close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Сходинки до інформатики

код для вставкиСкачать
Презентація до нової програми початкового навчання.Освітня галузь "Технології",предмет "Сходинки до інформатики"
Презентаці̀ підготувала
вчитель вищої категорії
Новобузької
ЗОШ І
-
ІІІ ст№1
Молінська
ЛЮ
1
•
Програма Сходинки до інформатики дл́ 2
–
4 класів спр́мована на реалізаці̀ мети та завдань освітньої галузі "Технології" визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти та враховує рекомендації ЮНЕСКО Інформатика в початковій освіті 2
•
Курс Сходинки до інформатики є підготовчим курсом
що передує більш широкому і глибокому вивченн̀ базового курсу інформатики в середній школі ́вл́є собо̀ скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та інформаційних технологій в елементарній формі та носить світогл́дний характер 3
•
Мето̀
курсу Сходинки до інформатики є формуванн́ і розвиток в учнів інформаційно
-
комунікаційної компетентності та кл̀чових компетентностей
дл́ реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації у суспільстві 4
формуванн́ в учнів молодшого шкільного віку
•
початкових у́влень про базові пон́тт́ інформатики зокрема повідомленн́ інформаці́ та дані інформаційні процеси комп̀тер та інші пристрої що використову̀тьс́ дл́ роботи з повідомленн́ми та даними сфери їх застосуванн́ у житті сучасної л̀дини в інформаційному суспільстві •
початкових навичок знаходити використовувати створ̀вати та пошир̀вати повідомленн́ та дані застосову̀чи дл́ цього засоби інформаційно
-
комунікаційних технологій (ІКТ) зокрема створ̀вати графічні зображенн́ комп̀терні презентації текстові документи шукати інформаці̀ в мережі Інтернет користуватис́ електронно̀ пошто̀ та ін •
алгоритмічного логічного та
критичного мисленн́
•
початкових у́влень та навичок роботи з різними програмними засобами підтримки вивченн́ інших предметів початкової школи а також дл́ розв́зуванн́ практичних завдань з цих предметів 5
•
Вивченн́ курсу Сходинки до інформатики спри́є формуванн̀ і розвитку у молодших школ́рів кл̀чових компетентностей
серед ́ких можна виділити ІКТ
-
компетентність та умінн́ вчитис́ ́к здатність до самоорганізації в навчальній ді́льності
•
ІКТ
-
компетентність ́к кл̀чова
, передбачає впевнене та критичне використанн́ інформаційно
-
комунікаційних технологій та відповідних засобів дл́ навчанн́ відпочинку та спілкуванн́ •
ІКТ
-
компетентність дл́ даного курсу є одночасно і предметно̀
. 6
Предметна ІКТ
–
компетентність
учнів ви́вл́єтьс́ у таких ознаках
•
здатність раціонально використовувати комп̀тер і комп̀терні засоби дл́ розв́зуванн́ завдань пов́заних з опрац̀ванн́м даних їх пошуком зберіганн́м поданн́м і передаванн́м •
готовність вирішувати інформаційні проблеми шл́хом застосуванн́ засобів ІКТ та алгоритмів виконанн́ завдань
•
здатність співпрац̀вати за допомого̀ засобів
ІКТ дл́ виконанн́ комплексних завдань
•
вмінн́ безпечно прац̀вати з комунікаційними системами 7
Ді́льнісний вимір предметної ІКТ
-
компетентності пов'́заний з такими вмінн́ми учнів молодшого шкільного віку
вмикає та вимикає комп̀тер вибирає обєкти та переміщує їх з використанн́м маніпул́тора мишки виконує операції над обєктами зокрема над вікнами файлами папками запускає програму на виконанн́ та завершує роботу з нѐ використовує клавіатуру дл́ введенн́ символів слів речень текстів здійсн̀є підготовку та редагуванн́ нескладних текстів невеликого обс́гу в середовищі текстового редактора прац̀є з графічними обєктами у середовищі графічного редактора створ̀є елементарні мал̀нки та змін̀є значенн́ властивостей створених мал̀нків прац̀є з комп
-
̀терними
програмами підтримки вивченн́ навчальних предметів створ̀є прості презентації на 3
-
5 слайдів на Підтримку власної проектної ді́льності 8
Ді́льнісний вимір предметної ІКТ
-
компетентності пов'́заний з такими вмінн́ми учнів молодшого шкільного віку
Телекомунікаційні
одержує створ̀є і надсилає електронні листи виконує пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказано̀ темо̀ зберігає результати пошуку
9
Ді́льнісний вимір предметної ІКТ
-
компетентності пов'́заний з такими вмінн́ми учнів молодшого шкільного віку
Алгоритмічні
: складає алгоритми дій з повс́кденного житт́ з використанн́м матеріалу навчальних предметів (математики української мови тощо) аналізує текст задачі складає записує і виконує найпростіші алгоритми дл́ виконавців у визначеному середовищі розрізн́є основні алгоритмічні конструкції
10
35 годин у 2 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану
35 годин у 3 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану
35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної частини навчального плану
11
комп’̀тер та його складові
і
нформаці́ та інформаційні процеси
використанн́ інформаційних технологій алгоритми і виконавці
комунікаційні технології.
12
13
14
15
16
17
При вивченні курсу Сходинки до інформатики кожний урок проводитьс́ із використанн́м комп̀терів Тому на кожному уроці класи діл́тьс́ на підгрупи так щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп̀тером але не менше 8 учнів у підгрупі Згідно санітарно
-
гігієнічних норм час роботи учнів за комп̀тером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв Весь інший час уроку учні прац̀̀ть без комп̀тера знайомл́тьс́ із загальними теоретичними положенн́ми курсу Сходинки до інформатики повтор̀̀ть і закріпл̀̀ть вивчений матеріал викону̀ть вправи на розвиток уваги алгоритмічного логічного та критичного мисленн́ творчих здібностей тощо
З мето̀ оцін̀ванн́ індивідуальних дос́гнень учнів може бути використаний метод оцін̀ванн́ портфоліо
Таке оцін̀ванн́ передбачає визначенн́ критеріїв дл́ вкл̀ченн́ учнівських напрац̀вань до портфоліо
форми поданн́ матеріалу спланованість оцінного процесу елементи самооцінки з боку учн́ тощо
18
Комп̀тери та їх застосуванн́ (3 год)
•
Сучасні комп̀тери та їх застосуванн́ Правила поведінки і безпеки життєді́льності (БЖ) в комп'̀терному класі
Учень (учениц́):
•
•
має у́вленн́ про сфери застосуванн́ сучасних комп̀терів
•
розуміє
призначенн́ комп'̀тера
•
наводить приклади
використанн́ сучасних комп̀терів в різних сферах ді́льності л̀дини
•
називає
пристрої що використову̀тьс́ дл́ обчисленн́ опрац̀ванн́ текстів зображень передаванн́ повідомлень
•
знає
правила поведінки і БЖ при роботі з комп̀тером
•
дотримуєтьс́
правил поведінки
і
БЖ при роботі
з
комп̀тером
19
Основні складові комп̀тера Початкові навички роботи з комп̀тером
(9 год)
•
Складові комп̀тера (системний блок пристрої введенн́ (миша клавіатура) пристрої виведенн́ (монітор принтер))
•
Підготовка комп̀тера до роботи Коректне завершенн́ роботи з комп̀тером Пон́тт́ про програму Робочий
стіл
Запуск програми на виконанн́ з Робочого стола
Вікно програми Завершенн́ роботи з програмо̀ Миша •
Наведенн́ вказівника вибір обєктів переміщенн́ обєктів подвійне клацанн́
•
Робота з програмами на розвиток логічного мисленн́ та відпрац̀ванн́ навичок роботи з мишѐ
Клавіатура
•
Клавіатура комп̀тера Призначенн́ основних клавіш •
називає
складові комп̀тера (системний блок моніторклавіатура та миша принтер)
•
розуміє
призначенн́ основних складових комп̀тера
•
має у́вленн́
про програму Робочий стіл
значки
•
знає
пор́док вмиканн́ та вимиканн́ комп̀тера
•
уміє
вмикати комп̀тер
•
уміє
коректно завершувати роботу з комп̀тером •
уміє
вказувати вказівником на обєкти ́кі знаход́тьс́ на Робочому столі
або у вікні виконанн́ програми
•
володіє
навичками вибирати обєкти одинарним клацанн́м лівої кнопки миші •
володіє
навичками перет́гувати обєктів за допомого̀ миші
•
володіє
навичками подвійного клацанн́ лівої кнопки миші •
використовує
значки на Робочому столі
дл́ запуску програм •
уміє
коректно завершувати роботу з програмо̀
•
розрізн́є
різні групи клавіш клавіатури комп̀тера та їх призначенн́ •
уміє
використовувати клавіатуру дл́ введенн́ окремих символів та слів кирилицѐ та латиницѐ у середовищі клавіатурного тренажера
20
•
Пон́тт́ про повідомленн́ інформаці̀ та інформаційні процеси (5 год) •
•
Пон́тт́ про повідомленн́ Сприйн́тт́ л̀дино̀ повідомлень Інформаці́ Інформаційні процеси отриманн́ зберіганн́ опрац̀ванн́ і передаванн́ повідомлень
•
Різні пристрої що використову̀тьс́ дл́ роботи з повідомленн́ми
•
Короткі історичні відомості (від абака до нетбука
).
•
•
Робота з розвива̀чими програмами
•
має у́вленн́
про повідомленн́ та інформаці̀
•
має у́вленн́
про використанн́ повідомлень л̀дино̀
•
розуміє
за допомого̀ ́ких органів чуттів л̀дина сприймає повідомленн́ •
має у́вленн́
про призначенн́ різних пристроїв що використову̀тьс́ л̀дино̀ дл́ роботи з повідомленн́ми (телефон диктофон факс плеєр калькул́тор фотокамера ігрові приставки GPS та ін) •
орієнтуєтьс́
́кі пристрої призначені дл́ реалізації ́ких інформаційних процесів •
орієнтуєтьс́
́к можна прац̀вати з повідомленн́ми
•
називає
інформаційні процеси (отриманн́ зберіганн́ опрац̀ванн́ і передаванн́ повідомлень)
•
наводить приклади
інформаційних процесів зі своєї навчальної ді́льності і в оточу̀чому світі •
розрізн́є інформаційні
процеси (отриманн́ зберіганн́ опрац̀ванн́ і передаванн́ повідомлень) 21
•
Алгоритми і виконавці (4 год )
•
Спонукальні реченн́ Ознайомленн́ з пон́тт́м команди Команди і виконавці Ознайомленн́ з пон́тт́м алгоритму Виконавці алгоритмів Алгоритми в нашому житті •
розуміє сутність пон́ть команда алгоритм
•
розрізн́є
команди від речень що не є командами
•
наводить
приклади алгоритмів із навколишнього житт́
•
уміє
виконати
алгоритм складений
дл́ нього
́к дл́ виконавц́
. 22
•
Обєкти Графічний редактор(8 год )
•
Обєкти Властивості обєктів значенн́ властивостей •
Графічний редактор Створенн́ обєктів в середовищі графічного редактора зміненн́ значень їх властивостей Комбінуванн́ обєктів створенн́ зображень Додаванн́ тексту •
Збереженн́ зображень Відкритт́ збережених зображень у редакторі
•
має у́вленн́
про обєкти та їх властивості значенн́ властивостей •
наводить приклади обєктів властивостей обєктів значень властивостей обєктів
•
розуміє
призначенн́ графічного редактора
•
уміє
запускати графічний редактор на виконанн́
•
розуміє
призначенн́ інструментів середовища графічного редактора •
має у́вленн́ про можливості використанн́ палітри кольорів у середовищі графічного редактора •
уміє
використовувати палітри кольорів у середовищі графічного редактора •
уміє
створ̀вати прості графічні обєкти та їх комбінації уміє
змін̀вати значенн́ властивостей обєктів в середовищі графічного редактора •
застосовує інструменти середовища графічного редактора дл́ створенн́ зображень за власним задумом
•
уміє
додавати текст до створених зображень
•
поєднує
текстові та графічні обєкти в середовищі графічного редактора •
уміє
зберігати зображенн́ на Робочому столі
або в папці встановленій за замовчуванн́м
•
уміє
відкривати
в середовищі
графічного
редактора збережені
зображенн́
.
23
•
Комп̀терна підтримка вивченн́ навчальних предметів (4 год )
•
Робота з комп̀терними програмами на підтримку вивченн́ української мови іноземної мови математики образотворчого мистецтва музики тощо
•
Повторенн́ і систематизаці́ навчального матеріалу Резервний час (2 год )
•
розуміє
правила роботи з комп̀терними програмами підтримки вивченн́ навчальних предметів
•
застосовує правила роботи з комп̀терними програмами підтримки вивченн́ навчальних предметів
•
уміє прац̀вати з комп̀терними програмами підтримки вивченн́ навчальних предметів
24
25
Автор
mol.ludmila2010
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
3 372
Размер файла
2 207 Кб
Теги
інформатики, сходинки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа