close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

8 клас тести з української літератури (за методикою Корицької Г.Р.)

код для вставкиСкачать
Навчально
-
методичні матеріали
з української літератури
(В.Дрозд, В.Самійленко, Є.Дудар)
8 клас
ІІ семестр
Авторський колектив
Ларіонова Людмила Вікторівна
Веселівська районна
різнопрофільна гімназія
Скидан Тетяна Анатоліївна
Запорізька ЗОШ №90
Митрик Олена Євгенівна
Пролетарська ЗОШ І
-
ІІІ ст.
Рубік Наталя Анатоліївна Розівська ЗОШ №1
Шмаровоз Людмила Олександрівна
Пологівська ЗОШ №6
Цифрова матриця складання тесту
№
зп
Навчальні модулі,розділи,
теми
Рівні
1
2
3
4
ТЗ, %
1
В.Дрозд“Ирій”
2
1
4
2
9
2
В.Дрозд “Білий кінь Шептало”
1
1
4
1
7
3
В.Самійленко
“Ельдорадо”, “Патріоти”
1
3
4
4
Є.Дудар “Лісова казка”, “Слон і мухи”
1
4
5
Т
З, %
3
4
15
3
25
Об
’
єкт
Рівні
Елемен
-
ти
Тестові завдання
Фор
-
мат
Ва
-
га
Творчість Володимира Дрозда. «Ирій»
Знання
Життя письмен
-
ника
1.Визначте, де народився В.Дрозд:
А на Київщині Б на Полтавщині В на Львівщині Г на Чернігівщині
А
1б
Знання
Творчість письмен
-
ника
2. Згадати, в якому році видана перша книга В. Дрозда:
А 1961
Б 1962
В 1963
Г 1964
А
1б
Розуміння
Зміст твору, сюжет
3.Визначити, яким позасюжетним елементом є поданий уривок:
“Тітка була в новому крепдешиновому платті, що барвистим дзвоном обіймало її важкий, з широким підмурівком стан...”
А Ліричний відступ
Б Авторський роздум
В Опис
Г Розповідь
А
1б
Застосу
-
вання
Компози
-
ція твору
4. Встановити послідовність назв розділів повісті «Ирій» у порядку зростання:
А Вечірня прогулянка по Ирію
Б Вознесіння святого Кіндрата
В Ирій
-
це країна твого майбутнього
Г Чудище Собакаревої гори R 2
2б
1
2
3
4
А
В
Б
Г
Застосу
-
вання
Образи твору
5.Співвіднести наведені вислови з образами твору: 1“Присягаюся вам, мій Пакуле, моє Жерело, мій Живець, моя Невкля, мій Черію, присягаюся тобі, моя земле, тобі –
майбутнє...”
2“Я свій вік прогибіла в Пакулі, то вже ж тільки й думки моєї, аби Михаль не крутив волам хвости...”
3“Сматри, Льоня, пододєлся
наш парубок. Сечас з тобою не стидно і на люди...”
4 « Ви, Решето, коли востаннє стриглися?!”
А Директор
Б Мати
В Михайлик
Г Тітка Дора
R 1
4б
1
2
3
4
В
Б
Г
А
Застосува
-
ння
Композиція твору
6
.
Встановити
послідовність
подій
у
повісті
В
.
Дрозда
“Ирій”
А
Прощання
Михайла
Решета
з
директором
школи
Б
Знайомство
з
дівчиною
з
календаря
В
Приїзд
тітки
Дори
на
“опелі”
до
Пакуля
Г
Переїзд
Михайла
Решета
з
Пакуля
до
міста
R 2
2б
А
Б
В
Г
2
4
1
3
Застосу
-
вання
Зміст твору
7.Встановити відповідність між засобами творення гумору й прикладами з твору:
1Уживання лайливих, просто
-
річних слів
2 Дотепні фразеологізми
3 Використання згрубілих суфіксів
4 Змішування різних стилів
А“Надвечір тітка Дора заповзялася доїти панчохи з грішми. Гроші цвіркали. Дзвеніли, пошелестували в дійницю.”
Б “Пакуль –
тільки передпокій твого справжнього буття, епитилія за невідомі прелюдія,лише епіграф грубезної книги, у якій тобі ще належить написати оптимістич
-
ну трагедію.”
R 1
4б
В “Жінки зупинялися та витрішкувато жували крепдешин тітки Дори, наче корова Манька мої спідниці натину. Навіть чоловіки, роззявивши рота, стояли сірими стовпами.”
Г“Я невпопад відповідав матері, обіцяючись бути і слухняним, і старатливим , не бити байдиків, не тинятися по вулицях.”
Ґ «Якийсь час сестри перебували в стані холодної війни.»
1
2
3
4
В
А
Б
Г
Застосуван
ня
Теорія літератури
8. Встановити відповідність між термінами та їх визначеннями:
1 Гумор
2 Сатира
3 Троп
4 Іронія
А Слово чи вислів, ужитий у переносному, образному значенні
Б Художні твори різних жанрів, у яких смішне в житті людей зображується в жартівливому тоні
В Глузливо
-
критичне ставлення митця до предмета зображення, прихована насмішка
Г Зіставлення протилежних явищ, понять, характерів для посилення враження Застосу
-
вання
Художні засоби
Ґ Твори викривального характеру, у яких гостро висміюються негативні суспільні явища
9.
Встановити відповідність між художніми засобами виразності та цитатами з твору:
1Епітет
2Порівняння
3Метафора
4Окличне речення
А «Відро, як буряковий сік»
Б «Казкова країна»
R
1
4б
1
2
3
4
Б
Ґ А
В
В «Рак у жерелі свиснув»
Г «Вервечки літер обплутують тебе і ведуть у казкові антисвіти»
Ґ «Сусіди мої, сучасники»
1
2
3
4
Б
А
Г
Ґ
Об
’
єкт
Рівні
Елементи
Тестові завдання
Фор
-
мат
Ва
-
га
Творчість Володимира Дрозда.
« Білий кінь Шептало»
Знання
Теорія літера
-
тури
10.
Визначити, до якого жанру належить твір В. Дрозда « Білий кінь Шептало» А Оповідання
Б Новела В Повість Г Казка
А
1б
Розу
-
міння
Компо
-
зиція
твору
11.
З
’
ясувати, до якого композиційного елементу належить уривок : «Шептало ступив кілька кроків, гепнувсь у грязюку і покотивсь по дорожній хлюпавці.
Коли звівся на ноги, вже не був білим конем; до ранку земля підсохне, обсиплеться,
А
1б
і він стане таким же сірим, яким був досі» А Експозиція Б Зав’язка В Кульмінація
Г Розв’язка
Знання
Зміст твору
12.
Згадати, які думки виникли у Шептала, коли він побачив своє відображення у річці: А Злякався Б Заклопотано зупинився
В Щиро зрадів
Г Залишився байдужим
А
1б
Знання
Зміст твору
13.
Визначити, як ставився хлопчик
-
підпасич до Шептала: А Прихильно
Б Образливо В Зневажливо
Г Ввічливо
А
1б
Розуміння
Зміст твору, сюжет
14.
Встановити послідовність подій за поданими цитатами: А « Степан вийшов з конюшні..., відчинив ворота загорожі» Б « Сьогодні суботній вечір, роботу скінчили раніше» В « Білий кінь скільки зміг, просунув голову між двох жердин і задрімав»
Г « Раптом небо над Шепта
-
лом напнулося, тріснуло навпіл»
R
2
2б
1
2
3
4
Б
В
А
Г
Знання
Сюжет твору
15.
Побудувати логічний ланцюжок настроїв і переживань коня Шептала: А Самотність Б Засмученість В Відчайдушність Г Образливість
R
2
2б
Аналіз
Характе
-
ристика образів
16.
Встановити відповідність між цитатами та персонажами з твору « Білий кінь Шептало» : 1 «Ніколи не б’є його, хіба ненароком зачепить пугою» 2 «Наблизився до загорожі і хвацько стрельнув батагом» 3 «Молотив копитами теплуваті хвилі, бризки смачно лоскотали губи»
R
1
4б
1
2
3
4
Б
А
Г
В
4 «Упрягли в лісникову двоколку»
А Шептало
Б Степан В Матір Шептала
Г Хлопчак
Український гумор і сатира. Володимир Самійленко
«Патріоти», «Ельдора
-
до»
Розумін
-
ня
Теорія літератури
17.
Ствердити, до якого виду лірики належить вірш В. Самійленка « Патріоти»
А Особистої
Б Медитативної
В Філософської
Г Громадської
А
1б
1
2
3
4
Б
Г
А
В
Застосуван
ня
Віршовий розмір
18
.Визначити, яким віршовим розміром написано поезію В. Самійленка «Ельдорадо»: Десь далеко єсть країна Пишна, вільна, щастям горда, Кожний там живе щасливо –
Держи морда, держи морда.
А Ямбом Б Хореєм
В Дактилем Г Анапестом
А
1б
Знання
Зміст поезії
19.
Визначити послідовність рядків у строфі з вірша «Ельдорадо» В.Самійленка:
А « У острозі, у острозі...» Б «І про неї розмовляє...»
« тій країні люблять волю...» Г « Всяк її шука по змозі...»
R
2
2б
1
2
3
4
В
Г
Б
А
Знання
Зміст твору
20.
Встановити послідовність розвитку подій у вірші «Ельдорадо» В. Самійленка: А « Вбачались йому патріоти…» Б « Але він не тую картину вбачав..» В « Два хлопці укупі стояли…» Г « Так двоє вели язиками…»
R2
2б
Євген Дудар «Лісова казка»,
«Слон і мухи»
Застосу
-
вання
Понятій
-
ний апарат
21.
Визначити до якої лексики належать слова Є. Дудара з «Лісової казки»: « Господарство, лісгосп, інвентаризація, буреломи, безпека лісу» А Розмовної Б Професійної
В Офіційно
-
ділової Г Загальновживаної
А
1б
1
2
3
4
В
Г
Б
А
Знання
Зміст твору
22.
Встановити послідовність дій у творі «Лісова казка» Є. Дудара : А «Незабаром у лісгосп прийшла брошура на триста колод …»
Б «Одного сонячного ранку в лісовому господарстві отримали чергову колоду…»
В «З тресту додали тридцять колод інструкції…»
Г «Нічого», -
заспокоював ведмідь
R2
2б
Знання
Біографія письмен
-
ника
23.
Встановити послідовність перебування Є. Дудара у містах: А Київ
Б Габрово В Львів Г Тернопіль
R2
2б
1
2
3
4
Б
В
А
Г
1
2
3
4
Г
В
Б
А
Знання
Зміст твору
24.
Згадати послідовність виступів персонажів у творі Є.Дудара «Слон і мухи»:
А Учена муха Б Муха
-
доповідач В Муха
-
співдоповідач Г Муха
-
оратор
R2
2б
Засто
-
сування
Зміст твору
25.
Встановити послідовність дій лісового господарства у творі Є.Дудара «Лісова казка»: А Врізали, відправили Б Взяли зобов’язання В Скликали збори Г Намітили рубежі
R2
2б
1
2
3
4
Б
В
Г
А
1
2
3
4
В
Г
Б
А
Автор
l_larionova
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9 290
Размер файла
8 598 Кб
Теги
тести
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа