close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАДАЧ З ДИСЦИПЛ НИ

код для вставкиСкачать
ЗАДАЧІ З ДИСЦИПЛІНИ "ЕКОНОМІКА ПРАЦІ Й СТВ" ЗА ТЕМАМИ
Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Задача 2.1
Розрахуйте як змінилась структура зайнятих в економіці, у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн осіб, у тому числі у сфері мат вир-ва 20,47 млн осіб, а у сфері послуг 15,25 млн осіб. Відповідно у базисному періоді було 19,85 млн осіб, 15,98 млн.
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв'язок
Базисний %Звітний %Мат вир млн осіб19,8519,85/35,83=55,420,4720,47/35,72=57,31Сфера послуг15,9815,98/35,83=44,615,2515,25/35,72=42,69Всього35,83100%35,72100Задача 2.2
У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення країни складала 19,9 млн осіб, з яких 9,4 млн зайняті в мат вир-ці, а всі інші - в обслуговуванні. На плануємий рік очікується ↑ чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 мон і, в той же час ↓ зайнятості в мат вир-ві на 0,3 млн осіб.
Розв'язок
еі=Еі/Е, де еі - рівень зайнятості в певній галузі, %; Еі - чисельність зайнятих у певній галузі, осіб; Е - загальна чисельність зайнятих.
Ем.зв=(9,4/19,9)*100=47,2%
Еоб.зв.=100-47,2=52,8%
Ем.пл.=((9,4-0,3)/(19,9+0,6))*100=44,4%
Еоб.пл.=100-44,4=55,6%
∆ем=44,4-47,2=-2,8%
∆еоб=55,6-52,8=2,8%
Задача 2.3
Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.
Розв'язок
1. База екон акьтв нас (S)
S=496*0,72=357,12 тис осіб
1. Чисельність екон актив нас (LF)
LF=357,12-117,8+29,3=268,62 тис осіб
1. Рівень економічної активності
LF=(268,62/357,12)*100=75,2%
1. Рівень безробіття (U)
U=(29,3/268,62)*100=10,9%
Задача 2.4
Використовуючи наведені в табл дані визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005 рр.
Населення УКР за економ актив (15-70рр), тис осіб
Показник 200020012002200320042005 Тис осТис осТис осТис осТис осТис осЕкон актив нас (ЕАН)228312242722232221712220222281Працездатного віку211512089420670206182058320482Старше працезд віку1680,11532,91562,41553,21619,91799,1Зайняті201751997220091201632029620680Працездатного віку185211845318541186241869418887Старше працезд віку1654,31518,21550,31539,21601,41793,5Безробітні2655,824552140,720081906,71600,8Працездатного віку26302440,32128,619941888,21595,2Старше працезд віку25,814,712,11418,55,6Економ неактив нас(ЕНН)133181359613668136881362313560Працездатного віку7562,47894,18140,28262,88365,48410,3Старше працезд віку57565701,55527,35424,85257,55149,4Заг к-ть нас2000=ЕАН+ЕНН=22831+13318=36149
Заг к-ть нас2001=36023
Заг к-ть нас2002=35900
Заг к-ть нас2003=35859
Заг к-ть нас2004=35825
Заг к-ть нас2005=35841
Розв'язок
2000,%2001,%2002%2003%2004%2005%Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть63,262,361,961,86262,2Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас55,855,456,056,256,757,7Рівень Б=безроб/економ акт нас11,610,99,69,18,67,2Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть36,837,738,138,238,037,8Тема 5. Ринок праці та його регулювання
Задача 5.1
На кінець звітного періоду чисельність безробітних в районі за тривалістю безробіття розподілялась таким чином: 2 місяці без роботи - 4220 осіб, 4 - 1870, 5-3720, 8-1680. Підрахуйте середню тривалість безробіття в районі
Розв'язок
Тс=(∑T*U)/∑U
Тс-сер трив Б, міс
Т-трив Б відпов групи, міс
U-чис відп за трив групи Б, осіб
Тс=(2*4220+4*1870+5*3720+8*1680)/(4220+1870+3720+1680)=4,1 міс
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці
Задача 8.1
Бригада із 5 осіб за 21 робочий день базисного періоду виготовила 1260 деталей, у звітному за 22 робочі дні - 1540. Визначити індекс та % зростання денної ПП 1 робітника.
Розв'язок
Виробіток=Q/T
Q1 роб.баз=1260/5=252lyn
Вбаз.=252/21=12 дет
Q1 роб.зв=1540/5=308дет
Взв=308/22=14 дет
%ПП=(14/12)*100-100=17%
Індекс ПП=14/12=1,17
Задача 8.2
Визначити %↓ трудомісткості та ↑ПП за даними табл.
№виробу Пла випускуЗатр пр на 1 вир., базЗатр пр на 1 вир., зв19004421200543260063Розв'язок
900+1200+2600=4700
Трудом.баз=(4*900+5*1200+6*2600)/4700=4,55
Трудом.зв=(4*900+4*1200+3*2600)/4700=3,45
∆ПП=(Трбаз/Трзв)*100-100=4,55/3,45*100-100=31,9
Задача 8.3
Визначити ↑ ПП на під-ві на основі даних табл.
Показник Баз перЗв перОбсяг вир-ва, грн19000002100000Питома вага коопер постав в обсязі прод7,5 (0,075)5,3 (0,053)Середньообл чис-ість550550Розв'язок
Чпбаз=1900000*(1-0,075)=1757500
ЧПзв=2100000*(1-0,053)=1988700
Ппбаз=1757500/550=3195,45 грн
ППзв=1988700/550=3615,8
Іпп=3615,8/3195,45=1,13 Задача 8.4
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис год, у звітному періоді відповідно - 56,7-нормо-годин і 42 тис год
Розв'язок
ППбаз=50/40=1,25
ППзв=56,7/42=1,35
Іпп=1,35/1,25=1,08
Задача 8.5
Бригада лісорубів із 3 осіб за 20 робочих днів баз періоду заготовила 1000м3 деревини; у звітному періоді за 21 робочі дні - 1210 м3. Визначити індекс та %↑ ПП одного робітника.
Розв'язок
Ппбаз=1000/20=50 м3
ППзв=1210/21=57,62 м3
Іпп=57,62/50=1,15
Ппбазна1роб=50/3=16,67 м3
Ппзвна1роб=57,62/319,21 м3
Іпп=19,21/16,67=1,15
Задача 8.6
Визначити ↑ ПП за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл. Чисельність ПВПбаз=1650, ПВПзв=1530 осіб
Назва виробу Обсяг вир-ва базОбсяг вир-ва звНорматив чистої продА85093014400Б30034019800В13013016200Розв'язок
НЧПбаз=850*14400+300*19800+130*16200=20286 тис НЧПзв=930*14400+340*19800+130*16200=22230 тис
ППбаз=20286000/1650=12295 грн ПП зв=22230000/1530=14529 грн
Іпп=14529/12295=1,18
Задача 8.7
Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив 2310 тис. т, у звітному - 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному - 2750 осіб.
Розв'язок:
ППбаз=2310000/2650=871,7m ППзв=2548000/2750=926,5m Inn=926,5/871,7=1,26 Абс. вимір=926,5-871,7=54,8
Задача 8.8
На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили - 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.
Розв'язок:
Тр=25/28*100=89% - Трудомісткість знизилась на 11%
%ПП=11/(100-11)*100=12,36%
Задача 8.9
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис. год. У звітному періоді відповідно - 56,7 тис. нормо-годин і 42 тис. год.
Розв'язок:
ППбаз=50/40=1,25 ППзв=56,7/42=1,35 Inn=1,35/1,25=1,08
Задача 8.10
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.
Розв'язок:
В=Взв/Вбаз=50/40=1,25
% зростанняВ=(50/40)*100-100=25%
Задача 8.11
Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.. 1
Вид виробу План випуску виробуЗатрати праці на 1 виріб, н/годБазисний періодЗвітний періодА95053Б173065В395044Розв'язок:
950+1730+3950=6630
Тр баз=(5*950+6*1730+4*3950)/6630=30930/6630=4,67 н/год
Тр зв=(3*950+5*1730+4*3950)/6630=27300/6630=4,11 н/год
ПП=(Тр баз/Тр зв)*100-100=4,67/4,11*100-100=13,6%
Задача 8.12
Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн.., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітня плата основних робітників з нарахуваннями - 9,5%, цехові витрати - 13%, загальнозаводські витрати - 11,5%, сировина і основні матеріали - 42%, кооперативні поставки - 17%. Середньооблікова чисельність ПВП - 525 осіб.
НВО=3550тис*(0,095+0,13+0,115)=1207 тис грн
ПП=1207000/525=2299 грн
Задача 8.13
На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили - 32 хв. На скільки % ↓Тр виготовлення деталі і ↑ПП
Розв'язок:
32/35*100=91,4% - Трудомісткість знизилась на 8,6%
%ПП=8,6/(100-8,6)*100=9,41%
Задача 8.14
Робота 2-ох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризуються даними, наведеними в табл. 1
цех Обсяг вир-ва базЧис прац базОбсяг вир-ва звЧис прац зв12100051190003922500048320057Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці 2-ох цехів.
Розв'язок:
№1 ППбаз=21000/51=411,76 ППзв=19000/39=487,18 Inn=1,18
№2 ППбаз=25000/48=520,83 ППзв=32000/57=561,4 Inn=1,078
ППзаг баз=(21000+25000)/(51+48)=46000/99=464,65
ППзаг зв=(19000+32000)/(39+57)=51000/96=531,25
Inn заг=531,25/464,65=1,14
Задача 8.15
Протягом 5 років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність парці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.
Розв'язок:
1,025*1,021*Х3=1,17
Х3=1,118
Х=1,038
Задача 8.16
Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1%, матеріаломісткість зросла на 2%. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.
Розв'язок: 1,06/0,97*1,01/1,02=1,082
1,06*1,03*1,01*0,98=1,08
Задача 8.17
Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12%. Дефлятор цін склав 107%. Чисельність зайнятих зменшилась на 2%. Визначити індекс, відсоток зростання та відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.
Розв'язок: ВВП ном (зв) = 160млрд.*1,12 = 179,2 млрд.
ВВП реальний (зв) = 179,2/1,07 = 167,48 млрд.
179,2 млрд/0,98х
І = 160 млрд/х = 1,14
Задача 8.18
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва - 38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.
Розв'язок:
1) Зростання продуктивності праці за рахунок запровадження нових технологій
45___ 3000 - 45 * 100 = 1,5%
2) Організації виробництва
38__ _ 3000 - (45+38) * 100 = 1,3%
3) Зниження трудомісткості
25 _ 3000 - (45+38+25) * 100 = 0,86%
4) За всіма чинниками
108____ 3000 - 108 * 100 = 3,7%
Індексний метод: 1,015*1,013*1,0086=1,037
Задача 8.19
Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої - 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20 %. Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.
Розв'язок:
1. (480-40)/10=44шт
2. 480/10=48шт
3. зростання продуктивності (екстенсивний чинник) (48/44)*100=109,1%=9,1%
4. Визначаємо витрати часу на одиницю продукції після зниження трудомісткості 10хв. * (100-20)/100=8 хв. Або 10*0,8=8
5. 440/8хв=55шт
6. 55/44*100-100=25% (інтенсивний чинник)
7. виробіток при ліквідації робочого часу і зниженні трудомісткості 480хв/8хв=60шт.
8. Інтегральний чинник=60/44*100=136,4% Задача 8.20
Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.
Назва Вартість готової продукції і затрат, грн..Підприємство 1Підприємство 2Борошно27000003100000Зерно13000001600000Енергоносії220000290000Заробітна плата540000620000Амортизація5000060000водопостачання6000075000У якого з підприємств продуктивність краща?
Розв'язок: Вартість продукції, грн. П = вартість затрат, грн. 2700000__________________
П1 = 1,3 млн. + 220 тис + 540 тис + 50 тис + 60 тис = 1,244
3,1 млн.________________
П2 = 1,6 млн. + 290 тис + 620 тис + 60 тис + 75 тис = 1,172
Задача 8.21
Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).
Показники Показники роботиПідприємство 1Підприємство 2Обсяг валової продукції, грн..7,2 млн-Матеріальні витрати, грн..3,8 млн-Амортизаційні витрати70 тис-Фонд заробітної плати, грн.-1,5 млнПрибуток, грн.-2415 тисЧисельність ПВП, осіб620750Розв'язок: ПП1 = (7,2 млн - (3,8 млн + 70тис) /620 = 5371(грн.)
ПП2 = (1,5млн+2415тис) / 750 =5220 (грн.)
Задача 8.22
Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.
Базисний періодЗвітний періодКоефіцієнт переводу в умовні тониВартість 1 кг, грн..Цукор-сирець, тн370032001,02,0Цукор-пісок, тн205022001,83,5Цукор-рафінад, тн175019002,14,4Чисельність основних робітників, осіб170170 Чисельність ПВП, осіб550540 Розв'язок: 3700*1 + 2050*1,8 + 1750*2,1
Вбаз = 170 = 62,1 умов.тон
3200*1 + 2200*1,8 + 1900*2,1
Взв. = 170 = 65,6 умов.тон
65,6
І = 62,1 = 1,056 або 5,6%
3700*2*1000 + 2050*3,5*1000 + 1750*4,4*1000
ППбаз. = 550 = 14000 (грн.)
3200*2*1000 + 2200*3,5*1000 + 1900*4,4*1000
ППзв. = 540 = 15481,5 (грн.)
15481,5
І = 14000 = 1,106 або 10,6%
Задача 8.23
Використовуючи наведені в таблиці 1 статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000 - 2004 рр.
Населення України за зайнятістю та показники національних рахунків
Показник 20002001200220032004Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб22830,819971,520091,220163,3 ВВП (у фактичних цінах), млн.. грн.172952204190225810267344 ВНП (у фактичних цінах), млн.. грн..164942200610222585264247 Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн.. грн..134719166307186425225362 Тема 9.Політика доходів і оплата праці
Задача 9.1
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за ІІІ розрядом працюють - 19 осіб, за V - 15 осіб, за VІ - 10 осіб.
Розв'язок:
Кс=(1,23*19+1,54*15+1,78*10)/44 працівн. = 1,46 (висновок - Кс між ІV і V розрядами)
Рс= 4+(1,46 - 1,35)/(1,54 - 1,35) = 4,58 Тс = Т1*Кс = 1,82*1,46 = 2,657
Задача 9.2
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція - обробка сировини тарифікується за 5 розрядом, годинна норма виробітку - 110 кг; друга операція - обробка деталі тарифікується за 6 розрядом, норма часу 25 хв.
Розв'язок:
Рвідр.1= 3,03/110=0,0275 грн. Рвідр2=3,51*25/60=1,46 грн.
Задача 9.3
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (таблиця 1).
Назва деталі Кількість виготовлених деталей, штукРозряд роботиНорма часу на деталь, хв..М-11260423,0М-263037,0Розв'язок:
М-1 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02 Заробіток по М-1 = 1260*1,02=1284,78 грн.
М-2 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=2,42*(7/60)=0,282 Заробіток по М-2 = 630*0,282 = 177,87 грн.
Загальний заробіток = 1284,78+177,87=1462,64 грн.
Задача 9.4
Робітник-почасовик п'ятого розряду відпрацював 174 години, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом 3 змін заміняв хворого робітника 4 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму зар. плати робітника, розмір всіх доплат.
Розв'язок:
5 розряд Тс= 2,80 Зп= 3,03*174=527, 22 грн.
Дол.=500*0,2+527,22*0,1+0,5* (2,46*8*3)=100+52,72+59,04=211,76;
Зп+дол.=738,98 Питома вага тарифу = 527,22/738,98*100=71,3%
Задача 9.5
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція - обробка сировини тарифікується за 3 розрядом, годинна норма виробітку - 80 кг., друга операція - обробка деталі, тарифікується за 5 розрядом, норма часу - 20 хв.
Розв'язок:
Рвідр.=2,42/80=0,03025 грн. Рвідр. 2 =3,03*22/60=1,01 грн.
Задача 9.6
Розрахувати суму зар. плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати - 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми за всіма показниками - 18,2 %, надбавка за професійну майстерність 9,3 %. З/п = 350 грн.
Розв'язок:
350*3,5=1225 грн. 1225*(0,182+0,093)=336,88 грн. 1225+336,88 грн. = 1561,88 грн.
Задача 9.7
Визначити сер. тарифний коефіцієнт, сер. тарифний розряд, середнього динну тарифну ставку, групи робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють - 16 осіб, за 5 - 14 осіб, за 6 - 12 осіб.
Розв'язок:
Кс = (1,23*16+1,54*14+1,78*12)/58 працівн = 1,49 (висновок - Кс між 4 і 5 розрядами)
Рс = 4+(1,49 - 1,35)/(1,54 -1,35)= 4,737
Тс = Т1*Кс = 1,82*1,49 = 2,71. Задача 9.8
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних таблиці
Показник Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв..6Норма виробітку деталей за годину, шт.9Розряд роботи3Місячна норма роботи за графіком, годин176Фактичний місячний виробіток деталей, шт.1760Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 11Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, %1,5Розв'язок:
Загальний заробіток = Звідр + Звідр*(П1+П2*Ппл)/100
Звідр- заробіток за відрядною розцінкою = Обсяг виробітку *Рвідр
Рвідр. = 2,42*6/60 = 0,242 Тс(3 розряд) = 2,42 грн.
План випуску = 176*9 = 1584 % виконання = 1760/1584 = 1,11 (перевиконання на 11 %)
Звідр. = 1760*0,242 = 425,92 грн.
Ззаг = 425,92 + 425,92*(11+1,5*11)/100 = 425,92+117,13 = 543,05 грн.
Задача 9.9
Робітник 6 розряду протягом місяця виготовив:
а) 375 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 18 хв., за 6 розрядом (нормальні умови);
б) 350 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 25 хв., за 6 розрядом (важкі умови праці, доплати 13 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв'язок:
Рвідр А = 3,51*18/60 = 1,053 грн. Зар А = 1,053 грн * 375 = 394, 88
Рвідр В = 3,51*25/60*1,13 = 1,65 грн. Зар В = 1,65 грн * 350 = 578, 42 грн.?
Заг. заробіток = 973,30 грн.
Задача 9.10
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середнього динну тарифну ставку, групи робітників-відрядників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 3,7.
Задача 9.11
Робітник-почасовик 4 розряду відпрацював 176 год., виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 450 грн. () розмір премії 25 % від вартості зекономлених матеріалів). Протягом 3 змін заміняв хворого робітника 5 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат.
Розв'язок:
4 розря Тс = 2,46 Зп = 2,46*176= 432,96 грн.
Дол. = 432,96*0,1+450*0,25+0,5*(2,8*8*3) = 43,30+112,5+33,6 = 189,4
Зп + доп = 622,36 Питома вага тарифу = 432,96/622,36*100 = 69,57%
Задача 9.12
Категорія: складна
Визначити середнб тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43 тис. н/год. У тому числі 3 розряду 19 тис.н/год, 4 розряду 6 тис. н/год., 5 розряду - 11 тис.н/год., 6 розряду - 7 тис. н/год.
Розв'язок:
, де - загальна сума тарифних ставок всіх робітників, - загальна трудомісткість;
= 19000*2,42+2,66*6000+3,03*11000+3,51*7000= (45,98+15,96+33,33+24,57)/43 = 2,787 грн. Задача 9.13
Розрахувати суму з/п та розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мін. з/п - 4,5; розмір премії за виконання виробничої програми за всіма показниками - 16 %, надбавки за професійну майстерність - 9,4%.
Розв'язок:
350*4,5=1575 + 1575*(0,16+0,094)=1975,05 грн.
Задача 9.14
Категорія складна
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середнього динну тарифну ставку групи робітників відрядників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 4,7.
Задача 9.15
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт:
Назва деталі Кількість деталей, шт.Розряд роботиНорма часу на деталь, хв..В-133025,0В-2160423,0В-321039,0Розв'язок:
В-1 2-й розряд Тсгод=2,13 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/60)=0,178 Заробіток В-1 = 330*0,178=58,58 грн.
В-2 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02 Заробіток В-2 = 160*1,02=163,15 грн.
В-3 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36 Заробіток В-3 = 210*0,36=76,23 (75,6)грн.
Задача 9.16 Робітник 5 розряду протягом місяця виготовив:
а) 300 деталей А, на кожну з яких встановлена норма часу 20 хв. за 5 розрядом (нормальні умови);
б) 200 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 30 хв. За 5 розрядом (важкі умови праці, доплати 9 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв'язок:
РвідрА=3,03*20/60=1,01
З/ПА=300*1,01=303
РвідрБ=3,03*30/60*1,515=1,65
З/пВ=1,65*200=330
Заг зароб=366 грн
Задача 9.17
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяці, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл.).
Начва деталі Кількість деталей, штРозряд роботиНорма часу на деталь, хвВ-1330II5,0В-2160IV23,0В-3210III9,0Розв'язок
В-1 ІІ-й розряд Тсгод=2,13 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/б0)=0,178грн. Заробіток В-1=58.58 грн
В-2 IV-й розряд Тсеод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60) = 1,02 грн. Заробіток В-2=163,15 гри
В-3 ІІІ-й розряд Тсгод=2,42 Рвідр==Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36 грн. Заробіток В-3 =76,23 гри. Загальний заробіток 297,96 грн.
Задача 9.18
На підприємстві здійснена перетарифікація робітників - почасовиків. Середній розряд до перетарифікації дорівнював 4,5, а після перетарифікації- 3,5. Розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників 1-го розряду, аби середня заробітна плата залишалася без змін.
Розв'язок: Задача 9.19
Протягом року номінальна заробітна плата підвищилась на 10 %. Ставка прибуткового податку на заробітну плату знизилась на 7 %, а зростання цін на споживчі товари становило 9,8 %. Визначити індекс зростання реальної заробітної плати.
Розв'язок:
Визначаємо індекс зростання номінальної заробітної плати: (100+10)/100=1,1%
Визначаємо зростання реальної заробітної плати за рахунок зниження прибуткового податку:
1,1/(100-0,07)=1,1/0,93=1,183
Визначаємо зниження реальної заробітної плати за рахунок зростання цін на товари:
1,183/1,098=1,077
Задача 9.20
Слюсар-наладчик обслуговує два штампувальних преси із денною тарифною ставкою 28 грн. Перший прес мав завдання на 176 годин роботи відштампувати 1200 штук виробів, а зробив 1500 штук. Другий прес за цей же період зробив 3600 штук виробів при завданні 3000 штук. Тривалість зміни - 8 годин.
Підрахуйте двома варіантами непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.
Розвۥязок
1-й варіант
Розрахунок здійснюється через непряму відрядну розцінку (Рв неп.):
Розраховуємо кількість робочих днів:
176 : 8 = 22 (дні)
Розраховуємо розцінку по кожному пресу:
Розраховуємо непрямий відрядний заробіток за відпрацьований час слюсаря-наладчика: 2-й варіант
Розрахунок здійснюється через середній коефіцієнт виконання норм (Кн.с.)
Різниця 0,62 грн. за рахунок округлень при розрахунку розцінок.
Тема 10. Планування праці
Задача 10.1
На підприємстві працює 50 робітників. Їх питома вага в загальній чисельності ПВП 80 %. На обробку деталі витрачали 8 хв., а після запровадження організаційно-технічних заходів трудомісткість склала 6 хв. Річний обсяг продукції - 400 тис. деталей на рік, фонд робочого часу складає 1700 год. Відсоток виконання норм складає 120%. Зниження трудомісткості відбулося с 1 липня поточного року.
Визначити економію робочої сили і зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників і на всю чисельність ПВП. Розв'язок
Економія чисельності (Еч) де Ф - фонд робочого часу К-коеф. виконання норм Зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників: (3/(50-3) )*100=6,38% в розрахунку на ПВП: 6,38%*0,80=5,4% ПВП=50/80*100=63 працівника
Тема 11. Аналіз звітності і аудит у сфері праці
Задача 11.1
Визначте, яке з двох металургійних підприємств у звітному році спрацювало більш продуктивно? Необхідні дані у таблиці.
Під-во Базисний рікЗвітний рік Обсяг виробництва, тис. грн.Чисельність ПВП, осібОбсяг виробництва, тис. грн.Чисельність ПВП, осіб№126000034502950003470№252000047206010004880Розв'язок
Продуктивніше спрацювало те підприємство, на якому питома вага приросту продукції за рахунок продуктивності праці (%∆QПП) була вищою.
Знаходимо відсоток приросту чисельності (%∆Ч):
Знаходимо відсоток приросту продукції (%∆QПП)
Знаходимо питому вагу продукції, отриману за рахунок приросту продуктивності праці:
Відповідь: продуктивніше спрацювало перше підприємство.
Задача 11.2
Бригада у складі 20 робітників виконала роботу по збірці устаткування. Розподіл робітників і робіт по тарифних розрядах у таблиці
РозрядиКоефіцієнтиЧисельність робітниківОбсяг годин, тис нормогодин11--21,13-831,2961241,48-1051,716-628-Підрахуйте середню годину тарифну ставку робітників та виконаних ними робіт і зробіть висновки на основі розрахунків чи ефективно використовується робоча сила і фонд заробітної плати в даному випадку. Розв'язок
Підрахуємо середній тарифний коефіцієнт бригади робітників і робіт.
Підрахуємо середню тарифну ставку робітників і робіт із розрахунку ТГОД1розряду=2,07 грн
Оскільки робітникам, незалежно від розряду робіт, слід сплатити відповідно до їх тарифної ставки перевитрати фонду оплати праці за дану роботу складуть:
1. за годину (3,52 - 2,71)=81 коп. х 20 = 16,2 грн.
2. за зміну 16,2 х 7 = 113,4 грн.
3. за місяць (154 год.) 16,2 х 113,4= 1837,08 грн.
Робоча сила і фонд заробітної плати використовуються незадовільно через помилки у плануванні робіт.
Задача 11.3
Визначити значимість в абсолютному виразі і за питомою вагою кожного чинника, що зумовив зростання продуктивності праці на основі наступних показників.
Показники Базисний періодЗвітний періодГодинний виробіток, грн.66,5Кількість годин роботи за зміну7,958,1Кількість явочних днів за рік228225Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, %8082Розв'язок
Визначаємо виробіток на 1 працівника в базисному періоді
6*76,95*228*0,8=8700,5 грн.
І в звітному періоді
6,5*8,1*225*0,82=9713,9 грн.
Визначаємо абсолютний приріст
9713,9-8700 = 1013,4 грн.
Визначаємо процент зростання виробітку
9713,9/8700- 1.1164*100=116.5%
Визначаємо абсолютний приріст і за питомою вагою продуктивності праці по кожному чиннику:
а) 1 підстановка за рахунок збільшення годинного виробітку
6.5 х 7.95 х 228 х 0.8 = 9425.5 грн. Абсолютний приріст 9425.5 - 8700.5 = 725 грн. питома вага = 725/1013.4=71.55%
б) 2 підстановка за рахунок зменшення з внутризмінних втрат робочого часу
6.5 х 8.1 х 228 х 0.8 = 9603.4 Абсолютний приріст 9603.4- 9425.5 = 177.9
питома вага =177/1013.4=17.55%
в) 3 підстановка За рахунок зменшення числа явочних днів
6.5 х 8.1 х 225 х 0.8 = 9477 грн
Абсолютний приріст 9425.5 - 9603.4= -126.4 грн питома вага = -126.4/1013.4=-12.47%
г) 4 підстановка За рахунок збільшення питомої ваги працівників
6.5 х 8.1 х 225 х 0.82 = 9713.9 грн. Абсолютний приріст 9713.9 - 9477 = 236.9 питома вага = 236.9/1013.4=23.38% Перевірка 71.55 +17.55+(-12.47) + 23.38 = 100
Задача 11.4
Розподілити приріст продукції за наступними чинниками - зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величини на основі даних, наведених в таблиці.
ПоказникиБазисний періодЗвітний періодОбсяг товарної продукції, тис. грн.75008000Кількість робітників, чол.650670Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год.115711993Розв'язок
800/7500=106,66 абсолютний приріст 8000-7500=500
1. 7500тис/650=11538 грн.
2. 8000тис/670=11940 грн.
3. 11940/11538*100=103,48% (продуктивність праці)
4. 670/650*100=103,07%
5. 1157тис/650=1780год
6. 61199,3тис/670=1790год
7. 1790/1780*100=100,56%
8. 3,48%виробіток+3,07%чис. робітн+0,56%зміна викор. роб. часу=7,11 %
9. 6,675/7,11%=0,937%
10. 500тис/6,67=75,07тис.грн.
11. 3,48*0,937=3,26%
12. 3,07*0,937=2,87%
13. 0,56*0,937=0,52%
14. 75,07*3,26=244,72
15. 75,07*2,27=215,45
16. 75,07*0,52=39,06
Задача 11.5
На основі наведених даних визначити за рахунок яких чинників і в якій мірі відбулося зростання обсягів виробництва в звітному періоді.
Показники Базисний періодЗвітний періодОбсяг продукції, тис. грн.1100011500Трудомісткість, тис. нормо-год.25442580Кількість основних робітників, осіб12201252Витрати прані основних робітників, тис. чол.-год.22002250Чисельність промислово-виробничого
персоналу, осіб30003020Розв'язок
1) трудомісткість на 1 тис. грн.
Базисний 2544000/11000=231.27 Звітний 2580000/11500=224.35 I=0,97
1. виконання норм 2544000/2200000/* 100=115.6 звітний 2580000/2250000*100=114,7
I=0,99
1. використання робочого часу 2200тис/1220= 1803 год звіт=2250тис/1252=1797 год
І=1797/1803=0,997
2. питома вага осн. робітників баз= 1220/3000*100=40.7% звіт=1252/3020* 100- 41.5%
I=1,02
3. 1/(0,97*0,99*0,977* 1,02)=1,045
6) Виробіток на 1 працюючого (ПВП)
Баз 1Імлн/3000=3666.7
Звіт 11500тис/3020=3807,9
Задача 11.6
Підприємство, яке налічує865 працівників і працює в 1 зміну, протягом звітного місяця мало простій через відключення струму 6 робочих днів з 22-х.Однак заробітну плату по частковому безробіттю сплачено лише 112 робітникам, а інші отримали її повністю як за відпрацьований час. Підрахуйте рівень прихованого безробіття за звітний місяць.
Розв'язок:
1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (Фр.ч.з.)
Фрчз=865*22=19030 (люд. днів)
1. Визначаємо втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.)
Фрчвт=865*6=5190 (люд. днів)
1. Визначаємо врахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.вр.)
Фр.ч.вт.вр.=112*6=672 (люд. днів)
1. Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.невр.)
Фр.ч.вт.невр.=5190-672=4518 (люд. днів)
1. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр)
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв'язок
2000,%2001,%2002%2003%2004%2005%Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть63,262,361,961,86262,2Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас55,855,456,056,256,757,7Рівень Б=безроб/економ акт нас11,610,99,69,18,67,2Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть36,837,738,138,238,037,8
Автор
lfxfvjz
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 533
Размер файла
214 Кб
Теги
дисципл, задачи
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа