close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перспективний план

код для вставкиСкачать
Перспективний план роботи гімназії на п'ять років з 2010 по 2015 рр.
над єдиною методичною проблемною темою:
"Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості"
1. Створення творчих груп з числа найбільш компетентних з даної проблеми вчителів. Задача творчої групи - глибоке оволодіння теорією впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладу, виявлення зразків перспективного педагогічного досвіду.
2. Вивчення літератури з проблеми.
3. Анкетування вчителів школи. Мета анкетування: Визначити рівень методичної кваліфікації учителів з проблеми впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій, систематизувати побажання педагогів, підготуватись до складання плану заходів по реалізації проблеми.
- Чи є у Вас в домашньому користуванні комп'ютер або ноутбук?
- Чи підключений він до мережі Інтернет?
- Чи маєте Ви навички користування комп'ютером та програмним забезпеченням: офісні додатки (Word, Excel, PowerPoint, Publischer тощо)? Чи вмієте користуватися Інтернетом для пошуку інформації?
- Чи знайомі Ви зі змістом та можливостями ППЗ навчального призначення зі свого предмета?
- Чи використовуєте Ви в своїй діяльності ППЗ з предмету, які конкретно, як часто, з якою метою?
- Чи вмієте Ви створювати електронні презентації та публікації? - З якою метою Ви використовуєте комп'ютер на уроці: як засіб наочності, для моделювання процесів і явищ, для тестування, для розв'язування задач, для проведення лабораторних і практичних робіт, для пошуку інформації тощо?
- Для чого Ви використовуєте комп'ютер у власній педагогічній діяльності (підготовка виступів, документів, презентацій, роздаткового дидактичного матеріалу, пошуку інформації, підготовки схем, таблиць, діаграм, звітів тощо. Вкажіть)?
- Чи володієте Ви технологією підготовки і впровадження учнівських проектів за програмою Інтел? Чи є у Вас реалізовані проекти Інтел?
- Яким чином Ви використовуєте інформаційні технології в роботі з обдарованими дітьми?
- Яким чином Ви використовуєте інформаційні технології в організації позаурочної діяльності учнів зі свого предмету або як класний керівник у виховній діяльності?
- Яким чином Ви використовуєте комп'ютер в організації власного досугу? (Відео, Інтернет, музика, фото, соціальні мережі, комунікаційні послуги мережі Інтернет тощо)?
- Скільки часу в день Ви проводите за комп'ютером?
- Як в цілому Ви оцінюєте у % рівень володіння комп'ютером та інформаційно-комунікаційними технологіями?
4. Фронтальне відвідування уроків учителів керівниками школи, методичним активом з наступним оглядовим аналізом. Основна мета фронтального відвідування - визначення рівня практичного розв'язання проблеми вчителями школи. Особлива увага приділяється знайомству з роботою молодих вчителів, нових членів педагогічного колективу.
5. Планування роботи гімназії по реалізації проблеми. Під час розробки плану необхідно дотримуватись таких вимог: - визначити основні напрямки роботи; - чітко розподілити функції; - забезпечити послідовність визначених заходів, їх взаємодію з іншими елементами педагогічного процесу.
6. Засідання педагогічної ради з питань тематики загальношкільної проблеми.
2010-2011 н.р.
- "Стан готовності педагогічного та учнівського колективів гімназії до активного використання інформаційно-комунікаційних технологій";
- "Взаємодія вчителя і учня в єдиному інформаційному просторі гімназії. Проблеми та перспективи".
2011-2012 н.р.
- "Використання ІКТ в реалізації до профільної підготовки та профільного навчання";
- "Використання ІКТ в процесі самоосвіти вчителів як засіб підвищення професійної компетентності".
2012-2013 н.р.
- "Ефективність використання ІКТ в роботі з обдарованими дітьми";
- "Конструювання та раціональна організація комп'ютерно-орієнтованого уроку. Перспективи вдосконалення".
2013-2014 н.р.
- "Рівень сформованості інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів гімназії";
- "....."
2014-2015 н.р.
- "Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в практиці роботи вчителів гімназії";
- "Стан сформованості єдиного інформаційного простору гімназії. Підведення підсумків роботи над єдиною методичною темою"
7. Обговорення загальношкільної проблеми на виробничих нарадах вчителів.
- 8. Організація наставництва, консультації для молодих вчителів. Передбачається призначення наставників молодим вчителям школи, які можуть надати їм кваліфіковану допомогу у підвищенні педагогічної майстерності та вдосконаленні навичок навчально-виховної роботи з дітьми.
9. Теми консультацій:
- тематичне планування та його роль в реалізації принципу перспективної діяльності вчителя;
- форми проведення тематичної атестації;
- ведення шкільної документації;
- основні вимоги до поурочного планування вчителя;
- поєднання колективних, групових, парних та індивідуальних форм навчання на уроці;
- як забезпечити навчання учнів раціональним прийомам організації навчально-пізнавальної діяльності?
- як досягти свідомої дисципліни на уроці?
- як проводити самоаналіз уроку?
- як ефективно спланувати та провести комп'ютерно-орієнтований урок?
10. Створення комплексу інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в гімназії. Комплекс покликаний удосконалити і систематизувати методичну роботу, що дозволить підвищити ефективність процесу навчання. Передбачається:
* оновлення стенду з науково-методичної проблеми в учительській "Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості".
* оновлення банку науково-методичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми.
* систематизація каталогу наявних педагогічних програмних засобів та гімназичної медіатеки.
* складання графіків використання комп'ютерних класів та мультимедійного комплексу;
* створення анотованого каталогу літератури з проблеми: "Створення єдиного інформаційного простору гімназії як комплексна умова розвитку особистості"
* оновлення розширеного стенду з науково-методичної теми гімназії в учительській.
* оформлення стенду для учнів "Оформлення творчих і науково-дослідницьких робіт"
* функціонування постійно діючої виставки новинок психолого-педагогічної літератури з проблеми в бібліотеці.
* систематичне проведення оглядів психолого-педагогічної літератури з проблеми на засіданнях кафедр.
* використання ресурсів мережі Інтернет, електронних довідників та енциклопедій, баз даних, ЕПЗН з метою поповнення та удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання профільних і базових предметів, удосконалення навчально-методичного і технологічного інструментарію вчителів-предметників щодо впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні предметів, підготовки учнів до участі в олімпіадах та захисті науково-дослідницьких робіт тощо.
* поповнення гімназичної медіатеки;
* поповнення медіатек у навчальних кабінетах власними розробками вчителів: відеозаписи уроків і позаурочних заходів, створені вчителями і учнями навчальні презентації і проекти, мультимедійні засоби, розробки уроків, дидактичний матеріал, наочність, буклети, брошури, тести для контролю рівня навчальних досягнень тощо;
11. Випуск методичних бюлетенів:
2010 -2011 н.р. "Єдиний інформаційний простір гімназії";
2011-2012 н.р. "Комп'ютер в організації роботи вчителя";
2012-2013 н.р. "Комп'ютер на уроці";
2013-2014 н.р. "Увага! Є досвід";
2014-2015 н.р. "Почерк майстра".
12. Творчі звіти кращих вчителів з проблем підвищення якості і ефективності уроку. План звіту:
- відкриті уроки; - проведені консультації; - заняття школи ППД;
- захист річної творчої роботи.
- зміст електронного портфоліо;
- створені електронні презентації, впроваджені проекти;
- створені електронні методичні та дидактичні матеріали;
- підготовлені публікації;
13. Вдосконалення всіх форм внутрішкільної методичної роботи. Передбачається широке використання їх з метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня вчителів, виховання у них відповідального відношення до якості педагогічної праці. 13.1. Проведення інструктивно - методичних нарад. З метою доведення до відома кожного вчителя, відповідних інструктивно - методичних листів, рекомендацій, впровадження нових і вдосконалення програм, підвищення якості і ефективності уроку з використанням ІКТ.
13.2. Організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару з актуальних проблеми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій "Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі":
1-й рік навчання (2010-2011 н.рік)
- "Формування і розвиток інформаційної компетентності вчителя та учня";
- "Планування та конструювання уроку з використанням комп'ютера та ІКТ".
2-й рік навчання (2011-2012 н.рік)
- "Психологічні аспекти використання ІКТ в школі";
- "Типи уроків з використанням ІКТ".
3-й рік навчання (2012-2013 н.рік)
- "Дидактичні функції електронних презентацій";
- "Методика використання електронної дошки на уроках".
4-й рік навчання (2013-2014 н.рік)
- "Організація самостійної роботи учнів з комп'ютером та ППЗ";
- "ІКТ в роботі з обдарованими".
5-й рік навчання (2014-2015 н.рік)
- "Навчання з точки зору інформаційних технологій";
- "Інформаційна культура особистості. Погляд у майбутнє"
13.3. Організація роботи постійно діючого проблемного семінару з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій "Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній діяльності вчителя":
2010-2011 н.рік
- "Єдиний інформаційний простір навчального закладу - структура та функції";
- "Можливості ІКТ та мультимедійних засобів навчання в організації активної навчально-пізнавальної діяльності школярів".
2011-2012 н.рік
- "Наукова організація праці вчителя засобами MS Office";
2012-2013 н.рік
- "Можливості та напрямки дистанційної освіти для вчителів і учнів".
2013-2014 н.рік
- "..."
2014-2015 н.рік
13.4. Колективне обговорення статей періодичної преси, які присвячені проблемам використання ІКТ у навчально-виховному процесі та функціонування єдиного інформаційного простору навчального закладу. Підготувати підбірку статей і оформити тематичні папки для шкільного методичного кабінету.
2010 - 2011 н.рік "Єдиний інформаційний простір навчального закладу".
2011 - 2012 н.рік "Вимоги до уроку з використанням комп'ютера та ІКТ".
2012 - 2013 н.рік "Психологічні аспекти використання ІКТ у навчально-виховному процесі".
2013 - 2014 н.рік "Дистанційна освіта".
2014 - 2015 н.рік "Інформаційна культура особистості".
13.5. Активізація роботи кафедр з питань вдосконалення уроку. Одним із важливих задач предметних кафедр є організація роботи з питань підвищення якості уроку з врахуванням специфіки предмету. Загальні положення, які розглядаються на заняттях проблемного семінару, повинні знайти відповідне відображення стосовно до уроків відповідних навчальних дисциплін. На засіданнях кафедр повинні знайти першорядне місце проблеми впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в урочній та позаурочній діяльності, формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів і учнів. Так щорічно розглядаються питання:
- огляд науково-методичної літератури;
- обмін досвідом роботи;
- виступ по науково-дослідницькому завданню;
- ділові ігри;
- тренінги;
- моделювання уроків.
На засіданнях кафедр доцільно розглянути такі питання:
2010-2011 н.рік - "Методика використання комп'ютера на уроці", "Складові інформаційно-комунікаційної компетентності вчителя".
2011-2012 н.рік - "Навчально-методичне забезпечення використання ІКТ у навчально-виховному процесі з предмету";
2012-2013 н.рік - "Участь вчителів та учнів у телекомунікаційних проектах";
2013-2014 н.рік - "Використання електронних підручників, енциклопедій, освітніх ресурсів Інтернету в роботі з обдарованими";
2014-2015 н.рік - "Ефективність роботи вчителів з впровадження ІКТ".
Провести такі практичні заняття:
2010 - 2011 н.рік - "Можливості Інтернету для вчителя і учнів.
Освітні ресурси"; "Можливості та використання електронної дошки";
2011 - 2012 н.рік - "Використання електронних тестових програм для контролю знань учнів";
2012 - 2013 н.рік - "Використання цифрових освітніх ресурсів мережі Інтернет";
2013 - 2014 н.рік - "Використання локальної мережі на уроці";
2014 - 2015 н.рік - "Ефективність використання ІКТ у навчальній діяльності".
Організувати проведення практикумів по володінню різними видами комп'ютерної та мультимедійної і цифрової апаратури; обговорення статей, присвячених вдосконаленню уроку з використанням вищезазначених засобів. Спланувати проведення відкритих уроків, чітко визначити їх методичну мету. Доцільно підготувати і провести захист моделей уроку. Організація взаємовідвідування уроків. 13.6. Вдосконалення самоосвіти вчителів , орієнтація на самостійне вивчення теорії і практики впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та використання мультимедійних засобів навчання. Самоосвіта є однією із найбільш дієвих форм підвищення теоретичного рівня і педагогічної майстерності вчителів гімназії, організації внутрішкільної методичної роботи.
Обов'язковим є:
2010 - 2011 н.рік - складання індивідуального плану самоосвіти з щорічним звітом на засіданні кафедри про його виконання; систематизація особистої медіатеки та створення каталогу.
2011 - 2012 н.рік - поглиблена самостійна робота над одним з актуальних питань впровадження ІКТ та
використання мультимедійних засобів з подальшим оформленням доповіді.
2012 - 2013 н.рік - обов'язкове ведення і поповнення кожним вчителем електронного портфоліо; впроваджений навчальний проект за програмою Інтел. Навчання для майбутнього.
2013 - 2014 н.рік - підготовка узагальнюючого матеріалу для друку в періодичній педагогічній пресі; відеозапис відкритого уроку з
проблеми.
2014 - 2015 н.рік - розгляд можливостей на розробку та друк
методичних посібників в співпраці з науковцями МДПУ та ЗОІППО.
15. Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками школи.
Автор
vera_korvegina
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4 003
Размер файла
28 Кб
Теги
перспективный, план
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа