close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Акбузат №8. 2011

код для вставкиСкачать
ISSN 0869-0731
ISSN 0869 - 0731 З??рз ?ОТЛОГИЛДИНА Алма?асты? алмалары ?ы?арып ?ына бешк?н. Алма, тиг?с, бе? алма?ас, ??е ???л?п т?шк?н. "^кураи б/1?гбх ?ы?ы?: ?урай ел?гене? Исемен кем ?уш?андыр. Ел?ге бар, ? ?урайы ?ай?ан килеп сы??андыр. Ел?ге о?шап тора бит ?урай?ы? с?ск??ен?. Шунан килеп сы??ан мик?н Был с?йер исеме л?. К?н д?, к?н д? бешеп тор?ас, Йыйып алды? к?н?кл?п. ?урай мо?он ты?лай-ты?лай, С?й ?с?бе? ел?кл?п. ?ара ?ара?ат та бар, Бар ?ы?ылы, бар а?ы. Теле?де йоторло? була ?ара?аттар?ы? ?а?ы. ?ара?атты? япра?тарын ?алып ?с?бе? с?йг?. ?ыш к?н? шул япра? мен?н Й?й кил? бе??е? ?йг?. ?УХайсаи я/пъыр Радик Х?КИМЙ?НОВ Ям?ыр яуа, л?йс?н ям?ыр, Нинд?й матур был ирт?. Изге х?б?р??р таратып, Елд?р т??р?г? сирт?! Ям?ыр яуа, йыуа-йыуа Кил?с?кте? ишеген, Б?хет-шатлы?тар?а ?т?ен ??мерк?йе кешене?! Ям?ыр яуа, л?йс?н ям?ыр, Г?лд?р?е сай?ап ?т?. Бар донъяны нурландыра Й?й?ор бал?ышы к?кт?. ??й?н?ст?р к?т? к??ел, Иркен тын ала ?ыр?ар. Л?йс?н ям?ыр - муллы? бит ул, ?оштар ?у?а шат мо?дар. / w т Йомак Аллы-г?лл? к?й?нт?мде Сит?н аша ташланым. (дсниеи) //*. ш - % .п о; О О и и CD CL. I I ^fLm^/Jjt f М
арат ирт?н 1 тимер ?у??ан тауыш?а уянып китте. Олатайым ним? эшл?й ул? - тип ?л?с??ен?н ?ораны. - Са? ?а?а, бал ?орттары к?с айыра, - тип яуапланы. Марат, ?ы?ы??ынып, тыш?а й?гер?е. Умарта алдында бал ?орттары ?ара болот ке?ек ге?л?шеп оса. Унан, олата?ы ?Т? - ?а о?шатып эшл?п ?уй?ан а?ас ба?анала?ы ?ары?ыс?а йыйыла башланылар. - Олатай, ?ай?а тимер?е ??ем са??ылдатайым, ?ин ?орттары? мен?н булыш, - тине малай. - Улар барыбер ишетм?й. Айырыл?ан к?с к?ршел?рг? осоп китм??ен тип и?к?рт?м. ? ?ин ми?? а? халатты, битлек, к?рек, мо??а (тубал) килтер. ??е? д? битлек кей. Марат ?йбер??рен олата?ына сы?арып бир? ?алды. Бер урын?а туплан?ан бик к?п бал ?орттарын к?рг?с: - Умартала ?орттар ?алдымы ик?н? - тип ?ораны. - ?тк?нд?, ин? ?орт к?р????рг? йоморт?а ?ала башла?ан, тип к?р??тк?йнем бит. Шул к???н?кт?р?е? эрер?ген?н ин? ?орттар мен?н эре?орттар, ? ва?ыра?тарынан эшсе ?орттар к?пл?п ??еп сы??ан. Шу?а ла ?арт ин? ?орт й?ш эшсе ?орттар?ы? бер ?л?ш? мен?н берг? умартаны ташлап сы?а. Олата?ы а?ас?а ?ары?ан к?сте ?ур а?ас ?ала?ы мен?н мо??а?а тултыр?ы. Унан ??ерл?п ?уй?ан я?ы умарта?а к?сер?е. - ??еп етеп ?йл?н???, ?ине л? шулай я?ы ?йг? айырып сы?арабы? инде, - тип ей?нен шаяртып ?уй?ы унан. - Хас та кешел?р ке?ек й?ш?й??р, эйе бит, олатай, - тине малай ?а. - Эй, ул бал ?орттарын ?йр?нг?н ?айын а?ыллы заттар ик?нен? та? ?ала?ы?. Улар?а бит ??л?тт?ре л? Р?ссам Азамат ?АРИПОВ * f ? 4 ft V 9 A Щ^ Чг I ^ ?-С эй З |~~ т?би??тт?н бирел?. К?р????р?е ?ара ?ле, алты ?ырлы итеп т???п ?уй?андар. ? ?ут, ?ерк? йыйыр?а, ?орт ?арышлауы?ын ашатып ??терерг?, к?с айырыр?а бер?? ?? ?йр?теп тормай. Марат и?тибар мен?н ты?ланы. Унан бер ту?тау?ы? эш мен?н бул?ан олата?ына ?арап: "??е л? бал ?ортолай тырыш", - тип ?о?ланып ?уй?ы. 6 елг©^ ?йтемд?р ? ?ортто? ин??е ?ай?а ?ун?а, к?се шунда ?уна ? Балы татлы, эше ?аты ? Бал ?ортоно? балы бар^, бал?а х?тлем на?ы бар ? Балын ярат?а?, ?ортон ? да ярат Рафи? НО?ОМАНОВ, умартасы, ауыл хужалы?ы ф?нд?ре кандидаты. (Ф?йр?з? Ф?ТХУЛЛИНА ??ерл?не). Азалия ??М?РОВА Сибай ?ала?ы ?Ду? була! конкурсына чу й^шшйбфЪ Г?з?л т?би??тле Салауат районында урынлаш?ан Торналы ауылында тыу?анмын. Ауылыма ?арап ?о?ланма?ан кеше ю?тыр, и? киткес матур был я?тар! Унда хе?м?т ??й??се кешел?р й?ш?й. ^ к т; Йыл ?айын иркен, я?ты йорттар ?ал?ып сы?а. щтЖ Баш?орт хал?ыны? ?а?арман батыры Салауат Юлаев та ошо j L ер?? тыуып ??к?н. Ул ??е йырсы, ??е ?урайсы бул?ан. Хал?ын, ерен ?а?лап яу?а сап?ан... ?леге к?нд? ?аил?бе? мен?н Салауат ?ала?ында й?ш?йбе?. Батыр и?т?леген? атал?ан ?аланы ла яраттым, ?? иттем. ?алабы? к?нд?н-к?н ???, ?урая! Салауат Юлаев бульварында?ы аллеяла аллы-г?лл? с?ск?л?р тир?-я??а хуш е?т?рен тарата. Салауат ?ала?ы ?? ?оса?ына к?п милл?т кешел?рен ?ыйындыр?ан. Улар ??-
ара ду?, татыу й?ш?й. Р?нйе З?КИРОВ Салауат ?ала?ы. Дарина МОСТАЕВА ??р?те. / -t-
т mm V*ZJ-
^ ^М$Щ \ / Ji**t ж*% Ra Благовещен районында урынлаш?ан "Ыласын" лагерында балалар р?х?тл?неп я/ь ит?. Быны? ?с?н бай китапхана, ?ур клуб, футбол яланы, ?ыу инерг? к?л д? бар^и ??р?тт?р?? ?е? малай?ар ??м ?ы??ар?ы? ?? ?улдары мен?н ???л?п, б?йл?п я?а?ан ?йбер??рен к?р??еге?. Улар?ан й?й э?е?е б?рк?л?п тора, шулаймы? ??? ш (BL1 in . %$0< ,?** ^//?-
"^'Л///** I? ? о Ир Ш 7 ?кр?м БЕЙЕШ ик к?нс?л, бик е?меш бер ?уян бала?ы бул?ан, ти. Ю?ка-бар?а илап, ?с??ене? ма?а?ына тейеп б?т?, ?йтк?нде л? а?ламай, ти. Бер ва?ыт ул а?ас башында ?икереп-?икереп уйна?ан Тейенг? ?арап тор?ан да: ? ?с?й, мине? д? а?ас башына менеп уйна?ым кил?, ? тип ила?ан да еб?рг?н. ? ?уяндар а?ас ба?
шында й?р?м?й бит, балам. Бе? ер?? ген? й?р?й бел?бе?. Холап т?ш?р???, ? тип ?с??е тегене ??р?теп т? ?арай, ты?ламай, ?аман илай, ти. Быны? тауышына ?ола?ы тоноп, я?ын-тир?л?ге ?ош-?орт ?асып б?тк?н. Киск? тиклем оло?ан. ?с??е, ахыры, асыуы килеп: ? Бар, ??е? мен а?ас башына, ? тип ?рл?г?н д? ташла?ан. Мыжы?ан-мыжы?ан да ?уян бала?ы, а?ас башына менерг? бул?ан. Т???? йыуан ?ына бер ?айын эрг??ен? килг?н ? мен? алма?ан. Шунан ауыш булып ??к?н им?нде к?реп, шу?а ?рм?л?й башла?ан. Тырыша-тырмаша тор?ас, к?с-х?л мен?н к?т?релеп, бер бота??а й?бешеп ултыр?ан. А??а ?ара?а, б?т?н ?уяндар ша? ?атып ?арап тора, ти. Был шу?а ма?айып китк?н д?: ? Бына бит, мендем! ? тип ?ыс?ырып та еб?рг?н, йы?ылып та т?шк?н. Башы мен?н "зы??" итеп бер таш?а б?релг?н. Шул х?тле ны? ?ола?ан был: ?с к?н буйы ?уш?ы? ят?ан. Бер са? ?ып-?ы?ыл ?ына тун кейеп, ялбыр ?ойро?он ??йр?п ?теп бар?ан т?лк?н? к?реп ?ал?ан ?уян бала?ы. Ул й?н? илар?а тотон?ан: ? ?ы?ыл тун кейгем кил?, ?ы?ыл тун алып бир! ? Кы?ыл тун т?лк?л? ген? була ла ба?а. Уны мин нисек алып бир?йем? ? ?с??е я?шылап ?йтеп ?арай, теге?е ты?ламай. Хола? тон?ос тауыштан я?ында?ы б?рел?р ?? ?ур?ып ?асып б?тк?н, ти. ?ара??ы т?шк?с, ?ы?ыл тунды алыр ???н ?уян бала?ы т?лк? ???н э?л?п китк?н. Барып тап?ан, ипл?п кен? эск? инг?н. ?? эсе ?ара??ы, бер н?м? л? к?ренм?й, ти. Т?лк?н?? к?переп кен? ят?ан ?ойро?она ?улы тейеп ?ал?ан. ?Тунын сисеп йо?лар?а ят?ан ик?н, ту?та, алайым да ?асайым?, ? тип уйла?ан. Шул са? т?лк? уны? ?ола?ынан тешл?п ал?ан. ?уян бала?ы ?ыс?ырып, к??ен? а?-?ара к?ренм?й, ??д?н сы?ып ?ас?ан. ?й?н? са? ?айтып йы?ыл?ан. Ирт?нс?к тор?алар, ?ы?ар ?ола?ы ю?, ти, быны?. Эй, ?уяндар т?г?р?шеп к?лг?н, ти. Шул к?нд?н башлап урманда уны, ?? исеме мен?н ?йтм?й, "м?тер ?ола?, т?лк? тун" тип й?р?т? башла?андар. Р?ссам Майя ??Й?МОВА ;Y ENQ^. * S Ъ ?"/>. -о ъ ъ 2i 4~ CL ?Л?* |\П^а -яблс -щ J О ? ' Joe 6ир??л- ?г Ллайь^Л' __ d бел??енме. ^ и н Д ? K v n M e витамин бар? А-
Т?г?рм?сен т?к?те?ен Т?к?тте ? Б?ж?кк? вит тейм?не ул, Ш?ф??тле! ж \? ^а ра И?к?нг? Р?с?Лирина ?Уме^уллША ' * ?12 ?арышлауы? ?ур?ма?ан? а ?алыша. Сы?ып Бара, Батырланып, Юя аша. **) О г,. .О 1 г Т^-|/ Ъ&и* IT \9 L-.-...-: j,^,.../., #1 Кис ултыра Б?ж?кт?р, тип, Аула?та, ?арышлауы? китеп вара ?уна??а. ч / ? $ -< \V4 ьЧ1 .ч ?л ?арышлауы? ?ис ?арышмай Т?г?рл?й, ??е вер ?? ?абаланмай, Сер Бирм?й. ... К?рм?не л? вахыр б?ж^к Ш?ф??тте, ? вит Ш?ф??т уны ??т?н К???тте. Байрам т???н килм?й уны? ! Бо?а?ы - ^ ? Щ Унда к?т? ?о?а?ыйы, ?о?а?ы. 7 ??ер ?се ?ымы?ы ла Бу?а?ы, /V* Серелд?п, вер йыр?ы кил? ?у?а?ы! ?(/? # :? f Эре ген? Башын тотоп Шылыша, Аула??а ул ?у?лама??а г Тырыша. ???&& ? Аула?та ?у? ним? Була? ? ?унал?а! ? Ним? кей?м? Ним? та?ам? ? Тун! AJTKQ\ Ал?алары зе?гер-зе?гер Зе?герл?й. ? туны ?у? ? ая? к?кт?й З??г?р, эй! pear (пиа) <o - apple к ? й з ? р з е **Ы Ел?к - ягода 1Т?Р Ээ-
feme?? I am a best frui t because I am from foreign country! "^Чйр i CQ Ш LQ > О vo ф п; :> О и и CD Сит илд?р?? ??к?н емешт?р?е табы?ы? ??м атамаларын инглиз телен? т?ржем? итеге?! r o> лмн кмн * e rAwss a I ...i>e/? ауылса ?инд кино?ы кил?. Ине?хакы ? ике йомортка. ?лбитт?, ауыл балаларыны? бары?ыны? да барлы?ы кил?. ? Илнур, ирт?нс?к нык шаярып, ?л?с??ен асыуландыр?ан була. ?л?с??е у?а бик к?п эш куша. Илнур ти?-ти? эшл?й, арып б?т?. Инде кинола барыр?а йыйын?а, йоморткалар юк! ?л?с??е улар?ы к?рше кы? Айг?лг? бирг?н... Илнур, ?арай?ы? а?тын-??к? актарып, бер йомортка таба ла клубка й?гер?... А?а?ы ним? мен?н б?тт? ик?н, ти?еге?ме? Уны?ын й?ш режиссер Айнур Аскаров т?ш?рг?н "Е?меш" тиг?н ?ы?ы?лы фильмды ?ара?ас белер?еге?. Баш?орт ауылында й?ш??се шу? ??м е?меш Илнур ролен Х?йбулла районы А?ъяр ?асаба?ынан ??лимй?н М?мб?тов баш?ар?ы. ??лимй?нг? ары?ансы й?герерг? л?, малай?ар мен?н эл?гешеп алыр?а ла, ?ыс?ырып илар?а ла к?р?к булды. Режиссер ни ?уш?а ла ты?ланы, ары?ан са?тарында ?ыр бирм?не ул. Фильм бик са?ыу, ?ы?ы?лы. Ябай ауыл тормошо ??р?тл?н?. ??лимй?н мен?н берг? Регина Те??лбаева, ??зинур Ас?аров, Рушан Р?семб?тов исемле балалар ?а бик килештереп уйнаны. Сибай театры актер?ары Р?мил? Хо?ай?олова, И?ел Аралбаев ??м Зифа Баязитовалар?ан улар бер ?? ?алышманы. ? киномеханик ролен ??мер буйы Х?йбуллала ошо ?он?р буйынса эшл?г?н С?лимй?н олатай ?минев баш?ар?ы. ?Е?меш? фильмы, т?рл? Р?с?й кинофестивалд?ренд? ?атнашып, бик к?п диплом, грамоталар мен?н б?л?кл?нде. Хатта Францияла, бик-бик абруйлы Канн фестиваленд? к?р??телде. ? быйыл й?й ?ф?л? ?тк?н ?Ер ??м кешел?р? кинофестиваленд? ??лимй?н М?мб?тов и? я?шы актер тип танылды! З??р? БУРА?АЕВА Йома? ?умта эсенд? кеше ? Йырлау, ??йл???? эше. (с1о?иа?1/?1) Ми?лег?л Т АЙСИНА Wjtf&rtt* Бер ва?ыт музыка ?оралдары о?тахана?ында шау-шыу ?уп?ан. ??ай?ыбы? мо?лора??? ? тиеп б?х?сл?ш? ик?н улар. И? беренсе с?релд?п скрипка ?ыс?ырып еб?рг?н: ? Мин ?ы??ыс мен?н уйнай тор?ан д?рт ?ыллы, и? ю?ары диапазонлы музыка ?оралы. Тауышым бигер?к неск?, на?лы, ?тиг?н. ? ? мин бер ус?а ?ына ?ыймалы бул?ам да, ??емд?н т?рл? ?оштар тауышын, ?ыйыр м??р?г?нен, эт ?рг?нен, хатта ?а??ар ?а??ылда?ан ауаздар?ы сы?арам, ?тип ???г? ?ушыл?ан к?шт?л? тыныс ?ына ят?ан ?умы?. ? Бар донъя?а тарал?ан музыка ?оралы бит мин. Й????н ашыу милл?т в?киле ?умы??а уйнай. Я?уттар ? хомус, ?ыр?ы?, т?р?к ??м тывалар ? кобуз, уры?тар ? варган, украин, белорус ??м молдавандар ? дрымба, эстондар пармилулль ти??р. Скрипка, думбыра ?умы??ан килеп сы??ан бит. Шул са? думбыра ла телг? килг?н: ? Борон бер ярыш та думбыра?ы? ?тм?г?н. С?с?нд?р мине? сиртм? ?ылдарыма ?ушылып ?обайыр ?йтк?нд?р. ?апыл т??р? асыл?ас, ел и?к?н ы??ай?а я?ымлы, серле к?й ?ы??ырып, я??ырап кит?. ? Кем шулай мо?лана ул? ? тип бер-бере?ен? ?араша уйын ?оралдары. ?умы? и??: ? Баш?орт милли музыка ?оралдары ара?ында и? данлы?лы?ы бул?ан ?урай тауышы бит был! ? тиг?н ?ыуанып. ? Уралда ??к?н та?ыя башлы ?л?н к?пш??е инем мин. О?та В?кил олатай Ш???йеповты? тылсымлы ?улдары к?пш?н?н ген? т?гел, а?астан да ??ж?йеп мо?ло уйын ?оралы я?аны. Баш?орттар?а ?урайсылы? 12 с?н??те алы? д??ер??р??н кил?, ?тип тал?ын ?ына к?й мен?н ?нд?шк?н ?урай. ??р беребе??е? ?? урыны, ?? ?абатланма? тауышы, мо?о бар ик?н, тип килешк?н уйын ?оралдары шунан. Йома? Ауы?ы бар - ???е ю?, Тауышы бар - теле ю? CQ О х и < еп н CL < О и и CD Q _ 13 ?
урайып, бел?кт?рен? к?с йыйыя ?аиггГЦКинй? й?йге лагер?ан. Та?ир мен?н к?пт?ге ду?тар?ай айырылыштылар, ? Р?хм?т, сатраш уйнар?а ?йр?тте?, ? тине Та?ир. ? ??е?? р?хм?т, х??ер мин д? я?шы й???м, ?ыу?ан ?ур?майым, ? тип, Кинй? ду?ыны? яурынына ?улын ?алды. ?л?с??е янына ауыл?а бар?ас, Кинй? урамда элекке ?ыма? тартынып торманы, р?х?тл?неп аралашты, ??ен ?ыйыу тотто. Бер ва?ыт йыл?а буйында ?ыу инеп й?р?г?нд?: ? Ай-ай, ?от?ары?ы?, батам! ?тиг?н тауыш ишетелде. Кинй?, к?п уйлап тормай, батыусы ?ы??а табан ?ыу?а ?икер?е, у?а яйлап яр буйына сы?ыр?а яр?ам итте. ?ы?ы?ай, уны? исеме ?мин? ине, бик м?л?йем ?арап: ? Батыр ик?н?е?! ? тине. Кисен йо?лар? а ят?анда шул ?????р Кинй?не? и?ен?н сы?маны. Т?ш?нд? ул, нинд?й?ер м??жиз?ле ил ? Сатраштар батшалы?ына барып сы??анмын ик?н, тип к?р?е. Унда сатрашта р ниндзялар? а ??м самурай?ар? а о?шап й?р?й??р. Улар, ???г?л?рен ??к? к?т?реп, алыш?а са?ыра ине... ?ара?а, теге матур ?ы? ?мин? л? шунда ик?н!.. ? ?й??, ?ыйыу егет, к?с ?ынашып ?арайы?, ? ти ик?н ??е. Бына улар та?та янына ултырып, уйынды башланы... Ду?тар! Кил??е битт?ге д?ресте ?йр?неп, м?сь?л?не сисеге? ?? яуабын бе?г? еб?реге?! ?е??е б?л?кт?р к?т?! ?тк?н ?андар?а донъя чемпионы, халы?-ара гроссмейстер Тамара Тан?ы??ужина апайы?ы? ?е?г? шашка буйынса д?рест?р бир? башланы. И?тибар! Тамара Тан?ы??ужинанан 3-с? д?рес: Без ?е??е? мен?н а? й?ки ?ара шашкалар?ы? к?сл? осра?тарын ?араны?. ? бына к?с??? сатраштар буламы ик?н? ?й??ге?, шуны тикшер?йек ?ле! М???л?н: 1) А7 яланында?ы ?ара шашка к?с???. Ундай?ар?ы "артта ?алыусы" тип атай?ар. Ул уйнамай, с?нки х?р?к?те сикл?нг?н. Был осра?та ?аралар е?? алмай. е < * ° ^Р ?/^м ???? I Ф Я I s a b с d е f S ? 2) Е7 яланында?ы ?ара шашка ла к?с???. Ундай?ар?ы "бикле" тип атай?ар. ?ара сатраштар бында ла е?ел?. Шулай итеп, а? ??м ?ара шашкалар ?аны тиге? бул?а ла, бер ген? к?с??? сатраш ар?а?ында ?аралар е?? алмай. И ?Я ЕЗ ЕЗ E S ЕЗ Н ^1?5>; v-/>^i ! ^ J Бирелг?н ?лг?л?р?е ша?ма?лы д?фт?рг? 1:4 нисб?те мен?н т?ш?р?г??. Артабан т??л? картон?а к?сереге? ?? ?ыр?ып алы?ы?. Т??л? ??л?мд?р мен?н ?оштар?ы? к????рен я?ап, ?анаттарын, т?п?й??рен ??м су?ыштарын буяп ?уйы?ы?. ? х??ер ?лг?л?р?е тоташтырыр?а ва?ыт! (Тоташ ?ы?ык ? канаттарын куйыу, пунктир ?ы?ык ? б?г?? урыны). Й?, кемде? ?ошо матурыра?? Бе?г? фото?а т?ш?р?п еб?реге?! HAJ#LU/ О О/й р Q/М ( л Г?лнара Х?ЛФЕТДИНОВА ?????ре Г?лд?р ИШ?ЫУАТОВА к?й? Allegro ?а_ батс_# тар. А_ на, тсы_ яр, по? ми_ дор_ ?ар та та_ батс_ та, ?ушымта: лып я_ та у_ ныш бы_ йыл мул ?ы_ на. ЗУР У_ ныш лыу_ ?ьщ се_ ре - ты_ рыш хе?_ м?т, шул ?ы_ на. ?ушымта: ?ыуанабы? к?м?кл?шеп, У?ыш быйыл мул ?ына. ?ур у?ыш алыу?ы? сере -
Тырыш хе?м?т, шул ?ына. Я??ан алып ?а??ы?, с?стек, ?ыу ташыны? ба?са?а. Бар(ы)?ын ??ебе? ??тер?ек, Алынма?ан а?са?а. ?ушымта: С?г?лд?р?? т?г?рм?сл?п, Кишер?е о?онсалап, Т?рл? й?шелс?л?р турап, Эшл?нек ?ле салат. ?ушымта. Балала р ?с?н ???би-н?фис жу рна л Литературно-художественны й журна л для детей Ойо шт о р о у с ыл а р ы: Баш?ортоста н Республика?ы Х?к?м?те ?арама?ында? ы Матбу?ат, н?шри?т ??м полиграфия эшт?ре буйынса идаралы?, Баш?ортоста н Республика?ыны? Я?ыусыла р союзы, ?А?бу?ат ? журналы редакция?ы. Учре дит е ли: Управление по делам печати, издательств а и полиграфии при Правительств е Республики Башкортостан, Союз писателей Республики Башкортостан, Редакция журнала ?Акбузат?. 1991 йылды? ?инуарынан башлап сы?а. Баш?орт теленд? айына бер тап?ыр ба?ыла. Издается с января 1991 года. Выходит один раз в месяц на башкирском языке. Ба ш м?х?рри р Та ма р а ЮЛД А ШЕ В А М?х?ррири?т Фир???ес ?ХМ?ТЙ?НОВА Ф?рз?н? ??Б?Й?УЛЛИНА Факи?а ТУ?Ы?БАЕВА Азамат ?АРИПОВ баш м?х?ррир 2-777-963 яуаплы с?рк?тип Айна р БАЙБУЛАТОВ 2-777-966 баш бухгалтер М?рй?м Р?ХМ?ТУЛЛИНА 2-927-766 б?лек м?х?ррир??ре Ми?лег?л ТАЙСИНА Айг ?л НУРИЕВА 2-777-966 м?х?ррир Ф?йр?з? Ф?Т?УЛЛИНА 2-777-966 би??леш м?х?ррире Майя ??Й?МОВА 2-777-966 компьютер?а н?шерг? ??ерл??се Регина СОЛТАН??ЛИЕВ А 2-777-963 факс 2-777-966 Бе??е? адрес: 450001, Баш?ортостан Республика?ы, ?ф? ?ала?ы, Октябрь проспекты, 2. e-mail: akbuzat@ufanet.ru, сайт: www.akbuzatrb.ru Наш адрес: 450001, Республика Башкортостан, г.Уфа, проспект Октября, 2. Журнал Элемт?, м??л?м?т технологиялары ??м к?л?мле коммуникациялар ?лк??енд? к???те? буйынса федераль агентлы? тарафынан 2009 йылды? 20 майында ПИ ? ФС77-36341-се таны?лы? мен?н терк?лде. Редакцияла йыйылды ??м битт?рг? ?алынды. Ба?ыр?а ?ул ?уйылды 27.07.2011. ?а?ы? форматы 84x108 1/16. Офсет ысулы мен?н ба?ыла. К?л?ме 1,5 ба?ма таба?. 2,52 шартлы ба?ма таба?, 4,26 и??п-ба?ма таба?. Тиражы 9666 дана. Заказ ? 56. ?Баш?ортостан? республика д??л?т н?шри?те типография?ында ба?ылды. Адресы: 450079, БР, ?ф? ?ала?ы, Октябр?е? 50 йыллы?ы урамы, 13. Отпечатано в республиканском государственном издательстве "Башкортостан". Адрес: 450079, РБ, г.Уфа, улица 50-летия Октября, 13. © ?А?бу?ат?, ? 8 (248) - 2011. Тышлы?та - р?ссам Сергей МАДЖАР (1-се бит), Александр КОСТИН (4-се бит) ??р?тт?ре. Бер б?шм?к, ике б?шм?к, ос б?шм?к. Ийнайы?мы й?шенм?к? со со со 2 ф 'О М?лик?г? Б?шм?кле к?рзинен тавыр?а яр?ам итеге?! Т?п??г? осра?а?ы?, Бер й?р?ш ?тк?реге?. Тыр?ыш?а эл?к??ге?, кире китеге?. 0) C D 2 аз х S L со ?С 
Автор
dima202
Документ
Категория
Молодежные и Детские
Просмотров
405
Размер файла
66 033 Кб
Теги
башкирский 2011
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа