р ба?та, бапта керек. Оны Ел, ж?рт бо-
лып баулу ?ажет. Б?л м?жб?рл?ктен ту?ан ?ажетт?л?к. ?йткен?, ?аза? ?лтына осындай ?айталанбас, ?айтпас, ?айсар, ?аза? ?нер?н?? Кенесарысы тап ?аз?р ауадай ?ажет. А?с???ар?лы ??нды, ??тты а?ын, ?аза?ым сен ?ш?н. О?ырманы ?ш?н от?а т?с?п, ел? ?ш?н ?ртте ж?рген азамат, б?р туар а?ын, Секе?. Де-
генмен, ?ажап поэзия ерк?нд?кте тума? -деген ?бун?с?р ?л Фара-
би. Ер + к?нд?к. М?дде + м?мк?нд?к. А?са?ан арман?а апарар жол жал?ыз ?з?лмеген ?м?т болып ?ана ?алмаса болды. А?ын жайлы жаз?аннан кей?н оны? жырларынан ?з?нд?лер келт?ре берг?? келед?. ?ажабы мен ?азалын 45 жыл жазып келе жат?ан а?ынны? м?расы мол. Алайда оны о?ырманны? ?з? А?с???ар?лыны? жа?а жыр жина?ы шы?а ?алса, ??дай ?аласа, 138 у?де берген азамат с?з?нде т?рса, содан ?з? о?ып л?зз?т алса д?рыс болар ед?. Осымен ??г?мем?зд? т?м?мд?йм? з дегенде б?р о?ырман Шайтанк?лд? ? Л?йл?с?- а?ынны? м??г? махаббаты-
?айда деп с?рамасы бар емес пе? Не дейм?з? Л?йл? - жо?! ?алия бар- с?луларды? с?луы, аруларды? аруы, ?лемнен де ?сем, ?дем?- а?ыны? с?й?кт?, с?йк?мд? ?йел?. Балалы? Идеал ?з т??ырында т?ра алмай к?зден ?шып ?айып бол?ан бая?ыда. ?Ешб?р ару, те? келмес еш перизат, Шайтанк?лде б?р ?ыз бар Л?йл? деген?- ол а?ынны? ?иялында ту?ан, ?м?рде болма?ан бейне. А?ыны? махаббат ?здеп, алас?рып, сез?м сел?н?? астында ?ал?ан с?тте ту?ан к?ркем бейне, мына жал?анда баламасы жо?. А?ынны? Жет?судан ?рлап алып ?аш?ан ару ?алиясы бар, о?ан арнап а?ын: ?К?р?п алдым ма?дайыма жаз?анын, Мен- маздадым! Жел с?йгендей - маздадым: Жет?суды? жет? ж?з ?ызы ?оршап ап, Жер бет?нен ?шып кете жаздадым! ?анша аруды? ?ара шашын тарадым, ?алды ?ш?мде ?анша мен?? зар- ?н?м? Сен - Л?йл?с??! Сен? к?р?п та?ы да, Мен-М?ж?н?н... М?ж?н?н боп барамын!...?. Махаббатты? ??д?ретт?л?г? деген осы. Бала- ?ле? ?Л?йл?с?? енд? ?нер-?м?р ?алиясына айналды. А?ынны? айтар шыны осы, о?ан ел не дейд?? ?рине, ??птайды, ?олдайды. ?з?мен ?оса М?ж?н?н болып барады. Шай-
тан к?л - а??улар мен а?ындарды? ежелг? б?р мекен? деген? рас шы?ар а?ынны?. О?ан к?м ?ашы? болма?ан. К?лд?? с?лулы?ына ??мартып Адам Ата мен Хауа ана ?йлену тойларын ?ырмызы ?ызыларай тауларында ?тк?зген дейд? ертедег? б?р поэмасында а?ын. А?с???ар?лы ?з? де, ?ле?? де сенуге т?ралы? ?ой, ендеше оны? мына ?Неке са?инасы? ?ле??н ты?дап к?рел?к: ? Сал аурудай, сал?ын ?аны, 139 Келд? алды?а шерл? ер??: Мынау алтын са?инаны Танисы? ба, Зергер?м! Б?р ?йелд? с?й?п ем ?ой К???л?н?? хошы- н?р? Со?ан бола ??йып е? ?ой Са?ина?ды осы б?р?! Жат?а ??лап! ??самын мен ?анжылатты ол ?анша к?н? ..Кес?п алдым пыша?ыммен Б?г?н соны? сауса?ын! ?ал?ан ба?ыт- ба?и- да?ы! ?алай м?нда жай табам? Осы опасыз са?инаны Бал?ытып бер ?айтадан! ??й ?айтадан! ?у ?м?рде Кесепат?а кенел?п, Шар? ?р?ан т?л ж?рег?ме, Ал?ын?ан с?м ж?рег?ме Ж?берей?н жебе ?ып...?. Кетт? жебе без?лдеп, ?ай ж?рекке кезен?п,к?мд? ?здеп? ?айдан то?тар ол енд?, Шандор Петефи мен Секе? ?олынан шы??ан со?, кетт? де ?лем кез?п: ?Мынау ?лем - Муза ед?. ?н ед?. Ш?мш? менен М??а?али - д?лел?, Махаббатпен ж?рег??е н?р ??й?ан ?сем ?йел- ?лемнен де ?дем?.? А?ын жасты? ша?ын еске алып: ?О да б?р ойран кез ед?. ?ртенд?м- к?йд?м. Ег?лд?м- с?йд?м, ла?ылдап. Жанымны? жасын кезе?? ?з?мнен к?ш?п, ?ленде ?алды-
Лапылдап! К?з?мде - сорам... 140 ?айтей?н соны сезбесе ел? К?к?рег?ме к?ктей кеп К?ктен жетт? ?ле?. Ел ла?ып ж?рген кезде сол Лапылдап жанып, Мен ?алай к?л боп кетпегем?!? дейд?. Расында да за?ды с?ра?. Оны? жауабы да а?ынны? ?з?н?? ж?рег?нде, жырында: ?Наполеон ел?н?? еркес?- ?р, К?с?ле жамыл?ан к?рпен?. М?скеуд? б?р рет ?ртесе ол, Ед?ге - ?ш рет ?ртед?. Т?рк?н?? та?ы б?р ?ркен?, Т???рд?? н?рына б?ленген,-
?йс?ннен- Жамбыл кеп ?ртед? М?скеуд?? ж?рег?н- ?ле?мен. Жасынды жалма?ан ?ртымен, Т?ске ен?п Доспамбет к?кем -д?р-
Енд? кеп мен шы?тым Т?рк?ден Д?ние не болар екен б?л...?. 141 А?ынды ас?а?татайы?. ?Орталы? ?аза?стан? газет? 1 ?а?тар, 2004 ж. ? 1. ?Мен?? ?аза?станым? ?н? шыр?ал?ан кезде к?к?рег?не куаныш ?яламайтын ?аза? жо? шы?ар. Оны?: ?Мен?? ел?м, Мен?? ел?м, Г?л?? болып ег?лем?н, Жыры? болып т?г?лем?н, Ел?м, Ту?ан жер?м мен?? - ?аза?станым!? - деп шыр?ал?ан кезде рухы? т?пт? аспандап, кеуде?д? ма?таныш сез?м? кернеп кетед?. М?не, осы ?нн?? с?з?н жаз?ан а?ын Ж?мекен Н?ж?меденов екенд?г?н елд?? б?р? б?ле бермейд?. Ал осынау ?нн?? с?з?н жаз?ан Ж.Н?ж?меденов сонау 1955-56 жылдары ?ара?анды каласында?ы ?Сталинуголь? трес?не ?арасты ?33-34 шахтасыны? т?рт?нш? учаскес?нде комбайнерд?? к?мекш?с? болып ?стеген екен. М?ны еске алып отыр?ан себеб?м - 1986 жыл?ы т?уелс?зд?к ?ш?н к?ресте, желто?сан о?и?асына ?атыс?ан ?аза? жастарына осы ?н рух берген болатын. ?аз?р Ш?мш?ге кеш те болса ??рмет к?рсет?л?п жатыр. Ал Ж?мекенн?? аты ?мытылып барып, енд?-енд? ?ана ?айтадан аталуда. А?ынны? ?Мен - тамырмын? деген жыр жина?ында мынадай ?ле? жолдары кездесед?: ?Енд? ?айтем - болмады о?у, Дарымады жаныма ?нер. Абырой алып келсем ?айтер, ?ара?анды барып егер?. Шынында да а?ынны? ?ара?андыда кенш? болып ?степ ж?рген кез?нде к?йш?л?к таланты танылып, осы ?аладан Алматыда?ы консерватория?а барып о?у?а т?сед?. Ж?мекенн?? ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? с?з?не жазыл?ан ?нд? б?л к?н? ?ай ?аза? б?лмейд?, ?ай ?аза? шыр?амайды? Т?пт?, бас?а ?лт ?к?лдер?н?? осы ?нд? айтып ж?рген?н де естудем?з. А?ын: ?О, адам, асыл адам, адам, адам, 142 Тол?андым ?з?? жайлы ба?анадан. Б?р??е жалта?таймын, Ала?мын мен, Тым ??рса Б?р?? бар ма ма?ан ала???, - деп бекер жазып кетпеген сы?айлы. Артында жо?таушысы, с?раушысы болмаса, адамды ?лген со? ?мыта салу о?ай екенд?г? шы?ды? ?ой. Ал сол шынды? туралы а?ынны? ?з? былай деп кеткен: ?Шынды? - ??дай - ?ыз дейд?, ??дай бар деп ж?рт ?л?, Таппа?ан со? ?здейд?, Тауып алса ??ртады?. Осыны м?мк?н емес деп к?м айта алар екен мына заманда. Ж?мекен Абайды? ?аза? ?ш?н, адамзат ?ш?н ат?арып кеткен е?бег?н ?те д?л ба?ала?ан: ?...Абай деп аталыпты ?лг? мы?ты?, К?п уа?ыт сырын ?здеп жа??ыры?ты?. Д?н тер?п даласынан дана а?ылды?, ?абына салып кетт?? м??г?л?кт??. Ал мына с?з? б?зд?? к?б?м?зге арнал?андай: ?Болма?ан со? бас?а жастар ??раны?, Б?р домбыра ?стау керек ж?г?тке?. Мен ?дебиетш?, сыншы, тарихшы емесп?н. Алайда мен?? пайымдауымша Ж?мекен Н?ж?меденов ?ара?анды ?аласында е?бек еткен кенш?-а?ын рет?нде ?аланы? тарихында ?алу?а ???ы?ы бар. Оны д?лелдейт?н, нег?здейт?н ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н?? ?ле? жолдары ж?не ?нн?? ?аза? хал?ыны? ж?рег?нде алып отыр?ан орны. Шамалы уа?ыт болса да, ол е?бек жолын б?зд?? ?алада бастады. Барлы-жо?ы 48 жасында ?айтыс болса да, ?аза? хал?ы т?р?анда еш?ашан да ?лмейт?н, еш?ашан да еск?рмейт? н тамаша ?нер туындысын ?алдырды. М?не, сонды?тан да ?ара?анды ?аласыны? 70 жылды?ына орай а?ын Ж?мекен Н?ж?меденов атын ?ала тарихына енг?зуге арнал?ан шараларды кей?нге ?алдырмай, ?аз?рден бастап ?арастыр?ан ж?ндеп ойлаймын. 143 Первоначальный набросок для интервью в газете ?Индустриальная Караганда?. В имеющихся изданиях произведения поэта Ж.Нажимеденова нет указаний на даты написания тех или иных стихов Нажимеденова. Есть утверждение о том, что он написал эти стихи в 1959 году, будучи студентом 4 курса консерватории. Однако, изучая биографию поэта и стихи ?Мен?? ?аза?станым? можно прийти к выводу о том, что эти стихи были рождены именно в 1956 году до его отъезда из города Караганды для поступления в консерваторию г.Алматы. Сразу же оговоримся, что между рождением замысла стиха, самого стиха в душе поэта, затем его переосмысление, в голове перенесением на бумагу, редактирование, передачей к печатанию затем изданием имеется длительное время. Поэтому дата напечатания, даты известности обществу может не совпадать со временим рождения стиха. Например, великий немец Гете, юрист по образованию, поэт по призванию свое великое поэтическое творение закончил 22.07.1831 году, хотя начал его писать аж в 1771 году, Содержание стихов ?Мен?? ?аза?станым? свидетельствует о том, что его рождению послужило большое историческое общественное значимое событие. Толчком для написания этого стиха стало участие самого поэта Ж.Нажимеденова в этих событиях, поэт стал очевидцем этого события. Тот же Гете писал в стихах ?Гиджра? о Востоке: ?И где слово вечно ново, Ибо устным было слово.? Слово рождается в сердце поэта, звучит в устах его, затем уж ложаться ровными строками на бумагу. В 1954 году началось грандиозное освоение целинных земель Казахстана. 1955 год сентябрь - Нажимеденов начинает свою трудовую деятельность на шахте. 1956 год первый год большого урожая, в том году появилась медаль ?За освоение целины?. 144 Из печатных газетных статей известно, что Ж.Нажимеденов весна-лето 1956 г. в составе делегации города Караганды ездил в г.Москву, безусловно поездом через всю целинную страну. И он воочию видел результаты труда первоцелинников. И тогда у него впервые зародились в душе следующие строки: подстрочный перевод с казахского на русский мой, чтобы отвечать за каждое слово, хотя есть и переводы его стихов на русском языке. Мен? ? Каза?станым (Мой ?аза?стан) Алтын к?н аспаны, Золотое солнце его небо Алтын д?н даласы. Золотое зерно его степи (поля) Думанды бастады, Начало торжества Далама ?арашы. Посмотри на степи (поле) Ке? екен Жер деген, Какая просторная оказывается земля Жерге д?н шы?ты ?ой. Взошло на земле зерно Д?н ег?п, терлеген, Сеявши зерно, вспотевший ?аза?ым мы?ты ?ой. Силен мой казах. ?айырмасы: Припев: Мен?? ел?м, мен?? ел?м, Моя страна, моя страна Г?л?? болып ег?лем?н, Взросщусъ как твой цветок 145 Жыры? болып т?г?лем?н, ел?м, Как песня твоя разолъюсъ, моя страна Ту?ан жер?м мен?? - ?аза?станым. Родная моя земля - мой Казахстан. Са?ымды далам бар, Есть степъ в мираже Сабырлы к?л?м бар. Естъ выдержанное озеро ?ара?дар, жара?дар, Смотрите, люди мира Осындай ел?м бар. Естъ такая у меня страна. ?арсы ал?ан уа?ытты, Встретившее время Ежелг? досындай. Как древнего (прежнего) друга Б?зд?? ел ба?ытты, Наша страна счастливая Б?зд?? ел осындай. Наша страна вот такая. ?айырмасы: Припев: Сразу же хочу отметить то, что Ж.Нажимеденов был и остается человеком высокой эрудиции, интернационалист, ратовавший за дружбу народов, чтивший русских поэтов: он любил свой народ, писал на казахском языке, восславил свой народ, его героический труд в годы целины. Одной следующей строчкой стиха он дал какую великую оценку своему казахскому народу, давшему первый целинный урожай ??аза?ым мы?ты ?ой.? мы?ты - могучий, неприступный, прочный, твердый, сильный, крепкий, железный. Здесь более подходит по тексту стихи: 146 Казах мой сильный, поднявший целину. И это написано четко и ясно, прямо обращено именно казаху. Так осмелиться написать в то время, даже если это было в 1959 году, когда еще дело Сталина не умерло, нужно было иметь характер, твердость духа, большой поэтический полет вдохновения. Этому его подвигло само время, дух времени. Шли послевоенные годы, страна еще выходила из войны, народ не ел досыта хлеба. Целина дала хлеб, накормила страну, обеспечена была продовольственная безопасность и независимость всей страны Советов. Народ поднял целину, целина подняла народ с колен, перед диктатурой, рабством духа, народ понял и осознал, что не только может победить врага на поле брани, но и победить свой страх и поднять свой дух свободы и равенства. Вот какую задачу решила с одной стороны целина. Именно подъем народного духа позволила поэту во весь голос заявить: Моя земля, моя страна, мой Казахстан. И он четко подметил следующую национальную черту казахского народа: встретившее время как своего прежнего друга. Откуда у поэта - 1956 год - 21 год, в таком молодом возрасте такое понимание времени, восприятие мира, духа целого народа, целого явления, исторического события. Если целина не была ба историческим событием Н.А.Назарбаев президент нашей страны не стал бы проводит 50-
летие целины. Как созвучны и своевременны устремление двух этих великих людей, казахов - поэта и президента, и какое цельное, единое понимание интернационализма и дружбы народов, у обоих прекрасных сынов нашего отечества. Ж.Нажимеденов: Тек халы?тар - досты? т?тас, мы?ты тас, д?ние т?тас; граниттей т?п-т?тас. Толъко народы - единая дружба, крепкий как каменъ, мир целостный, как гранит. 147 И в Конституции РК, одним из создавшей которой был наш президент, записано: общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа. На юбилейной медали целины нарисовано поле, колоссы пшеницы, комбайн. В стихах ?Мен?? ?аза?станым? также нарисовано поэтическими строками та же картина: лучи солнца, хлебное поле, хлебороб. Эту песню поют уже 50 лет, поет весь казахский народ, знают и уважают все казахстанцы. Поэтому эта песня так жива и любима народом. Потому что она воспела дух народа, славу трудового народа, мирного труженика, в нем звучат сыновняя гордость за свой народ, за его созидательный труд. Исполняя эту песню, каждый из казахов, из нас проявляет свое уважение к народу. Уважение и гордость, преданность и верность, признание своей принадлежности казахскому народу, казахской земле, нашей стране - Республике Казахстан. Независимость Казахстана также пришла мирным, созидательным трудом всех казахстанцев, в особенности первоцелинников. Это ода труду, во славу труда полей. Эту песню поют люди всех профессий и специальностей, представители всех поколений нашего народа. Она стала всенародной, многие считают ее народной, однако у этих проникновенных, простых строк, идущих от сердца и души, есть автор - поэт Жумекен Нажимеденов - шахтер, трудившийся 1955-1956 гг. именно он - Нажимеденов написал самые искренние, правдивые, поэтические строки в своих стихах о шахтерах, о их нелегком, смертельно опасном труде, о славе и чести труда шахтера, которую он ставил выше славы поэта и преклонялся перед честным потом труда шахтера. И с нашего шахтерского города поэт шагнул в мир поэзии, музыки, философии. Тяжкий труд шахтерский раскрыл его талант. Городу Караганды в этом году 70 лет, и следующий 2005 год - его шахтеру, поэту Ж.Нажимеденову исполняется 70 лет. Он умер рано, в 48 лет. Короткая человеческая жизнь, но его 148 поэтическая жизнь будет жить пока жив казахский народ, пока стоит город шахтеров - Караганда, пока живет такая профессия -
шахтер, пока будет жить шахтер. Наш долг вернуть поэта-шахтера столице горняков - городу Караганде и его основателям шахтерам. 149 Кетсе де а?ын белг?с? жо?алмайды ?Орталы? ?аза?стан? газет? 23 наурыз, 2004 жыл. ?56. ?Орталы? ?аза?стан? газет?н?? 2004жылды? 1 ?а?тарында шы??ан биыл?ы ал?аш?ы санында Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? ?ара?анды ?аласында 1955-56 жылдары шахтада комбайншыны? к?мекш?с? болып е?бек еткенд?г? туралы ша?ын ма?ала бер?лген ед?. Соны жал?ап, а?ынны? ж?рег?нен а?ытылып, ?зег?н жарып шы??ан ?ле??н с?йлетсек, шахтер е?бег? мен ?ара?анды ?аласына неб?р асыл с?здер арна?анына ку? боламыз. ?лендер?нде а?ын адалды? пен арамды?, ?м?т пен т???л?с, ?д?летт?л?к пен жауызды? жайынан ой тол?айды. Мына, к?рдел?л?ктерге толы к?рдел? заманда ?арапайым ?д?летт?л?к ж?н?нде айту о?ай-осал ?с емес екенд?г?н ж?не де ондай ?с ек?н?? б?р?н?? ?олынан келе бермейт?нд?г? н баса к?рсетед?. Сонда б?л ?с к?мн?? ?олынан келед?, ?д?летке бара алатын, а?и?атты айта алатын к?м? Ол а? пей?лд?, адал шахтерд?? ?ана ?олынан келед?,- дейд? а?ын. Айласы жо?, ?айласы бар шахтер ерлерд?? ?с? б?л. ?з? е?беккер а?ын ?з ел?н, ?ара?андысын е?бек?орлар ел? деп жырлап кеткен. Тек адал адамдар ?ана д?ниеге т?т?а бола алатынды?ына сен?м б?лд?рген. Заман дауылы со??анда талай та? пен т?ждер ?п еткен желден к?кке ?ш?анда, тек к?ретамыр халы? ?ана орнында аман ?алатынды?ын айта ал?ан. А?ын?а осындай да, б?дан да бас?а ?айту да ?иын, айтпау одан да ?иын? ойларын, а?ынан жарылып ашы? айт?ызып отыр?ан не, нен?? ??д?рет??! Ол - ?адалды? пен ?д?лд?кке ?мтылыс?, ?сол бая?ы ?арыштар?а ?ашы?ты?, алыстар?а асы?ты?, армандар?а асы?ты??, топыра?ы? мен тамыры?, Отаны? алдында?ы перзентт?к парыз. Ж?мекен ?з ?м?р?нде ?з талантыны? бастау к?з?, топыра?ы, тамыры бол?ан ?ара?анды ж?ртшылы?ын, ?аласын, шахтасын, лавасын, шахтер достарын еш ?мытпа?ан. 150 А?ынды? ата?ы озып бара жат?анда да ?з?не-?з? Аяз би бола б?л?п: Жо-жо?, достым, ата? емес м?радым, Жа?ында?ан сайын о?ан б?р адым. Адал а??ан ?р тамшы тер алдында, Б?рк?мд? алып т?рамын, ? деп, жалын ат?ан лава ?ш?нде ?айламен к?м?р ?аз?ан шахтер алдында, оны? адал тер т?ккен е?бег?н?? алдында бас иген. ?Ж?ректер? к?ннен де ?ызулыра?? а?ындарды? бас?аларды? алдында бас ию? о?ай ма. Неткен тект?л?к, м?ртт?к, теренд?к! Ж?мекен осындай ауырлы?ы табыттай, же??лд?г? шабыттай ойларымен, те?еулер?мен шахтер атын, ата?ын поэзия ?лем?нде м??г?л?кке шегелеп кеткен шебер. ?з-?з?нен, ше?берден шы?а б?лген тума талант. На?ыз б?ла?, на?ыз ?нерде ?з енш?с?н молынан иеленген-ау Ж?мекен. Жа?сы ?ле? жазу?а жан салмай, а?айын?а мы?ты ?ле?н?? ?к?кес?н к?рсетет?нд?г?н? айтып, олардан с?л шыдауын с?ра?ан. Ал,?алтын?а к?м ?ызы?са? б?р?н жиып бер со?ан? деген де, ?з?не тем?р к?рек пен болат ?айла с?ра?ан. ?айсарлы? пен ерл?кт?? ?к?кес?н к?рсету? ?ш?н. А?ын шахтер айт?анында т?рды. 1956 жылы 21 жасында ?ара?анды ?аласында лавада?ы ??м?р жалыны ж?рег?не ??йылып, б?лег? мен к?рег?не с?йен?п, болат ?айла мен жалында?ан ж?рег?н? ?атар ж?мсап Ж?мекен ерл?к жасады. Ерл?к бол?анда, ?андай ерл?к десе??зш?. Ба?ыттан бас айналдыратын, ?асырлар?а тандай ?а?тыратын ерл?к етт?. Д?ниеге ?ле?н?? к?кес?н келт?рд?. Жер ?ст?не лавадан ?отарылып, лапылда?ан жалын?а те? ?Мен?? ?аза?станым? атты ?лмес, ?шпес ?ле? тудырды. Мына, ?тпел? кезенде ?тпес ?т?р?к-?н?м? н ?зеуреп, ?лерменд?кпен ?нер деп ?тк?збекш? ?ле?ш?лерд? ? ?ле?сыма?тары сия?ты емес. На?ыз ?ле?. На?ыз ?н. Ш?мш?н? ? дар?ан дарынымен астасып, б?к?л ?аза?ты? ?н?ран?а айнал?ан ?нге нег?з бол?ан ?ле?. А?ын?а к?к?рег?ндег? ?ш?ынды ?рлеп, маздатып, жа?ып осындай жыр тудырт?ан далада?ы д?н ег?п, тер т?ккен ?аза?ты? 151 ересен е?бег? ед?, ты? к?тер?п, думандат?ан халы?ты? ас?а?та?ан рухы ед?. Сол ?Е?бек? деген ??д?ретт? с?зд? каскасыны? мандайында?ы аппа? жары?пен ?ап-?ара та?та к?м?р ?абатына жаз?ан шахтерд?? ерл?г? ед? б?л ?ле?. ?ара?анды топыра?ында ту?ан екен б?л ?ле?. Ж?мекен шахтер мен ди?ан е?бег?н б?р-б?р?нен айырмай, домбыраны? ?ос ?шег?ндей ?атар ?рд?. Шахта лавасында?ы т?беден т?нген ?ап-?ара тас к?м?рд? шахтер аспанына баласа, ди?ан аспанын алтын к?нмен н?рландырды. Шахтер достарыны? е?бег?н, да??-ата?ын одан сайын ас?а?татып, оларды? мандайында?ы шамдарын к?лбеп шы??ан б?р-б?р к?нге те?ед?. Ди?аншыны? даласын алтын д?нмен жай?алтты, думандатты, уа?ытты ежелг? досындай ?арсы алдыртты, ?аза?ын мы?ты деп жа?ан?а жария етт?. Сол жылдары ?ас?айып т?рып ?аза?ым деу, мен?? ел?м, мен?? жер?м деу керемет батылды?, ?айсарлы? екен ?ой. А?ын шам ?ста?ан шахтер ?олымен б?к?л ?аланы жылындырды, та??ы смена?а ?ала к?шес?нде бара жат?ан шахтермен б?рге лава?а оны? ?з?л? мен анекдотын да ?осып ж?берд?. К???л?? шал?ып, ??арсы алы?дар, ?ара?андыны? 70 жылды?ын тойла?ан ?леумет: ?к?рк?реп к?лген, т?леген, бет?н к?м?р ис? желп?ген, ?айласыны? ?шы да ?тк?р, с?з? де ?тк?р? XX ?асырды? шахтерлер? ?ара?андыны? к?шелер?мен келе жатыр Ж?мекенн?? жырында?,- дег?? келед?. К?ктеммен б?рге 50 жылды? тойы?а жырымен шашу шашып, ?Пушкин ?ана ?ия алмай аттан?ан дала?ны? кенд?г?н, бабаны? ерл?г?н? жырлап, к?рег??е шей?н ?н ?ылып кеткен а?ынны? ?ле??н ?арсы ал, ты? к?терген ди?ан-е?беккер дег?? келед?. Ж?мекен а?ындарды?, ?лмейт?н?н ??тырып, ?тамшы тер?н сы?ып алып, шахтер аспанына ж?лдыз ?ылып жа?ып? кеткен. Б?р жан?аннан кей?н с?не алма?ан. Жа?ып-б??ып амалдама?ан, ары ?айрат бер?п аны? с?йлеген, ешк?ммен к?респеген, ?мен ?ш?н ?ле??м к?ресед?? деп, ?аза? хал?ыны? жырс?йер жампозды?ына сен?п кеткен. 152 ??ш? алтын, сырты к?м?с с?з жа?сысын? (Абай) кел?ст?р?п кеткен ?аза?ты? баласы, ?мен?? ел?м, мен?? жер?м? деп ?г?л? болып ег?л?п, жыры болып т?г?л?п? ?аза?станды? патриотизмн? ? жы?ылмас туын т?г?п кеткен. ...?к?м болса?, ?д?л жол бар, ал баста, ?к?м болса?, желке?де т?р алдаспан... Салу керек ет?кш?ге ескертк?ш, Жер ?ст?нде жаман ?к?м болмас?а, ? деп ет?кш?ге де ??рмет к?рсет?п, ?к?мдерге де ж?н с?лтеп кеткен шахтер-а?ын. Ж?мекен жырла?андай, жа?сы ?к?мдер де, ет?кш?лер де ?з ?с?н?? а?ындары емес пе! Философ-а?ын Ш?к?р?м: ??ткен адам болады, к?зден таса, ?лд?, ?шт?, оны ешк?м ойламаса. Ол кетсе де белг?с? жо?алмайды, Керект?с?н ескер?п ?мытпаса,? ? деп айт?андай шахтер-а?ын, ой а?ыны Ж?мекенн?? ескеруге т?ратын керект?с? мол а?ын-азамат екенд?г? н ?мытпай ойланса?шы. Елд?? елд?г? - ерлер ес?м?н естен шы?армай ескеру. 153 Песня-гимн рожденная в Караганде ?Индустриальная Караганда? Февраль 2005 г. ?18-19. (?Песня гимн из Караганды (эссе)?). 70- летию поэта Ж.С. Нажимеденова посвящается. В степи естъ легенда о песне - лебеде. Красивая легенда. Мудростъ же этой легенды заложена в песне ?Мой Казах-
стан?. Авторы - поэт Ж.С.Нажимеденов и композитор Ш.Калдаяков в ней передали пейзаж души казахской нации. Дар души двух неповторимых талантов - как Памятник духу песен-
ному народу. Они слишком рано ушли из жизни, но песня живет и зовет нас, вырасти до самих себя. Вопрос XX века, из неоконченной поэмы А.Блока ? Возмез-
дие?: ?Что ж, человек?- За ревом стали, В огне, в пороховом дыму, Какие огненные дали Открылись взору твоему?...?. в переводе Ж. Нажимеденова (1935-1983) вновь звучит тре-
буя ответа и в век нынешний. Удачный перевод Жумекеном эпиграфа ?Юность - это возмездие? как ?Жасты? ша? - б?л да б?р зауал? ( Юность также возмездие) раскрывает основной предмет- тему всей поэмы. От-
ветственность всех поколений - вот единственно связующее звено, соединяющее ушедших и живущих в единое понятие -
человечество. Творец времени, создатель свободной личности сам человек. Возмездие лишь ответственность, пришедшая из прошлого за равнодушие: ?Того, кто побыл на войне, Порой пронизывает холод-
То роковое всё равно, Которое подготовляет Череду событий мировых Лишь тем одним, что не мешает...?. 154 По мысли, чувствам А.Блока, Ж. Нажимеденова - безответ-
ственность во времени своем и пространстве сулит возмездием, взывая ? неслыханные перемены, невиданные мятежи...?. В прологе поэмы вопрос случая, случайностей, подстере-
гающих человека он переводить как постоянство случая ( кездейсо?ты? бая?ы), подчеркивая тем самым, не случайность событии и явлении в жизни человечества, а возмездие как зако-
номерное последствие за отказ от смелости души. Далекие дали, не возникают из ничего, они рождаются в дни настоящие. Сле-
дующие Блоковские строки, как бы предвосхищая этот велико-
лепный перевод, из далекого 1917 года обращены именно Ж.Нажимеденову: ?...Созрела новая порода,-
Уголь превращается в алмаз. Он, под киркой трудолюбивой, Восстав из недр неторопливо, Предстанет - миру напоказ! Так бей, не знай отдохновения, Пусть жила жизни глубока: Алмаз горит издалека-
Дроби, мой гневный ямб, каменья!?. В этих строках предстает весь Ж. Нажимеденов, потрет ху-
дожника, его судьба, талант. Он действительно восстал из недр шахты, как огненная пламя, вырвавшаяся из лавы. Великие цели и идеи звали его двадцатилетнего юношу, наверх. Поэтический дар, данный всевышним, требовал предстать ему перед всем ми-
ром напоказ. И он неторопливо, без суеты, свою жизнь и поэти-
ческую мысль привнес в казахскую поэзию. Поэт-пророк Блок предвидел появление нового поколения поэтов, верил и мечтал, как и Пушкин, что назовут их имена на всех, богом данных, языках. Их мечта сбылась, они зазвучали на божественном ка-
захском языке, еще краше, яснее, ярче, сильнее, глубже, роднее. Наряду с ними казахам стал понятен и близок русский поэт А.Вознесенкий в переводе Ж.Нажимеденова, нашего земляка, шахтера пятидесятых годов прошлого века. 155 По определению А.Вознесенского труд шахтера, прору-
бающего тысячелетия, спрессованные в уголь, под стать труду скульптора. Эти слова по праву относятся Ж.Нажимеденову. Как верны и точны слова русского поэта. Ведь, Жумекен, шахтер-
поэт, прорубая вековые толщи мысли, образа, слов прорывался в будущее, в поэзию, в мировую культуру. Переводя поэтов дру-
гих наций и народов, он стремился к единственно верному сло-
ву, образу, мысли, правде жизни. И находил их. Он, сохраняя суть и музыку, тон, форму и стиль первоисточника творил новое произведение, виртуозно используя богатый мир казахского языка. Словосочетание ? мир прекрасен?, встречающееся дваж-
ды в поэме он перевел столь красиво, что оно звучит как песня всей поэмы. Поэт Ж.Нажимеденов, уроженец Атырау, к славе поэта пришел через героически и опасный шахтерский труд в 1955-1956 гг. в г. Караганде. Несмотря на свою славу поэта, он всегда чтил и славил в своих стихах честный и чистый трудовой пот шахтера, склоняя голову поэта перед ним. В те годы шахтер-
ская кайла и перо поэта творили чудеса. Добываемый им уголь согревал наш очаг, а его поэзия не даёт погаснуть нашим ду-
шам. Единство труда и таланта дали нам истинного поэта и стихи ? Мен?? ?аза?станым?, рожденные в прекрасных просторах Са-
ры-Арки. Его слова и музыка к ней, написанная королем казах-
ского вальса Ш.Калдаяковым стали величественным и торжест-
венным гимном казахского народа, при исполнении которого, говоря словами А.Блока, в каждом дышит дух народа. С первых строк стихотворения звучит музыка обостренной, обнаженной, открытой, откровенной любви сынов великой степи. Готовность к беззаветному, деятельному служению Родине - своему Эль. Обязанность служения во имя права на счастья на родной земле. Как зов жизни в час испытания. Стремление свободного челове-
ка к солнечному свету. Вчитаемся в строки стихов, прошедших испытание временем. Там, призыв к единству по пути согласия и покоя во имя мира, ради независимой страны. 156 Поэт и композитор, два крыла любимой песни, звенящей в небе среди звезд, как в стихах ? Отставший лебедь? на мотив Махамбета у А.Вознесенского: ? С этой нотою недоношенной между жаворонков и синиц Лебединое одиночество Сложит крылья и канет вниз... вступая в спор со смертью за нечто больше чем жизнь?. На немой вопрос ?зачем? ответ звучит в стихах пакистан-
ского поэта Файз Ахмад Фаиза ?Не забуду тебя никогда? в пере-
воде Жумекена: Человек, пойми: ?любовь не орден на груди, не знак родовой. Любовь есть два твоих крыла, а у крылатых судь-
ба сурова?. И песня эта расправила крылья как поэты В.Незвал и Ж. Нажимеденов: ? Над самым простым человеческим днем, над будничной силой и мысли и дела людей, что в дерзанье своем не знают предела. Над тем, что с торгов не пойдет никогда, Над ненавистью и любовью двужильной, Касаткой над лаской гнезда Расправил я крылья?. Стихи ?Мен?? ?аза?станым? им написаны в 25 октября 1956 года, когда страна еще не успела выйти из времен культа личности, а уже зарождалась ?ярость новой ереси, яркость пра-
воты ?. Жумекен призывал видеть цену плохого и хорошего не в слове, слетевшем с уст, а в мысли не облеченной в слово. По-
эта вдохновлял дух и труд народа. От его пристального внима-
ния не прошел миг труда и торжества духа народа- труженика. В его стихах ?На заре?, опубликованных 17 ноября 1956 году, среди степного пейзажа, видны целинные комбайны, напол-
няющиеся ежечасно грузом веков. Поэт, в одной лишь строке, сумел историю родной земли вместить в зернышко пшеницы. Маленькую картину с хлебного поля перо художника преврати-
157 ло в огромное полотно правды жизни, уходящего своими корня-
ми в глубь веков. Люди поднимали целину, цена хлеба подняла человека с колен. Уже в этих одних из первых стихах поэта чувствовалась рука мастера, сумевшего слить воедино слово, мысль, музыку, природу. Он мыслил стихом, таково единодуш-
ное мнение его современников- поэтов. В далеком 1963 году при обсуждении его сборника стихов ? Своими глазами? отме-
чали, что Жумекен замкнут, глубокой думой объят и слишком рано стареет. Поэт не мог иначе жить. За его внешней замкну-
тостью стояла память о войне. Голос, которой из ?Гойя? А.Вознесенского в его переводе превратился в крик, в набат ду-
ши городов, опаленных пожаром и голодом, горем войны, сли-
вающихся в единый хор с плачем казахской степи, где сжига-
лись сердца и души от похоронок. В этих стихах нет природы. Здесь - голое горе войны- ?Тыр жала?аш ?ас?рет? со?ысты??. Эти слова столь точно передают всю ярость, и боль оголенных нервов души военных лет, не приятие войны человеком. Пере-
вод Вознесенского Жумекеном правомерно признавалось явле-
нием в казахской поэзии тех лет. Ж.С.Нажимеденов знал ту войну, у него был к ней свой счет. Он, четырехлетний мальчик, помнил миг, когда отец, прощаясь с коня, поднял его высоко над головой. Когда совесть страны стала в строй. Так отзовется Жу-
мекен о сыновьях и дочерях степи, которые на равных с сынами лесов, полей и гор стояли насмерть под Москвой, и добыли По-
беду. Он не сошел с тех высот, всегда помнил взгляд родных, берег в сердце своем. Анкета поэта от 25 ноября 1955 года, где стоит его подпись с именем отца и деда, до сих пор хранятся в архиве г. Караганды, как свидетельство сыновней верности и любви. Уже в зрелом возрасте, оставаясь сыном своего отца, в стихах А.Вознесенского ?Отец? наименование реки вместо ?Каспий? перевел как ?Атырау?, выражая тем самым желание всех лет своих: увидеть и поговорить с ним. Поэт сожалел о том, что сын не может хотя бы обнять могилу отца. Отец, писал он, в понятии поэта он есть как сущий, отсутствием своим вставший похож на бога. Вопросы вечности, веры в бога, времени зани-
мают значительно место в творчестве поэта- мыслителя Ж. На-
158 жимеденова. В знаменитой песне он писал: ??арсы ал?ан уа?ытты ежелг? досындай?, что в переводе: Наш эль встречает время как старого друга. В поэме ?Возмездие? он призывает ху-
дожника твердость веры в круговерти бытия находит в самом создателе, в вечно ясном божьем лице. В стихах А.Вознесенкого ?Сначала? Жумекен зовет к началу начал- по-
эзии. Они осуждая двуличие в стихах ?Порнография духа? счи-
тают главным - дух народа. Поэт, как и народ, живет в языке. Дух народа - в поэзии, поэтому народ всегда близок к нему, что поэту наряду с его смелостью не могли простить никогда. Так писал Жумекен о Махамбете в поэме ? Эхо?. Читая Махамбета, А. Вознесенский на мотив ?последнего лебедя Азии?- призы-
вал: ?Чем гибнуть в огне, лучше станем огнем - по коням!..? И поэты мира мчатся, летят минуя века и пространства, как стрелы памяти звенящие пробиваются друг к другу, вставая в защиту забытых, встряхивая пыль беспамятства с их великих имен. Поэт чешского народа В. Незвал в своих стихах ?Эллегия? сожалел, что они тоже когда-нибудь станут забытыми поэтами, другие придут на смену. Да, пришли новые имена, но они не забыли Незваля. Труд поэта Незваля был награжден, изумительным пе-
реводом Жумекена его стихов на казахский язык. Фактически получился даже не перевод, это голос Незваля зазвучал через Нажимеденова, как М.Цветаева хотела, чтобы Рильке говорил через неё. Переводя стихи ?Рондель? Жумекен, сохраняя лири-
ческие истины, воспетые Незвалем, дал им новое развитие. Пе-
ревод стиха без указания названья было верно. Ибо в процессе перевода он изменил форму, включил новые идеи, истины, при этом сохранив сущность. Стихи запели, грусть и печаль смени-
лась нежностью и мягкостью. К данному переводу можно отне-
сти слова Б.Пастернака: ?В лице лирической истины, сохраняе-
мой каждым из поколений постепенно складывается человечест-
во?. У Незваля ?поцелуй из кельи бежит?, а у Жумекена ?дух влюбленного летит к любимой как дыханье цветов. Мы забыли, память забвением замкнув. Все равно, ты вся во мне. Поэтов рождает любовь.? В этом чудесном переводе слышен трепет сердца самого Жумекена, любимого и влюбленного. Прелесть 159 перевода Жумекена нельзя передать в словах, их лучше читать. Услышав стихи пакистанского поэта Файз Ахмад Фаиза ? Ноч-
ная песня?, ?Газель?, ?Никто не поймет?, ?Ожидание?, ?Отчая-
ние?, ?Красота и смерть?, ?Пой?, ? Подражание Сауде? в пере-
воде Ж. Нажимеденова женщины мира, все - таки признаются, что их любят только поэты, которым господь вручил дар чувст-
вования красоты духа человеческого и любовь женщины. Ведь лишь они любовью спаленные шли к барьеру судьбы со време-
нем на дуэль. Лик, для любви сотворенный ими воспеть. Это они просят заблудиться в любви, как караван в тумане дня. Найти радость свидания в песне любви. Все тленно в этом мире, лишь музыка любви и голос дружбы вечны. По воспоминаниям Ержановой Айшы, жительницы г.Алматы, молодой Жумекен был коренастым, крепким, степным. Человеком тонкой души, с тихим голосом, задушевно беседующего в Абайском стиле. И голос диктора Казахского радио Улжан Пармашкызы, человека дивной красоты, так нежно и ласково рисует духовный пейзаж поэтического мира поэта. Слушая их, понимаешь, что как жен-
щины чувствуют поэтов сердцем и душой. Жумекен с юмором вспоминал, как дед в юные его годы сватал ему 20 девушек под-
ряд. Он выбрал одну и в ранних стихах 1956 г., написанных в г.Караганде, просил её сохранить неизменной сердце к нему. Она, Насип апай, исполнила просьбу поэта, сберегла любовь и вот уже 50 лет хранит его письма, не соглашаясь на печатание. Поступая по Цветаевской: ?ревность, священная после смерти. Оберегая любовь не терпящей третьего. Взять на себя всю гору любви и самой нести. Чтоб не было легче. Чтоб не было мень-
ше?. И женщина несет любовь поэта на своих хрупких плечах. Одна. Любовь рождающая поэтов и оберегает их. Память любви, память поэтов не только в сердцах возлюбленных они и в поэзии городов. Чех Незваль просил будущих пражан помнить о нём, что он жил и ходил по Праге. Учил других любить её. Как сын и как влюбленный иностранец. В переводе Жумекена он учит любить город- Прагу со слезами на глазах, любить даже и в критике её. Поэзия города сложна, он понимает её в желании своем понять, как влюбленные понимают красивых женщин. Он 160 только его язык, который ожил и вдруг заговорил?. Незвал в стихах ?Шахтерский блюз? и в таком образе раскрывает слож-
ность поэзии городов: ?И огненный дождь и флагами город залит как пламенной лавой Над шахтой зари перезвон Развеялся мрак похорон Растаяли стаи ворон Похоронных ворон!?. Именно так и Жумекен понимал поэзию своего родного го-
рода Караганды, он стал языком его дымящихся терриконов, ог-
ненных лав, смеха, воли, шуток, анекдотов, идущих на смену шахтеров по улицам города. Поэт чувствовал, как Караганда ки-
пит и живет жаром, силой прекрасных сердец. В его стихах, по-
священных городу шахтеров поэзия труда горняков. Поэзия нашего города также не проста, но Жумекен полюбил и сумел передать её будущим поколениям. Он помнил город юности сво-
ей, лаву, где добывал уголь. Свой первый шахтерский ансамбль песни и пляски, созданного 25 ноября 1955 года по решению президиума профсоюза угольщиков Караганды. Поездку в г. Москву в феврале 1956 г., где он пел на сцене Большого театра перед делегатами XX съезда КПСС. Он помнил, как ?мы?ты к?с?? (крепкий человек), председатель профсоюза, знаменитый Кенжин Аукебай предложил немедля ехать ему учиться в кон-
серваторию, не зарывать свой талант. Теперь, на большом рас-
стоянии понимаешь, как в случайностях нет случайности. ВЦСПС в канун съезда партии власти проводил всесоюзный смотр художественной самодеятельности. Караганда за два ме-
сяца создала ансамбль горняков, состоящих из лучших испол-
нителей города. Жумекен в ансамбль пришел из клуба шахты ? 33/34. Профсоюзом были выделены средства, в Алматы заказа-
ны и сшиты национальные казахские одежды, профессиональ-
ные музыканты доставлялись самолетом. В репертуар ансамбля были включены песни М. Тулебаева ? Радость?, ?Шахтерский марш? и народная песня ? Караторгай?. Во всем чувствовался 161 широкий размах, сила духа, мощь организатора. Сталь закаляла сталь, вот почему Жумекен называл Кенжина А. образно по-
казахски крепким, и этот образ нашел отражение в той знамени-
той песне в словах ? ?аза?ым мы?ты ?ой?. А.Кенжин сквозь угольную пыль сумел разглядеть талант Жумекена, вселить по-
эту уверенность в своем даровании, дать толчок полету. Жуме-
кен- алмаз возник там - в глубине сердец шахтеров, под воздей-
ствием жара их души и высокого накала времени. Вот поэтому-
то и родилась на Карагандинской земле песня-гимн ?Мой Казах-
стан?. Иначе и быть не могло. Только шахтер-поэт, смело и гор-
до шагающий на смену мог создать этот величественный мону-
мент. Тому свидетельство его судьба, исторические события тех лет и творчество поэта. И стих рожденный им призывает воз-
двигнуть памятник его творцу. Столица шахтеров дала народу художника слова с поэтическою мыслью, музыкальностью. Как в Пушкинском ?Пророке?: ? И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвигнул.? Слава шахтёрам! Слава шахтерскому труду! Слава поэтам, воспевшим героев! Строки пакистанского поэта Фаиз Ахмад Фаиза из стихов ? Совершенство? просят процитировать их именно здесь и сейчас: ?Кипение страсти В дела обратить бы! Что спрятал память, Пора оживить бы!.?. Современник казаха Кенжина А. турок Назым Хикмет в 1958 году в стихах ?Разговор с мертвым Незвалем? написал: ?кто умер - больше не умрет. Я понимаю это, Незвал: Ты- мертв, однако ты из тех Пражан бессмертных, с мудрым сердцем. Не нужно скорби- но сегодня Со мною рядом - ты один...?. 162 Они, Кенжин А. и Ж.Нажимеденов, Ш.Калдаяков посвятив-
шие жар души, мудрость сердца и сегодня рядом с нами, потому что: ?встает и созревает солнце-
На свете слаще нет плода?. Потому что, ?Алтын к?н аспаны...? и вновь восходит золо-
тое степное светило над родными просторами. Музыка к этим словам написана была не сразу, для рожде-
ния торжественных звуков к великим словам нужна была лю-
бовь. Прочная, верная, вечная любовь, как природа. Любовь по-
эта и композитора. Двух простых сынов казахского народа, жизнь которых станет песней. Они выполнили завет учителя Абая, призывавшего казахов стать друзьями. Их подружила лю-
бовь к песне, о которой лучше Н.Хикмета не скажешь: ?Песни людские прекрасней, чем люди, Надежней, чем люди, Печальней, чем люди, Прочнее, чем люди, И песни любил я больше людей?. Ж. Нажимеденов любил играть на домбре и петь в юности в Атырау. Он пел и Караганде на сцене Дворца культуры горня-
ков, где ранее в февральские три дня 1955 года пела соловей ка-
захского народа К. Байсеитова в сопровождении оркестра на-
родных инструментов имени Курмангазы с главным дирижером Ш. Кажгалиевым. Вот почему Кенжин А., тогда секретарь Кара-
гандинского обкома партии, настоял о поездке поэта на учёбу именно в консерваторию. Жумекен первоначально выбирал фи-
лологию, неудача в Алмате летом 1955 года привела его в сто-
лицу горняков. В тот год для юноши Жумекена выпало не мало испытаний. В начале года умер его любимый поэт-воин К. Аманжолов, затем осенью дед Нажимеден, его последняя опора в жизни. Он не раз придет к ним на могилу, воздвигнет им па-
мятник в поэзии и прозе. Пока поезд судьбы вез юношу в неиз-
вестность, поэта в вечность. На перроне его провожал Ержанов Губайдулла, отец Айша-апай, направивший Жумекена в г.Караганду с двухгодичной комсомольской путевкой за славой 163 шахтерской. Жумекен вернулся со славой поэта, которому он обязан своему милому краю- Кошалак., где рождался талант бу-
дущего мастера. Он считал, что каждая сопка отчизны по праву достойна, называться Родиной. В стихах он называл родной Ко-
шалак своей Меккой. Он любил и воспел всю казахскую землю. Величественный Алатау он сравнивал со стихами гениального Абая. Он ни с кем не боролся, верил и предсказал, что за него будет бороться его поэзия. Его талант и трудолюбивая натура вобрали в себя всю поэтическую школу степи, традицию, при этом, не теряя своего голоса. Его встречала и провожала муд-
рость и любовь людей, когда он колесил по стране как журна-
лист и писатель. История человечества складывается из историй судьбы конкретных людей, как мировая культура складывается из национальных культур. Вне человека, наций нет истории ми-
ровой. Как нет, и не будет мировой культуры без национальных культур её составляющих. Правовая мысль человечества о необ-
ходимости объединения в целях сохранения всех нации привела к созданию всемирной организации. В художественно мудром, музыкальном, лиричном мире поэта Ж. Нажимеденова есть и мир поэзии права. В знаменитой песне поэт подчеркивает един-
ство обязанности и права: долг чести каждого исполняет обязан-
ности гражданина и осуществление своих прав человека. Путь гражданском обществу в любом государстве лежит через созда-
ние гражданина своей страны, патриота совей отчизны и свобо-
долюбивой личности. Только верность и служение истокам и почве ведет нас к миру. ?Поэзия вывела поэта в мир. Они не ста-
ли министрами, их не поддерживали сильные мира всего, но их поддерживает поэзия?. Этих слов о поэзии нет в стихах ?Авто-
биография? у Н.Хикмета, их ввел в своем переводе Ж. Нажиме-
денов, расслышав голос поэта сквозь музыку слов. В этом ему неоценимую помощь оказала его природная музыкальность, го-
ды учёбы в консерватории в 1951-1959гг. Он получал уроки у больших мастеров, звёзд мировой музыки и дирижерского ис-
кусства. Одни только их имена звучать как симфонии: А.К.Жубанов, Шаргородский Л.М., Мансуров Ф.Ш., Сарыбаев 164 Б., Мухитов К., Тастанов Х.Т., Хамиди Л.А., Османов Т. , Ш. Кажгалиев. А, какими они были и остаются великими воспитателями души человеческой. 31.08.1956 г. первое заседания кафедры ка-
захских народных инструментов консерватории с участием сту-
дентов всех курсов А.К.Жубанов открыл с предложением поч-
тить память старейшего педагога Шабельского С.Г., без которо-
го первый год начали учёбу. И замерли они плечом к плечу ари-
стократы духа, музыки, поступка вместе с юностью страны. Как современна реплика Шаргородского Л.М. прозвучавшая на засе-
дании кафедры 6.03.1957 г. о необходимости введения предмета об истории исполнительства на казахских народных инструмен-
тах, казахской литературы, для поднятия общего уровня знаний студентов. Во истину пророческими оказались великолепные слова преподавателя консерватории Т.Османова о том, что они долж-
ны воспитывать художников. Чарующие звуки музыки обогати-
ли духовный мир мастера. Поэтом было создано созвездье сти-
хов о шедеврах казахской музыкальной души. Вся его поэзия пронизана музыкой. Там у Жумекена есть всё. Талант и школа. Таинственная, незримая связь музыки и стиха, непроходящая связь времен, гражданственность. Аромат песков, горький запах полыни, росы, радуга цветов, звездное небо, степь и горы, пей-
заж природы и души человека. При переводе поэмы Саади ? Бустан? он вложил в уста луны, прекрасные слова о том, что она в этот мир приходит только ночью, чтобы сохранит величие Солнца. Ж.Нажимеденов в своих переводах сумел сберечь все величественное и нежное, имеющееся у других поэтов. Он по-
нимал суть переводческого труда, и осознавал, что здесь нужен особый дар. Необходимость наряду с мастерством осознания гражданской ответственности за правильность перевода, вер-
ность поэтических слов другого народа. Величайший перево-
дчик Б. Пастернак писал, что есть поэты, владеющие тайнами языка, на котором они пишут, в связи, с чем они очень трудно поддаются переводу. Ж.Нажимеденов относил к таким произве-
дениям и стихи Абая. По его мнению, они сотворены Учителем 165 столь мощно, столь бессмертно как величавые горные вершины Алатау, что при переводе могут быть потеряны вся красота, и глубина его мысли. Вряд ли возможно оспорить такое мнение истинных поэтов, авторитетов в переводческой деятельности. Но осмелимся привести мысль другого поэта предложившего спо-
соб преодоления такой трудности. Благословенная М.Цветаева по вопросам перевода считала, что ?вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущность вскрывается только сущностью, изнутри - внутрь, - не исследование, а проникновение. Взаимо-
проникновение?. Что не исключает самобытность и самостоя-
тельность национальных поэзии. Для любителей словесности, национальной поэзии, родного языка эти слова М.Цветаевой яв-
ляются путеводной звездой. Тайна языка заключена в таинст-
венности души каждой нации, каждого поэта, каждого из нас. Человек - это единство поэзии, философии, религии. Как у Абая, который завещал любить бога и человека. Любить человека, это значить любить его язык, где сокрыта его духовная сущность. Именно к сохранению красоты души звали человека поэты. К чему призывала и М.Цветаева: ?Поэт не может служить власти - потому что он сам власть. Поэт не может служить силе - потому что он сам - сила. Поэт не может служить народу - потому что он сам - на-
род... Единственный, кому поэт на земле может служить - это дру-
гому, большему поэту?. То есть, сущему. К которому, обращается и Ж.Нажимеденов, завершая пере-
вод ?Бустана? словами: ?Прости, прости меня господи, а потом сей труд оцени?... 166 ?Мен?? ?аза?станым? ?ле?? ?ашан туды? ??аза? ?дебиет?? 19 ?араша, 2004 ж. ?47 (2885) Шартты т?рде ?жылымы?? деп атал?ан кезе? басы, я?ни 1956 жыл а?ын Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? ?лкен ?дебиетке ?адам бас?ан т?сы болды. Ж?мекенн?? халы? а?ыны болып ?алыптасуында на?ты ?м?рл?к дерек, тарихи нег?з жатыр. Ол 1955?1956 жылдар аралы?ында ?ара?анды к?м?р комбинатыны? Сталинуголь трес?не ?арасты ?33-34 шахтада 4 учаскеде комбайнерд? ? к?мекш?с? болып ж?мыс жасады. Шахтада б?р жыл ?ш?нде 4 адам ?аза?а ?шырап, 3 к?с? ауыр жаралы, 360 кенш? ?р т?рл? ба?ытсыз жа?дайлар?а ?шыра?аныны? ?з?-а? Ж?мекенн?? ?андай ауыр жа?дайда е?бек сынынан ?ткен?н бай?атса керек. М?нда адам?а ж?мыс к?ш? деп ?ана ?арады. Сондай ?ара к?шт?? б?р? санал?ан Ж?мекен кенш?н?? с?р ?айласымен б?рге ?олынан ?аза?ты? ?ара домбырасын да тастама?ан. А?ын ?аз?ан ??о?ыр к?м?рд?? ес?лген ?ара б?йра тол?ындары? ?о?ыр к?й болып, 33/34 шахта клубыны? т?р?нен Ар?а ???р?не де тарап жатты. Кенш?лерд?? ?ара?анды облысты? к?с?пода?ы Ода?ты? к?ркем?нерпаздар бай?ауына ?атысу ?ш?н 1955 жылды? 25 ?арашасында шахтерлерд? ? ?н-би ансамбл?н ??рды, о?ан шахта клубтарынан е? ?зд?к жас ?нерпаздарды жинады. Осы ?зд?ктерд?? ?атарында Ж?мекен де бар ед?. М?ра?аттан табыл?ан, а?ын ?з ?олымен 1955 жыл?ы ?арашаны? 25-?нде толтыр?ан аны?тама бойынша ол ансамбльде хорда тенор дауыспен ?н айтатын ?нш?, домбырашы болып т?ркелген. М?не, осы ансамбль бай?ауды? ?орытынды б?л?м?нде, 1956 жыл?ы 21 а?панда ?лкен театр сахнасында делегаттар?а концерт беред?. Ж?мекен халы? ?н? ??аратор?айды? хормен б?рге орындап, домбырамен к?й шертед?. Ансамбль ек?нш? 167 орынды иеленсе, Ж?мекен бай?ауды? арнайы белг?с?н ???р?не та?ып, ба?алы сыйлы?пен марапатталды. Ол М?скеуден елге 1956 жылы, ?аза?стан 1 млн. 400мы? п?т асты? беру ?ш?н жанталасып жат?ан кезде оралды. 1956 жылды? 25 ?азанында ?Мен?? ?азакстаным? ?ле??н тудырып, каза?ты? к?ркем бейнес?н ?апысыз сомдап берд?. ?лмес, ?шпес ?ле? жолдарымен ?аза? ?лтына ескертк?ш со?ты. Т?уелс?зд?к жолында же??ске жеткен ?аза? ?лтымен б?рге Ж?мекен ?ле?? м??г?л?кке аттады. А?ын ?лен?н?? ал?аш?ы жолын аспан, алтын к?нмен бастауыны? сыры ?р?де, г?н ?лем?нде жатыр. ?аза?ты? байыр?ы жер?нде б.э.д IV?V г.г. ?м?р с?рген ата-бабаларымыз г?ндарды? бас иет?н т???р?с?, д?н? ? к?к аспан бол?ан. Аспан д?ниес?н ?с?релеу г?ндарды? алтынмен апта?ан ?ол?нер б?йымдарынан, алтын ки?мдер?нен к?р?н?с тап?ан. Тег?нен танымы мол а?ын ал?аш?ы ?ле? жолымен ?асырлар арасында рухани байланыс к?п?р?н орнатады. Ж?мекен осы ?ленде ?аза?станды, ?з?н?? ел?н т?уелс?з ел деп ?арастыр?анды?тан, ?айырмада ?ел? с?з? ??ымын ?ш ?айтара ?олданады. Оны? с?здерд? б?лай орналастыруында астарлы ма?ына, тере?, тарихи нег?з бар. ?аза?-т?рк? тарихында VI ?асырдан бастап б?зд?? халы? ?з мемлекетт?к ??рылымын ел (эль) деп ата?ан. Ел атауы сонау VI ?асырдан келе жат?ан ???ы?ты? ??ым, ?аза?ты? неб?р ?н-
жырларында са?талып, б?зге жеткен. ?ле?н?? ек? шума?ы мен ?айырмасында ?ел? с?з?, ??ымы 9 рет пайдаланылады, осы санды кие т?ту т?рк? ?а?анаты заманынан белг?л?. Б?зде 1991 жылдан бер? ?аза?стан Республикасы атауы енг?з?лген, Конституция бойынша ?аза?стан Республикасы ж?не ?аза?стан атауларыны? м?н? барабар. Ж?мекенн?? б?л ?ле?? на?ыз мемлекетт?к, патриотты? ?ле?. Ек? ?рпа? ?н?не айнал?ан ?ле? жолдарын елд?? болаша??а жолдауы деп те ба?алау?а болады. 168 Ж?мекен ?ле??н?? ой-идеясын, к?ркем кел?с?м?н б?г?нг? к?н? республикамызды? туынан, ?н?ранынан, елта?басынан к?рем?з. Ерк?нд?к ?ыраны алтын к?н аспанында ?алы?тап ?шуда, алтын бес?к ? ?аза? даласы. Ж?мекен ?ле?? т?нып т?р?ан ???ы? пен тарих. А?ын а?и?атты д?лелдеп жатпайды, к?ркем бейнелеп, к?з?м?зге елестете суреттейд?. Жап-жас Ж?мекен азаматты? ерл?к жасады. Б?л империялы? бил?к республика басшыларыны? ?арсылы?ына ?арамай 1955 жылды? ?арашасында О?т?ст? к ?аза?стан облысыны? Бостанды? ауданын ?збекстан?а бер?п ж?берген уа?ыт. Орталы? бил?кт?? ?ылышынан ?ан тамшылап т?р?ан ша?. Ж?мекен бойынша, г?л? болып ег?лу, жыры болып т?г?лу деген ? ?лтты? м?дде жолында ??рбанды??а бару. Ж?мекен елд?к ерл?кпен, е?бекпен ?ана келет?н?н б?лд?ред?. ?ле? м?н?н?? ек?нш? шума?ында осы ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? на?ты 1956 жылды? 25 ?азанында ту?анына, д?ниеге келген?не тарихи д?лел бар. Ке?ест?к бил?к ?аза? ?лтыны?, ел?н?? тында?ы ерл?г?н мойындау?а м?жб?р болды. ?аза?стан?а 1 млрд. п?т асты? тапсыр?аны ?ш?н 1956 жылы 12 ?азанда Ленин орден?н берд?. Алматыны? Коминтерн ала?ында 23 ?азанда халы? жиыны ?тт?: трибунада Ленин орден?н?? орасан ?лкен сурет?, тулар, жалынды с?здер, халы?ты? ?уанышы, шатты? сез?м! Сол халы? сез?м?нде тербелген а?ын Ж?мекен жан-д?ниес? теб?ренд?, ж?рег?не жыр жолдары ??йылды. ?ле?де партия, Ленин, ?лы орыс хал?ы туралы б?рде б?р с?з жо?. Орден туралы с?зд? на?ты орын ал?ан о?и?а?а ?атысты алып отыр. Б?з к?рсеткен тарихи деректер ешк?м ?з ерк?мен ?згерте салатын н?рсе емес. Сол сия?ты ?ле? м?т?н?нде ешк?м ?з ерк?мен ?згертуге ???ы?ы жо?. Принципт? к ба?дар рет?нде б?з Ж?мекенге ?лесу?м?з, автор?а ж?г?ну?м? з м?ндетт?. А?ын шы?армасыны? к?ркем-ой ше?бер?нен шы?ып кетуге ?а?ымыз жо?. ?ле?н?? авторы Ж?мекен. 1956 жыл ол Алматыда, о?уда. Ала?да жиын 23 ?азанда бол?ан. ?ле?де бер?лген аланда?ы о?и?а сурет? сол к?ндердег? баспас?здердег? а?параттар?а с?йкес келед?. Сонды?тан да, б?з ?Мен?? ?аза?станым? ?ле?? 1956 жылды? 25 ?азанында а?ын ?аламынан шы?ты дейм?з. А?ын?а 169 ы?пал жаса?ан, ?атты ?сер еткен тарихи оки?аны? кей?пкер? ?аза? ?лты, ел? бол?ан. Ек?нш? шума?та тарихта, на?ты Алматыда 1956 жылды? 23 ?арашасында бол?ан о?и?аны? к?ркем сурет? елес беред?. Ш.?алдая?овты? ?Мен?? ?аза?станым? атты к?табында келт?р?лген осы аттас ?нн?? ?ле? авторы Ж?мекен Н?ж?меденов деп к?рсет?лген?мен ?ле? с?здер? б?лек, бас?а. Ж?мекен ?ле??н?? кейб?р с?здер? пайдаланыл?ан, б?ра? Ж?мекенн?? авторлы? ой-идеясы, е? бастысы, ?аза?ты? бейнес? жо?. ?апта?ан орман, жасыл к?л, жастар, партия, советт?к отан, бес жылды? жоспар. ??нер? баспасы 1981 жылы атал?ан к?тапты шы?ар?анда ?ле? авторы Ж?мекен Н?ж?меденовке осы м?т?н ж?н?нде ескертт? ме, жо? па? Белг?с?з. 2002 жылы ?На?-На?? баспасы шы?ар?ан ?Ш?мш?? атты к?тапта ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н?? нег?зг? ел таны?ан, ?абылда?ан, а?ынны? 1996 жылы шы??ан 3 томды? жина?ында басыл?ан м?т?н? бер?лген. Б?ра? ек? к?тапта да ек?нш? шума? кездеспейд?. Енд? соны келт?рген?м? з д?рыс болар: ?Айнала ?арасам, Асы?ты ж?рег?м, Заман?а жарасам, Жарасып т?р ел?м, Б?зд?? ел Орденд?, К?терд? туларын, Ел мен ол тербелд?, Тербеле жырладым?. Б?з ?нге б?р?нш? нег?з бол?ан ?ле? бе, ?лде ?уен бе, ?айсысы б?р?нш? туды деген м?селеде баспас?зде орын ал?ан п?к?рмен кел?се алмаймыз. ?н ?аза? жер?н б?луге ?арсылы? рет?нде 1959 жылы туды. Б?р?нш? ?уен?н шы?ар?ан Ш?мш?, оны? ?сынысы бойынша Ж?мекен ?ле??н жаз?ан. П?к?рлер Ш?мш? осылай ?з? айт?ан ед? дегенге саяды. Алайда, осы п?к?рлерд? д?лелдейт?н, растайтын б?рде-б?р дерек келт?р?лмеген. Ш?мш? теледидарда айтып ед? десе, ол тележазба са?талды ма, оны ты?дарман?а м?ра?аттан алып ?сыну?а бола ма? Ол арасы ашып айтылмайды. Ж?мекен де б?л ?ле?н?? туу тарихы туралы еш?андай дерек ?алдырма?ан. Б?з ?ш?н, Ж?мекен де, Ш?мш? де ?аза? хал?ыны? ?ад?рл? ?лдары. Десек те, б?з ?ш?н шынды? ?ымбат. Б?з ?ле?н?? м?н-мазм?нын, ой-идеясын бол?ан тарихи о?и?алар?а с?йкес талдай отырып ?ле?н?? жазылу мерз?м? 1956 170 жылды? 25 ?азаны деп ?й?арып отырмыз. Осы ойымызды 2004 жыл?ы ?Ж?лдыз? журналыны? 6 н?м?р?нде жариялан?ан Мы?бай Р?ш мырзаны? естел?г? нег?з?нде ?р? ?арай тар?атайы?. Ш?мш? мен Ж?мекен ?Ленинш? л жас? газет?н?? редакциясына келгенде консерваторияны? 1 курс студенттер?. Ж?мекен ?ле?дер?нен ек? ?ле?? ?р?ктел?п алын?ан. Шынында да, Ш?мш?, Ж?мекен екеу? консерватория?а 1956 жылы ш?лде айында т?скен. Редакция?а келу мерз?м? ?ырк?йек айы. Ж?мекенн?? ек? ?ле?? 1956 жылды? 17 ?арашасында басылып шы?ады. Б?р? ?Та? с?р?де? ?ле??. Ж?мекен б?л ?ле?де ты? та?ырыбын ?оз?айды. ?ле?де ?жомарт ?ырды? баурайында комбайндар, са?атта жатты тиеп жылдар ж?г?н? дел?нген. К?з? к?рген о?и?аны? сурет?, б?р жолда ?аншама астарлы ой, тере? ма?ына. Ж?мекен ?нш? бол?ан, скрипка, домбырада ойна?ан, мамандардан д?р?с ал?ан, я?ни музыкалы? сауаты бар адам. Б?ра? ?уенге тапсырыспен м?т?н дайындайтын а?ын емес екенд?г? белг?л?. Бар бол?аны ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??нен бас?а Ш?мш?мен б?рге ?Бейб?т к?н т?лег?? деген ?нге с?з жаз?ан. Ек? ?нде де т?рл?кте б?рл?кке, елд?кке апарар жол ? татулы? пен тынышты?ты жырлайды. Демек, композитор тарапынан еш тапсырыссыз, ?з танымымен жаз?ан Ж?мекенн?? ?Мен?? ?азакстаным? ?ле?? оны? ал?аш?ы программалы? туындысы, кей?нг? к?ркем туындыларыны? бастауы деп ба?алау?а т?рарлы? д?ние. Ж?мекен ?ж?мба?? та, ??иын? да а?ын емес. Ол ?арапайым т?лде жаз?ан халы? а?ыны. Б?лк?м, метафораларды жа?сы жымдастыру шебер? бол?анды?тан ж?мба? боп к?р?нер. Би?к, асыл ой-идеялар?а жетелеген, ?иыннан ?иыстыр?ан ер данасы бол?анды?ынан ??иын? а?ын болып саналар. ?алай айтса? та, б?р?м?з ?лг? аларлы? азамат, а?ын. ?аза? ханды?ы ??рыл?ан 1456 жылдан тура V ?асыр ?ткенде ел ерк?нд?г?н еске сал?ан ?Мен?? ?аза?станым? ?ле?? туды. 1990 жылы ?аза?станны? мемлекетт? к егеменд?г? туралы декларация ?абылдау та?ы да 25 ?азан к?н?не тиес?л? болды. М?не, Ж?мекен ?м?р?н?? б?р жылы мен б?р ?ле?н?? туу 171 уа?ытыны? тарихы осындай. А?ынны?, ?аза? баласыны? ?тамырым тере?де? деген с?з?н?? астарында оны? ?з та?дырыны? ?аза? тарихымен саба?тасты?ы жат?ан сы?айлы. Ж?мекенд? ?ара?андыда еске алды ?Ана т?л?? газет? 5 маусым, 2005 ж. ?18 ?ара?анды ?аласыны? ?Сарыжайлау? Досты? ?й?нде ?ара?анды облысты? м?дениет департамент?н? ? ?йымдастыруымен ?аза?ты? б?ртуар а?ыны, даулескер к?йш? Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? ту?анына 70 жыл толуына орай ?Алтын к?н аспаны? атты ?деби-музыкалы? кеш ?тт?. М?ндай кешт? ?ара?андылы?тарды? ?йымдастыруы бекерден-бекер емес. 1955-56 жылдары Ж?мекен а?ын ?ара?андыда ?арапайым шахтер болып е?бек еткен. Кеште Ж?мекенн?? ?стазы, КСРО халы? ?рт?с?, Мемлекетт? к сыйлы?ты? иегер?, дирижер Шам?он ?ажы?алиевты? бас?аруымен Т?тт?мбет атында?ы ?ара?анды облысты? академиялы? оркестр?, филармонияны? ?лкен хорыны? с?йемелдеу?мен филармонияны? ?нш?с? Тал?ат Ыдырысов Ж?мекенн?? ?Бейб?т к?н т?лег?? ж?не ?Мен?? ?аза?станым? ?ндер?н орындады. ?аза?ты? ?ранына айнал?ан б?л ?ндерд? к?рермен ?ауым т?кес?нен т?к т?рып ?осыла шыр?ады. Кешке, со?дай-а?, ?ара?а?ды облысты? м?дениет департамент?н? ? басшысы Рымбала Омарбекова, Жазушылар ода?ыны? ?ара?анды облысында?ы ?к?л? Сер?к А?с???ар?лы, Ж?мекен м?расын зерттеуш?, ?ара?анды облысты? сотыны? судьясы Марат Азбанбаев, ?ара?анды ?аласыны? т?р?ындары, Ж?мекенн?? а?асы ?укебай Кенжинн? ? ?рпа?тары ?атысты. ?негел? кеш со?ында Алматыдан арнайы бар?ан кеш ?она?ы, Ж?мекенн?? ж?байы Н?с?п М?стах?ызы жинал?андар?а ж?рекжарды ал?ысын б?лд?рд?. 173 ?ЖАС АЛАШ? Республикалы? газет?н?? Бас редакторы Ж?с?пбек ?ор?асбек мырза?а Алты Алаш?а аты м?л?м, халы??а с?з? де, ?з? де ?т?мд? ?Жас Алаш? газет?не ?аза?ты? а?ыны Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? ?Мен?? ?аза?станым? ?ле?? туралы ?з п?к?р?мд? жолдап отырмын. (?сыныл?ан, МЕН?? ?АЗА?СТАНЫМ жарияланба?ан) А?ын Ж?мекен Н?ж?меденов е? ?лг?л? ?аза? ж?не ?лг? аларлы? ?аламгер, ?аза? халы?ыны? образын ?апысыз жаса?ан талант. К?б?несе б?з б?р ??былыс?а ?атысты те?еуд?? ?з?н бас?а елд??, ж?ртты? ?дебиет?нен ?здейм?зде, бой?а с???п кеткен ?дет?м?збен ?айталай берем?з. ?з?м?зде барды к?зге ?лмейм?з, к???л б?лмейм?з. Б?р Ж?мекенн?? ?з?нде жаттап алып, жадында ж?рет?н неб?р асыл ойлар, те?еулер бар. ??ткен к?ндер к?п шытынып ?аба?ым? деген ?ле??нде Ж?мекен: ??рб?р с?би жанарында к?лк?с? т?р заманны?, Замана т?р сол с?бид?? жанарына паналап. Бейб?тш?л? к керек б?зге м??г?л?к?, -деп жырла?ан с?здер? ?аз?рг? адамзатты? ажал ?келет?н жарылыстардан ес? танып, пана таба алма?ан с?т?н д?л бейнелейд?. Адамзат, не ?з?н ?ор?ай алмай, не ?рпа?ына ?ор?аныш бола алмай, с?бид?? жанарынан бас?а пана таба алма?ан халге келгендей. Б?к?л ?лемд?, замананы, адамзатты с?бид?? жанарына паналату ерекше ?м?рл?к ?лшем?мен ?лшенер шеберл?к, ?м?рден туындап отыр. 174 ?м?рд? ?нер сана?ан, ?ле?д? ?м?р ?ыл?ан т?л?а- Ж?мекен. М?скеу, Мадрид, Нью-Йорк, Б?хара, Ташкенттерд? с?лк?ндерген жарылыстарды? ??дайым бет?н аула? ?ылсын. Б?зге, ??о?ыр ел ?аза? ел?не?, ?лемд?к б?секеге т?сет?н т?ста бейб?тш?л?к керек. Б?з ?лемд?к б?секен?? ?з?не, сол бейб?тш?л? к ?ш?н т?сем?з. Ж?мекен а?ын ??ыран- ?ия? дастанында : ?... сезд?рет?н сезбест?, б?лд?рет?н б?лмест?, жаса, жаса, д?ниедег? б?секе, б?секе тек болмаса екен к?ндест?к?, -деп ?к?ндест?кт? ? ?з?не тап-таза жалынды алаулатуды? ?сынады... Осындай да, к?ндел?ктерге к?ндест?к к?ле?кес?н т?с?рмес?н, естел?ктер ест? болсын, ?аза? хал?ыны? а?ыны Ж?мекен ?ш?н оны? ?з? айтып кеткендей ??ле?дер? к?ресуде? екен?н ?мытпайы?. Ж?мекенн?? ?ле?дер? ?з? ?ш?н ?ана емес, б?к?л ?лемдег? халы?тар ?ш?н к?ресуде, ол - бейб?тш?л? к жолында б?к?л ?лем хал?ын б?рл?кке ша?ыруда: ?Тек халы?тар - досты? т?тас, мы?ты тас, Д?ние т?тас, Граниттей т?п-т?тас. Симфония?а айналдырдым к?йд? ?я?, ?уаттыра? б?г?н мен?? даусым ?с?ресе шеттен келер жау ?ш?н, семсерлерге айналдырды к?рект? ел...?. Ж?мекен осы дастанында: ?с?л ??а алмай ж?рген кез? мен? елд?? Ба?ы шы?ар, б?лк?м, жабы- к?бе?н??? дей келе : ?К?й?п-п?с?п к?м?р ?аздым, салып ?н, Жаным мен?? жарылды ыл?и а?ынан, Балта озбайды, десед? ?ой, сабынан-
Жо?, мен озам? -деп б?секен?? к?р?г?н ?ыздырады. Озды деген осы болар, м?не ?аза? хал?ы 50 жыл?а та?ау Ж?мекенн?? ?Мен?? ?аза?станым? деген ?ле??н жырлап ж?р. 175 Ж?мекен ес?м? ?аза? ел?н?? ес?нде, о?ырман оны? м?лд?р жырларымен, тере? сырларымен ?л? де толы? танысып б?ткен жо?. Ол туралы Ж?мекен кез?нде Москвада?ы Пушкин ескертк?ш? т?б?нде т?рып: ?Мен?? даусым жа??ыртты тек тау ?ш?н, Жа??ырту?а жетпей жатыр даланы, ?Та?ы т???ыс? т?г?л?, не обалы, ?аза?ым да танып б?ткен жо? ?л?? - деп ?жас халы?ты? к?п-
к?шкене ж?г?т?? екен?н б?лд?ред?. Б?л ?дала даналы?ынан? н?р ал?ан ?аза? перзент?н?? халы? алдында?ы ?арапайымдылы?ыны? ?лг?с?. ?Дала даналарын ба?ып ?стау керек? екен?н, балаларды ?а?ып ?стау керек? екен?н ?штей т?с?н?п кеткен а?ын Ж?мекен. ?Май табан талайлар?а айт?аннан кейде т?к шы?пасын бай?а?анны?? ?з?нде де: ??йтседе мен айта алам ?ой, Айта алам?-, деген шыншыл, ?д?лд?кт? жа?та?ан а?ын. А?ын Ж?мекен : ?Шын айтса? да сын айту?а келгенде Керек екен парасатты? байлы?ы? деп ?з?не де би?к талап, ?лшеммен келед?. Б??ан ж?рег?н?? адалды?ы, жас кез?нде ?ара?анды ?аласында ?айласы жо?, ?айласы бар?, ?айласыны? ?шы да ?тк?р, с?з? де ?тк?р, е?бек?ор шахтер бол?анда ал?ан т?л?м-т?рбиес?де ы?пал еткен шы?ар. Ж?мекен Н?ж?менденовты ?ара?андылы? шахтер а?ын деп айтса? ол шынды?, а?и?ат. ?Мен?? ?аза?станым? атты ?ле?? б?зд?? ?ара?анды ?аласында 1956 жылы туды деген п?к?р де орынды, о?ан да нег?з, д?лел бар. Ол- ?ле?н?? ?рб?р с?з?, а?ынны? ойы, ?ле?н?? идеясы, тарихта орын ал?ан о?и?а. ?р?айсымыз сол ?ле? жолдарын к???л к?з?мен та?ы б?р о?ып шы?айы?шы, сонда кел?серс?здер. 176 Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? ж?байы Алматы ?аласыны? т?р?ыны Н?с?п М?ста??ызы да с?йлескенде осы п?к?р?ммен кел?скендей. Ол к?с? ?ле? ойыны? 1955-1956 жылдары ?ара?анды ?аласында туу м?мк?нд?г?н жо??а шы?армайды. Мен?? пайымдауша, халы? ?н?не айнал?ан ?ле?д? халы? тудырды, оны? 1954-1956 жылдарда?ы ересен е?бег? тудырып отыр. Т?уелс?зд?к тек ?ана ?арулы к?рес жолымен ?ана емес, е?бек жолымен келген?н де ескеру?м?з ?ажет. Халы? ты?ды к?терсе, ты? халы?ты к?терд?. ?Д?н ег?п терлеген ? ?аза? ?з?н?? мы?ты екен?не к?з? жетт?. Ек?нш? д?ние ж?з?л?к со?ыстан ?зер аман шы??ан, ??ас?рет. ?аталды? пен сен?мс?зд? к ?олына мылты? бол?ан М?ртты адамны?? заманынан ?ырылмай ?ал?ан ?аза? т?зес?нен т?рды. ?К?шпел? деп кем?ткен жел?ккендерд??? к???лдер?н быт-шыт ?ылып, та?ыда б?р м?рте д?ниеге мы?тылы?ын к?рсетт?. Ж?мекен а?ын осы жылдар ж?н?нде: ?Адам?а адам сенбей, К?ндер ?тт? Ек? к?з б?р- б?р?нен к?м?нданып. ?тт? сол б?лтты к?н, ?ател? к?н, ?с?рген ?з жер?не жат ег?н?н?, - деп айта б?лген. М?не, Ж?мекенн?? ерл?г?н?? б?р? осы ?аза? хал?ыны? сол кездег? к???л к?й?н ?ле? жолдарымен бере б?лу?, халы? рухына тарихи ба?а бере б?лу?. Байыптап ?араса?ыз осы ?ле? т?нып т?р?ан ой мен сез?м. ?ле? ?аза? хал?ы ?ш?н ма?тану, оны мада?тау. Шаттану, халы? е?бег?не, ерл?г?не ?уану. Балалы?, п?к к???л?мен Отанына с?йс?ну. Еш?андай б?р рен?ш, ?кпе сызы б?л?нбейд?. Б?л нег?з? жалпы Ж?мекен поэзиясына т?н н?рсе ?ой. Сонымен ?атар, Ж?мекен уа?ытында орын ал?ан о?и?а?а ?з?нд?к ба?а бере б?лген, ?ай ?ырынан алса? да а?ын а?и?аттан алша? кетпеген. Адалын да, залалын да к?ре б?лген. ?з?н?? ?м?рде к?рген?н, басынан ?ткерген?н жаз?ан а?ын. 177 Нем?с а?ыны Гетен?? ?а?ыны? ?м?рден ?лы емест?г? туралы? философиалы? п?к?р?мен орайлас жаз?ан Ж?мекен б?л ?ле?д?. ?ле?н?? ?м?рше?д?г? м?не осында жат?ан сы?айлы. Алыптарды тудыр?ан халы?, а?ындарды да тудыр?ан. 20 жасында, жас ж?г?т, ?аза? баласы ?лемд?к де?гейде, д?ние ж?з?нде классик болып саналатын Гетен??, Абайды? ?лшем?мен жаз?ан. Нем?с, орыс, ?аза? т?л?н?? б?лг?р? ?з?м?зд?? Бельгер Абай Гетен? орыс т?л?нен Лермонтовтан аудар?анда т?п-н?с?амен б?рдей, те? д?режеде аударды деп д?лел келт?р?п отыр ?ой. ?рпа? пен ?рпа? арасында?ы жал?асты?ты? мысалы б?л, арты? айтып, асылы? жасап отыр?ан жо?пын. Жас а?ынны? ??ыс?а да н?с?а? ?ле? жолдары халы? ж?рег?не, ?з?н?? та?дырымен, талантымен жол тапты. 1956 жылды? басында Ж?мекен Н?ж?меденов М?скеу ?аласына ?ара?анды ?аласыны? делегациясымен Сталинуголь трест?не ?арасты н?м?р 33-34 шахтада к?м?р ?опарып ж?рген ша?ында барды. Хормен б?рге солист болып жеке дауыспен ??аратор?ай? ?н?н салды, Ж?мекенн?? домбырада к?й шертуд?? шебер? екен?, кез?нде скрипкада да ойна?аны белг?л?. М?скеу сапары с?тт? ая?тал?аннан кей?н Ж?мекен Н?ж?меденовт? ек? жыл?а ж?бер?лген комсомольды? жолдамасына ?арамай, жауапкерш?л?кт? ?з мойындарына алып ?ара?андыны? сол кездердег? азаматтары Алматы?а консерватория?а о?у?а ж?берд?. ?К?м?р ша?ынан ?кпе? ?шпес?н, ?нер?? ?сс?н, т?ла бойы? т?нып т?р?ан талант консерватория?а тарт, к?м?р ?азу?а б?зде жетерм?з? деген ?ой. Талантты тани б?лген тарлан а?а буын, бас кетерл?к, ?атерл? ?ске барды. Не ?ш?н, сонда. ?рине, ?аза? хал?ы ?ш?н. ?нер ?ш?н. А?ын ?ш?н. Бастарын о??а байлап, жандарын ш?берекке т?й?п барды. Сол заманны? б?р жаз?ышы т?рт?п ж?берсе сотталып кетулер? де м?мк?н ед? ?ой. 178 М?не, осындай ?м?рл?к нег?зде мен тума талант Ж?мекен ?ара?андыдан Алматы?а, елге, ?лемге а?ын болып атанды, ?аза?ты? баласы ??олынан келет?н ?лы ?ске ?мтылды? дейм?н. Т?рт жасында ?кес?нен жет?м ?алып, ?т?рмыс ж?б?р?н к?р?п, асыраушысыны? ?ад?р?н б?лген ?, ?ара?анды?а ?з? т?лен?п, ?абырой ?здеп кел?п?, ?б?лег? мен к?рег?не с?йс?н?п,? ?айраты мен ?айласын, ж?рег? мен а?ылын ?оса с?лтеп ?нер шы?ыны? би?г?не шы?ты. А?ын Ж?мекен ?ара?анды топыра?ында туды, шахта лавасынан жалын болып ат?ыды жыр ?лем?не деген п?к?р осыдан туындайды. На?ыз ?ле?, шын ?нер, ??ле?н?? к?кес?? туу ?ш?н б?р?нш? а?ын тууы за?дылы? ?ой. ?Мен?? ?аза?станым? атты ?ле?н?? шума?тары, с?здер?, ойлары алдымен ?м?рде, ?алтын д?нмен? жай?ал?ан Сарыар?аны? даласында, ?д?н ег?п терлеген ?аза?ты?? ерл?г?нде туды, содан барып ол а?ын к???л?не ?ялады, тол?андырды, та?дандырды. Жа?ару, жа??ыру, жасару, жану, жасампазды? жаялады Саржайлауды Ж?мекен Сарыар?ада ж?ргенде. Е?бек, ерл?к, ел, жер симфониясы а?ын ж?рег?не жыр жолдары болып ??йыла берд?, кей?н а?ын а?ылында ?орытылып, ?айраттылы?ы ?алам алдырып, ?алымды?ы ?осылып, ?к?нненде ?ызулыра? ж?рег?мен? ?а?аз бет?не т?с?рд?. Кей?н, 1959 жылдары ?н туып, ?Мен?? ?аза?станым? ?айталанбас ?ос талант Ж?мекен мен Ш?мш?н? ? ар?асында ?аза? ел?н?? б?р с?й?кт? туындысына айналды. ?ле?н?? туу тарихы ?рине ?ылыми зерттеуд? талап етед?, ол ?ш?н арнайы б?л?мд? мамандарды? п?к?рлер?не ??ла? ас?анда арты? болмас. Дегенмен де, Ж?мекенн?? ?м?р жолын, осы ?ле?н?? жолдарын, тарихта орын ал?ан о?и?а?а байланыстыра, ал?а тартып мен ?Мен?? ?аза?станым? ?ара?анды ?аласында 1956 жылы д?ниеге келд? деген п?к?р?мд? ?сынам. О?ан ж?не де д?лел рет?нде а?ынны? келес? б?р с?здер?н келт?рей?н. 179 Ж?мекен К?шкентай деген дастанында ?аза?ты? ек?нш? б?р а?ынын ?здеп былай деген ?ой: ?...Дари?а -ай, ?айда кетт? ?асым а?ам. ?Д?ние ?ас?рет?не жасыма?ан?. Жо? енд?, амал ?анша. От ед? ол Мен ?ш?ын сол б?р оттан шашыра?ан? Ж?мекен, бас?а- бас?а емес, ?ара?андылы? ?асым Аманжолов а?асын ?здеп т?р ?ой. Сонда оны? ?н?с? Ж?мекен, неге ?ара?андылы? болмайды. Рухы б?р, т?л?, жер?, ел? б?р ек? а?ынды б?р-б?р?нен ажырату?а болар ма екен. Ж?мекен Ар?аны да, Алатауды да, Атырауды да, ?аза? ел?н?? бар атырабын жырлады, ?ле?, дастандармен ?д?ние алдына ?кеп ?аза?стан картасын жайып салды?. ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??мен ол б?к?л ?аза?ты, ?рб?р е?бек еткен ?аза?ты мы?ты деп жа?ан?а жар салды. Ж?мекенн?? ?ара?анды шахтерлер?не, оларды? ересен е?бег?не арна?ан ?ле? циклдарын да, оны? ?шахтерд? ? адал е?бег? алдында а?ынды? басын и?п, адал а??ан ?р тамшы тер алдында б?рк?н алып т?руын? ку?л?кке тартайы?. Кез?нде ??ара?андыны? оттарымен дос бол?ан?, б?зд?? Ж?мекен а?амыз ?ара?андыны? ??рметт? азаматы болу?а лайы? а?ын. Б?р а?ыны б?р а?ынын ?здеген, неткен ?зетт? ед?? ?аза?ым. ?аза?станды? патриотизмн? ? б?р ?лг?с? м?не, осы а?ындар да, оларды? ж?рек жарды жырларында. Сонды?тан да мен Ж?мекенд? е? ?лг?л? ?аза?, ?лг? аларлы? ?аламгер санаймын. Талантын хал?ына тарту еткен Ж?мекен тарих тасасында ?алмас, талантын тани б?лген халы? а?ын ес?м?н ?лемге жария етер к?нде туып т?р. ?лысын ?лы ?стерге ?мтылу?а ша?ыр?ан ?лдары ?мыт бола ма, ?лылы? ?р?ашанда жал?асын ?рпа?тардан табады. Ж?мекен ?рпа?тар жал?асты?ына да а?ылмен келген: ??р ?рпа?ты? бар шы?ар ?з к?ктем?. ?з та?дыры солай болса- с?кпе оны- деген. Д?ние ?уып б?р к?рсе?, 180 Шы?у ?иын ?айтадан- базар б?лем б?л ?лем Ар?асында сендейд??- азар б?лем б?л ?лем? дейд? ?азаматты? б?р мы?ты р?л?н ойнап? ж?рген ек? ж?зд?ге. Нары? заманында айт?аны ж?р?п т?р?ан а?ша ж?н?нде де Ж?мекен ашы? айт?ан: ?А?ша ?лемд? сонша? б?зып болса да, а?ша деген жаман емес соншама. А?шаны? да ек? т?рл? м?н? бар: Бейнет шегер- тап?андар, Ж?мса?андар- жа?ылар. Б?зде- жер бай, М?лд?р, тыныш аспан бар, А?ша дейд? тойып, асып- тас?андар-
Т?г?лгенде ?ке, а?алар жас ?аны К?м ойлап ед? а?шаны.? Топыра?тан бас?а?а тоя алма?ан ??л?ындар, арам к?мекейлерден кейде етес??, адал нан? деп а?ын ?к?не отырып: ?К?з бен к???л тазармай, Тазарады ?ол ?айдан, арамды? пен адалды?. О, бая?ы сол майдан? дей келе: ??олдары емес ала?ан,-3аманымны? за?ы ?д?л,-
Соттау керек алдымен пи?ылдарды, заманам ??-дейд?. Осы ?ле? жолдарымен Ж?мекен а?ын сыбайласты?, жем?орлы?пен к?рест?? б?р жолын, алдын алу жолын к?рсет?п кеткендей. Ал, ?ана т?л? туралы с?з? атты ?ле??нде Ж?мекен: ?Ж?г?т?н?? ?р?л?г? не керек, Т?л? ?лсе егер - т?р?л?г? не керек, Керег? жо? ма?ан ондай халы?ты?? - деп Ж?мекен б?з батылымыз барып айтал алмайтын?а турасынан б?ра? тартады. М?мк?н, ?а?дып та?ар айып к?п айтары бар адам?а? деп а?ынны? ?з? жаз?андай, Ж?мекенд? ?л? де толы? танымауымыз оны? мы?тылы?ынан, б?зд?? ??аулы?а с?йкес кел?п жатпаса ас?ар Алатауды да танымайтын осалды?ымызда? жат?ан шы?ар. ?ара?анды ?аласына биыл 70 жыл толды, енд?г? жылы ?лы Отан со?ысында?ы же??ст?? 60 жылды?ы тойланба?. 181 Майдан даласында ?ар ?ш?н, адам ?ш?н ?рк?лмей-а? ?з?н?? ?л?м?не ?ол ?ой?ан ?аза? ? ж?н?нде, Ж?мекен ?аза? ?лдары со?ыс бастал?анда: ?Ел ары сап?а т?рды....? деп, ерлерд? ел арына бала?ан. Ж?мекен ар ?ш?н жанын ?и?ан ?аза? хал?ын ма?тан еткен ?ашаннан, ал Ж?мекенмен б?р ?ара?анды ?ана емес, б?к?л ?аза? ел? ма?танарлы? тарихи т?л?а. Хал?ын ?астерлеген, ??рметтеген, ел?, жер? ?ш?н ?г?л болып ег?лген, жыр болып т?г?лген? а?ындары бар б?зд?? ел ба?ытты, б?зд?? ел осындай. 182 Сот ж?йес?н жет?лд?ру ж?н?ндег? б?р ?сыныс. Елбасы жолдауында корсет?лген сот ж?йес?н одан ?р? жет?лд?ру ?ажетт?л?г? ?аз?рг? ?о?амны? даму барысынан туын-
дауда. Конституция бойынша сот т?релег?н ?ске асыру т?ра?ты судьялар?а ж?ктелген. Осы ?ызметт? ж?зеге асыру кез?нде судья т?уелс?з ж?не Конституция мен за??а ба?ынатынды?ы белг?л?. Судьяларды? шынайы т?уелс?зд?г? н орны?тыруды? б?р жолы олар ?ш?н ?леуметт?к кеп?лд?ктер ж?йес?н ??ру болып табылады. Президент осы м?селе жайында да ойлану керект?г?н орынды атап ?тт?. Мемлекет басшысыны? б?л бастамасы ел?м?зд?? ???ы?ты? саясат т?жырымдамасына с?йкес к?тер?л?п отыр. ?олданыста?ы за?дар?а ти?ст? ?згер?стер мен толы?тырулар енг?зу ар?ылы соттар?а ?з е?бектер?н? ? ?теу? рет?нде ?ажетт? ?леуметт?к кеп?лд?ктерге ?ол жетк?зуге болады. Конституция?а с?йкес мемлекетт? к шы?ысты к?бейтуд? к?здейт?н за?дар жоба-
лары Республика ?к?мет?н? ? о? ?орытындысы бол?анда ?ана енг?з?лу? м?мк?н. Сот ж?йес? мен судьяларды? м?ртебес? туралы конституциялы? за?ны? 48-55 баптарында?ы ???ы?ты? норма-
ларды ?згерт?п, барлы? кеп?лд?ктер мен зейнета?ы м?селелер? ай?ын да ашы? к?здел?п, ?рб?р кеп?лд?к жеке-жеке ???ы?ты? нормалы? ?алып?а т?су?не ?мтылса?. Жалпылама жазыл?ан осы ???ы?ты? нормалар мемлекетт? к м?ндеттермен на?тыланып, ?аржылы? к?лем? к?зделген ?леуметт? к кеп?лд?ктерге айналдыру ма?саты т?р алда. Б?ны? б?р? ?аз?рг? заман?ы ?о?амны? ?ажетт?л?ктер?не сай келет?н ти?мд? сот т?релег? н ж?рг?зу ма?сатынан туындайтынын д?лелдеу керек. Д?лелдер не??рлым мол, ?ылыми нег?зделген, жан-жа?ты ?леуметт?к-идеологиялы? т?р?ыдан сараптал?ан, ?о?ам, мемлекет, азаматтарды? ма?сат-
м?дделер?н ?амты?ан ой-п?к?рлермен нег?зделсе б?р?м?зге ти?мд? шеш?мге ?ол жетк?зуге болады. Е? бастысы, б?л бюджетт? к шы?ындарды? мемлекет, ?о?амны? с?ранысынан туындайты-
нын, орта? ма?сат м?дделер талап етет?н ?ажетт? кеп?лд?ктер екен?н ал?а тарту шарт. Барлы? сотта ?аралатын ?стер мен дау-
лар бойынша ?ай тарапты? болмасын ?здейт?н? ?д?летт?л?к, ?ст?? за??а сай нег?зд? шеш?лу?. Кеп?лд?ктерд? енг?зу - Конституцияда 183 к?зделгендей за? мен сот алдында ж?ртты? б?р? те? екенд?г?н на?ты ж?зеге асыру болып табылады. ?д?летт?к ?лшем?н? ? ?з? осы тенд?кт?? ж?зеге асуы. ?ылмысты? Кодекске с?йкес жазаны? ?з? ?леуметт? к ?д?летт?л?кт? ?алпына келт?ру ма?сатында да ?олданылады. Осы ?леуметт? к ?д?летт?кт? ?алпына келт?ру сот бил?г?н?? иес?не - судья?а байланы-
сты.Соттарда азаматты? ?стерд? ?здер?не сырттан ы?пал ету болмайтын жа?дайларда шешу де судьяларды? т?уелс?зд?г?н? ? ???ы?ты?, ?аржылы? т?р?ыдан ?з м?н?нде ?амтамасыз ет?лу?не т?уелд?. Судья - сот бил?г?н?? иес? рет?нде ?з?н?? м?ртебес?не сай, толы??анды шеш?лмеген ?леуметт? к жа?дайына т?уелд? болмау керек. ?леуметт?к кеп?лд?ктер ?ажет?л?ктен туындап отыр, оларды? ?м?рл?к нег?з? бар деген с?з. Кеп?лд?ктерд? ?амтамасыз етет?н бюджетт? к шы?ындар?а бару ?ажетт?л?ктен туындап отыр?ан м?жб?рл?к. Мемлекетке де, ?о?ам?а да ти?мд?, пайдалы ?ажетт?л?к. Судьялар?а ?ажетт? кеп?лд?ктер беруд?? нег?з? Конституцияны? 79-бабыны? 4-б?л?г?ндег? ???ы?ты? нормадан да туындайды. Онда сот ?ызмет?не ?атысты арнайы шектеулер ?ойыл?ан: судьяны? ?ызмет? депутаты? мандатпен, о?ытушылы?, ?ылыми немесе ?зге шы?армашылы? ?ызметтерд? ?оспа?анда, ?зге де а?ы т?ленет?н ж?мысты ат?арумен, к?с?пкерл?кпен айналысумен, коммерциялы? ?йымны? басшы органыны? немесе бай?аушы ке?ес?н?? ??рамына к?румен сыйыспайды. Б?л б?р жа?ынан судьяны? адам рет?нде ?з?нд?к ма?сатына жету м?мк?нд?ктер? н шектеу. Судья болам деген адам осы шектеулерге мойын ?сынып, конституциялы? ?а?иданы толы?, б?лжытпай са?тауы ти?с. Сонымен ?атар, мемлекет те ?з?н?? м?ндет?не ал?ан сот т?рел?г?н толы? ?р? т?уелс?з ж?зеге асыру м?мк?нд?г?н ?амтамасыз етуге ти?ст? ?аржыны бюджетте ?арастыру?а м?ндетт?. Сот ж?йес? мен судьяларды? м?ртебес? туралы конституциялы? за?да судьяларды материалды? ?амтамасыз ету оны? м?ртебес?не сай болу?а ти?с деп к?рсет?лген. За?дар?а с?йкес судьяларды? т?уелс?зд?г? н орны?тыру жолында мемлекет оларды материалды? ?амтамасыз етудег? жауапкерш?л?кт?, ал судьялар болса ?з кезег?нде 184 т?уелс?зд?к жа?дайында ?д?летт? сот т?релег?н ?амтамасыз ету жауапкерш?л?г? н мойындарына алып отыр. Атал?ан за?дар ?абылдау ар?ылы халы?, ?о?ам сот т?рел?г?ндег? т?уелс?зд?кт? ?амтамасыз етуд?? осындай жолмен де шеш?лу?не м?ддел?г?н к?рсет?п, ?з та?дауын б?лд?руде. Енд?г? кезекте за? ж?з?нде жариялан?анды на?ты ?с ж?з?не асыру ?ажетт?л?г? бар, президентт? ? жолдауда б?л м?селеге ар-
найы то?тауы, м?селен?? ???ы?ты?, ?аржылы? т?р?ыда на?ты шеш?лу?н?? мерз?м? жеткен?н к?рсету болып табылады. Консти-
туцияда судья сот т?релег?н ?ске асыру кез?нде т?уелс?з ж?не Конституция мен за??а ?ана ба?ынады деп к?зделген со? ?рб?р судья сот ?ызмет?ндег? т?уелс?зд?г? н толы? ?амтамасыз ет?лу?не м?ддел? бол?аны за?ды, нег?зд?. Сонды?танда сот бил?г?н?? иес? болып таныл?ан судьяны? ?з?н?? т?уелс?зд?г?н? ? ?леуметт? к кеп?лд?ктер ар?ылы ?амтамасыз ет?лу?не ?атысу?а м?мк?нд?к алуы ?ажет. Ол ?ш?н ?ажетт? тет?ктер?н, жолын реттейт?н ???ы?ты? нормалар ?алыптастыруды ?арастыруымыз ?ажет. Б?зд?? б?ндай ой-п?к?р?м? з судьяны? т?уелс?зд?г? ж?н?ндег? конституциялы? идеясы мен сот бил?г?н?? мемлекетт? к бил?кт?? б?р тарма?ы боп табылатынды?ына н бастау алады. ?олданыста?ы зандарды? осы конституциялы? нег?зге с?йкестенд?р?лу? ?м?р талабынан туындайды. М?селен, жерг?л?кт? соттар судьяларыны? ж?не ат?арушылы? ?нд?р?с ор-
гандары ?ызметкерлер?н? ? е?бег?н ?ор?ау, материалды? ж?не ?леуметт?к ?амтамасыз ету м?селелер? бойынша ?к?метке ?сыныстар енг?зуге ха?ылы боп Сот ?к?мш?л?г? ж?н?ндег? коми-
тет таныл?ан. Осы комитет туралы ережен?? 12-тарма?ыны? 2 б?л?г?не ?к?метке ?сыныстар енг?зуге деген с?з т?ркес?нен кей?н келес?: ?м?ндетт?. ?сыныстар Судьялар Ода?ымен жеке судья-
лардан кел?п т?скен ой-п?к?рлер мен арнайы ж?рг?з?лген ?ылыми зерттеу сауалнамаларды? нег?з?нде дайындалуы ?ажет? деген с?здермен толы?тырылуын ?сынамыз. Ха?ылы деген с?зд? алы-
нып тасталу?а жатады, себеб? б?л комитетт? ? нег?зг? ?к?летт?ктер?не с?йкес емес. Атал?ан ережен?? 20 бабыны? 3-тарма?ында судьялар, сот ?ызметкерлер? ?ш?н ти?ст? материалды? ж?не ?леуметт? к 185 жа?дайларды ?амтамасыз ету ж?н?нде шаралар ?олдану облыстарда?ы ?к?мш?лерд? ? ?к?летт?ктер?не бер?лген. Конституциялы? за??а с?йкес облыс соттарыны? ?к?мш?с? ?ызмет?н ба?ылауды ж?зеге асыру облысты? сотты? ?к?летт?л?г?не жат?ызыл?ан.За?ны? 16-бабыны? 1-б?л?г?н? ? 6-
тарма?ында облысты? сотты? жалпы отырысы облыс соттары ?к?мш?с?н?? ?з ?ызмет? туралы есеб?н ты?дайды деп к?рсет?лген. Алайда осы нормаларды ж?зеге асыру ?ш?н ти?ст? ???ы?ты? тет?ктер к?зделмеген. Ба?ылау жасау ?ш?н на?ты к?м, ?алай, ?ай мерз?мде, ?андай ?с-?рекет жасау?а ???ылы? Есепт?? нег?зд?л?г?н, за?дылы?ын, д?рысты?ын аны?тау ?ш?н тексеру ж?рг?зу м?мк?нд?г? болу керек. Нег?з?нде осы у?к?летт? орган мен жерг?л?кт? соттар арасында?ы ?арым-?атынасты ???ы?ты? т?р?ыдан на?ылау ?ажетт?л?г? туындап отыр. Б?ны? ?з? судьяларды? м?ртебес? мен сот ?ызмет?не та?айындалу мен сай-
лану ерекшелектер?нен туындайды. Нег?з?нен б?л у?к?летт? ор-
ган сот т?уелс?зд?г? н ны?айту?а ж?рдемдесу ма?сатында ??рыл?ан, судьялар у?к?летт? органмен т?келей еш?андай е?бект?к ?арым-?атынаста т?рмайды. Сонды?тан да судьяларды? е?бег?н ?ор?ау, материалды? ж?не ?леуметт? к ?амтамасыз ету м?селелер? н алдын-ала ?арау, ?сыныстар ?з?рлеуд? Жо?ар?ы сот пен жерг?л?кт? соттарды? жалпы отырысыны? ?к?летт?ктер?не бер?лген? за?ды. Судья т?уелс?зд?г?н? ? кеп?лд?г?н ?амтамасыз етуде судьяларды? ?здер?н?? ?атысуын осындай ???ы?ты? тет?ктер, нормалар ар?ылы шешуге за?ды жол бар. Ж?не де б?л Конституциялы? ?а?идадан туындайтын ???ы?ты? саясат?а сай келет?н ?сыныс. Судьяларды? т?уелс?зд?г?н? ? ?леуметт? к кеп?лд?г? ж?н?ндег? м?селеде ?о?амда ?рт?рл? ?леуметт? к ?ор?ауды талап етет?н топ-
тар, адамдар баршылы? екенд?г?н, олар?а да мемлекетт? к бюд-
жеттен ?ажетт? ?аржы б?л?ну? ти?с екен?н ескер?п есте ?стаумыз м?ндет. ?андай да болмасын ?леуметт? к кеп?лд?кт? ?амтамасыз ету ?ш?н ?о?амды? ой-п?к?р жет?л?п, ?леуметт?л? к ?д?лд?кке с?раныс, ?рб?р ?с пен дауды ?д?лд?кпен шешуге деген ниет ?алыптасуы ти?с. Абайды? ??лд? жы?па?, бай же?бек ?уел бас-
тан? деген с?з?н?? осы ?д?лд?к категориясыны? ?м?рл?к 186 м?нд?л?г?нде т?р. ?лд? мен бай ?р?ашанда ?з м?ддес?н? ? ?ркен с?ру?не, ?з?нд?к ма?сатына жетуге барын салады. Олар мен м?ддел?к ?арым-?айшылы??а кел?п ?ал?ан жеке адам, не бас?а б?р ?леуметт? к топ ?здер?н?? за?ды м?дделер? н ?ор?ауда ?леуметт?л? к жа?ынан барынша ?амтамасыз ет?лген сотты? бо-
луын ?ажет етед?. ?леуметт? к ?уелет? за?ды т?рде ?амтамасыз ет?лген сотты? барлы?ы к?мге болсын ти?мд?. Соттарда ?стер мен дауларды? ?д?летт? шеш?лу?не ?лд? мен байды? ?з? б?р?нш? ке-
зекте м?ддел? болуы тарихи-?леуметт? к за?дылы?. ?рб?р н?рсен?? ?лшеу? бар, одан асып кетсе татулы? пен т?ра?тылы??а кер? ?сер етед?. Кеп?лд?ктер ж?н?нде с?з ?оз?а?анда осындай ?м?рл?к нег?з барлы?ын байыптылы?пен ба?амдауда керек. ?з мерз?м?нде ж?не жетк?л?кт? м?лшерде ?аражат б?лу шы?ын емес, ол толы?ымен ?телет?н ?ажетт? т?лем. С?раныс пен ?ажетт?л?кке, экономикалы? м?мк?нд?кке, ?о?амды? ой-п?к?рд? ? ?олдауына с?йенбеген кеп?лд?к орынсыз ?леуметт? к ?ыз?аныш тудыруыда м?мк?н. ?леуметт? к кеп?лд?ктерд? ? ?з?н ?алыптастыру ж?не на?ты ж?зеге асыру ?ш?нде ?леуметт? к ?ада?алау, ба?ылау тет?ктер?н ??рап ?алыптастыру керек. Б?зд??, судьяларды? т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз ету м?селелер? н сот корпусыны? ?з?не беру керек деген ?сынымыз осыдан шы?ып отыр. Судьяны? т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз етуд?? та?ы б?р жолы ол - сотта азаматтар ???ы?ына бер?лет?н кеп?лд?ктерд? к?шейту болып табылады. Конституцияны? 77-бабы 3-б?л?г? 4-
тарма?ында сотта ?рк?м ?з с?з?н ты?дату?а ???ылы?ы к?зделген. Осы принципт? ? нег?зг? м?н? бойынша ?рк?мн?? судьяны? ?с ж?рг?зу ?рекеттер? мен шеш?мдер?не ша?ым жасау м?мк?нд?к ше?бер?н ке?ейту ?ажет. ?андай да болмасын ?с ж?рг?зу бары-
сында орын ал?ан ?рекет бойынша ?рк?м сот?а белг?ленген т?рт?п бойынша ша?ым жасау м?мк?нд?г?не ие болу керек. Сот ж?рг?зу ше?бер?нде орын ал?ан ?с-?рекеттер тек ?ана сот ар?ылы, сот?а ша?ым беру кеп?лд?г?н? ? нег?з?нде ?аралуы ти?с. Сот ?к?мш?л?г? ж?н?ндег? ережен?? 11-бабыны? 4-б?л?г?нде аза-
маттар мен ?йымдарды? жерг?л?кт? соттар судьяларыны? ?с-
?рекет?не арыздарын ?арауда сот т?ра?аларына ж?рдемдесед? деп к?рсет?лген. Осы ???ы?ты? нормада судьяларды? ?с-
187 ?рекет?не ша?ым келт?ру м?мк?нд?г?, оны ?арайтын сот т?ра?алары деп к?рсет?лген. Алайда, ?с ж?рг?зу кодекстер?нде осындай ша?ым беру бостанды?ы к?зделгенмен на?ты ?с-
жа?дайлары мен ша?ым келт?ру, ?арау т?рт?б? белг?ленбеген. Конституция?а с?йкес судьяны? сот ж?рг?зу ше?бер?нде жасалын?ан барлы? ?с-?рекет?не ?с ж?рг?зу кодекс?нде белг?ленген нег?зде, рет?нде ша?ым бер?лу? ???ы к?зделу? ?ажет. Ша?ымдану бостанды?ы на?ты ???ы?ты? м?мк?нд?кке айналуы ?ажет, ел басшысыны? азаматтар ???ы?ына бер?лет?н кеп?лд?ктерд? к?шейту деген де осыны ме?зеп отыр. Осы нег?зде сот т?рел?г?н тек сот ?ана ж?зеге асырады, сотта ?рк?м ?з с?з?н ты?дату?а ???ылы деген конституциялы? принцип на?ты ?с ж?з?не асады. Ек?нш?ден, б?л талап на?ты ?стер бойынша судья-
лар есеп бермейд? деген ?а?ида?а с?йкес келед?. Азаматтар?а судьяны? ?с-?рекет?н ?с ж?рг?зу кодекс?нде к?зделген ретпен сот?а ша?ым беру?н толы??анды белг?лемеу б?р жа?ынан азаматтарды? ???ы?ына кеп?лд?к бермеу мен б?рге судьяны? т?уелс?зд?г?н шектеу деп тану?а болады. Судья ?с ?ара?анда оны? ?с-?рекет?не кел?спеген азаматты?, тарапты? кодексте на?ты белг?ленген т?рт?ппен сот?а ша?ым берген?не м?ддел?. Ша?ымдарды? басым к?пш?л?г? ?с ж?рг?зу барысында орын ал?ан судьяны? ?с-?рекет?не бер?лет?нд?г? м?л?м.Судьяны? ?с-
?рекет?не тек сот?а ша?ым беру ???ы?ы б?р жа?ынан, сот т?релег?н?? ?д?лд?г?н ?амтамасыз етуге, азаматтарды? ???ы?тарыны? ж?зеге асуына, ек?нш?ден сот т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз етуге кеп?лд?к болады. Судьяларды? ?с-?рекет?не ша?ым беру т?рт?б? барлы? кодекстерде ?арастырылуы ти?с, сол ар?ылы азаматтар ???ы?ына бер?лет?н кеп?лд?ктерд? к?шейтуд? ? б?р ???ы?ты? тет?г? ?ске ?осылады. Судьяларды? ?с-?рекеттер?не бер?лген ша?ымды ?арауда сот ?к?мш?л?г? к?мектесед? дегенн?? ?з? сотты? ерекше ?к?летт?г?н бас?а органмен б?л?су? деп те ?арастыру?а нег?з бар. Ж?рдемдесу деген?? ?з? ?с-?рекет жасау деген с?з, ал оны? сот ?с?н ж?рг?зу ?ызмет?не араласу?а апарауы м?мк?нд?г?н жо??а шы?ару?а болмас. Судьяларды? ?с-
?рекеттер?не ша?ым беру тек сотта за?да к?зделген т?рт?ппен ?аралса сот бил?г?н?? сот ?с?н ж?рг?зу нысандары ар?ылы ж?зеге 188 асырылады деген принцип толы??анды ?ске асар ед?. Судьяларды? ?с пен дауларды ?арауды? жолдары за?мен реттел-
ген, сонды?танда ?с ?арау барысында?ы туындайтын судьяны? ?с-?рекет?не бер?лет?н ша?ымдарды беру мен оны ?арау жолдары да за?да белг?лену? ?ажет. Судьяларды? т?уелс?зд?г?н? ? ?леуметт?к кеп?лд?ктер? н жаса?тау ж?не азаматтарды? ???ы?тарына ?с ж?рг?зу ше?бер?нде кеп?лд?ктер? н к?шейту м?селелер? осылайша ?ндес?п, ?йлес?м таппа?. Осы ек? кеп?лд?к ?ске ас?анда ?здер? де за? ше?бер?ндег? ?д?летт? шеш?мн? ? кеп?л?не айналуы ар?ылы "ж?мсал?ан бюджетт? к шы?ындар а?талады. Судьяларды? т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз ету жолында ?леуметт?к кеп?лд?ктер ?арастыру м?селес? жолдауда к?тер?лу?н?? ?з? ?о?амны? сот ж?йес?не деген сен?м?н?? артуыны? б?р д?лел?. ?о?амды? сен?мд? судьялар ?рине ?здер?н?? б?л?кт?л?г?мен, конституциялы? м?ндеттер? н ?д?л де адал орын-
дауларымен а?тайды. Е? бастысы, талдан?ан ек? кеп?лд?кт? ? б?рл?г? ел т?уелс?зд?г?н? ? бер?кт?г?не ?ызмет етед?. 189 Баспас?з ?ызмет? - басты д?некер ?Орталы? ?аза?стан? газет? 2 наурыз, 2004 ж. Атырау ?аласында ?ткен ?аза?стан журналистер?н? ? ?ш?нш? Конгрес? ?з ж?мысын ая?тады. Т?с?п жат?ан а?параттарды ?араса?, ал?алы жиында ?аза?станды? БА?-ты? мемлекетт? к ?йымдарымен байланыс т?ж?рибес? м?селес? де тал?ылан?ан. Осы орайда а?парат ??ралдарымен ?арым-?атынаста сот ж?йес? б?л м?селеге жа?а к?з?араспен кел?п отыр?анды?ы ж?рт?а белг?л?. Б?рын?ы заманны? ?атып ?ал?ан ?а?идасынан бас тартып, соттар ?здер?н?? ж?мыстарын барынша ашы?, жариялылы?пен ж?рг?зуде. ?аз?рг? та?да соттарды? б??аралы? а?парат ??ралдарымен ара ?атынасы м?лдем бас?аша ??рал?ан, т?уелс? з мемлекет?м?зд? ? т?уелс?з судьялары мен т?уелс?з журналистер ?р?птест?к, ?зара сен?м нег?з?нде ж?мыс ?стеуде. Соттар ел?м?зде адамны? ???ы?тары мен бостанды?тарын, за?ды м?дделер?н ?ор?ауын шынайы ?амтамасыз етет?н кеп?л?не ж?не ?рт?рл? ?леуметт? к дауларды шешет?н басты ??рал?а айналуда. ?аза?стан Республикасында сот т?рел?г?н тек сот ?ана ж?зеге асыратын бол?анды?тан, за? мен сот алдында ж?ртты? б?р? те? екенд?г?н ескергенд?ктен сот бил?г? сот т?рел?г?н? ? ж?зеге асырылып жат?анды?ынан халы?ты хабардар етуге м?ддел?. Б??ан ж?не соттарды Конституциямызда ?рк?мн?? за? ж?з?нде тыйым салынба?ан кез келген т?с?лмен ерк?н а?парат алу?а ж?не тарату?а ???ы?ы бар екенд?г?не кеп?лд?к бер?лген? м?ндеттейд?. Мемлекетт? к бил?кт? ? б?рден-б? р бастауы халы? бол?анды?тан, халы? пен мемлекетт? к бил?кт?? б?рл?г?н?? ?ажетт?л?г?н т?с?нгенд?ктен, соттар жо?арыда?ы атал?ан ???ы? нормаларын сот т?рел?г?н ж?зеге асыр?анда ?с ж?з?нде 190 ?амтамасыз етуге е?бек етуде. О?ан ?олданыста?ы ???ы? толы? нег?з беред?, соттар ?з ?ызмет?нде соны басшылы??а алуда. ?стер бойынша сот тал?ылауыны? жариялы?ы ж?н?ндег? ???ы?ты? нормалар ?аза?стан Республикасыны? ?ылмысты? ?стер ж?рг?зу кодекс?н?? 29, 302, 326-баптарында, Азаматты? ?стер ж?рг?зу кодекс?н? ? 19,176,178-баптарында, ?к?мш?л? к ???ы? б?зушылы? туралы кодекс?н? ? 24-бабында к?зделген. Соттарды? ?ылмысты? ?стерд? тал?ылауы кез?ндег? сот т?рел?г?н ж?зеге асыр?анда жариялылы? принцип? н са?тау м?селелер? ?арал?ан ?аза?стан Республикасыны? Жо?ар?ы Сотыны? арнайы ?абылдан?ан нормативт? к ?аулысы бар. Осы ?атарда, Жо?ар?ы Сотты? жалпы отырысында ?ткен жылы ?абылдан?ан ?аза?стан Республикасыны? сот ж?йес?н? ? бедел?н к?теру ба?дарламасын ата?ан ж?н, б?л ба?дарлама соттарды? азаматтар мен б??аралы? а?парат ??ралдары ?ш?н ашы?ты?ын ж?не ?олы жет?мд? болуын ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан. Осы ба?дарламада б??аралы? а?парат ??ралдарымен байланысты ?амтамасыз ету, мерз?мд? баспас?зде сот процестер?н жария етуде ауа жайылушылы?ты болдырмау ма?сатында республиканы? барлы? жерг?л?кт? соттарында баспас?з ?ызметтер?н ??ру ж?не ны?айту ?ажетт?л?г? аталып ?ткен. М?не, осындай ???ы?ты? акт?лерд? пайдалана отырып мемлекет?м?зд? ? барлы? жерг?л?кт? соттарында ??рыл?ан баспас?з ?ызмет?н ат?арушы мамандармен т?ж?рибе алмасу ба?дарламасы аясында ?аза?стан Республикасыны? Жо?ар?ы Сотында 2004 жылды? 9 а?панынан 13 а?пан?а шей?н семинар-
та?лымдама ?тт?. Б?л та?лымдама?а А?мола облысты? сотыны? маманы Г.Ерк?н, Батыс ?аза?стан облысты? сотыны? маманы-журналис? А.Шахин ж?не осы жолдарды? авторы ?атысты. Ба?дарламаны? нег?зг? ма?саты - сот ?д?лд?г?н ж?зеге асыруда?ы жерг?л?кт? соттарда?ы баспас?з ?ызмет?н?? р?л?н арттыру. 191 Та?лымдаманы? барысында баспас?з ?ызметкерлер? ?аза?стан Республикасы Жо?ар?ы сотын да 09.02.2004 ж. бол?ан 2003 жылда соттарды? ат?ар?ан ж?мыстарыны? ?орытындысы бойынша ?тк?з?лген ке?ейт?лген м?ж?л?с?не ?атысты. Жо?ар?ы сотты? судьялары М.Балтабаймен, В.Киммен, ?.??ры?паевпен, С.?бд?рахмановтарме н кездес?п, б??аралы? а?парат ??ралдарына ?атысты сот ?стер? жайлы ж?не соттармен БА?-тар арасында?ы ?арым-?атынаста туындайтын м?селелер ж?н?нде п?к?рлер алмасты?, ?д?стемел?к, ???ы?ты? а?ыл-ке?ес алды?.. Соттар т?ж?рибес?нде бол?ан БА?-?а ?атысты б?рнеше азаматты? ?стер бойынша сот тал?ылауыны? барысы, ?абылдан?ан шеш?мдерд? ? за?дылы?ы мен нег?зд?л?г?, ?д?лд?г?, ж?бер?лген ?ател?ктер, кемш?л?ктер турасында ?олданыста?ы за?дарды? на?ты ???ы?ты? нормаларын басшылы??а ала отырылып тал?ыланды. Осы кездесулерд? ? барысында судьяларды? Республикалы? ж?не облысты? т?рт?пт?к-б?л?кт?л? к ал?аларыны? ж?мыстары жайында, судья ?деб?, сот ?ызметкерлер?н? ? мемлекетт? к т?лд? ме?геру?, ?аза? т?л?н?? мемлекетт? к ?ызмет?н дамытуы, ???ы?ты? нормаларды д?рыс ?олдана б?луге ?атысты да ??г?ме ?оз?алды. Жо?ар?ы Сотты? баспа органдары ?За?? газет?н??, ?Тура би? журналыны? редакторларымен, журналистер?мен кездесуде де а?парат ашы?ты?ыны? жайы с?з болды. Т?ж?рибе алмасу мен та?лымдаманы? барысы, н?тижес? ?аза?стан Республикасыны? Жо?ар?ы Сотыны? Т?ра?асы ?айрат ?бд?раза??лы М?мид?? ?абылдауында ?орытындыланды. Б?л ?абылдауда б?з соттарда?ы баспас?з ?ызмет?н?? ???ыкты?, ?аржылы?, кадрлы? т?р?ыдан ?амтамасыз ет?лу м?селелер?н нормативт? к ???ы?ты? акт?лер ар?ылы реттелу жолдары ж?н?нде ?з п?к?рлер?м?зд? б?лд?рд?к. Ой-п?к?р алмасу барысында т?ра?а барлы? ойларды т?с?н?ст?кпен ?абылдап, жерг?л?кт? соттар мен БА?-тар арасында?ы ?арым-?атынасыны? ахуалы жайында т?рл? сауалдар ?ойды. ?з?н?? жерг?л?кт? соттарда?ы жариялылы? пен сот ашы?ты?ына к???л б?л?п, ж?т? ба?ылап, ?ада?алап отыратынды?ын к?рсетт?. 192 Та?лымдаманы? н?тижес?н ?орытындылай келе Жо?ар?ы сотты? т?ра?асы ?.М?ми ?з с?з?нде соттарда?ы баспас?з ?ызмет?н?? жерг?л?кт? соттар мен БА?-тар арасында?ы д?некер екен?н атап ?тт?. Б?р апта бойы та?лымдамадан ?ту ?з д?режес?нде д?рыс ?йымдастырылып, с?тт? ат?арылды. ???ы?ты?, ?д?стемел?к, т?ж?рибел?к, т?рбиел?к т?р?ыдан келгенде жа?сы ?лг? алды? деп толы? жауапкерш?л?кпен айта алам. Жо?ар?ы Сотты? сот т?рел?г?н??, сот а?паратыны? жариялылы?ы мен ашы?ты?ына деген стратегиялы? курсыны? ар?асында ел?м?зде соттар мен журналистерд??, БА?-ты? арасында ?зара сен?мге нег?зделген ?алыпты жа?дай орны?уда, сер?ктестерд? ? ?р?айсысыны? т?уелс?зд?г?н? ? танылуына ж?не ж?мыс ерекшел?г?н? ? ескер?лу?не ек? жа?тан да ?мтылыс бар. Осы?ан б?р ?ана на?ты мысал рет?нде, ?ара?анды ?аласында 2004 жылды? 20 ?а?тарында ?ткен ?аза?стан Журналистер Конгрес? ат?ару комитет?н? ? 10 м?ж?л?с?не ?ара?анды облысты? сотыны? баспас?з ?ызмет?н?? ша?ырылуын ж?не онда ?Баспас?з ?ызмет?н?? ?о?амды? п?к?р ?алыптастыруда?ы р?л?? атты та?ырыпта ма?ан с?з с?йлеуге м?мк?нш?л? к бер?лген?н келт?рсем орынды болар. Б??ан ?оса облысты? сотты? баспас?з ?ызмет?н?? м?ж?л?ске ?атысу?а ша?ырылуы ?ара?анды облысты? а?парат бас?армасыны?, ?ара?анды облысты? ?к?мд?г?н??, ?аза?стан Журналистер ода?ыны?, ?аза?стан журналистер? Конгрес? ат?ару комитет?н? ? ?сынысы мен п?к?р?н?? н?тижес?нде бол?аны ?уантады. Себеб?, б?л соттарда?ы баспас?з ?ызмет? мен БА?-тар арасында?ы ?зара сен?мн?? ?алыптасуыны? ж?не сот бил?г? мен БА?-ды?, ?здер?н?? к?с?би ?ызметтер?н адал да ?д?л ат?ара отырып, сонымен ?оса ?о?ам мен мемлекетт? ? м?ддес?н ?ор?ауда ?зара ?йлес?мд?, т?с?н?ст?к пен ???ы?ты? нег?зде б?рлесе ж?мыс ?стей алатынды?ыны? к?рсетк?ш?. ?ара?анды облысты? сотыны? баспас?з ?ызмет? мен ?Орталы? ?аза?стан? газет?н?? арасында?ы ?арым-?атынас?а келсек, оны б?з ж?йел? т?рде жол?а ?ойыл?ан деп айта аламыз. 193 Б??ан газет редакциясыны? ?станып отыр?ан халы?ты?, ?леуметт?к саясатында?ы саналылы?ы, сауаттылы?ы д?рыс ы?пал етуде. Б?л басылымны?, ?о?амды?-саяси газет бол?анды?тан да соттарда ?з ?ызметтер?нен сот а?паратын беруге ынталылы? б?лд?руде. Жалпы соттар облыста?ы барлы? а?парат ??ралдарымен, оны? ?ш?нде телерадиокомпаниялармен, газеттермен к?ндел?кт? а?паратты? байланыс орнату?а тырысуда. Ал, БА?-ты? тарапынан соттарды? б?л талпынысына ?олдау, к?мек к?рсет?луде, жа?дай жасалуда. Соттарда?ы баспас?з ?ызмет?н?? жа?а ?ана ??рыл?анды?ын ескеруде, ?д?стемел?к а?ыл-ке?ес беруде. ?ара?анды облысында?ы мемлекетт?к, бил?кт?? барлы? тарма?тары сот т?рел?г?н тек сот ж?зеге асыратынын, сот т?рел?г?н ж?зеге асыру кез?нде судьяларды? т?уелс?зд?г? ж?не оларды? тек Конституция мен за??а ба?ынатын конституциялы? принциптерге с?йкес сотпен ?зара ?арым-?атынастар ??рып отыр?анын атап ?ткен д?рыс. Судья мен журналист осы ??ндылы?тарды са?тау?а ?ызмет етуд? та?дап ал?анды?тан т?зе ?осып б?рлес?п, те? ?р? т?уелс?з ?р?птестер рет?нде ж?мысымызды жал?астыра беруге ти?сп?з. ?о?ам мен мемлекет алдында?ы ?зара жауапкерш?л?кте соттарды? баспас?з ?ызмет?не ж?не журналистерге б?л?м, б?л?кт?л?к, б?рл?к керект?г? республика ?ызмет?н?? т?бегейл? прициптер? боп табылатын ?о?амды? татулы? пен саяси т?ра?тылы?тан, ?аза?станды? патриотизмнен туындайды. Жо?ар?ы Сотты? бастамасымен, ?йымдастыруымен Астана ?аласында 2004 жылды? 25-26 наурызында ?Жерг?л?кт? соттарды?, судьяларды? т?уелс?зд?г? н ж?не сот т?рел?г?не ?ол жет?л?мд?г?н ?амтамасыз етудег? р?л?? атты та?ырыпта халы?аралы? ?ылыми-т?ж?рибел? к конференция ?тк?з?лмекш?. Конференцияны? та?ырыбында к?рсет?лгендей, б?л жолы да сот т?рел?г?н?? жариялылы?ына, сот а?парат ашы?ты?ына ?атысты м?селелер ?аралып, тал?ыланады, сонымен ?о?ам?а, мемлекетке ?ажетт?, ?рк?мн?? ?з ???ы?тары мен бостанды?тарын сот ар?ылы ?ор?алуына ???ын ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан сот реформасыны? ?зг? ?стер?, н?тижелер? ?з?н?? жал?асын табуда. 194 Соттарды? алдында т?р?ан жа?а м?ндеттерге с?йкес ?ара?анды облысыны? жерг?л?кт? соттарда осы конференция?а , ?атысу?а дайынды? ж?рг?зуде, о?ан ауданды?, ?алалы? соттарды? т?ра?аларыны? басшылы? ету?мен баспас?з ?ызмет?не жауапты мамандар да ат салысып, БА?-да конференция барысынан ?о?ам?а а?парат беруге м?ддел?л? к танытуда. 195 Судьяларды? т?уелс?зд?г?н ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан ???ы?ты? тет?ктерд? ?алыптастыру м?селес?. ("За?" газет?не ?сыныл?ан, алайда жарияланба?ан) Астана ?аласында 2004 жылды? 25-26 наурызында ?тет?н халы?аралы? ?ылыми-т?ж?рибел? к конференциясы ?арса?ында судья м?ртебес?, сот т?рел?г?н т?уелс?зд?г? ж?не жерг?л?кт? соттарды? ?к?летт?ктер? туралы ?рт?рл? ой-п?к?рлерд? сот ?ауымыны? тал?ысына т?скен? орынды болар. Ел?м?здег? ???ы?ты? ж?йен? дамыту барысында б?рт?тас сот ж?йес? ??рылды судьяларды? т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз етуде жа?а, ты? м?селелер туындауда, оларды ???ы?ты?, ?аржылы?, кадрлы? т?р?ыдан ?амтамасыз ету ?ш?н жа?а ???ы?ты? нормалар, тет?ктер ?алыптастыру ?ажет. Осы ?ажетт?л?к ?аза?стан Республикасыны? сот ж?йес? мен судьялар м?ртебес? туралы 25 желто?сан 2000 жылы ?абылдан?ан ?аза?стан Республикасыны? За?ына судьяларды? т?уелс?зд?г? мен оны? кеп?лд?ктер ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан толы?тырулар енг?зу керек, соны? кейб?реу?н ?сыныс рет?нде талдап к?рсек. Атал?ан за?ны? 23-бабында к?рсет?лгендей ?аза?стан Республикасыны? барлы? соттары судьяларыны? м?ртебес? б?рдей болады ж?не б?р-б?р?нен тек ?к?летт?ктер?мен ерекшеленед? дел?нген. Осы за??а с?йкес Жо?ар?ы Сот пен облысты? соттарды? ??рамында ал?алар мен ?атар б?ларды? органы рет?нде сотты? жалпы отырысы к?зделген. За? бойынша ауданды? сотты? ??рамы тек т?ра?а мен судьялардан т?рады. Б?ндай ??рылым ауданды?, ?алалы? соттар ?ш?н сот реформасын басында д?рыста бол?ан шы?ар. Ал, ?аз?рг? заманда ???ы?ты? ж?йен?? ?арышты дамуы барысында ауданды?, ?алалы? соттарды? ??рамын ?згерту керект?г? к?н т?рт?б?не ?ойылуда. 196 ?аз?рг? ауданды?, ?алалы?, мамандырыл?ан, ауданаралы? соттар к?п??рамды соттар?а айнал?ан, оларды? штатында 18-20 судья?а дей?н к?зделген. Жерг?л?кт? соттарда ?аралатын ?стерд?? к?лем? ?с?п, ат?аратын ?ызметте к?рделен?п келед?. ?о?ам мен мемлекетт??, сот ж?йес?н??, сот бил?г?н??, т?рел?г?н?? дамуы жа?а ?о?амды? ?арым-?атынастар ?алыптастыруда, олар ???ы?ты? реттеуд? талап етед? Осы жерг?л?кт? соттарды? б?к?л ?йымдастырушылы? ж?мысын ат?ару за??а с?йкес тек жал?ыз б?р т?ра?а?а ?ана ж?ктелген. За? бойынша ауданды? сотты? т?ра?асы сонымен ?атар судья болып табылады, ол да бас?алар сия?ты сот т?рел?г?н ат?ару?а м?ндетт?. Егерде за? бойынша сот ж?йес?ндег? судьяларды? м?ртебелер? б?р екенд?г?н мойындайтын болса?, судьяны? т?уелс?д?г?н таныса? ?аз?рг? к?п??рамды ауданды? соттарды? ??рамына демократиялы? бас?аруды? б?р органы рет?нде осы соттарды? жалпы отырысын енг?зу?м?з ?ажет. Б?л ауданды?, ?алалы? к?р??рамды соттарда?ы судьяларды? т?уелс?зд?г? н ны?айтуды? б?р ???ы?ты? тет?г? болар ед?. Осы орган?а мысалы мынандай ?к?летт?ктер беруге болар ед?: сот ж?мысыны? жоспарын, практикасын тал?ылау, соларды? ?орытындысы нег?з?нде облысты? сотты? жалпы отырысыны? ?аралуына ?сыныстар енг?зу, судья лауазымына кандидаттарды? та?ылымдамадан ?ту?н ?орытындылау. Б?р ??рамды ауданды? соттарды осы ?лкен, к?п??рамды соттар?а енг?зу ар?ылы ауданаралы? соттар ??ру жолын ?арастыру керек. Осындай органмен сот ??рамын толы?тыру судья болып табылатын т?ра?аларды ?к?мш?л?к ?стерден шектеуд??, оларды осы де?гейдег? соттарды? ?йымды? м?селелер? н шешу м?ндеттер?нен ?ш?нара босатуды?, судьялы? ?ызметте демократиялы? ?д?стермен шешуд?? б?р жолы болар ед?. Соттарды? т?ра?ты судьялардан т?ратынды?ын ескерсек судьяларды? т?уелс?зд?г? н жа?а ???ы?ты? нормалармен ны?айта т?скен д?рыс. 197 Судьяны? сот т?рел?г?нде, сот бил?г?нде нег?зг? т?л?а екен?н естен шы?ару?а болмайды. Сонымен ?атар, судьяларды? т?уелс?зд?г? н ны?айтуды? за?да к?зделген кеп?лд?ктер? н на?ты ???ы?ты? тет?ктермен ?амтамасыз ету керек, сонда ?ана судьяларды? шынайы т?уелс?зд?г?н орны?тыру?а ?ол жетк?зуге болады. Атал?ан за?ны? 25-бабыны? 4-б?л?г?нде соттарды ?аржыландыру судьяларды материалды? ?амтамасыз ету, сондай-а? олар?а т?р?ын ?й беру сот т?рел?г?н толы?, ?р? т?уелс?з ж?зеге асыру ?ш?н жетк?л?кт? м?лшерде республикалы? бюджет ?аражатыны? есеб?нен ж?рг?з?лед? дел?нген. Сот бил?г?н?? ма?сатыны? б?р? азаматтар мен ?йымдарды? ???ы?тары, бостанды?тары мен за?ды м?дделер? н ?ор?ауды ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан. Осы ма?сатты орындау ?ш?н, ?рк?мн?? ?з ???ы?тарын мен бостанды?тарыны? сот ар?ылы ?ор?алуына ???ы?ын ?амтамасыз ету ?ш?н судьяларды? шынайы т?уелс?зд?г? керек. Жария ет?лген ?ана емес, на?ты ?м?рде ?с ж?з?не ас?ан, ?аржы т?р?ысына на?ты ???ы?ты? нормаларамен ны?айтыл?ан шынайы т?уелс?зд?к. Судьялар сот т?релег?н толы? ?р? т?уелс?з ж?зеге асыру ?ш?н жетк?л?кт? м?лшерде, ?л? де ?ажетт? де?гейде ?амтамасыз ет?лмей отыр, ти?ст? ?леуметт?к кеп?лд?ктер ??рылмай отыр. ?д?летт? сот т?рел?г? ?ш?н ?лд? судья, ?леуметт? ?ор?ал?ан т?л?а керек, судья бол?ан азаматтарды? ?аз?рг? ?леуметт? к жа?дайларыны? ?рт?рл? екенд?г? шынды? ?ой. О?ан б?р жа?ынан жерг?л?кт? соттарды? ?ызмет?н ?амтамасыз ету ж?не сот ж?йес?н? ? ?ш?нде ?леуметт? к кеп?лд?ктер, демократиялы? ?д?ске нег?зделген ба?ылау тет?ктер?н? ? жо?ты?ы да б?р себеп болып отыр. Б?л ойымны? орынды екенд?г?не ?аза?стан Республикасыны? Жо?ар?ы Сотыны? т?ра?асы ?айрат М?мид?? ??аза?станда?ы сот реформасыны? даму кезе?дер?? атты ?ылыми к?табынан келес? с?зд? келт?рсем: ?Сот корпусында?ы ?олайсыз тенденцияларды т?б?р?мен жою ма?саттарында сот ж?йес?н?? ?ш?нде ба?ылау ?ызметтер?н к?шейту талап ет?лед?.? 198 Жалпы, соттарды? ?з? ?о?ам, мемлекет ?м?р?нде нег?з? б?р шамада ?леуметт?к ба?ылау м?ндеттер?н ат?аратыны белг?л?. Б?зд?? ?арастырып отыр?анымыз судьяларды? т?уелс?зд?г? н ?амтамасыз етуге ба?ыттал?ан сот ж?йес?нде ба?ылау тет?ктер?н ?алыптастыру болып табылады. Осындай ой к?ндел?кт? ?з?м?зд?? судьялы? ?ызмет?м?зде орын алып отыр?ан жайлар?а нег?зделген ж?не судьяны? материальды? ?аржылы? жа?ынан м?ртебес?не сай ?амтамасыз ет?лмей отыр?анды?ынан туындап отыр. ?о?ам мен мемлекет, адам мен азамат Конституция бойынша толы? ж?не т?уелс?з сот т?рел?г?н ж?зеге асыру?а м?ддел?. Алайда, осы м?ддел?л?к ?ажетт? де?гейде экономикамызда ?ол жетк?зген табыстарымыз?а ?арамастан ?аржыландырылмай отыр?аны белг?л?. Республикалы? бюджеттен б?л?нген ?аржыны? к?лем? мен материалды? б?л?г?н?? сапасы к???лге ?онбайды ж?не сот т?рел?г?н ?з м?н?нде ж?зеге асыру ы?пал етпейд? деуге болады. Мысалы, сот ?ызмет?н материалды? т?р?ыдан ?амтамасыз етет?н комитет ел?м?зд?? соттары компьютерлермен толы? ?амтамасыз ет?лген деп жария ет?п, б?р жа?ынан комитетт? ? зор е?бег?н?? н?тижес? деп к?рсетуге тырысуда. Шынды?ына, а?и?атына келсек сол компьютерлер сапалы?ы жа?ын судья?а сот т?рел?г?н ?з м?н?нде ат?ару?а жа?дай жасай ма, жасап отыр ма деген сауал с?ранып-а? т?р. Сол компьютерлерд? ? процессерлер? нел?ктен екен? белг?с?з ?атты гу?лдей, механикалы? шуыл ойы?ды б?лед?. Компьтерд? ? ба?дарламасы ?аза? т?л?не ы??айланып дайындалма?ан, ?рт?рл? керект? белг?лерд? орыс т?л?не ауысып барып ?аза? т?л?ндег? м?т?нге ?ондыру болады, компьютер принтер ар?ылы за?дарды ?аза? т?л?нде басып шы?арудан бас тартады, басып шы?арса, ?аза? т?л?нде жо? неше т?рл? т?с?н?кс?з белг?лер шы?арады, файл?а ?аза? т?л?нде атау беруге болмайтын к?р?нед?, са?талмай ?алуы м?мк?н, компьютерд? ? ?аза? т?лд?к ба?дарламасы солай, ??растырыл?ан дейд? б?зд?? сотта?ы компьютерл? к маман. 199 Сонымен, ?аза?стан Республикасында? ы т?л туралы за?ыны? 13-бабында к?рсет?лгендей ?аза?стан Республика-
сында сот ?с? мемлекетт? к т?лде ж?рг?з?лсе деген талабы ая? асты болып отыр емес пе. Себеб?, сот ?с? мемлекетт? к т?лде ж?рг?з?лген ?с бойынша мен - судья ?аулыларын ?аза? т?л?нде ?ажетт? де?гейде,уа?ытылы, сапалы т?рде б?рден басып шы?а алмай, за? м?т?ндер?н ?аза? т?л?нде шы?ара алмай отыр?анды?ым д?лел бола алады. ?аз?рг? заман?ы ?с ж?рг?зу стандаттары бойынша Жо?ар?ы сотты? интернетте веб-сайтына ?аулылар тек компьютерл? к тер?л?ммен дайындал?ан к?йде ж?бер?лу керек, мемлекетт? к т?лдег? ?стер бойынша за?дарды мен ?аза? т?л?ндег? м?т?ндер, о?ып, ?олдануым ти?с емес пе. Е? бастысы, ?аза?стан Республикасында мемлекетт? к т?л ?аза? т?л? екен? белг?л?, соны б?ле отырып комитет нел?ктен ?аза? т?л?не шала сауатты, ?аза?шылы?ы шамалы ба?дарлама?а нег?зделген компьютерлерд? сатып алады. Ал, сатып ал?ан со? атал?ан кемш?л?ктерд? неге к?рмейд?, к?рсе неге ж?ндемейд?. Нел?ктен ж?йел?, жоспарлы т?рде облысты? сотта?ы к?тапхана?а ?аза? т?л?ндег? ?ажетт? к?таптар сатып алу?а ?аражат б?л?нбейд?, ауданды?, ?алалы? соттарда?ы ?аза? т?л?н о?ытатын м??ал?мдерд?? е?бек а?ысын 5000 бес мы?нан не жо?ары к?термейд?, 5000 мы??а к?м м??ал?м болып келед?, ?андай сапалы саба? беред?, судьяларды?, мемлекетт? к ?ызметш?лерд? ? ?аза? т?л?н ерк?н ме?геру? м??ал?мс?з ?алай жа?дай жасаймыз, т?л за?ын ж?зеге асырамыз. Осы м??ал?мдерд? ? айлы? а?ысын 20-25 мы??а дей?н к?теру?м?з керек. Баспас?з ?ызмет?нс?з судьяларды? сан-салалы ?ызмет? жайында а?парат ?алайша халы??а, ?о?ам?а жетк?зем?з, мезг?л?нде а?парат бер?п отырмаса? сен?мс?зд? к тумай ма, а?параттар а?ынында артта ?алу?а болмайды. Судьяларды?, т?ра?аларды? жа?сы ?стер?н баспас?з бет?нде жария ету ар?ылы сот бедел?н ?о?ам алдында к?теруге, сот бил?г? ж?н?нде о? п?к?р ?алыптастыру?а болады. 200 ?рк?мн?? ?з ???ы?тары мен бостанды?тарыны? сот ар?ылы ?ор?алуы ???ы?ы судьяларды? т?уелс?зд?г? ар?ылы келет?нд?г? н саналы, ж?йел? т?рде с?зд?? кестес?н келт?ре жазып ?о?ам?а жетк?зу керек емес пе. Осындай ?ызмет ат?ару соттарды? баспас?з ?ызмет?не ж?ктел?п отыр, абыройлы, м?ндет. Осы ?ызметт? ат?ару?а керект? ??рал-жабды?тармен соттарды? баспас?з ?ызмет? ?л? к?нге дей?н жабды?талма?ан, ?аражат б?л?нбеген. Соны? б?р?н сот т?ра?алары, судьялар сот ?к?мш?л?г?нен с?рап ж?ру керек пе, ?з бет?мен орындалуы ти?с н?рсен? с?рай беру сот м?ртебес?не сай, орынды ма? Сот ?к?мш?л?г?нде отыр?ан азаматар мемлекетт?к, ?лты? м?дде т?р?ысыннан неге ойламайды, осыны? б?р? ?о?ам, адам, азаматты? ???ы?тарын сот ар?ылы ?ор?алуын ?амтамасыз ету ?ш?н керек екен?н т?с?нбей ме. Судья т?уелс?зд?г? жеке т?л?а болып танылатын судья?а ?ана емес азамат?а, адам?а, ?о?ам?а, мемлекетке, оны? ?лтты? ?ау?пс?зд?г?н ?амтамасыз ету ?ш?н керек екенд?г?н ??атын уа?ыт жетт? емес пе. Осындай кемш?л?ктер мен т?с?нбеуш?л?ктерд? к?р?п отырып б?з - судьялар неге ?ндемейм?з, орын ал?ан келе?с?зд?ктермен нел?ктен кел?се берем?з. Ол б?р жа?ынан, сот ж?йес? ?ш?нде судьяларды? ?леуметт? к ба?ылау жасау ???ы?ыны? на?ты тет?ктер? ?арастырылма?аны? салдарынан. С?з орайы келген со? айта кетей?н, осы комитет та?ы ауданды?, ?алалы? соттар?а арнал?ан ?с ж?рг?зу ж?н?ндег? ережен?? м?т?н?н б?зд?? облыс?а тек ?ана орыс т?л?нде ж?берд?, ал ?аза? т?л?ндег? м?т?н? т?скен жо?. Сонда ?аза? аудандарына орыс т?л?ндег? ережен? ж?бер?п, ?с ?а?аздарын мемлекетт? к т?лде ж?рг?з деп ?алай айта аламыз. Б?л ережен?? ек? т?лде б?рдей дайындал?аны белг?л? ?ой,орыс т?л?ндег? ереже жетт?, ал ?аза? т?л?ндег? ереже ?ашан жетер екен, с?рау сал?анымыз?а б?раз болды, жауап жо?. Кей?нг? кезде судьяларды? ?здер?не тиес?л? айлы? жала?ыларын мерз?м?нде уа?ытылы ала алмай отыр, ?ызметт?к 201 ?с-сапарлар?а ?аражатсыз кетуде. Сот ?к?мш?л?г? о?ан еш?андай т?с?н?к бер?п те жат?ан емес, жо? деп ?олын жайып отыра беред?, облысты? сот одан еш?андай м?л?мет ала алмауда. Судьялар тиес?л? е?бек а?ылары жарты айдан со? барып ?олдарына тиюде. Сот ж?йес? ж?не судьяларды? м?ртебес? ж?н?ндег? за?ны? 12-бабында облысты? сот облыс соттарыны? ?к?мш?с? ?ызмет?н ба?ылауды ж?зеге асырады дел?нген. Ал, на?ты ?андай ???ы?ты? тет?к, норма, ?д?с, ?андай лауазым иес? ар?ылы ж?зеге асыру?а болатынды?ы к?зделмеген. Осы за?ны? 16-бабы 1-б?л?г?н? ? 6-тарма?ында облысты? сотты? жалпы отырысы облыс соттары ?к?мш?с?н? ? ?з ?ызмет? туралы есеб?н ты?дайды деп жазыл?ан. Алайда ол есепт?? шынайылы?ы, д?лд?г?, расты?ын ?алай тексеруге болатынды?ы к?рсет?лмеген. ?к?мш?н?? есеб?н?? на?тылы?ын тексер?п алмай ??р ты?дау не беред?, оны ?ызметтен бостау туралы, егер де о?ан нег?з бар екен? бай?алатын болса, м?селе ?ою?а нег?з болмайды ?ой. Сонды?тан да к?рсет?лген норманы на?тылап облысты? сот?а кел?с? ?к?летт?к бер?лу ?ажет: Облысты? соттар ?к?мш?с?н?? ?ызмет?не ба?ылау жасауда оны? есеб?н ты?дау ?ш?н облысты? сот ?з?н?? жалпы отырысында ?абылдан?ан ?аулысымен ?аржылы?, салы?ты?, материалды? тексеру ж?рг?зу ?ш?н мемлекетт? ? ти?ст? у?к?летт? органдарына тапсырыс беруге ???ылы. Сот бил?г? мемлекетт? к бил?кт?? б?р тарма?ы болып табылатынды?тан мемлекетт? к ти?ст? ?аржылы?, салы?ты?, ?леуметт?к, зейнет ?орларына байланысты у?к?летт? органдарына тапсырыс беруге ???ылы?ы за??а ?айшы емес. Себеб?, сот ж?йес? республикалы? бюджеттен ?аржылатынды?тан, мемлекет ?з ?аржысыны? ?алай ж?мсалып жат?анын б?луге толы? ???ы?ы бар, мемлекетт? ? осындай м?ддес?н шектеуге болмас ж?не б?л сот ?ызмет?не араласу болып табылмайды. Б?нымен ?атар ?рб?р судья ?з?н?? айлы? жала?ысы ж?н?нде, одан ?сталынатын салы? м?лшер?н? ? к?лем?н?? за??а с?йкес екенд?г?н, зейнет ?орына аударыл?анына к?з жетк?зуге ???ы?ы бар. 202 М?ндай судья сот ?к?мш?с?мен жеке т?л?а рет?нде ?о?амды? ?арым-?атынас?а т?сед?. Осы ?о?амды? ?арым-?атынас сот ж?йес? ж?не судьяларды? м?ртебес? ж?н?нд?г? за?мен реттелмеген, е?бек туралы за?ны? нормаларын ?олдану?а болар ма екен, о?ан судья мен сот ?к?мш?л?г? еш?андай е?бект?к ?арым-
?атынаста жо?. На?ты ?м?рде т?рл? с?ра?тар туындауда, оны? арты жекелеген судьялар мен сот ?к?мш?л?г?н? ? арасында?ы дау?а апаруы м?мк?н, ол жалпы сот?а талап арыз берумен жал?асуы ?ажап емес. Б?л ?о?амды? ?арым-?атынас ?з?н?? ти?ст? ???ы?ты? реттелу?н к?туде. Атал?ан за?ны? 14-бабыны? 1-б?л?г?н? ? 4-
тарма?ында облысты? сотыны? т?ра?асына облысты? сотты? жалпы отырысын ша?ыру?а ж?не о?ан т?ра?алы? ету ???ы?ы бер?лген. Осы норма?а с?йкес облысты? сотты? т?ра?асына кейб?р шеш?м?н к?т?п отыр?ан сот т?релег?н? ? м?селелер? бойынша облысты? сотты? жалпы отырысын ша?ыр?ысы келсе ша?ыратын, ша?ыр?ысы келмесе ша?ырмайтын, ешк?мге еш?андай б?л ж?н?нде т?с?н?к бермейт?н м?мк?нд?к бер?л?п отыр. Б?л, норма судьяларды? м?ртебелер?н? ? б?рдей екенд?г? туралы норма?а ?айшы кел?п т?р. За? бойынша облысты? сотты? т?ра?асы судья болып табылады, судьяны? м?ндеттер?н ат?ару?а ти?с. Облысты? сотты? ?рб?р судьясы облысты? сотты? органы болып табылатын жалпы отырыс?а ?атысады, жалпы отырыс облысты? сот судьялары жалпы саныны? кем дегенде ?штен ек?с? ?атыс?ан жа?дайда за?ды болады. Я?ни, судья болып саналатын т?ра?амен б?рге облысты? сотты? органы болып табылатын жалпы отырыс?а ?атысатын судьяны? жалпы отырысты ша?ыру?а ?к?летт?ктер? б?рдей болу керек, егер туында?ан м?селе бойынша отырысты ша?ырудан бас тартса, не болмаса ша?ыруды? себеб?н т?с?нд?рмей ?аш?а?тайтын болса, мен?? м?ндай п?к?р?м ??ла??а тосын ест?лер, алайда мен шынды?тан алыс кете ?ой?ан жо?пын. 203 Жо?ар?ы Сотты? т?ра?асы ?.М?ми атал?ан е?бег?нде кейб?р облысты? соттарда басшыларды? ?с ж?рг?зу за?намасын са?тау?а ?ада?алау жасау ж?н?ндег? ж?мыстарды ?лс?рет?п ал?аны ??пия емес, соны? ?ш?нде т?менг? соттарда?ы ?стерд? ?арау мерз?мдер? туралы м?селелер ол?ы т?с?п жатыр деп на?ты сот т?ж?рибес?не нег?здеп жазып отыр ?ой. Нег?з?, б?з сот ж?йес?ндег? ?р де?гейдег? судьяларды? ???ы?ты? жа?дайы на?тылай т?суд? ?ол?а ал?ан д?рыс ?ой дейм?н, соны? уа?ыты келген сия?ты. Судьялар?а сот т?рел?г?н толы? ?р? т?уелс?з ж?зеге асыру м?ндет?н ж?ктей отырып, о?ан осыны орындау?а мемлекет тарапынан тиес?л? ?амтамасыз ету м?ндеттер?н, шараларын орындау барысын ба?ылау ж?н?ндег? ?леуметт?к ба?ылауды ж?зеге асыратын ???ы? беруд?? жолын ?арастырса. ?аза?стан Республикасыны? барлы? соттары судьяларыны? м?ртебес? б?рдей деген ???ы?ты? жа?дайды сот ж?йес?нде ?з м?н?нде орны?тыратын болса судьяларды? м?ртебес?не с?йкес материалды? жа?дай жасалар ед?. ?к?мет ат?арушы бил?к рет?нде жыл сайын республикалы? бюджетт? ?алыптастыру кез?нде ?рт?рл? ?леуметт? к топтарды? м?дделер?н мемлекетт? ? экономикалы? даму барысына с?йкес ескеред?. Алайда сол ?к?метт? ? алдында соттарды? ?ызмет?н ?амтамасыз етет?н комитетте соттар?а, судьялар?а тиес?л? ?аржыны? к?лем?н конституциалы? д?режеде к?рсете алмай ж?р ?ой дейм?н. Сот ж?йес? жет?лд?р?луде, б?ра? судьяларды? шынайы т?уелс?зд?г? ?аржылы ?леуметт? к кеп?лд?ктермен ?з м?н?нде ?амтамасыз ет?лмей отыр?анды?ы ?ынжылыс тудырады, ой?а ?алдырады. Сонды?танда, судьяны? т?уес?зд?г?н ?амтамасыз ету ?ш?н сот ж?йес?нде судьяларды? ?леуметт?к, демократиялы? ба?ылау институтарын ??ру ?ш?н ???ы?ты? нег?здерд? ?алыптастыру ?ажетт?л?г? туындайды. Сот ж?йес? ж?не судьялар м?ртебес? ж?н?ндег? за?ны? 26-
бабыны? 1-б?л?г?н?? тарма?ында судьялар?а мемлекет есеб?нен оларды? м?ртебес?не с?йкес материалды? жа?дай жасау ?амтамасыз ет?лед? дел?нген. Осы за?да?ы м?ртебес?не с?йкес 204 деген атау?а ???ы?ты? т?с?н?к беру ?ш?н Жо?ар?ы Сотты? нормативт?к акт?с?н ?абылдау ?ажет болып т?р. Судьяны? м?ртебес?н аны?тап, на?тылап алмай, оны? мазм?нды? м?н?н талдап тар?атпай, о?ан ?андай адамды?, азаматты?, имандылы?, т?уелс?зд?к, егеменд? ?леуметт?к, ?аржылы?, материалды?, ???ы?ты?, моральд?к ??ндылы?тар, ??ымды к?рет?н?н ж?л?ктеп-
ж?ктеп к?рсетпей б?з ?к?меттен ?з?лмеген ?м?тпен шеш?м к?те отыра берем?з. Конституцияда судьяларды? т?уелс?зд?г? за?мен ?ор?алады деген, сонды?тан осындай за?ны? жобасын соттар дайындап ?сыну керек, онда ти?мд? на?тылы? ?ажет, ол ?ш?н ?ылыми талдау жасай алатын ?лтты? ?алымдарды тартуымыз ?ажет. Азаматтарды? конституциалы? ???ы?тары мен бостанды?тарын, за?ды т?л?алар мен мемлекетт? ? за?ды м?дделер? н ?ор?ау ж?н?ндег? ж?мыста сот т?рел?г?н ж?зе асыру барысында на?ты н?тижелерге жету ?ш?н судья т?уелс?зд?г? н толы? ?амтамасыз етет?н на?ты ???ы?ты? нормалар керек. 205 Доклад на расширенном совещании судей судов Карагандинской области по итогам работы по отправлению правосудия за 1 квартал 2004 года г.Караганда 16.04.2004г. Задачи судов Карагандинской области, вытекающие из по-
слания президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. ?Об основных направлениях внутренней и внешней политики на 2005год? народу Республики Казахстан В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Ка-
захстан Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А. 19.03.2004 года обратился к народу Казахстана с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики. Для достижения конкуренто-
способности государства президентом страны, наряду с пятью направлениями, обозначенных в его прошлогоднем Послании, обращено внимание на необходимость принятия шагов по укре-
плению стабильности, демократии и защиты прав граждан, по-
вышения требования к профессионализму, патриотичности, дисциплине, моральному и нравственному облику государст-
венных служащих. 12.04.2004 г. в городе Астане прошло республиканское со-
вещание по проблемам государственной кадровой политики, где выступил Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев и вновь отметил о необходимости превращения принципа патрио-
тизма в основной принцип деятельности государственного слу-
жащего. Более того, как он отметил в связи с этим, что и про-
блема овладения государственным языком возникает наряду с ними, что овладение казахским языком является одной из глав-
ных задач. Президентом также отмечена необходимость привле-
чения к государственной службе людей могущих вести государ-
ственные дела на высоком профессиональном уровне. 206 Стране нужен государственный аппарат, состоящий из пат-
риотичных, политически-нейтральных, преданных делу, профес-
сионально подготовленных кадров, твердо стоящих на страже закона и законных интересов государства. В соответствии с частью первой статьи 76 Конституции Рес-
публики Казахстан и данного послания президента судам облас-
ти необходимо решить следующие задачи. Первое, в течение второго квартала 2004 года обеспечить ка-
чественное и своевременное отправление правосудия по всем категориям дел. Профессионализм судьи должен быть подтвер-
жден законностью, обоснованностью, справедливостью, прини-
маемых им всех, без исключения, судебных актов с момента принятия дела и до сдачи в архив. Исключить из практики судов незаконные оставления без рассмотрения, возврат, прекращения, приостановления дел. На-
ряду с решениями, приговорами необходимо учитывать при оп-
ределении профессионализма судьи стабильность и иных судеб-
ных постановлении. Профессионализм судьи должен определяться стабильно-
стью всех судебных постановлении по каждому делу всех кате-
гории дел. Необходимым, принципиальным элементом профес-
сионализма является соблюдение судьей всех предусмотренных процессуальных сроков при разрешении дел. Следует исключить из практики не только нарушение преду-
смотренных сроков рассмотрения, но и всякие необоснованные отложения, продления, приостановления в рамках этих сроков. Профессионализм судьи должен определяться, умением ор-
ганизовывать свою работу по разрешению дел поступающих и находящихся в его производстве. Как свидетельствует судебная практика любое нарушение при применении норм материального, процессуального законо-
дательство есть результат неумения судьи в организации рас-
смотрения им дел. При надлежащей организации своей работы у судьи всегда будет достаточно времени для подготовки дела, изучения законодательства, разрешения дела в срок. 207 Все суды укомплектованы кадрами, введена специализация, действует предметно-зональная система, по оказанию област-
ным судом практической помощи, организовано обучение, ста-
жировка, повышение квалификаций на курсах на всех уровнях судебной системы. Тем самым, все необходимые условия созда-
ны, все остальное в профессионализме конкретно каждого су-
дьи, председателя. Председатели райгорсудов должны стать по истине действительными организаторами работ по рассмотре-
нию дел судьями. Они должны предвидеть возможные пробле-
мы и работать на опережение, еженедельно анализировать рабо-
ту суда и каждого судьи, видеть слабые, узкие места, вносить своевременно представления по имеющимся нарушениям для принятия мер дисциплинарного характера, не дожидаясь обра-
щения сторон, участников процесса в вышестоящие судебные инстанции. Председатели судов ежемесячно должны представ-
лять на имя председателя областного суда докладные, аналити-
ческие записки о состоянии дел в своих судах с конкретными предложениями, с указанием причин недостатков, лиц, допус-
кающих нарушения. Для улучшения организации работы судов необходима ана-
литическая работа председателей, их честность, профессиона-
лизм которые лучше знают положение дел и через которых проходит вся ежедневная информация, и именно они несут от-
ветственность за порученный участок работы. Каждый председатель должен работать на достижение ста-
бильной работы каждого судьи в частности, суда вообще. Профессионализм председателей судов должно оцениваться реальным достижением положительных показателей при от-
правлении правосудия в течение 2 квартала. Аналитической группе необходимо на основе статических данных, количества и категорий дел, числа судей, специалистов еженедельно анализировать работу каждого суда с указанием в каком суде идет работа лучше, где продолжают допускать нару-
шение требований закона. 208 На основе всех этих аналитических докладных записок должно определятся профессионализм каждого судьи, в том числе и председателей, которые по закону являются судьями. На основе всех аналитических данных, количества и категории рассмотренных дел, количества судьей и специали-
стов в судах области возникает необходимость введение ин-
формационной системы для мониторингового наблюдения за состоянием дел в каждом конкретном суде. Только достижение и обеспечение качества, своевременного отправления правосудия может свидетельствовать о профессио-
нализме судьи, председателя. Качество отправления и своевре-
менность отправления правосудия, открытость, гласность обес-
печивает доступность правосудия гражданам страны. Со стороны средств массовой информации, неправительст-
венных организации, национальных культурных центров, моло-
дежного движения, различных политических партии наблюдает-
ся повышенное внимание за соблюдением судьями кодекса су-
дебной этики при отправлении правосудия. В государстве скла-
дывается институт общественного контроля за деятельностью судебной власти с учетом возрастающей роли судов в защите прав и свобод граждан. В соответствии с Конституцией единственным источником государственной власти является народ, о чём суды не должны забывать. Суды свои отношения со СМИ должны строить на основе уважения их независимости, соблюдения прав журнали-
ста с учётом особенности его труда на основе взаимной ответст-
венности перед обществом строго следуя требованиям судопро-
изводства. Судьи должны помнить, что вопросы открытости, гласно-
сти, доступности суда является стратегическим курсом Верхов-
ного Суда Республики Казахстан и практика соблюдение этих принципов судами республики анализируется ежедневно на ос-
нове данных печати. Президентом страны заявлено, что все блага для себя и своей семьи человек должен обеспечивать сам, неуклонно повышая уровень своего развития и профессионализма. 209 Судьям для повышения своей квалификации необходимо по-
стоянное повышение своего образовательного уровня, в судей-
ской работе основным рабочим материалом является закон, ко-
торый постоянно изменяется, дополняется новыми нормами с учетом изменения общественной жизни, общественных отноше-
нии. В государстве происходит стремительное развитие права, судебной системы и от судьи требуется постоянное пополнение багажа знания, в областном суде создана и работает прекрасная библиотека, где имеются достаточном количестве правовая ли-
тература, кодификация, отвечающая современным требованиям. Второе, соблюдение конституционного принципа казахстан-
ского патриотизма в государственной деятельности. Судебная власть является одной из ветви единой государст-
венной власти, судьи подчиняются конституции и закону, сле-
довательно, при своей деятельности мы -судьи должны соблю-
дать этот принцип. В чём она заключается? По определению патриотизм по большему счету это любовь к Отчизне, к принципам государственной деятельности, к сво-
ему дому, очагу, работе, профессии, коллективу, в конце концов, к себе самому. На данной исторической стадии развития челове-
чества мы все живем в независимом, суверенном, унитарном государстве с президентским правлением. Нами всеми принята действующая Конституция, избран президент страны, по указу которого все мы назначены судьями. Представитель не всякой профессии может гордиться своим конституционным предна-
значением и назначением на должность указом президента. Следовательно, мы все должны быть проводниками тех идей, принципов, которые определены в Конституции и в про-
грамме о правовой политике. Каждый судья должен быть пат-
риотом своей профессии, работы, суда и должен понимать и принимать простую истину о том, что из конкретных результа-
тов его работы складывается лицо коллектива, суда. Имидж суда есть имидж судьи, и наоборот имидж судьи есть имидж суда. И только конкретная, положительная деятельность каждого судьи может формировать образ суда и его имидж. Законная и обосно-
210 ванная гордость судейской профессией не должно превра-
щаться в гордыню, пренебрежительное отношение к человеку. Все судьи судов области без исключения должны принять участие во всех тех мероприятиях, направленных на создание правильного, объективного, положительного имиджа судов, за-
ботиться о своем имидже. Готовить и направлять во все област-
ные, республиканские печатные органы научные, просветитель-
ские статьи о судебной системе, о праве, о роли судебной власти в обеспечении защиты прав, свобод и законных интересов граж-
дан и организаций. Со временем такая работа будет, введена, и оцениваться как квалификационное требование. Жизнь на месте не стоить, подрастает новое поколение юри-
стов, которые также желают идти в судебную власть, и мы, дей-
ствующие судьи, в конкурентной борьбе должны будем доказы-
вать свою профессиональную состоятельность. Президентом страны особо отмечено то, что проблема овла-
дение государственным языком возникает наряду с принципом патриотизма, и в соответствии с этим им дано Правительству специальное указание о создании всех условий для изучения го-
сударственного языка. Следовательно, необходимо наладить системную, плановую работу в судах области по овладению го-
сударственным языком. Председатели горрайсудов области должны через администратора судов области добиться обеспе-
чения преподавателями казахского языка, создать кабинеты изу-
чения казахского языка, приобрести все необходимые методиче-
ские пособия по изучению казахского языка, для подготовки до-
кументов по делопроизводству и подготовки официальных до-
кументов на государственном языке следует аппараты и канце-
лярии судов обеспечить специалистами, свободно владеющими казахским языком, умеющими говорить, писать, готовить доку-
менты в соответствии с государственными стандартами. Это требование времени и закона. Председатели райгорсудов и судьи обязаны исполнять пра-
вовую политику президента, главы государства, его высшего должностного лица и в вопросе овладения государственным языком. Обучением казахскому языку необходимо охватить всех 211 судьи и специалистов. Некоторые судьи утверждают о знании ими в совершенстве казахского языка, однако почему они не пишут на казахском языке научные и просветительские статьи, посвященные праву, судебной системе, статусу судьи. Ведь в соответствии с Постановлением пленарного заседания Верхов-
ного Суда Республики Казахстан в имиджевой работе должны участвовать все судьи без исключения. При определении размера выплат премии, которые возмож-
но будут выплачиваться, следует учитывать наряду с качеством работы и патриотизм судьи. Как Президент отметил, что порою один человек, специалист выполняет работу пяти специалистов, об этом также нужно будет подумать, сказал он. И нам также следует подумать, что возможно проанализировав количество и качество дел о необходимости производства в некоторых судах области пересмотр штатных единиц, в том числе и должности судьи. Третье, дисциплина- есть повиновение тем или иным уста-
новленным правилам трудового распорядка, исполнение пору-
чений, соблюдение процессуальной дисциплины. Поступление различных жалоб, связанных по процедурным и процессуальным действиям по выдаче судебных документов свидетельствуют о несоблюдении процессуальной дисциплины. Мы должны добиться во втором квартале 2004 года снижения жалоб на действия судей со стороны граждан, участников про-
цесса, представителей СМИ и исключить из практики возмож-
ность возникновения любых спорных моментов, могущих по-
служить основанием для жалобы. То есть, никаких нарушений -
никаких жалоб. Для этого, все процессуальные действия и решения должны совершаться строго в соответствии с процессуальным законода-
тельством и процессуальные документы должны изготавливать-
ся и выдаваться, высылаться в указанные законом сроки. Всем необходимо строго соблюдать предусмотренные зако-
ном процедуру осуществления правосудия, требования Кодекса судейской этики и положения о служебной этике государствен-
ных служащих. Мы должны уважать независимость и честь су-
212 дебной власти, беречь моральный и нравственный облик судьи, судебной системы, уметь владеть данной нам властью, быть за-
щитниками всего человеческого. По конституционному закону Республики Казахстан от 25.12.2000г. ? 132-11 ?О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан? (статья 23) су-
дьи всех судов Республики Казахстан обладают единым стату-
сом и различаются между собой только полномочиями?. На ос-
нове норм статей 25, 28 настоящего закона при осуществлении правосудия каждый судья обязан отстаивать независимость су-
дьи и честь судебной власти невзирая на лица, вырабатывать судебный этикет, строя в своей деятельности отношения на ос-
нове указанных положении закона. 213 ?лы Же??ст?? 60- жылды?ына Б?йге. ?аламгерлерге арнал?ан бай?ау. ?лы Отан со?ысыны? 60 жылды?ына орай ?ара?анды облысты? сотыны? судьясы Азбанбаев Марат А?тор?ай?лы ?ан майдан?а ?атысып, ерл?к к?рсеткен ?кес? А?тор?ай Азбанбаев пен анасы, е?бек ардагер? Т?ленова Рахима Иг?л?к?ызыны? ??рмет?не ?ара?анды облысыны? журналистер?, а?ындары мен жазушылары арасында ?зд?к поэзиялы?, публицист?к, прозалы? ?деби туындылар?а со?ыс ж?не е?бек ардагер? ?кес? Азбанбаев А?тор?ай атында?ы б?йге жариялайды. Ж?лде саны-?шеу. ?рб?р ж?лде к?лем? ?50000 / елу/ мы? те?геден. Б?йге шарты: ?аза? ж?не орыс т?л?ндег? ?деби туындылар ?ара?анды облысында?ы б??аралы? а?парат ??ралдарында хабарландыру бер?лген к?ннен бастап 2005 жылды? 10 мамырына дей?н жары? к?ру? ти?с. Жариялан?ан ж?не б?йгеге ?атысу?а ?сыныл?ан ?деби туындылар келес? талап?а жауап беру? ти?с: ?аз?рг? о?ырман неге ?ызы?ады, нен? к?ксейд?, оны? рухы ?андай, м?не автор осыны ??ып, с?з ар?ылы жетк?зу? м?ндет. Б?йге же??мпаздары шы?армашылы? ода?тарды?, о?ырмандарды?, мамандарды? п?к?рлер? нег?з?нде аны?талады. Конкурс ?орытындысы 2005 жылды? 10 мамыр мен 10 маусымы аралы?ында шы?арылады. Та?айындал?ан а?шалай сыйлы?тар же??мпаздар?а Баспас?з к?н?н?? ?арса?ында тапсырылады. М?дениет, а?парат бас?армаларында б?йге туралы ти?ст? а?парат бар. Конкурс?а ?атысу ма?сатында жариялан?ан ?деби туындылар Азбанбаев Марат А?тор?ай?лына ж?бер?лу? ти?с, электронды? адрес: аzbаnbaev@уаndex.ru Б?йге ж?н?нде керект? а?паратты 42-50-94, 45-54-79, 8-300-
342-28-93 телефондар ар?ылы алу?а болады. ?осымша интернеттег? сайт - www.аrkа.medialaw.kz -
?ара?ыз. 08.07.2004 ж. 214 Конкурс к 60-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне Для журналистов, поэтов и писателей Карагандинской области! К 60-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне, в честь моих родителей Азбанбаева Акторгая и Толеновой Рахимы Игиликовны, которые были среди тех, кто кровью и потом, приближали этот день, назначаю на 2005 год для журналистов, поэтов и писателей Карагандинской области три премии имени ветерана войны и труда Азбанбаева Акторгая за лучшие литературные произведения на казахском и русском языках в поэзии, публицистике, прозе. Размер каждой из трех премий по 50.000 (пятьдесят тысяч) тенге?. Произведения должны быть опубликованы в СМИ, действующих на территории Карагандинской области, в течение 2004?2005 годов со дня опубликования данного объявления и до 10 мая 2005 года. Представленные и опубликованные литературные произведения на соискание данной премии должны отвечать следующему требованию: автор должен понять и передать словом, что интересует и о чем мечтает современный читатель, каков его дух. Победители конкурса будут определены на основе мнений творческих союзов, откликов читателей, рецензий специалистов. Итоги конкурса будут подведены с 10.05.2005 г. до 10.06.2005 г. Сведения о конкурсе имеются в департаменте культуры и информации. Вручение премий будет приурочено ко Дню печати, телевидения и радио. Опубликованные литературные произведения для участия в конкурс е должны быть присланы Азбанбаев у Марат у Акторгаевичу - судье Карагандинского областного суда, электронный адрес: аzbanbaev@yаndex.ru Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 42-50-94, 45-54-79, 8-300-342-28-93. Дополнительно на интернет-сайте: www.medialaw.kz 08.07.2004 г. 215 М.А. Азбанбаев ?д?л, ?сем ?лем Формат 60x84 . Бумага офсетная. Печать офсетная. Объем 13,5 п.л. Заказ ? 932. Тираж 1000 экз. Отпечатано в типографии ТОО ?Арко?, г. Караганда, ул. Ленина, 2. 
Документ
Категория
Филология
Просмотров
5 478
Размер файла
1 398 Кб
Теги
закон, судопроизводство, государственный язык, казахстан
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа