close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

труд

код для вставкиСкачать
Питання 1. Праця як об'єкт вивч. дисц. "Економіка працi i соц. трудовi вiдн." 2. Формування i розвиток предмета дисципліни "Економіка працi i соц. трудовi вiдн." 3. Завдання дисципл "ек працi i соц тр вiдн" . 4. Населення як демоекономiчна категорiя. 5. Вiдтворення нас i його характеристики. 6. Трудовi ресурси як соцiально- ек i статистична категорiя. 7. Економiчно- активне i економiчно неактивне населення. 8. Трудовий потенцiал: сутнiсть, показники 9. Формування та розвиток трудового потенціалу. 10. Людський капiтал, як соцiально-економiчна категорiя. 11. Iндекс люд розвитку:метод визн,призн, сфера викор. 12. Сутнiсть категорii "праця" та ii характеристики. Роль працi у розвитку людини i суспiльства. 13. Змiст та характер працi. Види працi та ii характеристики. 14. Праця та науково-технiчний прогрес. 15. Гуманiзацiя працi 16. Управління суспільною працею. 17. Поняття та сучасне розумiння сутностi соц-труд вiдносин 18. Мiсце соц-труд вiдносин в системi вiдносин ринковоi системи господарювання 19. Сторони соцiально-трудових вiдносин 20. Суб'єкти i органи соцiально-трудових вiдносин 21. Рiвнi соцiально-трудових вiдносин. 22. Характеристики предмета соц.-тр. вiдносин. 23. Принципи функцiонування системи соц.-тр. вiдносин. 24. Методи регулювання соц-труд вiдносин в умовах централiзованоi плановоi та ринковоi економiки 25. Критерii оцiнювання розвитку соц.-тр. вiдносин. 26. Становлення нових за структурою та змiстом соц.-трудових вiдносин як складова реформування. 27. Регулювання соц.-тр. вiдносин. 28. Взаeмодiя i спiвробiтництво сторiн, суб'єктiв i органiв, що представляють iнтереси держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв, як основа мех. ф-ня системи СТВ. 29. Держава як суб'єкт СТВ. 30. Роботодавцi i iх роль у формуваннi i розвитку СТВ. 31. Мiжнародний профспiлковий рух: його еволюцiя та суч стан. 32. Сучасний стан профспiлкового руху в Украiнi. 33. Сутнiсть соц.партнерства та його роль у функцiонуваннi ринковоi економiки. 34. Форми соцiального партнерства 35. Соц Партнерство в органiзацii. 36. Оцiнка стану соц партнерства в Украiнi i напрями його розвитку. 37. Зарубiжний досвiд СП, суч його форми, тенденцii розвитку. 38. Договiрне регулювання СТВ як провiдна складова соц.партнерства. 39. Генеральна угода i ii роль у регулюваннi СТВ. 40. Галузева угода: призначення, структура, змiст. 41. Регiональна угода: призначення, структура, змiст. 42. Ринок працi як пiдсистема ринковоi економiки. 43. Механiзм функцiонування ринку працi. 44. Сегментацiя РП. 45. Гнучкiсть i жорсткiсть РП. 46. Нацiональнi ринки працi: спiввiдношення внутрiшнього i зовнiшнього. 47. Елементu ринку працi 48. Функцii РП. 49. Робоча сила як обeкт купiвлi продажу. 50. Попит i пропозицiя на ринку працi 51. Характеристика конюктури ринку. 52. Типи та види ринкiв працi. 53. Регулювання ринку працi. 54. Державна служба зайнятостi. 55. Пасивна i активнi полiтика на РП. 56. Зайнятiсть як соцiально-економiчна категорiя. 57. Форми та види зайнятостi 58. Державна полiтика зайнятостi 59. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення 60.Глобалiзацiя економiки та ii вплив на зайнятiсть 61. Сучаснi тенденцii у сферi зайнятостi. 62. Безробiття:сутнiсть,типи,соц.-екон. наслiдки. 63. Причини формування безробiття. 64. Показники, що характеризують рiвень безробiття. 65. Умови надання статусу безробiтного. 66. Сутнiсть закону Оукена. 67. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi. 68. Колективний договiр i його роль у регулюваннi соц.- трудових вiдносин зайнятостi. 69. Генеральнi, галузевi i регiональнi угоди, iх значення в забезпеченнi ефективноi зайнятостi 70. Державнi гарантii в сферi зайнятостi. 71. Планування працi його роль в управлiннi людськими ресурсами 72. Трудовi показники, iх взаeмозв'язок i вплив на ефективнiсть дiяльностi суб'єктiв господарювання 73. Види планiв з працi. 74. Планування працi на макро- i мезорiвнях 75. Показники працi як складова бiзнес-плану. 76. Методи планування трудових показникiв на рiвнi пiдприємства 77. Розробка планiв з продуктивностi працi, чисельностi персоналу, фонду заробiтноi працi 78. Планування соцiального розвитку трудових колективiв 79. Сутнiсть, змiст, завдання i значення органiзацii працi 80. Принципи органiзацii працi 81. Основнi напрями органiзацii працi на пiдприємствi. 82. Органiзацiя працi на макро- i мезорiвнях. 83. Характеристика склад органiзацii працi на рiвнi пiдпр 84. Орг-цiя працi на робочому мiсцi. 85. Умови працi: сутнiсть i значення. 86. Умови працi та фактори iх формування 87. Взаємозв'язок організації праці з організацією виробництва. 88. Нормування працi як провiдна складова ii орг-цii. 89. Функцii нормування працi. 90. Об'єкти нормування працi. 91. Нормування як засiб регламентування трудовоi дiяльностi. 92. Класифiкацiя втрат робочого часу 93. Методи нормування працi. 94. Види норм працi. 95. Методи дослiдження трудових процесiв. 96. Методи встановлення норм. 97. Критерii i показники ефективностi органiзацii працi. 98. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi. 99. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку суспiльства 100. Продуктивнiсть працi, ii iнтенсивнiсть 101. Показники i методи вимiру продуктивностi працi 102. Фактори продуктивностi та iх класифікація 103. Резерви зростання продуктивностi праці 104. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi 105. Програмно-цiльовi методи пiдвищення продуктивностi праці 106. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ 107. Сутнiсть доходiв населення 108. Номiнальнi i реальнi доходи 109. Рiвень життя 110. Заробiтна плата 111. Сутнiсть i дiалектика взаємозв`язку категорiй ... 112. Соціально-трудові відносини з приводу формування доходів працюючих. - нету 113. Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу 114. Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці 115. Функцii ЗП 116. Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП 117. Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи 118. Характеристика елементiв ОЗП на пiдприємствi 119. Тарифне нормування оплати працi 120. Системи винагороди за працю 121. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері. - нету 122. Значення економічного аналізу в сфері праці. - нету 123. Суть та значення аудиту у сферi працi 124. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi. 125 Звітність показників з праці: статистична, оперативна. 126. Сутнiсть монiторингу соц-труд сфери i його положення 127. 3авдання монiторингу соцiально-трудовоi сфери 128. Соціально-демографічні і міграційні процеси як напрями моніторингу соціально-трудової сфери - нету 129. Стан зайнятості, ринка праці і безробіття як складові моніторингу соціально-трудової сфери. - нету 130. Соціально-трудові процеси на підприємствах як складова моніторингу соціально-трудової сфери. - нету 131. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц.-трудовоi сфери. 132. Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц.-трудовоi сфери. 133. Мiжнародна органiзацiя працi(МОП) в сучасному свiтi:цiлi, завдання, структура. 134. Органiзацiя дiяльностi МОП 135. Механiзм нормотворчоi дiяльностi МОП 136. Глобалiзацiя свiтовоi економiки та ii вплив на соцiально-трудовi вiдносини. 137. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. - нету 1. Праця як об'єкт вивч. дисц. "Економiка працi i соц. трудовi вiдн." "Ек працi-це наука про працю".Праця-це доцiльна, свiдома, органiзована дiяльнiсть людей, спрямована на створення матер i духовних благ, необх для задов сусп i особ потр людини. Праця-основа розвитку i життя сусп. Змiст i хар пр. залежить вiд ступеня розв продукт сил i сусп вiдносин i взаємообумовлюють один одного. Предметом дисципл "е.п"e праця, взаємовiдносини мiж людьми в проц труд дiяльностi, розв i викор трудового i творч потенцiалу працiвникiв, пiдв ii ефективностi. Об'єкт-виробничi вiдносини У процесi працi формується система ств, що є стрижнем суспiльних вiдносин на рiвнi народного господарства, регiону, органiзацii та окремих iндивiдiв. Iснують рiзнi концепцii, вчення що аналiзують ринок працi, якi характернi для рiзних етапiв розвитку суспiльства. 2. Формування i розвиток предмета дисциплiни "Економiка працi i соц. трудовi вiдн." "Економiка працi " - це наука про працю. Праця - це доцiльна, свiдома, органiзована дiяльнiсть людей, спрямована на створення матерiальних i духовних благ з метою задоволення власних потреб. У процесi працi формується система ств, що e стрижнем суспiльних вiдносин на рiвнi народного господарства, регiону, органiзацii та окремих iндивiдiв. Iснують рiзнi концепцii, вчення що аналiзують ринок працi, якi характернi для рiзних етапiв розвитку суспiльства. Перша концепцiя - неокласична. Її дотримуються неокласики (А. Маршалл, А. Пiгу, Дж. Перi, Р. Холл та iн.) i прихильники концепцii економiки пропозицii (Д. Гiдлер, А. Лафер та iн.). Згiдно з цiєю концепцiєю ринок працi дie на основi цiновоi рiвноваги, тобто регулятором ринку є цiна робочоi сили (заробiтна плата), що регулює попит та пропозицiю робочоi сили. Якщо попит перевищує пропозицiю, працiвники пропонують своi послуги за дедалi вищi ставки заробiтноi плати, i роботодавцi вимушенi платити заробiтну плату вищу вiд ринковоi. У такий спосiб установлюється рiвновага. I навпаки, коли пропозицiя перевищує попит, виникає безробiття. У цьому разi роботодавцi наймають працiвникiв за дедалi нижчими ставками заробiтноi плати. На ринку знову настає рiвновага. Теорiя рiвноваги виключає безробiття, а наявнiсть останнього пояснюється його добровiльним характером, а також прагненням працiвникiв до максимально вигiдноi роботи. 3.Завдання дисципл "ек працi i соц тр вiдн" . "Ек працi-це наука про працю". Об'єкт-виробничi вiдносини. В умовах становлення i функцiон ринков ек , рiзном форм власн., вивчення проблем продуктивностi набуває великого значення, а також удосконалення оплати працi, орг i нормув,покращ планув трудов показникiв.Завданнями дис: а)висвiтлення теор сторони сучасних пробл ек працi б) надання студентам комплексу практичних навичок щодо управл працею в) практичне залучення до науково- досл роб г)формув проф. Здiбн щодо вирiшення проблем ек працi. 4.Населення як демоекономiчна категорiя. Населення- це сукупнiсть людей, що прож на певнiй територii,а також e джерелом формув трудових рес. Особл e те що нас одночасно форм попит на прод та послуги що виробл труд рес. Нас e самовiдтвор рес. Дiяльнiсть супроводж саморозвитком. Для нас хар такi рухи: природнiй- рез проц народжув та смертностi / мiграцiйний-пов'яз з проц просторового пересування нас, що зумовл полiт, економ, соц процесами. Мiграц може бути зовн та зовн./ соцiальний-полягає у змiнi осв, професiйноi,нацiон структурою нас./ економiчний рух пов'яз iз змiною трудовоi активностi нас, що сприяє вiдповiдному збiльшенню або зменш труд рес. Все нас подiл на ек. Активне i не акт ( див № 7 ) 5. Вiдтворення нас i його характеристики. Населення- це сукупнiсть людей, що прож на певнiй територii,а також e джерелом формув трудових рес. Особл є те що нас одночасно форм попит на прод та послуги що виробл труд рес. Нас e самовiдтвор рес. Дiяльнiсть супроводж саморозвитком. Для нас хар такi рухи: природнiй- рез проц народжув та смертностi / мiграцiйний-пов'яз з проц просторового пересування нас, що зумовл полiт, економ, соц процесами. Демографiчними факторами форм тр рес регiону( обл., краiни) є iнтенсивнiсть вiдтворення нас, що зал вiд рiвня народж - режиму вiдтворення ( розширене- перевищ кiлькостi народж над числом смертей на 1000 осiб нас, просте вiдтв-вiдсутнiсть приросту чис нас, звужене - абсолютне зменшення-депопуляцiя) i мiграцiйних процесiв. Вплив демографiчних факторiв на викор труд рес виявл через вiкову структ нас, тобто спiввiдн мiж нас працезд вiку i непрац. 6.Трудовi ресурси як соцiально- ек i статистична категорiя. Трудовi рес-це форма вираження людських рес,що явл собою один iз видiв ресурсiв економ поряд iз матерiальними . Трудовi рес-це част працездатного нас, яка володiє працездатними i розум здiбностями i знаннями, необхiдн для здiйсн кор. дiяльностi. Вихiдною базою для визн кiльк хар труд рес слугує чисельнiсть нас. Нас подiл на: - осiб молодше прац вiку ( вiд народж до 16 рокiв) - осiб працезд вiку( жiнки 16-54, чол. 16-59)- осiб старше працезд вiку жiнки з 55 чол з 60. залежно вiд здатностi працювати розрiзняють осiб працезд i непрацезд. Непрацезд особи в прац вiцi-це iнв 1 i2 категор, а працезд особи в непрацезд вiцi - це пiдлiтки i працюючi пенс. за вiком. До трудових ресурсiв належать 1) нас в прац вiцi крiм непр iнв 1 i 2 кат та непрацюючих осiб якi одержують пенсiю на пiльгових умовах 2) працюючi особи пенсiйного вiку 3) працюючi особи вiком до 16 рокiв. Згiдно з украiнським законодавством на роботу можна приймати у вiльний вiд навчання час на неповний робочий день учнiв загальноосвiтнiх шкiл, професiйно-технiчних i середнiх спецiальних навчальних закладiв у разi досягнення ними 15-рiчного вiку за згодою одного з батькiв або особи, яка iх замiнює, за умови виконання легкоi працi. Вироблення ефективноi державноi демографiчноi полiтики з метою впливу на процеси вiдтворення населення та забезпечення його зайнятостi потребує вивчення трудових ресурсiв. 7. Економiчно- активне i економiчно неактивне населення. Населення- це сукупнiсть людей, що прож на певнiй територii,а також є джерелом формув трудових рес. Особл e те що нас одночасно форм попит на прод та послуги що виробл труд рес. Нас e самовiдтвор рес. Дiяльнiсть супроводж саморозвитком. Для нас хар такi рухи: природнiй- рез проц народжув та смертностi / мiграцiйний-пов'яз з проц просторового пересування нас, що зумовл полiт, економ, соц процесами.. Екон активне-це частина нас яка пропон свою працю.Кiльк це група скл з зайнятих i безробiтних якi на Дан момент не мають роботи але бажають ii отр.До ек акт нал особи вiд 15 до 70 р. Ек. неактивне нас це та част яка не вход до скл трудов рес.- учнi, студенти,курсанти(денна) - особи якi одержують пенсiю за вiком або на пiльгових умовах - ос, якi одерж пенс у зв з iнв - особи зайнятi веденням дом госп,догг за дiтьми - особи,що не можуть знайти роботу - ос, що не мають баж працювати - рант"e. 8.Трудовий потенцiал: сутнiсть, показники Трудовий потенцiал працiвника - це його можлива трудова дiєздатнiсть, його ресурснi можливостi у сферi працi. У процесi практичноi дiяльностi потенцiйнi можливостi не завжди використовуються повною мiрою. На окремому пiдприємствi трудовий потенцiал являє собою сукупну трудову дiєздатнiсть його колективу, ресурснi можливостi у сферi працi всiх працiвникiв пiдприємства, виходячи з iхнього вiку, фiзичних можливостей, знань i професiйно-квалiфiкацiйних навичок. Таким чином, трудовий потенцiал виражає, з одного боку, можливостi участi працiвника або всiх членiв колективу пiдприємства в суспiльне кориснiй дiяльностi як специфiчного виробничого ресурсу, з iншого - характеристику якостей працiвникiв, що вiдображають рiвень розвитку iхнiх здiбностей, придатностi i пiдготовленостi до виконання робiт певного виду i якостi, ставлення до працi, можливостей i готовностi працювати з повною вiддачею сил i здiбностей. Можна видiлити параметри трудового потенцiалу колективу пiдприємства: параметри виробничих складових трудового потенцiалу: чисельнiсть персоналу; кiлькiсть робочого часу, який можливо вiдпрацювати за нормального рiвня iнтенсивностi працi; професiйно-квалiфiкацiйна структура; пiдвищення та оновлення професiйного рiвня; творча активнiсть. 11. Iндекс люд розвитку:метод визн,призн, сфера викор. Рiвень життя-це соц-ек категорiя,яка вiдобр ступiнь розв i задов фiз. Дух i соц потреб нас, а також умови в сусп для розв i задов цих потр.Якiсть життя хар рiвнем спож тов i послуг, включає соц результ ек i Пол розв:сер трив життя, рiвень затвор,умови працi та iн.Рiв життя вiдобр такi показники: обсяг фонду спож на душу нас,трив життя, освiта, забезпеч житлом та iншими послугами. Для характ. Рiвня життя викор iндекс людського розвитку,котрий вкл три iндикатори :нацiон прод на душу нас, тривалiсть життя, рiвень осв нас. Однак даний iнтегральний показн не повнiстю охопл умови життя. Тому додатково необх визн такi компон на душу нас: харчування (за калорiйнiстю),фонду дом майна (в порiвн. Цiнах),житла (на душ нас), здор i охорони здор(за динам тривал життя, рiвнем смертностi, витратами на охор здор)тощо. Iндекс люд розв викор для оцiнки теперішнього стану суспiльства та подальшого простеж тенденцiй розв, вирiв диспропорцiй шляхом прямого та непр. Держ впливу Джерелом зрост рiвня життя нас e зрост нац доходу.Подальш розв суспiльства має супроводж зрост зар плати i доходiв ,покращ якостi предi спож. 9. Формування та розвиток трудового потенцiалу. Трудовий потенцiал - це певна характеристика трудових ресурсiв, це джерело можливостей, прихованi. Невикористанi можливостi, якi можна використати для досягнення цiлей. Ефективнiсть використання ТР значною мiрою залежить вiд складу ТР за статтю, вiком. Освiтою, станом здоров'я тощо. ТР, що розглядаються з цих параметрiв являють собою трудовий потенцiал. Трудовий потенцiал - це сукупнiсть кiлькiсних та якiсних характеристик, здiбностей i можливостей трудоактивностi населення, що реалiзуються в межах кiлькостi вибору iснуючих системних вiдносин. ТП може характеризуватися в цiлому сусп., певному регiонi, органiзацii i окремого робiтника. У процесi формування ринку працi та iснування безробiття зростає величина нереалiзованого ТП в суспiльствi. У звязку з цим суспiльство несе непродуктивнi витрати щодо забезпечення життєдiяльностi працюючих, необхiдностi оплачувати набуття ними нових трудових навичок вiдповiдно до потреб ринку. ТП окремого працiвника - це його можлива трудова дiєздатнiсть. Його ресурснi можливостi у сферi працi. Таким чином, трудовий потенцiал виражає, з одного боку, можливостi участi працiвника або всiх членiв колективу пiдприємства в суспiльно кориснiй дiяльностi, з iншого - характеристику якостей працiвникiв, що вiдображаe рiвень розвитку iх здiбностей. 10. Людський капiтал, як соцiально-економiчна категорiя. Розвиток та використання людського капiталу. Людський капiтал - це сукупнiсть природжених здiбностей, загальноi спецiальноi освiти, професiйного досвiду, творчого потенцiалу, фiзичного i морально-психологiчного здоров'я, що забезпечують можливiсть давати дохiд. ЛК розглядається за 3-ма рiвнями: 1) на особливому рiвнi - знання, навички, якi людина здобула шляхом освiти, професiйноi пiдготовки i практичного досвiду; 2) на мiкроекономiчному рiвнi - сукупна квалiфiкацiя та професiйнi здiбностi всiх працiвникiв пiдприємства, а також здобутки пiдприємства щодо ефективноi органiзацii працi та розвитку персоналу; 3) на макроекономiчному рiвнi - накопиченi вкладення в такi галузi дiяльностi, як освiта, професiйна пiдготовка i перепiдготовка оздоровлення. Цей рiвень включає в себе всю суму людського капiталу, всiх пiдприємств та всiх громадян держави. За мiжнародними стандартами, до середнього класу належать переважно особи з високою професiйно-освiтньою пiдготовкою та iнтелектуальним потенцiалом, що гарантує iм значний попит на ринку працi. Це, своєю чергою, зумовлюється пiдвищенням ролi iнтелектуальноi власностi у формуваннi людського капiталу та соцiального статусу iндивiда в сучасному суспiльствi, науково-технологiчним характером нинiшнього етапу соцiально-економiчного розвитку. 12. Сутнiсть категорii "праця" та ii характеристики. Роль працi у розвитку людини i суспiльства. Праця вiдiграє важливу роль у розвитку людського суспiльства й людини. Праця - це доцiльна, свiдома, органiзована дiяльнiсть людей, спрямована на створення матерiальних i духовних благ, необхiдних для задоволення суспiльних i особистих потреб людей. Процес працi мiстить три основнi моменти: доцiльну дiяльнiсть людини, тобто власне працю; предмет працi, на який спрямована праця; засоби працi, з допомогою яких людина впливає на предмет працi. У процесi працi формується система соцiально-трудових вiдносин, що є стрижнем суспiльних вiдносин на рiвнi народного господарства, регiону, органiзацii та окремих iндивiдiв. Праця - основа життєдiяльностi i розвитку людського суспiльства. Змiст i характер працi залежать вiд ступеня розвитку продуктивних сил i суспiльних вiдносин. Розрiзняють конкретну й абстрактну працю. Конкретна праця - це доцiльно спрямована дiяльнiсть людини, результатом якоi є створення певноi споживноi вартостi. Абстрактна праця - це витрати людськоi енергii, частка затрат суспiльноi працi безвiдносно до тiєi конкретноi форми, в якiй вона здiйснюється. Подвiйнiсть поняття "праця" зумовлює I подвiйнiсть ii змiсту. Змiстом конкретноi працi є кiлькiсний i якiсний склад трудових функцiй (вiдмiннiсть у професiях, рiвнях квалiфiкацii працiвникiв), iх спiввiдношення i взаємозв'язок у конкретному процесi працi. 13. Змiст та характер працi. Види працi та ii характеристики. Праця вiдiграє важливу роль у розвитку людського суспiльства i людини. Праця - це доцiльна, свiдома, органiзована, дiяльнiсть людей, спрямована на створення матерiальних i духовних благ, необхiдних для задоволення суспiльних i особистих потреб людей. Процес працi мiстить три основнi моменти: доцiльну дiяльнiсть людини, тобто власне працю; предмет працi, на який спрямована праця; засоби працi, з допомогою яких людина впливає на предмет працi. У процесi працi формуeться система соц-трудових вiдносин, що є стрижнем суп. вiдносин на рiвнi народного госп., регiону, органiзацii та окремих iндивiдiв. Праця - основа життєдiяльностi i розвитку людського суп. Змiст i хар-р працi залежать вiд ступеня розвитку продуктивних сил i суспiльних вiдносин. Розрiзняють конкретну й абстрактну працю. Конкретна праця - це доцiльно спрямована дiяльнiсть людини, результатом якоi є створення певноi споживноi вартостi. Абстрактна праця - це витрати людськоi енергii, частка затрат суспiльноi працi без вiдносно до тiєi конкретноi форми, в якiй вона здiйснюється. Система суп. вiдносин визначає хар-р працi. Розрiзняють загальнi i частковi ознаки працi. Загальнi ознаки працi визнаються передусiм формою власностi i вiдображають вiдношення працiвникiв до засобiв виробництва, до продукту своєi працi. Вони виявляються також у сусп. природi працi; у ступенi примушування до працi. З урахуванням цих ознак праця може бути вiдчуженою i не вiдчуженою вiд процесу виробництва i його результатiв, безпосередньо i опосередковано суспiльною, вiльною i вимушеною. Частковi ознаки хар-ть специфiчнi особливостi функцiонування роб. Сили. Змiст i хар-р працi тiсно взаємозв'язанi. Вони взаємо обумовлюють один одного i змiнюються пiд впливом розвитку продуктивних сил i суспiльних вiдносин. В умовах становлення i функцiонування ринковоi економiки, рiзноманiтностi форм власностi набуває великого значення вивчення проблем продуктивностi, удосконалення оплати працi, органiзацii i нормування, полiпшення планування трудових показникiв. 14. Праця та науково-технiчний прогрес. Серед матерiально-технiчних факторiв особливу роль вiдiграє науково-технiчний прогрес, який впливає на засоби виробництва, його органiзацiю й управлiння, працiвникiв. НТП здiйснюється за такими напрямами: розвиток науки; впровадження комплексноi механiзацii та автоматизацii, удосконалення технологii виробництва; хiмiзацiя виробництва, iншi. Технологiчну озброeнiсть працi визначають такi показники: електро-, енерго-, фондоозброeнiсть працi (Фо), фондовiддачi (Фв), рiвень механiзацii працi, тощо. Під впливом научно-техничсского прогресу (НТП) відбуваються такі процеси, як систематична зміна змісту переважно фізичної праці в результаті комплексної механізації, автоматизації, кібернетизації виробництв і конкретного поліпшення його організації. Підвищується загальноосвітній й культурно-технічний рівень й кваліфікація робітників, на тлі безперервного росту продуктивності як суспільного , так й індивідуальної праці підвищується рівень й якість життя населення. Могутнім фактором росту виробничих сил суспільства є органічна сполука науки з виробництвом , тому що науковоо-технічна революція (НТР) означає не просте застосування нових видів енергії, матеріалів, електронно-обчислювальних машин й навіть комплексної автоматизації виробництва , а глибоку перебудову всього технічного базису виробництва , форм його організації іі управлення. 15. Гуманiзацiя працi Гуманiзацiя працi орiєнтована на створення бiльш людяних умов працi. До методiв гуманiзацii працi вiдносять: пристосування виробництва до людини (а не навпаки, як це має мiсце у сучасних умовах); збагачення змiсту працi; чергування робiт, якi виконуються; поширення трудових функцiй; вiдповiднiсть квалiфiкацii працiвникiв складностi виконуємих робiт; пiдвищення престижностi працi, ii вiдповiдальностi, самостiйностi; активна участь у вирiшеннi виробничих завдань, поширення "виробничоi демократii", перехiд вiд жорстких форм управлiння до гнучких, колективних форм; створення можливостей збереження розвитку, самоудосконалення особистостi працiвника. iншi. З урахуванням цих напрямкiв гуманiзацii працi "Економiка працi": будує сучаснi системи мотивацii працi (зокрема, гнучкi форми оплати, оцiнки заслуг) гнучкi форми зайнятостi, обґрунтовує доцiльну регламентовану тривалiсть робочого часу, ефективнi форми професiйноi пiдготовки та перепiдготовки кадрiв, нормальний рiвень iнтенсивностi працi та iн. 16. Управління суспільною працею. Праця припускає визначену суспільну форму, тому що завжди є суспільним процесом. Суспільна праця це відношення окремих індивідів й колективів друг до друга :у процесі виробництва , визначена форма суспільного зв'язку . Організація суспільної праці являє собою одну з функцій управління суспільством , а методи, що лежать в основі загальної системи управління суспільним виробництвом, визначають механізм управління працею в масштабі як суспільства , так і конкретних підприємств. Методи і прииципи управління обумовлені характером виробничих відносин, відбивають іі конкретизують зміст економічних законів і закономірностей керування . Вони виступають як основні положення і правила, якими керуються органи управлення в силу соціально-економічних умов, що склалися в суспільстві . У той же час не слід упускати з виду , що розширення оперативно-господарської самостійності підприємств не означає відмовлення від необхідності управлення йми з боку суспільства . Держава покликана виконувати визначені адміністративні й організаційно-розпорядчі функції в економіці. З допомогою системи мір законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру держава здійснює управління економікою і її регулювання.Керування суспільною працею є складовою частиною процесу відтворення. Воно вирішує задачі стимулювання економічного росту , регулювання зайнятості, зменшення нерівності в розподілі доходів . Свої функції держава виконує, застосовуючи різні методи впливу на економіку, що міняються в залежності від економічних задач , матеріальних можливостей держави, набутого досвіду регулювання. 17. Поняття та сучасне розумiння сутностi соц-труд вiдносин Соц-труд вiдносини - це комплекс взаємовiдносин мiж iхнiми сторонами - найманими працiвниками та роботодавцями, суб'єктами i органами сторiн за участi держави (органiв законодавчоi та виконавчоi влади) i мiсцевого самоврядування, що пов'язанi з наймом, використанням, вiдтворенням робочоi сили та спрямованi на забезпечення високого рiвня життя особистостi, колективiв та суспiльства в цiлому. Цi вiдносини охоплюють широке коло питань - вiд соц-екон аспектiв майн вiдносин, до системи орган-екон i правових iнстит, що пов'язанi з колективним i iндивiдуальними переговорами, укладанням договорiв та угод, визначенням умов та розмiрiв оплати працi, залагодженням трудових конфлiктiв, участю найманих працiвникiв в управлiннi вир-вом тощо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
18. Мiсце соц-труд вiдносин в системi вiдносин ринковоi системи господарювання Соц-труд вiдносини - це комплекс взаємовiдносин мiж iхнiми сторонами - найманими працiвниками та роботодавцями, суб'єктами i органами сторiн за участi держави (органiв законодавчоi та виконавчоi влади) i мiсцевого самоврядування, що пов'язанi з наймом, використанням, вiдтворенням робочоi сили та спрямованi на забезпечення високого рiвня життя особистостi, колективiв та суспiльства в цiлому. Основною умовою виникнення та функцiонування соц-труд вiдносин у ринковiй економiцi є юр незалежнiсть сторiн. У процесi виникнення та функцiонування соц-труд вiдносин найманi працiвники передають право використання своєi робочоi сили власниковi засобiв виробництва при збереженнi своєi особистоi незалежностi. Соц-труд вiдносини за умов ринковоi екон водночас ґрунтуються на свободi працi, що означає право кожного члена суспiльства вирiшувати: працювати йому чи нi, а якщо працювати, то на якого роботодавця i на яких умовах. Важлива риса соц-труд вiдносин за умов ринк економiки - iх функцiонування на конкурентних засадах. Конкурують мiж собою як найманi працiвники, що надають послуги робочоi сили на умовах, визначених трудовим договором, так i покупцi робочоi сили - роботодавцi. 19. Сторони соцiально-трудових вiдносин Роботодавець - юр або фiз особа, яка e власником засбiв вир-ва, створюe роб мiсця, викор найману працю згiдно з трудовим договором, який вiд роботодавця - юр особи - уповноважений укладати керiвник пiдпр (органiз), а вiд роботодавця - фiз. особи - безпосередньо зазначена особа. Найманий працiвник - фiз. особа (громадянин), яка перебуває в трудових вiдносинах з роботодавцем на пiдставi укладеного труд договору (контракту) i безпосередньо виконує трудову функцiю вiдповiдно до регламентiв (норм, iнструкцiй, положень тощо). Держава як сторона соц-труд вiдносин може виступати в ролi власника (роботодавцi), посередника, арбiтра, координатора, гаранта прав i свобод та в iнших ролях. 20. Суб'єкти i органи соцiально-трудових вiдносин Суб'єкти соц-труд вiдносин - це юр або фiз. особа, яка володiє первинними або делегованими первинними носiями права в соц-труд вiднос. Суб вiдносин можуть бути роботодавцi, об'єднання роботодавцiв чи iхнi органи, органи законодавчоi i виконавчоi влади, мiсцеве самоврядування. Видiляють чотири групи суб'єктiв соц-труд вiдносин: - первиннi носii прав та iнтересiв (найманi працiвники, роботодавцi, держава, мiсцеве самоврядування); - представницькi органiзацii та iх органи - носii делегованих повноважень (об'єднання роботодавцiв, проф. Спiлки, органи влади й управлiння); - органи, через якi реалiзується соц дiалог (Нац рада соц партнерства, iншi постiйнi або тимчасовi органи в галузях, регiонах, на пiдр); - органи, покликанi мiнiмiзувати наслiдки можливих конфлiктiв, запобiгати загострення соц-труд вiдносин (примирнi, посередницькi структури, незалежнi експерти, арбiтри тощо), а також навчальнi, iнформац, консультативнi та iншi формування. 21. Рiвнi соцiально-трудових вiдносин. Соц.-тр. вiдносини-це об'єктивно iснуючi взаємозалежнiсть i взаємодiя суб'єктiв цих вiдносин в процесi працi i нацiленi на регулювання якостi трудового життя. Рiвень СТВ e похiдним вiд особливостей суб'єкта СТВ (найманi працiвники, роботодавцi, держава), виначається ознаками соц.-ек. Простору, в якому функцiонують суб'єкти СТВ. Видiляють такi рiвнi СТВ: 1)iндивiдуальний; 2)груповий; 3)змiшаний. На iндивiд. рiвнi взаємопов'язаними суб'єктами СТВ можуть бути: 1)працiвник-працiвник; 2)працiвник-роботодавець; 3)роботодавець-роботодавць. На груповому рiвнi СТВ проявляються взаємозв'язки мiж об'єднаннями працiвникiв (профспiлки) та об'єднаннями роботодавцiв. Змiшаний рiвень являє собою взаємозв'язок мiж працiвником та держ., роботодавцем та державою. Окрiм того СТВ можуть бути виявленi на рiвнi органiзацii, галузi, регiону. 22. Характеристики предмета соц.-тр. вiдносин. СТВ - це економiчнi, психологiчнi, правовi аспекти взаємозалежностей та взаємодiй iндивiдуумiв та соцiальних груп в процесах, якi обумовленi соцiальною трудовою дiяльнiстю. В структурi СТВ видiляють: суб'єкти, предмети, типи СТВ. Предмети СТВ визначаються цiлями, до яких прагне людина на рiзних етапах свого життя. Видiляють три основнi етапи життєвого циклу людини: 1) вiд народження до закiнчення навчання; 2) перiод трудовоi й (або) сiмейноi дiяльностi; 3) перiод пiсля закiнчення трудовоi дiяльностi; 23. Принципи функцiонування системи соц.-тр. вiдносин. Соц.-тр. вiдносини-це об'єктивно iснуючi взаємозалежнiсть i взаємодiя суб'єктiв цих вiдносин в процесi працi i нацiленi на регулювання якостi трудового життя. Основними принципами СТВ є: 1) Солiдарнiсть, що передбачає спiльну вiдповiдальнiсть людини, яка грунтується на особистiй вiдповiдальностi i згодi, одностайностi i спiльностi iнтересiв. 2) Патерналiзм - переважаюча роль держави в СТВ або практично повна регламентацiя держави. Патерналiзм може сформуватися i на рiвнi пiдприємства. 3) Субсидiальнiсть, що направлена на збереження бажання людини щодо самовiдповiдальностi i самореалiзацii, i покликаний запобiганню перенесення вiдповiдальностi на суспiльство (самозахист). 4) Партнерство, яке являє собою такий тип i систему вiдносин мiж роботодавцями i працiвниками, за якого в межах соцiального миру забезпечується узгодження iхнiх СТВ. 5) Конфлiкт - це граничний випадок загострення протирiч в трудових вiдносинах, зiткнення суб'єктiв взаємодii.. 6) Дискримiнацiя являє собою довiльне обмеження прав суб'єктiв СТВ, перешкоджає доступу iм до рiвних можливостей на ринку працi. 25. Критерii оцiнювання розвитку соц.-тр. вiдносин. Розвиток СТВ характеризується показниками якостi трудового життя. Пiд якiстю тр. життя розумiється ситематизована сукупнiсть рис, якi характеризують умови працi i допомогають врахувати ступiнь реалiзацii iнтересiв працiвника i викоритсання його здiбностей (iнтелектуальних, творчих, моральних тощо). Концепцiя якост трудового життя (ЯТЖ) включає 2 важливих напрямки: 1) автономiя особистостi працiвника; 2) можливiсть розвитку його рiзноманiтних здiбностей. Пiдвищення ЯТЖ охоплює i такi аспекти, як умови працi, iх охорона i безпека. Якiсть життя - це синтетична характеристика рiвня i умов життя населення, яка враховує також склад сiм'i, стан здоров'я членiв цiєi сiм'i, iх соц. задоволеностi тощо. Одним з показникiв якостi життя є iндекс розвитку людського потенцiалу (IРЛП) який розраховують як середню арифметичну з показникiв очiкуємоi тривалостi життя (IЖ), рiвня освiти (Iо), та реального душевого ВВП (Iд). 24. Методи регулювання соц-труд вiдносин в умовах централiзованоi плановоi та ринковоi економiки В умовах централiз плановоi економiки вiдносин у сферi працi виходили з того, що однiєю стороною були робiтники i службовцi, iнтереси яких представляли професiйнi спiлки як складова державноi полiтичноi системи, а iншого - єдиний державний власник в особi адмiнiстрацiй державних пiдприємств i органiзацiй. В економiцi ринкового типу мають використовуватись такi методи регулювання соц-труд вiдносин: 1. норм-правовi: застосування норм, що мiстяться в законах, постановах уряду, указах Президента, iнших норм акта, якi затверджуються органами держ влади та мiсц самоврядування; 2. програмно-цiльовi: розроблення та застосування програм у соц-труд сферi, якi заледновiд рiвня реалiзацii подiляють на нац, регiон (територ), галузевi та програми виробничого рiвня (пiдпр, органiзацiй) 3. адмiн-розпорядчi, органiзац-упорядкувальнi: застосов на рiвнi пiдпр й органiз та покликанi регламентувати взаємовiдносини в системi: роботодавець-адмiн, адмiн-найманi прац, керiвник-пiдлеглi прац, а також взамовiдносини мiж працiвниками, якi пов'язанi рiзними формами подiлу та кооперацii працi. 4. договiрнi, викор в соц-труд сферi, пов'яз з проведенням консультацiй, переговорiв мiж соц партнерами та укладанням системи угод i договорiв на рiзних рiвнях соц-труд вiднос 5. погоджувально-арбiтражнi, посередницькi, примирнi: мета - запобiгання трудовим конфлiктам та залагоджування iх без соц потрясiнь i руйнiвних процесiв 6. партисипативнi: запровадження сучасних форм i методiв участi найманих працiвникiв в управлiннi вир-вом, у прийняттi та реалiз орган-управлiнських рiшень. 26. Становлення нових за структурою та змiстом соц.-трудових вiдносин як складова реформування. Сутнiсть регулювання процесу становлення СТВ в нашiй краiнi повинно включати: 1) формування i освоєння всiма суб'єктами СТВ єдиноi системи понять (мови спiлкування); 2) iдентифiкацiя соц.-ек. процесiв з точки зору iнтересiв сторiн; 3) формування системи показникiв, якi вiдображають процеси взаємодii суб'єктiв СТВ; 4) дослiдження досягнень iнших краiн в цiй сферi, узагальнення i оцiнка ефективного або негативного проблемн. досвiду. Видiляють державнi та регiональнi рiвнi, а також основну зону регулювання СТВ (пiдприємство, органiзацiя). В сучасних умовах (формування i становлення СТВ) змiстом сфери працi є вiдхiд вiд монополii держави в адмiнiстративному визначеннi правом регулювання СТВ, вiдмова вiд зверхцентралiзацii i перехiд до програмно-нормативноi регламентацii, побудованоi на принципах демократизацii i регiоналiзацii. В сферу програмно-нормативноi регламентацii СТВ включенi такi осноiвнi напрями: 1) умови працi (оплата, охорона працi тощо); 2)соцiальна полiтика (пенсiйне забезпечення, соц. страхування, мед. страхування, виплати соц. допомоги, полiтика пiдтримання рiвня життя i полiтика диференцiацii); 3) зайнятiсть (регiстрацiя безробiтних, проф. переорiєнтацiя); 4) мiграцiйна полiтика; 5)демографiчна полiтика. 27. Регулювання соц.-тр. вiдносин. Регулювання СТВ здiйснюється на пiдґрунтi таких Законiв Украiни: Конституцiя Украiни, КЗпП, про зайнятiсть населення, про оплату працi, про пенсii, про вiдпустки, про iндексацiю доходiв, про захист соцiальних та трудових прав окремих категорiй громадян, про банкрутство, про колективнi договори та угод та iн.. В сферу програмно-нормативноi регламентацii СТВ входять наступнi основнi напрями: 1) Умови працi (оплата, вiдпочинок, охорона, соцiальнi гарантii). 2) Соцiальна полiтика. 3) Зайнятiсть. 4) Мiграцiйна полiтика. 5) Демографiчна полiтика. Регламентацiя СТВ має рiзнi рiвнi: нацiональний (генеральна угода), галузевий (тарифна угода), соцiальний (регiональна угода), пiдприємства (колективний договiр). На кожному рiвнi вирiшуються специфiчнi проблеми регулювання трудовоi дiяльностi людей 29. Держава як суб'єкт СТВ. Держава як суб'єкт СТВ найчастiше виконує такi функцii: 1) законодавець; 2)захисник прав; 3) регулювальник. Ступiнь реалiзацii кожної iз цих функцiй держави, характер iх поєднання в кожний конкретний момент часу визначається полiтичними, iсторичними та економiчними умовами розвитку держави. Держава забезпечує правове регулювання взаємовiдносин мiж партнерами, органiзовує i координує переговори, встановлює гарантує i контролює дотримання мiнiмальних норм i гарантiй у сферi працi i соц.-тр. вiдносин (умови оплати працi, iдпочинку, соц. захосту населення тощо). 28. Взаємодiя i спiвробiтництво сторiн, суб'єктiв i органiв, що представляють iнтереси держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв, як основа мех. ф-ня системи СТВ. Суб'єктами СТВ e: 1) найманi працiвники; 2) роботодавцi; 3) держава. Найманий працiвник - це громадянин, який укладає договiр з роботодавцем. Цей договiр найму може бути усний або письмовий, але в кожному випадку вiн визначає соц.-тр. умови. В реальностi найманий працiвник як суб'єкт СТВ може виступати як iндивiд або певна група працiвникiв. Основою групових та iндивiдуальних вiдмiнностей виступають вiк, стать, стан здоров'я, рiвень освiти та професiйна, посадова, галузева належнiсть.Соц.-тр. вiдн. Припускаютьiснування iнститутiв, якi виступають вiд iменi найманих працiвникiв i захищають iхнi iнтереси (профспiлки). Роботодавець- людина, яка працює самостiйно та наймає для роботи одного або декiлькох осiб. Згiдно мiжнародноi класифiкацii роботодавець є власником засобiв виробництва. Держава як суб'єкт СТВ найчастiше виконує такi функцii: 1) законодавець; 2)захисник прав; 3) регулювальник. Ступiнь реалiзацii кожноi iз цих функцiй держави, характер iх поєднання в кожний конкретний момент часу визначається полiтичними, iсторичними та економiчними умовами розвитку держави. Соцiальне партнерство являє собою такий тип i систему вiдносин мiж роботодавцями та працiвниками, за якого в межах соцiального миру забезпечується узгодження iхнiх соц.-тр. вiдносин. Взаємдiя i спiвробiтництво сторiн здiйснюється на тристороннiй (трипартизм) спiвпрацi спiлки пiдприємцiв, тобто роботодавцiв, профспiлок та органiв державноi влади. Для ефективного спiвробiтництва необхiдне чiтке визначеня iнтересiв кожноi з трьох основних соцiальних сил суспiльства, розумний розподiл ролей i вiдповiдальностi за визначення i реалiзацiю спiльноi соц.-ек. полiтики. 30. Роботодавцi i iх роль у формуваннi i розвитку СТВ. Роботодавець- людина, яка працює самостiйно та наймає для роботи одного або декiлькох осiб. Згiдно мiжнародноi класифiкацii роботодавець є власником засобiв виробництва. Роботодавцi, захищаючи своi iнтреси i права як власникiв засобiв виробництва, у формуваннi i розвитку СТВ вбачають можливiсть проведення погодженоi технiчноi, економiчноi полiтики без рiзких потрясiнь руйнiвних конфлiктiв. Пiдприeмцi несуть основну вiдповiдальнiсть за результати господарювання, забезпечення належних умов працi i розмiрiв ii оплати та фiнансового забезпечення соц. захисту працiвникiв. 31. Мiжнародний профспiлковий рух: його еволюцiя та суч стан. Серед громадських органiзацiй найважливiше мiсце належить профспiлкам. ПФС-ки - це масове самокероване громад. Обeдн. Трудящих певноi галузi або сумiжних г-ей, проф. Групи для захисту i представництва iхнiх соц. Iнтересiв ПФС - це найбiльш масове обeдн. Трудящих доступне для всiх. Для вступу рядiв в ПФС необх. Тiльки визнання обeднання i повязаноi з ним товариськоi дисциплiни незалеж вiд рiвня квалiф -i, освiти, полiт. Орieнтацiй, статi, вiку. Профспiлки за цiлями та iнтересами перебувають ближче iн. громад. орг. до ек-ки, вир-ва, тобто вирiшальноi сфери докладання творчих сил людини. Пiдприeмцi (роботодавцi), захищаючи своi iнтереси i права як власникiв засобiв виробництва, в соцiальному партнерствi вбачають можливiсть проведення погодженоi технiчноi й економiчноi полiтики без рiзких потрясiнь i руйнiвних конфлiктiв.Пiдприeмцi несуть основну вiдповiдальнiсть за результати господарювання, забезпечення належних умов працi i розмiрiв ii оплати та фiнансового забезпечення соцiального захисту працiвникiв. Профспiлки як захисники i виразники iнтересiв найманих працiвникiв покликанi виборювати i захищати соцiальнi, економiчнi та професiйнi права робiтникiв i службовцiв, боротися за соцiальну справедливiсть, сприяти створенню для людини належних умов працi й життя. 32.Сучасний стан профспiлкового руху в Украiнi. Профспiлки e однieю з громадських органiзацiй, якi створюються трудящими для захисту своiх соцiальних, економiчних i професiйних прав, для вираження iнтересiв найманих працiвникiв, для боротьби за соцiальну справедливiсть, з метою сприяння створенню для людини вiдповiдних умов працi та життя. В 1994 р. створено Федерацiю профспiлок Укр. В Укр. Ще не прийнято закон про профспiлки. Iхня дiяльнiсть може регулюватися Конст. Укр. та Законами Укр. "Про зайнятiсть", "Про оплату працi", "Про колективнi договори та угоди". Уряд не роздiляe своi функцii визначального органу полiтики, законодавця, власника та роботодавця. Приватний сектор ще не являe собою реальноi органiзованоi сили. (ФПУ). Основнi проблеми профспiлкового руху в Укр.: постiйне зниження довiри до профспiлок; неспроможнiсть профспiлок органiзувати працiвникiв у приватних фiрмах; недостатня пiдтримка профспiлками тих, хто втратив роботу. 33. Сутнiсть соц.партнерства та його роль у функцiонуваннi ринковоi економiки. Функцiонування системи соцiального партнерства здiйснюeться на тристороннiй спiвпрацi пiдприeмцiв (роботодавцiв), найманих працiвникiв та органiв державноi влади. Мета соцiального партнерства полягаe в прагненнi держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв досягти загального блага в суспiльствi шляхом пiдвищення продуктивностi працi, розвитку науково-технiчного прогресу, збiльшення валового нацiонального продукту, пiдвищення рiвня життя населення. Соцiальне партнерство ґрунтуeться на демократичних засадах: свободи, плюралiзму, бажаннi сторiн досягти взаeморозумiння в прийняттi спiльних рiшень, наданнi можливостей брати участь в управлiннi виробництвом i розподiлi створеного продукту. Держава забезпечуe правове регулювання взаeмовiдносин мiж партнерами, встановлюe i контролюe дотримання мiнiмальних норм i гарантiй у сферi працi i соцiально-трудових вiдносин (умови оплати працi, вiдпочинку, соцiального захисту населення тощо). Пiдприeмцi (роботодавцi), захищаючи своi iнтереси i права як власникiв засобiв виробництва, в соцiальному партнерствi вбачають можливiсть проведення погодженоi технiчноi й економiчноi полiтики без рiзких потрясiнь i руйнiвних конфлiктiв.Пiдприeмцi несуть основну вiдповiдальнiсть за результати господарювання, забезпечення належних умов працi i розмiрiв ii оплати та фiнансового забезпечення соцiального захисту працiвникiв. 34. Форми соцiального партнерства Соцiальне партнерство мiж сторонами соцiально-трудових вiдносин, iхнiми суб'єктами та органами маe здiйснюватись у формах: - спiльних консультацiй; - колективних переговорiв та укладання договорiв i угод; - погодження на вищому (нацiональному) рiвнi полiтики доходiв i соцiально-економiчноi полiтики в цiлому, включаючи основнi критерii та показники соцiальноi справедливостi, заходи щодо захисту нацiонального ринку працi в умовах глобалiзацii економiки; - спiльного розв'язання колективних трудових спорiв (конфлiктiв), запобiгання iм, органiзацii примирних та арбiтражних процедур; - участi найманих працiвникiв в управлiннi виробництвом; - участi представникiв сторiн у роботi органiв соцiального партнерства; - спiльного управлiння представниками сторiн фондами соцiального страхування; - участi найманих працiвникiв у розподiлi прибутку, доходiв на умовах, що визначенi колективним договором; - розгляду претензiй та розбiжностей, що виникають мiж сторонами соцiального партнерства вiдповiдного рiвня i залагодження конфлiктiв шляхом компромiсiв, спiвробiтництва, узгодження позицiй; - обмiну необхiдною iнформацieю; - контролю за виконанням спiльних домовленостей. 35. Соц Партнерство в органiзацii. Система соцiального партнерства об'eднуe можливостi держави, пiдприeмцiв i профспiлок для досягнення соцiального миру, сприяe створенню належних умов для економiчного розвитку краiни, позитивно впливаe на формування i використання трудових ресурсiв. Пiд час ведення колективних переговорiв, укладання договорiв та угод, взаeмних консультацiй i контролю а також вирiшення колект. спорiв , беруться до уваги загальнi принципи i деякi специфiчнi. Упроцесi здiйсн. колект. переговорiв партнерство повинно грунтуватися на: -основi трипартизму (представництва уряду або виконавч. органiв влади, ПФС, пiдприємцiв); -рiвностi сторiн на переговорах i недопустимостi ущемлення прав працiвн. i пiдприємцiв; -довiрi у вiдносинах; -знаннi i повазi щодо прав i обовязкiв один до одного; -вiдкритостi i доступностi переговорiв; -умiннi слухати партнера; -додержаннi культури полемiки, дискусii; -обовязковостi i надiйностi завершувати переговори домовленiстю. Укладання Кол. Дог. Повинно грунт на: -дотриманнi норм законодавства; -рiвноправнiсть сторiн; -вiльний вибiр i обговорення питань, якi становлять змiст КД; -добровiльнiсть взяття зобовязань; -бiльша вигода для трудiвникiв пiд час прийняття даних КД. Упроцесi вирiшення кол спорiв необхiдно дотримуватися: -прiоритетнiсть примирювальних методiв, якi повиннi застосовувати примирювальнi комiсii та арбiтраж; -використання страйку як крайнього засобу вирiшення труд. Спору; -прагнення сторiн до скорiшого урегулювання конфлiкту i пiдписання угоди. 36. Оцiнка стану соц партнерства в Украiнi i напрями його розвитку. Соц партнерство - це такий тип i система вiдносин мiж роботодавцями i працiвниками, за якого в межах соц миру забезпеч узгодження iй соц-труд вiдносин. Функцiонування соц парт-ва здiйсн-ся на тристороннiй спiвпрацi спiлки пiдприємцiв тобто роботодавцiв, профспiлок та органiв держ влади. Гарантiєю ефект. Функцiонування мех-му є чiтке визначення iнтересiв кожноi з трьох осн-х соц сил сусп-ва, розумний розподiл ролей i вiдповiдальностi за визначення i реалiзацiю спiльноi соц полiтики. Мета соцiального партнерства полягає в прагненнi держави, роботодавцiв i найманих працiвникiв досягти загального блага в суспiльствi шляхом пiдвищення продуктивностi працi, розвитку науково-технiчного прогресу, збiльшення валового нацiонального продукту, пiдвищення рiвня життя населення. Щодо СП в Украiнi, згiдно з принципами розробленими МОП, СП маe грунтуватися на демократичних засадах: свободi, справедливостi, плюралiзмi, бажаннi сторiн досягти взаєморозумiння та наданнi можливостей брати участь у прийняттi спiльних рiшень. Правовою основою системи є Конституцiя Украiни, Закон У "Про кол договори i угоди", "Про професiйнi союзи, iх права i гарантii дiяльностi" та iн закони. Держава забезп правове регулювання взаємовiдносин мiж партнерами, органiзовує i координує переговори, встановлює, гарантує i конторолює дотримання мiннiмальних норм i гарантiй у сферi працi i СТВ. В У сист СП охоплює: сферу дii, змiст колект договорiв i угод, сторони переговорiв та iхнi повноваження, перiодичнiсть переговорiв i процедури вирiшення конфлiктiв. 37. Зарубiжний досвiд СП, суч його форми, тенденцii розвитку. СП в розвинутих краiнах виконують 2 осн функцii: забезпечує соц-ну злагоду в краiна та сприяє досягненню окремих угод в конкретних галузях. Укладання угод здiйснюeться вiдповiдно до норм Рекомендацii МОП 1951 р. Принципи СП в краiнах Заходу є пiдтримка та змiцнення ринковоi конкур-i, вiдмова вiд монополiзму та вирiшення соц-х проблем прямим державним або приватним контролем над ринком. Але головна роль у пiдприємцiв i профспiлок. Уряд лише iх iнiцiатор, органiзатор, посередник, консультант. Можна виокремити такi форми: консультацii, переговори, укладання колективних договорiв та угод (генеральна угода, галузева угода,регiональна угода), спiльне розв'язання колективних трудових спорiв, органiзацiя примирних процедур, участь у роботi органiв СП, розгляд та вирiшення претензiй та розбiжностей, контроль за виконанням спiльних домовленостей. Iснують й iншi форми, зокрема на виробничому рiвнi - участь працiв-в в управлiннi вир-м, у корпоративних правових дiях (розподiл прибуткiв, доходiв вiд власностi тощо), в управлiннi коштами обов'язкового соц-го страхування та соц-го забезпечення. Тенденцiя до централiзацii переговорiв на нацiональному або галузевому рiвнi, яка вiдзначалась на поч. 80-х ХХ ст пiд впливом спiлок пiдпр-в, тепер виразно не виявляється пiд впливом профспiлок (на рiвнi пiд-ва профспiлкам вдається досягти бiльшоi гарантii в оплатi працi, нiж при укладаннi нацiональноi або галузевоi угоди). 38. Договiрне регулювання СТВ як провiдна складова соц.партнерства. Система соцiального партнерства об'eднує можливостi держави, пiдприємцiв i профспiлок для досягнення соцiального миру, сприяє створенню належних умов для економiчного розвитку краiни, позитивно впливає на формування i використання трудових ресурсiв. Здiйснення цього вiдбувається шляхом розроблення i реалiзацii узгоджених економiчних i соцiальних програм, забезпечення певних гарантiй щодо оплати працi, робочого часу i вiдпочинку; регулювання ринку працi i створення необхiдних умов для пiдвищення ефективностi зайнятостi населення; забезпечення на виробничому рiвнi згiдно з угодами i договорами належних умов для ефективного використання трудового потенцiалу. Договiрне регулювання оплати працi найманих працiвникiв в Украiнi здiйснюється на основi системи тарифних угод на всiх рiвнях управлiння, якi досягаються в результатi колективних переговорiв. Переговори ведуться й угоди укладаються на державному, мiжгалузевому (генеральна тарифна угода), галузевому (галузева тарифна угода), виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору) рiвнях. Договiрне регулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств, що розташованi на територii Республiки Крим (крiм пiдприємств, що є загальнодержавною власнiстю, i тих, якi є комунальною власнiстю), може здiйснюватися на основi тарифних угод, якi укладаються на територiальному (мiсто, адмiнiстративний район) i комунальному рiвнях (реґiональна тарифна угода). 39. Генеральна угода i ii роль у регулюваннi СТВ. Договiрне регулювання оплати працi найманих працiвникiв в Украiнi здiйснюється на основi системи тарифних угод на всiх рiвнях управлiння, якi досягаються в результатi колективних переговорiв. Переговори ведуться й угоди укладаються на державному, мiжгалузевому (генеральна тарифна угода), галузевому (галузева тарифна угода), виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору) рiвнях. Предметом генеральноi тарифноi угоди є : • диференцiацiя мiнiмальних тарифних ставок за видами виробництв, робiт i дiяльностi у виробничих галузях залежно вiд важкостi працi, але не нижче встановленоi державою мiнiмальноi заробiтноi плати; • єдинi для всiєi територii Украiни мiнiмальнi ставки компенсацiйних доплат за роботу в несприятливих, шкiдливих i небезпечних умовах працi, якi диференцiюються за видами i категорiями умов працi; • єдинi тарифнi умови оплати працi робiтникiв i службовцiв за загальними (наскрiзними) професiями та посадами; • взаємнi зобов'язання сторiн щодо виконання угоди. Предметом генеральноi тарифноi угоди можуть бути й iншi питання оплати працi та соцiальних гарантiй працiвникiв, якi сторони переговорiв вважають за необхiдне внести до генеральноi тарифноi угоди, що не суперечать законодавству. 40. Галузева угода: призначення, структура, змiст. Договiрне регулювання оплати працi найманих працiвникiв в Украiнi здiйснюється на основi системи тарифних угод на всiх рiвнях управлiння, якi досягаються в результатi колективних переговорiв. Переговори ведуться й угоди укладаються на державному, мiжгалузевому (генеральна тарифна угода), галузевому (галузева тарифна угода), виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору) рiвнях. У разi вiдсутностi профспiлки (профспiлок) або висловленнi iй недовiри трудящими у переговорах беруть участь представники самих трудящих. Результатом переговорiв має бути укладення галузевоi тарифноi угоди. Предметом галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, що укладається на комунальному рiвнi є: • єдинi для пiдприємств вiдповiдноi галузi (пiдгалузi), територii тарифна сiтка робiтникiв i шкали спiввiдношень мiнiмальних посадових окладiв за групами посад керiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв або єдина вiдповiдно галузева (пiдгалузева), територiальна тарифна сiтка для всiх категорiй працiвникiв; • єдинi для рiзних категорiй працiвникiв вiдповiдноi галузi (пiдгалузi), територii мiнiмальнi розмiри доплат i надбавок, що враховують специфiку умов працi окремих професiйних груп; • взаємнi зобов'язання сторiн щодо виконання угоди. Предметом галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, укладеноi на комунальному рiвнi, можуть бути й iншi питання оплати, нормування працi та соцiальних гарантiй працiвникiв, що не суперечать законодавству i нормам генеральноi тарифноi угоди, якi сторони переговорiв вважають за необхiдне включити до галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, що укладається на комунальному рiвнi. 41. Регiональна угода: призначення, структура, змiст. Договiрне регулювання оплати працi найманих працiвникiв в Украiнi здiйснюється на основi системи тарифних угод на всiх рiвнях управлiння, якi досягаються в результатi колективних переговорiв. Переговори ведуться й угоди укладаються на державному, мiжгалузевому (генеральна тарифна угода), галузевому (галузева тарифна угода), виробничому (тарифна угода як складова частина колективного договору) рiвнях. Договiрне регулювання оплати працi працiвникiв пiдприємств, що розташованi на територii Республiки Крим (крiм пiдприємств, що є загальнодержавною власнiстю, i тих, якi є комунальною власнiстю), може здiйснюватися на основi тарифних угод, якi укладаються на територiальному (мiсто, адмiнiстративний район) i комунальному рiвнях (реґiональна тарифна угода). Предметом галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, що укладається на комунальному рiвнi є: • єдинi для пiдприємств вiдповiдноi галузi (пiдгалузi), територii тарифна сiтка робiтникiв i шкали спiввiдношень мiнiмальних посадових окладiв за групами посад керiвникiв, спецiалiстiв i службовцiв або єдина вiдповiдно галузева (пiдгалузева), територiальна тарифна сiтка для всiх категорiй працiвникiв; • єдинi для рiзних категорiй працiвникiв вiдповiдноi галузi (пiдгалузi), територii мiнiмальнi розмiри доплат i надбавок, що враховують специфiку умов працi окремих професiйних груп; • взаємнi зобов'язання сторiн щодо виконання угоди. Предметом галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, укладеноi на комунальному рiвнi, можуть бути й iншi питання оплати, нормування працi та соцiальних гарантiй працiвникiв, що не суперечать законодавству i нормам генеральноi тарифноi угоди, якi сторони переговорiв вважають за необхiдне включити до галузевоi, а також реґiональноi тарифноi угоди, що укладається на комунальному рiвнi. 42.Ринок працi як пiдсистема ринковоi економiки. Складовi ринковоi системи:ринок тов(сиров, матерiалiв,палива), ринок капiт(iнвестицii, цiннi пап), ринок працi Р.працi-система суспiльних вiдносин, повязаних з куп i продажу товару "роб сила".Також ринок працi є сферою працевлаштув, формув попиту i проп на роб силу.Особливiстю р.п. полягає в тому, що вiн охоплює не тiльки сферу обiгу товару "роб сила", а й сферу виробн, де найманий працiвник працює. У ринковiй економiцi РП охоплює всiх здатних працювати: як зайнятих, так i не зайнятих найманою працею. Серед незайнятих розр: -особи, що не працюють, але бажають працювати й шукають роб(безробiтнi, якi мають вiдповiдний статус;особи,якi мають розпочати труд дiяльнiсть; особи, якi шукають роб пiсля певноi перерви в роботi) -ос.,якi мають роб, але не задоволенi нею i шукають 2 мiсце основноi або додатковоi роб; -осю, якi зайнятi., проте явно ризикують утратити роб i тому шук друге мiсце роб. Вказанi категорii людей i визнач проп працi на ринку працi.=>РП-ринок найманоi працi.Вiн охопл вiдносини вiд моменту наймання працiвникiв на роб до iх звiльнення. Умови формування, функцiонування, виникнення РП:1.Правовi умови функц ринку, можл вiльного пересування на ньому громадян, вiльний вибiр роботи, можл самост розпорядж своєю здатн працювати.Але цього недостатньо, оскiльки з економ погляду власник РС змушений продавати ii тодi, коли у нього немає всього необхiдного для ведення свого господарства як джерела для одержання засобiв для iснування або коли дохiд з iнших джерел є недостатнiм. 43. Механiзм функцiонування ринку працi. РП-ринок найманоi працi.Вiн охопл вiдносини вiд моменту наймання працiвникiв на роб до iх звiльнення.Умови формування, функцiонування, виникнення РП:1.Правовi умови функц ринку, можл вiльного пересування на ньому громадян, вiльний вибiр роботи, можл самост розпорядж своєю здатн працювати.Але цього недостатньо, оскiльки з економ погляду власник РС змушений продавати ii тодi, коли у нього немає всього необхiдного для ведення свого господарства як джерела для одержання засобiв для iснування або коли дохiд з iнших джерел є недостатнiм. Покупцем товару РС e пiдприємець, який має все необхiдне для ведення власного господарства. Також пiдприємець залучає iнших працiвникiв за певну грош винагороду.Вiдбувається обмiн iндивiдуальноi здатностi до працi на засоби iснування для вiдтворення РС, а також здiйсн розм працiвникiв у системi сусп подiлу працi краiни.2.Вiдповiдальнiсть працiвника вимогам роб мiсця, а запропонованого мiсця- iнтересам працiвника.3.Органiзацiя єдиноi, замкненоi по територiї краiни системи бiрж працi;широкомасштабна орiєнтацiя профес орiєнтацii, профес навчання, пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовки;наявн виконавч влади; соц пiдтримка громадян, включаючи безроб,членiв сiмi, якi перебув-ть на iх утриманнi. Елементами РП є: товар,попит, пропозицiя та цiна. 44.Сегментацiя РП. Ринок працi пiдроздiляється на окремi частини - цiльовi ринки, якi називаються сегментами. Сегментацiя ринку працi- це подiл працiвникiв i робочих мiсць на замкнутi сектори, зони, якi обмежують мобiльнiсть робочоi сили своiми рамками.Ознаками сегментацii можуть бути:• територiальне положення - регiон, мiсто, район тощо;• демографiчнi характеристики - статево-вiковий i сiмейний склад населення;• соцiально-економiчнi характеристики - рiвень освiти, професiйно-квалiфiкацiйний склад працiвникiв, стаж роботи тощо;• економiчнi критерii - розподiл покупцiв за формами власностi, за iхнiм фiнансовим станом; розподiл продавцiв за рiвнем матерiальноi забезпеченостi та iн.;• психографiчнi показники - особистi якостi працiвникiв, iх належнiсть до певних верств i прошаркiв суспiльства тощо;• поведiнковi характеристики - мотивацiя зайнятостi та iн. Великого значення набуває створення сегментiв для тих, хто особливо потребує соцiальноi пiдтримки з боку держави. Це такi малоконкурентоспроможнi групи осiб, яким потрiбна робота: молодь, котра досягла працездатного вiку, працiвники похилого вiку, iнвалiди, жiнки з дiтьми. 45.Гнучкiсть i жорсткiсть РП. Залежно вiд того, якi склалися стосунки мiж найманими працiвниками i роботодавцями, в який спосiб регулюються цi вiдносини, ринок працi може бути жорстким або гнучким.До 70-х рокiв XX ст. у краiнах розвинутого капiталiзму, для яких на той перiод характерними були економiчне зростання, повна зайнятiсть, маловiдчутна iнфляцiя, функцiонував жорсткий ринок працi. Йому було притаманне державне регулювання i великий вплив профспiлок. Структурна перебудова в економiцi цих краiн в умовах жорсткого ринку супроводжувалася кризовими явищами у виробництвi, зростанням безробiття. Це призвело до поширення концепцii гнучкого ринку працi. Його можна характеризувати як форму пристосування ринку працi до структурноi перебудови економiки.Гнучкiсть ринку працi передбачає: 1. оперативне реагування на змiни кон'юнктури ринку працi, тобто змiни попиту, пропозицii i цiн, що виявляється вiдповiдно у змiнi обсягу, структури, якостi та цiни робочоi сили;• територiальну та професiйну мобiльнiсть працiвникiв;• гнучкiсть пiдприємства, яка виявляeться в гнучкому регулюваннi обсягiв продукцii, що випускається, у використаннi нових форм органiзацii виробництва i працi, управлiння кадрами;• рiзноманiтнiсть форм наймання i звiльнення;• рiзноманiтнiсть форм професiйно-квалiфiкацiйноi перепiдготовки;• гнучкiсть диференцiацii заробiтноi плати;• гнучкiсть у регулюваннi витрат на робочу силу; 2. гнучкiсть режимiв роботи та розподiлу робочого часу;• рiзноманiтнiсть методiв i форм соцiальноi допомоги;• рiзноманiтнiсть методiв i форм зайнятостi.На пiдприємствах зазначенi вимоги забезпечуються зокрема, введенням режимiв неповного робочого часу (скороченого робочого дня), надомноi працi, роботи за викликами, гнучких режимiв робочого часу, а також найманням тимчасових працiвникiв. 46. Нацiональнi ринки працi: спiввiдношення внутрiшнього i зовнiшнього. Кожнiй державi притаманнi своi особливостi формування ринку працi, зумовленi ресурсними, географiчними, економiчними, політичними та iншими причинами. В Украiнi тривалий час iснувала монополiя державноi власностi жорстка регламентацiя розмiрiв заробiтноi плати, наявнiсть iнституту прописки, що призвело до деформацii ринку працi. Сьогоднi формування ринку працi в Украiнi здiйснюється в умовах кризового стану економiки, неефективноi ii структури, надзвичайно розвиненоi важкоi промисловостi й слабкоi сфери народноi споживання, залежностi економiки вiд кооперованих зв'язкiв з державами СНД, насамперед вiд постачання енергоносiiв з Росii. Розрiзняють зовнiшнiй (ЗовР) i внутрiшнiй (ВнР) РП. ЗовР охоплює вiдносини мiж продавцями i покупцями РС в масштабах краiни, регiону, галузi. Це вiдносини, що виникають з приводу наймання працiвникiв вiдповiдноi професii, спецiальностi. На ЗР дiють галузевi профспiлки. ВнР - це система соц-труд вiдносин у межах 1-го пiд-ва, i передбачає рух кадрiв усерединi пiд-ва, перемiщення з однiєi посади на iншу. Це перемiщення може вiдбуватися: 1) По горизонталi - переведення на iнше РМ без змiн у квалiфiкацii та без пiдвищення у посадi. 2) По вертикалi - перемiщення на iнше РМ з пiдвищенням у посадi або з високою квалiфiкацieю. Функцiонування ВР виражається через кадрову полiтику пiд-ва. Зов i Вн ринки тiсно пов'язанi. У краiнах з розвинутою ек-кою може переважати як один, так i iнший ринок працi. 47. Елементu ринку працi Елементами ринку працi є: товар, який вiн пропонує, попит, пропозицiя та цiна. У сучаснiй економiчнiй лiтературi вiдсутня однозначна вiдповiдь на запитання, що вважати товаром на ринку працi:роботу силу, працю чи послуги працi? Проте бiльшiсть авторiв схильнi до думки, що товаром на ринку працi є iндивiдуальна робоча сила.Iндивiдуальна робоча сила являє собою сукупнiсть фiзичних та духовних якостей людини, якi використовуються у процесi виробництва товарiв i послуг.Робоча сила, як зазначалося, є об'єктом купiвлi-продажу. Купiвля товару "робоча сила" називається найманням на роботу. При цьому робоча сила називається найманою робочою силою, а працiвник - найманим працiвником. Працiвник продає свою робочу силу пiдприємцю на певний перiод, залишаючись власником цього товару.Найманий працiвник i пiдприємець юридичне рiвноправнi i користуються правами людини й громадянина однаковою мiрою. Вiдносини мiж найманим працiвником та роботодавцем оформлюються трудовим договором (контрактом). У цьому документi вказуються взаємнi права й обов'язки обох сторiн щодо виконання умов купiвлi-продажу робочоi сили. Згiдно з трудовим договором найманий працiвник повинен працювати в органiзацii пiдприємця за певною професiєю, квалiфiкацiєю, мати певне робоче мiсце й дотримуватися режиму працi цiєi органiзацii. Пiдприємець зобов'язаний виплачувати найманому працiвниковi заробiтну плату вiдповiдно до його квалiфiкацii i виконаноi роботи, забезпечувати умови працi, якi передбаченi законодавством про працю та зайнятiсть, колективним договором i трудовим договором (контрактом).Елементами ринку працi є також попит на робочу силу та II пропозицiя. 48. Функцii РП. Ринок працi виконує такi функцii:• узгоджує економiчнi iнтереси суб'єктiв трудових вiдносин;• забезпечує конкурентне середовище кожноi зi сторiн ринковоi взаємодii;• забезпечує пропорцiйнiсть розподiлу робочоi сили вiдповiдно до структури суспiльних потреб i розвитку технiки;• пiдтримує рiвновагу мiж попитом на робочу силу та ii пропозицiєю;• формує резерв трудових ресурсiв для забезпечення нормального процесу суспiльного вiдтворення;• сприяє формуванню оптимальноi професiйно-квалiфiкацiйноi структури;• стимулює працю, установлює рiвноважнi ставки заробiтноi плати;• впливає на умови реалiзацii особистого трудового потенцiалу;• дає iнформацiю про структуру попиту i пропозицii, ємнiсть, кон'юнктуру ринку тощо.Основними суб'єктами ринку працi, як зазначалося, є роботодавець i найманий працiвник. Останнiй має право розпоряджатися своєю здатнiстю до працi. Вiн є власником, носiєм i продавцем своєi робочоi сили. Роботодавець є покупцем цього товару.Для найманого працiвника основним джерелом засобiв iснування й iндивiдуального вiдтворення є його праця.Суб'єктами ринку працi є також посередники мiж роботодавцями i найманими працiвниками - держава, профспiлки i спiлки роботодавцiв.Ринковий механiзм являє собою єднiсть двох складових: стихiйних регуляторiв попиту i пропозицii робочоi сили i регулюючого впливу держави на цi процеси.Регулювання ринку працi здiйснюється для забезпечення вiдповiдностi мiж попитом на робочу силу та ii пропозицiєю за обсягом i структурою, тобто має на метi досягнення iх ефективноi збалансованостi.В умовах ринкових вiдносин будь-якi диспропорцii у виробництвi призводять до порушення пропорцiй ринку працi, тобто спiввiдношень мiж сукупною величиною попиту на робочу силу та ii пропозицiєю, попитом на робочу силу та ii пропозицiєю за галузями, регiонами; спiввiдношення мiж попитом на окремi професii, спецiальностi та iх пропозицiєю. 49.Робоча сила як обєкт купiвлi продажу. Робоча сила, як зазначалося, є об'єктом купiвлi-продажу. Купiвля товару "робоча сила" називається найманням на роботу. При цьому робоча сила називається найманою робочою силою, а працiвник - найманим працiвником. Працiвник продає свою робочу силу пiдприємцю на певний перiод, залишаючись власником цього товару.Найманий працiвник i пiдприємець юридично рiвноправнi i користуються правами людини й громадянина однаковою мiрою. Вiдносини мiж найманим працiвником та роботодавцем оформлюються трудовим договором (контрактом). У цьому документi вказуються взаємнi права й обов'язки обох сторiн щодо виконання умов купiвлi-продажу робочоi сили.Сукупний попит на робочу силу - це ринковий попит з боку всiх фiрм, органiзацiй, представлених на ринку.Iндивiдуальний попит на робочу силу- це попит окремого роботодавця (пiдприємця, фiрми). Вiн залежить вiд:• попиту на продукцiю фiрми, тому що робоча сила необхiдна як виробничий ресурс для виробництва iнших товарiв i послуг, тобто попит на робочу силу залежить вiд попиту на продукт фiрми, органiзацii;• стану виробництва, зокрема, особливостей технологiчного процесу, розмiрiв i ефективностi капiталу, який використовується, методiв органiзацii виробництва й працi тощо;• якостi працi, що визначається рiвнем освiти, професiйнiстю, продуктивнiстю працiвника;• фонду заробiтноi плати, який може роботодавець запропонувати для наймання певноi кiлькостi працiвникiв, оскiльки чим бiльший загальний розмiр цього фонду, тим бiльше найманих працiвникiв може найняти роботодавець, i навпаки, чим вища заробiтна плата кожного працiвника, тим менша кiлькiсть iх за допомогою фонду зарплати буде найнята.Регулювання попиту на робочу силу потребує аналiзу факторiв, якi впливають на нього. 50. Попит i пропозицiя на ринку працi Кон 'юнктура ринку - це спiввiдношення попиту i пропозицii працi на даний перiод, яке визначає ставки заробiтноi плати на конкретнi види працi та рiвень зайнятостi населення.Видiляють три типи кон'юнктури:• трудодефiцитна, коли на ринку працi спостерiгається нестача пропозицii працi;• трудонадлишкова, коли iснує велика кiлькiсть безробiтних i вiдповiдно надлишок пропозицii працi;• рiвноважна, коли попит на працю вiдповiдає ii пропозицii.Кожен тип ринковоi кон'юнктури властивий тому чи iншому регiоновi або сферi прикладання працi,утворюючи в сукупностi загальний ринок працi в краiнi.Спiввiдношення попиту на робочу силу та ii пропозицii складається пiд впливом конкретноi економiчноi та соцiально-полiтичноi ситуацii, змiни цiни робочоi сили (оплати працi), рiвня реальних доходiв населення. Залежнiсть цих величин графiчно зображено на рис. 1.1.З рисунка видно, що у мiру зниження рiвня реальноi заробiтноi плати (цiни робочоi сили) попит на робочу силу з боку роботодавцiв i вiдповiдно зайнятiсть зростають. Зростання реальноi заробiтноi плати супроводжується збiльшенням пропозицii робочоi сили. 51. Характеристика конюктури ринку. Конюктура ринку - це спiввiдношення попиту i пропозицii працi на даний перiод, яке визначає ставки заробiтноi плати на конкретнi види працi та рiвень зайнятостi населення. Видiляють три типи кон-ри: трудодифiцитна, коли на ринку працi спостерiгається нестача пропозицii працi; трудонадлишкова, коли iснує велика кiлькiсть безробiтних i вiдповiдно надлишок пропозицii працi; рiвноважна, коли попит на працю вiдповiдає ii пропозицii. Кожен тип ринк. кон-ри, який властивий тому чи iншому регiону чи мiсцю, де застосовується праця в сукупностi утворюють загальний ринок працi в краiнi. Спiввiдношення попиту та пропозицii на робочу силу складається пiд впливом конкретноi соцiально-економiчноi ситуацii, при змiнi з\п , реальних доходiв. Видно, що у мiру зниження рiвня реальноi з\п попит на робочу силу з боку роботодавцiв i зайнятiсть зростають. Зростання реальноi з\п супроводжується зб. пропозицii робочоi сили.У точцi перетину - попит i пропозицiя збiгаються, виникає рiвновага на ринку працi. Якщо цiна робочоi сили вища вiд рiвноважноi - має мiсце безробiття, якщо нижча - дефiцит працiвникiв. На практицi рiвноважний стан практично недосяжний. Кон-ра ринку працi безпосередньо впливає на цiну робочоi сили. Цiна робочоi сили має забезпечувати придбання на ринку такоi кiлькостi споживчих товарiв i послуг, щоб працiвник мiг пiдтримати свою працездатнiсть та утримувати сiмю, виховувати дiтей, без чого не буде вiдбуватися поповнення ринку працi. Цiна виступає у виглядi з\п. 52. Типи та види ринкiв працi. На зовнiшньому ринку дiють галузевi профспiлки, якi об'єднують працiвникiв окремих галузей, а також профспiлки, якi об'єднують працiвникiв за професiями. Зовнiшнiй ринок характеризується значною плиннiстю кадрiв, тобто вiн припускає можливiсть вiльного переходу з одного мiсця роботи на iнше. Внутрiшнiй ринок являє собою систему соцiально-трудових вiдносин у межах одного пiдприємства, всерединi якого розмiщення робочоi сили i визначення ii цiни, тобто заробiтноi плати, вiдбуваються згiдно з адмiнiстративними правилами i процедурами. Внутрiшнiй ринок передбачає рух кадрiв усерединi пiдприємства, перемiщення з однiєi посади (роботи) на iншу.Профспiлки об'єднують працiвникiв пiдприємства незалежно вiд iхнiх професiй. Зайнятiсть тут гарантується бiльшою мiрою, нiж на зовнiшньому ринку працi, що, у свою чергу, сприяє пiдвищенню ефективностi використання трудового потенцiалу. Вiдкритий ринок охоплює все працездатне населення. Це насамперед органiзована, офiцiйна частина ринку - населення, яке перебуває на облiку в державних службах зайнятостi, тобто безробiтнi, а також випускники державноi служби професiйного навчання. Друга, неофiцiйна, частина охоплює тих громадян, якi намагаються влаштуватися на роботу через прямi контакти з пiдприємствами або з недержавними структурами працевлаштування i професiйного навчання. До прихованого ринку належать працiвники, якi зайнятi на пiдприємствах i в органiзацiях, проте мають велику ймовiрнiсть опинитися без роботи з причини зниження темпiв розвитку виробництва, його конверсii, лiквiдацii колишнiх економiчних i виробничих взаємозв'язкiв. 53. Регулювання ринку працi. Суб'єктами ринку працi є також посередники мiж роботодавцями i найманими працiвниками - держава, профспiлки i спiлки роботодавцiв. Держава як суб'єкт ринку працi виконує такi функцii: соцiально-економiчну, пов'язану iз забезпеченням повноi зайнятостi, насамперед через стимулювання робочих мiсць у всiх секторах економiки; законодавчу, пов'язану з розробленням основних юридичних норм i правил; регулювання ринку працi непрямими методами; захист прав суб'єктiв ринку працi. Багатогранна роль роботодавця на пiдприємствах. Державне регулювання ринку працi має ґрунтуватися: 1)забезпеченнi соцiального партнерства суб'єктiв ринку працi,-тобто створеннi рiвних можливостей усiм громадянам незалежно вiд iхнього походження, соцiального i майнового стану, статi, вiку, полiтичних переконань; 2)сприяннi забезпеченню ефективноi зайнятостi, запобiганнi безробiттю, створеннi нових робочих мiсць та умов для розвитку пiдприeмництва; 3)добровiльностi й вiдсутностi примушення громадян щодо вибору сфери дiяльностi й робочого мiсця; 4) гласностi на основi всебiчного iнформування населення про наявнiсть вакантних робочих мiсць; 5) дотриманнi комплексностi заходiв щодо регулювання зайнятостi населення; 6) пiдтримцi працездатних громадян у працездатному вiцi, якi потребують соцiального захисту; 7) забезпеченнi заходiв запобiжного характеру щодо регулювання зайнятостi населення та вiдтворення робочих мiсць; 8) певноi гарантii зайнятостi, тобто гарантii збереження робочих мiсць i професii, гарантii одержання доходу. 54. Державна служба зайнятостi. Ринкова iнфраструктура являє собою сукупнiсть iнститутiв сприяння зайнятостi, профорiєнтацii, профпiдготовки i перепiдготовки кадрiв. Вона являє собою мережу центрiв зайнятостi (бiрж працi), центрiв пiдготовки i перепiдготовки робочоi сили тощо. Основним елементом iнфраструктури ринку працi є державна служба зайнятостi. Служби зайнятостi в Украiнi вiдразу формувалася як Централiзована державна система на правовiй основi Закону "Про зайнятiсть населення" i на базi широко розгалуженоi Державноi служби працевлаштування з використанням ii матерiально-технiчноi бази, системи облiку й кадрового складу працiвникiв. Колишня служба працевлаштування перебудовувалася з урахуванням становлення ринку працi. Пiд час створення служби зайнятостi враховувався свiтовий досвiд i мiжнароднi норми, ii обов'язки й права були визначенi статтею 19 закону Украiни "Про зайнятiсть населення".Головними функцiями служби зайнятостi є: 1)аналiз ринку працi та iнформування про його стан;2) трудове посередництво i сприяння роботодавцям у забезпеченнi пiдприємств робочою силою, а громадянам - в одержаннi роботи;3)регулювання ринку працi, яке здiйснюється як через трудове посередництво, так i через реалiзацiю програм профорiєнтацii, а також сприяння зайнятостi;4)допомога безробiтним, яка мiстить як попереднi функцii, так i матерiальну пiдтримку на перiод безробiття; 5)безпосередня участь у реалiзацii державноi полiтики зайнятостi тощо. В Украiнi функцiонують такi центри зайнятостi: державний, республiканський, обласнi, районнi та районнi у мiстах . 55. Пасивна i активна полiтика на РП. Залежно вiд стану ек-ки та стану РП передбачається здiйснення активноi чи пасивноi полiтики, щодо регулювання зайнятостi i РП в цiлому. Пасивна полiтика передбачає виплату допомоги безробiтним i надання найпростiших послуг для пiдбору робочих мiсць через ДСЗ. Часто застосовують термiн "помiрна пасивна полiтика"-вона передбачає матерiальну пiдтримку безробiтних та iншi рiзноманiтнi послуги по пiдбору робочих мiсць. Однак тактика пасивного очiкування ек-го пiдйому може оправдати себе лише при високiй гнучкостi РП. Оскiльки, стримуючi регулятори пасивноi полiтики на РП є досить слабкими i тому можуть навiть погiршити ситуацiю. Активна полiтика - це сукупнiсть правових, органiзацiйних i ек-х мiр впроваджених державою з метою зниження рiвня безробiття. Вона передбачає заходи пов'язанi з профiлактикою звiльнення робiтники i збереження робочих мiсць, навчання, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацii осiб шукаючих роботу, активний пошук i пiдбiр робочих мiсць, фiнансування створення нових робочих мiсць, органiзацiю нових робочих мiсць через систему громадських робiт. Вiдсутнiсть активноi полiтики значно звужує функцii служби зайнятостi . 56. Зайнятiсть як соцiально-економiчна категорiя. Використання трудових ресурсiв характеризується показником зайнятостi. Зайнятiсть населення являє собою дiяльнiсть частини населення щодо створення суспiльного продукту (нацiонального доходу). Саме в цьому полягає ii економiчна сутнiсть. Зайнятiсть населення - найбiльш узагальнена характеристика економiки. Вона вiдбиває досягнутий рiвень економiчного розвитку, внесок живоi працi в досягнення виробництва. Зайнятiсть об'єднує виробництво i споживання, а ii структура визначає характер iхнiх взаємозв'язкiв. Соцiальна сутнiсть зайнятостi вiдображає потребу людини в самовираженнi, а також у задоволеннi матерiальних i духовних потреб через дохiд, який особа отримує за свою працю. Демографiчна сутнiсть зайнятостi вiдображає взаємозалежнiсть зайнятостi з вiково-статевими характеристиками населення, його структурою тощо. Принципами зайнятостi в ринкових умовах є: * право громадян розпоряджатися своєю здатнiстю до продуктивноi i творчоi працi. Тобто людина незалежно вiд статi, вiку, має прiоритетне право самостiйно вибирати для себе зручнi режими працi i зайнятостi. * вiдповiдальнiсть держави за створення умов для реалiзацii права громадян на працю. Реалiзацiя цих принципiв сприятиме активному впливу на стан зайнятостi, полiпшенню всiх ii якiсних характеристик, таких як освiтнiй, професiйно-квалiфiкацiйний склад зайнятого населення, його галузева i демографiчна структура, соцiально-економiчна мобiльнiсть, конкурентоспроможнiсть тощо. 57.Форми та види зайнятостi Розрiзняють первинну i вторинну зайнятiсть. Первинна зайнятiсть характеризує зайнятiсть за основним мiсцем роботи. Якщо, крiм основноi роботи чи навчання, ще є додаткова зайнятiсть, вона називається вторинною зайнятiстю. Види зайнятостi характеризують розподiл активноi частини трудових ресурсiв за сферами використання працi, професiями, спецiальностями тощо. Пiд час iх визначення враховують: характер дiяльностi; соцiальну належнiсть; галузеву належнiсть; територiальну належнiсть; рiвень урбанiзацii; професiйно-квалiфiкацiйний рiвень; " статеву належнiсть; вiковий рiвень; вид власностi тощо. Повна зайнятiсть - це дiяльнiсть протягом повного робочого дня (тижня, сезону, року), яка забезпечує дохiд у нормальних для даного регiону розмiрах. Неповна зайнятiсть характеризує зайнятiсть конкретноi особи або протягом неповного робочого часу або з неповною оплатою чи недостатньою ефективнiстю. Неповна зайнятiсть може бути явною або прихованою. Явна неповна зайнятiсть зумовлена соцiальними причинами, зокрема необхiднiстю здобути освiту, професiю, пiдвищити квалiфiкацiю тощо. Неповну зайнятiсть можна вимiряти безпосередньо, використовуючи данi про заробiток, вiдпрацьований час, або ж за допомогою спецiальних вiдбiркових обстежень. Прихована неповна зайнятiсть вiдбиває порушення рiвноваги мiж робочою силою та iншими виробничими факторами. В Украiнi прихована неповна зайнятiсть поки що не регламентована законом. Водночас прихована неповна зайнятiсть у нашiй краiнi набула великих розмiрiв. Часткова зайнятiсть - це добровiльна неповна зайнятiсть. Окрiм цих видiв зайнятостi, iснують ще так званi нетрадицiйнi, до яких належать: сезонна, поденна та тимчасова зайнятiсть, зайнятiсть неповний робочий день. Нерегламентована зайнятiсть - це дiяльнiсть працездатного населення працездатного вiку, яка виключена зi сфери соцiально-трудових норм та вiдносин i не враховується державною статистикою. 58. Державна полiтика зайнятостi Державна полiтика зайнятостi передбачає розроблення програм сприяння зайнятостi. Цi програми можуть охоплювати як окремi категорii населення, передусiм маргiнальнi групи: молодь, жiнок, iнвалiдiв, так i специфiчнi випадки загрози безробiття, зумовленi економiчною або iншою ситуацiєю (демографiчним, полiтичним, стихiйним лихом тощо). У розвинутих краiнах бiльшiсть програм зайнятостi стосується певних категорiй населення, якi потребують пiдтримки й допомоги. Розрiзняють довгостроковi й короткостроковi (на один рiк) програми. Вони розробляються як на державному, так i на регiональному рiвнях. Метою державних i регiональних програм зайнятостi є сприяння зайнятостi населення, задоволення потреб громадян у працi. Спецiальнi галузевi програми зайнятостi населення призначенi для вирiшення на рiвнi окремих галузей i пiдприємств проблем прихованого безробiття, сприяння продуктивнiй зайнятостi працiвникiв i практичнiй реалiзацii диференцiйованого пiдходу до окремих пiдприємств з урахуванням державноi полiтики структурноi перебудови, санацii державних пiдприємств i заходiв державноi полiтики на ринку працi. Заходи щодо реалiзацii державноi полiтики зайнятостi на територiальному рiвнi ураховують необхiднiсть сприяння будь-яким формам розширення сфери прикладання працi, в тому числi створення нових робочих мiсць, забезпечення умов для розвитку пiдприємництва та працевлаштування незайнятого населення i безробiтних; забезпечення державних гарантiй для окремих категорiй населення; полiпшення системи професiйноi орiєнтацii, пiдготовки й перепiдготовки кадрiв; матерiальноi пiдтримки безробiтних та iхнiх сiмей; органiзацii громадських робiт тощо. 59. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення Залежно вiд стану економiки та ринку працi передбачається здiйснення активних та пасивних заходiв регулювання зайнятостi. До активних заходiв належать: = створення додаткових i нових робочих мiсць шляхом реструктуризацii економiки, розвитку приватного бiзнесу, особливо малого й середнього, створення умов для iноземного iнвестування та для самозайнятостi населення тощо; = профорiєнтацiя, пiдготовка й перепiдготовка кадрiв; = органiзацiя громадських робiт; = посилення територiальноi та професiйноi мобiльностi робочоi сили; = розвиток служби зайнятостi тощо. До пасивних заходiв належать: виплата допомоги у зв'язку з безробiттям i надання допомоги членам сiмей, якi перебувають на утриманнi безробiтних. Для створення малих пiдприємств не потрiбно великого стартового капiталу. Водночас цi пiдприємства забезпечують роботою значну частку тимчасово незайнятих громадян. Система професiйного навчання безробiтних громадян i незайнятого населення має виконувати соцiальнi (опанування професii, спецiальностi як засобу захисту вiд безробiття) та економiчнi функцii (розвиток трудового потенцiалу суспiльства, вiдтворення робочоi сили необхiдноi квалiфiкацii). Ця система є одним iз ланцюгiв безперервного навчання, доповнюючи iснуючi системи професiйного навчання. 60.Глобалiзацiя економiки та ii вплив на зайнятiсть У сучасних ринкових умовах дедалi бiльша увага придiляється глобалiзацii, подальшому розвитку технологiй, насамперед iнформацiйних i телекомунiкацiйних, а також новим можливостям iнтеграцii нацiональних господарств у свiтову економiку. Розвиток глобалiзацii i технологiчний прогрес створюють новi загальнi для всiх краiн проблеми. Глобалiзацiя економiчноi iнтеграцii i технологiчного прогресу, з одного боку, посилюють конкуренцiю, яка може призвести до "стабiльностi виробництва, а вiдповiдно й зайнятостi у великих сигментах нацiональноi робочоi сили, з iншого боку, забезпечуються новi можливостi для економiчного зростання i розширення зайнятостi. За бiльш вiдкритоi економiки рiвень i якiсть квалiфiкацii робочоi сили в державi можуть стати важливими факторами для отримання вигоди зi створених можливостей i мiнiмiзацii соцiальних втрат. Таким чином, потрiбна виважена соцiально-економiчна полiтика держави, спрямована на використання глобальних тенденцiй у прискореному розвитку передових галузей економiки i захист тих галузей, якi задовольняють потреби внутрiшнього ринку 61. Сучаснi тенденцii у сферi зайнятостi. Розширення нерегламентованоi зайнятостi супроводжується подальшим знецiнюванням робочоi сили, зниженням мотивацii до працi, насамперед у державному секторi, зростанням iнфляцii та цiн. Доходи вiд такоi дiяльностi не оподатковуються, тому держава зазнає певних збиткiв. Водночас через вищi заробiтки та зовнiшню привабливiсть нерегламентованоi дiяльностi у людей формується ставлення до неi як до престижноi. В Украiнi спостерiгається скорочення працюючих. За 2001 р. чисельнiсть населення, зайнятого в усiх сферах економiчноi дiяльностi, скоротилася майже на 3 % порiвняно з 2000 р. Протягом 2001 р. з рiзних причин залишили постiйнi робочi мiсця 20,6% працiвникiв. Двi третини звiльнених були прийнятi в рiзнi сектори економiки, а одна третина знайшла самостiйне заняття або поповнила лави безробiтних. Висока мобiльнiсть кадрiв спостерiгається переважно у виробничих галузях. У сучасних ринкових умовах дедалi бiльша увага придiляється глобалiзацii, подальшому розвитку технологiй, насамперед iнформацiйних i телекомунiкацiйних, а також новим можливостям iнтеграцii нацiональних господарств у свiтову економiку. 62. Безробiття:сутнiсть,типи,соц.-екон. наслiдки. Безробiття - складне економiчне, соцiальне i психологiчне явище. Водночас безробiття - це економiчна категорiя, яка вiдбиває економiчнi вiдносини щодо вимушеноi незайнятостi працездатного населення.Розрiзняють вiдкрите i приховане безробiття: Вiдкрите безробiття означає існування явно незайнятого населення, приховане - наявнiсть формально зайнятого населення.Можна видiлити такi види безробiття: фрикцiйне, структурне, циклiчне, сезонне, iнституцiйне. Фрикцiйне безробiття пов'язане з перемiщенням людей з однiєi роботи на iншу, а також iз однiєi мiсцевостi в iншу. Фрикцiйне безробiття означає, що iснують постiйний зв'язок мiж звiльненням з однiєi органiзацii i найманням працiвникiв iншими органiзацiями, замiщення одних професiй iншими, рух працiвникiв з одних галузей в iншi тощо. Виникнення структурного безробiття пов'язане зi структурними зрушеннями в економiцi, закриттям застарiлих пiдприємств i виробництв, скороченням випуску продукцii у разi переорiєнтацii виробництва, закриття шкiдливих пiдприємств. Причиною структурного безробiття є територiальна i квалiфiкацiйна невiдповiднiсть мiж вiльними робочими мiсцями i безробiтними. Сезонне безробiття стосується тих видiв виробництва, якi мають сезонний характер i в яких протягом року вiдбуваються рiзкi коливання попиту на працю (сiльське господарство, будiвництво тощо). Циклiчне безробiття - це вид безробiття, при якому розмiри ринку працi коливаються разом з коливаннями циклу дiловоi кон'юнктури. Iнституцiональне безробiття це безробiття, яке породжується правовими нормами, що впливають на попит i пропозицiю працi. 63. Причини формування безробiття. За Томасом Мальтусом причину безробiття треба шукати в надмiрно швидкому зростаннi населення. Сучасний досвiд соцiального розвитку показав однак, що в багатьох високорозвинутих краiнах спостерiгається дуже низька народжуванiсть i навiть абсолютне скорочення населення, однак безробiття iснує. Отже причина безробiття - у iншому. Принципово iнакше пояснення безробiття дав Карл Маркс. На його думку причиною безробiття є не зростання заробiтноi плати, не швидкi темпи зростання населення, а нагромадження капiталу в умовах зростання технiчноi надбудови промислового виробництва. Iншою причиною є банкрутство пiдприємств в умовах ринку. Факторами, якi пiдсилюють безробiття, є кризи i спади, мiграцii сiльського населення. За Дж.М.Кейнсом причини безробiття - у вiдсутностi синхронностi споживання, заощадження та iнвестицiй. Зменшення стимулiв до iнвестування призводить до безробiття. Артур Пiгу (1877-1959) причину безробiття вбачав у недосконалiй конкуренцii, яка дiє на ринку працi i веде до завищення ринку працi. Iз вступного курсу економiчноi теорii зупинимося на неокласичному поясненнi безробiття. Воно акцентує увагу на таких явищах, як жорсткiсть зарплати, негнучкiсть цiн, хибнi передбачення щодо iнфляцii. Як вiдомо, кейнсiанськi рекомендацii щодо обмеження безробiття зводились до пропозицii стимулювати сукупний попит з боку держави. З кейнцiанськоi моделi виходить , що уряд може стабiлiзувати економiку з допомогою вiдповiдноi фiскальноi полiтики. 64. Показники, що характеризують рiвень безробiття. Число безробiтних (за визначенням МОП) у середньому за 2001 р. зменшилось на 190,7 тис. i становило 2,5 млн осiб. Середньомiсячний рiвень безробiття (за методологiєю МОП) у 2001 р. скоротився порiвняно з попереднiм роком на 0,6 вiдсоткового пункту та становив 11,1 % економiчно активного населення у вiцi 15- -70 рокiв. Серед осiб працездатного вiку цей показник знизився на 0,7 вiдсоткового пункту та становив 11,8 % економiчно ак тивного населення вiдповiдного вiку. Важливе значення має обчислення природного рiвня безробiття: Природний рiвень безробiття = Природне безробiття / Обсяг робочоi сили *100 У визначеннi МОП - Рб=Б/Еа *100 Рiвень зареєстрованого безробiття: Рб =Бз/Чп.н.*100 де Рб - рiвень безробiття, %; Б - кiлькiсть безробiтних у вiцi 15-70 рокiв; Еа - кiлькiсть економiчно активного населення; Бз - кiлькiсть безробiтних, зареєстрованих у державнiй службi зайнятостi; ЧП.Н - кiлькiсть працездатного населення у працездатному вiцi. 65. Умови надання статусу безробiтного. Згiдно iз Законом Украiни "Про зайнятiсть населення" безробiтними вважаються працездатнi громадяни працездатного вiку, якi з незалежних вiд них причин не мають заробiтку або iнших передбачених чинним законодавством доходiв через вiдсутнiсть вiдповiдноi роботи, зареєстрованi у державний службi зайнятостi, тобто це особи, що шукають роботу та здатнi почати працювати. Не можуть бути визнанi безробiтними громадяни: а) вiком до 16 рокiв, за винятком тих, якi працювали i були вивiльненi у зв'язку зi змiнами в органiзацii виробництва i працi: реорганiзацiєю, перепрофiлюванням i лiквiдацiєю пiдприємства, установи й органiзацii або скороченням чисельностi (штату); б) якi вперше шукають роботу i не мають професii (спецiальностi), в тому числi випускники загальноосвiтнiх шкiл, якщо вони вiдмовляються вiд проходження професiйноi пiдготовки або вiд оплачуваноi роботи, у тому числi роботи тимчасового характеру; в) якi вiдмовилися вiд двох пропозицiй пiдходящоi роботи з моменту реєстрацii iх у службi зайнятостi як осiб, котрi шукають роботу. При цьому вони втрачають право на надання статусу безробiтного строком на три мiсяцi з подальшою реєстрацieю; г) якi мають право на пенсiю вiдповiдно до законодавства Украiни. 66. Сутнiсть закону Оукена. Вважається, що перевищення безробiттям природного рiвня спричиняє певну втрату.ВНП:Втрата ВНП = Потенцiйний(природний)ВНП - Реальний ВНП У вищенаведенiй формулi складнiсть для розрахунку може становити лише визначення потенцiйного (природного) ВНП. Останнiй визначається так: Потенцiйний(природний)ВНП = 94,5 % вiд кiлькостi працездатних * Нормальна к-сть роб.год. протягом року * Середня продуктивнiсть працi. Перший множник для розрахунку потенцiйного рiвня безробiття означає: у формулi закладено, що нормальним (природним) рiвнем 5,5% (100% - 94,5% = 5,5%). Непрямий (обернений) зв'язок мiж вiдхиленням безробiття вiд природного рiвня i вiдхиленням реального ВНП вiд природного був визначений Артуром Оукеном. Суть розкритого ним зв'язку можна сформулювати так: 1% пункт вiдхилення безробiття вiд природного рiвня (6%) означає вiдхилення реального ВНП вiд потенцiйного на 2,5%-их пункти. Вiдповiдно до цього закону, якщо безробiття встановилося на рiвнi 8%, тобто перевищило природний рiвень на 2 природнi пункти (8%-6%=2%), тобто реальний ВНП вiдхилився вiд потенцiйного на 5 процентних пункти (2,5 х 2 = 5) З цього закону можна зробити висновок щодо практичноi дiяльностi, а саме: необхiдно щорiчно неменше як 2,5--3,0 % ВIН I спрямовувати на створення нових робочих мiсць. Економiчними збитками вiд безробiття є також звуження споживчого ринку, нарощування елементiв кризи надвиробництва. Крiм того, люди, якi перебувають у статусi безробiтних, втрачають професiйнi навички, стереотипи трудовоi поведiнки. 67. Iндивiдуальний трудовий договiр як форма регулювання вiдносин зайнятостi. Переважна бiльшiсть громадян влаштовуються на роботу, укладаючи iндивiдуальний трудовий договiр.Працiвник маe право реалiзувати своi здiбностi до продуктивноi i творчоi працi шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декiлькох пiдприємствах. Влаштовуючись на роботу, працiвник укладає трудовий договiр не з державою як власником i не з уповноваженою службовою особою, а iз створюваним власником пiдприємством як юридичною особою. Предметом трудового договору виступає жива праця, iнакше кажучи, процес працi. Це означає, що працiвник зобов'язується виконувати певну роботу або займати певну посаду на пiдприємствi, а власник або уповноважена ним адмiнiстрацiя зобов'язується забезпечити його цiєю роботою, надавати засоби виробництва, обладнання, прилади, механiзми, примiщення, сировину, матерiали, комплектуючi деталi, давати вказiвки, конкретнi завдання. Обов'язки власника насамперед складаються з обов'язку забезпечити особам, працю яких вони використовують на договiрнiй основi, соцiальнi, економiчнi гарантii i права, передбаченi законом. Зокрема, всi власники зобов'язанi забезпечити розмiр оплати працi найманих працiвникiв всiх видiв пiдприємств, не нижчий мiнiмальноi заробiтноi плати, встановленоi державою; забезпечити дотримання гарантiй, встановлених для жiнок у зв'язку з материнством, для неповнолiтнiх працiвникiв; сплачувати обов'язковi страховi внески за працюючих громадян до Фонду соцiального страхування i Пенсiйного фонду Украiни та iн. Умови трудового договору можуть бути обов'язковими, i факультативними, тобто необхiднi та додатковi. У бiльшості випадкiв початок роботи настає зразу ж пiсля укладення трудового договору. 68. Колективний договiр i його роль у регулюваннi соц.- трудових вiдносин зайнятостi. Колективний договiр - це локальний нормативно-правовий акт, який мiстить комплекс нормативних положень та колективно-договiрних зобов'язань, направлених на регулювання трудових, соцiально-економiчних та органiзацiйно-управлiнських вiдносин, що складаються на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi, господарювання та кiлькостi працiвникiв, якi мають право юридичноi особи i використовують найману працю. В договорi вказанi зокрема: змiни в органiзацii виробництва i працi; забезпечення продуктивноi зайнятостi; нормування i оплати працi, встановлення форм, системи, розмiрiв заробiтноi плати та iнших видiв трудових виплат (доплат, надбавок, премiй та iн.); встановлення гарантiй, компенсацiй, пiльг; участi трудового колективу у формуваннi, розподiлi i використаннi прибутку пiдприємства, установи, органiзацii (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалостi робочого часу i вiдпочинку; умов i охорони працi. Порядок реєстрацii колективних договорiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни. Умови колективного договору, що погiршують порiвняно з чинним законодавством i угодами становище працiвникiв, є недiйсними.Метою колективного договору є полiпшення господарськоi дiяльностi пiдприємства, пiдвищення його рентабельностi i якостi продукцii, що випускається, забезпечення трудящим можливостi брати участь в управлiннi виробництвом, удосконалення винагороди за працю, пiдняття рiвня охорони працi, матерiально-побутового та культурного обслуговування працюючих. 69. Генеральнi, галузевi i регiональнi угоди, iх значення в забезпеченнi ефективноi зайнятостi Генеральна угода - це правовий акт, що встановлює загальнi принципи проведення соцiально-економiчноi полiтики. Галузева (тарифна) угода - це правовий акт, що встановлюe напрямки соцiально-економiчного розвитку галузi, систему оплати та умови працi, соцiальнi гарантii для робiтникiв галузi (професiональноi групи), бiльшостi пiдприємств, що входять до сфери ii дii. Угоди на регiональному рiвнi укладаються мiж мiсцевими органами державноi влади чи регiональними об'єднаннями пiдприємцiв, якщо вони мають вiдповiднi повноваження, та об'eднаннями профспiлок чи iншими уповноваженими трудовими колективами органами. Угодою на галузевому рiвнi регулюється галузевi норми. Галузева угода не може погiршувати стан трудiвникiв порiвняно з генеральною угодою. Угоди на регiональному рiвнi ругулюють норми соцiального захисту найманих трудiвникiв пiдприємств, мають бiльш високi порiвняно з генеральною угодою гарантii та льготи. Будь-яка з сторiн має право за три мiсяцi до закiнчення строку дii угоди чи у строки визначенi цим документом, внести iншим сторонам письмове повiдомлення про початок переговорiв по укладанню нових угод. Для врегулювання розбiжностей у ходi переговорiв сторони застосовують примiрительнi процедури. Угода пiдписується уповноваженими представниками сторiн не пiзнiше нiж через 10 днiв по закiнченню колективних переговорiв. 70. Державнi гарантii в сферi зайнятостi. Держава гарантує працездатним громадянам, якi постiйно проживають на територii Украiни:вiльний вибiр виду дiяльностi; безплатне сприяння державними службами зайнятостi у пiдборi пiдходящоi роботи i працевлаштуваннi вiдповiдно до покликання,здiбностей, професiйноi пiдготовки, освiти, з урахуванням суспiльних потреб; надання пiдприємствами, установами, органiзацiями вiдповiдно до iх попередньо поданих заявок роботи за фахом випускникам державних вищих навчальних, професiйних навчально-виховних закладiв; безплатне навчання безробiтних нових професiй,перепiдготовку в навчальних закладах або у системi державноi служби зайнятостi з виплатою стипендii; компенсацiю вiдповiдно до законодавства матерiальних витрат у зв'язку з направленням на роботу в iншу мiсцевiсть; правовий захист вiд необгрунтованоi вiдмови у прийняттi на роботу i незаконного звiльнення, а також сприяння у збереженнi роботи. Право на працю вивiльнюваним працiвникам гарантується: наданням iншоi роботи на тому ж пiдприємствi, в установi,органiзацii;наданням роботи на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацii за тiєю ж професiєю, спецiальнiстю, квалiфiкацiєю, а при ii вiдсутностi - iншоi роботи з урахуванням iндивiдуальних побажань i суспiльних потреб;наданням можливостi навчання нових професiй (спецiальностей) з наданням вiдповiдноi роботи. Внески на соцiальне страхування сплачуються пiдприємствами, установами, органiзацiями без будь-яких вiдрахувань iз заробiтноi плати працiвникiв. Допомога по вагiтностi i родах виплачуeться протягом усiєi вiдпустки по вагiтностi i родах в розмiрi повного заробiтку. 71. Планування працi його роль в управлiннi людськими ресурсами Персонал органiзацii є об'єктом управлiння, продуктивною силою, основною складовою кожного виробничого процесу. У зв'язку з цим планування, формування, перерозподiл i рацiональне використання "людських ресурсiв" в органiзацii є основним змiстом управлiння персоналом. У сучасних умовах поряд iз фiнансовим та виробничим капiталом дедалi важливiшими ресурсами стають знання, досвiд, трудовi навички, iнiцiатива, дiловитiсть, цiннiсно-мотивацiйна сфера працiвникiв. Тому кадри є суб'єктом управлiння. Здатнiсть персоналу бути об'єктом i суб'єктом управлiння основна особливiсть управлiння персоналом в органiзацii. Ефективнiсть внутрiшнього ринку виявляється у зменшеннi плинностi трудових ресурсiв, скороченнi витрат, пов'язаних з купiвлею-продажем робочоi сили, з навчанням персоналу, сприяннi просуванню працiвникiв службовими схiдцями. Аналiз внутрiшнiх ринкiв передбачає вивчення системи соцiально-трудових вiдносин, управлiння трудовими ресурсами на рiвнi пiдприємства, тобто дослiдження проблем управлiння персоналом, нормування i органiзацii працi, управлiння продуктивнiстю праці, систем оплати працi, планування працi тощо. 72. Трудовi показники, iх взаємозв'язок i вплив на ефективнiсть дiяльностi суб'єктiв господарювання Основними трудовими показниками є: продуктивнiсть працi, чисельнiсть працiвникiв, фонд оплати працi, середня заробiтна праця. Трудовi показники визначаються технiко-економiчними факторами, технiко-органiзацiйним рiвнем виробництва, соцiальними умовами, природними умовами та рiвнем рацiональностi природо використання, зовнiшньоекономiчними зв'язками та рiвнем iх використання. Основою для розроблення системи планових трудових показникiв є: виробнича програма, план пiдвищення ефективностi виробництва, норми та нормативи затрат працi i заробiтноi плати. Продуктивнiсть працi є важливим трудовим показником. Вiд ii рiвня i динамiки залежить чисельнiсть працiвникiв, рiвень i фонд оплати працi, обсяг випуску продукцii тощо. У ринковiй економiцi пiдвищення продуктивностi працi - основний чинник вирiшення економiчних проблем пiдприємства. Планування заробiтноi плати включає планування фонду заробiтноi плати i середньоi заробiтноi плати. Визначаючи середню заробiтну плату, необхiдно виходити iз принципу, що зростання продуктивностi працi має забезпечувати збiльшення фонду накопичення i сприяти зростанню матерiального добробуту працiвникiв. Цього можна досягти лише тодi, коли пiдвищення продуктивностi працi випереджатиме зростання середньоi заробiтноi плати. 73. Види планiв з працi. Планування робiт з працi повинно включати визначення завдань пiдроздiлам i службам пiдприємства. Воно здiйснюється на основi: перспективних (п'ятилiтнiх) - комплексних планiв полiпшення умов працi i санiтарно-оздоровчих заходiв, що є частиною планiв економiчного i соцiального розвитку пiдприємства; поточних (рiчних) планiв заходiв щодо працi, що включаються в угоди по працi для висновку колективних договорiв; оперативних (квартальних, мiсячних) планiв по цехах i дiлянкам. 74. Планування працi на макро- i мезорiвнях В економiцi краiни можна видiлити такi форми подiлу працi:мiж галузями економiки(макрорiвень),в серединi цих галузей(мезорiвень), а також всерединi пiдприємств (мiкрорiвень) Планування трудових показникiв на рiвнi пiдприємства вiдбуваeться такими методами: по факторам - вплив кожного фактора даe пiдвищення продуктивностi працi на основi двох показникiв: - на основi зниження трудомiсткостi; - полiпшення використання робочого часу 75. Показники працi як складова бiзнес-плану. А)Управлiння продуктивнiстю. Бiзнес-план, в якому визначенi iндивiдуальнi цiлi та дii, може слугувати вiдправною точкою програми по управл. прод. Його можно використати для оцiнки прод. працi спiвробiтникiв, вiддiлiв чи ефективностi всьго бiзнесу; для оновлення завдань i строкiв iх виконання i для визначення потрiбних дiй. Прод. працi окремих людей i пiдроздiлiв органiзацii можна оцiнювати відносно до цiлей, що поставленi в вихiдному планi або согласованi пiзнiше. Оцiнка може впливати на оплату працi, iнвестицiй тощо. Б) Планування людських ресурсiв i навичок. Багато бiзнес-пл. пiдкреслюють важливiсть персоналу, але iгнорують навички, методи пiдготовки i розвитку персоналу, необхiднi для виконня плану. Коли люди ознайомленi з вимогами, що поставленi бiзнес-планом, треба обговорити з ними питання iх особистоi пiдготовки, щоб бути впевненим, що iх навички вiдповiдають поставленим цiлям. У Великобританii головною цiллю соцiальноi програми пiдготовки персоналу є розширення штату вiдповiдних викладачiв. Визначення потреби пiдготовки в кожному випадку повинно бути частиною щорiчного процесу професiйного тестування. 76. Методи планування трудових показникiв на рiвнi пiдприємства Основними трудовими показниками є: продуктивнiсть працi, чисельнiсть працiвникiв, фонд оплати працi, середня заробiтна праця. Планування трудових показникiв на рiвнi пiдприємства вiдбувається такими методами: по факторам - вплив кожного фактора дає пiдвищення продуктивностi працi на основi двох показникiв: - на основi зниження трудомiсткостi; - полiпшення використання робочого часу 77. Розробка планiв з продуктивностi працi, чисельностi персоналу, фонду заробiтноi працi Продуктивнiсть працi є важливим трудовим показником. Вiд ii рiвня i динамiки залежить чисельнiсть працiвникiв, рiвень i фонд оплати працi, обсяг випуску продукцii тощо. Для розроблення плану продуктивностi працi необхiдно мати план органiзацiйно-технiчних заходiв, звiтний i плановий баланси робочого часу одного робiтника, а також данi про втрати робочого часу у звiтному перiодi на основi фотографiй i самофотографiй робочого дня, або данi табельного облiку. Основнi етапи планування продуктивностi працi такi: аналiз рiвня i динамiки продуктивностi працi в попередньому перiодi; виявлення резервiв пiдвищення виробiтку в наступному перiодi; визначення очiкуваного рiвня продуктивностi працi в поточному перiодi; розроблення плану заходiв щодо використання виявлених резервiв; розрахунок ефективностi кожного заходу, спрямованого на пiдвищення продуктивностi працi; визначення можливого рiвня продуктивностi працi в плановому перiодi. Планування персоналу є складовою загального планування дiяльностi i розвитку пiдприємства, спрямованою на забезпечення пропорцiйного i динамiчного розвитку персоналу. Воно передбачає визначення загальноi i додатковоi потреби в наступному перiодi, а також розрахунок його квалiфiкацiйноi структури. 78. Планування соцiального розвитку трудових колективiв Розвиток персоналу є важливим фактором успiшноi дiяльностi пiдприємства. Розвиток персоналу - це сукупнiсть заходiв щодо набуття i пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв, а саме: навчання, яке у формi загального i професiйного навчання дає необхiднi знання, навички i досвiд; пiдвищення квалiфiкацii, тобто полiпшення професiйних знань i навичок у зв'язку з розвитком науково-технiчного прогресу; навчання в школi управлiння i керiвництва, що дає необхiднi знання i пiдготовку для призначення на керiвну посаду i формування кар'єри керiвника. Завданням планування персоналу є визначення майбутнiх вимог, що ставляться до робочих мiсць, а також планування заходiв, необхiдних для професiйного розвитку працiвникiв. У плануваннi розвитку персоналу важливим завданням є планування заходiв, спрямованих на досягнення рiвня освiти, необхiдного для призначення на певну посаду. На пiдприємствах треба розробляти плани щодо подальшоi освiти спiвробiтникiв, направлених для набуття спецiальноi професiйноi квалiфiкацii i виробничого досвiду. Успiшний розвиток персоналу обумовлений трьома факторами: знаннями, можливостями i поведiнкою працiвникiв. Знання є основою розвитку здiбностей персоналу, сприяє формуванню особистого потенцiалу. Можливостi виражають умови використання отриманих знань, визначають iх кориснiсть, реалiзацiю. Розвиток персоналу неможливо забезпечити тiльки на основi пiдвищення знань i можливостей. Необхiдно враховувати особливостi поведiнки, взаємовiдносин, мiж особистiсних i неформальних комунiкацiй. 79. Сутнiсть, змiст, завдання i значення органiзацii працi Органiзацiя працi- це спосiб поєднання безпосереднiх виробникiв iз засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кiнцевих соцiально-економiчних результатiв. Органiзацiя працi є об'єктивною необхiднiстю i невiд'ємною складовою трудовоi дiяльностi людини. Вона має сприяти вдосконаленню всiх процесiв працi, виробничих структур для досягнення найвищоi ефективностi суспiльного виробництва. В умовах ринковоi економiки на всiх рiвнях управлiння можна видiлити економiчнi та соцiально-психологiчнi завдання щодо полiпшення органiзацii працi. Економiчнi завдання передбачають досягнення максимальноi економii живоi та уречевленоi працi, пiдвищення продуктивностi, зниження витрат у процесi виробництва продукцii i надання послуг належноi якостi. Соцiально-психологiчнi завдання передбачають створення таких умов працi, якi б забезпечували високий рiвень працездатностi зайнятих у виробництвi. Крiм того, працiвники мають одержувати задоволення вiд роботи, яку виконують. Вперше наукова теорiя працi знайшла вiдображення в тейлоризмi (понад 100 рокiв тому), i подальший ii розвиток полягав у переходi до концепцiй "збагачення працi", "автономних груп", "гуманiзацii працi", якi потiм продовжили свiй розвиток у складi бiльш широких економiко-соцiологiчних i полiтико-iдеологiчних теорiй "демократii в промисловостi", "соцiальноi iнтеграцii" та iн. 80. Принципи органiзацii працi Економiка працi вивчає трудову дiяльнiсть людини з метою забезпечення умов ii високоi ефективностi, результативностi. Для того, щоб трудова дiяльнiсть людей була рацiональною та ефективною вона повинна бути належним чином органiзована. На макроекономiчному рiвнi створення передумов ефективного функцiонування працi здiйснюється у межах суспiльноi органiзацii працi. На мiкрорiвнi - в рамках органiзацii працi на пiдприємствах (органiзацiях, фiрмах тощо). Облiк ресурсiв працi маe важливе значення, бо дає змогу оцiнити за рахунок яких чинникiв здiйснюється зростання суспiльного багатства. Використання ресурсiв працi здiйснюється в системi органiзацii працi в суспiльствi та на пiдприємствi. Органiзацiя працi в суспiльствi - це зумовлена економiчним устроєм та законодавчого регулюєма загальнодержавна система використання працi в суспiльствi. У функцiональному аспектi органiзацiя працi в суспiльствi - це система управлiння працею, яка встановлена в суспiльствi. 81. Основнi напрями органiзацii працi на пiдприємствi. 1. Органiзацiя працi на пiдприємствi охоплює такi основнi напрями: подiл i кооперацiя працi, що передбачають науково обгрунтований розподiл працiвникiв за певними трудовими функцiями, робочими мiсцями, а також об'єднання працiвникiв у виробничi колективи; 2. органiзацiя i обслуговування робочих мiсць, що сприяють рацiональному використанню робочого часу; 3. нормування працi, що передбачає визначення норм затрат працi виробництво продукцii i надання послуг як основу для органiзацii працi i визначення ефективностi виробництва; 4. органiзацiя пiдбору персоналу та його розвиток, тобто - планування персоналу, профорiєнтацiя i профвiдбiр, наймання персоналу, пiдвищення його квалiфiкацii, планування кар'єри тощо; 5. оптимiзацiя режимiв працi i вiдпочинку, встановлення найбiльш рацiонального чергування часу роботи та вiдпочинку протягом робочоi змiни, тижня, мiсяця. Вiдпочинок, його змiст i тривалiсть максимально сприяти досягненню високоi працездатностi протягом робочого часу; 6. рацiоналiзацiя трудових процесiв, прийомiв i методiв працi на основi узагальнення прогресивного досвiду. Рацiональним вважається такий спосiб роботи, який забезпечує мiнiмальнi затрати часу; 7. полiпшення умов працi, що передбачає зведення до мiнiмуму шкiдливостi виробництва, важких фiзичних, психологiчних навантажень, а також формування системи охорони i безпеки працi; 8. змiцнення дисциплiни працi, пiдвищення творчоi активностi працiвникiв; 9. мотивацiя й оплата працi. 82. Органiзацiя працi на макро- i мезорiвнях. В економiцi краiни можна видiлити такi форми подiлу працi:мiж галузями економiки(макрорiвень),в серединi цих галузей(мезорiвень), а також всерединi пiдприємств (мiкрорiвень). На макроекономiчному рiвнi створення передумов ефективного функцiонування працi здiйснюється у межах суспiльноi органiзацii працi. Використання ресурсiв працi на мiкрорiвнi здiйснюється в рамках органiзацii працi на пiдприємствi. В умовах конкуренцii виробникiв головним завданням органiзацii працi на пiдприємствi є забезпечення максимального випуску продукцii за умов мiнiмальних витрат усiх виробничих ресурсiв, в тому числi й працi. Слiд урахувати, що мiнiмiзацiя трудових витрат маe певнi межи: економiчнi, соцiальнi, психологiчнi. Система органiзацii працi на пiдприємствi маe такi елементи: розподiл та кооперацiю працi; нормування працi; органiзацiя та обслуговування робочих мiсць; органiзацiя пiдбору персоналу та його розвиток; удосконалення умов працi; розробка та оптимiзацiя режимiв працi та вiдпочинку; рацiоналiзацiя трудових процесiв; органiзацiя стимулювання працi; iншi. 83. Характеристика склад органiзацii працi на рiвнi пiдпр Використання ресурсiв працi на мiкрорiвнi здiйснюється в рамках органiзацii працi на пiдприємствi. В умовах конкуренцii виробникiв головним завданням органiзацii працi на пiдприємствi є забезпечення максимального випуску продукцii за умов мiнiмальних витрат усiх виробничих ресурсiв, в тому числi й працi. Слiд урахувати, що мiнiмiзацiя трудових витрат має певнi межи: економiчнi, соцiальнi, психологiчнi. Система органiзацii працi на пiдприeмствi має такi елементи: розподiл та кооперацiю працi; нормування працi; органiзацiя та обслуговування робочих мiсць; органiзацiя пiдбору персоналу та його розвиток; удосконалення умов працi; розробка та оптимiзацiя режимiв працi та вiдпочинку; рацiоналiзацiя трудових процесiв; органiзацiя стимулювання працi; iншi. 84. Орг-цiя працi на робочому мiсцi. Важливим елементом органiзацii працi на пiдприємствi є вдосконалення планування, органiзацii i обслуговування робочих мiсць з метою створення на кожному з них необхiдних умов для високопродуктивноi працi. Робоче мiсце - це зона трудовоi дiяльностi робiтника, або групи робiтникiв, оснащена всiм необхiдним для успiшного здiйснення роботи. Водночас це первинна ланка виробничоi структури пiдприємства, яка може функцiонувати вiдносно самостiйно. Органiзацiя робочого мiсця - це система заходiв щодо його планування, оснащення засобами i предметами працi, розмiщення в певному порядку, обслуговування й атестацii. Планування робочого мiсця передбачає рацiональне розмiщення у просторi матерiальних елементiв виробництва, зокрема устаткування, технологiчного та органiзацiйного оснащення, а також робiтника. Робоче мiсце має робочу, основну i допомiжну зони. В основнiй зонi, яка обмежена досяжнiстю рук людини в горизонтальнiй i вертикальнiй площинах, розмiщуються засоби працi, що постiйно використовуються в роботi. У допомiжнiй зонi розмiщуються предмети, котрi застосовуються рiдко. Велике значення має рацiональне технологiчне й органiзацiйне оснащення робочих мiсць, що передбачає забезпечення iх основним технологiчним устаткуванням, технологiчним i органiзацiйним оснащенням (iнструментом, пристроями, допомiжними матерiалами, запасними частинами та устаткуванням для iх зберiгання i розмiщення, а також засобами сигналiзацii, освiтлювальною апаратурою, робочими меблями, тарою тощо). 85. Умови працi: сутнiсть i значення. Умови працi (УП)-це сукупнiсть взаeмопов'яз. Виробнич.,санiт-гiгieн,психофiзiолог,естетичн. I соц. факторiв конкретноi працi ,обумовлених рiвнем розвитку продуктивн. сил сусп-ва,якi визначають стан виробнич. Середовища та впливають на здоров'я i працездатнiсть людини.Видiл. 4 фази працездатностi в процесi одного труд. циклу(дня,змiни): -пристос-ня до працi (час,протягом якого людина адаптується до майб. умов працi) -стiйка працездатнiсть(найвища якiсть працi при оптим. рiвнях функц-ня фiзiолог. систем органiзму) -субкомпетенцiя(початок розвитку втоми,якiсть працi ще зберiгається,але лише за рах. перенапруження вiдповiдн. функцiй органiзму ) -втома (зниження якостi роботи за подальшого погiрш. функцiонального стану людини ) Наступною фазою життєдiяльн-тi людини повинна бути фаза вiдновлення працездатностi(вiдпочинку) 86. Умови працi та фактори iх формування Умови працi - це сукупнiсть взаємозв'язаних виробничих, санiтарно-гiгiєнiчних, психофiзiологiчних, естетичних i соцiальних факторiв конкретноi працi, обумовлених рiвнем розвитку продуктивних сил суспiльства, якi визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я i працездатнiсть людини Вiдповiдно до рекомендацiй МОП визначають такi основнi фактори виробничого середовища, що впливають на працездатнiсть людини в процесi виробництва: фiзичне зусилля, нервове напруження, робоче положення, монотоннiсть роботи, температура, вологiсть, забруднення повiтря, виробничий шум, вiбрацiя, обертання, поштовхи, освiтленiсть у робочiй зонi. Фактори виробничого середовища мають психологiчнi i фiзiологiчнi межi. Психологiчна межа характеризується певними нормативами, перевищення яких викликає у працюючих вiдчуття дискомфорту. Фiзiологiчна межа характеризується такими нормативами, перевищення яких потребує припинення роботи. Кожний iз цих факторiв виробничого середовища дiє вiдокремлено, i його вплив ураховується окремо пiд час атестацii i паспортизацii робочого мiсця. 87. Взаємозв'язок організації праці з організацією виробництва. Організація праці - це спосіб поєднання виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих економічно-соціальних результатів. Організація виробництва - це процес, що поєднує виробників та засоби виробництва з метою отримання високоякісної продукції. І організація праці, і організація виробництва є об'єктивно необхідними і невід'ємними складовими трудової діяльності кожної людини. Ці категорії обов'язково мають сприяти досягненню найвищої ефективності суспільного виробництва. Їх наглядне поєднаннння можна спостерігати завдяки багатьом категоріям, зокрема, нормуванню праці. Також взаємозв'язок між організацією праці і організацією виробництва можна показати через залежність від слідуючих чинників: рівня науково-технічного прогресу, психологічних факторів і особливостей екологічного середовища, від тих завдань, що вирішуються в різних ланках системи управління. І, звичайно, варто виділити обопільну взаємозалежність даних категорій, адже без ефективної організації праці неможливо вдало організувати виробництво на кожному підприємстві і навпаки. 88. Нормування працi як провiдна складова ii орг-цii. Нормування працi - це вид дiяльностi з управлiння виробництвом, пов'язаний з визначенням необхiдних затрат працi i п результатiв, контролем за мiрою працi. Нормування працi - складова органiзацii працi i виробництва. Воно є важливою ланкою технологiчноi й органiзацiйноi пiдготовки виробництва, оперативного управлiння ним, невiд'ємною частиною менеджменту i соцiально-трудових вiдносин. Норми працi є основою системи планування роботи пiдприємства та його пiдроздiлiв, органiзацii оплати працi персоналу, облiку затрат на продукцiю, управлiння соцiально-трудовими вiдносинами тощо. Органiзовуючи працю, слiд визначити, яка ii кiлькiсть потрiбна для виконання кожноi конкретноi роботи i якою має бути ii якiсть. Норми працi є основою для визначення пропорцiй розвитку галузей економiки, складання балансу використання трудових ресурсiв, визначення виробничих потужностей. Норми працi на пiдприємствi можуть використовуватися для визначення трудомiсткостi окремих видiв продукцii i вiдповiдних затрат працi для виконання виробничоi програми. Отже, нормування працi є засобом визначення як мiри працi для виконання тiєi чи iншоi конкретноi роботи, так i мiри винагороди за працю залежно вiд ii кiлькостi та якостi. В умовах розвитку ринкових вiдносин, поглиблення економiчноi самостiйностi пiдприємств нормування працi набуває великого значення як засiб скорочення затрат живоi працi, зниження собiвартостi продукцii, пiдвищення продуктивностi працi тощо. 89. Функцii нормування працi. Нормування працi-це вид дiяльностi з управлiння вироб-вом,пов'язаний з визначенням необх затрат працi та ii резулютатiв,контролем за мiрою працi.Норм-ня працi-складова органiзацii працi i вироб-ва;норми працi є основоюсис-ми планув-ня роботи пiдприємства та його пiдроздiлiв,органiзацii оплати працi персоналу,облiку затрат на продукцiю,управлiння соц-труд вiдносинами тощо.Органiзовуючи працю,необх.знати,яка к-iсть ii потрiбна для викон. Кожноi конкретн. роботи i якою маe бути ii якiсть.за доп. норм працi здiйснюються планово-органiзац розрах-ки,внутр.заводське i цехове оперативне планування, складаються бiзнес-плани пiдприємств,плануються обсяги вироб-ва,розрах-ся завантаження устаткуванняi роб мiсць;узгоджуeться взаємодiя цехiв,бригад,вiддiлiв пiдприємства. Норми труд. затрат необхiднi для органiзацii працi не лише робiтникiв вiдрядчикiв,а й робiтникiв-почасовикiв,професiоналiв,фахiвцiв та технiчн службовцiв;норми працi e складовим елементом органiзацii зароб плати т. я. виконання норм є умовою отримання заробiтку,вiдповiдного тарифу або окладу,установленого для даного працiвника. 90. Об'єкти нормування працi. Отже, сукупнiсть прийомiв, об'єднаних з урахуванням технологiчноi послiдовностi або спiльностi факторiв, що впливають на час виконання завдання (наприклад, установка деталi в пристосування i зняття ii пiсля оброблення), утворюють комплекс трудових прийомiв. Залежно вiд особливостей виробництва об'єктами нормування можуть бути: обсяг роботи за певний перiод часу - годину, змiну, мiсяць (наприклад, на видобувних та апаратурних процесах, допомiжних роботах на промислових пiдприємствах); зона обслуговування (для багатоверстатникiв у текстильнiй промисловостi, на обробних процесах з багатоверстатним обслуговуванням у машинобудуваннi); чисельнiсть персоналу (обслуговування потужних технологiчних, енергетичних, транспортних систем тощо). Для розрахунку норм працi потрiбна чiтка класифiкацiя затрат часу. Класифiкацiю затрат часу можна здiйснювати щодо працiвника, роботи устаткування, тривалостi виробничого процесу 92. Класифiкацiя втрат робочого часу Затрати робочого часу подiляються на нормованi i ненормованi. До нормованих належать необхiднi для даних конкретних умов затрати основного i допомiжного часу, часу обслуговування робочого мiсця, на вiдпочинок та особистi потреби, регламентованi перерви з органiзацiйно-технiчних причин, пiдготовчо-завершальний час. Сумарна величина цих затрат часу на одиницю продукцii є штучно-калькуляцiйним часом. Визначення фактичних затрат часу на виконання елементiв операцiй потрiбне для розроблення нормативiв часу, вибору найрацiональнiших методiв працi, аналiзу якостi норм i нормативiв тощо. Найпоширенiшими на пiдприємствах методами дослiдження трудових процесiв є: хронометраж, фотографiя робочого часу, фотохронометраж. При цьому фактичнi затрати часу вимiрюються за допомогою секундомiрiв, хронометрiв, годинникiв, хронографiв. 91. Нормування як засiб регламентування трудовоi дiяльностi. Нормування працi - це вид дiяльностi з управлiння виробництвом, пов'язаний з визначенням необхiдних затрат працi i п результатiв, контролем за мiрою працi. Нормування працi - складова органiзацii працi i виробництва. Воно є важливою ланкою технологiчноi й органiзацiйноi пiдготовки виробництва, оперативного управлiння ним, невiд'ємною частиною менеджменту i соцiально-трудових вiдносин. Норми працi є основою системи планування роботи пiдприємства та його пiдроздiлiв, органiзацii оплати працi персоналу, облiку затрат на продукцiю, управлiння соцiально-трудовими вiдносинами тощо. Органiзовуючи працю, слiд визначити, яка ii кiлькiсть потрiбна для виконання кожноi конкретноi роботи i якою має бути ii якiсть. Норми працi є основою для визначення пропорцiй розвитку галузей економiки, складання балансу використання трудових ресурсiв, визначення виробничих потужностей. На кожному пiдприємствi норми працi використовуються пiд час здiйснення планово-органiзацiйних розрахункiв, внутрiшньозаводського й цехового оперативного планування. За допомогою норм складаються бiзнес-плани пiдприємств, плануються обсяги виробництва цехiв i дiльниць, розраховується завантаження устаткування й робочих мiсць. На основi норм працi встановлюють завдання з пiдвищення продуктивностi працi, визначають потребу в кадрах, розробляють календарно-плановi нормативи тощо. 93. Методи нормування працi. Розрiзняють такi методи нормування: сумарний дослiдно-статистичний, розрахунково-аналiтичний, укрупнений, мiкроелементний. Суть сумарного дослiдно-статистичного методу полягає в установленнi норми загалом на операцiю без розчленування ii на складовi елементи. За розрахунково-аналiтичного методу операцiю попередньо розчленовують на елементи. Норму часу в цьому разi розраховують на кожний елемент операцii.В умовах iндивiдуального i дрiбносерiйного виробництва, коли операцiя повторюється кiлька разiв або й зовсiм не повторюється, застосування трудомiсткого аналiтичного методу розрахунку норми часу економiчно себе не виправдовуe. Суть укрупненого методу полягаe у визначеннi норми на основi попередньо розроблених укрупнених розрахункових величин затрат робочого часу на типовi операцii, деталi або види робiт. За цим методом найдоцiльнiше розраховувати норми на пiдприємствах з iндивiдуальним i дрiбносерiйним типом виробництва. Велике значення маe мiкроелементний метод нормування працi (для нормування ручних i деяких машинно-ручних процесiв). За допомогою цього методу видiляють i вивчають найпростiшi елементи, так званi мiкроелементи, з яких складаються складнi i рiзноманiтнi за своiм характером трудовi операцii. Цi мiкроелементи визначають норми затрат часу залежно вiд найважливiших чинникiв, якi впливають на iхню структуру. 94. Види норм працi. На пiдприємствах застосовують рiзнi види норм працi. Найпоширенiшi з них такi: а) норми часу, якi визначають кiлькiсть робочого часу, потрiбного для виготовлення одиницi продукцii або для виконання певного обсягу робiт; б) норми виробiтку, якi визначають кiлькiсть продукцii або обсяг роботи, якi мають бути виконанi за одиницю робочого часу. Норми виробiтку вимiрюються в натуральних одиницях (штуках, метрах тощо) i виражають необхiдний результат дiяльностi працiвникiв; в) нормоване завдання, що визначаe необхiдний асортимент i обсяг робiт, що мають бути виконанi одним працiвником або групою (бригадою, ланкою) за даний вiдрiзок часу (змiну, добу, мiсяць). Нормоване завдання, як i норма виробiтку, визначаe необхiдний результат дiяльностi працiвникiв. Проте нормоване завдання можна установлювати не тiльки в натуральних одиницях, а й у нормо-годинах, нормо-гривнях; г) норми обслуговування, якi визначають кiлькiсть одиниць устаткування, робочих мiсць, квадратних метрiв площi тощо, якi обслуговуються одним робiтником або бригадою; д) норми чисельностi робiтникiв, за якими встановлюють кiлькiсть робiтникiв тiєi чи iншоi категорii, потрiбну для виконання певного обсягу робiт; е) норми керованостi (кiлькостi пiдлеглих) визначають кiлькiсть працiвникiв, яка має бути безпосередньо пiдпорядкованою одному керiвниковi. 95. Методи дослiдження трудових процесiв. Всi методи дослiдження затрат роб часу складаються з таких етапiв:-пiдготовка до спостереження.-проведення спостер-ня.-оброблення даних.-аналiз результатiв i пiдготовка пропозицiй щодо удосконалення органзацii працi 1Метод хронометражу-визначення тривалостi елементiв операцiй ,що повторюються.E 3 способи провед хронометражу 1)безперервний спосiб-всi елементи певноi операцii дослiджуються вiдпов. до послiдовностi iх виконання. 2)вiдбiрковий с-б-застос. для вивв. Окрем елементiв операцii незалежно вiд послiдовностi iх виконання.3)цикловий с-б-для дослiдж-ня тих елементiв операцii,що мають незначну тривалiсть(3-5 сек). 2 Метод фотографii: -фотог-я використання часу працiвникiв(iндивiдуальна,групова,самофотографiя) -фотог-я часу роботи устаткув-ня - фотог-я виробничого процесу Залежно вiд способу провед-ня й оброблення спостережень розрiзняють: Метод моментних спостережень Метод безпосереднiх замiрiв(безпосередня реєстрацiя тривалостi затратчасу за елементами операцii,що спостерiгається -напр.,фiксується стан роб мiсць,що спостерiгаються,при цьому структура затрат роб часу встановл. Залеж. Вiд кiльк-тi моментiв,коли спостерiгались вiдповiднi стани) Всi фактичнi затрати часу вимiр. За доп. Секундомерiв,хронометрiв,годинникiв,хронографiв 96. Методи встановлення норм. Методика встановлення норм часу залежить насамперед вiд типу виробництва (масове, серiйне, дрiбносерiйне, iндивiдуальне), рiвня механiзацii працi робiтникiв, а також вiд форми органiзацii працi. Для вищого рiвня серiйностi характернi досконалiша технiка, технологiя, органiзацiя виробництва i працi. Внаслiдок цього затрати працi виготовлення тих самих виробiв i рiвень продуктивностi працi будуть рiзними в умовах масового, серiйного та iндивiдуального виробництва. Розрiзняють такi методи нормування: сумарний дослiдно-статистичний, розрахунково-аналiтичний, укрупнений, мiкроелементний. Суть сумарного дослiдно-статистичного методу полягає в установленнi норми загалом на операцiю без розчленування ii на складовi елементи. За розрахунково-аналiтичного методу операцiю попередньо розчленовують на елементи. Норму часу в цьому разi розраховують на кожний елемент операцii. Цей метод нормування дає значно точнiшi результати, нiж сумарний дослiдно-статистичний. В умовах iндивiдуального i дрiбносерiйного виробництва, коли операцiя повторюється кiлька разiв або й зовсiм не повторюється, застосування трудомiсткого аналiтичного методу розрахунку норми часу економiчно себе не виправдовує. Тому його застосовують тут тiльки для розрахунку норм на дуже складнi операцii. Суть укрупненого методу полягає у визначеннi норми на основi попередньо розроблених укрупнених розрахункових величин затрат робочого часу на типовi операцii, деталi або види робiт. 97. Критерii i показники ефективностi органiзацii працi. Основною проблемою економічної теорії і господарської практики є аналіз співвідношення результатів і витрат, що в загальному випадку називаємо ефективністю. Витрати визначаються розміром (вартістю) використаних економічних ресурсів. Результати характеризуються обсягами та вартістю виробленої і реалізованої продукції, розмірами доданої вартості, прибутку, а також показниками конкурентоздатності, якості життя, екології тощо. Найчастіше результати виражається обсягами продукції або розміром прибутку. Якщо у розрахунку ефективності результати характеризуються обігом продукції, то ми маємо показники, які називаються продуктивністю, а якщо результати характеризуються розміром прибутку, то такі показники ефективності називаються рентабельністю (прибутковістю). Узагальнюючим показником ефективності використання робочої сили є продуктивність праці, що, як і всі показники ефективності, характеризує співвідношення результатів та витрат, в даному випадку - результатів праці та її витрат. На рівень продуктивності праці на підприємстві впливають рівень екстенсивного використання праці, інтенсивність праці та техніко-технологічний стан виробництва. Рівень екстенсивного використання праці показує міру продуктивного використання і її тривалість протягом робочого дня при незмінності інших характеристик. Чим повніше використовується робочий час, чим менше простоїв та інших втрат робочого часу, і чим триваліший робочий день, тим вищий рівень екстенсивного використання праці і, відповідно, продуктивності праці. Однак зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивних характеристик має чіткі межі: законодавчо встановлену тривалість робочого дня і робочого тижня. Інтенсивність праці характеризує міру її напруженості й визначається кількістю фізичної та розумової енергії людини, витраченої за одиницю часу. Підвищення інтенсивності праці також має межі, а саме фізіологічні та психічні можливості людського організму. Нормальна інтенсивність праці означає таку витрату життєвої енергії людини протягом робочого часу, яку можна повністю поновити до початку, наступного робочого дня при реально доступній для цієї; людини якості харчування, медичного обслуговування, використання вільного часу тощо. Отже, рівень екстенсивного використання праці й інтенсивність праці - це важливі фактори зростання продуктивності праці, які, однак, мають чіткі обмеження, тобто не можуть використовуватися безкінечно. Джерелом зростання продуктивності праці, яке не має меж, є техніко-технологічне вдосконалення виробництва під дією науково-технічного прогресу Важливим показником ефективності праці є співвідношення прибутку від даного виду трудової діяльності й відповідних витрат праці. Це співвідношення називається рентабельністю праці, або точніше - рентабельністю сумарних витрат на персонал, і в загальному випадку визначається за формулою: Ri = ( Di - Zi )/Zi, Ri= Pi/Zi, R-рентабельність праці; D -створена цією працею вартість; - витрати на організацію цієї праці;P - прибуток від цієї праці. Індекс і означає, що всі показники повинні стосуватися одного і того виду праці. 98. Сутнiсть продуктивностi i продуктивностi працi. Продуктивнiсть - це ефективнiсть використання ресурсiв - працi капiталу, землi, матерiалiв, енергii, iнформацii - пiд час виробництва рiзних товарiв i надання послуг. Вона вiдбиває взаємозв'язок мiж кiлькiстю i якiстю вироблених товарiв або наданих послуг i ресурсами, якi були витраченi на iх виробництво. Продуктивнiсть дає змогу порiвнювати виробництво на рiзних рiвнях кономiчноi системи (на рiвнi окремого iндивiда, цеху, пiдприємства, органiзацii, галузi й держави) з використаними ресурсами. Пiд час iхньоi оцiнки необхiдно враховувати зростання вартостi енергii, сировини, витрат, пов'язаних з безробiттям тощо. Бiльш висока продуктивнiсть означає збiльшення обсягу продукцii за тих самих витрат, при цьому необхiдно враховувати потреби цiєi чи iншоi продукцii на ринку, в суспiльствi. Продуктивнiсть працi - це ефективнiсть затрат конкретноi праці, яка визначається кiлькiстю продукцii, виробленоi за одиницю робочого часу, або кiлькiстю часу, витраченого на одиницю продукцii. Зростання продуктивностi працi означає збiльшення кiлькостi продукцii, виробленоi за одиницю часу, або економiю робочого часу, витраченого на одиницю продукцii. 99. Значення продуктивностi працi для соцiально-економiчного розвитку суспiльства Розвиток економiки, пiдвищення нацiонального добробуту залежить вiд подальшого пiдвищення продуктивностi.Нацiональний дохiд, або валовий нацiональний продукт, у разi пiдвищення продуктивностi збiльшується швидше, нiж показники витрат. Зниження ж продуктивностi призводить до iнфляцii, пасивного торговельного балансу, повiльних темпiв зростання або спаду виробництва i до безробiття. Така ситуацiя нинi характерна для Украiни. Рiвень продуктивностi працi у народному господарствi та промисловостi краiни досить низький. Останнiм часом спостерiгається тенденцiя до його зниження, i згiдно з розрахунками вiн становить у промисловостi приблизно 10% вiд рiвня продуктивностi працi в США. Пiдвищеннi якостi i конкурентоспроможностi за незмiнноi ii маси, що виробляється в одиницю часу; зменшеннi затрат працi на одиницю продукцii. Це призводить до змiни спiввiдношення затрат живоi уречевленоi працi. Пiдвищення продуктивностi працi означає, що частка затрат живоi працi в продуктах зменшується, а частка затрат уречевленоi працi збiльшується. При цьому загальна сума працi, яка мiститься в кожнiй одиницi продукту зменшується. Зростання продуктивностi працi сприяє скороченню часу виробництва й обiгу товару, збiльшенню маси i норми прибутку. 100. Продуктивнiсть працi, ii iнтенсивнiсть Продуктивнiсть працi - це ефективнiсть затрат конкретноi праці, яка визначається кiлькiстю продукцii, виробленоi за одиницю робочого часу, або кiлькiстю часу, витраченого на одиницю продукцii. Зростання продуктивностi працi означає збiльшення кiлькостi продукцii, виробленоi за одиницю часу, або економiю робочого часу, витраченого на одиницю продукцii. Продуктивнiсть працi тiсно пов'язана з ii iнтенсивнiстю. Остання характеризує ступiнь напруженостi працi за одиницю часу i вимiрюється кiлькiстю витраченоi енергii людини. Чим вищий рiвень iнтенсивностi працi, тим вища ii продуктивнiсть. Максимальний рiвень iнтенсивностi визначається фiзiологiчними й психiчними можливостями людського органiзму Отже, iнтенсивнiсть працi має фiзiологiчнi межi, тобто не може бута необмеженою. У зв'язку з цим виникає поняття нормальноi iнтенсивностi. Воно означає такi затрати життєвоi енергii протягом робочого часу змiни, якi забезпечують необхiднi умови для повноцiнного функцiонування органiзму й повного вiдновлення працездатностi до початку нового трудового дня. Таким чином, iнтенсивнiсть працi є важливим фактором продуктивностi, проте має певну фiзiологiчну межу i потребує дотримання фiзiологiчних норм людськоi енергii. 101. Показники i методи вимiру продуктивностi працi Продуктивнiсть працi вимiрюється вiдношенням обсягу виробленоi продукцii до затрат працi (середньооблiковоi чисельностi персоналу). Залежно вiд прямого або оберненого вiдношення маємо два показники: виробiток i трудомiсткiсть. Виробiток - це кiлькiсть виробленоi продукцii за одиницю часу або кiлькiсть продукцii, яка припадає на одного середньооблiкового працiвника чи робiтника за рiк, квартал, мiсяць. Вiн вимiрюється вiдношенням кiлькостi виробленоi продукцii до величини робочого часу, витраченого на його виробництво: B=Q/T,де В - виробiток;Q обсяг виробленоi продукцii; Т - затрати робочого часу. Трудомiсткiсть - це показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукцii (тобто обернена величина виробiтку): Тр=T/Q,де Тр - трудомiсткiсть на одиницю продукцii. Методи вимiрювання продуктивностi працi (виробiтку) залежать вiд способу визначення обсягiв виробленоi продукцii. Розрiзняють натуральний, трудовий i вартiсний (грошовий) методи. Натуральний метод полягає в тому, що обсяг виробленоi продукцii i продуктивнiсть працi розраховуються в натуральних одиницях (штуках, тонах, метрах тощо). Має обмежене застосування, оскiльки пiдприємства i галузi випускають здебiльшого рiзнорiдну продукцiю. Окрiм цього, не враховує змiн обсягу незавершеного виробництва, яке в деяких галузях має велику частку в загальному обсязi продукцii (будiвництво, суднобудiвництво та iп.). Трудовий метод найчастiше використовується на робочих мiсцях, у бригадах, на виробничих дiльницях i в цехах, де обсяг виробленоi продукцii або виконаних робiт визначається в нормо-годинах. У сучасних умовах найпоширенiшим методом вимiрювання продуктивностi працi є вартiсний (грошовий), який грунтується на використаннi вартiсних показникiв обсягу продукцii 102. Фактори продуктивностi та iх класифікація Зарубiжнi економiсти видiляють двi основнi групи факторiв продуктивностi: зовнiшнi (якi не контролюються), внутрiшнi (якi контролюються). Зовнiшнi фактори включають полiтичнi, соцiальнi й економiчнi аспекти розвитку суспiльства; урядовi рiшення та iнституцiйнi механiзми; наявнiсть фiнансiв, транспорту, комунiкацiй i сировини. Вони перебувають поза контролем з боку окремого пiдприємства. Внутрiшнi фактори - це тi, якi перебувають в зонi контролю окремого пiдприємства i подiляються на "твердi" та "м'якi". "Твердi" (стiйкi, сталi) включають в себе вирiб ,технологiю та устаткування, сировину "М'якi" (змiннi) фактори включають якiсть робочоi сили, пiдвищення ефективностi ii використання за допомогою подальшого удосконалення мотивацii працi, полiпшення ii подiлу i кооперацii, участi всiх категорiй працiвникiв в управлiннi пiдприємством;органiзацiйнi системи i методи, стилi i методи управлiння Зовнiшнi фактори впливають на стратегiю дiяльностi пiдприємства i продуктивнiсть. Так, удосконалення урядом податковоi полiтики, законодавства про працю, соцiальноi iнфраструктури, полiтики цiн, забезпечення бiльш рацiонального порядку використання природних ресурсiв мотивують вiдповiднi рiшення на пiдприємствi щодо структурного: органiзацiйно-технологiчного його функцiонування. 103. Резерви зростання продуктивностi праці Резерви зростання продуктивностi працi - це невикористанi можливостi економii затрат працi (як живоi, так i уречевленоi), якi виникають унаслiдок дii тих чи iнших факторiв (удосконалення технiки, технологii, органiзацii виробництва i працi тощо). Рiвень продуктивностi працi залежить вiд ступеня використання резервiв. Резерви можна класифiкувати вiдносно часу iх використання, а також сфери виникнення. За часом використання розрiзняють поточнi й перспективнi резерви. За сферами виникнення розрiзняють загальнодержавнi, регiональнi, мiжгалузевi, галузевi, внутрiшньовиробничi резерви. внутрiшньовиробничi резерви можна подiлити на резерви зниження трудомiсткостi продукцii;резерви полiпшення використання робочого часу. Резерви пiдвищення продуктивностi працi безмежнi, як i науково-технiчний прогрес, удосконалення органiзацii виробництва, працi й управлiння. Тому в кожний конкретний перiод треба використовувати тi резерви, що дають максимальну економiю працi за мiнiмальних витрат. Необхiдною умовою виявлення i використання резервiв є iх кiлькiсна оцiнка. Резерви можуть оцiнюватися в абсолютних i вiдносних величинах. На конкретний перiод величину резервiв можна визначити як рiзницю мiж досягнутим i максимально можливим рiвнем продуктивностi працi. 104. Теоретико-методологiчнi аспекти ефективностi працi Ефективнiсть (продуктивнiсть) працi-це загальний обсяг продукцii подiлений на кiлькiсть втраченоi на його виробництво працi. На ефективнiсть працi безпосереднiй вплив здiйснюють такi фактори, як технiчний прогрес, фондоозброeнiсть, кiлькiсть робочоi сили i ефективнiсть розподiлу рiзних ресурсiв, iх сполучення i управлiння ними. Продуктивнiсть працi пiдвищується по мiрi покращення здоров'я, професiйноi пiдготовки, освiти i пiдвищення зацiкавленостi робiтникiв в результатах дiяльностi, по мiрi росту забезпеченостi машинами i обладнанням, а також природними ресурсами, при кращiй органiзацii виробництва i управлiння, при перемiщеннi робочоi сили iз менш ефективних галузей в бiльш ефективнi. Особливе мiсце серед факторiв зростання ефективностi працi займають освiта i професiйна пiдготовка. Iнвестицii в людський капiтал- важливий засiб пiдвищення продуктивностi працi. Взаємозв'язок мiж пiдвищенням рiвня квалiфiкацii i i продуктивнiстю працi досить складна, проте певна доля зростання продуктивностi працi залежить вiд рiвня квалiфiкацii. Серед факторiв продуктивностi (ефективностi) працi особливе мiсце займають умови працi. Поряд з покращенням умов працi величезне значення для пiдвищення його ефективностi має покращення побутових умов робiтникiв 105. Програмно-цiльовi методи пiдвищення продуктивностi праці В умовах ринковоi економiки все бiльшого значення набувають розроблення й упровадження програм управлiння продуктивнiстю працi. Успiшна реалiзацiя довгострокових програм управлiння значною мiрою обумовлена якiстю процесу планування на раннiх стадiях розроблення програм. Цiлями програми є: ефективне використання людських ресурсiв; мiнiмiзацiя втрат виробництва; створення ефективноi системи вимiрювання продуктивностi працi, тобто визначення межi i показникiв цiлей цiєi системи. Кожен пiдхiд щодо пiдвищення продуктивностi працi охоплює: - органiзацiйнi форми пiдвищення продуктивностi працi; - сфери пiдвищення продуктивностi працi; - засоби i методи пiдвищення продуктивностi працi. 106. Економiчнi закони, що регулюють розподiльчi вiдносини в РЕ Управлiння соцiально-трудовими вiдносинами чи iх рерулювання , - найважливiша частина функцiонування всiх економiчних систем . Можуть бути видiленi державний та регiональний рiвнi , а також головна зона регулювання соцiально - трудових вiдносин - основне господарське звено - пiдприємство , органiзацiя . Функцii та регулятори на кожному рiвнi вiдрiзняються один вiд одного , оскiльки вiдрiзняються завдання i цiлi суб'єктiв управлiння. Законодавство про працю було i залишається головним iнструментом регулювання соцiально - трудових вiдносин Ю, за допомогою якого розробляється та проводиться у життя полiтика в сферi працi . В спiввiдношеннi з масштабами своєi дii законодавчi акти можуть носити загальний або частковий характер . Законодавчого регулювання не достатньо для того, щоб досягти цiлей якi декларують тi чи iншi законодавчi акти . Необхiдно мати механiзм iх реалiзацii . Цим механiзмом виступає програмна та нормативна дiяльнiсть держави в ролi його виконавчих органiв . У сферi програмно - нормативноi регламентацii соцiально - трудових вiдносин включені наступнi основнi напрями :1.умови працi ;2.соцiальна полiтика ;3.зайнятiсть ;4.мiграцiйна полiтика ;5.демографiчна полiтика . Методи реалiзацii програм: 1.адмiнiстративнi; 2.органiзацiйнi; 3.фiнансовi; 4.економiчнi. 107. Сутнiсть доходiв населення Доходи населення - це iнструмент для визначення рiвня добробуту суспiльства. Ринкова економiка, орiєнтуючи населення на пiдвищення свого добробуту, передусiм за рахунок трудовоi активностi, iнiцiативи i пiдприємництва, поряд з пiдтриманням соцiально-незахищених груп населення потребує державних гарантiй забезпечення споживання для всiх громадян. Доходи населення - це сукупнiсть коштiв i витрат у натуральному виразi для пiдтримання фiзичного, морального, економiчного й iнтелектуального стану людини. Розрiзняють грошовi i натуральнi доходи. Формування грошових доходiв здiйснюється за рахунок оплати працi працiвникiв, виплат iз соцiальних фондiв, пiдприємницьких доходiв, доходiв вiд власностi, доходiв вiд особистого пiдсобного господарства та iндивiдуальноi трудовоi дiяльностi, iнших доходiв Натуральнi доходи включають продукцiю особистого пiдсобного господарства, що використовуeться на особисте споживання, а також трансферти в натуральнiй формi. 108. Номiнальнi i реальнi доходи Видiляють номiнальнi i реальнi доходи. Номiнальнi доходи - це величина нарахованих виплат i натуральних видач. Реальнi доходи - це номiнальнi доходи, скоригованi на змiни цiн на товари i тарифiв на послуги. Номiнальнi i реальнi доходи, а також розмiри i динамiка основних доходiв окремих груп населення, таких як заробiтна плата, пенсii або стипендii, дають перше уявлення щодо рiвня життя. Iндекс споживчих цiн впливає на купiвельну спроможнiсть номiнальних доходiв населення: Др = Дн/Iц де:Др - доходи реальнi; Дн - доходи номiнальнi; Iц - iндекс споживчих цiн. Номiнальнi i реальнi доходи, а також розмiри i динамiка основних доходiв окремих груп населення, таких як заробiтна плата, пенсii або стипендii, дають перше уявлення щодо рiвня життя. 109. Рiвень життя Рiвень життя - це соцiально-економiчна категорiя, яка вiдображає ступiнь розвитку i задоволення фiзичних, духовних i соцiальних потреб населення, а також умови в суспiльствi для розвитку i задоволення цих потреб. Пiдвищення рiвня життя сприяє полiпшенню якостi життя, тобто умов iснування людини. Рiвень життя визначають в цiлому по краiнi, по окремих територiях та соцiальних групах. Джерелом пiдвищення рiвня життя населення є зростання нацiонального доходу, який являє собою частину сукупного суспiльного продукту пiсля вiдрахування витрачених у процесi виробництва засобiв працi i матерiальних витрат, тобто новостворену вартiсть. Для характеристики рiвня життя у вiтчизнянiй i зарубiжнiй практицi використовуються показники бiдностi: абсолютноi i вiдносноi. За абсолютноi бiдностi, бiдними є частина домогосподарств, якi не можуть забезпечити себе необхiдною сумою благ. За вiдносноi бiдностi, бiдними є частина домогосподарств, якi мають низькi доходи. 110. Заробiтна плата Заробiтна плата як соцiально-економiчна категорiя, з одного боку, є основним джерелом грошових доходiв працiвникiв, тому ii величина значною мiрою характеризує рiвень добробуту всiх членiв суспiльства. Заробiтна плата як елемент ринку працi є цiною робочоi сили, а також статтею витрат на виробництво, що включається до собiвартостi продукцii, робiт на окремому пiдприємствi. Вiдповiдно до Закону Украiни "Про оплату працi" заробiтна тата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразi, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працiвниковi за виконану ним роботу. Як важлива соцiально-економiчна категорiя заробiтна плата в ринковiй економiцi має виконувати такi функцii: вiдтворювальну; стимулюючу; регулюючу; соцiальну. Сьогоднi заробiтна плата виконує iншi функцii, а саме: збереження зайнятостi, запобiгання безробiттю цiною заниження заробiтноi плати; забезпечення соцiальних гарантiй; збереження попереднього статусу, пов'язаного з попереднiмробочим мiсцем; стримування iнфляцii; перерозподiл зайнятих по галузях i сферах економiки; поширення нелегальноi дiяльностi та вторинноi зайнятостi; посилення мобiльностi робочоi сили. 111. Сутнiсть i дiалектика взаємозв`язку категорiй ... Сукупнiсть життeвих засобiв, необхiдних для вiдтворення робочоi сили у грошовому виразi, визначає цiну робочоi сили. Залежно вiд стану ринку працi цiна робочоi сили може вiдхилятися вiд ii вартостi. Цiна робочоi сили насамперед залежить вiд кон'юнктури ринку працi, попиту та пропозицii робочоi сили. Кон'юнктура може коливатися, викликаючи вiдповiднi коливання в цiнi. Нинi попит на робочу силу в краiнах з ринковою економiкою завжди менший ii пропозицii, тобто постiйно iснує безробiття. Цiна робочоi сили регулюється i контролюється державою i профспiлками. Створюються певнi закони, трудовi (тарифнi) угоди профспiлок i роботодавцiв тощо. На цiну робочоi сили впливає ii якiсть. Чим вищий освiтнiй рiвень працiвника, тим вища якiсть працi, а отже, й цiна тобто заробiтна платня. Як важлива соцiально-економiчна категорiя заробiтна плата в ринковiй економiцi має виконувати такi функцii: вiдтворювальну; стимулюючу; регулюючу; соцiальну. Сьогоднi заробiтна плата виконує iншi функцii, а саме: збереження зайнятостi, запобiгання безробiттю цiною заниження заробiтноi плати; забезпечення соцiальних гарантiй; збереження попереднього статусу, пов'язаного з попереднiм робочим мiсцем; стримування iнфляцii; перерозподiл зайнятих по галузях i сферах економiки; поширення нелегальноi дiяльностi та вторинноi зайнятостi; посилення мобiльностi робочоi сили. 112. Соціально-трудові відносини з приводу формування доходів працюючих. 113. Мiжнародна класифiкацiя витрат на рабочу силу До складу вартостi робочоi сили входять: - безпосередньо заробiтна плата; -натуральнi виплати,якi надаються працiвникам пiдприємцями; - витрати роботодавцiв на соцiальне страхування. Установленi законом внески на соцiальне забезпечення. Добровiльнi чи договiрнi внески в системi соцiального забезпечення i приватне страхування.Безпосереднi виплати трудiвникам у зв'язку з вiдсутнiстю на роботi через хворобу, нещасний випадок тощо. Вартiсть медичного й санiтарного обслуговування. Вихiдна допомога; - витрати на професiйну пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii персоналу, професiйну орiєнтацiю та пiдбiр кадрiв; - витрати на соцiально-побутове обслуговування; податки, якi розглядаються як витрати на робочу силу. На доходи i витрати сiмей впливають фактори , обумовленi типом сiм'i, який у свою чергу, залежить вiд чисельного i соцiально - демографiчного складу . 114. Еволюцiя полiтика доходiв у свiтовiй практиці Державне регулювання являє собою систему заходiв i норм законодавчого, виконавчого i контролюючого характеру i спрямоване на створення умов, якi сприяють нормальному вiдтворенню робочоi сили i ii розвитку, послабленню соцiальноi напруженостi. Полiтика доходiв грунтується на певних принципах, що закрiпленi в Конституцii та в iнших законодавчих актах. Такими принципами є: соцiальна справедливiсть; соцiальне партнерство i солiдарнiсть усiх верств населення; iндивiдуальна вiдповiдальнiсть за своє матерiальне становище; право на працю i достойна винагорода; право на професiональнi об'єднання; економiчна доцiльнiсть тощо. Прожитковий мiнiмум являє собою показник обсягу i структури споживання основних матерiальних благ та послуг на мiнiмально допустимому рiвнi, що забезпечує пiдтримування активного фiзичного стану рiзних соцiально-демографiчних груп населення. Проте цей показник призначається для певного перiоду подолання кризового стану економiки. В Украiнi у квiтнi 1997 р. було ухвалено закон, який передбачає iндексацiю доходiв населення за iнфляцii бiльше 5 % . 115. Функцii ЗП Як важлива соцiально-економiчна категорiя заробiтна плата в ринковiй економiцi має виконувати такi функцii: вiдтворювальну; стимулюючу; регулюючу; соцiальну. Проте в сучасних умовах становлення ринку в Украiнi заробiтна плата не може виконати цих функцiй, ii рiвень забезпечує не бiльш як 21 % вiдтворення робочоi сили, що не вiдшкодовує навiть прямих затрат працi i не викликає зацікавленостi в переорiєнтацii робочоi сили на прiоритетнi сфери дiяльностi. Сьогоднi заробiтна плата виконує iншi функцii, а саме: збереження зайнятостi, запобiгання безробiттю цiною заниження заробiтноi плати; забезпечення соцiальних гарантiй; збереження попереднього статусу, пов'язаного з попереднiм робочим мiсцем; стримування iнфляцii; перерозподiл зайнятих по галузях i сферах економiки; поширення нелегальноi дiяльностi та вторинноi зайнятостi; посилення мобiльностi робочоi сил 116. Чинники що впливають на рiвень i динамiку ЗП Розрiзняють номiнальну i реальну заробiтну плату. Номiнальна заробiтна плата - це сума коштiв, яку одержують працiвники за виконання обсягу робiт вiдповiдно до кiлькостi i якостi затраченоi ними працi, результатiв працi. Точнiшою характеристикою доходiв працiвникiв є реальна заробiтна плата. Вона вiдображає сукупнiсть матерiальних i культурних благ, а також послуг, якi може придбати трудiвник на номiнальну заробiтну плату. Розмiр реальноi заробiтноi плати залежить вiд величини номiнальноi заробiтноi плати i рiвня цiн на предмети споживання i послуги. Якщо цiни на товари зростають швидше, нiж номiнальна заробiтна плата, то реальна заробiтна плата знижується. " Пiдвищення рiвня реальноi заробiтноi плати та забезпечення стабiльних темпiв ii зростання, а отже i пiдвищення купiвельноi спроможностi населення, може бути досягнуто лише двома способами: суттєвим пiдвищенням номiнальноi заробiтноi плати; стримуванням зростання цiн на споживчi товари та послуги, запровадженням ефективного механiзму iндексацii заробiтноi плати з метою пiдтримання ii купiвельноi спроможностi, а також грошових доходiв i збережень громадян. Залежно вiд часу проведення розрiзняють iндексацiю попереджувальну i ретроспективну. Попереджувальна iндексацiя має на метi випередити iнфляцiю i передбачає пiдвищення заробiтноi плати з урахуванням прогнозованого зростання споживчих цiн. При ретроспективнiй iндексацii заробiтна плата пiдвищується вiдповiдно до зростання споживчих цiн за минулий перiод. 117. Органiзацiя ЗП ii принципи та елементи Органiзацii заробiтноi плати властивi певнi принципи. 1.Оплата працi найманого працiвника залежно вiд його особистого трудового вкладу, кiлькостi i якостi витраченоi працi. 2. Надання самостiйностi пiдприємствам у виборi форм i систем оплати працi i визначеннi ii розмiру. 3. Спiввiдношення в оплатi працi рiзних категорiй i професiйно-квалiфiкацiйних груп з урахуванням складностi виконуваних робiт i умов працi, ii престижностi. 4. Стимулювання пiдвищення технiчного й органiзацiйного рiвня виробництва, зниження собiвартостi й пiдвищення якостi продукцii. 5. Регулювання розмiрiв мiнiмальноi заробiтноi плати, якi мають забезпечувати просте вiдтворення робочоi сили працiвникам рiзноi квалiфiкацii. 6. Забезпечення випереджувальних темпiв зростання продуктивностi працi порiвняно з темпами пiдвищення заробiтноi плати. 7. Посилення соцiального захисту працiвникiв. 8. Яснiсть i простота. Основнi принципи органiзацii оплати працi здiйснюються за допомогою таких ii складових елементiв, як система угод i договорiв на рiзних рiвнях економiки, а також через: установлення норм трудових затрат, тобто нормування працi; установлення норм оплати працi, а саме застосування тарифноi системи, або системи пайовоi участi працiвника у фондi оплати працi пiдприємства; визначення системи оплати працi, тобто способу урахуванняпри оплатi iндивiдуальних i колективних результатiв працi; установлення порядку змiн в органiзацii оплати працi на окремих пiдприємствах i його структурних пiдроздiлах. Кожний з елементiв має точно окреслене призначення, проте вони взаємодiють мiж собою, що забезпечує за правильного iх застосування дiйову систему матерiальноi заiнтересованостi у досягненнi певних виробничих показникiв. 118. Характеристика елементiв ОЗП на пiдприємствi Органiзацiя заробiтноi плати на пiдприємствi - це система ii диференцiацii i регулювання за категорiями персоналу залежно вiд складностi виконуваних робiт, а також iндивiдуальних i колективних результатiв працi при забезпеченнi гарантованого заробiтку за виконання норми працi. Головною вимогою до органiзацii заробiтноi плати на пiдприємствi є забезпечення необхiдного пiдвищення заробiтноi плати при зниженнi ii затрат на одиницю продукцii, а також гарантованостi виплати заробiтноi плати за рахунок результатiв дiяльностi пiдприємства. Згiдно iз законом Украiни "Про оплату працi" органiзацiя оплати працi здiйснюється на пiдставi: законодавчих та iнших нормативних актiв; генеральноi угоди на державному рiвнi; галузевих, регiональних угод; колективних договорiв; трудових договорiв. Оплата за працею передбачає порiвняння працi рiзноi якостi. Диференцiацiя заробiтноi плати працiвникiв на пiдприємствi залежно вiд складностi й умов працi здiйснюється за допомогою тарифноi системи. Спосiб формування заробiтноi плати кожне пiдприємство вибирає самостiйно - або на основi тарифноi системи, або на основi безтарифноi системи. Удосконалення органiзацii заробiтноi плати має здiйснюватися разом iз проведенням загальноi соцiально-економiчноiполiтики. 119. Тарифне нормування оплати працi Тарифне нормування оплати працi як складова органiзацii заробiтноi плати здiйснюється за допомогою тарифноi системи. Тарифна система вiдображає подiл працiвникiв за професiями, спецiальностями i квалiфiкацiєю. Професiя характеризує трудову дiяльнiсть i зайнятiсть працiвника вiдповiдно до одержаноi ним пiдготовки, придбаних теоретичних знань i практичних навичок. Спецiальнiсть вiдображає внутрiшньопрофесiйний подiл працi. Це поняття вужче порiвняно з поняттям "професiя". Квалiфiкацiя - сукупнiсть виробничих знань, умiнь, певних практичних навичок. За допомогою тарифноi сiтки, що є основою регулювання проф. - квалiфiкацiйного подiлу та руху раб. сили. Важливим елементом тарифноi системи є тарифна ставка. Тарифна ставка визначає розмiр заробiтку за годину, день або мiсяць роботи. Ставка 1-го розряду- це мiнiмальна заробiтна плата працiвника, визначена в колективному договорi, тобто вона вiдбиває законодавчо встановлений розмiр заробiтноi плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче вiд якого не може здiйснюватися оплата за виконану працiвником мiсячну, годинну норму працi. Тарифнi ставки наступних розрядiв розраховують множенням тарифноi ставки 1-го розряду на вiдповiдний тарифний коефiцiєнт: 120. Системи винагороди за працю Сьогоднi в Украiнi переважною формою оплати працi робiтникiв залишається вiдрядна. Почасова заробiтна плата застосовується для оплати працi професiоналiв, фахiвцiв i технiчних службовцiв. Вiдрядна i почасова форми оплати працi пiдроздiляються на кiлька систем. Системами вiдрядноi форми оплати працi є: пряма вiдрядна, вiдрядно-премiальна, вiдрядно-прогресивна, непряма-вiдрядна, акордна, колективна (бригадна) вiдрядна, а почасовоi - пряма почасова, почасова-премiальна, колективна (бригадна) почасова. Пряма вiдрядна система оплати працi. За iндивiдуальноi прямоi вiдрядноi системи розмiр заробiтноi плати прямо залежить вiд результатiв роботи кожного робiтника. Виготовлена робiтником продукцiя або виконана ним робота оплачується за iндивiдуальними розцiнками. Вiдрядно-премiальна система оплати працi. Сутнiсть ii полягає в тому, що робiтниковi нараховується, крiм заробiтку за прямою вiдрядною системою, премiя за виконання i перевиконання певних кiлькiсних i якiсних показникiв. Розмiр премii установлюється у вiдсотках до заробiтку, визначеному за вiдрядними розцiнками. Вiдрядно-прогресивна система. За цiєi системи оплати працi виробiток робiтникiв у межах завдання виплачується за твердими нормами (розцiнками), а виробiток понад завдання - за пiдвищеними розцiнками, причому розцiнки збiльшуються прогресивно зi збiльшенням кiлькостi продукцii, виробленоi понад завдання. Непряма-вiдрядна система заробiтноi плати, ii застосовують для оплати працi допомiжних робiтникiв, зайнятих обслуговуванням основних робiтникiв-вiдрядникiв. Акордна система оплати працi. Вона застосовується для окремих груп робiтникiв, ii сутнiсть полягає у тому, що вiдрядна розцiнка установлюється не на окрему виробничу операцiю, а на весь комплекс робiт, виходячи iз чинних норм часу i розцiнок. Порiвняно з прямою вiдрядною оплатою за акордноi заздалегiдь визначенi обсяг робiт i строк iх виконання, вiдома сума заробiтноi плати за нарядом залежно вiд виконання завдання. 121. Економічний аналіз в соціально-трудовій сфері. - нету 122. Значення економічного аналізу в сфері праці 123. Суть та значення аудиту у сферi працi Аудит - незалежний контроль, який проводиться аудиторськими органiзацiями. Основна цiль аудиту - комплексний аналiз фiн-господ дiяльностi пiдприємства. В тому числi цiлями аудиторськоi дiяльностi є проблеми економiчного i ефективного використання ресурсiв робочоi сили. Аудиторська дiяльнiсть повинна виявити проблеми, що виникли в органiзацii, дослiдити причини появлення та дати необхiднi рекомендацii щодо усунення. Необхiднiсть в аудитi персоналу має значення в ринк умовах, коли вiд ефективностi управлiння персоналом залежить виживання органiзацii на ринку. 124. Напрями, етапи i методи проведення аудиту в сферi працi. Аудит може проводитись за певний вiдрiзок часу, а саме мiсяць, квартал, пiвроку, рiк. Аудит може бути поточним, оперативним, систематичним i одноразовим. Класичний набiр аудит перевiрок включає такi напрямки: - аналiз результативностi i ефективного використання i функцiонування персонал з точки зору його потенцiалу; - аналiз рiвня органiзацii працi; - аналiз динамiки продуктивностi працi; - аналiз ефективностi використання робочого часу; - аналiз рацiональностi використання соц-труд вiдносин; - аналiз методiв i систем пiдвищення мотивацii до працi; - аналiз ефективностi систем оплати працi; - аналiз iнших напрямiв в сферi працi. 125. Звітність показників з праці: статистична, оперативна. 126. Сутнiсть монiторингу соц-труд сфери i його положення Монiторинг соцiально-трудовоi сфери являє собою систему безупинного спостереження за фактичним положенням справ у соцiально-трудовiй сферi для своєчасного виявлення i системного аналiзу змiн, що вiдбуваються в нiй, попередження негативних тенденцiй, що ведуть до формування i розвитку вогнищ соцiальноi напруженостi, а також для короткострокового прогнозування розвитку найважливiших процесiв у цiй сферi. Монiторинг є одним з iнструментiв розробки державноi соцiальноi полiтики. Об'єктами монiторингу є спецiально вiдiбранi (базовi) пiдприємства, установи й iншi органiзацii рiзних форм власностi i галузей економiки, регiони, а також вiдiбранi по соцiально-демографiчних i професiйних ознаках групи населення. Основнi напрямки монiторингу: 1)доходи i рiвень життя населення; 2)ринок робочоi сили, зайнятiсть i безробiття; 3)соцiально-трудовi процеси на пiдприємствах, в установах i iнших органiзацiях; 4)умови й охорона працi; 5)соцiально-демографiчнi i мiграцiйнi процеси. Iнформацiйною базою монiторингу є: 1)данi державноi централiзованоi статистичноi звiтностi i галузевiй статистичнiй звiтностi, наданi учасникам монiторингу на безоплатнiй основi; 2)данi базових пiдприємств, установ i iнших органiзацiй, не враховуванi державною статистикою i наданi учасникам монiторингу на договiрнiй основi; 3)данi вибiркових одноразових обстежень пiдприємств, установ, iнших органiзацiй, регiонiв, окремих груп населення, домашнiх господарств; 4)данi спецiальних соцiологiчних опитувань населення. Монiторинг проводиться по єдинiй системi показникiв i на основi методичних рекомендацiй, що затверджуються Мiнiстерством працi. 127. 3авдання монiторингу соцiально-трудовоi сфери Основнi задачi монiторингу: безупинне спостереження за станом соцiально-трудовоi сфери й одержання оперативноi iнформацii про неi; об'єднання iнформацiйних потокiв, формованих рiзними органами виконавчоi влади, що беруть участь у монiторингу; своєчасне виявлення змiн, що вiдбуваються в трудовiй сферi, i факторiв, що викликали iх; попередження негативних тенденцiй, що ведуть до формування i розвитку вогнищ напруженостi; здiйснення короткострокового прогнозування розвитку найважливiших процесiв у трудовiй сферi; оцiнка ефективностi i повноти реалiзацii законiв i iнших нормативних правових актiв по соцiально-трудовим питанням. 128. Соціально-демографічні і міграційні процеси як напрями моніторингу соц-труд сфери 129. Стан зайнятості, ринка праці і безробіття як складові моніторингу соціально-трудової сфери 130. Соціально-трудові процеси на підприємствах як складова моніторингу соц-труд сфери. 131. Умови i охорона працi як напрями монiторингу соц.-трудовоi сфери. Умови працi - це сукупнiсть взаємозв'язаних виробничих, санiтарно-гiгiєнiчних, психофiзiологiчних, естетичних i соцiальних факторiв конкретноi працi, обумовлених рiвнем розвитку продуктивних сил суспiльства, якi визначають стан виробничого середовища та впливають на здоров'я i працездатнiсть людини.Класифiкацiя умов працi: Умови працi:: Виробничi; Санiтарно-гiгiєнiчнi; Психофiзiологiчнi; Естетичнi ; Соцiальнi;→Вони впливають на "Органiзм людини"→ Працездатнiсть; Функцiональний стан людини та ii працездатнiсть; Настрiй людини та ii ставлення до виконуваноi роботи; Вiдповiдно до рекомендацiй МОП визначають такi основнi фактори виробничого середовища, що впливають на працездатнiсть людини в процесi виробництва: фiзичне зусилля (перемiщення вантажiв, зусилля); нервове напруження (складнiсть розрахункiв, особливi вимоги до якостi продукцii); робоче положення (положення тiла людини i її органiв вiдносно засобiв виробництва); монотоннiсть роботи (багаторазове повторення одноманiтних, короткочасних операцiй); температура, вологiсть, теплове випромiнювання в робочiй зонi (градуси за Цельсiєм, вiдсоток вологостi, калорii на 1см2 за хвилину); забруднення повiтря (вмiст домiшок в 1м3 або лiтрi повiтря i iх вплив на органiзм людини); виробничий шум (частота шуму в герцах, сила шуму в децибелах); вiбрацiя, обертання, поштовхи (амплiтуда на хвилину, градуси i кiлькiсть обертiв або поштовхiв за хвилину); освiтленiсть у робочiй зонi (в люксах). На працездатнiсть людини також впливають особистiснi фактори: ii настрiй, ставлення до працi, стан здоров'я та iн. Умови працi визначаються певними критерiями факторiв виробничого середовища i трудового процесу. В сучасних умовах господарювання все бiльшого значення набуває проблема полiпшення умов працi не за рахунок компенсацiйних виплат, а шляхом впровадження новоi технiки, технологiй, оздоровлення виробничого середовища, врахування вимог естетики працi. 132. Доходи i рiвень життя населення як складовi монiторингу соц.-трудовоi сфери. Доходи населення - це сукупнiсть коштiв i витрат у натуральному виразi для пiдтримання фiзичного, морального, економiчного й iнтелектуального стану людини. Розрiзняють грошовi i натуральнi доходи. Формування грошових доходiв здiйснюється за рахунок оплати працi працiвникiв, виплат iз соцiальних фондiв (соцiальних трансфертiв), пiдприємницьких доходiв, доходiв вiд власностi, доходiв вiд особистого пiдсобного господарства та iндивiдуальноi трудовоi дiяльностi, iнших доходiв (алiментiв, гонорарiв, благодiйноi допомоги тощо) У сучасних умовах в нашiй краiнi виникає додаткове джерело доходiв працiвникiв, зайнятих у суспiльному виробництвi, це прибуток. За рахунок чистого прибутку здiйснюються такi види доходiв, як доходи вiд iнвестицiй, iнновацiй, дивiденди, доходи монополiй, соцiальнi виплати i пiльги тощо. Натуральнi доходи включають продукцiю особистого пiдсобного господарства, що використовується на особисте споживання, а також трансферти в натуральнiй формi. Вiдповiдно до конвенцiй Мiжнародноi органiзацii працi (МОП) кожна людина має право на такий життєвий рiвень (включаючи iжу, одяг, житло, медичний догляд, соцiальне обслуговування), який необхiдний для пiдтримання здоров'я i добробуту ii самоi та ii сiм'i, а також право на забезпечення у разi безробiття, iнвалiдностi тощо. Пiдвищення рiвня життя сприяє полiпшенню якостi життя, тобто умов iснування людини. 133. Мiжнародна органiзацiя працi(МОП) в сучасному свiтi:цiлi, завдання, структура. МОП (мiжнародна органiзацiя працi) була створена у 1919 р. як автономна iнституцiя при Лiзi Нацiй, а з 1946 р. - як перша спецiалiзована установа ООН (органiзацiй об'єднаних нацiй). Штаб-квартира МОП-МБП (мiжнародне бюро працi у Женевi, Швейцарiя. Головною метою МОП, згiдно з ii Статутом, є сприяння встановленню миру на основi соцiальноi справедливостi, полiпшення умов працi i життя працiвникiв усiх краiн. До основних напрямiв дiяльностi МОП належать: участь у мiжнародно-правовому регулюваннi працi шляхом розроблення та ухвалення нормативних актiв (конвенцiй i рекомендацiй) з питань умов працi i життя працiвникiв; Розроблення та здiйснення мiжнародних цiльових програм, спрямованих на вирiшення важливих соцiально-трудових проблем (зайнятiсть, умови працi та iн.), Надання допомоги державам-членам МОП в удосконаленнi нацiонального трудового законодовства, професiйно-технiчноi пiдготовки працiвникiв, полiпшення умов працi тощо шляхом здiйснення мiжнародних програм технiчного спiвробiтництва, проведення дослiдницьких робiт та видавничоi дiяльностi. Органiзацiя намагається найбiльшою мiрою сприяти вирiшенню таких завдань: 1. повна зайнятiсть i пiдвищення життєвого рiвня; 2. розширення системи соцiального забезпечення з тим, щоб надати його всiм, хто потребує такого захисту, i повне медичне обслуговування; 3. необхiдний захист життя i здоров'я трудящих всiх професiй; 4. захист добробуту матерi i дитини; 5. забезпечення необхiдного харчування, житла, можливостей у галузi загальноi i професiйноi освiти. 134. Органiзацiя дiяльностi МОП МОП - це спецiалiзована агенцiя ООН, яка займається поширенням соцiальноi справедливостi та мiжнародно визнаних людських та трудових прав. Вона була органiзована у 1919 роцi та є результатом Версальськоi угоди. У своiй дiяльностi МОП використовує рiзнi форми. З них можна видiлити три головнi: 1. Розробка та прийняття мiжнародних трудових норм, конвенцiй та рекомендацiй та контроль за iх виконанням. 2. Надання краiнам допомоги у вирiшеннi соцiально-трудових проблем (в МОП таку роботу називають технiчним спiвробiтництвом). 3. Проведення дослiджень та здiйснення публiкацiй по соцiально-трудовим проблемам. Розробка конвенцiй та рекомендацiй та контроль за iх використанням є головною та займає центральне мiсце у всiй дiяльностi МОП. Для досягнення своiх основних цiлей та задач МОП розробляє мiжнароднi програми, направленi на покращення умов працi та життя працiвникiв, пiдвищення можливостей зайнятостi та пiдтримку основних прав людини, вдосконалення загальноi та професiйноi освiти та iнше. Основою для здiйснення такоi полiтики є мiжнароднi трудовi норми. 135. Механiзм нормотворчоi дiяльностi МОП Для досягнення своiх основних цiлей та задач МОП розробляє мiжнароднi програми, направленi на покращення умов працi та життя працiвникiв, пiдвищення можливостей зайнятостi та пiдтримку основних прав людини, вдосконалення загальноi та професiйноi освiти та iнше. Основою для здiйснення такоi полiтики є мiжнароднi трудовi норми. Весь процес нормотворчоi дiяльностi МОП вiд розробки, прийняття норм до контроля за iх використанням та поширенням обумовлений принципом три партiйностi, суть якого полягає у постiйному пошуку згоди мiж органами державноi влади, роботодавцями та працiвниками. Створення мiжнародних трудових норм (конвенцiй та рекомендацiй) починається iз вибору теми та включення питання про ii вироблення у порядок денний Мiжнародноi конференцii працi. У бiльшостi випадкiв питання розробки та прийняття норм проходить двократних розгляд, тобто обговорюється на двох послiдовних сесiя Конференцii. Пiсля розгляду попередньоi доповiдi урядами держав готується доповiдь для першого обговорення на Конференцii на пленарному засiданнi або в комiтетi. Виробленi проекти конвенцiй та рекомендацiй знову розглядаються урядами, та на основi вiдповiдей готується остаточна доповiдь, яка включає текст конвенцiй та рекомендацiй. Пiсля розгляду комiтетом, вони обговорюються Конференцiєю. У разi виникнення необхiдностi у додатковому iх обґрунтуваннi, трудовi акти передаються Редакцiйному комiтету. Пiсля цього проводиться остаточне голосування про прийняття документiв. Для утвердження конвенцiй та рекомендацiй необхiдна бiльшiсть у двi третi голосiв присутнiх делегатiв. 136. Глобалiзацiя свiтовоi економiки та ii вплив на соцiально-трудовi вiдносини. У центрi процесiв, що вiдбуваються у свiтовому спiвтовариствi, - глобалiзацiя економiки, яка дедалi вiдчутнiше впливає на екон, полiт, культ життя фактично всiх краiн свiту. Спостерiгається небувале посилення впливу глобалiзацii на розвиток свiтовоi економiки в цiлому i ii соц-труд сфери зокрема. Про те, що соц-труд сфера є найуразливiшою ланкою щодо впливу на неi глобалiзацii свiтовоi економiки, свiдчать серйознi соц проблеми, з якими стикається бiльшiсть краiн свiту: зростання безробiття, поглиблення розшарування мiж багатими та бiдними, послаблення традицiйних моральних зв'язкiв, зростання де солiдаризацii суспiльства тощо. Необхiдно зауважити, що глобалiзацiя i технологiчна революцiя породжують механiзми як лiквiдацii, так i створення робочих мiсць. Деякi економiсти з розвитком цього iсторичного процесу пов'язують можливiсть розв'язання глобальних соцiально-економiчних проблем, забезпечення гармонiзацii iнтересiв розвинених краiн та тих, що розвиваються, стiйкий розвиток усiєi глобальноi системи, досягнення рiвноваги мiж суспiльством i природним середовищем. Глобалiзацiя як процес, що сприяє поглибленню подiлу працi, ефективнiшому розподiлу ресурсiв тi iх використання у свiтовому масштабi, потенцiйно має супроводжуватись пiдвищенням продуктивностi працi й життєвого рiвня населення. Не можна не враховувати i таких позитивних результатiв глобалiзацii, як розширення доступу споживачiв до свiтовоi номенклатури товарiв та послуг, розширення ємностi ринкiв унаслiдок розвитку торгiвлi, пiдвищення рiвня конкуренцii, спрощення доступу iнвесторiв на ринки iнших краiн, взаємний обмiн досягненнями в технологii та органiзацii виробництва тощо. 137. Сучасні світові тенденції розвитку соціально-трудових відносин. Задачі Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства
Задача 2.1
Розрахуйте як змінилась структура зайнятих в економіці, у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн осіб, у тому числі у сфері мат вир-ва 20,47 млн осіб, а у сфері послуг 15,25 млн осіб. Відповідно у базисному періоді було 19,85 млн осіб, 15,98 млн.
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв'язок
Базисний %Звітний %Мат вир млн осіб19,8519,85/35,83=55,420,4720,47/35,72=57,31Сфера послуг15,9815,98/35,83=44,615,2515,25/35,72=42,69Всього35,83100%35,72100Задача 2.2
У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення країни складала 19,9 млн осіб, з яких 9,4 млн зайняті в мат вир-ці, а всі інші - в обслуговуванні. На плануємий рік очікується ↑ чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 мон і, в той же час ↓ зайнятості в мат вир-ві на 0,3 млн осіб.
Розв'язок
еі=Еі/Е, де еі - рівень зайнятості в певній галузі, %; Еі - чисельність зайнятих у певній галузі, осіб; Е - загальна чисельність зайнятих.
Ем.зв=(9,4/19,9)*100=47,2%
Еоб.зв.=100-47,2=52,8%
Ем.пл.=((9,4-0,3)/(19,9+0,6))*100=44,4%
Еоб.пл.=100-44,4=55,6%
∆ем=44,4-47,2=-2,8%
∆еоб=55,6-52,8=2,8%
Задача 2.3
Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.
Розв'язок
1. База екон акьтв нас (S)
S=496*0,72=357,12 тис осіб
1. Чисельність екон актив нас (LF)
LF=357,12-117,8+29,3=268,62 тис осіб
1. Рівень економічної активності
LF=(268,62/357,12)*100=75,2%
1. Рівень безробіття (U)
U=(29,3/268,62)*100=10,9%
Задача 2.4
Використовуючи наведені в табл дані визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005 рр.
Населення УКР за економ актив (15-70рр), тис осіб
Показник 200020012002200320042005 Тис осТис осТис осТис осТис осТис осЕкон актив нас (ЕАН)228312242722232221712220222281Працездатного віку211512089420670206182058320482Старше працезд віку1680,11532,91562,41553,21619,91799,1Зайняті201751997220091201632029620680Працездатного віку185211845318541186241869418887Старше працезд віку1654,31518,21550,31539,21601,41793,5Безробітні2655,824552140,720081906,71600,8Працездатного віку26302440,32128,619941888,21595,2Старше працезд віку25,814,712,11418,55,6Економ неактив нас(ЕНН)133181359613668136881362313560Працездатного віку7562,47894,18140,28262,88365,48410,3Старше працезд віку57565701,55527,35424,85257,55149,4 2000,%2001,%2002%2003%2004%2005%Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть63,262,361,961,86262,2Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас55,855,456,056,256,757,7Рівень Б=безроб/економ акт нас11,610,99,69,18,67,2Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть36,837,738,138,238,037,8Заг к-ть нас2000=ЕАН+ЕНН=22831+13318=36149
Заг к-ть нас2001=36023
Заг к-ть нас2002=35900
Заг к-ть нас2003=35859
Заг к-ть нас2004=35825
Заг к-ть нас2005=35841
Розв'язок
Тема 5. Ринок праці та його регулювання
Задача 5.1
На кінець звітного періоду чисельність безробітних в районі за тривалістю безробіття розподілялась таким чином: 2 місяці без роботи - 4220 осіб, 4 - 1870, 5-3720, 8-1680. Підрахуйте середню тривалість безробіття в районі
Розв'язок
Тс=(∑T*U)/∑U
Тс-сер трив Б, міс
Т-трив Б відпов групи, міс
U-чис відп за трив групи Б, осіб
Тс=(2*4220+4*1870+5*3720+8*1680)/(4220+1870+3720+1680)=4,1 міс.
Тема 8. Продуктивність і ефективність праці
Задача 8.1
Бригада із 5 осіб за 21 робочий день базисного періоду виготовила 1260 деталей, у звітному за 22 робочі дні - 1540. Визначити індекс та % зростання денної ПП 1 робітника.
Розв'язок
Виробіток=Q/T
Q1 роб.баз=1260/5=252lyn
Вбаз.=252/21=12 дет
Q1 роб.зв=1540/5=308дет
Взв=308/22=14 дет
%ПП=(14/12)*100-100=17%
Індекс ПП=14/12=1,17
Задача 8.2
Визначити %↓ трудомісткості та ↑ПП за даними табл.
№виробу Пла випускуЗатр пр на 1 вир., базЗатр пр на 1 вир., зв19004421200543260063Розв'язок
900+1200+2600=4700
Трудом.баз=(4*900+5*1200+6*2600)/4700=4,55
Трудом.зв=(4*900+4*1200+3*2600)/4700=3,45
∆ПП=(Трбаз/Трзв)*100-100=4,55/3,45*100-100=31,9
Задача 8.3
Визначити ↑ ПП на під-ві на основі даних табл.
Показник Баз перЗв перОбсяг вир-ва, грн19000002100000Питома вага коопер постав в обсязі прод7,5 (0,075)5,3 (0,053)Середньообл чис-ість550550Розв'язок
Чпбаз=1900000*(1-0,075)=1757500
ЧПзв=2100000*(1-0,053)=1988700
Ппбаз=1757500/550=3195,45 грн
ППзв=1988700/550=3615,8
Іпп=3615,8/3195,45=1,13 Задача 8.4
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис год, у звітному періоді відповідно - 56,7-нормо-годин і 42 тис год
Розв'язок
ППбаз=50/40=1,25
ППзв=56,7/42=1,35
Іпп=1,35/1,25=1,08
Задача 8.5
Бригада лісорубів із 3 осіб за 20 робочих днів баз періоду заготовила 1000м3 деревини; у звітному періоді за 21 робочі дні - 1210 м3. Визначити індекс та %↑ ПП одного робітника.
Розв'язок
Ппбаз=1000/20=50 м3
ППзв=1210/21=57,62 м3
Іпп=57,62/50=1,15
Ппбазна1роб=50/3=16,67 м3
Ппзвна1роб=57,62/319,21 м3
Іпп=19,21/16,67=1,15
Задача 8.6
Визначити ↑ ПП за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл. Чисельність ПВПбаз=1650, ПВПзв=1530 осіб
Назва виробу Обсяг вир-ва базОбсяг вир-ва звНорматив чистої продА85093014400Б30034019800В13013016200Розв'язок
НЧПбаз=850*14400+300*19800+130*16200=20286 тис НЧПзв=930*14400+340*19800+130*16200=22230 тис
ППбаз=20286000/1650=12295 грн ПП зв=22230000/1530=14529 грн
Іпп=14529/12295=1,18
Задача 8.7
Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив 2310 тис. т, у звітному - 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному - 2750 осіб.
Розв'язок:
ППбаз=2310000/2650=871,7m ППзв=2548000/2750=926,5m Inn=926,5/871,7=1,26 Абс. вимір=926,5-871,7=54,8
Задача 8.8
На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили - 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.
Розв'язок:
Тр=25/28*100=89% - Трудомісткість знизилась на 11%
%ПП=11/(100-11)*100=12,36%
Задача 8.9
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис. год. У звітному періоді відповідно - 56,7 тис. нормо-годин і 42 тис. год.
Розв'язок:
ППбаз=50/40=1,25 ППзв=56,7/42=1,35 Inn=1,35/1,25=1,08
Задача 8.10
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.
Розв'язок:
В=Взв/Вбаз=50/40=1,25
% зростанняВ=(50/40)*100-100=25%
Задача 8.11
Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.. 1
Вид виробу План випуску виробуЗатрати праці на 1 виріб, н/годБазисний періодЗвітний періодА95053Б173065В395044Розв'язок:
950+1730+3950=6630
Тр баз=(5*950+6*1730+4*3950)/6630=30930/6630=4,67 н/год
Тр зв=(3*950+5*1730+4*3950)/6630=27300/6630=4,11 н/год
ПП=(Тр баз/Тр зв)*100-100=4,67/4,11*100-100=13,6%
Задача 8.12
Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн.., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітня плата основних робітників з нарахуваннями - 9,5%, цехові витрати - 13%, загальнозаводські витрати - 11,5%, сировина і основні матеріали - 42%, кооперативні поставки - 17%. Середньооблікова чисельність ПВП - 525 осіб.
НВО=3550тис*(0,095+0,13+0,115)=1207 тис грн
ПП=1207000/525=2299 грн
Задача 8.13
На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили - 32 хв. На скільки % ↓Тр виготовлення деталі і ↑ПП
Розв'язок:
32/35*100=91,4% - Трудомісткість знизилась на 8,6%
%ПП=8,6/(100-8,6)*100=9,41%
Задача 8.14
Робота 2-ох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризуються даними, наведеними в табл. 1
цех Обсяг вир-ва базЧис прац базОбсяг вир-ва звЧис прац зв12100051190003922500048320057Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці 2-ох цехів.
Розв'язок:
№1 ППбаз=21000/51=411,76 ППзв=19000/39=487,18 Inn=1,18
№2 ППбаз=25000/48=520,83 ППзв=32000/57=561,4 Inn=1,078
ППзаг баз=(21000+25000)/(51+48)=46000/99=464,65
ППзаг зв=(19000+32000)/(39+57)=51000/96=531,25
Inn заг=531,25/464,65=1,14
Задача 8.15
Протягом 5 років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність парці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.
Розв'язок:
1,025*1,021*Х3=1,17
Х3=1,118
Х=1,038
Задача 8.16
Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1%, матеріаломісткість зросла на 2%. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.
Розв'язок: 1,06/0,97*1,01/1,02=1,082
1,06*1,03*1,01*0,98=1,08
Задача 8.17
Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12%. Дефлятор цін склав 107%. Чисельність зайнятих зменшилась на 2%. Визначити індекс, відсоток зростання та відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.
Розв'язок: ВВП ном (зв) = 160млрд.*1,12 = 179,2 млрд.
ВВП реальний (зв) = 179,2/1,07 = 167,48 млрд.
179,2 млрд/0,98х
І = 160 млрд/х = 1,14
Задача 8.18
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва - 38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.
Розв'язок:
1) Зростання продуктивності праці за рахунок запровадження нових технологій
45___ 3000 - 45 * 100 = 1,5%
2) Організації виробництва
38__ _ 3000 - (45+38) * 100 = 1,3%
3) Зниження трудомісткості
25 _ 3000 - (45+38+25) * 100 = 0,86%
4) За всіма чинниками
108____ 3000 - 108 * 100 = 3,7%
Індексний метод: 1,015*1,013*1,0086=1,037
Задача 8.19
Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої - 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20 %. Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.
Розв'язок:
1. (480-40)/10=44шт
2. 480/10=48шт
3. зростання продуктивності (екстенсивний чинник) (48/44)*100=109,1%=9,1%
4. Визначаємо витрати часу на одиницю продукції після зниження трудомісткості 10хв. * (100-20)/100=8 хв. Або 10*0,8=8
5. 440/8хв=55шт
6. 55/44*100-100=25% (інтенсивний чинник)
7. виробіток при ліквідації робочого часу і зниженні трудомісткості 480хв/8хв=60шт.
8. Інтегральний чинник=60/44*100=136,4% Задача 8.20
Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.
Назва Вартість готової продукції і затрат, грн..Підприємство 1Підприємство 2Борошно27000003100000Зерно13000001600000Енергоносії220000290000Заробітна плата540000620000Амортизація5000060000водопостачання6000075000У якого з підприємств продуктивність краща?
Розв'язок: Вартість продукції, грн. П = вартість затрат, грн. 2700000__________________
П1 = 1,3 млн. + 220 тис + 540 тис + 50 тис + 60 тис = 1,244
3,1 млн.________________
П2 = 1,6 млн. + 290 тис + 620 тис + 60 тис + 75 тис = 1,172
Задача 8.21
Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).
Показники Показники роботиПідприємство 1Підприємство 2Обсяг валової продукції, грн..7,2 млн-Матеріальні витрати, грн..3,8 млн-Амортизаційні витрати70 тис-Фонд заробітної плати, грн.-1,5 млнПрибуток, грн.-2415 тисЧисельність ПВП, осіб620750Розв'язок: 7,2 млн - (3,8 млн + 70 тис)
ПП1 = 620 = 5371 (грн.)
1,5 млн + 2415 тис
ПП2 = 750 = 5220 (грн.)
Задача 8.22
Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.
Базисний періодЗвітний періодКоефіцієнт переводу в умовні тониВартість 1 кг, грн..Цукор-сирець, тн370032001,02,0Цукор-пісок, тн205022001,83,5Цукор-рафінад, тн175019002,14,4Чисельність основних робітників, осіб170170 Чисельність ПВП, осіб550540 Розв'язок: 3700*1 + 2050*1,8 + 1750*2,1
Вбаз = 170 = 62,1 умов.тон
3200*1 + 2200*1,8 + 1900*2,1
Взв. = 170 = 65,6 умов.тон
65,6
І = 62,1 = 1,056 або 5,6%
3700*2*1000 + 2050*3,5*1000 + 1750*4,4*1000
ППбаз. = 550 = 14000 (грн.)
3200*2*1000 + 2200*3,5*1000 + 1900*4,4*1000
ППзв. = 540 = 15481,5 (грн.)
15481,5
І = 14000 = 1,106 або 10,6%
Задача 8.23
Використовуючи наведені в таблиці 1 статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000 - 2004 рр.
Населення України за зайнятістю та показники національних рахунків
Показник 20002001200220032004Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб22830,819971,520091,220163,3 ВВП (у фактичних цінах), млн.. грн.172952204190225810267344 ВНП (у фактичних цінах), млн.. грн..164942200610222585264247 Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн.. грн..134719166307186425225362 Тема 9.Політика доходів і оплата праці
Задача 9.1
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за ІІІ розрядом працюють - 19 осіб, за V - 15 осіб, за VІ - 10 осіб.
Розв'язок:
Кс=(1,23*19+1,54*15+1,78*10)/44 працівн. = 1,46 (висновок - Кс між ІV і V розрядами)
Рс= 4+(1,46 - 1,35)/(1,54 - 1,35) = 4,58 Тс = Т1*Кс = 1,82*1,46 = 2,657
Задача 9.2
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція - обробка сировини тарифікується за 5 розрядом, годинна норма виробітку - 110 кг; друга операція - обробка деталі тарифікується за 6 розрядом, норма часу 25 хв.
Розв'язок:
Рвідр.1= 3,03/110=0,0275 грн. Рвідр2=3,51*25/60=1,46 грн.
Задача 9.3
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (таблиця 1).
Назва деталі Кількість виготовлених деталей, штукРозряд роботиНорма часу на деталь, хв..М-11260423,0М-263037,0Розв'язок:
М-1 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02 Заробіток по М-1 = 1260*1,02=1284,78 грн.
М-2 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=2,42*(7/60)=0,282 Заробіток по М-2 = 630*0,282 = 177,87 грн.
Загальний заробіток = 1284,78+177,87=1462,64 грн.
Задача 9.4
Робітник-почасовик п'ятого розряду відпрацював 174 години, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір премії 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом 3 змін заміняв хворого робітника 4 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму зар. плати робітника, розмір всіх доплат.
Розв'язок:
5 розряд Тс= 2,80 Зп= 3,03*174=527, 22 грн.
Дол.=500*0,2+527,22*0,1+0,5* (2,46*8*3)=100+52,72+59,04=211,76;
Зп+дол.=738,98 Питома вага тарифу = 527,22/738,98*100=71,3%
Задача 9.5
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція - обробка сировини тарифікується за 3 розрядом, годинна норма виробітку - 80 кг., друга операція - обробка деталі, тарифікується за 5 розрядом, норма часу - 20 хв.
Розв'язок:
Рвідр.=2,42/80=0,03025 грн. Рвідр. 2 =3,03*22/60=1,01 грн.
Задача 9.6
Розрахувати суму зар. плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати - 3,5; розмір премії за виконання виробничої програми за всіма показниками - 18,2 %, надбавка за професійну майстерність 9,3 %. З/п = 350 грн.
Розв'язок:
350*3,5=1225 грн. 1225*(0,182+0,093)=336,88 грн. 1225+336,88 грн. = 1561,88 грн.
Задача 9.7
Визначити сер. тарифний коефіцієнт, сер. тарифний розряд, середнього динну тарифну ставку, групи робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють - 16 осіб, за 5 - 14 осіб, за 6 - 12 осіб.
Розв'язок:
Кс = (1,23*16+1,54*14+1,78*12)/58 працівн = 1,49 (висновок - Кс між 4 і 5 розрядами)
Рс = 4+(1,49 - 1,35)/(1,54 -1,35)= 4,737
Тс = Т1*Кс = 1,82*1,49 = 2,71. Задача 9.8
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних таблиці
Показник Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв..6Норма виробітку деталей за годину, шт.9Розряд роботи3Місячна норма роботи за графіком, годин176Фактичний місячний виробіток деталей, шт.1760Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 11Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, %1,5Розв'язок:
Загальний заробіток = Звідр + Звідр*(П1+П2*Ппл)/100
Звідр- заробіток за відрядною розцінкою = Обсяг виробітку *Рвідр
Рвідр. = 2,42*6/60 = 0,242 Тс(3 розряд) = 2,42 грн.
План випуску = 176*9 = 1584 % виконання = 1760/1584 = 1,11 (перевиконання на 11 %)
Звідр. = 1760*0,242 = 425,92 грн.
Ззаг = 425,92 + 425,92*(11+1,5*11)/100 = 425,92+117,13 = 543,05 грн.
Задача 9.9
Робітник 6 розряду протягом місяця виготовив:
а) 375 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 18 хв., за 6 розрядом (нормальні умови);
б) 350 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 25 хв., за 6 розрядом (важкі умови праці, доплати 13 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв'язок:
Рвідр А = 3,51*18/60 = 1,053 грн. Зар А = 1,053 грн * 375 = 394, 88
Рвідр В = 3,51*25/60*1,13 = 1,65 грн. Зар В = 1,65 грн * 350 = 578, 42 грн.?
Заг. заробіток = 973,30 грн.
Задача 9.10
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середнього динну тарифну ставку, групи робітників-відрядників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 3,7.
Задача 9.11
Робітник-почасовик 4 розряду відпрацював 176 год., виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 450 грн. () розмір премії 25 % від вартості зекономлених матеріалів). Протягом 3 змін заміняв хворого робітника 5 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат.
Розв'язок:
4 розря Тс = 2,46 Зп = 2,46*176= 432,96 грн.
Дол. = 432,96*0,1+450*0,25+0,5*(2,8*8*3) = 43,30+112,5+33,6 = 189,4
Зп + доп = 622,36 Питома вага тарифу = 432,96/622,36*100 = 69,57%
Задача 9.12
Категорія: складна
Визначити середнб тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43 тис. н/год. У тому числі 3 розряду 19 тис.н/год, 4 розряду 6 тис. н/год., 5 розряду - 11 тис.н/год., 6 розряду - 7 тис. н/год.
Розв'язок:
, де - загальна сума тарифних ставок всіх робітників, - загальна трудомісткість;
= 19000*2,42+2,66*6000+3,03*11000+3,51*7000= (45,98+15,96+33,33+24,57)/43 = 2,787 грн. Задача 9.13
Розрахувати суму з/п та розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мін. з/п - 4,5; розмір премії за виконання виробничої програми за всіма показниками - 16 %, надбавки за професійну майстерність - 9,4%.
Розв'язок:
350*4,5=1575 + 1575*(0,16+0,094)=1975,05 грн.
Задача 9.14
Категорія складна
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середнього динну тарифну ставку групи робітників відрядників, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо їх середній тарифний розряд дорівнює 4,7.
Задача 9.15
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт:
Назва деталі Кількість деталей, шт.Розряд роботиНорма часу на деталь, хв..В-133025,0В-2160423,0В-321039,0Розв'язок:
В-1 2-й розряд Тсгод=2,13 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/60)=0,178 Заробіток В-1 = 330*0,178=58,58 грн.
В-2 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02 Заробіток В-2 = 160*1,02=163,15 грн.
В-3 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36 Заробіток В-3 = 210*0,36=76,23 (75,6)грн.
Задача 9.16 Робітник 5 розряду протягом місяця виготовив:
а) 300 деталей А, на кожну з яких встановлена норма часу 20 хв. за 5 розрядом (нормальні умови);
б) 200 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 30 хв. За 5 розрядом (важкі умови праці, доплати 9 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв'язок:
РвідрА=3,03*20/60=1,01
З/ПА=300*1,01=303
РвідрБ=3,03*30/60*1,515=1,65
З/пВ=1,65*200=330
Заг зароб=366 грн
Задача 9.17
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяці, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл.).
Начва деталі Кількість деталей, штРозряд роботиНорма часу на деталь, хвВ-1330II5,0В-2160IV23,0В-3210III9,0Розв'язок
В-1 ІІ-й розряд Тсгод=2,13 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/б0)=0,178грн. Заробіток В-1=58.58 грн
В-2 IV-й розряд Тсеод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60) = 1,02 грн. Заробіток В-2=163,15 гри
В-3 ІІІ-й розряд Тсгод=2,42 Рвідр==Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36 грн. Заробіток В-3 =76,23 гри. Загальний заробіток 297,96 грн.
Задача 9.18
На підприємстві здійснена перетарифікація робітників - почасовиків. Середній розряд до перетарифікації дорівнював 4,5, а після перетарифікації- 3,5. Розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників 1-го розряду, аби середня заробітна плата залишалася без змін.
Розв'язок: Задача 9.19
Протягом року номінальна заробітна плата підвищилась на 10 %. Ставка прибуткового податку на заробітну плату знизилась на 7 %, а зростання цін на споживчі товари становило 9,8 %. Визначити індекс зростання реальної заробітної плати.
Розв'язок:
Визначаємо індекс зростання номінальної заробітної плати: (100+10)/100=1,1%
Визначаємо зростання реальної заробітної плати за рахунок зниження прибуткового податку:
1,1/(100-0,07)=1,1/0,93=1,183
Визначаємо зниження реальної заробітної плати за рахунок зростання цін на товари:
1,183/1,098=1,077
Задача 9.20
Слюсар-наладчик обслуговує два штампувальних преси із денною тарифною ставкою 28 грн. Перший прес мав завдання на 176 годин роботи відштампувати 1200 штук виробів, а зробив 1500 штук. Другий прес за цей же період зробив 3600 штук виробів при завданні 3000 штук. Тривалість зміни - 8 годин.
Підрахуйте двома варіантами непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.
Розвۥязок
1-й варіант
Розрахунок здійснюється через непряму відрядну розцінку (Рв неп.):
Розраховуємо кількість робочих днів:
176 : 8 = 22 (дні)
Розраховуємо розцінку по кожному пресу:
Розраховуємо непрямий відрядний заробіток за відпрацьований час слюсаря-наладчика: 2-й варіант
Розрахунок здійснюється через середній коефіцієнт виконання норм (Кн.с.)
Різниця 0,62 грн. за рахунок округлень при розрахунку розцінок.
Тема 10. Планування праці
Задача 10.1
На підприємстві працює 50 робітників. Їх питома вага в загальній чисельності ПВП 80 %. На обробку деталі витрачали 8 хв., а після запровадження організаційно-технічних заходів трудомісткість склала 6 хв. Річний обсяг продукції - 400 тис. деталей на рік, фонд робочого часу складає 1700 год. Відсоток виконання норм складає 120%. Зниження трудомісткості відбулося с 1 липня поточного року.
Визначити економію робочої сили і зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників і на всю чисельність ПВП. Розв'язок
Економія чисельності (Еч) де Ф - фонд робочого часу К-коеф. виконання норм Зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників: (3/(50-3) )*100=6,38% в розрахунку на ПВП: 6,38%*0,80=5,4% ПВП=50/80*100=63 працівника
Тема 11. Аналіз звітності і аудит у сфері праці
Задача 11.1
Визначте, яке з двох металургійних підприємств у звітному році спрацювало більш продуктивно? Необхідні дані у таблиці.
Під-во Базисний рікЗвітний рік Обсяг виробництва, тис. грн.Чисельність ПВП, осібОбсяг виробництва, тис. грн.Чисельність ПВП, осіб№126000034502950003470№252000047206010004880Розв'язок
Продуктивніше спрацювало те підприємство, на якому питома вага приросту продукції за рахунок продуктивності праці (%∆QПП) була вищою.
Знаходимо відсоток приросту чисельності (%∆Ч):
Знаходимо відсоток приросту продукції (%∆QПП)
Знаходимо питому вагу продукції, отриману за рахунок приросту продуктивності праці:
Відповідь: продуктивніше спрацювало перше підприємство.
Задача 11.2
Бригада у складі 20 робітників виконала роботу по збірці устаткування. Розподіл робітників і робіт по тарифних розрядах у таблиці
РозрядиКоефіцієнтиЧисельність робітниківОбсяг годин, тис нормогодин11--21,13-831,2961241,48-1051,716-628-Підрахуйте середню годину тарифну ставку робітників та виконаних ними робіт і зробіть висновки на основі розрахунків чи ефективно використовується робоча сила і фонд заробітної плати в даному випадку. Розв'язок
Підрахуємо середній тарифний коефіцієнт бригади робітників і робіт.
Підрахуємо середню тарифну ставку робітників і робіт із розрахунку ТГОД1розряду=2,07 грн
Оскільки робітникам, незалежно від розряду робіт, слід сплатити відповідно до їх тарифної ставки перевитрати фонду оплати праці за дану роботу складуть:
1. за годину (3,52 - 2,71)=81 коп. х 20 = 16,2 грн.
2. за зміну 16,2 х 7 = 113,4 грн.
3. за місяць (154 год.) 16,2 х 113,4= 1837,08 грн.
Робоча сила і фонд заробітної плати використовуються незадовільно через помилки у плануванні робіт.
Задача 11.3
Визначити значимість в абсолютному виразі і за питомою вагою кожного чинника, що зумовив зростання продуктивності праці на основі наступних показників.
Показники Базисний періодЗвітний періодГодинний виробіток, грн.66,5Кількість годин роботи за зміну7,958,1Кількість явочних днів за рік228225Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, %8082Розв'язок
Визначаємо виробіток на 1 працівника в базисному періоді
6*76,95*228*0,8=8700,5 грн.
І в звітному періоді
6,5*8,1*225*0,82=9713,9 грн.
Визначаємо абсолютний приріст
9713,9-8700 = 1013,4 грн.
Визначаємо процент зростання виробітку
9713,9/8700- 1.1164*100=116.5%
Визначаємо абсолютний приріст і за питомою вагою продуктивності праці по кожному чиннику:
а) 1 підстановка за рахунок збільшення годинного виробітку
6.5 х 7.95 х 228 х 0.8 = 9425.5 грн. Абсолютний приріст 9425.5 - 8700.5 = 725 грн. питома вага = 725/1013.4=71.55%
б) 2 підстановка за рахунок зменшення з внутризмінних втрат робочого часу
6.5 х 8.1 х 228 х 0.8 = 9603.4 Абсолютний приріст 9603.4- 9425.5 = 177.9
питома вага =177/1013.4=17.55%
в) 3 підстановка За рахунок зменшення числа явочних днів
6.5 х 8.1 х 225 х 0.8 = 9477 грн
Абсолютний приріст 9425.5 - 9603.4= -126.4 грн питома вага = -126.4/1013.4=-12.47%
г) 4 підстановка За рахунок збільшення питомої ваги працівників
6.5 х 8.1 х 225 х 0.82 = 9713.9 грн. Абсолютний приріст 9713.9 - 9477 = 236.9 питома вага = 236.9/1013.4=23.38% Перевірка 71.55 +17.55+(-12.47) + 23.38 = 100
Задача 11.4
Розподілити приріст продукції за наступними чинниками - зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величини на основі даних, наведених в таблиці.
ПоказникиБазисний періодЗвітний періодОбсяг товарної продукції, тис. грн.75008000Кількість робітників, чол.650670Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год.115711993Розв'язок
800/7500=106,66 абсолютний приріст 8000-7500=500
1. 7500тис/650=11538 грн.
2. 8000тис/670=11940 грн.
3. 11940/11538*100=103,48% (продуктивність праці)
4. 670/650*100=103,07%
5. 1157тис/650=1780год
6. 61199,3тис/670=1790год
7. 1790/1780*100=100,56%
8. 3,48%виробіток+3,07%чис. робітн+0,56%зміна викор. роб. часу=7,11 %
9. 6,675/7,11%=0,937%
10. 500тис/6,67=75,07тис.грн.
11. 3,48*0,937=3,26%
12. 3,07*0,937=2,87%
13. 0,56*0,937=0,52%
14. 75,07*3,26=244,72
15. 75,07*2,27=215,45
16. 75,07*0,52=39,06
Задача 11.5
На основі наведених даних визначити за рахунок яких чинників і в якій мірі відбулося зростання обсягів виробництва в звітному періоді.
Показники Базисний періодЗвітний періодОбсяг продукції, тис. грн.1100011500Трудомісткість, тис. нормо-год.25442580Кількість основних робітників, осіб12201252Витрати прані основних робітників, тис. чол.-год.22002250Чисельність промислово-виробничого
персоналу, осіб30003020Розв'язок
1) трудомісткість на 1 тис. грн.
Базисний 2544000/11000=231.27 Звітний 2580000/11500=224.35 I=0,97
1. виконання норм 2544000/2200000/* 100=115.6 звітний 2580000/2250000*100=114,7
I=0,99
1. використання робочого часу 2200тис/1220= 1803 год звіт=2250тис/1252=1797 год
І=1797/1803=0,997
2. питома вага осн. робітників баз= 1220/3000*100=40.7% звіт=1252/3020* 100- 41.5%
I=1,02
3. 1/(0,97*0,99*0,977* 1,02)=1,045
6) Виробіток на 1 працюючого (ПВП)
Баз 1Імлн/3000=3666.7
Звіт 11500тис/3020=3807,9
Задача 11.6
Підприємство, яке налічує865 працівників і працює в 1 зміну, протягом звітного місяця мало простій через відключення струму 6 робочих днів з 22-х.Однак заробітну плату по частковому безробіттю сплачено лише 112 робітникам, а інші отримали її повністю як за відпрацьований час. Підрахуйте рівень прихованого безробіття за звітний місяць.
Розв'язок:
1. Визначаємо загальний фонд робочого часу (Фр.ч.з.)
Фрчз=865*22=19030 (люд. днів)
1. Визначаємо втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.)
Фрчвт=865*6=5190 (люд. днів)
1. Визначаємо врахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.вр.)
Фр.ч.вт.вр.=112*6=672 (люд. днів)
2000,%2001,%2002%2003%2004%2005%Рівень економ актив=ЕАН/заг к-ть63,262,361,961,86262,2Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас55,855,456,056,256,757,7Рівень Б=безроб/економ акт нас11,610,99,69,18,67,2Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть36,837,738,138,238,037,81. Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.невр.)
Фр.ч.вт.невр.=5190-672=4518 (люд. днів)
1. Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр)
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Розв'язок
Автор
lfxfvjz
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 851
Размер файла
165 Кб
Теги
труда
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа