close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

решение части С ЕГЭ 11 класс

код для вставкиСкачать
ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 3 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 1
ɫɣɭɠɫɣɣ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɺ ɢɛɟɛɨɣɤ ɬ ɫɛɢɝɻɫɨɮɭɶɧ ɩɭɝɠɭɩɧ ɠɳɠɨɣɠ. ɛ) ɠɫɠɨɠɬɻɧ ɝɬɠ ɲɦɠɨɶ ɝ ɦɠɝɮɹ ɲɛɬɭɷ, ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɧ ɣ ɫɛɢɦɩɡɣɧ ɦɠɝɮɹ ɲɛɬɭɷ ɨ
ɛ
ɧɨɩɡɣɭɠɦɣ: 1 ɬɦɮɲɛɤ. ɬɦɣ , ɭɩ 2 ɬɦɮɲɛɤ. ɬɦɣ , ɭɩ . ɫɣ ɫɠɳɠɨɣɤ ɨɠɭ. ɛɢɟɠɦɣɧ ɩɜɠ ɲɛɬɭɣ ɮɫɛɝɨɠɨɣɺ ɨɛ . ɩɦɮɲɛɠɧ ; . ɩɞɟɛ . ɜ) ɭɫɠɢɥɮ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɭ ɥɩɫɨɣ ɣ . ɭɝɠɭ: ɛ) ; ɜ) ɣ . C1 ɛ) ɠɳɣɭɠ ɮɫɛɝɨɠɨɣɠ . ɜ) ɛɤɟɣɭɠ ɝɬɠ ɥɩɫɨɣ ɸɭɩɞɩ ɮɫɛɝɨɠɨɣɺ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɠ ɪɫɩɧɠɡɮɭɥɮ
. cos
2
x
1
2
sin2xcosx sinx
ª¬
«
ʌ
2
;2ʌ
º¼
»
cos
2
xsinxcosxcosxsinx 0;
cosx(cosx1)sinx(cosx1) 0;
(cosx1)(cosxsinx) 0.
cosx 1x ʌ2ʌk,k].
cosxz1
cosxsinx 0
cosx 0
cosx
1tgx 0tgx 1
x ʌ
4
ʌk,k]
ª¬
«
ʌ
2
;2ʌ
º¼
»
ʌ
5ʌ
4
ʌ2ʌk,
ʌ
4
ʌk,k]
ʌ
5ʌ
4
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɝɠɫɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɝ ɩɜɩɣɰ ɪɮɨɥɭɛɰ 2 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɝ ɪɮɨɥɭɠ ɛ ɣɦɣ ɝ ɪɮɨɥɭɠ ɜ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 2 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 3 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 2
ɠɳɠɨɣɠ. ɫɩɝɠɟɻɧ ɣɢ ɭɩɲɥɣ ɪɠɫɪɠɨɟɣɥɮɦɺɫ ɥ , – ɬɠɫɠɟɣɨɛ . ɩɲɥɛ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɠɫɠɟɣɨɩɤ ɝɶɬɩɭɶ . ɫɺɧɛɺ ɪɛɫɛɦɦɠɦɷɨɛ ɪɫɺɧɩɤ ɪɠɫɠɬɠɲɠɨɣɺ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɠɤ, , . ɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ, – ɦɣɨɠɤɨɶɤ ɮɞɩɦ ɣɬɥɩɧɩɞɩ ɮɞɦɛ. ɛɤɟɻɧ . ɨɛɲɣɭ, . ɭɝɠɭ: . C2 ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɲɠɭɶɫɻɰɮɞɩɦɷɨɩɤ ɪɣɫɛɧɣɟɠ ɬ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠɧ ɭɩɲɥɛ – ɬɠɫɠɟɣɨɛ ɫɠɜɫɛ , ɭɩɲɥɛ – ɬɠɫɠɟɣɨɛ ɫɠɜɫɛ . ɛɤɟɣɭɠ
ɮ
ɞɩɦ ɧɠɡɟɮ ɪɦɩɬɥɩɬɭɺɧɣ ɣ , ɠɬɦɣ , . SABCDABCD
M
SA
K
SC
BMK
ABC
AB 4
SC 7
B
BQ
MK
Q
MK
Q
SO
MK
QBAMK
OBAMK
QBO
QO
BO 2
2;SO SB
2
OB
2
7
2
(2
2)
2
498 41;
QO 1
2
SO 41
2
.
tgQBO 41
4
2
82
8
arctg
82
8
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 2 ɠɳɠɨɣɠ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɩɜɩɬɨɩɝɛɨɨɶɤ ɪɠɫɠɰɩɟ ɥ ɪɦɛɨɣɧɠɭɫɣɲɠɬɥɩɤ ɢɛɟɛɲɠ, ɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɣɦɣ ɫɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɢɛɥɩɨɲɠɨɩ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 2 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 3 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 3
ɠɳɠɨɣɠ. ɠɳɣɧ ɪɠɫɝɩɠ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɩ: . ɠɫɠɨɠɬɻɧ ɝɬɠ ɲɦɠɨɶ ɝ ɪɫɛɝɮɹ ɲɛɬɭɷ ɣ ɮɧɨɩɡɣɧ ɨɛ 4: ɪɩɸɭɩɧɮ . ɩɦɮɲɛɠɧ . ɠɳɠɨɣɠ ɪɠɫɝɩɞɩ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɛ: , . ɠɳɣɧ ɝɭɩɫɩɠ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɩ. ɛɧɠɨɛ ɟɛɻɭ. ɣɦɣ . ɬɦɣ , ɭɩ . ɬɦɣ , ɭɩ . ɠɳɠɨɣɠɧ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɦɮɡɣɭ ɩɜɴɛɺ ɲɛɬɭɷ ɫɠɳɠɨɣɤ ɟɝɮɰ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɩɬɥɩɦɷɥɮ , ɪɩɦɮɲɛɠɧ ɣɦɣ . ɭɝɠɭ: . C3 ɠɳɣɭɠ ɬɣɬɭɠɧɮ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ ­®
°¯
°
x
2
log
16
xtlog
16
x
5
xlog
2
x,
4
x
4
x
t
10
3
.
x
2
1
4
log
2
xt
5
4
log
2
xx
log
2
x
x
2
log
2
x4xlog
2
x5log
2
xt0;
(x
2
4x5)log
2
xt0;
(x5)(x1)log
2
xt0.
x!
0,
x1!0
(x5)log
2
xt0
0xd1
xt5
y 4
x
y
1
y
t
10
3
;
3y
2
10y3t0;
yd
1
3
yt3
4
x
d
1
3
xdlog
4
3
4
x
t3
x
tlog
4
3
0
log
4
31log
4
3d
x
d1xt5
ª¬
log
4
3;1
º¼
,[5;f)
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 3 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɝɠɫɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɝ ɩɜɩɣɰ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɛɰ 2 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɝ ɩɟɨɩɧ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 3 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 3 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 4
ɠɳɠɨɣɠ. ɮɬɭɷ (ɫɣɬ. 1). ɩɦɩɡɣɧ . ɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɛ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɪɩɸɭɩɧɮ ɢɨɛɲɣɭ, . ɨɛɦɩɞɣɲɨɩ . C4 ɦɩɴɛɟɷ ɭɫɛɪɠɱɣɣ ɫɛɝɨɛ 560. ɣɛɞɩɨɛɦɣ ɪɠɫɠɬɠɥɛɹɭɬɺ ɝ ɭɩɲɥɠ
; ɩɭɫɠɢɥɣ, ɬɩɠɟɣɨɺɹɴɣɠ ɬɠɫɠɟɣɨɮ ɩɬɨɩɝɛɨɣɺ ɬ ɝɠɫɳɣɨɛɧɣ ɣ
ɪɠɫɠɬɠɥɛɹɭɬɺ ɬ ɟɣɛɞɩɨɛɦɺɧɣ ɭɫɛɪɠɱɣɣ ɝ ɭɩɲɥɛɰ ɣ . ɛɤɟɣɭɠ
ɪɦɩɴɛɟɷ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɛ , ɠɬɦɣ ɩɟɨɩ ɣɢ ɩɬɨɩɝɛɨɣɤ ɭɫɛɪɠɱɣɣ
ɝ ɪɩɦɭɩ
ɫ
ɛ ɫ
ɛɢɛ ɜɩɦɷɳɠ ɟɫɮ
ɞɩɞɩ. ABCD
O
PADB
C,
M
N
MON
AD 3
2
BC
BC
2
a
,
AD
3
a
,
OC
x
COB
AOD
BC
AD
2
3
CMB
AMP
BC
AP
2a
3a
2
4
3
ɣɬ. 1 OA 3
2
x;AC OAOC 3
2
xx 5
2
x;MC 4
7
AC 10
7
x;
OM MCOC 10
7
xx 3
7
x,
OM
OA
3
7
x:
§©
¨
3
2
x
·¹
¸
2
7
ON
OD
2
7
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɮɬɭɷ – ɝɶɬɩɭɛ ɭɫɛɪɠɱɣɣ. ɩɞɟɛ ɪɦɩɴɛɟɷ ɭɫɛɪɠɱɣɣ h
2a3a
2
h 5
2
ah 560,ah 224,
S
ǻAOD
1
2
AD
3
5
h
1
2
3
a
3
5
h
9
10
ah
9
10
224 9112
5
,
ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 3 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 5
ɛ ɭɛɥ ɥɛɥ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɭɩ ɛɬɬɧɩɭɫɣɧ ɬɦɮɲɛɤ, ɥɩɞɟɛ (ɫɣɬ. 2). ɨɛɦɩɞɣɲɨɩ ɪɫɠɟɶɟɮɴɠɧɮ ɪɩɦɮɲɣɧ, ɲɭɩ ɣ . ɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ,
ɭɝɠɭ: ɣɦɣ . MONAOD
2
7
S
ǻMON
§©
¨
2
7
·¹
¸
2
S
ǻAOD
4
77
9112
5
576
35
.
BC 3
2
AD
ɣɬ. 2 OM
OA
3
8
S
ǻAOD
448
5
S
ǻMON
§©
¨
3
8
·¹
¸
2
S
ǻAOD
9
64
448
5
63
5
.
576
35
63
5
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 3 ɛɬɬɧɩɭɫɠɨɛ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɞɠɩɧɠɭɫɣɲɠɬɥɛɺ ɥɩɨɯɣɞɮɫɛɱɣɺ, ɟɦɺ ɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɦɮɲɠɨɩ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɣɬɥɩɧɩɤ ɝɠɦɣɲɣɨɶ 2 ɛɬɬɧɩɭɫɠɨɛ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɞɠɩɧɠɭɫɣɲɠɬɥɛɺ ɥɩɨɯɣɞɮɫɛɱɣɺ, ɟɦɺ ɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɦɮɲɠɨɩ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɣɬɥɩɧɩɤ ɝɠɦɣɲɣɨɶ, ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɣɢ-ɢɛ ɛɫɣɯɧɠɭɣɲɠɬɥɩɤ ɩɳɣɜɥɣ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 3 © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 4 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 1
ɫɣɭɠɫɣɣ ɩɱɠɨɣɝɛɨɣɺ ɢɛɟɛɨɣɤ ɬ ɫɛɢɝɻɫɨɮɭɶɧ ɩɭɝɠɭɩɧ ɛ) ɠɫɠɨɠɬɠɧ ɝɬɠ ɲɦɠɨɶ ɝ ɦɠɝɮɹ ɲɛɬɭɷ, ɪɫɠɩɜɫɛɢɮɠɧ ɣ ɫɛɢɦɩɡɣɧ ɦɠɝɮɹ ɲɛɬɭɷ ɨ
ɛ
ɧɨɩɡɣɭɠɦɣ: 1 ɬɦɮɲɛɤ. ɬɦɣ , ɭɩ . 2 ɬɦɮɲɛɤ. ɬɦɣ , ɭɩ . ɫɣ ɫɠɳɠɨɣɤ ɨɠɭ. ɛɢɟɠɦɣɧ ɩɜɠ ɲɛɬɭɣ ɮɫɛɝɨɠɨɣɺ ɨɛ ɩɦɮɲɛɠɧ ; . ɩɞɟɛ . ɜ) ɭɫɠɢɥɮ ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɭ ɥɩɫɨɣ ɣ . ɭɝɠɭ: ɛ) ; ɜ) ɣ . C1 ɛ) ɠɳɣɭɠ ɮɫɛɝɨɠɨɣɠ . ɜ) ɛɤɟɣɭɠ ɝɬɠ ɥɩɫɨɣ ɸɭɩɞɩ ɮɫɛɝɨɠɨɣɺ, ɪɫɣɨɛɟɦɠɡɛɴɣɠ ɪɫɩɧɠɡɮɭɥɮ
. 1
2
sin2xsin
2
xsinx cosx
ª¬
«
2ʌ;
ʌ
2
º¼
»
sinxcosxsin
2
xsinxcosx 0;
sinx(cosxsinx)(sinxcosx) 0;
(sinx1)(cosxsinx) 0.
sinx 1
x ʌ
2
2ʌk,k]
sinxz1cosxsinx 0
cosx 0
cosx.
1tgx 0tgx 1
x ʌ
4
ʌk,k
]
ª¬
«
2ʌ;
ʌ
2
º¼
»
3ʌ
2
5ʌ
4
ʌ
2
2ʌk,
ʌ
4
ʌk,k
]
3ʌ
2
5ʌ
4
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɝɠɫɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɝ ɩɜɩɣɰ ɪɮɨɥɭɛɰ 2 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɝ ɪɮɨɥɭɠ ɛ ɣɦɣ ɝ ɪɮɨɥɭɠ ɜ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 2 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 4 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 2
ɠɳɠɨɣɠ. ɫɩɝɠɟɻɧ ɣɢ ɭɩɲɥɣ ɪɠɫɪɠɨɟɣɥɮɦɺɫ ɥ , – ɬɠɫɠɟɣɨɛ . ɩɲɥɛ ɺɝɦɺɠɭɬɺ ɬɠɫɠɟɣɨɩɤ ɝɶɬɩɭɶ . ɫɺɧɛɺ ɪɛɫɛɦɦɠɦɷɨɛ ɪɫɺɧɩɤ ɪɠɫɠɬɠɲɠɨɣɺ
ɪɦɩɬɥɩɬɭɠɤ, , . ɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ, – ɦɣɨɠɤɨɶɤ ɮɞɩɦ ɣɬɥɩɧɩɞɩ ɮɞɦɛ. ɛɤɟɻɧ . ɨɛɲɣɭ, . ɭɝɠɭ: . C2 ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɤ ɲɠɭɶɫɻɰɮɞɩɦɷɨɩɤ ɪɣɫɛɧɣɟɠ ɬ ɩɬɨɩɝɛɨɣɠɧ ɭɩɲɥɛ – ɬɠɫɠɟɣɨɛ ɫɠɜɫɛ , ɭɩɲɥɛ – ɬɠɫɠɟɣɨɛ ɫɠɜɫɛ . ɛɤɟɣɭɠ
ɮ
ɞɩɦ ɧɠɡɟɮ ɪɦɩɬɥɩɬɭɺɧɣ ɣ , ɠɬɦɣ , . SABCDABCD
M
SA
K
SC
BMK
ABC
AB 8
SC 6
B
BQ
MK
Q
MK
Q
SO
MK
QBAMK
OBAMK
QBO
QO
BO 4
2;SO SB
2
OB
2
6
2
(4
2)
2
3632 2;
QO 1
2
SO 1.
tgQBO 1
4
2
2
8
arctg
2
8
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 2 ɠɳɠɨɣɠ ɬɩɟɠɫɡɣɭ ɩɜɩɬɨɩɝɛɨɨɶɤ ɪɠɫɠɰɩɟ ɥ ɪɦɛɨɣɧɠɭɫɣɲɠɬɥɩɤ ɢɛɟɛɲɠ, ɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɨɠɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɣɦɣ ɫɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɢɛɥɩɨɲɠɨɩ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 2 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 4 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 3
ɠɳɠɨɣɠ. ɠɳɣɧ ɪɠɫɝɩɠ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɩ: . ɠɫɠɨɠɬɻɧ ɝɬɠ ɲɦɠɨɶ ɝ ɪɫɛɝɮɹ ɲɛɬɭɷ ɣ ɮɧɨɩɡɣɧ ɨɛ 2: , ɪɩɸɭɩɧɮ . ɩɦɮɲɛɠɧ: . ɠɳɠɨɣɠ ɪɠɫɝɩɞɩ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɛ: , . ɠɳɣɧ ɝɭɩɫɩɠ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɩ. ɛɧɠɨɛ ɟɛɻɭ. ɣɦɣ . ɬɦɣ , ɭɩ . ɬɦɣ , ɭɩ . ɠɳɠɨɣɠɧ ɬɣɬɭɠɧɶ ɬɦɮɡɣɭ ɩɜɴɛɺ ɲɛɬɭɷ ɫɠɳɠɨɣɤ ɟɝɮɰ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ. ɩɬɥɩɦɷɥɮ , ɪɩɦɮɲɛɠɧ: ɣɦɣ . ɭɝɠɭ: . C3 ɠɳɣɭɠ ɬɣɬɭɠɧɮ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ ­®
°¯
°
x
2
log
25
xtlog
25
x
3
xlog
5
x,
5
x
5
x
t
17
4
.
x
2
1
2
log
5
xt
3
2
log
5
xx
log
5
x
x
2
log
5
x2xlog
5
x3log
5
xt0;
(x
2
2x3)log
5
xt0;
(x3)(x1)log
5
xt0.
x!0x1!0(x3)log
5
xt0
0xd1xt3
y 5
x
y
1
y
t
17
4
;
4y
2
17y4t0;
yd
1
4
yt4
5
x
d
1
4
xdlog
5
4
5
x
t4
xtlog
5
4
0
log
5
41log
5
4dxd1xt3
ª¬
log
5
4;1
º¼
,[3;f)
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 3 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨɶ ɝɠɫɨɶɠ ɩɭɝɠɭɶ ɝ ɩɜɩɣɰ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɛɰ 2 ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ ɝ ɩɟɨɩɧ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝɠ ɬɣɬɭɠɧɶ ɨɠɫɛɝɠɨɬɭɝ 1 ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 3 ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 4 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 4
ɠɳɠɨɣɠ. ɮɬɭɷ (ɫɣɬ. 1). ɩɦɩɡɣɧ
. ɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɛ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɪɩɸɭɩɧɮ ɢɨɛɲɣɭ, . ɨɛɦɩɞɣɲɨɩ . ɮɬɭɷ – ɝɶɬɩɭɛ ɭɫɛɪɠɱɣɣ. ɩɞɟɛ ɪɦɩɴɛɟɷ ɭɫɛɪɠɱɣɣ C4 ɦɩɴɛɟɷ ɭɫɛɪɠɱɣɣ ɫɛɝɨɛ 240. ɣɛɞɩɨɛɦɣ ɪɠɫɠɬɠɥɛɹɭɬɺ ɝ ɭɩɲɥɠ
; ɩɭɫɠɢɥɣ, ɬɩɠɟɣɨɺɹɴɣɠ ɬɠɫɠɟɣɨɮ ɩɬɨɩɝɛɨɣɺ ɬ ɝɠɫɳɣɨɛɧɣ ɣ
, ɪɠɫɠɬɠɥɛɹɭɬɺ ɬ ɟɣɛɞɩɨɛɦɺɧɣ ɭɫɛɪɠɱɣɣ ɝ ɭɩɲɥɛɰ ɣ . ɛɤɟɣɭɠ
ɪɦɩɴɛɟɷ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɛ , ɠɬɦɣ ɩɟɨɩ ɣɢ ɩɬɨɩɝɛɨɣɤ ɭɫɛɪɠɱɣɣ ɝɭɫɩɠ
ɜɩɦɷɳɠ ɟɫɮ
ɞɩɞɩ. ABCD
OP
AD
B
C
M
N
MON
AD 3BCBC a
,
AD 3
a
,
OC xCOB
AOD
BC
AD
1
3
CMB
AMP
BC
AP
a
3a
2
2
3
ɣɬ. 1 OA 3x;AC OAOC 3xx 4x;
MC 2
5
AC 8
5
x,
OM MCOC 8
5
xx 3
5
x,
OM
OA
3
5
xy3x 1
5
ON
OD
1
5
h
© 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
a3a
2
h 2ah 240,ah 120,
S
+AOD
1
2
AD
3
4
h 1
2
3a
3
4
h 9
8
ah 9
8
120 135,
ɛɭɠɧɛɭɣɥɛ. 11 ɥɦɛɬɬ. ɛɫɣɛɨɭ 4 ɣɟɠɩɫɛɢɜɩɫ ɨɛ ɬɛɤɭɠ http://statgrad.cde.ru 5
ɛ ɭɛɥ ɥɛɥ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥ ɪɩɟɩɜɠɨ ɭɫɠɮɞɩɦɷɨɣɥɮ ɬ ɥɩɸɯɯɣɱɣɠɨɭɩɧ , ɭɩ . ɛɬɬɧɩɭɫɣɧ ɬɦɮɲɛɤ, ɥɩɞɟɛ (ɫɣɬ. 2). ɨɛɦɩɞɣɲɨɩ ɪɫɠɟɶɟɮɴɠɧɮ ɪɩɦɮɲɣɧ, ɲɭɩ ɣ ɦɠɟɩɝɛɭɠɦɷɨɩ, . ɭɝɠɭ: ɣɦɣ . MONAOD
1
5
S
+MON
§©
¨
1
5
·¹
¸
2
S
+AOD
1
25
135 27
5
BC 3AD
ɣɬ. 2 OM
OA
3
7
S
+AOD
15.
S
+MON
§©
¨
3
7
·¹
¸
2
S
+AOD
9
49
15 135
49
27
5
135
49
ɩɟɠɫɡɛɨɣɠ ɥɫɣɭɠɫɣɺ ɛɦɦɶ ɜɩɬɨɩɝɛɨɨɩ ɪɩɦɮɲɠɨ ɝɠɫɨɶɤ ɩɭɝɠɭ 3
ɛɬɬɧɩɭɫɠɨɛ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɞɠɩɧɠɭɫɣɲɠɬɥɛɺ ɥɩɨɯɣɞɮɫɛɱɣɺ, ɟɦɺ ɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɦɮɲɠɨɩ ɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɣɬɥɩɧɩɤ ɝɠɦɣɲɣɨɶ 2
ɛɬɬɧɩɭɫɠɨɛ ɰɩɭɺ ɜɶ ɩɟɨɛ ɞɠɩɧɠɭɫɣɲɠɬɥɛɺ ɥɩɨɯɣɞɮɫɛɱɣɺ, ɟɦɺ ɥɩɭɩɫɩɤ ɪɩɦɮɲɠɨɩ ɢɨɛɲɠɨɣɠ ɣɬɥɩɧɩɤ ɝɠɦɣɲɣɨɶ, ɨɠɪɫɛɝɣɦɷɨɩɠ ɣɢ-ɢɛ ɛɫɣɯɧɠɭɣɲɠɬɥɩɤ ɩɳɣɜɥɣ 1
ɠɳɠɨɣɠ ɨɠ ɬɩɩɭɝɠɭɬɭɝɮɠɭ ɨɣ ɩɟɨɩɧɮ ɣɢ ɥɫɣɭɠɫɣɠɝ, ɪɠɫɠɲɣɬɦɠɨɨɶɰ ɝɶɳɠ 0 ɛɥɬɣɧɛɦɷɨɶɤ ɜɛɦɦ 3 © 2012 ɞ. ɮɜɦɣɥɛɱɣɺ ɝ ɨɭɠɫɨɠɭɠ ɣɦɣ ɪɠɲɛɭɨɶɰ ɣɢɟɛɨɣɺɰ ɜɠɢ ɪɣɬɷɧɠɨɨɩɞɩ ɬɩɞɦɛɬɣɺ ɢɛɪɫɠɴɠɨɛ
Математика. 11 класс. Видеоразбор на сайте http://statgrad.cde.ru © МИОО 2012 г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного согласия МИОО запрещена Вариант 3 Ответы к заданиям № задания Ответ № задания Ответ В1. 5 В8 8 В2 6 В9 4 В3. 10 В10 0,375 В4. 930 В11 18 В5. 2 В12 32 В6. 0,6 В13 8 В7 3 В14 -1 Вариант 4 Ответы к заданиям № задания Ответ № задания Ответ В1 2 В8 9 В2 800000 В9 2 В3 30 В10 0,25 В4 790 В11 76 В5 21 В12 45 В6 0,6 В13 14 В7 9 В14 2 
Автор
kabanova1947
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 667
Размер файла
400 Кб
Теги
егэ, решение, часть, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа