close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Дод - ДПЗКУ

код для вставкиСкачать
ДОГОВІР
поставки зерна майбутнього врожаю
2013 р. м. Київ N ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" (надалі - "Покупець"), в особі директора ГОЛОВНОЇ ТОРГОВО-ЕКСПОРТНОЇ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" Бровді Роберта Йосиповича, який діє на підставі Статуту ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ", Положення про ГОЛОВНУ ТОРГОВО-ЕКСПОРТНУ ФІЛІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" та довіреності № 100 від 19 лютого 2013 року з однієї сторони, та (сільськогосподарське підприємство, у розумінні пункту 209.6 статті 209 розділу V Податкового кодексу України, надалі - "Постачальник"), в особі , який(-а) діє на підставі , з іншої сторони, (надалі разом - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір поставки зерна майбутнього врожаю (надалі - "Договір") про наступне: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. В порядку та на умовах цього Договору Постачальник у визначений Сторонами строк (термін) поставляє Покупцю наступну сільськогосподарську продукцію (надалі - "Товар"): найменування Товару - зерно пшениці 2 класу;
одиниця виміру Товару - метрична тонна;
кількість Товару - ;
а Покупець зобов'язується прийняти Товар (поставлений насипом) та оплатити його. 1.1.1. Якісні показники Товару:
вологість, макс. - 14,0 %;
натура, мін. - 760 г/л;
білок, мін. - 12,5%;
клейковина, мін. - 23%;
число падіння, мін. - 240 сек.;
сміттєва домішка, макс. - 1,5%;
зернова домішка, макс. - 6%;
зерна пошкоджені клопом-черепашкою, макс. - 1,5%. Інші показники згідно ДСТУ 3768:2010.
Зараженість - не вище 1-ого степеня.
Сажка, ріжки - не допускається.
Товар повинен бути без ГМО.
1.2. Термін поставки: до 02 вересня 2013 року включно.
1.2.1. Поставка відповідної партії Товару вважається здійсненою в момент підписання між Покупцем та Постачальником акту приймання-передачі відповідної партії Товару на умовах поставки передбачених цим Договором. 1.3. Умови поставки: EXW - (згідно ІНКОТЕРМС 2010), якщо інший сертифікований зерновий склад (зерносховище) не вказаний(е) у листі Покупця, що направлений на адресу для листування Постачальника, який є невід'ємною частиною цього Договору.
1.3.1. Мінімальна партія Товару для передачі Покупцю - 500 тонн. У випадку, якщо загальна кількість Товару згідно п. 1.1. Договору становить менш ніж 500 тонн, Покупець має право приймати Товар у повному обсязі одноразово.
2. ДОКУМЕНТАЦІЯ 2.1. Постачальник для укладення цього Договору надає документи (інформацію), перелік яких (-ої) зазначений в Заявці на укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю (надалі - "Заявка") та додатків до неї, які є невід'ємними частинами цього Договору.
2.2. Сторони домовились, що однією з істотних умов цього Договору є укладення Сторонами договору застави майбутнього врожаю, який має бути нотаріально посвідчений у передбаченому законодавством України порядку, при цьому усі витрати, що пов'язані із укладенням та нотаріальним посвідченням такого договору несе Постачальник. Предметом застави буде Товар, визначений у пункті 1.1. цього Договору, який стане власністю Постачальника (Заставодавця) після укладення договору застави майбутнього врожаю. Постачальник усвідомлює та погоджується, що в разі невиконання ним своїх зобов'язань перед Покупцем, які передбачені п. 1.1. цього Договору та полягають в тому, що Постачальник поставляє Покупцю Товар в термін (строк), передбачений пунктом 1.2. цього Договору, Покупець має право задовольнити свої вимоги у спосіб, який обере на власний розсуд та в повному обсязі, що визначатиметься на момент фактичного задоволення таких вимог, включаючи розмір договірних санкцій, процентів, неустойки, штрафів, пені, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання зобов'язань, витрат, пов'язаних із зверненням стягнення на Товар та його реалізацію (нотаріальні послуги, виконавчий збір, тощо).
2.3. Документи, наявність яких у Покупця є необхідною умовою для приймання кожної окремої партії Товару (належним чином оформлені):
* договір складського зберігання зерна між сертифікованим зерновим (товарним) складом та Покупцем;
* складські документи Постачальника на партію Товару;
* картка аналізу зерна (форма N 47) на партію Товару.
2.3.1. Постачальник зобов'язується надати одночасно з Товаром (кожною його партією) наступні документи:
* специфікацію на партію Товару;
* акт приймання-передачі партії Товару;
* видаткову накладну на партію Товару;
* податкову накладну на партію товару (згідно діючого законодавства).
2.4. Остаточний розрахунок з Постачальником проводиться Покупцем на підставі наявності в останнього таких документів (належним чином оформлених): * складські документи на Товар, виписані Покупцю (за наявності відповідних умов поставки);
* акт приймання-передачі всього обсягу Товару, що підписаний Покупцем та Постачальником; * всі видаткові накладні на Товар;
* всі податкові накладні, які повинні бути зареєстровані у порядку та строки, що передбаченні чинним законодавством, в Єдиному реєстрі податкових накладних.
3. ЦІНА ТОВАРУ
3.1. Попередня оплата Товару здійснюється із розрахунку ціни одиниці виміру Товару (станом на момент укладення Договору), яка складає 700,00 (сімсот гривень 00 копійок) грн. за одиницю виміру Товару, в тому числі ПДВ - 116, 67 (сто шістнадцять гривень 67 копійок) грн.
3.1.1. Сума попередньої оплати за Товар становить гривень.
3.2. Ціна одиниці виміру Товару з ПДВ (відповідної партії Товару), за якою здійснюються остаточні розрахунки (п. 4.2. Договору), визначається як середньозважена ціна рівноваги (фіксінгу) на одиницю виміру Товару, що склалася протягом останніх трьох торгових сесій на Аграрній біржі на найближчий робочий день, що передує дню, у який поставка відповідної партії Товару вважається здійсненою (п. 1.2.1. Договору), за вирахуванням знижки у розмірі 100,00 (сто гривень 00 копійок) грн. за кожну одиницю виміру Товару, яка надається Постачальником Покупцю. Ціна на партію Товару відображається в специфікації, яка є невід'ємною частиною цього Договору.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 4.1. Покупець протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором, зобов'язується перерахувати кошти (попередня оплата Товару), передбачені п. 3.1.1. Договору на поточний рахунок Постачальника (на підставі рахунку-фактури останнього), за вирахуванням грошової суми передбаченої у п. 4.1.1. цього Договору.
4.1.1. Постачальник доручає Покупцю сплатити грошову суму, яку Покупець утримує із коштів, які належні до виплати Постачальнику у відповідності до п. 4.1. цього Договору, у розмірі, зазначеному в Договорі комплексного (мультиризикового) страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур (далі - Договір комплексного страхування), що є невід'ємною частиною цього Договору, як страховий платіж. Грошові кошти, визначені п. 4.1.1. Договору, вважаються сплаченими Покупцем на користь Постачальника з моменту сплати Покупцем за Постачальника страхового платежу за Договором комплексного страхування (у порядку, що передбачений Договором комплексного страхування).
4.2. Остаточний розрахунок (за мінусом суми попередньої оплати за Товар, що визначена п. 3.1.1. Договору) за поставлений Покупцю Товар (у кількості, яка не може бути більшою, ніж це визначено п. 1.1. Договору), здійснюється Покупцем (на підставі рахунку-фактури Постачальника) протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Покупцем усіх документів (належним чином оформлених), передбачених у п.п. 2.3., 2.4. цього Договору, із розрахунку ціни за одиницю виміру Товару з ПДВ (грн.), що визначена на підставі п. 3.2. Договору. 5. ДОДАТКОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Постачальник зобов'язаний повідомити Покупця про всі права третіх осіб на Товар, що постачається (право застави тощо). У разі невиконання цієї вимоги Покупець має право вимагати одностороннього розірвання Договору та повернення сплачених коштів на виконання цього Договору (у т.ч. суми грошових коштів, що визначена згідно п. 4.1.1. Договору), якщо він не знав і не міг знати про права третіх осіб на Товар.
5.2. Якщо третя особа на підставах, що виникли до продажу Товару, пред'явить до Покупця позов про витребування товару, Покупець повинен повідомити про це Постачальника та подати клопотання про залучення його до участі у справі. 5.3. Правочин щодо звільнення Постачальника від відповідальності та/або щодо її обмеження, у разі витребування Товару в Покупця третьою особою є недійсним з моменту його вчинення.
5.4. У разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань, або за наявності очевидних підстав вважати, що останній не виконає своїх зобов'язань у встановлений термін (строк) або виконає їх неналежним чином (у т.ч. з підстав, у настанні яких відсутня вина Постачальника), або у разі отримання Покупцем інформації, що Постачальник не вживає/неналежним чином вживає заходів щодо оформлення страхового випадку у відповідності до умов Договору комплексного страхування, передбаченого п. 5.5. Договору, або Постачальником змінено без погодження з Покупцем вигодонабувача у Договорі комплексного страхування, передбаченого п. 5.5. Договору, або у випадку, якщо інформація, яка надається для укладення/виконання цього Договору виявиться/стане такою, що не відповідає дійсності, Покупець має право зупинити виконання своїх зобов'язань, відмовитися від їх виконання частково або в повному обсязі, при цьому Постачальник зобов'язаний повернути Покупцю всі кошти перераховані на користь Постачальника на виконання умов цього Договору (у т.ч. суму грошових коштів, що визначена згідно п. 4.1.1. Договору) протягом 3 банківських днів з моменту отримання листа-вимоги Покупця. Сторони погодили, що достатнім доказом наявності обставин, що визначені попереднім реченням, є лист-вимога Покупця. У випадку порушення Постачальником грошових зобов'язань, останній зобов'язаний сплатити Покупцю проценти у розмірі 24% річних за весь час користування грошовими коштами. З метою можливості оперативного застосування прав, що визначені цим пунктом, Покупець має право у будь-який час здійснювати огляд полів, на яких вирощується Товар та приміщень/земельних ділянок, у/на яких знаходиться Товар, а також отримувати/збирати/зберігати/обробляти/використо-вувати/поширювати (у будь-який спосіб) будь-яку інформацію, що стосується діяльності/бездіяльності Постачальника та/або будь-яких посадових осіб Постачальника.
5.5. Постачальник зобов'язаний укласти зі страховою компанією, яка погоджена Покупцем, Договір комплексного страхування, умовами якого буде передбачено, що у випадку настання страхового випадку у відповідності до умов Договору комплексного страхування, розмір всієї страхової виплати перераховується страховою компанією Покупцю, а також передбачити, що вигодонабувачем за таким договором є Покупець. Покупець сплачує за Постачальника страховий платіж за Договором комплексного страхування (у порядку, що передбачений Договором комплексного страхування), у розмірі передбаченому згідно п. 4.1.1. Договору.
5.6. Покупець має право не здійснювати платежі, що передбачені п. 4.1. та/або п. 4.1.1. Договору, у випадку відсутності укладеного та/або чинного Договору комплексного страхування.
5.7. У разі настання страхового випадку у відповідності до умов Договору комплексного страхування, Постачальник звільняється від обов'язку поставки Покупцю Товару на суму (із розрахунку ціни за одиницю виміру Товару з ПДВ (грн.), що визначена на підставі п. 3.2. Договору станом на дату отримання Покупцем усієї суми страхової виплати у відповідності до умов Договору комплексного страхування), що дорівнює сумі страхової виплати, яку отримано Покупцем (вигодонабувачем) від страхової компанії, у відповідності до умов Договору комплексного страхування, у строк до 02 вересня 2013 року включно. 6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та/або цим Договором.
6.2. У разі порушення Покупцем строків оплати, встановлених п.п. 4.1., 4.2. цього Договору, Покупець сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період несвоєчасної оплати, від розміру простроченого платежу, за кожен день прострочення зобов'язання. 6.3. У разі невиконання/неналежного виконання Постачальником зобов'язань щодо поставки Товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцю договірну санкцію у розмірі 0,2% від суми, що визначена п. 3.1.1. цього Договору, за кожен день прострочення зобов'язання, а за прострочення зобов'язання щодо поставки Товару понад 15 днів, Постачальник, окрім договірної санкції, сплачує також штраф у розмірі 50 % від суми, що визначена п. 3.1.1. цього Договору. 6.4. Сторони гарантують достовірність реквізитів, вказаних у цьому Договорі та зобов'язуються негайно інформувати іншу Сторону про їх зміну. Невиконання/несвоєчасне виконання Стороною обов'язків, що визначені цим пунктом, звільняє іншу Сторону від відповідальності за неналежне виконання обов'язків, що передбачені цим Договором.
6.5. Постачальник несе повну матеріальну відповідальність і, відповідно, виплачує всі збитки (враховуючи всі штрафні санкції покладені контролюючими органами на Покупця) та упущену вигоду Покупця, за надання недостовірної інформації передбаченої цим Договором та/або документами, які подаються для його укладення/виконання. Постачальник несе відповідальність за порушення цього Договору незалежно від наявності його вини.
6.6. Покупець має право приймати Товар нижчої якості, ніж це передбачено п. 1.1.1., цього Договору, про що укладається відповідна додаткова угода до цього Договору. 7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку. 8. ІНШІ УМОВИ 8.1. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається, крім випадків, що передбачені законодавством України та/або цим Договором. 8.2. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення.
8.3. Цей Договір укладений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для Покупця та Постачальника.
8.4. Зміст цього Договору викладений українською та російською мовою. У випадку розбіжностей між українським та російським змістом цього Договору, визначальним є зміст цього Договору, що викладений українською мовою.
8.5. Відносини між Сторонами, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України. 8.6. Строк дії Договору: з дати набуття чинності у відповідності до п. 8.2. Договору - до моменту повного та належного виконання зобов'язань за цим Договором.
8.7. Сторони підтверджують, що:
* їхні представники мають усі необхідні повноваження на укладення, підписання та виконання умов цього Договору, а також вчинення всіх дій, що передбачені ним або зумовлені ним; * повністю розуміють умови і термінологію цього Договору;
* Договір відповідає їх інтересам та реальній домовленості;
* штрафні санкції, що передбачені цим Договором, є прийнятними для обох Сторін;
* надання фізичними(-ою) особами(-ою) (будь-яким способом), при укладенні цього Договору та/або у зв'язку з дією/припиненням дії Договору, які(-а) є посадовими(-ою) особами(-ою) та/або представниками(-ом) однієї із Сторін, будь-якої інформації, що містить персональні дані таких(-ої) фізичних(-ої) осіб(особи), є згодою суб'єкта персональних даних (відповідної фізичної особи) на обробку таких персональних даних;
* передання Стороною іншій Стороні Договору, будь-яким способом, будь-якої інформації що містить персональні дані, при укладенні цього Договору та/або у зв'язку з дією/припиненням дії Договору не суперечить/не буде суперечити законодавству про захист персональних даних.
8.8. Терміни, що вказані у цьому Договорі (незалежно від того, чи вказані вони з великої літери) мають те значення, яке надане їм чинним законодавством України, якщо інше не випливає із цього Договору. ПОКУПЕЦЬ:
ПАТ "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1
код ЄДРПОУ 37243279
ІПН 372432726556
Св-во платника ПДВ № 200014634
ГТЕФ ПАТ "ДПЗКУ"
Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72
Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1 тел. (044) 206 18 30, тел./факс (044) 206 18 29
п/р № 26005040053310 у АТ "Укрексімбанк"
МФО 322313 (код ЄДРПОУ 37243279)
код ЄДРПОУ 38606151
Директор ГТЕФ ПАТ "ДПЗКУ"
______________/ Р.Й. Бровді /
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Місцезнаходження: Адреса для листування: тел. ( ) тел./факс ( ) п/р № у МФО код ЄДРПОУ ІПН Св-во платника ПДВ № ______________/ /
ДОГОВОР
поставки зерна будущего урожая
2013 г.г. Киев N м. Київ N _____ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УКРАИНА" (далее - "Покупатель"), в лице директора ГЛАВНОГО ТОРГОВО-ЭКСПОРТНОГО ФИЛИАЛА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УКРАИНА" Бровди Роберта Иосифовича, действующего на основании Устава ПАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВАЯ КОРПО-РАЦИЯ УКРАИНА", Положения о ГЛАВНОМ ТОРГОВО-ЭКСПОРТНОМ ФИЛИАЛЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УКРАИНА" и доверенности № 100 от 19 февраля 2013 года с одной стороны, и
(сельскохозяйственное предприятие, в понимании пункта 209.6 статьи 209 раздела V Налогового кодекса Украины, далее - "Поставщик"), в лице , который (-ая) действует на основании , с другой стороны, (далее совместно - "Стороны" , а каждая отдельно - "Сторона"), заключили настоящий договор поставки зерна будущего урожая (далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В порядке и на условиях настоящего Договора Поставщик в определенный Сторонами срок поставляет Покупателю следующую сельскохозяйственную продукцию (далее - "Товар"):
наименование Товара - зерно пшеницы 2 класса;
единица измерения Товара - метрическая тонна;
количество Товара - ;
а Покупатель обязуется принять Товар (поставлен насыпью) и оплатить его.
1.1.1. Качественные показатели Товара:
влажность, макс. - 14,0%;
натура, мин. - 760 г/л;
белок, мин. - 12,5%;
клейковина, мин. - 23%;
число падения, мин. - 240 сек.;
мусорная примесь, макс. - 1,5%;
зерновая примесь, макс. - 6%;
зерна поврежденные клопом-черепашкой, макс. - 1,5%.
Другие показатели согласно ДСТУ 3768:2010.
Зараженность - не выше 1-й степени.
Головня, спорынья - не допускается.
Товар должен быть без ГМО.
1.2. Срок поставки: до 02 сентября 2013 года включительно.
1.2.1. Поставка соответствующей партии Товара считается осуществленной в момент подписания между Покупателем и Поставщиком акта приема-передачи соответствующей партии Товара на условиях поставки предусмотренных настоящим Договором.
1.3. Условия поставки: EXW - (согласно ИНКОТЕРМС 2010), если другой сертифицированный зерновой склад (зернохранилище) не указан(о) в письме Покупателя, что направленно на адрес для переписки Поставщика, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.1. Минимальная партия Товара для передачи Покупателю - 500 тонн. В случае, если общее количество Товара согласно п. 1.1. Договора составляет менее 500 тонн, Покупатель имеет право принимать Товар в полном объеме единовременно.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ 2.1. Поставщик для заключения настоящего Договора предоставляет документы (информацию), перечень которых (-ой) указанный в Заявке на заключение договора поставки зерна будущего урожая (далее - "Заявка") и приложений к ней, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2.2. Стороны договорились, что одним из существенных условий настоящего Договора является заключение Сторонами договора залога будущего урожая, который должен быть нотариально удостоверен в предусмотренном законодательством Украины порядке, при этом все расходы, связанные с заключением и нотариальным удостоверением такого договора несет Поставщик. Предметом залога будет Товар, определенный в пункте 1.1. настоящего Договора, который станет собственностью Поставщика (Залогодателя) после заключения договора залога будущего урожая. Поставщик осознает и соглашается, что в случае невыполнения им своих обязательств перед Покупателем, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора и заключаются в том, что Поставщик поставляет Покупателю Товар в срок, предусмотренный пунктом 1.2. настоящего Договора, Покупатель имеет право удовлетворить свои требования таким образом, который выберет по своему усмотрению и в полном объеме, который определяется на момент фактического удовлетворения таких требований, включая размер договорных санкций, процентов, неустойки, штрафов, пени, возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательств, расходов, связанных с обращением взыскания на Товар и его реализацию (нотариальные услуги, исполнительный сбор и т.д.).
2.3. Документы, наличие которых у Покупателя является необходимым условием для приема каждой отдельной партии Товара (надлежащим образом оформлены):
• договор складского хранения зерна между сертифицированным зерновым (товарным) складом и Покупателем;
• складские документы Поставщика на партию Товара;
• карточка анализа зерна (форма N 47) на партию Товара.
2.3.1. Поставщик обязуется предоставить одновременно с Товаром (каждой его партией) следующие документы:
• спецификацию на партию Товара;
• акт приема-передачи партии Товара;
• расходную накладную на партию Товара;
• налоговую накладную на партию Товара (согласно действующему законодательству).
2.4. Окончательный расчет с Поставщиком производится Покупателем на основании наличия у последнего таких документов (надлежащим образом оформленных):
• складские документы на Товар, выписаны Покупателю (при наличии соответствующих условий поставки);
• акт приема-передачи всего объема Товара подписанный Покупателем и Поставщиком;
• все расходные накладные на Товар;
• все налоговые накладные, которые должны быть зарегистрированы в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, в Едином реестре налоговых накладных.
3. ЦЕНА ТОВАРА
3.1. Предварительная оплата Товара осуществляется из расчета цены единицы измерения Товара (по состоянию на момент заключения Договора), составляет 700,00 (семьсот гривен 00 копеек) грн. за единицу Товара, в том числе НДС - 116, 67 (сто шестнадцать гривен 67 копеек) грн.
3.1.1. Сумма предоплаты за Товар составляет гривен.
3.2. Цена единицы измерения товара с НДС (соответствующей партии Товара), по которой осуществляются окончательные расчеты (п. 4.2. Договора), определяется как средневзвешенная цена равновесия (фиксинга) на единицу Товара, сложившаяся в течение последних трех торговых сессий на Аграрной бирже на ближайший рабочий день, предшествующий дню, в который поставка соответствующей партии Товара считается осуществленной (п. 1.2.1. Договора), за вычетом скидки в размере 100,00 (сто гривен 00 копеек) грн. за каждую единицу Товара, предоставляемая Поставщиком Покупателю. Цена на партию Товара отражается в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Договора, обязуется перечислить средства (предварительная оплата Товара), предусмотренные п. 3.1.1. Договора на текущий счет Поставщика (на основании счета-фактуры последнего), за вычетом денежной суммы предусмотренной в п. 4.1.1. настоящего Договора.
4.1.1. Поставщик поручает Покупателю оплатить денежную суму, которую Покупатель удерживает из средств, подлежащих выплате Поставщику в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора, в размере, указанном в Договоре комплексного (мультирискового) страхование будущего урожая сельскохозяйственных культур (далее - Договор комплексного страхования), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, как страховой платеж. Денежные средства, определенные п. 4.1.1. Договора, считаются оплаченными Покупателем в пользу Поставщика с момента уплаты Покупателем за Поставщика страхового платежа по Договору комплексного страхования (в порядке, предусмотренном Договором комплексного страхования).
4.2. Окончательный расчет (за минусом суммы предварительной оплаты за Товар, определенной п. 3.1.1. Договора) за поставленный Покупателю Товар (в количестве, которое не может быть больше, чем это определено п. 1.1. Договора), осуществляется Покупателем (на основании счета-фактуры поставщика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем всех документов (надлежащим образом оформленных), предусмотренных в п.п. 2.3., 2.4. настоящего Договора, из расчета цены за единицу Товара с НДС (грн.), которая определена на основании п. 3.2. Договора.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Поставщик обязан сообщить Покупателю о всех правах третьих лиц на Товар, что поставляется (право залога и т.п.). В случае невыполнения этого требования Покупатель вправе потребовать одностороннего расторжения Договора и возврата уплаченных средств на выполнение настоящего Договора (в т.ч. суммы денежных средств, определенных согласно п. 4.1.1. Договора), если он не знал и не мог знать о правах третьих лиц на Товар.
5.2. Если третье лицо по основаниям, возникшим до продажи Товара, предъявит к покупателю иск об истребовании Товара, Покупатель должен сообщить об этом Поставщика и подать ходатайство о привлечении его к участию в деле.
5.3. Сделка по освобождению Поставщика от ответственности и / или по ее ограничению, в случае истребования Товара у покупателя третьим лицом является недействительной с момента ее совершения.
5.4. В случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, или при наличии очевидных оснований полагать, что последний не выполнит своих обязательств в установленный срок или выполнит их ненадлежащим образом (в т.ч. по основаниям, в наступлении которых отсутствует вина Поставщика), или в случае получения Покупателем информации, что Поставщик не принимает/ненадлежащим образом принимает меры относительно оформления страхового случая в соответствии с условиями Договора комплексного страхования, предусмотренного п. 5.5. Договора, или Поставщиком изменен без согласования с Покупателем выгодоприобретатель в Договоре комплексного страхования, предусмотренного п. 5.5. Договора, или в случае, если информация, которая предоставляется для заключения/исполнения настоящего Договора окажется / станет такой, что не соответствует действительности, Покупатель имеет право приостановить исполнение своих обязательств, отказаться от их выполнения частично или в полном объеме, при этом Поставщик обязан вернуть Покупателю все средства перечисленные в пользу Поставщика на выполнение условий этого Договора (в т.ч. сумму денежных средств, определенных согласно п. 4.1.1. Договора) в течение 3 банковских дней с момента получения письма-требования Покупателя. Стороны согласовали, что достаточным доказательством наличия обстоятельств, определенных предыдущим предложением, есть письмо-требование Покупателя. В случае нарушения Поставщиком денежных обязательств, последний обязан уплатить Покупателю проценты в размере 24% годовых за все время пользования денежными средствами. С целью возможности оперативного применения прав, определенных этим пунктом, Покупатель имеет право в любое время осуществлять обзор полей, на которых выращивается Товар и помещений/ земельных участков, в/на которых находится Товар, а также (в любой способ) любую информацию, касающуюся деятельности/бездеятельности Поставщика и/или любых должностных лиц Поставщика.
5.5. Поставщик обязан заключить со страховой компанией, которая согласована Покупателем Договор комплексного страхования, условиями которого предусмотрено, что в случае наступления страхового случая в соответствии с условиями Договора комплексного страхования, размер всей страховой выплаты перечисляется страховой компанией Покупателю, а также предусмотреть, что выгодоприобретателем по такому договору является Покупатель. Покупатель платит за Поставщика страховой платеж по Договору комплексного страхования (в порядке, предусмотренном Договором комплексного страхования), в размере предусмотренном согласно п. 4.1.1. Договора.
5.6. Покупатель имеет право не осуществлять платежи, предусмотренные п. 4.1. и / или п. 4.1.1. Договора, в случае отсутствия заключенного и / или действующего Договора комплексного страхования.
5.7. В случае наступления страхового случая в соответствии с условиями Договора комплексного страхования, Поставщик освобождается от обязанности поставки Покупателю Товара на сумму (из расчета цены за единицу товара с НДС (грн.), которая определена на основании п. 3.2. Договора на дату получения Покупателем всей суммы страховой выплаты в соответствии с условиями Договора комплексного страхования), равную сумме страховой выплаты, полученной Покупателем (выгодоприобретателем) от страховой компании, в соответствии с условиями Договора комплексного страхования, в срок до 02 сентября 2013 года включительно.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно законодательству Украины и / или настоящему Договору.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, установленных п.п. 4.1., 4.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает пеню в размере двойной учетной ставки НБУ, действовавшей в период несвоевременной оплаты, от размера просроченного платежа за каждый день просрочки обязательства.
6.3. В случае невыполнения/ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, Поставщик обязан уплатить Покупателю договорную санкцию в размере 0,2% от суммы, определенной п. 3.1.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки обязательства, а за просрочку обязательства по поставке товара более 15 дней, Поставщик, кроме договорной санкции, уплачивает также штраф в размере 50% от суммы, определенной п. 3.1.1. настоящего Договора.
6.4. Стороны гарантируют достоверность реквизитов, указанных в этом Договоре и обязуются незамедлительно информировать другую Сторону об их изменении. Невыполнение/несвоевременное выполнение Стороной обязанностей, определенных этим пунктом, освобождает другую Сторону от ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Договором.
6.5. Поставщик несет полную материальную ответственность и, соответственно, выплачивает все убытки (включая все штрафные санкции наложенные контролирующими органами на Покупателя) и упущенную выгоду Покупателя, за предоставление недостоверной информации предусмотренной настоящим Договором и / или документами, которые подаются для его заключения / исполнения. Поставщик несет ответственность за нарушение настоящего Договора независимо от наличия его вины.
6.6. Покупатель имеет право принимать Товар более низкого качества, чем это предусмотрено п. 1.1.1., настоящего Договора, о чем заключается соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке.
8. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, кроме случаев, предусмотренных законодательством Украины и/или настоящим Договором.
8.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика.
8.4. Содержание настоящего Договора изложено на украинском и русском языках. В случае разногласий между украинским и российским содержанием настоящего Договора, определяющим является смысл настоящего Договора, изложенный на украинском языке.
8.5. Отношения между Сторонами, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Украины.
8.6. Срок действия Договора: с даты вступления в соответствии с п. 8.2. Договора - до момента полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
8.7. Стороны подтверждают, что:
• их представители имеют все необходимые полномочия на заключение, подписание и выполнение условий настоящего Договора, а также совершение всех действий, предусмотренных им или обусловленные им;
• полностью понимают условия и терминологию настоящего Договора;
• Договор отвечает их интересам и реальной договоренности;
• штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором, являются приемлемыми для обеих сторон;
• предоставление физическими (-им) лицами (-ом) (любым способом), при заключении настоящего Договора и / или в связи с действием / прекращением действия Договора, которые(-ая) являются (является) должностными (-ым) лицами (-ом) и / или представителями (-ем) одной из Сторон, любой информации, содержащей персональные данные таких (-ого) физических (-ого) лиц (лица), является согласием субъекта персональных данных (соответствующего физического лица ) на обработку таких персональных данных;
• передача Стороной другой Стороне Договора, любым способом, любой информации содержащей персональные данные, при заключении настоящего Договора и / или в связи с действием / прекращением действия Договора не противоречит / не будет противоречить законодательству о защите персональных данных.
8.8. Термины, указанные в настоящем Договоре (независимо от того, указаны ли они с большой буквы) имеют то значение, которое предоставлено им действующим законодательством Украины, если иное не вытекает из настоящего Договора.
ПОКУПАТЕЛЬ:
ПАО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННО-ЗЕРНОВАЯ КОРПОРАЦИЯ УКРАИНА"
Местонахождение: 01033, г. Киев,
ул. Саксаганского, дом 1
код ЕГРПОУ 37243279
ИНН 372432726556
Св-во плательщика НДС № 200014634
ГТЭФ ПАО "ГПЗКУ"
Местонахождение: 04070, г. Киев, ул. Верхний Вал, дом 72 Адрес для переписки: 01601, г. Киев, ул. Саксаганского, дом 1 тел. (044) 206 18 30, тел./факс (044) 206 18 29
т/с № 26005040053310 в АО "Укрексимбанк"
МФО 322313 (код ЕГРПОУ 37243279)
код ЕГРПОУ 38606151
Директор ГТЭФ ПАО "ГПЗКУ"
_____________/ Р.И. Бровди /
ПОСТАВЩИК:
Местонахождение: Адрес для переписки: тел. ( ) тел./факс ( ) т/с № в МФО код ЕГРПОУ ИНН Св-во плательщика НДС № ______________/ /
Покупець/Покупатель Постачальник/Поставщик
_______________________ Р.Й. Бровді/Р.И. Бровди __________________ ______________________________
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
77
Размер файла
155 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа