close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Менің Қазақстаным - Жұмекен.

код для вставкиСкачать
Азбанбаев, М. А. Менің Қазақстаным - Жұмекен. - Қарағанды : Арко, 2005. - 243 б.
г М.А. Азбанбаев Мен?? ?аза?станым -
Ж?МЕКЕН ?ара?анды 2005 г. Азбанбаев М.А. А 29 Мен?? ?аза?станым - Ж?мекен. ?ара?анды, 2005. -
244 бет. ISBN 9965-442-25-8 К?тапта ?аза? ж?не орыс т?л?нде ?Мен? ? ?аза?станым? ?н? мен оны? с?з?н? ? авторы а?ын Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? та?дыры зерттелген. В книге на казахском и русском языках исследуется история судьбы песни ?Мен?? ?аза?станым? и автора стихов поэта Ж?мекена Нажимеденова. ББК 84 (5 ?аз) А 4702250200 00 (05) - 05 ISBN 9965-442-25-8 © АзбанбаевМ.А. \ Болаша? ?рпа??а арнал?ан Будущему поколению посвящается МЕН?? ?АЗА?СТАНЫМ (с?з? Ж?мекен Н?ж?меденовт?к?, ?н? Ш?мш? ?алдая?овт?к?) Алтын к?н аспаны, Алтын д?н даласы. Думанды бастады, Далама ?арашы. Ке? екен Жер деген, Жерге д?н шы?ты ?ой, Д?н ег?п, терлеген, ?аза?ым мы?ты ?ой. ?айырмасы Мен?? ел?м, мен?? ел?м, Г?л?? болып ег?лем?н. Жыры? болып т?г?лем?н, ел?м, Ту?ан жер?м мен?? - ?аза?станым. Айнала ?арасам, Асы?ты ж?рег?м, Заман?а жарасам, Жарасып т?р ел?м, Б?зд?? ел Орденд? К?терд? туларын, Ел мен ол тербелд?, Тербеле жырладым. ?айырмасы Са?ымды далам бар, Сабырлы к?л?м бар. ?ара?дар, жара?дар, Осындай ел?м бар. ?арсы ал?ан уа?ытты, Ежелг? досындай, Б?зд?? ел ба?ытты, Б?зд?? ел осындай. 5 ?лы ?лтты? а?ын Ж?мекен Н?ж?меденов ?лы ?лтты? композитор Ш?мш? ?алдая?ов ?лы ?лтты? т?л?а Кенжин ?укебай Мен-
?лы?ан К?к Б?р?с? Даланы?. ?лымау?а амалым жо?, амалым: К?пт? ? Сайран сал?ан ?айран к???л?м! Б?тт?... Ойран - заманым! А?ындарды? соры - ?алы?, ба?ы - аз да. ?ара та?дырым - ?ас?ретт? ?а?азда. ?ш тартпасын к?рд?м саппас тобырды?, Саппасты?ын сез?п ?ой?ан сабаз?а. К?рд?к б?здер не б?р ?ара беттерд?. Кеудем?зд? керемет б?р кек керд?. Замандасты? б?р? и?лд? заман?а. Б?з т?к т?рды?. Б?зд? ол, сонсон жек к?рд?. Содан кей?н соттал?анбыз сан рет. Соттала сап а?тал?анбыз сан рет. А?тала сап та?ы да б?р С?мменен, С?мырай?а тап бол?анбыз сан рет. Енд? а?ындар жекпе-жекке ?атысып, Мерт болмайды атысып! Сотталмайды соры ?айнап бостан-бос, А?талмайды ?ара бет боп -
Шатысып... К?зге ешк?мд? ?лмей, ?ырт ? Жерд?? бет?н жаулап ал?ан п?лдей ??рт -
А?ындарды ?стайды енд? ?з?ндей ?л?мт?кпен - б?рдей ?ып!!! Мен-
?лы?ан К?к Б?р?с? Даланы?. ?лымау?а амалым жо?, амалым. ??лдар с?йд? -
??л иелену заманын! С?мдар с?йд? -
С?м иелену заманын!! ?айтем енд? ??л?а кеткен есемд?? ?айтем енд? с?м?а кеткен есемд??! Б?тт? мен?? заманым! Хош, енд?.. А?с?н?ар?лы 10 ?ош кел?пс?здер, о?ырман! ??г?ме ?нер мен ?м?р ха?ында ?рбит?н? белг?л?, сонды?тан да с?з кезег? а?ынны? ?з?не бер?лу? за?ды. 1983 жыл 3 ?ырк?йек. Ж?мекен: ??аз?р ж?рт мен туралы: ?б?л ?айдан шы?ты?? деген сауалдан, со?ан жауап ?здеуден ауыса алмай ж?р. Вознесенскийд? аударды - содан шы?ты ма, Евтушенконы к?п о?ушы ед? - содан шы?ты ма? ?лде М?хтар мен ?адырды? б?р?нен шы?ты ма? Н?ж?меденов ?алай ?з?нен ?з? шы?а ?алады? ?йтеу?р ?шы?уы? керек ед? ?ой??. Б?се, Ж?мекен ?айдан, к?мнен шы?ты? ?з?нд?к ой-?рнег?, ?ле? кестес? ?алай ??рылды? ?ай тарап пен танымал талант?а ?мтылды? Б?р?нен б?рдей о?ып, ?йренд? ме? ?лде есте жо? б?р елеске ел?ктед? ме? ?аза? аудармасы ?лем ?дебиет?не енген?не неб?р заман ?тт?. ?нер ма?айында?ы епт?лер мен пысы?тарды есепке алма?анны? ?з?нде, ар майданында алыс?ан алыптар ?аншама. ?аза? ж?не ?лем ?дебиет? к?кжиег?н соншалы?ты тарылтып ж?берген? нес? мына ж?ртты?? Нег?з?, а?ын, а?ынды? деген ?айдан, к?мнен, неден шы?уы ти?с? ?ле? мен ?м?рд? зерделей, зерттей отырып б?з Ж?мекенд? ?з?нен ?з? шы?ты дейм?з. ?нер?н?? б?рден б?р бастауы - ?з?. ?Ана с?т?мен, а? с?тпен дары?ан. Ешк?м тартып ала алмайтын, ешк?м, ешк?м. ?з ойымен ?з? ?ана боп ?скен. Б?р?н, б?р?н ?з?нен баста?ан?. ??ткенге ???л?п, шындап ?араса??, а?и?ат осындай т?жырым ?сынба?. Бар жауап Ж?мекен ?ле?? мен ?м?р?нде. Б?зд?? м?ндет ?з?м?зге белг?л? ?м?р с?ттер?н м?ра?ат деректер? нег?з?нде суреттеу. Ал?аш?ы ?ле?дер?н?? ?ара?анды топыра?ында жаратылу себептер?н ашып к?рсету. Жас Ж?мекен бейнес?н к?з алдары?ызда ?з с?з?мен, ?с?мен бейнелеу. О?ырман болаша? ?рпа? Ж?мекен заманын ресми жиналыс хаттамасы, газет ма?аласы мен о?улы?тан ?ана емес поэзия ар?ылы да б?лу? ти?с. ?ле? ?р? ?д?л, ?р? ?сем ?лем. ?Тынымсызды?, тынымсызды? - тынысы. Д?ниен? шабыт ?ылып к?терген ж?рег?. К???лде ой, к?зде сурет, ?н жанында. Шабыт шал?ы?анда а?ыл мен сез?м с?й?скен. Сер? оймен сергек зерде т?й?скен. Тынымсыз тынышты? ?яла?ан ж?рт?,- Ж?мекен жыры. ?нер мен ?дебиет халы? туындысы. ?р заманда оны халы?ты? рухы тудырады, тарихы, та?дыры жасайды. Мынау ?аламда ?з?нд?к орны бар, 11 ?м?р с?ру ?а?ын ?з е?бег?, ?нер?мен д?лелдеген, ?ажетт?л?г? мойындал?ан ?аза? ?лты жаса?ан осынау ?аза? ?дебиет?н. ??нер - ?з? де мал, ?нерд? ?йренбек - ?з? де ихсан. Б?ра?, ол ?нер ?адал?ттан шы?пасын, д?ни за??а с?йкес болсын. Адам?а х?л?нше ихсанды болма? - ?арыз ?с. Б?ра? ?згелерд?? ихсанына с?йенбек д?рыс емес?,- деген Абай. ?д?лет пен ?семд?к ?аза? ?нер?н?? ?зег?. Жа?сылы? ?ылу?а ?аза?ты? жаны ??мар. ?нерге ?м?рбойы ынты?. Ала ж?п аттама?ан. ??дай?а ??лшылы? етуден танба?ан. ?р?ашанда ?з е?бег?мен, а?ылына сенген - б?л ?аза? баласы. Осы?ан сай жина? толы?ымен ?ле? с?здер?мен, к?ркем ой ?рнег?мен ?р?лед?: ?Мен т?р?м?н, жылдар т?р? мен к?рген. Мен?? санам - естел?ктер жина?ы?. Шынында да а?ын т?р?. Ол ?ткерген жыл мен к?н т?р?. ?ш?руге к?мн?? д?т? барады? Саналы а?ын ??мырын сызып тастау?а ??д?рет?? жете ме? Мен т?р?м?н деген Ж?мекен ?аз?рде т?р?. Ж?мекен ж?н?нде жаз?аннан кей?н поэзия т?л?мен с?йлеу м?ндет. А?ынны? т?л?алы? бейнес?н толы? ашып к?рсетет?н ?з ?ле?дер? болуы себепт?, оны? с?здер?, ойлары толы?, т?келей пайдаланылады. А?ын ?нер?н ?з?н?? ?ле?? ар?ылы зерттеуге т?н т?с?л. Бас?а балама жол жо?. Б?л а?ын с?з?н ?рлау, не болмаса сыпыра к?ш?ру емес. Поэзия - ?сем, ?д?л ?лем десек, Ж?мекен де б?р б?лек, б?т?н ?лем. Аспанмен астас?ан ?лем. ?серл? де, ?дем?, ?нд? ?лем. ?д?л, ?лд?, ?рл? ?лем. Сен?мд?, сез?мд?. С?лу да сырлы. Сырнайлы, арайлы. С?н? де, м?н? де жарас?ан. Ой мен т?лд? жарыстыра, жарастыра, к???лд? к?ймен кестелеген. Ойды? ?з?н жерд?? т?бс?з тере??нен тарт?ан. К?р? тарихты? к?м?р болып ?атып ?ал?ан ?абыр?а - ?амалын ?айла, ?аламымен ?а?ырат?ан. Метафора тандаулысын ?ара тастан ?ашап ойып ал?ан. К???л шабытын лава жалынына жанып-жанып алып, Сарыар?аны? са?ылда?ан сары аязына шы?да?ан ?ас шебер, ойшыл, суреткер. ?ошала?ты? алтын ?ыраны, Аша?ты? Алашты? азаматы. Б?зд?? ма?сат: Ж?мекен жырыны? тере??н, т???иы?ын, т?ны?ын, тамырын тексеру, т?гендеу. Т?бс?з тере??не тарту. ?зден?с жолында б?рден б?р бастауды табу. ?шк? арпалысты, ширы?уды 12 сырт?а, жары??а шы?ару кезе?? келген?н т?с?ну. ?з менд?к ше?бер??де енд?г? ?алу ?ау?пт?. Бас?аны ?здеу ?ажет: ?Алыс?а ?ара, бол ?ашы? ?з??е емес, ?згеге?. Алысты к?ру к?регенд?к емес пе екен? ?арай б?лу де ?асиет шы?ар? ?згеге ?ашы? болу ?з??д? ?мыту ?ой? ?з??д? де, ?зген? де ?мыту ?нерге ?мтылу. Зерттеу т?рт?б?, т?л?м?, т?с?л? - ?з??д?, ?зген?, ?м?рд? ?мытып, ?олынан жа?сы ?с келгенд? ?здеу. ??нат?ан сайын ?з??д? ?згеге суыйсы??. ?з??д? де, ?зген? де ?мытып ?ле?ге ?ту. Б?р?нен бас тарту. Нар т?уекел. ?лтта ?мытыл?ан ?лы а?ындар ?алмасын. ?Халы? ?аласа хан т?йес?н сояды?. А?ын халы??а жа?ын, халы? а?ын?а жа?ын. Мемлекетт?к бил?кт?? б?рден-б?р бастауы - халы?. Пенделерге ?м?рд??, ?нерд?? б?лжымас осы зандылы?ы маза бермейд?. ?лт басшысы мен ?лт а?ыныны? жанында ?лтты? ?к?м, ?лтты? меценат, ?лтты? о?ырман табылуы ти?с. ?осындыларды? орнын ауыстыру?а болмайды. ?лтты? мемлекетт?? т?рег? ?лтты? т?л. ?лтты? т?л жо? ж?ртта ?рт пен б?т ?алып, басынан б?лт пен ?ай?ы тар?амас. К?кжиект? тазартар тек б?рл?к, ?лт болып ?лтты? т?лде ?йысу. ??нерд? ?лттан, ?лтты ?нерден айыр?анда... екеу? де ??рымай ма?? деген Ж?мекен - Идаят сауал-т?жырымы нег?зд?, за?ды. ?м?р- ?нер. ?ле?- ?м?р. Б?зд?? ниет, шын пей?л: ?ле? - ?нерд?? бал д?м?н тату. Тол?ып т?рып тол?ау. Т?тт? ?р? тере? ой?а бару. Жалын-жасын Ж?мекен жырынан т?тану. ?нер?н, ?м?р?н ?лг?, ?неге т?ту. Толы?тану?а тырысу. Т?леу??д? тек т???рден т?леу. Талант пен т?л?аны т?тынушылы? т?р?ысынан тану тер?с екен?н т?с?ну. Текс?зд?к пен т???лу, тары?уды тастау. Тек ?ана, таза тану, т?с?ну, т?йс?ну, талдау, таныстыру, тарату. Та?дана талантына та??алу. Та?лымдану, таразы?а тартып тол?ану талпынысы. Т?з?лген т?зу т?ркестерге теб?рену, тербелу. Т?гел т?с?нуге тер т?гу. Ты? та?ырыпты, тынысты, тынышты?ты, тазалы?ты тауып тыншу. Ту?ан жерге, табалдыры??а табыну, танысу, табысу, та?аттану, т?рбиелену. Ту?ан топыра?ты жастанып жатуды ба?ыт деп тану. Т?л?аны тудыратын т?л, талант, талап, табандылы?, т?з?м. Т?бе би би?г?нен, б?л?мд?, б?л?кт? бил?ктен, 13 т?р мен т?реден т?уелс?з т?рел?к т?г?лс?н. Жырласа? Ж?мекендей жырлайы?. Ег?лсек Ж?мекен г?лдей ег?лей?к. Т?нып т?р?ан т?рл? т?с пен т?р, бояуына ?аны?у. Тандаудан таймау. Тар жол тая?а? кешуден тайынбау. Тект?л?кпен т?к т?ру. Те?мен те? т?су, тепк?ге т?збеу. Таби?атты? т?л туындысы таспа, т?лкек тал?ы?а тартпа тарлан талантты. Алтын к?н аспанда т?рк?ге т?н та?дыр пен тарих та?лымын тандау. Т??кер?с пен те?с?зд?к, т?белес, теке-т?рестен бас тарту. ?Бейб?тш?л?к керек б?зге м??г?л?к?. Т?рш?л?кте тартыс пен тартылысты те? танымай, т?л табыс, тарылма. Та? пен ба??а тура тарт. ?Жа?тырма?ан жанарлардан жасыма?. Туы?ды Та?балы тастан тартыл?ан тем?рдей т?рт?п, т?л?м-т?рбиемен т?уелс?зд?к т??ырына т?к. Б?зд?? тандау - тура жол. Ж?мекентануда т?келей тарих пен та?дырды? тарам-тарамды, тарау-тараулы, т?рл?-т?ст? т?стары т?нып т?р?ан, тапсырыссыз, тапсырмасыз, т?уелс?з, бейтарап талдауды та?дады?. Ж?рек к?р?н, м?нез м?н?н тазартуды, тазаруды ой?а алды?. С?з де, б?з де о?ырманбыз. ?андай да б?р м?селе ж?н?нде п?к?р б?лд?рсек б?з к?таптардан о?ып, к???лге то?ы?ан ойшылдар ойларына с?йен?п, нег?зге аламыз. Жазу барысында ?р елд??, ?р кезд??, ?рт?рл? ойшыл, а?ындары, ?алымдарды? ойларын та?ырып?а сай ?олданып, пайдаланып, ?орытып керег?м?зге жаратты?. Барлы?ын т?збелеп, с?лтеме жасау м?мк?н де емес, б?р?б?р ол ойлар, сез?мдер, ??ымдар ?з?м?з ар?ылы ?з?нд?к ойлау ж?йес? елег?нен ?тк?з?лген со? ?згер?ске де т?ст?. А?ын, жазушылар, ?алымдар - барлы?ы да б?р?нш? кезекте о?ушылар. К?ктен т?скен т?рт к?таптан артыл?ан еште?е жо?.Жа?алы?ты? б?р? таби?и за?дылы?тан шы??ан д?ниелер. Абай арты? ?ылым к?тапта деп соны ме?зеп кеткен. Нег?з?нде ой мен м?дениет б?р адам?а, жеке ?лт?а ?ана тиес?л? емес. Ол адамзат аталатын адамдар ?рпа?ыны? ?м?рл?к т?ж?рибес?, б?л?м? - б?р?м?зге б?рдей тиес?л? орта? ?азына. Ке? тол?ау мен ?лкен ойда Абай?а ж?г?нд?к. ?р с?т сайын Абай осы т?ста не айтты екен, не к?мек берер екен деп ?ак?мн?? а?ыл кен?н а?тарды?. Алса? б?р?н Абайдан алды?, жасырмаймыз. ?з? алы?дар деп р??сат ет?п, тарту еткен. Абайда д?н де, философия да, поэзия да б?р то?ыс?ан. ?ара с?з? публицистика мен ?ылыми е?бек ?лг?с? деу ?те орынды. Неб?р атышулы ??ламаларды? 14 Абайдан асып кетпег?н а??арды?. ?аза?ты? ?ара ?ле??н?? т?пс?з тере??не ???лд?к. Поэзияны? ?з? жеке дара т?р?ан ?ылым екен?н сез?нд?к. С?з ?лем?нде ?ле? патшалы?ыны? жал?ыз ?м?рш?с?, поэзия ?ылымыны? докторы, поэзия профессоры, а?ыл мен сез?м академиясыны? академиг? Патша а?ын. ??иыннан ?иыстыру?. ?исын- логика. Ал, ?ле? сол ?исын за?дарына ба?ынбайтын б?лек д?ние. Абайды? ??иынан ?иыстыр?ан ер данасы? деген формуласы. Метафораны тудыру даналарды? ?ана ?олынан келед?. Сонда, поэзия б?р ?ана ?ылым емес, ол даналы? ?лем?. ?Алланы? с?з? - ?ар?пс?з, дауыссыз?. Оны ж?рекпен сезет?н, сенет?н а?ын. ?ал?ан ж?рт?а жетк?зет?н де осылар. Д?ниен?? м??мурлы?ы б?р т?рл? а?ыл?а н?р бер?п т?рат??ын н?рсе деген де Абай ?лем деген с?зд? ?олдану ар?ылы жаратушыны? шапа?атын айтады. Жарат?анны? адам баласына жауапкерш?л?к сез?м?н ж?ктеп жаратуында ??М ?адал?т ??М махаббат бар деп т?с?нд?ред? ?аза?ты? Бас а?ыны. Барша ?зг?л?кт?? анасы ?адал?т. ?ылым мен ?атар с?з, т?л - алланы? б?р сипаты. ?ле? - с?зд?? патшасы, с?з сарасы. Сара - ашы?, ай?ын, таза, аны?, т?у?р, жа?сы, асыл, жеке-дара, ерекше, ?зд?к. Б?ны? б?р?н т?с?ну ?ш?н тере? ой, т?рл? ?ылым ?ажет етед?. Мы?нан б?реу ?ана тал?ап-
тал?ап дейд?. Б?зд?? айт?ан ?д?л, ?сем ?лем поэзия дейт?н?м?з осыдан. Поэзия?а ?д?лд?к пен ?семд?к т?н. Тек сонысымен ?ана ол поэзия. Онда патшалы? ??ратын дана да, дара да т?л?а -
А?ын. Талант. Осы с?зд??, ??ымны? т?пк? тамыры грек с?з?нен тартыл?ан - е?бек. Ал, а?ындарды т?с?нд?ру, талдау ?ш?н а?ын болып туу шарт. Ж?мекен ??з??д? ?з?? зерттеу а?ынды?? десе, зерттеуш?н? зерттеу олда а?ынды?. Б?ра?, а?ынды?тан ?згеше а?ынды?. А?ынды? а?ын?а ??дай берген, жарат?ан сыйла?ан ?асиет болса, ал ?ле?д? зерттеу ол а?ындарды? са?ан берген сыйы. Алла мен а?ын ?сын?ан сыйды алу ?ш?н тек ?ана б?ра? зат ?ажет. Ол- е?бек. Талант та?дыры талантыны? тануына т?уелд?. Талантты замандасыны? танымауы та?данарлы? зат емес. Замана ?згеру?мен ?а?идаларды? да ?згерет?н? белг?л?. Абай ?ылымны? ?з?н ек? т?р?ыдан ?арастырады. Б?р? - алланы? ?ылымы. Ек?нш?с? адамны? ?ылымы, б?л?м?. Оны алланы? ?ылымы емес деп кес?п айтады. Адами ?ылым ?уел? ?алами ?ылым?а ерс?н, ба?ынсын, ??лшылы? етс?н дейд?. Осы ?алами 15 ?ылым?а жет?к болу б?р?нш? кезекте а?ындар?а б?йыр?ан ба деген ой?а ?аласыз. Абайды? ?ле? жайлы ойлары ер?кс?з д?п осындай т?жырым?а жетелейд?. 1956 жылды? 17 ?арашасында ?ткен ?аза?стан жазушылар Ода?ыны? ???-пленумында Хамит Ер?алиев: ??алам иес? ?ш?н ?з е?бег? ж?н?нде т???рег?нен ал?ан ?д?л п?к?р де шы?арма болма?. ?йткен?, ондай п?к?р авторды? келел? ?нер?не т?л ?асиет боп к?р?гед?, я?ни суретш?н?? ?з? жасайтын жанды к?р?н?ске, на?ты ?имыл?а айналады? деген екен. ?д?л п?к?рд?? ?з? шы?арма. Ж?не к?ркем шы?арма. К?ркем шы?арма ?д?л болуы ти?с. Тура, ?д?л п?к?р т?л ?асиет боп к?р?гед?. Келел? ?нерге. ?нерде ?нерл? ?нерл?н? тудырады. ?андай ?ажап, ?ылыми т?жырым, ??ым. Ба?ана?ы Абай айт?ан ?нер шарты к?ркем ?нерд? талдау?а, зерттеулерге, оны ж?зеге асыратын адамдар?а ?атысы бар. Аталы с?з айта алар жа?сылар?а ?лескенде Алла жар боп, Алашты? азаматтары ?олдап тура жол?а т?ст?к. ?Ма?с?т - алыс, ??мыр ша?, Ей, ?арындар, ж?мырша?, А?дып та?ар айып к?п айтары бар адам?а: Айту ?иын м?ндайды, Айтпау ?иын одан да?. ?олына ?алам ?ста?ан, айтары бар адамда ала? болмау ?ажет. К???л тынышты?ын орнату е? ?иыны. Тынымсыз е?бек етсе? тынысы? ашылады. Тату бол?ан ?андай жа?сы. Тынышты?та тыныстайсы?. Адамзат?а, замандасы?а ?намай ?алам деп ала?дама. Ж?мекен айт?ан: ?Ж?ргендерге к?н? к?п ?алам ?стап-
Б?л жолдарды о?ушым жарады ??са?, -
деген ойды т?с?ну. Адамзат к?нде ?згерер, алла ?згермес. ?аламы? ?исаймай тура келс?н. К???л ?аруы ?олдан т?спес?н. ?аламы? ?ылыштан кем к?р?нбес?н. А?ын мен а?ынды??а да мол дайынды?пен келу м?ндет. Талант табандылы? пен т?л?м-т?рбие талап етед?. Жал?ыз тума талантпен т?манда адасу?а тура келед?. ?л?м, б?л?м, ?ылым ал?а жетелейд?. К?п таланттарды? дер кез?нде ашылмай, ашыла алмай ?м?рден зар илеп ?тет?н? ?м?рлер?н о?усыз 16 ?тк?зу?нде. Т?бегейлеп о?у?а талпынбау. Мен а?ынмын дегеннен а?ынды? ?онбайды. ?ле? ?й?астыра б?лу к?с?б?не ?йренуге, машы?тану?а, бала-ша?а?ды асырау?а жетерл?к табыс табу?а болар, ал а?ынды? ол ??д?рет. Оны ?стап т?ру ?ш?нде ?асиет даруы талап ет?лед?. Ондай ?асиетт?? аты а?ынды? м?нез. Бер?кт?к, ?айрат болса ?ылым мен а?ылды са?тайтын сауыты? са?талма?. Осындай ?бес ?аруы сай к?с?? ?ана поэзия?а келе алады. Санаулы саналы ?ана мы?жылды?тар са?ылауынан ?те алады. ?ал?аны ше? Т?л ?нер? дертпен те?, ?ртенес?? де кетес??. ?нер сен?? б?к?л ?м?р??д? талап етед?. ?нерге ?ызмет етуге ти?сс??, ?нер са?ан еш?ашанда ?ызмет етпейд?. Талас, таласпа ?ле?де ?нерл? ?ана ?м?рл?. Т?рт ауыз ?ле? жазбайтын ?аза? жо?. Жазушыны?, айтушыны? б?р?? а?ын деп таныса? онда б?зде ?аз?рд?? ?з?нде ?лкен мен к?ш?н? есепке алмаса? а?ындарды? саны ек?-?ш миллионнан асып ?алар. Шынына келсек, тарих пен та?дыр тал?ысынан талантыларды? ?з ?ш?нен талаптысы мен т???рд?? та?даулысы ?ана ?тед?. Абай айт?ан тандамасы. Б?л?мд?с?. Ер данасы. Талапты, ойлысы. Олар к?м, оны б?р алла мен уа?ыт б?лед?. Таразы?а тартатын да солар. А?ын с?з?н ??ар ел? болса Ж?мекенд? де сол ?атарда к?рг?м?з келет?нд?г? рас. ?Ерл?г?мен талайды жауы?тырса да?, Ж?мекен ?елд?г?мен ?ор?ытып келед? б?р?н?. ?нерде, ?м?рде елд?к, ?лтты? позиция ?стану ?стамдылы?. ??з мезг?л?н?? нег?зг? к?ре тамыры елд?кте? екен?н ?зор ж?рег?мен? ?абылдай б?лген а?ын. ?з д?у?р?н??, заманыны? ?н?н, музыкасын ести б?лу. ?Ел? ?ле? болып к?тер?лд??. Хал?ын ?алай- ?алай к?ркем к?термелеу. ?ле? болып к?тер?лу. Б?к?л ел. Осыдан кей?н ?алай ?ана а?ын болмассы?. Ж?рег?? ?з?нен ?з? с?йлеп беред?. Ал?а, а?ындар! А?ды?ан?а алдырма. Алла жарлы?ынан пенде аса алмас. Ша? ??мырда ?ыс?а да н?с?а с?йле. Адалды? ал?асын та?. ?А? н?рсен? ?ор?ап к?р, мы?ты а?ын? сия?ты. Айтары? болса а?тарыл, айтып ?ал. ?Ойы ауыр бейне ?л?м? а?ын биг?не к?тер?л?п ?лемд? к?р. ?Айта жаздап, айта жаздап айта алма?ан ж?р?стен? са?тандыр?ан Ж?мекенд? еске ал. Айыбынан айбынды ?рпа? ?з?- а? аршып алар. Е? ауыр айып айтылу?а ти?ст? айтары?ды айта алмау. Ек? ?иынны? арасынан ?аба? шытпай ?ту ер данасына ?ана б?йыр?ан. К?лемдег? к?ле? тепк?ге т?збе. ??з?м тепк? к?рсем мейл? тек к?ле?, мен-к?б??д? ?ор?ай алам тепк?ден?,-
деп т?р?ан Ж?мекен Н?ж?меденов, ?лы ?аза? ?лты барында еште?еден, ешк?мнен ?оры?па. Ж?мекен жыры ?ор?ан болма?. ?ай?ыны да, шатты?ты да ар?ала?ан ?ыран ?н алып шы?па? аспан к?г?не ?сем ?нд? с?йген к???лд?. К?мнен ??ор?ып калтырармыз. Осы ?нмен шы?даламыз, ?ылшылдаймыз?. ??р к???лд?? т?б?нен теб?рен?п туаты?ын ел ?н?не? жол сал?ан Ж?мекен ?нд? с?йген ?аза?ын ол да с?йген. Б?зде ?м?р?м?зд?, ?нер?м?зд? осы ?нге арнайы? деп бел буайы?. ?н бол?анда ?те ?ажайып ?н. ?айт?п енд? тумайтын ?н. Ты?даудан, та?данудан, табынудан б?р жалы?пайсыз. ?Бар д?ние те?селед? ?н айтып, Мен ?ана ?нс?з - ты?дау ?ш?н сол ?нд??. ?ндемес к?йш? Ж?мекен ?нс?з ты?да?ан ?н, халы? ж?рег?не жол тап?ан ?н. Осы ?нге ?атысты ест?ген, к?рген, сезгендерд?? б?р?н жан-ж?ректе жинай, жина?тай берд?к. ?Мен?? ?аза?станым? ?н? шын м?н?нде мен?? ?аза?станыма айналып кетт?. ?Да?? пен да?пырт? романында?ы Ж?мекен -
Идаят с?з?н с?л ?ана ?згерте ?олданса? - ?Мен?? ?аза?станым? ел к???л?ндег? ?н атауы д?режес?нен шы?ып, ??ым?а, белг?л? б?р т?с?н?кке айналып бара жат?ан т?ркес?. Ж?мекен жырыны? жанына жа?сылар жан сала жиналды. Шынды?ында б?л к?тап б?р адамны? ?ана е?бег? емес, к?пт?? ?с?. ?ол ?ш?н бер?п, к?мек жаса?ан, т?келей ат салыс?ан, а?ыл айтып, ой ?ос?ан Ар?а, Алматы, Атырау азаматтары ес?мдер? мен е?бектер? ?з? б?р к?тап. Сонды?танда, б?л ?олжазба жина? деп аталады. Ойлар, жылдар, та?дырлар жиынты?ы. О?ан ?ос?ан б?зд?? ?лес осы та?ырып?а бару?а батылды?ты? жету?. Б?зд?к? тек Ж?мекентану?а осындай б?р жина?ты тартымды ет?п, а?ынны? 70 жылды? тойына тарту ету ?ш?н е?бек ету. Осы о?ы?ан, то?ы?андар, ??рбы-??рдас, ?арындас, ?атарлас, замандас берген кемел ке?естер нег?з?нде Ж?мекен Н?ж?меденов поэзиясы, ?м?р? туралы ?здер???збен ой б?л?скенд? ж?н к?рд?к. Ж?мекен жыры бар ?аза??а орта? ке?-?азына. Мыс?алдап болса да жары??а шы?а берс?н. К???лде де, оша?та да жансын, с?нбес?н. Керект? с?здер бол?анды?тан, осы жина??а жазып алып, ?здер???збен ?з? ?з с?з?мен с?йлесс?н деп шешт?к. Зерттеу 18 мен ?зден?с барысында табыл?ан Ж?мекенн?? ешб?р жина?ына енбеген ?ле?дер? мен аудармасы осы к?тапта бер?лд?. Оларды? на?ты ?андай о?и?а?а байланысты, ?ай уа?ытта жазыл?анды?ы д?лелденед?. Ж?мекенн?? ?рб?р ?с? мен ?ле??н на?ты ?м?рл?к ?здер нег?з?нде зерделед?к. А?ынны? т?л?асын толы? ашып к?рсету ма?сатында ?ле? мен деректерд? ?оса беру е? ти?мд? жол саналды. ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н?? тууына байланысты ?зден?сте м?ра?аттан Ж?мекен?? ?м?р?не ?атысты б?рын жария болма?ан, таралма?ан, талданба?ан ты? деректер табылды. Б?ра?, ол т?м?ск?леу, тосын, тергеу-тексер?ске, тезге салып таратуды талап етет?н н?рсе емес. Б?лар Ж?мекентануда, а?ын ?нер?н т?с?нуде ?осымша ма?л?мат беру?мен ??нды. Тану ?ш?н т?с?нуге талпыну ?ажет. Адам ?рекет? ?м?р ?ажет?нен, ж?йен?, сол заман за?ын ?згерте ала алатын к?ш? жо? жеке т?л?аны? м?жб?рл?ктен бар?ан ?с-?рекет?н ба?алауда ?алт?ысыз к?з?арас ?стан?ан ж?н. Себеб?, Ж?мекенге ?атысты ??жаттарды ?рк?м ?р?илы т?с?н?п, ?абылдауы м?мк?н. Б?л ?рб?р адамны? ?з?нд?к ???ы?ы. Алайда, б?р?не де жалпы адамгерш?л?к, имандылы? т?р?ысынан келген орынды. Ж?мекенге байланысты а?паратты мы? ойланып, ж?з тол?анып, а?ынны? ж?байы Н?с?п апай мен балаларыны? кел?с?м? ж?не р??саты бойынша енг?зд?к. М?ра?ат аны?тамасы Ж?мекен ?м?р?н?? кейб?р с?ттер?н ресми деректер нег?з?нде на?тылау?а м?мк?нд?к берд?. Олар ?з кезег?нде Ж?мекенн?? ?ле??н?? ?ай уа?ытта, ?ай жерде, ?андай жа?дайда ту?анды?ы туралы п?к?р?м?зге ай?а?, д?лел. М?л?меттерд? талдау барысында олар а?и?атына келгенде Ж?мекен ?ле?дер?нен алша? кетпеген?н к?рес?з. А?ыз?а ая? баспады?, а?и?аттан аттамады?. Адал?а жа?ын, а?ыма?тан аула? т?рды?. А?ырын ж?р?п, аны? басу?а талпынды?. Аспады?, таспады?. ?ылым жолын тандады?. Естел?ктерд?? еске са?тау ?аб?лет?не т?уелд?л?г?н ескерд?к. Дерек пен шынды?ты ?ана т?рек етер?м?зд? ескертт?к. ?ле? мен ?м?р жолын санамен саралады?. ?м?рдег? Ж?мекен мен ?нердег? Ж?мекен арасында еш?андай айырма жо?ты?ына к?з?м?з жетт?. ?м?р? мен ?нер? б?рт?тас. Ж?мекентануда ?алыптас?ан кейб?р ой-т?жырым?а б?зд?? п?к?р ?арама-?арсы, ?айшы келет?н т?стары аз емес, ол за?ды да. ?згелерд?? к?з?арасына ??рметпен ?арап б?з ?з пайымдауымызды дерек к?збен, ?ылыми ?д?стемеге 19 с?йен?п нег?здед?к. На?ыз, шынайы Ж?мекен Н?ж?меденов бейнес?н ?з с?з?, ?з ?с? ар?ылы к?рсету ма?сатынан ту?ан б?л е?бек. А?ынны? ?з к?ндел?г?нде ?з?не елд?? б?р? тисе берет?нд?г?н айтып, б?зге, болаша? о?ырман?а ша?ымданды да емес пе. Сондай тисулерден а?ын?а ?аншалы?ты ?иынды?, ауыртпалы? т?скен?н сезем?з, сенем?з, сез?нем?з. Ти?скенге, т?стегенге, т?рткенге а?ын торы?пады, таусылмады, т???лмед?, т?зд?, тынымсыз е?бек ет?п ?с тындырды. ?з к?з?мен к?рген?, ?з жанынан ?тк?зген? а?ыры Ж?мекен ж?йкес?н ж??артып, ж?рег?не ж?к боп артылып, 1983 жыл ш?лде айында реанимация?а жол тартты: ??айдан шы??ан с?з екен?н к?м б?лген, М?н?н б?ра? с?зд?кс?з-а? б?лд?м мен. ?Ит ?лген жер екен ?ой ол, ит ?лген?. алысты?ын сезд?м, сезд?м ж?йкеммен Тексерткенде ?лдек?мн?? Ант, атын ?чистилище? деп атапты Данте а?ын дастаныны? б?р тарауын, ал, менше Бар к?н??д? таразы?а тартатын мекеме емес тек ?л? ?ш?н, шамасы, мен??ше, б?л ?м?р- ?л?м арасы-
Не моргке, не ?й??е жол шегер арада б?р жол айыры?ы болса егер Ре- ани-мацияны? сол м?н?. Ал, мен ?з?м- Н?ж?меденов бол?алы та?дырымды шешт? талай ке?селер. 20 Б?р к?н, б?р ай, тал?ылап ап б?р апта, Б?лай аны? шеше алма?ан Б?ра? та. Ж?рег?мде д?р?л бар б?р-
???лме, кей кезде б?п ??самайды д?р?лге. Ре-ани-мация - ?ана шешед? Мен?? т?пк? м?селемд? т?б?нде?. Ж?мекен ?ашан Н?ж?меденов болды, ?ай ке?селер ?алай шеш?п ?алайша тал?ыла?ан, неге аны? шеше алма?ан, а?ын ж?рег?ндег? д?р?лд?? таби?аты не? Неге ке?селер а?ынны? та?дырын шешед?? Ке?ес кезе??н?? ?апта?ан ке?селер?н?? ?айсысы екен? Аз?ыр сырын ашу?а ая? бастырма?ан солар ма? Айлап тал?ылауды? сыры неде? Нес?н тал?ыла?ан? ?андай к?н?с?н? Талантын ба, та?дырын ба? Тал?ылау барысы, а?ыры талау?а ?ласты ма? Аны?ына неге бара алма?ан? ???л?п зерттеп, зерделеп к?рсек а?ын сырына та?ай аламыз ба, жо? па? Т?л?атану та?лымы, т?ж?рибес?, т?л?м? т?ра?танды ма? Ж?мекенн?? к?ндел?г?ндег? с?ра?-сауалдар жауапсыз ?ала ма? Жауап беру де ?ажет. Ж?мекен ?нс?з. Не ?стеу керек? А?ынын ойлап о?ырман тере? ойды? со?ына т?ст?. Ж?мекен ж?йл? жазбас?а, ?олжазбаны ая?тамас?а болмады: ?Ей,бауырым, ?з?м ж?йл?, мен ж?йл? Та?ы да б?р жазбасам болмайды. ?з?мд? айтсам- ?згешел?к дейс?? бе, ?з?мш?лд?к дейс?? бе ?лде ондайды? Айтсам егер ас?ар Алатау ж?йл?, К???л шы?ы к?кт?? б?лтын аулайды. Тау сурет? жанарымда аунайды, Сол таулар да д?л ?з?мнен аумайды! 21 Мен ?з??мен б?р беле?де к?ктеген шыбы? ед?м ?л? тол?ан жо? денем. Дей алмаймын ?ары? ?ылам, к?п берем, Бойымда?ы азын- аула? отпенен. Жал?ыз ?з?м жиналыс боп ?аулы алдым: ?з есемд? - тек ?з?мнен даулармын, ек? ?ол мен б?р бастан, ал, ?ал?анын ??рбылардан, ??рдастан. Кейде ойларым тас?а тайып ж?рд? а?сап, Айта алмадым т?с батырып, тырна? сап. Тол?ында?ы ?айы? ем мен - б?л жа?сы-а?: ?а?ып алды б?р ма?саттан б?р ма?сат...?. ?м?р?н ?нерге арна?ан а?ын ?з? жайлы жазса ?з?мш?л емес. Оны? ?ст?не ?з?н, мен?н жеке ?арастырады. ?з?ндег?н? ?згеге ?лшеус?з берген ?нер адамы ?згеше болма?ан да к?м ?згеше болма?. ?айта, ?айта жазу керек а?ындар?а ?здер? жайлы. А?ын, а?ынды? ха?ында молдау айту - заман сырын, бейнес?н ашу. Пендеге ?з?н?? пендел?г? ?уелден белг?л?. Ол бас?алар туралы б?луге ынты?. Ашы?, ай?ын, аянбай жазу. ?лгермед?. ?лде, ?лгертпед? ме? Е? бастысы, поэзия?а ?ызмет ету деп ?з?н ?мытты. Жан таласып ?арсыласпады, ?з?н ?з? ?ор?амады. ?лы ма?саттар а?ыны а?ынды алды артына ?аратпады. ?шпес ?ле??н ?т?р?к ?ш?рг?ш? ?ш?ре ме ?м?рден? Есс?з естел?ктерде ез с?здер есседе Ж?мекендей ер ел ес?нде, ?рб?р елд? мекен, саналы ер ес?нде ?стайды. Еске алады. ?Жа?сы к?нн?? а?ынымын мен ?ал?ам, Ба?ыт к?рсем- ?ле? айтам ай?ай сап. Кедей к?рсем- кей?н болар байды айтам, С?лулар?а жасаулары жайлы айтам, 22 Т?т?ындар?а амнистия жайлы айтам, ?келер? ?ан майданда мерт бол?ан ?лдар?а айтпай жа?сы с?зд?-
?айда айтам?! ?ызыл тол?ын с?з кетед?- ау к?п?р?п ?тте? ?иын ?иын екен ?т?р?к? (М?л?к Андай- Ж?мекен). ?т?р?кт?? артына ты?ылатын заманда ?т?р?кт?? ?з? де жаман бол?ан со? оны? арты ?анша б?р о??ан дейс?з. ?нерл?ден ?сек айт?ан ?у сыйлы деп Ж?мекен б?л?п айт?ан шы?ар: ??скен ?секш?. ?т?р?г?н?? ?з?нен шынды? ис? а??иды. ?сект? ты?дайтын ?ып айта алу - сирек талант, ол ?з алдына. К?ндеп яки ?сектеп ?с?рет?н ?здер??. ??? витамин? барма деп ?сек ?т?н?п отыратында ел жетерл?к. Жа?сы к?ндер а?ындар ес?мдер? к?п?рме с?здер к?б?г?мен к?м?лмесе бол?аны. Ба?ана?ы ?иынды?тар?а та?ы б?р ?иынды? ?осылды. Ол жал?аннан жалтару жал?анда. ??айыр айт?ан мына б?р с?з т?р? ?л?: ?ылмыс емес ?т?р?к айту к?п?р?п, Сену б?ра? ?т?р?кке ?т?р?к-
?з??д? ?з?? ?лт?руд?? ??ралы?. ?ау?пт? ??рал. ?олданыстан алынып тасталу?а жататын керекс?з амал-тет?к. Осы б?р сен?мс?з жол?а т?с?п алып тура жолдан адасты? па? ?з??д? ?з?? ?лт?ру к?н?. ?т?р?к айту ?ылмыс болма?анмен ?ател?к. ?ател?кпен ?ател?кке сену к?рсо?ырлы?. Онда мынау т?рш?л?кт?? не м?н?, не с?н? ?алады? ?т?р?кпен ?ткен ?м?р де ?м?р санала ма? Т?рш?л?кте т?р? боп ?туд?? ?з? ?нер, ?р?л?к болып шы?пасын. ?т?р?к ?м?р - ?л?м. А?ындарды? ?ле?дер?н о?ыйтын о?ырман сол к?ркем туындымен ??рдас емесп?з бе? Ж?мекен ж?рген махаббат майданында б?з неге ж?рмейм?з, ескер?лмеген есем?зд? неге 23 дауламас?а? Езб?з бе? Ерм?з бе? Намыс пен ж?гер Ж?мекен жырына жетелес?н. ?...Белг?с?з ой, ж?ректе ж?ре т?ршы, бедерл? ?ле?, ?ойнымда ж?ре т?ршы, Мен??- да?ы ша?ымды ?а?ып мезг?л, ?здеп тауып ал?анша б?р о?ушы?. Ж?мекен айт?ан осы б?р о?ушы неге болмас?а? Белг?с?з ой мен бедерл? ?ле??н жары??а алып шы??ан ж?н болар. А?ынын о?ушы ?здемегенде к?м ?здемек. Адам жанын, т?н?н емдейт?н а?ындар ?ле?дер?. А?ын ?з? б?рде былай тол?амап па ед?: ?Мен кетер ем ?ле?нен, ?м?т?ммен, мынау ш?к?м-денеммен, б?к?л осы т?рл?г?ммен кетер ем. Кетер ед?м, айыптар ем ?ш?мнен адамдарды - мен а?ын деп т?с?нген. ?з?мд?-?з?мд? келеке етер ед?м мен. Т?лег?м де болмас ед? бас?а онша -
Тек б?р адам мен? шындап жо?таса...?. Ж?мекентануда ?з с?з?м?зд? неге айтпас?а. А?ын т?лег?н орындайы?. Шындап Ж?мекен жырын, ж?рег?н, жанын жо?тап ?здеп к?рей?к. ?лг?, ?неге рет?нде ж?рег?м?зде Абайды? Оспан бауырын жо?тауы т?рсын. ?ылым шынды? ?ш?н керек. Б?зге де, т?уелс?зд?к та?ы ат?анда, с?йлейт??ын кезе? келгендей. ?з ша?ымызды ?з?м?з б?р ?а?ып к?рей?к. Ж?мекен жырын, сырын ?здеп ?зг?л?к жолымен аттанайы?. Мезг?л? жеткен с?т бол?ай. Дат, а?айын! Атом астында адыра ?ал?ан Абралы азаматы с?з?не ??ла? ?ой. Б?з, ба?андай алпыс жыл, алыста болса да ауыр - атом жылдар ж?г?н к?терд?к. Не к?рмед?к, не ?ткермед?к? Не ту?ан аулы жо?, не ту?ан ата жо?, на?ыз жет?м боп ?ссек б?з ?ст?к. Б?т?н Аз?ыр мен Атырау аралы?ында?ы ??м ???р?н?? т?лег? Ж?мекенд? жете т?с?нер жан болса, соны? б?р? б?з болармыз. О?ушы а?ыны жайлы жазса б?л да ты? жа?алы?, жа?сылы?. ?зг? ?зге т?с?п неге ?зденбеске. Азалы Абралы арлы Аралын, арда?ты Атырауын, алтын Аз?ырын, ас?а? Алатауын, арайлы Алтайын, 24 ата ж?рт Ар?а ел?н, сырлы Сыр ???р?н, жер жаннаты Жет?суын ай?ара аймалайды. ??ша?ы?ды аш, бауырым! Сырымызды да, шынымызды да айтып та, жазып та Б?з келем?з! ?ол?а ?алам ?о?ам ?ажетт?л?г?нен келед?. Кемел ке?ес ??ру?а ?арымы ?атарлас ??рбы-??рдас, ?арындас керек. ?алыптас?ан ?о?амды? ?арым ?атынаста ?алыс ?алу ?атардан ?а?ылу. Дер кез?нде ?н ?атпау азаматты? парызынды а?тамау. Айтары?ды айтпау ар-ождан бостанды?ы ???ы?ынан бас тартумен те?. Жалпы ???ы? пен поэзияны б?р б?р?нен б?лек д?ние деп ?арастыру?а болмас. Б?р?нш? ???ы? пайда болды ма, ?лде поэзия ма? ???ы?ты? е? би?к шы?ы поэзияда. Адал ж?ргендер, жа?сылы? жасаушылар ?атары ?ашанда ?ызы?. ?аза? поэзиясында?ы Ж?мекен ??былысы ?з?не магниттей тартады. Ж?мекен ж?мба?.емес, ай?ын ойды - ашы? с?збен бейнелеген шебер. Оны? ?ара?анды?а келу?нде ?м?р не ?л?м, ?су не ?шу деген сауал т?р?ан сыр барын ?штей т?йс?нд?к. ?уел баста белг?л? б?р жоспар, ба?ыт-ба?дар, на?ты ма?сат болмады. Елге ?аншама жыл ?ызмет ет?п келе жат?ан ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??не неге ??рмет к?рсетпеске деп ой?а ?алды?. ?ара?анды ?аласы, Ж?мекен 70 жылды? тойлары, ты? ерл?г?н?? 50 жылды?ы т?спа-т?с келген со? б?р жа?сы ?с ?ылайы? деп тол?анды?. К?пке пайда келт?рер ?с жасау ?олдан келе ме деп к?р?ст?к. Же??с ?лде же??л?с? Тек ?ана же??с! Же??л?с ж?герс?зд? ?здес?н. Ерк?нд?к пен идеал?а ?мтыл?анда ?тылу?а жол жо?. ?паймен ?ту да ?тыс емес. Б?з толы??анды, б?к?л ел к?з?нше ашы?, с?зге ?алмас, к?р келт?рмес, таза же??с ?здед?к. А? орамалды орта?а ер?кс?з тастат?ызар ер?к-ж?гер ?анымызды ?айнатты. К?ш-?айратымыз тас?ын, сел болып а?ылды. Ж?мекен жыры ж?рег?м?зге рух ?раны болып ??йылды. М?рт м?незбен мертте болу мерейл?. Тандауымыз тек тект? же??с. ?Же??лме, дос, же??лме - ?айраты?ды ??марлы??а ?оса?та? деп Ж?мекен т?р. Осы жолда туымыз - ?Мен?? ?аза?станым? жыры болма?. ?.. .Же?ем?з деп ту жамылып т?р ед?м, Же?ем?з деп д?рс?лдейд? ж?рег?м? (?мин Омари -
Ж?мекен. О?т?ст?ктен хат). 25 Ж?мекен ж?рег?мен б?рге же?ем?з деп ж?рег?м?з ж?нелд? жыр ж?ртына. Т?уелс?зд?к туы - же??с туы. ?Же??с аты- ?ызыл жалау.... нан деген С?би ойы- айта алмаймыз бекер деп. Енд? ойлаймыз: Же??с тамшы ?ан менен ?з к?ш??е мы?тап сену екен деп?. Тамшы ?анымыз ?ал?анша, к?ш-ж?гер?м? з сар?ылып таусыл?анша Же??с ?келем?з ел?м?зге. ?з а?ылымыз?а, к?ш?м?зге сен?мд?м?з. Ел?м?зге, жер?м?зге сенем?з. Отанымыз - ?аза?станды с?йем?з. Б?з осы елд?? азаматымыз. Адамны? ?з?не ?ояр м??г?л?к ?Мен - к?мм?н?? -деген с?ра?ы ?келд? мына ?д?л, ?сем ?лем - поэзия?а. ?К?мм?н осы? Не берд?м мен? Не берем?-
Алушы ед? пенде не. Ла?ылдатып жалынды жыр т?герем ? Тарлау екен кеуде де. ?ырсыз ойдан к?й?н?ш пен ыза алдым, Жан екенм?н тас ма?дай... А?ырында ?з-?з?мнен ?ызардым, Та? алдында?ы аспандай?. Ж?мекен ?К?мм?н осы, не берд?м? деген сауалына ?з? ?с?мен жауап бер?п кетт?. Б?з оны? жырынан не алды?, не аламыз? ?з-
?з?м?зден ?ызарар ?асиет б?зд?? бойда бар ма? ??шер де б?р мы?тап ?ызара? аламыз ба. Ж?мекен ?з? ма?тана айтпаса да ма?танарлы? ?ст? шахтада кенш? бол?ан кез?нде жасады. Ж?мекен ?аршадайынан ?алжа? та?дырымен тайталаса ж?р?п адам, азамат, а?ын болып шындалды. Оны? т?ла бойы ?з?н?? ту?ан жер?не тартып т?з?мнен т?тас ??йыл?ан. Алмас б?р?ы батпас ?Галит?. ?ошала?тай ?арапайым бол?ан ол Нарын ??мында ?с?п- ?нд?. ?нер? ел?м деп ?м?р с?рд?. Ж?рег? ел?н?? ж?рег?мен ??ыс?ан, ел?н - Г?л ел?, жыр ел? деп жырла?ан. Неткен дархан с?би к???л. М?п-м?лд?р, п?к сез?м. А?ыл-тег?л сыр. Ж?мекенн?? ?м?р? мен ?нер? ел шеж?рес?не, ?лем ?дебиет?не ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??мен енд? де, м??г?л?кке ?алды. ?лы ?аза? ?лты м??г?л?к болса, Ж?мекен осы б?р ша?ын д?ниес?мен-
а? м??г?л?к ел жадында. ?К?тер?лд? ел ?ле? болып? деген а?ын с?з? осы ?нге арнал?ан сы?айлы. ?аза? ?нер? м??г?л?к, уа?ыт ?ас-
26 ?а?ым. ?тпел? ?асырды? а?тау?а жатпайтын ?ктемд?г? мен ?з?мш?лд?г?, шектен шы?уы ?ас шеберд?? к?ркем ойын еш?ашанда шектей алмайды. ??д?летс?з к?ш? ?н алдында ?лс?з. Адамзатты? идея ?лтты? идеядан ??ралатын болса, ?аза? ?лты Ж?мекендей ?лы ?лдарымен ?лы. Ж?мекенн?? ?з? осы жайлы былай демеп пе ед?: ??з?лдейд? ж?рт б?зд?: ?ш ?лы а?ын... ?лы десе нес? бар ?ысылатын? Екшеп айтар ер??нен, жанымыз?а Ойнаса да ма?та?ан к?с? жа?ын?. Ж?мекендей а?ындар ма?тау?а да, ма?тану?а да т?рарлы? ?лы ?лдар екен?н ?м?р?мен де, ?нер?мен де к?рсетт?, д?лелдед?. Жел ?т?нде жырла?ан жет?м шыбы? тамыры тере?де, жапыра?ы би?кте б?йтерекке айналды. ?аза? ?лтыны? та?дыры ?ш?н ала?да?ан, т?л?нен, ?ле??нен ерте ?лей?н деп г?л?? болып ег?лген, жыры? болып т?г?лген, елден де ерек ?л?мге асы??ан Ж?мекен ерте ?т?п ?м?рден, жанып кетт?. О?ан ол ?к?нбейд?, ?кс?мейд?: Сен барсы?, ба?ытты ел?, ту?ан жер? ?аза?станы. Сен барсы?, сан мы?да?ан жасыл жапыра? жас Ж?мекен - жыр с?йген жас. Сен барсы?: жа?сы?ды тану ?ш?н ??мыр бойы о?у?а дайын о?ымысты о?ушы, сауатты сыншы. Сен барсы? ?лт басшысы, ?лтты? ?к?м, ?лтты? меценат, ?лтты? о?ырман. Сен барсы? ?лтты? ?аза? ?дебиет?. ?лтты? ?дебиетке ?лдары? халы? ?ш?нен, ?айна?ан ?м?рден келд?, сырттан келген ешк?мде жо?. К?ркем с?з ?р?ашанда халы? иел?г?нде, оны ешк?мде жеке менш?г?не к?ш?ре алмайды. Хал?ыны? ?лтты? м?нез?н, бар б?т?м болмысын, рухын, жан-жайлауын д?л тауып к?рсете б?лген, ?Мен?? ?аза?ым мы?ты ?ой? деп жырла?ан ?дебиет на?ыз халы?ты? ?дебиет. Оны? шынайы ?к?л? Халы? а?ыны- Ж?мекен ба?ытты а?ын. 2005 жылды? 20 с?у?р?нде ?Мен?? ?аза?станым? ?н? ?ара?анды ?аласында ал?аш?ы рет толы? ?ш шума?ымен б?рдей орындалды. Т?тт?мбет атында?ы академиялы? оркест?рд?? с?йемелдеу?мен ?лкен хор?а ?осылып Ж?мекенн?? ??дай ?ос?ан ?оса?ы Н?с?п М?ста??ызы, ?з?н?? с?й?кт? кенже ?ызы Саидасыны? жары Самал, консерваторияда?ы ?стазы Шам?он ?аж?алиев, к?м?рл? ???рдег? т?рбиеш?с? Кенжин ?укебайды? ?л-?ыздары, кел?ндер?, бауырлары: Т?леш, Болат, 27 С?уле, Роза, Ермек б?л ?нд? шыр?ап жарасып т?рды. Неткен ба?ыт. С?лу сез?м, с?нд? саз. Тере? сыр мен т?тт? наз. Ж?мекен жырла?ан мей?р?м, махаббат т?нып т?рды жан д?ниелер?нде. ?Б?к?л ?лем - мей?р?мнен т?рады, Б?к?л д?ние - махаббаттан т?рады?. М?нд?, мазм?нды мей?р?м, махаббат мейрамын сыйла?ан м?рт м?незд? м?дениет майданыны? Махамбет? - Рымбала Кенжебала?ызы Омарбекова. Ж?рект? жарып шы??ан с?з алдымыздан шы?ты сол кеште. Жанартаудай жалынды жырымен жас Ж?мекен т?рды халы? алдында: ??андай жыл да ортайтпа?ан к???л?н Б?зд?? ел де - б?р керемет ел ед??. ?л? де сол ?алпы. ?айта к???л? толыса, толы?а, т?рлене т?скен. Елу жылдан кей?н б?р ?ле? ?аншама адамдарды табыстырды, таныстырды, танытты, ту?ан туыс, бауырлас етт?. Сахнаны? т?р?нен ж?лдыздай жар?ырап ?арап т?р?ан Ж?мекенн?? де бейнес? ел?мен та?ы б?р ?ауышып, оны?да жанарына жас ?й?р?лд?. Б?л к?н Ж?мекен жырыны? та?ы б?р же??с к?н? болды. Жасты? ша?ы ?ткен ?ара?анды топыра?ында оны? же??с туы жетп?с жылды? тойында желб?ред?. Ол осындай с?ттерд? ?з ??мырында а?сап, армандап, к?т?п ед?. Ке?ес заманында?ы спорт шебер?, б?р?неше д?рк?н ?лем, олимпиада же??мпазы Ирина Роднина?а арна?ан ?ле??нде сол т?лег?н ашы? б?лд?рген. ?ле?д? ?ыс?артпай ?з ?алпында келт?рей?к. ?ле? жолдарында Ж?мекен ж?рег? со?ып т?р, ?рб?р ?т?р?нде к?зден а??ан жасы, жаны ?й?р?л?п т?р: ?Жо? шы?ар-ау ?анша шарла жер ?ст?н Шатты?ынан ?ткен шатты? же??ст??, Ба?ытынан ?ткен ба?ыт же??ст??? Дед? б?реу, Мен кел?ст?м, кел?ст?м. О, е?бект?? же??с?, Рухтарды? же??с?.. Б?р балладам тауып туса жел?с?н Же??с, же??с мен ?ш?н. 28 Шу етт? ?лы стадион?со?ты ?ол, Жер сол?ылдап кетт? б?лем тепк?ден. Сонша с?йген, с?йс?нд?рген к?м б?зд?? Же??с ?з? ?алап титтей б?р ?ызды ??д?ретт? т??ырына м?нг?зд?. Б?зд?? гимн ?м?р?н б?р ж?рг?зд?, К?тер?лген с?тте ?ызыл Ту б?зд??. Тудай шал?ып сез?м ш?рк?н ?мен?, ?мен? дер-
?Менге? ??мар келед? ?ой же?гендер. Ал, мына ?ыз гимн ойна?ан ша?та ?ып- ?ызыл Ту т?беде айнал?ан ша?та Тыйылмады к?зден жасы б?рша?тап. Ал?ыс толы ойлар туып к???лде, Жанарыма жас ?й?р?лд? мен?? де: Жасыл ба?та жазда?ы Жарып шы?ып жасыл саба? басынан Г?лдер бар- ау к?з алды?да ашылар. Со?ан ??сап ж?рег?м К?к?рег?мд? жарып шы?а жаздады ?ызыл туды? с?улес? мен ж?з? шын Жан?ан сынды болды ма?ан-
?лы елд?? Гимн? ?лы ойналды осы ?ыз ?ш?н, Туы т?беде айналды осы ?ыз ?ш?н-
Неткен ба?ыт. ?лы ел??н?? ?лы гимн? алдында Ж?рег??н?? ?ызыл туы алдында, О, ??д?рет, тап осылай, ??д?рет, Жыласа? ?ой ??мыры?да б?р рет?. Ж?мекен! Тап сол к?н?, тап сол ?з???з ?ала?андай жылады?. Же??с к?з жасы т?г?лд?. Же??п т?рып жылады?. ?ле?дег? ?з???здей ел?м деп, ег?лд?к. Ба?ыт сез?м?не б?ленд?к. Ж?мекен ?ле?? Ш?мш? ?уен?мен б?р?г?п ?аза? ?лтыны? ?лы гимн?не айналды. ?нер ??д?рет?. ?лтты? ?лы ?лдарыны? ?лы же??с?. Халы?ты? ?атес?з ?абылдауы, ?алауы. ?аулы ?арар?а ?арамас халы? жарлы?ы. ?аза? ?лтыны? ?лы гимн?, т?уелс?з ел туы 29 алдында Ж?мекен мен Ш?мш? - ?ос ?а?арманны? е?бег?н??, рухтарды? же??с?н к?р?п, шатты??а б?лен?п шыр?ады?. Хормен б?рге б?к?л халы? ал?аш?ы дыбыс, ?уенге ?лесе к?тер?л?п, т?к т?рып ?н сал?анда, ерк?нд?кт??, ?ажап поэзияны? не екен?? та?ы да т?с?н?п, т?йс?н?п рухтанды?. ?аза?ты? м?нез-??лы? б?р?анып атой салды. К?к?ректен ж?рект? ж?лып беруге дайын ед?к. ?аза? ?лтыны? ба?ыты б?рл?кте екен?н сез?н?п ?айраттанды?. А?ын?а деген ал?ыс?а толы к???лден ту?ан шатты?, ма?таныш б?рша?тары ед? халы?ты? к?з жасы. Б?л кеш е?бек пен рух же??с?н?? жем?с?, жет?ст?г?, к?рсетк?ш? ?спеттес. Ж?мекен жырыны? таза же??с? та?ы б?р жар?ырады. Тап ?з? айт?андай: ?Б?зд?? же??с, тек аспанны? сыя алады ??ша?ына. Алда?ы к?ндерд?? ж?з?нен же??с?н к?руге келем мен. Б?л к?ннен к?м б?зд? ?здесе, келер к?н т?р?нен табады?. Халы?, а?ын, бил?к б?рл?г?н к?рсеткен с?тте туды б?л ба?ыт ?уанышы. Б?зд?? ел ба?ытты, б?зд?? ел осындай деп Ж?мекен б?л?п айт?анына ку?л?к етт?к. Б?р?м?зд??, ?р ?айсымызды? арманымыз ба?ытты болу. ?рб?р ?лт, мемлекет ба?ытты ?м?р с?рг?с? келед?. А?ын с?з?н?? астарында ?аншама сыр, ой мен е?бек жатыр. Ол ?з? де к?нд?л?г?нде ?...Ж?рт ??мыр бойы ма?ан ти?с?п келед?. Ал, мен ?л? жауап бергем жо?. Е?бек. Жауапты? да, с?ра?ты? да к?кес? -
сол е?бек. Б?зд?? ?олдан бас?а не келед??,- деп жаз?ан. Расында да а?ын б?р?не де е?бекпен жауап берд?. А?ыл?а салды. Ти?скенге жауап берген жо?. Жауап беруге ?ау?ары жетк?л?кт? емес пе ед?? Е?бек ете алма?ан ?ана ти?суге дайын т?рады. ?нер? т?р?анда бас?а амал-айланы? ?ажет? не? Ж?мекен осы арада таза е?бек жайында с?з ?оз?ап отыр. Ешб?р ?оспасыз. А? адал е?бек. ?арындар мен ж?т?ынша?тарды толтырар е?бек емес. ?нер?н, ?м?р?н м??г?л?кке апарар е?бек. ?.. .0 жасты? ша?, а? шаш сен?? не те???! Б?лем?с?? к?ргенс?зд?к екен?н Бурыл шашты сатып алу тиын?а? Шаш па бурыл, Бурыл ?лде миы? ба?! О, с?н?ойлар, есер ед?? сен неткен? Мода, мода ?уа аламын мен де еппен, 30 Б?ра? а? шаш... Да??, Орден сек?лд? Оны- да?ы алу керек е?бекпен? (Мая Румянцева - Ж?мекен. Бурыл шаш жайлы баллада). Е?бекс?з келген да??, орден б?р? са?ым-алдамшы, ойыншы?, уа?ытша алданыш. Бая?ы сол мода ?уу. К?ргенс?зд?к. Тиын?а келген танымалды? та? ат?анша ??мыр с?рер. Б?р ?ыр ас?ан со? с?н де жо?, м?н де жо?. Б?р? айдалада атаусыз ?алады. ?м?р?н ?нерге ?ыйып е?бек еткен а?ын ?ана м??г?л?к табалдыры?ын аттай алады. ?Е?бек деген махаббат ?артаюды б?лмейд??. Е?бек - махаббат. ?артаймау формуласы. Б?зылмас, ?згермес за?. М??г?л?к за?ы. Ж?мекен ?м?рде де, ?нерде де енбект??, ерл?кт?? неб?р к?кес?н к?рсетт?. ?ара?анды ?аласыны? шахтерлер? 1955 жылды? ?ырк?йег?нде ?аза?стан жастарына ?ндеу тастап, к?м?р ?нд?руге ша?ыр?анда Ж?мекен де ал?аш?ыларды? б?р? болып 16 ?ырк?йекте ?Ленинш?л Жас? газет? ар?ылы ?Шахта?а мен де барамын? деген ?ле??мен: ?Ежелг? мен?? арманым-
Шахтер боп шы?у болатын. ?ыялмен шарлап лаваны Ж?рекке шатты? толатын. ?олымда м?не, жолдама, Жар? етт? сол б?р арманым. Т?ры?дар, достар ?атар?а?. Шахта?а мен де барамын - деп ?н ?осып, ?ара?анды ?аласына аттанды. А?ын шабыты суреткерл?к ?асиет?не ?анат б?т?р?п ?иялмен лаваны шарлап кеткен. ?л? шахта?а т?спеген. Лаваны к?рмеген. Алайда, айна ?атес?з д?л сурет. Ж?мекенн?? б?л шеш?м? саналы, ойлы аттаныс ед?. Алматыда м??ал?мдер институтыны? филология факультет?не т?сем деген т?ста, пендеш?л?кт?? ?ыз?анышы шы?армасына сия болып ??йылып, б?ла?ты? ??тырын?ан тол?ынынан ?ос ала?ан сумен ш?л?н басарын к?м болжапты. Ауылда анасы мен ?жес?нен бас?а с?йенер? ?алма?ан, ?алтасында к?к тиын к?р?нбейд?, б?л енд? ?айда барма?, не амал ?ылма?. Ой арпалысында отырып, ?олына ?ошала?тан ала шы??ан ?о?ыр домбырасын ?ай мезетте ал?анын ?з? де сезген емес. Б?ны? ту сыртынан, та??алып, ?аза?ты? неб?р к?й?н, ?ала ?ш?нде, б?ла? басында ?йс?з-к?йс?з, ?нс?з ?з?лд?р?п, пернелерге сыр шертк?зген жас ж?г?ттен естим?н деп ойлама?ан ??байдолла Ержановты да бай?амапты. ?з? б?ла? суына ?анып, жа?а танысы б?ны? сырына ?аны?ып бол?ан со? жа?а?ы шеш?мге келген ед?. Е? д?рысы осы дегенге екеу? де то?тады. К?кес? Н?ж?меденн?? жас ?аб?р?не ша?ыл ??мны? себ?лген?не де к?п уа?ыт ?тпеген. Т?рт жасынан жет?м ?алып, со?ыстан б?рын бол?ан ?з ?кес? Сабыреддин ?аб?р?н ??шып жылай да алмады. ?арт Н?ж?меден ?ара ?нгенге ж?г?н артып, ?артай?анда жа?ын- жуы? жа?алап, ?айын ж?ртты ?уалап ?ошала?тан ?рге аудар?анда Ж?мекен ?атты ?иналды. К?кес? де ырым ?ылып белбеу?не б?р уыс ??м т?й?п ап, к?збен де емес, са?алымен т?кт? жас. К?кес?н?? немере ?лына б?л ?рге аударуы ?атты со??ы болды. ?олында бар би?г?не к?тер?п ?с?рген атасымен айырылу ?абыр?асын ?а?ырата с?ккенмен б?рдей болды. К?кес? ?з?н 1955 жылды? 19 маусымында ?оштасу?а ша?ыр?анында, ат-мат?а ?арамай жаяу, жала? ая?, жан ?шырып жетт? ?лы ?кес?не. ?кпес? ?шседе, ?к?н?ш - ?кпес? жо? ед? бабасына. ?лемге ?келген ?кес?не ?ланы?мын, ?лы?мын мен сен?? деп ?мтылды. Оны? берт?нде жариялан?ан ?бар ?аза?, ?ткен ?м?р атал?анны?, бурыл са?алдарды? мен?? ?кем? деген ?ле?? атасынан айырыл?анда ту?ан сез?м-ойдан келд?. Ту?ан топыра??а табан т?реу, табалдыры?тан танбау сол ?аб?рд?? басында серт болып ??йылды жас ж?рекке: ?К?ке, енд? сен де кеш?р. ?з??е ??сап мен де ж?рт?а сыйлы ?ст?м, Мен де с?йем топыра?ымды, Б?ра? сенше с?ймесп?н: ?оныс ?здеп к?ше алмаспын сен ??сап, Топыра?ымды белбеу?ме т?ймесп?н?. Ж?мекенн?? проза ауылына б?рылып, роман, повесть жазуыны? б?р сыры ?з?н?? атасы Н?ж?меденге деген махаббатында жатыр. ?К?ке енд? сен де кеш?р? деген с?з ?има?анды?тан ту?ан жан ай?айы. Кез?нде жетк?зе алма?ан бала 32 махаббаттан жаратыл?ан ересек ерд?? с?з?. ?кес? Сабыреддин со?ыс?а кеткенде Ж?мекен т?рт жасынан атасыны? т?рбиес?нде болды. ?Кетт? ?келер майдан?а!.. Б?р ?арасам, он б?р жасар ?арт боппын, Арасында мен? ая?ан к?п ?артты?...?. ?ошала?ты? ?ара домала? ?арт баласы.. Со?ыс ?келген ?ас?рет, аяныш. Ж?мекен т?йы?ты?ы ерте есею мен б?рге аянышты кездерде аяу?а да бата алмаудан ту?ан м?нез болар. Таби?и м?нез? емес, уа?ыт пен та?дыр та??ан м?нез. ?штег? аяушылы? атты ?лы сез?мн?? телегей те??здей т?г?лу?н ?стап т?р?ан тос?ауыл. Жанартаудай а?тарылу?а, ат?ылау?а тежеу?ш бол?ан аяулысын аямау. М??алту, жы?у. Б?з бая?ы поэзияны? ?ас жауы - пендеш?л?к. Рет?н, тет?г?н тауып а?ытып ж?бергенде не болар ед?. Ек? ж?дыры?ын т?й?п ж?ру ?дет? адамдарды аяп к?мек жасау?а даярлы?ты? белг?с? ме? Санадан ту?ан махаббат пен аяушылы?ты ар?ал?ан а?ын ж?г? ж?дыры? пен ж?рекке жинал?андай. ?аталды? пен ?орлауды ?атар к?рген, к?терген ?арт бала ж?дыры?ы жазылып, ж?рег? жарылып кетт?... Атасы жал?ыз ?л немерес?н ?з ?лынан арты? ?с?рд?. Жал?ызын жау?а сала алмады. ?з?н?? б?л т?рш?л?кте д?м- т?зы таусыл?анын сезд? ме, ?йтеу?р Ж?мекен?н мына ?атал т?рш?л?к-
заман за?ынан ?ор?ап, са?тап ?алуды ойлады. ?ам жасады. Ж?мекен ДОСАФ-та (?скер мен флот?а ерк?н ы?пал ету ?о?амы) о?ып ж?рген кез?нде атасы Н?ж?меден о?ан ?скери билет алып беред?. ?скер ?атарында болды деген. С?й?кт? ?лына со??ы са?атында сыйла?ан сыйы сыйлы адамны?. ?олынан бар келген?. ?ажет сана?аны. Оны б?з Ж?мекенн?? шахтада толтырыл?ан, осы жина??а енг?з?л?п отыр?ан жеке ??жаты ар?ылы аны?тады?. ?скери есеп бойынша маманды?ы н?м?р 133 деп к?рсет?лген. ?атарда?ы жауынгер. Есеп категориясы -
ек?нш?. Сталин ауданды? ?скери комиссариатында т?ркелген. Б?дан Ж?мекенде ?скери билет бол?ан деген т?жырым шы?ады. Ж?мекенд? ?скери борышын ?темед?, ?скер ?атарына ша?ырылудан жалтарды деп к?н?лу?а болады ма? ?рине, жо?. Себеб?, б?ндай шеш?мд? атасы ?абылдады. ?скери билетт? бар бедел?н салып ауданны? ?скери комиссариатынан ал?ан. Ресми 33 орган солай шешсе о?ан Ж?мекенд? к?н?л? ?ылу?а болмас. Жал?ан ??жат атам алып берд? деп жар сала ала ма? ?з атасын ?з? ?стап беру ?ой. ??жат алып берген азаматтарды? та?дыры та?ы бар. ?скери дайынды? курсынан ?ткен. ?ару ?стауды, ?олдануды ?йренген. Керек кез?нде сап?а т?ру?а ?аб?летт?. Сонымен ?атар, кез?нде орыс патшасы ?аза? ?скер ?атарына алынбасын деген жарлы? шы?ар?ан. Б?л, б?р?нш? ???ы?ты? а?тау. Ек?нш?ден, большевиктер орнат?ан ке?ес ?к?мет? патшаны? отарлау саясатын с?зс?з жал?астырушы бол?аны тарихи мойындалып отыр. Осы себептер нег?з?нде ???ы? ж?не тарих т??ырынан Ж?мекенге ?андай да б?р к?н? та?у нег?зс?з. ?ш?нш?ден, Ж?мекен ?скери ?ызметтен ?иынды?ы мен ?атер? асып т?сет?н шахтер е?бег?н ?ткерд?. Абыроймен ат?ара б?лд?. Ата ерл?г?н а?тады. ?скерде солдат болма?аны, Ж?мекенн?? азаматты? би?г?н т?мендете алмайды. О?ан, ?аза? поэзиясыны? генералы болу жазыл?ан ед? тарихи та?дырына. Осы арада Н?ж?меден атаны а?тау?а болады. Себеб?, жал?ыз ?лы Сабыреддин со?ыстан оралма?ан со? ?скерге жал?ыз ?лы-
немерес?н ?айт?п ?иып ж?бермек. ?з ?олымен ?л?мге аттандыру мен бара бар сана?ан. Ке?ес ?скер?нде бол?ан б?здер не б?т?рд?к. ?йтеу?р,сан миллион санал?ан солдаттар ?атарын толтырып сапта ж?рд?к. Атасы Н?ж?меден айтса Ж?мекен одан асып ?айда барады? Ал?аш?ы паспорты 1954 жылды? 20 ш?лдес?нде бер?лген. Ту?ан к?н? 1935 жылды? 23 маусымы деп к?рсет?лген. Ту?ан к?н?н белг?леуд? де Н?ж?меден атасы шешкен. Нел?ктен Н?ж?меден бабамыз осы к?нд? Ж?мекенге ту?ан к?н деп та?дап алды екен? ?лде, ?аза?ты? бас а?ыны Абайды? ?айт?ан к?н? еск?ше есеп бойынша 23.06.1904 жылы бол?ан со? тандап алдыма атасы? Немерес?н?? таби?и, тума талантына т?нт? болып Абайдай а?ынды? ?нер т?лед? ме? Анна Ахматованы? ту?ан к?н? де осы к?нге т?сед?. ?лде, ж?й с?йкест?к пе? Ж?мекен кей?н ?з?н?? ту?ан анасы оны? ?ыс?ы со?ым сою?а ек? к?н ?ал?анда туды? деген у?ж?мен жа?а паспортына 28.11.1935 жылы деп жаздыр?ан. ?айсысы д?рыс? ?лде 1934 жылды? 28 ?арашасында туып, келес? 1935 жылды? жазында ауыл ке?сес?нде тууы туралы жазба енг?з?лд? ме? ?бден м?мк?н. Аша? пен ?ошала? ауылды? ке?ес?н?? ара ?ашы?ты?ын есептесек, ?аза?ты? ?к?метке т?ркелуге асы?а ?оймайтынын ескерсек, ?ыста?тан ке?сеге келу жаз кел?п жер ая?ы ке??ген кезде ж?зеге асырыл?ан?а ??сайды. Ал?аш?ы рет Ж?мекенн?? туу туралы жазбасын ?алай айтып, айналдырса?ызда 1935 жылды? маусымында ж?зеге ас?ан. Б?дан Ж?менн?? 1935 жылды? ?арашасына шей?н д?ниеге келген? на?тыланады. Тума?ан бала?а ту?ан к?н белг?лемейд? ?ой. Паспортты? туу ку?л?г?не, не жазбасына сай толтырылып, соны? нег?з?нде бер?лет?нд?г?н ескерсек Ж?мекен 1934 жылды? 28 ?арашысында ту?анды?ы аны?талады. Ж?мекенн?? жазылып ж?рген атымен азан ша?ырып ?ой?ан аты б?рдей ме? А?ын?а атын ?ойдыр?ан ?рине атасы Н?ж?меден. Ол к?с?н?? сауатты екен? белг?л?. Ж?мекен деп жазылуы Ж?мак?н дегеннен тудыма екен. К?н - арабша - кен, кен?ш. Ауыспалы ма?нада: мей?р?мд?л?к бастауы, ?айырымдылы?, ?зг?л?к; нег?зг? ма?ынасында ??дайды? эпитет?. Ж?мекен деген ес?мде жарасып т?р. Жыр кен?, кен?ш?. Сонымен, Ж?мекен паспортына с?йкес а?ынны? ту?ан к?н?н ек? рет атап ?туге болады. Атасы Н?ж?меден ?айтыс бол?ан 1955 жылды? 19 маусымы Ж?мекенн?? жа?адан туу к?н? болды. Оны? алдында енд? ?з? ?ана ж?ре алатын жолы жатты. Асыраушы, ?ор?аушы, ?олдаушы адамынан айырыл?ан к?н оны? т?л?алы? жол?а т?сет?н с?т?н?? басы ед?. Содан ... ?содан жет?с? к?н? м?й?т салынды, ?ыры? б?р?нш? к?н? б?л елден кетт??. Н?ж?меден-?ж?мгерей ?айтыс бол?ан к?н 1955 жылды? 19 июн? болса, Ж?мекенн?? Аша?-?ошала?тан шы??ан мерз?м? б?р?нш? тамыз к?н?. ?Облыс орталы?ынан астана?а шей?н поезд ?ш т?ул?к ж?г?ред??. Ж?мекен - Идаятты? Алматы?а кел?п т?скен к?н? 5 тамыз 1955 жыл. ?Да?? пен да?пырт? романын талда?анда на?ты ?м?рбаянды? дерек табылады. Алда, Ж?мекенд? ?аза?ты? ?лы ?н?н тудыратын ?лы а?ынны? туар к?н? - 1956 жылды? 25 ?азаны к?т?п т?рды. Атасы Н?ж?меден к?терген би?ктен, т?беден Ж?мекен т?спед?, т?мендемед?. К?кес?н?? о?ан аналары?а ?арайлама, олар ел ?ш?нде, сен о?у?а бар, адам бол деген со??ы аманатын естен шы?армады... ?жеке?н?? ?ад?р-?асиет?, барлы? ?лгендер сек?лд?, ?айтыс бол?асын, ?с?ресе, ай?ын танылды. М?ны о баста 35 ауылдан итер?п шы?ар?ан да сол ?артты? аузынан шы??ан с?здерд?? дуасытын: - ?ж?мгерей бейба? ?лер?нде жал?ыз немерес?н ша?ырып алып...- И?, кет, б? жерде не бар са?ан? О?у ?зде, ?нер тап, депт?. ?уел басында Ж?мекен ауылдан шы??ысы келмеген сы?айлы. Оны о?у?а, ?нерге итер?п шы?ар?ан атасы бол?ан. А?и?аты осы. ?нерге, ?м?рге жолдама берген атасы Н?ж?меден ?айтыс бол?анына да биыл 50 жыл. Алматыда?ы 1955 жыл 8 ?ырк?йекте бол?ан жастар жиынына да ?атысып отыр?анда да атасыны? с?з?н ес?нде ?стады. ?ара?анды к?м?р ?нд?р?с?н?? басты?ы Иноземцев, ?аза?станы? Коммунист?к партиясыны? хатшысы Брежнев Л.И. астана м?нбес?нен жастарды е?бек майданына ша?ырып жатты. Ж?мекен осы екеу?мен та?ау арада та?ы да кездесет?н?н б?лмед?, б?ларды? к?п с?здер?н?? шынды?тан алша? жат?анын ?з к?з?мен к?ред?. ?т?р?к ?рт?нен ?тед?. ?ара?анды?а барамыз деуш?лер м?нберге шы?ып с?йлеп жат?анда, оны? к?к?рег?нде жыр жолдары ??йылды. ?Барам, мен де барам, аброй ?здеп барам? деп б?л?ынып жатты жас ж?рег?, шахтер болам деген ?ле?? келд? к???л?не. Жастар газет? ?олма ?ол жариялап, Ж?мекен ?ара?анды?а баратын поезд?? 10-? вагон?не 1955 жылды? 16 ?ырк?йег?нде д?п осы к?н? жариялан?ан ?ле??мен, ?о?ыр домбырасымен б?рге енд?. Республикалы? жастар газет?нде ?ле??н?? жариялануы Ж?мекенн?? Алматыда ?ткен жиында бол?анды?ын да д?лелдейд?. ?ле? тез арада басылуы газет т?лш?с? мен Ж?мекенн?? жиында таныс?анын б?лд?ред?. Б?ндай ?лкен нау?ан кез?нде дер кез?нде ?н ?ату м?ндетпен ?атар газетке бедел де ?ой. Газетке де комсомолды? жолдамамен бара жат?ан жасты? ?ле??н аттаныс к?н? жариялау ?тымды. Атыраудан жа?а келген Ж?мекен Алматыда ?Ленинш?л жас? газет?мен б?рден байланыс орнатты деуге еш?андай дерек жо?. 1955 жылы Ж?мекенге к?мек берд?к, ?ле??н жария етт?к деген ешб?р ?аламгерде жо?. ?ле?н?? 16 ?ырк?йекте жариялануы оны? 12 ?ырк?йекте жазылуын д?лелдейд?. Вагон?а а?ын енд?, Ж?мекенн?? бар арманы шахтер емес, а?ын ж?не де на?ыз а?ын, мы?ты а?ын болу ед?: 36 ??алам ?ас?а сен айтса? сенем дед?, Сен ж?мсаса? с?з бай??с к?нем дед?. Сеней?н бе мен са?ан, к?ней?н бе, ?айда апара жатырсы?, ?ле? мен?? Шешемд? ем?п ?с?п ем, жел емгел? Б?раз болды, жел?кт?м, Желем дед?м. Асы?пай- а? туып ем, Дедектет?п ?айда ?келе жатырсы?, ?ле? мен?? Басы айналмас к?с?н?? т?мендег?, Т?мен??е ?алдыршы, ?ле?, мен?. Б?р ?арызым б?р?б?р т?ленбейд?, А?ын болды десе де жасында ?йг?, ?а? жартысы жырымны? басылмайды. Б?р с?з?м б?р?б?р айтылмайды, Б?р ес?г?м б?р?б?р ашылмайды...?. Осы ?ле?н?? нег?з?, с?йег? сол ?ара?анды?а бара жат?ан жолда ту?ан ба деген ой?а ?алып отырмыз. ?ле? жолдарында?ы жасында ?йг?л? а?ын болды деген с?здерге назар аударайы?шы. Асы?пай-а? туып ед?м дейд?. Ж?мекен д?ниеге келу?н ата-
аналары 4 жылдай к?ткен. Сен?м мен сез?м ?ле? ?лем?не ?келд?. Жол?а Ж?мекенд? алып шы??ан жолдама ?ана емес жасынан та?дыр жаз?ан жыры болатын. ?ара?анды?а алып бара жат?ан ?ле? ед?. Поэзия?а апарар жыр тудыратын орта?а ?келе жатты. ?ара?андыны? ?о?ыр жел? аппа? ж?з?нен, ?ара б?йра шашынан с?йген Ж?мекенд? ?ле? м??г?л?кке ?келе жатты. ?аза? ел?н?? к???л?н??, жадыны? ес?г? ай?ара ашылды о?ан, бас?а пендеш?л?к ес?ктер? ?ажетте де болмай ?алды. Ж?мекен жыры ?л? толы? басылады, о?ан деген ?аза? хал?ыны? махаббаты жа?а оянуда. Себеб?, Ж?мекен ?аза? даласына сиынды, ?аза? ?лтыны? алдында адал бола б?лд?, оны? а?ылдылы?ы, ?лылы?ы осында. ?лтты? т?л, ?лтты? м?дениетке ?ызмет еткен Ж?мекен ешк?мге ?арыздар емес, ?айта б?з оны? жырыны?, рухыны?, ?айталанбас ?ос талант ?лемге ?келген ?дем?, ?сем ?н ?Мен?? ?аза?станым? 37 алдында ?арыздармыз. ?лтты? ?лтты? т?л?аларын тиес?л?, ти?ст? т??ырларына к?теру ?ажет. Ежелг? а?ыз?а сай ?н ?он?ан ел саналса? осы ек? т?л?а?а ескертк?ш со?са. Ескертк?ш ?аза? ?н? аталса. Сол а??у ?нн?? ?ос ?анаты ?спеттес, ?аза? ?лтыны? ?ос халы? ?а?арманы Ж?мекен мен Ш?мш?н?? бейнес? бер?лсе ескертк?шке: ?Сен ?ана ?нс?з б?л аспанны? астында, ?нс?зс?? сен, ?нс?зс?? ?ой, тас т?л?а. К?п ?араумен, жыл лег?не- тас?ын?а ?артайды? ба, ?лде ?л?, жассы? ба? Не ?арайсы?, нен? ??ады ?з басы?, ?з ?м?р??, ?з д?урен?? оз?асын. С?п-суы? тас жанары?ны? ?шында ?айнап- ?айнап ?атып ?апты- к?з жасы?... Ек?- ?ш ?асыр бер?лед? пендеге Б?л заманда, Тез ?лмекш? ер неге ?! Б?зылар ед тас к???л?? тап?ан боп, Б?л ж?рект? салып к?рсе? кеуде?е.... Ажал сен? тартты?бермед?к, Табаны?ды жапсырды? та жерге ны?. Осы?ан - а? риза бол, т?л?а?ды Ту?ан жерд?? ала?анымен тербед?к!?. Ж?мекен мен Ш?мш?ге ескертк?ш ?ойылар, халы? ?а?арманы ата?ы бер?лер к?нде келе жатыр. ?лт басшысы, ел а?алары ерлер?н неге ?мытсын! ?м?рден ?ткендерге ата?, сыйлы? бер?лмес?н деген ?аулыны? ар жа?ында пендеш?л?к т?рмасын. ??лд? деуге сыя ма, ойла?даршы, ?лмейт??ын артына с?з ?алдыр?ан?. Енд? ?айт?п тумайтын ?нге нег?з бол?ан ?ле? с?здер? ?лмейт?н с?здер. ?лмес с?зд?? иес? де ?лмес. Ты? медал?н ты?нан кей?н ту?ан да та??ан заманда ел?н, жер?н таныт?ан 38 таланттар тартусыз ?алма? па? М?селе, сый мен ата?та да емес, г?п принципте. ?Б?реуден б?реу артылса, ?нер ?лшен?п тартылса?,- деген Абай ?станымына сай ?ле? ?нер?нде ?андай да болмасын ата? пен сыйды ?нерл? ?м?рден ?ткен со? бер?лс?н деген ереже енг?з?лсе не болар ед?? Т?р?лерге бер?лсе, ?лгендерге неге бер?лмейд?? Ш?мш? мен Ж?мекен ?нер? ерл?кке бара бар д?ние. Б?лар ?м?рлер?н ?нерге ?иды. ?нермен ?тт? ?м?рден. К?зге к?р?нбес м?дениет майданында ?айтыс бол?ан азаматтар ?ой. Ерл?кт? ?лгеннен кей?н де ба?алайтын ?рд?с ежелден белг?л?. Шахтер Ж?мекен ?айласы, айбалтасы тас ?абыр?аны ?иратса, ?аламы да ?айраулы алмас ?ылыштай жар?ырады. К???л?ндег? к?ркем с?з?н ?аза? хал?ыны? ма?сат-м?ддес?не ж?мса?ан, талап, талантымен ?з ыр?ына к?нд?рген Ж?мекен ж?рег?н?? локомотив? - ?ле?? оны ?аза? поэзиясыны? би?г?не ?келе жатты. Оны? ?ара?анды?а барар жолы ег?н? жай?ал?ан, алтын асты?ты жинап, думандатып жат?ан дала т?с? ар?ылы ?тт?. Ты? ж?не ?аза?ты? ерл?г?мен Ж?мекен танысты?ы осы жолы бастал?анды. Ерте??нде 17 ?ырк?йекте ?з?мен б?рге келген 59 болаша? шахтерлерд? перронда кенш?лер ?ауымы ??ша? жайып ?арсы алды. Естен кетпес к?н. Ес?м?н ?з?м?з ескер?п еске алып отырар б?р к?н. ??ара к?м?р жанатыны - ?дем?? деген Ж?мекен жыры жанымызды жылытсын. К?ндел?кт? сан рет к?р?п ж?рген жанып жат?ан к?м?рд?? жалынынан да ?дем?л?к к?ру ?андай ?ажап. Шебер ?олмен от жалынын жырмен ?р?п ж?рт?а жетк?зу а?ынны? на?ыз, шынайы а?ынды?ы. К?ндел?кт? к?йбе?н?? ?з?нен к???лге к?й тауып беру а?ын?а м?ндет. А?ын ?ле?? о?ырман?а рухани азы?, к???л к?й?не тамызы?. А?ынны? мол м?расын толы? басып халы??а тарту ету ?ажетт?л?г?н рухани азы??а м?жб?рл?к ?алыптастырады. ?нер?нде ?ле? жо? ездерд?? татымсыз с?здер?нен ?ажы?ан халы? таза таланттарын ?здей бастайды. ?ара?андыны? оттарымен дос бол?ан, оттар мен ой?а толы к?п-к?шкене ?аза? хал?ыны? тоста?аны бол?ан, ж?ректерд? жаны мен жырымен жандыр?ан Ж?мекен ж?лдызы ?аза?станны? к?г?нде жар?ырасын. ?з?м?зд? ?з?м?з к?терей?к. 39 2005 жылды Ж?мекен Н?ж?меденов жылы, ?аза? ?дебиет?нде Ж?мекентану жолы десек арты? емес. Жыл сайын т?г?л ?рб?р апта сайын ас?а?татып, к?кке к?терет?н а?ын ?аза?та ??дай?а ш?к?р баршылы?. Б?зде ?ай а?ын ?ле??н алса?ыз да бас?а халы?ты? ?лтты? поэзиясынан кем емес. Ке? халы?пыз ?ой, барлы? ?лылы?ты бас?алар?а бер?п ?ойып ?арап отырамыз. Кейб?реулер т?пт? Абай Гете, Гейне ж?не та?ы бас?а Батыс европа а?ындарыны? де?гей?не к?тер?ле алмады деген т?жырым?а шей?н барады. Бая?ы батыс?а бас ?р?ан б?р сарын. Оу, а?айын, неге б?з соларды? б?р? Абайды? де?гей?не к?тер?ле алма?анын к?рмейм?з. Абай батысы?а да, шы?ысы?а да ?осылмайтын ?з? б?лек б?р далалы?, даналы?, даралы?, дарханды? ?лем?. Б?зд?? ?аза? а?ыны бас?а т?лден аудар?ан ?ле?дер? ?лемн?? классиг? саналатын а?ынны? туындысынан асып т?сед?. Т?пн?с?амен салыстырып отырып о?ыса?ыз со?ан к?з???з жетед?. ?аза?ты? классикалы? аудармасы атты ?аншама ж?здеген том жина? шы?ару?а болады. Аударма мен т?пн?с?аны ?атар бер?п отырып, талдау жасау керек, ек? т?лде б?рдей. ?ле? ?нер?н?? ?зд?к ?лг?с?, ?неге - ?рнег?, суретш?л?к шеберл?г? аудармаларда жатыр. Оларды? б?р?н б?лек жина? ет?п шы?ару б?зд?? т?л?м?зге, ?дебиет?м?зге, жастарымыз?а к?л-к?с?р пайда ?келер ед?. Б?л ?м?р б?збен б?тпейд?, келер ?рпа? ?амын ?аз?р ойлайы?. Мы?жылды? талдау?а жетерл?к д?ние ?алдырды емес пе а?ындар аударманы? ?з?нде. Б?р Ж?мекенн?? к?ркем аудармасы ?андай тамаша десе??зш?, ол туралы жина?ты? орыс т?лд? б?л?м?нде с?з болады. Осы арада айтпа? ойымыз ?мытуда, ?мыттыруда, ?лы ?лды ?лы деп ?лы?тауда, ?ланны? ?лы ?ранын ?рпа??а ?лг?-?неге ету, ?з?м деп ?зег?м?зд?? ?ртену? де ?з?м?зге ?ана байланысты екенд?г?. ?з?м деп ?з?м?з ?згер?п, ?зген?, ?м?рд? ?згерту м?ндет. ?з?мш?л ?рш?лд?ктен, ?ктемш?лд?ктен, ?згеш?л?ктен, ?рк?к?рект?ктен тартынып, бас?а шауып т?ске ?рлеу. ?с?п-?ну. ?з?м ?зектен тепсе?де кетпейд? деген п?к?рден бас тартатын кез. Тепк?н?? аты да, заты да тепк?. Ж?мекен ?Б?з ?з?м?з туралы? былай тол?ан?ан: 40 ?Шынды? деген к?к аспандай тым би?к М?хит сын-ды ?р? тере? т???иы?. Жан сенд?р?п жа?са? жайлар, ?ате а?ыз Б?з де содан ?ателес?п жатамыз. Шы?ды, рас, мойындады? с?йы? деп. К?рген ша?та шын ?ас?рет- ?ай?ыны Ая?аннан ж?рег?м?з айныды. Шаша?тарын самал желге ж?зд?рген ?ызыл туды- ?ызыл дед?к б?з б?рден. ?араны, рас, ?ара дед?к б?р ?арап, Адалды?ты а? атады? б?р ?арап. Жапыра?ты жасыл деген сек?лд?, Гау?ар тасты асыл деген сек?лд?, Жа?сы десе- ауру?а да дарыды ас, Жаман десе к???л ?айтып арымас,-
Рас, рас, б?р? -б?р?- б?р? рас. Тай?ана?тап ?з сек?лд? м?зда?ы, Б?ра? кейде ?ателест?к б?з- да?ы: Тау мен сайды? арасына, дес бермей Т?белерд?? ?сет?н?н ескермей, Бай?ызды? да а?сауы бар екен?н, Б?лб?лды? да жемсауы бар екен?н, А?ылды? да ажалы бар екен?н, Ба?ырды? да базары бар екен?н, ?мытты? б?з, ?д?леттен ?м?т ?ып, ?д?летт?? ?з?н кейде ?мытты?. Жа?сылардан е?бек к?т?п, тер к?т?п, Жал?ауларды алды? б?раз керг?т?п. Т?белерд?? к???л? ?ш?н, ?асырлы? Кейде шы?ны? ас?а?ты?ын жасырды?. Жапала?ты? шы??аны ?ш?н тас?а ыр?ып, Та??а с?йеп отыр?ызды?? та?сыр? ?ып. Ал, кей к?н? ?ыран ??сты? ?анатын 41 ?иып алып б?р бай?ыз?а жапсырды?.... Тауды? да??ын к?терем деп бай?а?ан Т?бе б?ра? ?а?ты б?р к?н ?ай?ала?. Б?лб?лдарды? ?н?н шыр?ап бай?а?ан ?ызыл ?теш-?теш болды ?айтадан Б?з керемет ке? халы?пыз, С?з бе ед? ?ателесу к?терем деп ?зген?. Жа?сылы?ын- жа?сыларды? ?здер?, Жаманды?ын- жамандарды? ?здер? Д?лелдед?. Ал, б?р жа?та ??лан ??лап ??ды??а, ??ла?ына ойнап жатты ??рба?а...?. Ащы айтыл?ан ойлар, ащы болсада шынды?. К?ркем с?збен жетем?зге жетерл?ктей жер?не жетк?зе жырлайды. Енд?г? ?ателесуге мына келген жас ?рпа?, жа?а заман к?термейд?, к?нбейд?. Ке?д?кт?? де шег? бар, ке? боламыз деп ?м?р с?ру, т?рш?л?к ету ке??ст?г?н тарылтып алу?а болмас. Ешк?мд? кемс?тпейде, кем?тпейде ?з?м?з ?з?м?зд?к кел?с?м, к?ркемд?к, кемелд?к ке??ст?г?н ке?ейту?м?з ?ажет. Жасаура?ан, жалта?та?ан, жа?ын?ан к?кжиект?? ?ажет? шамалы. Патша ??дай - аспан астанасымен астас?ан ке?д?к ке??ст?г? керек. Ж?мекенн?? ?аза? хал?ыны? тарихында м??г?л?кке ?алар е?бег? кенш?лерд??, ?ажап адамдарды? астанасы ?ара?андыда басталды. Оны? ?ошала?та ?аза?ты? ?о?ыр т?рш?л?г?нен бастал?ан ?о?ыр т?с?, ?о?ыр к?й?, ?о?ыр ?уен?, ?о?ыр ?н?, ?о?ыр д?птер?, ?о?ыр жыры, ?о?ыр ?н?, ?о?ыр т?н?, ?о?ыр-?о?ыр ойлары, ?о?ыр философиясы ?ара?андыны? ?о?ыр к?м?р?мен жал?асты: ?Тас ?абыр?а бара жатыр шег?н?п, Балуан ?олдар б?р?ылады, ??латты. Тас ?абыр?а бара жатыр шег?н?п Жолаушыны? к?кжиег? сия?ты. Комбайндар ?абыр?а?а енед?, 42 Б?р?ы д?р д?р ?адалады ?ара тасты? т?с?не. ?о?ырайып к?м?р а?ып келед?, ?о?ыр б?йра тол?ындары ес?ле?. Ж?мекен ?нер?мен ?м?рд?? неб?р тас ?абыр?аларын шег?нте б?лд?. ?м?рде жолаушы болса? ?нер ?ана к?кжиег?м?зд? ке?ейте алады. ?ара тасты ?о?ыр ?ле?ге айналдыру алып а?ын Ж?мекенге б?йырды. ?ара тас болып ?атып ?ал?ан ?а?идаларды жа?а шебер т?лмен, тере? оймен б?р?ылады, ??латты. ??йыс?ан к?м?р ша?ы ?алы? т?нг? ойлардай ?апсырды. К?д?мг? ?ара к?м?р ?ара жалындап лапылдады жырында. ??с т?мсы?ты кен ?айласы д?н поэзисын терд?. К?м?р ?абыр?асын т?реген та?тай?а с?лтенген бал?асы ?з кеудес?н ?а??андай сез?лд??. ?Шахта туралы есте ?ал?андардан? атты ?ле??нде ол ?ара?анды?а келген ал?аш?ы к?н?н елесте те отырып былай деп жаз?ан ед?: ?Еске алып ем: ?ара?анды б?р ?ара?ан сек?лд? К?йе бас?ан к?рп?ктер?н с?л ашып. Содан кей?н мен?? ?о?ыр бет?мд? С?йд? жел? к?н н?рымен таласып. ?р тасынан б?р- б?р ?ш?ын ж?р ыршып, ?арашы, анау пародо?а ?й?лген: ?ара таулар ?ай?ыдан да тымырсы?, ?лс?н- ?лс?н т?т?н ??сап ы?ырсып. М?ны? б?р? с?збен айтса??тынышты?, К?збен к?рсе??.. О, т?с?нем, т?с?нем: ?ара?анды ?айнап жатыр, б?р ысты?, Б?р керемет ж?ректерд?? к?ш?мен...?. ?ара?анды?а келгенде Ж?мекен б?р?н ?з к?з?мен к?рд?. К?рген?н к?к?рег?н?? к?ркем к?р?г?нде ?орыта б?лд?. Т?с?не б?лд? т?рл? ж?ректерд?. ?...Неткен ?ызу жанды ж?рт. Неткен ?айырым, 43 неткен жылу! Мына К?н - К?н бе, на?ыз к?нд? соларды? ж?рек, ет ?ызуынан жасаса ?ой?. Ж?рекпен ?м?р с?р?п, ж?рекпен с?йлеу ж?рект? ж?г?ттерге т?н. Сол ж?ректерге та?ы б?р ысты?, та?ы б?р керемет ж?рек -
Ж?мекен ж?рег? ?осылды. Ол ?лкен ж?рект? адаммен жолы?ты, жолы болды. Керемет ж?рект? жандар к?зге т?спес к???лдег? ?асиетт? к?ре б?лд?. Та??алдырар асыл с?з? бар а?ылды таныды. ?айратына сенд?. Ж?ректер? ж?рект?н? т?с?нд?. Перронда Ж?мекендерд? ?ара?анды к?м?р ?нд?р?с?не ?арайтын Сталинуголь трест?н?? басшылары, ?алалы? партия мен комсомол хатшылары, е?бек ардагерлер?, жастар, н?м?р 33/34 шахтасыны? ?жымы ?арсы алды. 1956 жылды? 18 ?ырк?йег? жексенб? н?м?р 185/6117/ ?Советт?к ?ара?анды? газет?нде жариялан?ан ма?алада Ж?мекен поез? т?нг? уа?ыт са?ат 3-ке жа?ында?ан с?тте келген. Оркестр к?й тарт?ан. Музыка ойнады деп емес, тура к?й тартты дел?нген ма?алада. ??ара?анды комсомол?? газет?нде оркестр марш ойнады деп к?рсет?лген. Г?л шо?тары, м?нбе, с?з, камералар ызы?ы. ?арсы алушыларды? ?атарында ?ара?анды ?аласына 1942 жылы со?ыс уа?ытында келген Е?бек Ер?, ?аза? ССР Жо?ар?ы Ке?ес?н?? депутаты, 33/34 шахтаны? проходкашылар бригадасыны? бригадир? Петр Филимонович Акулов, шахтаны? басты?ы Фролов, Сталинуголь трес?н?? басты?ы Обухов, ?алалы? партия комитет?н?? хатшысы Маулетов, Сталин ауданды? партия комитет?н?? хатшысы Шорманбаев, ?алалы? комсомол комитет?н?? хатшысы Нурмагамбетов бол?ан. Дайын т?р?ан автобустармен шахтаны? поселкес?не апарып, 3-ш? интернат?а орналастырды. Шахта мен интернатты? еск? ж?рты ?ара?андыдан Астана?а бара жат?анда тем?р жолды? бойында, Май??ды?ты? сол жа?ында, Жа?а ?ара?анды стан?иясыны? т?сында. ?аз?р одан тек ?ана ?к?мш?л?к-т?рмысты? аталатын б?л?г? ?ана ?ал?ан. ?ырк?йект?? 28-?нен Ж?мекенн?? шахтерл?к ?м?р? басталды. Соныменен Ж?мекенн?? ?ара?анды ?аласына келу к?н? на?ты 18 ?ырк?йекке т?с?п т?р. Ж?мекенн?? ?Шахта?а барам? деген ?ле?? 16 ?ырк?йекте жариялан?ан. Алматы жастарыны? жиыны 8 ?ырк?йекте ?ткен. Ж?мекенн?? ?ле?? на?ты о?и?а?а ??рыл?ан, сонды?тан да оны? сол жиын?а ?атысуы к?м?н тудырмайды. 44 Сег?з?нш? ?ырк?йектен 16 ?ырк?йек аралы?ында жастарды? 17 ?ырк?йекте жол?а шы?у мерз?м? шеш?лген. Ж?мекен комсомольды? жолдама ал?анды?тан да оны? ?ле?? ?Ленинш?л жас? газет?нде жариялан?ан. ?ле? жарияланудан с?л ертерек б?раз уа?ыт б?рын тапсырыл?аны к?р?нед?. Жазылу уа?ыты, редакция?а тапсыру, оны ти?ст? н?м?рге жастарды? жол?а шы?ар алдында жариялануын еске алса? Ж?мекен ал?аш?ы 60 адамны? арасында бол?аны д?лелденед?. Алматыда Ж?мекенге ?олбайлау болатын, к?д?ртет?н еште?е жо?ты?. Паспорты ?алтасында, домбырасы ораулы, шеш?м ?абылданды, жолдама ?олда. 18 ?ырк?йект?? т?н?нде келген жастар?а ?рине тыны?у?а б?ршама уа?ыт бер?лген? с?з жо? ж?не ол к?н жексенб?, демалыс к?н?. Келгендерд?? ?р?айсысына маманды?ына, жасына, денсаулы?ына сай ж?мыс орнын аны?тауда уа?ыт талап етет?н? белг?л?. ?рт?рл? ??жаттарды толтыру, ти?ст? д?р?герл?к бай?аудан ?ту, кенш?н?? ж?мысымен таныстыру, ?нд?р?ст?к техникалы? ?ау?пс?зд?к ережелер?н арнайы о?ыту, к?с?пода? ?йымына алу, учаск?лерге б?лу, бек?ту, на?ты ж?мыс орнымен таныстыру, шахтерлерге бер?лет?н ?з?н ?з? ??т?ару ??ралын ?олдануды ?йрету, б?ны? барлы?ы да уа?ыт талап етет?н шаруа. На?ты ж?мыс орны аны?талып, табельд?к номер? бер?лгеннен кей?н ?ана б?йры? 28 ?ырк?йек к?н? шы?арыл?ан. Себеб?, е?бек а?ы тек ?ана ж?мыс?а т?келей к?р?скен к?нен бастап есептелед?. Шахтерлерд?? е?бек а?ысы ?азыл?ан к?м?рд?? к?лем?не т?келей байланысты. Денсаулы?ы келмесе немесе ат?арылатын ж?мыс бойынша ?ойылатын талаптарды орындай алмайтын болса ж?мыс?а ?абылдап алып, ?айтадан шы?арып жатпайды ?ой. Ж?мекенн?? комсомолд?к жолдамамен келгендерге арнал?ан н?м?р 3 интернат?а орналасуы да осыны бек?тед?. Сонымен ?атар Ж?мекенн?? кенш?лерд?? ?н-би ансамбл?не т?ркелерд?? алдында ?з ?олымен толтыр?ан анкетасы бойынша ол шахтаны? клубы жанында?ы к?ркем?нерпаздар ?й?рмес?не 1955 жылды? 1 ?азанынан бастап ?атыс?анын жаз?ан. Осындай м?н-
жа?дайларды? нег?з?нде Ж?мекенн?? ?ара?анды?а ал?аш?ы келген к?н? 1955 жылды? 18 ?ырк?йег?, ж?мыс?а шы?у к?н? 28 ?ырк?йек - с?рсенб?н?? с?тт? к?н? бол?анын аны?тады?. Тура 50 жылдан кей?н Н?с?п апай ?ара?анды?а 20 с?у?р 2005 жылы кел?п, 45 Ж?мекенн?? ?деби-музыкалы? кеш? с?рсенб?н?? с?тт? к?н?нде ?тт?. Кездейсо? с?тт?л?к. Ж?мекен к?м?р ?азатын комбайнерд?? к?мекш?с? болып ресми т?рде ?абылданып, табельд?к н?м?р?- 390 болып т?ркел?п, комсомольд?к жолдамамен келген жастарды? жатаханасы - н?м?р 3-? интернат?а орналасып ?ске к?р?ст?. Шахтаны? 300 орынды клубы, 5100 к?тап ?оры бар к?тапханасы, 4 интернаты бол?ан. Ж?мекен т?р?ан н?м?р 3 интернатты? жа?дайы б?ршама д?рыс, ?ал?андарыны? жа?дайы аса м?з болма?ан. Интернатта?ы буфеттерде шахтерлерд? а?шадан, тама?тан алда?ан. Кейб?реу?нде шахта?а ?атысы жо? адамдар т?р?анды?тан, ?рыс-кер?с, т?белес, жанжалдар, ?рлы? к?бейген. Т?рт?п ж?н?нде 1955-1956 жылдары 15 лекция о?ыл?ан, оны? ?ш?нде 3 м?рте шешен т?л?нде. ?Крокодил? атты ?абыр?а газет? ??рамында 17 адам редколегия шы?арып т?р?ан. Клубты? жанында 52 адам ?атысатын к?ркем?нерпаздары ?йрмес? ??рыл?ан, олар кейде тег?н, кейде а?ылы концерттер берген. 1955 жылды? 17 желто?санында ?ткен ?ара?анды ?апасыны? к?м?р ?нерк?с?б? е?бекш?лер?н?? Сталин ауданды? к?с?пода?ыны? 4 ауданды? конференциясыны? хаттамасын (Ф-
513, т.1, ?с-30) о?ыса?ыз сол жыл?ы шахтерлер ?м?р?н?? о?ай болма?анын к?рес?з. 335 делегаттан конференция?а 296 адам ?атыс?ан, 25-? белг?л? себептермен ?атыспаса, 14 делегатты? келмеу? белг?с?з. Конференцияны? т?рал?асына ?алалы? партия комитет?н?? хатшысы Аубакиров, облысты? к?м?р ?нерк?с?б? кенш?лер?н?? к?с?пода?ыны? т?ра?асы Кенжин А., Сталин ауданды? партия комитет?н?? хатшысы Шорманбаев, н?м?р 33/34 шахтаны? кенш?лер бригадир?, Социалист?к Е?бек Ер? Акулов сайлан?ан. Баяндамада Сталинуголь трест?н?? басшысы Обуховты? к?м?р ?нд?руд? жоспарлы, ж?йел? т?рде ?йымдастыра алмай, к?м?рд? шабуыл?а шы?ып, ?амал ал?андай, елд?? б?р?н ?аптатып, аласапыран?а салыну ар?ылы ?аздыратынын атап, б?ндай к?ндерд? шахтерлер ауыз ?дебиет? ?Сабантой? деп атап кеткен?н келт?рген. Н?м?р 33/34 шахтаны? проходчиг? Шлегель ?з с?з?нде ж?мысшылар мен ?ызметкерлерден шахтада жала?ыны ?те нашар ж?не уа?ытында бер?лмеген?н айтса, Ускова шахта ?к?мш?л?г?не тек ?ана к?м?р ?азу ?ана керег?н ата?ан. Акулов, шахтаны? интернаттарында 46 жастармен еш?андайда т?рбие ж?мысы ж?рг?з?лмейт?н? н т?л?не тиек еткен.Шахтада?ы монша ?л? к?нге дей?н б?тпеген, сменадан шы??ан шахтерлерд? жуыну?а к?рш? 35, 61 шахталар?а апар?ан. Келес? жылы 19.07.1956 жыл?ы конференцияда н?м?р 33/34 шахтаны? к?с?пода? ?йымыны? т?ра?асы Стариков шахтада?ы ?лкен ?рттен келе алмай, шахтада?ы партиялы? ?йымдастырушы Толмачев ?атыс?ан. Б?л конференцияда шахтаны? б?рын?ы басты?ы Фролов пен ?аз?рг? басты?ы Волковтарды? ?нд?р?ст?к ж?мысты д?рыс ?йымдастыра алмауынан ?здер? барлы? былы??а к?н?л? екен?. К?м?р ?азатын жерлерде ж?мыс орындары алдын ала дайындалмайды, к?м?р ?азатын сменаны? шахтерлер? дайындаушы сменаларды? ж?мысын ат?арады, уа?ытында бос вагондар мен т?реу а?аштар жетк?з?лмейт?нд?г? с?з бол?ан. Басты?тарды? бар ойлайтындары тек ?ана к?м?р ?азу, шахтерлерд?? ?м?р?не к???л б?лмейд?. Шахтаны? ?уаты 78 пайыз?а ?ана игер?лген. Пархоменко заводыны? ма?айында ара? сататын 20 д?кен орналас?ан. Костенко парк?нде таза су ?шет?н б?рде б?р киоск жо?. Мерз?м?нде орындалма?ан жоспарды е?серу ?ш?н елд?? ес?н шы?арып, ек? ая?ты б?р ет?кке ты?ып, б?р?н к?м?р ?азу?а айда?ан. Шахта поселк?с?н?? айналасы адам к?рг?с?з, лас, нешет?рл? ?нд?р?ст?к ?о?ыс, т?рл? ?алды?тар, барлы? к?шелер ш???ырлар мен жыралар?а толы. Шахтерлер ?й?н ж?ндеу ж?мыстары ж?н-
жобасыз ж?рг?з?лед?. Шахтада ?ртке ?арсы пайдаланылатын ек? камера керект? саймандармен жаса?талмай, жара байлайтын пакеттер алынбаса, ек?нш? к?кжиект? желдет?п тазалау ?ш?н керект? ?стер ат?арылма?ан. Шахта жатаханалары ысты? ?айна?ан су берет?н титандарсыз т?р. Шахтаны? жуыну комбинаты 20 жыл б?рын салын?ан, ал ж?мысшыларды? саны 3 есе к?бейген. Моншаны ж?ндеу мерз?м?нде шахтерлерд?? уа?ытша жууынатын орны ?те суы?, жел ?т?нде. Шахтада ?ыс?ы ки?м жо?ты? ?асы. ?к?мш?л?к шахтерлерден тек ?ана ж?мыс ?стеуд? талап ете б?лед?. Б?ра? ешк?м оны? т?рмыс жа?дайын ойламайды, о?ан не жетп?спейд?г?не м?н бермейд?. ?нд?р?ст?к ки?м ?олмен жуылады. Шахта?а кей?нг? кезде ?те к?п жастар , ?скерден орал?ан солдаттар, ?рт?рл? тараптардан а?ыл?ан адамдар бар. Шахтада 4 интернат бар. Оларды? ?ш?нде 47 жа?дайлары ?те нашар, еркектерд?? ж?не ?йелдерд?? интернаттары. Б?лмелерде радио- репродуктор, орынды?тар ?ойылма?ан. Кейб?р б?лмелер ки?м ?лет?н шифонерс?з, жылыту ж?йес? ж?мыс ?стемейд?. Су ??ятын ыдыс, ки?м ?т?ктейт?н б?лме б?л?нбеген. Тек ?ана к?м?р ?азуда?ы жоспарды орындау?а жеккен елд?. ?леуметт?к жа?дай мен т?рт?пке м?н бермеуд?? салдарынан 1956 жылды? б?р?нш? жартысында шахтада 554 к?с? ж?мыс?а себебс?з шы?па?ан. Жолдасты? сот?а 70 ?с т?скен, ?арал?аны - 17. Шахта ?к?мш?л?г? тек ?ана жазалаумен т?рт?п орнатамыз деп ойлайды. 489 е?бек т?рт?б?н б?зушылы? орын ал?ан, оны? ?ш?нде 43 адам шахтаны ?з бет?мен тастап кеткен. Ал, Фролов пен Волков осындай жа?дайда не ?стед?? 127 к?с?н?? е?бек жылдарын кест?, 17 адамды бас?а ж?мыс?а ауыстырып, 14 адамды ж?мыстан шы?арса, 34 адамны? ?с?н жолдасты? сот?а берд?, 254 адамды ?к?мш?л?к жаза?а тартты. 1955 жылды? ?арашасы мен 1956 жылды? ?арашасыны? аралы?ында шахтада 367 ба?ытсыз жа?дай орын алып, 3 адам ауыр жара?аттанса, 4 адам ?аза бол?ан. Сталинуголь трес? 1955 жылы к?м?р ?азуда 211 мы? тонна к?м?р кем бер?п, 1956 жылды? 4 айында берешег? 102989 тонн?а к?бейген. 1955 жылы шахта ?к?мш?л?г? ?жымды? кел?с?мн?? ?нд?р?ске байланысты барлы? шарттарын орындама?ан. ?ара?анды ?аласыны? облысты? газеттер?нде 1955-1956 жылдары б?л трест, шахта б?рнеше рет, д?рк?н-д?рк?н сынал?ан. Сталинуголь трест?н?? басшылары ?алайда болса к?м?р ?нд?ру жоспарын орындау?а жансалды. Б?лар?а ?ара?анда бас?а трестерд?? ж?мыстары ?лде ?айда жа?сы болатын. ?аза? ССР академиясыны? н?м?р 8/137/ 1956 жылды? тамыз айында жариялан?ан ?ара?андык?м?р комбинатыны? техникалы? бас?армасыны? басты?ы М.И.Шнайдман 1995 жылы к?м?р ?нд?ру 1950 жыл?а ?ара?анда 68,5 пайыз?а ?скен?н, со?ыс алдында?ы жылдар?а ?ара?анда 1940 жылдан 4,2 есе ?скенд?г?н. Бес?нш? бесжылды?ты? жоспарынан тыс миллион тонна арты? к?м?р ?нд?р?лген?н жаз?ан. Жоспар, тек ?ана оны асыра орындау. Миллион тонна к?м?р, миллиард тонна асты? беру. Асыра с?лтеу. Тек ?ана жоспар?а жету, асып т?су, ал аржа?ында, астарында адамны? ?м?р?не, оны? адам ??сап ?м?р с?ру?не к?п м?нде бермеген сол кезд?? кейб?р ?нд?р?с командирлер?. Же??ст?? туы желб?реп, же??с жел? ескен?не 10 жыл болса да жет?ст?к ?ш?н ж?ртты ж?дыры?та ?стау, жан аямай ж?мсау то?тама?ан. Б?р? со?ыс ?ш?н, б?р? майдан ?ш?н ?раны енд? бейб?т кезе?де б?р? коммунизм ?ш?н деген ?ран?а алмас?ан. ??атал, ?алы? м?ртты, мылты?ты адамны?? заманынан келе жат?ан ?рд?с к?пке дей?н ?з?лмейд?. Сол кездег? к?м?р?нерк?с?б? к?с?пода? ?йымдарыны? хаттамаларын о?ып отырып, Ж?мекенн?? ?андай ауыр, к?рдел?, ?иын уа?ытта кенш? бол?анын к?рес?з. Иноземцев пен Брежневт?? барлы? жа?адай жасалды, мы?да?ан жастарды ?арсы алу?а дайынбыз деген ??р?а? с?здер?н?? ?м?р шынды?ына с?йкес болмай шы??аны м?ра?аттарда са?тал?ан сол кезд?? кенш?лер?н?? ресми жиналыстарда с?йлеген с?здер?нен к?рес?з. Шы?ырау тере?нен к?м?р ?азып, тер аралас к?м?р ша?ын далада?ы ?алай болса солай салына сал?ан уа?ытша моншада шайып, суы? желд?? ?т?нде жуын?ан жас денеге сал?ын тимей ?оя ма. ?ыраулы ?а?тарда, аязы а?ыр?ан а?панда бас?а шахтаны? моншасына жет?п жуын?анша тер ?атып, бой?а суы? енбей т?ра ма. Лавада?ы ша? дариясынан жас ?кпе молымен ?рттады, сырт?а шы?са, т?т?ндеп, улы газбен ло?сып, ??сып жат?ан тау-тау парода-террикондар, к?м?р к?йес?не к?м?лген к?шелер. Ж?мекен б?зге сонау кезден сыр айтып: ?...?арашы , анау парода?а ?й?лген: ?ара таулар ?ай?ыдан да тымырсы?, ?лс?н- ?лс?н т?т?н ??сап ы?ырсып?,- деп ?ат?гез, ?ай?ылы кезе?д? с?реттейд?. Тау-тау болып ?й?лген жер ?абатынан к?м?р ?азу барысында шы?арылып тастал?ан парода ?й?нд?лер?н террикондар деп ата?ан. ?жепт?у?р тау ?спеттес. Алыс?а апарып тастау?а ?иынсынып шахта ма?айына жи?ан. Терикон с?з? к?лбеу жер деген ??ымды беред?. Пароданы? арасында к?м?р? 20 проценттей ?ана ??райтын тастар да бол?ан. Олар пароданы? астында ?алып ауа ар?ылы жеткен оттег?н?? ?сер?мен т?танып, жанып жатады. Жел ?сер?мен сырт?а теу?п, т?т?ндейд?. ?асынан ?ткенде шынында да террикон пародасы ?ух?леп? дыбыс беред?. ?бух-бух? деп ы?ырсый т?т?нд? сырт?а ло?сытады.. Ауыр нау?ас, ?ай?ылы алып адамны?, к?мек с?ра?ан к?рс?н?с? т?т?нге т?ншы?ып жым болады. Террикон ма?айында арбаларын 49 жетектеп ?й ?абыр?асын а?тайтын известь жина?ан ?апалы бейтаныстар ?аптарын ар?алап ?р?п ж?рер. Сол жылдары ?ара?анды ?аласын онда?ан лагерлер ?оршап т?ратын. Ата?ты КАРЛАГ аталып ж?рген елд? мекен. Ж?мекен ?ай?ы деп осы 1929 жылы ??рыл?ан ?аза?станды? е?бекпен т?зеу лагерлер?н к?рсет?п отыр. Бас бостанды?ынан айырыл?ан талай бозда?тар ?амал?ан е?бекпен т?зеу мекемелер? де шахта терриконындай т?з?л?п т?рды ?ала ма?айында. ?ай?ылы, ?амаулы, ?айлалы ?ара?андыны? к?рп?г?н к?йе, к?й?к, к?з-к???л аштырмады ?аба?ын. Ж?мекен ?айсарлы?, ?ажыр-?айрат пен ??дай ?олдап аман-
есен шы?ты сонау б?р ?иын да, ?ау?пт? жылдан. Жатаханада жанжал, т?белес, е?бек а?ы д?рыс, уа?ытылы т?ленбесе, асхана, буфетте алдаса азап емей немене. ?з? жер астынан шы??ан адамды одан сайын жерлеу, жер ?ылу ?ой. Бас к?тертпей басып тастау, б??тырып ?стау. Ша?, к?йе, улы газ б?ккен, сыз бен суы? ?ткен жан-
кеудес?не сыр?ат алып шы??анын жасты? жалынымен ?з? де сезбеген, рухы мы?ты бол?анмен к?шкентай кезден ?ажы?ан дене сыр берер?не м?н бермеген. Ж?мекенн?? ?з? де: ?Жасырмайтын с?з?м б?л, Айтпасам да ма?тана: Б?р м?н?мд? ?з?мн?? ?азып аппын шахтадан?,- деген. Ел ?ш?н, поэзия ?ш?н ер?нбей е?бек еткен ер 48 жасында ж?мыс ?ст?нде, ?ол жазбасын ??шып к?шкен б?л д?ниеден. Ж?мекен б?дан да ерте талай рет 9 айда та??ы смена?а бара жатып, кешке шы?пай да ?алуы м?мк?н ед?. Жал?анны? жазмышы к?п. 2004 жылы республика айма?ында жол к?л?к о?и?аларын ?ос?анда, 35887 т?тенше жа?дайлар мен таби?и ж?не техногенд?к сипатта?ы о?и?алар болды. Б?дан 28667 адам зардап шег?п, 4508 адам ?айтыс болды. Материальды? шы?ын 4549,5 млн. те?геден асты. ?ара?анды облысында 2004 жылда б?рнеше ауыр ж?не ?ай?ылы таби?и да ж?не техногенд? т?тенше о?и?алар орын алды. 2004 жылда?ы 6 с?у?рдег? Н?ра ?зен?ндег? су тас?ыны, сол жылды? 16-17 а?панында ?ара?анды ?аласында 50 бол?ан б?р?асын жел материальды? шы?ындар ?келд?. Абай ?аласында ?рш?ген ж??палы сары ауру адамдарды? денсаулы?ына ?ау?п т?нд?рд?. Самар?ан су ?оймасынан Н?ра ?зен?не су тасуы салдарынан Чкалов ж?не Гагарин поселкелерде 96 ?йд? су басып кеткенде 237 адам дереу к?ш?р?лд?, оларды? ?ш?нде 115-1 балалар ед?. ?ара?анды ?аласында 16-17 а?панда б?р?асын желд?? салдарынан 883 т?р?ын ?й мен 102 ?леуметт?к м?дени-т?рмысты? объект?лер?н?? шатырларына за?ым келд?, 233,6 млн те?ге шы?ын?а батты. ?нд?р?ст?к объект?лерде ба?ытсыз жа?дайлар мен аварияларды? басты себеб? технологиялы? т?рт?пт?? ?рескел б?зылуы, жабды?тар мен агрегаттарды пайдалану?а алуды? ти?ст? т?рт?б?н?? ж?йел? са?талмауы, е?бек ?ау?пс?зд?г?н?? алдын алмау, техника ?ау?пс?зд?г? мен нормаларын б?зу, ?нд?р?ст?к ба?ылауды? ж?не м?ндетт? мемлекетт?к ?ада?алауды? нашарлы?ынан облыс к?с?порындарында жерг?л?кт? т?тенше о?и?алар к?птеп орын алуда. К?м?р ?нерк?с?б? саласында ?Миттал Стил Тем?ртау? А? к?м?р департамент? шахталарында 2004 жылы апаттар 3 есе к?бейд?, арты ?л?мге ?кел?п со?тыратын жара?ат 5 есе артып отыр. Шахтинская шахтасында?ы 23 кенш?лер ?айтыс бол?ан апат со??ы он жылда?ы е? ауыр ?ай?ылы о?и?а болды. ?оз?ал?ан ?ылмысты? ?с ?л? ая?талма?ан, авария себеб? на?ты аны?талма?ан. 2004 жылы ??аза?мыс? корпорациясы объект?лер?нде адам ?л?м?мен ая?тал?ан 22 жазатайым о?и?а орын алды, б?л тау-кен саласында?ы жалпы санны? 76 пайызын ??рап отыр. 2005 жылды? мамыр айында Ресейд?? Кемеров облысында, ?ытайда шахталарда жарылыстар болып ?аншама шахтерлер ?аза тапты. Ж?мекен к?м?р ?аз?ан шахта жабылып ?ал?анды?тан, б?з Шахтинск ?аласында?ы ?Шахтинск? шахтасына 2005 жылды? 29 ш?лдес?нде т?ст?к. Жер астына. 500 метрден аса тере?д?кке. Шахта?а т?сер жерд? о?пан дейд?. ?те енд?, т?к, тере? шы?ырау ??ды? ?спеттес. Сол ар?ылы жер астына ж?к жетк?з?лед?, шахтерлар смена?а барады, ауа ?рленед?. Жер асты б?р алып ?нд?р?с. К?м?р ?азып жат?ан комбайн?а дей?н барды?. Оны? шабыл?ан к?м?рд? тартып тиейт?н б?р тет?г? сынып, шахтерлер соны ж?ндеу ?ст?нде екен. Лава ?ш? у?лдеген 51 жел. Метан газы б?р жерде жиналып ?алмасын деп т?ра?ты жел со?ып т?рады. К?д?мг? даланы? самал жел? сия?ты. Б?ра?, сал?ын. ?ара к?зд?? жел?ндей. Б?р?ыра?ан к?м?р ?са?ы, ?нта?ы. ?й?р?п-?й?р?п ?кеп к?з??е ?рлейд?. К?м?р ?азыл?ан жерге келгенде кейб?р жер? а?аш б?ренелермен т?рел?п ?ойыл?ан. Жан-
жа?ы?, т?бе?, табаны? б?р? к?м?р, саз, балшы?, порода, тас. Тонна-тонна. Тем?р т?реуштер ?аншалы?ты ?ор?айды, б?р ??дайым б?лед?. Жер ?абаттары жылжып та кету? ?ажап емес. Б?р с?збен айт?ан да ?те ?ау?пт?. ?асымда?ы шахта директорыны? ?нд?р?с бойынша орынбасары Лещук Ю. айтуынша шахтада ?рб?р жер?, штрект?? неб?р т?сы, б?рылысы, ?илысы ?ау?пт?. Аса кау?пт?с? к?зге к?р?нбейт?н метан газы. Ол к?м?р ?абатыны? ?не бойында, к?м?рмен б?рге б?т?скен. ?анша сорса?да шы?а беред?, шы?а беред?. Желмен ?уалап, айдаса?да ?алтарыс, ?уыстар?а жинала ?алады да, б?р с?тте б?р? ет?п жарылу?а дайын т?рады. Тек ?ана б?р ?ш?ын, ?ысым болса болды жарылып, жан-жа?ын жайпау?а аттанады. ?рт. ??йын. Дауыл. Жалын. Аяушылы? жо?. ?аты?ез. ?ашып ??тыла алмайсы?. ?азыл?ан ?уыс к?ше ?спеттес штректермен ж?нелед?. Б?к?л лаваны шарлап беред?. Штректерд?? бойын ?уалап жа?а?ы о?пан?а шей?н жетуге жанталасады. Со??ы жарылысты? жеткен жер?не барды?. ?аншама жуса да ?ртт?? ?ара к?й?г?-к?йес? ?абыр?алардан кетпейт?н к?р?нед?. К?м?р алын?ан жерге баратын т?с жер ?абатынан ??йыл?ан су. Ол да ?анша сорса соншалы?ты ?айта жиналу?а дайын. Ая?та?ы резинка ет?к судан ?ор?а?анмен тай?анаудан ??т?армайды. Б?р-ек? рет м?рттай ?ша жаздады?. Жиыны ?ш километр, ?ш са?ат ж?рд?к лаваларды аралап. Б?рде таза породан т?ратын тас ?абыр?а?а т?релд?к. Жер асты та??ажайып ертег?дей. Б?р жа?ынан ?ор?ынышты, бойын ?йренген со? ?ызы?. Анау ?алай, мынау ?алай деп жолбасшыдан с?рау?а шаршамайсы?. Ол к?с? т?с?нд?руден жалы?пайды. ?ст? басым малмандай су болды. ?ара терге т?ст?м. К?м?р ?азып емес ж?й ж?ргенде. К?м?р ?азу?а пайдаланылатын ?ол б?р?ыны? ?з? 9 килограмм. Оны? кейб?р т?рлер? 17 килограмм?а шей?н барады екен. К?м?р ?абыр?асын б?рер минут б?р?ылап к?р?п ед?м, же??л к?р?нген сия?ты ед?. Б?ра?, ерте??нде ?олды? ?ары тал?анда к?м?рге б?лек к?ш-
52 ?айраты керек екенд?г?н сез?нд?м. Осыны? алдында ?ана жер астынан шы??ан шахта директорыны? ?нд?р?с бойынша орынбасары Лещак Юрий Вячеславович мен?мен та?ы да жер астына т?скенде б?р сыр берген жо?. Б?збен б?рге жер астына т?скен шахта директоры Задавин Геннадий Дмитриевич б?зден с?л ертерек к?тер?л?пт?. Бас инженер Зебелин Александр Васильевич б?раздан кей?н шы?ты. ?аз?рг? техникасы мен технологиясы дамы?ан, жет?лген т?ста мынадай, Ж?мекен ?стеген мезг?л ?андай болды десе??зш? деген ой?а ?алды?. Ж?мыстан со? ?айла, к?рек, б?р?ыдан тал?ан сауса? перне бойын ?уалайды, ?алам, ?а?аз, к?тап а?тару?а шамасы ?алай жеткен. ?м?рге, ?нерге деген ??штарлы?, ??марлы? жетелеген с?р?. Ж?мекенге ?уел баста, неб?р ?иынды?, ?ау?пт?, бейнетт? к?ргенде, кешкенде шахтаны тастап, без?п кетуге де болар ма ед?? ?ас ?ыл?андай ?айда?ы б?р к?рдел?, ?ау?пт?, ?леуметт?к ?д?летт?л?г? шамалау, адамгерш?л?г? т?мендеу шахта?а т?скен?н к?рмейс?з бе. ?иынды?тан ?ашу?а болмайтын, ол комсомольды? жолдама мен б?к?л ?аза?стан?а мен барамын, шахтер боламын деп жар салып келгенд?. Сырт бер?п, сытылып кетуге жол жо?ты?. Мы?ты ?аза?ты жыр еткен а?ынды сол мезетте езд?к жасауы м?мк?н ед? деп к?м айталар. Ек? жылын толы? ?ткеру ?ш?н, ол, ?айласы бар, айласы жо?, к?лк?с? к?рк?реген, жас ?ырандай т?леген, ?з?л? мен анекдотын ?оса айтып, жас ?аза? та?ы да лава?а бара жатты: ?Та??ы самал с?л серг?ткен, денел?, ?андай жа?сы ер ??? Келед? ?не, ?айсарлы?ы шахтерд??, ?з?л? мен анекдоты келед?. ?андай ?ажап к?лген? оны? к?рк?реп, Сол к?лк?мен ?алады ?з? б?р т?леп. ?айлаларды? жылт- жылт еткен ?штары, ?ара??ыны жыртып ?т. С?йы? ауа ?алар сонда ?ойыла, К?м?р ис? желпид? ал?аш бет??д?. Т?з?лген шам штрект?? бойына Керз? ет?кт?? жез шегес? сек?лд?. 53 Одан ?р? Лава жатыр- т?н?ан ша?, ?айт ?з??мен бетт? басып б?лданса?. Жану ?иын ?лк?де, С?не алмайсы? б?р жанса?. Кеше ?ой?ан т?реу?нд? ?айта андап, К?йбендейс?? ?ол?абы? мен балта?ды ап. ?ап - ?ара тер к?р?нгенде ар?а?нан ?ара вагон шы?ар толып ?ай?андап...?. Ел?м деп, е?бек деп жан?ан Ж?мекен ж?лдызы с?нген жо?, ?л? де жар?ырап жанып т?р. ?ара?анды лаваларын жырлары шарлауда. Шахтер Ж?мекен кей?н ата?ты а?ын бол?ан с?т?н?? ?з?нде ?з?н?? орны лавада. ?айна?ан ?м?р лавасында деп сана?ан: ?Б?л ?м?рд?? лапылда?ан Бар жалыны- лаваларда-
Сол жалын?а жер ?ст?нде Жал?ыз те?еу табылар ма?. Ж?мекен т?йы? емес, т???иы?. ?м?р лавасынан жалын ат?ан жанар тау. Бар жалынды бойына, ж?рег?не жиып ал?ан а?ын жанба?ан да, к?м жанады? Жанбау, жанып кетпеу м?мк?н емес ед?. ?лтты?, халы?ты?, е?бек идеясымен жанды жас а?ынны? жан-ж?рег?. ?лы ?стер жалынды жасты? ша?та жасалады -
Ж?мекен ?м?р?, ?лг?с? со?ан д?лел. Ол жану ?ш?н ?ажетт? ?ызуды е?бек пен ?нерден ?здеп тапты. Жер т?нег?нен шы??ан шахтер д?н ег?п терлеген ?аза?ыны? е?бег?нен Сарыар?аны? сардаласы сары алтындай жанып т?р?анын к?рд?: ?Жары? деген ?лемдег? е? ?дем?, Демен, б?ра? тек жары?пен жанасы?, Жану ?ш?н - ?ызу керек ?уел?, Ол ?ызуды - ?з?? ?здеп табасы??. Ж?мекен жану?а ?ызуды ?аза?ты? неб?р ысты?, керемет ж?рег?нен тапты. ?з? Алматыдан ?здеп шы?ып Ар?ада кездест?рд?. ?апы кет?п ?ателеспед?. Ел?н?? е?бег?мен ?ст?. ?з?н ?з? жолы?тырды. Ж?рег? к?н боп жанды. Жыры н?р боп ??йылды ?аза? к???л?не. 54 Жиырма жастан жа?а ас?ан жас ж?г?т жалынды жыры-
?Мен?? ?аза?станым?- ?ле??н табыс етт? ?аза? хал?ына. Ж?мекен ?нер?н?? тамыры тым тере?де, оны? ?ле??н?? к?ре тамыры - халы?та. Ж?мекен к?нд?л?г?нде: ?Мен? ж?рт ?иын а?ын санайды. 60-70 жылдар арасында жазыл?ан жырларда... есть некоторые неточности. Но в основном Я литератор народный. Тым ?арапайым жазам?,- деген. Расында да, Ж?мекен ?иын а?ын емес, оны? ?м?р?, та?дыры ?иын, к?рдел? болды, ?з?н?? ту?ан ?аза? хал?ыны? та?дыры, ?м?р? сия?ты. Ол ?з?н?? ?м?р? жайлы жар салып, ай?айлап шынды?ты? ?ад?р?н т?с?рген жо?. ?арапайым жазса, ?з ?лтындай ?арапайым болды. ?аза?ты? ?арапайым ?ара ?ле?? ?ас?айып ?л? т?р. ?ара - пайым. ?ара деген мол деген ??ымды б?лд?ред? ?аза? т?л?нде. ?арапайым - пайым молды?ы деген с?з. ??д?рет?, ?асиет? осы ?арапайым м?нез?нде.. ?арапайымдылы?та ?айырымдылы?, адамгерш?л?кт? ?астерлеу басым. ?арапайым ?арабайлы??а, ?арабайырлы??а баспайды, бастамайды. ?арапайымдылы?та пайымдылы? мол. Ж?мекенн?? ?арапайым ?ле??н т?с?ну, ?абылдау ?ш?н ?шк? пайым дайынды?ы мол, жетк?л?кт? болуы шарт. Ж?мекен поэзиясы ой-?рес?н танып, т?с?ну ?ш?н ?лкен зерде, зей?н ?ажет. ?иынды? Ж?мекенн?? ?ле??нде емес, ?з?м?зде жатыр. ?иыннан ?иыстыр?ан а?ын метафорасы ж?й логика?а сыймайды, сыр?ыма сын?а к?нбейд?, к?ркем к?кжиект? к?рет?н кемел ?иял. ?ажет. Оны? ?нер?н?? к?ркемд?г? к?з к?рет?н де?гейден б?лек, тере?де жатыр. Ж?мекенд? т?с?ну ?ш?н ж?рек керек. ?аза? ?лтыны? жан-
д?ниес?н, болмысын б?лу, б?к?л ж?н-жоба, жол?а жор?а болу ?ажет, себеб? Ж?мекенн?? ?ле?? сан-?илы: ?Кейб?р?нен ??мны? ис? а??иды, Кей с?з?мнен м??ны? ис? а??иды, Кей жолымнан шы? ис? а??иды, Кей ойымнан ж?ргек ис? а??иды?,-
И?с десе и?лу ис? ?аза?ты? б?р?не т?н д?ние емес пе. Ж?мекенн?? ?ле??нен к?м?р ис?, ?м?р ис? а??иды. ?Мен - далама с???п кетк?м келед?? деген Ж?мекен жырынан ?аза?ты? ?з?нд?к с?ю философиясы, м?дениет?, махаббат, с?й?спенш?л?г? а??ып 55 т?р емес пе. Екп?н? ?атты а?ын ест? с?зге ж?рек отын ?осып с?йлеген поэзиясыны? нег?зг? т?рег? осы ?аза?ты?ында. Оны? ?арапайымдылы?ы ?з замандасыны? ойы мен сез?м?н бере б?лу?нде, ?з?н?? мен?н к?рсетуд? ма?сат етпей, ?лтыны? к?ркем бейнес?н суреттеу?нде. А?ын ?нер?н ?олдан ?иындатып ж?беру деген???з оны? ?ле??н о?ытпау деген с?з. О?ырманды алдын ала ?рк?ту, к?зге к?р?нбеген ?иынды?пен ?ор?ыту. К?ркем туындыны талдау да, тану да, таныстыру да тал?ам, т?л?м-т?рбие, е? бастысы б?л?м, б?л?кт?л?к ?ажет. А?ынны? б?р ?ле??н талдау ?ш?н, сын айту ?ш?н оны? б?к?л шы?армасын о?у ?ажет. Онсыз а?ын алдырмайды. А?ынды толы? зерттемей орынсыз сын айту деген???з сырттан, тасада т?рып алып тас атумен б?рдей. Д?ниеден ?ткен а?ын ж?н?нде ж?н жазбау, ?д?лд?ктен аттау, ол аруа??а ?иянат, д?н за?ынан сырт, д?л?м?зге жат. ?лген а?ын ?ор?ансыз, ?з?н ?з? ?ор?ай алмайды деп к?н??а белшеден бату?а болмас. А?ынды т?р?с?нде де, ?лсе де ?ор?айтын хал?ы бар. Ж?мекенн?? ?з с?з?мен айт?анда, шынайы а?ындар ?ш?н оларды? ?лендер? к?ресед?, со??ы с?зд? б?р? б?р халы? айтады. Сауатты, саналы, салауатты, саралы, сали?алы, сал?ын?анды с?з ?рдайым халы?та. Даттау да, ма?тау да ?з ж?н?мен болма?. Шектен шы?са не болатынын Абай да айтып кеткен. Сынны? ?з? уа?ыт сынынан, сына?ынан ?те алуы м?ндет. ?дебиет халы? тарихы, адамдарды? та?дыры. Сынны? ?з? ?р?де соттау деген с?зден шы??ан. Ар за?ыны? алдына а?ын ха?ында арзан, арсыз, аяр, аяусыз с?збен бару а?и?ат?а ?иянат. Аруа?ты? артынан ауыр с?з айтуды? та?ы б?р ж?нс?зд?г? ?ткен адамны? жауап ?аталмауын пайдалануда жатыр. ?алам ?ста?ан адам ?ш?н б?п с?з алдында?ы кеш?р?лмес ?ылмыс. Естел?ктерд?? де ест? бол?аны ж?н, кей?пкерлерд?? немере-ш?берелер? бар екенд?г?н ескер?п, оларды? да к???л?не к?рб?? т?с?рмеуд? ойда ?стап, ?стамды болу ?ажет. О?ырман?а ?сынатын да, ?сынбайтын да т?стар бар. ?з??д? ?згелерден ?т?мд?рек ?тк?зем деп ?т?р?к, жал?ан жала?а баспауды ?мытпау. Сапасыз, сандыра? ма?алаларды, естел?ктерд? ?дебиеттану?а ты?палай беруд?? ж?н? жо?. Кей?н жас ?алымдарды? сондай к?р-?о?ыстан ?дебиетт? тазалау?а ?аншама уа?ыт, ?ажыр-?айраты зая болады. Сыни ма?алаларды? ?з?н сын к?збен, са?ты?пен о?ы?анымыз абзал. 56 ...К?с? бола ?ал?аным жо? мен демде, ?з ойымнан ?з?м талай айныдым. Шын айтса? да сын айту?а келгенде Керек екен парасатты? байлы?ы - дегенд? осындай оспадарлы?ты? орын аларын б?л?п айт?ан да шы?ар Ж?мекен. Сын деп а?ын мен о?ырман арасына сына ?а?у д?рыс емес. ?дебиет пен о?ырман б?р д?ние. ?ажап поэзия т?р?анда к?р?п, ?ате сын с?зге жол жо?. Тап ?аз?рг? уа?ытта ?аза? ?дебиет?не сынау мен м?неуден г?р? сылау, сипау, аяу, аялау ауадай ?ажет. Сыр мен сын со?ы сыбау, сабау?а ?ласып, арты сора?ы соттасу?а салынып, сот т?рел?г?не араласу?а шей?н бару орын алды. ?Сырттай сайлап Абайдай б?р ??дайды, Сот ??рса егер кей?нг? ?рпа? былай?ы?,- к?б?с? а?тай алар ма екен ?здер?н. Сын б?рында бол?ан. ?дебиеттег? к?з?арас тартыстары, таласы сын ж?не ?зара сын атал?ан. ?йтеу?р, ??г?ме т?рк?н? сын?а ауыс?ан со? ?дебиет тарихында бол?ан стенографиялы? жазбаларда ?ал?ан, м?ра?аттарда са?тал?ан та?ырымбыз?а ?атысты б?р-ек?л?с?не то?тала кетей?к. Алматы. ?аза?тан Жазшылар Ода?ыны? ???-съез?. 07.09.1954 жылы. ?.?б?шев. Стенографиялы? жазба. 367 бет. ?....Сланов пен Иманжановты? жазы?ы ??ара?анды? романын ?атты сына?аны ма? Егер олар ?ате сына?ан болса, жиырма бес мы? дана болып басыл?ан ??ара?анды? романы от?а жа?ылмас ед? ?ой. Сол жолдастарды?, ?с?ресе Москвада?ы жолдастарды? сын к?мег? ар?асында ??ара?анды? романы шала болса да ?айта ж?ндел?п, жары? к?рген жо? па ед?? Ендеше олар?а кектенуд??, оларды? шы?армасын о?ымастан басылуына тыйым салуды?, ?ала берд?, оларды? е?бег?н атау?а ер?ну сия?ты па?ды?ты? не ж?н? бар??. 378 бет. ?Шынды?ына келгенде, сын?а е? т?збейт?н, е? кекш?л б?зде екеу болса, ?абиден б?р? де, б?реу болса ?з?. К?з?н?? 57 сыр?атылы?ынан ол еште?е о?и алмайды. Соны? салдарынан ол басты? бол?алы б?р де шы?арманы о?ы?ан емес. ?з? о?ымай ?згелерд?? айтып отыр?анын айтып отыру Елтайшылды? болатынын ?атты ескерген ж?н?. 26 ?а?тар 1955 жылы. ?аза?стан Жазушылар Ода?ыны? партиялы? бастауыш ?йымы бюросыны? м?ж?л?с хаттамасы: ??атысып отыр?ан бюро м?шелер?: Орманов, М?стафин, Моргун, Раимкулов, Омаров, Молдагалиев. Ша?ырыл?андар: Жароков, Ергалиев, М??анов, Аманчин. К?н т?рт?б?нде: Ек?нш? Б?к?л Ода?ты? жазушылар съез?н?? ?орытындылары. Моргун Ф.А. с?з?: Ергалиевт?? м?нез? мен т?рт?б?нде кемш?л?ктер бар. М?стафин жолдаста кемш?л?кс?з емес. ?дебиетте б?йыру?а болмайды. Ал, М?стафин жолдаста ?о?амды? ?йымны? басшысынан ??р? ?к?мш?л?к ?дет басымдау?. Алматы. 02.12.1955 жылы. ?аза?стан Жазушылар Ода?ы. Жас жазушылар творчестволы? е?бег?не арнал?ан пленум. 56 бет. То?аш Бердияров: ?Поэзия - а?ынны? ысты? ?аны, жасты? ша?ы, жалынды махаббаты, ?ыс?а ?м?р?... Мен? бейбасты? ?ылы?тар?а бой ?р?ызып, рюмкеге ?ол создыр?ан кейб?реуд?? ?аталды?ы, ?д?летс?зд?г?, я?ни ?иянат жасауы. Мен? к?лд?рет?н де, жылататын да Жазушылар Ода?ы. Мен?? та?дырым, ?м?р?м, ж?рег?м соларды? суырмасында сар?айып жапа шег?п жатыр. Мен? ?алпа?тай ?шырамын десе де, ?с?рем?н десе де соларды? ?олында. Мен Алматы?а ?она? боп кел?п, ?она? боп кетем?н. Сонды?тан б?з сия?ты ?она?ын канцелярист жолдастар ес?ктен сы?алатпай ??шк?ш? деген ?ар?ыс маскасын киг?збей, бала?аттамай адамгерш?л?к жасаулары ти?с. С?з нар?ын ажырата б?лет?н б?зде де ар, ?ят, намыс деген бар. Т?рбилеуд?? жолы осы екен деп ?шк?л?кке салын?ан ?лкен са?а жазушылармен те? ?ойып, ?ата? жаза ?олданып, ж?рт?а ?арабет ?ып к?рсету болмас деп ойлаймын?. ?бу С?рсенбаев: ?То?ашты? ?з адамгерш?л?г?, ?з м?нез? туралы мен жеке то?талма?пын. Ал, поэма туралы ?ойыл?ан айып ?д?летт? емес. ?уанды?, сен ?з?? де н?з?к жанды а?ынсы?. Б?р кезде кей жолдастар, са?ан да к?йрек деген айып ?ой?ан ед?. Сонды?танда н?з?к сез?мге ??рыл?ан шы?армаларды? б?р? де к?йрек болады екен деп ?ал?ансы? ба, ?алай? ?д?летт? бол?ан ма??л. Жастардан жа?а жолмен, ты? жолмен келуд? талап етер ед?к. Талантты? ?арыштар жер? ?м?р орталы?ы. Жа?сы а?ындарды? до?ызша аунап жат?анын к?рген о?ушы оларды? ?лендер?н о?у?а да жиренер ед?. ?ара?андыда жазушылар б?л?мшес? ?йымдастырылсын деген ?сынысты ?олдаймын?. Б?л Ж?мекенн?? ?ара?анды ?аласында кенш?лерд?? ортасында ж?р?п, М?скеу сапарына дайындалып жат?ан кез. ?беке? б?р с?з?нде ?д?летт?к ??ымын ек? ?айталады. Салма? сала, м?н бере. ?адап, т?й?п т?рып айт?ан. Жас а?ындар?а айт?ан а?ыл-ке?ес? ?л? де ?з м?н?н жо?алт?ан жо?, жо?алтпайды да. ??дай та?ала б?л ?аламды жарат?ан да ер?нбеген, кел?с?мменен, хикметпенен к?м?латты б?р жол?а салып жаса?ан. ?лем ?д?лд?г?мен ?сем. Рас с?зд?? б?р аты - ха?, ха?ты? б?р аты- алла. Ха? араб т?л?нде ?д?лд?к ж?не ???ы? деген ма?ына беред?. ?д?л ?лем ?семд?г?мен ?дем?. Поэзия - ?д?л, ?сем ?лем. Осы ?лемде ?рк?мн?? ?м?р с?руге ???ы?ы бар. А?ын?а сын айтарда ойлан?ан ж?н: ?Жаулар бос?а У ж?тады ызадан, Б?зге сыншы т???р? мен халы? бар. Отан ?ш?н к?рест?к ?ой б?з ?ман К?рес ??нын - ажалымыз аны?тар. Мейл? ?лей?н.... ?л?м б?лдыр т?с б?лем, Б??ауды ??пан, ажалы?нан саспан да. Шыбын жаным тем?р шатыр ?ст?нен Т?т?н болып к?тер?лер аспан?а? (Лермонтов- Ж?мекен. Паткульден). Шынайы а?ындарды сынайтын осылар - халы? пен т???р?, сола?ай сынны? сойылын ала ж?г?рер содырлар емес. Ж?мекен де албырт жас ша?ын еске ала келес? жолдарды жауаптылы?пен ойлана жаз?ан: ?Мынау келген ?ай жасы? Демес?н деп б?р тект?, Т?уекелд?? найзасын Т???р?ге с?лтепп?н?. 59 ?ле?ге келгенде та?ырып тандауда ойланып ал?ан абзал. Халы? пен т???р? та?ырыбы арзан?олдылы? пен таязды?ты кеш?рмейд?, к?термейд?. Ж?мекендей ашы? айтып, кемш?н т?скен жер?н ?з? к?рсет?п мойындау ?рк?мн?? ?олынан келе бермес. Т?рш?л?г?нде ешк?ммен де к?респеген Ж?мекен ?ш?н оны? ?ле?дер? к?ресуде. Ж?мекен ж?мба? а?ында емес, б?р?н ашы?, аны?, ай?ын жазып кетт?. Ж?мба?ы неб?р метафора, ойды к?ркем с?збен жымдастыра б?лу?нде жат?ан шы?ар. Б?р ?ара?ан?а ?арапайым, ??ыны?ты сия?ты ?ле? жолдарына ???ле, тере??не батылымыз жет?п бара алмаймыз, ?ст?рт ?арау?а ы??айлымыз. Ке?ес кез?нен келе жат?ан таптауырын бол?ан тар жол?а т?с?п алып, тайрандай ж?нелем?з, ?аза?ты? жолына жоламаймыз. ?р н?рсен?? т?б?н, хикмет?н б?лмекке ынты? болу?а асы?у арманы жетелес?н. Мысалы, ?Б?з ?з?м?з? деген ?ле??ндег?: ?Шаша?тарын самал желге ж?зд?рген, ?ызыл туды - ?ызыл дед?к б?з б?рден? - деген жолдарды алып к?рей?кш?. А?ынны? ??ызыл ту? деп отыр?аны коммунист?к идеямен Ресейде бил?к басына келген ?ызылдар, большевиктер партиясы. Тарихи деректерден к?б?м?з ?ызыл идеясыны? байыбына бара алмай, ойланбай, оянбай, бас тарта алмай ??ып-?ызыл? бол?анымызды к?рем?з. ?з?м?зге т?н, алашты? мемлекет керек екен?н ??пады?, ?лтты? мемлекетт?кке ?мтыл?анды ?лтшыл дед?к бас?алармен ?осылып. Алаш?а ?ш? жау боп, сырты к?лд?. Абай айт?ан адам алдаушы, аулаушы, андушы, арбаушы?а айналды. С?бел?-с?бел? суреткерлерд? с?з?п-
с?з?п С?б?р су-суы?ына с???рд?к. А?ын осы ойды астарлап ?б?рден? деген с?збен бер?п отыр. ?с?ре ?ызыл тез о?ар дегенд? ?аза? осындайдан айт?ан. Большевикте о?бады, б?зде олар озбыр отарлау саясатыны? жал?асы екен?н ??пай, ?лт болып ?рынды?. ?атты ?ателест?к. Осыны? б?р?н Ж?мекен таратып, талдамай ?лтты? ??ымына сен?п ?сынды. Сол кезд?? цензурасын б?ра? с?збен айналып ?тт?. М?мк?н, Ж?мекен ?ызылды б?рден ?ызыл дегенд? ма?танышпен айтып отыр?ан шы?ар деген п?к?рге б?з, онда неге Ж?мекен осы жолдарды ??ателесу с?з бе екен? с?збен, ой-т?жырыммен жал?астырады. 60 Та?ы да б?р оралайы?шы ?ле?н?? сол т?сына: ?...Б?з керемет ке? халы?пыз, С?з бе ед? ?ателесу к?терем деп ?зген??. Ж?мекен ?ателесу туралы с?зд? ?аза? хал?ына ?арата айтып, ?олданып отыр. Б?к?л халы? болып ?ателесу. С?мды? ?ой б?л. Оп-о?ай. Т?кке де т?рмайды. С?збе екен. Ке?б?з ?ой. Б?р ?ател?кт? жасаса? ке?д?г?м?зден кем болмаймыз. ?з?м?зд? ?з?м?з к?терем?з деп жасаса? ?ател?кт? б?р ж?н-ау. Осы ?ленде ?аншама салма?, саба? жатыр. Мойындау, сына?, сыналу бар. А?ын?а да о?ай т?спейт?н, ж?рег?не ж?к болып тиелет?н жыр жолдары. Ж?мекен ?ле?н?? со??ы жолын былай : ?Ал, б?р жа?та ??лан ??лап ??ды??а, ??ла?ына ойнап жатты ??рба?а?- деп б?т?ред?. Осындай ойларды б?з Ж?мекен поэзиясына жо? жерден алып кел?п жал?ап,танып жат?ан жо?пыз. А?ынны? ?олдан?ан с?здер?н?? тал?ылау, таразылау осы ой?а ?келед?. Байыппен барласа?ыз Ж?мекен ?з ?аза? хал?ыны? трагедиялы? та?дырын ?те ерте, жас кез?нен т?с?не, ??ына, сез?не б?лген. О?ан б?з Ж?мекенн?? ал?аш?ы жариялан?ан жырын талдап, тарат?анда то?таламыз. Ж?мекен ?аза? хал?ындай адал, ашы?, а?. Д?ниен?? бет?не тура ?арап, ал?а аттау?а ары бар ?аза? ?лтыны? ?лы Ж?мекен -
?з хал?ынан, ?м?р лавасынан жалын атып, алмас болып жар?ырап шы?ты: ?Шы?тым, шы?тым ?з с?з?мнен - ше?берден, ?айла, к?рек, ?айдасындар- кел бермен. ?а?аз, ?алам, сия сауыт- кет аула?, Шабыт тауып жарымадым сендерден. Енд? алдымда: ?ызыл ?ш?ын т?р борап, ?ара тас?а ?адалады с?р болат. Мен?? орным- жалын ат?ан лава ?ш?, Мен?? с?з?м- тем?р шеге б?р ?орап, ?а?ылады ол таба алса егер ?з орнын, Таба алмаса? - ?обдишада жатады. Басып озса - ?алай ?ана т?зерм?н, 61 А?ын да??ын б?р?ышыны? ата?ы. Жо, жо?, достым, ата? емес м?ратым, Жа?ында?ан сайын о?ан б?р адым, Адал а??ан ?р тамшы тер алдында Б?рк?мд? алып т?рамын?. А?ын ?з ше?бер?нен шы?а б?лд?, шабытжел?мен желе б?лд?. Ата??а да адал, а? е?бекпен ие болды. ?ле? ?лем?н?? ?з?не ?нерден келд?. ?дем? ?ле?? ?д?л адамдар, шахтерлер арасынан шы?ты. Жа?а?ы ?беке? айт?ан ?м?р Орталы?ында ?арыштады. Жа?а, ты? жолмен келд?. Мен?? м?ндай т?жырымым Ж?мекен жайында жаз?ан со? бар жа?сыны со?ан тели беру деген п?к?р тумас. Сол заман?ы дерекк?зден алып отырмыз жа?сы с?здерд?. ?згерт?лмеген, ??делмеген ?м?рден. Дау тудырмас ?ш?н жа?а?ы жастарды? шы?армасына арнал?ан жиыннан дерек келт?рей?к. 73 бет. ?.Бек?ожин: ??ара?анды шахтерлер?н?? е?бектег? ерл?г?, таби?атты? байлы?ы, бас?а ?рнектер?н ?ле?д? ?ара?андыны? ?ара?андылы? леб? а??ып т?ратын ?ле?дерд? к?ре алмаймыз. ?ара?анды мен К?кшетау таби?атын суреттеу ар?ылы ?негел? шы?армаларымен келген а?ындар жо? деуге болады. Б?зд?? б?р?м?зд?? жаз?анымызда ?олдана берет?н Алатау, К?кшетау. Б?л ек? тауды? пейзажы айырылмайды. Б?зд?? ?лы а?ындар ?з?н?? к?рмеген?н, сезбеген?н жырлама?ан?. ?алеке? ?андай ?ажап, поэзиялы? талап ?ой?ан: ?ара?андылы? леб а??ып т?ру керек. Ол ?ш?н ?ара?андыны, жер астын, лаваны к?ру керек. ?м?р орталы?ынан ?ту ?ажетт?н. Онымен ?оса талантты болу шарт. К?ргендей, ест?гендей жаза б?лу м?ндет ?лг?л?, ?негел? ?нер ?ш?н. ?.?айырбеков: ??ле? жазу м?дениет?нде б?р жа?ымсыз ??былыс орын алды. Жала? м?л?мет - ?ле? - а?парлар пайда болды. ?м?рд? жырлау, е?бект?, е?бек адамын жырлау ?ле?н?? б?р с?ры?сыз, м?нс?з т?р?н тудырып алды. ?ле?де ?нер азайды?. Б?л да тарихи дерек, м?ра?аттан алын?ан. 1954-1955 жылдарда?ы ?ле?дерд? талдаудан ту?ан ойлар. ?ле?де ?нер азайды? ?ле?? барды? б?р? ?нерл? ме? Ж?мекен а?ын да??ына ал?аш?ы ?адамын ?ошала?тан бастаса, ?ара?андыда шахтерлерд? ? к?ркем?непаздар ?й?рмес?нде жал?астырды. Ол мектепте скрипкада ойнаса, ?ара?анды?а ?о?ыр домбырасын ала шы?ып, кенш?лерден к?м?р ?азуда да, к?ркем ?нерде де ?алыспады. ?ошала? ??мынан, ?ара?анды к?м?р?нен к?р? Кремльге ?нерд? апарды. К?м?рш?лерд?? к?с?пода? ?йымдарыны? жиналыстарында н?м?р 33/34 шахтаны? к?ркем?нерпаздар ?й?рмес?н?? ж?мысы к???л аударарлы?ы жылы с?збен аталып ?ткен. Осынау с?з жерде ?алмады, естит?н ??ла? ест?д? де, к???л?не то?ыды. ?леуметт?к ?д?лд?кпен б?рге ?дем?л?кт? де ??а б?лген адам ест?д?, есте ?алды. ?лкен ж?рекпен жас ж?рект?? кездесу?не аз уа?ыт ?ал?анды. К?м?рмен б?рге ?ара?андыда ?нерл? адамдар кен?нде мол ед?. ?нер с?йер ?ауым?а Алматыдан 1955 жылды? 18-20 а?панында ССРО халы? артис? К?л?ш Байсеитова мен б?рге ??рман?азы атында?ы ?лтты? аспаптар оркестр? ?нер к?рсет?п кеткенд?. Оркест?рд?? ??рамында 45 адам, дирижер? У.Н?с?пов, бас дирижер?, ?ССР е?бек с???рген артис? Шам?он ?аж?алиев. ?ара?анды ?аласында?ы кенш?лерд?? м?дениет сарайында ?ткен концерттерден ?Советт?к ?ара?анды? газет?не хабар жаз?ан ?.?зиев болатын. Осынау ?ажайып концерт ?ткен ?ара?анды ?аласыны? т?р?ндег? кенш?лерд?? м?дениет сарайы пайдалану?а 21.03.1952 жылы тапсырыл?ан, к?рермендер залы 1000 орын, лекциялы? залы - 400 орын. 1955 жылды? ?азан айында к?ркем?нерпаздар саны - 421 адам. 1955 жылды? жазында ?тк?з?лген Республикалы? к?ркем?нерпаздарды? бай?ауына облыстан 170 аса адам ?атысты. Облыс бойынша 3 б?р?нш? орынды кенш?лер сарайыны? ?нерпаздары же??п алды. Республикалы? бай?ау?а 8 ?нерпаз ?р?ктелд?, оны? ?ш?нде 2 грамота ж?не 300 сомнан а?шалай сыйлы? алды. 1955 жылды? 9 желто?санында ?ткен республикалы? бай?ау жюри? хаттамасына с?йкес ?ССР к?с?пода?ы Ке?ес?н?? ??рмет грамотасымен н?м?р 33/34 шахтаны? моторис? М. С?лейманова марапаттал?ан. Республикалы? бай?ау ая?талмай жатып ж?мысшы ж?не ?ызметкерлерд?? Б?к?лода?ты? к?ркем?нерпаздар бай?ауына дайынды? басталып кеткен ед?. Осы жол?ы бай?ауды? ?з?нд?к ерекшел?г? Совет Ода?ында бил?к еткен коммунист?к партияны? ХХ-съез?мен т?спа т?с ?ту?. Сталинн?? жеке басына табынудан бас тарту съез? бол?анмен, оны? ?с?н бас?а басшыларды? бастауымен жал?астыру жиыны болды. ?м?р мектеб? санал?ан к?с?пода? ?йымы да ж?мысшы м?ддес?н ?ор?ау?а жанталасты. Жеке бас?а табынудан бас тарту дегенмен ?з жем?с?н берд?. Елге т?т?а боларлы? т?л?аларды? ?р?ашанда бол?аны, бар екенд?г?, болатынды?ы баянды болды. Ж?мыс уа?ытын 8 са?атпен шектеу, демалыс к?н?н енг?зу осы к?с?пода? ?йымыны? бастауымен ?айтадан ?алпына келт?р?лд?. К?с?пода? м?дениет оша?тарын к?птеп ?йымдастыру?а к???л б?лд?. ?ара?андыда кенш?лерд?? к?с?пода?ыны? басшылы?ында коммунист, облысты? партия комитет?н?? та?ауда?ы ек?нш? хатшысы бол?ан Кенжин ?укебай ж?мысшыларды? ?леуметт?к жа?дайын жа?сарту?а ?ызмет етт?. ?з?н?? барлы? ?м?рл?к т?ж?рибес?н, абырой бедел?н, ата?ын, б?л?м?н, б?л?кт?л?г?н ?леуметт?к ?д?лд?к жолына ж?мсады. Кенш?лерд?? облысты? к?с?пода?ыны? т?рал?асыны? 1955 жылды? 17 а?панында?ы ?аулысымен Кенш?лерд?? м?дениет сарайыны? ж?мысын ?арап, ?ызмет?н д?рыс ат?арма?ан директор Пронинды ж?мыстан босату туралы шеш?м ?абылданады. Кенжин ?.?. б?к?лода?ты? бай?ауды? м?н?н, ма?ынасын, ма?ыздылы?ын жете т?с?не б?лд?. Ж?мысшыларды? ма?сат-м?ддес?мен ?атар ?укебай ?аза? ?лтыны? да м?ддес?н ?мытпады. Бай?ау?а барса ?лтты? ?нермен бару?а бел шешт?. ?рине, б?л ?ске б?к?л республика, облыс басшылары араласты. Алайда, м?ра?аттан ?укебай атамызды? ?ст?? нег?зг?, шешу? с?тт?нде ерекше роль ат?ар?анын аны?тады?. Е? бастысы, бай?ау?а ?атысу ма?сатында Кенжин ?. ?ара?андыда кенш?лерд?? ?н-би ансамб?л?н ??ру?а кенш?лерд?? облысты? к?с?пода?ы т?рал?асыны? 1955 жыл 18 карашасында?ы ?аулысын ?абылдайды. Ода?ты? бай?ау?а ?ара?анды кенш?лер?н?? за?ды т?рде ?атысуына ???ы?ты? нег?з ?аланады. ?ара?анды ?аласыны? энциклопедиясында шахтерлерд?? ?н-би ансамбл? 1961 жылы ??рылды деген ?ате а?парат бер?лген. Кенш?лер к?с?пода?ыны? 1955 жыл 18 ?арашада?ы ?аулысына с?йенсек ансамблд?? ??рылуы с?л ертерек бол?ан. 1955 жыл?ы ?аулыда 25 ?араша?а дей?н ансамблд?? ??рылуы талап ет?лген. Талап б?лжытпай орындалды, ансамбль ??рамы белг?ленген к?ннен бастап жаса?тала бастады. Оны? нег?з?н Кенш?лерд?? м?дениет 64 сарайыны? жанында?ы к?ркем?нерпаздар ?жымы ??рады. К?с?пода?ты? Орталы? Комитет?нен ансамбльге керект? ки?м т?кт?ру ?ш?н 60 мы? сом ?аржы с?ралады. Б??ан дей?нг? Кенш?лер сарайыны? жанында?ы 1954 жылды? басында ?йымдастырыл?ан ?н ансамбл? тарап кеткенд?. Б?к?л м?дениет ж?мысы ти?ст? жоспарсыз, ж?йес?з ж?рг?з?лген. Енд?, ш??ыл т?рде, дереу барлы? ?йымды? ж?мысты жол?а ?ойып, ?н-би ансамбл?н ??ру керек болатын. О?ан шахт?лердег? клубтарды? к?ркем?перпаздар ?й?рмес?нен е? ?зд?к деген ?нерпаздарды тарту туралы клуб бас?армаларына н?с?ау ?аулыда тура к?зделген. Ансамбль шахтерлер ансамбл? рет?нде ??рылатын бол?анды?тан о?ан шахтерлерд?? ?атысуы ?ажетт??, онсыз кенш?лерд?? ансамбл? деп есептелмес ед?. К?с?пода? ?аулысыны? тарихи ??ндылы?ы сол заманны? ?олданыста?ы за?дарына с?йкес болып кенш?лерд?? ансамбл? ресми танылуы. Осы ?аулыны? нег?з?нде н?м?р 33/34 шахтаны? шахтер?, сонда?ы к?ркем?нерпаздар ?й?рмес?не ?атысып ж?рген Ж?мекен Н?ж?меденов те ресми т?рде ша?ырылады. Б?л ?аулы ресми к?с?пода?ты? ?аулысы бол?анды?тан ???ы?ты?, занды к?ш? бар. Ж?мекенн?? ?нерге за?ды, ???ы?ты? жолмен келген?н к?рсетед?. Ж?мекенд? шахтерлерд?? а?ыны, да??ты шахтер, ?ара?анды ?аласыны? ??рметт? азаматы аталуыны? ???ы?ты? нег?з?н?? б?р? осы ?аулыда. ?ара?анды хал?ыны? Ж?мекенд? ма?таныш етуге за?ды т?рде, ???ы?ты? нег?з? мы?ты. ?ара?анды м?ра?атында Ж?мекенн?? сол жол?ы ?з ?олымен толтыр?ан ?ш анкетасы са?таулы болып шы?ты. Одан б?з Ж?мекенн?? н?м?р 33/34 шахтаны? клубыны? жанында ?йымдастырыл?ан к?ркем?нерпаздар ?й?рмес?не келе салысымен 1955 жылды? 1 ?азанынан ?атыс?анын б?лд?к. Нег?з? солист-орындаушыны? ?ш есеп ??жаты Ж?мекенн?? ?з ?олымен толтырыл?ан. Жас Ж?мекенн?? ?олта?басы. Екеу? 25 ?араша к?н?, ?ш?нш?с? 2 желто?сан 1955 жылы жазыл?ан. А?ынны? сол кездег? ?ол ?ою ерекшел?г? к?р?нед?. ?з?н?? ж?не атасыны? атына ?осып ?кес?н?? де ес?м?н белг?леп ?ол ?ой?ан. Ек? ??жатта домбырашы екенд?г?н к?рсеткен. Хорда ?ле? айтатыны жазыл?ан. 1955 жылдан к?с?пода? м?шес?. К?ркемонерпаздар ?й?рмес?не 1953 жылдан ?атыс?анын хабарлайды. Т?р?ын мекен? - 33/34 шахтаны? н?м?р ?ш?нш? интернаты. ?ызмет? - к?м?р ?абатын бек?туш?. Кей?н ?аза?ты? ?ара ?ле??н?? ?абыр?асын бек?туш?л?к ?нер ?ызмет? осы шахтерлерд?? е? б?р ?ау?пт? саналатын маманды?ынан бастал?ан. М?ра?атта Ж?мекенмен б?рге ансамбл?ге ?атыс?ан шахтелерд?? анкеталары т?ркеул?. Н?м?р 33/34 шахтадан: Абажатов Кажмурат Кусаинович, 1936 ж.т., интернат - 3, б?лме - 6, Абраимов Алмас, 1935 ж.т., интернат - 1, Баишев Баяхмет Баишевич, 1935 ж.т., интернат - 3, Мыктыбаева Амина Кишкенбаевна, 1936 ж.т., Мажиханов Шамет, 1935 ж.т., интернат - 1, Сартаев Айтбай Байменович, 1935 ж.т., интернат -
1, Сулейманова Майя, 1925 ж.т. Ансабльде т?рт?п ?атал бол?ан, нег?зг? ж?мысына бармай, ер?ншект?кке салын?ан адамды кенш?лер м?дениет сарайы директоры Е.Л.Пелещук, дайынды?ты? жауапты у?к?л?, б?йры?ымен ансамбль ??рамынан шы?арып ж?бер?п отыр?ан. Осы деректен шахтерлер нег?зг? ж?мысынан босатылмай ж?мыстан бос уа?ыттарында ансамбльге ?атысу?а ти?ст? бол?аны к?р?нед?. М?ра?атта?ы деректерге с?йкес хор?а ?атысатын ер-азаматтар?а 28 ?аза?ты? ?лтты? ки?м?н т?кт?рген, шалбар, камзол, б?р?к. Ж?мекенн?? ки?м?: 48 п?ш?н, 2-бойлы. Хормейст?рд? Алматыдан ?нер шебер? рет?нде самолетпен алдыр?ан. ??жаттарда Ж?мекенд? хорда б?ресе баспен, б?рде тенор дауыспен ?атысады деп жазыл?ан. Ансамбльд?? ки?м?н Алматыда арнайы тапсырыспен т?кт?рген. Астанадан к?с?би балетмейстер ша?ырыл?ан. К?с?пода?ты? Орталы? комитет? с?рал?ан 60 мы? сомны? орнына 28460 сом ?аражат ансамбльге б?лген. М?ра?атта са?тал?ан ?стен ансамбльд? дайындау?а кетет?н ?аражатты? сметасы табылды. Е? ?ызы?ы ?арапайым бухгалтерл?к есеп-?исап ?а?азында ?ара?андылы? кенш?лерд?? ?н-би ансамбл?н?? Москва ?аласында ?тет?н бай?ауды? ?орытынды б?л?г?нде ?нер к?рсетет?нд?г? алдын ала жазылып ?ойыл?ан. ?здер?не, ?нерлер?не сен?мд? бол?ан ба, ?лде жо?ар?ы жа?пен кел?с?м солай бол?ан ба. Ек?нш?с? болса, ондай кел?с?м с?зд? К?м?р бассейн?н?? басты?ы, Ке?ес Ода?ыны? Жо?ар?ы Ке?ес?н?? сол кездег? депутаты Иноземцев пен б?рге кенш?лерд?? к?с?пода?ыны? басшысы Кенжин ?укебай ж?рг?зген сы?айлы. ?алай болса да, М?скеуге с?зс?з баратынды?тары аны? бол?ан. К?ркемд?к жетекш? м??ал?мдер училищес?н?? ?стазы В.Е.Кепп. М?скеуден б?рын дайынды? бай?ауын комиссиямен ?абылда?ан, комиссияны? т?ра?асы облысты? к?с?пода? ?йымыны? хатшысы А.Пирибинус. Сол сапарда кенш?лер ансамбл? ?андай репертуармен ?атыс?анынды?ын аны?тайтын деректер м?ра?ат?а тапсырылмапты, б?к?л т?з?мд? толы? аны?тай алмады?. Алайда, ?ара?андыда шы?атын ?Комсомолец Кара?анды? дейт?н газетт?? 1956 жыл?ы 14 февраль, н?м?р 20/1255/ санынан бай?ауда орындалатын туындыларды? кейб?р?н тапты?. Бай?ау?а ?атысу?а бара жат?ан адамны? ма?аласына с?йкес бай?ауда М??ан Т?лебаевт?? ?Ба?ыт? ж?не ?Шахтерлер ?н??, халы? ?н? ??аратор?ай? орындалатынды?ы айтыл?ан. Ж?мекен ?з? кенш? бол?ан кез?нде ?н сал?анын ?ле??нде жаз?ан. Осы газеттег? ма?ала Н?с?п апайды? Ж?мекен М?скеуде ??аратор?ай? ?н?н айт?аны жайлы дерект? д?лелдейд?. Ж?мекенн?? ?ара?андыда 1956 жылдары т?скен сурет?нде костюм ???р?нде б?р белг? - значокт?? та?улы т?р?аны бай?алады. Б?к?лода?ты? ?нер жарысына ?атысып, же??п шы??ан к?ркем?нерпаздар?а бай?ауды? арнайы белг?с? табыс ет?лген. ???рге та?ылатын белг?де алтын т?ст? д?н? п?с?п толыс?ан бидай маса?ыны? бейнес? бар. Сол белг?н? б?з ?ара?анды ?аласында?ы ?лкетану м?ражайынан бай?ау?а ?атыс?ан В.Ф.Ипатованы?, кей?н ?аза? ССР е?бек с???рген артис?, жеке ?орынан тапты?. Мамандар?а к?рсеткенде олар Ж?мекенн?? ???р?ндег? белг?н?? на?ты сол белг? екен?н растады. Осындай б?р б?р?нен т?уелс?з, бейтарап дерек к?здер? ар?ылы Ж?мекен ансамбль ??рамында М?скеуге барып, ?нер к?рсеткен? д?лелденд?. Ма?алада М?скеуге 105 к?с? аттан?анын жаз?ан. М?скеуге ансамбльмен б?рге мына адамдарда бар?ан: А.Рахишев, В.Брайковская, Т.Досболдинов, З.Байсеитов. Тем?ржолды? билеттерд? тапсыру т?з?м?нде Ж?мекен к?рсет?лген, билетт?? ба?асы - б?р мы? сом. Кейб?реулер т?пт? отбасыны? м?шелер?н ала кеткен. Бай?ау?а ?атысушы М.Петрусевич - б?з ?ара?андылы?тар ?орытынды концертте XX- съезд делегаттарыны? алдында Ода?тар ?й?нде ?нер к?рсетт?к деп ма?танышпен жаз?ан. ?Б?ндайды еш?ашанда ?мытпайсы?? деп жазыпты. Ма?танса ма?танарлы? о?и?а. Алып империяны? салтанаты ас?ан, аса бай, к?ркем сарайында д?у?р? ж?р?п т?р?ан ??кей ы?ай мен сы?ай алдына шы?ып ?нер к?рсетуде о?ай?а т?спеген. Б?к?лода?ты? ?Труд? газет?н?? 1956 жыл 8 а?пан к?нг? н?м?р 32/10679/ санында ?К?с?пкерлер Ода?ыны? Б?к?лода?ты? Орталы? Ке?ес?н?? б??аралы? м?дениет б?л?м?н?? бас?арушысы Ивановт?? баспас?зге берген с?хбатында ке?естер ел?нде 130 мы?нан аса к?ркем?нерпаздар ?жымы барлы?ы, онда 3 миллионнан аса адам ?атысатынды?ын атап ?ткен. Со??ы бай?ау?а Ода? бойынша 1200 ?нерпаз, Москва мен Москва облысынан 2000 адам ?атысатынын айт?ан. Бай?ауды? концерттер? Ке?естер сарайыны? колонна залында, Чайковский атында?ы Концерт залында. ?нер ?айраткерлер?н?? орталы? ?й?нде, астананы? м?дениет сарайлары мен клубтарында ?ойылма??. Бай?ау?а ?атыс?ан 3200 ?нерпаздарды? ?ш?нде ?аза?ты? Ж?мекен? де бол?анына б?зде ма?таныш етем?з. Ж?мекен Евтушенко мен Вознесенскийден ?лемд?к ?дебиетке б?рын шы?ты. Коммунистерд? ? ?же??мпаздарды? съез?? деп ат ?ой?ан жиынына б?к?л ?лемнен, жан-жа?тан жа?сы-жайсандар жинал?ан. Оларды? ?ш?нде ?дебиет, ?нер ?айраткерлер? бол?ан. Социалист?к Ке?естер Ода?ынан: А.Е.Корнейчук, М.А.Шолохов, А.А.Сурков, М.С.Каримов (М?стай К?р?м.) ?аза?станнан: Брежнев Л.И., ?онаев Д.А. Соларды? алдына ?о?ыр ж?зд? ?аза? жасы Ж?мекен шы?ып к?й ойнап, ?н салды, я?ни ?нер?мен ал?аш?ы рет ?лем сахнасына, к?ркем ?нер ?лем?не аттады. 1955 жылды? 25 мамырында драма жазу м?селес? бойынша ?тк?з?лген жиында М.О.?уезов былай деген: ?Я почти вышел на литературную арену с коллективом драмтеатра?. ?дебиет ?лем?не сахна ар?ылы келд?м дейд? ?лы М?ха?. Мен??, Ж?мекен ?аза?, ?лем ?дебиет?не, ?нер?не 1956 жылы а?пан айында ерк?н енд? дейт?н?м осындай тарихи деректермен нег?зделед?. Б?л т?жырым за?ды да. Ж?мекен ?арапайым, сыпайы бол?анымен ?аза? ?дебиет?нде, поэзиясында ?атарда?ы жауынгер? бол?ан жо?. Ол б?рден танымал генерал болып келд?. Оны ?аза? поэзиясына кенш?лерд?? генералы, тау директоры деген ресми дербес ата?ы бол?ан Кенжин ?укебай ?келд?. Б?к?л ?аза?станнан, Совет Ода?ынан ?ара?анды кенш?лер?н?? к?с?пода? ?йымы неб?р? ек? айды? ?ш?нде ?н-би ансамбл?н дайындап, ?лтты? ?нермен б?рден Москвада, Кремльдег? ?орытынды концертке ?атыстырды. Б?л е?бек пе? Е?бек. Ерл?к пе? Ерл?к. ?аза?ты? ?н? шыр?алып, к?й? к?мб?рлеп, шал?ыды. Б?л аз ба, к?п пе? ?апта?ан ?алы? ?арасы бар, сарысы бар орыс т?лд?лерд?? ортасынан Ж?мекен мен б?рге б?рнеше ?аза? ж?г?ттер?н ?атыстыра отырып ?аза? ?нер?н?? классиг? М.Т?лебаевт??, халы? ?н?н репертуар?а к?рг?зу, ансамбльге ?аза??а т?н ?лтты? ки?м киг?зу д?рыс шеш?м бол?ан. Ке?ест?? ?нер ке??ст?г?нде тек ?ана ?лтты? ?нермен же??п шы?у?а болатынды?ын болжай б?лген к?регенд?к. Д?л сол т?ста ?лтты? ?нермен же??п шы?у ?лт ?лдарыны? рухын к?теру ?ш?н де ?ажет ед?. М?не, ?аза? Кенжин ?укебайды? мы?тылы?ы осында. ?стамды ?стаз, табанды т?рбиеш?, ?лтты? ?лы т?л?а. Же??ске жете б?луге баулыды. К?с?пода?ты? ?ызметте ж?р?п, ?лтты? ?нерд? ?мытпады. ?аза?ты? ?лтты? ?нер?н ?м?р ортасынан ?здед?. ?ай ?ызметте ж?рсенде ?лтты? ма?сат-
м?дден? ?мытпау керект?г?не ?лг? боларлы? ?с. ?м?рл?к ?с. К?м?р с?з?н?? ?з?н?? нег?з? ?м?р: К-?М?Р. ?...Уатамыз к?м?рд? б?з? к?р?нбейд? б?ра? ша?ы. К?м?р ... ?м?р... б?рнеше от Б?р кеудеге т?ра?тады? (Ж?мекен). ?олданыста?ы к?м?р ?нерк?с?б? деген с?зд? алып ?ара?ызшы. Нег?зг? т?б?р? ?НЕР. К?м?р ?азуда ?нер. Б?зд?? Ж?мекен ?нерге ?м?р-?нерден келд? дейм?з сонды?танда. Оны? т?ла бойы т?нып т?р?ан ?нер: скрипка, домбыра. ?н салу. Анекдот айт?ышты?ы. Артист?г?. К?м?р, ?м?р, б?рнеше от Ж?мекен кеудес?не т?ра?тады. Ж?мекен ?ара?анды топыра?ында ту?ан ?аза? а?ыны деген т?ра?ты т?ркес ??ымды ?аза? ?дебиеттануында ?олдану?а осындай ?м?рл?к нег?з бар. Тарихта белг?л? т???ыш ?аза? ?лтыны? ?лтты? гимн?н тудыр?ан ?ара?анды топыра?ы. Одан т???ыш президент, т???ыш ?арышкер жаратылды. Т???ыш ?лтты? гимн туды. Т???ыштар т?л?алармен танысты, табысты. Т?л?алар т???ыштарды т?рбиелед?, баулыды. Т???ыштарды? топыра?ы - жаса, жаса м??г? ?асиетт? ?ара?анды топыра?ы. Т?л?алар?а, т???ыштар?а, таланттар?а т?нып т?р?ан т???рек. 69 Ж?мекенн?? к?м?рд? ?м?р деп к?ркем бейнес?н берген оны? мына ек? б?р ?ле??нен к?рем?з: ??айла. К?рек. К?м?р ?ара, к?з ?ара, М?лт?лдер тек аппа? тамшы с?т- шамдар. Ала?анын алдырыпты бозбала, Ал?ынды шал... ащы ауаны ж?тпа?дар! Аппа? жары? а?тарылды а??а сып, ?оп- ?ою ша? т?нып жатса тымырсы?. ?з шыдамын жед? ?рб?р жан тауысып, Сым бойында жасыл ?ш?ын ж?р ыршып. ?ос рельс- мандолинн?? ?ос шег?, ?ара вагон к?мб?рлетт?-
Ж?г?р, шы?. М?нда?ы к?й- к?ш т?лейд?, ?стед?? Б?лшы? еттер бейне тем?р шы?ыршы?.... ?ара б?йра сел алса, ?ара вагон толып шы?ар б?рт?ндеп. ?ара тол?ын ая?тар?а оралса, Мотор- ж?рек со?ып кетт? з?рк?лдеп. ?ара??ыны шаммен ?реп ж?р кеме, Ба?ытты ед? шам ?андай! Ек?- ?ш адам с?л жантайса ?ргеге, Ек?- ?ш ?йд?? оты с?н?п ?ал?андай. Ек?- ?ш б?лшы? тулап кетсе тол?ын боп, Мы?- сан к???л рахат?а батады. Ек?- ?ш тамшы тер т?г?лсе м?лт?лдеп,-
Жылынар деп б?к?л байта? Отаным?. ?ленде ?оп-?ою ша?. Ал?ын?ан шал. Ащы ауа. Жел?нген шыдам. К?м?р уатудан ойыл?ан ала?ан. М?лт?лдеген м?лд?р тер. Ая??а оралу. А??а кебу. ?реу. З?рк?лдеу. Аппа? тамшы. С?т шамдар. ?андай-?андай ?аза?и тума т?л ??ымдар а?тарылады мына шахта мен шахтерлерге арнал?ан жырлардан. А?ын те?еулер? лавада?ы ?оп-?ою ша?ды жаба?ы ж?ндей жыртады. ?ара??ылы? ?абыр?асын жары?ты? айбалтасымен с?гед?. Ша? дариясын ?рттап-т?г?п т?р?ан лава ?андай ?ор?ынышты. Сыры? с?уле. 70 К?п ая?ты мосы. О?ан ?л?нген комбайн - ш?йнек г?р?лдейд?, ызы?дайды. Шыра??а айнал?ан а?ыл мен ой. К?ндей к?к?реген к?лк?с?мен т?леген шахтер. Бет?нд? желп?ген к?м?р ис?. К?м?р ?абыр?асы - ?ап-?ара та?та. Балуан ?олдар. Ек? и?н?нен дем ал?ан шахтер. Забой мен лавадан ат?ыла?ан асыл алмас с?здер. Адал ж?рект? т?л?алар болар елге т?т?а деп, ?лтты? т?л?аларды ?лг? т?т?ан Ж?мекен. Коммунист Кенжин ?укебай: ?Б?з ?аза?пыз, б?з бармыз? дед?. ??нерл?м?з, ?айраттымыз, же?ем?з? деп, же??п ?айтты ?нер б?секес?нде. Осы ансамбльд? ? б?р м?шес? Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? кей?нг? ?нердег? ата?-да??ы кенш?лер ансамбл?н?? ??рамыны? шынында да осал емест?г?н к?рсетед?. Бас?алар же??ст? о?ай бер?п ?ойып ?арап т?ра ма? Ж?мекенн?? барлы? же??с?н?? басы осы же??стен басталады. Сырттан келд? деп, сырттансын?андар сырт?а тепкенмен Ж?мекен ?з замандас, ?атарлас ??рбы-??рдастарынан б?рын аттады ?лемд?к ?нерге. Б??ан бас?а а?алар рен?ш-?кпе б?лд?рмес. А?и?аты сол, ?а?ары мен ?аруымен б?к?л ?лемд? ?алтыратып отыр?ан Ке?ес Ода?ы бол?аны а?и?ат ?ой. А?и?ат. Партиядан ?оры??анымыз рас ?ой, рас. Онсыз мансап, д?режеге, ата?, да???а жетпейт?нд?г?м?зд? б?лд?к пе? Б?лд?к. Б?лд?кте, б?лект? сыбанып ж?бер?п, арды белбеуге т?й?п алып ?ып-?ызыл белсенд? болып шы?а келд?к. Кейб?р ?о?ыр ж?здерд? ?ып-?ызыл шиедей ?ылып ж?берд?к. Ол жолда ешк?мд? аямады?, аянбады?. Шынды? па, шынды?. Жас Ж?мекенн?? К?кжал ?ас?ыр коммунистерд? ? жиынында ?атысуы та?дырды? да б?р белг?с?, ем?реу?н? болды ма, б?р ??дай б?лед?. ?йтеу?р, Ж?мекен ?аза?пын деп шыр?ап шы?ты ?лемд?к ?нерге. Мен ?адала, м?н бер?п, баса айтып отыр?аным кейб?р сыншылар Ж?мекен орыс а?ындарыны? ?з?не к?п ???лд?, солардан шы?ты ма дейд?. Б?ндай ?ате, жа?са? п?к?рлер Ж?мекенн?? ?м?р?н, ?нер?н б?лмегенд?ктен айтылады. ?дебиеттануда жастар?а д?рыс ба?ыт- ба?дар бермейт?н т?жырымдар. Аттары атал?ан орыс а?ындарын Ж?мекен о?ыса кей?н о?ы?ан, д?п сол 1955-1956 жылдары оларды? жина?ы М?скеуде де шы?а ?ой?ан жо?. Шы?са да ?аза? ел?не жете ?ой?ан емес. 1956 жылы Ж?мекен Вознесенскийден де, Евтушенкодан б?рын ?з т?л?асыны? даралы?ын к?рсет?п, программалы? ?лендер?мен шы??ан. Олардан бас?а о?итын орыс классиг? ?алмап па? Ж?мекенге ?з?н?? т?л, тиес?л? Ж?мекенд?г?н ?имаймыз. Ол ?з?нен ?з? неге шы?пайды. Т???р? берген таби?аты, таланты, ?ошала? пен ?ара?анды топыра?ы бар емес пе? Аша?, Аз?ыр, Атырау, Ар?а ел? ?айда ?алады? Ж?мекен шы?са Абай, Илияс, ?асымдардан, ?з ?аза?ынан шы?ты, ?йренет?н, ?лг? алатын ?аза? а?алары т?р?анда Ж?мекен бас?аны ?айтс?н. Орысты? ?лы ?дебиет?н т?мендет?п ??лтшылды??а? ?рынып отыр?ан жо?пыз. ?лтымызбен ма?танудан да ж?не де бас тартпаймыз. Тек ?ана б?зд?? ?з?м?зд?? ?лы ?дебиет?м?зд?? барлы?ыны?, оны? нег?з?, н?р? бас?аларды? ы?палынсыз-а? ?р?де ежелден ерк?н елд?? ?ажап поэзиясыны? нег?з?нде шы??анына баса назар аударамыз. ?аза? поэзиясыны? с?з кестес? мен ?ле? ??рылысыны? т?пк? нег?здер? к?не д?у?рде ?алыптас?анын ?алымдар д?лелдеген. Ежелг? т?рк?лерд?? ?й?ас жасауда?ы ?к?г? деп аталатын поэтикалы? ?лшемд? Абайды? ?Б?л?мд?ден шы??ан с?з? деген ?ле??нде ас?ан шеберл?кпен ?олдан?анын зерттеуш?лер атап отыр. Халы?ты? ?дебиеттерде б?р б?р?нен ауысу, алмасу, ?йрену, ?лг? алу ?рд?с? бол?ан, болып та жатыр, болады да. Б?ра? та ?рк?мн?? ?з т?п-т?рк?н? барлы?ы бая?ыда мойындал?ан т?ста Ж?мекенд? бас?а ел- ж?рт а?ындары ?з?н кезд?р?п ?ою?а ж?не де болмас. ?аза?стан Республикасыны? т?уелс?зд?г?н жария еткен?м?зге 15 жыл болды. 2005 жылы Ресей мемлекет?мен ек? арада?ы шекарада аны?талып, бек?т?лд?. Енд?г? кезекте ?аза?ты? ?лтты? ?дебиет?н?? т?уелс?зд?г?н жариялау ?ажет. Егеменд? елд?? ежелг? ерк?н поэзиясына оралу к?т?п т?р. М?дениет м?расы мол халы? - ?аза? хал?ыны? ?дебиет? де т?уелс?з болатын кез келд?. Т?пк? ар?ы ?аза??а, т?рк?ге оралу с?т? келд?. К?м ?ай т?лде жазса, сол ?лтты? т?лге, ?лт?а ?ызмет етед?. Орыс т?л?н Республика азаматтарына ?арым-?атынас т?л? рет?нде ?сыну ???ы?ты? ?ател?к. Конституция?а с?йкес емес. Ата за??а сай ?рк?мн?? ана т?л? мен т?л м?дениет?н пайдалану?а, ?арым-?атынас, т?рбие, о?у ж?не шы?армашылы? т?л?н ерк?н та?дап алу?а ???ы?ы бар. ?л?м жетт?л?кке салынып, б?рын?ы беделмен т?зеге салып адамны? ерк?н орыс т?л?мен шектеуге болмас. ?рк?мн?? ?з тандауы, та?лымы, танымы бар екенд?г?н ?мытпайы?. Арты? с?йлеп ?ою ?р?айсымызда бар деп Ж?мекен 72 айтпа?шы, ана т?лге келгенде абай бол?ан ж?н, к?м болса?да. Ал, ?аза? т?л?не ?атысты ?ате п?к?р ?станды? екен, онда ?аза? т?л? сен?? ана т?л?? болма?аны. Батыс пен солт?ст?кке бас ш?л?и беруд? к?ндел?кт? т?рш?л?кте к?рет?ндей к?р?п ж?рм?з. ?лтты? ?дебиетт?? нег?з? ?лтты? т?л. ?лтты? т?л?а ?лтты? т?л, м?дениет, ?дебиет т?л?. 1958 жылы 20 мамырда Алматы ?аласында Ке?естер Ода?ыны? Жазушылар Ода?ыны? бас хатшысы А.А.Сурковты? ?атысуымен ?аза?стан жазушыларыны? жиналысы болып ?ткен. Жиын?а ?.М?с?репов т?ра?алы? етед?. Сол жиында Ж?ма?али Саин жа?а?ы Сурков?а былай деген: ?Александр Александрович, С?з б?зд?? поэзияны нашар б?лес?з. Мен?? бай?ауымша ?аза? ?дебиет?н, бас?а бауырлас республикаларды? ?дебиет?н б?ршама б?луге деген ма?сат та ?ойылма?ан, еш?андай да орынды ?адамдар жасалма?ан сы?айлы. Б?зге бек?т?л?п бер?лген Симонов б?зд?? ?дебиетт? б?луге ?адамдар жасайды деп к?т?п ед?к. Б?з ?айда?ы б?р колхоз емесп?з, б?зд? проценттеп б?лу ?ш?н. Б?зд?? ?дебиетт? б?лу ?ш?н ?рб?р поэманы, ?рб?р к?ш?г?р?м ?ле?-та?па?ты б?лу керек, ж?не де оны о?у ?ажет?. Суроков?а ?аза? Ж.Саин ?алай ашы?, тура, ?д?л?н, а?и?атын айт?ан. Тайсалмай. Б?лмейс??, б?лсе??з де нашар б?лес?з, б?луге ынталы да емесс?? дейд?. Мартьянов С.Н., ?аза?стан Жазушылар ода?ы бас?ар-
масыны? 1956-58 жылдары Секретар?, ?з с?з?нде: ?...?рине осында 20-25 жыл т?ратын, ту?ан орыс жазушыларына ?аза? т?л?н б?лмегендер? жаман, кеш?р?мд? емес. Алайда, оларды ?аза? т?л?н ?йренг?с? келмейд? деп айыптау?а болмайды. Б?нда ?аза? т?л?н ?йренуд? ?йымдастыру керек?,- деген. ?аза?станда ту?андар?а ?аза? т?л?н б?лмеу кеш?р?мд? емес дейд? орыс а?айын. С?бит М??анов: ?бауырлас т?лдерд?? Б?к?л Ода?ты? институын ?йымдастыру туралы м?селе ?оятын мезг?л жеткен сия?ты?,- деп ?сыныс жасайды. Оны М.?уезов ?л?п алып, ?олма ?ол, б?л д?рыс ?сыныс. Шетелд?к Шы?ыс т?лдер? институт? бар, ал Ке?ест?к Шы?ыст?г? жо? деп С.М??ановт? ?лтты? ма?сат-
м?ддеде ?олдап шы??ан. ?лтты? т?л м?ддес?нде б?р жерден шы??ан ?аза? ?дебиет?н?? ек? алыбы. С.М??анов одан ?р? жал?астырып, жиналыста?ы с?йлеген жолдастар ?лтты? республикаларда т?ратын орыс жазушылары сол республиканы? т?л?н о?ып-?йренбейт?нд?г? н жи? айтып жатыр. Б?л за?ды ж?не д?рыс ?упрек?. ?ара?ызшы сонау заманнан С?бит М??анов ?аза? т?л?н ?йрену, б?лу, о?у за?ды талап деп отыр. Енд?, ?р? ?арай С.М??анов былай дейд?: ?Жолдастар, м?нда ?з?м?зд?? ортамыз, мынандай факт?ге ж?г?ней?н. Мысалы, Дмитрий Федорович Снегинн?? ?кес? мар??м Федор Снегин ?аза? т?л?н тамаша б?лген, ал Дмитрий Снегин ?аза? т?л?н б?лмейд?. Иван Шуховт?? ?кес? де ?аза? т?л?н тамаша б?лген, ал Иван Шухов б?лмейд??. С?бит М??анов осы с?з?мен ?з заманында?ы орыс жазушыларыны? ?аза? т?л?н?? б?лмеу?н?? нег?зг? себеб?н астарлап келт?р?п отыр. С?здерге де т?с?н?кт?. Ал, енд? с?з майталманы орыс А.А.Сурков не дед? дейс?з ?ой. Ол т?тес?нен б?ра? тарты да былай деп тол?ады: ??рк?мд? соны? ту?ан т?л?нде о?и б?лу - ол б?р б?р?не деген с?й?спенш?л?ктен туатын махаббат. Б?з кез?нде Т.Г.Шевченконы орыс а?ыны ?ыламыз деп тырыс?ан адамдармыз. Жолма-жол 12 жол ?ле??нен аударма жасады?, одан ?р? еште?е шы??ан жо?. Себеб?, б?зде т?пн?с?а?а сай келет?н орыс т?л?нде с?з табылмады, орыс т?л? мен украин т?л? а?айынды деп айтса да?. Сурковт?? с?з?нен б?ра? т?жырым шы?ады: ?аза? т?л?н ?йренг?с? келет?н адам?а сол т?лге, сол ?лт?а деген махаббат керек. ?аза? т?л?не, ?лтына, хал?ына с?й?спенш?л?к. Бауырым деп с?йсе? -?йренес??. ?аза? т?л?н б?луд? талап ету ?д?летт? талап. Абай атамыз айт?ан жол: ?Махаббатпен жарат?ан адамзатты, Сен де с?й ол алланы жаннан т?тт?. Адамзатты? б?р?н с?й бауырым деп, Ж?не ха? жолы осы деп ?д?летт??. Махаббат жо? жерд? ?иянат жаулайды. ?д?лет жо? жерде ?семд?кте т?ра?тамайды. Абай ?нер?н?? де нег?з? ?аза? т?л?. Абай?а дей?нде ?аза?ты? ?ажап поэзиясы бол?анды?тан да, ?аза?ты? бас а?ыны да осы ?аза?ты? даналы?ынан шы??ан. ?йренсе батыстан да, орыстан да, шы?ыстан да ?йренген шы?ар. Алайда, т?пк? нег?з? т?рк?, ?аза?. Абайды, ?аза? ?дебиет?н ?ит 74 етсе батыс?а апарып бас ид?рет?не кел?спейм?з. Абайды ?лемд?к ?дебиетт?, ?л?мд?, ?ылымды о?ыса, о?ы?анын ?орыта, байыта, жа?арта, жа??ырта б?лд?. Адамды? ойлауды ?аза? даласында отырып-а? адамзатты? де?гейге к?терд?. ?аза? топыра?ыны? нег?з?нде. Абай талайларды талай ?асыр тол?андыр?ан толы? адам концепциясыны? нег?з? поэзия, д?н, ойшылды?та екен?н к?рсет?п кетт?. О?ып, ?йренген?н даланы? даналы? м?нез?нде са?тады. Отарлау саясатын тере? т?с?нген Абай ?те са? жазды, оны? поэзиясы боданды??а, отарлау?а ?арсы к?рсеткен азаматты? ?арсылы?ты?, ба?ынбауды?, ?арсылы?ты? идеяларына, ?н?не, ойларына т?нып т?р. Тере??не ???лсе??з Абайды? с?здер?нен оны? Кенесары ханны? ?лтты?-азатты? к?рес?н ?олдаушы, ?аза? поэзиясында ?лтты? идеяны жал?астырушы бол?анын к?рес?з. ?аза?стан Республикасыны? мемлекетт?к м?ра?атында са?тал?ан ?аза?стан Жазушылар Ода?ыны? партия ?йымыны? ашы? партиялы? жиналысыны? 1951 жылы 20 с?у?р?нде ?ткен отырысында ?Правда? газет?ндег? 26.12.1950 жылы жариялан?ан ??аза?стан тарихы туралы с?ра?тарды маркст?к?ленинд? к т?р?ыдан к?рсету? деген ма?аланы тал?ыла?анда жазыл?ан хаттама-стенограма?а с?йкес М?хтар ?уезов Абай жайында былай деген: ?Маркст?к ?л?мге шей?нг? барлы? а?ындар мен ойшылдар сия?ты Абайда ?о?амды? ?м?рд?? ?згеру?не ы?пал етет?н ??былыс имандылы? деп сана?ан. Абай да ?з д?н? бол?ан, бас?а да ?ателер? бол?ан?. М.?уезов ?ылышынан ?ан тамып т?р?ан бил?к алдында ?ател?к деп айт?анмен, б?р? б?р Абайды? нег?зг? ерекшел?г?н, ?лылы?ын к?рсет?п кеткен. Осы жиында ?асым Аманжолов та ?з?н?? 1940 жылы ?Кенеке? атты ?асымов Кенесары туралы поэма жаз?анын мойындайды. ?з? де кей?н ?Б?р партия жиналысы? атты ?ле? жазды ?ой. ?.Аманжоловты? ?ле?? партия жиынынан кей?н жазуылуы ?бден м?мк?н. ?ле? мазм?ны мен жа?а?ы о?и?а со?ан д?лел. Ж?мекен ?з? де: ?...Б?ра? Пушкин емес?м б?р??е аян, Белинский емесс??, ?рине, сен. Мезг?л?м аз ?айтпа?ан, жасыма?ан, Ал т???лген кездер?м басым одан. 75 ...Мазалама Пушкинд?, мен?? ?ш?н жет?п жатыр ?з?мн?? ?асым а?ам... демей ме? 1957 жылдары Ж?мекен Алматыда жерленген ?асым а?ынны? бейт?не барып, та?зым ет?п ж?рген? белг?л?. ?асым а?ынны? образын ?аза? поэзиясында бейнелеген Ж?мекен оны космосты? а?ын?а ба?алады. ?ошала? ??мына бар?анда Ж?мекенн?? ?асымды д?л осылай ба?алауыны? нег?з?н т?с?нд?к. Ж?мекен жырында?ы ?асым а?ын бейнес? жайында ?ылыми е?бек жазу?а т?рарлы? д?ние ?те к?п. Ж?мекенн?? с?й?п айтатын Сарыар?а ?ндер?н?? ?ш?нде ерекше бер?л?п шыр?айтын ?ндер? ?асым мен М?ди ?ндер? бол?ан. ?лде, ?ара?андыда ж?рген кездер?нде ?йренген ?ндер? жасты? ша?ын елестетт? ме? М?мк?н Ар?а ел? о?ан Ар?а жа?тан со??ан ?ошала? жел?н еске сал?ан шы?ар. ?лде, осы ?шеу?н?? б?р орта?ты?ы бар ма? Биыл -
2005 жылы М?дид?? ту?анына 125 жыл, ?асым а?ынны?, Н?ж?меден атаны? ?айтыс бол?анына тура 50 жыл, Ж?мекенн?? ту?анына 70 жыл толып отыр. ?лтты? ?лы ?лдарын б?р ?ылатын д?ние ол - жалпы ?лтты? м?ддеге келгенде ?апысыз, ?алт?ысыз ?ызмет ету?нде жат?ан сы?айлы. Ахмет Ж?банов М?дид?? ??аракесег?н? музыка ?нер?нде ?аза? ?лтыны? гимн? деп ба?аласа, б?з де Ж?мекен мен Ш?мш?н?? ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н ?аза? ?лтыны? гимн? деп ба?алайтынымыз, таныйтынымыз шынды? ?ой. Б?лар ?аза? хал?ыны? т?тасты?ыны?, б?рл?г?н?? белг?с?ндей, ескертк?ш?ндей т?л?алар емес пе. ?алай айтса?та, мен Ж?мекенд? ?з?мс?н?п ?з?м?зд??, б?зд?? Ар?аны?, ?ара?андылы? азамат, а?ын деп ?арастыру?а бей?мм?н. Ж?мекенд? бар ?аза?тан, Атыраудан, Аз?ырдан, Алматыдан б?л?п алып б?л?к шы?арайы? деген ниет жо?. Ж?мекенн?? ?ара?анды?а келу? кездейсо?ты? па? Зандылы? па? Н?с?п апайды? ?ара?анды?а ал?аш рет 20 с?у?р 2005 жылы келген с?тте б?к?л халы? алдында ?Мен Атырауды? ?ызымын, Сарыар?аны? кел?н?м?н, с?здерд?? алдында басымды ием? деу?нде ?аншама ?асиетт? д?ст?р, та?лым, таным жатыр. Ж?мекенн?? ?ара?анды ?ланы, Ар?аны? азаматы, ?лы ?лы екенд?г?н жария ету емес пе. 76 ?Дари?а- ай ?айда кетт? ?асым а?ам! ?Д?ние ?ас?рет?не жасыма?ан?. Жо? енд?, амал ?анша! От ед? ол Мен ?ш?ын сол б?р отан шашыра?ан?. Осындай а?тарылудан кей?н неге б?з Ж?мекенд? бас?а?а апарып телим?з? Абайдан, ?лиястан, ?асымнан ?лг?, ?неге ал?ан Ж?мекен неге Андрей мен Евгенийден шы?уы ти?с? Ж?мекенн?? ?з? не дейд?: ?Жасырмайтын с?з?м б?л, Айтпасамда ма?тана: Б?р м?н?мд? ?з?мн?? ?азып аппын шахтадан. Ыр?ына ер?п сез?мн?? Арман ойлап, ?ау?п ?ып, Б?р м?н?мд? ?з?мн?? Домбырадан тауыппын. Адал шыным аны? б?л, К??г?рт шы?ты дегенмен, ?оймай жазып, алыппын Б?р м?н?мд? ?ле?нен. Ой - кен?м боп, ой- ?н боп, Ойдан б?р? бас апты. Б?р м?н?мд? жоям деп, Ек?нш?с?н жасаппын. М?н?м к?п- ау, бай?айым, С???пт? бояуы, ?айсыб?р?н айтайын, ?айсыб?р?н жояйын...?. Осы жырында Ж?мекен шахтерл?г?н б?р?нш? жол?а ?ойып отыр ?ой. Ойшыл кенш? бол?анды?ын жасырмайды. А?ын ерк?нен тыс к?м арты? айта алар. Б?з не айтса?та а?ынынан асып айтпаймыз. Б?з, ?ара?андылы?тар, Ж?мекенмен ерекше ма?танатымыз - шынды?. Б?л жасырмайтын сез?м, с?з?м?з. ?ара?андылы? ?нерпаз-кенш?лер Москва?а 1956 жылды? 8 а?панында жол ж?рген. Жолда 20 к?н болып, а?панны? 27 к?н? ?ара?анды?а орал?ан. Бай?ау жайында ?Правда?, ?Известия? газеттер? де жаз?ан. Сол кезд?? партиялы? рупорлары. Партияны? съез? 1956 жылды? 10- 23 а?пан аралы?ында ?ткен, делегаттарды? келу?н ?оса есептегенде, Ж?мекен ?ара?анды?а оралып, лавасына т?с?п, к?м?р уатып жат?анда, елде жа?а е?бек бастамасы жария ет?лген ед?. Ол 1956 жылы ?аза?станны? ты? ж?не ты?ай?ан жерлер?нен миллиард п?т асты? беру м?ндет? болды. ?рине, ты?да?ы е?бект? к?рсетуден жазушылар, а?ындар тыс ?алмады. Олар ?ара?анды?а да кел?п, кет?п отырды. Оны? алдында 1954 жылды? с?у?р айында ?ткен ?аза?стан Жазушылар Ода?ыны? бас?армасыны? VII пленумында ты? жерлерд? игеру кез?ндег? республика жазушыларыны? м?ндет? ж?н?нде м?селер тал?ылан?ан. Баяндамашы ?.М?стафин. Пленум?а ?атысып отыр?ан сол кездег? ?аза?стан Коммунист?к партиясыны? Орталы? Комитет?н?? б?р?нш? хатшысы Пономаренко да жазушылар жайында, ?нер жайында ?з п?к?р?н б?лд?рген. С?йлегенде былай деген: ?М?с?репов жолдас с?йле??з деген де кел?скенм?н, б?ра?-та мен?? кейб?р п?к?рлер?м М?с?реповт?? ж?не бас?аларды? п?к?р?мен ?йлеспей шы?уы м?мк?н екен?н ескерткем. Мен бас?а еште?емен айналыспай таза сыншы болу дегенд? т?с?нбейм?н. Тек ?ана талдауды? маманы ?ана болу ?алай болма?. ...М?не, ?аза?станда аса ?тк?р идеологиялы? с?ра?тар, м?селелер болды. Д?рек? ?ател?ктер болды, сол ?ател?ктерд? д?рек? ?ател?ктермен т?зед?к. (залда к?лк?) М?нда кейб?р жолдастар ?с-сапар ж?н?нде армандайды, ?иялдайды. Ескерт?п айтайын, б?з сондай жа?дай жасаймыз, сонда к?б?с? ?айтып оралуды арман етер. Онсыз болмайды. Жазушыларды? осынау м?ндетт? де орындауын ?амтамасыз ету ?ш?н т?с?л табамыз. Жазушыларды ба?аламау?а болмайды, ол ?те ?ымбат?а т?сед??. Ты? ж?н?нде, онда?ы жазушыларды? м?ндет? жайында ?аза?станда осындай ??г?мелер ж?р?п жатты. Ты? туралы талай д?ниелер жазылды, кейб?реу? кез?нде танылды, о?ылды. Облысты? ?Советт?к ?ара?анды? газет?н?? редакциясы жанында?ы 1954 жылды? 27 с?у?р?нде ?йымдастырыл?ан ?дебиет б?рлест?г? ?ала?а ?с-сапармен келген жазушылар М?стафин ?., А?танов Т., Бегалин С. жолдастармен кештер ?тк?зген. Б?рлест?к м?шелер? - 9 адам. 01.12.1955 жылы Жас жазушыларды? творчествалы? е?бег?не арнал?ан пленумда А.Тем?ржанов б?рлест?кке ?атысты с?з?н келт?рей?к: ??ара?андыда?ы Байсеитовты алайы?. Газет жанында?ы б?рлест?к д?рыс ж?н с?лтеуд?? орнына осы Байсеитовты б?зды деуге болады. Себеб?, оны? б?р жыл ?ш?нде жаз?ан жет? поэмасын газетке басып шы?арды. ?аз?р Байсеитов ?з?н б?р гений санайды. ?ара?анды облысы бойынша жазушылар ода?ыны? б?л?мшес?н ?йымдастыру ?ажет. Жас жазушыларды? республикалы? ке?ес? ?арса?ында ?аза?стан Жазушылар Ода?ыны? тапсырмасымен 1956 жылды? ?ырк?йег?нде ?ара?анды?а ?апан Сатыбалдин келген. ?деби б?рлест?кт?? 1956 жыл 12 ?ырк?йектег? н?м?р 6 хаттамасынан, б?рлест?кт?? хатшысы ?.?зиев, оны? ?ара?андылы? ?аламгерлермен кездесу ?тк?зген? белг?л?. Сол кездесуде ?ара?андыда Жазушылар Ода?ыны? б?л?м?н ашу туралы с?з ?оз?алады. ?деби б?рлест?кт?? т?ра?асы, ?Советт?к ?ара?анды? газет?н?? редакторы Тайк?манов Б. облыс?а Алматыдан ?с-сапармен жазушылар жи? келед?. Б?ра? оларды? шахтерлермен, ?з о?ушыларымен кездесу?, бой к?рсету? азды?ын? айт?ан. ?Социалист?к ?аза?стан? газет?н?? ?ара?анды облысы бойынша т?лш?с? , а?ын Тем?ржанов А. оны? ?ст?не Алматыда шы?атын ??аза? ?дебиет??, ??дебиет ж?не искусство журналы ??дебиет м?селелер?н д?рыс к?термейт?н?н? атап ?ткен. ?Жазушылар Ода?ы м?ны ескеруд?? орнына т?пт? б?зд?? ?з?м?збен байланыс жасамайды. Оны? басшылары ?ала берд? не жазып ж?рген?м?зд? де б?лг?с? келмейд?? деп сына?ан. Жазушылар Ода?ына ?з?н?? сапарынан есеп берген ?.Сатыбалдин жауапты хатшы С.Омаров пен жас жазушылармен ж?мыс ж?н?ндег? ке?есш? Ж.Саин?а жазбаша баяндамасында барлы? керект? адамдармен кездесуге ег?н жинау нау?аны кез?нде м?мк?н болма?анын жетк?зген. Облыста?ы партия комитет?н?? ?г?т-насихат ж?н?ндег? хатшысы Хафизовты? Н?ра ауданыны? ег?с ал?абында ж?рген, Такуманов жолдас та сонда обкомны? ?к?л? рет?нде ег?стерд? аралау?а кеткен. ?ара?анды ?аламергерлер?н?? арасында ?рине классиктерд?? табылмайтынды?ын, алайда олар?а ?ол с?лтей салу?а болмас деген ?з п?к?р?н б?лд?рген. Орыс б?л?м? апта сайын ж?ма к?н? са?ат 18-де жиналуды ?дет ?ыл?ан. Б?ра?, ?к?н?шке орай одан н?тиже жо?. ?аза? ж?не орыс б?л?мдер? б?лек-б?лек ?м?р с?ред?. Орыс т?л?нде с?йлеу ?иын деп ?аза? б?л?м? орыс б?л?м?мен б?р?г?п жиналыс ?тк?зуден ?з?лд?-кес?лд? бас тартты. Осы д?рыс ?с пе деп ?к?н?ш б?лд?р?пт?. ?ара?анды ?аласыны? ?аза? т?лд? ?аламгерлер?н?? сыны орынды бол?анды?тан ?.Сатыбалдин жетк?зген талап-т?лектер? жерде ?алмады. 1956 жылды? 21 желто?санында ?аза?стан Жазушылар Ода?ыны? т?рал?асыны? м?ж?л?с? ?тт?. О?ан т?рал?а м?шелер? : ?.М?с?репов, М.?уезов, С.М??анов, Д.М.Снегин, С.Омаров, Т.Жаров, Т.А?танов, К.Хасанов, партиялы? бюроны? хатшысы Ж.Саин, ?аза?станды? мемлекетт?к ?дебиет баспасынан Т.Балтагожин, Э.Имангамбетов, М.?аратаев, Советт?к Социалист?к Ке?естер Ода?ыны? Жазушылар Ода?ынан П.Скоспрев, З.Кедрина, Р.Алимкулов ?атысады. К?н т?рт?б?не б?р ?ана м?селе ?ойыл?ан: ?аза?стан жазушылар Ода?ыны? облыс аралы? б?л?мдер?н ??ру. Баяндама жаса?ан ?.М?с?репов. М?ж?л?сте ?аза?стан Коммунист?к партиясыны? Орталы? Комитет?не ж?не Министрлер Ке?ес?не ?аза?стан жазушылар ода?ыны? облыс аралы? 3 б?л?м?н: оны? б?р? ?ара?андыда -
?ара?анды, А?мола, К?кшетау, Солт?ст?к облыстарды? ?дебиетш?лер? ?ш?н, ??ру ж?н?нде ?сыныс пен шы?у ?ажет деген ?аулы ?абылданады. ?ара?андыда жазушылар Ода?ыны? б?л?м?н ??ру ?андай де?гейде, ?андай уа?ытта шеш?лген. ?м?р мен ?нер, ?нд?р?с т?рш?л?к дейт?н тай ?азанда ?айнап жатты. Ал?аш?ы миллиардты жинап алу нау?аны бастал?ан с?тте Ж?мекен 05.07.1956 жылы шахтамен ?оштасып Алматы?а, о?у?а, жол ж?руге ?амдан?ан. Оны? комсомолды? жолдамада к?зделген 2 жылды? мерз?м?нен б?рын шахтадан кетуге ке?ес бер?п, Алматы?а о?у?а кету?не ?ол?абыс жаса?ан, ?олдау к?рсеткен ?лкен ж?рект?, мы?ты ?аза? Кенжин ?укебай Келма?анбет?лы ед?. ?анды ?ыр?ын, ?лы Отан со?ысы кез?нде ??ара?анды майдан ?ш?н? атты эшелон-эшелон к?м?р, тама?, ки?м ?йымдастыру?а басшы бол?ан Кенжин ?укебай, 1898 жылы ту?ан, жас кез?нен мемлекетт?к ?ске аралас?ан, о?ы?ан, то?ы?ан талай азаматты танып, талантты?а жол аш?ан к?реген болатын. ?те сауатты, м?дениетт?, тект? ?аза?. ?ара?анды кенш?лер?н?? облысты? к?с?пода?ын бас?аруы бекерден бекер емест?. К?с?пода?ты бас?арып отыр?анда ол облысты? партияны? пленум м?шес?, облысты?, ?алалы? ке?естерд?? депутаты, Ода?ты?, республикалы?, облысты? к?с?пода?тарды? орталы? бас?ару ?йымдарыны? м?шес? болатын. Бил?к те, бедел де, б?л?к те, б?л?м де б?р басында жетк?л?кт? б?л басшы бол?ан ?аза?ты?. Ата?ы мен а?ылы Алатаудай ?укебай. Сонды?тан да оны Ж?мекен мы?ты ?аза? деп еске алып отыр?ан. Нег?з?нде осы ата?а Ар?ын ?уанды? Бар?ана бабаларыны? тект?л?г? дарып т?ра?та?ан ба дейм?н. Самай Бар?ана?лы Т?лекес?н?? ш?берес? Кенже атамыздан К?лма?амбет (К?лкей), Келма?амбет, Бал?о?ыр, Ахмет. К?лма?амбеттен ?ара?андылы? К?лкеевтер. Келма?анбеттен ?укебай, М?укебай, М?улит. Аталарыны? атын алып Кенжин ес?м?мен б?к?л елге белг?л?. ?укебайды? ?н?с? М?улитте Москвада о?ы?ан, тау-кен инженер?, партия ?ызмет?н?? ?айраткер?. Б?л атаны? ?лдары мен ?ыз-кел?ндер?нен б?р а?с?йект?к, бекзатты?, ке?д?к, б?л?мд?л?к, б?л?кт?к сез?л?п т?рады. Сырт к?з сын к?з ?ой. Ж?мекенн?? жары Н?с?п апай да Кенжиндердей тамаша ?аза?тар болады екен деп ризашылы?ын ?ркез б?лд?р?п отырады. ?укебай атамызды? ?лы Т?леш ?о?амды? ?айраткер, ?аза?станда к?п партиялы? ж?йен?? нег?з?н ?алаушыны? б?р?. Кенже ?ызы С?уле ?алым-за?гер. М?улитт?? ?лы Болат ?ылыми диссертациясын М?скеуде ?ор?а?ан, техника ?ылымыны? кандидаты, ?скер, к?рдел? техника жасау ?нд?р?с?н?? б?р?нш? басшысы. Осы к?тапты жазу барысында Болат ?ылыми жетекш?л?к ?ызмет к?рсетумен б?рге, к?м?р?нд?р?с? н к?р?п т?с?ну ?ш?н ?ажетт? ?с-шаралар ?йымдастырды. ?зден?с, жазу барысы Болатты? бас?аруымен ?ылыми-?д?стемег е нег?зделд?. ?ара?андыны? тумасы, университетте б?рге о?ы?ан, бауырым-
?н?м ?абиболла ?асымов - Атырау облысы прокурорыны? 81 орынбасары ?з? елде дем алыста ж?рсе де мен?? Атырау-
?ошала?-?ара?анды сапарымны? с?тт? ?ту?н ?амтамасыз етт?. Алматыда Н?с?п апай мен Ж?мекен ?л-?ыздары, немерелер? ?лтты? м?ра?атта ала?сыз ?зденуге жа?дай жасады. Алматыдан ?аза?станны? Халы? жазушысы, Мемлекетт?к сыйлы?ты? лауреаты М?хтар Ма?ауинн?? бауырым деп бауырына бас?ан туысты? к???л, иг? т?лег?мен, ?аза?ты? Ж?мекен? ту?ан ?ошала? сапарына а? батасын алып аттандым. Б?л да алла сый еткен с?тт?л?к, абырой, ?дебиетке адал ?ызмет етуд?? ?лг?, ?негес?. Кенжин ?укебайд?? салып кеткен ?рд?с?. 1956 жылды? 10 наурызынан Ке?ес Ода?ында ж?мысшылар мен ?ызметкерлер ?ш?н демалыс к?н? ж?не мейрамдар алдында?ы к?ндерде ж?мыс уа?ыты 8 са?аттан 2 са?ат?а ?ыс?артылды. Сол жылы жо?ар?ы, арнайы орта о?у орындарында, мектептерд?? жо?ар?ы класстарында а?ылы т?рде а?ша т?леп о?у жойылды. Б?ны? б?р? к?с?пода?ты? же??с? ед?. ?леуметт?к ?д?лд?к ?ш?н к?рескен ?.Кенжин ?сем ?лем поэзия?а да ?ызмет етт?. Ж?мекен к?с?пода? м?шес?, ?н-би ансамбл?н?? белд?, белг?л? м?шес? бол?анды?тан Кенжин ?укебайды? шахта басшыларынан оны мерз?м?нен б?рын ж?мыстан босатуын талап ете алды. Ж?мекенге ?нер адамы, а?ын рет?нде болаша?ын болжап, ?м?т еткен, к?мектесе алатын шахтада б?рде б?р ?аза? жо? болатын, шахтаны, партиялы?, к?с?пода? ?йымыны? б?р?н орыстар бас?аратын, жина?та?ы ??жаттардан о?ан ?з???з де к?з жетк?зес?з. К?м?р ?нерк?с?б?н бас?арып отыр?ан ?нд?р?с басшылары т?келей Орталы? Отарлау Ода?ына ба?ынатын бол?анды?тан, анау-мынауы?а жерг?л?кт? басшылар?а о?ай к?не ?онбайтын. Ты? ?лкес?н бас?арып отыр?андар да ?аза?станны? асты?ты ?лкелер?н Ресейге т?келей ба?ындыру?а жанталас?ан. Б?р?н?к? б?р саясатты?. Н?с?п апайды? М?скеу бай?ауынан кей?н ?лкен, мы?ты ?аза?ты? Ж?мекенге сен шахтаны ?ой, о?у?а, консерватория?а баруы? керек деп ке?ес берген? туралы айт?аны ?ара?анды ?аласында?ы м?ра?аттарда са?тал?ан ресми ??жаттармен д?лелден?п отыр. 1956 жылды? 8 ш?лдес?нде ?Социалистическая Караганда? деген облысты? партияны? органы болатын газетт?? н?м?р 134/5503/ жексенб? к?нг? санында ?Шы?аруы?ызды ?т?нем. Ж?мыстан шы?у туралы арыздар не айтады? деген журналист И.Ляховскаяны? к?лемд? ма?аласы жариялан?ан. Журналист?? берген а?паратынан Ж?мекенн?? ?з бет?мен, ерк?мен о?айшылы?пен ж?мыстан мерз?м?нен б?рын есеп-айырысып кете алмайтынды?ы аны?талады. Интернатта т?ратын шахтерлерд?? паспорты комендантта са?таулы болып, оны б?йры?сыз ж?не ала алма?ан. Паспортсыз ?айда барады? Б?л журналист?? ма?аласы б?зге керемет ?ызмет к?рсетт?. Заман жайлы жазса? осылай аны?, ай?ын жаз. Жалпы сол кезд?? журналистер?не мы?да б?р рахмет айтамыз. Ж?мекенн?? м?расын зерттеу барысында газет пен журнал беттер?нде ?з мерз?м?нде жария бол?ан ма?алалар мен а?паратттар к?п к?мек етт?. Кейб?реулер? ар?ылы м?ра?аттарда са?талма?ан немесе ?з?м?з таба алма?ан жайт туралы деректерге кездесуге к?мектест?. Б??аралы? ??ралдарда а?параттарды?, шеш?мдерд?? жариялануыны? ?ажетт?л?г?н осындайда аны? сез?нес??. ?аза?стан Республикасыны? Конституциясыны? 18-бабыны? 3 тарма?ында?ы Мемлекетг?к органдар, ?о?амды? б?рлест?ктер, лауазымды адамдар ж?не б??аралы? а?парат ??ралдары ?рб?р азамат?а ?з?н?? ???ы?тары мен м?дделер?не ?атысты ??жаттармен, шеш?мдермен ж?не а?парат к?здер?мен танысу м?мк?нд?г?н ?амтамасыз етуге м?ндетт? деген талап т?р?ысынан а?парат майданында келу ?ажет. Ж?мекен ?стеген шахтаны? хал-жа?дайын к?с?пода? жиналыстары хаттамасы, Ж?мекенн?? ?ле?дермен ?осылып толы? дерек бер?п отыр. Журналист 33/34 шахтаны? ахуалын бет? бер? ?ара?ан ауыр нау?асты? хал?мен те?ест?ред?. Ма?аланы? дерект?к м?н? ма?ыналы, ??нды бол?анды?тан, Ж?мекенн?? ?з? де кез?нде ?Ленинш?л газет?нде? журналист боп 1965-66 жылдары ?дебиет пен ?нер б?л?м?н?? ме?геруш?с? бол?анды?ын ескер?п, жина??а орыс т?л?нде толы? енг?з?лд?. ?ктемш?л ?нд?р?с басшыларына с?з? ?тсе Кенжин ?укебайды? с?з? ?ана ?тет?н. Ж?мекенге ??жаттарын алып берд? де жолы? болсын деп кенш?лерд?? генералы Кенжин ?.?. жас а?ын, жас шахтерд? жа?а ?стаздарына, музыка маршалдарына шы?арып салды. Ж?мекен неткен ба?ытты ед?, ?андай ?ажап адамдары оны? ?стазы бол?ан. Сол Кенжин ?укебайды, оны? 83 жа?сы ?стер?н, елге, жастар?а тиг?зген пайдасы жайында ?ара?андыны? ж?рты ?л? к?нге дей?н а?ыз ?ылып айтады. ?мытпайды. ?мыту?а бола ма? Б?р Ж?мекенн?? ?з? ая?ында?ы керз? ет?ктен, ?олын ?ажа?ан ?айласынан, азапты, ауыр е?бектеуден, жамбастап, бауырлап жатып ?азып жат?ан жер?нде басып ?алуы ?ажап емес к?м?р ?абыр?асынан, т?рмыс, ?нд?р?с тоза?ынан, ж?б?р?нен ??тылып, аман-есен Алматы?а кеткен с?т? к?з алды?да к?ле?деп, осы б?р бал?ын ж?г?тт?? та?дырына ала? боласы?. Б?р атаны? баласы, жар дегенде жал?ызы, жет?м жас жетк?ншек лавада опат болмай аман ?ал?анына ?алай ?уанбайсы?. Тап ?з?? ??тыл?андай, тап б?р ?з?? Ж?мекендей перронда Алматы?а ?кетет?н поезд? та?аты? таусыла, асы?а к?тес??. Асы?амыз, ?аза? ?лтыны? ?р? т?л?асы Ж?мекен жырыны? би?г?не жетсек деп асы?амыз. ?С?л шыдай т?р, а?айын, мен ?нерде енш? алам, ??самайтын ешк?мге жа?адан б?р жол салам. Сай ?уалап, ж?рт ??сап, со?па? ?уман жымыс?ы, Бас?ан ?з?н ешк?мн?? андымаспын т?м?ск?п, Керек болса, а?айын, на?ыз б?ла?, на?ыз ?н,-
?ара шы?ны? т?бес?н тес?п т?рып а?ызам. С?л шыдай т?р, а?айын, мен т?б?нде енш? алам, Алтын?а к?м ?ызы?са- б?р?н жиып бер со?ан. Ма?ан тем?р к?рек пен болат ?айла бер мы?ты-
К?рсетей?н к?кес?н ?айсарлы? пен ерл?кт??. С?л шыдай т?р, мен ерте? ?з тайыма ер салам, ?артайды ?ой Пегасы?, к?м ?ызы?са- бер со?ан. Жа?сы ?ле?ц? достарым жазсын мен?? жан сала, Мы?ты ?ле?н?? к?кес?н к?рсетей?н мен са?ан?. Шыдамдылы??а ша?ыр?ан сабырлы ?н. ?айсарлы? пен ерл?к. ?з а?ылы мен к?ш?не сен?мд?л?к. Мансап пен алтын?а ?ызы?пау. ?з енш?с?н?? барлы?ын пайымдау. Пегас емес Тайбурыл болар тайын та?дау. Болаттан, тем?рден мы?ты б?зд?? Ж?мекен. Ешк?мге ??сама?ан. ?са?талма?ан. Шынайы ?ле?н?? иес?. 84 Кенжинн?? Ж?мекенге консерватория?а о?у?а барасы? деп ?кел?к а?ыл-ке?ес берген? тамаша ?сыныс болды. Консерватория?а бармаса Ж?мекен Ш?мш? ?алдая?ов?а дер кез?нде жолы?ар ма ед?, жолы?пас па ед?. Кенжин ?укебайды? ?аза? хал?ына, ?нер?не жаса?ан жа?сылы?ы, келт?рген пайдасы ?те зор. Жасты? жалындары с?нбей т?р?анда ?ос талантты ?осып, ?аза??а ?н-?ран келу?не б?р себепкер болды. Ж?мекенге ?аншама ?аза? а?са?алдары а?ыл, ке?ес берд? жас кез?нде. Олар Ж?мекенге сен?п, ?м?т артты. Ол да а?са?алдарды? ?м?т?н, е?бег?н а?тады. ?ара?андыдан Ж?мекен Алматы?а ??р ала?ан келе жат?ан жо?. Ол ?з ж?рег?не, жанына, жадына ?аза? хал?ыны? е?бег?н, ерл?г?н, дарханды?ын, даналы?ын ??йып алып бара жатты. Поэзия?а ол ?Та? с?р?де? атты жа?а ?ле??н ?келе жатты. Б?л ?ле? ата?ты, ас?а?, арманшыл, а?, арлы, адал ?ле? ?Мен?? ?аза?станымны?? нег?з?, бастау б?ла?ы, ??ла? к?й? сы?айлы к?ркем туынды. ?Ж?лдыз? журналыны? алтыншы н?м?р, маусым 2004 жылы жариялан?ан Мы?бай Р?ш ?Мен айтпай, с?р?, к?м айтар? деген естел?г? Ж?мекенн?? жа?а?ы ?ле??н?? ?ай мезг?лде жазыл?анын аны?тау?а к?мек болды. ?...Б?л осыдан ?ыры? т?рт жыл б?рын бол?ан ед? (естел?к жариялануынан б?рын, ертерек жазыл?ан сы?айлы авт.). ?аз?рг? ?Жас Алаш? б?рын?ы ?Ленинш?л Жас? газет?нде б?л?м ме?геруш?с?м?н. Мынау жас а?ын Ж?мекен Н?ж?меденов болады, ал мен консерваторияны? б?р?нш? курс студент? Ш?мш? ?алдая?овпын - дед? сар?ыштау ?нд?с? к???лд?леу с?йлеп. Ж?мекен де ??рман?азы атында?ы консерваторияда о?иды екен. Ол ?ле?дер?н ?кепт?. Ек? ?ле??н ?р?ктеп алып ?алды?. Б?рер ай м?лшер?нде газетте басылып шы?ты?. Осы ?з?нд?ден Ж?мекен б?рнеше ?ле? ?келген? белг?л? боп т?р. Ж?мекенн?? ?ле??мн?? тап жартысы жарияланбайды деген? та?ы да шынды?. ?р?ктеп ал?ан ?ле?дер ?Ленинш?л жаста? 1956 жылды? 17 ?арашасында жариялан?ан. Жа?а?ы б?рер ай уа?ытты кей?н шегерсек ол сол жылды? ?ырк?йек айына келед?. Б?р ай емес б?рер ай. Сонда к?рсет?лген уа?ыт на?тылау болады. ??рман?азы атында?ы консерваторияны? ?аза? халы? аспаптары кафедрасыны? 1956-1957 жылдары о?у жылында?ы ал?аш?ы м?ж?л?с? 1956 жылды? 31 тамызында ?ткен. О?ан барлы? 85 курстарды? студентер? ?атыс?ан, я?ни онда Ж?мекен де бар деген с?з. Енд? осы Ж?мекенн?? ал?аш?ы ?лендер?н?? б?р? ?Та?с?р?де? деген ?ле??н талдамастан б?рын Ж?мекен ?ай жылдардан бастап жарияланды деген м?селеге то?талса?. ?з?рше табыл?аны, ол ?Пионер? журналында, апрель, н?м?р 4, 1955 жыл Гурьев облысынан, ?аз?рг? Атырау, ж?берген ?Балуан? ?ле??. Хат-хабар алмасуда жер шал?айлы?ын ескерсек, журналды? жоспары барлы?ын еске алып есептесек б?л ?ле?? 1954 жылда жазыл?ан?а саяды. Ж?мекенн?? а?ын рет?нде шеберл?г?н??, ойыны? ?су барысын к?рсетуге де септ?г?н тиг?зет?н ?ле?. Ж?мекен 1983 жыл?ы к?ндел?г?нде ?Мен ?у баста-а? сюжетпен, о?и?амен с?йлеуге (немесе мысалдап деуге келер ме екен) бей?мдеу ед?м? дейд?. Ж?мекенн?? осы т?с?л?, м?нер? бас?а к?ркем туындыларына да т?н. ?Балуан? ?ле??. ?Сынасып, ?арысып Ынты?а алысты. А?ылдар жарысып, Айлалар салысты. Алдабек ??лады ?рнеге ?с?р?н?п,, ??апы,, деп с?рады, Жармаса ж?г?р?п. ?апысын бер?п ед. Жы?ылды та?ы да. Сен?м? бер?к ед, Алысу жа?ына. ..?ап? деп т?ра кеп: ..Белбеуд?? жаманы,, /?йтпесе жы?ар ед, ?з?ндей баланы./ Белбеу? жа?а ед? К?ш болар жетпеген! Сылтаушыл бала ед? ?рнен? септеген?. 86 Бала? ?ле??нде де к?рес, о?и?а, сюжет, м?нез. А?ыл мен айла жарысы. Ынты?у. Сен?м. Арпалыс. Сынасу. ?арысу. Толып т?р?ан динамика. ?оз?алыс. Жан талас. ?м?р. Ж?мекенн?? ал?аш?ы жазыл?ан, жариялан?ан ?ле?дер?н сол кезде ?Социалист?к ??рылыс? атты Гурьев облысты? газетт?? 1954-1956 жылдарда?ы т?г?лген сандарынан таба алмады?, кездест?рмед?к. 1954 жылды? 3 ?азанында ? 196/6120/ атал?ан газетт?? ??дебиет бетшес?? деген бет?ндег? Т.Текеев дегенн?? ма?аласына жолы?ты?. Б?л ма?алада облысты? ?дебиет б?рлест?г? сыналыпты. Ма?алада Ж?мекен?? атын кездест?рмед?к. ?Социалист?к ??рылысты?? 1955 жыл 5 маусым ? 110/6301/ санында ?дебиет бет?нде ?бу С?рсенбаев баста?ан б?рнеше а?ындарды? ?ле?дер? бер?л?пт?. Сонымен ?оса ?Жасты? жыр жалынды болсын? атты Ж.На?баевты? редакция?а кел?п т?скен ?ле?дерге жаса?ан шолуы жарияланыпты. ?Б?зге т?скен ?ле?дерд?? к?пш?л?г?нде мазм?ны та?ырыбына сай келмеуш?л?к жи? кездесед?. М?ндайда та?ырып диапазонына ?ле?де ?амтылатын ой мазм?ны жетпей, одан кем т?с?п жатады. Жалынды жасты?. ?ле?дей отты ж?гер. Ысты? сез?м, ?серл? ой мен ты? п?к?р болса, б?л жан азы?ы. М?не, осындай ?ле? жазуымыз ?ажет? деп ая?тал?ан. Ма?алада мысалдар келт?р?лген, талдауды? ?ш?нде Ж?мекенн?? ес?м? аталма?ан. Н?с?п апайды? ма?ан Ж?мекен жерг?л?кт? басылымдар?а ?ле?дер?н жариялау?а бермеген деген с?з? расталды. ?Та? с?р?де? ?ле?? де о?и?а?а ??рыл?ан. ?аза? хал?ыны? тарихында ?з?нд?к орын алатын ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеру о?и?асына арнал?ан. Азабы да, ары да, ас?а?ты?ы да, асты?ы да мол ?л?мжетт?к астамшыл ?рекет. Намыс?а тиет?н де, жаны?ды жаныйтын да, т?л?м-т?рбие, ?лг?, ?неге алатын тарихи ??былыс. Сол о?и?аны? нег?зг? м?н?н, ?зег?н жас Ж?мекен ?те д?рыс т?с?не, ?алт?ысыз, ?апысыз к?ре б?лген. К?ркем с?збен к?рмеу? к?п к?рдел? ?м?рд?? к?р?н?с?н ке? кемелд?кпен шешкен: ?Бозарып ж?лдыз сиреп аспанда?ы К?к ж?з?н к?ре? шапа? астарлады. Жалт ет?п, т?ст? ?з?л?п м?лд?р монша? ?ара?ай, ?айы?, терек, жас талда?ы. Тасалап к?нн?? к?з?н тау ?ыз?анып, 87 ?арайды ой мен д??ге ма??азданып. Т?р Шолпан к?к к?мбез?н ?има?андай, Ж?лдыздар жайлауында жал?ыз ?алып. Алтын та? арайында н?рланды ?ыр. Дегендей, менен жомарт к?м бар б?г?н?!-
Сол ?ырды? баурайында комбайндар, Са?атта жатты тиеп жылдар ж?г?н?. Ж?мекен осы ?ле?н?? со??ы жолына ?аншама мы?да?ан жылдарды? тарихи ж?г?н артып ж?берген. Б?р бидай д?н?не ?аншама тарих, та?дырды сыйдыр?ан. Асты?ты? астарында талай- талай аласапыран а??арылады. Осыны? б?р? ?аза? хал?ыны? тарихына ?атысты екен?н дала пейзажы мен таза ?аза?ты? ??ымдарды пайдалану ар?ылы берген. ...К?к к?мбез, ж?лдыздар жайлауы, жомарт, ?ыз?аныш, тасалау - осыны? б?р? со??ы жолды? ж?г?н к?тер?п т?р. ?сем де ?серл?, ?д?л, ?рл? д?ние - б?л ?ле?? Ж?мекенн??. К?ркемд?кпен астарлы ойын к?зден аула? к?рсетпей, бидай д?н?не к?м?п таста?ан. Былай ?ара?анда, жылдар ж?г?н 1954 жылдан бер? бастал?ан е?бект? ауыр ж?к деп айт?ан деуге болатын сия?ты. Ма?танышпен, асыра ба?алаумен айтты деуге, ?олдан?ан с?з?н?? м?н?не ?араса?ыз бас?аша, б?з айт?ан ой?а апарады. ?Ж?к? деген с?зд? ?аза? ?андай кезде, ?алай ?олданады соны бойына барып, барлап к?рей?кш?. ?аза?ты? т?с?нд?рме с?зд?г?не с?йкес ж?к: бейнет, азап, ауыртпашылы?. ?Ж?к? ??ымын, с?з?н Ж?мекен ?алай ?олдан?анды?ын к?рсетет?н ?з?нд?лерд? ?сынайы?: *?Ар?амда ауыр ж?к - сын б?р??. *?Б?л ?л?мге, б?л ?л?мге т?зер де ем-
М?хтардан да ж?к ?ал?анын сезем мен?. *?Мезг?лд?? мол ж?г? тым?. *?Ат?а ж?к болады....амал жо??. *?Б?р?н?? иы?ын бас?ан з?л- батпан ж?к, ?тп?шу- ?тп?шу, ?тп?шу?, деп жан-жа??а ?шып- ?шып т?скендей болды. Сонымен ?атар Ж?мекен кей?н ?з? де б?л тында?ы ег?н ж?н?нде былай: ?Адам?а адам сенбей, К?ндер ?тт?. Ек? к?з б?р- б?р?нен к?м?нданып. 88 ?тт? сол ?ятты к?н, ?ател? к?н, ?с?рген ?з жер?не жат ег?н?н? - деме пе ед?. Б?л арада ты? кез?нде е?бек еткен е?бекш?лерд??, барлы? ?лт пен ?лысты? е?бег?н, т?ккен тер?н жо??а шы?арып, ерл?к деп ба?алан?анды тер?ске шы?ару ойда жо?. ??г?ме Ж?мекенн?? ты? тарихын, трагедиясын, та?дырын тани б?лу?нде. Халы?ты? еткен е?бег? - е?бек, ерл?к к?й?нде тарихта ?алады. Б?рмалау?а жатпайды. 1956 жылы ауыл шаруашылы?ыны? 139 озаты Социалист?к Е?бек Ер? деген жо?ары ата??а ие болды. Ауыл шаруашылы?ында ?стейт?н 40 мы?нан астам адам Совет Ода?ыны? орден, медальдарымен наградталды. ?аза?стан бойынша 387101 адам Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н медал?н омырауына та?ты. Оны? ?ш?нде мен?? ?кем А?тор?ай да бар, комбайн штурвалына отырып асты? орган. Ерт?с училищес?н?? ?нерпаздары да сол жылы М?скеуде ?н салып, би билеген. 1954 жылы ?ара?анды облысты? партия комитет?н?? хатшысы бол?ан Кенжин ?укебай да ты?да?ы е?бег? ?ш?н медальмен марапаттал?ан, оны? ку?л?г?н жина??а енг?з?п отырмыз. Отарлау саясатыны? ты??ылы?ты дайындал?ан жымыс?ы жоспары бойынша ?аза?ты? жер?н басып алу саясаты сыналып, сын?а салынуда. Хрущев те орыс патшасыны? ?асырлар бойы ж?зеге асыра алма?анын б?р-а? жылда ат?арды? деп ма?танды емес пе. Тек 1954-1956 жылдар ?ш?нде ?аза?станны? ауыл шаруашылы?ына 6 млрд.105 млн. сом ?аржы ж?мсалды. Б?л осыны? алдында?ы 4 бесжылды?та ж?мсал?ан барлы? ?аржыдан 4 еседей к?п. Осы мерз?мн?? ?ш?нде 122 мы?дай жа?а трактор, 26 мы? комбайн, 22 мы?нан астам ж?к ж?не арнаулы автомашина т.б. к?птеген техника алды. ?аншама техника, ?аржы, т?теп бер?п к?р. Ты? жерд? жырту жа?амызды жыртумен пара пар ед?. Ж?мекенн?? атал?ан ?ле?? осылай талдап, т?с?нуге талап ?ояды. Тарихи шынды? тап осындай талдауды ?алайды. Ты? кез?ндег? ?аза? хал?ыны? е?бег?н, же??с?н Ж?мекен керемет ойшылды?, суреткерл?кпен т?йс?не б?лд?. ?аза? хал?ы ты?ны? б?к?л ауыртпашылы?ын к?терсе, ты?да?ы ерл?г?, е?бег? оны да би?кке жетк?зд?. ?аза? тек ?ана ?ан майданда ерл?кпен со?ысып ?оймай, Москваны ?ор?ап ?алуымен ?атар, е?бек майданында да ?т?мд? ?с ?ткерет?н?н д?лелдед?. Б?г?лген т?зес?н т?ктеп, т?к 89 т?рды. Т?уелс?зд?к б?зге ты?да?ы ?аза?ты? ты? ерл?г?мен де жетт?. Ты? кез?нде халы?ты? к?б?с? нан ?ш?н а?ылды ?ой ?аза? жер?не. ?лы с?з нан жайында Ж?мекен с?здер?: *?Сезген адам нанны? на?ыз бояуын Сап-сары ?ып к?рсе керек даланы?. *??з?м нанда - та?дырлар бар, табан бар, Жан-тер?? бар, айналайын адамдар-
То?пыз содан. Бас?аша айту ма?ан да ар, Нан к?п дейд? нанын а?тама?андар?. ?аза? хал?ы, жер?, ерлер?н?? е?бег? Ке?ес хал?ыны? аузын ас?а жарытты. К?м келмед?, не ?стемед?. Не айтпады, не ест?мед?к. К?з?м?з не к?рмед?. Жаралы болса ?аза? жер?, ?аза? жаны, ж?рег? жараланды. Жер мен т?лд?? ?з? т?рк?лен?п, тоз-тоз ?ылды. ?з жер?м?зде ?з?м?з аз ?лт болып ?алды?. Ты? игеруд?? ал?аш?ы жылдарында республиканы? колхоздары мен совхоздарында, МТС-тер?нде т?ра?ты ж?мыс?а 20 мы?нан астам коммунистер келд?. 1954-56 жылы ?аза?станны? ты? игерет?н аудандарына РСФСР, Украина, Белоруссия т.б. республикалардан 640 мы? жа?адан ?оныстанушылар келд?, оны? 400 мы?дайы - механизаторлар мен маман ж?мысшылар. Ты?ны? барлы? зардабы, залалы ?аза? ел?не, жер?не ?л? де ауыр ж?к болып жатыр. Жа?а?ы Ж?мекенн?? ?ж?к? деген б?р а? ауыз с?з? ?аншама ?асырлы? к?ркемд?к ж?к артып т?р. Комбайн?а емес б?зд?? жан-ж?рег?м?зге жылдар ж?г? болып ??йылады. Са?ат сайын. Б?р то?тау жо?. Б?л ?ле? ?Ленинш?л жаста? толы? жарияланса 28.05.1959 жылы ?нд?р?ске тапсырыл?ан ?Жас канат? атты ?аза?стан жас а?ындарыны? ?ле?дер? мен поэмалары жина?ында 400-бет?нде ?ыс?артылып бер?лген. ?ле?н?? келес? жолдары кес?л?п, алынып тастал?ан: ?Алтын та? арайында н?рланды ?ыр. Дегендей, менен жомарт к?м бар б?г?н? Сол ?ырды? баурайында комбайндар, Са?атта жатты тиеп жылдар ж?г?н?. Мына жолдар жат к?р?нд? ме редактор?а, ?лде астарлы м?н-
ма?ынасын т?с?н?п, ?ыра?ылы? к?рсетт? ме, ?йтеу?р осы жина?тан бастап Ж?мекен жырларыны? с?бел?, ойлы жолдары жариялану?а ж?бер?лмейт?н нау?аны бастал?ан сы?айлы. 90 Абайды? ж?уанм?ртл?кт? сипаттайтын ?асиет? рет?нде к?рсет?лген шынды?, жомарт, а?ылдылы? алынып тасталды. Б??аралы? а?паратта жариялан?ан ?ле?д? ?ыс?артып, редакциялау ?д?лд?ктен атау ед?. Шынды?ты б?р? б?р жасырып ?стай алмайсы? ?ой. Тек, д?п осындай ?ыс?артулар а?ын?а, ?нерге деген ?иянат емес пе? ?семд?к, ?д?лд?к, ?дем?л?к деген а?ын ж?рег?не ж?к осылай тиеле баста?ан. ?Тракторды? табанына тапталды Кетпен, кетпен, са?ан деген аяныш?, ел?не, кетпен?не деген аяныш а?ынны? ж?рег?н яздай ?арыды. Трактор т?с? жер?м?зд? жыртумен ?атар т?л?м?зд? де т?лд?. ?Шы?ынды к?ктем б?лдама, Шыны?ды ??ар жан ?айда: Боразда салса, б?л дала ??сайды ?атпар мандай?а?. Осынау ?атпар-?атпар астарында, астында ?аншама ?ай?ы, ?ас?рет жаттыр. Шыны?ды ???ысы келген жо?, ниет, пи?ыл бас?ада болатын. Соны? б?р?н к?терген ?аза? хал?ыны? рухы ?аншалы?ты би?к десе??зш?. Ж?мекен ?аза? хал?ын е? ?айратты, рухани ден? сау халы? деп ба?ала?ан. ?аза?ты? мы?тылы?ын мойындап Ке?ес бил?г? ?аза?станды сол кездег? е? жо?ар?ы награда Ленин орден?мен марапаттады. ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? туу мерз?м?н на?ты к?рсету ?ш?н ?аза?стан?а Ода?ты? ордендерд?? бер?лген уа?ыттарын та?ы б?р атайы?. Ек?нш? Октябрь революциясы орден?н 1970 жылы 27 августа, Халы?тар досты?ы орден?н 1972 жылы берд?. ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? ал?аш?ы рет ресми 1959 жылы орындал?анын ескерсек ?ле? 1956 жыл мен 1959 жыл аралы?ында жазыл?анды?ы аны?. Ал, ал?аш?ы орден туралы осы ?ле?н?? ек?нш? шума?ында жазыл?ан. Сонды?танда, ?ле?н?? туу мерз?м? 1956 жылды? ?азан айы екенд?г? ?з?нен ?з? шы?а келед?. ?ле? м?т?н?н?? мэн-мазм?ны, тарихи о?и?алар, сол кездег? а?параттар сондай дерек, д?лел беред?. Ал?аш?ы орден тапсыру кез?нде Ж?мекен консерваторияда о?уда. Алматыны? мемлекетт?к консерваториясыны? директоры, доцент Крухлыхин И.В. 1956 жылы консерватория 91 сег?з?нш? кезект? т?лектер?н ?шырды. 38 адамны? ?ш?нде 16 ?аза?. 1955-1956 о?у жылында о?удан 24 студент шы?ып ?ал?ан, о?у ?лгер?м? нашарлы?ынан - 6 к?с?. 1956 жылда консерватория?а т?суге 127 адам арыз берген, ?аза?тардан - 48. ?абылдан?ан студент саны - 75. ?аза?тарды? саны- 32, оны? ?ш?нде 12 ?аза? ?ызы. Ауылды? жерден - 4. ?аза? аспаптары кафедрасына осы о?у жылында тек ?ана музыкалы? дайынды?ы барлар ?ана ?абылдан?ан. Соны? н?тижес?нде бес-а? к?с? б?р?нш? курс?а алын?ан, оны? б?р? б?зд?? Ж?мекен, дайынды? б?л?м?не-
2 адам. Ж?мекенн?? ?ара?андыда кенш?лер сарайында ансамблге ?атысып музыкалы? даярлы?тан ?ткен? пайдалы болды. Кафедраны? 31.08.1956 жыл?ы ал?аш?ы жиналысына ?атыс?ан ?стаздар: кафедра ме?геруш?с? Ж?банов А.К., ?стаздар: Еркимбеков, Балгожин, Кудабаева, Иванов-
Сокольский, Тастанов, Лапченков, Сабитова, Байзаков, Стианишевская, концертмейстер Попов, а?а лаборант Разборова. барлы? курсты? студенттер?. ?аза?ты? ?лы композитор? А.?.Ж?банов студенттерге осы жолы керемет ?лг? ?неге к?рсетт?. Б?р-а? ауыз с?з?мен. Ол жиналысты ашпас б?рын б?р?не биыл?ы о?у жылын ?арт ?стаз ?айтыс бол?ан Шабельский Сергей Ивановичс?з бастап отыр?анын атап ?т?п. Мар??мны? аруа?ын еске алып, орындарынан т?руды с?ра?ан Неткен м?дениет, бекзатты?, т?л?м-т?рбие. Ж?мекен ?ажап ?стаздар?а кенде болма?ан. Кенш? генералдарынан со? консерваторияда да ?аза? музыкасыны? маршалдарынан саба? алып, емтихан тапсыр?ан. Аттарын ата?аны? ?з?нен басын айналатын ата?тылар: Ж?банов А.?., Хамиди Л.А-
Шаргородсктий Л.М., Сарыбаев Б., М?хитов К., Тастанов Х.Т.? Мансуров Ф.Ш., Ш.?ажы?алиев. Рет? келгенен кей?н 1957 жылды? 6 наурызында Ж?банов А.?., Круглыхины? ?атысуымен ?ткен жиналыста, хаттама н?м?р 16, Шаргородскийд? ? айт?ан б?р ауыз с?з?н ал?а тартайын ?Студенттер ?ш?н о?у жоспарына ?аза? халы?ты? аспаптарды орындаушылы?ты? тарихын енг?зу керек. Студенттерд?? б?л?м?н?? жалпы де?гей?н к?теру ?ш?н ?аза? ?дебиет?н о?ытуды ?ажет?,- деп сана?ан. 92 1958 жылы 24 маусымда консерваторияда?ы ?стазы Османов Т. ?здер?н?? м?ндет? суреткерлерд? дайындауда деген. ?андай ?ажап жандар, асыл, ба?асы ?сте жо?алмайтын ой ?сыныстар жаса?ан. Ж?мекен консерваторияда о?уды Тастановты? класында баста?ан, дирижерл?к курст?? д?р?с?н Ш. ?аж?алиевтен ал?ан. 50 жылдан со? Шам?он ?стаз ?з?н?? ш?к?рт? Ж?мекенн?? ?ара?андыда ?ткен кеш?не басшылы? ет?п, дирижерл?к пультте т?рып ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н халы?пен б?рге шыр?ады. 1958 жылды? н?м?р 17 хаттамасына с?йкес Ж. Н?ж?меденов емтиханды келес? ??рамда?ы комиссия?а тапсыр?ан: Профессор А.Ж?банов, Л.Хамиди, Т.Османов, Ф.Мансуров, Б.Сарыбаев М.Аубакиров. Оны? дайынды?ын талда?аннан кей?н комиссия т?ртт?к ба?а ?ой?ан. Б?ны? б?р?н т?пт?штеп, т?збелеп келт?руге мынандай себеп бар. ?нер мен а?ын бар жерде ата? пен да?? б?рге ж?ред?. А?и?ат пен а?ыз. Да?? пен да?пырт. Б?р? де б?рге ?лес?п, ?алыспайды. ?т?р?г?, ?сег? ж?не бар. Ж?мекен ж?н?нде де неб?р а?ыз тудырыл?ан. ?рк?м ?р?илы айтып, сан-санса??а ж?г?ртед?. Кейде ?иял мен ?иянат ?оса?талып кет?п, к?ркем шеберл?к ??рбанды??а шалынады. Б?з м?ра?ат ??жаты мен тарихи о?и?а нег?з?нде, ?ле? мен ?нерге, а?и?ат, шынды??а ж?г?нем?з. Ж?мекен жыры ?аза?ты?, ?ара?андыны? ?айна?ан ?ызуынан, ысты? ж?рег?нен, жылдар ж?г?н к?тере ал?ан мы?тылы?ынан жаралды. Оны? ?нер? ел?м деп ?м?р с?рд?. Ж?рег? ел-ж?рты ж?рег?мен ??ысты. ?м?т? мен т?лег? ел?мен б?р болды. ?лтын ??а б?лд?. ?лтты? а?ынды ??ыну?а ?мтылу, оны? жан д?ниес?н, болмысын, бастау б?ла?ын тану ?ш?н оны? ?ле?дер?ндег? ?олданатын с?здер?не ???лу м?ндет. Санамен саралап салыстыру. Ж?мекен Н?ж?менденовт? ? ?аза?ты? с?й?кт? ?Мен?? ?аза?станым? ?н?не ар?ау бол?ан ?ле? с?з? 1956 жылы жаз айында ?ара?анды топыра?анда жаралды деген ойымыз оны? жыр жолдарынан туды. ?ара?анды, Сарыар?а, Сарыжайлау ты? ???р?не к?рген? тарихтан белг?л?. Ты? ж?н?ндег? Ж?мекенн?? ойларын ?Та? с?р?де? ?ле?? ар?ылы талдап, таныстырды?. Б?л ?ле?н?? ?ара?анды топыра?ында 1956 жылды? маусым айыны? ая?ы, ш?лден?? басында ту?анына ешк?м дау тудырмас, ?андай да б?р дерек келт?р?п жо??а шы?ара да алмас. Енд?, ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??ндег? а?ын пайдалан?ан, ?олдан?ан кейб?р с?здерге то?талайы?. Мысалы, ?мы?ты? деген с?з. Осы с?зд? та?дап алуында неб?р сыр бар. ?о?ыр ??ымы мен ?атар Ж?мекен мы?ты деген ??ымды б?к?л поэзиясында мол ?олданады. Н?с?п апайды? айтуы бойынша Ж?мекен Ар?аны? ?ндер?н с?й?п, с?йс?н?п орында?ан. Мектеп ?абыр?асынан музыка?а жа?ын бол?аны оны? ?ара?андыда кенш?лер ансамбл?не ?абылда?ан анкетасында Ж?мекен жаз?ан. Жырларында ?з? де к?й?п-п?с?п к?м?р ?аздым, ?н салдым демей ме. М?скеу сапарыны? алдында та?ыда арнайы музыкадан д?р?с ал?ан. Музыкалы? дайынды?ы мы?ты бол?анынан консерватория?а ?абылдан?анын музыка маршалы А.Ж?бановты? ?з? айтып кеткен. Дыбыс, ?н ??д?рет?н, ?асиет?н т?с?нген Ж?мекен ?Сарыжайлау? к?й? жайлы ?алай-?алай с?йлейд?, ?ай с?зд? ?алай ?олдан?анына к?шей?к. ?Кей пернеге ?адалады сауса?тар, Сол пернеде жат?андай б?р сыр- тет?к. Жаны?ды, рас мазала?ан, а?сат?ан На?ыз дыбыс содан шы?ар б?р? ет?п-
К?йш? сондай к?лген кезде емес пе ер, ?ай?ырса да ?ад?рл? екен на?ыз жан. Сауса? енд? б?р?ы болып елестер Белг?с?з б?р кенд? тауып а?ыз?ан. Т?тт?л?г? жа?сы ?ызды? назы да, Б?ра? са?ан айтылды ма наз ондай? Ма?ынасы тере?-тере? ?азына, ?иын сен?? отыр?аны? ?аза алмай. Осы к?йд?? ??былуын еске алса?, С?й?кт??д? к?рген т?стей б?т?п ?ап ?ор етед?, Енд? б?рде бес сауса? Ек? шект? е??ретед? ?ыты?тап. ?р? ?дем?, а? ара?тай т?п-т?ны?, ?р пернеде мас боп жатыр б?р-б?р ?н. Т?с?не алса? Сарыжайлау мы?тылы?, Т?с?нбесе? - домбыраны? к?мб?р??. 94 Ж?мекенн?? ?ара?анды?а, шахта?а, кенш?лерге арна?ан ?ле?дер?ндег? с?здер осында бар: ?к?йш? к?лген кезде емес пе ер, б?р?ы болып елестер, ?аза алмай, еске алса?, а?ыз?ан, к?мб?рлетт?, к?й, ?н?. Дыбыс, ?нд? Ж?мекен шахтадан алып шы?ып былай с?йлетед?: ?...Секунд сайын а?тарылды ?ара тас?ын, жа?а тас?ын, адамзатты? е?бег? мен ??д?рет?н ап ?ара тасты?. Жер-б?р кеуде, т?кп?р?нен Ем?с-ем?с ызы?дап ?н, Ызы? ?ндер /о, ?ажайып/ Келед? алып ?ызыл жалын?. Лавада е?бек еткен шахтерлерд? ? айтуы бойынша Ж?мекенн?? лавада ест?ген ?н?, ызы?да?ан дыбысы к?м?р ?атпарларынан шы?атынын айтады. К?м?р ?абаттары алын?анда бос ?уыстар пайда болады. Жерд??, к?м?рд?? бас?а ?абаттары салма? салып жер ?з?нен ?з? дыбыс шы?арып к???рен?п, дауыс салады дейд?. Ж?мекенн?? ызы?да?ан ?н, дыбыс жайында жазуы к?м?р ?нд?р?с?не, таби?ат за?ына сай келед?. ?ле?де ?м?рд?? шынды?ы к?ркем бейнеленген. Сол жылдары ?азыл?ан забойларды? ?зынды?ы, к?лем? б?р ?ара?анды ?аласындай бол?ан. Жер ?ойнауында та?ы да б?р ?ара?анды ысты?, керемет ж?ректерд? ? ?ызуымен ?айнап жат?аны осыдан шы??ан. Сол ж?ректермен Ж?мекенн?? ж?рег? б?р со?ты. Е?бек ет?п ж?р?п Ж?мекен кенш?, диханшы к?рег?н жырлады. Ж?мекен: ?Жойылсын жал?ыз с?з со?ыс деген, О? даусы м??г?л?к жойылсын. Бомбаны? орнын тег?стеген, К?ректер музейге ?ойылсын?,- деп осынау к?рект? де ??рметтеп ?ле?ге ?осты. Ол к?рек Ш?мш?н? ? музыкасымен, ?Бейб?т к?н т?лег?? деген ?нге ?ласып, ?ара?анды кеш?нде 2005 жылды? 20 с?у?р?нде та?ы б?р шыр?алды. 95 Ж?мекен к?йш? хал?ы а?ын ?ой деп ?аза?ты? к?й?н, жанын суреттед?. ?аза?ты? к?ш, ?уат, ?лд?л?г?н к?рсетт?. Мы?ты ?аза?ты? к?й? де мы?тылы? дейд?. Асыра айтты ма ?лде а?ын? Жо?! Уа?ытында, дер кез?нде. ?аза?ты? тарихы т?л?асына сай ?бден, жер?не жетк?зе, кел?ст?ре айт?ан. А?ынмен б?к?л ел, Ода?, д?ниеж?з? кел?ст?. Осы кел?с?мд? растайтын, Ж?мекенн?? ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н 1956 жылы 25 ?азанда ?а?аз бет?не т?с?рген?н д?лелдейт?н ?аза?стан компартиясы Орталы? Комитет?н?? органы ?Социалист?к ?аза?стан? газет?н?? н?м?р 248/10138/ 1956 жылды? 23 октябр?ндег? санында жариялан?ан м?т?нд? толы? келт?рсек: ?СССР Жо?ар?ы Совет? Президиуымыны? Указы бойынша ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеру ?с?нде аса к?рнект? жет?ст?ктерге жеткен?, ел?м?зде жа?а аса ?р? асты? базасын жаса?аны, асты? ?нд?руд? мы?тап арттыр?аны ж?не 1956 жылы мемлекетке б?р миллиард п?т асты? тапсыру ж?н?ндег? м?ндеттемелер?н ойда?ыдай орында?аны ?ш?н ?аза? Совет Социалист?к республикасы Ленин орден?мен наградталды...?. М?т?ндег? б?зге е? ?ымбатты, керект? ?мы?тап? деген с?з. Мы?ты деген т?б?рден туында?ан с?з, ?рекет, ерл?к, ?асиет. К?шт?, ?уатты, ?лд?, бер?к, бекем ?аза?ты? ?с-?имылын берет?н с?з. Ж?мекен ?ле??нде б?л с?зд? т?келей, тура, на?ты ?з ма?ынасында, м?н?нде былай ?олдан?ан: ?Д?н ег?п терлеген, ?аза?ым мы?ты ?ой?. Мы?ты бол?анда ?андай мы?ты, сол мы?тылы?ты мойындап орден бер?п отыр ?ой ?аза? Республикасына. Мемлекетке б?р миллиард п?т асты? тапсырыл?аны ж?н?ндег? хабар ?Социалист?к ?аза?стан? газет?нде 1956 жылды? 31 ш?лдес?нде жариялан?ан. Осы о?и?а?а байланысты аты атал?ан газетте 12 ?азан 1956 жылы Хамит Ергалиевт?? ?Миллион туралы ой?, Ж?бан Молда?алиевт?? ?Б?з жырлаймыз? атты ?ле?дер?, 1956 жылды? 24 ?азанында Сырбай М?уленовт?? ?Мен?? Ленин орденд? ?аза?станым? атты ?ле?? басыл?ан. 1956 жылды? 22 ?азанында Алматы ?аласы е?бекш?лер?н?? митинг?с?нде ?аза?стан КП Орталы? Комитет?н?? секретары Н.И.Журин ?мы?тап? деген с?зд? ?з баяндамасында б?р рет ?олдан?ан. Ал, ?аза? ССР Жо?ар?ы Совет? Президиумыны? Председател? Ж.А.Т?шенов ?ш рет ?олдан?ан. Жа?а?ы Т?шенов Ж.А. ?ара?андылы? Кенжин ?укебаймен таныс-туыс бол?ан. Оны архивтен табыл?ан Т?шеновт?? Шымкенттен Кенжин ?укебайды? жары ?айтыс бол?анда сал?ан к???л айту телеграмасынан аны?тады?. Енд?, Ж?мекенн?? мы?ты, мы?тап деген с?зд? шы?армаларында ?алай ?олдан?анын к?рей?к: * ??асыр - ?за? с?йлемде, Мы?ты азамат - н?кте ?ой?. * ?Абай, Блок, Махамбетте мы?ты арман?. * ???ласа егер мы?тылар -
??лайды ?ой д?рыстап, Ал, ?з?рше м?ны да мы?тылы?ы т?р ?стап! ... Емен -мы?ты дегенмен Жапыра?ы болмаса Мы?ты емес-ау ол да аса. ?йтсе де емен сынасын, ??ламасын жай т?рып, Б?тпеу? ?ш?н мы?тылы? жайлы а?ыздар айтылып?. * ?...б?рер к?тап тумай ?алар мы?таса?. * ?...Та?дыр мы?тап салды ауыз?. * ?...Ерте?г?ге ?м?т арту б?р мы?ты?. * ?...Шу ет?ст? ел: ?О, мы?ты алла, мы?ты алла!?. * ?...топыра?ы?а б?ткен та?дыр - мы?тыра??. * ?...та?дандыр?ан, ?р? мы?тап м??айт?ан?. * ??ария мы?тап тол?ыды?. * ?О, б? жолы... ?айттым мы?тап б?р ?ш?п?. * ?...а?ын мы?тап ширы?ты?. * ?...тым мы?ты екен?. * ?Сол жел мы?тап т?убес?не келт?рд??. * ?Жел мен дауыл мы?тылар?а жолы?ар. Мы?тылы?тар ?ал?ан жерде т?з?с?п, ?лс?здерд?? кетед?, рас, ?з? ?шып?. * ??убасында назардан тыс жарал?ан, Шын мы?тылы?, топыра?ынан н?р ал?ан, 97 К?ретамыр атайыншы мен сен??. * ?К?к?рег?мд? теу?п ойнап б?р мы?ты ?н?. * ?Сыйлау екен ?ор?уды? да т?пк? ?н?, ??д?рет т?ту екен ж?не мы?тыны?. * ?Мы?тылы?тан - мы?ты ?ана ?ор?ады?. * ?Мы?ты бол, а?ыр болды??. * ?Содан мы?тап жараланды к???л?м?. * ?С?йенед? б?р мы?ты?а - еменге?. * ?Сен ?ш?н б?л ?ару емес мы?ты аса А? сор болып атты? тер? ж??паса?. * ?Соттау керек ?йелд?? ер?н мы?тап?. * ?К?н?-т?н? е?бек ет?п к?р мы?тап?. * ?А?ша-айыпкер, А?ша ку?, мы?ты ай?а??. * ?Мы?тылары мыналар:?. * ?Б?лг?ш мы?тап тапсырды б?р ?анденге ?с?. * ?Кемп?р мы?ты, к?шеймесе ж?тел?-
Кел?н?не кел?н болып кетед??. * ?Сен ойнап е? р?л?н азаматты? б?р мы?ты?. * ?К?ш?рейд?? б?р мы?тап: к?с? ??нын б?лд?? сен * ??ан ?и?ан дос, ?м?рде кетт? сен?? мы?ты есе?, бас имесе?, т?рл?к жо?, т?зе?д? с?л б?кпесе??. * ??й, мы?тап б?р ?а?сады??. * ??з шегемд? ?а?сам деп т?б? мы?тап?. * ?Осы с?з мен? мы?тап м??айтты?. * ?Мына баспен тас - мы?ты?. * ?Олжас жазды мынадай б?р мы?ты ?ле?. Мы?тылы?ы - шыншылыра?, М??дыра?, М??нан г?р? би?г?рек б?л б?ра??. * ?Ал енд? мы?ты болса? аяп ?ара!?. * ?Ма?дайдан тер боп там?ан ?р тамшыны Жа?ты? б?з к?к аспан?а ж?лдыз ет?п?. * ?Тер шы?са ма?дайынан Б?лектен - к?ш М?неки, б?зд?? ба?ыт, б?зд?? ?м?р?. 98 * ?Б?л тауды? шындарыны? б?р? мы?ты?. * ?Мен де мы?тап ?айырдым?. * ?М??алуы керек ептеп мы?тыны??. * ?Ерте? мы?тап т?с?нер?? ?ш?н де?. * ?Мы?ты екенс??, ел сирек деп илан?ыз?. * ?Мы?ты екенс??, к?рс?нд?р?. * ?Мен ?з??дей мы?ты емен Б?лб?л жасар шымшы?ты?. * ?Дала ж?рты м?ртт?кт? ерте ??ыпты Содан шы?ар, ж?г?тт?? серт? мы?ты?. * ?Шарап ж?ту болса егер ?нер мы?ты, Кесе жасар ед? ?ой к?п ерл?кт??. * ?Мы?ты жауын жайрату?а ниет ?ылды?. * ??нерде де б?р мы?тап ?ызарайын?. * ?Аспан жа? боздап кетт?, мы?ты-а? ?ай?ы?. * ?К?рес керек б?р мы?ты?. * ?Мы?ты айтыл?ан с?зде салма? ?алсын тек?. * ??й, жасай бер, айналайын мы?тылы??. * ?Е? б?р мы?ты шума?ына жерленд? ол?. * ?Туатын сы?ылды б?р мы?ты ?ле??. * ?Б?р ер-то?ым ?лул? т?р т?рде ?не, Мы?ты болса? соны ?мытып к?р, к?не!?. * ?Абай деп аталыпты ?лг? мы?ты? К?п уа?ыт сырын ?здеп жа??ыры?ты?. Д?н тер?п даласынан дана а?ылды? ?абына салып кетт? м??г?л?кт???. * ?Е? мы?ты б?р у?й?м -
У?й?мн?? жо?ты?ы?. * ?Мы?тыларды? арлы?ы жал?ыз екен дегенге?. * ?Абайлап г?р, тег?нде ??са?ан ж?н мы?ты ?л?а?. * ?Шы??алы б?р мы?ты, Мы?ты боп кетт?м мен?. * ?Алатауы? - Абай жаз?ан ?ле?дей Жаратыл?ан мы?ты болып ??лердей?. * ?Мазасыз е? мы?ты с?ра? сы?ылды?. * ?Соны? ?ш?н ырзамын: Б?лмед?? сен 99 Менен бас?а мы?ты а?ын бар екен?н?. * ?К?таптарды? т?рес?: Мы?тылы? бар с?луларда не т?рл??. * ?Мы?ты ?ле??. * ??иын? б?г?н - мы?ты боп ??йылуда?. * ?Мы?ты болса? а? н?рсен? ?ор?ап к?р!?. * ?Мы?тап жек к?ру?. * ?Же??с аты - ?ызыл жалау... нан деген С?би ойы - айта алмайсыз бекер деп. Енд? ойлаймыз: же??с! Тамшы ?анменен ?з к?ш??е мы?тап сену екен деп?. * ?Мы?тылы? та керек екен шын осы -
Тым ??рыса, мы?тымын деп ж?рес??: Осалды? та керек б?зге б?р кер?м Мы?тылы?ты к?ндеу ?ш?н жердег??. * ?Д?ниедег? мы?тылы? арлы?ын?. * ?Дала - мы?ты?. * ?Ту?ан - жер ата мы?ты ?ой?. * ?Аз б?лем ?сте мен жерд?, Тапсыншы анам мы?ты ?ып?. * ?Ш?рк?н с?з-ай, ??д?ретт? е? сен неткен! Мы?тысы? сен болаттан?. * ?К?н-?лемге, жер де к?нге б?р мы?ты, Мы?тылар алды суды, ??рлы?ты?. * ?Тем?р?л? той?а келет?ндерд? к?л?кпен к?н? б?рын ?амтамасыз етуд? мы?тап тапсырды?. * ?...аз?антай с?лыбастан бас?а п?шен жо?, Ол, мы?таса, он бес к?нге жетед??. * ?...Сесенбай мы?тап ренж?д??. * ??ызыл ит мы?тап ?ялды-ау дейм?н, анадай жердег? а?т?кен- б?та?а сол жа? арт?ы ая?ын к?тер?п... к?н?с?н жуды?. * ?Сауатыны? ж?рт ойла?андай мы?ты емес екен?н, ??мырында т???ыш рет ??лай мойындап, жасып ?алды?. * ?Осындай а?са? к???л, а?са? к?н кеш?п ж?рген ?ж?мгерей ?артты? хал? онша мы?ты емес-т??. * ??з мы?тылы?ын б?рын да сез?п ж?рет?н, б?ра? на? б?л жол?ыдай жы?а мойында?ан кез? бол?ан емест??. 100 * ??р?...?р? Тем?р?л? сы?ылды мы?ты адамны?, осындай жолы жы?ылып жат?ан кезде ептеп кек алып, есе ?айтарып ?алу сек?лд?, асыл жандарда болатын ?арау, бы?сы? есеп те басына оралды?. * ?Сейс?мет ?ара ?ызметт? жал?ы да, к?ппеге б?рге де мы?тап ?стеген к?с?т???. * ??з? ?з бол?алы К?мил??а б?р?нш? рет мы?тап ?кпелед??. * ?Беке?н?? де ?лкен ?аупы бар. Ол - халы? алдында ?арапайым, к?ш?к боп к?р?нуден мы?тап ?ор?ады?. * ?Б?л осы?ан мы?тап намыстанып ед??. * ?Шын мы?ты болса ?ндер?н ж?рт айтып ж?рмей ме??. * ??лкен к?с?н?? мы?тап ?артай?анын, а?айын-туысты? к?с?л?к ?айырымына ?ана сен?п тастап бара жат?анын ойла?анда б?к?л ?ш?-бауыры ез?лгендей болды?. * ?Демек, ол да сенен арты?, сенен мы?ты. ?з??нен мы?тыны ?ор?ап не? бар, ?й?! Ой, есект?? миын жеген к?к?ас?а?. * ?Тек, ж???шке, мы?ты шек сауса?тарын ?иып тастапты. * ?Арасында мы?тап б?р ?н бар?. * ?Сады?жанов ??ылмыс пен жазаны? т???ыш о?ы?анда Раскольниковт? мы?тап жек к?рд??. * ?Ж?г?т мы?тап к?йзелд??. * ?Сондай болып б?р жауарсы? мы?таса??. * ?Мыс деген?? мы?ты ?ой ?а?ылтырды? ?асында?. ?Известия? газет?нде жариялан?ан тарихи жарлы?ты? ?мы?тап? с?з?не ?атысты орысшасында жа?сы шы??ан. Онда асты? ?нд?руд? мы?тап арттыр?аны ?ш?н деген с?з т?ркес? былай келген: елеул?, ма?ынасы ма?ызды, байсалды т?рде арттыр?ан. Салма?ты адамдарды? татымды ?с?. Ек? т?лде б?рдей ?йлес?п, ?ндес?п б?р ??ым - ?аза? мы?ты деген Ж?мекенн?? ба?алауы шы?ып т?р. Тарихи ба?а. ?аза? хал?ын ба?алай, т?с?не б?лген Ж?мекенд? толы? таныды? па, т?с?нд?к пе, т?с?не аламыз ба: ?К?м?р ?азды?, К?й шертт?? талай-талай-
Не ел?ктей алмады?, не ?айталай, Даралы?ы да емес- ау б?л т?л?а?ны?, ?ырсы?ы емес ?з??ше ?мтыл?анны?, 101 Б?р ж?мба? бар, мен ?ш?н, елес м?лде-
Т?с?нбейд? сонды?тан сен? ешк?м де! Алашадан-
Атадан ?оз?а?анда Тумысы? да жат емес ?зге адам?а, Б?ра? сен? ?з?мс?п ешк?м, Ешк?м С?йлеген?н мен ??мыры ест?месп?н! Себеб?, сен б?р т?рл?, Б?р т?рл?с??, Ж?рег??-тас, Сек?лд? сырты? м?с?н. Сен? ??тырам демейм?н м?ны айт?анда Жа?ымпаз?а, Жал?ау?а, Суайттар?а. С?з?м бардай т?л- ?шы та?дайымда, Ойламайын десем де сен жайында-
?иялымды келбет?? т?рт?п т?рар, Си?ыры? бар б?р т?рл? ынты?тырар. К???лденд?? сен м?лде ерек б?г?н, Ж?рт сек?лд?, Сен де ?шт??- ?репк?д??. Сезем, сен де б?зге ??сап к?лмек болды?, Сол ниет??нен к?р?нд? б?лект?г??. ?з?л айтты?, кей?д?? талай- талай, Безд?? б?зден, Ел?ктеп, не ?айталай Алмады? сен ешк?мд?, Содан- да?ы Б?р орта?ты? сенен де таба алмады. Б?рге ж?рд?к б?рталай мекенге ?шып, Т?белес?п к?рд?? сен шеке? де ?с?п. ?з?м?зд?? ж?г?тс??, Он досыны? Ортасында отыр?ан б?тен к?с?! ?лгеннен со? к?р?нер ?т?мд? ?с?, 102 Б?тен к?с?, сен жал?ыз жет?м к?с?! Сен - уа?ытты? алдына т?с?п кеткен Радио-сигнал сек?лд?с???. ?Аты жо?? ?ле? деген туындысында Ж?мекен ?з бейнес?н прототип ?ылып ал?ан сы?айлы. Замандасы ортасында ол да б?тен. Себеб? таланты, тумысы б?лек. ?с? ?т?мд?. Оны? т?р? ж?р?п жер басып ж?рген?нен ?лген? жа?сы олар?а. Жал?ыз. Жет?м к?с?. Ешк?мд? ?айталамады. ?з?мен ?з? ?алды. ?аза?ты? ?ара ?ле??н?? к?м?р?н ?азды. ?ле? лавасынан ?ажап ?ндер алып шы?ты.Неб?р к?й кешт?, сыр шертт?. ??пады. Ортасынан б?лек, б?р т?рл? болды. ??былмады. ?згелер ?з?м дей алмады. Уа?ыттан озып, ?нер? м??г?л?кке кеткен ж?лдыз Ж?мекен. Ж?мекен ата?ты жырында мы?тылы?ты неге б?р ?ана ?аза??а тел?п, мы?ты деп ?аза?ты айтып отыр. Б?р миллион п?т асты??а бас?а ?лт пен ?лыстарды? ?к?лдер? де ?атысты емес пе. С?з жо?, ты??а елд?? б?р? ат салысты. Алайда, барлы? салма?, ж?к ?аза? хал?ына т?ст? емес пе? ?аншама мы?да?ан адамдарды ?абылдады, ?з? ы?ысып жайлауын, к?л?н-жер?н берд?. 1948-1956 жылдары арнайы ??рыл?ан ауылшаруашылы? училищелер?нде о?ытты, т?рбиелед?, ?йретт?. Оны? б?р? ?ып-?ызыл е?бек, ерл?к ?ой. Мы?тылы?. Мылты?ты адамны? мысы м??алтпа?ан мы?тылы?. ?аза? шыдады, т?зе б?лд?. Ты?да т?зес?нен т?к т?рды. Же??с туын желб?ретт?. ?лт Же??с?н?? жем?с?н Ж?мекен бас?алар?а неге берс?н. ?...Берем десе?, ??д?рет, жа?сылар?а сыйды егер, ерл?ктер?н- т?зге бер, берекес?н- ?йге бер, же?д?лерге- б?лек бер, жа?алы?а т?йме бер, же??с берме жаман?а, же?се жаман ?йренер? Жаман ?йренген? сол жия алмай ж?р хан ес?н, ?д?летт?? жо?ты?ы- к?шейткен ?ой д?мес?н!?. Та?ы да ?д?летт?л?к талап ет?лед?. Же??ст?? ?з? жаман?а бер?лу? ?д?летс?зд?к санайды. ??д?реттен жа?сылар?а жа?сы ?стер б?йыруын ?алайды. 103 ?лы Отан со?ысы кез?нде, одан кей?н де б?зд?? ?аза? а?ындарына сендер неге тек ?ана ?аза? туралы жазасы?дар деп к?н? ?ойыл?ан. ?аза?ты? ерл?г?н айттырмау?а осындай ??лшыныс бол?ан. Т???ыш же??с туы Рейхстах т?бес?не ?аза? ?ош?арбаев т?ксе де, ата?ын бас?алар?а берд?. ?аза? ?а?арлы жылдары ?ан кешпесе ?Жас ?аза?? ?н? туар ма ед?? ?аза? ел?ннен, жер?нен, ?арындастан айырылмаса ?Ел?м-ай? ?н? тумас ед?. Ты?да та??ажайып ерл?к етпесе ?Мен?? ?аза?станым? ?н? шы?а ма, келер ме ед? д?ниеге? ?аза? е?бек етпесе, ерл?к жасамаса ты?да?ы же??ст? ?аза?ты? ?олына бостан бос?а бер?п ж?бермест?? Орталы? Отарлау бил?г?. К?м?рд? ?аза? ?азбаса ?ара?анды ?аласында кенш?лер сарайыны? ?арсы алдында ек? ?олымен ш?рен?п т?рып, к?м?р ?абатын к?тер?п т?р?ан ?аза?ты? бейнес?н ескертк?ш ?ып сомдай ма? ?Б?лектег? б?леуленген тамыры Ток ж?рет?н кабельдерден аумайды...?,- деп жырла?ан Ж?менн?? шахтер? ?з? ?н сал?ан, к?й тарт?ан ?ара?анды ?аласыны? т?р?ндег? кенш?лер сарайыны? алдында ?ас?айып т?ра ?ал?анын к?рмейс?з бе!? ?м?рд?? ?негел? за?дылы?ы деп тану керек б?л шеш?мд?. ?...?м?р, ?м?р ?м?р деген- жолаушы ?ой шаналы, ?тер ?л?- а? ?лпек ?арда ?з? ?ана ?алады. К?ндер ?тер, айлар ?тер, ?шер ?лг? ?з жуылып, Сонда шындап ?арайсы? ?ой ?ткен??е ???л?п...... Расында да, ?ткенге шындап ???лсек а?ынны? б?л шеш?м? за?ды, нег?зд?, тарихи шеш?м ед?. Айдай ?лемге а?и?атты айту керек болатын. К?м ?н ?атады? К?мн?? батылы жет?п к?зс?з ерл?кке бара алады? К?м бар? ?аза?ты? атынан Ж?мекен айта б?лд?. Айтарымызды осы айтсын деп ?аза? хал?ы оны ?м?рге ?келд?. Елу жыл ?тсе де еск?рмеген ерл?к ?н?н барша ?аза?, ?аза? ел? ?л? к?нге шей?н шыр?ауда. А?ын мы?тап т?рып айтатын шынды? ?л? де бар. Абралы мен Аз?ыр а?и?аты ашы?, ай?ын айтылмауда. Б?р?м?з ?аза?станда?ы атом полигонын ?Семей атом полигоны? деген атау?а ??ла?ымыз ?йрен?п кеткен. А?и?атына ж?г?нсек атом полигоны Семей ?аласынан ?р? шы?ыс жа?та 170 ша?ырым жерде жат?ан Абралы ел?нде орналас?ан. Б?к?л атом, сутег? бомбаларды? сына?ы Абралы, Дегеле? 104 жер?нде ?тк?з?лген. Абралы ауданы таратылып, хал?ын жан-
жа??а ?уды. Тарыдай шашты. ?у?ын-с?рг?нге т?с?рд?. Атты, айдады. Жер аударды. Ауылда жо?, атар та?да б?л?нбейд?. К?ш? Отаны? ту?ан жер??, ту?ан ауылдан айрылды?. 1847 жылы ?лтты? азатты? к?рес?н?? басшысы Кенесары ханны? ?азасынан кей?н тура 100 жылдан кей?н 1947 жылы Отарлау Орталы?ы -
Совет ?к?мет? Абралыда атом сына? ала?ын ашу туралы ?аулы-
?арар ?абылдады. Ек? жыл?а жетк?збей ал?аш?ы атом сына?ын ?тк?зд?. Атом азабын ар?ала?ан, адыра ?ал?ан Абралыны? ?з? атомнан толы? арыла алмай атом?а айналып барады. Т?л?м-т?л?м т?л?мденген, б?л?н?п-б?л?н? п б?л?нген ?айран ?аза? жер? ?л? к?нге шей?н зар ??сады ы?ырсып. Атом сына? ала?ы, даланы? т?с?н жырту, ?рт?рл? ?скери сына? аландары, Арал, космос айла?ы, Протон ракетасы ??лап гептил уы жайыл?ан Сарыжайлау... ?Галит? деген ?скери атаумен белг?л? Аз?ыр ядролы? сына? айма?ы Аша? пен ?ошала?тан алыс емес. Ж?мекен ?з?н?? ?К?шкентай? ж?не ?Да?? пен да?пырт? атты прозалы? шы?армаларында осы Аз?ыр м?селес?н азда болса, астарлап келт?рген. ?К?шкентай?, 167 бет: ?Мартты? со??ы аптасында жер ер?п б?тт?. Ирек?ткел, К?к??тан аузында?ы ?амысты, ?апалы т?стар болмаса, ?ал?ан, ашы?, ?алтарыссыз ма?-?ара. С?скел?кте, Атырау жа?та шо?ыр-шо?ыр т?т?н к?р?нд?. ?рт, ?амыс ?ртейд?. Село ма?ында ?ртке ?амыстан г?р? де лайы?, адам?а ?ажетс?з, т?пт?, залалды н?рселер жетерл?к?. ?К?шкентай?, 217 бет: ?Аша? шоша?ыны? ?ст?нде ?ой жаба?ысыны? п?шпа?ындай к?к-шулан б?лт жатыр. Б?лт т?мен, к?кжиекте. Сонды?тан, ша?ылды? би?к жар ?аба?ына ?л?н?п ?ал?ан сынды, кете алмайды. К?нбатыс жа?ы ?ызара т?ст? де, кенет, к?к с?рлана ?ойды, ?ж?мгерей: - К?ктеп ?лг?рмей ?урап б?тт? ?ой,- дед?. - Ш?пке ?ндет келд?, ?жеке, ?ндет,- дед? Сатым. - Сондай б?рде?е жайлады ?йтеу?р. ??рт дей?н десе? -
жор?аламайды, шыбын дей?н десе? - ?шпайды. ?неуг?н? осы ?о?ырдан ?ой айдап кел?п ем, кеб?с?мд? б?рдеме т?тып ?апты. ?а?сам кетпейд?. Ш?берекпен с?рткенде б?лд?м: бозарып ж???анны? б?р? ?п-?са? ж?нд?к екен, ?ырып салыппын. Мына 105 жусанды ?зген малды? пыс?ырып ?оя берет?н? содан болды. ?ой бай??с?а, ?с?ресе, ?иын, ?з? де шы?ынсыз т?рмайтын ?ас?а ед?. Ш?пке ?ана емес, шаруашылы??а, б?к?л басшылы??а т?скен ??рт ?ой б?л. - К?ктемде к?ншы?ыстан, ес??де ме, боп-боз ша? со?ты, жел жо? болатын. Дауылда да ондай ша? бай?а?ан емен. - Апыра-ай дейс??. Сейсенб? к?н? с?скеде к?тер?лген, содан -
?арт сауса?тарын б?р-б?рлеп б?г?п санай бастайды. - Сейсенб?, С?рсенб?, Бейсенб?, Ж?ма. Т?рт к?н, т?рт т?н. ??даны? ??дырет?, айдап кетет?н самал да еспей ?ойды-ау. Боз ша? ?з?нен-?з? к?тер?лд? де, ?йып т?рып алды. Ш?пке, жерге ш?г?п таусылды ?ой а?ыры. Жуып, не айдап ?кеткен еште?е жо?. - Ш?пт? ем?п ?ойды-ау, ем?п ?ойды,- дед? Сатым к?йзел?п,-
Жусан мен алаботаны? ?з? пайдасыз. - ?ой ?ырылатын шы?ар биыл. - ?йтеу?р ?ой сорлы-а? ?шырайды да жатады. ?ар жауса -
?ой, ша? жауса - ?ой, ?она? келсе - ?ой, ?ас?ыр шапса - ?ой. Б?р? ?ойды? ажалы! - Колхоз ?ойына ?лг? ем-суын ?шк?зед? десед?. - Бас ауру?а да д?р? берет?н к?р?нед?. - ?й, онысы, ?нбейт?н шаруа. ?р отарда бес ж?зден сег?з ж?зге шей?н ?ой бар. ?айсы б?р?не д?р? жетк?зе алады? Шет?нен пыс?ыры?, м?рындарынан жел?м а?ып ж?р. Астаулап ??й?ан суды? ?з?н шыдатпайды. ?ой деген жалмауыз мал. Т?йе оны? ?асында - ораза. - Бас ауруды? д?р?с?н ?шкен адам б?ркен?п жатуы керек. Содан терлейд?, сосын жазылады. - Ол - адам?а ?ой, ?ора ?ой?а ?андай к?рпе жабады? - Беке? биыл малдан шы?ын жасамаймыз деп у?де ет?пт?. - Пырсылдатылды? у?дес?н ??дай-еке? тындай ?ойса. - Шы?ын болмай т?рмайды ?ой. Анау-мынауын т?лмен жабатын шы?ар. ?ал?анын жасыратын ?кт бар. Алдауды? ?д?с? аз емес ?йтеу?р. - Ег?з т?г?л жал?ы тумаса... ала?анымен жаба ма? - Жал?ы тума?аны нес?? М?селен, ?ой атаулы ?ырылып б?тсе, ?озыны пырмылдатылды? ?з? туа ?оймас енд??! 106 - Алла са?тасын, оны? бет? ?рмен!- деп, шошына к?б?рлед? ?жекен ?аба?ын шытып,- жаман с?з айтпайы? та! ?Домбыра ж?не к?сеу?. Повесть. 280 бет: ?Ед?ге тал?ам, т?л?мге ?йренген бапшыл к?с?. К?й ыр?а?ы мен ?ыз ?ылы?ына т?нт?, ?лемнен ?семд?к, шынайылы? ?ана ?здейт?н. ?с?ресе к?йге, домбыра?а ?ояр талабы ?з?нен, т?пт?, д?у?р?нен би?к жатты. Осы елде, ?з? сынды талай к?йш?н? тудыр?ан топыра?та жа?сы домбыра хат емес-т?. Ол барды ?ана?ат т?тпады, жо?ты табу?а ниеттенд?. А?ыры тап?ан да сы?ылдан?ан, ?тте?, мына б?р без. Соны ойла?анда б?йрег?ндег? тасы ?оз?ал?ан адамдай шырт ?й?ыдан ы?ырсып оянады: Сонды?тан ж?ртты? ?о?ыр домбыра?а арнап айт?ан ма?таулары ж?бата алмады, ?айта ауруды? ?м?тс?з екен?н к?ре т?рып к?лг?рс?ген к?к?мен?? с?з?ндей ж?йс?з тид?. ??мырыны? со??ы к?н?не шей?н м?нс?з а?аш ?здейт?н?н де ?штей сонда мойындады. Сол к?ндерден бастап-а? т?с?не томар енет?н щы?арды. Д?л б?й?р?нде сауса? басындай без? бар ?о?ыр домбыра Ед?ге ж?г?т, Ед?ге шал?а, сол ар?ылы д?й?м елге ?ыры? бес жылдай ?ызмет етт?. ?ш-т?рт тыс ?ап, ?исапсыз ?ой шег?н тоздырды. Талайды жылатты, талайды ж?батты. Б?т?н Аз?ыр мен Атырауды? аралы?ында?ы ??м ???р?нде талайды? та?дайын ?а?тырды. ?о?ыр домбырасыз ?ткен той-томала?, сауы?-ш?лдехана аз-а? шы?ар. ?детте ?аза? б? т?стег? домбыраларды ??ара? атайды. Б?ра? Ед?ген?? домбырасы ел к?з?не т?скен ал?аш к?ннен бастап, неге екен? белг?с?з, ?о?ыр атанды. Кей?нг? б?р с?уегейлерд?? айтуынша, ?н?не байланысты бер?лген сек?лд?. Расында, ол домбыраны? даусын ал?аш ты?да?ан адамны? к?з?не ??о?ырдан? бас?а т?с елестеу? м?мк?н емес-т??. Б?л ?з?нд?н? Аз?ыр атауын ?ш?н енг?зд?к, ек?нш?ден ?о?ыр с?з? ?ш?н. ??ан?-?ле?. ??ан?а кеткен жымыс?ы дерт б?р ?ры алып б?тпей ?оймас б?лем ??мырын?!?. Ж?мекен анасыны? дерт? м?мк?н ?ыр ел?н де ??рса?ан сонау Аз?ырды? ядролы? ыз?арынан шы?ар? ?аза?станды ?аптап, ?оршап ?ыспа??а ал?ан алапат сына? ала?дары ?аза? хал?ын, ?лтын сын?а салды. Алайда са?ын 107 сындыра алмады. Барлы? бейнет, азап, ауыртпашылы?ын ?аза? ?лты к?тер?п келе жатыр. К?ркем туындыда?ы мы?ты шеш?мн?? мы?тылы?ы шынды?ында, расты?ында. Ж?мекенн?? ерл?г? а?и?ат шынды?ында. Б?т?н, б?р халы?ты? ?н? болу а?ын?а тиес?л? болды. ?м?рдег?, ?нердег? ?шпес ерл?к ?н??Ж?мекен ?ле??. Сол к?н? Ж?мекенн?? митинг?де болуы м?мк?н бе ед?? ?рине бар?ан. ?з? а?ын, студент, ?нерпаз-музыкант, к?йш? болса, неге ?атыспайды? ?серл?, ?уанышты хабарды ест?генде консерватория студенттер? неге бармасын ж?не де б?р?нш? курс студенттер?. Митинг?де бол?ан студенттер жайлы а?парат жа?а?ы ма?алада айтыл?ан. Митинг Алматы ?аласыны? сол кездег? ?Коминтерн? ала?ында ?ткен. ?аз?р Алматыда ?Еск? ала?? деген атпен белг?л?. Консерваториядан ?атты ж?рсе? 3 минут, асы?пай басса? 5 минут уа?ыт алатын 500 ?адамдай жерде. Ж?мекен митинг?де бол?аны, жа?а?ы с?здерд? ест?ген?, ?Социалист?к ?аза?стан? газет?н о?ы?анын ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? кей?нде жариялан?ан ек?нш? шума?ымен д?лелденед?. Б?л шума? айтылмай, жарияланбай ж?рген жер?нен Н?с?п апай ?аза? радиосыны? алтын ?орында са?тал?ан жазбадан алып жары??а 2001 жылы шы?арды. Шума?ты? берт?нге шей?н еш?андай жина??а к?рмеу?, жарияланбауы ж?не ?мыт ?алуы бекер емес. Оны?да ?з?нд?к сыры бар. ?з?рше шума?ты толы? келт?рей?к: ?Айнала ?арасам, Асы?ты ж?рег?м. Заман?а жарасам, Жарасып т?р ел?м. Б?зд?? ел орденд?, К?терд? туларын. Елмен ол тербелд? Тербеле жырладым?. Шума?ты? жолдарынан митинг?ге, халы?ты? ?уаныш жиынына асы??ан жасты к?рем?з. Ж?рег? алып-?шып халы? ж?рег?мен ?ауышу?а ынты?. ?рб?р ?й зор мейрамны? ?уанышына б?лен?п отыр. Ж?мекенн?? 1956 жыл?ы ?й? ??рман?азы атында?ы консерватория болатын. Ел?н?? жарасып т?р?анын жырлайды. Заман?а жарай алам ба, алмаймын ба деген ой да жас а?ын к???л?н ала?датады. Жауапкерш?л?кт? сез?ну. Ер ?аза?тай ерл?к ете алу?а ниет? ау?ан жас ж?г?т. Жарлы? жария ет?лд?. Трибуна Ленин орден?н?? орасан ?лкен сурет?мен к?мкер?лген. ?Б?зд?? ел орденд?? деген ?ран трибунаны? б?к?л ?нбойына кере тартыл?ан. ...К?н с?улес?н?? н?рына б?ленген ?аза?станны? астанасы мейрамда?ыдай безенд?р?лген. Жапыра?ы сар?айып алтындай жар?ыра?ан а?аштар арасынан ал?ызыл жалаулар, кере тартыл?ан ?рандар мен транспаранттар к?р?нед?. Орденд? ел тулары, онымен б?рге Ж?мекенн?? ж?рег? тулады. Е?бекпен е?сес?н к?терген ел. Суретте ту?ан ел мен к?тер?лген туалар арасында тербелген Ж?мекен. Республика басшыларыны? сан м?рте ?айтала?ан ?мы?тап? деген с?з?, оны? ж?рег?нде, к???л?нде мен?? ?аза?ым мы?ты деген ма?таныш сез?м?не айналуда. Ел мен ерл?к бес?г?нде тербелген а?ын ж?рег? тербеле жырлады. ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? нег?зг? идеясы, ойы, кестес?, кел?с?м?, ?рнег? Ж?мекен?? жан-ж?рег?нде, к???л ??тысында ??юлы, ?ара?андыдан к?ркем ?оржынына салып ал?ан, бидай маса?ындай п?с?п, жет?л?п т?р?ан, жалындап жанып жат?ан ша?. ?...Сол жалынны? би?кт?г? б?р ?арыс па, б?р ел? ме-
?йтеу?р ол ??йылады Мен?? ?ана ж?рег?ме-
С?йс?нуш? ем сонды?тан мен Б?лег?м мен к?рег?ме!..?. ?Абырой алып келсем ?айтер ?ара?анды барып егер? деген ойы орындалып, Ж?мекен ?ара?андыда абыройлы болып, кенш? ата?ы мен ?оса Алматы?а ?лтты? а?ын ата?ына аттады. Тура елу жылдан кей?н а?ын - кенш? Ж?мекенге ???рметт? шахтер? ата?ы бер?лд?. Б?л ата??а Ж?мекенд? Кенжин Болатты? бастамасымен ?сын?ан ?ара?анды шахтерлер?н?? к?с?пода?ы. Халы? жаныны? жалыны ?з?н??, Ж?мекенн?? ж?рег?не ?ана ??йылды. Елд?? елд?г?н к?терерл?к ?ленд? д?ниеге келт?ру Ж?мекенн?? енш?с?не тид?. Ел ?ле? болып к?тер?лд?. 109 Кенш?лермен ?оштасып консерватория ?айдасы? деп, мандолинн?? ?ос шег?ндей ?ос рельст?? ?уен?мен тербеле, болаша? ?ле? с?здер?н ал?абы алтын д?нге жай?ал?ан сар даласынан тер?п бара жатты. Тек ?ана оны? сырт?а шы?уына ?м?р лавасыны? та?ы б?р ?ызу жалыны шарпуы, шал?уы жет?спейт?н. Лавада?ы к?м?р ша?ыны? б?р о?ыс т?скен ?ш?ыннан лап ет?п жалындап жанартаудай атылатын с?т? к?т?лд?. Теб?рен?с, тол?у, т?тт? сез?м тол?анысы. Ой тере?де дайын жатты, оны оттай ойнатып шы?арар сез?м-о?и?а кез? келд?.Ол - елд?? ерл?к пен е?бек ?уанышы болатын. Керемет ?уанышты? б?р к?р?н?с?н Ж?мекен халы?ты? митинг?де к?рд?. ?Б?зд?? ел Орденд?? деген ?ле? жолдары ?аза? Республикасын ал?аш?ы рет мемлекет рет?нде Ленин орден?мен марапатта?анда ту?анды. ?аза? Совет энциклопедиясында?ы дерекке сай ?аза?стан осы орденнен кей?н ек?нш? орденге 1970 жылы ие бол?ан ед?. ?нн?? ?аза? радиосынан 1959 жылы ал?аш?ы рет орындал?аны есте. Баспас?з бет?нде ?нн?? 1959 жылы жазыл?аны ж?н?нде п?к?р б?лд?р?лген. Б?зд?? зерттеу бойынша ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н?? ?ле?? 1956 жылды? 25 ?азанында д?ниеге кел?п, ?а?аз бет?не т?скен. ?ле?ге ?уен?? ??йылуы, екеу?н?? ?йлес?м тауып ?н болып жаратылуына да уа?ыт керек емес пе. Одан кей?н оны жария етуге ?сынуда уа?ыт пен м?мк?нш?л?к талап етед?. То? етер?н айт?анда, ?ле? с?здер? Орден ал?ан ?уаныш кеш?нде ту?ан. Митинг?н?? са?ат кешк? 17-
де бол?аны ресми ма?алада к?рсет?лген. ?ле?н?? ек?нш? шума?ы сол к?нд? к?ркем бейнелеген. Митинг ?ткен ала? мен консерватория б?р жерде. ?скери терминология ?олданса? ?ле? мен ?м?р диспозициясы, дислокациясы б?р болып шы??ан. Шума?ты? ?рб?р жолы тарихи деректермен бек?т?л?п, д?лелденед?. М?мк?н, ?ле? кей?н 1959 жылы жазыл?ан шы?ар деген ?арсы п?к?рге мен Ж?мекенн?? ?ле? жазуда?ы м?нер?н ал?а тартар ед?м. 1983 жыл?ы к?ндел?г?нде Ж?мекен ?мен ?у баста-а? сюжетпен, о?и?амен с?йлеуге (немесе мысалдап деуге келерме екен) бей?мдеу ед?м? деп ашы? жаз?ан. 1954-1956 жылдары жазыл?ан ?лендер?н талда?анда сол м?нерд?, ?д?ст? к?рес?з. Ал, ек?нш? шума?, т?пт? б?к?л ?ле? толы? сюжетке, о?и?а?а ??рылып т?р емес пе? Е?бег?? орденмен ба?алануы о?и?а емес пе? О?и?а! Халы? жиыны сюжет емей немене? Сюжет. Халы?ты? е?бектег? ерл?г? сюжет, тарихи о?и?а болма?анда не болма?? ?атал, ?а?арлы заманда халы?ты? ?уануыны? ?з? о?и?а саналады. Ш?мш? ?алдая?ов 1959 жылы ?аза? жер?н?? бес облысын Ты? ?лкес?не б?л?п бермек шеш?мге ?арсылы? сез?м?н б?лд?ру нег?з?нде музыка жазып, о?ан с?з жазуды Ж?мекенге ?сын?ан деген де п?к?рлер бар. ?аза? жер?н?? бас?а республика?а б?л?п беру ?дет? одан да б?рын орын ал?ан. На?ты 1955 жылы ?араша айында О?т?ст?к ?аза?стан облысыны? Бостанды? ауданыны? жер? ?збек республикасына беру м?селес? к?тер?лген. А?ыры 1956 жылды? наурыз айында Ке?ест?? Отарлау Орталы?ы Бостанды? ауданы мен ?оса О?т?ст?к ?аза?стан облысыны? Голодная степь деген жер?н?? б?р б?л?г?н де беруге жарлы? шы?ар?ан. Ж?мекен М?скеуден орал?ан кез. Одан Ж?мекен хабардар болды ма? ?рине. Кенжин ?укебай жерд? тартып алу, тарату турасында, жер к?рес? жайлы неге айтпасын. ?аза?ты? ек? ?лы ?лт та?дыры туралы неге тол?анбасын. Кенжиндей ?р? т?л?амен ек? ай ?атар ж?ру талай саба? болды емес пе. Музыка б?лг?рлер?н?? айтуынша, марш - ?з?н?? ?ктем ыр?а?ы ар?ылы адамны? ерк?н билеп, басын ?осатын музыкалы? форма. Ежелг? музыкалы? жанр. М??ан Т?лебаевт? ? ?Шахтер ?н?? маршы. Абылай ханны? ?Сарбаздар? маршы. ?н- е? ке? тарал?ан музыкалы? шы?армалар жанры, музыка ж?не поэзия ?нерлер?н?? орта? туындысы. Я?ни, ?Мен?? ?аза?станым? ?н? Ш?мш? ?алдая?ов пен Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? орта? туындысы Сонды?танда, ?нд? жарияла?анда ?ле?? Ж?мекен Н?ж?меденовт?к?, музыкасы Ш?мш? ?алдая?овт?к? деп жарияла?ан за?ды, нег?зд? болады. ?н б?реу, автор екеу. ?н марш ?уен?мен жазыл?ан. О?ан дау жо?. Алайда ?ле?н?? ?з музыкасы, я?ни дыбыс ?йлест?г?, гармониясы бар емес пе. ?ле?н?? музыкасы автор идеясы мен ?осылып, ?йлес?п, ?ндес?п поэзиялы? д?ние бер?п т?р. ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н халы?ты? гимн деп айтуда тарихи нег?з бар. Бар халы?та, оны? ?ш?нде ?аза? хал?ында ?ркез гимн?, ?н-?раны бол?ан. Ол тарихи, таби?и ?рд?с. Ж?мекенн?? М?ди Бапи?лыны? ??аракесек? ?н?н жа?сы к?р?п, с?й?п айт?ан т?лге тиек еткен ед?к. Ахмет Ж?банов М?дид?? ?н?н музыкалы? т?р?ыдан ?аза? хал?ыны? гимн? деп ба?ала?аны белг?л?. Ж?мекенн?? таби?атынан музыкант, а?ын, ?нш? екен? толы? д?лелденген. Онда неге Ж?мекенн?? жан-
ж?рег?нде, к???л-к?к?рег?нде гимн ?уен? Ш?мш?мен кездескен уа?ыт?а шей?н т?нбасы. Б?л арада ?аза?ты? с?й?кт? ?ос талантыны? м?мк?нд?ктер?н б?р-б?р?не ?арсы ?ою ойы жо?. ?айта осы ек? ?айсар ?ос талантты? консерватория?а б?р жылы т?с?п, дос бол?андарын, т?с?нгендер?н айтып, ба?алау басым. Ек? ?аза? б?р б?р?мен дос болып ?аза? ?лтына ?ажайып ?н ?келд?. ?лг?л?, ?негел?, классикалы? д?ние. Екеу? де музыка мен поэзияны? классиктер?. ?м?р мен ?нер ??былысы. ?айталанбас, ?айтпас, ешк?м аса алмас асылдар. ?нерге ?м?р?н ??рбан еткен ?аза? ?лтыны? ?а?армандары. Ж?мекен де, Ш?мш? де жазбаша т?рде ?нн?? д?ниеге келу? тарихы, уа?ыты ж?н?нде а?парат бермей кеткен. ?к?н?шт?. 2001 жыл?а дей?н Ж?мекен ?ле??н?? ек?нш? шума?ы жарияланбай, ешб?р жина??а к?рмей ж?ру?нде б?р г?п бар сия?ты. Ж?мба?- сырды? б?р шешу?, ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? ек?нш? т?р?н?? болуында ?ажап емес. Ол Ш. ?алдая?овты? ?Мен?? ?аза?станым? атты к?таб?нде, Алматы, ?нер баспасы. 1981 жыл, келт?р?лген м?т?н: ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н жаз?ан Ж. Н?ж?меденов. Алтын к?н - аспаны, Даласы- алтын д?н. ?ырандай жастары ?ия?а талпын?ан. Жай?ал?ан орманы, Жап- жасыл к?лдер?, Ел да??ын ?ор?ады Е?бект?? ерлер?. Мен?? ел?м, мен?? ел?м, К?з т?ндырар жер?? ег?н. Партияны? аясында ел?м, ?аза?стан- мен?? ?аза?станым. 112 Бес жылды? жоспары-
Бес ?ырдан ас?аны. Жа?алы? достары Б?зд?? ел жастары. Алтын к?н азат к?н Жа??ыртты жотаны. Осындай ?аза?ты? Советт?к отаны?. Енд? ек? м?т?нд? салыстырып к?р???з. ?андай айырмашылы?. Мына м?т?нде орден де жо?, ?аза? та жо?. Д?н ег?п терлеген мы?тылы?ы да жо?. Е? бастысы, поэзиялы? идея жо?. Шатты?, шаттану, аттану, шал?у, идеал жо?. Нег?зг?, ел таны?ан, ?абылда?ан, Ж?мекенн?? жина?ында жариялан?ан, ал?аш?ы рет ?н боп айтыл?ан м?т?нде идея, адамзатты? симфония са??ылдайды. Музыка мен идея ?осылып л?зз?т берет?н, жан д?ние?д? теб?рентет?н шынайы ?ле? ?ана поэзия. Сонды?тан да б?л ?нд? с?йем?з. С?йк?мд?, с?й?кт? ?н. 1956 жылы орденд? ?аза? Советт?к Социалист?к Республикасына берд?. Ж?мекенде таза ?аза?. Партия, Совет туралы б?р с?з жо?. Ек?нш? м?т?нд? к?м жаз?аны белг?с?з. Алайда ал?аш?ы, т?пн?с?а?а с?йкест?р?л?п жазыл?аны к?р?н?п т?р. Тапсырыс пен м?жб?рлеу ар?ылы жазыл?аны б?л?нед?. Бесжылды? жоспар, партия. Бес ?ырдан ас?ан деген жауыр бол?ан с?з. Советт?к Отан, к?шес? де, ?й? де жо?. Ж?мекен м?нер?не т?н о?и?а да, сюжетте жо?. Е? бастысы, ?айталап айтса?, идея, рух жо?! ??р к?н сайын жа?а идея, жа?а а?ыз, Б?з жанса?, тек идеямен жанамыз!?. Ж?мекен жаз?ан, жанартау боп атыл?ан ?лтты? идея жо?, Жа?а?ы с?з бол?ан ек?нш? м?т?нде. ?Мен?? ?аза?станым? ?н?н?? н?рл?г?, ?лд?г?, ?рл?г?, ?д?лд?г? ?лтты? идеяда жатыр. Теренд?кт?? екен?н т?с?нет?н Ж?мекен ?ле?н?? ал?аш?ы жолдарыны? ?з?н б?рден тере?нен, тарих ?ойнауынан тартты. ?ле? н?рын сонау ??н, са?, т?рк? би?г?нен таратты. ?ле? т?нып т?р?ан тарихи сана, таным, та?лым. К?з? т?р? ?аза? ?лтыны? тарихы. Жаны мен к?ш?. ?аза? ?лтыны? рухыны? жанды сурет?. 113 А?ын айтпа? ойын ?ле? с?здер?н?? ма?ыналы? ?йлес?м? ар?ылы бере б?лген. ?ле??н?? б?р?нш? с?з?нен а?ыз, а?и?ат ?лем?не ?кетед?. Сонау 1956 жылды? 22 ?азан айында алтындай жар?ыра?ан жапыра?, к?ктен ??йыл?ан к?н н?рынан ??былып, ??лпырып т?рленгенде ?ле?н?? ал?аш?ы жолдары Ж?мекен ж?рег?нде т?з?лд?: ?Алтын к?н аспаны, Алтын д?н даласы?. ...?аза?ты? думанды баста?анын ол жол бойы поездан ?з к?з?мен к?р?п келд?. Ес?не ал?аш?ы рет 1955 жылы ?ырк?йекте ?ара?анды?а келе жатып к?рген ег?с ал?абы т?ст?. ?ошала? ??мында?ы а? ша?ылдай алтындай жар?ырап жат?ан ?ырманда?ы асты?. Шынында да, ?ошала??а бара ?алса?ыз алды?ыздан алтын т?стес жал-жал, т?бе-т?бе ?й?л?п жат?ан ?ырманда?ы к?зг? бидайдай ша?ылдар шы?а келед?. ???м ?ст? бидай а?тап жат?андай б?р?ырайды. ?ошала? тауыны? айналасы ?обыра?ан жал-жал ??м, жел к?терген жалы сынды жал?анны??. Атырауды? Аша? пен ?ошала? жа?ы тег?нен тег?н ?ыр ел? деп аталма?ан шы?ар. Са?ымды, сайран дала, сал-дала. А?ында сал-сер?дей бал-б?л жайнайды. ?ара?анды к?м?р?ндей ?ап-?ара ?ою б?йра шашы те??зд?? тол?ынындай самал желмен таласады. М?скеу бай?ауыны? белг?с? де алтын д?н болып кеудес?нде жар?ырайды. ?олында бая?ы сол ?аза?ты? ?о?ыр домбырасы, к???л-к?к?рег?нде Ар?а ?ндер?, жан-ж?рег? ?н салып келе жатты. Неб?р сырлы сез?м, ?уен, ?н ??йылады. Арман, ?м?т, ?иял. Са?ыныш, с?й?кт?, с?йк?мд? Н?с?п сурет?: ?Аяулы мен?? жайта?ым, Ары?ды асыл б?лем?н. ?найды ма?ан, бай?адым Жанындай жа?сы м?нез??. Опа, крем, бояуды Те?ейд? к?мдер маска?а. Ед? ?ой та?дау талай?ы: /...Алма ж?з... ?ый?аш ?ас ?ара.../ 114 Бояуда б?лк?м т?р ???? ?ажет пе ма?ан ол жа?ы?! ?з?ме деген ж?рег?? Боялмаса бол?аны? (Ленинш?л жас газет?нде 1956 жылды? 17 ?арашасында ?Та? с?р?де? атты ?ле?мен б?рге жариялан?ан, ?ара?анды топыра?ында ту?ан ?ле?). Н?с?п апайды? Ж?мекенге деген ж?рег? еш?ашан боялма?ан. 1957 жылы М?скеуде ?тет?н б?к?л д?ниеж?з?л?к жастар фестивал?не бармай Ж?мекен са?ындым деп аулына ?ошала??а, ?ашы?ына орал?ан. Ж?мекен ?ара?андыдан жаз?ан хаттары Н?с?п апайда ?л? к?нге дей?н са?талуда. Балалы? махаббат м??г? махаббат?а айнал?ан неткен саналы сез?м. Жол бойы шахтаны? тар, ?апас забойларынан шы??ан жас ?аза? Ата ж?ртты? кенд?г?не та?ы б?р м?рте к?з? жетт?. ?андай ке?, мей?рбан адам Кенжин, шахтада та?ы да б?р жыл ж?р?п ?нерде Ж?мекен кенжелеп ?алмасын деп мерз?м?нен б?рын ??лды?тан босатып, бас?алар?а ке?ш?л?к жасат?ызды. А?и?атына келгенде ерк?нд?к жо? жерде ?ызмет еткен ?с ??лды? емей немене? ?леуметт?к ?д?лд?к жо?ты?ы адам адамды ?анау?а апаратын тура жол ?ой. ?з? де ал?аш?ы рет 34 жасында Ресейд?? Свердловск-Екатеринбург ?аласында?ы ?аза?стан-Орал ?нд?р?ст?к Академиясына о?у?а т?скен. О?ан дей?н бастауыш, орташа, жо?ары о?у орындарында д?р?с алма?ан адам 4-жылды? академияны ?зд?к ба?амен б?т?ред?. К?рд???з бе, Кенжинн?? Ж?мекен айтатын мы?тылы?ы ?айда жатыр. О?у, б?л?мде, ?айрат, ж?герде. Мы?ты м?незде. Ке? болса? осындай кемелд?к, к?регенд?кпен ке? бол?ан ?лг?, ?неге. Кенжин кемел ке?д?г?нен ?ателескен жо?. ?з? де, Ж?мекен де ?аза? ?нер?не адал ж?не ?алт?ысыз ?ызмет к?рсетт?. Ке? деген с?зд? Жерге ?атыстыра Ж?мекен шетс?з, шекс?з ке??ст?к, кенд?к рет?нде ?олданып отыр. Тарихи, рухани ке??ст?кт?, кенд?кт? к?здеп, к?ркемдеген. А?ын ?жер? с?з?н келес?дей пайдалан?ан: * ?Жер! Жер!?. ?д?летс?з т?л ??ара? ата?ан жа?аннат жасыл мекен! Алланы? да, пер?штен?? де т?с?н?к-т?йс?г?нен б?лек, ?з таби?аты, ?з жолында, ?з? жайлы ?стем, т?капар аспанны? не сот, не ?к?м 115 ??рарымен ?с? жо?, былай?ы болмыстан бейхабар с?лу д?ние к?г?лд?р болаша?ына ?арай то?таусыз заулайды. * ?Жер ?атпары ми ?атпарына ??сайды, О, не деген ??нарлы ед?? ми б?зд???. Ж?мекен ?ле?? жолдарыны? ма?ынасы тере?-тере? ?азына. Мол кеннен ма?ына - ?азынасын ?азып ала алмай ?иналып, ?иын бол?ан ?иын. Ж?мекен ?иын а?ын емес, б?з ?з?м?з ?иынбыз. Б?з ?аза? ?лты ке? болса? тарихи, рухани ке??ст?кпен, кеш?р?мд? бола б?лумен ке? халы?пыз ?ой. А?ын соны ме?зеп жаз?ан. Ж?мекенн?? ата?ты ?ле??н ал?аш?ы программалы? ?ле?? деп ?арастыр?ан ж?н. Осы ?ле??мен Ж?мекен а?ын, азамат, адам рет?нде б?т?ндей, бар б?т?м болмысымен б?рден келд? ?аза? поэзиясына. Тума талант тура жол та?дап, таба алды. ?з хал?ын, ?лтын жете таный, ??а б?лд?. ?аза? ?лтыны?, хал?ыны? м?нездемес?н бейнелеп, сипаттады. ?аза? ?лтыны? рух-
болмысын б?лд?рет?н жан-жайлауын суреттед?. Кей?нг? поэзия мен прозасында осы ?ле?н?? ы?палы, нег?з?г? идеялары мен ?рнег? к?р?н?с табады. Б?л ?ле?д? Ж?мекенн?? программалы? ?ле?? деп атауымыз?а д?лел рет?нде оны? 1969 жылы шуваш ?лтыны? ?лтты? а?ыны Михаил Кузьминн?? (1899-1922), ла?ап аты Сеспель-Б?йшешек, программалы? саналатын ?Жа?а к?нн?? ал?абы? атты ?ле??н аударуын атаса? арты? емес. Шуваш хал?ы осы ?ле?д? бас?а ?лт т?лдер?не аударуды ?т?нгенде ?рт?рл? ?лт а?ындары ?з т?лдер?не аударып, б?л ?ле? ?лемн?? 50 т?л?нде жеке жина? болып шы??ан. ?Та?ны? н?рын бал?ытып, содан ??й?ан т?рен б?л К?н к?з?нде жалтылдап билеп-ойнап ж?берд?. Шы?ты,м?не, Жа?а К?н- алтыншаша? таласып, Жа?адан ап жыртады Шуваштарды? даласын. Т?ренн?? ж?з?нде жасыл ойнап келед?, Бораздадан боразда асып ойнап келед?, Шубаштарды ?ткен б?р ?ас?ретт? ?асырын, Аударыл?ан топыра? ?алып жатыр жасырып. Жалт ?арайды Жа?а к?н: оны? алтын т?рен? То?мойын ту даланы ту сыртынан ?ред? 116 Аунап а?ып а? б?ла? к?к ал?ап?а серг?ген, С?й?п-с?й?п алады ?ара тасты? ерн?нен. Жалт ?арайды Жа?а к?н: оны? болат сауса?ы Еск?л?кт? б?й?рден б?р?п ед?- ?аусады, Мы?-сан ж?лдыз жыпырлап ш?п басына ?л?нд?. Шебер екен Жа?а к?н: байта? жерд?? б?г?нг?? ?о?ыр- к?рпе ?ырларын жайып тастап келед?, Алтын ине- алтын н?р, ?айып тастап келед?. Жа?а К?нн?? ег?н? п?сет?н де кез келер, Сонда жерд?? ?ойнынан ?уат ??йып к?зге б?р, ?с?п шы?ар ?зге жыр, ?с?п шы?ар ?зге ?м?р? Содан шы??ан ?ызыл н?р ж?лдыз сын-ды, жанар-ау, Жо-жо?, ж?лдыз емес-ау, ж?лдыз одан ?аралау, А?ырында к?й болып к?мб?р-к?мб?р а?ар-ау. ??д?ретт? ж?рекпен Жа?а К?нд? жете ??ып, Ке??ст?кт? к?г?лд?р кеудес?мен к?тер?п, Мы? к?нн?? борышы б?р к?н?мен ?тел?п, Хал?ым Шуваш ?арар-ау масаттана ж?тел?п-
Сонда к?л?п Жа?а к?н ар?асынан ?а?ар да, Шуваш ба?ыт тап?анын бар ?лемге хабарлар?. Ал?аш?ы ба?дарламалы ?ле??н талдауда, т?с?нуде Ж?мекен прозасы да к?мек беред?. Ж?мекен поэзиясы мен прозасын, аудармасын б?р б?р?нен б?л?п ?арастыру?а болмас, олар б?р б?р?мен ты?ыз байланысты, б?р б?йтерект?? тамырларындай. Б?ра?, б?дан Ж?мекен ?з?н ?з? ?айталайды, ?айталады деген ??ым тумайды. М?селе, жас Ж?мекен сонау жиырмасыншы ?асырды? елу?нш? жылдарында ?з уа?ытыны? ?уен?н, музыкасын ест?п, ?з уа?ытын сез?ну?нде. Мезг?л м?н?н, ?лы ойшыл уа?ытты? ж?рек со?ысын д?п басып, д?л а??арып, к?ркем кел?ст?ру?нде. Ж?мекен ?ле??н??, ?нер?н?? ?м?ршенд?г? осында жатыр. ?ленде А?ын ?аза? ?лтын ?лы ке??ст?кке, алтын к?н аспан?а ша?ырады. Жер ке?д?г? алтын к?н аспанмен астасып ?лы ке??ст?кке айналып т?р. Жа?а?ы ?лы ке??ст?кте Ж?мекен ?з?н?? ?аза?ын к?ред?. Д?н екен ег?нш?, е?бекш?л 117 ?аза?ын. Ж?мекен 1965 жылы с?у?р айында Алматы?а келген Москвалы? жас а?ын В.П.Трофименконы? ?Д?н? туралы жырын аудар?ан, ?Ленинш?л жас? газет?нде жариялан?анмен еш жина?ына енбеген. Б?л ?ле?н?? орысша т?пн?с?асын таба алмады?, Трофименконы? сол кездег? к?таптарында басылмапты. Ж?мекенн?? осы аудармасы ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??ндег? ?д?н? с?з?н тамаша талдап беру?нен, осы ?ле?д? тал?ампазды?пен танда?анды?ы бай?алады: ?Сап-сары д?н, сары д?н-
К?рген к?зд? сары жездей ?ары?ан. Сар?ыш с?уле ?атыпты да тас болып Сар?ыш д?нге айнал?ан? К?нн?? сар?ыш с?улелер? ?з?ле Тамып жатыр сар?ыш д?нн?? ж?з?не? Алтын д?н! Жерд?? т?с?- жасыл тамыр тол?ынды, Жапыра?тарды? б?леу- б?леу тамыры? Таби?атты? ?м?р?... Д?нде б?к?л геометрия табыс?ан, Д?нде- к?нн?? логикасы данышпан А? с?уледей жып-жылы Байланыс бар керемет Д?нмен осы арасында ?арынны?, ?ара ма?пал т?н ?ойнынан Жар?ын с?уле а?ып т?р Сап сары д?н жинайды кеп денес?не жары?ты К?н де ?з?нше ж?рек ?ой, Б?к?л д?ние - кеуде б?р, Сап-сары к?н к?тер?л?п келед?, С?улес? оны? - сары ж?п Жабады Жер ар?асын, Б?к?л ?лем ?стап жатыр сол ж?птен С?би ??сап, уыста?ан Анасыны? сары шашын. Мен жырлаймын ?лемд? осы, а?ылды, Мен?? а?ылымсыз а?. 118 Жа?сы ?ленд? тынбай жазып, ?атырды А?ындарды к?ншуа?. Мен ег?нш?, не б?р а?ын болайын, Жар?ыратып себем д?нн?? ж?лдызын. Лапылдайды д?н- да?ы, ?ырман - ?ызыл, к?н - ?ызыл, К?з ?ой- мен?? жары?ым, Содан кей?н... е?бег?м, Мыйды? ?з?.. сиып т?р?ан ?р ??ым? К?нн?? - к?н? жары?тарды? жары?ы?. Лапылда?ан д?н, бидай ?й?лген ?ырман... к?б?м?з к?рген к?р?н?с. Ж?мекен д?н с?з?н ?з?н?? шы?армасында б?ршама енг?зген: * ?Д?р? сынды бол?ан кезде д?н ?нем?. * ?Енд? д?н жо? б? ?артта! - дейд? та?ы кемп?р??. * ?Д?н сек?лд? моп-момын?. * ?Жаса, жаса, ?ауыз жар?ан жа?а д?н, оттан жа?а суырыл?ан таба - нан! Д?нн?? д?м?, нанны? ?ажап и?с? бар -
жа?аны? да, даланы? да ?з? и?с? бар. К?м б?лед? д?мн?? ?з? к?й шы?ар, и?с те б?р к?й шы?ар?. * ?Туып ем бауырында кер т?бен??, Сонды?тан д?н?м п?ст? ерте мен???. * ?С?лу д?н?. * ?Д?н тер?п даласынан дана а?ылды? ?абына салып кетт? м??г?л?кт???. * ?Б?р т?й?р д?н аунап т?ст? ??мда?ы?. * ??лияс еккен а? бадана с?з д?н?н?. * ?Ег?п кетсе с?з ?н?н?. * ?Бидай а?тап жат?андай б?р?ырайды ??м ?ст??. * ???м ша?ылдар ?й?лген алтын ?ырман сек?лд??. Содан кей?н... е?бег?м дейд? Трофименко-Н?ж?меденов. Е?бек астарында ерл?к, аржа?ында ел а?са?ан ерк?нд?к. Сеспель-
Б?йшешект?? ?ле??н аударуда Ж?мекен ?з жанынан оны? ?ле??не ?з ойын енг?з?п байыта т?скен. 1920-1922 жылдары 119 жазыл?ан ?ле?де аны?, ай?ын айтылма?ан ойды Ж?мекен ас?ан шеберл?кпен, к?регенд?кпен кел?ст?р?п ж?берген. Жа?а к?н келд?, рас. Ег?н? оны? п?сер. Жет?лер. М?не, сол кезде жа?а к?н емес, ?зге жыр, ?зге ?м?р ?с?п шы?ар дейд? Ж?мекен. Сол ?м?рден шы??ан ?ызыл н?рды ж?лдыз?а баламайды. А?ын ?ызыл н?рды ж?лдыз?а бала?ысы келмейд?. Ж?лдызды н?рдан ?аралау санайды да, ол н?р к?й болып к?мб?р-к?мб?р а?ар-ау дейд?. Ж?не де а?ырында деген с?зд? пайдаланады. Шума?ты? со??ы жолында ?а?ырында? с?з?н ?олдануы оны? айтпа? ойын б?лд?ред?. А?ырында деген с?з: ая?ында, со?ында, т?б?нде с?йт?п, сонымен, не керек деген ма?ыналар б?лд?ред?. Революция со?ынан эволюция жолымен т?уелс?зд?к, егеменд?к келу? керект?г?н б?лд?ред?. С?здерд?? орындары осындай ойды? ?ыйсынын ?иыстырады. Б?ндай талдау жасау?а Ж?мекен шуваш, орыс т?л?ндег? ?интернационал? деген с?зден бас тартып, к?мб?р-к?мб?р к?й а?ыз?аны да себеп. Б?л жерде ?аза? ?лтына ?ана т?н к?й ?нер?н тандап ?лтты? мемлекетт?? сипатын белг?лейд?. Революциямен ту?ан жа?а к?н ?з?мен б?рге ?зге ?м?р, ?зге жыр шы?атын нег?з ?келд?. Б?тен, бас?а, б?лек жыр мен ?м?р. Т?рш?л?к ?з? ?згер?п т?ратын ??былыс. То?тау, толас жо? б?р ?оз?алыс. ?м?р за?ы ?згер?с, даму, ?су. М??г?л?к ??ымы ?згер?сте. Уа?ыт ?м?р ?лшем?. Б?з бас?амыз, ?згер ?м?р. ?ле?н?? б?р ерекшел?г?, Сеспельд?? айт?аны кел?п Шуваш ?лтыны? ?лы Андриян Николаев космос?а ?шты, алтын к?нд? ки?м?мен жар?ырап. Т?уелс?зд?к та?ы ат?анда То?тар ?шты космос?а. Адамзатты? ?арыш?а ??марлы?ы ?айдан шы??ан. Аспан б?зд? неге ша?ырады? Т?п ием?зд? к?ксеуден бе? О?ан ?айтпа?ты ой?а ал?аннан ба? Аспан нес?мен ?ызы?тырады адам-?ыранды? Арман, ?м?т, ?м?р жетелейд? жарат?ан?а. Аспанды тесей?к, ?р? б?з ?тей?к, а?тарып ?шк? сырды б?р к?рей?к. Б?р алла?а б?р? м?л?м, ??д?ретке к?ней?к. Жа?а?ы ?ле?н?? б?р?нш? шума?ында Ж?мекен ?Жа?а к?н жа?адан ап жыртады Шуваштарды? даласын? деп аудар?ан. Жа?а келген жа?а к?н жа?сы болса даланы жа?адан алып неге жыртады? ?аза? т?л?н ерк?н ерекше ме?герген а?ын емес пе Ж?мекен, ?рб?р с?зд? ?исынына ?арай ?олданатын. ?аза?та жа?а с?з?не байланысты ??ымдарды т?збелеп к?рей?кш?: ?Жа?адан 120 алу. Жа?а?а жармасу. Жа?а жыртысу. Жа?асын ?стады. Жа?асы жайла?а кетт?. Жа?а буды болды. Шет жа?асы. Жа?алы ки?м. Жа?асы ке??д?. Б?р жа?адан бас. Б?р же?нен ?ол шы?арды?. Жа?а?ы талдан?ан с?з т?ркес?н ?олдану ар?ылы Ж?мекен жа?а к?нн?? жа?сылы? та ?келмеген?н ме?зегендей. Ж?мекен мына с?з?не к???л аудары?ызшы: ?...б?ларды с?л ?ысы??ырап ?стамаса жа?анды жыртып, ш?л?ау етуден ж?з жанбас?. Жа?адан ап жыртудан б?рын жа?а к?н шы?ады - алтын шапа? таласып. Талас. Таласу. Тартысу. Дау, кер?с. Т?рен ж?з?не неге жасыл ойнатты. Жасыл деген?м?з жасын, найза?ай, жай оты емес пе. Жасын жазы?ты?а да, жазы?сыз?а да б?рдей т?се бере ме? То?мойын - ?з айт?анынан бас?а?а к?нбейт?н б?рден б?р, ?ы?ыр. ?йтеу?р, осындай с?здерд? пайдалануда Ж?мекенде б?з ойла?андай м?н жатыр. Талдау т?зу т?з?лд?. Сеспель мен Ж?мекен ?ле?д? жаз?анда бас?а ойда, к?ркем шеш?м? ?згеше дерс?з, алайда ал?аш?ы ойдан алша? кетт? деп та?ы да айта алмайсыз. О?ан еш?андай да ха?ымыз жо?. Ж?мекен ?з? ?ленд? ??ына б?л, ?р те?еуд?? ы?ына ой то?татар о?ырман бол демеп пе ед?. Ж?мекен аудармасы мен бас?а ?лендер?н салыстыра отырып осындай т?жырым?а келем?з. ?ле?н?? жел?с? осы?ан саяды. Б?ндай талдау а?ынды, оны? жан-д?ниес?н, ?з?нд?к ?лем?н т?с?нуге талпыныс. М?ра?атта кездест?рген ?аза?стан жазушылар ода?ыны? поэзия секциясыны? 1963 жылы 6 ?ырк?йекте ?ткен м?ж?л?с хаттамасы Ж?мекенд? т?с?нуде оны? жан-д?ниес?не, ж?рег?не ???ле б?лу ?ажет екенд?г?н ??асыз. Сол к?нг? жиын?а ?атыс?андар: ?алижан Бекхожин, Сырбай М?уленов, Аманжол Шамкенов, ?аббас Ж?мабаев, Т?манбай Молда?алиев, ?б?ш Кек?лбаев, М?деш Ниязбеков, Ж?мекен Н?ж?меденов, Сабырхан Асанов, ?айрат Ж?ма?алиев. К?н т?рт?б?нде: А?ын Ж?мекен Н?ж?меденовт? ? жа?а жина?ын тал?ылау. 121 Баяндамашы - а?ын Т.Молда?алиев: ?А?ынны? б?л жина?ымен былтыр таныс?ам. Биыл жа?адан Москва циклдарын ?осыпты?. ?.Ж?мабаев: ?Ж?мекен байсалды, ойшыл а?ындарды? ?атарына ?осылып ?ал?аны бай?алады. ?ле?н?? ?рб?р шума?ында ?лкен ой айту?а талпынады. Б?л ?уанарлы? жай. ?с?ресе философиялы? ой тол?аулары ?атты ?нады. Ж?мекенде афоризм боп кетет?н жолдар, шума?тар кездесед? (мысалдар келт?ред?. Хаттама?а т?с?р?лмепт?). Ж?мекен ?те скромный а?ын. Б?з жылы с?з айт?ан?а дандайсып кетпеуге ти?с. Сонсо? Ж?мекен форма жа?ынан к?п ?зденед??. ?.Бек?ожин: ?Б?л жина? - жа?сы жина?. Жалпы, Ж?мекен ?ле?дер?нде к?йрект?к (сентиментальность) бай?алады. Б?л са? болатын жайт?. С.М?уленов: ?Б?дан бес-он жыл б?рын болса м?ндай жина? жайлы ??г?ме бас?а болар ед?. ?лкен ?м?т к?тет?н а?ын?а ?ойылар талап та зор. Ж?мекен тере? ой?а бер?л?п, ерте ?артайып барады. Б?р?анып, с?лк?н?п, ?ш?ындап, найжа?айдай жар? ете ?алу аз?. ?аулы: Ж. Н?ж?меденовт? ? ?з к?з?ммен жина?ы баспа?а ?сынылсын. М?ж?л?с а?асы: С.М?уленов Хатшы: ?.Ж?ма?алиев. Осы хаттамада аса к???л аударалы? с?з С.М?уленовт?? с?здер?. Неге ??г?ме бас?а болар ед?? Сырбай а?ын нен? ме?зеп айтты екен? Ж?мекен ерте ?артайып бара жат?анын ?алай а??ар?ан? Тере? ой?а бер?лу. Ж?мекен м?нез?не сипаттама бер?лген. Ж?мекен ?з? не дейд? екен осы?ан: ?Да??ты?, дауды?, да?пыртты? Ы? жа?ын алып кел?п ед?м. Бейне б?р ш?к?м а? б?лтпын, ?уаламашы, жел, мен?. ?алы?тайыншы аз уа?ыт, А?ша б?лт екем б?р ?рттам. 122 ?анатымды от ?ып маздатып Б?р к?р?ней?н ымыртта. Жап- жасыл к?кте а? ме? боп К?р?ней?нш? мен ж?рт?а. К?рк?л мен жар?ыл жо? менде, Н?сер де к?тпе сонды?тан. ?арайын са?ан,ке? ?лкем, Би?кте т?рып ?арайын. То?ымдай ?ана к?ле?кем Т?с??де жатсын ?арайып. Жайыма, Та?дыр, ?арайла, Т?кпесем н?сер ?алшылдап, Тама алмай ж?рген талайдан Тарыдай ?ана тамшым бар?. Мына ?ле? жолдары сол к?нг? ??г?меден кей?н ту?ан деуге толы? нег?з бар. Б?л ?ле?н?? ту?ан к?н?н 1963 жылды? 6 ?ырк?йег? деп белг?леу ж?н. Жа?а?ы С.М?уленов, ?.Бехожиндай а?ын а?аларыны? с?здер?н жан ж?рег?нен ?тк?збеу? м?мк?н емес. Ж?мекен ?аза? поэзиясына келу?н межемен 1954 жыл мен 1956 жыл аралы?ы деп ?арастырса? неб?р? он жыл ?ш?нде жас ж?г?тт?? ?артайып бара жатуы тым а? ?иын екен. Ж?не де оны? себеб?н Сырбай а?ын ?алай аны?, ай?ын к?рсеткен. ?лкен а?ын, азамат, со?ыс ардагер?н?? баласындай а?ынды ба?алауы ?андай десе??зш?. Т?с?нумен б?рге аяушылы?, Ж?мекенн?? та?дырына ара т?суш?л?к сез?м? сез?лед?. Екеу? де ?ошала? ??мынан шы??аннан ба. Ж?мекен Атырауды? ?ошала? деген ауылынан. ??мды ауыл. Сырбай а?ынны? ту?ан жер? Тор?ай ауылыны? ма?ында орналас?ан ??мны? атауы да - ?ошала?. О, ?андай ?ажап с?йкест?к: ?ошала?ты? ?ос ?ыраны. ?останайды? ?ошала?ында XIX ?асырды? орта кез?нде Кенесары ханны? ордасы бол?ан. Жа?а?ы Сырбай а?ын с?з? ?з заманын жа?сы б?лген адамны?, азаматты? с?з?. ?ле??нде Ж?мекен Сырбай а?асыны? ?б?р?анып, с?лк?н?п, ?ш?ындап, найза?айдай жар? ете ?алу аз? деген?не жауап берген. Жар?ын, ашы? аспан к?г?нде 123 Ж?мекен ж?ртына а? ме? болып к?р?нбекш?. А? б?лттан н?сер туа ма. К?рк?л мен жар?ылды жаратпайды жа?а?ы а? ме?. ?алшылдап н?сер т?кпейд?. А?ын жайына ?арайлауды ?т?нед?. ?т?н?ш?н та?дырына ба?ыштайды. Нел?ктен та?дыр?а? Т?рш?л?кте Ж?мекенн?? т?рмыс-салты сыпайылы?, ол ?дет?не айналып, азаматты?, а?ынды? м?нез?н ?алыптастыр?ан, м?нез? ?з?не ?ана т?н та?дырын да аны?тады. Да??, дау, да?пырттан бойын аула? ?стады. Та?ы да Ж?мекен с?йлес?нш?: ??лым, мен?? т?йы? боп, Тындыр?аным шамалы, Жырым жетсе би?кке, ?з?м жетпей ?аламын. К?п ж?йр?кт? тергер де ем, ?Шабыс па осы? деп кейде, а?ылым жеткен жерлерге ?ызыл т?л?м жетпей ж?р. Мен? де демеп топ алды, С?йлер ем- ау б?лг?рс?п: Ж?бермей ?ойды о?ан да Сыпайылы? деген б?р ?ырсы?. Ж?бермей жан?а а?ымды Т?рар ем т?кенше ?адалып б?р: Болсам мен б?дан да а?ылды, Б?дан да болсам талантты?. Сатылмайтын ?нерге ?лкен талапты? керек екен?н б?лген Ж?мекен, талаптанып ж?р?п ж?мыс ?стел?нде табыл?ан ?м?рд?? со??ы са?атында да, а?ыл мен талант кемд?г? емес, уа?ытынан озып туу. А?ылы асса да ?ызыл т?л?н беземед?. Топтан, тобырдан б?лек болды. Демеу?н, дем беру?н к?тпед?. Сыпайы болмыстан танбады. Б?л ?рк?мге б?р ?онбайтын ?асиет. Т?йы? емес, т???иы?, т?ны? ед?. Жыр д?лд?л?, тым би?к т?р?ан со? то?ышар ?ауым оны ?абылдамады. Талант тегеу?р?нен, тергеу?нен ?оры?ты. 124 1960 жыл 24 ?ырк?йек. ?аза?стан жазушылары Ода?ы. Поэзия секциясы. Жас а?ын Т?леген Айбергеновт?? жина?ын тал?ылау. С.М?уленов: ?Т?леген ?лендер? ма?ан ?намады. Т?лд? ?й?рер д?м? аз. ?айталаулары к?п?. ?.Ша??ытбаев: ?Сырбайды? п?к?р?не ?арсымын. Б?л ж?г?тт?? ?ле?дер? ?нады ма?ан. Баспа?а ?сынылсын?. Т.Айбергеновт?? жина?ы 1962 жылды? жоспарына енг?з?лд?. ?...Самар?ау ел- ?аза? ел? деген ел: т?ссе- да?ы осы ?аз?р т?беден Ха?ты? ?з? ек? ая?ы салбырап-
Танымайды, та?данбайды, Ал, б?ра? А?ын болды Айбергенов Т?леген Кетт? айтылмай сол жыршыны? ?ш?нде ой, Айтыл?анын ?ор етт??дер т?с?нбей. Ба?аламай ?орлады? к?п асылды, Тани алмай ?лт?рд??дер ?асымды...?. Ж?мекенн?? ?Та?ы б?реу о?ыды? деген осы ?ле??ндег? артист а?ын с?з?н?? жаны бар-ау. ?ле? жолдары XX ?асыр?а на?ыз айыптау ?орытындысы. ?ол ?ойып, бек?туш? Жо?ары м?ртебел? - Уа?ыт. Сот т?рел?г?н ат?арушы ал?а заседательдер? -
Халы?. ?к?м етуш? - Алла. ?д?л ?азылы? талап етуш? а?ын. ?д?лд?к ж?н?нде Ж?мекен к?ркем шы?армаларында не дел?нген екен, енд? соны б?р бай?айы?: * ?лдеб?реуд?? неге болсын бер?ле, ??лай, есс?з илан?анын к?ргенде ?арт ?з?н, кем?нде ширек ?асыр?а, жас сез?нет?н. Б? жолы да?дысынан да аса к???лденд?. ?араптан ?арап ?унап, ты?айып сала берд?, ?уант?ан Тем?р?л?н?? хаты емес, ?ш?ндег? мына б?р с?здерт?н: ?...?д?лет табам, ?алай да табам. Ол бар. С?зге, С?з сы?ылды бас?алар?а ?арап ??М етем. Табатыныма аны? к?з?м жетед?. ?кес?н танытып т?рып, ?здейм?н?. Осы жер?н ?айта-?айта о?ытты. М?з боп, с?йс?н?п, т?пт?, масайрап ты?дады. ?ш?нен Тема?а?ды ма?тайтын, сол секундтег? ой-сез?мн?? ?ст?нен д?л т?сет?н, б?р?н б?р-а? т?жыратын ?тк?р, б?рден ??менге ?тет?н жал?ыз с?з ?здеген, таппады. Жанарынан, еш?айда со?пай, тура м?ртына ??ла?ан к?з жасыны? тамшысын 125 жалап алды. Т?тт? сия?ты. ?лде... ?здеген с?з? осы ма? ?ст?п, ?з-
?з?нен ери, бал?и отырып: ?Ж?г?т!? дед?. Та?ы б?р ?айталады: ?Ж?г?т!?. ?д?лет, ?д?лд?к. Адамзатты? ?р?ашанда шар? ?рып ?здейт?н?. Ж?мекен б?л ??ым?а ?аншалы?ты м?н бергенд?г?н романда?ы нег?зг? бейне ?ж?мгерей, прототип? ?з?н?? ?лкен ?кес? Н?ж?меден, ар?ылы б?лд?р?п, авторлы? к?з?арасын жария етуде. * ?К?п ?алыммен амалсыздан т?з?ст?к?. А?ын мен а?ынды? адам ?ылымынан жо?ары т?рады деген п?к?р?м?зд? Ж?мекен де ?стан?ан. Амалсыздан т?зу. Шынтуайтында, а?ын ?ле??нде еште?ен? д?лелдеп жатпайды. А?ын с?з? ?р?ашанда нысана?а д?п,д?л т?с?п жатады. * ?Сонды?тан, ?анша ?ырлансын ?ара ?стен а?ау ?здеу -
?д?лет ?пермейд??. * ??анаты а??а ?ай?ы мол?. * ??д?летс?з т?л ??ара? ата?ан жа?аннат жасыл мекен?. * Б?ра? кейб?р дауылдарды? за?ы ?д?л, ?д?л, ?д?л, ?д?л мен?? заманым; ?д?лд?к те болар ед? далбаса анда-санда с?лк?п-с?лк?п алмаса?. Абайды? 38 ?арас?з?нде ?Адам баласынан махшарда с?рау алат??ын ?ылып жарат?анды?ында ??М ?адал?т ??М махаббат бар? дел?нген. Адамды?тан кеткен т?ста ?леуметт?к ?д?лд?кке с?раныс туады. * ??ай?ысына ?йелд?? ?арап т?рып ?атайдым, ?д?лд?кт? мен неге ?аталды? деп атаймын?! Сенде, Сенде ?ш?м бар, К?з?мде улы к?лк?м бар, Топыра?тан бас?а?а тоя алма?ан ??л?ындар! * ?Б?л?нгеннен б?лд?рг? алма? деген с?з ?д?л, ?тте?, ?тте?, ?д?лет, сен?? де бар ?з ?л??: кей ?уатты ше?гелде жыртылса? сен же? болып, ешк?м с?лк?п тартпай-а? мен - жа?а боп тозамын, ?ылмыс деген - ?ылмыс ?ой, Ауыр ??ым немесе, Жазаламау ?ылмысты- ауыр ?ылмыс он есе?. 126 ?д?летт?? же? болып жыртылуы ??аламнан жиылсын, ма?ан ??йылсын,отыр?ан орныма а?ып келе берс?н? деген ниетпен ?мал, ма?тан,?иззат-??рметке? табынып ?здеу барлы? ?ылмысты? бастауы. Же? жыртыл?ан ки?м ж?нделер, т?н жара?аты, жан жарасы жазылар, жа?а тозбасын. Жаза тартпа?ан да жа?ылар. Жала мен жаза б?р ?з?не жабылар. ?д?лд?к жо? жерде жабулы ?азан жабулы ?алмас.Уа?ыты келе б?р?де жазылар. Уа?ыт?а ?атысты с?зд? Ж?мекен ?алай ?олдан?анын келес? ?з?нд?лерден к?рем?з: * ?-Папа,- дед?,- уа?ыт жо? к?руге?. * ?Ес?м? - уа?ыт, к?с?б? - бет ашу?. * ?К???лге ?арайтын уа?ыт па ?аз?р?. * ?Аласапырандау уа?ыт?. * ?Уа?ыт белг?с?з?. * ?Уа?ыт ?ш?н соны? к?б?- а?ыма? Саудагер де, президент те а?ыма??. * ?Уа?ыт ш?рк?н ?ор?ытушы ед жай ?айдан: ??ара ?а?аз? Бригадир бар... Ай?ай бар?. * ?Даланы? ке?д?г?нен бе, уа?ыт та шабан жылжыйды?. * ????рде ?арт уа?ыт етт??. * ??йтеу?р б?р ?арау, ?йтеу?р б?р уа?ыт ?тк?зу, жол ?ту?. * ?Ал, уа?ыт б?л сын-ды т?рлаусыз жел-ая? жандарды? ?андай да ?ят, лас, еш?андай мораль?а симайтын т?рл?ктер?н а?тайтын жа?а с?з, философия тауып берд?: ?Жизнь такова?. * ?Б?рен-саран дос, жанашыр адамдар уа?ыт а?ысыны? тым асау екен?н Ел?кке а??артып ед??. * ?Б?р к?н? сыпырымайтын маска болмайды. Мезг?лден ??д?ретт? ??дай бар ма, Адамды - Сайтан, Сайтанды - Адам етет?н сол?. * ?Уа?ыт - ?стаз?. * ?Уа?ыт ?айда к?нет??ын ы??ай?а?. * ?Нег?зг? к?ре тамырын мезг?лд???. * ?Уа?ыт салыстырса? жас м?лде к?н де, жер де, ??дайлар да - б?р? де?. 127 * ?Уа?ыт, уа?ыт! Бас?а сыймас к?п ??ым, уа?ыт сыйды ??ша?ына уа?ытты??. * ?Аспаннан, ауадан, д?р?лден, Уа?ыт ж?йкес?н т?с?нд?м?. Тану мен т?с?ну. А?ындарды к?птен ?ор?ау ?орын ??ру керек деген п?к?р осы ?лендерден шы?ады. ?анша тырысса?та т?с?не алмай, танымай ж?ртта ?алып барамыз. Т?с?нбей ж?не ?ор етем?з. Еште?ен? танымаймыз, та?данбаймыз. Самар?аулы? па, ?лде сауатсызды? басым болып бара ма? Жа?а а?паратты? технология ?скен сайын о?ырман саны т?мендеп, лириктер ?атары сиреп барады. Абай айт?ан уайымсыз сал?ыртты? па ?лде? ?т?р?к, ?сек, ?рыс-т?белеспен адамдарды? бойына ?орлы? келт?рд?к. С?з ?ад?р?н кет?рд?к. Жа?а?ы мен жазылу уа?ытын 1963 жылды? 6 ?ырк?йег? деп белг?леген ?ле?де Ж?мекен ?жел? деп ?атал заман за?ын айтып т?р. Сырбай а?ын ?б?дан бес-он жыл б?рын болса м?ндай жина? жайлы ??г?ме бас?а болар ед?? деген с?з т?рк?н?нен, т???рег?нен уа?ыт ыз?ары сез?л?п т?р. Ал, Ж?мекен: ?Мен?? далам, дей берем, мен?? ел?м, - б?дан ??ге осы мен не б?лем?н? дегеннен бас?а арты? не айтыпты. Аспан, к?н, желд? Ж?мекен м?не былай сипаттайды: * ?К?к етег?н к?терген к?н?. * ?Аспан: уылжы?ан, жомарт, сабырлы, ?ара, а?ала, к?р?, т?нг?, к?кбет, ту?ан, тылсым, боз, м?лд?р?. * ?А? марал ай?. * ?С?уле-с?лу жала?аш?. * ??з?з?л жел; б?рал?ы жел?. * ?Самал, самал, сер? самал, с?л самал, Самал ж?тып, сана ж?тып тамсанам. Б?л ?м?рде ?ай?ылы екен ?анша адам, Б?л ?м?рде ба?ытты екен ?анша адам?. * ?А?ша б?лт аспан ?айма?ы, тас?ыны, т?б?т?, сендер?, ?аба?ы?. * ?Жасаура?ан к?кжиек?. * ?Ша?ны? ?з? к?н алдында алтын ша??. * ?Кейде аспаны? о?ып кеткен ма?палдай?. * ?Жатыр дала ая?талмай, басталмай?. 128 * ?Е?бек деген махаббат ?артаюды б?лмейд??. * ?К?тер ж?рек д?ниен? шабыт ?ып!?. * ?Тас т?беде ???рей?п аспан т?р, А? т?с? жо? ауызындай кемп?рд???. ?з замандасы жас Ж?мекенге ел к?з?нше Сырбай а?ын ашып, таратып, талдап айтпаса да оны? ?лкен талант, ?лкен талап иес? екен?н атап ?ткен. ?лкен ?м?тт? тек ?ана ?лкен а?ыннан к?туге болады. Сырбай а?аны? Ж?мекенд? кез?нде ба?алауы, тануы осындай бол?ан. ?лкен а?ын?а зор талап ?ой?ан. Оны? аманды?ын т?леп, са? болуын ?ала?ан. 1963 жылы Ж?мекен неб?р? 27 жаста. ?айта айналып келмес жиырма бес белес?нен жа?а ас?ан. ?а?арман жауынгерд?? ?ыра?ы к?з? жас ?ыранны? ерте ?артайып бара жат?анын шалып ?ал?ан. ?ошала?ты? ?арт баласы естер???зде ме? Тере? ойдан алып шы?у?а талпын?ан. О, ?айран ?имас к???л, ?арындас-
бауырмалды?. ?атал заман?а ?арсы т?рар ?олынан еш ?айран келмесе де, а?ынан жарылып, а?алы? ашы? к???л?н паш еткен. ?лкен талант ?лкен талантты ?р?ашанда танып, бауырына басып, баулый б?лген. ?станар та?лым, ?лг?, ?неге. Ж?мекен жанып кетсе де е? би?кте, к?кте ?алы?тауды та?дапты. Ж?мекен ?нер?нде ?з?нд?к ойлау ерекшел?г?, пайымдау ж?йес? бол?аны бастап?ы ?лендер?н кей?нг? к?ркем с?з?мен салыстыра зерттегенде ай?ын а??арылады. Онда ?м?рге, т?рш?л?кке жа?а поэзиялы? ??з?арас жас кез?нен ?алыптас?ан. Мысалы, ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??ндег? ?ке?? екен жер деген жолды талдау барысында ке??ст?к ж?н?нде с?з ?оз?ады?. Ке? с?з?не к?з то?татып ?ара?анда та?ыда б?р ек?нш? ма?ына б?л?нед?. Айтпа? ойымыз б?рден т?с?н?кт? болу ?ш?н ?ле?н?? ек? жолын ?сынайы?: ?Ке? екен жер деген Жерге д?н шы?ты ?ой?. ?Ке?? с?з? ?аза? т?л?нде мей?р?мд?, мей?рбан деген ??ымды да б?лд?ред?. Ж?мекен мей?р?мд?, мей?рбан Жер ана т?с? и?п мол асты? берд?. ?аза? ?лыны? е?бег?н зая кет?рмед?, ?ят?а ?алдырмады б?к?л ?лем алдында деп ризашылы?ын б?лд?ред?. Д?н шы?ты. ?аза? рухыны?, е?бег?н??, ерл?г?н?? д?н? ?с?п-?н?п шы?ты. 129 М?некей???з, осы ек? жолда ?андай ?ажап ма?ына бар. ?алай табынбайсы? суретш? шеберл?г?не. Б?р-а? ауыз с?з. Ал, ?аншама м?н-ма?ына салтанат ??рып т?р. Жерге и?л демейд? пенде алдында. ?з? и?лед? жер анасына. Адамдарды асырап отыр?ан Жер-Ана ?ад?р?н т?с?н?п та?зым етед?. Та??ажайып та?лым. Т?рк?л?к таным. Ежелден ег?н ?с?р?п ?нд?рген халы? емесп?з бе, сонау са?, ??н заманынан. Е?бек, ег?н егу м?дениет? е? жо?ар?ы де?гейде болып, б?к?л Ж?бек жолы бойында?ы ?ала базарлары сар даланы? алтын д?н?не толып, к?з т?ндыратын. Ж?мекенн?? суретш?л?к шеберл?г? алыс-алыс ?асырлар?а ??лаш ?рады. ?ле?д? б?рден ?Алтын к?н аспаны? деп бастауыны? ?з? таланты толыс?ан т?л?аны? би?кке сам?ауын б?лд?рсе, ?Алтын д?н даласы? деу?мен ?з заманын ?спеттейд?. Думанды баста?ан далама ?арашы. ?рине, ег?н шы?са, е?бег?? еш кетпесе ке? байта? жазы? ???рде неге ойын- сауы?, ?ызы?, тамаша ??рмас?а. Е?бекш? ?аза?ты? ерл?г?н?? салтанат ??руы б?л думанды бастау. Д?н ег?п терлеген ?аза? тойламаса к?м думандатып, шаттанады!? Ерл?к-е?бект?? п?с?п т?р?ан к?й?н, д?н мен тер ар?асында сырт?а шы?ып к?р?н?с беру?н суреттейд? ?ле? жолдары. А?ынды ?м?рд??, т?рш?л?кт?? д?нде оянуы ?уантады. ??штарлы? пен ?обалжу ?атар кел?п д?нде ?м?р ?ры?ы жаратылуда. ?аншама е?бек пен тер ж?мсалды. Жа?а ?м?рд? халы? к?тул?. ?м?т? шы??ан ег?нде. ?ол жетпес арманына ?мтылды. Оны Ж?мекен Жерге д?н шы?ты ?ой деп б?р деммен беред?. Лавадан сырт?а ?мтыл?ан жалындай ке? байта? ?лке алтын д?нмен жайнап-
жай?алды. ?м?р жаратылды. Д?н де, Ж?мекен де е?бектен шы?ты. ?аза? рухынан жаратылып шы?ты. ?лт ?з болмысын бар ?алауы, а?сауы, арманы, а?сарымен ?лы е?бекте к?рсетт?. ?ле? ?айырмасында а?ын ?з?н-?з? к?рсет?п мына ел, мына жер ма?ан т?н, ти?ст?, ?з?мд?к? дейд?. Осы ел, жер ?ш?н г?л болып ег?л?п, жыр болып т?г?лед?. М??г?л?к ел, т???р ел? ?ш?н. Эмоциялы? ?сер? ?ажап. Сез?мге, сана?а т?келей жол салып, жан теб?рентед?. Тарихи сана мен таным?а тартады. Ж?мекен ?з д?у?р?н?? жан д?ниес?н, болмысын бере б?лген. ?рб?р дыбыс, ?рб?р с?з, с?йлем, тарма?, шума? б?р?г?п кел?п б?р б?т?н д?ние ?келген. Ол ?аза? ?лтыны? рухы. Сонды?танда осы ?н айтыл?анда б?р?м?з б?р?г?п кетем?з. Б?л б?рл?к ?н?. Б?рл?кке, 130 ерл?кке, елд?кке баулу ?н?. Ерк?м?зге бил?к ет?п, басымызды ?осады. Жеке т?л?аны? ?з ел?мен саяси-этникалы? с?йкест?л?г?н тере? сез?ну?не ы?пал етед?. ???ы? пен м?ндет б?рл?г?. ?аза?станды? патриотизм принцип?не ?ызмет ет?п ж?рген ?н. Конституция нормасына, идеясына сай ?н. Байыр?ы ?аза? жер?нде мемлекет ??рып отыр?ан ел азаматтарын ерк?нд?к, тенд?к, татулы??а ша?ыратын ?н. Конституциялы?-???ы?ты? ке??ст?кте ?ал?ып ж?рген ???ы?ты? ?н. Татулы? пен тынышты??а ша?ыр?ан ?н. Ма?ынасы, м?н?не музыкалы? нысаны ?йлес?мд? жарас?ан ?н. Нысанасы - ?лтты? рухты к?теру. Елге, жерге ?ызмет етуге ша?ыру. Б?л ?нд? ?аза?ты? ?н-
?раны, гимн? дейт?н?м?з осыдан. 1944 жылы ?аза? Совет Республикасыны? мемлекетт?к ?ранына а?ын-жазушыларды? ?сын?ан ?лендер?н?? 16 т?рл? жобасы Орталы? партия комитет?н?? хатшысы Абд??алы?овт?? атына ж?бер?л?пт?. Тарихи дерек: 1. То?ма?амбетов пен Е. Исмайлов. 2. С. Бегалин мен М. ?уезов 3. ?. Молдыбаев пен Б. Кенжебаев 4. ?. М?с?репов пен ?. Ж?малиев 5. ?. Молдыбаев 6. ?. Орманов 7. Зияш ?алауова 8. Ж. ?урманов (Ж?мель) 9. В. Копытин 10. Федор Лаптин 11. И. Стальский 12. П. Богданов 13. ?. Жумалиев 14. Мариям Хакимжанова 15. Аллажар Тем?ржанов Жобаларды? м?т?н?н о?ыса?ыз онда ?рине сол кездег? большевиктерд?? ек? к?сем?н?? аттары, ?лы орыс ел? м?ндетт? т?рде атал?ан. Б?зд?? талдап отыр?ан ?ле?ге ?атысы бар мына с?здер де ?олданыл?ан: алтын айма?, айбынды ел? б?з ?аза?, ?ргел? ел, алтын ша?, алтын д?урен, ел, ер ?аза?, ?аза? ел?. ?атал, ?атыгез заманда да а?ын-жазушы ?лтын ?мытпа?ан. ?аза?стан 131 коммунист?к партиясын бас?ар?ан партизан Пономаренко жазушылармен санаспау тым ?ымбат?а т?сед? деген? с?з ??д?рет?н т?с?нуден шы??ан. Т?уелс?зд?кке дей?нг? гимн?? ?з?не ?Ежелден ерк?нд?к а?са?ан ?аза?пыз? деген арманды а?дамай ?алай енг?з?п ал?анына та? боласы?. ??ам?оршымыз? бол?ан ?лы орыс хал?ына к?п ал?ыс жетк?зген со? кел?ст? ме екен. ?Данышпан партия. С?й?кт? кеме?гер?. Ерк?нд?кке солар жетк?з?пт?. Таза саяси т?р?ыдан жазыл?ан д?ние. ?аза? ССР-н?? гимн?. ?ле??н жаз?андар: ?.Т?ж?баев, Х.М?хамедханов., ?.М?с?репов. ?н?н жаз?андар: М.Т?лебаев, Е. Брусиловский, Л.Хамиди. ?йтеу?р, осы гимн?нде е? бастысы ?ел? деген ??ым ?мытылмапты. ?Ел? с?з? ежелден мемлекет деген ??ымды б?лд?ред?. Ж?мекенн?? жырына ?ел? с?з?н??, ??ымыны? ену? толы? тарихи нег?з? бол?ан. ?ле?н?? ек?нш? шума?ында?ы ?орденге? бола б?к?л ?ле?н?? м?н-ма?ынасы жо?алмайды, т?мендемейд?, к?ркемд?к де?гей? кем?мейд?. Ты? ауыртпашылы?, ?ау?п-
?атермен б?рге Орталы? отарлау саясаты ойлама?ан н?тиже ?келд?. Ол ?аза? ?лтына е?бек жолымен ерл?к ?стей отырып ерк?нд?кке жету м?мк?нд?г?. Бас?а жол, басар тау ?алма?ан. Тек ?ана а?ыл мен е?бек. Б?зд?? басты та?дауымыз, майданымыз. ?з а?ылымыз бен е?бег?м?зге сену. Абай айт?ан. ?з?м?зд? де, жастарды да осы?ан баулу. Жастарды еш?ашанда ала?дар?а алып шы?пау. ?ылымнан ?згеге ала?датпау. ?рк?м ?з к?с?б?нде, ?ызмет?нде жалпы ?лтты? ма?сат-м?ддеге ?ызмет ету. ?лды? ?лтты? т?л?алы??а ?мтылуы. ?рб?р ?аза?, ?рб?р азамат. Же??с ?келет?н жеке т?л?алар, б?з ?лт, ?аза? хал?ы соларды? же??с?н?? ал?ы шарттарын жасауымыз ?ажет. ?андай да болмасын партиялы? ж?мыс таза саясатпен айналыс?ан к?с?би саясатшыны? ?с?, ж?мысы. Б?зд?? жол, б?зд?? майдан - махаббат жолы, махаббат майданы. Бояуы к?п, ма?ынасы ?р бас?а б?л с?з. Таби?ат сия?ты т?ра?ты махаббат ?з хал?ы?а деген ?ашы?ты?тан, ту?ан топыра?ты с?юден жаратылады. Дала?а сиыну. ?аратау мен ?ар?аралыны? ?ара тасына да ша?ыну. М?не, осындай махаббат кеудес?н керген Ж?мекен г?л?? болып ег?лем?н, жыры? болып т?г?лем?н деп жырлайды. Сонды?тан да, 132 б?л ?ле?, ?н махаббат ?ле??. Махаббат ?н?. ?ан майданнан оралып, е?бек майданында ту?ан ?н: ?Еске салды - ау бай даламды ?айда?ы жыр, ?айда?ы ?н Б?л, ?Донны?, уай?ай, к?кш?л т?н?- ай....? Ж?рег?мд? жаулап алды. Сталинград т?б?нде.. ол б?р К?ндер ед? т???лген б?р, ?Донны?, уай?ай, к?кш?л т?н?- ай...? Ж?рег?ме жылу берд??. Же??лд? жау, жетт?к елге, Жетт?к елге, етт?к е?бек, ?Донны?, уай?ай, к?кш?л т?н?- ай....? К?к аспан?а кетт? к?лбеп. Донны? жасыл далалары Жасарады, жа?арады, Ана- да?ы, бала- да?ы Осынау ?нге салады ?л?. ?н жа??ырып келем дейд?, ?н м??г?л?к, ол ?лмейд?. Тек сол к?ндер к?з алдымда К?ле?ке боп к?ле?дейд?? (Микола Упеник - Ж?мекен. ?Сосюра жыры?. В.Н.Сосюраны? жыры жайында орыст?лд? б?л?мде арнайы то?таламыз). ?н м??г?л?к. ?Мен?? ?аза?станым? ?н? м??г?л?к. Ол ?лмейд?. Ана да, бала да, ?ала да, дала да осынау ?нге салуда. ?н жа??ырып кел?п т?р. ?сем ?н. Ж?мекен а?ын ?сем с?з?н ?олдану мысалдары: * ??сем ?р?птермен бейнеленбесе алтын с?з?? де - жез?. * ?З?байра жа?сы, ?сем-а? кел?ншек?. * ?Шуа?ты, ?сем лирика?. * ?Сен сек?лд? жас, ?п-?сем ?ыздарды то?алды??а ал?ан?. 133 * ??н? ?п-?сем, бояу, тембр, сез?м-шебер?н жетк?л?кт?-а? сек?лденд?, тек темек? тартатынды?ы б?л?н?п т?р?. * ?Б?р?нен б?р? ?сем жазы?, д??, к?л, орман...таби?ат атты ?лы тылсым арбап, ?лде-?айда с?йрей ж?нелд??. * ?Неткен алдамшы, неткен ?дем? ?м?р: к?лед?, ?ай?ырады, ?лед??. ?ле?де айтыл?ан жайт нег?з?нде ?м?рде ?айталанатын за?дылы? бар. Ж?мекенн?? бас?а ?лт а?ындарыны? ?ле?дер?н аударма?а тандап алуында тере? б?р зандылы? бай?алады. ?аншама уа?ыт ?тсе де, ?аншама к?ркем туынды жазса да ?йтеу?р б?р?б?р ?айта айналып кел?п ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??н?? азаматты?, м??г?л?к поэтикалы? идеясына оралады да отырады. Осы к?з?арас орынсыз ба, субьективт?к т?р?ыдан нег?зг? та?ырып?а ж?нс?з и?п алып келу ме? Жо?. М?ндай ?лкен та?ырып б?здей пенден?? ?з?мш?лд?г?не к?не ?оя ма! М?селе, ?лкен а?ын ?уел бастан ?лкен та?ырыпта ке? тол?ап тере? ой?а т?скен. С?з?м?з д?лелд? болсын. Поэзия секциясыны? 1956 жыл?ы м?ж?л?стер?н?? хаттамаларынан ?з?нд?лерд? жалпы та?ырып?а байланысты бол?анды?тан, алын?ан дерек к?здер?н к?рсете отырып келт?рей?к. Алматы. Мемлекетт?к м?ра?ат. Ф. 1778, оп.2, д.182. Протокол ?СЖО поэзия секциясы. М?ж?л?с. 1 март 1956ж. Жароков, Омаров, Бек?ожин, Ер?алиев, Молда?алиев, М?уленов, Жарма?амбетов, Сеитов, Шаймерденов, Ахтанов, Алимбаев, Адамбеков, ?айырбеков, Ша??ытбаев, К?н т?рт?б?: С. М?уленовт?? ?ле?дер жина?ы. 30 бет. Бек?ожин: ?Ты? ж?н?ндег? ?ле?дерд? тандап ?ана алу керек. Кей ?ле?дер? Сырбай ?аламынан шы??ан деуге болмайды. Сез?мдер жо? б?р сыпыра ?ле?дерде жасандылы? басым. Белг?л? б?р жоспармен жазыл?ан сек?лд?. ?ле? жоспарсыз жазылу керек?. ?. ?айырбеков: ?18 ?ле??н шы?арып тастады автор.13 ?ле?д? ы?шамдап ??дер?. Секция пред. X. Ер?алиев. 20 ноябрь 1956 ж. поэзия секциясы. Бюро м?ж?л?с?. Т.Жароков., Т.Орманов, Д.?б?лев, С.Сеитов-
??растырушылар. 134 Ты? туралы жина?- 6000 жол. 40 а?ын ?атыс?ан. ?Ты? к?теруге келген тек Киевтен ?ана болады. Заманымызды? ?р? о?и?аларына ?адам баса алмай келед??. 1956 жыл. 27/ IX. Поэзия секциясы. Жас а?ын Т. Молда?алиевт?? ?ле?дер жина?ын тал?ылау. 90 бет. М. ?аратаев: ??л? а?ын бола ?ой?ан жо?, ?йрену жолында, ?з?р лирикалы? ?ле?н?? тар к?лем?нде ж?р?. Ж. Молда?алиев: ?Т?манбайды? та?ырыпты? ше?бер? тарлау, ке?ейту керек сия?ты?. С. М?уленов: ?Т.Молда?алиев болаша?ы бар, ?м?т к?тт?рет?н жас. Моральд?к жа?ынан ?стамды, к?ш?пей?лд?.?алам с?лтес?не ?ара?анда лирик а?ын сия?ты. Т?манбай?а ескертет?н жай- ?лкен та?ырыптар?а бару керек. Лирикалы? ?ле?дер?нде - заман а?ымы, д?у?р картинасы к?р?нбей жатады?. ?с 298. 12.02.1958 ж. ?адыр Мырзалиевт?? ??анат ?а??анда? атты ?ле?дер жина?ы тал?ыланды. ?атыс?андар: ?.Орманов, Д.?б?лев, М.?л?мбаев, Т.Бердияров, ?.М??ышев, Т.Молда?алиев, Ш.М?хамеджанов, М.Байсеитов. Д.?б?лев: ??адырды? ?лендер? жа?сы. Жа?а те?еулер?, ?з?нд?к ойы бар, ?сыну керек. Б?ра? та?ырып ше?бер? тар. Сонды?тан ?нд?р?ске бергенге дей?н жа?а ?лендермен толы?тыру ?ажет. Жина? баспа?а ?сынылсын?. ?аза? поэиясы алыптарыны? 1956 жылы а?ындардан талап еткендер?: ?лкен та?ырып. Заман а?ымы. Д?у?р картинасы. Уа?ытты? ?р? о?и?алары. ?Мен?? ?аза?станым? жазылар жылы, одан кей?нде, д?у?р картинасын жазу ?ш?н ?лкен суреткер болу м?ндет. ?р? о?и?аларды жазу ?ш?н соларды? ?ш?нде ?з?нде ?р? ?р? т?р? болып ж?ру?? ти?с. ?р? о?и?а ?р? т?л?а?а с?раныс т?с?ред?. К?птен к?тул? д?ние м?лдем ой?а келмеген т?стан шахтер, студент жастан к?ктей келд?. ?лг? аларлы? ?ле? - ?нер алланы? б?йры?ымен жалынды жас а?ын Ж?мекенге б?йырды. ?Ал, жолдастар Жа?а ?нер бер жалынды, С?йреп шы?ар елд? сасы? батпа?тан, 135 Болат??ын республика? а ?лг?? (В.Маяковский - Ж?мекен. ?нер армиясыны? ? 2 б?йры?ы). ?лы идея Республика а?ындарына ?лг? болар ?лы а?ынды д?ниеге ?келд?. Ж?мекенн?? ?лылы?ы осы ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??нде ?ялады. ?лы ?лтын ?лы?та?ан ?лт ?лы неге ?ЛЫ болмайды! К?й?п-п?с?п к?м?р ?азып, ?н салып ж?р?п Ж?мекен ел?н с?й?п кетт? ?ой. Сол с?й?спенш?л?к с?й?кт? етт? ?лтына ?лы а?ынны?. Т?пт?? т?б?нде а?ын б?зд?? тануымыз?а да, ба?алауымыз?а да, т?с?ну?м?зге де з?ру емес те. Тану мен ба?алау б?зге керек, ?з?м?зд? ?з?м?з к?ру ?ш?н. ?з?м?зд? ?з?м?з т?с?ну ?ш?н. Са?дид?? ?Бустанын? аударып б?т?ргенде Ж?мекен не деп ед?: ??ырсы?ы ма, ?лде а?ынны? ба?ы ма, ?м?ттенем та?ы, та?ы... та?ы да... ?андай ?иын ?лер??д? болжа?ан, Соны б?л?п т?р? ж?рсе?- сол жаман. Мен т?р?м?н, енд? аз к?рер азабым, Сонды?тан да деп мы?ты жазайын. Амал ?анша, жаздым б?лем осалдау, Кейб?р с?з?м болып шы?ты бос алдау, А?ынмын ?ой ?йтсе де мен - ш?к?рм?н, Б?р к?тапты ептеп- септеп б?т?рд?м. Не с?расам болар екен ???дайдан?, Мынау ек? ?ара к?збен м??ай?ан? ?Кеш?р, кеш?р мен?, ??дай та?ала, Содан кей?н... осы е?бект? ба?ала!?. Мына к?йк? т?рл?кте ба?аланба?ан е?бек ?зге ?м?рде, ?зге жерде ба?а аларын б?л?п жаз?ан а?ын да, азабыны? аз ?ал?анын шамала?ан. Мы?тылы??а ?мтыл?ан. М?? толы ?ара к?здер. Алланы? ?з?нен де еште?е с?рамай, кеш?ру?н тек ?т?нген. Е?бек етуден ер?нбеген. ?лмес ?ле??не ?ызмет еткен. Бастаудан баста?ан ба?лан а?ыны?ды ба?а алма?ан кешеге келер ?л? жаза тартар кезе?де. Кеш?р, ??дай, б?зд?? ауру болды бес?г?м?зд? танымау, жа?ыны?ды жат санау, асыл с?зд? аздыру. Ба?аласа? с?зд? а?ындардай ба?ала. Ал, е?бег?н а?ынны?, аллам ?з? ба?алар. ?аншама уа?ыт пенделер жасыр?анмен жа?сыны? жа?сылы?ы жары??а шы?пай ?оймайды. 136 М?ра?атта жас жазушылар мен а?ындарды? жина?ы деген ораудан а?ын К?р?м Сау?абаевты? хаты кездест?. Хатты? шекес?нде мынадай б?рыштама жазыл?ан: ?Ж?мекен, мынау б?р ?ле?дерд? о?ып шы? та, осы бала?а хат жазшы. Ма?ан к?рсетерс??, ?бу?. ???рметт? а?а! С?зд?? аты?ыз?а т?мендег? б?р топ ?ле?дер?мд? ж?бер?п отырмын. К?тер?м а?ыл-ке?ес???з. ?ле?мен достас?алы ек? жыл болды. ?аз?р Пединститутты? IV курс?нде о?имын?. ?...Ия. А?а о?ып шы?ты?ыз? ?ле? бе, ?лде бос?а тер ме? С?зден к?тер?м ?д?л сын. С?леммен: К?р?м Сау?абаев?. Осылай болаша? а?ын К?р?м Сау?абев хат жолдап, Ж?мекен жауап хат жаз?ан. К.Сау?абаевты? кей?н танымал а?ын болып ?алыптас?аны белг?л?. Б??ан Ж?мекенн?? оны? ?ле?дер?не жаз?ан ?д?л сыныда ы?пал ету? с?зс?з. А?ындарды? ?нердег? т?ккен тер? денедег? ерекше бездерден б?л?н?п тер? ар?ылы сырт?а шы??ан с?йы? зат емес. Ол бас?а д?ние. Ж?мекенн?? ?з? ?тер? с?з?не ?аншама ма?ына берген?н к?рес?з: * ?М?нген атын да терлете алмайтын ез ?ой?- деп, жи?ркене, тыжырына с?йлейд??. * ?-?й, алла-ай, орыс та шай?а терлейд? екен!?. * ?-Б?рын б?йгеге т?с?п ж?рген аттарды ерте?нен бастап ?стап, тер?н ала беру тапсырылады?. * ???ла бие сауырыны? ?ст?не дей?н а? сор боп ез?л?п терлепт??. * ?Жирен ай?ырды ?ара су ?ып терлету ?ш?н?. * ?Бет-аузы а?ыл-тег?л боп, к?з?не тер ??йыл?ан сайын, ар?асын аяз ?арыды?. * ?М?ру?, тер шы?паса да, ма?дайын с?рт?п к?лед??. * ?Айтпайтынын б?лгенде...?арт ?ысыл?аннан, терлеп кетт??. * ?Терл?кт? а?ытып ж?бергеннен кей?н атты? ып-ысты? тер, жала?аш ар?асына отыра берд??. * ?Сег?з сай к?к кепк?с?н?? ек? шекел?г? астынан жылт-жылт тер к?р?нд??. * ?Ал?аш к?р?п кел?п отыра ?ал?анда к?н ?а?ты ж?здерд? тер жуып ?оя берд??. 137 * ?Бет?не караса, барша-барша тер?. * ??рк?мн?? ж?з?нде тер, к?з?нде ой?. * ?Соны? б?р?н мойнынан тер б?рша?тап, бет?-?олын ш?пке талатып шеген т?й?п т?р?ан бай??сты кем?ту, соны? шеберл?г?н к?зге ?лмеу ?ш?н айтатын сы?ылды?. * ?Ша?ын ??ды?ты ол ек? сал?ын ?азады. Сонда мандайы ж?пс?мейд?, ?йткен?, ж?мысты терлеп-тепш?п, ?ан-сорпа болып ?стеу - а?ыма?ты?ты? атасы. Терлеу - к?ш шы?ындау деген с?з?. * ?Мойнынан, тама?ынан ш?быр?ан тер тамшылары майыс?а? тер?с?не тайып жы?ылып, домалап-домалап т?сед?. Онсыз да аласа ма?дайында тер а?атын да орын ?алмапты?. * ?Тер тамшылары ?са?-?са? боп, от?а к?йгендей ?лб?рей м?лт?лдейд??. * ?Келем?н тер тамшылап б?тт?, б?тт? д?рмен?м?. * ??ынжылды анам: ?Жо?алыпты тер ис?, рас екен шынымен т?л ?ал?аны?. * ?Бет?нен, ма?дайынан жосыл?ан терд? ала?аныны? ?ырымен б?р сыпырып тастады да орнынан т?рды...?. * ?Анау ??йыл?ан терд? ж?з?нен та?ы б?р сыпырды?. * ?Ж?з?не ?он?ан шыбын ж?з?п кетердей, ш?быр?ан тер?. * ?Б?рын ма?дайынан шы?ып жарымайтын тер енд? жауырынан к?р?нет?н болды?. * ?Кел?ншек к?з ?и?ын б?р-а? м?рте тастаса, бала шай п?с?р?м уа?ыт тер т?гед??. * ?Тер жу?ан бет-ж?зге болымшы ?ана сал?ын леп тид??. * ?Мен то?тасам тер?м с?рт?п б?р с?тке, б?к?л д?ние то?тап ?ал?ан сек?лд??. * ?Б?з м?рныны? ?шында м?лд?реген жал?ыз тамшы терд? с?лк?п, Идаят ?й?н?? боса?асына тастап кетт??. * ?Тер шы??андары - бабында, ?ызара б?рт?п, ес?п отыр?. * ?Мандайына шым-шы? суы? тер тепт??. * ?Шылым т?т?н? мен тер и?с? м??к?п т?р?. * ?Мандайымны? тер?н ?ырып ла?тырып жалпа? ?олды? ?ырымен?. * ?Кенет, т?ла бойы м?здап кетт?, ма?дайын б?рт?п-б?рт?п суы? тер шы?ты?. 138 * ?...самай атаулыдан тер ш?бырды?. * ??арызымнан ??тылма? ем тер т?леп?. * ?Кентауда мандайымнан шы??ан терд?, ?ара?анды жел?не кепт?рем?н?. * ?Т?рл?г??д? таста, дед?, тер т?кпе ар?а? ж?пс?п бас терлеп?. * ?Жарытады терлеп те?. * ?Тер?м т?кт?м ?р-?р к?н?, ?р т?н??. * ??м?рд? е?бек т?р ?стап, Е?бек етпеу - мол ?ай?ы К?н?не б?р д?рыстап Терлемесе болмайды?. * ?Терлесе адам - к???лденед?, о нес?? Терге ?ана бал?и ма екен денес?? Термен тыныстамаса, ?уанбаса к?рс?н?п -
Д?л осындай тамаша болар ма ед? т?рш?л?к?!?. * ?Шал ма?дайы - терлер жырт?ан борозда?. * ?Тер ?ажап. Тер ысты?. Тер - мен?? ?уатым, бар т?л?ам, Тер - мен?? ба?ытым, ?олда?ы?. * ?М?лд?р тер?. * ?О, ту?ан жер, тер деген?? -
Са?ан ?л? бермеген?м?. * ?Тер??мен ж?б?т жерд?, сонда ?ана Ха?ы? бар ту?ан жерге к?м?луге?. Ж?мекен жайлы ?зден?с барысында жазушы Медеу С?рсекевт?? ??аза?ты? ?анышы? атты к?табына ?атысты б?р дерекке де кездейсо? жолы?ты?. Жазушы кей?пкер? Т?ленов Жарма?анбетке ?атысты т?сында к?ркемд?к шеш?м жолында на?ты деректен, шынды?тан с?лде болса ауыт?ып кеткен? аны?талды. С?з?м д?лелд? болу ?ш?н к?тапты? 256 бет?нде ???лей?к: ?Академия залына жинал?ан ?ылым иелер?н та?ы да бас шай?атып, та? ?алдыр?ан ?ш?нш? баяндамашы м?нбеге сессияны? т?рт?нш? к?н? к?тер?лгенд??. ?лтты? к?тапхана?а Ж?мекенн?? ал?аш?ы жариялан?ан ?ле?дер?н ?здей ж?р?п, 1956 жыл?ы газеттер т?з?м?н бер?п ?ойып, 139 к?тапхананы? сирек к?таптар ?орынан ??лкен Жез?аз?ан? к?табын с?радым. С?т?н сал?анда, к?п кеш?кт?рмей алып келд?. К?тап орыс т?л?нде жазыл?ан. С. 2623 Вып.7. К. МФИША РК Большой Джезказкан. Сборник материалов по проблеме комплексного изучения и освоения природных ресурсов Джезказгано-Улутауског о района Центрального Казахстана. /АН СССР Казахстанская база/. Труды. М.-Л. 1935. У 9 ( 5 Каз) 305.552 Б 799 К Редакциядан. 10-15 ?араша 1934 жыл Москвада Ке?естер Ода?ы ?ылым академиясы т?рал?асыны?, ?аза? ССР халы? Комиссарлар Ке?ес?, Мемлекетт?к Жоспарлау, Ауыр?нд?р?с орталы? комитет?н?? Т?ст? металл Бас?армасы шеш?м?мен Ке?ес Ода?ы ?ылым Академиясы ?аза?стан базасыны? ?ылыми Ке?ес?н?? III сесссиясыны? ?лкен Алтай мен ?лкен Жезказ?ан м?селелер?не арнал?ан. Жина??а барлы? баяндама, жазбаша т?рде ?сыныл?ан к?йде енг?з?лген. Жолдас С.А.Б?кейханов, В.А.Ванюков, А.А. Гапеев, Либин И.К., Сатпаев К.И., Н.С.Стригиндерд? ? баяндамалары жалпы отырыстар менен секциялы? м?ж?л?стерде жариялан?ан. Жолдас В.А.Бессонов, В.Я.Гринев, М.О.Джангалин, Кошкиной Т.А., Николаев И.Г., Полякова С.А., Попова Г.Н., Русаков М.П., Тюленов Ж.Т., Сыромолотов Ф.Ф., Шахмурадов А.С. и Яговкин И.С. баяндамалары сессиямен ты?далма?ан?. ?Жерг?л?кт? халы?ты? ортасынан шы??ан Жезказ?ан комбинатыны? ?ылыми-техникалы? ?ызметкерлер? Сатпаев К.И., Б?кейханов С.А., Тюленов Ж.Т., Джангалин М.О. Мазм?ны: Ж.Т. Тюленов - Флотация типовой сульфидной медной руды Джезказагана. Жина?ты? 463 бет?. Тюленов Ж.Т. Применение флотационного метода обогащения к Джезказаганским рудам впервые было начато бывшими концессионерами в 1916-1917 гг. В лабораторном и заводском масштабе на Сары-Суйской обогатительной фабрике работавшей в то время на Успенской руде?. Осы келт?р?лген деректерден Т?ленов Жарма?анбетт? ? сессия м?нбес?нен с?йлемеген? аны?талады. Т?ленов к?м? Ол мен?? на?ашы атам - анам Рахиманы? ?кес? Т?ленов Иг?л?кт?? ту?ан ?н?с?. Медеу а?аны? на?ашымды сессияны? м?нбес?нен с?йлеткен?не ма?тануды? орнына мен неге ондай о?и?а орын ал?ан жо? деп жазушыны? к?ркемд?к шеш?м?н жо??а шы?арамын. ?андай ха?ым бар? ??аза?ты? ?анышы? атты к?табты? оп-о?ай шы?па?аны белг?л?. Т?ленов Жарма?анбет сессияны? м?нбес?не шы?ып с?йлемесе одан оны? д?режес? т?мендемес. Жазушы о?ырманына ренж?мес. Ж.Т?ленов тарихта ?з?нд?к орны бар т?л?а. ?аза?ты? ал?аш?ы т?рл?-т?ст? металлург инжер?н?? б?р?. М?скеу т?г?л Магадан к?рген, тоза? пен там??ты? неб?р?нен ?ткен, ?лы сында ?лытауда ?лы ?с ат?ар?ан мы?ты ?аза?ты? б?р?. Нег?зг? та?ырыптан б?раз ауыт?ып кетуге ба?ана?ы а?ындарды? ?лкен та?ырып?а бару керект?г? себеп болды. Ж?мекеннен ?лкен Жез?аз?анны? ?лкендер?не шы?ып кетт?к. Ж?кемай ата, туыс?андар осылай атайды, достары мен а?аларын жан-
ж?рег?мен елж?реп еске алатын. Ес?мдер?н есте ?старлы? адамдар ?ой. Т?ленн?? т?рт ?ас?ыры атал?ан арландар шет?нен балуан, жауырындары жерге тимеген к?рес адамдары. ?н?с? Иг?л?к балуанды??а т?скенде а?асы Жа?сылы? бауырымны? ба?ы таймасын деп белдесуд? м?лдем ?ой?ан. Иг?л?к ?з? 50 жас?а шей?н к?рескен. Жа?сылы? 1945 жылы Абайды? ж?з жылды?ында айтыс?а ?атыс?ан. Шет?нен ?нерл?, а?ылды, ?айратты, ж?рект?. С?й?нд?к ата ?ста, тем?рден т?й?н т?йген ас?ан шебер. Ж?мекендей на?ашы аталарым да шахтер болып Кузбасты? Анжер?нде к?м?р ?аз?ан. Т?ленов, Кенжин, Н?ж?меденов - б?р? шахтер. Барлы?ы е?бек адамдары. Ж?не т?гел? ?нерл?. Алып азаматтар. ?Ж?мекентану - елтану? к?табында атттары ?атар аталсын. Сол Иг?л?к 1938 жылы Алматыда ал?аш?ы рет ?тк?з?лген ?аза?ша к?ресте ?з салма?ында Республика чемпионы ата?ын ал?ан. Ол м?л?мет ?аза?стан республикасы энциклопедиясыны? 5 томына енг?з?лген. ?аз?р ?аза?ша к?рес бойынша Азиялы? ойындар ?тк?з?лмек. Ал, оны? а?асы Жа?сылы? ж?н?нде Сапар?али Бегалин ?Замана белестер?нде?, Т?рсын Ж?ртбай ?Бес?г??д? т?зе?, ?Бес?г??д? аяла? атты к?таптарында жаз?ан. ?аза? 141 ?дебиет?н?? классиг? М?хтар ?уезовпен дос бол?анды?ы жайында. Е? ?ажабы, Жа?сылы?ты? атын ?аза? ?дебиет?нде б?р?нш? болып ертеректе Ж?с?пбек Аймауытов ?алдыр?ан. ?А?б?лек? романында. Сол романнан к?шкентай ?ана ?з?нд? келт?рей?н: ?-Б?здер, ?аза?ты? коммунистер?, ол п?к?рд? ?олдай алмаймыз... Б?з т??кер?с жолына т?су?м?з керек... И?, сонымен ек? а?ым бар. Б?р?нш? а?ымны? айтатыны: ?аза??а т??кер?с жасау керек, байды? жер-суын, мал-м?лк?н, жазаласа арты? ?атынына дей?н кедейлерге тартып ?перу керек, пыша? ?ст?нен б?л?п беру керек. Бай, кедей деген айырманы жойып, ?олма - ?ол те?геру керек. ?йтпесе бай ?олында малы т?р?анда, жер -суы т?р?анда, ?м?р? кедейге те?д?к бермейд? десед?. Б?л а?ымды бастаушы кейб?р орыс жолдастар, олар?а ?осылатын б?зд?? Жа?сылы? ет?кш? (астын сыз?ан б?з) т?р?зд? ?аланы? да кедейлер? ж?не кейб?р шола? ойлы жолдастар...- дед??. Б?л романда?ы А?бала деген губревком м?шес?н?? с?з?. ??г?ме болып отыр?ан ?ала Семей ?аласы, губерния орталы?ы. Семейде сол тарихи т?ста Жа?сылы? Т?леновт?? ет?кш?лерд?? ?Ж?мсат? деген саяси ?йым ??р?аны тарихтан белг?л?. ?А?б?лек? романыны? авторы Ж?с?пбек Аймаутовты? б?зд?? деп отыр?ан ет?кш?с? Жа?сылы? Т?ленов. Т?ленов сол жылдары Ж?с?пбек Аймауытовпен де, М?хтар ?уезовпен де ?ызметтес, п?к?рлес, таныс бол?аны тарихи д?лелденген. Ж?мекен?? ?д?лд?кке ?атысты ?ле?? Жа?сылы? атама Ж?с?пбект?? естел?г?не ескертк?штей жазып кеткен: ?...?к?м болса?, ?д?л жол бар, ал баста, ?к?м болса?, желке?де т?р алдаспан... Салу керек ет?кш?ге ескертк?ш, Жер ?ст?нде жаман ?к?м болмас?а?. Жа?сылы? ет?кш? ?ана емес ?к?м, сот бол?ан. ?д?л бил?к ат?ар?ан. ?Ет?кш? жандарал? атал?ан Б?рл?, Шы??ыстау болыстарында сот бол?ан Жа?сылы??а ризашылы? ?лтипатын б?лд?р?п К?кбай Жантай?лы т?ртауыз ?ле? арна?ан екен: ??й, Жа?а, ?д?л би боп келд?? м?нда, ?аратып т?рт болысты т?рсы? сында. ?д?лд?к нар- кескен? суырылды, Тот басып неше жылдай жат?ан ?ында?. 142 К?кбай мен Ж?мекен жырла?ан ?д?лд?к нар-кескен алдаспан бил?к ??ралы. ?м?рде де, ?нерде де ?д?л жол бар. М?селе бастауда. Адастырмай, тура жолды табу. Алдау, адастыру, арбау, а?ду арты алдаспан. Жетел? жа?сылар т?бс?з тере? жа?сылы??а жетелесе жетпеген??д? жет?лтер. Халы? онда сынамас, б?рден б?рге ж?рг?збес. Хал?ын зор т?тып, ?улие т?тса жа?сыларда к?п азбас. Азбаса елд? де адастырмас. Абайды? мемлекетпен, елд? ме?герудег? принциптер?. ?к?м бол?ан со? ?д?л жолмен ж?рген м?ндет. Ж?мекен ?ле??н?? ?сем ?лем?н зерттей ж?р?п ?лем ?семд?г? ?д?лд?кпен ?дем? екен?не та?ы б?р к?з жетк?зд?к. Орталы? мемлекетт?к м?ра?атта ?аза? Советт?к Социалист?к Республикасы Жо?ар?ы Сотыны? 1943 жылды? ж?мыс ?орытындысы бойынша жасал?ан есеппен ж?не оны? 1943 жыл?ы ж?мысын тексерген Советт?к Социалист?к республикалар Ода?ы Жо?ар?ы Сотыны? судьясы И.Корнев юстицияны? халы? комиссары Н.М.Рычков?а жаз?ан баяндама жазбасын кездест?рд?к. Онда?ы айтыл?ан жайттарды? м?н? ?л? де жо?ала ?ой?ан жо?, сонды?тан т?с?нд?рме бере отырып сол деректермен с?здерд? де таныстырайы?. ?Штат бойынша - 17 судья. Жо?ар?ы сотты? м?шелер? ?шт?ктерге б?л?нген. 1943 жылы кассациалы? т?рт?ппен 3131 ?ылмысты? ?с ?арал?ан. Оны? ?ш?нде: контрреволюциалы? ?ылмысты? ?с - 1124. Жалпы?ылмысты? ?с - 2007. Азаматты? ?с -
134. ?ада?алау т?рт?б?мен: жалпы?ылмысты? ?с - 2592, контрреволюциалы? ?с - 88, азаматты? ?с - 252. Семей облысынан: контреволюциалы? ?с - 88, сотталушылар 128, ату жазасына кес?лгендер - 15. Жалпы?ылмысты? ?с - 128-170-6. Жалпы ату жазасына 406 адам кес?лген. Оны? ?ш?нде 239 адам?а ?атысты бас бостанды?ынан айыру?а алмастырылы?ан. ?к?мдерд?? 58,9 процент?. 167 адам?а ?атысты ?к?м к?ш?нде ?алдырылы?ан, 41,1 процент. Ату жазасына кес?лген ?к?мдерд?? 5,2 процент? к?ш?нде ?алдырыл?ан. Жа?а?ы кассациалы? т?рт?ппен ?арал?анда к?ш?нде ?алдырыл?ан ату жазасына б?йырыл?ан 167 адам?а ?атысты 143 ?к?мдерд?? КССРО Жо?ар?ы Сотыны?, ?аза? ССР, КССРО Жо?ар?ы Кенестер?н?? ?аулысымен 111 адам?а ?атысты ?згер?ске ?шыра?ан, ату жазасы бас бостанды?ынан айыру?а алмастырыл?ан не болмаса ?айта сот ?арауына ж?бер?лген. Б?л ату жасазасына б?йырыл?андарды? ?аза? ССР Жо?ар?ы сотыны? к?ш?нде ?алдыр?ан ?к?мдер бойынша соттал?ан адамдарды 66,4 процент?. 35 адам?а ?атысты жо?ар?ы сатыларды? шеш?мдер? ?л? жо?. Тек ?ана 21 адам?а ?атысты ?ана ату жазасыны? ?к?м? барлы? сатыларда к?ш?нде ?алдырыл?ан. Б?л барлы? ату жазасына ?к?м ет?лген адамдарды? 5,2 процент?. Осы деректерге сол кезд?? судьясы И.Корнев былай деп ба?а беред?: ??аза? ССР Жо?ар?ы Сотыны? ?ылмысты? ?стер ж?н?ндег? ал?аны? ж?мысында?ы сала?ты?, ?араусыз ?алушылы? осы сотты? т?ра?асы мен ал?а т?ра?асыны? нег?з?нде сот т?рел?г? ?ызмет?мен айналыспауымен т?с?нд?р?лед?. Ал?а м?ж?л?стер? ?алай болса солай ?тк?з?лед?, ?шт?кт?? т?ра?асыны? ?алауына байланысты. Кассациалы? ж?не ?ада?алау т?рт?б?мен ?стерд? ?арау?а ешк?м та?айындамайды. Ал?а отырыстарында ол ?стер кылмысты? ?стер ?ай судьяны? ?нд?р?с?нде болса, сол ?ашан ?арауды ?олайлы к?рсе сонда ?ана ?аралады. ?ада?алау ал?асы т?г?л кассациалы? ?стер бойынша та?айындау бойынша еш?андай да повестка толтырылмайды. ?стерд?? т?з?м? жария т?рде ?л?нбейд?. ?ске м?ддел? тараптар хабарландырылмайды. Кейб?р жо?ар?ы Сот м?шелер? ж?мыспен ?амтылма?ан. Сот документтер? нашар дайындалады. ?стер бойынша ?ада?алау т?рт?б?мен шы?арыл?ан ?орытындылар соншалы?ты ?ыс?а жазыл?анды?тан, оларды? занды ж?не нег?зд? екенд?г?н аны?тау м?мк?н емес. ?орытындылар мен ?й?арымдарды? сапасыны? т?менд?л?г? кейб?р сот м?шелер?н?? ?здер?н?? ?ызмет?не нем??райлы?ынан ж?не т?ра?аларды? ?араусызды?ынан туындайды. Сол тексер?с барынша шы?арыл?ан 29.05.1944 жыл?ы б?йры?та былай да жазыл?ан: б?рнеше ?стер бойынша зандылы? т?р?ыдан аны? емес, техникалы? т?р?ыдан толы? сауатты емес ?аулылар ?абылдан?ан. Та?айындал?ан жаза мерз?м? нег?зс?з т?мендет?лген. ?рекеттер?нде ?ылмыс ??рамы бола т?рып 144 кейб?реулерге ?атысты ?ылмысты? ?стер ?нд?р?спен ?ыс?артыл?ан. Ма?ызды дел?нет?н ?ылмысты? ?стер категориялары бойынша сот т?жрибес? сарапталма?ан?. ?аз?рг? заманны? за?герлер? б?л с?здерд?? м?н-ма?насын жа?сы т?с?нед?. Ж?мекенде сот т?рел?г?н неден бастау керек екен?н ?з?н?? ?Пендеш?л?к ха?ында? деген ?ле??нде жазып кеткен: ...К?з бен к???л тазармай, Тазарады ?ол ?айдан, Арамды? пен адалды?! О, бая?ы сол майдан... ...Сонау жылдар бес ?ада? тары ?рла?ан аш ана айыптал?аны ?йг? ед?. Тарих ?айда? Тасада. Соны ?мыт?ан пендеге- пендеш?л?к жасама. ?олдары емес ала?ан,-
заманымны? За?ы ?д?л,-
соттау керек алдымен пи?ылдарды, заманам!?. К?з бен к???лд? тазартатын ?ле?. ?олды тоздыратын коррупция. ??л?ынды ?оздыратын ?ана?атсызды?. Тарих та?лымы, Ж?мекен жыры соны ме?зейд?. Алушы да, беруш? де ?о?ам азаматтары. ?ай жолды та?дау ол ?о?амны? ?з ???ы?ы. Дегенмен, халы?ты? имандылы?ын са?тау тарихи ?ажетт?л?к. Жа?а?ы 1943 жыл атамыз Азбанбай ?рекет?нде ?ылмыс ??рамы болмаса да басында ату жазасына б?йырылып, одан 10 жыл бас бостанды?ынан айырылу?а жаза кес?лген жыл. Сот ?ызмет?ндег? орын ал?ан ?лкен ол?ылы?тар мен ?ател?ктерд?? н?тижес?нде аталарымыз атыла берген, айдала берген. Аны?тамада жазыл?андай ?Жо?ар?ы Сот жазалау саясатын ма?ызды ?стер бойынша д?рыс ж?не ?стамды т?рде? ж?зеге асыр?ан. Жазалау саясаты. Ал, адам ж?не адамны? ?м?р?, ???ы?тары мен бостанды?тары ая? асты тапталып, далада ?ал?ан. ?аз?рде ?йренген ?детпен жазалау т?ж?рибес? дейд? есеп бергенде. Ауру ?алса да ?дет ?алмайды. ?кемн?? а?асы Ораз 1942 жылды? басында со?ыс?а кетсе, ?з? ?ырк?йек айында ?скер 145 ?атарына ша?ырылып майдан?а ?араша айында к?р?п, 1942 жылды? 13 ?арашасында ?скери ант ?абылда?ан. Ек? ?лы б?рдей со?ыста ж?рген Азбанбайды 1942 жылды? 22 ?арашасында ?амау?а алады. Б?р айда бол?ан ек? о?и?а. Баласы ?к?мет алдында ант ?абылдайды, сол ?к?мет ?кес?н аба?ты?а ?амайды. Арасы неб?р? то?ыз а? к?нде ?ке мен бала?а неб?р тоза? басталды. ?Та?дыр ?атал. ?ке мен ?л екеу? Ек? жа?та ж?р?п ?л?п кетед?. Азаматы бола т?рып ел?н?? ??мыр- ба?и ?у?ын к?р?п ?тед?...? ( Лермонтов- Ж?мекен). Азбанбай 1943 жылды? 4 ш?лдес?нде Шымкент ?аласыны? айдау мекемес? ар?ылы С?б?р лагер?не ж?нелт?лед?. Ол 1944 жылды? 27 тамызында ?айтыс болып Новоивановск ?орымында жерлеген. Н?м?р 76 деген белг? со??ан. Уа?ыт ?те белг? са?талма?ан. Т?ркеу журналдарында аны? жазылма?ан. ?лы А?тор?ай арыз жазып Азбанбай а?талды. ?скерде ж?ргенде ?кес?н?? соттал?анын ?лына хабарлама?ан. Елге орал?анда ?ана ест?ген. ?з? де б?рнеше рет халы? жауыны? баласы рет?нде ?амал?ан. Тынышты? бермейт?н бол?ан со? Семейге о?у?а кет?п т?рмеден ??тыл?ан. 1947 жылдан бастап 1961 жылды? 30 мартына шей?н А?тор?ай ?кес? Азбанбай халы? жауы болып соттал?анды?ын жеке басыны? ?с?нде, партиялы? ?а?аздарында к?рсет?п жаз?ан. Б?л Ерт?с, А??у, ?арауыл, Ш?бартауда ты? деп тыным алмай жанын ш?берекке т?й?п ж?ргенде, ?ай жерге ж?мсаса? сонда барасы? деген бил?кке сылтау бол?ан. ?кес? а?тал?анан со?, денсаушылы?ы сыр бергенде ?ана ел жа??а орал?ан. Б?р та?дырды? ??рбаны болса да, ?кес?н баласы а?са?ан. ?ауым сотына ?арамай ?кес?н?? а? екен?не к?м?л сен?п ?здеген. ??мыр бойы ?у?ын к?р?п ?тсе де азамат боп, ел?нен бас тартпа?ан. К?рме деп санаса да ел атына к?р келт?рмей келед?. Азамат басынан ?и?у кет?рмейт?н неб?р ?улар ?тт? ?ой. Аттарын да атамайды. Атаусыз ?алдырады а?и?ат. Рух олар?а жолама?ан. Ар, Рух, ?а? тек ?ана адал?а ба? боп ?онар. Азапты, азалы Абралы азаматтары азатты?, ерк?нд?к жолында талай ат?а ?он?ан. Азбанбайды? 1942 жылы сотталуына б?р жа?ынан 1931 жыл?ы Ке?ес ?к?мет?мен кел?спеген?, Абыралы ?арулы к?рес?не ?атыс?аны себеп бол?ан. Он жыл ?тк?з?п барып ?мытпай ?т?р?к жаламен сотта?ан. Жа?а?ы Ж?мекен аудар?ан Лермонтовты? ?ле??н ?ара?ызшы. ?лендег? жайт ?м?рде орын алып, ?айталанады деген т?жырым б?лжымай кел?п т?р. Ж?мекенн?? аудармаларын зерттегенде оны? ?рб?р ?ле??не ?м?р та?ырыбы ?з?нен ?з? ?йлес?п т?ст?. ?м?р мен ?нерд?? ?исынды байланысы солай шы?ты. Б?з жыр жолдарына жалы?пай ?лес?п отырды?. Уа?ытты? ?з? Ж?мекен жырында лирикалы? бейнеге айналып жатты. Талант та?ырып та?дамайды. Та?ырып талант пен талап та?дайды. Лермонтовтан Ж?мекен аудар?ан осы ?ле?ге сай ата мен ?ке та?дырын талдау ?з?мш?лд?к емес. Сайып келгенде тап осындай та?дыр талай ?аза? отбасынан ?тт?. Ж?мекен мен ?кес? Сабыреддин та?дырлары да осы та??леттес: ?М??ая т?н?пт? Европа аспаны ?кемн?? ?л?г? ?ст?не. Мен кей?н сол ?ке ес?м?н Шешемнен ест?д?м. Сонды?тан ?кен?? ес?м? Мен ?ш?н б?р т?ны?- ?оз?ама.. ??ла?та -?н ?ана, ?а?азда с?з ?ана?. Б?зд?? келт?рген?м?з б?ра? мысал. Шынды?ында оны? саны сан миллионан асып т?сед?. Б?ны? б?р? б?р ?з?, ?ай?ысы мен ?ас?рет? то?сан нар?а ж?к болар, бас?а хи?ая. Енд?, ?айтып Ж?мекен жырына оралайы?. Ж?мекенн?? жыр жолдарынан т?рл?-т?ст?, ?лб?реген хош и?с а??ып т?р. Барлы? жан- т?н??мен а?тарылу, т?г?лу бар. Бары?ды, ары?ды ел??е ?ызмет етуге ж?мсау. ?з??е ?ана емес б?к?л ел??е болсын деп т?лек т?леу. ?аза? хал?ына деген ?ашы?ты?тан ту?ан махаббат ?лтты? идея?а ша?ырады. М?не, ?Мен?? ?аза?станым? ?н? б?зд? осы ?лтты? идеяны ?сынып, ?мтыл, бар жан-?уаты?мен сол ?ш?н жанталас, к?рес дейд?. Б?л ?олдан келет?н ?с. ?мтыл, ?аза?. ?йтеу?р жанса?, идеямен жанайы?. Сонды?танда, б?л ?ле?, ?н ?лтты? ?н, ?ле?. Ж?мекен ?аза? поэзиясына осындай махаббатпен келд?. Ой мен сез?мд? б?рдей ?келд?. ?аза? хал?ыны? тында?ы ерл?г? о?ан ?атты ?сер етт?. Халы? рухы тума талантты жанартаудай оятты. На?ыз, 147 таби?и с?лк?н?с, б?р?ану, ?ш?ындау, найза?айдай жар? ету ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??нде жатыр. Алла та?ала жар болып 1956 жылды? жазында консер-
ватория табалдыры?ын атта?анда Ж?мекен Ш?мш?мен жолы?ты. ?н туды. ?Мен?? ?аза?станым? ?н? шума? ж?не ?айырма б?л?м?нен т?рады. ?н минорлы? ладта (мит минортольд?г?) жазылса да мажорлы? ладта жазыл?ан к?п ?н-?рандардан ана??рлым ?серл?. ?н ек? такт?л? ж?герл? мотивпен басталады. Екп?нд?к сурет? пунктирл?к ж?не триольд? ?за?ты?тан т?рады. Жалпы ?нн?? ритмикалы? ??рылымы марш жанрын ??райтын суреттерден т?рады. Марш с?з? - французша ?ходьба? деген с?зд?? ма?ынасын беред?. Я?ни ерк?нд?к, ?ажырлы, жалынды- ж?гер, ?айратты, патетикалы? сез?мдерд? бере алатын ?уезд?к екп?н. Сонымен б?р?нш? б?л?м шума?та ек? период бар. ?р период ек? мотивтен т?рады. Т?менг? бас дауыс ?з?нд?к та?ырыбы бар жо?ар?ы мелодияны жетелеп, с?йемелдеп отыратын ?з алдына контрашрект. Жалпы ?нн?? ?рб?р пласты, ?абаты ?нн?? м?нез?не сай, маршты екп?нн?? екп?нд?к ?уен?нен бастап ая?ына дей?н б?р ауыт?ымайды. ?айырма б?л?м? ек? дауыс?а арнал?ан мотивпен басталады. Б?л б?л?мде ек? периодтен, ал ?рб?р период ек? мотивтен т?рады. Интервалды? ерекшел?г? ?лкен ж?не к?ш? терцик, шары?тау шег?нде к?ш? секспеге барады. Жалпы айта келгенде ?нн?? ??рылымы а?ынны? ?рб?р с?з?н?? астарын, м?н?н д?л аны? аша б?лген. А?ынны? жалынды с?здер?мен композиторды? м?т?н? б?р б?р?мен жа?сы ?йлес?п ?аза?ты? ?н жанырында, ешб?р ?нге ??самас шы?арма . Ж?мекенн?? барлы? к?ркем туындысын к?ктеп ?тет?н поэзиялы? идея ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??нен бастау алады. ?ле?дег? б?к?л поэтикалы? идея, пафос, махаббат ?аза? хал?ыны? жан д?ниес?н бейнелеуге арнал?ан. Б?к?л ?лтты ?лтты? идея?а бастайды. Ж?мекен жырыны? к?ре тамыры -
?аза? хал?ы. Сол хал?ына Ж?мекен не деп кетт?, ты?дайы?шы: ?Ж?г?т?н?? ?р?л?г? не керек, Т?л? ?лсе егер- т?р?л?г? не керек, Керег? жо? ма?ан ондай халы?ты?!?. 148 ?з хал?ынан м?ндай бас тарту?а а?ын ?алайша д?т? барды? ?з хал?ына ?ашы? бола т?рып, а?ын ?атал болса да ?д?л ?к?м жария етед?. Себеб?, ?т?лден ?алып к?м?р с?рген жо? халы?-
шынды? осы. сол шынды?ты но?та ?ып киген д?рыс- мал болса? да- басы?а, аштан ?лсек - б?з ?лей?к- жасыма, Сен?? ерк??, ба?пай ?ойса? бала?ды, Асырама, арсыз бол да ана?ды-
Айналайын, Ана т?л??д? асыра!?. Ана т?л??д? алыс?а асыр. Асырау ?ш?н арпалыс,алыс. Арсызды?тан аласта. Аштан ?лсек те ана т?л?м?зд? жасытпайы?. Теп-тег?н, ?зд?г?мен келер д?ние жо?: ?Б?з ?м?р с?рем?з теп- ег?н, Б?лт тег?н, теп-тег?н оттег?. Тау тег?н, Жа?быр мен лай тег?н, Машина к?рген?м ?ш?н мен Б?р тиын бермейм?н, ?ш?мнен Мы? ш?к?р етем?н, ?йтеу?р. ?айтем?н: Ветрина елес?- теп-тег?н, Сонда сен нан мен ?р?мш?к Деп пе ед??: Теп-тег?н. Ол ?ш?н су- тег?н. Бостанды?, ж?т?ан к?п ??мырды, ??лды?ты? ?орлы?ы ?ткен?-
Б?р? де теп-тег?н.... Б?з ?м?р с?рем?з теп-тег?н? (Орхан У?ли- Ж?мекен ?Су- тег?н?). 149 Шынында да, б?з тектен тек, теп-тег?н ?м?р с?р?п жатырмыз ау. Т?рш?л?кте емес ?ншей?н б?р т?р?л?к. Т?л б?р б?лек, б?р?м?з б?р б?лек. Ж?мекен т?л туралы та?ы да ?алай, не айтты екен, соны б?р к?рей?кш?: ?А? ша?ыл? романы. 48 бет: ?? Здравствуй, мама! К?рж?к м?рын, секп?л бет, сары ?ыз пешт?? мандайына с?йен?п т?р. Кемп?р ж?н т?т?п отыр?ан, ес?к ашы?-ты, мына ?ызды? ?йге ?ашан к?рген?н б?лмей ?алды. Бейтаныс ж?зге тандана ?арады: к?з? к?кпе?бек, к?л?м-к?л?м етед?. Т?ла бойында, жатыр?ау?а болмайтын жа?ын, жылы б?рде?е бар. ? Здравствуй, мама! Здравствуйге т?с?нбегенмен, мама дегенге т?с?нд?: ? ?арашы м?ны?, к?з? к?кши?п алып мама деп м?лию?н?! Мен?? б?р ?зат?ан ?ызым ??сап! ?айдан пайда болды? ?з???.. Пер? сы?ылданып? ? Что, что? Кемп?р что дегенд? ??шты? деп т?с?н?п, т?т?п отыр?ан ж?н?не к?з салды. ? Кет ?р?, жел жо? неге ?шсын! ?йд?? ?ш?нде ж?н ?ша ма? Алдауын шайтанны?!? Анау иы?ын ?и?а?, етк?з?п: ? Меники не понимает,? деп жымиды. Жа?а бай?ады: ?ыз б?р ?олымен пешке с?йен?п, б?р ?олын артына жасыра ?стап т?р екен. Кемп?рд?? денес? т?рш?г?п кетт?. Артында?ы жасырын ?аруымен м?ны бай?атпай салып ?алатын сы?ылданды. Жалма-
жан ж?нд? жинап, ??лын тер?с?нен т?ккен жып-жылтыр талыс?а ты?ты да, етег?н с?лк?п т?регелд?. Ек? к?з? ?ызда. ? Мама, мне молоко... у меня ребенок,? деп, кемп?рд?? тасасынан ?з?не ?рлана карап т?р?ан к?шкене сары ?ызды к?рсетт?. К?шкене сары ба?ырып ?оя берд?. ? Не плачь, моя милая, не плачь,? деп ж?батпа? болып ?мтылып ед?, с?би одан сайын ба?ырды. ? ?й, не керек ?з??е? ?ор?ытпа баламды ? Уф!? деп ма?дайын с?ртт? ?ыз. ? У??леу?н, мен?? малымды суарып келген к?с?ше! 150 ? Мама, мне молоко... да?дара ойланып с?л т?рды да, кенет мама, с?т бер!? деп ай?айлап ж?берд?. Артына ?ста?ан сырлы а? кострюл?н?? ?а?па?ын ашты. ? Е-е, ?ара?ым-ай, с?т керек екен ?ой са?ан? Сонынды айтпайсы? ба? К?з??д? ?ай?а?датып баламыз екеум?зд??, з?рем?зд? ал?анша! Кемп?р ана жа??а, ?азан?а ?мтылды. ?азанда ортан бел?нен жо?ары, сары ?айма?танып п?скен с?т бар-ды. ?ыз?а: ? Ыдысы?ды ?кел ? деп ымдады. Анау кастрюл?н бере ?ойды. Кемп?р с?тт?? ?айма?ын ?лкен а?аш ожауды? сыртымен ысырып тастап, ?б?сс?м?лла?и? деп ??я бастады. Ыдысты т?рт ел? толтырмай с?т ??йып берд?. Анау: ? Ой, большое Вам спасибо! Так много... так много,? деп, ыдысында?ы с?тт?? де?гей?н тырна?ымен сызып к?рсетед?. Онысын, осынша к?п с?ттен жарытпады?-ау деп ?кпелед?ге жорып, кемп?р ?ст?не та?ы ек? ожау ??йды: ? ?з?м?зге де ?алсын, айран керек ?ой. Бала-ша?а бар. ? Большое, большое Вам спасибо! Прямо я не знаю чем отплатить... Вы очень добрый человек! Спасибо, мама!?, деп, ?ыз кемп?рд? бас салып ??ша?тап, самайынан б?р с?йд? де, с?т?н алып шы?а ж?нелд?. Кемп?р танымайтын орысты? ?ызымен осынша о?ай т?с?н?с?п т?пт?, о?ан с?т бер?п, ризалап ж?берген?не ?атты ?уанды. Жа?а?ы с?йген жер?н сипап-сипап алып к?з?не апарды: ?ште?е к?р?нбейд?.. ?лг? ?арты т?ск?р ?айда ж?р? М?ны орысты? ?ызыны? ??ша?тап с?й?п жат?анын к?рмед?-ау! ?ншей?нде: ?ай кемп?р?м-ай, а?ыл жо? ?ой сенде?? деп ?ойып са?алын тарамда?анда, д?ниедег? а?ылды адам жал?ыз ?з? сия?танады. Енд? не айтар екен! ?А?ыл жо? ?ой?! ?А?ыл жо? ?ой?. Орыс а?ылы жо? к?с?н?? самайынан с?й?п а?ыма? дейс?? бе! Жа?сы к?рмесе к?с? с?йе ме?? Кемп?р осылай ойлап, м?з боп алды?.... ?А? ша?ыл? романы 52 бет: ?? Вся беда в том, что мы не понимаем друг-друга. Я хотела заплатить за молоко... но, оказывается, и он плохо знает по вашему,? деп сер?г?н н?с?ады. ?арт та?ы да Ед?лхан?а ?арады. Ед?лхан т?с?нбед?м деуд? о?ы?ан басына лайы? к?рмей,? ?ызды? с?з?н былай аударды: 151 ? А?шам аз ед?, ?кпелеме??з! ? А?шасыны? керег? жо?. С?т ?ажет болса ала берс?н, айтшы! Ед?лхан тама?ын кенеп, ?аба?ын шытып отырып-
отырып: ? Деньги не нади, малаки многи,? дед?. ? Сиз алмайды. Сиз бай... Еркек ес?кке ?арай кеткен м?рыныны? со?ынан ер?п, шы?а берд?. ?ыз да шы?у?а ы??айлан?ан, шал ымдап то?татып, иег?мен т?сект? к?рсетт?: ? Отыр!? Анау с?л б?гел?п ?алды, сонсо? ая?ында?ы ?онышты шебелет?н шеш?п тастап, кел?п отырып алды. ? Кемп?р, ш?й ?айнат,? дед? ?жеке?, ?з? б?р иман ж?зд? адам екен.? ?она? ?р?айсысыны? аузына б?р ?арап, а??айып ?апты. Кемп?р шай ?амына к?р?ст?. Ед?лхан т?лм?ш болып, ?арт пен ?ыз б?раз ?с?йлест??. Б?ра? ешк?м еште?е ??ып жары?ан жо?. Орысты? с?з?не ж?нд? т?с?нбеген т?лм?ш долбармен со?ады. ?аза?ты? т?л?н б?лген?мен аудару ?иын. С?зд?к ?оры жетпейд?. Амалсыз ?з?н?? б?лет?н с?з?н айтады. Ол с?зд?? б?л жерге ?йлесер-?йлеспес? н ?лшеп-п?ш?п жататын жа?дай бар ма, ?алай бол?анда, ?з?н?? о?ымыстылы? бедел?н т?с?рмеу ж?н. Ед?лхан осы жа?ына к?ш салды. Ана екеу? ек? тас кере? ??сап, шай п?с?р?м уа?ыт ек? жа??а ла?ты да отырды. Б?ра?, ??г?мен?? ая? жа?ында, екеу? де т?лмаш?а к?д?ктене ?арай бастады. ?йткен?, б?реу? ?ай?ылы б?рде?ен? с?йлесе, ек?нш?с?не т?к ?сер етпейд?. Демек, с?з д?рыс жетпей жатыр. Сонымен, ?ыз бен ?арт ?р ?айсысыны? ?з с?здер? емес, екеу?не арнап Ед?лхан ойдан шы?ар?ан ?ойыртпа? ??г?мен? ты?дап уа?ыт ?тк?зд?. Т?лм?ш ек? ?уырша?ты? аузын ?имылдатып ?ойып, екеу?н?? де с?з?н ?з? айтып отыр?ан артистке ??сады. Ана екеу? ?анша к?д?ктенген?мен, Ед?лхан ?з?н?? б?л р?л?не риза болды. Ек? б?рдей адамды кезек-кезек жалта?татып, бет?не ?аратып отыр?ан?а не жетс?н!.. ?ыз шай ?ш?п кет?п ?алды. Ес?к ар жа?ынан жабылысымен кемп?р басын шай?ап, та?дайын ?а?ты ? ?й, алла-ай, орыс та шай?а терлейд? екен!. Ана екеу? ?ндемед?. Та?ы да: 152 ? Анаусы ?аза?ша?а судай ?ой ?з?,? дед?. ? И?. ?К?п а?шаны? б?лед?. ? Са?ан-а? к?с? жа?пайды, ?йтеу?р. ?арап отыр?анша о да б?рде?е айт?ысы кел?п: ? ?з? базарда ?стейт?н к?с? сек?лд?,? дед? Ед?лхан. Онда?асы ?ан?шкенде о?ып ж?рген кез?нде базар аты бар, айналасы ашы?, ?ст?не далада жаса?ан та?тай-с?к?лерд? к?п к?рген. Ж?рт айран, с?т, ?айма? сы?ылды та?амдарды ш?шкелеп, стакандап сатады. Сатушыларды? ден? татар мен орыс. ?аза? еместерд?? ?аза?ша с?йлеген?н де т???ыш рет Ед?лхан сол базардан ест?ген-д?. Тег?нде, ?з?н?? де, ?зген?? де т?л?н б?лд?рет?н базар, сауда сатты? ма?ы болса керек. ?йткен?, сатушы алушыны? т?л?н б?луге ти?с. ?йтпесе сауда ж?рмейд?. Б?лгенде ?айб?р жет?ст?р?п б?лед?. ?йтеу?р т?с?нд?ре алса болды. ?П?лен сом, п?лен тиын?, ?аз-
к?п?, ?арзан-?ымбат? дегендерд? сатушы к?м де болса, алдымен ?йренед?. Орыс болсын, ?аза? болсын, ?йтеу?р, сауда ?степ т?р?ан адамны? т?л?н с?з ?анша б?зып с?йлесе??з де ол о?ан ренж?мейд?. Себеб?: С?зд?? сол балдыр-батпа? с?здер???зд?? артында а?ша т?р. А?ша! А?ша т?лейт?н к?с?н?? т?л? жаман болушы ма ед?! Т?пт?, бо?тап жатса да, б?р т?рл?, ?серл?, к?м?с сана?андай, сы??ырлап ест?лед?. Сатып, алып ?йренген адамдарды? с?з?: ?коп акша?, ?мене сиз алады? болып келед?. Ед?лханны? мана?ыны: базарда ?стейт?н к?с? сек?лд?? деу?н?? м?н? сонда ед?. ?ан?шкен т?рма? Астрахань ??са?ан ?лкен ?аланы? базарын да к?рген ?ж?мгерей ?арт жас та болса, бай?ап ?ал?ан Ед?лханны? мына п?к?р?н тер?с дей алмады. ?айта ?остап ?ойды: ? Д?рыс айтасы?. Ол ?аза?шаны ?айда?ы б?р жаман ?аза?тан ?йрен?пт?. Ал, ?аза?ты? жаманы базар айналасында ж?ред??. Б?р?м?зд?? ойымызды б?реу?м?зге ??тырарлы? т?л?м?зге с?з бер?п жарат?ан алланы? махаббатыны? ?з?н тег?н пайдалана отырып ?з ана т?л?м?зге неге ?ызмет етпейм?з. ??дай берген ?аза? т?л? ?ш?н ерте?, алла та?ала махшарда с?рау алат??ын т?ста не демекп?з? ?ай т?лде, ?алай жетк?зем?з? Т?лд?? ?з?н ?згеге су тег?н ?тк?зе салар текс?з бе ед?к соншалы?? С?рау салуды? ?з? ?адал?т ??М махаббат емес пе? Абай айт?ан, 153 Ж?мекен жаз?ан. Сонда ?д?лд?к ?айда, махаббат ?айда? Онсыз ?лем ?сте ?сем болмас. Б?з к?м бол?анымыз? Суды? да с?рауы бар, тег?н еште?е жо?. Алла Та?аланы? б?р сипатыны? ?з? К?лам - с?з, т?л емес пе? Т?лден безу м?сылманды?тан шы?у, д?ннен бас тартумен, алладан айнумен б?рдей. Т?л?? ?ш?н к?ресте б?р-а? тура жол бар. Адастырмас. Аздырмас. Ол т?л т?уелс?зд?г?. Т?уелс?зд?к ?ш?н к?ресте ешк?мн?? бет-бедел?не ?арайлау?а болмайды. Рухани т?уелд?л?к ?алыптастыр?ан м?нез-??лы?тан ??тылу, арылу. Дала демократиясыны? е? дана ???ы?ты? ойы мына б?р с?зде емес пе: ?Бас кеспек болса да, т?л кеспек жо??. Т?л -?м?р. Демократия деген?м?з шынтуайтына келгенде адамдарды? ?о?амдасып ?м?р с?ру ережес?. Турасын айт?анда т?рш?л?кт?? ойын т?рт?б?. К?м ?алай ж?рмек, ?андай ?адам баспа?. ?леуметт?к ?д?лд?кт? тепе-те? к?йде ?стау. Жо?шылы?ты? адамды хайуандандырып ж?берет?н?н де ?мытпау. ?з пайда?ды ?ана ойлау, ол ?м?тс?з жол. Татулы? пен т?ра?тылы?. Бейб?т, тыныш ?м?р с?ру т?с?л?. К?пке пайдасы тиер жа?сылы? ?с ж?не ?д?лд?к ?сем. ?лемн?? ?з? осы ?д?лд?к пен ?семд?кпен ?дем?. ??мыр ?з? - ха?и?ат. Батыс пен Шы?ысты? ойшылдары осы демократия ж?н?нде айт?андарына басымызды ш?л?ый бермей б?р кезек дархан даланы? даналары демократия жайында жет? ?асырдан астам жырла?ан жырына ??ла? т?рей?к. Уа?ыт ?згере ме, ?лде адамдар ?згере ме? Ызалы ел б?р?г?п, президенттер ?ашып жат?анын. Б?рымдарын ?р?п ап, мегофонды ?ол?а алып, ?ызыл т?лдер? ?ылыштай ?ыр?ы?ан ?йелдерд?? ел бас?ару?а к?р?скен?н ?з к?з?м?з к?р?п отыр. Ел билеген ерлерд?? етек-же?? сел болып, ?ылмысты? ?стер ?оз?алып, ?зге ж?рт ?ызы??а ?ары? болуда. ?шк? б?рл?к ыдыраса сырт?ы ы?пал сыры?ды ашатынын кеш сезуде уа?ыты ?ткендер. Ел ырысы б?р?м?зге орта?. Б?лгенд? б?лмеу татулы??а апармас. Уа?ытты досы?дай ?арсы алу ?ажет. Бойды да, ойды да жина?ы ?стауды ?мытпау ?ай заманда да т?рш?л?к талабы. ?м?рд?? ?м?рше?д?г? оны? тынымсыз ?згеру?нде. ?м?рд?? ?згеру?н ?нер ?згем?зден б?рын сезед? ж?не д?л т?сед?. ?згеру ?нер? ?м?р ?зег?. ?Мен?? ?аза?станым? ?ле??ндег? мына с?здер ертег?дей ерте заманны? даналалы? с?здермен т?келей байланысты емес пе. 154 ??арсы ал?ан уа?ытты Ежелг? досындай. Б?зд?? ел ба?ытты, Б?зд?? ел осындай?. Т???р?м тарту еткен татулы?ты таста?ан с?ттен ?д?летс?зд?к орнамай ма? Ба?-д?улет тату елге ?онба?. Уа?ыт б?р?не т?реш?. Оны ежелг? досы?дай ?арсы ал дейд?. ?аза?ты? ежелден а?са?аны ерк?нд?к. М?дде?е жетуде м?мк?нд?к жасайтын уа?ытпен санас, досты?та бол дейд? Ж?мекен. Жанжалкешт?к, ?рыс-кер?с, ыза арты сел болма?. Селге ?арсы ?ояр сен?мд? тос?ауыл ол к???л тынышты?ы. ?Са?ымды далам бар, Сабырлы к?л?м бар. ?ара?дар жарандар Осындай ел?м бар?. Жа?андану заманында сабырлы бол?ан ти?мд?. Ж?мекенн?? ?ле??не ?ара?ызшы: К?лд?? ?з? сабырлы, асып-тасу жо?. К???лге т?к келу жо?. Т?зу келу. Татулы? пен тынышты?. Абай айт?ан: ?Б?р?нд? ?аза? б?р? дос К?рмесе?, ?ст?? б?р? бос?. Б?зге е? басты керек демократия ережес? осы. Досты? к???л. Ж?мекенде б?к?л ел болып уа?ытты ежелг? досындай ?арсы алып т?р. Сонды?танда б?к?л ел ба?ытты. Елден, ?лттан б?лек, жыра? кет?п ба?ытты бола алмайсы?. Ба?ытты болса? ел??мен ?ана ба?ыттысы?. Адамдарды? ба?ытты болуын а?са?ан Ж?мекенн?? бейнес? оны? ?ле?дер?нде. О?ып к?рел?к: ??нат?ан сайын ?з??д? ?згеге суыйсы?. ?з??д?-?з?? зерттеу - А?ынды?. Н?кте ?оя б?лу. Уа?ыт к?ткен ?нерл? ер! М?п-м?лд?р с?з. Шынды? ?здеу к?здерден. Оны к?ру Ба?ыт. ?аза?ты? жыр. ?ай?ыдан ?ят ар?алау. Сырды а?дап ашу. Дала мен таби?ат ?н? болу. Ай?айшыл болмау. Шынды? ?ымбат. Оны арзандату а?ыма?ты?. ?рпа? т?рл?г?не ?ызы?у. ?ор?а?ан жерде табысу. Адам ?с?не алла тергеуш?. Жыласа? да боздама. ?асыр ?ай?ысы, уы. ?м?р де ?л?м де бай. ?ау?п ой мен пи?ылдан. Е? ?л? с?зд?? ?з?н т?р?лту. Т?ст?? ?з? с?з боп ену. К?п ауызы бар халы??а нан к?п болмайды. ?скендер ?згеге баспалда? ?алдырмас. А?ын адал жан. ?ара кезе?дерден ?ту. Момын. Жуас. Т?йы?. Ма?дайынан б?реулер шерт?п ж?р. ?здеу. Шыншыл. ?й?ы жо?. Шыдамшыл. Сырттай бекем. Дос арасын ?р?тк?ш?л емес. О?аша. ?олжазба ?араумен ?ажы?ан. Ойшылды?. ?ад?р?н т?с?нбеу. ?з?н ?здеу. А?сау. Ата ?с?н. Е?бекпен би?кке ?рмелеу. Бос уа?ыт ?тк?збеу. Жалын ?шу. М??айту. ?ырын кеткен к???л. Достар осалды?ы. ?згелерд?? ?иянаты. Жо?ал?анды а?сау. ??марланып ??шу. Бай??с к???л. ?немделген ?м?т. ?а?аз ?артайту. ?й?ас ?ру. ?ызы? с?з. ?ы?ыр ой. Ы??ай?а к?нд?ру. Кешк? м??. ?р с?тт?? ?айтып келмес?н ??ыну. К???л сырын а?тару. Ест?лмеген дыбыс ?здеу. Терлеу. Кейде жет?ст?кт? м?н деп сызу. Жан баспа?ан жол ?здеу. Бар мен жо? арасын ашып-айыру. Ал?аш с?зд? а?ын ?рген. К?шкене адамдар мен сыймай кеткен ?лкендер. ?лкендерге ша?ыну. Заман ыз?арын сез?ну. Ойда?ы образдар орманы. Ойдан е?кейген е?се. Шума?тар теб?су?. Сыны? ж?з. Батыл к???л. ?асым томын жастану. Жырды ???аннан махаббат шы?ады. Жал?ыз с?зге т?с?ну. ?ай?ы мен ойда ?алу. Ж?рт к???л?не ?я салу. Жал?ыз жа?сы с?з. ?сем ?нд?, ?сем жырды жаттау, ма?тау. Тоздырмау. Махаббат пен с?лулы??а сену. ?а?аз, ?алам?а сену. ?сек от. Бас имеу. ?з хал?ына ?ашы??. Ж?РЕКПЕН С?ЙЛЕГЕН А?ЫН - А?ЫНДЫ?. * ?Ал, ?ай?ысыз а?ын - белсенд? емес пе, а?ыны жо? ?ай?ы да б?р ?лексе?. * ??нерд??, ?лкен ?нерд?? де ?ай?ы-?ас?рет? болады ж?не ол сол ?нерд? иемденген жанды ?арадан ?арап ж?р?п ?арып, к?йд?р?п б?т?ред??. * ??нерл? к?с?ге т?н такаппарлы??. * ??ойына шей?н домбыра ты?дайтын ?ошала??. * ?Баяу, былпыта бастау. Момын, ж?п-ж?мса? ?н. Алыс, к??г?рт к?й. Алыстан, д?мпумен, ?айда?ы б?р ?алы? жерден сол?ылдата, сарып суыратын, б?теу жараны ?ана ашу?а ылайы?, ла?ды, лепт? к?ш. ?рк?мн??-а? шемен?н ?оз?ап, шер?н ж?б?тет?н ты? тосын, ?р? таныс, ысты? б?рде?е. ?з?лмейд?, жал?асып жат?ан д?ние?. * ?Ата?, да?? к?м ?ш?н? Бос ?уыс с?з далбаса, Ес?мд? елеп ел ?з? аузына алмаса?. * ?Ойлы ?н, аны? к?й?. * ?Ел а?ынды ж?рег?мен туады?. * ?Ай?ын ойды - ашы? с?з бейнелемек?. * ??нерл?ден ?сек айт?ан ?у сыйлы?. * ?Мен далама с???п кетк?м келед??. * ?Т?лд? м?нез. М?незд? ?ле??. * ?Образбен ой ки?нд?ру. Т?л тыю. Ой т?ю?. * ?Тану ?ш?н б?р ?арап а?ыл сыртын айла ?ш?н, керек екен жыр?а да, бес ?аруы сай к?с??. * ?Ойым ауыр бейне ?л?м?. * ?Тол?ытатын те??зд? дауыл да емес теренд?к?. * ?С?йен?ш жо? берер? к?п к?с?ге?. Берер?н бер?п кеткен к?с?н? ?здеуш? де шамалы-ау. Ж?мекенн?? ту?ан жер? Аша? ??рман?азы ауданынан б?раз алыста, ??м ?ш?нде. Аудан орталы?ы Ганюшкино деп аталады. 157 ?аза?шасы ?анышкен. Атырау ?аласынан 240 ша?ырым ?ашы?ты?та. ?ала мен ?анышкен аралы?ында жол к?рдел? ж?ндеуден ?туде. ?анышкен мен ?ошала? арасы ?арапайым жол. ?ошала??а Е?бекш? селолы? округ?н?? орталы?ы Ж?мекен ауылынан аттанасыз. Селолы? округке 4 елд? мекен к?ред?: ?адырке, Д?улеткерей, ?ошала?, Ж?мекен. Халы? саны - 2752. ?к?м? ?аббасов ?анат Айтжан?лы. Келген бетте к?тапхана?а апарып таныстырды. К?тапханашы - Сайфоллова Клара. Ж?мекенге арнал?ан арнайы к?тап к?рмес? бар екен. Ж?мекенен: ?Аша?, Нес?бел?, То?ыз??ды?, Ерназар к?л?кке ауыр, мимырт ??м. ??мны?, шыра?, жолы ауыр. ?ошала? деген ?лг? ?ойы к?п жер ме? Ит адасып ?лет?н ??м дейд? ?ой ?з??. ?ор?ынышты еште?ес? жо?. Жол ?йренбеген адам?а ?рине ауырлау тиед?. Арты?, ауыр ж?к тиеген Камаздар жолда ?алуда. ?анша арындаса да ал?а бастырмайды, ??м бауырына тартып ж?бермейд?. Ая? асты?да ??м сусылдап а?ып жатыр. ?йыт?ып жел со?са не болма?. Т?рт до??ала?ы б?рдей тартатын к?л?г?м?з то?тау б?лмед?. Жолда аздап шаршап-шалды??аны?ыз ?ошала??а жеткенде толы? а?талады. ?ошала??а Аша?пен ?тес?з. Онда Ж?мекенн?? ту?ан жер? рет?нде белг? ?ойыл?ан. К?к аспан?а ?мтыл?ан ?алам. Ж?мекенн?? мына с?здер? тас?а жазыл?ан: ?Б?йра ??мны? ортасы- б?йыр?ынды т?бе жай. К?нге жай?ан тер?дей сор ?орша?ан жа?алай. Сол т?бен?? басынан ж?нелд?м мен ал?аш?. ?ошала? басында онша?ты ?ана ?й. Орталау ?аза? мектеб? бар. Онда 45 бала саба? о?иды. ?ыр ел? деп аталатын осы ???рд? жайлайтын малшыларды? балалары о?иды. 35 орынды жататын интернат орыны бар. Моншасы ж?мыс ?стейд?. Жары?, байланыс жо?. Мектепт?? к?тапханасы ша?ын. К?тапханашы - Д?уленова Тол?ын ?адыр?ызы. Ауылда б?з барса? жа?адан к?ш?п келгендер к?рп?ш ??йып, ?йлер?н?? ?абыр?аларын к?тер?п жатыр екен. ?ошала? ма?айы ша?ыл. ??м. ?О, ??лан ??м, ??д?рет ??й?ан астанам? ?Бара?? ?ыстауында?ы М?лика апай?а ?она? болды?. ?ошала? ел?мен таныстырып ж?рген осы елд?? азаматтары Ж?машев ?арифолла мен ?онысов Сырымбек, М?лика апайды? баласы Алпамыс б?р?м?з таза ауада жату?а ?й?арды?. ?ырды? ?ас?ыры шапса ?отанда?ы ?ой?а шабар, ?ара?андыны? к?кжалына шабу?а тайсалар деген ?м?тпен дала?а жай?асты?. ?Ж?т ?ана емес, Айбар да екен т?зд?? шулан б?р?с?, намыс ?ш?н, дала, байта? жер ?ш?н, ?ас?ырша жан беру ?ш?н, жан алып, ?орамызды? ?а? т?р?не ?адады? ?ара?шы ?ып ?ас?ырды? да тер?с?н!?. ??мны? кешк? ауасы ?ажап екен. Ал, т?нг? ж?лдызды аспан к?р?н?с? т?пт? керемет. Ас?ан к?ркем. ?ошала??а барса?ыз ?к?нбейс?з. ?айта емделес?з. Жа?ы?, т?н?? тазарып, ?семд?к ?лем? ??м ел? екен?н к?рес?з. Аспан т??кер?лген тоста?андай, тым та?ау. Жымы?-жымы? ?а??ан, жыпылы?та?ан ж?лдыз шо?ыры. Жи?л?г? соншалы? б?р са?лау к?рмейс?з, самса?ан аспан шыра?тары. Т?нып т?р?ан с?лулы?. Б?к?л ?лем, ?аламны? ?дем?л?г? б?р ?ошала??а ?й?р?лгендей. ?аламды? ?ашы?ты?. ?ошала?ты? ар жа?ында ?Аз?ыр? ядролы? полигоны, б?рын?ы ??пия сына? айма?ы да алыс емес. М?лика апаны? айтуынша ?Аз?ыр? атауы Аз-?ыр деген с?зден шы??ан. Жер атаулары кейде адамны? ?иялын ке?ге сам?атып ж?беред?. ?ошала?ты? т?сында ??сен? деген ??ды? бар екен. ?сен Ар?ын Байб?р?де б?р ата. Таяу т?ста Байба?ты ?улие М?стек деген к?с?н?? бей?т?не келуш?лер баршылы? екен. Атырау облысты? ?шк? саясат департамент?н?? директоры ?осыбаев Ке?ес Тем?р?лы мен?? фамилияма бас шай?ап, ?аза?та неше т?рл? ес?м болады екен деп жымыйды. Мен ол к?с?ге Азбанбайды? ?н?с?н?? аты ?ош?арбай, ?кес?н?? аты Текебай, атасыны? аты Терл?кбай.... Есбала?, Ж?г?ней, Байб?р?, Бошан екен?н т?збелей ж?нелд?м. Шынында да, ыл?и таза, тума, ?аза?и ес?м- атаулар. ?лкен на?ашы ес?м? Т?йе?арын - Олжашы ?рпа?ы. Ал, Ж?мекенн?? ?А?ша?ыл? романы- ?Сейс?метт?? ?Ассалаума?алайкум?нен? басталып былай ая?талмай ма: 159 ? ?айын, Тем-а?ам-ай! Айыстай азаматым-ай! Ек? к?з?н, т?йт болып отисы?-ау ?ази,?Сейс?мет жылап ж?берд?. Ораз?али ?алы? елд? ?а? жарып отырып, Алтай тауыны? ??была жа? т?мсы?ына ?арай жолсыз, тура тартты. ?ыр ел? ер-
т?рманымен ат жетектегеннен ?ор?ып, аузы к?йген ел болатын. Со?ыс бастал?алы бер? Кан?шкеннен талай ат жетектел?п ?айт?ан. Азаматын ?скерге шы?арып сап, атын алып ?айтады. Ондай аттарды ?аралы, т?л санау?а ?йрен?п бара жат?ан. Почташы ?арт ?ан?шкеннен шы??алы жол ?ст?нде талай адам?а кездест?. ?ш?нде танитындары, не арнап т?скен ?й жандары болмаса, еш?айсымен т?лге келген жо?-ты. Б?г?н т?с ?айта, ?с?ресе, к?п ?шырасты, п?шен шауып ж?рген жал?ыз-жарым ора?шы, ?ойда ж?рген ?ойшы, не ?з? ??са?ан ж?рг?нш? болсын, б?р-б?р? б??ан б?р т?рл? аянышпен, ?нс?з, м?с?ркей ?арайды. Ешк?м т?ра ?ап т?лдесуге батпайтын сы?ылды. Б?р? анадай жерден шошына, ?рке ба?ылайды. П?шенш? ш?б?н, ж?рг?нш? жолын тастап, то?тап, т?ра ?алып к?з салады. Б?р? де ауыздары а??иып, с?лей?п-с?лей?п ?ала беред?. Ореке? ат жетектеп емес, ?л?к артып келе жат?ан сын-ды. К?н ек?нд?ге таян?анда почташы шу-шулеп, ит?н?п-с??ынып отырып Са?ынайд?к?не ?ре? жетт?. Са?ынай ш?й ?ш?п отыр екен: сал?ын, жа?тырмай ?абылдады. Ореке?н?? б?л ?йге т?неу?, ?ш к?нберт ?кеткеннен кей?н кел?п т?р?аны. ? Ммм, аман-сау боларсыз. ?айдан ж?рс?з? Ж?й ма? Осы с?здерд? ?й иес? тастаба?та?ы ш?й?не ?арап отырып айтты. Б??ан к?з ?иы?ын да сал?ан жо?. ?арт шы?ып кетер?н, не отырарын б?лмей ш?й ?ст?не келген?не ы??айсызданып ?ап: ? Са?ынайжан, ?афу ет, мен ?лг?... ана ?ан?шкен жа?тан келем. Тем-а?а?ны? жа?дайын айтайын деп... ? Б?лем оны,?дед? анау, с?зд?? артын тос?ысы келмей,? б?лем б?р?н де. Ер-т?рманын ?й?не апарып т?с?р???з де, атты осында ?кел???з.? Та?ы б?рдеме айтар ма екен деп ?арт тосып ?ап ед?, Са?ынай ?йел?не б?рылды: ? Ш?й?? суып кетт?. Демдеп ж?берш?,?аузында ер?мей ?ал?ан ?ант т?й?р?н ?ытыр-?ытыр шайнап отыра берд?. Ораз?али ?йден жабыр?ап, жасып шы?ты. Са?ынай?а со??анда ?артты? ?з?нше ?шк? есеб? болатын: Тем?р?л? т?р? бол?анмен 160 ?ба??а ?амалды деген... ?ай б?р жет?скен хабар?. Б?рге ж?рген азамат ?ой, казитке жазса нес? бар, кемш?л?г?н айт?ан шы?ар, ?кпеге ?и?анмен ??геге ?имайтын а?айын, Тем?р?л?н?? ?йел?не, ерт?п барайын, ж?батсын, басу айтсын деген. С?йт?п, сен?п келген азаматыны? мына отырысына т?с?не алмай дал болды. Ер-т?рманды апарып тастап, атты ?айтып ?кел деген?... ?б?л енд? ?ят-а?? деп ойлады ?арт. Б?ра? ...К?н ?ясына к?р?п барады. Сорды? ар?ы бет?нде: ??к былай, ?й, ?й, ?лекпе келг?р, ?азан?а т?се ме, ?айтед??? ? деп дауыстайды. ?йел даусы. Совет ке?сес?не ж?рер жолда?ы к?шкене ?ызылта?ты? ?ст?нен б?реу ?ой айдайды. Ыс?ырады, арак?д?к: ?айт, Са???ла?, к?, к?? деп ?ояды. О?ан ма?айда?ы барлы? ит у-шу боп ?ред?. Тем-а?а? ?й?не жа?ындай бергенде торы ай?ыр ш?р?ырап к?с?неп ж?берд?. Ай?ырша ар?ырамай, азбанданбай, ??лынша, ?уана, еркелей к?с?нед?. ? Жары?ты?-ай, ?айтсын-ау, ес? бар мал ?ой. ?йден а? к?йлект? ?йел ж?г?ре шы?ады. Ер?н?? жай-
жапсарынан хабарлы болса керек, келе торы ай?ырды? мойнынан ??ша?тай алып. ? Жануар-ай... жануарым-ай, талай жыл?ы сер?г? е? ?ой, иенд? ?айда тастап кетт??? Хайуан да болса? ?асты?ы? жо? ед? ?ой,?деп е??реп ?оя берд?. Торы ай?ыр?а емес, ?з?не айтылып жат?андай, б?л с?зд? ?арт ?айыса ?абылдады. ?йел атты ?азы??а апарып байлады. К?пш?г?н, терл?к-то?ымын алып, жел-?омды, ерд? желп?п-желп?п ?ойып, айылды ?айта тартты. Ораз?али л?м-
мим жо?, м?ли?п т?р. ?Ер-т?рманын ?й?не апарып т?с?р???з де атты осында ?кел???з? Б?л ?т?н?шке ??самайды. Б?йры?. Б?йры? бол?анда ж?ртты? к???л-к?й?не, ж?й-жапсарына ?арамайтын к?зс?з, к?п?р б?йры?. ?арт ?алай айтарын, не деп бастарын б?ле алмады. К?н ?ауысып кетт?. ?йел самаурын?а су ??йып, от салды. ? Кел?н, ?ара?ым, мен ж?рей?н. Шай?а азаптанбай-а? ?ой. К?н кеш боп ?алды. И?, с?йт, ?ара?ым, с?йтей?к! ? Шай ?шсе??зш? енд?... ?аз?р ?айнайды ?ой. ? Жо?, ?ара?ым, ?йге барып шеше?д? ж?берей?н. Екеу?? ??г?мелес?п отырып ?ш?ндер. Мен ж?рей?н, ?ара?ым.? ?йел ?ндеген жо?. Самаурынын сала берд?. Орекен, ?й?не ?айтты. Ат 161 ?азы?ында ?алды. Б?л ?артты? Совет ?к?мет? келгел? берг? орындама?ан б?р?нш? б?йры?ы ед?. Кет?п бара жатып: ? С?йт, ?ара?ым, аты?ды жа?сылап суыт, та? асыр,? деп ай?айлады?. Ата аты ?аз-?алпында. Бабаларымыз т?рт т?л?кт?? б?р?н ?ад?рлеген ?ой. Т?лпар, ар?ыма? ру ?рандары бол?ан. Азбан -
сая? жыл?ылар тобынан, кеш п?шт?р?л?п, ай?ырлы? м?нез?н ?оймайтыны. М?стек - аш то?ты?ын б?лд?рмейт?н жуас ат. Б?р?н Байба?ты бабамызды? ?рпа?ы ?улие М?стек атамыз иеленсе, б?р?н Байб?р? бабамызды? ?лы Азбанбай?а тиес?л? болыпты. Екеу? де Аз?ыр, Абралы атты атом айма?ынан: ?Ей, Байб?р?, Байб?р?! Ие? ?айда ед? ? Кие? ?айда ед?? Ж?з?? неден сынады? Т?кт? ж?рег??д? т?б?нен кеп к?м ?реген?! Сен де ег?зд?? сы?ары, Мен де ек?н?? б?р? емен: ...Ек? жарты- б?р б?т?н- ж?птасып, ?асы?а келд?м, м?не, мен: Табаны Жерд? ны? басып, Иы?ы К?кт? т?реген. К?к Т?рк?н?? т?я?ы ед?к, ырзы?ын К?к Т???р?нен т?леген. Ж?лдыз - т?бемде т?р?ан шам, Т?регелсе?- жазылар ??рысы?. Ма?жандай ма?м?рланса?, Сен- да?ы-
К?нн?? ?лысы?! Ат жалымен-
Алтайдан - Альп?н? шалып е?. ?ас Са?тан ?аза??а айнал?анда ?лысы?, К?к Б?р?ден - Байб?р? боп ?алып е?. Найзаны? ?шына от ?р?п, Жауы?ды ат т?я?ына жаншыды?. Керей ханны? ордасыны? керегес?н К?тер?п, 162 Ша?ыра?ына уы? шаншыды?! Т?рк?н?? ?аны басы?а шап?ан жал?анда, ?з?? де б?р д?р ед??. Т?рк?станды ?аза??а ?осып ал?анда, ?ас?айып ?асым с?лтанны? ?асында сен де ж?р ед??! Жаны? айналып жасын?а, К?ш бастап ед?? б?р демде, Е?сегей Бойлы Ер Ес?мн?? ?асында, Ж?рег? л?п?лдеп Ж?г?ней-Олжашы ж?ргенде! ?нжу- маржан ед?? Алаш дейт??ын Ал?ада, Зары ед?? ?ор?ыт к?й?н??. ?азыбекке ер?п Сыр бойынан кеп Ар?а?а, Айрандай болып ?йыды?. М?рем?к тауына к?с?л кеп, Дегеле? ?Б?л к?м?? демед?. Сен? Ес?мханны? Еск? жолы ес?ркеп, ?асым ханны? ?ас?а Жолы жебед?! К?кжиектен К?к Б?р? б?р ?лып, Жау ?дере ?аш?анда, ?алма?ты? ??лын, Ш?рш?тт?? с?мын Байб?р?ге с???р?п, Балпа? да балпа? бас?анда, Жерде Топыра? шымырлап, К?н к?рк?реген Аспанда! К?к Т?рк?н?? К?к туыны? астында, К?ш керуенд? т?зеп е?. ?айда екен сол б?р Ат ?ст?ндег? ?ас Т?л?а? 163 .. Сен неге т?рсы? т?земен?!! Ес?мханны? Еск? жолы мен ?асым ханны? ?ас?а Жолында, ?ас т?лпар ед?? с?г?лмей ?ткен ?олты?ы, - Хан Кенен?? ?алай ?алды? со?ында?! Сен? Албасты басты сол к?н?!!! ?ар?абат Ана Абралы-
Шашын жайып А?ырады! Хан-
Та?тан т?ст?! ?аза?-
Аттан т?ст?... ?ара Керей ?абанбайды? Д?у?р?-
?лд?! ?аба са?ал к?у?р-
Келд?... Рухсыз Денеде-
Бо?! Дегеле?-
Жо?!!! М??г?рт-
М??г?-
??рт! М??г?-
?ырт... Шер?нд? ?кс?к ?оз?ап б?р, Б?р к?н??нен б?р к?н?? ?ст?п озба?? Т?л! 164 Абралы - Ша?ыра?ы орта?а т?скен Байб?р?! ... ?л? боздап т?р... К?м мен? б?йректей б?лген кеп? Атты? жалында Ар?аны? жел? ?йы?тайды. Абралы? Хан Кенен?? Аруа?ы к???ренген!!! К?нд?з к?з алдымда к?ле?деп, Т?нде т?с?мнен шы?пайды... Абралы - Хан Кенен?? Аруа?ы к???ренген...?. Кенесары ордасы орналас?ан Тор?айды? ?ошала? ??мын К?ш? ж?з рулары жайла?ан кез?нде. Кенесары к?рес?не Ба?аналы, Ар?ын, Табын, Тама, Байба?ты, Шект?, Ш?мекей ж?не т.б. аталар азаматтары ?атыс?аны тарихтан белг?л?. Ал, ?ошала? ??мды ауылды? атауы ?айдан шы?ты екен? ?аза? ел?нде, шеж?ре тарихында адам аттарыны?, жер атауларыны? б?р-б?р?н ?айталайтыны ?ажап. Мысалы, Байб?р?, А?ша, ?аракесек, Уса. К?б?с?н барлы? берг? де, ар?ы да аталарда кездест?руге болады. Б?р, осыны? ?з? ?аза? ?лтыны? т?тасты?ын, б?рл?г?н к?рсетед?. Абралы мен Ар?ыз аралы?ында ая?талма?ан, басталма?ан дала, алып ел. Жол бойы сор. Шынында да, т?здал?ан тер?лерд? ке? дала?а жайып таста?андай. К?н ысты?. Б?рде жол бойынан, б?рде жа?ын ша?ыл арасынан к?р?нген т?йелер. Тосынан шы?а келгенде ек? ша?ылды? арасында?ы т?йе ?ркештер? салтанат ?а?пасын ??р?андай к?р?н?с беред?. ?ас ?а?ым с?тте. С?зд?? ?ошала??а келу ??рмет?не. Кел???з, к?р???з. ?ара батпа?ы мен т?рл?-т?ст? т?з?абаты астас?ан сор?а т?ссе??з салма?сызды? к?й?н кешес?з. Т?зды сор суында ?арма?ты? ?алт?ысындай да батпайсыз, ?ызыл-?о?ыр шайды? бет?нде ?ал?ы?ан ?айма?тай к?й кешес?з. Оны? асты алмас б?р?ы батпас т?з ?абаты. Одан со? далада т?бе?нен т?г?лген сумен б?р шайынып Сазды ауылыны? моншасына т?с?п алса?ыз бойы?ыз б?р серг?п ?алады. Дала?а шы?а келген?нде жан?а жайлы б?р рахат самал ес?п ?арсы алады. Айналда?ы ??м ша?ылдар ?й?лген алтын ?ырман сек?лд?. ??м ?ст? бидай а?тап жат?андай б?р?ырайды. Б?р? солай, 165 Ж?мекен жаз?андай. ?ыста? иес? Кербалаков ?абдолланы? ?лдары Ризабек пен А?ылбект?? дала ертег?лер? мен а?ыздарын ты?дап, Бал?аным ??й?ан балдай шай мен ш?бат?а ?анып алып жол?а шы?у?а болады. ?ошала? пен Аша?ты ?имай, ?анышкеннен сапар барысын ?ада?алап отыр?ан ??рман?азы ауданыны? прокуроры Халыков Балтабай ??рдаспен ?оштасып Атырау?а тартты?. Ж?рг?зуш? ?арифолла, осыдан ек? к?н б?рын алып келген ж?г?т. Ек? ортада?ы жол табанын жаттап ал?ан ?кк? ж?рг?зуш?. Ша?. Кей т?сы Ар?аны? ?ыс?ы а? бораны ?спеттес. Т?к к?р?нбейд?. К?л?к к?п, б?р? асы?ыс. Айналма жол, б?рылыс. Далалы? ?Формула-1?. Шет?нен Шумахер. Басында ?туу, ?ара?андыдан мына ?ошала??а келд???з бе? деп с?ра?ан ?арифолла ?нс?з. ?йтеу?р, аман-есен жетт?к-ау. ?ар?аралыда ?асым Аманжолов ауылында ж?рген Атырау облысы прокурорыны? орынбасары ?асымов ?абиболла С?рсенбай?лы ауы?-ауы? сымсыз телефонмен ?о?ырау со?ып сапар барысын с?рап ?ояды. Ек? ауыл арасына космос а?ындары ?асым мен Ж?мекен жырлары м??г?л?к байланыс орнат?андай. Ту?ан жерде дем ал?ан?а не жетс?н. ?Б?р уыс ??м - ж?пар. Ана т?с?н а?сау ?ш?н- ??мды еске алу керек ?ой?. Аспан жолымен Астана ?уежайына ?он?ан?а шей?н Алматыдан келген бетте ?арсы ал?ан Атырау ?аласыны? прокуроры М?женов Абай ?нес?лы пен Атырау облысты? прокуратурасыны? б?л?м басты?ы К?бегенов Ж?н?бек Ж?ма??л?лы жандары ?алмай ?ошала? ?она?ы деп к?тт?. ?аза?стан тем?р жолыны? ?ызметкерлер? Ш?мбиев Салахадин ?теген?лы мен Ерм?ратов ?алиден М?сылман?али?лы да келген с?ттен к?мек етт?. Б?ны? б?р? ?рине ?нерге арнал?ан ??рмет болатын. А?ын ес?м? халы? ес?нде. М?не, Ж?мекен ал?аш ж?нелген т?бе басына осылай шы?ты?. Ал, Ж?мекен жырыны? би?г?не шы?у ??рмет? С?зге жазсын келер, келешег? керемет ?рпа?. Жолы?ыз болсын, мы?ты ?аза?. ?ара?анды- Алматы- Атырау- ?ара?анды. 2003- 2005жж. 166 Поезд все ближе под-
ходит к Караганде. Вот уже позади Новый Май-
кудук, и, как это бывает всегда,когда люди гото-
вятся к высадке, в ва-
гоне сразу стало тесно. С полок спустили чемо-
даны, узлы. Тут уж не до обид, если кто и толкнет тебя иной раз ненарском. В 10-м ва-
гоне пассажиры не совсем обычные ? все они едут до одной стан-
ции. Это ? молодые по-
сланцы столицы респуб-
лики, изъявившие жела-
ние работать на пред-
приятиях Карагандин-
ского угольного бассей-
на. ? Ну, вот и подъез-
жаем. ? говорит Гер-
ман Савченко своему новому другу Николаю Максименко. Ребятам по восемнадцать лет, но они чувствуют себя уже самостоятельными людьми. Что ж тут уди-
вительного? У них есть специальности: Герман электромонтер, а Нико-
лай ? помощник маши-
ниста электровоза. Друзья проталкивают-
-ся в тамбур. ? Спешите? ? смеет-
ся проводник. ? Да и, пожалуй, правильно де-
лаете ? слыщите, с ду-
ховым оркестром встре-
чают. ? А ведь верно, ? толкает приятеля Нико-
лай. ? Марш играют. Наконец, поезд подхо-
дит к ярко освещенному перрону. Гремит ор-
кестр. Трещат съемоч-
ные камеры киноопера-
торов. Встретить первую группу молодых патрио-
тов столицы пришли на-
чальник шахты ? 33-34 т. Фролов, управляющий трестом "Сталинуголь" т. Обухов, молодые гор-
няки, секретарь горкома партии т. Маулетов, представители общест-
венности. Прибывшее пополне-
ние встречают горняки шахты. ? 33-34. Здесь добровольцы начнут свои шахтерские биографии. Лаборантка этой шах-
ты Фая Бакаева вруча-
ет букет цветов Виктору Гаврилову ? бывшему токарю Алмаатинского механического завода. Нарядный букет живых цветов в руках Лидии Коломейцевой. Она при-
ехала сюда вмеете со своим мужем Николаем Соболевым. Супруги ра-
ботали на Алмаатин-
ском заводе тяжелого машиностроения. В чис-
ле первых они подали заявление в Сталинский райком ЛКСМК Алма-
Аты с просьбой напра-
вить их в Караганду. ? Раньше до службы в Советской Армии, ? говорит Николай, ? я уже работал в Караган-
де, на стройке. Теперь решил стать горняком. Не пожелали отстать от Николая его млад-
шие братья Борис и Па-
вел. Прибывшие, смешав-
шись с встречающими, проходят на привокзаль-
ную площадь, где вы-
строились в ряд легко-
вые машины, автобусы. В кузове грузовой авто-
машины установлена трибуна. Начинается ми-
тинг. Его открывает се-
кретарь Сталинского райкома партии т. Шор-
мамбаев. Он приветет-
вует добровольцев, гово-
рит о большой чести быть советским шахте-
ром. Слово предоставляется управляющему трестом "Сталинуголь" т. Обу-
хову. ? Наша шахтерская семья с радостыо при-
мет вас, молодых энту-
зиастов, ? сказал он. От имени комсомоль-
цев города добровольцев поздравил секретарь горкома ЛКСМК т. Нур-
магамбетов. На трибуне ? знат-
ный проходчик шахты ? 33-34, Герой Социа-
листического Труда Петр Филимонович Акулов. Он рассказал о своей работе. ? Мы рады, что к нам прибыло пополне-
ние. Комсомольцы и мо-
лодежь ? наша достой-
ная смена. ? сказал он в заключение. Лидия Коломейцева от имени приехавших сердечно поблагодарила карагандинцев за теп-
лую встречу. ? Мы постараемся оправдать оказанное нам доверие ? будем настой-
чиво овладевать новой профессией, чтобы дать стране как можно боль-
ше угля. Митинг окончен. Бо-
рис Янцен ? машинист электровоза, комбайнер Дмитрий Малиновский комсорг шахты Василий Рябков и другие моло-
дые горняки помогают новым друзьям разме-
ститься в автобусах. Одна за другой тро-
гаются машины. 60 мо-
лодых энтузиастов ожи-
дают любовно подготов-
ленные общежития. Впереди у молодых добровольцев ? боль-
шая и почетная работа. На снимке: знат-
ный проходчик шахты ? 33-34, Герой Социа-
листического Труда Петр Филимонович Акулов (слева) встречает моло-
дых добровольцев В. Сундукова, К. Майли-
баева, В. Дуракова, П Леонидова, Т. Леонтье-
ву и Н. Крайкину-. Фото А. Бурова и К. Шамова. 172 186 "ТЫ? ЖЕРЛЕРД? ИГЕРГЕН? ?Ш?Н" МЕДАЛ? ТУРАЛЫ ЕР ЕЖЕ 1. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?мен ?аза?стан, Сибирь, Урал, Поволжье, Солт?ст?к Кавказ аудандарында ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игерудег? жа?сы ж?мысы ?ш?н колхозшылар, совхоздарды? МТС-терд??, ??рылыс ж?не бас?а ?йымдарды? ?ызметкерлер?, партия, совет, к?с?пода?, комсомол ?ызметкерлер? наградталады. 2. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?мен наградтау?а ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игерген аудандарда ереже бойынша кем?нде ек? жыл ж?мыс ?стеген ?ызметкерлер ?сынылады. 3. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?мен наградтау?а ?сынылатындар?а ?рб?р колхоз, совхоз, МТС, к?с?порын, мекеме, ?йым бойынша алфавит т?рт?б?мен фамилиясы, аты, ?кес?н?? аты, ат?аратын ?ызмет? немесе к?с?б?, ж?мысы баста?ан к?н?, сол ?ызметкерд?? ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеруге ?атыс?аны ж?н?ндег? ?ыс?аша м?нездемес? к?рсет?л?п т?з?м жасалады. Т?з?мге колхоздарды? председательдер?, к?с?порындарды?, мекемелерд??, ?йымдарды? басшылары, сондай-а? партия ?йымдарыны? секретарьлары ж?не к?с?пода? ?йымдарыны? председательдер? ?ол ?ояды. 4. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?мен наградтау?а ?сыныл?ан ?ызметкерлерд?? т?з?м? е?бекш?лер депутаттары ауданды? Советтер?н?? ат?ару комитеттер? олар ж?н?не ти?ст? шеш?мдер шы?арып, наградтау туралы автономиялы республикаларды? Жо?ар?ы Советтер?н?? Президиумдарына ж?не е?бекш?лер депутаттарыны? ?лкел?к, облысты? Советтер?н?? ат?ару комитеттер?не ?сыныс енг?зед?. 5. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медальдер?н тапсыру?а арнал?ан т?з?мдерд? ?арауды ж?не бек?туд? СССР Жо?ар?ы Совет?н?? Президиум атынан автономияы республикаларды? Жо?ар?ы Советтер?н?? Президиумдер? ж?не е?бекш?лер депутаттарыны? ?лкел?к, облысты? Советтер?н?? ат?ару комитеттер? ж?рг?зед?. 6. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?н наградтал?андарды? т?р?ан жер?нде СССР Жо?ар?ы Совет?н?? Президиумы атынан автономиялы республикаларды? Жо?ар?ы Советтер? Президиумдарыны?, е?бекш?лер депутаттарыны? ?лкел?к, облысты?, ауданды?, ?алалы? Советтер? ат?ару комитеттер?н?? председательдер?, председатель орынбасарлары ж?не м?шелер? тапсырады. Наградтал?ан?а медальмен б?рге наградтау туралы белг?ленген формада ку?л?к тапсырылады. 7. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал? сол жа? омырау?а та?ылады ж?не ордендер мен бас?а медальдер болса ?Донбасты? к?м?р шахталарын ?алпына келт?рген? ?ш?н? медал?нен кей?н т?рады. 8. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал?мен наградтал?ан адам ?з?н?? азаматты? борышын адал орындауды? ?негес? болу?а ти?с. 192 "ТЫ? ЖЕРЛЕРД? ИГЕРГЕН? ?Ш?Н" МЕДАЛ? ТУРАЛЫ С ЫЙПА Т Т А МЫС Ы ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал? д??гелек, диаметр? 32 мм болады. Медальд?? ?ст??г? бет?нде: ?зд?г?нен ег?н жыйнап ж?рген комбайн, ег?н алабыны? жиег?нде т?р?ан элеватор бейнеленген, медальд?? т?менг? жа?ында ?ш жол?а: ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? деп жазыл?ан. Медальд?? жиег? айнала д??естел?п к?мкер?лген. Медальд?? асты??ы бет?нде: т?менг? жа?ында ора? пен бал?а, олардан жан-жа??а шапа?тап тара?ан к?н с?улес?, жо?ары жа?ында бес б?рышты к?шкене ж?лдыз, сол жа?та бидай маса?ы ж?не он жа?та ж?гер? собы?тары бейнеленген. Медальд?? жиег? айнала д??естел?п к?мкер?лген. Медаль т?ст? металдан жасалады. ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал? ки?мге бес б?рышты ?аптырмамен та?ылады. ?аптырма деген?м?з - бес б?рышты пластинка, оны? б?р б?рышы т?мен ?арап т?рады. Пластинканы? т?менг? б?рышында медальд? ?аптырма?а бек?т?п ?оятын ?лгег? болады. Пластинканы? асты??ы жа?ында ?аптырманы ки?мге ?адайтын т?йреуш? болады. ?аптырма жиектер?нде ек? сары жола?ы бар к??г?рт жасыл т?ст? ??лпырмалы ж?бек лентамен ?аптал?ан. 193 Алматы ?аласы е?бекш?лер?н? ? митинг?с? ?аза?стан ?мытылмас к?ндерд? басынан ?тк?зуде. Ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеру ?с?нде аса к?рнект? жет?ст?ктерге жеткен?, ел?м?зде жа?а ?р? асты? ба?асын жаса?аны, асты? ?нд?руд? мы?тап арттыр?аны ж?не 1956 жылы мемлекетке б?р миллиард п?т асты? тапсыру ж?н?ндег? м?ндеттемелер? н ойда?ыдай орында?аны ?ш?н ?аза? Советт?к Социалист?к Республикасы СССР Жо?ар?ы Совет? Президиумыны? Указы бойынша Ленин орден?мен наградталды деген ?серл?, ?уанышты хабар ке?-байта? республикамызды? ол шет? мен б?л шет?не дей?н ?лезде-а? таралды. ?рб?р ?й зор мейрамны? ?уанышына б?лен?п отыр. М?не сонды?тан да адамдар ?здер?н?? ?ажырлы е?бег?н жо?ары ба?ала?аны ?ш?н партия мен ?к?метке шын ж?ректен ал?ыс айту?а, алтыншы бесжылды?ты? жоспарын ойда?ыдай ж?зеге асыру ?ш?н к?ш аямай е?бек етуге ?мтыл?ан талабын б?лд?руге асы?ып к?шелерге шы?уда, мейрам к?нг? жыйналыстарды? трибунасына к?тер?луде. КПСС Орталы? Комитет? мен СССР Министрлер Совет?н?? мемлекетке б?р миллиард п?т асты? тапсырумен байланысты тарихи ??тты?тауы ?аза?станды?тарды жа?а табыстар?а жетуге ж?герленд?рд?. 20 октябрьге дей?н республикамыз ?аза?станды? миллиард п?т асты?тан тыс та?ыда 1.200 мы? п?т асты? тапсырды. Алда?ы жылды? ег?с?ге арналып 15 миллион гектар?а жуы? зябь ?з?рленд?. ...К?н с?улес?н?? н?рына б?ленген ?аза?станны? астанасы мейрамда?ыдай безенд?р?лген. Жапыра?ы сар?айып алтындай 194 жар?ыра?ан а?аштар арасынан ал?ызыл жалаулар, кере тартыл?ан ?рандар мен транспаранттар к?р?нед?. Б?ларда халы?ты? е?бектег? ?лы ерл?г?н да???а б?лейт?н, жа?а же??стерге жете беруге ша?ыр?ан с?здер жазыл?ан. ?йдерд?? ?абыр?аларына ? В. И. Ленинн??, партия мен Совет мемлекет? басшыларыны? портреттер? ?л?нген. 22 октябрьде, Алматыда ?аза?станды Ленин орден?мен наградтауды? ??рмет?не ?ала е?бекш?лер?н?? митинг?с? болды. Кешк? са?ат 5-ке жа?ында?анда Коминтерн атында?ы ?лкен ала??а ?нерк?с?п орындары мен мекемелерд?? ж?мысшылары, ?ызметш?лер?,студенттер, мектеп о?ушылары, ?й шаруасында?ы ?йелдер лы? толды. Орталы? трибунаны? б?к?л ?нбойына: ?Ленин орденд? ?аза? Советт?к Социалист?к Республикасы жасасын!? деп жазыл?ан ?ран кере тартыл?ан. Трибунада Ленин портрет?н?? орасан ?лкен сурет? ?ойыл?ан. Трибуна?а ?аза?стан К?? Орталы? Комитет? Бюросыны? м?шелер?, ?аза? республикасы ?к?мет?н?? м?шелер?, СССР Жо?ар?ы Совет? мен ?аза? ССР Жо?ар?ы Совет?н?? депутаттары, ауыл шаруашылы?ы мен ?нерк?с?пт?? озаттары к?тер?лд?. Митингт? Алматы ?алалы? партия комитет?н?н секретары А.Н.Козлов жолдас ашты. Совет Ода?ыны? Гимн? мен ?аза? ССР Гимн? салтанатпен ест?лд?. ?аза?стан КП Орталы? Комитет?н?? секретары Н.И.Журин жолдас?а с?з бер?лд?. Н.И.Журин жолдасты? с?з?нен ? ?аза?стан Коммунист?к партиясы Орталы? Комитет?н?? атынан С?здерд? ж?не республиканы? барлы? е?бекш?лер?н жо?ары наградамен ? Ленин орден?мен ??тты?тауыма р??сат ет???здер. (?олшапала?тау). КПСС Орталы? Комитет?не, Совет ?к?мет?не, СССР Жо?ар?ы Совет?н?? Президиумына оларды? Каза?стан е?бекш?лер?н?? ?ажырлы е?бег?н жо?ары ба?ала?аны ?ш?н аса разы бол?ан с?й?спенш?л?к б?лд?р?п, жалынды ал?ыс айтуыма р??сат ет???здер. Б?л награда барлы? совет адамдарыны? ж?рег?н б?зд?? туыс?ан Коммунист?к партияны? кеме?герл?к саясатына, ?лы 195 Социалист?к Отанымыз?а разы бол?анды?ты орынды ма?тан еткен сез?мге б?леуде. Ел?м?зде со??ы жылдары ауыл шаруашылы?ын ?ркендетуде ?ол жеткен, ?з?н?? н?тижелер? жа?ынан ?те зор табыстар партияны? алыстан болжайтын, кеме?герл?к саясатыны? ар?асында ?ана м?мк?н болды. КПСС XX съез?н?? тарихи шеш?мдер?нде, Орталы? Комитетт?? пленумдарыны? шеш?мдер?нде партия ауылшаруашылы? ?нд?р?с?н?? барлы? салаларын, е? алдымен асты? шаруашылы?ын ш??ыл ?рге бастыру программасын белг?лед?. Коммунист?к партия совет хал?ыны? алдында б?л м?ндетт? шешуд?? на?ты жолдарын ашып берд? асты? ?нд?руд? молайтудын нег?зг? ?айнар б?ла?тарыны? б?р? ел?м?зд?? шы?ысында, атап айт?анда, ?аза?станда ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеру болып табылады деп к?рсетт?. ?з?н?? к?лем? жа?ынан орасан зор б?л м?ндетт? шешуге к?р?с?п, Коммунист?к партия миллионда?ан е?бекш?лер б??арасыны? творчествалы? к?ш?н осы?ан ж?мылдырды, ал Совет мемлекет? жан-жа?ты материалды? к?мек к?рсетт?. Со??ы ?ш жылды? ?ш?нде ауыл шаруашылы?ына онда?ан миллиард сом мемлекет ?аржысы ж?мсалды, МТС-терге, колхоздар мен совхоздар?а жа?а техника ?зд?кс?з тас?ындап кел?п жатты. Б?зд?? республиканы? ?з? ?ана б?л жылдарды? ?ш?нде 166 мы? трактор (15 атты? к?ш?мен есептегенде), онда?ан мы? комбайндар, автомашиналар ж?не орасан к?п м?лшерде бас?а ауылшаруашылы? техникасын алды. Коммунист?к партия ?аза?стан?а адамдар, кадрлар ж?беру ж?н?нде орасан зор к?мек к?рсетт?. ?аза?станда т?ра?ты ж?мыс ?стеуге онда?ан мы? коммунистер, комсомолецтер, ауыл шаруашылы?ыны? мамандары, механизаторлар, ??рылысшылар, МТС жэне совхоз ж?мысшылары келд?. Партия мен ?к?метт?? ж?рг?зген шаралары ауыл шаруашылы?ыны? е?бекш?лдер? мен республиканы? барлы? е?бекш?лер?н?? ?ажырлы, ?а?арманды? е?бег?мен ?штастырылып, ?аза?станны? е? тамаша же??стерд?? б?р?не жету?не м?мк?нд?к берд?. Республикада аз уа?ытты? ?ш?нде 20 миллион гектар?а жуы? жа?а жерлер игер?лд?, ег?с к?лем? ?ш есе 196 дерл?к ?л?айтылды, республиканы? ке?-байта? даласында жа?адан 337 ?р? асты? совхозы ??рылды. ?ст?м?здег? жылы республика ауыл шаруашылы?ыны? ?ызметкерлер? ?здер?н?? алдына батыл, б?ра? орындау?а ?бден болатын м?ндет ? мемлекетт?? ?оймаларына б?р миллиард п?т ?аза?стан асты?ын тапсыру м?ндет?н ?ойды. Социалист?к Отанымызды? миллионда?ан адамдары ?аза?станны? ег?н даласында асты? ?ш?н ?р?стет?лтен аса зор шай?асты барынша зер салып ?ада?алады. ?аза?станны? ег?нш?лер?не б?к?л ел?м?з к?мекке келд?. Ег?н ора?ы бастал?ан?а дей?н республикамыз ?осымша онда?ан мы? трактор, комбайн, ег?н оратын машина, автомашина ж?не бас?а техника алды. ?аза?стан?а ег?н жыйнау?а Москва мен Ленинградтан, Киев пен Минск?ден, Горький мен Томск?ден, Совет Ода?ыны? барлы? туыс?ан республикаларынан Отанымызды? ж?здеген мы? да??ты патриоттары келд?. Халы?ты? демократия елдер?нен де б?зге жастарды? ?лкен б?р тобы келд?. Ел?м?зд?? ег?н жыйнау ая?тала баста?ан аудандарынан мында?ан комбайнерлер ?здер?н?? комбайнымен, шоферлер ?здер?н?? машинасымен ?аза?стан?а к?мекке келд?. Республиканы? МТС-тер?нде, колхоздары мен совхоздарында социалист?к жарыс ке??нен ?р?стет?лд?. Сибирьд?? ег?нш?лер?мен социалист?к жарысты? барысында ж?здеген мы? колхозшылар, МТС ж?не совхоз ж?мысшылары, ауыл шаруашылы?ыны? механизаторлары, автомашина ж?рг?зуш?лер, студенттер, Совет Армиясыны? жауынгерлер? зор шеберл?к ж?не ?а?арманды? ерл?к к?рсетт?, оларды? ?ажырлы е?бег?не б?к?л совет хал?ы с?йс?н?п, олар?а ??рмет к?р?сет?п отыр. ?аз?р ?Ты? жерлерд? игерген? ?ш?н? медал? белг?ленд?. Ты? игеруде ?зд?к шы??ан онда?ан мы? патриоттар ?к?метт?? б?л жо?ары наградасын лайы?ты е?бег? ?ш?н алатын болады. ?аза?станны? ег?нш?лер? ант еткен, б?зд?? б?к?л республикамыз со??ы айларды? ?ш?нде к?н сайын жадында бер?к ?ста?ан, сонымен б?рге б?к?л совет хал?ы ж?рег? теб?рене к?ткен ?с орындалды. Отанымыз б?р миллиард п?т ?аза?стан асты?ын алды! 197 Асты? ?нд?ру ж?н?нде ?аза?стан к?з?р, Россия Федерациясынан кей?н, ек?нш? орын алып отыр. Быйыл республикамыз асты?ты ты? ж?не ты?ай?ан жерлерд? игеруге дей?нг? 11 жылды ?оса ал?анда?ыдан ана??рлым к?п тапсырып, асты?ты? жалпы т?с?м?н алтыншы бесжылды?ты? ая?ына белг?ленгеи м?лшерге жетк?зд?. Б?зд?? ?аза? республикасыны? ауыл шаруашылы?ы е?бекш?лдер?н?? жа?а барлы? е?бекш?лер?н?? тамаша ?негес? советт?к социалист?к ??рылысты? ?лы арты?шылы?тары ?андай екен?н, КПСС XX съез? ал?а кой?ан м?ндетт?,? асты?ты? жыл сайын?ы жалпы т?с?м?н 11 миллиард п?т?а жетк?зу м?ндет?н не??рлым тез шешу ?ш?н ел?м?зд?? колхоздары мен совхоздарында ?андай сар?ылмас мол резервтер бар екен?н б?к?л д?ние ж?з?не к?рсетуд?. Республикамызда асты?ты? жалпы т?с?м?н?? мы?тап арт?аны ауыл шаруашылы?ыны? бас?а салаларын, оны? ?ш?нде ?с?ресе мал шаруашылы?ын ойда?ыдай ?ркендету ?ш?н ?олайлы жа?дайлар тудырды. К?з?р мал шаруашылы? ?н?мдер?н ?нд?руд? арттыру ж?н?нде партия белг?леген м?ндеттерд? мерз?м?нен б?рын орындау жолында?ы жарыс б?к?л ?аза?станда ?р?с алды. М?нда да, алтыншы бесжылды? жоспарды? тапсырмаларын орындау жолында?ы к?рест?? осы участег?нде де ал?аш?ы табыстар?а ?ол жетт?. ?аза?станны? о?т?ст?к облыстарыны? е?бекш?лдер? мемлекетке к?м?нде 2 миллион 100 мы? центнер шитт? ма?та мен 760?770 мы? тонна ?ант ?ызылшасын тапсыруды мерз?м?нен б?рын орындап шы?у жолында ойда?ыдай к?ресуде. Жолдастар! Отанны? республикамыз?а берген жо?ары наградасы б?зд?? б?р?м?зд? ? ж?мысшыларды, колхозшыларды, ауыл шаруашылы?ы мен ?нерк?с?пт?? мамандарын, партия ж?не совет ?ызметкерлерге асты?, ет, ж?н ж?не бас?а ауыл шаруашылы?ы ?н?мдер?н ?нд?руд? арттыру ж?не республиканы? социалист?к ауыл шаруашлы?ын к?ркейтуде жа?а табыстар?а жету жолында б?рын?ыдан да зор ж?гермен е?бек етуге м?ндеттейд?. ?аза?стан ?нерк?с?б?н?? ?ызметкерлер? алдында зор м?ндеттер т?р. Республиканы? партия ж?не совет ?йымдары, 198 б?зд?? ?нерк?с?п орындарымызды?, жа?а ??рылыстарымызды? ж?не транспортты? ж?мысшылары мен ?ызметш?лер? ?здер?не белг?ленген ?нд?рст?к жоспарды ?рб?р завод пен шахтаны?, тем?ржол транспортында?ы барлы? участоктерд??, ?рб?р ??рылыс ?йымыны? орындауына жету? ти?с. Октябрь алдында?ы социалист?к жарысты б?рын?ыдан ана??рлым ке? ?р?стету ?ажет. Жолдастар! Орденд? ?аза?станны? е?бекш?лер? ?лы Ленинн?? туын жо?ары ?стайды ж?не Отан иг?л?г?не, б?зд?? совет хал?ыны? иг?л?г?не алтыншы бесжылды? жоспарды орындау жолында?ы к?ресте к?ш-ж?гер?н аямайды деп с?здерд?? аты?ыздан, республиканы? барлы? е?бекш?лер? атынан партиямызды? ленинд?к Орталы? Комитет? мен Совет ?к?мет?н сенд?ру?ме ет???здер. КПСС XX съез?н?? тарихи шеш?мдер?н орындау ?ш?н республиканы? е?бекш?лер? алда?ы уа?ытта да б?к?л совет хал?ымен б?рге ?ол ?стаса отырып ?ажырлылы?пен е?бек етет?н болады. Б?зд?? ?а?арман совет хал?ымызды? да??ты арта берс?н! Б?зд?? с?й?кт? Отанымыз - Советт?к Социалист?к Республикалар Ода?ы жасасын! Б?зд?? барлы? же??стер?м?зд? ? дем беруш?с? ж?не ?йымдастырушысы - Совет Ода?ыны? Коммунист?к партиясы жасасын! (Ду ?олшапала?тау. Ура! деген дауыстар). * * * ?аза? ССР Жо?ар?ы Совет? Президиумыны? Председател? Ж.А.Т?шенев жолдас?а с?з бер?лд?. Ж.А.Т?шенев жолдасты? с?з?нен ?к?метт?к жо?ары награда республикамызды? е?бекш?лер?не е?бекте жа?адан ?рлеу ту?ызуды, ?нерк?с?пт?? барлы? салаларын, ?с?ресе ауыл шаруашылы?ын онан сайын мы?тап ?рге бастыру ?ш?н ?л? де пайдаланылмай келе жат?ан ?шк? резервтерд? ?ске ?осуды ?амтамасыз етуд? м?ндеттейд?. Коммунист?к партия мен Совет ?к?мет?н?? ?ам?орлы?ы ар?асында б?зд?? республиканы? ?нд?рг?ш к?штер?н онан сайын 199 мы?тап ?рге бастыру ?ш?н ?ажетт? болатын барлы? жа?дайлар тудырылды. ?ст?м?здег? бесжылды?та?ы к?рдел? ж?мыстарды? к?лем? ж?не олар?а 80 милиард сом шамасында ж?мсал?алы отыр?ан ?аржы осыны ай?ын д?лелдейд?. Республиканы? ауыл шаруашлы?ына келет?н болса?, ол отанды? бай техникамен ?ай кездег?ден болса да ана??рлым мол жабды?тал?ан. К?з?рг? уа?ытта ?аза?стан колхоздары мен совхоздарыны? ег?с даласында шартты есеппен 200 мы?нан аса трактор ж?не 70 мы?нан аса комбайн ж?мыс ?стейд?. 20 миллион гектар ты? ж?не ты?ай?ан жерлер игер?п, осы нег?зде ег?с к?лем?н мы?тап ?л?айтып, республикамыз мемлекетке б?р миллиард п?т асты? тапсырды, с?йт?п асты? ?нд?ру ж?н?ндег? алтыншы бесжылды?ты? тапсырмасын асыра орындай отырып, ?аза?станны? колхоздары, МТС ж?не совхоздары асты?, ма?та, ?ант ?ызылшасын, с?т, ет, ж?мырт?а, ж?н, сондай-а? же??л ?нерк?с?пке арнал?ан бас?а да шик?зат ?нд?руд? арттыру ?ш?н онан ?р? к?рес ж?рг?зет?н болады. Партиямыз бен туыс?ан Совет ?к?мет?н?? к?ндел?кт? ?ам?орлы?ы мен назар аударуына, ?к?метт?к жо?ары награда?а б?з ас?ан ?йымшылды? к?рсетумен, ?рб?р участокте мемлекетт?к ж?не е?бек т?рт?б?н онан сайын ны?айтумен жауап беруге м?ндетт?м?з, ?нерк?с?пт??, транспортты? ж?не ??рылысты? ?рб?р к?с?порныны? ?нд?р?ст?к жоспарларды мерз?м?нен б?рын орындауы ж?не асыра орындауы, мемлекетке ег?нш?л?к пен мал шаруашылы?ыны? ?н?мдер?н тапсыруда ?ст?м?здег? шаруашылы? жылын ана??рлым жа?сы к?рсетк?штермен ая?тауы, ?рб?р колхоз бен совхозды алда?ы мал ?ыстату?а м?нс?з ?з?рлеу ж?не зябь жырту жоспарын орындау жолында?ы социалист?к жарысты ке??нен ?р?стетумен жауап беруге м?ндетт?м?з! ?к?метт?к жо?ары наградамен ж?герленген ?аза?стан жер?ндег? ?рб?р е?бекш? не ?ажетт?? б?р?н ?степ, совет хал?ыны? коммунизм жолында?ы к?рес?н?? орта? ?с?не ?з?н?? адал е?бег?мен ылайы?ты ?лес ?осатынына к?м?н жо?. Б?зд?? ел?м?зд? коммунизмн?? с?улетт? шындарында ?арай бастап келе жат?ан коллективт?к жетекш? ж?не данышпан к?сем - Совет Ода?ыны? Коммунист?к партиясы, оны? ленинд?к Орталы? Комитет? жасасын! 200 ?Прошу уволить...? О чем говорят заявления об увольнении В дни приема по личным вопросам на столе начальника шахты ? 33-34 треста Сталинуголь тов. Волкова появляются заявления, начинающиеся словами ?Прошу уволить...?. Только за последний месяц подано 70 таких заявлений. Чем же мотивируют люди причину своего ухода с шахты на другие предприятия бассейна? Одни ссылаются на плохую орга-
низацию производства и низкие заработки, других не устраива-
ют условия быта. Некоторые ссылки и претензии вполне закон-
ны и не вызывают возражений. Но о них мы поговорим ниже. Большинство же заявлений не имеет под собой никакой почвы. Можно ли считать причиной для ухода с работы такое, напри-
мер, заявление навалоотбойщика Константина Сотника?главы семьи и отца троих детей: ?Хочу поехать к... маме?. Есть и другая категория увольняющихся. Это просто лоды-
ри, не желающие работать, они выдумывают причины для ?пе-
ремены мест?. К таким на шахте ? 33-34 относится откатчица Раиса Егорова. Живет она в благоустроенном общежитии по со-
седству со столовой и клубом, поступила на курсы газомерщиц, но танцы интересуют девушку гораздо больше, чем учеба. Кто же виноват в том, что время идет, а специальности она не при-
обретает и поэтому, естественно, не может претендовать на большие заработки? И вот несет Раиса директору заявление: ?Прошу уволить...?. А в том же интернате ? 4, в соседней ком-
нате поселились две подруги?Тамара Козлова и Мария Ми-
тюшкина. Вначале они работали кондукторами, а недавно за-
кончили курсы машинистов электровозов в учебно-курсовом комбинате треста Сталинуголь. Каждая получает по 900?1.000 рублей ежемесячно. Но вернемся к тем заявлениям, которые вполне оправданы и типичны для ряда других угольных предприятий бассейна. Пре-
доставим слово самим увольняющимся. Александр Феллер?слесарь. Его дело смотреть за механиз-
мами и ремонтировать их в случае необходимости, а он по при-
казу начальника 7-го участка Матлахова выполняет обязанности грузчика и такелажника. И если он и не совсем прав, отказыва-
ясь от этих подсобных работ, так как получает оклад и может 201 быть использован в часы простоя, то уж претензии проходчика участка ОПР Захара Гайдарова вполне обоснованы. Он? сдельщик, а его заставляют доставлять лес к забою на дальнее расстояние и выполнять другие, отвлекающие от основной рабо-
ты, обязанности. Навалоотбойщика Виктора Бондаренко за последние полме-
сяца дважды перебрасывали с участка на участок. ?Только при-
выкнешь к людям, к лаве,?рассказывает он,?как приходится уходить. Надоели эти бесконечные, ничем не обоснованные пе-
реброски?. Причина текучести кадров кроется часто в плохой организа-
ции производства: несвоевременная подача порожняка, отсут-
ствие крепежного леса. Все это сказывается на выполнении пла-
на и, конечно, на заработках рабочих. В одну из недавних ноч-
ных смен горняки участка ? 1, которым руководит тов. Нурма-
гамбетов, выдали на-гора всего 120 тонн угля вместо положен-
ных 180. Причиной срыва плана явилось отсутствие леса. И так почти на каждом участке. Перечень всевозможных производственных неполадок мож-
но было бы продолжить, но мы ограничимся этим и поговорим о бытовых условиях, в которых живут горняки шахты. На днях недавние выпускники горнопромышленной школы ? 8, работающие сейчас на шахте, обнаружили внезапное ис-
чезновение своего товарища Тарали Абралиева. Он сбежал, ос-
тавив у коменданта общежития свой паспорт. В этом бегстве нет ничего таинственного. Тарали не понравился прием, оказанный молодым рабочим. Общежитие, в котором их поселили, напоми-
нает пустой, холодный сарай. Ни дорожек, ни занавесок.? ничего того, что создает уют. Почему же на одной из крупнейших шахт треста наряду с образцовыми общежитиями существует такое, куда и зайти не-
приятно? Руководители шахты объясняют это так: общежития ?? 2, 3 и 4, где и шкафы зеркальные, и дорожки, и занавески предна-
значены для старых кадровых рабочих и молодежи, прибывшей по комсомольским путевкам. А пятьдесят учащихся горнопро-
мышленной школы, по их мнению, проживут и так. На шахте они недавно, пусть сначала поработают. 202 Это справедливо обижает новичков. Они считали недели и дни, когда придут, наконец, на шахту и приступят к самостоя-
тельной работе. Они мечтали со временем ни в чем не уступать опытным горнякам, а тут такое вот разделение на сынков и па-
сынков. Ошибочная, вредная позиция шахтного начальства обернулась против него же: ?Что посеешь, то и пожнешь?.? говорит известная русская пословица. Рабочий пыл новичков стал постепенно остывать, они ходят расстроенные, понурые. Мало того, что в общежитии неуютно, грязно, так еще бытовой комбинат бездействует, помыться негде. У бытового комбината шахты ? 33-34 своя длинная исто-
рия. Он был построен двадцать лет назад. За это время количе-
ство рабочих увеличилось на шахте в три раза, а комбинат каким был, таким и остался, если не считать очень незначительной его реконструкции. Здесь тесно, грязно, вода подается с перебоями. До сих пор стирка спецодежды производится ручным способом. Каждый год на ?поддержание? бытового комбината отпускают-
ся средства, и немалые. Если сложить их вместе, давно можно было бы построить новый комбинат. К сожалению, эти средства не всегда осваивались. Так. например, в прошлом году было от-
пущено 360 тысяч рублей, а израсходовано всего 197 тысяч. Вот и теперь идет очередной ремонт, идет медленно, с перерывами. Занято на нем всего 15 рабочих, а нужно минимум 50. А если руководство треста Сталинуголь не примет мер, шахта останется к зиме без бани и прачечной. Такими же черепашьими темпами ремонтируется клуб. Смета была подписана два месяца тому назад, и теперь останов-
ка за рабочей силой и материалами. Заведующая клубом тов. Хохлова предполагает, что сможет открыть его не раньше чем через два-три месяца. Эта перспектива очень огорчает горняц-
кую молодежь. Заскучали участники художественной са-
модеятельности ? мотористки сестры Кузьмины, слесарь Киселюк, весовщик Митрохина и многие другие. А любителям книг придется теперь проделывать немалое расстояние до биб-
лиотеки Дворца культуры Майкудука. Побелить стены и покрасить полы ? это еще не значит сде-
лать клуб подлинным очагом культуры, центром коммуни-
стического воспитания трудящихся. Пока что клуб шахты ? 33-
34 просто коммерческое предприятие, живущее на доходы от 203 демонстрации фильмов и выступлений самодеятельности. Даже вечера молодежи здесь платные?по четыре рубля за билет. К сожалению, в этом отношении клуб шахты ? 33-34 не ис-
ключение. Горняки хотят придти в свой клуб, чтобы отдохнуть, поделиться друг с другом впечатлениями, почитать. Одним сло-
вом, клуб должен быть клубом, а не только единицей, значащей-
ся в бухгалтерских отчетах и приносящей доход кинофикации, райфинотделу и т. д. Но это?предмет особого разговора. Хотелось бы пожелать тов. Хохловой больше разнообразить программы вечеров молодежи, которые здесь в шутку называют ?запланированной скукой?, и добиться у областной конторы ки-
нофикации замены или хотя бы ремонта старой киноаппаратуры, так как демонстрация фильмов в клубе оставляет желать много лучшего. Недавно на шахте состоялось общее собрание горняков. На повестке стоял отчет заведующего столовой тов. Кушнер. Сто-
ловая эта одна из лучших в орсе треста Сталииуголь, ей присуж-
дено даже переходящее Красное знамя. Но и тут неполадок не-
мало. 0б этом можно судить по тем вопросам, которые задавали тов. Кушнер участники собрания: почему столовая работает по возможностям поваров, а не по потребности шахтеров? До каких пор будут допускаться на кухню некачественные продукты? По-
чему к киоскам молоко доставляется регулярно, а в шахтерскую столовую?изредка? Судя по той активности, с которой выступали на этом собра-
нии горняки, можно заключить, что столовая в жизни шахтеров занимает не последнее место и что от ее работы многое зависит. Отсюда вывод?столовой следует уделять больше внимания. Серьезные претензии предъявляют руководству шахты спортсмены. Можно сказать без преувеличения?спортивный коллектив здесь?один из сильнейших в районе. Есть городош-
ная, волейбольная, легкоатлетическая и другие секции, три фут-
больные команды. В предварительных играх на первенство рай-
она футболисты шахты ? 33-34 заняли первое место в первой подгруппе и вышли в финал. А на днях состоялась последняя встреча с претендентом на первенство?командой шахты ? 18-
бис. Она закончилась со счетом 10:0 в пользу спортсменов шах-
ты ? 33-34. Спортивной молодежи района хорошо известны имена комбайнера Ивана Клименова, имеющего третий спор-
204 тивный разряд, слесаря второразрядника Дмитрия Прохорова, мастера ОТК легкоатлетки Раисы Усковой и многих других. Они не раз демонстрировали свою силу, смелость и ловкость в рай-
онных и областных соревнованиях. Шахта имеет пять перехо-
дящих призов, и только в этом году ее спортсмены получили четыре грамоты и диплом первой степени. Но за последнее время спортивный коллектив стал распа-
даться: Причина этого кроется, прежде всего; в отсутствии ин-
вентаря - на три футбольные команды всего один мяч. Не хвата-
ет летних спортивных форм. Нам думается, что шахта могла бы изыскать на эти цели до-
полнительные средства. ...Напряженной жизнью живут сейчас трудящиеся нашей об-
ласти. Здесь строятся гиганты шестой пятилетки, на целинных землях, поднятых руками патриотов, зреет богатый урожай. Ве-
личие стоящих перед нами задач, гордость за наша достижения, счастье истинного творческого труда, охватившее советских людей,?все это заставляет нас по-хозяйски оглядываться во-
круг, подмечать недостатки и устранять их с пути. И пусть не думают руководители шахты ? 33-34 и треста Сталинуголь, что отсутствие уюта в общежитиях горняков или не всегда доброка-
чественный обед?просто мелочи быта. Заявления.?прошу уво-
лить...? говорят о том, что как раз эти-то ?мелочи? и порождают недовольство, которое в конце концов переходит в нежелание работать на данном предприятии. Шахта задолжала с начала года несколько тысяч тонн угля. После двухмесячного простоя она, как больной после тяжелой болезни, медленно стала поправляться. Направляя свое внимание на повышение производительно-
сти труда, на увеличение добычи угля, руководители шахты должны ни в коем случае не забывать о том, что людям надо создать все необходимые производственные и бытовые условия. В этом?залог успеха. 205 Жизнь как всегда оказалась сложнее, прекрасней, мудрей и искренней чем любой вымысел. Мы устремились в степь. Оста-
ваться в городе было невыносимо. Нужен был простор и свежий ветер. Разговор с таксистом перескакивал как обычно от одной темы к другой. Вдруг мы услышали историю его детства и чуть было не испортили всё своим нетерпением. ?Вы, право удивле-
ны? Наверное, в Вашей жизни не было событий. Мне сейчас 55 лет. Помню свое детство с 4 лет. Мы с матерью приехали в г. Караганду в 1954 г. с Волги. Стали жить в Майкудуке. Там, кро-
ме шахт стояли лагеря. Вся Зеленая балка была усеяна вышками в колючих проводах. Машины. Солдаты с автоматами и заклю-
ченные. Почему, это так запомнилось мне. Из-за собак. Огром-
ные очаровательные овчарки. До сих пор перед глазами. Собаки. Стволы. Солдаты. Рядом с шахтой ? 33/34, когда ехать по доро-
ге со старого города было кладбище. Там еще кресты сохрани-
лись с датами: 1932, 1934, 1937. Даже дорогу, говорят старики, проложили через казахское кладбище. Почему мы такие, откуда мы? Почему мы живем только одним днем, не помня прошлого и не думая о будущем??... Машина мчалась вперед, таксист однозначно решил сегодня выговориться. Мы безмолвствовали... Свет фар, пронзая ноч-
ную тьму, уносил нас в поиске памяти в иные времена, далекие страны. ?...1847 г. Россия. Санкт-Петербург. Неистовый Виссарион задумчив. Взгляд гражданина и критика русской национальной литературы в поиске ответа на вопрос о личности человека об-
ращен в себя. Он ловит себя на мысли, что чем живее созерцает внутри себя сущность личности, тем менее умеет определить её словами. По его разумению все великие поэты - личности по преимуществу. Их личности бессмертны, пока душа их в завет-
ной лире жива. Поэты в своих созданиях передают потомству свою личность. Их особенный и оригинальный мир наполнен всеми красками, цветами их гармоничной личности. Как и жизнь, личность человека тайна. Как ему критику остаться на своем месте, не переходя ни на сторону славянофилов, ни гума-
нических космополитов. Весь вопрос в том, что народность -
207 суть личности человечества. Без национальностей человечество было бы мертвым логическим абстрактом, словом без содержа-
ния, звуком без значения. Человеческое приходит к народу не извне, а из него самого, и всегда проявляется в нем национально. Путь прогресса лежит через национальность. Иначе нет прогрес-
са. Когда народ поддается напору чуждых ему идей и обычаев, не имея в себе силы переработать их силой собственной нацио-
нальности в собственную же сущность - тогда он гибнет поли-
тически. Сочувствие и любовь народа к народу плод просвещения. Утешительное, гуманное явление. Но из этого отнюдь не следу-
ет, чтобы просвещение сглаживало народности и делало все на-
роды похожими один на другой, как две капли воды. Напротив, наше время есть по преимуществу время сильного развития на-
циональностей. Француз хочет быть французом и требует от немца, чтобы тот был немцем, и только на этом основании и ин-
тересуется им. В таких точно отношениях находятся теперь друг другу все европейские народы. А между тем они нещадно заим-
ствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей на-
циональности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессиль-
ных и ничтожных. Древняя Эллада была наследницею всего предшествовавшего ей древнего мира?. Так размышлял Белинский в далеком, туманом объятом бе-
регу Невы, не ведая того, что к этому его внутреннему монологу будут не раз обращаться новое поколение писателей - инженеры души человеческой. 28.08.1954 год. Казахстан. Алматы. Сабит Муханов. Из его статьи о поэзии: ?Великий русский критик Белинский за сто лет до нас ска-
зал, что основа человеческой морали состоит в любви к своей собственной нации?. 2005 год. Франция. Париж. Президент Франции Жак Ширак. Также задумчив, как и Белинский. Его волнует все тот же во-
прос. Есть от чего задуматься президенту - сыну французской нации. 208 Его народ первым проголосовал против принятия консти-
туции единой Европы. Что французы следуют голосу веков с берегов Невы или это естественное стремление наций на само-
определение? На сохранение своей самобытности? Необходи-
мости всех и каждого всем и каждому, как говорил критик рус-
ской литературы. Вечные вопросы волнующие лучшие умы человечества. Как стать личностью, оставаясь человеком, сыном своей наций. Талант и народность - равновеликие способности, данные при-
родой. Как их сочетать в одной единой личности и быть лите-
ратором народным? Закономерный вопрос, требующий ответа от творческой личности. Ответ прост: умение выражать своей личностью дух своей нации. Ах, как зато труден и тернист путь к нему. Сча-
стье, данное единицам, найти прямой путь, не ведая ошибок. Кто они - пророки человечества? Чей талант и судьба зарож-
дались всегда в слове божьем. Конечно, поэты! Творение божье талантливо, ибо суть мироздания справедливо и прекрасно. Во все века и во всей вселенной. Мы созданы из любви, любовью, для любви. 1955 год. Казахстан. Караганда. Майкудук. Шахта ? 33/34. Поэт и шахтер Жумекен Нажимеденов также задумчив по-
своему. Именно об его задумчивости и музыкальности мысли Жумекена отметят современники, когда поведут разговор, с чем же он пришел в казахскую поэзию. Именно здесь в лаве, в клубе и библиотеке шахты он четко и ясно осознал свой путь как народный литератор. Читая между сменами и репетициями труды Абая, Шокана, Гоголя, Белинского, он стремился в своих стихах представить жизнь в согласии с законами гармонии. Чудные барханы родного Кошалака в Атырау, поющая Сары Арка, огненная лава, богам данный талант и национальный дух, великие чувства наполняли его, ежечасно призывая поэта к откровению. Нужен был толчок, событие, миг мысли, истины и озаренья. Тот час настал в позолоченный солнечными лучами октябрьский день 1956 года. Ум, воля, талант, любовь поэта Жумекена выплеснулись в едином порыве в знаменитых стихах ?Мен?? ?аза?станым?. Всю душу, юноша вложил в эти стихи и 209 блеском мысли озарил. Поэт. Великий поэт рождался в тот час вдохновения. По истине Лермонтовский Поэт. Гражданская, всепобеждающая лира зазвучала, запела в его душе. Народ ликует. Добыт миллиард пудов хлеба. Молодой человек взволнован. Ему, сироте кровавого лихолетья и шахтеру известен вкус трудового хлеба. Студент с порога консерватории спешит на площадь имени ?Коминтерна?, до куда рукой подать. Поэт среди ликующего народа. Миг торжества труда и радость победы. Бежит поэт со Старой площади к столу. Впечатленья великого счастья труженика-хлебороба хранит в уме. Перо и лист бумаги, и вот из сердца льется тот долгожданный стих -
?Мен?? ?аза?станым?, отражая лучшие, высшие, глубинные, сокровенные грани национального духа. Ох, как дорого доста-
лись ему и народу эти поэтические строки. Мы, казахи, после песен ?Ел?м-ай?, ?Жас ?аза?? ждали именно эти стихи- песню, гимн духа наций, вобравшую в себя всю стихию народной души и музыку времени. Благодаря этому стиху в те далекие пятиде-
сятые годы XX века юноша Жумекен стал национальным по-
этом. Он явился в казахскую культуру Народным литератором. Поэт, осмысливая свой пройденный путь, предчувствуя свою скорую смерть, потребует оценки его труда от самого господа бога, не дождавшись равновеликого отклика современников. Стихами ?Мен?? ?аза?станым? поэт воздвиг себе памятник в поэзии и жизни. Как в них зазвучала душа казахская. Каков его язык. Божественный звук слышен в каждом слове. Стройные строки, тайна музыки и слова влекут за собой. Сердце каждого из нас наполняет океан чувств, напор мысли, пафос поэтической любви к родной земле, сыновья гордость за свою нацию, вели-
чие труда, желанье счастья. Любовь, любовь и еще раз любовь. Любовью наполнена и светиться душа поэта в стихах. ?Язык, окрыленный порывом мысли, обнаруживает свои достоинства, гюдчиняя их вместе с тем единой господствующей цели. Ему передается нравственность чувств, и в стиле начинает светиться душа?. Эти слова великого немецкого мыслителя и гуманиста Вильгельма фон Гумбольдта по праву можно отнести и к стихам поэта Ж. Нажимеденова. Именно в этих стихах светиться вся поэтическая душа молодого Жумекена. Следует отметить, что 210 этот стиль был присущ поэту изначально. Дар божественный. Природы чудо. Он тонко чувствовал и воспринимал грядущие изменения в обществе, именно по пути возрождения нравствен-
ных начал в каждой нации. Наверное, это происходило от на-
строя его поэтической души, таланта творчества, присущей всем поэтам-мыслителям. В 1951 году в период ожесточенной борьбы по освещению истории Казахстана М.Ауэзов, отстаивая свою позицию, из глубины души своей воскликнул: ?Как все поэты, мыслители домарксовского мышления и Абай считал, что ос-
новным решающим фактором в изменении жизни общества яв-
ляется нравственное начало. У него была своя религия, были и иные ошибки?. Мы еще не раз убедимся в правоте М.Ауэзова, эти его слова и сейчас раскрывают всю сложность становления идеологического и политического многообразия в независимом государстве. В этих стихах проявился национальный поэт. Жумекен вы-
ступил истинным художником, давшим пейзаж души казахской нации, лирический образ казахской нации. Авторское личност-
ное ?Я? в припеве стиха-песни превращается ты, он, мы - весь народ, вся нация в прошедшем, настоящем и будущем, где свя-
зующим звеном выступает дух народа, нации. Это гражданское ?Я? личности определяет его этно-политическую связь с госу-
дарством - Ел. Тем самым, вечным, божественным Ель - госу-
дарством на исконной казахской земле. Основополагающий принцип деятельности Республики - Казахстанский патриотизм заложен в этой песне. Провозглашая в 1990 году государствен-
ный суверенитет, мы - народ Казахстана заявляли об осознании ответственности за судьбу казахской нации. Именно ответствен-
ность за судьбу казахской нации слышна в каждой строчке этой песни. Он влюблен в свою нацию, родную страну, землю. Как Лукиан из Самосаты: ?Я думаю, что все навыки, все знания лю-
ди накапливают для того, чтобы принести больше пользы роди-
не, и богатства они умножают из честолюбивого стремления ис-
тратить их для блага отчизны. И по-моему, они правы: не следу-
ет быть неблагодарным, получив такие великие блага. Ведь если мы благодарны одному человеку, который сделал нам добро (так требует справедливость), то гораздо больше должны мы платить 211 родине подобающей ей любовью. В городах существуют поста-
новления, карающие дурное обращение с родителями, родину же следует считать общей для всех матерью и приносить ей да-
ры в знак признательности за то, что она вскормила и вспоила людей и дала им знание законов?. Для блага нашей Отчизны и памяти предыдущих поколений шахтеров и поэтов, в знак признательности и любви к Великой Отчизне патриотами города и Республики ТОО ?Машзавод ? 1? вложены средства в издание настоящей книги. Любя отчизну, Жумекен готов и зовет всех и каждого зву-
чать как песня, расцвести как цветок. То есть, служить. Не имея права покинуть страну и имея обязанность служить Отчизне. Все для Отчизны, таково справедливое требование любви. Ос-
новной закон сынов отчизны. Поэт, следуя зову души, служил и погиб за письменным столом. Жумекен лечил своими стихами сердца других и от сострадания к другим в их горе, ненастье ра-
зорвало сердце его самого. Не уж то, он так пророчески избрал стихи С. Кирсанова ?Творчество? и перевел их на казахский язык. Объем стиха большой, речь идет о том, что врач, спасая сердце солдата, сам погибает от разрыва сердца. Мы приведем лишь эти строки: ?И пускай мое от боли Сердце разорвется-
Это в жизни, это в песне Творчеством зовется?. Творение добра. В жизни и в песне. Поэзия, стихи лечат не только душевные раны, но человек и физический становиться намного чище и краше от стихов. Он смывает всю накипь повсе-
дневности и сердцу легче биться и дышать. Держать другое сердце нежною рукой поэтам обворачивает-
ся смертью. Верно, говорят, что творчество равно смерти. То есть, горение в творчестве, жизнь в творчестве. Потому и вели-
кое творчество бессмертно. Что в стихах отмечено, то в жизни сбывается. Разве не знали поэты об этом законе. Знали и созна-
тельно шли на это, отрекаясь от своего личного счастья, во имя других. Ибо без счастья всех, нет личного счастья поэта на этой 212 земле. Жумекен желал счастья своей отчизне: Б?зд?? ел ба?ытты. Вот какая у него прекрасная страна. Он был честен и трудолюбив. Поэт считал счастьем ос-
таться на родной земле в час смерти. ??м?р т?б? - иман ?ой? -
жизнь - бесконечный покой. Не пытаясь понравиться кому-то. Не нуждаясь ни в почести, ни в народе. И средь славных есть среда для тщеславия. Лишь будем скучать по бескрайним просторам привычным (Эллегия. Незвал - Жумекен). Вера и лю-
бовь звала его к поэтическим вершинам. Почему был? Почему погиб? Он и есть сейчас, в своих трудах. В душе и памяти на-
родной. Поэт с нами, во времени нашем. Он как радиосигнал, опережая свое время, остался в вечности. Хотя в прошедшем и в настоящем достойно не оценено его поэтическое наследие. Ну-
ждался ли он в человеческой оценке. Как человек-личность и поэт. Нужна ли была ему слава и похвала людская? Мыслил ли он о толпе презренной? Кем и чем он вдохновлен? Как совре-
менно звучать эти мысли-откровения Лермонтова в отношении поэта Жумекена? И как созвучны им слова Сабита Муханова о месте творца в истории литературы, сказанные им в докладе на собрании писателей в 9 декабря 1944 года: ?История литературы не есть блюда, разносимое по призна-
ку родового старшинства. В истории литературы должны зани-
мать места такие литераторы, на произведениях которых воспи-
тывался бы народ и произведения которых служили бы духов-
ной пищей?. Лучше классиков о классиках не скажешь. А, песня ?Мен?? ?аза?станым? оказалась тем произведени-
ем, на котором вот уже 50 лет воспитывается народ и он служит для нации духовной пищей. И оно занимает свое почетное место не только в истории литературы, но и в душе нации. Она живет, она зовет к гражданской доблести и отваге. Кто ценитель труда поэта? Мы ли его современники? А насколько мы сами современны? Нами ли измеряется время. Имеем ли на это право? Если не мы, то кто? Может время- веч-
ность имя, которому господь бог? Да. Именно творец, создатель тайны человеческого бытия. Как мы, не познав сие тайну, можем оценивать поэтов. Нам ли по плечу? Не в этом ли разгадка об-
ращения Жумекена при завершении перевода поэмы ?Бустан? 213 Саади с мольбой к богу о прощении и оценки его труда. Поэти-
ческий труд должен и может быть оценен лишь всевышним, ведь это создатель одарил их талантом. Для поэта человеческая жизнь мгновение, он дорожит им, чтобы не растратить его впус-
тую. Для мыслителя жизнь коротка, как век одного столетья. Прекрасен мир, отверни свой взор завистливый человек, что в неё ты лично сам привнес, опомнись, оглянись. Вглядись в небеса. Над степью пролетает песня - лебедь. Не из той, красивой легенды. Та, неповторимая. Поистине любимая народом, как и птица, лебедь. Критики опустите ваши стрелы. Там, в облаках парит душа песни поэта Ж.С.Нажимеденова и композитора Ш.Калдаякова. Песня эта дар души двух неповторимых талантов - как Памятник духу песенному народу. Они слишком рано ушли из жизни, но песня живет и зовет нас, вырасти до самих себя. Она звучит в год 70-летия поэта Ж.Нажимеденова, 75-летия композитора Ш.Калдаякова на всех просторах нашей Родины. Поют и приветствуют песню все. От младенца до старца. От простого парня до Президента. От сердца к сердцу летят песенные строки. Божественная муза звучит вновь и вновь, очищая волшебными звуками наши сердца. Она величественна, как великая наша нация. Не зря в народе эту песню зовут национальным гимном, потому что она призывает сынов степей и гор к чести и совести во имя Родины. Как в стихах Фаиз Ахмад Фаиза ?Гимн? в переводе Ж. Нажимеденова, вышедший за пределы стихотворных строк первоисточника и ушедший в глубь идеи, в высь идеала: ?Сын са?атта ?й?нен к?м безсе де, Отаным, Са?ан еткен ?астанды? сол болады, Отаным. Б?р ?лы?ды да?? ж?тты, Т?рме ж?тса б?реу?н, Енд? неге с?й?н?п, алданады Отаным?! Та? ??лайды, Отаным! Т?ж тозады, Отаным! Тамыр жай?ан еменд? г?л б?лейд?, Отаным, Тулап а??ан тас?ынды к?м б?гейд?, Отаным! ?айраты?нан туады ?атал а?ыз, Отаным, Шынжырды ?з?п, т?рмен? ?опарамыз, Отаным. 214 ?айда ж?рсе ?д?лд?к - же??с сонда десед?, Ш?л?ап ет?п жау туын апарамыз, Отаным. ?айтарармыз кект? б?з, алармыз- ау есен?, Тек ж?ректер тол?а?ы намыс тусын, Отаным?. Сыны Отчизны. Нельзя покидать Родину в час испытания. Разлука с ним равно предательству. Одних сынов твоих поглотила жажда славы. Другие томятся в застенках. С кем же ты осталась Родина? Из воли твоей родилась суровая легенда. Разорвем мы цепи и тюрьмы взорвем. Где справедливость там победа. В портянку превратим знамя врага. Вернем былью славу и долю свою. Пусть только горячие сердца рождают честь и совесть. Троны падут. Короны истлеют. Родина, как дуб глубокими корнями расцветет. И гимн тебе Родина воспоем. Молодой поэт- шахтер сдержал свое слово и создал гимн во славу своей Родины - Ел. Мен?? ?аза?станым. Песня-гимн независимой нации, рожденная в огненной лаве Караганды, воспевшая дух нации и давшая ответ на зов времени-
эпохи. Рвавшая ворот времени старой и требующая молодые меха для новых идеи. Песня победы в час торжества справедливости. Вопрос XX века, из неоконченной поэмы А.Блока ?Возмез-
дие?: ?Что ж, человек?- За ревом стали, В огне, в пороховом дыму, Какие огненные дали Открылись взору твоему?...?,-
в переводе Жумекена вновь звучит, требуя ответа и в век нынешний. Удачный перевод эпиграфа ?Юность - это возмездие? как ?Жасты? ша? - б?л да б?р зауал? (Юность также возмездие) рас-
крывает основной предмет-тему всей поэмы. Ответственность всех поколений - вот единственно связующее звено, соединяю-
щее ушедших и живущих в единое понятие - человечество. Творец времени, создатель свободной личности сам человек. Возмездие лишь ответственность, пришедшая из прошлого за равнодушие: 215 ?Того, кто побыл на войне, Порой пронизывает холод-
То роковое всё равно, Которое подготовляет Череду событий мировых Лишь тем одним, что не мешает...?. Всё равно не есть равенство. По мысли, чувствам А.Блока, Жумекена - безответственность во времени своем и пространст-
ве сулит возмездием, взывая ?неслыханные перемены, невидан-
ные мятежи...?. В прологе поэмы вопрос случая, случайностей, подстере-
гающих человека он переводит как постоянство случая (кездейсо?ты? бая?ы), подчеркивая тем самым, не случайность событий и явлений в жизни человечества, а возмездие как зако-
номерное последствие за отказ от смелости души. Далекие дали не возникают из ничего, ни откуда не рождаются дни настоя-
щие. Единая ответственность всех поколений за судьбу челове-
чества. Естественное право человека на жизнь и свободу пред-
полагает ответственность, обеспечивающая права личности. Жизнь и свобода дана изначально по естеству. Правовое поло-
жение личности в человеческом сообществе определяется уже человеческим законом. Поэтому в юридической науке идет веч-
ный спор, что первично естественное право или позитивное пра-
во. Прежде чем вести речь о юридической ответственности фи-
зических и юридических лиц, в том числе и государства, следует уяснить факт наличия ответственности человека перед создате-
лем, давшим человеку жизнь и свободу. Строки Блока: ?Как все, как вы, - лишь умный раб?, поэт Жумекен перевел ?как я силой и смелостью обделен, такой же раб, как и ты, только я грешный умом наделен?. Оба поэта в данном случае себя называют раба-
ми господа бога. Жумекен в поэму вносит мысль о том, что гос-
подь наделил человека умом и правом выбора. Случайность же, как постоянная величина безответственности, не осуществлен-
ное каждым право выбора, дороги, ведущие или в ад, или в рай. От этой естественной ответственности и возникает целостное правовое явление - юридическая ответственность, разделяющая-
ся на негативную и позитивную. Возможно это и есть ад (нега-
216 тив) и рай (позитив). Пусть пройдет все через сито чувства и ума. Выбор же пути остается за каждым. Реализм, научность по-
эмы, Блоковских мыслей находят подтверждение и в дни на-
стоящие. Следующие Блоковские строки, как бы предвосхищая этот великолепный перевод, из далекого 1917 года обращены именно Жумекену: ?...Созрела новая порода,-
Уголь превращается в алмаз. Он, под киркой трудолюбивой, Восстав из недр неторопливо, Предстанет - миру напоказ! Так бей, не знай отдохновения, Пусть жила жизни глубока: Алмаз горит издалека-
Дроби, мой гневный ямб, каменья!?. В этих строках предстает весь Жумекен, потрет художника, его судьба, талант. Он действительно восстал из недр шахты, как огненная пламя, вырвавшаяся из лавы. Великие цели и идеи зва-
ли его двадцатилетнего юношу наверх. Поэтический дар, дан-
ный всевышним, требовал предстать ему перед всем миром на-
показ. И он неторопливо, без суеты, свою жизнь и поэтическую мысль привнес в казахскую поэзию. Талант- Жумекен прошел испытание огнем и железом в непростые времена. Поэт-пророк Блок предвидел появление нового поколения поэтов, верил и мечтал, как и Пушкин, что назовут их имена на всех, богом дан-
ных, языках. Их мечта сбылась, они зазвучали на божественном казахском языке, еще краше, яснее, ярче, сильнее, глубже, род-
нее. Благодаря Абаю заговорили в степи не только Онегин и Ленский, но запела и Татьяна. Её письма и слова, обрамленные музыкой Абая звучат в степи вот уже второй век, призывая всех нас ?нашим умом и сердцем не быть чувства мелкого рабом?. Запели стихи Гете, Лермонтова. Наряду с ними казахам стал по-
нятен и близок русский поэт А.Вознесенский в переводе Ж.Нажимеденова, нашего земляка, шахтера пятидесятых годов XX века. 217 По определению А.Вознесенского труд шахтера, прору-
бающего тысячелетия, спрессованные в уголь, подстать труду скульптора. Эти слова по праву относятся к Жумекену. Как вер-
ны и точны слова русского поэта. Ведь, Жумекен, шахтер-поэт, прорубая вековые толщи мысли, образа, слов прорывался в бу-
дущее, в поэзию, в мировую культуру. Переводя поэтов других наций и народов, он стремился к единственно верному слову, образу, мысли, правде жизни. И находил их. Он, сохраняя суть и музыку, тон, форму и стиль первоисточника творил новое про-
изведение, виртуозно используя богатый мир казахского языка. Словосочетание ?мир прекрасен?, встречающееся дважды в по-
эме ?Возмездие? он перевел столь красиво, что оно звучит как песня всей поэмы. Он дополняет, расширяет, обогащает поэти-
ческие мысли Блока. Именно из них неоконченная поэма Блока на казахском языке превращается в совершенное, завершенное произведение. Внешняя незавершенность поэмы Блока таится в совершенстве мысли и музыке слов, именно это прочувствовал и передал Жумекен. ?Господь, позволь показать тебе оголенную правду, которую не ведал даже Ты. Как в гневе горит юность и свобода. Как вырос народ в борьбе. Сотри случайности из мыс-
ли, и ты увидишь мир, рожденный из красоты?. Не просто мир прекрасен, а мир стоит рожденный из красоты. Мир спасет кра-
сота, ибо ею же порожден. Любовью всевышнего весь мир со-
творен. Тебе дан критический, холодный ум. Духовиый рост на-
рода происходит в борьбе. В борьбе остаться человеком, нацией. Следующие строки поэмы: ?Свобода, право, идеал-
Всё было для него не шуткой?,- Жумекен перевел следую-
щим образом ?герой наш свободе и идеалу не чужд? и он более соответствует основной поэтической мысли поэмы. Ерк?нд?к -
свобода. Право же это устремление человека к идеалу? Стремле-
ние к осуществлению своего права само по себе справедли-
вость. Без стремления к праву нет и самого права. ?Познай, где свет, - поймешь, где тьма?. Отсутствие ответственности и есть та тьма - пелена. Ответственность и есть тот свет, ведущий к осуществлению права. Бесспорно, в этом и заключены прекрас-
ные черты человечества. Любое право должно отвечать справед-
218 ливости. Геометрия человеческой жизни в гармонии красоты и справедливости. В мире поэзии чувство прекрасного и справед-
ливого есть две сестры. Так считал Незвал. Абай требовал, что-
бы искусство проистекало из справедливости. Назначение гос-
подом Богом судного дня по мысли Абая справедливо и проис-
текает от любви господней к человеку. Судья должен судить по праву. Сметь суждение свое иметь, так же право человека. Нака-
зание по уголовному праву назначается для восстановления со-
циальной справедливости. Социальная справедливость и есть гармония, то прекрасное к чему устремлено человечество. А ?под знаменем родства и равенства?, как перевел Жумекен, ужа-
сы рождает век - железный - век XIX. Мысль Блока о жизни в поэме так естественно тянется незримой нитью поэтической мысли к поэзии Сыпыра жырау, казаха, жившего и творившего в XIII- XV вв.. Здесь приведу лишь две строчки, как Сыпыра жы-
рау и Блок один в один описывают жизнь казахов и русских: ?Ба?ы тайса ел??н?? ?а?а?ан ?ыс болсада М?з айырылатын се? болар?. В известной сказке ?Тысяча и одна ночь? в точь в точь таже мысль: ?Владели, правили, старались власть упрочить, Прошли их времена - их знать никто не хочет. Кто справедлив был - добра вкушает мёд, Кто был несправедлив, того судьба доймет! НЕ упрекай судьбу! Она не виноватит, А только часть за часть, за меру меру платит?. Необходимость знания меры во всем. Таковы правила чело-
веческой жизни в сообществе людей. Последствия нарушение этого правила описаны Абаем. Незнание меры сокращает время жизни. Безмерность сокращает знание о тебе. Власть вечна, че-
ловеческая жизнь быстротечна. Чувство власти сладостна, а судьба горька. Единственный владелец власти во вселенной по определению Абая это ?Патша ??дай?. Справедливость жизни заключена в нашем своевременном уходе и приходе нового по-
коления в продолжение рода человеческого. Собственность все-
гда есть ответственность. Большая собственность - большая от-
219 ветственность. Правитель должен править правильно и по праву. Таковы правила правления в поэтических произведениях про-
шлого. Ответственность за отсутствие социальной справедливости настигает в самый неожиданный момент. Поэзия вечно справед-
лива. Поэты всегда социально активные граждане своей страны. Ради социальной справедливости во имя прекрасного шел Пуш-
кин к барьеру на дуэль временем своим. Красота спасительна, справедливость прекрасна. Необходимость социальной справедливости, ведущей к об-
щественному согласию и политической стабильности нашло свое отражение в утверждении Республики Казахстан себя де-
мократическим, светским, правовым и социальным государст-
вом. Истина и справедливость требует наполнения всех этих конституционных характеристик государства ясной определен-
ностью и сущностной завершенностью. Национальному госу-
дарству, каковым является Республика Казахстан в соответствии с Декларацией о независимости нужен национальный лидер, о чём провозгласил Президент страны. Да, это историческая необ-
ходимость. Новое государство всегда нуждается в своих архи-
текторах, созидателях. Но более всего государство и нация нуж-
дается в национальном поэте. В человеке, гражданине, обла-
дающим поэтическим даром, несущим и доносящим глас народа до сильных мира всего и самой нации. Вопреки вечному лозунгу официальной пропаганды со времен эпохи Антонинов: ?счаст-
ливое время? и ?римский мир?. На восклицание льстецов ?Воз-
можен ли лучший и более полезный строй, чем нынешний?!? звучит с их уст праведный ответ. Поэты озвучивают то, что спущено с небес, вопреки требованию временщиков, отказыва-
ясь быть закулисным глашатаем интересов лишь частных лиц, выдвигаясь на сцену жизни. Не потому ли: ?И власть торопится скорей Всех тех, кто перестал быть пешкой, В тур превращать, или в коней...?. Может быть, в этих строках поэмы о шахматной игре зало-
жена поэтическая мудрость Блока. Наверное, стремление чело-
века не быть пешкой зарождается в несправедливости самого 220 правящего режима, превращающего его в пешку. Кем же может стать пешка в своих устремлениях? Почему власти, по мысли поэта, удобны и выгодны именно указанные шахматные фигу-
ры? Возможно, шахматная игра выдумана в назидание правите-
лей? Все-таки кем же стать человеку, чтобы перестать быть пешкой? Человеком и гражданином, являющимися обязатель-
ными составляющими мира личности. Личностью. Поэтом. Творцом прекрасного и справедливого. Поэт всегда народный, певец национального духа. Глас на-
рода - глас божий. Служение господу богу изначальное предна-
значение человека. Нужна ли человеку оппозиция? Может ли быть поэт в оппозиции к власти и народу? Нет. Поэт всегда вы-
ше любой земной власти. Более того, порою сама власть люд-
ская и нация оказываются в оппозиции к поэту. Не осознавая и не принимая того, что устами поэта к ним обращается всевыш-
ний. Любая оппозиция всегда есть результат ошибочных дейст-
вий всякой власти. Будь то она светская, религиозная, отцовская. Единственным источником государственной власти является народ. Поэтому народ и поэт не желает ошибок власти. Ошибка власти есть ошибка самой нации и того же поэта. Поэт и нация на любом этапе развития общества не имеет права на ошибку. На нынешнем отрезке спирали тем более. Это настоятельное требование уже власти жизни. Такие вот мысли проистекают из сравнительного толкования двух текстов поэмы ?Возмездие?. А мир - прекрасен, как всегда... Обе части книги друг друга не повторяют, не являются пере-
водом, лишь дополняют, подтверждают, что все нации сыны Адама, творящие в едином прекрасном и справедливом порыве поэтической души лик человечества. Цитаты взяты из архивных стенографических записей тех времен, когда из огня и стали ро-
ждались поэт и песня. Книга адресована читателям, свободно владеющим казахским и русским языками. Владение и есть по-
знание друг друга. Жизнь, рожденная из любви, всегда нуждает-
ся в дружбе. Согласия и покоя без дружбы не бывает, таковы говорят поэты правила человеческой жизни. 221 ?Так неожиданно сурова И вечных перемен полна, Как вешняя река, она Внезапно тронуться готова, На льдины льдины громоздить И на пути своем крушить Виновных, как невиновных, И нечиновных, как чиновных...?. Творческая мощь жизни, преображающей самое себя - вот подлинный источник власти, как гласит китайская мудрость. Развитие - необходимый закон всей жизни. Жизнь первична, власть людская производна от неё. И у власти есть всегда выбор между эволюцией, революцией, инволюцией. Как бы юристы мира всей вселенной не спорили об естест-
венном и позитивном праве, поэты давно уже сказали свое сло-
во. Право свободного человека на справедпивость и красоту, в чём и заключена гармония жизни личности. Союз права и по-
эзии. Поэзия права. Право поэзии. Правовая поэзия. Поэтическое право. Поэзия и право вечно. Таков ответ поэзии. Лукиан, Фара-
би, Гете, Гейне, Шиллер, Незвал, Блок, Абай вот - неполный перечень поэтов правоведов. И Жумекен правовед-поэт сказал свое слово о праве в переводе поэмы Блока. Не только в одной этой поэме, его поэзия вся насыщена категориями справедливо-
сти и права, многие его произведения с точки зрения права рас-
смотрены в казахской части книги. Таково причудливое сплетение норм права и поэзии всех племен и всех веков в одной лишь поэме ?Возмездие-Зауал?. Поэт Ж.Нажимеденов, уроженец Атырау, к славе поэта пришел через героический и опасный шахтерский труд в 1955-1956 го-
дах в г. Караганде. Несмотря на свою славу поэта, он всегда чтил и славил в своих стихах честный и чистый трудовой пот шахтера, склоняя голову поэта перед ним. В те годы шахтерская кайла и перо поэта творили чудеса. Добываемый им уголь при-
носит тепло и уют домашнему очагу, а его стихи не дают погас-
нуть поэтическим чувствам в наших душах. Единство труда и таланта дали нам истинного поэта и стихи ?Мен?? ?аза?станым?, рожденные в прекрасных просторах Са-
222 ры-Арки. Его слова и музыка к ней, написанная королем казах-
ского вальса Ш.Калдаяковым стали величественным и торжест-
венным гимном казахского народа, при исполнении которого, говоря словами А.Блока, в каждом дышит дух народа. С первых строк стихотворения звучит музыка обостренной, обнаженной, открытой, откровенной любви сынов великой степи. Готовность к беззаветному, деятельному служению Родине - своему Эль. Обязанность служения во имя права на счастья на родной земле. Как зов жизни в час испытания. Стремление свободного челове-
ка к солнечному свету. Вчитаемся в строки стихов, прошедших испытание временем. Там, призыв к единству по пути согласия и покоя во имя мира, ради независимой страны. Правдивая, поэти-
ческая, правовая поэма о событиях, людях той эпохи. Она соз-
дана лучшими сынами из лучших сыновей нашей великой нации вечной страны. Поэт и композитор, два крыла любимой песни, звенящей в небе среди звезд, как в стихах ?Отставший лебедь? на мотив Махамбета у А.Вознесенского: ?С этой нотою недоношенной между жаворонков и синиц Лебединое одиночество Сложит крылья и канет вниз...?. Устремлясь к смерти, уносящей в бессмертие. Когда музыку души наций слышишь только ты, и должен спеть один - это и есть Лебединое одиночество. Нести одному ответственность за песню перед всеми поколениями. Такая тяжесть времени и бре-
мя вечности под силу лишь одному ему - Таланту. Когда нация не слышит песнь одиноких лебедей, они канут в вечность, что-
бы не возвращаться. Взрывают музой свои сердца и уносят ду-
ши на крыльях песни ?вступая в спор со смертью за нечто боль-
ше чем жизнь?. На немой вопрос ?зачем? ответ звучит в стихах пакистан-
ского поэта Файз Ахмад Фаиза ?Все время помню о тебе? в пе-
реводе Жумекена: ?Человек, пойми: ?любовь не орден на груди, не знак родовой. Любовь есть два твоих крыла, а у крылатых судьба всегда сурова?. 223 И песня- гимн расправила крылья над страной как поэты В.Незвал и Ж.Нажимеденов: ?Над самым простым человеческим днем, над будничной силой и мысли и дела людей, что в дерзанье своем не знают предела. Над тем, что с торгов не пойдет никогда, Над ненавистью и любовью двужильной, Касаткой над лаской гнезда Расправил я крылья?. Стихи ?Мен?? ?аза?станым? им написаны в 25 октября 1956 года, когда страна еще не успела выйти из времен культа лично-
сти, а уже зарождалась ?ярость новой ереси, яркость правоты?. Какое это было время для творческих людей можно судить из слов Суркова А.А., сказанного им в 1958 году на встрече с ка-
захскими писателями и поэтами: ?Я числюсь в журнале ?Друж-
ба народов?, как раньше были в газете ?Правда? редакторы для отсидки - это был редактор специальный, которого садили в тюрьму. В тюрьму меня не посадят, а за плохую линию я сижу на этом месте?. От линий партий нельзя было уклонятся, чуть что, ждала тюрьма. Цена слова равнялось жизни, измерялось тюремными годами. Всему цену определял державный старец. Свобода слово. Сметь свое суждение иметь. Современное слово ?СМИ? так и хочется перевести как Смелость, Мудрость, Ис-
кренность, без кавычек. Свобода. Мысль. Истина. Также звучит прекрасно. Справедливо когда все это доходит до народа. Это уже право и ответственность журналиста, защитника публичных прав народа. Жумекен призывал видеть цену плохого и хорошего не в слове, слетевшем с уст, а в мысли не облеченной в слово. Поэта вдохновлял дух и труд народа. От его пристального внимания не прошел миг труда и торжества духа народа-труженика. В его стихах ?На заре?, опубликованных 17 ноября 1956 году, среди степного пейзажа, видны целинные комбайны, наполняющиеся ежечасно грузом веков. Поэт, в одной лишь строке, сумел исто-
рию родной земли вместить в зернышко пшеницы. Маленькую картину с хлебного поля перо художника превратило в огромное 224 полотно правды жизни, уходящего своими корнями в глубь ве-
ков. Люди поднимали целину, цена хлеба подняла человека с колен. Из доклада Мустафина Г. в 1954 году на VII пленуме правления Союза писателей Казахстана о задачах писателей республики в дни освоения целины: ?Великий подвиг народа мы должны отобразить ярко, волнующее и широко. Но, первый вдумчивый, полезный, творческий отклик необходим для каждо-
го писателя. Самое главное - глубже изучить людей, показать их внутренний мир во всем его богатстве, романтику труда?. Вот какую оценку даёт на творческий отклик писателей С.Муканов 28.08.1954 года: ?За исключением немногих стихо-
творений, песен, очерков, не написано ни одного серьезного ху-
дожественного произведения на эту важную тему. А в написан-
ных произведениях малых жанров нет развернутого показа под-
линного отклика проводимой в этой области работ. Имеются лишь поверхностные зарисовки?. А, какую установку даёт от имени партии первый секретарь Казахстанского КП Пономаренко ?...здесь некоторые товарищи мечтают о командировках, должен сказать, что мы создадим та-
кое положение, что многие скоро будут мечтать, чтобы вернуть-
ся из командировки. Иначе нельзя. ...Мы, найдем способ, чтобы писатели и эту задачу осуществили и выполняли задачи по ос-
воению целинных земель?. Вот так требовали от людей творчества творить по приказу. Забыв, что душе не прикажешь. Нужна была любовь. Та любовь, что нашло отражение в стихах ?Мен?? ?аза?станым?. Уже в этих одних из первых стихах поэта чувствовалась рука мастера, сумевшего слить воедино слово, мысль, музыку, приро-
ду. Он мыслил стихом, таково единодушное мнение его совре-
менников-поэтов. В далеком 1963 году при обсуждении его сборника стихов ?Своими глазами? отмечали, что Жумекен замкнут, глубокой думой объят и слишком рано стареет. Поэт не мог иначе жить. Он был из того поколения детей-сирот войны, когда в 10-11 лет они становились старыми детьми. Так писал сам Жумекен. Пожилым ребенком. Ожесточаясь сердцем, отвер-
гая любое соучастие как жалость слабым. Они били своих сверстников, сыновей председателей колхозов, бригадиров, за 225 наличие у них отцов. За ситцевые сорочки, удалые брички. Видя грех даже в белом цвете хлеба. Что мы не имеем эта одна боль, вопрос, почему они владеют тысяча раз больнее. Били их бес-
пощадно, хотя те делились куском хлеба. По-сути бились не с ними, а с несправедливостью войны. Стихи Жумекена ?Сез?м и?рлер?? по спирали разноцветных чувств от ожесточения ведет к признанию сочуствия спутницей любви. Они становились старцами не по велению природы, а по логике людской жестокости, навязанной войной. Их язык не щадил никого, ни тех кто их из сочувствия пытался понять, не тех кто нуждался в сочувствии самих сирот. За его внешней замкнутостью стояла память о войне. Голос, который из ?Гойя? А.Вознесенского в его переводе превратился в крик, в набат души городов, опаленных пожаром и голодом, горем войны, сливающихся в единый хор с плачем казахской степи, где сжигались сердца и души от похо-
ронок. Сообщения о гибели солдата. Маленькие кочующие поч-
товые крематории войны. Они находили в любой глуши, чтобы сжечь надежду навсегда. Чтобы не оставить ожиданию ни сан-
тиметра земли к отступлению в сердце человека. Сжечь. Ого-
лить. Оставить отчаянье. В этих стихах нет природы. Здесь -
голое горе войны- ?Тыр жала?аш ?ас?рет? со?ысты??. Эти слова столь точно передают всю ярость, и боль оголенных нервов ду-
ши военных лет, неприятие войны человеком. Перевод Возне-
сенского Жумекеном правомерно признавалось явлением в ка-
захской поэзии тех лет. Ж.С.Нажимеденов знал ту войну, у него был к ней свой счет. Он, четырехлетний мальчик, помнил миг, когда отец, прощаясь с коня, поднял его высоко над головой. Когда совесть страны стала в строй. Так отзовется Жумекен о сыновьях и дочерях степи, которые на равных с сынами лесов, полей и гор стояли насмерть под Москвой, и добыли Победу. Он не сошел с тех высот, всегда помнил взгляд родных, берёг в сердце своем. Анкета поэта от 25 ноября 1955 года, где стоит его подпись с именем отца и деда, до сих пор хранятся в архиве г. Караганды, как свидетельство сыновней верности и любви. Уже в зрелом возрасте, оставаясь сыном своего отца, в стихах А.Вознесенского ?Отец? наименование реки вместо ?Каспий? перевел как ?Атырау?, выражая тем самым желание всех лет 226 своих увидеть и поговорить с ним. Поэт сожалел о том, что сын не может хотя бы обнять могилу отца. Отец, писал он, в понятии поэта он есть как сущий, отсутствием своим вставший похож на бога. Вопросы вечности, веры в бога, времени занимают значи-
тельное место в творчестве поэта-мыслителя Ж.Нажимеденова. В знаменитой песне он писал: ??арсы ал?ан уа?ытты ежелг? досындай?, что в подстрочном переводе: ?Наш эль встречает эпоху как старого друга?. Поэт в этой песне слово ?уа?ыт? при-
меняет не просто как время, а употребляет в значении эпохи с учетом сущностного значения происходящих событий. Он уло-
вил суть, дух времени несущее грандиозные перемены. Уа?ыт -
эпоха. В качестве доказательства нашего такого толкования со-
шлемся на самого Жумекена. Жумекен перевел стихи В. Саянова ?Современники?, где та-
кие строки: ?Наши годы как будто не плохи И верны и грозе и литью На крутых перекрестках эпохи Снова сверстников я узнаю?, - им переведены следующим образом: ?Б?зд?? ?р с?т хабаршысы же??ст??, Жасын ?рып, талай дауыл шай?а?ан. Уа?ытты? ?аба?ында е??с б?р ??рдасымды табармын мен ?айтадан?. В подстрочном переводе звучит так: ?Наше каждое мгнове-
ние предвестник победы. Молнией пронзенные, вихри различ-
ные раскачивала. На гребне времени снова сверстника найду я?. Стихи Саянова датированы 1926 годом, ?Мен?? ?аза?станым? написаны Нажимеденовым 1956 году. Время, в дни рождения обоих стихов были равны эпохе. Слова Саянова эпоха, Жумекен перевел как время. Казахи всегда говорят, время покажет, всему арбитр время. Жумекен в переводе стихов ?Газели? Ф.Ахмад Фаиза говорит: ?зачем расти против времени. Даже месть не то, что верность нельзя вечно хранить в груди. Нельзя чистое сердце держать обманом ожидания. Величие духа нельзя поставить на колено. Пройдет время и все станет на ме-
сто?. 227 В поэме ?Возмездие? он призывает художника твердость ве-
ры в круговерти бытия находит в самом создателе, в вечно яс-
ном божьем лице. В стихах А.Вознесенкого ?Сначала? Жумекен зовет к началу начал - поэзии. Они, осуждая двуличие в стихах ?Порнография духа?, считают главным - дух народа. Поэт, как и народ, живет в языке. Дух народа - в поэзии, поэтому народ все-
гда близок к нему, что поэту наряду с его смелостью не могли простить никогда. Так писал Жумекен о Махамбете в поэме ?Эхо?. Читая Махамбета, А.Вознесенский на мотив ?последне-
го лебедя Азии?- призывал: ?Чем гибнуть в огне, лучше станем огнем - по коням!..?. И поэты мира мчатся, летят, минуя века и пространства, как стрелы памяти звенящие пробиваются друг к другу, вставая в защиту забытых, встряхивая пыль беспамятства с их великих имен. Не подлежащих забвению, ни в какие време-
на. Поэт чешского народа В.Незвал в своих стихах ?Эллегия? сожалел, что они тоже когда-нибудь станут забытыми поэтами, другие придут на смену. Да, пришли новые имена, но они не за-
были Незвал. Труд поэта Незвал был награжден, изумительным переводом Жумекена его стихов на казахский язык. Фактически получился даже не перевод, это голос Незвал зазвучал через Нажимеденова, как М.Цветаева хотела, чтобы Рильке говорил через неё. Переводя стихи ?Рондель? Жумекен, сохраняя лири-
ческие истины, воспетые Незвал, дал им новое развитие. Пере-
вод стиха без указания названья было верно. Ибо в процессе пе-
ревода он изменил форму, включил новые идеи, истины, при этом сохранив сущность. Стихи запели, грусть и печаль смени-
лись нежностью и мягкостью. К данному переводу можно отне-
сти слова Б.Пастернака: ?В лице лирической истины, сохраняе-
мой каждым из поколений постепенно складывается человечест-
во?. У Незвал ?поцелуй из кельи бежит?, а у Жумекена ?дух влюбленного летит к любимой как дыханье цветов. Мы забыли, память забвением замкнув. Все равно, ты вся во мне. Поэтов ро-
ждает любовь?. В этом чудесном переводе слышен трепет сердца самого Жумекена, любимого и влюбленного. Прелесть перевода Жумекена нельзя передать в словах, их лучше читать. Услышав стихи пакистанского поэта Файз Ахмад Фаиза ?Ноч-
ная песня?, ?Газель?, ?Никто не поймет?, ?Ожидание?, ?Отчая-
228 ние?, ?Красота и смерть?, ?Пой?, ?Подражание Сауде? в пере-
воде Ж. Нажимеденова, женщины мира все-таки признаются, что их искренне любят только поэты, которым господь вручил дар чувствования красоты духа человеческого и любовь женщи-
ны. Ведь лишь они любовью спаленные шли к барьеру судьбы со временем на дуэль. Лик, для любви сотворенный ими воспет. Это они просят заблудиться в любви, как караван в тумане дня. Найти радость свидания в песне любви. Все тленно в этом мире, лишь музыка любви и голос дружбы вечны. Приди, во вздохе моем есть тайна, приди. Есть одна любовь, приди все-таки, при-
ди. Освободи меня от страдания. Разве возможно тебя не лю-
бить, Не любить тебя - невозможно. Во мне эхо печали и горя твоего. Господь горе даже не дал целое. Ты волна, играющая в океане любви. Я несчастный утес застыл в ожидании тебя. Ты, цветок в саду, вобравший в себя всю красоту вселенной. Срезал тебя садовник и каждую ночь теперь зовет меня твой лепесток: Приди, убей меня, еще раз убей меня. Перенеси насмешку вре-
мени. Подвергшись жестокому наказанию, будь готов к возмез-
дию. Ради этого, выживи вопреки всему. Величием рифмы, вос-
пой струны сердца, возлюбленной своей. По воспоминаниям Ержановой Айшы, жительницы г. Алма-
ты, молодой Жумекен был коренастым, крепким, степным. Че-
ловеком тонкой души, с тихим голосом, задушевно беседующим в Абайском стиле. И голос диктора Казахского радио Улжан Пармашкызы, человека дивной красоты, так нежно и ласково рисует духовный пейзаж поэтического мира поэта. Слушая их, понимаешь, что как женщины чувствуют поэтов сердцем и ду-
шой. Жумекен с юмором вспоминал, как дед в юные его го-
ды сватал ему 20 девушек подряд. Он выбрал одну и в ранних стихах 1956 года, написанных в г.Караганде, просил её сохра-
нить неизменной сердце к нему. Она, Насип апай, исполнила просьбу поэта, сберегла любовь и вот уже 50 лет хранит его письма, не соглашаясь на печатание. Поступая по Цветаевской: ?ревность, священная после смерти. Оберегая любовь не терпя-
щего третьего. Взять на себя всю гору любви и самой нести. Чтоб не было легче. Чтоб не было меньше?. И женщина несет любовь поэта на своих хрупких плечах. Одна. Любовь, рож-
229 дающая поэтов, и оберегает их. Она вновь и вновь перечитывает его стихи и к ней возвращаются счастливые дни их молодости. Когда она, находясь дома и скучая в ожидании его возвращения, просила принести какую-нибудь художественную книгу, то по-
эт, шутя советовал читать его стихи, где вся жизнь запечатлена. Верные слова. Достоверные свидетели истории человечества -
поэты. Ими всеми воспета любовь и дружба. Поэты великие аку-
стики жизни, они слышат через толщи событий и времени, без-
ошибочно находя мельчайшие нарушения в свите пластов судеб человеческих, стран и планет. Память любви, память поэтов не только в сердцах возлюб-
ленных, они и в поэзии городов. Чех Незвал просил будущих пражан помнить о нём, что он жил и ходил по Праге. Учил дру-
гих любить её. Как сын и как влюбленный иностранец. В пере-
воде Жумекена он ?учит любить город- Прагу со слезами на гла-
зах, любить даже и в критике её. Поэзия города сложна, он по-
нимает её в желании своем понять, как влюбленные понимают красивых женщин. Он только его язык, который ожил и вдруг заговорил?. Незвал в стихах ?Шахтерский блюз? и в таком об-
разе раскрывает сложность поэзии городов: ?И огненный дождь и флагами город залит как пламенной лавой Над шахтой зари перезвон Развеялся мрак похорон Растаяли стаи ворон Похоронных ворон!?. Именно так и Жумекен понимал поэзию своего родного го-
рода Караганды, он стал языком его дымящихся терриконов, ог-
ненных лав, смеха, воли, шуток, анекдотов, идущих на смену шахтеров по улицам города. Поэт чувствовал, как Караганда ки-
пит и живет жаром, силой прекрасных сердец. В его стихах, по-
священных городу шахтеров поэзия труда горняков. Поэзия на-
шего города также не проста, но Жумекен полюбил и сумел пе-
редать её будущим поколениям. Он помнил город юности своей, лаву, где добывал уголь. Свой первый шахтерский ансамбль песни и пляски, созданного 25 ноября 1955 года по решению 230 президиума профсоюза угольщиков Караганды. Поездку в г.Москву в феврале 1956 года, где он пел на сцене Большого те-
атра перед делегатами ХХ-съезда КПСС. Он помнил, как ?мы?ты к?с?? крепкий человек, председатель профсоюза уголь-
щиков Карагандинского угольного бассейна, знаменитый Кен-
жин Аукебай предложил немедля ехать ему учиться в консерва-
торию, не зарывать свой талант. Сам Кенжин понимал значение науки в жизни, её решающею и определяющею роль в станов-
лении личности. В 1934 году Кенжин А.К. в 37 лет без всякого даже начального образования, кроме 6 месячного обучения в 1925 году в рабфаке г.Оренбурга поступил в Уральско-
Казахстанскую промышленную академию г.Свердловска и за-
кончил его в 1938 году. Проект его дипломной работы был оце-
нен на отлично с присвоением звания инженера организатора по эксплуатации рудных месторождении с выдачей диплома 2-ой степени. В имени поэта есть слово - кен, в переводе с казахского означающее неизмеримое богатство, кладезь. Ж?мекен. Действительно, его поэзия полна залежью мысли и метафор, не-
дра его поэзии богата чувством прекрасного и справедливого. Месторождение его таланта - Кошалак - Караганда. И в разра-
ботке глубокой жилы его жизненного таланта выступил Кенжин Аукебай, инженер поэтической души: ?Так бей, незнай отдохновения, Пусть жила жизни глубока: Алмаз горит издалека -
Дроби, мой гневный ямб, каменья!?. Так, по-Блоковски- Кенжински трудился Жумекен, немерк-
нущая звезда мировой поэзии. И песня ?Мен?? ?аза?станым? в поэтической короне казах-
ской национальной культуры горит как алмаз издалека. Теперь, на большом расстоянии понимаешь, как прав Жумекен, что в случайностях нет случайности. ВЦСПС в канун съезда партии власти проводил всесоюзный смотр художественной самодеятельности. Караганда за два месяца создала ансамбль горняков, состоящих из лучших исполнителей города. Жумекен в ансамбль пришел из клуба шахты ? 33/34. Профсоюзом были выделены средства, в Алматы заказаны и сшиты национальные 231 казахские одежды, профессиональные музыканты для обучения членов ансамбля доставлялись самолетом. В репертуар ансамбля были включены песни М. Тулебаева ?Радость?, ?Шахтерский марш? и народная песня ?Караторгай?. Во всем чувствовался широкий размах, сила духа, мощь организатора, научный подход в планировании, высокая культура. Сталь закаляла сталь, вот почему Жумекен называл Кенжина А. образно по-казахски ?мы?ты?, и этот образ нашел отражение в той знаменитой песне в словах ??аза?ым мы?ты ?ой?. А.Кенжин сквозь угольную пыль сумел разглядеть талант Жумекена, вселить поэту уверен-
ность в своем даровании, дать толчок полету. Жумекен - алмаз возник там - в глубине сердец шахтеров, под воздействием жара их души и высокого накала времени. Вот поэтому-то и родилась на Карагандинской земле песня-гимн ?Мен?? ?аза?станым?. Иначе и быть не могло. Только шахтер-поэт, смело и гордо ша-
гающий на смену мог создать этот величественный, поэтический монумент. Тому свидетельство его судьба, исторические собы-
тия тех лет и творчество поэта. Стих рожденный им призывает воздвигнуть памятник его творцу. Столица шахтеров дала наро-
ду художника слова с поэтическою мыслью, музыкальностью. Как в Пушкинском ?Пророке?: ? И он мне грудь рассек мечом, И сердце трепетное вынул, И уголь, пылающий огнём, Во грудь отверстую водвинул?. Слава шахтёрам! Слава шахтерскому труду! Слава поэтам, воспевшим героев! Поэзия Жумекена величественна именно в этом пламени его души. Горит огонь, горит и зовет гореть всех нас поэт-шахтер. ?Мыслитель. Художник. Поэт, имеющий свое Я в поэзии. Создатель оригинальных стихотворении, не похожих на все другие и в том числе на свои другие стихи?. Эти слова С.Муканова, сказанные им 16 апреля 1952 года напрямую можно отнести к Жумекену 1956 года. ?Оригинальные стихи возникают только тогда, когда данный поэт связан с какой-то, хоть малень-
кой, но настоящей правдой жизни. Порой пишем стихотворения несмотря в лицо жизни, не видя красот, которые она дарует. Че-
ловеку интересно читать то, чего он не знает. Развитие какой-
232 нибудь идеи до логического конца - это, на мой взгляд, есть сюжет?. Вот именно Жумекен горел идеей, доводил их до логическо-
го конца, слышал музыку времени и в его стихах возникал сю-
жет-эпоха. Строки пакистанского поэта Фаиз Ахмад Фаиза из стихов ?Совершенство? просят процитировать их именно здесь и сей-
час: ?Кипение страсти В дела обратить бы! Что спрятал память, Пора оживить бы!..? Память всегда жива, только его сокровища спрятаны в творениях поэтов. Они выступают столь желанной находкой для души человека. Кипение страсти и заложены вечных поисках прекрасного и истины. Современник казаха Кенжина А. турок Назым Хикмет в 1958 году в стихах ?Разговор с мертвым Незвалем? написал: ?кто умер - больше не умрет. Я понимаю это, Незвал: Ты - мертв, однако ты из тех Пражан бессмертных, с мудрым сердцем. Не нужно скорби- но сегодня Со мною рядом - ты один...?. Пусть уйдет скорбь, останется лишь память поэтов, граждан бессмертных. Они, Кенжин А. и Ж. Нажимеденов, Ш. Калдая-
ков, посвятившие жар души, мудрость сердца и сегодня рядом с нами, потому что: ?встает и созревает солнце-
На свете слаще нет плода?. Потому что, ?Алтын к?н аспаны...? и вновь восходит золо-
тое степное светило над родными просторами. Музыка к этим словам написана была не сразу, для рожде-
ния торжественных звуков к великим словам нужна была лю-
бовь. Прочная, верная, вечная любовь, как природа. Любовь по-
эта и композитора. Двух простых сынов казахского народа, жизнь которых станет песней. Они выполнили завет учителя 233 Абая, призывавшего казахов стать друзьями. Их подружила лю-
бовь к песне, о которой лучше Н. Хикмета не скажешь: ?Песни людские прекрасней, чем люди, Надежней, чем люди, Печальней, чем люди, Прочнее, чем люди, И песни любил я больше людей?. Ж. Нажимеденов любил играть на домбре и петь в юности в Атырау. Он пел и Караганде на сцене Дворца культуры горня-
ков, где ранее в февральские три дня 1955 года пела соловей ка-
захского народа К.Байсеитова в сопровождении оркестра народ-
ных инструментов имени Курмангазы с главным дирижером Ш.Кажгалиевым. Вот почему Кенжин А., тогда секретарь Кара-
гандинского обкома партии, настоял о поездке поэта на учёбу именно в консерваторию. Жумекен первоначально выбирал фи-
лологию, неудача в Алматы летом 1955 года привела его в сто-
лицу горняков. В тот год для юноши Жумекена выпало не мало испытаний. В начале года умер его любимый поэт-воин К.Аманжолов, затем летом дед Нажимеден, его последняя опора в жизни. Он не раз придет к ним на могилу, и выскажет чувства к ним в поэзии и прозе. Пока поезд судьбы вез юношу в неиз-
вестность, поэта в вечность. На перроне его провожал Ержанов Губайдулла, отец Айша-апай, направивший Жумекена в г.Караганду с двухгодичной комсомольской путевкой за славой шахтерской. Жумекен вернулся со славой поэта, которому он обязан своему милому краю - Кошалак., где рождался талант будущего мастера. Он считал, что каждая сопка отчизны по пра-
ву достойна, называться Родиной. В стихах он называл родной Кошалак своей Меккой и Мединой. Он любил и воспел всю ка-
захскую землю. Величественный Алатау он сравнивал со сти-
хами гениального Абая. Он ни с кем не боролся, верил и пред-
сказал, что за него будет бороться его поэзия. Его талант и тру-
долюбивая натура вобрали в себя всю поэтическую школу сте-
пи, традицию, при этом не теряя своего голоса. Его встречала и провожала мудрость и любовь людей, когда он колесил по стра-
не как журналист и писатель. История человечества складывает-
ся из историй судьбы конкретных людей, как мировая культура 234 складывается из национальных культур. Вне человека, наций нет истории мировой. Как нет, и не будет мировой культуры без на-
циональных культур её составляющих. Правовая мысль челове-
чества о необходимости объединения в целях сохранения всех наций привела к созданию всемирной организации. В художест-
венно мудром, музыкальном, лиричном мире поэта Ж.Нажимеденова есть и мир поэзии права. В знаменитой песне поэт подчеркивает единство обязанности и права: долг чести каждого исполняет обязанности гражданина и осуществление своих прав человека. Путь к гражданскому обществу в любом государстве лежит через создание гражданина своей страны, патриота своей отчизны и свободолюбивой личности. Только верность и служение истокам и почве ведет нас к миру. ?Поэзия вывела поэта в мир. Они не стали министрами, их не поддержи-
вали сильные мира всего, но их поддерживает поэзия?. Этих слов о поэзии нет в стихах ?Автобиография? у Н.Хикмета, их ввел в своем переводе Ж. Нажимеденов, расслышав голос поэта сквозь музыку слов. В этом ему неоценимую помощь оказала его природная музыкальность, годы учёбы в консерватории в 1951-1959 годах. Он получал уроки у больших мастеров, звёзд мировой музыки и дирижерского искусства. Одни только их имена звучать как симфонии: А.К.Жубанов, Шаргородский Л.М., Мансуров Ф.Ш., Сарыбаев Б., Мухитов К., Тастанов Х.Т., Хамиди Л.А., Османов Т., Ш.Кажгалиев. А какими они были и остаются великими воспитателями души человеческой. 31.08.1956 год первое заседания кафедры казахских народных инструментов консерватории с участием студентов всех курсов А.К.Жубанов открыл с предложением почтить память старейшего педагога Шабельского С.Г., без ко-
торого первый год начали учёбу. И замерли они плечом к плечу аристократы духа, музыки, поступка вместе с юностью страны. Как современна реплика Шаргородского Л.М., прозвучавшая на заседании кафедры 6.03.1957 года о необходимости введения предмета об истории исполнительства на казахских народных инструментах, казахской литературы, для поднятия общего уровня знаний студентов. 235 Во истину пророческими оказались великолепные слова преподавателя консерватории Т.Османова о том, что они долж-
ны воспитывать художников. Чарующие звуки музыки обогати-
ли духовный мир мастера. Поэтом было создано созвездье сти-
хов о шедеврах казахской музыкальной души. Вся его поэзия пронизана музыкой. Там у Жумекена есть всё. Талант и школа. Таинственная, незримая связь музыки и стиха, непроходящая связь времен, гражданственность. Аромат песков, горький запах полыни, росы, радуга цветов, звездное небо, степь и горы, пей-
заж природы и души человека. Откуда вес это у Ж. Нажимеденова? Где его истоки? Кто был его учителем? А.Ахматова считает, что ?у Мандельштама, чьи стихи поражали совершенством и ниоткуда не идут, нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама?. Поиск истоков, учителя Ж. Нажимеденова о чём вел речь по-
эт в своем дневнике 1983 года меня привел к одному единствен-
ному верному ответу. Он вышел из самого себя и его Учитель сам господь бог. Да, просить меня всевышний к такому выводу пришел, читая ту же Ахматову и Абая. Помните стихи А.Ахматовой ?Творчество? о звуке нисходящем ни откуда. Чьи слова послышались поэту? Кем продиктованы ей строч-
ки? Откуда поддается сигнал? Откуда истоки творчества поэти-
ческого? Оттуда с небес. Поэтому, Жумекен назвал свою поэму в прозе ?Аспан ша?ырады?. Заканчивая основную часть иссле-
довательской работы по изучению творчества Жумекена, я по-
нимал необходимость поездки в Атырау, где ранее никогда не был и ясно представлял себе все трудности предстоящей поезд-
ки. Всю надежду я возлагал на Касымова Кабибуллу - замести-
теля прокурора Атырауской области, сокурсника по университе-
ту, земляка из аула поэта Касыма Аманжолова Каркаралинского района Карагандинской области. Будучи на родине Жумекена в Атырауской области район имени Курмангазы я осознал и ощу-
тил, причину по которой Жумекен назвал Касыма Аманжолова 236 космическим поэтом. Родной аул Жумекена Ашак и Кошалак находятся далеко от областного и районного центра Ганюшкина. Дорога не из легких. Но при наличии желания и друзей все пре-
пятствия преодолимы. Вступая на территорию ??ыр ел??, в переводе Степная страна, вы входите в мир поэзии Жумекена. Перед вами открывается совершенно изумительная картина. Золотые песчанные кочующие барханы, словно осенние зерновые токи. Вдруг средь бархатных барханов появляются величественные верблюды и, сливаясь с солнечными лучами, они превращаются в триумфальные арки. Представьте, в степи. В честь Вашего, да именно Вашего приезда на Родину поэта Жумекена верблюды и барханы сооружают триумфальную арку. Вся из золота. Грандиозна. Не повторима. Пусть на миг он простоит. Но, в Вашу честь, за вашу любовь к поэзии. И эту картину Вы унесете в своем сердце. Навсегда. Это еще не все. И еще одно великолепное чудо Вас ждет вечером. Но до этого следует выбор, где ночевать. Внутри зимовки или во дворе, под открытым небом. Выслушав речь хозяев как лютуют в этом году волки, но каков лечебный аромат вечернего степного воздуха мы выбрали второе. То ли от дороги, то ли от шубата заснули сразу и крепко. Проснулся от слова ?Тур, тур? во сне. Открыв глаза, я увидел прямо над собой звездное небо. Звезды яркие, крупные, сочные. Весь небосклон усеян звездами. Час пик. Плотное кружево из звезд. Мегают, мерцают. О чем-то перешептываются на своем языке. Ярмарка звезд. Как будто, всевышний созвал со всей вселенной все звездное братство. Звездное небо наклонилось так низко, что млечный путь как бы обрамляет шанырак твоей воображаемой юрты. Когда лежишь на спине, устремив взгляд в небеса, не смотришь по краям горизонта, то вся планета - земной шар превращается в небольшую казахскую степную юрту кочевника. И ты паришь среди звезд. Небывалое зрелище. Поистине Кошалак - Космическая гавань красоты. Вот откуда вся поэзия Жумекена. Недаром, на земле, где он родился в зимовке Ашак установлен обелиск: Перо поэзии, устремленного ввысь, как космическая ракета, уносящая портрет поэта в космическую даль. Тут наверное и рождаются истинные поэты. И возвращаются отсюда. Может быть, именно здесь 1955 237 году в те январские ясные ночи звезда поэта Касыма пронеслась над небом Кошалак. Бесспорно так. Протяни руку, пробудите сердце, душу и Вы космический поэт. Не зря же зовемся гостем планеты земля. Если, мы здесь гости, то пришли наверное оттуда с небес и наше место среди звезд. Обратимся к 38-слову Абая: ?Алланы? с?з? - ?ар?пс?з, дауыс-
сыз?. Вот и слова всевышнего, которые звучат без букв и голоса улавливают чистые души поэтов и затем уж ложатся в бело-
снежную тетрадь. Подтверждение нашей мысли о том, что Жумекен Нажиме-
денов как художник вышел из самого себя мы находим у Шарля Бодлеря в его труде ?0б искусстве?: ?Художник исходит только из самого себя. Грядущим векам он завещает лишь свои творе-
ния. Он может поручаться только за себя. Он умирает, не остав-
ляя потомства. Пока он жил, он был сам себе и государем, и ду-
ховником, и богом?. Поэт в одном лице. Как говорил Абай по-
эзия царица слова. В царстве божественного слова единствен-
ный правитель это - Царь Поэт. Величие поэтического слова имеет божественное происхождение. Истинных поэтов, как Жу-
мекен, который при переводе поэмы Саади ?Бустан? вложил в уста луны, прекрасные слова о том, что она в этот мир приходит только ночью, чтобы сохранит величие Солнца. Верные слова поэта сохраняют величие слова Божьего. Ж.Нажимеденов в сво-
их переводах сумел сберечь все величественное и нежное, имеющееся у других поэтов. Он понимал суть переводческого труда, и осознавал, что здесь нужен особый дар. Необходимость наряду с мастерством осознания гражданской ответственности за правильность перевода, верность поэтических слов другого народа. Выдающийся переводчик Б.Пастернак писал, что есть поэты, владеющие тайнами языка, на котором они пишут, в свя-
зи с чем они очень трудно поддаются переводу. Ж.Нажимеденов относил к таким произведениям и стихи Абая. По его мнению, они сотворены Учителем столь мощно, столь бессмертно как величавые горные вершины Алатау, что при переводе могут быть потеряны вся красота и глубина его мысли. Вряд ли воз-
можно оспорить такое мнение истинных поэтов, авторитетов в переводческой деятельности. Но осмелимся привести мысль 238 другого поэта, предложившего способ преодоления такой труд-
ности. Благословенная М.Цветаева по вопросам перевода счи-
тала, что ?вскрыть сущность нельзя, подходя со стороны. Сущ-
ность вскрывается только сущностью, изнутри - внутрь, - не ис-
следование, а проникновение. Взаимопроникновение?. Что есте-
ственно не исключает самобытность и самостоятельность на-
циональных поэзий. Для любителей словесности, национальной поэзии, родного языка эти слова М.Цветаевой являются путе-
водной звездой. Тайна языка заключена в таинственности души каждой нации, каждого поэта, каждого из нас. Для их познания нужна любовь. О чём так прекрасно сказал 20.05.1958 года в г.Алматы Генеральный секретарь Союза писа-
телей СССР Сурков А.А.: ?Это любовь по взаимности- это уме-
ние читать каждого на родном языке. Это формула братского общежития и любви по взаимности... Мы люди, которые в свое время пытались сделать Шевченко Т.Г. русским поэтом, сделали подстрочный перевод 12-строчного стихотворения Шевченко и дальше ничего не вышло, потому что у нас не находилось сло-
весного эквивалента в русском языке несмотря на то, что гово-
рят, что русский и украинские языки братья?. Интересна также протокольная запись заседания бюро рус-
ской секций Союза писателей Казахстана от 06.06.1958 года. Участники заседания: Сеньков (Москва), Кривощеков, Анов, Зверев, Семенов, Абызов, Моргун, Танхимович, Ананьев (Каз-
госиздат). Кривощеков: Курсы казахского языка. Денег нет. Литфонд отказал. Этот вопрос тоже надо решить. Семенов: Больше жить в Казахстане, как писатель больше не могу. Уеду. Кто же такой русский писатель, живущий в рес-
публике, Переводчик? Писатель? Выяснить взаимоотношения русских писателей в национальных республиках с издательст-
вом? Советская Россия?. Как можно заявлять русскому писате-
лю, сделавшему очень многое, надо знать казахский язык, ?ина-
че он будет выселен из Казахстана? (Мусрепов). Сеньков: Все ещё слабы связи (творческие) ССП СССР с союзными республиками. Это так. Надо подумать, как наладить 239 эти связи. Курсы казахского языка. Я буду говорить с Литфон-
дом и руководством ССП СССР?. Русский писатель не желает быть переводчиком. Желает ос-
таваться писателем, пишущим на родном языке. Вопросы родно-
го языка, любовь к родному краю волновали всех писателей, по-
этов. 02.07.1951 года в редакционной статье газеты ?Правда?, центральный орган правящей партии СССР, ?Против идеологи-
ческих извращений в литературе? подвергалась критике стихи В.Сосюра ?Люби Украину?. Стихи В.Сосюра написаны в 1944 году. Ничего такого на-
ционалистического там не имеется. Наверное, некоторых особо бдительныхтоварищей насторожили следующие строки: ?...О юноша! В памяти ты заруби, коль сердцем Отчизну голубишь: другие народы нельзя полюбить когда Украину не любишь. О девушка! Родину верно любя, Ты годы напрасно не сгубишь. Желанный любить не захочет тебя, Когда Украину не любишь. Люби и в труде, и в беде, и в бою, Как песню, душою ты всею... Всем сердцем люби Украину свою:-
И вечен пребудешь ты с нею?. Под этими строками подписался бы любой из нас. Всем сердцем и душой любить Казахстан - нашу Родину призывает Жумекен. Мен?? ?аза?станым - наша с Вами любовь. Поэтически перевод это перенос любви. С одного родного языка на другой родной язык. Дар господни не может быть чу-
жим и чуждым. Знание нескольких языков дает уникальную возможность получать больше единиц информации. Язык поэтов более близок к единому и основам реальности. Ключ к тайнам мироздания вложены в руки поэтов? Поэтому, наверное, следу-
ет весь язык науки перевести на язык метафор, создание которых по определению Аристотеля удается только гениям. Может быть, в трудном и благородном искусстве перевода весь вопрос заключался в том, что в переводах утекает творче-
240 ская энергия, как считали О.Э.Мандельштам и А.А.Ахматова. То есть перевод требовал отдачи всех душевных творческих сил без остатка. А что останется своим произведениям. Ради других читателей поэты-переводчики жертвуют собой. Человек - это единство поэзии, философии, религии. Как у Абая, который завещал любить бога и человека. Любить челове-
ка, это значить любить его язык, где сокрыта его духовная сущ-
ность, сотворенная любовью господа. Именно к сохранению красоты души звали человека поэты. К чему призывала и М.Цветаева: ?Поэт не может служить власти - потому что он сам власть. Поэт не может служить силе - потому что он сам - сила. Поэт не может служить народу - потому что он сам - на-
род... Единственный, кому поэт на земле может служить - это дру-
гому, болыиему поэту?. То есть, сущему. Всевышнему. В сущности больше поэта, чем господь, наверное, и нет. Так справедлив и прекрасен им созданный мир. Пытаясь познать тайну происхождения жизни, мы губим прекрасное, отвергая справедливое, всё более удаляемся от той же тайны. Пути прогресса ведут ли к распознанию тайны человеческого бытия. Ответит однозначно вряд ли кто посмеет. Абсолютная истина не просто не познаваемо, а гарантированно не познаваемо. Человек, вечно не довольный своей судьбой, не только не признает чело-
века, но и всевышнего в небесах. (Саади- Жумекен.) Потреби-
тельский эгоизм, заглушая чувства патриотизма и ответствеенности в страсти наживы, порождает уродливое явле-
ние как коррупция, пожирающее тело Отчизны. Забывая призыв М.Цветаевой и Ж.Нажимеденова о восстановлении Родины -
России без низости и лжи. Без сплетен. Распрямить крылья Ро-
дины на весь мир. Вагон настоящего время - эпоха тянет в не-
бесную даль (М.Цветаева - Ж. Нажимеденов ?Рассвет на рель-
сах?). Великолепный перевод. Жумекен вводит в перевод стихо-
творения Цветаевой мысль Абая о цене жизни и богатства одним лишь словом: ?итт?кс?з?. ??лемге жай?ызып ??лашын Россияны ?алпына келт?рем. ?т?р?к-?секс?з, итт?кс?з?. 241 Ит, по-казахски собака. Как мне передать мысль Жумекена на русском языке, не испортив художественную ценность этих строк? Здесь кажется уместна мысль-образ из воспоминания таксиста: Собаки. Стволы. Вот именно Казахстан без них: итт?кс?з. Иначе Вы услышите: ?Как силен и могуществен голос ушедших людей, зовущих мертвых и живых к борьбе?. ?На краткий срок, на кровавый майдан народ бывает порою призван. Когда суровы роды, Час высокий и страшный? (И.Эренбург -
Ж.Нажимеденов. Стихи ?В кастильском нищенском селенье?, ?Россия?). Для поэтов Цветаевой, Нажимеденова Родина как лучина, горящая ярко. Вечно зовущая в родные края. Жумекен, даже лишившись двух рук, губы в кровь раскусив, готов поставить подпись своим языком под именем твоим Родина.( М.Цветаева-
Ж. Нажимеденов. ?Лучина? ?Родина?). Они оба подписались под именем Родина своей жизнью. Караганда- Алматы- Атырау- Караганда 2003-2005 гг. 242 Ата ж?рт - Абыралым ?н?: Есжан ?м?ровт?к? С?з?: Сер?к А?с???ар?лын?к? Ту?ан ел?м - Абыралы, алтын ша?ыра?, Са?ан кел?п айдалада ?алдым а?ырап. Ес?м??д? ест?генде ел д?р етед?, Дегеле?ге ?ара?анда дегб?р кетед?. ?айырмасы: ?р тауым - Дегеле??м, ??йыл?ан ?зег??нен ?ле? ед?м. Мен де б?р отты айнал?ан, Са?ан кеп то?тай ?ал?ан, ?ртен?п кетет??ын к?белег??. Балалы?ым ойна? салып ?айда ?алды екен, Дегеле?нен ?те шы?ып ?айда барды екен? Жас к?н?мде бет ж?з?мд? жу?ан бел ?айда, Ту?ан ел?м айтшы ма?ан Дегеле? ?айда? ! ?айырмасы: Азалы - Абыралы, Ж?рег?м б?р ?з?? деп а?ырады. Ж?рег?м б?р ?з?? деп, Сен? ?здеп ж?рем?н кеп, ?айтей?н, ?айран Анам - Абыралы. 243 
Документ
Категория
История
Просмотров
16 170
Размер файла
5 228 Кб
Теги
Азбанбаев, казахские композиторы, акын, казахстан
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа